Page 1

Week 11 • 2014

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Adri Padmos Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

Spreekuur

Maandag 17 maart houdt het college van burgemeester en wethouders spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt een half uur gerekend.

Vergaderingen dorpsraden

Scharendijke. De dorpsraad vergadert op dinsdag 18 maart om 20.00 uur in “de huiskamer” van de putmeet in Scharendijke. Voor de agenda wordt verwezen naar www. dorpsraad-scharendijke.nl Dreischor. De dorpsraad vergadert op dinsdag 25 maart om 20.00 uur in het dorpshuis. Voor de agenda wordt verwezen naar www.dreischor.com.

Fonds van kazernering

Het Fonds van Kazernering opent de mogelijkheid om financiële steun te verkrijgen. Dit fonds bestaat in Zierikzee sinds 1811. Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten van inkwartiering van militairen betaald. Nu geeft het fonds tegemoetkomingen voor allerlei activiteiten in Zierikzee. De doelstelling is ruim. Het moeten doeleinden of activiteiten zijn op sociaal of cultureel terrein binnen de gemeente Zierikzee en/of gericht zijn op inwoners van Zierikzee. De tegemoetkomingen zijn vooral bedoeld voor eenmalige activiteiten of uitgaven. In het bijzonder wil het fonds die zaken proberen te ondersteunen, die buiten de gebruikelijke subsidiekaders vallen. In 2014 is 340 euro om te verdelen. Wie in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming kan voor 1 april een aanvraag door middel van een brief indienen bij het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. De aanvraag moet een zo duidelijk mogelijke omschrijving bevatten van het doel of de activiteit waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Voor zover mogelijk moeten de begroting voor 2014 en de rekening over 2013 van de instelling of vereniging worden bijgevoegd. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de secretaris van het fonds, Huib Uil (telefoon (0111) 452 317 overdag of (0111) 414 562 privé).

19 april: dag van het veelzijdig landschap

Op Schouwen-Duiveland hebben we een prachtig en veelzijdig landschap. Op 19 april vindt er daarom de dag van het veelzijdig landschap plaats. Iedereen is van harte welkom op het terrein rondom de Molenberg in Burgh Haamstede dat is ingedeeld in drie pleinen: het culinairplein, het doe-plein en het kennisplein. Kom meer te weten De hoge statige bomen langs de oprijlaan zijn niet alleen de entree van het terrein, maar hier is ook het kennisplein gesitueerd. De verschillende organisaties die zich bezighouden met het landschap vertellen u graag meer over het landschap en wat zij zoal doen. En heeft u vragen over bijvoorbeeld boomen plantensoorten of wat voor vogels er zoal op SchouwenDuiveland leven, hier kunt u ze stellen! Volgende week in deze rubriek meer over wat er zoal op het doe-plein te beleven is. Meedoen? Denkt u nu, daar hoor mijn organisatie ook bij, neem dan contact op met Peter van Sante. Hij is bereikbaar op (0111) 452 422 of peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl.

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Verkeersbesluit Parkeerverbod Oude Haven Zierikzee Op de Oude Haven in Zierikzee tussen de Paardenstraat en het begin van het Havenpark vindt langsparkeren plaats. Het langsparkeren leidt tot onacceptabele verkeersonveiligheid voor andere weggebruikers, met name fietsers. Wat is besloten voor de Oude Haven te Zierikzee Het langsparkeren op de Oude Haven te Zierikzee tussen de Paardenstraat en het begin van het Havenpark wordt verboden. Borden E1 (RVV 1990) geven het parkeerverbod aan. Het parkeren in de parkeervakken blijft uiteraard toegestaan. Bent u het niet eens met het de maatregel? Het besluit met situatietekening ligt vanaf vrijdag 14 maart ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u binnen zes weken, dat is uiterlijk 25 april 2014, bezwaar maken. Schrijft u daarvoor een brief met daarin uw naam, adres en reden van bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Bestemmingsplannen ‘Sanering camping Elzenhof, uitbreiding Strandpark De Zeeuwse Kust en natuurontwikkeling De Helle’ Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 27 februari 2014 vastgestelde bestemmingsplan ‘Sanering camping Elzenhof, uitbreiding Strandpark De Zeeuwse Kust en natuurontwikkeling De Helle’ van 17 maart 2014 tot en met 28 april 2014 ter inzage ligt. U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de hal van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. Plangebied. Strandpark De Zeeuwse Kust heeft het initiatief genomen om camping Elzenhof te saneren en het eigen bedrijf uit te breiden in de Compensatielocatie Rampweg met 75 standplaatsen, een logiesgebouw en dagrecreatieve voorzieningen. De woning Rampweg 24 zal dienst doen als dienstwoning bij het bedrijf. Op het terrein van camping Elzenhof wordt natuur gerealiseerd, evenals bij het bedrijf Strandpark De Zeeuwse Kust. Daarnaast zal in het kader van de gebiedsgerichte ontwikkeling in Schouwen-West nog uitvoering worden gegeven aan natuurontwikkeling in een

