Page 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie POSDRU/26/3.1/G/17791

3.1. Antreprenoriatul, o alternativă de carieră"

“Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socio-economice din Regiunea de Sud-Est”

SUPORT CURS DE PREGATIRE ANTREPRENORILA: General management Instrumente operative pentru start up- uri

Lector: Loretta Eni

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1


Management general Managementul reprezintă un proces conştient de conducere şi coordonare a acţiunilor şi activităţilor individuale şi de grup, precum şi de mobilizare şi alocare a resurselor organizaţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia, în concordanţă cu misiunea, finalităţile şi resposabilităţile sale economice şi sociale. Prin management, ca ştiintă se înţelege studierea procesului de management şi a relaţiilor de management care iau naştere în cadrul său, în vederea descoperirii, sistematizării şi generalizării unor concepte, principii, legi şi reguli care le guvernează, precum şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere de natură să contribuie la creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate în scopul realizării obiectivelor. Creearea conducerii s-a impus din necesitatea coordonării şi dirijării eforturilor colectivităţilor umane pentru realizarea unor obiective comune. Activitatea de conducere se defineşte ca o activitate complexă ce are drept scop eficientizarea eforturilor oamenilor în procesul muncii. Exercitarea procesului de conducere presupune existenţa unor persoane care efectuează activităţi specifice procesului de management, aceste persoane fiind denumite, manageri. Organizaţiile sunt conduse de manageri. Un manager este acea persoană care planifică, organizează, conduce şi controlează oamenii şi munca în organizaţie, astfel încât aceasta să-şi atingă scopurile. Practic, cunoaşterea comportamentului organizaţional ajută membrii unei organizaţii să-şi îmbunătăţească performanţele şi pe manageri să identifice cele mai bune căi de a conduce. Exista opinii diferite in ceea ce priveste definirea managerului (cadru de conducere ). P. Drucker consideră că managerii sunt atât conducatorii propriu-zişi, cât şi specialiştii şi alte persoane care pot lua decizii, cu influenţă asupra activităţii întreprinderii, exceptându-i însa pe maiştri.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

2


P. Bolinet susţine că un conducator este o persoană care-şi obţine rezultatele prin alţii. Definiţia adoptată de majoritatea specialiştilor este: orice persoana care ocupă o funcţie de conducere într-o organizaţie socio-economică reprezintă un manager (cadru de conducere), indiferent de treapta ierarhică pe care se află. Se consideră că managerul unei întreprinderi este persoana care acţionează pentru transformarea sarcinilor în acţiuni concrete, pentru folosirea eficientă a resurselor întreprinderii şi creşterea profitului, pentru mobilizarea salariaţilor în procesul muncii şi motivarea acestora. Managerii din vârful piramidelor petrec mai mult timp cu planificarea şi stabilirea obiectivelor. Managerii de pe niveluri mai coborâte, se concentrează asupra implementării obiectivelor şi asupra conducerii angajaţilor pentru a le atinge. Managerii mai au şi alte roluri, de exemplu: reprezentare, leader, persoană de legătură, purtător de cuvant, diseminator de informaţie, monitor, gestionar al disfuncţionalităţilor, alocator de resurse, negociator. Aceştia se angajează în procese de construire a competenţelor, în procese antreprenoriale şi de schimbare. Aproape tot ceea ce fac managerii presupune interacţiune cu oameni şi influenţarea acestora. Exista două categorii de cerinţe solicitate managerului. 1. Cerinţe referitoare la personalitate 2. Cerinte referitoare la calităţile intelectuale Managementul firmei Organizaţiile sunt construcţii sociale create de indivizi sau grupuri pentru a realiza obiective specifice. Altfel spus, o organizaţie este compusă din oameni care au roluri formal desemnate şi care lucrează împreună pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei. Organizaţiile pot fi publice sau private. Din punct de vedere structural, organizaţia are o componentă materială şi una umană. Comportamentul organizaţional vizează componenta umană, înţelegerea modului de acţiune al oamenilor şi conducerea lor pentru a munci eficient.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

3


Provocări în managementul contemporan Un mediu în continuă schimbare înseamnă competititvitate crescută, schimbare, imprevizibilitate. Managerii contemporani răspund prin aducerea companiilor lor la un nivel de eficienţă mai ridicat, renunţând la activitaţile neesenţiale şi crescând viteza de actiune/reacţie a acestor companii. Schimbări actuale şi influenţe asupra managementului contemporan: Schimbări • Explozia inovaţiei in tehnologie • Globalizarea pieţelor si a competiţiei • Deregularizarea • Schimbarea structurilor demografice • Noi sisteme politice • Distrugători ai categoriilor • Servicii si posturi bazate pe cunostinţe

Conduc la: Companiile trebuie să fie: • Cresterea competiţiei • Rapide, pro-active si • Nesiguranţa, turbulenţe adaptabile si schimbări rapide • Organizaţii plate • Mai multe opţiuni ale • Dimensiuni reduse consumatorilor • Unităţi mai mici • Fuziuni si divizări • Orientate spre calitate • Parteneriate (JV) • Împuternicite • Grad ridicat de • Descentralizate complexitate • Orientate spre capitalul • Cicluri de viaţă ale uman produselor mai scurte • Fără limite • Fragmentarea pieţelor • Orientate spre valori şi • Mai multă nesiguranţă viziune pentru manageri • Bazate pe echipe • Un număr record de falimente După Garry Dessler, Management – principii şi practici pentru liderii de mâine Organizaţiile cu structuri piramidale ascuţite, cu multe niveluri de management, sunt pe cale de dispariţie. În locul acestora apar organizaţii cu structuri mai plate, cu doar 3-4 niveluri. Multe companii şi-au redus numărul de niveluri de management şi în consecinţă şi numărul de manageri. Cei rămaşi trebuie să supervizeze mai mulţi oameni, nu se mai pot amesteca în munca subordonaţilor şi deci, aceştia au mai multă autonomie. Organizaţii. Structura organizaţională

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

4


Organizaţia = ansamblu de persoane + subdiviziuni organizatorice + relaţiile dintre ele » în vederea realizării obiectivelor organizaţiei • Cerinţe • Diviziunea muncii • Coordonarea MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE (MPO)

“Management by objectives MBO” este o filozofie de management propusă iniţial de Peter Drucker în 1954 care se bazează pe stablirea obiectivelor, pornind de la angajaţi prin consultare cu superiorii şi apoi folosirea acestor obiective ca bază pentru evaluare. Este un sistem ce implică un ciclu care începe cu stabilirea obiectivelor organizaţiei şi se termină în acelaşi punct. Procesul tipic al MPO constă în parcurgerea urmatoarelor faze: -

definirea clară a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor pe o perioadă dată; dezvoltarea unui plan de acţiune care să indice modul de atingere a obiectivelor; urmarirea însusirii de către salariat a acestui plan; măsurarea gradului de atingere a obiectivelor (a performantei); corectarea abaterilor, atunci când este cazul; stabilirea noilor obiective pentru viitor.

Pentru a avea succes, această metodă necesită asigurarea unor condiţii, cum ar fi: -

obiectivele să fie măsurabile si cuantificabile, să fie clar exprimate, preferabil în scris, într-un limbaj concis, fară ambiguităţi (exemple de exprimare a obiectivelor: să răspundem tuturor reclamaţiilor scrise ale clientilor în decurs de trei zile de la primirea acestora; să obţinem comenzi de la cel puţin cinci clienţi noi pe lună; să creştem gradul de ocupare a hotelului la 55% în fiecare lună a anului etc.);

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

5


-

angajatul să fie implicat în stabilirea obiectivelor, ceea ce îl va motiva superior si va constitui premisa a obţinerii unor performanţe ridicate;

-

obiectivele şi planul de actiune să servească drept bază pentru discuţia dintre manager şi colaborator, privind evaluarea performanţei celui din urmă, iar acest dialog să fie regulat, astfel încât să poată fi urmarit modul de atingere a obiectivelor sau să permită modificarea acestora, când este necesar. START UP

Cei care doresc să demareze o afacere, trebuie să identifice clar segmentul pe care vor să-şi desfăşoare activitatea, iar un antreprenor ar trebui să intre pe segmentul de piaţă pe care îl ştie cel mai bine, şi să fie secondat de specialişti din acel domeniu. Înainte de a demara o afacere, importantă este studierea pieţei de profil. Focalizarea pe un anumit segment de piaţă este varianta ideală în acest moment, însă profitabilitatea nu este neaparat garantată. Paşii care trebuiesc urmaţi în construirea unei afaceri: • Pasul 1: conceperea planului de afaceri • Pasul 2: stabilirea contactelor cu furnizorii • Pasul 3: angajarea personalului • Pasul 4: promovarea şi începerea activităţii Un bun antreprenor trebuie să cunoască/să facă: • Ce este un plan de afaceri • Ce este studiul de fezabilitate • Ce este analiza cost-beneficiu • Să facă un studiu de marketing • Să aibă abilităţi de comunicare • Membership

