Page 1

Schoolgids 2013-2014 Wellant vmbo


Inhoud Wellantcollege Houten

5

1. Het onderwijs

5

1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 1.2 Lessentabel en schooltijden 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk 1.4 Themaklassen

6 8 10 11

2

De begeleiding

13

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Praktische informatie Overzicht mentoren Belangrijke namen Vakanties 2013-2014 Rechten en plichten op school Betrokkenheid ouders en leerlingen Alles over geld Overige Informatie

14 15 15 16 17 19 20 22

Algemene informatie Wellantcollege

2

3. Dit is Wellantcollege

25

3.1 De koers van Wellantcollege 3.2 Identiteit

25 26

4. De inrichting van ons onderwijs

28

4.1 Toelating en inschrijving 4.2 Leerwegen vmbo en Praktijkonderwijs 4.3 Onderbouw en bovenbouw 4.4 Determinatie en CITO Volgtoetsen 4.5 Overgangsregeling 4.6 Examens, examenreglement en PTA 4.7 Onderwijs en toetsing gericht op competenties 4.8 Een goede en veilige school 4.9 Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les

28 28 29 29 29 30 31 31 32


5. De leerling centraal

34

5.1 Wie doet wat op school 5.2 Onderwijsbegeleiding

34 35

6. Maatschappelijke Betrokkenheid

38

6.1 Actief burgerschap en sociale integratie 6.2 Stages: rondkijken in de praktijk en leren over jezelf 6.3 Maatschappelijke stage

38 38 38

7. Algemene (wettelijke) zaken

40

7.1 Leerplichtwet 7.2 Verzuim melden bij bureau Leerplicht 7.3 Verzuim – wat mag wel en wat mag niet? 7.4 Administratieve zaken 7.5 Verzekeringen

40 40 41 42 43

8. Na het vmbo

45

8.1 Welke beroepssectoren zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 8.2 Verder leren bij Wellantcollege

46 46

9. Kwaliteitszorg

47

9.1 Kwaliteit van ons onderwijs 9.2 Samenvatting Slaagpercentages Wellantcollege 2011-2012

47 48

10. Belangrijke namen en adressen

49

10.1 Onze contacten met andere scholen 10.2 Belangrijke adressen en telefoonnummers 10.3 Wellantcollege brochures 10.4 Scholen van Wellantcollege

50 51 52 53

Wellantcollege houten 3


Juist van het doen leer je! 4


Wellantcollege Houten Natuurlijk Wellantcollege! Beste leerlingen en ouders/verzorgers, We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Graag heet ik iedereen van harte welkom op onze school. In het bijzonder natuurlijk onze nieuwe leerlingen. Voor alle brugklassers betekent dit de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Anderen stappen over van een andere school en starten in het tweede of derde leerjaar. In beide gevallen is het spannend! Je hoopt dat het allemaal gaat lukken met leren en met het vinden van vrienden en vriendinnen. Daarnaast verwelkom ik na een lange zomervakantie ook alle andere leerlingen weer op school en wens ik iedereen een goed schooljaar toe. Onze ervaring is dat je het beste leert als je bezig bent met dingen die je interesse hebben. Daarom krijg je naast wiskunde, Nederlands en Engels ook les over voeding, natuur, techniek, handel of dieren. Duurzaam denken wordt steeds belangrijker. Rekening houden met de wereld om je heen! Wij leren je ook om ‘groen’ te denken. Ook jij kan dan een bijdrage leveren aan een gezonde wereld om ons heen. Ook de kennismaking met onze docenten is belangrijk. Ik hoop dat jij je weg op onze school snel gaat vinden en dat je op een plezierige en uitdagende manier veel gaat leren. In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school. Ook vind je hierin algemene informatie over Wellantcollege. J.T. Holtackers Regiodirecteur a.i.

Wellantcollege houten 5


1. Het onderwijs 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? Onze school is een gezellige ‘groene’ school, waarop ruim 320 enthousiaste leerlingen zitten. Er heerst een open en veilige sfeer, waar iedereen elkaar kent. Je krijgt een uitdagend en gevarieerd lesprogramma met een goede balans tussen leren en doen. Je hebt theorievakken, maar je werkt ook veel met je handen. Bij de praktijkvakken en bij het vak ‘Werken aan Prestaties’ word je je de komende jaren zeker bewust van je eigen kwaliteiten en je persoonlijke groei. Je zult tijdens deze lessen veel met andere leerlingen samenwerken, plannen en organiseren. Als je wilt kun je in klas 1 kiezen voor de Paardenklas of de Kookklas. Groen onderwijs is duurzaam onderwijs…en dat is dus vmbo gericht op de toekomst!

Wij bieden de volgende leerwegen aan: Gemengde leerweg (GL): vooral theorie Je doet examen in vijf theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo. Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): nadruk op theorie, maar ook praktijk Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 3 en soms niveau 4 van het mbo. Basisberoepsgerichte leerweg (BB): praktisch ingesteld Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. In deze leerweg leer je ook bij de theorievakken vooral door praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Bij Wellantcollege bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school.

6


Om te bepalen of en welke begeleiding / zorg jij nodig hebt, kijken we naar (intelligentie)onderzoek en het schooladvies van je basisschool. Dit wordt omschreven in een handelingsplan. Als in dit handelingsplan staat dat je in aanmerking komt voor lwoo, meldt Wellantcollege je aan bij de regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (rvc-vo). Zij bepalen of je recht hebt op lwoo.

Portfolio en voortgangsgesprek Als leerling ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten houd je bij in je eigen portfolio. Dit is een map met jouw ‘bewijzen van groei’. Je begeleider heeft regelmatig een gesprek met je om samen te kijken naar de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. We noemen dit een voortgangsgesprek.

Wellantcollege houten 7


1.2 Lessentabel en schooltijden In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij ons op school duurt 1 lesuur 45 minuten. Leerjaar

1

2

Leerwegen Vakken:

3 KB

GL

BB

KB

GL

4

4

3

3

3

3

Nederlands

3

3

4

Engels

3

3

3

Duits

4

BB

2

3

3

2*

2

3

4

3*

3*

wiskunde

3

3

3

3

3

3

3

3

rekenen

2

1

2

1

1

1

1

1

taal

1

1 3

3

3

3

3

4

3*

3*

1

1

biologie nask 1 maatschappijleer

3

3

2

2

2

K&C/ CKV

2

2

2

2

2

sport & beweging

4

2

2

2

2

2

2

alg. economie agr. economie mens & natuur

3

4

mens & maatschappij

2

2

carrousel vast

3

3

carrousel vrij/themaklas

3

WAP/themaklas*

5

8/5-3

groenbreed

1

3*

3*

1

1

1

3

3

3

3

3

3

5

5

5

4

4

4

sectorwerkstuk 1

1

1

1

1

1

1

1

mentoruur (maatwerk)

1

1

1

1

1

1

1

1

steunuur

1

1

1

1

1

1

1

1

Totaal:

37

37

32

36

38

25

25

31

120 120

5

beroepenoriĂŤntatie (stage) in klokuren * keuzevak

8

1

mentorles

120


Schooltijden Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.45 uur en 16.30 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden Lesuren

Tijden

0 lesuur

8.20 uur

e

1 lesuur

8.45 uur

2e lesuur

9.30 uur

3e lesuur

10.15 uur

e

11.00 uur Pauze 4e lesuur

11.15 uur

5 lesuur

12.00 uur

e

12.45 uur Pauze 6e lesuur

13.15 uur

7 lesuur

14.00 uur

e

14.45 uur Pauze 8e lesuur

15.00 uur

9 lesuur

15.45 uur

e

Vakkenpakket Verplichte vakken in de leerwegen BB, KB, GL sector Groen • Nederlands • Engels • Wiskunde • Biologie • CKV • Lichamelijke opvoeding • Maatschappijleer • Groene praktijkvakken

Wellantcollege houten 9


Aan het eind van het derde leerjaar kies je het definitieve vakkenpakket waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) doet. Volg je de GL of doe je mavo, dan volg je naast de bovenstaande vakken nog één (GL) of twee algemene vakken.

Lesuitval We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die afwezig is zal meestal door een collega vervangen worden. Lukt dat niet, dan brengen we je via de sms service op de hoogte. Ook kun je via intranet bekijken of er roosterwijzigingen zijn.

