Page 1

58-61 (Agro_5/11)

21.4.11

11:03

Page 58

Fot. Fabijaƒski

T e s t

Dwa systemy za∏adunku /¸adowarki Weidemann/ PrzyjrzeliÊmy si´ dwóm rozwiàzaniom firmy Weidemann, które mogà uczyniç prac´ w gospodarstwie l˝ejszà. Naprzeciw siebie stanà∏ tradycyjny hoftrac, czyli ∏adowarka przegubowa, oraz noÊnik teleskopowy.

J

u˝ chyba ka˝dy rolnik czy w∏aÊciciel gospodarstwa zetknà∏ si´ z problemem znalezienia pracowników do wykonania dorywczych prac, które nie wymagajà wysokich kwalifikacji, ale przede wszystkim ch´ci do roboty. Równie˝ zmiana technologii produkcji i jej intensyfikacja powoli, ale zdecydowanie zmuszajà do poszukiwania nowych rozwiàzaƒ. W Europie Zachodniej rozwiàzaniem okaza∏y si´ w pewnym stopniu ma∏e zwinne ∏adowarki przegubowe, które bardzo skutecznie radzà sobie nie tyle z brakiem ràk do pracy w rolnictwie, co z wysokimi jej kosztami. Polscy rolnicy na wzór swoich zachodnich sàsiadów inwestujà w takie maszyny. Pojawia si´ jednak problem z wyborem, gdy obok tradycyjnych ma∏ych ∏adowarek przegubowych sà „zminiaturyzowane” ∏adowarki teleskopowe, zwane równie˝ noÊnikami teleskopowymi, które – choç niewielkich wymiarów – ró˝nià si´ przeznaczeniem.

58

AGROmechanika

5/2011

¸adowarka T4512 wyposa˝ona jest w 3-cylindrowy silnik Yanmar o mocy 22,6 kW, do którego mo˝na si´ dostaç po ca∏kowitym zdj´ciu pokrywy. Wszystkie punkty kontrolne, takie jak: wskaênik oleju, p∏ynu ch∏odzàcego czy filtr powietrza, sà ∏atwo dost´pne. Uwagi mo˝na mieç do schowanego g∏´boko akumulatora oraz wy∏àcznika pràdu, którego u˝ycie zmusza nas ka˝dorazowo do zdj´cia os∏ony.

Hoftrac czy mini∏adowarka teleskopowa Pomimo bardzo podobnych rozmiarów tradycyjna ∏adowarka przegubowa i noÊnik teleskopowy ró˝nià si´ charakterystykà pracy. Zaprezentujemy wady i zalety dwóch systemów za∏adunku, których reprezentantami b´dà: ∏adowarka przegubowa Weidemann 1240 CX35 oraz noÊnik teleskopowy Weidemann T4512 CC35. Obie maszyny testowaliÊmy w wersjach podstawowych. Nie b´dziemy porównywaç ich bezpoÊrednich parametrów technicznych, ale przydatnoÊç do pracy w okreÊlonych warunkach.

Tradycyjny przegubowiec Po przepracowaniu kilkudziesi´ciu godzin ∏adowarkà 1240 mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e jest ona w stanie zaspokoiç potrzeby Êredniej wielkoÊci gospodarstwa hodowlanego. Testowany

¸adowarka T4512 ma cztery ko∏a skr´tne. Nisko umiejscowiony punkt ci´˝koÊci, du˝y rozstaw osi oraz szerokie opony (opcja) dajà gwarancj´ stabilnoÊci maszyny.

¸adowarki przegubowe dzi´ki zastosowanemu przegubowi sà bardziej zwrotne, ale mniej stabilne. Wewn´trzny promieƒ skr´tu w modelu 1240 wynosi 762 mm. W celu poprawy bezpieczeƒstwa i podniesienia komfortu pracy przy przegubie znajdujà si´ odbojniki z gumowà koƒcówkà.


