Page 1

LEV V I ZI E R EIGEN KRACHT

4

ZORGZAME BUURTEN

8

SOCIAAL & INFORMEEL NETWERK

12

VANGNET

16

ALGEMEEN

19

L E V V I Z I E R i s e e n u i t g a v e v a n L E V g r o e p L e v e n & Ve r b i n d e n | a p r i l 2 0 1 6

ER, ons Voor u ligt LEV VIZI tvorm. Het jaarverslag in kran ikkelingen, biedt zicht op ontw tieven waar projecten en initia mee aan de LEVgroep in 2015 slag is geweest. u merken Al bladerend zult atisch zijn dat ar tikelen them en u veel geordend. We wens leesplezier!

‘Eigen kracht’, ‘zorgzame buurten’, ‘een sociaal en informeel netwerk’, ‘een vangnet’: wie de thema’s van dit jaarverslag beschouwt, proeft de ontwikkeling waar de zorg- en welzijnssector – en zeker ook LEVgroep - middenin zit. We kantelen. We buigen om naar een organisatie die midden in de wijk verbindingen legt en zelfredzaamheid van bewoners stimuleert. Vanuit de participatiegedachte leggen we de nadruk op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. Was de conclusie van het vorige jaarverslag dat ons richtingsgevoel in de wijken verbeterde, nu zijn we benieuwd naar de doorontwikkeling. Hoe stevig is de kanteling inmiddels verankerd? In onze organisatie, bij partijen waarmee we nauw(er) samenwerken en, niet in de laatste plaats, bij onze klanten? Traditiegetrouw gaan we met diverse LEV-collega’s om de tafel om het voorbije jaar tegen het licht te houden. Om een brede impressie te krijgen, zijn dat medewerkers uit ons hele werkgebied en met verschillende expertise. Aangeschoven zijn: • Maria Hendriks: LEV-netwerker Laarbeek • Farshad Ehtemam en Suzanne Bos: maatschappelijk werkers Asten-Someren • Marieke van den Hof: LEV-netwerker Deurne • Meta van Heugten: LEV-netwerker Gemert-Bakel • Steven Huijser: opbouw-/jongerenwerker Helmond Groot West • Liesbeth Schobers: maatschappelijk werker Nuenen

Met de beweging en bedoeling van de kanteling in het achterhoofd: hoe kijken jullie naar het afgelopen jaar? Maria: De wijkgerichte aanpak maakt mijn werk makkelijker. Ik ken klanten beter en ben meer bekend met het zorgaanbod. Zo raakte ik bij de opening van de mantelzorginloop in Beek en Donk in gesprek met een oudere man. Hij kon zijn kousen niet aan doen vanwege een schouderblessure. Zelf kwam hij niet tot het inroepen van hulp. Een seintje aan de wijkverpleegkundige en de zorg is nu geregeld. Steven: De focus op de wijk is duidelijk merkbaar, maar ontschotting is nog een aandachtspunt. Partijen kijken vaak nog naar binnen, terwijl hulpvragen samen moeten worden opgepakt.

Kanteling krijgt duidelijk gestalte

Kantelen doen we natuurlijk niet alleen. Hoe verloopt de samenwerking met andere organisaties? Meta: Ik ga als LEV-netwerker aan tafel met andere partijen en deel ervaringen die vers van de werkvloer komen. Omdat ik gemaakte afspraken direct na een overleg met collega’s communiceer, is de betrok- Feestelijke aftrap van het project ‘Met de voorleesexpress de wijk in’ kenheid groter. Marieke: Met wijkscans hebben we van MEE, wijkverpleegkundigen, Steven: Je merkt duidelijk krachtshet netwerk in 11 deelgebieden van opvoedondersteuners en LEVgroep verschil tussen wijken. Er zijn groesamen het pen bewoners die het heft in eigen Deurne inzichtesteunpunt Gui- handen nemen en leuke initiatieven lijk gemaakt en do. De spreek- ontwikkelen. Aan de andere kant speerpunten opWe kantelen. We uren worden staan mensen die vinden dat ze gesteld. Op babuigen om naar steeds druk- hoe dan ook recht hebben op prosis daarvan gaan een organisatie die ker bezocht. fessionele hulp. Daar kost de kanwe aan de slag. Dankzij de kor- teling meer tijd. Groot voordeel is midden in de wijk te lijntjes kun- Liesbeth: Naar aanleiding van Budat we weten wie verbindingen legt en nen we sneller rendag vroegen buurtbewoners of onze partners zelfredzaamheid van en gerichter ze ons pand mochten gebruiken. zijn en daardoor bewoners stimuleert. met vragen Zo ontstond een mooie basis voor heel snel kunnen van klanten samenwerking. De ondersteuning ingaan op hulpomgaan. meer aan de zijlijn loopt heel naof ondersteutuurlijk en voelt positief. ningsvragen. Liesbeth: In Nuenen werken men- Hoe krijgt de zorgzame buurt sen van MEE, GGZ, Wmo en LEV- gestalte? Wat merken klanten van de groep samen in het Centrum voor Meta: Een voorbeeld van de veran- veranderingen? Maatschappelijke Deelname. We dering die is ingezet, is de Zorgco- Marieke: Omdat je het formele én delen dezelfde visie. Het heeft echt öperatie Gemert (www.zorgcoope- informele netwerk goed kent, los meerwaarde dat we fysiek in één ratiegemert.nl), een burgerinitiatief je vragen uit de wijk nu anders op. ruimte werken. gericht op samenwerking van orga- Zo wilde een mevrouw, die vanuit Suzanne: In Asten runnen mensen nisaties en verenigingen op basis Rotterdam naar Deurne verhuisde, van hulp geven en krijgen zonder graag wegwijs worden gemaakt. winstoogmerk. Ze zijn tot de con- Vroeger was ik zelf op de fiets geclusie gekomen, dat er goedkopere sprongen, maar nu koppelde ik haar manieren zijn om een traplift te in- na contact met de Zorgcoöperatie stalleren of een rollator te regelen aan een dame uit het dorp. Dankdan via de Wmo. Ik vind het mooi zij kortere lijnen wordt één plus één om te zien dat er bewustwording drie! ontstaat en dat burgers zelf initia- Farshad: Toch werkt de kanteling tieven ontwikkelen. Daardoor kun- niet bij iedereen. Er zijn altijd mennen wij ons meer richten op men- sen die met hun problemen alleen sen die het echt nodig hebben. bij beroepskrachten aankloppen.

Ook daar moeten we maatwerk zien te leveren en zetten we vrijwilligers in. Liesbeth: Mooi vind ik de menselijke benadering. De vaak gehoorde klacht in de hulpverlening dat je als nummer wordt gezien, hoor ik steeds minder. Suzanne: Langzaam groeit het vertrouwen. Twijfelen klanten in het begin of de eigen oplossing wel werkt, uiteindelijk blijkt het vaak toch te lukken.

Conclusie De kanteling is een proces van vallen en opstaan, waarin LEVgroep zich heel goed staande houdt. Hoewel per dorp of gemeente andere accenten worden gelegd – maatwerk in zorg en welzijn is geen invuloefening – hebben we ons goed in de wijken weten te nestelen en benutten we steeds meer kansen om zorg en welzijn dichtbij burgers te organiseren. Het ‘betere richtingsgevoel’ van 2014 is in 2015 ‘feilloos de weg vinden’ geworden.


2 |

Colofon

LEVvizier

WAAR KUNT U DE LEVGROEP VINDEN?

LEVvizier is een uitgave van LEVgroep Leven & Verbinden

Redactie en fotografie

Son en Breugel

Judith Bach Bart Matthijssen Jeannette van Lanen Jet Vetter Erna Vogels

Eindredactie Bart Matthijssen/Barttekst

Design

Weemen drukwerk & communicatie

Acquisitie en drukwerk Weemen

Redactieadres

Centraal kantoor LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ HELMOND Telefoon: 0492-59 89 89 www.levgroep.nl Copyright

Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt. Reproductie door middel van druk, fotokopie, film, internet of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie is verboden.

Son en Breugel (CMD) Europalaan 2 SON EN BREUGEL 0499475361

Helmond LEVgroep Asten Kerkstraat 10 ASTEN 0493693889 LEVgroep Someren (De Ruchte) Laan ten Roode 71c SOMEREN 0493441400

Wijkhuis ‘t Huukske Willem Beringsplein 88 HELMOND 0648576618

Deurne

LEVgroep Deurne (Gemeentehuis) Oude Martinetstraat 2 DEURNE 0493352500

Buurthuis St. Anna Hoogeindsestraat 24 HELMOND 0648576618

Geldrop-Mierlo LEVgroep Geldrop-Mierlo Mierloseweg 30c GELDROP 0402867525

Wijkhuis Brede School Westwijzer Cortenbachstraat 70 HELMOND 0648576624

Dienstencentrum Kettingstraat 5 GELDROP 0402860396

Wijkcentrum de Geseldonk Cederstraat 44 HELMOND 0648576624

Jongerencentrum De Lounge Molenstraat 8 GELDROP 0403685085

www.facebook.com/LEVgroep

Wijkhuis Brede School De Fonkel Prins Karelstraat 131 HELMOND 0648576618

Someren

Dienstencentrum St. Jozefplein 4 GELDROP 0402857299

@levgroep

Centraal Kantoor Penningstraat 55 HELMOND 0492598989

Asten

Jongerencentrum Loesje Vesperstraat 51 MIERLO 0492665778

Gemert-Bakel

LEVgroep Gemert-Bakel (d’n Dorpel) Vondellaan 51 GEMERT 0492363026 Dorpshuis Bakel Gemertseweg 2 BAKEL 0492598989

Laarbeek

Zonnetij Heindertweg 87 AARLE-RIXTEL 0492598989 Ontmoetingscentrum Otterweg 27 BEEK EN DONK 0492598989 Dorpshuis Grotenhof 2 LIESHOUT 0492598989

Buurthuis Bernadettestraat 43 MARIAHOUT 0492598989

Nuenen

Wijkcentrum de Boerderij Harmoniestraat 105 HELMOND 0648576612

LEVgroep Nuenen (CMD) Berg 22c NUENEN 0402831675

Wijkcentrum de Brem Rijpelplein 1 HELMOND 0648576686

De Luistruik Sportlaan 12 NUENEN 0402842127

De Kortenaer Kortenaerstraat 79a HELMOND 0648576686


ORGANISATIE

LEVvizier

|

3

COLUMN RAAD VAN TOEZICHT Jos van Balveren voorzitter Raad van Toezicht

Ideale situatie Samen zijn we de wijk! Wanneer dat gevoel bij bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente overheerst, is aan de ideale situatie voldaan. Om dit gezamenlijke ideaal te bereiken, moeten LEVgroep en alle betrokken partijen elkaar opzoeken en samen kleur en vorm geven aan hun leefomgeving. Met elkaar de dialoog aangaan en respect tonen. Behandelen we elkaar gelijkwaardig, dan kunnen we uiteindelijk samen trots zijn op een mooi eindresultaat. Zoeken de partijen in de wijk elkaar meer op, dan leren ze elkaar (nog) beter kennen en zijn oplossingen sneller binnen handbereik. Waarschijnlijk merk je dan ook dat de ander zonder moeite een stapje extra zet.

Het managementteam van links naar rechts: Judith Bach, Jacqueline van de Ven, Jeanne Aerts, Jolanda Teeuwen en Jasper Ragetlie

In dit LEVvizier komt u vaak de termen ‘kanteling’ en ‘transitie’ tegen, maar wat betekent dit nu eigenlijk?

De Kanteling

staat voor in gesprek gaan met de klant uitgaand van de eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten, om te komen tot ondersteuning die bijdraagt tot kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Dit leidt veel vaker tot ondersteuning dichtbij huis, in buurt of wijk, met inzet van het eigen netwerk en vrijwilligers. Kantelen is maatwerk als resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar de best passende oplossing.

De transitie

houdt in dat verantwoordelijkheden op het terrein van werk (Participatiewet), jeugd (Jeugdwet) en zorg (van Awbz naar WMO), van de provinciale en landelijke overheid worden overgedragen naar de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat als je de zorg en dienstverlening allemaal op gemeentelijk niveau organiseert, de kwaliteit door betere afstemming omhoog gaat.

