Page 1

VOL 2 มีนาคม 2555

V-PEACE Magazine อาสาสมัครผู้อยู่เบื้องหลังงานบุญ Volunteers for World Peace

Behind of

www.v-peace.com

V-PEACE องค์กรอาสาสมัครเพื�อสันติภาพโลก VOLUNTEERS FOR WORLD PEACE ALLIANCE


ฟ้า มี ตา

อาสาสมัครที่ขึ้นรูปในหน้านี้ คือผู้โชคดี และให้มารับรางวัลได้ที่เสา P21 ได้ทุกวันอาทิตย์ ภายในเดือนที่ออกวารสารเล่มนั้น

อาสาสมัครกำาลังเก็บเพชรพลอย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในวิหารคด ในวัน V-Star ครั้งที่ 6 (28 มกราคม พ.ศ.2555)

ถ้าไม่เหนื่อย แล้วเราจะเอาบารมีมาจากไหน

โอวาท พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธมฺมชโย

ขอเชิญผู้มีบุญ มาร่วมกันทำากิจกรรม เพื่องานพระพุทธศาสนา ด้วยการมาเป็น

อาสาสมัคร V-PEACE ติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสา P21 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สามารถส่งภาพถ่าย การทำาหน้าที่อาสาสมัคร ในงานบุญต่างๆ แล้วส่งมาได้ที่

Facebook : vpeacemedia ภาพที่ ได้คัดเลือกมาลงในวารสาร มารับรางวัลได้ที่เสา P21 ภายในเดือนนั้น


Editor’s Talk กล่าวคำาว่า “สวัสดี” และยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งค่ะในฉบับนี้เราไม่ได้พบ กันเพียงแค่เรากับท่าน แต่เราจะได้พบกับดาวแห่งความดีอีกนับล้านดวง ดวงดาว ที่มาพร้อมกับภารกิจเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพราะดวงดาวเหล่านี้แฝงไปด้วย พลัง พลังของคลื่นลูกใหม่ที่จะมาแทนคลื่นลูกเก่า หากคลื่นเช่นเราทิ้งรอยไว้ งดงามเพียงใด คลื่นลูกใหม่ก็จะย้อนรอยได้งดงามเพียงนั้น เพราะการทำาความดี ที่ทรงพลังนี้ เกิดจากการทำาความดีไปพร้อมๆกัน เหมือนเรื่องราวของน้องๆอาสาสมัคร V-Peace ที่นำาเรี่ยวแรงมารองรับ งานพระพุทธศาสนา ส่วนท่านผู้ใหญ่ใจดีก็นำากำาลังทรัพย์และกำาลังชีวิตทุ่มเท เพื่อภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเช่นกัน ในบางสิ่งที่เราทำาไม่ได้ ท่านก็ช่วย กระทำา ในบางอย่างที่ท่านไม่สะดวกทำา เราก็ลงมือทำาทันที นี่จึงเป็นความอบอุ่น ของการสร้างบารมีไปเป็นหมู่คณะเฉกเช่นดาวล้านดวงที่โคจรอยู่บนท้องนภาเมื่อ ดวงดาวนับล้านมารวมตัวกัน ย่อมเกิดพลังเพื่อเปลี่ยนให้โลกสวยงามขึ้น ทำาให้ บก. นึกถึงความฝันของคุณครูไม่ใหญ่ครั้งที่ท่านนำาภาชนะมาไว้กลางบ้าน แล้ว ดวงดาวก็ตกลงมา ดาวที่ตกลงมาสู่ภาชนะก็เปลี่ยนพระธาตุ ส่วนดวงดาวที่ตก เลยไปนอกภาชนะก็กลายเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา และยังมีดาวบางดวงตกลงมาใน ภาชนะแล้วก็กระเด้งออกไป เราเลือกได้ว่า “เราจะเป็นดวงดาวที่จะเปลี่ยนไปเป็นอะไร?” เพราะดวงดาวเช่นเราคงต้องขอเป็น เพชร พลอย ที่มีคุณค่า และคุณค่านั้นเราก็ ต้องสร้างจากตัวเราด้วยการบ่มบารมีทั้ง 10 ทัศ ตามโครงการต่างๆที่คุณครูไม่ ใหญ่ได้มอบหมาย ทางทีมงานวารสาร “V-Peace Magazine” ในฉบับปฐมเริ่มเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่ให้การ ต้อนรับอย่างอบอุ่น สำาหรับฉบับนี้เราไปติดตามเรื่องราวดีๆของดวงดาวนับล้าน และเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกวันของการสร้างบารมีนะคะ

www.v-peace.com

ผู้จัดทำา ผู้อำานวยการ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย พระครูสมุห์จรินทร์ รตนวณฺโณ บรรณาธิการ และ Art work พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฺฐิโต ผู้ประสานงาน และคอลัมนิสต์ สามารถ บัวสูง สุบงกช พันธ์คำาภา เพชรรัตน์ ตันตินิรามัย พุธิตา สุมานนท์ กิตติมา ฤาฤทธี ปภาวิน โพธิวงค์ นุชนารถ ครโสภา ศศิธร โชติศิริ นาฎลัดดา ภูดวงดอก ภัทนวรรณ บุญเกตุ แสงทิพย์ แซ่เฮ้ง


Content

6 โอวาทครูบาอาจารย์ เพื่อสร้างกำาลังใจ และฝึกตัวในการสร้างบารมี 8 องศาทีม ข่าวสารจากคณะทำางานดูแลอาสาสมัคร 10 ยินดีที่ได้รู้จัก รู้จักกับพี่ๆ ที่เคยเป็นอาสาสมัคร และได้เข้ามาอยู่เขตใน 18 Spiritual เรื่องดีๆสร้างกำาลังใจ 20 Behind the Scene เบื้องหลังงานบุญ ของอาสาสมัคร 34 Star of Peace รู้จักอาสาสมัครที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา เร่ืองที่ควรรู้ในการทำาหน้าที่ เจ้าของบ้าน เจ้าของวัด 40 รู้หรือไม่ 42 English for merit ฝึกภาษาไว้ เผื่อ Go Inter 44 V-Peace Calendar ปฏิทินสำาหรับอาสาสมัคร เพื่อการสั่งสมบุญ 49 จากพี่ถึงน้อง เกร็ดเรื่องราวดีๆ จากอดีตอาสาสมัคร ถึงอาสาสมัครใหม่ 50 ขำาขันและการ์ตูนพี่อ้วน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ขำาๆ หลังงานบุญ แก้ที่ผิดจากเล่มที่แล้ว

V-Clean V-Care V-Move V-Rose Super V-Rose V-Car V-Monk

ผู้รับบุญทำาความสะอาดถนนล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน ผู้รับบุญทำาความสะอาดถนน ในวันที่พระเดินธุดงค์ ทั้งก่อนและหลัง ผู้รับบุญบริการพาสาธุชนเข้าพื้นที่ ตามจุดต่างๆ ผู้รับบุญโปรยกุหลาบตามเส้นทางเดินพระธุดงค์ ผู้รับบุญประชาสัมพันธ์ ชวนคนมาโปรยกุหลาบ ผู้รับบุญขนดอกกุหลาบไปตามจุดต่างๆ ผู้รับบุญแจกบัตรรับพระให้กับผู้มาร่วมพิธี


พระมหาสุทธิชัย สุทธิชโย

P.M.S.

งานวีสตาร์มีความสำ�คัญอย่างมาก และเรื่ อ งของระบบการบริ ก าร เพราะว่ า พระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ ท่ า น ซึ่งพวกเราพยายามที่ ตั้งใจที่จะสร้างผู้นำ �เยาวชนฟื้นฟูศีลธรรม ต้อนรับทั้งหลาย โลก เพราะถ้าเด็กเหล่านี้เป็นผู้นำ�เยาวชน จะทำ � ให้ เ ด็ ก ดี วี ส ตาร์ ไ ด้ รั บ ความสะดวก ฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้ อนาคตของประเทศที่ และทุ ก อย่ า งก็ เ ป็ น ไปโดยระบบระเบี ย บ จะพัฒนาก็จะเจริญรุ่งเรือง เด็กเหล่านี้ก็จะ เรียบร้อย สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่ฝังอยู่ใน ช่วยกันดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ใจของเยาวชน ความเรี ย บร้ อ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งเกิ ด ไปอีกยาวนาน ดังนั้นงานวีสตาร์จึงเป็นงาน จากความพร้อมตั้งแต่ตอนเช้า ต้อนรับเขา สำ�คัญและมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง ซึ่ ง การที่ เ ด็ ก ทั้ ง หลายมารวมพลั ง อย่างดี ให้การบริการเขาอย่างดีและเป็นต้น แบบให้อย่างดี กั น ที่ วั ด พ ร ะ จนกระทั่ ง เขา ธรรมกายแล้ ว นี่ อาสาสมัครทุกคนถือว่าเป็นต้น ต้ อ งได้ ตั ว อย่ า ง บุญต้นแบบ สิ่งที่เราแสดงออกไปจะ มี ใ จที่ พ ร้ อ มที่ จะรองรั บ การ ดีๆกลับไป สถาน อยู ใ ่ นใจของเด็ ก ๆ สั ก วั น หนึ ง ่ เขาจะได้ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ที่ ต้ อ ง ส ะ อ า ด เ รี ย บ ร้ อ ย เ ป็ น เอาเราเป็นแบบอย่างและก็ทำ�ในสิ่งที่ จากหลวงพ่อ ระบบระเบียบ เราทำ�ในวันนี้ ก็คือ มาเป็นอาสาสมัคร สิ่ ง ที่ พ ว ก เราได้ทำ�กันมา ดู แ ล้ ว เป็ น ที่ ตั้ ง ของพระพุ ท ธศาสนา ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั น แห่ ง ศรั ท ธาและ งาน ตั้งแต่เช้า เลื่อมใส เพชร พลอยขยะที่ทิ้งก็ต้องไม่มี แล้วก็เรื่องของ จนกระทั่งมาถึงตอนเย็น เด็กเป็นล้านคนมา บุคคล บุคคลก็คือพวกเรานั่นแหละใน นั่งสมาธิพร้อมๆกัน ถือเป็นภาพมหัศจรรย์ ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบางคนก็ แล้ว แม้แต่ CNN ซึ่งเป็นช่องข่าวระดับโลก อายุเท่าๆกับ V-Star เลย มาทำ�หน้าที่เป็น ยังเอาไปลงข่าว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำ�เป็นบุญที่ยิ่ง ตั ว แทนหลวงพ่ อ เป็ น เจ้ า ของวั ด ซึ่ ง อยู่ ใ น ใหญ่ เราก็จะต้องปรับปรุงพัฒนาทุกเรื่องให้ สายตาอยู่ในใจของพวกเขาตลอด ดั ง นั้ น อาสาสมั ค รทุ ก คนถื อ ว่ า ดีขึ้น ให้เป็นอาสาสมัครที่สมบูรณ์เป็นต้น เป็ น ต้ น บุ ญ ต้ น แบบให้ กั บ เยาวชนทั้ ง สิ้ น บุญต้นแบบได้ และพัฒนาระบบต้อนรับ ทั้งความคิด คำ�พูด การกระทำ� สิ่งที่เรา บริการ เพื่อยกศรัทธาของทุกคนให้มีแรง แสดงออกไปจะอยู่ ใ นใจของเด็ ก เหล่ า นั้ น บันดาลใจ มีเป้าหมายสูงส่งกลับไป ตลอด สักวันหนึ่งเขาจะได้เอาเราเป็นแบบ จะได้เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการที่จะฟื้นฟูกอบ อย่างและก็ทำ�ในสิ่งที่เราทำ�ในวันนี้ ก็คือ กู้พระพุทธศาสนาในอนาคตตามที่พระเดช มาเป็นอาสาสมัครของวัด มาเป็นอาสา พระคุณหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้ สมัครของพระพุทธศาสนา