58-61 (Agro_5/11)

21.4.11

11:04

Page 59

T e s t

przez nas model to typowy Êredniak w gamie firmy Weidemann. Czterocylindrowy silnik Perkinsa o mocy 26,4 kW przy 2800 obr./min pozwala na swobodnà prac´ przy transporcie bel sianokiszonki czy usuwaniu obornika. Hydrostatyczny nap´d ma wystarczajàcà moc, aby poruszaç si´ z ∏adunkiem po nieutwardzonym, grzàskim terenie. Dost´pny jest jeden zakres szybkoÊci, który umo˝liwia jazd´ w zakresie 0–13 km/h. To powinno wystarczyç do poruszania si´ w obr´bie gospodarstwa. Nie mieliÊmy równie˝ uwag do obs∏ugi wysi´gnika, który sterowany jest d˝ojstikiem. Dodatkowa funkcja osprz´tu, np. krokodyl lub chwytak do bel, obs∏ugiwany jest przez dêwigni´ z boku, która po przestawieniu zaworu s∏u˝y tak˝e do ryglowania osprz´tu. ¸adowarka 1240 pozwala na unoszenie ∏adunków o masie ponad tony na wysokoÊç prawie 2 m (ci´˝ar wywrotu szufli maszyny wyprostowanej wynosi 1151 kg). W przypadku sk∏adowania bel s∏omy istnieje mo˝liwoÊç zastosowania adapteru, który dodatkowo zwi´kszy wysokoÊç podnoszenia o kilkadziesiàt centymetrów. Najwi´ksze zastrze˝enia mo˝na mieç do zwi´kszonej wysokoÊci maszyny, a to z powodu przepisów bezpieczeƒstwa. Obecne wymogi nak∏adajà obowiàzek stosowania klatki bezpieczeƒstwa z daszkiem ochronnym. WysokoÊç maszyny wzrasta w tej sytuacji do ponad 2,17 m, co w przypadku starego budownictwa stwarza problem z wjechaniem w ni˝sze zabudowania. Rozwiàzaniem tego problemu mo˝e byç dach w systemie EPS (easy protection system), umo˝liwiajàcy sk∏adanie go w zale˝noÊci od panujàcych warunków pracy.

Miniaturowa ∏adowarka ¸adowarka, a w∏aÊciwie noÊnik, teleskopowa T4512 to prawdziwa mi-

1

2

3

1) W modelu 1240 zastosowano 4-cylindrowy Perkins o mocy 24,6 kW. Po otworzeniu pokrywy silnika, codzienne punkty kontrolne znajdujà si´ w zasi´gu r´ki. ˚eby dostaç si´ do ca∏ego silnika, trzeba otworzyç pod∏og´ z siedziskiem dla operatora. 2) Bezpieczniki sà „pod r´kà”, w kolumnie kierownicy. 4) Wy∏àcznik pràdu znajduje si´ pod siedzeniem.

2 1

4

4

3

1) NoÊnik T4512 ma kabin´, która – podobnie jak ca∏a maszyna – nie grzeszy wielkoÊcià. 2) Dêwignie no˝ne hamulca i gazu umieszczone sà na pionowej Êcianie i bynajmniej nie podnoszà komfortu pracy. 3) Model 1240 wyposa˝ony jest w ramk´ ochronnà z zabezpieczeniem bocznym. W przypadku tego rozwiàzania wzrost operatora nie stanowi problemu, bo iloÊç miejsca jest wystarczajàca, aby zajàç wygodnà pozycj´. 4) W obydwu maszynach zainstalowano przezroczysty daszek, który u∏atwia obserwacj´ uniesionego wysi´gnika.

niaturka wÊród tego typu maszyn. WysokoÊç nad kabinà wynosi mniej ni˝ 2 m. Nap´dza jà 3-cylindrowy silnik Yanmar o mocy tylko 22,6 kW. I pomimo ˝e nie odczuliÊmy tej niewielkiej mocy w funkcjonowaniu hydrauliki, maszyna mia∏a problemy w poruszaniu si´ poza utwardzonym terenem podczas transportu bel. Taki zestaw (∏adowarka, chwytak, bela sianokiszonki i operator) wa˝y∏ ponad 3 tony – jak na takie maleƒstwo to du˝o! Da∏o si´ to odczuç równie˝ przy za∏adunku obornika, kiedy to po dojechaniu do pryzmy ∏adowarka stawa∏a i nie mog∏a si´ g∏´biej wbiç wid∏ami w pryzm´. Jest

to uboczny efekt niewielkich rozmiarów, które uniemo˝liwiajà zastosowanie wi´kszego silnika. Podczas przemieszczania po utwardzonej powierzchni problem ten znika∏ i mo˝na by∏o swobodnie poruszaç si´ z zakresem pr´dkoÊci okreÊlonym jako „zajàc”, wed∏ug danych

AGROmechanika

5/2011

59


58-61 (Agro_5/11)

21.4.11

11:04

Page 60

T e s t

W przypadku najprostszych modeli ∏adowarek przegubowych ryglowanie osprz´tu wymaga przestawienia pozycji zaworu znajdujàcego si´ na wysi´gniku.

