Page 1

ÚΔ’ÒΔ

«È¡≈≈ ‹ΔÚÈ «ÚÒ÷‰ Ù‘≈Á 04 ÓΩ ÁΔ ÒÀ«‚≥◊«ÂÒ«’¡≈ ‹‘≈‹

WEEKLY PUNJAB NEWS

VOL 4 ISSUE 22***FREE***

28 May- 3 June 2010

È≈È’≈ ¤º’

«

Í≥‹≈Ï «È¿˜ ±

29

PH:408.598.1010/510.978.4100 FAX: 408.547.0522

BH Ó¬Δ- ‹±È C B@A@

Email:wpnnews@gmail.com

¡√Δ coast to coast ‚ÒΔÚ ’Á∂ ‘ªÕ

28 «Í≥‚ª «Ú⁄Ø «Í≥‚ 31 ̪÷Í∞

Ó∞º÷ √≥Í≈Á’ -√ÂÈ≈Ó «√≥ÿ ⁄≈‘Ò

TRUMAN NATIONAL SECURITY PROJECT

“training a new generation of progressives to lead on national security”

Dharminder Singh (Dhar) har)

Our mission is to provide the skills, knowledge, and network to create an influential force of leaders across the country who advance strong progressive national security policy

500+Trucks in our Inventory at: www.CAuto.com

P:916.290.5183 M:530.870.6600 00 F:916.372.4924 E: dhar.singh@navistar.com .com m 4505- W. Capital Av W.Sacramento CA-95691

PH:202.216.9723 WWW.TRUMANPROJECT.ORG

‡º’ ÷ÃΔÁ‰ ÂØ Í«‘Ò≈ «¬º’ Ú≈ ’≈Ò ‹± ’Ø

1420 K Street NW Suite 250, Washington, DC 20005

«ÂzÈΔÁ≈Á ÁΔ Í«‘ÒΔ ÍzË≈È ÓßÂΔ Ï‰∂◊Δ Ì≈ÂΔ Ó±Ò ÁΔ ’ÓÒ≈ Íz√≈Á «ÏÙ∂Ù «ÂzÈÁ≈Á- ’ÀΔÏΔ¡≈¬Δ Á∂Ù «ÂzÈΔÁ≈Á ¡Â∂ ‡ØÏÀ◊Ø È±ß ’ÓÒ≈ Íz√≈Á «ÏÙ∂Ù Á∂ ±Í «Ú⁄ Í«‘ÒΔ ¡Ω ÍzË≈È ÓßÂΔ «ÓÒ ‘Δ ˛ ‹Ø «’ Ì≈ÂΔ Ó±Ò ÁΔ ¡«‹‘Δ «¬æ’Ø «¬’ ¡Ω   ˛, ‹Ø «’√∂ Á∂ Ù ÁΔ

ÍzË≈È ÓßÂΔ Ï‰È Ú≈ÒΔ ˛Õ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª «Î˜Δ ¡Â∂ Ó≈ΔÙ√ «Ú⁄ Ì≈ÂΔ Ó±Ò Á∂ ÒΔ‚ √πÍΔÓ ¡‘π«Á¡ª ¿πÂ∂ «‘ ¸æ’∂ ‘È Í «’√∂ ¡Ω Á∂ Ò¬Δ «¬‘ Í«‘Ò≈ √ÈÓ≈È ˛Õ√≈Ï’≈ ¡‡≈ÈΔ

Ïæ⁄Δ È≈Ò ¡ÙÒΔÒ ‘’ª ’È Ú≈Ò∂ ≈·Ω 鱧 «√Î ‚∂„ √≈Ò √˜≈ ⁄ß ‚ Δ◊Û∑ - ¡À ‚ ΔÙÈÒ «˜Ò∑≈ ¡Â∂ √ÀÙÈ ‹º‹ ◊∞ÏΔ «√≥ ÿ ÁΔ ¡Á≈Ò È∂ ∞ « ⁄’≈ ¤∂Û¤≈Û Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÁØÙΔ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘«¡≈‰≈ Á∂ √≈Ï’≈ ‚Δ‹ΔÍΔ Ù≥̱ Íz√≈Á «√≥ÿ ≈·Ω (FH √≈Ò) ÁΔ √˜≈ F Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ ÚË≈ ’∂ ‚∂„ √≈Ò ’ «ÁºÂΔ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ≈·Ω ˘ √ΔÏΔ¡≈¬Δ ÁΔ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈Ò È∂ F Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ √˜≈ ¡Â∂ «¬’ ‘˜≈ ‹∞  Ó≈È∂ ÁΔ √˜≈ √π‰≈¬Δ √ΔÕ «¬√ Á∂ «÷Ò≈Î ≈·Ω È∂ √ÀÙÈ ‹º‹ ’ØÒ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ √Δ Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ √ΔÏΔ¡≈¬Δ È∂ √˜≈ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ò¬Δ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ √ΔÕ ¡º‹ ÎÀ√Ò≈ √π ‰ ≈¿∞ ‰ Á∂ Â∞  ≥  Ó◊Ø ∫ √ΔÏΔ¡≈¬Δ È∂ ≈·Ω ˘ «‘≈√ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈ ¡Â∂ √÷ √πº«÷¡≈ ÍzÏ≥˪ ‘∂· ÏπÛÀÒ ˜∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ¡º‹ ¡Á≈Ò Á∂ Ï≈‘ Úº ‚ Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ √π  º « ÷¡≈ ’Ó⁄≈Δ ÂÀÈ≈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √ÈÕ

ÓΔ‚Δ¡≈ ˘ «¬√ √Ó∂∫ ’≈¯Δ ÓπÙ’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª AA Ó¬Δ ˘ ¡Á≈Ò È∂ √˜≈ √π‰≈¿∞‰ Ò¬Δ B@ Ó¬Δ ÁΔ Â≈Δ÷ ÂÀ¡ ’ΔÂΔ √Δ, Í ‹º‹ È∂ ÎÀ√Ò≈ Í»≈ È≈ «Ò÷∂ ‹≈‰ ’’∂ ¡º‹ Ò¬Δ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ √ΔÕ ¡Á≈Ò «Ú⁄ C Ó¬Δ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ AA Ó¬Δ Âº’ Ò◊≈Â≈ Ï≥ Á ’Ó∂ «Ú⁄ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √π‰Ú≈¬Δ ‘∞≥ÁΔ ‘ΔÕ ≈·Ω ÁΔ Ú’ΔÒ ÍÂÈΔ ¡≈Ì≈ ≈·Ω È∂ ¡≈͉∂ ÍÂΔ ÁΔ ÷≈Ï «√‘ ’’∂ √˜≈ ºÁ ’È Ò¬Δ ÁÒΔÒ «ÁºÂΔ √Δ, Í ¡Á≈Ò È∂ «¬‘ ÁÒΔÒ º Á ’ «Áº  ΔÕ ¡Á≈Ò È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ‹∂Ò∑ Á∂ ‚≈’‡ ‘Δ ≈·Ω ÁΔ «√‘ ÁΔ ‹ª⁄ ’È◊∂Õ Áº√‰ÔØ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò BA Á√≥ Ï  ˘ √ΔÏΔ¡≈¬Δ ÁΔ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈Ò È∂ ‘«¡≈‰≈ Á∂ √≈Ï’≈ ‚Δ‹ΔÍΔ ˘ ‡À«È√ «÷‚≈È ∞«⁄’≈ ◊«‘ØÂ≈ (AD √≈Ò) (Ï≈’Δ √Î≈ CF ”Â∂)

BANK REPO HOMES

‹ÈÒ EH √≈Ò≈ ’ÓÒ≈ «ÏÙ∂Ù «ÚØËΔ «Ë Ô±È≈¬Δ«‡‚ È∂ÙȘ ’ª◊√ ÁΔ ÍzË≈È ‘ÈÕ ¿π‘Ȫ È∂ «Í¤Ò∂ AC √≈Ò ÂØ∫ ÍzË≈È ÓßÂΔ ‘∂ ÍΔÍÒ˜ ÈÀ Ù ÈÒ Ó± Ú ÓÀ ∫ ‡ Í≈‡Δ Á∂ ÒΔ‚ ÍÀ‡«’ ÓÀ«Èß◊ 鱧 ¡≈Ó ⁄؉ª «Ú⁄ ‘≈«¬¡≈ ˛Õ ÓÀ«Èß◊ È∂ «ÚØËΔ «Ë Á∂ Ï∂«Ú√≈‘Δ Íz√Â≈Ú È±ß ‡≈Ò‰ Á∂ Ò¬Δ ÓæË’≈ÒΔ ⁄؉ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ √ΔÕ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ÓÀ « Èß ◊ Â∂ Ò◊≈Â≈ ÍÀ√∂ ÁΔ ÁπÚÂØ∫ ¡Â∂ √Ú‹È’ «¬Ó≈ª Á∂ «ÈÓ≈‰ «Ú⁄ ¡ßÈ∑∂Ú≈‘ ÷⁄ ’È Á∂ ÁØÙ

To get Best Loan Intrest rate call me

Taj Randhawa Remax Gold Lic # 01495361

559.259.4247

1428 Coffee Rd. Modesto CA 95350.

• • • • • • •

iriPaUjI styA ivAwh dy kys istIjniSp ifprtySn spWsriSp ibjns vIjw AYfwpSn

New York

37-18-73RD ST #401 JACSON HEIGHTS NY-11372

718.533.8444 (PH)

jspR jspI j sp pRRIq isμ pI iis sμμG s Fremont

44790-S.Grimmer Blvd #204 FREMONT CA-94538

510.657.6444 (PH)

BANK REPO HOMES REGISTRATION ¡◊ Â∞√Δ ‘∂· «Ò÷∂ Ù«‘≈ «Ú⁄ ÏÀ∫’ ȱ≥ Ó∞Û∂ ÿ ÷ÃΔÁ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø

¡ÓΔ’≈ ÁΔ «¬≥ÓΔ◊∂ÙÈ

Sacramento 2945-W.Capital Av W.Sacramento CA-95691

916.372.4448 (PH)

• • • • •

Hardeep S. Rai Attorney-at-Law

Liquor store/Grocery Market in nice neighbourhood of Sacramento. Monthly sale $235,000.Rent only $7000.Long lease.Cash flow of over $200,000/year. Asking price $799,000 +Inventory.

Sardool Bajwa

Tel. 209-595-0364

EEmail. Em aill.l. bbams3779@aol.com ai a s3377 am 779@ 9@ao aool.l.co com m Li Lic. ic. c 011 001162233 1162 11 6 2333

‘Ø « ¬¡≈Õ ¿π ‘ «Âz È ΔÁ≈Á «Ú⁄ ¡‡≈ÈΔ ‹ÈÒ Á∂ ¡‘π Á ∂ Â∂ «Ï≈‹Ó≈È ‘Ø ‰ Ú≈ÒΔ Í«‘ÒΔ ¡Ω √ΔÕ √≈Ò AIIE Âæ’ ¿π‘Ȫ È∂ √ß √ Á «Ú⁄ «√Í≈Δ¡≈ ÁΔ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ’ΔÂΔÕ ‹ÁØ∫ ¿π‘Ȫ ÁΔ Í≈‡Δ Ô±È≈¬Δ«‡‚ È∂ÙȘ ’ª◊√ B@@@ «Ú⁄ √æ  ≈ “⁄ ¡≈¬Δ ª ¿π ‘ «√æ « ÷¡≈ Óß Â Δ Ï‰ΔÕ ¡ÍzÀÒ B@@F «Ú⁄ «ÚØËΔ «Ë ÁΔ ÒΔ‚ ¸‰Δ ◊¬Δ ¡Â∂ BD ‹ÈÚΔ B@A@ 鱧 ¿π‘Ȫ 鱧 Í≈‡Δ Á∂ √ß√Ê≈Í’ Ú≈√±Á∂Ú Íª‚∂ ÁΔ Êª Â∂ ÒΔ‚ ¸‰ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ

¡‹ ’ºÒ ¡≈Í‰Δ ¡ÓΔ’≈ Î∂Δ Â∂ ¡≈¬∂ È≈Ê «¬≥‚Δ¡≈ ’Ϻ‚Δ Î∂‚∂ÙÈ Á∂ ÍË≈È √: √π‹È «√≥ÿ ⁄º·≈ ˘ ¡Á≈≈ ÚΔ’ÒΔ Í≥‹≈Ï «È¿±‹ ÚÒØ∫ √ÈÓ≈ÈÍÂ Â∂ Ù≈Ò Ì∂∫‡ ’Á∂ ‘ج∂ √: √ÂÈ≈Ó «√≥ÿ ⁄≈‘Ò Â∂ √: ÁÒ«Ú≥Á «√≥ÿ Ë»ÂÕ ¿∞‘Ȫ Á∂ È≈Ò √: «¬≥Á‹Δ «√≥ÿ Ï«Û≥◊ Â∂ ÚΔ ⁄º·≈ ÚΔ ÷Û∂ ‘È

SU S UPERMARKE ET TF FO OR S SA ALE

Quality, Honesty & Best Services In Stanislaus and Stockton Area

US IMMIGRATION

Òæ◊Á∂ ‘∂ √ÈÕ Ùπ±¡≈ÂΔ ÈÂΔ«‹¡ª ÓπÂ≈Ï’ «ÚØËΔ ◊æ·‹ØÛ, Ô±. ¡ÀÈ. √Δ. È∂ √ß√Á ÁΔ¡ª DA «Ú⁄Ø∫ AG √Δ‡ª «‹æÂ Ò¬Δ¡ª ‘È ¡Â∂ ÍÀ«‡z’ ÓÀ«Èß◊ È∂ ‘≈ √ÚΔ’≈ ’ Ò¬Δ ˛Õ Òæ◊Ìæ◊ AC Òæ÷ ¡≈Ï≈ÁΔ Ú≈Ò∂ ¤Ø‡∂ «‹‘∂ ÓπÒ’ «ÂzÈΔÁ≈Á ¡À∫‚ ‡ØÏÀ◊Ø «Ú⁄ Òæ◊Ìæ◊ Íø‹≈‘ ÍzÂΔÙ ¿π‘ ÒØ’ ‘È, «‹‘Ȫ Á∂ Ϙπ◊ ¿π√ √Ó∂∫ Ì≈ ÂØ∫ «¬æÊ∂ ¡≈¬∂ √È ‹ÁØ∫ «¬‘ Á∂Ù «Ïz‡∂È Á≈ ◊πÒ≈Ó √ΔÕ ’ÓÒ≈ Í√≈Á «ÏÙ∂ Ù  Á≈ ‹ÈÓ BB ¡ÍzÀÒ AIEB 鱧 «√Í≈Δ¡≈ «Ú⁄

BAY AREA SACRAMENTO TRACY STOCKTON ELK GROVE

SHORT SALE SPECIALIST BANK OWNED SPECIALIST

PARMINDER AUJLA

& INSURANCE

• • • • •

IRP License plates IFTA Decal & Fuel Tax CA#,ICC,MC,DOT Low Cost Truck Insurance NM,OR,NY,KY Permits

CHEAP TRUCK INSURANCE

916.410.0711 PH:209.538.9882

• • •

«¬≥ÓΔ◊∂ÙÈ Ú’ΔÒ ÈΩÚΔ √’‡ ’Ø‡ ¡ÍΔÒªÕ ÏØ‚ ¡≈Î «¬≥ÓΔ◊∂ÙÈ ¡ÍΔÒªÕ «¬≥ÓΔ◊∂ÙÈ ’Ø‡ Á∂ ’∂√Õ «‚ÍØ‡∂ÙÈ Á∂ ’∂√Õ ÎÀÓÒΔ Í‡Δ√ÈªÕ Ò∂Ï Á∂ ’∂√Õ ¡ÓÀΔ’È ¡≥ÏÀ√Δ Á∂ ’∂√Õ

SAN FRANCISCO rai@hsrai.com www.hsrai.com

SAN JOSE

TEL: 415.693.9131 FAX: 415.693.9135

TEL: 408.280.1111 FAX: 408.280.1212

AMK INSURANCE

REAL ESTATE & HOME LOANS

CARGO PHYSICAL DAMAGE AUTO LIABLITY

NS UCK I URANCE R T “WE CAN BEAT OR MEET ANY QUOTE”

• LONG HAUL • LOCAL HAUL

• Foreclosure Homes • Home Loans • Free Credit Report • Free Credit Consulation • Free Pre Approval “ √≈‚∂ ’ØÒ √≈‚Δ ¡≈Í‰Δ Ó≈◊∂˜ ’≥ÍÈΔ ‘ÀÕ ¡√Δ∫ Â∞‘≈‚≈ ÒØÈ Ï‘∞ ‘Δ √√ÂΔ¡≈ Áª Â∂ ’ √’Á∂ ‘ª ÓÈ«‡º’≈,‡∂√Δ,ÒÀÊØÍ,√‡≈’‡È,Ó‚À√‡Ø,‡Òº’, ÍÀ‡√È,Ò«Ú≥◊√‡È ¡≈«Á Ù«‘≈ ”⁄ ÏÀ∫’ ȱ≥ Ó∞Û∂ ÿ ÷ÃΔÁ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø

Lic No#OB17011

Aman Hundal

209.482.7725 800.229.9101

Broker/ Realtor MBA Marketing License #01839828 605 Standiford Ave Ste D Modesto, CA 95350 ahundal@c21mm.com

CALL SUNNY BINNING

Cell: 209-918-6464


WEEKLY PUNJAB NEWS 02

28 May- 3 June 2010

www.tajrandhawa.com

TAJ RANDHAWA PH: 559.259.4247

REMA REMAX MAX GOLD MA LIC#01495361

EFax:800.520.1803 email:bizbrokerstaj@yahoo.com emaill:bizbrokerstaj@yahoo.ccom GAS STATIONS

FRESNO :Branded gas station pumping $175,000-$180,000 gallons/mo with 22 Cents margin.Inside sale $45K/mo with 38% GP margin.Lot size 1.5 Acre.Everything update freeway location. Asking $2.8 millon ( with property) FRESNO: Branded gas station pumping 100K gallon/mo with 17 cents /gallon margin . Inside sale $100,000 with hard liquor license in it.Additional income $2500/mo.Everything upto codes. Asking $2.7 million ( with property) FRESNO CO. Near fresno branded gas station pumping 50K gallon/mo inside sale 35 K. Automatic car wash doing $8K/mo.Asking $1.325 millon FRESNO : Near fresno branded gas station 4 MPD’s with C store gas pumping 70K gallons inside sale doing 18-20K/mo. Avaliable with property . Asking $750,000. LEMOORe: Branded gas station/c store business for sale .Inside store doing $45,000/m @ 35% GP.Outside gas income $30k-$35K/year.Net income $70,000-$$75,000/yr .All the gas maintaince repair&Inside store repair expenses taken care by the Landlord.Rent $2600 /m.Lease 10 Year. Asking only $259,000. FRESNO: Liquor store doing $80K-$90K,Outside 2 new MPD’S pumping 35-40K gallons .Additonal income $3000.Bldg size 2500 sq.ft. Half acre lot.Asking Price $1,950,000.t TULARE: Branded Gas station doing 70,000 gallons at .16Cents margin profit.Inside $75000/month at 35% gross profit.Car wash doing $8,000/month.Additional income $3,000.Store Size 3200 sq.ft.Automatic car wash with 4 manual bay.Avaliable with property Asking $2.6 Mil. VISALIA:C Store/Gas Station with property.3000 sq.ft. built size.Little over half acre lot.2 MPD’s.Inside sale $75,000/month.Outside pumping 30,000 gallons everything updated.Asking $1,350,000 . POTERVILLE Near Poterville branded gas statoins/Liquor store avaliable for sale with property.Inside sale $60K/m with 35 %.Pumping 20K gallons/month with .25 cents margin per gallon.Store size 2700 sq.ft. Land size one acre.Everything upgrade .Asking $1.3Million FRESNO:Newly Build near Fresno branded gas station.6 MPD’s.3200 sq.ft C Store.Care Wash more than 1 Acre land.Outside 80K gallons.Inside store 80 K with 37% GP.Car wash doing $6500/m.Sales are growing with lot more potential in coming months.Asking $3 Million. FRESNO:C Store doing $70K/m.Outside pumping 40-45K gallons/month.18 Year Lease.Rent only $3,000 .Asking $399,000 FRESNO:Branded gas/C-store with property. Very Busy Location.Gas 100,000 gallon and $50,000 inside sale per month pumping 100k gallons/mo Appraisel approved for $1.8Millon. Asking price is $1.6 million.

LIQUOR STORES

FRESNO: Liquor Store doing $95K-100K sale with 32% GP margin. Additional ional income $4K/ mo.Bldg size 2800 SF free standing bldg.Rent $4057 .Busy Busy location.18 18 Years Y lease. Asking Ye Yea $899,000. Best st location.Rent location.R caa i R $5600 long FRESNO Liquor Store doing $80K/mo with 35% or more GP margin.Best lease.Asking $799,000.Seller may consider financing. FRESNO CO. Great Liquor store with gas doing $70K/mo with 35%GP.Gas %GP.Gas Gas income inco nco $65K-$70K/ year.Rent $5600/mo.Asking $625,000.All the gas repair and maitaince to the aincee repair e belongs epa belo l landlord. SACRAMENTO : Liquor/Grocery super market in 25,000 sq.ft. Rent only $7000.Long $7000 Lease well established reputed business.Monthly average sale $235,000.Margin showing net rgin profit 22%.Seller 22% profit of $200,000/year.SBA loan possible with 30% down.Asking price $799,000+inventory. 799,00 FRESNO: Liquor Store in Free standing building ,21 door cold box doing $85,000/m at 37 % gross profit margin.Outside pumping 40,000 gallons/m.Additional income $3000 .Rent $7000/m.Lease 20 Years.Net Income $160,000/year.Asking $650,000. FRESNO: Recetly opened in on the best location of fresno at present doing $65K-$70K sales with potential of doing $80k-$90K /mo.Rent only $5600/mo.Long lease.Asking $550,000.Seller may finance. OREGON: Beer Wine C-Store doing $65,000 sale.Asking $299,000.Low rent long lease.Call for more details.Near I-5 & California border.Rent only $2500/mo FRESNO : Liquor store doing $55,000sales per month.Rent $2600/month.Free standing 2100 sq.ft. building.Great location.Long lease.Additional Income $3500/ mo.Asking $349,000 FRESNO: Country side Beer/Wine Convience store doing $75,000/month average sale.Check cashing income $3000-$4000/month.Three bedroom/2 Bath manfactured nice home in the back. 1 Acre lot.No competition in 3-4 mile.Avaliable with property.Asking $999,000. REDDING: C Store with property doing 65,000/Month along with office complex bldg.Rental income $2300/Month.Nice 3 Bd,2BA house in the back Lot 2 Acres.No Competition . Asking $875,000 . FRESNO : Liquor store doing $100,000/month .Rent $1400 fixed rent per month.30 Year Lease. Minimum $3000 check cashing Income.Need $300,000 down and seller will carry the balance. Asking $669,000.

HOTELS/MOTELS FRESNO One Year old Holiday Inn express and suites franchise motel doing $100K/mo Revnue, 70Room, 3 story,Less competition.Lot Size 1.5 Acre. Asking $7.5 Millon .

RESTAURANT

TRACY Near Tracy located off I-5 in one of the busiest Travel Centre,One of the famous PERKO’s Cafe Grill in 4600 Sq.ft bldg,190 Seating Capacity.Absentee Owner.Resturant for sale with seller financing option.Asking $599,000. FRESNO High Volume Quiznos Sub Franchise, $34,000/month in sales. Asking $285,000. FRESNO Dollar Only store in 7500 sqft, Doing $50,000/month in sales, profitable in busy shopping centre. Asking $149,000 plus Inventory. Great store and location. FRESNO Quizno for sale monthly sale $32,000.Asking $239,000 MODESTO Franchise Pizza business doing $50,000/month.Great location.Well established over 20 Years.Profitable business.Asking only $159,000. MERCED- Profitable Quizno’s franchise for sale doing $22,000/month.Asking $89.Seller Financing. MERCED FRESNO : Indian resturant with Banquet Hall for sale in Fresno. Shopping centre location call for more detail.

INVESTMENT PROPERTIES

BAKERSFIELD : Retail strip newly build 6,000 sq.ft hard liquior license with kitchen.3/4 Acre lot.Avaliable for lease or sale in Bakersfield.Ideal location for restaurant and banquet hall or other purpose.Call for more details..... BAKERSFIELD Shopping Centre in 5000 sq.ft with six tenants including subway franchise.Rental income $10,000.Asking $1.4 Millon BAKERSFIELD Newly Build 2400 sq.f.t leased out to Mexican resaurant for 15 years Rent $4000/m.Asking $700,000

Central Valley : Freeway 99 exit location 1.5 Acre Commercial Lot .Holiday Inn Express and all site plan approved.Asking $1.5 Million DELANO 50 Acre grapes farm with two houses .Rental Income $2500.Near 99 freeway location.Irrigated water.Half mile away from city limits .Asking $1.3 Millon.Bring $350,000 sell will finance rest.(It has commerical value Already approved for residential construction by county)

CONVIENANACE STORE Fresno Co: Beer/wine C store in over 3500 SF doing $40K-$50K/mo.Additional income $1000.Asking $399,000 (with property) Madera Co. Freeway location Liquor Store doing $40K sale check cashing & additional income $4K/mo. Rent $1100/mo Asking $225,000.Great owner opertor store.

ONE OF TOP 5 LEADING REMAX GOLD COMMERCIAL REALTOR ALTOR LTOR R IIN 220 200 2008 008 8 IN NC CA/H CA CA/HAWAII A/H A /HAWA /H HAW


WEEKLY PUNJAB NEWS 03

28 May- 3 June 2010

24

hrs OPEN

FREE E E F F O C

JOE’S TRAVEL PLAZA #1 OF LATHROP kYlIPornIAW ivc sB qo ssqw fIzl qy gYs

EASY ACCESS FROM I-5,99 & 120

SUBWAY TRUCK WASH ELECTRONICS TRUCK PARTS

• iblkul nvW tr`k vwS qyj qy vDIAw srivs • bhuq v`fw knvInAs stor • PrI sofw rIPl 100 gYln dI fIzl Brwaux qy • sbvy rYstorYNt • tr`k pwrts qy AlYktroinks ssqy qy vwjb rytW qy • srtIPweIf skyl

WE OFFER CASH PRICES ON COMCHECK,T-CHECK,TCH,EFS, FLEET ONE (TRANS PLATINUM). YOU CAN ALSO USE THESE CARDS AT THE PUMP

WE ALSO ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS INCLUDING,VISA, MC,AE,DISCOVER,VOYAGER, AND WRIGHT EXPRESS

15600-S.HARLAN RD,LATHROP (EXIT 463) CA-95330 PH:209.982.0370,FAX:209.982.9365


WEEKLY PUNJAB NEWS 04

28 May- 3 June 2010

sBnW DrmW Aqy kOmW dy mnu`KW nUM brwbr dw siqkwr dyx vwly Drm dy pwvn AsQwn sRI hirmMdr swihb dw nINh p`Qr sweIN mIAW mIr qoN rKvwaux Aqy sRI gurU gRMQ swihb ivc hornW i&rikAW dy BgqW dI

Ó‘≈È È◊ ’ΔÂÈ ‹±È B@,B@A@ (¡ÀÂÚ≈) ◊∞± «Í¡≈Δ √≈Ë √≥◊ ‹Δ, ¡≈Í‹Δ È±≥ ‹≈‰ ’∂ ¡«Â¡≥ ÷∞ÙΔ ‘ØÚ∂◊Δ «’ ‘∂’ √≈Ò ÁΔ Âª ÚΔ «¬√ √≈Ò ◊∞Á∞¡≈≈ ÁÙÓ∂Ù ÁÏ≈ √∂ÒÓ «Ú÷∂ Ù‘ΔÁ≈ Á∂ ÙÂ≈‹ ÙÃΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ ÁΔ Ù‘ΔÁΔ È±≥ √ÓÍ ӑ≈È ’ΔÂÈ ÁÏ≈ ‹±È B@,B@A@ ȱ≥ ÏÛΔ ÙË≈ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÃØ◊≈Ó ¡È∞√≈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡≈Í √Ó±‘ √≈Ë √≥◊ ȱ≥ Ï∂ÈÂΔ ‘À «’ ÍÃÚ≈ √Ó∂ ͑∞≥⁄ ’∂ ◊∞± ÿ ÁΔ¡ª ÷∞ÙΔ¡ª ÍÃ≈Í ’Ø ‹ΔÕ ◊∞± ’≈ Ò≥◊ ¡Â∞º‡ ÚÂ∂◊≈Õ

ÍÃØ◊≈Ó ‘Ø ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ Ï‘≈Á «√≥ÿ,ÁÒ‹Δ «√≥ÿ,‹√Ú≥ «√≥ÿ ‹ª «‹≥Á «√≥ÿ ȱ≥ E@C. CIA.G@CA Â∂ ’≈Ò ’Ø ‹Δ

AH ‹±È, B@A@ ,(Ù∞’Ú≈) ¡≈≥Ì ÙÃΔ ¡÷≥· Í≈· √≈«‘Ï √Ú∂∂ A@ Ú‹∂

AI ‹±È,B@A@(Ù«È⁄Ú≈) √ÍÀÙÈ ÁΔÚ≈È Ù≈ÓΔ G Ú‹∂ ÂØ I Ú‹∂ º’

B@ ‹È±, B@A@ (¡ÀÂÚ≈) ÌØ◊ ÙÃΔ ¡÷≥· Í≈· √≈«‘Ï √Ú∂∂ A@ Ú‹∂

«¬√ ÍÃØ◊≈Ó ÁΩ≈È Ì≈¬Δ ÁÙÈ «√≥ÿ «√≥ÿ≈Í∞Δ Á∂ ‹Ê∂ ÂØ «¬Ò≈Ú≈ ’¬Δ ‘Ø ‹Ê∂,„≈‚Δ ,ÍÃ≈⁄’ Í‘∞⁄≥ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ È◊ ’ΔÂÈ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ ◊∞ÿ ÁΔ¡ª ÷∞ÙΔ¡≈ ÍÃ≈Í ’Ø ‹Δ

È◊ ’ΔÂÈ AAÚ‹∂ √Ú∂∂ -C Ú‹∂ Ù≈Ó Âº’

860 Oakhill Ave SE Salem, OR - 97302 Phone: 503-391-7031 Ad sponsored by:

QUALITY DIESEL ON I-5 IN OREGON Cash & Credit Same Price Best in and out for trucks

Free Chai,cofee and fountain drinks with diesal purchase

I-5 & HWY 34,76 TRUCK STOP We accept all fuel “ÍÉ≈Ó Ù‘ΔÁ≈ ȱ≥” 33380-HWY 34 SE ALBANY OR-97322 PH:541.926.0990 FAX:541.926.3054

cards at the pump


WEEKLY PUNJAB NEWS 05

28 May- 3 June 2010

ÂΔ ¡≥Á≈˜/Ϻϻ ÂΔ ‹ÁØ∫ AIHC «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ √’≈ ¡≈¬Δ √Δ Âª ÏÂΩ  Óπ º ÷ Ó≥ÂΔ √. √π‹Δ «√≥ÿ ÏÈ≈Ò≈ È∂ √‘»≥ ⁄π’ º ΔÕ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Á∂ ‘≈Ò≈ ’∞fi ‘Ø √ÈÕ Í≥‹≈Ï Á≈ ‘ Ú◊ ‘ ÂÏ’≈ «¬’ √π  º « ÷¡Â Ó≈‘Ω Ò ÂÒ≈ÙÁ≈ √ΔÕ ¡Íz∂ÙÈ ÏÒ» √‡≈ È∂ ¡Â∂ ÎΩ ‹ Δ-Íπ Ò √Δ¡≈ ’≈Ú≈¬Δ¡ª È∂ √≈∂ Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ Á«‘√ Ì «ÁºÂΔ √ΔÕ ÒØ’ ‹≈ÂÍ≈ ÁΔ Ú‹≈ ÂØ∫ ÚΔ ÁØÎ≈Û ‘Ø ⁄πº’∂ √ÈÕ ◊ºÒ ’Δ Í≥‹≈Ï Á≈ ‘ √Ó≈«‹’, ¡≈«Ê’, «√¡≈√Δ, Ó‹∑ÚΔ ∂Ù≈ Í»Δ Â∑ª È≈Ò ÷π ⁄πº’≈ √Δ, «Î ÚΔ ⁄Ø ‰ ª È∂ «¬’ ¿∞ÓΔÁ Ï≥È∑ΔÕ √≈‚Δ «¬’ Í»Δ ÈÙÒ ◊∞¡≈⁄ ◊¬Δ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï ÒÛ÷Û≈¿∞∫Á∂ ÍÀ  ª ”Â∂ ⁄Ø ‰ ª ¿∞ Í ≥  Â∞  È ÁΔ ’Ø « ÙÙ ’È Òº◊≈Õ ÏÈ≈Ò≈ √≈«‘Ï ¡≈͉∂ ȘΔ¬∂ Á≈ Â˜Ó≈ ¡≈͉∂ ’≈‹’≈Δ ÈÂΔ‹∂ ”Â∂ È≈ ’ √«’¡≈Õ ÓΔ‚Δ¡≈ ÁΔ¡ª Șª «Ú⁄ ¿∞‘ ◊Ò √Ó∂∫ Â∂ √‘Δ «¬È√≈È √ÈÕ ¿∞‘ √Óª √≈«¬Á ÁÒ∂Δ Ó≥◊Á≈ √ΔÕ «Î ’∞fi «⁄ª Ó◊Ø∫ ‹ÁØ∫ √. Ï∂¡≥ «√≥ÿ ¡≈¬∂ ª ¿∞√ Ú∂Ò∂ Í≥‹≈Ï Á∂ ‘ ‘È∑∂∂ ÷π≥fi∂ «Ú⁄ Ò∞«’¡≈ Ô∞Ú≈ ÷»È ÷ΩÒ «‘≈ √ΔÕ ÒΔ‘Ø ¿∞Â∂ Óπ≥‚∂

‘»’ Í≥‹≈Ï ÁΔ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Òª ¡≥◊∂˜Δ ÍzÀ√ Á∂ «¬’ ¿∞ÿ∂ ͺÂ’≈ È∂ «¬’ ¡ıÏ≈ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï Á∂ ÓΩ‹»Á≈ Óπº÷ Ó≥ÂΔ √. Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ÁΔ »Í ∂÷≈ ¿∞ÒΔ’ΔÕ «È⁄ØÛ «¬‘ √Δ «’ Í«Ú≈Ú≈Á Á≈ «Ù’≈ Í≥ ‹ ≈Ï Ï≈ÁÒ √≈«‘Ï ÁΔ «√¡≈√Δ ÷∂‚ ÂØ∫ Í»Δ Â∑ª ¡º’ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ Í≈‰Δ ¡Â∂ ÓπΠ≈ÙÈ ÁΔ √’ΔÓ ‘∞‰ «’√∂ «’√Ó Á≈ Ì∞Ò∂÷≈ È‘Δ∫ Í≈¿∞∫Á∂ ÏÒ«’ ‘∞ ‰ ÒØ ’ Â÷Â-ÏÁÒ Ò¬Δ ¿∞‚Δ’Ó≈È ‘ÈÕ √Ø«⁄¡≈ ‹≈Ú∂ ª «¬√ «Ú⁄ ÈÚª ’Δ ‘À? ‘ √’≈ Á≈ ¡≥ «¬¿± ª ‘∞≥Á≈ ‘À, ’ÁØ∫ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À «’ ’Ø ¬ Δ ÚΔ Í≈‡Δ Ò◊≈Â≈ √’≈ ω≈ ◊¬Δ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ «¬√ ÌØ√∂ ”Â∂ Ò∞‡ ÷√πº‡ ‹≈Δ «‘≥ÁΔ ‘À, «’ ⁄ÒØ Í≥‹ √≈Ò Âª «ÓÒ∂ ‘Δ ‘ÈÕ «Î ¡≈Ó ÎπÓªÚ≈◊∂, ‹ÁØ∫ ¡◊ÒΔ √’≈ È∂ ¡≈Í‰Δ Ú≈Δ «Ú⁄ √‡∂‡ ˘ Óπº¤ «Ò¡≈, ¿∞√ ÂØ∫ Ó◊Ø∫ «Î ÒØ’ª ˘ ¡≈͉≈ ‹ÒÚ≈ «Ú÷ªÚ∂∫◊∂ ¡Â∂ ÒØ’ª «Ú⁄≈«¡ª ’ØÒ ⁄≈≈ ÚΔ ’Δ ‘À?

¡≈͉∂ Ó’√Á ¡Â∂ Ó≥«˜Ò ÍzÂΔ Í»Δ Â∑ª √Ú≈ÒΔ¡≈ √ÈÕ «‹√ ≈‘ ”Â∂ ¿∞‘ «È’Ò ⁄πº’∂ √È ¿∞‘ ‘∞‰ «’Â∂ ÚΔ È‘Δ∫ ¿∞ÍÛÁ≈ ¡Â∂ «‹È∑ª ˘ ¿∞‘ ÒΔ‚ Ó≥ÈÁ∂ √È ¿∞‘ Ì≈«Ò¡ª È‘Δ∫ √Δ ÒºÌÁ∂Õ «¬ÊØ∫ ’Ø¬Δ √Â≈ ÿ ÚΔ È‘Δ∫ √Δ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞∫Á≈Õ ‘≈Ò∂ ‘È∑∂∂ «Ú⁄ ‘Δ ‘ºÊ ÍÀ ⁄ºÒ ‘∂ √È «’ √º « ÷¡≈ ¡Â∂ «¬≥ ‡ À Ò Δ‹∂ Ù È ¡«Ë’≈Δ¡ª ÁΔ √Ò≈‘ ”Â∂ «¬’ ‘Ø ‹ÚΔ‹ «Â¡≈ ‘Ø ◊¬ΔÕ ¡Íz∂ÙÈ “ÏÒÀ’ Ê≥Ò‚‚” √≈‚∂ √Ó∂∫ ÁΔ Á»‹Δ Ó≥ÁÌ≈◊Δ ÿ‡È≈ √ΔÕ ¿∞‘ Ú’Â Á≈ Ï≈»Á ‹ªÁ∂ ‹ªÁ∂ √. Ï∂¡≥ «√≥ÿ ˘ ÚΔ Ì∞≥È «◊¡≈Õ ‘⁄È «√≥ÿ Ï≈Û È∂ ◊≥ÁΔ √≥Ì≈ÒΔ Âª ÿØ«Û¡ª ¡Â∂ √Ó≈¬∂Á≈Δ ÂØ∫ ¿∞Â∂ ¿∞· Í≥‹≈Ï ÁΔ ÈÚ˜ ‘Δ È≈ ‡∞‡ØÒΔÕ Í«Ú≈Ú≈Á

«¬’ Óπº÷ Ó≥ÂΔ Í≥‹≈Ï È∂ Ú∂«÷¡≈ ‹Ø «’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ √ΔÕ √≈«¬Á Í≥ ‹ ≈Ï ÁΔ «√¡≈√ È∂ ¡«‹‘≈ ≥◊ Í«‘ÒΔ Ú≈ Ú∂«÷¡≈ √ΔÕ «¬‘ ˜» ‘À «’ ÁÒ∂ «Ú¡’ÂΔ Ï∂ÍÚ≈‘ ÚΔ ‘∞≥Á≈ ‘À ¡≈Í‘∞Á≈ ÚΔ ¡Â∂ Á»«‹¡ª ÂØ∫ ÁØ ⁄≈ ◊ÒÂΔ¡ª ÚºË ÚΔ ’ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í ¡≈͉∂ ‘Δ Ù≈‘Δ ÂΔ’∂ È≈Ò ¿∞È∑ª È∂ Í≥‹≈Ï ÁΔ È∞‘≈ ÏÁÒΔ ¡Â∂ ÍzÙ≈√È ˘ √π⁄∂ ’ΔÂ≈Õ √≈«¬Á Úº‚∂ ¡Â∂ ¤Ø‡∂ Ï≈ÁÒ √≈«‘Ï ˘ ÚΔ ¡≈͉∂ ‘Δ Ú«÷Ò≈Î Íz⁄≈ È≈Ò «˜¿±∫«Á¡ª º«÷¡≈Õ «’√∂ Ú∂«Ò¡ª ÁΔ ÷»≥Á’ √Á’≈ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª ˘ ‹∂Ò∑ ˺«’¡≈ ª Ï≈‘ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ‘Δ ¿∞‘ Í»∂ “‘ΔØ” √ÈÕ ¿∞‘ Í»≈ «√¡≈√Δ ’ºÁ ’º„ ’∂ ‘Δ Ï≈‘ «È’Ò∂Õ ÒØ’ª ÁΔ

√ØÌÁΔ È‘Δ∫ √ΔÕ «Î ¡≈Í‰Δ «È‹Δ √Ø⁄, √Ω ∫ ’ ¡Â∂ ÂÏΔ¡Â ¿∞È∑ª ”Â∂ º‹ ’∂ Ì≈Δ ‘∂Õ «√¡≈√ ¡Â∂ ¡Òß Ï ÛÁ≈Δ «Ú⁄ Ïπ«È¡≈ÁΔ Î’ «¬‘Ø ‘À «’ ⁄∂‘≈ Òº÷ «ÁÒ’Ù ‘ØÚ∂, Óπ÷Ω‡≈ ¿∞‚≈ ‘Δ √≥‹ΔÁ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ ’Δ ¿∞È∑ª ÁΔ ¤Â¤≈«¬¡≈ «Ú⁄ ÍÒ‰ Ú≈Ò∂ «‹Ú∂ ∫ «’ Ì«¬≥Á «√≥ÿ ⁄≈«‘Ò ÚΔ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Óπº÷ Ó≥ÂΔ ‘Δ √ÓfiÁ∂ √È Õ ‹∂ Î‹ ’Ø «ÁºÒΔ ÏÀ«·¡ª ⁄∂Â∂ ¡≈«¬¡≈ «’ ’ºÍ«Û¡ª È≈Ò ÓÀ«⁄≥◊ ͺ ◊ È‘Δ∫ ‘À ª √’≈Δ ÈΩ ’  Í«‡¡≈Ò∂ ͺ◊ ⁄πº’‰ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ √Δ ¡Â∂ Ó‘≈≈‹≈ √≈«‘Ï ÁΔ Á«¡≈«ÁÒΔ È∂ «¬‘Ø «‹‘∂ ’¬Δ «Í¡≈«Á¡ª ˘ «È‘≈Ò “≈‹ È‘Δ∫ √∂Ú≈ ¡Â∂ È≈‘∂ È≈Ò ¡≈¬Δ √’≈” ÁΔ √∂Ú≈ 鱧 ‘Ø «’È≈ ¿π‚Δ’Δ¬∂Õ Óπæ÷ ’ΔÂ≈ √ΔÕ ÷À Ó≈ÒÚ∂ ”⁄ ÏΔ ÓßÂΔ √≈«‘Ï ¡√Δ∫ Êæ’∂ ‡πæ‡∂ ÒØ’ ¬∂ÈΔ ‹±¡ ‡Δ ’≈‡È È≈Ò Ó≈ÒÚ∂ ˘ ¡≈«Ê’ Ó≥ Á ‘≈ÒΔ ÂØ ∫ ÚΔ È‘Δ∫ æ÷Á∂ «’ ’Ø¬Δ Úæ‚≈ √πÍÈ≈ Ú∂÷Δ¬∂Õ ’º«„¡≈ ª ¿∞Ë «ÏÒ‚ Á∂ √≈鱧 Íß‹ Â≈≈ ‘Ø‡Ò Ï‰≈¿π‰∂ ÈÙΔÏ È‘Δ∫Õ ‘ºÊØ∫ ¿∞È∑ª ˘ ÷»»≥fi∂ ÚΔ Ò≈‘ ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ «Ó‘È È≈Ò ÷Û∑∂ ’ΔÂ∂ Ó’≈Ȫ «ÁºÂ≈Õ ‹∂ «’Â∂ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ «Ú⁄ «Ï‹ÒΔ ‘Δ ¿π‚Δ’ √’Á∂ ‘ªÕ √≈鱧 «ÚÁ∂Ùª √Ø ⁄ ˘ √‘Δ √Ò≈‘ È≈Ò ÍÚ≈È ⁄ÛÈ «Á≥ Á ∂ ª «Ú⁄ «¬Ò≈‹ Á≈ √πÍÈ≈ ÚΔ È‘Δ∫, ¡√Δ∫ «¬Ê∂ ‘Δ ’ª◊√ ¡º‹ ÚΔ ≈‹ ’ ’≈ÏÒ ‚≈’‡ª ¡Â∂ √πæ÷ √π«ÚË≈ ÒØ⁄Á∂ ‘ªÕ ‘Δ ‘∞≥ÁΔÕ «Î ¡≈¬Δ ÓΩ‹»Á≈ ¡’≈ÒΔ √’≈Õ Í«‘Ò∂ ’∞fi ¿∞Á∫Ø ÚΔ ÷»Ï ⁄º«Ò¡≈Õ ‘ ÍØÒΔ‡Δ’Ò ‘ÓÁÁΔ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ Ó‘ΔÈ∂ ª ¡ıÏ≈ª ÁΔ¡ª Â√ÚΔª √À’‡Δ ¡Â∂ √Ò≈‘’≈ ’Ø¬Δ È≈ ’ÍÂ≈È √≈«‘Ï ÁΔ Â∂ ˜ Δ È≈Ò «Ú⁄ «’Í≈Ȫ ¡Â∂ «√ØÍ∂ ‘Δ Ì∂∫‡ ’Ø¬Δ ‹Ú≈¬Δ Ì≈¬Δ ‘Δ √ΔÕ Í «¬¿∞∫ «ÂÒ’ÁΔ Ó’Ï»ÒΔ¡Â Á≈ Ôº’≈ ÚΔ ‘∞≥Á∂ Ú∂÷∂Õ ‘Ø «’√∂ ’≥Ó Á≈ «’√∂ ˘ ‘Δ ‘∞≥Á≈ ‘À È≈? ÷À Óπ’Â√ ˘ ¿∞È∑ª ‘ºÊ √ΔÕ «¬‘ ·Δ’ ‘À «’ ¡Ó«≥Á ’Ø¬Δ ÍÂ≈ È‘Δ∫Õ ¡≈‡≈ Á≈Ò √’ΔÓ È∂ Â‹Δ‘ «ÁºÂΔ ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ ’≈ÏÒ “ÌØ◊≈ «Ú¡≈‘ª” Ú≈Ò∂ «√¡≈√ÂÁ≈È Ï≈∂ ‘≈Ò∂ ÚΔ ÒØ’ ‘È∑∂∂ «Ú⁄ ‘È ÍzÙ«√È’ ¡«Ë’≈Δ Óπ’Â√ «Ú⁄ ’Á∂ ÚΔ È‘Δ∫ ‘∂ Í ¿∞È∑ª Â≈¬Δ∫ «’ ◊¬Δ «’ºË ˘ Â∂ Ï«‰¡≈ ’ΔÕ ‹∂ ⁄π‰ ⁄π‰ ’∂ ÿºÒ∂Õ ¡ÁÒ≈ ÏÁÒΔ Á∂ ’Ø¬Δ ’Àϫȇ À∫’ Á≈ Ó≥ÂΔ ÚΔ ¤∂ÂΔ Î‹ ’Ø √. √π÷ÏΔ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ÁΩ «Ú⁄ ¡÷Δ Í»Δ Â∑ª ÒΔ‘Ø ‘º‡ «’«Â¡ª È≈Ò Í‘∞≥⁄ √’∂ «¬‘ ◊ºÒ ¡≈Í‰Δ ’Ø«ÙÙ È≈Ò Í≥‹≈Ï «Ú⁄

- ÏÏ» ÂΔ «¬’ ¿∞ÓΔÁ Ï≥ȉ≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È Ô»Ú≈ ÍΔÛ∑Δ Ò¬Δ Âª ¡º‹ ÚΔ ¿∞‘ ’Ø«ÙÙ «’Â∂ ‹≈«‘ «’¿∞∫ È‘Δ∫? ‹∂ √≈‚∂ ’ØÒ ’≈ÏÒ Ó≥ÂΔ ÚΔ ‘È Âª ¿∞È∑ª Á∂ ‘ºÊ Ï≥È∑∂ «’¿∞∫ È∂? ¡≈÷ ¡√Δ∫ «’È∂ √≥Â≈Í ‘Ø ‘≥„≈¿∞‰∂ ‘È, «È ÁΔ Ó≈Ø Ó≈ «Ú⁄Õ “≈‹ È‘Δ∫ √∂Ú≈ ¡Â∂ È≈‘∂ È≈Ò ¡≈¬Δ √’≈” ÁΔ √∂Ú≈ ˘ ‘Ø «’È≈ ¿∞‚Δ’Δ¬∂Õ Óπº÷ Ó≥ÂΔ √≈«‘Ï ¡√Δ∫ ʺ’∂ ‡∞º‡∂ ÒØ’ ¬∂ÈΔ ‹»¡ ÚΔ È‘Δ∫ º÷Á∂ «’ ’Ø¬Δ Úº‚≈ √πÍÈ≈ Ú∂÷Δ¬∂Õ √≈˘ Í≥ ‹ Â≈≈ ‘Ø ‡ Ò Ï‰≈¿∞‰∂ ÈÙΔÏ È‘Δ∫Õ ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ «Ó‘È È≈Ò ÷Û∑∂ ’ΔÂ∂ Ó’≈Ȫ «Ú⁄ «Ï‹ÒΔ ‘Δ ¿∞‚Δ’ √’Á∂ ‘ªÕ √≈˘ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ «¬Ò≈‹ Á≈ √πÍÈ≈ ÚΔ È‘Δ∫, ¡√Δ∫ «¬Ê∂ ‘Δ ’≈ÏÒ ‚≈’‡ª ¡Â∂ √π º ÷ √π « ÚË≈ ÒØ ⁄ Á∂ ‘ªÕ ‹∂ ‚≈’‡ Í«‘Òª «√Î≈ÙΔ, «Î «‚√ÍÀ√Δ¡ª ÂØ∫ ◊À ‘≈˜, «Î «’ºÊ∂ ‹≈¬Δ¬∂Õ ¡√Δ∫ ÓπȇÀØ ”Â∂ ’ÁØ∫ ⁄Û Ú∂÷‰≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ ÍÀÒΔ¡ª ”⁄ ÷Û∑∂ ‡À’‡ª ”⁄ ‚Δ‹Ò Í‘∞≥⁄ ÂØ∫ Ï≈‘ È≈ ‘ØÚ∂ Ï‘∞ ‘ÀÕ √≈‚Δ¡ª ‚ΔÓ Ïº√ª Í≥‹≈Ï ÁΔ¡ª √Û’ª ”Â∂ È‘Δ∫ ⁄ºÒÁΔ¡ªÕ Í √≈‚Δ ’‰’ ª Ú∂Ò∂ «√ Ó≥‚Δ¡ª ÂØ∫ Â∞∂Õ Ó≈‰ÔØ◊ Óπº÷ Ó≥ÂΔ √≈«‘Ï Í≥‹≈Ï Ò¬Δ Â∞‘≈‚≈ «‹‘Û≈ ÚΔ √πÍÈ≈ ‘À, ¿∞‘Á∂ «Ú⁄ √≈‚∂ ¤Ø ‡ ∂ ¤Ø ‡ ∂ √π Í È∂ ÚΔ Ù≈ÓÒ ’ ÒÚØÕ


WEEKLY PUNJAB NEWS 06

28 May- 3 June 2010

«È¡≈≈ ‹ΔÚÈ-«ÚÒº÷‰ Ù‘≈ÁÂ

√≥ «◊¡≈ÈΔ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ÷≈Ò√≈ «Ì≥‚ªÚ≈Ò≈ «Ú√ÓÁΔ ¡º÷ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Á∂ ≈‘ ÚºÒ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÓÁ ¡◊≥ Ó Û∂ ¡Ó Ù‘ΔÁ √≥ «◊¡≈ÈΔ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ÷≈Ò√≈ «Ì≥‚ªÚ≈«Ò¡ª ˘ ’∂ÚÒ «¬«Â‘≈√’ ȘΔ¬∂ ÂØ∫ ‘Δ È‘Δ∫ Ú∂«÷¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ ¿∞‘Ȫ ˘ Ú∂÷‰ Ò¬Δ «Ú√Ó≈ÁΔ ¡º÷ ÁΔ ÚΔ ˜»   ‘À Õ «Ú√Ó≈ÁΔ ¡º ÷ ¡Â∂ «¬«Â‘≈√’ ¡º÷ «Ú⁄ Ï‘∞ Î’ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Ï‘∞ ں‚≈ ¡Â∂ Ï‘∞ ‚±≥ÿ≈ ÚΔÕ «¬«Â‘≈√ √≈‚Δ »‘ Á≈ √≈ÊΔ È‘Δ∫Õ Ï‘∞ÂΔ Ú≈ «¬«Â‘≈√ «‘≥Á«Ú‘»‰∂ ºʪ ÁΔ ‘Δ Í»‹≈ ’Á≈ ‘ÀÕ Ïπ º Ë Δ-Ó≥ ‚ Ò ÁΔ ’À Á Ì∞ ◊  ‘Δ «¬«Â‘≈√’ ¡º÷ ’Δ ‹≈‰∂ «’ Ï≥ÁÏ≥ Á ’‡Ú≈ √’‰ Á∂ ≈˜ «’√ ◊∞≥ÓÈ≈Ó Á∂Ù «Ú⁄Ø∫ ÍÂ≈ Òº◊Á∂ ‘ÈÕ «¬È√≈ÈΔ ¡’Ò ‹ΔÚÈ Á∂ ¡ʪ ÁΔ ¿∞ÍÒΔ Â«‘ º’ ‘Δ Í‘∞≥⁄ √’ÁΔ ‘À , Í «Ú√Ó≈ÁΔ ¡º ÷ ¡≈ÂÓ’ Ó≥‚Ò Á∂ Ú≈√Δ¡ª Á≈ √‘Δ Ê‘∞-ÍÂ≈ Áº√ÁΔ ‘ÀÕ «¬ºÊ∂ ª «¬‘Ø ‘Δ ’«‘‰≈ ωÁ≈ ‘À- «Ï√Ó «Ï√Ó «Ï√Ó ‘Δ Ì¬Δ ‘À , Ò≈Ò ◊∞ Ò ≈ ≥◊≈À® ’‘∞ È≈È’ √≥ÂÈ √π ¡≈¬Δ ‘À, «‹¿∞ ⁄≈÷ ◊∞≥◊≈ Óπ√’≈À® «’√∂ ¡«‹‘Δ ‘√ÂΔ Ï≈∂ , «‹√ È∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ ¡«Óº‡ ÍÀÛª ¤º‚Δ¡ª ‘؉, «‹√ È∂ ’ΩÓ ÁΔ ‘∂’ Í ˘ »‘ º’ fi≥‹ØÛ ’∂ º÷ «ÁºÂ≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ‹Ø ¡≈Í‰Δ ’ΩÓ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘ØȪ ÒØ’ª Ò¬Δ ÚΔ ◊≥ÌΔ ¡«Ë¡ÀÈ Á≈ ’∂∫Á ω ‹≈¬∂, ¿∞√ Á≈ ‹ΔÚÈ «Ò÷‰≈ ’Ø¬Δ √Ω÷Δ «‹‘Δ ◊ºÒ È‘Δ∫ ‘ÀÕ «¬‘Ø «‹‘Δ ‘Δ Ó‘≈È Â∂ ‘ÓÈ «Í¡≈Δ ‘√ÂΔ √Δ- √≥ «◊¡≈ÈΔ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ı≈Ò√≈ «Ì≥‚ªÚ≈Ò∂Õ Ï‘∞ «⁄ «Íº¤Ø∫ «√º÷ ’ΩÓ ˘ «’√∂ ÁΔÁ≈Ú Á∂ ÁÙÈ È√ΔÏ ‘ج∂ √ÈÕ „∂ «⁄ «Íº¤Ø∫ «¬’ ¿∞μ÷ÛΔ ’ΩÓ È∂ »‘≈ÈΔ √≈Á◊Δ «Ú⁄ ≥◊Δ ‘Ø¬Δ √ÍÙ‡Â≈ ¡Â∂ «ÁzÛ∑Â≈ Á∂ ≥◊ª ˘ √≈’≈ »Í «Ú⁄ «¬«Â‘≈√ Á∂ «Ú‘Û∂ «Ú⁄ ¿∞Â«Á¡ª Á∂«÷¡≈ √ΔÕ ı≈Ò√≈ Í≥Ê Á∂ ¡ÚÂ⁄∂ÂÈ ÓÈ «Ú⁄ √πºÂΔ¡ª Δfiª ˘ «¬√ ◊∞» «Í¡≈∂, ◊∞» √Ú≈∂ «√≥ÿ È∂ ’∞fi «¬√ Â∑ª ‹◊≈«¬¡≈ «’ ¿∞√ ÂØ∫ «Íº¤Ø∫ Ì≈Ú∂∫ √≈Δ ’ΩÓ √ÓΔ ÂΩ Â∂ √Ω∫ÁΔ ‘ØÚ∂◊Δ Í ÓÈ ’’∂ ‹≈◊ÁΔ ‘À, ÓÈ ’’∂ √π⁄∂Â, √≈ÚË≈È ¡Â∂ «¬’≈◊ «⁄ºÂ ‘ÀÕ ËÓ Ô∞ºË Á∂ Ù∞» ‘؉ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡≈Í‰Δ Ù‘≈Á º’ Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ Á≈ «¬‘ È≈ÁΔ ÍπºÂ ¡≈͉∂ «¬«Â‘≈√’ Â∂ Ò≈√≈ÈΔ ’≈È≈«Ó¡ª ≈‘Δ∫ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê «Ú⁄ ÷πÙΔ ¡Â∂ ¡≈ÈßÁ Á≈ ‘≥fi» Ú‘≈¿∞ ∫ Á≈ «‘≈ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ Ù‘≈Á «Íº¤Ø∫ «¬‘Ø ‘≥fi» ÁÁ ¡Â∂ «Ú¤ØÛ∂ ÁΔ «¬’ Ô≈Á ω ’∂ «‘ ◊¬∂Õ«‹‘Û∂ «ÚÁÚ≈È ÏπºËΔ-Ó≥‚Ò ÁΔ ’À Á «Ú⁄Ø ∫ «È’Ò ’∂ √π º ⁄ ∂ ÚÒÚ«Ò¡ª Á∂ Á∂Ù «Ú⁄ Úº√Á∂ ‘È, ¿∞‘Ȫ Á∂ ⁄∂«Â¡ª «Ú⁄ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ «‹¿∞∫ Á∂ «Â¿∞∫ ’≈«¬Ó ‘È ¡Â∂ ¡‹∂ ÚΔ ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª ÈΔ∫Áª ¿∞Â∂ Ì≈» «‘≥Á∂ ‘ÈÕ

Ù≈È-¬∂ - ı∞ Á ≈ √Δ √≥  ‹ÒÀÒ «√≥ÿ ¿∞‘Ȫ ‘Δ «ÁȪ ÁΔ¡ª ◊ºÒª ‘È, ‹ÁØ∫ «¬’ ¡ıÏ≈ È∂ «¬√ «ÈÓÒ Ïπ º Ë , ¿∞ μ ‹Ò ÁΔÁ≈, Ó‘ªÏÒΔ ÔØ Ë ∂ ÁΔ Ù÷√Δ¡Â Á≈ «˜’ ’«Á¡ª Í«‘Ò∂ Í≥È∂ ”Â∂ «¬‘ √π÷Δ «ÁºÂΔ, ó‘Ó Â∞Ó‘∂∫ ı∞Á≈ È‘Δ∫ ’«‘Â∂, Ó◊ Ù≈È-¬∂-ı∞Á≈ Â∞Ó ‘ØÕ” «¬‘ √ºÂª √º⁄Óπ⁄ «¬’ ’ΩÓ Á∂ «ÁÒ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ √È ¡Â∂ «ÁÒª ˘ ‘Δ Âª Ò∞º‡‰ ¡≈«¬¡≈ √Δ ◊∞» Á≈ «¬‘ ¡«Â «Í¡≈≈, ¡«Â «È¡≈≈, «√≥ÿ √Á≈Õ «¬’ ‘Ø ◊ºÒ ¿∞‘Ȫ ‘Δ

«ÁȪ ÁΔ ‘À ‹Ø √º‹Δ √Ú∂ Úª◊ ¡‹∂ ÚΔ √≈‚Δ Ô≈Á «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ «¬’ «ÚÁ∂ÙΔ ÍºÂ’≈ ˘ ‹ÁØ∫ «¬‘ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ «’ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ¡Â∂ √≥ ‘⁄≥Á «√≥ÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò «Ú⁄ Ïπ«È¡≈ÁΔ ÂΩ ”Â∂ ’Δ Î’ ‘À ª ¿∞ √ ¡≈˜≈Á «ı¡≈Òª Á∂ ͺÂ’≈ È∂ «ÁÓ≈◊ ¿∞Â∂ «ÏȪ ’Ø¬Δ ÏØfi Í≈«¬¡ª ÷πÁ ‘Δ √Ú≈Ò ’ΔÂ≈Î’? Î’ Íπ¤ º Á∂ ‘Ø? Â∂ «Î ¡≈Í ‘Δ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈- √≥ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò ⁄Δ˜ª ¡Â∂ ÿ‡È≈Úª ˘ ó‹≈‰Á∂ ” ‘È ‹Á«’ √≥  ‹ÈÀ Ò «√≥ÿ óÓ«‘√»√” ’Á∂ ‘ÈÕ √«‘‹ √π Ì ≈¡ ’ΔÂΔ «¬√ «‡º Í ‰Δ ¡≥ Á  ¿∞ √ ÁΩ  ÁΔ ËÛ’ÁΔ «˜≥Á◊Δ Á≈ «¬’ ‚± ≥ ÿ ≈ ≈˜ Ò∞«’¡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ «‡ºÍ‰Δ «¬«Â‘≈√ Á∂ √º⁄ ÁΔ «¬’ Óπ’≥ÓÒ ◊Ú≈‘ √ΔÕ ‹ÁØ∫ «¬’ Á≈√Â≈È Â∞ ‘Δ Í¬Δ ‘À ª ‹Δ¡ ’ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ó‹≈ȉ” ¡Â∂ ó Ó«‘√» √ ” ’È Á∂ ¡ʪ ˘ ‘Ø  √ÍÙ‡ ¡Â∂ √Ò ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ «¬‘Ȫ ÙÏÁª ÁΔ ◊«‘≈¬Δ «Ú⁄ ÚΔ ¿∞  «¡≈ ‹≈Ú∂ Õ ¡√Δ∫ Ø ˜ ‘Δ ≈‹ÈΔ«Â’ «ÁzÙ ”Â∂ ¡≈͉∂ «‘Ïª ˘ Á∂÷Á∂ ‘ªÕ ÌÒ≈ «¬‘ «‘Ï «√º÷ª È≈Ò √Ï≥Ë Óπº«Á¡ª Ï≈∂ ’Δ È‘Δ∫ ‹≈‰Á∂? √Ì ’∞fi ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ Í «Î ÷≈Ò√≈ ‹Δ ◊ºÒ «’√∂ ‰ͺ‰ «’¿∞∫ È‘Δ∫ Òº◊ÁΔ? ¡√Δ∫ √≈≈ «ÁÈ ’Ø‘Ò» Á∂ ÏÀÒ Úª◊ ⁄ºÒ ’∂ Ù≈Ó ˘ Ú≈-Ú≈ ¿∞Ê∂ ‘Δ «’¿∞∫ ¡≈‰ ÷ÒØ∫Á∂ ‘ª? √≈Î ˜≈«‘ ‘À «’ «¬Èª «‘Ïª «Ú⁄ óÓ«‘√»√” ’È ÁΔ Â≈’ ÷ÂÓ ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ «¬‘ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‘Δ √È, «‹‘Ȫ È∂ óÓ«‘√»√” ’È Ú≈Ò∂ ÌΩ«¡ª ˘ Òº«Ì¡≈, ‹Ê∂Ï≥Á ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ ˘ ¿∞ ‘ Ȫ ÁΔ Ó‘≈È Â≈’ Á≈ ¡«‘√≈√ ’Ú≈¿∞∫«Á¡ª ¬∂ÙΔ¡≈ Á∂ «÷º  ∂ «Ú⁄ Ó‘ª-Ù’ÂΔ ‘Ø ‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’È Ú≈«Ò¡ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈ ÷Û∑≈ ’ΔÂ≈Õ

È≈ «’ ¿∞√ ȘΔ¬∂ ÂØ∫ ‹Ø ¬Δ÷≈, ÈÎ ¡Â∂ ÙΔ’∂ Ï ≈‹Δ È≈Ò ≥«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ «‹√ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘À √Ó∂∫ Á∂ ‘≈’Óª ÁΔ ‘∂’ Ú≥ È ◊ΔÕ «¬√ «Ú⁄ ¿∞ ‘ «√¡≈√ÂÁ≈È ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘È, ‹Ø

¡Â∂ ⁄Òß Â «√¡≈√ È≈ÒØ ∫ Ïπ«È¡≈ÁΔ »Í «Ú⁄ «ÏÒ’∞Ò Úº÷∂ √È ¡Â∂ ’¬Δ ‘≈Òª «Ú⁄ ¿∞Ò‡ ÚΔÕ «¬√ √Ï≥Ë «Ú⁄ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ ÿ ‹Δ Á∂ «Ú¡≈«÷¡≈È ¡Â∂ ÓπÒ≈’≈ª ˘ Ï‘∞ ‘Δ ÏΔ’Δ ¡Â∂

√≈‚∂ ¡≥Á ó√≈‚∂ ¡≈͉∂” ω ’∂ Úº√Á∂ ‘∂ ‘È, Úº√ ÚΔ ‘∂ ‘È, Í √«‘‹∂-√«‘‹∂ √≈˘ ‘Δ ‘ÛºÍ ’Á∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ȘΔ¬∂ «Ú⁄ ÏπºËΔ‹ΔÚΔ¡ª ÁΔ¡ª Ú≥È-√πÚ≥ÈΔ¡ª «’√Óª ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘È, «‹‘Ȫ ˘ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ÷≈Ò√≈ Á∂ ÚÂ≈∂ ÂØ∫ «¬’ ¡⁄∂ ÌÀ¡ ‘ √Ó∂∫ Òº◊≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡ıÏ≈ª, ‡Δ. ÚΔ. ⁄ÀÈÒ, ÓÀ◊˜ΔÈ ¡Â∂ Íz⁄≈ Á∂ ‘Ø √≈ËÈ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ˘ ÷ÒÈ≈«¬’ «√ºË ’È Ò¬Δ ‘ √Ó∂∫ «Â¡≈ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ √º ⁄ ª «¬‘ ‘À «’ ¿∞ ‘ Ȫ ÁΔ Ù‘≈Á ÂØ∫ «Íº¤Ø∫ ÁØ Á‘≈’∂ ÏΔ ‹≈‰ Ó◊Ø∫ ÚΔ «¬’ ¡«‹‘≈ Ó≈‘ΩÒ Ï‰È È‘Δ∫ «ÁºÂ≈ ‹≈ «‘≈, «‹ºÊ∂ ⁄≈-⁄πÎ∂∂ ͺ√Δ Ëπ≥Á «Ú⁄Ø∫ «È’Ò ’∂ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ Á∂ ÁΔÁ≈ ’ΔÂ∂ ‹≈ √’‰Õ «¬√∂ Ò¬Δ √«Ì¡≈⁄≈ª Á∂ ¿∞Â≈¡-⁄Û∑≈Úª ˘ ÏΔ’Δ È≈Ò Ú∂÷‰ Ú≈Ò∂ Ó‘≈È «¬«Â‘≈√’≈ ¡≈ÈÒ‚ ‹∂. ‡≈«¬ÈÏΔ Á≈ ‹ΔÚÈ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ «ÚÒΔ¡Ó ¡À⁄. ÓÀ’ÈÒ «’Ú∂∫ «Ò«÷¡≈ ‹≈Ú∂ √≥ È∂ Ó‘≈È ÒØ’ª Á≈ ‹ΔÚÈ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ «Ò÷≈Δ¡ª ˘ √Ò≈‘ «ÁºÂΔ √Δ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ Á≈ ‹ΔÚÈ ? «’ «¬’ ÏÒÚ≈È ¡Â∂ √«‹≥ Á √≥  ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ Á≈ ’ÒÍÈ≈ È≈Ò ‘Δ Â∞√Δ∫ ¿∞√ ÓÈ∞º÷ ‹ΔÚÈ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ «ÚÁÚ≈È ‹∂’ ÁΔ »‘ º’ Í‘∞≥⁄ √’Á∂ ‘Ø, «‹√ Á≈ ºʪ ÁΔ «Ú¡≈«÷¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ Â∞√Δ∫ ‹ΔÚÈ «Ò÷‰ ‹≈ ‘∂ ‘ØÕ «Íº¤∂ Ò∞’∂ ‚±≥ÿ∂ ¡ʪ ˘ ºʪ ÁΔ ı≈Ò√≈ Í≥Ê ÁΔ ◊»Û∑Δ ¤ª »‘ È≈Ò ‹ØÛ ’∂ ’Á∂ ‘È, ‹∂’ ¿∞‘ Â’ ˘ «ÚÚ∂’ ‹˜«Ï¡ª Á∂ √Δ ¿∞√ ¿∞Â∂ √≥  ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ ‹Δ ‘≈‰Δ ω≈ ’∂ ⁄ºÒÁ∂ ‘È ¡Â∂ √Ó∂∫ Â∂ √Ê≈È «Ú⁄ «‘≥Á∂ ‘ج∂ √Ó∂∫ ¡Â∂ ÷≈Ò√≈ Ï≈∂ «¬’ ‘Ø ‘’Δ’Â ˘ √Ê≈È ÂØ∫ ¿∞Í ¿∞μ·‰ Á≈ ‘Ω√Ò≈ Ș¡≥ Á ≈˜ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ’Á∂ ‘È Âª ¿∞‘ «ÈÙ⁄∂ ‘Δ √≥ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ Ïπ«È¡≈ÁΔ ÂΩ ”Â∂ ¿∞‘ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ÁΔ »‘ Á∂ ’ΔÏ ⁄Ò∂ √È, «¬’ ¡«‹‘∂ √≥ «‹‘Ȫ ¿∞Â∂ ‹≈‰◊∂ Õ √≥  ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ ÁΔ Á√ ◊∞» √≈«‘Ï≈È, √zΔ ◊∞» ◊z≥Ê Ù÷√Δ¡Â Á∂ Ëπ ¡≥Á «¬’ ‚±≥ÿΔ √≈«‘Ï ‹Δ ¡Â∂ ÷≈Ò√≈ Í≥ Ê Á∂ fi≈ «’Ú∂∫ Í≈¬Δ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ¿∞√ «Í¡≈ ÁΔ ◊»Û∑Δ √≥ÿ‰Δ ¤ª √ΔÕ «¬√ ¡≥ Á Ø ∫ Ò∞ ’ Δ¡ª ó¡√Ò ‹ÈÀ Ò Ò¬Δ «√º÷ ’ΩÓ Á∂ «¬‘ «Â≥È∂ √º⁄ «√≥ÿ” ÁΔ¡ª Íª ˘ «’Ú∂∫ ΩÙÈ ÙÏÁ- ◊∞» Á∂ √»÷Ó »Í «Ú⁄ √≥ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂, «¬‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Ú⁄ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ Ò¬Δ ‘ √Ó∂∫ ˙‡«¬’ √πÂ≥Â ¡Â∂ «ÁÒ⁄√Í Ó˜Ó»È ¡≈√≈ √ÈÕ Á» ‹ ∂ ÙÏÁª «Ú⁄ ‘À ¡Â∂ √º⁄ ª «¬‘ ‘À «’ «¬√ ÁΔ «√¡≈√ Á≈ ¿∞‘Ø »Í ¿∞‘Ȫ È∂ ÒØÛ ÚΔ ¡º‹ √Ì ÂØ∫ ÚºË ‘ÀÕ Í ¡√Δ∫ ¿∞ Ì ≈«¡≈, ¿∞ ÿ ≈«Û¡≈ Â∂ «¬ºÊ∂ «√Î ¿∞‘Ȫ Á∂ ‹ΔÚÈ Á∂ ’∞fi «È÷≈«¡≈, ‹Ø ◊∞» √≈«‘Ï≈È ¡Â∂ ¡«‘Ó Íº÷ª ˘ ‘Δ ΩÙÈ ’ª◊∂Õ ¿∞ ‘ Ȫ ÂØ ∫ «Íº ¤ Ø ∫ ÷≈Ò√≈ Í≥ Ê È∂ √≈‚Δ ÂÓ≥È≈ ‘À «’ √≥ª ÁΔ Ù‘≈Á «¬«Â‘≈√ Á∂ Úº÷∂-Úº÷∂ ÍÛ≈Úª «Íº¤Ø∫ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ¡Â∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª «Ú⁄ ¿∞Â≈«¡≈ √ΔÕ «¬√ Ò¬Δ √≥ ÁΔ ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ ÈÚΔ∫ ÍΔÛ∑Δ ¡≈͉∂ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ÁΔ «√¡≈√ Á∂ «¬√ È≈«¬’ ˘ ÈÚ∂∫ ȘΔ¬∂ ÂØ∫ Ú∂÷∂, √≥’ÒÍ ¡’≈ÒΔ «√¡≈√ ‹ª √ÓΔ

◊≥ Ì ΔÂ≈ È≈Ò Ú∂ ÷ ‰ ÁΔ ÒØ Û ÍÚ∂◊ΔÕ ËÓ ¡Â∂ «√¡≈√ Á≈ ¿∞μ⁄≈-√πº⁄≈ √πÓ∂Ò, ‹Ø ¿∞‘Ȫ È∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ ¿∞  ≈«¡≈ Â∂ «È÷≈«¡≈, ÿº‡Ø-ÿº‡ ÚΔ‘ÚΔ∫ √ÁΔ «Ú⁄ ¿∞√ ÁΔ «Ó√≈Ò È‘Δ∫ «ÓÒ √’ÁΔÕ «¬√ «ÁÙ≈ «Ú⁄ «ÚÁÚ≈Ȫ ¡≥Á «ÚÚ∂’ «Ú⁄≈ª Á≈ ¡≈Á≈ÈÍzÁ≈È ’È Ò¬Δ «¬’ √≈Ê’ ¡Â∂ √π ÷ ≈Úª Ó≈‘Ω Ò «√‹‰ ÁΔ ¡º ‹ Ï‘∞ ÒØÛ ‘ÀÕ

«È≈Ò≈ Â∂ «È¡≈≈ Ï⁄ÍÈ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ Á≈ Ï⁄ÍÈ ‘ØȪ ÒØ’ª È≈ÒØ∫ Úº÷≈ ÚΔ √Δ, «ÚÙ∂Ù ÚΔ ¡Â∂ «È≈Ò≈ ÚΔ √ΔÕ Ï‘∞ ÿº‡ «ÚÁÚ≈Ȫ È∂ «¬√ ÔØË∂ Á∂ Ï⁄ÍÈ ÚºÒ «¬’ ‚±≥ÿΔ, Ï‘∞ͺ÷Δ ¡Â∂ ÷Ø‹ ÌÍ» fi≈ Ó≈È Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ √º⁄ ª «¬‘ ‘À «’ Ï‘∞ ÒØ’ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ˘ «¬Ú∂∫ ‹≈‰Á∂ ‘È, «‹Ú∂∫ ¿∞‘Ȫ È∂ ËÓ Ô∞ºË ÓØ⁄∂ Á∂ √Î ÁΩ≈È ¿∞‘Ȫ ˘ «Ú⁄«Á¡ª Ú∂«÷¡≈Õ Í Ù≈«¬Á «’√∂ È∂ ÚΔ «¬‘ ‹≈ȉ ÁΔ ÷∂⁄Ò È‘Δ∫ ’ΔÂΔ «’ «¬√ «¬È√≈È «Ú⁄ «¬≈Á∂ ÁΔ «ÁzÛ∑Â≈, Í∂⁄-Á-Í∂⁄ ‡∂„∂-Ó∂„∂ ≈‘ª ¿∞Â∂ «ÈÌ¿∞ ¡Â∂ «ÈÚÀ ‘Ø ’∂ ⁄ºÒ‰ Á≈ ÙΩ∫’, √ÓºÊ≈ ¡Â∂ ‘Ω√Ò∂ ¡≈÷ ¡≈¬∂ «’ºÊØ∫? ¡≈«Á ÂØ∫ ¡≥ º’ «ÈÌ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «¬√ ºÂÛ∂ ⁄ØÒ∂ Ú≈Ò∂ ◊∞«√º÷ ÁΔ¡ª ‹Û∑ª «’ºÊ∂ √È «’ «¬√ Ïz«‘Ó≥‚ Á≈ ’≥ ÚΔ ¿∞√ Á≈ ‘Ó√Î ω «◊¡≈ √ΔÕ «Í¡≈∂ ÷≈Ò√≈ ‹Δ, «¬‘ √Δ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ Á≈ Ï⁄ÍÈ, ‹Ø Ø‚∂ «Í≥‚ ÁΔ¡ª ◊ÒΔ¡ª «Ú⁄ ÏΔ«Â¡≈Õ ÓØ◊∂ Á∂ ȘÁΔ’ «¬√ «Í≥‚ ÂØ∫ ÊØÛ∑Δ Á»Δ ”Â∂ ‘Δ ÁØ «¬«Â‘≈√’ È◊ ‘ÈÁΔÈ≈ ’ª◊Û ¡Â∂ Óπ’Â√Õ ÁΔÈ≈ ’ª◊Û «Ú⁄ Á√Ó «ÍÂ≈ È∂ ¡Ω≥◊˜∂Ï ˘ ˜ÎÈ≈Ó≈ «Ò«÷¡≈ √Δ ¡Â∂ Óπ’Â√ «Ú⁄ Ï∂Á≈Ú≈ Á∂ ¡≈¬∂ D@ «√≥ÿª È∂ Ù‘≈Á Á≈ ‹≈Ó ÍΔÂ≈ √ΔÕ «¬≥fi «¬‘Ȫ Í«ÚºÂ Ê≈Úª È≈Ò ‹∞ÛΔ¡ª «¬«Â‘≈√’ Ô≈Áª √≥ª Á∂ ÓÈ Ó≥ Á  «Ú⁄ Ï⁄ÍÈ ÂØ ∫ ‘Δ ¿∞μ’Δ¡ª ◊¬Δ¡ª √ÈÕ

Áπ « È¡≈ÚΔ «¬ÒÓ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ Ó≈ÒÚ∂ Á∂ «¬√ «Í≥‚ Á∂ Íz≈«¬ÓΔ √’»Ò Á≈ «’≈‚ √≈˘

Áº√Á≈ ‘À «’ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ B ‹»È AIDG ˘ «Í≥‚ Ø‚∂ «Ú⁄ ‘Ø « ¬¡≈Õ Á≈÷Ò≈ «‹√‡ «Ú⁄ ¿∞‘Ȫ Á≈ Á≈÷Ò≈ ÈßÏ ABHF «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ◊ºÒ Í»Δ Â∑ª √ÍÙ‡ È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ «’ ¿∞‘Ȫ È∂ Íz≈«¬ÓΔ Í≈√ ’ΔÂΔ √Δ ‹ª È‘Δ∫Õ Í «¬‘ ◊ºÒ «⁄º‡∂ «ÁÈ Úª◊ ΩÙÈ ‘À «’ ¿∞‘ ¿∞ÁØ∫ º’ «˜≥Á◊Δ Á∂ ̪‚∂ÓΔ∫‚∂ √’»Ò «Ú⁄Ø∫ «¬≥È≈ ’∞fi ÍÛ∑ ◊¬∂ √È ¡Â∂ ¿∞√ Ó≥«˜Ò ÚºÒ Â∂˜Δ È≈Ò ÚË ‘∂ √È, «‹ºÊ∂ Áπ«È¡≈ÚΔ «¬ÒÓ ¡≈Í‰Δ ¡«‘ÓΔ¡Â ◊Ú≈ Ï«‘≥Á∂ ‘ÈÕ «’√∂ Ù≈«¬ È∂ «¬‘ ÒΘ Ù≈«¬Á √≥  ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ Ò¬Δ ‘Δ «Ò÷∂ ‘È‘Ó È∂ Ô∂ ‹≈È≈ Ê≈ «’ «¬ÒÓ √∂ ’∞¤ ‹≈È∂∫◊∂, ‹≈È≈ ÂØ Ô∂ ‹≈Ȫ «’ È≈ ‹≈È≈ ’∞ ¤ ÌΔÕ ¿∞ ‘ ¡≈Ó ÒØ’ª «Ú⁄ «‘≥Á∂ ‘ج∂ ÚΔ ‘∞‰ ÒØ’ª ÂØ∫ Úº÷∂ ‘Ø ‘∂ √È ‹ª «¬¿∞∫ ’«‘ ÒÚØ «’ ¿∞‘ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê È≈Ò ÂºÂ »Í «Ú⁄ ‹∞ÛÈ Ò¬Δ ’∞fi «⁄ Ú≈√Â∂ ÒØ’ª ÂØ ∫ ¡Òº ◊ ‘Ø ◊¬∂ Õ «√ÓÈ Á≈ «÷«Û¡≈ Ï≈◊ Ï⁄ÍÈ Â∂ ‹Ú≈ÈΔ Á∂ √Î ÁΩ≈È ¿∞‘Ȫ ÁΔ «˜≥Á◊Δ «Ú⁄ Ú≈ÍΔ¡ª «Â≥È Úº‚Δ¡ª ÿ‡È≈Úª È∂ ¿∞‘Ȫ ˘ «‹√Ó ÂØ∫ »‘ º’ ÏÁÒ ’∂ º÷ «ÁºÂ≈Õ Ó؇∂ ÂΩ ”Â∂ ¡√Δ∫ «¬‘Ȫ ÿ‡È≈Úª ˘ «¬‘ «√Ò∂÷ Á∂ √’Á∂ ‘ªA. «√ÓÈ Á≈ «÷«Û¡≈ Ï≈◊ B. ÷∂ Â Δ Á∂ «’º  ∂ È≈Ò ◊∞Ï≈‰Δ Á∂ ÙÏÁª ÁΔ ◊∞≥‹≈ C. ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò≈Õ «¬‘ «Â≥È∂ ⁄ÓÂ’≈ AF-AG √≈Ò ÁΔ ¿∞Ó º’ ‘Δ Ú≈Í ◊¬∂Õ ¤Ø‡Δ ¿∞Ó «Ú⁄ ‘Δ ¿∞‘Ȫ È∂ ¡≥«Óz ¤’ «Ò¡≈ √ΔÕ Í ’’≈ ¡≥«Óz Á∂ √ØÚ «Ú⁄ ⁄πºÌΔ Ò≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Δ Í≈ ’∂ º÷Á∂ √ÈÕ Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ ÁΔ «¬√ ’ΔÓÂΔ √Ω◊≈ ˘ ¿∞‘ √ªÌ √ªÌ ’∂ º÷Á∂ √È ¡Â∂ «¬’ ÍÒ Ò¬Δ ÚΔ ¿∞‘ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á Á∂ «¬√ ÂØ‘Î∂ ÂØ∫ ‹∞Á≈ È‘Δ∫ √È ‘∞≥Á∂Õ ’≥ÿ∂ ÁØ º÷Á∂ √ÈÕ ‹∂’ «¬’ Ì∞ºÒ∂-⁄πº’∂ «‚º◊ ÍÚ∂ ª Á»‹≈ ÷Δ√∂ «Ú⁄ ‘∞≥Á≈ √ΔÕ √≈Á≈ ÷≈‰≈, √≈Á≈ Í«‘ȉ≈ ¡Â∂ √≈Á≈ ‹ΔÚÈ ¿∞‘Ȫ ˘ ⁄≥◊≈ Òº◊Á≈ √ΔÕ «¬√ «Ú⁄ ◊∞Ï≈‰Δ ÁΔ ÷πÙÏØ Ò ‹≈‰ È≈Ò √≈≈ ’∞fi »‘≈ÈΔ √≈Á◊Δ «Ú⁄ ÍÒ‡ «◊¡≈ √ΔÕ Ù≈«¬Á «¬√ ‘’Δ’Â Á≈ Í«‘Ò≈ Ì∂Á ¿∞‘Ȫ Á∂ Úº‚∂ ÚΔ √. ÚΔ «√≥ÿ ˘ ‘≈√Ò ‘Ø«¬¡≈Õ √≥ª ÂØ∫ «◊¡≈ª √≈Ò Úº‚∂ ’ΔÏ √ºÂ √≈Òª ˘ Íπº‹∂ √. ÚΔ «√≥ÿ ‹Δ ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ «Èº’∂ Ì≈ ÁΔ¡ª Ô≈Áª √ªfiΔ¡ª ’Á∂ √È Âª √Óπ º ⁄ ≈ Ó≈‘Ω Ò ’∞ fi ÍÒª Ò¬Δ ¿∞Á≈√Δ¡ª È≈Ò Ì ‹ªÁ≈ √ΔÕ «¬‘ «¬’ ¡«‹‘≈ ÁΩ √Δ ‹ÁØ∫ «Í≥‚ «Ú⁄ ‘≈‰ Á∂ Óπ≥«‚¡ª È≈Ò ¿∞‘Ȫ ÁΔ ’Ø¬Δ ÷≈√ √ªfi È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞ ‘ Ȫ ÁΔ ¡Ú√Ê≈ ’∞fi «¬√ Â∑ª ÁΔ √Δ- √≈⁄ È≈Óπ Ó∂∂ ÓÈ∞ Ò≈◊≈® ÒØ◊È «√¿∞ Ó∂≈ ·≈·≈ Ï≈◊≈® ¿∞‘ ‘º√Á∂ ÷∂‚Á∂ ˜» √È Í ÌΔÛ «Ú⁄ «‘ ’∂ ÚΔ «¬’ºÒ∂ ‘Δ ‘∞≥Á∂ √È, «‹Ú∂∫ ’Ø¬Δ Úº‚∂ ’≥Ó ÁΔ ’È√Ø¡ ¿∞‘Ȫ ˘ ÚΔ ’Á∂ ’Á∂ ‘∞ ≥ Á ∂ √ΔÕ Í √≥  «◊¡≈ÈΔ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ‹Δ ÷≈Ò√≈ ¡Â∂ √≥ «◊¡≈ÈΔ ’Â≈ «√≥ÿ ‹Δ ÁΔ «ÁºÏ-

