Page 1

A PRI L . 2 0 1 3


目錄 來自香粧大家長的話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04

師長的話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06

救救梅杜莎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08

我要減重!不減健康! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

美麗粧容後的效應 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

醜小鴨變天鵝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

啟動你的男性魅力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

不可不知的美白大功臣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

我要俐落桃花眼 無神瞇瞇眼OUT! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

防得漂亮 曬得美麗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26


四季的心理測驗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

完美身材小心機 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

約會/ 面試穿搭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

顏色物語 透視穿搭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

芳香療法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

名人專欄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

高雄Çava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

創意彩粧 ─ 來自遠方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

實務創作 ─ 98香頌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

學長姐的話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88


高醫香粧98級雜誌Fragile 試閱版  

期望能將我們的專業匯集成一本雜誌,並透過分享會的體驗活動與美粧講座,讓大家更了解香粧,並帶給大家不一樣的美粧知識。