Page 45

ႌӧ̠Ꮎశࠑ̼ᛪ‫ܸ̬ڃ‬ᑞ̝ᒬҁΨᎬ லᏤੌ‫ܢ‬Ө͗঳ᦉ౎ર᝺ਕҁ᭣࣡ᕥ ࣳnj̃ੌᏤੌ‫ܢ‬௦ੇ͂ॶ˖ᄉᔭ᬴ẅੇ ͂ᤇ̎ႆࠑᒬ࠴ࡂ᭣࣡஛̓;͂njѷ੥ ‫ܷڙ‬ԉ᧖ᄹҁலܷౣ֖ᎬАጉܺல۲Nj ၦ᜴᧖᐀ܺல۲ኍʶܷ੺ᔙᐎЊ࣋ᄉཱ ྞẅʶʽߔԠ྆ᡐ˿ੇ͂ࠪᥦൿ৫‫ܤ‬Ԋ Խᄉᤜॹnjੇ̼ᛪˆႌӧ̠Ꮎశࠑ̼ᛪ ‫ڃ‬Кͳ‫ڃ‬տՓ̃ੌᏤੌ‫ܢ‬ᒰ஛Ṻґൿௐ ᫍΨ‫ڍ‬᫸ᦉ‫ڍ˖ڙ‬ଽ˿ʶ˓ႆࡘԶþႆ ቷ֖҇ѧࣲᐪੌ஦ÿẅᤇ൒ӧ̠ᓧశࠑ ґ౎˶᜵ᛪ᣹ʶ˓ॶਜẅੇ͂᜵ၸੇ͂ ᄉႆቷ֖;͂ʶᡐ˝γӻˆႌࣰ֖Ꮺࣲ ᐪੌ஦Ṻ एៀ͗ణՐẅመ௅ࣄᡉ૸᐀ܺҝ˞ ࣝՓృྱྱᮎ᫇Njဌ̈́‫ڃ‬᫁ᮑԦ˿Ꮴੌ ‫ܢ‬Ө͗ጡএҼብnjᏤੌ‫ܢ‬Ө͗᠆᠉̠ᤆ ̼ᛪՏԟҪᝌஉˋӑᄉᏤੌ‫࠱ܢ‬ဢ᠛ ᄉጡএֵᤞፋဌ̈́ẅࣲՓˆႌᗂՏӧ̠ ᓧశࠑ̼ᛪ‫ڃڃ‬տඇ̠ᡂᤞЏᄧ‫ܘ‬ᤈ˿ ᝌnjᏪ̼ᛪ‫ྱ࠱˶ڃ‬਒̯˖‫˝ڍ‬ᏤੌӨ ࣛ౎ᄉၶาၸֵ̝ᒬᡂ̀Ꮴੌ‫ܢ‬njܷࠑ བཉᄉՋॕ႐এẅᏤੌӨᤆྱ਒э‫˿ܫ‬ ˗ᄨᄉчᮿ൛य़̼ᛪ‫ڃ‬ẅᝒឥʿ᤯ͪ˪ ࣲ෤థॕֽܷࠑ̓ึਕৰnj‫ڙ‬Р‫׮‬ΨᎬ ல᭨֐ൠఛ˖ܷࠑΙΙ৸Ѿnj ѷፆో˿֖Ꮴੌ‫ܢ‬ᄉएៀẅ̼ᛪ‫ڃ‬ ౎ҁጙ‫ڣ‬ԟ᜹nj‫ڙ‬ᤇ˓Лᄇࣱܲᄉᖅல መ԰ۡ᧖ẅत̅úúˆጡᄉణ௉ ᄉतኒᏅА᧖‫ݺ‬ౣࠌࡂ‫ڙ‬ᤇ᧖njጙ‫ڣ‬᫁ ዚẅࠔዚẅ௦ᖅலመణ԰Ꮴᄉࣸ ‫ڣ‬ẅ௦ΨᎬலᄉಕংnjᙉԊፂஇतẅͭ ̮ཨγ૆ԓಧẅᡸ᭦ᤆ௦᣾Ԝᄉᆂ‫ڰ‬ẅ ࣂᜁᇛ३Џ໎ᏪѡѠʿࣰnj෡Ψௐ̼ẅ ጙ‫ڣ‬௦‫ॶ˖ˉ׷‬Щи̂ѱᎮ‫ڣ‬੝ẅӠత ᭨֐Րẅᤇ᧖௦ˠᛠࣻᇶาҮNjᬶ֖͗ ᫝Уᄉ‫ڣ‬੝njဌ̈́‫ڃ‬᫁ࣛᮖᢵ᣷ᄉࣱᣏ ‫ڃ‬տ͂‫ڙ‬Ѵ߰‫ܕ‬ґึᤋঃᤄẅᛪ᣹ᅋࠪ ᤇͮˆႌ᭨֐͚̠ᄉᤜধ˧ৰnjሧࡏ་ ฮࣱܲᄉ̼ᛪ‫ڃ‬տ‫ބ‬ᤓ᬴ẅఢᒬࣁࣂፂ ᣾ˆᄉΨᜍආ̝߸੆˿᧗ᤄ஋᧖ᄉਜ భẅ‫ڙ‬ၦ᜴᧖ӣܸܷஓ۵ґᡵ‫̝ڠ‬կΨ Ꭼலܷ‫ڠ‬nj̼ᛪ‫ڃ‬ҁ᣹ௐൣϘᖅலመௐ ᫍϭ௸̊ཁஞẅᖿ௅ᄉͷᣜശย‫ڣࣸڙ‬ ʼẅৢੳᄉ᧾‫ܥ‬ԹԹॆॆ‫ֽڠ‬ख़ஞ˓ࣸ ‫ڣ‬ẅ̠͂‫߶ڙ‬ཨᄉࣸ‫ڣ‬ʼᢑ൥njᥦ௦ʶ ሗፂ᣾ԊԽ᩺གྷ֖೚ူᄉ߶ཨẅ‫ڙ‬ˀ̃ ੌᏤੌ‫ܢ‬ᄉएៀՐẅᤇৰ௿ԠѾၶ˿ʶ ሗࣳለᄉ਒˦njNJNJ ԟ᜹‫ڍ‬በྱѴৌመܺႆङẅ˖‫ڍ‬ႆ ࠑͺֵᯪ൒ᜁᯝᘨ ΨᎬலథˏܷ̙᝗ˆႌᄉᎾశᯝẅ ᖅலመ‫ڍ‬በྱѴৌመܺႆङ௦Ф˖ᄉʶ ˓njత௅ʼӤẅ̼ᛪ‫ڃ‬Кͳԟ᜹ྱ Ѵৌመܺႆङnj

