Page 1


Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline van Gein – van der Geest, Yesenia Lindeman, Urita Mual, Danielle Heere – van den Tweel, Margreet Gehrels, Robert Vermeulen Met medewerking van: Jan-Kees Houthoff, Dale Anne Bourjaily, Thera Demuynck Fotografie: NPHI, Pauline Lemberger Vormgeving: On My Way, Raymond Mahler Productie: Daams Holding, Eric Daams Drukwerk: Druk Store, Leusden Omslagfoto: Pauline Lemberger, Honduras 2011

Prins Bernhardstraat 10 1211 GK Hilversum T: 035 626 45 78 info@wereldouders.nl www.wereldouders.nl www.1000wereldoudersgezocht.nl GIRO 1171 IBAN: NL60INGB0000001171 BIC: INGBNL2A KvK: 4112094

2

Jaarverslag2011


Inhoudsopgave

Uit de statuten van WereldOuders

4

Woord vooraf door voorzitter bestuur WereldOuders

5

1 Visie, Doelstellingen en Resultaten

6

1.1

Missie en Visie

6

1.2

Kernwaarden

6

1.3

Doelstellingen 2011

7

1.4

Resultaten

8

1.5

Evaluatie – SWOT analyse

9

1.6

Toelichting

10

1.7

Risico beheerssysteem

11

2 Organisatie

12

2.1

Medewerkers

12

2.2

Directie

13

2.3

Bestuur

13

2.4

Verantwoordingsverklaring

15

2.5

ComitĂŠ van aanbeveling

20

2.6

CBF Keurmerk

20

2.7

ANBI

20

2.8

NPHI

20

2.9

Zusterorganisaties

22

2.10 Samenwerkingsverbanden

22

3 Marketing, Communicatie en Fondsenwerving

24

3.1

Fondsenwerving

24

3.2

Werving & Binding

28

3.3

Communicatie

32

3.4

Klachtenprocedure

37

4 Projecten

38

4.1

Inleiding familiehuizen en projecten

38

4.2

De familiehuizen in 2011

39

4.3

Vrijwilligersbeleid

58

5 Jaarrekening

59

6 Toekomst en meerjarenplan

71

Jaarverslag2011

3


Uit de statuten Stichting WereldOuders heeft tot doel het maatschappelijk werk te ondersteunen en aan te moedigen dat onder zeer arme en behoeftige kinderen en jongeren wordt verricht, in Latijns-Amerika en het Caribische gebied door medewerkers van Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) alsmede in de rest van de wereld door andere organisaties. Speciale aandacht te besteden aan de opvang, verzorging en scholing van in de desbetreffende landen verweesde, te vondeling gelegde of anderszins aan hun lot overgelaten kinderen. Het geven van voorlichting over de levensomstandigheden van de hierboven genoemde doelgroep aan het Nederlandse publiek. Voorts al hetgeen dat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door: • het werven van fondsen door middel van publiciteit, campagnes en andere activiteiten, welke fondsen binnen het kader van de doelstellingen dienen te worden aangewend; • het werven en uitzenden van vrijwilligers die binnen het kader van de doelstelling kunnen worden ingezet; • informatie te verstrekken aan derden en hen bewust te maken van de noden onder de armen en behoeftigen van deze wereld; • het ontwikkelen , bevorderen en onderhouden van de contacten tussen kinderen en sponsoren. Uit de statuten van de stichting WereldOuders, statutair gevestigd te Hilversum.

Het bestuur van de stichting is in 2011 een statutenwijziging overeengekomen. De akte van statutenwijziging is verleden op 10 februari 2012 voor notaris mr. E.J.H. Horst te Hilversum.

4

Jaarverslag2011


Voorwoord Bestuur Voor WereldOuders was 2011 een jaar vol leerpunten en uitdagingen. We hadden ons gezamenlijk als bestuur en team met groot enthousiasme zeer ambitieuze doelen gesteld. Hoewel het niet de beste tijd is voor goede doelen geloofden wij te kunnen blijven groeien. We hebben mooie doelstellingen behaald zoals een flinke kostendaling en nog verder gaande professionalisering van de organisatie. De verhuizing naar een kleinere locatie in februari 2011 bespaarde niet alleen kosten maar bracht ook het team dichter bij elkaar. In april 2011 heeft het bestuur Pauline Lemberger officieel aangesteld als nieuwe directeur. Dat was een goede beslissing. De lijst met activiteiten die dit jaar ondernomen zijn, is te lang om hier op te noemen. Een bijzonder evenement dat ik zeker even wil uitlichten is ‘Heel Hilversum Helpt’. Het heeft de werkdruk voor het team flink verhoogd, maar ook € 30.645,- opgebracht voor onze projecten in Honduras. En dan was daar de Nicaragua Volcano Challenge. We zijn er aan begonnen zonder ons te realiseren wat voor werk het met zich mee zou brengen. Zeker, het heeft meer investering in tijd en geld gekost dan verwacht. Maar er is ook een grote opbrengst. Het team is de uitdaging aangegaan en heeft (figuurlijk) de eindstreep gehaald en de twintig deelnemers (waaronder onze eigen directeur) haalden letterlijk de finish! Het bezoek aan de familiehuizen in Nicaragua door de ‘mountainbikers’ heeft ervoor gezorgd dat we achttien nieuwe ambassadeurs hebben. Zij hebben met eigen ogen gezien hoe onze hulpverlening werkt en zijn daar aanstekelijk enthousiast over! Dit was mijn laatste jaar als voorzitter. Augustus 2012 treed ik af. Vanaf 1998 ben ik verbonden aan WereldOuders. Al die jaren ben ik steeds opnieuw getroffen door de enorme betrokkenheid van het team en de donateurs. De komende jaren zal WereldOuders als fondsenwervende organisatie voor nog meer uitdagingen komen te staan. Maar door het enthousiasme en de tomeloze ambitie van iedereen die WereldOuders een warm hart toedraagt, heb ik er het volste vertrouwen in. Ik dank u namens de kinderen voor uw inzet en support. Bernd Grün Voorzitter Bestuur WereldOuders

Jaarverslag2011

5


1 Visie, Doelstellingen en Resultaten “Als kinderen leren liefhebben, zullen ze worden liefgehad. Dat is de basis die ervoor zorgt dat ze zorgvuldig en bewust te werk gaan. Later zal dat van grote invloed zijn op hun eigen kinderen en de maatschappij waarin ze leven. Een kind moet aan de hand worden genomen, begeleid met aandacht en toewijding”.

Oprichter van partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos: William B. Wasson.

1.1 Missie en Visie

Anderzijds leren we hen dat deel uitmaken van een

De missie van WereldOuders is:

familie ook betekent dat je verantwoordelijkheden

De situatie van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika

hebt: zowel naar elkaar als naar je omgeving.

structureel verbeteren door ze een kans op een

Iedere jongere doet minimaal één servicejaar. Dit is

goede toekomst te geven. WereldOuders werft hier-

een soort stage binnen de organisatie waarbij de jon-

toe fondsen voor haar partnerorganisatie Nuestros

geren bijvoorbeeld op kantoor werken, helpen met

Pequeños Hermanos (NPH) die familiehuizen heeft

de verzorging van de jongste kinderen of meedraaien

in negen landen in Latijns-Amerika en daar ook

in de keuken. Het servicejaar wordt over het alge-

medische, educatieve en werkgelegenheidsprojec-

meen na ‘middle school’ *) gevolgd. Gaat een jon-

ten opzet. Naast de kinderen in de familiehuizen

gere daarna naar ‘high school’ dan volgt hij of zij nog

worden in ieder land ook projecten opgezet om de

een servicejaar. Als hij of zij gaat studeren, volgt een

lokale bevolking te helpen.

derde servicejaar. Het servicejaar is bij uitstek een middel om de jongeren iets ‘terug te laten doen’ voor

In de familiehuizen worden verweesde, verlaten

het familiehuis waarin ze zijn opgegroeid.

en verwaarloosde kinderen en jongeren liefdevol

Tijdens de middelbare school periode leren de jon-

opgenomen. Naast liefde, aandacht, verzorging en

geren naast de gewone lesstof ook een praktisch

medische hulp krijgen ze scholing en een beroeps-

vak zoalals houtbewerken, lassen, kleding maken of

opleiding. Daarna is er de mogelijkheid te gaan stu-

aardewerk bakken. Vaardigheden waarmee ze, ook

deren. De jongeren krijgen steun en begeleiding

als ze niet verder gaan leren, in hun eigen onder-

totdat ze op eigen benen kunnen staan. Naar onze

houd kunnen voorzien.

visie is dit de enige manier om ze de kans te geven op te groeien tot zelfstandige volwassenen die een

De duidelijke focus op een zelfstandige toekomst van

bijdrage kunnen leveren aan de sociaal-economi-

de jongeren en de rol die zij als volwassene binnen

sche ontwikkeling van hun eigen maatschappij.

hun gemeenschap kunnen gaan spelen, mede als de projecten die voor de gehele gemeenschap worden

We spreken over familiehuizen, maar in werkelijkheid

ontwikkeld, geeft het werk van WereldOuders een

zijn dit grote stukken land met meerdere huizen en

veel grotere meerwaarde dan slechts de opvang van

faciliteiten. De begrippen ‘familie’ en ‘verantwoorde-

thuisloze kinderen.

lijkheid’ zijn heel belangrijk binnen de organisatie. Wij willen de veelal ontwortelde kinderen laten voelen dat

1.2 Kernwaarden en competenties

zij deel uitmaken van een familie die hen onvoorwaar-

De kernwaarden van de hulpverlening in de familiehui-

delijk steunt en waar ze altijd op terug kunnen vallen.

zen zijn samen te vatten in de begrippen: Persoonlijk,

*) In de familiehuizen wordt gebruikt gemaakt van de schooltermen die ook in de Verenigde Staten gelden. ‘Middle school’ staat hierbij gelijk aan de eerste jaren van onze middelbare school en ‘high school’ aan de bovenbouw van onze middelbare school. In hoofdstuk 4 staat een schematisch overzicht.

6

Jaarverslag2011


Structureel: De donateurs die zich structureel aan de organisatie verbinden, blijven WereldOuders lange tijd steunen. Deze steun duurt gemiddeld langer dan zeven jaar. Deze structurele steun is onontbeerlijk omdat de hulpverlening gericht is op langdurige, kwalitatief hoogstaande zorg en begeleiding. Zoals eerder genoemd blijven kinderen verbonden aan de organisatie totdat het zelfstandige volwassenen zijn. Ook als zij gaan studeren verblijven zij in studentenhuizen van de organisatie. Zelfs als zij helemaal zelfstandig zijn, kunnen zij nog bij de organisatie terecht voor Structureel en Lokaal. Dit zijn ook de kerncompeten-

hulp bij bijvoorbeeld het opzetten van een eigen be-

ties van de organisatie WereldOuders in Nederland.

drijfje of het zoeken naar woonruimte.

Persoonlijk:

Lokaal:

Het team van WereldOuders besteedt veel aandacht

WereldOuders is al twintig jaar gevestigd in Hilver-

aan het persoonlijk begeleiden van donateurs en

sum. De band met lokale organisaties en bedrijven

sponsoren. Particuliere donateurs kunnen een speci-

is hierdoor sterk. De organisatie richt zich met na-

fiek kind uit een van de familiehuizen ondersteunen

me op het lokale MKB.

en een persoonlijke band opbouwen door het uitwisselen van brieven. Donateurs krijgen ook de mogelijk-

In de projectlanden wordt voornamelijk gewerkt

heid om een concreet project in het veld te sponsoren

met lokale medewerkers. Veel van hen zijn zelf op-

dat bij hun past. Vanuit het team wordt desgewenst

gegroeid in een familiehuis. Zij kennen als geen

meegedacht over het opzetten van een actie door de

ander de gebruiken van het land en de behoeften

donateur om fondsen voor het project te werven bin-

van de kinderen. Ook bij tijdelijke projecten als

nen het eigen netwerk. De persoonlijke benadering

bouwwerkzaamheden worden lokale mensen inge-

zorgt ervoor dat zowel particuliere donateurs als spon-

huurd om zo de economie van de gemeenschap te

soren zich thuis voelen bij WereldOuders.

stimuleren.

Kinderen komen vaak al op jonge leeftijd in de familiehuizen wonen. Zij blijven aan de organisatie ver-

1.3 Doelstellingen 2011

bonden totdat het zelfstandige volwassenen zijn. In

(bron: WereldOuders jaarplan voor 2011)

iedere fase van hun leven krijgen de kinderen de

WereldOuders is het jaar 2011 begonnen met ambi-

aandacht en begeleiding die zij op dat moment no-

tieuze doelstellingen die inhaakten op de doelen en

dig hebben. Ook als dit speciaal onderwijs of afwij-

resultaten van het jaar ervoor. Ons belangrijkste

kende medische zorg betreft. Verder wordt ieder

streven: de continu誰teit van het werk in de project-

kind individueel begeleid en wordt goed gekeken

landen waarborgen en indien mogelijk de projecten

naar de kansen en kwaliteiten van het kind. Hier-

uitbreiden. Hiertoe zijn bij aanvang van het jaar de

door kan hij of zij zich persoonlijk ontwikkelen.

volgende doelstellingen geformuleerd:

Visie, doelstellingen en resultaten

Jaarverslag2011

7


• Inkomsten uit bedrijven en spontane giften:

Groei van de inkomsten met 10 %. Van €1,1 miljoen in 2010 naar afgerond

€40.873. De doelstelling was €70.000. Deze

€1,2 miljoen in 2011.

deeldoelstelling is hiermee niet behaald.

In 2010 bedroegen de inkomsten €1.8 miljoen.

• Inkomsten uit acties derden: € 89.134,07. Doel-

In dit bedrag waren echter ook de eenmalige dona-

stelling was €60.000. 37% hoger dan begroot

ties van €0.7 miljoen n.a.v. de ramp in Haïti opge-

• Vergroting van het aantal structurele donateurs

nomen. De reguliere inkomsten in 2010 bedroegen

is niet behaald. Het totaal aantal giftgevers via

€ 1.1 miljoen.

acceptgiro of machtiging is gedaald van 10.991 per 1 januari 2011 naar 9.081 per 31 december

•  inkomsten uit fondsen en stichtingen: €220.000 • inkomsten uit bedrijven en spontane giften:

• Vergroten van de naamsbekendheid: uit oogpunt van kostenbesparing is halverwege 2011 beslo-

€70.000 • inkomsten uit acties derden: €60.000 • vergroting

2011.

aantal

structurele

ten geen officiële meting te laten plaatsvinden.

donateurs: Verhouding Kosten: Kindwerk op 40:60:

1500 incl. 250 wereldouders • vergroting van de naamsbekendheid

✔ behaald In 2011 is 67% van de ‘som der baten’ besteed aan

Verhouding Kosten: Kindwerk op 40:60

de doelstelling. Zie ook hoofdstuk 5 Jaarrekening.

• minimaal 10 procent kostenbesparing op kan• Door een efficiëntere bedrijfsvoering en een

toorkosten

scherper kostenbeleid zijn de kosten voor beheer en administratie verlaagd.

Interne Organisatie op Orde

• In de huurkosten is een besparing van ruim 50%

• concrete procesbeschrijvingen • organogram & functieomschrijvingen

doorgevoerd. De huurkosten op jaarbasis zijn

• nieuwe database up & running

van €43.941 (in 2010) verlaagd naar €18.532 per 1 februari 2011.

1.4 Resultaten

• Ook is een 50% kostenbesparing gerealiseerd bij

Groei van de inkomsten met 10 % naar €1,2

de inhuur van de externe accountant voor de

miljoen:

controle van de jaarrekening.

✔ behaald De inkomsten waren begroot op €1,2 miljoen,

Interne Organisatie op Orde:

behaald in 2011 is: €1.246.455

✔ behaald

(Tijdens de halfjaarraming is de begroting bijgesteld

• Concrete procesbeschrijvingen hebben tijdwinst

naar €1,3 miljoen. Dit is uiteindelijk niet behaald.

• Aangepast organogram en concrete functieom-

Zie ook hoofdstuk 5 Jaarrekening) • Inkomsten

uit

fondsen

en

stichtingen:

€ 214.718,84. Doelstelling was €220.000.

schrijvingen hebben gezorgd voor meer efficiëntie. • Nieuwe database is ‘up and running’ wat tijd-

Daarnaast is een premie door Wilde Ganzen toe-

winst oplevert en een hoger rendement in de

gekend van € 65.220. Dit laatste bedrag is door

wervingsacties.

deze stichting direct overgemaakt aan het veld en daarom niet opgenomen in de jaarrekening van WereldOuders.

8

opgeleverd

Jaarverslag2011


1.5 Evaluatie: SWOT – Analyse

Sterke punten:

Zwakke punten:

Platte organisatiestructuur Hierdoor kan er snel en doelgericht gehandeld worden.

Lage naamsbekendheid Vanwege de lage naamsbekendheid is het voor WereldOuders moeilijk om media aandacht te generen voor de projecten. Onbekend maakt onbemind.

Flexibel, ambitieus en enthousiast team Het team staat voor de doelstellingen van WereldOuders en gelooft in de potentie van de organisatie. Transparante organisatie Het daadwerkelijk volgen van een bepaald kind en het ondersteunen van de leefomgeving is mogelijk vanwege de monitoring en het intranet. WereldOuders kan door de concrete veldprojecten en de inzichtelijke begrotingen transparant zijn over de besteding van het gedoneerde geld.

Beperkingen binnen de organisatie Het team is klein, maar beschikt over een hoge ambitie. De personeelscapaciteit is te beperkt om alle ambities waar te kunnen maken. Focus is een aandachtspunt. Database beheer WereldOuders heeft te weinig kennis in huis om de vele mogelijkheden van de database optimaal te benutten.

Aansprekende projecten De werkwijze van WereldOuders sluit aan bij waarden in onze samenleving die als belangrijk worden ervaren zoals: familiegevoel en solidariteit. De projecten zijn structureel en zorgen voor aansprekende resultaten. Men kan onze projecten bezoeken.

Kansen:

Bedreigingen:

Familie waardes WereldOuders heeft kleinschalige projecten in Latijns-Amerika die een sterk familiegevoel uitstralen. In de tijd van economische teruggang worden waardes als familie hoog gewaardeerd.

Economische crisis De economische crisis en het stopzetten van overheidssubsidies zorgen ervoor dat steeds meer goede doelen in dezelfde ‘fondsenvijver’ vissen.

Meetbaarheid De resultaten van de hulpverlening van WereldOuders zijn goed meetbaar. We kunnen precies aangeven hoeveel kinderen zijn geholpen door onze hulpverlening. Samen met de transparantie is dit een belangrijke “geef factor” voor mogelijke donateurs. Database werving Op het gebied van gerichte werving met behulp van de mogelijkheden van de database kan WereldOuders zich nog volop ontwikkelen

Overvloed aan kinderhulp organisaties In Nederland zetten tientallen organisaties zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden. Het is voor WereldOuders moeilijk om het onderscheidend vermogen zichtbaar te maken. Gedrag donateur De huidige trend laat zien dat donateurs incidenteel willen geven op een door hun gekozen moment. Daarbij gaan donateurs liever geen structurele verbinding aan, dit geldt voor veel goede doelen en helaas zorgt dit voor een hoog uitvalpercentage.

Kleine organisatie Het feit dat WereldOuders een kleine organisatie is, met een transparante organisatiestructuur, is een kans in het huidige klimaat waarin veel kritische geluiden te horen zijn over de grote goede doelen. Als donateur kun je bij WereldOuders nog echt een concreet verschil maken en dit zorgt voor hoge betrokkenheid van donateurs en sponsoren.

Visie, doelstellingen en resultaten

Jaarverslag2011

9


1.6 Toelichting bij de SWOT analyse

Aansprekende projecten

Platte organisatie structuur & Flexibel, ambiti-

In 2011 hebben Nederlandse donateurs de familie-

eus en enthousiast team.

huizen in Nicaragua, Honduras, Mexico, Guatemala,

Bij onverwachte kansen of bedreigingen kan snel

Haïti en de Dominicaanse Republiek bezocht. De

geschakeld worden. Wel is het zaak dat focus wordt

mogelijkheid de projecten te bezoeken leidt tot zeer

aangebracht en een strakke planning wordt aange-

betrokken sponsoren. Deze mogelijkheid willen we

houden. In de jaarplanning voor 2011 was aanvan-

in 2012 dan ook zeker verder uitbreiden.

kelijk geen tijd ingeruimd voor onverwachte kansen. In de tweede helft van het jaar is de planning

Lage naamsbekendheid

daarom aangepast en is een start gemaakt met het

De lage naamsbekendheid is een groot nadeel voor

werken in project teams. Dit zorgt bij grote projec-

WereldOuders. Het zorgt voor een vicieuze cirkel.

ten voor heldere taken en een goede verdeling

Door de lage naamsbekendheid zijn media vaak niet

daarvan. Het werken in project teams kan nog ver-

geïnteresseerd in het werk van WereldOuders; door-

der verbeterd worden.

dat WereldOuders weinig in de media is, is de naamsbekendheid laag. Dit heeft tot gevolg dat het

Transparantie

team extra hard moet werken om de groei in inkom-

De transparantie bij WereldOuders wordt erg ge-

sten te bewerkstelligen. WereldOuders is er goed in

waardeerd door de donateurs en sponsoren. Het

om mensen aan zich te binden. De naamsbekend-

steunen van een concreet veldproject of een speci-

heid zal dan ook via het eigen netwerk van enthou-

fiek kind is wat mensen aanspreekt.

siaste ambassadeurs moeten groeien. In 2011 is

Wereldouders (die een kind steunen voor €25 per

een ambassadeursplan geschreven dat in 2012

maand) hebben de mogelijkheid per post te com-

wordt geïmplementeerd. Iedere ambassadeur wordt

municeren met hun sponsorkind. Deze vorm van

ingezet op zijn of haar expertise.

transparantie wordt erg gewaardeerd. Omdat de post van en naar de projectlanden vertaald moet

Beperkingen binnen de organisatie

worden, is dit een zeer arbeidsintensief proces.

