Page 1

Week 47 • 2016

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Xxxxxx uit Xxxxx Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

In gesprek met BenW

Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376.

Denk en praat mee over de toekomst van Burgh-Haamstede Als dorpsraad zijn we bezig met het opstellen van een dorpsvisie. Als eerste zijn we met de ondernemingsvereniging in gesprek gegaan. Nu willen we ook graag met u aan tafel gaan. We nodigen u van harte uit in de aula van de Scholen Onder de Wieken/Kirrewei op vrijdag 25 november. De aula is om 19.30 uur open de avond begint om 20.00 uur. Wat is een dorpsvisie Een dorpsvisie geeft inzicht in wat een dorp op lange termijn wil bereiken. Samen met u als inwoners willen we bepalen wat wij als dorp willen uitstralen en bepalen waar onze kracht. De afgelopen maanden hebben wij als dorpsraad al voorwerk verricht en samen met Prowork de kaders voor de visie opgesteld. Nu is het moment dat we ook met u om tafel willen gaan, want we hebben uw hulp hard nodig. Programma Tijdens deze avond zal Prowork een korte presentatie geven over de kaders, waarna aan tafels gesproken kan worden over de diverse onderwerpen die in de visie aan bod zullen komen. Denk hierbij aan: wonen, ondernemen, werken, toerisme, jeugd, sport en ouderen. Mogen we 25 november op uw komst rekenen!

Ontwikkelen Stadsvisie Brouwershaven 2017

Stad – Haven - Buitenplaatsen In 2013 heeft de Stadsraad Brouwershaven samen met de Brouwse ondernemers en inwoners een visie voor de toekomst gepresenteerd aan de Gemeente Schouwen-Duiveland onder de titel “Tijd voor de Toekomst”. Hierin zijn veel elementen benoemd die nog steeds actueel zijn en nog onvoldoende of niet zijn uitgevoerd. In lijn met de door de overheid gewenste Participatie-samenleving en de eigen notitie van de Gemeente “Tij voor de Toekomst” heeft de Stadsraad onlangs besloten haar eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk te nemen om te komen tot een concretere visie met daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor de komende jaren. Daarin zullen ‘verlanglijstjes’ worden opgenomen die op korte termijn worden gerealiseerd en uiteraard ook wensen voor de nabije toekomst. Hierbij is samenwerking met en ondersteuning vanuit de Gemeente in allerlei aspecten onontbeerlijk en noodzakelijk zowel bestuurlijk, politiek als ambtelijk. Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie voor de korte en langere termijn is het de bedoeling er zoveel mogelijk bewoners bij te betrekken. Graag wil de Stadsraad op 30 november tijdens de openbare jaarvergadering de plannen uit de doeken doen en vervolgafspraken maken. Ook de Gemeente zal gevraagd worden de nodige input en ondersteuning te leveren. Doe mee en maak Brouwershaven ’t mooiste stadje aan de Grevelingen!!!

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Informatieve raadsbijeenkomst Omgevingswet en omgevingsvisie Buitengebied Op dinsdag 6 december vindt er om 19.30 uur een informerende raadsbijeenkomst plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over de nieuwe omgevingswet en informatie over de aanpak rond het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie, omgevingsplan en programma voor het buitengebied. Onder andere komt aan de orde hoe we gezamenlijk met inwoners, ondernemers en organisaties uit het buitengebied aan de slag gaan. Wij willen deze omgevingsvisie in het licht van de nieuwe omgevingswet opstellen die in 2019 in werking treedt. De nieuwe wet, gemaakt door de Rijksoverheid, betekent een grote verandering voor het omgevingsrecht en daarmee voor de nieuwe lokale omgevingsvisie. Een van de doelen van de wet is verschillende plannen voor de fysieke leefomgeving (zoals ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, verkeer, milieu, natuur, water, bodem, gezondheid) op elkaar af te stemmen en deze in één plan vast te leggen. Een ander doel is meer ruimte geven aan de gemeente om haar omgevingsbeleid af te stemmen op haar eigen behoeften en doelstellingen . Wij hebben ervoor gekozen om aan de hand van de praktijk kennis en ervaring op te doen met de Omgevingswet zodat we in 2019 goed voorbereid te zijn. We werken hiervoor samen met de bureaus LOS StadomLand en Tonnaer.

