Page 1

Alles over loon en loonheffing Met o.a. uitleg over bezwaarschriften, loon in natura en bezwaar en beroep aantekenen en alles over recht op loon bij niet-werken

Kenmerken, voor- en nadelen, meer dan 15 bewerkbare modellen, bezwaar maken, maaltijden en alles over de loon en administratie!

HRPRAKTIJK.NL – ALLES OVER LOON EN LOONHEFFING

1


Inhoudsopgave 1. 1.1 1.2 1.3

Bezwaar en beroep: algemene inleiding Rechten werkgever Bezwaar en beroep tijdvakken voor 1 januari 2006 Vraag en antwoord

6 6 6 7

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Beroep aantekenen Beroep tegen uitspraken van de belastingdienst Stappenplan: behandeling beroepschrift door belastingdienst Beroep tegen beslissingen van UWV Beroep in eerste aanleg (UWV) Hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Model beroepschrift Model beroepschrift inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw) Model beroepschrift loonheffingen Model beroepschrift loonheffingen gerechtshof Model beroepschrift premieheffing werknemersverzekeringen

8 8 9 11 11 12 13 13 13 13 13

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Bezwaar maken Bezwaar tegen beslissingen van de belastingdienst Geen uitstel van betaling gewenst Bezwaar tegen beslissingen van UWV Vraag en antwoord Model bezwaarschrift Model bezwaarschrift inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Model bezwaarschrift loonheffingen Model bezwaarschrift premie werknemersverzekeringen Model bezwaarschrift premieheffing werknemersverzekeringen

14 14 16 18 18 18 18 18 18 18

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Loon in natura Diverse wijzen van belonen zijn mogelijk Verschillende vormen van loon in natura Werknemer als intermediair Loon in natura: ter beschikking stellen aan werknemer Werkkostenregeling en eindheffing Onderscheid tussen loon in natura en loon in geld Zeven tips en aandachtspunten Loonstaat

19 19 19 20 20 22 23 24 24

5. 5.1 5.2 5.3 5.4

Loon in natura – besparingswaarde Waarderen van loon in natura door werkgever Werkkostenregeling Tips en aandachtspunten Vraag en antwoord

25 25 27 27 28

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

Loon in natura – energie en water Loon in natura voor bewassing Loon in natura voor energie voor verwarmingsdoeleinden Loon in natura voor energie voor kookdoeleinden Loon in natura voor energie niet voor kookdoeleinden Loon in natura voor water Tips en aandachtspunten Energie en water onder de werkkostenregeling Vraag en antwoord

29 29 29 30 30 30 31 32 32

7. 7.1 7.2

Loon in natura: personeelsreizen en –feesten Voorwaarden nihilwaardering Vraag en antwoord

33 33 34

HRPRAKTIJK.NL – ALLES OVER LOON EN LOONHEFFING

2


8. 8.1 8.2 8.3 8.4

Loon in natura – vrij wonen Bepalen waarde in het economische verkeer Huurwoning van werkgever Loon in natura verlopen Vraag en antwoord

35 35 35 36 37

9. 9.1 9.2

Loon in natura – waarderingsforfaits De werkkostenregeling niet van toepassing door overgangsregeling De werkkostenregeling is van toepassing

38 38 39

10. 10.1 10.2 10.3

Loon in natura: inwoning en maaltijden Hanteren van waarderingsregels Tijdelijke huisvesting Maaltijden in bedrijfskantines

41 41 41 42

11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

Maaltijden (kantine) Kantine en betaalde consumpties Bijdrage van de werknemers is lager dan het forfaits Verstrek of vergoed maaltijden Vrije vergoeding Loon in natura Vraag en antwoord

43 43 44 44 44 45 45

12. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7

Loon administratie Wat behelst de loonadministratie Formaliteiten bij indiensttreding Correctieberichten bij onjuiste of onvolledige aangifte loonheffingen Correctieverplichting Eerstedagsmelding bij de belastingdienst Bestuurlijke boete ook voor leidinggevenden Informatieverplichtingen auto van de zaak en boete

