Issuu on Google+

TheFr a nkMi x dor f Di s t i ng ui s he dSe r v i c eAwa r d20 1 2

KARENAS PENS ON NAMIFoxVal l eyi spr oudt ohonorKar enAs pens onandi s i mmens el ygr at ef ul f orherei ghtr emar k abl ey ear sofs er v i c eas Ex ec ut i v eDi r ec t or .UnderKar en’ sl eader s hi p,t heagenc y ’ s pr ogr amsands er v i c esbl os s omedandgr ew,al ongwi t hi t s s t af f .Dur i nghert enur e,Kar enwor k edt i r el es s l yt oi mpr ov e ex i s t i ngpr ogr amsanddev el opedmor et hanahal f doz ennew ones ,whi l egr owi ngt heagenc yf r om t wot oni neempl oy ees andmor et han300v ol unt eer ss t r ong. NAMIFoxVal l eynowr eac hesmor et han3, 000c ommuni t y member seac hy earwhobenef i tf r om i t spr ogr amsand s er v i c es ,i nc l udi ngNewHopeConnec t i ons ;5O’ Cl oc kFr i day s ; SPARK( Suppor t i ngPar ent sasAdv oc at esandRes our c esf or Ki ds ) ;Ment al Heal t hFi r s tAi d;BeWel l ;Rec ov er yEduc at i on andAdv oc ac yPr ogr am ( REAP) ;t het eens uppor tgr oup;t he f ami l ys har i ngs uppor tgr oup;t heVet er anss uppor tgr oup;and Wi ngsofChange,as uppor tgr oupf orwomenwhohav e ex per i enc eddomes t i cabus eandal s ohav eament al i l l nes s . Kar enal s oens ur edt hatNAMI ’ sc or eeduc at i onc l as s esand out r eac hi ni t i at i v es ,i nc l udi ngI nOurOwnVoi c e, Fami l y t oFami l y ,andPeer t oPeer ,c ont i nuedt ogr owand i mpr ov eandr eac hr ec or daudi enc es . I n2004,Kar enandAppl et onpol i c eSgt .J ohnWal l s c hl aeger j oi nedf or c est obr i ngCr i s i sI nt er v ent i onT eam ( CI T)t r ai ni ngt o t hes t at eofWi s c ons i n.NAMIFoxVal l ey ,i npar t ner s hi pwi t ht he Appl et onPol i c eDepar t ment ,hav es i nc ebec omet hes t at e’ s l eaderi nCI T ,whi c ht eac hesl awenf or c ementof f i c er showt o r es pondc ompas s i onat el yandef f ec t i v el ywhent heyenc ount er s omeonei nament al heal t hc r i s i s .T odat e,mor et han350l aw enf or c ementof f i c er sf r om ar oundt hes t at ehav ebeent r ai ned, pr ev ent i ngunt ol di nj ur i esandev ens av i ngl i v es .

I n2006,t heCr i s i sI nt er v ent i onPar t ner s( CI P)Pr ogr am was added,ex pandi ngt het r ai ni ngt oc r i s i ss er v i c epr of es s i onal s . T oget her ,t heCI TandCI Ppr ogr amshav ec r eat edas y s t em of c ar et hathel pst hos es uf f er i ngf r om ment al i l l nes st os t ayout oft hec r i mi nal j us t i c es y s t em andi ns t eadr ec ei v ement al heal t hs er v i c esands uppor t . Kar en’ spas s i onf uel edt heNAMI Wal kf undr ai s er ,whi c hhas enabl edt heagenc yt or ai s emor et han$760, 000s i nc ei t s l aunc hi n2006.OneofKar en’ smos tpr ec i ousgi f t st oNFVi s t hef r i endr ai s i ng,c ommuni t ypar t ner s hi psandc ol l abor at i ons s hees t abl i s hed,whi c ht heor gani z at i onbenef i t sf r om ona dai l ybas i sandhel psust ogr owandf l our i s h.Asaf ac ul t y memberwi t hi nt heUWOs hk os hDepar t mentofSoc i al Wor k , Kar enal s owor k st oeduc at ef ut ur es oc i al wor k er sabout ment al i l l nes s . “ Somanypeopl eaf f ec t edbyment al i l l nes shav ebeen t ouc hedbyKar en’ sk i ndnes sandadv oc ac yandhav e benef i t t edf r om t hepr ogr amsands er v i c ess hebr oughtt ol i f e, ” s ai dJ oanHel bi ng,boar dpr es i dentofNAMIFoxVal l ey . “ Kar enl ov i ngl y ,andgr ac ef ul l y ,handedof fandent r us t edt o met hi si nc r edi bl yr obus t ,v i br ant ,andt hr i v i ngnonpr of i tt hat s hehadnur t ur edf r om i nf anc y , ”addedBet hCl ay ,ex ec ut i v e di r ec t orofNAMIFoxVal l ey .“ Herl egac yi st hatt heFoxCi t i es i sak i nder ,mor ec ompas s i onat e,andbet t er educ at ed c ommuni t ywheni tc omest ounder s t andi ngands uppor t i ng t hos ewhoar eaf f ec t edbyment al i l l nes s .Whi l et her ei ss t i l l muc hwor kt obedone,Kar ens etNAMIFoxVal l eyonapat h t hatwi l l ens ur eherpas s i on,v i s i onandgoal sf ort heagenc y wi l l bec ar r i edf or war d. ”


TheNAMIFo xVa l l e y Vol unt e e roft heYe a rAwa r d20 1 2

CATHYGRAMBS CH NAMIFoxVal l eyi spr oudt ohonorCat hy Gr ambschf orherdedi cat i onandser vi ce,whi chi s vi t alt ooursuccess.Fornear l yf i veyear s,Cat hy hasbeenar egul arandr el i abl evol unt eerf ort he agency ,donat i nghert i me,t al ent s,andener gyt o suppor tt hedel i ver yoft heagency’ sser vi ces.

j obofcr eat i ngt hewel comepacket sf orournew suppor tgr oupmember s.Wi t hhermet i cul ous andcar ef ulst yl e,shet akesgr eatpr i dei nherwor k andmakessur et hatt hequal i t yofourmat er i al s mat chest hequal i t yofourpr ogr amsandser vi ces.

