Page 1

www.kalyanamitra.org


คำ�นำ� ..นับจากวินาทีนี้ ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ของวงการพระพุทธศาสนาได้ถูกบันทึกขึ้นอีกครั้ง นั่นก็คือ การตัดสินใจครั้งสำ�คัญที่สุดของผู้ชายทั้งประเทศ ที่ตัดสินใจทำ�เพื่อตัวเอง และพ่อแม่ที่รักตนที่สุด เราอยากให้คุณ..รับรู้เรื่องราวของชีวิตอันสงบ สูงส่ง แต่เรียบง่าย เพื่อการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและผู้ที่คุณรัก ด้วยความปรารถนาดี คณะผู้จัดทำ�

Foreword 2

www.kalyanamitra.org

3


สารบัญ • • • • • •

สุดยอดแห่งความเจริญทางพระพุทธศาสนา บนผืนแผ่นดินไทย 6 ที่ปรึกษาโครงการ 8 ผู้อุปถัมภ์โครงการ 10 ข่าวดีที่สุด..ถึงลูกผู้ชายทั้งประเทศ 12 ขั้นตอนการบวช 13 1. สมัครบวชและคุณสมบัติของผู้บวช 14 2. พิธีตัดปอยผม 16 3. พิธีปลงผม 20

• • • • • • •

4. ฝึกภาคสนาม 5. เตรียมบวช 6. แห่นาครอบเมือง 7. พิธีขอขมาและรับผ้าไตร 8. พิธีบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศ 9. พิธีอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุ 10. กิจกรรมหลังบวช 11. บิณฑบาต 12. เดินธุดงค์ทั่วไทย.. ไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง

24 26 36 42 48 58 70 80

Contents • •

• •

4

อานิสงส์ของการบวช ที่ส่งผลยาวนานเป็นกัปๆ คืออะไร • 1 กัปยาวนานเท่าไร ? • อานิสงส์การบวช • สัมภาษณ์พิเศษ เฉลยชัด! ทุกข้อข้องใจของโครงการ • สิ่งที่ต้องรู้..ก่อนสมัครบวช •

100 101 102 103 122

84

www.kalyanamitra.org

5


สุดยอด แห่งความเจริญ ทางพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย โครงการอุปสมบทหมูเ่ ป็นโครงการที่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน น�ำโดยคณะสงฆ์ทั่วประเทศรวมพลังกันจัดขึ้น และ โครงการนี้ ยังได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มาเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ พร้อม ด้วยองค์กรพุทธ ตลอดจนหน่วยงานราชการ 30 กว่าองค์กร ร่วมให้การสนับสนุน และที่ส�ำคัญโครงการนี้ยังเป็นหนึ่งใน โครงการ “ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ที่เกิดขึ้นโดยด�ำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

Change

โครงการนี้ ได้รับการตอบรับจากคลื่นมหาชนสูงมาก จนกลายมาเป็นเหตุการณ์ครั้งส�ำคัญของชาติ ที่ชายไทยจาก ทุกสารทิศทัว่ ประเทศ แห่กนั มาสมัครบวชเป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยปรากฏในประวัตศิ าสตร์ทางพระพุทธศาสนา เพราะ ตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ต�ำบลทั่วไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จากเดิมคาดว่าน่าจะมีผู้บวชแค่ 7,000 รูป แต่กลับมีชายไทยสนใจมาสมัครบวชมากถึง 10,685 รูป ซึ่งเกินกว่าที่คาดหมายไว้มาก

6

นับจากนั้น จึงท�ำให้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ด�ำริท�ำโครงการ อุปสมบทหมูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับกระแสการตอบรับ ได้แก่โครงการบวชพระ 1 แสนรูปทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ไทย (พ.ศ. 2553), โครงการบวชพระ 1 แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา (พ.ศ. 2553), โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป (พ.ศ. 2554) และ โครงการบวชพระ 1 แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา (พ.ศ. 2554) ซึ่งทุกโครงการมียอดผู้สมัครบวชเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน กระทั่งคณะสงฆ์ รวมถึงองค์กรภาคีต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และที่ส�ำคัญชายไทยทั้งแผ่นดิน รวมถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้บวช ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น และเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นโครงการที่จะต้องจัดให้เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองดั่งย้อนยุคพุทธกาล...

the world www.kalyanamitra.org

7


ที่ปรึกษาโครงการ ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ) ป.ธ. 9 วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ป.ธ.9 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กทม. 2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กทม. 3. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโ) ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม. 4. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ป.ธ.3 วัดยานนาวา กทม. 5. พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ป.ธ.9 วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กทม. 6. พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญฺาวชิโร) ป.ธ.6 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. 7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ป.ธ.9 วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กทม.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ป.ธ. 9) วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ

8

8. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญฺาวุโธ) ป.ธ.7 วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง 9. พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) ป.ธ.6 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 10. พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) ป.ธ.9 วัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี 11. พระพรหมเมธี (จ�ำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กทม. 12. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร กทม. 13. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กทม. 14. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ป.ธ.6 วัดพระแก้ว จ.เชียงราย 15. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโ) ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กทม. 16. พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) ป.ธ.9 วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กทม. 17. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม 18. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี 19. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กทม.

www.kalyanamitra.org

20. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. 21. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม. 22. พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี 23. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโ) ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กทม. 24. พระเทพวีราภรณ์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต) ป.ธ.4 วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา 25. พระเทพสุธี (สงคราม อสิาโณ) ป.ธ.9 วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี 26. พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ป.ธ.5 วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี 27. พระราชวรนายก (ส�ำรวม ปิยธมฺโม) ป.ธ.6 วัดอุดมธานี จ.นครนายก 28. เจ้าคณะจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน 2. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 3. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย 4. สมาคมก�ำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 5. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

9


ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

ผู้อุปถัมภ์โครงการ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

10

16. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 17. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 18. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 19. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 20. สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย 21. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 22. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 23. สมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย 24. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 25. สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 26. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 27. สภาองค์กรชุมชนต�ำบลระดับชาติ 28. V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก 29. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่าย 30. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล 31. คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ทุกจังหวัด 32. สมาคมผู้น�ำสตรีพัฒนาชุมชนไทย 33. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วประเทศ

1. คณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา 2. คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร 3. คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา 4. กระทรวงมหาดไทย 5. กระทรวงศึกษาธิการ 6. กระทรวงวัฒนธรรม 7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8. ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 9. จังหวัดปทุมธานี 10. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 11. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 12. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 13. กรมกิจการพลเรือนทหารบก 14. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 15. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

www.kalyanamitra.org

11


ข่าวดีที่สุด ถึงลูกผู้ชายทั้งประเทศ ! หากเรามีบุญไม่มากพอ..ก็จะไม่ได้ข่าวการบวช หรือไม่มีคนมาชวนบวช เพราะการบวช..เป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้ หากคนธรรมดาบรรลุอรห์ตผลแล้วไม่รีบบวช ก็จะต้องนิพพานภายใน 7 วัน

The best

อีกทั้ง การบวชยังเป็นทางลัด และเป็นเพศภาวะที่เอื้อต่อการทำ�ความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด เพราะต้องรักษาศีลมากถึง 227 ข้อ และมีสภาพที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม ทำ�สมาธิเจริญภาวนา มีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูง จนหมดกิเลสเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าปุถุชนคนธรรมดา

NEWS 12

ขั้นตอนการบวช 1. สมัครบวช ณ ศูนย์อบรมประจำ�อำ�เภอทั่วประเทศ 2. พิธีตัดปอยผม โดยพ่อแม่ผู้ปกครองและคณะญาติมิตร 3. พิธีปลงผม โดยคณะพระภิกษุสงฆ์ 4. ฝึกภาคสนาม 5. เตรียมบวช (เป็นนาค รักษาศีล 8) 6. แห่นาครอบเมือง 7. พิธีขอขมาและรับผ้าไตร ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรม ประจำ�อำ�เภอทั่วประเทศ 8. พิธีบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย 9. พิธีอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดใน 77 จังหวัดทั่วไทย 10. กิจกรรมหลังบวช 11. บิณฑบาต โปรดญาติโยม 12. เดินธุดงค์ทั่วไทย.. ไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง

www.kalyanamitra.org

13


1. สมัครบวช ณ ศูนย์อบรมประจ�ำอ�ำเภอทั่วประเทศ ชายไทยกว่าแสนแห่กันไปสมัครบวช ณ วัดพระธรรมกาย และวัดที่เป็นศูนย์อบรมประจ�ำอ�ำเภอทั่วประเทศ คุณสมบัติของผู้บวช

เป็นชายแท้อายุ 20 – 60 ปี • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจ�ำตัวร้ายแรงอื่น ๆ และไม่ติดยาเสพติด ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น • ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม •

14

www.kalyanamitra.org

15


2. พิธีตัดปอยผม โดยพ่อแม่ผู้ปกครองและคณะญาติมิตร ความปลื้มของทุกคนในครอบครัวที่บังเกิดขึ้น ณ วัดต่าง ๆ ทั่วไทย

พิธีตัดปอยผมของเหล่านาคธรรมทายาททุกรูป จะจัดขึ้นตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามภูมิล�ำเนาของผู้สมัคร เพื่อให้สะดวกในการเดินทางของพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติผู้บวชมากที่สุด

Hair-clipping ceremony 16

ใครว่า..ผู้ชายร้องไห้ไม่เป็น www.kalyanamitra.org

17


พิธีตัดปอยผมพร้อมกัน ณ ศูนย์อบรมทั่วประเทศ ยังความปีติปลาบปลื้มสู่พ่อแม่ญาติพี่น้องทั่วไทย - 18 -

www.kalyanamitra.org

19


3. พิธีปลงผม โดยคณะพระภิกษุสงฆ์ การปลงผมโดยพระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม และพระอาจารย์ดังจากทั่วประเทศ เป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง แต่ชายแมน ๆ ทุกท่าน จะได้รับการปลงผมหรือตัดปอยผมจาก เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล เจ้าอาวาส และพระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมของศูนย์อบรมประจ�ำอ�ำเภอทั่วประเทศ ที่ต่างพร้อมใจกันมาปลงผมให้เหล่านาคธรรมทายาท เพื่อเป็นเกียรติประวัติครั้งส�ำคัญที่สุดในชีวิต ของเหล่านาคธรรมทายาททั่วไทย

Hair-shaving

• พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

• พระเทพสุวรรณโมลี (หลวงพ่อสอิ้ง สิรินนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

ceremony 20

www.kalyanamitra.org

21

• พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยา


พ่อปลื้ม.. สายตาแห่งความรักและความภูมิใจของพ่อ ที่มองดูลูกชายผู้ก�ำลังจะเป็นนาค 22

หลังจากพ่อแม่ญาติพี่น้องตัดปอยผมเสร็จ คณะพระภิกษุสงฆ์ก็จะปลงผมให้กับเหล่าธรรมทายาท www.kalyanamitra.org

23


4. ฝึกภาคสนาม ฝึกระเบียบวินัย สร้างความสงบภายนอก สยบกิเลสภายใน

การอยู่รวมกันของคนหมู่มาก จ�ำเป็นที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมเบื้องต้น เพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาท มีวินัย เคารพ อดทน โดยการฝึกระเบียบแถว ฝึกความพร้อมเพรียง และสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้น กับหมู่คณะ

Field-training 24

www.kalyanamitra.org

25


5. เตรียมบวช (เป็นนาค รักษาศีล 8) ก่อนวันเป็นพระ

เป็นช่วงของการบ่มเพาะคุณธรรม เพราะเหล่านาคธรรมทายาททุกท่านจะต้องรักษาศีล 8 นั่งสมาธิ ท่องจ�ำบทสวดมนต์ ค�ำขานนาค ค�ำขออุปสมบทเป็นภาษาบาลี ซ้อมบรรพชา ซ้อมบวช เพื่อให้การบวชครั้งหนึ่งในชีวิตของเราศักดิ์สิทธิ์ และกลายเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์

Getting ready to ordain 26

www.kalyanamitra.org

- 27 -


เหล่านาคธรรมทายาทฟังพระอาจารย์เทศน์สอนธรรมะ และวิธีปฏิบัติตัวก่อนบวชเป็นพระ 28

การประนมมือด้วยความเคารพขณะสนทนากับพระอาจารย์เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามที่ธรรมทายาทต่างน้อมน�ำมาปฏิบัติ www.kalyanamitra.org

29


การทำ�ความสะอาดเสนาสนะเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับบุญประจำ�วัน 30

นาคธรรมทายาททุกคนจะได้อยู่ในที่พักอันสงบ วิเวก ได้ฝึกความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ มีของใช้เท่าที่จ�ำเป็น โดยการอยู่กลด เต็นท์ หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ www.kalyanamitra.org

31


เหล่านาคธรรมทายาทฝึกซ้อมการแปรแถวก่อนเข้าพิธีในวันขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครอง 32

ความสงบ... www.kalyanamitra.org

33


ได้รับการเทศน์สอนโดยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานที่สุด จาก DMC ช่องนี้ ช่องเดียว เหล่านาคธรรมทายาทเข้าฟังรายการธรรมะ โดยสื่อการเรียนการสอนที่ค้นคว้าท�ำไว้แล้วอย่างดี และที่ส�ำคัญยังได้ฟังการเทศน์สอนจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และพระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม พร้อม ๆ กันทั่วประเทศ ทางโทรทัศน์ช่อง DMC ซึ่งถ่ายทอดผ่านดาวเทียม

DMC The only one channel 34

DMC ช่องนี้ ช่องเดียว เป็นสื่อสีขาวที่ถ่ายทอดรายการธรรมะไปทั่วโลก www.kalyanamitra.org

35


6. แห่นาครอบเåมือง

The

ขบวนแห่นาครอบเมืองอันงดงาม ตามวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

procession of ordination candidates 36

วันที่พ่อแม่รอคอย..ขบวนแห่นาครอบเมืองอย่างอลังการสมฐานะและศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย ที่ตัดสินใจบวชเพื่อพ่อและแม่ www.kalyanamitra.org

37


นาคก็ปลื้ม..พ่อแม่ผู้ปกครองก็สุดปลื้ม ปลื้มแล้ว ปลื้มอีก ที่ได้ร่วมขบวนแห่กันทั้งครอบครัว 38

ขบวนแห่นาคที่จังหวัดกาญจนบุรี www.kalyanamitra.org

39


อยากให้ลูกชายของแม่เป็นหนึ่งในขบวนนาคอันทรงเกียรตินี้ 40

เหล่านาคธรรมทายาทจากจังหวัดยะลาเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ เพื่อไปร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกัน www.kalyanamitra.org

41


7. พิธีขอขมาและรับผ้าไตร ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจ�ำอ�ำเภอทั่วประเทศ ธรรมทายาททุกคนต้องเข้าร่วมพิธีขอขมาในความผิดพลาดที่เคยล่วงเกินต่อบิดามารดา และญาติมิตร เพื่อความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ก่อนจะเดินทางไปเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกัน ที่วัดพระธรรมกายต่อไป

The Pardon-Asking Ceremony 42

www.kalyanamitra.org

43


1. เดินเข้าสูพ่ ิธีขอขมา

2. กล่าวค�ำขอขมาต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติพี่น้อง

3. เหล่านาคธรรมทายาททุกคนกราบขอขมาลาโทษ... เพื่อความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ก่อนจะเดินทางไป เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกัน 44

www.kalyanamitra.org

45


..น�้ำตาแม่หลั่งจากใจแม่ริน

เพียงแม่ได้ยินค�ำกล่าวอ�ำลา ดวงใจของแม่จะบรรพชา ติดตามพระสัมมาไปสู่นิพพาน ปอยผมหลุดร่วง ใจแม่นั้นหายห่วง หัวใจช่วงโชติเรืองโรจน์บุญญา แม่ขออนุโมทนา ขอให้ลูกติดตามพระสัมมา จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง อย่าห่วงโหยหาอาลัยแม่เลย แม่เคยเฝ้าฝันวันบวชแก้วตา ตั้งแต่นานมา เมื่อคราวลูกแก้วเกิดจากอุทร ลูกมีบุญเก่าจึงเดินทางไปก่อน จงฟังค�ำสอนพระอุปัชฌาย์ ให้ลูกเป็นอายุพระศาสนา เป็นเนื้อนาบุญแก่มนุษย์เทวา แม่ขอภาวนาให้ลูกยา ไปถึงที่สุดแห่งธรรม

46

โดย ตะวันธรรม

www.kalyanamitra.org

47


8. พิธีบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย เหล่านาคธรรมทายาทจากศูนย์อบรมประจำ�อำ�เภอทั่วประเทศ ต่างเดินทางมุ่งตรงเข้าร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย เพื่อห่มครองผ้ากาสาวพัสตร์

Ordination candidates 48

พิธีเวียนประทักษิณ ณ ลานธรรม รอบมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย www.kalyanamitra.org

49


พิธีวันทาเจดีย์

กล่าวคำ�ขอบรรพชา 50

www.kalyanamitra.org

51


นับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล

ที่ครั้งหนึ่งได้บวชกับพระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 ผู้เป็นถึงราชบัณฑิต

