Issue No. 32

Page 1

ghdrO{Z{‘©VrMo YmoaU gneob ’$gbo

Mma dfm©V Ho$di 350 drOIaoXr H$ama

nwUo … a m Á ¶ m V r b g m I a H$maImݶm§‘Yrb ghdrO{Z{‘©VrMr j‘Vm Cn¶moJmV AmUʶmV emgZmbm gneob An¶e Ambo Amho. {deof åhUOo ghdrO{Z{‘©VrMo nmM dfu¶ YmoaUXooIrb ’$gbo Amho. ghdrO{Z{‘©VrV amÁ¶mH$Sy>Z CÎm‘ H m‘{Jar hmʶmMr e³¶Vm AgVmZmhr Xþb©j Ho$bo Jobo. 2020 ‘ܶo ghdrO{Z{‘©VrMo n{hbo YmoaU Omhra Ho$bo Jobo. ˶mZwgma 2025 n¶ªV amÁ¶mV 1350 ‘oJmd°Q> ghdrO{Z{‘©VrMo C{Ôï> R>odbo hmoVo. na§Vw Ho$di YmoaU Omhra H$ê$Z H$mhrM Cn¶moJ Pmbm Zmhr. H$maU ˶mgmR>r A˶mdí¶H$ Agbobo nmR>~i gmIa H$maImݶm§Zm {‘imbo Zmhr. n[aUm‘r, AmVmn¶ªV amÁ¶mV Ho$di 350

‘oJmd°Q>Mo ghdrO IaoXr H$ama Pmbo. ˶mVhr à˶jmV drO IaoXr 270 ‘oJmd°Q> j‘VoMr Pmbr. n[aUm‘r, YmoaU ’$gë¶mV O‘m Pmbo Amho, Aer ‘m{hVr gmIa CÚmoJmVrb gyÌm§Zr {Xbr.

ghdrO{Z{‘©Vr YmoaU ’$gʶmg drOIaoXrbm Agbobo H$‘r Xa H$maUr^yV R>aboo AmhoV. amÁ¶mV ¶mnydu 100 nojm A{YH$ ghdrO {Z{‘©Vr àH$ën C^oo

nmZ Z§. 08 da

BWoZm°b {Z{‘©Vrdarb ~§YZo {e{Wb H$amdr

Bñ‘mMm H|$Ð gaH$maH$S>o Zì¶mZo nÌmÛmao AmJ«h

H$moëhmnya … XoemV A§{V‘ Q>ß߶mV gmIa CËnmXZ dmT>V Agë¶mZo H|$ÐmZo BWoZm°b {Z{‘©Vrdarb ~§YZo {e{Wb H$amdrV, Aer ‘mJUr gmIa CÚmoJmVyZ {Za§Va hmoV Amho. B{S ¶Z eJa AS ~m¶m EZOu ‘°Ý¶w’°$³Mag© Agmo{gEeZZo (Bñ‘m) ¶§Xm A§{V‘ Q>ß߶mV gmIa CËnmXZmMm A§XmO 춺$ Ho$bm Amho. ¶mZ§Va Bñ‘mZo gmd©O{ZH$ {dVaU {d^mJmbm ¶m~m~VMo nÌ {Xbo Amho. H|$ÐmZo ~r hodr ‘mob°{gg gmIa d CgmÀ¶m agmnmgyZ V¶ma hmoUmè¶m BWoZm°bbm nadmZJr {Xbr Amho. ¶m nÌm‘ܶo H$moU˶m ^mJmV {H$Vr CËnmXZ

hmoB©b ¶m ~m~V {d^mJmbm ‘m{hVr {Xbr Amho. Bñ‘mZo h§Jm‘mÀ¶m nwdu 330 bmI

Q>Z gmIa V¶ma hmoB©b, Agm A§XmO 춺$

Ho$bm hmoVm. nU h§Jm‘mÀ¶m eodQ>r eodQ>r hm

A§XmO 340 bmI Q>Zmn¶ªV A§XmO dmT>{dbm.

‘hmamï´> Am{U H$Zm©Q>H$‘ܶo ¶§Xm

AXmOmnjm A{YH CËnmXZ hmV

Agë¶mZo gmIa CËnmXZ ¶§Xm Mm§Jbo hmoB©b, Ago Bñ‘mZo nÌmV åhQ>bo Amho. H|$ÐmÀ¶m àmoËgmhZm‘wio ZdrZ gwê$

Pmboë¶m BWoZm°b àH$ënm§Zm g§H$Q>mVyZ ~mhoa H$mT>ʶmgmR>r nadmZJrMr ‘mJUr Ho$br. {S>g|~a‘ܶo BWoZm°bgmR>r CgmMm

nmZ Z§. 02 da

g§nyU© ‘hmamï´>mVrb gmIa CÚmoJmMr ‘m{hVr Vw‘À¶m ~«r’$Ho$g‘ܶo

gܶm CnbãY gmIa S>m¶ar 2024

Amnbr àV {‘idʶmgmR>r H¥$n¶m g§nH©$ gmYm.

+91

!! hm{X©H$ A{^ï>qMVZ !!

lr g§V Hw$‘©Xmg ghH$mar gmIa H$maImݶmMo g§ñWmnH$ d {dÚ‘mZ MoAa‘Z. ‘mOr Am‘Xma

A°S>.‘m.lr.YZmOramd JUnVamd gmR>o gmho~ ¶m§À¶m

84 ì¶m dmT>{Xdgm{Z{‘Îm hm{X©H$ Am{^îQ>qMVZ !

ew^oÀNw>H$

~r.S>r.ndma à.H$m¶©H$mar g§MmbH$ gwYra nm§. nmQ>rb ìhm. MoAa‘Z

d g§MmbH$ ‘§S>i, g^mgX, A{YH$mar, H$‘©Mmar dJ© lr g§V Hw$‘©Xmg ghH$mar gmIa H$maImZm {b., g.‘.JUnVamd gmR>o ZJa nS>gmir, Vm. ‘mT>m, {O. gmobmnya

R gmo‘dma, {X. 01 E{àb Vo 07 E{àb 2024 df© 14 A§H$ 32 qH$‘V ê$. 10.00 AmVm dmMm Am°ZbmB©Z ... www.anekantprakashan.com
9552826112
lr g§V Hw$‘©Xmg ‘hmamO ghH$ma ‘hfu bmoH$ZoVo g§ñWmnH$ MoAa‘Z ‘m.Am‘Xma A°S>.‘m.lr.YZmOramd gmR>o

E’$AmanrMo 846 H$moQ>r W{H$V

114 H$maImݶm§H$Sy>Z ¶oUo ~mH$s, 92 H$maImݶm§H$Sy>Z nyU© a¸$‘ O‘m

H$moëhmnya … ¶§XmMm h§Jm‘ g§nV Ambm Var

AÚmnhr 114 gmIa H$maImݶm§Zr

E’ AmanrMr gnU a¸ ‘ D g

CËnmXH$m§Zm {Xbobr Zmhr. ’o$~«wdmarAIoa

207 n¡H$s 92 H$maImݶm§Zr E’$Amanr

CËnmXH$m§À¶m Im˶mda O‘m Ho$br Amho.

AOyZhr 846 H$moQ>r ê$n¶o H$maImݶm§H$S>o WH$sV AmhoV.

amÁ¶mV 80 Vo 99 Q>¸o$ E’$Amanr

64 H$maImݶm§Zr, 60 Vo 79 Q>¸o$

E’$Amanr 31,Va 59 Q>³³¶m§n¶ªV 19

gmIa H$maImݶm§Zr {Xbr Amho. ’o$~«wdmar

AIoar˦m AmH$S>odmarZwgma 824 bmI

Q>Z CgmMo Jmin Pmbo. VmoS>Ur dmhVyH$

IM© dJiVm E’$Amanr 19 hOma

169H$moQ>r ê$n¶o BVH$s Pmbr Amho. ¶mn¡H$s 18hOma 323 ê$n¶o D$g

CËnmXH$m§Zm XoʶmV Ambo. h§Jm‘ A§{V‘ Q>ß߶mV ¶oV Agbm Var AOyZhr H$maImݶm§H$Sy>Z JVrZo {~bo

O‘m hmoV Zgë¶mMo {MÌ Amho. gܶm

H$maImZo hiyhiy ~§X hmoV AmhoV. 15 E{àbn¶ªV ~hþVm§e H$maImZo ~§X hmoVrb, Aer e³¶Vm Amho. A§{V‘ Q>ß߶mV

H$maImݶm§Zm CgmMo Jmin H$aUo H$R>rU hmoV Amho. amÁ¶ ~±Ho$Zo CMbrMm Xa H$‘r Ho$ë¶mZo H$maImݶm§Zm Joë¶m ‘{hݶmnmgyZ

100 ê$n¶o H$‘r {‘iV Amho. ¶mVM gmIaobm AOyZhr g‘mYmZH$maH$ Xa Zmhr. VgoM CÝhmù¶mÀ¶m nmíd©^y‘rda AOyZhr gmIaobm åhUmdr Ver ‘mJUr ¶oV Zgë¶mZo H$maImZo AÚmnhr gmIa {dH sgmRr YSnSV AmhV, Ag H$maImZm gyÌm§Zr gm§{JVbo. (A°J«modZ, 24.03.2024)

amÁ¶mVrb 120 H$maImݶm§Mo h§Jm‘ ~§X

Eg. {ZOqbJmßnm ewJa BpÝñQ>Q>çwQ> g§ñWm ewJa BpÝñQ>Q>çyQ>da

E‘.nr. nmQ>rb, g˶{OV nmQ>rb

D$g JminmV gmobmnya amÁ¶mV àW‘, H$moëhmnya {ÛVr¶ {M¸$moS>r …

gmobmnya … CÝhmMm VS>mIm gwê$ hmoVmM h§Jm‘ g§ndyZ gmIa H$maImݶm§Mo nÅ>o nSy> bmJbo AmhoV. amÁ¶mV 120 hÿZ A{YH$ gmIa H$maImݶm§Mo JirV h§Jm‘ ~§X Pmbo AgyZ ¶§Xmhr D$g JminmV gmobmnya {Oëhm amÁ¶mV àW‘ H«$‘m§H$mda Amho. nmD$g H ‘r nS ë¶mZ nmʶmMr AS MU AgVmZmhr H mëhmna {Oëømnjm gmobmnyaMo Jmin A{YH$ Pmbo Amho. amÁ¶mV ¶§Xm nmD$g H$‘r nS>ë¶mZo ¶mMm D$g {nH$mda n[aUm‘ hmoD$Z Jmin h§Jm‘ H$‘r hmoB©b, Agm A§XmO hmoVm. ‘mÌ

