Page 1

การบริหารจัดการงบประมาณ

รวบรวมและจัดทําโดย กองโครงการและวางแผน แผนกบัญชีงบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย


สารบัญ หนา บทนําและความหมาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป วิวัฒนาการดานงบประมาณ

1 2-4 5-15

ประเภทบัญชีและรหัสงบประมาณ

16-28

ตัวอยางคําขอตั้งงบประมาณทําการประจําป

29-46

ตัวอยางการเจียดจายงบประมาณ

47-54

ระเบียบฉบับที่ 2.4 วาดวยการยืมเงินทดรองจาย

55-56

ตัวอยางการจัดซื้อดวยเงินสด

57-64

ตัวอยางการขอยืมเงินทดรองจายแบบฉุกเฉิน

65-102


การบริหารจัดการงบประมาณ บทนํา ทุกหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน จะตองมีการบริหารจัดการในการจัดทํางบประมาณ เพื่อที่จะไดมีการบริหาร จัดสรรงบประมาณที่ไดรับมาอยางคุมที่สุด ดังนั้นเห็นวาระดับหัวหนางานตั้งแตระดับ ผูบริหารเบื้องตน (สารวัตร),ผูบริหารระดับกลาง(หัวหนากอง) จะตองใหความสําคัญที่จะเรียนรู ศึกษา ใหเกิด ความเขาใจ แลวนําไปบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่ความสําคัญที่ใชในการ บริหารงาน ความหมาย ความหมายของงบประมาณ จะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการใหความหมาย ของนักวิชาการแตละดาน ซึ่งมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชนนักเศรษฐศาสตร มอง งบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารจะมอง งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ เปาหมายของแผนงานที่วางไว นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุงใหรัฐสภาใชอํานาจ ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดง โครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประเมินการบริหารกิจกรรม โครงการและ คาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ยอมประกอบดวยการทํางาน 3 ขั้น ตอน คือ 1.การจัดเตรียม 2. การอนุมัติ 3. การบริหาร งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหาร หนวยงานสามารถนําเอางบประมาณ มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณมี ดังนี้ 1) เปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยใหมีการปฏิบัติงานให สอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลและลดการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนของ หนวยงานลง 2) เปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณใชจายอยางถูกตองและมี ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม โดยหนวยงาน ตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปน เปนโครงการ ลงทุนเพื่อกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน 3) เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ การรบริหารงบประมาณ

หนา 1


งบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ ในการ จัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงิน งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้นๆ ดวย เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 4) เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณสามารถใชเปน เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนทั่วถึงที่จะทําใหหนวยงาน นั้น สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธ งานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณเปนที่รวม ทั้ง หมดของแผนงานและงานที่จะดําเนินการในแตละป พรอมทัง้ ผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หนวยงาน สามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตางๆ ที่ทําเพื่อเผยแพรและ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ สรุปวา งบประมาณ มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร และตอการพัฒนาประเทศ และถาขาด ซึ่งงบประมาณ ในการบริหารจัดการ ก็ไมสามารถนําพาประเทศไปสูความสําเร็จ ดังนั้น ในการบริหาร งบประมาณ ตองยึดหลักของความโปรงใส เปนธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

อางอิง : ดร.ณรงค สัจพันโรจน. 2538 การจัดทําอนุมัติและบริหารงบประมาณแผนดิน สิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู 1.ความหมายของงบประมาณ 2.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 3.การวิวัฒนาการงบประมาณ 4.ประเภทของงบประมาณ 5.ประเภทบัญชีงบประมาณ/รหัสควบคุม 6.ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของ การรบริหารงบประมาณ

หนา 2


0

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ -------------------------

มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณ ใหม ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง กอน มาตรา ๑๖๗ ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองมี เอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการในแตละรายการ ของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้งตองแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวม ของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจายและการจัดหารายได ประโยชนและการขาดรายไดจากการยกเวน ภาษีเฉพาะรายในรูปแบบตาง ๆ ความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป ภาระหนี้และการกอหนี้ของ รัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปงบประมาณที่ผานมาเพื่อใช ประกอบการพิจารณาดวย หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นใด ของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนด งบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการ วางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของ แผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพัน ทรัพยสินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนด วงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการ จัดหารายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และความ เปนธรรมในสังคม มาตรา ๑๖๘ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภาผูแทนราษฎรจะตอง วิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภา ผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรค หนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้นและใหเสนอรางพระราชบัญญัติ ดังกลาวตอวุฒิสภา ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณี เชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐

การรบริหารงบประมาณ

หนา 3


ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ วรรคสองมาใช บังคับโดยอนุโลม ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติ เพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจาย ตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ (๑) เงินสงใชตนเงินกู (๒) ดอกเบี้ยเงินกู (๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหกใหเสนอความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ ความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการ เสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญศาล ยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด หากหนวยงานนั้นเห็น วางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอ คณะกรรมาธิการไดโดยตรง มาตรา ๑๖๙ การจายเงินแผนดินจะกระทํา ไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณ รายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงิน คงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงิน งบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไป กอนแลวดวย ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอนหรือนํารายจายที่ กําหนดไวสําหรับหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชในรายการที่แตกตางจากที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดทันที และใหรายงานรัฐสภาทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการโอนหรือนํารายจายตามงบประมาณที่กําหนดไวในรายการใดไปใชในรายการอื่นของ หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน มาตรา ๑๗๐ เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินใหหนวยงานของ รัฐนั้นทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และให คณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป

การรบริหารงบประมาณ

หนา 4


การรบริหารงบประมาณ

หนา 5


บทความ เรื่อง... ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุ่งเน้นผลงาน เรียบเรียงโดย : นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี เจ้าหน้าที่บริหารงาน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทความเรื่องนี้ ผูเ้ ขียนอยากให้ผูอ้ ่านได้ทราบถึง ความเป็ นมาของระบบงบประมาณในประเทศไทย เพื่อจะได้ ทราบถึงพัฒนาการร่วมกันว่าระบบงบประมาณของเรามีความ เป็ นมาอย่างไร จึงได้มกี ารรวบรวม เรียบเรียงมาให้ทราบกัน แต่ ก่ อ นอื่น เรามาทราบกัน ก่ อ นดีก ว่า ว่า ระบบงบประมาณ หมายถึงอะไร ระบบงบประมาณ (Budget)

หมายถึง

กระบวนการวางแผนเกี่ ยวกับ ตัว เลขทางการเงิน อย่ า งมี ระเบียบ ในระยะเวลาหนึ่ง โดยจะต้องคํานึงถึงทรัพยากรที่มี อยู่ อย่ างจํากัด เพื่อให้องค์กรได้รบั ผลตอบแทนกลับคืนมา ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การจัดทํางบประมาณของประเทศไทยสําหรับส่วน ราชการ มีแนวคิดในการจัด ทํามาแลว้ หลายรู ปแบบ มีก าร ปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงระบบการจัด ทํา งบประมาณมาอย่ า ง ต่อเนื่อง ในอดีตมีการใช้ระบบงบประมาณที่มลี กั ษณะการรวม อํานาจ ไม่สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ สภาพแวดลอ้ ม จึงเป็ นแรงผลักดันให้มีการปรับปรุ งระบบ งบประมาณ เพื่อให้งบประมาณเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา

สอดคลอ้ งกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติในระยะยาว ระบบงบประมาณที่นาํ มาใช้ในประเทศไทยตัง้ แต่ เริ่มมีการจัดทํางบประมาณจนถึงปัจจุบนั จําแนกได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance Budgeting ) งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ ( Planning Programming - Budgeting System : PPBS ) งบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน ( Performance Based Budgerting : PBB ) เรามาทราบถึงลักษณะของระบบงบประมาณแต่ละ แบบ เริ่มตัง้ แต่แบบแรกกันเลย

เศรษฐกิ จ และเอื้ อ ต่ อ การแก้ป ัญ หาเศรษฐกิ จ ได้อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ รวมทัง้ เพื่อเสริมสร้างให้มกี ลยุทธ์ในการจัดสรร ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทัง้ มีการจัดลําดับความสําคัญที่

ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

หน้า 1


งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line – Item Budgeting) งบประมาณแบบแสดงรายการ มีวตั ถุประสงค์ท่ จี ะ ใช้เป็ นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายเงิน ไม่ให้มกี ารใช้ จ่ายเงินเกินไปจากที่กาํ หนดหรือแตกต่างไปจากที่กาํ หนดไว้ ให้ความสําคัญกับการควบคุ มปัจจัยนําเข้า (Input) แต่ ละ รายการ ลักษณะของระบบงบประมาณแบบนี้ คือ มุ่ง เน้น ในเรื่ องการควบคุ ม และตรวจสอบ Input ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด (Control Orientation) จําแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่าย และ รายการใช้จ่ายในการของบประมาณ จะต้องกําหนดรายการ ตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชดั เจนและใช้งบประมาณตามรายการที่ กําหนดไว้ จะใช้งบประมาณผิดหมวดหรือต่างไปจากรายการที่ กําหนดไม่ได้ ประเมินความสําเร็จหรือความล ้มเหลวของ งบประมาณจากความสามารถที่จะใช้งบประมาณที่ได้รบั ให้ หมดไป ไม่ได้ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการบริหารและ ผลงานที่เกิดจากการใช้งบประมาณ ขาดการยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการ ปฏิบตั งิ าน ข้อดี ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ช่ วยในการ ควบคุ ม การใช้จ่ า ยของหน่ ว ยงานได้ดี เพราะมีก ารแสดง ค่าใช้จ่ายไวอ้ ย่างชัดเจน จึงง่ายต่อการปฏิบตั ใิ นการปรับ เพิ่ม/ ลดรายการ ข้อเสีย ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ จะไม่สามารถ วัดผลสําเร็จของงานได้ เพราะการอนุ มตั ิเงินประจํางวดจะ อนุ มตั ิตามหมวดรายจ่าย ไม่ได้อนุ มตั ิตามแผนงาน/โครงการ ทําให้ไม่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ จัดสรรให้แก่งาน/โครงการหนึ่ง ๆ กับผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น อันเป็ นอุปสรรคต่อการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

จากข อ้ จํา กัด ดัง กล่ า ว ทํา ให้มีก ารปรับ ปรุ ง ระบบ งบประมาณแบบใหม่ โดยนําหลักการและแนวทางการจัดทํา งบประมาณแบบแสดงผลงาน มาใช้ผ สมผสานกับ ระบบ งบประมาณแบบแสดงรายการ งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance Budgeting )เป็ นระบบงบประมาณที่ม่งุ เน้นด้านประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน โดยได้รบั อิทธิพลแนวความคิดมาจากการ จัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ซึ่งมี แนวคิดว่า "การบริหารงานต้องทําโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนด ขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์โดยรอบคอบเพื่อให้มีวธิ ีท่ ีดีท่ ีสุด (The one best way) ในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การผลิตมากขึ้น" เป็ นระบบที่ม่งุ ให้มกี ารเชื่อมโยงการจัดสรร งบประมาณเข้า กับ การวางแผน อัน จะทํา ให้ก ารจัด สรร งบประมาณเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ระบบงบประมาณแบบ นี้ ริ เ ริ่ มขึ้น ครัง้ แรกในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ลัก ษณะของ งบประมาณแบบนี้ คือ จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน ( Functional Classification ) หรือวัตถุประสงค์ของงาน ( Objective Classification ) เช่น จําแนกงบประมาณเป็ น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ฯลฯ มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ( เปรียบเทียบ Output กับ Input ) เพื่อหาวิถที างที่ดที ่ สี ุดใน การปฏิบตั ิงาน Output จะเป็ นตัวชี้ประสิทธิภาพในการ ปฏิบตั งิ าน กําหนดมาตรการในการวัดงาน ( Work Measurement ) และระบบบัญชีแสดงราคาต่อหน่วย ( Cost Accounting System ) สําหรับคํานวณค่าใช้จ่ายของงาน ต่าง ๆ