«ÁzÙ‡Δ ˘ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’ºÒ∑ Á≈ ¡◊≈¿±∫ ‘Δ ¡È∞Ó≈È √ΔÕ Ï⁄ÍÈ Â∂ ‹Ú≈ÈΔ Á∂ √Î ÁΔ «¬’ ÍzÓ≈«‰’ ◊Ú≈‘Δ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ Á∂ Úº‚∂ Ì≈ √. ÚΔ «√≥ÿ ‹Δ Á∂ Ó»≥‘Ø∫ ¿∞⁄∂ ÙÏÁ √≈˘ √º⁄ Á∂ ÚË∂∂ ȘÁΔ’ ÍzÂΔ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ ¿∞‘Ȫ Á∂ ’«‘‰ ¡È∞√≈ ó«’Â≈Ï ÏÛΔ ¤∂ÂΔ Ô≈Á ’ ÒÀ∫Á∂ √È.. «È‚ «‘≥Á∂ √È, .. È≈ ‘Δ ‚≈¿∞∫Á∂ √È.. Í Ï‘∞Â≈ √Óª ◊≥ÌΔ ‘Δ «‘≥Á∂ √È.. ⁄Ó’ΔÒ∂ Â∂ ÂÛ’-ÏÛ’ Ú≈Ò∂ ’ºÍÛ∂ Í≈¿∞∫Á∂ ÓÀ∫ ’Á∂ È‘Δ∫ Ú∂÷∂.. √Δ ÁΔ Ï‘∞ √≥Ì≈Ò ’Á∂ √È.. ÷π≈’ Ï‘∞ Í⁄≈ ÒÀ∫Á∂ √È.. ¡ºË≈ «’ÒØ «ÿ˙ Â∂ ◊∞Û ÏÀ·∂-ÏÀ·∂ ‘Δ ÷≈ ‹ªÁ∂ √È.. ‚Ω«Ò¡ª «Ú⁄ ⁄»≥‚Δ ÌÈΔ ÓπÙ«’Ò √Δ, Ï≈‰Δ È≈Ò ˙Û’ª Á≈ «Í¡≈ √Δ, «ÁÈ ⁄Û∑Á∂ ˘ Í≥‹ Ï≈‰Δ¡ª Á≈ Í≈· ‘Ø ⁄πº’≈ ‘∞≥Á≈ √Δ, «Î ‹Íπ‹Δ √≈«‘Ï Á∂ Í≈·ª Á≈ «√Ò«√Ò≈ ¡≈≥Ì ‘Ø ‹ªÁ≈ √Δ, ’¬Δ ’¬Δ «ÁÈ ؘ≈È≈ BE Í≈· ‹Íπ‹Δ √≈«‘Ï Á∂ ’ ÒÀ∫Á∂ √È.. ÓÀ ∫ „≈¬Δ √≈Ò Âº ’ «¬‘ «√Ò«√Ò≈ ÷πÁ Ú∂÷Á≈ «‘≈ ‘ª Â∂ «¬‘ √Ì’∞fi AF-AG √≈Òª ÁΔ ¿∞Ó ÂØ∫ Í«‘Òª Í«‘Òª ‘Δ ‘Ø «◊¡≈ √Δ..Õ” ‡’√≈Ò «Ú⁄ ‹≈‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Δ Í≥‹ ◊z≥ÊΔ ¿∞‘Ȫ ˘ ˜∞Ï≈ÈΔ Ô≈Á √Δ.. ‘ Ó‘ΔÈ∂ «¬’ √«‘‹ Í≈· Á≈ ÌØ◊ Í≈¿∞∫Á∂, ¡ºËΔ ¡ºËΔ ≈ ¿∞·Á∂, ’¬Δ ’¬Δ ÿ≥ ‡ ∂ ⁄Ω ∫ ’Û≈ Ó≈ ’∂ Ú≈«‘◊∞» ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ Ì‹È ’Á∂ «‘≥Á∂, ÷∂ÂΔ Á∂ ’≥Ó «Ú⁄ ’Á∂ «Íº¤∂ È‘Δ∫ √È «‘≥Á∂, «¬’ ‘ºÊ ‘Ò Á∂ Óπ≥È∂ ¿∞Â∂, Á»‹∂ ‘ºÊ «Ú⁄ Í≈‰Δ ¡Â∂ Óπ÷ ÂØ∫ ’Á∂ ‹Íπ‹Δ, ’Á∂ √π÷ÓÈΔ ¡Â∂ ’Á∂ ÙÏÁ≈ Á≈ ‹≈Í Ò◊≈Â≈ ‹≈Δ «‘≥Á≈, ¿∞∫fi ‡’√≈Ò «Ú⁄ ‹≈‰ ÂØ∫ «Íº¤Ø∫ √≥ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ‹Δ ‘≈ÛΔ, √≈¿∞‰Δ ¡Â∂ Î√Ò ÁΔ ’‡≈¬Δ Â∂ «Ï‹≈¬Δ Ú∂Ò∂ √≥ª ˘ «Í≥‚ Ì∂‹ «Á¡≈ ’Á∂ √ÈÕ «¬’ºÒ∂ ‘Δ ¡ºË≈ «’ºÒ≈ ÈÓ≈ ’‘Δ È≈Ò ◊∞º‚ ÒÀ∫Á∂, «’ºÒ≈ ’‰’ Á≈ Úº„ ’∂ ¡Ω‘ Ó≈Á∂, ’¬Δ Ú≈ ÷∂ «Ú⁄ ‘Δ ØÛª Ú≈ÒΔ ËÂΔ ¿∞Â∂ ⁄Ω∫’ÛΔ Ó≈ ’∂ √≈Δ-√≈Δ ≈ Ú≈«‘◊∞» ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ Òßÿ≈ «Á≥Á∂, Í Ï‘∞Â≈ ◊∞Í «‘≥Á∂ Â∂ ÿº‡ ‘Δ «’√∂ È≈Ò ÏØÒÁ∂Õ ÓÀ∫ ‹Ø ’∞fi ’«‘ «‘≈ ‘ª, «¬‘ ’Ø¬Δ ÏÈ≈Ú‡Δ ◊ºÒ È‘Δ∫ ’ «‘≈, «¬‘ √Ì ’∞fi ÓÀ∫ ¡º÷Δ∫ Á∂«÷¡≈ ‘ÀÕ AI √≈Ò ÁΔ ¿∞Ó «Ú⁄ ¿∞ ‘ Ȫ Á≈ ¡≈Èß Á ’≈‹ ÏΔÏΔ ÍzΔÂÓ ’Ω √ÍπºÂΔ √. √πº⁄≈ «√≥ÿ «ÏÒ≈√Íπ  Ú≈√Δ È≈Ò ‘Ø « ¬¡≈Õ AIGA «Ú⁄ Í«‘Ò∂ ÍπºÂ √. ¬ΔÙ «√≥ÿ Á≈ ¡Â∂ AIGE «Ú⁄ Á»‹∂ ÍπºÂ √. «¬≥ Á ‹Δ «√≥ ÿ Á≈ ‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈Õ «Í≥‚ «Ú⁄ ÏØÒΔ¡ª, ’ÒΔ¡ª Â∂ ◊Δª ÁΔ ‘∂’ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡ºÒÛ∑ ÈΩ‹Ú≈È ÚΔ (√≥Â) ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ˘ Á»Ø∫ ‘Δ ¡≈¿∞∫«Á¡ª Ú∂÷’∂ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ¡ª ˘ «¬≥fi ’«‘≥Á∂, Ô≈ ⁄πºÍ ’Ø, ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ¡≈¿∞∫Á≈ ‹∂, ’Δ ¡≈÷∂◊≈Õ «√º÷ «¬«Â‘≈√ Á≈ √πÈ«‘Δ ’ª‚ Â∂ «Î «¬’ «ÁÈ ¿∞‘ ’∞fi Ú≈Í «◊¡≈, «‹√ È∂ «√º÷ «¬«Â‘≈√ Á≈ «¬’ √πÈ«‘Δ ’ª‚ ωÈ≈ √ΔÕ √≥ «◊¡≈ÈΔ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ‹Δ ı≈Ò√≈ Á∂ ⁄È «Í≥‚ Ø‚∂ «Ú⁄ ͬ∂Õ ¿∞∫fi √≥◊ª ÁΔ ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ «¬ºÊ∂ «¬‘ Áº√‰≈ ˜»Δ ‘À «’ «¬‘ Ó‘≈È Âͺ√ÚΔ ¡Â∂ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò Á∂ ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ Óπ÷Δ «Í≥‚ Ø‚∂ «Ú⁄ ‘ κ◊‰ Á∂ Ó‘ΔÈ∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ¡Â∂ Í»≈ Ó‘ΔÈ≈ ’Ê≈-’ΔÂÈ Á≈ ÍzÚ≈‘ ⁄ºÒÁ≈Õ «¬‘ ÍzÚ≈‘ B@ √≈Ò ⁄ºÒÁ≈ «‘≈Õ √≥ «◊¡≈ÈΔ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ‹Δ ÁΔ Ï≈Í» ‹Ø«◊≥Á «√≥ÿ È≈Ò ¿∞√ √Ó∂∫ ‹Ø ◊ºÒÏ≈ ‘جΔ, ¿∞‘ ÚΔ «¬√∂ ‘Δ «Í≥‚ (Ï≈’Δ √Î≈ E Â∂”)


WEEKLY PUNJAB NEWS 07

28 May- 3 June 2010

«È¡≈≈ ‹ΔÚÈ«ÚÒº÷‰ Ù‘≈Á (√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ) Óπ÷Δ «Í≥‚ Ø‚∂ «Ú⁄ ‘ κ◊‰ Á∂ Ó‘ΔÈ∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ¡Â∂ Í»≈ Ó‘ΔÈ≈ ’Ê≈-’ΔÂÈ Á≈ ÍzÚ≈‘ ⁄ºÒÁ≈Õ «¬‘ ÍzÚ≈‘ B@ √≈Ò ⁄ºÒÁ≈ «‘≈Õ √≥ «◊¡≈ÈΔ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ‹Δ ÁΔ Ï≈Í» ‹Ø«◊≥Á «√≥ÿ È≈Ò ¿∞√ √Ó∂∫ ‹Ø ◊ºÒÏ≈ ‘جΔ, ¿∞‘ ÚΔ «¬√∂ ‘Δ «Í≥ ‚ «Ú⁄ κ ◊ ‰ Á∂ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ √Ó≈◊Ó ÁΩ≈È ‘جΔ, ‹Ø «¬√ Â∑ª Áº√Δ ‹ªÁΔ ‘À- ó«’≥È∂ Ìfi≥◊Δ ‘È Ì≈¬Δ ‹Ø«◊≥Á «√¡ª?”” óó‹Δ, √ÂÕ”” Î∂ «¬’ √≈˘ Á∂ «Á˙Õ ’∞fi «⁄ Ò¬Δ Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ ÷≈ÓØÙΔ ¤≈ ◊¬Δ Í ¤∂ÂΔ ‘Δ Ï≈Í» ‹Ø«◊≥Á «√≥ÿ ‘∞ª «¬√ ⁄πºÍ ˘ ÂØÛ«Á¡ª «’‘≈ «’ «‹‘Û≈ Ó˜Δ ÒÀ Ò˙Õ ¿∞√ √Ó∂∫ (√≥  ) ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ √Ó∂  Ï≈Í» ‹Ø«◊≥Á «√≥ÿ ‹Δ Á∂ «Â≥È ÍπºÂ √≥ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ÷Û∑∂ √ÈÕ ¿∞‘Ȫ È∂ «¬’ ÌÚΔ∫ Â∂ ‚±≥ÿΔ √Á‹≈◊ «È◊≈‘ «Â≥Ȫ ”Â∂ √πº‡Δ Â∂ «Î «¬‘ «È◊≈‘ «’≥È≈ «⁄ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ”Â∂ ‘Δ «‡’Δ ‘Δ, ‹Ø Ï≈Í» ‹Ø«◊≥Á «√≥ÿ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡∂ ÍπºÂ √ÈÕ Ïº√, «ÁºÏ-«ÁzÙ‡Δ, È∂ ⁄؉ ’ Ò¬Δ √Δ Â∂ «¬≥fi «√º÷ «¬«Â‘≈√ Á≈ «¬’ ¡ÈÓØ Ò ‘Δ≈ ó√≥  ”, ó ‹ÈÀÒ” ¡Â∂ ó«√≥ÿ” Á∂ ◊∞‰ª «Ú⁄ ÍzÏΔÈ ‘؉ Ò¬Δ ¡Â∂ «√º÷ «√˪Â, «√º÷ «¬«Â‘≈√ ¡Â∂ √zΔ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï ‹Δ Ó‘≈≈‹ Á∂ √º⁄ ÁΔ¡ª ◊∞ºfiΔ¡ª Ó˜ª Á≈ Ì∂Á Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘∞‰ «Í≥‚ «Ì≥‚ª, «˜Ò∑≈ «ÎؘÍπ ÚºÒ ‘Ø Â∞«¡≈, ‹Ø ¿∞√ √Ó∂∫ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò Á≈ Óπ º ÷ ¡√Ê≈È √ΔÕ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò «Ú⁄Ò≈ √Î √≥ ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ ‹Δ AIFD «Ú⁄ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘ج∂Õ Í«‘Òª √≥ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ‹Δ ¡Â∂ Î∂  √≥  ’Â≈ «√≥ ÿ ‹Δ ÁΔ ‹Ê∂Á≈Δ «Ú⁄ Í»∂ AB √≈Ò ‡’√≈Ò «Ú⁄ «‘ ’∂ Ë≈«Ó’ «Úº « Á¡≈ ÁΔ¡ª ÏΔ’Δ¡ª ˘ √Ó«fi¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÓÈ «Ú⁄ Ú√≈«¬¡≈ √ΔÕ √zΔ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∂ Í≈·Δ ª ¿∞‘ Í«‘Òª ‘Δ √È? AIGG «Ú⁄ √≥ ’Â≈ «√≥ ÿ ‹Δ ÂØ ∫ «Íº ¤ Ø ∫ ¿∞ ‘ ‡’√≈Ò Á∂ ‹Ê∂Á≈ ω ◊¬∂Õ ¿∞‘Ȫ ÁΔ Á√Â≈Ï≥ÁΔ √Ó∂∫ ‘ج∂ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Í≥Ê ÁΔ¡ª È≈ÓÚ ‘√ÂΔ¡ª Ù≈ÓÒ √ÈÕ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò «Ú⁄ «‘ ’∂ ¿∞μ⁄ ’Ø‡Δ Á∂ Íz⁄≈’ ω∂ ¡Â∂ «Î «ÁÒª ˘ Ë»‘ Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÏπÒ≈∂ ÚΔ Ï‰∂ ◊¬∂, «‹‘Ȫ Á∂ ÏØÒª «Ú⁄Ø ∫ ◊∞  Ï≈‰Δ ¡Â∂ Íπ  ≈ÂÈ «¬«Â‘≈√ ÁΔ Â≈˜◊Δ ‚∞ºÒ∑-‚∞ºÒ∑ ÍÀ∫ÁΔ √ΔÕ È≈Ò ‘Δ Íπ≈‰∂ «¬«Â‘≈√ ÁΔ ΩÙÈΔ «Ú⁄ ‘Δ ‘∞‰ «¬’ ÈÚª «¬«Â‘≈√ «√«‹¡≈ ‹≈ «‘≈ √Δ ¡Â∂ «¬‘ ¿∞‘ √Óª √Δ ‹ÁØ∫ √«‘‹√πÌ≈¡ ‘Δ √Óπº⁄Δ ’ΩÓ È∂ ¿∞‘Ȫ ˘ «¬√ «¬«Â‘≈√ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ √Ω∫Í «Áº Â Δ √ΔÕ «¬√ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ Ú≈Í ‘Δ¡ª ÿ‡È≈Úª Á∂ ‚±≥ÿ∂ Â∂ ◊«‘-◊≥ÌΔ ¡ʪ ÁΔ È≈ ¡’≈ÒΔ «√¡√≈ ˘ √Ófi √Δ ¡Â∂ È≈ ‘Δ Ï‘∞ - «◊‰ÂΔ È≈Ò ‹∞ Û ∂ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ¡Â∂ «ÚÁÚ≈Ȫ ˘Õ «¬‘ √Ófi ¡º‹ ÚΔ È‘Δ∫ ‘ÀÕ Á¡√Ò √≥ ‹Δ Á∂ ‹ΔÚÈ ˘ Óπº÷ ÂΩ ”Â∂ ÁØ Ì≈◊ª «Ú⁄ Ú≥«‚¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬’ Ì≈◊ ËÓ Ô∞ºË ÓØ⁄∂ ÂØ∫ Í«‘Òª Á≈ ¡Â∂ Á»‹≈ Ì≈◊ ËÓ Ô∞ºË ÓØ⁄∂ ÂØ∫ ¡≈≥Ì ‘∞≥Á≈ ‘À, ‹Ø F ‹»È AIHD ˘ √zΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ”Â∂ ‘Ø¬Δ ¿∞‘Ȫ ÁΔ Ù‘≈Á È≈Ò √Ó≈Í ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «ÚÁÚ≈Ȫ È∂ Á»‹∂ Ì≈◊ ”Â∂ ¡È∂’ª «‡ºÍ‰Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ ’∞fi «’Â≈Ϫ ÚΔ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ¡ª ‘È, Í Í«‘Ò∂ ¡Â∂ ¡«Â ¡«‘Ó Ì≈◊ ˘ Òº◊̺◊ Ș¡≥Á≈˜ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ ‹ª «Î ¿∞ √ Ì≈◊ ÁΔ ¡«‘ÓΔ¡Â ˘ √Ófi‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ‘Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ √º⁄Δ ◊ºÒ ª «¬‘ ‘À «’ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ Á∂ ‹ΔÚÈ Á≈ Í«‘Ò≈ Ì≈◊ ’∂ Ú Ò ¿∞ ‘ Ȫ «ÚÁÚ≈Ȫ ÁΔ Í’Û «Ú⁄ ‘Δ ¡≈

√’Á≈ ‘À, «‹‘Û∂ È≈Ó-Ï≈‰Δ ¡Â∂ «√ÓÈ ÁΔ¡ª Ï’ª ˘ «¬«Â‘≈√ ω≈¿∞‰, ÿÛÈ Â∂ √≈‹‰ «Ú⁄ ÍzÓπº÷ ʪ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ Í Áπº÷ È≈Ò ’«‘‰≈ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À «’ ¡º ‹ Á∂ ¡’≈Á«Ó’ Ó≈‘Ω Ò «Ú⁄ «¬‘Ȫ ⁄Δ˜ª ˘ ¡«‘Ó Êª È‘Δ∫ «ÁºÂΔ ‹≈ ‘ΔÕ Á»‹∂ Ì≈◊ ÁΔ Íº’Δ ÈΔ∫‘ Í«‘Ò∂ Ì≈◊ ”Â∂ ‘Δ ¿∞√ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞∫fi ¡√Δ∫ ¿∞‘Ȫ ÁΔ ‹ΔÚÈ Ô≈Â≈ Á∂ «Â≥È «‘º√∂ ÚΔ ’ √’Á∂ ‘ª, «‹√ «Ú⁄ ‡’√≈Ò ¡≥Á Òßÿ∂ AB √≈Ò «¬’ Úº÷∂ «√Ò∂÷ ‘∂· «ÁºÂ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ «√ÓÈ, √π º ⁄ Δ «’ ¡Â∂ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò «√ÓÈ, √π º ⁄ Δ «’ ¡Â∂ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò Á∂ ¡È±·∂ √≥◊ È∂ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ÁΔ Ù÷√Δ¡Â ˘ Óπ’≥ÓÒ ÷∂Û∂ «Ú⁄ ÒÀ ¡ªÁ≈Õ ¿∞‘Ȫ Á∂ «√ÓÈ «Ú⁄ ◊∞» ÁΔ Óπ’≥ÓÒ Ô≈Á Ù≈ÓÒ √ΔÕ «¬√ «Ú⁄ ÷πÙ’ Áπ‘≈˙ Á≈ È≈ÓØ-«ÈÙ≈È È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞‘Ȫ ÁΔ ¡Á≈√ Á≈ ‘ ÏØÒ ◊∞» ˘ ‘≈˜È≈˜ √Ófi ’∂ , Ó«‘√» √ ’’∂ ÏØ«Ò¡≈ ‘∞≥Á≈ √ΔÕ ◊∞» ‘À, ◊∞» √Δ, ◊∞» ‘ØÚ∂◊≈, ◊∞» ‹≈◊Á≈ ‘À, ◊∞» √π‰∂◊≈ ¡Â∂ Ô’ΔÈ ˘ ¿∞‘ «√÷ ”Â∂ ÒÀ ◊¬∂ √ΔÕ ¿∞‘Ȫ È∂ ◊∞» ˘ ’Á∂ «Í¡≈ È≈Ò, ’Á∂ √«Â’≈ È≈Ò, ’Á∂ ÚÀ  ≈◊ È≈Ò ¡Â∂ ’Á∂ √≥  ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ÁΔ «˜≥Á◊Δ ÁΔ ‘ √Ú∂ «¬’ ÈÚ∂∫ «Ú◊≈√, ÈÚ∂∫ ÷∂Û∂, ÈÚ∂∫ ‘∞Ò≈∂, ÈÚ∂∫ ¿∞ÂÙ≈‘ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ ‹˜Ï∂ È≈Ò ÙÓ√≈ ‘Ø ‹ªÁΔ √ΔÕ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò «Ú⁄ ÙÓ»ÒΔ¡Â È∂ ª √ØÈ∂ ”Â∂ √π‘≈◊∂ Á≈ ’≥Ó ’ΔÂ≈Õ «¬ºÊØ∫ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ Ë≈«Ó’ «Ú«Á¡≈ Á∂ Á ‘∞‰ ¿∞‘Ȫ È∂ «¬«Â‘≈√ ÚºÒ ÷πºÒ∑Á∂ Ú∂÷∂Õ «¬‘ ¿∞‘ ÿÛΔ¡ª √È ‹ÁØ∫ ¿∞‘Ȫ Á≈ ÁÁ Í≥Ê’ ÁÁ È≈Ò ‚±≥ÿΔ¡ª ¡Â∂ «Í¡≈ ÌΔ¡ª √ªfiª Í≈¿∞‰ Òº◊≈Õ «¬¿∞∫ Òº◊Á≈ ‘À, «‹Ú∂∫ «√º÷ «¬«Â‘≈√ Á≈ Íπ≈ÂÈ ÏπºË √» Í ¿∞ ‘ Ȫ Á∂ ¡≥ Á  ‹◊Ó◊‹◊Ó◊ ’È Òº◊≈ ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ È∂ ¿∞ √ ∂ «¬«Â‘≈√ ÁΔ Ω Ù ÈΔ «Ú⁄ ÚÂÓ≈È ÁΩ  ˘ Ú∂ ÷ ‰≈ ¡Â∂ Í÷‰≈ Ù∞  » ’ΔÂ≈Õ ¿∞ ‘ Ȫ ˘ ‹≈«Í¡≈ «‹Ú∂∫ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ Á∂ Ó≈◊ ÂØ∫ Â∂˜Δ È≈Ò ÒªÌ∂ ‘‡Á≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Õ ¿∞ ‘ Ȫ È∂ ¡≈Í«‰¡ª Â∂ «Ï◊≈«È¡ª ÁΔ ‘’Δ’Â ˘ Ëπ ¡≥Á º’ ‹≈‰ «Ò¡≈ ¡Â∂ «¬√ ‘≈Ò È≈Ò ÁØ⁄≈ ‘؉ Ò¬Δ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÓÈ «Ú⁄ «Ú¿∞∫ª ¡Â∂ ‰ÈΔÂΔ¡ª ωÈΔ¡ª Ù∞» ‘Ø ◊¬Δ¡ªÕ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê ¿∞Â∂ ¡≈¿∞ ‰ Ú≈ÒΔ ÿ∞ º Í ‘È∂  Δ ≈ ¿∞‘Ȫ ˘ È∂Û∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ÍzÂΔ ‘Ø ‘Δ √ΔÕ Í È≈Ò ‘Δ Ó≥«˜Ò ÚΔ ΩÙÈ ‘؉ Òº◊ΔÕ ÓÈ∞º÷Δ ‹˜«Ï¡ª ÁΔ¡ª ‚±≥ÿΔ¡ª Ú≈ÁΔ¡ª «Ú⁄ ÒÀ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ù≈«¬ «¬’Ï≈Ò ÁΔ¡ª «¬‘ √ºÂª ¿∞‘Ȫ Â∂ Í»Δ Â∑ª „∞º’ÁΔ¡ª √È- «ÓÒ∂◊≈ Ó≥˜Ò∂ Ó’√»Á ’≈ ¿∞√Δ ’Ø √π≈◊, «’ ¡≥Ë∂Δ ÙÏ Ó∂∫ ‘À ⁄ΔÂ∂ ’Δ ¡ª◊ «‹√ ’≈ «⁄≈◊Õ ¡Ê≈ÂÓ≥«˜Ò Á∂ ≈˜ ’∂ÚÒ ¿∞‘Ȫ ˘ ‘Δ ÍÂ≈ Òº◊ √’‰◊∂, «‹‘Ȫ ÁΔ¡ª ¡º÷ª «Ú⁄ «¬‘Ø «‹‘Δ Â∂˜ ⁄Ó’ ‘ØÚ∂ ‹Ø ’≈ÒΔ-ÏØÒΔ ÿ∞ºÍ ‘È∂Δ ≈ «Ú⁄ Ù∂ ÁΔ ¡º÷ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ’ÁΔ ‘ÀÕ ı≈Ò√≈ ‹Δ, «¬‘ ◊≈Ê≈ ◊»Û∑ ¡Í≈≥ ‘À ¡Â∂ «ÚÒ∂ ‹È ‘Δ «¬√ ˘ √Ófi √’Á∂ ‘ÈÕ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ”Â∂ «¬‘ Ï÷«ÙÙ È≈˜Ò √Δ- ◊≈Ê≈ ◊»Û ¡Í≈≥® √Ófi‰≥ «ÏÒ≈ ‹È≈‘® (Í≥È≈ ACF@) ÂÏÀ Ø√ ‹≈«◊˙ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò Á∂ ‹Ê∂Á≈ Ï‰È «Íº¤Ø∫ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ÁΔ «˜≥Á◊Δ «¬’ ÈÚ∂∫ ÁΩ «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ◊¬ΔÕ «‹√ ◊ºÒ È∂ ¿∞‘Ȫ ˘ ‚±≥ÿΔ¡ª √Ø⁄ª «Ú⁄ Í≈«¬¡≈, ¿∞‘ √Δ «√º÷ «√˪ ”Â∂ ‘Ø ‘∂ √»÷Ó, Ízº÷ ¡Â∂ ¡Ízº÷ ‘ÓÒ∂Õ ¿∞‘Ȫ ˘ «¬‘ √ÍÙ‡ ‘Ø «◊¡≈ √Δ «’ «¬‘ ‘ÓÒ∂ «Ú¿∞∫ÂÏºË ‘È ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª √«Ó¡ª «Ú⁄ ‘≈Ò≈ ‘Ø «Ì¡≈È’ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ‘ÓÒ∂ ÙÏÁ-◊∞» ”Â∂ √È, √zΔ ◊∞π ◊z≥Ê

√≈«‘Ï ”Â∂ √È ¡Â∂ ı≈Ò√≈ Í≥Ê Á∂ √»Í ”Â∂ √ÈÕ «‹‘Û≈ ‘ÓÒ≈ Ízº÷ »Í «Ú⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ «‘≈ √Δ ¡Â∂ «‹√ «Ú⁄ ’∂∫ÁΔ ‘≈’Óª ÁΔ ÚΔ Ù«‘ √Δ ¡Â∂ «‹√ Á≈ ‡≈’≈ ’È Ò¬Δ ¡’≈ÒΔ ÒΔ‚«ÙÍ ˘ È≈ ’Ø¬Δ «⁄≥Â≈ √Δ, È≈ ’Ø¬Δ «Ú¿∞∫ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ◊≥ÌΔÂ≈ ¡Â∂ √π«‘ÁÂ≈, ¿∞‘ √Δ È’ÒΔ «È≥’≈Δ¡ª Á≈ ‘ÓÒ≈, ‹Ø Á∂‘Ë≈Δ ◊∞»-‚≥Ó Á∂ Í÷≥‚ ˘ ¿∞ÁØ∫ º’ «√÷ª ”Â∂ ÒÀ ◊¬∂ √ÈÕ √≥ ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ ‹Δ ÂØ ∫ Í«‘Òª √≥  ’Â≈ «√≥ÿ ‹Δ ÚΔ Ï’≈«¬Á≈ «¬È∑ª ‘Ó«Ò¡ª Á≈ ‘ ͺ÷ ÂØ∫ √≈‘Ó‰≈ ’ ‘∂ √È Í ¡’≈ÒΔ ÒΔ‚«ÙÍ ¡‰Ó≥È∂ „≥◊ È≈Ò ‹ª ӘϻΔ Úº√ ‘Δ «È≥’≈Δ «ÚØËΔ Óπ«‘≥Ó «Ú⁄ ÙΔ’ √ΔÕ Âª‘Δ¿∞∫ «¬’ Úº‚≈ √≈’≈ Ú≈Í «◊¡≈Õ «√¯ÂΔ Á∂ ÿ ¡≥«ÓzÂ√ «Ú⁄ AC ¡ÍzÀÒ AIGH ˘ «Ú√≈÷Δ Á∂ ÓΩ’∂ «È≥’≈Δ¡ª ÚºÒØ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «¬’ ’»Û √Ó≈◊Ó Á≈ «ÚØË Íz◊‡ ’È Ò¬Δ Íπ-¡ÓÈ „≥◊ È≈Ò Ø√ Íz◊‡ ’È ◊¬∂ «√º÷ª ¿∞Â∂ È’ÒΔ «È≥’≈Δ¡ª È∂ ◊ØÒΔ¡ª Á≈ ÓΔ∫‘ Ú∑≈«¬¡≈, «‹√ «Ú⁄ Â∂ª «√≥ÿ Ù‘ΔÁ ¡Â∂ ’¬Δ ˜÷ÓΔ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬√ ÁÁÈ≈’ √≈’∂ È≈Ò «√º ÷ «¬«Â‘≈√ ¡√ÒØ∫ ‘Δ «¬’ ÈÚ∂∫ ÁΩ «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ √≥  ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ ÷≈Ò√≈ Í≥ Ê Á∂ ≈‹ÈΔ«Â’ «Áz Ù ”Â∂ ¿∞ Ì  ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ◊¬∂Õ AC ¡ÍzÀÒ AIGH ÂØ∫ ÒÀ ’∂ F ‹»È AIHD º’ Á≈ ÁΩ «¬’ ¡«‹‘≈ ÁΩ ‘À, ‹Ø ±Î≈ÈΔ ÿ‡È≈Úª È≈Ò Ì«¡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ ı≈Ò√≈ Í≥Ê ‘∞‰ √≥ÿÙ Á∂ ÈÚ∂∫ «Á√‘ºÁ∂ ’≈«¬Ó ’ «‘≈ √Δ ¡Â∂ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ «¬√ √≥ÿÙ Á∂ ’∂ ∫ Á «Ï≥ Á » ω ‘∂ √ÈÕ «√º ÷ Ó≈È«√’Â≈ Á≈ ‘ Í«‘Ò» ÷≥«‚ ÁΩ «Ú⁄Ø∫ Òßÿ ’∂ «¬’≈◊ Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘Ø «‘≈ √ΔÕ «√º÷ √≥ÿÙ Á∂ ‘Ó≈«¬ÂΔ, «ÚØ Ë Δ, Áπ Ù Ó‰, ÙΔ’ ¡Â∂ «¬º Ê Ø ∫ º ’ ÷≈ÓØ Ù Â∂ √≥Ì≈ÚΔ ÁπÙÓ‰ ÚΔ «√º÷ ÓȪ «Ú⁄ «Û’∂ ‹≈ ‘∂ √ÈÕ «¬’ Ó‘ª «¬«Â‘≈√’ Ó≥ÊÈ ‘Ø «‘≈ √Δ, «‹√ Á≈ Á≈Ù«È’, ≈‹ÈΔ«Â’, ÓÈØ«Ú«◊¡≈È’, √«Ì¡≈⁄≈’ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’È Ò¬Δ ¡‹∂ «ÚÁÚ≈Ȫ È∂ ◊≥ÌΔÂ≈ Á∂ ÓÀÁ≈È «Ú⁄ ¿∞ÂÈ≈ ‘ÀÕ «√º÷ ‹◊ Á∂ ÓÈØ - «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª, √Ó≈‹ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª, ≈‹ÈΔ«Â’ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª ¡Â∂ ¡Ê⁄≈∂ Á∂ Ó≈«‘ª Ò¬Δ «¬‘ ÁΩ «¬’ Úº‚Δ ⁄π‰ΩÂΔ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬√ ÁΩ Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’’∂ ı≈Ò√≈ Í≥Ê Ò¬Δ Ì«Úº÷ Á∂ ≈‘ ¿∞ÒΔ’∂ ‹≈‰Õ «¬¿∞∫ Òº◊Á≈ √Δ «‹Ú∂∫ «√º÷-ÓÈ «¬√ ÈÂΔ‹∂ ”Â∂ Íπº‹ ◊¬∂ √È «’ √Ì ‘ΔÒ∂ ¡√ÎÒ ‘؉ ÁΔ √» «Ú⁄ √zΔ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ‹Δ Á∂ Ó≈◊ ˘ ÈÚΔ∫ ΩÙÈΔ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ Óπ‘≈Ú∂ «Ú⁄ Í∂Ù ’È Á≈ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ Á∂ «¬‘ ÏØÒ ı≈Ò√≈ Í≥Ê Á∂ ÓÈ Ó≥Á «Ú⁄ ◊»≥‹ª Í≈ ‘∂ ‘È- ⁄»≥ ’≈ ¡˜ ‘Ó ‘ΔÒÂ∂ Á ◊∞˜√® ‘Ò≈Ò ¡√ Ïπ  ÁÈ Ï ÙÓÙΔ Á√® Ù√ÂË≈Δ ÷≈Ò√≈¬Δ √»Í Á∂ «¬’ Ú≈ ÓπÛ ÁΔÁ≈ ‘؉ Òº◊∂Õ AI ‹∞Ò≈¬Δ AIHB Ú≈Ò∂ «ÁÈ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ÚºÒØ∫ Ù∞» ’ΔÂ≈ ËÓ Ô∞ º Ë ÓØ  ⁄≈ ¡’≈ÒΔ ÁÒ È∂ ÚΔ ¡≈«÷’≈ ¡Í‰≈ «Ò¡≈ √Δ ¡Â∂ ‘ ؘ Ó≥‹Δ √≈«‘Ï ÂØ∫ √À∫’«Û¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ «√≥ÿ «◊zÎÂ≈Δ¡ª Á∂‰ Òº◊∂Õ ⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈ Ú≈Ò∂ «¬√ √πÈ«‘Δ ÁΩ «Ú⁄ Ì≈Ú∂∫ ¿∞Á≈√Δ¡ª ÁΔ¡ª ’¬Δ ÿÛΔ¡ª ÚΔ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª √È Í ÍÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ √Δ Òº◊Á≈ «’ «¬‘ ¿∞Á≈√Δ¡ª ÈÚ∂∫ ¿∞ÂÙ≈‘ Â∂ ÈÚΔ∫ Íz∂È≈ Á∂ √πÈ∂‘∂ ÒÀ ’∂ ’ÁØ∫ ¿∞‚ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È≈Ò «Í¡≈ ÌΔ¡ª √ªfiª ¡È∂ ’ ª ¿∞  ≈Úª ⁄Û∑ ≈ Úª «Ú⁄ ÏΔÂ∂ ËÓ Ô∞ºË Á∂ F Ú«∑¡ª

Á≈ ‘∂ ’ «ÁÈ ÿ‡È≈Úª È≈Ò Ì«¡≈ ‘∞≥Á≈ √ΔÕ «¬‘Ȫ √ÌȪ Á≈ Ú∂Ú∂ √«‘ ¡Â∂ «‡ºÍ‰Δ¡ª √Ó∂ ‹∂ «˜’ ’È Òº ◊ Δ¬∂ ª «¬‘ ÿ‡È≈Úª «¬’ Úº‚Δ Íπ√Â’ Á≈ »Í ¡ı«Â¡≈ ’ ÒÀ‰◊Δ¡ªÕ «¬ºÊ∂ ª ¿∞‘Ȫ ÿ‡È≈Úª Á≈ ‘Ú≈Ò≈ ‘Δ Á∂‰≈ ‘À Í Óπº÷ ÓÈØÊ «¬‘ ‘À «’ «¬‘Ȫ ÿ‡È≈Úª Á∂ Íz√≥◊ «Ú⁄ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ Á∂ ØÒ, ¿∞‘Ȫ ÁΔ «Èº ÿ Δ Ù÷√Δ¡Â Á∂ «Ì≥ È -«Ì≥ È Í«‘Ò», «√º÷ Ó√«Ò¡ª ÍzÂΔ ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª Â’Δª, ͺÂ’≈ª È≈Ò ’ΔÂΔ¡ª ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª ÓπÒ≈’≈ª «Ú⁄ ÷πºÒ∑Δ¡ª ◊ºÒª, ÈΩ‹Ú≈Ȫ ¡Â∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª Íz Â Δ ¿∞ ‘ Ȫ Á∂ «Í¡≈ Ì∂ ‹ØÙΔÒ∂ √≥Á∂Ù, ¡’≈ÒΔ ’Ò⁄ ÍzÂΔ ¿∞‘Ȫ ÁΔ √Ófi Â∂ ȘΔ¡≈, √Ó∂∫ ÁΔ ‘’»Ó È≈Ò ¿∞‘Ȫ ÁΔ «√ºËÓ-«√ºËΔ ‡º’ Á∂ ı≈Ò√≈¬Δ ≥◊ª Á∂ «ÈÓÒ Íz’≈Ù Á≈ «˜’ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ª ‹Ø ¡√Δ∫ Ú∂÷ √’Δ¬∂ «’ ÊØÛ∑∂ «‹‘∂ √Ó∂∫ ÁΩ≈È ‘Δ ¿∞ ‘ «’Ú∂ ∫ Áπ È Δ¡≈ ÁΔ¡≈ ‘’» Ó Âª, «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ ‘Ò«’¡ª «Ú⁄ ⁄⁄≈ Á≈ ’∂∫Á ω ◊¬∂Õ «¬‘ ·Δ’ ‘À «’ Ì≈Ú∂∫ ËÓ Ô∞ºË ÓØ⁄∂ Á∂ «‚’‡∂‡ √≥ ‘⁄≥Á «√≥ÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò √È Í ÓØ⁄∂ ÁΔ «‹≥Á-‹≈È √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ ÿ ‘Δ √ÈÕ Áπ È Δ¡≈ Ì Á∂ ͺÂ’≈ √Óπ≥ÁΔ ‘≈Ò «Ú⁄ ÏÀ·∂ √≥ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È≈Ò √ÓΔ ÓπÒ≈’≈ ’È «Íº ¤ Ø ∫ fiº ‡ ͺ ‡ ◊∞  » È≈È’ «ÈÚ≈√ ÁΔ¡ª ÍΩÛΔ¡ª ⁄Û∑ ‹ªÁ∂, «‹√ ÁΔ ¿∞ÍÒΔ ¤ºÂ ¿∞Â∂ ¡≈͉∂ ⁄؉Ú∂∫ Â∂ ÌØ√∂ÔØ◊ «√≥ÿª ÁΔ √≥◊ «Ú⁄ «¬’ Ó≥ ‹ ∂ ¿∞  ∂ ÏÀ · ≈ «¬‘ ¡‰÷ΔÒ≈ ‹ÈÀÒ ‹ÁØ∫ ÎÀ‚∂ÙÈ Á∂ ’≈’∞≥Ȫ ˘ ÒØÛØ∫ ÚºË ÂºÂ∂ «Ï¡≈È Á∂‰ ÂØ∫ «fi‹’Á≈ Â∂ ◊∞º√∂ ‘Ø «‘≈ ‘∞≥Á≈ ¡Â∂ «’√∂ Úº‚∂ ’≈È≈Ó∂ Ò¬Δ ¿∞‘Ȫ ˘ ’Á∂ Ù≈Ï≈Ù ÚΔ Á∂ «‘≈ ‘∞≥Á≈, ’Á∂ ‡’√≈Ò Á∂ ¡≈͉∂ ‘Δ «√≥ÿª È≈Ò «√ ‹ØÛ ’∂ «’√∂ ‚±≥ÿ∂ «Ú⁄≈-Ú‡ªÁ∂ «Ú⁄ ‚∞ºÏ ’∂ ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª √Ò≈‘ª Â∂ √πfi≈Úª ˘ ÏÛ∂ ◊Ω È≈Ò √π‰Á≈ «‘≈ ‘∞≥Á≈, ’Á∂ ÓØ⁄∂ «Ú⁄ «◊zÎÂ≈Δ Ò¬Δ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ◊ºÌ» Í ͫ ‘Ø ⁄πº’∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ’ØÒØ∫ Á√Ó «ÍÂ≈ Á∂ √≈Ï √» «√≥ÿ Ï‰È Á∂ Ú≈«¬Á∂ ÒÀ «‘≈ ‘∞≥Á≈, ’Á∂ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∂ ÁØ◊Ò∂ ÍÈ ¡Â∂ ÓØ⁄∂ ˘ ◊∞Í ÂΔ’∂ È≈Ò Î∂Ò∑ ’È «Ú⁄ Òº◊∂ ÓΩ’≈Íz√ ÒØ’ª Á∂ ÍÛ¤∂ ¿∞Ë∂Û «‘≈ ‘∞≥Á≈, ’Á∂ «√º÷ Ïπ º Ë Δ‹ΔÚΔ¡ª ˘ ÙÂ Á∂ È≈Ò Ù√Â ˘ «ÂÒª‹ÒΔ Á∂ ‰ Á∂ ıÂÈ≈’ «√º«‡¡ª ÂØ∫ ¡◊≈¿±∫ ‹≈‰» ’Ú≈ «‘≈ ‘∞≥Á≈Õ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ È∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ ˘ ¿∞ÈΔ ‘Δ ¡«‘ÓΔ¡Â «ÁºÂΔ, «‹ÈΔ «’ ¿∞‘ Áπ«È¡≈ÚΔ Î˜ª ÓπÂ≈Ï’ ‘º’Á≈ √ÈÕ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÿ ÁΔ Íz≈¬ΔÚ∂‡ ÂØ∫ Íz≈¬ΔÚ∂‡ ◊ºÒ ¡Â∂ √Óº«√¡≈ Í≥‹ «√≥ÿª ÁΔ ‘˜»Δ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ’ÁΔ √ΔÕ ¡º‹ ‹ÁØ∫ «’ ÍπºÂª ËΔ¡ª ˘ ‘ È‹≈«¬˜ ‹≈«¬˜ „≥◊ È≈Ò ¿∞⁄∂

π«ϡª ¿∞Â∂ Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓÈ∞º÷ ÌÒ≈ ’Δ ’∞fi È‘Δ∫ ’Á≈? Í Ë≥È ‘À ¿∞‘ ÁÚ∂Ù «‹√ È∂ ÓØ⁄∂ ÁΩ≈È «¬’º·Δ Òº÷ª ’ØÛª ÁΔ Ó≈«¬¡≈ «Ú⁄Ø∫ «¬’ Í≈¬Δ ÚΔ ’Á∂ Í«Ú≈ º’ È≈ Í‘∞≥⁄≈¬ΔÕ «Í≥‚ Ø‚∂ «Ú⁄ ’∞fi √≈Ò Í«‘Òª ¿∞‘Ø ÁØ ’º⁄∂ ¡ºË ͺ’∂ ’Ø·∂ Ú∂÷∂ ‹≈ √’Á∂ √È, «‹√ «Ú⁄ √≈‚≈ «¬‘ «√≥ÿ √Á≈ «‘≈ ’Á≈ √ΔÕ ‹∂ √≈‚Δ ’ΩÓ ˘ ¡ºËΔ Á‹È ÚΔ «¬‘Ø «‹‘∂ √≥ «√Í≈‘Δ «ÓÒ ‹≈‰ ª ’Ω Ó ÁΔ Â’ÁΔ ÏÁÒ‰ «Ú⁄ Á∂ È‘Δ∫ Òº◊∂◊ΔÕ Ò≈Ò≈ ‹◊ È≈«¬‰ Á∂ ’ÂÒ ’∂√ «Ú⁄ ÚΔ ‹ÁØ∫ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ˘ «◊zÎÂ≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ª Ó«‘Â≈ «Ú÷∂ ¿∞‘Ȫ ÁΔ «◊zÎÂ≈Δ √Ó∂∫ Òº÷ª ÒØ’ª Á≈ «¬’º· «¬‘ Á√≈¿∞∫Á≈ √Δ «’ ıÒ’Â ¿∞‘Ȫ ˘ «’≥È≈ «Í¡≈ ’ÁΔ √ΔÕ ÈÚ≥ Ï  AIHB «Ú⁄ ¬∂ÙΔ¡È ÷∂‚ª «Ú⁄ «√º÷ª ˘ ‹≈‰ ÂØ∫ Ø’‰ Ò¬Δ ‘«¡≈‰≈ Íπ«Ò√ È∂ ʪ ʪ È≈’∂ Ò≈¬∂ ¡Â∂ È≈ÓÚ ‘√ÂΔ¡ª ˘ «¬√ ÓΩ’∂ ˜ÒΔÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈, «‹‘Ȫ «Ú⁄ «√º ÷ ‹º ‹ , √≈Ï’≈ ÎΩ‹Δ ¡Î√ ¡Â∂ ‘Ø ¿∞μÿ∂ «Ú¡’ÂΔ Ù≈ÓÒ √ÈÕ ‹ÁØ ∫ √≥  ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ˘ Ó«‘√»√ ‘Ø«¬¡≈ «’ Ì≈ÂΔ ÎΩ‹ «’√∂ √Ó∂∫ ÚΔ «√º÷ª Á∂ «¬√ Í«ÚºÂ √Ê≈È «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘Ø √’ÁΔ ‘À ª «’ Ï≥ ◊ Ò≈ Á∂ ٠ω≈¿∞‰ «Ú⁄ ¡Â∂ Ì≈ÂΔ ÎΩ‹ª ˘ «‹ºÂ «ÁÚ≈¿∞‰ «Ú⁄ Óπº÷ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ √πÏ∂◊ «√≥ÿ Ú◊≈ ‹ÈÀ Ò ÚΔ √≥  ª Á≈ √À « È’ √Ò≈‘’≈ ω «◊¡≈Õ √≥ª ˘ ÓÈ ÁΔ¡ª √≈«‹Ùª ÚΔ ’¬Δ Ú≈ ÿÛΔ¡ª ◊¬Δ¡ª Í ◊∞» «’Í≈ √Á’≈ √Ì È≈’≈Ó ‘Δ¡ªÕ Â∂ «Î ˙Û’ ˘ ¿∞‘ «ÁÈ ¡≈ «◊¡≈, «‹‘Ȫ Ï≈∂ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ÷πÁ ÚΔ √Ó∂∫ √Ó∂∫ Ì«Úº÷Ï≈‰Δ ’«¡≈ ’Á∂ √ÈÕ Í≈Í ÁΔ ‹≥fi ÚºÒØ∫ C ‹»È AIHD ˘ Í«ÚºÂ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ¿∞Â∂ Ë≈Ú≈ ÏØÒ «ÁºÂ≈Õ Í≥‹ √ÁΔ¡ª ÂØ∫ ¿∞Í Á≈ √Óª ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ Í≈Í ÁΔ ‹≥fi ’≈ÏÒ ÂØ∫ ⁄ºÒ ’∂ ¡≈¬Δ √ΔÕ Í Í≈Í ÁΔ «¬‘ ‹≥fi «ÁºÒΔ ÂØ∫ ⁄ºÒ ’∂ ¡≈¬Δ √ΔÕ ⁄Ó’Ω ÁΔ ◊Û∑Δ ÁΔ ‹≥◊ «Íº¤Ø∫ √≥√≈ ÁΔ «¬‘ Á»‹Δ Ï∂‹ØÛ ‹≥◊ √Δ, «‹ºÊ∂ «¬’ Í≈√∂ √È A@@ Á∂ ’ΔÏ «√ÒºÊ «√≥ÿ Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ Òº÷ ÂØ∫ ¿∞Í ÎΩ‹Õ «‹‘Ȫ ’ØÒ ‡À∫’ √È, ÂØͪ √È, ÓÙΔÈ◊≥Ȫ √È ¡Â∂ È≈ Óπº’‰ Ú≈ÒΔ ÎΩ‹Δ √≈‹Ø √Ó≈È ÁΔ √ÍÒ≈¬Δ Á≈ «¬’ È≈ ‡∞º‡‰ Ú≈Ò≈ ¡Â∂ È≈ Óπº’‰ Ú≈Ò≈ «√Ò«√Ò≈Õ Ïπ Ò ß Á ‘Ω √ «Ò¡ª Â∂ ¿∞ μ ⁄∂ «¬ıÒ≈’ «Ú⁄ «‘≥Á∂ «√≥ÿ √»«Ó¡ª È∂ ¤∂Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈ √zΔ ◊∞» ‘«◊Ø«Ï≥Á √≈«‘Ï Á∂ Â÷ Á≈ ˙‡ ¡≈√≈ ÒÀ ’∂ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ Ì≈ÂΔ ÎΩ‹Δ¡ª ˘ «‹Ú∂∫ Ⱥ’ Ê≈‰Δ∫ ⁄‰∂ ⁄Ï≈¬∂, ¿∞√ Á≈ √º⁄ ÷πÁ ÎΩ‹Δ ‹ÈÀÒª Á∂ «√ ⁄Û∑ ’∂ ÏØÒÁ≈ ‘ÀÕ ‹ÈÒ ’∂. ¡À√. Ï≈Û Óπ’≈ÏÒ≈ ’ ‘∂ «√≥ÿª ÍzÂΔ «√ ÂØ∫ ÒÀ ’∂

ÍÀª º’ ÈÎ Á∂ «⁄º’Û «Ú⁄ ÷πº«Ì¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ÚΔ ¡≈Í‰Δ Íπ√Â’ ó¡Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈-Δ¡Ò √‡ØΔ” «Ú⁄ ¿∞Ò‡∂ Í≈«√¿∞∫ ˜ÓΔ Á∂ √ÈÓπ÷ ‘∞≥Á≈ ‘À ¡Â∂ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ ó«Ì≥‚ªÚ≈Ò≈ Í»Δ Â∑ª ‚«‡¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ.. ¿∞‘ √≈˘ ¡≥Á ‘Δ È‘Δ∫ √È ÚÛÈ «Á≥Á∂.. ‘≈Ò ‘Δ «Ú⁄ ÒÛΔ¡ª ÒÛ≈¬Δ¡ª «Ú⁄ «¬‘ «¬’ ˜ØÁ≈ ÒÛ≈¬Δ √Δ.. ÙÏ∂◊ «√≥ÿ È∂ ÓØ⁄≈Ï≥ÁΔ ’È «Ú⁄ Ó‘≈È ’Ò≈ Â∂ ÍzÏΔÈÂ≈ Á≈ ÍzÁÙÈ ’ΔÂ≈.. «‹√ «ÁzÛ∑Â≈ È≈Ò ÷≈Û’» Óπ’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ‚‡∂, «‹√ «√ÛΔ √»ÏΔÂ≈ È≈Ò ¿∞‘Ȫ È∂ ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔ ¡Â∂ «‹√ ¿∞ ⁄ Á‹∂ Á≈ ¿∞ ‘ Ȫ È∂ «ÚÙÚ≈√ «‹Â≈«¬¡≈, ¿∞‘ Íz√≥√≈ ¡Â∂ Ó≈ÈÂ≈ Á≈ ‘º ’ Á≈ ‘À . . «Ì≥‚ªÚ≈Ò∂ ≈ÂØ ≈ «¬’ È≈«¬’ ω ◊¬∂ √È.. ¿∞ ‘ Ȫ Ò¬Δ ÚΔ «‹‘Û∂ ¿∞√ Á∂ ‘Δ¬∂ ˘ ÈÎ ’Á∂ √È ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Í«‘Ò∂ ¡ÓÒª ˘ «ÿz‰≈ ÁΔ È˜ È≈Ò Á∂÷Á∂ ‘∂ √ÈÕ ‹ÈÒ Ï≈Û ¡≈͉∂ «ÿ‰≈ Ì∂ ¡≥Á≈˜ «Ú⁄ «¬‘ Ó≥ÈÁ≈ ‘À «’ ó √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ «Ì≥‚ªÚ≈Ò∂ Á≈ ‹≈Á» ¬ Δ Íz Ì ≈Ú √ΔÕ ¿∞ ‘ ¿∞ ⁄ Áπ Ó ≈ÒÛΔ ÍÀ ◊ ≥ Ï Δ «’√Ó ÁΔ Ù÷√Δ¡Â √ΔÕ ¿∞‘ ’≈«¬Ò ’È Ú≈Ò∂ „≥◊ È≈Ò ÏØÒÁ≈ √ΔÕ «√º÷ ‹ÈÂ≈ «Ú⁄ ¿∞‘ Íz«√ºËΔ ÁΔ «√÷ ”Â∂ Í‘∞≥⁄ ⁄πº’≈ √ΔÕ ¿∞‘ ÷≈Ò√∂ ÁΔ¡ª Ó‘≈È Ú≈«¬Âª ”Â∂ Í«‘≈ Á∂‰, Á≈Û∑Δ ’∂√ º÷‰, Â≥Ï≈’», Ù≈Ï È≈ ÍΔ‰ ¡Â∂ ÈÙΔÒΔ¡ª Ú√ª ÂØ∫ Á» «‘‰ ÁΔ «√º«÷¡≈ «Á≥Á≈ √ΔÕ ¡≈«÷’≈ F ‹»È AIHD ˘ ‹ÁØ∫ √≈Δ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ÁΔ Í≈ÚÈ «¬Ó≈ ‡À∫’ª È≈Ò ÈÙ‡ ’ «ÁºÂΔ ◊¬Δ ª √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ¡ª √Ó∂  «ÁÈ ÏπºËÚ≈ F ‹»È ˘ Òº◊̺◊ √Ú∂∂ H.DE «Ó≥ ‡ Â∂ √z Δ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï «Ú⁄Ø∫ «È’Ò∂ Â∂ ¿∞√ ÷πºÒ∑Δ Êª ¿∞Â∂ ÁπÙÓ‰ È≈Ò Óπ’≈ÏÒ≈ ’È Òº◊∂ ‹Ø ÁÙÈΔ «‚¿∞ÛΔ Á∂ ¡ÀÈ «Ú⁄’≈ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ Ì≈¬Δ ¡ÓΔ’ «√≥ÿ ÚΔ «¬ºÊ∂ ‘Δ Ù‘ΔÁ ‘ج∂ ‹Á«’ ‹ÈÒ √πÏ∂◊ «√≥ÿ Í«‘Òª ‘Δ Ù‘ΔÁ ‘Ø ⁄πº’∂ √ÈÕ √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹»fiÁ∂ ‘ج∂ ¡’≈Ò Â÷ Á∂ ⁄Ȫ «Ú⁄ Ù‘ΔÁ ‘ج∂ ¡Â∂ «¬≥fi ¿∞‘Ȫ È∂ √≥√≈ ˘ «¬‘ Áº√ «ÁºÂ≈ «’ √zΔ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ÁΔ ≈÷Δ ÷≈Ò√∂ Á≈ ÍÓ ËÓ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ‘∂◊≈Õ È◊ÈÎ’Δ √ÓºÁ È∂ √»ÒΔ ”Â∂ ⁄Û∑È ÂØ∫ Í«‘Òª «’‘≈ √Δ «⁄ ‘Ø«¬¡≈ ÒØ’ ÓÈ‹» ÁΔ Ù‘ΔÁΔ ˘ Ì∞ºÒ ◊¬∂ √È, ÓÀ∫ √»ÒΔ ”Â∂ ⁄Û∑ ’∂ ¡≈͉∂ ÍzΔÂÓ Á∂ ÁΔÁ≈ ’ª◊≈Õ Ï≈Ï≈ Ï≥Á≈ «√≥ÿ Ï‘≈Á, Ï≈Ï≈ ÁΔÍ «√≥ÿ Ù‘ΔÁ ¡Â∂ Ì≈¬Δ ÓÈΔ «√≥ÿ Ú«◊¡ª ÁΔ¡ª Ù‘≈Áª ÚΔ «√º÷ ⁄∂ « ¡ª «Ú⁄Ø ∫ «Ú√ÁΔ¡ª ‹≈ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ Í √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ ‹Δ È∂ Ù‘≈Á Á≈ ‹≈Ó ÍΔ ’∂ «¬’ Ú≈ «Î √≈‚∂ Íπ≈ÂÈ Ù‘ΔÁª ÁΔ Ô≈Á Á≈ Á«¡≈ Ú◊≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ

¡ÓΔ’≈ Á∂ Ú÷ Ú÷ Ù«‘ª «Ú⁄ Ò◊ ‘∂ √Ï Ø◊ ’≈ ¡¿∞÷Ë È≈Ó √Ï≥ËΔ ’À∫Í ◊∞» «Í¡≈Δ √≈Ë √≥◊ ‹Δ¿∞, ‘∂· «Ò÷∂ ʪڪ Â∂ Ò◊ ‘∂ √Ï Ø◊ ’≈ ¡¿∞÷Ë È≈Ó ’À∫ͪ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ Ò≈Ì ¿∞·≈¿∞ ‹Δ 1- May 26-28 At El-Sobrante Gurdwara Sahib Address - 3550 Hill Crest Road, El Sobrante, CA 94803 Phone (510) 223-9987 2- May 29-31 At Tracy Gurdwara Sahib Damdami Taksal Address - 16101 West Grant Line Road, Tracy, CA 95304 Phone 209 836 0971 3-.- June 1-2 Fresno Gurdwara guru Nanak Parkash and Madera 4-.- June 3-4 Personal Residences in Fairfield Side 5- June 6-8 Sikh Center of San Antonio 6011, Hollyhock, San Antonio, TX 78240 Phone -210 696 1009 6- June 11-13 Gurdwara Akaljot, 1401 Westcampbell, Garland, TX 75044, Phone 972 573 6551

«ÈÚ∂ÁÈ ’Â≈

√: ‘«Á¡≈Ò «√≥ÿ √≈Ï’≈ ¡≈¬Δ.¬∂.¡À√


WEEKLY PUNJAB NEWS 08

28 May- 3 June 2010

¡æ‹ Á≈ «Ú⁄≈ W È≈È’ È≈Ó Ò∂Ú≈ √ß◊ª ˘ æÏ ÁΔ ˜≈ ”⁄ «‘ ’∂ «√ÓÈ ÚæÒ -¡«◊¡≈ ‹πÛÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ :

√ßÍ≈Á’Δ

Ì≈ÂΔ¡ª ÁΔ¡ª ÓπÙ«’Òª ”⁄ Ú≈Ë≈ √÷ ‘Ø ‘∂ È∂ «ÚÁ∂ÙΔ ÚΔ˜≈ «ÈÔÓ ’ÀÈ∂‚≈ ˘ ¤æ‚ ’∂ «ÚÙÚ Á∂ Úæ‚∂ Úæ‚∂ Á∂Ùª È∂ ÍzÚ≈√Δ¡ª Ò¬Δ ÚΔ˜≈ «ÈÔÓª «Ú⁄ √÷ÂΔ ’ÈΔ Ùπ± ’ «ÁæÂΔ ˛Õ ‹∂’ ’ÀÈ∂‚≈ Ú◊∂ ÷πÙ‘≈Ò Á∂Ù «Ú⁄ Íø‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ¡ª «¬√∂ Â∑ª ‘æ«Â¡≈Úª Â∂ ◊π±ÿª «Ú⁄ «‘ß√’ ÿ‡È≈Úª È≈ π’Δ¡ª ª «¬’ È≈ «¬’ «ÁÈ ’ÀÈ∂‚≈ ÁΔ √’≈ ˘ Íø‹≈ÏΔ¡ª-Ì≈ÂΔ¡ª Ò¬Δ ’Ø¬Δ √÷ «ÈÔÓ Ï‰≈¿π‰ Ò¬Δ Ó˜Ï± ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈ Â∂ ¿πÊ∂ ‹≈‰ ÁΔ Íz«’«¡≈ ÚΔ √÷ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Ô±. ¬∂. ¬Δ. Â∂ «Î «Ïz‡∂È √’≈ È∂ ÍzÚ≈√Δ¡ª ÷≈√ ’’∂ Ì≈ÂΔ¡ª Ò¬Δ ÚΔ˜≈ «ÈÔÓ √÷ ’ «Áæ  ∂ √ÈÕ «¬√ ÒÛΔ ÁΔ Ùπ  ± ¡ ≈ ¡ÓΔ’≈ ÂØ∫ ¿πÁØ∫ ‘Ø¬Δ √Δ, ‹ÁØ∫ ˙Ï≈Ó≈ È∂ ¡≈™Á∂ √≈ Ì≈ÂΔ Â∂ ⁄ΔÈΔ Á∂ ¡æ ◊ ∂ ¶ÿ ‹≈‰ ’≈È ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ˘ ÚæË ÓΩ’∂ Óπ‘æ¬Δ¡≈ ’≈¿π‰ ÁΔ ◊æÒ ’‘Δ Â∂ ’¬Δ √÷ ÂÏÁΔÒΔ¡ª ÚΔ ÚΔ˜≈ «ÈÔÓª «Ú⁄ ’ΔÂΔ¡ªÕ ‘≈Ò∂ «Í¤∂ «‹‘∂ «Ïz‡∂È Á∂ ÈÚ∂∫ ω∂ ÍzË≈È ÓßÂΔ ’ÀÓ∂È È∂ ÚΔ «¬√ Á≈ √ß ’ ∂  Á∂ «Áæ  ≈ Â∂ ‘π ‰ ¿π Ê ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ì≈ÂΔ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª Ò¬Δ Âª ‘Ø ÚΔ ÓπÙ«’Ò ‘Ø ◊¬Δ, «’™«’ ÏÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ ÈÚƒ √’ Á∂ ÍÚ≈√ ÓßÂΔ ‚ÀÓΔ¡È ◊ΔÈ È∂ √ß’∂ «ÁæÂ∂ ‘È «’ Ì≈ ¡Â∂ ‘Ø ◊À Ô» È Δ¡È Á∂ Ù ª ÂØ ∫ «¬Ê∂ ÍÛ∑ ≈ ¬Δ ’È ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª ˘ «ÈË≈« ≈ÙΔ Á≈ Ϫ‚ Á∂‰≈ ‘Ø«¬¡≈ ’∂◊≈ ª ‘Δ ¿π‘ ÏÂ≈ÈÚΔ «√æ«÷¡≈ √ß√Ê≈Úª «Ú⁄ Á≈÷Ò≈ ÒÀ √«’¡≈ ’È◊∂Õ ÙzΔ ◊ΔÈ ÍÚ≈√ Óπæ«Á¡ª Ï≈∂ ’ȘÚ∂«‡Ú Í≈‡Δ Á∂ ÏπÒ≈≈ √ÈÕ ¿πÈ∑ª È∂ ÍÚ≈√Δ «√√‡Ó «Ú⁄ ‹ÒÁΔ ‘Δ ÈÚΔ¡ª ÂÏÁΔÒΔ¡ª ’È ÁΔ ◊æÒ ÚΔ ’‘ΔÕ ÏÂ≈ÈÚΔ ¡«Ë’≈Δ¡ª È∂ «¬√ √≈Ò Á∂ Ùπ  » «Ú⁄ ¿π  Δ Ì≈Â, È∂ Í ≈Ò ¡Â∂ Ïß ◊ Ò≈Á∂ Ù «Ú⁄ «Ú«Á¡≈ÊΔ ÚΔ˜≈ Á∂‰ ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ Ò≈ «ÁæÂΔ √ΔÕ ¿πÁØ∫ ÏÂ≈ÈÚΔ «ÓÙÈ ˘ ÚΔ˜∂ Ò¬Δ Ï∂ÙπÓ≈ ¡‹Δ¡ª «ÓÒΔ¡ª √ÈÕ ’ΩÓªÂΔ «Ú«Á¡≈ÊΔ Á∂Ù Ò¬Δ ¡≈ÓÁÈ Á≈ Úæ‚≈ √≈ËÈ ‘È Â∂ «’™«’ «ÚÁ∂ÙΔ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª ÂØ∫ Á∂Ù Á∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Âß È ◊‰≈ ÎΔ√ª ⁄≈‹ ’ΔÂΔ¡ª ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‘π‰∂ «‹‘∂ ‘Δ ¡≈√‡∂ÒΔ¡≈ È∂ ÚΔ Ì≈ÂΔ¡ª ˘ fi‡’≈ «ÁæÂ≈ ÷≈È√≈Ó≈ ¡Â∂ ‘∂¡‚À«√ß◊ «‹‘∂ ’Ø√ª ÁΔ Âª Ó≈ÈÂ≈ ‘Δ æÁ ’ «ÁæÂΔ ◊¬Δ Â∂ «¬√ ÂØ∫ ¿πÊØ∫ Á≈ Íæ’≈ È≈◊«’ Ï‰È Á∂ Ò¬Δ ‘π‰ ¡«‹‘∂ ’Ø√ª ÂØ∫ ’Ø¬Δ ÓÁÁ È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊ΔÕ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ì≈ «Ú⁄Ø∫ E@ ÂØ∫ F@ ÎΔ√ÁΔ «Ú«Á¡≈ÊΔ «¬È∑ª ’Ø√ª ≈‘Δ∫ ‘Δ ¿πÊ∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ «¬ÓΔ◊z∂ÙÈΔ ÈΔÂΔ ”⁄ ÏÁÒ≈¡ ’Á∂ ‘ج∂ ¡≈√‡∂ÒΔ¡≈ È∂ ¡≈Í‰Δ ÚΔ˜≈ Íz‰≈ÒΔ ”⁄ √÷ÂΔ ’«Á¡ª BAI Â‹Δ‘Δ «’æÂΔ¡ª ”Â∂ Ø’ Ò◊≈ «ÁæÂΔÕ -√ßÁΔÍ «√ßÿ ⁄≈‘Ò WEEKLY

PUNJAB NEWS ADVERTISEMENT

408-598-1010 510-978-4100 FAX NUMBER

408-547-0522 E-MAIL

wpnnews@gmail.com CORPORATE ADDRESS 1250-Ames Av #101 Milpitas CA-95035 (U.S.A) Editor-In-Chief : Satnam S. Chahal ALL DISPUTES SUBJECTED TO SAN JOSE JURISDICTION

 ‘؉≈ ‹±Δ È‘Δ∫ Ò∂÷’ Á∂ «Ú⁄≈ª È≈Ò √≥Í≈Á’ Á≈ √«‘Ó‰

’ÁØ∫ π’‰◊Δ¡ª «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª ÷πÁ’πÙΔ¡ª?

’Δ ’Ø ¬ Δ ‹≈‰Á≈ ‘À «’ Ì≈ Á∂ ÷∂ÂΔ ÍÃË≈È √»Ï∂ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈«’¡ª ÁΩ≈È «’øÈ∂ «’√≈Ȫ È∂ ıπÁ’∞ÙΔ ’ΔÂΔ ‘À? ’Ø¬Δ È‘ƒ ‹≈‰Á≈Õ È≈ √’≈, È≈ ’Ø¬Δ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ Â∂ È≈ ‘Δ ’Ø¬Δ ˆÀ-√’≈Δ ‹Ê∂ÏÁ ø Δ, Ì≈Ú∂∫ √Ì √ø√Ê≈Úª ¡≈͉∂-¡≈͉∂ ¡≥’Û∂ Áº√ ‘Δ ‘À? «¬‘ ¡≥’Û∂ Úº÷∂-Úº÷∂ ‘È, ‹Ø ‘˜≈ª ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ’∞fi √À∫’«Û¡ª Á∂ «Ú⁄-«Ú⁄ Áº √ ∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ’¬Δ ª ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ √À∫’Û∂ ÂØ∫ ÚΔ ÿº‡ Áº√ ‘∂ ‘ÈÕ ÁØ Ú≈ Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ «¬√ √ÏøËΔ √Ú∂÷‰ Íπ«Ò√ Â∂ ÷π¯Δ¡≈ «Úø◊ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ’≈¿∞‰≈ ⁄≈«‘¡≈Õ «¬’ Ú≈ «¬‘ ’ΔÂ≈ ÚΔ «◊¡≈Õ Í «¬√ Á∂ ¡≥’Û∂ ‘∂’ È∂ ºÁ ’ «ÁºÂÕ∂ ‹∂‹Δ Á∂ ÔÂÈ : Í≥‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ «¬≥ Á ‹Δ «√≥ÿ ‹∂‹Δ ‹Ø «’ √’≈Δ ÁÓÈ «ÚØËΔ Ò«‘ Á∂ ’ÈÚΔÈ ‘È, ÚºÒ∫Ø √ø◊» ÁΔ¡ª «√¯ ÁØ √Ï‚ÚΔ˜Èª Ò«‘≈ Â∂ Ó»‰’ ¡ËΔÈ ¡≈™Á∂ IA «Í≥‚ª «Ú⁄ √Ú∂÷‰ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√ √Ú∂÷‰ Á∂ ¡≥’«Û¡ª ¡È∞√≈ «Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈«’¡ª «Ú⁄ «¬Ê∂ AGCH ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ıπ Á ’∞ Ù Δ¡ª ÂØ ∫ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ÍÃÌ≈«Ú «¬Ò≈’∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «Í≥‚-«Í≥‚ ‹≈ ’∂ «¬‘ ¡≥’Û∂ Í≥⁄≈«¬Âª ÂØ∫ «¬’º·∂ ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï ÷∂ÂΔ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ ÁΔ «¬’ Â≈˜≈ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ B@@@ ÂØ∫ B@@H º’ Ï«·ß‚≈ Â∂ √ø◊» «˜«Ò∑ ¡ ª «Ú⁄ B,HI@ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ ¡‰Êº’ «Ú¡’ÂΔ √ÃΔ ‹∂‹Δ È∂ «¬‘ ÂºÊ ‹≈ȉ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈∂ «˜«Ò∑¡ª √ÏøËΔ ¡≥Á≈˜≈ Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈«’¡ª «Ú⁄

E@,@@@ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø ⁄πº’Δ¡ª ‘ÈÕ Ì≈ÂΔ «’√≈È Ô±ÈΔ¡È Á∂ ¡È∞√≈ «¬‘ «◊‰ÂΔ I@,@@@ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï «’√≈È ’«ÓÙÈ, ÍÃÂΔ √≈Ò B@@@ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª Ú≈ÍÈ Á≈

√’ÁΔ? «’√≈Ȫ Úº Ò Ø ∫ «¬‘ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ¿∞Ȫ∑ ¿∞μÂ∂ ÚË ‘∂ ’˜∂ Á∂ Ì≈ ‹ª Ù≈‘»’≈ª ÚºÒØ∫ Âø◊ÍÃ∂Ù≈È ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ’’∂ ’ΔÂΔ¡ª ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ ¿∞ÍØ’Â √Ú≈Ò Á≈

’Δ «’√≈ÈΔ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª √ÏøËΔ Ò≈¬∂ ¡≥Á≈«˜¡ª ‹Ø «’ √≈∂ √’≈Δ ‘È, «Ú⁄ ¬∂È≈ Úº‚≈ ¯’ ‘Ø √’Á≈ ‘À? «¬Ê∂ ‘Δ ◊ºÒ È‘ƒ Óπ’ÁΔÕ √ø√Á ˘ «¬√ √≈Ò ‹ÈÚΔ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «¬‘ «◊‰ÂΔ «√¯ F Áº√Δ ◊¬ΔÕ √ÃΔ ≈‰∂ Á≈ «¬‘ ’«‘‰≈ ‘À «’ B@@F ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Í»∂ ≈‹ «Ú⁄ G,GHF «’√≈ÈΔ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ ¡≥Á≈˜≈ Ò≈™Á≈ ‘ÀÕ B@@@-@H Á∂ Ú’¯∂ ÁΩ≈È ‘Ø¬Δ¡ª ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ‹Ø «’√≈È Ô±ÈΔ¡Èª È∂ ’ΔÂΔ ‘À, ¿∞‘ Ò◊Ì◊ D@,E@@ ‘ÀÕ √’≈Δ ÁÓÈ «ÚØËΔ Ò«‘ ¡È∞√≈ «¬‘ «◊‰ÂΔ CA,E@@ ‘ÀÕ «’√≈È ’«ÓÙÈ ¡È∞√≈ «¬‘ AG,A@@ Â∂ ÷∂ÂΔ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ ¡È∞√≈ BB,E@@ ‘ÀÕ Ó≈Ò Ó«‘’Ó∂ È∂ «√¯ Í≥‹ √≈Òª Á∂ Ú’¯∂ «Ú⁄ Ú≈ÍΔ¡ª ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ BCB Á√≈¬Δ ‘À ¡Â∂ Í≥‹≈Ï Íπ«Ò√ Á∂ ¡È∞√≈ ÍÃÂΔ √≈Ò «√¯ G ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ «‹‘Ø «‹‘∂ ¡≥’Û∂ ¡≈¬∂ ‘È ‹ª ‘Ø √Ú∂÷‰ ’Ú≈¿∞‰ ÁΔ Ó≥◊ ¿∞μ· ‘Δ ‘À, ¿∞√ Á∂ ‘øπ◊≈∂ Ú‹Ø∫ √’≈ ˘ ’Ø¬Δ ’≈Ú≈¬Δ ’È «Ú⁄ Á∂ È‘ƒ ’ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔÕ √’≈Δ «fi‹’ : «¬√ √ÏøË ”⁄ «fi‹’ «’™ «Á÷≈¬Δ ‹≈ ‘Δ ‘À? ’Δ «¬√ ˘ ¡√ƒ «¬√ Â∑ª ÒÀ √’Á∂ ‘ª «’ «‹‘ÛΔ √’≈ ¡≈Í‰Δ ÓÙΔÈΔ ”Â∂ ’ØÛª πͬ∂ ÷⁄ ’ÁΔ ‘À, ’Δ ¿∞‘ «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª ıπÁ’∞ÙΔ¡ª √ÏøËΔ √≈Ë≈È «‹‘∂ ¡≥’«Û¡ª ˘ «¬’º·≈ È‘ƒ ’

‹Ú≈Ï «¬‘ ‘À «’ ’∂∫Á Â∂ √»Ï≈ √’≈ª «¬√ √⁄≈¬Δ ˘ ‹≈‰ÁΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ÚΔ «¬√ ÂØ∫ ¡º÷ª ÓΔ‡Δ º÷‰≈ ⁄≈‘πøÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‹∂’ ¿∞‘ «¬√ ÂºÊ ˘ √ÚΔ’≈ ’ÁΔ¡ª ‘È Âª ¿∞È∑ª ˘ «’√≈Ȫ «‹È∑ª È∂ ıπÁ’∞ÙΔ ’ΔÂΔ ‘À, ‹Ø «’ «¬’ ¡≥Á»ÈΔ «‘≥√≈ Á≈ «¬’ »Í ‘À, Á∂ Í«Ú≈ª ˘ Óπ¡≈Ú˜≈ Á∂‰ Ò¬Δ ’ÁÓ ⁄πº’‰∂ ÍÀ‰◊∂ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ ÈΔÂΔ ”⁄ ÏÁÒ≈¡ «Ò¡≈¿∞ ‰ ∂ ÍÀ‰◊∂Õ «Í¤Ò∂ Á√ª √≈Òª ÁΩ≈È Í≥‹≈Ï «Ú⁄ AB Òº÷ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «’√≈È ÷∂ÂΔ Á≈ ËøÁ≈ ¤º‚ ⁄π’ º ∂ ‘È ¡Â∂ ◊ΔϪ ÁΔ ÙÉ ∂ Δ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ «‹√ Â∑ª Í≥‹≈Ï √’≈ «¬√ √ÏøËΔ ’ÁÓ ⁄π’ º ‰ ÂØ∫ «fi‹’ ‘Δ ‘À, ¿∞‘Δ ◊ºÒ Ï≈’Δ ÊªÚª ”Â∂ ‘À, ÷≈√ ’’∂ ’∂∫ÁΔ ÍºË ”Â∂ ‘ÀÕ ’∂∫ÁΔ ÷∂ÂΔ Ó≥ÂΔ ÙÁ ÍÚ≈ È∂ «Í¤Ò∂ «ÂøÈ √≈Òª ÁΩ≈È Í»∂ Á∂Ù ”⁄ ‘Ø¬Δ¡ª ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ÁΔ ‹Ø ÈÚƒ C,DE@ ÁΔ «◊‰ÂΔ Áº√Δ ‘À, ¿∞√ ”Â∂ «Ë¡≈È «Á˙Õ ¡√ƒ √≈∂ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ ¿∞‘ «¥’‡ ”⁄ ÚΔ «ÁÒ⁄√ÍΔ º÷Á∂ ‘È Â∂ ÷≥‚ «ÓºÒª «Ú⁄ ÚΔÕ ¡√ƒ «¬√ Á∂ ’≈È ÚΔ

‹≈‰Á∂ ‘ªÕ ÙÁ ÍÚ≈ È∂ G Ó¬Δ ˘ ≈‹ √Ì≈ ˘ √»«⁄ ’ΔÂ≈ √Δ «’ ‹ÈÚΔ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «ÚÁÌ≈ «Ú⁄ «√¯ G «’√≈Ȫ È∂ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ ¿∞√∂ «ÁÈ, ¿∞√∂ ÍÒ Ó‘≈≈Ù‡ «Ú⁄ Óºπ÷ Ó≥ÂΔ ¡ÙØ’ ⁄Ú≈È È∂ «¬‘ «Ï¡≈È «ÁºÂ≈ «’ «¬‘ «◊‰ÂΔ CDC ‘ÀÕ «¬‘ ¡≥’Û≈ ÍÚ≈ Á∂ Áº√∂ ¡≥’«Û¡ª ÂØ∫ EG ◊π‰≈ ÚºË ‘ÈÕ ÍÚ≈ È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈Δ √ø√Á «Ú⁄ «¬’ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄ «Ò÷ÂΔ ÂΩ ”Â∂ «ÁºÂΔ √ΔÕ «¬√ ÂØ∫ Í≥‹ «ÁÈ Í«‘Òª ÷∂ÂΔ ≈‹ Ó≥ÂΔ ’∂. ÚΔ. Ê≈Ó√ È∂ «¬‘ «◊‰ÂΔ BC Áº√Δ √ΔÕ «¬’Ø ‘¯Â∂ Â∂ «¬’Ø √ÁÈ «Ú⁄ ÁØ Úº÷∂-Úº÷∂ ‹Ú≈Ï «Áº  ∂ ◊¬∂ Õ Ê≈Ó√ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ ¿∞Ȫ∑ È∂ «¬‘ ¡≥’Û∂ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ Á∂ ¡≥’«Û¡ª ”⁄Ø∫ Ò¬∂ ‘È, «‹√ Á∂ Óπº÷ Ó≥ÂΔ «¬‘ ¡≥’Û∂ CDC ıπÁ’∞ÙΔ¡ª Á∂ Áº√ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ ⁄Ò«Á¡ª, ÍÚ≈ Áπ¡≈≈ «¬‘ ‹Ú≈Ï Á∂‰ ÂØ∫ Í«‘Òª √’≈ Á∂ Î≈Ó˜ √ÀÒÎ «Ò≈«¬≥√ «ÓÙÈ È∂ «¬‘ ¡≥’Û∂ Í∂Ù ’ΔÂ∂ √È «’ «¬’ºÒ∂ ‹ÈÚΔ Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ ‘Δ «ÚÁÌ≈ «Ú⁄ ’∞Ò º FB «’√≈ÈΔ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø ⁄π’ º Δ¡ª ‘ÈÕ Ó‘≈≈Ù‡ Á∂ Ó≈Ò Ó≥ÂΔ È≈≈«¬‰ ≈‰∂ È∂ ¡ÍÃÀÒ «Ú⁄ ≈‹ ÁΔ «ÚË≈È √Ì≈ «Ú⁄ «¬‘ «’‘≈ √Δ «’ B@@F ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «ÚÁÌ≈ «Ú⁄ E,EGD ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø ⁄πº’Δ¡ª ‘ÈÕ ’Δ «’√≈ÈΔ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª √ÏøËΔ Ò≈¬∂ ¡≥Á≈«˜¡ª ‹Ø «’ √≈∂ √’≈Δ ‘È, «Ú⁄ ¬∂È≈ Úº‚≈ ¯’ ‘Ø √’Á≈ ‘À? «¬Ê∂ ‘Δ ◊ºÒ È‘ƒ Óπ’ÁΔÕ √ø√Á ˘ «¬√ √≈Ò ‹ÈÚΔ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «¬‘ «◊‰ÂΔ «√¯ F Áº√Δ ◊¬ΔÕ √ÃΔ ≈‰∂ Á≈ «¬‘ ’«‘‰≈ ‘À «’ B@@F ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Í»∂ ≈‹ «Ú⁄ G,GHF «’√≈ÈΔ ıπÁ’∞ÙΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ

ÓÈπæ÷ ÁΔ √ÁΔ¡ª Íπ≈‰Δ Ó≈È«√’Â≈

ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ ÂÈ Â≈È «˜Ò∑∂ «Ú⁄ Ó≈«Í¡ª ¡Â∂ ‘Ø «ÙÂ∂Á≈ª ÁΔ Ó˜Δ Á∂ «÷Ò≈¯ «Ú¡≈‘ ’≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ÒÛ’Δ Á∂ Ó≈«Í¡ª ÚºÒØ∫ ÒÛ’Δ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ √º√ ˘ ÏÛΔ Ï∂«‘ÓΔ È≈Ò Ó≈È ¡Â∂ ÒÛ’Δ Á∂ ÍÂΔ ˘ ◊øÌΔ »Í «Ú⁄ ˜ıÓΔ ’È ÁΔ ÿ‡È≈, «¬’ ¡«‹‘Δ ÿ‡È≈ ‘À ‹Ø Í≥‹≈Ï ¡Â∂ ‘«¡≈‰≈ «Ú⁄ ÷≈Í Í≥⁄≈«¬Âª Á∂ ¡≈Á∂Ùª ”Â∂ ‘Ø ‘Δ¡ª ÁÁÈ≈’ Ú≈Á≈ª ÂØ∫ Úº÷Δ ‘ÀÕ Í «¬√ «Íº ¤ ∂ ’ø Ó ’ ‘Δ Ó≈È«√’Â≈ √ÁΔ¡ª Íπ≈‰∂ √Ó≈‹ Á∂ Ï‘π « ◊‰ÂΔ ÒØ ’ ª ÁΔ √Ø ⁄ ¡Â∂ ¡ÓÒª È≈Ò Ó∂Ò ÷ªÁΔ ‘ÀÕ Ò◊≈Â≈ Ú≈Í ‘Δ¡ª ¡«‹‘Δ¡ª ÿ‡È≈Úª ˘ Ú∂÷ ’∂ ¡«‹‘≈ Ó«‘√»√ ‘؉ Òº◊≈ ‘À «’ «‹Ú∂ ∫ ¡√ƒ ‘≈Ò∂ ÚΔ √ÁΔ¡ª Íπ≈‰∂ √Ó≈‹ «Ú⁄ «‘ ‘∂ ‘Ø¬Δ¬∂Õ ‘≈Ò≈ ÏÁÒ‰ ¡Â∂ √Ó∂ ∫ Á∂ ÏΔ‰ È≈Ò √≈‚≈ Á∂Ù ¡È∂’ª ͺ÷ª ÂØ∫ ¡º◊∂ ÚËÁ≈ Ș ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ Úº‚Δ ‘ºÁ º’ «¬Ê∂ «Úº«Á¡≈ Á≈ ÍÃ√≈ ÚΔ ‘؉≈ Ùπ» ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ Ì≈ ÁΔ Âªÿ Ì≈Ú∂∫ ⁄øÈ Âº’ Íπº‹‰ ÁΔ ‘Δ ‘À Í «¬√ Á∂ √Ó≈‹ Á∂ Úº‚∂ «‘º√∂ «Ú⁄ ‹≈Δ ¡«‹‘≈ ÚÂ≈≈ «¬‘ Ó«‘√»√ ’Ú≈™Á≈ ‘À «’ ‘≈Ò∂ √Ó≈«‹’ ÂΩ ”Â∂ Á∂Ù ˘ ¡º◊∂ «Ò‹≈‰ ÁΔ ÚË∂∂ ˜» ‘ÀÕ ‘≈Ò∂ ÚΔ √Ó≈‹ ÁΔ ¡Ω ¡Â∂ ÓÁ ÍÃÂΔ √Ø⁄ Úº÷Δ-Úº÷Δ ‘ÀÕ ‘≈Ò∂ ÚΔ ÓÁ ÍÃË≈È √Ó≈‹ ÚºÒØ∫

¡Ω ˘ ÈΔÚ∂∫ Á‹∂ ”Â∂ º÷‰ ”Â∂ √øÂ∞Ù‡Δ ˜≈«‘ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ¿∞ ‘ ¡Ω   ‹Ø √ÁΔ¡ª ÂØ ∫ ÁºÏΔ-ÿπº‡Δ ‘Δ ‘À, «‹√ ”Â∂ √Ó≈‹ Á∂ «¬’ Ú◊ È∂ ‘π ‰ ¡≈͉≈ «ÚÙÚ≈√ ω≈¿∞‰≈ Ùπ» ’ΔÂ≈ ‘À Â∂ «‹√ È∂ «¬√ Ú◊ ˘ Úº‚Δ¡ª ÍÃ≈ÍÂΔ¡ª ÚΔ ’’∂ «Á÷≈ «ÁºÂΔ¡ª ‘È Í ‘≈Ò∂ ÚΔ √Ó≈‹ Á∂ Úº‚∂ «‘º√∂ ÚºÒØ∫ ¡Ω ˘ ‹πºÂΔ ÁΔ ÈØ’ ‘∂· ‘Δ º«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ ÈÚ∂∫ √Ó≈«‹’ «ÙÂ∂ ω≈™«Á¡ª ÚΔ ¿∞√ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ÁºÏΔ «‘≥ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞√ ˘ Óºfiª-◊≈Úª Úª◊ √Ó≈«‹’ «٫¡ª ÁΔ¡ª ˜ø‹Δª «Ú⁄ ‹’«Û¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘Δ ’≈È ‘À «’ «¬√ «ÁÙ≈ «Ú⁄ «‘≥√≈ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª ÿ‡‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ÚËÁΔ¡ª ‘Δ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬√ Á≈ Úº‚≈ ’≈È √Ó≈‹ ÚºÒØ∫ ¡«‹‘∂ ¡ÓÒª ˘ «¬’ Â∑ª È≈Ò «ÁºÂΔ ‹ªÁΔ ÷≈ÓØÙ ÍÃÚ≈È◊Δ ‘À ¡Â∂ Á»√≈ ’∞√Δ¡ª ¡Â∂ Ú؇ª Á≈ ÓØ‘ ‘ÀÕ ‹∂’ √Ó≈‹ Á≈ «¬’ Úº‚≈ Ú◊ ¡º‹ ÚΔ «Í¤ÒΔ¡ª √ÁΔ¡ª ÁΔ Íπ≈‰Δ Ó≈È«√’Â≈

¡È∞√≈ ‹Δ¡ «‘≈ ‘À ª √≈‚∂ ¡≈◊» ÒØ ’ «¬√ Ó≈È«√’Â≈ ˘ ÏÁÒ‰ Á≈ ÔÂÈ ’È ÁΔ Ï‹≈¬∂ «¬√ √Ø⁄ ÁΔ ’ÛΔ Á≈ ‘Δ «¬’ «‘º√≈ ωÈ≈ ÍÃÚ≈È ’Á∂ ‘ÈÕ ‘«¡≈‰∂ «Ú⁄ ¡’√ ¡«‹‘∂ ÿ‡È≈⁄º ’  Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ √øÈ B@@G «Ú⁄ ¿∞Ê∂ «¬’Ø ◊Ø «Ú⁄ ¡≈Í√Δ ˜≈Ó≥ÁΔ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ ÓÈØ‹ ¡Â∂ ÏÏÒΔ ˘ ÷≈Í Í≥⁄≈«¬Â ÁΔ ‘Á≈«¬Â ”Â∂ Ó≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ ¡Á≈Ò ںÒØ∫ «¬√ √ÏøËΔ ’∂√ «Ú⁄ ’∞fi «¬’ ÁØÙΔ¡ª ˘ Ϊ√Δ ¡Â∂ ’∞fi «¬’ ˘ ¿∞Ó ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ √π‰≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ «ÚÚ≈Á Ï∂‘ºÁ Ì÷ «◊¡≈ ‘ÀÕ «⁄ª ÂØ∫ √Ê≈«Í «¬‘ Í≥ÃÍ≈◊ ÷≈ÍÍ≥⁄≈«¬Âª ¡Á≈Ò Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ ˘ ÒÀ ’∂ Í»≈ ÙØ Ó⁄≈ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ ¿∞‘ AIEE Á∂ «‘≥Á» «Ú¡≈‘ ’≈˘È «Ú⁄ ÚΔ √ØË ’È ÁΔ Ó≥◊ ’ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ ¿∞ Ó ΔÁ Óπ  ≈«Ï’ ‘«¡≈‰∂ «Ú⁄ ⁄ΩËΔ ˙Ó ÍÃ’≈Ù ⁄Ω‡≈Ò≈ ¡Â∂ Ìπ«Í≥Á «√≥ÿ ‘πº‚≈ Ú◊∂ ¡≈◊» Ú؇ª ÁΔ ÷≈Â ÷≈Í

Í≥⁄≈«¬Âª ÁΔ √Ø⁄ Á∂ ‘º’ «Ú⁄ ÷Û∑∂ «Á÷≈¬Δ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ¡¯√Ø√ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ‘À «’ ÈÚΔÈ «‹øÁÒ Ú◊≈ Í«Û∑¡≈«Ò«÷¡≈ ¡≈◊» ÚΔ «√¡≈√Δ ’∞√Δ Á∂ ÓØ‘ ˘ È≈ ¤º‚Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ÷≈Í Í≥⁄≈«¬Âª ÁΔ ÏØÒΔ ÏØÒ‰ Òº◊≈ ‘ÀÕ «¬‘ Úº÷Δ ◊ºÒ ‘À «’ ‘π‰ ’∂∫Á «Ú⁄ ’ª◊√ Í≈‡Δ ÚºÒØ∫ «¬√ √ÏøËΔ √ı ÚÂΔ≈ Ë≈È ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘«¡≈‰∂ Á∂ Óπº÷ Ó≥ÂΔ Ìπ « Í≥ Á  «√≥ ÿ ‘π º ‚ ≈ ¡Â∂ √ø √ Á ÓÀ∫Ï ÈÚΔÈ «‹øÁÒ È∂ ¡≈Í‰Δ √π ÏÁÒ‰Δ Ùπ» ’ «ÁºÂΔ ‘À ¡Â∂ «’‘≈ ‘À «’ ¡«‹‘∂ ¡≈Í» ø ω∂ Ú≈«¬ÂΔ √ø ◊ ·Èª ˘ ’≈˘È ¡≈͉∂ ‘ºÊª «Ú⁄ ÒÀ‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘ƒ «ÁºÂΔ ‹≈ √’ÁΔÕ ¡√ƒ Ó«‘√»√ ’Á∂ ‘ª «’ ¡«‹‘∂ «ÈÁ¬Δ ¡ÓÒª ˘ «√∂ ⁄Û∑ ≈ ¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ Ùı√ª ˘ √ı √˜≈Úª Á∂ Ì≈◊Δ Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ «¬’ Úº÷≈ ’≈˘È ω≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ ÚΔ ˜» ‘À, ª ‹Ø ÁØÙΔ ’≈˘È Á∂ ÎøÁ∂ ”⁄Ø∫ Ï⁄ «È’Ò‰ ”⁄ ’≈ÓÔ≈Ï È≈ ‘Ø √’‰Õ «¬√ Á∂ È≈Ò-È≈Ò √Óπº⁄∂ »Í «Ú⁄ «√¡≈√Δ Í≈‡Δ¡ª ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ˘ ÒØ’ª ÁΔ ¡«‹‘Δ Íπ  ≈‰Δ Ó≈È«√’Â≈ ˘ ÏÁÒ‰ Ò¬Δ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ÔÂÈÙΔÒ ‘؉ ÁΔ ˜» ‘ØÚ∂◊ΔÕ √Ó≈‹ «Ú⁄ ¡«‹‘Δ ⁄∂ÂÈÂ≈ ‘Δ «¬√ Ó≈È«√’Â≈ ˘ ͤ≈ÛÈ «Ú⁄ Úº‚Δ ÍºË ”Â∂ √‘≈¬Δ ‘Ø √’∂◊ΔÕ

Disclaimer : Weekly Punjab News and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and do not endorse any product or services advertised in the Weekly Punjab News . Please consult your lawyer before buying/ hiring/contracting through the advertisement. published in this newspaper. Weekly Punjab News is in the business of selling space and the claims made by the advertisements are not tested/confi rmed by an independent source. The opinions expressed in the articles and columns are those of the writers. Editor or any other staff member of Weekly Punjab News assumes no responsibility of any kind.