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

6


Infiinţarea firmei În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/16.11.1990. Societatea comercială este persoană juridică la data înmatriculării la Registrul Comerţului. Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societăţii comerciale. Societăţile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme: 1. Societăţile în nume colectiv - Se constituie prin contract de societate - Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator, afară de stipulaţia contrară actului administrativ - Dacă actul constitutiv dispune ca administratorii să lucreze împreună, decizia trebuie luată în unanimitate - Asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie 2. Societăţile în comandită simplă - Se constituie prin contract de societate - Administraţia societăţii în comandită simplă se va încredinţa unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi - Comanditarul poate încheia operaţiuni în contul societăţii numai pe baza unei procuri speciale pentru operaţiuni determinate, dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă la Registrul Comerţului. 3. Societăţile pe acţiuni

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

7


În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător - Acţiunile trebuie să fie de o valoare egală; ele acordă posesorilor drepturi egale 4. Societăţile în comandită pe acţiuni - Societatea se constituie prin contract de societate şi statut - Societatea în comandită pe acţiuni este reglementată de dispoziţiile referitoare la societăţile pe acţiuni - Administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi -

5. Societatea cu răspundere limitată -

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) constituie operatiunea prin care una sau mai multe persoane - asociatii - decid sa puna in comun anumite bunuri pentru a obtine si a imparti profitul rezultat in urma exercitarii activitatii. Infiintarea unui firme S RL se efectueaza în baza actului constitutiv si are ca efect nasterea unei persoane juridice noi cu drepturi si obligatii proprii

-

Societatea se constituie prin contract de societate şi statut Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală Prin actul constitutiv se poate stabili că votarea se poate face şi prin corespondenţă

Dizolvarea societăţilor Societatea se poate dizolva prin: - Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii - Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia - Declararea nulităţii societăţii - Hotărârea adunării generale - Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice - Falimentul societăţii - Alte cauze prevăzute de lege Comerciantul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

8


Comerţul cu produse şi servicii de piaţă este o verigă esenţială între producător şi consumator si constituie un sector al economiei în care iniţiativa şi dinamismul s-au manifestat întotdeauna cu pregnanţă. Performanţele acestui sector influenţează viaţa cetăţenilor si pune la dispoziţie o diversitate de mărfuri şi servicii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii, iar relaţia continuă dintre comercianţi şi consumatori permite primilor să se adapteze cererii de produse şi servicii, să contribuie la promovarea utilizării cu eficienţă a resurselor şi în consecinţă să încurajeze dezvoltarea durabilă. Comerţul cu produse şi servicii de piaţă impune :  Întărirea sistemului de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor şi armonizarea acestuia cu practicile comunitare în domeniu.  Existenţa unui cadru legislativ

şi instituţional pentru protejarea intereselor

consumatorilor.  Existenţa unor structuri de vânzare care promovează tehnici şi tehnologii moderne de comercializare, a unor structuri specifice de distribuire a produselor agroalimentare. Să fii comerciant presupune o pricepere deosebită şi impune să fii în acelaşi timp :  Cumpărător – ceea ce înseamnă să ştii să-ţi alegi furnizorii, să-ţi selectezi sortimentul de mărfuri şi servicii, să fii la curent cu evoluţia cererii de mărfuri. 

Vânzător – respectiv să fie profesionistul capabil să primească clienţii,

să - i

asculte, să dea cele mai bune sfaturi, să ofere o gamă diversificată de servicii.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

9


 Gestionar / administrator – să ştie să facă alegerea potrivită în rândul oportunităţilor de afaceri existente pe piaţă,

să elaboreze o politică comercială

adecvată şi dinamică, să evalueze costul demarării unui proiect. Fixează-ţi obiectivele! •

Care va fi activitatea firmei tale şi ce cunoştinţe sunt necesare?

Cine vor fi consumatorii/clienţii?

Cine vor fi furnizorii?

Ce produse şi/sau servicii vor fi comercializate?

Care este locul de amplasare a structurii de vânzare?

Care va fi valoarea proiectului/finanţare/ costuri?

Care sunt rezultatele previzibile?

Ai cunoştinţele necesare ? • Personalitatea şi experienţa sunt elemente esenţiale în alegerea activităţii. •

Trebuie să fii pasionat de comerţ şi să împarţi pasiunea cu clienţii.

Trebuie să cunoşti dimensiunea, structura şi ciclul de viaţă al pieţei precum şi tendinţele acesteia.

Trebuie să ştii că nu poţi vinde

îmbrăcăminte, fructe, bijuterii, biciclete şi

calculatoare în acelaşi loc. Îţi cunoşti clienţii? Comportamentul consumatorului, respectiv deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în cumpărarea de bunuri de consum şi servicii este complex şi multidimensional şi de aceea trebuie să cunoşti : •

Trăsăturile demografice, sociale şi psihologice ale consumatorilor;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

10


Atitudinile faţă de produse, mărci , magazine;

Comportamentul anterior de cumpărare precum şi cel de viitor; De fiecare dată când un consumator / client achiziţionează un bun sau serviciu,

foloseşte procesul de decizie. A te adresa tuturor clienţilor poate constitui un eşec. În anumite zone trebuie avut ca obiectiv, cucerirea clienţilor locali şi stabilite criteriile care pot contribui la aceasta. Efectuarea unor studii de piaţă şi capacitatea de comunicare cu clienţii sunt elemente esenţiale ale unui marketing strategic. Ce servicii poţi oferi? •

Trebuie să oferi clienţilor ceea ce ei aşteaptă de la tine, nu ceea ce îţi place ţie sau îţi sugerează a vinde furnizorii.

Sortimentul trebuie constituit din referinţe care au cea mai mare şansă de a fi pe placul viitorilor clienţi.

Indiferent de activitatea aleasă trebuie adoptată o strategie de diversificare; trebuie să demonstrezi clienţilor în mod clar că eşti diferit şi chiar mai bun decât alte structuri de vânzare.

Oferta să fie personalizată prin utilizarea unor mijloace cum ar fi: asortimentul (mai mult sau mai puţin specializat), produsele (de marcă, calitate, originalitate), servicii (proximitate, consiliere, informare, confortul magazinului, facilităţi de staţionare, livrări la domiciliu, cărţi de fidelitate).

Care vor fi furnizorii? Relaţia cu furnizorii constituie un aspect primordial.

Un comerciant trebuie să ştie ce vinde şi ce cumpără.

Trebuie să ştii dacă apelezi la grosişti, importatori sau producători.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

11


Să analizezi posibilitatea de a te integra într-un lanţ de distribuţie fără a-ţi pierde independenţa.

Care este locul de implantare a structurii de vânzare? • Magazinul trebuie ales cu grijă în funcţie de localizarea sa în oraş, cartier, pasaj, vecinătate, de concurenţă, proiecte de construcţii în curs, planuri de amenajare cuprinse în planul urbanistic general sau zonal, posibilităţi de implantare a parcărilor. •

Trebuie avut în vedere că localizarea în apropierea unor magazine performante, “locomotive comerciale”, este de cele mai multe ori profitabil.

Trebuie avut în vedere cuantumul taxelor locale, alte impuneri fiscale, precum şi facilităţile de care poţi beneficia.

Cum va fi amenajat magazinul ? Magazinul va fi amenajat astfel încât : •

Să atragă clienţii din exterior.

Să cucerească clienţii prin punerea în valoare a mărfurilor şi prin ambianţa creată.

Să asigure securitatea produselor (spaţii frigorifice, instalaţii de probă ) şi condiţii de stocare a mărfurilor în cazul structurilor de vânzare cu suprafaţă mare.

Să respecte regulile de urbanism şi criteriile de amplasare.

La deschiderea magazinului se poate organiza o manifestare de atracţie şi publicitatea necesară.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

12


Care va fi valoarea proiectului/finanţare/costuri ? • Proiectul trebuie să fie rentabil şi de aceea trebuie estimat un cost, avându-se în vedere următoarele:

costuri de achiziţionare a spaţiului;

costuri de achiziţionare a materialelor, utilajelor, mobilierului;

costuri privind înregistrarea şi autorizarea funcţionării;

costuri de modernizare a locaţiei;

cheltuieli privind achitarea chiriilor şi alte costuri administrative

cheltuieli pentru asigurarea unui stoc de mărfuri;

costuri privind salariile.

Pentru evaluarea resurselor trebuie avut în vedere : 

cuantumul aportului personal;

cuantumul eventualelor împrumuturi bancare;

subvenţii şi facilităţi

Care sunt rezultatele previzibile? În comerţ poate fi vorba de a previziona volumul vânzărilor într-un prim an de exploatare a structurii de vânzare şi a estima profitul. Pentru acesta este nevoie: •

să cunoşti următoarele costuri : 

achiziţionarea de mărfuri;

cheltuieli cu personalul;

cotizaţii sociale ;

impozite şi taxe ;

chirii, cheltuieli administrative ;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

13


cheltuieli de asigurare ;

cheltuieli de publicitate ;

dobânzi la împrumuturi bancare ;

cheltuieli diverse, cum ar fi ambalajele, mobilierul de prezentare şi conservare a produselor ;

să estimezi nivelul vânzărilor.

