Page 1

jaarverslag

2009 Welzijnszorg vzw

S AMEN ARMOEDE UITSLUITEN


© Welzijnszorg - Lisa Van Damme

We hadden het niet beter kunnen plannen, het campagnethema van 2009.

Het is elk jaar opnieuw hartverwarmend te zien hoeveel mensen en organisaties onze zorg mee dragen.

COLOFON Samenstelling - Redactie - Vormgeving Medewerkers Welzijnszorg Foto’s: Welzijnszorg - Lisa Van Damme - D. Daemen

De campagneslogan ‘Werk armoede weg’ bevestigde de enorme impact van de financiële crisis van 2008. De economische en maatschappelijke effecten bleven dan ook niet uit. Meer mensen verloren hun job. En diegenen die al in een moeilijke of zwakke positie zaten, betaalden als eerste de tol. De veroorzakers van de crisis, de financiële machthebbers, werden amper persoonlijk geraakt door het effect van hun enorme speculaties.

De opbouw van het campagnethema vanuit mensen in armoede, via de samenwerking met Welzijnsschakels, blijkt een stevige basis voor een goed dossier, voor het kiezen van de juiste eisen en voor een correcte beeldvorming. Met onze politieke eisen proberen we structurele, maar haalbare veranderingen te realiseren. De toezeggingen tijdens het contact met de minister-president bij het afsluiten van de campagne zijn daar een voorbeeld van.

Tegelijkertijd stelden we vast dat de mediabelangstelling en politieke aandacht voor de armoedeproblematiek groeit. Een goede zaak, maar met een schaduwkant. Alle aandacht gaat naar goed verkoopbare cijfers en sensationele verhalen, gemakkelijke effecten en te concrete oplossingen voor het probleem van de dag. Het aanpakken van de oorzaken, het trage en volhardende werk aan een fundamentele verandering van visie en houding, verdwijnt uit de aandacht. En net daar vindt Welzijnszorg zijn bestaansreden. Net daar bent u, beste lezer, een fundamentele schakel in.

Het nieuwe actiemodel ‘Soep op de stoep’ bleek een schot in de roos voor mensen en groepen die de strijd van Welzijnszorg wilden steunen. Meer dan 800 groepen schreven zich in en brachten op die manier een mooi bedrag samen.

Met veel enthousiasme hebben duizenden vrijwilligers tijdens de campagne die sensibilisering waargemaakt. Het is elk jaar opnieuw hartverwarmend te zien hoeveel mensen en organisaties onze zorg mee dragen. Ook in 2009 konden we rekenen op sterke campagnepartners van diverse aard.

Want ook dat was 2009 voor Welzijnszorg. Ondanks de crisis, of misschien dankzij de crisis, waren mensen zich sterk bewust van de noden in eigen land. De vrees dat donaties en collecten mee onder de crisis zouden lijden, was onterecht. Dit jaarverslag is voor Welzijnszorg de gelegenheid om die vele sociaal bewogen groepen, organisaties en individuen oprecht te danken voor wat zij publiek, maar evenzeer in alle anonimiteit betekenen voor de strijd tegen armoede, voor het partnerschap met mensen in armoede. Armoede uitsluiten is alleen mogelijk als we met velen zijn.

Druk: Druk-In-De-Weer V.U. Daniëlle Colsoul Huidevettersstraat 165 1000 Brussel 2

Gedrukt op 100 % gerecycleerd offset FSC-papier

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Daniëlle Colsoul, Directeur Welzijnszorg


Armoede anno 2009 Nog steeds een maatschappelijk thema? Een beweging als Welzijnszorg, met in haar missie een uiterst gevoelig maatschappelijk thema als armoedebestrijding, is bij uitstek betrokken bij maatschappelijke tendensen en beleidsinitiatieven op het armoedeterrein. Met een blik op het voorbije jaar proberen we een aantal topics te beschrijven die van belang zijn voor het sensibiliserings- en beleidswerk dat Welzijnszorg opneemt. 2009 kondigde zich aan als een crisisjaar. Jammer genoeg is die voorspelling uitgekomen. Het werd een crisis op vele vlakken: economisch, politiek en sociaal.

Economische crisis De problemen die in 2008 uitbraken op de financiële markten en in de bankensector zetten zich door naar de rest van de economie. Minder vacatures beschikbaar, meer en meer bedrijven in moeilijkheden en dus meer ontslagen, mensen die plots terugvallen op een uitkering, ... De economische crisis is reëel, maar wordt vaak als uitvlucht gebruikt. Je kunt de crisis de schuld van alles en nog wat geven. Je kunt vragen om meer sociale bescherming maar ook dat is onmogelijk. Het is nu eenmaal crisis. De harde realiteit: de zwakkeren in onze maatschappij zijn de eerste slachtoffers. Onze voorzitter drukte het dit jaar als volgt uit: “Wij hebben het over de mensen voor wie het al crisis was voor de crisis en voor wie het, als we niks doen, ook crisis zal zijn na de crisis.” Die boodschap zijn we het hele jaar door 4

blijven herhalen. Noch de bevolking, noch het beleid mag vergeten dat in België al 1.500.000 mensen onder de armoedegrens leefden toen alles (zogezegd) nog fantastisch liep. We mogen ons niet laten afschepen met de mededeling dat er geen middelen zijn om bijvoorbeeld de uitkeringen te verhogen. Die middelen zijn er wel en het is een kwestie van politieke keuzes maken. Toen onze economie, begin deze eeuw zeer sterk stond, zijn onze uitkeringen afgekalfd. Toen was er wél geld.

De harde realiteit: de zwakkeren in onze maatschappij zijn de eerste slachtoffers. Deze crisis stelt ook enkele zaken zeer duidelijk. Ten eerste bracht een blind kapitalisme ons niet meer welvaart. Integendeel. Ten tweede blijkt dat landen met een sterke sociale bescherming veel beter bestand zijn tegen de ongecontroleerde bokkensprongen van de internationale markt. Landen die een uiterst liberaal economisch beleid hebben gevoerd, dragen nu enorme gevolgen. Ten derde is er ook bij de bevolking iets veranderd. Meer en meer mensen beseffen dat je sneller dan je denkt in de problemen kan komen. Armoede

komt dichter bij de mensen. Elke crisis houdt ook kansen in. Het beleid moet nu maatregelen nemen die ons beschermen tegen een (mogelijke) volgende crisis. Sociale maatregelen en armoedebestrijdingsmaatregelen. We mogen ons niet enkel toespitsen op de korte termijn. Bijvoorbeeld op snelle maar zeer precaire jobcreatie. Duurzaamheid in de armoedebestrijding en duurzaamheid in het sociaal beleid moeten het doel zijn. Maar kon dit wel in 2009?

Politieke crisis België heeft verschillende beleidsniveaus. De samenwerking tussen deze niveaus en op elk niveau afzonderlijk is niet vanzelfsprekend. Ook in 2009 konden we dat ondervinden. De federale regering bleef het een heel jaar moeilijk hebben. Niet enkel met de economische crisis, maar zeker ook met zichzelf. Een duurzaam en sociaal beleid kan nooit gemaakt worden in een sfeer van wederzijds wantrouwen. Het is niet de taak van Welzijnszorg om de politieke crisis te analyseren. Het is wel onze taak om te zeggen dat het zo niet verder kan. Armoede is een complex en belangrijk probleem, dat een echt coherent beleid vraagt. Dààrvoor moeten ministers samenwerken. Daarvoor moet men politieke moed hebben. Om ruzie te maken heb je geen moed nodig. Communautaire en financiële agendapunten vertroebelden de aandacht voor armoede en armoedebestrijding. Zelfs met de vooruitzichten Jaarverslag Welzijnszorg 2009

op een Europees jaar van de armoede en het Belgisch voorzitterschap, konden we ons niet van de indruk ontdoen dat er weinig echte beslissingen genomen werden die structurele verbeteringen voor mensen in armoede betekenden.

Verkiezingen 2009 was een verkiezingsjaar. Meer bepaald voor de gewesten en gemeenschappen. Verkiezingstijd is memorandatijd. De meeste democratische partijen lieten zich voor hun programma inspireren door memoranda van armoedebestrijders. Allen deelden ze onze analyses van de problematiek. Toch konden we weinig uitgesproken voorstellen ontdekken gekoppeld aan een budget. Een gemiste kans want Vlaanderen kan heel wat bijdragen in de strijd tegen armoede. Denken we maar aan de domeinen onderwijs, welzijn, werk, cultuur, ... Bij de onderhandelingen over het regeerakkoord, konden we samen met het Vlaams Netwerk onze visie geven bij de formateur. Armoede werd een topprioriteit voor de Vlaamse regering. Vicepremier Ingrid Lieten werd de eerste minister bevoegd voor de coördinatie van het armoedebeleid. Een hele mond vol. Toch blijven we het betreuren dat aan deze bevoegdheid geen financiële middelen vasthangen. Of de topprioriteit ook echt zal waargemaakt worden, is voorlopig nog een vraagteken. Er staan alvast goede voornemens in het regeerakkoord en in de beleidsnota’s van de ministers. Automatische toekenning van rechten, Jaarverslag Welzijnszorg 2009

de derdebetalersregeling voor energiezuinige maatregelen, gezondheidspreventie gericht op mensen in armoede, ... Voorlopig is de balans nog positief, maar we zien wel een aantal waarschuwingslampjes branden. Er zijn te weinig middelen gereserveerd om werk te maken van voornemens, zoals de huursubsidie. Ook voor vormingsinitiatieven over armoede, die door iedereen erkend worden als nuttig en noodzakelijk, zijn er veel te weinig middelen voorzien. Tussen woord en daad is er voorlopig nog een kloof. Zal de Vlaamse regering die dichten in 2010?