WEEKLY PUNJAB NEWS 09

DESIGN CONCEPTS 408.931.5200

28 May- 3 June 2010

Saturday, June 19, 2010

A celebration of diverse cultures with over 10,000 people every year. Presented by the Indo – American Senior Center of San Jose, Inc (ID # 77-0513699) in collaboration with Evergreen Valley College, San Jose, CA

Saturday, JuneA 19,L2010

TOT

9:00 a.m. to 6:00 p.m. W O H S Evergreen Valley College Y MIL A F 3095 Yerba Buena Rd, San Jose, CA 95135 Jatinder S Bhangu President (408) 623-4383 For Booths & General Information Call :

Jatinder Mann (Executive Director) (408) 930-6000 Raj Budwal (Booths)

Jaswant S. Jessie (Treasurer) (408) 242-2202 (408) 835-0202

See www.MySpace.com/SanJosePunjabiMela or www.SanJoseMela.com for updates & Vendor Application

Lots of family activities, over 40 booths, food, entertainment and shopping, Bhangra, Gidha, International celebrities, other local Singers and performers, Kabbadi, Soccer and Volleyball competitions on Saturday, June 19, 2010. FREE MEDICAL SCREENING INCLUDES: Total Cholesterol Levels • Blood Pressure• Bone Density • Glucose Levels • Waist Circumference • Body Mass Index.

SPONSORED BY SAN JOSE PUNJABI MELA C COMMITTEE 1027 West Taylor Street, San Jose, CA 95126 | (408) 287-1600 phone | (408) 287-1639 fax | Mann@I Mann@InjuryLawyerInSanJose.com


WEEKLY PUNJAB NEWS 10

28 May- 3 June 2010

WORLD WIDE TRAVELS

DISCOVER REALTY

Specialized in discount fares worldwide

• Airlines Tickets • Vacation packages • Passport services

•Visa Services •Immigration forms •Bus Tickets (Delhi-Punjab)

¡◊ Â∞√Δ «¬≥«‚¡≈ ‹≈‰ Ò¬Δ √√ÂΔ¡ª «‡’‡ª ÁΔ Ì≈Ò «Ú⁄ ‘Ø Âª √≈ȱ≥ ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø Õ ¡√Δ √≈Δ¡ª Úº‚Δ¡≈ ¬∂¡Ò≈¬ΔÈ≈ ÁΔ¡ª «‡’‡ª Ú∂⁄Á∂ ‘ªÕ 552-N.Palora Ave #E Yuba City CA-95991

Ph: 530.674.4710 Fax:530.673.7374 Email: worldwidetravels@sbcglobal.net

World

CST#2074873-40 Wide T ravels

CHOICE TRAVEL & TOUR Notary

Real estate

WE SELL AIR-TICKETS SELLING & BUYING HOMES NOTARY PUBLIC

«’√∂∫ ÚΔ Âª ÁΔ ¬∂¡ «‡’‡,‡± Â∂ ’±˜ √√Â∂ ∂‡ª  Ï∞º’ ’‰ Ò¬Δ ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø NAVPREET K. KANG

209.451.4405 choicetravel09@aol.com We do Notary and Real Estate also:

Liquor store & Gas Station for sale • Chevron gas station with 17 rooms motel & 3 bed rooms on 4 acres for sale ( 99&46 highway) good lease avaliable. • Liquor Store in Fresno doing $40,000 with rent $1800/mo lease 10 years , size 2500 sq.ft. for sale .Loan assumable price $299,000 • Liquor store for sale .Inside sale $120,000/mo, Rent $4300/mo .Bldg size 2000 s/f.Lease 10 Years with option owner may carry.Asking $699,000. • Liquor Store for sale in Fresno , Sale $45,000, Rent $3551/mo.Lease 10 Years in well established shopping centre .Price $249,000 • Liquor Store in Fresno (99&Herondon) sale $45,000, Rent $3000/mo. until 2018 with 5yr option good margin .Price $299,000. • Liquor Store in Fresno sale $60,000 with 30% margin,Rent $4000 ($1500 from check cashing) size 2400/SF . Price $540,000. • Liquor store in Fresno, Sale $40,000.Rent $2300/mo,Size 2730/SF.Good Margin Lease 10 years.Price is $299,000. • Liquor store with smoke shope near Fresno .Sale $30,000,Rent $1200/mo.Lease 10 Year with option .Price $110,000. • Shopping Center with 12 Stores,Lot Size 1.460 acres,building size 14048 sq.ft. Year built 1973,ready to go with SBA Loan,Nice area. Asking $1,500,000. • Liquor store in Fresno doing 65K-70K low rent,good lease.Store size 2000/SF Price $499,000.Owner may carry. • Cigaratte store doing 50K-55K,store size 1280 sq.ft Rent $2850/mo. Price $89,000. • Subway close to Fresno doing 38K-40K,rent $1550/mo,store size 1200 sq.ft. Lease 10 Yr, Price $450,000. • Subway in Avenal doing 26K-30K,rent $890/mo.Good Lease.Price $319,000.

Paul Dhaliwal Ph: 559.942.6999 Web : www.pauldhaliwal.com

BHUPINDER SINGH(REALTOR) 209-277-1869

16925-HARLAN RD #206 LATHROP CA-95330

Lic #01482271

We can help you sell your house in short sale at no cost to you.

C

’Δ Â∞√Δ Credit Card ÁΔ¡ª Í∂ÓÀ∫‡ª ÂØ ÍÃØÙ≈È ‘Ø ?

kI quhwnUM Credit Card kμpnIAw bwr bwr M E 31853- Alvarado Blvd Union City CA-94587

King of Sweets

now introducing

kwl krky pRySwn kr rhIAW hn?

Â∞√Δ ¡≈Í‰Δ «‘≥ÁΔ Í∂ÓÀ∫‡ F@% º’ ÿ‡≈ √’Á∂ ‘ØÕ Late Fee ¡Â∂ Over Limit Fee ÷ÂÓ ’ √’Á∂ ‘ØÕ Credit Card «Ú¡≈‹ Á≈ ‘‹≈ª ‚≈Ò Ï⁄≈¿∞Õ ¡≈͉≈ Credit Ï‘≈Ò ’≈¿∞, Bankruptcy ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ‘‹≈≈ ‚≈Ò Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ √∞÷Δ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡º‹ ‘Δ ’≈ÒØ ’ØÕ

ENJOY SPECIAL CHATS !!

. Gol Gappa (Panu Puri) . Bhel Papdi Chaat . Khasta Kachori . Falud Kulfi . All Tava Tikki and many more............

31853 Alvarado Blvd Union City CA-94587

510.489.9100

www.tryemc.com Nirmal Mann

PH: 1.877.899.6244


WEEKLY PUNJAB NEWS 11

28 May- 3 June 2010

’Δ Â∞√Δ ¡≈͉∂ ÿ ÁΔ Úº‚Δ Í∂ÓÀ∫‡ Á∂‰ ÂØ ¡√ÓÊ ‘Ø ? ª ¡√Δ Â∞‘≈‚∂ ÿ ÁΔ Í∂ÓÀ∫‡ ÿ‡≈¿∞‰ «Ú⁄ Â∞‘≈‚Δ ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘ªÕ We Still have 95% Financing

RaajGill

THE CORNERSTONE MORTGAGE GROUP

916.289.1215

raajgill@yahoo.com www.thecornerstonegroupllc.com

REFINANCE

BUSINESS LOANS MODIFY LOANS

REFINANCE REFINANCE YOUR LOAN @

4.375% ONLY

PURCHASE MONEY

LOAN ADJUSTMENTS

«Ï‹ÈÙ ÒØÈ ΔÎ≈«¬ÈÀ∫√ Í⁄∂√ ÓÈΔ ÓØ‚ΔÎ≈¬Δ ÒØÈ

PRINCIPAL REDUCTION

«ÍÃ√ΔÍÒ «‚º’ÙÈ ÒØÈ ¡‚‹√‡ÓÀ∫‡

¡Ϫ ÁΔ Ò±‘‰Δ ◊ÓΔ ”⁄ Ì≈ÂΔ Óπ«‡¡≈ª Á∂ ‘Ω’∂ ¿π√ Á∂ ‘ßfi± √πæ’Á∂ ‘Δ È‘Δ∫ ‘ÈÕ ¿π√ ÁΔ ⁄≈‘È≈ ¡Â∂ Áπæ÷ È∂ ÂÎ≈ ÁΔ¡ª ¿πÓΔÁª 鱧 √≈¿±ÁΔ ¡Ï ÂØ∫ ¿π√ ÁΔ Óª Á∂ Ù«‘ Ï∂∫◊Ò± ÒÀ ¡ªÁ≈ ˛Õ B@ √≈Ò Í«‘Òª ¿π√ ÁΔ Óª ȘÓ≈ Á≈ «Ú¡≈‘ Ïπæ„∂ ¡Â∂ ¡ÓΔ ¡ÏΔ Ù∂÷ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ¿πÁØ∫ ¿π‘ AF Ú«∑¡ª ÁΔ √ΔÕ «Î ¿π√ 鱧 ÂÒ≈’ Á∂ ’∂ Ú≈Í√ Ì≈ Ì∂‹ «ÁæÂ≈ «’¿π∫«’ ¡ÏΔ Ù∂÷ Á≈ ¿π√ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’È Á≈ «¬’Ø «¬’ ’≈È «¬‘ √Δ «’ ¿π‘ ¿π√ Ò¬Δ «¬’ Ïæ⁄≈ ‹ßÓ∂Õ ‹ÁØ∫ ¿π√ È∂ Ïæ⁄≈ ‹ßÓ «ÁæÂ≈ ª ¿π√ 鱧 Ú≈Í√ Ì≈ Ì∂‹ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ Ïæ⁄Δ, Óª ¡Â∂ ÍÂÈΔÁΔ «ÁÒ «‘Ò≈ ’∂ æ÷ Á∂‰ Ú≈ÒΔ ’‘≈‰Δ È∂ ÂÎ≈ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ È±ß ÏÁÒ‰≈ √ΔÕ Â≈Î≈, «‹‘ÛΔ B@ √≈Òª ÁΔ «Ú¡≈‘π‰ÔØ◊ ¿πÓ «Ú⁄ ÍÀ æ÷ ¸æ’Δ √Δ, «¡≈Á Á∂ ÓÁæ √ ∂ ”⁄ ÍÛ∑ Á Δ ‘π ß Á Δ √Δ, ‹ÁØ∫ ¿π√ È±ß Í«‘ÒΔ Ú≈ ȘÓ≈ Ï≈∂ ÍÂ≈ ⁄æ«Ò¡≈Õ «Î ¿π√ È∂ ¿πÁØ∫ Âæ’ «Ú¡≈‘ È≈ ’≈¿π‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ «Ò¡≈ ‹ÁØ∫ Âæ’ ¿π‘ ¡≈Í‰Δ Óª ˘ «ÓÒ È‘Δ∫ ÒÀ∫ÁΔÕ Ì≈Ú∂∫ Â≈Î≈ ÁΔ Ì≈Ò Ï‘π  ¡Ω÷Δ ‘Δ ˛Õ ¿π√ ’ØÒ ¡≈Í‰Δ Óª ÁΔ ’À√‡ ¡Â∂ ¿π√ Á∂ Í≈√ÍØ‡ ¡Â∂ ÚΔ˜∂ ÁΔ¡ª È’Òª ‘Δ ‘È ¡Â∂ ¿π‘ ÚΔ Â√ÚΔ È≈Ò «‹‘ÛΔ Â≈Î≈ Á∂ «ÁÒ ”⁄ ÏÒ ‘Δ ¡æ◊ ÂØ∫ ¿πÒ‡ ËπßÁÒΔ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≈√ÍØ‡ ”Â∂ «¬‘ ÍÂ≈ «Ò«÷¡≈ ˛ «‹‘Û≈ «’ Ï≈¡Á «Ú⁄ È’ÒΔ «È’«Ò¡≈¡≈¬ΔÙ≈, Óπ ‘ ß Ó Á ¿π Ó  ¡ÏÁπ Ò ’ΔÓ ÁΔ ËΔ, ÍÒ≈‡ Èß: DD, ¡ÀÒ. Ò≈¬ΔÈ, ÍÒ≈‡ Èß: BG ◊Ø«ÏßÁΔ,

«ÙÚ≈‹Δ È◊, ÏßÏ∂Õ ¡«Ë’≈Δ¡ª 鱧 Â≈Î≈ ÁΔ Ì≈Ò Ï≈∂ Í«‘ÒΔ Ú≈ ¿πÁØ∫ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ ‹ÁØ∫ ¿π√ «¬√ Ú∑∂ ÎÚΔ «Ú⁄ «¡≈Á Á∂ Ì≈ÂΔ √Î≈Â÷≈ÈÀ

«Ú⁄ Í‘π ß ⁄ ∂ Õ √Î≈Â÷≈È∂ Á∂ ¡«Ë’≈Δ ÙÓÙ≈Á Ù∂÷ È∂ ¿π√ Á≈ ’∂√ Ïß◊ÒΩ ÁΔ «’√∂ ◊À √’≈Δ √ß√Ê≈ ’ØÒ Ì∂‹ «ÁæÂ≈Õ ’À√‡ «Ú⁄Ø∫ ‘Δ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ ȘÓ≈ Ï∂∫◊Ò± «Ú⁄Ò∂ ¡≈͉∂ ÿ Ï≈∂ ’πfi ’«‘ ‘Δ ˛Õ «¬√ √ß√Ê≈ Á∂ ¿πÍ ÍzË≈È È˜ΔÓ ÷≈È Áæ√Á∂ ‘È «’ ¡√Δ∫ Á∂«÷¡≈ «’ Í≈√ÍØ‡ «Ú⁄ «Ò«÷¡≈

SINGH INSURANCE & TAX SINGH INSURANCE AGENCY “ We can meet or beat any Quote”

12 % DISCOUNT ON CREDIT UNION MEMBERS. PH: 916.383.4091 Swaran S. Gill Lic # 0C74268

• • • •

TAX INCOME BUSINESS INDIVDUAL PARTNERSHIP

INSURANCE • SR-22 Filing (DUI) • Auto • Home • Business • Health

• • • • •

Life Liquor Liablities Ice Cream Truck Boat Motocycle

8245- Florin Rd #B1 Sacramento CA-95828

È≈Ó, ¿πÓ ¡Â∂ ÍÂ≈ ‹≈¡ÒΔ ‘ÈÕ ¡ÏΔ Á∂Ùª «Ú⁄ ‹≈‰Ò¬Δ ÓπßÏ¬Δ ÂØ∫ Í≈√ÍØ‡ ‘≈√Ò ’È≈ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ √Ω÷≈ ’ßÓ «‘≈ ˛Õ «¬√ ’’∂ ¿π‘Ȫ È∂ «¬√ Ù«‘ Á≈ ÍÂ≈ Á∂ «ÁæÂ≈ ¡Â∂

‘πßÁ≈ √ΔÕ ¿π√ ÁΔ Óª ¡Â∂ ÁØ Ì≈ ¡◊ÏæÂΔ¡ª Ú∂⁄ ’∂ ÊØÛ∑≈ Ï‘π ’Ó≈ ÒÀ∫Á∂ √ÈÕ ÷≈È Áæ√Á≈ ˛ «’ B@ √≈Ò Í«‘Òª ¡ßÂ ≈Ù‡Δ ’≈Òª Ï‘π ӫ‘ß◊Δ¡ª √È ¡Â∂ «˜¡≈Á≈Â ◊ΔÏ ¡ÈÍÛ∑ ‘πßÁ∂ √È ¡Â∂ √Ó≈‹ Á∂ ¡«‹‘∂ ÙÓÈ≈’ ’≈«¡ª ÂØ∫ «⁄æ·Δ¡ª È‘Δ∫ √È Ì∂‹ Í∑∂ Ì≈Ú∂∫ ÂÎ≈ Á≈ «Èæ‹Δ ‹∂‘≈Á ÁØ √’Á∂Õ ¡ÏΔ Ì≈Ù≈ ÚΔ √≈Òª ÂØ∫ ⁄æÒ «‘≈ ˛Õ Í«‘Òª ¿π√ 鱧 «¬’ √Óæ«√¡≈√ΔÕ «¬√∂ ¡≈Í‰Δ Óª Ï≈∂ ¿πÁØ∫ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ ‹ÁØ∫ ’’∂ ¿π‘Ȫ È∂ «’≈‚ ¿π‘ Íπ≈‰Δ¡ª «’Â≈Ϫ Á≈ „∂ ÎØÒ ‘Δ ’ΔÂΔ¡ª ’À √ ‡ª √Δ Â∂ «¬√ „∂ «Ú⁄Ø∫ ¿π√ 鱧 «¬’ ’À√‡ Ì∂ ‹ Δ¡ªÕ Ïß ◊ ÒΩ  Á∂ ◊ØΔÍ≈«Ò¡≈ «Ú⁄ ◊À «ÓÒ ◊¬Δ, «‹√ «Ú⁄Ø∫ ¿π√ 鱧 ¡≈Í‰Δ Óª ÁΔ ¡≈Ú≈˜ √π‰È 鱧 «ÓÒΔÕ «¬‘ ‡∂Í √’≈Δ √ß√Ê≈ ÁΔ ’ΔÂΔ ¿π√ ÁΔ Óª È∂ ¿π√ Á∂ «ÍÂ≈ Ù∂÷ ¡ÏÁπÒ Ì≈Ò ÁΩ≈È È˜Ó≈ Á∂ ÍÂ∂ Ï≈∂ ’πfi ÍÂ≈ È‘Δ∫ «‘Ó≈È Óπ‘ßÓÁ ¡ÏÁπæÒ≈, «‹‘Û≈ ‘π‰ Òæ«◊¡≈Õ I@ √≈Ò Á≈ ‘Ø «◊¡≈ ˛, 鱧 ‘ÓÁÁΔ ¡«Ë’≈Δ¡ª È∂ ÁΔÌΔ÷ Óß◊«Á¡ª Ì∂‹Δ √ΔÕ ‘π ‰ È˜Ó≈ Ï≈∂ «¬‘ ‹≈‰’≈Δ «¬’æ·Δ ’ΔÂΔ ˛ «’ ȘÓ≈ ÁΔ ÎΔÁ≈ Í≈√ÍØ‡ «Ú⁄ ¿π√ Á≈ Ȫ ¡≈«¬Ù≈ È≈Ò ◊æÒÏ≈ ‘ßπÁΔ «‘ßÁΔ √ΔÕ «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ¡≈͉∂ √≈Ï’≈ ÎΔÁ≈ È∂ ȘÓ≈ Á∂ √≈¿±ÁΔ ¡Ï ÍÂΔ È±ß Ì∂‹Δ ’À√‡ ”⁄ ȘÓ≈ ÏØÒÁΔ «Ú⁄ AD Ó‘Δ«È¡ª Âæ ’ ⁄æ Ò ∂ ˛ «’ ¿π √ Á≈ ÿ Ï∂ ∫ ◊Ò±  Á∂ «Ú¡≈‘ ÁΩ≈È ¿π√ È≈Ò ¡’√ ◊ØΔÍ«Ò¡≈”⁄ ˛Õ ÂÎ≈ Áæ√ÁΔ ˛ ◊æÒÏ≈ ’ΔÂΔÕ ÎΔÁ≈ ÚΔ Ï∂∫◊Ò± «’ ¿π √ Á≈ «ÍÂ≈ Óπ ‘ ß Ó Á ¿π Ó  È≈Ò √ÏßË ˛ Â∂ ¿π√ Á≈ «Ú¡≈‘ ¡ÏÁπ Ò ’ΔÓ È≈Δ¡Ò Ú∂ ⁄ Á≈ ÚΔ √≈¿± Á Δ ¡Ï Á∂ Ù∂ ÷ È≈Ò ‘πßÁ≈√Δ ¡Â∂ Ï∂∫◊Ò± ¡Â∂ ’∂Ò≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «¬‘ Ù∂÷ Â≈Î≈ Á∂ «ÍÂ≈ Á«Ó¡≈È ¡’√ ‘Δ √Î ’Á≈ Á≈ ȘÁΔ’Δ «ÙÂ∂Á≈ √ΔÕ È˜Ó≈

Fly Any Airline of Your Choice

’¬Δ ¡ÓΔ ¡ÏΔ Ù∂ ÷ ÈΩ‹Ú≈È ’πÛΔ¡ª ÁΔ Ì≈Ò ”⁄ «¬æË ¡≈¿π∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ’πfi ’Ó ÏÁÒ∂ «¬È∑ª 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò ÒÀ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÚÂ≈≈ Á∂Ù Á∂ ◊ΔÏΔ Ó≈∂ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ ÚæË ÎπæÒ «‘≈ ˛, ‹ÁØ∫ «’ √Ó≈‹ ¡Â∂ ’≈˘È Ó±’ ÁÙ’ ω∂ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ ’¬Δ Ù∂÷ª È±ß Âª ¡≈Í‰Δ¡ª ÈΩ‹Ú≈È ÍÂÈΔ¡ª ÁΔ Â√’Δ ’«Á¡ª ß ◊ ∂ ‘æ Ê Δ∫ Ϋۡ≈ «◊¡≈ ˛, ‹Á«’ ’¬Δ Ù∂÷ Ï⁄ «È’ÒÁ∂ ‘ÈÕ ÏÁ«’√Ó ’π Û Δ¡ªÁΔ¡ª Áπ æ ÷ ÌΔ¡ª ’‘≈‰Δ¡ª ‘∂’ ÏΔÂÁ∂ «ÁÈ È≈Ò ÌπæÒ ‹ªÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ¿π‘Ȫ ÁΔ¡ª «˜ßÁ◊Δ¡ª Á±-Áπ≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄ ◊πÒ≈Óª «‹‘Δ¡ª ω ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ √Ó≈‹ Á∂ ¡«‹‘∂ ÙÓÈ≈’ ’≈«¡ª ÂØ∫ Í∑∂ Ì≈Ú∂∫ ÂÎ≈ Á≈ «Èæ‹Δ ‹∂‘≈Á ÁØ √≈Òª ÂØ∫ ⁄æÒ «‘≈ ˛Õ Í«‘Òª ¿π√ 鱧 ¡≈Í‰Δ Óª Ï≈∂ ¿π Á Ø ∫ ÍÂ≈ Òæ « ◊¡≈ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ Íπ≈‰Δ¡ª «’Â≈Ϫ Á≈ „∂ ÎØÒ ‘Δ √Δ Â∂ «¬√ „∂ «Ú⁄Ø∫ ¿π√ 鱧 «¬’ ’À√‡ «ÓÒ ◊¬Δ, «‹√ «Ú⁄Ø∫ ¿π√ 鱧 ¡≈Í‰Δ Óª ÁΔ ¡≈Ú≈˜ √π‰È 鱧 «ÓÒΔÕ «¬‘ ‡∂Í ¿π√ ÁΔ Óª È∂ ¿π√ Á∂ «ÍÂ≈ Ù∂ ÷ ¡ÏÁπ Ò «‘Ó≈È Óπ‘ßÓÁ ¡ÏÁπæÒ≈, «‹‘Û≈ ‘π‰ I@ √≈Ò Á≈ ‘Ø «◊¡≈ ˛, 鱧 ‘ÓÁÁΔ ÁΔÌΔ÷ Óß◊«Á¡ª Ì∂‹Δ √ΔÕ «¬’

ÂØ∫ ¿πÒ‡ ¿π‘ ÚË∂∂ ÷πÙ«’√Ó √Δ «’¿π∫«’ ÎΔÁ≈ ¡æ‹ ÚΔ ¡≈͉∂ ÍÂΔ È≈Ò ÷πÙ «‘ ‘Δ ˛Õ ÎΔÁ≈ Á∂ ˜Δ¬∂ Â≈Î≈ È≈Ò ◊æÒÏ≈ ‘Ø¬Δ Âª ¿π√ È∂ «√Î ¡ÏΔ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ◊æÒÏ≈ ’ΔÂΔÕ Â≈Î≈ È∂ ÎØÈ ”Â∂ ◊æÒÏ≈ ’«Á¡ª ¡≈«÷¡≈ «’ Ó∂∂ «ÍÂ≈ ¡Â∂ Ó∂∂ ÓÂ∂¬∂ Ì≈Úª ¡Â∂ ÌÀ‰ª È∂ Ó∂Δ ⁄ß ◊ Δ Á∂ ÷ Ì≈Ò ’ΔÂΔ ˛ Í ÓÀ ∫ ¡≈Í‰Δ Óª 鱧 «ÓÒ‰≈ ⁄≈‘πßÁΔ ‘ª, «’Í≈ ’’∂ «¬√ ’ßÓ «Ú⁄ Ó∂Δ ÓÁÁ ’ØÕ ÎΔÁ≈ È∂ ȘÓ≈ 鱧 Òæ◊Ìæ◊ B@ √≈Ò Í«‘Òª Á∂«÷¡≈ √ΔÕ ¿π‘ Ï‘πÂ‘Δ ÍÂÒΔ Í ÷±Ï√± √ΔÕ Â≈Î≈ Á∂ ÈÀ‰ È’Ù ¡≈Í‰Δ Óª È≈Ò «ÓÒÁ∂-‹πÒÁ∂ √ÈÕ È˜Ó≈ È∂ ÎΔÁ≈ 鱧 «¬‘ ÚΔ Áæ«√¡≈ √Δ «’ ¿π √ Á≈ ÿ Ï∂ ∫ ◊Ò±  Á∂ Î∂ ‹  «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ «’√∂ ʪ ˛Õ Í ’ΔÂΔ ◊¬Δ Ì≈Ò «Ú⁄ ’π fi ÍÂ≈ È‘Δ∫ Òæ«◊¡≈Õ ÷≈È ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ ȘÓ≈ ¿πÁØ∫ Ï‘π ¤Ø‡Δ √Δ, ‹ÁØ∫ ¿π√ Á≈ «Ú¡≈‘ ‘Ø«¬¡≈Õ Ù≈«¬Á ¿π√ 鱧 ÍÂ≈ È≈‘ØÚ∂ «’ ¿π‘ «’æÊ∂ «‘ßÁΔ √Δ Âª Ù≈«¬Á ¿π√ Á≈ Í«Ú≈ ¿π√ Á∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊ØΔÍ≈«Ò¡≈ ¡≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ ÁØ Ê≈Úª Â∂ ’ΔÂΔ Ì≈Ò ÁΩ≈È ’πfi ÚΔ ‘≈√Ò È≈ ‘Ø«¬¡≈Õ

MRP TRAVEL

Lowest International & Domestic Fares

http://mrptravel.yolasite.com

PH:408.929.8005 CST: 2087308-40

Providing the lowest Airfare,Cruise andTravel Packages to Asia,Africa, Europe,Middle East & North America.

2123-Port Way, San Jose CA-95133


WEEKLY PUNJAB NEWS 12

28 May- 3 June 2010

ÓÈÓØ‘È √’≈ Á≈ «¬’ √≈Ò «Í¤Ò √≈Ò ⁄؉≈∫ «‹μ ’ √Ø È Δ¡≈ È ÁØ √‘Δ ÎÀ √ Ò Ò¬¢ ¡≈͉ Ò≈‚Ò È±ß ÍzË≈È ÓßÂΔ È‘Δ∫ ω≈«¬¡≈¢ Á±‹≈, ÓÈÓØ‘È «√ßÿ 鱧 Á∞Ï≈≈ ¿∞√ ’∞√Δ “ «Ï·≈«¬¡≈¢ Ó∞ß‚≈ ÚΔ «√¡≈‰≈ «È’«Ò¡≈¢ «˜μÁ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ Â ÒØ’≈∫ “⁄ ‹≈ ’ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò Ú’Â Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ‡ΔÓ Ï‰≈¿∞‰ «Ú⁄ ∞μfi «◊¡≈¢ «’√ È≈Ò ÚμË-ÿμ‡ È‘Δ∫ ’Á≈¢ Ó≈Û≈ È‘Δ∫ ÏØÒÁ≈¢ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È «√μ÷≈∫ ÁΔ ‘Δ È‘Δ∫, Ì≈ ÁΔ Ù≈È ÚË≈¬Δ ‘À ¢ Á∞ È Δ¡≈∫ Á≈ √Ì ÂØ ∫ ÚμË Í«Û∑ ¡ ≈-«Ò«÷¡≈ Íz Ë ≈È Óß Â Δ¢ “IA “⁄ ‹ÁØ∫ Ì≈ √ØÈ≈ ◊«‘‰ μ÷‰ “ ¡≈ «◊¡≈ √Δ Â≈∫ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ «Úμ ÓßÂΔ Ï«‰¡≈  ÁÙ ÁΔ ’≈«¬¡≈ ÍÒ‡ ’È Ú≈Ò ¡≈«Ê’ √∞Ë≈ Ù∞± ’Δ¢ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ¡μ‹ ÏØÒÁ≈ ‘À Â≈∫ Á∞ÈΔ¡≈ Á Úμ‚Úμ‚ ¿∞‘ÁΔ ◊μÒ √∞‰Á È¢ √≈¿± ‘À¢ ÿμ‡ ÏØÒÁ≈ ‘À Í ’Ó˜Ø È‘Δ∫ ‘À¢ ‹ÁØ∫ ¡‚Ú≈ÈΔ È ¿∞√ 鱧 ““«È’ßÓ≈ ÍzË≈È ÓßÂΔ““ «’‘≈ Â≈∫ ¿∞√ È ·Ø’ ’ ‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈¢ ÒØ’≈∫ È ÒØ‘ Í∞Ù È±ß ‘·≈∫ ÒÀ ¡≈∫Á≈¢ «Âμ÷ «ÚØË Á Ï≈Ú‹±Á ¡ÓΔ’≈ È≈Ò ÍzÓ≈‰± √ßËΔ ’ΔÂΔ¢ ¿∞‘ ÒØ’≈∫ ÂØ∫ Á± ‘À ‹≈∫ Á± μ«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ «√Î ⁄؉≈∫ ÚÒ ¡≈Ú≈Ó È±ß √ßÏØËÈ ’Á≈ ‘À¢ «Í¤Ò «¬’ √≈Ò “⁄ «ÂßÈ Ú≈ ¡ÓΔ’≈ ‹≈ ¡≈«¬¡≈ ‘À, Í È’√ÒΔ ’ÂÒ¡≈Ó Á Ï≈¡Á Á≈∫ÂÚ≈Û≈ È‘Δ∫ «◊¡≈¢¤ √≈Ò ≈‹ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈∫◊√ √’≈ “⁄ ÷ÛØ ¡≈ ◊¬Δ ‘À¢ Í«‘Ò≈∫ Ú≈Ò≈ ‹ØÙ È‘Δ∫ «‘≈¢ ’≈Ó‚ Â≈∫ Ò≈‘Ó ‘Ø ◊¬ Í ¡≈«Ê’ √∞Ë≈ ¡‹ ÚΔ Ï¯ “⁄ Òμ◊ È¢ ¡ΩÂ≈∫ √ß√Á “⁄ CC ÎΔ√ÁΔ √Δ‡≈∫ ≈÷ÚΔ¡≈∫ ’È Á≈ ’ÁÓ ⁄∞μ«’¡≈ Í «√ È‘Δ∫

Ò≈«¬¡≈¢ ÂÒß◊≈È≈ ÁΔ Óß◊ ÓßÈ ’ Íz È Ï Ó∞ ÷ ‹Δ Í≈‡Δ  ÷≈‘Ó÷≈‘ Ó∞√ΔÏ √‘Û Ò¬Δ Í √’≈ «Ú⁄ Әϱ ’ÛΔ ‘À¢ Òı∞ Ù «’√ÓÂΔ È≈Ò ¿∞ ‘ Ó√Ò≈ «ÓÒ ’ ⁄μÒ‰ Ú≈Ò≈¢ ÒØÛ ÍÀ‰ “ ګˡ≈ È‘Δ∫¢ ’≈∫◊√ Á≈ ·≈‰Á≈ ÚΔ Ï‰ √ØÈΔ¡≈ ÁΔ ‡ΔÓ “⁄ «ÂßÈ ‘Ø ‹≈∫ÁÀ¢ «Ú◊«Û¡≈∫ 鱧 «√μË≈ ’È Â’Û ÓßÂΔ È, «⁄ÁßÏÓ (ÍΔ.√Δ.), Ú≈Ò≈¢ ‹ÁØ∫ ÙÙΔ Ê± È È«‘± ÁΔ ’«ÍÒ «√μÏÒ Â ÍzÈÏ Ó∞÷‹Δ¢ È∞ ’ Â≈⁄ΔÈΔ ’ΔÂΔ Â≈∫ Íz È Ï È «ÙÚ≈‹ Í≈«‡Ò 鱧 ‘‡≈ ’ ÍΔ.√Δ. √Ófi≈«¬¡≈¢ ““ÏßÁ≈ ω ‹≈““¢ ‹ÁØ∫ 鱧 ◊z«‘ ÓßÂΔ Ï‰≈¿∞‰≈ Ê± ¡≈¬Δ.ÍΔ.¡ÀÒ. Á - «ÈÓÒ √ß˱ √‘Δ ÎÀ√Ò≈ √Δ¢ Íß ◊ “⁄ Ϋ√¡≈ Â≈∫ ¡«ÂÚ≈Á  Ȓ√ÒÚ≈Á È≈Ò Íz È Ï È ¿∞ √ ÂØ ∫ Óß Â ≈Ò≈ ÷Ø ‘ È«‹μ·‰ Ò¬Δ ÍΔ.√Δ. ‹Ø ’ÁÓ «Ò¡≈¢Á≈◊Δ Â Ï‘∞Â≈ ÏØÒ‰ Ú≈Ò ⁄∞μ’‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À, Í≈‡Δ ¿∞√ ÁΔ ’≈∫◊√Δ ¡’√ Ó∞√ΔÏ “⁄ ¡≈ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫ Á∫ÁΔ¢ ‹≈∫Á È¢ √∞÷≈Ó, Ì‹È Ò≈Ò Â Íß ‹ ≈Ï Á ‚Δ.‹Δ.ÍΔ. ȱ ß È‡Ú «√ßÿ ÁΔ ¤∞μ‡Δ ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ ÍΔ.√Δ. È √ÍÙ‡ ’«‘ «ÁμÂ≈ «’ Â ¡ÀÈ.‚Δ. «ÂÚ≈ÛΔ È±ß ≈‹Í≈Ò Á≈ ¡Î√≈∫ ȱ ß Î∞ ‡ Ï≈Ò Ú≈∫◊ ¡‘∞Á≈ ¤μ‚‰≈ «Í¡≈¢ «Á◊«Ú‹ 鱧 «√¡≈√ÂÁ≈È ÿ∞Ó≈¬Δ «ÎÁ È¢ È’√ÒΔ¡≈∫ Ï≈ ÈΔÂΔ Á≈ «ÚØË ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ≈‹√Δ ¡≈Ë≈ “ ‘Ø ’È “ «⁄Áß Ï Ó ÂØ ∫ Ó∞ ¡ ≈ÎΔ ‘Δ¡≈∫ ÏÁÒΔ¡≈∫ Á≈ «ÚØË ’, Óß◊‰Δ Í¬Δ¢ ‹À≈Ó ÓÙ È ⁄ΔÈ ÓÀ∫ Â È≈Ò ‘≈∫¢ ¡≈͉≈ ‚Δ.‹Δ.ÍΔ. ‹≈ ’ ⁄ΔÈΔ ’ßÍÈΔ¡≈∫ ÁΔ Ú’≈Ò ÏØ«Ò¡≈ «’ Í∞ÒΔ√ Á ’ßÓ “⁄ ’Ø¬Δ ’«Á¡≈∫ ◊z«‘ ÓßÂΔ ÁΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ ≈‹√Δ ÁıÒ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈¢ ’± ’Ø¬Δ ’ΔÂΔ Â≈∫ ¿∞√ È ÚΔ Ó∞¡≈ÎΔ Óß◊ ’ Ô’ΔÈ? ‹ ’≈∫◊√ ÁΔ «¬’ √≈Ò ÷«‘Û≈ ¤∞‚≈«¬¡≈¢’≈∫◊√ Á± ÁΔ ÁΔ ÷‚ Á≈ ““ÓÀÈ ¡≈Î Á≈ ÓÀ⁄““ √Ø⁄ÁΔ ‘À  ÒßÓ √Ó∫ Â’ ≈‹ ’È ⁄∞‰È≈ ‘ØÚ Â≈∫ ¿∞‘ ’«ÍÒ «√μÏÒ Ò¬Δ «Â¡≈Δ ’ ‘Δ ‘À¢ ≈‘∞Ò ‘ØÚ◊≈¢ «√μÏÒ È √≈ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ◊≈∫ËΔ ⁄ß◊-ÍÛ∑ «Ò÷ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «√μ«÷¡≈ Á≈ ’≈ȱßÈΔ ¡«Ë’≈Δ Á ’≈∫◊√ “⁄ Á≈÷Ò ’ «‘≈ ‘À¢ ’ Ú≈‘-Ú≈‘ ÷μ‡Δ¢ √Δ.ÏΔ.¡À√.¬Δ. ’≈∫◊√ ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È ‡ΔÓ Â’ÛΔ Á≈ Á√ÚΔ∫ Á≈ ÏØ‚ Á≈ «¬Ó«Â‘≈È ‘À  Úμ‚Δ¡≈∫ «˜ßÓÚ≈Δ¡≈∫ Ò¬Δ ‘‡≈ ’ Ïμ«⁄¡≈∫ Á ÓÈ≈∫ “ «Í¡≈ «Â¡≈ ‘Ø ‘Δ ‘À¢ Ó∞ÈΔÙ «ÂÚ≈ÛΔ, Ú≈˱ Ì≈ ÿ‡≈«¬¡≈¢ «‘√≈Ï Â ÈÚΔÈ «‹ßÁÒ, «√ßËΔ¡≈  Í≈«¬Ò‡ √≈«¬ß√ Á≈ «√ÒÏ√ ÁÙ Ì “⁄ «¬’ ÂØ∫ «¬’ ¿∞ÓΔÁ Ï‰Δ ‘À¢“HD Á «√μ÷ ’ «ÁμÂ≈¢ ‚ΔÓ‚ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ¡≈∫ ’ÂÒ¡≈Ó ÁΔ ’≈Ò÷ ’≈∫◊√Δ¡≈∫ Ïß Á ’’ «√μ«÷¡≈ “⁄ ÎÀ Ò Á ӱߑ ‘ÓÙ≈ Òμ◊Δ ‘◊Δ¢ ‹∞μÂΔ «Ìz Ù ‡≈⁄≈ ȱ ß ’∞ fi ÿμ‡ ’ΔÂ≈¢ Ó≈ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≈‡Δ È Ï≈‘ ÁΔ¡≈∫ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ¡≈∫ 鱧 ‹◊ÁΔÙ ‡≈¬Δ‡Ò  √싉 ’∞Ó≈ ¬Ê, ’≈Ò‹ ÷ØÒ∑‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â ÂØ∫ «‡’‡ Â≈∫ Ú≈Í√ ÒÀ Ò¬Δ Í Á‰ Ò¬Δ «ÏμÒ ÍÙ ’ΔÂ≈¢ ÏßÁ≈ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ȱ ß ¿∞ È ∑ ≈ ∫ «÷Ò≈Î Ï‘∞  ’≈‘ÒΔ “⁄ ‘À ¢ Ï‘∞  ’∞ fi ’≈Ú≈¬Δ ’È ÁΔ Í±Δ ÷∞μÒ∑ È‘Δ∫ ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «ÁμÂΔ¢ ‹ È≈È≈ÚÂΔ ’«ÓÙÈ È

MEEKASTUDIO.COM We specializes in digital photoraphy & videography. We provide a wide range of photo albums from predesigned to custom design.

• • • • • • •

WEDDING RECEPTION BIRTHDAY PARTIES MEHNDI MAYIAN GRADUATION PARTY AND ALL OTHER KIND OF VIDEOGRPAHY & PHOTOGRPAHY NEEDS.

Agr qusIN ivAwh,mihµdI, jnm idn, mweIAW, grYjueySn pwrtI jW iksy hor mOky qy proPYSnl PotogrwPr jW ivfIau mykr dI loV hY qW swƒ A`j hI kwl kroo

‡≈¬Δ‡Ò ȱ ß ÁØ Ù Δ Í≈«¬¡≈ Â≈∫ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. È ¿∞√ 鱧 ’ÒΔÈ «⁄μ‡ «’Ú∫ Á «ÁμÂΔ? ‹ÁØ∫ Â’ √싉 ÍÙ ‘Ø«¬¡≈ Â≈∫ ’≈∫◊√ È √’≈ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ Î √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. 鱧 Ú«Â¡≈¢ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Â Ó∞Ò≈«¬Ó Á «÷Ò≈Î √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ÚμÒØ∫ Á‹ ’√≈∫ 鱧 ÒØÛ Ó∞Â≈Ï’ ÁÏ≈ ‹≈∫ √∞‹Δ ’ «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¢ ¬ÊØ ∫ Â’ «’ fi≈÷ß‚ “⁄ Ì≈‹Í≈ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Ï‰ «Ùϱ √ØÈ È±ß ÚΔ ’≈∫◊√Δ¡≈∫ È ¡≈͉ ‘μ’ “⁄ Ì∞◊Â≈ «Ò¡≈¢’≈∫◊√ Ï≈ «¬‘ ’«‘‰≈ ◊Ò ȑΔ∫ ‘ØÚ◊≈ «’ ““ÌÀÛ ÌÀÛ Ô≈ ÓΔ ÎμÂØ Á¢““ √≈ «¬’ ÂØ ∫ ÚμË È¢ Ò Óß Â Δ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹Δ Á≈ Ó’√Á ‘À: Ïß◊≈Ò “⁄ √μÂ≈ ‘«Ê¡≈¿∞ ‰ ≈¢ Ò «ÚÌ≈◊ Ò¬Δ Ú’Â ‘Δ È‘Δ∫¢ «ÁμÒΔ ÿμ‡ ’Ø Ò ’Â≈ «˜¡≈Á≈ «‘ß Á Δ ‘À ¢ ’Àϫȇ ÁΔ¡≈∫ ÓΔ«‡ß◊≈∫ “⁄ ¡≈¿∞∫ÁΔ È‘Δ∫¢ ÒÚ Á ÈÚ∫ ’≈÷≈È Â ◊μ‚Δ¡≈∫ «˜¡≈Á≈Â Ïß ◊ ≈Ò ÒÀ ◊¬Δ¢ Í«‘Ò ÁØ ÓßÂΔ¡≈∫ È ÒÚ «ÚÌ≈◊ 鱧 «Ï‘≈ Ú≈√ Ú«Â¡≈¢ ‘∞‰ Ïß◊≈Ò Ú≈√ Ú«Â¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ ’≈∫◊√Δ ⁄∞μÍ È¢ ÓÓÂ≈ 鱧 ÓÈÓ˜Δ ’È «ÁßÁ È¢˜±Δ Ú√Â≈∫ Á≈ Ó«‘ß◊≈ ‘؉≈ ’≈∫◊√ √’≈ ÁΔ ÏÁ«¬ß˜≈ÓΔ Á≈ √ϱ ‘À¢ Óß«È¡≈ «’ Á≈Ò≈∫, ÂÒ Ï≈‘Ø∫ Óß◊≈¿∞‰ Ò¬Δ ÍÀ√ ÁΔ Ê∞Û ‘À Í ’‰’, ⁄ΩÒ Â≈∫ Ú≈˱ È, ÷∞μÒ∑ “⁄ ÷≈Ï ‘Ø ‘ È¢ Î «¬È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ “⁄ ¬È≈ Ú≈Ë≈ «’¿∞∫? ÙÁ ÍÚ≈ Á≈ «’z’‡ “⁄ «˜¡≈Á≈  ¡ßÈ √ßÌ≈Ò “⁄ ÿμ‡ «Ë¡≈È ‘À¢ «’μÊ «’√ 鱧 ’Δ Î≈«¬Á≈ Í‘∞ß⁄≈¿∞∫Á≈ ‘À, √Ì È±ß ÍÂ≈ ‘À¢ ÷ß‚ «ÓμÒ≈∫ Á Ú≈«È¡≈ ’ «Í¤Ò √≈Ò¢ ÚËΔ¡≈∫

Êμ’Δ ‘Ø¬Δ √’≈ ’ΔÓÂ≈∫ Á≈ Î≈«¬Á≈ «’√≈È≈∫ 鱧 ÿμ‡ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ‹ÁØ∫ Î√Ò Óß‚Δ “⁄ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À Â≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ ‘·≈∫ ¡≈ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ È¢ ’¬Δ Ó‘≈ÂÛ Â≈∫ √√ÂΔ Ú⁄ ’ Ï≈¡Á “⁄ Ó«‘ß◊Δ ÷ΔÁÁ È¢ÏΔ‡Δ ÏÀ ∫ ◊‰ «‹Ú∫ ◊ÒΔ¡≈∫-√Û’≈∫ “ ϫ‘√ Á≈ «ÚÙ≈ Ï«‰¡≈ ¿∞ √ È ‹À  ≈Ó ÓÙ ÁΔ ¡’Ò ÁΔ¡≈∫ Ëμ‹Δ¡≈∫ ¿∞‚≈¬Δ¡≈∫¢ «¬‘ ◊ßÌΔ «ÚÙ≈ ‘À¢ ’¬Δ √≈Ò≈∫ ÁΔ «Ó‘È  ‹«Ï¡≈∫ Ó◊Ø∫ Ó≈‘≈∫ È ÏΔ‡Δ ÏÀ∫◊‰ ÏΔ‹‰ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ¢ Í ’∞ fi ‡Δ.ÚΔ. Ï∞Ò≈  ¡ÀÈ.‹Δ.˙. Ú≈«Ò¡≈∫ È ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’ΔÂΔ-’≈¬Δ “ Í≈‰Δ Î Â≈¢ ‹ «¬√ Â∑≈∫ Á Ó√«Ò¡≈∫ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∞fi «√-«Î«¡≈∫ È ’È≈ ‘À- «‹È∑≈∫ “⁄Ø∫ ‹À≈Ó «¬’ ‘À, Â≈∫ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ Á≈ Ú’Â «’¿∞ ∫ ÏÏ≈Á ’ΔÂ≈? ⁄ß◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ÏΔ‡Δ ’Í≈‘ ‹À  ≈Ó ÚÒ È‘Δ∫ ¡≈¬Δ¢‘≈ÚΔ-¬ ω≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ «‹Ú∫ ¡À È .‚Δ.¬. Á Ù≈√È “⁄ ⁄ÒÁ≈ √Δ ¿∞‘ ‘∞‰ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈¢ Ô±.ÍΔ.¬. È Í«‘Ò≈∫ «¬‘ Ó«‘’Ó≈ Ï≈Ò± 鱧 «ÁμÂ≈ √Δ «‹√ È «Ú‘ÒΔ¡≈∫ ÷≈‰ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ ’∞fi È‘Δ∫ ’ΔÂ≈¢ ‘∞‰ ‹À≈Ó ¡«Ûμ’≈ Í≈ ’ ÏÀ·≈ ‘À¢ ¿∞√ Á √≈ÊΔ ÓßÂΔ ’ÓÒÈ≈Ê Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹À≈Ó ÓȘ±Δ Á‰ ÁΔ Ê≈∫ Î≈¬ΔÒ≈∫ “ ÏÀ·≈ «‘ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ ’’ ’ßÓ È‘Δ∫ ‘Ø «‘≈¢ ÷‚ ÓßÂΔ «◊μÒ È ÷‚ ‹ÊÏßÁΔ¡≈∫ “ ’≈Ϙ ‘ج Í∞≈‰ ÷∞ß‚≈∫ 鱧 Úß◊≈«¡≈ ‘À¢ ’≈ÓÔ≈Ï ‘∞ßÁ≈ «’ È‘Δ∫, Ú’Â ‘Δ Áμ√◊≈¢ μ«÷¡≈ Óß Â Δ ¡À ∫ ‡ÈΔ «√¡≈‰≈ √≈Î-√∞Ê≈ ÏßÁ≈ ‘À¢ ‹

YES!

WE DO IT ALL *INSURANCE *TAX *REAL ESTATE *LOANS INSURANCE All kind of insurance. No matter what you want to insure we will find you best company and rates available. We welcome drivers with DUI, too many traffic violations or accidents, foreign driving license, commercial vehicles, trucks, Gas stations, liquor stores, mini markets, restaurants, and worker’s compensation etc. We work with several major insurance companies to find you best coverage and rates. Quote online at: www.shopmeinsurance.com

REAL ESTAE & LOANS Let’s find you a dream home. We serve in Tracy, Manteca, Stockton, Modesto, and bay area.

TAX Knowledgeable and bilingual staff to personally service your tax needs.

BACHITTAR SINGH 68 E. 11th St Suite 124 Tracy, CA 95376 Office :( 209)751-4633 Fax: (209)879-0258

DOI Lic.# 0F40448 DRE Lic.# 01734036

Call: 408-313-1406

¿∞ √ ’Ø ¬ Δ Ï‘∞  ≈ Ó≈¡’≈ È‘Δ∫ Ó≈«¡≈ Â≈∫ ’∞fi Ó≈Û≈ ÚΔ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈¢ √Ì ÂØ ∫ ◊¬ ◊∞ ˜  È ‚Δ.¡À Ó .’. Á Óß Â Δ¢ «¬’ ‘À ¡Ò≈«◊Δ¢ ¿∞√ 鱧 È≈ ¡ß◊˜Δ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À È≈ «‘ßÁΔ¢ ¿∞√ È Ù≈«¬Á ‘Δ ÓßÂΔ Óß‚Ò ÁΔ «’√ ÏÀ·’ “⁄ «‘μ√≈ «Ò¡≈ ‘ØÚ¢ ¿∞‘ «ÁμÒΔ ÿ‡  ⁄È¬Δ «˜¡≈Á≈ «‘ßÁ≈ ‘À¢ √≈≈ ’ßÓ ¡≈͉ ≈‹ ÓßÂΔ “ √∞μ‡ ¤μ«‚¡≈ ‘À ¢ ÓÈÓØ ‘ È «√ß ÿ ÁΔ ’Àϫȇ “⁄ √Ì ÂØ∫ ÚË È≈Ò≈«¬’  ϬΔÓ≈È ÓßÂΔ ‘À: ¬. ≈‹≈¢ ‹ÁØ∫ ÓØÏ≈¬ΔÒ≈∫ ÁΔ Á±‹Δ ÍΔÛ∑Δ Á √ÍÀ’‡Ó ÁΔ Úß‚ ‘Ø¬Δ √Δ Â≈∫ ÍzË≈È ÓßÂΔ √Ó √≈ «√¡≈«‰¡≈∫ È ≈«¬ «ÁμÂΔ «’ ÏØÒΔ ’’ Ú⁄‰≈, Í ≈‹≈ È «’√ ÁΔ È≈ √∞‰Δ¢ ’ßÍÈΔ¡≈∫ 鱧 B‹Δ ÁΔ ¡Ò≈‡ÓÀ∫‡ ’ «ÁμÂΔ¢ «¬√ ÍÂßÁ È ÏØÒΔ È≈ ’Ú≈ ’ √’≈ ȱ ß ÿμ‡Ø - ÿμ‡ F@,@@@ ’Ø Û ∞ Í ¬ Á≈ ÿ≈‡≈ Í≈«¬¡≈¢ÍÛÂ≈Ò ‘Ø ¬ Δ Â≈∫ ÁØ Ù Δ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ Ó«È√‡Δ “⁄Ø ∫ ’섉 ÁΔ ◊μÒ ⁄μÒΔ Â≈∫ ‚Δ.¡ÀÓ.’. Á ÈÂ≈ ’∞‰≈«ÈËΔ È √’≈ ÂØ∫ ‘Ó≈«¬Â Ú≈Í√ ÒÀ‰ ÁΔ ËÓ’Δ Á «ÁμÂΔ¢ √’≈ Ï⁄≈¿∞ ‰ Ò¬Δ √ØÈΔ¡≈ È ’¬Δ √ÓfiΩ ’Δ ‘È, «‹√ Á≈ Á٠ȱ ß Ï‘∞  È∞ ’ √≈È ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¡≈Í‰Δ «¬Ó≈ÈÁ≈Δ Ò¬Δ ‹≈‰ ‹≈∫Á ÓÈÓØ‘È «√ßÿ, ≈‹≈ 鱧 √’≈ «Ú⁄Ø∫ ’μ„ È‘Δ∫ √’Á, Í √≈∫fiΔ «˜ßÓÚ≈Δ Á ¡√±Ò Ó∞Â≈Ï’ ÍzË≈È ÓßÂΔ √Ó √≈Δ √’≈ «¬√ ÿ≈‡ Ò¬Δ «˜ßÓÚ≈ ‘À¢


WEEKLY PUNJAB NEWS 13

28 May- 3 June 2010

1˙ √«Â◊π Íz√≈«Á

ÍÀ∫ÁΔ¡ª ’Ïæ‚Δ¡ª È∂ ⁄Û∑-⁄Û∑ ’∂ Â∂ Ú∂÷Á≈ ‹Ó≈È≈ ÷Û∑-÷Û∑ ’∂ ¡æ‹ √≈È∑ª Á∂ «ÍÛª Á∂ «Ú⁄ Ì∂Û ‘؉∂ ¡≈ Â∂ Ù∂ª È∂ Í‘≈Ûª È≈Ò ÓæÊ∂ Ò≈¿π‰∂ ¡≈

√À’≈ÓÀ∫‡Ø «√æ÷ √π√≈«¬‡Δ, Ï≈‚Ù≈‘ Ø‚, √À’≈ÓÀ∫‡Ø ÚæÒ∫Ø

Ù‘ΔÁª 鱧 √Ó«ÍÂ

Í«‘Ò≈ ‚Δ‚‡± ∫‡ ∫‡ Í«‘Ò≈’Ϻ ’Ïæ Δ ‡±È≈ÓÀ È≈ÓÀ Ù‘ΔÁ Ï≈Ï≈ ÁΔÍ «√≥ÿ √ÍØ‡√ ’ÒºÏ

Ù‘ΔÁ Ï≈Ï≈ «√ß ÿ √ÍØ  ‡√ ’Òæ Ï Á∂ √«‘ÔØ◊ ÁΔÍ È≈Ò Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò

F ‹±È,B@A@ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈

F ‹±È, B@A@ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈

鱧 Ï≈‚Ù≈‘ ◊π±ÿ Á∂ ÷∂‚ ÓÀÁ≈Ȫ «Ú⁄ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ «‹√ «Ú⁄ ’Ïæ‚Δ √’Ò √‡≈«¬Ò ˙ÍÈ, ¡ß‚ BA, ’Ïæ‚Δ, Ï≈√’‡Ï≈Ò ¡Â∂ ’πÙÂΔ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ’Ú≈¬∂ ‹≈‰◊∂Õ √Ó±‘ √≈Ë √ß◊Â È±ß ‘πßÓ-‘πßÓ≈ ’∂ Í‘πß⁄‰ Á≈ ÷πÒ æ ≈∑ √æÁ≈ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √«’˙«‡Δ Á≈ Íπ«Ò√ ÚæÒ∫Ø ÷≈√ ÍzÏË ß ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ ¶◊ ¡Âπ‡ æ ÚÂ∂◊≈Õ ‡ΔÓª ÁΔ ¡À∫‡Δ Â∂ ‘Ø ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ «¬È∑ª ÈßÏª ”Â∂ √ßÍ’ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛

IAF-HG@-CC@C, B@I-HA@-DFFG IAF-HFI-DG@H, IAF-BD@-DAA@

ÓÀ∫Ï : √ßÂØ÷ «√ßÿ Áπ√ªfi ’πÒ«ÚßÁ «√ßÿ ÏæÒ Ó∂‹ «√ßÿ ßË≈Ú≈ ‰ËΔ «√ßÿ «Èæfi ◊πÓπæ÷ «√ßÿ √ß˱ ÍÚÈ‹Δ «√ßÿ «ÒæËÛ √Ø„Δ „Δ∫‚√≈ √π÷«ÚßÁ «√ßÿ «Ú’ ÍÓ‹Δ «√ßÿ Ò≈Ì≈ ◊πÈ∂’ «√ßÿ Áπ√ªfi Ìπ«ÍøÁ «√ßÿ Áπ√ªfi «¬ßÁ‹Δ «√ßÿ ÷ø◊±Û≈ ÓÈ‹Δ «√ßÿ «Èæfi ‹«ÂßÁ «√ßÿ √Ø鱧 ‘È∂’ «√ßÿ √ß˱ ◊πÁΔÍ «√ßÿ «Ú’ Èß‹‰ «√ßÿ √π«ßÁ «√ßÿ Ò≈ÒΔ

«ÍøÁΔ √ß˱ √π÷Á∂Ú «√ßÿ Ù∂«◊æÒ ‹æ√Δ «„æÒØ∫ ‘ÍzΔ «√ßÿ Ú«¡≈‰≈ ‰ÚΔ «√ßÿ «Èæfi ˛Δ Íø±ÈΔ √πæ÷Δ √∂÷Ø∫ Ô≈Á«ÚßÁ «√ßÿ ßË≈Ú≈ ÍΔ‡ ÁØ√ªfi ÏÒ«‹ßÁ «√ßÿ Ï≈‹Ú≈ Ò÷ÚΔ «√ßÿ ¡Ω‹Ò≈ ◊π‹Δ «√ßÿ ‚≈’‡ √πæ÷≈ ÁÒ≈¬Δ ◊≈Δ «√ßÿ ◊Ø≈ Ë≈ÒΔÚ≈Ò «¬ßÁ‹Δ «√ßÿ (Ó≈¿π∫‡∂È Ó¬Δ’ ÍΔ˜≈) √π÷«ÚßÁ «√ßÿ ±

’πÓÀ∫‡Δ √π÷⁄ÀÈ «√ßÿ Ï≈Û, √π÷Á∂Ú «√ßÿ ’≈‘ÒØ∫, ≈‹«ÚßÁ «√ßÿ ß«‚¡≈Ò≈

◊π± ÿ ÁΔ Ó«Ô≈Á≈ 鱧 Óπ÷ æ æ÷«Á¡ª «’√∂ «’√Ó Á≈ ÈÙ≈ ’’∂ ¡≈¿π‰≈ √÷ ÓÈ∑≈ ˛Õ

’Ïæ‚Δ

’πÙÂΔ

Ï≈√’‡Ï≈Ò

7676 Bradshaw Road Sacramento, CA 95829


WEEKLY PUNJAB NEWS 14

28 May- 3 June 2010

‹≈ÂΔ Ì≈ÂΔ √Ó≈‹ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó √⁄≈¬Δ¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’ ˛Õ Ú≈«¬ÂΔ Ì≈ÂΔ √Ó≈‹ Á∂ «ÈÓ≈‰ Á≈ √Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó ’≈’ ‹≈ÂΔ ‘Δ «‘≈ ˛Õ ÏÒ«’ Ì≈ÂΔ √Ó≈‹ 鱧 Úæ÷ Úæ÷ ‹≈ÂΔ¡ª Á≈ √Óπæ⁄ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ «¬‘ ’«‘ßÁ∂ ‘ج∂ ÓÀ∫ «¬√ ◊æÒ Â∂ ‹Ø Á∂‰≈ ⁄≈‘πßÁ≈ ‘ª «’ ÓÀ∫ ‹≈ÂΔ ÁΔ ◊æÒ ’ «‘≈ ‘ª, È≈ «’ Ú‰ ÁΔÕ Ì≈ÂΔ √Ó≈‹ ÁΔ¡ª ’¬Δ Íz«ÚÂΔ¡ª «Ú⁄Ø∫«‘’ ÙπÂÓπ◊Δ Íz«ÚÂΔ ‘Δ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ ¡√Δ∫ ¡æ÷ª ÏßÁ ’’∂ ÓßÈ ÒÀ∫Á∂ ‘ª «’ √⁄≈¬Δ ´’ ◊¬Δ ˛Õ ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ Á≈ √Ú≈Ò ÚΔ ’πfi ¡«‹‘≈ ‘Δ ˛Õ AICA «Ú⁄ ¡≈÷Δ Ú≈ ‹≈ÂΔ ¡≈Ë≈« ‹È◊‰È≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ, ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ Í ’Δ «¬√ È≈Ò ‹≈ÂΔ ÷ÂÓ ‘Ø ◊¬Δ? ‹≈ÂΔÚ≈Á ÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈? «È√«⁄ ÂΩ Â∂ È‘Δ∫Õ Úæ÷ Úæ÷ ‹≈ÂΔ¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ Á∂ Ï≈∂ ¡√Δ∫ ÓÁÓÙπÓ≈Δ ’Á∂ ‘Δ ‘∂Õ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ ‹≈ÂΔ ÁΔ «◊‰ÂΔ È≈ ’’∂ H@ √≈Òª «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È±ß ÷ÂÓ È‘Δ∫ ’ √’∂ ª ¡√Δ∫ «¬‘ «’¿π ∫ Óß È Á∂ ‘ª «’ ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È±ß Ù≈ÓÒ ’È È≈Ò ÈÚ∂∫ «√∂ ÂØ∫ ‹≈ÂΔÚ≈Á ¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ ¡√Ò «Ú⁄ ‹≈ÂΔ «‘ √Ó≈‹ Á∂ Ò椉 ‹ª √πÍÈ∂ È≈Ò ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È± ß Ù≈ÓÒ ’È Á≈ ’Ø¬Δ «ÙÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ ˛Õ ‹≈ÂΔ «‘ √Ó≈‹ Á∂ «ÈÓ≈‰ ÁΔ ¡≈Í‰Δ «¬«Â‘≈√’ Íz«’«¡≈ ˛ ¡Â∂ «¬‘ Íz«’«¡≈ ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È±ß Ù≈ÓÒ ’È È≈Ò È≈ ª Ӌϱ ‘πßÁΔ ˛ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ’Ó˜Ø ‘πßÁΔ ˛Õ ¡ÓΔ’Δ √ß«ÚË≈È Á≈ ¿πÁ∂Ù ÚΔ È√Ò «‘ √Ó≈‹ ω≈¿π‰≈ ˛, Í ¿πÊ∂ ª ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ «¬ÔÁΔ «◊‰ÂΔ ‘πßÁΔ ˛ «’ «¬√≈¬Δ «’ßÈ∂ ‘È, Óπ√«ÒÓ «’ßÈ∂ ‘È, ⁄ΔÈΔ, «¬ß‚Δ¡È, ‹≈Í≈ÈΔ ‹ª Óß◊ØÒΔ¡È «’ßÈ∂ ‘ÈÕ Ô±Í Á∂ Á±‹∂

ÓπÒ’ª Á≈ ÚΔ «¬‘Δ ‘≈Ò ˛Õ «¬√ ’’∂ ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÓπæÁ∂ Â∂ «¬√ ◊æÒ Á≈‘¿±¡≈ È‘Δ∫ ÷Û∑≈ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’ «¬√ ÂØ∫ ‹≈ÂΔÚ≈Á Á≈ ≈÷√ ¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿π‘ √≈‚∂ √Ó≈‹ «Ú⁄ Í«‘Òª ÂØ∫ ‘Δ ˛Õ ÏÒ«’ ‹≈ÂΔÓπ÷Δ ⁄∂ÂÈ≈ ¡≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π‘ ’Ó˜Ø ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ≈‹√Ê≈È Á∂ Óß◊≈ÈΔ¡≈ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ª ȱß, ‹Ø √ÁΔ¡ª ÂØ∫ ◊≈¿π‰ Ú‹≈¿π‰ Á≈ ’ßÓ ’Á∂ ‘È, ‹∂’ ¡√Δ∫ ¡≈¬Δ‚À∫‡ΔÎ≈¬Δ È‘Δ∫ ’ª◊∂ ª ÚΔ ¿π‘Ȫ Á≈ Ú‹±Á ª ‘∂◊≈ ‘ΔÕ «¬√∂ Â∑ª Ïß◊≈Ò «Ú⁄ Í≈Ò ÒØ◊, ‹Ø Ó±ÂΔ¡≈ ω≈¿π∫Á∂ ‘È ¡Â∂ «‘ßÁ±-Óπ√«ÒÓ ÁØÚ∂∫ ËÓª «Ú⁄ Í≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È, 鱧 È≈ ‹≈‰ ’∂ ¡Â∂ È≈ ͤ≈‰ ’∂ Âπ√Δ∫ Ì≈ÂΔ √Ó≈‹ ÁΔ ÌÓ≈¿± ¡Â∂ «√ß ◊ Ò Â√ÚΔ ω≈˙◊∂Õ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ ≈‘πÒ ◊ªËΔ ÁΔ Í¤≈‰ ◊ªËΔ-È«‘± Í«Ú≈ ÁΔ Í±Δ ÍzßÍ≈ ¡Â∂ «¬«Â‘≈√ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ’Á∂ ‘ª, ¿π Á Ø ∫ ¡√Δ∫ È‘Δ∫ ¡‡’Á∂Õ ¡≈Ó ÒØ’ª, √Ó±‘≈ ¡Â∂ Ì≈¬Δ≈∂ 鱧 ¿π√Á∂ √ÁΔ¡ª Íπ≈‰∂ √ßÁÌ Á∂ È≈Ò Á∂÷‰≈ ‘Δ Âª ‹≈ÂΔ ˛Õ «¬‘ ‹≈ÂΔ¡ª ‘Δ ‘È, ‹Ø √≈‚∂

Ï≈∂ È‘Δ∫ √Ø⁄ Í≈¿π∫Á≈ «’ «¬’ Ú’Â «¬‘ ÙπÁ ¡Â∂ Íæ¤Û∂ √ÈÕ Ô≈ÁÚ Á∂ Ï≈∂ ÒØ’ ‘π‰ ÚΔ ¡«‹‘≈ ’«‘ «ÁßÁ∂ ‘È «’¿π∫«’ ¿π‘ ¡ÂΔ Íæ ¤ «Û¡ª «Ú⁄ ¡≈¿π ∫ Á∂ ‘ÈÕ ‹≈ÂΔ¡ª Á∂ «Ú’≈√ ¡Â∂ ‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ ÂÏÁΔÒΔ¡ª Â∂ ¡À Ó . ¡∂ È . ÙzΔÚ≈√√È ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‹ÈΔ ’Ø·≈Δ ¡Â∂ ËΔ± Ì≈¬Δ √∂·Δ Â’ È∂ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ˛ ¡Â∂ √≈«¡ª È∂ ¿π‘Ȫ ÁΔ Ó‘æÂÂ≈ Èπß √ÚΔ’≈ ’ΔÂ≈ ˛Õ ≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ ⁄∂ÂÈ≈ Á≈ Úˉ≈ ‹≈ÂΔÚ≈Á È‘Δ∫ ˛Õ «¬‘ ‹≈ÂΔ¡ª Á≈ ≈‹ÈΔÂΔ’È ˛Õ ≈‹ÈΔÂΔ Úæ÷ Úæ÷ ‹≈ÂΔ¡ª ÁΔ √æÂ≈ «Ú⁄ Á≈¡Ú∂Á≈Δ Á≈ √Ì ÂØ∫ Â≈’ÂÚ Ó≈«Ë¡Ó ˛Õ ‹Ø ‹≈ÂΔ¡ª «¬’æ « Ò¡ª ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ’ √’ÁΔ¡ª ‘È, ¿π ‘ Á± ‹ Δ¡ª ‹≈ÂΔ¡ª Á∂ È≈Ò «ÓÒ ’∂ “‹≈ÂΔ¡ª Á≈ ËπÚΔ’È” ’ÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ Á≈¡Ú∂Á≈Δ È±ß Ó˜Ï±ÂΔ È≈Ò Í∂Ù ’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ¡æ‹ ¿πÂ ÍzÁÙ ∂ «Ú⁄ Á«ÒÂ, Ïz≈‘Ó‰ ¡Â∂ ’πfi ‘æÁ Âæ’ Óπ√«ÒÓ ¡≈Í√Δ ◊æ·‹ØÛ ’’∂ √æÂ≈ «Ú⁄ ‘ÈÕ ¿πÊ∂ Ïz≈‘Ó‰ Á«Òª 鱧 Âß◊ È‘Δ∫ ’ √’Á∂Õ

‹≈ «Ú⁄ ’Δ Ï≈ ˛? √Ó≈‹ ȱ ß Ï‘π Ò Â≈Ú≈ÁΔ Ï‰≈¿π∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ √≈‚∂ √Ó≈‹ «Ú⁄ «’√ «’√Ó Á∂ ‘πÈ, ’Ò≈, ’πÙÒÂ≈ ¡≈«Á Èπ ß «Ú’√ ’È «Ú⁄ ‹≈ÂΔ¡ª Á≈ Úæ‚≈ ÔØ◊Á≈È «‘≈ ˛Õ ‹≈ÂΔ «’√∂ ËÓ «ÚÙ∂Ù Âæ’ √ΔÓÂ È‘Δ ˛Õ «‘ßÁπ√Â≈È «Ú⁄ «‹ßÈ∂ ÚΔ ËÓ ‘È, √Ì «Ú⁄ ‹≈ÂΔ¡ª ‘ÈÕ ‹≈ÂΔ ¡Â∂ ËÓ ÁØ Ú ª Á≈ ÁÚßÁ≈ÂÓ’ «ÙÂ≈ ˛Õ ÁØÚ∂∫ «¬’ Á±‹∂ 鱧 ˙ÚÒÀÍ ’È ÁΔÂ≈’ «Ú⁄ «‘ßÁ∂ ‘ÈÕ ’¬Δ Ú≈ ‹≈ÂΔ¡ª ËÓ Á∂ Ó≈Û∂ ÍzÌ≈Ú È±ß √ßÂπ«Ò ’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ Ï‘π √≈∂ √Ó≈‹ Ù≈√ÂΔ ’≈ÎΔ ¡«Ë¡ÀÈ ÂØ∫ Ï¡Á «¬√ ÈÂΔ‹∂

Â∂ Í‘πß⁄∂ ‘È «’ Ì≈ÂΔ √Ó≈‹ «Ú⁄ √ßÍÁ≈«¬’Â≈ ¡Â∂ √ßÍÁ≈«¬’ ≈‹ÈΔÂΔ ÁØÚª 鱧 ÍzÌ≈Ú‘Δ‰ ’È «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È∂ ¡«‘Ó ÔØ◊Á≈È «ÁæÂ≈ ˛Õ Ë≈«Ó’ ◊ßzʪ «Ú⁄ Ú«‰Â Ú‰ª Á∂ ÍzÂΔ «‘ß√≈ ¡Â∂ ÈÎ ‹∂’ Ú≈«¬ÂΔ √Ó≈‹ «Ú⁄ÚΔ ¿π√∂ ±Í «Ú⁄ ¡ÓÒ «Ú⁄ È‘Δ∫ «Ò¡ªÁΔ ‹≈ √’Δ Âª «¬√ «Ú⁄‹≈ÂΔ ÁΔ Ì±«Ó’≈ √ÚΔ’≈ ’ÈΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ √Ó∂ ∫ Á∂ È≈Ò ‹≈ÂΔ¡ª ÁΔ √«ÊÂΔ «Ú⁄ ÂÏÁΔÒΔ ¡≈¿π ∫ ÁΔ «‘ßÁΔ ˛ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ Á∂ Ú≈«¬ÂΔ «ÙÂ∂ ÚΔ ÏÁÒÁ∂ «‘ßÁ∂ ‘ÈÕ ¡æ‹ ’Ø¬Δ À‚Δ, ͇∂Ò, ‹≈‡, Ó≈·≈ Á∂

AICA «Ú⁄ ¡≈÷Δ Ú≈ ‹≈ÂΔ ¡≈Ë≈« ‹È◊‰È≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ, ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ Í ’Δ «¬√ È≈Ò ‹≈ÂΔ ÷ÂÓ ‘Ø ◊¬Δ? ‹≈ÂΔÚ≈Á ÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈? «È√«⁄ ÂΩ Â∂ È‘Δ∫Õ Úæ÷ Úæ÷ ‹≈ÂΔ¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ Á∂ Ï≈∂ ¡√Δ∫ ÓÁÓÙπÓ≈Δ ’Á∂ ‘Δ ‘∂Õ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ ‹≈ÂΔ ÁΔ «◊‰ÂΔ È≈ ’’∂ H@ √≈Òª «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È±ß ÷ÂÓ È‘Δ∫ ’ √’∂ ª ¡√Δ∫ «¬‘ «’¿π∫ ÓßÈÁ∂ ‘ª «’ ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È±ß Ù≈ÓÒ ’È È≈Ò ÈÚ∂∫ «√∂ ÂØ∫ ‹≈ÂΔÚ≈Á ¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡√Ò «Ú⁄ ‹≈ÂΔ «‘ √Ó≈‹ Á∂ Ò椉 ‹ª √πÍÈ∂ È≈Ò ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È±ß Ù≈ÓÒ ’È Á≈ ’Ø¬Δ «ÙÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ ˛Õ ‹≈ÂΔ «‘ √Ó≈‹ Á∂ «ÈÓ≈‰ ÁΔ ¡≈Í‰Δ «¬«Â‘≈√’ Íz«’«¡≈ ˛ ¡Â∂ «¬‘ Íz«’«¡≈ ‹È◊‰È≈ «Ú⁄ ‹≈ÂΔ È±ß Ù≈ÓÒ ’È È≈Ò È≈ ª Ӌϱ ‘πßÁΔ ˛ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ’Ó˜Ø ‘πßÁΔ ˛Õ

¿π ‘ Ȫ Á∂ È≈Ò ¤±  -¤≈ Á≈ ÚÂΔ≈ È‘Δ∫ ’ √’Á∂ Õ √≈∂ Ì∂ÁÌ≈Úª ¡Â∂ ÙØÙ‰ª «Ú⁄Ø∫ ¶ÿ‰ Á∂ Ï≈Ú‹± Á ‹ÁØ ∫ ¡ß Ï ∂ ‚ ’, ‹◊‹ΔÚÈ ≈Ó ¡Â∂ È≈«¬‰È ≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ¡≈͉≈ Óπ ’ ≈Ó Ï‰≈¿π∫Á∂ ‘È Âª ’Ø¬Δ ¿π‘È ªÈ±ß ‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ ¡≈Ë≈ Â∂ È≈ ‘Δ Âß◊ ’ √’Á≈ ˛ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¿π‘Ȫ È≈Ò «ÚÂ’≈ ’ √’Á≈ ˛Õ «‹æÊØ∫ Âæ’ ◊æÒ ‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ Â‰≈Úª ÁΔ ˛, √≈鱧 «¬‘ √Ø⁄‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ «’ ‹≈ÂΔ √≈‚Δ ¸¡≈«¬√ È‘Δ∫ ˛Õ ¡√Δ∫ √Ω ’ØÛ «‘ßÁπ√Â≈ÈΔ¡ª Á∂ È≈Ò «‹¿π ∫ Á∂ ‘ªÕ «¬ß È Δ¡ª Íπ  ≈‰Δ¡ª ⁄Δ˜ª «¬’ «ÁÈ «Ú⁄ È‘Δ∫ «Ó‡ÁΔ¡ªÕ ‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ Â‰≈¡ ÚΔ ‘π‰ «ÚÙ∂Ù ’’∂ ‘∂·ª ÂØ∫ ¿πÍ ¿πμ·Δ¡ª ˙. ÏΔ. √Δ. ÁΔ¡≈ ‹≈ÂΔ¡ª ¡Á∂ «Òª «Ú⁄Ø∫ ‘ÈÕ «¬¬ ‹≈ÂΔ ÓÈØ « Ú«◊¡≈È ˛ «’ ÷π Ù ‘≈ÒΔ ¡≈¿π‰ Á∂ È≈Ò ¿π‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Á«Òª ÂØ∫ ¡Òæ◊ «Á÷≈¿π‰ ÁΔ ˜Ø-ÙØ È≈Ò ’Ø«ÙÙ ’ÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ «¬‘Δ ’Ø « ÙÙª ‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ ‡’≈¡ «Ú⁄ ÂÏÁΔÒ ‘Ø ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ˛ «’ ‹≈ÂΔ «Ú⁄ «√Î ⁄ß◊Δ¡ª ⁄Δ˜ª ‘Δ ‘؉, ¿π√È∂ «√Î √Ó≈‹ Á≈ «Ú’≈√ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‘ØÚ∂Õ ‹≈ÂΔ ÁΔ ’¬Δ Ú≈ ¿πÒ‡ ̱«Ó’≈ ÚΔ «Áæ√ÁΔ ˛Õ ‹≈ÂΔ Á∂ È≈Ò ‹Ø ¤±Â-¤≈ Á≈ Í«‘Ò± ‹π«Û¡≈ ˛, ¿π‘ ’≈ÎΔ ◊À ÓÈπæ÷Δ ˛Õ «Î ‹≈ÂΔ ÁΔ ‹æÁΔ √ß⁄È≈ ¿π√鱧 «¬√ÂΔ ¡«Ë’≈ª Á≈ «ÚØËΔ Ï‰≈ «ÁßÁΔ ˛Õ ‹≈ÂΔ¡ª «Ú⁄ ÙπæËÂ≈ ÁΔ «¬æ¤≈ ‘πßÁΔ ˛, ‹Ø ’æ‡ÛÂ≈ «Ú⁄ÂÏÁΔÒ ‘Ø ‹ªÁΔ ˛Õ ¡æ ‹ ’Ò∑ ÷≈Í Íø ⁄ ≈«¬Âª Á≈ «˜¡≈Á≈ ÙØ ˛Õ ¡≈È «’«¶◊ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª «˜¡≈Á≈ √π‰È 鱧 «ÓÒÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬‘Ȫ ‘æ«Â¡≈Úª «Ú⁄ “¡≈È «ÚÙ∂Ù‰ Ò◊≈¿π‰ ÁΔ «ÚÙ∂Ù ˜± ȑΔ∫ ˛ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬√Á∂ Ò¬Δ ’πfi ‘Ø «ÚÙ∂Ù ’È ÁΔ ÒØÛ ˛Õ

CENTRAL TRUCK & BUS DRIVING SCHOOL GET YOUR CLASS A & B

¡◊ Â∞√Δ ‡º’ ‹ª Ϻ√ Á≈ Ò≈«¬√À∫√ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Â≈ √≈ȱ≥ ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø ‹ΔÕ • • • • •

Job Placement Payment Plans Available Professional Teachers Guranteed Low Prices Days/Weekend Classes 42400-Boyce St Fremont CA-94538

¡√Δ Â∞‘≈ȱ≥ Úº‚Δ¡≈ ’≥ÍÈΔ¡ª ”⁄ ‹ΩÏ ÒÀ‰ «Ú⁄ Â∞‘≈‚Δ ÓÁÁ ’Á∂ ‘ªÕ

510.656.3900

ADVANCED PRO NURSING Being laid off? Don’t know where to start your career? No worries. We are here to help you! Licensed Vocational Nursing Program/15mons (LVN) (Evening Class coming soon) Certified Nursing Assistant Program/150 hrs(CNA) Home Health Aide/40 hrs, Must be a CNA(HHA) CPR-Initial Certification & Recert Acute Care (80 hours program) RN program-pending

Call: 510-266-0868

Location: 2505 Technology Dr. Hayward, CA 94545 Visit us online: www.apnursing.com

PRINCE BARBER SHOP

Grand Opening !

ipRMs bwrbr Swp PrImONt $7 MEN’S HAIRCUT SPECIAL

.99

BUSINESS HOURS MON-FRI 9:00AM-8:00PM SAT-SUN 8:00AM-8:00PM

WALK-INS WELCOME

510.677.9942

Men & Children’s Haircut,Threading,Men’s Facial,Custom Designing,Lineups,Custom Text & Hair Color

37477-FREMONT BLVD SUITE #C FREMONT CA-94536


WEEKLY PUNJAB NEWS 15

28 May- 3 June 2010

ÓΩ ÁΔ ÒÀ∫«‚ß◊

«ÂÒ’ «◊¡≈ √Δ ‹‘≈˜ : «Ïz«‡Ù Í≈¬ΔÒ‡ È∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ ÂØ∫ Í‘≈ÛΔ¡ª ”⁄ «ÿ∂ ‘Ú≈¬Δ ¡æ‚∂ Á∂ ÈÚ∂ ”Â∂ «ÈË≈« ʪ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ’πfi ¡æ◊∂ ‹≈ ’∂ ‹‘≈˜ ˘ ¿πÂ≈«¡≈, ‹Ø «Î√ÒÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ C@@ ÓΔ‡ ÁΔ ÷≈¬Δ ”⁄ ‹≈ «‚æ◊≈Õ ÁπÏ¬Δ ÂØ∫ ¡≈ «‘≈ ¬∂¡ «¬ß‚Δ¡≈ Á≈ ‹‘≈˜ ÙÈΔÚ≈ ÁΔ √Ú∂ Óß◊ÒΩ ‘Ú≈¬Δ ¡æ‚∂ Á∂ ÈÚ∂ ÂØ∫ «Î√ÒÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ÷≈¬Δ «Ú⁄ ‹≈ «◊«¡≈Õ «◊Á∂ √≈ ‘Δ ‹‘≈˜ Á∂ ÁØ ‡π’Û∂ ‘Ø ◊¬∂ Â∂ ¿π‘ Ò‡ Ò‡ ‹Ò‰ Òæ«◊¡≈Õ ¿π√ «Ú⁄ √Ú≈ AEI Ô≈ÂΔ ÍÒª «Ú⁄ ‘Δ ÓΩ Á∂ ӱߑ «Ú⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∂, ‹Á«’ G Ô≈ÂΔ Ï⁄≈¡ Ò¬∂ ◊¬∂Õ ¡æ‹ ‘ Ó‘ΔÈ∂ ÁπÈΔ¡≈ Á∂ «’√∂ È≈ «’√∂ ’ØÈ∂ «Ú⁄ ‘Ú≈¬Δ ‘≈Á√≈ Ú≈ÍÈ ÁΔ ÷Ï √π‰ÁΔ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ùæ’ È‘Δ∫ «’ B@@H ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ò◊≈Â≈ ‘Ú≈¬Δ ‘≈Á«√¡ª «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ª È≈Ò ‹ÁØ∫ ÚΔ ’Ø¬Δ ¡«‹‘≈ ‘≈Á√≈ Ú≈ÍÁ≈ ‘À ª ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ ‘ ’Ø¬Δ √π≥È ‘Ø ’∂ «‘ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÓÈ∞º÷Δ ◊ÒÂΔ ‹ª «’√∂ Â’ÈΔ’Δ ı≈ÏΔ ’≈È Ú≈Í«¡≈ ¡«‹‘≈ ‘≈Á√≈ ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ Ï∂Ï√Δ Á≈ ¡≈ÒÓ ¿∞Ì≈È Á∂ ÚΔ √ÓºÊ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ Ó≥◊ÒΩ ‘Ú≈¬Δ ¡º‚∂ ”Â∂ Ú≈Í«¡≈ «Ì¡≈È’ ‘≈Á√≈ ÚΔ «¬√ Â∑ª Á≈ ‘Δ ‘ÀÕ ÁπÏ¬Δ ÂØ∫ ¿∞Ê∂ Í‘∞≥«⁄¡≈ ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ ‘Ú≈¬Δ ¡º ‚ ∂ ÁΔ Í‡ÛΔ Èß Ï -BD ”Â∂ ¿∞ÂÈ Ï≈¡Á ‚◊Ó◊≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ‘Ú≈¬Δ ¡º‚∂ ÁΔ Ï≈‘Δ ’≥Ë ÂØ Û ’∂ Í‘≈ÛΔ ÷º ‚ ”⁄ ‹≈ «‚º«◊¡≈, «‚º◊Á∂ √≈ ‘Δ «¬√ Á∂ ÁØ ‡∞’Û∂ ‘Ø ◊¬∂ Â∂ «¬√ ˘ ¡º◊ Òº◊ ◊¬ΔÕ «¬√ √Ì ’≈√∂ ˘ ÁØ √«’≥‡ ‘Δ Òº◊Õ∂ ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø∫ ‹‘≈˜ Á∂÷Á∂ Á∂÷Á∂ √Ú≈‘ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂

Úæ‚∂ ‘Ú≈¬Δ ‘≈Á√∂

‹πÒ≈¬Δ B@@@

¬∂ Ò Δ¡È ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ √Δ‚Δ-GDAB ͇È≈ ‘Ú≈¬Δ ¡æ‚∂ ”Â∂ «¬’ Ó’≈È ”Â∂ ‹≈ «◊«¡≈, «‹√ ÁΩ≈È F@ Ô≈ÂΔ¡ª ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬ΔÕ

ÈÚßÏ AIIF

«ÁæÒΔ Á∂ È∂Û∂ √≈¿±ÁΔ ¡Ï ¬∂¡Ò≈¬ΔȘ ÁΔ ÎÒ≈¬Δ‡ ‘Ú≈ Á∂ «Ú⁄ ‘Δ ’‹≈«’√Â≈È ¬∂¡Ò≈¬ΔȘ Á∂ ‹‘≈˜ È≈Ò ‡’≈ ◊¬ΔÕ √≈∂ CDI Ô≈ÂΔ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ

ÎÚΔ AII@

¬∂¡ «¬ß‚Δ¡≈ ÁΔ ÎÒ≈¬Δ‡ ¡≈¬Δ. √Δ.-F@E Ïß◊ÒΩ «Ú⁄ Áπÿ‡È≈ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ◊¬Δ, √≈∂ ADF Ô≈ÂΔ Ó≈∂ ◊¬∂Õ

◊¬∂ Í≥z± «¬‘ ’Ø¬Δ Í«‘Ò≈ ‘≈Á√≈ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ‹‘≈˜ ‘≈Á«√¡ª ”Â∂ ‹∂’ Ș Ó≈Δ¬∂ ª Í»Δ ÁπÈΔ¡≈ «Úº⁄ «Í¤Ò∂ AC √≈Òª «Úº⁄ CH@ ‹‘≈˜ ‘≈Á«√¡ª ”⁄ F ‘˜≈ ÒØ’ Ó≈∂ ‹≈ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ ¡ÓΔ’≈ È∂ B@@G «Úº ⁄ ‹‘≈˜ ‘≈Á«√¡ª Â∂ «¬º’ «ÍØ‡ ‹≈Δ ’ΔÂΔ √Δ, «‹√ «Úº⁄ CDF ‹‘≈˜ ‘≈Á«√¡ª «Úº⁄ EADG ÒØ ’ Ó≈∂ ◊¬∂ Õ «¬È∑ ª ‹‘≈˜ ‘≈Á«√¡ª «Úº ⁄ BHF ª ’ÓÙΔ¡Ò ¡Â∂ G@ ’≈◊Ø ‹‘≈˜ √ΔÕ «¬‘ ¡≥’Û≈ AIIH ÂØ∫ B@@G Á∂ «Ú⁄’≈ Á≈ ‘ÀÕ B@@H Á∂ Ï≈¡Á ‘∞‰ º’ Á∂Ù ÁπÈΔ¡≈ «Úº⁄ D@ Úº‚∂ ‹‘≈˜ ‘≈Á√∂ ‘Ø ⁄π’ º ∂