E{àbgmR>r gmIaoMm

25 bmI Q>Z H$moQ>m

nwUo … H|$Ð gaH$maZo E{àb ‘{hݶmgmR>r 25 bmI Q>Z gmIaoMm H$moQ>m Iwbm Ho$bm Amho. ‘w~bH$ H$moQ>çm‘wio gmIa XamV q¹$Q>b‘mJo 25 Vo 30 ê$n¶m§Zr KgaU hmoʶmMm A§XmO dV©{dʶmV ¶oV Amho. EH$ Va CÝhmù¶m‘wio amhUmar dmT>Vr ‘mJUr bjmV KD Z Am{U bmH g^m {ZdSUH mÀ¶m nmíd^‘rda gmIa XadmT rg Amim ~g Z Xa pñWamdʶmgmR>r gmIa ‘w~bH$ H$moQ>m Omhra Ho$ë¶mMo gm§JʶmV ¶oV Amho. ‘mM© ‘{hݶmgmR>r H|$Ð gaH$maZo 23.50 bmI Q>Z gmIaoMm H$moQ>m {Xbobm hmoVm. Va JVdfu ‘o ‘{hݶmgmR>r 23 bmI Q>Z gmIa Iwbr Ho$br hmoVr. ¶m H$mimV gmIaoMr {Z¶m©Vhr gwê$ Agë¶mZo Xa VoOrV pñWamdë¶mMo {MÌ JVdfu {XgyZ Ambo. (nwT>mar, 27.03.2024)

Eg. {ZOqbJmßnm ewJa BpÝñQ>Q>çwQ> g ñW À¶m 2024-2029 ¶m H$mbmdYrgmR>r g§MmbH$ ‘§S>imgmR>r 31 amoOr {ZdS>UyH$ hmoUma Amho. ~oiJmd {d^mJmVZ ghH mar H maImݶmÀ¶m à{V{ZYtÀ¶m 2 OmJm§gmR>r ‘bJm|S>m {naJm|S>m VWm E‘.nr. nmQ>rb d g˶{OV nmQ>rb ¶m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmbr.

Eg. {ZOqbJmßnm ewJa BpÝñQ>Q>çwQ> g§ñWogmR>r {ZdS>UyH$ bmJbr Amho. ~ iJmd {d^mJmV Z ghH mar H maImݶmÀ¶m à{V{ZYrËdmgmRr 2 OmJm§gmR>r hr {ZdS>UyH$ hmoUma hmooVr. ˶mgmR>r 8 OUm§Zr C‘oXdmar AO© XmIb Ho$br hmoVr. Zdr {X„r ¶oWrb amï´>r¶ ghH$mar gmIa ‘hm‘§S>imMo d {MXmZ§X ~gdà^y H$moao H$maImݶmMo g§MmbH$

~hþVoH$ gmIa H$maImݶm§H$S>o nwaoer D$gVmoS>Ur ¶§ÌUm Zgë¶mZo H$maImZo nyU© j‘VoZo Mmbbo ZmhrV. ˶m‘wio AZoH$ gmIa H$maImݶm§Mm h§Jm‘ bm§~bm Amho. ¶§Xm ’o$~«wdmarÀ¶m Xþgè¶m n§YadS>çmZ§Va gmIa H$maImZo ~§X hmoʶmg gwê$dmV Pmbr. AmOAIoa 100 hÿZ A{YH$ gmIa H$maImݶm§Mm nÅ>m nS>bm Amho. gmobmnya {Oëô¶mV 3-4 gmIa H$maImZo gwê$ AgyZ Vo ‘mM©n¶ªV MmbVrb, Ago gm§JʶmV Ambo. H$moëhmnya {Oëô¶mVrb

10-12 gmIa H$maImZo nyU© j‘VoZo gwê$ AmhoV. (bmoH$‘V, 26.03.2024)

nmZ Z§. 01 dê$Z

A{‘V H$moao ¶m§Zr AO© XmIb Ho$boë¶m 8 OUm§er MMm© H$ê$Z {ZdS> {~Z{damoY H$aʶmMo ¶eñdr à¶ËZ Ho$bo. ˶m‘ܶo {ZnmUrÀ¶m hmb{gÕZmW gmIa H$maImݶmMo Aܶj E‘.nr. nmQ>rb d Z§Xr ghH$mar gmIa H$maImݶmMo g§MmbH$ g˶{OV {edmZ§X nmQ>rb ¶m§Mr {~Z{damoY {ZdS> {ZpíMV Ho$br. Cd©[aV 6 OUm§Zr AO© ‘mKma KoVbo. ¶m {ZdS>rMr A{YH¥$V KmofUm Z§Va hmoUma Agë¶mMohr ¶mdoir gm§JʶmV Ambo. ¶mdoir A{‘V H$moao åhUmbo, Eg {ZOqbJßnm ewJa BpÝñQ>Q>çwQ> åhUOo ¶m ^mJmVrb ghH$mar H$maImZo d eoVH$ar ¶m§Mm H$Um Amho. ˶mgmR>r {ZdS> Pmboë¶m Zd{Zdm©{MV g§MmbH$m§Zr ^mJmVrb gmIa H maImZXmamÀ¶m d ˶mÀ¶m H Um Agboë¶m eoVH$è¶m§À¶m àJVrgmR>r gX¡d à¶ËZ H$amdoV. ZyVZ g§MmbH$m§Zr ¶o˶m 5 dfmV gmIa H maImZXma Am{U eoVH$è¶m§Mo àíZ gaH$man¶ªV nmohmoMdyZ ˶m§À¶mH$Sy>Z H$maImZm eoVH$è¶m§Zm bm^ H$ê$Z Úmdm. (gH$mi, 26.03.2024)

BWoZm°b {Z{‘©Vrdarb ~§YZo {e{Wb H$amdr

ag, ~r hodr ‘mob°{ggMm dmna ~§X H$aʶmMm AmXoe XoD$Z ¶m àH$ënm§Mr H$m|S>r Ho$br. ¶m‘wio àH$ënmVyZ hmoUmar BWoZm°b{Z{‘©Vr KQ>br Amho.

01 E{àb, 2024

‘m.lr. A°S>. YZmOramd Or. gmR>o (MoAa‘Z)g§V Hw$‘©Xmg g.gm.H$m. ‘m.lr. Eg.Or. ~wb~wbo (Ho$Z S>oìhbn‘|Q> Am°{’$.){dbmg g.gm.H$m. ‘m.lr. ~r.E‘. Xoe‘wI ({M’$ Ho${‘ñQ>) B§Ðoída ewJa

‘m.lr. ìhr.Eg. IoS>oH$a (ìhm. ào{gS>§Q>) J§Jm‘mB© B§S>ñQ´>rO ‘m.lr. Eg.Eg. {Ja‘H$a (àmoS>³eZ ‘°ZoOa) Xm¢S> ewJa

‘m.lr. S>r.nr. dmK (Ho$Z ‘°ZoOa) Xm¢S> ewJa

‘m.lr. nr.~r. J‘o ({S>ñQ>bar ‘°ZoOa) JUoe g.gm.H$m.

‘m.lr. E.Ama. qeXo (nM}g Am°{’$ga) ‘mê$Vr ‘hmamO g.gm.H$m. ‘m.lr. Ama.~r. ~a‘Xo (E‘.S>r.) ‘mê$Vr ‘hmamO g.gm.H$m.

‘m.lr. E.Q>r. bm^eoQ>dma (eoVr A{YH$mar) Q>moH$mB© g.gm.H$m.

‘m.lr. Ama.EZ. MoioH$a (nM}g Am°{’$ga) grVmam‘ ‘hmamO gm.H$m. ‘m.lr. Eg.Ama. KmS>Jo (goâQ>r Am°{’$ga) Xm¢S> ewJa

‘m.lr. Eg.S>r. OmYd (S>o߶wQ>r {M’$ Ho${‘ñQ>) O¶ ^dmZr g.gm.H$m.

02 E{àb, 2024

‘m.lr. Eb.Eg. J§wS>mio (BS>rnr. A{g.‘°ZoOa) J§Jm‘mD$br ewJa ‘m.lr. Ama.S>r. dmH$Mm¡ao ({M’$ AH$m¡Q>§Q>) {^‘me§H$a g.gm.H$m. ‘m.lr. Eg.Eg. H$moVdmb ({S>ñQ>bar ‘°ZoOa) d¡ÚZmW g.gm.H$m. ‘m.lr. Oo.Eg. nmQ>rb (E‘.S>r.) S>m°.S>r.dm¶.nmQ>rb g.gm.H$m.

03 E{àb, 2024

‘m.lr. Eg.Or. MìhmU (Ho$Z¶mS>© gwnadm¶Pa){dbmg g.gm.H$m. ‘m.lr. Ama.Eg. KmS>Jo (S>m¶ao³Q>a) Oa§S>oída ewJa ‘m.lr. Eg.~r. qeXo (bo~a A°ÊS> doë’o$Aa Am°{’$.)e§.H$mio g.gm.H$m. ‘m.lr. E‘.Ama. nmQ>rb (Am¶.Q>r. ‘°ZoOa) J«rZ nm°da ewJa

‘m.lr. nr.E‘. ndma (A°J«r Am°{’$ga) E‘.ìhr.Ho$. A°J«mo ’y$S> àm°S>³Q> ‘m.lr. Ama.nr. ¶odbo (B©.S>r.nr. ‘°ZoOa) namJ A°J«mo ’y$S> A°ÊS> AbmB©S> ‘m.lr. g{MZ IQ>Ho$ (bo~a Am°{’$ga) gX²Jwê$ lr lr gm.H$m.

04 E{àb, 2024

‘m.lr. Ho$.~r. qeXo (E‘.S>r.) JmoHw$i ewJa

‘m.lr. Eg.ìhr. MìhmU (S>o߶wQ>r {M’$ B§{O{ZAa)amOmam‘ ~mny nmQ>rb g.gm.H$m. ‘m.lr. Ama.Q>r. Xoe‘wI (MoAa‘Z) ¶moJoídar ewJa ‘m.lr. Oo.Ama. qeXo ({M’$ A°J«r Am°{’$ga) O¶ ^dmZr g.gm.H$m.