V-PEACE 5


โอวาทพระเทพญาณมหามุนี

พระเดชพระคุณหลวงพ่อธมฺมชโย

ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า จงใช้เวลา ใช้ชีวิต ให้มีคุณค่า สูงส่ง ดำารงสถานะของผู้ให้ไว้เสมอ เมื่อนั้นความปิติโสมนัสจะเกิดขึ้นแก่ใจ แล้วจงก้าวต่อไปด้วยความเชื่อมั่น พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ดวงใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ด้วยความจริงใจ และอภัยทาน เมื่องานสำาเร็จ ทุกๆคนก็จะสำาเร็จไปด้วย

6 V-PEACE


คำ�สอนคุณยย�ยอ�จ�รย์ มห�รัรัตนอุบ�สิ �สิก�จัจันทร์ ขนนกยูง

เมื่อตกลงกันว่าจะสร้างวัดกัน และได้รับที่ดิน ๑๙๖ ไร่มาแล้ว คุณยายก็เรียกประชุมและให้โอวาทว่า “เราจะสร้างวัดใหญ่ ชาตินี้เราคงสร้างได้วัดเดียว เป็นวัดใหญ่ที่ดินตั้ง ๑๙๖ ไร่ เมื่อ สร้างแล้วคนอย่างเราทำาเอาบุญ ทำาแล้วจะต้องทำาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้สุดฝีมือกัน เมื่อทำากันสุดฝีมือแน่นอนเราหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องเถียงกันทะเลาะกัน เพราะเรายัง ไม่หมดกิเลส ความเห็นจะให้ตรงกันทุกครั้งนั้นไม่ได้หรอก ยายขอให้พวกเราถามตัว เองตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยว่า “ใครคิดว่าต่อไปข้างหน้า ถ้าเถียงกันแล้ว ทะเลาะกันแล้ว อดจะโกรธกันไม่ได้ ให้ถอยออกไปนั่งข้างหลัง ถ้าใครคิดว่าทะเลาะกันแล้ว เถียงกันแล้ว จะไม่โกรธกัน ก็ขยับขึ้นมานั่งใกล้ยาย” .................................................................................. ปัจจุบันเป็นยุคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก มีบุญให้เราได้รับกันมากมายจน ท่วมท้น แม้การประชุม ต่างคนย่อมมีความเห็นที่ต่างกัน อยากให้ลูกหลานยายทุกคน ได้น้อมนำาโอวาทอันทรงคุณค่านี้มาตักเตือนตนเองเสมอ ถ้ามีอะไรขึ้นมาเถียงกัน ขัดอกขัดใจกัน ให้นึกถึงโอวาทตอนเริ่มสร้างวัด มันก็จะดับลงไปเอง

V-PEACE 7


องศาทีม

: Meen

สวัสดีค่ะ อนุโมทนาบุญกับวันรวมพลังเด็กดี V-star ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะ และกลับมาพบกันอีก ครั้งในเดือนมีนาคม เดือนที่เราจะได้สว่างไสวด้วยแสง ประทีปนับล้านเต็มลานธรรมตั้งแต่ต้นเดือน เพื่อถวาย เป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา องศาทีมฉบับนี้จึงขออาสา “จุดไฟ” ไขข้อข้องใจเรื่องทีมกันค่ะ เชื่อว่าหลายๆ คนคง สงสัย และถามกันว่า V-PEACE 1,000 ทีม คืออะไร ทำาไมต้อง 1,000 ทีมด้วย คำาถามนี้มีคำาตอบค่ะ

V-PEACE 1,000 ทีม หรือ อาสาสมัคร 1,000 ทีม เกิดขึ้นเพื่อให้การ ต้อนรับบริการสาธุชนล้านคนที่จะมารวมกันที่วัดพระธรรมกายสมบูรณ์แบบ น่าประทับใจ เป็นงานบุญที่ใครมาก็ปลื้ม ประทับใจตั้งแต่มาถึงวัด อยู่ร่วมพิธี จนกระทั่งกลับออกไปจาก วัดของเรา หรือที่เราพูดกันติดปากว่า “มา อยู่ กลับ ประทับใจ” สามารถจัดงานบุญรวมคน ล้านได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ศักดิ์สิทธิ์ เปิดใจชาวโลกที่ได้มาร่วมงานหรือแม้เพียงได้ เห็นภาพก็เกิดศรัทธาทันที อยากมาทำาความดี อยากมาสร้างบารมีร่วมกัน ระบบทีมสำาหรับอาสาสมัครจะทำาให้ดูแลกันได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ไม่มีใครมาเป็นอาสาสมัครแล้ว ต้องนั่งเหงาอยู่คนเดียว ได้เค้นศักยภาพของตนเองออกมาใช้พร้อมๆ กับได้บุญบารมี ติดตัวไปด้วย ผ่านการดูแลคนในทีมและการรับบุญตามที่ได้แบ่งบุญให้ การรับบุญก็จะเป็น ระบบยิ่งขึ้น เพื่อการรองรับสาธุชนได้อย่างดีขึ้น

1,000 8 V-PEACE


ที่สำาคัญ ระบบทีมจะช่วยปรับระบบ การดูแลคนของอาสาสมัครให้ยั่งยืน และ ขยายคนให้มากขึ้นเพื่อให้ทันกับงานบุญ ทั้งในวัดและนอกวัด ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เริ่มง่ายๆ เติมกำาลังใจให้ตัวเราจนเต็ม “จุดไฟ” ไขข้อข้องใจกันไปแล้ว ก็อย่าลืม “จุดไฟ” ในตัวของเราให้พร้อมสร้างทีมกัน เปี่ยมล้นปรี่ แล้วไปชักชวนเพื่อนๆ อีก 5 คน มารวมกันเป็น 1 ทีม ส่วนใครที่มีทีมอยู่แล้ว นะค้า ก็ชักชวนเพื่อนๆ ในทีมให้มาทำาหน้าที่อาสา สมัครกันอย่างตลอดต่อเนื่อง และตัวเราก็ อย่าลืมมาด้วยนะคะ พิเศษ!! สำาหรับเดือนนี้ขอเสนอ “ภารกิจซ่าส์ ท้าทุกทีม” ให้แต่ละทีมได้สนุกร่วมกัน ใกล้ชิด กันมากขึ้น ด้วยภารกิจง่ายๆ สนุกๆ ที่เปลี่ยน ไปทุกสัปดาห์ ติดตามได้ที่หัวหน้าทีม ผู้ ประสานงานแผนก หรือ Facebook ในกลุ่ม “V-PEACE” ค่ะ มาใช้เรี่ยวแรง ความคิด สติปัญญาของ เรา เอาบุญไปด้วยกันเยอะๆ นะคะ สู้ๆ ค่า

V-PEACE 9


ยินดีที่ได้รู้จัก

: MindWin สวั ส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า น วั น นี้ จ ะพาไปไปรู้ จั ก กั บ พี่ ๆ นั ก สร้ า ง บารมีที่เคยเป็นอาสาสมัคร และ ปัจจุบันได้เข้ามาสู่เป็นเจ้าหน้าที่เขตใน ค่ะ สำาหรับฉบับนี้พี่ก็จะพาน้องๆไป รู้จักกับ “พี่ปาหนัน” พี่สาวที่แสนดีที่ น้องหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับ พี่ปาหนันอยู่บ้างแต่ใครที่ยังไม่รู้จักพี่ ปาหนันนั้นเรามา “ยินดีที่ได้รู้จัก” กับพี่ปาหนันพร้อมๆกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ปาหนัน อยากให้พี่ปาหนัน ช่วยแนะนำาตัวให้น้องๆรู้จักสักนิดค่ะ ชื่อ ปาหนัน ประดุจพงษ์เพชร ปัจจุบัน เป็น อุบาสิการุ่น15 รับบุญที่สำานักศรัทธาภิ บาลวัดพระธรรมกายคะ

ปัจจุบันรับบุญทำาหน้าที่อะไรบ้างคะ บุญหลัก เป็นเลขานุการต้อนรับบริการ และเลขานุ ก ารคณะกรรมการจั ด งานบุ ญ จะคอยทำ า หน้ า ที่ รั บ นโยบายวางแผนและ กระจายงาน ดูแลประสานงานให้การจัดงาน บุญเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย โดย มีอาสาสมัครแต่ละกองของสำานักศรัทธาภิ 10 V-PEACE

บาลเป็นผู้ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง บุญเสริม. เป็นพิธีกร รายการ DMC Time รายการ DMC news และบรรยาย เสี ย งในรายการD-Star.ทางสถานี วิ ท ยุ โทรทัศน์พระพุทธศาสนาDMC Channelค่ะ

พี่ ห นั น เริ่ ม ต้ น ในเส้ น ทางการสร้ า ง บารมีมาอย่างไรคะ พ่อพาเข้าวัดค่ะ เข้าวัดครั้งแรกอายุ 12ขวบ เมื่อปี2528 ก็เป็นอาสาสมัครเลย ค่ะ แล้วก็มาสร้างบารมีต่อเนื่อง (ปัจจุบัน ก็ชวนพ่อบวช รับบุญอยู่วัดพระธรรมกาย ได้16 พรรษาแล้วค่ะ) สรุปว่าพ่อพาเข้าวัด


ลูกชวนพ่อบวช “ปลื้มนะ” เอาบุญมาฝากค่ะ พอพี่เรียนจบปวส. จากสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ ปีพ.ศ.2537 ก็ตัดสินใจเข้าวัดสร้างบารมีในฐานะ “เตรียม อุบาสิกา” คือ เข้ามาช่วยงานบุญประจำ�ใน วั ด และเรี ย นไปด้ ว ยแต่ เ ป็ น ประเภทสร้ า ง บารมีเป็นหลัก

เมื่อก่อนตอนเป็นอสม.พี่หนันมีวิธีการ อย่างไร สอนตัวเองอย่างไรให้ได้มาวัด สร้างบารมีอย่างต่อเนื่อง คือตอนเป็นอาสาสมัคร มันสนุกและ ก็ได้บุญมาก เราได้ฝึกตัวเองหลายด้าน เช่น การคิดที่เป็นระบบ การวางแผนงาน การ ทำ�งานเป็นทีม และก็ทำ�งานร่วมกัน อยู่ด้วย กัน รักกัน แบบเป็นพี่เป็นน้องกัน เคารพกัน ตามภันเต ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือมี บุญเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้นอะไรๆก็ยอมกัน ได้เพื่อให้งานบุญที่ทำ�สำ�เร็จ แล้วทุกคนก็ได้ บุญ ที่สำ�คัญเวลานั่งสมาธิแล้วเราจะสุขใจ ได้ทบทวนบุญในสิ่งที่เราทำ�ด้ายความทุ่มเท เราจึงติดในบุญและสร้างบารมีมาได้อย่าง ต่อเนื่องค่ะ