¡ÓÒ∂ ÎÀÒ∂ Á∂ F ’Ó⁄≈Δ¡ª √Ó∂ «¬√ ”⁄ √Ú≈ AFF «Ú¡’ÂΔ¡ª «Ú⁄Ø∫ AEI «Ú¡’ÂΔ ÍÒª ”⁄ ‘Δ ¡º◊ È≈Ò √Û ’∂ ÷ÂÓ ‘Ø ◊¬∂Õ «√¯ G «Ú¡’ÂΔ ‘Δ Ï⁄∂, ‹Ø ÏÒÁ∂ ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ «Ú⁄Ø∫ «’√∂ È≈ «’√∂ Â∑ª Ï≈‘ «È’Ò‰ ”⁄ √¯Ò ‘∂Õ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ «Â≥È ÁΔ ‘≈Ò «ÂßÈ «ÁȪ Ï≈¡Á ÚΔ ◊≥ÌΔ ‘ÀÕ «ÂßÈ ‹«‰¡ª ˘ Ó≈Ó»ÒΔ √º‡ª Òº◊Δ¡ª ‘È Â∂ «¬’ «¬’ºÒ≈ ¡«‹‘≈ ÚΔ ‘À , «‹√ ˘ «¬‘ «Ì¡≈È’ ‘≈Á√≈ ¤Ø ‘ È‘Δ∫ √«’¡≈Õ ¿∞√ ˘ Ó≈Ó»ÒΔ √º‡ ÚΔ È‘Δ∫ Òº◊Δ, Í «¬√ ‘≈Á√∂ ”⁄ «‹≥ÈΔ¡ª ÓΩª ‘Ø¬Δ¡ª ‘È, ¿∞√ ’’∂ «¬√ ˘ Á‘≈’∂ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ‘≈Á√≈ «’‘≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ª È≈Ò Ú≈Í∂

‘≈Á«√¡ª ”⁄ ‘≈Ò∂ º’ √≥√≈ Ì ”⁄ ¤∂ ‘˜≈ ÂØ∫ ÚºË ÓΩª ‘Ø ⁄π’ º Δ¡ª ‘ÈÕ Ó≥◊ÒΩ Á∂ «¬√ Áπ÷ªÂ ”Â∂ Á∂Ù Ì ”⁄ ÙØ’ ‹Â≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Á∂Ù Á∂ ‘∞’Ó≈È ¡≈◊»¡ª È∂ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∂ Í«Ú≈ª È≈Ò ‚±ÿ ≥ Δ ‘ÓÁÁΔ Á≈ «¬˜‘≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ì≈ Á∂ ◊∞¡ª„Δ ÓπÒ’ª Á∂ ¡≈◊» ¡ ª È∂ Ì≈ÂΔ¡ª È≈Ò ‘ÓÁÁΔ ‹Â≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ¡¯√Ø√ Íz ◊ ‡≈«¬¡≈Õ » √ , ¡ÓΔ’≈, ‹≈Í≈È, ÏÂ≈ÈΔ¡≈ Â∂ ‘Ø  Ï≈‘Ò∂ ÓπÒ’ª ÂØ∫ ÚΔ ÙØ’ √≥Á∂Ù Í‘∞≥⁄∂Õ «¬√ «Ì¡≈È’ ‘≈Á√∂ Á∂ ’≈Ȫ Á≈ ‘≈Ò∂ ÍÂ≈ È‘Δ∫ ⁄Ò √«’¡≈Õ «È‹Δ ’≥ÍÈΔ Áπ¡≈≈ «Â¡≈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Ó≥◊ÒΩ Á∂ «¬√ ÂÒ ÂØ∫ ¿∞μÍ ˘ ¿∞μ·∂ ‘Ú≈¬Δ ¡º‚∂ Ï≈∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬√ ÁΔ ‘Ú≈¬Δ-͇ÛΔ ÒßÏ≈¬Δ ͺ÷∫Ø «¬’ ‘˜≈ Îπº‡ ¤Ø‡Δ ‘ÀÕ «¬‘ ¡º· ‘˜≈ Îπº‡ ÒßÏΔ ‘À ‹ÁØ∫ «’ «¬‘ ÈΩ∫ ‘˜≈ Îπº‡ ÒßÏΔ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ «Î ÚΔ ÓΩ’∂ Á∂ ‘≈Ò≈ Á≈ ‘≈Ò∂

‘È, «‹√ «Úº⁄ A@@@ ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂Õ «¬√ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ Ï≥◊ÒΩ ‹‘≈˜ ‘≈Á√≈ ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ «¬√ «Úº⁄ ’∞Ò º AEI ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ ÒΔÏΔ¡≈ ¡Â∂ ÍØÒÀ∫‚ «Úº⁄ ‘ج∂ ‹‘≈˜ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ ÒØ’ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚΔ «¬√ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ ¡‹∂ Á√ «ÁÈ Í«‘Ò≈ ÒΔÏΔ¡≈ «Úº⁄ «¬º’ ‹‘≈˜ ‘≈Á√≈ ◊z√ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, «‹√ «Úº⁄ A@C ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √Δ, «¬√ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ ÈΩ √≈Ò Á≈ «¬º’ Ϻ⁄≈ Ï⁄ «◊¡≈ √ΔÕ ‘≈Ò∂ ’πfi «ÁÈ Í«‘Òª ‘Δ ÍØ Ò À ∫ ‚ «¬º ’ «Ì¡≈È’ ‹‘≈˜ ‘≈Á√≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, «‹√ «Úº⁄ IB ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √ΔÕ

«¬º’Ø Í«Ú≈ Á∂ AF ÓÀ∫Ï Ó∂

º’ Á≈ ‹≈«¬˜≈ «’√∂ √ͺه ’≈È ˘ «˜≥Ó∂Ú≈ È‘Δ∫ ·«‘≈¿∞∫Á≈Õ ’∂∫ÁΔ Ù«‘Δ ‘Ú≈Ï≈˜Δ Ó≥ÂΔ ÍzÎπÒ Í‡∂Ò, «‹È∑ª Á∂ «¬√ ‘≈Á√∂ ’’∂ «¬ıÒ≈’Δ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «ÁºÂ∂ ¡√ÂΔ¯∂ ˘ ÍzË≈È Ó≥ÂΔ ÚºÒØ∫ È≈ÓȘ» ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈, È∂ Áº«√¡≈ ‘À «’ ‘≈Á√∂ Á≈ ÎΩΔ ’≈È √≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈, «’¿∞∫«’ È≈ ª ÓΩ’∂ ”Â∂ ’Ø¬Δ Ëπ≥Ë Ú◊À≈ √Δ Â∂ È≈ ‘Δ Í≈«¬Ò‡ È≈˜Ï≈’≈ √ÈÕ ‘≈Á√∂ Á≈ «Ù’≈ ÏØ«¬≥◊-GCG ÚΔ ÈÚª √Δ ‹Ø B@@G ”⁄ ‘Δ ÷Δ«Á¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ ‘≈Á√∂ Á∂ ¡√Ò ’≈È ˘ «ÈË≈ ’È Ò¬Δ “ÏÒÀ’ Ï≈’√” ”Â∂ ¿πÓΔÁª ‘ÈÕ «¬‘ Ô≥Â ’≈’«Í‡ ”⁄ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ ‘≈Á√∂ ÂØ∫ Í«‘Òª Á∂ ÍÒª Á≈ ÍÂ≈ ⁄ºÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬‘ ÚΔ ÍÂ≈ ⁄ºÒÁ≈ ‘À «’ ‘≈Á√∂ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª ‘≈Á√∂ ÁΩ≈È Í≈«¬Ò‡ª È∂ ’Δ ◊ºÒÏ≈ ’ΔÂΔÕ ’≈È ‹Ø ÚΔ «‘≈ ‘ØÚ∂, «¬’ Úº‚≈ Áπ÷ªÂ Ú≈Í ⁄π’ º ≈ ‘ÀÕ √À∫’Û∂ Í«Ú≈ Ì≈Δ

√ÁÓ∂ ÁΔ ‘≈Ò ”⁄ ‘ÈÕ √’≈ Óπ¡≈Ú˜∂ Ú‹Ø∫ ÌÍ≈¬Δ ’È Á∂ ÔÂÈ ”⁄ ‘ÀÕ ÚºË ÂØ∫ ÚºË Óπ¡≈Ú˜≈ Á∂‰≈ ÚΔ Ï‰Á≈ ‘À ¡Â∂ ˜ıÓΔ¡ª ˘ ÚΔ ‘ ͺ÷Ø∫ ≈‘ Â∂ √‘»Ò «ÓÒ‰Δ ‘Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ‘≈Á√∂ «ÁÒ ÚÒ»≥Ë ’∂ º÷ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≈ÁÓΔ ”Â∂ ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ Ï∂Ï√Δ Á≈ ¡≈ÒÓ ‘≈ÚΔ ’ √’Á∂ ‘È, Í ¡≈ÁÓΔ ¡≈͉∂ Áπ÷ª ”Â∂ ’≈Ï» Í≈¿∞ ∫ «Á¡ª ¡≈Í‰Δ¡ª Í≈ÍÂΔ¡ª ˘ ‘Ø «È÷≈ ’∂ ¡◊ª‘ ÚËÁ≈ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ √Ø, ‘Ú≈¬Δ ‘≈Á«√¡ª ÂØ∫ Ï⁄‰ Á≈ «¬’Ø «¬’ ≈‘ «¬‘Ø ‘Δ ‘À «’ ‘Ø ÚΔ Â’ÈΔ’Δ ÍzÚΔÈÂ≈ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ‘Ø ÚΔ Íπ÷Â≈ ÍzÏË ≥ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ◊ÒÂΔ¡ª ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈Ú∂ «‹È∑ª ÂØ∫ Á» «‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ AC √≈Òª «Ú⁄ F ‘˜≈ ÒØ’ Ó≈∂ ‹≈ ⁄πº’∂ ‘È ‘Ú≈¬Δ ‘≈Á«√¡ª «Ú⁄ : ÏΔÂ∂ ÙÈΔÚ≈ ˘ Ï≥◊ÒΩ «Úº⁄ ‘ج∂ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ AEI ÒØ’ Á∂÷Á∂ ‘Δ ’≈Ò Á∂ ¡◊Ø√ «Úº⁄ ⁄Ò∂

ÓπÏ ≥ ¬Δ : √≈¿±ÁΔ ¡Ï ”⁄ BD √≈Ò≈ ÚÍ≈Δ √ÓΔ ¬∂ Ù∂÷ Á∂ Ò¬Δ Ù≈«¬Á «¬√ ÂØ∫ Úº‚Δ ÿ‡È≈ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊ΔÕ Ï≥◊ÒΩ ¡≈ ‘∂ ‹‘≈˜ «Úº⁄ √ÓΔ ÁΔ È≈ÈΔ Á∂ ¡≥«ÂÓ √√’≈ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á∂ Ò¬Δ ¡≈ ‘∂ AF «ÙÂ∂Á≈ √Ú≈ √Δ, «‹È∑ª ÁΔ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ ÓΩ ‘ØØ ‹≈‰ ‘Ø ◊¬ΔÕ √ÓΔ ÁΔ È≈ÈΔ Á≈ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ «¬Ê∂ Á∂‘ªÂ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ Óπ≥Ï¬Δ ‘Ú≈¬Δ ¡º‚∂ Â∂ ÓΩ‹»Á √ÓΔ È∂ ͺÂ’≈ª ȱ≥ Áº«√¡≈ «’ √≈¿±ÁΔ ¡Ï ÂØ∫ Óπ≥Ï¬Δ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ‹∂‡ Á≈ ‹‘≈˜ ÎÛ ’∂ Ï≥◊ÒΩ ‹≈‰≈ √ΔÕ

‘≈Á√∂ È≈Ò √«‘Ó∂ √ÓΔ È∂ «’‘≈ «’ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª «Úº⁄ ¿∞√Á∂ Ó≈Ó≈, ¿∞ √ ÁΔ ÍÂÈΔ ¡Â∂ ÁØ Ïº«⁄¡ª Á∂ «¬Ò≈Ú≈ Á» Á∂ AB «ÙÂ∂Á≈ Ù≈ÓÒ ‘È, ‹Ø È≈ÈΔ Á∂ ¡≥«ÂÓ √√’≈ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á∂ Ò¬Δ Ì≈ ¡≈ ‘∂ √ΔÕ

¡≈ÍÏΔÂΔ

‘≈Á√∂ «Ú⁄ Ï⁄ «È’Ò∂ ÍzÁΔÍ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ‹‘≈˜ Ï‘π ˜Ø È≈Ò «‘æÒ «‘≈ √Δ, Ï≈¡Á «Ú⁄ «¬√Á∂ ‡π’Û∂ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬√Á∂ ˜ÓΔÈ ”Â∂ ¡≈™Á∂ ‘Δ ÓÀ∫ Ï≈‘ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «¬’ ÷≈¬Δ «Ú⁄ ’πæÁ «◊¡≈Õ ⁄≈∂ Í≈√∂ ˱ߡª √ΔÕ ÓÀ˘ Ô’ΔÈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ «’ ÓÀ∫ Ï⁄ «◊¡≈Õ «¬’ ‘Ø Ô≈ÂΔ È∂ «’‘≈ «’ √Ó∂∫ «√ √Δ‡ ÏÀÒ‡ ÷ØÒ∑ ÒÀ‰ ”Â∂ ÓÀ∫ Ï⁄ «◊¡≈Õ «¬’ ‘Ø «‹™Á≈ Ï⁄∂ Ô≈ÂΔ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿π‘ Ï⁄‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ß◊Ò ÚæÒ ˘ Ìæ‹ «◊¡≈Õ

«¬≥ «¬ß‹fi Ú≈Í«¡≈ Ú≈Í«¡≈‘≈Á√≈ ‘≈Á√≈


WEEKLY PUNJAB NEWS 16

28 May- 3 June 2010

¡‹ΔÏ √Ó≈⁄≈ Î≈ ÎΔ‚Ó ’≈Úª

⁄ΔÈ ”⁄ ¡ß ◊ÍΔ. ∂˜¡ÀÒΔ . ÍÛ≈˙ ¡Â∂ ÓπΠ‘Ø ¡≈¬Δ. ’≈È

Ùß ÿ ≈¬Δ : ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈ȱ ß ¡ß◊∂˜Δ ¡≈™ÁΔ ˛ Â∂ Âπ√Δ∫ ⁄ΔÈ ÿπßÓ‰≈ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘Ø Âª Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ⁄ß◊Δ ÷Ï ˛Õ ⁄ΔÈ «Ú⁄ ¡ß ◊ ∂ ˜ Δ ÁΔ «‡¿±ÙÈ ÍÛ∑≈˙ ¡Â∂ Óπ¯Â ‘ØÕ ⁄ΔÈ «Ú⁄ ¡ß◊∂˜Δ ÁΔ «¬’ ÿø‡∂ ÁΔ «‡¿±ÙÈ ÎΔ√ Â’ΔÏÈ Íß‹ √Ω Ô≈È Ô≈ÈΔ GC ‚≈Ò ‘È, «‹√ 鱧 «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ √«‘‰ È‘Δ∫ «Ïz«‡Ù «‚˜≈«¬È Ωχ «ÚÒΔ¡Ó˜ ÚÒØ∫ Ù«‘Δ ÒØ’ª ˘ «Ë¡≈È ”⁄ æ÷ ’∂ «Â¡≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ’≈ ÎΔ‚Ó Èª Á≈ Ú≈‘ÈÕ «¬√ ˘ ω≈¿π‰ Ú∂Ò∂ «¬√ ÁΔ Ï‰Â ÚæÒ ÷≈√ «Ë¡≈È æ«÷¡≈ «◊¡≈ ˛Õ

ӻ߂‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÙÓ ’≈‘ÁΔ

¡ÓΔ’≈ Á∂ ¡ÒÍ≈’≈ Î≈Ó «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ Î ¿πÂ≈∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≈’ ”⁄ ÷Û∂ ¡ÍÒ≈’≈Õ

ÎΔ ˛∫‚√ «√’√ ¡≈‡√

√≈ÈÎª«√√’Ø «√‡Δ ‘≈Ò Á∂ √≈‘Ó‰∂ æ÷Δ ◊¬Δ √ßÿ≈¬Δ Á∂ ’Ò≈’≈ fi≈◊ «‹¿±¡≈È ÁΔ ÍΔÂÒ ÁΔ Ó±ÂΔ “ÎΔ ˛∫‚√ «√’√ ¡≈‡√”, ‹Ø ⁄ΔÈΔ Áß ’Ê≈Úª ”Â∂ «ÂæÏÂΔ ÏπæË «Ú⁄≈Ë≈≈Úª ”Â∂ ¡≈Ë≈« ˛Õ

≈«¬Ò ÍzØ«¬ß◊ √À∂ÓÈΔ

Ê≈¬ΔÒÀ∫‚ «Ú÷∂ ÷∂ÛΔÏ≈ÛΔ √Δ˜È Ùπ± ‘؉ Á∂ «√Ò«√Ò∂ «Ú⁄ ¡≈ÔØ«‹Â «¬’ √≈Ò≈È≈ ÍzØ◊≈Ó ÁΩ≈È ÏÒÁª Á≈ Ó≈◊ ÁÙÈ ’Á∂ ‘ج∂ Ú≈«¬ÂΔ Í«‘≈«Ú¡ª «Ú⁄ √˜∂ ÒØ’Õ

’ √’Á∂Õ «¬√ Ò¬Δ ⁄ΔÈ «Ú⁄ ‡± ÏØ«‚ß◊ È≈Ó’ «¬’ ’ßÍÈΔ È∂ «Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ «¬’ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Óπ«‘ßÓ ⁄Ò≈¬Δ √Δ, «¬√ Á∂ ¡Èπ√≈ ⁄ΔÈ «Ú⁄ ¡ß◊∂˜Δ «√æ÷‰ Á∂ «¬æ¤’ π ÒØ’ Ï≈‘ ÂØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª 鱧 ¡≈͉∂ Ó’≈È «Ú⁄ Óπ¯Â «‘≈«¬Ù «ÁßÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Á∂ ÏÁÒ∂ Ó«‘Ó≈È ÂØ∫ ¡ß◊∂˜Δ «√æ÷Á∂ ‘ÈÕ √ß◊·È Á∂ «¬’ ÓÀ∫Ï ’∂È⁄∂È

Î√∂ ÓØÁΔ....

È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÒØ’ «¬√ ÔØ‹È≈ 鱧 ’≈ÎΔ Í√ßÁ ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ C@ «ÁȪ «Ú⁄ Â’ΔÏÈ Íø‹ ‘˜≈ Í«Ú≈ª È∂ «¬√ Á≈ Ò≈Ì ¿π · ≈¿π ‰ Á∂ Ò¬Δ ¡≈͉∂ Ȫ «‹√‡ ’Ú≈¬∂ ‘ÈÕ ⁄ΔÈ «Ú⁄ ª ÒØ’ª È∂ «¬√ √ÏßËΔ ¡÷Ï≈ª «Ú⁄ «¬Ù«Â‘≈ ÚΔ Á∂‰∂ Ùπ± ’ «ÁæÂ∂ ‘ÈÕ ⁄ΔÈ È∂ «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ ͱ∂ «ÚÙÚ Á∂ √ÀÒ≈ÈΔ¡ª Á≈ «¬æÊ∂

«¬‡ÒΔ «Ú⁄ Òº«◊¡≈ Í«‘Ò≈ ÂÒ≈’ Ó∂Ò≈

«ÓÒ≈È : «¬‡ÒΔ Á∂ «ÓÒ≈È Ù«‘ «Úº⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈ «¬º’ ÂÒ≈’ Ó∂Ò≈ ’≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ’ÀÊØ«Ò’ ÍßÍ≈Úª ˘ ¡≈ÁÙ Óßȉ Ú≈Ò∂ «¬‡ÒΔ Á∂ «¬√ Ù«‘ «Úº⁄ ’∞fi √≈Ò Í«‘Òª ÂÒ≈’ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ’Á∂-’Á∂ ‘∞Á ≥ ∂ √È, Í ÏΔÂ∂ ’∞fi √≈Òª «Úº⁄ √«ÊÂΔ¡ª ’≈ÎΔ ÏÁÒΔ¡ª ‘ÈÕ ÏÂ≈ÈΔ¡≈ ¡Â∂ ¡ÓΔ’≈ Á∂ È’Ù∂ ’ÁÓ ”Â∂ ⁄ºÒÁ∂ ‘ج∂ ‘∞‰ «¬‡ÒΔ «Úº⁄ ÚΔ Ò◊Ì◊ «¬º’ ⁄ΩÊ≈¬Δ «Ú¡≈‘ª ”⁄ ÂÒ≈’ ‘؉ Òº◊ «Í¡≈ ‘ÀÕ «’√∂ √Ó∂∫ ÷πÙΔ È≈Ò «˜ßÁ◊Δ «ÏÂ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡≈‘ √ßÏß˪ Á≈ ¡≥ ’È≈ «¬‡ÒΔ Á∂ √«Ì¡’ √Ó≈‹ Ò¬Δ ™fi ’Ø¬Δ √Ω÷≈ ’ßÓ È‘Δ∫Õ «¬√ Ò¬Δ «¬‡ÒΔ «Úº⁄ ÂÒ≈’ ÁΔ Íz«’«¡≈ ÚΔ ’≈ÎΔ ÓπÙ’Ò ¡Â∂ ÒßÓΔ ‘ÀÕ «¬‡ÒΔ «Úº⁄ ÂÒ≈’ ÁΔ Íz«’«¡≈ Í»Δ ‘؉ «Úº⁄ «ÂßÈ √≈Ò Òº◊Á∂ ‘ÈÕ AIG@ Á∂ Á‘≈’∂ «Úº⁄ ÂÒ≈’ ˘ «ÚË≈È’ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ, Í ⁄⁄ ‘∞ ‰ ÚΔ ÂÒ≈’ ˘ √ÓÊÈ È‘Δ∫ «ÁßÁ≈Õ «ÓÒ≈È «Úº⁄ ÏΔ∂ «ÁÈΔ∫ Ù∞» ‘ج∂ «¬√ Í«‘Ò∂ ÂÒ≈’ Ó∂Ò∂ Á∂ √ß⁄≈Ò’ Îzª’Ø ‹Àȇ ∂ Δ È∂ «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ «¬‡ÒΔ Á∂ «ÈÚ≈√Δ ÂÒ≈’ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ È‘Δ∫, √≈‚∂ √Ó≈‹ «Úº⁄ ÂÒ≈’ ¡º‹ ÚΔ

Ï‘∞ Ȓ≈≈ÂÓ’ Óß«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ¡√Δ∫ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ÒØ ’ ª «Úº ⁄ ¡≈ÂÓ-«ÚÙÚ≈√ Ï‘≈Ò ’È≈ ⁄≈‘∞Á ß ∂ ‘ª, «‹√ È≈Ò ¿∞‘ «¬º’ ÈÚΔ∫ «˜ßÁ◊Δ Ù∞» ’ √’‰ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ¡ª ◊ÒÂΔ¡ª ÂØ∫ √Ï’ «√º÷‰Õ ‹Àȇ ∂ Δ È∂ ÁØ √≈Ò Í«‘Òª ¡≈√‡∂ÒΔ¡≈ «Úº⁄ Òº◊∂ Í«‘Ò∂ ÂÒ≈’ Ó∂Ò∂ ÂØ∫ Íz∂« ‘Ø ’∂ «¬‘ ÂÒ≈’ Ó∂Ò≈ ’Ú≈«¬¡≈ ‘ÀÕ Í«‘Ò∂ ÂÒ≈’ Ó∂ Ò ∂ «Úº ⁄ ÓÈØ « Ú«◊¡≈ÈΔ, Ú’ΔÒ ¡Â∂ Úº÷-Úº÷ √Óª Í»Δ¡ª ’≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ ÚΔ Ù≈ÓÒ √ÈÕ «¬√ ÓΩ’∂ ’∂’ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÚΔ Í‘π⁄ ß ,∂ ‹Ø ÂÒ≈’ ÁΔ ÷πÙΔ ÓÈ≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ ¡≈Í‰Δ¡ª √∂Ú≈Úª «ÁßÁ∂ Ș ¡≈¬∂Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÂÒ≈’Ù∞ Á ≈ ÒØ ’ ª ˘ “‚∂ « ‡ß ◊ ¬∂‹ß√Δ¡ª” ÁΔ «’Í≈ È≈Ò ÓΩ‹»Á≈ Íz∂Ó √ßÏß˪ «Úº⁄ ÏßÈ∑∂ ‹≈‰ Á∂ ÓΩ’∂ ÚΔ «ÓÒ‰◊∂Õ ÂÒ≈’ ÁΔ Íz«’«¡≈ ”⁄Ø∫ Òßÿ ‘∂ ‹ª Òßÿ ⁄πº’∂ ÒØ’ª Á∂ ‡∞º‡∂ «ÁÒª ˘ ‹ØÛÈ Ò¬Δ “√Í≈ ÊÀÍΔ” ¡Â∂ “’Ò≈ ÊÀÍΔ” ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ

¿∞‘ ÁπÒ‘È Ï‰ ’∂ ·º◊Á≈ «‘≈

ÏΔ«‹ß◊ : ⁄ΔÈ «Úº⁄ «¬º’ ¡«‹‘∂ «Ú¡’ÂΔ ˘ «◊zÎÂ≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ‹Ø Ó«‘Ò≈ ω ’∂ «Ú¡≈‘ ’Á≈ Â∂ Ï≈¡Á «Úº⁄ Ò≈Û∂ Á∂ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ ÁΩÛ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ AH √≈Ò≈ Úª◊ ÓØ¿∞ È∂ «¬√ √≈Ò «ÂßÈ ÍπÙª È≈Ò «Ú¡≈‘ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Óß◊‰Δ Á∂ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ Î≈ ‘Ø «◊¡≈Õ «Óº·≈ ÏØÒ‰ Ú≈Ò≈ “Úª◊” Á∂÷‰ ”⁄ ÁπÏÒ≈-ÍÂÒ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ Í«‘ÒΔ Ú≈ «ÓÒ‰ ”Â∂ ¿∞√ ˘ ¡Ω √Ófi ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ Í«‘Ò≈ «Ú¡≈‘ ÎÚΔ «Úº⁄ ’ΔÂ≈, ‹Á «¬º’ Ó«‘Ò≈ È∂ ¿∞√ Ò¬Δ ÈΩ’Δ ÒºÌ‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈, Ò∂«’È ¿∞√ ˘ «’√∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ÍÂÈΔ Á∂ »Í «Úº⁄ Íß‹ √Ω ÍΩ∫‚ «Úº⁄ Ú∂⁄ «ÁºÂ≈Õ ¿∞√È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ Ó«‘Ò≈ ÚÒØ∫ ·º◊∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ ˘ Â’ΔÏ √πºfiΔ «’ fi»·≈ «Ú¡≈‘ ’’∂ ¿∞‘ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò ÁΩÒ ’Ó≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ «¬º’ √≈ÊΔ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ÷πÁ ˘ «Ò¿± È≈Ó’ «¬º’ «Ú¡’ÂΔ ˘ «¬º’ ‘˜≈ ÍΩ∫‚ «Úº⁄ Ú∂⁄ «ÁºÂ≈Õ ¡◊ÒΔ ‘Δ ≈ ¿∞‘ ¿∞ÊØ∫ ÁΩÛ «◊¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ ÂØ∫ Ò∞º‡∂ ‘ج∂ ÍÀ√∂ Úß‚ Ò¬∂Õ

√Ú≈◊ ’Á∂ ‘ª ¡Â∂ Ì«Úæ÷ «Ú⁄ «¬√ Â∑ª ÁΔ √’ΔÓ ±√, Ïz≈‹ΔÒ ¡Â∂ ÚΔ¡ÂÈ≈Ó «Ú⁄ Ùπ± ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ˛Õ

’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ ¡’Ù∂ ’πÓ≈ ¿πÒ«fi¡≈ Íπ«Ò√ È≈Ò

‡Øª‡Ø : Ì≈ Á≈ È≈ÓΔ ‘ΔØ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ¿∞ÁØ∫ Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂ Á∂ Ø‘ Á≈ «Ù’≈ ‘؉ ÂØ∫ Ú≈Ò Ú≈Ò Ï«⁄¡≈ ‹ÁØ∫ ¿∞ ‘ ◊ÒÂΔ È≈Ò «¬º ’ Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂ ÁΔ ’≈ È≈Ò ‡’≈ «◊¡≈Õ ¿∞√ Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂ È∂ ¿∞√ ˘ ‡À«Î’ «‡’‡ ÚΔ ‹≈Δ ’ «ÁºÂΔ √Δ, Í ‹ÒÁ ‘Δ ¿∞√ ˘ ÍÂ≈ Òº ◊ «◊¡≈ «’ ¿∞ ‘ Ì≈ÂΔ ‘ΔØ È≈Ò ¿∞Òfi «‘≈ ‘ÀÕ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ¡≈Í‰Δ ÈÚΔ∫ «ÎÒÓ “ÊÀ∫’ Ô»” ÁΔ Ù±«‡ß◊ ’ «‘≈ √Δ ‹ÁØ∫ «¬‘ ‘≈Á√≈ Ú≈Í«¡≈Õ ¡ÈΔ˜ ϘÓΔ ÁΔ «¬√ «ÎÒÓ ÁΔ Ù»«‡≥◊ ÁΩ≈È ¡’Ù∂ ˘ ¡≈Í‰Δ ’≈ ¡º◊∂ «Íº¤∂ ’ÈΔ √Δ Â∂ «¬√∂ ÁΩ≈È ◊ÒÂΔ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ ’≈ ’ÀÈ‚ ∂ Δ¡È Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂ ÁΔ ’≈ È≈Ò ‡’≈ ◊¬ΔÕ ¡’Ù∂ Á∂ ‘ΔØ ‘؉ Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº◊‰ ”Â∂ Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂ È∂ È≈ «√Î ¿∞√ È≈Ò ‘ºÊ ‘Δ «ÓÒ≈«¬¡≈, √◊Ø∫ ¿∞√ È≈Ò Â√ÚΔ ÚΔ «÷⁄Ú≈¬ΔÕ

ÏÂ≈ÈΔ¡≈ ¡Â∂ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ “Ó؇≈Í≈ ‡À’√”! √’≈ Á∂ «¬√ ’ÁÓª È≈Ò ’ßÍÈΔ¡ª È≈≈˜

¶‚È : ÒØ’ª Á∂ ÚæËÁ∂ ‘ج∂ Ú˜È È±ß Á∂÷Á∂ ‘ج∂ «Ïz‡∂È «Ú⁄ ‘π‰ ‹ß’ α‚ ¡Â∂ √≈· «‚zß’√ ”Â∂ ‡À’√ Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ Ï«‘√ ‹≈Δ ˛Õ ÈÀÙÈÒ ˙Ï∂«√‡Δ Î≈Ó È∂ «¬√ √πfi≈¡ Á≈ √ÓÊÈ ’ΔÂ≈ ˛Õ ¿π√ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «¬√ È≈Ò Ó؇≈Í∂ È≈Ò ‹πÛ∂ «ÁÒ Á∂ Ø◊ √‡Ø’ ¡Â∂ ‚À«Ï‡Δ˜ Ú◊Δ¡ª «ÏÓ≈Δ¡ª 鱧 ÿæ‡ ’È «Ú⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊ΔÕ ¡ÓΔ’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂΔ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ ÚΔ ‹ß’ α‚ ¿πÂ∂ «¬√ Â∑ª Á≈ ‡À’√ Ò◊≈¿π‰ ÁΔ √Ø⁄ ‘∂ ‘ÈÕ ¿πË α‚ √‡À∫‚‚

¬∂‹√ ß Δ «¬√ ◊æÒ Á≈ ÓπÒ¡ª’‰ ’ ‘Δ ‘À «’ ¡«‹‘≈ ‡À’√ Ò◊≈¿π‰ È≈Ò ÒØ’ª 鱧 «√‘ ÚË’ ⁄Δ˜ª ÷≈‰ Á∂ Ò¬Δ «’√ ‘æÁ Âæ’ Íz∂« ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂◊≈Õ ÎÀ‡ ‡À’√ Ô≈ÈΔ Ó؇≈Í≈ ‡À’√, ÂßÏ≈’± È≈Ò Ï‰∂ ¿π  Í≈Á ¡Â∂ ¡Ò’Ø ‘ Ò ¿π  ∂ Òæ◊‰ Ú≈Ò∂ ‡À’√ «’√ Â∑ª Á∂ ‘؉◊∂Õ √’≈ ÁΔ¡ª «¬È∑ª ’Ø«ÙÙª È∂ ’¬Δ ’ßÍÈΔ¡ª 鱧 È≈≈˜ ’ «Áæ  ≈ ˛Õ È≈≈˜ ’ß Í ÈΔ¡ª ⁄≈‘πßÁΔ¡ª ‘È «’ √’≈ «¬√ √Óæ«√¡≈ È≈Ò «È͇‰ Á∂ Ò¬Δ ¡≈͉∂ «¬√ ÂΔ’∂ «Ú⁄ ÈÓ π÷

¡ÍÈ≈¿π‰Õ ¿πȪ∑ Á≈ Óßȉ≈ ˛ «’ «√Î ‡À’√ Ò◊≈¿π‰ È≈Ò ’πfi È‘Δ∫ ÏÁÒ∂ ◊ ≈Õ «¬√ Á∂ Ò¬Δ ’ßÍÈΔ¡ª ˘ ¡≈͉∂ ¿πÂÍ≈Áª «Ú⁄ ÏÁÒ≈¡ ’È≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ «¬’ ÈÚΔ∫ ÷Ø‹ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ ˛ «’ ÷≈‰ ÍΔ‰ «Ú⁄ Ò≈ÍÚ≈‘Δ È≈Ò «Ïz‡∂È «Ú⁄ √≈Ò≈È≈ «ÂßÈ ‘˜≈ ÒØ’ª ÁΔ ÓΩ Ó؇≈Í∂ È≈Ò ‹πÛΔ¡ª «ÏÓ≈Δ¡ª Á∂ ’≈È ‘πßÁΔ ˛Õ √πfi≈¡ Á∂ √ÓÊ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ÎÀ‡ ‡À’√ Ò◊≈ ’∂ «¬‘ ‹≈Ȫ Ï⁄≈¬Δ¡ª ‹≈ √’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ È≈Ò ‘Δ √’≈ 鱧 «¬√鱧 ‘ √≈Ò

B ¡Ï ‚≈Ò ÁΔ ¡≈ÓÁÈ ‘ØÚ◊ ∂ ΔÕ ØÓ≈ÈΔ¡≈ ¡Â∂ ‚ÀÈÓ≈’ ÚΔ ‹ß’ α‚ ¡Â∂ ‚À¡Δ ¿πÂÍ≈Áª ¿πÂ∂ ÎÀ‡ ‡À’√ Ò◊≈¿π‰ ÁΔ √Ø⁄ «‘≈ ˛Õ

ÏÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ Ì≈ÂΔ ÙÀÒ∂√ Ú≈≈ ω∂ ÓßÂΔ ¶‚È : ÏÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ ÈÚƒ √’≈ «Ú⁄ Ì≈ÂΔ Ó»Ò Á∂ ÙÀÒ√ Ú≈≈ ˘ ÓßÂΔ Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛Õ ¿π‘ ÏÂ≈ÈΔ¡≈ «Ú⁄ ÓßÂΔ Ï‰È Ú≈Ò∂ Í«‘Ò∂ ◊π ‹ ≈ÂΔ «Ú¡’ÂΔ ‘ÈÕ ’ߘÚ∂«‡Ú Í≈‡Δ Á∂ ¡ÀÓ. ÍΔ. ÙÀÒ√ Ú≈≈ ˘ ‚∂«Ú‚

’ÀÓÈ √’≈ «Ú⁄ √’≈ Á≈ «Ú∑Í Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛Õ ÏÂ≈ÈÚΔ √ß√ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ «Ú⁄ «Ú∑Í ÁΔ «‚¿»‡Δ «¬‘ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿π‰≈ ‘πÁ ß ≈ ˛ «’ √’≈ Á∂ «ÏæÒ ÍØ◊ z ≈Ó √ß√Á «Ú⁄ «‹™ Á∂ «Â™ Í≈√ ‘Ø √’‰Õ ÙÀ Ò ∂ √ Ú≈≈ «Í¤ÒΔ √ß √ Á Á∂

’≈‹’≈Ò «Ú⁄ √ÁÈ «Ú⁄ ’ߘÚ∂«‡Ú Í≈‡Δ Á∂ ¿πÍ ÍzË≈È «‘ ¸æ’∂ ‘È Â∂ ’ߘÚ∂«‡Ú Í≈‡Δ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ «¬√ ¡‘πÁ∂ ”Â∂ Í‘πß⁄‰ Ú≈Ò∂ ¿π‘ Í«‘Ò∂ ¡«‹‘∂ ¡ÀÓ. ÍΔ. ω∂ ‹Ø ¡ß◊∂˜ È‘Δ∫ ‘ÈÕ E@ √≈Ò≈ Ú≈≈ ⁄≈ √≈Ò ÁΔ ¿πÓ

ÂØ∫ ÏÂ≈ÈΔ¡≈ «Ú⁄ «‘ ‘∂ ‘ÈÕ Í∂Ù∂ ÂØ∫ Ú’ΔÒ ÙÀÒ√ ∂ Ú≈≈ Ó≈ÙÒ ¡≈‡ Á∂ ÚΔ Ó≈‘ ‘È Â∂ ¿πÈ∑ª È∂ AG √≈Ò ÁΔ ¿πÓ «Ú⁄ ÏÒÀ’ ÏÀÒ‡ Íz≈Í ’ΔÂΔ √ΔÕ Ú≈≈ È∂ «’‘≈ «’ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Í«‘ÒΔ Ú≈ «√¡≈√ «Ú⁄ ’ÁÓ æ÷‰ Ï≈∂ √Ø«⁄¡≈ ª Ó≈‘ΩÒ

Úæ÷≈ √Δ, Í ÓÀ∫ «¬√ ◊æÒ ÂØ∫ «ÏÒ’πÒ Í∂Ù≈È È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ «’ √ß√Á «Ú⁄ «¬’ ÚΔ «⁄‘≈ ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ‹Ø ◊Ø≈ È‘Δ∫ ˛Õ ÓÀ˘ Í»≈ ÌØ√≈ √Δ «’ «¬’ «ÁÈ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ «ÚÁ∂ÙΔ Ó»Ò Á≈ «Ú¡’ÂΔ √ß√Á «Ú⁄ Í‘π⁄ ß ◊ ∂ ≈Õ ÓÀ∫ √Ø«⁄¡≈ «’™ È≈

«’ «¬‘ ’ßÓ ÓÀ∫ ‘Δ ’ªÕ ÙÀÒ√ È∂ ÓßÂΔ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ÈÚƒ √’≈ «Ú⁄ √∂Ú≈ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁæÂ∂ ‹≈‰ È≈Ò ’≈ÎΔ ÷πÙ ‘ªÕ


WEEKLY PUNJAB NEWS 17

28 May- 3 June 2010

$10,000 + $5,000 +$ 400 = $15,400

AMARDEEP SINGH Realtor/Loan Broker

IRS Tax Credit

Statewide Saving

Guaranteed Savings! Or I Will Pay You $1,000 Cash

PH: (916) 712-2735 FAX: (916)679-5986

CALL 1-888-450-6603, ID # 6008

Lic #01357217

Programs Expiries June 30, 2010 TO

EL

RA

T AN

$953 Payment

$4025 Down!

$1611 Payment

Exclusive Neighborhood. Covered patio. Bright Room. Granite Kitchen and Master Bathroom. New Appliances. 15 mins to Downtown.

$4830 Down!

$945 Payment

Large Single Story Home on CUL-DE-SAC. Safe Neighbourhood. Good Condition. Huge Backyard. FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6203

TO

RA

RA

$1296 Payment

Beautiful 3 bedroom. Cozy fire. Lovely home. Excellent School. Open layout. FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6206

$1131 Payment

Big house. One Bed and Bath downstairs. Formal Dining. 3 Car Garage. Safe neighborhood. FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6204

N ME

C SA

C SA

$6600 Down

$5775 Down.

TO

$4300 Down!

$857 Payment

Comfortable family home. 4 Beds, 2 Baths. Open Floor Plan. Quiet Street. Great Area. FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6207

$6650 Down!

$1302 Payment

4 Bedroom, 3 Bath. Great location. Safe neighbourhood. Wonderful area. Fireplace. Private Yard. FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6208.

SECURITY CAMERAS FOR

2010

FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6205

CR

SA

N ME

TO NA

RA

$8225 Down

$785 Payment

Cute Single Family Home. Desirable Area. Excellent School District. Super Clean. FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6202

S MA

C SA

E AM

SA

TO

N ME

N ME

A

CR

C SA

Quite street. Separate living & family room. Perfect home. Shaded backyard. Cozy fireplace. Patio. FREE INFO: 1-888-450-6603, ID # 6201

O NT

TO

N ME

E OP

$4865 Down!

Free Home Warranty TOTAL SAVINGS

*Homes* Retail Stores* Restaurants *Hotels* Motels* Truck Stops* Office Building etc.

All-in-One

Watch your Business from Anywhere on

8 / 16 CHANN EL

iPHONE With our new Technology

Why buy from m us ? 1620 Mill Rock Way, Suite #400, Bakersfield, CA 93311

CALL Sukhpal @ 661-586-5080

* Serving the community since 1995. * We provide Professional Installation. * Accredited Member of Better Business Bureau. eau. * Your satisfaction is our main priority.

6

Free Dish upto TV’s Call for more details....

559-226-1510

3065 W. Ashlan Av /Marks Fresno CA

1-877-593-1510


WEEKLY PUNJAB NEWS 18

28 May- 3 June 2010

sBnW DrmW Aqy kOmW dy mnu`KW nUM brwbr dw siqkwr dyx vwly Drm dy pwvn AsQwn sRI hirmMdr swihb dw nINh p`Qr sweIN mIAW mIr qoN rKvwaux Aqy sRI gurU gRMQ swihb ivc hornW i&rikAW dy BgqW dI bwxI Swml krky srb-sWJIvwlqw dw sMdyS dyx vwly

ÙÃΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ Ó‘≈≈‹ D@D √≈Ò≈ Ù‘ΔÁΔ «ÁÚ√ Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂

◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï ¡ÀÒ√Ïª‡∂ dI smUUh sMgq dy sihXog nwl ies swl vI istI Aw& brkly iv`c srb Drm sWJIvwlqw

mhwn ngr kIrqn 11 am-4pm

F ‹±È,B@A@ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈

◊∞ ««Í¡≈Δ Í¡≈Δ √ √≈Ë √≥◊ ‹Δ¿∞, Á∞∞¡≈≈ √≈«‘Ï ¡ÀÒ√ª‡∂ ÚºÒØ∫ ÷∂Â ÁΔ¡ª √Ó±‘ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍÃÏ≥Ë’ ’Ó∂‡Δ¡ª Â∂ √≥◊ª Á∂ ◊∞Á √«‘ÔØ◊ È √«‘Ô◊ ≈Ò Ùà ÙΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ Ó‘≈≈‹ ‹Δ Á∂ D@D √≈Ò≈ Ù‘ΔÁΔ «ÁÚ√ ȱ≥ √ÓÍ √Ï ËÓ È≈Ò √ªfiΔÚ≈ÒÂ≈≈ È È◊ ’ΔÂÈ F ‹±È, B@A@ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈ ȱ≥ ’º«„¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ ȱ≥ «¬«Â‘≈√’ ω≈¿∞‰ Ò¬ΔΔ Í ÍÃÏ≥Ë’ª ÚºÒØ∫ ‹≥◊Δ ÍºË Â∂ ¿∞Í≈Ò∂ ’ΔÂ≈ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ È◊ ’ΔÂÈ ÙÃΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ Á∂ «¬≥‡ Î∂Ê, «¬≥‡ ’≈√‡ Â∂ ÓÈ∞º÷Â≈ ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ Í≈¬∂ ◊¬∂ ÔØ◊Á≈È È±≥ √ÓÍ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡Â∂ √≈Δ¡ª √≥◊ª ȱ≥ Ù≈ÓÒ ‘؉ Ú≈√Â∂ √«ÈÓ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ◊∞± ’≈ Ò≥◊ √≈∂ ◊∞±ÿª ¡ ¡Â∞º‡ ÚÂ∂◊≈≈Õ

-------------Ï∂ ’Â≈---------Ï∂ÈÂΔ ’Â≈ ◊Ï⁄È ◊∞ Ï⁄È «√ «√≥ÿ (ÍÃË≈È)

◊∞Ó∂Ò «√≥ÿ √À‰Δ (√’ºÂ)

«fiÓÒ «√≥ÿ (ÓΔ ÍÃË≈È)

«Ú≥Á «√≥ÿ Ï≈· (√‘≈«¬’ √’ºÂ)

510.334.3255 510.334.325

510.672.1605

510.910.3966

925.323.8626


WEEKLY PUNJAB NEWS 19

28 May- 3 June 2010

«ÁÒ Í≥‹≈ÏΔ ........ «‚Ù Í≥‹≈ÏΔ....... 12-MONTH SPECIAL

America’s Top 120

Includes local channels

Over 120 favorite channels

$

24.99/mo.

LOCK IN

YOUR SAVINGS FOR A YEAR YE R

Reg. Price $39.99/mo

Most popular channels SAP

EAST/WEST

EAST/WEST

SAP

1

1

EAST/WEST

SAP

DishCD Over 30 Music Channels

EAST/WEST

SAP

1

plus more

LOCAL CHANNELS AVAILABLE TO 97% OF U.S. HOUSEHOLDS. To find out if you are eligible, ask your local DISH Network Authorized Retailer. SAP = Free Spanish audio feed. 1 = Requires purchase of additional dish antenna. 2 = Available at no cost to all DISH Network customers. Additional fees may apply for existing DISH Network customers to upgrade their dish antenna.

HINDI -

FREE &

8 channels

FREE FREE

Service on Second TV

DVR Upgrade

1-877-593-1510

59.99/mo

Star India Plus TV Asia Zee TV Zee Cinema

Add Local Channels for $5/mo.

(where available)

CHOOSE ANY TWO

$

24.99/mo

• Zee TV

• Zee TV

• Zee TV

• Zee TV

• Zee TV

• SONY

• NDTV Imagine

• SAHARA ONE

• AAPKA COLORS

• STAR INDIA +

• SONY

• SONY

• SONY

• NDTV Imagine

• AAPKA COLOR

• SAHARA ONE

• SAB

• AAPKA COLORS

($6.00/mo DVR Service fee applies)

FREE

98 = $29mo Fresno Bay Area Bakersfield Visalia Sacramento

SAB TV Sahara One Sahara Samay SET SET Max Star India One

10 channels

For 3 months (with Agreement)

$9.99/mo

$

HINDI MEGA PACK

AAJ Tak B4U Music B4U Movies Headlines Today NDTV Imagine Radio City 91.1

Standard Professional Installation in up to 6 Rooms

• SAHARA ONE • AAPKA COLORS

Get Punjabi Pack with American Local channels and receive

559-226-1510 408-260-1510 661-395-1510 559-591-1510 916-368-1510

- Free DVR Upgrade ( $6/mo.DVR Service fee applies) - No Additional Service Access Fee.

- No equipment to buy - Free Activation (with Agreement)

Digital Home Advantage offer requires 24-month commitment and credit qualification. If service is terminated before the end of commitment, a cancellation fee of $17.50/month remaining will apply. Programming credits will apply during the first 12 months. All equipment is leased and must be returned to DISH Network upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Limit 6 leased tuners per account; lease upgrade fees will apply for select receivers; monthly fees may apply based on type and number of receivers. HD programming requires HD television. All prices, packages and programming subject to change without notice. Local channels only available in certain areas. Offer is subject to the terms of applicable Promotional and Residential Customer Agreements. Additional restrictions and fees may apply. First-time DISH Network customers only. Offer ends 06/02/10. HBO/Showtime: Programming credits will apply during the first 3 months. Customer must downgrade or then-current price will apply. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME and related marks are trademarks of Showtime Networks Inc., a CBS company.

Í≥≥‹≈≈ÏΔ¡ª Í ÏΔ¡ª Á ÁΔΔ Ó ÓÙ‘± Ù‘± Á Á∞∞’≈≈È,ÿº È,ÿ ÿ º‡  ∂∂‡  Â∂∂ Ú ÚËΔ¡≈ ËΔ¡≈ ’ ’∞∞¡≈≈Ò‡Δ Ò‡Δ √≈‚∂ √ ≈‚ ‚∂ ’ ’ØØÒ ◊ ◊«‘«‰¡ª «‘«‰¡ª Á ÁΔΔ ««ÙÍÓÀ ÙÍÓÀ∫‡ ‘ ‘∂ ∂’ ‘ ‘ÎÂ∂ ÎÂ∂ ¡ ¡≈¿± ≈¿ ¿±∫Á ÁΔΔ ‘ ‘ÀÀÕ ◊«‘«‰¡ª ÁΔ ’≈Δ«◊Δ “⁄ Ò≈ Ò≈‹Ú≈Ï ≈‹Ú≈Ï 24K GOLD COINS & BARS 5710- HILLCROFT #81 HOUSTON TX-77036

WE DEAL IN 22K GOLD AND DIAMOND JEWELERY . 0 3 " % "  % & / 5" -  

035)0%0/5*$4 We offer gentle dentistry for you and your family • State-Of-e-Art Digital X-Rays Cosmetic Dentistry • Breath Management & Cleaning • Oral Surgery & Implants Root Canals • Orthodontics (Braces) • Complete & Partial Dentures • Invisalign One year interest free • Bridges & Crowns & Fillings Financing (O.A.C.) • OSHA Compliance Sterilization

Trusting in Morada Dental and Orthodontics for their entire general, surgical, and cosmetic dental needs, patients of all ages find Dr. Cheema’s confidence and gentle touch comforting since 2002. Invisalign® says,“Dr. Jasbir Cheema has achieved Premier Provider Elite status with Invisalign® . e ‘Elite’ status identifies him as one of the top Invisalign® providers in the country.” Offering his patients the latest advancements in technology, assisting dentists in achieving their goals, and having spoken at international conferences, Dr. Cheema is providing a lifetime of healthy smiles.

Invisalign Special Offer*

$2,999.00 10% OFF Cash Discount Expires 04/30/10 *Offer only valid with coupon, certain restrictions apply, call for details!

Exam & X-rays for new patients ON

LY

$59.99*

Cash Patients Only Expires 04/30/10 *Offer only valid with coupon, certain restrictions apply, call for details!

FREE Teeth Whitening* (A $350 Value, FREE!)

Expires 04/30/10 *Offer only valid with coupon, certain restrictions apply, call for details!

WEEKEND & EVENING APPOINTMENTS • EMERGENCIES & NEW PATIENTS WELCOME CURRENTLY USING I-CAT TECHNOLOGY

Morada Dental & Orthodontics (In the Raley’s Shopping Center) 4053 E. Morada Lane Stockton, CA 95212 www.MoradaDental.com

Dr. J.S Cheema

Call (209) 478.6000


WEEKLY PUNJAB NEWS 22

28 May- 3 June 2010

ÙzÓØ ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (Ï≈ÁÒ) ¡ÓΔ’≈ «¬’≈¬Δ ÁΔ «ÚÙ∂Ù ÓΔ«‡≥◊ ÈΔ‡≈ Ó≈¤Δ’∂ ÁΔ «ÍØ‡ Ϋ˜ÈØ - ÏΔÂ∂ ¡À  Ú≈ ˘ √zØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (Ï≈ÁÒ) ÁΔ ¡ÓΔ’≈ «¬’≈¬Δ ÁΔ «¬’ «¬’º  Â≈ «¬Ê∂ ‘Ø ¬ ΔÕ «¬√ «¬’ºÂÂ≈ Á∂ Ù∞» «Ú⁄ √≈∂ ‘Δ ¡’≈ÒΔ ¡≈◊»¡ª ÚÒØ∫ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÏΔÏΔ √π«≥Á ’Ω ‹Δ Ï≈ÁÒ Á∂ ‹ÒÁΔ «√‘ÂÓ≥Á ‘؉ ÁΔ ¡Á≈√ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ Õ «¬√ ÓΩ’∂ √≈∂ ‘Δ ¡≈◊»¡ª È∂ «’‘≈ «’ ÏΔÏΔ ‹Δ ÁΔ¡ª √∂Ú≈Úª Ï‘∞ ¡ÓπºÒΔ¡ª ‘È ¡Â∂ «¬È∑ª ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ Òß◊ ÁΔ √∂Ú≈ Á∂ ÔØ◊Á≈È √Á’∂ √≥◊ª «Ú⁄ Í≥Ê ÍzÂΔ √∂Ú≈ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ‹≈◊Δ ‘À Õ «¬√ÂØ ∫ ¿∞ Í ≥  ÓΔ«‡≥ ◊ ÁΩ≈È ’∞fi ÓÂ∂ Í≈√ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «‹È∑ª «Ú⁄ √: Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ Óπº÷ Ó≥  Δ Í≥ ‹ ≈Ï, √: √π ÷ ÏΔ «√≥ ÿ Ï≈ÁÒ ¿∞Í Óπº÷ Ó≥ÂΔ Í≥‹≈Ï Â∂ Ùz Ø Ó ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (Ï≈ÁÒ) Á∂ ÍzË≈È ¡Â∂ √: ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ Óº’Û ÍzË≈È ÙzØÓ‰Δ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡Δ ˘ Ï≈Ï≈ Ï≥Á≈ «√≥ÿ ‹Δ Ï‘≈Á ÚÒØ ∫ √‘≥ Á Ϋ‘ ÁΔ ÂΔ‹Δ ÙÂ≈ÏÁΔ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ë≥ÈÚ≈Á ’Á∂ ‘ج∂ ÚË≈¬Δ «ÁºÂΔÕ ¿∞È∑ª È∂

Ï≈Ï≈ Ï≥Á≈ «√≥ÿ ‹Δ Ï‘≈Á ÚÒØ∫ √‘≥Á Ϋ‘ ÁΔ ÂΔ‹Δ ÙÂ≈ÏÁΔ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ «’‘≈ «’ Ï≈Ï≈ Ï≥Á≈ «√≥ÿ ‹Δ Ï‘≈Á «‹‘∂ «√º÷ Í≥Ê Á∂ «¬È∑ª Ó‘≈È Ù‘ΔÁª Á Δ ¡ ª ’∞  Ï≈ÈΔ¡ª ÂØ ∫ √≈∂ ‘Δ Í≥ Ê ˘ ‹≈‰» ’≈¿∞ ‰ ≈ Ï‘∞ ‘Δ ˜»Δ ‘ÀÕ ¡«‹‘Δ¡ª Ó‘≈È Ùı√Δ¡Âª Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ, Ù‘ΔÁΔ «ÁÈ ¡≈«Á ÓÈ≈’∂ ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ ˘ ÌÒΔ ÌªÂ ¡≈͉∂ «√º ÷ «¬«Â‘≈√ ¡Â∂ «Ú√∂ È≈Ò ‹ØÛ’∂ º÷ √’Á∂ ‘ªÕ ÓΔ«‡≥◊ ÁΩ≈È Í≈√ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «¬’ Á»‹∂ ÓÂ∂ ÁΩ≈È «’‘≈ «◊¡≈ «’ Óπº÷ Ó≥ÂΔ ¡Â∂ ¿∞Í Óπº÷ Ó≥ÂΔ Í≥‹≈Ï ÚÒØ∫ Úº‚Δ ÍºË ÏÂ∂ «ÚÙÚ ’ºÍ ’Ϻ‚Δ ‡»È≈ÓÀ∫‡ ’≈’∂ Í»Δ

ÁπÈΔ¡ª Á∂ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ˘ ¡≈Í‰Δ «÷‚≈Δ¡ª Á≈ ‚ØÍ ‡À√‡ ’≈¿∞‰ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ ¡’≈ÒΔ √’≈ Í≥‹≈Ï «Ú√ÁΔ ‹ªÁΔ ÷∂‚ ’ºÏ‚Δ È≈Ò Á≈ ¿∞Í≈Ò≈ ÚΔ √Ò≈‘∞‰ÔØ◊ ‘ÀÕ «Ú⁄ È«Ù¡ª ÁΔ ÚÂØ∫ ˘ ıÂÓ ’È Ò¬Δ Í»  Δ Â∑ ª Ú⁄ÈÏºË ‘ÀÕ ÓΔ‡≥◊ ÁΩ≈È ¡’≈ÒΔ ÁÒ «Ú⁄ ÓÀ ∫ Ï«ÙÍ ÚË≈¿∞ ‰ ÏÂ∂ ÚΔ Í»  È ˜Ø  «Áº  ≈ «◊¡≈Õ «¬È∑ ª ¡≈◊»¡ª È∂ «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ √’≈ ‘Δ ¡«‹‘Δ √’≈ ‘À «‹‘ÛΔ «√º÷ «‘ª ÁΔ ≈÷Δ ÌÒΔ ÌªÂ ’ √’ÁΔ ‘ÀÕ ‹Ø Û Δ º ÷ ‰ Á≈ «¬’ Ï‘∞  ‘Δ «¬√ÂØ∫ √≈∂ ‘Δ «÷‚≈Δ¡ª ˘ «¬‘ «¬√ ÓΔ«‡≥◊ Á≈ ¡≈ÔØ‹È √: ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ¿∞Í≈Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈, «⁄Â≈ÚÈΔ «ÓÒÁΔ ‘À «’ ‘«≥Á (‘ÀΔ) «√≥ÿ «◊ºÒ ⁄∂¡ÓÀÈ «‹√ Ò¬Δ √: Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ Í≈Ï≥ Á ΔÙ∞ Á ≈ È«Ù¡ª ÁΔ ÚÂØ ∫ ¡ÓΔ’≈ ÚÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ¡Â∂ ¡Â∂ √: √π÷ÏΔ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ÚË≈¬Δ ’’∂ ⁄≥◊∂ «÷‚≈Δ Ï‰È Á∂ ¿∞È∑ª ÓΔ«‡≥◊ ÁΔ ’≈Ú≈¬Δ √: ‘«≥Á «√≥ÿ Á∂ Í≈Â ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «¬√ Á∂ «¬≈Á∂ ’≈ÓÔ≈Ï È‘Δ∫ ‘؉◊∂Õ ‘∞ ≥ Á Ò ‹ÈÒ √’º   ¡ÓΔ’≈ ÷∂‚ Á∂ Ù∞» ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª √≈∂ ‘Δ «¬√ÂØ∫ «¬‘ ÚΔ ÌÒΔ ÌªÂ √≈Ï «¬’≈¬Δ È∂ «ÈÌ≈¬ΔÕ

«¬√ ÓΔ«‡≥◊ «Ú⁄ √: ‘«≥Á «√≥ ÿ (‘À  Δ) «◊º Ò ⁄∂ ¡ ÓÀ È ¡ÓΔ’≈, √: ’∞ÒÚ≥ «√≥ÿ ÷«‘≈ , √: ‘«≥Á «√≥ÿ ‘∞≥ÁÒ ‹ÈÒ √’º  , √:‘Ï≥ √ «√≥ ÿ ⁄≈‘Ò ı˜≈È⁄Δ ¡ÓΔ’≈, √:ÁÒÏΔ «√≥ÿ √≥ÿ∂Û≈ ÓΔÂ-ÍzË≈È ¡ÓΔ’≈, √: ‘‹Δ «√≥ ÿ √≥ Ë » Íz À √ √’º   ¡ÓΔ’≈, √: ¡«Ú≥Á «√≥ÿ Ò≈÷È ÍzË≈È Ô»Ê «Ú≥◊ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈, √: √Ï‹Δ «√≥ ÿ √≈¿∞ ‹ÈÒ √’ºÂ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈, √: ≈‰≈ √≥Ë» ¡«√√‡À ∫ ‡ Íz À √ √’º   ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈, √: ‹ÈÀÒ «√≥ÿ √≥Ë», ‹:⁄» ‘ Û «√≥ ÿ ÓΔ Íz Ë ≈È ’À Ò ΔÎØ  ÈΔ¡ª, √: ‘È∂ ’ «√≥ ÿ √≥ÿ∂Û≈, √: ¡ÓΔ’ «√≥ÿ «Ú’, √: ‹◊‹Δ «√≥ÿ «Ê≥Á, √: ÁÒ‹Δ «√≥ÿ „Δ∫‚√≈, Ó∂‹ ÿÏΔ «√≥ÿ «◊º Ò , √: Ó«‘≥ Á  «√≥ ÿ √≥ Ë ≈Ú≈ÒΔ¡≈, √: Íz « Ó≥ Á  «√≥ ÿ «Èºfi, √: «Ú≥Á «√≥ÿ, √: ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ, √: ÏÒ«‹≥Á «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò, √: ’∞ Ò ÁΔÍ «√≥ ÿ , √: «Íz  Í≈Ò «√≥ÿ, √: ÿÏΔ «√≥ÿ ¡‡Ú≈Ò, √πº⁄≈ «√≥ÿ ‹Δ’Íπ, Ó≈: Ò¤Ó‰ «√≥ÿ ¡Â∂ ‘Ø ÍÂÚ≥Â∂ √º‹‰ ‘≈˜ ‘ج∂Õ

∂‚Δ˙ ’∂. ¡ÀÓ. ‹∂. Ϋ˜ÈØ Á∂ ‡≈’ ‘Ø√‡ª ÁΔ¡ª ¡≈Í ‘∞ÁΔ¡ª «÷Ò≈Î Íz√À ’≈ÈÎ≥√ ÈΔ‡≈ Ó≈¤Δ’∂ Ϋ˜ÈØ (’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈)«¬ºÊØ∫ Á∂ ÓÙ‘» «È¿±˜ ¡Â∂ ‡≈’ ÙØ¡ ∂‚Δ˙ √‡∂ÙÈ ’∂. ¡ÀÓ. ‹∂. Á∂ ‡≈’ ‘Ø√‡ª ÚºÒØ∫ ÿº‡ «◊‰ÂΔ ÒØ’ª «÷Ò≈Î ÈÎ Ì∂ Íz⁄≈ «ÚπºË «¬’ Ï‘∞ ں‚Δ ÍzÀ√ ’≈ÈÎ≥√ «√‡Δ˜È Î≈ √«ÚÒ‡Δ ¡Â∂ ¡’≈¿± ∫ ‡∂ « ÏÒ‡Δ «¬È ÓΔ‚Δ¡≈ ◊πºÍ ÚºÒØ∫ «¬ºÊ∂ Á∂ √Ê≈È’ ‘Ø‡Ò ‘ØÒΔ‚∂ «¬È «Ú⁄ ’Ú≈¬Δ ◊¬ΔÕ «‹√ «Ú⁄ √≥ √ Ê≈ Á∂ ⁄Ø ‡ Δ Á∂ ÏπÒ≈«¡ª È∂, «‹‘Ȫ «Ú⁄ «Úº’Δ ÎΩ¡√, ‹ΔÈ ’È∂‚Δ «⁄‚ √‡ØÈ, «Ó√‡ ¡ÀÒΔ ÏÒ»√‡È, «Ó√‡ «Ò¿± «’Ï ¡Â∂ ‚≈. √πÁÙÈ ’Í» È∂ «¬√ ∂‚Δ˙ √‡∂ÙÈ «÷Ò≈Î ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ ͺÂ’≈ª ¡º◊∂ º÷∂Õ «¬‘Ȫ √≈«¡ª È∂ Áº«√¡≈ «’ ’∂. ¡ÀÓ. ‹∂. ∂‚Δ˙ √‡∂ÙÈ ÂØ∫ ‘ ؘ, ∂¡ ¡ÀÍÒ‡È, º¤ «ÒÏ≈,

√≈È ‘ÀÈ‚Δ, ◊«ÒÈ ÏÀ’, Ó≈’ Ò«ÚÈ ¡Â∂ «¬◊≈ Ï≈’ ‘ ؘ È√ÒΔ Íz⁄≈ Á≈ ‹Ø ˜«‘ ¿∞◊Ò ‘∂ ‘È, «¬‘ √≈‚Δ¡ª ¡≈¿∞ ‰ Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª Ò¬Δ ÿ≈Â’ «√ºË ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ‹ΔÈ ’È∂ ‚ Δ ‹Ø «’ ÏÒÀ ’ ∂‚Δ˙ √‡∂ÙÈ Á∂ ‘Ø√‡ ‘È, È∂ ÏÛ∂

·≥Ó∂ È≈Ò Áº«√¡≈ «’ ¡√Δ∫ ’¬Δ Ú≈ «¬√ ∂‚Δ˙ √‡∂ÙÈ ˘ ı «Ò÷ ⁄πº’∂ ‘ª «’ «¬√ Â∑ª Á≈ È√ÒΔ Íz ⁄ ≈ Ï≥ Á ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ ¿∞ ‘ Ȫ Áº«√¡≈ «’ ¡√Δ∫ ¡ÀÈ. ‡Δ. ¡≈¬Δ. ¬∂. ¬∂‹≥√Δ ˘ ’≈ÎΔ Ú≈ «¬√ ∂‚Δ˙ √‡∂ÙÈ ÁΔ «Ù’≈«¬Â ÚΔ ’ΔÂΔ ‘À Í «¬‘Ȫ Á∂ ’≥È ¿∞Â∂ ‹»≥ È‘Δ∫

√’ÁΔÕ ‚≈. ’Í» È∂ ¡≈͉∂ √≥÷∂Í Ì≈Ù‰ ÁΩ≈È Áº«√¡≈ «’ ÓÀ∫ «Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ÿº‡ «◊‰ÂΔ ÒØ’ª ÁΔ¡ª ÓπÙ«’Òª ¡Â∂ Úº÷Ø Úº÷∂ ’Ò⁄ª ˘ √Ófi ’∂ √≈∂ ËÓª ‹≈ª ˘ ÏØÒΔ-≥◊ ÂØ∫ ¿∞Í ¿∞μ· ’∂ «¬º ’ -«Óº ’ ’È ÁΔ ’Ø « ÙÙ

’Á≈ ¡≈ «‘≈ ‘ªÕ ¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ «‹√ Â∑ª Á≈ Ó≈‘ΩÒ ’∂. ¡ÀÓ. ‹∂. ∂‚Δ˙ √‡∂ÙÈ Á∂ È√ÒΔ-‡≈’ ÙØ¡ ‘Ø√‡ ¡º‹’Ò∑ «√‹ ‘∂ È∂, «¬‘ √≈˘ ‚ ¡Â∂ ÌÀ¡ Á∂ Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ «‹¿±‰ Ò¬Δ Ó‹Ï» ’ «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘Ø «‹‘∂ Ó≈‘ΩÒ ’’∂ ‘Δ ¡º‹ ÂØ∫ ’≈ÎΔ Ú∑∂ Í«‘Òª ‚≈. Ó≈‡È

Ò»Ê «’≥◊ Á≈ ’ÂÒ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ ’≈ÈÎ≥√ È√ÒΔ Íz ⁄ ≈ Á∂ «÷Ò≈Î «¬’ Ù∞  » ¡ ≈ÂΔ «⁄Â≈ÚÈΔ ‘À Õ ¡º ◊ ∂ ¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ ¡√Δ∫ ‘ «¬’ Ù«‘Δ ˘ ¡ÍΔÒ ’Á∂ ‘ª «’ √≈‚∂ È≈Ò ÓØ„∂ È≈Ò ÓØ„≈ Ò≈ ’∂ ÿÿ ‹≈ ’∂ ÒØ’ª Á∂ «√◊È∂⁄ «¬’º·∂ ’Ø Âª ‹Ø ¡√Δ∫ «¬√ È√ÒΔ Íz⁄≈ Á∂ «÷Ò≈Î ‘Ø ˜ÏÁ√ ’∂√ ω≈ √’Δ¬∂Õ «¬√ ’≈ÈÎ≥√ «Ú⁄ ‘ ‹≈ÂΔ ËÓ È≈Ò √Ï≥Ë ÒØ’ª È∂ ÚºË ⁄Û∑ ’∂ Ì≈◊ «Ò¡≈Õ «¬≥ ‚ Ø Ô» . ¡À √ . ¡À √ Ø √ Δ¬∂ Ù È Á∂ ÓÀ∫Ïª, «‹‘Ȫ «Ú⁄ √≈Ë» «√≥ÿ √≥ÿ≈, ≈‹ ÚÀØ’∂, ‰‹Δ «√≥ÿ “‹º◊≈”, √≥ÂØ÷ «√≥ÿ “«ÓÈ‘≈√” ¡Â∂ «ÈÓÒ «√≥ÿ «◊ºÒ Ù≈ÓÒ ‘ج∂Õ «√ÒÓ≈ ◊∞» ÿ ’Ó∂‡Δ ÚºÒØ∫ √. «Ú’ «¬√ ’≈ÈÎ≥√ «Ú⁄ «‘º√≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ Í‘∞≥⁄∂ ‘ج∂ √ÈÕ

Á»√≈ «ÚÒº÷‰ √º«Ì¡≈⁄≈’ √πÁ ≥ Â≈ Óπ’≈ÏÒ≈

‹√ÍzΔ «√≥ÿ ¡‡≈ÈΔ È∂ ÁØ ‘Ø «Ú¡’ÂΔ¡ª ˘ «√‡Δ˜È«ÙÍ «ÁÚ≈¬Δ

«Ó√ Ô». ¡À√. ¬∂. Í≥‹≈ω-B@A@ Ï∂’˜ÎΔÒ‚ ”⁄ AG ‹∞Ò≈¬Δ ˘ ‘ØÚ∂◊≈

«È¿±Ô≈’- ¡ÓΔ’≈ Á∂ Íz«√ºË Ú’ΔÒ ‹√ÍzΔ «√≥ÿ ¡‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡ ÚÒØ∫ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «¬’ ÍÀ√ È؇ ¡È∞√≈ ¿∞‘Ȫ È∂ ÁØ ‘Ø «Ú¡’ÂΔ¡ª ˘ «√‡Δ˜È«ÙÍ «ÁÚ≈¬Δ ¡Â∂ «¬’ «Ú¡’ÂΔ ˘ ◊zΔÈ ’≈‚ «ÁÚ≈«¬¡≈Õ «‹‘Û∂ ÁØ «Ú¡’ÂΔ¡ª ˘ «√‡Δ˜È«ÙÍ «ÓÒΔ ‘À, ¿∞‘Ȫ Á∂ Ȫ ‘È ‘ÁΔÍ «√≥ÿ ¡Â∂ ’ÈÀÒ «√≥ÿÕ ‘ÁΔÍ «√≥ÿ ˘ «√‡Δ˜È«ÙÍ «È¿±Ô≈’ «Ú÷∂ «ÓÒΔ ¡Â∂ ’ÈÀÒ «√≥ÿ ˘ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈ «Ú÷∂ «ÓÒΔÕ «¬‘Ȫ ÁØ‘ª Á∂ ’∂√ Ï‘∞ ‘Δ ◊∞≥fiÒÁ≈ √È ¡Â∂ ‹√ÍzΔ «√≥ÿ ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ Á∂ √‡≈Î ÁΔ «Ó‘È √Á’≈ ‘Δ Í≈√ ‘Ø √’∂ÕÍ∂√ È؇ ¡È∞√≈ ¿∞‘Ȫ È∂ «¬’ ‘Ø «Ú¡’ÂΔ √≥‹∂ ͇∂Ò ˘ ◊zΔÈ ’≈‚ «ÁÚ≈«¬¡≈Õ √≥‹∂ ͇∂Ò ˘ ◊zΔÈ ’≈‚ «È¿±Ô≈’ «Ú÷∂ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ Ò∂Ï √‡Δ«Î’∂‡ Á≈ ’∂√ √ΔÕ ‹√ÍzΔ «√≥ÿ ¡ÓΔ’≈ Á∂ Ó≈«‘ Ú’ΔÒ ‘È ¡Â∂ ‘∞‰ º’ AE@@ ÂØ∫ ÚºË «Ú¡’ÂΔ¡ª ˘ ≈‹√Δ ÙÈ «ÁÚ≈ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ

Ï∂’√ÎΔÒ‚ (’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈) Í≥‹≈ÏΔ Ú√Ø∫ Ú≈Ò∂ Á∂Ùª ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑ Δ ˘ ¡≈͉∂ «Ú√∂ Â∂ √º«Ì¡≈⁄≈ È≈Ò ‹ØÛÈ Ò¬Δ ’ΔÂ∂ ‹≈ ‘∂ ¿∞Í≈«Ò¡ª ÁΔ ÒÛΔ Â«‘ √º«Ì¡≈⁄≈’ √ºÊ Í≥‹≈Ï «¬≥‚Δ¡≈ ÚºÒØ∫ Í≥‹≈ÏΔ «Ï˜È√ ¡À∫‚ ’Ò⁄Ò √À ∫ ‡ Ï∂ ’ ˜ÎΔÒ‚ Á∂ ÌÚ∂ ∫ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Á»√≈ √º«Ì¡≈⁄≈’ √π≥ÁÂ≈ Óπ’≈ÏÒ≈, «Ó√ Ô». ¡À√. ¬∂. Í≥‹≈ω B@A@ «ÁÈ Ù«È⁄Ú≈ AG ‹∞ Ò ≈¬Δ ˘ ’À Ò ΔÎØ  ÈΔ¡ª Ô»ÈΔÚ«√‡Δ Ï∂’˜ÎΔÒ‚ Á∂ ‚ØΔ ÊΔ¬∂‡ «Ú÷∂ «ÚÒº÷‰ ¡≥Á≈˜ «Ú⁄ ¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Í≥ ‹ ≈ÏΔ «Ï˜È√ ¡À ∫ ‚ ’Ò⁄Ò √À∫‡ Ï∂’˜ÎΔÒ‚ Á∂ Óπº÷ ÍzÏ≥Ë’ª È∂ «¬’ √ªfi∂ ÍÀ√ È؇ ≈‘Δ∫ «¬√ Ï≈∂ ‹≈‰’≈Δ «Á≥ « Á¡ª Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ √≈Ò B@@H «Ú⁄ ’Ú≈¬∂ Í«‘Ò∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ÁΔ ¡ÓΔ’≈ Ú√Á∂ Í≥‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈∂ ÚºÒØ∫ ÌÚΔ∫ ÍzÙ≥√≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ «‹√ «Ú⁄ Ú«√≥ ◊ ‡È ‚Δ√Δ ÁΔ √πȺ÷Δ Óπ«‡¡≈ √πÍΔ ÓÒ∑Δ È∂

Í«‘ÒΔ «Ó√ Ô». ¡À√. ¬∂. Í≥‹≈ω Í≥‹≈ω «◊¡≈Ú∂∫ √π≥ÁÂ≈ Óπ’≈ÏÒ∂ ‘؉ Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ √Δ Â∂ «Ó√ ÚÒ‚ Í≥‹≈ω -B@A@ «Ú⁄ Í≥ ‹ ≈Ï «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡ª ÁΔ ÓÙ‘» ‘Ø ¬ ∂ «ÚÙÚ ¡ÓΔ’≈ ÁΔ¡ª Í ≥ ‹ ≈ Ï ‰ - ’≥ÍÈΔ¡ª ÚºÒØ∫ «Ó√ Ô» ¡À√ ¬∂ Í≥ ‹ ≈ωª ÁΔ B @ @ H Í≥‹≈ω -B@A@ Á≈ «¬≥‚Δ¡≈ Í’ z Â Δ «∂ È◊Ë Δ Õ≈ Óπ’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ÚΔ Á» ‹ ≈ Á≈ ‡» √ͪ√ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ’À Ò ΔÎØ  ÈΔ¡ª √Ê≈È ‘≈√Ò ÁΔ ÓÙ‘»  ’’∂ ¡ÓΔ’È Í≥‹≈ωª Á≈ Ó≈‰ ’≥ Í ÈΔ¡ª Úº Ò Ø ∫ «Ó√ Ô» ¡À √ ¬∂ ÚË≈«¬¡≈ √ΔÕ «Í¤Ò∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ÁΔ Í≥‹≈ω -B@A@ Á≈ «¬≥‚Δ¡≈ Á≈ Â∑ª «¬√ Ú≈ ÚΔ «ÚÙÚ Í≥‹≈ω ‡» √ͪ√ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «Ó√ Óπ’≈ÏÒ∂ Á∂ Ï≈ÈΔ Â∂ ⁄∂¡ÓÀÈ √. ÚÒ‚ Í≥‹≈ω ÁπÈΔ¡ª Ì ÁΔ¡ª ‹√Ó∂ «√≥ÿ „º‡ ÁΔ √Íz√ÂΔ Â∂ √Ì ÂØ ∫ √π ≥ Á -√π Ù ΔÒ Í≥ ‹ ≈ÏΔ «ÈÁ∂ÙȪ ‘∂· ‘Ø ‘∂ «¬√ «ÚÒº÷‰ Óπ«‡¡≈ª Á≈ Í«‘Ò≈ Â∂ «¬’Ø «¬’ Óπ’≈ÏÒ∂ Á∂ ⁄≈ ≈¿±∫‚, √ØÒØ ‚ªÙ, Ú’≈Δ Â∂ «ÁÒ⁄√Ò Óπ’≈ÏÒ≈ ‘À «ÚÙ∂Ù Íz«ÂÌ≈, «◊ºË≈ Â∂ √π¡≈Ò- ‹Ø ‘ ÁØ √≈Ò Ï≈¡Á Í»∂ ‹≈‘Ø ‹∞¡≈Ï ‘؉◊∂Õ ‹∂± Í≥‹≈ωª ˘ ‹Ò≈Ò È≈Ò ¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘˜≈ª ‚≈Ò Á∂ È’Á «¬È≈Óª ÂØ∫ ‘ÀÕ «¬√ Ú≈ ÚΔ «¬√ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ «¬Ò≈Ú≈ Í≥‹≈ÏΔ Ú≈«¬ÂΔ ◊«‘‰∂ «ÚÒº÷‰ Óπ’≈ÏÒ∂ Á≈ ÍΔ ‡Δ √Δ Â∂ ÷»Ï√» ÓØÓ≥‡Ø Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È¡≈ ⁄ÀÈÒ Í≥‹≈ÏΔ ¡Â∂ ¿∞ÂΔ ¡ÓΔ’≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Á∂ Íz«√ºË ‡ΔÚΔ ⁄ÀÈÒª Â∂ Ò≈¬ΔÚ Í«‘Ò∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ÁΔ ‹∂  ± ‡ÀÒΔ’≈√‡ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Óπ«‡¡≈ √πÍΔ ÓÒ∑Δ Úª◊ «¬√ Óπ’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ Í≥‹≈ÏΔ Ú≈ ÚΔ ‹∂± «Ó√ Ô» ¡À√ ¬∂ Á∂ √≈«‘ √Ì≈ Á∂ ÍzË≈È ¡Â∂ «Ó√

ÚÒ‚ Í≥ ‹ ≈ω Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Á∂ ÍÀ‡È ÍzØ. ◊∞Ì‹È «√≥ÿ «◊ºÒ «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ Í‘∞≥⁄ ‘∂ ‘ÈÕ «Ó√ Ô» ¡À√ ¬∂, ’ÀÈ∂‚≈, ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ¡Â∂ ‘Ø Á∂Ùª Á∂ Óπ„Ò∂ Óπ’≈Ï«Ò¡ª √Ó∂  «Ó√ ÚÒ‚ Í≥ ‹ ≈ω B@A@ Ò¬Δ «‹√‡∂ÙÈ ‹≈Δ ‘À «‹√ Ò¬Δ «√Î «¬’ ¡À∫‡Δ Î≈Ó ‘Δ ÌÈ≈ ÍÚ∂◊≈ ‹Ø ÚÀÏ√≈¬Δ‡ «Ó√ ÚÒ‚ Í≥ ‹ ≈ω ‚≈‡ ’≈Ó (www.missworldpunjaban.in) ÂØ∫ ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ «¬√ Óπ’≈ÏÒ∂ ÁΔ √ÎÒÂ≈ Ò¬Δ «Â¡≈Δ¡ª ‹≈Δ ‘È ¡Â∂ ÙØ¡ ÁΔ √ÎÒÂ≈ Ò¬Δ √. ¡‹Δ «√≥ÿ ̺·Ò, √zΔ ÍÓ‹Δ ÁØ √ ªfi, Ϻ Ï » ◊∞  Í≈Ò, ‹«Â≥ Á  «◊ºÒ, Í«Ú≥Á Ù∂«◊Ò, «Í≥Á «„ºÒØ∫, Ϻ’ „∂√Δ, ÂÈ‹Δ «√≥ÿ, ÓÈÓΔ «√≥ÿ Â∂ ÓΔÈ≈ √≥ÿ∂Û≈ ͺϪ Ì≈ √◊Ó ‘ÈÕ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ «¬È∑ª ÈßϪ Â∂ √≥Í’ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À : FFA-CC@-HFDC, EA@-EEG-IFG@, FFA-IGHFCA@Õ

√ÀÈ‘Ω‹∂ ◊∞»Áπ¡≈≈ «Ú÷∂ ’≈Ò‹ Á≈÷Ò≈ ¡Â∂ ÍÛ∑≈¬Δ √Ï≥ËΔ √ÀÓΔÈ≈ BI Ó¬Δ ˘ √Àȑؘ∂- √ÀÈ‘Ω‹∂ ◊∞»Áπ¡≈≈ ÍÏ≥Ë’ ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ √:√π÷Á∂Ú «√≥ÿ ÏÀ‰ΔÚ≈Ò È∂ ‹≈Δ ’ΔÂΔ «¬’ ÍÀ√ ¡È∞√≈ BI Ó¬Δ ˘ Ó≈«Í¡ª ¡Â∂ Ϻ«⁄¡ª Ò¬Δ ’≈Ò‹ Á≈÷Ò≈ ¡Â∂ ÍÛ∑≈¬Δ √Ï≥ËΔ ÓπΠ√ÀÓΔÈ≈ Ù≈ÓΔ D ÂØ∫ F Ú‹∂ º’ Ú‹∂ º’ √Àȑؘ∂ ◊∞Áπ¡≈≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ √ÀÓΔÈ≈ «Ú⁄ «ÚÙ∂Ù Ó«‘Ó≈È «√ÒÚΔ¡≈ ‘∞¡≈«˜, ‹Ø Ï’Ò∂ Ô»ÈΔÚ«√‡Δ Á∂ Á≈÷Ò≈ ¡Î√ ‘È, Ϻ«⁄¡ª ¡Â∂ Ó≈«Í¡ª ˘ ’≈Ò‹ ¡Â∂ Ô»ÈΔÚ«√‡Δ «Ú⁄ Á≈÷Ò∂ ÁΔ Íz«’«¡≈, √’»Ò «Ú⁄ «’‘Û∂ «ÚÙ∂ Á≈÷Ò∂ Ò¬Δ ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘È, ’≈Ò‹ «Ú⁄ √‘Δ «Ú«Ù¡ª ÁΔ ⁄؉ ¡≈«Á Ï≈∂ «Ú√Ê≈ Í»Ú’ ‹≈‰’≈Δ Á∂‰◊∂ ¡Â∂ Á≈÷«Ò¡ª Ï≈∂ √Ú≈Òª Á∂ ‹Ú≈Ï ¡Â∂ √Ò≈‘ ÓÙÚ≈ ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ


WEEKLY PUNJAB NEWS 23

28 May- 3 June 2010

√zΔ ◊∞» ¡ÓÁ≈√ Í≈ÂÙ≈«‘ Á≈ ¡≈◊ÓÈ ÍπÏ ÏÛΔ ÙË≈ √«Â’≈ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈

ؘ«ÚÒ(√À’≈ÓÀ∫‡Ø) : «¬ÊØ∫ Á∂ √Ê≈È’ ◊∞»ÿ ◊∞Áπ¡≈≈ √⁄÷≥‚ √≈«‘Ï A@I@ Ó∂È √‡Δ‡ Ø ˜ «ÚÒ «Ú÷∂ ÂΔ√∂ Í≈ÂÙ≈‘ √≈«‘Ï √z Δ ◊∞  » ¡ÓÁ≈√ ‹Δ

Ó‘≈≈‹ Á≈ Í≈ÚÈ ¡ÚÂ≈ ÍπÏ √≥ ◊ ª Úº Ò Ø ∫ ÏÛΔ ÙË≈ ¡Â∂ √«Â’≈ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ◊∞»ÿ Á∂ ‘‹»Δ ’ΔÂÈΔ¬∂ Ì≈¬Δ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ‹Δ ¡Â∂ Ì≈¬Δ

√≈«‘Ï ¡‹Ó∂ «√≥ÿ ‹Δ Á∂ ‹Ê∂ È∂ ÓÈØ‘ ’ΔÂÈ ¡Â∂ ◊∞ «¬«Â‘≈√ Áπ¡≈≈ √≥◊ª ˘ ◊∞» ⁄Ȫ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈Õ ‹«Â≥Á Í≈Ò «√≥ÿ (Í≈Ò ‹Δ)

«ÁºÒΔ Ú≈«Ò¡ª È∂ ◊∞» √≈«‘Ï Á∂ ‹ΔÚÈ ¡Â∂ «¬«Â‘≈√ Ï≈∂ √≥◊ª È≈Ò «Ú⁄≈ √ªfi∂ ’ΔÂ∂Õ «¬‘ Ì≈¬Δ ‹«Â≥Á Í≈Ò «√≥ÿ «√≥ÿ ÚºÒØ∫ √zΔ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ Ï≈‰Δ ÁΔ

Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ Óª ÷∂‚ ’Ϻ‚Δ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ √≈Δ¡ª √Ï≥Ë «Ëª «¬’º·Δ¡ª ‘؉ - ⁄º·≈ ¡≥Â≈Ù‡Δ ’Ϻ‚Δ ’ºÍ ‡»È≈ÓÀ∫‡ È∂ ’Ϻ‚Δ ÷∂‚ Á≈ È≈Ó ΩÙÈ ’ΔÂ≈ «ÓÒÍΔ‡√ (’ÀÒΔÎØÈΔ¡ª) : Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ Óª ÷∂‚ ’Ϻ‚Δ ˘ ÁπÈΔ¡ª Ì «Ú⁄ ÍÎπÒ ’È Ò¬Δ ’Ϻ‚Δ Á≈ ÍÓØÙÈ ’ ‘Δ¡ª √≥√Ê≈Úª Â∂ ’Ϻ‚Δ Í∂ÓΔ¡ª ˘ «¬’ ÍÒ∂‡ Î≈Ó ”Â∂ «¬’º·∂ ‘Ø ’∂ «¬√ ÷∂‚ ˘ ÁπÈΔ¡ª Ì «Ú⁄ ÒØ’ «Íz¡≈ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔÂÈ ’È∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ ◊ºÒ ¡ÓΔ’≈ Î∂Δ Â∂ ¡≈¬∂ È≈Ê «¬≥ ‚ Δ¡≈ ’Ϻ ‚ Δ ÎÀ‚∂ÙÈ Á∂ ÍË≈È √z. √π‹È «√≥ÿ ⁄º·≈ È∂ ¡Á≈≈ Í≥‹≈Ï «È¿±˜ Á∂ Á¯Â «Ú⁄ ’∞fi ⁄؉Ú∂∫ ͺÂ’≈ª ˘ √≥ÏØËÈ ’«Á¡ª ’‘ΔÕ Í≥‹≈Ï √’≈ ÚºÒØ∫ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ ¡≥  ≈Ù‡Δ ’Ϻ ‚ Δ ’º Í

‡»È≈ÓÀ∫‡ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’«Á¡ª √z. √. ⁄º·≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞‘ «Í¤Ò∂ ⁄≈ÒΔ √≈Ò ÂØ ∫ ⁄º·≈ È∂ «’‘≈ «’ ÚΔ «˜¡≈Á≈ √Ó∂∫ ‘∞ ‰ ’Ϻ ‚ Δ ˘ ÂØ∫ «¬√ ’Ϻ‚Δ ÁπÈΔ¡ª Ì «Ú⁄ ÷∂‚ ÁΔ «Ï‘ÂΔ Èß Ï  «¬’ ÁΔ Ò¬Δ ’≥Ó ’ ‘∂ ÷∂ ‚ ω≈¿∞ ‰ ‘ÈÕ «‹√ ’≈È Ò¬Δ ÷∂ ‚ ¿∞ È ∑ ª Úº Ò Ø ∫ Í∂ÓΔ¡ª Â∂ «¬√ ⁄Ò≈¬Δ¡ª ‹≈ ’≥ Ó Ò¬Δ ‘Δ¡ª BG ÷∂‚ Ô Â È Ù Δ Ò ¡’≈‚ÓΔ¡ª √≥√Ê≈Úª Á∂ ‘ºÊ Í≥ ‹ ≈Ï Á∂ Úº ÷ «¬’ √π È «‘Δ Úº÷ Ê≈Úª Â∂ ’≥Ó ÓΩ’≈ ¡≈ «◊¡≈ ’ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ ‘À Õ ¡≈Í‰Δ «˜≥Á◊Δ Á≈ «¬’ ÒßÏ≈ «‘º√≈ ’Ϻ‚Δ «‹√Á≈ ÈÂΔ‹≈ «¬‘ «È’«Ò¡≈ «’ ÁΔ ÷∂‚ ˘ √ÓÍ ’ ’∂ º÷‰ Ú≈Ò∂ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ ÚÒ‚ ’ºÍ ‡»È≈ÓÀ∫‡