Lichamelijke opvoeding Ook lichamelijke opvoeding (gym) behoort tot het lesprogramma. Zo werk je in de onderbouw 4 uur en in de bovenbouw minimaal 2 uur per week onder deskundige leiding aan je conditie en kom je in aanraking met diverse vormen van bewegen. Gymkleding dient netjes te zijn en schoenen mogen niet buiten gebruikt worden of zwarte zolen hebben.

Overige onderwijsactiviteiten Wij proberen natuurlijk om jouw schooljaren tot een leerzame en leuke tijd te maken. Naast het volgen van lessen, is er ook tijd voor andere leuke dingen. Er zijn schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen, werkweken en excursies. Alle activiteiten die onder leiding van docenten worden georganiseerd, vallen onder verantwoording van de school. Je mentor kan je hierover meer vertellen.

1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Er zijn twee soorten stages: de maatschappelijke stage (MaS) en de beroepsstage. Tijdens de maatschappelijke stage doe je vrijwilligerswerk. Tijdens de beroepsstage ga je werken bij een echt bedrijf. Bij ons op school loop je in de onderbouw je maatschappelijke stage en in de bovenbouw je beroepsstage.

Hoe kom je aan een stageadres? Je zoekt zelf een stageadres voor je beroepsstage. Daarna vraag je aan de school of dit een goede plek is om stage te lopen.

10


Je maatschappelijke stage doe je voor een groot deel op school en een gedeelte regel je zelf. Lukt het niet om zelf een stageplek te vinden, dan helpt de school je zoeken.

1.4 Themaklassen Wellantcollege stemt de lessen zoveel mogelijk af op jouw interesse. Daarom bieden wij in het eerste leerjaar de Paardenklas en de Kookklas aan. In het tweede leerjaar bieden we dit jaar alleen de Paardenklas aan.

1.4.1 Kookklas De Kookklas wordt binnen het reguliere lesprogramma aangeboden. Elke week wordt een vast gedeelte (dagdeel) gereserveerd voor de Kookklas. Je krijgt theorie en je volgt praktijklessen. Vind je het leuk om te koken? Wil je weten waar het eten vandaan komt? En alles leren over voeding en gezondheid? In de Kookklas leer je hier alles over. Hoe het groeit en bloeit. En waarom het belangrijk is om goed en gezond te eten.

Wellantcollege houten 11


Wat kost het? Naast de normale schoolkosten, wordt er voor de Kookklas een extra bijdrage gevraagd.

1.4.2 Paardenklas Binnen het reguliere lesprogramma is elke week één ochtend of middag gereserveerd voor de Paardenklas. Je krijgt les in paardrijden en in het verzorgen. Je krijgt praktijklessen op een manege in de buurt, met rijlessen van een deskundig instructeur. En als je al kunt paardrijden, worden de lessen daarop aangepast. Daarnaast leer je omgaan met paarden en leer je alles over onder andere de voeding.

Wat kost het? Naast de normale schoolkosten, wordt er voor de Paardenklas een extra bijdrage gevraagd.

Carrousel In de onderbouw krijg je iedere periode van 9 weken een ander praktijkvak. Dit noemen we de Carrousel. In de Carrousel leer je van alles over groene thema’s zoals Bloem & Design, Food, Teelt & Productie en Dier, Gezondheid & Welzijn. Daarnaast staat er iedere periode nog een ander thema centraal (dit geldt niet voor leerlingen van een themaklas). Voorbeelden hiervan zijn Design & Lifestyle, Techniek, Digitale Wereld en Verzorging. Op deze manier krijg je een goed beeld van de opleidingen en beroepen die mogelijk zijn na onze school.

12


2. De begeleiding Samen houden we bij hoe het gaat Als leerling ben je zelf verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling, maar daarin sta je niet alleen. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met je mentor. Voor alle vakken krijg je toetsen of overhoringen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, zelfstandig of onder begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of alles goed gaat.

Rapport Aan het einde van iedere periode krijg je een rapport. De cijfers laten zien hoe je de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Samen met alle docenten kijken we 贸贸k, of je alle afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle opdrachten en verslagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen hebben ingehaald. Soms moet je daarvoor thuis, na schooltijd of in de vakantie nog aan het werk.

Trajectplanner Van Wellantcollege krijgen jij en je ouders een eigen inlogaccount voor Trajectplanner. Je krijgt via dit account toegang tot het computernetwerk van Wellantcollege en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs zoals het rooster, huiswerk, de cijfers etc. Je ouders krijgen via dit account toegang tot schoolspecifieke informatie en kunnen hiermee jouw resultaten, huiswerk en verzuim inzien. Ook is dit de plek waar besteld en betaald (voor bijvoorbeeld activiteiten) kan worden.

Steunles Als je moeite hebt met een vak kunnen wij je daarbij helpen. In het rooster is voor iedere klas een steunuur opgenomen. Tijdens het steunuur ga je flink oefenen met reken- en taalvaardigheid of kun je specifieke hulp krijgen bij het vak waar je moeite mee hebt.

Wellantcollege houten 13


2.1 Praktische informatie Namen en functies

14

Naam

Afkorting

Functie

Dhr. Baart

Brt

Docent Techniek

Dhr. Brasser

Brs

Docent M&N, Groen

Dhr. Van Barneveld

Bav

Docent dier, Paardenklas

Mevr. Van Beusekom

Bus

Docent beweging en sport

Mevr. Dijkstra

Dyk

Docent Engels, coรถrdinator dyslexie, dyscalculie en steunles

Dhr. Van Elst

Els

Docent beweging en sport

Mevr. Enting

Ent

Docent Engels, economie

Dhr. Ghijssen

Gys

Docent wiskunde

Mevr. Goorden

Grd

Baliemedewerkster

Mevr. Van der Ham

Ham

Administratief medewerkster

Dhr. Hardeman

Har

Docent wiskunde, examencoรถrdinator

Dhr. Van den Hazel

Hz

Docent biologie

Dhr. Jansen

Jns

Docent techniek, wiskunde, nask 1

Dhr. Koelink

Kol

Docent Nederlands

Mevr. Louvet

Lou

Administratief medewerkster

Mevr. Van der Louw

Low

Docent biologie, M&N

Dhr. van Maurik

Mrk

Docent VAP

Mevr. Mook

Mok

Docent CKV

Mevr. Mulder

Mur

Docente Maatschappijleer

Mevr. Notenboom

Not

Docent WAP

Dhr. Pattijn

Pat

Docent economie, maatschappijleer

Dhr. Rotte

Rte

Docent Nederlands

Dhr. Van der Salm

Sal

Docent verwerking agrarische producten, Kookklas

Dhr. Schagen van Leeuwen

Sag

Docent Duits

Dhr. Schalken

Sck

Docent kunst en cultuur

Mevr. Scheepstra

Sep

Docent Nederlands

Mevr. Thunnissen

Tus

Docent Nederlands, rekenen

Mevr. Versteijnen

Ver

Docent bloem, Paardenklas

Dhr. Walhout

Wal

OLC-beheerder, roostermaker

Dhr. Van de Woestijne

Wos

Docent groen


2.2 Overzicht mentoren Leerjaar 1

Leerjaar 2

Klas

Mentor

Klas

Mentor

1A

Dhr. Brasser

2A

Dhr. Kok

1B

Mevr. Van Beusekom

2B

Dhr. Ghijssen

1C

Mevr. Thunnissen

2C

Dhr. Koelink

1D

Dhr. Rotte

1E

Mevr. Versteijnen

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Klas

Mentor

Klas

Mentor

3A

Dhr. Van der Salm

4A

Dhr. Jansen

3B

Dhr. Van Elst

4B

Mevr. Scheepstra

3C

Mevr. Enting

4C

Dhr. Hardeman

3D

Dhr. Schagen van Leeuwen

2.3 Belangrijke namen De regiodirecteur is dhr. J. Holtackers De teamleider van de bovenbouw is dhr. H. Thomassen De teamleider onderbouw is dhr. E. Hoogeboom De coรถrdinator onderbouw is mevr. R. Van der Louw De coรถrdinator bovenbouw is dhr. O. Pattijn De zorgcoรถrdinator is mevr. D. Spruit De decaan is dhr. A. van den Hazel De examensecretaris is dhr. H. Hardeman De vertrouwenspersonen zijn mevr. P. Goorden en dhr. R. Jansen De stagecoรถrdinator is dhr. E. van de Woestijne De coรถrdinator steunles/dyslexie/dyscalculie is mevr. E. Dijkstra De contactpersoon voor de locale ouderraad is mevr. W. Nijman

Wellantcollege houten 15


2.4 Vakanties 2013-2014 Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2013

Kerstvakantie

21 december 2013 t/m 5 januari 2014

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23 februari 2014

Paasweekend

18 april t/m 21 april 2014

Meivakantie

26 april t/m 5 mei 2014

Hemelvaart

29 mei t/m 1 juni 2014

Pinksteren

7 juni t/m 9 juni 2014

Zomervakantie

19 juli t/m 31 augustus 2014

Vanaf de zomer van 2014 duurt de centraal vastgestelde zomervakantie zes aaneengesloten weken. De zomervakantie wordt hiertoe met ĂŠĂŠn week ingekort. Hiervoor in de plaats komen roostervrije dagen die gedurende het jaar, in overleg met de ondernemingsraad, kunnen worden ingepland, bijv. t.b.v. studiedagen voor docenten.

