Issue No. 31

Page 1

Y.P. Deshpande, Mob.: 97666 22315, Ph. No.: (020) 27612277, Off. Add.: Flat-9, Vrindavan Appts, Sr.No. 281 / ‘m.Am‘Xma lr. A{‘V {dbmgamd Xoe‘wI gmho~ ‘mOr ‘§Ìr, d¡Ú{H$¶ {ejU d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©, ‘hmamï´> amÁ¶ g§ñWmnH$, ìQ>oÝQ>rdZ ewJg© {b. AmnUmg dmT>{XdgmÀ¶m ‘Z:nyd©H$ ew^oÀNw>H$ :

B, Tanajinagar, Chinchwad, Pune gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023 Monday, 20 Mar. 2023 to 26 Mar. 2023

ZdrZ dfm©À¶m d gdmªZm ‘§Jb‘¶ ew^oÀN>m..!!

411 033 Work Add.: Gat No. 374 / 57, Wagjainagar VillageKharabwadi Chakan, Tal.: Khed, Pune - 410

R df© 13 A§H$ 31 qH$‘V ê$. 10.00 SAKHAR DIARY Vol.13 IssueNo.31 Price:10.00 Pages08 ‘m.Am‘Xma lr. A{‘V {dbmgamd Xoe‘wI gmho~ C O N S U LTA N T S
Consultancy Services for Supply, Erection, Commissioning & Installation. Maintenance, Repair Services & Spare Parts of Boiler Feed Pumps. www.promptconsultants.in Email : ypd@promptconsultants.in 501

gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023

D$gVmoS>Ur ¶§§Ì AZwXmZ H$joV ¶oUma

¶§ÌmgmR>r 35 bmIm§n¶ªV AZwXmZmMr {e’$mag

nwUo … D$gVmoS>UrÀ¶m H$m‘mV

CX^dbbr ‘Zî¶~imMr g‘ñ¶m

gmoS>{dʶmgmR>r D$gVmoS>Ur ¶§Ìmbm (Ho$Z hmd}ñQ>a) H$‘mb 35 bmI ê$n¶m§n¶ªV

AZwXmZ Úmdo, Aer {e’$mag H$aʶmV Ambr

Amho. amÁ¶ emgZ ¶m~m~V bdH$aM A§{V‘

{ZU©¶ KoʶmMr e³¶Vm Amho. a m Á ¶ e m g Z m Z g m I a

Am¶wº$mb¶mH$Sy>Z ¶m~m~V ‘m{hVr ‘mJ{dbr

hmoVr. VmoS>Ur¶§Ìmbm AZwXmZ {‘iʶmgmR>r

Cn¶wº$ gyMZm d {e’$maer emgZmH$S>o gmXa

H$aʶmV Amboë¶m AmhoV. gmIa H maImZ XIrb ¶m

{e’$maetH$S>o CËgwH$VoZo ~KV AmhoV. amÁ¶mV

CgmMo joÌ ‘moR>çm à‘mUmV dmT>bo AgyZ

VmoS>Ur H$m‘mVrb ‘Zwî¶~i PnmQ>çmZo KQ>bo

Amho. ˶m‘wio VmoS>Ur ¶§Ìm§Mr g§»¶m

dmT>{dë¶m{edm¶ n¶m©¶ Zmhr. ‘mÌ EH$m ¶§ÌmgmR>r {H$‘mZ 1 H$moQ>r

ê$n¶m§À¶m Amgnmg J§wVdUyH$ H$amdr bmJVo. n[aUm‘r, ¶§Ìm§Mr g§»¶m Anojon«‘mUo dmT>br

Zmhr, Aer ‘m{hVr EH$m A{YH$mè¶mZo {Xbr.

amÁ¶mV gܶm EH$ hOmamnojm OmñV

VmoS>Ur¶§Ìo H$m¶m©pÝdV AmhoV.

na§Vw, ¶mVrb ~hþVoH$ ¶§Ìm§Zm AZwXmZ XoʶmV Ambobo Zmhr. ¶mnydu AZwXmZ ¶omOZm gwê$ AgVmZm 297 ¶§Ìm§Zm 277 H$moQ>r ê$n¶o

52 H$maImݶm§Zm 5 hOma 176 H$moQ>r§Mo H$O©

AZwXmZmnmoQ>r dmQ>bo Jobo hmoVo. na§Vw AZwXmZmMr ¶moOZm nwT>o ~§X

H$aʶmV Ambr. ˶m‘wio 2018 nmgyZ

EH$mhr ¶§Ìmbm AZwXmZ {Xbobo Zmhr. AZwXmZ

¶moOZm nwÝhm gwê$ H$ê$Z D$gVmoS>Ur ¶§Ì

{H$‘VrÀ¶m 40 Q>³³¶m§n¶ªV qH$dm H$‘mb 35

bmIm§n¶ªV AZwXmZ {Xbo Omdo. Ver

{e’$magXoIrb amÁ¶ emgZmbm H$aʶmV

Ambr Amho, Ago gmIa CÚmoJmVrb gyÌm§Zr

ñnîQ> Ho$bo.

gmIa CÚmoJmV gmV˶mZo hmoV

Agboë¶m gH$mamË‘H ~Xbm‘wio VgoM

Cgmbm amñV d {H$’$m¶Vera Xa Mm§Jbo

{‘iV Agë¶m‘wio amÁ¶mV D$g bmJdS>

dmT>br Amho.

Mmby h§Jm‘mV D$g bmJdS> 14

bmI 89 hOma ho³Q>aÀ¶m nwT>o Jobr. ˶m‘wio

¶§Xm {H$‘mZ 1445 bmI Q>ZmÀ¶m Amgnmg

D$gVmoS>bm OmV Amho. H$‘r ‘Owar, OrdZmdí¶H$ gw{dYm§Mm A^md, nmʶmMr

g‘ñ¶m VgoM ‘OwargmR>r BVa n¶m©¶ Aem

{d{dY H$maUm§‘wio AmVm D$g VmoS>UrMr H$m‘o

H$aʶmH$S>o ‘Owam§Mm AmoT>m H$‘r Pmbobm

Amho. ˶m‘wioM amÁ¶mV D$gVmoS>Ur ¶§§Ìm§Mr

gȦm dmT V Amh (AJmdZ, 17.03.2023)

BWoZm°bMo Xa (à{V {bQ>a)

gr hoìhr ‘mob°{gg - ê$. 49.41 ~r hoìhr ‘mob°{gg- ê$. 60.73 WoQ> D$gmnmgyZ - ê$. 65.51

(darb Xa 01 {S>g|~a 2022 Vo 31 Zmoìh|~a 2023 n¶ªV Agob)

BWoZm°b àH$ënm§Zm àmoËgmhZ … XoemVrb 299 AmñWmnZm§Mm g‘mdoe

gmVmam … H§o$Ð gaH$maZo B§YZ Am¶mV

H$‘r H$aʶmgmR>r BWoZm°b CËnmXZmbm

àmoËgmhZ XoʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. ˶mMr

A§‘b~OmdUr à^mdrnUo gwê$ Amho. BWoZm°b

CËnmXZmV ‘hmamï´>mZo AmKmS>r KoVbr Amho.

BWoZm°b ZdrZ àH$ën gwê$ H$aUo d gܶmÀ¶m

àH$ënmMm {dñVma H$aʶmgmR>r ‘hmamï´>mVrb

H$maImݶm§Zr àñVmd gmXa Ho$bo hmoVo.

˶mVrb 52 H$maImZo d H§$nݶm§Zm H|$ÐmZo 5 hOma 176.17 H$moQ>r {ZYr H$O© ñdê$nmV

‘§Oya Ho$bm Amho. ˶m‘wio nwT>rb h§Jm‘mV

BWoZm°b CËnmXZmV ‘moR>r dmT> hmoʶmMr

e³¶Vm Amho. gaH$maZo BWoZm°b CËnmXZ

dmT>dʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. ˶mZwgma

2025 n¶ªV noQ´>mob‘ܶo 25 Q>¸o$ BWoZm°b

{‘lU H$aʶmMo ܶo¶ gaH$maZo R>odbo Amho.

¶mnyduM C{Ôï>o dmT>dbo OmV Amho. ¶m‘ܶo gaH$mabm ¶ehr ¶oV Amho.

BWoZm°b‘wio {e„H$ gmIaoMm àíZhr {‘Q>bm Amho. ˶m‘wio AZoH$ gmIa

H$maImݶm§Zr gmIa CËnmXZmEodOr BWoZm°b

CËnmXZ dmT db Amh ~hVme

H$maImݶm§H$S>o BWoZm°bMo àH$ën ZmhrV. Va

AZoH$m§Mo àH$ën H$‘r j‘VoMo Amho. ¶mgmR>r

H$maImݶm§Zr H|$ÐmH$S>o ho àH$ën gwê$

H$aʶmgmR>r H$O© ‘m{JVbo Amho. ¶mgmR>rMo àñVmd H$maImݶm§H$Sy>Z H|$ÐmH$S>o Jobo Amho. 13 ’o$~«wdmarn¶ªV amÁ¶mVrb 52

H$maImZo d H§$nݶm§Zm Vã~b 5 hOma 176

H$moQ>r 17 bmIm§Mo H$O© ‘§Oya Pmbo Amho. ho

H$O© BWoZm°b CËnmXZmgmR>r dmnabo OmUma

Amho. ˶m‘wio nwT>rb h§Jm‘mV gmIa CËnmXZ

KQy>Z BWoZm°b {Z{‘©Vr dmT>ʶmMr e³¶Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. Xaå¶mZ, XoemVrb 299 H$maImݶm§Zm ho H$O© ‘§Oya Pmbo Amho. ¶m‘ܶo ghH$mar d ImgJr H$maImZo Am{U H nݶmMmhr g‘mde Amh ¶m‘ܶ CgmnmgyZ d YmݶmnmgyZ BWoZm°b {Z{‘©Vr H br OmUma Amh (n T mar, 13.03.2023)

dmT>{XdgmÀ¶m hm{X©H$ ew^oÀN>m

20 ‘mM© 2023

‘m.lr. ‘hmXod H$X‘ (nM}g ‘°ZoOa) bmoH$‘§Jb ewJa

‘m.lr. Eg.Eg. gmd§V (E‘.S>r.) Am{Xdmgr g.gm.H$m.