อยากให้พี่หนันช่วยเล่าบรรยากาศการ สร้างบารมีตอนนั้นให้น้องๆฟังหน่อยคะ การรับบุญเป็นอาสาสมัครสมัยก่อน วัน เสาร์ก็เข้าวัดมาเตรียมงานกัน เวลารับบุญ ก็จะมีพี่ๆอาสาสมัครพี่อุบาสก อุบาสิกา หรือพระอาจารย์ มาคอยเล่าธรรมะให้ฟัง

แล้วก็บอกถึงอานิสงส์บุญในสิ่งที่เราได้ท�ำ ใน แต่ละอย่างจึงทำ�ให้เราติดในบุญและรู้คุณ ค่าในสิ่งที่ทำ� ทำ�ด้วยความเต็มใจอิ่มใจ แล้ว ก็มีความสุขใจ แม้ว่างานบุญบางอย่างจะ ยากลำ�บาก เหน็ดเหนื่อย อดหลับอดนอน พอวันอาทิตย์เสร็จงานก็จะประชุมสรุปงาน กัน อธิษฐานจิตร่วมกันตอกย้�ำ เป้าหมาย การสร้างบารมี แล้วค่อยกลับบ้าน เมื่อนึก ย้อนกลับเราจะปลื้มในบุญที่เราได้ทุ่มเทแรง กาย แรงใจในกิจกรรมนั้นๆแล้วตอนเป็น อาสาสมัครวัยละอ่อนรับบุญเท่าไหร่ไม่รู้จัก หมดแรงค่ะ ล่วงเลยมา 27 ปีแม้ร่างกาย จะอ่อนล้าบ้าง แต่หัวใจไม่อ่อนแรงค่ะ 555 ต้องสร้างบารมีกันต่อไป

อะไรที่ เ ป็ น จุ ด ทำ � ให้ พี่ ห นั น ตั ด สิ น ใจ เข้ า มาสร้ า งบารมี เ ขตในและมี เ ป้ า หมายการสร้างบารมีอย่างไรคะ จุดที่ตัดสินใจเข้าวัด คงเป็นบุญเก่า ได้ช่องค่ะ คือวันครูวิชชาธรรมกายปีพ.ศ. 2537 ตอนนั้นอายุ21ปี เพิ่งจบปวส.พอดี เกิดคำ�ถาม ในใจ2คำ� คือ”บุญ” และ “ตาย” ถามตั ว เองว่ า บุ ญ เราเยอะแค่ ไ หนถ้ า ตาย V-PEACE 11


ตอนนี้ เพราะชีวิตคนเราไม่ แน่นอน จากคำ�ถามในใจจึง เป็นคำ�ตอบให้เลือกมาสร้าง บารมีเพื่อสะสมบุญให้มากๆ และทุกคนในบ้านก็สนับสนุน สร้ า งบารมี ไ ด้ อ ย่ า งสบายใจ ไม่มีกังวล และเพื่อความสุข อันยาวนานและประณีตกว่า บนโลกมนุษย์ ในชีวิตหลังค วามตาย คือดุสิตบุรีที่พัก ระหว่ า งทางวงบุ ญ พิ เ ศษที่ ปรารถนาค่ะ เป้าหมายการสร้างบารมี ก็ มีโอวาทครูบาอาจารย์อยู่ในใจเสมอว่า การ ทำ�งานร่วมกันเถียงกันได้ทะเลาะกันได้ แต่ อย่าโกรธกันข้ามคืน จึงเป็นคนอารมณ์ดี ไม่ โกรธใคร แล้วก็แผ่เมตตาทุกคืน ชีวิตหลับ ตื่ น ที่ ศู น ย์ ก ลางกายก็ มี ค วามสุ ข ใจในการ สร้างบารมี และจะใช้ความรู้ความสามารถที่ มีให้เกิดประโยชน์ในงานพระศาสนาให้มาก ที่สุด และจะสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะไป จนสุดลมหายใจ ถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ

งานv-star ครั้งที่ 6 เตรียมงานอย่างไร แล้วปลื้มอะไรมากที่สุดคะ สำ�หรับการจัดงานครั้งนี้มีเวลาน้อย มากในการเตรียมงาน เพราะก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่และทีมงาน ต้องไปรับบุญต้อนรับ พระธรรมทายาทเดินธุดงค์สถาปนาเส้นทาง มหาปูชนียาจารย์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำ�หรับ 12 V-PEACE

ทีมงานยอดนักสร้าง บารมีค่ะ แม้เวลา เตรี ย มงานจะน้ อ ย ก็ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ในการตั้ ง รั บ อย่ า ง ดีคะ งานมาร์คจุด เพื่ อ เตรี ย มพื้ น ที่ นั่ ง นับล้านจุด งานจุด บริการต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น ระบบอาหาร น้ำ�ดื่ม พยาบาล ติดต่อสอบถาม ฯลฯ สุดท้ายพี่ก็.....ปลื้มใจ กับระบบการให้บริการข้อมูล การประสาน งาน ให้ทุกอย่างในงานเป็นไปด้วยความราบ รื่น และโดยเฉพาะระบบแก้ปัญหาคนพลัด หลง ของจุดติดต่อสอบถาม ที่พัฒนามา อย่างต่อเนื่องใช้มาหลายงานแล้วค่ะ ทุกวัน นี้ก็มีทีมงานติดต่อสอบถามและทำ�งานเป็น ระบบดีมากค่ะ ช่วยแก้ปัญหา ให้ทุกคน มา อยู่กลับ ประทับใจค่ะ อี ก ปลื้มนะคะ ปลื้มตอนเห็น เด็กดีV-star เต็ม ลานธรรม อันนี้ต้องยกนิ้วให้หัวหน้าของ ฝ่ายงานบุญทุกกอง ของสำ�นักศรัทธาภิบาล ค่ะ ที่ระดมความคิด จัดการ วางแผนให้การ เคลื่อนนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ทีมงานทุกคนเปรียบเหมือนนาฬิกา ที่ทุกเข็มมีความสำ�คัญ ทั้งเข็มบอกวินาที เข็มสั้นบอกนาที และ เข็มยาวบอกชั่วโมง ทุกเข็มมีแกนกลางเดียวกันเป็นจุดยึด แล้ว เดินหน้าไปเพื่อบอกเวลา


ทีมงานทุกคน มีหน้าที่ ที่แตกต่าง เป็นส่วน ประกอบที่สำ�คัญของกันและกัน ทำ�ให้งาน บุญสำ�เร็จ แล้วได้บุญไปพร้อมๆกัน โดยมี ศูนย์กลางกาย ศูนย์กลางใจ มีผู้น�ำ ที่ดี มี เป้าหมายเดียวกันค่ะ นั่นคือบุญ ที่ทำ�ให้เรา ปลื้มได้ทุกวันค่ะ

สุดท้ายอยากให้พี่หนัน ฝากอะไรถึงน้อง อาสาสมัครที่เข้ามาสร้างบารมีสักนิดค่ะ สิ่งที่อยากฝากไว้ คือ โอวาทพระเดช พระคุ ณ หลวงพ่ อ ที่ เ คยให้ ไ ว้ ส มั ย ที่ พ า น้ อ งอาสาสมั ค รไปกราบท่ า นที่ ศ าลาดุ สิ ต เมื่อ20ปีก่อน หลวงพ่อถามว่า “ ลูกๆ อสม.เหนื่อยไหมจ๊ะ “ ทุกคนตอบเป็นเสียง เดียวกันว่า “ ไม่เหนื่อยแต่ปลื้ม” ไม่ว่ากี่ยุค เราก็ตอบเหมือนกัน เพราะสิ่งที่อาสาสมัคร ทำ�นำ�มาซึ่งความปลื้มใจจริงๆค่ะ พระเดช พระคุณหลวงพ่อกล่าวต่อว่า “ “ หยาดเหงื่อ ที่หลั่ง ต่างกลั่นเป็นบุญ” ลูกๆ อาสาสมัคร จะได้บุญเป็นสองเท่าของสาธุชนที่มาปฏิบัติ ธรรม เพราะทุกคนได้ทำ�หน้าที่แทนหลวง พ่อ ในการต้อนรับบริการ อำ�นวยความ สะดวกให้ทุกคนสบายใจ มีความพร้อมใน การปฏิบัติธรรม เมื่อมาถึงหลวงพ่อ ลูกๆ จะได้บุญจากการทำ�ทาน รักษาศีลและ การปฏิบัติธรรมของทุกคนที่เราดูแล และ อาสาสมัครยังได้เสียสละแรงกายแรงใจ ข้าง นอกเคลื่อนไหว ข้างในหยุดนิ่ง หลวงพ่อ จะเอาลู ก ๆทุ ก คนซ้ อ นในกลางอาราธนา พระพุทธเจ้าในพระนิพพานกลั่นแก้

เติ ม บุ ญ ให้ ทุ ก คนได้ บุ ญ เป็ น สองเท่ า ของ สาธุชนเลยจ๊ะ” สาธุ! สุดท้ายขอให้อาสาสมัครมีความเคารพ มี วินัย มีความอดทน และตรงต่อเวลา ซึ่งจะ เป็นบทฝึกตัวเองให้ได้บุญมากและจะเป็น คนที่มีคุณภาพและคุณธรรมติดตัวไป ไม่ว่า อยู่ตรงไหนทั้งทางโลกและทางธรรม ก็จะ เป็นที่ต้องการของมหาชน ว้ า ว!!เป็ น ประวั ติ ก ารสร้ า งบารมี ที่ น่าติดตามจริงๆค่ะ เข้ามาเป็นอาสาสมัคร ตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี และทำ�หน้าที่มา ตลอดและต่อเนื่อง แม้ร่างกายจะอ่อนล้า บ้างแต่หัวใจไม่เคยอ่อนแรง เป็นการสร้าง บารมีที่ทุ่มเทและทั้งหยาดเหงื่อและแรงกาย อย่างไม่รู้หมด แถมยังได้บอกเล่าถึงโอวาท ของพระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ ที่ ท่ า นได้ ใ ห้ แด่ลูกๆอาสาสมัครที่เราได้ยินกี่ครั้งก็ต้อง บอกว่า “ปลื้ม” ทุกครั้งใช่ไหมคะ ได้รู้จักการ สร้างบารมีของพี่ปาหนันอย่างนี้แล้วก็ต้อง ขออนุโมทนาบุญกับพี่ปาหนันมากๆเลยค่ะ อย่างนี้บอกได้ค�ำ เดียวว่า ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ^______^ V-PEACE 13