16


2.5 Rechten en plichten op school Ziek of absent melden Volgens de wet ben je als leerling verplicht alle lessen te volgen. • Ben je ziek, dan melden je ouder(s)/verzorger(s) je nog diezelfde dag telefonisch af tussen 8.00 en 9.00 uur. Als je weer beter bent neem je een briefje van thuis mee, waarop staat vanaf wanneer je weer beter bent. • Kun je om de een of andere reden de lessen niet volgen, dan dienen je ouder(s)/verzorger(s) ruim van te voren schriftelijk een verzoek in bij de schoolleiding. • Heb je onder schooltijd een afspraak met bijvoorbeeld de huisarts of orthodontist, dan meld je dat met een briefje van je ouder(s)/ verzorger(s). Ook zorg je er zelf voor dat je op tijd weggaat van school. • Ben je ongeoorloofd afwezig, dan is de schoolleiding verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. • Ben je te laat op school, dan meld je je direct bij de balie en haal je een te laat briefje. • Ben je door een blessure niet in staat om te gymmen, dan werk je aan een vervangende opdracht op school.

In schooltijd op vakantie Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen om jou maximaal 10 dagen (twee weken) extra vrij te geven. Ze moeten dan bewijzen dat het écht niet anders kan. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. Willen je ouders meer dan 10 dagen extra vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Schoolregels Gedrag: je gedraagt je zo, dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. • • • •

Je behandelt de ander met respect. Je spreekt personeel aan met meneer, mevrouw, meester of juf. Je gebruikt geen alcohol en drugs op school. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen wanneer je in het bezit bent van een rookpas. Dit geldt alleen voor bovenbouwleerlingen, voor de onderbouwleerlingen is roken verboden. Wellantcollege houten 17


• Vuurwerk hoort niet op school. Ook het in bezit hebben ervan is niet toegestaan. • Eten en drinken doe je alleen tijdens de pauze. Dit geldt ook voor kauwgum. • In de pauze ben je buiten of in de kantine. • De personeelskamer en de administratie is voor het personeel. Alleen met toestemming mag je in deze ruimtes zijn. • Jassen en petten hangen aan de kapstok of liggen in je kluisje. • Mobiele telefoons en/of geluidsdragers zijn verboden onder schooltijd. De afspraak is: ‘Thuis of in de kluis!‘ Dit verbod geldt voor alle onderwijsruimtes inclusief de gang en geldt voor elke verdieping. • Je houdt je aan de afspraken, die iedere docent afzonderlijk met je maakt. • Onder lestijd vraag je toestemming van de docent om op andere plaatsen binnen of buiten het gebouw te zijn. • Gebruik van MSN, Hyves, Twitter en Facebook hoort niet op school. Op de computer ben je bezig met schoolwerk. • Je vraagt altijd toestemming aan de school als je foto’s van anderen op internet plaatst.

Gebouw: het schoolgebouw moet een plezierige plek om te vertoeven zijn.

• Je veroorzaakt geen schade aan het gebouw of aan spullen van de school/anderen. • Je gooit afval in de afvalbak en je helpt mee om het schoolterrein schoon en netjes te houden. • Je fiets stal je keurig op de daarvoor bestemde plek.

Wat gebeurt er als je je misdraagt? Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf krijgen, maar ook een officiële waarschuwing of een schorsing/verwijdering. Bij een officiële waarschuwing nemen we in altijd contact op met je ouders.

Vermissingen of beschadiging Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes waar je jouw geld, kleding, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en beschadiging! Ook beschadiging aan fietsen kan niet verhaald worden op de school.

18


Werkkleding tijdens de les In sommige lessen is werkkleding verplicht. Je krijgt aan het begin van het schooljaar te horen voor welke lessen dat geldt. Ook word je dan precies verteld wat je nodig hebt. Werkschoenen zijn op school aanwezig.

Kantine, bibliotheek etc. Heb je zin in iets lekkers dan kun je tijdens de pauzes in de kantine terecht. Hier kun je broodjes, snoep en frisdrank kopen.

Kluisjes Bij ons op school kun je kluisjes huren om je waardevolle spullen in te bewaren. Als het nodig is hebben de regiodirecteur, de teamleiders en de politie het recht om – zonder voorafgaande mededeling – je kluisje te (laten) openen en te doorzoeken. Bij verlies van je sleutel, kun je tegen betaling van € 5,- een nieuwe sleutel aanvragen.

2.6 Betrokkenheid ouders en leerlingen Ouderraad Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad. Willen je ouders een actieve rol in de ouderraad? Laat ze dan contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad of het MT van onze school. De contactpersoon van de ouderraad is: Mevr. Wilma Nijman, ouderswillenwell@gmail.com

Leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken. Meer informatie over de ouder- en leerlingenraad vind je achterin deze gids.

Wellantcollege houten 19


2.7 Alles over geld Vrijwillige ouderbijdrage Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn. Ze zijn niet verplicht, maar als je niet mee doet, moet je soms een vervangende opdracht maken.

20

Leerjaar 1

Bedrag

Aan stad en vak gerelateerde activiteit Lokaal uitje op fietsafstand

€ 45,00

Kerstprogramma

€ 10,00

Kerstgala

€ 10,00

Schoolkamp: Ameland

€ 130,00

Kluishuur

€ 10,00

Borg kluisje

€ 15,00

Totaal:

€ 220,00

Kookklas (indien van toepassing)

€ 80,00

Paardenklas (indien van toepassing)

€ 175,00

Leerjaar 2

Bedrag

Aan stad en vak gerelateerde activiteit Lokaal uitje op fietsafstand

€ 45,00

Kerstprogramma

€ 10,00

Kerstgala

€ 10,00

Bezoek pretpark (einde schooljaar)

€ 25,00

Kluishuur

€ 10,00

Totaal:

€ 100,00

Kookklas (indien van toepassing)

€ 80,00

Paardenklas (indien van toepassing)

€ 175,00

Borg kluis (alleen voor nieuwe leerlingen)

€ 15,00


Leerjaar 3

Bedrag

Indoorskiën/snowboarden

€ 40,00

Kerstprogramma

€ 10,00

Kerstgala

€ 10,00

Schoolkamp Ardennen (einde schooljaar)

€ 180,00

Kluishuur

€ 10,00

Totaal:

€ 250,00

Kookklas (indien van toepassing)

€ 80,00

Paardenklas (indien van toepassing)

€ 175,00

Borg kluis (alleen voor nieuwe leerlingen)

€ 15,00

Leerjaar 4

Bedrag

Indoorskiën/snowboarden

€ 40,00

Kerstprogramma

€ 10,00

Kerstgala

€ 10,00

Activiteit t.b.v. afsluiting schoolcarrière

€ 25,00

Eindejaarsgala klas 4

€ 20,00

Kluishuur

€ 10,00

Totaal:

€ 115,00

Paardenklas (indien van toepassing)

€ 175,00

Borg kluis (alleen voor nieuwe leerlingen)

€ 15,00

Specificatie kosten themaklassen Paardenklas € 175,Dit bedrag wordt volledig gebruikt voor de huur van een manege. Kookklas Excursie biobedrijf Excursie horeca Excursie industriële voedingsproductie Ingrediënten Gastlessen kookdemonstraties

€ 80,€ 20,€ 25,€ 15,€ 5,€ 15,-

Een deel van je studiekosten vergoed Sommige gemeenten kennen een vergoedingsregeling. Informeer hiernaar bij de gemeente waar je woont.