‘m.lr. Eg.nr. H$mio (EM.Ama. ‘°ZoOa) àgmX ewJa

‘m.lr. nr.Eg. H$mio ({S>ñQ>bar ‘°ZoOa) Xm¢S> ewJa

‘m.lr. Eg.E‘. {XdQ>o (nM}g Am°{’$ga) {Zam ^r‘m g.gm.H$m.

‘m.lr. nr.ìhr H$‘bmH$a ({gìhrb B§{O{ZAa) amOmam‘~mny nmQ>rb g.gm.H$m.

‘m.lr. Ama.Eg. nmQ>rb (’$m¶ZmÝg ‘°ZoOa) N>ÌnVr emhÿ g.gm.H$m.

‘m.lr. nr.Eg. gmoZdUo (B©.S>r.nr. ‘°ZoOa) gømÐr g.gm.H$m.

‘m.lr. Or.~r. amdHo$ (S>o߶wQ>r ‘°ZoOa {gìhrb) J§JmIoS> ewJa

‘m.lr. Ama.S>r. nmMnwVo (ñQ>moAa gwn[aQ>|S>§Q>) {edmOr gpìh©g ñQ>oeZ

‘m.lr. E.Ama. ‘moao ({M’$ Ho${‘ñQ>) ‘mê$Vr g.gm.H$m.

‘m.lr. E‘.S>r. {eago (EM.Ama. ‘°ZoOa) ‘mVmolr bú‘r ewJa

21 ‘mM© 2023

‘m.lr. A{‘V ìhr. Xoe‘wI (g§ñWmnH$) ìQ>oÝQ>rdZ ewJg©

‘m.lr. {dO¶qgh Eg. n[aha (MoAa‘Z) am‘oída g.gm.H$m.

‘m.lr. EZ.E. dmH$Mm¡ao (H§$nZr goH«o$Q>ar) O¶qhX ewJa àm.{b.

‘m.lr. nr.Q>r. I§Xmao ({M’$ A°J«r Am°{’$ga) lÕm EZOu

22 ‘mM© 2023

‘m.lr. Eg.gr. Hw$‘Q>oH$a (Ho$Z ‘°ZoOa) nm§Sw>a§J g.gm.H$m.

‘m.lr. E‘.E‘. ndma (JmoS>mD$Z {H$na) hþVmË‘m {H$gZ A{ha g.gm.H$m. 23 ‘mM© 2023

‘m.lr. Ama.~r. ~Yo ({S>ñQ>bar BZMmO©) O¶ ^dmZr g.gm.H$m.

‘m.lr. {d.Ho$. H$Sy> nmQ>rb (ìhm. MoAa‘Z) {dIo nmQ>rb g.gm.H$m.

‘m.lr. ìhr.Ama. gmdarH$a (’$m¶ZmÝg Am°{’$ga) Xm¢S> ewJa

‘m.lr. Eg.E. Hw$bH$Uu (B[aJoeZ Am°{’$ga) dmaUm g.gm.H$m.

‘m.lr. Eg.~r. qeXo ({gìhrb B§{O{ZAa) e§H$aamd nmQ>rb g.gm.H$m.

‘m.lr. dm¶.E. nQ>bo ({M’$ AH$m¡Q>§Q>) J§JmIoS> ewJa

24 ‘mM© 2023

‘m.lr. nr.Or. nmdS>o (nM}g Am°{’$ga) ^mD$amd MìhmU g.gm.H$m.

‘m.lr. Eg.nr. IoS>H$a (Am¶.Q>r. ‘°ZoOa) gmOZ ewJa

‘m.lr. ‘hoeHw ‘ma H$dMmio (EM.Ama.‘°ZoOa) Xmb{‘¶m ^maV ewJa

‘m.lr. nr.S>r. ~J} (B.S>r.nr. ‘°ZoOa) ^¡adZmW ewJa

25 ‘mM© 2023

‘m.lr. nr.E. hoS>o ({M’$ Ho${‘ñQ>) {dbmg g.gm.H$m.

‘m.lr. E.Eg. ZbmdS>o (Or.E‘.) IQ>md ‘mU A°J«mo

‘m.lr. Ama.~r. {‘R>mar (H$mo-OZ ‘°ZoOa) Odmha g.gm.H$m

26 ‘mM© 2023

‘m.lr. S>m°. amhÿb Eg. H$X‘ (gr.E‘.S>r.) CX{Jar ewJa

‘m.lr. ìhr.ìhr. {jagmJa (H$mo-OZ ‘°ZoOa) lrZmW åhñH$mo~m g.gm.H$m.

‘m.lr. ~r.EZ. g§Xo (A°S>{‘Z Am°{’$ga) CX{Jar ewJa

‘m.lr. E.Eg. ê$ndVo (’$m¶ZmÝg ‘°ZoOa) amOJS> g.gm.H$m.

‘m.lr. E.Eg. T>oao (hoS> Am°’$ H$m°å߶wQ>a {S>nmQ>©‘|Q>) ‘H$mB© g.gm.H$m.

‘m.lr. amOoe Hw$bH$Uu (’$m¶ZmÝg Am°{’$ga) bmoH$‘§Jb ‘mD$br B§S>ñQ´>rO

gmIa {Z¶m©VrMm Xþgam H$moQ>m Yyga

60 bmI Q>Z {Z¶m©VrMo H$ama, 38 bmI Q>Zm§Mr à˶j {Z¶m©V

H$moëhmnya … XoemVrb gmIaoMo

CËnmXZ Anojonojm H$‘r hmoV Agë¶mZo

{Z¶m©VrMm Xþgam H$moQ>m Omhra hmoʶmMr

e³¶Vm Ywga Pmbr Amho. Xaå¶mZ, n{hë¶m

Q>ß߶mV Omhra Ho$boë¶m 60 bmI Q>Z {Z¶m©V

H$moQ>çmMo H$ama ‘{hZm^amnyduM nyU© Pmbo

AmhoV. ¶mVrb 37 bmI 75 hOma Q>Z

gmIaoMr à˶jmV {Z¶m©V Pmbr Amho.

A{Vd¥ï>r Am{U Iam~ hdm‘mZm‘wio

¶§Xm XoemVrb CgmÀ¶m dOZmV KQ> hmoD$Z

gmIaoMo XoemVrb CËnmXZ 335 bmI

Q>ZmÀ¶m Amgnmg amhrb Agm A§XmO Amho.

BWoZm°bH$S>o di{dë¶m OmUmè¶m 45 bmI

Q>Z gmIaoMm ¶mV g‘mdoe Zmhr. XoemMr

gmIaoMr JaO, à˶jmVrb {Z¶m©V nmhVm

nwT>rb h§Jm‘mÀ¶m gwê$dmVrbm 60 Vo 65

bmI Q>Z gmIa {e„H$ amhʶmMr e³¶Vm

Amho.

Zì¶m h§Jm‘mVrb n{hë¶m AS>rM

VrZ ‘{hݶmMr JaO ^mJ{dʶmgmRr

Amdí¶H$Vm AgVo. h§Jm‘mVrb CËnmXZmMm

A§XmO KoD$Z AmUIr 10 bmI Q>Z gmIa

{Z¶m©Vrbm H|$Ð gaH$maH$Sy>Z nadmZJr {Xbr

OmD$ eH$Vo Ago g§Ho$V gaH$mar gyÌm§Zr {Xbo

hmoVo. ‘mÌ à˶jmV gmIa CËnmXZmMo ¶oUmao

AmH$S>o nmhVm hr e³¶Vm Yyga Amho.

1 ‘mM©n¶ªV 43 bmI 90 hOma Q>Z

gmIa {Z¶m©VrgmR>r ~mhoa nS>br Amho. ¶mVrb

37 bmI 75 hOma Q>Zm§Mr à˶j {Z¶m©V

Pmbr Amho. Cd©[aV 12 bmI 75 hOma Q>Z

gmIa OhmOmV qH$dm àdmgmV Amho Ago

Am°b B§{S>¶m ewJa Q´>oS> Agmo{gEeZZo åhQ>bo

Amho.

Am§Vaamï´>r¶ ~mOmamV gܶm 42 Vo

45 ê$n¶m§À¶m Xaå¶mZ gmIaoMo Xa AmhoV.

H|$Ð gaH$ma {Z¶m©VrMm AmUIr EH$ H$moQ>m

Omhra H$aob Am{U dmT>bo¡ë¶m XamMm ’$m¶Xm

Amnë¶m {‘i eH b Ag gmIa

H$maImZXmam§Zm dmQ>V hmoVo. à˶jmV ‘mÌ

˶m§À¶m nXar {ZamemM ¶oUma Amho.

