Issue No. 13

Page 1

R

df© 14 A§H$ 13 qH$‘V ê$. 10.00 gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

100 gmIa H$maImݶm§Zm {‘imbo Jmin nadmZo

¶m A§H$mV

{XdmirZ§Va Jminmbm doJ, nadmݶm§gmR>r amÁ¶mVyZ 217 AO©

nmZ Z§. 02 n{hbr CMb EH$aH$‘r ê$.3500 Úm nmZ Z§. 03 AmOam H$maImݶmgmR>r AO© ^aʶmg àma§^ nmZ Z§. 04 H$moëhmnya {d^mJmV Hw§$^r, {~Ðr CMbrV b¡ ^mar nmZ Z§. 05 BWoZm°bnojm gmIa gag R>aUma nmZ Z§. 06 ‘gmH$m gwê$ hmoʶmÀ¶m Amem ‘mdië¶m nmZ Z§. 07 JirV h§Jm‘

nwUo … D$gVmo S > H$m‘Jma H$ë¶mU ‘hm‘§S>imÀ¶m WH$sV dJ©UrÀ¶m hß˶mMr g‘ñ¶m {ZH$mbmV {ZKmë¶m‘w i o amÁ¶mVrb gmIa H$maImݶm§À¶m Jmin nadmZo dmQ>nmbm doJ Ambm Amho. nadmݶmgmR>r Ambobo 217 AO© dJ©UrÀ¶m g‘ñ¶o‘wio AS>Hy$Z nS>bo hmoVo. ¶mV n{hë¶m Q>ß߶mV 101 AO© {ZH$mbr {ZKmbo AmhoV. nadmZm KoVboë¶m H$maImݶm§n¡H$s 42 H$maImݶm§Mr YwamS>r noQ>br AgyZ ˶m§Zr AmVmn¶ªV 5.22 bmI Q>Z D$g Jmin Ho$bm Amho. gmIa Am¶wº$mb¶mÀ¶m gyÌm§Zr gm§ { JVbo H$s, nadmZm Xo V mZm H$maImݶm§H$Sy>Z Am°ZbmBZ AO© XmIb

Ho$bo OmVmV. na§Vw, ˶mgmo~V 14 ‘wÚm§Mr ‘m{hVr ‘mJ{dbr OmVo d ˶mMr N>mZZr H$mQ>oH$moa Ho$br OmVo. ¶§Xm Am°ZbmBZ AOmª‘ܶo ~hþVoH$ H$maImݶm§Mr D$gVmoS> ‘hm‘§S>imMr dJ©Ur WH$sV {XgV hmoVr. ˶m‘wio ¶m AOm©da H$moUVmhr {ZU©¶ KoVm ¶oV ZìhVm. ‘§Ìr g{‘VrZo dJ©UrMo hßVo nmSy>Z Xoʶmg ‘mݶVm {Xë¶m‘wio AmVm Vw§~boë¶m AOm©da ObX {ZU©¶ KoVbm OmV Amho. Am°ZbmB©Z nadmZm ‘§Oya H$aʶmnydu gmIa Am¶wº$mb¶mÀ¶m {dH$mg, AW© emIoH$Sy>Z AOm©Mr H$mQ>oH$moa N>mZZr hmoVo. ¶mV Jmin j‘Vm, ‘mJrb Jmin, D$g CnbãYVm, Jmin ewëH$mMm ^aUm, gwajm AZm‘V, ‘w»¶‘§Ìr ghm¶Vm {ZYr, gmIa

D$gVmoS> ‘Oya XmIb; h§Jm‘ gwê$ hmoʶmMr àVrjm

g§Hw$b {ZYr, D$gVmoS> H$m‘Jma ‘hm‘§S>i {ZYr, Joë¶m h§Jm‘mVrb E’$Amanr dmQ>n, OwZr WH$sV E’$Amanr Ago ‘yÔo Vnmgbo OmVmV. ¶m{edm¶ emgH$s¶ ^mJ^m§S>dbmMr naV’o$S>, H$O© naV’o$S>, WH$h‘r ewëH$ XoUr Vnmgbr OmVo. ‘§Ìr g{‘VrÀ¶m gyMZoZwgma g§~§{YV H$maImݶmZo h‘rnÌ gmXa Ho$bo H$s Zmhr, ^mS>oVÎdmda H$maImZm KoVbm Agë¶mg H$ama Zm|XUr Ho$br H$s Zmhr ¶mMrhr N>mZZr hmoVo. (A°J«modZ, 07.11.2023) * ñWi: gm§Jbr

R

JirV h§Jm‘ 2023-24 À¶m gd© H$maImZXma, A{YH$margmo, H$m‘Jma d¥§X VgoM D$gVmoS> ‘Owam§Zm

hm{X©©H$ ew^oÀN>m...!!!


BWoZm°bMo Xa (à{V {bQ>a) gr hoìhr ‘mob°{gg - ê$. 49.41 ~r hoìhr ‘mob°{gg- ê$. 60.73 WoQ> D$gmnmgyZ - ê$. 65.51 (darb Xa 01 {S>g|~a 2022 Vo 31 Zmoìh|~a 2023 n¶ªV Agob)

gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

n{hbr CMb EH$ aH$‘r 3500 ê$n¶o Úm O¶qgJnya … Am‘Mr bT>mB© Km‘mÀ¶m Xm‘mgmR>r Amho. {XdmirAmYr Amåhmbm JV h§Jm‘mVrb Cgmbm AmUIr 400 ê$n¶o {Xbo ZmhrV, Va gmIa H$maImZXmam§Mr {Xdmir ZrQ> hmoD$ XoUma Zmhr. Mmby h§Jm‘mV n{hbr CMb 3500 ê$n¶o Úmdr Am{U hßVm gmIaoMm Xa ~KyZ ‘mJUma Agë¶mMr KmofUm ñdm{^‘mZrMo g§ñWmnH$ amOy eoÅ>r ¶m§Zr Ho$br. ‘r {Xdmirbm Kar OmUma Zmhr, Va ¶mM ñQ>oOda 15 VmaIon¶ªV Am§XmobZmbm ~gUma Amho. AOyZhr doi Jobobr Zmhr. VmVS>rZo n¡go ÚmdoV, AݶWm gmIa H$maImZo Mmby XoUma Zmhr Am{U Cgmbm VmoS>rhr KoUma Zmhr. Am‘Mr {Xdmir hmoUma Zgob, Va {Xdmir‘ܶo nmM {Xdg H$maImZXmam§À¶m, MoAa‘ZÀ¶m KamV OmUma Amho, Agm Bemamhr eoÅ>r ¶m§Zr {Xbm.

H$maImݶm§Zr eoVH$è¶m§Zm OmXmMo n¡go {Xbo AmhoV. ‘J Amåhr H$m¶ MwH$sMr ‘mJUr Ho$br Amho. àW‘ ‘mݶdam§À¶m hñVo XrnàÁdbZ H$aʶmV Ambo. ˶mZ§Va ehrX OdmZ, AmË‘h˶m Ho$bobo eoVH$ar,

dmT>{XdgmÀ¶m hm{X©H$ ew^oÀN>m O¶qgJnya, {O. H$moëhmnya ¶oWrb {dH«$‘qgh {H«$S>m§JUmda ñdm{^‘mZr eoVH$ar g§KQ>ZoMr ‘§Jidma {X. 07 Zmoìh|~a amoOr 22 dr D$g n[afX hOmamo eoVH$è¶m§À¶m CnpñWVrV Pmbr. eoÅ>r åhUmbo, ‘r H$Zm©Q>H$mVrb H$maImZXmam§Mm ’$m¶Xm H$ê$Z XoV Agë¶mMm Amamon BWbo

H$maImZXma H$arV AmhoV. Vwåhr H$maImZXma AmYr JV h§Jm‘mVrb A{YH$Mo 400 ê$n¶o Úm, ‘r Vwåhmbm H$Zm©Q>H$mVrb D$g AmUyZ XoVmo. H$maImZXmam§Zm eoVH$è¶m§Mo n¡go ~wS>dm¶Mo Agë¶mZo gJio ZmQ>H$ gwê$ Amho. ghH$ma‘§ Ì r, Cn‘w » ¶‘§ Ì r ¶m§ À ¶m

D$g n[afXoVrb R>amd 1.XmoZ Q>ß߶mV E’$Amanr XoʶmMm KoVbobm {ZU©¶ VmVS>rZo aÔ H$amdm. 2.H¥${fn§nm§Mo hmoUmao ^ma{Z¶‘Z aÔ H$ê$Z {dZmH$nmV {Xdgm 12 Vmg drO XoʶmV ¶mdr. drO hm°g©nm°daMr gº$s Z H$aVm ‘rQ>a arqS>Jà‘mUo ¿¶mdr. 3.Ho$di 40 Vmbw³¶mV XþîH$mi Omhra Ho$bm Amho. ˶mMo {ZH$f ~XbyZ gH©$b {Zhm¶ XþîH$miJ«ñV ^mJ Kmo{fV H$amdm. 4.JVdfu VwQ>boë¶m Cgmbm 400 ê$n¶o ÚmdoV. 5.amÁ¶mVrb gd© gmIa H$maImݶm§Mo dOZ H$mQ>o Am°ZbmB©Z H$amdoV. 6.dmhVyH$Xmam§Zm H$moQ>çmdYr ê$n¶m§Mm J§S>m KmbUmè¶m D$gVmoS>Ur ‘wH$mX‘m§da VmVS>rZo JwÝho XmIb H$ê$Z n¡go dgyb H$ê$Z ÚmdoV. 7.‘amR>m g‘mOmbm AmajU {‘imdo. ¶mgmR>r ‘ZmoO Oam§Jo nmQ>rb ¶m§Zr Cä¶m Ho$boë¶m Am§XmobZmbm ñdm{^‘mZrMm nyU© nmqR>~m. H|$Ð d amÁ¶ gaH$maZo VmVS>rZo ‘amR>m g‘mOmbm AmajU Úmdo. YZJa, qbJm¶V g‘mOmbm ˶m§À¶m ‘mJUrZwgma AmajU Úmdo. 8.H|$ÐmZo gmIaoMm {H$‘mZ {dH«$s Xa 39 ê$n¶o H$amdm. BWoZm°bMo Xa gr hodr ‘mob°{gg 60 ê$n¶o, ~r hoìhr 71 ê$n¶o, d {gannmgyZ 75 ê$n¶o H$aʶmV ¶mdo. VgoM Zm~mS>©Zo gmIa H$maImݶm§Zm gmIa VmaU H$O© 4 Q>¸o$ ì¶mO XamZo WoQ> XoʶmV ¶mdo. 9.amÁ¶mVrb à˶oH$ H$maImݶmZo à˶oH$ ‘{hݶmbm gmIa d CnnXmW© {dH«$s {H$Vr d H$m¶ XamZo Ho$br. ho Am°ZbmB©Z Omhra H$aʶmMr gº$s gmIa Am¶wº$ H$m¶m©b¶mZo H$amdr. H$mQ>m‘marda Amim KmbʶmgmR>r H$maImZm{Zhm¶ h§Jm‘AIoa 500 Q>Zm§nojm OmñV D$g nwadR>m H$aUmè¶m eoVH$è¶m§Mr Zmdo Omhra H$amdrV. 10. a§JamOZ g{‘VrÀ¶m {e’$maerZwgma CgmVyZ V¶ma hmoUmè¶m CnnXmWmªVrb gmIa, ~J°g, ‘ir, àog‘S> ¶m§Mo CËnÞ Ama.Eg.E’$. gyÌm‘ܶo YaʶmV Ambo Amho. BWoZm°b, H$mo OZ, ñnrarQ>, AëH$mohmob ¶m CnnXmWmªVrb {hñgm Ama.Eg.E’$.À¶m gyÌmVrb 70…30 À¶m gyÌmZwgma eoVH$è¶m§Zm XoʶmV ¶mdm. 11. Mmby JirV h§Jm‘mgmR>r EH$ aH$‘r 3500 ê$n¶o à{VQ>Z n{hbr CMb XoʶmV ¶mdr.

amÁ¶mV 104 H$moQ>r {bQ>g© BWoZm°bMo C{Ôï> ghH$mar 46 Va 65 ImgJr àH$ën gm§Jbr … H|$Ð gaH$ma gmIa gmR>m H$‘r ìhmdm ¶mgmR>r H$maImݶm§Zm gmV˶mZo BWoZm°b {Z{‘©VrgmR>r àmoËgmhZ XoV Amho. ‘mÌ ¶mMdoir ^m§S>dbmgh Aݶ H$mhr ~m~t‘wio AZoH$ H$maImݶm§Zm BWoZm°b CËnmXZmMo C[Ôï> JmR>Uo H$R>rU R>aV Amho. n[aUm‘r amÁ¶mVrb ghH$mar d ImgJr {‘iyZ 111 BWoZm°b {Z{‘©Vr àH$ënm§gmR>r BWoZm°bMr Md H$S>dQ>M

AmajU bT>çmgmR>r ehrX ‘amR>m ~m§Ydm§Zm lÕm§Obr dmhʶmV Ambr. D$g n[afXoV eoÅ>r ¶m§Zr ‘m§S>boë¶m 11 R>amdm§Zm eoVH$è¶m§Zr hmV C§MmdyZ ‘§Owar {Xbr. (nwT>mar, 08.11.2023)

amhUma Amho. B©-20 H$m¶©H«$‘m§nmgyZ gmIa CÚmoJmgmR>r BWoZm°b Mm§JboM MM}V Ambo Amho. XmoZ dfmªnydu {e„«H$ gmIaoMm gmR>m H$‘r H$aʶmgmR>r gaH$maZo BWoZm°b CËnmXZ H$aʶmgmR>r gmIa H$maImݶm§Zm gdbVtMm hmV Omhra Ho$bm. ‘mÌ AÚmnhr AZoH$ ghH$mar H$maImݶm§Zm gaH$maÀ¶m ‘XVrMr Anojm Amho. gZ

