Page 1

TV Program Proposal for

The COMPANY’s PROFILE Build Your Company's Profile on TV.

B ARCHHOUSE Y STUDIO 3/20 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 16 แขวง/เขตลาดพราว archhouse@gmail.com

กทม. 10230, 0840339127,


ชื่อรายการ: กลุมเปาหมาย: ผลิตรายการโดย: 

“The COMPANY’s PROFILE” บริษัทตางๆ รวมถึงผูประกอบการที่ตองการสรางโปรไฟลใหบริษัทเปนที่ รับรูในวงกวาง เพื่อเปดโอกาสทางการตลาดใหมๆ ใหแกบริษัท ARCH HOUSE STUDIO

ประเภท

ความยาว

CHANNEL

รูปแบบ

HYBRID PROGRAM

30 นาที (เนื้อรายการ 28 นาที, ชวงพัก 1 ชวง 1-2 นาที)

@ dESIGN Channel

VARIETY & REALLY  & DOCUMENTARY

BRIEF OUTLINE/บทคัดยอรายการ รายการ The COMPANY’s PROFILE เปนรายการที่จะชวยใหคุณไดเปดตัวบริษทั อยาง ยิ่งใหญ ดวยการนําเสนอเรื่องราวความเปนมาของบริษัท เพื่อสรางการรับรู และความเขาใจ ตอบริษัทใหดียิ่งขึ้น พรอมๆ กับการสรางภาพลักษณและแนวนโยบายของบริษัท ดวยการ เนนย้ําปรัชญา ความมุงมั่นในการประกอบกิจการนั้นๆ ...ไมวาบริษัทคุณจะเปนใคร ไมวา บริษัทคุณจะทําอะไร รายการ The COMPANY’s PROFILE จะชวยบริษัทของคุณเปดตัวอยาง ยิ่งใหญที่นี่ ...ที่ชอง @ dESIGN Channel หมายเหตุ: ความยาวของการดําเนินรายการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามเรื่องราวของแตละบริษัทตองการ


Marketing / แนวทางการตลาด รายการที่จะพาคุณไป

สืบเสาะเจาะทุกเรื่องราวของบริษัท

เดนๆ ดังๆ มาใหคุณไดรู... ไดเห็น... ไดเปน... “The COMPANY’s PROFILE”

มีบริษัทจดทะเบียนเปดใหมมากมายในทุกวันนี้ แตดวยความมากมายหลากหลายนั่นเอง จึง สงผลใหการแขงขันกันของแตละบริษัทสูงขึ้นเปนเงาตามตัว เพราะฉะนั้น จะเปนการดีแคไหน ถา คุณเปดบริษัทใหคน

ทั้งโลกไดรับรู? เพราะยิ่งมีคนรูจักคุณเยอะเทาไหร โอกาสทางการตลาด

ของคุณก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเทานั้น และยิ่งถาบริษัทของคุณมี company’s profile อยางสมบูรณแลว นั่นยิ่งสรางภาพลักษณและโอกาสทางการตลาดไดเปนอยางดี

และ

รายการนี้จะทําใหคุณ!!! รายการ “The COMPANY’s PROFILE” จะสรางแบรนดใหบริษัทของคุณไดอยางไร?

1. ดวยชองทางการออกอากาศผานทางชอง @ dESIGN Channel ที่จะทําใหผูชมทั่วประเทศไดเห็น บริษัทของคุณอยางตอเนื่อง 2. สรางภาพลักษณ และความเขาใจในบริษัท ดวยการเลาเรื่องเชิงสารคดี-สืบคนที่นาติดตาม 3. เผยใหเห็นถึงที่มา-ที่ไปของบริษัทในเชิง และสรางภาพลักษณในแบบ CSR ที่จะใหทั้งความรูและสาระบันเทิง ไปพรอมๆ กัน 4. ที่สําคัญ! นอกจากการออกอากาศตามปกติแลว ตัวรายการยังสามารถใชประกอบกับเอกสารการประชาสัมพันธ อื่นๆ หรือเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาไดอีกดวย เสมือนคุณไดโปรดักชั่น เฮาสถายทําไปในคราวเดียวกัน


Name & Logo

หมายเหตุ: โลโกนี้เปนแนวคิดแรกเริ่มในการออกแบบ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความคิดเห็นของทาง ชอง