deelgebied van de duinzoom, genaamd De Helle. Deze plannen passen niet in de vigerende bestemmingsplannen ‘Lagezoom’, ‘Buitengebied Oost’ en ‘Details Buitengebied Oost’. Motivering. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 november 2013 tot en met 30 december 2013 ter inzage gelegen. Hiertegen één zienswijze ingebracht door het Waterschap Scheldestromen. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Gewijzigde vaststelling. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht: • Aan de regels wordt een nieuw artikel Agrarisch toegevoegd; • Aan de regels wordt binnen het artikel Agrarisch een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd voor het wijzigen naar de bestemming Natuur, indien de gronden gebruiksvrij zijn verworven door de overheid, met het doel om het natuurbeheerplan te realiseren; • Op de verbeelding wordt de bestemming van het perceel WTS G 139 gewijzigd naar Agrarisch. De wijzigingen kunnen worden ingezien in het ter inzage liggende bestemmingsplan. Een volledig overzicht is terug te vinden in het raadsbesluit, dat als bijlage bij het plan is gevoegd. Reageren. Van 18 maart tot en met 28 april 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende • die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt; • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; • voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate. nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift. Inwerkingtreding. Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 29 april 2014.

Gemeenteraadsverkiezingen Jongeren in debat met de politiek Stemmen mag pas vanaf 18 jaar, maar hoe denken jongeren, onze toekomstige kiezers, over de standpunten van de politieke partijen? Op maandag 17 maart, twee dagen voor de verkiezingen, gaan de leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman en de lijsttrekkers van de politieke partijen met elkaar in debat. En jongeren zullen het daarbij zeker niet laten om lastige vragen te stellen, want vooraf verdiepen zij zich in de verkiezingsprogramma’s. Het debat, geleid door Aad van der Wouden, start om 13.30 uur in het auditorium van de Pontes Pieter Zeeman. U bent van harte welkom om bij dit bijzondere debat aanwezig te zijn! Vragen en meer informatie Alle informatie over de verkiezingen, zoals een overzicht van de stemlokalen, partijprogramma’s en meestgestelde vragen vindt u op onze website www.schouwen-duiveland.nl bij Inwoner onder de knop Bestuur en Organisatie. Mocht het antwoord of de informatie er niet bij staan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken via burgerzaken@schouwen-duiveland.nl. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen graag!


Diverse initiatieven buitengebied

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 27 februari 2014 vastgestelde bestemmingsplan ‘Diverse initiatieven buitengebied’ van 17 maart 2014 tot en met 28 april 2014 ter inzage ligt. U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de hal van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. Plangebied. Het plan heeft betrekking op de volgende adressen: • Zwaardweg 7 Kerkwerve: verwijderen van een intensieve veehouderij om daar 2 woningen te realiseren en vestigen van een woonbestemming op de bedrijfswoning. • Stoofweg 60 Noordwelle: vestigen van een Nieuwe Economische Drager. • Oud Heiligeweg 2-4 Oosterland: verplaatsen van een woonbestemming en vestigen van een Nieuwe Economische Drager. • Bootsweg 4 Kerkwerve: herstellen woonbestemming. • Duivendijkseweg 4 Kerkwerve: draaien bouwvlak. Motivering. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 november 2013 tot en met 30 december 2013 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Gewijzigde vaststelling. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad ambtshalve wijzigingen aangebracht in de toelichting en regels van het bestemmingsplan. De wijzigingen kunnen worden ingezien in het ter inzage liggende bestemmingsplan. Een volledig overzicht van de wijzigingen is terug te vinden als bijlage 5 bij de toelichting van het bestemmingsplan. Reageren. Van 18 maart tot en met 28 april 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; • voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate. nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift. Inwerkingtreding. Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 29 april 2014.