“ดวงดาว

เป็นเครื่องนำาทาง แก่นักเดินทางฉันใด

เพราะทุ ก ชี วิ ต ล้ ว นต้ อ งการเครื่ อ งนำ า ทางเพื่ อ เดินไปสู่ความสุข ก็เครื่องนำาทางใดเล่าจะดีเท่า การได้พบบุคคลที่มีคุณธรรมผู้เป็นต้นแบบคอย ชี้นำาในการทำาความดี คุณธรรมความดี ผู้นำาในการทำาความดีจึงเป็นประดุจ ดาวแห่ง ก็เป็นเครื่องนำาชัย ความดี ที่คอยเปล่งประกายแสงแห่งความดีเพื่อ ให้กับทุกคนฉันนั้น” เป็นหลักชัยและเป็นกำาลังใจให้แก่ชาวโลกทั้งหลาย พ้นจากภัยของกระแสกิเลสอันเชี่ยวกราก แต่...การที่จะเป็น ผู้นำาในการทำาความดีมิได้เป็นแค่เพียงด้วยชื่อ เท่านั้น หากจะต้องเป็น แบบอย่างในการทำาความดี เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ บุคคลรอบข้างเกิดกำาลังใจในการทำาความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังเช่นเรื่องราวของนายภเวสี ผู้เป็นประดุจ ดาวแห่งความดีโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้... ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นพระองค์ได้ประทับอยู่ ณ โกศลชนบท ในเมืองนั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อ ภเวสี เขามีบริวารในสังกัดประมาณ 500 คน นายภเวสีได้ชักชวนเหล่าบริวารให้เข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม แม้เขาและบริวารจะเข้า วัดแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ วันหนึ่งเขาได้คิดว่า... เราได้ชักชวนบริวารเข้าวัดแล้ว แต่ทั้งตัวเราและบริวารยัง ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลกันอย่างเต็มที่ อย่ากระนั้นเลยตัวเราผู้เป็นหัวหน้าควรตั้งใจรักษา ศีลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริวาร เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงได้เรียกประชุมบริวารทั้ง 500 แล้วประกาศว่า “ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัด ขอ ให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นพยานให้เราด้วยเถิด” เมื่อได้ฟังดังนั้นเหล่าบริวารทุกคน ต่างก็อนุโมทนาสรรเสริญหัวหน้าของตน หลังจากวันนั้น เหล่าบริวารทั้งหมดก็มาปรึกษากันว่า “หัวหน้าของเราได้สู้ อุตส่าห์ชักชวนให้พวกเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้ว แม้ตัวท่านเองก็ได้ตั้งใจรักษาศีลห้า แล้วทำาไมพวกเราจึงไม่รักษาศีลตามท่านเล่า” เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงได้ชักชวนกันไปหา ท่านภเวสีและกล่าวว่า “ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกเราจะตั้งใจรักษาศีลห้า เช่นเดียว กับท่านหัวหน้า” ฝ่าย ภเวสี เมื่อได้ฟังดังนั้นก็มีความปลื้มอกปลื้มใจเป็นอันมากที่ได้ 14 V-PEACE


เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่เหล่าบริวาร ต่อมาไม่นาน ท่านภเวสีก็มาคิดว่า อันตัวเรานั้นก็เป็นถึงหัวหน้า สมควรที่จะ มีคุณธรรมสูงกว่าลูกน้อง เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาต่อไป เมื่อคิดได้ดัง นั้นแล้วจึงได้เรียกประชุมบริวารทั้งหมดอีกครั้ง ท่านภเวสีได้อนุโมทนากับการรักษาศีลห้าของเหล่าบริวาร และได้ประกาศ ท่ามกลางที่ประชุมว่า...“ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะตั้งใจรักษาศีลแปด ประพฤติ พรหมจรรย์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเพศ เพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้เต็มที่” เหล่าบริวาร ทั้งหมด เมื่อได้ฟังดังนั้นก็ได้ชื่นชมอนุโมทนากับความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของหัวหน้า ของตน ต่อมาในภายหลังเหล่าบริวารก็ได้ไปปรึกษาหารือกัน และไปประกาศต่อท่าน ภเวสีว่า “พวกเราทั้ง 500 ได้ปรึกษากันดีแล้วว่า จะตั้งใจรักษาศีลแปด ประพฤติ พรหมจรรย์เช่นเดียวกับท่านหัวหน้า” ท่านภเวสีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจ และหลังจากนั้นทั้ง หัวหน้าและบริวารต่างก็ตั้งใจรักษาศีลแปด และเพิ่มข้อวัตรปฏิบัติเพื่อฝึกฝนคุณธรรม ในตนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ต่อมาท่านภเวสีได้ตัดสินใจออกบวชในสำานักของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนเหล่าบริวารเมื่อเห็นเจ้านายออกบวชแล้ว ก็พร้อมใจกันออกบวชตามเจ้านาย ของตน เมื่อบวชแล้ว ภเวสีภิกษุก็ได้ตั้งใจบำาเพ็ญสมณธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่นานนัก ก็ได้บรรลุธรรมเป็น พระอรหันต์ ส่วนเหล่าบริวารก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ต่างตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเอา ท่านภเวสีภิกษุ เป็นต้นแบบ และได้บรรลุธรรมเป็นพระ อรหันต์ตาม ๆ กันไปทั้งหมด จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า...ผู้นาำ ในการทำาความดีนั้นเป็นบุคคลสำาคัญของโลก เมื่อบังเกิดขึ้น ณ ที่แห่งใด ก็จะสามารถนำาพาชาวโลกไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ ดังนั้น พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้เล็งเห็นความสำาคัญ และดำาริให้มีโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นโดยการสร้างผู้นำาเยาวชนต้นแบบในการ ทำาความดีหรือที่เรียกว่า เด็กดี V-Star ขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนดูว่า แม้เด็กตัว เล็ก ๆ ก็สามารถทำาความดีได้ ปัจจุบันโครงการ เด็กดี V-Star นี้ได้กลายเป็น ดาว แห่งความดี ที่จรัสแสงนำาทางชีวิตนับหลายล้านคนให้เดินไปสู่เส้นทางแห่งความดีที่มี จุดหมายปลายทาง คือ ความสุขที่แท้จริง V-PEACE 15


16 V-PEACE


Spiritual

: Ying

…ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์ และมักจะปวดศีรษะอยู่เป็น ประจำา เขาได้ประกาศว่าจะให้รางวัลอย่างงามแก่คนที่สามารถรักษาอาการปวดศีรษะของเขาได้ หลายคนรวมทั้งหมอที่เชี่ยวชาญต่างก็มาเสนอแนะวิธีรักษาโรคปวดศีรษะของเศรษฐีผู้นี้ แต่ไม่มีใครสามารถทำาให้เขาดีขึ้นได้ อยู่มาวันหนึ่ง มีฤาษีตนหนึ่งมาเยี่ยมท่านเศรษฐี เศรษฐีได้บอกเกี่ยวกับโรคประจำาตัวของ เขาให้ฤาษีทราบ ฤาษีจึงบอกกับท่านเศรษฐีว่า “โธ่เอ้ยวิธีรักษาอาการปวดหัวของเจ้ามันง่าย นิดเดียวนั่นก็คือเจ้าจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาแล้วอาการโรคของเจ้าจะหายไป” เศรษฐีดีใจมากและคิดว่าสิ่งที่ฤาษีแนะนำาเขานั้นเป็นสิ่งที่ทำาได้ง่ายมาก วันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีจึงจ้างช่างทาสี หลายร้อยคน มาช่วยกันทาสีของหมู่บ้านให้เป็นสีเขียวทั้งหมด นอกจากนี้ด้วยความที่รวยมาก ยังซื้อเสื้อผ้าให้กับคนในหมู่บ้านทุกคนใส่ ในตอนนี้ไม่ว่าท่านเศรษฐีมองไปทางใดก็จะเป็นสีเขียวตลอดเวลาตามคำาแนะนำาของฤาษี อาการปวดศีรษะของเขาก็เริ่มดีขึ้นๆ เขาเริ่มเป็นคนยิ้มง่ายและมีความสุขมากขึ้น สองสามเดือนถัดมา ท่านฤาษีได้กลับมาเยี่ยมเศรษฐีอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ต้องเผชิญกับช่างทาสีคนหนึ่งซึ่งร้องตะโกนว่า “หยุด หยุด ท่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้ในชุดนี้ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะทาสีท่านให้เป็นสีเขียวก่อน” ฤาษีก็รีบวิ่งและหนีเข้าไปในบ้านของเศรษฐีได้ในที่สุด ฤาษีได้พบกับเศรษฐีในบ้านและตำาหนิว่า “ทำาไมเจ้าถึงเสียเงินทองและ เวลามากมาย เพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวเจ้าเล่า เราไม่ได้บอกให้เจ้าไปเที่ยวทาสีทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเลย เจ้าเพียงแค่สวมแว่นตาสีเขียวเท่านั้น เจ้าก็จะมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเป็นสีเขียวแล้ว” หากเราต้องการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัว เราไม่จำาเป็นต้องเปลี่ยนทุกคนหรือทุกอย่าง เราเพียงแต่เปลี่ยนตัวของเราเองก่อน แล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งรอบตัวของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

18 V-PEACE


BeHinD

the

SCeNe

Behind of

28 มกราคม 2555

20 V-PEACE


นุโมทนากับบุญใหญ่ที่ผ่านมา กับ การสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและรัก ในพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรมวันรวม พลังเด็กดี V-Star ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6 แล้ว สมกับเป็นการ Change the World จริงๆ เพราะในงานนี้น้องๆได้พบกับนิทรรศการ จากทั่วโลก โดยเจ้าของประเทศตัวจริง พบ กับนิทรรศการบุคคลระดับโลกที่ change the world ที่เราควรรู้จัก และที่ขาดไม่ได้ เลยก็คือ นิทรรศการประวัติการสร้างบารมี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ change the world ด้วยการทำาให้คนเข้าถึงธรรม ซึ่งในงาน ยังได้มีการจำาลองกายเนื้อท่าน มาในท่านั่งขัดสมาธิ ราวกับได้อยู่ต่อหน้า พระพักตร์ท่านจริงๆ

ความท้าทายของงานในครั้งนี้ก็คือ กว่าที่เหล่า V-PEACE จะเสร็จภารกิจบุญ ต้อนรับพระธุดงค์ในวันที่ 25 มกราคม จึงมี เวลาเตรียมงาน V-Star เพียง 2 วันเท่านั้น ทำาให้เหล่า อาสาสมัคร V-PEACE ต้องสละ กำาลังบางส่วนจากการต้อนรับพระธุดงค์ มา เตรียมงานที่วัดพระธรรมกาย เพื่ อ ต้ อ นรั บ เด็ ก ๆที่ ม าให้ ดี ที่ สุ ด อาสาสมัคร V-PEACE จำาเป็นที่จะต้อง เตรียมระบบต่างๆ ในการตั้งรับ ทั้งเรื่องของ พิธีกรรม พื้นที่พักค้าง อาหาร น้ำาดื่ม พื้นที่ นั่งในสภา วิหารคด ลานธรรม และอื่นๆอีก มากมาย

เด็กดีจากทั่วประเทศ

ผู้ดูแลการประเมินศีลธรรม และดูแลเด็ก V-star

ผู้จัดฐานกิจกรรมฐานต่างๆ

ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงานบุญ V-PEACE 21


เมื่อรถของเด็กๆมาถึงวัด V-peace ต้องพร้อมรับ งานเบื้องหลังส่วนแรกคือ อาสาสมัครจราจร เป็นงานที่ หนักมาก เพราะด้วยพื้นที่ของวัดที่กว้าง และรถที่เข้ามา เวลาพร้อมๆกันเป็นจำานวนมาก ทำาให้ต้องมีอาสาสมัคร จำานวนมากที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่ และเริ่มลงงานตั้งแต่เวลา ตี2 เพื่อพร้อมรองรับรถคันแรกที่มาถึง และยังเป็นอาสา สมัครที่กลับหลังสุด เพราะต้องส่งรถคันสุดท้ายให้กลับโดย สวัสดิภาพ เมื่อรถเข้ามาแล้วจะไปลงทะเบียน ดูแลโดยแผนก ชานชาลา และเข้าไปสู่ลานจอดต่างๆที่เตรียมไว้โดยแผนก เส้นทางและแผนกจัดจอด ซึ่งจะคอยดูความเรียบร้อยของ การเข้าจอด ทั้งหมดจะมีแผนกข้อมูลคอยดูเรื่องภาพรวม ของงานจราจร การเข้าออก และประสานงานจุดจอดต่างๆ

