Page 46

90

91

นอกจากนี้ รูปเหมือนทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ยัง จะเป็ น พยานแห่ ง การมี ตั ว ตนของท่ า นแก่ อ นุ ช นรุ่ น หลั ง และเป็ น หลักฐานการค้นพบวิชชาธรรมกายของท่าน ซึง่ จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านสืบไป ดั ง นั้ น แม้ ท องคำจะเป็ น สิ่ ง ที่ มี มู ล ค่ า สู ง เพี ย งใดก็ ต าม แต่เมื่อนำมาหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็ยังนับว่าเป็น เพียงสิ่ ง เล็ ก น้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ ความยิ่ ง ใหญ่ แ ละพระคุ ณ ของท่ า น รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดแก่มวลมนุษยชาติและอนุชนรุ่นหลัง รูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และศิษยานุศิษย์ร่วมกันหล่อขึ้นนี้ จะนำไปประดิษฐาน ณ เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ สถานที่เกิดของ ท่าน ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, สถานที่ที่ท่านอุปสมบท คือ วัด สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, สถานที่ที่ท่านบรรลุธรรม คือ วัดโบสถ์ (บน) จ.นนทบุร,ี สถานทีส่ อนวิชชาธรรมกายและมีผเู้ ข้าถึงพระธรรมกายเป็น ครั้งแรก คื อ วั ดบางปลา จ.นครปฐม, สถานที่ที่ท่ านทำวิช ชาและ เผยแผ่วิชชาธรรมกายจนกระทั่งละสังขาร คือวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และสถานที่ที่นำวิชชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลก คือ วัดพระธรรมกาย รูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์แรก หล่อเมื่อวันมาฆบูชาที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง

พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ เป็ น พระมหาเถระที่ เ ปี่ ย มล้ น ด้ ว ย คุณธรรมและคุณวิเศษ ท่านมีความตั้งใจที่จะปราบมารประหารกิเลส ให้ สิ้ น เชื้ อ ไม่ เ หลื อ เศษ ไปให้ ถึ ง ต้ น เหตุ แ ห่ ง ความทุ ก ข์ ท รมานของ สรรพสัตว์ทั้งหลาย และมีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ เข้ า สู่ อ ายตนนิ พ พานให้ ห มด แม้ ตั ว ท่ า นเองจะเข้ า นิ พ พานเป็ น คน สุดท้ายก็ตาม ท่ า นจึ ง เป็ น ทั ก ขิ ไ ณยบุ ค คลที่ ค วรบู ช าและหาได้ ย ากยิ่ ง ใน จักรวาล ใครได้ทำบุญกับท่าน ได้บูชากราบไหว้ท่าน และปฏิบัติตาม คำสอนของท่านด้วยความเคารพเลื่อมใส ก็จะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ยากที่จะประมาณได้ สาธุชนผู้มีบุญที่ปรารถนาจะสักการบูชารูปเหมือนทองคำของ ท่าน เพื่อระลึกนึกถึงพระคุณและคุณงามความดีของท่าน ขอเรียนเชิญ ที่ ม หาวิ ห ารพระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ท สโร) วั ด พระธรรมกาย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนทองคำแท้ ที่เหมือนองค์จริงของท่าน ราวกับฝาแฝด และพร้อมกันนี้ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายทำสมาธิ ภาวนาตามคำสอนของท่ า น เพื่ อ เป็ น การปฏิ บั ติ บู ช า ซึ่ ง จะบั ง เกิ ด ประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตนเอง และยังเป็นการทำความปรารถนาของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อยากให้ทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายบังเกิด เป็นจริง

www.kalyanamitra.org

gold-inthepast  
gold-inthepast