2019-20 À¶m JirV h§Jm‘mnmgyZ XoemV {e„H$ gmIaoMm gmR>m ‘moR>çm à‘mUmV am{hbm Amho. gZ 2022-23 Mm h§Jm‘ Va ZdrZ h§Jm‘M ‘wimV Vã~b 140 bmI Q>Z gmIa gmR>çmMo AmoPo KoD$Z gwê$ Pmbm hmoVm. ˶mV CËnm{XV hmoUmè¶m 335 bmI Q>Z gmIaoMr ^a nS>br Amho. XoemV gmIaoMm dm{f©H$ In Am{U ‘mJUr gmYmaUnUo 255 bmI Q>Z amhVo. åhUOo M h§ J m‘ g§ n VmZm Xo e mV gmYmaUnUo 225 bmI Q>Z gmIa gmR>m nmZ Z§. 05 da

13 Zmoìh|~a, 2023 ‘m.lr. Ama.E‘. H$mH$S>o ({M’$ AH$m¡Q>§Q>) nm§Sw>a§J g.gm.H$m ‘m.lr. gr.nr. AOoQ>amd (S>o߶wQ>r {M’$ AH$m¡Q>§Q>) ‘mohZamd qeXo g.gm.H$m. ‘m.lr. S>r.Ama. ZwbHo$ (EM.Ama. ‘°ZoOa) ‘mohZamd qeXo g.gm.H$m. ‘m.lr. nr.ìhr. ~mJb ({S>ñQ>bar ‘°ZoOa) {dÇ>bamd qeXo g.gm.H$m. 14 Zmoìh|~a, 2023 ‘m.lr. E.S>r. nmQ>rb (E‘.S>r.) S>r.ìhr.nr. H$å¶wS>rQ>r (JOmZZ) ‘m.lr. ìhr.Eg. KmS>Jo (Q>mB©‘ {H$na) Å>|Q>rdZ ewJa ‘m.lr. Eg.S>r. ~mJb ({S>ñQ>bar ‘°ZoOa) ‘H$mB© g.gm.H$m. ‘m.lr. E.~r. qeXo (goH«o$Q>ar) XÎm eoVH$ar g.gm.H$m. ‘m.lr. E‘.~r. qeXo (ìhm. àoqgS>§Q>) XÎm B§{S>¶m àm.{b. ‘m.lr. A‘a S>r. nmQ>rb (gr.E‘.S>r.) Ymam{ed gm.H$m. ‘m.lr. Eg. ~r. {XKo (S>o߶wQ>r {M’$ AH$m¡Q>§Q>) WmoamV g.gm.H$m. 15 Zmoìh|~a, 2023 ‘m.lr. Eg.Eg. Mm¡Kwbo (’$m¶ZmÝg ‘°ZoOa) AÞnyUm© ewJa ‘m.lr. E.E. nmQ>rb (Ho$Z S>oìh.Am°{’$ga) Aï>bú‘r ewJa (Zm{eH$) ‘m.lr. Eg.Eg. qZ~miH$a (Or.E‘.Q>op³ZH$) Ho$Z A°J«mo 16 Zmoìh|~a, 2023 ‘m.lr. Ama.S>r. ‘mD$br (E‘.S>r.) amOmam‘~mny nmQ>rb g.gm.H$m. ‘m.lr. Ama.Eg. ZbdS>o (B[aJoeZ B§{O{ZAa) O¶d§V ewJa ‘m.lr. Eg.~r. nmQ>rb(nM}g Am°{’$ga) lr ^moJmdVr g.gm.H$m. ‘m.lr. Ama.Or. CJio (ewJa gob Am°{’$ga) H$mXdm g.gm.H$m. 17 Zmoìh|~a, 2023 ‘m.lr. ~r.E‘. Xa§Xio ({S>ñQ>bar hoS>) ‘wim g.gm.H$m. ‘m.lr. Eg.Eg. XogmB© (A°S>ìhmPa S>m¶ao³Q>a) bmo.~m.XogmB© g.gm.H$m. ‘m.lr. S>r.E‘. Mm¡Yar ({M’$ B§{O{ZAa) IoSy>V ghH$mar Im§S> ‘m.lr. Eg.E. H$mXa-H$mPr (ìhm.MoAa‘Z) {dÇ>bgmB© g.gm.H$m. ‘m.lr. E.Eg. {Vdmar (A{g. Amo.Eg.) Am§~oS>H$a g.gm.H$m. 18 Zmoìh|~a, 2023 ‘m.lr. E.E‘. nmQ>rb (H$å߶wQ>a àmoJ«°‘a) ‘§S>{bH$ g.gm.H$m. ‘m.lr. Eg.Eg. Xoe‘wI (ìhm. ào{gS>§Q>) gw^mf ewJa 19 Zmoìh|~a, 2023 ‘m.lr. Eg.gr. A[a{H$„m (H$mo-OZ ‘°ZoOa) ¶oS>oídar A°J«mo ‘m.lr. S>r.Eb. H$X‘ (S>o߶wQ>r Or.E‘.) Z°Mab ewJa ‘m.lr. Eg.nr. nmQ>rb (E‘.S>r.) Å>|Q>rdZ ewJa ‘m.lr. nÙmH$a d¡Ú (S>r.Or.E‘. A°J«r) ‘mZg A°J«mo


‘hmamï´>

gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

AmOam H$maImݶmgmR>r AO© ^aʶmg àma§^ ‘VXmZ 17 {S>g|~abm AmOam … AmOam eoVH$ar gmIa H$maImݶmÀ¶m n§Mdm{f©H$ {ZdS>UwH$sgmR>r 17 {S>g§o~abm ‘VXmZ hmoV Amho. {X. 06 Zmoìh|~anmgyZ AO© ^aʶmg gwê$dmV hmoUma Amho. {dÚ‘mZ g§MmbH$ ‘§S>imMr ‘wXV ‘o 2021 ‘ܶo g§nbr Amho. H$moamoZmgh {d{dY H$maUm§Zr H$maImݶmMr {ZdS>UyH$ bm§~Urda nS>bobr hmoVr. H$maImݶmMr A§{V‘ ‘VXma ¶mXr 25 ‘o amoOr à{gÕ Pmbobr Amho. {ZdS>UyH$ {ZU©¶ A{YH$mar åhUyZ àmXo{eH$ gmIa Cng§MmbH$ Jmonmi ‘mdio ¶m§Zr {Z¶wº$s H$aʶmV Ambr Amho. Va ghmæ¶H$ {ZdS>UyH$ A{YH$mar åhUyZ

JS>qh½bOMo ghm¶H$ {Z~§YH$ A{‘V JamS>o, AmOè¶mMo ghmæ¶H$ {Z~§YH$ gwO¶ ¶oPao ¶m§Mr {Z¶wº$s H$aʶmV Ambr Amho. EHy$U 21 OUm§Mo g§MmbH$ ‘§S>i AgUma Amho. {ZdS>UyH$ H$m¶©H«$‘ Agm* AO© ^aUo - 6 Vo 10 Zmoìh|~a gH$mir 11 Vo 3 *N>mZZr - 16 Zmoìh|~a gH$mir 11 dmOVm * ‘mKma - 1 {S>g|~a Xþnmar 3 dmOon¶ªV * {MÝh dmQ>n - 4 {S>g|~a * ‘VXmZ - 17 {S>g|~a gH$mir 8 Vo 5 *‘V‘moOUr - 19 {S>g|~a gH$mir 8 dmOë¶mnmgyZ (gH$mi, 05.11.2023)

‘hm§H$mbr H$maImݶmÀ¶m O‘rZ {dH«$sMm H$ama aÔ {Oëhm ~°§Ho$Mr H$madmB©, ‘wXVrV H$O© naV’o$S> Zmhr

gm§Jbr … ‘hm§H$mbr H$maImݶmZo {Oëhm ~±Ho$À¶m H$Om©Mr ‘wXVrV naV’o$S> Z Ho$ë¶mZo ¶m H$maImݶmgh {edb°ÊS> H§$nZrer O‘rZ {dH«$s~m~V H$aʶmV Ambobm H$ama ~±Ho$Zo aÔ Ho$bm Amho. hr O‘rZ {dH«$s H$ê$Z ~±Ho$Mo H$O© ’o$S>ʶmgmR>r AmVm {Oëhm ~°Ho$Zo Aݶ EH$m EOÝgrer MMm© gwê$ Ho$br Amho. H$moU˶mhr pñWVrV ‘mM© 2024 AIoa H$O©dgwbrMo à¶ËZ gwê$ AmhoV. ‘hm§H$mbr H$maImZm {Oëhm ~±Ho$Zo WH$sV H$Om©gmR>r {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°³Q> A§VJ©V Vmã¶mV KoVbm Amho. ~±Ho$Zo XmoZXm {bbmdhr bmdbm hmoVm, ‘mÌ {damoYmV H$maImÝê$mÀ¶m g§MmbH$m§Zr F$U dgwbr àm{YH$aUmH$S>o Ymd KoV ñW{JVr {‘idbr. Xaå¶mZ H$maImݶmZo 80 EH$a O‘rZ {dH«$s H$ê$Z H$O© naV’o$S>rMm

àñVmd S>rAmaQ>r‘ܶo gmXa Ho$bm. S>rAmaQ>rZo ‘ܶo gwZmdUr hmoD$Z H$maImݶmÀ¶m ~mOyZo {ZH$mb bmJbm. Xaå¶mZ, H$maImZm {Oëhm ~±Ho$V MMm© hmoD$Z O‘rZ {dH«$s H$ê$Z H$O© naV’o$S>rg ~±Ho$Zo geV© ‘mݶVm {Xbr. ¶m~m~V H$maImZm {Oëhm ~±H$, O‘rZ {dH«$s H$aUmè¶m {edb°ÊS> H§$nZrV {ÌñVar¶ H$ama Pmbm. ˶mZwgma H$maImݶmÀ¶m H$Om©bm ~±Ho$Zo AmoQ>rEg ‘§Oya Ho$bo. nU AmoQ>rEg Z§Vahr H$Om©Mr a¸$‘ gßQ>|~a 2023 n¶ªV hß˶mV ^aʶmMr AQ> hmoVr. ˶m§Zr H$maImݶmZo ‘mݶ Ho$br. ˶mZwgma ¶m H$amamg S>rAmaQ>rZohr ‘mݶVm {Xbr. Xaå¶mZ, [Oëhm ~±Ho$Zo S>rAmaQ>rÀ¶m {ZH$mbm{damoYmV F$U dgwbr A{nbr¶ àm{YH$aUm‘ܶo Ho$bobo Anrb H$m¶‘

‘hm§H$mbr gmIa H$maImZm gwê$ ìhmdm, H$maImݶmdarb H$O© {’$Q>mdo. ¶mgmR>r {Oëhm ~±Ho$Zo H$maImݶmg gd© àH$maMr ‘XV Ho$br. ‘mÌ H$maImZm H$amamZwgma ‘wXVrV H$O© naV’o$S> H$aʶmg An¶er R>abm. ˶m‘wio hm H$ama aÔ H$aʶmV Amë¶mMo H$maImݶmbm H$i{dbo Amho. H$maImݶmMr O‘rZ {dH«$s H$ê$Z {Oëhm ~±Ho$Mo H$O© naV’o$S> H$aʶmg BÀN>wH$ Agboë¶m Aݶ EH$m H§$nZrer ~mobUr gwê$ Amho. - Am. ‘mZqgJamd ZmB©H$, Aܶj, gm§Jbr {Oëhm ‘ܶdVu ~±H$

AmdVmS>o ewJa

3 g§{já ~mVå¶m

n{hbm hßVm 2551 ê$n¶o nm§Sw>a§J H$maImݶmV gmIa nmo˶mMo nyOZ n§T>anya … AmdVmS>o ewJa A°ÊS> {S>ñQ>barO àm.{b. ¶m gmIa H$maImݶmZo CgmMm Xa Omhra Ho$bm AgyZ n{hbm hßVm 2551 ê$n¶o XoUma Agë¶mMo MoAa‘Z g§O¶ AmdVmS>o ¶m§Zr Omhra Ho$bo Amho. Va H$m‘Jmam§Zm 8.33 Q>¸o$ ~moZg XoUma Agë¶mMohr gm§{JVbo. MoAa‘Z g§O¶ AmdVmS>o ¶m§ À ¶m CnpñWVrV d H$maImݶmMo Q>o p ³ZH$b {d^mJmMo ì¶dñWmnH$ gwhmg {eZJmao d ˶m§À¶m nËZr Jm¡ar {eZJmao ¶m§Mo ew^hñVo hmo‘hdZ d g˶Zmam¶UmMr nyOm H$ê$Z {S>ñQ>bar {d^mJmMm {ÛVr¶ ~m°¶ba A{¾àXrnZ H$aʶmV Ambm. (EH$‘V, 05.11.2023)

^¡admZmW ewJa

n{hbm hßVm 2551 ê$n¶o ‘mT>m … ^¡adZmW ewJa d³g© AmboJmd, {dhmi VgoM bd§Jr ¶m {VÝhr gmIa H$maImݶm§Zm 2023-24 ¶m h§Jm‘mV D$g nwadR>m H$aUmè¶m eoVH$è¶m§Zm 2551 ê$n¶o XoʶmV ¶oUma Agë¶mMo gm§JyZ ^¡adZmW ewJa AmboJmd ¶w{ZQ>bm Joë¶m h§Jm‘mV D$g nwadR>m Ho$boë¶m eoVH$è¶m§Zm 150 ê$n¶m§Mm hßVm {Xdmirnydu Im˶mda O‘m hmoUma Agë¶mMr ‘m{hVr MoAa‘Z àm. {edmOramd gmd§V ¶m§Zr {Xbr. (bmoH$‘V, 05.11.2023)