พิธีครองผ้า 52

www.kalyanamitra.org

53


พระอุปัชฌาย์ (พระธรรมกิตติวงศ์) รับธูปเทียนแพ

จากตัวแทนเหล่าสามเณรธรรมทายาท ในพิธีขอศีล 54

www.kalyanamitra.org

55


CHANGE

the world 56

www.kalyanamitra.org

57


9. พิธีอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดใน 77 จังหวัดทั่วไทย วัดทั่วสังฆมณฑลจัดบวชพระพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยจัดบวช ณ วัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตามศูนย์อบรมประจ�ำอ�ำเภอทั่วประเทศ “ชีวิตของนักบวช เป็นชีวิตที่สูงส่ง ปลอดกังวล มีโอกาส ในการท�ำความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ได้ดีกว่า ชีวิตของคฤหัสถ์...” พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

the Ordination Ceremony 58

บวช... ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของลูกผู้ชาย www.kalyanamitra.org

59


Bangkok &

the metropolitan area

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

60

www.kalyanamitra.org

61


the central region

ภาคกลาง

ภาคกลาง

62

www.kalyanamitra.org

63


the southern region the western region ภาคตะวันตก

64

ภาคใต้ www.kalyanamitra.org

65


the northern region

ภาคเหนือ

66

the eastern region www.kalyanamitra.org

67

ภาคตะวันออก


the northeastern region

ภาคอีสาน

ภาคอีสาน

68

www.kalyanamitra.org

69


10. กิจกรรมหลังบวช สู่การปฏิบัติธรรม... เพื่อการเป็น “พระแท้” ที่สมบูรณ์ จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน สร้างชีวีให้มีคุณค่า มีผ้าแค่เพียงสามผืน สมบัติมีแค่อัฐบริขาร ฝึกตน ทนหิว บ�ำเพ็ญตบะ รักธรรมวินัยยิ่งกว่าชีวิตตน เที่ยวจาริกท�ำประโยชน์ให้แก่โลก ดั่งอาทิตย์สลายมืดห้วงจักรวาล ..นี่แหละคือชีวิตสมณะ แต่องค์พระสัมมา จวบจนกว่าชีพวาย

ไม่อาวรณ์เมื่อจรจากมา แสวงหาแต่หนทางพระนิพพาน ทั้งหลับตื่นมีแต่ความชื่นบาน เลี้ยงสังขารด้วยอาหารสาธุชน ทั้งคันถวิปัสสนาทุกแห่งหน หวังหลุดพ้นวัฏฏะชนะมาร ดับทุกข์โศกโรคทางใจในสังสาร ทุกส�่ำสัตว์สุขสราญด้วยธรรมกาย ที่สละกายใจน้อมถวาย ทุ่มท�ำงานถึงวันสุดท้าย....ชนะมาร โดย ตะวันธรรม

70

activities www.kalyanamitra.org

71

นี่แหละ...ชีวิตสมณะ


สมณะควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำ�อะไรอยู่ 72

เส้นทางสู่ความสงบ... www.kalyanamitra.org

73


Meditation สู่โลกแห่งความสงบ.. พบอิสระทางใจ ไร้พันธนาการ... 74

www.kalyanamitra.org

75


peace

ปล่อยโคมประทีป... ถวายเป็นพุทธบูชา

พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะได้นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาอย่างเข้มข้น เพื่อทำ�ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ 76

www.kalyanamitra.org

77


พระธรรมทายาทรับบุญ ปัดกวาด เช็ด ถู เสนาสนะ ทำ�ความสะอาดวัด ให้เป็นสถานที่ที่ญาติโยมอยากเข้าไปบำ�เพ็ญบุญกุศล

78

เมื่อหยาบสุดเฉียบ ละเอียดย่อมสุดฉิว

www.kalyanamitra.org

79


11. บิณฑบาตโปรดญาติโยม กำ�ลังแห่งพระศาสนา คือ ศรัทธาของญาติโยม การบิณฑบาตเป็นการออกไปโปรดญาติโยม เพื่อฟื้นฟูพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ให้ธำ�รงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธสืบไป

to go on an alms-round 80

เจ๊าวันใหม่... ทำ�ใจ๋ฮื้อผ่องใส ป้ออุ๊ย แม่อุ๊ย ปาลูกปาหลานมาทำ�บุญตักบาตรฮ่วมกั๋น www.kalyanamitra.org

81


การตักบาตร เป็นการขจัดความโลภและความตระหนี่ออกจากใจของผู้ให้ และช่วยสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์

ได้รับความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรม นับเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ด�ำรงอยู่คู่โลกตลอดไป 82

การตักบาตร เป็นการน้อมถวายสิง่ ของทีส่ มควรแก่สมณบริโภค มีขา้ ว น�ำ้ และอาหารหวานคาว เป็นต้น แด่ภกิ ษุสงฆ์ดว้ ยจิตเลือ่ มใส

www.kalyanamitra.org

83


แสงแรกที่หลุดจากนิวรณ์

12. เดินธุดงค์ทั่วไทย.. ไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง การเดินธุดงค์เป็นบทฝึกความเข้มแข็งอดทนขั้นสุดยอดอีกบทหนึ่ง ที่พระภิกษุธรรมทายาทต่างรอคอย ในขณะเดินธุดงค์ แม้เท้าก้าวไป แต่ใจต้องหยุดนิ่งเป็นสมาธิ เมื่อใจหยุด สภาพแวดล้อมภายนอกก็จะมีอิทธิพล เหนือจิตใจน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวย หรือความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น

Dhutanga 84

เมื่อใจหยุดนิ่งสงบ... ดวงธรรมก็เกิด เมื่อดวงธรรมเกิด ดวงปัญญาในการดำ�เนินชีวิตก็จะตามมา.. www.kalyanamitra.org

85


at dawn

ย่ำ�รุ่ง

ทุกย่างก้าวที่เหยียบลงบนผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่อรุณรุ่งจรดรัตติกาล หวังเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง 86

www.kalyanamitra.org

87


ฝ่าคลื่นกิเลส

to trek

มือขวาแบกกลด ไหล่ซ้ายสะพายบาตร ด้วยดวงจิตที่องอาจ มุ่งทำ�กิเลสให้หมดสิ้นไป 88

www.kalyanamitra.org

89


faith

แรงศรัทธา

การเป็นพระแท้จะต้องถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้สาธุชนกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ 90

www.kalyanamitra.org

91


merit-seekers

- 92 -

นักบุญขุนเขา ฉันคือนักบุญขุนเขา ฉันเอาดอกอูนมาฝาก เป็นดอกไม้คนยาก ของฝากจากดวงใจ บ้านฉัน..อยู่ยอดดอยฟ้าใส แสนเย็นเยียบจับใจ เป็นป่าเขาล�ำเนาไพร มีเมฆขาวราวปุยฝ้าย รุ้งเลื่อมพรายดุจใยไหม มองละม้าย คล้ายเมืองแมนแดนสวรรค์ มีทิวสนสองใบ ต้องลมโบกพลิ้วไสว เป็นแหล่งต้นน�้ำของไทย ให้คนไทยได้อาบดื่มกิน ตะวันธรรม

www.kalyanamitra.org

- 93 -


to bless the laity โปรยดอกไม้หอมต้อนรับขบวนพระธุดงค์ ล้างเท้าของท่านแล้วก้มกราบด้วยจิตเลื่อมใสอย่างสูงสุด

94

www.kalyanamitra.org

95


to restore จาริกท�ำประโยชน์.. ให้แก่โลก

การเดินธุดงค์จาริกไปในที่ต่าง ๆ ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อไปพัฒนาวัดร้างเกือบ 6,000 วัด ให้เป็นวัดรุ่ง โดยพระภิกษุธรรมทายาท ได้แยกย้ายกันไปประจ�ำตามวัดร้างต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นวัดรุ่ง ซึ่งภารกิจนี้จะท�ำให้ ธรรมทายาทเกิดอุดมการณ์ในการท�ำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป หยาดเหงื่อที่หลั่ง... ต่างกลั่นเป็นบุญ 96

www.kalyanamitra.org

97


พลังพุทธบุตร... ผู้มุ่งมั่นฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดั่งยุคพุทธกาล 98

www.kalyanamitra.org

99


อานิสงส์ของการบวช ที่ส่งผลยาวนานเป็นกัปๆ คืออะไร? หากผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชไม่ได้ท�ำอนันตริยกรรม คือ กรรมหนัก 5 อย่าง ได้แก่ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่า พระอรหันต์ ท�ำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ท�ำสงฆ์ให้แตกแยก การบวชเป็นมหากุศลที่มีก�ำลังส่งผลมากและให้ระยะเวลาส่งผลยาวนาน คือ จะส่งผลให้ผู้บวชและผู้สนับสนุนการ บวช วนเวียนอยู่แต่ในสุคติภูมิ และเกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างตลอดต่อเนื่องตามจ�ำนวนกัปที่ ได้ประกอบเหตุไว้ ดังข้อมูลจากสุบินกุมารชาดก แปลจากบาลีฉบับภาษารามัญ (มอญ) ว่า บุคคลที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่อนุญาตและเป็นเจ้าภาพให้ทาสหญิงทาสชายของตนและของคนอื่นบวช ถ้า บวชเป็นสามเณร เจ้าภาพจะได้อานิสงส์ 6 กัป ถ้าได้บวชเป็นพระ เจ้าภาพจะได้อานิสงส์ 12 กัป

ชนเหล่าใดอนุญาตให้บุตรของตนบวช ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 8 กัป ถ้าบวชเป็นพระได้รับอานิสงส์ 16 กัป ชนเหล่าใดอนุญาตให้ภริยาของตนบวช ถ้าบวชเป็นสามเณรี ได้รับอานิสงส์ 16 กัป ถ้าบวชเป็นภิกษุณี ได้รับอานิสงส์ 32 กัป ชนเหล่าใดได้มีจิตเลื่อมใส แบบญาณะสัมปะยุต คือ ผุดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครชักชวน ถ้าบวชเป็นสามเณร จะได้ รับอานิสงส์ 32 กัปป์ ถ้าบวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์มากถึง 64 กัป

1 กัป..ยาวนานเท่าไร? 1 กัป อุปมาเหมือนการเอาศิลาแท่งทึบขนาดกว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์ (1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร) และ ทุก ๆ 100 ปี น�ำผ้าบางเท่าควันไฟมาลูบทีหนึ่ง ท�ำอย่างนี้จนศิลาแท่งทึบนั้นสึกราบเรียบเสมอกับพื้นดิน อุปมาระยะเวลา อันยาวนานนี้ เท่ากับ 1 กัป

ชนบางจ�ำพวกไม่มีบุตร ขอบุตรคนอื่น แล้วตัวเองเป็นเจ้าภาพบวชให้ ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 4 กัป ถ้าได้บวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์ 8 กัป

100

www.kalyanamitra.org

101


อานิสงส์การบวช

สัมภาษณ์พิเศษ เฉลยชัด! ทุกข้อข้องใจของโครงการ

1. สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้ 2. ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะเพื่อเอาไว้ช่วยตนเองและผู้อื่น 3. ท�ำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้น จนถึงเบื้องสูง มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในที่สุด 4. หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวช ย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการ บรรลุธรรม ในชาติต่อๆ ไป และยังส่งผลให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป 5. ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่ก�ำลังจะส่งผลจากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ ตายก็ไปดี 6. บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะส่งผลให้มีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน พบช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดี กว่า ร�่ำรวย มีชื่อเสียง พลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย 7. บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบาย เปิดทางไปสวรรค์ให้กับ ผู้บวชเอง และส่งผลโดยตรงกับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราต้องการจะอุทิศให้ 8. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วย กันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ผ่าน พ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตอย่างรวดเร็ว 9. เป็นการสร้างผู้น�ำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วผืนแผ่นดินไทย สถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ไปตราบนานเท่านาน ฯลฯ 102

ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวโครงการอุปสมบทหมู่ ทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ไทย ก็เกิดกระแสการตอบรับจากชายไทย อย่างท่วมท้น โดยดูจากค�ำถามทีป่ ระเดประดังเข้ามาที่ ศู น ย์ รั บ ข้ อ มู ล ของโครงการเป็ น จ�ำนวนมาก จน ทีมงานฯ เพิกเฉยต่อไปไม่ได้ จึงท�ำการคัดค�ำถาม และขออนุญาตท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเข้ากราบ สัมภาษณ์ พระมหาสมชาย านวุฑโฺ ฒ M.D.; Ph.D. ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึง่ ท่านรับหน้าทีเ่ ป็น ประธานคณะท�ำงานอุปสมบทหมู่ ทุกโครงการทีผ่ า่ นมา...

www.kalyanamitra.org

103


• ใครท�ำโครงการนี้ และท�ำไปเพื่ออะไร ?

สังคมก�ำลังทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้ชดั จากปัญหาศีลธรรมทีเ่ สือ่ มลง อย่างเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์

โครงการนี้ เป็นหนึง่ ในโครงการฟืน้ ฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นโดยด�ำริของพระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช และสร้างศาสนทายาท เพือ่ สืบอายุพระศาสนา โดยวัดพระธรรมกายท�ำหน้าทีป่ ระสานงานอ�ำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์ทวั่ ประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ลงเรื่องโจรบุกวัดตัดเศียรพระพุทธรูปไปขายเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นการลงมือกระท�ำอย่างอุกอาจไม่กลัวบาปกรรม หรือแม้

สืบเนื่องมาจากการที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้รับทราบข้อมูลจากพระเถระผู้ใหญ่ว่า ปัจจุบันนี้วัดต่าง ๆ มีผู้มาบวช จ�ำพรรษาน้อยลงมาก ขนาดพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพฯ ซึง่ แต่กอ่ นเคยมีผู้บวชจ�ำพรรษาปีละ 40-50 รูป ปีนี้มีผู้เข้ามา บวชจ�ำพรรษาเพียงแค่ 1-2 รูป บางวัดก็ไม่มีเลยแม้แต่รปู เดียว ทัง้ ๆ ทีป่ ระชากรทีอ่ ยูร่ ายรอบวัดในเขตกรุงเทพฯ มีมากถึง 10 ล้านกว่าคน ตรงจุดนีแ้ สดงให้เห็นว่า ธรรมเนียมทีช่ ายไทย จะต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษา เมื่ออายุครบก�ำหนดบวช เริ่มเลือนรางหายไป มิหน�ำซ�ำ้ ยังพบว่า จากสถิตทิ สี่ �ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส�ำรวจ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 พบว่าในประเทศไทย มีวัดร้างถึง 5,937 วัด อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนน่าเป็นห่วงสถานการณ์ของพระพุทธศาสนา เพราะปัญหา

104

กระทั่งปัญหาการรุกที่วัดในเขตภาคใต้ แล้วขุดดินในเขตสงฆ์ไปขาย หรือปัญหาอบายมุข ทั้ง ๆ ที่ประเทศเราเป็นเมืองพุทธ แท้ ๆ แต่กลับมีสถิติการดื่มเหล้ามากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ตลอดจนปัญหาที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกก็คือ ปัญหาครอบครัว แตกแยก ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ปัญหาโจรผู้ร้าย ปัญหาความไม่สงบในบ้านเมือง อาชญากรรม ยาเสพติดต่าง ๆ นานา แต่ใน ขณะที่ปัญหาสังคมก�ำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น และสังคมก็ก�ำลังโหยหาธรรมะอย่างยิง่ แต่จ�ำนวนพระภิกษุผู้จะท�ำหน้าที่สอน ศีลธรรมแก่ประชาชนกลับลดลงไปทุกที

เมือ่ ปัญหาศีลธรรมภายในประเทศเข้าขัน้ วิกฤตถึงขนาดนีแ้ ล้ว เราในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึง่ จะมัวมานัง่ บ่นร�ำพึง

ร�ำพันไปวัน ๆ หนึง่ ก็คงจะไม่เกิดอะไรดีขนึ้ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราควรจะหันมาช่วยกันฟืน้ ฟูศลี ธรรมภายในประเทศให้เจริญรุง่ เรือง และขยายไปสูส่ งั คมโลกในทีส่ ดุ ซึง่ โครงการอุปสมบทหมู่ ก็คอื โครงการหนึง่ ทีจ่ ะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนีไ้ ด้อย่างตรงประเด็น ทีส่ ดุ

www.kalyanamitra.org

105


• ท�ำไมต้องบวชตั้ง 100,000 รูป มากเกินไปหรือเปล่า? เราทราบไหมว่าหมู่บ้านในประเทศไทยมีเท่าไร..? ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 80,000 กว่าหมู่บ้าน หากต้องการให้กระแส ศีลธรรมถูกฟื้นฟูขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย เบื้องต้นเราขอตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน แต่บางหมู่บ้านอาจจะส่งมา 2 คน รวมแล้ว ก็จะเท่ากับ 100,000 คน จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการบวชพระ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

• บวชกันมากขนาดนี้ มีการวางแผนตั้งรับและจัดระบบกันอย่างไร? การอบรมในครัง้ นี้ นอกจากจะจัดอบรมทีว่ ดั พระธรรมกายแล้ว ยังจัดอบรมในวัดต่าง ๆ ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค ของประเทศ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกตามภูมลิ �ำเนาของผูอ้ ยูใ่ กล้ เนือ่ งจากโครงการนี้ พระผูใ้ หญ่จากวัดต่าง ๆ ทัว่ สังฆมณฑล ท่านยินดีเปิดวัดของท่านเป็นสถานที่จัดอบรมกว่า 500 วัดทั่วประเทศ เพราะท่านอุทิศชีวิตมาบวชในพระพุทธศาสนา หยัดสู้ ยอมเหนื่อยถึงขนาดนี้ ก็หวังจะเห็นความเจริญของพระพุทธศาสนา อยากจะฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก ด�ำรงพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป ท่านจึงได้ส่งตัวแทนพระพีเ่ ลีย้ งมาเข้าร่วมประชุมสัมมนา วางแผนระบบการตั้งรับด้วยกัน อีกทัง้ ทางโครงการยังเปิดรับสมัครธรรมทายาทผูเ้ คยผ่านการอุปสมบทมาแล้ว ให้กลับมาบวชใหม่ เพือ่ ฝึกอบรมเตรียม ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยพระพีเ่ ลีย้ งในโครงการอีกด้วย ซึง่ การอบรมครัง้ นีจ้ ะเป็นมาตรฐานและหลักสูตรเดียวกันทัว่ ประเทศ เพราะ