WoCom is een woningcorporatie met bijna 9.000 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. We zetten ons in voor het creëren en in stand houden van gezonde en leefbare wijken waar het prettig wonen is. Met kwalitatief goede en betaalbare woningen, betaalbare woonlasten

‘In voor LEV’ Verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen: Dat vragen we van de burger, maar ook van iedereen binnen LEVgroep, in alle lagen van de organisatie. Het stimuleringsprogramma ‘In voor Zorg!’ helpt ons daarbij. ‘In voor Zorg’ is intern inmiddels omgedoopt in ‘In voor LEV’. In 2015 heeft onze focus gelegen op de Thematranche Welzijn van dit programma om als organisatie mee te groeien met de kanteling. Allereerst scherpten we onze visie aan. We gaan uit van eigen kracht van burgers, stimuleren en faciliteren zorgzame buurten, schakelen waar mogelijk het informele netwerk in, sturen aan op nog meer vrijwillige inzet en bieden een vangnet voor burgers die tijdelijk intensieve ondersteuning nodig hebben. Een belangrijke nieuwe rol is er voor LEV-netwerkers, die fungeren als eerste aanspreekpunt voor gemeenten en ketenpartners. De bedoeling is de beweging op gang te houden, ervoor te zorgen dat het informele netwerk optimaal wordt benut en de juiste hulp bij de juiste personen

terecht komt. Wij als management team ondersteunen daarbij. Daarnaast stelden we onze strategie opnieuw vast. We kregen een scherpere focus in samenwerkingstrajecten en konden verantwoorde keuzes maken. Verbreding in de keten en versterking in eigen regio werd het credo. Ook op andere terreinen stelden we ambitieuze doelen. Binnen de dienstverlening om te anticiperen op lokale en landelijke ontwikkelingen en binnen de bedrijfsvoering om in de markt te blijven. Dit leidde tot aanpassing van onze werkwijze en organisatiestructuur. Samengevat: 2015 was een intensief jaar, mede door de langdurige afwezigheid van onze bestuurder. In 2016 verwachten we op volle sterkte de eerste resultaten van ‘In voor LEV’ te presenteren. Positieve resultaten, want ‘het veld’ biedt volop kansen. Aan ons en iedere LEV-medewerker de taak die te pakken! Management team Levgroep

én een prettige woonomgeving.

LEVgroep in cijfers

www.wocom.nl

Onderwerp

Gegevens 2015

Inwoners totaal werkgebied (9 gemeenten) Aantal geregistreerde klantvragen Omzet LEVgroep Aantal fte Aantal medewerkers Aantal Stagiaires Productieve uren stagiaires Aantal vrijwilligers Productieve uren vrijwilligers Aantal geregistreerde mantelzorgers Aantal verschillende cursussen Leren met LEV Aantal deelnemers Leren met LEV Cijfers klanttevredenheid: Maatschappelijk werk Formulierenspreekuur Zorg en Gemakdienst

284.000 35.000 € 14.849.000 194 269 104 10.000 1512 181.800 2325 79 1420 7.8 8.3 8.3


4 |

EIGEN KRACHT

LEVvizier

Leren met ‘Een behaaglijk huis’; zo zagen Sabrina Schoenmaker en Marjolijn den Ouden Leren met LEV voor zich in een eerder interview. Stond het cursus- en trainingsaanbod in 2014 nog in de steigers, nu is ‘het schoolgebouw’ klaar. De vorderingen aan de hand van drie vragen.

‘Ik voel me zekerder’ De cursus ‘Positief opvoeden na echtscheiding’ biedt handvatten aan alleenstaande ouders. Een deelnemer vertelt hoe ze anders leerde kijken en doen. “De bewustwording van mijn oude patronen, ernaar kijkend in de veilige setting die de cursusleidsters creëerden, en het kiezen en direct toepassen van een andere strategie, maakten dat ik snel resultaat boekte. Ervaringen van andere cursisten hielpen daar enorm bij. Zo was er tijdens de tweede bijeenkomst bijvoorbeeld een moeder die vertelde hoe ze samen met haar ex alle vakanties voor het hele jaar vooruit plande. Ik dacht: ‘Dat wil ik ook’! Nog diezelfde week zat ik met mijn ex aan tafel.” “In plaats van in mijn eentje ploeteren, heb ik samen met lotgenoten successen geboekt. Nu voel ik me zekerder in het omgaan met mijn ex én met mijn kinderen. Want om hen gaat het per slot van rekening!”

Workshop Fondsenwerving Voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Omdat alleen enthousiasme niet genoeg is om dat ene geweldige idee te kunnen realiseren. Ook mankracht, kennis, middelen en/of fondsen zijn nodig. Tijdens deze informatieve en inspirerende avond leert u, als vrijwilligersorganisatie, op een creatieve manier de wereld van fondsenwerving kennen. • Welke fondsen zijn er? • Hoe kan ik een bijdrage aanvragen? • Tips bij fondsenwerving Na deze workshop kunt u als organisatie hiermee direct aan de slag. Want het vinden van middelen en geld is hard werken. Toch zal dit harde werken beloond worden, want er treden ook positieve neveneffecten op. Zo zult u zien dat het meer leven in de brouwerij brengt, er komt goede publiciteit en actieve leden maken anderen enthousiast.

Bij het Vrijwilligerscollege gaan sommigen van cursus naar cursus Nadat Alphons de Visscher door omstandigheden zijn baan kwijtraakte, ging hij via LEVgroep vrijwillig als taalmaatje aan de slag. Ter voorbereiding volgde hij de introductiecursus voor vrijwilligerswerk. Daar bleef het niet bij. “Als taalmaatje merkte ik al snel dat ik ook als vertrouwenspersoon werd beschouwd. Om mijn grenzen te leren bepalen, heb ik daarom de cursus ‘Afstand en nabijheid’ gevolgd. Heel zinvol, want mensenmens als ik ben vind ik het af en toe moeilijk om afstand te houden.”

Verrassend, inspirerend, soms ontregelend; het zijn maar enkele reacties naar aanleiding van de workshop Realitijd. In de training, die in 2015 aan medewerkers van LEVgroep gegeven is, staat ‘omdenken’ centraal. Ofwel: deelnemers maken kennis met strategieën om zich meer te richten op wat is (de objectieve werkelijkheid) dan wat ze denken dat er is (subjectieve gedachten). Het resultaat is vaak een nieuwe, effectievere manier van omgaan met problemen, communiceren en persoonlijk leiderschap. De belangrijkste leerpunten? • Feiten bepalen de werkelijkheid. • Frustratie is het verschil tussen wens en werkelijkheid. • Feiten ontkennen staat een oplossing in de weg.

Zorg en Gemak Plus is het resultaat van een soepele samenwerking tussen gemeente Helmond, ROC Ter Aa en LEVgroep. Het mes snijdt aan twee kanten. Klanten van LEVgroep genieten van de wekelijkse bezoekjes en ROC Ter Aa is geholpen met broodnodige extra stageplekken. Studenten brengen ‘het zonnetje

Beweging verbindt Gezond oud(er) worden is een voorrecht. Beweging speelt daarbij een sleutelrol. LEVgroep spant zich op verschillende manieren in om senioren langer vitaal en daardoor zelfstandig en sociaal betrokken te houden.

Cursussen bewegen

in huis’. Zoals bijvoorbeeld Cynthia (17 jaar). “We hebben de gekste gesprekken samen”, glundert Piet Weber (75). “We lachen heel wat

Dankzij subsidie van de Stichting Steun Welzijnszorg en Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging staan een fietstaxi en duofiets klaar om gezamenlijk uitstapjes te maken.

“We hebben een losse verzameling cursussen en trainingen onder één dak gebracht en hebben met name slagen gemaakt in de organisatie van het geheel. Ons aanbod raakt ook steeds bekender. Dat belangstellenden zich digitaal kunnen aanmelden, is grote winst. Aan de hand van de website kunnen mensen zelf beoordelen wat ze nodig hebben, zonder tussenkomst

Leren ‘omdenken’

Prima match tussen jong en oud In het project Zorg en Gemak Plus bezoeken studenten van ROC Ter Aa hulpbehoevende inwoners van Helmond. Ze bieden een helpende hand en luisterend oor. Andersom doen de jongeren relevante (levens)ervaring op.

Hoe heeft Leren met LEV zich in 2015 ontwikkeld?

af”, verklapt Cynthia op haar beurt.

Vertrouwensband Dat in korte tijd een vertrouwensband is opgebouwd, bewijzen ook de bezoekjes buiten de verplichte stage-uren. Hoewel ze vrijaf had van school, bezocht Irma (17) in de kerstvakantie haar match om een gezellig potje te kienen. Danique (17) ging samen met haar klant naar een kerstborrel. Andersom komt de kennis en kunde van ouderen van pas. Zo kreeg Karlijn (17) Spaanse les en werd Jenny (17) geholpen met de voorbereiding op haar rekentoets. De match tussen jong en oud werkt!

Ook in 2015 heeft LEVgroep honderden ouderen ‘geraakt’ met beweegactiviteiten. Samen bewegen, samen genieten, samen lachen, samen huilen: dat zijn belangrijke pijlers van de diverse cursussen. De reacties spreken boekdelen: “Vaak heb ik die dag mijn eigen stem nog niet gehoord, maar na de les heb ik bewogen, gelachen, lekker gekwebbeld en genoten en ga ik vol energie weer naar huis.“ “In moeilijke tijden voel ik me echt gesteund door de mensen in de groep. Samen bewegen schept een band.“ “Na een uurtje bewegen voel ik me weer helemaal fris in mijn hoofd en ben ik gezond moe.“

Valpreventie Verder is opnieuw de cursus ‘In Balans’ gegeven. In drie sessies zijn deelnemers de beginselen van valpreventie bijgebracht. Waardevolle lessen, want in Nederland belanden jaarlijks maar liefst 99.000 ouderen op de eerste hulpafdeling na een val, waarna vaak langdurige revalidatie volgt.

Fris op de fiets Scootmobielers, senior automobilisten: regelmatig stelt LEVgroep verkeersdeelnemers in de gelegenheid hun vaardigheden op te frissen. Ditmaal was het de beurt aan senioren met een elektrische fiets. Na een workshop verkeersvoorlichting, een theoriequiz en informatie van de fietsenspecialist ging het per e-bike richting het Heezerenbosch. “Het is fijn met mensen in contact te komen met dezelfde interesses en nieuwe plekjes te ontdekken”, aldus een deelnemer. “De dag in één woord? Fantastisch!”

‘Samen bewegen schept een band’


EIGEN KRACHT |

LEVvizier

LEV raakt stevig verankerd van een verwijzer. Zeker de moeite waard om de website eens te bezoeken: www.lerenmetlev.nl “.

Hoe verhoudt Leren met LEV zich tot actuele ontwikkelingen? “Leren met LEV levert echt een bijdrage aan de kanteling. In groepen leren cursisten continu van en met elkaar. Ze worden geprikkeld om zelf oplossingen te bedenken en die met elkaar te delen. Zo ontstaan

weer nieuwe ideeën en dat ver- Dat kostte eerst veel meer moeite, sterkt het gevoel van eigen kracht omdat het ons toen nog aan ‘body’ en ‘smoel’ ontbrak. We zien het ook en zelfvertrouwen.” “Andere waardevolle verandering bij vrijwilligers. Die geven aan mee is het mee-kantelen van beroeps- te willen trainen.” krachten, van individueel naar colWat zijn de lectief. Je merkt belangrijkste de impact. Aan de uitdagingen ’In groepen leren animo waarmee voor 2016? cursisten continu van collega’s een bij“We willen vier en met elkaar’ drage willen levethema’s laten teren bijvoorbeeld. rugkomen:

Kareem grijpt kans Eerlijk is eerlijk; ‘Young Leaders’ kost vaak veel kruim. Aan de andere kant slaat de aanpak soms verrassend goed aan. Jonathan van Hout, jongerenwerker bij LEVgroep Geldrop Mierlo, vertelt het succesverhaal van ‘young leader’ Kareem Wahby. Van de 12 jongeren die Jonathan voor het project selecteert, ronden er 6 met succes de training af. Gevraagd naar de droom die de jongeren vervolgens willen realiseren, klinkt heel ambitieus: een Cruyff Court! “Hoog gegrepen”, denkt Jonathan, maar hij wil

budgettering, sociale vaardigheden (zowel voor kinderen als voor volwassenen), opvoeden en het benutten van eigen kracht/voeren van eigen regie. Daarnaast moet Leren met LEV nog beter zichtbaar worden. We willen het groepsaanbod meer onder de aandacht brengen en de groepen sneller vol zien.”

5

Eigen krach t gaat over he t inzetten van ei gen talenten en kwaliteiten van mensen in plaa ts van de zorg- en welzijnsprofess ional die alles regelt. Mensen aanspr eken op dat wat hen enthousiast m aa kt, grenzen van ei gen kunnen du rv en verleggen... H et geeft mense n de kans om gewaa rdeerd te worde n voor de dingen die zij kunnen.