หน้า 2


ข้อดี - ช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่า - ช่วยให้ฝ่ายบริการเกิดความคล่องตัวในการ บริหารงานและการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ท่ มี งุ่ ต่อการผลิตผลงาน ข้อจํากัด - ต้องใช้ข ้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานใน

รอง โครงการหลัก โครงการรอง และกิจกรรม และจําแนก งบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ต้องกําหนดและวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของ โครงการ ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการ วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อเลือกวิถที างที่มี ป ร ะ สิ ท ธิภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล สู ง สุ ด ใ น ก า ร บ ร ร ลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ พิจารณาค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของโครงการ

อดีต ซึ่งอาจจะหาข้อมูลค่อนข ้างยาก - การพิจารณา “ความคุม้ ค่า” อาจกระทําได้ ลําบาก จากขอ้ จํากัดดังกล่าว ทําให้ได้มีการพยายามที่จะ พัฒนาระบบงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มกี าร นําเอาระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานมาใช้ร่วมกับระบบ

เน้นการวิเคราะห์ ซึ่งมีเทคนิคการวิเคราะห์ ต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ ได้แก่ System analysis, Zero base budget analysis, Quantitative analysis, Qualitative analysis, Marginal analysis และ Cost effectiveness หรือ Cost - benefit analysis

งบประมาณแบบแสดงรายการ

ชุด คือ

งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ (Planning – Programming – Budgeting System : PPBS ) ระบบงบประมาณแบบนี้ หรือบางครัง้ เรียกว่า งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting ) เริ่ม ใช้ครัง้ แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1964 PPB หรือ PPBS มีลกั ษณะสําคัญ คือ นําเอาการวางแผนระยะยาว ( 3 - 5 ปี ) มาใช้ ในการกําหนดวงเงินงบประมาณ การวางแผนจะเชื่อมโยงกับ นโยบาย เป้ าหมายของรัฐบาล และเห็นภาพการดําเนินงานที่ ต่อเนื่องไปในอนาคต จัดทําแผนงานแยกตามนโยบายของรัฐบาลใน แต่ละด้าน เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ

การเสนอของบประมาณต้องจัดทําเอกสาร 3 1) Program Memorandum ( PM ) เป็ นเอกสารที่ แสดงให้เ ห็ น โครงสร้า งของสายงาน ความสัมพันธ์ของแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ ผลงาน และผลที่คาดว่าจะได้รบั จากโครงการ 2) Program Financial Plan ( PFP ) เป็ นแผนการใช้จ่ายของโครงการที่ตอ้ งการเงิน-งบประมาณใน ระยะยาว เพื่อเป็ นหลักประกันว่าโครงการจะดําเนินต่อไปได้ ในปี ต่อ ๆ ไป 3) Special Study ( SS ) เป็ นเอกสาร ที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์โครงการและทางเลือกโครงการ ต่าง ๆ ข้อดี - สามารถวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนงาน ในระยะยาว - ส่งเสริมการพัฒนาประเทศโดยมีแผนรองรับ - สามารถวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่าง จํากัดให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จําแนกแผนงานเป็ นแผนงานหลัก แผนงาน ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

หน้า 3


ข้อจํากัด

ตัดสินใจให้กบั ผู ้บริหารของหน่วยงาน

- มุง่ แต่ตน้ ทุนทางด้านบัญชีและประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ ไม่ใช้ดุลพินิจหรือเหตุผลทางสังคมและการเมืองมา พิจารณา - ต้องใช้เวลามากในการดําเนินการ ต้องให้การ อบรม และมีเ ครื่องมือ พร้อ มสํา หรับ การวิเ คราะห์ ทํา ให้มี ปัญหาในขัน้ การนําไปใช้

จัดสรรงบประมาณเป็ นวงเงินรวม ( Block Grant ) ทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ คํานวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิต หรือกิจกรรม กําหนดวงเงินงบประมาณล่วงหน้า (Medium term Expenditure Framework : ( MTEF ) ใช้ระบบบัญชีพงึ รับพึงจ่าย ( Accrual Basis )

- มีระเบียบขัน้ ตอนซับซ้อนยุ่งยากเกินกว่าที่จะ เน้นการควบคุมภายใน เข ้าใจ - มาตรฐานการวัดผลงานไม่ชดั เจน ด้วยข้อจํากัดดังกล่าว จึงได้มกี ารพัฒนาระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) เป็ นระบบงบประมาณที่มงุ่ เน้นผลสําเร็จของผลผลิต และผลลัพธ์ มีการกํา หนดเป้ าหมายที่เ ป็ นรู ปธรรม มีแผน ยุ ท ธศาสตร์ท่ ี ชัด เจน มีต วั ชี้ ว ดั ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน และ สามารถวัดและประเมินผลการทํางานได้ โดยมีความยืดหยุ่น ในกระบวนการทํา งานเพื่อ ให้ส อดคล อ้ งกับ สถานการณ์ ท่ ี เปลี่ยนแปลงไป เน้นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารแทนการ ควบคุมรายละเอียดในการเบิกจ่าย ลักษณะสําคัญของ PBB คือ ให้ความสําคัญกับ Output และ Outcome ซึ่งสอดคล ้องกับนโยบายและเป้ าหมายของรัฐบาล ใช้การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็ นเครื่องมือในการกําหนด Output งบประมาณ

Outcome

การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหว่างการ ดําเนินงานกับนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาล ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานทําให้มน่ั ใจ ได้วา่ 1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ และผลลัพธ์สอดคลอ้ งกับเป้ าหมายและนโยบาย 2) ผลผลิตที่ตอ้ งการมีปริมาณ ราคาและคุณภาพ เหมาะสมสอดคล ้องกัน 3) กลุม่ เป้ าหมายที่เหมาะสม เป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากผลผลิตนัน้ ภายในเวลาที่ตอ้ งการ ประโยชน์ท่ หี น่วยงานจะได้รบั จากระบบงบประมาณ แบบมุง่ เน้นผลงาน คือ - ทราบผลลัพธ์ท่ รี ฐั บาลต้องการ - ระบุเป้ าประสงค์ และวัดผลผลิตได้ - จัดลําดับความสําคัญของรายจ่ายและเชื่อมโยง ผลผลิตกับผลลัพธ์ได้ - แสดงให้เห็นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์อย่างไร - สามารถตรวจวัดผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ในเชิง ปริมาณ ต้นทุน เวลา คุณภาพ จากประโยชน์ข ้างต้นทําให้หน่วยงานสามารถดําเนินกิจกรรม/ โครงการให้สอดคล ้องกับผลลัพธ์ดงั กล่าวได้

และ

กระจายอํานาจ ( Devolution )ในการ ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

หน้า 4


ในเวลาต่ อมา ประเทศไทยก็ได้มกี ารพัฒนาระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้ในการ จัด สรรงบประมาณ เพื่ อให้ก ารจัด สรรงบประมาณมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เริ่มดําเนินการมาตัง้ แต่ปี 2545 จนถึง ปัจจุบนั ดังนัน้ เราจึงควรมาทําความรูจ้ กั กับระบบงบประมาณ แบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์กนั ให้มากกว่านี้กนั ดีกว่า

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB ) งบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting) หมายถึง ระบบงบประมาณที่ให้ความสําคัญกับการกําหนด พันธกิจ (Mission) ขององค์กร จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ อย่างเป็ นระบบมีการติดตาม และประเมิน ผลสมํ่า เสมอ เพื่อ วัด ผลสํา เร็ จ ของงานตาม เป้ าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ และบริหารงาน แก่ ก ระทรวง ทบวง กรมต่ า ง ๆ โดยสามารถแสดงความ รับผิดชอบของฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม ดังนี้ ระดับชาติ หรือระดับรัฐบาล โดยมีความ รับ ผิด ชอบต่ อ ความสํา เร็ จ ของเป้ าหมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ระดับชาติ ( Strategic Delivery Target ) ซึ่งใช้กาํ หนด ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณประจําปี ของประเทศ ระดับกระทรวง หรือระดับความสําเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยมีรฐั มนตรีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อ เป้ าหมายสําเร็จที่ เรียกว่า เป้ าหมายการให้บริการสาธารณะ (Service Delivery Target ) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสําคัญใน ข้อ ตกลงการให้บ ริ ก ารสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ที่จดั ระหว่างคณะกรรมการนโยบาย งบประมาณกับรัฐมนตรีท่ เี กี่ยวข้อง ระดับกรมหรือระดับหน่ วยปฏิบตั ิ โดยมี

ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

หัว หน้า หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบต่ อ ความสํา เร็ จ ของผลผลิต (Outputs) ที่หน่ วยงานนัน้ รับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่ง ผลผลิต ดัง กล่ า ว เป็ น องค์ป ระกอบสํา คัญ ในข้อ ตกลงการ จัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement – SDA) ที่ จัดทําขึ้นระหว่างรัฐมนตรีท่ กี าํ กับดูแลกับหัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิ หลักการ (1) ให้รฐั บาลสามารถใช้วธิ ีการ และกระบวนการ งบประมาณ เป็ นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดผล สําเร็จตามนโยบาย และให้เห็นผลลัพธ์ท่ ปี ระชาชนได้รบั จาก นโยบายนัน้ (2) การมุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ โดย คํานึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) ให้หน่ วยปฏิบตั ิมคี วามคล่องตัวในการจัดทํา และบริหารงบประมาณ ขณะเดียวกันหน่ วยปฏิบตั ิก็ตอ้ งมี ความรับผิดชอบ (Accountability) ในการนํางบประมาณไป ใช้ใ ห้เ กิด ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ และสอดคลอ้ งกับ ความ ต้อ งการของประชาชน โดยผ่ า นระบบตรวจสอบผลการ ปฏิบตั งิ าน และผลทางการเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย (4) มีการคาดการณ์การใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า (5) ใช้นโยบาย/ยุทธศาสตร์เป็ นตัวนําและจัดลําดับ ความสําคัญของเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ขอบเขตในการจัด การงบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ 1) การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ จะกําหนดยุทธศาสตร์บูรณาการที่ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิตงิ านตามยุทธศาสตร์กระทรวงและ หน่ ว ยงาน (Function) เป็ น ภารกิ จ หลัก ที่มีเ ป้ าหมายที่ ชัดเจน ภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกระทรวง / กรม โดยต้องสอดคลอ้ งกับเป้ าหมายและ ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดับ ชาติ และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด สรร งบประมาณรายจ่ายประจําปี

หน้า 5


มิติงานตามตามยุทธศาสตร์เฉพาะของ รัฐบาล (Agenda) เป็ นภารกิจหรือนโยบายเฉพาะเรื่องที่ รัฐบาลมอบหมาย ไม่ได้เป็ นภารกิจของกระทรวงใดกระทรวง หนึ่ งโดยเฉพาะ เป็ น การมุ่ง เน้น การมีเ ป้ าหมายและการ ดําเนินงานร่ วมกัน มีเจ้าภาพ/ผูร้ บั ผิดชอบ และผู ส้ นับสนุ น อย่างชัดเจน หรือที่เรียกว่า การบริหารเชิงบูรณาการ เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายการแก้ไขความ ยากจน เป็ นต้น มิตงิ านตามยุทธศาสตร์พ้ นื ที่ (area) เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภารกิจต่างประเทศ ซึ่งเป็ นเป้ าหมายและ ยุทธศาสตร์ท่ ีเน้นเฉพาะในพื้นที่ หรืออาจสรุปได้ว่าเป็ นการ บริหารแบบ CEO เช่น ผูว้ า่ ราชการจังหวัด CEO 2) เน้นการบริหารจัดการแบบปรับตัวได้ ( Adaptive Management ) มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระจายอํานาจ และทันเหตุการณ์ 3) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็ นการบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ กรอบแนวคิดในการจัดทํา เพื่อให้การจัดการงบประมาณเป็ นเครื่องมือในการ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การดําเนินงานของ หน่ ว ยปฏิบ ตั ิ เ ป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล ภายใต้ง บประมาณที่จ าํ กัด จึง กํา หนดกรอบในการจัด การ งบประมาณ โดยต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขการจัดการทาง การเงิน ที่เรียกว่า “มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน (Hurdles) ดังนี้