Vergadering dorpsraad Scharendijke

De dorpsraad Scharendijke houdt haar openbare jaarvergadering op donderdag 8 december om 20.00 uur in het dorpshuis De Putmeet in Scharendijke.

Meedoen met minder geld Lees in ‘Dina Schrijft’ hoe dat kan Rondkomen met weinig geld. Dat kan lastig zijn, zeker als je te maken krijgt met extra en/of onvoorziene kosten Voor dergelijke situaties heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een aantal (minima)regelingen. Welke regelingen dit zijn staat in het nieuwe magazine ‘Dina schrijft’; een (bewaar)magazine voor en door de minima. Tips Naast informatie over deze regeling bevat ‘Dina schrijft’ ook allerlei tips om te beknibbelen op je uitgaven. Door slim boodschappen te doen of door bijvoorbeeld zelf wasmiddel te maken. Deze bewaarspecial is op verzoek van de gemeente SchouwenDuiveland door Dineke Bart uit Hansweert samengesteld. De gratis exemplaren zijn af te halen in: • het gemeentehuis (balie Werk en inkomen, • Laco sportcentrum Zierikzee, • de bibliotheken in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede, • de Ruilwinkel/kledingbeurs aan de Calandweg in Zierikzee en • de vestiging van het Leger des Heils in de Poststraat, Zierikzee.

Met onbekende bestemming vertrokken

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende persoon met onbekende bestemming is vertrokken. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet basisregistratie personen (BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders daarom besloten de bijhouding van de persoonslijst van de volgende persoon ambtshalve op te schorten. Dit betekent dat hij niet meer in deze gemeente als ingezetene is ingeschreven in de BRP. Op grond van artikel 2.22, lid 2, van de Wet BRP is de datum van opschorting de datum waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van de gegevens aan betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan.

Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten in 2016

NAAM : Geboortedatum : Adres : Datum opschorting : Datum besluit :

Met ingang van 2015 heeft de Rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid voor het compenseren van meerkosten door chronische ziekte aan gemeenten overgedragen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft hiervoor in 2015 een regeling in het leven geroepen. Bijna 1500 inwoners hebben deze vergoeding aangevraagd en toegekend gekregen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking bezwaar tegen deze besluiten maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

De regeling is een tegemoetkoming in de extra kosten die een chronisch ziekte of gehandicapt met zich meebrengen. De regeling is alleen bestemd voor inwoners die een inkomen hebben beneden de 150 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deze regeling in 2016 weer uit te voeren. Inwoners die in 2015 een toekenning hebben ontvangen, krijgen in 2016 automatisch toegekend. Zij hebben inmiddels een brief ontvangen. Heeft u deze vergoeding in 2015 niet heeft ontvangen, maar denkt in 2016 wel recht te hebben? Dien dan een aanvraagformulier in. U kunt een aanvraag indienen in de periode tussen 1 september 2016 en 31 december 2016. U kunt een aanvraagformulier en een normenkaart vinden op www.schouwen-duiveland.nl

Čobanović, Dragan 22 december 1979 Mastgatstraat 35, 4301 WE Zierikzee 12 oktober 2016 16 november 2016

Minicampings

Schouwen-Duiveland kent veel zogeheten “mini-campings”. Dit zijn kleinschalige campings die op het erf van een boerderij staan. Vaak betekent dit dat het perceel waar de camping op staat, onder de werking van het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” valt. Hierdoor zijn er specifieke regels voor het exploiteren van een minicamping. Regels minicampings De belangrijkste regels voor het exploiteren van een minicamping zijn: • Een minicamping mag maximaal 15 niet-permanente standplaatsen hebben. • Tijdens het winterseizoen is het stallen van


