Page 1

1


Inhoud Blz. 3 - Over Wereldfoundation Blz. 4 - Jaarverslag van de directie Blz. 6 - Balans Blz. 8 - Resultatenrekening Blz. 9 - Toelichting op de balans Blz. 13 - Vragen Blz. 14 - Bestuur


Over Wereldfoundation Wereldfoundation is opgericht in 2007 door een groep vrijwilligers die zich wilde inzetten voor duurzame oplossingen in ontwikkelingswerk. Juist door zich te specialiseren in het bieden van onderdak is Wereldfoundation een belangrijke schakel geworden in armoedebestrijding. Haar missie is om mensen in ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak te bieden, als onderdeel van integrale hulp, ten einde de spiraal van armoede te doorbreken. Wereldfoundation stelt geld beschikbaar waar­mee mensen een huis kunnen bouwen dat lang mee gaat en weinig onderhoudskosten heeft. Het geld dat mensen ontvangen noemen we een microhypotheek. Bekend zijn de microkredieten, kleine leningen waardoor mensen onder begeleiding een eigen bestaan kunnen opbouwen. Een micro­hypotheek werkt net als een microkrediet. Een ge­zin komt in aanmerking voor een microhypotheek als ze eerder een succesvol microkredietprogramma heeft door­lopen. Mensen hebben dan bewezen dat ze de verant­woordelijk­heid van een lening aankunnen. Als een gezin de lening heeft terugbetaald, wordt datzelfde geld gebruikt voor een nieuw gezin, dat daarmee een huis kan bouwen. Lees meer over Wereldfoundation op de website: www.wereldfoundation.nl

3


Jaarverslag van de directie 2012 was een jaar waarin de koerswijziging op de fondsenwerving voor Wereldfoundation centraal heeft gestaan. Wereldfoundation is in 2007 gestart, met als doel om de armsten in de wereld de kans te geven een huis te realiseren. Inkomsten van Wereldfoundation waren aanvankelijk geheel afkomstig uit Wereldhypotheek en vanaf 2009 ook via de Huis voor een Huis module van de ING. Mensen die via Wereldhypotheek of ING een hyptheek afsloten realiseerden daarmee via Wereldfoundation een huis voor de armsten in India of Bangladesh. Met de aldus gerealiseerde inkomsten, aangevuld met subsidie vanuit het Schoklandfonds, heeft Wereldfoundation tot en met 2011 bijna 2000 huizen kunnen realiseren. Na de start van Wereldfoundation is de wereld ingrijpend veranderd. De kredietcrisis is ingetreden, hetgeen met zich bracht dat de hypotheekmarkt nagenoeg stil kwam te liggen. Ook de door de overheid gewijzigde regelgeving ten aanzien van de provisiestructuur voor hypotheken had als gevolg dat het idee van Wereldfoundation op het verwerven van inkomsten uit hypotheekbemiddeling niet het resultaat kon hebben dat was beoogd. Wereldfoundation heeft haar doelen met betrekking tot te genereren fondsen niet willen bijstellen maar is vanaf 2011 op zoek gegaan naar andere manieren om haar activiteiten te kunnen waarborgen. Inspiratie en motivatie hiervoor zijn onder meer gevonden in de resultaten van een door een onafhankelijk bureau verricht onderzoek naar twee van onze projecten in Bangladesh, waaruit duidelijk het belang en de positieve impact van onze activiteiten op het leven van mensen naar voren kwam. Daarnaast zijn door de overheid bezuinigingen aangekondigd op ontwikkelingssamenwerking waardoor de noodzaak van private initiatieven ten behoeve van ontwikkelingshulp nog dringender wordt. Tenslotte is het naar de overtuiging van Wereldfoundation een extra uitdaging om de armsten van de wereld zo min mogelijk te confronteren met de gevolgen van de economische crisis in het westen.