ผลิตและผลลัพธ์จากการดําเนินงาน จะใช้ส่ งิ ใดเป็ นตัวชี้วดั ผล การดําเนินงาน กลยุทธ์ท่ ไี ด้จากการดําเนินการจัดทําแผน กลยุทธ์ดงั กล่าว จะต้องนํามาแปลงสู่แผนการดําเนินงานหรือ กลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน พร้อมจัดทํานโยบายใช้จ่ายในแต่ละ แผนงาน งาน/โครงการ ตามประเภทค่าใช้จ่ายที่กาํ หนด และ ครอบคลุมแหล่งเงินงบประมาณ รวมถึงการประมาณการ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสําหรับการดําเนินงานอีก 3 ปี งบประมาณ เพื่อเป็ นการประกันได้วา่ หากสถานการณ์ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง หน่ วยงานจะสามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและทํา ให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาํ หนดไว้ การคํานวนต้นทุนผลผลิด (Output Costing) ต้นทุนการผลิต เป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นอย่างหนึ่ง สําหรับการจัดทํา และบริหารงบประมาณเพราะต้นทุนผลผลิต เป็ นตัวที่แสดงถึงราคาของผลผลิตที่รฐั บาลจะต้องจัดซื้อจาก หน่ วยงานเป็ นตัวชี้วดั อย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการ ดําเนินงาน รวมถึงประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนการ ดําเนินงานของหน่ วยงานว่า งาน/โครงการดังกล่าวจะ ดําเนินการต่อไปหรือหยุดการดําเนินการหากดําเนินงานไม่มี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนัน้ หน่วยงานจําเป็ นต้องจัดวางระบบใน การคิดต้นทุน ผลผลิต ที่เ หมาะสมและสามารถแสดงผลได้ รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดําเนินงานและการ ติด ตามตรวจสอบ นอกจากนัน้ จะต้อ งมีร ะบบการบริ ห าร ต้นทุนที่จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ก า ร ว า ง แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ( Budget Planing) การจัดงบประมาณของประเทศที่มอี ยู่อย่าง จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน ส่วนราชการ จําเป็ นต้องดําเนินการในสิ่งที่เป็ นพันธกิจหลักของหน่ วยงาน เพื่อสนองตอบต่ อเป้ าหมายขององค์กรและเป้ าหมายในการ พัฒนาประเทศ ดังนัน้ สิ่งที่จาํ เป็ นต้องดําเนินการเป็ นสิ่งแรกก็ คือ การจัดแผนกลยุทธ์ เพื่อนํากลยุทธ์ท่ ีได้ไปใช้ในการ ปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ วี างไว้ และจะต้องได้ผล ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

หน้า 6


การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็ นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ และจะมี ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของการผลิต กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุตธิ รรม และตรวจสอบได้ จะช่วยลดการ สู ญเสียงบประมาณ ดังนัน้ หน่ วยงานจะต้องจัดระบบการ จัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะบ่งบอกว่าจะ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุชนิดไหน จํานวนเท่าไร ในเวลาใด และจะ จัดอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานได้ ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและสมประโยชน์ ในการใช้ การบริหารทางการเงินและควบคุม งบประมาณ (Financial Mangement and Budget Control) การควบคุมงบประมาณ เป็ นกลไกที่จะ ประกันว่า ความคล่องตัวทางการงบประมาณที่หน่ วยงาน ได้รบั (จากการกระจายอํานาจและผ่อนคลายการควบคุม) จากหน่วยงานกลางนัน้ จะไม่นาํ ไปสู่การกระจายงบประมาณที่ ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ ภายในหน่วยงาน แต่ ล ะระดับ จะต้อ งมีม าตรฐานในการควบคุ ม งบประมาณ รวมถึง การกํา หนดความรับ ผิด ชอบในเรื่ องการบัญ ชี แ ละ การเงิน รายการทางบัญชี (Chat of account) จะต้องแสดงถึงรายการที่จาํ เป็ นเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการ ควบคุมงบประมาณ และคํานวณต้นทุนต่ อหน่ วย (Unit Cost) สําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงมีระบบ การอนุ มตั ิ ตรวจสอบ เช็คกระทบยอด และการบันทึกเพื่อ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ เป็ นเครื่องมือที่ใช้กาํ กับการ ดําเนินงานขององค์กรต่าง ๆ เพื่อจะบ่งชี้ถงึ ผลการดําเนินงาน และการใช้จ่ายในแต่ละช่วงแวลา รวมถึงเป็ นขอ้ มูลเพื่อการ วิเ คราะห์ใ นการตัด สิน ใจของฝ่ ายบริ ห ารว่ า ควรจะดํา เนิ น กิจกรรมหรือมีหน่วยงานนัน้ ต่อไปหรือไม่อย่างไร ก า ร บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย์ ( Asset Management) สินทรัพย์ นับเป็ นปัจจัยสําคัญยิ่งในการ ดําเนินงานของทุกองค์กร หากองค์กรมีการใช้สนิ ทรัพย์ท่ ไี ม่ คุม้ ค่าหรือไม่มปี ระสิทธิภาพ ก็จะเป็ นผลให้มตี น้ ทุนในการ ดําเนินการสูงกว่าที่ควรจะเป็ น สาเหตุทว่ั ไปของการสิ้นเปลือง งบประมาณอันเนื่องมาจากการใช้สนิ ทรัพย์ ได้แก่ ไม่มกี าร บํารุงรักษาสินทรัพย์ ความสูญหาย การจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่ ในขณะที่สนิ ทรัพย์เดิมยังสามารถใช้งานได้ การขาดความ ชัดเจนของกฏระเบียบในการขายสินทรัพย์เดิมไม่ก่อให้เกิด ผลผลิต รวมถึงการขาดการบริหารสินทรัพย์ท่ มี อี ยู่ให้บงั เกิด ผลประโยชน์สูงสุด ดังนัน้ องค์กรภาครัฐจึงจําเป็ นต้องมีการ บริหารสินทรัพย์ท่ ีมีอยู่ ให้สมั ฤทธิผล และมีการจัดซื้อ สินทรัพย์ใหม่เท่าที่จาํ เป็ นอย่างแท้จริง การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ จาก งบประมาณแบบแผนงานไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน จะมีการลดบทบาทของหน่วยงานกลางที่เคยทําหน้าที่ ในการควบคุมการดําเนินงาน และให้หน่ วยงานมีความ คล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้นในขณะเดียวกัน อาจจะส่งผลให้มกี ารใช้งบประมาณอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพได้ ดังนัน้ การตรวจสอบภายใน จึงถือเป็ นกลไกที่สาํ คัญในการ ควบคุ ม การใช้ง บประมาณให้เ ป็ น ไปในทางที่ถู ก ต้อ งและ สัมฤทธิ์ผล

การรายงานทางการเงิ น และผลการ ดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน และ ส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผล เป็ นการ แสดงความโปร่ ง ใสของการใช้จ่ า ยเงิน ประสิ ท ธิ ผ ลและ ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

หน้า 7


สรุปพัฒนาการระบบงบประมาณในประเทศไทย ในอดีต เมื่อประมาณ 50 ปี ท่ แี ลว้ ประเทศไทยได้ ประกาศใช้พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 เป็ น ช่วงแรกที่มกี ารจัดการงบประมาณอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งมี สาระสําคัญคือ การกําหนดหน้าที่การจัดทํางบประมาณให้อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบของสํา นัก งบประมาณ โดยใช้ร ะบบ งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) แต่เนื่องจากมีขอ้ จํากัดที่ระบบงบประมาณแบบนี้ไม่สามารถ วัดผลสําเร็จของงานได้ จึงได้แสวงหาวิธีการงบประมาณแบบ ใหม่ เพื่อแก้ไขข้อจํากัดดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามวิธีการ งบประมาณแบบนี้ก็ได้มกี ารใช้กนั มาถึง 20 ปี กว่า จนกระทัง่ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2525 สํา นัก งบประมาณจึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณใหม่ โดยนําระบบ งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Programme Budgeting) มาใช้ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่ง ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานมีการนํามาใช้ครัง้ แรกใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ.1949 แต่ระบบงบประมาณ ดังกล่าวก็ยงั มีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับการนําไปปฏิบตั ิจริง เพราะมี ความจําเป็ น จะต้องใช้ขอ้ มูล ประกอบเป็ น จํา นวนมาก เพื่อ พิจารณาถึงความคุม้ ค่ าในการจัดสรรงบประมาณ แต่ ระบบ การจัดเก็บข้ขอ้ มูลของประเทศไทยในขณะนัน้ ไม่เอื้อต่ อการ ดํา เนิ น การ จึ ง ได้มี ค วามพยายามในการพัฒ นาระบบ งบประมาณต่อไป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2527 ได้นาํ ระบบงบประมาณ แบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) มาใช้ ผสมผสานกับ ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่ ง สหรัฐอเมริกาก็เป็ นประเทศแรกที่นาํ มาใช้อกี เช่นกัน แต่เมื่อใช้ เรื่อยมาก็เริ่มเห็นขอ้ จํากัดของระบบงบประมาณแบบนี้ คือมุ่ง แต่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยไม่ใช้ดุลยพินิจ หรือเหตุผลทางด้า นสัง คมและการเมืองมาพิจารณา การมี ระเบียบขัน้ ตอนซับซ้อนยุ่งยาก เขา้ ใจยาก รวมทัง้ เป็ นระบบที่ ต้องใช้เวลาในการดําเนินการมาก ต้องมีการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิ และต้องมีเครื่องมือพร้อมสําหรับการวิเคราะห์ ซึ่งมีปญ ั หา

ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

ในทางปฏิบตั ิ แต่ถงึ แมจ้ ะมีขอ้ จํากัดแต่ระบบดังกล่าวก็มกี าร ใช้มาจนเกือบ 20 ปี ต่ อมาในปี 2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการบริหารหน่ วยงาน ภาครัฐ และองค์ก รภาคเอกชน รวมถึง การดํา รงชี วิต ของ ประชาชนอย่ า งไม่ เ คยเป็ นมาก่ อ น หน่ ว ยงานทุ ก แห่ ง จํ า เป็ นต้อ งปรั บ ตั ว ให้ส นองตอบต่ อ ปั ญ หา และการ เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติอย่างจริงจัง เนื่ องจาก ทรัพ ยากรและงบประมาณของประเทศมี จ ํา นวนจํา กัด หน่ วยงานต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและการ ปฏิบ ตั ิ ก นั ใหม่ เพื่อ พลิก ฟื้ นปัญ หาให้เ ป็ น โอกาสที่ จ ะเพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณค่ างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ด้วยเหตุน้ ีรฐั บาลจึงต้องมีการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐให้เป็ น “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management) ที่เ น้น การทํา งานโดยยึด ผลลัพ ธ์เ ป็ น หลัก มีก ารวัด ผลลัพ ธ์แ ละค่ า ใช้จ่ า ยอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม มีค วาม โปร่งใสและมอบความรับผิดชอบต่อผูป้ ฏิบตั โิ ดยยึดประชาชน เป็ นศู นย์กลาง โดยให้มกี ารปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ 5 ด้าน คือ - ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธกี าร บริหารงานภาครัฐ - ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และ การพัสดุ - ปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล - ปรับเปลี่ยนกฎหมาย - ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