◊Á ÓÀÓ Ø Δ¡Ò Í≥‹≈ÏΔ ’≈ÈÎ≥√ ¡Â∂ √«Ì¡≈⁄≈’ Ó∂Ò≈ ‹∞Ò≈¬Δ ˘ √À’≈ÓÀ∫‡Ø «Ú⁄ √À’≈ÓÀ∫‡Ø : - «¬ÊØ∫ Í≈Í ‘Ø ¬ Δ¡ª ÷Ïª ¡È∞ √ ≈ ◊Á ÓÀ Ó Ø  Δ¡Ò Î≈¿∞ ‚ ∂ Ù È ¡≈Î ¡ÓΔ’≈ √À’≈ÓÀ‡Ø∫ ÚºÒØ∫ «¬√ √≈Ò ÓÀÓ∂Δ¡Ò Í≥‹≈ÏΔ ’≈ÈÎ≥√ ¡Â∂ √«Ì¡≈⁄≈’ Ó∂Ò≈ ¡≈¿∞∫ÁΔ A@ ‹∞ Ò ≈¬Δ ˘ √À ’ ≈ÓÀ ∫ ‡Ø Ù«‘ Á∂ √À Ò ‚È ‘≈¬Δ √’» Ò «Ú⁄Ò∂ Í≈Î≈«Ó≥◊ ¡≈‡ √À∫‡ «Ú⁄ ’ ‘Δ ‘ÀÕ «¬√ ’≈ÈÎ≥√ Á∂ Óπº÷ Ó«‘Ó≈È Íª‚Δ ⁄≈Δ Á∂ ÒÀ·ΔÈÀ∫‡ ◊ÚÈ ‚≈. «¬’Ï≈Ò «√≥ ÿ ‘Ø ‰ ◊∂ Õ ‹ÁØ ∫ «’ ’≈ÈÎ≥ √ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ¡Â∂ Óπº÷ Ì≈√È È≈ÓÚ ͺÂ’≈ ¡Â∂ Ô». ’∂. Á∂ √≈Ï’≈ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈ ’∞ÒÁΔÍ È≈¬Δ¡ ’È◊∂ Õ √≥ √ Ê≈ ÁΔ ¡º ‹ «¬’ ¡«‘Ó ÓΔ«‡≥◊ ÍzË≈È ⁄È «√≥ÿ ‹º‹ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· ‘جΔÕ «¬√ ÓΔ«‡≥ ◊ «Ú⁄ ’≈ÈÎ≥ √ ¡Â∂ √«Ì¡≈⁄≈’ ’≥Ó≈ ÁΔ »Í-∂÷≈ «‘ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ÓΔ«‡≥ ◊ ÁΔ ’≈Ú≈¬Δ ÍzÀ√ ˘ ‹≈Δ ’«Á¡ª √≥ √ Ê≈ Á∂ ⁄∂ ¡ ÓÀ È ’∞ Ò ÁΔÍ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ¡Â∂ √ΔÈΔ¡ ÓΔ ÍzË≈È ◊∞«ÒßÁ «◊ºÒ È∂ Áº«√¡≈

«’ A@ ‹∞Ò≈¬Δ ˘ √Ú∂∂ «◊¡≈∑ª Ú‹∂ ’≈ÈÎ≥ √ Á≈ ¿∞ Á ÿ≈‡È ÷∂  ΔÏ≈ÛΔ Ô» È ΔÚ«√‡Δ Ò∞«Ë¡≈‰≈ Á∂ Ú≈¬Δ√ ⁄ª√Ò ‚≈. ÓÈ‹Δ «√≥ ÿ ’≥ ◊ ’È◊∂ Õ Í«‡¡≈Ò≈ Ô» È ΔÚ«√‡Δ Á∂ È≈ÓÚ ¡≈«Ê’ «ÚÁÚ≈È ÍzØÎÀ√ √πº⁄≈ «√≥ÿ «◊ºÒ ¡≈͉≈ Í∂Í Í∂Ù ’È◊∂ ¡Â∂ Í∂ Á≈ «ÚÙ≈ ‘ØÚ∂◊≈ “◊ÁΔ Ï≈«Ï¡ª Á∂ √πÍ«È¡ª Á≈ Ì≈ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï” ¡Â∂ «¬√ Í∂Í Â∂ Ï«‘√ Á≈ ¡≈≥Ì ’È Ò¬Δ Í≥ ‹ ≈ÏΔ √≈«‘ ¡’≈ÁÓΔ Ò∞ « Ë¡≈‰≈ Á∂ Íz Ë ≈È ◊∞  Ì‹È «√≥ÿ «◊ºÒ Í‘∞≥⁄ ‘∂ ‘È, ‹ÁØ∫ «’ Ï«‘√ ˘ ¡º◊∂ ÂØÈ Ò¬Δ ‚≈. «Íz Ê ΔÍ≈Ò «√≥ ÿ √Ø ‘ Δ ◊Ø  «Ó≥ ‡ ’≈Ò‹ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÂØ∫ Í‘∞≥⁄ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ È≈Ê ¡ÓΔ’≈ ÂØ∫ ‘Ø ’¬Δ «ÚÁÚ≈È ’≈ÈÎ≥√ «Ú⁄ Í‘∞≥⁄ ‘∂ ‘ÈÕ √zΔ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ¡Â∂ «◊ºÒ È∂ Áº « √¡≈ «’ Í«‘Ò∂ √À Ù È «Ú⁄ ’≈ÈÎ≥ √ ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ ¿∞ Í ≥  Ù≈ÓΔ ⁄≈ Ú‹∂ √«Ì¡≈⁄≈’ ÍzØ◊≈Ó Ù∞» (Ï≈’Δ √Î≈ CF ”Â∂)

ÁΩ≈È ‹∂± «‘‰ Ú≈ÒΔ ‡ΔÓ «Ú⁄ ÈΩ∫ «÷‚≈Δ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª ¡’≈‚ÓΔ¡ª È≈Ò ‘Δ √Ï≥Ë √ÈÕ ’Ϻ‚Δ Á∂ ‘Ø ⁄πº’∂ «¬√ ÚÒ‚ ’ºÍ Ï≈∂ ‹≈‰’≈Δ «Á≥«Á¡ª √. ⁄º·≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ «Ú⁄ Í«‘Ò∂ ÈßÏ Â∂ ‹∂± ‡ΔÓ ˘ «¬’ ’ØÛ πͬ∂, Á»√∂ ÈßÏ ÁΔ ‹∂± ‡ΔÓ ˘ EA Òº÷ πͬ∂, ÂΔ√∂ ÈßÏ Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ‡ΔÓ ˘ BE Òº÷ πͬ∂ Â∂ ⁄ΩÊ∂ ÈßÏ ”Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ‡ΔÓ ˘ Á√ Òº÷ πͬ∂ Á≈ «¬È≈Ó «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ ‘Δ Ï√ È‘Δ∫ «¬√ ‡»  È≈ÓÀ ∫ ‡ ÁΩ  ≈È ⁄π ‰ ∂ ◊¬∂ ÚËΔ¡≈ Ë≈ÚΔ ’∞Ò‹ΔÂ≈ ÓÒ√Δ‘ª Â∂ ÚËΔ¡≈ ‹≈ÎΔ Ó≥◊ «√≥ÿ Ó≥◊Δ ˘ ÈÚ∂∫ ‡À’‡ (Ï≈’Δ √Î≈ CF ”Â∂)

«¬’ Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ ⁄ºÒ ‘Δ ÒÛΔÚ≈ ’Ê≈ Á≈ ¡≈÷Δ «ÁÈ √ΔÕ ◊∞Ï≈‰Δ Á∂ ÙÏÁª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ’Ê≈ ’«Á¡ª «¬È∑ª √≥◊ª ˘ Áº«√¡≈ «’ «’Ú∂ ∫ ¡≈Í√Δ Ë≈«Ó’

«ÚÂ’«¡ª ÂØ∫ ¿∞⁄∂ ¿∞· ’∂ ◊∞» Ó‘≈≈‹ È∂ √≥√≈ ˘ √⁄∂ ËÓ È≈Ò ‹∞ÛÈ ÁΔ Íz∂È≈ «ÁºÂΔ ¡Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò È≈Ò √ÂΔ Íz Ê ≈ Ú◊Δ¡ª (Ï≈’Δ √Î≈ CF ”Â∂)

‡À’√≈√ ”⁄ Í≥‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È Á≈ ’ÂÒ «‘¿±√‡È- «¬ºÊØ∫ Á∂ ÚÀ√‡ Í≈’ Á∂ A@,@EA ÏÒ≈’ Á∂ ‚≈¬ΔÚ ÈßÏ BAC «Ú⁄ √«Ê ¡≈«¬‚ÒÚ∞ºÛ ’Ø∫‚ØÓΔÈΔ¡Ó ’≥ÍÒÀ’√ ”⁄ «¬’ Í≥‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È ÏÒ≈‹ ÁπÒ≈¬Δ «√≥ÿ (C@) √Ó∂ «Â≥È «Ú¡’ÂΔ¡ª Á≈ ’ÂÒ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÿ‡È≈ ÂÛ’∂ ⁄≈ ’∞ Ú‹∂ Ú≈ÍΔÕ Íπ«Ò√ ˘ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ È«Ù¡ª È≈Ò √Ï≥Ë Ò∞º‡ Á≈ ‹≈ÍÁ≈ ‘ÀÕ Íπ«Ò√ √≈‹À∫‡ ¡ÀÓ. «‚«ÒßÿÓ ¡Â∂ √ΔÈΔ¡ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈Δ ‹∂. ÏØÈ≈ÏΔC ÂØ∫ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈Δ ¡È∞√≈ “«¬‘ «Â≥È∂ «Ú¡’ÂΔ «’≈¬∂ Á∂ «¬’ Ú≈‘È ”⁄ ÈÙΔÒ≈ ÍÁ≈Ê ◊ª‹≈ «‘¿±√‡È ¤º‚ ’∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ” ¿∞‘Ȫ √ÌȪ ˘ ’¬Δ-’¬Δ ◊ØÒΔ¡ª Ó≈Δ¡ª ◊¬Δ¡ª √ÈÕ ÁØ «Ú¡’ÂΔ¡ª ÏÒ≈‹ «√≥ÿ ¡Â∂ ‹√«‡È ’ΩÒÏΔ ¬Δ‡È (BG) ÁΔ Âª ÓΩ’∂ ”Â∂ ‘Δ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ, ‹Á«’ ÂΔ‹∂ «Ú¡’ÂΔ È∂ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈ ’∂ ÁÓ ÂØ«Û¡≈Õ ÂΔ‹∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ Í¤≈‰ ‘≈Ò∂ Íπ«Ò√ È∂ ◊∞Í º÷Δ ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞√ Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ˘ ‘≈Ò∂ ’∞fi ’≈Ȫ ’’∂ √»«⁄ ȑΔ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √«’¡≈ ‘ÀÕ ÂΔ‹∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ¿∞Ó D@«Ú¡ª ”⁄ ‹≈ÍÁΔ ‘ÀÕ ‹ª⁄ ¡«Ë’≈Δ¡ª ¡È∞√≈ «‹√ ʪ «¬‘ ÿ‡È≈ Ú≈ÍΔ, ¿∞‘ Ó’≈È ÏÒ≈‹ «√≥ÿ Á≈ ‘Δ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ «Â≥È∂ «¬√ Ó’≈È ”⁄ Á≈÷Ò ‘ج∂ ÂÁ ¿∞È∑ª Á∂ «Íº¤∂ ÁØ ‘Ø «Ú¡’ÂΔ ÚΔ √ÈÕ ¿∞È∑ª «Í¤Ò∂ «Ú¡’ÂΔ¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’ È∂ ◊≥È ’º„ ’∂ Ó’≈È Á∂ ¡≥Á ‘Δ «Â≥Ȫ ¿∞Â∂ ◊ØÒΔ¡ª Á≈ ÓΔ∫‘ Ú∑≈ «ÁºÂ≈Õ «Î ÁØÚ∂∫ «Ú¡’ÂΔ √Ò∂‡Δ ≥◊ ÁΔ AII@ Ó≈‚Ò Ù∂ÚÒ∂ ’≈ «Ú⁄ Î≈ ‘Ø ◊¬∂Õ ¿∞‘ «ÓzÂ’ª ’ØÒ ÓΩ‹»Á ÈÙΔÒ∂ ÍÁ≈Ê ◊ª‹≈ ÚΔ ¡≈͉∂ È≈Ò ÒÀ ◊¬∂ ‘ÈÕ ◊∞¡ª„Δ¡ª Á∂ Áº√‰ ÓπÂ≈Ï’ ¿∞È∑ª Í≥‹ ÂØ∫ ¡º· ◊ØÒΔ¡ª ⁄ºÒ‰ ÁΔ¡ª ¡≈Ú≈˜ª √π‰Δ¡ªÕ (Ï≈’Δ √Î≈ CF ”Â∂)

Ó∂¡ »ÏΔ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ÚÒØ∫ Ë≥ÈÚ≈Á ÈΔ‡≈ Ó≈¤Δ’∂ √À‡Ò ÚÀÒΔ ÁΔ¡ª ‘Δ¡ª ÌΔ¡ª Ú≈ÁΔ¡ª «Ú⁄ Úº√∂ ÷»Ï√» ٫‘ √À È Ú≈’ΔÈ, «‹º Ê ∂ ÁΔ¡ª ˜ÓΔȪ ¡Â∂ √≥ ÿ ‰Δ ÷∂ÂΔ Ú∂÷ ’∂ Í≥‹≈Ï ÁΔ Ô≈Á Â≈˜≈ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À, «Ú⁄ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ √Ê≈È’ ◊∞  » È≈È’ √ÍØ  ‡√ ’Òº Ï ¡Â∂ ’ÓÈ Úº Ò Ù≈ÈÁ≈ ‡»  È≈ÓÀ ∫ ‡ ÒØ ’ Ò ◊≈¿± ∫ ‚ª «Ú÷∂ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈, «‹º Ê ∂ ’Ϻ ‚ Δ, Ú≈ÒΔÚ≈Ò, √≈’, Ï≈√’‡Ï≈Ò, ¡Ω  ª ÁΔ¡ª ÁΩÛª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂Õ «‹ºÊ∂ ’Á∂ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ Ì≈Δ Úº√Ø∫ «¬√ Ù«‘ ÁΔ Ω‰’ √Δ, «‹√ ’’∂ √À∫‡Ò ÚÀÒΔ Á≈ √Ì ÂØ∫ Íπ≈‰≈ ◊∞» ÿ ¡º‹ ÚΔ «¬√ È◊ ÁΔ Ù≈È ‘ÀÕ √≈˘ «¬√ ◊ºÒ Â∂ ÚΔ Ó≈‰ ‘À «’ ¡º‹ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ Úº√Ø∫ «¬√ Ù«‘ ”⁄Ø∫ ÿ‡‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÚΔ «¬√ È◊ Á≈ Ó∂ ¡  Ó≈ÒÚ∂ Á≈ ‹≥ Ó ÍÒ ÈΩ‹Ú≈È »ÏΔ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ‘À, «‹√Á≈ «Í¤Ò∂ «Í≥‚ ÒØÍØ, «˜Ò∑≈ ÓØ◊≈ ‘ÀÕ ‹Ø Ò◊≈Â≈ ¡≈Í‰Δ ÂΔ‹Δ ‡Ó Í»Δ

’ ‘∂ ‘ÈÕ »ÏΔ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ‹Ø ’À Ò ΔÎØ  ÈΔ¡≈ Á∂ Í«‘Ò∂ Í≥ ‹ ≈ÏΔ Ó∂ ¡  ‘È, È∂ ͺ  ’≈ª È≈Ò ◊º Ò Ï≈ ’«Á¡ª Áº « √¡≈ «’

AIH@-HA «Ú⁄ ¿∞‘Ȫ Á∂ «ÍÂ≈ √. ÌÍ» «√≥ÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò Í«‘ÒΔ Ú≈ «√‡Δ ’Ω∫√Ò ÓÀ∫Ï ω∂Õ ¿∞√ √Ó∂∫ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ Ì≈Δ Úº√Ø∫ «¬√ Ù«‘ «Ú⁄ ÓΩ‹»Á √ΔÕ ¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ ¿∞‘ ÷πÁ ¡≈Í ’Ϻ‚Δ Á∂ ÏÛ∂ ÚËΔ¡≈ ÍÒ∂¡ ‘∂ ‘È ¡Â∂ H@ Á∂ Á‘≈’∂ ÁΩ≈È √ÀÈÚ≈’ΔÈ ÁΔ ’Ϻ‚Δ ‡ΔÓ ¡≈͉∂ Í»∂ ‹ØÏÈ «Ú⁄ √Δ ¡Â∂ Â’ÛΔ¡ª ’Ϻ‚Δ ‡ΔÓª √ÀÈÚ≈’ΔÈ

’Ϻ‚Δ ‡ΔÓ ÂØ∫ ÁÏ≈¡ Ó≥ÈÁΔ¡ª ‘Ø«¬¡≈ ’È◊∂Õ ¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ √ÈÕ ¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ ¡º‹ ÂØ∫ BE- Ô»Ï≈ «√‡Δ ÁΔ Îπ‡Ï≈Ò ‡ΔÓ È∂ ÓÀ˘ C@ √≈Ò Ó◊Ø ∫ √≈∂ Íπ  ≈‰∂ Îπ‡Ï≈Ò Á≈ √≈Ï’≈ «÷‚≈Δ ‘؉ Á∂ «÷‚≈Δ¡ª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ◊∞» ÿ È≈Â∂ ‡»  È≈ÓÀ ∫ ‡ «Ú⁄ Í«‘Ò∂ √Ê≈È Ò¬Δ «‹ºÂΔ ¡≈Í‰Δ ‡≈ÎΔ Á∂ ’∂ «ÈÚ≈«‹¡≈, ‹Ø «’ Ó∂∂ Ò¬Δ ÏÛ∂ Ó≈‰ Ú≈ÒΔ ◊ºÒ ‘À Õ ¿∞ ‘ Ȫ «¬√ ‡≈ÎΔ Ò¬Δ √Ó»‘ ‡ΔÓ ÍÒ∂¡ª ¡Â∂ ‡ΔÓ Á∂ ’Ø⁄ ‰‹Δ «√≥ ÿ ‹Ω ‘ Ò Á≈ Ï‘∞  Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ ¿∞‘Ȫ √Ó»‘ ÓÀ∫Ïª, «‹‘Ȫ È∂ ‘˜≈ª ‚≈Ò Á≈È Á∂ ’∂ «¬√ ‡»  È≈ÓÀ ∫ ‡ ˘ ’≈ÓÔ≈Ï Ï‰≈«¬¡≈ÏÒÁ∂Ú «√≥ÿ √ª, ÓØ‘È «√≥ ÿ ÏÁ∂ Ù ª, ◊∞ « ≥ Á  «√≥ÿ „∂√Δ, ‡«‘Ò «√≥ÿ Á∂ ÍzÏ≥Ë’ª Á∂ ¿∞ÁÓ √Á’≈ Í≥‹≈ÏΔ „∂ √ Δ, ¡ÚÂ≈ «√≥ ÿ ◊∂ Ú ≈Ò, Óª ÷∂‚ ’Ϻ‚Δ ˘ ¿∞Í ⁄πº’‰ Ú≈√Â∂ ‰Ó∂ÿ «√≥ÿ „∂√Δ, √πº÷Δ ≥Ë≈Ú≈, ◊∞  » È≈È’ √ÍØ  ‡√ ’Òº Ï ÏÒÚ≥  √≥ ÿ ∂ Û ≈, π « Í≥ Á  ’≥ ◊ , √ÀÈÚ≈’ΔÈ ¡Â∂ ’ÓÈ ˘ ÁπÏ≈≈ ⁄È‹Δ «„ºÒØ∫, «¬’Ï≈Ò «„ÒØ∫, ‘Ø∫Á «Ú⁄ ÒÀ ’∂ ¡ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¡√Δ∫ «Ó≥ ‡ » Ë≈ÒΔÚ≈Ò, ‹◊ÏΔ √À ∫ ÍÒ √Ó»‘ Í≥‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ √«‘ÔØ◊ ¡Ω Ò ÷, ÍÓ‹Δ Ó≥ ‚ ∂  , √π Á ∂ Ù È≈Ò √≈Ò≈È≈ ‡»È≈ÓÀ∫‡ ’Ú≈«¬¡≈ ÙÓ≈, ◊∞⁄È ’Û, ◊∞ÍzΔ ’ª◊∂, ‹Ø «¬’ √≈Ò √ÀÈÚ≈’ΔÈ «√≥ÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò, Ï∂¡≥ «√≥ÿ √≥Ë» ÁΔ¡ª ◊≈¿± ∫ ‚ª ¡Â∂ Á» ‹ ∂ √≈Ò ¡Â∂ ⁄È‹Δ «√≥ÿ Ï≈· Á≈ «‘ ’ÓÈ Ù«‘ ÁΔ¡ª ◊≈¿±∫‚ª «Ú⁄ «ÁÒØ∫ Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ


WEEKLY PUNJAB NEWS 24

28 May- 3 June 2010

√Óπ⁄ º ∂ Ïz«‘Ó≥‚ ÁΔ fiÒ’≈ Á≈ ÍzÂΔ’ ⁄È‹Δ «√≥ÿ Í≥ȱ «⁄ “√¯È≈Ó≈ ¡Ò≈√’≈” “√¯È≈Ó≈ ¡Ò≈√’≈” ’À Ò ΔÎØ  ÈΔ¡≈ «Úº ⁄ «‘≥ Á ∂ ⁄È‹Δ «√≥ÿ Í≥ȱ Áπ¡≈≈ BG ‹∞Ò≈¬Δ ÂØ∫ B ¡◊√ B@@G º’ ÁΔ ’ΔÂΔ «Ú√Ó≈ÁÍ»‰ √Óπ≥ÁΔ Ô≈Â≈ ˘ «Ï¡≈È ’Á≈ «¬º’ «ÚÒº ÷ ‰ Á√Â≈Ú∂ ˜ ‘À Õ «¬√ √¯È≈Ó∂ «Úº⁄ √Àȑؘ∂ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «√¡≈‡Ò, ‹∞ÈØ, «√‡’≈, ’À⁄Δ’≈È Â∂ «Ú’‡ØΔ¡≈ º’ ’ΔÂ∂ √¯ Á∂ ¡È∞ÌÚ Á‹ ‘ÈÕ «¬‘ ¿∞μÂΔ Ëz ∞ Ú ÁΔ Ï◊Ò «Úº ⁄ √«Ê ¡Ò≈√’≈ Íz ª  ¬∂ √ ’ΔÓØ ÁΔ Íπ≈‰Δ √«Ì¡Â≈ ˘ ‹≈ȉ Â∂ ‘Øª º’ √ªfi≈ ’È ÁΔ ’Ø«ÙÙ ‘ÀÕ «¬√ √¯ ÁΩ≈È «‹ºÊ∂ Úº÷-Úº÷ ’ΩÓª, ËÓª Á∂ ÒØ’ ¿∞√ Á∂ ‘Ó√Î ‘È, ¿∞μÊ∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞√ Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ï, ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ ¡‹Δ ’Ω, √ÍπºÂ Ϻϻ »‚≈’‡ ÁÒÚΔ «√≥ÿ Í≥ȱ˜, È∞≥‘ ≈‰Δ ÚÈΔÂ, ÍØÂΔ ‹À√ÓΔÈ Â∂ ÍØÂ≈ ‹∂ÁΔÍ ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ ÁΔÈ Á«¬¡≈Ò∞ ÌØ√∂ Â∂∂, √Ì Í«Ú≈ ⁄Û∑≈«¬¡≈ Ï∂Û∂” Á∂ ◊∞Ï≈‰Δ ÎπÓ≈È ¡È∞√≈ «¬‘ Í«Ú≈ ¡Ó√‡‚Ó” È≈ÓΔ √Óπ≥ÁΔ Ï∂Û∂ Â∂ √Ú≈ ‘Ø «◊¡≈Õ Í≥ȱ ÁΔ ÂΔ÷‰ Ș È∂, √¯ Á∂ ¡È∂’ «ÚÚ‰ª ˘ ¡≈Í‰Δ ÏπºË Á∂ ÍØ ‰ ∂ ≈‘Δ∫ ¤≈‰ ’∂ Í≈·’ª Á∂ √ÈÓπº÷ º÷ «ÁÂ≈ ‘ÀÕ ÷Ø‹Δ √’≈Ò Úª◊ Í≥¤Δ¡ª, ‹≈ÈÚª, Óº¤Δ¡ª, «¬√’ΔÓØ √«Ì¡Â≈, ‡Ø ‡ Ó √«Ì¡Â≈ ¡≈«Á Ï≈∂ ÏÛ∂ ‘À  ≈È’∞ È Âº Ê Í≈·’ª ÁΔ ‹≈‰’≈Δ «Úº⁄ «Èº◊ Ú≈Ë≈ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ √¯È≈Ó∂ «Úº⁄ «‹ºÊ∂ √Óπ⁄ º ∂ Ïz«‘Ó≥‚ Á∂ ¡√ΔÓ ÁÙÈ ‘∞Á ≥ ∂ ‘È, ¿∞μÊ∂ Í≥ȱ ÁΔ ÷º∞Ò∑Δ ÷Ò≈√Δ

κ’ ÂÏΔ¡Â ÚΔ È˜Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «¬√ √¯È≈Ó∂ ÁΔ ¡≥Â ¡≈ÂÓ≈ º’ Í‘∞≥⁄‰ ÂØ∫ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‘À, «‹√ Á∂ ‘∂· «Ò÷∂ ͺ÷ª ˘ Í≈·’ª È≈Ò

- «Íz≥√ΔÍÒ ‚≈. «¬≥Á‹Δ «√≥ÿ Ú≈√» √ªfi ’Á≈ ‘ªÕ A. √Óπ º ⁄ ∂ Ïz « ‘Ó≥ ‚ ÁΔ «Ú√Ó≈ÁÍ»‰ fi≈’Δ :- Í≥ȱ Áπ¡≈≈ Í∂Ù ’ΔÂΔ «¬√ «ÚÙ≈Ò fi≈’Δ «Úº⁄ ¡√Ó≈È, √Óπ≥Á, Í‘≈Û, ‹≥◊Ò, ËÂΔ ¡≈«Á È≈Ò √≥ Ï ≥ « Ë ¡≈’«Ù’ fi≈’Δ¡ª ȘΔ∫ ÍÀ∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬‘ fi≈’Δ¡ª Íz « ’«Â’ Ú≈Ô» - Ó≥ ‚ Ò «Úº ⁄ √«‘‹ √π Ì ≈ ¿∞ÂÍ≥È ‘∞≥Á∂ ’∞ÁÂΔ ÚÂ≈«¡ª Á≈ ÈÂΔ‹≈ ‘ÈÕ Á»‹Δ «’√Ó ÁΔ¡ª fi≈’Δ¡ª ÓÈ∞º÷ ÁΔ √À∫’Û∂ √≈Òª ϺËΔ ’ÓÙΔÒÂ≈ Á≈ ÈÂΔ‹≈ ‘È ‹Ø ÓÈ∞º÷ È∂ √Óπ≥Áª Á∂ ◊Ì «Úº⁄ Í‘≈Ûª ÁΔ¡ª ⁄Ø‡Δ¡ª Â∂ ‹≥◊Òª Á∂ ÂÒ Â∂ ¡Â∂ ËÂΔ ÁΔ «‘º ’ Â∂ «Ó‘È È≈Ò Ú≥È √πÚ≥ÈΔ √º«Ì¡Â≈ Á∂ »Í «Úº⁄ ¿∞ÂÍ≥È ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª «’√Óª ÁΔ¡ª fi≈’Δ¡ª Á≈ ÚÈÈ «¬√ Íz’≈ ‘ÀÕ ’∞Á È≈Ò √≥Ï≥«Ë «ÁzÙ :- «’Â∂ «’Â∂ Ò∂÷’ ÁΔ ’ÒÓ √Óπº⁄∂ ’∞ÁÂΔ «ÁzÙª ˘ ¿∞ÒΔ’ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ ⁄ªÁΔ ≥◊≈ Ì≈¡ Ó≈Á≈ Í≈‰Δ √≈«‘Ò Âº’, Î∂ ‘Δ¡ª ’⁄» Í‘≈ÛΔ¡ª, ‹≥◊Ò, ¿∞Í ¿∞μ‚Á∂ «⁄º‡∂ ϺÁÒ Â∂ «’Ë∂ «’Ë∂ Í‘≈Û Â∂ «ÒÍ‡Δ Ï¯ «‹Ú∂∫ ’∞Á È∂ ÚÛ∂ Í’≈ ’∂ º÷∂ ‘Ø‰Õ (Í≥È≈ FA) B. ’∞Á ≈‰Δ Á≈ Óπ¯Â Ï∂«‡’Á≈ ÍzÁÙÈ :- «¬‘ ÍzÁÙÈ ¡»Û≈ ΩÙÈΔ¡ª È≈Ò √≥Ï≥«Ë ‘À ‹Ø ‹∞ÈØ Â∂ «√‡’≈ Á∂ «Ú⁄’≈Ò∂ ÷≥‚ Á∂

¡√Ó≈Ȫ «Úº⁄ ’ÁΔ-’ÁΔ «Á÷≈¬Δ «Á≥ Á Δ¡ª ‘ÈÕ ¡» Û ≈ ÂØ ∫ Ì≈Ú ¿∞ÌÁΔ Ò≈Ò √Ú∂ ‘ÀÕ Ò∂÷’ Á∂ ¡È∞ √ ≈ «¬‘ Ω Ù ÈΔ¡ª ‘º √ ÌΔ¡ª, ¡‰‹≈‰Δ¡ª, Ï∂ ÍzÂΔÂΔ¡ª, Ï∂‡≈¬ΔÓΔ¡ª ΩÙÈΔ¡ª, ‘Δ¡ª, Ò≈Ò, ÍΔÒΔ¡ª, ÈΔÒΔ¡ª Â∂ ‘Ø ¡È∂’ ≥◊ª «’√Óª «√¯ ¡Ò≈√’≈ Á∂ ¡√Ó≈Ȫ Á∂ «‘º√∂ ‘Δ ¡≈¬Δ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª Ú≥È √πÚ≥ÈΔ¡ª ΩÙÈΔ¡ª ÁΔ ¿∞ÂÍÂΔ Â∂ «¬È∑ª È≈Ò ‹∞ Û ∂ Ú«‘Óª-ÌÓª Á≈ «ÁÒ⁄√Í ÚÈÈ Í≥È≈ IF ÂØ∫ II º’ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ C. È≈Ê ÍØÒ (¡Ò≈√’≈) ’∞Á Á≈ «ÚÙ∂Ù ⁄ÓÂ’≈ :È≈Ê ÍØÒ «Í≥‚ ’∞Á Á≈ ⁄ÓÂ’≈ ‘ÀÕ «¬‘ ¿∞μÂΔ Ë∞Ú ÚºÒ Á≈ ¤∂’ÛÒ≈ «‘º√≈ ‘ÀÕ √»‹Δ «’Ȫ ÁΔ Í‘∞≥⁄ ÂØ∫ Ï≈‘ Á» ˙‘Ò∂ ‘؉ ’≈È Ï‘∞Â≈ √Óª ‘È∂∂ «Úº⁄ ‚∞º«Ï¡≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ √ÁΔ Á≈ Í’Ø Í ‘Ø ‰ ’≈È Ï¯ È≈Ò „«’¡≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ‹»È Á≈ √≈≈ Ó‘ΔÈ≈ BD ÿ≥‡∂ √»‹ ÁΔ ØÙÈΔ «‘≥ÁΔ ‘À Â∂ Á√≥Ï «Úº⁄ √≈≈ Ó‘ΔÈ≈ ‘È∂  ≈ Ô≈ÈΔ «’ ≈ «‘≥ÁΔ ‘ÀÕ D. Ï¯≈ÈΔ ÓÀÁ≈È ÁΔ √À :- √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ ÂØ∫ ¿∞μÂ ’∂ Ò∂÷’ Í«Ú≈ √«‘ ‘ÀÒΔ’≈͇ Á≈ √¯ ’’∂ Ï¯ΔÒ∂ ÓÀÁ≈È «Úº⁄ ¿∞«¡≈Õ «¬‘ ÓÀÁ≈È ‹»ÈØ Á∂ ÷∂Â «Úº⁄ ¿∞μÂ ÂØ∫ Áº÷‰ º’ A@@ ÓΔÒ, Í»Ï ÂØ∫ ͺ¤Ó º’ DE ÓΔÒ Âº’ ÎÀ«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬ºÊ∂ ¿∞È∑ª «ÚÙ∂ Ù ’∞ º « ¡ª ≈‘Δ∫ «÷º ⁄ Δ¡ª ‹ªÁΔ¡ª ◊º‚Δ¡ª «Úº⁄ ◊Ò∂ÙΔ¡ √À Á≈ Ò∞¯ (Ï≈’Δ √Î≈ BE ”Â∂)

Travel for Less Inc. SPECIALIZED S PEC CIALIZED IIN ND DISCOUNT ISCOUNT FFARES ARES W WORLDWIDE ORLDWIDE

INDIA

PAKISTAN

EUROPE

CALL US TO GET BEST RATES FOR YOUR AIR TICKETS TO INDIA AND WORLDWIDE.

i ons h l e line D o t a Air eek 9 y l F ian a w 09,0 Aswice Sept t ing rt a t S

¡◊ Â∞√Δ ««¬≥≥«‚¡≈ ‹≈‰ Ò¬Δ √√ÂΔ¡ª ««‡’‡≈ ÒººÌ ‘∂∂ ‘Ø ‹ª «Î Â∞‘≈ȱ≥ √Δ‡ «ÓÒ‰ «Ú⁄ «Áº’ ¡≈ ‘Δ ‘À ª √≈ȱ≥ «¬º’ Ú≈ ’≈Ò ‹± ’Ø ¡√Δ ‘∂ ‘’ ’ Úº Ú‚Δ ‚Δ ¬∂ ¬¡Ò≈¬ΔÈ ¡Ò≈¬ΔÈ ÁΔ¡ª «‡’‡≈ « Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ ∂‡ª Â∂ Ú⁄ Ú∂⁄ ⁄Á∂ ⁄Á Á Á∂∂ ‘ª ‘ªÕ ‘ª

CST NO : 2031914-40

Serving the Bay Area A ea a Since Sincce 1996 Si S 199 19 996 6 info@travelforlessinc com Fax: 510.791.3361 Email:: info@travelforlessinc.com 39200-State Street,Fremont CA-94538

916 419 4 916.419.4323 (Sacramento) 559.892.0006 (Fresno) 661.829.4467 (Bakersfield)

510.791.3300 (BAY AREA) www.tripxperts.com


WEEKLY PUNJAB NEWS 25

28 May- 3 June 2010

√Óπ⁄º ∂ Ïz«‘Ó≥‚ ÁΔ fiÒ’≈ Á≈ ÍzÂΔ’ (√Î≈ BD Á≈ Ï≈’Δ) ÒÀ∫Á≈ Ò∂÷’ Í≈·’ª ˘ ÚΔ È≈Ò È≈Ò ÒÀ Â∞Á≈ ‘ÀÕ ¬∂√’ΔÓØ ’ÏΔÒ∂ Ú◊Δ¡ª «¬º Ê ∂ A@@ fiΩ∫ÍÛΔ¡ª ‘ÈÕ «¬ºÊ∂ AE ͺ’∂ ÷Ø‹ ’∂∫Á ‘ÈÕ ◊Ò∂ÙΔ¡ Â∂ ¡≈’«‡’ √≈«¬≥√ √≥√Ê≈ ¡ËΔÈ ÷Ø‹ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ √ØÈ∂ ÁΔ ÷≈‰ È≈Ò √Ï≥«Ë ÚΔ ’∞fi «ÈÙ≈ÈΔ¡ª «ÓÒÁΔ¡ª ‘ÈÕ AHE@I √’∞¬∂¡ ÓΔÒ ÓÀÈΔ √ÍΔÈ≈ È≈ÓΔ ◊Ò∂ÙΔ¡ ¡Ò≈√’≈ «Úº⁄ √«Ê ‘ÀÕ E. «Ú√Ó≈Á È≈◊∂ «Î«‘ ‹≥Â∞.... , :- ¡Ò≈√’≈ ÁΔ «‹≥Á ‹≈È ‡Ω∫◊√ Î≈À√‡ ‘È ‹Ø AG Òº÷ ¬∂’Û ⁄ ÎÀÒ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ GE@@@ Ú√ÈΔ’ «¬√ Á∂ ¡≈√∂ ÍÒÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÁΔ ¿∞Í‹ΔÚ’≈ Á∂ √≈ËÈ Òº’Û Â∂ Ë≈ª ‘ÈÕ ◊∞  » È≈È’ Á∂ Ú ‹Δ ≈‘Δ∫ ¿∞ ⁄ ≈Δ ◊∞  Ï≈‰Δ Â∞ ’ ¡È∞ √ ≈ Ò∂÷’ È∂ ÏÛΔ «Ú√Ó≈ÁΔ √π «Úº⁄ «¬È∑ª ‹≥◊ÒΔ ‹≈ÈÚª Â∂ √Óπ≥ÁΔ Óº¤Δ¡ª Á≈ ÚÈÈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ »¿˜ ‹≥◊Ò Á∂ ’≈ÒΔ Í»¤ Ú≈Ò∂ «‘È, ’≈Ò∂ Â∂ ÷≈’Δ «º¤, Ò»≥ÏÛΔ, Ò≈Ò Â∂ ¿∞ ‚ ‰∂ ◊≈Ò∑ Û , Í‘≈ÛΔ Ïº ’ Δ¡ª, Ì∂ ‚ ª, ¡Ï≈ÏΔÒ, Ï«ÿ¡≈Û, ÿØÈΔ ◊≥‹Δ «¬Ò, ÿØ◊Û ’ª, Úº‚∂ ÈΔÒ∂ Ï◊Ò∂, Óπ◊≈ÏΔ¡ª, ⁄≈Ó⁄«Ûº’ª Â∂ Â∞‘≈‚∂ ÍÀª ʺÒ∂ «ÎÁΔ¡ª ‹Ø’ª, ⁄»‘∂, ’ΔÛ∂ Ó’ΩÛ∂ Â∂ √ºÍª ÂØ∫ √≈ÚË≈È «‘‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ’≈Ò∂ «º¤ª ÁΔ «◊‰ÂΔ AG@@@ º’ ‘ÀÕ Ì±∂ ÷≈’Δ «º¤ª ÁΔ «◊‰ÂΔ C@@@@ º’ ‘ÀÕ ’¬Δ «º¤ √≈Ò «Úº⁄ ¤∂ Ó‘ΔÈ∂ º’ √πºÂ∂ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ (Í≥È≈ GI-H@˜ «¬√ ÂØ∫ «ÏȪ ⁄ΔÂ≈, ÍØÒ ÏΔ¡ Â∂ ¤Ø‡∂ Ò∂Ò∂ ÚΔ ‘È ‹Ø Í≥ȱ Á∂ √≈ÊΔ ‘≈¬Δ«’≥◊ Ú∂Ò∂ Á∂÷Á∂ ‘ÈÕ (¡) Óº¤Δ¡ª Á≈ «Ú√Ó≈ÁΔ

ÚÈÈ :- √Óπ≥ÁΔ Óº¤Δ¡ª «Ú⁄Ø∫ Ú∂ Ò Óº ¤ Δ¡ª √Óπ ≥ Á Δ ‹‘≈˜ Á∂ ⁄ºÒ‰ «Úº⁄ «ÚÿÈ Í≈ √’ÁΔ¡ª ‘È, ‹Ø ‘≈ÊΔ¡ª Úª◊ ¿∞μÍ ¿∞μ· ’∂ Ⱥ⁄ÁΔ¡ª ‡ºÍÁΔ¡ª ‹‘≈˜ Á∂ ¡º◊∂ ¡≈ ◊¬Δ¡ªÕ «¬√ Â∑ª Ò∂÷’ È∂ «’Ò Ú∂Ò, ∂-Ó¤Δ, «ÎÈ√ΔÒ Óº¤Δ ‹Ø GB Îπº‡ ÒßÏΔ ‘∞≥ÁΔ ‘À Â∂ B@ Ï≥Á∂ º’ ΩÒ≈ Í≈ √’ÁΔ ‘À, ‹Ø ≈’‡ ËÓ≈’∂ «‹‘Δ ¡Ú≈˜ ’º„ÁΔ ‘ÀÕ «¬’ √ΔÒ Óº¤Δ «¬’ Ú≈Δ B@@C «Úº⁄ «¬’ ÷Ø‹Δ «Ú«◊¡≈ÈΔ ˘ «÷º⁄ ’∂ ÒÀ ◊¬Δ Â∂ ¿∞√ Á≈ ’Ø¬Δ ÷π≈ ÷Ø‹ È≈ «Ó«Ò¡≈Õ (Í≥È≈ FE-FF), (¬) Ò∂÷’ È∂ «¬º’ Ϻ⁄≈ ÍÀÁ≈ ’È Ú≈Ò∂ Â∂ Í≈Ò‰ ÍØÙ‰ Ú≈Ò∂ √Óπ≥ÁΔ ÿØÛ∂ Á≈ «˜’ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ Ó≈Á≈ ÿØÛΔ Á∂ Ϻ⁄∂ ‹≥Ó‰ Á≈ ’≈‹ «¬‘ ÿØÛ≈ ÷πÁ ’Á≈ ‘À Â∂ √≈Δ ¿∞Ó «¬’ ÿØÛ≈ «¬’ Ó≈Á≈ È≈Ò ‘Δ √≈Ê «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ Í≥È≈ FF ‹≈ÈÚª Â∂ ‹ΔÚª Á≈ «¬‘ √Ì «Ú√Ó≈Á Í»È «◊¡≈È «¬√ √¯È≈Ó∂ ˘ ¡ÈßÁÁ≈«¬’ ω≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ F. ¡ÓΔ’È √º«Ì¡Â≈ Â∂ ¡≈«Ê’ «Ú’≈√ ÁΔ ’‘≈‰Δ :- «¬‘ √¯È≈Ó≈ ¡ÓΔ’Δ √º«Ì¡Â≈ Â∂ ¡≈«Ê’ «Ú’≈√ ÁΔ ’‘≈‰Δ Í∂Ù ’Á≈ ‘À Õ «¬√ ÂØ ∫ Í≈·’ª ˘ ¡ÓΔ’≈ Á∂ «¬√ DIÚ∂ √»Ï∂ «Úº⁄ Úº√ÁΔ ÓÈ∞º÷ ‹≈ÂΔ ÁΔ Ï‘≈ÁΔ Ú≈ÒΔ Ó≈È«√’Â≈ Á≈ «◊¡≈È «ÓÒÁ≈ ‘À, «’Ú∂∫ «¬ºÊØ∫ Á≈ ÓÈ∞º÷ ¡≈Í‰Δ ‘Ø ‰ Δ ˘ ÏÁÒ‰ Ò¬Δ ’∞Á È≈Ò ÒÓ∂∂ √≥ÿÙ «Úº⁄ «Í¡≈ «‘≈Õ «¬√ È∂ ’∞ Á ÂΔ Ú√Δ«Ò¡ª ˘ ¡≈Í‰Δ ¡√ΔÓ √ÓºÊ≈ Â∂ ¡≈Èß ْÂΔ È≈Ò Ú«Â¡≈ Â∂ ¡Èß Á ÷π Ù ‘≈ÒΔ Á∂ Ó≈◊ Â∂ ÍÀ «◊¡≈Õ ¡Ò≈√’≈ ÁΔ ËÂΔ Â∂ «¬ºÊØ∫ Á∂ Ú≈√Δ¡ª È∂ √Óπ≥Á, ‹≥◊Ò, Í‘≈Û Â∂ ◊Ò∂ÙΔ¡ √≥Ï≥ËΔ ’¬Δ ¿∞ÁÔØ◊ √Ê≈«Í ’ΔÂ∂ «‹È∑ª È≈Ò ÈÚΔ∫ √º«Ì¡Â≈ Á∂ ÈÚ«ÈÓ≈‰ √≥Ï≥ËΔ

¡Ê≈‘ √‘≈«¬Â≈ «ÓÒΔÕ √Óπ ≥ Á  √≥Ï≥ËΔ ¿∞ÁÔØ◊ª «Úº⁄ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª √Óπ≥ÁΔ √À Ò¬Δ √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ª Á≈ «ÈÓ≈‰ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ª «’ «¬√ √À ÂØ∫ Ï∂¡≥ ¡≈«Ê’ ¿∞ÈÂΔ Á∂ √≈ËÈ ¿∞ÂÍ≥È ‘Ø √’‰Õ «Ó√≈Ò Á∂ ÂΩ ”Â∂ ¡Ó√‡‚Ó È≈ÓΔ √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ «‹√ «Úº⁄ Ò∂÷’ È∂ √¯ ’ΔÂ≈, ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úº ⁄ Òº ÷ ª ‚≈Òª Á∂ ÒÀ‰ Á∂‰ Á∂ «Ï˜È√ Á≈ ’∂∫Á ‘ÀÕ «¬√ ‹‘≈˜ «Úº⁄ Ò∂÷’ Í≥ È ± È∂ «¬’ «ÁÈ ÁΔ¡ª ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª Á≈ ’∂∫Á Í≥È≈ A@D@F ”Â∂ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «‹√ «Úº⁄ ‹‘≈˜ Á∂ ⁄πÎ∂∂ Ô≈ÂΔ¡ª ÁΔ Í≥‹ ÓΔÒ ÒßÓΔ ∂√/ÁΩÛ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ ‹ÀÓ «Ú⁄ Ì≈ Â∂ Ó؇≈Í≈ ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬Δ √ÀÓΔÈ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À, «‹√ ÁΔ ÎΔ√ A@ ‚≈Ò ‘ÀÕ Ó«‘Ó≈È ’Ò≈’≈ª ÁΔ Íz«ÂÔØ◊Â≈ Ò¬Δ ÷πºÒ∑≈ √º«Ì¡≈⁄≈’ Óπ’≈ÏÒ≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ‹‘≈˜ «Úº⁄ «¬’ Ï≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «‹√ «Ú⁄Ø∫ E@@ ‚≈Ò ÂØ∫ E@@@ ‚≈Ò º’ ◊«‘‰∂ ÷ΔÁ‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ A@& ¤Ø‡ «ÁºÂΔ ◊¬ΔÕ «¬√ Â∑ª Ϻ«⁄¡ª Á∂ ‡∂ÒÀ∫‡ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ º ÷ ∂ ◊¬∂ Õ ¡≈͉∂ ‘º Ê Δ Ï‰≈¬∂ ÍÒ≈√«‡’ Á∂ ‹‘≈˜ Ϻ⁄∂ «Á÷≈ ‘∂ ‘ÈÕ ÎØ‡Ø ◊ÀÒΔ «Úº⁄ ÓÈÍ√≥Á ÁΔ ÎØ‡Ø ÒÀ‰ Ò¬Δ I.II ÂØ∫ ÒÀ ’∂ BI.II ‚≈Ò º’ ’ΔÓ ‘À ’À√ΔÈØ ‹»¡≈ ÿ Â∂ ‹À’Í≈‡ Á≈ ‚z≈ ÚΔ ’º«„¡≈ «◊¡≈Õ ‹≥◊Òª È≈Ò √≥Ï≥«Ë ‡Ø∫◊√ ÈÀÙÈÒ Î≈À√‡” (Í≥È≈ ÈßÏ A@F) :- √’≈Δ ÓÒ’Δ¡Â Á≈ «¬’ «’√Ó Á≈ √’≈Δ ı˜≈È≈ ‘À Õ ’∞ Á ÂΔ √π ≥ Á Â≈ Â∂ ’∞ Á ÂΔ ¡≈ÓÁÈ Á∂ Ú√Δ«Ò¡ª È≈Ò ÌÍ» ¡Ò≈√’≈ ¡ÓΔ’≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ «Í¡≈≈ ’Ó≈¿± ÍπºÂ ‘ÀÕ È≈Ê ‹À ’ √È ÁΔ Íz Ì ≈ÚÙ≈ÒΔ Òº ’ ÛÂ≈ÙΔ, ◊‹Á∂ ÷≥Ì ’À⁄Δ’≈È Ù«‘ Á∂ ’∂∫Á «Úº⁄ «¬’ ⁄‡≈È È≈Ò √≈‰ Â∂ Â≈ÙΔ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ AIE ¬Δ. «Úº⁄ «¬ºÊ∂ ¡≈Ëπ«È’ Â∂Ò √ØË’

BERKELEY BUSINESS FIRM PH: 1.800.981.6727/ 510.981.1611

BBF SERVICES

√≈∂ Í≥‹≈ÏΔ ÌÀ‰≈ Ì≈Ú≈ ȱ≥ ‹≈‰ ’∂ ¡«Â¡≥ ÷∞ÙΔ ‘ØÚ∂◊Δ «’ Â∞‘≈‚Δ¡ª √∂Ú≈Úª ȱ≥ Ó∞º÷ º÷«Á¡ª ’ÀÒΔÎØÈΔ¡ª √‡∂‡ «Úº⁄ BBF Consulting ’≥ÍÈΔ ÷∞ºÒ ◊¬Δ ‘ÀÕ ¡√Δ A to Z Immigration matters, Real Estate matters, Family matters, Tax matters, Loan modification ÁΔ √Ò≈‘ «ÁºÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ

’≈÷≈È≈ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «¬ºÊ∂ Í«‘ÒΔ Úº‚Δ ◊ºÂ∂ ÁΔ «ÓÒ Òº◊ΔÕ «¬ºÊ∂ «¬’ ‡Ø‡Ó «Ú≈√ÂΔ ’∂∫Á ÚΔ ‘À, «‹ºÊØ∫ ÁÙ’ª ˘ Íπ≈‰Δ ¬∂√’ΔÓØ √º«Ì¡Â≈ Â∂ √Ó≈‹ ÁΔ ¡≈√Ê≈, √Ó, «Ú≈‹ª Â∂ Í«‘≈Ú∂ Á≈ «◊¡≈È ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬ºÊ∂ «¬’ ‚∂«Ú‚ ¡≈˜Ó È≈ÓΔ ÒØ ‘ ≈∞ ÁΔ Áπ ’ ≈È Ô≈ÂΔ¡ª ÁΔ «÷º⁄ Á≈ ’∂∫Á Ï‰Δ ‘Ø¬Δ √Δ, «‹ºÊ∂ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ È≈Ò ‚∂ « Ú‚ ≥ Ï ∂ ÷π  Í∂ , ’∞ ‘ ≈ÛΔ¡ª, ¤∞Δ¡ª, ÂÒÚ≈ª, ’‘Δ, Ï∂Ò⁄∂, ’ª‡∂ , ◊À ∫ ÂΔ¡ª Ï¤Δ¡ª ¡≈Í Ï‰≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª Á∂ «ÁzÙ Ò∂÷’ Á∂ ÓÈ-¡≥Â «Úº⁄ «’ Á∂ √«Â’≈ ˘ Íz◊‡ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√∂ Â∑ª ‹∞ÈØ Á∂ ÷∂Â «Úº⁄ ◊Ò∂ Ù Δ¡ Á∂ √Ê≈È ”Â∂ Ó≈¿± ∫ ‡ ΩÏ‡ ‡≈Ó Ú∂ Â∂ ÏÀ· ’∂ ¿∞μ⁄Δ Í‘≈ÛΔ ⁄Ø‡Δ Â∂ ‹≈¬Δ Á≈ ‘À Â∂ «Î ◊Ò∂ÙΔ¡ «√‡Δ ‡» ÁΔ Ïº√ ÒÀ ’∂ √ØÈ≈ «È’Ò‰ Ú≈ÒΔ Êª ”Â∂ fi«È¡ª ʺÒ∂ ¤≈È‰Δ ’’∂ Óπ√≈¯ √ØÈ∂ ÁΔ ¡≈√ «Úº⁄ Í≈‰Δ ¤≈‰Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ÁΔ «‡’‡ E@ ‚≈Ò Òº◊ÁΔ ‘ÀÕ ¡º‹ ’ºÒ∑ «¬ºÊ∂ √ØÈ∂ ÁΔ¡ª ÷≈‰ª ª È‘Δ∫ ‘Δ¡ª, Í «¬ºÊ∂ ◊«‘«‰¡ª Á≈ Ï≈˜≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ «¬’ ◊Ò∂ÙΔ¡ Â∂ √À √Í≈‡≈ ¿∞ÁÔØ◊ √Ê≈Í ’È Ú≈ÒΔ ’≥ Í ÈΔ Á≈ Ȫ ’Ø √ ‡Ò ‘À Ò Δ’≈͇ ’≥ Í ÈΔ ‘À , «‹√ È∂ AH@@ Îπ º ‡ ‚± ≥ ÿ ∂ ◊Ò∂ Ù Δ¡ Â∂ ¿∞ÁÔØ◊ √Ê≈Í ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ ’≥ÍÈΔ È≈Ò √≥Ï≥«Ë «¬’ «Ú¡’ÂΔ √πÏ≈√ÂÈ ‘À, ‹Ø Í«‘Òª ÍzØÎÀ√ √Δ, Í ÈΩ’Δ ¤º‚ ’∂ ÁØ ◊Ò∂ÙΔ¡ ‘Ï؇ Â∂ ÓΔ‚Ø‚ «’≈¬∂ ”Â∂ ÒÀ º÷∂ ‘È Â∂ Óπ√≈¯ª ˘ ’∞ºÂ≈-◊º‚Δ¡ª Â∂ ◊Ò∂ Ù Δ¡ Á∂ «ıº  ∂ ÁΔ √À  ’≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ √Óπº⁄∂ ¡ÓΔ’≈ ÁΔ «Ó‘È Á∂ √Ø«‘Ò∂ ◊≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Ò∂÷’ ’«‘≥Á≈ ‘À «¬‘ ¡ÓΔ’≈ «‹‘∂ ¿∞Í‹≈¿± Â∂ Ï≈‰Δ¡ª «ÁÓ≈◊ ÁΔ √π⁄º‹Δ ’≈√Â≈ÈΔ ‘Δ ‘À «’ ¡«‹‘∂ Á» Á≈˜ Á∂ «ıºÂ∂ «Úº⁄ √À◊≈‘ª

Íz Î π « Ò ’’∂ Áπ È Δ¡≈ º ’ Á∂ √ÀÒ≈ÈΔ¡ª ˘ «¬√ Í≈√∂ «÷º«⁄¡≈ ‘ÀÕ G. Úº÷Ø-Úº÷ √º«Ì¡≈⁄≈ª Á≈ ÁÍÈ :- «¬‘ √¯È≈Ó≈ Úº÷Ø-Úº÷ √º«Ì¡≈⁄≈ª Á≈ ÁÍÈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á∂ ΔÂΔ «Ú≈‹ª Â∂ √º«Ì¡≈⁄≈ª Á≈ «◊¡≈È ’Ú≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «Ó√≈Ò Ú‹Ø∫ ¡Ω»≈ ΩÙÈΔ¡ª È≈Ò ’¬Δ Á≥Á’Ê≈Úª Íz⁄Ò ‘ÈÕ ⁄ΔÈΔ ÒØ’ª ÁΔ ÍπÙÂÀÈΔ «Ó«Ê‘≈√’ Ú≈«¬ÂΔ «¬√ Ú«‘Ó ÁΔ Ë≈ÈΔ ‘À «’ √≈Ò «Úº⁄ «¬’ Ú∂ª «ÓzÂ’ª ÁΔ¡ª ¡≈ÂÓ≈Úª “⁄ΔÈΔ ‘≥◊Δ ◊Ø√‡” È’ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò ’∂ ÍÀØÒ Â∂ ¡≈ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ ◊ØΔ √º«Ì¡Â≈ Á∂ ¡≈Ëπ«È’ ◊Ø∂ ÚΔ Úº÷Ø-Úº÷ √Úª◊ ⁄≈ ’∂ “‘ØÒØÚΔÈ ‚∂ ” Â∂ ‘ √≈Ò Ì±  ª-Íz ∂  ª ˘ «fi≈¿∞‰ Ò¬Δ Á≈È-Íπ≥È ’Á∂ ‘ÈÕ ÒØ‘ÛΔ Úª◊ ¡‹∂‘Δ Ó≥È Ú≈Ò∂ ÿ Á∂ Ï≈‘ Ù≈Ó ÂØ∫ ’ΔÂΔ ÁΔÍÓ≈Ò≈ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ Ó≥◊‰ Ú≈Ò∂ Ó≥‚∂’∞ÛΔ¡ª, Ϻ⁄∂ Ïπº„∂ «Ú«⁄ºÂ «ÒÏ≈√ Í≈ ’∂ ¿∞√ ÿ ‹≈ ¡Òº÷ ‹◊≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ (Í≥È≈ IF-IG) ÒØ’ª Á∂ «ÒÏ≈√ Ï≈∂ «¬‘ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¡Ωª Â∂ ÓÁª Á∂ «ÒÏ≈√ «¬’Ø «‹‘∂ ‘ÈÕ Í‡∂ «÷Ò≈∂ ‘؉, √π÷Δ «Ï≥ÁΔ Òº◊Δ ‘ØÚ∂, ˜»Δ È‘Δ∫ «’ ¿∞‘ ¡Ω ‘ØÚ∂, ¿∞‘ ¡≈ÁÓΔ ÚΔ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ (Í≥È≈ FD) ͺ¤ÓΔ √º«Ì¡≈⁄≈ Á∂ ÒØ’ ÷πÒ∑Ó-÷πÒ∑≈ ÷»Á ’È Ú≈Ò∂, ‘º√Á∂, ◊≈¿∞∫Á∂, ‡ºÍÁ∂, √≥◊Δ ÁΔ¡ª ËπȪ Â∂ ‹≈Ó ‡’≈¿∞∫Á∂ ‘È, Óπ◊∂ ÁΔ¡ª ‡≥◊ª ÈØ⁄Á∂ ‘ÈÕ √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ Á∂ H ÈßÏ ‚Àμ’ Â∂ ÂÒ≈Ï «Úº⁄ ◊ØΔ ’≈ÒΔ ⁄ÓÛΔ Ú≈Ò∂ √≈∂ ÓÁ ¡Ωª «¬’º · ∂ Â≈Δ¡ª Ò◊≈¿∞ ∫ Á∂ ‘ÈÕ ÏΔÏΔ¡ª ÍÀμ◊ √∂Ò ’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‘∞√ΔÈ √π≥ÁΔ¡ª ’ØÒØ∫ ÒØ’ «Ï‹Ò¬Δ Ó√≈‹ ’≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ (Í≥È≈ IB-IC) «¬ºÊ∂ ÓΩ√Ó, ¡Ω Â∂ ∞˜◊≈ Á≈ ’Ø¬Δ ÌØ√≈ È‘Δ∫, ’Δ ÍÂ≈ ’ÁØ∫ «¬È∑ª «Úº⁄ ÂÏÁΔÒΔ ¡≈ ‹≈Ú∂Õ √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ «Úº⁄ √¯ ’«Á¡ª

’¬Δ Ú≈Δ √Óπ≥Á ÏÛ∑’ª Ó≈Á≈ ‘À Â∂ ’¬Δ Ú≈ ÏΔÏ∂ ’Ï»Â Úª◊ ٪ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ «Úº⁄ «¬’ Ô≈ÂΔ ¡Ω   «È¿± ‡ È Â∂ ¡‹ÈÏΔ ÓÁ ’ÀÓ Ë»≥Ó Ë≈Ó È≈Ò Ù≈ÁΔ ⁄≈¿∞∫Á∂ ‘È, Í √¯ Á∂ ¡≥ Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ È≈Â≈ ‡∞º‡ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ (Í≥È≈ AAI) H. «√º÷ √º«Ì¡≈⁄≈ Ï≈∂ :«¬√ √¯È≈Ó∂ «Úº⁄ «’Â∂ «’Â∂ «√º÷ √º « Ì¡≈⁄≈ Ï≈∂ ÚΔ ‹≈‰’≈Δ «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ «ÚÙ∂Ù ÂΩ Â∂ ‹ÁØ∫ «¬’ Ú≈Δ «È¿±‡È ¡≈͉∂ ’≈Ò∂ Íz∂ÓΔ È≈Ò È≈˜ ‘Ø ’∂ Ò∂÷’ Á≈ √≈Ê Ó≥◊‰ Ò¬Δ «√º÷ª Á≈ Ï‘≈ÁΔ ÁΔ ÍzÙ≥√≈ ’ÁΔ Ò∂÷’ Á≈ √≈Ê Ó≥◊ÁΔ ‘À ª Ò∂ ÷ ’ ¡≈÷Á≈ ‘À , «√º ÷ Ï‘≈Á ª ‘È Í Â∂  ∂ «‹‘∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº⁄ ˜≈ «Íº¤∂ ‘Δ ‘È .. ‚ÍØ’ «‹‘∂Õ ¿∞‘ «’√∂ Í≈¬Δ ËΔ ÌÀ ‰ Úº Ò ’À  Δ ¡º ÷ È≈Ò È‘Δ∫ Á∂÷Á∂Õ ¿∞‘ «È≈Ù ‘Ø ’∂ «Î ’≈Ò» «‹‘∂ ’ÀÓ È≈Ò ‹≈ ’∂ Ⱥ⁄‰ Òº◊ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ ‘Ø ÚÈÈ Í≥È≈ G@-GA Â∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ’¬Δ «√º÷ «Èº’Δ «Èº’Δ ◊ºÒ «Úº⁄ ËÓ ˘ ÒÀ ¡≈¿∞∫Á∂ È∂ Â∂ ¡≈Í‰Δ «‹Á Íπ◊≈¿∞∫Á∂ È∂Õ Í≥È≈ AC ”Â∂ «‹’ «ÓÒÁ≈ ‘À, ‹ÁØ∫ «¬’ ÍÛÂ≈Ò ’È Ú≈ÒΔ ÏΔÏΔ «¬’ √Á≈ ˘ «√ ʺÒ∂ ’È Á≈ «¬Ù≈≈ ’ÁΔ ‘À ª √Á≈ Á≈ ‹∞¡≈Ï Ú∂÷ØÕ ÈØ ÈØ ÈÀÚ! Ó≈¬Δ ÀÒΔ‹È ‚˜ È≈‡ ¡Ò≈¿ ±ÓΔ ‡» ÏØ ‚≈¿±ÈÕ Ò∂÷’ ÚÀÈ’ØÚ ÁΔ ≈‹Ë≈ÈΔ «Ú’‡ØΔ¡≈ Á∂ √¯ √Ó∂∫ ’ÀÈ∂‚≈ ÁΔ ¡≈«Ê’ Â∂ ≈‹ÈΔÂ’ ¿∞ÈÂΔ «Úº⁄ «√º÷ª Á∂ ÌÍ» ÔØ◊Á≈È ÁΔ ⁄⁄≈ ’Á≈ ‘ÀÕ ’≈˘È ÿÛÈΔ ¡√À∫ÏÒΔ Í≈ÒΔÓÀ∫‡ «Úº⁄ «√º÷ ÓÀ∫Ïª ÁΔ ÚºË ‘Δ «◊‰ÂΔ Á≈ «˜’ ’Á≈ ‘ÀÕ (Í≥È≈ AAB) ◊Á Ò«‘ Â∂ ’≈Ó≈ ◊≈‡≈ Ó≈» ‹‘≈˜ È≈Ò √≥ Ï ≥ « Ë «√º ÷ √≥ÿÙª (Ï≈’Δ √Î≈ CF ”Â∂)

LASHER BROS TRUCKING

Now Hiring !

We speak Punjabi, Hindi & English

‹∂ Â∞‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ BA √≈Ò ÂØ ¿∞ºÍ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Âª «⁄≥Â≈ ÁΔ ’Ø¬Δ ÒØÛ È‘Δ∫ √≈ȱ≥ √≥Í’ ’Ø ¿∞‘ Â∞‘≈‚∂ Í«‘ÒΔ Í‡ΔÙÈ Â∂ ¡≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ Â∞‘≈‚∂ ¿∞ºÂ∂ «‚ÍØ‡∂ÙÈ Òº◊ ⁄∞º’Δ ‘À ª √≈‚∂ ’ØÒ «ÚÙ∂Ù Ú’ΔÒ ‘È ‹Ø Â∞‘≈‚∂ È≈Ò Í∂ÓÀ∫‡ ÍÒÀÈ Â∂ ’≥Ó ’ √’Á∂ ‘È ‹ª ÿº‡Ø ÿº‡ Í∂ÓÀ∫‡ Â∂ ÚΔ ’≥Ó ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ‹∂’ Â∞‘≈ȱ≥ «¬≥«‚¡≈ «Úº⁄ ¡ÀÓÏÀ∫√Δ ÚºÒØ∫ ’Ø¬Δ √Óº«√¡≈ ÷ÛΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À ª √≈‚∂ ’ØÒ «¬≥«‚¡≈ «Úº⁄ Ú’ΔÒ ‘È ‹Ø «¬≥«‚¡È ¡ÀÓÏÀ∫√Δ È≈Ò √≥Í’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ «’√∂ ÚΔ Âª Á∂ ’≈ȱ≥ÈΔ fi◊Û∂ ÁΔ ÓΔ‚Δ¬∂ÙÈ ≈‘Δ √Ò≈‘ «ÁºÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞‘≈‚Δ ÍÃ≈Í‡Δ «¬≥«‚¡≈ «Ú⁄ ‘À ª ¡≈͉≈ ’≈‚ ωÚ≈¿∞ª ‹Ø Â∞‘≈‚Δ ÍÃ≈Í‡Δ Â∂ ’Ø¬Δ Ëº’∂ È≈Ò ’Ï‹≈ È≈ ’ √’∂Õ ¡√Δ∫ √ΔÈΔ¡ «√‡Δ‹È ÒØ’ª ÁΔ ÓÁÁ ÚΔ ’Á∂ ‘ªÕ ¡√Δ ¡≈Í‹Δ È±≥ Ú≈‹Ï ∂‡ª Â∂ ÍÀÈÙÈ,ÙØÙÒ √«’¿∞‡Δ ÒÀ‰ «Ú⁄ ÓÁÁ ’Á∂ ‘≈Õ

Our Team: is ready for your job We are looking for Contract Punjabi or Hindi speaking Attorney who can work for us.We will pay good Salary ( Part Time position avaliable)

DRIVER WANTED * CALIFORNIA TO MIDWEST * Solo,Team Driver,Owner Operator

- ÚËΔ¡≈ ÂÈ÷≈‘ - ’Ø¬Δ Ò∂¡¿∞Ú È‘Δ - Ï≈¬Δ ÚΔ’ÒΔ ÂÈ÷≈‘ - ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø

PH: 1.800.356.4858


WEEKLY PUNJAB NEWS 26

28 May- 3 June 2010 ‘

Íø‹≈ÏΔ √æ«Ì¡≈⁄≈ «Ú⁄ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂ È≈È’≈ ¤æ’ Á≈ «ÚÙ∂Ù Ó‘æÂÚ ˛Õ È≈È’≈ ¤æ’ ÌÀ‰ Á∂ Ì≈Ú≈, Ó≈Â≈, «ÍÂ≈ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª È≈Ò √ÏßË ͫÚ≈ ÚÒØ∫ ÌÀ‰ª Á∂ ‹Ú≈È Óπß‚∂ ‹ª ’πÛΔ¡ª Á∂ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂ Í»Δ ‹ªÁΔ ˛Õ «√¡≈‰∂ ¡≈÷Á∂ ‘È «’ ÌÀ‰ Á∂ ‹Ú≈È Óπß‚∂ ’πÛΔ¡ª Á∂ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂ È≈È’≈ Í«Ú≈ ¡«Ë˙∫ Ï‘πÂ≈ «Ú¡≈‘ Á≈ ÷⁄≈ “È≈È’≈ ¤æ’” «Ú⁄ ‘Δ Í»≈ ’ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÌÀ‰ ˘ Ì≈Úª ÚÒØ∫ «¬‘ «ÚæÂΔ ÓÁÁ ÁΔ ÍßÍ≈ Íπ≈‰∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‘Δ Íz⁄«Ò ˛Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÌÀ‰ Á∂ ‹Ú≈È Íπ æ  ËΔ¡ª Á∂ «ÙÂ∂ ÁΔ ◊æÒ È≈È≈ ‹ª «Î Ó≈«Ó¡ª ÁΔ √Ò≈‘ È≈Ò ‘Δ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ˛Õ ¿πÈ∑ª ÁΔ ≈«¬ È≈Ò ‘Δ ’ÁØ∫, «’Ê∂, «’√ È≈Ò «ÙÂ≈ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ˛, Ï≈∂ «Ú⁄≈ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ˛Õ «¬√ √Ò≈‘ ÓÙÚ∂ Ò¬Δ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ È≈È’∂ Í«Ú≈ ’ØÒ ¡≈Í ⁄æÒ ’∂ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬‘ Δ ¡æ‹ ÚΔ «ÈÌ≈¬Δ ‹ªÁΔ ˛Õ Íz≈⁄ΔÈ ÍßÍ≈ Á≈ «Ú«÷¡≈È ÍΔ¨ Ù≈«¬ Á∂ «’æ√∂, «Ó˜≈ √≈«‘Ϫ «Ú⁄ «¬’ ÏßÁ≈ ≈‘ƒ «¬™ Íz◊‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ Ï» ‘ ∂ Â∂ ‡Ó’ Úæ « ‹¡≈, √≈«‘Ϫ ÿæÂ∂ Â∂ÒÕ ¡ßÁ ÏÀ·Δ È≈È’Δ, Ï»‘∂ ÏÀ·≈ Ó∂ÒÕ È≈È’≈ ¤æ’ «Ú⁄ È≈È’≈ Ó∂Ò Ì≈Ú ÌÀ‰ Á≈ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈, Ì≈, ÌÀ‰ª ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á≈ √≈≈ ¡≈ Í«Ú≈ ÌÀ‰ Á∂ ÿ ‘Ø ‘∂ «Ú¡≈‘ ÁΔ Óπ æ ÷ Ù≈È ‘π ß Á ∂ ‘ÈÕ Ó≈Ó∂ , Ó≈ÓΔ¡ª ¡Â∂ Í«Ú≈ Á∂ ‘Ø ‹Δ¡ Ì≈‰‹∂ Ì≈‰‹Δ¡ª Á∂ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ ÁΔ¡ª

«Ú√Δ¡ª Ï≈ª

nwnkw C`k «Â¡≈Δ¡ª «Ú¡≈‘ ÂØ ∫ «¬’ Ó‘ΔÈ≈ Í«‘Òª ‘Δ Ùπ» ’ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ÌÀ‰ Á∂ ÿ «Ú⁄ Í«‘Ò∂ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂ «ÁæÂΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ ÓÁÁ ◊«‘‰∂, ’ÍÛ∂ ¡Â∂ ÏÂÈ ¡≈«Á ˘ È≈È’≈ ¤æ’ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Íz⁄«Ò ÒØ’ ÍßÍ≈ ¡Èπ√≈ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ «Ú¡≈‘ ª È≈È’∂ ‘Δ ’ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÓÈ «Ú⁄ ¡«‹‘Δ ÷πÙΔ ÁΔ Ò«‘ ÒÀ ’∂ ‘Δ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ «ÁÈ È≈È’≈ Ó∂Ò ÁΔ ÏÛΔ Ï∂√ÏΔ È≈Ò ¿π‚Δ’ ’Á≈ ˛Õ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ «Ú¡≈‘ √ßÏßËΔ Ù◊Ȫ Á∂ ◊Δª È≈Ò È≈È’≈ Ó∂Ò ÁΔ ¿π ‚ Δ’ ’Á≈ ‘Ø « ¬¡≈ ◊Δ ◊≈¿π∫Á≈ ˛ : ¡≈¿»◊≈ È≈È’≈ Ó∂Ò, ’ÁØ∫ ÁΔ ’«‘ßÁΔ √ΔÕ ÌÀ‰∂, Ï»‘∂ ⁄Ø¡ ÒÀ Â∂Ò, ’ÁØ∫ ÁΔ ’«‘ßÁΔ √ΔÕ ‹ÁØ∫ È≈È’≈ Ó∂Ò Á» ÂØ∫ ÏßÏΔ‘≈ ÏπÒ≈¿π∫Á≈ ¡≈¿π∫Á≈ √π‰Á≈ ˛ ª Á≈Á’∂ Í«Ú≈ ÁΔ¡ª √π¡≈‰Δ¡ª Í≈‰Δ, «Óæ·Δ, Òæ√Δ, «Ù’ß‹ÚΔ, ⁄≈‘ Òæ‚», Í’ΩÛ∂ ÒÀ ’∂ È≈È’≈ Ó∂Ò ˘ ¡◊Ò≈Úª‚Δ ‹≈ «ÓÒÁΔ¡ª ‘ÈÕ «Íø‚ «Ú⁄ ÏßÏΔ‘≈ ÏØÒ‰ ÁΔ¡ª √πΔÒΔ¡ª ¡≈Ú≈˜ª √π‰ ’∂ «Íø‚ Á∂ Ïæ⁄,∂ ¡Ωª Â∂ ÓÁ

ÿª ÂØ∫ Ï≈‘ È≈È’≈ Ó∂Ò Á∂÷‰ Ò¬Δ ¡≈ ÷Û∑Á∂ ‘ÈÕ «‹™ «‹™ È≈È’≈ Ó∂Ò «Íø‚ ‹ª ÿª Á∂ È∂Û∂ ¡≈¿π∫Á≈ ˛, ÏßÏΔ‘≈ ÏØÒ ÁΔ¡ª ‘∂’ª Ú≈Â≈Ú‰ ˘ ÓÈÓØ‘’ ’Δ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ Ì≈ÈØ∫ ÌÀ‰ Á∂ Ï≈, ÈΔ ÏßÏΔ‘≈ ÏØÒÕ∂ ’ √≈‚≈ √«Â’≈, ÈΔ ÏßÏΔ‘≈ ÏØÒ∂Õ ¡≈¬∂ Ó≈Ó∂ ÈßÏÁ≈, ÈΔ ÏßÏΔ‘≈ ÏØÒ∂ ’ √Ø‘‰≈ «Ùß◊≈, ÈΔ ÏßÏΔ‘≈ ÏØÒ∂ Íπ≈‰∂ √Ó∂∫ ‹ÁØ∫ ’≈ª, Ïæ√ª Â∂ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ Á∂ ¡‹Ø’∂ √≈ËÈ È‘Δ∫ √È, È≈È’≈ Ó∂Ò ◊æ«‚¡ª ‹ª «Î ÍÀÁÒ Âπ ’∂ ¡≈¿π∫Á≈ √ΔÕ «¬√ √«ÊÂΔ «Ú⁄ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ÁΔ¡ª √π¡≈‰Δ¡ª È≈È’≈ Ó∂Ò ˘ Ò◊Ì◊ «Íß‚ ÁΔ ‹»‘ «Ú⁄ ‘Δ ÷≈‰ ÍΔ‰ Á≈ √Ó≈È ÒÀ ’∂ ‹≈ «ÓÒÁΔ¡ª √È «’™«’ È≈È’≈ Ó∂Ò «Ú⁄ Ù≈ÓÒ Ï≈Ò Ïæ⁄∂ ¡≈͉∂ «Íø‚ ÂØ∫ √πÏ∑≈ √Ú∂∂ ‘Δ ⁄æÒ∂ ‘πßÁ∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª ˘ Ìπæ÷ «Í¡≈√ Òæ◊Δ ‘πÁ ß Δ ˛Õ Ì≈Ú∂∫ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ Á∂ √≈ËÈ ‘Ø ‹≈‰ È≈Ò ¡«‹‘Δ¡ª ÒØ’ ÍßÍ≈Úª √Ó≈Í ‘Δ ‘Ø ◊¬Δ¡ª

‘È Í «¬È∑ª Á≈ Ó‘æÂÚ ⁄ß◊∂≈ √ΔÕ ™fi ¡æ‹ ÚΔ È≈È’≈ Ó∂Ò Á≈ √Ú≈◊ «Íß‚ ÁΔ «ÎÈΔ ”Â∂ ‹ª «Î ÿ «Ú⁄ ‘Δ ◊Δ ◊≈ ’∂ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ÌÀ‰ª ˘ Ì≈Úª Â∂ Ó≈‰ ‘≥∞Á≈ ˛Õ ÌÀ‰ Ì≈ Á∂ «Í¡≈ «Ú⁄ ◊πß«È∑¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬’ ÒØ’ ◊Δ Á≈Á’∂ Í«Ú≈ ÁΔ¡ª √π ÿ Û √π¡≈‰Δ¡ª È≈È’≈ Ó∂Ò Á∂ √Ú≈◊ «Ú⁄ ÁØÚª Í«Ú≈ª Á∂ «ÓÒ≈Í √Ó∂∫ ◊≈¿π∫ÁΔ¡ª ‘È: ¤æ’≈ Í»Á∂ ¡º÷ª Á∂ ‹≈¬∂, ‹Δ ÒØÛ Ú∂Ò∂ ¡≈ „π’Á∂Õ √πæ÷ª √π÷ÁΔ ˘ ¡≈‘ «ÁÈ ¡≈¬∂, ‹Δ ÒØÛ Ú∂Ò∂ ÚΔ∂ ¡≈ «ÓÒÁ∂ ÌÀ‰ Á∂ √Óπæ⁄∂ Í«Ú≈ ÚÒØ∫ ÌÀ ‰ Á∂ ¡ß Ó ª Á∂ ‹≈«¬¡ª Á≈ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ «ÚÙ∂Ù Ó≈‰ √«Â’≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ È≈È∂ Â∂ Ó≈«Í¡ª ˘ «Ú¡≈‘ ÁΔ ‘ √Ó Ú∂Ò∂ ÓØ‘Δ æ«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ù≈Ó Ú∂Ò∂ È≈È’≈ Í«Ú≈ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ ÒØÛƒÁΔ ÓÁÁ Ú‹Ø ∫ «Ò¡ªÁ≈ ◊«‘‰≈, ’ÍÛ≈, ÏÂÈ Â∂ ‘Ø √Ó≈È ¡≈¬∂ Ó«‘Ó≈Ȫ Â∂ ÓØ‘ÂÏ Ïß«Á¡ª «Ú⁄ Ó≈‰ √«Â’≈ Ú‹Ø∫ Í«Ú≈ ˘ Ì∂∫‡ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ √Ó ÓΩ’∂ ’∞ÛΔ¡ª ◊Δ ◊≈¿π∫ÁΔ¡ª ‘È:

¡≈¬∂ ÈΔ ¡≈¬∂ ÈΔ, Â∂∂ ÌÀ‰-Ì≈ ’Δ ’πæfi «Ò¡≈¬∂ ÈΔ, Â∂∂ ÌÀ‰ Ì≈Õ ÚΔ ˘ ’À∫·≈, ÌÀ‰ ˘ ‘≈ ÏßÈØ ˘ ÈæÊ «Ò¡≈¬∂ ÈΔ, Â∂∂ ÌÀ‰ Ì≈Õ Ó≈«Ó¡ª ÚÒØ∫ ÌÀ‰ ÁΔ ÓÁÁ Ò¬Δ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ «Ò¡ªÁ∂ √Ó≈È ˘ È≈È’≈ ¤æ’ Ïßȉ ∑ Δ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ È≈È’≈ ¤æ’ ÁΔ √Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁÚ≈˜∂ ”Â∂ È≈È’ ¤æ’ ÏßÈ∑‰ ÁΔ «ÈÙ≈ÈΔ Ú‹Ø∫ ·»·Δ¡ª ÏßÈ∑‰ ÁΔ √Ó ’Á≈ ˛Õ «Óæ‡Δ ÁΔ¡ª Íæ’Δ¡ª ⁄≈ ◊ØÒ ◊ØÒ ·»·Δ¡ª «Ú⁄ ◊ÒΔ ’æ„ ’∂ ÊæÒ∂ Ú≈ÒΔ ·»·Δ Á≈ ӻߑ ËÂΔ ÚæÒ ¿πÍÒΔ ·»·Δ Á≈ ӻߑ ¡ßÏ ÚæÒ Â∂ «Ú⁄’≈ÒΔ¡ª ÁØÚª ·»·Δ¡ª ˘ «¬’ Á»‹Δ ”Â∂ Ó»ËΔ Ó≈ ’∂ «Óæ·≈ Í≈ ’∂ √Ú≈ πÍ¬Δ¡≈ æ÷ ’∂ Ù◊È ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬È∑ª ·»·Δ¡ª «Ú⁄Ø∫ ÓΩÒΔ ¶ÿ≈ ’∂ «¬√ ˘ ÿ Á∂ Óπæ÷ ÁÚ≈‹∂ √≈‘Ó‰∂ Ò‡’≈ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ·»·Δ¡ª «¬√ ◊Ò Á≈ √ϻ ω ‹ªÁΔ¡ª ‘È «’ ÌÀ‰ Á∂ Ó≈Í∂, È≈È≈, Ó≈Ó≈ Â∂ ‘Ø ’πÛÓ Ï’ΔÒ∂ È∂ ¡≈ ’∂ ÌÀ‰ Á∂ ÿ È≈È’≈ ¤æ’ ÁΔ √Ó «ÈÌ≈ «ÁæÂΔ ˛Õ «¬È∑ª √Óª È≈Ò «Ú¡≈‘

«Ú⁄ ’æ·Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ’πÛΔ¡ª ◊Δ ◊≈¿π∫ÁΔ¡ª «‘ßÁΔ¡ª ‘È È≈È’∂ ¡≈¬∂ ÈΔ, ÏßÈØ ˘ ◊‹∂, ÌÀ‰ ˘ ⁄»ÛΔ¡ª ÚΔ ˘ ’Û≈ «Ò¡≈¬∂ ÈΔÕ È≈È’≈ ¤æ’ Í»È ÁΔ √Ó ÓΩ’∂ ‘Δ Ó≈Ó∂ «Ú¡ªÁÛ Á∂ Ù◊Ȫ Á≈ ◊≈È≈ ÏßÈ∑Á∂ ‘ÈÕ ‘æʪ ”Â∂ Ó«‘ßÁΔ Á≈ «‡æ’≈ Ò≈ ’∂ «Ú¡ªÁÛ ˘ Ì≈◊ª Ì«¡≈ ‘Ø ‰ ÁΔ¡ª ¡√Δ√ª «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ «Î Á≈Á’≈ Â∂ È≈È’≈ Í«Ú≈ «ÓÒ ’∂ Á»‹∂ «ÁÈ «Ú¡≈‘ ÁΔ¡ª ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈ Óπæ÷ √Óª ‹ª Ù◊Ȫ ÁΔ¡ª «Â¡≈Δ¡ª ’Á≈ ˛Õ «Íø‚ª «Ú⁄ ÚΔ È≈È’ ¤æ’ ÁΔ √Ó ˘ Óπ’Ó ß Ò » Í «Ú⁄ Íß Í ≈ ¡Èπ √ ≈ «ÈÌ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ó≈Ó∂ ¡≈¬∂ ‹Δ, ÏÛ≈ ’πæfi «Ò¡≈¬∂ ‹ΔÕ ¤æ’ Í»Δ ‹Δ, ÒÀ⁄Δ, ◊Δ, ¤π¡≈∂ ¡ß◊»Δ ‹ΔÕ ÂÀ ˘ ÌÀ ‰ ÚË≈¬Δ¡ª, ÚË≈¬Δ¡ª ÈΔÕ ÂÀ˘ ÚË≈¬Δ¡ª, Â∂  Δ¡ª √º Ì ∂ ◊æ Ò ª Ú ¡≈¬Δ¡ªÕ -‚≈. ‘È∂’ «√ßÿ ’Ò∂

◊πÁπ¡≈≈ ⁄ØÓ≈ √≈«‘Ï ◊π» √≈«‘Ï≈È È∂ «‹Ê∂-«‹Ê∂ ÚΔ ¡≈͉∂ Í«ÚºÂ ⁄Ȫ ÁΔ ¤Ø‘ Í≈¬Δ, ¿∞Ê∂-¿∞Ê∂ ¿∞È∑ª ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ «√º÷ ÙË≈¨¡ª È∂ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï √Ê≈«Í ’ΔÂ∂ ª ‹Ø ¿∞È∑ª ÁΔ Í«ÚºÂ Ô≈Á ‘Ó∂Ù≈ Â≈˜≈ ‘∂Õ ¡À√≈ ‘Δ «√√≈-‚ºÏÚ≈ÒΔ √Û’ ≈Ù‡Δ Ó≈◊ ÈßÏ A@ ”Â∂ √«Ê ‘À «Í≥‚ ⁄ØÓ≈Õ ⁄ØÓ≈ Á∂ Ϻ√ ¡º‚∂ ”Â∂ Á√Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ √ÃΔ ◊π» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ Ï«‰¡≈ ◊πÁπ¡≈≈ ⁄ØÓ≈ √≈«‘Ï ‘ÀÕ ÍÃ⁄º«Ò ÁøÁ ’Ê≈ ÓπÂ≈«Ï’ ‹ÁØ∫ ’Ò◊ΔË √ÃΔ ◊π» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï ÂÒÚø‚Δ √≈ÏØ «˜Ò∑≈ Ï«·ß‚≈ (Í≥‹≈Ï) Á∂ ÷∂Â «Ú⁄ ¡≈¬∂ ª «¬’ «ÁÈ ¿∞‘ «Ù’≈ ÷∂‚Á∂ ‘ج∂ «¬ÊØ∫ º’ ¡≈

Í‘ø π ⁄ ∂ Õ Á¡√Ò «¬‘ √≈≈ «¬Ò≈’≈ ¡«◊¡≈ÈΔ ¡Â∂ ¡≥Ë«ÚÙÚ≈√Δ ÒØ’ª ÁΔ Ú√Ø∫ Ú≈Ò≈ √ΔÕ «¬√ ÷∂Â «Ú⁄ ¿∞√ √Ó∂∫ ‹ø◊Ò √Δ ¡Â∂ ÒØ ’ ª Á≈ ‹ΔÚÈ ÚΔ ‹ø ◊ ÒΔ ÒØ ’ ª Ú≈Ò≈ ‘Δ √ΔÕ «˜¡≈Á≈Â ÷∂Â Á∂ ÒØ’ ⁄ØΔ¡ª ’Á∂ √È ¡Â∂ Óπ√≈«Îª ÁΔ Òºπ‡ ’Á∂ √ÈÕ ¡«‹‘∂ ÒØ’ª ˘ ‘Δ «√º÷ Ó Á≈ ¿∞ÍÁ∂Ù Á∂‰ Ò¬Δ ‘Δ Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ ‹Δ «Ù’≈ Á≈ Ï‘≈È≈ ω≈ ’∂ «¬√ ¡√Ê≈È ”Â∂ ÍË≈∂ √ÈÕ «¬√ ‹◊∑≈ ¿∞μÍ «¬’ „≈Ï (¤ºÍÛ) √ΔÕ ◊π» ‹Δ Á∂ È≈Ò ¡≈¬∂ ◊π«√º÷ª È∂ Í≈‰Δ Á∂÷ ’∂ ÿØ«Û¡ª ˘ Í≈‰Δ «ÍÒ≈«¬¡≈ ¡Â∂ «¬Ê∂ ‘Δ «ÚÙ≈Ó ’È Á≈ ÓÈ Ï‰≈«¬¡≈Õ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬‘ «¬Ò≈’≈ √øπÈ√≈È