ชวงเวลาในการดําเนินรายการ ชวงที่ 1 เวลา 14 นาที / The Vision

เปดรายการดวยผลิตภัณฑหรือบริการที่กอใหเกิดเปนบริษัทนั้นๆ เชน “บริษัท อะโกร มีเดีย จํากัด” ผูผลิตนิตยสารไลฟแอนดโฮม ก็จะเริ่มดวยเรื่องราวของนิตยสารที่เกี่ยวของกับชีวิตผูคน โดยพิธีกรจะ เลาเรื่องและพาเราสืบคนตามหาถึงที่มา-ที่ไป พรอมทั้งแนะนําบริษัทและผูกอตั้ง เพื่อใหเห็นถึงการตอสู ฟนฝา และวิสัยทัศนที่มุงมั่น ผูเกี่ยวของ: พิธีกร, เจาของบริษัท เทคนิคดานภาพ: เนนการใชอุปกรณเสริมในการถายทํา เชน จิ๊บหรือมินิเครน ในการถายภาพมุมกวางและมุมสูง หรือ ใชมินิดอลลี่ในการเคลื่อนไหวภาพ รวมถึงการใชภาพนิ่งและกราฟกที่ทันสมัยมาประกอบการเดินเรื่อง

TVC Break 1-1.30 นาที ชวงที่ 2 เวลา 14 นาที / The COMPANY

เจาะลึกบริษัท (เทาที่เจาของบริษัทอนุญาต) เพื่อใหเห็นถึงการทํางานที่ทุมเทของทีมงานที่มีสวน เกี่ยวของ เพื่อสรางความมั่นใจตอบริษัทนั้นๆ พรอมๆ กับรับรูถึงกระบวนการตางๆ ใน การทํางาน เชน ผูผลิตนิตยสารไลฟแอนดโฮม พิธีกรก็จะพาไปดูการทํางานของกองบรรณาธิการ เพื่อแสดงใหเห็นวา กวาจะไดหนังสือคุณภาพที่วางอยูบนแฝงแตละเลมนั้นจะตองทําอยางไร และก็ เชนเดียวกับบริษัทอื่นๆ

ซึ่งก็จะดําเนินรายการปรับเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑของบริษัทนั้นๆ

ผูเกี่ยวของ: พิธีกร, เจาของบริษัท หรือผูบริหาร และพนักงาน เทคนิคดานภาพ: ภาพเคลื่อนไหวในแนวนอนเนนการใชรางดอลลี่ขนาดเล็ก เพื่อใหภาพเกิดความนิ่มนวล ดูหรูหรา

ปดทายดวย Logo End Credit ขอบคุณผูสนับสนุนรายการ 30 วินาที


MOOD & TONE/รูปแบบสไตลรายการ รายการ THE COMPANY’S PROFILE จะมีรูปแบบที่ผสมผสานไมตายตัว หรือไมยึดติดที่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเฉพาะ โดยจะเปนการผสมผสานระหวาง “รูปแบบรายการ สารคดี” (DOCUMENTARY PROGRAM FORMAT) โดยจะเปนรายการกึ่งสารคดีกึ่ง บรรยายคนเดียวหรือมีพิธีกร ผสมผสานกับ “รูปแบบรายการสัมภาษณ” (INTERVIEW PROGRAM FORMAT) โดยจะเปนการสัมภาษณสั้นๆ เพื่อที่จะนําไปเปนสวนหนึ่งของ รายการเชิงสารคดี

โดยรายการ THE COMPANY’S PROFILE นั้นก็จะมีผูดําเนินรายการ ทําหนาที่เดินเรื่องและมีผูใหเสียงบรรยายรวมตลอดรายการ ซึ่งผูดําเนิน รายการอาจะปรากฏตัวตอนตนรายการ หรือตอนกลางและตอนสรุปรายการ เทาที่จําเปน นอกนั้นก็จะเปนภาพแสดงเรื่องราวหรือกระบวนการตางๆ ของแตละบริษัท ซึ่ง จะแตกตางไปในแตละตอน (ตามแนวคิดหรือจุดเดนของบริษัท) รวมไปถึงการ สัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อนําเขามาเสริมความคิดเห็นผูบรรยายได ใน กระบวนการตัดตอที่กระชับฉบับไว


B ARCHHOUSE Y STUDIO 3/20 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 16 แขวง/เขตลาดพราว archhouse@gmail.com

กทม. 10230, 0840339127,

tv proposal  
tv proposal  

tv proposal

Advertisement