05 E{àb, 2024

‘m.lr. Ho$.ìhr. Amo{S>¶ma (Bbo³Q´>rH$b H$mo-OZ)d¡ÚZmW g.gm.H$m. ‘m.lr. nr.ìhr. ‘mZo-nmQ>rb (‘oS>rH$b Am°{’$ga)e§.‘mo{hVo nmQ>rb g.gm.H$m. ‘m.lr. Eg.E. VhgrbXma ({gìhrb B§{O{ZAa)~~ZamdOr qeXo ewJa ‘m.lr. nr.Ho$. X~S>o (A°J«r Am°{’$ga) Odmha g.gm.H$m. ‘m.lr. E.Ama. gmoZdUo ({S>ñQ>. BZMmO©) ÛmaH$m{Ye gm.H$m. ‘m.lr. EM.~r. qnnio (S>o߶wQ>r B©.S>r.nr.BZMmO©){dbmg g.gm.H$m. ‘m.lr. ìhr.Q>r. ‘aH$S> (ewJa gob Am°{’$ga) Xm¢S> ewJa

‘m.lr. E‘.~r. B~rVda ({M’$ AH$m¡Q>§Q>) {eD$a gm.H$m.

‘m.lr. S>r.Ho$. MìhmU (B©.S>r.nr. ‘°ZoOa) {eD$a gm.H$m. ‘m.lr. ~r.~r. Jdm§S>o ({M’$ AH$m¡Q>§Q>) gw^mf ewJa

‘m.lr. S>r.Q>r. Amohi ({S>ñQ>. ‘°ZoOa) Jm¡ar ewJa

06 E{àb, 2024

‘m.lr. Eg.Q>r nQ>dmar ({M’$ B§{O{ZAa) S>o¸$Z ewJa ‘m.lr. Ama.E‘. MìhmU nmQ>rb (Ho$Z gßbm¶ Am°{’$.)^¡adZmW ewJa ‘m.lr. EM.EZ. H$bmb (goëg Am°{’$ga) lrH¥$îU Im§S>gar

07 E{àb, 2024

V¶ma Pmbr Amho. ‘hmamï´>mV Joë¶m dfuÀ¶m ~amo~arZo gmIa CËnmXZ gwê$ Amho. Joë¶m dfuÀ¶m VwbZoV gmIa CËnmXZmV Odi Odi gmaIr n[apñWVr Amho. (A°J«modZ, 28.03.2024)

Iao Va BWoZm°b {Z{‘©Vr ~r hodr ‘moob°{ggnmgyZ OmñV hmoVo. ˶mÀ¶m dmnamdaM {Z~ªY KmVbo. 17 bmI Q>Z gmIaonmgyZ BWoZm°b V¶ma H$aʶmÀ¶m gMZm {Xë¶m AmVm gYm[aV A§XmOmZwgma 10 bmI Q>Z A{V[aº$ {‘iy eHo$b. ¶mMm dmna BWoZm°b {Z{‘©VrgmR>r hmoD$ eH$Vmo. ¶m‘wio H|$ÐmZo BWoZm°b {Z{‘©Vrdarb {Z~ªY H$‘r H$amdoV, Ago AmdmhZ Ho$bo Amho. {Z~ªY CR>{dë¶mg 32 Vo 33 H$moQ>r {bQ>a BWoZm°bMr {Z{‘©Vr hmoD$ eH$Vo, Agm {dídmg Bñ‘mZo H|$Ðr¶ gmd©O{ZH$ {dVaU {d^mJmbm {Xbm Amho. JVdfu XoemVrb 207 gmIa H$maImZo 15 ‘mM© 2023 AIoa ~§X Pmbo hmoVo. ¶§Xm ¶m H$mbmdYrV 162 gmIa H$maImZo ~§X Pmbo AmhoV. ¶m H$mbmdYrV 280 bmI Q>Z gmIa V¶ma Pmbr. Joë¶m dfu ¶mM H$mbmdYrV 282 bmI Q>Z gmIa {Z{‘©Vr Pmbr hmoVr. Joë¶m dfuÀ¶m VwbZoV Ho$di 2 bmI Q>Z gmIa H$‘r

‘m.lr. E.~r. eoiHo$ ({S>ñQ>bar ‘°ZoOa) {dÇ>b H$m°nm}aoeZ ‘m.lr. Eg.Eg. dmYdmUr (ìhm. àogrS>§Q>) S>o¸$Z ewJa

‘m.lr. Eg.E‘. nmQ>rb (hoS> Q>mB©‘ {H$na) ^mD$amd MìhmU g.gm.H$m. ‘m.lr. E.~r. amOio (bo~a doë’o$Aa Am°{’$ga)d¥Õoída g.gm.H$m. ‘m.lr. ìhr.S>r. åhñHo$ (A°S>{‘Z Am°{’$ga) d¥Õoída g.gm.H$m.

gmo‘dma, {X. 01 E{àb 2024 Vo 07 E{àb 2024 2 ‘hmamï´>
dmT>{XdgmÀ¶m hm{X©H$ ew^oÀN>m dmT>{XdgmÀ¶m hm{X©H$ ew^oÀN>m

‘hmamï´>

Xm‘mOr

EZgrS>rgrH$Sy>Z H$maImݶmg 100 H$moQ>r ‘§Oya

H$m¶©{gÜXrg AmUë¶m~Ôb n[aMmaH$ ¶m§Mm gËH$ma

n§T>anya … g§V Xm‘mOr gmIa H$maImZm hm Am{W©H$ AS>MUrV hmoVm. H$maImݶmda gw‘mao 200 H$moQ>tMo H$O© hmoVo. Aem n[apñWVrVhr {dÚ‘mZ g§MmbH$ ‘§S>imZo Jobr XmoZ Jmin h§Jm‘ ¶eñdr[a˶m nma nmSy>Z eoVH$è¶m§Mm {dídmg g§nmXZ Ho$bobm Amho. H$maImZm Mmby H$aVodoir H maImݶmÀ¶m Á¶ð ‘mJXeH mZr ~±H$m§‘m’©$V Xm‘mOr H$maImݶmg Am{W©H$ ‘XV Ho$br. ¶m{edm¶ àem§V n[aMmaH$ ¶m§Zrhr ~±Ho$‘m’©$V H$maImݶmg Am{W©H$ ghH$m¶© Ho$bo.

H maImݶmZ gdmgmRr Ib g^mgXËd YmoaU Adb§{~bo. ˶mg eoVH$è¶m§Zr ^aKmog à{VgmX XodyZ ê$n¶o

JS>qh½bO

10 H$moQ>tÀ¶m da H$maImݶmH$S>o O‘m Pmbo. Xm‘mOr H$maImݶmda eoVH$è¶m§Zr XmI{dbobm hm {dídmg Amho. {dÚ‘mZ g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m H$ma^mamMr gmIa Am¶wº$m§Zrhr H$m¡VwH$ H$ê$Z A{^Z§XZ Ho$bo Amho.

H$maImݶmZo 100 Q>¸o$ E’$Amanr AXm Ho$br AgyZ dmhVyH$ {~bohr AXm Ho$br AmhoV. ¶m{edm¶ H$m‘Jmam§Mo nJma à˶oH$ ‘{hݶmbm doioda Ho$bo AmhoV. nmRr‘mJrb H mhr dfmndu Xm‘mOr H$maImZm Am{W©H$ AS>MUrV hmoVm. ˶mdooir ñd. gwYmH$an§V n[aMmaH$ ¶m§Zr nm§Sw>a§J H$maImݶmMm D$g Xm‘mOrg XodyZ ghH$m¶© Ho$bo hmoVo. {VM na§nam Am.lr. àem§V n[aMmaH$ ¶m§Zr H$m¶‘ R>odbr Amho.

D$g {~bmgmR>r g§MmbH$m§Mo {Oëhm ~±Ho$bm gmH$S>o

Cnmܶj MìhmU ¶m§À¶mgh 7 g§MmbH$m§Zr KoVbr grB©AmoMr ^oQ>

JS>qh½bO … ‘mM© ‘{hZm g§nV Ambm Var ’ ~dmarMr D g {~b AÚmn Z {‘imë¶m‘wio D$g nwadR>mXma eoVH$ar hdmb{Xb Pmbm Amho. ˶m‘wio CgmMr {~b AXm H aʶmgmRr VmVSrZ

H OnadRm H amdm, Aer ‘mJUr JS>[h§½bO H$maImݶmMo Cnmܶj àH$me MìhmU ¶m§À¶mgh 7 g§MmbH$m§Zr {Oëhm ‘ܶdVu ~±Ho$H$S>o {ZdoXZmVyZ Ho$br Amho. {Oëhm ~±Ho$Mo ‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$mar JmoaIZmW qeXo ¶m§Mr àH$me MìhmU d {eï>‘§S>imZo ^oQ> KoD$Z ho {ZdoXZ {Xbo.

{ZdXZmV åhQb Amh, H s ‘mM©AIoa‘wio H$Om©À¶m {’$adm{’$adrgmR>r ~±H$m d godm g§ñWm§H$Sy>Z eoVH$è¶m§Zm VJmXm bmdbm OmV Amho. ¶§XmÀ¶m XþîH$mim‘wio CYmarda KoVboë¶m IVm§Mr {~bo XoUr AmhoV. ’o$~«wdmar d ‘mM© ‘{hݶmVrb CgmMr {~bo Z {‘imë¶m‘wio eoVH$è¶m§H$Sy>Z dma§dma {dMmaUm hmoV Amho. ˶m‘wio CgmMr {~bo AXm H$aʶmgmR>r VmVS>rZo H$O©nwadR>m H$amdm, Aer ‘mJUr H aʶmV Ambr (n ʶZJar, 27.03.2024)

EZgrS rgr ‘m’ V Xm‘mOr H$maImݶmg ê$n¶o 100 H$moQ>r H$O© ‘§Oya H$aʶmgmR>r lr àem§V n[aMmaH$ ¶m§Zr n[al‘ KodyZ nmR>nwamdm Ho$bm. ˶m‘wio Xm‘mOrg 100 H$moQ>r ‘§Oya hmody eH$bo. EZgrS>rgr H$O© ‘§Owar‘ܶo g‘m{dï> AgUmam gmobmnya {Oëô¶m‘ܶo g§V Xm‘mOr H$maImZm hm EH$‘od H$maImZm Amho.

