Page 1

Year 1 I Issue 04 31 Jan. -06 Feb. 2014

Britain’s first nationwide FREE bengali newsweekly

mwt 01 I xÄUqJ 04 18 oJW 1420 mJÄuJ 29 rKmCu IJC~Ju 1435 Ky\rL

xfq k´TJPv IJPkJxyLj

mqJÄT Im AÄuqJP¥r xJTátuJr ” ßccuJAj 30 FKk´u

50 kJCP¥r ßjJa IYu fPm F KjP~ FPTmJPr yfJv yS~Jr PTJPjJ TJre ßjAÇ 30 FKk´Pur kPr mqJÄT Im AÄuqJ¥ ßgPT xm xo~A ßjJa FéPY† TKrP~ ßj~Jr xMPpJV gJTPmÇ PjJaiJKrrJ xrJxKr mqJÄT Im AÄuqJP¥ (KbTJjJ Dept NEX,

fJAKZr oJyoMh

mOPaPj YuoJj hMA irPjr 50 kJC¥ ßjJPar FTKa ßjJa mqJÄT Im AÄuqJ¥ k´fqJyJr TPr KjPóZÇ IJVJoL 30 FKk´Pur kPr FA ßjJa IYu yP~ pJPmÇ fJA 30 FKk´Pur IJPV PjJaKa mqJÄT ßgPT FéPY† TKrP~ KjPf muJ yP~PZÇ mqJÄT Im AÄuqJ¥ Vf 16 \JjM~JKr xTJu 9aJ~ F xÄâJ∂ xJTMtuJr \JKr TPrPZÇ mqJÄT Im AÄuqJ¥ xNP© \JjJ pJ~, mJ\JPr mftoJPj 50 kJCP¥r hMA irPjr ßjJa YJuM IJPZÇ FTKa xqJr \j ßyJumj -Fr k´KfTíKf xÍKuf FmÄ IkrKa oqJKgC muaj S ß\ox S~Ja Fr PpRg k´KfTíKf xÍKufÇ F hMPaJr oPiq 1994 xJPu YJuM yS~J xqJr \j ßyJumj Fr k´KfTíKf xÍKuf ßjJaKa k´fqJyJr TPr ßj~J yPóZÇ fPm oqJKgC muaj S ß\ox S~Ja Fr k´KfTíKf xÍKuf jfáj ßjJaKa mJ\JPr pgJrLKf YJuM gJTPmÇ PjJPar ßxRªptmitj S KjrJk•J KjKÁf TrJr ˝JPgtA kMrPjJ F ßjJaKa k´fqJyJPrr Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ TJre mqJÄT Im AÄuqJ¥ Kj~KofnJPmA fJPhr ßjJaèPuJ KrKnC TPr gJPTÇ IJVJoL 30 FKk´Pur kr \j ßyJuPmJPjr k´KfTíKf xÍKuf ßjJaKa IJr mJ\JPr YuPm jJÇ fPm IKiTJÄv mqJÄT fJPhr TJˆoJrPhr FTJCP≤ FA ßjJa \oJ KjPf kJPrÇ KT∂á mqJÄTèPuJ ßjJa mhPu KhPf mJiq gJTPm jJÇ

Bank of England, Threadneedle Street, London EC2R 8AH)

CkK˙f yP~ IgmJ Kj\ hJK~Pfô ßkJˆ IKlPxr oJiqPo ßjJa kJKbP~ FéPY† FA ßjJaKa xYu gJTPm

TJˆoJrPT KhPóZ mPu \JjJ ßVPZÇ mJTtPux mqJÄPTr FT\j V´JyT F k´KfPmhTPT \JjJj, Vf 16 \JjM~JKr KmPTPu KfKj mqJÄTKar ßmgjJuV´Lj vJUJ ßgPT Igt CP•Juj TPrjÇ Fxo~ mqJÄT TotTftJ fJPT xqJr \j ßyJumj Fr k´KfTíKf xÍKuf 50 kJCP¥r PjJa k´hJj TPrjÇ KfKj \JjPfj jJ FA ßjJaKa k´fqJyJr TPr ßj~J yPóZÇ fJr k´vú, mqJÄT Im AÄuqJ¥ xJTátuJr \JKr TrPu mqJÄTèPuJ ßTj FA ßjJa

n mJTtPux, jqJaSP~ˆ, IJrKmFx, IJuˆJr

mqJÄTxy ßkJˆ IKlx ßgPT xPmtJóY 200 kJC¥ kpt∂ FéPY† TrJ pJPm n mqJÄT Im AÄuqJ¥ ßgPT xm xo~A ßjJa FéPY† TKrP~ ßj~Jr xMPpJV gJTPm

FA ßjJaKa IYu yP~ pJPm mqJÄT Im AÄuqJ¥ \JKjP~PZ, mJTtPux, jqJaSP~ˆ, IJrKmFx S IJuˆJr mqJÄTxy ßkJˆ IKlx ßgPT IJVJoL 30 FKk´u kpt∂

ßp ßTC (TJˆoJr-jj TJˆoJr) k´KfmJr xPmtJóY 200 kJC¥ kpt∂ FéPY† TKrP~ KjPf kJrPmjÇ

TKrP~ KjPf kJrPmjÇ oJKj u¥JKrÄ xÄâJ∂ ßrèPuvPjr TJrPe ßjJa FéPY†TJPu IJAKc k´hvtPjrS k´P~J\j yPf kJPrÇ kJxPkJat, csJAKnÄ uJAPx¿, jqJvjJu IJAKc TJct AfqJKh IJAKc KyPvPm KmPmYq yPmÇ F mqJkJPr Pp ßTJPjJ fgq \JjPf mqJÄT Im AÄuqJP¥ 020 7601 4878 jJÍJPr xrJxKr ßpJVJPpJV TrJ pJPmÇ FKhPT mqJÄT Im AÄuqJ¥ F xÄâJ∂ xJTátuJr \JKrr kr IPjT mqJÄT FUjS xqJr \j ßyJumj Fr k´KfTíKf xÍKuf PjJaKa

k´hJj ImqJyf ßrPUPZÇ F KmwP~ \JjPf xJ¬JKyT ßhv ßgPT mqJÄT Im AÄuqJP¥r xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu FT\j KxKj~r TotTftJ mPuj, FUj FA ßjJaKa mqJÄTèPuJr ßh~Jr TgJ j~Ç KfKj mqJÄT ßgPT jVh Igt V´yeTJPu CÜ ßjJaKa V´ye jJ TrPf mPujÇ FKhPT 50 kJCP¥r ßjJa k´fqJyJPrr ßWJweJ mJXJKu TKoCKjKaPf mqJkT k´nJm PluPf kJPr mPu iJreJ TrJ yPóZÇ TJre mJÄuJPhvL TKoCKjKaPf jVh Igt VKóZf rJUJr IPjT jK\r rP~PZÇ

FnJPrˆxy 5 kmtf IJPrJyj TPr ßrTct xOKÓ

k´nJmvJuL S k´KfnJmJj FTv’ mOKav mJÄuJPhKvr fJKuTJ k´TJv

mJÄuJPhvPT KmPvõ fáPu irPf YJj S~JxKl~J

vLwt fJKuTJ~ ˙Jj ßkPuj pÅJrJ

ßhv KrPkJat ” KmPvõr xmPYP~ CYá xJfKa kmtf @PrJyPjr Knvj KjP~ Kmvõ ßrTPct jJo ßuUJPf pJPòj mJÄuJPhvL fÀeL S~JxKl~J jJ\KrjÇ APfJoPiq xPmtJó FnJPrˆxy 5Ka YázJ~ @PrJyj TrJr ßrTct VPzPZj FmÄ KvVKVrA fJr Kovj xŒjú TrPmj mPu @vJ TrPZjÇ fJr FA xJlPuqr oJiqPo KfKj KmPvõ optJhJ xJPg mJÄuJPhvPT kKrKYf TrPf YJjÇ ßjKfmJYT kOÔJ 21

uMflár ryoJj

rΔvJjJrJ IJuL

ATmJu IJyoh mqJKrˆJr jSPlu \Kor mqJKrˆJr ˝kúJrJ UJfáj

IJKxl IJjS~Jr IJyoh

c. IJ»Mu mJrL

FjJo IJuL FoKmA IJyPoh Cx xJoJh ßYRiMrL

kJvJ UªTJr

ßhv KrPkJat : mOKav mJXJKu xoJ\ mqm˙Jr KmKnjú ßãP© KmPvw ImhJj rJUPZj Foj xm k´nJmvJuL mJÄuJPhKv mÄPvJØMf FTv’ mqKÜPfôr fJKuTJ KjP~ KmsKav mJÄuJPhKv kJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvj 2014 k´TJKvf yP~PZ 28 \JjM~JKr oñumJrÇ yJCx Im ToP¿r TojSP~ug rΔPo FA fJKuTJr k´TJvjJ IjMÔJPj KmsKav oπL FoKkrJ ZJzJS k´nJmvJuL mqKÜPhr IPjPTA CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj KmsKav mJÄuJPhKv

k´nJmvJuL S k´KfnJmJj FTv mqKÜPfôr fJKuTJ kPz ßvJjJj lPrj IKlx KoKjˆJr mqJPrJPjx kOÔJ 21

KmPvw ßâJzk© kOÔJ jÄ 27-30


mmOPOPaaPPjjrr

vL

uJPh Ä J m j P J U ßp ßxUJPjA

Britain’s first nationwide FREE bengali newsweekly

IJorJ xfq k´TJPv IJPkJxyLj

16 ßTJKa aJTJ YáKrr ßuJoywtT TJKyjL n ßpnJPm PlÅPx ßVu yJKmm n xMzñ TJaPf 2 mZr n 5 m˜J~ 16 ßTJKa 40 uJU aJTJ n 222 m˜J YJu IJarKvPf n YJuPTr oMU mPº 7 uJU aJTJ n 2 KhPjr ßTJKakKf dJTJ, 29 \JjM~JKr : KTPvJrVP†r ßxJjJuL mqJÄPTr ksiJj vJUJ~ 16 ßTJKa 40 uJU aJTJ YMKrr WajJ~ ßVs¬Jr yJKmmMr ryoJj yJKmm rqJmPT

\JjJj, hMA mZr @PV PgPTA KfKj mJKz PgPT PxJjJuL mqJÄT kpt∂ xMzñ TJaJ ÊÀ TPrjÇ yJfMKz S PZKj KhP~ xMzñ TJPaj KfKjÇ

KhPjrPmuJ~ KfKj xMzñ TJaJr TJ\ TrPfjÇ TJre KhPj pJjmJyPjr @S~JP\ PTJPjJ v» PvJjJ pJ~ jJÇ PxJjJuL mqJÄPT aJTJ YMKrr WajJ~

IKlKv~Ju KxFxF k´JK¬ CkuPã KoKc~J kJKat TJr k´fqJyJr ‘ß\FoK\ mJXJKu TrPuj ßo~r

TKoCKjKar IyÄTJr’

aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj fJr IKlKv~qJu TJr k´fqJyJr TrPZjÇ IJVJoL ßo oJPxr KjmtJYjPT xJoPj ßrPU KfKj FA ßWJweJ KhP~ mPuj, IJoJPT TJCK¿Pu hJK~fô kJuj TPr PpPf yPm, \jVPjr \jq KhjrJf TJ\ TrPf yPmÇ fPm Po~r KyPvPm TJCK¿Pur hJK~fô kOÔJ 21

u¥j, 31 \JjM~JKr : ˝Pkúr ßhv mOPaj ßgPT FT xo~ Kk´~\jPhr TJPZ TJPVJtr oJiqPo kZPªr keqKa kJbJPjJ KZu IPjTaJ ˝Pkúr oPfJAÇ @r TJPVJt muPf IPjPTA mM^Pfj \JyJP\ ßmJ^JA

TPr ßhPv oJuJoJu ßk´reÇ KT∂á FUj @r oJjMPwr oPj ßx iJreJ ßjAÇ FUj TJPVJtr oJiqPo Kk´~\Pjr TJPZ kZPªr K\KjxKa kJKbP~ ßlJPj \JKjP~ ßh~J y~ kOÔJ 47

28 \JjM~JKr oñumJr rJ\iJjL vqJokMr FuJTJ PgPT yJKmmMr ryoJj yJKmm SrPl PxJPyu rJjJ S fJÅr xyPpJVL AKhsx Ko~JPT PVs¬Jr TPrPZ rqJmÇ ßVs¬JPrr kr rJ\iJjLr C•rJ~ rqJPmr TJptJuP~ fJÅPhr yJK\r TrJ y~Ç PxUJPj yJKmm Fxm TgJ \JjJjÇ rqJmPT yJKmm \JjJj, KfKj hMmJAPf KjotJevsKoPTr TJ\ TrPfjÇ PhPv KlPr fJÅr oJoJvõÊr KxrJ\PT kJÅY uJU aJTJ iJr PhjÇ KxrJ\ SA aJTJ PvJi TrPf jJ PkPr yJKmmPT KTPvJrVP†r ßxJjJuL mqJÄPTr nu&a PgPT aJTJ uMPar krJovt PhjÇ aJTJ YMKrr CP¨Pvq KTPvJrVP†r PxJjJuL mqJÄPTr ksiJj vJUJr kJPv hMA mZr @PV KajPvPcr FTKa mJKz nJzJ Pjj KfKjÇ mJKzr nJzJ KZu @zJA yJ\Jr aJTJÇ yJKmm \JjJj, xMzñ TJaPf TJaPf Phz mZr kr KfKj PxJjJuL mqJÄPTr PnfPr kpt∂ PkRÅZJPjJr rJ˜J QfKr TPr PlPujÇ xMzñ KhP~ mqJÄPTr PnfPr KVP~ KfKj FTKa @uoJKr kOÔJ 47

xJmtãKeT j\rhJKrr jfáj k´pMKÜ

IJxPZ oJAPâJKYk UªTJr xJPTr Î nKmwqf mOPajmJKxPT xJmtãKeT kptPmãPer \jq YuKf hvPTr oJ^JoJK^ xoP~ mOPaPj KvÊPhr vrLPr oJAPâJKYk jJoT FT irPjr Px¿r uJVJPjJ yPf kJPrÇ xŒsKf hq ßoAu IjuJAPjr FT KrPkJPat F fgq \JjJ ßVPZÇ oJAPâJKYk FTirPjr kJfuJ käJKˆT KkPxr oPfJ yPm pJ xyP\A KvÊPhr vrLPrr YJozJr KjPY ˙Jkj TrJ yPf kJPrÇ FA KYk uJVJPjJr lPu Pp TJCPT UMm

xyP\A ßVäJmJu kK\vKjÄ KxPˆPor oJiqPo IjMxre TrJ x÷m yPmÇ ÊiM fJA j~, FA KYPk xÄKväÓ mqKÜr pJmfL~ mqKÜVf fgqS xÄrãe kOÔJ 47

mOKav-mJÄuJPhvL k´TJvjJ

ÈÉ\É' FUj KmoJPj

u¥j, 31 \JjM~JKr ” mOPaPj mJÄuJPhvL TKoCKjKar xJluq VJÅgJr ChJyre FUj IPjTÇ KvãJ, KYKT“xJ, @Aj, rJ\jLKf, mqmxJ, mJKe\q, KoKc~Jxy xTu ßãP©A FUJjTJr TKoCKjKaPf mJÄuJPhvLPhr KvTz

m~Pl∑P¥r ImPyuJ~ IKnoJj

IPjT VnLr ßk´JKgf yP~PZÇ KmsPaPj mJÄuJPhvL TKoCKjKar Ijqfo VeoJiqo mJÄuJ Korr V´kM hLWt Z~ mZr iPr É\É k´TJvjJ KjP~ Kjrux TJ\ TPr pJPòÇ k´Kf mZr TKoCKjKar kOÔJ 21

VJKzr KjPY kPz mJXJKu KTPvJrLr @®yfqJ IJ»Mu yJA xj\M ” m~Pl∑P¥r ImPyuJ xyq TrPf jJ ßkPr IKnoJPj VJKzr KjPY kPz @®yfqJ TPrPZ KmsKav mJXJKu KTPvJrL KujJ ßmVoÇ uqJïJvJ~JPrr mJjtKuPf Vf mZPrr 10 FKk´u VnLr rJPf xÄWKaf SA WajJr fh∂ k´KfPmhPj @®yfqJr FA fgq CPb FPxPZÇ 18 mZr m~Û KujJ ßmVo ßc≤Ju jJxt yS~Jr @vJ~ ßcK≤sKˆsPf kzJPvJjJ TrKZuÇ hMA nJA S FT ßmJPjr oPiq KujJ KZu mzÇ KujJPT yJKrP~ oJ ßxKujJ ßmVo muPuj, fÅJr xmKTZá ßvw yP~ ßVPZ; FA kOKgmL ßZPz ßVPuA ßTmu KfKj TjqJ yJrJPjJr ßvJT nMuPf kJrPmjÇ WajJr fh∂ k´KfPmhPj muJ y~, WajJr rJPf Kfj ßuAPjr TqJPr\SP~Pf KujJ ßmVo k´J~ hMA W≤J iPr kOÔJ 21


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

@Aj\LmLPhr k´Kf UJPuhJ K\~J

‘võJxÀ≠Tr' kKrK˙Kf ßgPT ßhv mJÅYJPf yPm

dJTJ, 28 \JjM~JKr : KmjJ KmYJPr oJjMw yfqJ yPò IKnPpJV TPr KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J mPuPZj, KmYJr KmnJPV huL~TrPer lPu jqJ~KmYJrS kJPò jJ ßTCÇ F kKrK˙Kf xmJr \jqA Ifq∂ Èn~Jmy' o∂mq TPr Fr ßgPT ßhv mJÅYJPf @Aj\LmLPhr rJ\kPg ß\JrhJr uzJAP~ jJoJr @øJj \JjJj KfKjÇ Èk´yxPjr' KjmtJYPjr oJiqPo ÈPYPk mxJ' xrTJrPT IKmuP’ yKaP~ ÈvõJxÀ≠Tr' kKrK˙Kf ßgPT ßhv S \jVePT rãJ TrPf xmJAPT GTqm≠ yS~JrS @øJj \JjJj ßY~JrkJrxjÇ ßxJomJr rJPf hPur @Aj\LmL ßjfJPhr xPñ ofKmKjo~ xnJ~ KfKj F @øJj \JjJjÇ rJf 8aJ 45 KoKjPa ßY~JrkJrxPjr èuvJPjr rJ\QjKfT TJptJuP~ F ofKmKjo~ ÊÀ y~Ç ßvw y~ rJf 9aJ 10 KoKjPaÇ KjhtuL~ xrTJPrr hJKm CPkãJ TPr KjmtJYj IjMÔJPjr krmftL kKrK˙KfPf ßkvJ\LmLPhr xPñ UJPuhJ K\~Jr iJrJmJKyT ‰mbPTr IÄv KyPxPm F ofKmKjo~ y~Ç FTA xPñ @xjú dJTJ mJr @Aj\LmL xKoKfr KjmtJYPj \JfL~fJmJhL kqJPju KjitJre CkuPã F ‰mbPT @PuJYjJ y~Ç @VJoL 26

S 27 ßlmsΔ~JKr F KjmtJYj yS~Jr TgJÇ Fr @PV xKÿKuf ßkvJ\LmL kKrwh

xrTJr \JKfr TJÅPi ßYPk mPxPZÇ fJPhr yJPf ßhv KjrJkh j~Ç KmYJrJñj ßpnJPm huL~Tre TrJ

S cÖrx IqJPxJKxP~vPjr (cqJm) k´KfKjKi hPur xPñ UJPuhJ K\~J ofKmKjo~ xnJ TPrPZjÇ QmbT xNP© \JjJ pJ~, @Aj\LmLPhr CP¨Pv UJPuhJ K\~J mPuPZj, ßnJaJrKmyLj kJfJPjJ KjmtJYPj mftoJj

yP~PZ fJPf ßhPvr oJjMw jqJ~KmYJr ßgPT mKûfÇ IjqKhPT @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL KjKmtYJPr iPr KjP~ KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr yfqJ TrPZÇ F kKrK˙Kf ßhPvr xm oJjMPwr \jqA CPÆV\jTÇ oJjMwPT F

kKrK˙Kf ßgPT mJÅYJPf yPmÇ @Aj-@hJuPfr xPñ xŒíÜ gJTJ~ @Aj\LmLPhr Skr VefJKπT @PªJuPjr hJK~fô FTaM ßmKvA mftJ~ mPu o∂mq TPrPZj UJPuhJ K\~JÇ @Aj\LmLrJ ßx hJK~fô kJuj TPr YPuPZj mPu k´vÄxJ TPr @VJoL KhPjS rJ\kPgr @PªJuj ß\JrhJPr @Aj\LmLPhr @øJj \JjJj KfKjÇ VefJKπT @PªJuj vJKjf TPr xrTJrPT hsΔf KmhJ~ KhPf @rS ß\JrhJr nNKoTJ kJuPjr \jq fJPhr k´Kf @øJj \JjJj UJPuhJ K\~JÇ xN© @rS \JjJ~, KfKj KjmtJYjkrmftL kKrK˙Kf KjP~ @Aj\LmLPhr of \JjPf YJjÇ rJ\kPgr nKmwq“ @PªJuj TotxNKY KjP~S KfKj xmJr mÜmq ßvJPjjÇ ofKmKjo~TJPu Vf 29 KcPx’r ÈoJYt lr ßcPoJPâKx'Pf @Aj\LmLPhr nNKoTJr k´vÄxJ TPr fJPhr ijqmJh \JKjP~PZj UJPuhJ K\~JÇ FTA xPñ @VJoLPfS ßp ßTJPjJ TotxNKYPf @Aj\LmLPhr ÈmqJkTnJPm' xŒíÜ gJTJr @øJj \JjJj KfKjÇ 18 huL~ ß\JPar @aT ßjfJTotLPhr ZJKzP~ @jJr @AKj k´Kâ~J KjP~ @PuJYjJ yP~PZ mPuS xN©Ka KjKÁf TPrPZÇ