Vânzările vor fi apreciate în baza unui studiu de piaţă, care va indica ţinând cont de concurenţă şi poziţionarea structurii de vânzare, care este cifra de afaceri pe care o puteţi realiza. În absenţa unui studiu de piaţă se poate face referire la o serie de indicatori de caracterizare a structurilor de vânzare existente deja pe piaţă: vânzări medii /mp , productivitatea muncii, cifra de afaceri, valoarea capitalului circulant ş.a. Toate elementele enumerate mai sus vor permite o percepţie globală asupra unei afaceri în comerţ şi pot fi folosite în elaborarea unui plan de afaceri.

ACTE NECESARE pentru infiinţarea unei societăţi comerciale: 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: • Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al • imobilului in care se declara sediul social) • Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, în ordinea preferintelor. • Capitalul social - ce sumă si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000 lei pentru SRL. • Stabilirea administratorului societatii. Tipul de societate: microintreprindere, întreprindere mică sau mijlocie. •

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

14


Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: • Rezervarea denumirii societatii • Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. • Intocmirea actului constitutiv. • Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. • Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile) • Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. • 4. După finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. • Cerere inregistrare societate. • Cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. • Cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. • Cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. • Cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. • Fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. După finalizarea întregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%. 6. Incepând din acest moment firma poate funcţiona.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

15


Întreprinderea individuală O întreprindere individuală poate desfăşura orice fel de activitate, cu excepţia celor organizate şi reglementate prin legi speciale, precum medicina, avocatură, notariat, arhitectură si contabilitate. Întreprinderile Individuale sunt un hibrid între SRL şi PFA şi au fost introduse ca noutate în legislaţia comercială românească, prin Ordonanţa 44/2008. Au suscitat cel mai mare interes pentru micii întreprinzători în ultima perioadă. Intreprinderea individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, care are obligaţia să ceară înregistrarea în Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice. Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzatorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice, titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fară ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerţului a: NR. l Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanelor fizice autorizate: 1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

16


5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original); 7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT); 8. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original - model 1 sau model 2, după caz). 9. Dacă este cazul: - precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.); - declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte); - documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf); - documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf); 10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf). 11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru. NOTĂ: Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare. Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

17


Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor. Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale. 1. Un document care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces-verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, declaraţie de luare în spaţiu, în original, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă. 2. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: - diploma; - certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ; - certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; - certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale); - atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate; - atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ; - orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

18


3. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi pot fi date, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura. 4. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc. 5. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. NR. 2 Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale: 1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport titulari întreprindere individuală (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte); 5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 6. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titulară a întreprinderii individuale (original); 7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT); 8. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original - model 1 sau model 2, după caz). 9. Dacă este cazul: - precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii individuale (declaraţie, etc.); - declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate); - documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf); - documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

19


10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf). 11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru. NOTĂ: Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale; în cazul întreprinzătorilor persoane fizice nerezidente titulari ai întreprinderilor individuale, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare. Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale îşi stabilesc sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor. Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale. 1. Un document care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, procesverbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la administraţia

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

20


finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, declaraţie de luare în spaţiu, în original, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă. 2. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: - diploma; - certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ; - certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; - certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale); - atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate; - atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ; - orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională. 3. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi pot fi date, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura. 4. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc. 5. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. NR. 3 Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea întreprinderilor familiale: 1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

21


3. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte); 5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original); 7. Informaţiile din cazierul fiscal pentru reprezentant şi membrii întreprinderii familiale (se obţin de către ORCT); 8. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original - model 1 sau model 2, după caz); 9. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original); 10. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată); 11. Dacă este cazul: - precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii familiale (declaraţie, etc.); - patrimoniul de afectaţiune declarat prin acordul de constituire şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate); - documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf); - documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf). 12. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf). 13. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru. NOTĂ: Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către reprezentantul întreprinderii familiale; în cazul membrilor persoane fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

22


Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare. Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinderea familială îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor. Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru membrii unei întreprinderi familiale se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale. 1. Un document care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, procesverbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, declaraţie de luare în spaţiu, în original, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă. 2. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: - diploma; - certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

23


- certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; - certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale); - atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate; - atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ; - orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională. 3. Acordul de constituire al întreprinderii familiale se încheie în formă scrisă, ca o condiţie de valabilitate. Acordul de constituire va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: - numele şi prenumele membrilor; - reprezentantul; - data întocmirii; - participarea fiecărui membru la întreprindere; - condiţiile participării; - cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii; - raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere. 4. Prin acordul de constituire a întreprinderii, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune. Prin acordul de constituire se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune, care pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau la pierderile întreprinderii. 5. Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi pot fi date, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura. 7. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

24


8. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. NR. 4 Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată: 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original); 4. Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere limitată cu asociat unic să nu fie asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original); 5. Actul constitutiv (original); 6. Dovezile privind sediul social/secundar (copie); 7. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 8. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii); 9. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; 10. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original); 11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); 12. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original); 13. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

25


în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; 14. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: - persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original). 15. Dacă este cazul: - actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine, original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi comerciale, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă); - avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie); - împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). 16. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxele de registru; - tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. NOTĂ: În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

26


expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerţului cu plata taxei de registru. Verificarea calităţii de asociat unic în cazul societăţilor comerciale constituite cu asociat unic conform prevederilor art. 14 alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi, dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii: - imobilul prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite; - cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre societăţi; - cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea; în cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, * Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea comercianţilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi/sau autorizarea funcţionării în baza declaraţiilor tip pe propria răspundere. se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

27


Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora. 1. Actul constitutiv va avea forma autentică pentru SNC şi SCS. În cazul SRL, forma autentică este obligatorie dacă printer bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren; în celelalte cazuri fiind suficientă darea de dată certă, acordată, în condiţiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistenţă din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau încheierea actului sub semnătură privată; 2. Actul constitutiv trebuie să conţină clauzele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv precizarea domeniului şi a activităţii principale. Toate activităţile înscrise în actul constitutive vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi; 3. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice; neînregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane juridice), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată. 4. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se pot face, după caz: - pentru aporturile în numerar, foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

28


- pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: titlul de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); dacă este cazul, şi raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în condiţiile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu în cazul SRL cu asociat unic. 5. Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii, au această obligaţie, pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC. 6. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în formă autentică la notarul public, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura; 7. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc. 8. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. NR. 5 Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei societăţi europene Holding, constituită, de către societăţile anonime şi societăţi cu răspundere limitată (prevăzute în Anexa II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001) înfiinţate potrivit legislaţiei unui stat membru, cu sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Comunităţii, dacă cel puţin două dintre ele: - sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau - deţin de cel puţin 2 ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru Etapa I 1. Cerere de depunere şi menţionare acte şi de desemnare a experţilor/expertului (art. 32 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.2157/2001 privind statutul societăţii europene) întocmită de societatea /societăţile participante la constituirea unei SE holding;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

29


2. Proiectul de constituire a unei SE holding semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre societăţile participante, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001; 3. Certificate eliberate de autorităţile competente pe teritoriul cărora îşi au sediul societăţile implicate din care să reiasă că cel puţin două dintre societăţile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale UE diferite sau dacă deţin de cel puţin doi ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru ori o sucursală situată pe teritoriul altui stat membru, în original şi în traducere legalizată; 4. Certificate eliberate de autorităţile competente ale statelor membre UE pe teritoriul cărora îşi au sediile entităţile juridice implicate în constituire, în original şi în traducere legalizată, din care să rezulte că acestea funcţionează, au sediul şi administraţia centrală în cadrul UE; 5. Dacă este cazul: - avizele prealabile prevăzute de legi speciale; - împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). 6. Dovezile privind plata taxelor legale: - taxa de registru; - tariful de publicare a proiectului de constituire în Monitorul Oficial. Etapa II 1. Cerere de înregistrare întocmită de SE holding; 2. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile participante prin care se aprobă proiectul de constituire şi statutul SE holding, în copii certificate de parte; 3. Statutul SE holding; 4. Dovezi privind aportarea de către asociaţii societăţilor participante, în termen legal, a procentului minim de acţiuni sau părţi sociale stabilit în proiect, în copii certificate de parte, şi dovezile privind realizarea schimbului de acţiuni sau părţi sociale, după caz, cu acţiuni ale societăţii holding; 5. Dovezi care atestă efectuarea publicităţii privind îndeplinirea condiţiilor de constituire a holdingului de către fiecare societate participantă, conform legii sale naţionale; 6. Actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii europene aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv; 7. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