Sociale crisis In economisch moeilijke tijden krijgt de ongelijkheid in de samenleving extra aandacht. Getuige waren de talrijke persartikels over het armoedethema en sociale conflicten. Vaak bevatten deze berichten onheilspellend nieuws: het aantal mensen met schulden stijgt, het aantal mensen dat moet rondkomen met een leefloon stijgt, er zijn conflicten in de armste wijken van de steden, steeds meer faillissementen, ontslagen, ... In de wintermaanden kreeg extreme armoede ook een gezicht. De opvangcrisis zorgde ervoor dat dak- en thuislozen, vluchtelingen en asielzoekers hun toevlucht moesten zoeken op straat, in portalen en stations. Het gevaar van een stijgende ongelijkheid kan enkel aangepakt worden met structurele beleidsmaatregelen. Zo is de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) opgetrokken tot boven de armoedegrens. Ook het leefloon steeg lichtjes, maar blijft ver onder dezelfde

armoedegrens. De opvangcrisis was ook een voorbeeld van steekvlampolitiek. Er wordt pas gereageerd als het probleem zeer zichtbaar wordt in de media en het straatbeeld. Een goed beleid probeert zo’n crisissituaties te vermijden door vooraf te handelen. Zal men volgende winter zijn les geleerd hebben?

En de toekomst? Ongelijkheid zorgt vaak voor spanningen. Het tast het sociale weefsel aan. Hoe kleiner de kloof tussen arm en rijk, hoe groter het algemene geluk van een land, bij elk van beide groepen. De strijd tegen sociale ongelijkheid moet er een zijn van de hele samenleving. Ondanks de aandacht die naar armoede, armoedebestrijding en de effecten van een leven in armoede gaat, kijken we toch met enige zorg naar een samenleving en een beleid die neigen te vervallen in het zoeken naar oplossingen voor de eigen moeilijkheden. Naar brandjes blussen bij elk probleem. We hopen dat ondanks de crisis er toch ruimte blijft voor een langetermijnvisie met oplossingen voor de zwaksten in onze samenleving.

5


Campagne 2009 markt onder de loep genomen. Samen met de mensen van Welzijnsschakels en de campagnepartners werd vervolgens ook stelling ingenomen tegen het onrecht van armoede. Vele duizenden vrijwilligers keerden enthousiast huiswaarts, voorzien van een flinke portie campagnebagage om ter plaatse op school, in de parochie, op het werk, ... aan de slag te gaan!

Het contract van Welzijnszorg & partners voor waardig werk en een leefbaar inkomen

Ik werk meer dan 40 uur per week, ook in het weekend. Zo hard werken is geen bewuste keuze, maar een noodzaak. Mensen die in armoede leven krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt. Leeftijd, geslacht, afkomst en diploma zorgen voor achterstelling bij de zoektocht naar een geschikte job. Niet iedereen vindt gepast werk. Niet voor iedereen is een betaalde job in het gewone arbeidscircuit mogelijk. Mensen in armoede hebben nood aan begeleiding op maat. Voor sommigen is een plaats in de sociale economie of het vrijwilligerswerk een gepaste

6

(tussen-)oplossing. Werk is heel belangrijk om uit de armoede te geraken. Maar werk alleen volstaat niet. Even belangrijk is dat er voldoende goede jobs zijn voor een degelijk loon. Want ook sommige werkende mensen leven in armoede. Momenteel hebben meer dan 4% van de werkenden een armoederisico, de zogenaamde ‘werkende armen’. Dat zijn vooral laaggeschoolde jongeren, alleenstaande ouders met kinderen en mensen met deeltijdse of tijdelijke contracten. Ook heel wat zelfstandigen of landbouwers zitten in financiële moeilijkheden. De kans op armoede is groot bij zelfstandige ondernemers die door tegenslag, langdurige ziekte, ongeluk of faillissement in de problemen komen. Om al deze wantoestanden op de arbeidsmarkt aan te klagen voert Welzijnszorg, samen met verschillende partners, twee

jaar campagne voor meer jobs, met een volwaardig loon en op maat van mensen in armoede.

ACV, ACLVB, UNIZO en Welzijnsschakels voerden samen met Welzijnszorg campagne. Armoede wegwerken werd dé grote uitdaging van deze campagne. Hiervoor stelden we een contract op voor waardig werk en een leefbaar inkomen met vijf dringende prioriteiten, die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden: 1. Een traject naar werk op maat van mensen in armoede. 2. Een extra stimulans om na een periode van werkloosheid opnieuw aan de slag te gaan. 3. Groeikansen voor de sociale economie en sociale tewerkstelling. 4. Goede hulpverlening op maat van zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden. 5. Een leefbaar inkomen voor iedereen.

Hiermee streeft Welzijnszorg, samen met de partners, naar meer kansen op de arbeidsmarkt.

‘Ik wil geen carrière...’ in de pers Op donderdag 26 november gaf Welzijnszorg, tijdens een persmoment, meer uitleg bij de inhoud en de politieke eisen van de campagne. De drempels op de arbeidsmarkt werden aangekaart en ook hoe ze te slopen via de vijf politieke eisen. We waren te gast bij Atelier Groot Eiland in Brussel. Het arbeidszorgproject Troebadoer, één van de vier arbeidsprojecten van het Atelier, zorgde voor de visuele inkleding van dit persmoment. De campagne haalde verschillende keren het nieuws op radio en tv. De VRT maakte een mooie reportage. In diverse vakbladen, bewegingstijdschriften en Kerk en Leven verschenen verschillende artikels.

75.682 stemmen om armoede weg te werken Op 20 januari 2010 werd het eerste jaar van de campagne ‘Werk armoede weg!’ afgesloten. Vertegenwoordigers van ACV, ACLVB, Unizo, Welzijnsschakels en Welzijnszorg bezorgden de ondertekende contracten voor waardig werk en een leefbaar inkomen aan een delegatie van de federale en Vlaamse regering. Premier Leterme, Minister van werk Milquet en staatssecretaris voor armoede-

bestrijding Courard reageerden op onze politieke eisen en gaven ons verschillende beloftes mee. Op Vlaams niveau werden we ontvangen door minister-president Kris Peeters, minister van werk Muyters, minister van Welzijn Vandeurzen en minister van armoebestrijding Lieten. Ook zij formuleerden hun bezorgdheden over de stijgende armoede en willen op Vlaams niveau engagementen opnemen in de strijd tegen armoede. Zo worden er bijvoorbeeld extra plaatsen toegekend aan de sociale economie en zal er ook betere hulpverlening voorzien worden voor zelfstandigen in moeilijkheden. De overhandigde contracten staan symbool voor de stemmen van 75.682 mensen om van armoedebestrijding een topprioriteit te maken en via een structurele aanpak armoede weg te werken. Werk is daarbij een belangrijke hefboom. Ook voor 2010 legt Welzijnszorg het accent op armoede en tewerkstelling vanuit een specifieke invalshoek. Armoede krijgt in ons land steeds meer en meer kleur en afkomst bepaalt je kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien leven een groot deel mensen in ons land zonder wettig verblijf. Ze zijn in geen enkele statistiek opgenomen, maar hebben wel een hoog armoederisico. Vaak verdienen ze minder dan het wettelijk minimumloon en vallen onder de categorie ‘werkende armen’.

De start Met de slogan ‘Werk armoede weg’ trok Welzijnszorg in het najaar van 2009 het eerste campagnejaar op gang. Op maandag 7 september klonk het officiële startschot van de campagne met een lanceerdag voor de eigen collega’s, vrijwilligers en partnerorganisaties. Tijdens deze werkvoormiddag getuigden enkele mensen uit Welzijnsschakels over de knelpunten op de arbeidsmarkt, spraken ACV en ACLVB hun engagementen uit en ging UNIZO in gesprek over verborgen armoede bij zelfstandigen. Begin oktober vonden, op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel, de regionale startavonden plaats. Tijdens de podiumvoorstellingen werd telkens de probleemstelling van de huidige arbeids-

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

De campagne 2010 start... West-Vlaanderen * op donderdag 30 september 2010 * CC De Spil * H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare Brussel * vrijdag 1 oktober 2010 * Zinnema * Veeweidestraat 24-26, 1070 Brussel Vlaams-Brabant / Mechelen * vrijdag 8 oktober 2010 * CM Leuven * Platte-Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

Limburg Antwerpen Oost-Vlaanderen

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

* maandag 11 oktober 2010 * CC De Zandloper * Kaasmarkt 75, 1750 Wemmel * maandag 11 oktober 2010 * CC Genk * Stadsplein 1, 3600 Genk * dinsdag 12 oktober 2010 * PVC, Smekensstraat 61, 2390 Oostmalle * dinsdag 12 oktober en woensdag 13 oktober 2010 * Hogeschool Gent, Foyer-gebouw D * Campus Schoonmeersen, Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent

7


LIMBURG

VLAAMS-BRABANT

Soep op de stoep: 121 acties! De koude tijdens de voorbije wintermaanden zorgde ervoor dat de Soep op de stoepacties heel wat succes oogstten. In totaal werden er 121 acties geregistreerd en georganiseerd in de provincie Limburg. Op sommige plaatsen was de soepvoorraad al snel uitgeput en werd er overgeschakeld op andere warme dranken. Een impressie: Op de donderdagmarkt organiseerde de dekenale werkgroep Welzijnszorg/ Broederlijk Delen Tongeren, in samenwerking met Welzijnschakel ‘De Nieuwe Volksbond’, een Soep op de stoepactie in het portaal van de basiliek. Viviane Vossen, parochieassistente en coördinatrice van de actie vertelt: “Bij een beker heerlijke pompoensoep konden voorbijgangers uitgebreid kennismaken met de campagne ‘Werk armoede weg’. Op nauwelijks twee uur tijd schonken we tien liter soep uit, verkochten we 35 kaarsen en zetten 150 mensen hun handtekening onder het contract voor waardig werk en een leefbaar inkomen. Maar het belangrijkste is dat ze er zich bewust van worden dat er heel wat mensen zijn die moeten overleven in plaats van te leven. Met deze Soep op de stoep-actie willen we hen een hart onder de riem steken.” 8