Jongeren zoeken balans hun droom niet op voorhand kapot maken. Samen met twee vrijwillige coaches gaat hij met de zes aan de slag. Helaas, geleidelijk aan haken de jongeren af, behalve Kareem. Jonathan: “Ook Kareem kent kritieke momenten, maar het lukt om hem gemotiveerd te houden door grote acties te vertalen in kleine haalbare stapjes, succesjes te vieren en voortdurend de stip aan de horizon te blijven zien.” Op zijn beurt onderhoudt Kareem contact met de jongeren die zijn afgehaakt. Ze blijven beschikbaar voor hand- en spandiensten. Daarnaast gaat hij – tot zijn eigen verbazing – in gesprek met een groep

wijkbewoners die het voetbalveld niet zien zitten en overtuigt hij de voltallige gemeenteraad. Het Cruyff Court is er gekomen! “Kareem heeft een geweldige groei doorgemaakt”, concludeert Jonathan. “Hij ontwikkelde zich tot een echte leider.” Het succes smaakte naar meer, want Kareem is glansrijk geslaagd voor zijn MBO-diploma sociaal-cultureel werk. Inmiddels volgt hij een HBO-opleiding, loopt hij stage bij de gemeente en heeft hij een 0-urencontract bij het jongerenwerk van LEVgroep. De burgemeester van Geldrop heeft hem al eens gepolst of hij politiek actief wil worden in de gemeente … Jonathan “Dit was ook voor mij een hoogtepunt in mijn carrière als jongerenwerker. Kareem heeft een kans gekregen en met beide handen aangegrepen. Het einde van zijn succes is nog lang niet in zicht!”

Omdat omgaan met anderen of voor jezelf opkomen niet voor iedereen even gemakkelijk is, biedt leren met LEV de training ‘Rots en Water’ aan. De methode is speciaal bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en heeft als doel sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren.

pen jaar aan de slag. Met behulp van allerlei werkvormen (sport, spel en zelfreflectie) leerden ze balans te zoeken in de manier waarop ze omgaan met sociale situaties. En met resultaat. Eén van de jongeren vertelde, dat ze pestkoppen op een assertieve manier duidelijk had gemaakt het niet leuk te vinden. De pesterijen stopten.

’Rots’ en ‘Water’ duiden op twee verschillende manieren waarop jongeren zich ten opzichte van anderen gedragen. Is een ‘water-jongere’ meer passief en afwachtend, een ‘rots-jongere’ toont zich vaak (te) agressief.

Resultaat In een traject van 7 weken gingen jongeren afgelo-

Kareem bij de overhandiging van het boek ‘Young Leaders’ aan staatssecretaris van Rijn tijdens de Impact Day in Utrecht

Jong geleerd... ‘Commitment’ is een nieuwe methode die jongeren stimuleert mee te doen in de samenleving. Ze worden erdoor in hun eigen kracht

gezet. Omdat ze zelf mogen kiezen welke activiteit ze organiseren en daarvoor zelf verantwoordelijkheid dragen, voelen ze zich serieus genomen. De sociaal werker heeft een rol aan de zijlijn. Hij biedt een luisterend oor en ondersteunt wanneer jongeren daar concreet om vragen.

commitment Participerende jeugd en hun talenten Sociale cohesie in de wijk

De methodiek is door twee LEV-medewerkers, Marie Louise Goossens

en Erna van Happen, ontwikkeld en beschreven in een handboek vol inspirerende voorbeelden. De uitgave, mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, is in november ten doop gehouden tijdens een druk bezochte feestelijke bijeenkomst in wijkhuis de Fonkel in de Helmondse binnenstad. De methode Commitment is een praktisch handvat voor startende professionals, studenten en vrijwilligers. Na het volgen van een workshop en met het handboek als naslagwerk kunnen ze met de methode aan de slag. Het geeft houvast in de benadering van de jongeren, al vraagt het wel oefening

om een werkgroep met jongeren te begeleiden. Want wanneer voeg je als begeleiders iets toe en wanneer

laat je het op zijn beloop, zodat de jongeren zelf hun oplossing kunnen zoeken?

Commitment in de praktijk Amal (16): “We bedachten een disco voor groep 8 en vroegen de jongerenwerker om hulp. Zij gaf ons een steuntje in de rug en samen hebben we het feest georganiseerd. Een poosje later werd een wijkjongerenraad georganiseerd bij ons in de buurt. De jongerenwerker heeft mij toen gevraagd of ik er iets voor voelde. Na twee jaar ben ik er nog steeds bij, omdat ik het zo leuk vind.” Annemarie Hagelaer (interne begeleidster van basisschool de Vuurvogel): “De werkgroep van Commitment heeft veel effect gehad op de sfeer binnen de school, vooral als het gaat om pestgedrag.”


6 | ADVERTENTIE

LEVvizier

Woonpartners: Uw partner in wonen Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Met een sterk team zoeken we bij Woonpartners voortdurend mogelijkheden om de inwoners van onze stad nog meer woonkwaliteit en woonplezier te bieden. Dat doen we klantgericht, vanuit de behoeften van onze huurders en woningzoekenden en vanuit de ontwikkelingen in de wijken en de woningmarkt. We doen dat bovendien samen: met onze huurders, de gemeente en tal van andere partners. Zo streven we naar een prettige leefomgeving. Naar een stad met goede, betaalbare en comfortabele woningen waarin iedereen met plezier woont.

Kasteel Traverse 1, Postbus 6006, 5700 ES, Helmond tel.: 0492 - 508 800, fax: 0492 - 508 820 e-mail: info@woonpartners.nl

www.woonpartners.nl


EIGEN KRACHT |

LEVvizier

Jongeren aan het woord foto’s of –filmpjes via internet). Zoveel leerlingen, zoveel meningen, zo bleek bij de meeste onderwerpen. Toch riep het slotwoord van wethouder Margreet de Leeuw bij iedereen herkenning op. Haar woorden samengevat: toon anderen respect met je eigen grenzen als leidraad.

Samen sterk tegen pesten

Op de route naar volwassenheid is weerbaarheid een belangrijke les. LEVgroep timmert aan de weg om jongeren daarin te ondersteunen.

Basisschool Westwijzer in Helmond had al een Dag van Respect en bijbehorend lied. In samenwerking met T+Lab is daar afgelopen jaar een coole popsong mét videoclip bijgekomen. Het thema, zelf gekozen en uitgewerkt door de leerlingen: pesten. Voor het componeren van het nummer werd de hulp ingeschakeld van Nienke Crijns, medewerker bij LEV-

Jongerendebat over seksuele weerbaarheid Acteurs van het Helder Theater om onderwerpen in te leiden, debatleider Dennis Weening (bekend van TV) en niet te vergeten leerlingen van het Helmondse Dr. Knippenbergcollege: zij zorgden samen voor een debatmiddag met inhoud. Rondom het thema ‘Seksuele weerbaarheid’ ging de discussie onder meer over loverboys, transgenderisme en sexting (verspreiden van naakt-

Samen Sterk Je kunt het niet alleen … Wees niet gemeen! Duw me niet, trek me niet, sla me niet, alsjeblieft YEAH!! Je kunt het niet alleen, want samen zijn we 1!

Taalles en vriendschap Benieuwd naar de clip? Kijk op YouTube. Zoekwoorden: Westwijzer Samen Sterk.

groep én professioneel singersongwriter. Zij en de leerlingen van groep 6 zijn een mooie ervaring rijker. “Ik vond het tof om te zien hoe kernachtig kinderen denken over wat pesten voor een ander betekent. Het uiteindelijke resultaat is een tekst die precies zegt wat het zeggen moet. Samen zijn we 1!”

(F)luisterbox Dankzij ex-jeugdburgemeester Pim en ex-jeugdwethouder Roxy beschikken alle basisscholen en de bibliotheek van Nuenen over fluisterboxen; een soort brievenbussen waarin jongeren hun problemen kwijt kunnen. Of het nu met pesten op school te maken heeft, problemen thuis of anderszins, Liesbeth Schobers, maatschappelijk werkster bij LEVgroep, zoekt samen met de jongere naar een oplossing. De fluisterbox is ook een luisterbox!

Vrijwilligers van LEVgroep zijn van onschatbare waarde voor mensen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen. Eén van hen, Geertje de Visscher, vertelt enthousiast over haar belevenissen als taalcoach in Gemert bij een Somalisch gezin. “Elke week weer ga ik vol verwachting naar ‘mijn’ gezin. Mijn taalmaatje is een Somalische vrouw, die samen met haar man en zes kinderen bij ons in de buurt is komen wonen. Hoewel ik ga om de moeder Nederlands te leren, hebben we aan het eind van de middag met z`n allen geleerd. Ze willen ook altijd graag dat ik met hen aan tafel schuif en mee eet. Mijn gastvrouw kan zo ontzettend lekker koken! Ik kan het nooit laten iets te nemen…

Een mijlpaal voor Helmond. Als 100e gemeente in Nederland is in september hier de VoorleesExpress verwelkomd! Kinderboekenschrijver Simon van der Geest beet het spits af en las kinderen van basisschool de Vuurvogel voor uit eigen werk op een zonnig stationsplein in Helmond. Alle wijkteams in Helmond zijn voortvarend aan de slag gegaan

Kinderen verheugen zich op de komst van de voorlezer. Het uitpakken van de tas is een klein feestje. Voor het kind is het elke keer weer een verrassing en het zelf kiezen van een boek maakt het extra spannend.

De taalles na de maaltijd gaat erg goed. Mijn taalmaatje is leergierig en wil zo snel mogelijk goed Nederlands spreken. We lachen ook wat af. Als je zelf zo intensief met je taal bezig bent, merk je pas goed hoe moeilijk het kan zijn voor anderstaligen. Zo lazen we onlangs een kinderboekje. Een klein meisje beet in haar appel en ‘haar tanden stonden in de appel’. De kinderen keken me aan met een blik vol ongeloof: wat erg, waren haar tanden nu uit haar mond? Het leven van mij en mijn gezin is enorm verrijkt door de vriendschap met deze mensen. We kunnen nu door alle verschillen heen kijken en zien dat we allemaal hetzelfde willen: een goed leven.”

‘Pak zelf je regie’ Bezoekers van het evenement ‘LEVEL Yourself’ in Helmond

kregen inzicht in kansen en mogelijkheden op het gebied van (vrijwilligers)werk en opleidingen. Het programma bevatte uiteenlopende workshops. Meer zakelijke, zoals ‘Vacatureanalyse’ en ‘Hoe val je op tussen de sollicitatiebrieven?’, maar ook persoonlijke, waaronder ‘Intuïtief tekenen’ en ‘Open je hart’. Gezien de animo voor vervolgworkshops heeft de dag voor veel deelnemers duidelijk stimulerend gewerkt.

VoorleesExpress gearriveerd in Helmond! met de VoorleesExpress. LEVgroep heeft met deze wijkgerichte aanpak een eigen dimensie toegevoegd aan het landelijk bekende concept VoorleesExpress. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers wordt op dit moment al bij 30 gezinnen voorgelezen en het gaat zeker lukken om 60 gezinnen in 2016 te bereiken. De VoorleesExpress brengt voorleesvrijwilligers naar gezinnen met een taalachterstand. De ervaring leert dat voorlezen de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en de taalomgeving thuis verrijkt. Samen met bibliotheek Helmond-Peel zorgt LEVgroep voor getrainde voorlezers, die ook met de ouders in gesprek gaan over allerhande onderwerpen die het gezin en de opvoeding ra-

7

Urban Day

ken. De ouders worden actief betrokken bij het voorlezen en het gezamenlijke uitstapje naar de bibliotheek zorgt er voor dat de boekentas langzamerhand samen door ouder en kind wordt gevuld. Ouder: “Mijn kinderen en ik vinden de voorlezer geweldig, ze leest prachtig voor. Ik blijf er altijd bij zitten want ik wil zelf met plezier voor kunnen lezen.” Voorlezer Saskia: “Ik wil kinderen laten zien dat lezen leuk is. Ik vind het fijn om samen met mijn voorleeskind met taal bezig te zijn.”

Jongeren, het Tienerhuis Skatepark Helmond en jongerenwerk van LEVgroep organiseren samen zo’n twee keer per jaar Urban Days. Urban cultuur, alles wat jongeren op straat bezig houdt, staat centraal.