22 V-PEACE


เมื่อเด็กๆ และสาธุชนลงจากรถแล้ว ก็จะ ได้พบกับเหล่า V-Peace ปฏิสันถาร ที่ท�ำ หน้า ท่ีต้อนรับ เพื่อให้ผู้่ที่ได้มาวัดรู้สึกอบอุ่นใจ ซึ่งใน บุญนี้ก็ต้องมีอาสาสมัครจำ�นวนมาก ในการต้อน รับทุกๆจุดในวัด เนื่องจาก ทางเข้าของพื้นที่ มี หลายจุด และแต่ละจุด ก็จะต้องยืนเรียงเป็นกลุ่ม ใหญ่ เพื่อให้มีพลัง โดยต้องแบ่งกัน 2 ผลัด ใน การยืนต้อนรับ และพูดสร้างความเบิกบานตลอด เวลาต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง

V-PEACE 23


และการที่ ต้ อ งอยู่ ต ลอดทั้ ง วั น อาหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มาก ซึ่ง ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารเตรี ย มอาหารและน้ำ า ดื่มให้เพียงพอกับคนที่มาอยู่และทาน อาหารพร้อมๆกันนับล้านคนนั้น ไม่ใช่ เรื่องง่ายเลย ต้องมีการเตรียมอย่างดี เนื่องจากอาหารนั้น ถ้าวางแผนไว้ไม่ดีก็ เตรียมไม่ทัน ถ้าทำาไว้นานเกินไปอาหาร ก็เสีย แม้เตรียมไว้จำานวนมาก ก็ต้อง บรรจุให้ทันกับการนำาไปใช้ในวันงาน ในการทำาสิ่งต่างๆเหล่านี้ อาสา สมั ค รฝ่ า ยโภชนาการต้ อ งรั บ หน้ า ที่ สำาคัญมาก อาสาสมัครโภชนาการจะ

24 V-PEACE

ต้องบรรจุข้าวให้ทันกับเวลา ซึ่งในงาน V-Star ครั้งนี้ ต้องใช้ทั้งข้าวหุง ข้าว กระป๋อง และกับข้าวกระป๋องเนื่องจาก ว่ามีเวลาเตรียมตัวที่น้อยมาก จึงต้องใช้ อาหารกระป๋องมาช่วยเสริม น้ำาดื่ม ที่ดูแลและให้บริการโดย อาสาสมัครธรรมวารี ที่บริการน้ำาดื่ม อโนดาต และน้ำาถุงต่างๆ ทั้ง วิหารคด และสภาธรรมกายสากล รวมทั้งหมด หลายสิบจุด โดยมีน้องๆอาสาสมัคร และอาสาสมัครพิเศษจากโรงเรียนต่างๆ มาช่วยกันอย่างเบิกบาน


ตลอดทั้งวัน ภารกิจต่างๆของ VPEACE นอกจากจะให้บริการตามจุด บริการต่างๆแล้ว ยังมีหน้าที่ดูแลความ เรียบร้อยทั้งในพื้นที่สภาธรรมกายสากล มหารัตนวิหารคด โดยต้องดูในเรื่องของ ความสะอาด บรรยากาศที่ดีสงบ สุขภิมานสรานรมย์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังดูแลการแจกภาพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถึงมือน้องๆทุก คนให้ได้ ถ้าไม่พอก็ต้องติดต่อเพื่อนๆ V-PEACE ที่ยังมีเหลือ เพื่อให้ V-Star ได้น�ำ ไปร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ และนำ� กลับไปบูชาที่บ้านของตนเองต่อไป

เรื่องของความสะอาด ที่ก่อให้ เกิดทั้งความสงบและสบายตา น้องๆ อาสาสมัคร V-PEACE จะตรวจตรา เพชรพลอยในพื้ น ที่ ที่ ต นเองดู แ ลให้ เรียบร้อย อย่างเต็มที่

V-PEACE 25


เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำาพิธีกรรม และการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ในการจัดคนจำานวนนับล้าน ให้ สามารถถ่ายภาพหมู่ได้อย่างเป็นระเบียบไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การสื่อสารเพื่อให้คนปฏิบัติตามนั้น ในการทำาความ เข้าใจให้ตรงกันกับคนจำานวนมากๆ วิธีการสื่อสารจะต้อง เข้าใจง่ายที่สุด ดังนั้นที่ลานธรรม จึงจำาเป็นต้องทำาสัญลักษณ์ ต่างๆ ในการยืน และการทำาพิธีกรรม เพื่อใช้ช่วยในการสื่อสาร และการสังเกต ทั้งลานธรรม ซึ่งมีความกว้าง 1 ตารางกิโลเมตรนั้น ต้องเตรียมจุดสัญลักษณ์ทั้งสิ้นนับล้านจุดทั่วทั้งพื้นที่

หากนับเพียงเฉพาะจุดตรงส่วนของการรับทุนซึ่งอยู่ทาง ด้านหน้าของเจดีย์นั้น มีอยู่กว่า 60,000 ทุน แต่ละทุนประกอบ ไปด้วย 1.วงกลมสีเหลืองสำาหรับยืน รวมกว่า 60,000 จุด 2.ลูกศรสีแดง สำาหรับหันเดินไปทางโต๊ะรับทุนถึง 60,000 จุด 3.ลูกศรสีเหลือง สำาหรับให้ยืนหันหน้าไปทางเจดีย์ 60,000 จุด 4.ลูกศร U - Turn สีน้ำาเงิน สำาหรับให้เดินกลับทางขวามือเพื่อไป ยังจุดยืนเดิมกว่า 6,000 จุด 5. วงกลมสีขาว เพื่อเป็นจุดวางขาโต๊ะรับทุนอีก 6,000 จุด 26 V-PEACE


ซึ่ ง ทุ ก ๆจุ ด ทั้ ง หมดนี้ ล้ ว นต้ อ งติ ด ด้ ว ยมื อ เท่ า นั้ น งานนี้ใช้เวลาและอาสาสมัคร จำานวนมากกว่าจะสำาเร็จ ก็ ข ออนุ โ มทนาบุ ญ ในการเตรียมพื้นที่ของเหล่า อาสาสมัคร V-PEACE ที่ สละเรี่ยวแรง และเวลา มา ณ ที่นี้

V-PEACE 27


28 V-PEACE


การลงพื้นที่ในแต่ละงานบุญนั้น ข้อมูลและ ความเข้าใจที่ตรงกันสำ�คัญมาก ซึ่งต้องมีการประชุม กันหลายรอบ โดยอาศัยข้อมูลจากน้องๆอาสาสมัคร V-PEACE ที่ดูแลอยู่ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะ จำ�นวน V-Star ในแต่ห้อง เพื่อที่จะแจ้งยอดมาให้ ส่วนกลางทราบให้เร็วที่สุด เมื่อทราบจำ�นวนเด็กในแต่ละห้องแล้วส่วน กลางจะดำ�เนินการสรุปว่า V-Star ห้องไหนซอยไหน จะเดินไปยังส่วนใดของลานธรรม และจะลำ�ดับการ เดินเข้าพื้นที่ก่อนหลังอย่างไรต่อไป V-PEACE 29


ธง หลากหลายสี จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นอีก หนึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ทำ � ให้ เ ข้ า ใจง่ า ยที่ สุ ด ต่ อ การเดินเข้าพื้นที่ลานธรรม ธงสีเขียว สำ�หรับนำ�ผู้ใหญ่ใจดี เข้าสู่โต๊ะมอบทุน ธงสีเหลือง สำ�หรับนำ� V-Star เข้าพื้นที่รับทุน ธงสีแดง สำ�หรับบอกตำ�แหน่ง พื้นที่ว่างในลานธรรม และยังมีธงสีต่างๆ สำ�หรับการนำ� เข้าพื้นที่แต่ละโซนที่กำ�หนดไว้ ล้ ว นเกิ ด จากการวางแผนในการ ประชุมและสรุปร่วมกัน โดยอาศัยการแจ้ง ตำ�แหน่งจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลภาพรวมจาก มุมสูงเพื่อกำ�หนดการเดินแถวของขบวนธง

30 V-PEACE


ในการเคลื่อนขบวนV-Starเข้า สู่พื้นที่ลานธรรมครั้งนี้ มีความท้าทาย ในการปฏิบัติการหลายอย่าง ตั้ ง แต่ ร ะยะเวลาที่ มี ไ ม่ ถึ ง ชั่วโมง ลำ�ดับการเข้าในพื้นที่ต้องมี ระบบ จากเด็กรับทุนเข้ามาพร้อมกับ V-Star ในวิหารคดชั้น1 สู่โต๊ะรับทุน และวงแหวนในสุดของลานธรรม จาก วิหารคดชั้น 2 สู่วงแหวนถัดมาตาม พื้นที่ที่จัดสรรไว้ แล้วจึงเป็น V-Star จากสภาธรรมกายสากลสู่ลานธรรม ทิศใต้ จนกระทั่งเต็มทั่วทั้งลานธรรม

การเคลื่อนตัวพร้อมๆกัน ของคน เรือนล้านนั้นไม่ง่ายเลย V-PEACE ที่ ทำ�หน้าที่โฟล์วจะต้องคอยฟังสัญญาณ “เดิน หยุด เลี้ยว”ไปยังเส้นทางต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันเส้นทางกันเอง อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด การเสี ย เวลามากขึ้ น ดังนั้นอาสาสมัคร V-PEACE จึงต้อง ตื่ น ตั ว และฟั ง สั ญ ญาณจากคนที่ ดู มุ ม สูงตลอดเวลาเพื่อปรับการทำ�งานตาม สถานการณ์ปัจจุบัน อาสาสมัคร V-PEACE นับพัน ที่ตั้งรับในพื้นที่ลานธรรม จะจัด V-Star เรือนล้านเข้าพื้นที่ แจกพลาสติกรองนั่ง ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย

V-PEACE 31


เมื่อพิธีภาคค่�ำ ใกล้จะเริ่มขึ้น V-PEACE ที่ท�ำ หน้าที่ต้อนรับพระเดช พระคุณหลวงพ่อ จะตั้งแถวทางทิศ ตะวั น ออกของลานธรรมเป็ น แนวยาว เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสงฆ์ และเพื่อ ความเรียบร้อยของเส้นทางเดินรถ เ มื่ อ พิ ธี เ ริ่ ม ขึ้ น อ า ส า ส มั ค ร ทั้งหมดต้องคอยดูแลในพื้นที่ เพื่อให้ ให้ เ กิ ด ความสงบความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง พิธีกรรม และประสานงานแก้ปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีกรรม หลั ง เสร็ จ พิ ธี ก รรมหากมี ก าร พลัดหลง V-PEACE ติดต่อสอบถาม ซึ่งมีอยู่ทุกพื้นที่ในลานธรรม จะตั้งรับ และคอยประสานงานคนพลัดหลง แจ้ง ของหาย ฯลฯ และคอยแก้ปัญหาจนทุก อย่างเรียบร้อยและผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อ ให้เกิดความประทับใจของผู้มาร่วมงาน วันรวมพลังเด็กดี V-Star ในวันนี้ นับเป็นภาพที่ติดตาติดใจพวกเราอาสา สมัคร V-PEACE ที่ได้เห็นภาพตั้งแต่ พื้นที่ที่ว่างเปล่า เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่ เต็มไปด้วยเยาวชนจากทั่วประเทศ เห็น หน้าใสๆรอยยิ้มอิ่มบุญอิ่มใจของเด็กๆ ซึ่ ง เดิ น ทางกลั บ บ้ า นอย่ า งประทั บ ใจ และได้ทำ�หน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของวัด ในการจัดกิจกรรมจนสำ�เร็จ