¶m H O ‘Oar‘i Xm‘mOr H maImݶmg ZdgOrdZr {‘iUma Agë¶mMr ‘m{hVr MoAa‘Z lr {edmZ§X nmQ>rb ¶m§Zr {Xbr. ho H$O© ‘§Oya H$aʶmgmR>r Ho$boë¶m à¶ËZmgmR>r g§V Xm‘mOr H$maImݶmMo MoAa‘Z {edmZ§X nmQ>rb, ìhm. MoAa‘Z VmZmOr^mD$ IamV VgoM g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m hñVo àem§V n[aMmaH$ ¶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Ambm. (EH$‘V, 27.03.2024)

gmIa dmQ>n gwê$

g§{já ~mVå¶m

KmoS>J§Jm

H$maImZm gwê$ Z Pmë¶mZo H$m‘Jmam§Mo ZwH$gmZ

‘hmXod ‘Mmbo … Cn‘w»¶‘§Ìr A{OV ndma ¶m§Zm nwT>mH$ma KoʶmMo AmdmhZ

{eê$a … Mmby dfu KmoS>J§Jm H$maImZm gwê$ Z Pmë¶mZo H$m‘Jmam§gh eoVH$è¶m§Mo ‘moR>o ZwH$gmZ Pmbo AgyZ, amÁ¶mMo Cn‘w»¶‘§Ìr A{OV ndma ¶m§Zr amOH$s¶ ‘V^ooX Xÿa R>odyZ {eê$a Vmbw³¶mVrb KmoS>J§Jm gmIa H$maImZm gwê$ H$aʶmgmR>r à¶ËZ H$amdoV, Aer ‘mJUr KmoS>J§Jm gmIa H$maImݶmMo H$m‘Jma ZoVo ‘hmXod ‘Mmbo ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV Ho$br. ‘Mmbo åhUmbo H$s, KmoS>J§Jm gmIa H$maImZm Mmby dfu Am{W©H$ AS>MUrV Agë¶mZo ¶m dfu gwê$ Pmbm Zmhr. EH$hr {Xdg Jmin Z Pmë¶mZo H$maImZm nyU©nUo ~§X nS>bm AgyZ, gmV˶mZo H$m‘Jmam§daM H$maImZm ~§X nmS>ë¶mMo Imna ’$moS>bo OmV Amho. ‘mÌ, dmñV{dH$ KmoS>J§Jm gmIa H$maImݶmÀ¶m H$m‘Jmam§Zr Jobr AZoH$ df} H$maImZm ‘moR>çm H$ï>mZo Mmb{dbm. H$m‘Jmam§Zm nJma Z {‘imë¶mZo {d{dY àH$maMr Am§XmobZo Ho$br. ‘mÌ, hmVr H$mhrM bmJb§ ZgyZ H$m‘Jmam§Mr {Zamem Pmbr. Cn‘w»¶‘§Ìr A{OV ndma ¶m§Zr ~¡R>H$ KoD$Z H$m‘Jmam§Mr 3 nJmam§Mr ‘mJUr AgVmZm Ho$di 1 nJma ¿¶m d ~mH$s a¸$‘ E’$S>r

H$am, Ago gm§{JVbo. ˶m‘wio ~¡R>H$ {’$ñH$Q>br. (bmoH$‘V, 26.03.2024)

gm§Jbr … {Oëô¶mVrb 2023-24 ‘Yrb D$g JirV h§Jm‘ g§nbm AgyZ, 17 H$maImݶm§Mm JirV h§Jm‘ ~§X Pmbm Amho. ¶m H$maImݶm§Zr AmVmn¶ªV 87 bmI 11 hOma 408 Q>Z CgmMo Jmin H$ê$Z 97 bmI 83 hOma 239 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ KoVbo Amho. gmIa CVmam 11.88 Q>¸o$ am{hbm Amho.

{Oëô¶mVrb 19 gmIa H$maImݶmn¡H$s AmQ>nmS>rVrb ‘mUJ§Jm Am{U H$dR>o‘hm§H$mi ¶oWrb ‘hm§H$mbr gmIa H$maImݶm§Zr JirV h§Jm‘ KoVbm Zmhr. Cd©[aV 17 H$maImݶm§Zr JirV h§Jm‘ KoVbm hmoVm. D$g CËnmXH$m§Mo Am§XmobZ Am{U D$g

Q>§MmB©da ‘mV H$arV H$maImݶm§Zr JirV h§Jm‘ ¶eñdr Ho$bm. ~hþVm§er H$maImݶm§Mm JirV h§Jm‘ gܶm ~§X Pmbm Amho. {Oëô¶mV gdm©{YH$ Jmin H«$m§Vr H$maImݶmZo, Va gdm©V H$‘r Jmin ¶ed§V ewJa A°ÊS> nm°da H$maImݶmZo

1 bmI 37 hOma 133 Q>Z CgmMo Jmin Ho$bo Amho. gm§JbrVrb XÎm B§{S>¶m H$maImݶmZo JVdfu 10 bmI Q>Zm§hÿZ A{YH$ Jmin Ho$bo hmoVo. ¶mdfu 7 bmI 91 hOma 955 Q>Z CgmMo Jmin H$ê$Z 8 bmI 9 hOma 570 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ KoVbo Amho. amOmam‘~mny nmQ>rb gmIa H$maImݶmÀ¶m dmQ>oJmd ¶w{ZQ>Zo {Oëô¶mV gdm©{YH$

12.62 Q>¸o$ gmIa CVmam KoVbm Amho gdm©V H$‘r 8.55 Q>¸o$ gmIa CVmam EgOrPoS> A°ÊS> EgOrE ewJg© VmgJmd ¶m H$maImݶmMm Amho. (bmoH$‘V, 27.03.2024)

H$maImݶm§Mm h§Jm‘ g§nbm, {Oëô¶mV 87 bmI Q>Z Jmin gmIaoMo 98 bmI q¹$Q>b CËnmXZ, gamgar gmIa CVmam 11.23 Q>¸o$ ‘§JidoT>m … lr g V Xm‘mOr gmIa H$maImݶmH$Sy>Z g^mgXm§Zm gdbVrÀ¶m XamZo {dH«$s Ho$br OmUmar gmIa JwT>rnmS>dm gUm{Z{‘Îm {X. 26 Vo 29 ‘mM© ¶m H$mbmdYrV 20 ê$n¶o {H$bmo XamZo 25 {H$bmo gmIa dmQ>n Ho$br OmUma Agë¶mMr ‘m{hVr MoAa‘Z {edmZ§X nmQ>rb ¶m§Zr {Xbr. g~{YV H Ðmda H maImݶmZ R>adyZ {Xboë¶m doioV g^mgXm§gmR>r gwQ>rMo {Xdg gmoSy>Z hr gmIa dmQ>n Ho$br OmUma Amho. Va H$maImݶmMo AnyU© eoAg©, D$g {~b A°S>ìhmÝg ¶oUo, ~oUo A°S>ìhmÝg ¶oUo, ~ogb S>mog ¶oUo, D$gVmoS>Ur dmhVyH$ ¶oUo VgoM Aݶ àH$maMr H$maImݶmMr ¶oUo ~mH$s Á¶m g^mgXm§H$S>o Amho, Aem g^mgXm§Mr gmIa emgZmÀ¶m YmoaUmZwgma XoVm ¶oUma Zgë¶mMo à.H$m¶©H$mar g§MmbH$ a‘oe Om¶^m¶ ¶m§Zr gm§{JVbo. (bmoH$‘V, 26.03.2024)o

qMMmim … CgmMr eodQ>Mr Ion Joë¶mZ§Va ‘Oya AmZ§XmZo Kar naVUma hmoVo. ˶m‘wio à˶oH$OU AmZ§XrV hmoVm. eodQ>À¶m IonoMm Q´>°³Q>a ‘Owam§Zr a§Jr~oa§Jr [a{~Z, {Pa{‘ù¶m ’w$bm§Mo hma d CgmMo dmT>o bmdyZ gO{dbm hmoVm. gOdbobm Q´>°³Q>a ’$S>mVyZ ~mhoa H$mT>ë¶mZ§Va [M§Mmim JmdmVyZ hbJrÀ¶m AmdmOmV ‘Owam§Zr JwbmbmMr CYiU H$arV {‘adUyH$ H$mT>br. D$gVmoS> ‘Oya ghm ‘{hݶm§nmgyZ nmoQ>mMr IiJr ^aʶmgmR>r CgmÀ¶m ’$S>mV {XdgamÌ am~V hmoVo. H$m‘mÀ¶m {Z{‘ÎmmZo ‘Oya 6 ‘{hݶm§nmgyZ VobJmd gmIa H$maImݶmda hmoVo. Kam~mhoa Agboë¶m D$gVmoS> ‘Owam§Zm Kar Om¶Mr AmoT> bmJbr hmoVr. Xaå¶mZ, gmoi§Ho$ H$maImݶmMm JirV h§Jm‘ e{Zdmar g§nbm. (bmoH$‘V, 25.03.2024)

gmIa S>m¶ar

CgmMr eodQ>Mr Ion, Q´>°³Q>a gOdyZ H$mT>br {‘adUyH$ hbJrÀ¶m Vmbmda ‘Owam§Zr Yabm R>oH$m AmVm

gmo‘dma, {X. 01 E{àb 2024 Vo 07 E{àb 2024 3
Xm‘mOr JwT>rnmS>ì¶mgmR>r gdbVrV
Jmdm....
Amåhr Mmbmo...Am‘À¶m
dmMm Am°ZbmB©Z ... gmám{hH$

‘hmamï´>

JirV h§Jm‘ gm§JVm

CX{Jar

{dQ>m … eoVH$è¶m§Zr Á¶m {dídmgmZo D$g

J{iVmgmR>r nmR>dbm ˶mM {dídmgmZo

˶m§À¶m CgmMo n¡go XoʶmV ¶oVrb, Aer ½dmhr XoD$Z ¶mdfu nmD$g‘mZ ’$maM

H ‘r AgVmZmhr CX{Jar gmIa

H$maImݶmZo Mmby JirV h§Jm‘mÀ¶m 141

{Xdgm§V 6 bmI 37 hOma 816 Q>Z

CgmMo Jmin Ho$bo Amho Aer ‘m{hVr

CX{Jar H$maImݶmMo g§ñWmnH$ S>m°. {edmOramd H$X‘ ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m 11 ì¶m JirV h§Jm‘mÀ¶m gm§JVm g‘ma§^mV {Xbr. (bmoH$‘V, 24.03.2024)

H«$m§Vr

H§w$S>b … ¶§XmMm h§Jm‘ gdmªÀ¶m ghH$m¶m©Zo

¶eñdr[a˶m nma nS>bm, AmVm nwT>Mm

Jwèhmi h§Jm‘mMr nmS>ì¶mÀ¶m AmYrM gm§JVm

JwiMm Xa, IMm©Mm Vmi‘oi ~goZm

nwZdV … {eamim d bJVÀ¶m

A g b ë ¶ m e m h d m S r Vmb ³¶mVrb ‘m O³¶mM {R>H$mUr gwê$ Agbobr d gdgmYmaUnU nmSì¶mn¶V gwê$ amhUmar JwèhmiKao ¶§Xm ‘ m b H m Z r A Ë ¶ ë n

H$m‘Jmam§‘wioo VrZ ‘{hݶmV ~§X H$aʶmMm [ZU©¶ KoVbm Amho.