Wellantcollege houten 21


Betaling schoolkosten Zoals bekend heeft iedere school in Nederland te maken met de schoolkosten. Het gaat daarbij om allerlei niet-verplichte zaken als excursies, lockers, schoolfeestjes, e.d. Ook Wellantcollege biedt deze voorzieningen en activiteiten aan en je kunt daar naar keuze gebruik van maken of niet. In het verleden moest daarvoor een papieren overeenkomst ingevuld worden door je ouders, die vervolgens ondertekend bij school ingeleverd moest worden, maar dat hoeft vanaf nu niet meer. Steeds meer mensen hebben thuis de beschikking over een computer en Internet en steeds meer mensen zijn gewend om hun (financiĂŤle) zaken via Internet af te handelen. Vaak gaat dat sneller en handiger, is het goedkoper en bovendien kun je er je eigen moment voor kiezen. Vanaf 1 september 2013 gaan we de schoolkosten binnen Wellantcollege dan ook via Internet afhandelen. Rond die tijd ontvangen je ouders meer informatie hoe dat precies in zijn werk gaat. Uiteraard zal daarin ook worden aangegeven waar zij terecht kunnen met vragen over deze nieuwe werkwijze.

2.8 Overige Informatie Slaagpercentage 2011-2012

vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t Houten

Aantal leerlingen

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

26 36 12 76

24 33 14 69

92% 92% 86 % 91%

Leerlingen vierde leerjaar VMBO in beeld Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben.

22


Omdat je verplicht bent door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen, mbo-scholen en de gemeenten in beeld hebben voor welk type onderwijs je kiest en of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor een vervolgopleiding. Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de regio Utrecht werken daarom via Intergrip nauw met elkaar samen. Intergrip is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de regio Utrecht zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht gegevens over deze leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die reden de mentoren of loopbaanbegeleiders van leerjaar 4 de uitstroomgegevens beschikbaar te stellen. Wat betekent dit? Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van Intergrip. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wellantcollege houten 23


Informatie betreffende school

24


3. Dit is Wellantcollege ‘Met een heldere blik werken aan duidelijke doelen!’

Wij zijn Wellantcollege. Een grote onderwijsorganisatie van kleinschalige scholen in een Randstedelijke omgeving. Wellantcollege biedt onder andere vmbo onderwijs aan. Het verschilt per locatie welke leerwegen je kunt volgen. Zo zijn er scholen die alle leerwegen (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg) aanbieden. Ook zijn er locaties die bijvoorbeeld alleen mavo (theoretische leerweg) aanbieden, zoals Mavo Stek en de Westplas Mavo. Wellantcollege heeft één locatie waar ook praktijkonderwijs aangeboden wordt. We vinden persoonlijke aandacht belangrijk. Hoe we dat bereiken, daar zijn we open en helder over. En dat hebben we zo geformuleerd dat alle medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. En ook wat jij en je ouders mogen verwachten. In dit deel van de schoolgids tref je informatie aan, die belangrijk is voor de meeste leerlingen van Wellant vmbo en Wellant mavo. Het kan dus zijn dat sommige informatie niet over jouw school gaat.

Stichting Wellant Alle scholen binnen Wellantcollege vormen samen een stichting. Het bestuur van de Stichting Wellant is bereikbaar op het volgende adres: Stichting Wellant, Postbus 177, 3990 DD Houten

3.1 De koers van Wellantcollege Onze scholen zijn scholen met toekomst. Wij hebben geen idee hoe de wereld er over 10 jaar uitziet, zelfs niet over 5 jaar. Toch moeten we jou opleiden met het oog op die onbekende toekomst. Daarom bieden we jou een lesprogramma aan dat je helpt om die toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Wellantcollege houten 25


3.2 Identiteit Voor de scholen van Wellantcollege maakt het niet uit of je een bepaalde geloofs- of levensovertuiging hebt of niet. Iedereen is welkom. Wij respecteren jouw geloofs- of levensovertuiging als jij respect hebt voor de grondslag van de school. Zo heeft Wellantcollege protestants-christelijke scholen en scholen zónder geloofsovertuiging.

De doelen van ons onderwijs Ons doel is dat je een diploma haalt op het niveau dat bij je past. Maar ook om je alle bagage mee te geven voor het vervolgonderwijs, het werkende leven en de maatschappij. We helpen je bij de keuze van een goede vervolgopleiding. Om je goed voor te bereiden leer je bij ons daarom verschillende dingen. Je doet veel kennis op. Want kennis van bijvoorbeeld Engelse woorden, de geschiedenis van Nederland en de werking van de bloedsomloop heb je nu eenmaal nodig om examen te doen én later te functioneren. We besteden ook veel tijd aan vaardigheden. Bijvoorbeeld aan taal- en rekenvaardigheden om verder te kunnen leren en ‘je mannetje te staan’ in onze maatschappij. Ervaring opdoen en ervan leren is ook belangrijk. Ben jij bijvoorbeeld een denker of een doener? Op school gaan we dat uitzoeken en kijken we welke vervolgopleiding dan het beste bij je past. Uiteindelijk ga je je kennis, technische vaardigheden en ervaringen in praktijksituaties gebruiken. Bijvoorbeeld in je stage of in praktische opdrachten en projecten. We kijken dan naar je competenties. Kun je goed samenwerken? Kun je onder druk werken? Door daar steeds mee te oefenen word je bekwaam. Je weet van aanpakken en je wordt niet boos als iemand een opmerking maakt. Al deze doelen halen we alleen als iedereen zich prettig voelt en zichzelf mag zijn. Daarom zorgt de docent voor respectvolle omgangsvormen, duidelijkheid en een goede sfeer waar in gewerkt kan worden. Zo ontwikkel je jezelf tot een evenwichtig persoon. We hebben dit in een plaatje samengevat. We zijn een school waar alle lagen van leren en ontwikkelen samenkomen.

26


Ons onderwijs maakt je

Ons onderwijs bestaat uit deze onderdelen

BEKWAAM

Door levensechte opdrachten binnen en buiten de school word je steeds bekwamer. Meehelpen op open dagen, stage lopen, dieren verzorgen. Leren in een echte praktijksituatie dus.

ERVAREN

Je ontdekt waar je goed in bent en wat je boeit. Ervaringen, ook minder plezierige, maken je sterker.

VAARDIG

Je wordt vaardig door veel te oefenen. Fouten maken mag. Je docenten leren je een werkstuk maken, een Engelse brief schrijven, BTW-berekeningen maken, en een mooie presentatie maken. Ook leer je praktische vaardigheden zoals solderen, dieren verzorgen en een telefoongesprek voeren. Kortom: veel oefenen onder begeleiding van vakmensen!

ONDERLEGD (KENNIS)

Je kunt pas in de praktijk vooruit, als je kennis van zaken hebt. Engelse woordjes, de landen van Europa, hoe werkt een lamp, kleurenleer, wat is democratie? Kennis is de basis voor alles. In de bovenbouw zijn er examens. En na je diploma een vervolgopleiding. Wij bieden je alle noodzakelijke kennis.

EVENWICHTIG

Afspraken op school en in de klas, weten waar je aan toe bent, respect, rust en docenten die weten wie je bent. Dat zijn voorwaarden voor leren en voor succes in je schooltijd. We werken aan je ontwikkeling tot een evenwichtig persoon.

Wellantcollege houten 27


4. De inrichting van ons onderwijs Zó werkt leren bij Wellant vmbo en Wellant mavo!

Bij Wellant vmbo en Wellant mavo volg je 4 jaar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We houden rekening met de wet- en regelgeving1, waaronder de kerndoelen en eindtermen die horen bij de leerwegen. Ook zien we het als onze taak om ontwikkelingen en trends in de samenleving in de gaten te houden. En te zien welke van die ontwikkelingen belangrijk zijn voor ons onderwijs.

4.1 Toelating en inschrijving In principe is iedereen welkom bij Wellantcollege, als je voldoet aan het vmbo-profiel. Voor toelating tot het praktijkonderwijs (alleen mogelijk op Wellantcollege Linnaeus in Amsterdam) gelden landelijke eisen. Als je in aanmerking wilt komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hanteren we de landelijk vastgestelde regels. Verschillen in toelatingseisen kunnen er zijn als er regionale afspraken zijn gemaakt over toelating tot een leerweg. Voor de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg is het belangrijk dat je interesse hebt voor de groene beroepsvoorbereidende programma’s van de school. Daarnaast kijken we bij alle leerwegen naar de CITO- score.