Bekendmaking voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Kustlaboratorium’ Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan ‘Kustlaboratorium’ wordt voorbereid. Het voorontwerp ligt van 17 maart 2014 tot en met dinsdag 28 april 2014 ter inzage, via www.schouwen-duiveland.nl kunt u het digitale plan raadplegen. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. Het plan. Het bestemmingsplan ‘Kustlaboratorium’ maakt het mogelijk om ongeveer 42 hectare landbouwgrond om te vormen tot een gebied met 20 hectare aquacultuur en zilte teelten in combinatie met 22 hectare landschapsontwikkeling. De ontwikkeling bevat ook recreatieve en educatieve elementen. Aquacultuur heeft betrekking op de teelt van (zout)watergebonden organismen zoals zagers, schelpdieren, vissen en zouttolerante gewassen zoals zeekraal en lamsoor. De landschapsontwikkeling bestaat uit de landschappelijke inbedding van de aquacultuur met paden voor recreatief medegebruik en agrarisch landschapsbeheer. De initiatiefnemer van deze ontwikkeling is Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Werk in uitvoering Nieuwe Bogerdstraat Zierikzee 18 t/m 20 maart gestremd Omdat de dynamische afsluiter (“verzinkbare paal”) in de Nieuwe Bogerdstraat in Zierikzee erg storingsgevoelig is, wordt deze vervangen. Dit betekent dat de Nieuwe Bogerdstraat tussen de Sint Domusstraat en de ingang van het parkeerterrein volledig gestemd is - dus ook voor fietsen - van dinsdagmorgen 18 maart tot en met donderdag 20 maart. Het parkeerterrein blijft vanaf de Nieuwe Haven normaal bereikbaar en te gebruiken.

Witte brug Zuidhavenpoort 31 maart t/m 11 april afgesloten

De witte brug over de Nieuwe Haven (Zuidhavenpoort) wordt gerenoveerd. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 31 maart t/m vrijdag 11 april 2014. In deze periode is de brug afgesloten voor al het verkeer. Voetgangers en fietsers lopen/fietsen om via de Scheepstimmerdijk, ’t Sas en de Visserdijk. Bent u met de auto, dan kunt u één van de andere uitvalswegen nemen. Wat gaat er gebeuren? Begin maart is Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. al begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de witte brug over de Oude Haven en de witte brug over de Nieuwe Haven. De hekwerken langs de kade worden ontdaan van de oude verflagen en voorzien van nieuwe. Daarnaast worden eventuele reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Bovendien krijgt de brug over de Oude Haven ook een schilderbeurt. Tijdens de renovatie van 31 maart t/m 11 april wordt het brugdek van de witte brug over de Nieuwe Haven vervangen door een brugdek van composiet. Composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit vezelversterkte kunststoffen. Groot voordeel is dat het brugdek straks onderhoudsarm is. De bovenzijde van het brugdek zal nagenoeg dezelfde uitstraling krijgen als nu het geval is, dus inclusief de verhoogde voetpaden en voorzien van een slijtlaag. Tot slot wordt tijdens de renovatie wordt ook de bovenbouw van de brug geschilderd. Vragen Heeft u vragen over de werkzaamheden, neemt u dan contact op met Marnix de Jonge via (0111) 452 463 Plangebied. Het plangebied bevindt zich in de driehoek Burghsluis/Westenschouwen/Burgh-Haamstede en wordt begrensd door de Cauersweg, Westboutweg en agrarische percelen. Het plangebied wordt doorsneden door de Groenlandsweg. Informatieavond. Op 2 april is er een informatieavond in Dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22 in Burgh-Haamstede. Tijdens deze avond geven wij een korte toelichting op het plan en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. De toelichting start om 19.30 uur. Reageren. Van 17 maart tot en met 28 april 2014 kan iedereen een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak maken met Kitty Henderson op (0111) 452 259 of Brechje van Gils op (0111) 452 255. Adviserende instanties. Ook stellen wij instanties (medeoverheden en belangenorganisaties) in de gelegenheid om advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan. Procedure. Alle tijdig ingekomen reacties verwerken wij in een eindverslag. Op grond van de reacties kijken we of aanpassing van het plan nodig is en nemen burgemeester en wethouders een besluit over de volgende stap in de bestemmingsplanprocedure. Steeds als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via een publicatie geïnformeerd.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Het wijzigen van de inrichting Appelmarkt 8 te Zierikzee; • Het plaatsen van een dieselopslagtank (1300 liter) Zorge’sweg 4 te Dreischor; • Het wijzigen van een propaantank (8000 liter) Stoofweg 3 te Zonnemaire; • Het renoveren en uitbreiden bestaande loods Middenweg 17 te Ouwerkerk. Stoken ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 2014: Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor: • Zuidweg 38 te Zonnemaire; • Paardeweg 2 te Nieuwerkerk; • Kuijerdamseweg 60 te Scharendijke; • Kievitsweg 3 te Kerkwerve.