Omdat WereldOuders een beperkte personeelsca-

Daarbij is het werven van nieuwe wereldouders

paciteit heeft, is het houden van de focus zeer be-

vanwege de relatief hoge maandelijkse bijdrage

langrijk. Het maken van kosten - baten analyses

moeilijk.

voor elk nieuw project zorgt ervoor dat er welover-

WereldOuders wil de sponsorouders de mogelijk-

wogen keuzes gemaakt kunnen worden. Dit zorgt

heid blijven bieden te communiceren met hun kind.

voor rust. Wel moeten meer reflectiemomenten in-

Dit proces dient wel vereenvoudigd te worden. Hier-

gebouwd worden, zodat ook steeds opnieuw duide-

toe wordt gekeken naar de mogelijkheden van

lijk is of de focus nog op de juiste zaken ligt.

e-mail

10

communicatie.

Ook

wordt

een

nieuwe

formule ontwikkeld om donateurs, die voor een

Database beheer

lager bedrag de organisatie WereldOuders structu-

De implementatie van de nieuwe database heeft erg

reel willen steunen deze mogelijkheid te bieden.

veel tijd gekost. Daarbij is gebleken dat er in huis te

Eind 2011 is hier een start mee gemaakt. Dit moet

weinig database kennis was om de mogelijkheden

in 2012 verder worden uitgewerkt.

van het systeem zo optimaal mogelijk te kunnen

Jaarverslag2011


benutten. In 2011 is een externe adviseur inge-

en branche organisaties zoals het VFI & Partos blijft

huurd om deze kennis te verhogen binnen het team.

WereldOuders op de hoogte van de laatste ontwik-

In 2012 wordt het werken met de database door

kelingen en trends.

alle medewerkers van het team verder ontwikkeld. Op deze manier wordt het mogelijk beter te sturen op gewenste resultaten.

1.7 Risicobeheerssysteem Uit de SWOT Analyse blijkt dat de economische crisis, de overvloed aan andere kinderhulp organisaties en het gedrag van de donateur een risico zijn. Om deze risico’s op tijd te signaleren en hierop te anticiperen worden de volgende maatregelen getroffen: Maandelijkse financiële rapportage Wordt besproken met de accountant, directie en één bestuurslid. Hieruit blijkt welke posten voor- of achterlopen. Op basis hiervan wordt het beleid bijgestuurd. Structurele rapportages uit de database Op basis van deze informatie worden eventuele trends gesignaleerd en kan hierop gereageerd worden. Voorbeelden van rapportages:

- Aantal nieuwe donateurs per maand

- Het verlooppercentage per maand

- Respons op giftenmailings

Dichtraming In mei wordt de dichtraming gemaakt door het team en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Dit geeft WereldOuders de kans om de begroting bij te stellen naar aanleiding van de tot dan toe behaalde resultaten. Trends signaleren Door aanwezig te zijn bij fondsenwervingcongressen en in contact te blijven met collega organisaties

Visie, doelstellingen en resultaten

Jaarverslag2011

11


2 Organisatie

Nadat een noodzakelijke reorganisatie in 2010 werd afgerond, was 2011 het eerste jaar waarin de organisatie volgens een nieuw en efficiënter organisatiemodel opereerde. Vanaf februari 2011 gebeurde dit vanuit een nieuwe, goedkopere en efficiëntere huisvesting.

2.1 Medewerkers Veranderingen in het personeelsbestand:

Personeelsbeleid:

• Van één medewerker is na de eerste halfjaar

Het personeelsbeleid is gericht op het aansturen van

evaluatie het contract in overeenstemming

elk personeelslid op zijn of haar eigen verantwoorde-

met beide partijen niet verlengd. De hierboven

lijkheden en kwaliteiten. Elk team lid heeft zijn eigen

bedoelde functie is per 1 april 2011 opnieuw

KPI’s (Key Performance Indicators) en SLA’s (Ser-

ingevuld.

vice Level Agreements). Deze worden goedgekeurd

• Na een langdurig ziekteverzuim van één mede-

door het bestuur in het jaarplan. De directie stuurt

werker en verschillende gesprekken over een

de teamleden aan op basis van de individuele KPI’s

mogelijke reïntegratie van de desbetreffende

en doelstellingen. Hiernaast wordt gekeken naar de

persoon is eind 2011 in wederzijds overleg

competenties van alle medewerkers persoonlijk en

besloten het contract met deze medewerker te

wordt gestimuleerd mensen in te zetten op hun ex-

ontbinden. Dit alles is gebeurd in overleg met

pertise. Als het team haar eigen sterktes en zwaktes

de ARBO dienst.

kent, kan het daar optimaal gebruik van maken.

Aantal Fte’s:

Analyse WereldOuders team:

Het aantal Fte’s is gedaald van 5,32 aan het begin

Sterke punten:

van 2011 naar 5,22 eind 2011.

• Betrokken en enthousiast • Proactief • Professioneel

Inhuur derden: Interim directeur:

gemiddeld 8 uur per week

• Lerend

(tot 1 april 2011)

• Zelfstandig & samenwerkend • Creatief

Medewerker Werving & Binding:

gemiddeld 8 uur per week

Verbeterpunten:

Accountant:

gemiddeld 6 uur per week

• Focus, planning & strategie

Database expert:

2 uur per maand

• Resultaatgericht denken • Overleg cultuur

Vrijwilligers:

• Database kennis

Het aantal onbetaalde vrijwilligers is in 2011 gelijk gebleven.

In 2011 is een nieuw salarishuis goedgekeurd door

Vijf vaste vrijwilligers werkten aan de vertalingen

het bestuur en geïmplementeerd.

van de ‘sponsorouder-kind post’. Daarnaast maakte

Het personeelshandboek wordt jaarlijks besproken

WereldOuders gebruik van vier vaste vrijwilligers op

met het team.

verschillende andere posities binnen de organisatie

12

zoals administratie en office management.

Enkele punten die hierin staan beschreven zijn:

Voor vrijwilligers buitenland zie hoofdstuk 4.

• Salaris is op basis van 40 urige werkweek

Jaarverslag2011


• 22 vakantiedagen op basis van fulltime dienstverband

riskosten opgenomen. In 2011 is een nieuwe salarisschaal geïmplemen-

• 1 ‘personeelsuitje’ per jaar

teerd. Hierbij werden voor de directeursbeloning

• 4 teamborrels per jaar

de richtlijnen van het VFI als leidraad gehanteerd.

• 1 evaluatie gesprek per jaar

Onder de personeelskosten is voor de beloning aan

• 1 beoordelingsgesprek per jaar

de directie een bedrag van € 67.248 opgenomen. Zie voor uitgebreide specificatie van dit bedrag

Ambassadeurs

hoofdstuk 5.

WereldOuders maakt gebruik van een netwerk met mensen die aantoonbaar betrokken zijn bij het

De samenwerking tussen directie en bestuur ver-

werk van WereldOuders. Deze mensen, ambas-

loopt soepel. De directie rapporteert acht keer per

sadeurs genoemd, worden ingezet om de doelstel-

jaar aan het bestuur middels een bestuursrappor-

lingen ‘vergroting van de inkomsten’ en ‘vergroting

tage. Deze rapportage is begin 2011 geïmplemen-

van de naamsbekendheid’ te behalen. Ieder maakt

teerd. De financiële resultaten worden maandelijks

hierbij gebruik van zijn of haar eigen expertise.

besproken. De directie wordt door het bestuur

Het ambassadeurs netwerk van WereldOuders

geëvalueerd en beoordeeld op vooraf bepaalde

bestond in 2011 uit:

doelstellingen en KPI’s.

• Tim Immers, tv presentator en programmamaker.

Expertise: vergroten naamsbekendheid, aanbo-

2.3 Bestuur

ren nieuwe sponsorcontacten op het gebied van

Het bestuur van WereldOuders bestaat uit zes

productie van beeldmateriaal.

bestuursleden waarvan vier Nederlandse leden en

• Frits Sissing, tv presentator en zanger.

twee leden uit het bestuur van Nuestros Pequeños

Hermanos International.

Expertise: vergoten naamsbekendheid en creëren van draagvlak voor het werk van WereldOuders.

• Beate Sass, fondsenwerver.

Nevenfuncties bestuursleden:

Expertise: werven van fondsen bij particulieren

Jan-Kees Houthoff is bestuurslid van de stichting

en bedrijven en vergroten van het netwerk van

Onderhoudsfonds Oudezijds 100. Oudezijds 100

WereldOuders

is een oecumenische christelijke woon en leef ge-

• Katja Schutte, eigenaar internetmarketing

meenschap die werkt op de Wallen in Amsterdam.

bureau e-Babe.

Deze nevenfunctie levert WereldOuders indirect

Expertise: ondersteuning bij communicatie acti-

een netwerk van belangstellenden voor armoede-

viteiten en het aanbrengen van sponsoren.

bestrijding vanuit een Christelijk overtuiging.

2.2 Directie Interim-directeur Hans Geels heeft de organisatie (volgens plan) per 1 april 2011 verlaten. De functie van directeur is per diezelfde datum overgenomen door Pauline Lemberger. Zij was voorheen werkzaam binnen de organisatie als Hoofd Marketing, Communicatie & Fondsenwerving. Voor de interim-directeur die op free lance basis als derde werd ingehuurd zijn derhalve geen sala-

Organisatie

Jaarverslag2011

13


Het bestuur van WereldOuders wordt gevormd door: Rooster van benoeming: Naam

Functie

Ingangsdatum

Aftreden

Dhr. B.A. Grün

Voorzitter

25 sept. 2001

25 sept. 2005

19 juni 1943

Portefeuille

25 sept. 2005

25 sept. 2009

Adjunct directeur VMBO scholengemeenschap

algemene zaken

25 sept. 2009

25 sept. 2013

Mevr. C.J.M. Uitenbroek-ten Hassel

Portefeuille

3 okt. 2006

3 okt. 2010

29 juni 1948 Onderneemster

personeel

3 okt. 2010

3 okt. 2014

Dhr. J.A.C. Houthoff

Portefeuille

8 juni 2009

08 juni 2013

05 juli 1947 Jurist

financiën

Mevr. D.A. Bourjailly

Portefeuille commu-

7 juni 2010

7 juni 2014

21 maart 1950 Adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen

nicatie & ontwikke-

Dhr. M.A. Venegas*

Namens NPHI

7 juni 2010

7 juni 2014

Mevr. D Treiber*

Namens NPHI –

18 juli 2011

18 juli 2015

13 juni 1983 Director of country support NPH International

opvolging

Niet herbenoembaar

personeelswerving Niet herbenoembaar

lingssamenwerking

13 mei 1969 Executive director, NPH International

Dhr. B.G. Greer

*deze leden worden benoemd door NPHI

Wijziging Statuten

steunen dat medewerkers van Nuestros Pequeños

De huidige statuten staan de mogelijkheid van

Hermanos (NPH) verrichten onder de armen en be-

een bestuur van zeven leden toe. Het voorstel is

hoeftigen in Latijns-Amerika en de rest van de we-

om een ledenaantal van 5 (3WO +2 NPHI) ook toe

reld. Speciale aandacht te besteden aan verweesde,

te staan omdat dit meer in verhouding is met de

te vondeling gelegde en aan hun lot overgelaten

grootte van de organisatie.

kinderen alsmede alles wat daarmee rechtstreeks of

Ook wordt gedacht over een verbreding van de

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

doelstelling buiten het alleen ondersteunen van de

zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

activiteiten van NPH, tot het ondersteunen van behoeftige kinderen elders in de wereld. Het inzetten

Bestuur en Directie

van vrijwilligers, een van de meest waardevolle ac-

In 2011 is een nieuwe manier van rapporteren aan

tiviteiten van WereldOuders verdient vermelding in

het bestuur ontwikkeld waardoor het op hoofdlij-

de statuten. Het bestuur beslist over een eventuele

nen inzichtelijk wordt waar de organisatie staat

aanpassing begin 2012.

ten opzichte van de doelstellingen voor dat jaar. De nieuwe manier van rapporteren zorgt voor

14

Uit de Statuten: WereldOuders heeft tot doel het

overzicht, rust en geeft directe aanleiding tot het

maatschappelijk werk aan te moedigen en te onder-

stellen van prioriteiten.

Jaarverslag2011


WereldOuders team, najaar 2011. Boven: Yesenia Lindeman, coördinator kindsponsoring V.l.n.r.: Danielle Heere-van den Tweel, fondsenwerver particulieren; Pauline Lemberger, directeur; Caroline van Gein – van der Geest, hoofd projecten, fondsen en stichtingen; Urita Mual fondsenwerver bedrijven; Alice de Koning, communicatie & pr; Brenda van de Velde, stagiaire; Ineke Voges, hoofd bedrijfsvoering. Niet op de foto: Peggy Vrieze, Financiën en de verschillende vrijwilligers en tweede stagiair. Er heeft in 2011 acht keer een bestuursvergadering plaatsgevonden waarvan alle keren notulen

Accenture sponsort 5S workshop

zijn gemaakt. De vergaderingen zijn voorbereid

Net als in 2010 heeft management consultant

door de directie en de voorzitter van het bestuur.

Accenture het WereldOuders team ook in 2011

De onderwerpen die besproken worden liggen per

gesponsord bijgestaan met advies en training.

vergadering vast, net als de data.

Dit jaar sponsorde het bedrijf onder meer een 5S Workshop. Dit is een praktische training

Vergaderonderwerpen waren in 2011 o.a.:

over werkplekorganisatie en standaardisatie.

- Statuten wijziging

Deze workshop heeft een belangrijke bijdrage

- Personeelsbeleid

in de efficiëntie van het team.

- Status doelstellingen - Halfjaar evaluatie en dichtraming - Jaarplan 2012 - Begroting

2.4 Verantwoordingsverklaring Stichting WereldOuders

Organogram Bestuur Directie 1 fte

Bedrijfsvoering

Financiën

0,8 fte

Werving & Binding 0,9 fte WereldOuders Donateurs Relatiebeheer

Communicatie & PR 0,7 fte

0,6 fte

Fondsenwerving 1,3 fte Fondsen & stichtingen Projecten informatie actie & ambassadeurs Situatie per 1 april 2011

Organisatie

Jaarverslag2011

15


Scheiding der functies

beleidsplan met de daarbij behorende begroting

Bestuur

door het bestuur met de directie behandeld.

Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit

Het beleidsplan en de begroting dienen door

tenminste vijf en ten hoogste zeven personen,

het bestuur goedgekeurd te worden.

waaronder maximaal twee vertegenwoordigers van

• De financiële maandrapportage met de maand-

NPHI, bestuurt en vertegenwoordigt de stichting.

cijfers in vergelijking met de begroting (zowel

Het ontwikkelt, samen met de directie, het beleid

enkelvoudig als cumulatief).

en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid

• De kwartaal management rapportage met:

door de directie. Om effectief te kunnen opere-

stellingen en overige personeelsinformatie.

ren is het van belang dat verschillende disciplines en achtergronden in het bestuur vertegenwoor-

- De status van vooraf overeengekomen doel-

- Financiële cijfers per kwartaal met daarbij de

digd zijn. In de fase waarin WereldOuders zich

vergelijking met de begroting en het voor-

nu bevindt zijn dat met name financiën, human

gaande jaar.

resources, marketing en algemeen management. Jaarlijks vindt overleg binnen het bestuur plaats

• De halfjaarevaluatie die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur

over de samenstelling en het functioneren van het

• Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld dat

bestuur. Bij een vacature wordt geworven op basis

goedgekeurd dient te worden door het bestuur.

van een profielschets. Bij werving speelt het eigen netwerk een belangrijke rol, maar zo nodig wordt

Directie

ook openbaar geworven.

De directie bestaat uit één persoon. De voornaam-

Het bestuur heeft een beleidsvormend karakter

ste taak van de directie is het ontwikkelen en

waarbij het accent op ontwikkeling en vaststel-

realiseren van het beleid (doelen, strategie en

ling van het algemeen beleid ligt. De dagelijkse

meerjaren visie). Dit beleid wordt ter goedkeuring

operationele leiding is gedelegeerd aan de directie.

voorgelegd aan het bestuur. De directie is verant-

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de

woordelijk voor de realisatie van de gestelde

strategie en van de actieplannen om de doelstelling

doelen. Daarin zijn te onderscheiden: doelen op het

op korte en middellange termijn te waarborgen.

gebied van het veldwerk via NPH (uitgaven doelstel-

Dit betekent dat financiën, fondsenwervings-activi-

lingswerking) en tevens fondsenwerving en commu-

teiten en personeelsmanagement tijdens bestuurs-

nicatie (inkomsten plus uitgaven inkomstenverwer-

vergaderingen ruim aandacht krijgen.

ving). De directie is eindverantwoordelijk voor de

Het bestuur vergadert minimaal zes maal per jaar.

algehele bedrijfsvoering (Personeel, Organisatie,

Indien nodig worden meetings over specifieke on-

Financiën, Administratie, Informatie & Service en

derwerpen gehouden en petit comité.

Database & Automatisering) evenals voor het algehele management van de organisatie. Aange-

Het bestuur wordt mede geïnformeerd over de

zien het veldwerk uitbesteed is aan de partner NPH

gang van zaken binnen de stichting door:

gaat de aandacht van de directie vooral uit naar het genereren van inkomsten (fondsenwerving), vergro-

• Het jaarplan; jaarlijks wordt een beleidsplan

16

ten van de naamsbekendheid en waardering van

opgesteld door de directie. Onderdeel van

WereldOuders als merk. De directeur werkt zelf mee

dit beleidsplan vormt de begroting voor het

aan operationele en inhoudelijke werkzaamheden

volgend boekjaar en de drie jaren daaropvol-

op gebied van marketing en fondswerving.

gend. Tijdens de budgetvergadering wordt het

Tenminste eenmaal per jaar heeft de voorzitter

Jaarverslag2011


van het bestuur een functioneringsgesprek met de

in het veld. Ze is mede verantwoordelijk voor het

directeur. Hierin komen o.a. aan de orde: de werk-

opstellen en uitvoeren van het personeels- en vrij-

verhouding met het bestuur en de wijze waarop de

willigers beleid. De unit wordt zonodig ondersteund

directeur uitvoering geeft aan de aan hem of haar

door medewerkers van de externe accountant.

door het bestuur opgedragen werkzaamheden. Iedere unit stelt jaarlijks een actieplan op en draagt Team:

budgetverantwoordelijkheid voor de eigen afdeling.

Naast het bestuur en de directie bestaat de organisatie WereldOuders uit vier units met uitvoerende

Tussen de directie en de individuele teamleden

medewerkers.

vindt iedere twee weken overleg plaats. Hiernaast vindt wekelijks teamoverleg plaats. Van alle verga-

Unit Fondsenwerving:

deringen worden notulen opgemaakt.

bestaande uit twee fondsenwervers en de directie.

Elke vier weken is er teamoverleg inzake de voort-

Deze unit vraagt fondsen aan en houdt zich bezig

gang en de bewaking van de toegekende budgetten

met het aanboren van nieuwe potentiële sponsoren

waarbij de directie en de accountant aanwezig zijn.

en het onderhouden van de relatie met bestaande

Bij het opstellen van het jaarplan worden per unit

sponsoren. De unit begeleidt tevens fondsenwer-

doelstellingen geformuleerd. Per half jaar wordt

vende activiteiten van derden.

door de directie getoetst of is voldaan aan deze doelstellingen.

Unit Werving & Binding:

In 2010 is een personeelshandboek opgesteld en in

bestaande uit twee medewerkers en negen vertalers

gebruik genomen. In dit handboek zijn de volgen-

(vrijwilligers). Deze unit heeft tot taak werving en

de zaken opgenomen:

binding van donateurs en wereldouders (structurele

- Huisregels

donateurs). Er worden nieuwe wervingsmethodes

- Functieomschrijvingen

toegepast en een behoudstrategie gehanteerd.

- Communicatie regels

Unit Communicatie & PR:

Effectiviteit van de Bestedingen

bestaande uit één communicatie medewerker, sta-

Als afgeleide van het meerjarenplan wordt jaarlijks

giaires en de directie. Deze unit is verantwoordelijk

een beleidsplan opgesteld met daarbij een jaarbe-

voor de zichtbaarheid van WereldOuders. Ze ver-

groting. Deze stukken worden goedgekeurd door

zorgt alle communicatie-uitingen voor de organisa-

het Bestuur. In juli bestaat de mogelijkheid om de

tie, onderhoudt de website en stuurt stagiaires aan.

begroting eenmalig bij te stellen. Deze bijstelling behoeft goedkeuring door het Bestuur.

Unit bedrijfsvoering: bestaande uit een leidingevende, één financiële

Controle Cyclus

medewerker, twee vrijwilligers en de directie.