ANTWERPEN

BRUSSEL

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

Pannenkoekeneters in Vilvoorde- ‘Indringend’ en ‘beklijvend’ Machelen

Staatssecretaris deelt soep uit

Actieterrein tegen armoede

Sfeerbeeld van een geslaagde actie

Aanvankelijk zaten de leden van de werkgroep Welzijnszorg Vilvoorde-Machelen wat in de put bij de voorbereidingen van de campagne ‘Werk armoede weg’. Ze moesten voor de zoveelste keer veranderen van zaal en de opkomst werd jaar na jaar wat minder. Maar, het evenement van dit jaar werd een groot succes! Extra tafeltjes moesten bijgezet worden en in het eerste uur werden dubbel zoveel bonnetjes voor pannenkoeken verkocht als vorig jaar. De werkgroep kon de mooie som van 810 euro overmaken aan Welzijnszorg en reserveerde alvast zondag 5 december 2010 voor een nieuwe pannenkoekeneditie! Dus een welgemeend dank je wel aan: * de vele pannenkoekeneters in de zaal en de thuiseters van de meeneempannenkoeken; * de boterhamliefhebbers die liever een boterham met platte kaas of met kop wensten; * de mensen die gewoon op sympathieke wijze steunden met het kopen van een tombolalotje; * de drinkers van één of andere lekkere biersoort, fruitsap, koffie, ... en de geweldige werkgroep die dit allemaal mogelijk gemaakt heeft!

Staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!) organiseerde samen met zijn kabinetsmedewerkers een Soep op de stoep in het Brusselse Noordstation. “Ik verkocht lekkere soep aan de voorbijgangers in het station. De armoedeproblematiek in Brussel is groot en het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich daar bewust van worden. Heel wat Brusselaars leven nog steeds onder de armoedegrens.”, aldus Bruno. Een dikke dank je wel aan Bruno en zijn medewerkers. De opbrengst van 1.000 euro wordt goed besteed!

Op een koude en besneeuwde winterdag trokken Welzijnszorg en ‘Kerk in Gent’ naar het plein aan Sint-Jacobs. De bakermat van de Gentse feesten werd omgetoverd tot een actieterrein tegen armoede en sociale uitsluiting. De voorbijgangers werden door de kinderen van de catechese getrakteerd op een warme Soep op de stoep. Er werd nog nagepraat over het campagnethema en velen zetten hun handtekening onder het contract voor waardig werk en een leefbaar inkomen. De muziek van Welzijnsschakel ‘Showband Harco’ was een bijkomende trekpleister. Het hele gebeuren trok nadien in stoet naar de drukbevolkte kerstmarkt. Op een groot podium kregen we de kans om onze eisen voor te stellen aan honderden toeschouwers. Ondanks de kou was het een geslaagde actie die veel aandacht kreeg. En dat willen we: aandacht van het publiek voor het onrecht dat armoede is!

Naar jaarlijkse gewoonte gingen de KVLV-vrouwen uit Arendonk voor een ‘bezinningsdag’ naar de abdij van Postel. Het onthaal was warm en hartelijk. Tijdens de voormiddag werd er stevig doorgewerkt rond het thema armoede. Het werd een indringende bevraging en bespreking van hun eigen inzichten en ervaringen in het landelijke Arendonk. De ‘buitenkant’ van armoede werd op een boeiende en verhelderende manier in beeld gebracht. Tijdens het namiddaggedeelte was het de beurt aan Mia, een dame die sinds enkele jaren actief is in een plaatselijke Welzijnsschakel. Ze bracht haar armoedeverhaal op een heel toegankelijke en eerlijke manier. Ontwapenend heeft ze de aanwezige dames kennis laten maken met wat we de ‘binnenkant’ van armoede noemen. Een sterk en beklijvend moment. De KVLV-groep kan met deze ervaringen verder drempelverlagend aan de slag.

Regionale hoogtepunten Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

In West-Vlaanderen vonden meer dan 100 Soep op de stoep-acties plaats. Een sfeerbeeld van een geslaagde actie. Geert Delbare (ACV), vertelt: “Zaterdagochtend 12 december reed ik naar ’t Zand om onze soepstand op te zetten. Mensen van ACV, Ûze Plekke, Wieder, Welzijnszorg en de basisgroepen hielpen enthousiast om de tent, de tafels, de affiches, de bekers en de vlaggen op de juiste plaats te krijgen. …en medewerker van het sociaal restaurant bracht 50 liter soep. 50 liter warmte om uit te delen in ruil voor heel wat ‘enthousiaste’ bijdragen van de marktbezoekers. In tussentijd stonden 30 medewerkers klaar om met de collectebussen, de pollepels, de bellen en de petitieformulieren de bezoekers van ‘t Zand te overtuigen om de heerlijke preisoep te komen proeven. We kwamen al vlug tot de vaststelling dat 50 liter soep veel te weinig was om drie uur actie te voeren. Na amper een anderhalf uur werd dan ook de laatste beker soep geserveerd. Omwille van deze ‘organisatorische’ reden moesten we onze soepactie dan ook stopzetten. Maar we gingen tevreden naar huis. Door onze actie tekenden 554 mensen het contract en verzamelden we 154,31euro voor Welzijnszorg.” 9


Welzijnszorg in 2009 100.000 liter soep voor armoedebestrijding in eigen land! December: wintermaand, campagnemaand en vanaf nu ook Soep op de stoep-maand. Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van het nieuwe fondsenwervende model Soep op de stoep dat ieder jaar in december herhaald wordt. Welzijnszorg wil zoveel mogelijk mensen, groepen, verenigingen, ... mobiliseren om een Soep op de stoep te organiseren en zo een warm gebaar te maken in de strijd tegen armoede. Voorbijgangers, familie, vrienden, collega’s, ... kunnen in ruil voor een dampende beker soep een vrije bijdrage geven. De bekende actrice, Janine Bischops, is de meter van onze Soep op de stoep. Met hart en ziel zet ze zich in om armoede te bestrijden: “Ik heb me altijd geëngageerd in de strijd tegen armoede – ook via m’n theaterwerk – dus deze kans wou ik niet laten liggen.” Soep op de stoep heeft heel wat persaandacht gekregen. Vooral regionaal was er een grote piek. De actie werd op 4 december 2009 ook officieel gelanceerd met een soeptournee door Vlaanderen in het gezelschap van Janine. Het eerste Soep op de stoep-jaar was een groot succes. Tijdens de koude wintermaanden serveerden vele vrijwilligers, scholen, verenigingen en bedrijven massaal Soep op de stoep. Een warm gebaar als teken van solidariteit voor mensen die in armoede leven. Het eindresultaat mag er dan ook wezen: 815 acties vonden plaats en samen brachten ze 10

10

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

meer dan 100.000 euro op. Er werd meer dan 100.000 liter soep geserveerd voor armoedebestrijding in eigen land. Als extra stimulans was er de wedstrijd ‘Win Janine’: één gelukkige winnaar kreeg Janine over de vloer tijdens zijn Soep op de stoep-actie. Sava?, een groep leerlingen van het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg die vrijwilligerswerk doet in de buurt van hun school, is de winnaar geworden. Janine werd op het laatste moment verhinderd, maar stak de studenten toch een hart onder de riem via een persoonlijke videoboodschap. Er werd voor een leuke vervanging gezorgd: de bekende accordeonmuzikant Marino Punk. Een geslaagde actie en ambiance verzekerd!

Soepstrijd Voor Welzijnszorg is het belangrijk om ook jongeren bewust te maken van de armoedeproblematiek in Vlaanderen en Brussel. Speciaal voor jeugdverenigingen, jeugdhuizen, leerlingenraden of studentenverenigingen organiseren we de Soepstrijd, de Soep op de stoep voor jongeren. De actie die het meeste aantal liters soep verkocht, won een dj-set van 1,5 uur met de festival-dj Dirk Stoops op zijn fuif. De wedstrijd werd afgesloten met 231 deelnemers. De soepactie van de SintMaartenbovenschool uit Beveren-Waas was de overduidelijke winnaar met 900 euro. “Met onze pastorale ploeg kwamen we op het idee om de hele school mee in de (soep)-pot te trekken. In een mum van tijd vonden we 38 collega’s – leraars, directie,

secretariaatsmedewerkers, collega’s van het onderhoudsteam, ... – bereid om thuis minstens vijf liter van hun favoriete soep te maken. Gedurende de eerste week van de advent brachten verschillende collega’s een ketel van hun eigen bereid recept mee en verkochten deze tijdens

In ons land ontbreekt het besef bij de bevolking dat er ook in Vlaanderen zelf nog veel armoede is en dat daar iets aan gedaan moet worden! Dirk Stoops de speeltijden in twee echte soepkramen. Ouders, leerlingen en collega’s waren blij om te mogen verpozen rond een buffet van hartverwarmende soepen. Dit jaar was het echt advent op onze school. Lekker, warm en hoopvol. We doen volgend jaar zeker weer mee!” Véronique Vitulo, namens de pastorale ploeg van de Sint-Maarten-Bovenschool te Beveren-Waas.

Vlaanderen maakt een warm en duidelijk gebaar in de strijd tegen armoede. 11


Pigment wint tiende Prijs Armoede Uitsluiten Op 27 mei werd de 10de Prijs Armoede Uitsluiten uitgereikt. Met de Prijs wil Welzijnszorg mensen en projecten die zich engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting in de kijker plaatsen. De laureaat krijgt een bedrag van 12.500 euro en een kleine brons van Agnes Pas. Er werden voor de Prijs 12 projecten genomineerd. Dit jaar was ‘het uitdragen van een correcte beeldvorming rond armoede’ het selectiecriterium voor de nominaties. De jury koos Pigment vzw als laureaat omdat ze er als jonge organisatie staat, niet met een klacht, maar vanuit de kracht van mensen. Pigment vzw werkt graag en goed samen met anderen. Maar ze komt ook zelfstandig naar buiten, om zo de armoedeen uitsluitingsproblematiek duidelijk te maken aan het brede publiek.

