Page 1

Week 5 • 2014

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Jeroen van der Pluijm, Zierikzee Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Spreekuur

Op zoek naar een naam voor het nieuwe sportcomplex

Commissievergaderingen

Meedoen De hele maand februari 2014 kunt u suggesties insturen via www.schouwen-duiveland.nl. Het is mogelijk om meerdere namen in te sturen. Een jury selecteert vervolgens 3 tot 5 namen. Deze namen worden in april 2014 gepubliceerd op de gemeentelijke website. Vervolgens krijgen alle inwoners de gelegenheid om te stemmen. De naam met de meeste stemmen wint.

Maandag 3 februari houdt het college van burgemeester en wethouders spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt een half uur gerekend.

De commissie Samenleving en Bestuur vergadert donderdag 6 februari vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De commissie Openbare Ruimte vergadert maandag 10 februari vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De agenda met de achterliggende stukken en de lijst van ingekomen stukken voor deze vergadering staan op www. schouwen-duiveland.nl. De agenda is te openen via de Vergaderkalender in het menu Bestuur en Organisatie.

De gemeente Schouwen-Duiveland is op zoek naar een naam voor het sportcomplex dat aan de Lange Blokweg wordt gerealiseerd. Onder het sportcomplex vallen het sportcentrum, een clubgebouw en velden voor de hockey-, korfbal- en handbalvereniging. We dagen u uit om met een passende naam te komen. Suggesties kunt u insturen tot en met eind februari 2014 via www.schouwen-duiveland.nl. De winnende naam wordt bekendgemaakt bij de opening van het complex, naar verwachting aan het einde van de zomer van 2014. De winnaar krijgt een welkomstpakket, een membercard voor een jaar lang gratis fitnessen en zwemmen en de eer dat zijn of haar naam voor altijd bij de ingang prijkt.

Achtergrondinformatie Het sportcomplex bestaat uit het sportcentrum, een clubgebouw en velden voor de hockey-, korfbal- en handbalvereniging. Doordat al deze voorzieningen dicht bij elkaar liggen, spreken we ook weleens van een sportboulevard. Deze locatie verdient een passende en herkenbare naam. Het sportcentrum op het sportcomplex behoort overigens niet tot de prijsvraag en krijgt de naam van exploitant Laco sportcentrum Schouwen-Duiveland op de gevel. Gedurende het traject voor de ontwikkeling van het sportcomplex is er vanuit de gemeente aandacht geweest voor de belangen van burgers en belanghebbenden. Aan deze koers willen we vasthouden en daarom dagen we de inwoners uit om met een goede naam te komen.

U kunt de vergaderingen bijwonen of rechtstreeks volgen via: • internet: www.schouwen-duiveland nl/inwoner

Nieuwe openingstijden van de balie Werk, Inkomen & Zorg en het Zorgloket Meer maatwerk, vaker op huisbezoek en uw aanvraag sneller beantwoord. Om dat te bereiken worden de openingstijden van de balies aangepast. U bent vanaf 3 februari in de ochtend tussen 08.30 en 12.30 uur van harte welkom aan de balies om uw vragen aan ons te stellen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Voor vragen over werk en inkomen kan dat via (0111) 452 254 en voor vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning belt u met (0111) 452 280.

• Plaats, voor uw eigen veiligheid en die van anderen, uw rolemmer op uw eigen terrein en bijvoorbeeld niet in de brandgang. Let op: het kan zijn dat u benaderd wordt door een commercieel bedrijf die aanbiedt om tegen betaling uw rolemmer te reinigen. De gemeente heeft met dit bedrijf geen overeenkomst en werkt hier niet mee samen op wat voor manier dan ook.

Handige tips voor het gebruik van uw rolemmer

Veel huishoudens in de gemeente Schouwen-Duiveland hebben er minimaal twee: rolemmers. Wekelijks komen wij bij u langs om de groene of grijze rolemmer te legen. Een paar handige tips voor het gebruik van uw rolemmer: • Schoonmaken gaat het best met een sopje van allesreiniger en een stevige borstel. • Er bestaan speciale zakken voor rolemmers die helpen voorkomen dat de binnenkant vies wordt. Deze zijn te koop bij verschillende supermarkten.

Lokaal ondernemen, Onderwijs, en de gemeente Schouwen-Duiveland als opdrachtgever

Dinsdag 25 februari 2014 organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland, samen met de Pontes Pieter Zeeman, een netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers op Schouwen-Duiveland. Locatie : Campus Cultura, Zierikzee Datum : 25 februari 2014 Tijd : 19.30 tot 22.00 uur Tijdens deze avond vertelt de gemeente iets over de ervaring met prestatie-inkoop en presenteert zij de nieuwe inkoopspelregels. De Pontes Pieter Zeeman verzorgt een presentatie over hun relatie en samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast hoort u een aantal Lokale Ondernemers over uitdagende projecten die in samenwerking met de o.a. de gemeente tot stand kwamen. Een uitnodiging, met het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk. Reserveer de datum van 25 februari alvast in uw agenda!