Maandelijks wordt een financiële rapportage

Deze unit is belast met het uitvoeren van alle

opgesteld conform richtlijn 650. Deze rapportage

administratieve / facilitaire taken welke nodig zijn

wordt intern besproken tussen de directie en de

voor de bedrijfsvoering van de stichting. Ze zorgt

budget verantwoordelijken binnen de organisatie.

er tevens voor dat processen worden nageleefd

De rapportage bestaat uit maandelijkse informatie

en is verantwoordelijk voor de financiële adminis-

en cumulatieve informatie. De informatie wordt

tratie. Ze stuurt vrijwilligers aan en medewerkers

vergeleken met de begroting en dezelfde periode

Organisatie

Jaarverslag2011

17


van het voorafgaande verslagjaar. Een analyse van

projectverantwoordelijken in de landen rapporten

verschillen maakt deel uit van de rapportage.

schriftelijk aan WereldOuders over de voortgang

De directie bespreekt de maandrapportages met

van de projecten. Tevens worden deze projecten

de financieel verantwoordelijke binnen het bestuur.

gecontroleerd door de medewerkers van NPH In-

Per kwartaal wordt een financiële management

ternational.

rapportage opgesteld die directie bespreekt met het Bestuur.

Besteed aan kosten eigen fondsenwerving

Jaarlijks worden de jaarrekening en het financiële

De kosten besteed aan eigen fondsenwerving zijn

deel van het jaarverslag gecontroleerd door een

nodig om de baten uit eigen fondsenwerving op peil

externe accountant. Deze voorziet de jaarrekening

te houden. Een belangrijke post die ook jaarlijks

en het financiële deel van het jaarverslag van een

wordt begroot en onderbouwd met concrete plan-

controle verklaring.

nen. De effectiviteit van deze kosten wordt gerelateerd aan de gerealiseerde inkomsten. Maandelijks

Bestedingen

worden de bestedingen van deze kosten gerappor-

Besteed aan doelstelling

teerd aan de verantwoordelijken en worden effecti-

De inkomsten worden besteed aan de doelstelling

viteit en afwijkingen ten opzichte van de begroting

van de Stichting. In de jaarbegroting wordt vastge-

besproken. Tevens wordt maandelijks aan de hand

steld welk deel van de inkomsten aan de doelstel-

van deze kosten en baten uit eigen fondsenwerving

ling wordt besteed.

het CBF percentage gemonitord.

Dit houdt in dat een deel van de inkomsten wordt betaald aan NPH International. Het betreft een vast

Besteed aan beheer en organisatie

bedrag dat jaarlijks door NPH International wordt

WereldOuders streeft naar een zo efficiënt mogelijk

voorgesteld aan de diverse landen. Dit voorstel

kostenpatroon binnen de organisatie. Ook deze

is gebaseerd op de jaarlijkse begroting van NPH

kosten worden jaarlijks in de begroting vastge-

International.

steld. Aan de hand van de maandelijkse rapporta-

De controle op de besteding van deze middelen ligt bij NPH International. Bij NPH International zijn

ges worden deze kosten door directie en bestuur nauwlettend gevolgd.

continu twee medewerkers werkzaam die aan de hand van financiële en operationele rapportages

Communicatie met Belanghebbenden

en waarnemingen uit de diverse landen ter plaatse

De stichting heeft zowel intern als extern belang-

vast stellen of de gelden correct zijn besteed. Deze

hebbenden. Voor de verschillende groepen belang-

twee medewerkers rapporteren direct aan de be-

hebbenden zet WereldOuders de volgende commu-

stuurders van NPH International.

nicatiemiddelen in:

Een ander deel van de inkomsten wordt besteed

18

aan projecten die dagelijks zichtbaar zijn op de

Donateurs en wereldouders (sponsorouders):

website van NPH International en waarop per land

WereldOuders informeert haar donateurs en we-

kan worden ingeschreven. Nadat op een project is

reldouders gemiddeld zes keer per jaar middels

ingeschreven wordt door WereldOuders onder de

een gedrukte nieuwsbrief over de projecten van

donateurs geïnformeerd of deze het project willen

NPH en de campagnes, acties en resultaten.

financieren middels donaties. Afhankelijk van de

In specifieke situaties, zoals de aardbeving in Haïti

grootte van de projecten worden de gedoneerde

in januari 2010, wordt een extra nieuwsbrief via

bedragen in één keer of in delen overgemaakt. De

e-mail verstuurd met eventueel een giftverzoek.

Jaarverslag2011


Wensen, ideeën en suggesties van donateurs en

lijkse tamtam, team events en bedrijfsuitjes. Een

wereldouders kunnen via de website, schriftelijk of

beperkt aantal medewerkers neemt deel aan de

telefonisch worden doorgegeven en worden mee-

jaarlijkse internationale meeting.

genomen in het teamoverleg.

Iedere zes weken wordt een interne nieuwsbrief

Met klachten wordt omgegaan volgens een klach-

verstuurd.

tenprotocol. Na binnenkomst van een klacht wordt

Medewerkers hebben de beschikking over informa-

deze in een klachtenregister vastgelegd en door

tie op de intranetsite van partnerorganisatie NPH.

middel van hoor en wederhoor onderzocht. Bin-

Jaarlijkse evaluatie gesprekken vinden plaats in

nen een vastgestelde termijn krijgt degene die de

mei en december.

klacht heeft ingediend schriftelijk de uitkomst van dit onderzoek medegedeeld.

Ambassadeurs: WereldOuders informeert de ambassadeurs gemid-

Fondsen, stichtingen, bedrijven

deld zes keer per jaar per gedrukte nieuwsbrief

en major donors:

over de projecten van NPH en de campagnes,

WereldOuders informeert deze sponsors middels

acties en resultaten van WereldOuders.

toezending van nieuwsbrieven en het jaarverslag

Ambassadeurs ontvangen tevens het jaarverslag.

(gedrukt of als pdf file).

Ambassadeurs worden betrokken bij specifieke

In geval van project sponsoring worden rapporta-

acties waarover ze vooraf door WereldOuders zijn

ges verstuurd.

geïnformeerd.

Publiek:

Evaluaties:

Voor alle algemene informatie omtrent WereldOuders

Binnen WereldOuders worden alle acties geëvalu-

kan het publiek terecht op de website

eerd volgens een standaard procedure. De actie

www.wereldouders.nl.

verantwoordelijke medewerker maakt de evalu-

Mensen die gericht interesse hebben om spon-

atie en deze wordt besproken met de directie. De

sorouder te worden kunnen hiervoor terecht op

leerpunten worden verwerkt in het daaropvolgende

www.1000wereldoudersgezocht.nl.

actieplan.

Sinds 2010 laat WereldOuders jaarlijks onderzoek

Evaluatie gesprekken met de medewerkers en vrij-

doen naar de naamsbekendheid en de waardering

willigers van WereldOuders worden door de directie

van het werk van WereldOuders door het Neder-

gevoerd. De medewerkers hebben twee evaluatie

landse publiek.

momenten per jaar. In de maand mei vindt een voortgangsgesprek plaats en in december een

Media:

beoordelingsgesprek. Voor de vrijwilligers is er in

WereldOuders brengt regelmatig persberichten uit

augustus een groepsevaluatie bijeenkomst met de

over haar werkzaamheden in Nederland of in het veld.

directie.

Media kunnen ook terecht op de website www.wereldouders.nl.

Medewerkers: De medewerkers worden o.a. geïnformeerd d.m.v: wekelijks teamoverleg, tweewekelijks individueel overleg, vierwekelijks financieel overleg, weke-

Organisatie

Jaarverslag2011

19


2.5 Comité van Aanbeveling

in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het

WereldOuders heeft een Comité van Aanbeveling

recht van schenking. Als een instelling door de

dat passief verbonden is aan de organisatie. De

belastingdienst is aangewezen als een ANBI kan

volgende personen hebben hun naam aan Wereld-

een donateur giften van de inkomsten of vennoot-

Ouders verbonden: Ds. Carel ter Linden; Dr. Henk

schapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de

van Os; Mr. Kees van Lede; Prof. Dr. Herman Wijf-

daarvoor geldende regels.

fels en Mevr. Jeltje van Nieuwenhoven.

2.8 NPHI 2.6 CBF Keurmerk

WereldOuders is sinds 1991 verbonden aan Nues-

WereldOuders heeft geen toezichthou-

tros Pequeños Hermanos International (NPHI) en

dermodel maar voldoet aan de criteria

werft fondsen voor de projecten van de internati-

van het Centraal Bureau Fondsenwerving

onale organisatie. Nuestros Pequeños Hermanos

en draagt sinds 2005 het CBF Keurmerk.

betekent letterlijk: onze kleine broertjes en zusjes. WereldOuders is één van de negen fondsenwerven-

2.7 ANBI

de kantoren in Europa die de projecten van NPHI

WereldOuders is erkend als ANBI,

ondersteunen. De organisatie is in 1954 in Mexico

d.w.z. het is een Algemeen Nut Beogen-

opgericht door William B. Wasson.

de Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, cultu-

NPHI heeft familiehuizen voor thuisloze kinderen

rele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende

opgezet in: Mexico, Honduras, Haïti, Nicaragua,

instelling die als zodanig door de belastingdienst is

Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Repu-

aangewezen. Een ANBI hoeft geen successierecht

bliek, Peru en Bolivia. Daarnaast runt zij medische,

of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en

educatieve en werkgelegenheidsprojecten voor

schenkingen die zij ontvangt in het kader van het

deze kinderen en hun gemeenschap. Uitgebreide

algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet

informatie over de familiehuizen en de gemeen-

Nuestros Pequeños Hermanos International Organizational Chart FOTO-USA Friends of the Orphans US 501.C.3

Independent NPHI Board NPHI-USA US 501.C.3

OLBS Our Little Brothers and Sisters Europe e.V.

UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN E.V., Germany

European Coordination (non-profit)

UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN, Austria

NPHI Executive Committee

NOS PETITS FRERES ET SOEURS, France FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. Italia ONLUS, Italy NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS, Spain WERELDOUDERS - Stichting Onze Kleine Weeskinderen, Netherlands UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN, Switzerland

NPHI-SC Mexico

ONZE KLEINE WEESKINDEREN, Belgium OUR LITTLE BROTHERS AND SISTERS, Ireland

NPH Consejo de Operaciones Country Directors for NPH Mexico - NPH Honduras - N.P.F.S. Haiti - NPH Dominican Republik NPH El Salvador - NPH Guatemala - NPH Nicaragua - NPH Bolivia - NPH Peru

20

Jaarverslag2011


Dit zijn met name educatieve en medische projecten maar kunnen ook bouw- of andere projecten zijn. In 2011 heeft WereldOuders €241.167 bijgedragen aan projecten. Ons streven is om in 2012: €340.000 over te kunnen maken. De bijdrage voor de projecten is afhankelijk van het succes van fondsenwerving bij met name bedrijven, vermogensfondsen, particulieren, serviceclubs en scholen.

• Een bijdrage aan noodhulp indien nodig.

Zo werd in 2010 Haïti extra ondersteund na de aardbeving en de uitbraak van de cholera epidemie in datzelfde jaar. Hier wordt specifiek gelabeld geld voor overgeboekt.

• Vrijwilligers naar de projecten te sturen. In 2011: zes personen. Zie ook hoofdstuk 4. • Het aandragen van innovatieve projecten in het veld. Zoals het implementeren van een digitaal post systeem voor de correspondentie tussen wereldouders en hun sponsorkind. schapsprojecten is te vinden in hoofdstuk 4.

Verantwoording van donaties en bestedingen

Ieder jaar vindt in februari een internationale

• WereldOuders coördineert de financiële midde-

bijeenkomst plaats waar alle projectlanden en fondsenwervende kantoren aanwezig zijn voor een inhoudelijk update over de projecten van NPHI.

len vanuit Nederland. • De bijdragen voor het commitment en de bijdragen voor projecten worden geoormerkt overgemaakt naar het desbetreffende familie-

WereldOuders draagt bij aan de projecten van haar partnerorganisatie NPHI door: • Jaarlijks een vast bedrag bij te dragen aan het

huis. • Vanuit de familiehuizen volgt na afronding van het project een inhoudelijke en financi-

budget van de familiehuizen; het ‘commitment’

ële rapportage. WereldOuders legt vervolgens

genoemd.

verantwoording af aan de Nederlandse sponsor

Deze bijdrage aan het NPHI budget wordt

omtrent de voortgang van het project en de

jaarlijks door het bestuur en de directie van

financiële verantwoording.

WereldOuders in overleg met NPHI vastgesteld.

• WereldOuders heeft toegang tot NPHI intranet,

In 2011 was het commitment van WereldOu-

een online database met informatie over de

ders aan NPHI us$ 400.000. Voor 2012 is deze

familiehuizen, de sponsorkinderen en de pro-

bijdrage opnieuw vastgesteld op us$ 400.000

jecten. Dit intranet is alleen toegankelijk voor

(€295.000).

de medewerkers binnen NPHI en de fondsen-

• Een bijdrage aan projecten van de familiehui-

wervende kantoren. Op dit intranet staan alle

zen die niet uit het budget bekostigd kunnen

projecten genoemd waar fondsen voor nodig

worden.

zijn. De projecten doorlopen een procedure en

Organisatie

Jaarverslag2011

21


dienen goedgekeurd te worden door NPHI alvorens ze worden gepubliceerd op intranet. Dit systeem maakt het mogelijk een donateur een heel concreet project te laten steunen. Door middel van reserveringen van projecten op persoonsnaam en het invoeren van transfers voor deze projecten op intranet onstaat een goed overzicht van de ondersteuning van WereldOuders aan de projecten van NPHI. • Wanneer WereldOuders besluit een project

Wenen, Oostenrijk • Stiftung Unsere Kleinen Brüder und Schwestern – Zürich, Zwitserland • Fundación Nuestros Pequeños Hermanos – Barcelona, Spanje • Our Little Brothers and Sisters – Coolfin, Ierland • Fondazione Francesca Rava NPH Italia – Milaan, Italië • De projecten van NPH worden ook ondersteund

groter dan us$50.000 te financieren, wordt het

door Friends of the Orphans Verenigde Staten

geld in twee of meer fases overgemaakt.

en Canada.

• De familiehuizen worden ieder jaar gecontroleerd door een gecertificeerd accountantsbu-

De Europese fondsenwervende kantoren hebben

reau, evenals NPHI. In het jaarrapport van

als OLBS Europe één keer per jaar een internati-

NPHI wordt een financieel overzicht gegeven

onale vergadering, ieder jaar georganiseerd door

en per familiehuis een omschrijving van de

een ander gastland. Het doel van deze bijeenkomst

activiteiten en educatieve ontwikkeling van de

is: het bespreken van de jaarplannen en de begro-

kinderen en de projecten. NPHI houdt gedu-

ting van NPHI, het vaststellen van de ‘commitment’

rende het jaar supervisie over de familiehuizen,

van iedere zuster organisatie en kennisoverdracht

niet alleen de (bouw)projecten die uitgevoerd

m.b.t. projecten en fondsenwervende activiteiten.

moeten worden, maar ook de wijze waarop de

In 2011 vond deze Europese meeting plaats in

kinderen zich ontwikkelen (family services) en

Karlsruhe, Duitsland. Deze bijeenkomst stond met

de medische zorg in de familiehuizen.

name in het teken van fondsenwerving tijdens een

• De administratie van WereldOuders wordt ieder

economische crisis, kennisoverdracht en het ver-

jaar gecontroleerd door een extern accoun-

sterken van de onderlinge samenwerking.

tantskantoor benoemd door het bestuur. In

In 2012 zal deze Europese vergadering in Barce-

2011 was dat Stighter & Partners.

lona plaatsvinden en in 2013 zal Nederland als gastheer en organisator optreden.

Het jaarverslag 2011 van NPHI staat op de website www.wereldouders.nl onder het item ‘Over Ons’.

2.10 Samenwerkingsverbanden Haïti:

2.9 Zusterorganisaties Overige fondsenwervende kantoren in Europa:

• Samenwerking met o.a. Artsen zonder Grenzen, United Nations World Food Programme en USAID (U.S. Agency for Internatioal Develop-

• Stichting Onze Kleine Weeskinderen/ Fondation Nos Petits Orphelins – Zaventhem, België • Association Nos Petites Frères et Soeurs – Parijs, Frankrijk • Unsere Kleinen Brüder und Schwestern – Karlsruhe, Duitsland • Unsere Kleinen Brüder und Schwestern –

22

Jaarverslag2011

ment) om noodhulp te verlenen in de vorm van voedselvoorziening. Tevens werd er medische hulp verleend, met name naar aanleiding van de uitbraak van een Cholera epidemie eind 2010. • Samenwerking met Stichting Wilde Ganzen. Deze organisatie heeft de constructie van het


beschermingskamp St. Louis voor de kinderen uit de tentenkampen financieel gesteund. • Samenwerking met ‘Artists for Peace and Justice’ (groep bekende Amerikaanse acteurs/regisseurs) voor financiele ondersteuning van de scholingsprogramma’s in Haiti. Guatemala: • Samenwerking met het Liliane Fonds die kinderen met een handicap in onze familiehuizen ondersteunen. Nederland: • Samenwerkende KinderFondsen (SKF)

In 2010 is WereldOuders een samenwerking aangegaan met zes andere kinderhulporganisaties onder de naam Samenwerkende KinderFondsen (SKF). Het doel is: gezamenlijk aandacht vragen voor de rechten van kinderen wereldwijd en laten zien dat de hulp aan KinderFondsen ook daadwerkelijk helpt. In 2012 zal de eerste gezamenlijke campagne plaatsvinden. Het idee bestaat om de samenwerking de komende tijd verder uit ter breiden en ook samenwerking in het veld tot een mogelijkheid te maken.

SKF bestaat uit: Compassion; Defence for Children (ECPAT Nederland); Plan Nederland; Red een Kind; Save the Children; World Vision en WereldOuders.

• WereldOuders is lid van de brancheorganisatie voor internationale samenwerking Partos. • WereldOuders is lid van het VFI: brancheorganisatie voor landelijk wervende goede doelen die hun leden ondersteunen met kennisoverdracht.

Organisatie

Jaarverslag2011

23


3 Marketing, Communicatie & Fondsenwerving De afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving bestaat uit de units: ‘Fondsenwerving’, ‘Werving & Binding’ en ‘Communicatie’. Deze units zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van de volgende doestellingen (zie ook hoofdstuk 1): • Groei van de inkomsten met 10 %

acties, te weten: Heel Hilversum Helpt en de actie

• Vergroten naamsbekendheid WereldOuders

van het Thorbecke College.

Tezamen met de units ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Finan-

Overzicht van enkele acties derden in 2011:

ciën’ dragen de drie genoemde units ook verant-

• ‘Heel Hilversum Helpt!’ (2011) bracht € 30.645,-

woordelijkheid voor de doelstelling: • Verhouding Kosten: Kindwerk op 40:60

op. • Het Thorbecke College in Nieuwerkerk aan den IJssel (2011): € 20.000,-

Om de hoofddoelstellingen te behalen heeft

• Tabor College d’Ampte in Hoorn: € 2.965,45

elke unit haar eigen verantwoordelijkheden en

• EMI Music sponsorloop tijdens Sky Radio Run:

subdoelstellingen. In dit hoofdstuk wordt uitge-

€2103,51

breider ingegaan op het al dan niet behalen van

• OBS de Regenboog in Oudenbosch: €645, -

de doelstellingen, de resultaten en de evaluatie

• Dam-tot-Dam loop via Miriam Wijker: €540,-

per unit.

• De Online wervingscampagne van Kudoo: loopt door in 2012

3.1 Fondsenwerving De verantwoordelijkheden voor de unit Fondsenwerving voor 2011 bestaan uit:

• De Retail Actie van Taco Mundo: loopt door in 2012 • Scholenactie ‘Kaart in Actie’ loopt door in 2012

• Stimuleren acties derden • Verhogen inkomsten bedrijven

Het stimuleren van acties derden is een speer-

• Evenement Nicaragua Volcano Challenge suc-

punt binnen de unit Fondsenwerving. Ondank het

cesvol neerzetten • Werven bij vermogensfondsen en stichtingen

huidige economische klimaat, waarin structurele donaties van particulieren afnemen, kunnen deze acties een goede bijdrage leveren bij het behalen

Stimuleren acties derden

van de doelstelling ’inkomstengroei’. Daarbij dra-

Voor het stimuleren van acties derden zijn de vol-

gen acties derden ook bij aan de vergroting van de

gende doelstellingen geformuleerd:

naamsbekendheid van WereldOuders.

• Generen van 200 acties van derden voor WereldOuders. • Totale inkomsten: €60.000

In 2011 zijn drie wervende mailings verstuurd om verschillende doelgroepen aan te sporen tot het initiëren van een actie of donatie.

Resultaat: Het genereren van 200 acties is niet behaald.

Overzicht van de wervingsmailings:

De inkomsten doelstelling is wel behaald. De in-

• De Rotary Club mailing is verstuurd naar 44

komsten in 2011 uit acties derden:

rotary clubs, helaas heeft dit geen resultaat

€ 89.134,07. Dit resultaat ligt 37% boven begro-

opgeleverd.

ting wat grotendeels te danken is aan twee grote

24

Jaarverslag2011

• De Kerstmailing naar bedrijven is verstuurd naar


100 advocatenkantoren met een specifiek gift-

Resultaat:

verzoek. De opbrengst hiervan bedroeg €3000,-.

Concrete inkomsten uit bedrijven bedroegen in 2011

• De Scholenmailing om scholen te stimuleren deel te nemen aan “Kaart in Actie”. Deze actie heeft helaas geen resultaat opgeleverd.