หน้า 8


ซึ่งการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เป็ นนโยบาย หนึ่ งในห้าข้อของรัฐบาล อัน เนื่ องมาจากระบบงบประมาณ แบบเดิมมีขอ้ จํากัด คือ (1) กระบวนการงบประมาณที่ใช้อยู่ มุ่งเน้นการควบคุม Input มากกว่า Output (2) การวางแผน งบประมาณไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการขาดความเชื่อมโยงในการ วางแผน ขาดกรอบวงเงินที่แสดงถึงค่าใช้จ่ายในอนาคต ขาด ความครบถ้ว นและครอบคลุ ม ของงบประมาณที่แ สดงถึง ค่ าใช้จ่ายในการดําเนินงานทัง้ สิ้นของรัฐบาล (3)การรายงาน ทางการเงินและผลการดําเนินงานไม่เอื้อต่อการตรวจสอบและ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน เนื่องจาก ขาดความ เป็ น มาตรฐานสากล ขาดการแสดงข อ้ มูล เพื่อ การจัด สรร ภายในเวลาอัน ควร (4) การจํา แนกรายละเอี ย ดรายการ งบประมาณทําให้หน่ วยงานขาดความคล่องตัว (5) เป็ นระบบ ที่มกี ารรวมอํานาจไวค้ ่อนขา้ งมาก จึงไม่สามารถตอบสนองต่อ สถานการณ์ท่ เี ปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จากข อ้ จํ า กัด ดัง กล่ า วเป็ นข อ้ มู ล ให้ส ํ า นั ก งบประมาณ ทําการศึกษาระบบการจัดการงบประมาณ และได้เสนอแนะให้ มีการปรับระบบการจัดทํางบประมาณเป็ น ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยคณะรัฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบการปรับระบบงบประมาณดังกล่าว ตัง้ แต่นนั้ มาก็ได้มี การพัฒ นาเพื่ อปรับ เปลี่ ยนระบบ และได้เ ริ่ มใช้ร ะบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่ างจริงจังในปี งบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2545 รัฐบาลภายใต้การนํา ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบาย ให้ป รับ ปรุ ง ระบบงบประมาณอี ก ครั้ง เพื่อให้ส อดรับ กับ นโยบายและเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากขึ้น การ ปฏิรูปดังกล่าว ได้มกี ารถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจและความ คล่องตัวให้แก่ หน่ วยปฏิบตั ิควบคู่ ไปกับการเสริมสร้างภาระ ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการสร้าง แรงจูงใจเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ของผูป้ ฏิบตั ิให้ดขี ้นึ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 รัฐบาลจึงได้มี นโยบายให้นํา ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้น ผลงานตาม ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System) หรือที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า SPBBS มาใช้เป็ น ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

ปี งบประมาณแรก ต่อมาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 ได้มกี าร ปรับ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมการบูรณาการ ทัง้ 3 มิติ คือ Function , Agenda และ Area แผนภาพสรุป ปี 2502 ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ปี 2525 ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน ปี 2527 ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน ปี 2540 วิกฤตเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่

ปี 2542 ครม.เห็นชอบให้ใช้ระบบ งบประมาณแบบมุง่ เน้น ผลงาน ปี 2545 รัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายให้ ปรับปรุงระบบงบประมาณ อีกครัง้

ปี 2546 ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน

ปี 2547 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ น ผลงานตามยุทธศาสตร์

หน้า 9


จากการนําระบบงบประมาณแบบใหม่มาใช้ในการ ดํา เนิ น งาน พบว่ า หน่ ว ยงานบางแห่ ง มีป ัญ หา เนื่ องจาก แนวคิ ด ในการจัด ทํา งบประมาณเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม ค่อนข ้างมาก เรียกได้วา่ แบบหน้ามือเป็ นหลังมือกันเลยทีเดียว ซึ่งสามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้ ปัญหาในภาพรวม - การกําหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ กระทรวงที่ไม่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ - ในขัน้ ตอนการวางแผนงบประมาณ หน่ วยงานไม่ได้ลาํ ดับความสําคัญของยุ ทธศาสตร์ ทําให้ไม่ อาจจัดสรรวงเงินให้เหมาะสมและสอดคลอ้ งกับเป้ าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ได้ - หน่วยงานไม่ได้แยกแยะภารกิจที่เป็ น ยุ ทธศาสตร์ออกจากภารกิจประจํา ทําให้เกิดการนําเอาทุก ภารกิจมาพิจารณารวมกัน โดยไม่คาํ นึงถึงความคิดริเริ่ม การ ปรับลดงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่า ทําให้ คําของบประมาณสูงกว่าความเป็ นจริงมากเกินไป ปัญหาภายในหน่วยงาน - ผูบ้ ริหารในหน่ วยงานไม่ให้ความสนใจอย่าง จริง จัง โดยไม่เ ขา้ ใจว่า ระบบงบประมาณแบบใหม่จ ะเป็ น เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างไร - บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานยัง ไม่ เ ข า้ ใจระบบ งบประมาณแบบใหม่ ทําให้ไม่ให้ความร่ วมมือในการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานสําคัญที่ตอ้ งใช้ในการจัดทํางบประมาณ และ กลัว ว่า ระบบงบประมาณแบบใหม่จ ะเป็ น เครื่ องมือ ในการ ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของหน่วยงานที่ตนสังกัด อยู่ - หน่วยงานที่รบั ผิดชอบการจัดทํางบประมาณ ไม่ได้เขา้ ใจระบบงบประมาณแบบใหม่อย่างถ่องแท้ ทําให้ไม่ สามารถให้คาํ แนะนําแก่หน่วยงานย่อยได้

ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

- กฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ ยวข้อ งยัง ไม่ มี ความพร้อม - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ไ ด้ ท ั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล เพื่อคํานวณต้นทุนผลผลิต การจัดทําประมาณการรายรับ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี แ ล ะ ล่ ว ง ห น้ า ร ะ ย ะ ป า น ก ล า ง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การจัดการงบประมาณตามระบบนี้ เป็ นไป อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ จํา เป็ น จะต้อ งเร่ ง แก้ไ ขปัญ หาต่ า ง ๆ เหล่านี้เป็ นการด่วน ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกัน เพื่อให้การ ใช้จ่ า ยงบประมาณของประเทศเป็ นไปอย่ า งคุ ม้ ค่ า มี ประสิทธิภาพ ลดการทุจริตคอรัปชัน่ และจะเป็ นการช่วยให้ ประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า ตัง้ แต่ อดีตเป็ นต้นมา รัฐบาลมีความ พยายามที่จะปรับปรุงระบบงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพมาก ที่สุ ด โดยคํา นึ ง ถึง ประโยชน์ท่ ีป ระชาชนจะได้ร บั เป็ น หลัก มุง่ เน้นให้การใช้งบประมาณเป็ นไปอย่างคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ และประสิท ธิ ผ ล เนื่ องจากงบประมาณได้ม าจากภาษีข อง ประชาชน มหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ถึง แม ใ้ นปัจ จุ บ นั ได้เ ปลี่ ยน สถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว้ มีความเป็ น อิสระในการบริหารทุกด้าน แต่ก็ยงั เป็ นหน่วยงานหนึ่ งของรัฐที่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพราะฉะนัน้ จะต้อง ตระหนักให้มาก รวมทัง้ ระมัดระวัง ในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุม้ ค่า คํานึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเป็ นสําคัญ

หน้า 10


เอกสารอ้างอิง 1. ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล “การจัดการงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์” สํานักงบประมาณ สํานัก นายกรัฐมนตรี, 25 มกราคม 2547. 2. สกุลรัตน์ ตาละโสภณ “Change Management in Government : การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ” วารสาร การงบประมาณ ปี ท่ ี 3 ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2549 หน้า 87-92. 3. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ “ทําไมงบประมาณมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร” มติชนรายวัน ฉบับที่ 9979 วันที่ 19 มิถนุ ายน 2552. 4. http://one-stophr.com/articlesHR/show_new_detail.php?id=59 (บริษทั วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จํากัด) 19 มิถนุ ายน 2552. 5. http://www.skn.ac.th/pbb/ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 19 มิถนุ ายน 2552. 6. http://comptro.rtaf.mi.th/NEWS/S-NEWS-1.htm (สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ) 14 มิถนุ ายน 2552. 7. http://kwankung.multiply.com/journal/item/12 14 มิถนุ ายน 2552. 8. http://www.mbs.mut.ac.th/paper/pdf/70.pdf (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 20 มิถนุ ายน 2552. 9. http://www.polsci.chula.ac.th/weerasak/data/.../SCCU_April2548.ppt (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 20 มิถนุ ายน 2552.

ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการ...สูแ่ บบมุง่ เน้นผลงาน

หน้า 11


งบประมาณและประเภทบัญชีงบประมาณ งบประมาณตามความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน หมายถึง บัญชีหรือจํานวนเงินที่รวม กําหนดรายรับรายจายเงิน ตาม พ.ร.บ. การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 42 กําหนดไววาใหการรถไฟแหงประเทศ ไทยจัดทํางบประมาณประจําป แยกเปนงบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตาม พ.ร.บ. ดังกลาวจะเห็นไดวางบประมาณของการรถไฟ ฯ แบงได 2 ประเภท คือ.1. งบประมาณลงทุน หรือ ที่เรียกวา งทป. 2. งบประมาณทําการ - งบประมาณลงทุนหรือที่มักเรียกกันวา งทป. มีชื่อเต็มวา งบลงทุนทางเปด หมายความถึง จํานวนเงินที่ไดใชจายไปเพื่อใหไดทรัพยสินใหมขึ้นมา โดยทรัพยสินนั้น ๆ จะตองมีมูลคาตั้งแต 30,000.- บาท ขึ้นไป ยกเวนพวกเครื่องใชสํานักงานและสิ่งของที่จัดหามาเพื่อใชบํารุงรักษาทรัพยสินนั้น ๆ - งบทําการหมายถึง จํานวนเงินที่ไดใชจายไปเพื่อบํารุงรักษาทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงาน กิจการรถไฟ ฯ ประเภทบัญชีที่ใชอยูในดานลากเลื่อน ระบบบัญชีที่การรถไฟ ฯ ใชอยูในปจจุบันนี้ ใชโดยอนุโลมตามระบบบัญชีซึ่งไดวางขึ้นโดย คณะกรรมการควบคุมการพาณิชยระหวางมลรัฐ ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทรถไฟในประเทศ สหรัฐอเมริกา สําหรับประเภทบัญชีที่มีใชอยูในดานลากเลื่อน สามารถแบงไดเปน 3 หมวดใหญ ๆ คือ.1. หมวดบํารุงทางและสิ่งปลูกสราง 2. หมวดบํารุงเครื่องบริภัณฑรถไฟ 3. หมวดการหาประโยชนและการขนสง 1. หมวดบํารุงทางและสิ่งปลูกสราง ประเภทบัญชีในหมวดนี้มีไวเพื่อแสดงคาใชจายในการ บํารุงรักษาทรัพยสินเกี่ยวกับทางที่ใชดําเนินงานรถไฟ ประเภทบัญชีในหมวดนี้เฉพาะที่เปนสวนของดานลาก เลื่อน ไดแก.1.1 ประเภทบัญชี 227 การบํารุงรักษาสถานีที่ทําการ คาใชจายในบัญชีนี้ ไดแก คาซอม อาคารและที่ทําการ สิ่งติดตั้งและสิ่งอื่น ๆ คาใชจายที่เขาประเภทบัญชีนี้ไดแก คาซอมที่ทําการ พตร.,บานพัก รันนิ่งรูมพนักงานรถจักร,ที่ทําการยาน ตลอดจนสิ่งติดตั้งในที่ทําการและอาคารดังกลาวดวย 1.2 ประเภทบัญชี 229 การบํารุงรักษาอาคารรายทาง คาใชจายในบัญชีนี้ สําหรับ ดานลาก เลื่อนจะเนนที่บานพักพนักงาน, คนงานที่เปนบานวางไมมีคนอยู รวมทั้งคารักษามาตรไฟฟาและมาตรประปา บานวางดวย แตถาเปนคาไฟฟาหรือคาน้ําประปาบานพักรันนิ่งรูม ใหใช ประเภทบัญชี 392 สวนที่ทําการ พตร. ใหใชประเภทบัญชี 301