4.2 Leerwegen vmbo en praktijkonderwijs Wellantcollege biedt alle leerwegen (niveaus) van het vmbo aan. Dat zijn de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg ofwel de mavo. Ook bieden sommige locaties de mogelijkheid voor het volgen van het leerwerktraject. Onze locatie Amsterdam Linnaeus biedt ook praktijkonderwijs. De leerweg past bij de manier en het niveau waarop je het beste leert. Leer je het beste in de praktijk of kun je ook theorie aan? Er zijn in totaal vier leerwegen. Niet iedere school biedt alle leerwegen aan.

1. Voor meer informatie over de wet- en regelgeving kun je kijken op www.rijksoverheid.nl. 28


4.3 Onderbouw en bovenbouw Het vmbo/de mavo duurt vier jaar en bestaat uit twee delen: de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) en de bovenbouw (derde en vierde leerjaar). De onderbouw is voor iedereen in dezelfde leerweg hetzelfde. In de bovenbouw kun je keuzes maken. Onderbouw. De nadruk ligt hier op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt. Bovenbouw. Hier bereid je je voor op het mbo en volg je het examenprogramma. Je kiest definitief een leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw beroepsgerichte vak of Landbouwbreed. Volg je GL of TL/ mavo, dan doe je examen in een aantal algemene vakken en maak je een sectorwerkstuk.

4.4 Determinatie en CITO Volgtoetsen Op de meeste locaties wordt aan het einde van leerjaar 2 gekeken door Wellantcollege welke leerweg het beste bij jou past. We kijken onder andere naar je kennisontwikkeling en studievaardigheden van de afgelopen twee jaar. Ook de adviezen van jouw docenten, het advies van je basisschool en je CITO-score tellen mee. Aan de hand hiervan krijg je een bindend leerwegadvies. We noemen dit de determinatieprocedure. Om je niveau en je voortgang nog beter te beoordelen, maak je tijdens je eerste twee leerjaren verschillende toetsen van het CITO volgsysteem. Zo kunnen we zien wat je niveau is, of je vooruit gaat en je resultaten vergelijken met een landelijke norm.

4.5 Overgangsregeling Wellantcollege houdt voor het vmbo en de mavo een opleidingsduur van vier jaar aan. Soms wordt daarvan afgeweken, bijvoorbeeld als je een diploma wilt halen in een hogere leerweg, als gevolg van persoonlijke omstandigheden of wanneer je onvoldoende resultaten hebt behaald. Wil je weten of je over gaat naar een volgend leerjaar, dan kijk je in de overgangsregeling. Hierin zie je aan welke normen je moet voldoen om door te gaan. De overgangsregeling is verkrijgbaar op school.

Wellantcollege houten 29


4.6 Examens, examenreglement en PTA In de bovenbouw krijg je toetsen en examens die bij voldoende afsluiting leiden naar een diploma. Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Hoe dat er allemaal uitziet, vertellen we je aan het begin van het derde leerjaar. Je krijgt dan een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Examenreglement In het examenreglement staat beschreven wat de regels van het examen zijn en wat jouw rechten en plichten zijn. Je kunt het huidige examen­ reglement bekijken op www.wellant.nl onder de knop ‘Snel Naar/download brochures’.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) In het PTA staat per vak wanneer je een toets, werkstuk of opdracht voor het schoolexamen moet maken en waar het over gaat. Je weet dus aan het begin van het schooljaar al wat er allemaal voor het schoolexamen meetelt.

Sectorwerkstuk Volg je de gemengde of theoretische leerweg of zit je op de mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk. Dit werkstuk gaat over een onderwerp dat past bij de sector of de sector die jij hebt gekozen.

Examendossier We houden jouw schoolexamenresultaten van alle vakken bij in een examen­dossier.

Toetsen en examens Er zijn verschillende soorten toetsen en examens. Wellantcollege bepaalt welke toetsvormen in het schoolexamen passen van de leerweg die jij volgt. Je krijgt bij de meeste vakken ook een landelijk centraal examen. Dit is een schriftelijk en/of digitaal examen. De beroepsgerichte vakken in de BB, KB en GL sluit je af met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Rekentoets Vanaf schooljaar 2013-2014 maak je in het vierde leerjaar verplicht de landelijke rekentoets. Het behaalde cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.

30


4.7 Onderwijs en toetsing gericht op competenties In ons onderwijs besteden we aandacht aan competenties: bekwaam handelen in de praktijk. Zo bereiden we je voor op praktijkexamens, stages en je vervolgopleiding. Je krijgt bijvoorbeeld opdrachten die lijken op de taken die vakmensen in hun beroep tegenkomen. Soms toetsen we deze praktijktaken met een proeve van bekwaamheid (PvB). Je kunt dan wennen aan de manier van toetsen in het mbo. In de bovenbouw van het vmbo word je beoordeeld op je competenties. Dit geldt voor leerlingen in de BB, KB en GL. Tijdens het schoolexamen en het centraal examen, komen 18 competenties aan bod. Deze horen bij de exameneisen van het vmbo-groen. In het PTA lees je hier meer over.

4.8 Een goede en veilige school Alle leerlingen, jij ook, hebben recht op een veilige en prettige leeromgeving. Daar werken we samen aan. Wellantcollege doet dat onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Om dit te bereiken hebben wij regels en voorschriften opgesteld waarin staat hoe we positief met elkaar omgaan. Alle medewerkers letten erop dat iedereen dit naleeft.

Wellantcollege houten 31


Leerlingstatuut Wellantcollege heeft een leerlingstatuut vastgesteld waarin de ‘algemene klachtenregeling’ en de klachtenregeling ‘ongewenst gedrag’ zijn opgenomen. Deze vind je op www.wellant.nl onder de knop ‘Snel Naar/download brochures’

4.9 Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les Tijdens schooltijd word je begeleid door onze docenten. Ze weten ook precies hoe ze het beste uit je halen. Door je te inspireren en uit te dagen. Dit doen we door onderwijs te geven zowel binnen het lesrooster als daarbuiten: • Je volgt de verplichte lessen binnen het basisrooster; • Soms heb je ’s avonds en/of in het weekend les; • Je loopt stages; zowel maatschappelijk als beroepsoriënterend; • Je krijgt buitenschoolse activiteiten zoals excursies; • Je krijgt begeleiding; • Er zijn keuzeactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, milieu, internationalisering en zorg. In leerjaar 1 en 2 is de school verplicht 1040 uur onderwijs aan te bieden, waarvan 60 uur maatwerk. In het derde leerjaar is dat 1000 uur, waarvan 60 uur maatwerk en in leerjaar 4 is het 700 uur, waarvan 60 uur maatwerk. De lesroosters zijn hier natuurlijk op afgestemd. Het onderwijs op Wellantcollege: • wordt onder pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bevoegd en bekwaam onderwijspersoneel uitgevoerd; • maakt deel uit van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma; • draagt door een inspirerend en uitdagend karakter bij aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.

32


Wellant = leuk! Wellantcollege houten 33


5. De leerling centraal 5.1 Wie doet wat op school Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Aan het hoofd van de school staat de regiodirecteur. De regiodirecteur en de teamleiders vormen samen het MT (management team) van de school. Hieronder zie je wie wat voor je kan doen.

Regiodirecteur De regiodirecteur staat aan het hoofd van meerdere scholen. Hij is eind­ verantwoordelijk voor alles wat op school gebeurt.

Teamleider De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de school en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Docenten/ instructeurs De docenten en instructeurs verzorgen de lessen.

Mentor Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je studie goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator). Je kunt ook altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt.

Coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator) De coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator) is de schakel tussen jouw mentor en externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg. De zorgcoördinator stelt samen met de betrokken docenten, je mentor en externen het zorgplan op als jij extra begeleiding nodig hebt.

Decaan Moet je een leerweg kiezen, je vakkenpakket of een studie? De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

34


Examensecretaris Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examen­ secretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is inhoudelijk aanspreekpunt.

Vertrouwenspersoon Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld!

5.2 Onderwijsbegeleiding Als je extra aandacht of hulp nodig hebt, zoeken we samen met jou naar een oplossing zodat het snel weer beter gaat.

Zorg en advies team (ZAT) Als je hulp nodig hebt, bespreek je dit met je mentor of vertrouwenspersoon. Zij kunnen via de zorgcoördinator de hulp inroepen van het ZAT. Het ZAT bestaat uit experts met kennis van verschillende gebieden. In het ZAT zit bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator), een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een jeugdarts, een medewerker van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) en de leerplichtambtenaar.