kampeermiddelen niet toegestaan. • Op grond van het bestemmingsplan duurt het winterseizoen van 16 november tot 1 maart. Samengevat betekent dit dat er van 1 maart tot 15 november maximaal 15 tenten of tour caravans (geen stacaravans) op een minicamping mogen staan. Overtreding en gevolgen Als gemeente Schouwen-Duiveland weten we hoe belangrijk recreatie en toerisme voor ons eiland is. Tegelijkertijd zien we erop toe dat bestaande regels en afspraken nageleefd worden, ook ten aanzien van minicampings. Als bij controle blijkt dat bovengenoemde regels niet worden nageleefd, riskeert de eigenaar van de betreffende minicamping dat er een last onder dwangsom wordt opgelegd. Dit kan betekenen dat de eigenaar, zolang hij/zij nog in overtreding is, per kalenderdag een geldbedrag moet betalen, oplopend tot een maximum van € 25.000,00. Meer informatie? Voor meer informatie over het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” kunt u terecht op onze website: www. schouwen-duiveland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Wout van Brouwershaven, bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 238.

Kennisgeving ontwerpbesluiten Brouwerseiland Vanaf maandag 28 november 2016 tot en met maandag 9 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ter inzage ten behoeve van de realisatie van Brouwerseiland. Iedereen kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit. Initiatiefnemer, Brouwerseiland BV, is voornemens om de voormalige werkhaven Middelplaat aan de binnenzijde van de Brouwersdam te herontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en innovatief concept, waarin functies als dag- en verblijfsrecreatie (zoals recreatiewoningen en aanlegplaatsen), nautische voorzieningen, visserij, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaamheidsmaatregelen samen komen. Om dit project mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarnaast is een aantal andere besluiten nodig op grond van de Waterwet, Natuurbeschermingswet 1998, Ontgrondingenwet (droge en natte deel) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze besluiten worden in beginsel in één procedure, onder coördinatie van de gemeente Schouwen-Duiveland, voorbereid. Voor het ontwerpbestemmingplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Vanwege de voortgang hebben de ontwerpvergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ontgrondingenwet, geclusterd binnen de coördinatieregeling, van 1 augustus 2016 tot en met 12 september 2016 ter inzage gelegen. Omdat het ministerie van I&M nog geen besluit heeft genomen op het verzoek om ontheffing in het kader van de Barro, worden de (ontwerp)besluiten in het kader van de Waterwet en de Ontgrondingenwet (natte deel) later in procedure gebracht. Deze ontwerpbesluiten worden, geclusterd binnen de coördinatieregeling, naar verwachting eerste kwartaal 2017 ter inzage gelegd. Waar kunt u de stukken inzien? U kunt het ontwerpbesluit in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit bouwen en het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken, waaronder het MER, inzien in het gemeentehuis te Zierikzee. U kunt het ontwerpbestemmingplan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De omgevingsvergunning is ook digitaal in te zien via www. schouwen-duiveland.nl. U mag uw mening geven Iedereen mag een zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpbesluit, het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken.