‘hmamï´>mV BWoZm°bH$S>o di{dë¶m

OmUmè¶m gmIaogh 150 bmI Q>Z CËnmXZ

hmoB©b Agm A§XmO h§Jm‘mÀ¶m gwê$dmVrbm

dV©{dbm Jobm hmoVm. ‘mÌ CgmÀ¶m dOZmVrb

KQ> Am{U gmIa CVmè¶mVrb KQ> nmhVm ho

CËnmXZ AmVm 115 bmI Q>Zmn¶ªV amhrb

Agm A XmO Amh . (bm H ‘V, 16.03.2023)

gmIa CËnmXZ KQy>Zhr ‘hmamï´> XoemV AJ«ñWmZr

115 bmI Q>Z gmIa Ano{jV, XmoZ ‘{hZo AJmoXaM h§Jm‘ g§nUma

nwUo … amÁ¶mVrb ¶§XmÀ¶m D$g Jmin

h§Jm‘AIoa 1150 bmI Q>Z D$g Jmin

Am{U 115 bmI Q>Z gmIaoMo CËnmXZ V¶ma

hmoʶmMm gmIa Am¶wº$mb¶mMm gwYm[aV

A§XmO Amho. JVdfuÀ¶m VwbZoV D$g CËnmXZ

171 bmI Q>Zm§Zr Am{U gmIaoMo CËnmXZ

22 bmI Q>Zm§Zr KQ>Uma Agë¶mMr ‘m{hVr

gmIa Am¶wº$ eoIa Jm¶H$dmS> ¶m§Zr {Xbr.

Ago AgyZhr XoemV gmIa CËnmXZmV ‘hmamï´>

gbJ Xþgè¶m dfr© AJ«ñWmZr amhUma

Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo.

H|$Ð gaH$mabm gmIa Am¶wº$mb¶mZo

D$g JminmÀ¶m pñWVrMm A§{V‘ gwYm[aV

Ahdmb ZwH$VmM nmR>{dbm AgyZ, ˶m‘ܶo

hr ‘m{hVr Z‘yX Ho$br Amho. amÁ¶mVrb gmIa

H$maImZo JVdfu 23 OyZ 2022 n¶ªV gwê$

am{hbo hmoVo. Mmbydfu ‘mM©AIoa ~hþVm§er

gmIa H$maImZo ~§X hmoʶmMr XmQ> e³¶Vm

Amho. H$mhr ‘moOHo$M H$maImZo 15

E{àbAIoa gwê$ amhÿ eH$Vrb. ˶m‘wio

amÁ¶mVrb ¶§XmMm D$g Jmin h§Jm‘

JVdfunojm gw‘mao XmoZ Vo AS>rM ‘{hZo

AJmoXaM g§nwï>mV ¶oʶmMr XmQ> e³¶Vm

Agë¶mMo Vo åhUmbo.

amÁ¶mV JVdfu 1321 bmI

Q>ZmBVHo$ CÀMm§H$s D$g Jmin nyU© hmoD$Z

137.36 bmI Q>Z gmIaoMo CËnmXZ hmVr

Ambo hmoVo. Mmby dfuÀ¶m h§Jm‘mÀ¶m

gwê$dmVrg 1343 bmI Q>Z CÀMm§H$s D$g

Jmin Ano{jV YaʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ, hdm‘mZmVrb ~XbmMm ’$Q>H$m D$g {nH$mg

~gbm Amho.

Mmbydfr© h§Jm‘mÀ¶m gwê$dmVrg

Purchase Tender Molasses TenderEthanol Tender

KALLAPPANNA AWADE JAWAHAR SHETKARI SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD., HUPARI

Hupari-Yalgud 416 203 Tal: Hatkanangale, Dist: Kolhapur (M.S.) phone No. (0230) 2450402 TO 6, E-mail: kprjsssk@gmail.com, Website - www.jawaharsugar.com

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from Manufacturer's / Authorised Dealer's / Contractors for the following equipments, supplyitems&JobWorks,YoumayalsoseetheTenderNoticeonourwebsiteunderTenderSection

Sr.No

Particulars

A Equipments Design, manufacturing, supply, erection & commissioning of

1 Bagasse Bailing Machine

2 Sugarcaneloader

B Supplyitems

1 Trashplate&scrapperplates

2 Fabricatedchain&chainspares

3 Transmissionchain&chainspares

4 M.S.SlatesforBagasseelevator,canecarrier,MBC&Silo

5 KnivesforCaneLeveller,Kicker,Chopper,Cutter&shredderHammer

6 GunMetalIngots

7 SparesforKSBMakeBoilerfeedPump

8 SparesforKSBMakeMillPump

9 PowerEdgeR760RackServer

10 BrowserbaseERPsystem

C Jobworks

1 Re-shellingof42"x84"&30”x80”Millrollers

2 RepairofFibrizer(disc)Rotorassemblyof42"x84”Mill

3 Repairoflevellerassemblyof42"x84"Mill

4 TransportationofMillrollers,fibrizerdiscassembly&levellerassembly

åhUOo ‘o Am{U OyZ ‘{hݶm§V nmD$g

Zgë¶mZo Cgmda {dnarV n[aUm‘ Pmbm. Va

Z§VaÀ¶m H$mbmdYrV åhUOo Owb¡ Vo gßQ>|~a

¶m ‘{hݶmV gVV nmD$g am{hë¶mZo CgmÀ¶m

{nH$mbm nmofH$ pñWVr ZìhVr. ˶mVM

ImoS>dm CgmMo à‘mU A{YH$ am{hbo. ¶m

gdmªMm n[aUm‘ CgmMo ho³Q>ar CËnmXZ 105

Q>Zmdê$Z 85 Q>ZmÀ¶m Imbr Ambo Amhoo.

˶m‘wio gwê$dmVrÀ¶m A§XmOmnojm 193 bmI

Q>Zm§Zr CgmMr CnbãYVm H$‘r amhUma

Agë¶mMo AmVm ñnï> Pmbo Amho.

XoemV ‘hmamï´>mMo ¶§XmMo gmIa

CËnmXZ 115 bmI Q>Z, Va à‘wI ñnY©H$

amÁ¶ Agboë¶m CÎma àXoemVrb gmIaoMo

CËnmXZ 102 bmI Q>Z hmoB©b, Aer pñWVr

Amho. ˶m‘wio gbJ Xþgè¶m dfu ‘hmamï´>mMo

gmIa CËnmXZmVrb AJ«ñWmZ H$m¶‘ amhUma

Agë¶mMohr gmIa Am¶wº$ eoIa Jm¶H$dmS>

¶m§Zr ñnï> Ho$bo.

amÁ¶mV 15 ‘mM©AIoa 1 hOma

24 bmI Q>Z CgmMo Jmin nyU© Pmbo

AgyZ AÚmn 148 bmI Q>Z D$g Jmin

~mH$s Amho. VgoM gamgar 9.94 Q>¸o$

CVmè¶mZwgma 1 hOma 19 bmI q¹$Q>b

gmIaoMo CËnmXZ Pmbo Amho. 207 n¡H$s

95 H$maImݶm§Mr YwamS>r ~§X Pmbr

AmhoV. X¡{ZH$ 8 bmI 84 hOma 950 Q>Z

CgmMo Jmin gܶm gwê$ Amho. ¶mMm

{dMma H aVm, ‘mMAIa ~hVmer

H$maImݶm§Mm h§Jm‘ g§nob. - nm§Sw>a§J eoiHo$, gmIa ghg§MmbH$ ({dH$mg)

(nwT>mar, 13.03.2023)

5 Re-melting,Moulding&machiningof42”x84”&30"x60”millgunmetalbearings

6 Re-melting&mouldingofgunmetalscrap

7 Repairingofhydrauliccapliner&ramof42"x84”

8 Overhauling,servicing&repairingof42"x84"Mill&30"x60"Milldrivegearboxes

9 Replacementoftrough&sideplateofBagasseelevatorNo.2&oldRBC

10 Overhauling,servicing,calibration&settingofServoMotorof12MWturbine

11 Dismantling,fabrication&erectionofvaricusair&fluegasductingof90TPH,75TPH&20TPHBoiler

12 Dismantlingofdamagedrefractorybricks/tiles&fittingofnewrefractorybricks/tilesof90TPH,75TPH &20TPHboilers,chimney&Juice/syrupsulphurburner

13 ReconditioningofOliverfiltersSize8’x16',14’x28"&14x36’

14 Reconditioning&replacementofdeckingplatesofHi-techmake14’x28’Oliverfilter

15 Overhauling,servicing&repairingofKPTmakevariousblowers

16 Overhauling,servicing&repairingofPanMechanicalcirculatorGearbox

17 Overhauling,servicing,testing&chargingofhydrauliccylindersofMill,Pan,Boiler&Turbinesection.

18 Modificationof40TPHchainbucketelevatorinto50TPHbeltbucketelevator

D IBRWork

1 SupplyofvariousIBRapprovedboilerpiping&tubes

2 SupplyofvariousIBRapprovedvalves

3 ReplacementofvariousdamagedIBRpiping&valvesofBoiler&turbine

Terms & Terms & Conditions

1 Blank tender forms are available at karkhana site office during office hours on payment of tender form fee + 12% GST by electronic mode (RTGS/NEFT/Card Swiping) fiom 15/03/2023 to 20/03/2023 up to 5.00 PM except holidays.

2 Last date of submission of tender at Karkhana site along with earnest money deposit by RTGS on or before 23/03/2023 up to 5.00 PM.

