Page 3

พระภัททกาปิลานีเถรี ๑ หากคุณเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยงาม เกิดในตระกูลที่ดี แต่มีกลิ่นตัวเหม็นขนาดที่สามีทนไม่ไหวต้องไล่ออกจากบ้าน คุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร?

ในทีน่ เี้ ราอยากให้คณ ุ พบกับเรือ่ งราวของผูห้ ญิงคนหนึง่ ซึ่งเคยประสบปัญหานี้ และสามารถหาทางออกที่สวยงามได้ อย่างรวดเร็ว โดยที่ตัวเธอเองก็คาดไม่ถึง ผู้หญิงคนนี้ ในชาติสุดท้ายได้เป็นพระอรหันตเถรี ผู้มี ความสามารถในการระลึ ก ชาติ เ ป็ น เยี่ ย ม จนกระทั่ ง ได้ รั บ การยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุณี ทั้งหลายในด้านผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (มีญาณอันเป็น เครื่องระลึกชาติได้) ชื่อของท่านคือ พระภัททกาปิลานีเถรี ๒ ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ พระภัททกาปิลานีเกิดเป็นหญิง และได้แต่งงานกับชายหนุ่มใน ตระกูลเศรษฐี อาศัยอยู่ในกรุงหังสวดี นางเป็นผูม้ ศี รัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา และหมั่น สร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นประจำ วันหนึ่ง นางได้ไปฟังธรรม กับสามี และเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณรี ปู หนึง่ ไว้ใน ตำแหน่งภิกษุณีผู้เลิศทางปุพเพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ นางจึ ง บำเพ็ญมหาทานกับพระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ แล้วตัง้ ความ ปรารถนาที่จะได้ตำแหน่งนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์

www.kalyanamitra.org

gold-inthepast  
gold-inthepast