การบริหารงบประมาณ


1.3 ประเภทบัญชี 233 การบํารุงรักษาสถานีจายเชื้อเพลิง คาใชจายในบัญชีนี้ไดแก คาซอม สถานีจายเชื้อเพลิง สิ่งติดตั้งและอุปกรณตลอดจนคาไฟฟาที่ใชกับสถานีจายเชื้อเพลิงดวย คาใชจายที่เขา ประเภทบัญชีนี้ไดแก คาซอมปมน้ํามัน ,เครื่องชั่งตวงวัดน้ํามัน,โรงหรือสถานีจายเชื้อเพลิง,ถังน้ํามัน,ทอน้ํามัน ตาง ๆ เปนตน 1.4 ประเภทบัญชี 235 การบํารุงรักษาโรงงานและโรงรถจักร คาใชจายในบัญชีนี้ ไดแก คา ซอมอาคารโรงงานและโรงรถจักร สิ่งติดตั้งและอุปกรณซึ่งการรถไฟ ฯ ใชในการซอมและจัดเตรียมเครื่อง บริภัณฑ คาใชจายที่เขาประเภทบัญชีนี้ไดแก คาซอมระบบการจําหนายกําลังไฟฟาภายในอาคาร การซอม สะพานเลื่อนรถ,วงเวียนกลับรถ,ที่ทําการโรงงาน,โรงซอมรถ,โรงรถจักร,โรงซอม,หลอดไฟฟาใหแสงสวางภายใน โรงงาน,ทอน้ํา,สายไฟ เปนตน 2. หมวดบํารุงเครื่องบริภัณฑรถไฟ ประเภทบัญชีในหมวดนี้มีไวเพื่อแสดงรายจายในการ บํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑรถไฟ คาซอมแซมเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใชในการดําเนินงานของการรถไฟ ฯ รวมทั้ง คาใชจายในการบํารุงรักษาทรัพยสินเกี่ยวกับทางของการรถไฟ ฯ ประเภทที่เปนเครื่องจักรในโรงงานและ เครื่องจักรในโรงกําเนิดกําลัง ประเภทบัญชีในหมวดนี้ ไดแก .2.1 ประเภทบัญชี 301 การควบคุม คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ใหรวมเงินเดือน คาจางของ พนักงานผูทําหนาที่ควบคุม หรือทํางานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑรถไฟ รวมทั้งคาใชจายสํานักงาน และคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานเจาหนาที่และลูกจางพวกซึ่งตองนําเงินเดือนเขาประเภทบัญชีนี้ ตัวอยาง คาใชจายที่เขาประเภทบัญชีนี้ เชน เงินเดือนสารวัตร,คาเลาเรียน,คาเบี้ยเลี้ยง,คาไปรษณีย,คาโทรศัพท,คา พาหนะเดินทาง,คาหนังสือสําหรับใชในที่ทํางาน,เอกสารทางวิชาการตาง ๆ เปนตน 2.2 ประเภทบัญชี 302 การบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ให รวมคาซอมแซมเครื่องจักรและเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งพื้นฐานที่สรางขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งอยูในโรงงานและโรงรถ จักร คาใชจายที่เขาประเภทบัญชีนี้ไดแก คาซอมเครื่องเปา ,เตาหลอม,เครื่องกวาน,แมแรงไฮดรอลิค,สะพาน เลื่อนเหนือหัว,เครื่องเจียรนัยและขัดมัน,เครื่องกลึง,รถยกของ เปนตน 2.3 ประเภทบัญชี 304 การบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงกําเนิดกําลัง คาใชจายในประเภท บัญชีนี้ใหรวมคาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรและเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งพื้นฐานที่สรางขึ้นเปนพิเศษ ใน โรงกําเนิดกําลังที่ผลิตกําลังเพื่อใชในโรงงานหรือโรงรถจักรที่แยกอยูเปนอีกอาคารหนึ่งตางหาก 2.4 ประเภทบัญชี 308 การบํารุงรักษารถจักรไอน้ํา คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ใหรวม คาใชจายในการซอมแซมรถจักรไอน้ํารวมทั้งคาเครื่องมือเบ็ดเตล็ดซึ่งใชในงานซอม เงินเดือนหรือคาจาง พนักงาน รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงาน หรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถจักรไอน้ําในโรงรถจักรใหคิดเขา ประเภทบัญชีนี้ 2.5 ประเภทบัญชี 311 การบํารุงรักษารถจักรดีเซล คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาใชจายในการซอมแซมรถจักรดีเซลรวมทั้งเครื่องมือปลีกยอยที่ใชในงานซอม เงินเดือนหรือคาจางพนักงาน

การบริหารงบประมาณ


รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถจักรดีเซลในโรงรถจักร ใหคิดเขาประเภท บัญชีนี้ 2.6 ประเภทบัญชี 312 การบํารุงรักษารถดีเซลราง คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาใชจายในการซอมแซมรถดีเซลราง รวมทั้งเครื่องมือปลีกยอยที่ใชในงานซอม เงินเดือนหรือคาจางพนักงาน รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถดีเซลรางในโรงซอม ใหคิดเขาประเภทบัญชี นี้ 2.7 ประเภทบัญชี 314 การบํารุงรักษารถสินคา คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวมคาใชจาย ในการซอมแซมรถบรรทุกสินคาและสวนประกอบตาง ๆ รวมทั้งคาเครื่องมือปลีกยอยที่ใชในการซอม รวมทั้ง เงินที่จายใหแกบุคคลภายนอกเปนคาซอมแซมรถสินคาเทาที่การรถไฟ ฯ จําตองรับภาระ ทั้งหมดนี้จะตองใช กับรถสินคาที่ใชในบริการขนสงหารายไดเทานั้น และใหรวมคาเสียหายสุทธิที่รถสินคาของบริษัทอื่นไดรับความ เสียหายในระยะลากจูงของการรถไฟ ฯ เงินเดือนหรือคาจางพนักงาน ลูกจาง ตลอดจน คาใชจายอื่น ๆ ของ พนักงาน หรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถสินคา ใหคิดเขาประเภทบัญชีนี้ 2.8 ประเภทบัญชี 317 การบํารุงรักษารถโดยสาร คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ใหรวม คาใชจายในการซอมแซมรถโดยสาร และสวนประกอบตาง ๆ ตลอดจนคาใชจายในการซอมเครื่องยนตซึ่งติด อยูกับรถโดยสารที่ใชในบริการขนสง คาเครื่องมือปลีกยอยที่ใชในการซอมแซม คาเสียหายสุทธิที่รถโดยสาร ของบริษัทอื่นไดรับความเสียหายในระยะลากจูงโดยการรถไฟ ฯ รวมทั้งเงินที่จายใหแกบุคคลภายนอกเปนคา ซอมแซมรถโดยสารเทาที่การรถไฟ ฯ ตองรับภาระ เงินเดือนหรือคาจาง พนักงาน,ลูกจางตลอดจน คาใชจาย อื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถโดยสาร ใหคิดเขาประเภทบัญชีนี้ 2.9 ประเภทบัญชี 326 การบํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑประกอบ คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวมคาใชจายในการซอมแซมเครื่องบริภัณฑอุปกรณที่ใชกับการยกรถตกราง รวมทั้งสวนประกอบตาง ๆ และคาเครื่องมือปลีกยอยที่ใชในการซอม รวมทั้งคาซอมรถสินคาและรถโดยสารที่เกิดเสียหายในขณะที่ นํามาใชเปนรถงาน ไมไดใชในการดําเนินงานหารายได ใหคิดเขาประเภทบัญชีนี้ 2.10 ประเภทบัญชี 328 การบํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑเบ็ดเตล็ด คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวมคาใชจายในการซอมแซมเครื่องบริภัณฑเบ็ดเตล็ด ซึ่งที่มีใชในดานลากเลื่อนไดแก รถยนตประจํา ตําแหนง,รถยนตบรรทุกที่ใชตามแขวงตาง ๆ ปจจุบันใหรวมถึงคาน้ํามันรถยนต ,คาน้ํามันหลอลื่น คาภาษี ทะเบียนรถยนต และคาประกันภัยรถยนตดวย 2.11 ประเภทบัญชี 329 คารื้อถอนเครื่องบริภัณฑรถไฟเพื่อปลดระวาง คาใชจายในประเภท บัญชีนี้ ใหรวมคาใชจายในการรื้อถอนเครื่องบริภัณฑที่ปลดระวางและคาเก็บทรัพยสินคืน 2.12 ประเภทบัญชี 332 จายเพื่อบาดเจ็บบุคคล คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาใชจายอันเนื่องจากบุคคลไดรับบาดเจ็บ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากการทําการซอมแซมเครื่องบริภัณฑ ตัวอยาง คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ เชน เงินชดเชยสําหรับผูบาดเจ็บหรือตาย เงินจายตามคําพิพากษาศาลรวมทั้งคา ฤชาธรรมเนียมศาลของโจทย คาบริการของสัปเหรอ เครื่องใชตาง ๆ ของสัปเหรอ เปนตน แตคาใชจายที่

การบริหารงบประมาณ


เกี่ยวกับคดีความ เรื่องทําใหเกิดบาดเจ็บแกบุคคล ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําเขาประเภทบัญชี 454 “สํานักงานอาณาบาล” 2.13 ประเภทบัญชี 334 คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวมคา เครื่องเขียนและแบบพิมพ ซึ่งใชในกิจการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑ แตคาหนังสือทางวิชาการ, หนังสือปทานุกรม ใหนําเขาในประเภทบัญชี 301 การควบคุม ตัวอยางรายการที่คิดเขาประเภทบัญชีนี้ เครื่อง คิดเลข,เครื่องพิมพดีด,เครื่องอัดสําเนา,เครื่องถายเอกสาร,อุปกรณคอมพิวเตอร รวมทั้งคาซอมสมุดเปลาและ สมุดแบบฟอรม, กระดาษบันทึก,แผนดิสก,ตรายาง,ตรายางวันที่,ดินสอ,ไมบรรทัด,เข็มหมุด,กาวน้ํา,ตะกราใส กระดาษ,ซองจดหมาย 2.14 ประเภทบัญชี 335 รายจายอื่น ๆ คาใชจายในประเภทบัญชีนี้ ใหรวมคาใชจายอัน เกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑ ซึ่งไมไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหเขาบัญชีอื่น ๆ ในหมวดบํารุงเครื่อง บริภัณฑรถไฟ ตัวอยางคาใชจายที่คิดเขาประเภทบัญชีนี้ เชน เงินที่จายใหแกพนักงานใหมไมมีผลงาน สําหรับ เวลาที่ไมมาทํางานเนื่องจากการเจ็บปวย ในกรณีไมใชเปนการจายเพื่อบาดเจ็บตอบุคคล เงินชดเชยที่จายใหแก พนักงานที่ออกจากงานฐานเกษียณอายุ คาอุปกรณปองกันอันตรายตาง ๆ เชนที่ครอบจมูกกันฝุน ,ถุงมือยาง ,หมวกนิรภัย เปนตน 3. หมวดการหาประโยชนและการขนสง ประเภทบัญชีในหมวดนี้มีไวเพื่อแสดงรายจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนสงผูโดยสารและสินคาของบุคคลภายนอก และคาใชจายในการขนสงวัสดุของการรถไฟ ฯ ในขบวนรถ บริการขนสง รวมทั้งรายจายของสถานี ขบวนรถยานสินคา บริการสถานีปลายทาง ประเภทบัญชี ในสวนที่เปนของ ดานลากเลื่อนมีดังนี้.3.1 ประเภทบัญชี 376 คาใชสอยและเครื่องใชประจําสถานี คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใน สวนที่เปนของ ดานลากเลื่อนจะมีเฉพาะคาซอมบํารุงรักษาเครื่องชั่งประจําสถานี ปจจุบันฝายการเดินรถ จะ เปนผูรับผิดชอบ 3.2 ประเภทบัญชี 380 คาใชจายพนักงานรถจักรสับเปลี่ยน คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาจางของพนักงานรถจักรประจํายานขณะปฏิบัติงานในยานที่มีการสับเปลี่ยนปกติ การสับเปลี่ยนที่สถานี ปลายทาง รวมทั้งคาจางของพนักงานเหลานั้น ขณะโดยสารไปปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับงานทําสับเปลี่ยน 3.3 ประเภทบัญชี 382 คาเชื้อเพลิงรถจักรสับเปลี่ยนในยาน คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ให รวมคาน้ํามัน,และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ใชในการสับเปลี่ยนในยานที่มีการสับเปลี่ยนปกติ 3.4 ประเภทบัญชี 386 คาน้ํามันหลอลื่นรถจักรสับเปลี่ยน คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตและน้ํามันหลอลื่นอื่น ๆ จาระบี สารประกอบและของสิ้นเปลืองอื่น ๆ ในการหลอ ลื่นรถจักรสับเปลี่ยนในยานที่มีการสับเปลี่ยนปกติ 3.5 ประเภทบัญชี 392 คาใชจายพนักงานรถจักร คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาจาง ของพนักงานรถจักรขณะปฏิบัติงานในขบวนรถที่หา รายได ตลอดจนคาไฟฟา และคาน้ําประปาบานพักรันนิ่ง รูม