€40.873. De doelstelling is hiermee niet behaald. Om het omvangrijke evenement ‘Nicaragua Volcano Challenge’ tot een succes te maken, is een groot deel van de inspanningen m.b.t

Evaluatie stimuleren acties derden:

bedrijven gericht op productsponsoring rondom

Het aantal acties derden dat voor 2011 op 200

dit evenement.

gesteld was, is niet gehaald. De doelstelling met betrekking tot de inkomsten is

In 2011 zijn verschillende samenwerkingsverbanden

daarentegen ruimschoots behaald.

met bedrijven tot stand gekomen die in 2012 tot

Conclusie: de unit fondsenwerving moet zeker

bloei zullen komen, waaronder met reclamebureau

gezien de beperkte personeelscapaciteit bij het

FHV/BBDO en met Porsche Centrum Gelderland/

stimuleren van acties door derden duidelijk keuzes

Way2Drive.

maken op basis van een kosten-baten analyse. Evaluatie verhogen inkomsten bedrijven: De wervingsmailings hebben niet het gewenste

Het aangaan van een sponsorrelatie met een

resultaat behaald. Deels omdat de mailings te laat

bedrijf vergt tijd en aandacht. Om efficiënt om

in het jaar zijn verstuurd. Zo hadden vrijwel alle

te gaan met onze beperkte personeelscapaciteit

scholen hun jaarplannen al bepaald. Deels omdat

moeten we blijven focussen, strakker plannen

er te weinig tijd was om de geadresseerden van

en keuzes maken op basis van kosten-baten

de mailings na te bellen om deze actie goed op te

analyses.

volgen. Conclusie: betere planning is vereist en er moet meer personeelscapaciteit beschikbaar zijn

Focus 2012:

om deze acties op te volgen.

• Implementatie van scherpe proposities ten behoeve van spontane giften bedrijven

Focus 2012: • Grote, lucratieve evenementen zoals ‘Heel Hil-

• Implementatie van een relatiebeheer programma voor bedrijven (bedrijvenreis/major donor reis)

versum Helpt’ (juni 2012) en de 29e editie van het Rabobank Goois Jazz Festival (maart 2012). • Nieuwe en bestaande retail acties als Taco Mundo en Kudoo.

Evenement Nicaragua Volcano Challenge De WereldOuders Nicaragua Volcano Challenge was een negendaagse sponsor mountainbike tocht

• Scholen acties via ‘Kaart in Actie’.

door Nicaragua, één van de projectlanden van

• Wervingmailings met behulp van goede plan-

WereldOuders. De twintig deelnemers moesten

ning en opvolging.

structurele sponsors voor WereldOuders werven om aan deze uitdagende challenge mee te mogen

Verhogen inkomsten bedrijven:

doen. Tijdens de trip werd overnacht in de fami-

Voor het verhogen van inkomsten uit bedrijven is

liehuizen van NPH/WereldOuders. De organisatie

voor 2011 de volgende subdoelstelling geformuleerd:

van het evenement was in handen van Emolife

• Groei inkomsten van bedrijven naar €70.000

Events & Consultancy.

Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Jaarverslag2011

25


Achtergrond:

Het evenement heeft bijgedragen aan het ver-

De reden voor WereldOuders om deel te nemen

groten van de naamsbekendheid van WereldOu-

aan dit evenement was dat het bijdroeg aan

ders d.m.v. exposure via landelijke media, online

verschillende strategische jaardoelstellingen, te

aandacht en interviews in regionale en landelijke

weten:

media. Zie ook hoofdstuk 3.3 Communicatie.

• jaarlijkse inkomstengroei van 10 % • vergroten van de naamsbekendheid

Evaluatie

• het werven en binden van donateurs

De aanleiding voor WereldOuders als relatief kleine

• uitbreiden van het zakelijk netwerk.

organisatie, om deel te nemen aan dit evenement met deze ambitieuze doelstellingen, was voor-

Doelstellingen

namlijk de gunstige verhouding tussen structurele

Voor het evenement Nicaragua Volcano Challenge

hoge opbrengsten met minimale inzet van de eigen

zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

personele capaciteit. De relatief hoge investering

• 50 deelnemers/bikers

zou op lange termijn ruimschoots worden ge-

• Opbrengsten:

compenseerd door de opbrengsten. De organise-

- 1ste jaar: €98.000

rende partij bleek niet in staat het beoogde aantal

- 2e jaar: €170.000

deelnemers te werven. Door inzet van het netwerk

- 3e jaar: €200.000

van WereldOuders zijn uiteindelijk de twintig deelnemers geworven. De organiserende partij heeft

Resultaat:

in de evaluatie aangegeven dat het evenement

Aan de Nicaragua Volcano Challenge hebben acht-

achteraf gezien te ambitieus was voor een kleine

tien deelnemers meegedaan die in totaal €71.039

stichting als WereldOuders.

hebben ingezameld. De beide doelstellingen zijn

De Nicaragua Volcano Challenge heeft Wereld-

hiermee niet behaald.

Ouders in de vorm van deelnemers en sponsoren een netwerk van zeer enthousiaste ambassadeurs

De volgende bedrijven hebben het evenement

opgeleverd. Ook heeft het evenement landelijke

gesteund middels productsponsoring:

en regionale media aandacht gegenereerd. Zie ook

• Fietsfabrikant Giant – sponsoring van de fietsen

hoofdstuk 3.3 Communicatie.

van de deelnemers door 35% korting te bieden per fiets

Focus Nicaragua Volcano Challenge 2012:

• Begeer & Blaak – PR Advies partner

In het eerste kwartaal van 2012 zal op basis van

• Brouwer & Partners - abri campagne t.w.v.

een uitgebreide evaluatie en analyse besloten wor-

€23.000 op 200 vlakken • Buff – sponsoring van 50 speciale buitensport

den hoe en wanneer het evenement een eventueel vervolg krijgt.

sjaaltjes • Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer- sponsoring van speciale fietskleding voor de bikers • Bike in Balance - sponsoring van diverse fiets-, coach- en adviesclinics. • Campina - sponsoring van speciale fietskleding voor de bikers

Werven Fondsen & Stichtingen: Voor het werven van fondsen zijn in het jaarplan 2011 de volgende subdoelstellingen geformuleerd: • Inkomsten uit vermogensfondsen: €220.000 • Werven van drie meerjarige fondsen • Werven van drie fondsen met potentieel van €50.000 per jaar of meer

26

Jaarverslag2011


Zonneboilers voor familiehuis Peru Het project ‘zonneboilers voor het familiehuis in Peru’ is door COS Utrecht genomineerd voor de landelijke campagne FietsenScoort. Werknemers die op de fiets naar hun werk gaan en daarbij gesponsord worden door hun werkgever zullen begin 2012 stemmen op in totaal vijftien genomineerde projecten. In juni zullen de vijf duurzame projecten met de meeste stemmen een bedrag van € 3000 ontvangen.

Resultaat:

een fonds zich voor meerdere jaren vastlegt. Het is

De inkomsten uit fondsen en stichtingen over 2011

dus van belang te investeren in het relatiebeheer

bedroegen: €214.719. De doelstelling is hiermee niet

waar een goede verantwoording onderdeel van

behaald. In 2010 bedroegen de inkomsten uit fond-

uitmaakt. Dankzij deze werkwijze kunnen we bij

sen en stichtingen €318.981. Hiervan was een groot

een groot aantal fondsen jaarlijks rekenen op een

deel bestemd voor de noodhulp en hulp bij wederop-

bijdrage voor een project.

bouw in Haïti naar aanleiding van de aardbeving. Focus werving fondsen en stichtingen 2012: In 2011 zijn:

• Verdere professionalisering van het relatiebeheer

• 33 aanvragen verstuurd waarvan twintig fond-

• Uitbreiding van het netwerk fondsen en stichtingen

sen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de projecten van WereldOuders. • Veertien van deze fondsen steunden Wereld-

3.2 Werving & Binding De verantwoordelijkheden voor de unit Werving &

Ouders vorige jaren ook, zes fondsen waren

Binding voor 2011:

nieuw.

• Werving van en binding met wereldouders en

• Twee fondsen hebben meerjarige steun toegezegd op contractbasis. Er zijn veelbelovende contacten gelegd met een

donateurs • Relatiebeheer en communicatie met de verschillende doelgroepen

nieuw groot fonds maar de inkomsten daarvan zul-

WereldOuders hanteert de gedragscode fondsen-

len in 2012 vallen.

werving. In deze gedragscode worden belangrijke principes en normen beschreven met betrekking tot

Evaluatie werving fondsen en stichtingen

de ethische aspecten van het werven van fondsen.

Alle fondsen hebben hun eigen doelstellingen, wensen en voorwaarden waar het project en de

Werving van en binding met wereldouders en

verantwoording achteraf op dient aan te sluiten.

donateurs

Dit vereist maatwerk en is daarom tijdrovend. Het

Voor het verhogen van de structurele inkomsten

levert echter wel veel inkomsten op waar concrete

d.m.v. werven onder particulieren zijn voor 2011

projecten mee gerealiseerd kunnen worden. Van

de volgende doelstellingen geformuleerd:

de bouw van vakwerkplaatsen en een bakkersoven

• 1500 bruto nieuwe giftgevers

tot de preventie van TBC. De inkomsten van de

• 250 extra sponsorkinderen

meeste fondsen zijn niet structureel. Ieder jaar

• Uitval percentage van 20% in 2010 naar 15 %

moeten aanvragen opnieuw worden ingediend.

28

in 2011

WereldOuders is het meest gebaat bij structurele

• 5% groei inkomsten uit eigen mailing van

bijdragen maar het is slechts bij uitzondering dat

€110.000 in 2010 naar €115.000 in 2011

Jaarverslag2011


Giftgevers en gesponsorde kinderen Omschrijving

Stand 1-1-2011

Stand 31-12-2011

Uitval

Uitval %

Totaal aantal giftgevers*

10.991

9.081

1910

17,4%

Aantal sponsorkinderen**

1400

1352

48

3,4%

* giftgevers via acceptgiro of machtiging ** sponsorkinderen: structureel gesteunde kinderen voor €25 per maand. Resultaat

• In januari zijn giftgevers (niet structureel)

In 2011 is net als in 2010 ervoor gekozen de focus

gevraagd om WereldOuders te gaan steunen.

te leggen op het werven van donateurs in plaats

Er zijn in totaal 674 mensen gebeld waarvan

van wereldouders (structurele donateurs voor €25

uiteindelijk 11,4% structureel is gaan steunen.

per maand). Daarnaast heeft het aantal kinderen dat gesteund wordt meer nadruk gekregen omdat

De gemiddelde gift per maand is erg hoog, namelijk € 7,61 per maand

dit een realistischer beeld geeft van het bereik van

• In juni was het doel van de campagne om inac-

onze hulpverlening. Eén wereldouder kan namelijk

tieve gevers die in totaal nooit meer dan € 45,-

meerdere kinderen steunen.

gegeven hebben om te zetten naar structurele donateurschappen. Uiteindelijk is 8,3% We-

De doelstelling om bruto 1500 nieuwe giftgevers te

reldOuders gaan steunen met een gemiddelde

genereren is niet behaald.

structurele bijdrage van € 32,20 per jaar.

• Het dalende aantal bij de giftgevers heeft onder

• In september was het doel om sympathisanten

andere te maken met het grote aantal giftge-

zonder gift en eenmalige gevers met een gift

vers in 2010 (n.a.v. de ramp in Haïti). Indien

lager dan € 25,- ooit gegeven om te zetten

er geen herhaaldonatie is geweest vallen ze in

naar een structurele bijdrage. Van de 784 men-

2011 buiten het aantal giftgevers. Een giftgever

sen is uiteindelijk 8% WereldOuders structureel

is iemand die in de afgelopen 0 tot 12 maanden

gaan steunen. De gemiddelde gift per maand is

heeft gegeven zonder herhaaldonatie. In febru-

€ 4,20. Kijkend naar de historie is dit een resul-

ari 2011 vallen alle Haïti gevers buiten de telling.

taat waar we zeer tevreden mee zijn.

• De daling van het aantal sponsorkinderen heeft deels te maken met het aantal opzeggingen van

De doelstelling 250 nieuwe sponsorkinderen te

wereldouders vanuit financiële overwegingen

gaan steunen is niet behaald.

maar ook met het feit dat in 2011 een groot

In 2011 is gekozen de belangrijkste focus te richten

aantal kinderen de familiehuizen heeft verlaten.

op het werven van donateurs, in plaats van wereld-

Dit laatste leidt er vaak toe dat mensen niet

ouders (sponsorouders voor €25 per maand).

kiezen voor een nieuw sponsorkind, maar van de

De wereldouders die in 2011 nieuw geworven zijn,

gelegenheid gebruik maken het donateurschap

zijn met name binnengekomen via:

stop zetten of te kiezen voor een incidentele gift.

• Het fondsenwervende evenement de ‘Nicaragua

De grootste aanwas van nieuwe donateurs kwam

Volcano Challenge’.

via straat en ‘door to door’ werving. Meer dan 400

Zie ook hoofdstuk 3.1 Fondsenwerving.

donateurs zijn via deze methode geworven.

• Website www.1000wereldoudersgezocht.nl. De wervingswebsite is in 2011 beter zichtbaar

In 2011 is een drietal testen met telemarketing

gemaakt. Zo is in iedere gedrukte nieuwsbrief

campagnes gedaan.

een kindprofiel geplaatst waarbij doorverwezen

Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Jaarverslag2011

29


werd naar deze site. Ook in andere commu-

nieuwe geschikte partij, is veel tijd verloren m.b.t.

nicatiemiddelen zoals de social media sites is

straatwerving. Het aantal nieuw geworven giftge-

melding gemaakt van de wervingswebsite.

vers via straatwerving is daarom lager uitgevallen

• Member get Member

dan gepland.

In mei is naar alle wereldouders een memberget-member mailing verstuurd. Hierin wer-

Het uitvalspercentage van donateurs geworven

den wereldouders opgeroepen een potentiële

door straat en ‘door-to-door’ werving is in de

nieuwe wereldouder op te geven.

tweede helft van 2011 verder verlaagd. In 2012 zal deze manier van werving worden voortgezet.

Notarieel schenken

Om ervoor te zorgen dat 250 extra sponsorkin-

In 2011 zijn 26 notariële aktes opgemaakt. In

deren (zoals benoemd in de doelstelling) worden

deze akte verbinden structurele donateurs zich

gesteund, is met name veel tijd besteed aan

voor minimaal vijf jaar aan de organisatie. Om tot

werving via de Nicaragua Volcano Challenge.

dit resultaat te komen is extra aandacht besteed

Dit heeft slechts gedeeltelijk geleid tot het ver-

aan het schenken via een notariële akte. Het

wachte resultaat. De wervingswebsite 1000we-

publiek is hierop attent gemaakt via de website

reldoudersgezocht.nl is een goede wervingstool.

en de nieuwsbrief. Wanneer men een periodieke

De zichtbaarheid van de site blijft een belangrijk

schenking notarieel vastlegt wordt de gift volledig

aandachtspunt. De ‘member get member’ in

aftrekbaar van de belasting. Voordeel kan oplopen

de vorm van een gedrukte mailing was geen suc-

tot 52%, afhankelijk van de belastingschijf waar

ces. Deze actie zal in 2012 dan ook geen vervolg

men invalt. Hierdoor worden giften verhoogd en

krijgen.

structurele inkomsten gegarandeerd. De extra aandacht voor de mogelijkheid te schenResultaat Giftenmailing

ken via een notariële akte heeft erg goed gewerkt.

✔ De doelstelling is behaald.

Naast het aantal nieuwe aktes liggen er ook ver-

In 2011 zijn zes mailings verstuurd met een gift-

schillende aanvragen voor 2012.

verzoek. Dit heeft tot een totale opbrengst geleid van €120.294. In 2011 is begonnen, met gebruik-

De doelstelling in aantallen is in 2011 niet behaald.

making van specifieke rapportages uit de data-

De inkomsten zijn wel naar verwachting, maar er

base, te sturen op gewenste resultaten.

zijn minder donateurs geworven. Echter, de mensen die doneren, hebben meer gegeven dan be-

EVALUATIE Werving van en Binding met

groot. In 2012 gaan we ons dan ook meer richten

donateurs en wereldouders

op de inkomsten vanuit particulieren en minder op

Door het BMNR (Bel me niet register) wordt het

het aantal donateurs. Zeker ook omdat de algehele

lastig om telemarketing grootschalig in te zetten.

tendens laat zien dat steeds meer mensen bewust

Daarnaast is telemarketing een kostbare manier van

kiezen voor een eenmalige gift.

fondsenwerving. WereldOuders heeft geen grote database tot haar beschikking. De inzet van telemarke-

Focus 2012 Werving van en binding met do-

ting blijft daarom voorlopig alleen bij kleinere testen.

nateurs en wereldouders • Straat en ‘door-to-door’ werving

30

Door het uitvallen van een wervingspartij en het

• Actief aanbieden (nieuwe) notariële aktes

daardoor opnieuw moeten selecteren van een

• Behoudprogramma uitbreiden

Jaarverslag2011


van dit proces. In 2010 is op piekmomenten

• Werving van wereldouders niet op aantallen

(zoals in mei met de jaarlijkse ‘padrino post’ en

maar op inkomsten

in december met de kerstpost) met negen men-

• Kennis van de database inzetten om gerichter

sen vijf weken continu gewerkt. In 2011 kostte

te sturen op resultaat bij giftenmailing

dit zes mensen twee weken werk per piekmoRelatiebeheer en Communicatie met verschil-

ment. In 2011 zijn in totaal 3755 poststukken

lende doelgroepen

verstuurd van en naar de projectlanden.

Om het relatiebeheer te verbeteren is voor 2011

Om dit jaarlijks stijgende aantal in de toekomst

de volgende doelstelling geformuleerd:

makkelijker te kunnen verwerken is een start

• implementeren nieuwe database

gemaakt met de optie “email communicatie met

• het afstemmen van de communicatiemiddelen

uw sponsorkind”.

op de verschillende doelgroepen.

• Wereldouders bijeenkomsten

In 2011 is een start gemaakt met het organise-

Resultaat

ren van wereldouders bijeenkomsten (gethema-

De nieuwe database is in juli 2011, een half jaar

tiseerd per land). De eerste bijeenkomst (voor

later dan gepland, geïmplementeerd.

wereldouders met een sponsorkind in Guate-

In de tweede helft van 2011 is hierdoor een duidelij-

mala) is enthousiast ontvangen.

ker inzicht ontstaan in alle relaties en achtergrondinformatie. Om de database optimaal te kunnen gebruiken bleek te weinig databasekennis in huis. Daarom is in de tweede helft van 2011 een externe Steun ons op giro 1171

kracht ingehuurd.

nieuws 20E JAARGANG � APRIL 2011

Voor de communicatie met donateurs, wereldou-

Moederdag en vaderdag staan weer voor de deur. Voor kinderen hèt moment om zich vol overgave te storten op vertederende knutselwerkjes. In onze familiehuizen wordt ook veel getekend en geknutseld. Als ontspanning, maar ook als creatieve therapie. Over de bijzondere tekeningen van een terminaal zieke jongen in Haïti lees je verderop in de nieuwsbrief. De kinderen in de familiehuiz en vieren in plaats van moederdag en vaderdag, padrinoda g. Als u wereldouder, oftewel padrino bent, kunt u een leuk kaartje verwachten. Nog geen wereldoud er? Neem vooral een kijkje op de vernieuwd e website: www.100 0wereldoudersgezocht.nl

ders en belangstellenden zijn in 2011 de volgende middelen gebruikt: • Nieuwsbrieven

In 2011 zijn zes gedrukte nieuwsbrieven verstuurd waarin wereldouders en donateurs op de hoogte werden gehouden van o.a: ontwikkelingen in de familiehuizen, acties en evenementen die bijgewoond konden worden en administratieve zaken zoals het schenken via een notariële akte.

• De welkomstmap voor nieuwe wereldouders

Deze informatiemap is volledig bijgewerkt. Het plan is dit minimaal één keer per jaar te blijven doen.

Art Gallery voor een terminaal zieke jongen in Haïti De Nederlandse arts assistent Tom Matthews heeft begin dit jaar twee maanden vrijwillig in het St. Damiens kinderziek enhuis in Haïti gewerkt. Hier leerde hij de 12-jarige Isaac Peterson kennen. De jongen heeft AIDS in de terminale fase, hartproblemen en TBC. Zijn beide ouders zijn overleden. Isaac vertelde Tom dat hij graag kunstschilder wilde worden en dat bracht Tom op een idee. Hij regelde papier en tekenmateriaal voor de jongen en richtte in het vrijwilligerskamp de Art Peterson Gallery op. Elke dag bracht hij Isaac nieuw papier en kreeg hij tekeningen om in de gallery te hangen. Tom mailde over deze bijzondere vriendschap: “Isaac zat in zijn bed, vel over been, snakkend naar adem, tussen potloden, stiften en papier en hij straalde. Hij zei: Als mijn gallery straks echt goed loopt en geld oplevert, wil ik daarmee andere kinderen helpen”. Isaac zal niet lang leven, maar WereldOuders wil zijn droom graag laten uitkomen. Tom is inmiddels terug in Nederland en heeft een paar tekeningen meegenomen. Deze worden op www.wereldouders.nl geveild. Help mee Isaacs gallery een succes te maken en doe een bod! De opbrengst is voor het St. Damiens kinderziekenhuis.

• Communicatie per post tussen wereldouders en sponsorkinderen

In 2011 is het postproces geoptimaliseerd, dit bleek tijdbesparend en verhoogde de efficiëntie

Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Namens de kinderen in Mexico: dankjulliewel!