Wereldfoundation heeft vanaf 2012 de focus voor het werven van fondsen verschoven van de hypotheekmarkt naar een breder publiek. Door het organiseren van (sportieve) evenementen, alsmede door samenwerking met ondernemers die wij bij onze activiteiten betrekken door met hen onze projecten te bezoeken, willen wij meer mensen bewust maken van de noodzaak bij te dragen aan goede huisvesting. Concreet is in 2012 veel energie gestopt in de in 2013 te houden ondernemersreis en een fietsevenement bekend gemaakt onder de naam “fiets voor een huis�. Naar verwachting zullen wij in 2013 door deze activiteiten een aanzienlijke bedrag aan eigen inkomsten verwerven. Mede dankzij de goedkeuring van het jaarplan 2012 door de overheid konden de activiteiten met betrekking tot de bouw van de huizen in Bangladesh, na een onderbreking in 2011, weer hervat worden. Wij zijn in 2012, samen met onze partner Woord en Daad, en twee nieuwe locale partners in Bangladesh twee bouwprojecten gestart. Samen met deze partners hopen wij de komende jaren nog veel nieuwe huizen te kunnen realiseren. Eind 2013 zal Wereldfoundation de afrekening inzake subsidiebijdrage door het Schoklandfonds opstellen. Ondanks de in de risicoparagraaf op pagina 9 beschreven omstandigheden, ziet Wereldfoundation de definitieve subsidievaststelling met vertrouwen tegemoet. Assen, september 2013 Marjan Holtvluwer Directeur Wereldfoundation

5


Balans BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31-12-2012

ACTIEF

31-12-11

VASTE ACTIVA FinanciĂŤle vaste activa Deelneming Wereldhypotheek BV Deelneming Wereldkrediet BV

0 13.903

13.903

0 13.903

13.903

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen

3.000

4.200 3.000

4.200

Liquide middelen

471.391

186.275

Totaal

488.294

204.378


31-12-2012

PASSIEF

31-12-11

EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve ING Bestemmingsreserve Schoklandfonds

-14.094 234.766 247.169

467.841

32.983 195.226 -39.831

188.378

KORTLOPENDE SCHULDEN Rek.crt. Wereldkrediet BV Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva

0 4.550 2.000

Totaal

6.550 474.391

7

14.000 0 2.000

16.000 204.378


Resultatenrekening RESULTATENREKENING OVER 2012

2012

2011

16.290 109.500 787.000 150.000 14.000

2.044 179.026 0 0 0

Ontvangsten Donaties / sponsoring Sponsoring ING Schoklandfonds Toegezegde bijdrage Woord en Daad Overige baten

1.076.790

181.070

Uitgaven Huizenbouw Bangladesh Afdracht door Woord en Daad inz. Proj. Bangladesh Huizenbouw India Projectkosten van Glamour tot Emmer Publiciteitskosten Reis- en verblijfkosten Accountants- admin. kosten Inhuur personeel Diverse bedrijfskosten

