Page 27

52

53

การเหยี ย ดผิ ว และการแบ่ ง แยกชนชั้ น วรรณะเป็ น สาเหตุแห่งความรุนแรงและก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ปานกลาง ไปจน กระทั่งหนักหนาสาหัส ดังเช่น โศกนาฏกรรมของชนผิวสีที่ ปรากฏในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกา รวมทั้งผู้คนที่มีผิวพรรณคล้ำ (ชนเผ่ามิลักขะ) ที่อยู่ในวรรณะ ศูทรของอินเดีย เป็นต้น การมี ผิ ว พรรณงามจึ ง มิ ใ ช่ แ ค่ สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ตาดึ ง ดู ด ใจ ผู้ ค นเท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี ส่ ว นในการกำหนดชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ไปจนถึงความเป็นความตายของมนุษย์เลยทีเดียว เรื่องราวการสร้างบารมีของพระมหากัจจายนะเป็นอีก เรื่องหนึ่ง ที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการออกแบบ ชีวิตของเราให้มีผิวพรรณวรรณะที่งดงาม จะได้ไม่ต้องเกิดมา เผชิญกับปัญหาเรื่องการเหยียดผิวหรือการแบ่งชนชั้นวรรณะ ที่เป็นปัญหาคู่โลก ๒ ในครั้ ง พุ ท ธกาล พระมหากั จ จายนะเกิ ด ในตระกู ล

พราหมณ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงอุชเชนี แคว้นอวันตี บิดาของท่าน คือ ปุโรหิตปิติวัจฉพราหมณ์ มารดาคือ นางจันทนปทุมา- พราหมณี แห่งตระกูลกัจจายนะ พระมหากัจจายนะเกิดมาพร้อมกับลักษณะที่โดดเด่น คือ มีผิวพรรณผุดผ่องเหมือนทองคำ บิดามารดาจึงตั้งชื่อให้ ท่านว่า “กาญจนะ” ซึ่งแปลว่า “ทอง” เมื่อเติบโตขึ้น หนุ่มน้อยกาญจนะได้ศึกษาไตรเพท ซึ่ง เป็นวิชาความรู้ของพราหมณ์ตามธรรมเนียมพราหมณ์จนจบ การศึกษา ต่อมาเมื่อบิดาถึงแก่กรรม หนุ่มน้อยกาญจนะก็ได้ รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดา และผู้คนพากันเรียกขานท่านว่า “ปุโรหิตกัจจายนะ” ตามนามของตระกูล ๓ วั น หนึ่ ง เมื่ อ พระเจ้ า จั ณ ฑปั ช โชต กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง กรุ ง อุชเชนี ทรงทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้ว ทรงอยากฟังพระธรรมเทศนา จึงทรงแต่งตัง้ ให้ปโุ รหิตกัจจายนะ ไปกราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปยังกรุง อุชเชนี ปุโรหิตกัจจายนะรับราชโองการแล้วเดินทางไปเฝ้า

www.kalyanamitra.org

gold-inthepast  
gold-inthepast