3 Our RTGS Details: Bank Name - Bank of lndia, Address - Laxmipuri, Main Br. Kolhapur Account No.- 0900201 10000048, Type of A/C - Current, IFSC Code - BKID0000900

4 For each Tender Form Fee is Rs. 1,000/- & EMD Rs. 10,000/-

5 You have to pay Rs. 100/- 'C' Class membership fee

6 You may submit the Tender through mail also.

7 Tenders received as per karkhana tender format only will be considered

8 Conditional tenders and tenders received without EMD will not be considered.

9 There is no negotiation in price. Hence, please quote final rates only

10 Sr. No ‘D’ Tender forms will issued to valid IBR certificate holders only

11 You have to submit Technical & Commercial offer separately

10 Karkhana reserves the right to accept or to reject the tender in part or in full without assigning any reason there of

PLACE : HUPARI-YALGUD

DATE : 14/03/2023

gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023 3 ‘hmamï´>
Q>|S>a ZmoQ>rg

gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023

amOmam‘

23 E{àbbm ‘VXmZ

H$moëhmnya … {OëømÀ¶m amOH$s¶

nQ>bmMo bj bmJyZ am{hboë¶m H$g~m ~mdS>m

¶oWrb N>ÌnVr amOmam‘ H$maImݶmMo {~Jwb

AIoa dmObm. H$maImݶmgmR>r 23 E{àbbm

‘VXmZ Amho. ˶mgmR>r 20 ‘mM©nmgyZ

C‘oXdmar AO© ^aʶmMr à{H«$¶m gwê$ hmoB©b.

‘V‘moOUr 25 E{àbbm Amho. {Oëhm

Cn{Z~§YH$ ZriH§$R> H$ao ¶m§Mr {ZdS>UyH$

{ZU©¶ A{YH$mar åhUyZ {Z¶wº$s Pmbr. amÁ¶

ghH$ma àm{YH$aUmZo {ZdS>UyH$ H$m¶©H«$‘mMr

KmofUm Ho$br.

Xaå¶mZ H$maImݶmMr A§{V‘ ‘VXma

¶mXr 9 ‘mM©bm à{gÕ Pmbr. ˶mM{Xder

¶m {ZdS>UwH$sMm g§^mì¶ H$m¶©H«$‘ d

{ZdS>UyH$ {ZU©¶ A{YH$mè¶m§À¶m ZmdmMm

àñVmd amÁ¶ ghH ma {ZdS UH

àm{YH$aUmH$S>o nmR>{dʶmV Ambm hmoVm. ÑïrjonmV H$maImZm

* ñWmnZm 1938, g§MmbH$ - 21

* H$m¶©joÌ - gmS>oghm VmbwHo$

* H$m¶©joÌmVrb Jmdo - 122

* A dJ© g^mgX - 13 hOma 409

* ~ dJ© g^mgX - 129

* EHy$U - 13 hOma 538 {ZdS>UyH$ H$m¶©H«$‘

* AO© ^aʶmMr ‘wXV - {X. 20 Vo 27

‘mM©

* AOm©Mr N>mZZr - {X. 28 ‘mM©

* AO© ‘mKmar - 29 ‘mM© Vo 12 E{àb

* ‘VXmZ - 23 E{àb

* ‘V‘moOUr - 25 E{àb (gH$mi, 14.03.2023)

H${dVm

&& h[aZm‘mMm ‘{h‘m&& ‘ram~mB© gmaIo AmO©dmZo ~mobdV Zmhr&&

åhUyZ Va Vwåhmbm ^Jd§V ^oQ>V Zmhr&&

Zmå¶mÀ¶m ào‘i XQ>mdUrZo ^adV Zmhr&

åhUyZ ^Jd§V Vw‘Mm Z¡doÚ ImV Zmhr&& ‘mVm ¶emoXoà‘mUo OmoOdV Zmhr&

åhUyZ ^Jd§Vmbm PmondVm ¶oV Zmhr&& JmontgmaIo Vwåhr ZmMV Zmhr&

åhUyZ ^Jd§V Vw‘À¶mgh ZmMV Zmhr&& H$m‘m‘ܶo am‘ Amho, H$m‘ H$am&

H$~ramgmaIo ^Jd§Vm§Mo H$m‘ H$am && à^wbmhr Vw‘Mr AmR>dU ¶oB©b& ^Jd§V Vwåhm§bmhr Xe©Z XoB©b && ^md VoWo Xod, Xod ^mdmMm ^wHo$bm & h[aZm‘mMmM ’$º$ BWo Mmbo d{ebm & åhUm lrH¥$îU Jmo{dÝX hao ‘wamar & O¶ ZmW Zmam¶U dmgwXod har &&

aMZmH$ma : dm.a.Amhoa, Zm{gH$ ‘mo~m. 9958782982

N>ÌnVr amOmam‘ g§nyU© E’$Amanr O‘m

H$moëhmnya … N>ÌnVr amOmam‘

H$maImݶm‘m’©$V ¶mdfu Jmin Pmboë¶m

CgmMr gd© {~bo g§~§{YVm§À¶m ~±H$ Im˶mda

O‘m H ë¶mMr ‘m{hVr H maImݶmM

‘mJ©Xe©H$ ‘hmXodamd ‘hm{S>H$ ¶m§Zr {Xbr.

¶m dfuÀ¶m h§Jm‘mV 15 OmZodmar 2023

n¶ªV Jmin Pmboë¶m 2 bmI 93 hOma 131

‘o.Q>Z CgmMr {Zìdi Xo¶ E’$Amanr à{VQ>Z

2900 ê n¶mà‘mU hmUmè¶m D g

{~bmMr85 H$moQ>r 1 bmI a¸$‘ ¶mnyduM

AXm Ho$br Amho. AmVm 16 OmZodmar Vo 28

’o$~w«dmar AIoa JirV Pmboë¶m 1 bmI 25

hOma 175 Q>Z CgmMr à{VQ>Z 2900

ê$n¶m§à‘mUo E’$AmanrMr 26 H$moQ>r 30

bmIm§Mr a¸$‘ g^mgXm§À¶m ~±H$ Im˶mda

O‘m Ho$br Agë¶mMr ‘m{hVr H$maImݶmMo

‘mJ©Xe©H$ g§MmbH$ ‘hmXodamd ‘hm{S>H$

¶m§Zr {Xbr. (gH$mi, 15.03.2023)

JmoHw$i ewJa D$g {~b O‘m

h§OJr … YmoÌr ¶oWrb JmoHy$i ewJa

B§S>ñQ´>rOZo AZoH$ g§H$Q>mda ‘mV H$aV ¶§XmMm

Jmin h§Jm‘ ¶eñdr Ho$ë¶mMr ‘m{hVr

MoAa‘Z XÎmm qeXo ¶m§Zr {Xbr. H$maImݶmZo

5 bmI ‘o.Q>Z D$g Jmin Ho$bo Amho. D$g

nwadR>m Ho$boë¶m gd© D$g CËnmXH$

eoVH$è¶m§Mo à{VQ>Z 2250 ê$n¶m§à‘mUo D$g

{~b ~±H$ Im˶mda dJ© H$aʶmV Ambo Amho. (nwT>mar, 12.03.2023)

M XJS … Xm bV-AWd

H$maImݶmMr 15 ’o$~«wdmar AIoan¶ªV

Jminmbm Amboë¶m CgmMr {~bo 3001

ê$n¶m§à‘mUo 15 H$moQ>r 95 bmI 1 hOma

392 ê$n¶o g§~§{YV eoVH$è¶m§À¶m ~±H$

Im˶mda O‘m Ho$br Agë¶mMr ‘m{hVr

H§$nZrMo Aܶj ‘mZqgJ ImoamQ>o ¶m§Zr {Xbr.

AmO AIoa Jmin Ho$boë¶m CgmnmoQ>r 105

H$moQ>r 87 bmI ê$n¶o eoVH$è¶m§À¶m ~±H$

Im˶mda O‘m Ho$bo AmhoV. (gH$mi, 12.03.2023)

{H$gZ dra gm§JVm

nmMdS> … {H$gZ dra gmVmam

ghH$mar gmIa H$maImݶmMr gyÌo ‘o 2023

‘ܶo g^mgXm§Zr ‘moR>çm {dídmgmZo Am.

‘H$a§X Am~m nmQ>rb ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb

ì¶dñWmnZmÀ¶m hmVmV {Xbr. {H$gZ dra d {H$gZ dra I§S>mim ho

XmoÝhr H$maImZo nwÝhm gwê$ H$aUo ho

ì¶dñWmZmÀ¶m Ñï>rZo EH$ ‘moR>o {Xì¶M hmoVo

g^mgXm§Zr d H$m‘Jmam§À¶m I§~ra gmWr‘wioM

hm h§Jm‘ ¶eñdr Pmbm. ¶oUmam nwT>rb h§Jm‘

nwU© j‘VoZo MmbdUma Agë¶mMm {dídmghr

{H$gZ dra H$maImݶmMo g§MmbH$ {ZVrZ nmQ>rb ¶m§Zr 춺$ Ho$bm.

{H$gZ dra gmVmam H$maImݶmÀ¶m

gZ 2022-23 À¶m J{iV h§Jm‘mMr gm§JVm

H$maImݶmMo g^mgX amO§oÐ AmZ§Xamd eobma d ˶m§À¶m gw{dÚ nËZr gm¡. Amem amO|Ð eobma ¶m§À¶m hñVo JìhmUrMr {d{YdV nyOZ

H$ê$Z Pmbo. (gH$mi, 15.03.2023)

‘hmamï´>

AmnUmg à˶oH$ jUr

{‘imo AmZ§XmMm ~ha...

hrM àmW©Zm

Am‘Mr na‘oœam MaUr...

4
Xm¡bV-AWd© D$g{~b O‘m AmnUmg dmT>{XdgmÀ¶m hm{X©H$ ew^oÀN>m K. G. Mansion, 2nd & 3rd Floor, Apte Road, Opp. Hotel Kohinoor Executive, Deccan, Pune Maharashtra, India Ph. 020-25510118, email- info@ulkaind.com INDUSTRIES PVT LTD AN ISO 9001 : 2015 COMPANY 26 ‘mM© ‘m.lr.S>m°.amhÿbEg.H$X‘gmho~ hm{X©H$ ew^oÀN>m ‘m.lr.S>m°.amhÿbEg.H$X‘gmho~ grE‘S>r, CX{Jar ewJa A°ÊS> nm°da {b., ~m‘Ur
’w$bo ~haV amhmo Am¶wî¶mÀ¶m dmQ>oV... hmñ¶ MH$mH$V amhmo Amnë¶m Mohè¶mda...