{eaJwßnr ewJa ê$.3025 EH$ aH$‘r XoUma H$mJdmS> … ¶§XmÀ¶m JirV h§Jm‘mV Cgmbm à{VQ>Z EH$ aH$‘r 3025 ê$n¶o AXm H$aUma Agë¶mMr ‘m{hVr {eaJwßnr ewJa d³g©Mo Aܶj H$„mnÊUm ‘JoÊUda ¶m§Zr Am¶mo{OV nÌH$ma n[afXoV {Xbr. D$g CËnmXH$ d H$‘©Mmè¶m§À¶m nmR>~imda Jobo 11 Jmin h§Jm‘ ¶eñdr[a˶m nma nS>bo. MmoI dOZ d doioV {~bo O‘m H$aV Amë¶mZo hm H$maImZm D$g CËnmXH$m§À¶m {dídmgmbm nmÌ R>abm Amho. D$g CËnmXH$m§Zr A{YH$m{YH$ D$g nwadR>m H$ê$Z ¶§XmMm Jmin h§Jm‘ ¶eñdr H$amdm, Ago ‘JoÊUda åhUmbo. (nwT>mar, 07.11.2023)

R>odbo. gßQ>|~aAIoa H$maImݶmZo H$O© naV’o$S> Z Ho$ë¶mZo ~±§Ho$Zo ‘hm§H$mbrÀ¶m H$Om©Mo AmoQ>rEg aÔ Hoo$bo. n[aUm‘r H$Om©da {Z¶{‘V XamZo ì¶mO AmH$maUr gwê$ Pmbr Amho. ‘wXVrVhr H$O©’o$S> Z Pmë¶mZo ~±Ho$Zo O‘rZ {dH«$sMm H$ama aÔ Ho$bm Amho. (gH$mi, 05.11.2023)

lrnya … nm§Sw>a§J gmIa H$maImZm hm JirV h§Jm‘ 2023-24 ‘ܶo Jminmg ¶oUmè¶m Cgmg Mm§Jbm Xa XoUma AgyZ, ì¶dñWmnZmZo Mmby h§Jm‘mV {dñVmarH$aU Ho$bo Amho. à{V{XZ gmS>oAmR> Vo ZD$ hOma Q>Z Jmin H$aUma Amho. ¶m h§Jm‘mV 10 bmI Q>Z JminmMo C{Ôï> R>odbo Amho, Aer ‘m{hVr H$maImݶmMo Aܶj àem§V n[aMmaH$ ¶m§Zr nm§Sw>a§J gmIa H$maImݶmV CËnm{XV Pmboë¶m n{hë¶m gmIa nmo˶mMo nyOZ àg§Jr {Xbr. (A°J«modZ, 05.11.2023)

Amï>r ewJa XoUma 2700 ê$n¶o D$g Xa ‘mohmoi … ¶oWrb Amï>r ewJa H$maImݶmZo ¶§XmÀ¶m Jmin h§Jm‘mV Jminmg ¶oUmè¶m Cgmbm 2700 ê$n¶o à{VQ>Z Xa Omhra Ho$ë¶mMr ‘m{hVr H$maImݶmÀ¶m Aܶjm gm¡. A§{H$Vm nmQ>rb-R>mH$ao ¶m§Zr {Xbr. ¶m Xam‘wio nmdgmA^mdr CgmÀ¶m dOZmV KQ> Oar Pmbr Agbr, Var Jminmg OmUmè¶m CgmMo n¡go hmoUma AmhoV. (A°J«modZ, 07.11.2023)

‘mHª$S>o¶ H$Sy>Z 2900 ê$n¶m§Mm n{hbm hßVm ~oiJmd … H$mH$Vr ¶oWrb ‘mHª$S>o¶ gmIa H$maImݶmZo ¶§Xm à{VQ>Z 2900 ê$n¶o n{hbm hßVm Omhra Ho$bm Amho. g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m Pmboë¶m ~¡R>H$sV hm {ZU©¶ KoʶmV Amb AgyZ, AܶjñWmZr VmZmOr nmQ>rb hmoVo. H$maImݶmÀ¶m B{VhmgmV n{hë¶m§XmM gdm©{YH$ Xa Omhra Ho$bm Amho. ˶m‘wio eoVH$è¶m§Zr A{YH$m{YH$ D$g H$maImݶmbm nmR>dmdm, Ago AmdmhZ H$aʶmV Ambo. ¶§Xm H$maImݶmZo 3 bmI Q>Z D$g JminmMo C{Ôï> R>odʶmV Ambo Amho. (nwT>mar, 07.11.2023)

{eaJwßnr ewJa 3025 ê$n¶o EH$ aH$‘r XoUma H$mJdmS> … ¶§XmÀ¶m JirV h§Jm‘mV Cgmbm à{VQ>Z EH$ aH$‘r 3025 ê$n¶o AXm H$aUma Agë¶mMr ‘m{hVr {eaJwßnr ewJa d³g©Mo Aܶj H$„mnÊUm ‘JoÊUda ¶m§Zr Am¶mo{OV nÌH$ma n[afXoV {Xbr. D$g CËnmXH$ d H$‘©Mmè¶m§À¶m nmR>~imda Jobo 11 Jmin h§Jm‘ ¶eñdr[a˶m nma nS>bo. MmoI dOZ d doioV {~bo O‘m H$aV Amë¶mZo hm H$maImZm D$g CËnmXH$m§À¶m {dídmgmbm nmÌ R>abm Amho. D$g CËnmXH$m§Zr A{YH$m{YH$ D$g nwadR>m H$ê$Z ¶§XmMm Jmin h§Jm‘ ¶eñdr H$amdm, Ago ‘JoÊUda åhUmbo. (nwT>mar, 07.11.2023)

lr aoUwH$mXodr eaX JirV

{dhm‘m§S>dm … D$g CËnmXH$ eoVH$è¶m§Mo ZwH$gmZ hmoUma Zmhr ¶mMr H$miOr KoV {Oëô¶mVrb N>ÌnVr g§^mOramOo ewJa, ‘wºo$ída ewJa ¶m H$maImݶm§À¶m ~amo~arZo Cgmbm ^md XoUma Amho. ˶mMà‘mUo ¶§Xm A˶ën nO©Ý¶d¥ï>r‘wio H$maImZm H$m¶©joÌmV CgmMo joÌ KQ>bo Amho. ˶m‘wio CgmMm VwQ>dS>m OmUdUma Amho, Ago AmídmgZ H$maImݶmMo MoAa‘Z {dbmg ^w‘ao ¶m§Zr eaX H$maImݶmÀ¶m 8 ì¶m JirV h§Jm‘ àma§^ àg§Jr {Xbo. MoAa‘Z åhUmbo, ‘mJrb Mma Jmin h§Jm‘ ‘§Ìr g§XrnmZ ^w‘ao AgVmZm ˶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr H$maImZm H$m¶©joÌmV A{V[aº$ D$g AgVmZm d AS>MUtÀ¶m H$mimV Amnë¶m H$maImݶmZo g^mgX d eoVH$è¶m§Zm AmYma XoD$Z gd© eoVH$è¶m§Zm Mm§Jbm ^md XodyZ CgmMo Xo¶Ho$ doioV AXm Ho$bo. Amnë¶m H$maImݶmg H$gë¶mhr àH$maMo CnnXmW© {Z{‘©Vr ZgVmZmXoIrb BVa H$maImݶm§À¶m ~amo~arZo ^md XoUma Agë¶mMo gm§{JVbo. (nwʶZJar, 06.11.2023)

AmVm dmMm Am°ZbmB©Z ...


‘hmamï´>

gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

H$moëhmnya {d^mJmV Hw§$^r, {~Ðr CMbrV b¡ ^mar n{hbr CMb Omhra … gm§JbrV E’$AmanrMr KmofUm Zmhr H$moëhmnya … ñdm{^‘mZr eoVH$ar g§KQ>ZoZo AmH«$‘H$ Am§XmobZ gwê$ Ho$ë¶mZo H$moëhmnya {d^mJmVrb gmIa H$maImZXmam§Zr YgH$m Ko V bm Amho . ˶mVy Z H$mo ë hmny a {Oëô¶mVrb 6 gmIa H$maImݶm§Zr 3 hOmamnojm A{YH$ n{hbr CMb Omhra H$ê$Z H$m|S>r ’$moS>ʶmMm à¶ËZ Ho$bm Amho. ¶m‘ܶo H§w$^r d {~ÐrZo gdm©{YH$ à{VQ>Z 3200 ê$n¶o Omhra H$ê$Z gܶm Var AmnUM b¡ ^mar Agë¶mMo XmIdyZ {Xbo Amho. gm§Jbr {Oëô¶mVrb H$maImݶm§Zr EH$ aH$‘r E’$AmanrMr V¶mar Xe©{dbr Agbr Var, ˶mMr KmofUm Z Ho$ë¶mZo J§wVm dmT>ʶmMr e³¶Vm Amho. H$moëhmnya {OëømVrb H$maImݶm§Zr CgmMr ‘moir JìhmUrV Q>mHy$Z ‘whÿV© Ho$bm

gmVmam {Oëhm

Agbm Var AÚmn EH$hr H$maImZm gwê$ Pmbobm Zmhr. ñdm{^‘mZr eoVH$ar g§KQ>Zm AmH«$‘H$ Pmë¶mZo H$maImݶm§À¶m JQ> H$m¶m©b¶m§Zm Hw$byn R>moH$br OmV AmhoV. H$maImݶm§Zr YmñVr KoVë¶mZo D$gVmoS> {Xbobr Zmhr. {eamoi d hmVH$U§Jbo Vmbw³¶mVrb 4 H$maImݶm§Zr à{VQ>Z 3100 ê$n¶o n{hbr CMb Omhra H$ê$Z gbm‘r {Xbr. ˶mZ§Va Hw${S>Ìo ¶oWrb H§w$^r H$mgmar d {~Ðr ¶oWrb XÿYJ§Jm doXJ§Jm gmIa H$maImݶmZo 3200 ê$n¶o n{hbr CMb Omhra H$ê$Z H$m|S>r ’$moS>ʶmMm à¶ËZ Ho$bm Amho. ‘mÌ ‘mJrb h§Jm‘mVrb 400 ê$n¶m§Mm ~mobm ‘JM h§Jm‘ gwê$ H$am, Aer ^y{‘H$m ñdm{^‘mZrMr Agë¶mZo H$m|S>r AÚmn ’w$Q>bobr Zmhr. (bmoH$‘V, 06.11.2023)

4

gmobmnya {Oëhm

XamMr ñnYm© ‘mÌ ‘¶m©XoVM, 2900 ê$n¶m§nwT>o Hw$Urhr Zmhr {Oëô¶mV 37 H$maImZo gwê$ … eoOmaÀ¶m H$maImݶm§À¶m Xamdê$Z dmT> gmobmnya … {Oëô¶mV CgmMr Q>§MmB© Agë¶mZo gmIa H$maImݶm§Zr XadmT>rMr ñnYm© gwê$ Ho$br Agbr Var 2900 À¶m nwwT>o H$moUr gaH$m¶bm V¶ma Zmhr. H$mhr H$maImZo AOyZhr 2500 ê$n¶m§daM AgyZ H$mhtZm eoOmaÀ¶m H$maImݶm§À¶m nQ>rV Xa dmT>{dUo ^mJ nS>V Amho. {Oëô¶mV 37 H$maImZo gwê$ H$am¶Mr V¶mar Agbr Var CnbY D$g d AmVmn¶ªV {Xboë¶m {ZMm§H$s Xam‘wio D$g CËnmXH$ eoVH$ar H$mhr H$maImݶm§Zm D$g Xoʶmg V¶ma ZmhrV. ˶m‘wio A{YH$ Xa XoUo H$maImݶm§Zm ^mJ nS>V Amho. XamÀ¶m ñnY}V H$mhr H$maImZo CVabo Agbo Var AZoH$ H$maImZo AmOhr 2500

{Xë¶mMm ‘ogoO {’$adV AmhoV. AmVmn¶ªV {Oëô¶mVrb EH$hr H$maImZm 2900 ê$n¶m§À¶m nwT>o Jobobm Zmhr. ¶mdfu gmIa H$maImݶm§Zr à{VQ>Zmbm 2500 ê$n¶oo Xa Omhra Ho$bm Amho. ‘mÌ eoOmaMo H$maImZo A{YH$ Xa Omhra Ho$ë¶mZo H$‘r Xa XoUmè¶m H$maImݶm§Mr JmoMr Va hmoVM Amho. JmoHw$i ewJaZo à{VQ>Zmbm 2555 ê$n¶o Xa Omhra Ho$ë¶mZ§Vahr bmoH$‘§Jb ^§S>maH$dR>o d ~r~rXma’$i VgoM {gÕZmW H$maImݶm§Zr 2500 ê$n¶o Xa Omhra Ho$bm hmoVm. ‘mÌ, ‘moR>çm à‘mUmV D$g AgVmZm H$m¶ Úm¶Mm Vmo Xa Úm ‘mÌ D$g KoD$Z Omdm, Aer ^y{‘H$m KoUmao eoVH$ar ¶mdfu A{YH$ Xa H$moU XoVmo? ¶mH$S>o bj