Leerlinggebonden financiering (lgf) Heb je een beperking, bijvoorbeeld slechthorendheid, dan kun je met lgf toch deelnemen aan het reguliere onderwijs. Je bent dan een leerling met een rugzakje. Je ouders moeten deze financiering zelf aanvragen. Zodat we bijvoorbeeld speciaal lesmateriaal voor je kunnen kopen waardoor je de lessen gewoon kunt volgen en je huiswerk kunt maken. Als jij een beperking hebt en je wordt aangemeld voor onze school, bekijken we samen met je ouders of we jou de juiste ondersteuning kunnen bieden. Na overleg neemt de toelatingscommissie, namens de regiodirecteur, uiteindelijk een besluit over jouw toelating. Als de uitslag negatief is, kunnen je ouders binnen zes weken na ontvangst van de uitslag, een brief aan de regiodirecteur sturen met hun bezwaar. Je leest er meer over op: www.oudersenrugzak.nl.

Wellantcollege houten 35


Voortijdig schoolverlaten (VSV) Wellantcollege doet er alles aan om je te motiveren en je te begeleiden tijdens je schooltijd. Zodat jij en je ouders straks trots kunnen zijn als je jouw diploma op zak hebt. Toch gaat het soms niet goed en verlaat een leerling de school zonder diploma. Wellantcollege probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal voortijdig schoolverlaters te beperken. We hebben hiervoor een aantal maatregelen genomen, samen met andere scholen uit de regio.

5.2.1 Overige begeleiding en hulpmiddelen Dyslexie Heb je moeite met het aanleren en toepassen van lezen en schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Je hebt dan extra oefening nodig. Het is belangrijk dit vroeg te herkennen zodat je het gericht kunt aanpakken.

Dyscalculie Heb je problemen met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde? Dan heb je misschien dyscalculie. Voor ons is het belangrijk te weten of je dit hebt. Want dan kunnen we je zo goed mogelijk helpen. Als je een deskundigenverklaring hebt, waarin staat dat je inderdaad dyslexie of dyscalculie hebt, kan Wellantcollege je hierbij helpen door bijvoorbeeld extra tijd te geven bij toetsen en examens, of door teksten in grote letters af te drukken. Wellantcollege heeft speciale software beschikbaar die ondersteunt bij dyslexie. Deze software kan ook helpen voor leerlingen die moeite hebben met het leren van vreemde talen. Wil je meer informatie hierover, dan kun je dit op school vragen.

Faalangst Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Dit is angst hebben om te falen. Je hebt hier misschien last van als er iets van je wordt verwacht. Bijvoorbeeld een proefwerk op school, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. We helpen je daarmee om te gaan.

36


5.2.2 Communicatie met ouders Wellantcollege heeft als beleid om informatie over jouw schoolprestaties te verstrekken aan de ouders die het gezag over jou hebben en op hetzelfde adres wonen als jij. Wanneer maar ĂŠĂŠn ouder het gezag over jou heeft, zal aan die ouder de informatie worden verstrekt en gaan we er vanuit dat deze de andere ouder informeert. Wanneer dat niet gebeurt, heeft de andere ouder nog steeds recht op informatie en zullen wij deze op verzoek van die ouder verstrekken. Het kan zijn dat een ander dan jouw ouders de zorg voor je heeft. In dat geval zullen we steeds per keer beoordelen aan wie de informatie wordt verstrekt, uiteraard volgens de daarvoor geldende regels.

Wellantcollege houten 37


6. Maatschappelijke Betrokkenheid ‘Actief deelnemen aan de maatschappij.’

6.1 Actief burgerschap en sociale integratie Bij Wellantcollege komen leren, leven en werken samen. Je leert respect te hebben voor elkaar, voor anderen en voor je omgeving. Zowel binnen als buiten de schoolmuren. Je ziet dit terug in de schoolregels en in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij besteden hier aandacht aan op school. Tijdens de projecten en lessen maar ook bij buitenschoolse activiteiten. Zo proberen we jou tijdens je opleiding internationale ervaring op te laten doen. Bijvoorbeeld door uitwisselingen, werkweken of excursies. Het is dan natuurlijk belangrijk dat je kennismaakt met andere culturen. We besteden ook aandacht aan culturele verschillen en overeenkomsten in onze samenleving. Aan verschillende normen en waarden en religies en seksuele diversiteit.

6.2 Stages: rondkijken in de praktijk en leren over jezelf Stagelopen is een goede manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen in een winkel of op een veiling, in een tuincentrum, of op een kinderboerderij. Tijdens zo’n stage doe je werkervaring op. Daar leer je heel veel van. Door een stage krijg je een beter beeld over wat je wel en niet leuk vindt. Dit helpt je bij het kiezen voor een vervolgopleiding en je beroep.

6.3 Maatschappelijke stage Tijdens een maatschappelijke stage doe je vrijwilligerswerk. Je gaat bijvoorbeeld helpen op een kinderdagverblijf, een basisschool, een zorgcentrum, de gemeente of de bibliotheek. Je leert ervan en je kunt jezelf verder ontwikkelen. Bovendien help je er ook een ander mee. Tijdens jouw vmbotijd doe je 30 uur maatschappelijke stage. Vooral om je maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. De stage vindt binnen en soms ook buiten schooltijd plaats

38


Stagebegeleiding Tijdens je stage word je begeleid door school en op de stageplek zelf is ook altijd iemand aan wie je alles kunt vragen. Na de stage word je beoordeeld. De stagebegeleider van school bekijkt je stageverslag, het bedrijf beoordeelt of je je werk goed hebt gedaan. Wil je weten hoe je bent verzekerd tijdens je stage? Kijk dan bij paragraaf 7.5

Wellantcollege houten 39


7. Algemene (wettelijke) zaken 7.1 Leerplicht Iedereen in Nederland moet vanaf 5 jaar naar school. Deze plicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerplicht

Kwalificatieplicht

5 - 16 jaar p volledig dagonderwijs tot het einde van het schooljaar (31 juli) waarin je 16 jaar bent geworden.

16 – 18 jaar p volledig dag­ onderwijs, totdat je een startkwalificatie hebt behaald. 18 – 23 jaar p onderwijs volgen totdat je een startkwalificatie hebt behaald (bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs).

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2.

7.2 Verzuim melden bij bureau Leerplicht Wellantcollege is wettelijk verplicht alle soorten schoolverzuim te melden bij Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt de melding in behandeling: • Leerplichtambtenaar neemt contact op met school en je ouders om de situatie goed in kaart te brengen. • Leerplichtambtenaar kan jou (vanaf je 12e jaar) ook zelf aanspreken, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het verzuim bij jouw ouders. • Leerplichtambtenaar bekijkt de mogelijkheden en maakt afspraken om jou weer op school te krijgen of met jou een alternatief traject af te spreken. • Leerplichtambtenaar verwijst je (eventueel) door naar een hulpverleningsinstantie zoals de GGD of geeft advies aan bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg. • Leerplichtambtenaar kan ook een waarschuwing geven of een procesverbaal opmaken (een boete geven). Een boete2 wordt vooral gegeven als je bijvoorbeeld zonder toestemming van school buiten de school­ vakanties op vakantie gaat. 2. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een procesverbaal extra groot. 40


Naast een geldstraf kan de boete ook bestaan uit een leerstraf of een taakstraf voor jou en/of je ouders.

7.3 Verzuim – wat mag wel en wat mag niet? Reden afwezigheid Ziek (met ziekmelding) Ziekmelden: ’s morgens (telefonisch) door één van je ouders. Beter melden: schriftelijk met handtekening door één van je ouders.

Mag dit? Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim

Ziekmelding onder schooltijd Afmelding volgens schoolregels. Beter melden: schriftelijk met handtekening door één van je ouders.

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim.

Ziek (zonder ziekmelding)

Nee, dit mag niet. Dit is ongedekt ziekteverzuim.

Bezoek (huis)arts, specialist e.d. Gemeld volgens schoolregels

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim.

Bijzonder verlof3 Verlof aangevraagd bij en met toestemming van de teamleider. Kijk voor de aanvraagprocedure in het locatiedeel van deze gids. • Vrije dag vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een begrafenis of bruiloft. • Vrije dag vanwege plichten voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuigingen, bijvoorbeeld voor het Suikerfeest. • Vakantie vanwege beroep ouders4.