Uw rolemmer in de winter In de winter vriest vaak de inhoud van uw rolemmer vast waardoor het legen soms moeilijker gaat. Enkele tips om vastvriezen te voorkomen: • Zet uw rolemmer tijdens de vorstperiode in de schuur. • Zet de rolemmer pas ‘s morgens vroeg buiten. • Leg een krant op de bodem. • Gooi geen vloeistoffen die kunnen bevriezen in uw rolemmer. Meer informatie Meer informatie over het gebruik van rolemmer en wanneer deze bij u opgehaald wordt, vindt u op de website bij de Digitale balie onder Afval van huishoudens inzameling. Wilt u meer weten over de afvalstoffenheffing, kijkt u dan bij de Digitale balie onder Afvalstoffenheffing.

Bouwrijp maken Riekusweel IV Bruinisse

In december 2013 is BAM Wegen Regio Zuid-West gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie Riekusweel IV aan de Molenweg/ Roggestraat in Bruinisse. Het nieuwe terrein voor de scouting en de inrichting en aanplant van het aangrenzende park langs de Boomdijk maken ook onderdeel uit van het bouwrijp maken. De bodemsaneringswerkzaamheden ter plaatse zijn al afgerond en goedgekeurd door de provincie Zeeland. De bestaande bomen uit de Roggestraat zijn verplant en er is gestart met het grondwerk voor de nieuwe weg Keersweel. De werkzaamheden bestaan verder uit het aanbrengen van de riolering, bestratingen en nutsvoorzieningen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden voor het bouwrijp maken uiterlijk eind mei 2014 gereed zijn. Daarna kan overgegaan worden tot de uitgifte voor de woningbouw. Omwonenden kunnen te maken krijgen met enige overlast. Gedurende de uitvoering kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk een weg af te sluiten, de aannemer zal omwonenden daarover informeren. Transportroutes zullen zoveel mogelijk via de Rijksstraatweg en Vluchthavenweg zijn. Gedurende het hele


project doen wij, aannemer en gemeente, al het mogelijke om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u desondanks ernstige overlast ervaren neemt u dan contact op met de gemeentelijke toezichthouder, de heer J. van der Weele van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 06 51 57 57 46 of de heer R.W. van der Leijé, projectleider Openbare Werken, telefoonnummer (0111) 452 435.

Een afspraak maken, digitaal en snel in een paar simpele stappen!

Ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Stap 1 Open de afsprakenmodule via de knop op de homepage van onze website.

Zierikzee, Groeneweegje 12

Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied SchouwenDuiveland’ vast te stellen voor: • Het vergroten van het bouwvlak op het perceel, sectie N, nr. 291, Groeneweegje 12 Zierikzee. Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 3 februari tot en met maandag 17 maart 2014 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tevens ligt in dezelfde periode met het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder, voor Groeneweegje 12 Zierikzee, met bijbehorende stukken ter inzage. Alle digitale bestanden kunt u raadplegen via het menu rechts van deze pagina. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging en/of het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) 452 249.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Het vergroten van de capaciteit van een dieseltank Rijksweg 7 te Oosterland; • Het tijdelijk opslaan van vaste paardenmest kadastraal bekend, BNS00 sectie G, nummer 01457, Langeweg te Bruinisse; • Het oprichten van een inrichting voor de opslag en berging van MZI’s Nijverheidsweg 38 te Bruinisse. Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder De Wet geluidhinder geeft aan dat de geluidsbelasting aan de gevels van nieuwe woningen bij voorkeur niet hoger mag zijn dan 48 dB. Op grond van toetsing aan de Wet geluidhinder blijkt dat voor de uitbreiding van de woning aan de Rampweg 24 sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeer van de Rampweg. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Gelet hierop moet het college van burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde van 51 dB voor woning vaststellen. Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Beroep Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 17 maart 2014) beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Wijzigingen bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan vast te stellen voor: • Het wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen en het realiseren van een Nieuwe Economische Drager (NED) voor het opstarten van een hoveniersbedrijf Heuvelsweg 13 te Kerkwerve. Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen van maandag 3 februari tot en met maandag 17 maart 2014 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren

Op 3 februari wijzigen onze openingstijden en kunt u bij de balies Burgerzaken en Ruimte en Milieu (RenM) langskomen op afspraak. Voor de balie RenM maakt u een afspraak telefonisch via (0111) 452 252. Voor de balie Burgerzaken maakt u een afspraak digitaal via de website.