106

จะมีการถ่ายทอดสดการอบรมเทศน์สอนจากพระเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมจากทั้งแผ่นดิน โดยผ่านทีวีดาวเทียม กระจายไป อย่างทั่วถึงพร้อมกันทั่วประเทศ

• อยากบวชเอง..เดี่ยว ๆ แบบเงียบ ๆ สงบ ๆ มากกว่ามาบวชเป็นแสน เพราะไม่อยากเจอความวุ่นวาย การบวชเป็นหมู่คณะจะดีกว่าบวชเดี่ยวในกรณีที่ว่า พลังหมู่จะเสริมพลังเดี่ยว เหมือนเด็กที่ไม่ยอมไปโรงเรียน แล้วไป บอกพ่อแม่ว่า ผมไม่อยากไปโรงเรียนเพราะคนเยอะวุ่นวาย ขออ่านหนังสือสงบ ๆ นั่งอ่านคนเดียวเงียบ ๆ อยู่ที่บ้านดีกว่า สมมุตวิ า่ พ่อแม่อนุญาต แล้วเราแอบย่องไปดูวา่ เด็กคนนีจ้ ะยอมนัง่ อ่านหนังสือตลอดวัน วันละ 7 ชัว่ โมง เหมือนอยูท่ โี่ รงเรียน หรือเปล่า ซึง่ เราจะพบว่าเด็กน้อยคนมากทีจ่ ะดูหนังสือเองได้วนั ละ 7 ชัว่ โมง ส่วนใหญ่ดไู ปสักพักก็จะแอบนอน เล่นอินเทอร์เน็ต แอบแชต เล่นเกม หรือไม่กแ็ อบหนีไปเทีย่ ว แต่เด็กทีไ่ ปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติ แน่นอน..! เขาจะได้เรียนเต็มเวลา คือ 7 ชั่วโมง เพราะโรงเรียนมีกฎระเบียบ มีอาจารย์คอยดูแล มีเพื่อน มีพลังหมู่ช่วยเสริมพลังเดี่ยว การมาบวชเรียนธรรมะก็ เหมือนกัน พลังหมูจ่ ะท�ำให้เราสามารถลุกมาสวดมนต์ตี 4 นัง่ สมาธิตรงเวลา ได้ศกึ ษาธรรมะทีม่ หี ลักสูตรทีถ่ กู วางไว้เป็นอย่าง ดีแล้ว ซึง่ การบวชครัง้ นี้ นับว่าโชคดีมาก เพราะผูบ้ วชจะได้เรียนรูธ้ รรมะจากพระเถระผูท้ รงภูมริ ภู้ มู ธิ รรมจากทัว่ ประเทศ ซึง่ การไปบวชเดีย่ วคนเดียว จะไม่ได้รบั โอกาสอย่างนี้ ไหน ๆ เราก็สละเวลามาบวชแล้ว การบวชครั้งหนึ่งในชีวิตก็น่าจะได้ อะไรที่ดีที่สุดกลับไป

www.kalyanamitra.org

107


แล้วอีกอย่างการบวช 100,000 รูป ครั้งนี้ ไม่ได้วุ่นวายอย่างที่คิด เพราะมีการจัดสรรเหมือนระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่แม้นักเรียนกว่า 13 ล้านคน ต้องไปโรงเรียนพร้อมกันหมด ก็ท�ำได้อย่างเรียบร้อย เพราะแบ่งกัน เรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในแต่ละโรงเรียนก็แบ่งเป็นห้องเรียนต่าง ๆ การบวชครัง้ นีก้ เ็ หมือนกัน มีการกระจายกัน บวชตามวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ บางวัดก็อบรมกัน 100 รูป บางวัดก็ 200 รูป บางวัดก็ 500 รูป ตามสภาพความพร้อม ผู้บวชสามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย แต่ถ้าใครชอบบวชเป็นหมู่คณะใหญ่มีคนมาก ๆ รู้สึกได้ประสบการณ์เยอะดี ก็มาอบรม ที่วัดพระธรรมกาย เพราะสามารถรองรับการอบรมได้ถึง 10,000 - 50,000 รูป

• บวชแสนรูป..ได้บุญต่างจากบวชเองอย่างไร? การบวชพระแสนรูปเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ และไม่ใช่สิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดจะท�ำขึ้นมาก็ท�ำได้ ต้องเกิดจาก การรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินจึงจะส�ำเร็จ ซึ่งเมื่อท�ำส�ำเร็จแล้ว ก็จะส่งผลต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาให้ ปักหลักอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างยืนยาว ผูท้ บี่ วชแสนรูปในครัง้ นี้ ถือเป็นเกียรติประวัตชิ วี ติ อันสูงสุด เพราะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นผูก้ อบกูฟ้ น้ื ฟูศลี ธรรมโลกให้หวนกลับ คืนมา เพราะการบวชเองเดี่ยว ๆ และรอวันเวลาให้มีพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นทีละรูป สองรูป ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลกที่เสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ

108

ดังนัน้ ผูบ้ วชในโครงการนี้ จะได้บญ ุ พิเศษเหนือกว่าการบวชเองแบบธรรมดา ๆ ทัว่ ไป ซึง่ ผลบุญจากการกอบกูฟ้ น้ื ฟู พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง และต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนี้เอง จะเป็นทางลัดที่ย่นย่อภพชาติแห่งการเวียนว่ายตาย เกิดให้ลดน้อยลง ในฐานะทีเ่ ป็นผูอ้ งอาจในการยอยกพระพุทธศาสนาให้เฟือ่ งฟูรงุ่ เรือง ก็จะมีอานิสงส์ท�ำให้ชวี ติ ไม่พบกับความตกต�ำ่ จะมีฤทธิ์ไม่มีประมาณ เหมือนการประกอบเหตุของพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ มีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะ ต่อพระพุทธศาสนา อีกทั้งการใช้ปัญญาพิจารณาตริตรองจนเห็นบุญที่จะเกิดแก่ตนเอง แล้วรีบขวนขวายท�ำ ก็จะท�ำให้เป็นผู้มีปัญญามาก เมื่อบุญส่งผลถึงคราวจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็บรรลุได้โดยง่าย

• เคยบวชแล้ว ท�ำไมต้องบวชอีก? ค�ำถามนี้ ก็คล้าย ๆ กับค�ำถามที่ว่า เมื่อวานกินข้าวไปแล้ว..ท�ำไมวันนี้ต้องกินอีก กินไปแล้วก็น่าจะพอแล้ว ตรงนี้เรา จะเห็นว่า ร่างกายยังต้องการอาหารไปหล่อเลี้ยงให้ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ จิตใจก็เช่นกัน ย่อมต้องการบุญกุศลไปหล่อเลี้ยงให้ใจ ผ่องใสมีพลังอยู่เสมอเช่นกัน ในเมื่อภาวะปัจจุบันท�ำให้จิตใจต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ นานาที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้สภาพจิตใจ เสียความปกติไป ซึ่งเราจะเห็นได้จากอาการเครียด หงุดหงิด เศร้า วิตกกังวล หมดก�ำลังใจ จากนั้นก็ไปแสวงหาทางออก

www.kalyanamitra.org

109


ผิด ๆ โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงแล้วจิตใจต้องการธรรมโอสถเพื่อบ�ำบัด ต้องการความสงบ เพื่อคิดทบทวนตนเอง ฝึกฝนปฏิรูป

• ท�ำไมต้องบวช..ในเมื่อทุกวันนี้ก็เป็นคนดี ไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อน?

ตนเอง และเรียนรู้หลักธรรมในการด�ำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบุญกุศลจากการบวช นอกจากจะท�ำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า

ท�ำไมเราไม่เอาอย่างในหลวงของเรา พระองค์ก็ทรงเป็นคนดีอยู่แล้ว เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม แต่ พระองค์ก็ยังทรงบวชเรียน หลายคนที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดี อาจจะเข้าใจตามความคิดของตัวเอง อย่างเช่น ชายคนหนึ่ง ตัง้ ใจท�ำมาหากิน ตกเย็นก็ซอื้ เหล้ามาดืม่ บ้างเป็นครัง้ คราว เขาก็วา่ เขาเป็นคนดีอยูแ่ ล้ว แต่เรากลับเห็นอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากคนเมา ขับรถชนคนตายบ่อยครั้งมาก เพราะเขาเข้าใจไปเองว่าเขาเป็นคนดี แต่กลับท�ำให้คนในสังคมเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัว ทุกวัน นีส้ งั คมไทยผิดปกติไปมาก ติดอบายมุขบ้าง มีภรรยาหลายคนบ้าง แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นคนดี ไม่เชื่อลองไปถามเด็กเกเรดูสิ ว่าเขาเป็นคนดีไหม เขาก็จะบอกว่าเขาดีอยู่แล้ว เป็นตัวของตัวเอง เป็นเทรนด์สมัยใหม่ อย่างเด็กแว้น เด็กสก๊อย เขาต้องการ ขับรถซิง่ เสียงดังกวนเมือง เขาก็จะบอกเราว่า เขาท�ำเสียงดังนิดหน่อย พวกผู้ใหญ่สมัยนี้หัวโบราณ ช่างไม่รู้เรื่อง แค่นี้ท�ำมา บ่น ช่างไม่มีความอดทน อย่างนี้จะมาสอนเด็กให้อดทนได้อย่างไร มันเป็นเทรนด์ใหม่ของสังคมวัยรุน่ สมัยใหม่เขาท�ำกัน หรือ เด็กบางคนเล่นอินเทอร์เน็ต เเชตทัง้ คืน ติดเพือ่ น ติดยา พอพ่อแม่ตกั เตือน ก็เถียงว่า ใคร ๆ เขาก็ท�ำกัน ก็ต้องถามว่า หากเราเป็น พ่อเป็นแม่ เราอยากจะได้ลกู แบบนี้ หรืออยากได้ลูกที่มาบวชเรียนแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ มีศีล มีเหตุ มีผล

ขึ้น ยังส่งผลช่วยให้ชีวิตประณีตและมีความสุขมากขึ้น

• จากส�ำนวนไทยที่ว่า ชาย 3 โบสถ์ คบไม่ได้ อย่างนี้บวชแล้วบวชอีกจะดีหรือ?

แท้จริงแล้วค�ำพูดนี้ หมายถึง คนที่ตั้งใจจะบวชยาวแต่อยู่ไม่ได้ ต้องสึก แล้วหนีไปบวชวัดอื่นไปเรื่อย ๆ อย่างนี้แสดง

ว่าไม่มคี วามอดทน เหยียบขีไ้ ก่ไม่ฝอ่ ความประพฤติไม่ดพี อ คนอย่างนีโ้ บราณท่านห้ามคบ ซึง่ คนละกรณีกบั การบวชทีผ่ บู้ วช ตั้งใจบวชระยะสั้น เช่น บวชเข้าพรรษา บวชธรรมทายาท ใช้สิทธิ์ราชการลางานมาบวชจนจบโครงการแล้วค่อยสึก อย่างนี้ ยิ่งบวชหลายครั้งยิ่งดี ยิ่งบวชมากครั้งเท่าไร ยิ่งเป็นการเติมบุญ เติมสิรมิ งคล เติมความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะการบวชจะท�ำให้ได้ศึกษาธรรมะมากขึ้น และได้บุญมหาศาล เมื่อมีบุญมากๆ โอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็มากขึ้น...

110

www.kalyanamitra.org

111


• อยากบวชจริง ๆ แต่ลางานไม่ได้ ท�ำอย่างไร?

• การบวชในwระพุทธศาสนามีกี่วิธี ?

สิ่งที่เจ้าของกิจการทุกคนอยากได้มากที่สุดคืออะไร..? ก็คือต้องการลูกน้องที่เป็นคนดี ไม่ขี้เหล้าเมายา รับผิดชอบ ขยัน สู้งาน ปฏิภาณไว ใจบริสุทธิ์ ไม่โกง มีคุณธรรม ดังนั้น หากอยากบวชจริง ๆ ต้องเข้าไปอธิบายให้หวั หน้างานเข้าใจว่า เราอยากจะปรับปรุงตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยเอาหลักธรรมมาใช้ หากอธิบายจนเจ้านายเข้าใจได้ อย่างไร เขาก็ต้องให้มาบวช เพราะอยากได้ลกู น้องดี ๆ หรือก็มหี ลายคนเหมือนกัน ทีอ่ ยากบวชจริง ๆ ลาออกจากงานมาเลยก็มี พอออก มาแล้ว เวลาบวชก็ตงั้ ใจปฏิบตั ิ จึงท�ำให้มคี วามรูห้ ลักธรรมเพิม่ ขึน้ มีบญ ุ ในตัวเพิม่ ขึน้ พอบุญเพิม่ ขึน้ บวชเสร็จก็เจอช่องทาง ท�ำมาหากินทีม่ รี ายได้ดกี ว่าเดิมมาก ถึงขัน้ พลิกชีวติ ไปเลยก็มี

มี 3 วิธีหลัก และ 2 วิธีพิเศษ การบวชด้วย 3 วิธีหลัก ได้แก่ 1) เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นวิธีการอุปสมบทช่วงต้นของพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ประทานการบวช ให้ดว้ ยพระองค์เอง โดยพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวา แล้วเปล่งพระสุรเสียงว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด” หากผูน้ นั้ ยังไม่บรรลุ อรหัตผล พระองค์ก็จะตรัสต่อไปว่า “เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระท�ำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” ซึ่งผู้ที่จะ ได้รับประทานการบวชแบบนี้ จะต้องสั่งสมบุญในอดีตมามากพอ โดยเฉพาะบุญจากการทอดกฐิน ถวายผ้าไตรจีวร และ ด้วยอ�ำนาจบุญนี้เอง บาตรและจีวรจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้บวชเป็นอัศจรรย์

• บวชท�ำไม บวชแล้วดีอย่างไร? บวชเพือ่ แก้ไขนิสยั ทีไ่ ม่ดขี องตนเอง และฝึกฝนอบรมตัวเองให้สมบูรณ์แบบ ตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ เป็นที่พึ่งให้กับตนเอง และพร้อมจะให้คนอื่นอาศัยเป็นที่พึ่ง อีกทั้งยังท�ำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มี มรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในที่สุด ซึ่งหากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูก สั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อ ๆ ไป และยังส่งผลให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนา ไปนานถึง 64 กัป

112

2) ติสรณคมนูปสัมปทา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้บวชให้ เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไป ก็เกิดความไม่สะดวกต่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาอยากบวช เนื่องจากต้องเดินทางมา เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงประทานการบวชให้ ซึ่งการบวชวิธีนี้ ผู้บวชจะต้องกล่าวเพื่อขอถึงไตรสรณคมน์ คือ ข้าพเจ้า ขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 3 รอบ ก็สามารถ เป็นภิกษุได้โดยบริบูรณ์

www.kalyanamitra.org

113


3) ญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา เป็นวิธีบวชที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบอ�ำนาจให้คณะสงฆ์ คือ ภิกษุตั้งแต่ 10 รูป ขึ้นไปร่วมกันท�ำ (ในดินแดนห่างไกลที่มีพระภิกษุน้อย พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุจ�ำนวน 5 รูปขึ้นไป ให้การอุปสมบทได้) พระภิกษุที่บวชด้วยวิธีนี้เป็นรูปแรก คือ พระราธะ โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระสารีบุตร วิธีนี้เป็นวิธีบรรพชาอุปสมบทที่ใช้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน การบวชโดย 2 วิธีพิเศษ ที่ใช้ในสมัยพุทธกาล ได้แก่ 1) โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา เป็นวิธีบวชที่พระพุทธเจ้าทรงมอบพระโอวาทให้รับไปปฏิบัติด้วย ซึ่งการบวชวิธีนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระมหากัสสปะรูปเดียวเท่านั้น ในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงพระโอวาทที่พระองค์ ตรัสประทานแก่พระมหากัสสปะไว้ดังนี้ “ดูกอ่ นกัสสปะ เพราะเหตุนนั้ แล เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เราจักเข้าไปตัง้ หิรโิ อตตัปปะอย่างแรงกล้าไว้ในภิกษุทงั้ หลาย ทั้งที่เป็นเถระ ทั้งที่เป็นผู้ใหม่ และทั้งที่มีพรรษาปานกลาง ดูกอ่ นกัสสปะ เพราะเหตุนนั้ แล เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เราจักฟังธรรมทัง้ หมดทีป่ ระกอบไปด้วยกุศล เราจักเงีย่ โสตลง ฟังธรรมนั้นทั้งหมดแล้วประมวลมาไว้ด้วยใจ

114

ดูก่อนกัสสปะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า กายคตาสติที่เกิดพร้อมด้วยความยินดีจักไม่พรากจากเรา ดูก่อนกัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างว่ามานี้แล” 2) ทายัชชูปสัมปทา วิธีนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้บวชสามเณรที่อายุยังไม่ครบ 20 ปี แต่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็น พระอรหันต์แล้ว และรับภาระหนักเทียบเท่าพระภิกษุได้ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้เองโดยตรัสว่า “อชชโต ปฎาย ภิกฺขุ โหหิ” (เธอจงเป็นภิกษุตั้งแต่วันนี้ไป) ค�ำว่า ทายัชชูปสัมปทา แปลว่า การรับเข้าหมู่โดยความเป็น ทายาท สามเณรที่พระพุทธเจ้าทรงบวชยกขึ้นเป็นพระมีอยู่ 3 รูปคือ 1. สามเณรสุมนะ 2. สามเณรโสปากะ 3. สามเณรทัพพะ • การบวชในยุคปัจจุบันใช้แบบไหน? 1.ถ้าจะบรรพชาเป็นสามเณรอย่างเดียว ให้ใช้วิธี ติสรณคมนูปสัมปทา 2.ถ้าจะบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ให้ใช้วธิ ี ติสรณคมนูปสัมปทา เพือ่ ยกฐานะเป็นสามเณรก่อน แล้วจึงค่อย ท�ำการอุปสมบทด้วยวิธี ญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา เพื่อท�ำการยกฐานะจากสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุอีกทีหนึ่ง

www.kalyanamitra.org

115


• ทุกวันนี้..ก็ทดแทนคุณพ่อแม่ดีอยู่แล้ว ให้เงินและเลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดี ท�ำไมต้องบวชให้ด้วย?