Dankzij alle gulle donaties kan het familiehuis in Mexico een nieuwe tortillamachine kopen en dagelijks de 800 kinderen in Miacatlán en Cuernavaca zelf blijven voorzien van een voedzame lunch.

Voor nog meer kinderen een thuis in de Dominicaanse Republiek Dit zijn Juan De Dios en Alexander. Ze wonen in Casa Santa Ana in de Dominicaanse Republiek. In 2003 is dit familiehuis opgezet en inmiddels is het een thuis voor 200 kinderen. Er zijn vijftien huizen, twee scholen, een kliniek, een centrale keuken, landbouwgrond, een boerderij en sportvelden. Ook is afgelopen jaar een zwemclub voor de grotere kinderen gestart. Iedere week gaan ze naar het strand om te leren zwemmen en ze vorderen al heel aardig! De wachtlijst met kinderen die ook een thuis zoeken blijft maar groeien. Casa Santa Ana wil daarom uitbreiden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, willen ze drie huizen tegelijk te bouwen. De kosten voor één huis bedragen: €43.900 en WereldOuders wil dit graag bij elkaar brengen. Alle giften zijn welkom en we hopen binnenkor t te melden dat we nog meer kinderen als Juan De Dios en Alexander een thuis kunnen geven.

Steun WereldOuders ook in 2011. Stort

op giro 1171.

Jaarverslag2011

31


Drie sympathieke fondsenwervende activiteiten die in 2011 extra aandacht kregen: •

Goede Doel Bedel

Sinds 2010 is WereldOuders begunstigde van de Goede Doel Bedel armband. In 2011 heeft de verkoop van dit sieraard €1405,00 opgebracht voor WereldOuders www.goededoelbedelsarmband.nl

Verkoop je telefoon en steun WereldOuders

Eind 2011 is deze actie extra in de spotlights gezet. De eerste telefoons kwamen in 2011 binnen. De actie wordt verwacht in 2012 meer op te gaan brengen. www.verkoopjetelefoon.nl/ wereldouders

De SupportActie is een loterij waarmee fondsen worden geworven. Door supporter te worden en mee te spelen gaat per verkocht lot 80% naar het goede doel naar keuze. In 2011 heeft dit € 57,20 opgeleverd voor WereldOuders.

Evaluatie Relatiebeheer

de vergroting van de naamsbekendheid kunnen

De database is een half jaar later geïmplementeerd

daarom geen concrete uitspraken worden gedaan.

dan gepland. Hierdoor konden in 2011 nog niet alle

In 2012 zal weer (net als in 2010) een onderzoek

facetten van het programma volledig benut worden.

naar naamsbekendheid worden uitgevoerd.

Daarbij is gebleken dat er te weinig kennis in huis was van deze database om de mogelijkheden hiervan

Naast de hoofddoelstelling zijn voor de unit Com-

zo optimaal mogelijk te benutten. In 2012 wordt het

municatie voor 2011 de volgende subdoelstellingen

werken met de database door alle medewerkers van

geformuleerd:

het team verder ontwikkeld. Op deze manier wordt het mogelijk beter te sturen op gewenste resultaten.

• 1 vaste mediapartner op print, radio, tv of online • 20 % stijging unieke site bezoekers van gemid-

Het belangrijkste evaluatiepunt m.b.t de communi-

deld 1300 per maand naar 1560 per maand

catiemiddelen bleek het behaalde succes van de in

• Media waarde: €300.000

2011 gestarte of aangepaste activiteiten. Daarom

• 1000 facebook leden

zullen deze verder uitgebouwd worden in 2012.

• 5.000 e-mail adressen verzamelen voor digitale

Het is met name de persoonlijke benadering van

mailing

de achterban die zeer wordt gewaardeerd en ook voor meer betrokkenheid zorgt.

Vaste Mediapartner Om de zekerheid te kunnen garanderen van media

Focus 2012

aandacht in de door ons gewenste kanalen, had

• Verder uitwerken en benutten verschillende

WereldOuders zich ten doel gesteld om in 2011

mogelijkheden database

één vaste mediapartner aan zich te verbinden.

• Implementeren donateurpiramide • Landenbijeenkomsten voor wereldouders

Resultaat Het aangaan van een samenwerkingsverband met

3.3 Communicatie

een mediapartner zoals een tijdschrift, tv-kanaal of

De unit ‘Communicatie’ heeft als hoofddoelstelling

website is niet gerealiseerd.

‘vergroten van de naamsbekendheid’ van WereldOuders. In verband met het zo laag mogelijk houden

Wel gerealiseerd:

van de kosten is ervoor gekozen om in 2011 geen

- partnership met PR bureau Begeer & Blaak

onderzoek naar naamsbekendheid te doen. Over

32

Jaarverslag2011

(later opgevolgd door PR Bureau Made Public).


Zij hebben volledig gesponsorde PR activiteiten voor WereldOuders opgezet, waaronder de

• Uitbreiden samenwerking met de stichting SKF en lanceren van de eerste campagneweek

publiciteit rondom de Nicaragua Volcano Challenge. - partnership met creatief bureau Camojo die gesponsord beeldmateriaal verzorgen. - partnership met internet brand strategie bureau

Verhoging aantal unieke bezoekers website Het generen van meer ‘traffic’ naar de website www.wereldouders.nl is belangrijk omdat vanuit daar mensen bekend worden gemaakt met de

e-Babe, dat WereldOuders gesponsord onder-

hulpverlening en uiteindelijk enthousiast gemaakt

steunt met haar expertises.

om WereldOuders structureel te steunen. Het is

- partnership met online marketingbureau Opjacht die de google adwords account van

een belangrijke tool voor zowel werving, binding als informatie verstrekking.

WereldOuders beheert en optimaliseert. Resultaat Verder zijn in 2011 partnerships aangegaan die

✔ Doelstelling behaald.

in 2012 tot uitvoering zullen worden gebracht, te

In januari 2011 had de website www.wereldouders.nl

weten met:

1411 unieke bezoekers. Het gemiddelde aantal over

- het vrouwentijdschrift Margriet.

2010 was: 1300. Het jaar 2011 is afgesloten met

- het multi media bedrijf MediaCows

1667 unieke bezoekers. Dit resultaat is bereikt door

- de stichting Samenwerkende Kinderfondsen

het vermelden van de url in alle communicatie uitin-

(SKF) zie ook hoofdstuk 2.10 Samenwerkings-

gen en het doorlinken vanuit de verschillende social

verbanden.

media kanalen (met name Facebook en Twitter) naar de website.

Evaluatie Het vinden van een vaste mediapartner is voor

Evaluatie:

WereldOuders (nog) moeilijk. Deels is het een

Het generen van traffic naar de website heeft con-

vicieuze cirkel: omdat WereldOuders een minder

stante aandacht nodig. Zodra deze activiteit min-

bekende organisatie is, is een mediapartner minder

der aandacht krijgt, loopt het bezoekersaantal snel

snel geneigd in te stappen. Daarnaast wordt door

en drastisch terug. Er moet personeelscapaciteit

verschillende media geld gevraagd voor gerichte

vrijgemaakt worden voor het genereren van traffic

media aandacht. Dat kan en wil WereldOuders

naar de website en social media om de functie van

niet betalen. In 2011 wordt doorgegaan met het

deze media kanalen ten volle te kunnen benutten.

benaderen van mogelijke partners op het gebied van het verstrekken van ‘free publicity’. Hierbij zal

Focus 2012 mbt website

de focus komen te liggen op het vinden van een

• Aanpassen website www.wereldouders.nl zodat

geschikte partner bij een bepaald evenement in

de kernwaardes van WereldOuders en de moge-

plaats van een overall media partner.

lijkheden voor het publiek om de organisatie te steunen, duidelijker uitgelicht worden.

Focus 2012 mbt vinden MediaPartner • Uitbreiden samenwerking bestaande media/pr partners. • Aangaan samenwerking met nieuwe media/pr partners per evenement.

• Personeels capaciteit vrijmaken om meer traffic naar website te genereren. • Deelname aan ontwikkeling van internationale NPH website waarin de verschillende zusterorganisaties hun eigen url kunnen koppelen.

Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Jaarverslag2011

33


Mediawaarde Artikelen in kranten of tijdschriften waarin de term WereldOuders wordt genoemd, worden door een knipselbureau geselecteerd en voorzien van een mediawaarde in euro’s gemeten naar het advertentietarief van desbetreffend medium. Resultaat Het bedrag van €300.000 mediawaarde is niet behaald. De aandacht die WereldOuders o.a. in 2011 in de media heeft gekregen, verdeeld per onderwerp: Hulpverlening • Haïti – 1 jaar na de aardbeving Inhoudelijk, positief artikel over projecten in Haïti met foto Medium: Gooi en Eembode • Haïti – Interview Groot artikel over onze projecten in Haïti, aan de hand van een interview met de Nederlandse Joanne Schipper die sinds juni 2010 in onze projecten werkt en woont. Medium: Dagblad van het Noorden • Haïti – hulpverlening Inhoudelijk stuk over hulpverlening na aardbeving Medium: Goede doelen gids Acties/Evenementen • Hardlopen voor muziekworkshop Honduras Artikel n.a.v. interview over hardloop actie voor

Interview met directeur Pauline Lemberger

WereldOuders inclusief korte omschrijving van

Radio 6 FM

onze projecten in Honduras

Registratie lokaal tv kanaal

Medium: Spits (speciale B2B uitgave nav Sky Radio

Medium RTI Hilversum

Run)

• Goois Jazz Festival

• Jazzconcert voor WereldOuders

Vooraankondiging van evenement dat in 2012

plaatsvindt Medium: zeven verschillende edities van regionale WERELDOUDERS - STICHTING krant

34

alleen voor intern/eigen gebruik

Medium: Bussums Nieuws en Naarder Nieuws

• Heel Hilversum Helpt

• Nicaragua Volcano Challenge:

Evenement ten bate van WereldOuders

Sponsormountainbike tocht door Nicaragua.

Medium: zeven verschillende regionale publicaties

Publicaties in de fietstijdschriften: Op Pad en

Jaarverslag2011

9104 043


Publicatie Datum Pagina

: Op pad : 28-02-2011 : 40

Oplage : 35.631 Frequentie : 8x per jaar

Publicatie Datum Pagina

: Op pad : 28-02-2011 : 40

Advertentiewaarde

: € 5621,00

Oplage : 35.631 Frequentie : 8x per jaar

Advertentiewaarde

: € 5621,00

Mountainbike Plus Publicaties in de kranten: Telegraaf, Rotterdams Dagblad en Amstelveens Weekblad Item in het tv programma Shownieuws van SBS 6 Radio interview met directeur Pauline Lemberger en deelnemer Ricardo Sam Sin op Radio M. Evaluatie De mediawaarde vertaald in euro’s kan

alleen voor intern/eigen gebruik

9104 01241 018 01 00

niet als (enige) ‘succes’ indicator gebruikt worden. Aandacht op radio, tv, internet en niet reguliere publicaties wordt in dit systeem niet gewaardeerd in geldwaarde. Daarnaast geeft het alleen aan dat de naam WereldOuders is gevallen. Het geeft geen waardeoordeel over de inhoud van een publicatie. Daarom is het belangrijk per publicatie of uitzenWERELDOUDERS - STICHTING alleen voor intern/eigen gebruik

Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

9104 01241 018 00 00

Jaarverslag2011

35


ding na te gaan of de kernwaardes van WereldOu-

Evaluatie

ders naar voren komen. Dit is het geval bij de drie

Enerzijds is een groot aantal als 1000 likes voor

publicaties over de hulpverlening in Haïti in 2011.

onze facebook pagina niet mogelijk met de hui-

Zo ook bij de hierboven genoemde radio interviews

dige (nog lage) naamsbekendheid. Daarbij is het

die directeur Pauline Lemberger heeft gegeven.

drastisch vergroten van het aantal likes vrijwel niet mogelijk zonder reclames of andere acties die

Focus 2012

geld kosten. Anderzijds is het doel niet: het aantal

• Meer aandacht voor inhoud van publicaties en

likes vergroten. Het doel is: mensen die echt

uitzendingen dan voor mediawaarde • Sturen op inhoudelijke aandacht door het actief

geïnteresseerd zijn aan de organisatie binden en mensen die al aan WereldOuders verbonden zijn,

aanbieden van interviewkandidaten en onder-

behouden en prikkelen om acties op te zetten of

werpen.

zelf nieuwe wereldouders te werven. In 2012 richt

• Alleen richten op grootschalige, minder inhou-

de unit Communicatie zich dus met name op het

delijke, aandacht bij evenementen of acties.

verbinden van het huidige netwerk en donateur-

Vergroten aanhang Social Media kanalen

bestand via facebook.

De social media in het algemeen en Facebook en Twitter in het bijzonder zijn goede kanalen

verzamelen van e-mail adressen

om de naamsbekendheid te vergroten en tege-

In 2011 is WereldOuders gestart met het met eni-

lijkertijd binding te houden met de wereldou-

ge regelmaat verzenden van digitale nieuwsbrie-

ders en donateurs.

ven. Het doel om zo veel mogelijk, maar minstens 5.000 emailadressen te verzamelen, is niet gelukt.

36

Resultaat

Na de Haïti ramp van 2010 was WereldOuders in

Doelstelling: 1000 Facebook ‘likers’ is niet behaald

het bezit van een e-mailadressenbestand van meer

Het totaal aantal ‘likes’ van de Facebook pagina

dan 1000 adressen. Omdat WereldOuders de re-

aan het begin van het jaar: 118

gels omtrent het versturen van e-mailings naleeft,

en op 31 december 2011 was dit: 263

is naar de adressen in dit bestand een ‘opt-in’ mail

Het aantal mensen dat actief aangeeft onze pagina

gestuurd om te verifiëren of deze personen ook

leuk te vinden is meer dan verdubbeld. Deze men-

daadwerkelijk een nieuwsbrief willen ontvangen.

sen voelen zich betrokken bij WereldOuders en wil-

Een groot aantal van de e-mailadressen bleek

len online op de hoogte blijven van de activiteiten

inmiddels niet meer te bestaan, een ander groot

van WereldOuders.

deel (veelal mensen binnen bedrijven die indertijd

Het aantal volgers dat WereldOuders op Twitter

n.a.v. de Haïti ramp op de hoogte wilden blijven)

heeft is in 2011 flink gestegen. De concrete aantal-

stelt nu geen prijs meer op e-mailings.

len zijn via Twitter niet te achterhalen, maar we

Het verzamelen van e-mail adressen via een

groeien gestaag.

wervingsbureau zorgde voor veel vervuiling in het

Noemenswaardig detail: één bepaalde Wereld-

e-mail systeem.

Ouders tweet in 2011 leidde tot een partnership

Besloten werd het bestand volledig te ontdoen van

met het bedrijf MediaCows en een sponsoring twv

alle niet 100 % zuivere adressen. Daarna bleef een

€30.000 voor 2012.

bescheiden bestand over. Dit zijn adressen van

Jaarverslag2011


mensen die oprecht geïnteresseerd zijn en die de mailings doorsturen naar derden. Evaluatie Conclusie: Er moet minder focus zijn op kwantiteit en meer op kwaliteit. De e-mailadressen kunnen alleen via de website of het e-mailing systeem binnengehaald worden. In 2012 zal worden getest of structurele donateurs die nu de papieren nieuwsbrief ontvangen, ook prijs stellen op een digitale nieuwsbrief (met andere inhoud). Ook zal getest worden met fondsenwerving via e-mailing. Focus 2012 • Gestage groei e-maildatabase via 100% veilige kanalen. • testen met fondsenwerving via e-mailings.

3.4 Klachtenprocedure WereldOuders maakt sinds het verkrijgen van het CBF Keurmerk in 2005 gebruik van een klachtenprocedure. Alle klachten worden individueel behandeld. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: • inhoudelijke en politieke standpunten over het beleid van WereldOuders worden geformuleerd door directie in overleg met bestuur. • de klachtenprocedure is inzichtelijk voor donateurs • alle klachten worden geregistreerd • alle klachten worden zo snel mogelijk afgehandeld. Definitie van een klacht Onder een klacht verstaan wij het volgende: “Een berichtgeving (mondeling of schriftelijk) van een donateur inzake een geleverde prestatie die niet in overeenstemming is met hetgeen werd afgesproken of wat de donateur redelijkerwijs mocht verwachten”. In 2011 zijn er drie klachten zoals hierboven gedefinieerd binnengekomen en geregistreerd.

Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Jaarverslag2011

37


4 Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika 4.1

WereldOuders is in de vorm van haar partnerorganisatie Nuestros Pequeños

Hermanos (NPH) actief in: Mexico, Honduras, Haïti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Peru en Bolivia. Thuisloze kinderen worden opgenomen in familiehuizen en structureel geholpen. Ze krijgen liefde, aandacht en verzorging, scholing en een vakopleiding. Sommigen gaan zelfs studeren. De kinderen worden begeleid in iedere fase van hun leven en blijven aan de familiehuizen verbonden totdat het zelfstandige volwassenen zijn. We spreken over familiehuizen maar in werkelijkheid zijn dit grote stukken land met o.a. verschillende huizen, scholen, vakwerkplaatsen, een kliniek, landbouwgrond etc. De familiehuizen zijn voor een deel zelfvoorzienend. Educatie Educatie is naast de eerste levensbehoeften één van de belangrijkste aandachtspunten in de familiehuizen. Onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zich ontwikkelen, zichzelf en de wereld om zich heen beter begrijpen, een baan kunnen krijgen en een zelfstandige toekomst kunnen opbouwen. Het schoolsysteem in de projectlanden lijkt op dat van de VS en is ongeveer als volgt opgebouwd: Opleiding

Nederland

Kindergarten

groep 1, 2, 3 basisschool

Primary School

groep 4 t/m 6 basisschool

Middle of Secondary School

groep 7, 8 en onderbouw middelbare school

High School

bovenbouw middelbare school

Tijdens middle of secondary school krijgen de jonge-

doen’voor het familiehuis. Tevens leren ze een prak-

ren naast de gewone lesstof ook een korte beroeps-

tijkvak. Als high school wordt gevolgd, wordt daarna

opleiding. Ze kiezen een hoofdvak als houtbewer-

nog een service jaar gevolgd en eventueel nog een

king, kinderverzorging, landbouw etc. Dit systeem

laatste jaar na een universitaire studie.

zorgt ervoor dat deze jongeren, ook als zij niet ver-

38

der leren, toch een gedegen opleiding hebben gekre-

Duurzaamheid

gen. Na middle of secondary school volgen alle jon-

De familiehuizen zijn voor een deel zelfvoorzienend.

geren een service jaar. Dit is een soort stage binnen

Het ene huis is daar verder in dan het andere. Het stre-

het familiehuis. Op deze manier leren ze verantwoor-

ven is in de toekomst alle familiehuizen volledig zelf-

delijkheid te dragen, maar kunnen zij ook iets ‘terug

voorzienend te maken. Er is landbouwgrond waar

Jaarverslag2011


groente en fruit voor eigen consumptie worden ver-

teem op zonne-energie gebruikt. In Nicaragua en Hon-

bouwd en geteeld. Vee, konijnen en kippen zorgen voor

duras beschikken de huizen over installaties om het

vlees, melk en eieren. In sommige landen bestaat ook

afvalwater te zuiveren en te recyclen voor irrigatie.

eigen visteelt. De meeste familiehuizen bezitten een eigen bakkerij. In alle familiehuizen wordt veel aan-

Hulp aan de gemeenschap

dacht besteed aan groene energie. In Guatemala en

Naast de structurele hulp aan de kinderen in de fa-

Honduras wordt op dit moment gewerkt met zonne-

miliehuizen worden in ieder land ook projecten op-

energie om het water te verwarmen. Binnenkort gaat

gezet voor de mensen uit de omringende gemeen-

dit ook van start in Mexico en Peru. Alle familiehuizen

schap. De verschillende ‘outreach’ programma’s

gebruiken energiebesparende verlichting. In het revali-

zorgen voor voedselhulp, medische zorg, educatie

datiecentrum in Haïti wordt een water purificatiesys-

en werkgelegenheid projecten.

4.2

De Familiehuizen in 2011

Cijfers en hoogtepunten 3431

kinderen wonen in één van de familiehuizen van NPH/WereldOuders

116.940

kinderen en volwassenen kregen humanitaire hulp

(medisch, educatief en noodhulp)*

275

kinderen kregen HIV virusremmers

1.924

kinderen uit arme gezinnen gingen bij NPH naar school

206

jongeren die bij eigen familie wonen, kregen een academische studiebeurs

16

jongeren studeerden af aan de universiteit

289

jongeren studeerden af aan high school

142

jongeren behaalden een diploma van een beroepsopleiding

56

kinderen ondergingen een operatie

2.300

lokale mensen kregen in 2011 een vaste of tijdelijke baan bij NPH

1.200

medewerkers en jongeren van onze familiehuizen kregen een opleiding kinderverzorging

of leadership training

16

familiehuizen ‘nieuwe stijl’ (dat wil zeggen: max 16 kinderen en 2 verzorgers) zijn

gebouwd in Haïti Nicaragua, Peru and Bolivia

207

operaties werden uitgevoerd in het Honduras Holy Family Surgery Center

197

jongeren rondden hun service jaar (stage) binnen de organisatie af

*Incl. voortgang noodhulp n.a.v. de aardbeving in Haïti en de behandeling van cholera patiënten in Haïti

Op de volgende pagina’s volgt een samenvatting

Alle informatie over de familiehuizen in 2011 komt

van de in 2011 gerealiseerde projecten per land.

uit het jaarverslag van partnerorganisatie NPH. Het

Omdat de familiehuizen in verschillende ontwikke-

jaarverslag van NPH International is terug te vinden

lingsfasen verkeren, hebben de verschillende fami-

op de website www.wereldouders.nl.

liehuizen verschillende aandachtspunten.