Jmin gm§JVm

Amob‘ ^r‘m nmQ>g

Ho$S>Jmd … ^r‘m H$maImݶmMm

gmIa CVmam gamgar‘ܶo {Oëô¶mV Aìdb

R>aV {X. 13 ‘mM©nmgyZ Jmin h§Jm‘ ~§X

Pmbm Amho.

Xm¢S> Vmbw³¶mMo ‘mOr Am‘Xma a§OZm

Hw$b ¶m§À¶m hñVo JìhmUrMo nyOZ Pmbo. {Oëhmܶj H$m§MZ Hw$b d Cnmܶj Zm‘Xod

~madH$a ¶m§À¶m hñVo D$g JirV h§Jm‘m‘ܶo

gdm©{YH$ dmhVyH$ H$aUmè¶m Q´>°³Q>aMmbH$m§Mm

gËH$ma H$aʶmV Ambm.

H$m¶©H$mar g§MmbH$ a{dH$m§V nmQ>rb

åhUmbo H$s, H$maImݶmMo Aܶj amhÿb Hy$b

d g§J‘oe {ZamUr ¶m§À¶m ‘mܶ‘mVyZ nwT>rb

h§Jm‘ 1 Am°³Q>mo~a Xaå¶mZ bdH$a gwê$

hmoUma Amho. BVa H$maImݶm§nojm OmñVrV

OmñV ~mOma^md XoD$Z {Xdgmbm 15 hOma

‘o.Q>Z Jmin H$aʶmMm Am‘Mm ‘mZg Amho.

{S>ñQ>bar àH$ënXoIrb {Xdgmbm 6 bmI

{bQ>a KoʶmMo C{Ôï> AgUma Amho.

Vmbw³¶mVrb CgmMm àíZ d eoVH$è¶m§Mm

àíZ gmoS>dʶmgmR>r {ZamUr J«wn d Hw$b

H$m¶‘ñdê$nr H${Q>~Õ amhUma AmhoV.. (bmoH$‘V, 14.03.2023)

bmoh {da{hV gmIa

ghO ZoVr C§Mmda

gmIirVrb ~Ho$Q>Zo ZoVr ~ao J«oS>ada

{VWo {d{dY Mmiʶm

gVV amhVr PwbV

bhmZ ‘moR>çm AmH$mamMo

H$U AbJ AbJ hmoV

Eb E‘ Eg Aer

AmH$mamZwgma Zmdo

doJdoJù¶m Zagmù¶mbm

doJdoJio nmoVo bmdmdo

nmoVo ^aVm MnimB©Zo

Xþgao nmoVo bmdVr

^aboë¶m nmo˶mMo

H$mQ>çmda dOZ H$aVr

‘erZÛmao nmoVo {edyZ

AbJX ’o$H$Vr dmhZmV

AWdm AmYw{ZH$ ¶§ÌUoZo

WoQ> nmR>{dVr JmoXm‘mV

Ym§Xb Vr H$m‘Jmam§Mr

nmhÿZ ‘wbo hmoVr X§J

nmoVo ËdaoZo ZoʶmgmR>r

H$m‘ H$aVr PmoHy$Z A§J

{XJ§~a Hw$bH$Uu

8378868644

~oiJmd … Amob‘ ewJg© H$maImZm

H$m¶©joÌmV D$g CËnmXH$m§À¶m {dH$mgmgmR>r

{d{dY CnH«$‘ am~dV AmhoV. ¶mVyZ

H$maImݶmMr {dídmgmh©Vm dmT>V Amho. ¶§Xm

13 ì¶m JirV h§Jm‘mVhr 6 bmI 64 hOma

‘o.Q>Z CgmMo Jmin Ho$ë¶mMr ‘m{hVr Amob‘

ewJg©Mo {~PZog hoS> ^aV Hw§$S>b ¶m§Zr JirV

h§Jm‘mÀ¶m gm§JVm g‘ma§^mV {Xbr. (nwT>mar, 12.03.2023)

H§w$^r H$mgmar

H$monmS>} … H|$ÐmZ| CÝhmù¶mÀ¶m

Vm|S>mda {dH«$s H$moQ>m nÕVrZo XoʶmEodOr

Iwë¶m nÕVrZo {Z¶m©Vrg nadmZJr Úmdr. VoM

H maImZXmamÀ¶m n϶mda nSb Ag

à{VnmXZ H$maImݶmMo MoAa‘Z M§ÐXrn ZaHo$

¶m§Zr H$maImZm JirV h§Jm‘ gm§JVm g‘ma§^

d gmIa nmoVr nyOZ H$m¶©H«$‘ àg§Jr Ho$bo.

¶§XmÀ¶m h§Jm‘m‘ܶo H$maImݶmZo 6

bmI ‘o.Q>Z CgmMo Jmin H$ê$Z 7 bmI 35

hOar 380 q¹$Q>b gmIa CËnmXZ H$ê$Z

gamgar gmIa CVmam 12.73 Q>¸o$ Ambm.

E’$Amanr à{VQ>Z 3100 ê$n¶o à‘mUo

OmZodmar 2023 AIoa D$g{~b AXm H$obo

Amho. Mmby dfu 1 bmI 23 hOma 560

q¹$Q>b gmIa H$moQ>m {Z¶m©V Ho$bm Amho.

BWoZm°b àH$ënmMo H$m‘ A§{V‘ Q>ß߶mV AgyZ

E{àb 2023 AIoa H$m‘ nyU© hmoB©b Agohr

ZaHo$ åhUmbo. (nwT>mar 17.03.2023)

{eamim … {dídmg gmIa H$maImZm

nwT>rb h§Jm‘mV BWoZm°b, ~m¶moJ°g, nmoQ>°e d nmoQ>°e Jmoir IV Aem Mma CËnmXZmMr

{Z{‘©Vr H$aob, Aer ‘m{hVr H$maImݶmMo

g§MmbH$ {damO ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbr. à{V{XZ

6 hOma Q>Z Jmin j‘Vm H$aUa Amho, Agohr

V åhUmb {MIbr ¶W H maImZm

H$m¶©ñWimda 7 bmI 4 hOma 700 q¹$Q>b

gmIa nmo˶m§Mo nyOZ d h§Jm‘ gm§JVm g‘ma§^

nma nS>bm. (bmoH$‘V, 16.03.2023)

lr N>ÌnVr, ^dmZrZJa

^dmZrZJa … lr N ÌnVr

H$maImݶmZo ¶§Xm Jmin h§Jm‘mV 8 bmI 95

hOma Q>Z CgmMo Jmin Ho$bo Amho.

H$maImݶmÀ¶m Jmin h§Jm‘mMr gm§JVm

Pmë¶mMr ‘m{hVr H$maImݶmMo Aܶj àem§V

H$mQ>o ¶m§Zr {Xbr. nTrb hJm‘mH [aVm AmVmn¶V

H$maImZm H$m¶©joÌmV 21 hOma 205 EH$a

D$g bmJU Zm|X Amho. Am°’$ grPZ‘Yrb

H$maImݶmVrb H$m‘o doioV d XO}Xma

hmoʶmgmR>r g§MmbH$ ‘§S>i AmVmnmgyZM

H$m‘mMo {Z¶moOZ H$arV Amho, Agohr H$mQ>o

¶m§Zr gm§{JVbo.

H$maImݶmZo 145 {Xdg Jmin Ho$bo

AgyZ 9 bmI 41 hOma 900 q¹$Q>b gmIa

CËnmXZ Ho$br. ghdrO{Z{‘©Vr àH$ënmVyZ 4

H$moQ>r 91 bmI 81 hOma 600 ¶w{ZQ>

{dO{Z{‘©Vr Ho$br. ˶mn¡H$s 3 H$moQ>r 31 bmI

12 hOma ¶w{ZQ> {dOoMr {Z¶m©V Ho$br. (nwT>mar, 16.03.2023)

g§ñWmnH$, ìQ>|ÝQ>rdZ ewJg© {b., bmVya g§ñWmnH$, {dbmg gh.gmIa H$maImZm {b., Vm|S>ma

‘m. Am‘Xma lr. A{‘V ìhr. Xoe‘wI gmho~ ‘m. Am‘Xma A{‘V ìhr. Xoe‘wI gmho~ lr.

{Z^}i hgy Mohè¶mdaM§ Amnb§ AI§S> ’w$bV amhmo...

H$m‘ hmVyZ Ago ìhmdo gwJ§Y gd©Ì XadiV amhmo...

H$m‘ hmVyZ Ago ìhmdo gwJ§Y gd©Ì XadiV amhmo...

Amnë¶m OÝ‘{XZr AmZ§XmMr CYiU hmoV amhmo...

Amnë¶m OÝ‘{XZr AmZ§XmMr CYiU hmoV amhmo...

AmnUmg dmT>{Xdgm˦m

hm{X©H$

INDUSTRIES

LTD.

gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023 5
‘hmamï´>
gmIamoir
{dídmg
K. G. Mansion, 2nd & 3rd Floor, Apte Road, Opp. Hotel Kohinoor Executive, Deccan, Pune Maharashtra, India Ph. 020-25510118, email- info@ulkaind.com PVT.
21
AN ISO 9001 : 2015 COMPANY
{Z^}i hgy Mohè¶mdaM§ Amnb§ AI§S> ’w$bV amhmo...