• ท�ำไมต้องโกนศีรษะ ถือศีล 8 อบรมกันก่อนบวช.. ให้บวชทันทีเลยไม่ได้หรือ?

บางคนเข้าใจว่าถ้าจบการศึกษาไปแล้ว สามารถหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เดือนละหมื่นสองหมื่น ก็ถือว่าทดแทนคุณท่าน ได้แล้ว แต่ความจริงแล้วเพียงเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านได้ทั้งหมด เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า แม้คนเราจะมีอ�ำนาจสามารถสถาปนาพ่อเป็นจักรพรรดิ สถาปนาแม่เป็นจักรพรรดินี แล้วให้ครองราชย์อยูต่ ลอด 100 ปี 1,000 ปี ถึงอย่างนัน้ ก็ยังไม่อาจแทนคุณท่านได้หมด เพราะอ�ำนาจและทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอา ไปได้ มีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตัวไปได้ และการที่เราจะตอบแทนคุณท่านได้หมด ก็คือ การที่เราสามารถชักชวนท่าน ให้มาท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาท�ำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งการบวชนั้น เป็นโอกาสดียิ่งในการชักน�ำให้ท่านได้มีโอกาสให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาไปกับเราด้วย และเป็นการท�ำตัวเราให้บริสุทธิ์ พ่อแม่ก็จะพลอยได้กุศลกับเราด้วย เพราะความ ดีทุกอย่างที่เราท�ำล้วนแล้วแต่มีพ่อแม่เป็นต้นทุนทั้งนั้น เพราะท่านให้ก�ำเนิดเรามา ดังที่โบราณบอกว่า พ่อแม่จะได้เกาะชาย ผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ และเวลาพ่อแม่จะละโลก ให้ท่านนึกถึงบุญกุศลอะไร บางทีท่านก็นึกไม่ออก แต่พอให้นึกถึงงานบวช ลูกชายก็นึกได้ เพราะจ�ำได้แม่นย�ำ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะท�ำเป็นสิ่งที่ดีแน่ พ่อแม่อุ้มท้องเรามา 9 เดือน เลี้ยงดู ส่งเสียให้ เราได้เล่าเรียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ ท่านล�ำบากแค่ไหน เราท�ำให้ท่านเพียงเท่านี้ ไม่ใช่เรื่องหนักหนาเลยส�ำหรับลูกผู้ชาย

มีเหตุผล 3 ประการ คือ

1. ในชีวติ ประจ�ำวัน คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยแทบไม่ได้ปฏิบตั ศิ ลี 5 บางคนยังดืม่ เหล้า บีม้ ด ตบยุงอยูเ่ ลย ถ้าจะไปถือศีล 227 ข้อ

116

ทันที อาจขาดความพร้อม ช่วงก่อนบวชจึงให้ฝกึ รักษาศีล 8 เพือ่ เป็นการปรับตัวก่อนระยะหนึง่

2. การมีระยะเวลาอบรมช่วงก่อนบวช จะมีผลดีตอ่ ผูบ้ วชเอง เพราะผูบ้ วชจะได้มเี วลาท่องจ�ำบทสวดมนต์ ค�ำขานนาค

ขออุปสมบทเป็นภาษาบาลีให้ได้ นอกจากนี้ ยังได้ซ้อมบรรพชา ซ้อมบวช เพื่อให้การบวชของเราศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์แบบ ที่สุด

3. ระยะเวลาอบรมก่อนบวชเป็นช่วงที่มีไว้เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้พร้อมที่จะเป็นพระแท้อย่างแท้จริง การฝึกวินัย

เคารพ อดทน และการนัง่ สมาธิ จะท�ำให้เรามีความบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์เพียงพอ ซึง่ จะท�ำให้พอ่ แม่ทเี่ ลีย้ งดูเรามา ตลอดจนญาติโยม กราบไหว้เราได้อย่างสนิทใจ

www.kalyanamitra.org

117


• ระยะเวลาการอบรมนานเกินไปหรือเปล่า?

• กลัวความล�ำบากท�ำอย่างไร ?

ไม่นานเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากการบวช ซึ่งเราจะน�ำไปใช้ได้ชั่วชีวิต เพราะนิสัยที่ไม่ดีในตัวเรามีตั้งมากมาย จะ เปลี่ยน จะปรับปรุง จะสร้างนิสัยใหม่ ก็ต้องใช้เวลาบ่มเพาะนิสัยที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจนกลายมาเป็นนิสัยใหม่ของเรา

เคยลองถามผู้มาบวชรุ่นก่อน ๆ ซึ่งเขาเป็นลูกคุณหนู ไม่เคยท�ำงานบ้านอะไรเลย นอนตื่น 10 โมง ตื่นเที่ยงประจ�ำ แต่เขาก็สามารถอยู่ได้จนจบโครงการ อีกทั้งยังภูมิใจ ปลื้มใจตัวเอง พอลองไปถามเขาว่า ล�ำบากไหม? เขาตอบว่า หากความ ล�ำบากเพียงแค่นเี้ ขายังทนไม่ได้ ต่อไปเขาจะไปทนอะไรได้ เพราะชีวิตในสังคมปัจจุบันต้องปากกัดตีนถีบมากกว่านีห้ ลาย เท่า และก็ยงั ถามต่อว่า แล้วเคยคิดท้อไหม? เขาตอบว่า หากเขาท้อแล้วสึกออกไปก่อนจบโครงการ เขาก็แทบจะไม่ได้อะไร เลย และจะติดเป็นนิสัย เป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ท�ำอะไรต่อไปก็ไม่ส�ำเร็จ

• อบรมแล้วต้องอดข้าวเย็นด้วย กลัวทนไม่ได้ ตอนเย็นมีนำ�้ ปานะให้ฉนั เช่น น�ำ้ เต้าหู้ นมกล่อง น�ำ้ ผลไม้ เป็นต้น จากประสบการณ์การอบรมธรรมทายาทมาเป็น จ�ำนวนมาก พบว่าสามารถปรับตัวกันได้โดยไม่มปี ญ ั หาอะไร เพราะช่วงเย็นหลังจากสรงน�ำ้ แล้ว กิจกรรมก็จะมีแต่ฟงั ธรรมะ และนัง่ สมาธิเท่านัน้ ไม่ได้ออกแรงหรือใช้พลังงานอะไรมาก เพราะฉะนัน้ ฉันวันละ 2 มือ้ ก็เพียงพอ

• การบวชสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ดีขึ้นได้จริงหรือ? ถ้าเราได้บวช อย่างไรก็จะเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ แน่นอน แต่จะมากหรือน้อยก็ขนึ้ กับว่าเราตัง้ ใจจริงแค่ไหน เพราะ ในการบวชเราจะได้เรียนรูห้ ลักธรรมจากพระอาจารย์ ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม ที่สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตได้อย่างดียิ่ง เราจะเข้าใจว่า ท�ำไมคนระดับไอน์สไตน์จงึ ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา จะรูว้ า่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดยอดอย่างไร อีกทั้งจะได้ ปฏิวัตินิสัยตัวเองครั้งใหญ่ เพราะในการอบรม เราจะได้ฝึกกิจวัตรกิจกรรมทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบ ท�ำให้ธรรมะซึมซับไป สู่วิถีชีวิตของเราจริง ๆ

118

ดังนั้น ขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายแล้ว ความล�ำบากแค่นี้เราน่าจะไปลองทดสอบตัวเองดู อาจจะท�ำให้เราสามารถปรับปรุงตัวเอง ได้ดีขึ้น และได้รับประโยชน์จากการบวชครั้งนี้ไม่มากก็น้อย ท�ำให้รู้สึกเชื่อมั่นว่า ถ้าเรามีความตั้งใจอดทนในสิ่งที่อดทนได้ ยาก สละในสิ่งที่สละได้ยาก ก็ย่อมจะได้รับสิ่งที่ได้มาโดยยากเช่นกัน ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ไม่เห็นล�ำบากอะไรมากมาย การอบรม ครัง้ ทีผ่ า่ น ๆ มา ทุกคนเขาก็ท�ำกันได้

www.kalyanamitra.org

119


• บวชแล้วได้บุญจริงหรือ คุ้มไหมกับการเสียเวลา?

• บวชเมื่อไรก็เหมือนกัน เอาไว้พร้อมแล้วค่อยบวชก็ได้จริงหรือ?

ทั้งจริง ทั้งคุ้ม เพราะบุญบวชเป็นบุญใหญ่ที่สามารถปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับผู้บวช หากตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็จะได้บุญอันจะนับประมาณมิได้ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “ถึงแม้จะมีผู้วิเศษเก็บดอกไม้จากป่าหิมพานต์ แล้วน�ำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัง้ 1,000 พระองค์ กระท�ำดังนีท้ กุ วัน ผลบุญจากการบูชานัน้ ก็ไม่เท่าผลบุญจากการบวช เป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา” (ทีม่ า : การบวชในพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

ไม่มีใครรับรองได้ว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหน ยิ่งพ่อแม่ของเราท่านก็อายุมากแล้ว ก็ไม่แน่ว่าใครจะไปก่อนใคร ถ้า บวชได้กบ็ วชตอนนีเ้ ลย ไม่ควรประมาท แล้วอีกอย่างคราวหน้าจะได้บวชจริงหรือ ไม่บวชตอนนีอ้ าจจะพลาดโอกาสไม่ได้บวช เลยก็ได้ อีกทั้งยิ่งบวชเร็ว ก็ยิ่งได้ประโยชน์เร็ว

• สิ่งที่อยากฝากไว้ นอกจากนี้ การบวชยังส่งผลให้เราได้เกิดในร่มเงาพระศาสนาเป็นเวลายาวนานถึง 64 กัป ผู้ที่สนับสนุนการบวช ก็ได้บุญด้วยหลายกัป เวลา 1 กัป เป็นเวลาที่ยาวนานมาก สมมติว่า มีขุนเขากว้างใหญ่สูง 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 16 กิโลเมตร) ทุกเวลา 100 ปี น�ำผ้าบางเบาเหมือนควันไฟมาลูบขุนเขานัน้ หนหนึง่ จนขุนเขานัน้ สึกลงมา ราบเสมอกับพืน้ ดิน ระยะเวลานีน้ านเท่าไร เวลา 1 กัปนานกว่านัน้

120

อีกไม่นานชายไทยทั้งประเทศก็จะมาบวชนับแสนคนอีกครั้งหนึ่งแล้ว และจะมาเวียนประทักษิณ กล่าววาจาขอบวช ด้วยเสียงที่ดังกระหึ่มขึ้นพร้อมกัน ได้มาครองผ้าบรรพชา ห่มจีวรเหลืองอร่าม ภาพที่ปรากฏตรงหน้าเรานี้ จะติดตาตรึงใจ น�ำความปลื้มปีติมาสู่ใจเราอย่างไม่มีวันลืม เป็นทัสนานุตริยะ คือการเห็นอันวิเศษที่หาดูได้ยาก แม้วันที่นอนอยู่บนเตียง คนป่วย วันที่ใกล้จะละโลก ภาพนี้ก็จะปรากฏขึ้นมา แม้จะเคยท�ำอะไรที่ไม่ดีมาบ้าง แต่ก่อนตายหากเราเห็นภาพนี้อย่าง แจ่มชัด ก็จะท�ำให้จิตใจผ่องใส เมื่อตายไปเราจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แน่นอน และยิ่งถ้าเราทุ่มเทท�ำหน้าที่ชวนคนบวชอย่าง เต็มที่ และได้มาบวชเองด้วย หรือถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็เป็นผูส้ นับสนุนการบวชอย่างเต็มก�ำลัง ความปลืม้ ปีตปิ ระทับใจจะยิง่ มาก ขึ้นเป็นทวีคูณ ภาพแห่งการบวชนี้จะยิ่งติดตรึงอยู่ในใจของเรา อ�ำนวยผลให้เราได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิอย่าง ยาวนาน และเราจะภูมิใจว่า เราคือบุคคลในประวัติศาสตร์ เป็นผู้ฟื้นฟูศีลธรรมโลกของยุคนี้เลยทีเดียว...

www.kalyanamitra.org

121


สิ่งที่ต้องรู้..ก่อนสมัครบวช การรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร

1.

1.

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.dmycenter.com 2. สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ “ศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย” 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 3. โทรศัพท์ (02) 831-1234, (087) 707-7771 ถึง 3 แฟกซ์ 02-831-1072 4. สมัครด้วยตนเอง ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจ�ำ อ�ำเภอทั่วประเทศ (ดูรายชื่อในเอกสารแนบ) 5. สมัครผ่านผู้น�ำบุญ หรือผู้ประสานงานโครงการ ทุกจังหวัด

2. 3. 4.

122

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่ แว่นด�ำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ�ำนวน 1 ใบ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 1 ชุด ส�ำเนาหลักฐานการศึกษา จ�ำนวน 1 ชุด ใบรับรองแพทย์และใบระบุผลการตรวจเลือด HIV

ของใช้ในการอบรม

ของที่ไม่ควรน�ำมาในการอบรม

1.

ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงนอน 1 ถุง 2. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จ�ำนวน 2 ชุด เสื้อกันหนาวสีขาว 1 ตัว 3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา) 4. เสื้อกันหนาว 1 ตัว หรือตามสภาพความหนาวของอากาศ 5. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน�้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และไฟฉายพร้อมถ่าน 6. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าส�ำหรับใส่อาบน�้ำ และ ผ้าเช็ดตัวสีเหลือง 7. ยาประจ�ำตัว เช่น ยาทาแก้ปวดขา ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ 8. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีดอย่างน้อย 6 ใบ 9. รองเท้าแตะสีน�้ำตาล จ�ำนวน 1 คู่ ถุงเท้าสีน�้ำตาล 2 คู่ 10. ร่มกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน�้ำตาล สีน�้ำเงิน www.kalyanamitra.org

หนังสืออ่านเล่นหรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ • อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด • เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4 ฯลฯ • กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป • ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ฯลฯ • อุปกรณ์ส�ำหรับการติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่าน ระหว่างการอบรม)

ของที่ห้ามน�ำติดตัวตลอดการอบรม 1. 2.

