Page 30

58

59

ต่อมา เขามีโอกาสกราบขอขมาพระมหากัจจายนะ เมื่อท่านอโหสิกรรมให้ เขาจึงคืนร่างเป็นชาย แล้วขอบวชใน สำนักของท่าน และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ๗ ส่วนสาเหตุทที่ ำให้พระมหากัจจายนะมีผวิ พรรณวรรณะ ที่งดงามผ่องใสนั้น เกิดจากการทำบุญด้วยทองคำในสมัย พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้น พระมหากัจจายนะเคยถวายแผ่นอิฐทองคำ มีคา่ แสนหนึง่ ทำเป็นฐานของพระสุวรรณเจดียเ์ พือ่ ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และตั้งความปรารถนาว่า “ด้วยอานุภาพ แห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจากการถวายแผ่นอิฐทองคำนี้ ขอให้สรีระ ของข้าพเจ้าจงมีวรรณะเหมือนทองคำทุกภพทุกชาติ” ด้วยอานิสงส์แห่งบุญพิเศษนี้ ทำให้ความปรารถนา ของท่านบังเกิดเป็นความจริง คือ ได้เกิดมามีผิวพรรณวรรณะ งดงามเป็นพิเศษ โดดเด่นยิ่งกว่าคนทั่วไป ๘ ย้อนไปในสมัยพระปทุมตุ ตรพุทธเจ้า ท่านก็เคยถวายอาสนะ

ทำด้วยแก้วผลึกทีฉ่ าบทาด้วยทองชมพูนทุ ซึง่ เป็นทองคำบริสทุ ธิ์ มีฉัตรทำด้วยรัตนะทั้ง ๗ ประการ กางกั้นไว้บนยอด และ ถวายพัดวาลวีชนี พัดบวรจามรี แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งการบูชาในครั้งนี้ ทำให้ท่านได้เสวย ทิ พ ยสุ ข ในเทวโลก ได้ บั ง เกิ ด เป็ น เทพราชาผู้ เ ป็ น ใหญ่ ใ น สวรรค์เป็นเวลายาวนานถึง ๑๐ กัป มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบ ร้อยโยชน์อยูเ่ ป็นนิจ และได้ไปบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผมู้ ี ฤทธานุภาพมาก มีรัตนชาติบังเกิดขึ้นมากมายเหลือคณานับ ล้วนส่องสว่างโชติชว่ งดังอาทิตย์อทุ ยั ตลอดทัง้ กลางวันกลางคืน พระมหากัจจายนะระลึกชาติไปดูประวัติการสร้างบารมี ของท่านในชาตินนั้ ก็พบว่า เมือ่ ท่านถวายอาสนะแก้วผลึกทีฉ่ าบทา ด้วยทองชมพูนุทอันเป็นทองคำบริสุทธิ์ เพื่อเป็นที่ประทับนั่ง ของพระปทุมตุ ตรพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดได้ถวายอาสนะที่ทำด้วยทองและแก้วนี้ เราจัก พยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว ผู้นั้นจักเป็นจอม แห่งเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ ๓๐ กัป จักมีรัศมีแผ่ไป โดยรอบตลอดร้อยโยชน์ ครั้นมาสู่มนุษยโลกแล้ว จักได้เป็น พระเจ้ า จั ก รพรรดิ มี พ ระนามว่ า ปภั ส สระ จั ก เป็ น ผู้ มี เ ดช อันรุ่งเรือง จักได้เป็นกษัตริย์มีรัตนะ ๘ ประการ โชติช่วงอยู่

www.kalyanamitra.org

gold-inthepast  
gold-inthepast