Wijzigingen bestemmingsplan In de publicatie van 7 maart 2014 was het adres van onderstaand plan fout vermeld.

Vaststelling wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening voor: • het bouwen van een woning Gaanderse’sweg 9a te Dreischor. Ter inzage Dit besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van maandag 17 maart tot en met maandag 28 april 2014 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Een wijzigingsbesluit dat is gebaseerd op artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl. Beroep Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 28 april 2014 ) beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het maken van een uitrit ten behoeve van een garage Noordstraat 1 te Kerkwerve op 03-03-2014; • Het renoveren van de gevel, het intern verbouwen van de kantoorruimte en verbeteren van de entree Fonteine 2 te Zierikzee op 04-03-2014; • Het gedeeltelijk slopen van de entreepui, vloer en enkele binnenwanden Fonteine 2 te Zierikzee op 04-03-2014; • Het vervangen van kozijnen Varremarkt 12 te Zierikzee op 04-03-2014; • Het bouwen van een carport Zwanenburgseweg 10 te Ouwerkerk op 04-03-2014; • Het bouwen van een overkapping Klaverlaan 3 te BurghHaamstede op 05-03-2014; • Het bouwen van een supermarkt Boutlaan te Scharendijke op 04-03-2014; • Het melden brandveilig gebruik Kerkplein 1 te Bruinisse op 05-03-2014; • Het plaatsen van een trap, uitbreiden van balkon en het wijzigen van de achtergevel Schouwse Slag 58 te Brouwershaven op 06-03-2014; • Het verbouwen van een dorpshuis, toiletten vernieuwen, kozijnen wijzigen en brandveiliggebruik, Smidsweg 9a te Noordwelle op 07-03-2014; • Het restaureren van de klok Torenplein 5 te Oosterland op 07-03-2014. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.9 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


omgevingsvergunning te verlenen voor: • Het wijzigen van de bestemming wonen in opslag Nieuwstraat 15 te Brouwershaven;

De peren van Burgh

Ze zijn uniek: de stoofperenbomen in Burgh van de rassen Gieser Wildeman en de Saint Remy. Nergens anders staan er eetbare fruitbomen in de openbare ruimte. En dat niet alleen, rondom de perenbomen is een echte traditie ontstaan; de jaarlijkse perenverkoop. Ook wethouder Ad Verseput maakt al zo’n zeven jaar deel uit van dit evenement. “Als wethouder open ik de veiling en biedt traditiegetrouw op de peren van de eerste drie bomen. Mooi om te zien is de grote belangstelling die er altijd is onder inwoners en toeristen. En de oogst wil nogal eens verschillen, zo gaat dat in de natuur. De opbrengst van de verkoop wordt na de veiling gedoneerd aan een algemeen maatschappelijk belang voor het dorp.”

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 17 maart tot en met maandag 31 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Schouwen-Duiveland.

Snoeien Om ervoor te zorgen dat we nog vele jaren kunnen genieten van de perenbomen, worden ze door de medewerkers van het uitvoeringsbedrijf goed onderhouden. Ieder jaar worden ze daarom in de periode februari/maart gesnoeid. Dit zorgt voor meer licht in de kroon van de boom en een betere rijping van de peren. Ook is door het snoeien de boom minder vatbaar voor ziektes en plagen.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.

Mooi Hoe ouder de perenboom hoe grilliger en ruwer de schors rondom de stam en takken. Dit en het geschikte klimaat zorgen ervoor dat in een aantal van de perenbomen prachtige varentjes groeien. De moeite waard om eens een kijkje te nemen.

