Page 1

Week 46 • 2016

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Xxxxxx uit Xxxxx Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

In gesprek met BenW

Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376.

Presentatie verkeersplan Renesse

Op 22 november organiseert de gemeente SchouwenDuiveland in samenwerking met KuiperCompagnons een openbare informatieavond over het verkeersplan centrum Renesse. Tijdens de bijeenkomst geven we een toelichting op de beoogde toekomstige verkeersstructuur in en rond het centrum van Renesse. Tijdens de bijeenkomst komen onder meer de uitkomsten van de verkeerstellingen aan bod en vertellen we over de maatregelen die we de komende jaren willen nemen om het centrum van Renesse verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. We laten diverse schetsontwerpen en profielen zien om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de plannen zijn. De bijeenkomst is in het dorpshuis te Renesse en start om 19.30 uur.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert donderdag 24 november vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De agenda met de achterliggende stukken en de lijst van ingekomen stukken voor deze vergadering staan op www. schouwen-duiveland.nl. De agenda is te openen via de Vergaderkalender in het menu Bestuur en Organisatie. U kunt de raadsvergadering bijwonen of rechtstreeks volgen via: • omroep Schouwen-Duiveland. Frequentie: 107.1; kabel 107.6; westhoek 107.8 of • internet:www.schouwen-duiveland.nl/inwoner

Commissievergaderingen

De commissie Openbare Ruimte vergadert maandag 28 november vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De commissie Samenleving en Bestuur vergadert donderdag 1 december vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis De agenda met de achterliggende stukken en de lijst van ingekomen stukken voor deze vergadering staan op www. schouwen-duiveland.nl. De agenda is te openen via de Vergaderkalender in het menu Bestuur en Organisatie. U kunt de vergaderingen bijwonen of rechtstreeks volgen via: • internet: www.schouwen-duiveland nl/inwoner

Financiële verordening vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland delen mee dat de gemeenteraad op 8 november 2016 de Financiële verordening heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2017. De financiële verordening stelt de uitgangspunten vast voor het financiële beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Schouwen-Duiveland. De Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2012, voor het laatst gewijzigd op 26 mei 2016, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt. Op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die voor 1 januari 2017 zijn gedaan, blijft de Financiële verordening gemeente SchouwenDuiveland 2012 van toepassing zoals deze gold op de dag voor de inwerkingtreding van deze verordening. De verordening ligt vanaf heden, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, voor een ieder kosteloos ter inzage (contactpersoon: A.A. Gunst, (0111) 452 204). Tegen betaling zijn afschriften van de verordening verkrijgbaar. Ook is de verordening te raadplegen op de wettendatabank (www.wetten.nl).

Invoering PXQ sytematiek RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, kortweg RUD, voert sinds 1 januari 2014 een deel van de milieutaken uit voor de gemeente. Het Algemeen bestuur van de RUD heeft op 31 oktober 2016 een voorgenomen besluit genomen om de PxQ systematiek in te voeren. De PxQ systematiek houdt in dat er door de RUD per geleverd product wordt gefactureerd. De gemeenteraad kan tot 3 februari 2017 een zienswijze tegen dit voorgenomen besluit indienen. Dit voorgenomen besluit ligt tot 16 december 2016 ter inzage. Eventuele zienswijzen kunt u tot die tijd indienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen t.a.v. de heer A. van Leeuwen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 1 herziening Kop van Schouwen e

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Kop van Schouwen’ van 21 november 2016 tot en met 2 januari 2017 voor iedereen ter inzage ligt. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. Het plan. Op 27 juni 2013 is het bestemmingsplan “Kop van Schouwen” vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 24 december 2014, na uitspraak van de Raad van State, onherroepelijk geworden. De Raad van State heeft het besluit van 27 juni 2013 vernietigd voor zover het de volgende plandelen betreft:

a. Het plandeel met de bestemming ‘Agrarisch met waarden”