569.960 150.000 0 32.828 4.918 3.465 3.142 19.379 -268

783.424

467.931 0 144.000 0 1.093 8.101 6.024 0 231

293.366

627.380 -446.310

Resultaat deelnemingen Wereldhypotheek BV Wereldkrediet BV

Resultaat

0 -13.903

-13.903 279.463

0 0

0 -446.310


Toelichting op balans Algemeen Doelstelling/bedrijfsomschrijving De doelstelling van St. Wereldfoundation is het ondersteunen van de bouw van woningen in ontwikkelingslanden, alsmede projecten die daarmee samenhangen teneinde een menswaardiger leefomgeving voor de lokale bevolking te creëren. De stichting is opgericht op 20 november 2006. De stichting ontvangt haar middelen door subsidies, donaties ed. De stichting voert het bestuur over en houdt 100 % van de aandelen in Wereldhypotheek BV en Wereldkrediet BV. Het resultaat van genoemde vennootschappen komt geheel voor rekening en risico van de doelstelling van Stichting Wereldfoundation. Bestuur In het boekjaar bestond het bestuur uit : Dhr. W. de Weijer Dhr. J.W. Bruggenwirth Dhr. G.J.A. Holtvlüwer Fiscaliteit Gezien de ideeële doelstelling is de stichting niet betrokken in belastingheffing naar het resultaat. Verslaggevingskader Voor deze jaarrekening is geen verplichting deze in te richten overeenkomstig de bepalingen in de RJ650: fondswervende instellingen. De stichting richt haar jaarrekening in conform Titel 9 Boek 2 BW. Daarbij is rekening gehouden met de inrichtingsvrijstellingen voor kleine rechtspersonen. Waarderingsgrondslagen De deelnemingen zijn gewaardeerd op kostprijs of lagere reële waarde. Voorzover garanties zijn afgegeven voor vermogenstekorten van de deelnemingen worden voorzieningen getroffen. De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, waarop indien noodzakelijk een voorziening voor oninbaarheid in mindering wordt gebracht. Voor zover niet anders gemeld, geschiedt de waardering van de overige activa en passiva tegen de nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Risicoparagraaf In 2009 heeft Stichting Wereldfoundation een subsidiebesluit ontvangen van het Schoklandfonds. In dit subsidiebesluit is vastgelegd dat het Schoklandfonds over de periode 1 juni 2009 tot en met 31 mei 2013 een bedrag van EUR 1.750.000 ter beschikking stelt aan Stichting Wereldfoundation. Een bedrag van EURO 1.662.000 is uitgekeerd. Een van de voorwaarden in het subsidiebesluit is dat over dezelfde periode door Stichting Wereldfoundation een eigen inbreng zal worden gerealiseerd van EUR 2.625.000. Tot en met 31 mei 2013 is het totaal van deze eigen inbreng nog niet gerealiseerd, toch verwachten directie en bestuur met de vervolgacties, o.a. “Fiets voor een huis” editie 2013 en 2014 alsnog voldoende eigen inbreng te realiseren. Op het moment van opstellen van de jaarrekening 2012 is Wereldfoundation met het Schoklandfonds in overleg of en in hoeverre het niet tijdig voldoen van het eigen inbreng vereiste, gevolgen zal hebben voor de cumulatief ontvangen/verantwoorde bevoorschotting ad EUR 1.662.000 in de definitieve subsidievaststelling door het Schoklandfonds.

9


Toelichting op balans TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 VASTE ACTIVA 31-12-12

31-12-11

FinanciĂŤle vaste activa 1. Wereldhypotheek BV Omdat de Stichting Wereldfoundation niet anders aansprakelijk is voor vermogenstekorten van haar deelneming in Wereldhypotheek B.V. dan tot haar kapitaalinbreng en eventuele vorderingen, is voor het gecumuleerde verlies van de deelneming geen voorziening getroffen.

2. Wereldkrediet BV Balans 1 januari Afboeking ivm negatief resultaat

13.903 -13.903 0

13.903 0 13.903

Ontbinding van de rechtspersoon Wereldkrediet B.V., heeft per 12-12-2012 plaatsgevonden. Bij de ontbinding hebben geen kasstromen plaatsgevonden en de afwaardering van de deelneming is ten laste van het resultaat deelneming verantwoord.

Vorderingen / vooruitbetaald Nog te ontvangen donaties 2012 resp 2011

3.000

4.200

446.001 25.390 471.391

20.052 166.223 186.275

Liquide middelen Friesland Bank 29.52.19.637 ING 65.43.00.631 De saldi staan ter vrije beschikking.


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 EIGEN VERMOGEN 31-12-12

31-12-11

Algemene reserve Saldo 1 januari Resultaat boekjaar Mutatie bestemmingsreserve ING Mutatie bestemmingsreserve Schoklandfonds Saldo 31 december

Bestemmingsreserve ING Saldo 1 januari Bij: bijdragen Af: uitgaven Saldo 31 december

32.983 279.463 -39.540 -287.000

46.389 -446.311 -35.026 467.931

-14.094

32.983

195.226 109.500 -69.960 234.766

160.200 179.026 -144.000 195.226

De bestemmingsreserve ING wordt opgebouwd vanuit de bijdragen van de ING. Uitgaven hebben betrekking op door het bestuur aangewezen projecten. Het saldo van de bijdragen en uitgaven wordt via de bestemming van het resultaat in de bestemmingsreserve verwerkt. Bestemmingsreserve Schoklandfonds Saldo 1 januari Bij: bijdragen Af: uitgaven Saldo 31 december

-39.831 787.000

428.100 0

-500.000 247.169

-467.931 -39.831

De bestemmingsreserve Schoklandfonds wordt opgebouwd vanuit de ontvangen voorschotten vanuit het Schoklandfonds. De projectuitgaven worden in het resultaat verwerkt. Het saldo van de bijdragen en uitgaven wordt via de bestemming van het resultaat in de bestemmingsreserve verwerkt. De maximale bijdrage uit het Schoklandfonds bedraagt â‚Ź 1.750.000. De definitieve hoogte van de projectbijdrage is afhankelijk van de toekomstige realisatie van het project. Om deze reden is geen vordering opgenomen voor de maximale bijdrage. Tot en met 2012 is in totaal aan voorschotten ontvangen â‚Ź 1.662.000.