Ja, dit mag wel. Dit heet verlof en is geoorloofd verzuim.

3. De teamleider neemt het besluit over aanvragen tot 10 dagen. Hij of zij doet dit eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar. Bij aanvragen van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. 4. Maximaal 10 dagen verlof per schooljaar om met ouders op vakantie te gaan. Alleen mogelijk als het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen vanwege specifieke aard van beroep van ouders. Verlof mag niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie opgenomen worden. Ouders moeten de verlofaanvraag 8 weken van tevoren indienen bij de teamleider. Er kan om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige gevraagd worden. Wellantcollege houten 41


Reden afwezigheid Afwezig zonder toestemming of niet gemeld: • Bijvoorbeeld op vakantie zonder toestemming van de teamleider. • Bijvoorbeeld een bezoek aan (huis)arts of specialist zonder afmelding.

Mag dit? Nee, dit mag niet: - Luxeverzuim - Ongeoorloofd verzuim

Te laat (reden onbekend of niet legitiem) • Bij aanvang van de schooldag • Bij aanvang van een tussentijds lesuur

Nee, dit mag niet. Dit is ongeoorloofd verzuim.

Spijbelen (reden onbekend, niet legitiem of achteraf pas gemeld) • Lesuren • Lesdagen

Nee, dit mag niet. Dit is ongeoorloofd verzuim.

7.4 Administratieve zaken Wet Bescherming Persoonsgegevens Je kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met alle persoons­ gegevens van onze leerlingen, maar ook van onze medewerkers. Wil je hier meer over lezen, kijk dan in het ‘privacyprotocol deelnemergegevens’ op www.wellant.nl.

Burgerservicenummer Wellantcollege is verplicht om de Burgerservicenummers van alle leerlingen in de leerlingenadministratie te noteren. Wij moeten deze gegevens sturen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. DUO geeft ze weer door aan onder andere de gemeenten. De overheid heeft deze gegevens nodig om de vergoeding, die Wellantcollege krijgt, te bepalen.

Sponsorgelden Het uitgangspunt van Wellantcollege is dat het verzorgen van onderwijs niet afhankelijk mag zijn van sponsorgelden of materiële bijdragen van het bedrijfsleven of andere donateurs.

42


Het kan zijn dat een organisatie of persoon geld of andere middelen beschikbaar wil stellen aan één van onze scholen. Dit toetsen we dan aan de hand van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013’. Wellantcollege volgt het beleid dat sponsoring de integriteit en objectiviteit van het onderwijs niet mag schaden.

Onderwijskosten Wellantcollege betaalt je schoolboeken en ander noodzakelijk lesmateriaal. De boeken bestellen jij of jouw ouders zelf bij Van Dijk. De boekenpakketten worden thuis bezorgd. Je moet wel netjes met de boeken omgaan, want als je ze kwijt raakt of beschadigt, krijgen je ouders een rekening hiervoor. Naast de boeken heb je schoolspullen nodig zoals een schooltas, atlas, agenda, etui met inhoud, rekenmachine, woordenboeken, sportkleding e.d. Deze spullen koop je zelf.

Vrijwillige ouderbijdrage De school organiseert extra activiteiten die leuk en leerzaam zijn. Voorbeelden hiervan zijn een introductieweek, excursies of vieringen. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze activiteiten maken deel uit van het onderwijsprogramma. Indien er geen betaling is ontvangen, wordt een alternatief lesprogramma geboden. Daarnaast biedt de school een aantal extra voorzieningen waar kosten aan verbonden zijn bijvoorbeeld de schoolfotograaf of het huren van een kluisje. Je kunt kiezen of je hiervan gebruik wilt maken.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling Op de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage is een reductie- en kwijt­ scheldingsregeling van toepassing. Voor de exacte tekst verwijzen wij je naar de kaderregeling schoolkosten: www.wellant.nl/over-wellantcollege/downloads/reglementen.

7.5 Verzekeringen Om risico’s te beperken heeft Wellantcollege meerdere verzekeringen afgesloten. Hieronder staan de drie belangrijkste verzekeringen.

1. Aansprakelijkheidsverzekering Wellantcollege is onder andere verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering. Deze polis biedt bescherming wanneer Wellantcollege aansprakelijk wordt gesteld voor het doen en laten van zijn ‘ondergeschikten’.

Wellantcollege houten 43


Daaronder vallen personeel, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Ook vrijwilligers vallen onder deze verzekering. Dus wanneer jouw vader of moeder op verzoek van school bepaalde activiteiten verricht, is hij/zij verzekerd via onze aansprakelijkheidsverzekering. Of er een beroep kan worden gedaan op deze aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de schuldvraag. Dit geldt ook voor schade die binnen school- en/of werktijd wordt toegebracht of schade die tijdens een door Wellantcollege georganiseerde activiteit wordt toegebracht. Altijd moet de vraag worden gesteld of Wellantcollege schuld heeft aan de schade die is ontstaan. Dit betekent dat de docent, leerling, vrijwilliger of andere betrokkene voor schade die Wellantcollege niet te verwijten is, zijn of haar eigen (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering moet aanspreken.

2. Ongevallenverzekering Wellantcollege heeft een collectieve ongevallenverzekering. Deze ongevallenpolis biedt leerlingen, personeelsleden en begeleiders van Wellantcollege dekking bij een ongeval. De ongevallenverzekering gaat niet uit van het begrip schuld. Moeten naar aanleiding van een ongeval medische kosten worden vergoed, dan kan aanspraak gemaakt worden op de ongevallenpolis van Wellantcollege. Maar alleen als de kosten niet verzekerd zijn onder de eigen ziektekostenverzekering. De verzekering geldt tijdens schooluren, tijdens alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden en op weg van huis naar school en weer terug, via de normale route en zonder een noemenswaardige onderbreking van de reis.

3. Verzekerd tijdens stages Stage is een onderdeel van de opleiding. In principe draagt de werkgever/ stagebieder de volledige verantwoording voor het doen (en laten) van zijn stagiairs. In de praktijk betekent dit dat fouten die door de stagiair zijn gemaakt en die leiden tot schade door de stagebieder moeten worden geclaimd bij de verzekering van het bedrijf! Waarom heeft Wellantcollege dan toch een verzekering voor stagiaires? We beschermen hiermee de stagebieder. Het stagebedrijf zal namelijk bij schade veroorzaakt door de stagiair, zijn eigen verzekering moeten aanspreken. Wellantcollege biedt het stagebedrijf dekking om een eigen risico van de stagebieder te vergoeden.

44


8. Na het vmbo Een diploma en dan?

Met een diploma van Wellantcollege vmbo heb je veel mogelijkheden. Je kunt ermee doorstromen naar het mbo en met een TL/Mavo-diploma soms naar havo-4.

hbo

mbo niveau 2

mbo niveau 4

mbo niveau 3

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

Basisberoeps足 gerichte leerweg

Kaderberoeps足 gerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg/Mavo

BB

KB

GL

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw

Wellantcollege houten 45


8.1 Welke beroepssectoren zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Het mbo is onderverdeeld in vier ‘beroepssectoren’: • Groen • Techniek • Zorg en Welzijn • Economie Je kunt een mbo-opleiding op twee manieren volgen: • Via de beroepsopleidende leerweg (BOL): je gaat voltijds naar school en loopt af en toe stage. • Via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): je leert en werkt in de praktijk bij een bedrijf en je gaat 1 of 2 dagdelen per week naar school. Bij beide leerwegen haal je hetzelfde mbo-diploma. Als je hier meer over wilt weten, kijk dan even op www.wellant.nl.

Niveaus Er zijn binnen het mbo vier niveaus waarop je een opleiding kunt volgen. Diploma gehaald:

Instroomniveau op het mbo:

vmbo Theoretische leerweg/Mavo

niveau 3 of 4, in sommige gevallen kun je doorstromen naar de havo.

vmbo Gemengde leerweg

niveau 3 of 4

vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg

niveau 3 of (soms) 4

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg LWT

niveau 2

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

niveau 2

Praktijkonderwijs

niveau 1 / werken

Geen vmbo-diploma

niveau 1

8.2 Verder leren bij Wellantcollege Wellantcollege biedt ook mbo-opleidingen aan. Dit zijn opleidingen in de groene sector. De decaan weet precies welke opleidingen je bij Wellantcollege kunt volgen. Maar je kunt ook even kijken op www.wellantmbo.nl Als je niveau 4 hebt gedaan, kun je doorstromen naar het hbo. Wellantcollege biedt ook enkele mbo+ opleidingen aan. Een mbo+ diploma bereidt je goed voor op een hbo-opleiding.

