Page 1

การสูญเสียความรูสึกอยากอาหาร A.การสูญเสียความรูสึกอยากอาหาร (สูญเสียความรูสึกหิว) มักจะเปนเรื่องยากทางคลีนิกที่จะแสดงใหเห็น ความแตกตางของการสูญเสียน้ําหนักโดยไมมีผลตอความรูสึกหิว อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรคและการตรวจสอบมักจะเปนปญหาทางคลีนิกเหมือนกัน จัดการกับประวัติการดูแลรักษา และการทดสอบทางกายภาพ รวมทัง้ ประวัตกิ ารใชยา ประวัตทิ างสังคม และการทดสอบประวัตทิ างจิต สาเหตุของการสูญเสียความรูสึกอยากอาหารและการสูญเสียน้ําหนักอาจแบงออกไดเปน 5 กลุม หลักๆ ดังนี้ 1. ภาวะทางการแพทย 2. ภาวะทางจิต 3. ปจจัยทางสังคม 4. ปจจัยที่สัพันธกับอายุ และ 5. ภาวะโรค กลัวอวน และความผิดปกติของการกินอาหารที่เกี่ยวของ B.ประวัติโดยยอทางการแพทยและการรักษาของผูปวยที่สูญเสียความรูสึกอยากอาหารเปนสิ่งที่มี ความสําคัญที่สุด เพราะวาจะสามารถระบุสาเหตุ เพื่อทําการแกไขไดอยางงายๆ รายการยามักเชื่อมโยงกับ การสูญเสียความรูสึกอยากอาหารเปนธรรมดา (โดยเฉพาะกับผูปวยอายุมาก) ขอบเขตการบําบัดรักษา เชน รังสีบําบัด (RT) บริเวณปากหรือคอสามารถเปลี่ยนการรับรส การไดกลิ่น และการสูญเสียความหิวลดลง C. จัดการสแกน MRI หรือ CT กับศีรษะผูปวยซึ่งมีอาการการสูญเสียความรูสึกอยากอาหารที่มีโรค CNS ที่ คาดไว อาการผิดปกติที่รบกวนการมองเห็น ปวดศีรษะ หรือความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น (เชน เสนประสาทตาอักเสบ หรือเสนประสาทกระโหลกศีรษะ) ควรระวังโรค CNS ทีแ่ อบแฝงมา ใหคาํ นึงถึง มะเร็ง CNG โดยเฉพาะมะเร็งธาลามัส D. ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการสูญเสียความรูสึกอยากอาหาร และ/หรือสูญเสียน้ําหนัก กลุมของอาการดูด ซึมอาหารปกพรองอาจเปนการเลียนโรคที่เปนความผิดปกติดานการกิน (เชน ปรสิต โรคลําไสอกั เสบ โรค อาหารไมดูดซึมในชองทอง การดอยประสิทธิภาพของทอตับออน)การสืบคนทางหองปฏิบัติการซึ่ง สามารถชวยเหลือเรื่องโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะแบงแยกจากความผิดปกติดานการกิน คือ จํานวนเม็ดเลือดขาว เพิ่มขึ้น ตอมขับไขมันออกมากเกินไป อุณหภูมิสูงกวา 37 องศาเซลเซียส อุจจาระเปนเลือด และรูปแบบ การคนควาอาการของโรค GI ที่แนชัดทั่วๆ ไปทางเนื้อเยื่อหรือรังสี ความรุนแรงที่เกี่ยวของกับทางเดิน อาหารอาจเปนสาเหตุใหสูญเสียน้ําหนักโดยหลายกลไก: อาการปวดชองปาก หรือกความยากลําบากในการ กลืน ปญหาการอุดตันหรือการเคลือ่ นทีใ่ นหลอดอาหาร การอุดตันในกระเพาะอาหาร ลําไสอดุ ตัน โรค ทางเดินน้าํ ดี ตับออนอักเสบ การขาดเลือดเฉพาะที่ และอาการปวดทอง แพรกระจายไปไกลของความราย กาจของGI อาจทําใหเกิดการสูญสียความรูสึกอยากอาหาร หรือศูญเสียน้ําหนักโดยวิธีการโดยทั่วไป