C. Verlengen beslistermijn Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: • Voor het bouwen van een berging met carport Hoogenboomlaan 11 te Renesse, ontvangen op 15 januari 2014. De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er een positief besluit op de aanvraag wordt genomen. D. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het realiseren van een uitrit J.J. Boeijesweg 4 te Burgh Haamstede (verzonden 04-03-2014); • Het uitbreiden van een recreatiewoning Asterias 28 te Brouwershaven (verzonden 06-03-2014); • Het plaatsen van zonnepanelen Ring 38 te Dreischor (verzonden 07-03-2014); • Het bouwen van een gastenverblijf Hogezoom 51 te Burgh-Haamstede (verzonden 07-03-2014); • Het vergroten van een recreatiewoning Flitslaan 4 te Brouwershaven (verzonden 11-03-2014). Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W: • Een ontheffing voor het uitvoeren van diverse wegwerkzaamheden op de N59 in diverse werkperiodes (verzonden 05-03-2014); • Het rijden in natuurgebied en het gebruik maken van de duinovergang aan de Kampweg te Burgh Haamstede met diverse voertuigen op 20 september 2014 tussen 06.00 en 20.00 uur (verzonden 05-03-2014); • Een ontheffing voor het inrijden Meelstraat te Zierikzee met een motorvoertuig van 03-03-2014 tot en met 31-03-2014 (verzonden 05-03-2014); • Door middel van het aanbrengen van dranghekken en de verkeersborden C 01en/of het gebruik van de verzinkpalen is het Havenplein en Havenpark, Schuithaven en Kerkhof (zijde Politiebureau) te Zierikzee niet bereikbaar voor gemotoriseerd en fietsverkeer tussen 06.00 uur en 20.00 uur ( het gemotoriseerd verkeer kan wel doorgang vinden op het Kraanplein) op de volgende data15, 22, 29 juli en 5, 12 en 19 augustus 2014; • Het instellen van een inrijverbod voor het Havenplein en Havenpark op 25 juli 2014 van 11.00 uur tot 24.00 uur; • Het instellen van een inrijverbod voor de Ring en de

• • •

Noordstraat te Burgh-Haamstede op 21 april, 17, 24 en 31 juli 2014, 7, 14 en 21augustus 2014 van 06.00 uur tot 19.00 uur. Op 12 en 26 juli en 26 augustus 2014 van de 16.00 uur tot 01.30 uur; Het instellen van een inrijverbod voor het Havenplein en Havenpark te Zierikzee op 19 april, 10 mei en 7 juni 2014 van 0.600 uur tot 20.00 uur; Het instellen van een inrijverbod op 14 juni 2014 van 13.00 tot 02.00 uur van de dag erop voor de Julianastraat, Zoutkeetstraat en Vissersdijk te Zierikzee; Een ontheffing voor het laten in- en uitstappen van passagiers van het Boemeltreintje te Renesse op de Hogezoom ter hoogte van de watermeter, op alle dagen van de week gedurende het jaar 2014 (verzonden 07-03-2014); Een ontheffing voor het parkeren met 2 auto’s, voor het uitvoeren van werkzaamheden, Havenplein te Zierikzee op 12, 19 en 21 maart 2014(verzonden 07-03-2014).

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Het organiseren van een openings- havenfeest met bootshow op het terrein Jachthavenweg 61 te Bruinisse (verzonden 05-03-2014); • Het organiseren van North Sea Beach Golf 2014 op het strand tussen het watergat en de verklikkerduinen (verzonden 05-03-2014); • Het organiseren van Toeristendagen in Zierikzee op 15, 22 en 29 juli 2014 en op 5,12 en 19 augustus 2014 in het centrum van Zierikzee (verzonden 05-03-2014); • Het organiseren van een snuffelmarkt op 25 juli 2014 van 15.00 uur tot 23.00 uur Havenplein en Havenpark te Zierikzee (verzonden 05-03-2014); • Het organiseren van een aantal snuffelmarkten aan de Ring en Noordstraat te Burgh - Haamstede op 21 april 2014, 17, 24 en 31 juli 2014, op 7,14 en 21 augustus 2014 van 10.00 uur tot 17.00 uur, op 12 en 26 juli 2014 en op 16 augustus 2014 van 18.00 uur tot 24.00 uur (verzonden 05-03-2014); • Het organiseren van een aantal snuffelmarkten op het Havenplein en Havenpark te Zierikzee op 19 april 2014, 10 mei 2014 en 7 juni 2014 van 10.00 uur tot 17.00 uur (verzonden 05-03-2014); • Het organiseren van Anywave op 11, 13 en 14 juni 2014 in

• •

• •

en nabij Brogum, Julianastraat 46 te Zierikzee tot 0.200 uur (verzonden 07-03-2014); Het exploiteren van een horecabedrijf Lange Nobelstraat 3 te Zierikzee (verzonden 07-03-2014); Het organiseren van Zeeland’s Spirituele Dagen op 22 maart 2014 van 10.00 tot 17.00 uur en 23 maart van 10.00 tot 16.00 uur in Sportcentrum Westerschouwen te Burgh Haamstede (verzonden 07-03-2014); Het organiseren van een avondvierdaagse te Burgh Haamstede van 03 tot en met 06 juni 2014 van 18.30 tot 21.30 uur (verzonden 07-03-2014); Het exploiteren van een horeca-inrichting Ring 32 te Burgh Haamstede (verzonden 11-03-2014).

Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you