ÏΔ¡≈Ï≈È ¡Â∂ Á»  -Á»  º ’ ¡≈Ï≈ÁΔ È‘ƒ √ΔÕ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ≈ Á∂ √Ó∂∫ «¬’ ⁄Ø È∂ ◊π» ‹Δ Á≈ ÿØÛ≈ ⁄ØΔ ’ «Ò¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≥È∑≈ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ◊π» ‹Δ Á∂ ÷∂Ó∂ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ È≈ ‹≈ √«’¡≈Õ ‹ÁØ∫ √Ú∂ ‘Ø¬Δ Âª ◊π» ‹Δ Á∂ √∂Ú≈Á≈ª È∂ ⁄Ø ˘ ÎÛ «Ò¡≈ ¡Â∂ ◊π» ‹Δ Á∂ √ÈÓºπ÷ ’ΔÂ≈Õ ¿∞√ ⁄Ø È∂ ◊π» ‹Δ Á∂ ⁄Ȫ «Ú⁄ «‚º◊ ’∂ Óπ¡≈ÎΔ Ó≥◊Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ È≈Ò ÏΔÂΔ √≈Δ ’‘≈‰Δ «Ï¡≈È ’ «ÁºÂΔ Âª ◊π» ‹Δ È∂ ⁄Ø ˘ ¡º◊∂ ÂØ∫ ⁄ØΔ ’È ÂØ∫ Ú‹ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ¡≥ÁÒ≈ ⁄Ø Ó≈ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ «¬√ Í«ÚºÂ ËÂΔ ˘ Ú «ÁºÂ≈ «’ ¡º‹ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ËÂΔ ⁄Øª ÁΔ È‘ƒ, √≈˪ ÁΔ ‘Ø Ú ∂ ◊ ΔÕ ¿∞ È ∑ ª «¬√

«¬Ò≈’∂ ˘ «√º÷Δ Á≈ Ëπ≈ ω≈ ’∂ ÍÃ⁄≈ ’ΔÂ≈Õ ◊πÁπ¡≈≈ ⁄ØÓ≈ √≈«‘Ï ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’È «Ú⁄ √≈≈ ÔØ◊Á≈È «¬√ «¬Ò≈’∂ ÁΔ Ï‘π ‘Δ √«Â’≈ÔØ◊ Ùı√Δ¡Â √ÃΔÓ≈È Ï≈Ï≈ √øÂ≈ «√≥ÿ ¡◊Ú≈Ò «Í≥‚ «’ø◊≈ È∂ «ÁºÂ≈Õ AIDG ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ú⁄ ¿∞È∑ª È∂ «¬’ ’Ó≈ ω≈ ’∂ «¬√ «Ú⁄ √ÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á≈ ÍÃ’≈Ù ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ◊π  Ó«Â Á∂ Íà ⁄ ≈ Íà √ ≈ ÁΔ Ùπ»¡≈ ’ΔÂΔÕ ’∞fi «⁄ Ï≈¡Á «Ú⁄ ’≈ √∂ Ú ≈ √Ã Δ Ó≈È Ï≈Ï≈ ÏÒÚø «√≥ÿ ˘ √Ω∫ÍΔ ◊¬ΔÕ ¿∞È∑ª È∂ ÓΩ ‹ » Á ≈ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á≈ Ù≈ÈÁ≈, ¡≈’Ù’ ¡Â∂ ÓÈÓØ‘’ ÌÚÈ Ï‰Ú≈«¬¡≈ √ΔÕ AIFH ¬Δ: «Ú⁄ Ï≈Ï≈ ÏÒÚø «√≥ÿ Á∂ ÍÃÒØ’

◊ÓÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈Δ¡ª ÍÃÏøË’Δ «˜øÓ∂Ú≈Δ¡ª Ï≈Ï≈ ’Ó «√≥ÿ ˘ √Ω∫ÍΔ¡ª ◊¬Δ¡ª, ‹Ø ¡º‹ º’ Í»∂ ÂÈ, ÓÈ È≈Ò «ÈÌ≈¡ ‘∂ ‘ÈÕ ◊πÁπ¡≈≈ ⁄ØÓ≈ √≈«‘Ï ÁΔ √ÍÃ√ÂΔ ‘∂· «Úº«Á¡≈ ¡Â∂ «◊¡≈È Á∂ ÍÃ⁄≈ Ú≈√Â∂ AII@ ÂØ∫ Á√Ó∂Ù √ΔÈΔ¡ √À’‚ ø Δ √’±Ò «‹√ ÁΔ Á∂÷-∂÷ Á√Ó∂Ù ¡À‹’ » Ù ∂ È √π√≈«¬‡Δ («‹:) ⁄ØÓ≈ ’ ‘Δ

‘ÀÕ «¬‘ √’±Ò ‘«¡≈‰≈ ÏØ‚ ÂØ∫ Ï≈∑Úƒ º’ ÁΔ Íº’Δ Ó≈ÈÂ≈ ÍÃ≈Í ‘ÀÕ √’±Ò Á∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ «¬Ò≈’∂ Á∂ B@-BB «Í≥‚ª ÂØ∫ B@ Ϻ√ª ≈‘ƒ ¡≈¿∞ ∫ Á∂ ‘È ‹Ø «Úº « Á¡≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ë≈«Ó’, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ √º«Ì¡≈⁄≈’ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª «Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √’±Ò Á∂ ÈÂΔ‹∂ Ó≈‰ÓºÂ∂ ‘ÈÕ -◊πÈÀÏ √≈‹È «Á˙‰


WEEKLY PUNJAB NEWS 27

28 May- 3 June 2010

Áπ÷ º Á≈ Á≈» Óª ‘ Ϻ⁄∂ Á∂ Áπº÷ Á≈ Á≈» Óª ‘∞≥ÁΔ Óª ÁΔ ÓÓÂ≈ Á∂ «Úº⁄ ·ß„Δ ¤ª ‘∞≥ÁΔ Ïº«⁄¡ª Á∂ ⁄؇ª Òº◊ÁΔ¡ª È∂ Ó≈Úª ‘Ω∫√Òª ’’∂ ˜ÁΔ¡ª È∂ Óª «’È∑Δ∫ ÚΔ Ó˜Ï» ‘ØÚ∂ «„º‚ Ϻ«⁄¡ª Á≈ Í«‘Òª ÌÁΔ¡ª È∂ ÁπÈΔ¡ª √≈Δ Èª‘ ’ Á∂Ú∂ Óª ’ØÒØ∫ È≈ ’ÁΔ Èª‘ ‘∞≥ÁΔ ‘ Ϻ⁄∂ Á∂ Áπº÷ Á≈ Á≈» Óª ‘∞≥ÁΔ Óª ÁΔ ÓÓÂ≈ Á∂ «Úº⁄ ·ß„Δ ¤ª ‘∞≥ÁΔ √π≥ÈΔ ◊ØÁ ‹∂ ‘ØÚ∂ ÓÓÂ≈ ÁΔ Âª «ÈºÂ ¡Á≈√ª ’ÁΔ ¬∂ ‹≥Ó‰ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÓÈ Âº’ Óª ÍΔÛª ÍΔÛª ˜ÁΔ ¬∂ Ϻ«⁄¡ª Â∂ Áπº÷ ¡≈‰ ÍÚ∂ ‹Á √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈ Óª ÁΔ ‹≈È ‘∞≥ÁΔ ‘ Ϻ⁄∂ Á∂ Áπº÷ Á≈ Á≈» Óª ‘∞≥ÁΔ Óª ÁΔ ÓÓÂ≈ Á∂ «Úº⁄ ·ß„Δ ¤ª ‘∞≥ÁΔ ºÏ ˘ Óª È∂ ’Δ Ï‰≈«¬¡≈ √≈«¡ª Á≈ Áπº÷ fiØÒΔ Í≈«¬¡ª Óª ÁΔ «¬‘ Ú«‚¡≈¬Δ Á∂÷Ø∫ ‘ Ϻ⁄∂ ˘ ◊Ò È≈Ò Ò≈«¬¡≈ Óª ª ºÏ Á≈ »Í ‘À ¡À√≈ «‹‘Á∂ ÍÀª «Úº⁄ ‹≥È Ú◊Δ Êª ‘∞≥ÁΔ ‘ Ϻ⁄∂ Á∂ Áπº÷ Á≈ Á≈» Óª ‘∞≥ÁΔ Óª ÁΔ ÓÓÂ≈ Á∂ «Úº⁄ ·ß„Δ ¤ª ‘∞≥ÁΔ ¿∞Â ‹ªÁ∂ ’˜∂ ÁπÈΔ¡ª Á∂ Óª Á≈ ’˜ ¿∞Â≈«¡≈ ‹ªÁ≈ ÈΔ √∂Ú≈ Óª ÁΔ «‹‘Û≈ È‘Δ∫ ’Á≈ ¿∞‘Á≈ ’∞fi √≥Ú≈«¡≈ ‹ªÁ≈ ÈΔ “«Èº‹” ª «¬‘ ’∂ Áπ¡≈Úª ºÏ «‹º‚Δ¡ª ‘Ø ‹≈Ú‰ Ó≈Úª ¿∞√ Ϻ⁄∂ ˘ ͺ¤’∂ Á∂÷Ø «‹‘Á∂ «√ Ȫ Óª ÁΔ ¤ª ‘∞≥ÁΔ ‘ Ϻ⁄∂ Á∂ Áπº÷ Á≈ Á≈» Óª ‘∞≥ÁΔ Óª ÁΔ ÓÓÂ≈ Á∂ «Úº⁄ ·ß„Δ ¤ª ‘∞≥ÁΔ - ÁÒÚΔ “«ÁÒ” «Èº‹

‚≈. Í≈Ò «√≥ÿ Á≈ Í»≈ Ȫ - ‚≈. ≈«‹≥Á Í≈Ò «√≥ÿ Ï≈Û ‘À ÚΔ’ÒΔ Í≥‹≈Ï «È¿±˜ (BA-BG Ó¬Δ) «Ú⁄ ÍzØ. ‘Ì‹È «√≥ÿ Á∂ ’‘≈‰Δ-√≥◊z«‘ ∂√, ’Ò≈√ Â∂ ‹≥◊ ¿∞Í «¬’ ÷Ø‹ Í∂Í ““∂√, ’Ò≈√ Â∂ ‹≥◊: ÈÚ∂∫ √≥√≈ ÙØÙ‰’≈Δ ÍzÏ≥Ë ÁΔ «Ïª ≈‘Δ∫ Ï∂È’≈ÏΔU ‚≈. Í≈Ò «√≥ÿ Á∂ Ȫ È≈Ò ¤«Í¡≈ √Δ, Á¡√Ò ¿∞√Á∂ Ò∂÷’ Á≈ Í»≈ Ȫ - ‚≈. ≈«‹≥Á Í≈Ò «√≥ÿ Ï≈Û ‘ÀÕ ‚≈. ≈«‹≥Á Í≈Ò «√≥ÿ Ï≈Û Í≥‹≈ÏΔ Ô»ÈΔÚ«√‡Δ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ Í≥‹≈ÏΔ «ÚÌ≈◊ «Ú⁄ ÍzØÎÀ√ ‘È ¡Â∂ CA Ó¬Δ ÂØ∫ Í≥‹≈ÏΔ «ÚÌ≈◊ Á∂ Óπ÷Δ Á≈ ’≈-Ì≈ ÚΔ √≥Ì≈Ò‰ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ ’«ÚÂ≈, ’‘≈‰Δ ¡Â∂ È≈ÚÒ «ÚË≈Úª ¿∞Í ¡È∂’ ÷Ø‹ Í∂Í «Ò÷∂ ‘È ¡Â∂ ’¬Δ Íπ√Â’ª ÚΔ Í≥‹≈ÏΔ Óª-ÏØÒΔ ÁΔ fiØÒΔ Í≈¬Δ¡ª ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ÁΔ √π‹Ø◊ ◊≈¬Δ‚À∫√ ‘∂· ¡È∂’ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª È∂ ÍΔ. ¡À⁄. ‚Δ. ¡Â∂ ¡ÀÓ. «ÎÒ. ÁΔ¡ª «‚◊¡ª ÚΔ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ÁΔ «◊‰ÂΔ Í≥‹≈ÏΔ Á∂ ¿∞Ì ‘∂ ¡◊ª‘ÚË» Ò∂ ÷ ’ª, «ÚÁÚ≈Ȫ ¡Â∂

◊À˜¬ » Ù∂ È «¬º’Δ Ó¬Δ Á≈ Ù∞Ì «Á‘≈Û≈ ÓΩ√Ó ÏÛ≈ È«Ù¡≈«¬¡≈Õ ⁄≈ √≈Òª ÁΔ Ó∂‘È «Íº¤Ø∫ «¬‘ «ÁÈ Á∂÷‰ ˘ ¡≈«¬¡≈Õ ◊À˜»¬∂‡ √≈‚∂ ÍπºÂ ‘؉≈ ÿÛΔ ÷πÙΔ¡ª Ú≈ÒΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ Ò≈‚Ò∂ ˘ ¡º‹ «‚◊Δ «ÓÒ‰Δ Í Ô≈Á Ï≈Í» ÁΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ Í≥‹Â≈ÒΔ √≈Ò √ΔÈ Íπ≈‰≈ ¡º÷ª √≈‘Ó‰∂ ¡≈ «◊¡≈Õ ’≈Ò‹ Ó«‘≥Á≈ ÍÛ∑È∂ Ò¬Δ ÓÀ Á≈÷Ò≈ Î≈Ó ÒÀ «Ò¡≈Õ ÈΩÈ-ÓÀ‚Δ’Ò “⁄ «Ò¡≈ Á≈÷Ò≈ Ó∂Δ Á√ÚΔ∫ Ú≈Δ ¡≈ ◊¬ΔÕ Ò≈‚Ò∂ ˘ ¡º‹ «‚◊Δ «ÓÒ‰Δ Í Ô≈Á Ï≈Í» ÁΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ

‚≈. ≈«‹≥Á Í≈Ò «√≥ÿ Ï≈Û ¡≈͉≈ ÷Ø‹ Í∂Í ÍÛ∑Á∂ ‘ج∂ ¡≈ÒØ⁄’ª «Ú⁄ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ (√≥Í≈Á’ ñ ÚΔ’ÒΔ Í≥‹≈Ï «È¿±˜)

√≥Í≈Á’ Á∂ È≈Ó ÍºÂ √≥Í≈Á’ ‹Δ˙, Ú≈«‘◊∞» ‹Δ ’≈ ÷≈Ò√≈Õ Ú≈«‘◊∞» ‹Δ ’Δ Î«‘Õ √Á≈ ÂÒØ ⁄ È «√≥ ÿ ‹Δ Á≈ Ò∂ ÷ ““¡≈Í‰Δ ÙË≈ «Á÷≈¿∞‰ Ò¬Δ √Óπº⁄Δ ’ΩÓ Á≈ È∞’√≈È È≈ ’ØU Ï‘∞ ‘Δ ÙÒ≈ÿ≈ ÔØ◊ √ΔÕ √Á≈ ÂÒØ⁄È «√≥ÿ ‹Δ ÚË≈¬Δ Á∂ Í≈Â ‘ÈÕ ¡Á≈≈ Í≥‹≈Ï «È¿±˜ ÚΔ ÚË≈¬Δ Á≈ ‘º’Á≈ ‘ÀÕ ÏπºËΔ ‹ΔÚΔ¡ª Â∂ ÓΔ‚Δ¡≈ Ú≈«Ò¡ª ˘ «¬√ Í≈√∂ «Ë¡≈È Á∂‰ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ «√º÷ ’ΩÓ Á∂ ’∞fi ¡≈◊»¡ª ÁΔ √Ø⁄‰Δ Á≈ Á≈«¬≈ ª ¬∂È≈ Â≥◊ ‘Ø ⁄π«’¡≈ ‘À «’ ’¬Δ Ú≈Δ ˙Ê∂ √≈‘ ÒÀ‰≈ ÚΔ ’«·È ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Á√ ◊∞» √«‘Ï≈Ȫ È∂ Á√ ‹≈Ó∂ ÒÀ ’∂ ‘Ø ⁄Δ‹ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «√º÷ ÁΔ √Ø⁄‰Δ ˘ ÚΔ ÏÁ«Ò¡≈ √ΔÕ «¬√ÁΔ √Ø⁄ Á≈ ÿ∂≈ Úº‚≈ ’ΔÂ≈ √ΔÕ “È≈ ’Ø ÏÀΔ È‘Δ «Ï◊≈È≈” Á≈ Í≈· ’∂ÚÒ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‘Δ È‘Δ∫ √Δ √◊Ø∫ ͺ’≈ ÚΔ ’≈«¬¡≈ √ΔÕ Ì≈¬Δ ÿÈ¬Δ¡ª

‹Δ, «‹√˘ ¡≈Í«‰¡ª Â∂ ÁπÙÓ‰ª «Úº⁄ √≈«‘Ï √zΔ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ‘Δ È‹ ¡≈¿∞∫Á≈ √Δ, Ú◊≈ «√º÷ ω≈«¬¡≈ √ΔÕ ÍÂ≈ È‘Δ «¬‘Ȫ “ÙË≈ «Á÷≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª” ˘ ¡‹∂‘≈ È‹ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈? “Ó≈È√ ’Δ ‹≈ √ÏÀ ¬∂’À Í‘⁄≈ÈÏØ” ’«‘‰ Ú≈«Ò˙, ¡≈͉∂ “Ë«Û¡ª Â∂ ◊∞ºÍª” ÂØ∫ ¿∞Í ¿∞μ·Ø ¡Â∂ ÈΩÈ-«√º÷ª ˘ «√º÷ ËÓ «Úº⁄ ¡≈¿∂‰ Â∂ Í≈Ï≥ÁΔ¡ª È≈ Ò≈˙Õ “¡Ú«Ò ¡Ò‘ ȱ∞ ¿∞Í≈«¬¡≈ ’∞Á«Â ’∂ √Ì Ï≥Á∂” ◊≈¿∞‰ Ú≈«Ò˙, «‹‘Û∂ «√º÷ È‘Δ∫ ‘È ¿∞‘Ȫ ˘ ÚΔ «√º÷ ω ÒÀ‰ «Á˙Õ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÷»È Á≈ ≥◊ ÚΔ Â∞‘≈‚∂ ÷»È Á∂ ≥◊ Ú◊≈ ‘Δ ‘À Õ √Ú∂  ∂ - Ù≈Ó “√Ϻ  Á≈ ÌÒ≈” Ó≥ ◊ ‰ Ú≈«Ò˙, «‹‘Ȫ ÁΔ «Ú⁄≈-Ë≈≈ Â∞‘≈‚∂ ÂØ∫ Úº÷Δ ‘À ‹ª ¿∞‘Ȫ Á≈ ËÛ≈ Â∞‘≈‚∂ “ËÛ∂” ÂØ∫ Úº÷≈ ‘À, ¿∞‘Ȫ ˘ ÚΔ «√º÷ ËÓ ÁΔ ÷πÙÏ» Á≈ ¡≈ÈßÁ Ó≈‰ ÒÀ‰ «Á˙Õ Ù∞Ì«⁄≥Â’, ‘Ì‹È «√≥ÿ Ô»Ï≈ «√‡Δ

√≈Ò √ØÒ∑Úª ⁄Û∑Δ ‹Ú≈ÈΔ È≈ Á≈ÛΔ-Óπº¤ √Δ ¡≈¬ΔÕ Í≈«¬¡≈ Í‹≈Ó≈ ÍÀ∫‡-’≈‡ Á≈ √Δ Ï≈Í» ⁄≈Á Ò≈¬ΔÕ Íº◊ Ï≥È ’∂ Ù≈‘Δ Í«‡¡≈Ò≈ È≈Ò∂ «⁄º‡Δ ’∞ÛÂΔ Í≈ Ò¬ΔÕ Ò≈‚Ò∂ ˘ ¡º‹ «‚◊Δ «ÓÒ‰Δ Í Ô≈Á Ï≈Í» ÁΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ ⁄≈∂ Í≈√∂ ÙØ Ù≈Ï≈ ◊⁄≈-◊º⁄ ¡ΔÈ≈ Ì«¡≈Õ ’Ø¬Δ Ï‹≈Ú∂ ÍΔÍÈΔ¡≈ «’√∂ ‘≈ ÎπºÒª Á≈ Ϋۡ≈Õ Ó«‘≥Á≈ ’≈Ò‹ Á∂ ·ß‚∂ Í≈‰Δ Ú≈ÒΔ «Î Ô≈Á ’‘≈‰Δ ¡≈ ◊¬ΔÕ Ò≈‚Ò∂ ˘ ¡º‹ «‚◊Δ «ÓÒ‰Δ Í Ô≈Á Ï≈Í» ÁΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ ÍÒÀ‹ ¡≈Î ¡ÒΔ‹À∫√ «Í¤Ø∫ ◊Δ Á∂√-Ì◊ÂΔ Ú≈Ò≈ ◊≈«¬¡≈Õ ’¬Δ¡ª ¿∞μ· √ÍΔ⁄ª ’Δ¡ª ’¬Δ¡ª Ï‘∞ ‘√≈«¬¡≈Õ ’≥ȇΔÈ Ú≈Ò∂ ⁄≈‘-√ÓØ√∂ È≈Ò ÏÎΔ ÚΔ ÒÒ⁄≈ ◊¬ΔÕ Ò≈‚Ò∂ ˘ ¡º‹ «‚◊Δ «ÓÒ‰Δ Í Ô≈Á Ï≈Í» ÁΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ ÍÛ∑∂ ◊¬∂ √È Èª √≈«¡ª Á∂ Ȫ √≈‚∂ ÍπºÂ Á≈ ÚΔ ¡≈«¬¡≈Õ ⁄Δ’ª Ó≈Δ¡ª Ï‹≈¬∂ ÍΔÍÈ∂ ΩÒ≈ ¡√ª ÚΔ Í»≈ Í≈«¬¡≈Õ «‚◊Δ √≈‚∂ ÍπºÂ ˘ «ÓÒ ◊¬Δ √≈˘ Ô≈Á ¡≈Í‰Δ ¡≈ ◊¬ΔÕ Ò≈‚Ò∂ ˘ ¡º‹ «‚◊Δ «ÓÒ‰Δ Í Ô≈Á Ï≈Í» ÁΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ «÷º⁄Δ¡ª ÎØ‡Ø ‹ºÎΔ¡ª Í≈-Í≈ È≈Ò∂ «‚º‹‡Ò Ó»ÚΔ Ï‰≈¬ΔÕ ⁄≈∂ Í≈√∂ ÷πÙΔ¡ª-¬Δ-÷πÙΔ¡ª Ω‰’ ¡√ª ÚΔ Í»Δ Ò≈¬ΔÕ Í«‡¡≈Ò∂ Ω‰’ Ó∂Ò≈ Á∂÷‰ «Í¤Ø∫ Ú≈Δ ÷≈‰∂ ÁΔ «Î ¡≈ ◊¬ΔÕ Ò≈‚Ò∂ ˘ ¡º‹ «‚◊Δ «ÓÒ‰Δ Í Ô≈Á Ï≈Í» ÁΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ - ‘Ì‹È «√ßÿ

FOR YOUR REAL ESTATE NEEDS Want to Buy Real Estate in Sacramento Area? ¡ ¡◊ Â∞√Δ∫ √À’≈ÓÀ∫‡Ø ‹ª «¬√ Á∂ ¡≈√ ¡≈√Í≈√ Á∂ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÍÃ≈Í‡Δ ‹ª ÿ ÷ÃΔÁ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ΩÕ ‹ª ¡≈͉∂ ’Ø¬Δ ÒØÈ «Î≈¬ΔÈÀ∫√ ’≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’ØÕ

√À’≈ÓÀ∫‡Ø «Ú⁄ «Ï‹È√ ¡Â∂ ÿ ÷ÃΔÁ‰ Ò¬Δ ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø

¡◊ Â∞√Δ∫ ¡≈͉∂ ÿ ÁΔ Í∂ÓÀ∫‡ È‘Δ Á∂ Í≈ ‘∂ ‘Ø ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÿ Á≈ ÒØÈ ÓØ‚ΔÎΔ’∂ÙÈ ‹≈ ÙØ‡ √∂Ò ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø

SERVING SACRAMENTO & SURROUNDING AREAS

Da D allvir ‘‘D a Diill’ N Niiijjjjjjar ar a r

Satwinder Grewal 916.295.9649 (C) 1.800.CALL ZIP X 5464 (O) 888.443.5883 (F)

Realtor/Loan Officer Ph: 916.628.2210 Fax:916.745.3424 Email:dil@elitenorcal.com Lic# 01418648

SATWINDER GREWAL

ZipRealty Inc. Lic # 01838939 email:satwinder.grewal@ziprealty.com “ Call me once before you buy house in Sacramento Valley”

SUPER TRAVEL Lowest Fares with Excellent Service

¡‡≈ÈΔ ÓÁÈ ¡≈‘Ò±Ú≈ÒΔ¡≈ ȱ≥ ’≈Ò ’Ø

Tickets For • • • • • • • •

American Airline Cathay Pacific Jet Airways Lufthansa Air India Klm British Airways &many More......

1.866.290.9191 www.ahluwalia-law.com

FARES FOR INDIA Delhi

Now Listen to Attorney LIVE !!! on radio KLOK 1170AM or on Internet @www.attorneyonradio.com Every Saturday 9AM-10AM

Mumbai

$399 $445 Email:supertravel2003@yahoo.com For Emergency Call Anytime 847.676.9090

PH:773.465.5566

303-Twin Dolphin Dr #600 Redwood City CA 94065

Attorney Madan Ahluwalia

• BANKRUPTCY • CIVIL LITIGATION • DIVORCE • IMMIGRATION • LOAN MODIFICATION • PERSONAL INJURY


WEEKLY PUNJAB NEWS 28

28 May- 3 June 2010

Ï≈ÁÒ √≈«‘Ï! «¬‘ ’∂‘Δ √∂Ú≈? Ï≈ÁÒ √≈«‘Ï ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß «’√≈Ȫ Á≈ «‘ÂÀÙΔ ¡≈÷Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «‚Î≈Ò‡ «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª «◊zÎÂ≈Δ¡ª Ó◊Ø∫ ¿πÈ∑ª Á≈ «’√≈È «‘ÂÀÙΔ «⁄‘≈ Èß◊≈ ‘Ø «◊¡≈ ˛ Íø‹≈Ï Á≈ «’√≈È Í«‘Òª ‘Δ ÷∂ÂΔ √ß’‡ È≈Ò ‹±fi «‘≈ ˛Õ ’Á∂ ’π Á  ÁΔ Ó≈ ’’∂ ¡Â∂ ’Á∂ √’≈ ÁΔ¡ª ÏÁÈΔÂΔ¡ª ’’∂ ¿π√ 鱧 ¡≈Ê’ Ó≈ fiæÒ‰Δ ÍÀ∫ÁΔ ˛Õ ¿π√ Á∂ Áπæ÷ª Á≈ Á≈± Òæ̉ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ‘π‰ √’≈ È∂ ’«˜¡ª ÁΔ Ú√±ÒΔ Ò¬Δ ‚ß‚∂ Á∂ ˜Ø Ú≈Ò≈ ≈‘ ÎÛ «Ò¡≈ ˛Õ ’«˜¡ª ÁΔ Ú√±ÒΔ Ò¬Δ «’√≈Ȫ Á∂ «◊zÎÂ≈Δ Ú≈߇ ‹≈Δ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ Í∂Ù ˛ «ÍØ‡.... ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊æ·‹ØÛ È∂ ⁄؉ Íz⁄≈ ÁΩ≈È “≈‹ È‘Δ∫ √∂Ú≈” Á≈ È≈¡≈ «Áæ  ≈ √ΔÕ ÒØ ’ ª È∂ ◊æ·‹ØÛ È±ß «‹Â≈ ’∂ ‘’±Ó ÁΔ Ú≈◊‚Ø √Ω∫Í «ÁæÂΔ, Í Òæ◊Á≈ ˛ Ù≈«¬Á ¿πÁØ∫ Ú؇ª È∂ “√∂Ú≈” Á∂ Á±  √Δ ¡ʪ ȱ ß ⁄ß ◊ Δ Â∑ ª √Ó«fi¡≈ È‘Δ∫ √ΔÕ Í«‘Ò∂ «ÂßÈ Ú∑∂ ı˜≈È≈ ÷≈ÒΔ ‘؉ ÁΔ Áπ‘≈¬Δ Í≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ Ú؇ª ÁΔ “√∂Ú≈” ‘؉ Òæ◊Δ ˛Õ Í«‘ÒΔ “√∂Ú≈” Ó؇ª Á∂ «ÏæÒ Óπ¡≈¯ ’È Ú≈ÒΔ √‘±Ò Á≈ Ò≈Ì ÒÀ ‘∂ «’√≈Ȫ Â∂ ÿ∂ Ò ± «Ï‹ÒΔ ÷ÍÂ Ò¬Δ «Ï‹ÒΔ Óπ¡≈¯Δ ÁΔ √‘±Ò Á≈ Ò≈Ì ÒÀ ‘∂ ◊ΔÏ Á«Òª ÁΔ ‘جΔÕ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ “√∂Ú≈” ’Ú≈¿π‰ ÁΔ Ú≈Δ ’˜∂ È≈ ÓØÛ √’‰ Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ ÁΔ ˛Õ «¬æÊ∂ «¬‘ ◊æÒ Ô≈Á æ÷‰ÔØ◊ ˛ «’ Óπæ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß «’√≈Ȫ Á≈ «‘ÂÀÙΔ ¡≈÷Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «‚Î≈Ò‡ «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª «◊zÎÂ≈Δ¡ª Ó◊Ø∫ ¿πÈ∑ª Á≈ «’√≈È «‘ÂÀÙΔ «⁄‘∂ Èß◊≈ ‘Ø «◊¡≈

˛Õ «ÁÒ⁄√Í ◊æÒ «¬‘ ÚΔ ˛ «’ ’˜≈ È≈ ÓØÛ √’‰ Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª «◊zÎÂ≈Δ¡ª ÁΔ Ùπ±¡≈ ÚΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ Á∂ ÍπæÂ Â∂ √±Ï∂ Á∂ ¿πÍ Óπ æ ÷ Óß Â Δ √π ÷ ÏΔ «√ß ÿ Ï≈ÁÒ Á∂ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’∂ ‹Ò≈ÒÏ≈Á ÂØ∫ ‘Ø¬Δ ˛Õ Íz ≈ Í «ÍØ  ‡ª ÓπÂ≈Ï’ Íø‹≈Ï ≈‹ √«‘’≈Δ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ «Ú’≈√ ÏÀ ∫ ’ Úæ Ò Ø ∫ AE@@ «’√≈Ȫ «ıÒ≈¯ «◊z Î Â≈Δ Ú≈ß ‡ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ‘π‰ Âæ’ «ÎؘÍπ «˜Ò∑∂ Á∂ ¤∂ «’√≈Ȫ 鱧 «◊z¯Â≈ ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹≈ ¸æ « ’¡≈ ˛Õ «ÎØ ˜ Íπ  Â∂ «ÎΔÁ’Ø ‡ ‚ÚΔ˜Èª Á∂ «‘ ¡≈¿π ∫ Á∂ «˜«Ò∑ ¡ ª «ÎØ ˜ Íπ  , ÎΔÁ’؇, ÓØ◊≈, Ï«·ß‚≈, Ó≈È√≈ ¡Â∂ Óπ’Â√ «˜«Ò∑¡ª Á∂ «’√≈Ȫ ÂØ ∫ ’«˜¡ª ÁΔ «’ÚΔ Ò¬Δ «◊z¯Â≈ Ú≈߇ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ó≈ Ó≈È√≈ «˜Ò∑∂ Á∂ «’√≈Ȫ È±ß Í¬Δ ˛Õ «¬√ «˜Ò∑∂ Á∂ D@@ «’√≈Ȫ «ıÒ≈¯ «◊z ¯ Â≈ Ú≈߇ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï«·ß‚≈ Á≈ ÈßÏ ¡≈¿π∫Á≈ ˛, «‹æÊØ∫ Á∂ B@@ «’√≈Ȫ «ÚπæË Ú≈߇ ‹≈Δ ‘ج∂ ‘ÈÕ ◊æÒ «√¯ «◊z¯Â≈ Ú≥‡ª ”Â∂ ‘Δ È‘Δ∫ Óπæ’ΔÕ ÏÀ∫’ È∂ ’˜≈ ÒÀ ‰ Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ Úæ Ò Ø ∫ ◊«‘‰∂ æ÷Δ ˜ÓΔÈ ÁΔ ’π’Δ ’È

ÁΔ ÚΔ «Â¡≈Δ ’ Ò¬Δ ˛Õ «¬√ Ó‘ΔÈ∂ BE@ «’√≈Ȫ ÁΔ ˜ÓΔÈ ÁΔ ÏØ Ò Δ Ò◊≈¿π ‰ Ò¬Δ ÂΔ’ ÚΔ «ÈÙ⁄ ’ «ÁæÂΔ ◊¬Δ ˛Õ «’√≈Ȫ È∂ ÏÀ∫’ ÂØ∫ ’˜≈ ÒÀ‰ Ú∂Ò∂ «¬’ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Íø ‹ ¬∂ ’ Û Âæ ’ ˜ÓΔÈ ◊«‘‰∂ æ÷Δ √ΔÕ ÏÀ∫’ 鱧 ’˜≈ È≈ ÓØ Û √’‰ Ú≈Ò∂ «‚Î≈Ò‡ «’√≈Ȫ ÁΔ «◊‰ÂΔ B@,@@@ Á∂ ’ΔÏ ˛, «‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ F@ ÎΔ√ÁΔ Á≈ √ÏßË √±Ï∂ ÁΔ ’Í≈‘ Íæ‡Δ È≈Ò ˛Õ «¬È∑ª «’√≈Ȫ È∂ ’Í≈‘-ÈÓ∂ ÁΔ «Ï‹≈¬Δ Ò¬Δ ’˜∂ Ò¬∂ √È, Í «Í¤Ò∂ Ú«∑¡ª ÁΩ≈È Î√Ò Á≈ fi≈Û ⁄ß◊≈ È≈ «È’Ò‰ ¡Â∂ Î√Ò È±ß «ÏÓ≈Δ ÁΔ Ó≈Δ ÍÀ‰ ’≈È ¿π‘ √Ó∂∫ «√ «’Ùª È≈ ÓØÛ √’∂Õ «‚Î≈Ò‡ «’√≈Ȫ «√ ÏÀ∫’ ÁΔ ÷Û∑Δ ’Ó CBE ’ØÛ πͬ∂ ˛Õ ‘π‰ «◊z¯Â≈ Ú≥‡ª Ú≈Ò≈ „ß◊ ¡Í‰≈ ’∂ ÏÀ∫’ È∂ ¡◊Ò∂ «¬’ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ ¡ßÁ-¡ßÁ ABE ’ØÛ πͬ∂ ÁΔ «’ÚΔ Á≈ ‡Δ⁄≈ «Ó«Ê¡≈ ˛Õ Ó≈È√≈ «˜Ò∑∂ ÁΔ √«ÊÂΔ Âª ¬∂ÈΔ Ó≈ÛΔ ˛ «’ ÏÀ∫’ È∂ «¬æÊØ∫ Á∂ «’√≈Ȫ 鱧 ’˜≈ Á∂‰≈ ‘Δ ÏßÁ ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ÏÀ∫’ È∂ «’ÚΔ Á≈ ’ßÓ AE ¡ÍzÀÒ È±ß Ùπ± ’ΔÂ≈ √Δ ¡Â∂ ¿π√ 鱧 ‘π‰ Âæ’ «√¯ A.CE ’ØÛ πͬ∂ ‘Δ ÓπÛ∂Õ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÷∂Â

ÁΔ Ó≈ÛΔ ‘≈Ò «’√∂ ÂØ∫ ´’Δ ‘Ø¬Δ È‘Δ∫ ˛Õ «’√≈È ◊ßÌΔ ÷∂ÂΔ √ß’‡ È≈Ò ‹± fi ‘∂ ‘ÈÕ Íø ‹ ≈Ï, Ó‘≈≈Ù‡, ¡ªË≈ Á∂ «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª ÷πÁ’πÙΔ¡ª ÁΔ ’‘≈‰Δ «’√∂ ÂØ∫ ´’Δ ‘Ø¬Δ È‘Δ∫ ˛Õ √±Ï≈ Â∂ ’∂∫Á √’≈ª ¡≈Ó ÓßÈ ¸æ’Δ¡ª ‘È «’ ÷∂ÂΔ ‘∞‰ Ï‘πÂ≈ Ò≈‘∂ÚßÁ ËßÁ≈ È‘Δ∫ «‘≈Õ ’∂∫Á √’≈ ÚæÒØ∫ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ «’√≈Ȫ ȱ ß ’«˜¡ª ÂØ ∫ ≈‘ «ÁÚ≈¿π‰ Ò¬Δ ’˜≈ Óπ¡≈¯Δ ÁΔ ÔØ‹È≈ ÚΔ Ùπ± ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ, Í Íø‹≈Ï Á∂ Ï‘πÂ∂ «’√≈Ȫ 鱧 «¬√ Á≈ Ò≈‘≈ È‘Δ∫ «ÓÒ √«’¡≈Õ Ó≈ÒÚ≈ ÷∂Â ÂØ∫ √◊Ø∫ Á±‘∂ √ß’‡ È≈Ò ‹±fi «‘≈ ˛Õ «¬’ Í≈√∂ ÷∂ÂΔ ’˜∂ ‘È ¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ’À∫√ Á≈ ÁÀ∫ ˛Õ ’À∫√ ÁΔ «ÏÓ≈Δ È∂ ’¬Δ ͱ∂ Á∂ ͱ∂ «Íø‚ ¡≈Í‰Δ ÒÍ∂‡ ”⁄ ÒÀ Ò¬∂ ‘ÈÕ ÒØ’ «¬Ò≈‹ ÷π‰Ø∫ Ó ‘∂ ‘ÈÕ ËÂΔ ‘∂·Ò≈ Í≈‰Δ ÍΔ‰ ÔØ◊ È‘Δ∫ «‘≈Õ ÚæË fi≈Û Ò¬Δ ’˜∂ ÒÀÒÀ ’∂ ¡ß È ∑ ∂ Ú ≈‘ ∂ ‘ ª, √Í∂ ¡ ª Í≈¬Δ¡ª, Í ÈÂΔ‹≈ «¬‘ «È’«Ò¡≈ «’ fi≈Û ÚΔ Í±≈ È≈ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ «ÏÓ≈Δ¡ª Ú≈˱ √‘∂Û ÏÀ·∂ÕÓ≈«‘ª Á≈ Óßȉ≈ ˛ «’ ÷∂ÂΔ ’«˜¡ª Á∂ √ß’‡ Á≈ ‘æÒ ≈‘ ÍÀ’∂‹ ‹ª ’˜≈ Óπ¡≈¯Δ È‘Δ∫ ˛Õ «¬√ √Óæ«√¡≈ È≈Ò √Ó≈«‹’ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ ÁØÚ∂∫ Í«‘Ò± ‹πÛ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ √Óæ«√¡≈ Á∂ ‘æÒ Ò¬Δ √’≈ È±ß Í«‘Òª «¬√ Ó√Ò∂ ÁΔ Â«‘ Âæ’ ‹≈‰ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ «’√≈Ȫ «√ ÁØÙ Ó«Û∑¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ¿π‘ ’‰’-fiØÈ∂

‹ª ’Í≈‘-ÈÓ∂ Á∂ ⁄æ’ «Ú⁄ ‘Δ Í¬∂ ‘ج∂ ‘È ¡Â∂ ‘ØȪ Î√Òª ÁΔ ÷∂ÂΔ ÚæÒ «Ë¡≈È È≈ Á∂‰≈ ‘Δ ¿πÈ∑ª ÁΔ¡ª ÓπÙ’Òª Á≈ Óπæ÷ ’≈È ˛Õ ‘’Δ’Â «¬‘ ˛ «’ Î√ÒΔ Úß È √πÚßÈÂ≈ Á≈ ⁄æ’ ¡ÍÈ≈¿π‰ Ú≈Ò∂ «’√≈È ÁΔ ‘≈Ò ÚΔ Ï‘πÂΔ ⁄ß◊Δ È‘Δ∫ ˛Õ «’√≈Ȫ È∂ ÈÚΔ¡ª Î√Òª ÁΔ «Ï‹≈¬Δ ‹Ï≈ ÚΔ ’’∂ Ú∂«÷¡≈, Í Óß‚Δ¡ª «Ú⁄ ¿πÈ∑ª 鱧 ÷ΔÁÁ≈ ‘Δ È‘Δ∫ «ÓÒ∂ Õ ¡≈Ò± ¿πÂÍ≈Á’ª ÁΔ ÁπÁÙ≈ «’√∂ ÂØ∫ ´’Δ È‘Δ∫ ‘جΔÕ Íø‹≈Ï Á∂ ÁØ¡≈Ï≈ ÷∂   È≈Ò √Ï≥ « Ë «¬’ ¡≈Ò± ¿πÂÍ≈Á’ ‹ÈÀÒ «√ßÿ ÏÀ∫√ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ √≈‚∂ ’ØÒØ∫ Óß‚Δ¡ª «Ú⁄ √’≈ D@ πͬ∂ ’π«¬ß‡Ò Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ¡≈Ò± ÷ΔÁÁΔ ˛Õ ¿πÈ∑ª ¡≈Ò±¡ª ÂØ∫ ‘Δ Ï‰∂ A@@ ◊z≈Ó «⁄Í√ B@ πͬ∂ Á∂ «Ú’Á∂ ‘ÈÕ √’≈ «’√≈Ȫ ÁΔ «’¿π∫ È‘Δ∫ ÓÁÁ ’ÁΔ «’ ¿π‘ ¡≈Í ¡≈͉∂ ¿πÂÍ≈Áª ÁΔ Íz Ø √ À « √ß ◊ ’’∂ Óß ‚ Δ ”⁄ ¿π  ≈ √’‰Õ √æ ⁄ ≈¬Δ ª «¬‘ ˛ «’ √’≈ª Èß» «’√≈Ȫ ÁΔ È‘Δ∫ , √◊Ø∫ Ï‘π ’ Ω Ó Δ ’ß Í ÈΔ¡ª Á∂ «‘æ  ª ÁΔ ÍzÚ≈‘ ˛Õ «’√≈È ÚΔ √æ⁄∂ ‘ÈÕ Î√ÒΔ «ÚŒ«ÌßÈÂ≈ Á∂ Ȫ ‘∂· «Í¤Ò∂ Ú∑∂ √’≈ È∂ Ï≈◊Ï≈ÈΔ ’È Ú≈Ò∂

«’√≈Ȫ 鱧 √Ï«√‚Δ¡ª Á∂‰ ÁΔ √’ΔÓ Ùπ± ’ΔÂΔ √ΔÕ √Ï«√‚Δ¡ª Á∂ Ò≈Ò⁄ «Ú⁄ «’√≈Ȫ È∂ Ï≈◊ Ò◊≈ Ò¬∂ ¡Â∂ ‘π‰ √’≈ √Ï«√‚Δ¡ª ÂØ∫ Óπæ’ ◊¬Δ ˛Õ «‚Î≈Ò‡ «’√≈Ȫ ÁΔ ÎÛØÎÛΔ Á≈ «ÚØË ’«Á¡ª Óπæ÷ «ÚØËΔ Í≈‡Δ ’ª◊√ Á∂ √±Ï≈¬Δ ÍzË≈È Ó«‘ßÁ «√ßÿ ’∂ ÍΔ È∂ «’‘≈ «’ √’≈ 鱧 «◊z¯Â≈ Ú≈߇ Âπß æÁ ’È∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √± Ï ∂ Á∂ «’√≈È Í«‘Òª ‘Δ ÓπÙ’Òª È≈Ò ‹±fi ‘∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Â∑ª ‹ÏΔ ’«˜¡ª ÁΔ Ú√±ÒΔ √Ó≈«‹’-¡≈«Ê’ √ß’‡ 鱧 ‹ÈÓ Á∂ Ú ∂ ◊ Δ, «‹√ Á∂ ◊ß Ì Δ «√æ ‡ ∂ «È’Ò‰◊∂Õ ’«˜¡ª ÁΔ Ú√±ÒΔ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Íø‹≈Ï Á≈ «’≈‚ Í«‘Òª ¬∂È≈ Ó≈Û≈ È‘Δ∫ √ΔÕ ¡æ‹ ÂØ∫ «¬’ Á‘≈’≈ Í«‘Òª ’«˜¡ª ÁΔ Ú√±ÒΔ ÁΔ Á I@ ¯Δ√ÁΔ √ΔÕ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ «¬‘ ÿ‡‰Δ Ùπ± ‘Ø ◊¬ΔÕ «¬√ Á∂ ÿ‡‰ Á∂ ’¬Δ ’≈È «˜ßÓ∂Ú≈ ‘ÈÕ √Ó∂∫ ÁΔ È˜≈’Â È±ß Ú∂÷«Á¡ª √’≈ 鱧 ÷∂ÂΔ √ß’‡ Á∂ ’≈Ȫ ”Â∂ ◊ßÌΔÂ≈ È≈Ò ◊Ω ’È ÁΔ ˜± ˛Õ «¬√ È±ß Ó«‘˜ ’˜≈ √ß’‡ ¡≈÷ ’∂ ≈‘ ÍÀ’∂‹ª ‹ª ’˜≈ Óπ¡≈¯Δ √’ΔÓª È≈Ò √ß’‡ Á≈ Íæ’≈ ‘æÒ È‘Δ∫ «È’Ò∂◊≈Õ

INDIA STOP The Biggest Jewelery Store in the CitY WITH WIDE VARIETY

CHEENA JEWELLERS INC. 7454, Stockton Blvd, Suit A Sacramento CA 95823

Ph : 916-956-3094, Fax : 916-428-4269 • HUGE VARIETY OF BRIDAL JEWELERY • 100% PURE 24 K, 22 K, 18 K GOLD JEWELERY • KUNDAN JEWELERY (ALL KINDS) • DIAMOND JEWELERY (BANGLES , SETS) • POLKY JEWELERY (KUNDAN & ANTIQUE) • LATEST DESIGNS OF GOLD NECKLACES • STONE NECKLACE SETS • PENDANT SETS (DIFFERENT STONES) • HUGE VARIETY OF PUNJABI KARAS

• BANGLES (HUGE VARIETY) • EAR RINGS (ALSO IN WHITE GOLD) • LARGE VARIETY OF ALL KIND RINGS • MEN’S GOLD JEWELERY • BABY JEWELERY • ALL KIND BIRTHSTONE JEWELERY • REAL GEMS JEWELERY • NON GOLD RELIGIOUS STATUES • SILVER FANCY ITEMS

9165-Elk Grove Florin Rd.#120 ELK GROVE,CA- 95624 SACRAMENTO NO 1. INDIAN GROCERY STORE

• • • • •

Largest Selection of Fresh & Frozen Foods. Fresh Sweets Fresh Vegetables Daily. Full Selection ction ti n of o Indian ladies Suites New Arrival of La Ladies L Jewelery.

$6.99/bg

WE HAVE HUGE COLLECTION OF ARTIFICIAL JEWELERY, STICHED AND UNSTICHED CLOTHES ALSO.

PH: 916.685.3133 we tak take t k big order on jjalebis,pakoras jalebis, lb & samosa. $60 ÁΔ ◊Ω√Δ ÒÀ‰ Â∂ «¬º’ ¡≈‡∂ Á≈ ÏÀ◊ ÎΔ

YOU CAN SELL YOUR OLD GOLD HERE, GOLD & SILVER COINS AVAILABLE WE ALSO PREPARE ANY GOLD, SILVER & DIAMOND ITEMS ON DEMAND.

$25 ÁΔ ◊Ω√Δ ÒÀ‰ «¬º’ ÍΩ‚ ⁄≈‘ ͺÂΔ Á≈ ÍÀ’‡ ÎΔ


WEEKLY PUNJAB NEWS 29

28 May- 3 June 2010

Ï«·ß‚≈ ”⁄ «Ú’ «˛ ‹¶Ë Á≈ Í≈‰Δ «’Ê∂ ‘Ø «˛ ÷∂‚-ÂÓ≈Ù≈

‹¶Ë : Íø‹ ÈÁΔ¡ª Á∂ √»Ï∂ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ÍΔ‰ Ú≈Ò≈ Í≈‰Δ «¬ÈΔ «Áȃ ’πæfi ÒØ’ª ÁΔ ’Ó≈¬Δ Á≈ ˜Δ¡≈ ω «◊¡≈ ˛Õ Ì»‹Ò Á∂ Á»«Ù ‘؉ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’π’π ÓæÂ∂ ÁΔ Â∑ª ¿π◊ ¡≈¬∂ Ï≈‡«¶◊ ÍÒª‡ª «Ú⁄ ⁄ØΔ È≈Ò «È◊Ó Á≈ Í≈‰Δ ÍÀ’ ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ Ú∂«⁄¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «‹Ê∂ Á≈ Í≈‰Δ Á»«Ù Óß«È¡≈ «◊¡≈ ˛Õ

«¬√ ÷∂ ‚ È≈Ò «‹Ê∂ «È◊Ó ˘ ⁄»‰≈ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛, ¿πÊ∂ ÙπæËÂ≈ Á∂ È≈Ó ”Â∂ ÷ÍÂ’≈ª ˘ ÚΔ Í≈◊Ò Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ÈÀ√◊«’ Óß«È¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ Í≈‰Δ ’πæfi ÒØ’ª Ò¬Δ ’ØÛª ÁΔ ’Ó≈¬Δ Á≈ ˜Δ¡≈ ω «◊¡≈ ˛Õ ’π æ fi «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ ËÂΔ ‘∂·ÒΔ Í≈‰Δ «Ú⁄ ÷ÂÈ≈’ Âæª ÁΔ Í«‘⁄≈È ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ú≈ÊΔ Âæ  ª È∂ «¬√ Â∑ ª ’Ó≈¬Δ Á≈ √Â≈ ’æ„ «Ò¡≈ ˛Õ «¬‘ ÒØ’ «È◊Óª ÚÒØ∫ Óπ‘æ¬Δ¡≈ ’Ú≈¬∂ ‹≈ ‘∂ Í≈‰Δ ˘ «¬’ Ó≈Ó»ÒΔ ¿πÍ’È È≈Ò fiª√≈ Á∂

‹¶Ë Â∂ ¡ß«ÓzÂ√ «Ú⁄ ’¬Δ ÿª «Ú⁄ Ï≈‡«¶◊ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ ˛Õ ‹¶Ë «Ú⁄ Ù«‘ Á∂ ¡Òæ◊ ¡Òæ◊ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ ¡æË≈ Á‹È ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¡«‹‘∂ ÍÒª‡ ‘ÈÕ ‘π«Ù¡≈Íπ Ø‚, ’≈Ò≈ √ßÿΔ¡≈ Ø‚ Â∂ Ï√ÂΔ Ï≈Ú≈ ÷∂‚ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ÿª «Ú⁄ ÍÒª‡ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬ÊØ∫ „È Óπ‘æÒ≈, √»Δ¡≈ «¬ßÈ’Ò∂Ú, ◊π» È≈È’Íπ≈, È’ØÁ Ø‚, ’Í»ÊÒ≈ Ø‚ √«Ê ◊ØÁ≈Ó «Ú⁄ Í≈‰Δ È≈Ò Ì∂ ‹≈ √‡Ø ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‡»‡Δ¡ª ”Â∂ ¡≈. ˙. «√√‡Ó Ò◊≈ ’∂ «√æË∂ ‹≈ «Ú⁄ Í≈‰Δ Ì«¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

«’Ú∂∫ Òæ◊ «˛ «È◊Ó ˘ ⁄»È≈

ÿ∂¨ ÷ÍÂ’≈ª ˘ È◊ «È◊Ó ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ∂ A@@ πͬ∂ Á≈ «ÏÒ Ì∂‹Á≈ ˛Õ ÓΔ‡ Ú≈Ò∂ ÷ÍÂ’≈ ˘ Ò◊Ì◊ C.H@ ÍÀ√∂ ÍzÂΔ ÒΔ‡ ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò «ÏÒ Ì∂«‹¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√∂ Í≈‰Δ ˘ ’πfi æ ÒØ’ «Ú√ ˙√ÓØ«√√ Íz‰≈ÒΔ È≈Ò √≈Î ’’∂ Ï≈‡«¶◊ ’Á∂ ‘È Â∂ «Î ¿π‘ A@ πͬ∂ ÍzÂΔ ÒΔ‡ Á≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ AE ÒΔ‡ Á≈ Úæ‚≈ ‹≈ G@ ÂØ∫ A@@ πͬ∂ «Ú⁄ Ú∂«⁄¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ’∂ “«ÓÈÒ Ú≈‡” «Ú⁄ ÏÁÒ‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ ‘∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª

Á∂ Í≈‰Δ «Ú⁄ ’Δ ˛ Â∂ «¬‘ «’ßÈ≈ ÙπæË ˛, «¬√ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ È≈

ª «√‘ «ÚÌ≈◊ ˘ ˛ È≈ ¿πÈ∑ª ÒØ’ª ˘ «‹‘Û∂ «¬√ ÁΔ ÚÂØ∫ ’ ‘∂ ‘ÈÕ

«’Ê∂ Ì∂«‹¡≈ ‹ªÁÀ “«ÓÈÒ Ú≈‡”

Ï«·ß‚≈ ”⁄ ËÂΔ ‘∂·Ò∂ Í≈‰Δ «Ú⁄ «√Ò∂ È Δ¡Ó Í≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Ì»‹Ò Á»«Ù ‘؉ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬Ê∂ ‹Ò ÁΔ Óß◊ ÚæË ◊¬Δ ˛, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∂⁄‰ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ ⁄ªÁΔ ‘Ø ◊¬ΔÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊ÓΔ¡ª «Ú⁄ «Èæ ‹ Δ ¡Â∂ √’≈Δ Á¯Âª «Ú⁄ ÍΔ‰ Ú≈Ò≈ Í≈‰Δ ÷Δ«Á¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ï≈‡«¶◊ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ ˛Õ Í≈‰Δ ‡æ’ª ≈‘ƒ Ï«·ß‚≈ Ì∂«‹¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √Ê≈È’ Á¯Âª ˘ ·∂Ò∂ ‹ª ¤Ø‡∂ Ú≈‘Ȫ ≈‘ƒ Í≈‰Δ Í‘πß⁄≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

‘«¡≈‰≈ Ïπfi≈¿π∫Á≈ ˛ Íø‹≈Ï Á∂ «Íø‚ª ÁΔ «Í¡≈√ Ó≈ÒÚ≈ Íæ‡Δ Á∂ Á‹Èª «Íø ‚ ª ÁΔ «Í¡≈√ ‘«¡≈‰≈ Ïπfi≈¿π∫Á≈ ˛Õ ‘«¡≈‰≈ «Ú⁄Ø∫ ¶ÿÁΔ Ì≈÷Û≈ È«‘ ‘Δ «¬È∑ª «Íø‚ª Ò¬Δ ‹ΔÚÈ ∂÷≈ ˛Õ ¡æË≈ Á‹È ‹Ò ÿª ˘ √ÍÒ≈¬Δ ‘Δ Ì≈÷Û≈ ÂØ∫ ‘πßÁΔ ˛Õ ‘π‰ «¬‘ È«‘ «¬’ Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄Ø∫ BB «ÁÈ ÏßÁ «‘ßÁΔ ˛Õ Íø‹≈Ï ‘«¡≈‰≈ √‘æÁ ”Â∂ ÍÀ∫Á∂ Ï«·ß‚≈ «˜Ò∂ Á∂ «Íø‚ Ù∂÷» «Ú⁄ Ï«‰¡≈ ‹Ò ÿ CE √≈Ò Íπ≈‰≈ ˛Õ ‡À∫’ ÷≈Ï ‘Ø ¸æ’∂ ‘È Â∂ «√Î ¡æË∂ «Íø‚ ˘ ‘Δ √Í≈¬Δ ‘πÁ ß Δ ˛Õ «Íø‚ ÁΔ √«‘’≈Δ √Ì≈ Á∂ ÍzË≈È ÏÒ«ÚßÁ «√ßÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ √Ì≈ ÚÒØ∫ «¬’ ‡À∫’Δ Ï‰≈¬Δ ‘Ø¬Δ ˛, «‹√ ˘ E@ πͬ∂ ÍzÂΔ ◊∂Û∂ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò «’≈¬∂ ”Â∂ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «Íø‚ Á∂ ÒØ’ ‘«¡≈‰≈ Á∂ «Íø‚ Á∂√» ‹ØË≈ «Ú⁄Ø∫ ¶ÿÁΔ Ì≈÷Û≈ È«‘ ÂØ∫ ‡À∫’Δ¡ª È≈Ò Í≈‰Δ „Ø∫‘Á∂ ‘ÈÕ √Íø⁄ ‘«ÚßÁ ’Ω Áæ√ÁΔ ˛ «’ ÒØ’ «ÏȪ √≈Î ’ΔÂ∂ ‘Δ È«‘ Á≈ Í≈‰Δ ÍΔ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ËÂΔ ‘∂·Ò≈ Í≈‰Δ ÚΔ Ó≈Û≈ ˛Õ È«‘ √π’ ‹ªÁΔ ˛ ª «Î ÈÒ«’¡ª Á≈ Í≈‰Δ ÍΔ‰

ÂØ∫ «ÏȪ ’Ø¬Δ ⁄≈≈ È‘Δ∫ Ï⁄Á≈Õ «Íø‚ ⁄æ’ ‘Δ≈ «√ßÿ Á∂ ÒØ’ª È∂ ¡≈͉∂ ÿª «Ú⁄ Úæ‚∂ Úæ‚∂ ‡À∫’ ω≈¬∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «Íø‚ Á∂ ÏÒ«Úß Á  «√ß ÿ Â∂ √π ÷ «Úß Á  « √ ß ÿ È∂ «¬’ √ªfiΔ EE@@ ÒΔ‡ Ú≈ÒΔ ‡À∫’Δ Ï‰≈¬Δ ‘Ø ¬ Δ ˛ Õ ÏÒ«ÚßÁ «√ßÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ‹ÁØ∫ Ì≈÷Û≈ È«‘ ⁄æÒÁΔ ˛ ª ‘«¡≈‰≈ «Ú⁄ Í≈‰Δ «Ò¡≈¿π ‰ Ò ¬ Δ ¿πÈ∑ª Á Δ ‡À∫’Δ «ÁÈ  ≈  ⁄æÒÁΔ ˛Õ ¿π È ∑ ª Áæ « √¡≈ «’ ‡À’‡ Íæ÷∂ È≈Ò Í≈‰Δ Í≈‰Δ È«‘ «Ú⁄Ø∫ «÷«⁄¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √«‘’≈Δ √Ì≈ Á∂ √’æÂ Óæÿ «√ßÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ √Ì≈ ÚÒØ∫ ÚΔ «Íø‚ Á∂ ÒØ’ª ˘ Í≈‰Δ „Ø‘‰ Ò¬Δ C@ π Í ¬∂ Íz Â Δ ÿß ‡ ≈ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ‡À∫’Δ «ÁæÂΔ ‹ªÁΔ ˛Õ «¬√ «Íø‚ «Ú⁄ ‹Ò ÿ ‘Δ È‘Δ∫ ˛Õ ÍÂ≈ Òæ ◊ ≈ ˛ «’

‘«¡≈‰≈ ÁΔ √‘æÁ È≈Ò Òæ◊Á∂ «ÂßÈ-⁄≈ «Íø‚ª È∂ ª √’≈ ˘ «¬‘ ÚΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ˛ «’

‹∂ ¿πÈ∑ª ˘ ‘«¡≈‰≈ È≈Ò ‘Δ ‹ØÛ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂Õ «Íø‚ ÎæÒÛ Á∂ Ï‘πÂ∂ ÒØ’ ª ‘«¡≈‰≈ Á∂ «Íø‚

ÍøÈΔÚ≈Ò≈ ÓØ‘Δ ’≈ Á∂ ‹Ò ÿ Á≈ Í≈‰Δ ̓Á∂ ‘ÈÕ «Íø‚ «Ú⁄ √≈Ò AIGD «Ú⁄ ω∂ ‹Ò ÿ Á∂ ‡À∫’ ‡πæ‡ ¸æ’∂ ‘ÈÕ Íø ⁄ ≈«¬Â ÓÀ∫Ï ◊π  Ï⁄È «√ßÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ «Íø‚ ÁΔ «Âß È ‘˜≈ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ˛, «‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ Ï‘πÂ∂ ÒØ’ ‡À∫’Δ¡ª È≈Ò ‘«¡≈‰≈ Á∂ ‹Ò ÿ ÂØ∫ Í≈‰Δ «Ò¡≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ÒØ’ª ÁΔ Óß◊ ”Â∂ «Íø‚ ÁΔ √«‘’≈Δ √Ì≈ È∂ ‡À∫’Δ Ï‰≈¬Δ ˛ ‹Ø «’≈¬∂ ”Â∂ «ÁæÂΔ ‹ªÁΔ ˛Õ ‹≈‰’≈Δ ¡Èπ √ ≈ ‘«¡≈‰≈ «Ú⁄Ø∫ ¶ÿÁΔ Ì≈÷Û≈ È«‘ ÁΔ ÏßÁΔ Í«‘Òª Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄Ø∫ A@ «ÁÈ ‘πßÁΔ √Δ ¡Â∂ «Î AE «ÁÈ ÁΔ ‘Ø ◊¬ΔÕ Í≈‰Δ ˘ Â√ ‘∂ ‘È Ó≈È√≈ Ú≈√Δ : ◊ÓΔ Á∂ «¬È∑ª ÂÍÁ∂ «ÁȪ «Ú⁄ Áæ÷‰Δ Íø‹≈Ï Á≈ Ó≈È√≈ «˜Ò∑ ≈ ÍΔ‰ Ú≈Ò∂ Í≈‰Δ ˘ Â√ «‘≈ ˛Õ ‹Ò ÿª ”Â∂ ’ØÛª πͬ∂ ÷⁄ ’∂ ÚΔ ÒØ’ª ˘ √≈Î ¡Â∂ ÒØÛƒÁ≈ Í≈‰Δ È‘Δ∫ «ÓÒ «‘≈Õ ÒØ ’ ª ÁΔ «Í¡≈√

√≈≈ √≈≈ «ÁÈ «ÁÈ ◊π◊πÒÒ «‘ß «‘ßÁÁΔΔ ˛˛ BB BB «Íø «Íø‚‚ªª ”⁄ ”⁄ «Ï‹ÒΔ «Ï‹ÒΔ ¡≈ÁÓÍπ : Íø‹≈Ï «Ú⁄ «Ï‹ÒΔ Á≈ «¬‘ ‘≈Ò ˛ «’ «Íø‚ª «Ú⁄ ª ͱ≈-ͱ≈ «ÁÈ «Ï‹ÒΔ È‘Δ∫ ¡≈™ÁΔÕ Íø‹≈Ï Á∂ ’¬Δ √‘æÁΔ «Íø‚ª ”⁄ ª Íø‹-Íø‹ «ÁÈ «Ï‹ÒΔ ◊πæÒ «‘ßÁΔ ˛ Â∂ ¿πÊ∂ Íæ¤Û≈͉ ‘؉ ’≈È ÒØ’ ÚΔ «’√∂ ˘ «Ù’≈«¬Â È‘Δ∫ ’Á∂ Â∂ «Ï‹ÒΔ «ÚÌ≈◊ ÚÒØ∫ ÏΔÂ∂ ’¬Δ «ÁÈ≈ ÂØ∫ Á√ «Ú⁄Ø∫ √æ ÎΔ‚ Á∂ ¡ËΔÈ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ Ò◊Ì◊ BB «Íø‚ª ”⁄ √Ú∂∂ ÈΩ Ú‹∂ ÂØ ∫ Ù≈Ó Íø ‹ Ú‹∂ Âæ ’

«Ï‹ÒΔ ÏßÁ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ˘ ÒÀ ’∂ ‹ÈÂ≈ ”⁄ ‘≈‘≈’≈ Óæ⁄Δ ‘Ø¬Δ ˛Õ Íø‹≈Ï ¡≈ÁÓÍπ √Ï √‡∂ÙÈ Á∂ ¡ËΔÈ ¡≈¿π∫Á∂ √æ ÎΔ‚ ’·≈, ‘ΔÍπ, ⁄»‘ÛÚ≈ÒΔ, ‚ØÒΔ ÷πÁ, «‚ß◊Δ¡ª, Ï‘≈Ò≈, ’Í» «Íø‚ Â∂ ≈‹ØÚ≈Ò «Ú⁄ ¡ËΔÈ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ BB «Í‚ª «Ú⁄ ÷∂ª ÁΔ¡ª Ó؇ª ÁΔ √ÍÒ≈¬Δ Â∂ ÿª ÁΔ √ÍÒ≈¬Δ √Ú∂∂ ÈΩ ÂØ∫ Ù≈Ó Íß‹ Ú‹∂ Âæ’ ÏßÁ ’ «ÁæÂΔ ‹ªÁΔ ˛Õ ÂÍÁΔ ◊ÓΔ «Ú⁄ «Ï‹ÒΔ ◊≈«¬Ï ‘؉ È≈Ò ÒØ’ª Á≈ «‹¿π‰≈ ÓπÙ«’Ò ‘Ø

«◊¡≈ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª Â∂ Ϙπ◊ª Á≈ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ïπ≈ ‘≈Ò ˛, ¿πÊ∂ Î√Ò ”Â∂ ÚΔ Í≈‰Δ È≈ «ÓÒ‰ È≈Ò ¿πÒ‡≈ ¡√ ÍÀ «‘≈ ˛, «‹√ È≈Ò fi≈Û ÿæ‡ ‘؉ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ «Ï‹ÒΔ ÏØ‚ ÚÒØ∫ Í«‘Òª ’Ø¬Δ «Â¡≈Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ, Í ‹∂ √Ó∂∫ «√ ÷∂ª «Ú⁄Ø∫ ‹ªÁΔ¡ª ‘≈¬Δ ÚØÒ‡∂‹ Â≈ª ’√Δ¡ª ‘πßÁΔ¡ª ª «Ï‹ÒΔ ÏßÁ ’È ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ ‘πÁ ß ΔÕ ÒØ’ª È∂ √’≈ ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ ˛ «’ ÂÍÁΔ ◊ÓΔ Á∂ √Δ˜È Ò¬Δ Íπ÷Â≈ «¬ß˜≈Ó ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ª «’

fiØÈ∂ ÁΔ Ï¡≈¬Δ √Ó∂∫ Í∂√≈ÈΔ È≈ ¡≈Ú∂Õ «Ï‹ÒΔ ◊πÒ «‘‰ ’≈È

ÒØ’ª Á≈ √≈≈ «ÁÈ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø «‘≈ ˛Õ

«Ó‡≈¿π‰ Á∂ ‘’»ÓÂΔ Á≈¡«Ú¡ª ˘ ‹Ò ÿª ÁΔ¡ª Í≈¬Δͪ Úª◊ ‹ß ◊ ≈Ò Òæ ◊ «◊¡≈ ˛Õ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ˛ «’ Ó≈È√≈ «Ú⁄ «¬√ √Ó∂∫ ’πæÒ AAI ‹Òÿ ÒØ’ª ˘ Í≈‰Δ Óπ‘æ¬Δ¡≈ ’Ú≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ A@D ‹Ò ÿª ˘ È«‘ª ¡Â∂ AE ˘ «‡¿»ÏÚÀÒª ≈‘ƒ Í≈‰Δ Íz≈Í ‘Ø «‘≈ ˛ Í «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ Ï‘π«Â¡ª ÂØ∫ ÒØ’ª ÁΔ ÒØÛ ¡Èπ √ ≈ √≈Î Í≈‰Δ ¡‹∂ È≈ «ÓÒ‰ ÁΔ¡ª «Ù’≈«¬Âª ‘ÈÕ √≈Î Í≈‰Δ È≈ «ÓÒ‰ √ßÏßËΔ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ ˛ «’ ‹Ò ÿª «Ú⁄ Í≈‰Δ ˘ √≈Î ’È Ò¬Δ Íø‹ Íª «Ú⁄Ø∫ ¶ÿ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ ¿πÍÒΔ Í ÏΔ’ ∂Â∂ ÁΔ ‘πßÁΔ ˛ ‹Ø BG «¬ß⁄ ÓØ‡Δ ‘Ø ‰ Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛ Í ˛≈ÈΔ Ú≈ÒΔ ◊æÒ «¬‘ ˛ «’ «˜Ò∑≈ Ó≈È√≈ Á∂ AAI «Ú⁄Ø∫ Ò◊Ì◊ I@ ‹Ò ÿª «Ú⁄ «¬‘ ˜»Δ Í ˛ ‘Δ È‘Δ∫ ¡Â∂ Ï≈’Δ¡ª «Ú⁄ «¬√ ÁΔ Ó؇≈¬Δ D ÂØ∫ A@ «¬ß⁄ Âæ’ ˛Õ Ó«‘’Ó∂ Á∂ ’≈«Ó¡ª È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¬√ ’’∂ ‘Δ Í≈‰Δ ÁΔ Í»  Δ √Î≈¬Δ È‘Δ∫ ‘π ß Á ΔÕ Áæ«√¡≈ «◊¡≈ «’ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ Ï‘πÂ∂ ‹Ò ÿ Íπ≈‰∂ ‘È Í ‘π‰ ‹È√ß«÷¡≈ «Ú⁄ ’¬Δ ◊π‰≈ ÚæË ‹≈‰ ’≈È «¬‘ ÒØ’ª ÁΔ ÒØÛ Í»Δ È‘Δ∫ ’ √’Á∂Õ «¬‘ ÚΔ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ˛ «’ Í≈‰Δ Á∂ Úæ‚∂ ‡À∫’ª ÁΔ √ÓÊ≈ ÓΩ‹»Á≈ ¡≈Ï≈ÁΔ ÁΔ ÒØÛ ¡Èπ√≈ È‘Δ∫ ÚË≈¬Δ ◊¬Δ, «‹√ ’’∂ «¬‘ ‡À∫’ ‹ÒÁΔ ‘Δ ÷≈Ò∑Δ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹Ò ÿª ÁΔ Íπ≈‰Δ ’Ï≈Û Ï‰Δ ÓÙΔÈΔ ˘ ·Δ’ ’Ú≈¿π‰ Ò¬Δ ÓπÒ≈˜Óª ’ØÒ ’Ø¬Δ ¡«Ë’≈ È‘Δ∫ ‹∂’ ’Ø¬Δ ÓπÒ≈˜Ó ¡≈Í‰Δ ‹∂Ï «Ú⁄Ø∫ ÍÀ√≈ Ò≈ ’∂ ÓÙΔÈΔ ˘ ·Δ’ ’Ú≈ ÒÀ ∫ Á≈ ˛ ª «ÚÌ≈◊ ÏÛΔ ÓπÙ’Ò È≈Ò ¿π√ Á≈ «ÏæÒ Í≈√ ’Á≈ ˛Õ ÙπæË ‹Ò È≈ «ÓÒ‰ ’≈È ‘Δ ÒØ’ª ˘ ‹ØÛ∑ª Á∂ ÁÁ, ÁßÁª ¡Â∂ ‘æ‚Δ¡ª ÁΔ¡ª ÏΔÓ≈Δ¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’À∫√ Âæ’ ÁΔ Ó≈ ÍÀ ‘Δ ˛Õ «¬’ Í≈√∂ ª Íø‹≈Ï √’≈ ͱ∂ √±Ï∂ ”⁄ ¡≈. ˙. √Δ√‡Ó Ò◊≈¿π‰ ÁΔ¡ª ◊æÒª ’ÁΔ ˛ Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ÒØ’ª ˘ Í≈‰Δ ÂØ∫ ÚΔ Â√‰≈ ÍÀ «‘≈ ˛Õ


WEEKLY PUNJAB NEWS 30

28 May- 3 June 2010

Íø‹≈Ï Á∂ Í≈‰Δ¡ª 鱧 ÓπÛ ÒªÏ± Ò≈¿π‰ Á≈ ÔÂÈ ’Ω‰ ’ «˛ ˛

Íø‹≈Ï

鱧 ¡ÙªÂ ’È ÁΔ¡ª ’Ø«ÙÙª

Íø‹≈Ï Á∂ Í∂∫‚± ÷∂Âª «Ú⁄Ø∫ «È’Ò’∂ ˙∫‡≈Δ˙ ‹ª

ÿ‡È≈Úª ‹Ø √Ú≈Ò ÍÀÁ≈ ’ÁΔ¡ª ‘È

«Ïz«‡Ù ’ØÒßÏΔ¡≈ ÁΔ Ù«‘Δ ¡Ï≈ÁΔ «Ú⁄ ‹≈

‹ÈÚΔ B@A@

Ú√Δ «√æ÷ ’«Ó¿π«È‡Δ Ì≈ÂΔ ≈‹ÈΔÂΔ ¡Â∂

«Ú⁄ ¿π‘ √≈∂ √ÁÓ∂ ÚΔ ‘È «‹‘Û∂ «’ ¿πÈ∑ª È∂

Í«‡¡≈Ò≈ È∂Û∂ È≈Ì≈ √«Ê «¬ß‚Δ¡È ¡≈«¬Ò Á∂ ¡ÀÒ ÍΔ ‹Δ Ï≈‡«¶◊ ÍÒª‡ Á∂ ’ØÒ ’¬Δ «’ÒØ «Ú√Î؇’ √Óæ◊Δ «ÓÒΔ «¬√ Á∂ Íø‹ «ÁȪ Ï≈¡Á ˜Δ’Íπ «Ú⁄ ÁØ ◊È∂‚ «ÓÒ∂ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘ÒÚ≈≈ ¬∂¡ÎØ√ √‡∂ÙÈ Á∂ Ï≈‘ «¬’ ’≈ «Ú⁄ «Ú√Î؇’ «ÓÒ∂ √ÈÕ

Ì≈ «Ú⁄ fiæÒ∂, «‹Ú∂∫ HD Á∂ Áß◊∂ √zΔ ÁÏ≈

BB ÎÚΔ B@A@

Ë≈«Ó’ Ó≈ÈÂ≈Úª ÚΔ È≈Ò ÒÀ ◊¬Δ ˛Õ «¬√

√≈«‘Ï ¿πÍ ‘ÓÒ≈, ‚∂≈Ú≈Á Á≈ ÚæËÁ≈ ÍzÌ≈ÚÕ ’∂∫Á √’≈ «¬√ √Óæ«√¡≈ 鱧 «¬√ ±Í «Ú⁄ Á∂÷ÁΔ ˛ ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ Òæ◊Á≈Õ

«¬ß‡ÀÒΔ‹À∫√ ÁΔ √±⁄È≈ ¡Èπ√≈ Í≈«’ √«Ê «√æ÷ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ÏæÏ ÷≈Ò√≈ ¡ÓΔ’≈ ¡Â∂ Ì≈ Á∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ȱ ßÌÂΔ ’ «‘≈ ˛ «’ ª«’ ¡«ÂÚ≈Á 鱧 ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂Õ Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ 鱧 ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ √«’¿π«‡Δ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ «’‘≈ «◊¡≈Õ ÎÚΔ ”⁄ ÁØ «Ú¡’ÂΔ¡ª 鱧 «Ú√Î؇’ ÍÁ≈ʪ √Ó∂ ’≈ϱ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

BA Ó≈⁄ B@A@

«Í¤Ò∂ ’πfi Ó‘Δ«È¡ª «Ú⁄ ‘Δ Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ È∂ ÏæÏ ÷≈Ò√≈ ¡Â∂ ÷≈«Ò√Â≈È «˜ßÁ≈Ï≈Á ÎØ√ Á∂ ’¬Δ ¡«ÂÚ≈ÁΔ¡ª 鱧 «◊zÎÂ≈ ’ΔÂ≈ ˛Õ Úæ ‚ Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ «Ú√ÎØ√‡’ √Óæ◊Δ Ï≈ÓÁ ’ΔÂΔ ˛Õ «¬ß‡À∫ÒΔ‹À∫√ ÁΔ «ÍØ‡ ’«‘ ‘Δ ˛ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ ’ÀÈ∂‚≈ Âæ’ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡«ÂÚ≈ÁΔ¡ª Á≈ ¡≈͉≈ ÈÀ‡Ú’ ˛Õ «¬√ Ò¬Δ Ï’≈«¬Á≈ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Íz⁄≈ ⁄æÒ «‘≈ ˛Õ «’Ú∂∫ Íø‹≈Ï È±ß «Î ÂØ∫ I@ Á∂ Á‘≈’∂ Á∂ ¡«ÂÚ≈Á Ú≈Ò∂ ÁΩ «Ú⁄ Ú≈Í√ «Ò¡ªÁ∂ ‹≈Ú∂Õ ’ΔÏ AB √≈Ò Âæ’ ⁄æÒ∂ ¡«ÂÚ≈Á Á∂ ’≈Ò∂ ÁΩ «Ú⁄ BD ‘˜≈ «Ú¡’ÂΔ¡ª ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ ≈‹ ÁΔ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ ÏÁÂ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ ÏÛΔ ÓπÙ’Ò È≈Ò ≈‹ «Ú⁄ ÙªÂΔ Á≈ ÁΩ ¡≈«¬¡≈ √ΔÕ Í ’Δ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡«ÂÚ≈Á ´’Ú∂∫ ±Í «Ú⁄ Î∂ ÎÀÒ «‘≈ ˛Õ «¬√ Á∂ Ï≈∂ ’¬Δ Í«‘Ò± √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ CA ‹ÈÚΔ B@@H 鱧 √π÷ÏΔ Ï≈ÁÒ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È Ï‰∂ √ÈÕ ¿π√ ÂØ∫ ⁄≈ «ÁÈ Ï≈¡Á D ÎÚΔ È±ß ‚∂≈ √æ⁄≈ √ΩÁ≈ Á∂ Óπ÷Δ ◊πÓΔ ≈Ó ‘ΔÓ Á∂ ’≈ÎÒ∂ ¿πÍ ‘ÓÒ≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ’È≈Ò «Ú⁄ ‘ج∂ √ß È B@@D «Úμ⁄ Ì≈ √’≈ ÚμÒØ ∫ Â≈«ÓÒ Ì≈Ù≈ ȱ ß √È≈ÂÈΔ (’Ò≈√Δ’Ò) Ì≈Ù≈ Á≈ Á‹≈ ÍzÁ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «¬’ √≈Ò Ï≈¡Á √ß√«’zÂ È±ß ÚΔ «¬√ √±⁄Δ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á B@@H «Úμ⁄ ’ßÈÛ ¡Â∂ Â∂Ò◊± Ì≈Ù≈Ú≈∫ 鱧 ÚΔ «¬‘ Á‹≈ √’≈Δ ±Í «Úμ⁄ Á∂ «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ «¬È∑≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ 鱧 √È≈ÂÈΔ Ì≈Ù≈Ú≈∫ ÂÀ¡ ’È Ò¬Δ «¬‘ ’√Úμ‡Δ¡≈∫ μ÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫: «¬√ ÁΔ¡≈∫ Í«‘ÒΔ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ ‹≈∫ ¡ß « ’ «¬«Â‘≈√ AE@@ ÂØ∫ B@@@ √≈Ò Í∞≈‰≈ ‘ØÚ¢∂ ¡«‹‘∂ Í∞≈ÂÈ √≈«‘Â/ «Ò÷Â≈∫ (‡À ’ √‡) ÁΔ ‘Ø ∫ Á ‹Ø ¡◊ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ Ò¬Δ ’ΔÓÂΔ «Ú√≈ ‘؉¢ √≈«‘Â’ ÍßÍ≈ ÓΩ«Ò’ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ «’√∂ Á±‹∂ Ì≈Ù≈¬Δ √Ó±‘ ÂØ∫ Íz≈Í È≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ØÚ¢∂ √È≈ÂÈΔ Ì≈Ù≈ ¡Â∂ √≈«‘ ¡≈Ë∞«È’ ±Í≈∫ È≈ÒØ∫ Úμ÷≈ ‘؉ ’’∂ √È≈ÂÈΔ Ì≈Ù≈ ¡Â∂ «¬√ Á∂ «Í¤Ò∂∂ ±Í≈∫ ‹≈∫ Ù≈÷≈Ú≈∫

«¬√ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Óπæ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ, «‚Í‡Δ Óπæ÷ ÓßÂΔ √π÷ÏΔ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡«ÂÚ≈Á 鱧 «√ È‘Δ∫ ¸æ ’ ‰ «Áæ  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ AH Ó¬Δ B@A@ 鱧 ¿π’ ÿ‡È≈ 鱧 ÁØ √≈Ò ÏΔ ◊¬∂ √È Í «‚Í‡Δ Óπæ÷ ÓßÂΔ È±ß ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á «Ú÷∂ Î∂ Ô’ΔÈ «ÁÚ≈¿π‰≈ «Í¡≈ «’ ¡«ÂÚ≈Á 鱧 Áπ Ï ≈≈ «√ È‘Δ∫ ¸æ ’ ‰ «Áæ  ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡«ÂÚ≈Á «ÚπæË √’≈ ͱΔ ‰ÈΔÂΔ Ï‰≈ ‘Δ ˛Õ √’≈ ÒØ’ª È±ß Ô’ΔÈ «ÁÚ≈ ‘Δ ˛ «’ ¡«ÂÚ≈Á 鱧 ÍÀÁ≈ È‘Δ∫ ‘؉ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬È√≈Î ÁΔ ¡≈Û «Ú⁄ Úæ ÷ Ú≈Á ÁΔ ÷∂ ‚ : «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ ˙∫‡ªΔ˙ ¡Â∂ ‘Ø «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ ◊πÁπ¡≈«¡ª «Ú⁄ «√æ÷ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ ÒØ’ª Á∂ «Ú⁄≈Ò∂ ‘Ø¬Δ¡ª «‘ß√’ ÿ‡È≈Úª Íø‹≈Ï «Ú⁄ ÚΔ ⁄⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ Ï‰Δ¡ª ‘È Õ Óß«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ Íø‹≈Ï Á∂ ÷≈«Ò√Â≈ÈΔ Ò«‘ Á≈ ’Ø¬Δ Ú‹±Á È‘Δ∫ Í «ÚÁ∂ Ù ª «Ú⁄ ÏÀ · ∂ ÷≈«Ò√Â≈ÈΔ √ÓÊ’ ͱΔ ¿πÓΔÁ «Ú⁄ ‘È «’ «¬‘ Ò«‘ «Î ¡≈Ú∂◊ΔÕ «¬√ Á∂ Ò¬Δ ¿πÈ∑ª Á∂ ’ØÒ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ӌϱ ¡Ë≈ ˛ AIHD Á∂ «√æ÷ «ÚØËΔ Áß◊∂Õ «¬√ Á∂ Ò¬Δ ÍΔÛª ȱ ß «¬È√≈Î «ÁÚ≈¿π ‰ Á∂ Ò¬Δ ÷≈«Ò√Â≈È Á∂ √ÓÊÈ Á≈ ¡Ë≈ Òæ«Ì¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ¿πÊØ∫ ÁΔ √’≈ ¡«‹‘Δ¡ª Óπ«‘ßÓª ”Â∂ «¬√ ’’∂ «Ë¡≈È È‘Δ∫ Á∂ ‘Δ «’¿π ∫ Œ«’ Ó≈ÓÒ≈ ÁØ «Ëª Á≈ ˛ ‹Ø ¿πÈ∑ª Á∂ Á∂Ù Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÷Â≈ È‘Δ∫Õ Íø‹≈Ï Á∂ Í∂ ∫ ‚± ÷∂  ª «Ú⁄Ø ∫ «È’Ò’∂ ˙∫‡≈Δ˙ ‹ª «Ïz«‡Ù ’ØÒßÏΔ¡≈ ÁΔ Ù«‘Δ ¡Ï≈ÁΔ «Ú⁄ ‹≈ Ú√Δ «√æ÷ ’«Ó¿π«È‡Δ Ì≈ÂΔ ≈‹ÈΔÂΔ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ Ó≈ÈÂ≈Úª ÚΔ È≈Ò ÒÀ ◊¬Δ

˛Õ «¬√ «Ú⁄ ¿π‘ √≈∂ √ÁÓ∂ ÚΔ ‘È «‹‘Û∂ «’ ¿πÈ∑ª È∂ Ì≈ «Ú⁄ fiæÒ∂, «‹Ú∂∫ HD Á∂ Áß◊∂ √zΔ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ¿πÍ ‘ÓÒ≈, ‚∂≈Ú≈Á Á≈ ÚæËÁ≈ ÍzÌ≈ÚÕ ’∂∫Á √’≈ «¬√ √Óæ«√¡≈ 鱧 «¬√ ±Í «Ú⁄ Á∂÷ÁΔ ˛ ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ Òæ◊Á≈Õ ÷Â∂ ÁΔ ◊ÒØÏÒ : Íø‹≈Ï «Ú⁄ ‘Ø ‰ Ú≈ÒΔ ‘ ÿ‡È≈ Á≈ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù ÁΔ ÿ‡È≈ Á≈ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡√ √≈Î Á∂«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ’À È ∂ ‚ ≈ ¡Â∂ «Ïz « ‡Ù ’ØÒßÏΔ¡≈ «Ú⁄ ’≈ØÏ≈Δ ÂΩ ”Â∂ √ÎÒ ‘Ø ¸æ’∂ «√æ÷ª È∂ ¿πÊ∂ ¡≈ÒΔÙ≈È ◊π  Áπ ¡ ≈∂ ω≈¬∂ ‘ÈÕ Ë≈«Ó’ ’∂∫Á ≈‹ÈΔÂΔ È±ß ÚΔ ÍzÌ≈«Ú ’Á∂ ‘ÈÕ «√æ ÷ ËÓ «Ú⁄ ≈‹ÈΔÂΔ ¡Â∂ ËÓ È≈Ò È≈Ò ⁄æ Ò Á∂ ‘ÈÕ «ÚÁ∂ Ù ª «Ú⁄ ’¬Δ ◊π  Áπ ¡ ≈«¡ª Á∂ ’Ï‹∂ «Íæ ¤ ∂ ÒÛ≈¬Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ªÕ «¬’ ◊πÁπ¡≈∂ «Ú⁄ √≈Ï’≈ ‹Ê∂Á≈ ÁÙÈ «√ßÿ 鱧 ÏØÒ‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â Á∂‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ‘Δ fi◊Û≈ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ «‹‘Û∂ ÒØ’ «¬È∑ª ÿ‡È≈Úª Á∂ «Íæ¤∂ ‘È ¿π‘ √Óª «ÓÒÁ∂ ‘Δ Íø‹≈Ï Á∂ Ó≈‘ΩÒ È±ß ◊Ó ’È «Ú⁄ √◊Ó ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬ß‡ÈÀ‡ ¡Â∂ «¬ÒÀ’ÙÈ : ⁄؉ª Á∂ ÁΩ≈È ‹ÁØ∫ ’ÀÈ∂‚Δ¡È «√æ÷ Íz⁄≈ Á∂ Ò¬Δ ¡≈¿π∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ Ì≈Ù‰ª «Ú⁄ √≈ΠȘ ¡≈¿π∫Á≈ ˛ «’ Íø‹≈Ï ÁΔ ÓΩ‹±Á≈ «√¡≈√ ÂØ∫ ¿π‘ È≈÷πÙ ‘ÈÕ ¿π‘ ÓßÈÁ∂ ‘È «’ «¬‘ «√æ÷ ËÓ Ò¬Δ ÿ≈Â’ ˛Õ «¬’ ◊æÒ ‘Ø Íø‹≈Ï ÁΔ ÷ÂÈ≈’ √≈Ï ‘Ø ‘Δ ˛ ¿π‘ ˛ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Íz⁄≈ Õ «‹‘Û∂ «√æ÷ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‘È ¡Â∂ ’Á∂ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡≈¬∂ ‘Δ È‘Δ∫ ¿π ‘ ÷≈«Ò√Â≈ÈΔ «√æ ÷ ª Á∂ ÍzÌ≈Ú ‘∂· ¡≈ ’∂ «¬’ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ ‹∂‘≈Á ¤∂ÛΔ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ

◊πÁ≈√ Íπ ÁΔ ÿ‡È≈ : BC ¡ÍzÀÒ È±ß È؇ ‹ÀÓÒ «√ßÿ «Ú⁄ Ì≈Δ ◊ØÒΔ Ï≈¡Á ÁØ Í≈«’√Â≈ÈΔ ÿπ√ÍÀ·Δ¡ª 鱧 Íß‹≈Ï Íπ«Ò√ È∂ Ó≈ «ÁæÂ≈Õ «¬√ Óπ’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ÁØ Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂ Ù‘ΔÁ ‘Ø ¬ ∂ Õ Í≈«’√Â≈ÈΔ ÿπ√ÍÀ·Δ¡ª Á∂ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡≈¿π‰ ”Â∂ ÏΔ ¡À√ ¡ÀÎ ÁΔ «‡æÍ‰Δ √Δ «’ AI ¡ÍzÀÒ È±ß Í≈«’ ÚæÒØ∫ ≈’‡ ¤æ‚∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ ¡Î≈ ÂÎΔ Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿π·≈ ’∂ ¿π‘ Ì≈ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∂Õ Ì≈ Í≈«’ √‘æÁ Á∂ «Ï‹ÒΔ ’߇ Ú≈ÒΔ Â≈ª ÁΔ Ú≈Û Òæ◊Δ ˛Õ «ÏȪ Í≈«’ ∂∫‹ª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ¿πÈ∑ª Á≈ √‘æÁ Í≈ ’È≈ ÓπÙ’Ò ˛Õ Í≈«’ ¡«Ú≈ÁΔ¡ª È∂ Íø‹≈Ï «Ú⁄ «¬√ Â∑ª ¡≈¿π‰ ÁΔ ÁÒ∂Δ Í«‘ÒΔ Ú≈ ’ΔÂΔ ˛Õ ’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú ˛ «’ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡«ÂÚ≈Á ÁΔ Ú≈Í√Δ Á∂ Ò¬Δ Í≈«’√Â≈È «˜ßÓ∂Ú≈ ˛Õ «¬√ ÿ‡È≈ Á≈ √ÏßË ÷≈«Ò√Â≈È «˜ß Á ≈Ï≈Á ÎØ  √ Á∂ ‰‹Δ «√ßÿ ÈΔ‡≈ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ÈΔ‡≈ ¡æ ‹ ’Ò Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ˛ ¡Â∂ ¡≈¬Δ ¡À√ ¡≈¬Δ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò Íø‹≈Ï «Ú⁄ ÓπÛ ÂØ∫ ¡«ÂÚ≈Á ÎÀÒ≈¿π‰ Ò¬Δ √◊Ó ˛Õ ¡≈√‡Δ¡≈ «Ú⁄ √ß ≈Ó≈ÈßÁ ÁΔ ‘挫¡≈ : BE Ó¬Δ B@@I 鱧 «Ú¡≈È≈ «Ú⁄ ÚΔÁ≈√ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ ‹¶Ë È∂Û∂ √«Ê ‚∂≈ √æ⁄ ÷ø‚ ÏæÒª Á∂ Ï≈Ï≈ ≈Ó≈ÈßÁ ÁΔ ‘æ«Â¡≈ ’ «ÁæÂΔ ◊¬ΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ ‘ج∂ fi◊Û∂ «Ú⁄ C@ «Ú¡’ÂΔ ‹ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂Õ ÿ‡È≈ ¡≈√‡Δ¡≈ «Ú⁄ Ú≈ÍΔ Í ¿π√ Á≈ ¡√ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ô± ’∂ ¡’≈Ù ∂‚Δ˙ È∂ ¡≈͉∂ Íz√≈‰ «Ú⁄ «’‘≈ «’ ÷≈«Ò√Â≈È «‹ßÁ≈Ï≈Á ÎØ√ È∂ ‘æ«Â¡≈ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈Δ Ò¬Δ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ Âπß Ï≈¡Á Íø‹≈Ï «Ú⁄ Áß◊∂

Íø‹≈Ï ¡Â∂ «ÁæÒΔ «Ú⁄ √ªfiΔ Óπ«‘ßÓ ⁄Ò≈ ’∂ ÏæÏ ÷≈Ò√≈ Á∂ «ÂßÈ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ’≈ϱ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ

B Ó¬Δ B@A@ Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ È∂ ÷≈«Ò√Â≈È «‹ßÁ≈Ï≈Á ÎØ√ Á∂ ¡«ÂÚ≈ÁΔ «ÈÓÒ «√ßÿ «ÈßÓ≈ 鱧 ’؇’ͱ≈ ÂØ∫ «◊zÎÂ≈ ’ΔÂ≈

H Ó¬Δ B@A@ ¡ß«ÓÂ√ «Ú⁄ ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ Á∂ È∂Û∂ ÁØ «’ÒØ Ë≈Ó≈’÷∂˜ √Óæ◊Δ ÎÛ∑Δ ◊¬ΔÕ Íπ«Ò√ Á≈ Ùæ’ ÏæÏ ÷≈Ò√≈ ”Â∂ «◊¡≈Õ

A@ Ó¬Δ B@A@ ∂√πæ«÷¡≈ ¬∂‹ß√Δ¡ª ÁΔ √±⁄Ȫ ”Â∂ «’ ‹ßÓ± ’ÙÓΔ Á∂ ÚæÒØ∫ ’πfi ¡«ÂÚ≈ÁΔ Íø‹≈Ï ¡Â∂ «‘Ó≈⁄Ò «Ú⁄ ¡≈ √’Á∂ ‘È Âª Íø‹≈Ï ¡Â∂ ⁄ßÏ≈ «Ú⁄ ‘≈¬Δ ¡Ò‡ ’ «ÁæÂ≈Õ

ÈÚßÏ B@@I «ÎØ‹Íπ ÂØ∫ √π÷«ÚßÁ «√ßÿ 鱧 ’≈ϱ ’’∂ ¿π√ ÂØ∫ E ¬∂ ’∂EF ≈¬ΔÎÒª Ï≈ÓÁ ’ΔÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ªÕ ÎÀÒ ◊¬∂Õ ’πfi ÒØ’ª ÁΔ ‹≈È ◊¬ΔÕ ‹¶Ë Ù«‘ ͱ Â∑ª ‹Ò ¿π«·¡≈Õ Í ÷≈«Ò√Â≈È «‹ßÁ≈Ï≈Á ÎØ√ È∂ ∂‚Δ˙ ¿πÍ Íz√≈« «Ï¡≈È Á≈ ÷ø‚È ’ΔÂ≈ ¡Â∂ √ß ≈Ó≈ ÈßÁ ÁΔ ‘挫¡≈ ÁΔ «ÈßÁ≈ ÚΔ ’ΔÂΔÕ «Ú¡≈È≈ Íπ«Ò√ È∂ ÚΔ «’‘≈ «’ «¬√ ÿ‡È≈ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Íø‹≈Ï Ù≈ÓÒ È‘Δ∫ ˛Õ ÏæÏ ÷≈Ò√≈ È∂ ÚΔ √ß ≈Ó≈ ÈßÁ ÁΔ ‘æ«Â¡≈ ÁΔ «È÷∂ËΔ ’ΔÂΔÕ Í ¿π‘ ’Ω‰ Â≈’ª ‘È «‹‘ÛΔ¡ª «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ ÿ‡Δ ÿ‡È≈ 鱧 Íø‹≈Ï Á≈ Ó≈‘ΩÒ ÷≈Ï ’È Á∂ Ò¬Δ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ Íz≈Í ‹≈‰’≈Δ ¡Èπ√≈ «¬ß‡∫À ÒΔ‹À∫√ ’ØÒ √±⁄È≈ Í‘π⁄ ß Δ ˛ «’ ¡«ÂÚ≈Á ÎÀÒ≈¿π‰ Á∂ Ò¬Δ √Ì ÂØ∫«˜¡≈Á≈ Ë≈«Ó’ ¡≈◊±¡ª 鱧 ¸«‰¡≈ «◊¡≈ ˛Õ «¬È∑≈ «Ú⁄ ◊πÓΔ ≈Ó ‘ΔÓ, «Í¡≈≈ «√ßÿ Ì«È¡≈≈ ¡Â∂ ’πfi ‘Ø ‚∂«¡ª Á∂ ¡≈◊± Ù≈ÓÒ

Íß‹≈ÏΔ: «¬μ’ √È≈ÂÈΔ Ì≈Ù≈ «Ú⁄’≈ Í≈Û ÚΔ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ ‹∂ «Ú«◊¡≈È’ ¡≈Ë≈ “Â∂ Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ 鱧 √È≈ÂÈΔ Â∂ ◊À√È≈ÂÈΔ Ú◊≈∫ «Úμ⁄ Úß‚‰≈ ’¬Δ ’≈È≈∫ ’’∂ ·Δ’ È‘Δ∫ ‘À¢ «’√∂ Ì≈Ù≈ Á≈ ÈÚ≈∫ ‹≈∫ Í∞≈‰≈ ‘؉≈ ¿∞√ «Úμ⁄ «Ò÷Â≈∫ Á∂ ‘؉ ‹≈∫ È≈ ‘؉ “Â∂ «ÈÌ È‘Δ∫ ’Á≈¢ Ì≈ Á∂ ’∞fi Ó±Ò Ú≈√Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ √È≈ÂÈΔ ¡ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ ÂØ∫ ÚΔ Í∞≈‰Δ¡≈∫ ‘Ø √’ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ‘≈∫ «¬‘ ˜± ‘À «’ Ó±Ò Ú≈√Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ «¬‘ Ì≈Ù≈Ú≈∫ Á∂ Ï‘∞ Í∞≈‰∂ ±Í «Ò÷ «Úμ⁄ Íz≈Í ȑΔ∫ ‘È¢ «’√∂ Ì≈Ù≈ «Úμ⁄ AE@@B@@@ √≈Ò Í∞≈‰Δ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ Á≈ ‘؉≈ ¿∞√ ÁΔ «’√∂ ¡ßÁÒΔ ÿ≈‡ ’’∂ È‘Δ∫ ÏÒ«’ «¬√ ◊μÒ ’’∂ ‘À «’ «ÒÍΔ ÁΔ ÷Ø‹ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ Ì≈Ù≈ √μÂ≈ ‹≈∫ «’√∂ Ì≈± Ú◊ ÁΔ Ì≈Ù≈

‘Δ ‘À «’ È‘Δ∫¢ «¬√ Ò¬Δ «Ò÷ ÁΔ ¡Ó∞μÒ √Ó≈«¬¡≈ ‘È Â∂ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ ‘Ø∫Á ‹≈∫ ¡‰‘Ø∫Á ’’∂ «’√∂ Ì≈Ù≈ 鱧 ‘≈√Ò «◊¡≈È È±ß √Ófi‰≈ ¡Â∂ «¬√ Úμ‚Δ ‹≈∫ ¤Ø ‡ Δ Óß È ‰≈ «’√∂ Á≈ Í√≈ ’È≈ ˜±Δ ‘À¢ «¬‘ «’√∂ «Ú«◊¡≈È’ ¡Â∂ √Ó±‘ ÁΔ √ÚÀÓ≈È ÁΔ - ‹Ø◊≈ «√ßÿ (‚≈.) ÓÈ∞μ÷Δ È˜Δ¬∂ ÂØ∫ ·Δ’ Ì≈ÚÈ≈ «Úμ⁄ ÚΔ Ú≈Ë≈ È‘Δ∫ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈¢ ’Ø«ÙÙ «¬‘ ‘Ø‰Δ ’Á≈ ‘À¢ √ÚÀÓ≈È ÁΔ «¬‘ Ì≈ÚÈ≈ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’ √Ó≈‹’ ¡Â∂ ≈‹ÈΔÂ’ «’√∂ √Ó±‘ ÁΔ Âμ’Δ Ò¬Δ Ï∞«È¡≈ÁΔ ’≈È≈∫ ’’∂ ‹Ø Ì≈Ù≈Ú≈∫ «Íμ¤∂ «‘ ÒØÛ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ «¬È∑≈∫ Í∞≈‰∂ Ì≈Ù≈ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È ¿∞È≈∑ ∫ ÁΔ Âμ’Δ Á∂ ÚΔ ±Í≈∫ ÁΔ Ó‘μÂÂ≈ 鱧 √Ê≈Í ’È ÁΔ ¡«‹‘∂ ‘ΔÒ∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ «’ ¿∞È≈∑ ∫ Á≈ «¬μ¤≈ Ú‹Ø∫ ‹∂ «¬È∑≈∫ 鱧 √È≈ÂÈΔ «’‘≈ ∞ÂÏ≈ ÚΔ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ¡μ‹ ‹≈ «‘≈ ‘À Â≈∫ «¬√ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ‘˜ √È≈ÂÈΔ ’‘Δ¡≈∫ ‹≈ ‘Δ¡≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ È‘Δ∫¢ √Ú≈Ò «¬‘ ‘À «’ √È≈ÂÈΔ Ú≈Ò≈ ω ‹≈Ú∂¢ «¬Ê∂ «¬‘ ÚΔ ’«‘‰≈ Ì≈Ù≈ Ò¬Δ ÂÀ¡ ’ΔÂΔ¡≈∫ ’√Ω‡Δ¡≈∫ “Â∂ ωÁ≈ ‘À «’ ’∂ÚÒ «Ò÷ÂΔ ±Í ‘Δ Íß ‹ ≈ÏΔ «’ß È Δ ’∞ ͱ  Δ ¿∞  ÁΔ «¬«Â‘≈√ È‘Δ∫ ‘∞Á ß ≈¢ «‹È∑≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ ‘À¢Í«‘ÒΔ ’√Ω‡Δ AE@@-B@@@ √≈Ò Á∂ Í∞≈‰∂ ±Í «Ò÷ «Úμ⁄ Íz≈Í ȑΔ∫ Í∞≈‰∂ «Ò÷ÂΔ √ϱ ‘؉ ÁΔ ‘À¢ ‘È ¿∞È≈∑ ∫ Á≈ ÚΔ ‘˜≈≈∫ √≈Ò Í∞≈‰≈ «Ú«Á¡≈ Ì≈√’ ¡∞‰ (Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ ±Í ÒØ’ ◊ΔÂ≈∫ «Úμ⁄ Íz≈Í ‘À¢«¬‘ Á≈ «¬«Â‘≈√, ÍßÈ≈ DC) ÁΔ «¬‘ ·Δ’ ‘À «’ Í∞≈‰Δ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ √≈‚≈ «‡μÍ‰Δ «¬√ √Ú≈Ò Á≈ ÚËΔ¡≈ ‹Ú≈Ï

«ÁßÁΔ ‘À, ““¡≈Ë∞«È’ «‘ßÁ- ¡≈Δ¡≈¬Δ ÏØÒΔ¡≈∫ Á∂ Óß‚Ò «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ ¡≈͉∂ «ÚÙ∂Ù ◊∞‰ª ’’∂ ¡«‘Ó √Ê≈È μ÷ÁΔ ‘À¢ Íz≈⁄ΔÈ ¡≈Δ¡≈¬Δ ÏØÒΔ (ÚÀ«Á’ Ì≈Ù≈) ÁΔ «√μËΔ √ßÂ≈È ‘؉ ’≈È «¬√ È∂ ’¬Δ ’∞ÁÂΔ ◊∞‰ ‘≈Ò∂ Âμ’ ÚΔ √≈∫Ì ’∂ μ÷∂ ‘ج∂ ‘È¢““ «¬Ú∂∫ ‘Δ ÍzÓ ∂ «√ßÿ (‚≈.) «Ò÷Á∂ ‘È («Ï‘≈Δ Ò≈Ò Í∞  Δ ÁΔ «’Â≈Ï “Íß ‹ ≈ÏΔ ÏÔ≈’‰“ ÁΔ Ì± « Ó’≈ «Úμ⁄Ø ∫ ) ¡Ù‡≈«Ë¡≈¬Δ «ÍÙΩ Á∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ «’¿∞∫«’ Í≈«‰ÈΔ ¿∞√ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ‹ß«Ó¡≈-Í«Ò¡≈ Â∂ «¬Ê∂ ‘Δ ¿∞√ È∂ «Ú¡≈’‰ ÁΔ ⁄È≈ ’ΔÂΔ ÓÀ∫ «¬‘ ’‘≈∫ «’ ¡Ù‡≈«Ë¡≈¬Δ ¡√Ò «Úμ⁄ Ï‘∞ Í∞≈‰Δ Íß‹≈ÏΔ Á≈ «Ú¡≈’‰ ‘À Â≈∫ ◊Ò ȑΔ∫ ‘ØÚ◊ ∂ ≈¢““ ‘Ø «ÚÁÚ≈È≈∫ ÁΔ ÚΔ «¬‘ ≈«¬ ‘À¢ √Ø Íß‹≈ÏΔ Á∂ Í∞≈‰∂ «Ò÷ÂΔ

‘ÈÕ Óπ÷ æ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ √≈Ï’≈ Óπ÷ æ ÓßÂΔ Ï∂¡Â ß «√ßÿ Á≈ Í«Ú≈ ÚΔ ¡«ÂÚ≈ÁΔ¡ª Á∂ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂ Áæ«√¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬æÊ∂ «¬‘ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¶Ï≈ √Óª ¡«ÂÚ≈Á «‘≈Õ ¿π√ √Ó∂∫ ÒØ’ª È∂ Ï‘π Úæ‚≈ √ßÂ≈Í ‘ß‚≈«¬¡≈ «‹√ ’’∂ Íø‹≈Ï Á∂ ÒØ’ ÙªÂΔ ¡≈¿π‰ ”Â∂ ≈‘ ӫ‘√±√ ’È Òæ◊∂ Íø‹≈Ï Á∂ ¡≈Ó ÒØ’ ‘π‰ ÚΔ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘È «’ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÙªÂΔ Ï‰Δ ‘∂, Í ’πfi ÒØ’ Íø‹≈Ï ÁΔ ÙªÂΔ È±ß ÒªÏ± Ò≈¿π‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á∂ «‘ßÁ∂ ‘ÈÕ ‘π‰ Íø‹≈ÏΔ √π⁄ ∂ ‘Ø ¸æ’∂ ‘ÈÕ ¿π‘ «’√∂ ◊æÒ ”Â∂ ¤∂ÂΔ ’ΔÂ∂ Ô’ΔÈ È‘Δ∫ ’Á∂ Í Íø‹≈ÏΔ¡ª È≈Ò ‘ ÍæË ”Â∂ ‘Ø «‘≈ «ÚÂ’≈ ¡Â∂ Áß « ◊¡ª Á∂ ÍΔÛª 鱧 «¬È√≈Î È≈ «ÓÒ‰ ’≈È Íø‹≈ÏΔ «Ú⁄ Ø√ ÎÀÒ‰ Á≈ ’≈È Ï‰ ‘∂ ‘ÈÕ √ϱ Ï≈∂ ’Ø¬Δ √Ú≈Ò È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈¢ Á±‹Δ ’√Ω‡Δ «¬È∑≈∫ «Ò÷Â≈∫ Á≈ ¡◊ÒΔ ÍΔÛ∑Δ Ò¬Δ ’ΔÓÂΔ «Ú√≈ ‘؉ ÁΔ ‘À¢ «◊Ú∂Á ¡Â∂ ¡Ù‡≈«Ë¡≈¬Δ «‹‘∂ ◊zÊ ß ≈∫ ÁΔ Ó‘μÂÂ≈ Ï≈∂ «¬ßÈ≈ ’«‘‰≈ ‘Δ ’≈ÎΔ ‘À «’ Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ¡≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ ÁΔ¡≈∫ «Ú¡≈’‰≈∫ “⁄Ø∫ ¡Ù‡≈«Ë¡≈¬Δ ¡μ‹ ÚΔ √Ì ÂØ∫ ¿∞μÂÓ ‘À¢ «¬‘ √≈Δ √≈«‘Â’ ÍßÍ≈ ͱΔ Â∑≈∫ ÓΩ«Ò’ ÚΔ ‘À (‹Ø √È≈ÂÈΔ Ì≈Ù≈ Ò¬Δ ÂΔ‹Δ ’√Ω‡Δ ÓßÈΔ ◊¬Δ ‘À¢) ¡Â∂ «’√∂ Á±‹∂ Ì≈Ù≈¬Δ √Ó±‘ ÂØ∫ Íz≈Í ȑΔ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢«¬‘ ÚΔ √‘Δ ‘À «’ ¡μ‹ ÁΔ Íß‹≈ÏΔ Á≈ ±Í Íß‹≈ÏΔ Á∂ «¬È∑≈∫ Í∞≈‰∂ ±Í≈∫ ÂØ∫ ’≈ÎΔ Úμ÷≈ ‘À ¡Â∂ «ÏÈ≈∫ «√÷Ò≈¬Δ Á∂ ¡‹Ø’≈ Íß‹≈ÏΔ Ï∞Ò≈≈ «¬√ ȱ ß ⁄ß ◊ Δ Â∑ ≈ ∫ √Ófi È‘Δ∫ √’Á≈¢¿∞ÍÒΔ¡≈∫ ’√Ω‡Δ¡≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ “√zΔ ◊∞± ◊zÊ ß √≈«‘Ï“ «¬’ ¡«‹‘Δ ⁄È≈ ‘À ‹Ø Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ √È≈ÂÈΔ Ì≈Ù≈ ‘؉ Á∂ ÂμÊ Ò¬Δ ‘Ø ÚΔ Úμ‚≈ ÍzÓ≈‰ ‘À¢


WEEKLY PUNJAB NEWS 31

28 May- 3 June 2010

«Íø «Íø‚‚ªª «Ú⁄Ø «Ú⁄Ø∫∫ «Íø «Íø‚‚ √π√π‰ ‰ΔÁ≈.... ΔÁ≈.... ¡ßÏ≈Ò≈-⁄ß‚Δ◊Û∑ Óπ÷ æ √Û’ ”Â∂ ÿæ◊ Á«¡≈ «’È≈∂ Ú«√¡≈ «Íø‚ ̪÷Íπ Óπ◊Ò ’≈Ò ÁΩ≈È Íø‹≈Ï ÁΔ Í«ÚæÂ ËÂΔ ”Â∂ «’√≈Ȫ Â∂ Ó˜Á»ª Á∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò∂ ≈‹ Ì≈◊ ˘ √Ê≈«Í ’È Ú≈Ò∂ ÏßÁ≈ «√ßÿ Ï‘≈Á Á∂ «¬«Â‘≈√ È≈Ò √ÏßË æ÷Á≈ ˛Õ «¬√ «Íø‚ Á∂ «¬«Â‘≈√ Ï≈∂ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ Óπ◊Ò ≈‹ √Ó∂∫ «’√∂ ≈‹∂ È∂ ¡≈Âß’ Ó⁄≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ¿π‘ ÒØ’ª ˘ «¬√ ʪ ”Â∂ «Ò‹≈ ’∂ Â√Δ‘∂ «ÁßÁ≈ √ΔÕ «¬√∂ ʪ ”Â∂ ¿π√ È∂ ’ÂÒ◊≈‘ ω≈¬Δ ‘Ø¬Δ √Δ, «‹√ ’≈ «¬√ ʪ ˘ ÷ÂÈ≈’ ¡√Ê≈È ÚΔ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ‹ÁØ∫ Ï≈Ï≈ ÏßÁ≈ «√ßÿ Ï‘≈Á √„Ω∂ ÁΔ Î«Â‘ ‘≈√Ò ’’∂ ¤æ ÂØ∫ ‘πßÁ∂ ‘ج∂ ÏÈ»Û ÚæÒ ‹≈ ‘∂ √È Âª √Â∂ «Ú⁄ ÍÀ∫Á∂ «¬√ «Íø‚ Á∂ ÁπÙ‡ ⁄ΩËΔ ˘ √ØË ’∂ ¿π√ Á∂ «’Ò∂ ”Â∂ ’Ϙ≈ ’’∂ ÷≈Ò√≈¬Δ «ÈÙ≈È fiπÒ≈«¬¡≈ √Δ, «‹√ Ó◊Ø∫ «√æ÷ ≈‹ ’≈«¬Ó ’ΔÂ≈ √ΔÕ «¬√∂ ʪ ”Â∂ «√ßÿª ÁΔ ÎΩ‹ È∂ ‚∂≈ ÚΔ Ò≈«¬¡≈ √ΔÕ «¬√ ’’∂ «¬√ ʪ Á≈ Ȫ ‚∂≈ ’’∂ ÚΔ Íz«√æË ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈Ï≈ ‹Ú≈Â «√ÿ, Ï≈Ï≈ ¿πÁ∂ «√ßÿ, Ì≈¬Δ ⁄∂ «√ßÿ ¡Â∂ Ï≈Ï≈ ‘Δ «√ßÿ È∂ «¬√ ¡√Ê≈È ÁΔ √∂Ú≈√ßÌ≈Ò ’ΔÂΔ ¡Â∂ «¬√ ʪ ˘ Óπ’Ó ß Ò ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á≈ »Í «ÁæÂ≈Õ «Íø‚ Á∂ ◊πÁπ¡≈∂ Á∂ «¬«Â‘≈√ È≈Ò ‹πÛΔ «¬’ ◊æÒ ‘Ø ÚΔ ˛ «’ GÚƒ Í≈ÂÙ≈‘Δ ÙzΔ ◊π» ‘« ≈¬∂ √≈«‘Ï ‹Δ Ó≈ÒÚ≈ ‡È √Ó∂∫ √ßÈ AFEE ¬Δ. È∂ Ê≈È∂√, ¡ßÏ≈Ò≈, ’’≈» ÂØ∫ ¡≈¿π∫Á∂ ‘ج∂ «¬√∂ ¡√Ê≈È ˘ ⁄È ¤Ø‘ Ï÷Ù«Á¡ª ÓÈΔÓ≈‹≈ Íπ‹ æ ∂ √ÈÕ ◊πÁπ¡≈≈ √zΔ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï «Íø‚ ̪÷Íπ Á«¡≈ ÿæ◊ ÂØ∫ Í»Ï Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ˛Õ «’√∂ √Ó∂∫ Á«¡≈ «ÏÒ’πÒ «¬ÊØ∫ ÷«‘ ’∂ ¶ÿ≈ √ΔÕ Íπ≈‰∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «¬√ «Íø‚ Á≈ Ȫ

’Á∂ ‘Ø¬Δ √Δ «Íø‚ «Ú⁄ È؇ª ÁΔ Ï≈Ù

«Í≥‚ ̪÷Íπ Ï≈Ï≈ ÏßÁ≈ «√ßÿ Ï‘≈Á È∂ √Ø«Ë¡≈ √Δ ÁπÙ‡ ⁄ΩËΔ ≈‹∂ ˘

̪÷Íπ ⁄«Ò¡≈ ¡≈ «‘≈ ˛Õ ‘π‰ «¬√ Á≈ Ȫ Ìß÷Íπ ÁΔ Êª ̪÷Íπ «Ò«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ AB@@@ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ Ú≈Ò∂ «¬√ «Íø‚ «Ú⁄ Ò◊Ì◊ CC@@ Ú؇ ‘ÈÕ «Íø‚ «Ú⁄ √À‰Δ ’ΩÓ ÁΔ «˜¡≈Á≈ Ú√Ø∫ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’ß Ï Ø ‹ ¡Â∂ ‘Δ‹È ÚΔ ‘ÈÕ «¡≈√ÂΔ ≈‹ √Ó∂∫ «Íø‚ ̪÷Íπ Á∂ ·≈’π «√ßÿ ÚÚØÒΔ «¡≈√ Á∂ √ÀÙÈ ‹æ‹ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√∂ «Íø‚ Á∂ ‹ßÓÍÒ ◊π⁄È «√ßÿ ‚Δ. ¡À√. ÍΔ. ≈Ù‡ÍÂΔ Íπ√’≈ ‹∂» ‘È ¡Â∂ ¿πȪ∑ Á∂ Ì≈ ¡À√. ¡À√. ÍΔ. ÁØÚ∫∂ ‘Δ «‡≈«¬‚ ‘ÈÕ Íø‹≈ÏΔ Á∂ Íz « √æ Ë √≈«‘Â’≈ ¡Â∂ «√æ ÷ «ÚÁÚ≈È «◊¡≈ÈΔ ËÓ «√ßÿ Ìß÷Íπ ÚΔ «¬√∂ «Íø‚ Á∂ Ú√ÈΔ’ ‘È, «‹È∑ª È∂ ’¬Δ «’Â≈Ϫ ÚΔ

«Ò÷Δ¡ª ‘È, «‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ ◊π» ÷≈Ò√≈ ¡Â∂ √Ï Á≈ ÌÒ≈, ÓÀ∫ ÏØ«Ò¡≈, ‹ØÏÈ ‹ªÁ∂ È≈ ‚≈ ¡Â∂ ¡ÈßÁ Ì«¬¡≈ ⁄؉ÚΔ¡ª «’Â≈Ϫ ‘ÈÕ ÷Û’ «√ßÿ ‹Ø «Íø‚ ̪÷Íπ Á∂ Ú√ÈΔ’ √È Ó‘≈≈‹≈ Ìπ«ÍøÁ «√ßÿ ÁΔ «¡≈√ «Ú⁄ ÂØͪ ω≈¿π‰ «Ú⁄ ’≈Δ◊ √ÈÕ «Íø‚ Ú≈√Δ¡ª ¡Èπ√≈ AIHC «Ú⁄ ‹¶Ë Íø‹≈Ï ¡≈Ó‚ Íπ«Ò√ √Ê≈È Á∂ Óπ÷ æ ◊∂‡ ”Â∂ ÷Û∑Δ ÂØÍ ÂØ∫ «¬√ ◊æÒ ÁΔ ÍπÙ‡Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ ‹Ø Ï≈¡Á «Ú⁄ Ï‘≈Á◊Û∑ «’Ò∂ «Ú⁄ «Ò¡ªÁΔ ◊¬Δ √ΔÕ ⁄ß‚Δ◊Û∑¡ßÏ≈Ò≈ Óπæ÷ √Û’ ˘ ⁄≈ Ó≈◊Δ Ï‰≈¿π‰ ”Â∂ «‹Ê∂ ‘ØȪ ÒØ’ª ˘ √‘»Ò ‘Ø¬Δ ˛, ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ «Íø‚ Á∂ ÒØ’ª ÁΔ¡ª ÓπÙ’Òª ‘Ø ÚæË ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ «Íø‚ Á∂ √Íø⁄ Ï‘≈Ò

«√ßÿ ¡Èπ√≈ √Û’ ˘ ⁄ΩÛ≈ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª √Û’ ω≈¿π‰ Ú≈ÒΔ ’ßÍÈΔ ‹Δ. ¡ÀÓ. ¡≈. È∂ ‹Ø Ú≈¡Á∂ «Íø‚ È≈Ò ’ΔÂ∂ √È ¿π‘ ¡æ‹ Âæ’ Í»∂ È‘Δ∫ ’ΔÂ∂, «‹√ ’≈È «Íø‚ Ú≈√Δ¡ª ˘ ‘ √Ó∂∫ ¡≈Í‰Δ ‹≈È Á≈ ÷Ω¡ Ï«‰¡≈ «‘ßÁ≈ ˛Õ √Û’ª ˘ ⁄≈ Ó≈◊Δ Ï‰≈¿π‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹Δ. ¡ÀÓ. ¡≈. ’ßÍÈΔ È∂ «Íø‚ Á∂ √≈‘Ó‰∂ √Û’ Í≈ √«Ê ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï, √’»Ò, ÏÀ∫’, ÓßÁ «Ú⁄ ‹≈‰ Ò¬Δ ¡ß‚Í≈Ê ‹ª ˙Ú Ï«æ‹ Ï‰≈¿π‰ Ò¬Δ «’‘≈ √ΔÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «Íø‚ Á∂ ÙÓÙ≈È-ÿ≈‡ ˘ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ≈‘ ‹Ø √Û’ «Ú⁄ ¡≈ «◊¡≈ √Δ ˘ ω≈¿π‰ Á≈ ÌØ√≈ «ÁæÂ≈ √Δ ‹Ø ω≈ ’∂ È‘Δ∫ «ÁæÂ≈ «◊¡≈Õ √’»Ò ¡Â∂ ◊πÁπ¡≈≈ √Û’ Í≈ ‘؉ ’≈È

√’»Ò «Ú⁄ ÍÛ∑È Ò¬Δ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ïæ⁄∂ ؘ≈È≈ ¡≈Í‰Δ ‹≈È ÂÒΔ ”Â∂ æ÷ ’∂ √’»Ò ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√∂ Â∑ª ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï ‹≈‰ Ò¬Δ ÚΔ √Ú∂∂ Ù≈Ó «Íø‚ Ú≈√Δ¡ª ˘ √Û’ Â∂ Â∂˜ ¯Â≈ ÁΩÛ ‘∂ Ú≈‘Ȫ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò ’∂ ◊πÁπ¡≈≈ Âæ’ ‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ÁΔ √Û’ ˘ ⁄≈ Ó≈◊Δ Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛, ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’¬Δ ÒØ’ ª ¡≈Í‰Δ ‹≈È ÚΔ ◊Ú≈ ¸æ’∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÚΔ È≈ ª ‹Δ. ¡ÀÓ. ¡≈. ’ßÍÈΔ Â∂ È≈ ‘Δ «’√∂ ÍzÙ≈Ù«È’ ¡«Ë’≈Δ È∂ «¬√ ÚæÒ ’Ø¬Δ «Ë¡≈È «ÁæÂ≈ ˛Õ ‹Δ. ¡ÀÓ. ¡≈. ’ßÍÈΔ ÚÒØ∫ √Û’ Ïæ√ √‡À∫‚ ”Â∂ Ïæ√ √‡≈Í Ï‰≈¿π‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ √Δ ‹Ø ¡‹∂ Âæ’ Í»≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ‘≈Á«√¡ª ˘ Ø’‰ Ò¬Δ ’ßÍÈΔ ÚÒØ∫

ͺ◊ ÏøÈ∑‰Δ, È≈ ÌπºÒ ‹≈«¬¿∞,

Í≥‹≈ÏΔ˙

ͺ ◊ «√º ÷ ’Ω Ó ÁΔ Úº ÷ Δ Í«‘⁄≈‰ ω≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ «‹√ Â∑ª ‘ «√º÷ Ò¬Δ ØÓª ÁΔ √ªÌ-√øÌ≈Ò ’È≈ «¬’ Ë≈«Ó’ ‘Á≈«¬Â ‘ÀÕ ¿∞√ Â∑ª ‘ «√º÷ Ò¬Δ ’∂√ª ÁΔ «‘¯≈˜Â ¡Â∂ ¡ÁÏ Ò¬Δ Íº◊ Ïøȉ ∑ Δ ˜»Δ ‘ÀÕ Íº¤ÓΔ ÍÃÌ≈Ú ‘∂· ¡‹Ø’Δ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ «‹√ Â∑ª ’∂√ ’ÂÒ ’Ú≈¿∞∫ÁΔ ‘À, ¡‹ΔÏ Â∑ª Á∂ Í«‘≈Ú∂ Í«‘È ’∂ «√º÷ ’ΩÓ

ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ¡ÒØÍ ’ ‘∂ ‘È ¿∞√∂ Â∑ª ͺ◊ ÏøÈ∑‰≈ ÈΩ‹Ú≈È ÌπºÒ ‘Δ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬’ Í≈√∂ «√º÷ ’ΩÓ ¡≈Í‰Δ Úæ÷Δ Í¤≈‰ ͺ◊ Ò¬Δ Ï≈‘Ò∂ Á∂Ùª «Ú⁄ Ø√ ˜≈«‘ ’ ’∂ ¡≈͉≈ ‘º’ Ó≥◊ ‘∂ ‘È, Í Á»‹∂ Í≈√∂ Í≥‹≈Ï Á∂ √’± Ò ª «Ú⁄ ’∂ √ Ë≈Δ Â∂ ͺ◊ÛΔË≈Δ «ÚÒ∂ ‘Δ «ÓÒ‰◊∂Õ «√º÷ ’ΩÓ ÁΔ Úº÷Δ Í«‘⁄≈‰ ͺ◊ÛΔ ˘ ÈΩ‹Ú≈È «Ú⁄ ‘ÓÈ-«Í¡≈Δ

’È Ò¬Δ ¡«‹‘≈ √ıÙ ÚΔ ‘À ‹Ø «ÁÈ ≈ ‘º‚ ÌøÈÚΔ∫ «Ó‘È ’Á≈ ‘À Â∂ Ú≈Ë» √Ó∂∫ «Ú⁄ «ÏȪ ’Ø¬Δ ’ΔÓ Ҭ∂ «ÏÒ’∞Ò Óπ¯Â ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ͺ◊ Ïøȉ ∑ Δ «√÷≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ BE ’∞ √≈Ò Í«‘Òª «ÍÂ≈ ‹Ø◊≈ «√≥ÿ Â∂ Ó≈Â≈ ’∞ÒÚø ’Ω Á∂ ÿ ÏÈ≈Ò≈ Ù«‘ Á∂ ËÈΩÒ≈ Ø‚ ”Â∂ ÍÃ∂Ó È◊ «Ú⁄ ‹ÈÓ∂ ‘«ÚøÁ «√≥ÿ «Ú’ ¿∞¯ «Èº’± È∂ ¡≈Í‰Δ Óπ„ÒΔ Â∂ Á√ÚΔ∫ Â’ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ ÏÈ≈Ò≈ Á∂ √’±Òª ÂØ∫ ÍÃ≈Í ’ΔÂΔÕ «ÂøÈ ÌÀ‰ Ì≈Úª «Ú⁄Ø∫ «Ú⁄’≈Ò∂ ÈßÏ ”Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂ «Èº’± È∂ Á√ÚΔ∫ Í≈√ ’È ¿∞Íø Ø˜Δ Ø‡Δ ÁΔ ı≈Â ËÈΩ Ò ≈ Ø ‚ ”Â∂ √«Ê ´«Ë¡≈‰≈ «¬≥‹ΔÈΔ¡«ø◊ Ú’√ «Ú⁄ ı≈Á Á≈ ’øÓ ’È Òº«◊¡≈ «Èº ’ ± È∂ Á√ÚΔ∫ ’Ò≈√ «Ú⁄ ÍÛ∑«Á¡ª ͺ◊ Ïøȉ ∑ Δ Ùπ» ’ΔÂΔ √ΔÕ ’øÓ ”Â∂ ‹≈‰ Ú∂Ò∂ «Èº’± ͺ◊ ÏøÈ∑ ’∂ ‹ªÁ≈ Í ‹Á «Èº’± ÂØ∫ ’øÓ ”Â∂ ‹≈‰ Ú∂Ò∂ ÚËΔ¡≈ ͺ◊ È≈ ϺfiÁΔ Âª Âø◊ ¡≈ ’∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ’∂√ ’ÂÒ ’Ú≈ «ÁÂ∂Õ Â’ΔÏÈ „≈¬Δ √≈Ò

’∂√ ’ÂÒ ’Ú≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ «Î ÁπÏ≈≈ ’∂√ º÷ Ò¬∂ Â∂ ͺ◊ Ïøȉ ∑ Δ Ùπ» ’ «ÁÂΔÕ ÚËΔ¡≈ ͺ◊ª ÏøÈ∑‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ Á∂÷ ’∂ Â∂ «Ú‘Ò∂ √Ó∂∫ Ú≈Δ-Ú≈Δ ¡«Ì¡≈√ ’ ’∂ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ «Èº’± Ï‘π ‘Δ ÚËΔ¡≈ ͺ◊ ÏøÈ∑‰ Òº◊ «Í¡≈Õ Ï‘π ‘Δ ÚËΔ¡≈ ͺ◊ Ïøȉ ∑ ”Â∂ ¿∞√ Á∂ Ô≈ª ÁØ√ª È∂ ¿∞√ ˘ «’‘≈ «’ Ô≈ ± ø ª Í≥ ‹ ≈ÏΔ ◊≈«¬’ «¬≥Á‹Δ «Èº’± Ú◊Δ Íº◊ ÏøÈÁ ∑ ≈ ‘À∫ Â∂ ¿∞√ Á∂ Ô≈ª-ÁØ√ª È∂ ¿∞√ ˘ «Èº’± Á∂ Ȫ È≈Ò ÏπÒ≈¿∞‰≈ Ùπ» ’ «ÁÂ≈Õ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ‘«ÚøÁ «√≥ÿ «Èº’± ˘ ¿∞√ Á∂ Ô≈ª-ÁØ√ ͺ◊ ÏøÈ‰Δ «√÷≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈÷‰ Òº◊Õ∂ ¿∞√ È∂ Ô≈ª ÁØ√ª Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÿ ‹≈ ’∂ ͺ◊ ÏøÈ∑‰Δ «√÷≈¿∞‰Δ Ùπ» ’ΔÂΔÕ ‹Á ¿∞√ Á∂ Ô≈-ÁØ √  ÚΔ ÚËΔ¡≈ ͺ ◊ ª ÏøÈ∑‰Δ¡ª «√º÷ ◊¬∂ ª ¿∞√ ’ØÒ Ï‘π √≈∂ ÈΩ‹Ú≈È Íº◊ «√º÷‰ Ò¬Δ ¡≈¿∞‰ Òº◊∂Õ «Èº’± È∂ «‹Ê∂ ’øÓ ’Á≈ √Δ ¿∞√ ÁΔ √≈‘Ó‰∂ Ú≈ÒΔ Ú’Ù≈Í Á∂ ¿∞Í ω∂ ⁄πÏ≈∂ «Ú⁄

ͺ◊ ÏøÈ∑‰Δ «√÷≈¿∞‰Δ Ùπ» ’ «ÁÂΔÕ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ’øÓ ÂØ∫ «Ú‘Ò≈ ‘Ø ’∂ Á∂ ≈ ’ ¿∞Ê∂ ͺ◊ ÏøÈ∑‰ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ Á∂ ‰ Ò«◊¡≈ Â’ΔÏÈ ÁØ «ÂøÈ Ó‘ΔÈ∂ ‹Á ͺ◊ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ «Á≥Á∂ ‘Ø ◊¬∂ ª ͺ◊ «√º÷‰ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ’≈¯Δ ÚºË ◊¬Δ Â∂ «Î ‹◊∑≈ Âø◊ ‘؉ ’≈È «Èº’± È∂ «¬’ Ë≈«Ó’ √ø√Ê≈ Á∂ ¡≈◊» ÂØ∫ ‹◊∑≈ ÁΔ Ó≥◊ ’ΔÂΔÕ ¿∞√ ÚÒØ∫ ‹◊∑≈ Á∂‰ ÂØ∫ ‹Ú≈Ï Á∂‰ ’≈È «Èº’± Á≈ ÓÈ «¬√ ◊ºÒ È≈Ò ¿∞⁄≈‡ ‘Ø «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ È∂ ͺ◊ Ïøȉ ∑ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ Á∂‰Δ ÏøÁ ’ «ÁºÂΔ Í «Èº’± Á∂ È∂ÛÒ∂ «ÓºÂ ÓÈ‹Δ «√≥ÿ Á∂ «ÍÂ≈ ‹Ø «’ ◊π» ÿ Á∂ ÍÃ∂ÓΔ ¡Â∂ Í»πÈ ÂΩ ”Â∂ «√º÷Δ È≈Ò ‹πÛ∂ ‘ج∂ ‘È È∂ ◊πÁÚ≈≈ «√≥ÿ √Ì≈ Á∂ ÓÀÈ∂‹ ◊πÓπ÷ «√≥ÿ Ïπº‡ È≈Ò «Ú⁄≈ ’ΔÂΔÕ «‹√ ”Â∂ «Èº’± ˘ ͺ◊ ÏøÈ∑‰ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ Á∂‰ Ò¬Δ Óπ¯Â ’Ó≈ «ÓÒ «◊¡≈Õ «‹Ê∂ «Èº’± ‘ ؘ ’øÓ ÂØ∫ «Ú‘Ò≈ ‘Ø ’∂ ÈΩ ‹ Ú≈Ȫ ˘ ͺ ◊ Ïø È ‰ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ Á∂‰ Ò«◊¡≈Õ ‘ ؘ F

«Íø‚ ̪÷Íπ ’ØÒ √Û’ ”Â∂ ‡z«À Î’ Ò≈¬Δ‡ª Ò◊≈¬Δ¡ª ◊¬Δ¡ª √È ‹Ø ⁄≈¨ È≈ ‘؉ ’≈È ÙΩ¡ ÍΔ√ ω ’∂ «‘ ◊¬Δ¡ªÕ «¬’ È≈ÓΔ ’ßÍÈΔ «√Í≈ ÚÒØ∫ ‹ÁØ∫ «Íø‚ Á∂ ÒØ’ª ÁΔ ˜ÓΔÈ Ó«‘ß◊∂ Ì≈¡ «Ú⁄ ÷ΔÁ‰Δ Ùπ» ’ΔÂΔ Âª «Íø‚ «Ú⁄ È؇ª ÁΔ Ï≈«Ù ‘؉ Òæ◊ Í¬Δ √ΔÕ «Íø‚ Á∂ ÿ ÿ «Ú⁄ Ó«‘ß◊Δ¡ª ’≈ª ¡≈¿π‰Δ¡ª Ùπ» ‘Ø ◊¬Δ¡ª √ÈÕ ’¬Δ ’≈ª Ú∂⁄‰ Ú≈ÒΔ¡ª ’ßÍÈΔ¡ª ª «Íø‚ «Ú⁄ ‘Δ ‚∂≈ Ò≈ ’∂ ÏÀ· ◊¬Δ¡ª √ÈÕ ⁄ß‚Δ◊Û∑ «Ú⁄ ‹ÁØ∫ ÙΩ¡ »Ó Ó≈Ò’ª ˘ ÍÂ≈ Òæ ◊ Á≈ √Δ «’ «¬‘ «Ú¡’ÂΔ «Íø ‚ ̪÷Íπ  ÂØ ∫ ¡≈«¬¡≈ ˛ ª ¿π‘ «Íæ¤∂ «Íæ¤∂ ÿπÓ ß ‰ Òæ◊ ÍÀ∫Á∂ √È Â∂ «ÏȪ «’√∂ ’≈◊˜Δ ’≈Ú≈¬Δ ‹ª ◊≈ß‡Δ ÂØ∫ ’≈ ¸’Ú≈ «ÁßÁ∂ √È ‹ª «Î ÎØÈ ”Â∂ ’≈ ÒÀ‰ ÁΔ ◊æÒ ’È ”Â∂ ’ßÍÈΔ Ú≈Ò∂ ’≈ ÒÀ ’∂ ÿ Í‘π⁄ ß ‹ªÁ∂ √ÈÕ «Íø‚ Á∂ √Íø⁄ Ï‘≈Ò «√ßÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¡≈√ Í≈√ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ √«Ê ÎÀ’‡Δ¡ª Á∂ ÍzÁ»Ù‰ È∂ ÒØ’ª Á≈ «‹¿π‰≈ ‘≈Ó ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ÎÀ’‡Δ¡ª Á∂ ◊ßÁ∂ Í≈‰Δ ’≈È «¬Ò≈’∂ Á∂ ⁄Ø¡ Á≈ Í≈‰Δ Â∂˜≈ÏΔ ’≈Ò≈ ‘؉ ’≈È «Íø‚ «Ú⁄ Òæ◊∂ ÈÒ«’¡ª Á≈ Í≈‰Δ ÚΔ ÷≈Ï ‘Ø ¸æ’≈ ˛ ‹Ø ÍΔ‰ ÔØ◊ È‘Δ∫ «‘≈Õ ’¬Δ Ú≈ ª ÷∂ª «Ú⁄ Òæ◊∂ «‡¿»ÏÚÀÒ Á≈ Í≈‰Δ ÚΔ ◊ßÁ≈ Â∂ ÏÁÏ» Ú≈Ò≈ ¡≈¿π‰ Òæ◊ ÍÀ∫Á≈ ˛ Í Íø‹≈Ï ÍzÁ»Ù‰ ’߇ØÒ ÏØ‚ ’πÌ ß ’ÈΔ ÈƒÁ √π æ ≈ «Í¡≈ ˛Õ «Íø‚ Á∂ HD ‘≈Òª ÁΔ ˜ÓΔÈ Ëæ’∂ È≈Ò Íø⁄≈«¬ÂΔ Ï‰≈¿π‰≈ «’√≈Ȫ Á≈ Ì÷Á≈ Ó√Ò≈ ˛ ‹Ø Íø‹≈Ï √’≈ «ÚπË æ «ÚØËÂ≈ Á≈ ’≈È Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ Â∂ √’≈ Á∂ «ÚØË «Ú⁄ √≈≈ «Íø‚ «¬’‹π‡ ‘Ø ’∂ √ßÿÙ ’È «Ú⁄ Òæ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ Ú‹∂ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ≈ º’ «¬ºÊ∂ ¿∞‘ Â’ΔÏÈ E@ Á∂ ’ΔÏ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ͺ◊ ÏøÈ∑‰ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ «Èº’± È∂ Áº«√¡≈ «’ ‘π‰ º’ ¿∞‘ E@@ Á∂ ’ΔÏ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ÚËΔ¡≈ ͺ◊ Ïøȉ ∑ Δ «√÷≈ ⁄㮧 ’¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¯ı Ó«‘√»√ ’Á≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ E@@ Á∂ ’ΔÏ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ «√º÷Δ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈ ‘ÀÕ «Èº’± ˘ «¬√ ◊ºÒ Á≈ Ó≈‰ ‘À «’ ¿∞√ Á∂ «‹øÈ∂ ÚΔ ÁØ√ ‘È ¿∞‘ √≈∂ ͺ◊ ÏøÈ∑Á∂ ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√ Á∂ «‹øÈ∂ ÚΔ ÁØ√ ω∂ ‘È √ºÌ ͺ◊ ’ ’∂ ω∂ ‘È Â∂ ¿∞√ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ÚΔ Íº◊ È≈Ò ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ «Èº’± È∂ «’‘≈ «’ ’∞ºfi ÒØ’ª È∂ ͺ◊ «√÷≈¿∞‰ Á≈ «Ï˜È√ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Â∂ ¿∞‘ ͺ◊ «√÷≈¿∞‰ ÁΔ ’ΔÓ Ú√»ÒÁ∂ ‘ÈÕ Íº◊ «√÷≈¿∞‰ ÁΔ ’ΔÓ ȑΔ∫ ÒÀ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ «’¿π∫∞ «’ «¬’ √Á≈ ÁΔ Íº◊ Á≈ ’Ø¬Δ ÓπºÒ È‘Δ∫ Í≈ √’Á≈Õ Íº◊ «√÷≈¿∞‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «Èº’± Á≈ ÙΩ∫’ ◊≈¿∞‰≈ Â∂ ÚËΔ¡≈ √ø◊Δ √π‰È≈ ‘ÀÕ ◊πÁ≈√ Ó≈È ¿∞√ Á≈ Í√øÁΔÁ≈ ◊≈«¬’ ‘ÀÕ «Èº’± ˘ Ë≈«Ó’ √ø√Ê≈Úª ı≈√’ ÙÃÓ Ø ‰Δ ◊πÁÚ≈≈ ÍÃÏË ø ’ ’Ó∂‡Δ ”Â∂ «◊Ò≈ ‘À «’ «√º÷Δ ÍÃ⁄≈ ÁΔ¡ª Úº‚Δ¡ª-Úº‚Δ¡ª ‡≈‘ª Ó≈È Ú≈«Ò¡ª È∂ ’Á∂ «¬√ Í≈√∂ «Ë¡≈È È‘Δ∫ «Áº  ≈ «’ ¡º ‹ ’Ò ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛΔ ’∂√ ’ÂÒ ’Ú≈ ‘Δ ‘À Â∂ ͺ◊ ÏøÈ∑‰Δ ÌπºÒ ‘∂ ‘È ¡Â∂ «√º÷Δ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ͺ◊ ¡ÒØÍ ‘πøÁΔ ‹≈ ‘Δ ‘ÀÕ


WEEKLY PUNJAB NEWS 32

28 May- 3 June 2010

¡√ƒ È∂  ≈ ‹Δ ‘º Ê ’À ∫ ⁄Δ ÎÛΔ Á∂ ÷ ’∂ ¬∂ È ≈ È‘ƒ ‚Á∂ «‹øÈ≈ ¿∞È∑ª ‘ºÊ ¡‡À⁄Δ Î«Û¡≈ Á∂ ÷ ’∂ ÿÏ≈¿∞ ‰ Ò◊Á∂ ‘ªÕ ÚÀ √ ∂ ª ’À ∫ ⁄Δ ¡Â∂ ¡‡À⁄Δ «Ú⁄ ÚΔ ¡≈Í√Δ «ÙÂ≈ Ï‘π  ◊» Û ∑ ≈ ‘À Õ È∂  ≈ ‹Δ ’À ∫ ⁄Δ È≈Ò ÒØ ’ Âø   ˘ Ó≥πÈÁ∂ ‘È Â∂ ¡‡À⁄Δ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ÒØ’ÂøÂ Á◊Á∂ ’Ø«Ò¡ª ”Â∂ «⁄’È Úª◊» ø Ìø π È Á∂ ‘ÈÕ “⁄Ø-⁄Ø Ó√∂∂ Ì≈¬Δ Úª◊ Â∞√ƒ «¬¿∞ ∫ ÚΔ ’«‘ √’Á∂ ‘Ø , ’À ∫ ⁄Δ Â∂ ¡‡À ⁄ Δ ‹ÈÂø   Á∂ ‹·∂  ∂ Ì≈¬ΔÕ” ’À ∫ ⁄Δ Á≈ ¡«Ì¡≈√ ª È∂  ≈ ‹Δ ˘ Ï‘π  Íπ  ≈‰≈ ‘À Õ √ÓfiØ ÒØ ’ Âø   Á∂ ‹ÈÓ Ú∂ Ò ∂ ÂØ∫ ‘Δ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∂ ÍÀÁ≈ ‘πø«Á¡ª ‘Δ È∂Â≈ ‹Δ È∂ ’À∫⁄Δ ÎÛ Ò¬Δ √Δ Â∂ Óπ Û «Íº ¤ ∂ fi≈’ ’∂ È‘ƒ Á∂«÷¡≈Õ ‘π‰ ª ¿∞È∑ª ˘ «¬√ Á≈ ¬∂ È ≈ ‹Ï≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ ˘ ‹≈Á»◊ Úª◊ ¡º÷ª ÓΔ‡ ’∂ √’±‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Úª◊, ¡º÷ª ”Â∂ ͺ‡Δ ÏøÈ∑ ’∂ ÚΔ ⁄Ò≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ‹ÈÂ≈ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Á∂ ٠º ’ , «¬‘ ‘ ÏÙ ˘ Ó≥πÈ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡‡À ⁄ Δ ¡‹∂ ÈÚª ÈÚª ‘Δ ¡≈«¬¡≈ ‘À Õ ÒØ ’ Âø   ÁΔ Ó≥ ‚ Δ «Ú⁄, «¬√ È∂ ¡‹∂ ÁØ ⁄≈ Ú≈ ‘Δ ‘ºÊ ¡˜Ó≈«¬¡≈ Ù≈Ó Á≈ √Óª √ΔÕ Ó≥»‘ ‘È∂≈ ‘Ø ⁄πº’≈ √ΔÕ ¿∞‘ √Ø⁄ª «Ú⁄ ÏÀ·≈ √ΔÕ ¬∂È∂ ˘ ¿∞√ ˘ ’∞fi Ô≈Á ¡≈«¬¡≈Õ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ G-H √≈Ò Á∂ ÍπºÂ ˘ ’∞fi ÍÀ√∂ «ÁºÂ∂ ¡Â∂ Áπ’≈È ÂØ∫ ’∞fi √≈Ó≈È «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ «’‘≈Õ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ ÏÀ·Δ ACAD √≈Ò ÁΔ Ï∂‡Δ È∂ «’‘≈, “Í≈Í≈ ‹Δ, ÓÀ∫ ‹ªÁΔ ‘ª Áπ’≈È

πºÂ ¡‡À⁄Δ¡ª ÁΔ ¡≈¬Δ

‘ÀÕ «’√∂ È∂Â≈ Á∂ ‘ºÊ ”⁄ Ϋۡ≈ ¡‡À⁄Δ Á∂÷ ’∂, ◊πº◊≈ Ìπº◊≈ ÏøÁ≈ ÚΔ ¡≈÷ «Á≥Á≈ ‘À, “Ò◊ÁÀ È∂Â≈ ‹Δ ≈‹Ë≈ÈΔ ⁄ºÒ∂ ‘È? ≈‹Ë≈ÈΔ Ï◊À ª ‘π‰ ¡‡À⁄Δ «’Â∂ Ô≈Â≈ ’Á≈ ‘Δ È‘ƒ ‘ÀÕ” «’√∂ È∂ÛÒ∂ «ÓºÂ È∂ È∂Â≈ ‹Δ ˘ Íπ º « ¤¡≈ Â∂ Óπ √ ’≈ ’∂ ’«‘‰ Òº◊∂, “ÏøË», ≈‹Ë≈ÈΔ ‹≈ ‘∂ ‘ªÕ √≈‚≈ ª ‘π‰ ¿∞‘Δ √Ì ’∞ fi ‘À Õ ” «Óº   È∂  ≈ ‹Δ ÁΔ ≈‹Ë≈ÈΔ Ì◊ÂΔ Ï≈∂ √π ‰ ’∂ ˆÁ◊Á ‘Ø ◊¬∂Õ «ÓºÂ ˘ È∂Â≈ ‹Δ ÁΔ «¬‘Ø «‹‘Δ Ì≈ÚÈ≈ ‘Δ ¿∞È∑ª Á∂ È∂Û∂-Â∂Û∂ º÷ÁΔ ‘ÀÕ “≈‹Ë≈ÈΔ ’Ø¬Δ ÷≈√ ’øÓ ÍÀ «◊¡≈ ‘À, È∂Â≈ ‹Δ?” «ÓºÂ È∂ ‹≈‰Á∂ - Ϻ π fi Á∂ ÚΔ, ÓΔ√‰≈ ω ’∂ Íπº«¤¡≈Õ “Ïø Ë » , √º  ≈ ÁΔ ÏØ Ò Δ ⁄º Ò ‘Δ ‘À Õ Ó≈’Δ‡ Ï‘π  Â∂ ˜ ‘Ø ◊¬Δ ‘À Õ ‘π ‰ ’Ø ¬ Δ ¡À  ≈-◊À  ≈ Ⱥ Ê » ÷À  ≈, «¬√ Â∂ ˜ Δ «Ú⁄ È‘ƒ ·«‘ √’Á≈Õ «ÁÒ, ◊π  Á∂ ‹ª Úº‚∂ ¡‡À⁄Δ Ú≈Ò≈ ‘Δ «¬√ Â∂˜Δ ÁΔ ‘È∂Δ «Ú⁄ ÍÀ «‡’≈ √’Á≈ ‘ÀÕ” “√ºÂ≈ ÁΔ ÏØÒΔ?” «ÓºÂ ˘ ◊º Ò √Ófi È‘ƒ ¡≈¬ΔÕ ÍÒ ÁΔ

«⁄øÂ≈ ”Â∂ Õ «¬‘ √≈Ó≈È ÓÀ ∫ ÒÀ ’∂ ¡≈Úª◊ΔÕ” ¿∞√ È∂ «’‘≈, “È‘ƒ Ï∂‡Δ, ‘È∂≈ ‘Ø ⁄πº’≈ ‘ÀÕ «¬‘Δ ‹≈Ú∂◊≈Õ” Ï∂‡Δ È∂ «’‘≈, “Í≈Í≈, ÓÀ∫ ª «¬√ ÂØ∫ Úº‚Δ ‘ª «Î ’Δ ‘Ø«¬¡≈ ‹∂ ‘È∂≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ‘È∂∂ ÂØ∫ È‘ƒ ‚ÁΔÕ” “Í Ï∂‡∂ ÓÀ∫ ‚Á≈

‘√◊πæÒ∂ MKO -«¬’ ¡≈Ò√Δ-√Ø⁄ √≈˘ ºÏ È∂ «¬‘ ÁØ ‘ºÊ ’≈‘ÂØ∫ «ÁºÂ∂ È∂? Á»‹≈ ¡≈Ò√Δ-‘ºÊ ”Â∂ ‘ºÊ º÷ ’∂ ÏÀ·‰ Á∂ Ò¬ΔÕ - ‚≈’‡ (ÓΔ˜ ˘)‹∂’ Â∞√ƒ ÌΔÛ-ÌÛº’∂ ÂØ∫ Ï⁄ ’∂ ‘Ø◊∂ ª Â∞‘≈˘ «¬‘ «ÏÓ≈Δ È‘ƒ ‘ØÚ◊ ∂ ΔÕ ÓΔ˜-Í ‚≈’‡ √≈«‘Ï, ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Í∂Ù∂ ÂØ∫ Ó‹Ï» ‘ªÕ ‚≈’‡-«’¿∞∫, ’Δ Í∂Ù≈ ¬∂ Â∞‘≈‚≈? ÓΔ˜-‚≈’‡ √≈«‘Ï, Á¡√Ò ÓÀ∫ ‹∂Ï ’Â≈ ‘ªÕ -◊≈‘’-ÊØÛΔ∑ Á∂ Í«‘Òª ª Â∞√ƒ «¬√ Ϻ’Δ Á∂ A@@@ πͬ∂ Ó≥◊ ‘∂ √Δ Â∂ ‘π‰ AE@@ πͬ∂ «’¿∞∫ Ó≥◊ ‘∂ ‘Ø? Áπ’≈ÈÁ≈-«’¿∞∫«’

Ì≈Ú≈ ‘π‰∂ ‘π‰∂ «¬‘ Ϻ’Δ Ó∂≈ Í≥‹ √Ω Á≈ È؇ ⁄ºÏ ◊¬Δ ¬∂Õ -¡«Ë¡≈Í’ (ΩÒ≈ Í≈ ‘∂ Ϻ«⁄¡ª ˘)-Â∞‘≈˘ ÍÂ≈ ¬∂ «’ √’±Ò Á≈ ÓÂÒÏ ’Δ ‘øÁ π ≈ ¬∂? «¬’ Ϻ⁄≈-√ ‹Δ, «¬’ ¡À√Δ ‹◊∑≈ «‹Ê∂ Í≈Í≈ ÍÀ√∂ «Á≥Á∂ ‘È ¡Â∂ Ϻ⁄∂ ÷∂‚Á∂ ‘ÈÕ -ÓΔ˜-‚≈’‡ √≈«‘Ï, Ó∂≈ «¬‘ ¡≈ÍÃÙ ∂ È Âª ’≈ÓÔ≈Ï ‘∂◊≈ È≈? ‚≈’‡-Â∞√ƒ «Î’ È≈ ’Ø ‹Δ, «¬‘Ø Á∂÷‰ Ò¬Δ Âª ¡≈ÍÃ∂ÙÈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ - «Ì÷≈Δ (ÍÃÌ≈ ˘)«Á˙ Ï≈Ï» ‹Δ ÚΔ‘ πͬ∂, Ø‡Δ ÷≈‰Δ ¬∂Õ ÍÃÌ≈Â-⁄ºÒ ÁΩÛ ‹≈, ÂÀ˘ Ó≥◊‰≈ ÚΔ È‘ƒ ¡≈¿∞∫Á≈Õ «Ì÷≈Δ-Ï≈Ï» ‹Δ, ¡º‹ ‘Δ ËøÁ≈ Ùπ» ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ Â∞‘≈‚∂ Ú◊∂ ÒØ’ª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ‹ÒÁΔ ‘Δ «√º÷ ‹≈Úª◊≈Õ -√πÁ∂Ù ’∞Ó≈ È≈Ì≈

¡‡Í‡∂ √Ú≈Ò-⁄‡Í‡∂ ‹Ú≈Ï kÍ≈‰Δ «Ú⁄ ÍæÊ √π應 ”Â∂ ¤Í≈’ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ «’™ ¡≈¿π∫ÁΔ ˛? -«¬‘ Í≈‰Δ ÁΔ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ÍæÊ √π應 Ú≈Ò∂ ˘ ’æ„Δ ◊¬Δ ◊≈Ò∑ ‘πßÁΔ ˛Õ kÍ≈‰Δ «Ú⁄ ÍæÊ √π應 ”Â∂ “¤Í≈’” ÁΔ ¡Ú≈˜ «’™ ¡≈™ÁΔ ˛? -«¬‘ Í≈‰Δ ÁΔ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ÍæÊ √π應 Ú≈Ò∂ ˘ ’æ„Δ ◊¬Δ ◊≈Ò∑ ‘πßÁΔ ˛Õ

ÍÒ, «Ú⁄≈≈ ËΔ Á∂ ◊ΔÏ Ï≈Í Úª◊ Íà ∂ Ù ≈È ‘Ø «◊¡≈Õ «Î ÚΔ «‘≥ Ó Â ‹π ‡ ≈ ’∂ ’«‘‰ Òº ◊ ≈, “È∂  ≈ ‹Δ, √º  ≈ ª ÚØ ‡ È≈Ò «ÓÒÁΔ √ΔÕ ÒØ’ÂøÂ «Ú⁄ √ºÂ≈ ª ‘Ó∂ Ù ≈ ÚØ ‡ È≈Ò ‘Δ «ÓÒÁΔ ‘Δ ‘À Â∂ «¬‘ ÏØ Ò Δ «’ÊØ ∫ ¡≈ ◊¬Δ, ¡‡À⁄Δ «’ÊØ∫ ¡≈ «◊¡≈?” ’Ø ¬ Δ ‘Ø  Ú∂ Ò ≈ ‘π ø Á ≈ ª È∂  ≈ ‹Δ, «Óº   Á∂ ÌØ Ò ∂ Í È ˘ Í«‡¡≈Ò≈Ù≈‘Δ ÍÀ μ ◊ È≈Ò, √À Ò ΔÏ∂ ‡ ’Á∂ Õ Â∂ ˜ Ó≈’Δ‡ ’≈È ¿∞È∑ª ’ØÒ ‡ÀÓ È‘ƒ ‘ÀÕ Í «Î ÚΔ «ÓºÂ ÁΔ √≈Á◊Δ “«‹√ ˘ Í≈Ò∂ « ‡’√ Ú≈Ò∂ Ó»  ÷Â≈ ¡≈÷Á∂ ‘È) ”Â∂ ÓØ « ‘ ‘Ø ’∂ ’«‘‰ Òº◊∂... “‘ª, ¿∞ ‘ ÚØ ‡ ÚΔ ·Δ’ ‘À Õ Ú؇ ÁΔ ◊ºÒ ‘π‰ ÏøË» ÊØÛ∑≈ «Í¤∂ «‘ ◊¬Δ ‘ÀÕ √ºÂ≈ Ò¬Δ ‘π‰ ⁄؇ Â∂ È؇ ÚΔ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ ·Δ’ √Ó∂∫ ”Â∂ ⁄Ø ‡ È≈ Ó≈Δ ‹≈Ú∂ ª √º  ≈ ÁΔ ’∞  √Δ ‘∂ · Ø ∫ «÷√’ ‹ªÁΔ ‘À Õ ÚØ ‡ , ⁄Ø ‡ Â∂ ÈØ ‡ Á≈ √ø ◊ Ó ‘Δ Ïø Á ∂ ˘ √º  ≈ Á∂ Úª‚∂ «Ú⁄ Í‘π ø ⁄ ≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À Õ ” ¡≈÷«Á¡ª ‘Δ È∂Â≈ ‹Δ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ◊π‰◊π‰≈¿∞‰ Òº◊ ͬ∂ √È... ‘ªÕ”

“«’√ ÂØ∫?” “˜Ó≈È∂ ÂØ ∫ Õ” «ÍÂ≈ È∂ ¿∞μÂ «ÁºÂ≈Õ Ï∂‡Δ È∂ «’‘≈, “Í Í≈Í≈ ÓÀ∫ «’√∂ ÂØ∫ È‘ƒ ‚ÁΔ, È≈ ˜Ó≈È∂ ÂØ∫ È≈ ‘È∂∂ ÂØ∫Õ” “Ï∂‡Δ «¬√∂ ◊ºÒ ÁΔ Âª ÓÀ˘ «⁄øÂ≈ ‘ÀÕ” ’«‘ ’∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ÒÛ’∂ ˘ Áπ’≈È ÚºÒ ÂØ «ÁºÂ≈Õ -¿±ËÓ «√≥ÿ

ÏØÒ ≈Ë≈ ÏØÒ, √ø◊Ó ‘Ø◊≈ «’ È‘ƒ... ‘Ø◊≈... ‘Ø◊≈... ‘Ø ◊ ≈... ‘Ø . ... √º  ≈ ÁΔ ÏØ Ò Δ Ï≈∂ È∂  ≈ ‹Δ Á≈ ¡≈͉≈ ‘Δ Ø ‰ ≈ ‘À Õ Ø ∫ Á∂ Ϻ ⁄ ∂ ‘º Ê ¡≈«¬¡≈ ⁄≈ÏΔ Ú≈Ò≈ «÷‚Ω ‰ ≈ ‘À Õ ÁÓ∂ Á∂ Ø ◊ Δ Úª◊, ¤≈ÂΔ ”Â∂ ‘º Ê º ÷ ’∂ , ¡≈÷Á∂ ‘ÈÕ “Ïø Ë » , √º  ≈ ÁΔ ÏØÒΔ Ï‘π  ¿∞ μ ⁄Δ ‹≈‰ Òº◊ Í¬Δ ‘ÀÕ ‡πº⁄Ò ÂØ∫ ‡πº⁄Ò Í≈‡Δ Á≈ ‡πº⁄Ò ÂØ∫ ‡πº⁄Ò ÓÀ∫Ï ÚΔ ¡≈͉≈ Ì≈¡ ¬∂È≈ ÚË≈ «Á≥Á≈ ‘À «’ Â≈‹ Ó«‘Ò Â∂ Ò≈Ò «’Ò≈ ÚΔ √√Â∂ √√Â∂ Òº ◊ ‰ ÍÀ ∫ Á∂ ‘ÈÕ “Â∞ √ ƒ Â≈‹ Ó«‘Ò ÷ΔÁ √’Á∂ ‘Ø, Ò≈Ò «’Ò∑≈ ‹ª ’∞ÂÏ ÓΔÈ≈ ÷ΔÁ √’Á∂ ‘Ø, Í ‡π º ⁄ Ò ÓÀ ∫ Ï Á≈ ͺ Ò ≈ Î∂  ÚΔ ÈΔÚª ‘Δ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ” ÏØÒ«Á¡ªÏØ Ò «Á¡ª È∂  ≈ ‹Δ Á∂ Óº Ê ∂ ”Â∂ Óπ Û ∑ ’ ≈ «√≥ Ó ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À Õ “«Î ’≈‘˘ ÍÀ∫Á∂ ‘Ø «¬√ ‹ø‹≈Ò ”⁄? Á≈Ò-ÎπÒ’≈ ÷≈˙ Â∂ ‘Δ Á∂ ◊π‰ ◊≈˙, È∂  ≈ ‹Δ...Õ” «Óº   ‘º √ ’∂ ¡≈÷Á≈ ‘ÀÕ È∂Â≈ ‹Δ ’ØÒ «¬‘Ø «‹‘Δ¡ª ‡‡Í≥ » fi Δ¡ª Â∂ È∂ ’ √Ò≈‘ª Á∂ √À∫’Û∂ Â’ ‘È... “ÏøË», √ºÂ≈ Á≈ ÈÙ≈ ‘Δ ’∞fi «¬‘Ø «‹‘Δ ⁄Δ˜ ‘À, ‹Ø «¬’ Ú≈ Ó≥ » ‘ ˘ Ò◊≈ ÒÚ∂ ¿∞ ‘ ÓΔ¡ª ◊≈«ÒÏ Á≈ «¬‘ «Ù¡ ˜»  ÍÛ∑È Òº◊ ÍÀ∫Á≈ ‘À, “¤∞‡ÂΔ È‘ƒ Ô∂ ’≈¯, Ó≥ » ‘ ’Ø Ò◊Δ ‘» ¬ ΔÕ”

Â∞ √ ƒ ’ÁΔ √º  ≈ Á≈ ÈÙ≈ ÍΔÂ≈ È‘ƒ È≈... ÍΔ ’∂ Á∂ ÷ ‰≈... Î∂  ◊º Ò ’È≈... ’Ó∂ ‡ Δ, «Í≥ ‚ ‹ª Óπ‘ºÒ∂ ÁΔ √ºÂ≈ ÒÀ ’∂ Á∂÷Ø... «Î ’È≈ ◊ºÒ... «¬‘Ø «‹‘∂ Ú∂Ò∂ ª ◊Ë∂ ˘ ÚΔ Ï≈Í ’«‘‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ” ¡≈÷, ◊ÓΔ Â∂ ‘πº√Û Á∂ Ï≈Ú‹»Á È∂  ≈ ‹Δ Ó≥ Á -Ó≥ Á Óπ √ ’≈ ‘∂ √ÈÕ È∂Â≈ ‹Δ Áº√Á∂ ‘È, «’ ‘π‰ ¡‡À ⁄ Δ ÒØ ’ Âø   Á≈ Ï‘π  ‘Δ ˜»  Δ Â∂ ÒØ Û Úø Á Ôø   ω «◊¡≈ ‘À Õ ´’Ó≈È ‘’ΔÓ ÁΔ ¡«‹‘Δ ÁÚ≈ ω «◊¡≈ ‘À , «‹√ È≈Ò ÒØ’ÂøÂ Á∂ √Ú Ø◊ È≈Ù ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘Δ Ó≈√‡ ⁄≈ÏΔ ‘À «‹√ È≈Ò ‹ø ◊ ≈Ò∂ ÂØ ∫ ‹ø ◊ ≈Ò∂ Â≈Ò∂ ÚΔ fiº‡-ͺ‡ ÷πºÒ∑ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ È∂Â≈ ‹Δ ¡◊ª‘ Áº√Á∂ ‘È «’ ’¬Δ ÓÀ∫Ï ª ¡‡À⁄Δ Á∂÷«Á¡ª ‘Δ «ÂÒ’ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ’¬Δ «¬√ ”Â∂ ÍÀ  Ë«Á¡ª ‘Δ ´Û∑’ ‹ªÁ∂ ‘È Â∂ ’¬Δ «¬√ Á∂ ‘ºÊ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ‘Δ

‘π‰ ¿∞Â ¡≈˙ ‹Δ

’πfi ’π √≈Ò Í«‘Òª ÁΔ ◊æÒ ˛, ÓÀ∫ ‹ÒøË Á∂ ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ ”Â∂ ÷Û∑≈ ◊æ‚Δ ÁΔ ¿π‚Δ’ ’ «‘≈ √Δ «’ ¿πμÊ∂ «¬’ DE-E@ √≈Ò Á≈ ËΩÒΔ «‹‘Δ Á≈Û∑Δ Ú≈Ò≈ «√æËÛ «‹‘≈ ¡≈ÁÓΔ «¬’ ÷Û∑Δ ∂Ò ◊æ‚Δ Á∂ ‚æ«Ï¡ª ≈‘ƒ ¡øÁ fi≈’-fi≈’ ’∂ ¡≈Ú≈˜ª Ó≈ «‘≈ √Δ “ÓÀ∫ «’‘≈ ‹Δ ‘π‰ ¿πÂ ¡≈˙”, ÓÀ∫ «’‘≈ ‹Δ ‘π‰ ¿πÂ ¡≈˙, ¡≈͉≈ √‡∂ÙÈ ¡≈ «◊¡≈ ¬∂ ” Õ Í ¡æ ◊ Ø ∫ È≈ ª ’Ø ¬ Δ ¿π  Á≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ’Ø ¬ Δ ¡≈Ú≈˜ «ÁøÁ≈Õ ¿π‘ «Î ¿π√∂ Â∑ª Á»√∂ ‚æÏ∂ ÁΔ «÷Û’Δ «Ú⁄Ø∫ ¡øÁ ˘ Á∂÷ ’∂ “ÓÀ∫ «’‘≈ ‹Δ ‘π‰ ¿πÂ ¡≈˙”....“ÓÀ∫ «’‘≈ ‹Δ ‘π‰ ¿πÂ ¡≈˙” ÁΔ ¡≈Ú≈˜ Ó≈Á≈, ’πfi «⁄ ¿π‚Δ’Á≈ ¡Â∂ «Î ¡◊Ò∂ ‚æÏ∂ ’ØÒ ⁄Ò≈ ‹ªÁ≈Õ ’≈¯Δ Á∂ ÓÀ∫ ¿π√ ˘ ¡«‹‘≈ ’Á≈ Á∂÷Á≈ «‘≈Õ «Î ÓÀ∫ ¿π√ Á∂ ’ØÒ ‹≈ ’∂ Íπ櫤¡≈ Ï≈Ï≈ ‹Δ Âπ√ƒ «’√ ˘ ÒæÌ ‘∂ ‘Ø, ÓÀ∫ Âπ‘≈‚Δ ’Ø¬Δ ÓÁÁ ’ª ª ¿π√ È∂ ÊØÛ∑≈ «‹‘≈ fi’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ “Ó∂∂ È≈Ò √Δ ’Ø¬Δ” ’Ø¬Δ È¬ƒ ÓÀ∫ ¡≈Í∂ ÒæÌ Ò™ ¡Â∂ «Î ¡◊Ò∂ ‚æÏ∂ ’ØÒ ‹≈ ’∂ Í«‘Òª Úª◊ ‘Δ ¡≈Ú≈˜ª Ó≈È Òæ◊ «Í¡≈ “ÓÀ∫ «’‘≈ ‹Δ ‘π ‰ ¿π   ¡≈˙”Õ ’≈¯Δ Á∂ ¿π‘ ‘Ø «¬√∂ Â∑ª ‘Δ

¡≈Ú≈˜ª Ó≈Á≈ «‘≈ ¡Â∂ ¡ø «Î ◊æ ‚ Δ ⁄æ Ò Í¬ΔÕ ◊æ ‚ Δ ⁄Ò«Á¡ª ‘Δ ¿π√ ÁΔ Ï∂⁄È À Δ Úˉ Òæ◊Δ ¡Â∂ ¿π‘ «Ú⁄≈≈ Ìæ‹-Ìæ‹ ’∂ ‚æ«Ï¡ª «Ú⁄ fi≈’Á≈ «‘≈Õ ◊æ‚Δ √‡∂ÙÈ ÂØ∫ Âπ ◊¬Δ ¡Â∂ ¿π‘ «Ú⁄≈≈ «È≈Ù «‹‘≈ ‘Ø «’ ‹ªÁΔ ◊æ‚Δ ˘ Á∂÷Á≈ «‘≈ ¡Â∂ ÓÀ ∫ ¿π √ ˘

ÿ «Ú⁄ ÓÀ∫ «¬’æÒ≈ ‘Δ «‘øÁª ¡Â∂ Ø‡Δ Í≈‰Δ Á∂ ‹π◊≈Û Ú≈√Â∂ Ô». ÍΔ. «Ú⁄Ø∫ ’πfi ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ «¬’ ¡Ω «Ò¡ªÁΔ √Δ Í ‹ÁØ∫ ¡√ƒ∫ ¿πμÊØ∫ ◊æ‚Δ «Ú⁄ ÏÀ·‰ Òæ◊∂ √Δ Âª ◊æ‚Δ «Ú⁄ ÌΔÛ ‘؉ ’≈È ¿π√ Á∂ ÿ«Á¡ª È∂ «’‘≈ «’ ¡√ƒ «¬√ (¡ΩÂ) ˘ ˜È≈È≈ ‚æÏ∂ «Ú⁄ «Ï·≈ «ÁøÁ∂ ‘ª ¡Â∂ Âπ√Δ ¡◊Ò∂

Á∂÷Á≈ «‘≈Õ ÓÀ∫ «Î ÁπÏ≈≈ ¿π√ Á∂ ’ØÒ «◊¡≈ ¡Â∂ Íπ櫤¡≈ «’ “Ï≈Ï≈ ‹Δ Âπ√ƒ «’√ ˘ ¡≈Ú≈˜ª Ó≈ ‘∂ √Δ ¡Â∂ Âπ‘≈‚Δ ¡≈Ú≈˜ Á≈ «’√∂ È∂ ‹Ú≈Ï ÚΔ È‘ƒ «ÁæÂ≈Õ” ª ¿π‘ «È≈Ù «‹‘≈ ‘πø«Á¡ª ’«‘‰ Òæ◊≈, “’Δ Áæ√ª,

‚æÏ∂ «Ú⁄ ÏÀ· ‹≈˙ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Ó∂∂ √≈‘Ó‰∂ ¿π√ ˘ «Í¤Ò∂ ‚æÏ∂ «Ú⁄ «Ï·≈ «ÁæÂ≈Õ «Î ÓÀ∫ ÚΔ ¡◊Ò∂ ‚æÏ∂ «Ú⁄ ÏÀ· «◊¡≈Õ Í ‘π‰ ‹ÒøË ¡≈ ’∂ ÓÀ∫ ¿π√ ˘ ÏÛ≈ Òæ«Ì¡≈ ¡Â∂ ÏÛΔ¡ª ¡≈Ú≈˜ª ÚΔ Ó≈Δ¡ª Í ¿π‘ «’Â∂ È‘ƒ

ÏπÛ∑’ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ’¬Δ «¬√ ˘ ¡≈Ù’ª Úª◊ Á∂÷Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ˘ Á∂÷«Á¡ª ‘Δ ÍÃ∂ÓΔ-ÍÃÃ∂«Ó’≈ Úª◊ «ÁÒ ÁΔ ËÛ’‰ Â∂˜ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À Õ ’¬Δ ‡π º ⁄ Òª Á∂ ª Ø’«Á¡ª-Ø’«Á¡ª ÚΔ Ó≥»‘ ”⁄Ø∫ ¶ÓΔ Ò≈ ⁄Ø¡ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ È∂Â≈ ‹Δ ¤≈ÂΔ ”Â∂ ‘º Ê Ó≈ ’∂ ’«‘≥Á∂ ‘ÈÕ “«¬√ ¡‡À ⁄ Δ «Ú⁄ Ï‘π  ْÂΔ ‘À, ÏøË»Õ «¬√ È≈Ò ˜, ˜Ø», ˜ÓΔÈ, ˜ÓΔ, ÁØÙ, Ì∂√ Â∂ ÷∂ √ √Ì ÷ΔÁ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ÒØÛ ‘À √‘Δ ‡ÀÓ ”Â∂ √‘Δ Â∂ ¿∞ « ⁄ ÏØ Ò Δ ÁΔ...Õ” ¡≈÷ È∂  ≈ ‹Δ È∂ fiº‡ ‘Δ «¬’ «Ù¡ ÚΔ ÏπÛ∑’≈ Ó≈«¡≈... “÷Û∑ ∂ ‘À ∫ √∂ Ï≈˜≈, ÷ΔÁ Ò∂ «‹√’≈ ‹Δ¡ ⁄≈‘∂...Õ” Í fiº ‡ ‘Δ ’∞ fi Ô≈Á ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À , «Â¿± Û Δ¡ª ⁄Û∑ ≈ ’∂ «Í¡≈ Ì∂ ◊πº√∂ È≈Ò «ÓºÂ ÚºÒ Á∂÷ ’∂ ÏØÒ∂, “ÏøË» ’Δ √≈˘ ÎØ ’ Δ¡ª ◊º Ò ª ”⁄ ¿∞ Ò fi≈ «Ò¡≈ Â∞√ƒ? ¿∞Ë ª √ºÂ≈ ÁΔ ÏØ Ò Δ ‡π º ‡ ÚΔ ⁄π º ’ Δ ‘Ø ‰ Δ ¡À∫, ‘π‰ º’? Ó≈’Δ‡ Ï‘π Â∂˜ ⁄ºÒ ‘Δ ¡À... ’Δ √Ófi∂?” «Óº   Á∂ «¬√ «Ïª ”⁄Ø ∫ «¬’ ◊º Ò ‘Δ √Ófi ¡≈¬Δ Ò◊ÁΔ ‘À , “«‹Ú∂ ∫ ⁄π Û ∂ Ò ÁΔ ‹≈È ÂØ Â ∂ ”⁄ ‘π ø Á Δ √ΔÕ ¡’Ò ÁΔ ÿ≈‡ ÷Ø Â ∂ ”⁄ ‘π ø Á Δ ‘À , «ÂÚ∂ ∫ ÒØ ’ Âø   ÁΔ √º  ≈ ¡‡À ⁄ Δ «Ú⁄ ´’Δ ‘Ø ¬ Δ ‘À, ¡‡À⁄Δ È∂Â≈ ‹Δ Á∂ ‘ºÊ ”⁄ ‘À , «¬√ Ò¬Δ ‹ÈÂø   Á≈ ÂØ Â ≈ ÚΔ È∂  ≈ ‹Δ Á∂ ‘º Ê ”⁄ ‘Δ... ÏØ Ò Ø ¡‡À ⁄ Δ Á∂ Ú ’Δ ‹À...Õ” -’∂ . ¡À Ò . ◊◊

¿π‘ ˛≈È «‹‘≈ ‘πøÁ≈ Ó∂∂ Ó»ø‘ ÚæÒ Á∂÷‰ Òæ◊ «Í¡≈Õ ÓÀ∫ «’‘≈ Ï≈Ï≈ ‹Δ ¿π‘ ¡Ω Âπ‘≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ÏÀ· ª ◊¬Δ √Δ, Í Âπ‘≈‚∂ ÂØ∫ ⁄ØΔ⁄ØΔ «Î ¿πÂ ◊¬Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÿ«Á¡ª È≈Ò ¡≈͉∂ ÿ ÚΔ Í‘πø⁄ ◊¬Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ÒæÌΔ ¡Â∂ Ù≈«¬Á ¿π‘˘ ÚΔ Ó∂≈ ÍÂ≈ È‘ƒ Òæ◊≈ ¡Â∂ ¿π‘ ◊æ‚Δ «Ú⁄ ‘Δ ¡æ◊∂ ⁄ÒΔ ◊¬Δ ˛Õ Ï≈Ï∂ È∂ ÒøÏ≈ √≈‘ Ì«Á¡ª «’‘≈ “¿π‘ ª Ó∂∂ Ȫ¡-ÍÂ∂ Ï≈∂ ÚΔ ’πfi È‘ƒ ‹≈‰ÁΔ, «Ú⁄≈Δ ÍÂ≈ È‘ƒ ‘π‰ ’Δ ’∂◊Δ” ¿π√ Áπ÷Δ ‘πøÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈Õ «‹√ ”Â∂ ÓÀ∫ √≈Δ ’‘≈‰Δ √Ófi «◊¡≈ ¡Â∂ ¿π√ ˘ «’‘≈ Ï≈Ï≈ ‹Δ Âπ√Δ «⁄øÂ≈ È≈ ’Ø, ¿π‘ ¡Ω ¡≈͉∂ ÿ √‘Δ √Ò≈Ó ͑πø⁄ ¸æ’Δ ˛Õ ¿π‘ ˛≈È «‹‘≈ ‘πøÁ≈ Ó∂∂ Ó»ø‘ ÚæÒ Á∂÷‰ Òæ◊ «Í¡≈Õ ÓÀ∫ «’‘≈ Ï≈Ï≈ ‹Δ ¿π‘ ¡Ω Âπ‘≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ÏÀ· ª ◊¬Δ √Δ, Í Âπ‘≈‚∂ ÂØ∫ ⁄ØΔ-⁄ØΔ «Î ¿πÂ ◊¬Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÿ«Á¡ª È≈Ò ¡≈͉∂ ÿ ÚΔ Í‘πø⁄ ◊¬Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ¿π‘ Ó∂∂ ÚæÒ ˛≈È ‘Ø ’∂ Á∂÷Δ ‹≈ «‘≈ √ΔÕ ÓÀ∫ ¿π√ ˘ «ÁÒ≈√≈ «‹‘≈ «Áø«Á¡ª «’‘≈ “Ï≈Ï≈ ‹Δ Âπ√ƒ «Ú¡≈‘∂ È‘ƒ ◊¬∂, Âπ√Δ ·æ◊∂ ◊¬∂ ‘ØÕ” -’πÒÁΔÍ «√øÿ Ï≈‹Ú≈