8 |

ZORGZAME BUURTEN

LEVvizier

Vrijwilligers onmisbaar voor Vanuit de gemeentelijke taakstelling voert LEVgroep vluchtelingenwerk uit in Helmond, Deurne, Nuenen, Geldrop-Mierlo en GemertBakel. We bieden onder meer juridische en maatschappelijke begeleiding, zijn betrokken bij crisisopvang, inzamelingsacties en taalcoachprojecten, en organiseren uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor vrijwilligers. Marjolein Lucassen (Geldrop-Mierlo) en Marcelle van Vlaanderen (Nuenen) vertellen meer. Een deel van de wereld is op drift.

De cijfers spreken boekdelen. In 2014 waren 60 miljoen mensen ontheemd, van wie de helft kinderen. Terwijl vluchtelingen een nieuw thuis zoeken, wordt het debat over opvangmogelijkheden steeds scherper gevoerd. “Draagvlak in de maatschappij is erg belangrijk voor het slagen van integratie”, zegt Marjolein. “Daarom stimuleren onze vrijwilligers ontmoetingen tussen vluchtelingen en de inwoners van een gemeente. In de eerste momenten is contact maken van groot belang. Dat zorgt voor wederzijds begrip.” Marcelle: “Onze vrijwilligers zijn erg kundig en hebben veel ervaring in het werken met vluchtelingen. Ze

LEVgroep lanceert ‘Levende tuinen’ Tijdens de duurzaamheidsconferentie met als werktitel ‘Alle lichten op groen’ heeft LEVgroep het idee van ‘Levende tuinen’ gelanceerd. Dit initiatief kon al meteen op bijval rekenen. De conferentie, afgelopen zomer door de gemeente Helmond georganiseerd, stond in het kader van de versnellingsagenda Duurzaamheid. De versnellingsagenda schetst de route naar een duurzaam Helmond in 2035. Tijdens de bijeenkomst, waarvoor, naast LEVgroep, ruim

100 andere partijen waren uitgenodigd, zijn 10 thema’s geformuleerd waarop de komende periode de focus komt te liggen. Met leefbaarheid, één van de thema’s, weet LEVgroep zich vanuit haar sociale opdracht nauw verbonden.

Vergroening ’Tegels eruit, groen erin!’: dat is in een notendop de gedachte achter ‘Levende tuinen’. LEVgroep werpt zich op als kartrekker van dit idee waarbij buurtbewoners inzetten op het vergroenen van hun omgeving.

De redenen zijn duidelijk: een groenere leefomgeving is gezonder en versterkt bovendien de verbondenheid tussen bewoners, zoals de aanplant van steeds meer buurtmoestuinen bewijst.

Meer kansen Hoe nu verder? In december 2015 is een projectplan aan de gemeente Helmond overhandigd. Met dit plan én in samenwerking met de gemeente Helmond hopen we zo op meer kansen voor groen!

De wijkscan: het beeld van bewoners Wat leeft er in uw wijk? Waar bent u trots op? Wat is voor verbetering vatbaar? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Deze en andere vragen kregen inwoners van Deurne voorgelegd tijdens zogeheten ‘Meet & Match-bijeenkomsten’. LEVgroep was nadrukkelijk betrokken. De bijeenkomsten – 10 in totaal – hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van de Deurne-brede wijkscan. Een wijkscan brengt niet alleen alle instanties en voorzieningen in de gemeente in kaart, maar bevat ook speerpunten om de leefbaarheid te vergroten.

Aandachtspunten Zorg- en welzijnsvoorzieningen veranderen. Dat er steeds nadrukkelijker een beroep op vrijwilligers wordt gedaan, heeft zich in de speerpunten van de wijkscan vertaald. Zo is het bijvoorbeeld van belang werving van vrijwilligers te optimaliseren en meer waardering te laten blijken. Wat mantelzorgers betreft is het voorkomen van overbelasting een punt van aandacht.

Verbinding Andersom, gekeken vanuit het perspectief van degene die zorg nodig heeft, zet Deurne verder in op een ‘dementievriendelijke’ gemeente en wil het de signaalgevoeligheid van burgers, vrijwilligers en beroepskrachten versterken. ‘Verbinding’ is een sleutelterm. Niet alleen tussen zorgbehoevend en zorgverlenend, maar ook tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon en vrijwilliger en club.

Benieuwd naar de complete wijkscan? Kijk op onze website bij Deurne onder “Actief in wijk en buurt”

Presentatie tijdens de conferentie ‘Alle lichten op groen’


ZORGZAME BUURTEN |

LEVvizier

vluchtelingenwerk groeien vaak uit tot vertrouwenspersonen. Daarnaast schakelen we vluchtelingen in die al langer in Nederland zijn en de taal beheersen. Ze worden als maatje gekoppeld aan ‘nieuwe’ vluchtelingen. Zo helpen Syrische gezinnen in Nuenen elkaar. Ze knappen bijvoorbeeld samen huizen op en helpen elkaar verhuizen.”

In 2014 waren 60 miljoen mensen ontheemd, van wie de helft kinderen.

Draai vinden Vluchtelingen zijn tijdelijk extreem kwetsbaar. Na een gevaarlijke reis komen ze onvoorbereid in een nieuwe omgeving en maken zich zorgen om hun familie. Marcelle: “Desondanks merk ik dat vluchtelingen graag snel hun draai weer vinden. Ze zijn nieuwsgierig, willen meedoen en integreren. Vaak is de vraag: waar kan ik vrijwilligerswerk doen?” Marjolein: “Sowieso merken we een toename van het aantal aanmeldingen als vrijwilliger. En dat is fijn, want hoe meer mensen, hoe meer taalcoaching en maatschappelijke begeleiding we kunnen bieden. Andersom is de dankbaarheid groot.

Tienjarig bestaan ‘boodschappenen begeleidingsdienst’ In 2015 vierde de ‘boodschappen- en begeleidingsdienst’ (BBD) in Mierlo het 10-jarig bestaan. De BBD is een succesvol middel tegen isolement.

gebruik van de BBD, soms is het ter overbrugging van een periode na een ziekenhuisopname of omdat de mantelzorghulp op vakantie is.

Dankbaar Tijdens haar huisbezoeken als ouderenadviseur kreeg Adje de Putter-van Housselt (81) regelmatig te horen dat mensen tijdelijk of blijvend niet zelf boodschappen konden doen. “Zodoende riep ik in 2005 een telefoonuurtje in het leven. Al snel stond ik met boodschappenlijstjes in de supermarkt.”

“We passen goed in de huidige welzijnsgedachte dat mensen zo lang mogelijk moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren”, aldus dePutter. “We proberen op allerlei manieren mensen te behoeden voor een isolement of hen stapje voor stapje daar uit te halen. En dat is heel dankbaar werk.”

Meer vrijwilligers Zo’n eenmanspost is natuurlijk kwetsbaar. Vandaar dat Irene van Donselaar van LEVgroep met De Putter in gesprek ging. Zij opperde het idee meer vrijwilligers aan te trekken. Een volgende stap was mensen er ook mee op uit te nemen. Nu, tien jaar later, telt de vrijwilligersgroep 18 personen. Soms maken mensen structureel

De basissamenstelling van een team Zorg en Welzijn is steeds hetzelfde: in ieder team zit een maatschappelijk werker van LEVgroep, een dorpsondersteuner van Vierbinden en een Wmo-consulent. In tweede instantie denken ook een MEE-consulente en een wijkverpleegkundige mee. De insteek is altijd eerst een passende oplossing te vinden in de directe omgeving van de vragensteller.

Vorderingen In de verschillende dorpen van de gemeente Laarbeek is

RT In de buur te n stimuleren we bewoners om oo g en oor voor elkaar te hebben, zodat vr ag en gesteld worden en hulp gebode n wordt op basis van mod ern nabuurscha p. In een Zorgzame Buur t staan bewone rs go ed met elkaar in ve rbinding en verb et er en zij de leefbaarheid in de eigen bu ur t.

De vluchtelingenproblematiek brengt soms onvermoede krachten boven.

aan na de info-avond ‘Wat kunt u voor vluchtelingen betekenen?’, onder meer als taalcoach, klusser en computerhulp. • Voorlichting door en over vluchtelingen op het Strabrechtcollege: 20 leerlingen besluiten vrijwilliger te worden.

Snel schakelen voor vluchtelingenopvang Toen de nood hoog was, hebben LEV-collega’s uit Gemert-Bakel, Helmond en Nuenen zich ingezet om vluchtelingen warm welkom te heten. Er zijn onder meer medicijnen, kleding, toiletartikelen en babyvoeding ingezameld en er zijn activiteiten georganiseerd. Ook is een luisterend oor geboden als daar behoefte aan was.

Geldrop Omdat veel mensen iets willen betekenen voor vluchtelingen, maar vaak niet weten hoe, is LEVgroep nauw betrokken bij informatieavonden. Een bijeenkomst in Geldrop trok ruim 40 bezoekers. Na een portie praktische informatie, waarbij stapsgewijs werd uitgelegd wat er allemaal moet gebeuren op het moment dat een vluchteling geplaatst wordt, gingen de aanwezigen groepsgewijs aan de slag. Er werden ideeën uitgewisseld over de vraag wat wenselijk en nodig is voor vluchtelingen om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Een belangrijk element, zo bleek, is wederkerigheid. Niet alleen moeten

Teams Zorg en Welzijn Laarbeek: dichtbij bewoners Voor alle vragen rondom (mantel)zorg, welzijn, huishouden, vervoer, werk en wonen heeft de gemeente Laarbeek in verschillende dorpen teams Zorg en Welzijn gestationeerd. Ook LEVgroep maakt hier deel van uit. Grootste voordeel: korte lijntjes.

ZORGZAME BUU

We worden overladen met baksels en chocolaatjes. Vluchtelingen zijn vaak verbaasd dat Nederlanders dit zomaar in hun vrije tijd willen doen.”

Successen uit 2015: • Vluchtelingen In Geldrop hebben een voetbalteam opgericht en doen vrijwilligerswerk bij de vereniging. Een prachtige combi van taalverwerving, dagbesteding en beweging. • Een krantenartikel heeft in Nuenen in korte tijd 20 taalmaatjes opgeleverd. • Twintig vrijwilligers meldden zich

9

we hulp bieden, de vluchteling moet ook in staat worden gesteld een bijdrage te leveren.

Nuenen Een bijeenkomst waarvoor wat sneller moest worden geschakeld, was, de informatiemarkt in Nuenen. Nadat het gemeentebestuur had besloten een groep van 200 vluchtelingen op te vangen in sporthal de Hongerman, was het zaak bewoners voor te lichten en een daginvulling te verzinnen. Tijdens de rustig verlopen informatiebijeenkomst in het Klooster konden inwoners van Nuenen vragen stellen aan gemeente, Rode Kruis, GGD en LEVgroep. Bezoekers konden zich aanmelden als vrijwilliger om te tolken, activiteiten te organiseren of te helpen bij de begeleiding daarvan. De betrokkenheid van de inwoners was hartverwarmend. Mensen boden spontaan aan een gymles te verzorgen, ballonnenclown te spelen of muziek te maken. Zelfs een kerkkoor gaf aan een concert te willen verzorgen. De nieuwe vrijwilligers dienden natuurlijk ondersteund te worden. Voor de

begeleiding werd met succes een beroep gedaan op alle LEV-collega’s in Nuenen en Son & Breugel. Binnen de kortste keren was het rooster compleet afgedekt.

Helmond In Helmond werden in november 200 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de VEKA-sporthal. We hebben de gemeente in de opvang kunnen ondersteunen op de verschillende terreinen; onze maatschappelijk werkers richtten zich op de individuele vragen van de vluchtelingen, we hebben vrijwilligers ondersteund bij het invullen van de dagactiviteiten en daarnaast bemanden we het inzamelpunt in de Mariaschool, waar we enorm verrast werden door de hulp van een grote club vrijwilligers en donaties van veel goedgeefse Helmonders en bedrijven. We hebben zo alle vluchtelingen kunnen voorzien van de benodigde winterkleding en verzorgingsprodukten.

Dit smaakt naar meer

het afgelopen jaar hard gewerkt de teams Zorg en Welzijn van de grond te krijgen. In Aarle-Rixtel is een succesvolle pilot gedraaid. Bewoners en de dorpsraad mochten meedenken over hoe het team vorm te geven. In Lieshout, Mariahout en Beek en Donk, gaan de teams Zorg en Welzijn met ingang van 1 april 2016 aan de slag.