Stap 2 Selecteer in het linkermenu het product Stap 3 Selecteer dag en tijdstip van uw voorkeur in de agenda. Stap 4 Vul uw contactgegevens in en kies volgende. Daarna ontvangt u een bevestiging via het opgegeven e-mailadres Het stappenplan toegelicht met afbeeldingen vindt u op onze website bij nieuws.

Een compleet overzicht van wanneer u op afspraak kunt langskomen Balie Burgerzaken –afspraak maken digitaal Dag Maandag

NIEUW! NIEUW!

Dinsdag NIEUW! Woensdag Donderdag Donderdagavond Vrijdag NIEUW! NIEUW!

07.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 17.00 07.30 08.30 13.30

Tijd - 08.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur 13.30 uur - 17.00 uur - 20.00 uur - 08.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur

Met of zonder afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Met EN zonder afspraak Zonder afspraak Met EN zonder afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Alleen op afspraak

Balie RenM – afspraak maken telefonisch Dag Maandag NIEUW! Dinsdag NIEUW! Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30

Tijd - 12.30 - 15.30 - 12.30 - 15.30 - 12.30 - 15.30 - 12.30 - 15.30 - 12.30

uur uur uur uur uur uur uur uur uur

Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak

brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl. Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied SchouwenDuiveland’ vast te stellen voor: • Het vergroten van het bouwvlak op het perceel, sectie N, nr. 291, Groeneweegje 12 Zierikzee. Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 3 februari tot en met maandag 17 maart 2014 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tevens ligt in dezelfde periode met het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder, voor Groeneweegje 12 Zierikzee, met bijbehorende stukken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging en/of het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) 452 249.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het uitbreiden van een woning Duinweg 12 te Renesse op 21-01-2014; • Het uitbreiden van een woning Grevelingenhout 182a te Bruinisse op 23-01-2014;

• Het slopen en herbouwen woning Duinweg 6 te Renesse op 24-01-2014. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen: • Het uitbreiden van de spijsfabriek, het herindelen van de poederfabriek, het plaatsen van een portocabin bij de milieustraat en het plaatsen van opslagcontainers Straalweg 4 te Zierikzee. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 3 februari tot en met maandag 17 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252. C. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het plaatsen van 2 dakkapellen Noordzeelaan 64 te Scharendijke (verzonden 22-01-2014); • Het uitbreiden van de woning Hogeweg 35 te BurghHaamstede (verzonden 27-01-2014);


• Het wijzigen gebruik van de schuur Burg. Boumanstraat 11 te Nieuwerkerk (verzonden 27-01-2014); • Een inbreiding in het sportcentrum Lange Blokweg 27a te Zierikzee (verzonden 27-01-2014).

Gemeenteraadsverkiezingen

Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Vraag van deze week:

Wat te doen als ik zelf niet kan gaan stemmen?

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te gaan stemmen, dan kan iemand anders dit voor u doen. Dit noemen we stemmen bij volmacht en kunt u op twee manieren regelen:

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het bouwen van een loods en verplaatsen groenstrook Vierbannenstraat 1 te Nieuwerkerk; • Het nieuwbouwen van een woning Zandweg 24 te Zierikzee. • Het actualiseren van de bedrijfssituatie Nieuwe Groeneweg 2 en 4 te Oosterland. De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

1. Via een schriftelijke aanvraag Via een formulier, dat verkrijgbaar is bij de balie burgerzaken, kunt u het verzoek indienen om iemand anders te machtigen om voor u te gaan stemmen. Dit formulier moet u zelf invullen en uiterlijk op 14 maart ontvangen zijn door de gemeente. Belangrijk is dat zowel u als kiezer en de persoon die voor u gaat stemmen, beiden op 3 februari geregistreerd staan als kiezer. Na verwerking van het formulier door de gemeente ontvangt de persoon die voor u gaat stemmen het volmachtbewijs. U kunt dit daarna niet meer wijzigen of alsnog zelf gaan stemmen. 2. Overdracht van de stempas U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen door de stempas over te dragen. Op de stempas vindt u hiervoor een formulier dat u beiden moet ondertekenen. Geeft u ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Hij of zij moet deze laten zien bij het stembureau. U ontvangt de stempas op 4 maart en kunt zelfs op de dag van de verkiezingen de stempas nog overdragen, zodat iemand anders voor u kan gaan stemmen. U kunt de volmacht, zolang de stem niet is uitgebracht, intrekken en alsnog zelf gaan stemmen.

Ter inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van maandag 3 februari tot en met maandag 17 maart 2014 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu.

Eerste grote verkiezingsdebat op 4 februari

In het theater van camping de Julianahoeve in Renesse wordt dinsdag 4 februari het eerste grote verkiezingsdebat gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Het debat in Renesse staat in het teken van de recreatie. Alle debatten zijn vrij toegankelijk voor het publiek en worden rechtstreeks uitgezonden door het lokale radiostation. Op 11 maart vindt het slotdebat plaats in het gemeentehuis te Zierikzee.

