Page 1

Week 48 • 2016

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Xxxxxx uit Xxxxx Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

In gesprek met BenW

Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376.

Gemeentehuis gesloten

Op dinsdagmiddag 13 december is het gemeentehuis vanaf 12.30 uur gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.

Extra drukte verwacht balie Burgerzaken

De gemeente Schouwen-Duiveland verwacht dat het in de kerstvakantie extra druk wordt met aanvragen voor Nederlandse Identiteitskaarten en Paspoorten. Dit komt omdat in 2012 de bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van de ouders is vervallen. Dit viel tegelijkertijd met een legesverhoging van de paspoorten en Identiteitskaarten voor kinderen. Daarom zijn er in december 2011 veel extra aanvragen geweest. Deze paspoorten en Identiteitskaarten vervallen binnenkort. Dit is dan ook de reden dat de gemeente extra drukte verwacht. Wij raden u aan om op onze website een afspraak te maken voor het vernieuwen van uw paspoort of identiteitskaart.

Wet Milieubeheer

Stoken ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 2017: Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor: • Renesse, Hogezoom 97; • Burgh-Haamstede Omloopsweg 8; • Burgh-Haamstede, perceel WTS, F,1054; • Kerstboomverbranding op 7 januari 2017 op het perceel nabij Kloosterweg 18 te Burgh-Haamstede (sectie F, nr. 1944); • Kerstboomverbranding op 14 januari 2017 op het perceel Zuidweg 4 te Dreischor (sectie L nr. 507).

Wijzigingen bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan vast te stellen voor: • Het gebruik van een schuur in de vorm van een werkplaats voor fijne houtbewerking (NED) Bettewaardsedijk 13 te Zierikzee. Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen van maandag 5 december 2016 tot en met maandag 16 januari 2017 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het tijdelijk wijzigen van een bestemming van detailhandel naar horeca Schoolstraat 34 te Bruinisse op 22-11-2016; • Het plaatsen van een carport Hoogerwerfsweg De elf boompjes 61 te Bruinisse op 21-11-2016; • Het aanleggen van een parkeerterrein, plaatsen van een toiletgebouw, trapconstructie, veranderen van in-en uitritten, het veranderen van de watergang en het plaatsen van straatmeubilair omgeving begrensd door het Groene Weegje, Julianastraat en `s-Heer Lauwendorp te Zierikzee op 22-11-2016; • Het plaatsen van een hekwerk Dijkweg 22 te Serooskerke op 22-11-2016; • Het organiseren van magazijnverkopen Ruigendijkweg 1 te Zierikzeee op 23-11-2016; • Het aanpassen en toevoegen van paden langs Kloosterweg Burgh Haamstede, tussen Maireweg en Badweg, verwijderen begroeiing en toevoegen duinbeek op 24-11-2016. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B . Verlengen beslistermijn Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: • Voor het aanleggen van nutsvoorzieningen tussen het Zeesterweegje en de Populierenlaan te Burgh-Haamstede ontvangen op 1 september 2016. De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van adviezen. C. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het maken van een inrit Torenweg 35 te Burgh Haamstede (verzonden 22-11-2016); • Het uitbreiden van de facilitaire dienst Daleboutsweg 4 te Burgh Haamstede (verzonden 22-11-2016); • Het plaatsen van een schuilstal (tijdelijk) perceel achter Vlasstraat te Bruinisse (verzonden 22-11-2016); • Het plaatsen van zonnepanelen Kuijerdamseweg 33 te Ellemeet (verzonden 23-11-2016); • Het plaatsen van poortpalen Krijn Karelsweg 3a te Ellemeet (verzonden 23-11-2016); • Het aanbrengen van gevelreclame Havenplein 5 te Zierikzee (verzonden 23-11-2016); • Het legaliseren van een badkamer Vlasstraat 15a te Bruinisse (verzonden 23-11-2016); • Het realiseren van 15 recreatie- eenheden, 2 bovenwoningen, 2 recreatie - bovenwoningen en 3 commerciële ruimten en het realiseren van een uitweg Dorpsstraat en Dijkstraat te Scharendijke (verzonden 24-112016). Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift

moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W: • Het instellen van een inrijverbod op 29 juli 2017 Platteweg, Dorpsstraat en Bethlemplein te Scharendijke van 07:00 uur tot 19:00 uur; • Het instellen van een inrijverbod op 27 mei 2017 Lange Reke en Kromme Reke te Renesse van 06:00 uur tot 19:00 uur; • Het instellen van een inrijverbod op de Ring te BurghHaamstede op 26 juli 2017 van 18:00 uur tot 21:30 uur. B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Het organiseren van Strandride For the Roses op 29 december 2016 op de Kop van Schouwen en Brouwersdam, van 09.00 tot 16.00 uur (verzonden 22-11-2016); • Het houden van een besloten feest en het plaatsen van een feesttent op 5 juli 2017 van 16.00 uur tot 00..00 uur Laone 8 te Renesse; • Het organiseren van de Scharendiekdag op 29 juli 2017 van 10:00 uur tot 17:00 uur op de locatie Dorpsstraat, Platteweg en Bethlehemplein te Scharendijke (vezonden 25-11-2016); • Het organiseren van de Renessedag op 27 mei 2017 van 10:00 uur tot 17:00 uur op het terrein Jacobuskerk, Lange Reke en Korte Reke te Renesse (verzonden 25-11-2016); • Het organiseren van diverse hardloopwedstrijden op 14 januari, 4 februari, 11 maart, 19 augustus en 11 november 2017 in de Boswachterij Westenschouwen en op 26 juli 2017 in Burgh-Haamstede en 9 december 2017 in Zierikzee e.o. (verzonden 28-11-2016). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 247  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you