Pigment, een Brusselse organisatie waar arme mensen het woord nemen, heeft de tiende Prijs Armoede Uitsluiten gewonnen. Met een toneelvoorstelling. Op een ongedwongen manier probeert Pigment, stevig ingebed in het dienstencentrum Het Anker in de Marcqstraat, kansen te scheppen. Via het theaterproject ‘Arm en arm in arm’ werkte de organisatie met ruim tien mensen anderhalf jaar aan een stuk rond armoede en gezondheid. “Iemand stelde voor om iets met toneel te doen,” legt Liesbeth Lefebvre uit. “Het proces was belangrijker dan het product. Iedereen kon zich uiten. We hebben meer dan een jaar toneelinitiatie gegeven. Je zag mensen echt groeien.” Pigment trad op in parochies, scholen, culturele centra en middenveldorganisaties. De toneelvoorstelling paste perfect in de campagne ‘Armoede schaadt de gezondheid’ van Welzijnszorg. Pigment won er, uit een reeks van twaalf genomineerden én in het gezelschap van prinses Astrid, de tiende Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg mee. Volgens Frieda Bex, projectverantwoordelijke bij Welzijnszorg, was er vrij snel unanimiteit over de winnaar. “Ook al is Pigment een jonge organisatie, toch werkt ze sterk rond de kracht van mensen. Dit toneelstuk is daar een voorbeeld van.”

Zet je benen in voor de armen!

Muziekmarathon Welzijnszorg tegen armoede Beter in Beeld

Terwijl 2009 aan zijn laatste dagen bezig was, werd er nog een extra inspanning geleverd om geld in te zamelen voor Welzijnszorg. Meer dan 150 sportievelingen en sympathisanten, waaronder medewerkers van Welzijnszorg, Welzijnsschakels en het CM Verbond Leuven liepen mee tijdens de ‘Eindejaarscorrida’, een loopwedstrijd in hartje Leuven. Zij lieten zich sponsoren door vrienden, familie en collega’s. De actie bracht meer dan 6.700 euro op!

Begin februari 2009 speelden vier jonge helden van de Limburgse muziekgroep The Galacticos 12 uur na elkaar hun debuutsingel ‘Humble Crumble’ ten voordele van Welzijnszorg. Van 9 uur ‘s morgens tot 21 uur ’s avonds speelden ze non-stop live hun nummer voor een schare trouwe fans en steeds andere toeschouwers. Voor deze muziekmarathon lieten de bandleden zich sponsoren door wilde weldoeners allerhande, zodat er per keer dat het nummer uit de luidsprekers klonk, fondsen naar Welzijnszorg stroomden.

Met dank aan Steven Vandenbergh © Brussel Deze Week

Toen ze omstreeks 21uur voor de 242ste keer hun singel uit hun instrumenten ranselden, zagen ze er nog steeds verrassend fris uit en ook hun muziek klonk nog buitenaards goed. Het talrijk opgekomen publiek eiste zelfs een bisnummer. Deze actie was niet alleen fysiek en mentaal een succes. Ze bracht ook om en bij de 500 euro binnen tegen de groeiende armoedeproblematiek in ons land. Petje af!

De overige genomineerden

Let there be rock!

In februari 2009 stelde Welzijnszorg zich kandidaat voor de wedstrijd ‘Beter in Beeld’ van SBS Belgium. De hoofdprijs? Een eigen tv-commercial op VT4 en VijfTV tijdens de eindejaarsperiode van 2009 ter waarde van 140.000 euro. Uit de 150 non-profitorganisaties die zich kandidaat hadden gesteld, werden er 12, waaronder Welzijnszorg, geselecteerd om naar de finale te gaan. We slaagde erin om de vakjury te overtuigen van het belang om de armoedeproblematiek in eigen land in beeld te brengen. Armoede en armoedebestrijding hebben nood aan een betere beeldvorming en vooroordelen zijn in deze sector nog een sterke hinderpaal. Een project als ‘Beter in Beeld’ kan hier een positieve en taboedoorbrekende rol spelen. De grote winnaar zijn we niet geworden, maar we hebben wel een mooie ‘troostprijs’ van 2.500 euro in ontvangst mogen nemen.

Recht-Op vzw, Antwerpen * De Loodsen vzw, Antwerpen * OR.C.A. vzw, Brussel * ‘t Lampeke vzw, Leuven * Zenne en Zoniën caw, Klavertje 4, Halle * Loca Labora vzw, Beernem * Welzijnsschakels vzw, Oostkamp * Cemob vzw, Gent * De Vrolijke Kring vzw, Ronse * Gastvrij Sint-Truiden vzw, Sint-Truiden * Stebo vzw, Genk 12

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

13


POLITIEK WERK

Welzijnszorg: aanvallende middenvelder Welzijnszorg zet haar strijd tegen armoede en sociale uitsluiting vastberaden verder: via onze campagne, door het beleid voortdurend te wijzen op het armoedeprobleem, door concrete suggesties te geven en dossiers op te volgen. Welzijnszorg bestrijdt de armoede en behartigt de belangen van mensen in armoede.

Scoren met ‘Armoede schaadt de gezondheid!’ Traditioneel begonnen we het nieuwe jaar met het afsluiten van onze campagne: ‘Armoede schaadt de gezondheid!’. Meer dan 100.000 mensen onderschreven onze eisen voor een gezond leven voor iedereen en een toegankelijke gezondheidszorg. Ondertussen werden er, onder meer voor de derdebetalersregeling, concrete wetsvoorstellen gedaan. Het is nog wachten op de realisatie, maar we hebben het thema op de agenda gezet en laten het er niet meer afhalen.

Het betalingsbevel gecounterd Onze campagne was nog maar net achter de rug toen ons oog viel op een nieuw dossier: ‘het betalingsbevel’. Doel van dit wetsvoorstel: schulden gemakkelijker laten innen. Wie beweert dat hij geld tegoed heeft van iemand anders, kan dit bij de rechtbank melden en met een eenzijdige procedure een betalingsbevel verkrijgen. Zonder voorafgaand onderzoek, ook niet of de kosten en intresten wel correct zijn. Zelfs niet of de schuld wel echt is. Indien de schuldenaar, dertig dagen na het ontvangen van het betalingsbevel, niet in beroep ging, moest hij de gevraagde

14

schuld betalen. Ook als dit complete onzin is. Het hoeft geen grote uitleg dat mensen in armoede het eerste slachtoffer zouden zijn. Tegelijk werd de rechtbank herleid tot een soort stempelmachine en stond de deur wagenwijd open voor massaclaims voor bijvoorbeeld elke ontbetaalde elektriciteitsfactuur. Welzijnszorg slaagde erin om de stemming over dit dossier op het allerlaatste moment te laten uitstellen. De weken en maanden erna lagen we aan de basis van een brede coalitie langs beide kanten van de taalgrens. Via politieke contacten en opiniestukken maakten we ons punt duidelijk. Het wetsvoorstel is uiteindelijk naar de prullenmand verwezen. Waar het thuishoorde.

‘Werk armoede weg’: enkele doelkansen De eindejaarscampagne van 2009 draaide rond waardig werk en een leefbaar inkomen. We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat er wat betreft de inkomens nog veel te weinig vooruitgang is. Onze uitkeringen en vervangingsinkomens zijn vaak een schande voor een welvaartstaat. Terwijl er minder dan anderhalf miljard euro nodig is om deze alle-

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

maal boven de armoedegrens te tillen. Dat is veel geld, maar wel haalbaar. Is dit misschien iets voor vijf minuten politieke moed? Waardig werk is wel een stukje dichter gekomen. Eind december 2009 werd het Vlaamse werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) goedgekeurd door de SERV (sociaal economische raad Vlaanderen). Het armoedeprobleem wordt hierin niet uit de weg gegaan. Zowel voor werknemers als voor zelfstandigen zijn maatregelen voorzien: aangepaste trajecten, die zowel werk als welzijn combineren, om zo tot een duurzame tewerkstelling te komen. Deze maatregelen worden in 2010 volop uitgewerkt. Welzijnszorg werkt in 2010 verder rond dit thema. We zullen dan ook meewerken aan de ontwikkeling van verschillende maatregelen.

Een sterke ploeg op het veld In verkiezingsperiodes proberen we vaak nog een tandje bij te steken met een onderbouwd memorandum. Dat doen we ook samen met Decenniumdoelen 2017. We mochten dit bij bijna alle democratische partijen gaan verdedigen en konden wegen op partijprogramma’s. Vlaanderen kan heel wat

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

bijdragen in de strijd tegen armoede, denken we maar aan de domeinen onderwijs, welzijn, werk en cultuur. Het is moeilijk om je invloed te meten. Is het mede door onze voorstellen dat armoede een topprioriteit genoemd wordt door de Vlaamse regering? Wel weten we dat er na onze campagne ‘Werk armoede weg’ een Vlaams werkgelegenheidsplan is gekomen waar er voor het eerst specifieke aandacht is voor mensen in armoede. Welzijnszorg alleen zal dit niet verwezenlijkt hebben, maar door de samenwerking met andere armoedeorganisaties, met onze campagnepartners, met Decenniumdoelen 2017 en de steun van onze achterban, wegen we mee op het beleid.

ken aan te pakken. Dit doen we in ons land nog veel te weinig. Af en toe zien we gaatjes tussen die donkere wolken. Ideeën die ontstaan, samenwerking die groeit, aandacht die toeneemt. 2010 moet wel nog voor een frisse wind zorgen die door de wolken blaast. Dan worden de gaten groter en kan er zon door schijnen. Opnieuw een windstil jaar maakt echter dat de gaatjes dichtslibben en de donkere wolken het volledig overnemen. Welzijnszorg wil alvast mee wind maken. We rekenen daarvoor ook op onze partners, op het beleid en op jou.