{Oëô¶mV JirV h§Jm‘mbm doJ, Am¶wº$m§Mr nadmZJr 3 ImgJr Va 4 ghH$mar H$maImݶm§À¶m Jminmbm àma§^ qnnmoS> ~wÐÿH$ … {Oëô¶mV Mmby dfu 2023-24 À¶m Jmin h§Jm‘mV 9 ghH$mar d 8 ImgJr Aem 17 gmIa H$maImݶm§H$Sy>Z 1 H$moQ>r 28 bmI Q>Z BVH$m D$g Jmin hmoʶmMm àmW{‘H$ A§XmO Amho. D$g JminmV JVdfunojm ¶§XmÀ¶m h§Jm‘m‘ܶo A§XmOo 29 bmI Q>Z BVH$s dmT> hmoʶmMr e³¶Vm gmIa Am¶w º $mb¶mH$Sy > Z dV©{dʶmV Ambr Amho. amÁ¶mV ¶§XmÀ¶m h§Jm‘mV D$g CnbãYVm H$‘r Amho. ‘mÌ, gmVmam {Oëô¶mVrb pñWVr Zo‘H$s CbQ> Amho. H$maImݶm§H$Sy>Z JVdfu {Oëô¶mV 99 bmI 23hOma 837 Q>Z BVHo$ D$g Jmin Pmbo hmoVo. ˶m VwbZoV gmVmam {OëømVrb D$g CËnmXZmV dmT> hmoD$Z gw‘mao gìdm H$moQ>r Q>Zm§hÿZ A{YH$ hmoʶmMm A§XmO Amho. ¶§XmÀ¶m h§Jm‘mVrb D$g CnbãYVogmR>r {Oëô¶mVrb 9 ghH$mar Am{U 8 ImgJr gmIa H$maImݶm§Mr ~¡R>H$ KoD$Z ¶§XmÀ¶m D$g CnbãYVoMr ‘m{hVr {ZpíMV H$aʶmV Ambr. H¥ $ fr {d^mJmH$Sy > Zhr ‘m{hVr g§H${bV H$ê$Z EH${ÌV AmH$S>odmar V¶ma H$aʶmV Ambr Amho. ˶mZwgma Mmby h§ J m‘mV H$maImݶm§ H $S>o Agbo b o AmS>gmbr CgmMo joÌ 39 hOma 329 ho³Q>a, nyd©h§Jm‘r bmJdS>rVrb D$g joÌ gw‘mao 16 hOma 515 ho³Q>a Va ImoS>dm CgmImbrb joÌ 33 hOma 358 ho³Q>a Ago EHy$U 1 bmI 16 hOma 711 ho³Q>a BVHo$ joÌ Amho. Xaå¶mZ {OëømV Mmby JirV h§Jm‘mgmR>r gmIa Am¶wº$mb¶mH$Sy>Z {X. 4 Zmoìh|~aAIoa 3 ImgJr Va 4 ghH$mar gmIa H$maImݶm§Zm A{YH¥$V JminmgmR>r nadmZm {Xbm Agë¶mMr ‘m{hVr gmIa

Am¶wº$mb¶mH$Sy>Z XoʶmV Ambr Amho. Mmbydfu EoZ nmdgmù¶mV nmdgmZo nmR> {’$adë¶mZo ˶mMm n[aUm‘ D$g dmT>rda Pmbm Amho. VgoM gÚpñWVr‘ܶo ^rfU nmUrQ>§MmB© {Z‘m©U Pmbr Amho. ¶mÀ¶m EH${ÌV n[aUm‘m‘wio CgmÀ¶m dOZmV KQ> hmoD$Z gmIa CËnmXZ KQ>Uma Amho. ˶m‘wio Ano{jV D$g Jmin d gmIa CËnmXZmgmR>r hm h§Jm‘ H$gmoQ>rMm R>aUma Amho. - {OdmOr ‘mo{hVo, H$m¶©H$mar g§MmbH$, AqO³¶Vmam gmIa H$maImZm (bmoH$‘V, 06.11.2023)

Z°Mab ewJa

J§YH$, agm¶Z‘wº$ gmIaoMr {Z{‘©Vr H$i§~ … Z°Mab ewJa H$maImݶmZo Mmby JirV h§Jm‘mnmgyZ 100 Q>¸o$ J§YH$ d BVa agm¶Z ‘wº$ gmIa {Z{‘©Vrg gwê$dmV Ho$br Amho. n{hë¶m J§YH$‘wº$ gmIa nmo˶mMo nyOZ H$maImݶmMo g§ñWmnH$ Aܶj ~r.~r. R>m|~ao ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. gmIa {Z{‘©Vr à{H«$¶o‘ܶo J§YH$mgh AZoH$ àH$maÀ¶m Ho${‘H$ëgMm dmna Ho$bm OmVmo. ˶m‘wio ˶mMo earambm Anm¶H$maH$ Ago A§e H$mhr à‘mUmV gmIao‘ܶo {‘giVmV d H$mhr à‘mUmV gmIa ‘Zwî¶mMo Amamo½¶mg Anm¶H$maH$ R>ê$ eH$Vo. (nwT>mar, 07.11.2023) Om{hamVrgmR>r g§nH©$

gXm{ed gw¶©d§er ‘mo~m. 99608 06673

R>o d y Z Amho V . ˶mVM {gÕo o í da H$maImݶmZo n{hbr CMb 2400 d EHy$U Xa 2900 ê$n¶o Omhra Ho$ë¶mZo ¶m ^mJmVrb H$maImݶm§Mr JmoMr Pmbr. Xa Omhra Ho$bobo H$maImZo {gÕoída Hw$‘R>o- ê$.2900 bmoH$‘§Jb ^§S>maH$dR>o-2700 Amï>r, ‘mohmoi-2700 Am|H$ma Mm§Xmnwar-2700 H$‘bm^dmZr H$a‘mim- 2700 {dÇ>bamd qeXo- 2600 JmoHw$i - 2555 ìhr.nr. ewJa- 2551 ^¡adZmW bd§Jr - 2551 ^r‘m Q>mH$ir {gH§$Xa - 2550 O¶qhX AmMoJmd - 2551 ¶wQ>mo{n¶Z ‘§JidoT>m - 2550 AmdVmS>o ewJa - 2550 {dÇ>b Jwagmio - 2550 B§Ðoída ~meu - 2525 g§V Xm‘mOr - 2500 bmoH$‘§Ji ~r~rXma’$i - 2500 {gÕZmW {Vèho - 2500 ‘mJrb h§ J m‘mV Am‘À¶m H$maImݶmMr E’$Amanr 2225 ê$n¶o hmoVr. Amåhr n{hbr CMb 2200 ê$n¶o d Z§Va 200 Ago à{VQ>Z 2400 ê$n¶o {Xbo hmoVo. E’$Amanrnojm 175 ê$n¶o OmXm {Xbo. ¶mdfu VoM H$aUma AmhmoV. {dídmg Agë¶mZo eoVH$ar D$g KmbVmV. Xa Omhra H$am¶Mr Amåhmbm JaO Zmhr. - amOZ nmQ>rb, bmoH$ZoVo ewJa, AZJa (bmoH$‘V, 06.11.2023)

Zram ^r‘m ^r‘m nmQ>g H$maImݶmda D$gVmoS>Ur H$m‘Jma XmIb n{hbr CMb ê$.2500

H$maImݶmH$S>o 22 hOma ho³Q>a CgmMr Zm|X, 10 bmI Q>Z Jmin H$aʶmMo C{Ôï>

Hw$goJmd … ¶oWrb ^r‘m nmQ>g-lr gmB©{à¶m ewJa H$maImݶmMm Joë¶m dfunojm ‘moR>çm à‘mUmV D$g JirV H$aʶmgmR>r ^r‘m nmQ>g gmIa H$maImݶmMr ¶§ÌUm gÁO Pmbr Amho. {X. 5 Zmoìh|~an¶ªV H$maImݶmMo YwamS>o noQ>Uma AgyZ, ¶§XmÀ¶m dfu 10 bmI ‘o.Q>ZmMo Jmin H$maImݶmH$Sy>Z Ho$bo OmUma Agë¶mMr H$‘©¶moJr

n{hbm hßVm 2500 ê$n¶o B§Xmnya … AmJm‘r D$g JirV h§Jm‘mV H$‘©¶moJr H$maImݶmMm n{hbm hßVm 2500 ê$n¶o à‘mUo XoʶmV ¶oUma Agë¶mMr KmofUm H$maImݶmMo Aܶj hf©dY©Z nmQ>rb ¶m§Zr Ho$bo. ˶mZ§VaMo D$g {~bmMo hßVo BVa H$maImݶm§à‘mUo {Xbo OmVrb. Mmby JirV h§Jm‘mV 9 bmI ‘o.Q>Z D$g JminmMo C{Ôï> Amho. ˶mÑï>rZo g§MmbH$ ‘§S>imZo {Z¶moOZ Ho$bo Amho. H$‘©Mmè¶m§Mo nJma Xa ‘{hݶmbm {Z¶{‘V hmoV AmhoVM. {XdmirgmR>r EH$ ‘{hݶmMm nJma ~moZg åhUyZ {Xbm OmUma Amho, Agohr nmQ>rb ¶m§ Z r ñnï> Ho $ bo . (bmo H $‘V, 31.10.2023)

‘m{hVr H$maImZm àemgZmZo {Xbr. H$maImZm n[agamV D$gVmoS>Ur H$m‘Jma XmIb Pmbo AgyZ, H$maImZm n[agamV D$g JirV H$aʶmgmR>r H$m‘o Omo‘mZo gwê$ Pmbr AmhoV. ¶§XmÀ¶m h§Jm‘mgmR>r H$maImݶmH$S>o 22 hOma ho³Q>a joÌmMm D$g H$maImݶmbm {‘iob. ¶mVyZ ¶§XmÀ¶m h§Jm‘mV 10 bmI ‘o.Q>ZmM JirV H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶mgmR>r H$maImݶmbm D$g AmUʶmgmR>r 350 ~¡bJmS>o, 420 Q´>°³Q>a-Q>oba dmhVyH$, 450 Q´>°³Q>a-~¡bJmS>o ì¶dñWm Ho$ë¶mMr ‘m{hVr H$maImݶmMo ‘w»¶ eoVr A{YH$mar ^maV amoH$S>o ¶m§Zr {Xbr. (nwT>mar, 31.10.2023)

bmIodmS>r … ¶o W rb Zram ^r‘m gmIa H$maImݶmH$Sy>Z Mmby 2023-24 À¶m JirV h§Jm‘m‘ܶo JirV hmoUmè¶m CgmnmoQ>r {~bmMm n{hbm hßVm 2500 ê$n¶m§à‘mUo XoʶmV ¶oUma Amho. ˶mZ§Va D$g {~bmMo nw T >rb hËno BVa H$maImݶm§à‘mUo {Xbo OmVrb, Aer ‘m{hVr H$maImݶmMo Aܶj bmbmgmho~ ndma ¶m§Xr {Xbr. Zram ^r‘m H$maImZm Mmby hmoUmè¶m JirV h§Jm‘mV BVa H$maImݶm§À¶m ~amo~arZo eoVH$è¶m§Zm D$g Xa XoUma Amho. H$maImݶmMo g§ñWmnH$ hf©dY©Z nmQ>rb ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr Mmby JirV h§Jm‘m‘ܶo 6 bmI ‘o.Q>Z D$g JminmMo C{Ôï> {ZpíMVnUo nyU© Ho$bo OmB©b. H$maImݶmMr gd© ¶§ÌUm gÁO Pmbr Agy Z , H$maImZm Am{W© H $ÑîQ>çm gwpñWVrV Amho. Mmby JirV h§Jm‘m‘ܶo Jmin hmo U mè¶m CgmMr {~bo , dmhVy H $ H§$ÌmQ>Xmam§Mr {~bo hr {Z¶{‘VnUo XoʶmMo gd© {Z¶moOZ H$maImݶmZo Ho$boobo Amho. H$‘©Mmè¶m§Mo nJma ho à˶oH$ ‘{hݶmbm {Z¶{‘V hmoV AgyZ, {XdmirgmR>r EH$ ‘{hݶmMm ~moZg Omhra H$aʶmV Ambm Amho, Ago bmbmgmho~ ndma åhUmbo. (bmoH$‘V, 31.10.2023)