D$gVmoS> H$m‘Jmam§Zm {d‘m g§ajU

amÁ¶mV D$gVmoS> H$m‘Jmam§gh ~¡bJmS>rbmhr {d‘mH$dM

Zm{eH$ … amÁ¶mVrb D$gVmoS>

H m‘JmamÀ¶m H ë¶mUmgmRr bmH ZV

JmonrZmW ‘w§S>o D$gVmoS> H$m‘Jma H$ë¶mU

‘hm‘SimH S Z amÁ¶mVrb D gVmS

H$m‘Jmam§Zm {d‘m g§ajU {Xbo OmUma Amho.

˶mMr amÁ¶mVrb 10 bmI D$gVmoS>

H m‘JmamnH s 3 bmImda D gVmS

H$m‘Jmam§Mr AmVmn¶ªV Zm|X Pmbr Amho.

g‘mOH$ë¶mU Am¶wº$ VWm ‘hm‘§S>imMo

ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ S>m°. àem§V ZmaZdao

¶m§À¶m AܶjVoImbr ZwH$VrM ‘hm‘§S>imMr

~¡R>H$ Pmbr. ˶mV hm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. amÁ¶mVrb 3 bmI 33 hOmam§hÿZ

A{YH$ D$gVmoS> H$m‘Jmam§Mr Zm|XUr H$aʶmV

Ambr AgyZ, ˶mn¡H$s 98 hOma D$gVmoS>

H$m‘Jmam§Zm AmoiInÌmMo dmQ>n H$aʶmV

Ambo Amho. VgoM D$gVmoS> H$m‘Jmam§Mr

Amamo½¶mÀ¶m VnmgUr H$aʶmV Ambr AgyZ, amÁ¶mV ˶mgmR>r {R>H${R>H$mUr Amamo½¶ {e{~ao

KoʶmV Ambr AmhoV.

~rS>, Ah‘XZJa d OmbZm ¶m VrZ

{Oëô¶m§V 20 dg{VJ¥h gwê$ H$aʶmgmR>r

à{H«$¶m am~{dʶmV Ambr AgyZ, nmM

dg{VJ¥h gwê$ H$aʶmV Ambr AmhoV.

amÁ¶mVrb 10 bmI D$gVmoS> H$m‘Jma, dmhVyH$ H$m‘Jma d ‘wH$mX‘ ¶m§Zm {d‘m

gajU XʶmgmRr ‘hÎdnU {ZU¶

‘hm‘§S>imZo KoVbm AgyZ, à˶oH$s 5 bmI

ê$n¶o {d‘m g§ajU bm^Uma Amho.

˶mMà‘mUo {d‘m hm d¡ÚH$s¶ H$dM

åhUZXIrb ‘hÎdnU RaUma Amh.

˶mMà‘mUo ~¡bOmoS>rbm EH$ bmImn¶ªVMm {d‘m g§ajU {‘iUma Agë¶mMo S>m°. ZmaZdao

¶m§Zr gm§{JVbo. (gH$mi, 12.03.2023)

¶ed§VMm {ZU©¶ {ZdS>UwH$sZ§VaM

gd©gmYmaU g^oV g^mgXm§Zr KoVbm

bmoUr H$mi^moa … ¶oWrb ¶ed§V

ghH$mar H$maImZm ^mS>oVÎdmda Xoʶmg

g^mgXm§Zr {damoY Xe©dyZ H$maImݶmÀ¶m

{ZdSUH sZVa g^mgXmZr {ZdSbb

g§MmbH$ ‘§S>i ApñVËdmV Amë¶mda VoM

gMmbH ‘S i H maImZm Mmb

H$aʶmg§X^m©V {ZU©¶ KoB©b, Agm R>amd

e{Zdma {X. 11 amoOr nma nS>boë¶m ¶ed§V

H$maImݶmÀ¶m gd©gmYmaU g^oV nmarV

H$aʶmV Ambm.

gdgmYmaU g^V H maImZm

^mS>oVËdmda Xoʶmg {damoY Xe©{dbm.

VËH$mi g§MmbH$ ‘§S>imMr [ZdS>UyH$

bmdʶmMr ‘mJUr g^mgXm§Zr Ho$br.

bmoH${Z¶wº$ g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m dVrZo

H$maImZm Mmby H$amdm Agm R>amd ԤOya

H$aʶmV Ambm. OJÞmW eodmio ¶m§Zr hm

R>amd ‘m§S>bm, ˶mbm H$maImݶmMo ‘mOr

Cnmܶj gwaoe Kwbo, {dH$mg bd§S>o ¶m§Zr

g^mgXm§À¶m dVrZo AZw‘moXZ {Xbo. ¶m H$mbmdYrV AZoH$ g^mgX ‘¶V

Pmbobo AgyZ, ˶m§À¶m dmagmMr Zm|X

eoVrdarb 7/12 à‘mUo AO© KoD$Z

H$aʶmMr à{H«$¶m Mmby H$amdr, Aer gyMZm

¶mdoir H$aʶmV Ambr. dmagZm|XrMr à{H«$¶m

{H$MH$Q> Z H$aVm gwQ>gyQ>rV H$amdr d VËH$mi

dmagZmXr H amì¶mV {ZdSUH sgmRr

IMm©Mr VaVyX g^mgXm§À¶m bmoH$dJ©UrVyZ

H$amdr, Aer ‘mJUr H$aʶmV Ambr.

H$maImZm nyd©nXmda ¶m¶Mm Agob, Va g^mgXm§Zr ¶mo½¶ {ZU©¶ KoD$Z nwT>o

OmʶmgmRrM ¶m gdgmYmaU g^M

Am¶moOZ H$maImZm H$m¶©ñWimda H$aʶmV

Amb hmV ˶mV àm‘»¶mZ ‘¶V

g^mgXm§À¶m dmagm§Mr Zm|X H$aUo, g§MmbH$

‘§S>i {ZdS>rg§X^m©V MMm© H$aUo, JmoS>mD$Z

^mS çmZ Xʶm~Ôb MMm H aU, H maImݶmÀ¶m OmJ da Pmb ë¶m

¶ed§V

H$maImZm AmoQ>rEg ¶moOZog nmÌ

{Oëhm ~±Ho$À¶m ‘mo{h‘oV {hadm H§$Xrb

gm§Jbr … ~S>çm WH$~mH$sXma

g§ñWm§H$S>rb WH$sV H$Om©À¶m dgwbrgmR>r

{Oëhm ~±Ho$Zo ‘mohr‘ hmVr KoVbr Amho. EH$

aH ‘r naV’ S ¶mOZVZhr WH ~mH s

dgwbrMm à¶ËZ gwê$ Amho. ¶m ¶moOZoV

ZmJodmS>r Vm. ImZmnya ¶oWrb ¶ed§V

H$maImZm nmÌ R>abm AgyZ ˶m~m~VMo nÌ

~°±Ho$Zo H$maImZm ì¶dñWmnZmg {Xbo Amho.

Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ {Oëhm ~±H$

¶ed§V H$maImݶmÀ¶m AmoQ>rEg ¶moOZodê$Z

amOH$maU noQ>bo Amho. ImZmnyaMo Am‘Xma

A{Zb ~m~a ¶m§Zr H$maImݶmbm EH$ aH$‘r

naV’o$S> ¶moOZoMm bm^ Xoʶmg {damoY

Xe©{dbm hmoVm. ¶ed§V H$maImZm gܶm

ImgXma g O¶ nmQ rb ¶m À¶m

ZoV¥ËdmImbrb JUnVr g§KmH$S>o Amho.

˶m‘wio ~m~a ¶m§À¶m {damoYmZ§Va ˶m§À¶mer

MMm© H$aʶmV Ambr.

Vm§{ÌH$ÑîQ>çm EH$ aH$‘r naV’o$S>

¶moOZogmR>r ¶ed§V H$maImZm nmÌ R>aV

AgݶmZo ~±Ho$Zo {Z¶‘mZwgma {ZU©¶ KoV

H$maImݶmbm ˶m~m~VMo nÌ {Xbo Amho.

EHy$U 22 H$moQ>rÀ¶m WH$~mH$sn¡H$s gw‘mao 12

H$moQ>rMr WH$~mH$s AmVm H$maImݶmbm ^amdr

bmJUma Amho. ˶mZ§Va ¶m H$maImݶmÀ¶m

WH$~mH$sMm àíZ H$m¶‘Mm {ZH$mbr bmJob. gܶm hm H$maImZm ~§X Amho. dmT>˶m WH$~mH$s‘wio ¶ed§V H$maImZm ~°§Ho$Zo Vmã¶mV KoVbm Amho. H$Om©À¶m

dgwbrgmR>r ~±Ho$Zo amï´>r¶ H§$nZr H$m¶Xm

ݶm¶m{YH$aUmH$S>o Xmdm XmIb Ho$bm Amho. XþgarH$S>o Am‘Xma ~m~a ¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m

A{VH«$‘UmMr ‘m{hVr KoD$Z Vo H$mT>ʶmgmR>r

Cnm¶¶m OZm H aU AmXr {df¶ {df¶n[ÌHo$da hmoVo. bmoH${Z¶wº$ g§MmbH$

‘§S>i ApñVËdmV Amë¶mZ§VaM Cd©[aV gd© {ZU©¶ ho g§MmbH$ ‘§S>i KoB©b, Ago R>abo Am{U hr gd©gmYmaU g^m AmQ>monbr. (nwT>mar, 12.03.2023)

{dH«$s{damoYmV ݶm¶mb¶mV Xmdm XmIb Ho$bm

Amho. ~S>çm H$Om©À¶m dgwbrgmR>r {Oëhm ~±Ho

Zo AmoQ>rEg ¶moOZm gwê$ Ho$br Amho.