Wij stellen het op prijs als u aangeeft op welke onderdelen van het ontwerpbesluit, het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken u reageert. Uw zienswijze moet u onderbouwen met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen belanghebbenden die op het ontwerp van een besluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen dat besluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet indienen van een zienswijze). Hoe kunt u reageren? Zienswijzen over het ontwerpbesluit, het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken kunt u van 28 november 2016 tot en met 9 januari 2017 schriftelijk naar voren brengen bij: Gemeente Schouwen-Duiveland Postbus 5555. 4300 JA Zierikzee. Ook kunnen mondeling zienswijzen worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken met Karin Nomden via (0111) 452 250. Voor inhoudelijke vragen over de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u contact opnemen met Nathan den Besten, telefoon (0111) 452 375. LET OP! Zienswijzen moeten in de Nederlandse taal zijn opgesteld. Een zienswijze indienen per email is niet mogelijk. Informatieavond Op 15 december is er een informatieavond in de burgerzaal van het gemeentehuis te Zierikzee. De informatieavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Tijdens de informatieavond kan het ontwerpbestemmingsplan worden ingezien en kunnen er vragen worden gesteld. Ook kunt u tijdens een informatieavond een afspraak maken om later mondeling een zienswijze in te dienen. Wat gebeurt er hierna? Na 9 januari 2017 worden alle zienswijzen door de gemeente Schouwen-Duiveland gebundeld en behandeld. De zienswijzen worden betrokken bij de besluiten. In de antwoordnotitie kunt u terugvinden of en op welke wijze uw zienswijze in de besluiten is verwerkt. Als de besluiten zijn genomen, worden deze opnieuw ter inzage gelegd. Hiertegen staat beroep open. Hierover wordt u te zijner tijd, vermoedelijk tweede kwartaal 2017, geïnformeerd. Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website, www.schouwen-duiveland.nl. Ook kunt u contact opnemen met Karin Nomden, via (0111) 452 250.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Het veranderen van een bedrijf en het vergroten van een kas Heuvelsweg 15 te Kerkwerve; • Het vervangen van een werktuigberging Donkereweg 48 te Noordgouwe.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het bouwen van een loods Hoogenboomsweg 1 te Scharendijke op 12-11-2016; • Het bouwen van een woning Lageweg 2 te BurghHaamstede op 13-11-2016; • Het plaatsen van een dakkapel Acacialaan 11 te BiurghHaamstede op 11-11-2016; • Het bouwen van een woning Hoeveweg te Zierikzee op 11-11-2016; • Het bouwen van een loods Nijverheidsweg te Bruinisse op 12-11-2016; • Het bouwen van een woning ‘s Gravenmeet tussen 26 en 30 te Burgh-Haamstede op 14-11-2016; • Het verbouwen van een woning, plaatsen van dakramen, wijzigen van de gevel en het realiseren van een dakterras St. Jacobsstraat 5 te Zierikzee op15-11-2016; • Het intern verbouwen van een kantoorpand en het plaatsen van 2 dakkapellen Kerkhof 1 te Zierikzee op 15-01-2016; • Het verbouwen van een schuur naar gastenverblijf Lange Blokweg 13 te Zierikzee op 16-11-2016; • Het plaatsen van een chalet Weelweg 12a 0048 te Ellemeet op 18-11-2016.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het uitbreiden van een recreatiewoning Den Osse 7 te Brouwershaven (verzonden 16-11-2016); • Het plaatsen van een tuinhuis Korte Nobelstraat 35 te Zierikzee (verzonden 16-11-2016); • Het bouwen van een berging Steursweg 3 te BurghHaamstede (verzonden 17-11-2016); • Het isoleren van een dak en plaatsen dakvensters Poortdijkstraat 6 te Brouwershaven (verzonden 17-11-2016); • Het herbouwen van een woning (wijziging op eerdere vergunning) Hogeweg 5 te Scharendijke (verzonden 17-11-2016); • Het plaatsen van 13 prive sanitairunits Meeldijk 8 te Burgh Haamstede (verzonden 22-11-2016); • Het verbouwen van een woning Ring 10 te Burgh Haamstede (verzonden 22-11-2016); • Het plaatsen van een sanitairgebouw Verseputseweg 13 te Kerkwerve (verzonden 22-11-2016). Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Het organiseren van een Winterfair in Punt 3, Kerkplein 2 te Nieuwerkerk op 3 december 2016 van 10.00 tot 15.00 uur (verzonden 16-11-2016); • Het organiseren van een Kerst-, hobby- en rommelmarkt in dorpshuis Serooskerke te Serooskerke op 10 december 2016 van 09.00 tot 14.00 uur (verzonden 16-11-2016); • Het organiseren van de Zeeuwse dag van het Paard op perceel Bredeweg-hoek N 59 te Oosterland op 24 juni 2017 van 08.00 tot 18.00 uur (verzonden 16-11-2016); • Het organiseren van een Kerstfair te Burgh Haamstede, Platboslaan 1 op 10 december 2016 van 13.30 tot 17.30 uur (verzonden 21-11-2016); • Het organiseren van een Sinterklaasintocht te Scharendijke, Haven op 26 november 2016 om 14.00 uur met aansluitend een rondgang naar het Dorpshuis tot 17.00 uur (verzonden 21-11-2016). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 246