Vro TJkPzr \jq yJyJTJr

KmxKouäJy V´ΔPkr Ee \JKu~JKf

oJPWr vLPf Kmkpt˜ C•rJûu bJ§J\Kjf ßrJPVr k´JhMntJm

k´JAo mqJÄPTr xJPmT vJUJ mqm˙JkT ßoJ\JPÿuPT hMhPTr K\ùJxJmJh

dJTJ, 28 \JjM~JKr : oJPWr oJ^JoJK^ xoP~ FPx yJfkJ Kyo yP~ @xJ bJ§J, @r TM~JvJ mOKÓPf Kmkpt˜ yP~ kPzPZ rÄkMrxy kMPrJ C•rJûuÇ Kfj Khj iPr FA IûPur oJjMw ßrJPhr ßhUJ kJPòj jJÇ KjCPoJKj~J, xKht \ôrxy bJ§J\Kjf ßrJPV @âJ∂Phr xÄUqJ É É TPr mJzPZÇ KmkrLPf kptJ¬ vLfm˘ \MaPZ jJ vLfJftPhrÇ Vro TJkPzr \jq YuPZ yJyJTJrÇ rÄkMr @myJS~J IKlPxr xyTJrL kKrYJuT @KfTMr ryoJj j~J KhV∂PT \JjJj, ßxJomJr xTJu 6aJ~ rÄkMr IûPu xmtKjoú fJkoJ©J ßrTct TrJ y~ 11 hvKoT 5 KcKV´ ßxuKx~JxÇ Fr @PV vKj S ßrJmmJr FA IûPu xmtKjoú fJkoJ©J KZu 11 hvKoT 0 FmÄ 12 hvKoT 8 KcKV´ ßxuKx~JxÇ FA xoP~ xPmtJó fJkoJ©J SbJjJoJ TPrPZ 19 ßgPT 19 hvKoT 8 KcKV´ ßxuKx~JPxr oPiqÇ @r mJfJPxr @hstfJ KZu xPmtJó 100 vfJÄv FmÄ xmtKjoú 74 vfJÄvÇ KfKj \JjJj, mJfJPxr @hsft J TJZJTJKZ yS~J~ mJ~Mo§u C•¬ yPf jJ kJrJ~ xNPptr ßhUJ KouPZ jJÇ lPu Vf oJPxr ßvw x¬JPyr kr @mJPrJ YuKf oJPxr KÆfL~ x¬JPyr ßvPwr KhPT vLf ß\ÅPT mPxPZÇ FA Im˙J @PrJ Kfj Khj gJTJr TgJ \JKjP~PZj FA @myJS~JKmhÇ Kmkpt~Tr kKrK˙KfPf VmJKhkÊr Im˙J TJKyu yP~ kPzPZÇ TJP\TPot ˙KmrfJ ßjPo FPxPZÇ k´KfKhj yJ\Jr yJ\Jr ßrJVL FA IûPur rÄkMr, mèzJ, KhjJ\kMr, rJ\vJyL ßoKcTqJu TPu\, ß\uJ S CkP\uJ xrTJKr yJxkJfJuèPuJPf KYKT“xJ KjPòjÇ Vf Kfj KhPj F IûPu bJ§J\Kjf KmKnjú ßrJPV @âJ∂ yP~ 30 KvÊr oífqM r Umr kJS~J ßVPZÇ rÄkMr ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur kKrYJuT cJ: ßr\JCu yT \JjJj, vLf\Kjf ßrJVLr oPiq KvÊ S mO≠Phr xÄUqJA ßmKvÇ fPm KfKj yJxkJfJPu KYKT“xJiLj ßrJVLr oífMq vLf\Kjf ßrJPVr TJrPe j~ mPu KfKj \JjJjÇ KfKj KvÊPhr bJ§J jJ uJVJPjJr \jq IKnnJmTPhr k´Kf IjMPrJi \JjJjÇ

dJTJ, 28 \JjM~JKr : KmxKouäJy V´ΔPkr Ee \JKu~JKfr oJouJ~ k´JAo mqJÄPTr oKfK^u vJUJr xJPmT vJUJ mqm˙JkT ßoJ: ßoJ\JPÿu ßyJPxjPT KroJP¥r x¬o KhPj K\ùJxJmJh TrPZ hMjtLKf hoj TKvoj (hMhT)Ç rJ\iJjLr ßxèjmJKVYJ~ hMhT TJptJuP~ fJPT K\ùJxJmJPhr \jq @jJ y~Ç hMhPTr KxKj~r xyTJrL kKrYJuT oMyÿh oJymMmMu @uo fJPT K\ùJxJmJh TPrjÇ F K\ùJxJmJh @PrJ @a Khj YuPm mPu \JjJ ßVPZÇ ßx kpt∂ fJPT hMhT ßylJ\Pf rJUJ yPm mPu fh∂TJrL TotTftJ \JKjP~PZjÇ 21 \JjM~JKr kígT hMA oJouJ~ fJr KmÀP≠ kJÅY Khj TPr ßoJa 10 KhPjr

KroJ¥ o†Mr TPrj @hJufÇ 2012 xJPur 3 jPn’r oKfK^u gJjJ~ hJP~rTíf 7 S 8 j’r oJouJ~ fJPT KroJP¥ @jJ yP~PZÇ KmxKouäJy V´ΔPkr Ee \JKu~JKfr WajJ~ 2012 xJPur 3 jPn’r lJP¥c 990 ßTJKa Kfj uJU FmÄ jj-lJP¥c 184 ßTJKa 43 uJU aJTJ \JKu~JKfr hJP~ 53 \Pjr KmÀP≠ ßoJa 12Ka oJouJ TPr hMhTÇ oJouJèPuJ~ V´ΔPkr S V´Δk xÄKväÓ ßoJa 13 \j @xJKo rP~PZÇ mJKT @xJKorJ yPuj \jfJ, k´JAo, Kk´Ko~Jr, poMjJ S vJy\JuJu AxuJoL mqJÄPTr vLwt TotTftJÇ F ZJzJ V´ΔPkr oJKuT S mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) UJ\J ßxJPuoJj ßYRiMrL k´PfqTKa oJouJr k´iJj @xJKo KyPxPm rP~PZjÇ

4

KmFjKk ßjfífôJiLj 19 hPu \JkJrA 4 aMTrJ dJTJ, 28 \JjM~JKr : YJrhu xŒ´xJKrf yP~ 18 hu, fJrkr @PrT hlJ kKrKi ßmPz FUj 19 hPu kKref yP~PZ KmFjKkr ßjfífôJiLj ß\JaÇ fPm FA 19Ka hPur oPiq FrvJPhr \JfL~ kJKatrA (\JkJ) rP~PZ YJrKa aMTPrJÇ \JkJ ßnPñ ßnPñ KmKnjú xoP~ \jì ßj~J FA YJrKa hu yPuJ- \JfL~ kJKat (\Jlr), mJÄuJPhv \JfL~ kJKat (KmP\Kk), \JfL~ VefJKπT kJKat (\JVkJ) S jqJvjJu Kkkux kJKat (FjKkKk)Ç @r 19 hPur @PrTKa vKrT KumJPru ßcPoJPâKaT kJKat (FuKcKk) KmFjKk ßnPñA xíÓÇ FZJzJS 19 huL~ ß\JPa hM'FTKa AxuJoL rJ\QjKfT hu rP~PZ, FTxo~ FèPuJ KoPu FTKa hu KZu, pJr jJo KZu AxuJoL GTqP\JaÇ

TJ\L \Jlr @yoPhr ßjfífôJiLj \JfL~ kJKat KmFjKkr ß\JPa ßpJV ßh~ Vf vKjmJrÇ Fr lPu 18 hu ßmPz y~ 19 huÇ VfmZPrr 28 jPn’r ßmvKTZM ßjfJ-TotL KjP~ FrvJPhr hu ßgPT ßmr yP~ jfMj FA \JfL~ kJKatr @®k´TJv WaJj TJ\L \JlrÇ Fr @PV KmFjKkr ßjfífJô iLj YJrhuL~ ß\Ja 2012 xJPur 18 FKk´u xŒ´xJKrf yP~ „k ßj~ 18 hPuÇ ßxKhj IjqPhr xPñ FA ß\JPa pMÜ y~ vKlCu @uo k´iJPjr \JfL~ VefJKπT kJKat (\JVkJ) S ßvU vSTf ßyJPxj KjuMr jqJvjJu Kkkux kJKat ((FjKkKk)Ç k´iJj S KjuM FrvJPhr \JkJPfA KZPujÇ fJrJS Kj\ Kj\ IjMxJrLPhr KjP~ \JkJ ßgPTA ßmr yP~ kígT hu Vbj TPrjÇ @r 19 hPur @PrT vKrTmqJKrˆJr @ªJKun ryoJj kJPgtr ßjfífôJiLj mJÄuJPhv \JfL~ kJKatr (KmP\Kk) @Kh huS FrvJPhr \JkJÇ lPu \JfL~ kJKat (\Jlr), KmP\Kk, \JVkJ FmÄ FjKkKk- FA YJrKa huA TJptf \JkJr nVúJÄvÇ k´xñf, KmFjKkr ßjfíPfô YJrhuL~ ß\Ja 2001 xJPu xrTJr Vbj TrJr @PVA FrvJPhr \JkJ SA ß\JPa I∂ntMÜ y~Ç xrTJr VbPjr kr KmKnjú AxMqPf ofKmPrJi ßhUJ ßh~J~ jJK\Cr ryoJj o†Mr S TJ\L KlPrJ\ rvLPhr (mftoJPj \JkJr FoKk) ßjfíPfô \JkJ ßnPñ KmP\Kk @®k´TJv TPrÇ S~JjAPuPnPjr KTZMKhj kr jJK\Cr ryoJj oJrJ ßVPu fJr kM© mqJKrˆJr @ªJKun ryoJj kJgt KmP\Kkr ßY~JroqJj yjÇ vKlCu @uo k´iJj IPjT @PVA \JVkJ Vbj TPrjÇ KmVf YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr xo~ KfKj \JVkJ KmuM¬ TPr FrvJPhr \JkJ~ FTLnNf yjÇ Frkr 2004 xJPu FrvJPhr xJPmT ˘L KmKhvJxy IjMxJrLPhr KjP~ \JkJ ßgPT ßmr yP~ pJj k´iJjÇ kPr @mJrS KfKj \JVkJ kMjÀöLKmf TPrjÇ @r ßvU vSTf ßyJPxj KjuMS IPjT @PV KkFjKk jJPo KjP\ FTKa hu k´KfÔJ TPrjÇ vKlCu @uo k´iJPjr xPñ KfKjS Kj\ hu KmuM¬ TPr \JkJ~ pMÜ yjÇ 2007 xJPur IPÖJmPr KfKj \JkJ ßZPz FjKkKk Vbj TPrjÇ FKhPT, 2012 xJPur 18 FKk´u KmFjKkr ß\JPa xŒíÜ y~ c. TPjtu (Im.) IKu @yoPhr KumJPru ßcPoJPâKaT kJKat (FuKcKk)Ç IKu @yoh S huKar mftoJj oyJxKYm ßrPhJ~Jj @yohxy IjqPhr k´J~ xmJA KmFjKkPfA KZPujÇ 2006 xJPur 26 IPÖJmr IKu @yohxy fJrJ KmFjKk ßgPT ßmr yP~ FuKcKk Vbj TPrjÇ lPu FuKcKk FUj 19 hPur vKrT yPuS huKar @Kh xÄVbj KmFjKkÇ

4 oJouJ~ Kr\nLr \JKoj

ßUJTJ-@TmrPT jfMj oJouJ~ ßV´lfJr jJ ßhUJPjJr KjPhtv dJTJ, 28 \JjM~JKr : kMKuPvr hJP~r TrJ YJr oJouJ~ KmFjKkr pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nLr Z~ oJPxr I∂mtftLTJuLj \JKoj o†Mr TPrPZj yJAPTJatÇ ßxJomJr KmYJrkKf ßmJryJj CK¨j S KmYJrkKf ßT Fo TJoÀu TJPhPrr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû F @Phv ßhjÇ F ZJzJ Kr\nLxy huKar TJrJmªL nJAx ßY~JroqJj

xJPhT ßyJPxj ßUJTJ S xJÄVbKjT xŒJhT ßVJuJo @Tmr UªTJrPT pgJpg @AKj k´Kâ~J ZJzJ jfMj ßTJPjJ oJouJ~ ßV´lfJr mJ y~rJKj jJ TrJr KjPhtv KhP~PZj yJAPTJPatr Ikr FTKa ßmûÇ KmYJrkKf xJuoJ oJxMh ßYRiMrL S KmYJrkKf ßoJ: yJKmmMu VKjr ßmû kígT @PmhPjr ÊjJKj ßvPw F @Phv ßhjÇ @hJuPf KmFjKk ßjfJPhr kPã

@PmhPjr kPã ÊjJKj TPrj∏ xMKk´o ßTJat mJr IqJPxJKxP~vPjr xJPmT xnJkKf IqJcPnJPTa \~jMu @PmKhj S mftoJj xŒJhT mqJKrˆJr F Fo oJymMm CK¨j ßUJTjÇ fJPhr xyJ~fJ TPrj IqJcPnJPTa @KojMu yT, mqJKrˆJr rJVLm rCl ßYRiMrL, xVLr ßyJPxj KuSj k´oMUÇ rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßoJUPuZMr

ryoJjÇ IqJcPnJPTa \~jMu @PmKhj kPr j~J KhV∂PT \JjJj, rJ\iJjLr rojJ S vJymJV gJjJr FTKa TPr S oKfK^u gJjJr hM'Ka oJouJ~ ÀÉu TKmr Kr\nLPT \JKoj ßh~J yP~PZÇ xm oJouJPfA mJKh kMKuvÇ Kr\nLr KmÀP≠ @r ßTJPjJ oJouJ jJ gJTJ~ fJr oMKÜPf @AjVf ßTJPjJ mJiJ ßjA mPuS \JjJj KfKjÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

lJÅTJ oJPb ßVJu KhPf ßhPm jJ KmFjKk dJTJ, 28 \JjM~JKr : hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj IÄv jJ KjPuS @VJoL 19 ßlmsΔ~JKr CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj KjP\Phr ßjfJ-TotLPhr IÄv KjPf kPrJPã C“xJy ß\JVJPm KmFjKk ßjfífJô iLj ß\JaÇ \JfL~ KjmtJYPjr oPfJ CkP\uJ KjmtJYPj ßTJPjJ Im˙J~ oyJP\JaPT UJKu oJPb ßVJu KhPf ßhS~J yPm jJÇ F \jq hPur ˙JjL~ ßjfJPhr k´P~J\jL~ KhTKjPhtvjJ ßhS~J yP~PZÇ fPm F KmwP~ ßTªs ßgPT @jMÔJKjT xogtPjr TgJ \JjJPjJ yPm jJÇ kPrJãnJPm hPur k´JgtLPhr xm irPjr xyPpJKVfJ ßhS~J yPmÇ ß\JPar FTJKiT ßjfJr xPñ TgJ mPu F fgq \JjJ ßVPZÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq ßulPajqJ≤ ß\jJPru (Im.) oJymMmMr ryoJj mPuj, ÈFA KjmtJYPj huL~nJPm xogtPjr ßTJPjJ \J~VJ ßjAÇ KT∂á @oJPhr fíeoNu ßjfJrJ KjmtJYPjr KmwP~ @V´yLÇ Fr @PV kJÅYKa KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjS @orJ k´TJPvq xogtj KhAKjÇ fJrkr @oJPhr kPã \jVe rJ~ KhP~PZÇ ßpPyfM VerJ~ @oJPhr kPã @PZ, fJA FmJrS @orJ nJPuJ lu TrmÇ' CkP\uJ KjmtJYPj k´JgtLPhr ßTªs ßgPT ßTJPjJ KhTKjPhtvjJ ßhS~J yPm KT jJ- F k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, È@oJPhr hu mJ ß\JPar ßnfr F KmwP~ FUPjJ ßTJPjJ Kx≠J∂ y~KjÇ KvVKVr @oJPhr ‰mbT yPm, FrkrA @orJ Kx≠J∂ \JjJPf kJrmÇ' fPm VJAmJºJ ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT VCZMu @\o cuJr mPuj, ÈKmnJVL~ xŒJhTPhr xPñ TgJ yP~PZÇ CkP\uJ KjmtJYPj k´JgtLPhr fJKuTJ TrPf mPuPZj KfKjÇ KjmtJYPj @orJ k´fqã jJ yPuS kPrJãnJPm fJÅPhr xyPpJKVfJ TrmÇ' AKfoPiq CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYPjr \jq flKxu ßWJweJ TPrPZ KjmtJYj TKovj (AKx)Ç flKxu IjMpJ~L k´go iJPk kûVz, KhjJ\kMr, rÄkMr, jLulJoJrL, TMKzV´Jo, VJAmJºJ,

YJÅkJAjmJmV†, jSVJÅxy TP~TKa ß\uJr 97Ka CkP\uJ~ 19 ßlmsΔ~JKr KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ \JjJ ßVPZ, Fxm ˙JPj oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr

ßvw KhPj @S~JoL uLV S \JfL~ kJKatr xPñ KmFjKk S Fr vKrT hPur ßjfJrJS oPjJj~jk© \oJ KhP~PZjÇ xN© \JjJ~, ßVu x¬JPy Kj~Kof èuvJPj Kj\ TJptJuP~ IKlx TPrPZj KmFjKk k´iJj UJPuhJ K\~JÇ FA xoP~ ßmv TP~TKa ‰mbT IjMKÔf y~Ç ‰mbTèPuJPf nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy hPur KxKj~r ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ Vf ßxJomJr Foj FTKa ‰mbPT CkK˙f gJTJ FT ßjfJ mPuj, Èhvo xÄxh KjmtJYPj IÄv jJ KjPuS FmJr CkP\uJ KjmtJYPj IÄv ßjPm KmFjKkÇ fíeoNu ßjfJ-TotLPhr ofJofPT èÀfô KhP~ jLKfVfnJPm FA Kx≠J∂ KjP~PZ KmFjKkÇ @oJPhr xPñ ‰mbPT oqJcJo F KmwP~ fJÅr AKfmJYT Kx≠JP∂r TgJS \JKjP~PZjÇ' fJÅr oPf, ÈUJPuhJ K\~J k´KfKa CkP\uJ~ hPur FTT k´JgtL ßhS~Jr mqJkJPr oJb ßjfJPhr TJPZ KjPhtvjJ kJKbP~PZjÇ FTT k´JgtL ßhS~Jr Kmw~Ka xojõ~ TrPf hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLPrr ßjfíPfô xojõ~ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ hPur pMVì oyJxKYm, KmnJVL~ xJÄVbKjT xŒJhTrJ xojõ~ TKoKar xhxq KyPxPm TJ\ TrPZjÇ TKoKar xhxqrJ ß\uJ kptJP~r KxKj~r ßjfJPhr KhTKjPhtvjJ ßhPmjÇ ß\uJr ßjfJrJ mPx k´JgtL YNzJ∂ TrPmjÇ'