Gaatjes tussen de wolken 2009 was geen jaar waarin armoedebestrijding grote stappen vooruit heeft gezet. Er pakten zich donkere wolken samen die het debat overheersten. De kranten en televisie brachten dagelijks slecht nieuws over de sociale toestand in ons land. Een crisis bestrijdt men niet door enkel symptomen te bekampen. Dit geldt ook voor armoede. Armoede bestrijden doet men door de oorza-

15


Educatief werk

welzijnszorg werkt samen Armoedebestrijding zonder partners is onmogelijk. Welzijnszorg onderhoudt deze traditie en stimuleert ook nieuwe vormen van samenwerking. Iedereen kent de jaarlijkse samenwerking met diverse campagnepartners. Maar daarbuiten willen we in dit jaarverslag een aantal sterke partners en samenwerkingsmodellen in de kijker zetten. Met Welzijnsschakels hebben we een nieuwe werkvorm opgezet. Mensen in armoede komen samen rond het thema van de komende campagne. Zo zijn zij uitgangspunt en basis voor de ontwikkeling van het campagnethema. Welzijnszorg stond aan de wieg van Decenniumdoelen 2017, een gewaardeerd samenwerkingsverband met een toenemend aantal partners, dat het politieke werk van onze organisatie versterkt en een breder draagvlak geeft. En Armoede In-zicht , een vierjarige samenwerking met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, kon dank zij de steun van Cera de basis leggen voor een verstevigd beleid rond educatie binnen Welzijnszorg.

Inzicht in de wereld en de ervaring van armoede Armoede is ruimer dan het gebrek aan financiële middelen. Mensen in armoede raken gevangen in een complex web van sociale uitsluiting, waarbij sprake is van een kluwen van problemen op diverse levensdomeinen zoals tewerkstelling, huisvesting, gezondheid, onderwijs enzovoort. Armoedebestrijding vraagt een ‘complexe’ en structurele aanpak. Gedragen door deze basisinstelling investeert Welzijnszorg in verschillende manieren om armoede te bestrijden. Scholen, jongerengroepen, jeugdbewegingen en het verenigingsleven zijn ideale ‘werkplaatsen’ in het streven naar gelijke kansen, het verruimen van blikken en het doorprikken van vooroordelen. We geloven in de kracht van vorming aan en ondersteuning van organisaties uit het brede middenveld en jongeren. Er is inzicht nodig in de wereld en de ervaring van armoede en in de gewilde of ongewilde, bewuste of expliciete drempels waarmee mensen in armoede geconfronteerd worden.

Twee voorbeelden uit 2009: Nieuw kleuteraanbod Onze Robby kan op veel sympathie rekenen binnen het basisonderwijs. De vraag vanuit het kleuteronderwijs naar materiaal voor de allerkleinsten binnen het basisonderwijs klinkt al enkele jaren steeds luider. Dit is een uitdaging die we niet uit de weg gaan. Armoede en ongelijkheid sluipen al van in het prille begin de school binnen. We ontwikkelden dan ook een nieuw kleuteraanbod: vijf A3-vertelplaten van de hand van Klaas 16

Verplancke met bijbehorende lessuggesties. Het bleek een schot in de roos. De oplage van 1.400 exemplaren was in een mum van tijd uitgeput. Een kleine, doch niet onbelangrijke stap in het doorbreken van de armoedecirkel. Een stap die we de komende jaren verder creatief uitbouwen.

Armoede In-zicht, inzicht in armoede Tijdens de campagneperiode plaatsen we armoede en uitsluiting in de kijker en sensibiliseren we een ruime groep mensen. Maar we willen ons niet beperken tot deze eenmalige inspanningen. Armoede In-zicht vormt hiervoor de ideale aanvulling binnen onze werking. Zo bereikte het vormingsproject het afgelopen jaar 25 organisaties uit de jeugdsector, de tewerkstellingssector, het middenveld en het onderwijs. Dit komt neer op maar liefst 1.500 mensen die ondergedompeld werden in een armoedebad. Bovendien worden via de databank tal van vormingsinitiatieven over armoede geïnventariseerd en aangeboden. Tevens vind je in deze databank meer dan 100 vormingsmaterialen en heel wat informatie over armoede.

25 organisaties kregen een armoedebad Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met Gezinsbond waar nagedacht werd over het bereiken van gezinnen in armoede. Er werd een vormingstraject opgezet in alle provincies waar afdelingen aan konden deelnemen. Tegelijk werd er via een stuurgroep van bovenuit nagedacht over armoede in de organisatie. Door zowel op regionaal als nationaal vlak te werken rond armoede kwam er een goede wisselwerking tot stand en sijpelt de aandacht voor armoede door. Verandering is langzaam maar zeker merkbaar in de organisatie. Ook in 2010 loopt deze samenwerking verder.

Decenniumdoelen 2017 G eef armoede geen kans Decenniumdoelen 2017 is een samenwerking tussen negen organisaties en sociale bewegingen om armoede tegen te gaan. Initiatiefnemers van de Decenniumdoelen zijn ACW, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Verbruikersateljee, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaams Minderheden Centrum en Welzijnszorg. Cera ondersteunt het initiatief. Met de slagzin ‘Geef armoede geen kans’ richten ze zich tot het beleid om armoede daadwerkelijk aan te pakken. Zes doelen verduidelijken dit.

Decenniumdoelen in 2009 1. Er werd gewerkt rond de Vlaamse verkiezingen. Een memorandum met als titel: ‘23 beleidsvoorstellen voor politici en overheden’ werd de leidraad.

2. Op 6 maart was er de studiedag in het Vlaams Par-

Eind december 2009 vond een terugkomdag plaats voor de organisaties en verenigingen die op het aanbod ingingen. Uit deze dag onthouden we vooral het belang van tandemwerking (een tandem bestaat uit een vormingswerker en een (opgeleide)ervaringsdeskundige) alsook de nood aan beweging van zowel onder- als bovenuit een organisatie.

lement. Professor Bea Cantillon gaf een toespraak over het Belgisch armoedebeleid van de voorbije jaren. Ze stelde de vraag waarom de armoede in ons land niet gedaald is, ondanks de inspanningen die er geleverd werden. In een debat met de verschillende politieke partijen zocht moderator Chris Denijs welke partij armoede als verkiezingsthema zou meenemen. Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

3. Armoede als verkiezingsthema was ook het thema van zes provinciale debatten met de lijsttrekkers. Welzijnszorg nam de organisatie van het provinciale debat voor Vlaams-Brabant op zich. In de lokalen van ‘’t Spit’, een project uit Leuven, debatteerden onder meer uittredend minister Frank Vandenbroucke en Vlaams parlementsleden Jan Laurys en Piet De Bruyn met vertegenwoordigers van de andere democratische partijen.

4. In april was er de eerste update van de Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017. Er liep één rode draad doorheen alle resultaten: er is weinig tot geen vooruitgang geboekt. In sommige domeinen is er zelfs een negatieve evolutie en daalt de barometer onder nul!

5. Na de verkiezingen werden contacten gelegd met diverse politici.

6. Het samenwerkingsplatform deed een grondige interne evaluatie en dit resulteerde in een uitbreiding van de partners en een versterking van de inhoudelijke werking vanaf 2010.

Meer weten? www.decenniumdoelen.be info@decenniumdoelen.be 17


welzijnszorg werkt samen

Welzijnsschakels, een kansrijke ervaring! “Wij kunnen vertellen hoe het leven is, welke problemen er echt zijn. Mensen in armoede bouwen een overlevingsmechanisme. Ze schuiven onbewust de lichamelijke problemen voor een stuk opzij, omdat ze verder moeten, ze kunnen niet anders. Maar als je daaruit komt dan vallen de stressfactoren weg. En bij mij komen mijn lichamelijke klachten van al die jaren nu boven. Ik ben vaak lange tijd ziek en zo moet ik weer opletten dat ik mijn werk niet verlies.”

Armoede In-zicht, het gezamenlijk project van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en Welzijnszorg startte in 2006. Armoede In-zicht ontwikkelt een vormingsaanbod dat het inzicht in (de beleving van) armoede vergroot bij verschillende instanties en organisaties die mensen in armoede (willen) bereiken. De vormingen gebeuren door een tandem van een opgeleide ervaringsdeskundige en een vormingsmedewerker. Ze begeleiden de dialoog en geven een kader mee. Achterliggende doelen van deze vorming zijn: armoedebevrijding bewerkstelligen door een opstap te creëren voor een betere relatie en begrip tussen armen en niet-armen en hierdoor de bestrijding van armoede efficiënter te maken en de uitsluiting te verkleinen. Voor ons staat de empowermentgedachte hierbij centraal. Het project werd voor drie jaar gefinancierd door Cera. Omwille van de waarde ervan, was Cera bereid de financiering nog een jaar te verlengen. Met de middelen van de Vlaamse overheid konden we een ervaringsdeskundige aanwerven. 18