123

วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ ทรัพย์สินต่างๆ บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด


รายนามเจ้าภาพ พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จนฺทสโร ) พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง บูชาธรรมโดย เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

• วัดพระธรรมกายโทชิหงิ • วัดพระธรรมกายนางาโน่ • วัดพระธรรมกายโอซาก้า • พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (สุธรรม สุธัมโม) และกองทุน 9 ก.พ. • พระปลัดสุธรรม สุธัมโม และสามาคมบัณฑิตรัตน์ • พระอารักษ์ ญาณารกฺโข • คณะสงฆ์-อุบาสก-อุบาสิกา-กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย นครซิดนีย์ • กัลฯอนันต์ อัศวโภคิน • กัลฯจันทนี มหัศนีศิรินุกูล,ปัทมา-สราวุฒิ-สิริยากร วิวิธธนกุล • กัลฯจิตตวุฒิ-สุภัททา-ศิณิชา-สมัชญา ลิ้มศิริเศรษฐกุล • กัลฯชัย-วิลาวัลย์ นิมากร • กัลฯดร.กฤษฎา-ทัศนีย์ จ่างใจมนต์ พร้อมครอบครัว • กัลฯทรงชัย-ปิ่นนรา-ด.ญ.พิมพ์เดือน-ด.ช.อานนท์ ตั้งจรูญวาณิชย์ • กัลฯนพ.สมศักดิ์-คุณแม่รติ เจษฎาพรชัย และครอบครัว • กัลฯนิรันดร์-ไช้เฮียะ ขจรวัฒนา • กัลฯบุญโรจน์-จินดา-ปุญญิศา-ผณิศร-ธันยพร เสรีวัฒนวุฒิ • กัลฯพ่อสมัคร-แม่รินนา-กิตติธัช วัฒนาศิรินุกุล

• กัลฯไพศาล-วรพจน์ ทวีชัยถาวร, เสาวนี หิรัณยศิริ และห้าง ทองทวีชัย 5 ทุกสาขา • กัลฯโยมพ่อสุภร-โยมแม่ธรรมนูญ และครอบครัว ตีระวนิช-กองสุข • กัลฯวิชิต-ปัฐมา ตรียกูล • กัลฯวิโรจน์-สุมาลี รัตนศิริวิไล และบุตรธิดา • กัลฯศศิธร โชคประสิทธิ์ • กัลฯศักดิ์นรินทร์-จิรานุช-ฐิตินันท์-ฐนันท์ทิพย์-จิรวัฒน์ ตันประเสิฐ • กัลฯสุวัฒน์-รัตนา และครอบครัวตั้งจรูญวาณิชย์ • ครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์-ครอบครัวธนะสมานโชค • ครอบครัวรสจันทน์ • บริษัท เคเน็ท เทคโนโลยี จ�ำกัด (KNET TECHNOLOGY CO., LTD.) • กลุ่มประตูน�้ำลูกพระธัมฯ • Coleen Wilbert, Paxton Wilbert, Angkana Wilbert • KULLANIT NAROD AND SHAHYAR GORJY

เจ้าภาพกิตติมสุข

• พระกิตตะวัน ปญฺญาชโย • พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี • พระไชยยศ ยสวํโส • พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต, กัลฯวิบูลวรรณ-พีระเดช ชมานนท์ • พระปรัชญา ปัญญาธิโก และกลุ่มเชื่อมสายบุญ กับมหาปูชนียาจารย์ • พระภาณุวัฒน์ รณญฺชโย และญาติมิตร • พระภิกษุรุ่น 20

124

• พระเรืองศักดิ์ เตชวโร และกลุ่มแก้วพุทธจักร • คณะสงฆ์-อุบาสก-อุบาสิกา-กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย โตเกียว • กัลฯกุลพรภัสร์ ทิพย์ชโนทัย (ร้านปรียาวดี) • กัลฯดวงกมล คุณาพร, ชนิดา อัศวางกูร • กัลฯธนพล-พัชรี ธนะสมานโชค และครอบครัว • กัลฯธาม วงศ์สรรคกร • กัลฯบุญตา-กรภัทร-นีรชา-ศิวกร ธนกร พงษ์สมบูรณ์ • กัลฯปาริชาติ สมภาร • กัลฯพล.ต.อ.วราสิทธิ์-ภาคย์ พรเลิศ • กัลฯภัทธร สมจิตร์ • กัลฯแม่ขาหุ้น และจันทนี แซ่ตั๊ง • กัลฯแม่นุ้ย-พ่อมนต์ศักดิ์ พันธุ์วิริยรัตน์, หัวหน้าชั้นและ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันฯ • กัลฯสมเกียรติ-ลดาวัลย์ บุญเกียรติบุตร และครอบครัว • กัลฯสมชาย-นิภาพรรณ ครอบครัวจิวัจฉรานุกูล และ ญาติมิตร, บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จก. • กัลฯสุทธิพงศ์-เกษราภรณ์-สิริชัย-นรินทร์รัตน์ธัญสนันท์-พงศธร ชัยกิตติภรณ์ • กัลฯอภิวันท์-อิทธิ์ รมณียางกูร • บริษัท (ระบบบัญชีส�ำเร็จรูป) ออโต้ไฟล์ท จ�ำกัด • บริษัท ควีนส์ โปรดักส์ จ�ำกัด • Crystal Soft Public Co.,Ltd • Gentrade Engineering co.,ltd

เจ้าภาพกิตติมใส

• วัดพระธรรมกายเดนมาร์ค

• วัดพระธรรมกายไต้หวัน • วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ • วัดพระธรรมกายฮ่องกง • พระกฤตยะ สิทฺธมโน • พระการุณ การุญฺญโก และญาติมิตร • พระเกรียงศักดิ์ ปโมทิโต และครอบครัวแซ่เลี่ยว • พระเกียรติขจร ญาณกิตฺติโก • พระเกื้อกูล สุภนนฺโท และแก้วภูธรภาคอีสาน • พระขจรยศ ขนฺติสุโภ-ครอบครัวหลิมสิริภาพ • พระเขมพงศ์ เย็นน้อยตาล • พระครูสมุห์วิจักษ์ สุทธิวโร • พระจิระศักดิ์ จรณสมฺปนฺโน • พระจิรัฐฏิ จิรธมฺโม-จามรี-วิรพงค์-จิรพัส นนทรธรรม • พระชัยยุทธ์ ชยวํโส • พระชาญณรงค์ วาณิชฺชชญฺโญ และคณะธรรมอุทยานแก้วกลางดอย • พระชาย ญาณวีโร • พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต และครอบครัวจิตสินธุ • พระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ • พระดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย และครอบครัวคงคารัตนรักษ์ • พระด�ำรงเกียรติ ถิรโสตฺถิโก และครอบครัวรินเที่ยง • พระถวัลย์ศักดิ์ ยติสกฺโก • พระทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ • พระทวี พฺรหฺมเทโว • พระทวีศักดิ์ ธมฺมสรโณ-ครอบครัวเทียมเมือง • พระทศพร กิตฺติวโรและคณะญาติมิตร • พระธนิตศักดิ์ สกฺกธมฺโม และครอบครัวประโลมรัมย์ • พระธรณิศ จารุวํโส และคณะญาติมิตร • พระธรรมนูญ ธมฺเมสโก และครอบครัวแซ่เอง • พระธานี สิรินฺธโร และคณะญาติมิตร • พระธีรพัฒน์ กุลธีโร และคณะญาติมิตร • พระธีรภัทร์ ญาณภทฺโท • พระธีรยุทธ์ คุณธีโร • พระธีระยุทธ์ สิริคุตฺโต และคณะญาติมิตร • พระนครินทร์ อินฺทจกฺโก • พระนิคม มณิสุโภ • พระนิสิต สถาบันธรรมชัย (DCI รุ่น 12) • พระบุญช่วย จนฺโทภาโส

www.kalyanamitra.org

• พระปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ • พระประดิษฐ์ อริญฺชโย • พระปรีดา ธีรกุโล และครอบครัวจันทร์ธีระกุล • พระปิติณัช สิริเขโม กองต้อนรับอาคารหลัก • พระปิยะ จาคปิโย, สุนทรี-สมพงษ์ แก้วสอน • พระพชรนนท์ กิตฺตินันฺโท • พระพิเชฐ อคฺคโรจโน และ จนท.กองมหาธรรมกายเจดีย์ • พระพิทักษ์ชัย สิทฺธิวโร และครอบครัวประทุมสิทธิ์ • พระพิพัชร์ ฐานิสฺสโร • พระพิพัฒนพร กิตฺติสุโภ และครอบครัวงามเกียรติทรัพย์ • พระภานุพันธ์ อตฺถวโร และญาติมิตร • พระภิกษุรุ่น 14 ลูกพระธัมฯ และมหาเศรษฐีคู่บุญ วิชชาธรรมกาย • พระภิกษุรุ่น 15 ปี 2542 • พระภิกษุรุ่น 21 ส�ำเร็จทุกอย่าง (อุทิศชีวิต) • พระมหาแก้วปญฺญา ปญฺญาชโย และครอบครัวหินกล้า • พระมหาโกมล สุภจิตฺโต และญาติมิตร • พระมหาค�ำสาย อินทปโณ และคณะญาติมิตร • พระมหาจตุรงค์ จตฺตมโล และครอบครัวกัมพลพาณิชวงศ์ • พระมหาจ�ำรัส ภสฺสรญาโณ และคณะญาติ • พระมหาชัยฟ้า ธญฺญกุโล-กองทุนมหาทานบารมี 1 เดือน 11 • พระมหาณรงค์ศักดิ์ สมณชโย และครอบครัว • พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฐโชโต • พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร • พระมหาธเนศร์ ฐานรโต และครอบครัวชัทท์ชไนเดอร์ • พระมหาธีระชัย ธีชชโย และครอบครัวอัศวชัยโสภณ • พระมหานิพัฒน์ ภสฺสรชโย • พระมหาบันเจตร์ ถิรจิตฺโต และคณะญาติ • พระมหาบุญชู อริยธมฺโม • พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย • พระมหาประเสริฐ สุเมโธ และกลุ่มบุญอัศจรรย์อนันตกาล • พระมหาปิยณัฐ เปรมปราโมทย์ • พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม และคณะญาติมิตร • พระมหามนตรี จริตมนฺโต • พระมหารัตนะ ฐิตรตโน • พระมหาวิชา อธิวิชฺโช • พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย • พระมหาศรายุทธ วรยโส

125

• พระมหาศิริศักดิ์ ทตฺตสิริ (เรืองอุโฆษณ์) • พระมหาสมเกียรต วรยโส • พระมหาสมบัติ ธมฺมทีโป • พระมหาสมบัติ ปภาโส-พระมหาภูมิสิทธิ์ จตฺตมโล • พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย • พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน และครอบครัวเหลืองธาดา • พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ • พระมหาไสว สุวณฺณภาโส • พระมหาอภิรักษ์ ยโสธโร และกองพุทธศิลป์ • พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ และครอบครัวโพธิทัพพะ • พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ-คณะญาติมิตร บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ • พระมหาอริยะ อริยชโย • พระมหาอ�ำนาจ มหาปรกฺกโม และหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม • พระรังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก • พระวริศ ปญฺวุฑโฒ-วีรพล-พัชรา-พัฒนา วนะชิวนาวิน • พระวาริส ติณฺณถทฺโธ • พระวิชัย จิตฺตรักฺขโต และครอบครัวกิตติวรศาสน์ • พระวิชัย ปุณฺณธมฺโม • พระวิเชียร จนฺทปญฺโญ, พระชัยวัฒน์ อตฺตทนฺโต • พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร และญาติมิตร • พระวุฒิพงศ์ วุฑฒิวํโส • พระศักดิ์ชาย คุณยุตฺโต และครอบครัว • พระสถาพร ญาณวิชฺโช • พระสนาม ภูริสีโล และครอบครัวคินิมาน • พระสมคิด วราโภ, กัลยา-ชาคร-โชคชัย แซ่แต้ • พระสมชาย สุคนฺโธ • พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล • พระสมุห์อ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก • พระสันทัด รวิวณฺโณ และกลุ่มสายธรรมล้านนาเชียงใหม่ • พระสิริ คุณากโร • พระสุขเกษม (สัจสันตินุกูล) สุขเขโม พร้อมคณะญาติมิตร • พระสุขสันติ สุขสนฺโต และครอบครัวฟ้าลี • พระสุชาติ สุโรจโน • พระสุนทร จารุสนฺทโร • พระสุรชัย กมโล และครอบครัวศีรรุ่งเรือง,ศรีกล่อม • พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญฺโญฺ


• พระสุรพงค์ ธมฺมวํโส • พระเสนาะ อุทคฺโค • พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว • พระอนันต์ ตโมนุโท • พระอนุชิต ธมฺมาสโย และพนักงานกองอาคาร สป. • พระอภิเชษฐ์ รวิญาโณ • พระอยุทธ์ ธมฺมวีโร และสมาคมสร้างเสริมคนดีสากล • พระอรัญยุทธ์ ฐิตคนฺโธ และครอบครัวด�ำรงวุฒิการณ์ • พระอัญเชิญ มนุญฺโญฺ • พระอาจารย์ และผู้ประสานงาน ภาคตะวันออก • พระอาจารย์,พระพี่เลี้ยง, ธรรมทายาท, อุบาสิกาแก้ว จ.สงขลา สาย 3 • พระอาจารย์เจ้าหน้าที่ และผู้น�ำบุญภาคนครหลวง ๘ • พระอาจารย์-ผู้ประสานงาน แก้วภูธรภาคกลาง • พระอาจารย์-ผู้ประสานงาน-กัลยาณมิตรจังหวัดชลบุรี • พระอ�ำนาจ วีรธมฺโม • พระอุดม ยติสฺสโร • พระอุทัย อุทโย • พระเอกสิทธิ์ เอกสิทฺโธ • สามเณรเจตภพ-งามลักษณ์-กวิตา วงษ์สมาจารย์ • สามเณรธัชธรรม ตั้งบูรณะกุล, ชุลีกร ศรีภักดี • สามเณรพิภพ สงอินทร์ และครอบครัว • สามเณรสุทธิพงษ์ ชุ่มดอนไพร-กลุ่มบุญธารธรรมา • สามเณรแสงชัย ชมภูวงศ์ และครอบครัวชมภูวงศ์ • สามเณรเอกวศิน-กนกรัตน์ แจ่มเนียม • กัลฯกนกนันท์ เลิศนิติพงศ์ และครอบครัว • กัลฯกนกพรรณ สงอินทร์ • กัลฯกนกพรรณ-พ่อสมวงษ์-แม่จ�ำปี-ธีรพล ทั่งทอง • กัลฯกนกวรรณ กาญจนัมพะ • กัลฯกนกอร จงสถาพรพงษ์-วิภาวรรณ จิรรัตนชล • กัลฯกนกอร-ภาวนา แซ่แต่ • กัลฯกมลชนก-ชมพูนุท-สายชล-ธราดล รอดถนอม • กัลฯกมลทิพย์-ศิริพร-วรรณ์ สารัตถวิภาค • กัลฯกมล-เพ็ญศรี-มนัญญา ปัทมะสุนทร • กัลฯกมลรัตน์ กระแสร์ทิพย์ • กัลฯกมลวรรณ บุญยืน • กัลฯกมล-อุบล มิ่งเมือง • กัลฯกรกนก แสงศศิธรชัย และญาติมิตร

• กัลฯกรรณิการ์-พันทวี เทววิชชุลดา • กัลฯกรองแก้ว วรรณทรัพย์ผล • กัลฯกฤตยชญ์ เต็งพุฒิพงศ์ • กัลฯกฤติรัชต์ หวังสวาสดิ์ • กัลฯกฤษ-ขวัญฤดี ศรีอนันตนนท์ • กัลฯกฤษณี-วานิช บัณฑิตย์นพรัตน์ • กัลฯกอบศักดิ์-พลอยเพชร ทวีกิติกุล • กัลฯกัญญา โชติวัฒนชัย • กัลฯกัญญา สุวรรณเสม • กัลฯกันต์ฤทัย-ด.ช.วันสว่าง จิรกุลเมธาวัชร์ • กัลฯกันยารัตน์ ขอบเขต พร้อมครอบครัว • กัลฯกัมพล-ทญ.เสริมสุข ไทยสงวนวรกุล • กัลฯกัลญา ทรรศนสฤษดิ์ และครอบครัว • กัลฯกัลยา สัมพันธารักษ์ • กัลฯกัลยา-ณัฐพงศ์-อารญา-รัชพล หอวิจิตร • กัลฯกัษมา ชิวหวรรณ • กัลฯกาญจนา ชนสยอง และกลุ่มประกายธรรม • กัลฯกาญจนา ดีเอนก-วีระวรรณ ว่องไว • กัลฯกานดา แสงทองพินิจ และครอบครัว • กัลฯกิ่งแก้ว หรั่งทอง และครอบครัว • กัลฯกิจตะวัน-นภาพร ประเสริฐทรัพย์ • กัลฯกิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ • กัลฯกิตติยา สินลา และครอบครัว • กัลฯกิตติ-วัลลีย์ บุญซื่อ • กัลฯกิมไซ วราพิศิษฐ์ • กัลฯกี่-ธนวรรณ-เอมอร-วิชญ์ชดนย์-บูรณ์กฤษฏิ์ สุวรรณประทีป • กัลฯกุลประวีณ์ วรสิทธิพัฒน์ และครอบครัว • กัลฯกุลยิต จันทร์ศรีชวาลา • กัลฯเกรียงไกร-ฐิตา เจียรไพโรจน์ และบุตรธิดา • กัลฯเกศรา-วิโรจน์ จารุศักดิ์เสถียร • กัลฯเกษม-วัชรินทร์-ปฐมา-อติยา ทรัพย์สังข์ • กัลฯเกียรติชัย-เพ็ญจันทร์-ชวิน ล้อจักรชัย • กัลฯแก้วตา-TAKESHI SUMIDA • กัลฯขวัญใจ-สมชาย จงวัฒน์ผล และครอบครัว • กัลฯขวัญเมือง จิตรักญาติ • กัลฯคณาวุฒิ-ปฏิมา ค�ำพินิจ และครอบครัว • กัลฯคนึงนุช ตราลักษมี