การบริหารงบประมาณ


3.6 ประเภทบัญชี 394 คาเชื้อเพลิงรถจักร คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวมคาน้ํามันและ เชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ใชในรถจักรหรือรถดีเซลรางเพื่อลากจูงขบวนรถขนสง รวมทั้งสวนเฉลี่ยคาจางของพนักงาน เชื้อเพลิง,พนักงานตรวจเชื้อเพลิง,พนักงานชั่งเชื้อเพลิง,เสมียน ซึ่งทําบัญชีเชื้อเพลิงที่สถานีเชื้อเพลิง ,คาจางของ หัวหนาคนงานและคนงานอื่น ๆ ที่สถานีเชื้อเพลิง กับสวนเฉลี่ยของคาเครื่องมือ เชน รถเข็น พลั่ว ฯลฯ ซึ่งใช ในการแจกจายเชื้อเพลิงที่สถานีเชื้อเพลิงและคาใชจายในการเดินเครื่องจักรที่สถานีเชื้อเพลิง หมายเหตุ ก. คาซอมแซมสถานีเชื้อเพลิง ใหคิดเขาประเภทบัญชี 233 “การบํารุง รักษาสถานี จายเชื้อเพลิง” ข. คาเชื้อเพลิงทั้งสิ้นที่สิ้นเปลืองไปโดยรถจักรและรถดีเซลราง ในการ สับเปลี่ยนขบวนรถ จะตองคิดเขาบัญชีบริการขบวนรถนั้น ๆ คา เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองไปโดย รถจักรและรถดีเซลรางในบริการรถงาน จะตอง รวมเขาเปนคาใชจายของงานนั้น ๆ ที่เกี่ยวของ 3.7 ประเภทบัญชี 398 คาน้ํามันหลอลื่นรถจักร คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวมคา น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตและน้ํามันหลอลื่นอื่น ๆ จาระบี ,สารประกอบและยุตที่ใชในการหลอลื่นรถจักรใน บริการขบวนรถขนสง หมายเหตุ คาน้ํามันหลอลื่นทั้งที่สิ้นเปลืองไปโดยรถจักรขบวนรถในการสับเปลี่ยน ขบวนรถจะตองคิดเขาในบัญชีบริการขบวนรถนั้น ๆ คาน้ํามันหลอลื่นที่ สิ้นเปลืองไปโดยรถจักร ในบริการรถงาน จะตองรวมเขาเปนคาใชจาย ของงานนั้น ๆ ที่ เกี่ยวของ 3.8 ประเภทบัญชี 399 คาเครื่องใชประจํารถจักร คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวม เครื่องมือ และของใชอื่น ๆ ที่จําเปนใชในรถจักรบริการเดินรถขนสง นอกจากเชื้อเพลิง ,น้ําและน้ํามันหลอลื่น รวมทั้งคา ซอมรถจักร คาทรายที่คิดเขาบัญชีนี้จะตองรวมคาวัสดุของใชอื่น ๆ ที่ใชในการเตรียมการและการตาก ทรายใหแหงเพื่อใชการได เชน คาเชื้อเพลิง,รถเข็น,พลั่ว และตะแกรงรอนทราย ตัวอยางเครื่องมือและของใช ในประเภทบัญชีนี้ เชน ทราย,หีบเครื่องมือ,แมแรง,ธง,ที่หยอดน้ํามัน,ประแจ,ชะแลง 3.9 ประเภทบัญชี 400 คาใชสอยประจําโรงรถจักร คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาใชจายในการดูแลรักษาและเตรียมรถจักร คนงานในโรงรถจักร คาจางคนงานในโรงรถจักรซึ่งทําหนาที่ปด กวาดทําความสะอาดอยูยามและสงมอบรถจักร ตรวจสอบเครื่องมือสําหรับรถจักร เดินเครื่องกลับรถ ตาก ทราย คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาเครื่องมือ,ของใชและรายจายเบ็ดเตล็ดในการดูแลรักษาและจัดเตรียมรถจักรที่ โรงรถจักร ตัวอยางคาใชจายเบ็ดเตล็ดในโรงรถจักร คาไฟฟาแสงสวางในโรงรถจักรและที่ทําการ,คาน้ํามันลาง ของ,น้ํายาทําความสะอาดและขัดมัน,รถเข็น หมายเหตุ คาจางของพนักงาน,ลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถจักรในโรงรถจักร จะ ตองคิด เขากับบัญชีซอมรถจักรประเภทนั้น ๆ

การบริหารงบประมาณ


3.10 ประเภทบัญชี 402 คาเครื่องใชประจําขบวนรถ คาใชจายประเภทบัญชีนี้ในสวนของ ดานลากเลื่อนใหคิดเฉพาะคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาเครื่องปรับอากาศ ที่ ใชกับรถดีเซลรางและรถโดยสารปรับอากาศเทานั้น สวนพวกหลอดไฟฟาและของใชตาง ๆ ซึ่งไมเกี่ยวกับรถ จักรใหอนุโลมเขาประเภทบัญชีคาซอมรถชนิดนั้น ๆ 3.11 ประเภทบัญชี 415 จายเพื่องานยกรถตกราง คาใชจายประเภทบัญชีนี้ ใหรวม คาใชจายตาง ๆ ที่ใชไปในการขนยายรถชํารุดเสียหายออกจากรถงาน คําอธิบายรหัสงบประมาณ 1 กลุมเงินเดือนคาจาง รหัส งบประมาณ รายการ 101 เงินเดือนคาจาง 102 พสร. (พิเศษสูรบ) 103 เงินตกเบิก 104 เงินชดเชยใหออกจากงาน 129 คาชดเชยลูกจางเฉพาะงาน 2 กลุมคาทํางานลวงเวลาและวันหยุด รหัส งบประมาณ รายการ 106 คาทํางานลวงเวลา 107 คาทํางานในวันหยุด 111 เงินเพิ่มการครองชีพ (พนง.) 112 เงินเพิ่มการครองชีพลูกจางเฉพาะงาน 122 คาทํางานลวงเวลาลูกจางเฉพาะงาน 123 คาทํางานวันหยุดลูกจางเฉพาะงาน 3 กลุมคาใชสอยสวนบุคคล รหัส งบประมาณ รายการ 201 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ทําการนอกเขต 202 เบี้ยเลี้ยงทําการเดินรถ 203 คารอทําขบวน 204 คาเครื่องแบบ

การบริหารงบประมาณ


205 คาเชาที่พัก/เชาบาน 206 คาเลาเรียนบุตร 207 คารักษาพยาบาล 210 คาตอบแทนพิเศษ 211 คาใชสอยบุคคลอื่นๆ 212 เงินยังชีพภาคใต (ยช.ใต) 213 เงิน ทสค. 25% 214 เงินสงเคราะหบุตร (สคบ.) 222 คาเบี้ยเลี้ยงทําการนอกเขตลูกจางเฉพาะงาน 223 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรลูกจางเฉพาะงาน 224 คารักษาพยาบาลลูกจางเฉพาะงาน 225 คาตอบแทนพิเศษลูกจางเฉพาะงาน 226 เงินทดแทนลูกจางเฉพาะงาน 227 คาเชาที่พักลูกจางเฉพาะงาน 228 คาพาหนะลูกจางเฉพาะงาน 229 คาทําศพลูกจางเฉพาะงาน 230 คาทําศพ 231 คาชวยเหลือบุตรลูกจางเฉพาะงาน 4 กลุมคาใชสอยที่ทําการ รหัส งบประมาณ รายการ 301 คากระแสไฟฟา 302 คาน้ําประปา 303 คาโทรศัพท 304 คาซอม,คาทะเบียน,คาประกันภัยรถยนต 305 คาน้ํามันรถยนต 306 คาซอมของใช 310 คาใชจายในการศึกษาดูงานตางประเทศ คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปตรวจสิ่งของที่ 312 ซื้อจากตางประเทศ 313 คาใชสอยอื่น ๆ 314 คารับรอง

การบริหารงบประมาณ


315 316 317 318 319

คาจางเหมา คาจางเหมาซอมเครื่องยนตรถจักรดีเซล คาจางเหมาซอมสวนบนรถจักรดีเซล คาจางเหมาซอมสวนลางรถจักรดีเซล คาจางเหมาซอมไฟฟารถจักรดีเซล คาจางเหมาซอม Transmission,Traction motor

320 5.กลุมคาคา สิ่งของ รหัส งบประมาณ 401 402 405 406 407 408 409 410 412 414 416

รายการ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาเครื่องใชสํานักงาน คาของซอมเครื่องยนตรถจักรดีเซล คาของซอมสวนบนรถจักรดีเซล คาของซอมสวนลางรถจักรดีเซล คาของซอมเครื่องไฟฟารถจักรดีเซล คาของซอม Transmission & Traction motor คาของซอม Turbo charger คาสี คาของใชอื่น ๆ คาภาษีมูลคาเพิ่ม คําอธิบายประเภทบัญชี 1. หมวดบํารุงทางและสิ่งปลูกสราง

ประเภท บัญชี 227

ชื่อ

คําอธิบาย คาซอมอาคารและที่ทําการ สิ่งติดตั้งและสิ่งอื่น ๆ คาใชจายที่เขาประเภท การบํารุงรักษาสถานีที่ทํา บัญชีนี้ไดแก คาซอมที่ทําการ พตร.,บานพักรันนิ่งรูมพนักงานรถจักร,ที่ทํา การ การยาน ตลอดจนสิ่งติดตั้งในที่ทําการและอาคารดังกลาวดวย