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

39


Mexico Familiehuis: Hacienda San Salvador en Ciudad de los Niños Sinds:

1954 en 2009

Gevestigd in:

resepctievelijk Miacatlán en Matamaros

Verder:

high school studentenhuis in Cuernavaca en een universiteits studentenhuis in Monterrey

Kinderen in ons familiehuis: 756 Totaal aantal kinderen dat

785

onder onze zorg valt: Nieuwe kinderen opgenomen 85 in 2011:

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Familiehuis

kinderbescherming is gekeken welke kinderen in

In 2011 zijn 85 nieuwe kinderen opgenomen in het

tijdelijke opvangsituaties zaten. Deze hebben als

familiehuis. Een aantal van hen komt uit inheemse

eerste een thuis gekregen in het familiehuis. De

gemeenschappen uit buurstaat Guerro. Omdat de

eerste acht kinderen wonen nu op Hacienda San

meeste kinderen nauwelijks Spaans spreken krij-

Salvador. Het uiteindelijke doel is om 100 kinderen

gen zij de eerste maanden extra onderwijs. Ook is

uit Ciudad Juarez een thuis te geven.

een programma opgezet voor kinderen uit Ciudad Juarez, een grensstad in de staat Chihuahua die

Educatie

regelmatig in het nieuws komt vanwege de extre-

• Om de kinderen een beter idee te geven wat ge-

me gewelddadigheden. In overleg met de lokale

zonde voeding inhoudt, zijn voedings-workshops gestart. Belangrijk voor nu maar ook voor de toekomst als zij zelf een gezin hebben. • De jongeren met een verstandelijke beperking kunnen sinds 2011 werkervaring opdoen in de winkel van de school waar eten en drinken aan de leerlingen wordt verkocht. Zo leren ze omgaan met klanten, wisselgeld uittellen en eten klaarmaken. Het geeft hen zelfvertrouwen en ze leren omgaan met verantwoordelijkheid. Zo kunnen ook zij later een rol spelen in de maatschappij. • Het geven van Engelse les is verder doorgevoerd. Kinderen krijgen nu iedere dag één uur Engels. • In 2011 studeerden 105 jongeren aan de universiteit. Dat is meer dan ooit. Zij gaan naar Metropolitan University of Monterrey of naar de Northern Univerity. Deze universiteiten zijn betaalbaar en hebben een goede reputatie wat

40

Jaarverslag2011


Van Nederland voor Mexico! Vanaf 2006 zet het Thorbecke college Nieuwerkerk zich al in voor Hacienda San Salvador, het Mexicaanse familiehuis van WereldOuders. Ieder jaar kiest deze school uit haar leerlingen twee of drie ambassadeurs die zich met het sponsorproject gaan bezighouden. De school heeft ‘hun’ familiehuis ook al meerdere malen bezocht. In 2011 werd een sponsoravond georganiseerd die maar liefst q20.000 heeft opgebracht! In oktober 2012 hoopt de school voor de derde keer het familiehuis te bezoeken. Ditmaal met de nieuwe ambassadeurs.

betreft de kwaliteit van onderwijs. In maart zijn

• Verder uitbouwen van het programma dat nieu-

achttien jongeren afgestudeerd aan de univer-

we kinderen helpt te wennen aan het leven in

siteit. Er is relatief veel kans op een baan in

het familiehuis.

Monterrey. • In 2011 is voor het eerst een schoenmakerij workshop opgezet. Een groep ‘middle school’ meisjes leert nu hoe ze sportschoenen, sandalen en nette

• Uitbouwen project om kinderen uit Ciudad Juarez op te nemen. • Verder uitbouwen van lokale fondsenwervingsprogramma’s.

schoenen kunnen maken. Afgelopen jaar zijn 100

• Zonneboilers voor de warmwatervoorziening van

paar sportschoenen en meer dan 170 paar nette

het familiehuis in Miacatlán en het studentenhuis

schoenen voor het familiehuis geproduceerd!

in Cuernavaca.

Duurzaamheid: Recycling Project Vijf jaar geleden is op de high school van NPH Mexico een project gestart voor het recyclen van blik. Dit jaar is het project uitgebreid met papier en plastic flessen. Door dit project leren de jongeren het milieu te beschermen, minder te consumeren, producten her te gebruiken en materialen te recyclen. Ook is dit een fondsenwervend project omdat het verzamelde papier en blik geld oplevert voor de school die hierdoor opnieuw geschilderd kon worden. Doelen voor 2012 • NPH Mexico is bezig met het opzetten van workshops ‘nonviolence crises intervention’. Deze workshops leren hoe probleemsituaties met kinderen op de juiste wijze opgelost kunnen worden. Iedereen die direct met de kinderen werkt (ook jongeren die dit als servicejaar doen) moeten deze workshops gaan volgen.

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

41


Mexico Honduras Familiehuis: Rancho Santa Fé Opgericht:

1986

Gevestigd in:

de heuvels nabij Tegucigalpa

Kinderen in ons familiehuis: 454 Totaal aantal kinderen dat

558

onder onze zorg valt:

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: • Er is een gloednieuwe bakkerij gerealiseerd.

Onderwijs • Begin 2011 zijn de handvaardigheidslessen weer

Deze omgebouwde zeecontainer is voorzien van

gestart. De Nederlandse creatief therapeute Do-

ovens en alle verdere benodigdheden. Hiermee

rie Arts is hier verantwoordelijk voor. Ook is zij

kunnen de kinderen worden voorzien van voed-

opnieuw begonnen met creatieve therapie wat

zame broodjes en tortillas en de jongeren leren

heel waardevol is voor kinderen die getraumati-

een nieuw vak. Het streven is uiteindelijk ge-

seerd zijn. Door deze kinderen zich te laten uiten

noeg brood te produceren om ook de allerarmste

door middel van creatieve expressie werken zij

gezinnen uit de omgeving te helpen.

aan de verbetering van hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en concentratievermogen. • In de nieuwe specerijen werkplaats leren de jongeren met een verstandelijke beperking een vak.

Hulp aan de gemeenschap • Beurzen voor Beroepsonderwijs

NPH Honduras verstrekt volledige beurzen voor

Dit geeft veel voldoening en zelfvertrouwen. Ze

jongeren uit de omliggende gemeenschap die

leren hoe ze specerijen zoals curry en kaneel

anders geen beroepsonderwijs kunnen volgen.

moeten bewerken, verpakken en vervolgens

Van deze beurs kunnen zij de opleiding, dage-

verkopen in het winkeltje.

lijkse lunch, boeken, een schooluniform en schoolmaterialen betalen. Na afronding van de

Zelfvoorziening

beroepsopleiding volgen ook deze studenten een

• Rancho Santa Fé is trots op de nieuwe, derde

service jaar (stage) in het familiehuis.

kas. Het helpt zoveel mogelijk groente zelf te

voor een beroepsopleiding kregen in 2011 be-

verbouwen. • In september is een nieuw waterfiltersysteem

droeg 43. In 2011 kregen 43 externe jongeren

geïnstalleerd. Zo zijn de kinderen verzekerd van

een beurs voor een beroepsopleiding. Veertien

schoon drinkwater.

kregen een beurs voor middelbaar onderwijs én een beroepsopleiding.

• De bouw van de kaasmakerij is afgerond. Hier wordt het overschot aan melk van de boerderij

• Kinderopvang

omgezet in de drie soorten kaas die in de winkel

worden verkocht.

Dit bespaart kosten en het

leert de jongeren een nieuw vak!

42

Het totaal aantal externe jongeren die een beurs

Jaarverslag2011

In Tegucigalpa is een gratis kinderdagverblijf voor kinderen van alleenstaande moeders opgezet. Deze vrouwen kunnen nu in hun eigen on-


Heel Hilversum Helpt… haalt q30.645 op voor Honduras! Op 29 mei 2011 werd door de vier Rotary clubs van Hilversum het evenement ‘Heel Hilversum Helpt!’ georganiseerd. En met succes! De opbrengst van q30.645 is besteed aan: renovatie van de klaslokalen, opzetten van de praktijkschool voor de kinderen die niet meekomen met het reguliere onderwijs. Verder is van het bedrag didactisch lesmateriaal en werkmateriaal aangeschaft voor de vakopleidingen. Ook wordt een deel in 2012 gebruikt voor de renovatie van de medische klinieken.

derhoud voorzien. Het aantal kinderen in de op-

kleding, schoolmateriaal, hulp bij het verkrijgen

vang bedroeg in 2011 30.

van medische zorg en ondersteuning bij de op-

• Maatschappelijk werk

voeding. Het totaal aantal mensen dat gebruik

NPH Honduras ondersteunt de allerarmste fami-

maakte van de ‘soupkitchen’ in 2011: 36 kinde-

lies uit de gemeenschap d.m.v.: onderwijsbeur-

ren en zestien moeders.

zen, medicijnen, voedsel, kleding en sanitaire

• Polikliniek

producten. In 2011 kregen 48 families volledige

Naast deze projecten biedt NPH Honduras hulp

ondersteuning. Twaalf families kregen voedsel-

aan de gemeenschap door haar polikliniek voor

hulp en acht families kregen medicijnen.

hen open te stellen. Hier vonden in 2011 ruim

• Soup Kitchen

200 operaties plaats, uitgevoerd door verschil-

lende “medische brigades” uit de hele wereld.

Begin 2011 is in Talanga een ‘soupkitchen’ opgezet. De allerarmste kinderen krijgen dagelijks een warme maaltijd, melk en fruit. Daarnaast

Doelen voor 2012

worden moeders voorzien van tandenborstels,

• Het Holy Family Surgery Center uitbreiden zodat meer patiënten geholpen kunnen worden. • De mogelijkheden van de operatiekamers uitbreiden om meer verschillende operaties te kunnen uitvoeren. • Renovatie en reparatie van verschillende gebouwen met als doel 25 jaar onderhoudsvrij te zijn. • Verder ontwikkelen van de ‘outreach programma’s voor de gemeenschap’.

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

43


Haïti Familiehuis: Kay St Hélène en Father Wasson Angels of Light (FWAL) Sinds:

1987 en 2010

Gevestigd in:

Kenscoff en in Tabarre een wijk van Port-au-Prince

Kinderen in ons familiehuis: 843 Totaal aantal kinderen dat onder onze zorg valt:

1893

Nieuwe kinderen opgenomen in 2011:

meer dan 100 in zowel Hélène als in de FWAL huizen

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Familiehuizen

ren uit de omringende gemeenschap.

Net zoals in de andere projectlanden is de hulpverle-

• Het Don Bosco programma ondersteunde het

ning in Haïti begonnen met een familiehuis voor thuis-

onderwijs aan 236 kinderen en jongeren die bij

loze kinderen: Kay St Hélène. Al snel bleek dat er op

familie of in studentenhuizen woonden. 41 jon-

Haïti grote behoefte bestond aan medische hulp, met

geren studeerden aan de universiteit in Haïti,

name voor kinderen. Daarom is in 1988 het St. Da-

drie in de Dominicaanse Republiek en vijf in

miens Kinderziekenhuis gebouwd. Gedurende de 25

Mexico en Duitsland.

jaar dat NPH nu actief is op Haïti is het aantal projecten drastisch gegroeid. Ook wordt telkens ingespeeld

• Voor het Don Bosco programma zijn zes nieuwe studentenhuizen gebouwd.

op de actuele situatie zoals de aardbeving in 2010 en

• De bouw van een school voor beroepsonderwijs

de cholera epidemie datzelfde jaar. Na de aardbeving

nabij de projecten van FWAL is gestart. Deze oplei-

is o.a. het Father Wasson Angels of Light (FWAL) pro-

ding gaat plaats bieden aan 120 leerlingen die een

ject opgezet. Naast scholing en dagopvang voor kin-

vak leren in telecommunicatie, huizenbouw, opge-

deren uit de tentenkampen, biedt dit project ook

leid worden als doktersassistente of loodgieter.

plaats aan het St. Louis Child Protection Camp waar

• In augustus 2011 is ook de bouw van de FWAL

nu 150 kinderen en jongeren wonen en het St Anne’s

primary school gestart. Begin 2012 moet deze

babyhuis voor 51 kinderen tot zes jaar.

klaar zijn. De school krijgt 20 klaslokalen, een administratie, een mensa en sportvelden. De kinde-

De projecten in Haïti zijn te veelomvattend om

ren van St. Louis gaan straks naar deze school (die

allemaal hier te behandelen. Een kleine greep

voorheen gehuisvest was in tenten) plus 600 kin-

uit de activiteiten in 2011:

deren uit de tentenkampen van Port-au-Prince. Iedere leerling krijgt gratis onderwijs, schoolmateria-

Educatie

44

len, een uniform en een dagelijkse warme lunch.

• Bij het familiehuis St. Hélène is een programma

• Voor de jongste kinderen wordt een peuterschool

opgezet voor kinderen met leer- en gedragspro-

en een kindergarten gerealiseerd. Tenminste 30

blemen evenals voor kinderen met een verstan-

kinderen van babyhuis St. Anne’s gaan hierheen

delijke beperking.

en 170 kinderen uit de gemeenschap.

• Dit jaar volgden 750 kinderen basisonderwijs op

• In 2011 is het aantal straatscholen gegroeid

de scholen van St. Hélène, inclusief 350 kinde-

naar 28. Daarvan staan er 21 in Port-au-Prince

Jaarverslag2011


Van Nederland voor Haïti In oktober 2010 werd Haïti getroffen door een cholera epidemie. Sindsdien zijn meer dan 465.000 mensen besmet met het choleravirus en zijn ruim 6500 mensen aan de ziekte overleden (bron: OCHA Haïti). Ook in 2011 kreeg WereldOuders van meerdere donateurs steun voor slachtoffers van cholera. In 2011 is q 26.000 in Haïti besteed aan:

• Matrassen, veldbedden, lakens en handdoeken; • Infuusvloeistof, infusen, Gatorade (hydraterende sportdrank); • Artikelen voor persoonlijke hygiëne zoals tandenborstels tandpasta, zeep etc.; • Voedsel en water; • Verpleegkundig personeel.

en zeven op het platteland. In 2011 gingen hier 8000 kinderen naar school.

• In Cité Soleil, de sloppenwijk van Port-au-Prince heeft in augustus het nieuwe St Mary Star of the

• De middle school Academy of Peace and Justice

Sea ziekenhuis haar deuren geopend. Deze kliniek

is uitgebreid met 24 klassen. Er volgen nu 954

geeft eerste hulp aan patiënten uit een van de

jongeren onderwijs.

armste gebieden van Haïti. Het plan is om ongeveer 35.000 mensen per jaar te helpen. Het zie-

Medische hulp

kenhuis heeft een eerste hulp afdeling, 80 bedden

• Het St. Damien Kinderziekenhuis heeft in 2011

en een operatiecentrum voor spoedeisende hulp.

80.000 patiënten behandeld.

Geregeld gaan medische teams ook naar 15 van

Doelen en dromen voor 2012

de nabijgelegen tentenkampen in de wijk Tabar-

• Het St. Luke Medical Center uit laten groeien tot

re. Er wordt voorlichting en medische zorg ‘aan

het tweede volwaardige ziekenhuis van NPFS Haïti

huis’ gegeven. Ook worden initiatieven ontplooid

dat zowel volwassenen als kinderen behandelt.

zoals grote schoonmaak projecten, inentings-

• Opzetten van huisvestingsprojecten in de aller-

programma’s en zorg voor zwangere vrouwen. • In 2011 is de bouw gerealiseerd van het St. Luke

armste wijken zoals Wharf Jérémie en Cité Soleil. • Provinciale scholen opzetten in het zuiden.

Medical Center in Tabarre. Dit omvat een familieziekenhuis, een trauma afdeling en de orthopedische operatie afdeling. Het medisch centrum heeft een capaciteit van 250 bedden en heeft 60.000 patienten geholpen in 2011, inclusief 20.000 cholera patiënten. Het ziekenhuis heeft 300 medewerkers, allemaal Haïtianen.

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

45


Nicaragua Familiehuis: Casa Padre Wasson Sinds:

1994

Gevestigd in:

Jinotepe

Kinderen in ons familiehuis: 261 Totaal aantal kinderen dat

331

onder onze zorg valt: Nieuwe kinderen opgeno-

7

men in 2011:

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Familiehuis • Sinds de opening in 1994 was het familiehuis van Nicaragua (toen nog Casa Santiago) gevestigd op het eiland Ometepe. Door de dreiging van de vulkaan Concepcion was het niet langer verantwoord daar te blijven. Eind 2010 zijn de kinderen verhuisd naar een nieuw terrein op het vasteland in Jinotepe. Dit familiehuis heeft de naam Casa Padre Wasson gekregen. Het terrein op het eiland wordt nu gebruikt als boerderij en produceert voedingsmiddelen voor de verschillende huizen in Nicaragua en varkensvoer. • In 2010 heeft de verhuizing plaatsgevonden. Maar de grootste uitdaging was een echt thuis te creëren voor de kinderen en dat is in 2011 gerealiseerd. Er zijn verschillende evenementen georganiseerd waaronder de viering van het 17jarig bestaan van NPH Nicaragua.

Er zijn workshops schilderen, dansen, handwerken en piñata maken opgezet. Het land is bewerkt en er zijn bonen en maïs gezaaid en geoogst. Verder is begonnen met het telen van paprika, pepers, tomaten en komkommers in de kas.

• Sinds 1994 verblijven de aller jongste kinderen in Casa Asis in de plaats San Jorge. Hier wonen nu nog steeds een paar kleuters. In 2012 verhuizen zij ook naar Casa Padre Wasson. Ze hebben het familiehuis al verschillende keren bezocht om er vertrouwd mee te raken.

46

Jaarverslag2011


Nicaragua start bouw vakwerkplaatsen dankzij gift uit Nederland In Nicaragua is dankzij de ondersteuning van de Eureko Achmea Foundation en Stichting Eekhoorn in 2011 de eerste fase van de bouw van vakwerkplaatsen voor de vakopleidingen afgerond. Begin 2012 zullen de opleidingen houtbewerken en solderen/lassen van start gaan. De jongeren die deze opleidingen volgen kunnen dan meewerken aan de tweede fase van de bouw die dat jaar zal plaatsvinden. Deze werkplaatsen bieden vier vakopleidingen: schoenmaker, kleermaker, confectie en handwerk/lokale ambachten. Voor deze tweede fase heeft de Eureko Achmea Foundation tevens haar ondersteuning toegezegd.

• Casa Asis wordt al gebruikt als boerenbedrijf

Educatie

waarvan de producten naar de verschillende hui-

• Dit jaar is de Genoveva School op het Padre

zen worden getransporteerd. Dit zal in de toe-

Wasson terrein geopend. Het gebouw herbergt

komst zo blijven. Vanaf 2012 wordt Casa Asis

de primary school en tijdelijk ook de secondary

steeds meer omgebouwd tot familiehuis voor

school voor de eigen kinderen en tevens voor

studenten die in de toekomst leidinggevende

kinderen uit de omringende gemeenschap.

functies binnen NPH gaan vervullen.

• Het Hermanos Mayores programma is opgezet voor jongeren die niet meer bij NPH Nicaragua

Bouwwerkzaamheden

(willen) wonen, maar die nog wel hulp nodig

• In 2011 is de bouw van de primary school afge-

hebben op hun weg om economisch zelfstandig

rond. Precies op tijd voor het nieuwe schooljaar.

te worden. In 2011 bestond dit programma uit

De school heeft 12 klaslokalen en een depen-

30 jongeren die monitoring en hulp bij de studie

dance met een bibliotheek en computerruimte.

kregen.

• In september is de nieuwe kliniek in gebruik genomen. Een Zweedse ‘tandarts brigade’ is op be-

Doelen voor 2012:

zoek geweest om behandelingen uit te voeren.

• Uitbreiding familiehuis met gebouwen, wegen en

• De bouw van de eerste twee vakopleidingen solderen/lassen en houtbewerken is afgerond. • Er is dit jaar ook een nieuw bezoekershuis gebouwd. Met zowel individuele slaapkamers als een groepsaccommodatie. • Na een schijnbaar eindeloze bureaucratische

elektriciteitsvoorziening. • Opname van meer kinderen, o.a. uit een arme inheemse gemeenschap uit het noorden van Nicaragua. • Uitbreiding van vakwerkplaatsen. • Uitbreiding van de eigen landbouwproductie.

procedure, is eindelijk begonnen met het ver-

• Installatie afvalwater zuiveringssysteem.

bouwen van de studentenhuizen in Managua.

• Uitbreiding Outreach programma’s.

• Er zijn nu zestien huizen voor de kinderen.

• Bouw van een kindergarten en een secondary school.

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

47


Guatemala Familiehuis: Casa San Andres Sinds:

1994

Gevestigd in:

San Andres Itzapa

Kinderen in ons familiehuis: 346 Totaal aantal kinderen dat onder onze zorg valt:

560

Nieuwe kinderen opgenomen in 2011:

85

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Educatie

maken er wekelijks gebruik van. Ook het personeel

• De bouw van de nieuwe Montessori kleuterschool

kan er gebruik van maken. Met de opening van

is afgerond. Precies op tijd voor het nieuwe

deze sporthal is begonnen met nieuwe sportpro-

schooljaar dat in Guatemala in januari start.

gramma’s waaronder judo, boksen en tafeltennis.