‘hmamï´>

gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

- g‘ra gbJa

nmZ Z§. 02 dê$Z

BWoZm°bnojm gmIa gag R>aUma

amÁ¶mV 104 H$moQ>r {bQ>g© BWoZm°bMo C{Ôï>

¶oUmar XmoZ df} H|$Ð gaH$ma BWoZm°b {‘lU H$m¶©H«$‘ WmoS>m ~mOybm R>odyZ gmIa CËnmXZmH$S>o diob Am{U Vgo H$aUo ehmUnUmMo R>aUma Amho. XoemV gmIaooMo CËnmXZ H$‘r hmoUma Agë¶mZo df©^a XamV VoOr amhʶmMo g§Ho$V AmhoV. ˶m‘wioM ¶m dfu BWoZm°b Q>|S>abm Xadfuà‘mUo à{VgmX {‘iob Ago dmQ>V Zmhr. D$g JirV h§Jm‘mg 2023-24 bm 1 Zmoìh|~anmgyZ A{YH¥$VnUo àma§^ Pmbm Amho. ‘hmamï´>mV CX²^dbobr XþîH$mir n[apñWVr, CgmMo KQ>bobo joÌ, dOZmV hmoUmar KQ>, H$‘r nmdgm‘wio Cgmda nS>bobo amoJ ¶m‘wio ¶oUmam h§Jm‘ H$mhr {d^mJmV 80 {Xdg, Va OmñVrV OmñV 110 {Xdgm§Mm AgUma Amho. EdT>çm H$‘r {Xdg h§Jm‘ MmbdyZ CgmMr {~bo, H$m‘Jmam§Mo doVZ, ~±H$m§À¶m hßVo, VmoS> dmhVwH$sMo {~bo, ì¶mnmar XoUr ^mJ{dUo A{Ve¶ {OH$arMo hmoUa Amho. {Xdg|{Xdg gmIa H$maImݶm§Mo h§Jm‘mMo {Xdg H$‘r hmoVmZm {XgV AmhoV. H$maImݶm§Zr EH$‘oH$m§À¶m ñnY}nmoQ>r Am{U nM§S> à‘mUmV {dñVmarH$aU Ho$bobo AmhoV Am{U àM§S> à‘mUmV {dñVmarH$aU Ho$bobo AmhoV Am{U hoM ¶m CÚmoJmnwT>rb ‘moR>o g§H$Q> R>aV Amho. AmVm ¶mda Cnm¶ emoYʶmgmR>r H$moUVrhr ¶moOZm AWdm MMm© KS>VmZm {XgV Zmhr. joÌ Am{U D$g {dH$mgmÛmao CËnmXZ dmT>dUo EdT>oM Amnë¶m hmVmV Amho. ‘mÌ ¶m~m~V XoIrb àM§S> CXmgrZVm {XgyZ ¶oVo. ˶mVM ‘hmamï´> emgZmH$Sy>Z Joë¶m 15 dfm©V EH$hr ‘moR>m nmʶmMm àH$ën Z am~dUo, Zm YaU, Zm Vbmd, Zm H°$Zm°b, eoVr {dH$mgmH$S>o àM§S> Xþb©j hmoV Amho. ‘hmamï´>mV ApñVÎdmV AgUmar YaUo Jmin Am{U dmiy§Zr ^abr AmhoV. ˶mVrb Jmin Am{U dmiy H$mT>ʶmMm H$moUVrhr ¶moOZm gaH$maH$S>o Zmhr. ’$º$ EdT>o Oar Ho$bo Var ‘hmamï´>mMr nmUr gmR>dUj‘Vm 10 Vo 15 Q>³³¶m§Zr dmT>ob ho Z¸$s JaO Amho Vr à~i BÀN>meº$sMr. ¶mdfr© gmIa CÚmo J ’$º$ ‘hmamï´>mVM Zìho, Va OJ^a MM}V amhUma Amho. gmè¶m OJmMo bj gmIa CÚmoJmH$S>o AgUma Amho. ˶mMo H$maU R>aUma Amho gmIaoMo Xa. g§nyU© OJmbm ¶oUmè¶m dfu 179 Xebj ‘o.Q>Z EdT>r gmIa ImʶmgmR>r d BVa dmnamgmR>r bmJUma Amho. ‘mÌ ¶m dfu EHy$U CËnmXZ 178 {‘{b¶Z ‘o.Q>Z hmoʶmMm A§XmO Amho. åhUOoM gmIaonojm CËnmXZ H$‘r hmoUma Agë¶mZo df©^a gmIa XamV VoOr amhʶmMo g§Ho$V AmhoV. OJmV ~«mPrb Z§Va ^maV Am{U Wm¶b§S> ho AZwH«$‘o {ÛVr¶ Am{U V¥Vr¶ H«$‘m§H$mMo gmIa CËnmXH$ Xoe AmhoV. Wm¶b§S> ‘ܶo ^rfU XwîH$mim‘wio ¶m dfu ˶m§Mo CËnmXZ 30 Vo 35 Q>¸o$ Zo KQy>Z 7.5 {‘br¶Z ‘o.Q>Z EdT>o H$‘r hmoUma Amho. AWm©VM AmVm OJmMo bj ^maVr¶ gmIa CËnmXZmH$S>o bmJyZ am{hbo Amho. ^maVmZo ¶mdfu gmIa {Z¶m©Vrda

KmVboë¶m ~§Xr‘wio Am§Vaamï´>r¶ ~mOmamV H$ÀMr gmIa 610 S>m°bg© à{V ‘o.Q>Z åhUOoM 50 ê$n¶o à{V {H$bmo XamZo IaoXr Ho$br OmV Amho. AmO ¶m XamMm gdm©{YH$ ’$m¶Xm ~«mPrbbm hmoVmZm {XgV Amho. OmJ{VH$ gmIa CËnmXZmV ^maVmMo 320 bmI ‘o.Q>Z EdT>o CËnmXZ J¥hrV Yabo Amho hohr BWo AmdOy©Z Z‘yX H$amdogo dmQ>Vo. Iao nmhVm CÎma àXoe, h[a¶mZm, n§Om~ ¶m§Mo CËnmXZ Odinmg ‘mJrb dfu EdT>oM Agob Aer n[apñWVr Amho. ‘mÌ, ‘hmamï´> Am{U H$Zm©Q>H$ gmIa CËnmXZmV ¶mdfu ’$maM {nN>mS>rda amhUma AmhoV. ˶mVM EoZ [aH$ìhra dmT>rÀ¶m H$mimV H$maImZo ~§X hmoUma Agë¶mZo XoIrb gmIa CËnmXZmda n[aUm‘ hmoUma Amho. Jwèhmi Kam§Mr dmT>Vr g§»¶m ho XoIrb H$‘r gmIa CËnmXZmMo EH$ à‘wI H$maU R>aUma Amho. ‘hmamï´>mMo {Zìdi gmIa CËnmXZ 80 bmI ‘o.Q>Zmnojm H$‘r amhUma Amho. ˶m‘wioM XoemMo gmIa CËnmXZ 290 Vo 295 bmI ‘o.Q>ZmÀ¶m Amgnmg amhUma Amho. ¶m H$‘r Pmboë¶m CËnmXZm‘wio OmJ{VH$ CËnmXZmMr AmH$S>odmar AmUIr H$‘r hmoD$Z CËnmXZ Am{U ‘mJUr ¶m§À¶mVrb ’$aH$ AmUIr dmT>Uma Amho. ^maV Xoembm Xadfu 275 bmI ‘o.Q>Z EdT>r gmIa bmJVo. åhUOoM Amnë¶mbm ¶mdfu Var gmIaoMr MUMU Z¸$sM ^mgUma Zmhr, ho Oar Iao Agbo Var nwT>rb dfm©Mo H$m¶? COZr, Om¶H$dmS>r, ‘m§Oam Aer AZoH$ gmIanQ²>Q>çmVrb YaUo AmVmM VimH$S>o Mmbbr AmhoV. ~moa {d{har Jwiʶm ‘maV AmhoV. npíM‘ ‘hmamï´> Am{U nwUo {Oëô¶mV D$g Amho. ‘mÌ Ë¶mMr dmT> H$‘r nmdgm‘wio Pmbobr Zmhr. gmobmnyaCñ‘mZm~mX ‘amR>dmS>m {d^mJmV ~moQ>mda ‘moOUo EdT>o H$maImZo nwT>rb dfu Mmby hmoVrb Aer n[apñWVr Amho. AWm©VM ˶m‘wio gmIa CËnmXZ AOyZ KQ>Uma Amho. H$Xm{MV ¶mMmM {dMma H$ê$Z BWoZm°b Q>|S>a à{gÕ hmoD$Zhr H|$Ð gaH$maZo BWoZm°bMo Xa AOyZhr dmT>{dbobo {XgV ZmhrV. åhUOoM Aà˶jnUo H| Ð gaH$ma gmIa CËnmXZ dmT>{dʶmgmR>rM BWoZm°bMo Xa pñWa R>odʶmMm {dMma Va H$aV Zmhr Zm, Aer e§H$m ¶m¶bmdd Amho. na§Vw Á¶m§Zr 200 nmgyZ 500 Ho$EbnrS>r j‘VoMo AmgdmZr àH$ën C^o Ho$bo AmhoV ˶m§Mo H$m¶? BWoZm°b àH$ënm§Mr AdñWm ¶oUmao XmoZ df© {~KSy> eH$Vo ho BWo Z‘yX H$amdogo dmQ>Vo. ¶oUmar XmoZ df} H|$Ð gaH$ma BWoZm°b {‘lU H$m¶©H«$‘ WmoS>m ~mOybm R>odyZ gmIa CËnmXZmH$S>o diob Am{U Vgo H$aUo

5

ehmUnUmMo R>aUma Amho. XoemV gmIaooMo CËnmXZ H$‘r hmoUma Agë¶mZo df©^a XamV VoOr amhʶmMo g§Ho$V AmhoV. ˶m‘wioM ¶m dfu BWoZm°b Q>|S>abm Xadfuà‘mUo à{VgmX {‘iob Ago dmQ>V Zmhr. H$maImݶm§Zr OmñVrV OmV gmIa CËnmXZ H$aUo ’$m¶ÚmMo R>aUma Ago {XgVo, gmIaoMo ^md h§Jm‘ Mmby Amho Vmon¶ªV 36 Vo 37 Mo Xaå¶mZ Va h§Jm‘ g§në¶mZ§Va åhUOoM ‘mM© Z§Va Z¸$sM 40 Vo 42 ê$n¶o hmoʶmgmR>r nmofH$ dmVmdaU Amho. gmIaoÀ¶m XamVrb ¶m dmT>r‘wio CgmÀ¶m ^mdmÀ¶m ~m~VrV XoIrb ¶mdfu àW‘M E’$AmanrEodOr ‘hgwbr CËnÞmÀ¶m AmYmao D$g Xa Úmdo bmJUma AmhoV, ¶mMr XoIrb Zm|X ¿¶mdr bmJob. ¶moJm¶moJmZo ‘mM©Z§Va bmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$m Ano{jV AmhoV. H|$Ð gaH$ma gmIa Xa dmTy> Z¶oV åhUyZ ’$ma H$mhr H$ê$ eH$Uma Zmhr Am{U ‘hÎdmMo åhUOo gmIa Am¶mVrMr e³¶Vm Va Ae³¶àm¶ Amho. ˶m‘wio CËnmXZ Oar H$‘r hmoUma Agob, Var ¶mo½¶ nÕVrZo CËnmXZmMo Am[U {dH«$sMo ì¶dñWmnZ Ho$ë¶mg ¶oUmao H$Sy> {Xdg XoIrb JmoS> H$aVm ¶oVrb ho Z¸$s. - g‘ra gbJa, ‘mo.Z§. 9923002670, boIH$ H«$m§{Vdra S>m°. ZmJZmWAÊUm ZmB©H$dS>r hþVmË‘m {H$gZ A{ha H$maImݶmMo H$m¶©H$mar g§MmbH$ (A°J«modZ, 03.11.2023)

‘wim

¶§Xm 7 bmI 15 hOma ‘o.Q>Z D$g CnbãY gmoZB© … ‘wim H$maImݶmnwT>o ¶§XmÀ¶m dfu H$moQ>çmdYr IM© H$ê$Z C^mabobm BWoZm°b àH$ën, JirV h§Jm‘ d drO{Z{‘©VrH$aVm dmT>{dbobr j‘Vm Am{U H$m¶©joÌmV H$‘r à‘mUmV Agboë¶m Cgm‘wio ‘moR>o AmìhmZ Amho. ‘wim H$maImݶmH$S>o ¶§Xm 7 bmI 15 hOma ‘o.Q>Z CgmMr CnbãYVm Amho. ‘mJrb dfu 9 bmI 76 hOma 976 ‘o.Q>Z CgmMo Jmin Ho$bo hmoVo. 7 bmI 66 hOma 900 q¹$Q>b gmIaoMr {Z{‘©Vr Pmbr hmoVr. Va gmIa CVmam 10.81 BVH$m hmoVm. ‘mJrb dfu à{VQ>Z 2450 ê$n¶m§Mm ^md eoVH$è¶m§Zm {Xbobm AgyZ ¶§XmMm ^md AOyZ Var Omhra H$aʶmV Ambobm Zmhr. ‘wimMo {S>ñQ>bar BWoZm°b d ghdrO {Z{‘©Vr àH$ën AgyZ Jmin j‘Vm 7 hOma ‘o.Q>Z Amho. (gH$mi, 06.11.2023)

{e„H$ am{hbm. AmVm Va gaH$maZo BWoZm°b CËnmXZ Am{U noQ´>mob‘ܶo {‘giyZ {dH«$s H$aʶmgmR>r ‘moR>çm à‘mUmV gdbVr Omhra Ho$ë¶m AmhoV. BWoZm°bMm h‘r Xa gamgar 62.65 ê$n¶o {bQ>a gaH$maZo Kmo{fV Ho$bm Amho. ¶mVyZ AmVmn¶ªV BWoZm°bbm Mm§Jbm Xa Zmhr åhUUmè¶m H$maImZXmam§da gmIa gmR>m H$‘r ìhmdm åhUyZ Var BWoZm°b CËnmXZ H$aʶmMr doi Ambr Amho. ‘mÌ gaH$maZo Omhra Ho$boë¶m BWoZm°bg§X^m©Vrb Am{W©H$ ‘XVrÀ¶m ¶mo O Zm§ M m H$mhr ghH$mar gmIa H$maImݶm§Zm bm^ KoVm Ambobm Zmhr. Xaå¶mZ, ¶mVyZM Am{W©H$ g§H$Q>m§Vrb ghH$mar H$maImݶm§gmR>r AmVm amÁ¶ emgZmZo nwT>mH$ma ¿¶mdm VgoM BWoZm°b àH$ënm§gmR>r ^mJ^m§S>db d ì¶mO AZwXmZ nwadmdo, Agm n«ñVmd ‘ܶ§Var amÁ¶ ghH$mar gmIa H$maImZo g§KmZo R>odbm hmoVm. nU gaH$maH$Sy>Z H$mhrM {ZU©¶ Pmbm Zmhr. AWm©V ¶mMdoir ~mOmamV Vob H§$nݶm§H$Sy>Z ‘mJUr H$ama hmoV AgyZ XoIrb AZoH$ H$maImݶm§Zm BWoZm°b CËnmXZmgmR>r ’$mer g§Yr amhUma Zmhr. gmYmaUnUo gmIaoMo Xa Am{U E’$Amanr ¶mV gmYmaUV… gmS>oMmaeo ê$n¶m§Mr V’$mdV amhmV Amho. XmoZ dfmªnydu AZoH$ ^mJmVrb XþîH$mir pñWVr ¶m H$maImݶm§Zm AS>MUrMr R>abr. AmVm XoIrb nwÝhm XþîH$mir pñWVr Amho. ¶m‘wio gmIa gmR>çmMm {dMma H$aVm Mmby h§Jm‘mV amÁ¶mVrb {H$‘mZ 30 Q>¸o$ gmIa H$‘r H$aUo JaOoMo Amho. ¶mgmR>r