XamV Z Pmbobr g‘mYmZH$maH$ dmT>, IMm©Mm Vmi‘oi Z ~gë¶mZo 15 {Xdg AmYr Jwèhmi h§Jm‘mMr gm§JVm Ho$br Amho. D$g Q>Zmda {dH$V KoD$Z Jwèhmio Mmbdbr. ‘mÌ CÚmoJmV XamÀ¶m ~m~VrV ’$mago H$mhr nXamV nS>bo Zgë¶mZo Zm Z’$m Zm VmoQ>m VËdmdaM h§Jm‘ g§nbm. EH§§$XarV ñWm{ZH$ JwèhmiKao ~§X nS>V Mmbë¶mZo hm CÚmoJ H$m¶‘Mm Zm‘eof hmoʶmÀ¶m ‘mJm©da Amho. emgZmZo ¶m~m~V ¶mo½¶ Vr nmdbo CMbmdr, Aer ‘mJUr JwèhmiKa ‘mbH$m§VyZ hmoV Amho. emhÿdmS>r Vmbw³¶mVrb dmaUm

nQ²>Q>çmVrb H$mhr ‘moO³¶mM Jmdm§V

JwèhmimVwZ Jwi CËnmXZ Pmbo. Joë¶m H$mhr dfmªnmgyZ eoVH$è¶m§Zr Jwami

CÚmoJmH$S>o nmR> {’$adbr Amho. ˶m‘wio JwèhmiKa MmbH$m§Zr ñdV… D$g {dH$V KoD$Z d ‘mH}$Q>bm Z KmbdVm JmdmoJmdr

{’$ê$Z {dH«$s H$ê$Z Amnmnbr Jwèhmio Mmbdbr. ‘mÌ 3800 Vo eodQ> 4500 n¶ªV gamgar Xa {‘imbm hmoVm. EHo$H$mir 100 da JwèhmiKao Agboë¶m {eamim Vmbw³¶mV ¶§Xm EH$‘od H$UXÿa ¶oWo gw^mf nmQ>rb ¶m§Zr Jyi {Z{‘©Vr Ho$br. (gH$mi, 27.03.2024)

JirV h§Jm‘ gwÕm H$‘r {XdgmV OmñV Jmin H$ê$Z nma nmS>ʶmgmR>r EH$Ì

à¶ËZ H$ê$¶m, Ago AmdmhZ Am. Aê$UAÊUm bmS> ¶m§Zr H«$m§VrAJ«Ur S>m°. Or.S>r. ~mny bmS> gmIa H$maImݶmÀ¶m 2023-24 À¶m JirV h§Jm‘ gm§JVm g‘ma§^mV Vo ~mobV hmoVo. H$maImݶmZo

¶§Xm 145 {XdgmV 10 bmI 91 hOma

700 ‘o.Q>Z D$g Jmin Ho$bo Am{U {Oëô¶mV Zdm CÀMm§H$ Zm|Xbm. ¶mVyZ

12.20 Q>¸o$ gmIa CVmam, Va gmIa CËnmXZ 11 bmI 80 hOma q¹$Q>b {‘idb Amh (n ʶZJar, 27.03.2024)

hþVmË‘m

dmidm … Á¶m à‘mUmV E’$Amanr dmT>Vo ˶m à‘mUmV E‘Egnr dmT>V Zmhr. ˶m‘wio gmIa H$maImݶm§g‘moa em°Q>© ‘m{O©ZMr g‘ñ¶m {Z‘m©U hmoVo. n[aUm‘r CgmMo {~b Am{U BVa IMm©gmR>r ~±H$m Am{U {dÎmr¶ g§ñWm ¶m§Mo H$O© H$mTy>Z ì¶mO ^amdo bmJVo. ¶mMm ^wXªS> H$maImݶm§Zm ~gVmo. ¶mgmR>r gaH$maZo R>mog nmM dfmªMo gmIa CÚmoJmMo {Z¶moOZ H$aUo JaOoMo Amho, Ago à{VnmXZ d¡^d Zm¶H$dS>r ¶m§Zr hþVmË‘m H$maImݶmÀ¶m 41 ì¶m JirV h§Jm‘mÀ¶m gm§JVm g^oV Vo ~mobV hmoVo. (nwT>mar, 27.03.2024)

bmVya VmbyH$m : D$gVmoS>rMm h§Jm‘ A§{V‘ Q>ß߶mV....

^¡adZmW

na§S>m … ^¡adZmW gmIa H$maImݶmÀ¶m

JirV h§Jm‘mMr gm§JVm gIr YZ§O¶

gmd§V ¶m§À¶m hñVo nyOZ H$ê$Z Pmbr. ¶m

JirV h§Jm‘mV H$maImݶmV 4 bmI 90

hOma Q>Z CgmMo Jmin H$ê$Z 4bmI 30

hOma$q¹$Q>b gmIa nmo˶m§Mo CËnmXZ

Pmbo. H$maImݶmZo 20 OmZodmarn¶ªV

2725 Xa {Xbm AgyZ 21 OmZodmar Vo

15 ‘mM© Xaå¶mZ Jmin H$aʶmV

Amboë¶m Cgmbm 2800 ê$n¶o Va 15

‘mM© Vo H$maImZm Jmin ~§X hmoB©n¶ªV D$g

CËnmXH$ eoVH$è¶mbm 2925 ê$n¶o Xa

XʶmV Ambbm Amh (bmH ‘V, 24.03.2024)

ZmJdS>o

Am§YiJmd … Z m J d S H m a I m Ý ¶ m À ¶ m

H m¶jÌmVrb g^mgX eVH è¶mÀ¶m

Zm|XrÀ¶m gd© CgmMo Jmin nyU© Pmbo Amho.

H$maImݶmMo Aܶj amO|Ð ZmJdS>o, Cnmܶj ~m~mgmho~ ^mog d g§MmbH$

‘§S>i gXñ¶m§À¶m hñVo JìhmUrV ‘moir Q>mHy$Z 49 ì¶m JirV h§Jm‘mMr gm§JVm

a{ddma {X. 24 ‘mM© amoOr Pmbr.

H maImݶmV ghdrO{Z{‘Vr

àH ënm‘YZ 4,69,84,900 ¶{ZQ

drO{Z{‘ Vr Pmbr ˶mn H s

2,79,82,782 ¶w{ZQ> drO {Z¶m©V

H aʶmV Ambr VgM AmgdZr

àH ënm‘YZ 20,55,421 ~ {b

ao³Q>r’$mB©S> pñnarQ> CËnmXZ Pmbobo Amho.

˶mH$[aVm 7,631.078 Q>Z ‘irMm dmna

H a Ê ¶ m V A m b m ( g H m i , 26.03.2024)

gw§Xaamd gmoi§Ho$

‘mObJmd … H di gmIa CËnmXZmda eoVH$è¶m§Zm E’$Amanrà‘mUo ^md XoUo

H$maImݶm§Zm e³¶ Zgë¶mZo H|$Ð emgZmZo

BWZmb {Z{‘Vrbm KmVbë¶m ~Xr {ZU©¶mMm ’o$a{dMma H$ê$Z hr ~§Xr ‘mJo

¿¶mdr Aer Anojm d ‘mJUr gmIa g§KmMo

Cnmܶj VWm bmoH$ZoVo gw§Xaamd gmoi§Ho$ gmIa H$maImݶmMo ‘mJ©Xe©H$ Am. àH$me gmoi§Ho$ ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m 32 ì¶m D$g

Jmin h§Jm‘ gm§JVm g‘ma§^ àg§Jr Ho$br. gmoi§Ho$ åhUmbo, H$s Ho$di gmIaoMo

CËnmXZ H ê Z e VH è¶m Zm

E’$Amanrà‘mUo ^md XoUo e³¶ Zmhr.

˶m‘wio H$maImZXmam§Zr H$maImݶmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ CnnXmW© {Z[‘©Vr àH$ën C^o Ho$bo. CXm. BWoZm°b{Z{‘©Vr, H$mo OZaoeZ

Am{X CnnXmW© {Z{‘©VrV àH$ën H$m¶m©pÝdV H ê Z ˶mVZ {‘iUmè¶m a¸ ‘VZ eoVH$è¶m§Zm OmñVrMm ^md XoʶmMm à¶ËZ Ho$bm OmV hmoVm.

‘mÌ gmIaoMo CËnmXZ H$‘r hmoV Agë¶mMo H|$Ð emgZmÀ¶m {ZXe©Zmg Amë¶mZo H|$Ð emgZmZo 7 {S>g|~a 2023 nmgyZ gd©M gmIa H$maImݶmVrb

H$m¡bd …

^moJmdVr

^mJmdVr gmIa H maImݶmZ ¶§XmÀ¶m h§Jm‘mV 5 bmI Q>Zmnojm OmñV D$g Jmin Ho$bo AgyZ, g^mgX Am{U H$‘©Mmè¶m§À¶m {hVmgmR>r dMZ~Õ AmhmoV, Ago à{VnmXZ H$maImݶmMo Aܶj àm. {edmOramd nmQrb ¶mZr ^mJmdVr H$maImݶmÀ¶m JirV h§Jm‘mÀ¶m gm§JVm g‘ma§^mV Ho$bo.

g^mgX, H$‘©Mmar d VmoS>UrAmoT>Ur H§$ÌmQ>Xma d ‘Owam§§À¶m ghH$m¶m©Zo H$maImݶmMm ¶§XmMm h§Jm‘ gwairV nma nS>bm AgyZ, AmJm‘r h§Jm‘mMo ¶mo½¶ {Z¶moOZ Ho$bo Amho. AmJm‘r h§Jm‘mV 6 bmI Q>Z JminmMo C{Ôï> R>odbo Amho, Ago lr nmQ>rb ¶m§Zr gm§{JVbo. (nwT>mar, 27.03.2024)

JUoe

amhmVm … JUeÀ¶m ASMUr gnbë¶m ZmhrV. gmIa VmaU R>odyZ XoIrb H$moUr H$O© Úm¶bm V¶ma Zmhr. JUoebm H$O© {‘imbo Va AOyZ H$ama Pmbo AgVo. hmVmV H$mhr ZgVmZm JUoeZo gìdmXmoZ bmI Q>ZmMo Jmin Ho$bo. hr g^mgX d H$m‘Jmam§À¶m Ñï>rZo A{^‘mZmMr ~m~ Amho, Ago Jm¡admoX²Jma Am. ~mimgmho~ WmoamV ¶m§Zr H$mT>bo. JUoe gmIa H$maImݶmÀ¶m 2023-24 À¶m Jmin h§Jm‘mMr gm§JVm e§H$aamd H$moëho gmIa H$maImݶmMo Aܶj {ddoH$ H$moëho ¶m§À¶m hñVo H aʶmV Amb (bm H ‘V, 25.03.2024)