126

• กัลฯค�ำฟอง สุจริตภักดี • กัลฯโค้วโม้วเจ็ง-สมบุญ-นิภาพร ส่งตระกูลศักดิ์ และลูกหลาน • กัลฯงงฟัง แซ่ล่าย • กัลฯจงภิญโญ-วชิรา วัฒนรังสรรค์ และครอบครัว • กัลฯจรัสพร พฤษากร และธิดา • กัลฯจวง แซ่กิม • กัลฯจักรกฤษณ์ ทะรารัมย์ • กัลฯจักรเดช-จันทร์รัตน์-พศิกา-ฌีน ฉันตระกูลเกษม • กัลฯจันทร์จิรา-MR. HIROYUKI NOMOTO พร้อมครอบครัว • กัลฯจารุชา-นพ.พรชัย-ภูริช ติรกิจสุนทร • กัลฯจ�ำนงค์-นงลักษณ์-ณัฏฐชัย พัดเอี่ยม • กัลฯจ�ำเรียง ขาวเกตุ • กัลฯจิดาภา จิระโชติ และครอบครัว • กัลฯจิดาภา สุภาวิมล • กัลฯจิตต์จ�ำนงค์ อมรศักดิ์ • กัลฯจิตติมา แซ่เจียง • กัลฯจิตนา โชติโก และครอบครัว • กัลฯจิตสิริ ธนภัทร • กัลฯจิติมา-นพ.ณัฐพงศ์ ณ นคร และครอบครัว • กัลฯจินดา-กัลยา วรรณธนรียชาติ • กัลฯจินดารัตน์ TAKAAKI SASAGAWA & TOKYO BUSINESS • กัลฯจิรัฐิฏิ จิรธมฺโม-จามรี-จิรพงค์-จิรพัส นนทธรรม • กัลฯจิราพร โศภิตธรรม พร้อมญาติมิตร • กัลฯจุมพล-วลีย์ มีสุข • กัลฯจู แซ่เจียม, ผิน ธนะกมลประดิษฐ์ • กัลฯเจนจิรา แซ่เจียง • กัลฯเจริญ-พรเพ็ญ-ปฏิญญา วาริพันธน์ • กัลฯใจหนี่ง-นุชนารถ นวมงาม และครอบครัว • กัลฯฉวีวรรณ และครอบครัวชุ่มเชื้อ • กัลฯฉัฐกมล แซ่ตั้ง • กัลฯฉัฐวัสส์ ชุ่มเชื้อ • กัลฯฉัตรฤดี เจียรไพโรจน์ • กัลฯฉันทนา ประภาศรี • กัลฯเฉิดฉาย-อวิรุท ศิริรักษ์ และครอบครัว • กัลฯชนะพันธุ์-รุ่งโรจน์ กูลธวัฒน์สันติ

• กัลฯชนิภรณ์ บุญเกษม และครอบครัว • กัลฯชนิษฐา เล็กค�ำด้วง • กัลฯชม-แย้ม-มานพ แจ้งค�ำข�ำ • กัลฯชลิตา-ทาเคดะ-ปริญรัตน์ ชาญชัยประเสริฐ • กัลฯชวนชื่น-ชัชชัย เพ็ชรพรประภาส และครอบครัว • กัลฯชัชวาลย์ ค�ำน�ำลาภ • กัลฯชัยชนะ-สุชาต-ปวีณา ขาวเพียรพานิชย์-ปริยา กฤษฎาธิวัชร • กัลฯชัยประสิทธิ์-วรลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา • กัลฯชัยวัฒน์-ศศิณี ประเสริฐชัย และครอบครัว • กัลฯชัยสิทธิ์-สมคิด-ไพลิน ภักดีไทย • กัลฯชัย-อุษา ชาญปรีชากุล และครอบครัว • กัลฯชื่นจิตร อาณัติ และลูกหลาน • กัลฯชื่นสุข ชูศักดิ์สิริกุล • กัลฯชื่นหทัย แซ่จิว และครอบครัวเหล่าณัฐวุฒิกุล • กัลฯชุติมาศ-พีระ-พัชรินทร์ แสงงาม • กัลฯชูจิตร สมบัติพานิช, ชัชชัย-กรรณิกา พุ่มมาลา • กัลฯชูยศ ฐิตาริยกุล • กัลฯเชิด-ประพิศ-พัชรา-พจนา เมธางกูร และครอบครัว • กัลฯโชดิวัต เข็มขาว, ศุภลักษณ์ จิเวศพงศ์ และครอบครัว • กัลฯเซนจิ-จันทนี คอนโด และครอบครัว • กัลฯญาณวัฒน์ พึ่งพุ่ม และครอบครัว • กัลฯฐปนิศร์-ส�ำอางค์ วิชิตกุล • กัลฯฐิตา เจียรไพโรจน์ และบุตรธิดา • กัลฯฐิติมา สุวรรณสอาด • กัลฯฑิตยา หงส์สุวรรณกุล • กัลฯณปภัช หนูเทศ, อ�ำนาจ-ด.ญ.รภัทภร สังข์ชาวใต้ • กัลฯณรงค์ธรรม-ปัณณรัตน์ กาญจนานุกูลพงศ์ • กัลฯณรงค์-วรรณา-วรงค์ อุดมผล • กัลฯณัฏฐ์ วงษ์ทองดี • กัลฯณัฏฐพล,ชัญญพัชร์, ณัชชาอัญญ์ กีรตินรเศรษฐ์ • กัลฯณัฏฐินี พิทักษ์สิริกุล • กัลฯณัฐกฤตา ธนากิจโชคชัย • กัลฯณัฐฉัตร น�้ำใจดี • กัลฯณัฐนิชา กิตติชาติวรกุล • กัลฯณัฐปคัลภ์ ไชยมุติ • กัลฯณัฐพร ขัติบุญ • กัลฯณัฐพล โยธินพนาเวศ และครอบครัว

www.kalyanamitra.org

• กัลฯณัฐพล สุวรรณเสนีย์ • กัลฯณัฐวดี แก้วแดง และครอบครัว • กัลฯณัฐวุธ เต็งพุฒิพงศ์ • กัลฯณัทชุติภา ซาโตะ และครอบครัว • กัลฯณิชากมล จตุวิมล • กัลฯดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล และครอบครัว • กัลฯดร.นุจารี-นฤมล-ยุพิน-สมพร-สมสิริ-พัชรียา • กัลฯดร.ประณต-ทัศนียา พิพัฒนางกูร • กัลฯดร.วีระพันธ์-มานิดา-ดอม-พันธ์ดา โชติวนิช • กัลฯดร.สมศักดิ์-สุชาดา-น�้ำผึ้ง ศรีสมบุญ • กัลฯดร.สุธี อยู่สถาพร • กัลฯดวงแก้ว แซ่หลิม-บุญทิพย์ ฉันทภาค • กัลฯดิฐพงศ์ เรืองฤทธิเดช-ศรีศุภรา จาตุรงควนิชย์ • กัลฯดุสิต-ศรีสมบัติ-อัจจิมา-อิษฏ์นันทน์ ศิริโรจน์ • กัลฯเดชะ-วัฒนา มิ่งขวัญ • กัลฯเดโชพล-วิภารัตน์ ณ บางช้าง • กัลฯตาทา-ยายทุมมา ค�ำชัย-ลูกหลานเหลน • กัลฯเต็มใจ สุทธิประภา-สุวรรณา สว่างจันทร์ • กัลฯเตี่ยเม้ง-แม่ไก่-นก-เอก-แจง บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ • กัลฯเตือนใจ การินทร์ • กัลฯทรงศรี รื่นฤทธิ์ • กัลฯทวีลาภ ศรีโกมล • กัลฯทวีวัฒน์-ดร.อภิรภรณ์ วาสวกุล • กัลฯทวีศักดิ์ พรสัจจะ • กัลฯทศพล จีนยี่ และครอบครัว • กัลฯทองม้วน ศราวิภา-มหัทธนา ปองวัฒนกูล • กัลฯทัศนีย์ กิ่งขจร • กัลฯทิตยา หงส์สุวรรณกุล • กัลฯทิพวรรณ นิ่งน้อย • กัลฯทิวากร-กมลรัตน์ ฮ้อแสงชัย และครอบครัว • กัลฯเทพ สุขเตียระพันธ์-ทิพวรรณ ดอกไม้หอม • กัลฯเทวินทร์-มยุรี-ธนรัตน์ เหลืองอ่อน • กัลฯเทอม-สิริรัตน์-กนิษฐา-จิราวรรณ มาดไทย • กัลฯธงชัย ลิ้มศิริเศรษฐกุล • กัลฯธงชัย-นันทพร แต่งเจริญพานิชย์ และครอบครัว • กัลฯธญาณิช สุดชม • กัลฯธนกฤต เจริญด�ำรงเกียรติ

127

• กัลฯธนโชติ ทวีธัญลักษณ์ และครอบครัว • กัลฯธนพล-ภมรมาศ พงษ์ประภาพันธ์ • กัลฯธนยศ อุกฤษณ์ • กัลฯธนวัฒน์-มนัญส์ธิกา อนันตภควุฒิ • กัลฯธนศักดิ์-สุมานี ช่อไชยกุล และบุตรธิดา • กัลฯธนสิน พรรคสายชล และครอบครัว • กัลฯธนาวัฒน์ จันทร์บาง • กัลฯธรรมชาติ น้อยกลาง • กัลฯธรรมรงค์ นันตา • กัลฯธรรมรงค์ บัวผัน • กัลฯธรรศวัจน์-กิตติ์ชญา-ด.ช.ชนาวรรธน์-นภัสสรณ์ ลือสุขประเสริฐ • กัลฯธวัชชัย คุณานุปถัมภ์ และครอบครัว • กัลฯธวัชชัย-ศุภานัน-สุธิดา ทองมี • กัลฯธัชชัย-ราวรรณ แก่นมณี • กัลฯธัญญลักษณ์ จิตรภาวนากุล และครอบครัว • กัลฯธัญญสินท์ พลอินทร์ • กัลฯธัญญะรัตน์ เกียรติสูงชาติ • กัลฯธัญวลัย ภรณ์รัตนน์จิรา • กัลฯธันยนันท์ จิรอ�ำไพพร และครอบครัว • กัลฯธันวา บุญพาโรจน์-เสาวณี เอื้อมงคลวงศ์ • กัลฯธิดารัตน์-ปิยนุช อุปพงษ์ • กัลฯธีรพล กุลปรางค์ทอง และครอบครัวกุลปรางค์ทอง • กัลฯธีรพล วราพิศิษฐ์ และครอบครัว • กัลฯธีรวัฒน์-ค�ำนวณ ฐานะโชติพันธ์ • กัลฯธีรวัฒน์-วรนุช พัชรตระกูล และครอบครัว • กัลฯธีระ-แฉล้ม อุศุภรัตน์, ประดิษฐ หาญธรรมรักษ์ • กัลฯธีระพงษ์ รัติธรรมกุล และครอบครัว • กัลฯน.สพ.สัญชัย-มาลีวรรณ ลีโทชวลิต • กัลฯนงธนัชฐภัค-โกมินทร์ รัศมีจันทร์ และครอบครัว • กัลฯนงนุช ค�ำทอง • กัลฯนที โอภาสชวลิต และครอบครัว • กัลฯนนภค-สุภัคตรา-พงศธร เทียนโรจน์ • กัลฯนพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต • กัลฯนพ.บุณย์ธนิสร์-สรีระเพ็ญ โอทกานนท์ และครอบครัว • กัลฯนพ.ภาณุเมศ-พญ.สุนีย์-กล้าตะวัน-จินดามณี ศรีสว่าง • กัลฯนพ.มรว.แก้วแกมทอง ทองใหญ่-นพ.ประพนธ์ ราษฎร์วิจิตร


• กัลฯนพภรณ์ วงษ์จริต • กัลฯนภา แซ่ตั้ง, จันทรา โกมลสุรเดช • กัลฯนภาพร พละวงศ์ และครอบครัว • กัลฯนภาพร สิทธิชัชวาลย์ และครอบครัว • กัลฯนราภัทร วงศ์ดาว และครอบครัว • กัลฯนรินทร์ทิพ ณัฐภมรวัศ • กัลฯนริศร นาคะนคร และครอบครัว • กัลฯนฤพนธ์-เมย์-คชา-ชฎา-ชนา เตชะวัฒนวรรณา • กัลฯนวนิตย์ กุมารริน และครอบครัว • กัลฯนวพร จุทอง • กัลฯนวรัช-มัทนา ศรีถาพร • กัลฯนวลจันทร์ เพทรี และครอบครัว • กัลฯนวลจันทร์ รักตประจิต • กัลฯนวลฉวี-นิล-กิมกี สาธร • กัลฯนวลรัตน์ ศรีฐิติวงศ์ และครอบครัว • กัลฯนวลวรรณ สรภูมิ • กัลฯน้อย กรุณาหล่าย • กัลฯนันทพร บุญประสาทสุข • กัลฯนันท์ภัส นพณัฐสิรภัทร • กัลฯนาตยา แก้วใส และครอบครัว • กัลฯนาตยา-ฉันทิศา-อังคณา ไทยทรง • กัลฯนาวาอากาศโทหญิง สุภาวดี ผะโรทัย • กัลฯนาวี-อรวรรณ-เอกพันธุ์ ศุกร์จันทร์ไมตรี • กัลฯน�ำชัย รุ่งรัตนพัฒนา-ศิริพร เจตน์มงคลรัตน์ • กัลฯนิฐารัตน์ ค�้ำชู • กัลฯนิตยา จรุงจิตต์ • กัลฯนิตยา เหมือนสุวรรณ์ • กัลฯนิตยาภรณ์ ธนภูษิตวณิชย์, ถนอมจิต เสียงเลิศ • กัลฯนิธิชม กัญจนานนท์ • กัลฯนิภา คูหารัตนากร • กัลฯนิภาวรรณ สุวิมลธีระบุตร • กัลฯนิมิตร-วิไล อุ่นจิตติกุล • กัลฯนิวัฒน์ เลิศลัทธภรณ์ • กัลฯนุชนาฏ-ทวีศักดิ์-ยินดี พรสัจจะ • กัลฯนุชรินทร์ ศรีค�ำ-ชมรมครอบครัวอบอุ่น • กัลฯบรรณารัตน์ พลับสุขขี • กัลฯบัวทิพย์ กีรตินรเศรษฐ์ • กัลฯบัวทิพย์ โนนใหม่

• กัลฯบุญชัย อภินันทน์ และครอบครัว • กัลฯบุญชัย-จิรพร ถกลสุเวช และครอบครัว • กัลฯบุญชู-ฉวี ตุ่มทอง • กัลฯบุญมี-ฉวีวรรณ วรรณโสภา • กัลฯบุญเรือง สุระสิงหชัยเดช-ธนากฤต ทวีทิพอาภา • กัลฯบุญเรือง-สมบูรณ์ รัตโนธร • กัลฯบุญฤดี เต็งพุฒิพงศ์ • กัลฯบุณณดา อัครภัทรด�ำรง • กัลฯบุณณดา-ชัญญา ปิยพิบูล,ภาณุวัชร แซ่จึง • กัลฯบุณรดา ศรีราจันทร์ พร้อมครอบครัว • กัลฯบูรณ์เลิศ-สมศรี อ�ำนาจเกษม • กัลฯบูรณะ มหัทธนกุล และลูกหลาน • กัลฯเบ็ญจวัณณ์ น่วมสุวรรณ • กัลฯเบญจา ศิรินารถ • กัลฯเบญญาภา กิจการรัฐบุตร และครอบครัว • กัลฯปฏิมา-วิษณุ-ปรีชา-นุรา-นุรี บุษปะเวศ • กัลฯปทิตตา-ชาติชาย-พัชรดา วรพิพัฒน์ • กัลฯปพน อัครภัทรด�ำรง • กัลฯปภาณ ธีรบวรรัตน์ และครอบครัว • กัลฯประกอบ-ปภัสรัฐ จุทอง • กัลฯประกอบ-ศรีจันทรา-กัญญา ใต้ธงชัย,ปารุส-กิตติธัชธนศักดิ์ สุระประเสริฐ • กัลฯประกอบ-ศรีจันทรา-กัญญา-กมลรัตน์-ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย • กัลฯประกาย-บุญมี-เสาร์-ศุกร์ฤดี จุลเหว้า • กัลฯประพิศ กัญญาวุฒิ และครอบครัว • กัลฯประภา ศุภรักษ์เกียรติ • กัลฯประภา อังคปิยะศิริ • กัลฯประภาพร ประกายทองอุดม • กัลฯประภาพร-ประภัสสร-ประกายดาว มธุรสพาที • กัลฯประภาภัทร รุจิระธนลักษณ์ • กัลฯประภาศิริมณ มัธยมภพภิญโญ-บุญญา พิกุลทอง • กัลฯประมุกข์-ธีราวัฒน์ พิมพ์เวิน และครอบครัว • กัลฯประยงค์-ละมุน-ฝนทิพย์ ทิพย์อักษร • กัลฯประเสริฐ เอี่ยมแสง, ครอบครัว และญาติมิตร • กัลฯประเสริฐ-ปราณี พูลผล • กัลฯประหยัด วงษ์พิรา • กัลฯปรัชญา ปรีชาเกษมกุล

128

• กัลฯปรางค์ทิพย์ สะกะโยริ,อนงค์นาถ-จัตศาสตร์ ปานหมั่น เจตณรงค์ คูโบะซากะ • กัลฯปราณี วงษ์อนุ และครอบครัว • กัลฯปราณี สายเพีย และญาติมิตร • กัลฯปราโมทย์ โพธิ์ทอง • กัลฯปริฉัตร ลาภพิทักษ์พงษ์ • กัลฯปริศนา ไตรรัตนานุสรณ์ • กัลฯปรีชา บุณยะโอภาส • กัลฯปรีชา-อัมพร-นภาวรรณ รอดสน และเทวิน วิชัย • กัลฯปลิว-รัชนี-ทวีพล-ทวีวุฒิ สุริยะมงคล • กัลฯปันวรส รวยบุญปารมี • กัลฯปาณิสรา ชัยปัญญาทัศ • กัลฯป้าแดงตราด รวยตลอด • กัลฯปิติ-วันทนา-อาทยา-ปิยนันท์-ชุติมน บุญสูง • กัลฯปิ่นรัฐ กาญสอาด • กัลฯปิยวัฒน์-ณเกตุกัญญา หาญธรรมรักษ์ • กัลฯปิยาภรณ์ Khar-จิณน์ปาตี หวังสวาสดิ์ • กัลฯปู่แก้ว-ย่าเอี้ยง อินทร์ช้าง-ลูกหลานเหลน • กัลฯผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล • กัลฯผาสุข บุญจิรานนท์ • กัลฯผุสดี พันธ์ฟัก • กัลฯผุสดี-สุภาวดี ศรีใส และครอบครัว • กัลฯฝ่งเวงแฉ่ง-ฉั่น งอยเผ่ง • กัลฯพ.ท.หญิง วัชรากรณ์ น้อยนิติ • กัลฯพ.อ(พิเศษ) ไพฑูรย์-สมนึก อรรควัฒน์ • กัลฯพงธกฤต จตุวิมล • กัลฯพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล-คุณณาฏฐิยา เสวตราคม • กัลฯพจน์-พัชรา ศรีแดง และครอบครัว • กัลฯพจนีย์ อมรโกศลพันธ์ • กัลฯพจนีย์-ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี • กัลฯพจนีย์ ประภาพันธ์ • กัลฯพชระ แก้วไซเทียน • กัลฯพญ.กาญจนา ชัยกิติศิลป์ • กัลฯพญ.วราธิป โอทกานนท์ • กัลฯพญ.อนงค์นุช ชวลิตธ�ำรง • กัลฯพนิดา อ�ำนาจวสุลิน และครอบครัว • กัลฯพนิต-พัชรา อัครธัญกร และครอบครัว • กัลฯพรชัย-หัทยา-บุญส่ง และครอบครัว