BWoZm°b{Z{‘©Vr dmT>{dUo hm n«‘wI n¶m©¶ R>aVmo. BWoZm°b CËnmXZmgmR>r gmIa H$maImݶm§Zm H|$Ð gaH$maH$Sy>Z 5 Q>¸o$ ì¶mO AZwXmZ {Xbo OmV Amho. ¶mV AmVm amÁ¶ gaH$maZoXoIrb 3 Q>¸o$ AZwXmZ XoV hmV^ma bmdmdm, Aer ‘mJUr H$maImZXmam§VyZ hmoV Amho. ghdrO{Z{‘©Vr àH$ënmgmR>r amÁ¶ gaH$maZo gdbVrV ^mJ^m§S>db {Xbo. VgoM AmVm BWoZm°b àH$ënm§gmR>r XoIrb am~dmdo, Aer ‘mJUr H$maImZXmam§H$Sy>Z hmoV Amho. amÁ¶mV BWoZm°b CËnmXZ EHy$U C{Ôï> * 108 H$moQ>r {bQ>a ~r hodr ‘mob°{gg, ewJa {gan, Á¶ygnmgyZ BWoZm°b CËnmXZ H$aUmao H$maImZo - 46 * BWoZm°b CËnmXZmgmR>r gÁO gmIa H$maImZo - 46 * ghH$mar H$maImݶm§Zm {Z{‘©VrMo C{Ôï> - 57 H$moQ>r {bQ>g© * BWoZm°b {Z{‘©Vr H$aUmao ImgJr H$maImZo - 65 * ImgJr H$maImݶm§Zm C{Ômï> - 47 H$moQ>r {bQ>g© * ImgJr d ghH$mar ¶w{ZQ>‘YyZ ~r hodr ‘mob°{gg, ewJa {gan, Á¶ygnmgyZ Ano{jV CËnmXZ - 7.5 H$moQ>r {bQ>a * gr hodr ‘mob°{ggnmgyZ ¶§Xm hmoUmao 15 H$moQ>r {bQ>a * amÁ¶mV 104 H$moQ>r {bQ>g© BWoZm°b CËnmXZ Ano{jV (gH$mi, 07.11.2023)


gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

‘hmamï´>

6

¶§Xm gmIa H$maImݶm§‘ܶo a§JUma D$g XamMr ñnYm© ‘gmH$m gwê$ hmoʶmÀ¶m Amem ‘mdië¶m lrJm|Xm … Mmby Jmin h§ J m‘ ¶eñdr H$aʶmgmR>r lrJm|Xm Vmbw³¶mVrb gmIa H$maImݶm§Zr D$g Xam~m~V gH$mamË‘H$ ^y{‘H$m KoVbr Amho. ˶m‘wio ¶§XmÀ¶m Jmin h§Jm‘mV D$g ’$S>mV ghH$ma {dê$Õ ImgJr gmIa H$maImZo ¶m§À¶mV XamMr ñnYm© a§JUma Amho. ¶mVyZ CgmMr JmoS>r eoVH$è¶m§À¶m àn§MmV CVaUma Amho. Vmbw³¶mV 20 Vo 25 bmI ‘o.Q>Z D$g C^m Amho. ¶m ‘mJrb CgmMo Xa n{hbo, Va lrJm|Xm Vmbw³¶mVrb ghH$mar gmIa H$maImݶm§Zr ’$mago ‘Zmda KoVbo ZìhVo. Xm¢S> ewJa, A§~m{bH$m, ^r‘me§H$a, g§V VwH$mam‘, {d¿Zha, 춧H$Q>oe, ~mam‘Vr A°J«mo, gmo‘oída ¶m gmIa H$maImݶm§Zr Vmbw³¶mV Amnbo ~ñVmZ ~g{dbo Amho. ^r‘m nmQ>g AmOmar Agë¶mZo Xm¡S> ewJabm ñnY©H$ ZìhVm. ‘mÌ ¶mdfu ^r‘m nmQ>g ImgJr CÚmoOH$mZo gwê$ Ho$bm Amho. ˶m‘wio gmIa H$maImZXmar joÌmV ‘moR>r ñnYm© gwê$ Pmbr Amho. ¶m‘ܶo D$g CËnmXH$ eoVH$è¶m§Zm AÀN>o {XZ Ambo AmhoV. ¶§Xm {haS>JmdMm Jm¡ar ewJa hm ImgJr H$maImZmhr VmH$XrZo D$g

AmVm nwT>rb dfu à¶ËZ, eoVH$ar, H$‘©Mmè¶m§À¶m Amem Ywirg {‘imë¶m

JminmgmR>r ‘¡XmZmV CVabm Amho. ZmJdS>o, OJVmn gmIa H$maImݶm§H$S>o AmVm ~mhoarb ~amo~a KaMohr AmìhmZ C^o am{hbo Amho. gdmªZrM Vmbw³¶mVrb D$g ’$S>m§Zm Amnë¶mH$S>o IoMʶmgmR>r ì¶yhaMZm AmIbr Amho. ˶m‘wio Vmbw³¶mV D$gVmoS>Ur Q>moù¶m dmT>ë¶m AmhoV. Aem n[apñWVrV h¸$mMm D$g ~mhoa OmD$ Z¶o, ¶mgmR>r ZmJdS>o H$maImݶmMo Aܶj amO|Ð ZmJdS>o ¶m§Zr ¶mdfu Jmin hmoUmè¶m Cgmbm {H$‘mZ 2900 ê$n¶o Xa XoUma Agë¶mMo Omhra Ho$bo. (bmoH$‘V, 05.11.2023)

bmVya {Oëhm

63 hOma ho³Q>adarb CgmMo hmoUma Jmin {Oëô¶mV D$g Jmin h§Jm‘ gwê$ bmVya … bmVya {Oëô¶mV ¶mdfu gamgarnojm H$‘r nmD$g Pmbm Agbm Varhr CgmMo nrH$ Omo‘mV Amho. gmIa H$maImݶmZo d H¥$fr {d^mJ ¶m§À¶m AhdmbmZwgma bmVya {Oëô¶mVrb eoVH$è¶m§Zr Joë¶m dfu 63 hOma 54 ho³Q>a joÌmda D$g {nH$mMr bmJdS> Ho$br Amho. ¶mdfu gmIa H$maImݶm§À¶m ‘mܶ‘mVyZ 45 bmI 74 hOma 952 ‘o.Q>Z CgmMo Jmin hmoʶmMr e³¶Vm Amho. {Oëô¶mVrb gmIa H$maImݶm§H$Sy>Z D$g Jmin h§Jm‘mg gwê$dmV Pmbr Amho. Joë¶m dfu eoVH$è¶m§Zr 645.40 ho³Q>a joÌmda AmS>gmbr (OyZ-Owb¡) CgmMr bmJdS> Ho$br. nyd© h§Jm‘r (Am°³Q>mo~a-Zmoìh|~a) 11 hOma 806.80 ho³Q>ada bmJdS>, {S>g|~a Vo OmZodmar Xaå¶mZ 10 hOma 660.05 ho³Q>a joÌmda CgmMr bmJdS> Pmbr Va VmoS>Ur Pmboë¶m 31 hOma 143.29 ho³Q>a joÌmdarb ImoS>dm CgmMr eoVH$è¶m§Zr Omo n mgZm Ho $ br Amho . Vgo M H$maImݶm§H$S>rb Zm|Xr Agm 63 hOma 541 ho³Q>a joÌmdarb D$g ¶mdfu JminmgmR>r CnbãY AgUma Amho. Joë¶m dfu {Oëô¶mVrb 6 ghH$mar d 6 ImgJr Aem 12 gmIa H$maImݶm§Zr 43 bmI 39 hOma 805 ‘o.Q>Z CgmMo Jmin H$aV 43 bmI 82 hOma 56 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ H$aV gmIa

CVmam 10.01 Agm {‘imbm hmoVm. ¶mV gdm©{YH$ CgmMo Jmin Å>|Q>rdZ ewJaZo 7 bmI 62 hOma ‘o.Q>Z H$ê$Z 8 bmI 15 hOma 400 q¹$Q>b gmIaoMo CËnmXZ Ho$bo. ¶mdfu 11 gmIa H$maImݶm§Zr Am°ZbmB©Z D$g JminmgmR>r nadmZo gmXa Ho$bo AmhoV. (EH$‘V, 06.11.2023)

D$g CËnmXH$m§Mm WmoamV H$maImݶmda H$m¶‘ {dídmg - ~mimgmho~ WmoamV g§J‘Zoa … Cgmbm CÀMm§H$s ^md XoʶmMr na§nam WmoamV H$maImݶmZo H$m¶‘ Onbr Amho. AmnU gmIa H$maImZm A˶§V Mm§Jë¶m nÕVrZo MmbdVmo. ˶m‘wioM H$m¶©joÌmVrb Am{U H$m¶©joÌm ~mhoarb D$g CËnmXH$m§Mm Amnë¶m H$maImݶmda H$m¶‘ ‘moR>m {dídmg Amho, Ago ‘mOr ‘hgyb‘§Ìr Am. ~mimgmho~ WmoamV åhUmbo. H$m¶©joÌmVrb Cgmbm 2835 ê$n¶o Am{U H$m¶©joÌm~mhoarb Cgmbm 2715 BVH$m ^md {Xbm Amho. ¶§Xm 10 bmI ‘o.Q>Z BV³¶m CgmMo Jmin H$aʶmMo C{Ôï> Amho. WmoamV H$maImݶmÀ¶m JirV h§§Jm‘mbm gwê$dmV Pmë¶mZ§Va {X. 5 Zmoìh|~a amoOr n{hë¶m gmIa nmo˶mMo nyOZ H$aʶmV Ambo ˶mdoir Vo ~mobV hmoVo. (bmoH$‘V, 06.11.2023)

’¡$Onya … ¶oWrb ‘YwH$a gmIa H$maImZm {dH$V KoUmè¶m ‘o. B§{S>¶m ~m¶mo A°ÊS> A°J«mo n°{g{’$H$ àm.{b. ¶m H§$nZrZo ¶§Xm 2023-24 Mm Jmin h§Jm‘ KoʶmgmR>r gmIa Am¶wº$ nwUo ¶m§À¶mH$S>o AO©M Ho$bm Zgë¶mZo ¶mdfu ‘YwH$a Jmin h§Jm‘ KoUma Zgë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. D$g {Z¶§ÌU AmXoe 1966 À¶m H$b‘ 7 Zwgma Jmin nadmZ XoʶmMo A{YH$ma gmIa Am¶wº$, nwUo ¶m§Zm AmhoV. ¶mdfu Jmin h§Jm‘ gwê$ H$aʶmg BÀNw>H$ H$maImݶm§Zr ˶m§Mm g§nyU© AO© Amdí¶H$ H$mJXnÌm§gh 1 Am°JñQ> Vo 30 gßQ>|~a ¶m VmaIon¶ªV gmXa H$aʶmMo gmIa Am¶wº$m§Zr gd© H$maImݶm§Zm H$i{dbo hmooVo. ¶m AOm©gmo~V E’$Amanr, àXÿfU {Z¶§ÌU d ‘w»¶‘§Ìr {ZYr BVa gd© nyV©Vm nyU© Ho$ë¶mMo nwamdo gmXa H$aUo Amdí¶H$ hmoVo. ‘mÌ, gmIa Am¶wº$ H$m¶m©b¶mVrb ghm¶H$ g§MmbH$ ({dH$mg) ¶m§À¶m nÌmZwgma ‘YwH$a H$maImݶmZo Jmin nadmZm {‘iʶmgmR>r AO©M Ho$bm Zgë¶mMo ñnï> Ho$bo Amho. VgoM H$maImZm {dH$V KoUmè¶m ImgJr H§$nZrZo AÚmn àXÿfU {Z¶§ÌU, H$‘©Mmar ’§$S>, E’$Amanr AmXtMr nyV©Vm Ho$bobm Zgë¶mMo g‘OVo. AmVm BVa H$maImZo gwê$ Pmbobo AgVmZm ‘YwH$a AÚmn Jmin nadmZm

AO©hr Zgë¶mZo hm H$maImZm à˶j Jmin H$aʶmMr e³¶Vm Zmhr. ¶m~m~V ‘m{hVr KoVbr AgVm nwT>rb dfm©gmR>r D$g bmJdS> H$aʶmMo {Z¶moOZ Agboë¶m eoVH$è¶m§Zmhr ^{dî¶mV ˶m§Mr EoZdoir hmoUmar ’${OVr Q>miʶmgmR>r ¶mo½¶ AmH$bZ d H$maImݶm§Mo {Z¶moOZ nmhÿZM {ZU©¶ ¿¶mdm bmJob, ho {ZpíMV. ‘mJrb dfu H$maImZm gwê$ H$aʶmMo {Z¶moOZ hmoVo. ‘mÌ Am§XmobZmMr nmíd©^y‘r Agë¶mZo gwê$ H$aVm Ambm Zmhr. VgoM D$g CËnmXH$m§Mr WH$sV E’$AmanrMr a¸$‘ AÚmnn¶ªV {‘imbobr Zgë¶m‘wio Jmin nadmZm {‘iUma ZìhVm. ¶§ X mÀ¶m JirV h§ J m‘mgmR>r H$maImZm H$m¶©joÌmV CgmMr bmJdS> hr Aën à‘mUmV Pmbr Agë¶m‘wio Amåhr Jmin nadmZmgmR>r gmIa Am¶wº$m§gmR>r AO©M Ho$bm Zmhr. na§Vw nwT>rb JirV

h§Jm‘ 2024-25 H$[aVm ho³Q>ar 10 hOma ê$n¶o à‘mUo D$g ~oUo àmoËgmhZ a¸$‘ XoD$Z D$g bmJdS> gwê$ AgyZ,

nwT>rb dfu H$maImZm gwê$ H$aʶmgmR>r nyU© à¶ËZerb Amho, Ago ‘o. B§{S>¶m ~m¶mo A°ÊS> A°J«mo n°{g{’$H$H$Sy>Z gm§JʶmV Ambo. (gH$mi, 05.11.2023) H$‘bm^dmZr

n{hbr CMb 2700 ê$n¶o H$a‘mim … H$‘bm^dmZr H$maImZm Mmby JirV h§Jm‘ 2023-24 gmbMm n{hbm hßVm 2700 ê$n¶o XoUma Agë¶mMr ‘m{hVr H$maImݶmMo g§ñWmnH$ Aܶj {dH«$‘{g§h qeXo ¶m§Zr {Xbr Amho. ‘mJrb h§Jm‘mV {Xbobm eãX nmiyZ AmVm XrnmdbrgmR>r 100 ê$n¶m§Mo {~b eoVH$è¶m§À¶m Im˶mda dJ© Ho$bo AmhoV. ¶mM~amo~a AmJm‘r H$mimV [a’$m¶Zar d {S>ñQ>bar àmoO³Q> C^maUma Agë¶mMr ‘m{hVrhr ˶m§Zr {Xbr. (nwT>mar, 07.11.2023)