NoÊnik teleskopowy T4512 obs∏ugiwany jest d˝ojstikiem, na którym znajdujà si´ funkcje wysuwania ramienia, kierunku jazdy, unoszenia/opuszczania oraz pozycjonowania osprz´tu. Analogowy cyfrowy zegar wskazuje przepracowane motogodziny i stan paliwa. Zamontowano na nim wszystkie niezb´dne kontrolki, które zapalajà si´ podczas rozruchu (forma kontroli). W prawym górnym rogu przedniej szyby znajduje si´ wskaênik stabilizacji, czuwajàcy nad bezpieczeƒstwem pracy.

NoÊnik teleskopowy T4512, dzi´ki elektrozaworom, ogranicza proces zabezpieczania osprz´tu do obs∏ugi jednej dêwigni. W przypadku odbezpieczenia konieczne jest u˝ycie obu ràk do jednoczesnego naciskania prze∏àcznika i przestawiania dêwigni.

¸adowarka przegubowa 1240 ma jedynie prosty analogowy zegar z niezb´dnymi kontrolkami, wskaênikiem paliwa i licznikiem motogodzin. Sterowanie wysi´gnikiem oraz kierunkiem jazdy odbywa si´ za pomocà d˝ojstika.

producenta zakres pr´dkoÊci T4512 wynosi 0–20 km/h. Niewielkie rozmiary maszyny majà równie˝ negatywny wp∏yw na komfort pracy. W ∏adowarce siedzi si´ nisko, a roÊlejszemu operatorowi b´dzie

w niej na pewno ciasno. WidocznoÊç z prawej strony ogranicza rami´, a prawego tylnego ko∏a w ogóle nie widaç. Jest tak˝e g∏oÊno – deklarowane 101 dB to bardzo du˝o, ale jeÊli ma si´ z boku silnik pracujàcy wi´kszoÊç czasu na pe∏nych obrotach trzeba si´ do tego przyzwyczaiç.

¸adowarka przegubowa model 1240 to prosta maszyna o przeci´tnych parametrach technicznych, które pozwalajà na swobodnà prac´ w Êredniej wielkoÊci gospodarstwach hodowlanych. Newralgiczny punkt maszyny, jakim jest przegub, wymaga systematycznego smarowania. Jego stan mo˝na skontrolowaç, unoszàc gumowy ko∏nierz.

¸adowarka teleskopowa to propozycja dla gospodarstw, które b´dà wykorzystywa∏y jà do wysokiego sk∏adowania na ograniczonej przestrzeni, gdzie maszyny o wi´kszych rozmiarach nie zmieszczà si´. Elementem, który wymaga uwagi i kosztownego serwisowania, jest rami´ wysi´gnika.

60

AGROmechanika

5/2011

Mocnymi stronami modelu T4512 sà parametry pracy. Jak na takie gabaryty, uniesienie na wysuni´tym wysi´gniku 440 kg na wysokoÊç 4,3 m i 1200 kg na 3 m sà wartoÊciami zadowalajàcymi.

Podsumowanie Majàc do dyspozycji dwie maszyny niewielkich rozmiarów i mocy ∏atwo dojÊç do wniosku, ˝e ∏adowarka przegubowa 1240 lepiej poradzi sobie w gospodartwach hodowlanych (stare budownictwo, nieutwardzony teren) ani˝eli ma∏y noÊnik teleskopowy T4512, który zosta∏ stworzony do bardziej „cywilizowanych” prac w gospodarstwach ogrodniczych, kurnikach czy gospodarstwach sadowniczych. Jego koronny argument, czyli praca wysi´gnika na wysokoÊci 4,3 m, wi´cej kosztuje nie tylko w chwili samego zakupu, ale tak˝e podczas serwisowania wysi´gnika. Mo˝e zatem warto rozwa˝yç zakup tradycyjnego hoftraca, a sporadyczne sk∏adowanie na wysokoÊci powy˝ej 4 m wykonaç us∏ugowo. ■ tf

Systemy zaladunku  

Systemy zaladunku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you