• กัลฯพรณีย์ กันทรากร • กัลฯพรทิพย์ จิตต์จรัส • กัลฯพรทิพย์ ผ่านส�ำแดง • กัลฯพรทิพย์-พรรณทิพย์ พิริยะโยธิน • กัลฯพรภินันท์ แสนทวีสุข • กัลฯพรภิพล สนิทมาก • กัลฯพรรณี จงจิตต์ธาดา • กัลฯพรรณี จันทร์บาง • กัลฯพรรษพร-มนตรี-ตรีพร-ปัณณวิชญ์ สุขสว่าง • กัลฯพล.อ.ต.นพ.พงษ์เดช-สุวพีร์-นพ.พิษณุ พงษ์สุวรรณ • กัลฯพลภูมิ เบญจกาญจนกุล • กัลฯพ่อคิด-แม่แข่ม-แพงตา วงศ์ลา, ศรีสุรีย์-พิมพิศา พรหมสาส์น • กัลฯพ่อจันทร์-แม่ปัน-สมจักร วีระปิต • กัลฯพ่อเฉลิม-แม่พนิดา รัตนสิน และครอบครัว • กัลฯพ่อซุยไช้-แม่วิลาวัลย์-อร่ามศรี ฉัตร์แก้วมรกต และครอบครัว • กัลฯพ่อทวี-แม่แดง ธงชัย สันรัมย์พร้อมครอบครัว • กัลฯพ่อปวน-แม่ตุมมา-อมรรัตน์ หลอดแก้ว และครอบครัว • กัลฯพ่อพรมมา-แม่นางน้อย ขวัญทอง-ลูกหลานเหลน • กัลฯพ่อเล่าเชงสี-แม่เล่าลิ้มสี แซ่เล้า-ทัศนีย์ เสรีเลิศวิวัฒน์ และครอบครัวญาติมิตร • กัลฯพ่อสมชาย-แม่ทองสา-สุวรรณจิตร ฤทธิศาสตร์ • กัลฯพ่อเสน่ห์-แม่กงหลา-ภานิชา อินทร์ช้าง-บุญทิพย์ ดวงจันทร์ • กัลฯพัชนี บุญธรรมจิต • กัลฯพัชรินทร์-กาญจนา-นิสา-วิโรจน์ โสภณธราดล, จิงคุณ แซ่เฮ้ง • กัลฯพัณณ์เดชน์ เกษมรุจิวาณิชย์ และครอบครัว • กัลฯพัทธ์ธีรา-พ่อบุ-แม่หล่า-สิทธินนท์-วันเพ็ญ และครอบครัวกรมขุนทด • กัลฯพันเลิศ-จารุณี-พันธวัช-พันธิตรา หอมเดชนะกุล • กัลฯพันศักดิ์ สุทธิสังข์-เบ็ญจรัตน์ ภูริปรัชญา • กัลฯพันอนันต์ เหมือนจิต • กัลฯพัสกร หิรัญดิลกกุล • กัลฯพายัพ-บังอร-วาริท หล่อแท้ • กัลฯพิจิตรา ชอบรัก • กัลฯพิพัฒน์ พรพิทยากุล

www.kalyanamitra.org

• กัลฯพิมพ์วลัญช์ แก้วเนตร • กัลฯพิศาล วิสูตรธนาวิทย์ และครอบครัว • กัลฯพิศิษฏ์ สีลเตโช • กัลฯพีรพล เผ่าเพ็ง-กมลวรรณ สว่าง • กัลฯพูลทรัพย์ โชตินุชิต และครอบครัว • กัลฯเพชรเกษรภรณ์ เปล่งวิทยา • กัลฯเพ็ญพักตร์-นาฏพร นันตติกูล • กัลฯเพ็ญสินี สุวรรณทวีโชติ • กัลฯไพบูลย์-อรวรรณ วงษ์วันทนีย์ • กัลฯไพรัช วรภัทรกิจกุล • กัลฯไพศาล-บุณยนุช-จิณณะ นกมีชัย, ฐิตาภรณ์ พลตรี • กัลฯฟองจันทร์ ธนันท์ และครอบครัว • ฟันอิงลิช • กัลฯภจิรา จันทร์บาง • กัลฯภรภัทร อัครภัทรด�ำรง • กัลฯภัทรพร ศิลปาจารย์ • กัลฯภัทรภร กนกวลัยวรรณ และครอบครัว • กัลฯภัสสรวรัย ตันวิระ-วรรณธนิต บุญประเทืองรัตนะ • กัลฯภาเกตุ-ธนารมย์ หวังไพสิฐ • กัลฯภาคภูมิ-อัมพร-อาภาศิริ นิลศิริ • กัลฯภานิชา อินทร์ช้าง และครอบครัว บูชาธรรมหลวงปู่ทิพย์ • กัลฯภานิชา อินทร์ช้าง และครอบครัว บูชาธรรมหลวงปู่ไหล ปวโร • กัลฯภิญโญ มหาดไทย • กัลฯภิญโญ-พวงพร วงศ์สถาวร และครอบครัว • กัลฯมงคลชัย-ส�ำรวย คุปตระกูล และครอบครัว • กัลฯมณฑา ปานแดง และครอบครัว • กัลฯมณฑา รอดอ�ำพันธุ์-ปิยะ ปิตุเตชะ • กัลฯมณีรัตน์ คงคาล�้ำเลิศ,จัด ภูมิเมธา-ฤทธิรงค์ ก้อนมณี • กัลฯมณีวรรณ พูลสวัสดิ์ และครอบครัว • กัลฯมนัส-เดือนเพ็ญ ผลค�ำสุข • กัลฯมยุรี ร่มโพธิ์ • กัลฯมลิวัลย์-วชิระ-ชุลีพร ช่วงรังษี • กัลฯมัญฑิตา-กฤษณ์-คชา-ถิรายุ แย้มจรูญ • กัลฯมัลลิกา โชติเวชการ-ศิริวรรณ ทีปะศิริ • กัลฯมาณี คร�่ำทอง • กัลฯมานะ-วารี เปี่ยมฉวีวงศ์ และครอบครัว

129

• กัลฯมานิตย์-สุดารัตน์ ถกลสุเวช และครอบครัว • กัลฯมาลัย ก�ำภู ณ อยุธยา • กัลฯมาลี ประภาวัติ • กัลฯมาลี-พนมชัย-นิตยา-มณีกาญจน์ กาญจนสุภัคร์ • กัลฯมิ่งขวัญ สุทธการ และคณะญาติมิตร • กัลฯแม่เตียว-แม่น้อย-นวลขนิธฐ์ ทินกร • กัลฯแม่เอี๊ยกเน้ย แซ่ฉั่ว, พรรณี จริเกษม และครอบครัว • กัลฯยงยุทธ-นวรัตน์ ไตรทิพย์พานิชย์ และครอบครัว • กัลฯยาใจ อื้อสัมพันธกิจ • กัลฯยินดี พรสัจจะ • กัลฯยุ่นผิ่น แซ่เจียง • กัลฯยุพดี-วงเดือน-ฐิติภา-เพ็ญแข-ศศิธร-นิรมล-ทองใบ มนต์ธนานุชาติ • กัลฯยุพา มงคลทวี และครอบครัว • กัลฯยุพิน ชนะโรค-ฐากรู-รมย์-เคน • กัลฯร.ท.หญิงเครือวัลย์-พ่อคล้าย-แม่เล็ก แนบชิด • กัลฯร.ท.หญิงปภิชญา จตุแสน • กัลฯร.ท.อนันต์ สุวรรณชัชวาล-คมกฤช-ศิวะ เฉื่อยไธสง • กัลฯร.อ.เรืองเดช สงอินทร์ พร้อมครอบครัว • กัลฯรจนา ไมยโรฒ และครอบครัว • กัลฯรจิต-รังสรรค์-ทักษิณา รังษิณาภรณ์ และครอบครัว • กัลฯรวิพร รัตนสุวรรณ • กัลฯรวีนิธาน ว่องไวพนานิจ และครอบครัว • กัลฯรศ.ดร.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา-กร แก้วยะ • กัลฯระวีวรรณ ฤทธิชัย • กัลฯรัชกร แซ่เตียว,ภูอุษา-วรพล ปิยพิบูล • กัลฯรัชนี มีสุนทร และครอบครัว • กัลฯรัตน์มณี-ธวัชชัย-อรุณี-บุญส่ง พลสนอง • กัลฯรุ่งทิพย์ ทรงศรี ธรรมศรีดา • กัลฯรุ่งนภา พงษ์ศิริ • กัลฯรุ่งโรจน์-สุจินตนา ชูชัยศรี • กัลฯรุจ-จุทามาศ เอกะวิภาต • กัลฯเรืองยุทธ์ ด่านวิไลกิติกุล และครอบครัว • กัลฯฤดี ทรงแสงธรรม • กัลฯฤดีพร-ลีนา ธรรมาจักร์กุล และครอบครัว • กัลฯลดาวัลย์ จันปิยะ และครอบครัว • กัลฯลักษณา เศวตรุ่งเรือง-เปรม งามธนสมบัติ • กัลฯลัคนา ชื่นงูเหลือม และครอบครัว


• กัลฯลัญชนา ตระกูลอุไรพร • กัลฯลัดดา ปันทวธานนท์ และครอบครัว • กัลฯลุงชมไอติมโบราณ พร้อมครอบครัว • กัลฯเลขา กนิษฐกุล • เลี่ยวเชียงสังฆภัณฑ์ • กัลฯวงเดือน วิริยะไพบูลย์ • กัลฯวงศ์เดือน-สวัสดิ์ วงศ์ภักดี • กัลฯวนัชชญา เวียงค�ำ • กัลฯวนัดดา คมเวช และครอบครัว • กัลฯวนิดา-กฤษณา อุ่นจิตติกุล • กัลฯวรกมล นิพาสพงษ์ และครอบครัว • กัลฯวรพจน์-สุจดา-นรนาถ เลียวศิริกุล • กัลฯวรรณรัตน์ นพบูรณ์-สว่างศรี นาโสกพร้อมหมู่ญาติ • กัลฯวรรณวิไล-สมผล เติมเต็มทรัพย์ • กัลฯวรรณา-สุพัฒนี ภัทรนุรักษ์ • กัลฯวรรณิภา แซ่สื่อ และครอบครัว • กัลฯวรรณี-อฑิตา-ญาตาวี ที่ตั้ง • กัลฯวรวรรณ สนองชาติ และครอบครัว • กัลฯวรากร อวยจินดา,จันทร์วราวรรณ เกิดสุข • กัลฯวไลพร-เพชรสิริ หาญธรรมรักษ์ • กัลฯวัชรพงษ์-องอาจ โสมอินทร์, ลูกพระธัมฯ ม.ขอนแก่น • กัลฯวัฒนาวรรณ จันทระกุล • กัลฯวันชัย อุทัยวัณณ์ • กัลฯวันชัย-ทิพวรรณ-สุพัชรา สุภีกิตย์ • กัลฯวันนิพา จูวัฒนส�ำราญ • กัลฯวาทินี คลอชเชอร์ฮูเบอร์ เยอรมนี • กัลฯว่าที่พ.ต.สมชาย-สมัย มุ่งเอื้อมกลาง • กัลฯวานิช-สุวรรณ วานิชสัมพันธ์และครอบครัว • กัลฯวารี วนัสบดีกุล • กัลฯวาสนา หงษ์ทอง • กัลฯวิจาร-วรรณี-สิรภพ-ยศภัทร คุปติพงศ์กุล • กัลฯวิชชุดา พรพิสุทธิ์พันธ์ • กัลฯวิชัย-บารมี-เชิญบุญ สุวรรณสินพันธุ์ • กัลฯวิเชียร-ไพรวัลย์ ตีรวัฒนประภา และครอบครัว • กัลฯวิฑูรย์-จันทร์เพ็ญ-จิรกิตติ์-เบญญาภา-สิรภพ เมธานวนนท์ • กัลฯวิทยา-ชูศรี-วรรณศิริ วีระสัมพันธ์ • กัลฯวิทิต ลิมป์ปิยาภิรมย์,นงลักษณ์ จู่ทิ่น • กัลฯวิทิตท�ำ-ชยานิ ครอบครัวเลิศพิทักษ์สิทธิ์

• กัลฯวิทิต-สุรีย์ ชดช้อย, สชน ประเสริฐยิ่ง, สาธิตา เสรีโรดม และคณะ • กัลฯวินิจ จรุงวิภู และคุณพ่อ-คุณแม่ • กัลฯวิภาดา-รัติยา จตุเทวประสิทธิ์ และครอบครัว • กัลฯวิภาส รักสกุลไทย-อนงนุช ช่วงรังษี • กัลฯวิมลทิพย์ เชี่ยวชาญวิศวกิจ และครอบครัว • กัลฯวิมลนันท์ ช้างภู่วนิชย์ • กัลฯวิมลมาส รัตนวราห และครอบครัว • กัลฯวิยดา โสภณเดช • กัลฯวิรังรอง ขนาดนิด และครอบครัว • กัลฯวิรากานต์ จอมทอง • กัลฯวิริทธิ์พล โพยมรัตน์ • กัลฯวิโรจน์ เรืองรัมย์ • กัลฯวิลัย-ศิตา-ภาคิน หิรัญศรี และครอบครัว • กัลฯวิลาสินี-ก�ำจัด สร้อยสุวรรณ • กัลฯวิไล แซ่เจียง • กัลฯวิวรรณ ธรรมมงคล • กัลฯวิวัฒน์-กัลยา-ทิพย์วรรณ อัคราวานิช และครอบครัว • กัลฯวิศิษฐ์-พรรณี มั่งคั่ง • กัลฯวีณา เพิ่มพานิช และครอบครัว • กัลฯวีรชัย-วัชรินทร์-ภัทรี ศรีสุนทร • กัลฯวีระวุธ-ชมเชย พรรัตน์พันธุ์ และครอบครัว • กัลฯวีระศักดิ์-อารีรัตน์ ศิริคุรุรัตน์ และบุตรธิดา • กัลฯวีราวัฒน์ สร้อยสุวรรณ • กัลฯศรัณย์ ภูริปรัชญา-เอี่ยมไน้ แซ่อึ้ง • กัลฯศราวุธ โคตรมงคุณ • กัลฯศรีสมัย-ศิริมาส-รุจิรัตน์ พัฒนะศรี และครอบครัว • กัลฯศลิษา มธุรพจนางกูร-ทวี เต็มฤกษ์ขจร • กัลฯศศิวกาญจน์ รัตนรินทร์ และครอบครัว • กัลฯศักดิ์ชัย-ประทุม แต่งเจริญสุข และครอบครัว • กัลฯศิร-อุบล-ภาวัต-ภูดิษ ประดับโชติ • กัลฯศิริถาวร แป้งหอม และครอบครัว • กัลฯศิริพร สารัตถวิภาค • กัลฯศิริพัฒนา วิบูลย์พันธุ์,สมนึก อิสราชีวะ • กัลฯศิริศักดิ์-สมพร พรรณเชษฐ์ • กัลฯศิวะชาติ-เรณู วรทรัพย์ และครอบครัว • กัลฯศุภกาจนญ์ วงศ์เทศ และคณะญาติมิตร • กัลฯศุภชัย-อรพิน พรรณเชษฐ์ และครอบครัว • กัลฯศุภโชค อินทร์ช้าง พร้อมครอบครัว 130