JirV h§Jm‘ gwê$ Pmbm...D$g Mmbbm H$maImݶmbm..!! * ñWi : ~rS> {Oëhm


‘hmamï´>

gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

7

JirV h§Jm‘

aoUwH$m A°J«mo

JUoe

XogmB©

amhmVm … ¶m h§Jm‘mV Jminmg ¶oUmè¶m Cgmg Mm§Jbo H$maImZo Omo ^md XoVrb Vmo JUoebm ¶oUmè¶m Cgmbm XoD$ Ago à{VnmXZ JUoe gmIa H$maImݶmMo ‘mJ©Xe©H$ Am. ~mimgmho~ WmoamV ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m Jmin h§Jm‘ ew^ma§^ àg§Jr Ho$bo. (bmoH$‘V, 05.11.2023)

‘wºo$ída {dS>m … Ho$O Vmbw³¶mVrb aoUwH$m A°J«mo B§S>ñQ´>r Jyi CÚmoJmÀ¶m nmMì¶m JirV h§ J m‘mMm ew ^ ma§ ^ ‘mOr {O.n.gXñ¶ {dO¶H$m§V ‘w§S>o d àm. ‘mYwar ‘w§S>o ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Ambm. Mma

dfmªnmgwZ Cgmbm Mm§Jbm ^md XoʶmMm à¶ËZ Ho$bm. ‘Oya VmoS>rMm IM© H$ê$Z eoVH$è¶m§Zm doioda no‘|Q> AXm Ho$bo, Ago {dO¶H$m§V ‘w§S>o åhUmbo. (bmoH$‘V, 05.11.2023)

Hw$H$S>r

Am|H$ma

lrJm|Xm … Hw$H$S>r H$maImZm g§MmbH$ ‘§S>imZo Mmby Jmin h§Jm‘mV CÀMm§H$s Xa XoʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. n{hbm hßVm 2600 ê$n¶o à{VQ>Z XoUma Amho. H$m‘Jma d g^mgXm§Mr {Xdmir JmoS> H$aUma Amho, Aer ‘m{hVr H$maImݶmMo Aܶj amhÿb OJVmn ¶m§Zr Hw$H$S>r H$maImݶmÀ¶m 20 ì¶m Jmin h§Jm‘ àma§^ àg§Jr {Xbr. (bmoH$‘V, 06.11.2023)

‘mi{eag … Am|H$ma H$maImZm Jminmg ¶oUmè¶m CgmgmR>r n{hbr CMb 2700 ê$n¶o {Xbr OmUma AgyZ bdH$aM ghCÚmoJ gwê$ hmoUma Agë¶mZo A§{V‘ Xahr Mm§Jbm {Xbm OmB©b. Amnbr Xam~m~V H$moUmerhr ñnYm© Zmhr, ‘mÌ eoVH$è¶m§Mo {hV S>moù¶mnwT>o R>oD$Z H$maImݶmMr ܶo¶ YmoaUo amhVrb, Ago à{VnmXZ MoAa‘Z ~m~yamd ~moÌo-nmQ>©rb ¶m§Zr Am§oH$ma H$maImZm Mm§Xmnwar ¶w{ZQ> Z§. 1 À¶m JirV h§Jm‘ àma§^ àg§Jr Ho$bo. JVrdfuÀ¶m Cgmbm 2500 ê$n¶o Xa {Xbm OmUa AgyZ ¶§Xm 11 hOma 150 ho³Q>a CgmMr Zm|X Pmbr Amho. 7 bmI Q>Z D$g JminmMo C{Ôï> R>odbo Amho. 3411 eoVH$è¶m§Zm d H$m‘Jmam§Zm ‘mo’$V gmIa dmQ>ʶmV Ambr Amho. eoVH$è¶m§Zm Hw$R>ohr CgmMo dOZ H$ê$Z H$maImݶmbm D$g AmUyZ H$mQ>çm~m~VMr ImÌr H$aʶmMo AmdmhZhr ~moÌo nmQ>rb ¶m§Zr Ho$bo. (gH$mi, 05.11.2023)

AJñVr AH$mobo … AJñVrMm JirV h§Jm‘ gwê$ H$aʶmgmR>r à{VHw$b n[apñWVrV g§MmbH$m§Zr ñdV…Mr eoV O‘rZ ñWmda ‘mb‘Îmoda 13 H$moQ>r ê$n¶o H$O© H$mT>bo Amho. ¶§XmÀ¶m JirV h§Jm‘mV {H$‘mZ 4 bmI ‘o.Q>Z D$g Jmin H$ê$M, Agm {dídmg Aܶj grVmam‘ Jm¶H$a ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m 30 JirV h§Jm‘ ew^ma§^ àg§ J r 춺$ Ho $ bm. (bmo H $‘V, 06.11.2023)

^moJmdVr am{edS>o … ^moJmdVr H$maImݶmH$S>o 8235 ho³Q>a CgmMr Zm|X Pmbr AgyZ, 650 dmhVyH$ H$ama Pmbo AmhoV. AÚmnhr 100 hÿZ A{YH$ H$ama Ano{jV AmhoV. Mmby dfu Cgmbm à{VQ>Z 3200 ê$n¶o Xa XoUma Agë¶mMr ‘m{hVr à. H$m¶©H$mar g§MmbH$ g§O¶ nmQ>rb {naiH$a ¶m§Zr 66 ì¶m D$g JirV h§Jm‘ ew^ma§^ àg§Jr {Xbr. E’$AmanrZwgma 3198 n¶ªV D$g Xa ~gVmo. ~J°g, ‘mob°{gg ì¶{V[aº$ H$moU˶mhr CnnXmWmªMr {Z{‘©Vr hmoV ZgVmZmhr Mmby h§Jm‘mgmR>r {dZmH$nmV 3200 ê$n¶o à{VQ>Z XoUma Agë¶mMo ˶m§ Z r Omhra Ho $ bo . (nw T >mar, 06.11.2023)

{gÜXoída gmobmnya … {gÕoída H$maImZm Mmby JirV h§Jm‘mgmR>r Jminmg ¶oUmè¶m gd© àH$maÀ¶m Cgmbm 2400 ê$n¶m§Mm n{hbm hßVm XoUma Amho. A§{V‘ Xa 2900 ê$n¶o XoUma Agë¶mMr KmofUm H$maImݶmMo ‘mJ©Xe©H$ g§MmbH$ Y‘©amO H$mS>mXr ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m 51 ì¶m JirV h§Jm‘ àma§^ àg§Jr Ho$br. D$g CËnmXH$ eoVH$è¶m§Zm 202122 Mm 90 ê$n¶m§Mm hßVm {XdmirV XoʶmV ¶oB©b. 160 {Xdg H$maImZm Mmb{dʶmMr h‘r eoVH$è¶m§Zr KoD$Z 11 Q>¸o$ CVmam Úmdm. BVa H$maImݶm§nojm A{YH$ Xa XoʶmMr na§nam H$m¶‘ R>ody. ˶mM~amo~a H$m‘Jmam§Zm 8.33 Q>¸o$ {Xdmir ~moZg XoʶmV ¶oB©b. (nwT>mar, 06.11.2023)

e|XþadmS>m … ‘wºo$ída H$maImݶmZo eoVH$ar H$m‘Jmam§Mo doimV n¡go XoD$Z EH$ AmXe© {Z‘m©U Ho$bm AgyZ H$maImZm Mmb{dʶmgmR>r ¶oUmè¶m AZ§V AS>MUrda ‘mV H$arV ì¶dñWmnZmZo ‘wºo$ída H$maImZm gwê$M R>odbm. ˶mgmR>r AmnUhr H$maImݶmbm ^ard ghH$m¶© H$amdo Ago AmdmhZ XodJS> g§ñWmZM CÎmam{YH$mar àH$meZ§X{JarOr ‘hmamO ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m 14 ì¶m JirV h§Jm‘ àma§ § ^ àg§ J r Ho $ bo . (gH$mi, 05.11.2023)

dmaUm dmaUmZJa … h§Jm‘ nyU© Vm§{ÌH$ H$m¶©j‘VoZo MmbdyZ 14 bmI Q>Zm§hÿZ A{YH$ CgmMo CÀMm§H$s Jmin H$aʶmMo C{Ôï> Amho. C{Ôï>nyVugmR>r eoVH$ar g^mgXm§Zr ghH$m¶© H$aʶmMo AmdmhZ ‘mOr ‘§Ìr S>m°. {dZ¶ H$moao ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m 65 ì¶m JirV h§Jm‘mMm àma§ ^ àg§ J r Ho $ bo . (gH$mi, 05.11.2023)

H$mo¶ZmZJa … amÁ¶mVrb gmIa CÚmoJmMr n[apñWVr AS>MUrMr AgyZhr bmo.~m. XogmB© gmIa H$maImZm g^mgX eoVH$è¶m§À¶m {hVmgmR>r gX¡d à¶ËZ{eb Amho. ¶mnwT>ohr a{hbo nm{hOo VgoM H$maImݶmZo AmVm gmIa{Z{‘©Vr~amo~a

Eg.Oo. ewJa ‘mboJmd … Mm°H$boQ> d gmIa‘wio amdiJmd hm XoemVrb ~«°ÊS> Amho. Eg.Oo. ewJa H§$nZrZo amdiJmd Eg.Oo. ewJa Ago Zm‘H$aU H$amdo, Q>§MmB©da ‘mV H$aV nmʶmMr ~MV H$ê$Z Vmbw³¶mgh n[agamVrb eoVH$è¶m§Zr OmñVrV OmñV D$g bmJdS> H$amdr. Vmbw³¶mVrb eoVH$ar, ZmJ[aH$ Eg.Oo. ewJa gmIa

BWoZm°bgmaIo ghàH$ën C^mamdoV, ˶mgmR>r amÁ¶ emgZ gd©Vmonar ghH$m¶m©gmR>r H$maImݶmÀ¶m nmR>rer R>m‘nUo C^o amhrb, Aer ½dmhr e§^yamO XogmB© ¶m§Zr XogmB© H$maImݶmÀ¶m JirV h§Jm‘ ew^ma§^ àg§Jr {Xbr. (bmoH$‘V, 05.11.2023) H$maImݶmÀ¶m ‘mJo I§~ranUo C^o amhVrb, Ago à{VnmXZ nmbH$‘§Ìr XmXm ^wgo ¶m§Zr Ho$bo. amdiJmd ¶oWrb Eg.Oo. ewJa {S>ñQ>bar Am{U nmda àm.{b. H$maImݶmMo JìhmU nyOZ d JirV h§Jm‘ ew^ma§^ lr. ^wgo ¶m§À¶mgh gmIa Am¶wº$ M§ÐH$m§V nwbHw§$S>dma, ‘mOr gmIa Am¶wº$ eoIa Jm¶H$dmS> ¶m§À¶m hñVo Pmbm. (A°J«modZ, 06.11.2023)

Am§~oS>H$a

AmOam AmOam … AmOam gmIa H$maImݶmÀ¶m 2023-24 ¶m 25 ì¶m JirV h§Jm‘mMm H$mQ>m nyOZmMm H$m¶©H«$‘ àJVerb eoVH$ar {H$aU Xoenm§S>o d ˶m§À¶m nËZr H${dVm Xoenm§S>o ¶m§À¶m hñVo Pmbm. JirV h§Jm‘mMm àma§^ gd© g§MmbH$m§À¶m hñVo CgmMr ‘moir Q>mHy$Z H$aʶmV Ambm. gmIa H$maImݶmMr {ZdS>UyH$ Omhra Pmbr Agbr Var JirV h§Jm‘ doioV gwê$ H$ê$Z 4 bmI Q>Z JminmMo C{Ôï> nyU© H$aʶmMo {Z¶moOZ Ho$bo Amho. (bmoH$‘V, 06.11.2023)

N>.g§^mOr amOo H$a‘mS> … {MÎmo q nniJmd n[agamVrb N>ÌnVr g§^mOr amOo gmIa CÚmoJmÀ¶m 23 ì¶m JirV h§Jm‘mg {X. 5 Zmoìh|~a amoOr àma§^ Pmbm. Cgmbm n{hbm hßVm åhUyZ à{VQ>Z 2500 ê$n¶o ^md Xo Ê ¶mMr Kmo f Um H$maImݶmMo ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ h[a^mD$ ~mJS>o ¶m§Zr Ho$br. Cgmbm n{hbm hßVm åhUyZ 2500 ê$n¶o ^md Kmo{fV H$aUmam N>ÌnVr g§ ^ mOr amOo gmIa CÚmo J hm ‘amR>dmS>çmVrb n{hbm H$maImZm R>abm Amho. (nwʶZJar, 06.11.2023)

