Page 1

BEZWAARSCHRIFT Aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel Ondergetekende tekent hierbij bezwaar aan tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Siezegemkouter (wijziging). De redenen van mijn bezwaar zijn de volgende:

 Volgens het ‘Masterplan met inrichtingsconcepten voor het regionaal bedrijventerrein Siesegem te Aalst’, opgemaakt

    

door Secchi & Vigano, en dat een wezenlijk onderdeel vormt van dit GRUP, is de Siesegemkouter ontzettend mooi en ik citeer letterlijk uit dit Masterplan: ‘ Siesegem is niet de beste plaats om een bedrijventerrein te verwezenlijken’. De Siesegemkouter moet dan ook als open ruimte worden bewaard en geherwaardeerd. De Siesegemkouter moet terug als landschappelijke waardevol agrarisch gebied bestemd worden, met de Siesegemlaan als duidelijke en strikte grens van het stedelijk gebied, zoals jaren geleden reeds werd vastgelegd. De werkelijkheid is immers dat de Siesegemkouter buiten de stad ligt en dus zeer duidelijk tot het buitengebied en het platteland behoort, en bijgevolg niet in aanmerking komt voor een nieuw bedrijventerrein. Mede door het gedeeltelijk behoud van de meest waardevolle gedeelten van de Siesegemkouter volgens het Masterplan blijft nauwelijks de helft van de kouter over voor de vestiging van bedrijven. Dat heeft tot gevolg dat op een zeer inefficiëntie wijze bijkomende oppervlakte voor bedrijven wordt gerealiseerd. Indien de waardevolle gedeelten van Siesegemkouter nog optimaler zouden worden beschermd en de bufferzones overal voldoende zouden zijn om de hinder voor de omwonenden efficiënt te reduceren, zou er nog minder ruimte voor bedrijven overblijven. Op geen enkele andere plaats wordt de ruimte zo slecht benut. Dat niettegenstaande het één van de krachtlijnen is van het structuurplan Vlaanderen om de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Voor dit GRUP werd onterecht geen plan-MER opgemaakt, te meer daar bij de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Aalst geen milieueffectenonderzoek werd uitgevoerd. Op die wijze werd geen degelijk alternatievenonderzoek uitgevoerd noch voor de inplanting van een crematorium, noch voor de inplanting van een bijkomende bedrijventerrein. Dat klemt des te meer aangezien het uitgevoerde masterplan studie zeer duidelijk stelt dat Siesegemkouter niet de beste plaats is om een bedrijventerrein te verwezenlijken. Er is geen enkele behoefte aan een bijkomend bedrijventerrein van dergelijke omvang. De in 1997 in het RSV geponeerde doelstelling aan bijkomende bedrijventerreinen is zowel door de tijd als door de feiten volledig achterhaald. In het Aalsterse is er momenteel een overaanbod aan leegstaande bedrijventerreinen bij zover dat krampachtig wordt gezocht naar allerlei nieuwe bestemmingen. Alleen opportunistische redenen en korte termijnwinstbejag kunnen het plat betonneren van de kouter motiveren. Het algemeen belang wordt geenszins gediend door dit project. De ontwikkeling van een bedrijventerrein, de inplanting van een crematorium en het plaatsen van windturbines op de Siesegemkouter leidt tot volledige onleefbaarheid in de omgeving, met in de eerste plaats een uitzichtloos verkeersinfarct, een forse toename van fijn stof en geluidshinder, het verdwijnen van de laatste rust brengende open ruimte in deze dichtbevolkte omgeving, en een algemene belasting van het milieu en van de omwonenden. De impact van een bedrijventerrein annex crematorium op de mobiliteit – er is nu al een sterke vorm van verkeersimmobiliteit op de aangrenzende Gentsesteenweg en de Boudewijnlaan – en de volksgezondheid van de omwonenden, inclusief het ASZ (met o.a. fijn stof en geluidshinder) werd niet onderzocht. Het toelaten van Seveso-bedrijven op een bedrijventerrein dicht bij bewoonde gebieden en een ziekenhuis is ontoelaatbaar. Het plaatsen van windturbines in de onmiddellijke omgeving van een ziekenhuis en woongebieden is ontoelaatbaar wegens de geluidsoverlast, de storing van het gezichtsveld en de negatieve impact op het algemene landschap. Alhoewel er ook woningen staan langs de Zeeldraaiersstraat, is er daar geen afdoende bufferzone voorzien. Het afsluiten van de Merestraat/Blauwenbergstraat zal de andere toegangswegen naar Aalst vanuit Nieuwerkerken, Mere en Erpe bijkomend belasten. Mede door de ermee samengaande doortrekking van de N41 en de dreiging van nog meer bijkomende bedrijventerreinen langsheen de N41 tussen Dendermonde en Aalst, betekent een bedrijventerrein op Siesegemkouter de doodsteek voor de nog resterende schaarse open ruimte in de ruime omgeving. Hierdoor ontstaat er ook een onrechtvaardig onevenwicht tussen de rijke oostrand van Aalst met vele villawijken en de onleefbaar wordende westrand met teveel bedrijventerreinen en verkeersoverlast. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….…datum………………… Naam Adres Handtekening

Bezwaarschrift GRUP Siesegemkouter Nieuwerkerken  

De VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter blijft samen met de omwonenden en allen die het goed menen met de leefbaarheid van onze streek, vechte...