I naddi t i ont oherr egul ardut i es,Cat hynever Si nceFebr uar yof2007,shehasbeencompl et i ng hesi t at est ogi vehert i mewher evershei sneeded: t askst hatar ecr uci alt oNAMI ’ spr ogr am of f er i ngs, shehasser vedf oodatt hesummerpi cni c, manyoft hoset asksdoneonaweekl ybasi s. wr appedgi f t sf orourhol i daypar t i es,andwor n manyhat sdur i ngt hepr epar at i onf ort heNAMI Cat hy’ sweekl yvol unt eert i mei sspent Wal kf undr ai ser s.Wecanal wayscountonCat hy phot ocopyi ngi nf or mat i onalhandout sandcr eat i ng t osay“ yes” .Ther ei snogr eat ergi f tt hatCat hy cangi vet hanherpr eci oust i me,herj oyf ulsmi l e, f i l ef ol der st hatar eusedi nourl ar gestout r each andherwi l l i ngspi r i t . pr ogr am,I nOurOwnVoi ce.Atbusyt i mes,she cr eat esupt o150packet satat i meandhast hem “ NAMIFoxVal l eyhasbeenbl essedbyCat hy’ s r eadyf orourI OOVt eam t odi st r i but easpar tof gener osi t y ,hert al ent sandhert i me, ”sai dJi l l t hei rpr ogr am. Mi t chl er ,NAMIFoxVal l ey’ sVol unt eerCoor di nat or . Sheal sospear headst hecr eat i onofi nf or mat i onal “ Notonl ydot heNAMIst af f ,boar dmember sand packet sf orournewvol unt eer s,ensur i ngt hather vol unt eer sappr eci at eal loft hewor kshedoesf or f el l owvol unt eer shaveever yt hi ngt heyneedt oj oi n ouror gani zat i on,weconsi derour sel vesl uckyt o t het eam wi t hconf i dence.Cat hyal sohast he knowsuchawar m andgi vi ngwoman. ”


Th eHe a r to fNAMIAwa r d2 0 1 2

I nLo v i n gMe mo r yo fTa mmyBr a d l e y I n2011,NAMIFoxVal l eymour nedt hel ossof TammyBr adl ey,l ongt i mevol unt eerandf r i end ofNAMI .Tammyj oi nedt heagencyi n1999 andt ouchedt hel i vesofmanyconsumer sas adedi cat edsuppor tgr oupf aci l i t at orandt he agency’ sConsumerCoor di nat or .

consumer swhocal l edorwr ot enot est o i ndi vi dual swhower est r uggl i ngwi t ht hei r i l l ness.Shel ovedcoor di nat i ngpi zzaand gameni ght sandpr ovi di ngavar i et yofsoci al act i vi t i est ohel pconsumer sr educet hei r senseofi sol at i onandbui l df r i endshi ps.

Tammybecamei nvol vedi nt hel eader shi pof consumeract i vi t i esbypar t i ci pat i ngi nt he st at ewi deconsumerconf er ence.I n2002, Tammybecamet heagency’ sConsumer Coor di nat orandser vedi nt hi sr ol eunt i l Oct ober2011.Shepassi onat el yensur edt hat ever yonewhowant edt opar t i ci pat ei nsoci al act i vi t i escoul dbyor gani zi ngf undr ai ser ssuch asbr atf r i esandbakesal es.

Tammypr ovi dedgr eati nsi ghtt osuppor t gr oupsusi ngherownr ecover yj our ney.She demonst r at edat i r el esscommi t mentt o hel pi ngpeopl el i vewel lwi t hment ali l l ness.

Tammywasanaut horandpoetandr egul ar l y shar edheri nspi r at i onalpoet r ywi t hour consumergr oups.Shewasver ypr oudoft he novelshesel f publ i shedandi nspi r edot her s t of ol l ow t hei rdr eams.Tammy’ squi etspi r i t pr ovi dedcar i ngsuppor tt omanypeopl ewho wal kedt hr oughNAMIFoxVal l ey’ sdoor s.She st ar t edt he“ Sunshi neCl ub, ”agr oupof

TheHear tofNAMIAwar di snamedi n Tammy’ shonori nr ecogni t i onoft hei mpact shehadont hel i vesofconsumer sandNAMI FoxVal l ey.Thi sawar dwi l lr ecogni ze i ndi vi dual si nvol vedwi t hNAMIFoxVal l ey whosuppor tt heagencyi nmeani ngf uland i nst r ument always. Tammywi l lbemi ssed,buthermemor ywi l l l i veont hr oughamemor i alf undest abl i shedi n hername.Thef undwi l lbenef i tt hepr ogr ams Tammywaspassi onat eabout–BeWel land t heNew HopeSuppor tGr oup.NAMI Fox Valley award winners 2012