Ymam{ed … XþîH$mir n[apñWVr Agë¶mZo H$‘r nmʶmV D$g {nH OmonmgʶmMo eoVH$è¶m§Zr {Z¶moOZ H$aUo JaOoMo Amho. ˶mgmR>r eoVH$è¶m§Zm H$maImݶm‘m’©$V ImoS>dm ì¶dñWmnZ H$m¶©H«$‘mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶mdfu Mmby h§Jm‘mV {Pamodm°Q>a BZQ>oH$ d {Pamo {S>ñMmO© hm à¶moJ am~{dUoV ¶oUma Amho, Aer ‘m{hVr S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a H$maImݶmMo g§ñWmnH$ Aܶj AaqdX Jmoao ¶m§Zr

Am§~oS>H$a H$maImݶmÀ¶m 20 ì¶m JirV h§Jm‘ ew^ma§^ àg§Jr {Xbr. H$maImݶm§Zr dmT>{dbobr Jmin j‘Vm ¶m‘wio {H$Vrhr D$g OmñV Pmbm Var H$maImݶmZo Jmin 100 Vo 120 {Xdgm§À¶m nwT>o OmUma Zmhr. ˶m‘wio ¶mnwT>o ‘hmamï´>mV D$g ‘moR>çm à‘mUmda Pmbm Aer n[apñWVr H$YrM ¶oUma Zmhr. H$maImZm Am{W© H $ÑîQ>çm gj‘ hmoʶmgmR>r H$maImݶmMo Jmin {H$‘mZ 160 {Xdg MmbUo Amdí¶H$ Amho. (EH$‘V, 06.11.2023)

AWUr ewJa nmQ>Jmd … Vm§~mio ¶oWrb AWUr ewJa ^wXaJS>Mm 8 dm JirV h§Jm‘mMm D$g ‘mo i r ny Z ew ^ ma§ ^ H$maImݶmMo Ep³P³¶w{Q>ìh S>m¶ao³Q>a ¶moJoe nmQ>rb ¶m§À¶m AܶjVoImbr D$gVmoS>Ur ‘Oyya ‘{hbm ^{JZr ¶m§À¶mgh H$maImZm n[agamVrb D$g CËnmXH$ eoVH$ar, dmhVyH$Xma ¶m§À¶m hñVo Pmbm. ¶moJoe nmQ>rb åhUmbo, H$maImݶmZo gd© D$gVmoS>Ur dmhVyH$ ¶§ÌUm hOa

Ho$bobr Amho. ‘mJrb gd© h§Jm‘mà‘mUo ¶m dfuhr D$g CËnmXH$m§Mm D$g doioV CMb hmoB©b. VgoM h§Jm‘ 2023-24 ‘ܶo JminmgmR>r ¶o U mè¶m CgmgmR>r D$gVmo S >Ur dmhVy H $ IM© OmñV AgyZXoIrb BVa H$maImݶm§À¶m ~amo~arZo à{VQ>Z ê$. 3100 EH$ aH$‘r D$g Xa Omhra Ho $ bm Amho . (nw Ê ¶ZJar, 06.11.2023)


‘hmamï´>

gmo‘dma, {X. 13 Zmoìh|~a Vo 19 Zmoìh|~a 2023

8

D$g JminmgmR>r nmobrg g§ajU Úm

A§~m{bH$m H$maImݶmMr JoQ>Ho$ZdaM ‘Xma

lr bú‘r Z¥qgh ewJa H$maImZm ì¶dñWmnZmMr ‘mJUr

H$O©V Vmbw³¶mVrb D$g bmJdS> joÌmV bjUr¶ KQ>

na^Ur … Am§ X mo b H$m§ Z r ~§ X Ho $ bo ë ¶m H$maImݶmMo Jmin nmobrg g§ajU XoD$Z gwê$ H$amdo Aer ‘mJUr bú‘r Z¥qgh ew J a H$maImZm ì¶dñWmnZmZo {Oëhm{YH$mar ¶m§À¶mH$S>o Ho$br Amho. ¶mg§X^m©V {Xboë¶m {ZdoXZmV åhQ>bo H$s, H$maImݶmMm Jmin h§Jm‘ 2023-24 gwê$ hmoV Amho. na§Vw H$maImZm ñWir AMmZH$ na^Ur H¥$fr CËnÞ ~mOma g{‘VrMo g§ M mbH$ ¶m§ À ¶mgh O‘mdmZo H$maImݶmÀ¶m ‘mJrb XadmOmVyZ AmV ¶oD$Z H$maImݶmMo gaì¶dñWmnH$ ¶m§Zm ‘mahmU H$ê$Z Ordo ‘maʶmMr Y‘H$s {Xbobr Amho. gd© A{YH$mar d H$‘©Mmar H$m‘Jma ¶m§Zm àdoeÛmam~mhoa H$mTy>Z H$m‘H$m‘ ~§X Ho$bobo Amho. Am§XmobH$m§Zr Hw$R>ë¶mhr àH$maMr nyd©gyMZm boIr AWdm Vm|S>r Z XoVm H$maImݶmg ~oH$m¶Xoera EH$ {ZdoXZ XodyZ {R>¶m Am§XmobZ H$maImݶmÀ¶m àdoeÛmamV gwê$ Ho$bo Amho. ˶m§Zr {ZdoXZmÛmao AdmñVd ‘mJʶm Hoo$boë¶m AmhoV.

H$maImݶmZo JV h§Jm‘ 2022-23 ‘ܶo emgZmÀ¶m YmoaUmà‘mUo E’$Amanr Xa 2295.63 ê$n¶o BVH$m Ambobm Agy Z H$maImZm ì¶dñWmnZmZo eoVH$è¶m§Zm {Xboë¶m eãXmà‘mUo àW‘ CMb 200 ê$n¶o d Xþgam hßVm 100 ê$n¶o Ago EHy$U 2300 ê$n¶o à‘mUo g§nyU© CgmMr a¸$‘ AXm Ho$bobr Amho. ˶mMà‘mUo H$maImݶmZo 2023-24 H$[aVm 2500 ê$n¶o à‘mUo n{hbr CMb Omhra Ho$bobr Amho. gd© H$m‘Jma hOa AgVmZm ˶m§Zm {R>æ¶m Am§XmobZm‘wio H$maImݶmg doioV D$g Jmin gwê$dmV H$aVm Ambobr Zmhr. ˶m‘wio H$maImZm n[agamVrb C^m Agboë¶m CgmMo Jmin hmoʶmg AS>MUr hmoV Amho. VmoS>Ur Pmboë¶m eoVH$è¶m§Mm D$g OmJoda dmiV Amho. {R>æ¶m Am§XmobZ VmËH$mi Wm§~dʶmgmR>r g§~§{YVm§g VmËH$mi gyMZm ìhmì¶mV d H$maImZm Jmin h§Jm‘ gwê$ H$aʶmgmR>r ghH$m¶© H$amdo, Ago {ZdoXZmV Z‘yX Ho$bo Amho. (A°J«modZ, 05.11.2023)

{gÕQ>oH$ … D$g nQ²>Q>çmV Pmbobm H$‘rV H$‘r nmD$g, Mmè¶mgmR>r VwQ>V Mmbbobm D$g Am{U ¶m n[apñWVrV KQ>Umam gmIa CVmam Aem AZo H $ g§ H $Q>m§ À ¶m nmíd©^y‘rda gܶm H$maImݶm§À¶m JirV h§Jm‘mbm gwê$dmV Pmbr Amho. Xaå¶mZ H$O©V Vmbw³¶mVrb D$g bmJdS> joÌmV bjUr¶ dmT> Zgbr Var Vmbw³¶mMm H$m‘YoZw Agboë¶m A§~m{bH$mÀ¶m dmT>rd j‘VogmR>r ‘mÌ Vo nwaogo Zmhr. ˶m‘wio

H$maImZm nyU© j‘VoZo gwê$ amhʶmgmR>r A§~m{bH$mMr ‘Xma AmVm JoQ>Ho$Zda Agë¶mMo ñnï> hmoV Amho. H$O©V Vmbw³¶m~amo~aM Om‘IoS>, lrJm| X m, Amï>r Vgo M bJVÀ¶m Vmbw³¶mVrb AZoH$ Jmdo Ago A§~m{bH$m H$maImݶmMo {dñV¥V H$m¶©joÌ Amho. ˶m‘wio nydu 8 Vo 10 hOma Q>Z j‘VoZo H$maImݶmMo Jmin gwê$ hmoVo. na§Vw ‘mJrb h§ J m‘ d gܶmÀ¶m h§ J m‘mVrb {dñVmarH$aUm‘wio H$maImݶmMr Jmin

j‘Vm 17 hOma Q>Zm§da Jobr Amho. ˶m VwbZoV H$m¶©joÌmV CgmMo joÌ ‘mÌ H$mhr à‘mUmV KQ>bo Amho. ˶mM~amo~a nmUr, VgoM Mmè¶mÀ¶m Xþ{^©jm‘wio OZmdam§À¶m Mmè¶mgmR>r CgmMr VmoS> gwê$ Amho. ZOrH$À¶m Vmbw³¶mVrb Jwèhmim§Zmhr D$g [Xbm OmV Amho. CîUVo‘wio hþ‘Urgma»¶m {H$S>rÀ¶m ^ú¶ñWmZr Joë¶mZo D$gjoÌmV KQ> Pmbr Amho. ¶mdfu Vmbw³¶mV gw‘mao 13600 ho³Q>a joÌmda CgmMo nrH$ hmoVo. ˶mn¡H$s Ho$di 9600 ho³Q>a joÌmdarb CgmMr Zm|X H$maImݶmH$S>o Amho. ˶m VwbZoV lrJm|Xm, {eê$a, B§Xmnya Amï>r, Om‘IoS>, H$a‘mim ¶m eoOmar Vmbw³¶m‘YyZ EHy$U gw‘mao 12700 ho³Q>a joÌmdarb CgmÀ¶m JminmMo {Z¶moOZ A§~m{bH$mZo Ho$bo Amho. 17 hOma ‘o.Q>Z j‘Vm Agboë¶m A§~m{bH$m H$maImZm amÁ¶mVrb Zm‘m§{H$V H$maImݶm§n¡H$s Amho. eoVH$è¶m§gmR>r Vm§{ÌH$ ‘mJ©Xe©Z, Mm§Jbm CVmam, Cgmbm Mm§Jbm ~mOma^md VgoM Amdí¶H$ gw{dYm Agë¶m‘wio D$g CËnmXH$ eoVH$è¶m§Mr àW‘ ng§Vr A§~m{bH$mM Agë¶mMr ‘m{hVr OZab ‘°ZoOa gwaoe qeXo ¶m§Zr {Xbr. (gH$mi, 05.11.2023) B©-Q>|S>a gìhug

g§Vmof IyS>o ‘mo~m. 74474 76115

gmIa CÚmoJmÀ¶m H$mZmH$monè¶mV nmohMdm Amnbr Om{hamV... Amnë¶m CËnmXZmMr Agmo dm H$maImݶm§Mo Q>|S>a ZmoQ>rg nm{hOoV / dmT>{Xdg / Jm¡ad nwañH$ma, A{^Z§XZ d BVa Om{hamVrgmR>r..... gmßVm{hH$

Om{hamVrgmR>r g§nH©$ gXm{ed gw¶©d§er : 99 60 80 66 73

{Zboe ñdm‘r : 74 47 47 61 13

anekant.news@gmail.com gmám{hH$ gmIa S>m¶ar ho nÌ ‘mbH$, ‘wÐH$ AOw©Z A{OV ZaXo ¶m§Zr àH$meH$ AZoH$m§V àH$meZ 18-A, lÜXm g§Hw$b, Xþgam ‘Obm, 6 dr J„r, O¶qgJnya, Vm. {eamoi, {O. H$moëhmnya 416 101 ‘hmamï´> ¶m§Zr E{bJÝQ> Am°’$goQ> qàQ>g© àm.{b., ßbm°Q> Z§. E’$ 7-1 A°ÊS> E’$ 7-2/2, E‘Am¶S>rgr, {eamobr, Vm. hmVH$U§Jbo, {O. H$moëhmnya 416 122 ‘hmamï´> ¶oWo N>mnyZ AZoH$m§V àH$meZ, 18-A, lÜXm g§Hw$b, Xþgam ‘Obm, 6 dr J„r, O¶qgJnya, Vm. {eamoi, {O. H$moëhmnya 416 101 ‘hmamï´> ¶oWyZ à{gÜX Ho$bo. * g§nmXH$ AOw©Z A{OV ZaXo dm{f©H$ dJ©Ur ê$. 500/- ’$moZ : (02322) 225348, 226348 RNI No.: MAHMAR/2010/38498 ‘mo~mB©b : 9822453310, B©-‘ob : anekant.news@gmail.com Weekly Sakhar Diary Owner & Printer, Arjun Ajit Narde Published by Anekant Prakashan, 18A, Shraddha Sankul, 2nd Floor, 6th Lane, Jaysingpur, Tal. Shirol, Dist. Kolhapur 416 101 MS Printed at Elegant Offset Printers Pvt. Ltd., Plot No. F7-1 & F7-2/2, MIDC Shiroli, Tal. Hatkangale, Dist. Kolhapur 416 122 MS & Published at Anekant Prakashan, 18A, Shraddha Sankul, 2nd Floor, 6th Lane, Jaysingpur, Tal. Shirol, Dist. Kolhapur 416 101 MS * Editor Arjun Ajit Narde, Mob. : 9822453310, E-mail : anekant.news@gmail.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.