30


8. Acordul privind modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul SE sau decizia grupului special de negociere prin care s-a hotărât să se aplice reglementările relative la informarea şi consultarea muncitorilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 şi ale art. 3, 4 şi 7 din Directiva 2001/86/CE; 9. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original); 10. Dovezile privind sediul social /secundar al SE holding; 11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/ administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi. 12. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SE holding; 13. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii. 14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, după caz, în copie certificată de parte; 15. Pentru fondatorul persoană juridică - actul de înmatriculare, în copie certificată de parte, hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original); 16. Certificatul de bonitate al persoanei juridice nerezidente care participă la constituirea SE holding; 17. Declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire, din care să rezulte că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar (original); 18. Declaraţia – tip pe propria răspundere din care să rezulte, după caz, că: - persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani (model 1- original); - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar – veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia – tip (model 2 – original). 19. Dacă este cazul: - împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

31


20. Dovezile privind plata taxelor legale: - taxa de registru; - tariful de publicare a certificatului prevăzut la pct. 6) şi a încheierii de constituire a SE holding în Monitorul Oficial; - tariful de publicare a anunţului privind înmatricularea SE holding în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. NOTĂ: SE constituită prin fuziune şi SE holding se consideră a fi o societate anonimă, reglementată de dreptul statului membru în care îşi are sediul. Capitalul unei SE holding se exprimă în euro şi nu poate fi inferior sumei de 120000 EUR . Statutul SE desemnează atât actul constitutiv cât şi statutul SE, dacă acestea sunt documente separate. SE holding dobândeşte personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de legislaţia statului membru unde îşi stabileşte sediul social. Sediul social al unei SE holding este situat pe teritoriul Comunităţii, în acelaşi stat membru ca şi administraţia centrală. Un stat membru poate impune SE înmatriculată pe teritoriul său obligaţia de a-şi amplasa administraţia centrală şi sediul social în acelaşi loc. O SE este reglementată: - de dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene (SE); - dacă Regulamentul permite în mod expres, de dispoziţiile din statutul SE sau - în lipsa unor reglementări sau a unor reglementări parţiale în Regulament prin : (i) dispoziţiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind SE; (ii) dispoziţiile legale din statele membre aplicabile unei societăţi anonime constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are sediul; (iii) dispoziţiile din statutul societăţii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are sediul social. - dispoziţiile legale adoptate de statele membre special pentru SE; - dacă natura activităţilor desfăşurate de o SE este reglementată de dispoziţiile specifice ale legislaţiei interne, aceste dispoziţii se aplică în întregime în cazul SE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

32


Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea SE. Această abreviere poate fi folosită numai de SE cu excepţia altor entităţi juridice înmatriculate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a Regulamentului, care nu sunt obligate să-şi modifice denumirea. Menţiunea înmatriculării unei SE şi a radierii acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în conformitate cu legislaţia statului membru în care SE îşi are sediul social; anunţul precizează denumirea societăţii, numărul, data şi locul înmatriculării SE, data şi locul şi titlul publicaţiei, precum şi sediul social şi domeniul de activitate al SE. Informaţiile menţionate mai sus sunt comunicate Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în statul membru. 1. Societatea care promovează constituirea unei SE holding continuă să existe; 2. Organele de conducere sau administraţia societăţii care promovează operaţiunea întocmesc un proiect de constituire a unei SE care include un raport explicativ şi justificativ privind aspectele juridice şi economice ale constituirii precum şi informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f), (g), (h) şi (i) din Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001, stabilind şi procentul minim de acţiuni sau părţi ale fiecăreia dintre societăţile care promovează operaţiunea pe care acţionarii trebuie să le aporteze la constituirea SE. Procentul trebuie să fie peste 50% din drepturile de vot permanente. 3. Proiectul de constituire a SE face obiectul publicităţii în conformitate ci legislaţia fiecărui stat membru, cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale care se va pronunţa asupra operaţiunii. 4. Adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile implicate aprobă proiectul de constituire a SE holding. Adunarea generală a fiecărei societăţi poate condiţiona dreptul de înmatriculare a SE de ratificarea expresă a modalităţilor de implicare a lucrătorilor în SE. 5. Aceste dispoziţii se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. 6. Acţionarii şi deţinătorii de părţi sociale dispun de un termen de trei luni, de la întocmirea actului de constituire a SE, în care pot informa societăţile promotoare cu privire la intenţia de a aporta la constituirea SE. SE se constituie numai dacă acţionarii sau deţinătorii de părţi sociale au aportat procentul minim stabilit în conformitate cu proiectul de constituire beneficiază de un termen suplimentar de o lună pentru a face acest lucru.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

33


7. Dacă toate condiţiile de constituire a SE sunt îndeplinite pentru fiecare societate participantă, acest lucru face obiectul unei publicităţi efectuată conform dispoziţiilor din dreptul intern sub incidenţa căruia se află fiecare societate. Facilităţi acordate studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003 Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studenţii care doresc să înfiinţeze o afacere proprie beneficiază de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor după cum urmează: 1. tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale; 2. taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale; 3. taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării solicitate comercianţilor la constituire; 4. taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent; 5. tarifele pentru publicarea , în extras, în Monitorul Oficial al României Partea a IVa, a încheierii de înmatriculare pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal; 6. taxa de timbru pentru activitatea notarială, în cazul actelor a căror încheiere în formă autentică este obligatorie. Nu fac obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de HG nr.166/2003: 1. taxa de verificare şi/sau rezervare firmă şi/sau emblemă; 2. taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar. Pentru a beneficia de aceste facilităţi, studentul care înfiinţează o afacere proprie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1. să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

34


2. să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii; 3. să nu fi depăşit vârsta de 30 ani. Îndeplinirea acestor condiţii legale trebuie să fie atestată printr-un act doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată al cărei student este solicitantul. Aceste facilităţi fiscale se acordă o singură dată şi pentru constituirea unei singure firme, individual sau împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile legale menţionate mai sus. Prin urmare, facilităţile fiscale de mai sus se acordă numai pentru constituirea unei firme, nu şi în cazul dobândirii acesteia prin cesiunea părţilor sociale de la o altă persoană. Întrucât dispoziţiile HG. nr. 166/2003 se referă numai la instituţiile de învăţământ superior acreditate, rezultă că de prevederile acestui act normativ pot beneficia doar studenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau particulare, indiferent dacă urmează specializări acreditate sau autorizate, de lungă sau de scurtă durată, dacă se află la studii aprofundate şi de masterat şi indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează. Având în vedere că Legea nr.31/1990, republicată nu condiţionează calitatea de administrator de deţinerea calităţii de asociat/acţionar, o societate comercială care a beneficiat la înfiinţare de facilităţile fiscale menţionate mai sus, poate numi administratori persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de HG nr. 166/2003 pentru acordarea acestor facilităţi. Studenţii cetăţeni străini care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior pe teritoriul României nu beneficiază de prevederile HG nr.166/2003. Dacă, în termen de 3 ani de la înmatricularea societăţii intervine cesionarea parţială sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor, societatea este obligată să restituie integral sumele pentru care s-a acordat scutirea de plată.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

35


Instrumente structurale Uniunea Europeana este una din cele mai prospere zone din lume din punct de vedere economic, fiind totodata si una din cele mai competitive. Cu toate acestea existenta unor disparitati privind dezvoltarea si productivitatea între statele membre si regiunile componente determina slabiciuni structurale majore. Disparitatile regionale au crescut semnificativ o data cu integrarea ultimelor 12 noi state membre, începând din anul 2004. Astfel au aparut inegalitati complexe între statele membre si celelalte regiuni datorate, în principal, diferentelor în ceea ce priveste: _ infrastructura; _ calitatea mediului; _ ocuparea⁄somajul si abilitatile fortei de munca relevante pentru dezvoltare; _ nivelul de inovatie si utilizarea tehnologiilor în afaceri; _ marimea si diversitatea afacerilor. O data cu aderarea României la UE în anul 2007, politica nationala de dezvoltare a României se racordeaza tot mai strâns la politicile, obiectivele, principiile, precum si reglementarile comunitare în domeniu, în vederea asigurarii unei dezvoltari socio-economice si reducerii disparitatilor fata de Uniunea Europeana. Politica de Coeziune reprezinta politica fundamentala a Uniunii Europene care urmareste: - Reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala între statele/regiunile UE; - Îmbunatatirea functionarii Pietei unice; - Promovarea dezvoltarii stabile si durabile a UE. - Reducerea inegalitatilor este esentiala pentru ca toate regiunile si grupurile sociale sa poata contribui si beneficia de pe urma cresterii economice a Uniunii Europene. Obiectivele politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013 sunt: 1. Obiectivul “Convergenta” 2. Obiectivul “Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca” 3. Obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana" Care sunt instrumentele structurale ale Uniunii Europene? Instrumentele structurale sunt: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR – constituit de UE în anul 1975):  finanteaza proiecte care sprijina investitii în cercetare si dezvoltare tehnologica, protectia mediului, prevenirea riscurilor, turism, transport,energie, sanatate

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

36


(infrastructura), proiecte de dezvoltare locala, inovare si antreprenoriat, precum si sprijin pentru investitii pentru IMMuri; Fondul Social European (FSE – constituit de UE în anul 1958):  finanteaza proiecte care sa sprijine cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor, scaderea ratei somajului, promovarea incluziunii sociale, extinderea si îmbunatatirea investitiilor în capitalul uman (educatie si formare profesionala) si întarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice si serviciilor publice la nivel national, regional si local; Fondul de Coeziune (FC – constituit de UE în anul 1992):  finanteaza proiecte care urmaresc dezvoltarea de retele trans-europene de transport, proiecte majore de infrastructura de mediu, proiecte în domeniul dezvoltarii durabil precum si proiecte care vizeaza îmbunatatirea managementului traficului aerian si rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea si modernizarea transportului multimodal.