* ‘mJrb H$O© g{‘VrÀ¶m ~¡R>H$sdoirhr

{Oëhm ~±Ho$V ~m~a ¶m§Zr nwÝhm {damoY

Xe©{dë¶mZo ~±Ho$À¶m ~±Ho$À¶m g§MmbH$

‘§S>imnwT>o noM {Z‘m©U Pmbm hmoVm.

* ‘mÌ H$m¶XoeraÑîQ>çm H$maImZm nmÌ R>aV

Agë¶mZo ˶m§Zm {hadm H§$Xrb XmI{dʶmV

Ambm Amho. bdH$aM gd© a¸$‘ ^ê$Z

H$maImZm ~±Ho$À¶m H$Om©VyZ ‘wº$ hmoʶmMr

{MÝho AmhoV. (bmoH$‘V, 16.03.2023)

S>m°. ¶ed§V Hw$bH$Uu ¶m§Mr g§MmbH$nXr {ZdS>

B§{S>¶m ¶m ^maVm‘Yrb H$mo-OZaoeZ àH ënmM à{V{ZYrËd H aUmè¶m Agm{gEeZda Xgè¶mXm ~mS Am’ JìhZ©g©nXr (g§MmbH$) åhUyZ {~Z{damoY {ZdS> Pmbobr Amho. Hw$bH$Uu ¶m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmë¶m~Ôb H$maImݶmMo MoAa‘Z àem§V n[aMmaH$, ìhm. MoA‘a H¡$bmg Iwio, g§MmbH$ ‘§S>i d H$m‘Jma ¶w{Z¶Z ¶m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo. (nwT>mar, 17.03.2023)

{ddoH$ H$moëho ¶m§Mr g§MmbH$nXr {ZdS> gXm[ed gw¶©d§er ‘mo~m. 99608 06673

H$monaJmd … ‘hmamï´> amÁ¶ ghH$mar

gmIa g§KmMo g§MmbH$, ghH$ma‘hfu

e§H$aamd H$moëho ghH$mar gmIa H$maImݶmMo

Aܶj {ddoH$ H$moëho ¶m§Mr H$mo-OZaoeZ

Agmo{gEeZ Am°’$ B§{S>¶mÀ¶m g§MmbH$nXr

ZwH$VrM {ZdS> Pmbr. amÁ¶mV drOoMm VwQ>dS>m ‘moR>çm

à‘mUmV OmUdV AgVmZm gmIa

H maImݶmZr CgmÀ¶m {MnmSmnmgZ

drO{Z{‘©VrMo àH$ën hmVr ¿¶mdo d amÁ¶mbm

drOoMm nwadR>m H$amdm, ¶mgmR>r H|$Ð d amÁ¶

emgZmZo ghH$m¶© Ho$bo hmoVo. ˶mVyZ ‘mOr‘§Ìr

ñd. e§H$aamd H$moëho ¶m§Zr ghH$ma‘hfu

e§H$aamd H$moëho gmIa H$maImݶmV 12

‘o.d°Q> ghdrO{Z{‘©VrMm àH$ën gmH$mabm

hmoVm. hm àH$ën gmH$maV AgVmZm d nwU©

Pmë¶mZ§Va ˶mV ¶oUmè¶m AS>r AS>MUr

gmoS>{dʶmgmR>r ‘mOr‘§Ìr ñd. e§H$aamd

H$moëho d g§OrdZr CÚmoJ g‘whmMo Aܶj

{~nrZamd H$moëho ¶m§Zr H|$Ð d amÁ¶

emgZmH$S>o nmR>nwamdm H$ê$Z {d{dY gwYmaUm

KSdZ AmUë¶m hm˶m (nTmar, 17.03.2023)

gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023 6
gmIa YmoaU ‘m{gH$ gmIa {dH«$s H$moQ>m ‘{hZm H$moQ>m (bmI ‘o{Q´>H$ Q>Z) ‘mM©-22 21.50 E{àb-22 22.00 ‘o-22 22.50 OyZ-22 21.00 Owb¡-22 21.44 Am°JñQ>-22 22.00 gßQ>|~a-22 23.50 Am°³Q>mo~a-22 23.50 Zmoìh|~a-22 22.00 {S>g|~a-22 22.00 OmZodmar-23 22.00 ’o$~w«dmar-23 21.00 ‘mM©-23 22.00 lrnya … ¶oWrb lr nm§Sw>a§J gmIa H$maImݶmMo H$m¶©H$mar g§MmbH$ S>m°. ¶ed§V Hw$bH$Uu ¶m§Mr H$mo-OZaoeZ Agmo{gEeZ Am°’$
‘hmamï´>
Om{hamVrgmR>r g§nH©$
{ZU©¶
gmo‘dma, {X. 06 ‘mM© 2023 Vo 12 ‘mM© 2023 7 * Jmin h§Jm‘ 2022-23 ‘Yrb {XZm§H$ 02/03/2023 AIoaMm D$g Jmin Ahdmb gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023 7 Jmin h§Jm‘ 2022-23 ‘Yrb {XZm§H$ 16/03/2023 AIoaMm D$g Jmin Ahdmb * JirV h§Jm‘ ~§X

‘m§Oam n[adma

7 gmIa H$maImݶm§Zr 134 hmd}ñQ>aÛmao

12 bmI ‘o.Q>Z CgmMr Ho$br VmoS>Ur

bmVya … {dH$mgaËZ {dbmgamd

Xoe‘wI ‘m§Oam gmIa n[admamVrb 7 gmIa

H$maImݶm§Zr Mmby 2022-23 À¶m Jmin

h§Jm‘mV H$‘r {Xdgm§V OmñVrMo Jmin

H$aʶmMm {dH«$‘ Zm|Xdbm AgyZ, Mmby

h§Jm‘mV 30 bmI ‘o.Q>Zmnojm A{YH$ CgmMo

Jmin Pmbo Amho. ¶mn¡H$s 134 hmd}ñQ>aÀ¶m

‘mܶ‘mVyZ 12 bmI ‘o.Q>Zmnojm A{YH$

D gVmS Ur H br Amh ˶m‘i

D$gVmoS>Urbm JVr {‘imbr. ¶mVyZ doioda

D$g Joë¶mZo {Oëô¶mVrb D$g CËnmXH$m§V

AmZ§XmMo dmVmdaU Amho.

bmVya {Oëhm ‘ܶdVu ghH$mar

~±Ho$À¶m ‘mܶ‘mVyZ eoVH$è¶m§Zm H$O©

ñdê$nmV hmd}ñQ>a (D$gVmoS>Ur ¶§Ì)

{‘imbo. D$gVmoS>UrgmR>r ¶mMr ^¸$‘ ‘XV

Pmë¶mZo ¶§Xm CgmMo Jmin ‘moR>çm à‘mUmda

hmoB©b, Ago {MÌ Amho. Mmby h§Jm‘ A§{V‘

Qß߶mV AgZ ‘mOam n[admamÀ¶m

‘mܶ‘mVyZ gdmªMm D$g Jmin hmoʶmgmR>r

¶wÕnmVirda à¶ËZ gwê$ AmhoV. H$Xm{MV

D$gVmoS>UrgmR>r EdT>çm ‘moR>çm à‘mUmV

hmd}ñQ>aMm dmna H$aUmam ‘m§Oam gmIa

n[adma amÁ¶mV n{hbm Agob. {Oëô¶mV ‘m Oam gmIa

n[admamVrb {dH$mgaËZ {dbmgamd Xoe‘wI

‘m§Oam H$maImZm, aoUm H$maImZm, {dbmg

H$maImZm, OmJ¥Vr ewJa, {dbmg H$maImZm

¶w{ZQ>-2, ‘mê$Vr ‘hmamO H$maImZm, Q‰>|Q>rdZ

ewJa Ago EHy$U 7 gmIa H$maImZo AgyZ ¶m

gd©© gmIa H$maImݶm§Zr Mmby h§Jm‘mV

Odinmg 30 bmIm§nojm A{YH$ Jmin

Ho$bo Amho.

¶mV hmd}ñQ>a ¶§ÌmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ

12 bmI ‘o.Q>Z CgmMr VmoS>Ur Pmbr Amho.

