Page 31

60

61

โดยรอบทั้งกลางคืนกลางวัน ดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้น” เมือ่ ระลึกชาติเห็นความดีทที่ ำไว้แล้ว พระมหากัจจายนะ ก็บังเกิดความปลื้มปีติเป็นยิ่งนัก ๙ อานิสงส์จากการ ถวายอาสนะแก้วผลึกฉาบทาด้วยทอง ชมพูนุทแด่พระปทุมุตตรพุทธเจ้า ส่งผลให้พระมหากัจจายนะ ได้บังเกิดเป็นเทพราชาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ ได้บังเกิดเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ เวียนว่ายตายเกิดเสวยสุขอยู่แต่ในสุคติภูมิ เท่านั้น และด้วยบุญที่ ถวายแผ่นอิฐทองคำสร้างเจดีย์ เพื่อ ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ในชาติสดุ ท้ายท่านได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ ซึง่ เป็นวรรณะ ทีไ่ ด้รบั การยกย่องมากทีส่ ดุ ของอินเดียในสมัยนัน้ และมีผวิ พรรณ งดงามดุ จ ทองคำ แถมยั ง พรั่ ง พร้ อ มด้ ว ยสมบั ติ ทั้ ง ปวงที่ มนุษย์พึงปรารถนา คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ และบริวารสมบัติ ซึ่งทุกประการล้วนจัดอยู่ในแนวหน้า เมื่อบวชแล้ว ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ได้ เป็น ๑ ใน ๔๑ พระภิกษุสาวกที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ ได้

เป็น ๑ ใน ๘๐ อสีติมหาสาวก และพรั่งพร้อมด้วยคุณสมบัติ คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ๔ คือ มีความรู้แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุกติ และปฏิภาณ ๑๐ จะเห็นได้ว่า อานิสงส์จากการสร้างบารมีด้วยทองคำ ของพระมหากัจจายนะสามารถสร้างความสุขความเจริญอย่าง สูงสุดให้แก่ชีวิตของท่านได้ ตัวเราเองหากได้สร้างบารมี ตามอย่างท่านบ้าง ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึน้ กับเราเช่นกัน ในช่ ว งนี้ จะมี ก ารหล่ อ รู ป เหมื อ นพระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำ ซึ่งการหล่อรูปเหมือนด้วยทองคำ องค์ใหญ่ขนาดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ๆ ถึงมากที่สุด บางคนทั้งชาติอาจจะได้หล่อครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นเมื่อ โอกาสมาถึงแล้ว เราจึงควรตักตวงบุญไปให้มากที่สุด เพราะ ชีวิตของเราในอนาคตจะสมบูรณ์พูนสุขเพียงใด ล้วนเกิดจาก บุญที่สั่งสมมาในอดีตและที่กระทำเพิ่มเติมในปัจจุบันเป็นหลัก ที่ ส ำคั ญ บุ ญ นี้ จ ะเป็ น บุ ญ ใหญ่ ที่ สุ ด อี ก บุ ญ หนึ่ ง ที่ จะกำหนดชะตาชีวิตของเราต่อไปในอนาคต ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ

www.kalyanamitra.org

gold-inthepast  
gold-inthepast