Planul de afaceri

Planul de afaceri este strâns legat de mediul de business şi de evoluţia acestuia, ca urmare primele planuri de afaceri au apărut cu mult înainte de mijloacelele moderne de comunicare ale societăţii de consum.  Planul de afaceri • • • -

Firma – actor principal al economiei de piaţă; Mediul de acţiune al firmei: clienţi, furnizori, finanţatori, organisme de reglementare; Descrierea afacerii forma legală a afacerii, tipul afacerii; produsul/serviciul- prezentare (franciza); profitabilitate, oportunităţi de dezvoltare;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

37


-

lansarea afacerii, produsului, serviciului; locaţia. •

Planul de marketing Produsul Preţul Promovarea Piaţa, concurenţa

• -

Planul managerial Noţiuni generale de antreprenoriat Noţiuni de managementul resurselor umane

• -

Planul financiar Bugetul de start şi operaţional. Componente Sistemul contabil şi de control al gestiunii Cash-flow-ul Declaraţia de venit

 Studiul de fezabilitate • • •

Funcţiile studiului de fezabilitate Obiectivele principale ale studiului de fezabilitate Etapele elaborări studiului de fezabilitate

Etapa 1: Prezentarea agentului economic, Prezentarea obiectului de activitate, Prezentarea situaţiei juridice Analiza activităţii desfaşurate. Etapa 2:

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

38


Evaluarea pieţei, Evaluarea concurenţei, Prognoza evoluţiei viitoare a vânzărilor. Etapa 3: Evaluarea activităţii viitoare în vederea generării de fluxuri de lichidităţi pentru acoperirea necesităţilor firmei.  Analiza cost-beneficiu • Definire, scop, funcţii • Abordarea metodologică generală • Etapele analizei cost-beneficiu Un plan de afaceri (business plan) poate avea ca utilitate prezentarea firmei sau a ideii/proiectului/afacerii dv. Acesta poate fi realizat atât pentru afaceri existente (în vederea prezentării către posibili parteneri sau finanţatori) cât şi pentru afaceri ce urmează a fi lansate (startup-uri). Pentru a avea succes, un plan de afaceri trebuie să ţină cont de profilul afacerii dv., de mediul în care se va efectua business-ul în cauză, de obiectivele afacerii şi de scopul urmărit la realizarea acestuia. Atunci când planul de afaceri este bine realizat, acesta va ajuta în realizarea de prezentări de succes către potenţiali parteneri de afaceri, finanţatori şi totodată pentru o mai bună conducere, organizare si cunoaştere a afacerii dv. In functie de target-ul planului de afaceri (cei cărora le este destinat), acesta poate contine elemente specifice, utile sau solicitate. Totodată, în funcţie de împrejurari, anumite secţiuni pot avea o pondere mai mare sau mai mică în importanta planului de afaceri. Principalele capitole ale unui plan de afaceri sunt:

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

39


1. Titlul 2. Cuprins 3. Introducere 4. Descrierea firmei/afacerii 5. Echipa si managementul companiei 6. Prezentare produse si/sau servicii 7. Analiza pietei 8. Obiective 9. Strategia firmei/afacerii si implementarea ei 10. Informatii financiare 11. Anexe si alte documente In functie de targetul afacerii, planul poate contine elemente specifice, în afară de cele prezentate mai sus. Importanta fiecarui capitol este determinata de scopul urmărit şi de specificul afacerii dumneavoastră. De asemenea, ar trebui să verificati la partenerul/firma/institutia unde se va prezenta planul de afaceri, cu privire la eventualele cerinte specifice sau suplimentare de realizare a planului de afaceri. 5. Detalierea capitolelor unui plan de afaceri profesionist: Titlul Cat mai sugestiv, de exemplu "Plan de afaceri al S. C.... cu privire la noua linie de productie cutare" sau "Plan de afaceri al S.C.... pe anul cutare", etc. Titlul se trece pe prima pagina sau pe coperta si tot pe prima pagina trebuiesc trecute si datele de contact si identificare a firmei, logo-ul. Cuprinsul planului de afaceri Un index cu capitolele planului de afaceri si cu numarul paginilor la care se regăsesc acestea.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

40


Introducere Aici se rezumă pe scurt obiectivele planului de afaceri si structura lui. Descrierea firmei/afacerii Informatii cu priviere la firma, fondatori, parteneri, eventuali investitori, sedii, active, pasive, etc. Daca nu aveti, o firma si prezentati planul de afaceri pentru investitori, in acest capitol veti descrie afacerea. Echipa si managementul În acest capitol se descriu colectivul echipei si rolul pe care il detine fiecare membru in managementul afacerii. Prezentarea produselor si/sau serviciilor Descrierea calitatilor si neajunsurilor produselor/serviciilor pe care le prezentaţi. Imbunatatirile pe care doriti sa le aduceti pe viitor sau noile linii de productie pe care doriti sa le realizati. Analiza pietei Prezentarea pietei de desfacere a produselor si serviciilor firmei: - numarul clientilor existenti si potentiali - marimea pietei de desfacere - concurenta existenta la acesta ora pe piata - tendintele de evolutie a pietei Obiective O estimare realistă a targhetului (obiectivelor) afacerii pe termen scurt si pe termen lung.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

41


Strategia firmei/afacerii si implementarea ei Strategia de introducere a produselor/serviciilor pe piata sau de mentinere a vânzarilor la un nivel optim, dacă produsele si serviciile afacerii/firmei sunt deja pe piata. Informatii financiare De multe ori acesta este cel mai important capitol al unui plan de afaceri, mai ales în cazul atragerii de fonduri sau atragerii de investitori. De multe ori chiar investitorii sau companiile de credit, carora le prezentati planul de afaceri, va pot oferi modele pentru acest capitol de informatii financiare. Anexe si alte documente Uneori investitorii sau institutiile pentru care intocmiti respectivul plan de afaceri au cerinte specifice cu privire la informatii si documente pe care le vor atasate la palnul de afaceri. In aceste conditii vor numi ei anexele si documentele de care sunt interesati. Un plan de afaceri vă ajută să vă cunoasteti mai bine propria afacere si sa vedeti cu mai multă claritate oportunitatile si strategiile pe care trebuie sa le puneti in aplicare. Daca nu aveti deja un plan de afaceri pentru firma dumneavoastra ar fi cazul sa va faceti unul urmand modelul de mai sus.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

42


PLAN DE AFACERI (MODEL) 1. Informatii administrative Data infiintarii intreprinderii Numar de angajati Bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara Cifra de afaceri Profit Net Pierderi Procentul din capital social detinut de actionari privati romani. Procentul de capital social detinut de _ actionari privati inregistrati in statele membre UE si / sau statele beneficiare Phare. Procentul din capitalul social al _ solicitantului si / sau drepturile de vot detinute de intreprinderi, de orice nationalitate, care au mai mult de 50 de angajati. Procentul din capital social si / sau din _ drepturile de vot detinute de solicintant, in intreprinderi care au mai mult de 50 de angajati.

