Page 1

Week 12 • 2014

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Jannie Timmer Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

Spreekuur

Maandag 24 maart vervalt het spreekuur van burgemeester Rabelink en wethouder Houtekamer. De overige leden van het college van burgemeester en wethouders houden spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt een half uur gerekend.

Raadsvergaderingen

Afscheid huidige gemeenteraad De gemeenteraad vergadert woensdag 26 maart vanaf 16.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Installatie nieuwe gemeenteraad De gemeenteraad vergadert donderdag 27 maart vanaf 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De agenda met de achterliggende stukken en de lijst van ingekomen stukken voor deze vergadering staan op www. schouwen-duiveland.nl. De agenda is te openen via de Vergaderkalender in het menu Bestuur en Organisatie. U kunt de raadsvergadering bijwonen of rechtstreeks volgen via: • omroep Schouwen-Duiveland. Frequentie: 107.1 ; kabel 107.6; westhoek 107.8 of • internet:www.schouwen-duiveland nl/inwoner

Officiële uitslag verkiezingen

Op woensdag 19 maart, de dag van de verkiezingen, is de voorlopige uitslag bekend gemaakt. De officiële uitslag is vandaag bekend geworden tijdens een zitting van het centraal stembureau. De uitslag, zetelverdeling en andere informatie over de verkiezingen vindt u na het weekend op onze website www.schouwen-duiveland.nl.

Dijkversterkingen SchouwenDuiveland 2014

In 2014 voert projectbureau Zeeweringen twee dijkversterkingen uit in de gemeente Schouwen-Duiveland: • dijktraject Burghsluis: vanaf de haven van Burghsluis tot aan de Schelphoek. • dijktraject Viane: tussen de parkeerplaats bij gemaal Duiveland en het haventje van Viane. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 1 april gaat de glooiing open en starten de aannemers met het versterken van de dijk. In Viane is het werk begin juli gereed. Tot november wordt er in dijktraject Burghsluis gewerkt. Tijdens de werkzaamheden zijn beide werkgebieden afgesloten. Recreanten zoals wandelaars, vissers en duikers kunnen hier tijdelijk niet terecht. In de omgeving rijdt veel zwaar werkverkeer. Wees hier alert op! Plompetorenweg De Plompetorenweg is tussen maart en november afgesloten voor al het verkeer. De weg wordt namelijk ingericht als werkgebied. De Plompe Toren is in deze periode alleen

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

bereikbaar via de Koudekerkseweg. Het verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid. Meer informatie? Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Neem dan contact op met projectbureau Zeeweringen via info@zeeweringen.nl of 088 246 1370. Op www.zeeweringen.nl vindt u meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u het laatste nieuws automatisch in uw postvak.

Wijziging beleidsregels horecaportiers 2013

De burgemeester maakt bekend dat hij op 11 maart 2014 de “Beleidsregels horecaportiers gemeente Schouwen-Duiveland 2013” gewijzigd heeft vastgesteld. Aanleiding voor de wijziging van de beleidsregels horecaportiers 2013 is het gegeven dat de burgemeester is gebleken dat enkele van de aan de exploitatievergunning verbonden voorschriften, ter uitvoering van de beleidsregels horecaportiers 2013, in bedrijfseconomisch opzicht te zwaar drukken op de exploitatie van een aantal horecabedrijven die gelegen zijn in het horecaconcentratiegebied van de kern Renesse. De beleidsregels horecaportiers 2013 zijn in die zin gewijzigd dat de inzet van een portier pas verplicht is indien er minimaal 50 bezoekers in het betreffende horecabedrijf aanwezig zijn en de inzet van een tweede portier pas verplicht is indien er meer dan 200 bezoekers in het bedrijf aanwezig zijn. U kunt een digitale versie van de gewijzigde beleidsregels horecaportiers 2013 raadplegen op de website www.overheid. nl. Voor eventuele vragen over de beleidsregels kunt u contact opnemen met mevrouw Faas. Zij is telefonisch bereikbaar op het nummer (0111) 452 392 of per e-mail: Angelique.Faas@ schouwen-duiveland.nl.

Wet Milieubeheer

Stoken ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 2014: Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor: • Arkelweg 1 te Kerkwerve.

