Page 1

Pap smear ผิดปกติ การปฏิเสธมะเร็งปากมดลูกเลวรายยิ่งขึ้นจากครั้งแรกถึงครั้งที่

7

พบวาผูหญิงในประเทศ

สหรัฐอเมริกาสวนใหญนิยมใช Pap smear ในการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก แปปสเมียรไวตอสิ่งกระตุน และโดยเฉพาะสําหรับความผิดปกติของระบบสืบพันธุ (รวมทัง้ ชองคลอด, ปากมดลูก, มดลูก และบางครัง้ แมแตรังไข) ระบบเบธเธสดา ( TBS) ถูกนํามาใชในป 1988 (ปรับปรุงใหมในป 1991) ในการพยายามให เปนที่ยอมรับในมาตรฐานระดับประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับการวิพากษวิจารณอยางหนักในการที่ขาด มาตรฐานและการรับรองคุณภาพทีไ่ มเพียงพอ ในสมัยกอนทางการแพทยไดมกี ารจัดสรางรายงานเรือ่ ง เซลลผิดปกติแทนการใช Pap smear โดยนักเซลลวิทยา TBS ตองกําหนดตัวอยางใหเหมาะสมเปนอันดับ แรก และตอมาแยกแยะความแตกตางระหวางการอักเสบ, การติดเชื้อ และกระบวนการเกิดเนื้องอก TBS นําเงือ่ นไขใหม 2 ขอมาใช (แผลกลางเยื่อบุผิวตกสะเก็ดขั้นต่ําและสูง (SIL) ) แทนคําจํากัดความกอนหนานี้ (เฉพาะมะเร็งที่แพรกระจาย) นายแพทยผูเชี่ยวชาญของเซลลบางคนอาจยังคงใชการจัดหมวดหมูการเจริญ ผิดปกติของเนื้อเยื่อแบบสมัยกอน (การเกิดเนื้องอกกลางเยื่อบุผิวปากมดลูก (CIN) 1 – 3) ระบบการตั้งชื่อที่ บอกรูปรางลักษณะแบบใหม (ซึ่งรวมทั้งการแบงหมวดหมู) ของ

เซลลมีลักษณะผิดปกติแตยังไมแนชัด

(ASC-US) และ เซลลมีลักษณะผิดปกติแตยังจัดเปนระยะตนของความผิดปกติ(LSIL) เปนตนเหตุการณจัด ประเด็นโตแยงเทากับของระบบกอนหนา A.พยาธิวิทยาของเซลลปากมดลูกเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเพศที่รุนแรง และการติดเชื้อไวรัสในมนุษย (HPV) ซึ่งถือวาเปนโรคที่แพรกระจายทางเพศสัมพันธ ( STD) ประวัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธของหญิงที่ สมบูรณ รวมทั้งประวัติ STD, ประวัติการรวมประเวณีครั้งแรก, จํานวนคูเพศสัมพันธ, ใชผลิตภัณฑใบยาสูบ และพยาธิวิทยาของเซลลคอมดลูกที่ผิดปกติกอนหนานี้ดวยกระบวนการวินิจฉัยสนับสนุนและการรักษา (เปนสิ่งสําคัญในการประเมินผูปวยที่ Pep smear ผิดปกติ B.การประเมินชองอวัยวะสืบพันธของเพศหญิงจําเปนตองทําใหชองอวัยวะมีความสวางเพื่อสองตรวจ และ ขนาด รูปทรงของเครือ่ งมือตองเหมาะสมเพือ่ การมองวัตถุใหชดั เจน ในขัน้ ตน ตรวจสอบแคมชองคลอด โดยไมตองเตรียมตัวมากอน จําไววา การใชสารหลอลื่นซึ่งทําลายแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของ แบคทีเรียจะเปนอันตรายตอแบคทีเรียและเปนผลกับปากมดลูก (อาจแสดงใหเห็นดวยสิ่งที่คลายเนื้องอก และภาวะติดเชื้อ) เมื่อ Pap smear ตัดสินผลเปนที่ไมนาพอใจ ทั้งนี้มักเปนเพราะขาดเซลลภายในมดลูก หรือไมก็เครื่องมือแหง Pep smear ทีใ่ ชกนั อยูน บ้ี รรจุเซลลปากมดลูก

และ ความนาเชือ่ ถือของการ


ทดสอบเขตผลแปลงมากที่สุด ไมปลายสําลีชื้นๆและชอนปากแบนก็เพียงพอ แปลงที่ใชภายในปากมดลูก รวบรวมตัวอยางที่เกี่ยวกับปากมดลูกไดดีกวาที่มีราคาสูง (กับผูปวยสวนใหญที่ไมสะดวก) และเสี่ยงทําให เลือดออกสูงขึ้นซึ่งอาจทําใหบังบริเวณคอมดลูก การพิสูจนชนิดและการบันทึก