Hulpmiddel Als belangrijk hulpmiddel geldt ook de website www.laarbeekvoorelkaar.nl: een soort marktplaats waar mensen kunnen aangeven wat ze nodig hebben of juist voor een ander willen doen. Het team Zorg en Welzijn springt in wanneer meer of andere expertise nodig is. Nationaal Integratiediner: kijkje in elkaars keuken 54 deelnemers, 12 nationaliteiten, allemaal met een zelfgemaakt gerecht uit het land van herkomst: dat waren de ingrediënten voor het Nationaal Integratiediner dat in de ontmoetingsruimte van het Magdalenahof in Geldrop is gehouden.


10 | ADVERTENTIE

LEVvizier

Zorgboog in Balans Ledenvoordeel & Zorgboog in Balans is een eerstelijnsbehandelcentrum in de Peelregio. Bij ons vindt u

Ledenbetrokkenheid

ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie, logopedie, ouderengeneeskunde en psychologie onder één dak. Wij richten ons op het vergroten van uw zelfredzaamheid, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en in uw eigen huis kunt blijven wonen. Als dochteronderneming van de Zorgboog combineert Zorgboog in Balans het beste van twee werelden: de kennis van de multidisciplinaire complexe zorg en de werkwijze van de eerste lijn. Samen zorgen wij voor een unieke combinatie van zorg, behandeling en begeleiding.

Zorgboogextra is de ledenorganisatie van de Zorgboog.

Meer informatie of direct een afspraak maken?

Zorgboogextra biedt aanvullende diensten op het gebied

Kijk op www.zorgbooginbalans.nl of bel 0492 - 34 84 44.

van wonen, welzijn en zorg. Als lid profiteert u van vele voordelen en kortingen. Ook kunt u meepraten in de ledenraad. Kijk op www.zorgboogextra.nl of bel naar

Postbus 16 5760 AA Bakel t. 0492 34 84 44 www.zorgbooginbalans.nl

0492 - 348 686 voor meer informatie.

Voor alle generaties! Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt, in de thuiszorgwinkel of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl


ZORGZAME BUURTEN | 11

LEVvizier

Buurtsportcoaches Geldrop-Mierlo brengen iedereen in beweging Samen met LEV-collega’s ondersteunen, stimuleren, adviseren en faciliteren buurtsportcoaches bewegingsactiviteiten. Leeftijd speelt geen rol!

Sjors Sportief Speciaal voor de jeugd worden

onder andere Koningsspelen, Nationale Buitenspeeldag en sport stimuleringsproject ‘Sjors Sportief’ georganiseerd. Hierbij kunnen kinderen zich vrijblijvend oriënteren op verschillende sporten. De resultaten in 2015 zijn verbluffend: meer dan 800 inschrijvingen hebben uit-

eindelijk geresulteerd in gemiddeld 4 nieuwe leden per vereniging. Balletvereniging Danzz Neota: “Het is best moeilijk om nieuwe leden te werven. Dankzij Sjors Sportief bereiken we in één keer alle basisschooljeugd uit Geldrop-Mierlo.”

Hoe de Helmondse Heistraat weer aan allure wint De Heistraat in Helmond vormde ooit het bruisende hart van de binnenstad. Ook al is die tijd definitief voorbij, door woningbouw, meer bedrijvigheid en het fonkelnieuwe Weverspark wint de plek weer aan allure. Verbindende factor in Heistraat en omgeving is LEV-collega M’hamed Yahia. Hij was jarenlang jongerenwerker in de wijk, is mede-organisator van de Heistraatbraderie en ondersteunt de ondernemersvereniging. “Mijn doel? Mensen mobiliseren en verbinding leggen. Bewoners, jeugd en ondernemers moeten

elkaar weten te vinden en elkaar versterken. Door samen te werken kom je tot mooie initiatieven.”

Genoeg te doen Samen de schouders eronder heeft tot mooie resultaten geleid zoals de moes- en kruidentuin. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, aldus M’hamed: “Er is nog genoeg te doen. Denk aan lege plekken in de straat of panden die opgeknapt mogen worden. Ondernemers zouden hun bijzondere specialiteiten die ze in hun winkels verkopen nog meer kunnen laten zien. Dat is een mentaliteitsverandering en daaraan help ik graag mee.”

Seniorenelftal Bewegen kent geen leeftijdsgrens. Zo is een groep senioren bij ‘Walking Football’ onder het toeziend oog van buurtsportcoaches uitgegroeid tot een zelfstandig team, dat nu wekelijks traint bij S.V. Braakhuizen. Andere projecten zijn: Online

bewegen, de Beweegtuin en wekelijkse gymactiviteiten. Meer te weten komen over walking football? Kijk op onze website.


12 |

SOCIAAL / INFORMEEL NETWERK

LEVvizier

Participatie

l netwerk Sociaal/Informee t eerst gekeken Steeds vaker word le netwerk of het eigen socia buren) en het (familie, vrienden, (vrijwilligers) informele netwerk n. Pas daarna kunnen bijspringe nele zorg of komt de professio beeld. ondersteuning in

Vrijwilligersmarkt druk bezocht

Ismene Borger, Petra Mennes en Rosanne Muileboom, medewerkers van steunpunten vrijwilligerswerk respectievelijk in Son en Breugel, Deurne en Helmond, praten ons bij over de belangrijkste tendensen in 2015.

Wat was in 2015 merkbaar anders? Ismene: Door de invoering van de participatiewet vraagt de gemeente mensen met een uitkering om de zogenaamde ‘tegenprestatie naar vermogen’. Deze mensen komen bij ons met hun vraag naar geschikt vrijwilligerswerk. Nieuw is ook het samenwerkingsverband met de dienst Dommelvallei en de gemeente. Gezamenlijk zoeken we passend vrijwilligerswerk of een andere zinvolle dagbesteding voor klanten van MEE.

APK voor vrijwilligersorganisaties LEVgroep houdt zichzelf en partnerorganisaties zo nu en dan kritisch tegen het licht, zo bewijst bijvoorbeeld de ‘APK vrijwilligersorganisaties’ die afgelopen jaar onder alle vrijwilligersorganisaties, stichtingen en verenigingen in Helmond en Son en Breugel is uitgezet. De resultaten schetsen een goed beeld van het beleid van de betreffende organisatie en de eventuele ondersteuningsbehoefte. Rosanne: Uit de APK bleek in Helmond een duidelijke behoefte aan ondersteuning bij werving van nieuwe vrijwilligers en hoe als organisatie goed voor de dag te komen. Probeerden we organisaties voorheen

met name te helpen met workshops communicatie, nu zien we duidelijk, dat er behoefte is aan meer. De workshops en trainingen van Leren met LEV zijn hierbij een goed hulpmiddel. Zo organiseren we in 2016 een aantal thematische inspiratiebijeenkomsten, waarin organisaties leren van elkaars goede voorbeelden. Ismene: In Son en Breugel heeft de gemeente, naast de APK, ook andere enquêtes gehouden. Op basis van de resultaten heeft de gemeente een aantal workshops aan vrijwilligers aangeboden: ‘Signaleren van eenzaamheid’ en ‘Signaleren van ouderenmishandeling’. Vrijwilligers worden zo steeds beter toegerust voor hun taak.

Vrijwilligersbeleid Stichting Heppie Goed Geregeld Met het keurmerk ‘Goed Geregeld’ demonstreren organisaties dat hun vrijwilligersbeleid op orde is. Na een positieve evaluatie is Stichting Heppie (Mierlo) voor de komende vier jaar weer van het keurmerk verzekerd. Goed Geregeld is een project van Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). LEVgroep heeft als licentiehouder van Goed Geregeld twee medewerkers van steunpunt vrijwilligerswerk Geldrop-Mierlo die als lokale adviseurs de organisaties kunnen begeleiden bij het traject en de eerste beoordeling doen. Valt die positief uit, dan doet Vereniging NOV de eindbeoordeling.

Petra: Er komen nieuwe groepen op ons pad, zoals vluchtelingen met een verblijfsstatus en mensen die worden verplicht vrijwilligerswerk te doen. Daar zitten soms mensen tussen met weinig zelfvertrouwen en een zwakke motivatie. Het kost meer tijd hen ervan te doordringen, dat vrijwilligerswerk veel oplevert voor jezelf en voor je directe omgeving. Als het lukt hen te laten zien, dat ze echt deel uitmaken van de maatschappij, met alle regels die daarbij horen, geeft je dat een bijzonder gevoel.

Is de rol van het Steunpunt Vrijwilligerswerk veranderd? Rosanne: In Helmond ondersteunen we veel vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Hierbij ligt het zwaartepunt op de wisselwerking tussen ‘geven en krijgen’ en besteden we

Oog voor ouderenmishandeling Speciaal voor vrijwilligers die met ouderen werken, organiseerde LEVgroep in 2015 op verschillende locaties themabijeenkomsten getiteld: ‘Signaleren ouderenmishandeling’.

belangrijke vragen: Wat verstaan we eigenlijk onder ouderenmishandeling en ontspoorde zorg? Wat zijn risicofactoren en hoe kun je het signaleren? Wat zijn de gevolgen voor de betrokkenen en hoe vaak komt het eigenlijk voor?

Tijdens de bijeenkomsten ging Pascale Peeters, medewerker van LEV-groep Helmond, in op

Meer inzicht Deelnemers – onder meer vrijwilligers van de Zonnebloem, de Vrij-

Helmondse vrijwilligers smaakvol beloond Op Nationale Vrijwilligersdag, 7 december, zijn Helmondse vrijwilligers smakelijk en poëtisch in het zonnetje gezet. Samen met de ambassadeurs reikte LEVgroep chocolade sterren uit (‘sterren voor de sterren van 0492’) met als bijlage een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht van Abdelkader Benali. “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze stad”, zo sprak wethouder Nathalie van der Zanden. “Zoveel mensen kunnen hun hobby uitoefenen en meedoen aan gezellige activiteiten dankzij het belangeloze werk van de sterren van 0492.”

willige Thuiszorg en ouderenbonden – reageerden na afloop positief. “Door de bijeenkomst hebben we meer inzicht gekregen in wat ouderenmishandeling nu eigenlijk is en hoe je het beste om kunt gaan met signalen van ouderenmishandeling.”


SOCIAAL / INFORMEEL NETWERK | 13

LEVvizier

en vrijwilligers speciaal aandacht aan het plaatsen van de juiste vrijwilliger bij de juiste organisatie of vereniging. Ismene: In Nuenen draaien we het project ‘Dagbesteding voor ouderen nieuwe stijl’. Dementerenden die niet meer alleen op pad kunnen, worden door een clubgenoot opgehaald om bijvoorbeeld samen naar een tennismiddag te gaan. Een balletje slaan lukt misschien niet meer, maar samen koffie drinken of een partijtje kijken kan natuurlijk nog wel.

Als het lukt hen te laten zien dat ze echt deel uitmaken van de maatschappij, geeft dat een goed gevoel

Petra: Nieuw is dat in Deurne laagdrempelige wijkhuizen op poten zijn gezet. Als Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn we aanwezig in de gemeenschappelijke ruimtes. We zitten niet meer afgezonderd, maar zijn onderdeel van een groter geheel en daardoor duidelijk zichtbaar.

Is er iets veranderd in jullie aanbod en manier van kijken? Ismene: Het ondersteunen van burgerinitiatieven komt steeds meer op ons pad, bijvoorbeeld het opzetten van buurthulp of een specifieke vraag van een wijkvereniging. We doen dat niet altijd zelf. Liever leggen we een verbinding tussen degene die de vraag stelt en een ervaringsdeskundige. Rosanne: In Helmond hebben

we ‘Vliegertapijt’ ondersteund, een burgerinitiatief in de Leonarduswijk, en het Repaircafé in Rijpelberg. Naast het matchen, brengen we vooral mensen met elkaar in contact. Ismene: Omdat onder vrijwilligers steeds meer vraag is naar deskundigheidsbevordering attenderen we op ‘Leren met LEV’; een fantastische tool.

langer hoe meer samen met de wijken dorpsraden. Dit staat in de kinderschoenen en moet nog groeien. Rosanne: In Helmond hebben we de bestaande samenwerkingsverbanden voortgezet. We nodigen mensen uit goede voorbeelden verder te vertellen en te volgen. We weten mede door de uitkomsten van de APK de diverse expertises goed te vinden.

Hoe verloopt de samenwerking met partners in het vrijwilligerswerk?

Wat is de grootste uitdaging voor jullie in 2016?