Wijzigingen bestemmingsplan

Vaststelling wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening: • Het wijzigen van een NED (Nieuwe Economische Drager) aan de Lage Rampertseweg 15 te Oosterland. Ter inzage Dit besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van maandag 24 maart tot en met maandag 5 mei 2014 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Een wijzigingsbesluit dat is gebaseerd op artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl. Beroep Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 5 mei 2014 ) beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Witte brug, Zuidhavenpoort 31 maart tot en met 11 april afgesloten

Van maandag 31 maart tot en met vrijdag 11 april 2014 vinden er werkzaamheden plaats aan de witte brug over de Nieuwe Haven (Zuidhavenpoort). De brug is hierdoor afgesloten voor al het verkeer. Voetgangers en fietsers lopen/fietsen om via de Scheepstimmerdijk, ’t Sas en de Visserdijk. Bent u met de auto, dan kunt u één van de andere uitvalswegen nemen. Vragen Heeft u vragen over de werkzaamheden, neemt u dan contact op met Marnix de Jonge via (0111) 452 463.

Werkzaamheden parkeerterrein ‘de Rotonde’ Westenschouwen

Parkeerterrein “de Rotonde” aan de Krayesteinweg in Westenschouwen wordt opgeknapt. De werkzaamheden starten begin mei en worden uiterlijk 1 juli afgerond, waarbij we rekening houden met de piekdagen tijdens het voorseizoen. Wat gaat er gebeuren? Enkele jaren geleden (in 2010) werd al het voorste, verharde deel van het terrein van een nieuwe asfaltlaag en belijning voorzien. Ditmaal gaan we aan de slag met het achterste, deels onverharde deel aan. De asfaltlaag wordt ook hier vervangen, de parkeerplaatsen in het gras worden voorzien van grasdoorlatende stenen, en de begroeiing wordt vervangen. De groene uitstraling van het parkeerterrein blijft behouden.

Het gras groeit als...

U ziet het thuis in de tuin of in de openbare ruimte, door het warme weer groeit het gras als kool. En dat betekent ook tijd om te gaan maaien. De medewerkers van Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte zijn al gestart en ook in de komende weken over het hele eiland verspreid hiermee aan de slag. Naast maaien in eigen beheer, wordt er ook gemaaid in opdracht van de gemeente door o.a. Fa Braber, Habo, BTL en Zuidhoek.


Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het plaatsen van een speeltoestel op het strand van Westrepart te Scharendijke op 10-03-2014; • Het bouwen van een chalet Weelweg 12a te Ellemeet op 10-03-2014; • Het plaatsen van een serre Herckenstein 63 te Brouwershaven op 10-03-2014; • Het bouwen van een dierenverblijf Weelweg 12 te Ellemeet op 10-03-2014; • Het aanbrengen van nieuwe kozijnen de Roterij 15 te Burgh Haamstede op 11-03-2014; • Het aanbrengen van een afdak Ring 23 te Burgh Haamstede op 11-03-2014; • Het uitbreiden van een pand en het renoveren van een dak Nieuwstraat 26 te Bruinisse op 13-09-2014; • Het plaatsen van zonnepanelen Hoge Molenstraat 41 te Zierikzee op 13-03-2014; • Het bouwen van een woning Riekusweel te Bruinisse op 13-03-2014 • Het veranderen van de voorgevel en het plaatsen van kozijnen en nieuwe entree met entreeportaal Korte Reke 11 te Renesse op 14-03-2014. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen: • Het uitbreiden van een schoolgebouw Stenenpad 3 te Bruinisse. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 24 maart tot en met maandag 5 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder

schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252. C. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het vernieuwen/verhogen van een woning Dijk van Bommenede 36 te Zonnemaire (verzonden 12-03-2014); • Het verbouwen van een winkel tot winkel met bovenwoning Verrenieuwstraat 1 te Zierikzee (verzonden 12-03-2014); • Het uitbreiden van een woning en plaatsen dakkapel Vloedstraat 29 te Kerkwerve (verzonden 17-03-2014); • Het herbouwen van een woning Laone 41 te Renesse (verzonden 17-03-2014); • Het plaatsen van een overkapping en betonwanden als erfafscheiding Industrieweg 20 te Zierikzee (17-03-2014). Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Overige vergunningen

Nieuwerkerk, Oosterland, Kerkwerve, Noordgouwe, Schuddebeurs, Dreischor, Zonnemaire, Brouwershaven en Bruinisse(wijziging op verleende vergunning verzonden 1403-2014); • Het venten met oliebollen op 29 maart 2014 in Ouwerkerk en omliggend gebied (verzonden 14-03-2014); • Het instellen van een inrijverbod voor de Molenstraat te Zierikzee op 20 en 21 maart 2014 van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W: • Het venten met oliebollen op 29 maart 2014 in Zierikzee,

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 12  
Gemeentenieuws nummer 12  
Advertisement