BWoZm°b {Z{‘©Vrg ~§Xr KmVbr. ˶m‘wio Hw$R>ë¶mM gmIa H$maImݶmV BWoZm°b {Z{‘Vr hmV Zmhr ndu Amnë¶m H$maImݶmMr 45 hOma {bQ>a BWoZm°b {Z{‘©VrMm àH$ën hmoVm. ‘mÌ Joë¶mdfu Odinmg 100 H$moQ>r IM© H$ê$Z BWoZm°b {dñVmarH$aU H$ê$Z 1 bmI {bQ>a j‘VoMm àH$ën H$m¶m©pÝdV Ho$bm. BWoZm°b ~§XrMm {ZU©¶ Pmbm ˶m‘wio Amnë¶m H$maImݶmMo Iyn ‘moR>o ZwH$gmZ Pmbobo AgyZ, AmVm H$‘mb E’$Amanr à‘mUo ^md XoUo e³¶ Zgë¶mZo H|$Ð emgZmZ BWZmb ~XrMm KVbë¶m {ZU¶mMm ’ a{dMa H ê Z BWZmb {Z{‘©Vrg nadmZJr Úmdr, Aer Anojm dOm ‘mJUr Am. àH$me gmoi§Ho$ ¶m§Zr Ho$br. Vo nwT>o åhUmbo H$s, ‘mJÀ¶m dfuMo 150 ê$n¶o XoUo ~mH$s AgyZ Vo D$g CËnmXH$ ¶m§Zm bdH$aM XoʶmgmR>r g§MmbH$ ‘§S>i à¶ËZerb Amho. ¶m Jmin h§Jm‘m‘ܶo EHy$U 168 {Xdgm§‘ܶo 6.45 bmI ‘o.Q>Z CgmMo Jmin H$ê$Z gamgar 10.29 Q>¸o gmIa CVmè¶mZo 4.97 bmI q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bobo AgyZ ¶m ~amo~aM 1.70 H$moQ>r {bQ>g©Mo BWoZm°b CËnmXZ KVb Amh (nT mar, 25.03.2024)

gmo‘dma, {X. 01 E{àb 2024 Vo 07 E{àb 2024 4

gmo‘dma, {X. 01 E{àb 2024 Vo 07 E{àb 2024

‘wºo$ída JirV h§Jm‘ A§{V‘ Q>ß߶mV

e|XÿadmS>m … e|XÿadmS>m n[agamVrb ‘wºo$ída ewJa {‘bMm ¶mdfuMm JirV h§Jm‘ A§{V‘ Q>ß߶mV Ambm Amho. H$maImZm gwê$ H$aVodoir XmoZ Vo AS>rM bmI Q>Z

JminmM Agboë¶m {Z¶moOZmV ~Xb

H$ê$Z ¶m H$maImݶmZo 141 {XdgmV 3

bmI 27 hOma 972 ‘o.Q>Z CgmMo Jmin

Ho$bo. 3 bmI 31 hOma 675 nmoVr gmIa

CËnmXZ H$ê$Z gamgar 10.19 Agm

gmIa CVmam {‘idbm Amho.

CgmMr CnbãYVm H$‘r Agë¶mZo H$maImݶmZo D$gVmoS> H$m‘Jmahr H$‘rM ^abo hmoVo. ‘mÌ ‘ܶ§Var {S>g|~a

OmZdmar‘ܶ nS bë¶m AdH mir

nmdgmMm D$g dmT>rgmR>r H$mhr à‘mUmV Pmbobm ’$m¶Xm d nmdgm‘wio D$gVmoS>

{d¿Zha

Wm§~yZ bm§~bobm h§Jm‘ EoZdoir V¶ma Pmboobr D$gVmoS> ‘Owam§Mr Q>§MmB© ˶m‘yio gmIa h§Jm‘hr bm§~bm. Oo‘Vo‘ VrZ ‘{hZo h§Jm‘ Mmbob Agm A§XmO hmoVm. ‘mÌ

VmoS>Ur ¶§ÌUm H$‘r Agë¶mZo nyU© j‘VoZo ~hþVoH$ H$maImZo Jmin H$ê$ eH$bo Zmhr.

AZoH$ {Xdgm§nmgyZ ~§X Agbobm

J§Jmnya H$maImZm C{eam gwê$ Pmë¶m‘wio d

npíM‘ ‘hmamï´>mgh {Oëô¶mVrb BVa

H$maImݶmÀ¶m H$m¶©joÌmV XmIb hmoUmè¶m

Q>moù¶mMo à‘mU H$‘r Agë¶mZo d

AdH$mir nmdgm‘wio hmd}ñQ>a D$gVmoS>Ur

Wm~ë¶mZ Vmb³¶mVrb D gVmSUr

bm§~br hmoVr. C{eam Pmboë¶m nmdgmZo {H$‘mZ eoVH$è¶m§Zm CËnmXZmg H$mhr à‘mUmV dmT> hmoʶmg ‘XV Pmbr. (gH$mi, 27.03.2024)

Cgmbm OmñV ~mOma^md XoʶmMr na§nam ¶mnwT>ohr H$m¶‘ amhUma g˶erb eoaH$a … eoVH$ar ‘oimì¶mV ‘mJ©Xe©Z

Zmam¶UJmd … D$g {nH$mbm OmñVrV OmñV ~mOma^md XoʶmMr {d¿Zha H$maImݶmMr na§nam am{hbobr Amho. ^{dî¶H$mimVhr {d¿ZhaMm D$g ^md H$‘r AgUma Zmhr, Aer ½dmhr {d¿ZhaMo MoAa‘Z g˶erb eoaH$a ¶m§Zr {d¿Zha H$maImݶmÀ¶m dVrZo Am¶mo{OV eoVH$ar ‘oimì¶mV D$g CËnmXH$m§Zm ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm Vo ~mobV hmoVo.

D$g ho eoVH$è¶m§Mo h‘Img A{YH$

CËnÞ dmT>rMo ZJXr nrH$ Agë¶mZo

eoVH$è¶m§Zr OmñVrV OmñV D$g bmJdS> H$amdr, Ago AmdmhZ ˶m§Zr ¶mdoir eoVH$ar dJm©bm Ho$bo. D$g CËnmXH$ eVH è¶mÀ¶m AmJhmImVa {d¿Zha H$maImZm nwT>rb h§Jm‘mnmgyZ à{V{XZ 5000 ‘o.Q>Z Agbobr Jmin j‘Vm

7500 ‘o.Q>Z à{V{XZr H$aUma AgyZ H$‘rV H$‘r {Xdgm§V OmñVrV OmñV D$g Jmin H$aʶmMo YmooaU g§MmbH$ ‘§S>imZo R>a{dbo Agë¶mMo eoaH$a ¶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. (bmoH$‘V, 27.03.2024)

D$gVmoS>Ur H$m‘Jmam§À¶m 5 PmonS>çm OiyZ ImH$

MmirgJmd

D$gVmoS>Ur H$m‘Jmam§À¶m 5 PmonS>çm§Zm e{Zdmar Xþnmar AMmZH$ AmJ bmJë¶mMr KQ>Zm Vmbw³¶mVrb qnàr IwX© ¶oWo KS>br. ¶m AmJrV g§gman¶moJr gm{h˶, H$nS>o, Ymݶ, n¡go AmXr gd©M dñVy OiyZ ImH$ Pmë¶m AmhoV. ˶m‘wio ho H$m‘Jma añ˶mda Ambo AmhoV. gwX¡dmZo H$moUVrhr OrdrVhmZr Pmbr Zmhr.

D$gVmoS>Ur H$m‘Jma H$mhr ‘{hݶm§nmgyZ D$gVmoS>UrgmR>r ~mhoaJmdr Jobo hmoVo. ho H$m‘Jma Kar naVbo. e{Zdmar Xþnmar AMmZH$ ˶m§À¶m PmonS>çm§Zm AmJ bmJbr. AmJrV PmonS>çm OiyZ ImH$ Pmë¶mMo ˶m§Zr Amnë¶m S>moù¶m§Zr nm{hë¶mda ˶m§Zm Amly AmdaUo AdKS> Pmbo hmoVo. AmJ BVH$s ^¶mZH$ hmoVr H$s H$mhr doioVM gd© H$mhr ImH$ Pmbo. (bmoH$‘V, 25.03.2024)

‘hmamï´>

AܶjnXr OJVmn, CnmܶjnXr H$mio

bmoUr H$mi^moa … ¶edV gmIa H maImݶmÀ¶m AܶjnXr gw^mf M§ÐH$m§V OJVmn d CnmܶjnXr ‘moaoída nm§Sw>a§J H$mio ¶m§Mr {~Z{damoY {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho.

{ZdS>UyH$ A{YH$mar S>m°. erVb nmQ>rb

¶mÀ¶m AܶjVImbr Pmbë¶m {ZdS U H sgmR r AܶjnX d CnmܶjnXmgmR>r Pmboë¶m {ZdS>UwH$sV gw^mf OJVmn d ‘moaoída H$mio ¶m XmoKm§Moo C‘oXdmar AO© Amë¶mZo nmQ>rb ¶m§Zr ¶ed§VÀ¶m AܶjnXr gw^mf OJVmn Va CnmܶjnXr ‘maída H mi ¶mZr {~Z{damoY {ZdS> Pmë¶mMr KmofUm Ho$br. (nwT>mar, 27.03.2024)

C{eam VwQ>Umè¶m CgmgmR>r

AmJmD$ a¸$‘ Úm

gVre H$mH$S>o ¶m§Mr ‘mJUr

gmo‘oídaZJa … gmo‘oída H$maImݶmZo JoQ>Ho$Z D$g OmXm AmUë¶mZo AmVm g^mgXm§À¶m nmdUoXmoZ bmI Q>Z CgmMr VmoS> E{àbAIoa n¶©V bm§~Uma Amho. gXa g^mgX ‘mM©AIoa nrH$H$O© Zrb H$ê$Z eyݶ Q>¸o$ ì¶mOXa ¶moOZoMm bm^

KoʶmnmgyZ d§{MV amhUma AmhoV gmo‘oídagh gd©M H$maImݶm§Zr C{eam VwQ>Umè¶m CgmnmoQ>r AmJmD$ a¸$‘ g§~§{YV gmogm¶Q>rH$S>o qH$dm {Oëhm ~±Ho$H$S>o nmR>dmdr. 31 ‘mM©IAIoa hr à{H«$¶m Ho$ë¶mg D$g CËnmXH$ eyݶ Q>¸o$ ì¶mOXamMm bm^ KoD$ eH$Vrb, Aer {dZ§Vr dOm gyMZm eoVH$ar H¥$Vr g{‘VrMo ZoVo gVre H$mH$S>o ¶m§Zr Ho$br. (gH$mi, 26.03.2024)

Zram … naXaMm eVH ar XîH mimer

gm‘Zm H$aVmZm ‘oQ>mHw Q>rbm Ambm Amho.