SA ‰mbTèPuJr TP~TKaPf ß\JPar ßmv TP~T\j ßY~JroqJj, nJAx ßY~JroqJjxy KmKnjú ˜Prr ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ fJÅrJ UJPuhJ K\~JPT ßmJ^JPf xogt yP~PZj, 2009 xJPur 6 \JjM~JKr jmo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj @S~JoL uLV \~L yP~ xrTJr Vbj TPrÇ FA @S~JoL uLPVr IiLPjA 22 \JjM~JKr CkP\uJ KjmtJYj IjMKÔf y~Ç jmo \JfL~ KjmtJYPj 18 huL~ ß\Ja ßyPr ßVPuS xJrJ ßhPvr CkP\uJ KjmtJYPj ß\JPar ßmKvr nJV ßjfJA \~L yjÇ xmtPvw Vf kJÅYKa KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj KmvJu mqmiJPj @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtLPhr krJK\f TPr Km\~L yj ß\Ja ßjfJrJÇ 5 \JjM~JKr KjmtJYj ßbTJPf xJrJ ßhPv ßp @PªJuj yP~PZ fJr oNu YJKuTJvKÜA KZu Fxm fíeoNu ßjfJÇ @VJoLPf @PªJuj-xÄV´JPo fJÅPhr xKâ~ rJUPf KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ fJÅrJ FS mPuj, CkP\uJ KjmtJYPjr oPfJ ˙JjL~ KjmtJYPj IÄv KjPu KmFjKkr xJÄVbKjT Im˙J hsΔf YJñJ yPmÇ nKmwq“ @PªJuPj KjmtJKYf Fxm \jk´KfKjKi èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPf kJrPmjÇ FKhPT UJPuhJ K\~Jr FT\j CkPhÓJ mPuj, ÈKvVKVr UJPuhJ K\~J xJrJ ßhPv fJÅr xJÄVbKjT xlr ÊÀ TrPmjÇ ßpxm CkP\uJ~ ßnJa yPm ßxUJPjS KfKj ßpPf kJPrjÇ ßpPyfM oqJcJo FUj xJÄKmiJKjT ßTJPjJ kPh ßjA, fJA KjmtJYPjr xo~ fJÅr ßxUJPj xlPrr KmwP~ ßTJPjJ xoxqJ yPm jJÇ' KmFjKkr h¬Prr hJK~fôrf @∂\tJKfTKmw~T xŒJhT @xJhMöJoJj Krkj mPuj, ÈxrTJr CkP\uJ kKrwhPT ITJptTr S IgtyLj k´KfÔJPj kKref TPr ßrPUPZÇ lPu FUJPj KjmtJKYfrJ ßTJPjJ mJP\a k´e~j mJ Cjú~Pj nNKoTJ rJUPf kJPrj jJÇ fJr krS ßpPyfM FKa ˙JjL~ ßjfJPhr \jKk´~fJ pJYJAP~r Ijqfo oJiqo, fJA @oJPhr ßjfJrJ FA KjmtJYPj IÄv KjPòjÇ'

yJAPTJPatr ÀPur kKrPk´KãPf oπL

mLrJñjJPhr rJÓsL~ xÿJj ßhS~J yPm

dJTJ, 28 \JjM~JKr : oMKÜpMP≠ \Lmj mJK\ ßrPU ßhPvr \jq uzJA TPr ßUfJmk´J¬ oMKÜPpJ≠JPhr Kn@AKk optJhJ ßhS~Jr xMkJKrv TPrPZ oMKÜpM≠Kmw~T oπeJu~Ç ßxJomJr F-xÄâJ∂ FTKa xMkJKrv k´iJjoπLr TJptJuP~ kJbJPjJ yP~PZ mPu oπeJu~ xN© \JKjP~PZÇ \JfL~ xÄxPhr jfMj xhxq kLr l\uMr ryoJj ßo\mJyr \oJ ßhS~J FTKa k´Pvúr kKrPk´KãPf k´iJjoπLr KmPvw KjPhtPv F CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ FKhPT mLrJñjJPhr ßTj oMKÜPpJ≠JPhr oPfJ rJÓsL~ optJhJ, ˝LTíKf S xMPpJV-xMKmiJ ßhS~J yPm jJ, xrTJPrr TJPZ fJr TJre \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj yJAPTJatÇ \JjPf YJAPu oMKÜpM≠Kmw~T oπL @ T o ßoJ\JPÿu yT rJPf mPuj, È@orJ oπeJu~ ßgPT F KmwP~ AKfoPiq FTKa xMkJKrv k´iJjoπLr TJPZ kJKbP~KZÇ IfLPfr xrTJrèPuJ oMKÜPpJ≠JPhr \jq TL TPrPZ \JKj jJÇ fPm k´iJjoπL ßvU yJKxjJr F xrTJr oMKÜPpJ≠JPhr \jq pJ pJ TrJr hrTJr fJ fJ

TrPmÇ' KfKj mPuj, ÈPUfJmk´J¬ oMKÜPpJ≠J ZJzJS oyJj oMKÜpMP≠r mLrJñjJPhr \jq @orJ rJÓsL~ xÿJj FmÄ xMPpJV-xMKmiJ ßhS~Jr Kmw~Ka KmPvwnJPm KmPmYjJ TrKZÇ' oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, ßUfJmk´J¬ 640 oMKÜPpJ≠Jr oPiq mftoJPj 114 \j ßmÅPY @PZjÇ Kn@AKk kptJhJ

S xMKmiJ ßnJV TrPf kJrPmjÇ F ZJzJ oMKÜPpJ≠JPhr TuqJPe jJjJoMUL CPhqJV KjP~PZ xrTJrÇ vyLh, pM≠Jyf S oíf oMKÜPpJ≠Jr kKrmJPrr \jq ßrvj TotxNKY YJuM TrJr KY∂JS TrPZ oπeJu~Ç pM≠Jyf oMKÜPpJ≠JPhr KmPhPv kJKbP~ Cjúf KYKT“xJ ßhS~Jr CPhqJV ßjS~Jr

ßhS~J yPu fJÅrJ xJKTta yJCPxr Kn@AKk Ào mqmyJr FmÄ ßru, KmoJj, mJx S uPû pJfJ~JPf KmPvw xMKmiJxy rJÓsL~ IjqJjq xÿJj, optJhJ

mqJkJPrS oπeJu~ FTKa jLKfoJuJ ‰fKr TrPZÇ ßoKcTqJu ßmJct ßTJPjJ pM≠Jyf oMKÜPpJ≠Jr mqJkJPr of ßhS~Jr kr fJÅPT Cjúf KYKT“xJr

\jq KmPhPv kJbJPjJ yPmÇ mLrJñjJPhr fJKuTJ k´˜Mf TPr ßVP\a k´TJPvr oJiqPo fJÅPhr \jq rJÓsL~ xÿJj S @jMwKñT xMPpJVxMKmiJ KjKÁf TrPf ßTj KjPhtv ßhS~J yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj yJAPTJatÇ YuKf mZPrr 26 oJPYtr oPiq ßTj fJ k´TJv TrJ yPm jJ FmÄ F KmwP~ Vf 42 mZPrr jLrmfJ ßTj ßm@AKj ßWJweJ TrJ yPm jJ, fJS \JjPf YJS~J yP~PZ ÀPuÇ oMKÜpM≠Kmw~T oπL mPuj, ÈyJAPTJPatr ÀPur KmwP~ @orJ KoKc~Jr oJiqPo ImVf yP~KZÇ @orJ ßTmu ÀPur \mJmA ßhm jJ, F KmwP~ TJptTr mqm˙J KjPfS k´˜f M @KZÇ' KfKj mPuj, @VJoLPf oMKÜPpJ≠JPhr xMPpJV-xMKmiJ KTnJPm @PrJ mJzJPjJ pJ~ fJr \jq mftoJj xrTJr TJ\ TrPZÇ xN© \JjJ~, Ixòu oMKÜPpJ≠JPhr nJfJ ßhS~Jr mqm˙J KmVf @S~JoL uLV xrTJr YJuM TPrÇ fUj oJKxT nJfJ KZu 300 aJTJÇ kPr nJfJr kKroJe TP~T hlJ ßmPz hJÅKzP~PZ hMA yJ\Jr aJTJ~Ç

5

rJÓsL~nJPm KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ yPò : KmFjKk dJTJ, 28 \JjM~JKr : xJrJ ßhPv rJÓsL~nJPm KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ WaJPjJ yPò mPu IKnPpJV TPrPZ KmFjKkÇ ßxJomJr j~JkuaPj huKar ßTªsL~ TJptJuP~ IjMKÔf ßpRg xnJ ßvPw FT ßk´x KmsKlÄP~ huKar nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr F IKnPpJV TPrjÇ KfKj mPuj, ßpRg mJKyjLr IKnpJPjr jJPo KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r oJiqPo xJrJ ßhPv ©Jx xíKÓ TrJ yP~PZÇ ßxJomJrS xJfãLrJ~ Kfj\j, ‰vuTNkJ~ FT\jPT yfqJ TrJ yP~PZÇ FnJPm Vf TP~T KhPj xJrJ ßhPv vfJKiT ßjfJTotLPT KmjJ KmYJPr yfqJ TrJ yP~PZÇ @orJ oPj TKr, KmPrJiL hu KjotNPu FnJPm âxlJ~JPrr xJ\JPjJ jJaT YuPf gJTPu ßhPvr ßTJPjJ oJjMwA KjrJkh gJTPf kJrPm jJÇ mqJkTyJPr KmYJmKyntNf yfqJTJ§ WaPf gJTPuS VeoJiqPo ßxèPuJ èÀPfôr xPñ k´TJv TrJ yPò jJ IKnPpJV TPr KfKj mPuj, xfq muPu S xrTJPrr KmPrJKifJ TrPu fMPu KjP~ yfqJ TrJ yPmÇ @r @orJ jLrm gJTm, fJ yPf kJPr jJÇ xJfãLrJr fJuJ CkP\uJr ZJ©hu ßjfJ @\yJÀu AxuJoPT âxlJ~JPr yfqJr ßp @vÄTJ k´TJv TPrKZu KmFjKk fJ xKfq yP~PZ mPuS o∂mq TPrj Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrÇ KfKj mPuj, @\yJÀu AxuJoPT rJPfA KmYJrmKyntf N nJPm yfqJ TrJ yPf kJPr mPu ßrJmmJr xÄmJh xPÿuPj @oJPhr @∂\tJKfTKmw~T xŒJhT @xJhMöJoJj Krkj @vÄTJ TPrKZPujÇ SA @vÄTJ xfq k´oJKef yP~PZÇ ßxJomJr ßnJr 4aJ~ fJuJ gJjJ ßgPT FT KTPuJKoaJr hNPr fJPT YJrKa èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ

KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ mº YJj oJjmJKiTJr TotLrJ dJTJ, 28 \JjM~JKr : ÈmªMT pMP≠r' jJPo ßhPv KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r fLms KjªJ \JKjP~PZj oJjmJKiTJr xÄVbj S Fr TotLrJÇ F irPjr yfqJ~ CPÆV k´TJv TPr fJrJ mPuPZj, mªMTpMP≠r TgJ mPu @Aj-víÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr kã ßgPT jJaT xJ\JPjJ yPòÇ F jJaT ßTJPjJnJPmA KmvõJxPpJVq j~Ç IkrJiL ßp hPurA ßyJT jJ ßTj fJPT @APjr @SfJ~ KjP~ KmYJr TrPf yPmÇ fJPhr oPf, FnJPm KmYJrmKyntf N nJPm yfqJ TPr @APjr vJxj S jqJ~KmYJPrr kgPT À≠ TrJ ßhv, \JKf S rJ\jLKfr \jq UMmA IÊn AKñf myj TPrÇ fJZJzJ xÄKmiJj IjMpJ~L k´KfKa jJVKrPTr \JjoJPur KjrJk•J KjKÁf TrJr hJK~fô rJÓs S xrTJPrrÇ fJA ÈmªMTpMP≠r' jJPo KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ IKmuP’ mPºr hJKm \JKjP~PZ oJjmJKiTJr TotL S xÄVbjèPuJÇ KmYJrmKyntNf vJK˜ k´Jkq j~- xMufJjJ TJoJu : @Aj S xJKuv ßTPªsr (@xT) KjmtJyL kKrYJuT IqJcPnJPTa xMufJjJ TJoJu mPuj, xoJP\ pJrJ yfqJ, uM£j, IKVúxÄPpJV FmÄ KmPvw TPr xJŒ´hJK~T yJouJr xPñ pMÜ fJPhr ImvqA hsΔf KmYJPrr oJiqPo vJK˜r KmiJj TrJ CKYfÇ fPm FT\j mqKÜ ßx pf mz xπJxL IgmJ èÀfr IkrJPir xPñ pMÜ gJTMT jJ ßTj, KmYJrmKyntf N nJPm ßTJPjJ rTo vJK˜ fJr k´Jkq yPf kJPr jJÇ KfKj mªMTpMP≠ Kjyf yS~Jr WajJ~ VnLr CPÆV k´TJv TPrj FmÄ FTA xPñ pJrJ èÀfr IkrJi xÄWaPjr TJP\ KYK¤f mJ IKnpMÜ yP~PZ fJPhr KmYJPrr @SfJ~ FPj vJK˜ KmiJPjr \jq xrTJPrr TJPZ ß\Jr hJKm \JjJjÇ @xPTr KjmtJyL kKrYJuT @rS mPuj, xÄmJh oJiqPor UmPr @orJ \JjPf ßkPrKZ, 1 ßgPT 27 \JjM~JKr kpt∂ @Aj-víÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr yJPf 15 \Pjr oífMq WPaPZÇ fgq IjMpJ~L jJjJ jJvTfJoNuT TJP\ \Kzf F mqKÜrJ, pJrJ oNuf \JoJ~Jf-KvKmPrr TotL, fJrJ kMKuv, rqJm S IjqJjq @Aj-víÄUuJ mJKyjLr xPñ mªMTpMP≠ Kjyf yP~PZjÇ âoJjõP~ @APjr vJxj ßnPX kzPZ- KxVoJ ÉhJ : \JjPf YJS~J yPu mJÄuJPhv oJjmJKiTJr mJ˜mJ~j xÄ˙Jr oyJxKYm mqJKrˆJr KxVoJ ÉhJ mPuj, @Aj-víÄUuJ mJKyjLr yJPf KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r WajJ hLWtKhj iPr WPa @xPZÇ KmKnjú xrTJr fJ KmKnjú jJPo TrPZÇ FPf âoJjõP~ @APjr vJxj ßnPX kzPZÇ @orJ oJjmJKiTJr TotL KyPxPm KmYJrmKyntf N Fxm yfqJTJ§PT ˝JVf mJ IKnjªj \JjJPf kJKr jJÇ @oJPhr muPf yPm- FaJ mº TÀjÇ KfKj mPuj, FT\j oJjMwPT èKu TPr oJrJr kr muJ yPò ÈhMA kPãr mªMT pMP≠' oJrJ ßVPZÇ @xPu FUJPj KT∂á kã FTaJÇ FTkã èKu TPr oJrPZÇ FPãP© KjyPfr ˝\jPhr @APjr @v´~ ßj~Jr @øJj \JjJj KfKjÇ KxVoJ ÉhJ mPuj, @Aj-víÄUuJ mJKyjLr TJ\ yPò FT\j IkrJiLPT iPr @APj yJPf fMPu ßh~JÇ ßx ßhJwL jJ KjPhtJw F Kx≠J∂ @hJuf ßjPmjÇ KT∂á @AjvíÄUuJ mJKyjL KjP\r yJPf @Aj fMPu ßj~J~ fJrJ fJPhr ßoRKuT IKiTJr ßgPT mKûf yPòÇ FaJ mº jJ yPu @Aj-víÄUuJ mJKyjLr KmÀP≠ mqm˙J ßj~J ßpPf kJPrÇ mJÄuJPhv oJjmJKiTJr mJ˜mJ~j xÄ˙J Fxm WajJ fhP∂ TJ\ TrPm mPu \JjJj KfKjÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

6

ßUJh k´iJjoπLr TJptJuP~r KjPhtv

KvãJgtLPhr rJ˜J~ hÅJz TrJPjJ pJPm jJ

dJTJ, 28 \JjM~JKr : KvãJ oπeJuP~r kr FmJr \jk´KfKjKiPhr xÄmitjJr jJPo KvãJgtLPhr rJ˜J~ hJÅz TKrP~ rJUJr KmÀP≠ KjPwiJùJ \JKr TPrPZ k´JgKoT S VeKvãJ

0 KvãJ oπeJuP~r kr FmJr k´JgKoT S VeKvãJ oπeJuP~r kKrk© 0 IoJjq TrPu xÄKväÓ KmhqJuP~r k´iJj KvãT S kKrYJujJ kwtPhr KmÀP≠ TPbJr mqm˙J 0 KvãJgtLPhr mqmyJr mPº rJ\QjKfT ßjfJPhr k´Kf KmKvÓ jJVKrTPhr @øJj oπeJu~Ç oπeJu~ TPbJr ÉÅKv~JKr CóJre TPr mPuPZ, FA KjPhtv jJ oJjPu xÄKväÓ KmhqJuP~r k´iJj KvãT S kKrYJujJ kwtPhr KmÀP≠ @Aj IjMpJ~L ÈTPbJr mqm˙J' ßj~J yPmÇ Vf TP~T Khj KmKnjú KvãJk´KfÔJPj xÄmitjJr jJPo KvãJgtLPhr hJÅz TKrP~ rJUJ KjP~ xoJPuJYjJr ßk´ãJkPa ßxJomJr F KmwP~ KjPwiJùJ Khu k´JgKoT S VeKvãJ oπeJu~Ç ßhPvr KmKvÓ jJVKrTrJ FT ßpRg KmmOKfPf xÄmitjJr jJPo KvãJgtLPhr mqmyJr mPº pgJpg CPhqJV KjPf rJ\QjKfT ßjfJPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ ßjfJPhr k´Kf @øJj \JKjP~ fJÅrJ mPuPZj, @vJ TKr xÄmitjJr jJPo KvÊPhr rJ˜J~ hJÅz TrJPmj jJ FmÄ oπeJuP~r \JKr TrJ KjPhtvjJr k´Kf pgJpg xÿJj k´hvtj TrPmjÇ Fr @PV ßxJomJrA \jTP£ Èmº ßyJT KvÊPhr hJÅz TKrP~

xÄmitjJ' KvPrJjJPo k´TJKvf y~ k´KfPmhjÇ 2011 xJPur 13 KcPx’r KvãJ oπeJu~ k´J~ FTA irPjr KjPwiJùJ KhPuS mº yKòu jJ HkKjPmKvT @oPur iqJj-iJreJ KjP~ KvÊPhr WμJr kr WμJ rJ˜J~ hJÅz TKrP~ ßrPU xÄmitjJ ßj~JÇ mZPrr kr mZr iPr YuJ F IQmi IQjKfT xÄmitjJ TJuYJPrr Tmu ßgPT oMKÜr @vJ ßfJ hNPrr TgJ, Khj Khj ßpj @rS CPÆV\jT kptJP~ YPu pJPò TKgf F xÄmitjJr oJ©JÇ KvãJ oπeJuP~r KjPhtvjJ IoJjq TPr oπL-xJÄxh FojKT xhq

IjMKÔf xÄxh KjmtJYPj @S~JoL uLPVr ßjRTJ k´fLPTr k´JgtLPT krJK\f TrJr kMrÛJr KyPxPmS KmPrJiL k´JgtLr xÄmitjJ IjMÔJPjr jJPo KvãJgtLPhr uöJ\jT mqmyJr YPuÇ xrTJr VbPjr kr TP~T\j oπL-k´KfoπLr xÄmitjJ IjMÔJPjr \jq KvãJgtLPhr ßrJPhr oPiq rJ˜Jr kJPv hJÅz TKrP~ rJUJ KjP~ xoJPuJYjJ xíKÓr kr ßxJomJr TPbJr xfTtfJ \JKr TPr xrTJrÇ k´JgKoT S VeKvãJ oπeJuP~r TotTftJrJ mPuPZj, TP~T\j oπL-k´KfoπLr xÄmitjJ ßj~Jr WajJ~ ßUJh

k´iJjoπLr TJptJu~ ßgPT ßxJomJr oπeJuP~ F xÄâJ∂ KjPhtvjJ kJbJPjJ y~Ç SA KjPhtvjJr @PuJPTA kKrk© \JKr TrJ yP~PZÇ kKrkP© muJ y~, \jk´KfKjKi, VeqoJjq mqKÜ S kh˙ TotTftJrJ KmKnjú ß\uJ, CkP\uJ mJ KmKnjú ˙Jj kKrhvtPj ßVPu k´JgKoT KmhqJuP~r ßTJouoKf KvãJgtLPhr kJbhJj mº ßrPU rJ˜J~ hJÅz TKrP~ ßrPU xÄmitjJ ßh~J yPòÇ lPu KmhqJuP~r KvãJ TJptâo mqJyf yS~Jr kJvJkJKv KvãJgtLPhr Skr Km„k vJrLKrT S oJjKxT YJk kzPZÇ Kmw~Ka KvãJr xMÔM kKrPmvPT mJiJV´˜ TrPZ, pJ ßTJjnJPmA TJoq j~Ç KvãJr xMÔM S xMªr kKrPmv m\J~ rJUPf ÈxÄmitjJr jJPo' KvãJgtLPhr rJ˜J~ hJÅz TrJPjJ ßgPT Kmrf gJTPf xÄKväÓPhr KjPhtv ßh~J yP~PZ kKrkP©Ç kJvJkJKv k´JgKoT KmhqJuP~r ÈKvÊmJºm kKrPmv' KjKÁf TrJr ˝JPgt F irPjr ÈIQjKfT TJptâo' kKryJPr xm oyPur xyPpJKVfJ ßYP~PZ oπeJu~Ç ÈKmKvÓ\jPhr' xÿJj \JjJPf TîJx mº ßrPU KvãJgtLPhr rJ˜J~ hJÅz jJ TrJPf xÄKväÓPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZj KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyhSÇ ßxJomJr \JfL~ KvãJâo S kJbqkM˜T ßmJct (FjKxKaKm) @P~JK\f FT TotvJuJ~ KfKj mPuj, ßrJh-mOKÓPf KvãJgtLPhr ÛMu-TPuP\r mJAPr rJ˜J~ hJÅz TKrP~ rJUPu fJPhr TîJPxr ßpoj ãKf y~, ßTJouoKf KvãJgtLPhr ßfoKj IPjT TÓ y~Ç Fr lPu IPjT KvãJgtL IxM˙ yP~ kPz mPuS \JjJj KvãJoπLÇ fPm KvãJk´KfÔJj k´JñPe IKfKgPhr xÿJj \JjJPf Ijq ßp ßTJj IjMÔJPjr @P~J\j TrJ ßpPf kJPr mPu of ßhj KfKjÇ KfKj mPuj, KmPrJiL hPur yrfJu-ImPrJi FmÄ \ôJuJS-PkJzJSP~ KvãJ mqm˙Jr KmPvw ãKf yP~PZÇ fJ TJKaP~ CbPf xm oyPur xyPpJKVfJ k´P~J\jÇ

