Page 11

20

21

และ บุญจากการถวายเครื่องประดับทองคำ แม้เป็นสมบัติชิ้น เล็ก ๆ แต่เธอสละให้ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อละโลกไปแล้ว เธอจึงได้ ไปเกิดในสวรรค์ มีวิมานทอง สว่างไสว เสวยทิพยสมบัติอันอลังการนานแสนนานเป็นเวลา ถึง ๑ กัป ๒ ต่ อ มา ในสมั ย ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ ปัจจุบนั นางเทพธิดาใจบุญได้มาเกิดในหมูบ่ า้ นนาลกะ วันหนึง่ เมื่อนางมีอายุได้ ๑๒ ขวบ มารดาของนางใช้ให้ไปซื้อของที่ ตลาด เมื่อไปถึงตลาดแล้ว นางเห็นพ่อค้าคนหนึ่งเอาทรัพย์ สมบัติมากองไว้ สมบัติเหล่านี้เป็นของเศรษฐีผู้เป็นบิดาของ พ่อค้าคนนี้ แต่ด้วยกรรมตระหนี่ของพ่อค้า ทำให้สมบัติที่เคย มีอยู่วิบัติไปจนหมดสิ้น ของที่เคยเป็นเพชรนิลจินดา กลับ กลายเป็นกระเบื้อง เป็นกรวด เป็นหินไปหมด แต่พ่อค้ายังพอมีปัญญาอยู่บ้าง เขาจึงนำสิ่งของเหล่านี้ ไปกองไว้ในตลาด เผื่อว่าอาจจะมีคนมีบุญที่เป็นเจ้าของเงิน ทองเหล่านี้ผ่านมา

๓ วันนัน้ เมือ่ เด็กหญิงผ่านมาเห็นพ่อค้าเอาของมีคา่ มากอง ไว้ ก็รู้สึกแปลกใจมาก นางจึงถามว่า “ทำไมท่านเอาเงิน ทอง แก้วมุกดา แก้วมณี มากองไว้ทตี่ ลาด ทำไมไม่เอาไปเก็บไว้ให้ด”ี พ่ อ ค้ า ได้ ยิ น ก็ รู้ ทั น ที ว่ า ผู้ มี บุ ญ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สมบัติเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว สิ่งของเหล่านี้กำลังจะกลับ กลายมาเป็นของมีค่าดังเดิมด้วยอำนาจบุญของเด็กหญิงคนนี้ คิดดังนี้แล้ว พ่อค้าจึงไปสู่ขอเด็กหญิงกับมารดาของนาง เพื่อ ที่จะได้ครอบครองสมบัตินี้ร่วมกัน สำหรั บ ผู้ มี บุ ญ แล้ ว บุ ญ จะดึ ง ดู ด ให้ ส มบั ติ ทั้ ง หลาย หลัง่ ไหลเข้ามาหา ดังเช่นเด็กหญิงคนนี้ ชีวติ ของนางพลิกผันไป ด้วยอำนาจบุญที่เคยทำมา หลังแต่งงาน นางได้ครอบครอง ทรัพย์สมบัตมิ ากมาย และมีสทิ ธิข์ าดในการใช้จา่ ยทรัพย์สมบัติ เหล่านั้น ๕ เมื่ อ เด็ ก หญิ ง แต่ ง งานไปอยู่ บ้ า นสามี และสามี เ ห็ น ความดีของนางแล้ว ก็พานางไปเปิดห้องเก็บสมบัติแล้วถามว่า “เธอเห็นอะไรในห้องนี้บ้าง”

www.kalyanamitra.org

gold-inthepast  
gold-inthepast