H$mhr‘moR>o joÌ Agboë¶m eoVH$è¶m§Zr ‘moR>m

IM© H$ê$Z CgmMo nrH$ KoVbo Amho.

{S>g|~a 2022 ‘ܶo ImoS>dm Zm|X Agbobm

D$g AmVm Vã~b 16 ‘{hݶm§Mm Pmbm

Var Jminmg Z Joë¶mZo D$g KoVm H$m

D$g, H$moUr ¶m eoVH$è¶mMm D$g Ago

åhUʶmMr doi ¶oWrb eoVH$è¶m§da Ambr

Amho.

D$g bmJdS> Pmë¶mnmgyZ 12

‘{hݶm§‘ܶo ˶mMr dmT> nyU© hmoVo. ˶m‘wio 12 [H§$dm 13 ì¶m ‘{hݶmV ˶mMr VmoS> hmoUo JaOoMo AgVo. AݶWm dOZmV Va KQ> hmoVoM, nU CËnmXZhr KQ>Vo. gܶm

bmJdS> H$ê$Z 16 ‘{hZo Pmbobm D$g eoVm‘ܶo C^m Amho. ˶mbm Vwao bmJʶmg gwê$dmV Pmbr AgyZ D$g dmim¶bm bmJbm Amho. ho H$‘r åhUyZ H$s H$m¶ Joë¶m 8 {Xdgm§nmgyZ CÝhmMm VS>mIm dmT>bm Amho.

{edm¶ Joë¶m ‘{hݶm^amnmgyZ Cgmbm nmUrhr CnbãY Zmhr. ˶m‘wio C^m D$g dmiyZ Mmbbm Amho. A{YH$ H$mi D$g dmdamV Agë¶mZo Vã~b 30 Vo 40 Q>¸o$ dOZmV KQ> Pmbr Amho. ¶m‘YyZ CËnmXZmMr Amem eoVH$è¶m§Zr gmoS>br Amho. {edm¶ D$gVmoS>Ur H$m‘Jma H$aʶmgmR>r D$g OmiyZ VmoS> H$arV AmhoV. (bmoH$‘V, 24.03.2024)

1. H$moëhmnya 2. nwUo 3. gmobmnya 4. Ah‘XZJa 5. N>.g§^mOrZJa 6. Zm§XoS> 7. A‘amdVr 8. ZmJnya EHy$U 26 14 40 225300 237.31 273.53 11.53 20 18 13 31 204950 228.67 238.69 10.44 16 19 31 50 205350 211.40 198.08 9.37 38 16 11 27 112750 134.55 133.27 9.90 13 13 9 22 84900 96.14 85.59 8.90 12 10 19 29 96250 116.33 118.77 10.21 18 1 3 4 8300 9.71 9.07 9.34 3 0 4 4 6850 3.78 2.22 5.87 103 104 207 944650 1037.89 1059.89 10.21 120 JirVh§Jm‘gZ2023-24{X.27.03.2024AIoaMmD$gJminAhdmb 2022-23Mm VwbmZmË‘H$ 106 105 211 946550 1050.25 1047.91 9.98 188 Ahdmb ~§X H$maImZo g§»¶m JwOamV JirV h§Jm‘ 2023 - 2024 {XZm§H$ : 27/03/2023 n¶ªV H$maImZm D$g Jmin gmIa CËnmXZ gmIa CVmam (bmI.‘o.Q>Z) (bmI q¹$Q>b) (Q>¸o$) 1. ~maS>mobr 14.76 16.02 10.83 2. JUXodr 8.68 9.84 11.43 3. ‘T>r* 8.83 8.92 10.07 4. MbWmZ* 8.00 8.30 10.28 5. dbgX* 1.12 0.99 9.02 6. gm¶Z 9.00 9.29 10.41 7. ‘hþAm* 5.62 5.86 10.40 8. CH$mB©* 1.27 1.02 8.02 9. JUoe* 4.18 3.55 8.45 10. H$m‘aoO 4.98 5.26 10.68 11. H$mona* 3.05 3.02 9.93 12. nm§S>dmB©* 5.36 5.23 9.73 13. Z‘©Xm 7.84 8.20 10.46 14. dS>moXam* 1.11 0.85 7.55 15. H$m§Vm* 0.63 0.45 7.00 EHy$U 84.48 86.81 10.28
5
D$g KoVm H$m D$g, H$moUr ¶m eoVH$è¶m§Mm D$g KoVm?
D$g Z Joë¶mZo
doioV
H$O© ’o$S>m¶Mo H$go, D$g{nHo$ bmJbr Oiy
¶ed§V
gmo‘dma, {X. 01 E{àb 2024 Vo 07 E{àb 2024 6
‘hmamï´>
gmo‘dma, {X. 01 E{àb 2024 Vo 07 E{àb 2024 7 Jmin h§Jm‘ 2022-23 ‘Yrb {XZm§H$ 27/03/2024 AIoaMm D$g Jmin Ahdmb * h§Jm‘ ~§X

‘amR>dmS>m

nmM

{Oëô¶mV 95 bmI 38 hOma 789 Q>Z CgmMo Jmin

N>.g§^mOrZJa, OmbZm, ~rS> {Oëô¶mVrb 18 H$maImݶm§Mm g‘mdoe

N>ÌnVr g§^mOrZJa … ‘amR>dmS>çmVrb 3 {Oëô¶m§gh

ImZXoemVrb 2 {Oëho {‘iyZ 5 {Oëô¶mV 22 H$maImݶm§Zr 95 bmI 38 hOma

879 Q>Z CgmMo Jmin H$arV gamgar

8.91 Q>¸o$ gmIa CVmè¶mZo 85 bmI 2 hOma 822 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo. ho Jmin H$aV AgVmZm 25 ‘mM©n¶ªV Odinmg 13 H$maImݶm§Zr Amnbm

Jmin h§Jm‘ AmQ>monVm KoVbm Amho. ¶§XmÀ¶m D$g Jmin h§Jm‘mV

OiJmd, Z§Xþa~ma‘Yrb à˶oH$s 2, N>ÌnVr g§^mOrZJaYrb à˶oH$s 6, OmbݶmVrb 5, ~rS>‘Yrb 7 {‘iyZ 22 H$maImݶm§Zr gh^mJ KoVbm hmoVm. ¶m gd©

H$maImݶm§Mr à{V{XZ Jmin j‘Vm 84

hOma 90 Q>Z BVH$s Amho. 25 ‘mM©bm ¶m gd© H$maImݶm§Mr gamgar 1359 Q>Z CgmMo Jmin Ho$bo. ¶m EH$mM {Xder

nmZ

H$maImݶm§Zr gamgar 13.17 Q>¸o$ gmIa

CVmè¶mZo 17910 q¹$Q>b gmIaoMo

CËnmXZ Ho$bo Amho.

XþgarH$S>o 25 ‘mM© AIoan¶ªV 22

H$maImݶm§Zr 95 bmI 38 hOma 879

Q>Z CgmMo Jmin H$aV 85 bmI 2 hOma 822 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo. ho

CËnmXZ H$aVm AgVmZm ¶m gd©

H$maImݶm§Mm gamgar gmIa CVmam

8.91 Q>¸o$ BVH$m am{hbm. ¶m JminmV gh^mJr 13 ghH$mar gmIa H$maImݶm§Zr

43 bmI 31 hOma 997 Q>Z CgmMo

Jmin H$aV gamgar 8.3 Q>¸o$ gmIa

CVmè¶mZo 35 bmI 94 hOma 586 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo. Va ImgJr 9 H$maImݶm§Zr 52 bmI 6 hOma 882 Q>Z CgmMo Jmin H$aV gamgar 9.43 Q>¸o$ gmIa CVmè¶mZo 49 bmI 8 hOma 236 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo.

ghdrO{Z{‘©VrMo YmoaU gneob ’$gbo

am{hbo. ˶mVyZ V¶ma hmoUmè¶m {dOoMm IaoXrXa à{V¶w{ZQ> 6.50 ê$n¶o Vo 7 ê$n¶o hmoVm. na§Vw Zdo YmoaU Amë¶mZ§Va ¶mV dmT> H$aʶmEodoOr à{V¶w{ZQ> Ho$di 4.75 ê$n¶o Xa {Xbm Jobm. ¶m XamZo drO{Z{‘©Vr H$aUo H$maImݶm§Zm e³¶ Zgë¶m‘wio ghdrO YmoaUmH$S>o gmIa CÚmoJmZo nmR> {’$adbr.

EH ‘JmdQ ghdrO V¶ma H$aʶmgmR>r H$maImݶmbm {H$‘mZ 1.6

Q>Z ~J°g (^wñgm) Omimdm bmJVmo. à{V¶w{ZQ> {Xbm OmUmam IaoXrXa ~KVm ˶mV {Z{‘©VrMm Vm§{ÌH$ IM© 2.28 ê$n¶o à{V¶w{ZQ>, Va {Zìdi ~J°gMr qH$‘V

2.47 ê$n¶o J¥hrV YaʶmV Ambr Amho. VoWoM gmam Jm|Yi Amho. ~J°gMr ~mOmamVrb qH$‘V ~KVm {H$‘mZ 4 ê$n¶o J¥hrV YaUo Ano{jV hmoVo. ˶m‘wio ~J°g‘ܶo VmoQ>m ghZ H$ê$Z ghdrO V¶ma

H$aʶmg gmIa H$maImZo CXmgrZ

AgVmV. {H$’$m¶Vera IaoXrXma R>odbo

AgVo Va ghdrO{Z{‘©Vr YmoaU ¶eñdr R>abo AgVo, Ago gmIa CÚmoJmVrb gyÌm§Mo åhUUo Amho. ghdrO[Z{‘ Vrbm AZ XmZ {‘iʶmgmR r ^maVr¶ ghdrO g§KQ>ZoH$Sy>Z 6 df} nmR>nwamdm gwê$ hmoVm. {deof åhUOo g§KQ>ZoMo Aܶj ‘mOr

{Oëhm{Zhm¶ D g Jmin (Q Z‘ܶ ) d gmIa CËnmXZ (q¹$Q>b‘ܶo)

Z§Xþa~ma - {Oëô¶mVrb 1 ghH$mar d 1

ImgJr {‘iyyZ 2 H$maImݶm§Zr 9 bmI

44 hOma 638 Q>Z CgmMo Jmin H$aV gamgar 8.8 Q>¸o$ gmIa CVmè¶mZo 8 bmI 31 hOma 149 q¹$Q>b gmIaoMo

CËnmXZ Ho$bo. ¶m XmoÝhr H$maImݶm§Mm Jmin h§Jm‘ AmQ>monbm Amho.