นับเป็นอีกบุญหนึ่งที่เรา V-PEACE ปลื้ม.....มิรู้ลืม 32 V-PEACE


ขออนุโมทนาบุญ กับผู้มีส่วนร่วม แห่งความสำาเร็จ ในบุญนี้ทุกท่าน


Star of PEACE

รางวัลอาสาสมัครดีเด่นปี2554 ด้านอาสาสมัครต้นแบบ น้องเมจิเข้าวัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ - เข้าวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ ค่ะ ตั้งแต่ สมัยสภาหลังคาจากโน่นเลย เมจิมาเป็นอาสาสมัคร ตั้งแต่เมื่อไร - เริ่มเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ราวเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ สมัยนั้นยัง อยู่ประถมเลยค่ะ ตอนนั้นคิดอย่าง เดียวว่า อะไรก็ได้ที่มีให้ทำา อยากทำา กิจกรรมค่ะ

น.ส.วริทธิ์ธร นามสุวรรณ (เมจิ) คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน ม.ธรรมศาสตร์ สถิติมาเป็นอาสาสมัคร 410 ครั้ง (กุมภาพันธ์ 2555)

ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกต้อนรับระดับโลก กองปฏิสันถาร สำานักศรัทธาภิบาล Facebook: Meiji giroro E-mail : slumber_prince59@hotmail.com 34 V-PEACE

แล้วเข้ามาเป็นอาสาสมัครได้อย่างไร - มีกัลยาณมิตรที่เป็นรุ่นพี่เรียนจินต คณิตด้วยกันตอนนั้นชวนค่ะ พอดี ไม่มีอะไรทำา เลยตัดสินใจตามพี่เค้า มาเปลี่ยนชุด แล้วก็ยิงยาวเป็นอาสา สมัครจนถึงปัจจุบันในที่สุดค่ะ จน บั ด นี้ พี่ ค นนั้ น ก็ ยั ง สร้ า งบารมี ด้ ว ยกั น อยู่ไม่หายไปไหน เห็นแล้วก็อยากให้พี่เค้าได้บุญกับเรา เยอะๆ แล้วก็อยากได้บุญจากน้องๆ เยอะๆด้วยเหมือนกันค่ะ


พระเดชพระคุณหลวงพ่อ งานบุ ญ ใหญ่ ต่ า งๆก็ จ ะรั บ คำ � สั่ ง จากส่ ว น กลางอีกทีนึงค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นงานโฟล์ว สาธุชนหรือดูแลพื้นที่แล้วแต่งานไปค่ะ บอกข้อดีของงานต้อนรับที่เราชอบ - การต้อนรับทำ�ให้เราใจใส เบิกบานตาม สาธุชนไปด้วย บางครั้งที่เรารู้สึกใจมันขุ่นๆ แรงบันดาลใจอะไรในความเป็นอาสาสมัคร หรื อ ยั ง ไม่ ใ สพอแล้ ว ออกไปรั บ บุ ญ ต้ อ นรั บ - ตอนแรกเป็นเด็ก เป็นเด็กพลังเยอะอยาก สาธุชน พอเห็นสาธุชน alert ยิ้มให้เรา ก็จะ ออกแรง อยากมีอะไรทำ�นอกจากนั่งสมาธิ กลับมามองตัวเองว่า แต่พอตอนนี้คิดได้แล้วว่าอะไรที่เป็นคุณ ค่า เป็นคนสร้างบรรยากาศเอง บอกคนอื่นให้ใจ อะไรที่เป็นบุญอยากเก็บให้หมด ใส เราเองก็ต้องใจใสเองก่อนถึงจะส่งความ การรับบุญเป็นอาสา เบิกบานไปยังคน เกณฑ์ ใ นการได้ ร างวั ล ส มั ค ร ไ ด้ บุ ญ เ ป็ น อื่นได้ด้วยเช่นกัน อาสาสมั ค รดี เ ด่ น ด้ า นความเป็ น ต้ น แบบ สองเท่ า ของสาธุ ช น ธรรมดาทั่วไป ปลื้ม สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการ มารั บ บุ ญ วั น อาทิ ต ย์ ส ม่ � ำ เสมอ ใจที่ เ ราก็ เ ป็ น ส่ ว น เ ป็ น หั ว ห น้ า มาเตรี ย มงานที ว ่ ด ั ตั ง ้ แต่ ว น ั เสาร์ เ ป็ น ประจำ � ห นึ่ ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง แผนก รั ก ษาศี ล 8 เป็ น ปกติ ความสำ � เร็ จ และอยู่ - นอกจากเรื่อง นั ง ่ สมาธิ เ ฉลี ย ่ วั น ละอย่ า งน้ อ ย 1.30 ชั ว ่ โมง เบื้ อ งหลั ง ในทุ ก งาน การรั บ บุ ญ แล้ ว บุญ เราต้องใช้ช่วงวัย ยังได้ฝึกฝนอบรม ที่มีพลังทำ�ทุกอย่างให้คุ้มค่าค่ะ ตนเองผ่านงานบุญในแต่ละงานและการร่วม ผ่านไปแล้ว แล้วอาจจะเสียดายและเสียใจ งานกับหมู่คณะอีกด้วย การเป็นอาสาสมัคร ทีหลังได้ค่ะ ทำ�ให้เราได้ฝึกตัวเยอะค่ะ พลังกายพลังใจ ของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เป็นตัวเลข ปกติต้องรับบุญอะไร ในแต่ละอาทิตย์ และอายุการสร้างบารมี อยากสร้างคนดี - โดยส่วนใหญ่ในอาทิตย์ธรรมดา แผนก สร้ า งน้ อ งๆที่ ต ามเรามาที ห ลั ง ให้ พ ระพุ ท ธ ต้อนรับระดับโลก จะรับบุญต้อนรับสาธุชน ศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะ งาน ตรงจุดชานชาลาลงรถบัสค่ะ ก็จะสร้างความ ขยาย คนก็ต้องขยายด้วย และก็ต้องเป็นคน เบิกบานก่อนสาธุชนจะเข้าไปปฏิบัติธรรมกับ ที่มีคุณภาพด้วยค่ะ การทำ�หน้าที่หัวหน้า V-PEACE 35


แผนกก็ เ หมื อ นกั บ การที่ เ ราได้ ดู แ ล หมู่คณะที่ตามมาทีหลัง เป็นการดูแล พระโพธิสัตว์น้อยๆให้หลวงพ่อ เวลา ดูแลน้องๆ เราเองก็จะจำ�ภาพหรือ ตัวอย่างที่พี่ๆเคยสอนเคยอบรมเรามา ก่ อ นมาทำ � ตามค่ ะ เพื่ อ ให้ น้ อ งๆสอน ตัวเองได้และมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง เผื่อว่าในนั้นจะมาเป็นหัวหน้าแผนก ที่ยิ่งใหญ่ที่มาเป็นกำ�ลังหลักของพระ ศาสนาในอนาคตได้ค่ะ เมจิ แ บ่ ง เวลาเรี ย นกั บ การมาวั ด เป็ น อาสาสมัครได้อย่างไร ก็จะล็อกเวลาไว้สำ�หรับการสร้าง บารมีค่ะ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพราะรู้ตัว เองดีว่าต้องมีบุญเข้าแน่ๆค่ะ ฮ่าๆๆ ในระหว่างสัปดาห์ที่ต้องเรียนหนังสือ พอเรียนเสร็จจะอ่านทบทวน ทำ�โน้ต ย่อไว้ทุกวันในแต่ละวิชา เป็นการเก็บ ส่วนที่อาจารย์สอนไว้ค่ะ เวลาสอบจึง ไม่ต้องโหมอ่านหนังสือทีเดียว ถ้ามีการบ้านก็จะทยอยทำ�เรื่อยๆ อัน 36 V-PEACE

ไหนทำ�ได้ก็จะทำ�ส่งก่อนเลยไม่ชอบงาน ค้างค่ะ กลัวจำ�ไม่ได้ว่ามีงานไหนต้องส่ง บ้าง แล้วก็จะจัดตารางเรียนหาวันหยุดให้ ตัวเองได้เคลียร์งานส่งอาจารย์ พักผ่อน อยู่กับครอบครัว 1 วันในแต่ละสัปดาห์ พอ weekend ก็ชาร์ตพลังด้วยการมาวัด เติมบุญให้กับตัวเองค่ะ อยากทราบกิจวัตรกิจกรรมของอาสา สมัครต้นแบบ - ตื่นตีห้ามาทำ�วัตรเช้านั่งสมาธิจนถึงหก โมงครึ่งค่ะ ที่ต้องนั่ง แต่เช้ามืดเปิดรับวัน ใหม่ เ พราะกลั ว ว่ า ในวันนั้นไม่รู้ว่างาน จะเข้าจนทำ�ให้ไม่ได้ นั่งหรือเปล่า ถ้านั่ง แล้วก็จะสบายใจว่า ได้นั่งแล้วนะ แ ล้ ว ก็ ไ ป เ รี ย น หนังสือค่ะ ช่วง ก ล า ง วั น จ ะ เ ป็ น


เวลาเรียนหนังสือ และจะพยายามกลับ ห้องก่อนห้าโมงครึ่งสวดมนต์ทำ�วัตรเย็น บูชาเจดีย์และเข้าโรงเรียนค่ะ ถ้าเกิดต้องทำ�การบ้านก็จะนั่งฟังคุณครู ไม่ใหญ่ด้วยเขียนหนังสือไปด้วยค่ะ และ เข้านอนไม่เกินห้าทุ่ม ต้องรักษาสุขภาพ ด้วยค่ะ กินนอนต้องตรงเวลา

ไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ งาน อาสาสมัคร มีหลายแผนกมากๆๆ อาสา สมัครในทุกหน้าที่ทุกตำ�แหน่งสำ�คัญหมด เลย การมาเป็นอาสาสมัครทำ�ให้เรามีหมู่คณะ นักสร้างบารมีด้วยนะคะ สร้างบารมีไป พร้อมกันด้วยกันเยอะๆ กำ�ลังใจจะได้มี เติมให้กันและกัน ใครที่ยังแข็งแรง อยาก ความรู้สึกได้รางวัลอาสาสมัครต้นแบบ ทำ�ประโยชน์ให้มากๆ ก็เอาแรงกายตอน ของปีนี้ครับ นี้มาช่วยงานพระศาสนากันนะคะ - จริงๆรู้สึกว่าเรายังเป็นต้นแบบไม่พอ ด้วยซ้ำ�ค่ะ ไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลย พอรู้ว่าได้รับรางวัลก็แปลกใจดีเหมือนกัน รู้สึกว่าอยากอบรมตัวเองให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอีก รางวัลนี้จะเป็นแรงกระตุ้นที่ และคอยย้ำ�เตือนตัวเองให้สร้างบารมีเข้ม ข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ อยากให้เชิญชวนผู้อ่าน สนใจมาเป็น อาสาสมัครหน่อยครับ - พูดยังไงดีล่ะคะ ? ฮ่าๆๆ ก็อยาก ให้มาลองค่ะ ต้องลองด้วยตัวเอง ดูผิว เผินอาจเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะ แต่ถ้า ดูโดยภาพรวมตอนนี้ งานหลวงพ่อกำ�ลัง ขยายค่ะ งานอาสาสมัครเองก็ต้องการทุก คนเข้ามาช่วยเสริมกำ�ลังกัน ไปด้วยกันไป ได้ไกลค่ะ ฮ่าๆๆ แต่คุ้มค่าจริงๆ ได้ฝึก ตัวเองและฝึกการทำ�งานด้วย เอาไปใช้ใน ชีวิตประจำ�วันก็ได้ด้วยใครถนัดงานแบบ