• กัลฯศุภลักษณ์-บุญเกิด-วันทนีย์-จักรกฤษณ์ มั่นคง • กัลฯศุภเวทย์-ดารณี-วีรสิทธิ์-พิริยา วังกานต์ • กัลฯสงวน จันทร์เผือก และครอบครัว • กัลฯสมเกียรติ-บรรจบพร ศรีทองค�ำ และบุตรธิดา • กัลฯสมเกียรติ-บุญยืน-ศิรินทร์ ศิริพันธ์ • กัลฯสมใจ ฉัตรไทย • กัลฯสมใจ อ่องสุวรรณ • กัลฯสมชัย-กนิฐา ธนสารศิลป์ และครอบครัว • กัลฯสมชาย อนุเคน และครอบครัว • กัลฯสมชาย-เสาวณี เชี่ยวชาญวิศวะกิจ และครอบครัว • กัลฯสมชาย-อิสรี-อิสรา-อภิญญา ทรัพย์บ�ำรุงสกุล • กัลฯสมโชค พันธุ์วิริยรัตน์ • กัลฯสมทรง-ละม่อม พรมโณภาส และครอบครัว • กัลฯส้มเทศ กนิษฐกุล • กัลฯสมนึก ตันพิชัย และครอบครัว • กัลฯสมนึก-มาริษา สมิทธพงศ์พาณิช • กัลฯสมบุญ แซ่จุง • กัลฯสมบุญ-สมจิตร-แสง อารยศักดากุล • กัลฯสมบูรณ์ ตรงค�ำสัตย์ • กัลฯสมบูรณ์ นิพัทธ์โชติ • กัลฯสมพงษ์ ไชยสิทธิ์ • กัลฯสมพงษ์-กิมลั้ง-ชุมพร-นิรัตน์-วาสนา-อรทัย แย้มโอษฐ์ • กัลฯสมพงษ์-นิตยา-อภิรดี ตันติวาณิชยสุข • กัลฯสมพงษ์-บ�ำรุงลักษณ์-กิตติพร โภคศศิพันธ์ • กัลฯสมพร ภมรศิริตระกูล • กัลฯสมพร โมบัณฑิตย์ • กัลฯสมพร รุ่งโรจน์บริรักษ์ • กัลฯสมพร ศิลปศาสตร์ • กัลฯสมพิศ FLEMMIG ทั้งสนธิ์ • กัลฯสมโพชน์-แจ่ว จู่ทิ่น และบุตรหลาน • กัลฯสมยศ-สมใจ วัฒน์ผลิน • กัลฯสมฤทธ์-จิราภรณ์ เริงเกียรติ และครอบครัว • กัลฯสมศรี แซ่โล้ • กัลฯสมศรี สุทธิธาร์ณนฤภัย • กัลฯสมศักดิ์-บัวแก้ว มงคลมะไฟ • กัลฯสมศักดิ์-สุพร วงศ์ศิริกุล • กัลฯสมหวัง กิจยรรยง • กัลฯสมหวัง-ส�ำรวย เลียมไธสง พร้อมครอบครัว • กัลฯสมเหม็ง แพรทริค

• กัลฯสมัคร-ส้มป่อย-ศิริพร คงเทศ • กัลฯสมาการ-วนิดา-สุภาวดี เศวตชัย • กัลฯสราวุธ โรจนากาศ และครอบครัวญาติมิตร • กัลฯสละ, นิตยา, ณชนก, รุจรวีย์ แซ่เจียง • กัลฯสวัสดิ์ เพ็ชรรัตน์ • กัลฯสวาท ปรียารมย์ • กัลฯสังวาล พระเทพ และครอบครัว • กัลฯสัมพันธ์-จันทร์เรือง เสริมชีพ • กัลฯสัมพันธ์-ปราณี-สุรศักดิ์ ลาภวรัตถกุล • กัลฯส�ำเนียง วุฒิเกษ • กัลฯสิรินทร์ ติยานนท์ • กัลฯสิริพร แม็คโดนัล • กัลฯสิษฐิพงศ์ พนารัตตระกูล • กัลฯสีทอง-พูนศักดิ์-สุดารัตน์ ฝูงทองเจริญ • กัลฯสุจารี รักตประจิต • กัลฯสุจินดา-ฉัตรชัย-ปรินทร์-ลิลลดา ชัยพานิช • กัลฯสุจินตนา-รัชดา ธีระเวชชโรกุล • กัลฯสุชาดา ขาวเพียรพานิชย์ • กัลฯสุชาติ กิตติชาติวรกุล • กัลฯสุชาติ-จู แซ่ลิ้ม, ครอบครัวมะโนจิตต์, ชาญชัยพาณิชย์, สายแว่นแก้ว • กัลฯสุชาติ-เสาวลักษณ์ ตั้งบรรเจิดวณิช • กัลฯสุชีพ-สุภาศิริ พะหูชนม์ และครอบครัว • กัลฯสุทิน-บัวงาม-วรนุช เจนกิจการ • กัลฯสุธี-กมลวรรณ-สุกมล-สุชาดา-ชัยวัฒน์ ศรีเศรษฐวรกุล • กัลฯสุนันท์-สมชัย-นิภา วรรธนรียชาติ • กัลฯสุนาทร-วราณี-จิระทรัพย์ นุตผลิน • กัลฯสุนีย์ แซ่จิว • กัลฯสุนีย์-สุ่ยฮั๋น-สุเพียงพิสด์ แซ่ตัน • กัลฯสุเนียร ศรีใส และครอบครัว • กัลฯสุพจน์-อนงค์ ถาวรคุณากร และครอบครัว • กัลฯสุพรรณี-สมบูรณ์ ตันอนันต์นุวัฒน์ • กัลฯสุพล-ชุติมณฑ์-ฐิติมา-พิชญา-นิธินันท์ ฝอยหิรัญ • กัลฯสุพัฒน์ ภัทรวรกุลวงศ์ • กัลฯสุพัตรา หิรัญยะวะสิต • กัลฯสุภาพ ศรีนอก และครอบครัว • กัลฯสุภาพ หาญคณิตวัฒนา • กัลฯสุภาพร พงศ์ชีวะกุล, สมบูรณ์ แย้มกลิ่น • กัลฯสุภาพ-สิริกร-อนัญญา บูรณะ

www.kalyanamitra.org

• กัลฯสุภาภรณ์ หิรัญภุชชงค์ และครอบครัว • กัลฯสุภาภรณ์-วีระพันธุ์ เสถียรนพเก้า • กัลฯสุภาภรณ์-สุเมธี ชัยสถาวรวงศ์ • กัลฯสุมัชญา-สุมิตรา หาญสุขวรพาณิช, ครอบครัวแซ่ห่าน, ใจหาญ • กัลฯสุเมธ ลินทรัตนศิริกุล • กัลฯสุรชัย-นุวดี-นันท์นภัส-ชัยบูรณ์ พลาดิสัย • กัลฯสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต • กัลฯสุรัตน์-อรทัย แสงสุระธรรม และครอบครัว • กัลฯสุรินทร์-นวลทิพย์-เอกวิทย์ สันติสกุลธรรม • กัลฯสุรีย์ ชดช้อย, สชน ประเสริฐยิ่ง, สาธิตา เสรีโรดม • กัลฯสุวรรณ-พิมพ์อนงค์-พิมพ์ทอง-พิมพมาดา อมรเชียร • กัลฯสุวรรณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ และครอบครัว • กัลฯสุวรรณา-สุพัตรา-เฮ้งลิ้ม ครอบครัวตันตินิรามัย, ฐิติวราภรณ์ • กัลฯสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล และครอบครัว • กัลฯสุวรรณี นาคะศรีอรุณ • กัลฯสุวรรณี-จ�ำรัส-ณัฐภรณ์ กาสุริยะ • กัลฯสุวลี-ประพจน์ กฤษฎาวรกุล และครอบครัว • กัลฯสุวัฒน์-วาสนา วัฒนกิจศิริ • กัลฯสุวัฒน์-สุจรรยา-วรุฒน์-วริศา เพชรภิรัชต์ • กัลฯสุวิช-นันทกร-ลัคณา-ณภัทร-พิมพ์วรัตน์ สุขเจริญ • กัลฯสุวิทย์-สัณห์จุฑา-วรพัทธ์-สิริญา วิชชาวุธ • กัลฯสุวิมล สุขะวัชรินทร์ และครอบครัว • กัลฯเสงี่ยม เศรษฐพันธุ์ • กัลฯเสริม วิจารณ์ และครอบครัว • กัลฯเสรี รีรัตน์ • กัลฯเสาร์-หวอง ครอบครัวปราณีตพลกรัง • กัลฯเสาวณีย์ คลังหิรัญ และญาติมิตร • กัลฯเสาวรส DEGUCHI, เสาวรส บัวทอง • กัลฯแสงเดือน ปวัฒนาวงศ์ • กัลฯแสงบุญ เปี่ยมวิทยาคุณ • กัลฯแสงระวี-วชิร-จุฬาพร พัฒนพนิชธ�ำรงค์ • กัลฯแสนสุข-นอง-สมัย-บุญชู ศรีสุวรรณ • กัลฯโสมวรรณา สระแก้ว โฆษิตสกุล • กัลฯหทัยธร โรจน์นิรันดร์ และครอบครัว • กัลฯหัชชา ดิษฐาน • กัลฯองอาจ-พอใจ จิระพันธ์พงศ์ และครอบครัว • กัลฯองอาจ-อารี-วรรณี ลวชัยโยธิน 131

• กัลฯอดิศักดิ์-วันเพ็ญ วรรณสิน • กัลฯอตินุช-เกษร-สมจิตต์-อมรวดี-มนต์ชัย อัศววิบูล • กัลฯอธิป คูหากนก-เรืองสุนทร จ้อยบรรดิษฐ์ • กัลฯอธิมาศ-จิราคม-พงศวัตร พชรดนัย • กัลฯอนงค์ วราพิศิษฐ์ • กัลฯอนพัทย์ เกียรตินวนันท์ และครอบครัว • กัลฯอนัญญา พันธ์วิศวาส • กัลฯอนุรักษ์-เกศแก้ว การุณยวนิช • กัลฯอนุวัฒน์-สุภัทรา-นิรินธน์-อนัญญา ศีตมโนชญ์ • กัลฯอภิชาติ ศรีม่วง • กัลฯอมลณัฐ เต็งพุฒิพงศ์ • กัลฯอรจิตร ขันค�ำ และครอบครัว • กัลฯอรทัย รมยานนท์-รมย์ฤดี-สมบูรณ์-สิอร-ศุภร เวสน์ • กัลฯอรทัย-อยู่ จันทร์สุหร่าย • กัลฯอรนุช-ซอน สุภาพรรณวดี • กัลฯอรวรรณ เคหสุขเจริญ • กัลฯอรวรรณ รัตนสุภา • กัลฯอร่าม-ภัทรา-เยาวณี ศรีสถาพร • กัลฯอริสรา รัตนวงศ์พิบูลย์ และครอบครัว • กัลฯอรุณ ทองดี • กัลฯอรุณรัตน์ ลีวิริยะเลิศ-บรรพบุรุษ • กัลฯอวยชัย-กุลยา พึ่งพุ่ม • กัลฯอะม่วย แซ่ลิ่ว • กัลฯอัครเรศ-รัชนี-อริศรา-รชน์เรศ เพชรวิภูษิต • กัลฯอังสนา กิตติชาติวรกุล • กัลฯอัจฉรา-อรวรรณ กิตติโอภากร และครอบครัว • กัลฯอัญชุลี เจริญสวัสดิ์ • กัลฯอัญญรัตน์-แพรวพรรณ สีมารัตน์ • กัลฯอัมพร รอดสน • กัลฯอานนท์ มีภู่ • กัลฯอานนท์ ราชดารา • กัลฯอารยา เอี่ยมอุดมกาล • กัลฯอารีย์ จิระรัชตาภรณ์ และครอบครัว • กัลฯอารุณี คร�่ำทอง • กัลฯอ�ำนวย-ทวี พงษ์ประภาพันธ์ • กัลฯอ�ำนาจ-ศิริมา แต้วณิชเจริญ และครอบครัว • กัลฯอ�ำพร อิมาอิ พร้อมครอบครัว • กัลฯอ�ำพร-จิรัตน์ ดวงเกิน และครอบครัว • กัลฯอ�ำไพพรรณ์ โพธิ์กระสังข์ และคณะญาติมิตร


• กัลฯอิทธิพลพ์-วิไลวรรณ สีมะสิงห์ • กัลฯอิทธิพล-สายสุนี เพิ่มศรี • กัลฯอิสฎากรณ์ พาขุนทด • กัลฯอุดม-จินตนา สุวรรณสินพันธุ์ • กัลฯอุทัยวรรณ ทองนพเก้า และครอบครัว • กัลฯอุทิศ-พรพิมล ทิมินกุล และครอบครัว • กัลฯอุบล สันทนานุการ • กัลฯอุบลทิพย์ สุพรรณานนท์ และครอบครัว • กัลฯอุไร ใจแก้ว, พ่อหมวก-แม่คุ่ย, Takuchi, มิกะ อิชิดะ • กัลฯอุไร สังเกตุ • กัลฯเอก-กัลฯขันทะลี แก้วหาวงศ์ • กัลฯเอกชัย ตั้งวิชาชาญ,นิตา ภาคเจริญ และครอบครัว • กัลฯเอกชัย-นวลพร-สรวิชญ์-สรชา เจริญฉ�่ำ • กัลฯเอกชัย-รัชชดา-เอกวิทย์-ชุติพนธ์-รุจาภา ศิริสุนทร • กัลฯเอกสิทธิ์ คงทอง, อุดม, สคราญ, เอกชัย • กัลฯเอนก-นงค์ลักษณ์ เกิดสุวรรณ • กัลฯเอนก-สิริวิภา นันตชาติ และครอบครัว • กัลฯเอมรส สุขอภิชาติกุล • กัลฯเอี่ยมโชค-สุนิษา แสงธรรมชัย และครอบครัว • กัลฯเอื้อ-สุพัตรา วงศ์สมุทร • กัลฯโอฬาร นทีจารุชิต • กัลฯฮวย แซ่ฉั่ว • กัลฯเฮียง-ใบ้ กนิษฐกุล • กลุ่มจตุจักรผดุงธรรม • กลุ่มที่สุดแห่งธรรม • กลุ่มบางซื่อ ภาคนครหลวง 8 • กลุ่มบุญบริสุทธิ์ • กลุ่มบุญสราญธรรม • กลุ่มปฎิบัติธรรมบ้านเรือนแก้ว • กลุ่มมัชฌิมา ภาคนครหลวง 4 • กลุ่มรวยทะลุฟ้า • แก้วภูธรภาคเหนือ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ • ครอบครัวกาญจนถนอม • ครอบครัวแกมทอง • ครอบครัวคงวิทิต • ครอบครัวจันทรกานต์ ประภาวัง • ครอบครัวฉรวยจิรวัฒน์ • ครอบครัวชอบชล • ครอบครัวชิวหรัตน์ และครอบครัวศรีไทย

• ครอบครัวไชยพงษ์ • ครอบครัวเตชะทวีวัฒน์ และเท็กซัสสุกี้ • ครอบครัวนงรัฐ ไพศาลศรี ลูกๆ หลานๆ • ครอบครัวบุญโต • ครอบครัวปัทมดิลก • ครอบครัวพานิชวิทย์ และญาติมิตร • ครอบครัวพิชิตวงศ์เลิศ • ครอบครัวโพธิ์ขาว • ครอบครัวโพธิจันทจินดา • ครอบครัวฟักมณี และหอพักดวงแก้ว • ครอบครัวรัตนปาล, ครอบครัวนพเก้า • ครอบครัวโรหิตธรรมพร • ครอบครัววนิชยางกูรานนท์-ครอบครัวบุญนิธิฐิติกุล • ครอบครัวศรีฐิติวงศ์ • ครอบครัวสุวิศิษฐ์พงศ์ • ครอบครัวอัศดาสุข • ครอบครัวอาภาเกียรติวงศ์ • ครอบครัวอินทร์ไทร • ครอบครัวอิ่มอุดม-กิติสิน • ครอบครัวเอี่ยมก�ำชัย • จุดออกรถแม็คโครจรัญ • เจ้าหน้าที่กองประณีตศิลป์ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี • เจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์ภาพนิ่งวัดพระธรรมกาย • ชมรมแก้วมุกดาหาร • ชมรมคนรักบุญ เขตภาษีเจริญ • ชมรมคนรักษ์พระนคร • ชมรมจักรพรรดิเขาใหญ่ ปากช่อง • ด.ญ.พบดาว จันทร์บาง • ทีมงานห้องบรมจักรพรรดิ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ • บริษัท เจคเชียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด • บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จ�ำกัด • ผู้ประสานงาน และผู้น�ำบุญฉะเชิงเทรา-บุญบันเทิง • ผู้ประสานงานเขตป้อมปราบ ภาคนครหลวง ๘ • พิธีกรรมงานบวช • โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่น 28 • โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง 02-2238979 • โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง 080-2378813 • โรงเรียนเตรียมต�ำรวจทหาร TTC 081-9652095 • ศูนย์ปฎิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ 132

• ศูนย์ปฎิบัติธรรมปีนัง • ศูนย์ปฎิบัติธรรมเสฉวน • ศูนย์สาขาภายในประเทศ • ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ระยอง และลูกพระธัม จ.ระยอง • ศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ว วัดป่าสามัคคี • สถาบันภาษาดวงตะวันสันติภาพ The Sun Of Peace • สมาคมส่งเสริมศีลธรรม และความดีสากล • สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ • KENNY-JIRAPA LIM • MR.LEE CHONG FAT AND FAMILY • MR.YAP KIM HOCK AND FAMILY • Siam Partners Group Co., Ltd. • WONG SIEW LEE AND FRIENDS

อนุโมทนาบุญผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จ ของหนังสือชวนบวชทุกท่าน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคแก้วภูธร-นครหลวง หัวหน้าชั้น และรองหัวหน้าชั้น โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทีมงานพิธีกรสร้างสรรค์บรรยากาศ ทีมงาน DMC กองสื่อธรรมะ ส�ำนักสื่อสารองค์กร

www.kalyanamitra.org

133


การบวชในโครงการนี้.. เป็นการสั่งสมบุญที่ง่ายที่สุด เพราะผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งยังได้บุญมหาศาล ที่ส่งผลนานถึง 64 กัป โอกาสมาถึงท่านแล้ว.. โปรดอย่าให้หลุดลอยไปอีกเลย เพราะการตัดสินใจบวช เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดจริง ๆ

134

www.kalyanamitra.org

135


www.kalyanamitra.org

โครงการอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่ว  
โครงการอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่ว  
Advertisement