11


Toelichting op balans TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening-courant Wereldkrediet BV Betreft een renteloze lening. Aflossingsverplichtingen zijn niet overeengekomen.

0

14.000

1.500 500 0 2.000

1.500 500 0 2.000

Rekening-courant positie Wereldkrediet B.V. is, vanwege ontbinding rechtspersoon, ten gunste van overige baten vrijgevallen.

Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten Administratiekosten Diversen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Verwezen wordt naar de risicoparagraaf op bladzijde 6 in dit verslag.

OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring De controleverklaring is toegevoegd op pagina 11. Resultaatbestemming Het resultaat over 2012 is als volgt bestemd: Algemene reserve Bestemmingsreserve ING Bestemmingsreserve Schoklandfonds Totaal resultaat

-47.077 39.540 287.000 279.463


Vragen? Wereldfoundation is graag 100% transparant over de besteding van de aan de stichting toevertrouwde middelen. Daarom kunt u onze website verslagen lezen van de voortgang van de projecten van Wereldfoundation. In dit jaarverslag hebben we geprobeerd op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in de financiele werkwijze. Mocht u naar aanleiding van dit verslag of anderszins vragen hebben over Wereldfoundation, dan beantwoorden we deze graag. Omdat Wereldfoundation voornamelijk met vrijwilligers werkt is er niet altijd iemand telefonisch beschikbaar. Voor vragen kunt u het beste mailen naar info@wereldfoundation.nl.

13


Bestuur De leiding van Wereldfoundation is in handen van een bestuur bestaande uit Gerald Holtvluwer, Jan Willem Brüggenwirth en Joop Atsma. Dagelijkse leiding is in handen van Marjan Holtvluwer. Al deze personen werken op vrijwillige basis. Gerald Holtvluwer (1969) Gerald Holtvluwer is oprichter van Wereldfoundation. Van 1998-2003 was hij directeur/mede-eigenaar van de HRSGroep te Assen. Tevens richtte Gerald Holtvlüwer in 2001 de Nederlandse Inkoopcombinatie Assurantie-intermediairs (NIA) op. Na verkoop van zijn aandelen in 2004 besloot hij zijn kennis, creativiteit en een deel van zijn middelen in te zetten voor mensen in extreme armoede. Naast zijn werkzaamheden voor Wereldfoundation, is hij directeur van Payroll Company. Jan Willem Brüggenwirth (1960) Jan-Willem Brüggenwirth (25 juni 1960) is geboren in Deurne en samen met zijn vrouw en drie dochters woonachtig in het pittoreske Breukelen. Sinds 2004 is hij algemeen directeur van het nummer 1 radiostation: Radio 538, het station met de grootste hits aller tijden: Radio 10 Gold en sinds juni 2011 ook van het jongerenstation SLAM!FM. In totaal heeft hij de leiding over de Radio 538 Groep waar 180 mensen werken. Daarnaast is hij bestuurslid RAB (Radio Advies Bureau), voorzitter vereniging commerciële radiostations, bestuurder van ‘Wereldfoundation’ en commissaris RTL Radio Duitsland. Wim de Weijer (1953) Wim de Weijer is vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van PGGM. Ook is hij commissaris en adviseur bij een aantal bedrijven als NPM Capital, Mediq en Tinteltuin BV Kinderopvang. Zijn taak als bestuurder voor Wereldfoundation is in 2013 overgenomen door Joop Atsma.


Bangladesh 384

375

50

2007 2008

2009

2010

803

500

800

2011

2012

voor 50 prostituees

2013

subtotaal:

India 83

2008

1

200

2009

2011

voor 50 jongeren

subtotaal:

RESULTAAT

2863

+

284

=

3147 HUIZEN 15


Jaarrekening 2012