CkPjfJ ZJzJA xÄxPh pJPm \JkJ mJÄuJPhKv jJKmTrJ

xJoMKhsT v´o TjPnjvPj ˝JãPrr k´˜Jm oKπxnJ~ IjMPoJhj

dJTJ, 28 \JjM~JKr : CkPjfJ ZJzJA hvo \JfL~ xÄxPhr k´go IKiPmvPj ßpJV KhPò k´iJj KmPrJiL hu \JfL~ kJKatÇ fPm KmPrJiL hPur KYl ÉAk TrJ yPò huKar hlfPrr hJK~fôk´J¬ ßk´KxKc~Jo xhxq xJPmT oπL fJ\Mu AxuJo ßYRiMrLPTÇ \JfL~ kJKatr @\ oñumJPrr xÄxhL~ hPur xnJ~ F KmwP~ Kx≠J∂ ßj~J yPm mPu huKar WKjÔ xN© KjKÁf TPrPZÇ hvo \JfL~ xÄxPhr k´go IKiPmvj TJu mMimJr mxPZÇ \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj S xJPmT rJÓskKf ÉPxAj oMyÿh FrvJh hvo \JfL~ xÄxPhr KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ KhPuS fJr xyiKoteL xJPmT lJˆtPuKc ßmVo rSvj FrvJPhr ßjfíPfô huKa KjmtJYPj IÄvV´ye TPrÇ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkxy 18 huL~ ß\JPar k´KfPrJPir oMPU ßnJaJrKmyLj F KjmtJYPj ãofJxLj @S~JoL uLPVr kJvJkJKv \JfL~ kJKat ßgPTS rSvj FrvJhxy 20 \j k´JgtL KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yjÇ kPr IPjTaJ KmjJk´YJPr kJKatr ßY~JroqJj FrvJh S oyJxKYm F Km Fo ÀÉu @Koj yJSuJhJrxy 14 \j KjmtJKYf yjÇ Fr lPu 34 \j xÄxh xhxq KjP~ YuKf xÄxPh

WJPa jJoPf kJrPmj

k´iJj KmPrJiL hu KyPxPm @KmntNf y~ huKaÇ @r FrvJh KjmtJYPjr KmPrJKifJ TrJ~ KYKT“xJr jJPo @aPT rJUJ y~ xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPuÇ ßxUJj ßgPTA KfKj KmjJk´YJPr uJuoKjryJPa KmkMu ßnJPar mqmiJPj krJK\f FmÄ rÄkMr ßgPT KmkMu ßnJPar mqmiJPj xÄxh xhxq KjmtJKYf yjÇ pKhS fJr IjM\ K\Fo TJPhr fJr kg IjMxre TrPf KVP~ FUj xÄxPhr mJAPrÇ KjmtJYPjr kr ßmVo rSvj FrvJPhr ßjfíPfô \JkJr 32 \j xhxq vkg ßjjÇ vkg KjP~A \JkJ xÄxhL~ hPur k´go xnJ~ ßmVo

rSvj FrvJhPT xÄxhL~ hPur ßjfJ KjmtJKYf TrJ y~Ç lPu FrvJPhr ßp VíykJKuf KmPrJiLhuL~ ßjfJ yS~Jr TgJ KZu fJ KogqJ k´oJKef TPr ßxA khKa hUu TPrj rSvjÇ pKhS hM'Khj krA FrvJhS TzJ KjrJk•J @r ßVJkjL~fJr oPiq xÄxh nmPj FPx K¸TJr KvrLj vJrKoj ßYRiMrLr TJPZ vkg ßjjÇ kPr jfMj xrTJPr hPur Ikr Kfj xhxqPT oπL TrJ y~Ç @r FrvJhPT k´iJjoπLr KmPvw hNf KjP~JV TrJ y~Ç FPf FrvJh ßmv UMKvA yj mPu kPr k´TJv TPrjÇ

mOPaj\MPz k´Kf ÊâmJr IJkjJr oxK\Ph x¬Jy\MPz Kl∑ ßV´JxJrL vPk

dJTJ, 28 \JjM~JKr : VnLr xoMPhs YuJYuTJrL \JyJ\ mªPr KnzPu Ijq ßhPvr jJKmTrJ ßxA nNUP§ k´Pmv TrPf kJrPuS mJÄuJPhKv jJKmTPhr \JyJP\A gJTPf y~Ç TJre mJÄuJPhv @∂\tJKfT v´o xÄ˙Jr (@AFuS) xJoMKhsT v´o TjPnjvPj ˝Jãr TPrKjÇ F TJrPe mJÄuJPhKv jJKmTPhr To kJKrv´KoT KhP~ ßmKv TJ\S TrJPjJ y~Ç F KjP~ IKnPpJV TrJrS xMPpJV ßjAÇ ÊiM fJ-A j~, mJÄuJPhKv jJKmTrJ mJKwtT ZMKa ßgPTS mKûf yjÇ FojKT hMWtajJ~ v´KoTrJ @yf yPu ßmKvr nJV ßãP©A fJÅrJ ãKfkNre kJj jJÇ Fxm \KaufJ TJaJPf mJÄuJPhv @AFuSr xJoMKhsT v´o TjPnjvPj ˝JãPrr Kx≠J∂ KjP~PZÇ FTA xPñ jJKmTPhr kKrY~k© TjPnjvPjS ˝Jãr TrPm dJTJÇ ßxJomJr oKπxnJr ‰mbPT Fxm Kx≠J∂ y~Ç xKYmJuP~ k´iJjoπLr xnJkKfPfô F ‰mbT IjMKÔf y~Ç xoMPhs \JyJ\ YuJYu-xÄâJ∂ ßoKraJAo mJÄuJPhPv FTKa KmTJvoJj ßxÖrÇ Fr ßgPT k´KfmZr 500 ßTJKa aJTJr ‰mPhKvT oMhsJ @~ y~Ç VnLr xoMPhs YuJYuTJrL ßhKv-KmPhKv \JyJP\ 12 yJ\Jr jJKmT TJ\ TrPZjÇ @∂\tJKfT ßjRkPg mJÄuJPhPvr 68Ka \JyJ\ YPuÇ KT∂á Cjú~jvLu ßhv KyPxPm mJÄuJPhPvr jJKmTPhr KmKnjú ßhPv KVP~ \JyJP\ ßpJVhJj TrPf KnxJxy jJjJ irPjr xoxqJr oMPUJoMKU yPf y~Ç fJÅrJ KmKnjú

ßhPvr mªPr KVP~ ßvJr Kun mJ mªPrr xMKmiJ jJ kJS~J~ ‰mwPoqr KvTJr yjÇ Fxm TJrPe pMÜrJÓs, TJjJcJ, IPˆsKu~J S ACPrJkL~ ACKj~jnMÜ Cjúf ßhvèPuJ mJÄuJPhKv jJKmT KjP~JV TrPf YJ~ jJÇ IgY F ßxÖPr mJ\Jr xíKÓ TrJr \jq xrTJKr ßmxrTJKr IPjT KmKjP~JV rP~PZÇ xrTJKr CPhqJPVr kJvJkJKv ßmxrTJKr kptJP~ AjKˆKaCa, FTJPcKo mJ ACKjnJKxtKa k´KfÔJ TrJ yPòÇ v´o oπeJuP~r xKYm KoTJAu KvkJr mPuj, ÈTjPnjvj hMKa ˝Jãr TrPu mJÄuJPhKv jJKmTrJ KnxJ ZJzJA \JyJP\ ßpJVhJPjr \jq KmPhv ßpPf FmÄ YJTKr ßvPw ßhPv KlrPf kJrPmjÇ IjqJjq ßhPvr jJKmTPhr oPfJ fJÅrJS ßvJr Kun kJPmjÇ mJÄuJPhKv jJKmTPhr \LmjpJ©Jr oJj mJzPmÇ' v´o oπeJuP~r TotTftJrJ \JKjP~PZj, jJKmTPhr TotWμJ @Aj ÆJrJ KjitJKrf yPmÇ k´Kf 24 WμJ~ SnJraJAoxy 14 WμJr ßmKv mJ xJf KhPj 72 WμJr ßmKv TJ\ fJÅPhr KhP~ ßTC TrJPf kJrPm jJÇ k´Kf 24 WμJ~ 10 WμJ Kmv´Jo IgmJ k´Kf xJf KhPj 77 WμJr Kmv´Jo KouPmÇ ßoKcTqJu xJKatKlPTa ZJzJ mJÄuJPhKv jJKmTPhr hLWt ßo~JPh TJ\ TrJPjJ pJPm jJÇ FTKa ßoKcTqJu xJKatKlPTPar ßo~Jh yPm hMA mZrÇ jJKmTrJ ßmfjxy mJKwtT ZMKa kJPmjÇ fJÅrJ mªPr ßjPo KmKnjú ˙JPj ßpPf kJrPmjÇ TjPnjvPj ˝JãPrr kr \JyJ\ kKrhvtPj pJPm KmKnjú xÄ˙JÇ

ZJz KhP~ k´JgtL YNzJ∂ TrPm 19 hu dJTJ, 28 \JjM~JKr : @xjú CkP\uJ KjmtJYPj FTT k´JgtL xogtPjr AxMqPf GTofq yP~PZ KmFjKkr ßjfífôJiLj 19 huÇ \jKk´~fJ S xJÄVbKjT xJoPgqtr KnK•PfA ßh~J yPm xogtjÇ \JfL~ rJ\jLKfr ˝JPgt ˙JjL~ kptJP~ kJr¸KrT ZJz ßh~Jr oJjKxTfJ KjP~ YNzJ∂ yPm k´JKgtfJÇ ßTJj irPjr ßTJªuPT k´v´~ ßhPm jJ vLwt ßjfífôÇ 5A \JjM~JKrr FTfrlJ \JfL~ KjmtJYPjr kr rJ\jLKf S @PªJuPjr oJPb WMPr hJÅzJPf F KmwP~ FTof yP~PZj ß\JPar vLwt ßjfJrJÇ fPm KjmtJYjL KmKiKjPwPir TJrPe @jMÔJKjT k´YJreJ~ pJPm jJ KmFjKkÇ KmFjKk xN© \JjJ~, AKfoPiqA ßmKvr nJV CkP\uJ~ FTT k´JgtL YNzJ∂ yP~PZÇ KTZM KTZM CkP\uJ~ ß\JPar vKrT hPur xPñ @mJr KTZM CkP\uJ~ KmFjKk xoKgtf k´JgtLPhr oPiq xogtj uJPnr k´KfPpJKVfJ YuPZÇ @VJoL 19Pv ßlmsΔ~JKr k´go iJPk 98Ka S 27Pv ßlmsΔ~JKr KÆfL~ iJPk 117Ka CkP\uJ~ KjmtJYj yPmÇ KmPrJiL ß\Ja xN© \JjJ~, ßhPvr KTZM ß\uJ~ ß\JPar vKrT huèPuJr nJu Im˙Jj rP~PZÇ xrTJr huL~ ßjfJTotL S k´vJxPjr ImqJyf KjptJfj-KjkLzPjr TJrPe fJPhr k´Kf FuJTJmJxLr xyJjMnNKfoNuT oPjJnJPmrS xíKÓ yP~PZÇ ßxaJPT TJP\ uJKVP~ Km\~ KjKÁf TrPf k´P~J\Pj ZJz ßhPm KmFjKkÇ fPm @AjVf \KaufJr TJrPe pJPf ßTJj CkP\uJ~ KmPrJiL ß\JPar k´JgtL xïa jJ y~ ßx \jq KmT· mqm˙JS rJUJ yPmÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

mJÄuJPhv\MPz @fï

hM'x¬JPy I∂f 14 \j ÈâxlJ~Jr' S è¬yfqJr KvTJr dJTJ, 28 \JjM~JKr : jfMj xrTJr VbPjr kr oJ© hM'x¬JPy I∂f 14 \j ÈâxlJ~Jr' S è¬yfqJr KvTJr yS~J~ ßhv\MPz @fï ZKzP~ kPzPZÇ KmPvw TPr KmPrJiL rJ\QjKfT hPur hJñJmJ\ ßjfJTotLPhr rJPfr WMo yJrJo yP~ ßVPZÇ FPhr IPjPTA FuJTJ ßZPz Ijq© @®PVJkj TrPZjÇ @mJr ßTC ßTC ßVJkPj KmPhPv kJKz \oJPjJr ßYÓJ YJuJPòjÇ KmYJr mKyntNf yfqJTJP-r KyKzPT CKÆVú ßhKv-KmPhKv oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ hsΔf Fr uJVJo ßaPj irJr hJKm fMuPuS xrTJr F mqJkJPr jLrm rP~PZÇ mrÄ xπJx hoPj k´P~J\Pj xrTJr @PrJ TPbJr yPm mPu ßUJh k´iJjoπL k´TJvq ßWJweJ KhP~PZjÇ FKhPT èo, è¬yfqJ S âxlJ~Jr KjP~ Vf Z~ mZPr Có @hJuf TokPã Z~Ka Àu \JKr TrPuS FUPjJ FTKa ÀPurS YNzJ∂ KjwkK• y~KjÇ TP~TKa Àu ÊjJKjr \jq TJptfJKuTJ~ FPuS FUKf~Jr kKrmftPjr TJrPe ÊjJKj y~KjÇ mZPrr kr mZr ßkKrP~ ßVPuS FUPjJ CWJKaf y~Kj k´Tíf ryxqÇ lPu ÈâxlJ~JPrr' WajJ mº y~Kj mPu IKnù\jrJ o∂mq TPrPZjÇ @AjùrJ muPZj, âxlJ~JPrr oJiqPo xrTJr IkrJi hoj TrPZ jJ, @xPu xoJ\PT KyÄxs S mmtr TPr fMuPZÇ fJPhr nJwq, âxlJ~JPrr Igt yPuJ @Aj S KmYJrmqm˙Jr Skr xrTJPrrA KjP\r @˙J jJ gJTJÇ âxlJ~JPrr oJiqPo xrTJr pKh @Aj KjP\r yJPf fMPu ßj~, fJr Igt hJÅzJPm ßp

ßTJPjJ xJiJre oJjMwS KmYJr KjP\r yJPf fMPu ßjPmÇ n~Jmy xKyÄxfJ xJiJre oJjMPwr \LmPjr xñL yP~ hJÅzJPmÇ

xÄUqJuWM KjptJfj mPº xJÅzJKv IKnpJj YJuJPjJr KjPhtv ßh~J y~Ç F kptJP~ xJfãLrJ S ßoPyrkMrxy \JoJ~Jf IiMqKwf ßmv TP~TKa

FTJKiT ßVJP~ªJ xÄ˙Jr kh˙ TotTftJPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr krkrA TPbJr yJPf xπJx hoPjr Kx≠J∂ ßj~Ç KmPvw TPr rJ\QjKfT @PªJuPjr jJPo mmtr xKyÄxfJ FmÄ @TK˛T hJmJjPur oPfJ ZKzP~ kzJ

ß\uJ~ IKnpJj YJuJPf KVP~ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL yJouJr KvTJr yS~Jr kr xÄKväÓ k´vJxj TPbJr yS~Jr KjPhtv ßh~Ç krmftL kKrK˙KfPf xrTJPrr jLKfKjitJrTrJ âxlJ~JPrr mqJkJPr jojL~ oPjJnJm ßhUJPf ÊÀ TPrjÇ

k´vJxPjr hJK~fôvLu FTKa xNP© \JjJ ßVPZ, rJ\QjKfT xKyÄxfJr n~Ju gJmJ Kj~πPer kJvJkJKv rJ\QjKfT IK˙KfvLufJr xMPpJPV oJgJYJzJ KhP~ SbJ xv˘ xπJxLPhr kMPrJkMKr hoj jJ TrJ kpt∂ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TPbJr f“krfJ ImqJyf gJTPmÇ k´P~J\Pj xπJxk´me FuJTJèPuJPf ßpRgmJKyjLPT KhP~ TK’Ä IkJPrvj YJuJPjJ yPmÇ kMKuPvr FT\j xJPmT @AK\ F k´xPñ mPuj, xrTJPrr ãofJ V´yPer kr kr IkrJi kKrK˙Kf xJoJu KhPf ßp irPjr k´˜MKfr k´P~J\j, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr fJ ßjAÇ KjmtJYj kNmtmftL aJjJ @PªJuj ßbTJPf KVP~ xÄKväÓ k´vJxj IPjTaJ ßUA yJKrP~ ßlPuPZÇ fJA IPjTaJ mJiq yP~A jmq xrTJrPT ÈTPbJr' yPf yPòÇ IiqJkT FoJ\C¨Lj mPuj, KmPrJiLPhr hoPjr jJPo ßhPvr k´KfKa ˙JPjr KjptJfPjr KY©A k©kK©TJ~ CPb @xPZÇ KT∂á fJrkrS ßTj hJ~LPhr KmÀP≠ mqm˙J ßj~J yPò jJ, ßxKa ßmJiVoq j~Ç xm KoKuP~ ßhv FUj Ixnq S mmtrPhr yJPf YPu ßVPZ mPu o∂mq TPrj KfKjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r @Aj KmnJPVr xyPpJVL IiqJkT ßvU yJKl\Mr ryoJj TJ\tj mPuj, k´gof, âxlJ~Jr, èo kMPrJkMKr IQmiÇ @AjVf KhT ßgPT Fr KnK• ßjAÇ ßTC IkrJiL yPu fJr fh∂ yPm, @APjr @v´P~ KmYJr yPm, KT∂á âxlJ~Jr KTÄmJ èPor oPfJ jLKfyLj vJK˜r V´yePpJVq j~Ç

rJ\QjKfT VqJx YMKrr KyKzT

dJTJ, 28 \JjM~JKr : @mJKxT V´JyTPhr \jq jfMj VqJx xÄPpJV ßhS~J ÊÀ yPuS ßxKhPT @V´y ßjA jrKxÄhL S jJrJ~eVP†r \jxJiJrPerÇ TJre yJf mJzJPuA KouPZ IQmi VqJxÇ FPf yJf rP~PZ \jk´KfKjKi @r xÄKväÓ KmnJPVr IxJiM TotLPhrÇ hMA kPãrA kPTPa dMTPZ ßoJaJ IPïr aJTJÇ @r \jk´KfKjKiPhr mJzKf \MaPZ fgJTKgf \jKk´~fJÇ Fxm TJrPe FA hMKa ß\uJ~ IjJ~JPx YuPZ VqJx YMKrr ÈC“xm'Ç xPr\Koj IjMxºJj S KffJx VqJPxr ßhS~J fgq oPf, FrA oPiq ÊiM jrKxÄhL S jJrJ~eVP†r @zJAyJ\JPr k´J~ 100 KTPuJKoaJr kJAkuJAj FmÄ k´J~ 50 yJ\Jr xÄPpJV IQminJPm ßjS~J yP~PZÇ lPu KffJPxr k´KfKhj mJzKf IkY~ yPò k´J~ 10 uJU WjlMa VqJxÇ FPf FTKhPT ßpoj xrTJPrr KmkMu kKroJe rJ\˝ ãKf yPò; IjqKhPT VqJPxr YJk TPo pJS~J~ Kv·Jûu KyPxPm UqJf jrKxÄhL S jJrJ~eVP†r Kv·TJrUJjJ~ C“kJhj mqJyf yPòÇ FTA xPñ Kmfre uJAjèPuJ KmköjT yP~ CPbPZÇ KffJx VqJx Tftíkã IPjT ßYÓJ TPrS IxJiM YPâr hJkPar xPñ ßkPr CbPZ jJÇ VqJx YMKr ßbTJPf KVP~ k´J~A IkvKÜr TJPZ jJP\yJu yPf yPò fJPhrÇ

IKnPpJV CPbPZ, F IQmi TJP\r kgk´hvtT @zJAyJ\JPrr xÄxh xhxq @S~JoL uLPVr j\Àu AxuJo mJmMÇ fJÅr TotTJ§ k´nJm ßlPuPZ kJvõtmftL IûuèPuJPfÇ lPu mqJkT yJPr mOK≠ ßkP~PZ IQmi VqJx xÄPpJV ßjS~Jr k´mefJÇ k´nJmvJuLrJ \Kzf gJTJ~

IQmi xÄPpJV mPºr TJptâoÇ KffJPxr jrKxÄhL @ûKuT Kmfre TJptJu~ xNP© \JjJ pJ~, F TJptJuP~r IiLPj jrKxÄhLr kJvJkJKv KTPvJrVP†r ‰nrm S jJrJ~eVP†r @zJAyJ\Jr rP~PZÇ FrA oPiq jrKxÄhL S @zJAyJ\JPrr 16Ka ¸Pa IQmi xÄPpJV

KffJx VqJx TftíkPãr kã ßgPT k´go KhPT mJiJ ßhS~J yPuS kPr KkZM yPa fJrJÇ ÃJoqoJe @hJuPfr IKnpJPjS yJouJ YJKuP~ oqJK\PˆsaPT uJKüf TrJr WajJ WPaÇ FojKT KmPãJPnr oMPU KmKòjú TrJ IQmi VqJxuJAj kMjrJ~ xÄPpJV KhPfS mJiq TrJ y~Ç FPf KjrJk•JyLjfJ~ mº yP~ ßVPZ KffJPxr