Ismene: In Nuenen bestaat een nauwe samenwerking met het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening). Alle burgers van het dorp kunnen met hun vragen over wonen, werken, welzijn en vrijwilligerswerk terecht bij het CMD-loket. Petra: In Deurne werken we hoe

Petra: In Deurne gaan we ons volledig richten op het werken in de wijken. We zoeken nog meer de samenwerking en willen vrijwilligerswerk laagdrempelig maken én houden. Op de tweede plaats staat het inbedden van het beleidsstuk over vrijwilligerswerk in ons werkplan. Ismene: Ik zie steeds meer eigen initiatief bij burgers. Daarom richten

we ons vooral op het leggen van verbindingen en het in de gaten houden van eventuele overlappingen. Rosanne: LEVgroep zoekt verbinding met Stadslab Helmond. Hier kan iedereen terecht met ideeën om zijn of haar straat, buurt, wijk of stad te verbeteren. Samen met de bedenker bouwt Stadslab Helmond het idee uit tot een uitvoerbaar project. Tenslotte organiseert LEVgroep ook dit jaar weer beursvloeren, waarbij we vrijwilligersorganisaties en lokale bedrijven aan elkaar verbinden; samen kunnen zij maatschappelijke projecten en activiteiten realiseren. De Beursvloer in Helmond vindt dit jaar plaats op vrijdag 4 november. Beursvloer Geldrop-Mierlo heeft plaats gevonden op 16 maart jl.

Terechte pluim voor mantelzorgers LEVgroep steekt de lof voor mantelzorgers niet onder stoelen of banken. In de hele regio zijn we medeverantwoordelijk geweest voor meer dan terechte waarderingsacties.

Deurne (Mia van Dijk) Mantelzorgers in Deurne zijn getrakteerd op een VVV-bon. Met een waar persoffensief is alles in het werk gesteld zoveel mogelijk mantelzorgers te attenderen op het aanvragen van de bon. Omdat de voorkeur uitging naar persoonlijke overhandiging, zijn meerdere ‘afhaalmomenten’ georganiseerd. Dat bood meteen de gelegenheid de mantelzorgers te leren kennen en, waar nodig, informatie te verschaffen. De persoonlijke ‘touch’ werd zeer op prijs gesteld, al ontstond een nogal lange rij tijdens de Dag van de Mantelzorg. Gelukkig grepen de meeste mantelzorgers het

wachten aan om onderling ervaringen uit te wisselen. Al met al is de waarderingsactie in goede aarde gevallen. Positief gevolg is ook dat het

Positief gevolg is ook dat het aantal geregistreerde mantelzorgers gestegen is. De teller staat nu op ruim 600 (tegenover 360 vóór de actie).

aantal geregistreerde mantelzorgers gestegen is. De teller staat nu op ruim 600 (tegenover 360 vóór de actie).

Son en Breugel (Marieke Schoenmakers) Een cartoonist annex goochelaar, een tegoedbon en een hart onder de riem van de wethouder; dat waren de ingrediënten van een mooie waarderingsavond voor jonge mantelzorgers in Son en Breugel. Deze bijzondere doelgroep is al sinds eind 2013 goed in beeld bij LEVgroep, na de start van themalessen in de bovenbouw van basisscholen. Naar aanleiding daarvan riepen we een maandelijkse bijeenkomst in het leven. Sindsdien is de tentoonstelling ‘Skon’ in de bibliotheek georganiseerd en heeft één van de jonge mantelzorgers met ‘haar’ gezin medewerking verleend aan het tvprogramma ‘Bikkels’. De groep bestaat inmiddels uit 18 jonge mantelzorgers. De meesten nemen deel aan jongerenwerkactiviteiten zoals MatchMentor en Project Move.

Nuenen (Aline Pardaen) Een primeur: in het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening mochten we de ingeschreven mantelzorgers voor het eerst bedanken voor hun zorgen in het afgelopen jaar door het uitreiken van een cadeaubon. De samenkomst had als voordeel dat mantelzorgers ervaringen konden delen en zich meteen konden inschrijven. Voortaan kunnen we hen de nieuwsbrief en informatie toesturen en gemakkelijker contact leggen om ondersteuning te bieden

Gemert-Bakel (Meta van Heugten) Na een inspirerende toespraak van wethouder Bevers zijn mantelzorgers in Cultuurhuis De Eendracht getrakteerd op een bijzondere voorstelling van Theater Klinker. Het podium was aan twee vrouwen op leeftijd die allerlei gevoelens en dilemma’s de revue lieten passeren, afgewisseld met muziek en een heuse smartlap. Na de voorstelling bleken veel bezoekers zich te herkennen in de twee dames van de voorstelling.

Helmond (Lies van Houtem) In Helmond vroegen meer dan 1600 mantelzorgers een cadeaubon aan. Onder hen ruim 100 jonge mantelzorgers. Velen van hen toonden zich blij verrast. De boodschap: iedere mantelzorger verdient het in het zonnetje te worden gezet!

Een nieuwe toekomst mPowerMAN vijzelt het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van allochtone mannen op. Te vaak staan ze aan de zijlijn vanwege werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid en een slechte beheersing van de taal. Tijdens de cursus bespraken de deelnemers cultuurverschillen, de rol in het gezin en persoonlijke ervaringen. Daarnaast kwamen de mannen in de benen. Relaxed door middel van gezamenlijke kooksessies. Fysiek uitdagend met ‘Kick Change’, een mix van kickboks technieken, die een beroep doen op standvastigheid en kracht. Resultaat van de empowermenttraining? De mannen hebben de draad opgepakt en zijn aan de slag met werk, een opleiding of taalles. “Hoe vaak kun je de toekomst opnieuw beginnen?”, zo luidt een treffende reactie..


14 | ADVERTENTIE

LEVvizier

- Deze advertentieruimte wordt ter beschikking gesteld aan Beursvloer365.nl door Vict informatici BV -

BEURSVLOER365.NL Beursvloer365 is dé plek om te handelen in maatschappelijke betrokkenheid. Dit betekent dat op Beursvloer365 organisaties met een maatschappelijk doel (denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging, een zorginstelling of een hobbyclub) worden geholpen door andere organisaties of bedrijven. Bedrijven kunnen zo invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Beursvloer365 is de plek waar 365 dagen per jaar ‘gehandeld’ kan worden. De wens van LEVgroep om het principe van het evenement Beursvloer door het jaar heen bereikbaar te maken voor iedereen is daarmee uitgekomen. Deze wens werd gelukkig door veel partijen gedeeld waardoor Beursvloer365 nu echt bestaat. In 2016 zal meer bekendheid gegeven worden aan Beursvloer365 waardoor het een medium wordt waar je niet meer omheen kunt! Op de website WWW.BEURSVLOER365.NL, bent u op een speciale plaats. Op deze plaats wordt gehandeld tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Niet met geld, maar in materiaal, kennis en hulp aan elkaar. Op deze website brengen we de vraag en het aanbod bij elkaar. Dit is mede mogelijk gemaakt door Vict, Rabobank Helmond en de Gemeente Helmond.

Vict Informatici is een innovatieve, creatieve en vooruitstrevende ontwikkelaar van internetapplicaties, waaronder Beursvloer365.nl en Voffice. Door middel van heldere vormgeving en optimaal bedieningsgemak zorgen onze applicaties voor een perfecte IT-integratie binnen uw onderneming. Op die manier kunt u al uw aandacht besteden aan de eigenlijke bedrijfsvoering van uw onderneming.

WWW.VICT.NL


SOCIAAL / INFORMEEL NETWERK | 15

LEVvizier

Aan de slag met talentvolle jonge vrijwilligers in Helmond

COLUMN VRIJWILLIGERSRAAD

Harry de Koning, voorzitter vrijwilligersraad

Stevig fundament Vrijwilligers nemen een steeds belangrijkere plaats in, in de samenleving als geheel en dus ook bij LEVgroep. De Vrijwilligersraad ziet het als een uitdaging hun belangen te waarborgen. Met als startpunt de fusie in 2012 heeft de Vrijwilligersraad hard gewerkt een stevig fundament te leggen. Gekeken naar 2015 kunnen we zeggen: het is gelukt! De Vrijwilligersraad staat als een huis. In 2015 zijn we actief geweest in diverse werkgroepen van de organisatie.

Onze inspanningen hebben resultaat gehad. Zo zijn we geslaagd in: • het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten; • het verbeteren van het contact met de achterban; • een juiste uitvoering van het waarderingsbeleid; • het aanpassen van het Handboek voor Vrijwilligers De Vrijwilligersraad ligt op koers. We houden aandacht voor zaken die nog moeten worden afgerond en hebben nieuwe speerpunten in het vizier. Emailadres vrijwilligersraad: vrijwilligersraad@levgroep.nl

In 2015 heeft LEVgroep het project ‘Groeien en b(l)oeien’ ontwikkeld. Vrijwilligersorganisaties, stichtingen en verenigingen krijgen kennis, tips en tools aangereikt voor het werven en behouden van jonge vrijwilligers. ’Groeien en b(l)oeien’ heeft talentontwikkeling als uitgangspunt. Deels in de schoolbanken en deels in de praktijk leren jongeren op een laagdrempelige manier hun talenten te ontdekken, zodat een betere match met vrijwilligerswerk gemaakt kan worden.

Speciale tools

Handel in maatschappelijke betrokkenheid Op 6 november 2015 kwam een wens van LEVgroep uit: de lancering van Beursvloer365.

dersteuning. Andersom kunnen bedrijven invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Beursvloer 365 verrijkt iedereen!

Beursvloer365 is mede mogelijk gemaakt door Vict, Rabobank Helmond en de Gemeente Helmond.

In navolging van het fysieke evenement Beursvloer is vanaf die datum online ‘handel’ mogelijk tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijven, 365 dagen per jaar! Surf naar www.beursvloer365.nl en u bent op een speciale plaats. Organisaties met een maatschappelijk doel (zoals een sportvereniging, zorginstelling of hobbyclub) vragen hulp, kennis en materiaal ter on-

Voor vrijwilligersorganisaties is een belangrijke rol weggelegd jongeren te begeleiden bij het ontwikkelen van talenten. Daarom zijn voor hen speciale tools ontwikkeld om ver-

trouwd te raken met ‘talentdenken’, zoals een training voor het voeren van effectieve begeleidingsgesprekken en het werken met het talentportfolio. Rosanne: ‘Groeien en b(l)oeien’ gaat minder over wat voor vrijwilligerswerk jongeren willen doen en meer over waar ze goed in zijn. Organisaties kunnen hierop inspringen. Door het prikkelen van talenten worden jongeren succesvoller en vinden zij makkelijker vrijwilligerswerk, dat echt bij hen past. Dat geeft natuurlijk veel meer voldoening. Wij zijn hiermee in Helmond aan de slag gegaan op de middelbare scholen. We hebben verteld over vrijwilligerswerk, met de leerlingen talentprofielen gemaakt en een speciaal voor dit doel gemaakt magazine uitgedeeld.

Gezocht: taalvrijwilligers Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij jou! Als Taalvrijwilliger ga je aan de slag met taal. Je helpt mensen echt verder. We zoeken vrijwiligers voor verschillende functies: voorlezen, coördinatoren, taalmaatjes en taaltrainers. Wij bieden • Deskundigheidsbevordering • Open en collegiale sfeer • Ondersteunig vanuit LEVgroep Interesse? Neem dan contact op met het Vrijwilligerswerk Helmond (0492) 598989 of vrijwilligerswerkhelmond@ levgroep.nl

Rosanne Muileboom, projectleider Beursvloer Helmond, onthult de website van Beursvloer 365

kleintjes

MAATSCHAPPELIJKE STAGE Gemertse Atletiek Club BAGAGE VOOR DE TOEKOMST

Speels, vrolijk en uitdagend... ook in Bakel!

Stichting ter bevordering van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in Nuenen

www.jongnederlandbakel.nl

www.facebook.com/StichtingDwersVerband

Postbus 127, 5420 AA Gemert www.gacgemert.nl

Doe mee!