สนใจบุญต้อนรับสาธุชน มาร่วมกันเป็นอาสาสมัคร แผนกต้อนรับระดับโลก เสา Q30 สภาธรรมกายสากล

V-PEACE 37


รู้หรือไม่

: Cherry Peace

เก็บ แยก เพชรพลอย ทางมาแห่งบุญบารมี บางคนอาจจะแปลกใจและสงสัยว่า ทำาไมที่วัดพระธรรมกายจึงเรียกสิ่งที่คนทั่วไป แทบจะไม่เห็นคุณค่าหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าขยะว่า

“เพชรพลอย” เพชรพลอยที่วัดพระธรรมกายนั้น ไม่เพียงแต่มีคุณค่ามหาศาลเท่านั้นแต่ยังเป็น แหล่งสำาคัญในการหล่อหลอมนิสัยที่ดีของสาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ด้วยความรักในการฝึกนิสัยเรื่องความประหยัดและรักษาความสะอาดของคุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ผู้ให้กำาเนิดวัดพระธรรมกาย บุคคลซึ่งเป็นผู้นำา ต้นแบบอันดีงามให้กับอุบาสก อุบาสิกาและสาธุชน ส่งผลให้ทุกกิจกรรมของวัดล้วนมีขั้นตอนที่แสดงถึงความเอาใจใส่ในเรื่องความ สะอาด และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

40 V-PEACE


ดังนั้นการแยกประเภทเพชรพลอย ก่ อ นทิ้ ง จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ น การฝึกคุณธรรมรักษาความสะอาด ความ ประหยัด และความละเอียดของใจ ซึ่ ง ส่ ง ผลดี อ ย่ า งมากในการที่ จ ะ นำ � เอาขยะหรื อ เพชรพลอยที่ แ ยกแล้ ว ไป รีไซเคิลหรือกำ�จัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาธรรมกายสากล ซึ่งเป็นพื้นที่ รองรั บ สาธุ ช นที่ ม าร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรมและ ประกอบกิ จ กรรมงานบุ ญ วั น อาทิ ต ย์ แ ละ งานบุญใหญ่ มีจุดสังเกตของที่ทิ้งเพชร พลอยได้ชัดเจนตามแนวทางบันไดทั้ง 2 ฝั่ง โดยในแต่ละจุดที่เตรียมไว้นั้น จะมีการแยก ประเภทได้แก่ 1. ถังใส่เศษอาหาร 2. พลาสติก 3. กล่องโฟม 4. กระดาษ 5. แก้วและโลหะ การแยกประเภทในลั ก ษณะเช่ น นี้ เป็นบทฝึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้มี สติฝึกแยกเพื่อทิ้งให้ถูกประเภท โดยเพชรพลอยที่แยกไว้ดีแล้ว จะ สามารถนำ�ไปสร้างคุณประโยชน์อย่างอื่น ต่อไปได้อีกมากมาย

ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ รี ไ ซเคิ ล จาก เพชรพลอยประเภทเศษอาหารและขยะ ชีวภาพต่างๆ ได้แก่ น้�ำ ยาล้างจาน,น้ำ�ยา ล้างห้องน้ำ�, น้ำ�ยาล้างมือ,น้ำ�หมักชีวภาพ (E.M. ย่อมาจากคำ�ว่า Effective Microorganisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มี ประสิทธิภาพ) ซึ่งมีประโยชน์มากมาย เช่น ใช้ในการช่วยกำ�จัดแมลงวัน โดยการ ตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้เข้า ดักแด้เกิดเป็นตัวแมลงวัน, ช่วยปรับสภาพ น้ำ�เสีย เป็นต้น รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยกว่า 1.2 ล้านบาท ต่อปี และยังมีเพชรพลอยที่ขาย เพื่อรีไซเคิลเป็นมูลค่ารวมหลายล้านบาท ต่อปี ดั ง นั้ น การจั ด การทิ้ ง เพชร

พลอยตามประเภท จึงมีส่วนในการ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยไปถึ ง ปี ล ะหลายล้ า น บาทเลยทีเดียว เพชรพลอยจึงนับว่า เป็นสิ่งที่มีค่าที่นำ�มูลค่ากลับมาสู่วัด ของเราอย่างมหาศาล ดังนั้น การมีสติในการแยกประเภท ของเพชรพลอยก่อนทิ้งทุกครั้ง จึงเป็น ทางมาแห่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ติดตัวไป ข้ามชาติ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ปลูกฝังนิสัยในการแยกเพชร พลอยให้ถูกประเภท ให้เกิดกับตนเองและ ทุกคนรอบตัว เพื่อเป็นการฝึกตัวเอง และ เป็นต้นแบบที่ดีงามของชาวโลก V-PEACE 41


EngLlisH for Merit

: ดร.อภิรภรณ์ วาสวกุล

น้องๆทุกท่าน ยังคงประทับใจและปลื้มกับงานบุญใหญ่วัน v star ที่ผ่านมากันอยู่ เลยใช่ไหมคะ และครูก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงซาบซื้งไปกับบทเพลง Change the World ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเป็นบทเพลงที่ไพเราะ เปี่ยมไปด้วยความหมายที่ทรงคุณค่าเป็น อย่างยิ่ง วันนี้ครูก็เลยจะมาทบทวนคำาศัพท์ที่น่าสนใจ และการออกเสียงให้ถูกต้องให้น้องๆ ได้ฝึกฝนกันนะคะ Let’s ในประโยค Let’s come together to change the world มาจากคำาเต็ม ว่า let us ใช้ในการเชิญชวนพวกเราไปทำาอะไรสักอย่าง ต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เช่น Let’s go ไปกันเถอะ Let’s take a break เรามาพักกันสักครู่เถอะ แต่ถ้าเราทำาอะไรสักอย่างตามลำาพังคนเดียว จะใช้ว่า Let me finish my work first. อ่านว่า เล็ทมีฟินิชมายเวิรค์เฟิรส์ แปลว่า ขอ ให้ฉันทำางานของฉันให้เสร็จก่อนนะ (กรุณาอย่าออกเสียง ว่า เล็ทส์มี........เพราะไม่มีตัว s ที่ไหนเลยค่ะ) ต่อไปคือคำาสำาคัญ และเป็นหัวใจของเพลงนี้คือคำาว่า change = เปลี่ยนแปลง change อ่านว่า เชน จ (ครูตั้งใจไม่ใส่เครื่องหมาย การันต์ เพราะต้องการให้เรา ออกเสียง จ ตามมาด้วยค่ะ) มีน้องๆสงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าทำาไมไม่อ่านว่า เช้ง เพราะเราเคยเรียนมาว่า NG เท่ากับเสียง ง ในภาษาไทย ซึ่งครูเองก็เคยเข้าใจอย่างนั้นมาก่อน แต่เมื่อมาศึกษาเพิ่มเติม จึงทราบว่า NG จะออกเสียง เป็น ง เมื่อไม่มี E ตามหลังเท่านั้น หากมี E ตามหลังมา เสียงจะกลายเป็น น และ จ ทันที เช่น sing อ่านว่า ซิง แปลว่า ร้องเพลง singe อ่านว่า ซิน จ แปลว่า ทำาให้ไหม้ และในทำานองเดียวกัน คำาว่า change จึงอ่านว่า เชน จ ถ้าไม่มี E ตามหลัง เช่น chang จะออกเสียงว่า ชาง หรือ แชง เข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมคะ 42 V-PEACE


Let’s come together to open the new world era

เรามารวมใจกันเปิดโลกยุคใหม่กันเถิด

To eliminate all conflicts and differences

และครูขอปิดท้ายวันนี้ด้วยคำา ว่า join กับ joy ซึ่งเป็นคำาที่เราต้อง ออกเสียงให้ชัดเจน เพื่อผู้ฟังจะได้ไม่ สับสน ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับ เขา join แปลว่า เข้าร่วม(กลุ่ม, งาน, กิจกรรม) ร่วมกัน (ทำาอะไรสักอย่าง) รวมเข้าด้วยกัน ต้องออกเสียงให้ถูก ว่า จอย น โดยพยายามให้มีเสียง น ตามมาด้วย เพื่อจะได้ไม่ไปพ้องเสียง กับคำาว่า joy จอย ที่แปลว่า ความสุข สนุกสนาน

เพื่อความแตกต่างและความขัดแย้งจะได้หมดไป

It’s time for everyone to join hand in hand

ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน

hand at last

ร่วมมือกันทำา

Now the world’s beyond healing

ตอนนี้โลกเกินจะเยียวยาแล้ว

It’s time to change the world

ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโลก

As the One Who Knew in the Past

แบบผู้รู้แจ้งที่ผ่านมา

In this period of our time we will see,

เพื่อให้ทันต่อกาลเวลาและให้เราได้ทันเห็น

Before we depart this world,

ก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไป

Everyone must join hand in hand

ทุกคนต้องมาช่วยกัน

To change the world from darkness to brightness

เปลี่ยนโลกจากความมืดมาเป็นความสว่าง

From suffering to happiness

จากความทุกข์มาเป็นความสุข

From the ignorant to the Knowledge One

จากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้แจ้งกันเถิด

Change the world

การเปลี่ยนแปลงโลก

We have to do it the easy way and relax

จะต้องทำาอย่างง่ายๆ และผ่อนคลาย

Be happy and joyful

มีความสุช ร่าเริง

With child-like innocence,

แบบเด็กไร้เดียงสา

ทุกคนต้องพร้อมใจกันทำา

Gently close your eyes,

ด้วยการหลับตาเบาๆ

Relax…relax

ผ่อนคลายสบาย

Still your mind at the center of the body

แล้วมองไปสู่ภายใน

At the same position

หยุดใจนิ่งๆ ไว้ที่ศูนย์กลางกาย ในตำาแหน่งเดียวกัน

Of the One who Knew from the Past,

กับตำาแหน่งเก่าแก่ของผู้รู้แจ้งที่ผ่านมา

Change the world,

เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

From the era of darkness to the era of light

จากยุคมืดมาเป็นยุคสว่าง

From the old era to this new era,

จากยุคเก่ามาเป็นยุคใหม่

The world will be like heaven on earth,

ยุคที่โลกแทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างจากสวรรค์

No classes in societies

Everyone will be evenly happy

ไม่มีการแบ่งชนชั้นในสังคม ทุกคนมีความสุขเท่าเทียมกัน

We’ll speak the same heavenly language

มีภาษาเดียวกัน ดุจภาษาสวรรค์

Become as one with smile of love

เหมือนคนคนเดียวกัน ที่มีรอยยิ้มด้วยความรัก

We’ll be kind, and the world will change

และมีมิตรไมตรีต่อกัน โลกก็จะพลันเปลี่ยนแปลง

The world will change

โลกจะเปลี่ยนแปลง

Let’ s come together to change the world

เรามารวมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้

Change the World

And look within

Howard McCrary

Everyone must join hand in hand,

ลองออกเสียงดูกันอีกทีนะคะ join จอย น joy จอย change เช้น จ Let’s come together to change the world. เล็ทส คัม ทูเกธเธอร์ ทู เช้นจ เดอะ เวิลด น้องๆ อย่าลืมฝึกออกเสียงกัน บ่อยๆ นะคะ เพราะว่า Practice makes perfect. All the best