46


9. Kwaliteitszorg Alleen het beste onderwijs is goed genoeg… dus werken we continue aan kwaliteit!

9.1 Kwaliteit van ons onderwijs Willen jij of je ouders meer weten over de kwaliteit van Wellantcollege? In het jaarverslag vind je informatie over ons onderwijs. Het jaarverslag vind je via www.wellant.nl onder de knop ‘Snel naar/download brochures’. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke gegevens voor je verzameld via Vensters voor Verantwoording (zie www.schoolvo.nl, zoek op plaatsnaam). Je kunt daar zien hoe we ervoor staan en hoe goed we het doen. Je vindt er bijvoorbeeld het percentage leerlingen dat een diploma behaalt, met welke examencijfers ze dat doen en wat de ontwikkelingen zijn binnen ons onderwijs, hoe we met lesuitval en pesten omgaan. Maar ook hoe tevreden de leerlingen en ouders over ons zijn. De informatie die we krijgen uit verschillende kwaliteitsmetingen gebruiken we ook zelf. We kunnen zien waar het goed gaat en we kunnen ook waar dat nodig is gerichte verbeteracties starten. Tenslotte kun je ook kijken op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Hierop zie je hoe de onderwijsinspectie Wellantcollege beoordeelt.

Wellantcollege houten 47


9.2 Samenvatting Slaagpercentages Wellantcollege 2011-2012

Alphen aan den Rijn

Aantal leerlingen

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

85

80

94%

Amersfoort

31

27

87%

Anna Hoeve

80

75

94%

Boskoop

65

61

94%

de Bossekamp

159

157

99%

de Groenstrook

113

99

88%

Dordrecht

141

139

99%

Gorinchem

35

33

94% 78%

Gouda

74

58

Houten

76

69

91%

Klaaswaal

113

106

94%

Linnaeus

35

32

91%

Madestein

78

66

85%

Mavo Stek

99

81

82%

Montfoort

99

95

96%

Naarden

67

58

87% 84%

Oegstgeest

91

76

Rijnsburg

73

69

95%

Rotterdam

46

38

83%

Sloten

93

85

91%

Utrecht

53

50

94%

Westplas Mavo

99

87

88%

Westvliet

72

72

100%

48


10. Belangrijke namen en adressen Alle betrokkenen op een rij

College van bestuur Het bestuur van Wellantcollege wordt gevormd door het college van bestuur. Deze bestaat uit de volgende personen: Mevrouw drs. J.M.P. Moons, voorzitter college van bestuur De heer drs. H.W.M. Jansen, lid college van bestuur De heer P. van der Poel, lid college van bestuur Mevrouw drs. L.B. de Wit, secretaris college van bestuur Het correspondentieadres van het college van bestuur is: Postbus 177, 3990 DD Houten.

Ondersteunende Diensten Ondersteunende diensten in Houten ondersteunt alle scholen en het college van bestuur bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je kunt dan denken aan ondersteuning op het gebied van onderwijs, personeel & organisatie, huisvesting, informatisering & automatisering, financiĂŤn en marketing & communicatie.

Ouderraad Wij vinden het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad. Zij zitten met het MT van de school om de tafel om ideeĂŤn en informatie uit te wisselen over zaken die op school spelen. De directeur kan de ouders ook om advies vragen. Naast een ouderraad per school is er ook een Wellantbrede centrale ouderraad. Vanuit iedere ouderraad worden hierin ouders afgevaardigd. Deze ouderraad heeft een aantal malen per jaar overleg met een lid van het college van bestuur. Hier worden ideeĂŤn en informatie uitgewisseld en actuele onderwerpen besproken. Het college van bestuur kan de ouders ook over bepaalde zaken om advies vragen.

Wellantcollege houten 49


Leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken. Zij overleggen met het MT (management team) over actuele zaken binnen de school. Zoals onderwijskundige zaken en veiligheid, maar ook schoolfeesten, het mee organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad er om advies te geven aan het MT, vooral over zaken die voor leerlingen belangrijk zijn.

Ondernemingsraad (OR) Het personeel is vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. De OR voert regelmatig overleg met het college van bestuur. Om een goed contact te onderhouden, is er vanuit iedere school een personeelslid vertegenwoordigd in een klankbordgroep OR. Hiermee vindt regelmatig overleg plaats.

10.1 Onze contacten met andere scholen Contacten met het basisonderwijs Wellant vmbo onderhoudt goede contacten met de basisscholen in de regio. We bespreken met hen de voortgang van de leerlingen die nu bij ons op school zitten en het onderwijsaanbod dat wij aan jou en de andere leerlingen aanbieden.

50


Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Iedereen verdient een kans zijn diploma te halen. Daarom werkt Wellantcollege samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs en (voormalig) speciaal voortgezet onderwijs uit de regio. Want iedere school heeft zijn eigen ervaringen in het begeleiden van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Door deze kennis met elkaar te delen, kunnen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen.

Overige contacten Als je verder leert kom je meestal in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) terecht. Daarom zorgen we voor een goede samenwerking met onze eigen mbo-groen scholen en de Regionale Opleidingscentra (ROC’s). We houden scherp in de gaten welke vervolgopleidingen er zijn en zorgen dat we de overstap van het vmbo naar het mbo zo makkelijk mogelijk maken. Daarnaast onderhouden we goede contacten met bedrijven en instellingen uit de regio. Hierdoor kun jij straks kiezen uit een breed netwerk voor je stages en leerwerktrajecten. Tot slot vinden we het belangrijk om onze leerlingen ook internationale ervaringen aan te bieden, bijvoorbeeld via uitwisselingen met scholen in het buitenland. We hebben een groot internationaal netwerk en onderhouden goede contacten met partnerscholen in het buitenland.

10.2 Belangrijke adressen en telefoonnummers Inspectie van het Onderwijs Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van de verschillende scholen. Deze kun je vinden op Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl) en op: www.onderwijsinspectie.nl. Andere vragen over onderwijs? Postbus 51, tel. 0800 8051 (gratis) of: www.rijksoverheid.nl/adres/p/postbus-51.html

Meldpunt vertrouwensinspecteurs Heb je een melding of klacht over seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig psychisch of fysiek geweld, dan kun je contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs. tel. 0900 1113111 (lokaal tarief)

Wellantcollege houten 51


ICE (In Case of Emergency) Deze afkorting sla je op in je mobiele telefoon met daarbij het telefoonnummer van je ouders of verzorgers. Als er dan iets ernstigs met je is, kunnen hulpdiensten snel in jouw telefoon zien wie ze moeten bellen.

10.3 Wellantcollege brochures Naast deze schoolgids heeft Wellantcollege nog meer informatiemateriaal. Dit is te vinden op www.wellant.nl. Hieronder zie je een overzicht. Wellant brochures: • Uitlegfolder Gemengde leerweg • Uitlegfolder Leerwerktraject (alleen digitaal) • Kookklasfolder • Paardenklasfolder • Kunstklasfolder • Tecklasfolder • Businessklasfolder

52


10.4 Scholen van Wellantcollege Wellantcollege heeft scholen in: Aalsmeer

Wellant vmbo

Alphen aan den Rijn

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo

Amersfoort Amsterdam

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo

Wellant praktijkonderwijs

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Boskoop

Wellant vmbo

Brielle

Wellant vmbo

Den Haag

Wellant vmbo

Dordrecht

Wellant vmbo

Gorinchem

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo Wellant mbo

Gouda

Wellant vmbo

Wellant mbo

Houten

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Klaaswaal

Wellant vmbo

Montfoort

Wellant vmbo

Naarden

Wellant vmbo

Oegstgeest

Wellant vmbo

Ottoland

Wellant vmbo

Rijnsburg

Wellant vmbo

Rijswijk

Wellant mbo Wellant mbo

Rotterdam

Wellant vmbo

Utrecht

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Wellantcollege houten 53


Wellantcollege Houten Wellant vmbo Randhoeve 2 3992 XH Houten (030) 637 70 24 www.wellant.nl

54

Sg houten 2013 2014  
Sg houten 2013 2014  
Advertisement