• Gedurende het schooljaar van 2011 is

bij de

Er was al training in voetbal, volleybal en karate.

oudste kinderen van de basisschool een nieuwe klassenstructuur aangebracht. Eerst hadden zij

Persoonlijke ontwikkeling

één leraar voor alle vakken, nu geeft één docent

• In juli zijn alle kinderen gestart met het maken

wiskunde plus de sociale vakken en een andere

van een eigen Proyecto de Vida (levensproject).

docent geeft de talen en wetenschappelijke vak-

Dit is een map waarin ieder kind en iedere jon-

ken. Zo is de overgang naar middle school waar

gere zijn of haar levenservaringen bewaart. Een

ze voor ieder vak een andere docent krijgen,

keer per maand worden deze mappen door de

minder groot.

begeleiders en de jongeren zelf bijgewerkt. Ze

• Het aantal kinderen van buiten het familiehuis

schrijven erin wat ze meemaken, wat ze willen

dat de NPH scholen bezoekt is uitgebreid: der-

bereiken (op korte en langere termijn), wat ze

tien leerlingen gaan naar de Montessori kin-

bereikt hebben (grote, maar ook juist de kleine

dergarten, 46 gaan naar de primary school en

dingen), hun uitdagingen en dromen. Het helpt

128 gaan naar middle school.

de kinderen dingen te verwerken en daagt ze uit

• Casa San Andres is trots op het feit dat alle rich-

te groeien. Daarnaast helpt het de medewerkers

tingen van de beroepsopleiding officieel zijn

ook om meer inzicht te krijgen in zowel het leven

goedgekeurd door het INTECAP (Technical Insti-

als de verwachtingen van de kinderen.

tute of Training and Productivity). Er zijn work-

• In september is een programma gestart om de

shops in: het bakkersvak, kleding maken, cos-

middle school en high school leerlingen beter te

metische verzorging, houtbewerken, lassen en

kunnen begeleiden bij hun keuze voor een ser-

koken. Dit jaar kende een slagingspercentage

vice jaar (stage) en uiteindelijke beroepskeuze.

van 99%! Deze jongeren ontvangen nu een nationaal erkend certificaat.

48

Zelfvoorziening familiehuis

• Door een genereuze donatie is een sporthal ge-

• In 2011 was 20 tot 30 procent van de voedings-

bouwd bij het familiehuis. Meer dan 120 kinderen

middelen, die in het familiehuis gebruikt worden,

Jaarverslag2011


Beate Sass ‘loopt half Spanje door’ voor de kleuterschool in Guatemala WereldOuders ‘ambassadeur’ Beate Sass heeft in 2011 maar liefst q 9.659 opgehaald met een sponsorloop door Spanje. De opbrengst van deze ‘hike4education’ zoals de sponsorloop is gedoopt, is bestemd voor de Montessori kleuterschool in Guatemala. In 2011 liep ze het tweede deel van de Camino de Santiago met een totale lengte van 200 kilometer. In 2010 liep Beate samen met drie vriendinnen al het eerste gedeelte van de route en ze is nog lang niet klaar!

zelf verbouwd. Het varieert van maand tot maand en is afhankelijk van het weer en de regenval. • Er zijn meer geiten, varkens en koeien gekocht. Naast het geven van melk en vlees zorgt dit er ook voor dat de jongeren bekend raken met het verzorgen van vee. Een aantal jongeren heeft inmiddels geleerd de koeien te melken en zij weten nu

hoe melk verwerkt kan worden tot

yoghurt en kaas. Het visbestand is ook gegroeid van 1000 stuks in 2010 tot 6000 in 2011. • Dit najaar is het eerste zonnepaneel geïnstalleerd op een van de drie vrijwilligershuizen. De energie wordt gebruikt voor de verwarming van het water om te douchen. Doelen voor 2012 • Uitbreiden van het Montessori programma naar primary school • De beroepsopleiding zo uitbreiden dat leerlingen ook een ‘technical degree’ kunnen halen die gelijk staat aan high school niveau • Meer outreach projecten opzetten in Guatemala

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

49


El Salvador Familiehuis: Ciudadela Sagrada Familia Sinds:

1999

Gevestigd in:

Texistepeque

Kinderen in ons familiehuis: 353 Nieuwe kinderen opgenomen in 2011:

6

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Familiehuis

de noodzakelijke dingen te komen is de stap naar

• In Ciudadela Sagrada Familia is in 2011 veel op

criminaliteit dan vaak nog de enige oplossing. NPH

eigen terrein verbouwd. Zo was er genoeg maïs

El Salvador blijft zich sterk maken voor deze kinde-

om de kinderen een jaar lang van tortilla’s te

ren en probeert er alles aan te doen hen te helpen.

kunnen voorzien. Ook de groente en komkommers deden het goed. In 2012 wordt de produc-

Educatie

tie van groente en fruit uitgebreid.

• In 2011 is de ABC klas in het leven geroepen. Dit

• In de kliniek is een aparte eetzaal ingericht. Kin-

is een klas voor jongeren tussen vijftien en acht-

deren die in de kliniek moeten blijven kunnen nu

tien jaar oud met serieuze leerproblemen. Ze leren

op een rustige plek hun maaltijden gebruiken.

de basisvaardigheden zoals lezen, schijven en re-

• De kliniek is ook drie dagen in de week geopend

kenen. Ook wordt er gewerkt aan hun motoriek.

voor mensen uit de gemeenschap. In 2011 zijn

Ze nemen één keer per week deel aan de bakkerij

250 consulten gegeven.

workshop en ze leren vaardigheden als ‘piñatas’ maken. Die worden vervolgens weer op verjaars-

Wetgeving

feestjes gebruikt. NPH El Salvador streeft ernaar

Helaas heeft dit jaar ook tegenslagen gehad.

om deze leerlingen dusdanig te onderwijzen dat

Zo heeft de regering begin 2011 een nieuwe wet

ook zij aan hun toekomst kunnen werken.

geïmplementeerd, getiteld Ley Lepina. Dit houdt in

• De kinderen die kindergarten (vergelijkbaar met

dat kinderen die familieleden hebben (tot in de vier-

groep 1 t/m 3 van de basisschool) afronden,

de graad) bij hen moeten wonen. Dit leidde soms

kunnen nu lezen en schrijven. Dit niveau is in

tot hartverscheurende situaties, omdat een aantal

El Salvador alleen haalbaar op privé scholen.

van de kinderen uit het familiehuis terug moest naar

Dit is een grote uitdaging geweest en Ciudadela

familieleden door wie zij in het verleden verwaar-

Segrada Familia is hier ontzettend trots op.

loosd of zelfs mishandeld werden.

50

• Blij en trots zijn zij ook dat negentien jongeren

Het land maakt een onzekere en gewelddadige tijd

afgestudeerd zijn aan high school en dat 28 jon-

door. Veel families kunnen niet in de eerste levens-

geren begonnen zijn aan en/of bezig zijn met

behoeften van hun kinderen voorzien. Om toch aan

hun universitaire studie.

Jaarverslag2011


Dankzij hulp uit Nederland zijn de kinderen getest op TBC In het familiehuis in El Salvador hebben de afgelopen jaren vijf kinderen TBC gekregen. De Mantoux test werd niet beschikbaar gesteld door de overheid waardoor de kinderen nooit waren getest op TBC. Met de fondsen die beschikbaar zijn gesteld door de Mr. Willem Bakhuys Roozeboom Stichting konden de kinderen en staf worden getest waardoor een uitbraak kon worden voorkomen.

Doelen voor 2012 • Twee kinderen hebben dringend kostbare medische hulp nodig. Het doel is dit in 2012 gefinancierd te krijgen • Het basketbal veld overdekken om de kinderen te beschermen tegen de zon. • Uitbreiding van de outreach projecten

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

51


Dominicaanse Republiek Familiehuis: Casa Santa Ana Sinds:

2003

Gevestigd in:

San Pedro de Macoris

Kinderen in ons familiehuis: 215 Totaal aantal kinderen dat onder onze zorg valt:

267

Nieuwe kinderen opgenomen in 2011:

8

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Onderwijs

Gemeenschapsprojecten

• In 2011 is een programma voor spraaktherapie

• Meer dan 400 mensen in 6 nabijgelegen ge-

geïmplementeerd. Hier worden leerlingen gehol-

meenschappen zijn geholpen met medische

pen met spraakproblemen, stotteren, gehoorpro-

check-ups en medicijn donaties.

blemen en algemene communicatie problemen. • Een grote groep kinderen, medewerkers en vrij-

bijgedragen aan drie operaties en er is wekelijks

willigers heeft een drie maanden durende cursus

therapie verzorgd voor twaalf mensen in een na-

voor gebarentaal gevolgd. Dit om beter te kun-

bijgelegen vluchtelingenkamp.

nen communiceren met Nairobi, een jong doofstom meisje dat in het familiehuis woont.

• Tevens hebben vrijwilligers in de naburige gemeenschappen les gegeven in het belang van hygiëne.

Familiehuis

Going Green

• Alle wegen op het terrein zijn dit jaar bestraat.

• Dit jaar is gewerkt aan het milieuvriendelijker

Het is veel schoner en ziet er beter uit maar het

maken van het familiehuis. D.m.v. het volgen

is ook een grote vooruitgang voor de kinderen

van diverse onderwijsprojecten zijn de kinderen

met een lichamelijke beperking en de kinderen

zich nu meer bewust van recycling, composteren

in rolstoelen.

en de effecten van afval op het milieu.

• Er is een nieuw programma gestart waarbij

• In de kas en op de akkers wordt nu biologische

broertjes en zusjes gezamenlijk een activiteit

groente verbouwd. Veel van de kinderen waren

volgen. Hoewel we in het familiehuis met iedereen omgaan als familie, is het belangrijk om de banden tussen de biologische broertjes en zusjes te verstevigen. • Casa Santa Ana is een jong en relatief klein familiehuis dat in de toekomst nog veel meer kinderen op wil nemen

52

• NPH Dominicaanse Republiek heeft financieel

Jaarverslag2011


De familie Versteeg Conlledo bezocht in 2011 hun sponsorkind Jonathan en het familiehuis in de Dominicaanse Republiek. Een fragment uit hun reisverslag: “In het huis van Jonathan krijgen we een goede indruk hoe het leven er aan toegaat. De jongens slapen in stapelbedden in twee slaapzalen, met een kast met keurig geordende kleren. Een badkamer met douches en wc’s en een lang aanrecht met wastafels met een rij bekertjes met tandenborstels. Samen met Jonathan hangen we twee posters van bekende voetbalelftallen boven zijn bed. Meteen springen er twintig jongetjes op de bedden en Jacob en Ana hebben hun handen vol om steeds maar weer uit te leggen wie welke speler is! Het enthousiasme van de jongens en de interesse om alle namen goed uit hun hoofd te leren is indrukwekkend. (…) Dan komt het moment om weg te gaan. Jonathan loopt met ons mee, hand in hand met Isabel. Met een brok in de keel stappen we in de auto. Wat een topbezoek! We willen allemaal zo gauw mogelijk weer eens terugkomen. Dit familiehuis heeft definitief een plek in onze harten veroverd”.

Jan, Isabel, Ana (17) en Jacob (15) Versteeg Conlledo

betrokken bij het planten en verzorgen van de

• Een babyhuis bouwen.

gewassen en ze zijn trots op het resultaat.

• Het gebruik van zonnepanelen uitbreiden.

• Het nieuwste woonhuis wordt volledig voorzien

• Een internet café opzetten voor de jongeren

van energie uit zonnepanelen. • Volgend jaar hoopt Casa Santa Ana zelfvoorzienend te zijn wat betreft de productie van fruit en groente. In 2011 zijn belangrijke stappen gezet op dit gebied, maar er is nog veel te doen. Het doel is om 100% van de komkommers, yucca’s, passievruchten, bananen, platanen, zoete aardappels en aubergines zelf te gaan verbouwen. Doelen voor 2012 • In 2012 wordt begonnen met het realiseren van een eigen beroepsopleiding in de Dominicaanse Republiek. De eerste stap zal bestaan uit het neerzetten van een gebouw voor diverse workshops. Ter ondersteuning hiervan moeten genoeg fondsen geworven worden. Casa Santa Ana wil opleidingen gaan aanbieden in houtbewerken, koken, lassen, kleding maken, elektrotechniek, pottenbakken en cosmetische verzorging. • De bouw van een nieuwe high school afronden. • Een huis bouwen voor de kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

53


Peru Familiehuis: Casa Santa Rosa de Lima Sinds:

2004

Gevestigd in:

San Vicente de Cañete (sinds oktober 2011)

Kinderen in ons familiehuis: 101 Nieuwe kinderen opgenomen in 2011:

27

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Familiehuis

Onderwijs

• Het familiehuis was tot oktober 2011 gevestigd

• De eerste twee van onze jongeren zijn gestart

in een voormalig hotel dat gehuurd werd. In San

aan de universiteit. Een jongen is begonnen aan

Vincente de Canete is grond aangekocht en een

de hogere technische school.

eigen familiehuis gebouwd. Het terrein herbergt

• In 2011 is één meisje afgestudeerd van high

zes huizen, een watertoren, een rioleringssys-

school, drie kinderen hebben middenschool af-

teem, een speeltuin, een centrale keuken, een

gerond en acht kinderen de basisschool.

kliniek, therapie- en opslagruimtes. Er is op het nieuwe complex veel meer ruimte voor groei en

Medische zorg

toegang tot betere scholen en medische voorzie-

• In 2011 is een nieuwe psycholoog aan ons team

ningen.

toegevoegd.

• Het familiehuis is ook uitgebreid met diverse

• Samen met het ziekenhuis van San Vicente de

medewerkers: er zijn een nieuwe psycholoog,

Cañete is een programma opgezet waarbij alle

een spraaktherapeut, onderhoudsmedewerkers

kinderen en staf gratis gevaccineerd werden.

en beveiligers aangenomen. • Om zowel geld als het milieu te sparen is in een

• In de kliniek zijn zowel een extra parttime dokter als een parttime verpleegster aangesteld.

aantal huizen zonne-energie boilers geïnstalleerd. • Twee vrijwilligers zijn ‘koekjestherapie’ gestart in de weekenden. Dit helpt de kinderen om simpele taakjes uit te voeren, samen te werken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Ieder weekend bakken de kinderen met de vrijwilligers 2000 koekjes! • Er is ook een speciaal programma gestart om de aller jongste kinderen aan hun zelfvertrouwen te laten werken.

54

Jaarverslag2011

Doelen voor 2012 • Twee extra huizen bouwen voor de kinderen. • Een ‘directors house’, vrijwilligershuis en een babyhuis bouwen. • Meer faciliteiten als een speeltuin en recreatieruimtes ontwikkelen.


Van een Nederlandse wereldouder met een sponsorkind in Peru “Mijn naam is Onno Eigeman, met mijn vrouw en drie dochters ondersteunen wij Jhosmely in Peru. Als ik naar mijn eigen gezin kijk weet ik hoe belangrijk het is dat kinderen de ondersteuning krijgen die zij op ieder moment in hun leven nodig hebben. Alleen dan kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste jonge mensen. Naast mijn dochters Erzsi, Sterre en Iza wil ik ook Jhosmely die kans geven. We hebben heel bewust gekozen voor een meisje die ongeveer dezelfde leeftijd heeft. Mijn oudste dochters zijn van dag 1 erbij betrokken en begrijpen al heel goed wat het betekent om ergens anders geboren te worden dan in Nederland. Zo heeft Erzsi een spreekbeurt gehouden over WereldOuders en heeft hun school een inzamelingsactie gehouden waarbij ik in alle klassen een presentatie over Wereldouders heb gegeven. Hierdoor konden we een drietal projecten in Peru sponsoren die als belangrijk waren betiteld door de schoolkinderen zelf. Zelf heb ik met mijn bedrijf nieuwe lakens en dekens gedoneerd voor het huis in Peru en hoop ik in de toekomst nog meer structurele ondersteuning te kunnen bieden”.

Alle beetjes tezamen hier in Nederland kunnen in Peru een enorm verschil maken!

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

55


Bolivia Familiehuis: Casa Padre Wasson Sinds:

2005

Gevestigd in:

San Ignacio de Sara

Kinderen in ons familiehuis: 102 Nieuwe kinderen opgenomen in 2011:

16

De belangrijkste ontwikkelingen in 2011: Familiehuis

de universiteit in Santa Cruz. NPH Bolivia is hier

• In 2011 heeft Casa Padre Wasson Bolivia zestien

heel trots op.

nieuwe jongens en meisjes mogen verwelko-

• Twee van de oudere jongens hebben dit jaar hun

men. Om goed voor de kleinsten te kunnen zor-

service jaar (stage) afgerond. Zij volgden daar-

gen, moest er een huis bijkomen voor de kinde-

na een voorbereidende cursus zodat ze in 2012

ren tot 6 jaar (met onder andere kleinere toiletten

ook naar de universiteit kunnen.

en lage wasbakken). Begin 2012 verhuizen de kleintjes naar hun nieuwe onderkomen. • Het klimaat in San Ignacio de Sara is heel heet en vochtig. Daarom was het voorheen niet mogelijk om fruit en groente langer dan een paar dagen te bewaren. Dankzij een grote donatie was het mogelijk een koelcel en een professionele vriezer te installeren. Er kan nu meer tegelijk inkocht worden wat financieel veel gunstiger is. • De kantoren van de medewerkers waren lange tijd gevestigd in dezelfde ruimte als de eetzaal. Dit jaar is een interne verbouwing gerealiseerd zodat er nu echte kantoren voor de medewerkers zijn. • Er zijn een tafelvoetbaltafel, een tafeltennistafel en verschillende bordspellen voor de kinderen aangeschaft. Zo hebben zij ook in het regenseizoen als er niet buiten gespeeld kan worden genoeg te doen. Educatie • Dit jaar zijn voor de eerste keer twee jonge vrouwen uit het familiehuis gaan studeren aan

56

Jaarverslag2011


Huwelijkscadeau voor Bolivia Nicolette Veldhoen en Ed van der Knijff waren in 2011 vijfentwintig jaar getrouwd. De gasten op het huwelijksfeest werd gevraagd hun cadeau om te zetten in een gift aan WereldOuders. Vol enthousiasme is een totaal bedrag van q 1030 gegeven! Het zilveren bruidspaar heeft  ervoor gekozen om dit bedrag te doneren aan het schoolproject in Bolivia. Er zullen schooltassen gekocht worden voor de kinderen die nu nog buiten het familiehuis naar school gaan. Een prachtig cadeau. ‘Vriendschap is als een waardevol cadeau’.

Gezondheidszorg De gezondheid van de kinderen is uiteraard ontzettend belangrijk. Daarom is Casa Padra Wasson verheugd dat zij eind 2011 in staat waren een eigen arts aan te nemen. Family Service Team De Family Service medewerkers in Bolivia zijn in 2011 opgeleid om cursussen en workshops te geven aan zowel de kinderen als de opvoeders. Dat jaar zijn workshops gegeven over seksuele voorlichting, huiswerk maken, familiebanden en toekomstplanning. Het helpt de kinderen en jongvolwassenen hun eigen kracht te ontdekken en zelfvertrouwen te ontwikkelen. De opvoeders kregen cursussen m.b.t. het omgaan met kinderen, waaronder: ‘hoe ga je om met conflicten’ en ‘hoe leer je beter naar kinderen luisteren en advies geven’. Doelen voor 2012 Casa Padre Wasson Bolivia is het jongste familiehuis binnen de organisatie van NPH. Er zijn nog heel veel projecten die zij willen voltooien. Drie daarvan krijgen de hoogste prioriteit in 2012: • Bouw van een kliniek • Bouw van de eerste vier klassen van onze school • Opstarten van een eigen landbouw en veeteelt project

Familiehuizen en Projecten in Latijns-Amerika

Jaarverslag2011

57


4.3 Vrijwilligersbeleid

Het is merkbaar dat er steeds meer ‘concurrentie’

Jaarlijks zendt WereldOuders een groot aantal vrij-

is wat betreft het aanbieden van vrijwilligerswerk.

willigers uit die de lokale staf in de familiehuizen

Menig commerciële organisatie biedt tegenwoordig

ondersteunt. Het vrijwilligersbeleid van Wereld-

vrijwilligerswerk aan in een weeshuis in het buiten-

Ouders is geënt op de internationale selectie-

land waarvoor de drempel aanzienlijk lager is dan

procedure van NPH. Uitgangspunt bij de werving

bij WereldOuders:

en selectie zijn de bestaande vacatures van de

• geen vooropleiding vereist, dus ook toeganke-

familiehuizen waarop het profiel van de kandidaatvrijwilliger moet aansluiten. De door WereldOuders

• geen eisen wat betreft taalkennis of leeftijd

uitgezonden vrijwilligers hebben een HBO werk- en

• geen vereiste minimum beschikbaarheid van

denkniveau en gaan in hun eigen vakgebied aan de

een jaar.

slag. Om als vrijwilliger voor WereldOuders te wor-

Vooral dit laatste punt is aantrekkelijk voor veel

den uitgezonden is daarnaast vereist: beschikbaar-

jongeren. WereldOuders heeft door deze concur-

heid van tenminste een jaar; minimaal 21 jaar en

rentie in 2011 minder vrijwilligers uit gezonden

een goede beheersing van de Spaanse taal (voor

dan het jaar ervoor. Zes vrijwilliger hebben in 2011

Haïti: Frans) of bereid dit voor vertrek te leren.

een waardevolle bijdrage geleverd.