Welzijnszorg investeerde in de aanwerving van een tweede ervaringsdeskundige waardoor Armoede In-zicht vlotter op vormingsvragen kon ingaan. Eind 2009 werd de financiële ondersteuning gestopt en werd het project afgerond met een terugkomdag voor de organisaties en verenigingen die van ons aanbod gebruikmaakten. Er waren meer dan tien verschillende groepen aanwezig uit het socio-culturele middenveld, het jeugdwerk, de tewerkstellingssector en het onderwijs. Er ontstond een boeiende dialoog tussen de verschillende aanwezigen over de waarde van vormingen. Welzijnszorg en het Vlaams Netwerk beslisten het aanbod minstens tot einde 2010 verder te zetten met beperkte overheidssteun en met eigen middelen. Ondertussen nam Welzijnszorg de beslissing meer middelen vrij te stellen voor het educatieve werk. Hierdoor wordt de werking voor langere tijd gegarandeerd. Meer weten? www.armoede-in-zicht.be info@armoedeinzicht.be Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Welzijnsschakels staat voor 120 vrijwilligersgroepen. Mensen met en zonder armoedeervaring verenigen zich om samen de strijd tegen armoede aan te gaan. Met dat engagement bieden ze een antwoord op de groeiende individualisering en sociale uitsluiting in onze samenleving. De kern van hun werk ligt in de ontmoeting, het leren kennen van mensen met een eigen levensgeschiedenis die sterk verschilt van de onze. Het wederzijds delen van levenservaringen schept voor beide groepen kansen om krachten te ontdekken en om vaardigheden naar boven te laten komen. Het is een boeiende, uitdagende en soms confronterende zoektocht om mensen die anders lijken, te willen leren kennen. Als je tijd neemt voor contact en ontmoeting, dan ontdek je dat er achter de verschillen dezelfde dromen, verwachtingen, angsten, wensen, hoop en nog zoveel meer schuilen. Mensen in Welzijnsschakels bieden elkaar kansen om te leren, over zichzelf en over andere mensen. Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Ter voorbereiding van de campagne ‘Werk armoede weg’ legden ze samen met vormingsdienst CEDES een traject af met vijf lokale groepen. Ze bespraken in lokale en nationale ontmoetingsmomenten het thema ‘arbeid en inkomen’. Dit alles deden ze vanuit hun eigen ervaringen. Vanuit hun verhalen brachten ze een reeks concrete vragen en problemen naar voor. Ze geven een kijk op hoe een leven in armoede gevolgen heeft voor de werksituatie, het gezin en het inkomen. De verhalen vertellen hun ervaringen, goede en slechte, met werk, met arbeidsbemiddeling, met collega’s en hun werkgever. Hun verhalen zijn geen beschuldigende vinger naar een of andere dienst. Wel geven ze aan welke drempels mensen ervaren en hoe zij zelf hun situatie beleven. Meer weten? www.welzijnsschakels.be info@welzijnsschakels.be

“Ik ben nu 34 jaar en wil iets doen met mijn leven. Ik heb al op meer dan 20 plaatsen gewerkt, soms maar heel tijdelijk. Ik wil wel voltijds werken en nuttig werk leveren in een groot bedrijf. Ik wil vooruitkomen in het leven. Ik wil een toekomst: een eigen huisje met een tuin en kindjes en ... een barbecue.” “Op dit moment zit ik nog in de schuldbemiddeling en moet ik rondkomen met 70 euro per week. Normaal zou dit nog tot 2011 duren, maar ik heb keihard gewerkt en hopelijk zal ik hier sneller van verlost zijn.” “Ik wilde kleuterleidster worden en deed de Lagere Normaalschool. Op het einde van mijn laatste jaar had ik tweede zit. Ik wilde die herkansing niet doen. Daar heb ik nu wel spijt van. Vader was arbeider en zei: “Mijn kinderen moeten niet leren”. Hij vond het voldoende dat wij de Huishoudschool deden. Dat ik niet herkanste in m’n laatste jaar Normaalschool vond men blijkbaar niet erg... er werd niet op aangedrongen. Thuis studeren ging niet gemakkelijk. Er was geen rustige omgeving of bureau waar dat zou kunnen.” “Ik wilde cursus volgen bij de VDAB, maar sommige duurden wel zes maanden en dat was te lang voor mij (geen inkomen). Ik heb een cursus gevolgd voor heftruckchauffeur. Die duurde maar twee maanden.” 19


Er zijn in Vlaanderen – gelukkig – ontzettend veel kleinere organisaties en initiatieven actief tegen armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg vindt het belangrijk dat zij goed en kwalitatief kunnen werken. Daarom ondersteunen we organisaties met een kleine bijdrage als ze professioneel advies willen inroepen om hun vzw in orde te brengen, hun (financieel) beleid willen laten doorlichten, voor de vrijwilligerswerking een duidelijker structuur zoeken, of ... Deze ‘adviestoelagen’ zijn een klein stukje van de projectenwerking van Welzijnszorg, maar heel nuttig. Zo getuigt ook Welzijnsschakel Oostkamp:

projectenwerking Crisis ook voelbaar in projectensteun De financiële crisis, die in het laatste kwartaal van 2008 volop in de openbaarheid kwam, trof niet alleen de aandeelhouders van de banken. In 2009 werd snel duidelijk dat het mecenaat van bijvoorbeeld banken en allerlei fondsen op z’n minst tijdelijk teruggeschroefd zou worden. Zo werd de bankencrisis ook voelbaar bij allerlei organisaties die daardoor minder of geen beroep konden doen op plaatselijke ‘sponsors’ voor een financiële tussenkomst voor hun werking. Ook de overheden besparen, en beknibbelen op allerhande subsidies. En dat voelden we bij Welzijnszorg. De regionale projectaanvragen stegen met zo’n 8,5%. Jammer genoeg beantwoordden een groot deel van de nieuwe aanvragers minder aan onze criteria, waarin naast de financiële nood van de aanvrager, een structurele aanpak van armoede en sociale uitsluiting centraal staat. Ook kan de projectensteun van Welzijnszorg geen personeelssubsidies vervangen. Toch kunnen we stellen dat Welzijnszorg in 2009 bijzonder veel projecten financieel steunde: 205 om precies te zijn. Het gemiddelde bedrag waarmee we konden steunen, daalde daardoor. De lijst van de gesteunde organisaties kan je verderop in dit verslag vinden. Welzijnszorg kan in 2010 alleszins wel alle waardevolle projectaanvragen goedkeuren en ondersteunen. Onze schenkers gaven in 2009 immers blijk van een grote solidariteit met de zwaksten in de eigen samenleving en bleven massaal Welzijnszorg steunen!

De projectenwerking van Welzijnszorg: een wisselwerking

“We danken Welzijnszorg voor de steun die u geeft aan onze vzw. Nu kunnen we bijna volledig zelf onze boekingen doen, op een efficiënte manier, zodat de boekhouder enkel maar de jaarrekening moet opmaken. Ook hebben wij tijdens het jaar een heel duidelijk overzicht van in- en uitgaven. Wij besparen vooral veel tijd, maar ook financieel is het gunstiger daar wij veel minder aan de boekhouder moeten betalen.”

In Poperinge is SOWEPO een vaste waarde in de sociale economie. Ze stellen 81 mensen te werk in hun sociale werkplaats, en nog eens 27 in arbeidszorgactiviteiten. Om voor deze laatste groep, die het heel moeilijk heeft op de arbeidsmarkt, een plekje te vinden, vroeg SOWEPO extra middelen om een bordspel over arbeidsattitudes te kunnen ontwikkelen.

Welzijnszorg geeft niet alleen een financieel duwtje in de rug. We proberen ook de inhoudelijke bekommernissen van de armoedeorganisaties die we steunen, mee te nemen naar de beleidstafels. Op 14 mei 2009 nodigden we de organisaties die projectensteun ontvangen en actief zijn rond het thema arbeid, uit voor een ronde tafel. We wilden uitdrukkelijk hun inbreng horen alvorens de nieuwe campagne definitief tekst en beeld te geven. Waar botst hun manier van werken met ‘het systeem’? Welke problemen stellen zij op de werkvloer vast? Krijgen mensen in armoede, via deze werkingen, echt alle kansen die ze verdienen? Voor welke knelpunten heeft de overheid geen oplossing, of schiet ze tekort? Wat zou er aan het beleid van de Vlaamse en federale overheid moeten veranderen om waardig werk voor iedereen mogelijk te maken? Enz. Welzijnszorg voelt zich ‘rijk’ door de schat aan inzichten en ervaringen die we zo konden verzamelen. We gaan dit initiatief in 2010 zeker herhalen, maar zullen dan meer tijd voor voorbereiding en discussie voorzien. De grote verscheidenheid van projecten die Welzijnszorg steunt, ook al zijn ze allemaal rond hetzelfde thema - arbeid in dit geval – actief, maken dit noodzakelijk.

20

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

© Welzijnszorg - Lisa Van Damme

Adviestoelagen voor de groei en ontwikkeling van kleine organisaties

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Het DaklozenAktieKomitee uit de buurt van het Centraal station in Antwerpen, is een vrijwilligersorganisatie van (vroegere) straatbewoners, dak- en thuislozen, mensen zonder geldige papieren, enz. Deze belangenvereniging komt op voor haar doelgroep en begeleidt hen naar sociale hulpverlening van alle aard. De kinderen van deze mensen moeten ook de kans krijgen om met hun ouders van een vakantie te genieten in de volle natuur. Daarom mogen ze op Kriebelteenkamp in de Ardennen, georganiseerd door een achttal vrijwilligers.

Kortgeschoolde jongeren en jongvolwassenen slagen er om diverse redenen vaak niet in om een job te vinden op de arbeidsmarkt. De diensten en instanties die hen daarbij zouden moeten helpen, hebben vandaag de dag een behoorlijk hoge drempel waardoor een alsmaar grotere groep afhaakt of niet meer bereikt wordt. Deze jongeren geloven er zelf niet meer in. Arktos Hasselt nog wel. Ze ontwikkelden op maat van elk individu een aanbod van begeleiding en vorming waarin geloven in zichzelf en jezelf sterker maken, centraal staan. Daarna kan er pas gewerkt worden aan opleiding, solliciteren, enz. Elk jaar kunnen er minstens 100 jongeren terecht.