28 May- 3 June 2010

WEEKLY PUNJAB NEWS 33


28 May- 3 June 2010

WEEKLY PUNJAB NEWS 34


WEEKLY PUNJAB NEWS 35

28 May- 3 June 2010

√zΔ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ”Â∂ ÎΩ‹Δ ‘ÓÒ∂ Á∂ √Ó∂∫ Á∂ ‘≈Ò≈ Á≈ Ù≈÷Ù≈ «Ïª ÁÏ≈ √≈«‘Ï ¿∞Í Ì≈ √’≈ ÚºÒØ∫ ÏØÒ∂ ◊¬∂ ÎΩ‹Δ ‘ÓÒ∂ ˘ ‘Ø«¬¡ª ÁØ Ó‘ΔÈ∂ ÏΔ ⁄πº’∂ √È Í «√º÷ ‹◊ ¡≥Á ÎÀÒΔ ‘Ø¬Δ Á«‘Ù Â∂ ¡Î≈ ÂÎΔ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ¡‹∂ ÚΔ «√÷ª ˘ ¤»‘ «‘≈ √ΔÕ Í≥‹≈Ï Á∂ «√º÷ ¡Ϫ ÷Ϫ π«Í¡ª ÁΔ ˜ÓΔÈ ‹≈«¬Á≈Á, ¡≈͉∂ Ó‘≈È «√˪Â, ¡˜ΔÓ «Ú√∂, Ù≈ÈÁ≈ «¬«Â‘≈√ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ «¬√ ‹ÈÓ Ì±ÓΔ Á∂ ‹ºÁΔ ÍπÙÂΔ »Í «Ú⁄ Ó≈Ò’ Â∂ Ú≈√ ‘∞≥Á∂ ‘ج∂ ÚΔ ¡º‹ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ò≈Ò≈ ¡Â∂ Ï∂Úº√ Â∂ ◊∞Ò≈ÓΔ Ú≈ÒΔ ‘≈Ò «Ú⁄ «ÿ∂ Â∂ Î√∂ Ó«‘√»√ ’ ‘∂ √ÈÕ Í≥‹≈Ï Á∂ Òº◊̺◊ Ï≈ª ‘˜≈ «Í≥ ‚ ª, ’√«Ï¡ª Â∂ Ù«‘ª «Ú⁄ Úº√Á∂ Òº÷ª «√º÷ª ˘ ¡‹∂ ÚΔ «¬√ Â∑ª ‹≈Í «‘≈ √Δ «’ «‹Ú∂∫ «’√∂ ¡≈ÁÓ÷Ø Â∂ «Áz≥Á≈√Δ «ÚÁ∂ÙΔ Ë≈ÛÚΔ¡ª Á∂ ˜≈Ï ÒÙ’ È∂ ¿∞‘Ȫ ¿∞Í Ò◊≈Â≈ Ë≈Ú≈ ÏØÒ º«÷¡≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «√ ¿∞Í ‹Ï ˜∞ÒÓ Á∂ fiº÷Û Â∂ ÓΩ Á∂ ΫÙÂ∂ ˘ fi»Ò«Á¡ª Â∂ Ó≥‚≈¿∞∫«Á¡ª ‘Ø«¬¡≈ª Ízº÷ Ú∂÷ ‘∂ ‘Ø‰Õ ‘˜≈ª «√º ÷ ÈΩ ‹ Ú≈È Â∂ ¡≥«ÓzÂË≈Δ «√≥ÿ ¡‹∂ ÚΔ Ì≈ÂΔ ÎΩ‹ Á∂ ¤≈«Í¡ª ¡Â∂ ¿∞√ÁΔ¡ª ◊ØÒΔ¡ª ÁΔ Ïπ¤≈Û ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ ÿØ∫ Ï∂ÿ ‘Ø ÷∂ª, fi∞º◊Δ¡ª, fi≈ÛΔ¡ª, Á» È∂Û∂ Á∂ Ò∞’ª, „≈‘∂ ’≥«÷¡ª Â∂ «Èº’Δ¡ª ÓØ‡Δ¡ª ·≈‘ª Ú≈ÒΔ¡ª Ê≈Úª ¿∞Í «‚º’ ‚ØÒ∂ ÷ªÁ∂ ¡Â∂ «¬ºË ¿∞Ë ̇’Á∂ ‘ج∂ ÍÈ≈‘ Ì≈ÒÁ∂ «ÎÁ∂ √ÈÕ Í≥ ‹ ≈Ï Ì «Ú⁄ «√º ÷ ª ÁΔ ÁπÈΔ¡≈ ¡≥Á Ó⁄Δ ‘Ø¬Δ «¬√ ÍÒØ Á∂ ¡≈ÒÓ «Ú⁄ ÓÀ∫ ÚΔ ‹»È Ó‘Δ∂È∂ ÁΔ¡ª ÂÍÁΔ¡ª Ì÷ÁΔ¡ª Ò»¡ª, √≈ÛÁΔ¡ª ÏÒÁΔ¡ª ËπºÍª ¡Â∂ ◊˜Ï „≈‘ ‘∂ ‘∞ºÓ√ ÁΔ¡ª Ó≈ª ˘ fiºÒÁ≈ ¡Â∂ ÷∂ª, ’Ûª, ∂ÂÒ∂ «‡º«Ï¡ª ¡Â∂ ’º√Δ¡ª È≈«Ò¡ª ÁΔ¡ª ‹»‘ª ◊≈‘∞ ≥ Á ≈ Â∂ ʪ ʪ ¿∞ Í  ·≈‘ª Ì≈ÒÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Í≥‹≈Ï Á∂ È≈Ò Òº◊Á∂ √»Ï∂ Á∂ «¬’ «Ú’Ø«ÒÂ∂ «‹‘∂ «Í≥‚ ¡≈͉∂ «¬’ ÁØ√ Á∂ ‚∂∂ «Ú⁄ ’∞fi √Ó∂∫ º’ ◊∞ÍÂÚ≈√ ’È Á∂ «÷¡≈Ò Â∂ ÓÈØÊ È≈Ò ‹≈ Íπº‹≈ √ªÕ ÓÀ ˘ ¡≈͉∂ ÁØ √  Á≈ ÁÚ≈˜≈ ÷Û’≈«¬¡ª Ì≈Ú∂ ∫ ’∞ fi ‘ÎÂ∂ ‘Ø ◊¬∂ √È Í ¿∞√Á∂ ’ØÒ ÓÀ˘ ‘ Â∑ ª ÁΔ √π  º « ÷¡≈ ¡Â∂ √π ÷ ¡≈≈Ó ÚΔ √Δ Í «¬√Á∂ Ï≈Ú‹»Á Ó∂≈ «‹√Ó «ÁÈØ «ÁÈ Ó≥Á≈ ÍÀ∫Á≈ Â∂ «È„≈Ò ‘∞≥Á≈ ‹≈ «‘≈ √Δ ¡Â∂ «Í≥‚∂ ¿∞Í ⁄≥«◊¡≈ÛΔ¡ª Úª◊ ¿∞· ¡≈¬Δ «ÍºÂ «ÁÈØ «ÁÈ «Ú◊ÛÁΔ Â∞Δ ‹≈ ‘Δ √ΔÕ ’ÁΔ-’ÁΔ Âª ÓÀ∫ «¬√ ‘≈Ò≈ «Ú⁄ ÏÀ·≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬‘ √Ø⁄ ’∂ ÏÛ≈ ‘Δ ‘À≈È ‘∞≥Á≈ Â∂ ¡√⁄‹ «‘ ‹ªÁ≈ √ª «’ ÓÀ∫ F ‹»È AIHD Ú≈Ò∂ «ÁÈ √Ú∂∂ Ì÷‰ ÂØ∫ «Íº¤Ø∫ ‹∂’ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ’≥ÍÒÀ’√ Á∂ ¡≥Á Â∂ Ï≈‘ √Ì Í≈√∂ Ó⁄Δ ‘Ø¬Δ ÂÏ≈‘Δ Â∂ Ï≈»ÁΔ ¡º◊ Á∂ fiº÷Ûª ̪ÏÛª ¡Â∂ ‡À∫’ª, ÂØͪ, ÓÙΔÈ◊≥Ȫ Â∂ ÎΩ‹ Á∂ √≥ÿ‰∂ ÿ∂∂ «Ú⁄Ø∫ Ï⁄ ’∂ Ï≈‘ «È’Ò «◊¡≈ √ª ª «’Ú∂∫? Á¡√Ò ÓÀ˘ «¬‘ Ú≈«’¡≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Ú⁄ «¬’ ºÏΔ Â∂ ’∞ÁÂΔ «’zÙÓ∂ ÂØ∫ ÿº‡ È‘Δ∫ √Δ Òº◊Á≈Õ Ó∂  ∂ √≈‘Ó‰∂ ‘∞ ‰ ÚΔ ‹ÁØ ∫ ’≥ÍÒÀ’√ «Ú⁄Ø∫ Ï≈‘ «È’Ò‰ √Ó∂∫ Á≈ «ÁzÙ Ô≈Á ω ’∂ ¡≈ ÷ÒØ∫Á≈ ‘À ª ÓÀ˘ «¬‘ ◊ºÒ Í»È «¬Ó≈ÈÁ≈Δ Â∂ √⁄≈¬Δ È≈Ò ÓÈØ∫ ’’∂ Ó≥È‰Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘À «’ ¿∞‘Ȫ ‘≈Ò≈ª «Ú⁄ ¿∞ÊØ∫

Ï≈‘ «È’Ò‰ «Ú⁄ È≈ ª Ó∂Δ «¬√ Â∑ª ¿∞Ó‚Á≈ Â∞«¡≈ ‹≈ «‘≈ ’Ø¬Δ «√¡≈‰Í ‹ª ÁÒ∂Δ √Δ Â∂ È≈ √Δ, «‹Ú∂∫ «’√∂ fiΔÒ ‹ª Á«¡≈ Á∂ ‘Δ «’√∂ Â∑ª ÁΔ ’Ø¬Δ ⁄Â∞≈¬Δ ‘Δ Ï≥È∑ ˘ ¡⁄È‘∂ »Í «Ú⁄ «’√∂ √Δ √◊Ø∫ «¬‘ ª «¬’ ºÏΔ ’ØÂ’ √Δ ˜ÏÁ√ ̱⁄≈ÒΔ fi‡’∂ È≈Ò Êª ‹Ø ÓÀ˘ ¿∞√ √Ó∂∫ ’≥ÍÒÀ√’ «Ú⁄ ʪ ÂØ∫ Á≈Ûª ¡≈ ◊¬Δ¡ª ‘Ø‰Õ ¡≥«ÓzÂ√ Ù«‘ ¡≥Á Ò≈¬∂ «ÿΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ÏΔÏΔ¡ª ÁΔ «¬º˜Â ’«Î¿± «Ú⁄ ÁØ ÿ≥‡∂ ˘ ÎΩ ‹ Δ¡ª ‘º Ê Ø ∫ - ÏÒÏΔ «√ßÿ √ß˱ ÁΔ «ÁºÂΔ ◊¬Δ «„ºÒ Ï⁄≈¿∞‰ Á≈ «¬’ Ú√ΔÒ≈ ‹ª Ï‘≈È≈ ω≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ Á∂ Ï≈Ú‹» Á √z Δ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ¿∞ ∫ ◊Ò∂ Ò≈ ’∂ ¿∞ Ê Ø ∫ Ï≈‘ ’º „ ’≥ÍÒÀ’√ Á∂ ¡≥Á ÎΩ‹Δ ¡À’ÙÈ ¡‹∂ ÚΔ «Ì¡≈È’ »Í «Ú⁄ ‹≈Δ √Δ ¡Â∂ «Ò¡≈«¬¡≈ √ΔÕ º ∂ ¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂ «Ú⁄ √Óπ≥ÁΔ ‘≈Ò Â∂ ◊∞» È≈È’ ’≥ÍÒÀ’√ Á∂ √Óπ⁄ «ÈÚ≈√ Á∂ «Í¤Ò∂ Í≈√∂ √Óπ º ⁄ ∂ ÎΩ‹ È∂ Á«‘Ù Á≈ «Ú÷≈Ú≈ ’È ’≥ÍÒÀ’√ Á∂ Í»Ï ÚºÒ ˘ ÍÀ∫ÁΔ Ï≈◊ ͺ÷Ø∫ «¬≥‘≈ ’ º÷Δ √Δ ¡Â∂ ʪÚ≈ÒΔ ◊ÒΔ Á∂ «¬’ «√º÷ Í«Ú≈ ʪ ¿∞ Í  ÏÛ≈ ‘Δ √÷ Â∂ ÁΔ ÍÈ≈‘ «Ú⁄ ÏΔÏΔ¡ª ˘ «Ï·≈¿∞‰ Á«‘ÙÂÈ≈’ ÿ∂≈ Í≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ÂØ∫ ’∞fi √Óª Ï≈¡Á ‹Á ÓÀ∫ ¿∞√∂ ‘Δ √ΔÕ ¡À√∂ ‘≈Ò≈ «Ú⁄ «‹√ Í≈√∂ ÿ ÁΔ ÂΔ‹Δ Ó≥«˜Ò ¿∞Í ÍÀ∫Á∂ «¬’ «Èº’∂ «‹‘∂ ⁄πÏ≈∂ ”⁄Ø∫ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Úº Ò ÚΔ È˜ ‹ªÁΔ, ¿∞ Ë  ‘Δ ’≥ÍÒÀ’√ ÚºÒ Âº«’¡≈ ª ¿∞√ √Ó∂∫ ‘«Ê¡≈Ï≥Á ÎΩ‹Δ «√º÷ª ¿∞Í ’«‘ ◊∞» ≈ÓÁ≈√ √ª, ◊∞» ≈ÓÁ≈√ Ì∂ ◊∞º√∂ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’Á∂ ‘ج∂ «Áº√ Òß◊, √Óπ≥ÁΔ ‘≈Ò Â∂ ◊∞» È≈È’ ‘∂ √ÈÕ ‹ÁØ∫ «’ ⁄πºÍ Á∂ ‚±≥ÿ∂ √≈◊ «ÈÚ≈√ ÁΔ¡ª ¤ºÂª ¿∞Í ⁄≈ ⁄πÎ∂∂ «Ú⁄ ÒÏ≈ÒÏ Ì∂ «√º÷ª Á≈ ‘Û∑ √Ì ÓÙΔÈ◊≥ È ª ÏΔÛΔ, ’≈Ï≈¬ΔȪ Í≈«√¡ª ÚºÒØ∫ Ï∂«Ë¡≈È ‘Ø ’∂ ÁÏ≈ Â≈‰Δ, √‡∂È◊≥Ȫ √≥Ì≈ÒΔ ¡Â∂ ‘Ø √≈«‘Ï ÚºÒ ˘ π÷ ’Δ Â∞«¡≈ ¡≈ ¡√Ò∂ Ï≈»Á È≈Ò ÒÀ√ ÎΩ‹Δ ‘Δ ÎΩ‹ «‘≈ √ΔÕ Í «√º÷ª ÁΔ «¬√ √≥ÿ‰Δ «Áº√ ‘Δ √ΔÕ ÌΔÛ ÁΔ¡ª Ò«‘ª ‹ÁØ∫ ‘Δ ÁÏ≈ ¡À√Δ √«ÊÂΔ «Ú⁄ «‹√ √Ó∂∫ √≈«‘Ï ’≥ÍÒÀ’√ ÚºÒ ¡º◊∂ ÚËÁΔ¡≈

ÓÀ∫ ÏΔÏΔ¡ª ˘ ¡≈͉∂ ÿ «Ú⁄ ÍÈ≈‘ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ Á∂ «√º÷ ÈΩ‹Ú≈Ȫ, Ϙ∞◊ª ¡Â∂ Ó≈¬Δ¡ª ÏΔÏΔ¡ª ÚºÒØ∫ «ÁºÂΔ ◊¬Δ √Ò≈‘ Â∂ √«‘ÔØ ◊ Á∂ ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø ∫ ’≥ Ë ª, ’Ø«·¡ª ÁΔ ¡≈Û ÓºÒÁ≈ ¡Â∂ ¤ºÂª ÏÈ∂∂ ÍÒª◊Á≈ Â∂ ‡ºÍÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ⁄Ω∫◊ Í≈◊Á≈√ ÚºÒ ˘ «È’ÒÁΔ «¬’ ÒßÓΔ ◊ÒΔ ÚºÒ ˘ √∂Ë ÓºÒΔ ‹≈ «‘≈ √Δ Âª ¿∞√ √Ó∂∫ Ù«‘ ¡≥Á «Í¤Ò∂ ⁄Ω ∫ ‘ «ÁȪ ÂØ ∫ Òº ◊ ∂ ‘Ø ¬ ∂ ’«Î¿± «Ú⁄ «Â≥È Ú‹∂ Ù≈Ó ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Í≥‹ Ú‹∂ Ù≈Ó Âº’ ÁØ ÿ≥‡∂ Ò¬Δ «„º Ò Á∂ ‰ Á≈ √’≈Δ ÂΩ  ”Â∂ ¡ÀÒ≈È ‘Ø ⁄πº’≈ √ΔÕ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ◊ÒΔ Á∂ ÒØ’ª «Ú⁄ Ò ‹≈‰ ¿∞Í≥ ¿∞‘Ȫ ÁΔ ‘Δ ÌΔÛ «Ú⁄ ◊Ú≈⁄ ’∂ ⁄Ω∫’ Í≈◊Á≈√ Á∂ ȘÁΔ’ ‹≈ «È’«Ò¡≈ ª ¿∞√ √Ó∂∫ ⁄Ω∫’ ÚºÒ ÍÀ∫Á∂ √Ì ◊ÒΔ Ï˜≈ª «Ú⁄Ø∫ ÒØ ’ ª Á≈ ‘Û∑ Úº ÷ Úº ÷ Ò«‘ª ¿∞¤≈Ò«Á¡ª Â∂ Ú«‘‰ Á∂ »Í «Ú⁄

ª ¿∞‘Ȫ ˘ ¡º◊Ø∫ Ì≈ÂΔ ÎΩ‹Δ¡ª Á∂ ¡ºÂ ’·Ø Â∂ ¡‰ÓÈ∞º÷Δ ÚÂΔ∂ Â∂ ‘ºÁ Á‹∂ º’ ÁΔ¡ª ◊≈‘Òª ¡Â∂ √≥ «Ì≥‚ªÚ≈«Ò¡ª ÁΔ ‹≈ «ÚπºË ÿ‡Δ¡≈ ÿ‡Δ¡≈ ◊ºÒª, ÷≈Ò√≈ Í≥Ê ÁΔ Á√Â≈ ¡Â∂ √zΔ √≈‘«Ï ¡Â∂ ÷≈Ò√≈¬Δ √»Í ÁΔ ¡≈È Ù≈È Á∂ √Ï≥ Ë ◊≥ Á ∂ ÒΘª ÁΔ Ó≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ∫Á≈Õ ’«Î¿± ÷πºÒ∑‰ Á∂ È≈Ò ‘Δ ‹Á ÓÀ∫ ⁄Ω∫’ Í≈◊Á≈√ Á∂ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ’ÁÓ º«÷¡≈ √Δ Âª ¿∞√ √Ó∂∫ «√º÷ ÌΔÛ Á∂ Ú«‘≥Á∂ ‘ج∂ Á«¡≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «‹√ «ÁzÙ È∂ Ó∂≈ «Ë¡≈È ¡≈͉∂ ÚºÒ «÷º«⁄¡≈ ¿∞‘ ÁØ «√º÷ ◊ºÌ»¡ª ÁΔ¡ª Ò≈Ùª √È, ‹Ø Ï≈˜≈ Á∂ «¬’ Í≈√∂ «‹‘∂ ’’∂ ËÂΔ ¿∞Í ⁄ΩÎ≈Ò Í¬Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª √ÈÕ «¬È∑ª ÁØ‘ª Ò≈Ùª ”⁄Ø∫ «¬’ Ò≈Ù ¡≥«ÓzÂË≈Δ «√≥ÿ ÁΔ √Δ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ ◊≈Â∂ Í≈¬Δ ‘Ø¬Δ √zΔ √≈«‘Ï ¿∞√ÁΔ ËΩ‰ Áπ¡≈«Ò¿∞∫ «Í¤ª‘ ÚÒ

˘ ÍÒÓ ’∂ ◊≥ÁΔ È≈ÒΔ «Ú⁄ Í¬Δ ‘Ø¬Δ √Δ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ √π‘‰∂ √πÈ«‘Δ ’º’∂ ’∂√ ¿∞√Á∂ ªÏ∂ Úª◊ Ì÷Á∂ ‹Ú≈È «⁄‘∂ ÂØ∫ ÁΔ ÓØÛ≈ ÷≈ ’∂ «÷ÒÚ∂∫ «‹‘∂ »Í «Ú⁄ ¿∞√∂ ‘Δ È≈ÒΔ Á∂ ÷ÒØÂ∂ ‘ج∂ ◊≥Á∂ Í≈‰Δ «Ú⁄ fi≈Ò Úª◊ Â ‘∂ √ÈÕ «¬√ Â∑ª Á»‹∂ «√≥ÿ ÁΔ Ò≈Ù ‹Ø ¡≈͉∂ ‘Δ Â≈˜∂ ‚∞ºÒ∑∂ ‘ج∂ ÷È È≈Ò ÒºÊÍºÊ Í¬Δ √Δ, Ï≈˜≈ Á∂ «¬’ Í≈√∂ «‹‘∂ ’’∂ ËÂΔ Â∂ «Ú¤Δ ‘Ø¬Δ √Δ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ ȘÁΔ’ ‘Δ «√ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÁØ ÎΩ‹Δ ¡≈͉∂ ¡≈‡Ø Ó À « ‡’ ‘«Ê¡≈ª Á∂ ÏÒÏ»  ∂ «¬√ Â∑ ª ‰∂ ¡Ê≈ ¡≈’Û∂ ÷ÒØÂ∂ √È, «‹Ú∂∫ ¿∞‘ «’√∂ ‘Ø «Ù’≈ ¿∞Í fi͇‰ Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò ÍÀ∫ÂÛ≈ ÓºÒ ‘∂ ‘Ø‰Õ ÎΩ‹Δ¡ª Á≈ ÚÂΔ≈ ‘ºÁ Á‹∂ º’ Á≈ ’π ‘؉ ’’∂ ÌÀ¡ÌΔ ’È Ú≈Ò≈ √ΔÕ ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª Șª «Ú⁄ «‹ºÚ∂∫ ¡≥ª Á≈ ’«‘ Ó⁄Ò «‘≈ √Δ, ¿∞Ê∂ ‘ «√º÷ ÍzÂΔ ÈÎ Â∂ ◊∞º√∂ ÁΔ ‹Ú≈Ò≈ ÏÒÁΔ Ì÷ÁΔ ‘Ø¬Δ √≈Î «Áº√ ‘Δ √ΔÕ ⁄Ω∫’ Í≈◊Á≈√ «Ú⁄ ’ÁÓ º÷‰ ¿∞Í Ó∂≈ π÷ √πÒÂ≈È«Ú≥‚ ◊∂‡ ÚºÒ ˘ ‹ªÁ∂ Ï≈˜≈ ÚºÒ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ ¡À√Δ ‘≈Ò «Ú⁄ ‹Á ÓÀ∫ Íπ«Ò√ ÁΔ È˜ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á∂ «÷¡≈Ò È≈Ò ◊ÒΔ¡ª Ï≈˜≈ª ˘ ’º‡Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈͉∂ ‘Δ «Ë¡≈È «Ú⁄ ÌΔÛ «Ú⁄Ø∫ ÁΔ ÒßÿÁ≈ Â∞«¡≈ ‹≈ «‘≈ √ª ª ¿∞ √ √Ó∂ ∫ ÓÀ ˘ «√º ÷ Ï‘∞«◊‰ÂΔ Ú≈Ò∂ Óπ‘º«Ò¡ª «Ú⁄ √Ì Í≈√∂ «¬’ ¡‹ΔÏ «‹‘Δ ¡≈ÒÓ «Á÷≈¬Δ Á∂ «‘≈ √ΔÕ ¡À√≈ ¡≈ÒÓ (√≥ √ ≈) «‹√ «Ú⁄Ø ∫ ÍÊ≈¬∂ «⁄‘«¡≈, ¡ºÊ» Ú‘≈ Ú‘≈ ÷πÙ’ ‘Ø¬Δ¡ª ¡º÷ª, ‚±≥ÿΔ ¿∞Á≈√Δ ⁄πºÍ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ¬ ∂ Ú‹» Á , Óπ  fi≈¬∂ ‘Ø ¬ ∂ «⁄‘«¡ª ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ÚºÒ ˘ fi≈’ «‘≈ Әϻ Â∂ Ò≈⁄≈ Ø‘, Ï≥Á Óπº·Δ¡ª «Ú⁄ Ì«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ◊∞º√≈, «ÁÒ «‘Ò≈ Á∂‰ Ú≈ÒΔ «√º÷ Ϻ«⁄¡ª ¡Â∂ ¡Ωª ÁΔ ⁄Δ÷ Íπ’≈ ¡Â∂ Ì≈ √’≈ ÍzÂΔ ÈÎ Â∂ ◊∞º√∂ Á∂ «ÓÒ∂ ‹∞Ò∂ ÍzÌ≈Ú Á∂ «ÁzÙ «Á÷≈¬Δ Á∂ ‘∂ √ÈÕ «‹‘Ȫ «‹‘Ȫ Í≈«√¡ª ÚºÒ Ùz Ø Ó ‰Δ ’Ó∂ ‡ Δ Á∂ √∂ Ú ≈Á≈ª’Ó⁄≈Δ¡ª, ≈◊Δ «√≥ÿª ¡Â∂ ◊zÊ ≥ Δ «√≥ÿª Á∂ ’∞¡≈‡ Â∂ ÿ √È, ¿∞‘Ȫ Á∂ Í«Ú≈ª ÁΔ ÁÙ≈ ÏÛΔ ‘Δ ÁÁÈ≈Ó Â∂ «ÁÒ «‘Ò≈¿± √ΔÕ ¡À √ ∂ Óπ ‘ º « Ò¡ª Â∂ ’≈ÒØ È Δ¡ª Á∂ ◊ÒΔ-ÓØÛª ¿∞Í «ÁÒ «‘Ò≈ Á∂‰ Ú≈Ò≈ ؉≈ Ë؉≈ Â∂ ⁄Δ’ «⁄‘≈Û≈ Ó«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «‹√ √Ó∂∫ ÓÀ∫ √πÒÂ≈È«Ú≥‚ Á∂ ◊∂‡ ÚºÒ ˘ ‹ªÁ∂ ◊ÒΔ Ï≈˜≈ª Â∂ Óπ‘º«Ò¡ª «Ú⁄Ø∫ ÁΔ ÒßÿÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ⁄≈¬Δ «Ú≥‚ ÁÚ≈˜∂ ÚºÒ ˘ ‹ªÁΔ √Û’ ¿∞Í ’ÁÓ º«÷¡≈ ª ¿∞√ √Ó∂∫ «¬’ ‘‹»Ó ÁΔ «ÚÙ≈Ò ÌΔÛ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹Ø «ÁzÙ Ó∂∂ Ș∂ «Í¡≈, ¿∞‘ ÏÛΔ ‘Δ Â∂˜ ÎÂ≈ È≈Ò ¡≈ ‘Δ¡ª ÁØ ÎΩ‹Δ ◊º‚Δ¡ª √È, «‹‘Ȫ ¡≥Á Í≥‹ Í≥‹ √ºÂ √ºÂ Á∂ Òº◊̺◊ «√≥ÿª ÁΔ¡ª Ò≈Ùª «¬’ Á»√∂ ¿∞Í Í¬Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª √ÈÕ ¿∞‘Ȫ «√≥ÿª ÁΔ¡ª Ò≈Ùª ¿∞Í Í≥¤Δ fi≈ ÍÀ‰ Á∂ È≈Ò ‘Δ ÓÀ˘ ‹Ø «¬’ Ú≈Δ Ó«‘√»√ ‘Ø«¬¡≈, ¿∞‘ «¬‘ √Δ «’ Ì≈ √’≈ ÁΔ ÎΩ‹ ’∂ÚÒ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á∂ ¡≥Á÷≈Â∂ ¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂ «Ú⁄ ‘Δ ÷»È ÁΔ ‘ØÒΔ È‘Δ∫ ÷∂‚ ‘Δ √◊Ø∫ Ï≈‘ «Í≥‚ª Â∂ ’√«Ï¡ª «Ú⁄ ÚΔ «√≥ÿª Á≈ «Ù’≈ ÷∂‚ ‘Δ ‘ÀÕ «√≥ÿª ÁΔ¡ª Ò≈Ùª Á∂ ‘∞ÒΔ¬∂ Òº◊̺◊ «Ú◊Û∂ ‘ج∂ √È ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ Á∂ ’∂√ «÷Ò∂ ‘ج∂ √ÈÕ ’∞fi Ò≈Ùª ÁΔ¡ª ª ÓπÙ’ª ϺfiΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª √≈Î «Áº√ÁΔ¡ª √È, «‹Ú∂∫ ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª Á√Â≈ª È≈Ò Ï≥È Ï≥È ’∂ ¿∞‘Ȫ ˘ ◊ØÒΔ¡ª Á≈ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ØÚÕ∂ Í«‘ÒΔ ‹»È AIHD Ú≈Ò∂ «ÁÈ √zΔ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ÌÚÈ Â∂ ’≥ÍÒÀ’√ ¿∞Í ’∂∫ÁΔ «˜Ú Íπ«Ò√ ÚºÒØ∫ Ò◊≈Â≈ √ºÂ ÿ≥‡∂ Î≈«¬«≥◊ ’ΔÂ∂ ‹≈‰, √’≈ ÚºÒ∫Ø ¡≥«ÓzÂ√ Ù«‘

«Ú⁄ ’«Î¿± Ò≈¬∂ ‹≈‰ ¡Â∂ «Î ÁØ «ÁÈ «Íº¤∫Ø Ì≈ ÁΔ ’∂∫Á √’≈ ÚºÒ∫Ø Í≥‹≈Ï ˘ ÎΩ‹Δ ≈‹ Á∂ ¡ËΔÈ ’È, Í≥‹≈Ï Ì Á∂ √Ó»‘ «Í≥‚ª, ’√«Ï¡ª Â∂ Ù«‘ª «Ú⁄ ’«Î¿± Ò≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’È ¡Â∂ √zΔ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ¡≥«ÓzÂ√ ¡Â∂ ‘Ø ◊∞Ë≈Óª ¿∞Í «√ºË≈ ‘ÓÒ≈ Ù∞» ‘Ø ‹≈‰ Á∂ ’≈È «√º÷ ’ΩÓ √≈‘Ó‰∂ «¬‘ ◊ºÒ ÷πÒ º ∑ ’∂ ¡≈ ◊¬Δ √Δ «’ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê ÁΔ ÍzÌ√ ±  º ≈, ¡≈˜≈Á ‘√ÂΔ, Ó≈‰ Ó«¡≈Á≈ Â∂ «¬√Á∂ ¡ÓΔ «Ú√∂ ÁΔ¡ª Ïπ«È¡≈Áª ¿∞Í Ì≈ √’≈ È∂ ¡ÀÒ≈ÈΔ¡≈ ‘ÓÒ≈ ÏØÒ «ÁºÂ≈ √ΔÕ «√ÒºÊ √»«Ó¡ª Á∂ «¬È∑ª ‹«Ê¡ª ‘‹»Óª È≈Ò «’√∂ ʪ ¿∞Í ’Ø ¬ Δ Ó˜Ï»  , ‹Ï∂ ’ ≈ Â∂ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ ÒΔ‚«ÙÍ È‘Δ∫ √Δ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬’ ‹Ê∂ Â∂ «¬Ò≈’∂ Á∂ «√º÷ª Á≈ Á»‹∂ «¬Ò≈«’¡ª Á∂ ‹«Ê¡ª ¡Â∂ «√≥ÿª È≈Ò ’Ø¬Δ Â≈ÒÓ∂Ò √Δ Í «‹ºÊ∫Ø Âº’ ‹˜Ï∂ Â∂ ’∞Ï≈ÈΔ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ Á≈ √Ú≈Ò √Δ, ¿∞‘ ¡≥ª ÁΔ ‘؉ ’’∂ «√÷ª ˘ ¤»‘ ‘Δ √ΔÕ «¬È∑ª «ÁȪ «Ú⁄ «Í≥‚ «Í≥‚ Â∂ ’√Ï∂ ’√Ï∂ ¡≥Á ‹Ø ¡≈Ó Ó≈‘ΩÒ ÚΔ Á∂÷‰ «Ú⁄ ¡≈ «‘≈ √Δ, ¿∞√˘ Ú∂÷‰ ‹≈‰È Â∂ √Ófi‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ◊ºÒ ¿∞Ì ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‘Δ √Δ «’ «√º÷ ÈΩ‹Ú≈È ¡Â∂ ¡ºË÷Û∑ «Ú¡’ÂΔ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «Ï˪ º’ √Ì Á∂ ÓȪ ¡≥Á Ì≈ √’≈, ¿∞√Á∂ ‘ÓÒ≈Ú≈ª ¡Â∂ ‘Ø √Ì «√º÷ ÁπÙÓ‰ Â≈’ª Ï≈∂ ◊∞√ º ∂ ¡Â∂ Ø‘ ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª Íz⁄‚ ≥ Â∂ ÌÍ» »Í «Ú⁄ Í≈¬Δ¡ª ‹≈ ‘Δ¡ª √ÈÕ Ó≈¬Δ¡ª ÏΔÏΔ¡ª ˘ Ø‡Δ Í≈‰Δ Â∂ ⁄Ω∫’∂ ⁄πÒ º ∂∑ Â∂ ÿ Ï≈‘ Á≈ ’≥Ó’≈ «¬’ Íz’≈ È≈Ò Ì∞«º Ò¡≈ «Ú√«¡≈ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ‹∂ ¿∞‘ Ϻ«⁄¡ª Â∂ ÿ Á∂ ‹Δ¡ª Ò¬Δ Ø‡Δ Í≈‰Δ Á≈ ¡≈‘Í≈‘ ’ÁΔ¡ª, Áπ º Ë ÍÁ≈Ê √ªÌÁΔ¡ª ¡Â∂ Í«Ú≈ Á∂ ¤Ø‡∂ Úº‚∂ Ï≈Òª Ϻ«⁄¡ª ÚºÒ «Ë¡≈È «Á≥ÁΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª «Á√ÁΔ¡ª ÚΔ √È Âª ¿∞‘Ȫ ÚºÒ Ú∂«÷¡ª «¬‘Ø ‘Δ ‹≈ÍÁ≈ √Δ «’ «‹Ú∂∫ ¿∞‘ «¬‘ √Ì ’∞fi ¿∞ÍØ∫ ¿∞ÍØ∫ ÷π√ º ∂ ‡∞‡ º ∂ ‘جÀ Â∂ ¿∞Á≈√ ÓÈ È≈Ò ‘Δ ’ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ √zΔ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Â∂ √zΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï Á∂ Í«ÚºÂ Â∂ Ó‘≈È ÌÚȪ Á≈ ‡À ∫ ’ª ÂØ Í ª Â∂ ÓÙΔÈ◊≥Ȫ ÁΔ Ó≈ «Ú⁄ ’Δ ‘≈Ò ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈? √≥ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ «Ì≥‚ªÚ≈Ò∂ Á≈ ’Δ Ï«‰¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈? ÷≈«Ò√Â≈È ’Ω∫√Ò, ÁÒ ÷≈Ò√≈, ¡≈Ò «¬≥‚Δ¡≈ «√º÷ √‡»‚∫À ‡ ÎÀ‚∂ÙÈ, ¡’≈Ò ÎÀ‚∂ÙÈ, ϺÏ ÷≈Ò√≈ Â∂ ‘Ø ‹∞fi≈» ‹Ê∂ÏÁ ≥ Δ¡ª Á∂ «√≥ÿª È≈Ò ’Δ ÏΔ«Â¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈? Ì≈¬Δ ¡ÓΔ’ «√≥ÿ, ‹ÈÒ √πÌ◊ ∂ «√≥ÿ, Ì≈¬Δ ¤Í≈Ò «√≥ÿ, «◊¡≈ÈΔ Í»È «√≥ÿ, ÏÒÏΔ «√≥ÿ ‹ØË, ‹Ê∂Á≈ √π÷Á∂Ú «√≥ÿ ϺÏ ÷≈Ò√≈ ¡Â∂ ÎÀ‚∂ÙÈ Á∂ ‹Ú≈Ȫ, ‹Ê∂ Á∂ «√≥ÿª, «√º÷ √≥◊ª, ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á∂ √∂Ú≈Á≈ª, ≈◊Δ «√≥ÿª, ◊zÊ ≥ Δ «√≥ÿª, ‹∞fi≈» «√≥ÿª Á∂ ËÓ Ô∞Ë º «Ú⁄ «‘º√≈ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ◊¬∂ «√≥ÿ «√≥ÿ‰Δ¡ª Â∂ Ì∞fi◊ ≥ Δ¡ª È≈Ò ’Δ Ì≈‰≈ Ú«Â¡≈

‘ØÚ◊ ∂ ≈? √≥ ‘⁄≥Á «√≥ÿ ÒΩ∫◊Ú Ø ≈Ò, √. ◊∞⁄È «√≥ÿ ‡Ω‘Û≈ ¡Â∂ ‘Ø ¡’≈ÒΔ ‹’∂Á≈, «‹‘Ȫ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ÎΩ‹ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁºÂ≈ √Δ, «¬√ √Ó∂∫ ’Δ √Ø⁄ ‘∂ ‘؉◊∂? √zΔ ‘«Ó≥ Á  √≈«‘Ï ’≥ Í ÒÀ ’ √ ‘Ø  ◊∞Ë≈Óª Â∂ Í≥‹≈Ï ¡≥Á ‘∞‰ º’ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê Á∂ ¡È∞Ô≈¬Δ¡ª ¡Â∂ Ó‹ΔÚ«Û¡ª ‹∞ fi ≈» ¡ ª ÁΔ¡ª «’≥ÈΔ¡ª ’∞ Ù‘ΔÁΔ¡ª ‘Ø ⁄πº’Δ¡ª ‘؉◊Δ¡ª? ¡À√Δ ‘≈Ò «Ú⁄ Í≥‹≈Ï Ì ¡≥Á «√º÷ª ÁΔ ÁπÈΔ¡≈ «¬’ ¡‹ΔÏ «’√Ó ÁΔ Ó≈È«√’, √Ó≈«‹’, Ë≈«Ó’ ¡Â∂ ≈‹√Δ √«ÊÂΔ «Ú⁄ ÏπΔ Â∑ª Î√Δ Â∂ «ÿΔ ‘Ø¬Δ «Áº√ ‘Δ √ΔÕ «‹√ ’’∂ ‘ «√º÷ ˘ «¬√ ¡Î≈ ÂÎΔ, ÂÏ≈‘Δ Â∂ Ó≈È«√’ ’ÙÓ’Ù Á∂ Íz Â Δ’ ¡≈ÒÓ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ ÁπÈΔ¡≈ ¡≈Ï≈Á «Á√ÁΔ ‘Ø¬Δ ÚΔ Ï∂¡≈Ï≈Á, «÷ÒΔ ÍπÒΔ Â∂ √‘Δ‰ ‘Ø¬Δ È˜Δ ¡≈ ‘Δ √Δ, «’¿∞∫«’ √zΔ ◊∞» ◊zÊ ≥ √≈«‘Ï ‹Δ ¿∞Í Í»È ‡∂’ ¡Â∂ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê ÁΔ ¡≈˜≈Á ‘√ÂΔ Â∂ Í≥Ê ÁΔ¡ª Ó‘ºÂÚ ÌÍ» «√˪’ Ú≈«¬Âª ¿∞Í «ÚÙÚ≈√ º÷‰ Ú≈Ò∂ ‘ «√º÷ ¿∞Í «¬‘ ◊ºÒ Íz◊‡ ‘Ø ◊¬Δ √Δ «’ Ì≈ √’≈ Á∂ È≈Ò È≈Ò ‘ ‹È √Ë≈È Â∂ Ì≈ÂΔ ÎΩ‹Δ Á∂ «ÁÒ «ÁÓ≈◊ ¡≥ Á  «√º ÷ ª Ò¬Δ ◊‹ÊÈ≈’ ‘ºÁ º’ ÚÀ «ÚØË Â∂ «Ì¡≈È’ «’√Ó ÁΔ ¬Δ÷≈ Á≈ ̪ÏÛ Ó⁄ «‘≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘ «√º÷ª Á∂ √≥√≈ ¿∞ Í  ’«‘ „≈‘∞ ‰ Â∂ ¡≈͉∂ ¡≥ÁÒ≈ ˜«‘ ¿∞◊Ò‰ Ò¬Δ ¡≈ÍØ ¡≈Í‰Δ Êª ”Â∂ ’≈‘Ò∂ ÍÀ ‘∂ √ÈÕ ÎΩ ‹ Δ ‹ÈÀ Ò ª ¡Â∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª ÚºÒ∫Ø Í≥‹≈Ï Ì Á∂ «Í≥‚ª Á∂ ’√«Ï¡ª ÁΔ «¬’ Ï’≈«¬Á≈ ÓÈ√»ÏÏ≥ÁΔ Á∂ ¡È∞√≈ √’Ò Ú≥‚ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ Òº◊̺◊ ‘ Á√ª Ï≈ª «Í≥‚ª Á∂ √’Ò «Íº¤∂ ÒÀ·ΔÈÀ∫‡, ’ÀÍ‡È ‹ª Ó∂‹ À∫’ Á∂ ¡Î√ ˘ ÷πÁÓπ÷«Â¡≈ ‘≈’Ó Á∂ »Í «Ú⁄ ÎΩ‹Δ ¡ÓÒ∂ ÎÀÒ∂ Â∂ ‹≥◊Δ √≈ËÈ Ú√Δ«Ò¡ª È≈Ò Í»Δ Â∑ª ÒÀ√ ’’∂ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ Á≈ «ÈÙ«⁄ ¡º‚∂ «‡’≈«‰¡ª ¿∞Í √Ê≈Í ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ÎΩ‹Δ ’À∫ͪ Â∂ ‘À‚ ’∞¡≈‡˜ È≈Ò «√ºË≈ √≥Í’ ’≈«¬Ó √Δ, «‹√ ’’∂ √Ì Í≈√∂ Á» Á» ¡º«‚¡ª, ⁄Ω≈«‘¡ª, À√‡ ‘≈¿±√ª, √’»Òª ’≈Ò‹ª ‹ª, ÏÒ≈’ Á∂ ÁÎÂª √’Δ Â∂ ÈΔÓ √’≈Δ ¡Á≈«¡ª, √Ì Ê≈Úª ¿∞Í ÎΩ‹ Á∂ ’À∫ͪ ¡Â∂ ◊ÙÂΔ Á√«Â¡ª ÁΔ ‘Δ ÌÓ≈ «Á√ÁΔ √ΔÕ¤Ø‡Δ¡ª Úº‚Δ¡ª √Û’ª ¡Â∂ √»«¬¡ª, È«‘ª ¡≈«Á ÁΔ¡ª ͇ÛΔ¡ª ¿∞Í ÎΩ‹Δ ‹Δͪ Â∂ ◊º‚Δ¡ª, fiº÷Û fi∞Ò≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª «¬ºË ¿∞Ë ̺‹Δ¡ª ÁΩÛΔ¡ª «ÎÁΔ¡ª √È ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ «Ú⁄ √Ú≈ ÎΩ‹Δ Ï≈‘ ÚºÒ ˘ Á» Á» º’ ÷∂ª, º’Ûª, Áº÷ª Á∂ fi∞≥‚ª, ’√«Ï¡ª Â∂ «Í≥‚ª ÁΔ¡ª «È¡≈¬Δ¡ª «Ú⁄ÒΔ¡ª Î√Òª Á∂ ¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂ ÚºÒ «Ù’≈ Â∂ «È’Ò∂ «Ù’≈Δ¡ª ÁΔ Â∑ ª ¡≈Í‰Δ¡ª Â∂˜ «Âº÷Δ¡ª Â∂ Ó≈» Șª √πº‡ ‘∂ √ÈÕ


WEEKLY PUNJAB NEWS 36

28 May- 3 June 2010

√«¯¡ª Á≈ Ï≈’Δ ≈·Ω 鱧 «√Î ‚∂„ √≈Ò √˜≈ È≈Ò Í≥⁄’»Ò≈ «Úº⁄ ¤∂Û¤≈Û Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ AI √≈Ò Ï≈¡Á F Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ ’ÀÁ ¡Â∂ «¬º’ ‘˜≈ ∞ͬ∂ ‹∞Ó≈È≈ ÁΔ √˜≈ √π‰≈¬Δ √ΔÕ AB ¡◊√ AII@ ÁΔ «¬√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ C √≈Ò Ï≈¡Á ∞«⁄’≈ È∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ ”Â∂ ‘Ø ‘∂ ˜∞ÒÓª ÂØ∫ Â≥◊ ¡≈ ’∂ ÷πÁ’∞ÙΔ ’ Ò¬Δ √ΔÕ ≈·Ω Á∂ «÷Ò≈Î «Íº¤∂ «‹‘∂ ‘Δ ÁØ ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂ «Óz  ’≈ ∞ « ⁄’≈ Á∂ «ÍÂ≈ ¡À√√Δ ◊«‘ØÂ≈ ¡Â∂ Ì≈ ¡≈Ù» ÁΔ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ Á‹ ‘ج∂ √ÈÕ ≈·Ω ”Â∂ ∞ « ⁄’≈ ˘ ÷π Á ’∞ Ù Δ Ò¬Δ ¿∞’√≈¿∞‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ÚΔ Á‹ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ≈·Ω È∂ ‘≈¬Δ’Ø‡ «Úº ⁄ ∞ « ⁄’≈ ˘ ÷π Á ’∞ Ù Δ Ò¬Δ ¿∞’√≈¿∞‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Á‹ ¡À Î ¡≈¬Δ¡≈ ÷≈‹ ’È Ò¬Δ ‘≈¬Δ’Ø‡ «Ú⁄ ͇ΔÙÈ Í≈¬Δ, ‹Ø ‘∞‰ ‚ÚΔ˜È ÏÀ∫⁄ ˘ ÂÏÁΔÒ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ Áº√‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ ÎÀ√Ò≈ √π ‰ ≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ≈·Ω  ¡Á≈Ò «Úº⁄ ÏÀ·∂ ‘∂ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÁΔ ÍÂÈΔ ¡≈Ì≈ ≈·Ω È∂ ÎÀ√Ò∂ ÁΔ ’≈ÍΔ ÒÀ‰ Ò¬Δ «¬º’ ¡˜Δ Í∂Ù ’ΔÂΔÕ ≈·Ω  È∂ ¡Á≈Ò ¡Â∂ √ΔÏΔ¡≈¬Δ ¡«Ë’≈Δ¡ª ˘ «’‘≈ «’ Ó∂Δ √˜≈ ”⁄ Ú≈Ë≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ‘∞’Óª ÁΔ ’≈ÍΔ Íz≈Í ’È Á≈ ¿∞È∑ª ˘ ¡«Ë’≈ ‘ÀÕ Á»‹∂ Í≈√∂ ¡Á≈Ò È∂ ≈·Ω ˘ «’‘≈ «’ ÎÀ√Ò∂ ÁΔ ’≈ÍΔ Á∂‰ Á≈ ’Ø¬Δ «ÈÔÓ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ÎÀ√Ò≈

√Óπ⁄º ∂ Ïz«‘Ó≥‚ ÁΔ fiÒ’≈ Á≈ ÍzÂΔ’ (√Î≈ BE Á≈ Ï≈’Δ) Á∂ ÚÈÈ È≈Ò «¬√ √¯È≈Ó∂ ÁΔ Ó‘ºÂÂ≈ ‘Ø ÚΔ ÚË ‹ªÁΔ ‘À Â∂ «¬«Â‘≈√’ ͺ÷Ø∫ Ò∂÷’ ÁΔ ‹≈◊» ’ Â≈ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ (Í≥È≈ AAB-AC) ¡≈Ëπ«È’ √Ó∂∫ «Ú⁄ «√º÷ ’ΩÓ Á∂ Ë≈«Ó’ fi◊«Û¡ª ’≈È ’∞√Δ¡ª Ú≈Ò∂ ◊∞Áπ¡≈∂, ‡≈‡ª Ú≈Ò∂ ◊∞Áπ¡≈∂ Úº÷Ø-Úº÷ ω ◊¬∂ ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï Úª◊ ‘Δ «¬ºË ÚΔ ‹º‡ª Â∂ «ÚÁ≈√Δ¡ª Á∂ Úº ÷ Ø - Úº ÷ ◊∞Áπ¡≈∂ ¿∞μ√ ◊¬∂ ‘ÈÕ ’¬Δ Ú≈Δ ◊∞Áπ¡≈«¡ª Á≈ fi◊Û≈ «¬ºÊØ∫ º’ ÚË ‹ªÁ≈ ‘À «’ «ÚÁ∂ÙΔ ‘’»Ó Á∂ «√Í≈‘Δ ‹º ∞ Â Δ¡ª √Ó∂  ◊∞Áπ¡≈«¡ª ¡≥Á ¡≈¿∞‰ ÁΔ ÓÈÓ≈ÈΔ ’ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬«Â‘≈√’ ÿ‡È≈Úª Á≈ ÁÍÈ :- ¡Ò≈√’≈ Íz ª  ÁΔ √Ê≈ÍÂΔ Ï≈∂ ’¬Δ √≥ÿÙ ‘ج∂Õ «¬‘ Í«‘Òª »√ Á∂ ’Ϙ∂ ‘∂· √ΔÕ C@ Ó≈⁄ AHGF ˘ ¡ÓΔ’≈ È∂ »√ ’ØÒØ∫ ÁØ √À∫‡ ÍzÂΔ ¬∂’Û ÁΔ «È◊»‰Δ «‹‘Δ ’ΔÓ «Úº⁄ ÷ΔÁ «Ò¡≈Õ ’ØÒßÏ√ Áπ¡≈≈ ¡ÓΔ’≈ ÁΔ ÷Ø‹ Ï≈∂ Ú∂Ú≈ «ÁÒ⁄√Í ‘ÀÕ (Í≥È≈ BE) √π≥ÁΔ ‹‘≈˜ «Úº⁄ Ô≈ÂΔ¡ª ÁΔ ◊ºÒÏ≈ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òº◊Á≈ ‘À «’ Ú≈√’Ø‚Δ◊≈Ó≈ È∂ Ì≈ ÁΔ ÷Ø‹ ’ΔÂΔ √ΔÕ »Í≥È≈ BD˜ «¬√ Â∑ª ‡≈¬Δ‡À«È’ ‹‘≈˜ Á∂ ÂÏ≈‘ ‘؉ ÁΔ ÿ‡È≈ ‹Ø AD ¡Íz À Ò AIAB ˘ Ú≈ÍΔ √Δ Á≈ √≥÷∂Í Ú∂Ú≈ Í≥È≈ FB-FC ”Â∂ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª Á∂ ÚÈÈ È≈Ò √¯È≈Ó≈ «◊¡≈È Íº÷Ø∫ ‘Ø Ó‘º  Â≈ ÌÍ»  ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À Õ «Ú’‡ØΔ¡≈ ÁΔ Ó‘≈≈‰Δ Á≈ Ó‘ºÒ, ¡ÀÒΔÚ∂‡ ’√‡Ó ‘≈¿±√ ÁΔ Íπ≈‰Δ «¬Ó≈Â, AIÚΔ∫ √ÁΔ Á≈ ’√Ï≈, ω≈¿∞‡Δ √Óπ≥Á Â∂ Ì≈ÂΔ «Í≥‚ Á∂÷‰ ÔØ◊ ‘ÈÕ «¬È∑ª Ú√ª ÂØ∫ «Ú’‡Ø  Δ¡≈ ÁΔ «¬«Â‘≈√’ √Ó≈«‹’ Â∂ ≈‹ÈΔÂ’ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª Ï≈∂ «◊¡≈È «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ

Â∞‘≈‚Δ ¡ÍΔÒ ”Â∂ √π‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, Â∞√Δ∫ ÎÀ√Ò∂ ÁΔ ’≈ÍΔ Á∂‰ Ú≈ÒΔ Ù≈÷≈ «Úº⁄ ¡˜Δ Á∂ ’∂ «¬√ ˘ √ÀÙÈ ¡Á≈Ò ÂØ∫ Íz≈Í ’ √’Á∂ ‘ØÕ ¡Á≈Ò ںÒØ∫ ¿∞È∑ª ÁΔ ¡˜Δ ˘ ÓȘ» È≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ ’∞fi ‘Δ √Ó∂∫ Ï≈¡Á √ΔÏΔ¡≈¬Δ ’Ó⁄≈Δ ≈·Ω ˘ ¡Á≈Ò ÂØ∫ Ï≈‘ ÒÀ ◊¬∂Õ «¬√ √Ó∂∫ ¿∞È∑ª ÁΔ ÍÂÈΔ ¡≈Ì≈ ≈·Ω ÚΔ ÓΩ‹»Á √ÈÕ ÎÀ√Ò∂ ÁΔ ’≈ÍΔ «ÓÒ‰ ”Â∂ ‘≈¬Δ’Ø  ‡ «Ú⁄ ’º Ò ∑ ≈·Ω ÚºÒØ∫ ¡ÍΔÒ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ ‘ÀÕ

√zΔ ◊∞» ¡ÓÁ≈√ Í≈ÂÙ≈«‘ Ú◊Δ¡ª √Ó≈«‹’ Ïπ≈¬Δ¡ª ˘ ÷ÂÓ ’ΔÂ≈Õ ‹≈«Â Í≈ Á∂ «Ì≥È Ì∂Á «Ó‡≈ ’∂ √≥◊ ˘ √≥◊ ¡Â∂ Í≥◊ Á∂ «√˪ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈Õ Òß◊ ÁΔ ÍzÊ≈ ’≈«¬Ó ’ΔÂΔ ¡Â∂ ‹Á ¡’Ï Ï≈ÁÙ≈‘ ◊∞» √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ Ò¬Δ √zΔ ◊Ø«Ú≥ÁÚ≈Ò √≈«‘Ï ¡≈«¬¡≈ ª ¿∞√˘ ’«‘ ’∂ ◊∞» Ó‘≈≈‹ È∂ ◊À Óπ√«ÒÓ ÒØ’ª ¡Â∂ ÚÍ≈Δ¡ª ˘ ‘’»Ó ںÒØ∫ Ú√»Ò∂ ‹≈ ‘∂ ‡À ’ √, ‹«˜¡≈ ˘ ÚΔ ıÂÓ ’≈«¬¡≈Õ √≥◊ «Ú⁄ ¡≈¬∂ ’∞fi ¡ÓΔ’È ÚΔª ˘ «√˪ Ï≈∂ ¡≥◊z∂˜Δ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ÚΔ È≈Ò È≈Ò Áº«√¡≈, «‹√ Á≈ «¬È∑ª Ó«‘Ó≈Ȫ È∂ «ÚÙ∂Ù ¡≈ÈßÁ «Ò¡≈ ¡Â∂ ◊∞» √≈«‘Ï ÍzÂΔ ¡≈͉≈ √«Â’≈ Ì∂∫‡ ’ΔÂ≈Õ ◊∞» ÿ ÁΔ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È √. Ò÷ÏΔ «√≥ÿ √≥Ë≈ ¡Â∂ √’ºÂ √. Ì≈◊ «√≥ÿ È∂ «¬√ ÓΩ◊∂ A@. √¯È≈Ó∂ ÁΔ ÙÀÒΔ :ÙÀÒΔ Â∂ Ù÷√Δ¡Â Á≈ «ÚÙ∂Ù √≥Ï≥Ë ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Í≥ȱ” ÁΔ ÷πºÒ∑Δ ‚∞ºÒΔ Â∂ ’≈«ÚÓ¬Δ Ù÷√Δ¡Â ¡È∞√≈ «¬√ √¯È≈Ó∂ ÁΔ ÙÀÒΔ «Úº⁄ ¡Òß’≈«’ ÍzÔØ◊, ’≈«ÚÓ¬Δ ≥◊‰, ’ÒÍÈ≈ ¡ÊÚ≈ «÷¡≈Ò ¿∞‚≈Δ ¡≈«Á ’≈«Ú ◊∞‰ ÌÍ» «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ √Óπ≥ÁΔ √¯ «Ï¡≈È ’È Ò¬Δ ¿∞√ ˘ «¬’ «ÚÙ∂Ù ¡≥Á≈˜ ÿÛÈ Ò¬Δ «Ó‘È ’ÈΔ Í¬Δ ‘ÀÕ ¿∞√ ÁΔ ÙÀÒΔ Á∂ ’∞fi ͺ÷ ‘∂· «Ò÷∂ ‘ÈÕ ÙÏÁ-«⁄ºÂ:- √≈Δ Ú≈Â’ √Óπ ≥ Á Δ «Áz Ù ª È≈Ò ÒÏ∂ ˜ ‘À Õ √Óπ≥Á Á∂ Ș≈∂, ·ß„Δ¡ª ‘Ú≈Úª Á∂ Â∂˜ ÏπºÒ∂, ¡√Ó≈ÈΔ ≥◊ ÏÁÒÁ∂ «ÁzÙ, Í‘≈Ûª Á∂ ‹ÒÚ∂, √Óπ≥ÁΔ ¤º Ò ª ÁΔ¡ª ◊Û∑ ’ ª, ‹≥ ◊ ÒΔ ‹≈ÈÚª ÁΔ¡ª ÏÛ∑ ’ ª, ◊Ø  Δ √º«Ì¡Â≈ Á∂ È≈˜-Èı∂ Â∂ ÓÛ’ª, «’Â∂-«’Â∂ Óπ√’≈Ȫ Â∂ «’Â∂-«’Â∂ ‘≈√∂ Á∂ ÷πºÒ∑∂ ¤‰’≈‡∂, √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ Á∂ ‚ª«√≥◊ ‘≈Ò «Úº⁄ ¤Ò’Á∂ ‹≈Ó, √≥◊Δ ÁΔ¡ª ËπȪ Â∂ ‡Í’Á∂ ͺÏ, Ϙ∞◊ ‹Ø«Û¡ª Á∂ È≈⁄ ¡≈«Á È≈Ò √≥Ï≥«Ë ÙÏÁ-«⁄ºÂ «¬√ √¯È≈Ó∂ ÁΔ Ú≈Â’ ˘ ⁄≈-⁄≥Á Ò≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «Èº‹Δ ¤Ø‘ª :- Ò∂÷’ È∂ ’¬Δ ʪ¬Δ∫ ¡≈Í‰Δ Ù÷√Δ¡Â ÁΔ¡ª «Èº‹Δ ¤Ø‘ª Ò≈ ’∂ Â∂ √Óπº∂⁄∂ Í«Ú≈ Á≈ ÚÈÈ È≈Ò È≈Ò ÂØ  ’∂ Ú≈Â’ ˘ «ÁÒ⁄√Í Ï‰≈«¬¡≈ ‘ÀÕ Èß◊Ò Á∂ ◊Ø«Ï≥Á √≈◊ ÁΔ ÌÏΩ √≈«‘Ï Âº’ ’ΔÂΔ «’ÙÂΔ √À ÁΔ Ô≈Á È≈Ò «¬’ «Èº ‹ Δ ¤» ‘ ÁΔ ¿∞Á≈‘‰ «¬√ Íz’≈ ‘À :Á∂÷Δ ‹≈¿±, ÓÈ≈ ‘À ª «¬’ «ÁÈ ÓÈ≈ ‘Δ ‘À, Ì∞º÷∂ «„º‚ ÓÈ È≈ÒØ∫ ÷≈ ÍΔ ’∂ ÓÈ≈ «Ï‘Â ‘ÀÕ (Í≥È≈ C@) Í≥ ‹ ≈ÏΔ ÏØ Ò Δ Â∂ ’≈Ï» :Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒΔ Â∂ ¿∞√ ˘ Í»≈ ’≈Ï» ‘ÀÕ ¿∞‘ ÏØÒΔ ˘ «‹Ú∂∫ ⁄≈‘∂ ÚÂÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞ √ ˘ ÙÏÁª ÁΔ ÿ≈‡ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫ÁΔÕ ÙÏÁ ¿∞√ ÁΔ ÙÏÁ≈ÚÒΔ «Úº⁄ ‘ Ú∂Ò∂ ‘≈˜ ‘ÈÕ «’Â∂-«’Â∂ ¿∞√ÁΔ Ú≈Â’ «Úº⁄ ’«ÚÂ≈ Ú◊Δ Ú≈È◊Δ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ ¡Ò≈√’≈ ËÂΔ ”Â∂ «¬’ ’≈«Ú’

√≥ ◊ ª ˘ ÚË≈¬Δ «Áº  ΔÕ Úº ‚ Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ‘≈˜Δ Ì ‘Δ¡ª √≥◊ª Á«Ó¡≈È Í≥‹≈ÏΔ √’»Ò Á∂ ‚≈«¬À ’ ‡ ÏΔÏΔ ¡«ÚÈ≈Ù ’Ω  ⁄ΔÓ≈ ÚºÒ∫Ø Ïº«⁄¡ª ˘ «¬È≈Ó ÚΔ Ú≥‚∂ ◊¬∂Õ

‹ª √≥√Ê≈ È≈Ò «Ú⁄≈ Ú‡ªÁ≈ ’È Ò¬Δ «Â¡≈ ‘ÈÕ«¬√ √Ó∂∫ ¿∞‘Ȫ Á∂ È≈Ò ¿∞ÿ∂ «Ï‹È√ÓÀÈ : «¬≥ Á ‹Δ «√≥ ÿ Ï«Û≥ ◊ ,√: ÁÒ«Ú≥Á «√≥ÿ ˻ Â∂ ÚΔ ⁄º·≈ ÚΔ √ÈÕ ÍÀ√ ’≈ÈÎ≥√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Á≈≈ Í≥‹≈Ï «È¿±‹ ÚÒØ∫ ¿∞‘Ȫ ˘ «¬’ √ÈÓ≈ÈͺÂ Â∂ Ù≈Ò Á∂ ’∂ «¬È≈Ó Ú‹Ø∫ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ √ÈÕ √ÈÓ≈È ÚΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «’√∂ √Ó∂∫ Ï≈ÒΔÚ∞º‚ ÁΔ ⁄º’≈ ⁄Ω∫Ë «‹≥Á◊Δ «Ú⁄ √Ú◊Ú≈√Δ √πÈΔÒ ÁºÂ Â∂ ¡≈Ù≈ Í≈«÷ Á∂ È≈Ò «ÎÒÓ Íπ«Ò√ ¡È∞√≈ «¬≥fi ‘Δ ‘Ø ÿ ’≈ «⁄≈◊ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ØÒ √’Á≈ ‘À «’ ‘ÓÒ≈Ú Ù≈«¬Á ¡Á≈ ’È Ú≈Ò∂ √. ⁄º·≈ È∂ Áº«√¡≈ ÏÒ≈‹ «√≥ ÿ ¡Â∂ ¿∞ √ Á∂ ÁØ Ú ∂ ∫ «’ ¿∞È∑ª Á≈ πfi≈È «¬√ ÷∂‚ ÍzÂΔ √≈ÊΔ¡ª Á≈ ¿∞‚Δ’ Í≈«’≥◊ ”⁄ √≥È AIFG ÂØ∫ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈Õ «‹√ «’Â∂ Ò∞’ ’∂ ’ ‘∂ ‘Ø‰Õ ‘≈Ò∂ ’≈È ¿∞‘ √≥È AIGC ”⁄ ¡≈Í‰Δ ‘ÓÒ≈Úª ÁΔ ’Ø¬Δ √»‘ È‘Δ∫ «ÓÒ ’Ϻ‚Δ ÁΔ ‡ΔÓ «¬≥◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄ ÷∂‚‰ √’Δ ‘ÀÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «’√∂ ÚΔ Â∑ª Ò¬Δ ÒÀ ’∂ ◊¬∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÁΔ √»‘ Á∂‰ Ò¬Δ «‘¿±√‡È Íπ«Ò√ ÁπÈΔ¡ª Ì «Ú⁄ ’Ϻ‚Δ ÁΔ ÷∂‚ ˘ «ÚÌ≈◊ Á∂ ‘ØÓΔ√≈¬Δ‚ «‚ÚΔ˜È ˘ √π⁄≈» „≥◊ È≈Ò ÍÎπÒ ’È GAC, C@H, CF@@ ‹ª ◊∞Í »Í Ò¬Δ «¬’ Ú‚Ò ’Ϻ‚Δ ÎÀ‚∂ÙÈ «Ú⁄ ’z≈¬ΔÓ √‡ΩÍ˜ GAC, BBB ω≈¬Δ ◊¬Δ ‘ÀÕ «‹√ «Ú⁄ ‘ «¬’ «‡Í√ ˘ ’≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘ÀÕ Á∂Ù «Ú⁄ «¬’ «¬’ ÍzÂΔ«ÈºË «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «‹√ ¡È∞√≈ ¡ÓΔ’≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ÍzØ◊≈Ó «Ú⁄ √. È≈˜ «√≥ÿ √‘ØÂ≈ ˘ «¬√ ÎÀ‚∂ÙÈ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ’¬Δ È≈ÓΔ ◊≈«¬’ ‘ÀÕ ¡≥ «Ú⁄ √. ⁄º·≈ È∂ √Ó»‘ ÷∂‚ Á∂Ù Ì◊ª Á∂ ◊Δ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï ÁΔ ‹Ê∂Ï≥ÁΔ¡ª Â∂ ’Ϻ‚Δ ÁΔ ÷∂‚ Á∂ ÒØ’ ◊≈«¬’Δ Á≈ ÍzÁÙÈ ’È◊∂Õ ⁄≈‘Ú≈Ȫ ˘ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ ¿∞‘ ’≈ÈÎ≥√ ÁΔ ¡À∫‡Δ ¡Â∂ Í≈«’≥◊ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ ÷∂‚ ’Ϻ‚Δ ˘ ÁπÈΔ¡ª ÎΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ Ó«‘Ó≈Ȫ ¡Â∂ Ì «Ú⁄ ÍÎπÒ ’È Ò¬Δ «¬’ ÁÙ’ª ˘ ÎΔ Î»‚ √ÍÒ≈¬Δ ’ΔÂ≈ ÍÒ∂‡ Î≈Ó ”Â∂ «¬’º·∂ ‘Ø ‹≈‰Õ ¿∞È∑ª ‹≈¬∂◊≈Õ «¬√ ÓΔ«‡≥◊≥ «Ú⁄ ‹◊‹Δ Áº«√¡≈ «’ ¿∞‘ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ C@ ’≥ÁØÒ≈, ‹ÈÀÒ «√≥ÿ Ó≥‚∂, ‹È’ Ó¬Δ Âº ’ ‘È Â∂ «¬√ √Ó∂ ∫ «ÓÙ≈, ÏÒ«Ú≥ Á  «√≥ ÿ ‚± Ò ’» , Á«Ó¡≈È ¿∞‘ «’√∂ ÚΔ ÷∂‚ Í∂ÓΔ ◊∞ÁΔÍ «√≥ÿ «◊ºÒ ¡Â∂ ’∞ÒÁΔÒ ¡‡Ú≈Ò Ù≈ÓÒ ‘ج∂Õ

Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ Óª ÷∂‚ ’Ϻ‚Δ

‡À’√≈√ ”⁄ Í≥‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È

◊Á ÓÀÓØΔ¡Ò Í≥‹≈ÏΔ ’≈ÈÎ≥√

fi≈ «¬√ Â∑ª Ó≈Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ï¯ª Á≈ ÿ ‘À , Á«¡≈Úª Á≈ ÿ ‘À, fiΔÒª Á≈ ÿ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ÷≈‰ª Á≈ ÿ ‘ÀÕ ‹≥◊Ò «Úº⁄ ‹≈¿∞ ª ‹≥◊Ò ‘Δ ‹≥◊Ò, ⁄Ø∫Á≈ ‹≥◊ÒÕ (Í≥È≈ HC˜ «Í≥◊«ÒÙ ÁΔ ÚÂØ :- «’Â∂ «’Â∂ Í≥‹≈ÏΔ Â∂ ¡≥◊∂˜Δ ÁΔ «ÓÒΔ ‹∞ÒΔ «Í≥◊«ÒÙ Á≈ ÍzÔØ◊ ’Á≈ ‘ÀÕ ÙΔ «ÚºÒ ÒΔÚ Ô» ¡À‡ √Àȑؘ∂ ¬∂ ¡ ÍØ  ‡, «‹º Ê Ø ∫ ¡√Δ∫ ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ ÒÀ ’∂ «√¡≈‡Ò º’ ‹≈Úª ◊∂Õ ÁÒÏΔ È∂ ÚΔ‘ ‚≈Ò Á≈ È؇ ¿∞√ Á∂ ‘ºÊª «Úº⁄ ÎÛ≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√ È∂ ÊÀ∫’ Ô» ’«‘≥«Á¡ª Í∂ ‘Ø ’∂ ‹∂Ï «Úº⁄ Â∞≥È «Ò¡≈Õ ÓÀ∫ √ÓfiÁ≈ √Δ «‡ºÍ √≈∂ Í»Ò ’’∂ Ú≥‚Á∂ ‘؉◊∂, Í ¡À√≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈Õ Ó≈ÈÚΔ’‰ ¡Òß ’ ≈ ÁΔ ÚÂØ∫ :- Ó≈ÈÚΔ’‰ ¡Òß’≈ ÁΔ ÚÂØ∫ È∂ «¬√ √¯È≈Ó∂ ˘ ‹ΔÁª ‹≈◊Á≈ √»Í «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ’≈«Ú ÓÈ ˘ «¬‘ Á≈ Íz≈Í ‘À «’ ¿∞‘ Ï∂‹≈È ⁄Δ˜ª ˘ «¬√ Â∑ª Ó≈ÈÚΔ √»Í «Á≥Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‹≈ÈÁ≈ ⁄Δ˜ª Úª◊ ÏØÒÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬√ «÷ÂØ «Úº⁄ √≈‚≈ ‹‘≈˜ ’¬Δ ‹˜Δ∂ ¡Â∂ Ï¯ª Á∂ ÂØÁ∂ «Íº¤∂ ¤º‚Á≈ Í≈‰Δ ÁΔ «‘º’ ¿∞μÂ∂ ‚∞≥◊∂ ˜ıÓ ’Á≈ √Óπ≥Á «Úº⁄ ¡º◊∂ ÚºË «‘≈ √ΔÕ ⁄∂  ÈÂ≈ ÁΔ Ò«‘ :√¯È≈Ó∂ Á≈ ÚÈÈ ’«Á¡ª “Í≥ȱ” «’Â∂ «’Â∂ ̱ ̫ں÷ ÚÂÓ≈È ˘ «¬’ È∞’Â∂ Â∂ «¬’º·≈ ’ «Á≥Á≈ ‘À Õ ¿∞ √ Á∂ ¡≥  ΔÚΔ √≥ √ ≈ ÁΔ ⁄∂ÂÈÂ≈ ÁΔ Ò«‘ ¿∞√ ˘ «Â≥È ’≈Òª Á≈ √¯ ’≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ «Úº⁄ ¿∞√ ˘ √»Í ÚÂ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ «¬‘ √»Í Ó√ª ÁΔ ÂΔ ‘ÀÕ Í≥ȱ” ˘ «¬’ ÁØ√ ںÒØ∫ √π‰≈¬Δ Íπ≈‰Δ ’‘≈‰Δ Ô≈Á ¡≈ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ ÁØ√ ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ ÿ «ÈºÂ ωÁΔ Ó√ª ÁΔ Á≈Ò ÷≈ ÷≈ ’∂ ¡º’ ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞‘ √‘∞∂ Í«Ú≈ ÚºÒ ‹ªÁ≈ ‘À ª «’ Ó»≥‘ Á≈ √π¡≈Á ÏÁÒ √’∂Õ ¡º◊Ø∫ ÚΔ ¿∞√ ˘ ÷≈‰ ˘ Ó√ª ÁΔ Á≈Ò ‘Δ «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ Ï≈Í» (√‘∞≈) Á∂ Íπº¤‰ Â∂ «’ √Ú≈Á È‘Δ∫ Òº◊≈

Ò≈˜Ó≈? ª ¿∞‘ ‹∞¡≈Ï «Á≥Á≈ ‘À, È‘Δ∫ Ï≈Í» ‹Δ! Ò≈˜Óª ª ·Δ’ ‘À, «ÏÒ’∞Ò ¿∞‘ΔÕ Ï≈Í» ‹Δ ÓÀ∫ «¬√ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ ÏÀÒ ◊º‚Δ ‹ØÛ ’∂ ¬∂ÈΔ Ú≈‡ Ú≈‘ ’∂ ¬∂ÈΔ Á» ¡≈«¬¡≈ ‘ª Â∂ ÓÀÊØ∫ Í«‘Òª ‘Δ Ó∂∂ ¡º◊∂ «¬‘ Î∂ Í‘∞ ≥ ⁄ ◊¬Δ ‘À Õ (Í≥ È ≈ CF-CG) «Ú‘Û∂ «Úº⁄ ‘≈√∂ ÁΔ ¤‰’≈ Îπº‡ ◊¬ΔÕ ¡‹∂ ‘ Δ¡ª √«ÊÂΔ¡ª Á≈ ÚÈÈ ⁄∂ÂÈÂ≈ ÁΔ Ò«‘ ¡ËΔÈ ’’∂ «‹ºÊ∂ Í≥ȱ √Óπ≥ÁΔ √¯ Á∂ ‘≈Ò≈ ¿∞ÒΔ’Á≈ ‘À, ¿∞μÊ∂ È≈Ò ‘Δ È≈Ò ‘≈√√ ⁄؇ª Â∂ ‡Ø‡«’¡ª È≈Ò ¡≈Í‰Δ √Ø⁄ Á≈ √¯ ÚΔ «Ï¡≈È ’Á≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √ÁΔÚΔ √≈«‘ :- «’Â∂ «’Â∂ Í≥ȱ È∂ √ÎÈ≈Ó∂ «Úº⁄ ÓÈ∞º÷Â≈ Á≈ ͫ √»Í Á≈ ÚÈÈ ’’∂ «¬√ ÁΔ Óπ’ÂΔ ÁΔ ’≈ÓÈ≈ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ÓÈ∞º÷Â≈ ÁΔ ’«Ò¡≈‰ ÁΔ ’≈ÓÈ≈ Á≈ ¡‹∂‘≈ ÚÈÈ «¬√ √¯È≈Ó∂ ˘ √ÁΔÚΔ √≈«‘ ÁΔ ÍºË ÍzÁ≈È ’Á≈ ‘À, ‹Ø ‘∂’ ’≈Ò Á∂ ÓÈ∞º÷ Ò¬Δ Íz∂È≈ √Ø ‘Ø «ÈÏÛÁ≈ ‘ÀÕ ¡Ó√‡‚Ó È≈Ó Á≈ √π≥ÁΔ ‹‘≈˜, ÓÈ∞º÷Â≈ ÁΔ ’≈«¬¡≈ ’ÒÍ Ò¬Δ «¬√ Â∑ª Ú≥◊≈Á≈ ‘ÀÕ ÓΔ˜≈¬ΔÒª ÍÓ≈‰», ‹≈√ΔÓ ‘«Â¡≈∂, ÓÒ’Û∂ «‹‘∂ ÒÀ ¡≈¿∞ ⁄πºÍ ⁄πÍΔÂ∂Õ ÓÀ ∫ ËØ Á∂ Ú ª ◊≈ ËÂΔ ÁΔ ’≈Ò÷ √≈Δ, ȯ ‘¿∞ÓÀ∫ Á≈ α Â∂ Â∞‘≈‚∂ ÂÈ ÓÈ ÁΔ ÓÀÒÕ Ï‰≈ Á∂ Ú ª◊≈ Â∞ ‘ ≈˘ Ù∞ º Ë ’≥⁄È , «ÈÓÒ Ï‰-Ó≈‰√Õ Á≈◊ ª ⁄≥Á «Ú⁄ ÚΔ ‘∞≥Á≈ ‘À Õ ’∞ fi Í» ¯ Δ«‚≥ ◊ ÁΔ¡ª ¿∞’≈¬Δ¡ª Ș ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ :ÓË∂ ’ºÁ ÁΔ «¬‘ ‘∞√ΔȪ, ÓΔ„Δ¡ª ◊∞≥ÁΔ ◊∞ÂÈΔ Ú≈Ò∂ «¬’ ’≈Ò∂ ¡≈ÁÓΔ Á∂ ÓØ„∂ ÏÛΔ Ï∂ÍÚ≈‘Δ Â∂ È÷«¡ª «‹‘∂ È≈Ò „≈√‰≈ Ò≈¬Δ ÏÀ·Δ ‘ÀÕ ¿∞√ Â∂ «ÚÙ «ÚÙ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ (Í≥È≈ FI) «¬√ Ú≈’ «Úº⁄ «ÚŒÙ «ÚÙ ÁΔ Êª «Ú¤ «Ú¤” ¡º÷ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ

√≥Í≈Á’ Á∂ È≈Ó ÍºÂ ¡ÓΔ’≈ Á∂ Íz«√ºË «’√≈È ⁄ÀÈ «√≥ÿ ÷∂Û≈ È∂ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ «ÚË≈«¬’ ‹º√Δ ÷≥◊Û » ≈ ˘ «Ò÷Δ «¬’ «⁄º·Δ «Ú⁄ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ «’ ÓÀ∫ B@@D «Ú⁄ Ì≈ «◊¡≈Õ √π‹Δ ’Ω ÍÂÈΔ ‡«‘Ò «√≥ÿ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ Ì≈ ◊∞Ó∂Ò «√≥ÿ Íπ º  «ÁÒÏ≈◊ «√≥ÿ «Í≥‚ Ú≈√Δ «‹¡≈‰, «˜Ò∑≈ ‘∞«Ù¡≈Íπ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ ¿∞‘Ȫ È∂ ÓÀ˘ H ¬∂’Û ÁΔ Î˜Δ ÎÁ Á∂ ’∂ Á√ Òº÷ πͬ∂ ÒÀ Ò¬∂ Â∂ Ï≈¡Á «Ú⁄ «Â≥È ⁄≈ √≈Ò Ò≈∂ Ò◊≈¿∞∫Á∂ ‘∂Õ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Á√≥Ï B@@I «Ú⁄ ÍÂ≈ ’ΔÂ≈ ª ˜ÓΔÈ ’∞Ò º G ’È≈Òª √ΔÕ ¿∞‘Ȫ È∂ Ó∂∂ È≈Ò Î≈‚ ’ΔÂ≈Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á BC Á√≥Ï B@@I «Ú⁄ ÓÀ∫ ‚Δ. ÏΔ. Á∂ ÁÎÂ «Ú⁄ ¡˜Δ «ÁºÂΔ Â∂ ¡ÀÈ. ¡≈. ¡≈¬Δ. Ê≈‰∂ «Ú⁄ ÚΔ ¡˜Δ «ÁºÂΔ Â∂ √≈∂ Í∂Í Í∂Ù ’ΔÂ∂ Í ¡‹∂ º’ ’∂√ Á‹ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈Õ ‘∞«Ù¡≈Íπ «˜Ò∑∂ Á∂ Ó≈‰ÔØ◊ ¡’≈ÒΔ ÍzË≈È ˘ ÓÀ∫ Ï‘∞ Ú≈Δ ÎØÈ ’ ⁄π’ º ≈ ‘ª ¡Â∂ Í∂Íª ÁΔ¡ª ’≈ÍΔ¡ª «Á≥Á≈ ʺ’ ⁄π’ º ≈ ‘ª, ‘ «¬’ Ó≈‰ÔØ◊ Á≈ «¬‘Δ ’«‘‰≈ ‘À «’ Â∞‘≈‚≈ ’≥Ó ‹ÒÁΔ ‘Δ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ¡ÀÈ. ¡≈. ¡≈¬Δ. √Ì≈ Á∂ ÍzË≈È Ó≈‰ÔØ◊ √∂÷Úª √≈«Ï‘ ˘ ÚΔ ÁØ Ú≈ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈ «Ó«Ò¡≈ Â∂ √≈∂ Í∂Íª ÁΔ¡ª ’≈ÍΔ¡ª Á∂ ⁄π’ º ≈ ‘ªÕ ‘∞‰ ¡≈Í ‹Δ ˘ «¬√ ’’∂ Ï∂ÈÂΔ ’Á≈ ‘ª «’ ¡≈Í ÚΔ ¡≈ÍؘΔÙÈ Í≈‡Δ Á∂ ÓÀ∫Ï ‘ØÕ ¡≈Í ‹∂ ¡√À∫ÏÒΔ «Ú⁄ «¬‘ √Ì ’∞fi Áπ÷ º Áº√ √’Á∂ ‘ØÕ ÓÀ˘ ’«‘≥Á∂ √È «’ ¡ÀÈ. ¡≈. ¡≈¬Δ. √Ì≈ Á∂ ÓÀ∫Ï Ï‰Ø Âª Â∞‘≈‚≈ ’≥Ó ‹ÒÁΔ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ ÎÚΔ B@A@ «Ú⁄ ÓÀ∫ ÓÀ∫Ï ω «◊¡≈, Í ’≥Ó ¡‹∂ º’ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈Õ ‡Δ. ÚΔ. ”Â∂ √π‰È ˘ «ÓÒÁ≈ ‘À «’ ¡ÀÈ. ¡≈. ¡≈¬Δ. Ì≈Úª Ò¬Δ ‘ ’≥Ó √Ω÷≈ ω≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À, Í «¬√ «⁄º·Δ ˘ ÍÛ∑ ’∂ Ó«‘√»√ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ «’ √Ω÷≈ ‘À ‹ª ◊ºÒª ‘Δ ‘ÈÕ ¡≈«÷ ÓÀ∫ ª ¡≈͉∂ ÚΔª ˘ «¬‘Δ Ï∂ÈÂΔ ’ÈΔ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ ‘ª «’ Ì≈ ‹≈ ’∂ ’Ø¬Δ «Ï‹È√ È≈ ’ØÕ «√Î ◊∂Óª ’≈˙, Óº¤Δ Óπ◊∂ ÷≈˙ Â∂ ÓπÛ ’∂ Ú≈Í√ ¡≈˙Õ -⁄ÀÈ «√≥ÿ ÷ÀÛ≈ Ô»Ï≈ «√‡Δ

TRUCK STOP FOR LEASE Convenient store with beer& wine Restaurant, mechanic shop & tyre shop with 5/1.2 acres land. Located on very good location in O.K. Call 469-279-3208 «¬’≈ Áπº’≈ Ú≈’ ωÂ ÚΔ ·Δ’ ’È Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ ∂ Ó¤Δ¡ª ¡≈͉∂ «Ù’≈ ˘ ÁÏØ⁄ ’∂ Â∂ Ó≈ ÷≈ ’∂ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬√ ÁΔ Êª Â∂ √‘Δ Ú≈’ «¬‘ ‘ØÚ∂◊≈Õ ∂ Ó¤Δ¡ª ¡≈͉∂ «Ù’≈ ˘ ÁÏØ⁄ ’∂, Ó≈ ’∂ ÷≈ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ ª Ó≈ÛΔ¡ª ÓØ ‡ Δ¡ª ¿∞ ’ ≈¬Δ¡ª Á∂ Ï≈Ú‹» Á «¬‘ √¯È≈Ó≈ Í≥ ‹ ≈ÏΔ √≈«‘ Á∂ √¯È≈«Ó¡ª Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº⁄ «¬’ «ÚÒº÷‰ √¯È≈Ó≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ¡‹∂ º’ «’√∂ Ò∂÷’ È∂ √Óπ≥ÁΔ ‹‘≈˜ Á∂ √¯ ˘ «Ï¡≈È È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ Â∂ Í«‘Ò ’È Ú≈Ò∂ ÁΔ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ÍzÓπ÷Â≈ Ó≥ÈΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ √Óπº⁄∂ »Í «Úº⁄ «¬‘ √¯È≈Ó≈ √Óπ≥ÁΔ ‹ΔÚÈ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ ÍzË≈È ’Á≈ ‘À, «’Â∂ «’Â∂ ËÂΔ Â∂ «’Â∂ «’Â∂ ¡’≈Ùª ˘ ¤» ≥ ‘ Á∂ Ï¯ΔÒ∂ Í‘≈Ûª, ◊Ò∂ÙΔ¡ª Á∂ «Ú√Ó≈Á Í»’ Ș≈∂ Í∂Ù ’Á≈ ‘ÀÕ ‹Ò, ÊÒ Ó‘Δ¡Ò (¡’≈Ù) Á≈ ÚÈÈ ’’∂ √Óπº⁄∂ Ïz«‘Ó≥‚ Á∂ ÁÙÈ ’≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∂ «¬√ Â∑ª ÓÈ∞º÷ ÁΔ √Δ«ÓÂÂ≈ ˘ ÂØÛ ’∂ ¿∞√ ˘ ¡ÈßÁÓ¬Δ Ï‰≈¿∞‰ «Úº⁄ √‘≈«¬Â≈ ’Á≈ ‘À Õ Úº ÷ Úº ÷ √≥√«’zÂΔ¡ª Á∂ √≥Í’ È≈Ò ¿∞√ Á≈ «Ë¡≈È ¡√ΔÓÂ≈ ˘ ¤»≥‘Á≈ ‘À Â∂ ¿∞√ ÁΔ ‘¿∞ÓÀ∫ ‡∞º‡ÁΔ ‘À Â∂ ¿∞√ Ò¬Δ

¡√ΔÓ ÷πÙΔ¡ª Á∂ Áπ¡≈ ÷πºÒ∑ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ √¯È≈Ó≈ ÓÈ∞º÷Δ √≥ÿÙ ÁΔ ’‘≈‰Δ «Ï¡≈È ’Á≈ ‘À , «‹‘Û≈ √≥ÿÙ ÓÈ∞º÷ È∂ ’∞Á √≥◊ ⁄≈«¬¡≈ Â∂ «¬√ Á∂ ¡Èß Á ı˜≈«È¡ª ÁΔ ÂÒ≈Ù ’’∂ «¬√ È∂ ¡≈͉∂ √≥ √ ≈ Á≈ Ó» ≥ ‘ -Óº Ê ≈ √Ú≈«¡≈Õ «¬‘ √¯È≈Ó≈ ÓÈ∞º÷ Áπ¡≈≈ ÓÈ∞º÷ ˘ ÁÏ≈¿∞‰ Â∂ ◊∞Ò≈Ó Ï‰≈¿∞ ‰ ÁΔ¡ª Í≈Ù«Ú’ Íz«ÚÂΔ¡ª Á≈ ÚΔ «Ï¡≈È ’Á≈ ‘À Â∂ ¡≈Í‰Δ ¡˜≈ÁΔ ÁΔ ÂÒ≈Ù «Úº⁄ ÓÈ∞º÷ Áπ¡≈≈ ¡≈≥Ì∂ Ù≈ÈÁ≈ √≥ÿÙª ÁΔ ◊≈Ê≈ ÚΔ √π‰≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ √≈«‘ ͺ÷ ÂØ∫ √ÎÒ √¯È≈Ó∂ ÁΔ ⁄È≈ ’È Ò¬Δ ⁄È‹Δ «√≥ÿ Í≥ȱ ˘ ÓπÏ≈’ Ï≈Á «Á≥Á≈ ¿∞√Á∂ ¡◊∂∂ √≈«‘Â’ √¯ Á∂ ‹≈Δ «‘‰ ÁΔ Áπ¡≈ ’Á≈ ‘ªÕ «¬‘ √¯È≈Ó≈ ÚΔ √≈«‘ Íz’≈ÙÈ ¡≥«ÓzÂ√ Áπ¡≈≈ Íz’≈«Ù ‘ÀÕ «¬√ ÁΔ Ó≈Ó»ÒΔ «‹‘Δ ’ΔÓ A@ ‚≈Ò ‘ÀÕ «‹√ È∂ ¡ÓΔ’≈ È‘Δ∫ Ú∂«÷¡≈ ¿∞√ ˘ «¬√ «Úº⁄Ø∫ ¡ÓΔ’≈ Á∂ ÁÙÈ ‘∞ ≥ Á ∂ ‘È Â∂ «‹√ È∂ ¡ÓΔ’≈ ¡≈ ’∂ ¡Ò≈√’≈ È‘Δ∫ Ú∂«÷¡≈ ¿∞√ ˘ ¡√ÒΔ ¡ÓΔ’≈ Ú∂÷‰ ÁΔ ‹«◊¡≈√≈ Íz◊‡ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ Á∂√Δ Â∂ «ÚÁ∂ÙΔ Í≈·’ª Ú≈√Â∂ ÍÛ∑È ÔØ◊ Ú‚Óº∞ÒΔ «’z ‘ÀÕ

‹»Δ √»⁄È≈ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ Í≈·’ª ÁΔ ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ Á√‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ª «’ √≈‚∂ Í≈·’ «’√∂ Ú∂Ò∂ ÚΔ √≈‚∂ ◊πÍ √≥Í≈Á’ √: √ÂÈ≈Ó «√≥ÿ ⁄≈‘Ò È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ «√Ë∂ ÎØÈ ÈßÏª Â∂ √≥Í’ ’≈«¬Ó ’ √’Á∂ ‘È

ÓØÏ≈«¬Ò-D@H-BBA-EGCB ¡≈«Î√-B@F-CHH-DH@E


WEEKLY PUNJAB NEWS 37 WE

28 May- 3 June 2010

FOR ORIGINAL FRESH CHAPATI LIKE BACK HOME Buy uy Hathi Brand Atta - Pure and Fresh (Always Always Freshly Ground)

Since 1978

Two r Bags fo

9 4 . 1 1 $ Two Bag Bags ffor or

$11.49 1.49

100% “Durum Wheat Flour” MADE FROM 100% WHOLE WHEAT

©HINDU TIMES

Hathi B rand Atta - Part of Your Family!

NUTS & SPICE CO. Email: hathibrand @aol.com

Web:www.hathibrand.com

29266 Union City Blvd . Union City CA-94587 TEL: 510.429.4910 or 510.489.5836 FAX:510.489.9307


28 May- 3 June 2010

WEEKLY PUNJAB NEWS 38


WEEKLY PUNJAB NEWS 39

28 May- 3 June 2010

SHORT SALE SPECIALIST

¡◊ Â∞√Δ ¡≈͉≈ ÿ Ù≈‡ √∂Ò ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡º‹ ‘Δ ’≈Ò ’Ø

Bank Repo Home Specialist

Agr qusI bYk duAwrw muVy Gr KRIdx dy cwhvwn ho qW A`j hI kwl kro

T.J.KHERA 9415- N.Fort Washington Blvd # 108 Fresno CA-93730 559.994.6636

GUARANTEE REAL ESTATE

qum jIau hzwro swl, Xyh myrI hY AwrjU

Happy Birthday to both of you !! Mr.Chint Ram Lakha and Mrs Rattan Kaur Lakha

from: your whole loving family


28 May- 3 June 2010

WEEKLY PUNJAB NEWS 40

Newspaper on Punjabi  
Newspaper on Punjabi  

Punjabi Newspaper widely circulated in All over USA

Advertisement