Stichting VLOK: Vrienden van Lombok Orong Kekeran

Help en/of volg buurtpreventie “Doliwood” met de uitvoering van:

www.ivn.nl

www.voedselbank-geldorp-mierlo.nl

Psssst! Nadoen mag ook en is zelfs zeer gewenst Internet: www.doliwood.nl Email: doliwood@hotmail.com

In de buurtkamer van ons plekske in Liessel is het kei-gezellig

Een persoon kan de wereld niet veranderen maar we kunnen wel de wereld veranderen van een persoon

www.kbo-brabant.nl

www.vlok.org

Nieuws en informatie over uw wijk www.senbactief.nl

w w w. d i t i s o n z e w i j k . n l


16 | VANGNET ngnet wordt Vangnet In het va uning geboden tijdelijke onderste een duidelijke aan mensen met thema’s als hulpvraag rondom wonen, die relatie, financiën en worden vanuit niet opgelost kan rgzame Buur t Eigen Kracht, de Zo twerk. of het Informeel Ne

LEVvizier

De roep dat burgers zelf meer initiatief moeten tonen en het eigen netwerk moeten bevragen als ze zorg nodig hebben, vraagt tegelijkertijd om een betrouwbaar vangnet. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor maatschappelijk werkers. Vijf van hen vragen wij naar hun ervaringen sinds de kanteling: Ellen van Gils (Helmond Oost), Suzanne Bos (Asten-Someren), Maria Hendriks (Laarbeek), Elif Akbas (Helmond Noord), Miek Manders (Helmond West) en Jennefer Emming (Gemert-Bakel).

Hoe gaan we om met onze opdracht in de kanteling? We zijn nu 2 jaar met deze opdracht bezig. Welke voorbeelden hebben we? Suzanne: De mentaliteitsverandering is al duidelijker merkbaar bij onze klanten. Voordat ze met ons contact zoeken, hebben ze

Zinvolle inzichten met Z’inzicht Z’inzicht is een trainingsvorm die mensen helpt hun zelfregie te versterken en hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Cursusleidster Sanne Hurkmans en deelnemers tonen zich zeer enthousiast. Z’inzicht is een methode die mensen onder meer inzicht verschaft in: • de vraag en de situatie • zichzelf • wat iemand graag anders wil en wat hij daarvoor kan en moet doen • hoe iemand gebruik kan maken van eigen kracht en zelfvertrouwen • wie iemand kan helpen en hoe men hulp kan vragen

Reactie van een deelneemster ‘Z’inzicht heeft me op meerdere ter-

reinen geholpen. Zo heb ik voor mezelf helder gekregen hoe ik om kan gaan met mijn verdriet. Ik heb dingen beter leren relativeren en zie in negatieve ervaringen nu makkelijker een positieve kant. Ook heb ik niet alleen maar oog voor eigen problemen. Ik sta open voor anderen en deel meer van wat me bezighoudt.’ ’Of ik anderen de training aanbeveel? Jazeker! Naar de eerste bijeenkomst mag je een maatje meenemen. Dat is fijn. Verder zijn de groepen klein. Dat voelt veilig en snel vertrouwd. Het ‘wij-gevoel’ zorgt ervoor dat je je realiseert dat je er niet alleen voor staat.’ ‘Wanneer mensen met een individuele vraag komen, kijken we ook of deelname aan de training Z’inzicht de eerste stap kan zijn’, aldus Sanne.

Stap voor stap van vaak al stappen gezet in hun eigen netwerk. Elif: Ik merk dat mensen het soms nog lastig vinden een hulpvraag direct in hun netwerk te stellen. Dat levert veel ‘ja, maar’ antwoorden op. Aan ons dan de taak breder te kijken, richting buurt en wijk. Miek: De geschiedenis herhaalt zich. Jaren geleden was de wijk al meer in beeld. In mijn werk heb ik profijt van beide tijdperken. Enerzijds laat ik nog niet los dat ik zelf wil versterken en beïnvloeden. Aan de andere kant heb ik meer geduld. Ik zoek niet alleen hulp in de omgeving van de klant, maar doe ook

suggesties waar iemand zich op kan laden. Ik neem vrouwen bijvoorbeeld mee naar de cursus ‘Vrouw Kom op voor Jezelf’. In deze groep gaat het om het zoeken en vinden van de eigen kracht. Maria: Tegelijk moeten we scherp zijn op mensen voor wie het eigen netwerk niet alles kan betekenen of die geen digitale mogelijkheden hebben. Dan zijn wij, als vangnet, van groot belang. We horen de vraag van de klant, hun probleem en sluiten daarbij aan. We gaan met hen in gesprek op zoek naar hun zelfoplossend vermogen.

Buiten de kaders in belang van het kind Linda Nouwens, coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Laarbeek, is trots. Trots dat het ‘haar’ team lukt dichtbij de bedoeling van het werk te blijven: het belang van het kind centraal. Ze schetst een voorbeeld uit de praktijk. ‘Toen een basisschool haar zorgen uitsprak over een leerling, nodigden

we direct alle betrokkenen, onder wie de ouders, uit. Tijdens het gesprek werd al snel een oplossing geopperd: tijdelijke opvang op een zorgboerderij. Toen wij de vraag stelden of dit echt was wat het kind nodig had, was het antwoord: nee. Wat bleek: iedereen zocht oplossingen binnen de bekende mogelijkheden zonder het kind echt centraal te stellen.

In de loop van het gesprek bleek steeds duidelijker dat het kind veel last had van de ruzies tussen zijn gescheiden ouders. Een time-out op een zorgboerderij zou voor nog meer onrust zorgen. Beter was het een rustige thuissituatie te creëren en op school te blijven. De ouders stonden open voor hulp en die is in overleg met beiden georganiseerd. Verder hebben we gezorgd voor ‘extra handen’ in de klas voor het kind. Conclusie: door werkelijk aandacht te geven aan de situatie en buiten de kaders te durven denken, bedáchten we de meest passende oplossing niet zozeer, hij ontstond vanzelf!’

Hulp bij echtscheiding Een echtscheiding is vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis, waarbij er veel op partners en hun eventuele kinderen afkomt. Om hulp te bieden op juridisch, financieel, opvoedkundig en emotioneel gebied heeft LEVgroep het echtscheidingsspreekuur in het leven geroepen.

• Hoe maak ik een ouderschapsplan? • Wat doe ik als mijn (ex)partner zich niet aan de afspraken houdt? • Hoe bereid ik mijn kinderen voor op de scheiding en hoe ondersteun ik ze tijdens de scheiding? • Wanneer heb ik een advocaat of mediator nodig? • Hoe geef ik het co-ouderschap vorm na de scheiding?

Het echtscheidingsspreekuur is voor iedereen die overweegt te gaan scheiden, het besluit al genomen Gescheiden ouders heeft of al gescheiden is. De medewerkers van LEdingsspreekuur ook Vgroep gaan onder meer in op de volgende vragen: • Zijn er nog mogelijkheden voor onze relatie? • Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure? Voor meer informatie • Wat betekent een echtscheiding financieel? over de verschillende • Wie van ons blijft er in huis echtscheidingsspreekuren wonen en hoe kunnen we de in ons werkgebied en de boedelscheiding het beste reprecieze inlooptijden: gelen?

zie www.levgroep.nl.

kunnen zich op het echtscheiaanmelden voor de Begeleide Omgangsregeling (BOR). Vrijwilligers van Humanitas en een beroepskracht van LEVgroep kijken samen met u naar een passende omgangsregeling voor kinderen tot en met 12 jaar.


VANGNET

LEVvizier

| 17

betrouwbaar vangnet naar eigen netwerk Jennefer: Onze taken zijn in een vroeg stadium ondersteunen en vervolgens activeren. Sleutelwoorden hierbij zijn gezamenlijke vraag, gezamenlijke verantwoordelijkheid, netwerkdenken, bundeling van talenten en inzetten op eigen kracht.

Iemand die steun van een ander nodig heeft, kan andersom waarschijnlijk iets voor een ander betekenen. Hoe ervaren jullie dat? Miek: In gesprekken hoor ik vaak: ik durf mijn buurvrouw niet lastig te vallen.

Dan vraag ik: wat zou je terug kunnen doen? Deze vraag stelt de buurvrouw niet. Belangrijk is dat mensen in hun netwerk blijven aangeven wat ze zelf kunnen. Ellen: We moeten continu blijven denken: wat helpt in deze situatie? Het is geen eenheidsworst. We moeten investeren in vertrouwen en goed in het oog houden wat iemand terug kan doen. Suzanne: Soms willen klanten hun netwerk behouden voor de goede sociale contacten en mentale steun, zonder hen te belasten met de bestaande problematiek. Ellen: Groepsbijeenkomsten leveren

Geluk binnen handbereik Een schoolvoorbeeld van de participatiegedachte is het verhaal van Angélique. In plaats van te kijken naar haar beperkingen, prikkelt maatschappelijk werker Ellen van Gils uit Helmond-Oost haar om te kijken naar wat ze wèl kan en waar ze gelukkig van wordt. Angélique heeft PTSS (Posttraumatische Stresstoornis) en een dissociatieve stoornis. Zonder dat ze zichzelf daarvan bewust is, loopt ze af en toe in pyjama met een knuffelbeertje op straat. ‘Omdat ze eenzaam is, kwam de vraag om een maatje. In plaats van op haar vraag in te gaan, stelde ik een wedervraag: wat kun jij zelf doen als vrijwilliger? Ze moest daar goed over nadenken, maar haar enthousiasme groeide. Uiteindelijk besloot ze zelf maatje te worden en iemand te helpen bij de Nederlandse taal. De eerste stap was gezet. Toen kwam de vraag: hoe is de relatie met de buurt? Haar antwoord was: “er is weinig contact”. Mensen roddelen over haar, ook omdat ze niet precies weten wat er aan de hand is als de politie haar thuis brengt na een periode van dissociatie.’ ’Waarom niet een bijeenkomst met buurtgenoten organiseren, zodat je uit kunt leggen wat er speelt en waarom de politie soms aan de

deur staat?’, opperde ik. Van de flyer waarmee we vervolgens 90 buurtbewoners uitnodigden, volgt hier een gedeelte van de tekst: ‘Er staat een politieauto, wat zal er aan de hand zijn? Wordt er iemand opgepakt, is er ingebroken? Ik heb haar ook wel eens zien lopen met een knuffel in haar hand... Regelmatig horen we op het nieuws dat er met iemand iets gebeurd is. Nog vaker komt daarop de reactie van de buurt: hadden we het maar geweten, dan hadden we misschien iets kunnen doen. Maar je bemoeit je toch niet zomaar met dat wat zich achter iemands voordeur afspeelt? Er is schroom om zomaar iemand aan te spreken en te vragen wat je voor de ander zou kunnen doen. … Op deze avond willen we u en Angélique aan het woord laten om verder met elkaar kennis te maken. We willen graag een basis leggen voor een goede onderlinge verstandhouding waarbij fijn samenwonen en -leven in de straat en buurt het uitgangspunt is’. Op de avond zelf toonden 30 aanwezigen zich zeer geïnteresseerd. Angélique was zelf erg tevreden, dat ze haar verhaal als normaal mens mocht vertellen. Het resultaat? Angélique drinkt nu regelmatig koffie met buren, helpt in de tuin en geeft computerondersteuning.

Ellen van Gils (links) aan tafel bij Angélique (rechts)

veel op. Je zit samen met mensen die ook een probleem hebben en voelt je niet alleen staan. Je wordt uitgenodigd om je verhaal te vertellen en te leren van elkaars ervaringen. Miek: Voordeel is dat mensen de successen die ze al ervaren hebben, overbrengen in de groep.

Welke uitdagingen wachten jullie? Elif: Problemen zijn niet in alle culturen goed bespreekbaar in het eigen netwerk. Dat vraagt om creativiteit. Miek: We zijn aan het onderzoeken hoe we ouderen in de wijk met

groepswerk kunnen stimuleren om uit de eenzaamheid te komen. Ellen: Omgaan met mensen met een lichamelijke of mentale beperking vraagt ook aandacht. Het is nog lang geen vanzelfsprekendheid hen ook in te zetten als vrijwilliger. Wat zij te bieden hebben aan kwaliteiten mogen we beter gaan ontdekken en inzetten.

Maakt de kanteling mensen gelukkiger?

Jennefer: Je ziet klanten een proces doorlopen, waarbij ze uiteindelijk grip krijgen op de eigen situatie en ermee weten om te gaan. Ellen: Je bent gelukkig als je autonoom kan zijn. Elif: Het gaat om de vraag of je ertoe doet, of je iets kunt betekenen voor de ander. Miek: Collectiviteit en meer samen zijn, dat geeft een gevoel van geluk.

Suzanne: Mensen krijgen meer vertrouwen in zichzelf. Wanneer we ze hier bij afloop naar vragen, geven ze dat ook aan.

