Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra : Jaula de los hamsters b. Incubado a 37ºC durante 48hrs c. Presenza de turbidez:  Si /  Non Homoxénea: SI d. Presenza de floculacións:  Si / X Non e. Presenza de sedimentos/posos:  Si / X Non f. Presenza de película superficial:  Si / X Non g. Cambiou a cor do medio?  Si / X Non. En caso afirmativo: Cor do medio logo da incubación: ____________________________________________ 2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada morfoloxía diferente).

Diámetro Mostra:

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Aparencia Bordo Elevación Cor Número puntiforme liso convexa blanco incotables

1 mm

Incubación: ____37__ºC ___24_ hrs

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do propio corpo Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Mostra:

Incubación: ______ºC ______ hrs


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai crecemento bacteriano? Cuando presenta un cambio,como turbidez,posos,floculaciones,pelicula superficial… 2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos bacterias ten? ¿Por que o sabes?

3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. No, porque no todos aguantan todo el procedimiento y solo algunos sobreviven. 4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os líquidos? MEDIO DE CULTIVO LíQUIDO:permite que crezcan bacterias que se encuentran en muy poca cantidad, es decir , con poca concentraciòn . MEDIO DE CULTIVO SOLIDO: la ventaja es que permite detectar los diferentes tipos de bacterias que puedan encontrarse en una sola muestra. 5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? La importancia es saber y tener una buena utilización de los elementos y una buena higiene de manos.. 6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? se aíslan la mayoría de los microorganismos, responsables de las enfermedades contagiosas que estaban causando estragos

PROCURA DE MICROBIOS  

TRABAJO de clase