Asociati & actionari cu drept de vot:

Persoane fizice

Adresa & nr. de tel

Nationalitate

Actiuni (%)

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

43


Persoane juridice in care Solicitantul are actini si / sau drept de vot: Numele complet

Tipul

Adresa & nr. de tel, nr. de inregistrare, cod fiscal

Numar de angajati

Nationalita te

Actiuni detinute de solicitant (%)

2. PREZENTAREA AFACERII:

Consultant 3/6/03 17:34 Eliminato:

2.1. Istoricul intreprinderii 2.2. Domeniul principal de activitate cod CAEN Data inceperii activitatii 2.3

Numar de angajati pe categorii (productiv, vanzari, administrativ, auxiliar):

In prezent: Nr. total de angajati din care:

Total

Consultant 5/6/03 13:42 Eliminato:

Cu contract de munca pe perioada nedeterminata

Cu contract de munca pe perioada determinata sau de colaborare

Direct productiv Indirect productiv Total 3. DESCRIEREA PROIECTULUI INVESTITIA: Serviciile de consultanta: 3.1 Suma investitiei (total): 3.2 Tipul investitiei

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

44


3.3 Descrierea schimbarilor in procesul tehnologic dupa implementarea investitiei planificate 3.4. Infrastructura cadru a proiectului: a) Locatie, suprafata, vechimea si calitatea cladirilor ce au legatura cu investitia (fabrici, depozite, birouri, magazine); statutul legal al cladirilor si al terenurilor; b) dotarea cu utilitatile relevante 3.5. Modificari ale cladirilor si ale utilitatilor necesare proiectului:

4. PIATA 4.1. Analiza clientilor 4.2. Analiza furnizorilor 4.3. Concurenta

Consultant 6/6/03 15:11 Eliminato:

5. STRATEGIA DE PIATA 5.1. Produse/ servicii livrate prin proiect- calitate, cantitate si durata a productiei 5.2. Sistemul actual si cel prevazut de distributie / livrare

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

45


5.3. Activitati de promovare a vanzarilor 5.4. Nivelul pretului 6. SCHIMBARI IN STRUCTURA FORTEI DE MUNCA SI BENEFICIILE SOCIALE 6.1 Locuri permanente de munca nou create (numarul mediu anual): 6.2. Modificari in structura personalului, calificarile si capacitatile disponibile in intreprindere; care va fi strategia de recrutare a personalului in urma implementrii proiectului? 6.3. Modificari in Sistemul de Asigurare a Calitatii si in proceduri; standarde si certificari ce vor fi dobandite prin proiect; 7. ASPECTE LEGALE ŞI DE MEDIU 8. PREVIZIUNI FINANCIARE 8.1 Enumerati produsele si serviciile ca un procent din venitul curent si dupa terminarea proiectului, standarde de calitate (daca exista) a produselor / serviciilor, si procentul de produse/ servicii exportate: 8.2. Vânzarile estimate pentru urmatorii 3 ani pentru produsele si serviciile rezultate din proiect (euro): 9. PRESUPUNERI ECONOMICE: 10. INDICATORI DE PERFORMANTA 11. CURRICULUM VITAE

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

46


STUDIU DE FEZABILITATE (MODEL) - S.C. ELVIAL S.R.L. A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Denumirea firmei: S.C.ELVIA S.R.L. 2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: 3. Cod fiscal / Cod unic de înregistrare: 4. Forma juridică de constituire: societate cu raspundere limitata 5. Adresă, telefon, fax de la  Sediul social:  Punct de lucru –  Punct de lucru – 6. Tipul activităţii principale actuale si codul CAEN:  Comert cu amanuntul, in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun  Fabricarea produselor de morarit  Cafenele si baruri fara spectacole 7. Tipul activităţii noi (aferente investiţiei, dacă este cazul): 8. Natura capitalului (stat, particular, străin, mixt): particular 9. Capitalul social la data solicitării creditului: XXXX mii lei 10. Asociaţi, acţionari principali la data solicitării creditului Asociaţi / Acţionari Persoane fizice Adresa completa, nr. Aport la telefon capitalul social (%) 50% 50% Total 100%

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

47


11. Date financiare (se vor anexa balanţele de verificare pe ultimii 3 ani şi ultima lună încheiată) mii lei Indicator Cifra de afaceri Rezultatul exploatării Rezultatul brut Rata profitului net la cifra de afaceri Ponderea datoriilor totale in total pasiv B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI B.1. CONDUCEREA Funcţia Nume actuală* prenume Administrator Administrator

şi Studii

Experienţa profesională -

B.2. PERSONALUL Numărul şi structura personalului la data solicitării creditului: Categoria de personal Total, din care: Conducere TESA Muncitori – total, din care: - direct productivi - indirect productivi

Număr 4 2 2 2 -

Pondere 100% 50% 50%

Organigrama

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

48


S.C. ELVIAL S.R.L.

ADMINISTRATOR

DEPARTAMENT FINANCIAR - CONTABIL

DEPARTAMENT COMERCIAL

C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE C.1. Scurt istoric Firma si-a inceput activitatea in anul 1995 avand ca activitate principala comertul cu produse alimentare, comercializand in principal: zahar, ulei, otet, paine, conserve, dulciuri, bauturi racoritoare, bauturi alcoolice, etc.. De asemenea in acelasi an societatea a deschis si un bar avand ca principali clienti populatia din comuna XXX, judetul Galati. In 15 noiembrie 2002 societatea si-a deschis 2 puncte de lucru:  Punct de lucru –XX;  Punct de lucru –ZZ; De asemenea in data de 15.04.2005 S.C.ELVIAL I S.R.L. si-a mai deschis un punct de lucru in comuna XXX, judetul Galati, intentionand sa comercializeze materiale de constructii. Prin prezentul proiect de investitie, societatea intentioneaza sa deschida o brutarie, achizitionand urmatoarele: -

un cuptor de coacere pe vatra in sistem cu tuburi anulare;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

49


-

banda incarcare cuptor – 18 buc.;

-

carucior transport benzi incarcare cuptor- 2 buc.;

-

dispozitiv pentru producere si urmarire a umiditatii si temparaturii in camera de dospire confectionata de client – 1 buc.;

-

ACE – dedurizator apa – 1 buc.;

Societatea are in prezent achizitionate 2 malaxoare de inox, masa de modelare, dulap pentru dospit. Spatiul unde se va desfasura aceasta activitate se afla situat in comuna XXX, judetul Galati si este in suprafata totala de 200 mp. C.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii S.C. ELVIAL S.R.L. are ca principali benefiaciari ai produselor comercializate persoanele fizice din comunele XXX şi ZZZ, judetul Galati. Produsele cu desfacerea cea mai mare sunt prezentate in tabelele de mai jos: NR. 1 2 3

PRODUS

Pondere in cifra de afaceri (%)

Produse alimentare comercializate prin magazin 40% Activitatea de bar 40% Activitatea de morarit (faina alba si malai) 20%

C.3. Piaţa 3.1. Prezentarea evoluţiei cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani: S.C. ELVIAL S.R.L. are ca obiecte principale de activitate:   

Comert cu amanuntul, in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun –. Fabricarea produselor de morarit – Cafenele si baruri fara spectacole –

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

50


Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 3 ani este prezentata in tabelul urmator: An 2005

An 2006

An 2007

Cifra de afaceri 437.763 Venituri din 401.860 vanzarea marfurilor Productia vanduta 35.903

432.885 365.461

249.706 211.891

Mii lei An curent (2007) luna aprilie 127.227 85.210

67.424

37.815

42.017

Indicator

3.2. Principalii clienţi actuali: Nr.crt. CLIENTI 1.

Persoane fizice din comuna xxx

2.

Persoane fizice din comuna xxx

3.

Persoane fizice din comuna xxx

PRODUSE Produse alimentare comercializate prin magazin Activitatea de bar Activitatea de morarit (faina alba si malai)

3.5. Principalii concurenţi actuali: Pentru activitatea de comert cu produse alimentare principalii concurenti sunt: S.C. SSS S.R.L. si S.C. WWW SRL. Pentru activitatea de bar singurul concurent din XXX este S.C. BBB S.R.L. Pentru activitatea de morarit (faina alba si malai) nu exista concurenta pe pietele din XXX şi ZZZ. 3.6. Principalii furnizori de marfuri: Nr. crt.

FURNIZORI

PRODUS

1.

S.C. QQQ S.R.L. Tecuci

produse alimentare

% din total cheltuieli 40%

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

51


2.

S.C. KKK S.R.L. Galati

3.

S.C. FFF Galati

4.

S.C. LLL S.R.L. Tecuci

bauturi alcoolice 20% bauturi racoritoare, 20% bere produse alimentare 20%

Consumul lunar de marfuri – pentru activitatea actuala: 16.807 mii lei. C.4. Capacitatea tehnică actuală 4.1. Descrierea sumară a procesului/ fluxului tehnologic actual, a activităţilor necesare realizării produselor/ serviciilor. Pentru activitatea de morarit fluxul tehnologic consta in urmatoarele etape:  cantarirea porumbului si a graului de catre morar; introducerea lor in cosul de alimentare;  macinatul cerealelor;  colectarea malaiului si a fainei albe;  ambalarea lor in saci;  cantarirea malaiului si a fainei albe;  depozitarea cerealelor rezultate din uium. 4.2. Regimul de lucru actual (nr. zile/an, nr. schimburi/zi, nr. ore/schimb).: In prezent regimul de lucru este un schimb/zi, cate 8 ore/schimb, 5 zile/saptamana. 4.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor, aflate în proprietatea agentului economic: Principalele mijloace fixe aflate in proprietatea firmei: Cod grupa 21 21 21

Cod clasificare 2131 2131 2131

Denumire mijloc fix Combina Tractor Presa ulei

Valoare (mii lei) 79.511.261 5.132.442 133.733.340

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

52


21 TOTAL

2133

Camion

56.836.660 320.213.703

Mijloacele fixe sunt la valoarea ramasa la data de 30.04.2005.