OiJmd - {Oëô¶mVrb 1 ghH$mar d 1 ImgJr {‘iyyZ 2 H$maImݶm§Zr 1 bmI 91 hOma 917 Q>Z CgmMo Jmin H$aV 1 bmI 73 hOma 977 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo. ¶m XmoÝhr H$maImݶm§Mm gmIa CVmam 9.1 Q>¸o$ am{hbm. Va XmoÝhr H$maImݶm§Mm Jmin h§Jm‘ AmQ>monbm Amho. N>ÌnVr g§^mOrZJa - {Oëô¶mVrb 3 ghH$mar d 3 ImgJr {‘iyyZ 6 H$maImݶm§Zr 18 bmI 75 hOma 335

Q>Z CgmMo Jmin H$aV gamgar 9.69 Q>¸o$ gmIa CVmè¶mZo 18 bmI 16 hOma 726 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo. OmbZm - {Oëô¶mVrb 3 ghH$mar d 2 ImgJr {‘iyyZ 5 H$maImݶm§Zr 24 bmI

83 hOma 728 Q>Z CgmMo Jmin H$aV gamgar 9.49 Q>¸o$ gmIa CVmè¶mZo 24 bmI 51 hOma 905 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo. ~rS> - {Oëô¶mVrb 5 ghH$mar d 2 ImgJr {‘iyZ 7 H$maImݶm§Zr JminmV gh^mJ Zm|X{dbm. ¶m H$maImݶm§Zr 39 bmI 43 hOma 982 Q>Z CgmMo Jmin H$aV gamgar 8.19 Q>¸o$ gmIa CVmè¶mZo 32 bmI 29 hOma 75 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ H b {Oëô¶mVrb 5 H$maImݶm§Mm Jmin h§Jm‘ AmQ>monbm Amho. (A°J«modZ, 27.03.2024)

H|$Ðr¶ H¥$fr‘§Ìr eaX ndma, Cnmܶj O¶àH$me Xm§S>oJmdH$a ¶m§Zr ghdrO àH$ënm§darb Am{W©H$ g§H$Q> amÁ¶mV bjmV AmUyZ {Xë¶mZ§Va AZwXmZ XoʶmMr V¶mar gaH maZ XmIdbr Amh amÁ¶mVrb ghdrO{Z{‘©Vr àH$ënm§Zm {‘iUmao AZwXmZ Ho$di EH$ dfm©gmR>r Amho. ˶mVhr nwÝhm à{V¶w{ZQ> 6 ê n¶mÀ¶m Imbr Xa {‘iUmè¶m àH$ënm§ZmM AZwXmZ {Xbo OmUma Amho. ˶m‘wio ghdrO {Z{‘©Vr‘Yrb AS>MUr nyU©V… Xÿa hmoUma ZmhrV. IaoXr Xa AOyZ {H$’$m¶Vera d XrK© ‘wXVrgmR>r Omhra H$am¶bm hdo hmoVo, Ago gmIa CÚmoJmMo åhUUo Amho. (gH$mi, 30.03.2024)

~mam‘Vr A°J«moH$Sy>Z Cgmbm 2600 Mm ^md

MmonS>m MmonS>m eoVH$ar ghH$mar gmIa

H$maImZm ~mam‘Vr A°J«moZo ^mS>oVÎdmda

KoVë¶mZ§Va 2023-24 ¶m {Vgè¶m

JirV h§Jm‘mV 1 bmI 8 hOma 892 Q>Z

CgmMo Jmin Pmbo. n{hë¶m§XmM A{Ve¶

H$‘r Jmin Pmbo. ¶mVyZ 99 hOma 942

q¹$Q>b EdT>çmM gmIaoMo CËnmXZ Ambo.

H$‘r Jmin Pmbo Agbo Var Á¶m

eoVH$è¶m§Zr H$maImݶmbm D$g nwadR>m

Ho$bm hmoVm Aem eooVH$è¶m§Zm ~mam‘Vr

A°J«moH$Sy>Z 2600 ê$n¶o à{VQ>Z à‘mUo

^md {‘imbm AgyZ, CgmÀ¶m aH$‘oVyZ

n{hbm hßVm 2450 ê$n¶o {Xbm Amho.

Cd©[aV 150 ê$n¶o {Xdmirbm XoUma

Agë¶mMr ‘m{hVr ~mam‘Vr A°J«moZo {Xbr

Amho.

~mam‘Vr A°J«mo-MmonS>m ¶w{ZQ>-4

Mo ho {Vgao Jmin hmoVo. 4 Zmoìh|~a 2023

bm Jminmg gwê$dmV Ho$br hmoVr. Va

CgmA^mdr 19 ’o$~«wdmar 2024 Jmin ~§X

H$aʶmV ¶oD$Z H$maImZm ’$º$ 108

{Xdg Mmbbm. ¶mV AdKo 1 bmI 8

hOma 892 Q>Z CgmMo Jmin hmoD$Z

Ho$di 99 hOma 942 q¹$Q>b gmIaoMo

H$‘r CËnmXZ Pmbo. ¶mMm ’$Q>H$m ~mam‘Vr

A°J«mobm ~gbm Amho. ~mam‘Vr A°J«moÀ¶m {Vgè¶m Jmin

h§Jm‘mV 1830 eoVH$è¶m§Zr D$g nwadR>m

Ho$bm hmoVm. ~mam‘Vr A°J«moZo eoVH$è¶m§Zm à{VQ>Z 2600 Mm ^md {Xbm AgyZ ¶mVyZ 1450 à‘mUo 15 ‘mM©n¶ªV 7 H$moQ>r 50 bmI ê n¶mM n‘Q eVH è¶mÀ¶m Im˶mda dJ© H$aʶmV Ambo Amho. Cd©[aV 150 ê$n¶o {Xdmirbm {Xbr OmUma Amho.

H maImZm ~mam‘Vr AJmZ ^mS>oVÎdmda KoVë¶mZ§Va 21 Zmìh|~a 2021 bm ew^ma§^ H$aʶmV Ambm hmoVm. H$maImݶmZo à˶jmV D$g Jminmbm gwê$dmV Ho$ë¶mZ§Va ~mam‘Vr A°J«moZo Jminmg X‘Xma gwadmV Ho$br hmoVr. XmoZ h§Jm‘ AJXr ì¶dpñWV Jobo. ‘mÌ {Vgè¶m h§Jm‘mV A˶§V H$‘r Jmin hmoD$Z gmIaoMo CËnmXZ H$‘r Ambo Amho. ¶mMm ’$Q>H$m ~mam‘Vr A°J«mobm ~gbm Amho. MmgmH mbm ~mam‘Vr AJmZ ^mS>oVÎdmda Mmb{dʶmgmR>r KoVë¶mZo 2021-22 Mm D$g JirV h§Jm‘ C{eam H$m hmoB©Zm na§Vw gwê$ Pmbm hmoVm. MmonS>m H$maImݶmg Zdg§OrdZr {‘imbr hmoVr. MmogmH$m ì¶{V[aº$ ~mam‘Vr A°J«moMo Cd©[aV 3 ¶w{ZQ> ì¶dpñWV gwê$ AmhoV. MmonS>m H$maImZm joÌmV D$g bmJdS> ¶m½¶ O‘rZ, nmUr AgVmZmhr CgmA^mdr, CgmÀ¶m Mm§Jë¶m OmVrÀ¶m am nm Mr bmJdS , D g CVmam dmT>{dʶmgmR>r à¶ËZ hmoUo Amdí¶H$ Amho. (gH$mi, 30.03.2024)

gmám{hH$ gmIa S>m¶ar ho nÌ ‘mbH$, ‘wÐH$ AOw©Z A{OV ZaXo ¶m§Zr àH$meH$ AZoH$m§V àH$meZ 18-A, lÜXm g§Hw$b, Xþgam ‘Obm, 6 dr J„r, O¶qgJnya, Vm. {eamoi, {O. H$moëhmnya 416 101 ‘hmamï´> ¶m§Zr E{bJÝQ> Am°’$goQ> qàQ>g© àm.{b., ßbm°Q> Z§. E’$ 7-1 A°ÊS> E’$ 7-2/2, E‘Am¶S>rgr, {eamobr, Vm. hmVH$U§Jbo, {O. H$moëhmnya 416 122 ‘hmamï´> ¶oWo N>mnyZ AZoH$m§V àH$meZ, 18-A, lÜXm g§Hw$b, Xþgam ‘Obm, 6 dr J„r, O¶qgJnya, Vm. {eamoi, {O. H$moëhmnya 416 101 ‘hmamï´> ¶oWyZ à{gÜX Ho$bo. * g§nmXH$ AOw©Z A{OV ZaXo dm{f©H$ dJ©Ur ê$. 500/- ’$moZ : (02322) 225348, 226348 ‘mo~mB©b : 9822453310, B©-‘ob : anekant.news@gmail.com

RNI No.: MAHMAR/2010/38498

Weekly Sakhar Diary Owner & Printer, Arjun Ajit Narde Published by Anekant Prakashan, 18A, Shraddha Sankul, 2nd Floor, 6th Lane, Jaysingpur, Tal. Shirol, Dist. Kolhapur 416 101 MS Printed at Elegant Offset PrintersPvt.Ltd.,PlotNo.F7-1&F7-2/2,MIDCShiroli,Tal.Hatkangale,Dist.Kolhapur416122MS&Published atAnekantPrakashan,18A,ShraddhaSankul,2ndFloor,6thLane,Jaysingpur,Tal.Shirol,Dist.Kolhapur416 101MS*EditorArjunAjitNarde,Mob.:9822453310,E-mail:anekant.news@gmail.com

gmo‘dma, {X. 01 E{àb 2024 Vo 07 E{àb 2024 8 ‘hmamï´> Amnë¶m
Am‘À¶m ‘mܶ‘mVyZ gd© Xÿa nmohMdm.... gwdU©g§Yr....gwdU©g§Yr.... 99 60 80 66 73 anekant.news@gmail.com gmIa H$maImZm gßbm¶g© ¶mdfuMm h§Jm‘ ~§X hmoV Mmbbm Amho AmVm ‘oQ>|ZÝgMr (Xÿê$ñVrMo) H$m‘o {ZKUma [hM ¶mo½¶ doi Amho ... [hM ¶mo½¶ doi Amho ...
H§$nZrMr Om{hamV gd© H$maImZXmam§n¶ªV
Z§. 01 dê$Z
¶§XmÀ¶m h§Jm‘mV AdKo 108 {XdgM Jmin
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.