dat ziet op het perceel aan de Vertonsweg 10 te BurghHaamstede; b. Alle plandelen met de bestemming “Recreatie – Kampeerterrein” uitsluitend voor zover daaraan de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – kwaliteitseis-2 (sr-ke2) is toegekend; c. Het plandeel met de bestemming “Groen” dat betrekking heeft op de gronden langs het bedrijfsterrein van de meelfabriek aan de Hoogenboomlaan 34 in Renesse; d. Het plandeel met de bestemming “Bedrijf” dat betrekking heeft op het bedrijfsterrein van de meelfabriek aan de Hoogenboomlaan 34 in Renesse; e. De plandelen met de bestemming “Natuur” met de aanduiding “persoonsgebonden overgangsrecht 1-60” voor zover het de percelen betreft van de eigenaren die beroep hebben ingesteld bij de Raad van State. Daarnaast zijn tijdens de voorbereiding van de beroepsprocedure nog een aantal andere fouten ontdekt die

ook hersteld worden. Tot slot zijn er in de afgelopen periode een aantal ontwikkelingen geweest die meegenomen kunnen worden in deze 1e herziening. De actualisatie houdt in dat in het nieuwe plan: • de geldende regeling is aangepast aan de huidige maatschappelijke normen over wat er in een bestemmingsplan vastgelegd dient te worden; • gewijzigd vastgesteld provinciaal en gemeentelijk beleid is verwerkt; • de in de afgelopen 10 jaar verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen zijn verwerkt; • nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied, mits volledig ruimtelijk afgewogen en bestuurlijk positief op besloten, meegenomen kunnen worden. Reageren. Van 21 november 2016 tot en met 2 januari 2017 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk per post of mondeling. Per email is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam op (0111) 452 220. Procedure. De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen uiterlijk op 30 maart 2017 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Tijdelijke opslag paardenmest Langeweg 2 te Bruinisse.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het verplaatsen van een strandpaviljoen en het melden brandveilig gebruik Strand Brouwersdam te Scharendijke op 06-11-2016; • Het bouwen van een schuurtje Dijk van Bommenede 34 te Zonnemaire op 07-11-2016; • Het herinrichten van een parkeerterrein Scheldestraat te Zierikzee op 08-11-2016; • Het verplaatsen van een voetbalkooi naar parkeerterrein Scheldestraat te Zierikzee op 08-11-2016; • Het plaatsen van een tuinschuur Stoofweg 10a te Renesse op 10-11-2016; • Het nieuwbouwen van een bedrijfsloods Haven Noordzijde 36 te Brouwershaven op 14-11-2016; • Het wijzigen van het pand Beddeweeg 4 te Zierikzee op 1111-2016. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.9 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen: • Het brandveilig gebruik, wijzigen bestemming en interne verbouwing Korte Reke 5 te Renesse. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 21 november 2016 tot en met maandag 2 januari 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Schouwen-Duiveland. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.


Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen: • Voor het bouwen van 2 woningen en verbouwen van een schuur voor recreatieappartementen en atelier Dorpsstraat 10 te Ellemeet. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 21 november 2016 tot en met maandag 2 januari 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252. C. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het bouwen van een woning Biesterveldwegje 3 te BurghHaamstede (verzonden 08-11-2016); • Het bouwen van een woning en het realiseren van een uitrit Steinstraat 18 te Bruinisse (verzonden 09-11-2016); • Het plaatsen van een terras Oudestraat 6 te Bruinisse (verzonden 09-11-2016); • Het realiseren van 5 compartimenten in een loods

Rijksstraatweg 3 te Bruinisse (verzonden 10-11-2016); • Het bouwen van 6 woningen Ingeland 13 t/m 18 (doorlopend) te Zierikzee (verzonden 14-11-2016); • Het bouwen van 12 woningen Heemraad 2 t/m 24 (even) te Zierikzee (verzonden 14-11-2016); • Het bouwen van 13 woningen Dijkgraaf 1 t/m 9 (oneven) en Heemraad 1 t/m 15 (oneven) te Zierikzee (verzonden 14-112016); • Het bouwen van 12 woningen Ingeland 1t/m 12 te Zierikzee (verzonden 14-11-2016). Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Het organiseren van Verweven 2017 op 19 augustus 2017 van 10.00 uur 17.00 uur Havenplein te Zierikzee (verzonden 08-11-2016);

• Het organiseren van een men evenement op 27 mei 2017 van 08.00 uur tot en met 18.00 uur hoek Bredeweg/ N 59 te Oosterland (verzonden 08-11-2016). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 245