V-PEACE 43


V-Peace Activities

February จ

พฤ 1

ศ 2

อา

3

4

- อาทิตย์ต้นเดือน - ธุดงค์สามเณร

- วันมหา ปูชนียาจารย์

6

7

8

9

5

10

11

12 - checking point หัวเพชร

13

14

15

16

17

18

19 ปักเสาโคมมาฆะ ทำาความสะอาด พื้นที่วิหารคด

20

21

22

23

24

25

26 - วางโคมมาฆะ

27

44 V-PEACE

28

29

- ประชุม หัวหน้าทีม


V-Peace Activities

March

พฤ

ศ 1

อา

2

3 ประชุม หัวหน้าทีม

5

6

7

8

9

- วันมาฆบูชา

13

14

15

16

17 - ตักบาตร สะพานควาย

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

- เริ่มภารกิจทีม

- บรรพชา แสนรูป

11 - ตักบาตร เกษตร-รัชโยทิน

18 - ตักบาตร เซ็นทรัลเวิลดิ์

25 - ตักบาตร วงวียนใหญ่

- ตักบาตร เยาวราช

26

- checking point หัวเพชร

10

- ตักบาตร สะพานใหม่

- อบรมอาสา สมัครใหม่

12

4

31

V-PEACE 45


เจ้าภาพวารสาร เดือนมีนาคม เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษ

กัลฯ ชำานาญ -วรรณพร - รุจิกาญจน์ - จารุนันท์ ศิริคุรุรัตน์ ชุติวรรณ - พ.ท. วัฒนา จำาชาติ คุณสุทธิพงศ์ - เกษราภรณ์ ชัยกิตติภรณ์และครอบครัว เจ้าภาพกิตติมศักดิ์ กัลฯ เพียรใจ ขัตติยศ กล้วยทอดพันล้าน แก้วสารพัดนึก ชมรมผู้สนับสนุนอาสาสมัคร เจ้าภาพอุปถัมภ์ พระภิกษุรุ่น 20 ตามติดมหาปูชนียาจารย์ พระภิกษุรุ่น 21 สำาเร็จทุกอย่าง พระภิกษุรุ่น 23 พระสุธีร์ สุทฺธพนฺโธ พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ อสม.กองโภชนาการ พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ อสม.กองบริการงานบุญ พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฺฐิโต พระดำารงเกียรติ ถิรโสตฺถิโกและคณะญาติมิตร พระดำารงเกียรติ ถิรโสตฺถิโกและคณะญาติมิตร พระปรัชญา และกลุ่มเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ พระธีรพงษ์ ธีรวำโส พระภาณุวัฒน์ รณญฺชโยและคณะญาติมิตร พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ พระศรัณย์ ปญฺญาทีโป พระเสกสรรค์ อตฺตมโม พระสำาเนียง สุตปตฺโต ครอบครัวธรรมปัตโต พระอรรถ สุจิตฺโต ศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ครอบครัวดวงสุวรรณ ครอบครัวบุญปริต จุดออกรถหมู่บ้านเอกธนา

กัลฯ กันยา มุ่งการงาน กัลฯ รวี มงคลทวี และครอบครัว กัลฯ ธนนันท์ นิโครสหเกียรติ์ กัลฯ พรเพ็ญ-นิตยา โตศิริพัฒนา กัลฯ ธนาวณิช ช้างเขียว กัลฯ เยาวลักษณ์ วัยมุข กัลฯ พนิดา บุญเพิ่ม บุญปริต กัลฯ เจตนิพิฐ บุญปริต สุภิญญา อรรคนิมาตย์ นพ.วีรเทพ-สุวรรณี-วสุเนตร รัตนสุวรรณศรี พ.ต.ต. พีรพัทร บุญพุทธ พ.ต.ต. ปริญญา เกาชวัต พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท อ.เยาวลักษณ์ วัยมุข อาสาสมัครแผนก V-Active อาสาสมัครแผนก VIP อาสาสมัครแผนก V-POP อาสาสมัครแผนก V-NETWORK อาสาสมัครแผนก V-DISC อาสาสมัครกลุ่ม V-TOP

เจ้าภาพกองทุน

พระกิตติคุณ สิริคุโณ พระกล้า จิตฺตรกฺโข พระจรัญพงศ์ โกวิโท พระจิรศักดิ์ จิรรตโน พระชัยยศ สามตฺถิโก พระณัฐกรณ์ อตฺถากโร พระณฐพล ณฏฺฐวโร พระเดชสกุณ เตชชโย พระถนอมกฎ ธมฺมโสตฺถิโก พระทวีศิลป์ จารุสิปฺโป

พระปฏิภาณ ชวธีโป พระปรีชา ณฏฺฐกุโล พระปิติณัช สิริเขโม พระพิเชฐ เขมเชฏฺโฐ พระพีรพงศ์ ปญฺญาธิโก พระมงคล ทิพฺพปุญโญ พระยุทธนา ฐิตปุญโญ พระวรรณพงศ์ จิรวณฺโณ พระวัชระ ฐิตสำวโร พระสนาม ภูริสีโร

พระสิริ สิริปญฺโญ พระสุรงค์ไพร สุตปุณฺโณ พระเอกชัย ชยวณฺโณ พระมหาวิรุฬ ธมฺมารกฺโข พระมหาสุรเชษฐ์ อติรตโน กัลฯ กันต์ฤทัย ด.ช.วันสว่าง จิรกุลเมธาวัชร์ กัลฯ ประดับ - สุวิทย์ เล็กมาก กัลฯ อรปรียา ชัยมี พ.ต.ต. ประภากร กิ่งทัพหลวง แผนกยุวชนต้อนรับระดับโลก


เจ้าภาพร่วมบุญแบบลงภาพโฆษณา

ติดต่อรายละเอียด พ.ณัฏฐวัฒน์ โทร 081-349-6995

แบบร่วมบุญ ขึ้นชื่อในวารสาร

1. เจ้าภาพ กิตติมศักดิ์พิเศษ ร่วมบุญ 5,000 บ. ขึ้นชื่อตัวใหญ่ รับพระของขวัญ 2. เจ้าภาพ กิตติมศักดิ์ ร่วมบุญ 3,000 บ. ขึ้นชื่อรองลงมารับพระของขวัญ 3. เจ้าภาพ อุปถัมภ์ ร่วมบุญ 1,000 บ. ขึ้นชื่อ พร้อมรับของที่ระลึก 4. เจ้าภาพกองทุน ร่วมบุญ 500 บ. ขึ้นชื่อในวารสาร สอบถามเพิ่มเติมและร่วมบุญได้ที่ หญิง 08-1613-2461 e- mail: vpeacemedia@gmail.com หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา P21

สมัครสมาชิก

สมาชิก สามารถรับวารสาร V-Peace Magazine ที่เสา P21

สามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสารได้ที่ เสา P21 สภาธรรมกายสากล ได้ทุกวันอาทิตย์

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 600 บาท ฟรี ตุ๊กตา V-Peace นั่งสมาธิ


ส่งรอยยิ้ม รอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคน เป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างบารมี เป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ยิ้มสักนิด... ให้คนที่มาวัดสดชื่น แค่นี้ก็ได้บุญอย่างมหาศาล ^______________^

48 V-PEACE


จากพี่ถึงน้อง

พระไชยยศ ยสวำโส

หัวหน้ากองพุทธศิลป์ สำานักองค์ประธาน อดีต อาสาสมัครแผนกติดต่อสอบถาม

: Much หลวงพี่เข้าวัดเมื่อปีพ.ศ.2531 เริ่มเป็น อาสาสมัคร ปีพ.ศ.2532-2534 และได้บวชเป็น พระภิกษุในปีนั้น ตลอดระยะเวลาที่ได้บวชมา 21 พรรษานี้ สามารถพูดได้เต็มปากว่า เพราะมีจุดเริ่ม ต้นที่ดี คือการได้มาทำาหน้าที่อาสาสมัคร จึงทำาให้ สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากคนธรรมดาสามัญ คนหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่สับสนวุ่นวาย มาเป็น บุคคลพิเศษที่มีความหมายต่อชาวโลก และเป็นแรง บันดาลใจให้พัฒนาตนเองได้ทำาความดีที่ยิ่งๆขึ้นไป จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

การทำาหน้าที่อาสาสมัครนั้น เป็นเสมือนได้บ่ม เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงไปในจิตใจของเราเอง จนกลายเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ ถ้า ไม่มีวันนั้น วันที่ได้เริ่มต้นเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง คงไม่มีวันรู้ซึ้งถึงคำาว่า นักสร้างบารมี เพราะชีวิตการเป็นอาสาสมัครในตอนนั้นต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ ให้กับพระศาสนาจริงๆ โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลย แม้ในบางครั้งจะไม่ ได้รับความสะดวกสบาย แต่เราก็ได้รับความสุขใจเป็นเครื่องตอบแทน คนทั่วๆไปอาจมองเห็นว่า อาสาสมัครนั้นอยู่ในสถานะของผู้ให้ แต่แท้จริง แล้ว สิ่งที่เหล่าอาสาสมัครได้รับตอบแทนนั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราได้ให้ออกไปอย่าง เทียบกันไม่ได้เลย และทุกครั้งที่ย้อนภาพกลับไป ก็มีแต่ความปีติภาคภูมิใจ ทำาให้มี เรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินไปในหนทางการสร้างบารมี ที่มีเป้าหมายคือ ที่สุดแห่งธรรม

V-PEACE 49


การ์ตูนพี่อ้วน

ขำาขำา :D

วันวีสตาร์หลังจากที่เด็กๆได้ทำากิจกรรมต่างๆแล้ว ช่วงบ่ายก็เร่ิมเวลาแห่งการสอบ A: น้องๆ เดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษคำาตอบให้ก่อนนะคะ ให้น้องเขียนชื่อและหมายเลขโรงเรียน หลังจากนี้เราถึงจะได้คำาถาม แล้วเริ่มทำาพร้อมกันนะคะ เด็กๆ : คร้าบ / ค่า A: ครู่หนึ่ง .... สัญญาณสอบเริ่มแล้ว เดี๋ยวพี่จะแจกคำาถามให้ทุกคนนะคะ เด็กๆ : หนูทำาเสร็จแล้วค่า A: อ้าวน้องๆทำาข้อสอบเสร็จกันแล้วเหรอคะ พี่ยังไม่ได้แจกคำาถามเลย !!!! by ป๋องแป๋ง 50 V-PEACE


V-PEACE เล่มที่ 2 มีนาคม 2555  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you