Op 4 oktober, Open Bedrijvendag, kon het publiek een kijkje nemen in de werkhuizen van het Fietsenatelier in Mol. De 2.500 bezoekers konden er aan de Welzijnszorgstand ook de petitie ‘Contract voor waardig werk en een leefbaar inkomen’ ondertekenen. 21


Voor wie en met wie werkten we in 2009

Visie en strategie 2010

Onze uiteindelijke doelstelling is om mensen in armoede te steunen. We kunnen die mensen echter niet allemaal rechtstreeks benaderen, vandaar dat we een tussenstap nemen. Welzijnszorg steunt jaarlijks ca. 150 lokale projecten die werken rond bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Bovendien gaat onze steun ook naar een 100-tal Welzijnsschakels. Hieronder vind je de lijst met projecten die Welzijnszorg in 2009 steunde.

“Algemeen wordt uitgegaan van het feit dat een diversiteit aan sociale bewegingen een goede graadmeter is van het democratisch gehalte van een maatschappij”. Joris Verhulst, Universiteit Antwerpen

Antwerpen Antwerpen Centrum Kauwenberg * Club De Grijze Kat vzw * Daklozen Aktie Komitee vzw * De Loodsen vzw * De Rode Antraciet vzw * Filet Divers * Free Clinic vzw * Hoger Wal! vzw * KIDS vzw * Leesweb vzw * Protestants Sociaal Centrum vzw * Raad en Daad vzw * Sociale werkplaats Levanto - klus & verhuis vzw * Werkvormm vzw * YWCA - Antwerpen vzw * Arendonk De Rusthuif vzw * Borgerhout El Wafa vzw * Huurdersunie SVK vzw * WGC Sportpaleis vzw * Brecht De Kar vzw * Broechem Recht en Welzijn vzw * Deurne SOS Hamin * ‘t Magazijn * Ekeren EVA - centrum vzw * Heist-opden-Berg De Kringwinkel Zuiderkempen * Herentals CAW De Kempen vzw * De Dorpel vzw * TWERK vzw * Kapellen Vlucka vzw * Lier De Stappaert vzw * Merksem Zigeuneractie Keree Amende * Mol Fietsenatelier Mol vzw * Nijlen ‘t Vlammeke * Telebouworde vzw Limburg Beringen Paggaderke kansen voor kinderen vzw * Bilzen Blits vzw * Genk JW Nieuw-Sledderlo vzw * Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw * Stebo vzw * Syntra Limburg vzw * Voyageurs Gaandeweg vzw * VrouwenAdviesCentrum vzw * Hasselt Arktos vzw * CAW Sonar vzw * Horizont vzw * Huurderssyndicaat Limburg vzw * Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw * Vriendschap vzw * Heusden-Zolder Agora vzw * Rimo Limburg (Woonwagenbewoners) * Houthalen Buurtopbouwwerk Meulenberg vzw * Jeugdwelzijnswerk Meulenberg vzw * Warm Hart vzw * Kortessem AC De Wroeter vzw * De Alverberg vzw * Kuringen/Hasselt CAW ‘t Verschil vzw * Leopoldsburg Ons Centrum * Lommel Jongerenwerking Pieter Simenon vzw * Vakantiehuis Akindo * Peer Daidalos vzw * Sint-Truiden Gastvrij Sint-Truiden vzw * Tongeren De Nieuwe Volksbond vzw * Gastama vzw Oost-Vlaanderen Aalst Biodanza * Mensen voor mensen vzw * Sociale werkplaats De Loods vzw * Teledienst Aalst vzw * Stop de armoede vzw * Eeklo Wijkcentrum De Kring * Wooncentrum Meetjesland * Erpe-Mere Welzijnsschakel ErpeMere * Gent Buurtdiensten Gent-Noord * De Sloep - Onze Thuis * De Zuidpoort vzw * Diencentrum Gent-Noord * KRAS vzw * Metawonen vzw * ‘t Geraarke * De Tinten vzw * WGC Rabot vzw * WGC St.-Amandsberg * Gentbrugge Welzijnsschakel Toontje * Lede Welzijnsschakel LedeWelzijnsschakel Harco * Lokeren Gezondheidscentrum Lokeren vzw * Ninove Teledienst Ninove vzw * Ronse Welzijnsschakel De Vrolijke Kring * Sinaai Welzijnsschakel Horizon vzw * Sint-Niklaas Beweging kinderen zonder papieren Sint-Niklaas VLOS vzw * Wetteren Welzijnsschakel PWO * Zwalm ‘t Roborstje 22

Vlaams-Brabant Buizingen Buurthuis Ommekaar * Diest CAW Hageland vzw * Dilbeek Welzijnsschakel Dilbeek * Grimbergen Den Diepen Boomgaard Grimbergen Onthaalgroep Vluchtelingen * Halle Groep Intro vzw (regio VlaamsBrabant) * Spectrum vzw * Kersbeek-Miskom Boerderij De Brabander * Kessel-Lo SPIT Sociaal Verhuurkantoor Tewerkstelling * WGC De Central vzw * Leuven Arktos vzw * Buurtwerk ‘t Lampeke * CAW regio Leuven - Inloopcentrum De Meander * Compagnie Tartaren * De Trommel vzw * DOMO vzw * KAMENO * Leren Ondernemen vzw * Link in de Kabel * VELO * WGC De Ridderbuurt * vzw Wonen en Werken * Tewerkstelling vzw en Opleiding vzw * Mechelen De Keeting vzw * De Lage Drempel * MOOJ * Mozaïek * ROJM vzw * ‘t Atelier vzw * Tsentroem vzw * Scherpenheuvel De Vlaspit vzw * Vilvoorde Alif Lam * WGC De Vaart vzw Brussel Anderlecht Alhambra vzw * Cosmos-Excelsior vzw * Groep Intro Brussel vzw * Brussel Bij Ons-Chez Nous * Cedes * De Buurtwinkel vzw * De Overmolen vzw * Dokters van de Wereld vzw * Globe Aroma vzw * Jamais Sans Toit vzw * Jongeren Tegen Racisme-Scholen Zonder Racisme * link=Brussel vzw * Camelia * Minor Ndako vzw * OR.C.A. * Pigment vzw * ‘t Stad-huis vzw * Vrienden van het Huizeke vzw * Elsene Protestants Sociaal Centrum * Laken Onder Ons vzw * Molenbeek Atelier Groot Eiland vzw * Brussels Platform Armoede * Samenlevingsopbouw Brussel vzw * Schaarbeek Eva vzw * Wijkpartenariaat De Schakel vzw West-Vlaanderen Assebroek ‘t Huizeke vzw * Beernem Loca Labora vzw * Blankenberge Beschut Wonen Oostkust vzw * Brugge Ûze Plekke vzw * Welzijnsschakel Integraal vzw * Wieder vzw * Diksmuide Welzijnsschakel ‘t Vlot vzw * Ieper Welzijnsschakel Tegoare * Izegem Askovi * Pat Paniek vzw * ‘t Kringske * Kortemark Open Kamp Houtland (Scouts & Gidsen Vlaanderen) * Kortrijk A’kzie Vereniging waar armen het woord nemen * CAW Piramide * Menen Teledienst vzw * Welzijnsschakel Grenslicht vzw * Wonen en Werken vzw * MESEN Efrem vzw * Oostende De Katrol vzw * Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw * Welzijnschakel Jakoeboe Vluchtelingen vzw * Oostkamp Welzijnsschakel Oostkamp vzw * Poperinge De Wervel vzw * SOWEPO vzw * Roeselare KAmeleJon * Lochting - Dedrie vzw * Steunpunt Vluchtelingen vzw * ’t Huis-werk vzw * T’Hope vzw * VOC Opstap vzw * Veurne Buurthuis Karibu * Zarren ‘t Schoederkloptje vzw * Zedelgem Thuisfront.be * Zeebrugge HP Recht op Wonen vzw * Zwankendamme Mensen van de Weg vzw

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Einde maart 2010 diende Welzijnszorg haar beleidsplan 2011-2015 als beweging in bij de Vlaamse overheid. Tientallen vrijwilligers hebben nagedacht over onze plaats en opdracht in de samenleving, over de uitdagingen die ons te wachten staan en de resultaten die we willen bereiken. Om een eigentijds, herkenbaar en doelgericht Welzijnszorg in Vlaanderen op de maatschappelijke kaart te blijven zetten, zullen we dat de komende jaren verder moeten uitwerken en concretiseren.

geleverd krijgen. Daardoor kunnen onze regionale diensten zich verder concentreren op hun kerntaak; namelijk het ondersteunen van de lokale en regionale werking.

‘Samen tegen armoede’ blijft natuurlijk de rode draad in onze werking. Daarvoor moeten we in de eerste plaats veel mensen blijven informeren en sensibiliseren, maar tegelijkertijd mensen, organisaties en verantwoordelijken oproepen om armoede en uitsluiting aan te pakken. Daarvoor zal Welzijnszorg sterker inzetten op het educatieve werk ter ondersteuning van middenveldorganisaties en op beleidswerk dat structurele, maar haalbare verbeteringen van het armoedebeleid beoogt. De vrijwilligerswerking krijgt de komende jaren meer aandacht. Welzijnszorg heeft immers alles te danken aan de duizenden mensen die belangeloos haar boodschap tegen armoede en uitsluiting mee uitdragen.

Welzijnszorg bestaat 40 jaar, heugelijk nieuws, ware het niet dat 40 jaar armoedebestrijding armoede niet uit Vlaanderen gebannen heeft. De strijd moet dus doorgaan. Met dat in ons achterhoofd willen we er geen groots feest van maken, maar op verschillende manieren aandacht vragen voor die 40-jarige strijd. Dat onze dank daarbij vooral zal uitgaan naar onze vrijwilligers hoeft geen betoog.

In 2010 zal de uitwerking van dit beleidsplan al van start gaan maar ook andere accenten zullen aandacht krijgen. Zo zal er in het najaar van 2010 een nieuwe klantvriendelijke en hedendaagse werkwijze voor bestellingen geïmplementeerd worden. Onze klanten, vrijwilligers kunnen hun campagnemateriaal op elk gewenst adres Jaarverslag Welzijnszorg 2009

De campagne 2010 gaat verder op het campagnethema van 2009 ‘Werk armoede weg’. We focussen op de gevolgen van migratie en de drempels die werkzoekenden ondervinden omwille van hun afkomst. Geen gemakkelijke boodschap om een breed draagvlak voor te vinden, maar ook moeilijke thema’s gaan we niet uit de weg.