46 46 47 47 48 49 50 51

13. 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8

Recht op loon bij niet – werken Problemen thuis: loon doorbetalen? Bedrijfgesloten: recht op loon? Werknemers die geen recht op loon hebben Recht op loon na nietig ontslag Verschillende procedures na ontslag op staande voet Vraag en antwoord Model verzoek voorwaardelijke ontbinding Model aanvraag ontslagvergunning voor zover vereist

52 52 53 54 56 57 59 59 59

14. 14.1 14.2 14.3 14.4

Loonheffing Beroepsonderwijs/leerlingwezen Administratieve verplichtingen Assistent in opleiding/onderzoeker in opleiding Erkenning elders verworven competenties (EVC)

60 60 61 62 65

15. 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7

Loonheffing: afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) Vraag op tijd indienen Vermindering afdracht loonheffing Mededeling aantal gerealiseerde S&O uren Controle belastingdienst en Agentschap NL Administratieve verplichtingen Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelwerk Vraag en antwoord

67 69 69 71 71 72 72 73

HRPRAKTIJK.NL – ALLES OVER LOON EN LOONHEFFING

3


16. 16.1 16.2

Loonheffingen Werknemersverzekeringen gelden uitsluitend voor werknemers Zorgverzekeringswet

76 76 77

17. 17.1 17.2

Loonheffing: vermindering afdracht Wanneer is de regeling van toepassing? Vraag en antwoord

79 79 81

HRPRAKTIJK.NL – ALLES OVER LOON EN LOONHEFFING

4


Inleiding Beloningen in natura worden vaak als aantrekkelijke vorm van belonen gezien, omdat voor dergelijke beloningen in een aantal gevallen forfaitaire – en vaak ook gunstige – waarderingsregels gelden die als 'soepel' worden gezien. Het fiscale voordeel van loon in natura voor de werknemer is dan ook dat meestal minder loonbelasting/premie volksverzekeringen betaald hoeft te worden. Het fiscale voordeel van loon in natura voor u is dat u over loon in natura vaak een lager bedrag aan of geen premies werknemersverzekeringen en premie zorgverzekeringen betaalt. Indien de werkgever gekozen heeft voor de overgangsregeling en dus nog geen gebruik maakt van de werkkostenregeling is dit zeker het geval. De werkgever is verplicht bepaalde gegevens over werknemers en loonbetalingen op een toegankelijke wijze te administreren, zodat de belastingdienst deze efficiënt kan controleren. Voor de zogeheten basisgegevens geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Daarnaast heeft de werkgever de plicht om de persoonsgegevens van een in dienst tredende werknemer zelf te verifiëren: hij moet de werknemer identificeren en nagaan of het overlegde identificatiedocument geen vervalsing betreft. De verantwoordelijkheid voor de periodieke loonaangifte ligt bij de werkgever. Het is goed om te weten dat de aangifte bestaat uit een collectief deel en een nominatief deel. De heffing van loonbelasting en premie volksverzekeringen vindt in één bedrag plaats. Als deze gecombineerde heffing niet beperkt blijft tot voorheffing, volgt na afloop van het jaar een aanslag inkomstenbelasting. De ingehouden heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt dan als voorheffing verrekend met de te betalen inkomstenbelasting (dit is overigens ook een combinatie van belasting en premies volksverzekeringen). De werkgever houdt deze heffing in op het belastbare loon uit dienstbetrekking. Soms is er geen werkgever. Er is dan toch een inhoudingsplichtige, zoals het pensioenfonds dat pensioenuitkeringen doet. Dit rapport gaat in op alle aspecten rondom het loon en loonheffing. Daarnaast kunt direct aan de slag met diverse modellen rondom bezwaarschrift, beroep aantekenen, checklists en recht op loon bij nietwerken.

HRPRAKTIJK.NL – ALLES OVER LOON EN LOONHEFFING

5

Loon en Loonheffing  

Alles over Loon en Loonheffing

Loon en Loonheffing  

Alles over Loon en Loonheffing

Advertisement