COLUMN CLIËNTENRAAD

Werk in uitvoering In het kader van de nieuwe Jeugdwet heeft LEVgroep sinds 1 januari 2015 een Cliëntenraad. De cliëntenraad heeft als doel om de belangen van cliënten te behartigen en de diensten te verbeteren die we verstaan onder Jeugdhulp aan jeugd en ouders. In 2015 hebben we ons georiënteerd en zijn we in gesprek gegaan met gasten uit de organisatie. Onze eerste gast was een maatschappelijk werker uit sociaal team Gemert-Bakel die ons vertelde over de transities en hoe die haar werk beïnvloeden. Ook is een jongerenwerker uit Helmond-Noord

aangeschoven. Zij vertelde ons over jongerenwerk en project Matchmentor. Als cliëntenraad zijn we betrokken bij de analyse van de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek en zoeken we aansluiting bij de belangrijke bijeenkomsten, zodat we zichtbaar zijn en in verbinding staan. We hebben nu 5 leden en willen dit aantal graag verder uitbreiden, omdat we door LEVgroep gevraagd zijn om in 2016 een vertegenwoordiger te zijn voor alle cliënten. Lijkt het u interessant of wilt u meer weten? Neem dan contact op via clientenraad@levgroep.nl

‘Als opvoedondersteuners zijn wij de voordeur’ De Transitie Jeugd heeft het werk van opvoedondersteuners zeker niet minder uitdagend gemaakt. Sandra de Gooijer, opvoedondersteuner AstenSomeren, vertelt.

Wat heeft de Transitie Jeugd voor jou veranderd? De casussen zijn heftiger. Veel multi-problemen, huiselijk geweld, vechtscheidingen. Casussen die voorheen veelal naar Bureau Jeugdzorg gingen. Daardoor zitten we nu ook langduriger in gezinnen.

Pak je casussen meer gezamenlijk op? We werken niet alleen méér samen met andere organisaties, maar ook met andere betrokkenen rondom een gezin, uiteraard alleen met toestemming. We brengen samen met de gezinnen in kaart hoe hun netwerk er uit ziet. Voordeel is dat je met meer mensen praat over de problemen van een kind of van een gezin. Je krijgt andere informatie. En de cliënt of het gezin voelt ook de

kracht van de betrokkenen. Ze voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Waarin schuilt voor jou de meerwaarde van de transitie? Als opvoedondersteuners zijn wij de voordeur. Kinderen en gezinnen komen met hun vragen nu eerst bij ons. Als het nodig is verwijzen wij door naar zwaardere hulp, maar er

ontstaat dan geen ‘knip’. Er blijft nu meer lokaal wat ook lokaal thuis hoort. Wij zijn dichtbij, kennen de lokale situatie, hebben korte lijnen o.a. met huisartsen en scholen en kunnen snel ingeschakeld worden. Er is nu echt sprake van 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener.

Een Afrikaans gezin heeft 6 kinderen op dezelfde basisschool. Het oudste kind wordt door school geschorst vanwege een incident met agressie. Waar dit kind in het verleden doorverwezen zou zijn naar Bureau Jeugdzorg, worden nu andere keuzes gemaakt. Omdat school signaleert dat het hele gezin tegen bepaalde patronen aanloopt, besluiten we het hele gezin in het Zorgteam te bespreken, samen met de ouders. Eén voor één komen de kinderen aan bod. Daardoor komen ze individueel beter in beeld en wordt voor de school ook duidelijker wat ieder kind nodig heeft. Zo krijgt het oudste kind goede begeleiding. Ook de ouders voelen zich veel beter gehoord en gezien. Beiden schrijven zich in voor een cursus Positief opvoeden voor allochtone ouders. Moeder gaat binnen de gemeente op zoek naar andere Afrikaanse gezinnen om voor hun kinderen leuke activiteiten te organiseren. Via Welzijnsorganisatie Onis zoekt en vindt ze een maatje, met wie ze dat verder oppakt.


18 | ADVERTENTIE

LEVvizier

“

Het was fijn in het ziekenhuis, maar ik ben blij dat ik weer op mijn eigen stekje ben.

�

Het verhaal van Nitha, Sara en Esther. Het scheelde niet veel of Nitha Wolters (90) was er niet meer geweest. Door een val is haar bekken gekneusd. Tijdens haar opname krijgt ze ook nog eens een longontsteking en een maagen darmbloeding. Geriater Sara Rongen en verpleegkundige Esther Manders maken een plan om mevrouw Wolters zo snel mogelijk op de been te helpen. Bijgestaan door een groot team zorgverleners knokt ze terug en ze herstelt vrijwel volledig. Mevrouw Wolters mag naar huis. Elkerliek. mens tot mens.

WWW.ELKERLIEK.NL LEVvizier_267 breed x 390 mm hoog februari 2016.indd 1

17-02-2016 13:29:23


ALGEMEEN

LEVvizier

| 19

‘Het gaat er niet om wie het probleem oplost, maar hoe we dat doen’ In Asten-Someren hebben LEVgroep en Welzijnsorganisatie Onis de krachten gebundeld. Irma van Goch, directeur van Onis, en Jacqueline van de Ven, manager LEVgroep Asten-Someren, belichten samen de vruchtbare samenwerking, die inmiddels heeft geresulteerd in een gezamenlijke offerte.

Over de toenadering Onis en LEVgroep zijn al jaren vertrouwd met elkaar en maakten waar nodig al gebruik van elkaars expertise. Toch kwam de huidige nauwere samenwerking niet zonder meer tot stand. Naast gelijke speelden er ook verschillende belangen. Beide partijen hebben daarnaast natuurlijk hun eigen manier van werken, hun eigen cultuur. Er was tijd voor nodig om inzicht te krijgen in elkaars werkzaamheden en een gezamenlijke aanpak uit te stippelen.

Over de voordelen

Jongerenwerkers van ONIS en LEVgroep zoeken elkaar op en wisselen ervaringen uit

‘Opvoeden doen we samen’ Na het symposium ‘In verbinding, samen sterker’, dat in mei 2015 werd georganiseerd, is de ambitie van Blog-J meer dan eens duidelijk: een vernieuwd, integraal ondersteuningsaanbod voor jongeren. In Blog-J bundelen vier spelers op het gebied van (jeugd)zorg en welzijn hun krachten. Iedere letter in ‘blog’ is de beginletter van één van de organisaties: Bijzonder Jeugdwerk, LEVgroep, ORO en GGZ Oost Brabant. De ‘j’ staat voor ‘jeugd’. In het najaar van 2014 spraken de directies van de partijen de intentie uit om intensiever samen te werken op het gebied van jeugdhulpverlening.

Hulp in de nieuwe situatie – twee voorbeelden Vrijwilligers van Onis bemannen al jaren de Formulierenbrigade en medewerkers van LEVgroep werken als sociaal raadslieden in de dorpen. Nu we 1 loket hanteren, kunnen mensen effectiever geholpen worden. ‘Lichte’ vragen, bijvoorbeeld om hulp bij het invullen van een formulier, belanden bij de Formulierenbrigade. ‘Zwaardere’ vragen, die bij-

Het symposium onderstreepte nogmaals de kerngedachte van Blog-J: de muren tussen de diverse specialistisch of meer generalistisch werkende aanbieders van jeugdzorg moeten afbrokkelen en dienen als bouwstenen voor nieuwe of verbeterde hulpvormen. Een complexe hulpvraag is vaak effectiever te beantwoorden als specialistische zorg en ‘hulpbronnen’ in de directe omgeving van jongeren hand in hand gaan. Met als motto ‘opvoeden doen we samen’ biedt de combinatie van formele en informele zorg een duurzamere oplossing.

met Tai Chi: “Kiek doar….pffff”. De tweede dag vond plaats in De Hofdael in Geldrop op 12 november. Leren met LEV stond centraal tijdens de ‘proeverij’ vol korte workshops, waarin wij met zijn allen van het eigen aanbod konden proeven. Altijd is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

voorbeeld te maken hebben met letselschade of moeilijkheden rondom een echtscheiding, kunnen in één moeite door terecht bij het sociaal raadsliedenwerk. Het vluchtelingenwerk in Asten en Someren maakt al jarenlang onderdeel uit van het takenpakket van Onis. Nu is er een pilot ontwikkeld, waarbij LEVgroep betrokken is: een stagiaire van vluchtelingenwerk (Onis) en een maatschappelijk werker (LEVgroep) gaan samen op huisbezoek bij de gezinnen. Deze gezamenlijke aanpak geeft vluchtelingen meer duidelijkheid waar ze met hun vragen heen kunnen.

COLUMN ONDERNEMINGSRAAD

Bouwstenen

‘Kiek doar…..pfffft’ Twee keer per jaar organiseert LEVgroep een dag voor de medewerkers. Eén met een luchtige inslag en één met verdieping. Op het ORO-terrein Het Rijtven in Deurne waren we dinsdag 16 juni te gast en hebben we ons binnen en buiten vooral sportief uitgeleefd. Wilbert de Groot, wijkmanager bij ORO, vraagt zich af hoe de leefomgeving voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking zich kan verbinden met de samenleving, zonder de rust en de veiligheid van een bijzondere samenleving zoals die van Het Rijtven te verstoren. Deze dag heeft ons laten zien, dat dat zeer zeker mogelijk is. Wij hebben er de meerwaarde van gevoeld en hebben genoten van de fantastische locatie. Een aanrader voor andere organisaties. Een mooie reactie van één van de bewoners van Het Rijtven bij het zien van onze pogingen serieus aan de slag te gaan

Onis en LEVgroep delen een gebouw en dus ook het koffieapparaat. Ervaringen worden heel eenvoudig uitgewisseld. Medewerkers

leren van elkaar en zien duidelijk het gezamenlijke belang: de noodzaak van preventieve inzet, samen de schouders onder de kanteling. Want uiteindelijk geldt: Het gaat er niet om wie het probleem oplost, maar hoe we dat doen.

OR initiatiefnemer Persoonlijk Leiderschap met LEV Persoonlijk Leiderschap met LEV vraagt dat iedere medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt, inspireert en initiatief toont. Zo realiseren we samen de organisatiedoelen van LEVgroep. Het zijn onrustige tijden in het welzijnsdomein. De samenleving verandert en hierdoor ook ons werk. Dit vraagt nu en in de toekomst dat we mee bewegen. Er wordt meer integraal samengewerkt zowel intern als extern. We ondersteunen in toenemende mate vrijwilligers en burgerinitiatieven. Er ontstaan nieuwe verbindingen. LEVnetwerker, wijkwerker en vangnetwerker pakken hierin ieder hun eigen rol. Een ondernemende houding is wenselijk. Dit gaat niet altijd vanzelf. We gaan hierin samen lerend aan

Maria Boereboom voorzitter Ondernemingsraad

de slag gaan. Durf en lef helpen ons te groeien in persoonlijk leiderschap. Door Persoonlijk Leiderschap met LEV willen we kwaliteiten en competenties van medewerkers op de juiste plek binnen de organisatie inzetten. Gezamenlijk de visie uitdragen en de doelen van LEVgroep realiseren. Samen creëren en goede antwoorden geven op vragen die de samenleving ons stelt. Samen zorgen we voor een adequate aanpak en zo groeien we met behulp van persoonlijk leiderschap naar een eigentijdse en dynamische organisatie. Horen wordt weten Weten wordt aanvaarden Aanvaarden wordt doen!

LEVgroep PSO-gecertificeerd Sinds 1 juli 2015 neemt LEVgroep de hoogste trede (3) in op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het bewijst dat we nadrukkelijk oog hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het keurmerk PSO is een landelijke norm voor socialer ondernemen en is ontwikkeld door TNO, in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren. PSO heeft vier niveaus (een aspirant status en drie treden) om aan te geven hoe organisaties ten opzichte van elkaar scoren wat betreft het duurzaam bieden van werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

LEVgroep heeft veel aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze Zorg en Gemak

diensten zijn hiervan een goed voorbeeld. Uitkeringsgerechtigden en stagiaires van het ROC doen relevante werkervaring op door diensten te leveren bij inwoners van Helmond in een kwetsbare positie. Ze maken het voor hen mogelijk om zelfstandig te blijven wonen. Ze doen bijvoorbeeld de was, gaan om boodschappen en maken samen een wandeling. Politiek Den Haag heeft arbeidsparticipatie en duurzame integratie van kwetsbare groepen in de samenleving hoog op de agenda staan. LEVgroep sluit zich daar volledig bij aan, want sociaal ondernemen … dat vinden we niet meer dan normaal!


20 | ADVERTENTIE

LEVvizier

LEV VIZIER  

Dit is de LEV VIZIER, ons jaarverslag in krantvorm. Het biedt zicht op ontwikkelingen, projecten en initiatieven waar LEVgroep in 2015 mee a...

LEV VIZIER  

Dit is de LEV VIZIER, ons jaarverslag in krantvorm. Het biedt zicht op ontwikkelingen, projecten en initiatieven waar LEVgroep in 2015 mee a...