Deze verjaardag doet ons eveneens stilstaan bij de positionering van onze organisatie. De laatste jaren zijn er meer spelers op het terrein van de armoedebestrijding. Kan en moet Welzijnszorg haar traditionele rol blijven spelen, of moeten de accenten verschuiven in het kader van samenwerkingsverbanden met organisaties die dezelfde strijd aangaan? Zeker is dat én de verjaardag én het beleidsplan nieuwe impulsen geven om de eigen missie te evalueren, te herformuleren en vooral ze duidelijk te communiceren. Met al deze uitdagingen belooft ook 2010 een boeiend werkjaar te worden. 23


Financiële resultaten De economische crisis van 2008 heeft ook gevolgen gehad op de inkomsten van Welzijnszorg. Het zijn vooral de georganiseerde fondsen, die via Welzijnszorg middelen ter beschikking stellen aan lokale projecten die sterk bespaard hebben. Dit heeft vooral gevolgen voor concrete externe projecten zelf, maar heeft geen effect op de eigen werking van Welzijnszorg. Het goede nieuws is dan weer dat ondanks die financiële crisis toch een groei vast te stellen is van de particuliere giften en de collectes. We danken de meer dan 16.000 schenkers die ons in 2009 hun vertrouwen schonken.

INKOMSTEN 70% FONDSENWERVING Via fondsenwerving verwerft Welzijnszorg de grootste inkomsten. Van de middelen die we verwerven uit fondsen komt: 22% uit de collecte in de kerk tijdens de 3de week van de advent; 63% uit giften van particulieren; 10% uit bijdragen van georganiseerde fondsen; 4% uit de verkoop van onze kaarsen, kaarten en servetten tijdens de campagneperiode. 18% SUBSIDIES Subsidies maken slechts 18% uit van onze inkomsten. 40% ARMOEDEPROJECTEN 13% VERGOEDINGEN

70% FONDSENWERVING

UITGAVEN 18% SUBSIDIES

2% BELEIDSWERK

ARMOEDEPROJECTEN 5% ALGEMENE BEHEERSKOSTEN 40% van onze uitgaven gaat rechtstreeks naar regionale en lokale armoedebestrijding. EDUCATIEVE PROJECTEN FONDSENWERVING 37% gaat naar educatieve projecten.11%Dat omvat ondermeer de jaarlijkse campagne en alle educatieve 1% COMMUNICATIE materialen.

13% VERGOEDINGEN

BELEIDSWERK 2% gaat naar het beleidswerk. Hieronder verstaan we het politiek lobbywerk.

40% ARMOEDEPROJECTEN

2% BELEIDSWERK 5% ALGEMENE BEHEERSKOSTEN

IDIES

11% FONDSENWERVING

1% COMMUNICATIE EN

3% SAMENWERKINGSPROJECTEN

37% EDUCATIEVE PROJECTEN

24

SAMENWERKINGSPROJECTEN 3% SAMENWERKINGSPROJECTEN In de 3% die aan samenwerkingsprojecten wordt besteed, zitten de projecten Armoede In-zicht en 37% EDUCATIEVE PROJECTEN Decenniumdoelen 2017.

FONDSENWERVING 11% gaat naar fondsenwerving. In 2009 werd geïnvesteerd in nieuwe fondsenwervende technieken en modellen. Elke euro die we besteden aan fondsenwerving brengt ons 6,5 euro op. We hopen dit bedrag in 2010 opnieuw te laten stijgen. Inkomsten van legaten worden rechtstreeks toegewezen aan de reserve. In 2009 ging dit over een bedrag van 314.000 euro. Dit bedrag is niet opgenomen in de bovenvermelde 6,5 euro. COMMUNICATIE 1% besteden we aan communicatie die we voeren om ons als organisatie bekend te maken. ALGEMENE BEHEERSKOSTEN 5% gaat naar algemene beheerskosten. Jaarverslag Welzijnszorg 2009

INKOMSTEN FONDSENWERVING collecten particuliere giften fondsen fondsenwervingsmodel SUBSIDIES VERGOEDINGEN TOTAAL INKOMSTEN

2007 2.239.870 553.823 1.230.665 355.928 99.454 418.106 501.113 3.159.089

2008 2.023.795 441.162 1.126.261 358.617 97.755 460.099 400.387 2.884.281

2009 1.864.890 409.035 1.178.625 194.887 82.344 471.030 348.530 2.684.450

UITGAVEN ARMOEDEPROJECTEN betoelaging projecten directe kosten personeelskosten aandeel algemene kosten EDUCATIEVE PROJECTEN kosten educatieve werking personeelskosten aandeel algemene kosten SAMENWERKINGSPROJECTEN directe kosten personeelskosten aandeel algemene kosten BELEIDSWERK directe kosten beleidswerk personeelskosten aandeel algemene kosten FONDSENWERVING werkingskosten personeelskosten aandeel algemene kosten COMMUNICATIE werkingskosten personeelskosten aandeel algemene kosten ALGEMEEN BEHEER werkingskosten personeelskosten TOTAAL UITGAVEN RESULTAAT (POSITIEF)

2007 1.237.005 1.061.713

2008 1.242.620 1.057.624

2009 1.038.267 857.459

160.824 14.468 998.889 274.113 664.957 59.819 109.120

167.124 17.872 992.732 243.826 676.557 72.349 89.226

161.628 19.180 964.958 233.005 654.306 77.646 87.206

100.114 9.006 50.363

80.606 8.620 59.484

77.955 9.251 58.138

46.206 4.157 195.055 141.544 49.094 4.416 18.886

53.738 5.747 215.888 173.258 38.512 4.118 21.811

51.970 6.167 285.915 244.249 37.245 4.420 21.317

17.327 1.559 172.913 14.271 158.642 2.782.230 376.858

19.704 2.107 138.800 13.409 125.391 2.760.562 123.718

19.056 2.261 135.658 14.391 121.268 2.591.459 92.991

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Financiële doelen * We streven ernaar dat minimaal 50%

van de inkomsten uit fondsenwerving rechtstreeks naar lokale armoedeprojecten gaat.

* De algemene kosten mogen niet meer

dan 10% van de totale uitgaven bedragen.

* De som van de kosten voor

fondsenwerving, communicatie en algemene kosten mogen niet meer dan 20% van de totale kosten bedragen.

* Elke euro die aan fondsenwerving

wordt besteed, moet minstens 9 euro opbrengen.

*

In overeenstemming met de boekhoudwetgeving worden vanaf 2009 grote legaten rechtstreeks toegewezen aan de reserve en via beslissingen van de Algemene Vergadering voor specifieke doelen bestemd. Voor 2009 ging dit over een bedrag van 314.000 euro.

25


© Welzijnszorg - Lisa Van Damme

Wie is wie Het nationale secretariaat van Welzijnszorg is in Brussel gevestigd. Naast het nationale secretariaat heeft Welzijnszorg ook vijf regionale secretariaten met een winkel voor de verkoop van onze materialen. Specifieke informatie van elke dienst vind je op de regiosites.

Nationale medewerkers Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, T. 02/502.55.75, info@welzijnszorg.be

REGIONALE medewerkers Armoede In-zicht Cindy Put Boekhouding, personeels- en giftenadministratie Véronique Peynsaert Campagne Tina Van Eyken Decenniumdoelen 2017 Anny Vermeersch Kristel De Vos Directeur – Coördinatie regionale diensten Daniëlle Colsoul Directiesecretariaat Marja Hermans Fondsenwerving Vanessa Lelon Jeugd en Onderwijs Kusum Mertens/Marie Wattiez Onderhoud Marie Christine Disachi Dieneki Opgeleide ervaringsdeskundige Danny Horemans Politiek werk Bert D’hondt Projectenwerking en beleidsplanning Frieda Bex Secretariaat Hadewijch Van Hove Machteld Uyttersprot

Antwerpen Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen T. 03/217 24 90 - F. 03/272 05 82 antwerpen@bdwzz.be - www.welzijnszorg.be/antwerpen Fons Corten

Oost-Vlaanderen Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent - T. 09/269 23 40 - F. 09/269 23 49 gent@bdwzz.be - www.welzijnszorg.be/oost-vlaanderen Ellen Van Der Zwalmen

Vlaams-Brabant/Mechelen en Brussel Secretariaat voor Vlaams-Brabant/Mechelen Varkensstraat 6, 2800 Mechelen - T. 015/29 84 58 - F. 015/29 84 80 mechelen@bdwzz.be - www.welzijnszorg.be/mechelen Sylvie Vanderhoydonck Secretariaat voor Brussel Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel - T. 02/213 04 73 - F. 02/502 81 01 bdwzz.brussel@broederlijkdelen.be - www.welzijnszorg.be/brussel Jacques Van der borght

West-Vlaanderen Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare - T. 051/26 08 08 - F. 051/26 08 00 roeselare@bdwzz.be - www.welzijnszorg.be/west-vlaanderen Lut Deroo

Limburg Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt - T. 011/24 90 20 - F. 011/23 16 54 hasselt@bdwzz.be - www.welzijnszorg.be/limburg Inge Koekelkoren

Vormgeving en IT Joost Bert

26

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

Jaarverslag Welzijnszorg 2009

27


© Welzijnszorg - Lisa Van Damme

Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel • T 02/502 55 75 • F 02/502 58 09 • info@welzijnszorg.be • www.welzijnszorg.be

Jaarverslag 2009 Welzijnszorg vzw  
Jaarverslag 2009 Welzijnszorg vzw  

Het nieuwe jaarverslag bevat geen wereldschokkend nieuws ware het niet dat ook het voorbije jaar ons aantoonde dat werken aan het uitsluiten...

Advertisement