D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE SOLICITĂ CREDITUL D.1. Proiectul de investiţie 1.1 Scopul proiectului de investiţii: prin acest proiect de investitie societatea intentioneaza sa deschida o brutarie. Spatiul unde se va desfasura aceasta activitate se afla situat in comuna XXX, judetul Galati si este in suprafata totala de 200 mp. 1.2 Descrierea proiectului de investiţii (de exemplu: achiziţie şi/sau amenajare teren, infrastructură, achiziţie/renovare/adaptare clădiri, achiziţie/adaptare/modernizare şi montare echipamente etc.): Prin acest proiect de investitie societatea intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele:  cuptor cu coacere pe vatra in sistem cu tuburi anulare, avand 3 camere de coacere si 3 usi/camera – 1 buc.; - produse procesate: paine, produse de panificatie cu greutatea intre 0,1-2 kg/buc.; - suprafata de coacere:cca. 8,9 mp; - dimensiuni camera coacere: 1600 x 1860 mm(LxI); - inaltimea utila camera de coacere: 200 mm; - dimensiuni gabarit: 2870 x 2460 x 2200 mm (LxIxh); - putere caloarica necesara coacerii: 70.000 Kcal/h; - putere instalata: 1,2 kw/380 V; - greutate echipament: 8.500 kg.  banda de incarcare cuptor – 18 buc. - dimensiuni: 580 x 2000 mm (l x L);  carucior transportat benzi pentru incarcare cuptor – 2 buc.;  dispozitiv pentru producerea si urmarirea temperaturii si umiditatii in camera de dospire - 1 buc. - putere instalata: 6 kw/380 V.  dedurizator apa – 1 buc. - debit maxim: 1500 l/h.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

53


1.3 Valoarea totală a investiţiei Nr. crt. 1. 2 3 4

2.

Elementul de finantat

Valoare USD Cuptor cu coacere pe vatra 25.438 in sistem cu tuburi anulare1 buc. Banda de incarcare cuptor 3.785 - 18 buc.; Carucior de transportat 915 benzi pentru incarcare cuptor – 2 buc Dispozitiv pentru 3.031 producerea si urmarirea temperaturii si umiditatii in camera de dospire - 1 buc Dedurizator apa – 1 buc 2.202 Cladire brutarie - existenta 47.817 Total 83.188

– Aport propriu - Credit - USD USD 4.945 20.493 3.785

0

915

0

3.031

0

2.202 47.817 62.695

0 0 20.493

In calcule s-a considerat o rata de schimb Euro/USD = 1,237 si un curs de 29,278 lei/USD si 36,217 Lei/Euro. Pentru fundamentarea valorii investiţiei anexam: 

contractul cu furnizorul;

1.5 Graficul de realizare a proiectului de investiţie Activităţi proiect

Luna Iunie Luna Iulie Luna 2005 2005 August 2005

Aprobare credit Achizitionare cuptor

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

54


Achizitionare benzi de incarcat cuptor Achizitionare carucior de transportat benzi Achizitionare dispozitiv pentru producerea si urmarirea temperaturii si umiditatii Achizitionare dedurizator apa Demarare activitate D.2. Planul de finanţare Sursele de finanţare ale investiţiei se asigură din:

Surse proprii Credit Alte surse TOTAL

Suma USD 62.695 20.493 -

% 75,37% 24,63% 100%

Estimam urmatoarele conditii de creditare.: CONDITII DE CREDITARE Suma creditata (Usd) : Rata anualå a dobanzii (%) : Termen creditare (ani) : Numarul lunilor de gratie sold creditor : Rata de rambursat calculata:

Valori 20.493 8,5 % 5 3 359,5

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

55


Graficul de rambursare al creditului este prezentat in anexe. D.3. Produsele/ serviciile noi (aferente investiţiei): Prin proiectul de investitie societatea intentioneaza sa deschida o brutarie in comuna XXX, judetul Galati. In prezent in comuna XXX nu exista o brutarie, painea fiind adusa de la Tecuci. Aceasta investitie ne ajuta sa asiguram painea necesara in comuna XXX precum si in comunele invecinate, care nu au brutarii (comuna ZZZ jud. Galati, comuna AAA jud. Vrancea si comuna JJJ jud. Galati). Dl. Ioan administratorul S.C. ELVITL S.R.L. detine un spatiu de productie, care a fost brutarie la data achizitionarii. S-a incheiat contractul de comodat nr 1. din data 30.04.2005, prin care administratorul societatii, dl. Ioan pune la dispozitia societatii spatiul de productie in suprafata totala de 200 mp.

NR.

PRODUS

1

Paine

Cantitate /an 576.679 buc.

Gramaj

280 grame/buc.

Pret unitar (fara TVA) - Lei 3.782

D.4. Piaţa: 4.1. Descrierea segmentelor de piaţa cărora li se adresează produsele / serviciile noi Produsele S.C. ELVIAL S.R.L. se adreseaza industriei alimentare. 4.2. Clienţi potenţiali interni şi / sau externi Principalii potentiali clienti sunt populatia din localitatea xxx jud. Galati, VVV jud. Galati, etc. 4.3. Principalii concurenţi interni şi / sau externi

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

56


In prezent in comuna XXX nu exista o brutarie, painea fiind adusa de la Tecuci. D.5. Programul de vanzari

NR.

PRODUS

1

Paine

Pret unitar Venituri totale Venituri (fara TVA) anuale (fara totale - Lei TVA) anuale - Lei (fara TVA) USD

Cantitate /an

Gramaj

576.679 buc.

280 3.782 grame/buc.

2.180.999.978

74.492,8

Venituri prognozate din vanzari marfuri in primul an – 8.180,2 USD Cifra de afaceri prognozata in anul 1 – 82.673 USD In calcule s-a considerat o rata de schimb Euro/USD = 1,237 si un curs de 29.278 lei/USD si 36.217 Lei/Euro. Proiecţia cifrei de afaceri a societăţii pentru următorii 5 ani este următoarea:

Cifra de afaceri

An 1

An 2

An 3

An 4

Usd An 5

82.673

83.086

83.502

83.919

84.339

D.6. Strategia de promovare pentru noile produse / servicii: Pentru promovarea imaginii societatii vor fi realizate urmatoarele: -

participare la targuri si expozitii;

-

realizarea de pliante si brosuri promotionale;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

57


-

inscrierea in publicatii specializate in promovarea imaginii firmei, distribuite la nivel local si national (Pagini Galatene, Pagini Nationale).

D.7. Capacitatea tehnică aferentă proiectului 7.1. Amplasamentul agentului economic şi asigurarea cu utilităţi: Spatiul unde se va desfasura aceasta activitate se afla situat in comuna XXX, judetul Galati si este in suprafata totala de 200 mp. Acesta este dotat cu toate utilitatile necesare desfasurarii procesului de productie in conditii optime. 7.2. Descrierea sumară a procesului / fluxului tehnologic nou, a ansamblului activităţilor necesare realizării produselor / serviciilor.

Principalele faze ale fluxului tehnologic nou: materia prima

cernere

materiale auxiliare: drojdie, sare, amelioratori

malaxare

modelare

dospire Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 2007-2013 Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20

coacere

produs finit

58


7.3. Regimul de lucru al noilor capacităţi (nr. zile/an, nr. schimburi pe zi, nr. ore/schimb).

Noul regim de lucru va fi de 1 schimb/zi, 8 ore/schimb, 7 zile/saptamana. D.8. Personalul 8.1.Numărul şi provenienţa personalului suplimentar. Prin implementarea acestui proiect de investitii se vor angaja 4 persoane, din care: - 1 cocator; - 2 modelatori; - 1 sofer; 8.2. Calificarea forţei de muncă, program de pregătire a forţei de muncă aferente proiectului de investitii Calificarea fortei de munca nou angajate nu va fi necesara, intrucat societatea va angaja persoane deja calificate. 8.3. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul. Usd

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

59


Cheltuieli

de An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

82.239

6.365

6.492

6.622

6.754

2.075

2.116 2.158

2.201

2.246

8.650

8.823

9.000

personal Cheltuieli

cu

remuneraţiile personalului Cheltuieli privind asigurările protecţia socială

şi

Cheltuieli

cu 8.314

8.481

personalul total

8.4. Numărul şi structura personalului după implementarea proiectului: Categoria de personal Total, din care: Conducere TESA Muncitori – total, din care: - direct productivi - indirect productivi

Număr 8 2 6 6 -

Pondere 100% 25% 75%

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

60


D.9. Materii prime şi utilităţi 9.1. Furnizorii de materii prime necesare derulării proiectului de investiţie:

NR.