S ßm@AKjnJPm VqJx mqmyJrTJrLPhr KYK�f TrJ yP~PZÇ Fxm Kmfre uJAj ßgPT TP~T yJ\Jr V´JyT IQminJPm xÄPpJV KjP~ @mJKxT S Kv·-TJrUJjJ~ VqJx mqmyJr TrPZÇ fPm FTKa \JfL~ QhKjPTr xPr\Koj IjMxºJPj F fPgqr mJAPrS IQmi VqJx xÄPpJPVr @PrJ n~Jmy KY© kJS~J pJ~Ç

jrKxÄhLr oJimhL, kJÅYPhJjJ, mJVyJaJ, kuJv, ßWJzJvJu S @zJAyJ\JPr FT ßgPT YJr AKû mqJPxr kJAk KhP~ k´J~ 100 KTPuJKoaJr kJAkuJAj FmÄ k´J~ 50 yJ\Jr xÄPpJV IQminJPm ßjS~J yP~PZÇ Fr ßmKvr nJVA Ihã mqKÜPhr oJiqPo ßpjPfjnJPm KjMoJPjr IQmi uJAj mKxP~ xÄPpJV ßjS~JÇ FojKT Có YJPkr @a AKû xûJuj uJAj KcsKuÄP~r oJiqPo KZhs TPrS n~JjT KmköjTnJPm xÄPpJV ßjS~J ßhUJ pJ~Ç FPf ßpPTJPjJ xo~ mz rTPor hMWtajJr @vïJ TrJ yPòÇ KhjhMkMPr kMTMrYMKr : xŒ´Kf jrKxÄhL xhr CkP\uJr mJVyJaJ hKãekJzJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, ßaTkJzJ ßgPT FUJj kpt∂ k´J~ hMA KTPuJKoaJr xzPTr FT kJPv VqJPxr xrmrJy uJAj mxJPjJr \jq oJKa TJaJ yP~PZÇ ßxA IÄPv @zJA AKû xrmrJy kJAk ßlPu ^JuJA ßoKvj KhP~ TJ\ TrPZ YJrkJÅY\jÇ \JjPf YJAPu ^JuJA v´KoT @zJAyJ\JPrr ATmJu Ko~J mPuj, ÈYJr Khj iPr uJAj mxJPjJr TJ\ TrKZÇ' xrTJKr uJAj KTnJPm fJÅrJ mxJPòj \JjPf YJAPu ATmJu Ko~Jr C•r, ÈFaJ IQmi uJAj, xrTJr kPr \KroJjJ TArqJ ‰mi TrmÇ'

7

jfMj oMhsJjLKfPf k´iJj uãqA K˙KfvLufJ K\KcKk 6 S oNuq°LKf 7 vfJÄPvr @vJmJh KmvõmqJÄT S @AFoFPlr k´P\Tvj Tj\JrPnKan : IgtoπL dJTJ, 28 \JjM~JKr : \JfL~ KjmtJYjPT ßTª TPr rJ\QjKfT IK˙rfJ @KgtT UJPfr \jq CPÆV S C“T£Jr TJre yP~ hJÅzJ~Ç fJA xJoKÓT IgtjLKf S @KgtT UJPfr K˙KfvLufJPT xMxÄWm≠ TrJr Ckr èÀfô ßh~J yPòÇ fJrA IÄv KyPxPm YuKf IgtmZPrr KÆfL~ Z~ oJPxr \jq oMhJs jLKf ßWJweJ TPrPZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ F\jq k´P~J\jL~ Ee S @KgtT jLKfr KhT KhP~ x÷Jmq xm xogtj ß\JVJPjJr \jq IñLTJr TrJ yP~PZÇ PhvL~ C“kJhjvLu UJPfr oJiqPo k´mOK≠ mJzJPjJr kJvJkJKv k´mJxLPhr kJbJPjJ ßrKoaqJP¿r k´mJPyr iJrJ VKfvLu TrJr TgJS oMhsJjLKfr ßWJweJ~ muJ y~Ç rJ\QjKfT IK˙rfJ~ xmPYP~ ãKfV´˜ yS~J rlfJKj UJPfr \jq ßpxm xyJ~fJr TgJS ßWJweJkP© CPuäU TrJ y~Ç fPm Ee k´mOK≠ S IjqJjq ßãP© YuKf IgtmZPrr k´goJPitr oMhsJjLKfr ßYP~ ßfoj ßTJj kKrmftj TrJ y~KjÇ oMhsJjLKf Ck˙Jkj TrPf KVP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr c. @KfCr ryoJj mPuPZj, IgtmZPrr k´goJPitr ßp rJ\QjKfT IK˙rfJ\Kjf ãKf fJ TJKaP~ SbJ hM„y yPm jJÇ @r xJoPjr oJxèPuJPf jfMj ßTJPjJ mz Kmkpt~ jJ yPu YuKf IgtmZPrr K\KcKk k´mOK≠ 6 vfJÄPvr @PvkJPvA gJTPmÇ KfKj mPuj, Kmkpt~Tr kKrK˙KfPf C“kJhj TotTJP§ IgtJ~j ßpJVJj xYu rJUPf mJÄuJPhv mqJÄT xoP~JKYfnJPm KmKnjú jLKf xyJ~fJ ßWJweJ TPrPZÇ pJr oPiq rP~PZ Ee kMj”flKxKuTrPe xJoK~T jojL~fJ FmÄ rlfJKj Cjú~j fyKmu (AKcFl) ßgPT CkTre @ohJKjr \jq EPer UJf xŒ´xJre S xMhyJPr xJoK~T FT vfJÄv yrJxÇ Fxm xyJ~fJ IKjÁ~fJ S C“T£Jr kKrK˙KfPfS mqmxJ~L S CPhqJÜJ oyPu @˙J m\J~ rJUPf xyJ~T yP~PZÇ c. @KfCr ryoJj mPuj, UJhq oNuq°LKfr C±tVJKofJr TJrPe xJoKV´T ßnJÜJ oNuq°LKf ßmPz ßVPZÇ @VJoLPf TíKw UJPf Ee ßpJVJj mJzJPjJr oJiqPo fJ ToPm mPu @vJ TPrj KfKjÇ jfMj oMhsJjLKfPf oNuq°LKfr uãqoJ©J irJ yP~PZ xJf vfJÄvÇ FZJzJ @∂”mqJÄT aJTJ S ‰mPhKvT oMhJs mJ\JPrr kptJ¬ fJruq S KmKjo~ yJPrr K˙KfvLufJ m\J~ rP~PZÇ F\jq xKûKf IjMkJfèPuJ (Kx@r@r S FxFu@r) IkKrmKftf gJTPZÇ FmJPrr oMhsJjLKfPT xfTtoNuT KyPxPmS CPuäU TPrPZj VnjtrÇ mOy¸KfmJr mJÄuJPhv mqJÄPT @P~JK\f xJÄmJKhT xPÿuPj \MuJA-KcPx’r ßo~JPhr oMhsJjLKf ßWJweJ TrJ y~Ç oMhsJjLKf ßWJweJk© Ck˙Jkj TPrj Vnjtr c. @KfCr ryoJjÇ VnjtPrr kJvJkJKv mJÄuJPhv mqJÄPTr ßY† oqJPj\Po≤ IqJcnJA\Jr @uäJy oJKuT TJP\oL, ßckMKa Vnjtr Fx ßT xMr ßYRiMrL S k´iJj IgtjLKfmLh c. yJxJj \JoJj xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhjÇ KjmtJyL kKrYJuT @mM ßyjJ ßoJyJ. rJ\L yJxJj Ck˙JkjJ TPrjÇ oMhsJjLKfr ßWJweJ~, ˝·Po~JKh @oJjfKnK•T KmKjP~JV mOK≠r \jq xJoPjr KhjèPuJPf ßhPvr mz TPktJPra S TÄPVäJoJPra V´ΔkèPuJPT IgtJ~j ßpJVJPjr \jq mqJÄPTr ßYP~ kMÅK\mJ\JPrr ATMqK~Ka S KcPmûJr AxMqr KhPT ^MÅTJPjJr xMkJKrv TrJ y~Ç k´mJPx TotrfPhr ßrKoaqJ¿ I∂”k´mJy k´smOK≠Pf xJŒ´KfT oªJr KhTKa jfMj oMhsJjLKf ßWJweJkP© IgtjLKfr mKy”UJf xJoPgqtr \jq x÷Jmq ^MÅKT KyPxPm KYK�f TrJ yP~PZÇ \jvKÜ rlfJKj TPo pJS~J Fr oNu TJreÇ \jvKÜ rlfJKj mJzJPjJr \jq xrTJKr KmnJVèPuJ KmPvw j\r ßhPm mPu @vJ TrJ y~Ç uãqoJ©Jr kKrxÄUqJj oMhsJjLKfr ßWJweJ~ ßmxrTJKr UJPf Ee ßpJVJPjr D±txLoJ irJ yP~PZ xJPz 16 vfJÄvÇ @PVr oMhsJjLKfPfS kKrT·jJ FTA KZuÇ fPm jfMj oMhsJjLKfPf xrTJKr UJPfr Ee k´mJPyr D±txLoJ 22 hvKoT 9 vfJÄv irJ yP~PZÇ @PVr oMhsJjLKfPf F yJr KZu 19 hvKoT 5 vfJÄvÇ pKhS aJTJr IÄPT kKroJe (260 KmKu~j aJTJ) FTA @PZÇ FmJr Kr\Jnt oMhsJr k´mOK≠ yJr irJ yP~PZ 16 hvKoT 2 vfJÄvÇ @PV pJ KZu xJPz 16 vfJÄvÇ @r mqJkT oMhsJr k´mOK≠r ßãP© uãqoJ©J @PVr ofA 17 vfJÄv rJUJ yP~PZÇ IjqKhPT ‰mPhKvT KmKjP~JV k´mOK≠r uãqoJ©J irJ yP~PZ 10 vfJÄvÇ @PVr fJ KZu @a hvKoT YJr vfJÄvÇ KmvõmqJÄT S @AFoFPlr k´P\Tvj Tj\JrPnKan : IgtoπL KmvõmqJÄT S @∂\tJKfT oMhsJ fyKmu (@AFoFl) YuKf mZr mJÄuJPhPvr k´mKO ≠r yJPrr mqJkJPr ßp iJreJ KhP~PZ fJr xJPg FTof yPf kJrPZj jJ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ KfKj mPuPZj, k´mOK≠ uqoJ©Jr ßYP~ ToPuS fJ KmvõmqJÄPTr iJreJr oPfJ KjPY jJoPm jJÇ KmvõmqJÄT-@AFoFl xm xo~A Tj\JrPnKan k´P\Tvj TPrÇ k´mKO ≠r yJr 6.3 vfJÄPvr To yPm jJ hJKm TPrj KfKjÇ Ijq KhPT KmvõmqJÄT mPuPZ, k´mOK≠ yPm 5.7 vfJÄv @r, @AFoFl mPuPZ 5.5 vfJÄvÇ \JfL~ mJP\Pa Fr uãqoJ©J irJ yP~PZ 7.2 vfJÄvÇ xKYmJuP~ rJÓsJ~• KmKnjú @KgtT k´KfÔJPjr ßY~JroqJj S k´iJj KjmtJyLPhr xJPg ‰mbPTr kr IgtoπL xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm F TgJ mPujÇ F Fo F oMKyf mPuj, pf KTZMA n~nLKf gJTMT jJ ßTj, YNzJ∂ KmYJPr @oJPhr k´go Z~ oJPx ßmv nJPuJA yP~PZÇ k´mOK≠ nJPuJ yP~PZ, rlfJKj ßmPzPZ, ßrKoaqJ¿ nJPuJ, Kr\JntS ßmPzPZÇ KfKj mPuj, @ohJKj ÈFTaM ßmKv' ToPuS xJKmtT IgtjLKfPf mz irPjr k´nJm ßlPuKjÇ ßxA TJrPe Vf Z~ oJPxr kJrlroqJ¿ KjP~ @orJ Vmt TrPf kJKrÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

8

CkP\uJ KjmtJYPj rJ\QjKfT uzJAP~ jJoPZ xm hu dJTJ, 28 \JjM~JKr : @xjú CkP\uJ kKrwh KjmtJYjPT ßTªs TPr TJptf rJ\QjKfT uzJAP~ jJoPZ k´iJj k´iJj rJ\QjKfT huèPuJÇ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj yPuS @S~JoL uLV S KmFjKk xmtvKÜ KhP~ FA uzJAP~ ImfLet yPf pJPòÇ \JfL~ kJKat S \JoJ~JfS FA k´KfPpJKVfJ~ ßpJV KhPòÇ CØNf rJ\QjKfT ßk´ãJkPa k´KfKa huA Kj\ Kj\ Im˙Jj ßgPT CkP\uJ KjmtJYjPT Ifq∂ èÀfôkNet oPj TrPZÇ FA èÀPfôr ßkZPj k´KfKa hPurA rP~PZ Kj\˝ Knjú Knjú uãq-CP¨vqÇ fPm xm hPurA IKnjú uãq- fíeoNPu xÄVbPjr Knf vÜ TrJr kJvJkJKv \JfL~ rJ\jLKfPf k´nJm mOK≠Ç hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYjPT KWPr ßp KmfTt mJ k´vú CPbPZ, ßxA Im˙J ßgPT C•re WKaP~ xJoKV´T rJ\jLKfPf Knjú @my xíKÓr ßTRvu KyPxPmA CkP\uJ KjmtJYjPT xJoPj KjP~ FPxPZ @S~JoL uLVÇ xÄxh KjmtJYj m\tj TrPuS k´iJj rJ\QjKfT k´Kfkã KmFjKkS IÄvV´ye TrPf pJS~J~ CkP\uJ KjmtJYjPT mJzKf èÀfô KhPò ãofJxLj huKaÇ xPñ oJb kptJP~ xÄVbjPT @rS o\mMf TPr \JfL~ rJ\jLKfPfS Im˙Jj hí| TrJr uãq rP~PZ F hPurÇ @r 5 \JjM~JKrr xÄxh KjmtJYjPT ßTªs TPr xJrJPhPv yfJv ßjfJ-TotLPhr \JKVP~ ßfJuJr \jq CkP\uJ KjmtJYjPT Ijqfo xMPpJV KyPxPm ßhUPZ KmFjKkÇ kJÅYKa KxKa TrPkJPrvPjr oPfJ CkP\uJ KjmtJYPjS KxÄynJPV \~ ßkP~ ßjfJ-TotLPhr YJñJ TrJr kJvJkJKv KmFjKk fíeoNPur ßjfífô KjP\Phr yJPf KjPf YJ~Ç FPf xlu yPu Fr k´nJm Km˜Jr TPr I·xoP~r oPiq xÄxh KjmtJYPjr \jq xrTJPrr Skr YJk xíKÓr mz irPjr xMPpJV xíKÓ yPm mPu oPj TrPZj KmFjKkr jLKf-KjitJrTrJÇ CkP\uJ KjmtJYPjr FA uzJAP~ K\fPf xm ˙JPj ßY~JroqJj FmÄ nJAx ßY~JroqJj (kMÀw S oKyuJ) kPh hu xoKgtf FTT k´JgtL KjKÁf TrJr \jq xrJxKr KjPhtPv KhP~PZj k´iJjoπL S @S~JoL uLV xnJPj©L ßvU yJKxjJÇ ßxJomJr oKπxnJr ‰mbPT k´iJjoπL CkP\uJ KjmtJYPj hu xoKgtf FTT k´JgtL KhPf fhJrKT TrJr \jq oKπxnJr xhxqPhr FA KjPhtv

ßhjÇ FZJzJ ßTC KjPhtv IoJjq TrPu fJr KmÀP≠ xJÄVbKjTnJPm TPbJr mqm˙J ßj~J yPm mPuS xfTt TPr k´PfqT ß\uJ-CkP\uJr ßjfJPhr TJPZ @S~JoL xnJPj©L ßvU yJKxjJ AKfoPiq KYKb kJKbP~PZjÇ FKhPT CkP\uJ KjmtJYPj \~ ßkPf ÊiM

KlKrP~ @jPfÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj IÄvV´ye k´Pvú hPur ßTPªs ßp mÉiJrJ KmnKÜ WPaPZ fJ hNr TPr oJb ßjfJ-TotL-xogtTPhr jfMj TPr CöLKmf TrJr \jq CkP\uJ KjmtJYjPT Ijqfo ßoJão I˘ KyPxPm KjP~PZ \JkJÇ

huL~nJPm j~, ßY~JroqJj S nJAx-PY~JroqJj kPh 19 huL~ ß\JaVfnJPm FTT k´JgtL xogtPjr Kx≠J∂ KjP~PZ KmFjKkÇ \JoJ~JPfr uãq Imvq @S~JoL uLVKmFjKkr ßYP~ FTaM KnjúÇ FTJ•Prr oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir KmYJrTJ\ ÊÀ yS~Jr kr ßgPT k´KfTNu kKrK˙KfPf kPz huKaÇ ßxA ‰mrL kKrPmv KTZMaJ yJ‹J TrJr uPãq FmÄ KjP\Phr rJ\QjKfT IK˜fô KaKTP~ rJUPfA CkP\uJ KjmtJYPj xmtvKÜ k´P~JPVr Kx≠J∂ KjP~PZ \JoJ~JfÇ \JfL~ kJKat (P\Kk) oPj TrPZ, VefJKπT rJ\QjKfT k´Kâ~Jr kPã Im˙Jj ßj~J~ FmJr CkP\uJ KjmtJYPjS huKa @PVr fMujJ~ @rS nJPuJ lu kJPmÇ ßxuPãq ß\KkS xmtvKÜ KhP~ oJPb ßjPoPZÇ ßmvKTZM CkP\uJ~ FTT k´JgtLPT xogtj ßh~Jr k´Kâ~J k´J~ xŒjú TPrPZ huKaÇ FAYFo FrvJPhr \JfL~ kJKat (\JkJ) YJPò CkP\uJ KjmtJYPj IÄvV´yPer oJiqPo hPur GTq

F\jq huKa ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPjr @Aj CPkãJ TPr FmÄ IfLPf xTu ßrS~J\ nñ TPr xÄxh KjmtJYPjr oPfJ FmJr CkP\uJ KjmtJYPjS hPur @V´yL k´JgtLPhr TJPZ oPjJj~j lro KmKâ TPrPZÇ CkP\uJ KjmtJYPj FA irPjr WajJ FmJrA k´goÇ k´xñf, KjmtJYj TKovj (AKx) ßWJKwf flKxu IjMpJ~L ßhPvr 487Ka CkP\uJr oPiq k´go iJPk 97KaPf KjmtJYj yPf pJPò @VJoL 19 ßlmsΔ~JKrÇ KÆfL~ iJPk 117Ka CkP\uJr KjmtJYj yPm 27 ßlmsΔ~JKrÇ ßhPv YfMgtmJPrr oPfJ FmJr CkP\uJ KjmtJYj yPf pJPòÇ Fr @PV xmtPvw CkP\uJ KjmtJYj y~ 2009 xJPur 22 \JjM~JKrÇ ßvU yJKxjJr xfTtmJftJ CkP\uJ KjmtJYPj hu xoKgtf FTT k´JgtL mJZJAP~ @S~JoL uLPV ß\Jr ßfJzP\Jz ÊÀ yP~PZÇ huL~ xogtPjr ßãP© x“, ßpJVq S \jKk´~ k´JgtLPhr IV´JKiTJr ßh~J yPòÇ

YJPkr oMPU xJPmT Kv·oπL KhuLk mzM~J dJTJ, 28 \JjM~JKr : YJPkr oMPU kPzPZj xJoqmJhL hPur xJiJre xŒJhT S xJPmT Kv·oπL KhuLk mzM~JÇ kJÅY mZr iPr hPur ˝Jgt CPkãJ FmÄ ßjfJTotLPhr k´Kf ImùJr TJrPe xoJPuJYjJr oMPU kPzPZj KfKjÇ FojKT hPur ßjfífô ßZPz KhPf YJk mJzPZ fJr SkrÇ @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj Vf oyJP\Ja xrTJPrr Ijqfo vKrT KZu mJÄuJPhPvr xJoqmJhL huÇ huKaPf ßgPT oKπfô kJj KfKj; KT∂á oKπfô uJPnr kr KfKj hPur ßjfJTotLPhr hNPr ßrPUPZj FmÄ TJPZ ßaPjPZj xrTJKr hPur ßuJT\jPTÇ KhuLk mzá~Jr KmÀP≠ IKnPpJV CPbPZ oKπfô uJPnr kr ßgPT huKaPT xJÄVbKjTnJPm FKVP~ KjPf ßfoj KTZMA TPrjKj KfKjÇ \JjJ ßVPZ, fJr KmÀP≠ Vf vKj S ßrJmmJr hPur ßTªsL~ TKoKar ‰mbPT Fxm IKnPpJV fMPuPZj hPur

ßjfJTotLrJÇ FA ‰mbTKaS y~ hLWt Khj krÇ kJKatr FT\j ßTªsL~ ßjfJ \JjJj, xJPmT Kv·oπL kJKatr TJCK¿u IjMÔJPjr mqJkJPrS CPhqJV ßjjKjÇ YJr mZr kr kr hPur TJCK¿u IjMKÔf yS~Jr KmiJj rP~PZÇ IgY xJf mZr iPr TJCK¿Pur mqJkJPr huKar xJiJre xŒJhPTr ßTJPjJ CPhqJV KZu jJÇ 2005 xJPu xJoqmJhL hPur xmtPvw TJCK¿u y~Ç