¶m ‘mܶ‘mVyZ D$g doioda Joë¶mZo D$g

CËnmXH$ Iye AmhoV. {Oëô¶mV 5

‘mM©AIoa ‘m§Oam H$maImݶmZo Mmby h§Jm‘mV

4 bmI 56 hOma ‘o.Q>Z CgmMo Jmin Ho$bo

AgyZ {dbmg H$maImZm {Zdir 5 bmI,

aoUm 3 bmI 13 hOma, OmJ¥Vr ewJaZo 5

bmI 53 hOma, {dbmg H$maImZm ¶w{ZQ>-2

3 bmI 51 hOma, ‘mê$Vr ‘hmamO

H$maImݶmH$Sy>Z 1 bmI 21 hOma ‘o.Q>Z Va

Q‰>|Q>rdZ ewJaH$Sy>Z 7 bmI 17 hOma ‘o.Q>Z

CgmMo Jmin Pmbo Amho.

bmVya {Oëô¶m§V ‘m§Oam gmIa

n[admamÀ¶m H$maImݶm§À¶m ‘mܶ‘mVyZ 134

hmd}ñQ>a CnbãY Ho$bo AgyZ ˶mV Odinmg

90 Q>¸o$ hmd}ñQ>a {Oëhm ~±Ho$Zo H$O© {Xboë¶m

eoVH$è¶m§Mo Agë¶mZo hmd}ñQ>a ‘mbH$

eoVH$è¶m§Zm ’$m¶Xm hmoV Amhoo. {deof åhUOo

à˶H hmdñQagm~V 10 g{e{jV

~oamoOJmam§Zm amoOJma {‘iV Amho. EH$sH$S>o

CgmMr VmoS>Ur bdH$a hmoV Amho Va

XþgarH$S>o hmd}ñQ>a ‘mbH$m§Zm d gw{e{jV

~oamoOJmam§Zm amoOJma {‘iV Amho.

bmVya {Oëhm ‘ܶdVr© ghH$mar

~H Z JVdfu 104 H mQr ê n¶

hmd}ñQ>agmR>r H$O© dmQ>n H$ê$Z ~±Ho$Mo

MoAa‘Z Am‘Xma {YaO Xoe‘wI ¶m§À¶m

ZoV¥ËdmImbr Mm§Jbm {ZU©¶ KoVbm. ˶m‘wio

¶mdfu n[admamVrb H maImݶmÀ¶m

H$m¶©joÌmVrb CgmMo Jmin doioda hmoUma

Amho, Aer ‘m{hVr ‘m§Oam n[admamMo

‘mJ©Xe©H$ ‘mOr ‘§Ìr {Xbrnamd Xoe‘wI

¶m§Zr {Xbr. (EH$‘V, 12.03.2023)

qOVya … lr VwiOm^dmZr gmIa H$maImZm eoVH$ar, D$gVmoS> H$m‘Jmamg ‘mZ{gH$, Am[W©H$ AmYma XoV ~oamoOJmam§À¶m hmVmbm H$m‘ XoV Amho. ¶m H$maImݶmMr ¶eñdr[a˶m dmQ>Mmb gwê$ Agë¶mMo {gÕ Pmbo. ^mdZm ‘w§Jgo-~moS>r©H$am§Zr ‘mOr Am. am‘àgmX ~mSuH amM ‘ZmVrb ñdßZ nwU©Ëdmg ZoV ¶eñdr[a˶m n{hbo Jmin nwU© Ho$bo. ¶m H$maImݶmÀ¶m n{hë¶m doiogÀ¶m

JminmV Q´>m¶b‘ܶo Vã~b 87 hOma ‘o.Q>Z

Jmin H$ê$Z H$maImZm ~§X nS>Uma Ago ImoQ>çm dmdS>çm CR>dyZ amZ CR>{dUmè¶m qZXH$m§Zm O~a MnamH$ {Xë¶mMo {XgV Amho. VwiOm^dmZr H$maImݶmZo 87 hOma

‘o.Q>Z Jmin H$ê$Z XmI{dbo AgyZ

H$maImݶmV eoVr d Ho$Z¶mS>© H$‘©Mmar g§»¶m 52, eoV‘Owa g§»¶m 1600, D$gVmoS>Ur

gmIa g§KmÀ¶m VÁk g§MmbH$nXr ‘mOr ‘§Ìr {Xbrnamd Xoe‘wI

‘Oya g§»¶m 1200 d {d{dY dmhZm§darb

MmbH$ 500 d H$maImZm {d{dY dJm©Vrb

H$m‘Jma 500 dmhVyH$ R>oHo$Xma 350 Aem

EHy$U à˶j d Aà˶j 3811 OUm§Zm

VwiOm^dmZr gmIa H$maImZm h¸$mMo

amoOJmamMo XmbZ CnbãY H$aV Amho.

H$maImݶmg goby, ‘mZdV, na^Ur, nmWar, naVya, gmVmoZmgh qhJmobr d goZJmd Aí¶m

{R>H$mUmhÿZ ‘w~bH$ à‘mUmV D$g CnbãY

Pmbm. H$maImݶmÀ¶m ‘moR>çm dmñVyMr

C^maUrgh à˶jmV CËnmXZ gê

H$aʶmn¶ªVMm àdmg H$aVmZm MT>CVma ¶oUo

H«$‘àmßV AgVo. nU gd© AS>MUrda ‘mV

H$aV AmOKS>rbm 87 hOma ‘o.Q>Z n{hbo

Jmin ¶eñdr Pmb (n T mar, 15.03.2023)

‘mOr ‘§Ìr, d¡ÚH$s¶ {ejU, gm§ñH¥${VH$ H$m¶©, ‘hmamï´> amÁ¶ g§ñWmnH$ - ìQ>oÝQ>rdZ ewJg© {b., ‘mJ©Xe©H$ - {dbmg g.gm.H$m.{b.

bmVya … ‘hmamï´> amÁ¶ ghH$mar gmIa g§K ‘w§~B©À¶m VÁk g§MmbH$nXr ‘mOr ‘§Ìr VgoM ghH$mar H$maImZXmarV àXrK© AZw^d Agbobo {dH$mgaËZ {dbmgamd Xoe‘wI ‘m§Oam gmIa H$maImݶmMo Aܶj {Xbrnamd Xoe‘wI ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. VÁk g§MmbH$nXr {ZdS> Pmë¶m~Ôb amÁ¶mVrb {d{dY joÌmVrb ‘mݶda, bmoH$àVr{ZYr, ghH$ma joÌmVrb {X½JOm§Zr {Xbrnamd XoI‘wI ¶m§À¶m {ZdS>rMo ñdmJV Ho$bo. H maImݶmM {d{dY àíZ gmoS>{dʶmgmR>r H$m‘Jma, H$‘©Mmar VgoM gaH ma nmVirda àemgZ gm~V H$maImݶmMr ~mOy ‘m§Sy>Z àíZm§Mr gmoS>dUyH$ H$aʶmgmR>r nwT>mH$ma KoʶmMo H$m‘ ¶m amÁ¶ ghH$mar gmIa g§KmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ hmoV AgVo. (bmoH$‘V, 16.03.2023)

M.S.&S.S.TANKERSFORBULKETHANOL,ENASPIRITS&MOLASSES

FLEET OWNERS OF 100+ Tankers

35 YEAR of Legacy & Experience in Handling Alcohol, Ethanol, Molasses & Spirits

Advanced GPS Enabled

Timely Reporting of Tankers

Can Handle Bulk Liquid in Short Period

Clinet / Factory Personalised

Customer Care Assistance

Daily Reposrting of Material Delivery Status

Dangerous Liquid Trained Drivers

All Equipped with Calibration

Specialized Explosive Licence

Secured Material Handling

Rajinder Compound, Near Hotel Gazal, Newasa Road, Shrirampur 413709, Dist. Ahmednagar (M.S.) Phone : (02422) 223825, 223436, Whats App: 8380081313, 9822921313, 8380801313

E-Mail : jeetsons1313@gmail.com, jasmeet@jeetsons.com, Website : www.jeetsons.com

Vishal Engineering

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Design, Manufacture & Supplier Sugar, Foundry & Rice Mill Equipments, Material / Fuel Handling Systems Specialist in Civil Foundation, Heavy Fabrication & Erection of MS & SS Storage Tanks

NearFiveStarM.I.D.C.,KIISangaon,Tal.-Kagal,Dist.Kolhapur,416216,(M.S.)INDIA Tel.:+912325234133,Cell:+919689938383/84,9822680889 Email:vishalengineering.kop@gmail.com www.vishalgroupkop.com

gmám{hH$ gmIa S>m¶ar ho nÌ ‘mbH$, ‘wÐH$ AOw©Z A{OV ZaXo ¶m§Zr àH$meH$ AZoH$m§V àH$meZ 18-A, lÜXm g§Hw$b, Xþgam ‘Obm, 6 dr J„r, O¶qgJnya, Vm. {eamoi, {O. H$moëhmnya 416 101 ‘hmamï´> ¶m§Zr E{bJÝQ> Am°’$goQ> qàQ>g© àm.{b., ßbm°Q> Z§. E’$ 7-1 A°ÊS> E’$ 7-2/2, E‘Am¶S>rgr, {eamobr, Vm. hmVH$U§Jbo, {O. H$moëhmnya 416 122 ‘hmamï´> ¶oWo N>mnyZ AZoH$m§V àH$meZ, 18-A, lÜXm g§Hw$b, Xþgam ‘Obm, 6 dr J„r, O¶qgJnya, Vm. {eamoi, {O. H$moëhmnya 416 101 ‘hmamï´> ¶oWyZ à{gÜX Ho$bo.

* g§nmXH$ AOw©Z A{OV ZaXo dm{f©H$ dJ©Ur ê$. 500/- ’$moZ : (02322) 225348, 226348

‘mo~mB©b : 9822453310, B©-‘ob : anekant.news@gmail.com

RNI No.: MAHMAR/2010/38498

Weekly Sakhar Diary Owner & Printer, Arjun Ajit Narde Published by Anekant Prakashan, 18A, Shraddha Sankul, 2nd Floor, 6th Lane, Jaysingpur, Tal. Shirol, Dist. Kolhapur 416 101 MS Printed at Elegant Offset PrintersPvt.Ltd.,PlotNo.F7-1&F7-2/2,MIDCShiroli,Tal.Hatkangale,Dist.Kolhapur416122MS&Published atAnekantPrakashan,18A,ShraddhaSankul,2ndFloor,6thLane,Jaysingpur,Tal.Shirol,Dist.Kolhapur416 101MS*EditorArjunAjitNarde,Mob.:9822453310,E-mail:anekant.news@gmail.com

gmo‘dma, {X. 20 ‘mM© 2023 Vo 26 ‘mM© 2023 8 ‘hmamï´>
‘m.lr.Am. A{‘V Xoe‘wI
¶m§Zm dmT>{XdgmÀ¶m hm{X©H$ ‘mM©
VwiOm^dmZr n{hë¶mM doiog 87 hOma ‘o.Q>ZmMo Jmin