E.ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญตอเจตคติและพฤติกรรมการกินและภาพลักษณรางกาย ปจจัยเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญในสาเหตุความผิดปกติของการกินที่ซับซอน ปจจัยอื่นๆ (เชน ความ ยากลําบากในการซือ้ อาหาร และการแยกของสังคม) อาจเปนสิ่งสําคัญกับผูปวยบางคน โดยเฉพาะผูสูงอายุ F.โรควิกลจริตและโรคหดหูอาจเปนสาตุสําคัญที่ทําใหน้ําหนักลดลง ซึ่งเปนที่เห็นไดชัดเจนในผูสูงอายุ และเปนสิ่งสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา เพราะความผิดปกติเหลานี้สามารถรักษาเยียวยาได ผูปวยโรคหดหู ทัง้ หลายควรไดรบั การรักษา และสาเหตุของโรควิกลจริตสามารถแกไขไดซง่ึ ควรไดรบั การคนควาตอไป โรคพิษสุราเรื้อรังเปนสาเหตุตามปกติของการสูญเสียความอยากอาหารและทําใหน้ําหนักลดลง เอา เหตุการณในอดีตที่ใหโทษของเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลและยาอยางรอบคอบกับผูปวยทั้งหมด G.การเปลี่ยนแปลงทางสรีรตามปกติในผูสูงอายุอาจเปนสาเหตุของการศูญเสียความรูสึกอยากอาหารและ น้าํ หนักลดลง ประสาทการรับรสนอยลง (ความรูสึกมรรสชาตินอยลง) และการทํางานที่เกี่ยวกับการดม กลิน่ ลดลงอาจเปนผลตออาหารทีท่ าํ ใหเกิดความตองการอาหารลดลง ปญหาการมองและการไดยนิ อาจ รบกวนการเขาสังคมขณะรับประทานอาหารตามปกติ ความผิดปกติทางการมองและการไรความสามารถ ทางรางกายอาจรบกวนการเตรียมอาหารดวย H.โรคกลัวอวนและโรคบูลิเมีย เนอรโวชส การวิเคราะหในศตวรรษที่ 2 หรือ 3 แตรายงานการวิเคราะห ในผูสูงอายุกําลังเพิ่มสูงขึ้น โรคกลัวอวนและโรคบูลิเมีย เนอรโวชสเปนผลจากปฏิกิริยาเชิงซอนในความ ผิดปกติในการทํางานของรางกาย จิตใจ และทางสังคมวัฒนธรรม เกณฑการวินจิ ฉัยโรคสําหรับความ ผิดปกติดานการกินเหลานี้ นักประพันธมีความคุนเคยเปนอยางดีซึ่งพบอยูใน DSM-IV ของสมาคม จิตแพทยแหงสหรัฐอเมริกา (American Psychiatric Association) ประวัติของผูปวยเผยใหเห็นการกลัว ความอวนอยางรุนแรง ความสามารถในการรับรูภ าพรางกายผิดไป และความปรารถนาใหนาํ้ หนักลดลง ครอบงําจิตใจ ผูปวยที่เปนโรคบูลิเมีย เนอรโวชส กินดื่มอยางไมหยุดยั้งที่สัมพันธกับการอาเจียนที่ทําให เกิดขึ้นเอง การใชยาระบายหรือยาขับปสสาวะในทางที่ผิด และความกลัวการสูญเสียการควบคุมในเรื่อง การกิน การรักษาความผิดปกติเหลานี้มีความซับซอน และควรทําตามวิธีการกลุม (ดวยการใสใจดานการ รักษาที่ควบคุมโดยแพทยที่เอาใจใสเปนขั้นแรก และการรักษาที่สอดคลองสัมพันธกันโดยที่ปรึกษา จิตแพทย/จิตและพฤติกรรม และโภชนาการ) โรคแทรกซอนมากมายอาจเปนผลมาจากความผิดปกติในการ กิน: การรักษาเหลานี้ควรไดรับสิทธิพิเศษ

08520054  
08520054  

anorexia nichapa