KjmtJYjPT xJoPj ßrPU hPur FTT k´JgtL KhPf fhJrKT TrJr \jq k´iJjoπL S @S~JoL uLV xnJPj©L ßvU yJKxjJ oKπxnJr xhxqPhr KjPhtv KhP~PZjÇ Fr @PV @S~JoL uLV xnJPj©L FTT k´JgtL mJZJAP~r KjPhtv KhP~ hPur k´Kf ß\uJ S CkP\uJ vJUJr xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr TJPZ KYKb KhP~ xfTtmJftJ kJKbP~PZjÇ KYKbPf KfKj fíeoNu ßjfJPhr ofJoPfr KnK•Pf ßY~JroqJj S nJAx ßY~JroqJj kPh FTT k´JgtL mJZJAP~r KjPhtv ßhjÇ ßTC huL~ Kx≠J∂ IoJjq TPr KmPhsJyL k´JgtL yPu fJPT mKyÏJPrr Kx≠J∂S SA KYKbPf CPuäU TrJ yP~PZÇ huL~ k´iJPjr KjPhtvjJ IjMpJ~L k´JgtL mJZJAP~r k´Kâ~J ßgPT ÊÀ yP~PZ fíeoNu kptJP~Ç \JjJ ßVPZ, k´JgtL mJZJAP~r ßãP© KmVf kJÅY KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr KfÜ IKnùfJ k´JiJjq kJPò @S~JoL uLPVÇ \jVe pJPf oMU KlKrP~ jJ ßj~ ßx\jq \jKk´~ mqKÜPhr k´JgtL TrJr KjPhtv rP~PZ hPur yJAToJP¥rÇ KmPhsJyL k´JgtL ßbTJPf TPbJr yPm huKaÇ k´P~J\Pj @\Lmj mKyÏJPrrS Kx≠J∂ rP~PZÇ CkP\uJ KjmtJYPj xrTJr ßTJPjJ irPjr k´nJm Km˜Jr KTÄmJ y˜Pãk TrPf YJ~ jJÇ F KjmtJYPj ãofJxLj hPur IñLTJr KyPxPm gJTPZ pM≠JkrJiLPhr KmYJr xŒjú S k∞J ßxfMxy 6Ka IV´JKiTJr k´T· mJ˜mJ~jÇ rJ\QjKfT KmPväwTPhr oPf, pJrJ mftoJj xrTJrPT IQmi mPuPZ fJrJA @mJr FA xrTJPrr IiLPj IjMKÔf CkP\uJ KjmtJYPj IÄv KjPòÇ Fr oJiqPo xrTJPrr ‰mifJ ßhPv-KmPhPv k´JKfÔJKjT „k kJPmÇ P\JaVf FTT k´JgtL KjKÁPf KmFjKkr TKoKa KjmtJYPj huL~ k´JgtLrJ pJPf \~L yPf kJPrj, ßx\jq KmFjKkr ßjfífôJiLj 19 huL~ ß\JPar FTT k´JgtL ßh~Jr mqJkJPr Kx≠J∂ yP~PZÇ KjmtJYPjr kMPrJ TJptâo kKrYJujJ S ßhUnJu TrPf hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrPT k´iJj TPr ßTªsL~ ßjfJ FmÄ xÄKväÓ ß\uJr xnJkKf S xJiJre xŒJhTPhr KjP~ ßTªsL~nJPm FTKa TKoKaS Vbj TPrPZ KmFjKkÇ FA TKoKa KjmtJYjL TotTJ§ ßhUnJu TrPm FmÄ ß\JPar xPñ xojõ~ TPr FTT k´JgtL

mJZJAP~ TJ\ TrPmÇ KmFjKk xNP© \JjJ ßVPZ, ßTªsL~ ßjfJrJ ˙JjL~nJPm @uJk-@PuJYjJr oJiqPo k´KfKa CkP\uJ~ ßY~JroqJj S nJAx ßY~JroqJj kPh FTT k´JgtL ßh~Jr k´Kâ~J ÊÀ TPrPZjÇ huKar ßTªsL~ ßjfJrJ \JjJj, \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr KmFjKkr oJbkptJP~r ßjfJ-TotLPhr oPiq FT irPjr rJ\QjKfT yfJvJ ßjPo FPxPZÇ CkP\uJ KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr fJPhr oPiq C“xJy ßhUJ ßh~Ç ßTªsL~ ßjfJPhr ßlJj TPr fíeoNu ßjfJrJ KjmtJYPj IÄv ßj~Jr @V´y mqÜ TPrjÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq ßu. ß\ (Im.) oJymMmMr ryoJj mPuj, hPur ˙JjL~ ßjfJrJ KjmtJYPj IÄv KjPòjÇ F mqJkJPr hu ßgPT ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ KfKj mPuj, CØNf ßk´ãJkPa FA KjmtJYPjr FTKa IjqrTo rJ\QjKfT èÀfô @PZÇ KmFjKk Kmw~KaPT ßxnJPmA KmPmYjJ TrPZÇ 26 CkP\uJ~ \JoJ~JPfr oPjJj~jk© hJKUu ßpxm CkP\uJ~ xÄVbPjr Im˙Jj nJPuJ FmÄ \~L yS~Jr oPfJ CkpMÜ k´JgtL @PZ, ßxèPuJPf k´JgtL ßh~Jr \jq ˙JjL~ ßjfJPhr KjPhtv KhP~PZ \JoJ~JfÇ xN©oPf, k´J~ hMA x¬Jy @PV F KmwP~ ß\uJ kptJP~ ßh~J KjPhtvjJ~ muJ yP~PZ, Km\~ KjKmtWú TrPf ß\JPar vKrT huèPuJ, KmPvw TPr KmFjKkr xPñ xojõ~ TrPf yPmÇ pKh oPj y~, KjmtJYPj k´JgtL KhP~ lu @xPm jJ, ßxxm CkP\uJ~ huL~ k´JgtL jJ KhP~ ß\Ja pJPT xogtj \JjJPmj, fJr kPã xKâ~ gJTJr KjPhtvjJS ßh~ \JoJ~JfÇ xmtPvw k´J¬ fgq IjMpJ~L F kpt∂ 26Ka CkP\uJ~ \JoJ~JPfr ß\uJ S CkP\uJ kptJP~r ßjfJrJ oPjJj~jk© \oJ KhP~PZjÇ \JoJ~Jf xNP© \JjJ ßVPZ, pM≠JkrJPir KmYJrTJ\ ÊÀ yS~Jr kr ßgPTA rJ\QjKfTnJPm k´KfTNu kKrK˙Kfr oMPU kPz huKaÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr kr @S~JoL uLV @mJr xrTJr Vbj TrJ~ KjP\Phr \jq kKrK˙Kf @rS UJrJk yPf kJPr mPu oPj TrPZj hPur ßjfJrJÇ FA Im˙J ßgPT KTZMaJ yPuS C•re WKaP~ ßjfJ-TotLPhr YJñJ TPr hPur IK˜fô KaKTP~ rJUPfA CkP\uJ KjmtJYjPT èÀfô xyTJPr KjP~PZ \JoJ~JfÇ

jJvTfJ~ KkKZP~ ßVPZ IV´JKiTJPrr ßru dJTJ, 28 \JjM~JKr : oyJP\Ja xrTJr KmPvw IV´JKiTJr ßhS~J~ xJiJre oJjMPwr oPiqS @vJ ß\PVKZu, ßru FmJr hJÅKzP~ pJPmÇ KT∂á aJjJ rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ CuPaJ yJÅaM ßVPz mPx kzJr hvJ yP~PZ ßrPurÇ ImTJbJPoJxy xJKmtT Cjú~Pj ßjS~J 44Ka k´T· kPzPZ IKjÁ~fJ~Ç FèPuJr ßkZPj KmKjP~JV 25 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ Fr oPiq oyJP\Ja xrTJPrr Vf kJÅY mZPrA ßjS~J y~ 18 yJ\Jr ßTJKa aJTJr 38Ka k´T·Ç Vf 11 oJPxr aJjJ xKyÄxfJ~ ßruPT ßaPj ßfJuJr Fxm k´TP·r ßmKvr nJPVr TJ\ mº gJPTÇ yrfJu-ImPrJPir TJrPe Vf mZr 86 Khj mº KZu Cjú~jTJ\Ç xmtPvw Vf hMA oJPx yrfJu-ImPrJPi ßrPu ãKfr kKroJe k´J~ 70 ßTJKa aJTJÇ mftoJj IgtmZPr 32 vfJÄv pJ©L mJzJPjJr uãq KZu ßrPur; fJ kNre y~Kj- CuPaJ 50 vfJÄv TPo KVP~KZu ImPrJPiÇ TotTftJrJ \JjJj, ßrPu pJ©L S keq ßmKv kKroJPe kKrmyj TrJ yP~ gJPT jPn’r ßgPT ßlmsΔ~JKr oJPxÇ KT∂á F @P~r ßoRxMPor ÊÀPfA yrfJu-ImPrJPir

TJrPe pJ©L TPo pJ~Ç Vf jPn’r ßgPT 34 Khj ImPrJi TotxNKY KZuÇ Fr oPiq jPn’r S KcPx’Pr KZu 24 Khj ImPrJiÇ

KZu jJÇ SA Khj dJTJr TouJkMr S KmoJjmªr, KxPua, o~ojKxÄy, \~PhmkMr, ‰nrm mJ\Jrxy dJTJ KmnJPVr

yrfJu KZu 13 Khj, Imvq Fr ßmKvr nJV ImPrJPir oPiqA KZuÇ hMA oJPx yrfJu-ImPrJPi ßrPur @~ TPo 14 ßTJKa 21 uJU aJTJÇ ImPrJiyLj S ImPrJi TotxNKYr KhPj pJ©L kKrmyPjr fMujJ TPr ßru Tftíkã ßhPUPZ, ImPrJPi pJ©L kKrmyj TPo KVP~KZu IPitTÇ Vf 16 jPn’r ImPrJi TotxNKY

21Ka ߈vj ßgPT 45 yJ\Jr 397 \j pJ©L pJfJ~Jf TPrKZu @r @~ yP~KZu 64 uJU aJTJÇ IjqKhPT Vf 27 jPn’r ImPrJPir KhPj SA 21Ka ßruPˆvj ßgPT pJ©L kKrmyj TrJ y~ 23 yJ\Jr 70 \j @r @~ y~ 35 uJU xJf yJ\Jr aJTJÇ PrPu ‰hKjT Vz @~ yP~ gJPT ßhz

ßTJKa aJTJÇ Vf 26 jPn’r ImPrJi ÊÀ yPu ‰hKjT @~ FT ßTJKa aJTJr KjPY ßjPo @PxÇ FTAnJPm keq kKrmyj TPo pJS~J~ hMA oJPx @~ TPo k´J~ YJr ßTJKa aJTJÇ yrfJu-ImPrJPi 16Ka ßcoM (KcP\u APuTKasT oJK�ku ACKja) ßasj YuJYu mº rJUJ y~Ç Prukg oπeJuP~r k´KfPmhPj muJ yP~PZ, ßrPur oJuJoJu, pπkJKf S ßruSP~ ˙JkjJ ãKfV´˜ yS~J, pJ©L S oJuJoJu kKrmyj To yS~J~ rJ\˝ TPo pJS~J FmÄ KjrJkh ßru YuJYPur \jq mqm˙J V´ye-xÄâJ∂ mq~xy jPn’r S KcPx’Pr ãKf yP~PZ 69 ßTJKa 93 uJU 51 yJ\Jr aJTJÇ k´iJjoπLr TJptJu~ ßgPT Vf 26 KcPx’r fgq YJS~J yPu ßru oπeJu~ kNmt S kKÁo ßrPur TJZ ßgPT fgq xÄV´y TPr F k´KfPmhj ‰fKr TPrÇ k´KfPmhj IjMpJ~L, jPn’r S KcPx’r oJPx jJvTfJ~ ßrPur kNmt S kKÁo IûPu 57Ka AK†j, 92Ka TqJPr\, 54Ka ßrukg, 16Ka ßru ßxfM S YJrKa ߈vj nmj ãKfV´˜ y~Ç k´JeyJKj WPa FT ßru TotYJrLxy YJr pJ©LrÇ @yf y~ 18 ßru TotYJrLxy 49 \jÇ


x ŒJ h TL ~

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

9

ßhPvr TuqJPe xrTJKr hu S 18 huL~ ß\JPar IJPuJYjJ~ mxJ \rΔKr Vf 29 \JjM~JKr mJÄuJPhPvr hvo \JfL~ xÄxPhr k´go IKiPmvj mPxPZÇ KmfKTtf KjmJtYPjr oJiqPo VKbf xÄxPhr pJ©JS KmfKTtf mPu KmPvwùoyu FmÄ rJ\QjKfT KmPväwTPhr IKnofÇ ßTjjJ, xÄxPh k´TífkPã ßTJj KmPrJiLhu ßjAÇ KmPrJiLhu ZJzJ xÄxh xòfJr xJPg TJptâo kKrYJujJ TrPf kJrPm KTjJ, fJ KjP~ xÄv~ rP~PZÇ AKfyJPx KmPrJiLhu ZJzJ FA Kmru WajJ mJÄuJPhPvr rJÓsL~ IñPj xrTJPrr \mJmKhKyfJ KjKÁf TrPf k´Pvúr oMPU ßlPu KhP~PZÇ xrTJrhuL~ FoKk xMrK†f ßxjè¬ o∂mq TrPf KVP~ mPuPZj, xrTJPrr kJyJrJhJr gJTPuJ jJÇ TgJKa UMmA yJuTJnJPm muJ yPuS IKf fJfkptkNet mPuA k´fL~oJjÇ ßhPvr rJ\QjKfT KmPväwTxy hJK~fômJj jJVKrTmOª hvo xÄxPhr hJK~fôvLufJ S xÄxPhr ßo~Jh KjP~ KmKnjú xÄv~kNet mÜmq KhP~PZjÇ IJ∂t\JKfT oyPur hJK~fômJj mqKÜfô, xrTJr S rJÓski´ JjrJS F KjmJtYj KjP~ FmÄ xÄxPhr TJptTJKrfJ KjP~ CPÆV k´TJv TPrPZjÇ xTu rJ\QjKfT hPur IÄvV´yPer oJiqPo 5 \JjM~JKrr KjmtJYj IjMKÔf yPu ßhPv KmhqoJj rJ\QjKfT xÄTa xOKÓ yPfJ jJÇ IJS~JoLuLV mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpMP≠r ßjfífTô JKr xÄVbjÇ VefPπr YYtJ~ hPur GKfyqS rP~PZÇ IgY FA GKfyqmJKy rJ\QjKfT hu xyxJ VefJKπT IJYre ßgPT xPr FPxPZ KT jJ hvo xÄxh KjmJtYjPT KWPr Foj k´PvúrS \jì KhP~PZÇ IJS~JoLuLV xJÄKmiJKjT iJrJmJKyTfJ rãJr KjmJtYj TPrPZ mPuS ßTJj ßTJj ßjfJ mJ ßUJh IJS~JoLuLV ßj©L mJÄuJPhv xrTJPrr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßhvmJxLPT IJvõ˜ TrPf ßYÓJ TrPZjÇ IJmJr ßTJj ßTJj hJK~fôvLu IJS~JoLuLV ßjfJrJ FS muPZj∏ kÅJY mZPrr \jq F xrTJr KjmJtKYf yP~PZÇ IJPrT iJk FKVP~ fJrJ muPZj, kÅJY mZPrr oPiq IJr ßTJj xÄxh KjmJtYPjr KY∂J TrJr xMPpJV ßjAÇ KmPrJiL rJ\QjKfT huxoNPyr hJmL KZu f•ômiJ~T xrTJr mqm˙Jr oJiqPo \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMÔJjÇ IJr IJS~JoLuLV IKjmJtKYf

xrTJr mqm˙J ßhPvr \jq xMlu mP~ IJPj jJ mPu Vf 2007 xJPur oBj∏lTrΔK¨Pjr ßxjJvJKxf xrTJPrr ßYPk mxJ FmÄ Px xoP~r rJ\QjKfT KjkLzjPT ChJyre ßhKUP~ f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J mJKfu TPr I∂tmfLt xrTJr k≠Kf k´mftPjr Kmu xÄxPh k´mu IJkK•r oMPUS kJx TPr ßj~Ç xÄxPh KjmJtKYf xrTJKr S KmPrJiLhPur k´KfKjKi xojõP~ I∂tmfLt xrTJPrr r‡kPrUJ KmPrJiL hu xoNPyr oPiq mz FTKa IÄv fgJ KmFjKk \JoJ~Jfxy AxuJoL rJ\QjKfT huèPuJ oJPjKjÇ fJrJ k´fqJUqJj TPr IJPªJuPj jJPoÇ rJ\kgPT ßmPZ ßj~ hJmL IJhJP~r yJKf~Jr KyPvPmÇ fJPhr IKnPpJV∏ãofJ kJTJPkJÜ TrJr IJS~JoLuLPVr wzpπ FKaÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr nJVq FfA hNntJPVqr, rPÜr KmKjoP~ IK\tf nëU§KaPT IJorJA FUj UJoPY irKZ mJr mJrÇ \JKfr \jPTr yJPfA Vefπ yfqJÇ Frkr xkKrmJPr \JKfr \jTPT yfqJ, \JKfr WJPz ßYPk mPx \ukJA rX ßhmfJ∏FTmJr j~, hMmJr∏ Ijq IJhPu 2007 xJPu IJPrTmJr xJoKrT mJKyKjr xoKgtf xrTJPrr vJxjÇ IJ\ kOKgmLr oJjMw ßkZPjr KhPT yÅJaPf IJr YJ~ jJÇ wzpπ IJr yfqJr rJ\jLKfr ImxJj YJ~ \JKfÇ KT∂á xrTJr f•ôJmiJ~T mqm˙J mJKfu TPr TKgf I∂tmfLt xrTJr mqm˙J~ hvo xÄxh KjmJtYj IjMÔJPjr IJP~J\j TrPu KmPrJiL rJ\QjKfT huxoNy k´KfyPfr cJT ßh~Ç xrTJrS hoj-kLzPj jJPoÇ FrA oPiq pM≠JkrJiLPhr KmYJr YuPf gJPT FmÄ krkr \JoJ~JPfr TP~T\j ßjfJ pM≠JkrJPir hJP~ hK§f yjÇ \JoJ~Jf S fJr ZJ© xÄVbj AxuJoL ZJ© KvKmr fJPhr ßjfJPhr rJ\QjKfT KyÄxJr mvmfLt yP~ xrTJr IV´yePpJVq IJhJuPfr oJiqPo KmYJr k´Kâ~J~ lÅJxJPf FP\§J KjP~PZ, fJ mJKfPur hJmL fáPu k´Kfyf TrPf oKr~J yP~ SPbÇ \JoJ~JPfr ßjfJPhr rãJr IJPªJuj S f•ôJmiJ~T xrTJr k≠Kf kMj k´mftj IJPªJuj FTA xoP~ ßhvmqJkL YuPf gJTJ~ kMPrJ ßhv rJ\QjKfT KmmJPhr IKVúTáP§ kKref y~Ç

KmPrJiL hu \ôJuJS-PkJzJSxy TPbJr IJPªJuPjr kg ßmPZ ßj~ ßpnJPm, xrTJrS ßxnJPm hoj-kLzPjr kPg jJPoÇ ßhv IKVúVnt yP~ SPbÇ ksJeyJKj WPa Cn~ kPã, xŒPhr ã~ãKf IJr \j\Lmj Kmkjú yP~ ßhPvr IgtjLKfr YJTJ KkZPjr KhPT YuPf ÊrΔ TPrÇ FA Im˙J~ hvo xÄxh KjmJtYj xrTJr KmjJ YqJPuP† k´KfPpJVL ZJzJA KmjJ k´Kf≠KºfJ~ xŒjú TPr Vf 5 \JjM~JKrÇ FA KjmJtYPj oyJP\Ja xrTJr ßhPvr oJjMPwr TJPZ ßpoj IKk´~ yP~ CPbPZ PfoKj IJ∂t\JKfToyPurS KmrJVnJ\Pj kPzPZÇ k´go IKiPmvPjA rJÓskKfr nJwPeS fJ ¸ÓnJPm CPuäU rP~PZ KhVKjPhtvjJr, CPÆPVr xMrS ßvJjJ ßVPZÇ IjqKhPT \ôJuJS-PkJzJS FmÄ oJjMPwr \Lmj Kmkjú TrJ TotxNYL ßgPT xPr FPx IJPuJYjJ~ mxJr KmPrJiL P\JPar k´Kf xrTJrL hPur IJymJj IJvJKjõf TPrPZÇ 18 huL~ P\Ja ßWJweJ jJ KhPuS APfJoPiq vJK∂kNet kPg TotxNYL kJuj ÊrΔ TPrPZÇ \JoJ~JPfr xñ jJ ZJzPuS hNrfô ßmPzPZÇ hvo xÄxPhr k´go IKiPmvPjr Khj 29 \JjM~JKr TJPuJKhmx IJUqJ KhP~ PhvmqJkL TJPuJ kfJTJ k´hvtPjr KmPrJiL hPur vJK∂kNet TotxNYLA k´oJe TPr 18 huL~ ß\Ja vJK∂r kPg \jVPer TuqJPer TgJ nJmPZÇ mJÄuJPhPvr AKfyJx ßgPT 1973, 86, 88,96 FmÄ 2013 xJPur KjmJtYPjr xOÓ TJKuoJ oMPZ ßluPf yPmÇ ßhPvr oJjMw rÜ KhP~ ßp ßhv k´KfÔJ TrPZ ßx ßhPv rPÜr xJPg ßmBoJKjr jK\r ˙Jkj ßhPvr oJjMw IJr ßhUPf YJ~ jJÇ 18 huL~ ß\Ja mftoJPj ßpnJPm vJK∂kNet TotxNYLr kPg hJmL IJhJP~r uãq K˙r TPrPZ, xrTJrS ßx k´Kâ~JPT xÿJj KhP~ \jVPer ßnJPar IKiTJr KlKrP~ ßhPmjÇ Phv S \JKf IJvJ TPr, xrTJr ßnJaJKiTJr ßTPz ßj~Jr xÄÛíKf kKrfqJV TrPf CPhqJVL yPmjÇ KmfKTtf xÄxh mJKfu TPr jfáj xÄxh KjmJtYPjr mqm˙J TrPmjÇ IJr Fr \jq 18 huL~ ß\Ja FmÄ xrTJrL huxy xTu hPur ßhPvr TuqJPe IJPuJYjJ~ mPx vJK∂r kg UMÅP\ ßmr TrPmjÇ