การบริหารงบประมาณ


229

233

235

253 257

2. หมวด บํารุง เครื่อง บริภัณฑ รถไฟ ประเภท บัญชี

301

ดานลากเลื่อนจะเนนที่บานพักพนักงาน, คนงานที่เปนบานวางไมมีคนอยู การบํารุงรักษาอาคาร รวมทั้งคารักษามาตรไฟฟาและมาตรประปาบานวางดวย แตถาเปนคา รายทาง ไฟฟาหรือคาน้ําประปาบานพักรันนิ่งรูม ใหใช ประเภทบัญชี 392 สวนที่ ทําการ พตร. ใหใชประเภทบัญชี 301 คาซอมสถานีจายเชื้อเพลิง สิ่งติดตั้งและอุปกรณตลอดจนคาไฟฟาที่ใชกับ การบํารุงรักษาสถานีจาย สถานีจายเชื้อเพลิงดวย คาใชจายที่เขาประเภทบัญชีนี้ไดแก คาซอม เชื้อเพลิง ปมน้ํามัน,เครื่องชั่งตวงวัดน้ํามัน,โรงหรือสถานีจายเชื้อเพลิง,ถังน้ํามัน,ทอ น้ํามันตาง ๆ เปนตน คาซอมอาคารโรงงานและโรงรถจักร สิ่งติดตั้งและอุปกรณซึ่งการรถไฟ ฯ ใชในการซอมและจัดเตรียมเครื่องบริภัณฑ คาซอมระบบการจําหนาย การบํารุงรักษาโรงงาน กําลังไฟฟาภายในอาคาร การซอมสะพานเลื่อนรถ,วงเวียนกลับรถ,ที่ทํา และโรงรถจักร การโรงงาน,โรงซอมรถ,โรงรถจักร,โรงซอม,หลอดไฟฟาใหแสงสวางภายใน โรงงาน,ทอน้ํา,สายไฟ เปนตน การบํารุงรักษาโรงกําเนิด คาซอมอาคารโรงคลุมเครื่องกําเนิดกําลัง เชน เครื่องทําลมขนาดใหญ กําลัง เครื่องกําเนิดไฟฟา ที่เปนอาคารแยกตางหากจากตัวโรงงานและโรงรถจักร คาซอมระบบการจายไฟฟาภายในโรงงานมักกะสัน ซึ่งไดแก เสาและ การบํารุงรักษา เสา - สาย สายไฟฟา ถานอกบริเวณโรงงานมักกะสันเปนความรับผิดชอบของฝาย การอาณัติสัญญาณฯ

ชื่อ

คําอธิบาย

การควบคุม

ใหรวมเงินเดือน คาจางของพนักงานผูทําหนาที่ควบคุม หรือทํางาน เกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑรถไฟ รวมทั้งคาใชจายสํานักงาน และคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานเจาหนาที่และลูกจางพวกซึ่งตองนํา เงินเดือนเขาประเภทบัญชีนี้ เชน เงินเดือนสารวัตร,คาเลาเรียน,คาเบี้ย เลี้ยง,คาไปรษณีย,คาโทรศัพท,คาพาหนะเดินทาง,คาหนังสือสําหรับใชในที่ ทํางาน,เอกสารทางวิชาการตาง ๆ เปนตน

การบริหารงบประมาณ


302

304

308

ไดแกคาซอมแซมเครื่องจักรและเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งพื้นฐานที่สรางขึ้น เปนพิเศษ ซึ่งอยูในโรงงานและโรงรถจักร เชน คาซอมเครื่องเปา,เตา การบํารุงรักษาเครื่องจักร หลอม,เครื่องกวาน,แมแรงไฮดรอลิค,สะพานเลื่อนเหนือหัว,เครื่องเจียรนัย ในโรงงาน และขัดมัน,เครื่องกลึง,รถยกของ เปนตน และใหรวมถึงการจัดหาเครื่องมือ ปลีกยอยตาง ๆ ที่จัดหามาเพื่อใชซอมรถจักรและลอเลื่อน ไดแกคาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรและเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้ง การบํารุงรักษาเครื่องจักร พื้นฐานที่สรางขึ้นเปนพิเศษ ในโรงกําเนิดกําลังที่ผลิตกําลังเพื่อใชใน ในโรงกําเนิดกําลัง โรงงานหรือโรงรถจักรที่แยกอยูเปนอีกอาคารหนึ่งตางหาก เชนเครื่องทํา ลมขนาดใหญ เปนตน คาใชจายในการซอมแซมรถจักรไอน้ํา เงินเดือนหรือคาจางพนักงาน การบํารุงรักษารถจักรไอ รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงาน หรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถจักร น้ํา ไอน้ํา 2. หมวดบํารุงเครื่องบริภัณฑรถไฟ

ประเภท บัญชี

ชื่อ

311

การบํารุงรักษารถจักร ดีเซล

312

การบํารุงรักษารถดีเซล ราง

314

การบํารุงรักษารถสินคา

การบริหารงบประมาณ

คําอธิบาย คาใชจายในการซอมแซมรถจักรดีเซล เงินเดือนหรือคาจางพนักงาน รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถจักร ดีเซลในโรงรถจักร คาใชจายในการซอมแซมรถดีเซลราง เงินเดือนหรือคาจางพนักงาน รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอมรถดีเซล รางในโรงซอม คาใชจายในการซอมแซมรถบรรทุกสินคาและสวนประกอบตาง ๆ รวมทั้ง เงินที่จายใหแกบุคคลภายนอกเปนคาซอมแซมรถสินคาเทาที่การรถไฟ ฯ จําตองรับภาระ ทั้งหมดนี้จะตองใชกับรถสินคาที่ใชในบริการขนสงหา รายไดเทานั้น และใหรวมคาเสียหายสุทธิที่รถสินคาของบริษัทอื่นไดรับ ความเสียหายในระยะลากจูงของการรถไฟ ฯ เงินเดือนหรือคาจาง พนักงาน ลูกจาง ตลอดจน คาใชจายอื่น ๆ ของพนักงาน หรือลูกจางที่ ปฏิบัติงานซอมรถสินคา


317

326

328 329

332

334

คาใชจายในการซอมแซมรถโดยสาร และสวนประกอบตาง ๆ ตลอดจน คาใชจายในการซอมเครื่องยนตซึ่งติดอยูกับรถโดยสารที่ใชในบริการขนสง คาเสียหายสุทธิที่รถโดยสารของบริษัทอื่นไดรับความเสียหายในระยะลาก การบํารุงรักษารถโดยสาร จูงโดยการรถไฟ ฯ รวมทั้งเงินที่จายใหแกบุคคลภายนอกเปนคาซอมแซม รถโดยสารเทาที่การรถไฟ ฯ ตองรับภาระ เงินเดือนหรือคาจาง พนักงาน, ลูกจางตลอดจน คาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานซอม รถโดยสาร คาใชจายในการซอมแซมเครื่องบริภัณฑอุปกรณที่ใชกับการยกรถตกราง การบํารุงรักษาเครื่อง รวมทั้งสวนประกอบตาง ๆ และคาเครื่องมือปลีกยอยที่ใชในการซอม บริภัณฑประกอบ รวมทั้งคาซอมรถสินคาและรถโดยสารที่เกิดเสียหายในขณะที่นํามาใชเปน รถงาน ไมไดใชในการดําเนินงานหารายได ปจจุบันไดแกคาซอมรถยนตประจําตําแหนง ,รถยนตบรรทุกที่ใชตามแขวง การบํารุงรักษาเครื่อง ตาง ๆ ปจจุบันใหรวมถึงคาน้ํามันรถยนต,คาน้ํามันหลอลื่น คาภาษี บริภัณฑเบ็ดเตล็ด ทะเบียนรถยนต และคาประกันภัยรถยนตดวย คารื้อถอนเครื่องบริภัณฑ ใหรวมคาใชจายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายรถจักรและ/หรือลอเลื่อนที่ รถไฟเพื่อปลดระวาง ตัดบัญชีแลว ไดแก เงินชดเชยสําหรับผูปฏิบัติงานที่ไดรับบาดเจ็บบาดเจ็บหรือตาย อัน เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ เงินจายตามคําพิพากษาศาลรวมทั้งคาฤชา ธรรมเนียมศาลของโจทย คาบริการของสัปเหรอ เครื่องใชตาง ๆ ของ จายเพื่อบาดเจ็บบุคคล สัปเหรอ เปนตน แตคาใชจายที่เกี่ยวกับคดีความ เรื่องทําใหเกิดบาดเจ็บ แกบุคคล ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําเขาประเภทบัญชี 454 “สํานักงานอาณาบาล” คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ ซึ่งใชในกิจการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่อง บริภัณฑ แตคาหนังสือทางวิชาการ,หนังสือปทานุกรม ใหนําเขาใน ประเภทบัญชี 301 การควบคุม ตัวอยางรายการที่คิดเขาประเภทบัญชีนี้ คาเครื่องเขียนและแบบ เครื่องคิดเลข,เครื่องพิมพดีด,เครื่องอัดสําเนา,เครื่องถายเอกสาร,อุปกรณ พิมพ คอมพิวเตอร รวมทั้งคาซอมสมุดเปลาและสมุดแบบฟอรม , กระดาษ บันทึก,แผนดิสก,ตรายาง,ตรายางวันที่,ดินสอ,ไมบรรทัด,เข็มหมุด,กาวน้ํา, ตะกราใสกระดาษ,ซองจดหมาย 2. หมวดบํารุงเครื่องบริภัณฑรถไฟ

การบริหารงบประมาณ


ประเภท บัญชี

ชื่อ

335

รายจายอื่น ๆ

ประเภท บัญชี

ชื่อ

380

382 386

392

394

คําอธิบาย ใหรวมคาใชจายอันเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องบริภัณฑ ซึ่งไมไดกําหนด ไวโดยเฉพาะใหเขาบัญชีอื่น ๆ ในหมวดบํารุงเครื่องบริภัณฑรถไฟ ตัวอยาง คาใชจายที่คิดเขาประเภทบัญชีนี้ เชน เงินเดือนคาจางที่จายใหแก พนักงานชางฝมือที่ไมมีผลงาน จากการลากิจหรือลาปวยมมาทํางาน เนื่องจากการเจ็บปวย ในกรณีไมใชเปนการจายเพื่อบาดเจ็บตอบุคคล เงิน ชดเชยที่จายใหแกพนักงานที่ออกจากงานฐานเกษียณอายุ คาอุปกรณ ปองกันอันตรายตาง ๆ เชนที่ครอบจมูกกันฝุน ,ถุงมือยาง,หมวกนิรภัย เปน ตน 3. หมวดการหาประโยชนและการขนสง คําอธิบาย

คาจางของพนักงานรถจักรประจํายานขณะปฏิบัติงานในยานที่มีการ คาใชจายพนักงานรถจักร สับเปลี่ยนปกติ การสับเปลี่ยนที่สถานีปลายทาง รวมทั้งคาจางของ สับเปลี่ยน พนักงานเหลานั้น ขณะโดยสารไปปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับงานทํา สับเปลี่ยน คาเชื้อเพลิงรถจักร คาน้ํามัน,และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ใชในการสับเปลี่ยนในยานที่มีการ สับเปลี่ยนในยาน สับเปลี่ยนปกติ คาน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตและน้ํามันหลอลื่นอื่น ๆ จาระบี สารประกอบ คาน้ํามันหลอลื่นรถจักร และของสิ้นเปลืองอื่น ๆ ในการหลอลื่นรถจักรสับเปลี่ยนในยานที่มีการ สับเปลี่ยน สับเปลี่ยนปกติ เงินเดือนคาจางและรายไดอื่นๆ ของพนักงานรถจักจากการปฏิบัติงานใน คาใชจายพนักงานรถจักร ขบวนรถที่หารายได ตลอดจนคาไฟฟา และคาน้ําประปาบานพักรันนิ่งรูม คาวิทยุสื่อสารและแบตเตอรี่ที่จายใหกับพนักงานรถจักร คาน้ํามันและเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ใชในรถจักรหรือรถดีเซลรางเพื่อลากจูง ขบวนรถขนสง รวมทั้งสวนเฉลี่ยคาจางของพนักงานเชื้อเพลิง ,พนักงาน ตรวจเชื้อเพลิง,พนักงานชั่งเชื้อเพลิง,เสมียน ซึ่งทําบัญชีเชื้อเพลิงที่สถานี คาเชื้อเพลิงรถจักร เชื้อเพลิง,คาจางของหัวหนาคนงานและคนงานอื่น ๆ ที่สถานีเชื้อเพลิง กับ สวนเฉลี่ยของคาเครื่องมือ เชน รถเข็น พลั่ว ฯลฯ ซึ่งใชในการแจกจาย เชื้อเพลิงที่สถานีเชื้อเพลิงและคาใชจายในการเดินเครื่องจักรที่สถานี เชื้อเพลิง