HPV

DNA เปน

เทคโนโลยีที่ใหมขึ้นเพื่อพัฒนาเพื่อจําแนกแยกแยะผูปวยไดดีขึ้น ลดความเสี่ยงตอมะเร็งที่แพรกระจายโดย การปรับปรุงความไวและเฉพาะบุคคล การทดสอบ Papnet และ ThinPrep Pap Test (ทดสอบสวนประกอบ พืน้ ฐานของของเหลว) เปนเทคโนโลยีปองกันที่ใหมขึ้นซึ่งอาจมาแทนที่ Pap smear ความกาวหนาของการ ทดสอบ Pap กับพืน้ ฐานของของเหลวซึง่ คํานึงถึง “การทดสอบ HIV สะทอนกลับ” ถาผลลัพธคอื ASC-US ที่ออกมาจากตัวอยาง ผูปวยสามารถดําเนินการกับกลองตรวจชองคลอดไดโดยตรงและไมตองทนทุกขกับ การทดสอบซ้ําแลวซ้ําอีกเพื่อยืนยันการคนพบ C.คํานึงถึงการคนหา ASC-US ใน Pap smear “ที่นาพอใจ” ในบริบทของปจจัยเสี่ยงเฉพาะตัวของผูปวย สําหรับผูปวยที่เสี่ยงหรือกับ SIL ที่ไมออมคอม ดําเนินการดวยกลองตรวจชองคลอดเพื่อรวบรวมการ วินิจฉัยโดยการตัดเนื้อเยื่อโดยตรง วิธีการผาออกดวยศัลยกรรมไฟฟาที่เปนวง ( LEEP) ไดชักนําแพทยที่ใช กลองสองที่มีประสบการณเพื่อรวบรวมตัวอยางศัลยกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรคพรอมกันดวยการรักษาทาง ศัลยกรรมที่แนนอนผูปวยที่รับยา ASC-US ขั้นแรกเกี่ยวของกับผลประโยชนเนื่องจาก HPV นอยที่สุดจาก การบําบัดโรค แมวาผูปวยจํานวนมากตรวจดวย LSIL (60%) มีการเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นเอง จากทัศนคติของ โรคติดเชื้อ (ผูปวยที่มีแผลไดผลประโยชนจากการบําบัดโรค) เหมือนกับสิ่งนั้นมีการเจริญเติบโตอยาง ผิดปกติของเนื้อเยื่อ คลาโอเบลชันเปนที่นิยมมากกวา แตการเตรียมการดวยหัวขอที่หลากหลาย ( LEEP) และการผาเอาเนื้อออกดวยมีดเย็นยังคงถูกนํามาใช การจัดการผูปวยดวย LSIL ตองเปนการเฉพาะรายดวย การติดตามไป หลังจากการแทรกแซงเปนพิเศษแตละครัง้ (ประเมินคาปากมดลูกใหม ตอน 4 - 6 เดือน ชวงหาง 2 ป หรือจนกวา Pap smear ลบติดตอกัน 3 ครั้ง การติดตามเฝาดูทุกปอาจจะเริ่มตนใหม D. เนือ่ งเพราะ Pap smear ผิดปกติเกี่ยวของกับ HPV อยางมาก (ใหพจิ ารณา STDS อื่นๆในการประเมิน ผูปวยเหลานี้ ปากคอมดลูกอักเสบ (ดูหนา 578) อาจมีสาเหตุมากกวาตัวทําใหเกิดโรคบริวณอวัยวะสืบพันธุ ตัวเดียวและอาจจะตองการรวบรวมการเพาะเชื้อและการริเริ่มการบําบัดโรคดวยยาปฏิชีวนะ การเจริญอยาง ผิดปกติของเนื้อเยื่อกลับมีอาการอีกควรจะรวดเร็วในการประเมินปจจัยความเสี่ยง เชนควันบุหรี่, โรคเรื้อรัง และภาวะ HIV


E. ปากมดลูกมักจะอยูดานหลังของชองคลอด ซึ่งการตรวจหามะเร็งปากมดลูกจะทดสอบโดยการขูดเยื่อบุ ผิวของ Glandular cells คือจะดูลักษณะของเซลลและการแบงตัวของเซลล คนที่มีเนื้องอกบน glandular cell จะมีความเสี่ยงสูงตอการเปนมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการรักษามะเร็งปากมดลูกตองรักษาโดยผูเชี่ยวชาญเทานั้น

Abnornal Pap smear 08520036  

Abnornal Pap smear 08520036