KmPrJiL huKmyLj xÄxh @ uL rL ~J \

mJÄuJPhPv ßp InNfkNmt xÄxhL~ mqm˙Jr CØm WPaPZ FmÄ 29 \JjM~JKr pJr IKnPwT yPf YPuPZ, fJPf KmPrJiL hPur ßTJPjJ IK˜fô ßjAÇ ß\jJPru FrvJh mJ rSvj FrvJPhr ßjfífôJiLj \JfL~ kJKatPT ßVP\a k´TJv TPr KmPrJiL hPur @xPj IKnKwÜ TrJr kPrS FPT xrTJKr-KmPrJiL hu mJ KmPrJiLxrTJKr hu mPuA @orJ \JjmÇ TKm yPu \JfL~ kJKatr Im˙JjPT @orJ ÈiPotS @KZ, K\rJPlS @KZ' mPu metjJ TrPf kJrfJoÇ xÄxhL~ mqm˙Jr AKfyJPx mÉhuL~ VefPπ KmPrJiL hPur IjMkK˙Kfr ßTJPjJ AKfyJx jJ gJTPuS @orJ FUj FT KjmtJYPjr oiq KhP~A fJr @KmntJm ßhUPf kJKòÇ fJr kKreKf TL yPf kJPr, ßx KmwP~ @orJ TfaMTM ùJf FmÄ KYK∂f? 1990 xJPur ‰˝rvJxPjr ImxJPjr kr 1991 xJPu VKbf kûo xÄxPh xm hPur xÿKfPf xÄKmiJj xÄPvJij TPr xÄxhL~ mqm˙Jr kMj”k´mftPjr ßp Kx≠J∂ yP~KZu FmÄ FTKa VePnJPar oPiq pJPf jJVKrTPhr xÿKf ßjS~J yP~KZu, fJr ootmJeLA KT FUj nNuMK£f yPò? FA Kmw~Ka @rS ßmKv TPr KmPmYjJr hJKm TPr FA TJrPe ßp @\PT KmTJvoJj FA Im˙J~ f“TJuLj ‰˝rvJxPTr ZJ~J j~, fJÅr FmÄ fJÅr hPur k´fqã CkK˙Kf ßhUPf kJAÇ k´vúKm≠ FTKa KjmtJYPjr oJiqPo VKbf FTKa xÄxh, pJPf IKiTJÄv jJVKrPTr ßnJaJKiTJr k´P~JPVr xMPpJV KZu jJ, fJr VbjA FUj xÄxPhr oNu hJK~fô ßgPT xPr FPx TL irPjr rJ\QjKfT kKrPmPvr

xNYjJ TrPf YPuPZ, fJr k´KfKâ~J TL, ßxaJ VnLrnJPm nJmJ hrTJrÇ FA jfMj kKrK˙KfPf pJÅrJ 5 \JjM~JKrr KjmtJYjPT xogtj TPrPZj, fJÅPhr IPjPT FA TgJ muJr ßYÓJ TrPZj ßp ßpPyfM Vf kJÅY mZPr xÄxhL~ KmPrJiL hu KmFjKk TJptf ßTJPjJ nNKoTJ kJuj TPrKj, ßx ßãP© KmPrJiL hu gJTJ jJ-gJTJ~ @PhR KTZM pJ~@Px jJÇ fJÅPhr FA TgJr ßkZPj fJÅrJ ßp fgqèPuJ yJK\r TPrj, ßxaJ ImvqA @oJPhr KmPmYjJ~ KjPf yPmÇ jmo \JfL~ xÄxPh KmPrJiL hu KmFjKk 74 vfJÄv IKiPmvj m\tj TPrPZ FmÄ TJptf ßTJPjJ irPjr KmfPTt IÄv ßj~KjÇ KmPrJiLhuL~ ßj©L UJPuhJ K\~J 418Ka ‰mbPTr oJ© 10KaPf CkK˙f KZPujÇ FKa hu KyPxPm KmFjKkr FmÄ xJÄxh KyPxPm UJPuhJ K\~Jr hJK~fô kJuPjr ßãP© mz irPjr mqgtfJ muPu xJoJjqA muJ yPmÇ pJÅrJ FUj xÄxPh KmPrJiL hPur jJ gJTJPT mz KTZM j~ oPj TrPZj, fJÅrJ FUJPjA @PuJYjJKa ßvw TrPf YJAPmjÇ KT∂á FA fgq @orJ KT IfLPf, 1991 xJPu ßgPT pf xÄxh myJu ßgPTPZ, fJr ßgPT @uJhJ TPr KmPmYjJ Trm? k´gPoA ßpaJ ˛re TrJ hrTJr fJ yPuJ 1996 xJu ßgPTA @orJ ßhUPf kJKò ßp xÄxPh KmPrJiL hPur @TJr ßZJa yP~ @xPZÇ 1991 xJPu xÄxPh KmPrJiL hPur @xj KZu 139Ka, 1996 xJPu fJ y~ 120Ka, 2001 xJPu 78Ka FmÄ 2008 xJPu 34KaÇ pKhS Fxm @xjxÄUqJ xrTJKr S KmPrJiL hPur k´J¬ ßnJPar xPñ xÄVKfkNet KZu jJ KT∂á KmrJ\oJj KjmtJYjL mqm˙Jr TJrPe mJÄuJPhPvr \jVe ßxaJPT IKjmJpt mPuA iPr KjP~PZÇ Fr xPñ xPñ @oJPhr FS oPj rJUJ hrTJr, 1991-96 xJPu KmPrJiL hu IjMkK˙f ßgPTPZ 34 vfJÄv IKiPmvj, 1996-2001 xJPu FA IjMkK˙Kfr yJr KZu 43 vfJÄv FmÄ 2001-06 xJPu KZu 60 vfJÄvÇ KmPrJiLhuL~ ßj©L KyPxPm ßvU yJKxjJ 1991-96 xJPu 400 ‰mbPTr 135KaPf ßpJV ßhj, 19962001 xJPu UJPuhJ K\~J ßpJV ßhj 382 ‰mbPTr 28KaPf, 2001-2006 xJPu ßvU yJKxjJ ßpJV ßhj 373 ‰mbPTr 45KaPfÇ FA fgqèPuJ @oJPhr TJPZ ¸Ó TPr ßh~ mJÄuJPhPvr hMA k´iJj hu, pJrJ kJuJâPo xrTJr S KmPrJiL hPur @xPj mPxPZ, fJrJ xrTJr YJuJPf pfaJ C“xJyL yP~PZ, KmPrJiL

hu KyPxPm nNKoTJ kJuPj ffaJA IjM“xJyL yP~PZÇ ÊiM fJ-A j~, xÄxPh IÄvV´yPer ßãP© @orJ ßhUPf kJA ßp KmPrJiL hPur IÄvV´ye âoJVfnJPm TPoPZÇ UMm ßxJ\J nJwJ~ muPu mJÄuJPhPvr xÄxhL~ VefPπ KmPrJiL hu KyPxPm xm huA mqgt yP~PZÇ KT∂á FA k´mefJr xPñ âoysJxoJe KmPrJiL hPur @xPjr ßTJPjJ ßpJVxN© rP~PZ KT jJ FmÄ xrTJKr hPur @TJr KmPrJiL hPur k´Kf fJPhr @YrePT k´nJKmf TPrPZ KT jJ, PxaJ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfr VPmwPTrJ UMm VnLrnJPm KmPväwe TPrPZj mPu ßYJPU kPzKjÇ FA ßpJVxN© ßUJÅ\Jr mhPu, fJr TJre IjMxºJPjr mhPu @orJ KT FA KvãJ ßjm ßp KmPrJiL hPurA hrTJr ßjA? @orJ KT fJyPu iPr KjKò ßp @\PT pJrJ ãofJxLj, fJPhr @r TUPjJA KmPrJiLPhr @xPj mxPf yPm jJ? FA rTo iJreJr AKñfA ßhPv FThuL~ mqm˙Jr @vïJPT xJoPj KjP~ @xPZÇ KmPrJiL hPur hrTJr ßjA FA TgJ oJgJmqgJr TJrPe oJgJ ßTPa ßluJr krJoPvtr oPfJA ßvJjJ~Ç oJgJmqgJr TJrPe oJgJ ßTPa ßluJr xoJiJj pf xy\ ßvJjJ~ fJr kKreKf ffaJA n~JmyÇ mrÄ @oJPhr FUj KmPmYjJ TrJ CKYf ßp mJÄuJPhPv xÄxhL~ mqm˙J~ KmPrJiL hu ßTj fJr nNKoTJ kJuPj mqgt y~ FmÄ FA mO•Yâ nJXJr kg TL yPf kJPr? xoJiJj FaJ yPf kJPr jJ ßp KmPrJiL hPur iJreJPTA xŒNetnJPm mJh KhP~ KhPf yPmÇ 2001 xJPu KmFjKk pKh FA pMKÜ yJK\r Trf, fJ ßpoj IV´yePpJVq yPfJ, @\PT pJÅrJ FA TgJPT k´fqã mJ kPrJãnJPm xogtj TrPZj, fJÅPhr mÜmqS ffaJA IV´yeL~Ç xÄxhL~ mqm˙J~ KmPrJiL hPur k´P~J\j ßTj, ßxaJ @oJPhr mM^Pf yPm xÄxhL~ mqm˙Jr FmÄ xM˙ rJ\jLKfr AKfyJPxr KhPT fJKTP~ FmÄ xÄxh FmÄ rJ\jLKfPf hPur nNKoTJr TgJ oJgJ~ ßrPUÇ ßTj KmPrJiL hu \ÀKr? xÄxh nmjhvo \JfL~ xÄxPhr k´go IKiPmvj mxPm @\ 29 \JjM~JKrÇ KhjKa Kj”xPªPy mJÄuJPhPvr rJ\jLKf FmÄ xÄxhL~ AKfyJPxr \jq FTaJ èÀfôkNet Khj mPu @oJPhr KmPmYjJ TrJ hrTJrÇ ßxaJ ßTmu FA TJrPe j~ ßp FA xÄxPh @xj ßjPmj Foj xJÄxPhr IPitPTA k´fqãnJPm

KjmtJYPjr oJiqPo KjmtJKYf yjKjÇ ßTmu FA TJrPeS j~ ßp FA KjmtJYj KmfKTtfÇ FA TJrPe ßp FA xÄxPh ßTJPjJ KmPrJiL hu gJTPm jJÇ VfTJPur @PuJYjJ~ @orJ ßhPUKZ, ßTC ßTC FA pMKÜPf FPT xogtj TrPZj ßp Vf xÄxPhr KmPrJiL hu KmFjKk fJr nNKoTJ kJuPj mqgt yP~PZÇ F KmwP~ ßTJPjJ rTo Knjúof jJ ßkJwe TPrS muJ pJ~, 1991 xJPu ßgPTA xÄxPh KmPrJiL hu fJr nNKoTJ kJuPj xlu y~KjÇ fJr kPrS @orJ ßTj xÄxPh KmPrJiL hu gJTJr Skr ß\Jr KhPf YJA? xÄxhL~ mqm˙Jr CØPmr AKfyJx pJÅrJ \JPjj, fJÅPhr F TgJ I\JjJ j~ ßp KmsPaPjr kJutJPoP≤ ßwJzv S x¬hv vfJ»LPf xJÄxPhrJ pKh fJÅPhr mqKÜVf, ˙JjL~ KTÄmJ KmPvw irPjr ßãJPnr mJAPr KTZM mÜmq KhPfj, fPm fJÅr kKreKf yPfJ n~JmyÇ rJ\Jr KmPrJKifJ, C•rJKiTJPrr IKiTJr, krrJÓsjLKf mJ iPotr oPfJ \JfL~ Kmw~ KjP~ KmfTt TrPu TJrJmJx KZu KjKÁf, k´JeyJKjr @vïJ ßTJPjJ TK·f Kmw~ KZu jJÇ fJr Igt yPuJ, kJutJPo≤ xhxqrJ rJ\Jr KmPrJiL yPf kJrPmj jJ; ãofJ~ IKiKÔf yS~Jr \jq fJÅrJ xÄxPh KjmtJKYf yjKjÇ fJÅPhr TJ\ mzP\Jr @uJhJnJPm mqKÜ KyPxPm fJÅPhr ßnJaJrPhr ‰hjKªj xoxqJr xoJiJPj rJ\Jr híKÓ @Twte TrJÇ \j ˆM~Jat Kou 1859 xJPu Ij KumJKat mAP~ KuPUPZj, xM˙ rJ\jLKfr \jq ßpoj hrTJr K˙KfvLufJr kPãr hu, ßfoKj hrTJr k´VKfvLufJr mJ xÄÛJPrr kPãr huÇ KmkrLfoMUL KY∂JnJmjJr FmÄ @hPvtr oiqTJr k´KfÆKªôfJ xoJP\ CkK˙f gJTPu @orJ fJr k´Kfluj ßhUPf kJm rJ\jLKfPf xÄxPh FmÄ xÄxPhr mJAPrSÇ @iMKjT IPgt rJ\QjKfT hPur CØPmr k´vKú a VefPπr xPñA \Kzf, xoJ\KmùJjL oqJ SP~mJr ßp TJrPe rJ\QjKfT huPT ÈVefPπr x∂Jj' mPu metjJ TPrPZjÇ VefPπr FTaJ k´iJj uãe yPò ßp FA mqm˙J \jxJiJrePT kZPªr xMPpJV ßh~; KmKnjú KmTP·r oiq ßgPT fJPhr APò IjMpJ~L nMu Kx≠J∂ ßjS~Jr xMPpJV ßhS~Jr KjÁ~fJ ßTmu VefπA KhPf kJPrÇ FTA xPñ Vefπ ßxA nMu xÄPvJiPjr xMPpJVS CjìMÜ rJPUÇ rJ\jLKfPf ßxA xMPpJV ßhS~Jr ImTJv gJPT ßTmu KmkrLfoMUL rJ\QjKfT

hPur CkK˙Kfr oiq KhP~Ç ßTmu ãofJ~ IKiKÔf yS~Jr @TJ–ãJ~ FT© oJjMPwr ßVJÔLPTA @orJ rJ\QjKfT hu mPu KmPmYjJ TKr jJ FA TJrPe ßp rJ\QjKfT hu VbPjr ßkZPj @hPvtr k´vúKa FTKa èÀfôkeN t k´vÇú ßx TJrPe rJ\QjKfT huPT \jVPer k´KfKjKiPfôr hJKm TrPf yPu @hKvtTnJPm fJr Im˙JjPT fMPu irPf y~ FmÄ ãofJxLPjr KmkrLPf fJPhr jLKfPT fMPu irPf y~Ç FTAnJPm fJ ãofJxLj hPur \jqS k´PpJ\q, fJPT ßhUJPf y~ ßp ßx ßTj KmPrJiLPhr ßgPT ßv´~Ç fJyPu @orJ ßhUPf kJA ßp rJ\QjKfT hu FmÄ xÄxhL~ KmPrJiL hPur k´iJj TJ\ yPò \mJmKhKyr hJKm ßfJuJ FmÄ ßxA uPãq TJ\ TPr pJS~JÇ xÄxhL~ mqm˙J~ xÄxPhr k´iJj TJ\A yPò ßxA KjmtJyL KmnJPVr SkPr j\rhJKr TrJÇ KT∂á 1991 xJPur kPr @orJ ßpaJ ßhUPf kJKò ßp k´JKfÔJKjTnJPmA mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄxh ßxA nNKoTJ kJuj TrPf mqgt yP~PZÇ fJPf TPr @orJ KjmtJYPjr oJiqPo ßp irPjr xÄxh ‰fKr yPf ßhPUKZ, fJPf ßp huA ãofJ~ ßVPZ, fJrJ xÄxhPT fJPhr k´Kfv´fM rJ\jLKfr ßTªsKmªMPf kKref TrPf kJPrKj KTÄmJ YJ~KjÇ xÄxhL~ mqm˙J kMj”k´mftPjr ßp TJre, ßxA \mJmKhKyr mqm˙Jr ßãP©A xrTJKr hu FmÄ xÄxh hMA-A mqgt yP~PZÇ fJPf TPr @orJ ßhUPf ßkP~KZ, xJÄKmiJKjTnJPmA k´iJjoπLr yJPf ãofJ ßTªsLnNf yP~PZ FmÄ fJr CkptMkKr IkmqmyJr yP~PZÇ xÄKmiJPjr 70 IjMPòPhr TJrPe xJÄxPhrJ TJptf FT mqKÜr AòJiLj yP~ kPzPZjÇ ßxaJ ßTJj hu ãofJ~ gJTu, fJr Skr Kjntr TPrKjÇ mJÄuJPhPvr k´J~ xm hPur ßnfPrA VefPπr IjMkK˙Kf FmÄ hPur mqKÜPTKªsTfJ rJ\jLKfPf \mJmKhKyr ßTJPjJ mqm˙JPTA pUj KfPrJKyf TPr ßlPuPZ, ßx xoP~ xÄxPh KmPrJiL hPur IjMkK˙Kfr TJrPe ßVJaJ xÄxhA k´iJjoπLr AòJiLj FTKa k´KfÔJPj kKref yPmÇ @r fJ ßTJPjJ Im˙JPfA 1991-kNmmt ftL \mJmKhKyr D±t KmrJ\oJj ãofJxLj rJÓskKfr ßYP~ Knjú KTZM yPm jJÇ ÊiM fJ-A j~, F ßãP© ßpPyfM k´iJjoπLr xJÄKmiJKjT FmÄ xÄKmiJjmKyntfN ãofJ yPm xLoJyLj, ßxPyfM fJr k´P~JV FmÄ Ikk´P~JPVr k´nJm yPm VnLr S hLWtPo~JKhÇ ßuUT : IiqJkT S KmnJVL~ k´iJj, rJ\jLKf S xrTJr KmnJV, AKuj~ ߈a ACKjnJKxtKa, pMÜrJÓsÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