การบริหารงบประมาณ


398 399

400

คาน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตและน้ํามันหลอลื่นอื่น ๆ จาระบี ,สารประกอบ และยุตที่ใชในการหลอลื่นรถจักรในบริการขบวนรถขนสง คาเครื่องมือและของใชอื่น ๆ ที่จําเปนใชในรถจักรและรถดีเซลราง เชน คาเครื่องใชประจํารถจักร เครื่องดับเพลิง หีบเครื่องมือประจํารถ เปนตน คาใชจายในการดูแลรักษาและเตรียมรถจักร คนงานในโรงรถจักร คาจาง คนงานในโรงรถจักรซึ่งทําหนาที่ปดกวาดทําความสะอาดอยูยามและสง มอบรถจักร ตรวจสอบเครื่องมือสําหรับรถจักร เดินเครื่องกลับรถ ตาก คาใชสอยประจําโรงรถ ทราย คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาเครื่องมือ,ของใชและรายจายเบ็ดเตล็ดในการ จักร ดูแลรักษาและจัดเตรียมรถจักรที่โรงรถจักร เชน คาไฟฟาแสงสวางใน โรงรถจักรและที่ทําการ,คาน้ํามันลางของ,น้ํายาทําความสะอาดและขัดมัน ,รถเข็น 3. หมวดการหาประโยชนและการขนสง คาน้ํามันหลอลื่นรถจักร

ประเภท บัญชี

ชื่อ

402

คาเครื่องใชประจําขบวน รถ

415

จายเพื่องานยกรถตกราง

การบริหารงบประมาณ

คําอธิบาย เปนคาใชจายในสวนของดานลากเลื่อนคิดเฉพาะคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคา น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาเครื่องปรับอากาศ ที่ใชกับรถดีเซล รางและรถโดยสารปรับอากาศเทานั้น คาใชจายตาง ๆ ที่ใชไปในการขนยายรถจักรและลอเลื่อนที่ชํารุดเสียหาย ออกจากทาง เพื่อใหสามารถเปดใชทางได


รหัสประเภทบัญชีตาง ๆ ของฝายการชางกล อาคารและ สิ่งปลูกสราง 227

อาคาร รายทาง 229

สถานีจาย เชื้อเพลิง 233

โรงงานและ โรงรถจักร 235

ชก.2270099 ชก.2290103 ลล.2330148 ชก.2350122 มส.2270129 มส.2290146 มส.2350149 ลล.2270137 ลล.2290154 ลล.2350157

เสา - สาย การควบคุม 257

301

เครื่องจักร เครื่องจักรใน ในโรงงาน โรงกําเนิดกําลัง 302 304

มส.2570084 ชก.3010104 มส.3020207 มส.3040208 มส.3010201 ลล.3020304 ลล.3040305 ศล.3010309 ศบ.3010406 ชั. 3018105 แอ.3018202 อื่น ๆ :

คําสั่งงาน งทป. หนวยขึ้นตรงฝายฯ หนวยขึ้นตรง มส.

7121105 7312407 7125011 7125062

อะไหลยูนิต มส. อะไหลยูนิต ลล. ศูนยวิศวกรรมฯ ศูนยซอมรถจักร

โรงกําเนิด ซอมรถจักรดีเซล กําลัง มส. 311 ลล. 253 3110206 ไมมีชนิดรถ 3E+06 3110214 GE. 3E+06 มส.2530112 3110222 HE. 3E+06 3110231 HI. 3E+06 3110265 DA.500 3E+06 3110290 DA.1,000 3E+06 3110273 HU. 3E+06 ซอมรถจักร 3110257 KM. 3E+06 ไอน้ํา 3110249 KP. 3E+06 308 3110281 ALS. 3E+06 3110419 AHK. 3E+06 มส.3080200 3110435 ALD. 3E+06 ลล.3080307 3110478 ADD. 3E+06 3110494 HAS. 3E+06 3110451 HID. 3E+06 3110516 GEA. 3E+06 3118100 ชั. แอ. 3E+06 7121202 สตอกน้ํามัน มส. 7121229 สตอกน้ํามัน ลล. 7125020 หนวยขึ้นตรง ลล. 7125071 ศูนยซอมรถดีเซลรางฯ

7E+06 7E+06 7E+06 7E+06

ซอมรถดีเซลราง ซอมรถสินคา ซอมรถโดยสาร ซอมเครื่องบริภัณฑอุปกรณ ซอมเครื่องบริภัณฑ รื้อถอนเครื่อง มส. 312 ลล. 314 มส. 317 ลล. มส. 326 ลล. เบ็ดเตล็ด บริภัณฑรถไฟ 3E+06 ไมมีชนิดรถ 3E+06 มส.3140202 3170209 รถธรรมดา 3170306 3260216 รถสินคา 3260313 328 ที่ปลดระวาง ชก. 3280101 329 3E+06 RH. 3E+06 ลล. 3140300 3170217 รถปรับอากาศ 3170314 3260224 รถโดยสาร 3260321 3E+06 RHN. 3E+06 ชั. 3148106 3260232 บปก.,บรช. 3260348 มส. 3280209 ชก.3290107 3E+06 THN. 3E+06 แอ. 3148203 3178102 ชั. แอ. 3178200 ลล. 3280306 มส.3290204 พ.รถจักร 3268101 ชั. 3E+06 NKF. 3E+06 จายเพื่อ คาเครื่องเขียน แอ. 3268209 ชั. 3288102 ลล.3290301 รายจายอื่น ๆ ประจํายาน เชื้อเพลิงรถจักร น้ํามันหลอลื่น แอ. 3288200 3E+06 ATR. 3E+06 บาดเจ็บบุคคล และสิ่งพิมพ 3E+06 ASR. 3E+06 332 334 335 380 สับเปลี่ยนในยาน รจ.สับเปลี่ยน พนักงาน เชื้อเพลิงรถจักร 3E+06 APD.20 3E+06 ชก.3320103 ชก.3340104 ชก.3350100 3800008 382 386 รถจักร 394 3E+06 APN.20 3E+06 มส.3320201 มส.3340201 มส.3350207 ฟน 3821005 3860001 392 ฟน 3941001 3E+06 APD.60 3E+06 ลล.3320308 ลล.3340309 ลล.3350304 รถจักรดีเซล 3822001 ลล. 3920003 รถจักรดีเซล 3942007 3E+06 JRW. 3E+06 ชั. 3328104 ชั. 3348105 ชั. 3358101 รถดีเซลราง 3823008 ชั. 3928101 รถดีเซลราง 3943003 3E+06 ชั. แอ. 3E+06 แอ.3328201 แอ.3348202 แอ.3358208 น้ํามันเตา 3824004 แอ. 3928209 น้ํามันเตา 3944000 น้ํามันหลอลื่น เครื่องใชรถจักร คาใชสอยประจําโรงรถจักร เครื่องใชสอย ยกรถตกราง สาร TEJOHN 3945006 รถจักรขบวนรถ ขบวนรถ 400 บนขบวนรถ 415 ชั. 3948102 3948218 ตอน ชั. แอ. 398 399 ศล. 4000005 402 โดยสาร 4150104 ลล. 3980006 ลล. 3990001 ศบ. 4000012 โดยสาร 4020120 สินคา 4150201 4158105 ชั. 3988104 ชั. 3998100 ชั. 4008103 สินคา 4020227 รวม 4150309 ตอน แอ. แอ. 3988201 แอ. 3998207 แอ. 4008103 รวม 4020324 อื่น ๆ 4150406 4158202 หมายเหตุ ชก. = ศูนยวิศวกรรมเครื่องกล,กองบริหารงานทั่วไป ศล. = ศูนยลากเลื่อน สตอกอะไหล ชั. = ฝงมหาชัย สายสมุทรสาคร 7E+06 มส. = ดานโรงงาน ลล. = ดานลากเลื่อน ศบ. = ศูนยซอมบํารุง แอ. = ฝงแมกลอง ศูนยซอมบํารุง 7E+06 ศูนยลากเลื่อน 7125054 ศูนยซอมรถโดยสาร 7E+06 ศูนยแผนงานและการผลิต 7125101

รหัสงบประมาณ แยกประเภทงบประมาณของบัญชีทําการ เงินเดือน 101 เงินเดือน - คาจาง,คาจางชั่วคราว 105 คาจางทําการแทน,คาจางเฉพาะงาน 102 พสร. 106 คาลวงเวลา 103 เงินตกเบิก 107 คาทํางานวันหยุด 104 เงินชดเชยใหออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน คาใชสอยสวนบุคคล 201 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ 208 คาอาหารทํางานลวงเวลา, เบี้ยเลี้ยงทําการนอกเขต หรือสถานที คาอาหารคนไข 202 คาเบี้ยเลี้ยงทําการเดินรถ 210 คาตอบแทนพิเศษ 203 คารอทําขบวน 211 คาใชสอยอื่น ๆ 204 คาเครื่องแบบ 212 ยช.ภาคใต 205 คาเชาที่พัก คาเชาบาน 213 ทสค. 206 คาเลาเรียน 214 สคบ. 207 คารักษาพยาบาล

301 คาไฟฟา 302 คาน้ําประปา 303 คาโทรศัพท 304 คาซอมรถยนต, คาทะเบียนรถยนต และคาประกันภัยรถยนต 305 คาน้ํามัน (ทุกชนิด ยกเวนเชื้อเพลิงรถจักร) 306 คาซอมของใช 307 คาธรรมเนียมศาล 308 คาสืบสวนลับ 309 คาเชาผา และคาซักผา 310 คาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ

คาใชสอยที่ทําการ 311 คาภาษี (ไดแกอากรขาเขา ภาษีการคา และเทศบาล ภาษีเงินไดที่จายแทนผูขาย ไมใชภาษี ภงด.) 312 คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปตรวจสิ่งของที่ซื้อจากตางประเทศ 313 คาใชสอยอื่น ๆ (รวมคาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาผา) 314 คารับรอง 315 คาจางเหมา 316 คาจางเหมาซอมเครื่องยนตรถจักรดีเซล 317 คาจางเหมาซอมสวนบนรถจักรดีเซล 318 คาจางเหมาซอมสวนลางรถจักรดีเซล 319 คาจางเหมาซอมเครื่องไฟฟารถจักรดีเซล 320 คาจางเหมาซอม Transmission, Traction motor

คาสิ่งของ 401 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 402 คาเครื่องใชสํานักงาน 405 คาของซอมเครื่องยนตรถจักรดีเซล 406 คาของซอมสวนบนรถจักรดีเซล 407 คาของซอมสวนลางรถจักรดีเซล 408 คาของซอมเครื่องไฟฟารถจักรดีเซล 409 คาของซอม Transmission & Traction motor 410 คาของซอม Turbo charger 412 คาสี 414 คาของใชอื่น ๆ 416 ภาษีมูลคาเพิ่ม


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

แบบฟอรม/ตัวอยางคําขอตั้งงบประมาณทําการประจําป

~1~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~2~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~3~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~4~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~5~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~6~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~7~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~8~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~9~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

รายการของนอกคลัง

~ 10 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 11 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 12 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 13 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 14 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 15 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 16 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 17 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 18 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

ตัวอยางขอเจียดจายงบประมาณ

~ 19 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 20 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 21 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 22 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 23 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 24 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 25 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย

~ 26 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 27 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

ตัวอยางเงินยืมทดรองจาย

~ 28 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 29 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 30 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 31 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 32 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 33 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 34 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 35 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 36 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 37 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 38 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 39 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 40 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 41 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 42 ~


คูมือจัดทํางบประมาณ ฝายการชางกล การรถไฟแหงประเทศไทย

~ 43 ~

การบริหารจัดการงบประมาณ  

รวบรวมและจัดทําโดย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you