˖Ψᓧశࠑ‫ڙ‬ѴࠕᎾᬒ͗ᝫܷԉ੣ડ੣ՋॕnjґࢺẓॳዚྱᤋመNjဌ̈́Njৌ࠶᧚Njᥰ᫁௢NjՀѴ೎᐀ܺNj࣊झ АnjՐࢺẓᨐ௳᭖Nj࣊២А˧ߔNj‫ބ‬ᤓ᬴Njᴎፀ௖NjဌᨠྥNjՀ˟೎᐀̠ܺܺNjᘚડࡈӴNjᓩᢾNjᡎ৆੥nj

ᖅலመኃʶҝࣉ᫁ஶ፤ͱ‫̼ޏ‬ᛪܰѢᄉӵ௅መܺࣉ᫁൓ᤀဌ̈́Ўၶʶᛠ

ྱѴৌመܺ௦ΨᎬலᓧశԽʼԩ࠳ ஛ᄉՏ̠ẅ̴ࠪඞிᓧశৰథ࿗᧾ẅʶ ᄯਆतበʶ˓Ꮎశӯྫྷᯝ̾ԥ௡ΨᎬல ඞிᓧశԦࡘᄉԊርnj̴ܲழࠬයࣲ˻ ᤈ˿ॆௐΨᎬலᓧశ˖ణ౔Ѣᄉͺֵẅ Ф᠎᧙֖᜺ഴᝧॆௐᄉ̠͂ਕҁ᭍৲nj ẊẒẊẑࣱẏతẌ௅ẅѴ߰‫ڙ‬ኣᎷǑஇ ᖅலመྱѴৌመܺႆङ˝‫ࠑڍ‬ӯྫྷᯝǒ ก̽ௐẅᰳऎ᝿͈ྱѴৌመܺᄉԊԽҩ ፚẅࣲф߿ፘ፝ၸ̴ᄉՏߙ֐Տӯྫྷ ᯝnjྱѴৌመܺᄉᆷ௦ʶఴ߸ஞᄉΨᎬ லᎾశԽẅᯝᘨᓧశֵܲ᣹ᤂʹ͇nj ᒬΨᎬலࠌणႆNj᮲ίႆҁࢷ‫ࡘٿ‬᜾ႆ ีẅᤇ᧖ᄉᘨֵጆፑ‫ڠ‬೚ူ˿ஞ˓ΨᎬ

லᎾశᄉԦࡘ໥ᤈnjྱѴৌመܺႆङ‫ڮ‬ ᖿ‫ڙ‬А᧖‫ݺ‬ౣࠌӻۡᬃᤂᄉડळ᱔ႁல ۲ᑊՎ᧖ẅᥦ᧖ఴ౎௦˓߶᭡ᄉԜ‫ܪ‬ẅ ԁ঳థབྕ֖࠳᧗ᒬࣁᓧశᄉΨᎬல̠ ඞẅଅᅋ᫁᫲ኍϊᤈЙnjԟ᜹ௐᬣ‫ܪ‬Ժ ᜸࠵ʿፂ̂ᄉЇቧẅၿᏤ࣍ࣛᮖᅋᝢᄽ ᄉᝮᝌႆᄉЮࠓnj̼ᛪ‫੆ڃ‬տ‫ڙ‬ᥦ̯̎ ࠴ࡂॡཿ৘ᄉܷ࣍ՏͺґТ‫݋‬ʿࣂnjᓩ ᢾʿற‫ڠ‬ડᅋᛵൣ᫹ᄹᤇᄹᥦࣲʿறԦ ᛪਕՃNj᝿͈njဌ̈́‫ڃ‬᫁ࣂ౎᣾ܲ൒ẅ ̴ඇ൒౎ᦏ᜵‫ڙ‬ᔙ᧖ಌܺᄉǑ‫ݘ‬᠛ிᖅ ฦͱ‫ޏ‬ǒࢼ҃ґ᭡‫ڮ‬ʶ࠴ௐnj̴Փܷࠑ ̭ፀẅᤇࣧႆ‫ڙ‬ᓣॐ֖ෳႆܲழ᭦ᄉ᠎ ᧙᜵යʼᦏ௦ΨᎬலፊႆᄉᮆ࠸˧ͺnj

40

WWW.ASIA-ART.COM.CN asia-art-20  

asia-art-20 WWW.ASIA-ART.COM.CN

WWW.ASIA-ART.COM.CN asia-art-20  

asia-art-20 WWW.ASIA-ART.COM.CN

Advertisement