Beroep Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 17 maart 2014) beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda door: • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W: • Het houden van een collecte voor donauteurswerving Evangelische Omroep op 25 januari 2014 (verzonden 21-01-2014); • Een ventvergunning voor het aanbieden van een oogmeting Specsavers op 25 januari 2014 en 22 februari 2014 van 10:00 tot 18:00 uur (verzonden 21-01-2014); • Door middel van het aanbrengen van de verkeersborden C 01 en/of C 02 een inrijverbod instellen op 1 juni 2014 voor de volgend wegen: Hogezoom tussen Jan van Reneseweg en Oude Moolweg van 08.00 tot 19.00 uur Tijdelijke afsluiting kruising Hogezoom-Jan van Renesseweg van 13.55 tot 14.05 uur Tijdelijke afsluiting kruising Zeeanemoonweg –Jan van Renesseweg van 13.55 tot 14.05 uur Tijdelijke afsluiting Hogezoom richting Kabbelaarsweg tussen 15.00 en 16.30 uur Tijdelijke afsluiting kruising Jan van Renesseweg –Luieweg van 13.55 tot 14.05 uur • Door middel van het aanbrengen van de verkeersborden eenrichtingsverkeer instellen voor de volgend wegen:

Vragen of meer informatie? Heeft u vragen over de verkiezingen of wilt u meer informatie kijk dan op www.schouwen-duiveland.nl bij Inwoner onder de knop Bestuur en Organisatie. Ook op site van de kiesraad, www.kiesraad.nl is veel algemene informatie te vinden. Mocht het antwoord of de informatie er niet bij staan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken via burgerzaken@schouwenduiveland.nl. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen graag!

• • • •

• •

Hoge Zoom vanaf Korte Reke via Zeeanemoonweg en Jan van Renesseweg naar rotonde Roelandsweg van 08.00 tot 18.00 uur. Torenweg-Strandweg-Badweg in Nieuw Haamstede met de klok mee van 08.00 tot 18.00 uur. Het rijden in natuurgebieden voor het strand tussen de Jan van Renesseweg te Renesse en het Duinhoevepad te BurghHaamstede aan de stichting Strao op 15 februari 2014 tussen 10:30 en 13:00 uur (verzonden 24-01-2014); Het venten met oliebollen voor Licht voor Luncani op 29 maart 2014 van 9.00 tot 15.00 uur in Zierikzee, Nieuwerkerk, Oosterland, Kerkwerve, Noordgouwe, Schuddebeurs, Drieschor, Zonnemaire en Ouwerkerk (verzonden 23-01-2014); Een inrijverbod voor de Ring en ged. Kerkweg te Kerkwerve op 7 juni 2014 van 6:00 tot 18:00 uur; Het venten met olieboll en voor Gereformeerde Gemeente Haamstede op 15 maart 2014 in Kerkwerve, BurghHaamstede en Scharendijke (verzonden 23-01-2014); Een inrijverbod instellen voor de Ring en Noordstraat te Burgh Haamstede op 20 juni 2014 van 06.00 tot 20.00 uur; Een ontheffing van het verbod inhoudende gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen (voertuig en draaiorgel) van 23 januari tot en met 31 december 2014 voor de Poststraat, Appelmarkt, Havenplein, Oude Haven, Mol, Melkmarkt, Dam, Meelstraat en Korte Sint Janstraat te Zierikzee; Het plaatsen van een steiger ter hoogte van Scheepstimmerdijk 17 te Zierikzee van 1 februari t/m 31 maart 2014; Het instellen van een inrijverbod op 9 juni 2014 voor de Ring en Noordstraat te Burgh Haamstede van 07.00 tot 20.00 uur.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Het organiseren van de Halve van Renesse in de kern van Renesse op 1 juni 2014 (verzonden 22-01-2014); • Een snuffelmarkt op 7 juni 2014 van 9:00 tot 16:00 uur op de Ring te Kerkwerve (verzonden 24-01-2014);

• Een Zeeuws Wijnfeest 2014 op 1 en 2 augustus 2014 van 12:00 uur tot 01:00 uur Zuiddijk 4 te Dreischor (verzonden 24-1-2014); • Het organiseren van een geregelde snuffelmarkt op 20 juni 2014 van 8.00 tot 18.00 uur op de Ring en Noordstraat te Burgh Haamstede (verzonden 24-01-2014); • Het organiseren van een geregelde snuffelmarkt op 9 juni 2014 van 10.00 tot 17.00 uur op de Ring en Noordstraat te Burgh Haamstede (verzonden 28-01-2014); • Het exploiteren van een terras bij inrichting Havenpark 26-28 te Zierikzee (verzonden 28-01-2014). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 5  
Gemeentenieuws nummer 5  
Advertisement