Moniek Werkhoven

Nicaragua

Communications Officer

Tina Vink

Nicaragua

Creatief Therapeut

Marijke van Roij

Nicaragua

Docent

Yvonne Meerts

Guatemala

Medewerker school oriëntatie

Tom Matthews

Haiti

Assistent-arts

Ignace de Ruijter

Mexico

Coördinator taalprogramma Engels

Daarnaast is Dorie Arts na twee jaar vrijwilliger te zijn geweest in 2011 begonnen als Kunstzinnig Therapeut in Honduras. Joke Brancart is sinds 1997 betrokken bij WereldOuders. Sinds 2000 reist zij regelmatig naar Guatemala om daar vrijwillig te helpen in het babyhuis. Coby Hoogenboom reist sinds 2001 ieder jaar op eigen gelegenheid naar Nicaragua om daar vrijwillig te helpen in de familiehuizen.

58

lijk voor schoolverlaters,

Jaarverslag2011


5 Jaarrekening

Financiën Verantwoording van de resultaten Het jaar 2011 is na het bijzondere jaar 2010, waarin de ramp in Haiti centraal heeft gestaan, weer een regulier jaar geworden. De inkomsten zijn uitgekomen op € 1.246.455, begroot was een bedrag van € 1.308.959. De kosten daarentegen zijn ook lager uitgekomen dan begroot, € 1.308.626 ten opzichte van een begroot bedrag van € 1.407.450. Het tekort is hierdoor uitgekomen op € 62.171 waar een tekort van € 98.491 was begroot. Hieronder volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de cijfers 2011 ten opzichte van die van 2010 en de begroting. Baten uit eigen fondsenwerving en baten uit acties van derden De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2011 ten opzichte van 2010 fors gedaald, te weten van € 1.792.965 in 2010 naar € 1.238.941 in 2011. Deze daling is in zijn geheel toe te rekenen aan de hoge inkomsten in 2010 vanwege de ramp in Haiti. Ten opzichte van de begroting zijn de baten uit eigen fondsenwerving licht achtergebleven. Begroot was een bedrag van € 1.300.959 Baten uit beleggingen WereldOuders zet haar niet direct benodigde liquiditeiten op een spaarrekening. Gezien de lage rente in 2011 en minder liquide middelen zijn de baten uit beleggingen over 2011 uitgekomen op € 7.514. In 2010 is een bedrag van € 9.091 aan rente ontvangen. Besteed aan de doelstelling In 2011 zijn de kosten besteed aan doelstelling uitgekomen op € 834.958. Dit bedrag is fors lager dan in 2010. In 2010 is € 1.800.552 besteed aan doelstelling. Deze daling is ook voornamelijk te verklaren door het hoge bedrag dat in 2010 is besteed aan de ramp in Haiti. In 2010 is namelijk een bedrag van € 701.224 extra aan Haiti overgemaakt. Het restant van het lagere bedrag besteed aan doelstellingen komt door vertraging in projecten waardoor gelden nog niet zijn overgemaakt. Van het bedrag ad € 834.958 dat is besteed aan doelstellingen is een bedrag van € 553.224 daawerkelijk overgemaakt aan projecten in het veld. Het resterende bedrag is besteed aan organisatiekosten. Ten opzichte van de begroting is ook minder uitgegeven. Begroot is een bedrag van € 900.942. Deze onderschrijding is vooral te verklaren door de vertraging in de projecten.

Jaarrekening

Jaarverslag2011

59


Kosten eigen fondsenwerving De wervingskosten 2011 ad € 332.725 zijn gestegen ten opzichte van het bedrag besteed in 2010 ad € 283.856. Het CBF percentage komt hiermee uit op 26,9%. In 2010 bedraagt dit percentage 15,8%. Het CBF percentage mag maximaal 25% bedragen. WereldOuders blijft hiermee niet binnen de maximaal gestelde CBF norm. Voor het jaar 2012 is een percentage van 22,41% begroot. Nog steeds hoog, maar binnen de CBF norm. Gezien de moeilijke markt vanwege de financiële crisis is het echter nodig om een substantieel bedrag aan kosten eigen fondsenwerving te blijven besteden. Ten opzichte van de begroting 2011 is minder besteed aan kosten eigen fondsenwerving. Over 2011 is een bedrag van € 358.363 begroot. Beheer en administratie De toerekening van kosten aan kosten van beheer en administratie geschiedt op basis van ingeschatte tijdsbesteding van de medewerkers. Met deze methodiek wijkt WereldOuders af van de aanbeveling van de VFI. De kosten van beheer en administratie zijn in 2011 uitgekomen op € 140.943. Dit is lager dan in 2010. In 2010 bedragen deze kosten € 151.207. Begroot is een bedrag van € 148.145. De lagere kosten zijn met name te verklaren door een efficiëntere bedrijfsvoering en een scherper kosten beleid. Reserves en fondsen Continuiteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor het garanderen van de continuïteit van Wereldouders. Volgens de richtlijnen van de VFI mag deze reserve maximaal 1,5 keer de kosten van de organisatie bedragen. Met kosten wordt dan bedoeld; eigen personeelskosten, kosten voor uitbestede diensten, kantoorkosten en kosten voor fondsenwerving. WereldOuders heeft deze norm aangepast door de kosten van fondsenwerving niet mee te nemen. Uitgaande van deze norm zou de continuïteitsreserve maximaal € 792.000 mogen bedragen. Het bestuur van WereldOuders vindt dit bedrag te hoog en heeft besloten om de continuïteitsreserve maximaal € 250.000 te laten zijn. De continuïteitsreserve is licht gedaald van € 105.323 eind 2010 naar € 101.790 eind 2011 en blijft hiermee ver onder het door het bestuur gestelde maximum. Bestemmingsreserves Wereldouders wil zich committeren om jaarlijks $ 400.000 te garanderen jegens NPHI zodat door NPHI gebudgetteerde projecten kunnen worden gefinancierd. Om deze garantie in het jaar 2012 voor ongeveer 17 % zeker te stellen zal WereldOuders een bedrag van € 50.000 opnemen in de bestemmingsreserve.

60

Jaarverslag2011


De reserve financiering activa wordt aangehouden om de vastgelegde middelen in materiële vaste activa af te dekken. In 2011 heeft WereldOuders € 29.030 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Tevens is een bedrag van € 17.972 afgeschreven. Deze twee mutaties hebben geresulteerd in een verhoging van de boekwaarde van € 58.987 eind 2010 naar een bedrag van € 70.045 eind 2011. De reserve financiering activa is derhalve met € 11.058 verhoogd. De bestemmingsreserves bedragen eind 2011 gezamenlijk € 120.045. Bestemmingsfondsen De mutatie in de bestemmingsfondsen wordt enerzijds bepaald door in het jaar ontvangen donaties waaraan door de gevers een bestemming is gegeven en welke donaties in het lopende jaar nog niet zijn uitgegeven. Anderzijds worden bestedingen met een bepaalde bestemming ten laste van de bestemmingsfondsen gebracht. Eind 2010 bedroeg het saldo van de bestemmingsfondsen € 338.546. Eind 2010 was dit saldo gestegen naar € 368.850. Deze toename is met name te verklaren door de projecten die in 2011 een vertraging hebben opgelopen. Totaal bezoldiging 2011 op basis van 1.00 Fte 67.248

Directiebeloning Hieronder volgt een specificatie van de beloning van de directie in 2011:

Directiebeloning Naam

P.E.J. Lemberger

Functie

Alg. directeur

Aard Uren Part-time percentage Periode

Onbepaald 40,0 100 1/1-31/12

Jaarinkomen Bruto loon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering, 13e/14e mnd Variabel jaarinkomen Totaal SV lasten (wg deel) Onbelaste vergoedingen Pensioenlasten (wg deel) Overige beloningen op termijn Uitkeringen beëindiging dienstverband

49.965 4.014 53.979 7.241 825 5.203 -

Het jaarinkomen van € 53.979 van het directielid in loondienst blijft binnen het maximum van € 70.021 volgens de VFI beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen wij naar het jaarverslag.

Jaarrekening

Jaarverslag2011

61


Balans per 31 december 2011

2011

2010

Materiële vaste activa (1)

70.045

58.987

Vorderingen en overlopende activa (2)

44.949

32.605

582.592

714.201

697.586

805.793

Continuïteitsreserve (4)

101.790

105.323

Bestemmingsreserves (4)

120.045

208.987

221.835

314.310

Bestemmingsfondsen (5)

368.850

338.546

Kortlopende schulden (6)

106.901

152.937

697.586

805.793

(Na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA Vaste activa

Liquide middelen (3) Totaal activa PASSIVA Reserves en fondsen Reserves

Totaal passiva

62

Jaarverslag2011


Staat van baten en lasten over 2011

Boekjaar

Begroting

Boekjaar

2011

2011

2010

1.238.941

1.300.959

1.792.965

-

-

-

7.514

8.000

9.091

1.246.455

1.308.959

1.802.056

- Voorlichting

109.775

129.787

152.857

- Kindwerk

725.183

771.155

1.647.695

332.725

358.363

283.856

-

-

-

140.943

148.145

151.207

1.308.626

1.407.450

2.235.615

-62.171

-98.491

-433.559

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving

26,9

27,5

15,8

Totaal kosten beheer en administratie in % van som der baten

11,3

11,3

8,4

Totaal besteed aan doelstelling in % van som der baten

67,0

68,8

99,9

Totaal besteed aan doelstelling in % van som der lasten

63,8

64,0

80,5

Baten Baten uit eigen fondsenwerving (7) Baten uit gezamenlijke acties Baten uit beleggingen SOM DER Baten LASTEN Besteed aan doelstelling (8)

Werving baten (8) - Kosten eigen fondsenwerving - Kosten gezamenlijke acties Beheer en administratie (8) - Kosten beheer en administratie SOM DER LASTEN RESULTAAT

Jaarrekening

Jaarverslag2011

63


Resultaatverdeling

Boekjaar 2011

Boekjaar 2010

-3.533

144.677

Bestemmingsreserve

-88.942

-190.997

Bestemmingsfondsen

30.304

-97.885

-62.171

-433.559

Continuïteitsreserve

Kasstroomoverzicht 2011

2011 €

2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Afschrijvingen

-62.171

-433.559

17.972

9.062

Mutatie werkkapitaal: - mutatie vorderingen

-12.343

120.896

- mutatie kortlopende schulden

-46.037

66.824 -58.380

187.720

-102.579

-236.777

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

-62.941 -29.030

-62.941

-131.609

-299.718

Geldmiddelen 1 januari

714.201

1.013.919

Geldmiddelen 31 december

582.592

714.201

Netto kasstroom

64

-29.030

Jaarverslag2011


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De stichting Onze Kleine Weeskinderen, statutair gevestigd te Hilversum, handelend onder de naam WereldOuders, is opgericht op 28 augustus 1991. De activiteiten zijn al voor de feitelijke oprichting aangevangen. WereldOuders heeft als doel om het werk te ondersteunen van Nuestros Pequenos Hermanos (NPH) voor verweesde en verwaarloosde kinderen in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatamala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Peru en Mexico. Daartoe werft WereldOuders fondsen en maakt ze over naar bankrekeningen van NPH-familiehuizen in de betreffende landen, werft het vrijwilligers, verspreidt het informatie over de behoeften in de landen waar NPH werkt en organiseert het persoonlijke contacten tussen de Nederlandse donateurs en de kinderen van de NPH familiehuizen. FinanciĂŤle Hulp Op basis van NPH-begrotingen goedgekeurd door NPH International wordt de hulpverlening rechtstreeks naar de bankrekeningen in de afzonderlijke landen overgeboekt. De besteding van de fondsen vindt plaats onder de eindverantwoordelijkheid van een bestuur waarin WereldOuders gezamenlijk met de andere Europese fondsenwervers voor NPH vertegenwoordigd is. Overige Hulpverlening Het werven van vrijwilligers voor NPH en het organiseren en vertalen van correspondentie met de kinderen brengt kosten in Nederland met zich mee. In de filosofie van NPH leveren deze activiteiten een essentiĂŤle bijdrage aan de psychosociale ontwikkeling van de kinderen. Via inbreng in het bestuur van NPH, vertegenwoordiging naar internationale werkbijeenkomsten en intensieve contacten per email en telefoon levert WereldOuders bovendien een bijdrage aan het toezicht op en de beleidsontwikkeling binnen NPH. Voorlichting en Bewustmaking WereldOuders informeert haar achterban ten minste eens per kwartaal middels een nieuwsbrief. Daarnaast onderhoudt het een website (www.wereldouders.nl) met uitgebreide informatie, links naar informatie van NPH en de mogelijkheid om de verslagen te downloaden. Regelgeving verslaggeving fondsenwervende instellingen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650, rekening houdende met de wijzigingen conform RJ-Uiting 2011-1) en met de keurmerkcriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Jaarrekening

Jaarverslag2011

65


Grondslagen van waardering Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in vermogen en resultaat. Op de opgenomen begroting is geen accountantscontrole toegepast. RJ 650.404 schrijft voor dat in de toelichting op de staat van baten en lasten een analyse van de begroting en de werkelijke cijfers dient te worden opgenomen. Deze analyse is niet openomen in de jaarrekening, maar in het jaarverslag. De tijdelijk overtollige liquide middelen staan op een spaarrekening. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers zijn gecontroleerd door Ernst & Young Accountants en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Vreemde valuta Alle activa en passiva luidend in buitenlandse valuta zijn herrekend naar euro`s op basis van de wisselkoers per balansdatum. Transacties in buitenlandse valuta zijn herrekend in euro`s op basis van de wisselkoers per transactiedatum. Alle daarmee gepaard gaande koersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten van het betreffende jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair berekend, gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Reserves en Fondsen De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van WereldOuders. Het bestaat uit de continuïteitsreserve die dient om de continuïteit van de organisatie in Nederland te garanderen, de bestemmingsreserves waaraan door het bestuur een specifiekere bestemming is gegeven, de bestemmingsfondsen waaraan door de donateurs een specifiekere bestemming is gegeven en het vermogen dat vastligt in materiële vaste activa.

66

Jaarverslag2011


Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Pensioenen WereldOuders heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bedragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdragenregeling, waarbij de verschuldigde premies als last worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Voor zover de verschuldigde premies nog zijn te voldoen, worden deze als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat is bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten te verminderen met de aan het jaar toe te rekenen lasten. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. Alle baten zijn verantwoord als bruto bedrag zonder aftrek van kosten, tenzij in de toelichting anders is vermeld. Baten uit eigen fondsenwerving Onder de baten uit eigen fondsenwerving worden de baten verantwoord waarvoor WereldOuders zelf het risico draagt. Nalatenschappen worden verantwoord op het moment dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder de baten uit eigen fondsenwerving zijn de opbrengsten uit verkoop artikelen verantwoord. Baten uit gezamenlijke acties Onder de baten uit gezamenlijke acties wordt het bruto aandeel in tijdelijke of eenmalige samenwerking met andere instellingen verantwoord. Financiële baten De interestopbrengsten over het liquide middelen saldo op deposito`s worden verantwoord als financiële baten. Verantwoording van de kosten De kosten worden verantwoord per factuurdatum, met uitzondering van de kosten van financiële hulp, van betalingen die op balansdatum terugvorderbaar zijn omdat ze betrekking hebben op daarna te leveren goederen of diensten en van voorzienbare kosten die op andere gronden dan facturering al verschuldigd zijn in de verslagperiode. De kosten voor financiële hulp worden verantwoord in het jaar waarin deze formeel en bindend is toegezegd aan NPH. In de praktijk is dit op het moment van overmaken.

Jaarrekening

Jaarverslag2011

67


Toerekening kosten aan de doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer De toerekening van indirecte kosten aan de verschillende hoofddoelstellingen van WereldOuders, fondsenwerving en administratie en beheer geschiedt op basis van ingeschatte tijdsbesteding en kosten per medewerker van alle medewerkers in de organisatie. Door het hanteren van deze toerekeningmethode wordt afgeweken van de aanbevelingen van de VFI. De huidige toerekeningmethode wordt voor WereldOuders het meest passend geacht. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting lastenverdeling (8)

Doelstelling

Werving

voorlichting

doelstelling

fondsenwerving

8.337

8.337

8.338

50.399

80.477

125.238

Huisvestingskosten

-

10.171

5.548

Afschrijving en rente

-

7.908

4.313

51.039

618.290

189.288

109.775

725.183

332.725

baten

Uitbesteed werk Personeelskosten

Overige kosten

gezamenlijke actie

beheer en administratie

totaal 2011

begroot 2011

totaal 2010

Uitbesteed werk (8.1)

-

8.338

33.350

36.700

67.732

Personeelskosten (8.1)

-

82.396

338.510

286.986

296.877

Huisvestingskosten

-

7.397

23.116

22.512

44.459

Afschrijving en rente

-

5.751

17.972

18.500

9.062

Overige kosten (8.2)

-

37.061

895.678

1.042.752

1.817.485

140.943

1.308.626

1.407.450

2.235.615

Personeelskosten (8.1)

2011

2010

278.671

231.279

Pensioenlasten

17.580

22.597

Sociale lasten

30.021

36.711

4.891

7.449

40.697

66.573

371.860

364.609

fte’s

fte’s

7

7

Salariskosten

Reis- en onkostenvergoedingen Overigen

Werknemers

68

Jaarverslag2011


Overige algemene kosten (8.2) Afdrachten NPH

2011

2010

553.305

765.922

2.140

701.225

133.500

162.250

Kantoorkosten

59.025

66.423

Accountant- en advieskosten

50.159

68.293

Kosten huismailings

28.922

37.264

Reis- en verblijfskosten

5.044

2.527

Bestuurskosten

1.243

2.007

-

2.972

Voorlichtingskosten

51.034

-

Overige kosten

11.306

8.602

895.678

1.817.485

Noodhulp Ha誰ti Wervingskosten

Kosten uitgezonden vrijwilligers

Staat van baten en lasten Stichting Wereldouders

Begroting 2012

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving

1.408.000

Baten uit gezamelijke acties

0

Baten uit acties van derden

0

Subsidies van overheden

0

Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten

500 0 1.408.500

LASTEN Besteed aan doelstelling - Voorlichting en educatie

112.198

- Kindwerk

745.079

Werving baten - Kosten gezamelijke acties

315.504

- Kosten gezamelijke acties

0

- Kosten acties derden

0

- Kosten verkrijgen subsidie overheden

0

- Kosten van beleggingen

0

Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat

Jaarrekening

159.182 1.331.963 76.537

Jaarverslag2011

69


70

Jaarverslag2011


6 Toekomst en meerjarenplan

Het WereldOuders team heeft veel geleerd in 2011. Zij realiseert zich dat om de grote ambitie die de organisatie heeft, waar te kunnen maken een strakke planning en focus noodzakelijk zijn. Voor 2012 zijn de doelstellingen helder en de verantwoordelijkheden evenwichtig verdeeld en zichtbaar in KPI’s. Het werken in projectteams wordt in 2012 verder geoptimaliseerd. In 2012 zullen we €295.000 (us$ 400.000) bijdragen aan het budget van de familiehuizen om de kosten voor levensonderhoud van de kinderen en de basisscholing te dekken. Dit onder andere door middel van de steun van onze wereldouders. Daarnaast draagt via de projectsponsoring van fondsen, bedrijven, scholen en verenigingen bij aan de verschillende projecten die in de familiehuizen worden ontwikkeld. Onze focus ligt hierbij

• Doel 2015: minimaal €1.5 miljoen uit reguliere

op scholing, vakopleidingen, de studie van de

inkomsten (exclusief noodhulp donaties bij

kinderen en de begeleiding naar zelfstandigheid.

rampen/incidentele gebeurtenissen)

Om onze commitment aan NPHI te kunnen blijven leveren en ons aandeel in projectsponsoring te

B. Verhouding kosten: kindwerk van 60 : 40

vergroten, gaan wij onvermoeibaar door met ons

in 2008 naar 20:80 in 2015

streven de inkomsten te laten groeien. Een grotere

• Doel 2012: 35 : 65

naamsbekendheid is hierbij van levensbelang.

• Doel 2015: 20 : 80

Meerjarenplan:

C. Nageleefde processen & taakverdelingen • KPI’s worden behaald

A. Jaarlijkse groei in inkomsten van 10%,

• Procesbeschrijvingen zorgen voor meer efficiëntie

gelijkmatig verspreid over deelgebieden: • Indien meer dan de beoogde groei wordt ge-

D. Enthousiast & professioneel team in plezie-

haald wordt 50% besteed aan extra bijdrage

rige fysieke werkomgeving

kindwerk en 50% gaat terug in de organisatie

• Betrokken, saamhorig, pro-actief, resultaat

voor groei en verdere ontwikkeling

gericht team • Medewerkers hebben plezier in hun werk en de drive om heel goed te zijn in hun vakgebied • Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun functie, delen kennis & informatie • Medewerkers tonen pro-activiteit in persoonlijke- en vak ontwikkeling

Toekomst en meerjarenplan

Jaarverslag2011

71


JAARVERSLAG2011

Prins Bernhardstraat 10 1211 GK Hilversum T. 035 - 626 45 78 F. 035 - 626 45 79 www.wereldouders.nl info@wereldouders.nl Giro 1171 IBAN: NL60INGB0000001171 BIC: INGBNL2A KvK: 41120904

Wereldouders  

Description text

Advertisement