MATERIA PRIMA

U.M.

CANTITATE/ AN

PRET UNITAR VALOARE/ AN (LEI) (LEI)

1 2 3 4

Faina Drojdie Ameliorator Sare

Kg. pachete Kg. Kg.

144.360 1.574 72 142.5

6.723 15.000 14.000 3.000

970.532.280 23.610.000 1.008.000 427.500

TOTAL/AN: 995.577.780 LEI, reprezentand 34.004,3 USD In calcule s-a considerat o rata de schimb Euro/USD = 1,237 si un curs de 29.278 lei/USD si 36.217 Lei/Euro.

9.2. Modul de asigurare cu utilităţi (energie, apa, abur etc.). Spatiul de productie este racordat la reteaua de curent electric, la sursa de apa si canalizare. Cheltuielile cu utilitatile previzionate An 1 Cheltuieli cu 1.653.5 energia şi apa

An 2

An 3

An 4

1661.7

1670.0

1.678.4

Usd An 5 1.686.8

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

61


D.10. Prezentarea echipei de implementare a proiectului Managementul proiectului va fi realizat de catre conducerea societatii prin cei doi administratori. Ei vor supraveghea indeplinirea fazelor prevazute in proiect, vor compara nivelele principalilor indicatori prevazuti in proiect cu cei realizati. De asemenea se vor ocupa de achizitionarea cuptorului si de punerea lui in functiune si vor raspunde de selectarea si angajarea noului personal. D.11. Influenţe asupra mediului Nu există o influenţă negativă asupra mediului ambiant. La elaborarea proiectului s-a avut în vedere protejarea mediului înconjurător cu respectarea Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995 republicată în 2000. Vor fi respectate toate standardele şi normativele în vigoare D.12. Calculul amortizării investiţiilor Amortizarea investiţiei se va calcula ţinând cont de legislaţia în vigoare: - Legea nr.15/24.03.1994 Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; - Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe; Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele pentru anul 2004 au fost de 1.040.987 mii lei. Cheltuielile cu amortizarile previzionate An 1 Cheltuieli cu 4.385 amortizarile

An 2

An 3

An 4

4.644

4.644

4.644

Usd An 5 4.173

D.13. Politica stocurilor de materiale In ceea ce priveste politica stocurilor, S.C. ELVIAL S.R.L. utilizeaza pentru inregistrarea stocurilor metoda inventarului intermitent. In acest caz conturile inregistreaza numai stocurile de valori materiale si productie in curs de executie.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

62


Astfel, la inchiderea exercitiului financiar, in debitul conturilor se inregistreaza stocurile de la sfarsitul perioadei, determinate prin inventariere, iar la deschiderea exercitiului, in credit, stocurile de la inceputul perioadei preluate in categoria cheltuielilor pentru perioada urmatoare de gestiune, in cazul materiilor prime si materialelor, si ca venituri, in cazul productiei in curs. Societatea urmareste existenta permanenta a unui stoc optim de materii prime si materiale care sa-i permita desfasurarea in bune conditii a activitatii in orice situatie. D.14. Strategia activităţii viitoare

14.1. Obiectivele strategice Obiectivul strategic al S.C. ELVIAL S.R.L. pentru anii urmatori este imbunatatirea activitatii firmei, cresterea competitivitatii produselor realizate, imbunatatirea productivitatii muncii. Firma se va concentra asupra obtinerii unor performante superioare in ceea ce priveste avantajele oferite clientilor sai. 14.2. Măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor Societatea va realiza în următorii ani o retehnologizare prin dotarea cu echipamente performante de ultimă generaţie astfel încât să facă faţă cu succes concurenţei. D.15. ANALIZA FINANCIARĂ ŞI ECONOMICĂ A STUDIULUI DE FEZABILITATE 15.1. Scurt diagnostic economico-financiar 15.1.1. Analiza veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor

Venituri din exploatare Cheltuieli pentru exploatare

31.12.2003 536.010 509.095

31.12.2004 432.885 579.012

31.12.2005 929.820 382.055

mii lei 30.04.2006 127.227 116.109

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

63


Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri excepţionale Cheltuieli excepţionale Venituri totale Cheltuieli totale Profit net

26.915 18 1.341 0 0 536.028 510.436 19.028

0 3 2.281 0 3.000 432.888 584.293 - 157.950

547.765 3 1.346 0 0 929.823 383.401 542.674

11.118 2 285 0 0 127.229 116.394 7.834

Se constata o scadere a veniturilor din exploatare in anul 2003 cu 103.125 mii lei fata de anul 2002, si o crestere a acestora in anul 2004 cu 496.935 mii lei fata de anul 2003. Profitul net in anul 2002 a fost de 19.028 mii lei, in anul 2003 societatea a inregistrat o pierdere de 157.950 mii lei iar in 2004 s-a inregistrat un profit net in valoare de 542.674 mii lei. 15.1.2. Calculul indicatorilor economico-financiari Dinamica indicatorilor privind bonitatea S.C. ELVIAL S.R.L este prezentată în anexa Analiza activităţii trecute. Sunt prezentaţi următorii indicatori: - Soldurile intermediare de gestiune: marja comercială, producţia exerciţiului, valoarea adăugată, excedentul brut de exploatare, rezultatul exploatării, rezultatul curent înaintea impozitării, rezultatul excepţional, rezultatul net al exerciţiului, capacitatea de autofinanţare; - Structura financiară a întreprinderii: gradul de vechime al imobilizărilor, strategia de creştere internă, strategia de creştere externă; - Activitatea de exploatare a întreprinderii: credit pe termen mediu acordat clienţilor, credit pe termen mediu acordat de furnizori; - Solvabilitatea întreprinderii: rata de lichiditate redusă, rata de lichiditate generală, rata solvabilităţii pe termen lung; - Creşterea întreprinderii: Creşterea cifrei de afaceri / valoarea adăugată; - Rentabilitatea întreprinderii: rata de marjă, rentabilitatea financiară; - Studiul mijloacelor fixe: remunerarea factorului muncă, remunerarea factorului capital, remunerarea băncilor, remunerarea statului;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

64


-

Ratele de îndatorare: levierul (coeficientul total de îndatorare), rata independenţei financiare;

15.2. Evaluarea activităţii viitoare 15.2.1. Proiecţia contului de rezultate 15.2.1.1. Proiecţia veniturilor pe activităţi (exploatare, financiară şi excepţională) Proiecţia veniturilor societăţii pentru următorii 5 ani este următoarea:

An 1 Venituri din exploatare 82.673.0 Venituri financiare 30,9 Venituri totale 82.703,9

An 2

An 3

An 4

Usd An 5

83.086.4 35,0 83.121,4

83.501.8 37,0 83.538,8

83.919.3 39,0 83.958,3

84.338.9 42,0 84.380,9

15.2.1.2. Proiecţia cheltuielilor pe activităţi 15.2.1.2.1. Prognoza cheltuielilor de exploatare A se vedea analiza financiară. 15.2.1.2.2. Prognoza cheltuielilor financiare Proiecţia cheltuielilor financiare ale societăţii pentru următorii 5 ani este următoarea:

Cheltuieli

An 1 1.704,0

An 2 1.353,8

An 3 991,1

An 4 627.4

An 5 263,6

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

65


financiare 15.2.1.3. Prognoza profiturilor şi politica de dividende Proiecţia profiturilor societăţii pentru următorii 5 ani este următoarea: An 1 23.400,0 20918,9

Rezultat brut Rezultat net

An 2 23.497,4 21003,8

An 3 23.860,8 21.354,6

An 4 24.221,6 21.702,8

Usd An 5 25.050,6 22.519,2

15.2.2. Proiecţia necesarului de fond de rulment A se vedea analiza financiară. 15.2.3. Proiecţia bilanţului simplificat A se vedea analiza financiară. 15.2.4. Proiecţia fluxurilor de numerar A se vedea analiza financiară. 15.2.5. Calcului indicatorilor de eficienţă a investiţiei 15.2.5.1. Determinarea venitului net actualizat Valoarea netă actualizată este de 98.423 Usd. Rata de actualizare: 9% 15.2.5.2. Calculul ratei interne de rentabilitate RIR = 64,21%

15.2.5.3. Calculul şi analiza pragului de rentabilitate

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

66


15.2.5.4. Calculul indicatorilor de solvabilitate şi lichiditate, gestiune şi rentabilitate A se vedea analiza financiară. D.16. CONCLUZIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE În urma analizării tuturor aspectelor tehnice, de piaţă, economice şi financiare, se poate concluziona că proiectul prezentat este viabil, asigurând îndeplinirea contractelor angajate până în prezent şi a contractelor viitoare, pe parcursul derulării creditului.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

67

General management-Instrumente operative pentru start-up-uri  

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Lector: Loretta En...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you