10

rJjJ käJ\J ix

ãKfkNre YëzJ∂, oJKuTrJ ßmÅPT mPxPZ dJTJ, 28 \JjM~JKr : ãKfkNrPer aJTJr Iï KjP~ ßhjhrmJr YuPZÇ rJjJ käJ\J~ Kjyf, KjPUJÅ\ mqKÜPhr ˝\j FmÄ @yf mqKÜPhr ãKfkNrPer kKroJe KjitJre TPrPZ xrTJKr CókptJP~r FTKa TKoKaÇ TKoKar xMkJKrv yPò, k´PfqT Kjyf, KjPUJÅ\ (pJYJA xJPkPã) v´KoPTr kKrmJr FmÄ ˙J~LnJPm kñM yP~ pJS~J v´KoT 14 uJU 51 yJ\Jr 300 aJTJ ãKfkNre kJPmjÇ @r @yf yS~Jr irj IjMpJ~L v´KoPTrJ kJPmj ßhz uJU aJTJ ßgPT ÊÀ TPr xPmtJó xJPz xJf uJU aJTJÇ FA Igt ßT ßT ßhPm, fJ KbT TPr ßhPmj @hJufÇ fPm oJKuTPhr xÄVbj mJÄuJPhv ßkJvJT k´˜f M TJrT S r¬JKjTJrT xKoKf (KmK\FoAF) ãKfkNre KyPxPm FA kKroJe aJTJ KhPf ßmÅPT mPxPZÇ FaJ jJ ßhS~Jr \jq KmKnjú \J~VJ~ ßhjhrmJrS TrPZj KmK\FoAFr ßjfJrJÇ fJÅrJ v´o @Aj IgmJ fJ\rLPjr v´KoTPhr ãKfkNre ßhS~Jr ChJyre ßaPj aJTJr Iï ToJPjJr ßYÓJ TrPZjÇ Vf 24 FKk´u xJnJPr @afuJ rJjJ käJ\J iPx FT yJ\Jr 134 \j Kjyf S hMA xyxsJKiT v´KoT @yf yjÇ SA nmPj kJÅYKa ßkJvJT TJrUJjJ, KmkKeKmfJj S mqJÄT KZuÇ vjJÜ jJ yS~J 291Ka uJv ßmS~JKrv KyPxPm \MrJAj Tmr˙JPj hJlj TrJ yP~PZÇ rJjJ käJ\Jr ±Äx˜Nk ßgPT FUPjJ TïJu S oJjMPwr yJz C≠Jr yPòÇ nmjiPxr F WajJKa KZu KmPvõ 2013 xJPur xmPYP~ @PuJKYf WajJr FTKaÇ KmPvõr k´iJj k´iJj VeoJiqPo FUPjJ Kmw~Ka KjP~ ßuUJPuKU yPòÇ xmJr j\r gJTJr krS FUPjJ IPjT Kjyf v´KoPTr kKr\j S @yf mqKÜrJ xyJ~fJ kJjKjÇ @hJuPfr KjPhtPv xrTJr ãKfkNre ßhS~Jr CPhqJV KjPuS oJKuTkã @kK• \JjJPòÇ pKhS rJjJ käJ\J iPxr kr IPjT vïJ gJTPuS ßkJvJT r¬JKjPf FUPjJ mz k´mOK≠ yPòÇ Vf 29 @Vˆ yJAPTJPatr KmYJrkKf Ko\tJ ßyJPxAj yJ~hJr S oMyJÿh UMrvLh @uo xrTJPrr ßmPûr ˝f”k´PeJKhf ÀPur kKrPk´KãPf xJnJr ßxjJKjmJPxr K\SKx ßo\r ß\jJPru ßYRiMrL yJxJj xJrS~JhtLPT k´iJj TPr 31 xhxqKmKvÓ FTKa CókptJP~r TKoKa VKbf y~Ç TKoKar jJo y~ ÈrJjJ käJ\Jr nmjiPxr ãKfV´˜ mqKÜmPVtr ãKfkNrPer yJr KjitJrPer KjKoP• oyJoJjq yJAPTJat KjPhtKvf TKoKa'Ç Vf 29 @Vˆ IjMKÔf TKoKar k´go xnJ~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r IgtjLKf KmnJPVr IiqJkT Fo Fo @TJvPT k´iJj TPr ÈãKfkNrPer yJr S ãKfV´P˜r k´TJr KjitJre xJmTKoKa' FmÄ ˝J˙q IKih¬Prr kKrYJuT (yJxkJfJu) F Km Fo @mhMu yJjúJjPT k´iJj TPr ÈIxJogqtfJr k´TíKf KjitJre xJmTKoKa' Vbj TrJ y~Ç FTJKiT ‰mbT FmÄ xÄKväÓ mqKÜPhr xPñ Km˜JKrf @PuJYjJr kr xmtPvw 16 \JjM~JKr TKoKar xnJ~ ãKfkNrPer yJr KjitJre TPr xMkJKrv YNzJ∂ TrJ y~Ç TKoKa FUj FA xMkJKrv yJAPTJPat \oJ ßhPmÇ ãKfkNre KjitJre CkTKoKar k´iJj Fo Fo @TJv mPuj, k´gPo TKoKa Kjyf v´KoTPhr \jq 20 uJU aJTJ ãKfkNrPer xMkJKrv TPrKZuÇ Fr oPiq hM”U-pπeJ mJmh (Tˆ lr ßkAj IqJ¥ xJlJKrÄx) kJÅY uJU aJTJ irJ y~Ç KT∂á @∂\tJKfT v´o xÄ˙Jr (@AFuS) KmiJPj hM”U-pπeJ mJmh ãKfkNrPer ßTJPjJ CPuäU jJ gJTJ~ kPr fJ mJh ßhS~J y~Ç @PrTKa CkTKoKar k´iJj F Km Fo @mhMu yJjúJj \JjJj, @yf mqKÜPhr k´TíKf KjetP~r TJ\ YNzJ∂ TrJ yP~PZÇ

YJr irPjr @yf: TKoKar xMkJKrPv @yf v´KoTPhr @WJPfr irj S ãKfr k´TíKf IjMpJ~L YJr nJPV nJV TrJ yP~PZÇ k´go nJPV

ˆJAu, KjC SP~n mao, lqJ≤o IqJkJPrux, lqJ≤oPaT S AgJrPaPér YJTKryJrJ Totão v´KoTPhr xokptJP~r YJTKrr mqm˙J TPr

l

˙J~L kñM xJPz 14 uJU aJTJ l FT yJf mJ kJ yJrJPjJ 7 uJU aJTJ l hLWt ßo~JPh KYKT&xJ xJPz 4 uJU aJTJ l oJjKxTnJPm Kmkpt˜ ßhz uJU aJTJ l Kjyf S KjPUÅJ\ xJPz 14 uJU aJTJ ˙J~LnJPm kñM v´KoTPhr \jq 14 uJU 51 yJ\Jr 300 aJTJ ãKfkNrPer xMkJKrv TrJ yP~PZÇ ˚J~MröMPf (¸JAjJu Tct) @WJf kJS~J, hMA mJ fPfJKiT IñyJKj yS~J v´KoPTrJS FA nJPV kzPmj FmÄ FTA yJPr ãKfkNre kJPmjÇ KÆfL~ nJPV FT yJf mJ FT kJ yJrJPjJ v´KoTPhr xJPz xJf uJU aJTJ FmÄ fífL~ nJPV hLWt ßo~JPh KYKT“xJ k´P~J\j-Foj v´KoTPhr xJPz YJr uJU aJTJ ãKfkNrPer xMkJKrv TrJ yP~PZÇ YfMgt nJPV oJjKxTnJPm ãKfV´˜ v´KoTPhr ßhz uJU aJTJ ãKfkNre ßhS~Jr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ rJjJ käJ\Jr xm @yf S IxM˙ mqKÜPhr kNet xM˙ jJ yS~J kpt∂ KmjJ UrPY xJKmtT KYKT“xJ ßhS~Jr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ pJÅPhr IñyJKj yP~PZ, fJÅPhr FTKa ˙J~L TJct ßhS~J yPm; pJPf fJÅrJ @\Lmj fJÅPhr TíK©o IPñr rãeJPmãe xrTJKr yJxkJfJPu KmjJ k~xJ~ TrJPf kJPrjÇ @r ãKfkNre kJS~Jr ßãP© k´YKuf C•rJKiTJr @Aj IjMxJPr hJKmhJPrrJ nJV kJPmjÇ TKoKa rJjJ käJ\J nmPj ImK˙f KjC SP~n

ßhS~Jr xMkJKrv TPrPZÇ FaJ KmK\FoAF TrPmÇ xMkJKrPv muJ yP~PZ, ãKfkNrPer FA yJr ÊiM rJjJ käJ\Jr \jqÇ Ijq ßTJPjJ Kv· mJ FTA KvP·r Ijq hMWtajJr ßãP© F yJr k´PpJ\q yPm jJÇ ãKfV´˜ C≠JrTotLPhr xKbT fJKuTJ jJ gJTJ~ fJÅPhr KmwP~ xMkJKrv ßpRKÜT yPm jJ mPu TKoKa oPj TPrPZÇ xÄKväÓ oπeJu~ C≠JrTotLPhr fJKuTJ TrPu fJÅPhr ãKfkNrPer mqm˙J TrJ ßpPf kJPrÇ ßx ßãP© ßpxm C≠JrTotL kñM mJ oífMqmre TPrPZj, fJÅPhr ãKfkNre yPm TokPã oíf v´KoTPhr IjM„kÇ @hJuPf l~xJuJ: ãKfkNrPer Igt ßT ßhPmF k´xPñ Fo Fo @TJv mPuj, Ènmj oJKuT, TJrUJjJ oJKuT, KmK\FoAF, KmPhKv ßâfJ S xPmtJkKr xrTJKr Kx≠JP∂r KnK•Pf ãKfkNrPer Igt xÄVíyLf yPmÇ @orJ F mqJkJPr xMKjKhtÓ xMkJKrv TrKZ jJÇ YNzJ∂ Kx≠J∂ ßhPmj @hJufÇ' IiqJkT @TJv mPuj, ãKfkNre, ©Je @r YJTKrYMqKfr lPu k´J¬ xMKmiJ KfjKaA kígT

Kmw~Ç FTKar xPñ @PrTKa ßouJPjJ pJPm jJÇ AKfoPiq ßpxm ãKfV´˜ mqKÜ mJ ˝\j ßTJPjJ mqKÜ mJ k´KfÔJj ßgPT ßp xJyJpq ßkP~PZj, fJ ßTJPjJnJPmA FA ãKfkNrPer xPñ xojõ~ TrJ pJPm jJÇ fPm k´iJjoπLr fyKmu ßgPT ßp aJTJ fJÅrJ ßkP~PZj, fJ FA ãKfkNrPer xPñ xojõ~ TrJ yPmÇ FTA xPñ KmPhv ßgPT @xJ ßTJPjJ fyKmu xrTJr IjMPoJhj TrPu ßTmu ßxKaPTA ãKfkNrPer xPñ xojõ~ TrJ pJPmÇ oJKuTkPãr Iof: TKoKar xhxq S KmK\FoAFr xyxnJkKf vKyhMuäJy @K\o mPuj, È@Ko ˝Jãr TPrKZÇ fPm @Ko KuKUf KhP~KZ, ãKfkNre v´o @Aj IjMpJ~L yPf yPmÇ' \JjPf YJAPu KmK\FoAFr xnJkKf @KfTMu AxuJo mPuj, ÈãKfkNrPer Iï KjitJre TrPuA yPm jJÇ FA aJTJ ßTJgJ ßgPT @xPm, ßxKaS KjKÁf TrPf yPmÇ KmPhKv ßâfJrJ pKh ãKfkNrPer mOy“ IÄv ßhj, fPm @oJPhr @kK• ßjAÇ fPm oJKuT mJ

KmK\FoAFr WJPz FTTnJPm FKa YJKkP~ KhPu x÷m jJÇ' v´o @Aj 2006 IjMpJ~L, pKh ßTJPjJ v´KoT oífMqmre TPrj, fPm KfKj ãKfkNre KyPxPm FT uJU S ßTJPjJ v´KoT xŒNet Ião yPu FT uJU 25 yJ\Jr aJTJ kJPmjÇ pKhS fJ\rLj lqJvjPxr IKVúTJP§r kr Kjyf mqKÜPhr xJf uJU S @yf mqKÜPhr FT uJU aJTJ TPr ßhS~J y~Ç fPm oJKuT mJ TftíkPãr ImPyuJ~ v´KoPTrJ Kjyf yS~J~ ãKfkNrPer IPgtr kKroJe IPjT ßmKv yS~J k´P~J\j mPuA oPj TPrj xÄKväÓ mqKÜrJÇ mJÄuJPhv ßx≤Jr lr S~JTtJxt xKucJKrKar (KmKxcKmäCFx) KjmtJyL kKrYJuT T·jJ @ÜJr mPuj, È@orJ Kjyf S @yf v´KoTPhr yJrJPjJ @P~r (ux Im @KjtÄ) KyPxPm ãKfkNre YJAKZÇ ßpaJ TUPjJA 22 uJPUr To yPm jJÇ @orJ muKZ, TJrUJjJr oJKuT, KmPhKv ßâfJ, xrTJr S KmK\FoAFPT ßpRgnJPm FA ãKfkNre KhPf yPmÇ'

iwtPer hJP~ 46 mZr TJrJh§

dJTJ, 28 \JjM~JKr : TMKzV´JPo jJPVvõrL CkP\uJr FT fÀeLPT IkyrPer kr iwtPer hJP~ \JuJu CK¨j (27) jJPor FT pMmTPT 46 mZPrr TJrJh§ KhP~PZj @hJufÇ TMKzV´JPor jJrL S KvÊ KjptJfj hoj asJAmMqjJPur KmYJrT ßVJuJo oMrPvh Vf ßrJmmJr F rJ~ ßhjÇ TMKzV´JPor xrTJKr ßTRÅxMKu (KkKk) @msJyJo KuÄTj \JjJj, jJrL S KvÊ KjptJfj hoj @APjr 7 iJrJ~ 14 mZr xv´o TJrJh§ FmÄ 9-Fr 1 iJrJ~ 32 mZr xv´o TJrJh§ ßhS~J y~Ç F ZJzJ 10 yJ\Jr aJTJ \KroJjJ, IjJhJP~ @rS FT oJPxr xv´o TJrJh§ KhP~PZj @hJufÇ oJouJr xÄK㬠Kmmre ßgPT \JjJ ßVPZ, 2005 xJPur 29 \Mj jJPVvõrL ßkRr FuJTJr FT fÀeLPT fJÅr ßk´KoPTr TJPZ ßkRÅPZ ßhS~Jr k´PuJnj ßhKUP~ mèzJ vyPr KjP~ pJj jJPVvõrL CkP\uJr KmhMq“kJzJ V´JPor \JuJu CK¨jÇ Frkr mèzJ vyPrr FTKa ßyJPaPu @aT ßrPU n~nLKf ßhKUP~ \JuJu SA fÀeLPT KmP~ TPrjÇ Frkr FUJPj @aPT ßrPU xJf Khj iPr iwte TPrjÇ kPr fÀeLr ˝\PjrJ kMKuPvr xyJ~fJ KjP~ fJÅPT ßyJPau ßgPT C≠Jr TPrjÇ F WajJ~ TMKzV´Jo jJrL S KvÊ KjptJfj asJAmMqjJPu \JuJuxy Kfj\jPT @xJKo TPr FTKa oJouJ TrJ y~Ç Ikr hMA @xJKo KmP~r TJK\ S xJãLÇ kPr \JuJu @hJuPf 164 iJrJ~ Ikyre S iwtPer TgJ ˝LTJr TPrjÇ Frkr hLWt ÊjJKjr kr Ikr hMA @xJKoPT UJuJx KhP~ \JuJuPT TJrJh§ ßhj @hJufÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

kMKuPvr ßpJVxJ\Pv ZJ© Ikyre dJTJ, 28 \JjM~JKr : IkyreTJrLPhr TgJoPfJ 20 uJU aJTJ KjP~ mjJjLPf pJj mqmxJ~L xJAlMu AxuJoÇ mJmM jJPor FT mqKÜ FKVP~ FPx fJÅr TJZ ßgPT aJTJr mqJVKa KjP~ pJ~Ç fJrkr ßTmu IPkãJÇ ßmv KTZMãe kPr fJÅr ßoJmJAPu ßlJj @PxÇ xJnJPr \~jJmJzLr oTmMu oJPTtPar ßkZPj FTKa mJKzPf ßpPf yPm fJÅPTÇ ßxUJPj KVP~ ßlJj TrPf yPm @PrTKa j’PrÇ xJnJPr ßkRÅPZ ßxA j’Pr ßlJj TrPu yJK\r yj vJyjJ\ ßmVo jJPor FT jJrLÇ yJPf YJKm iKrP~ KhP~ FTKa Tã ßhKUP~ ßhjÇ hr\J UMPu ßnfPr ßdJPTj xJAlMuÇ lJÅTJ Wr, @PZj ÊiM FTKa TKlPjr oPfJ mJéÇ IPjT TPÓ ßkPrT uJVJPjJ ßxA mJé ßUJPuj KfKjÇ TJPbr TKlPj IPYfj yP~ kPz @PZ fJÅr KmvõKmhqJu~ kzM~J ßZPu vKlTMu AxuJoÇ ßxUJj ßgPT ßxJ\J yJxkJfJPuÇ IkÂf vKlTMu kMKuvPT \JjJj, fJÅPhr mJKzr nJzJKa~J fxKmy FmÄ Fo vKl fJÅPT ßlJPj ßcPT KjP~ pJ~Ç fJrJ mJK~Ä yJCPx nJPuJ ßmfPj YJTKrr TgJ mPu fJÅPT \~jJmJzLPf KjP~ pJ~Ç Frkr yJf, kJ S oMU ßmÅPi TKlPjr oPfJ mJPé dMKTP~ @aPT rJPUÇ 23 \JjM~JKr KmPTu kJÅYaJ~ oMÜ yj vKlTMuÇ IkÂf yj 19 \JjM~JKr hMkMPrÇ fhP∂ ßmKrP~ FPxPZ, FA IkyrPer xPñ \Kzf KZPuj ßUJh kMKuPvr FTJKiT xhxqÇ xJAlMu AxuJo mPuj, fJÅr FToJ© ßZPu vKlTMu AxuJo KorkMr-1-F ßmxrTJKr k´JAo KmvõKmhqJuP~ fKz“ ßTRvu (APuTKasT AK†Kj~JKrÄ) KmnJPV kzJPvJjJ TPrjÇ 19 \JjM~JKr xTJPu FTKa ßlJj ßkP~ KfKj mJKz ßgPT ßmKrP~ pJjÇ rJf ßkRPj @aaJr KhPT IùJfjJoJ FT mqKÜ vKlTMPur ßlJj ßgPT fJÅPT mPuj, ÈPfJoJr ßZPu @oJr mPxr ßoP~r xPñ UJrJk TJ\ TPrPZÇ Kfj KhPjr oPiq 50 uJU aJTJ KhPf yPmÇ fJ jJ yPu ßZPuPT kJPm jJÇ' dJTJ ß\uJ ßVJP~ªJ kMKuv F WajJ fh∂ TrPf KVP~ \JjPf kJPr, IkyreTJrLPhr xPñ TJlÀu gJjJr kMKuPvr FTKa hPur ßpJVxJ\v KZuÇ kPer aJTJ @hJ~ TrJr \jq YJTKrYMqf FT @jxJrPT mqmyJr TPr fJrJÇ kMKuv xhxqPhr KmÀP≠ TL mqm˙J ßjS~J yP~PZ \JjPf YJAPu KorkMr IûPur CkTKovjJr AoKf~J\ @yPoh mPuj, TJlÀu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ TJ\L S~JP\h @uL S CkkKrhvtT (Fx@A) ßvU ßoJ. oKjÀöJoJjPT xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ Fx@AP~r xPñ gJTJ FT xyTJrL CkkKrhvtT S hMA TjPˆmPur mqJkJPr fh∂ yPòÇ xJnJr gJjJr kMKuv \JjJ~, IkyNf ZJP©r mJmJ xJAlMu AxuJPor TrJ oJouJ~ lJÀT oKuäT jJPo YJTKrYMqf FT @jxJr xhxq S vJyjJ\ ßmVo jJPor FT jJrLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ KroJP¥ K\ùJxJmJPhr kr fJÅPhr TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç IkyreTJrLrJ oMKÜke YJS~Jr krA xJnJr gJjJ~

FTKa xJiJre cJP~Kr TPrj xJAlMu AxuJoÇ KfKj rqJmPTS Kmw~Ka \JjJjÇ rqJPmr krJoPvt hMA Khj iPr IkyreTJrLPhr xPñ hrTwJTKw TPrj KfKjÇ ßvw kpt∂ 20 uJU aJTJ~ rlJ y~Ç aJTJxy 22 \JjM~JKr ßmuJ hMAaJ~ xJnJPrr mKu~JrkMr mJxˆqJP¥ fJÅPT gJTPf mPu IkyreTJrLrJÇ rqJPmr FT\j FFxKkPT KjP~ KfKj ßxUJPj ßVPu IkyreTJrLrJ \JjJ~, rqJmkMKuv KjP~ FPu ßZPu kJPmj jJÇ Frkr KfKj

KlPr pJj FmÄ krKhj FTJA IkyreTJrLPhr TgJoPfJ mjJjLPf pJj FmÄ 20 uJU aJTJ mJmM jJPor FT\Pjr yJPf fMPu ßhjÇ dJTJ ß\uJ kMKuPvr IKfKrÜ kMKuv xMkJr F WajJ KjP~ FTKa k´KfPmhj ßhj ß\uJ kMKuv xMkJPrr TJPZÇ k´KfPmhPj muJ y~, 21 \JjM~JKr IkyreTJrLrJ ßZPuKar mJmJPT \JjJ~, fJPhr kPã KcKmr kKrY~ ßhS~J KTZM ßuJT kPer aJTJ V´ye TrPmÇ 22 \JjM~JKr fJrJ @mJr \JjJ~, ßmuJ hMAaJ~ mKu~JrkMr mJxˆqJ¥ ßgPT fJrJ aJTJ ßjPmÇ F Umr ßkP~ ßVJP~ªJ kMKuPvr FTKa hu ßxUJPj KVP~ ßhPU, rqJPmr FTKa huS ßxUJPj @PZÇ KTZMãe kr FuJTJr ßuJT\j rqJm S kMKuvPT \JjJ~, kJÅY-Z~\Pjr nM~J KcKmr FTKa huPT fJrJ @aT TPrPZÇ Frkr rqJm S ßVJP~ªJ kMKuPvr xhxqrJ SA kJÅY-Z~\jPT K\ùJxJmJh TPr \JjPf kJPrj, fJPhr huPjfJ yPuj TJlÀu gJjJr Fx@A ßvU ßoJ. oKjÀöJoJjÇ fJÅr xPñ @PZj xyTJrL Fx@A \JKyhMr ryoJj, TjPˆmu oKjÀöJoJj, TjPˆmu \JPmh Ko~J S YJTKrYMqf @jxJr xhxq lJÀT oKuäTÇ xJnJPr @xJr TJre \JjPf YJAPu xKbT \mJm kJS~J pJ~KjÇ FTkptJP~ oKjÀöJoJj rqJm S ßVJP~ªJ TotTftJr TJPZ ˝LTJr TPrj, TJrS IjMoKf ZJzJA mqKÜVf CPhqJPV KfKj xJnJPr FPxPZjÇ xJnJPr @xJr mqJkJPr gJjJPTS KfKj ImKyf TPrjKjÇ KT∂á gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ S~JP\h @uL fh∂

hPur TJPZ hJKm TPrPZj, oKjÀöJoJPjr xJnJPr pJS~Jr Kmw~Ka KfKj \JPjjÇ xJoK~T mrUJ˜ yS~J nJrk´J¬ TotTftJ TJ\L S~JP\h @uL mPuj, È@oJPT ßTj xJxPk¥ TrJ yPuJ, fJ \JKj jJÇ gJjJr ßxJxt Kj~πe TPr Fx@ArJÇ nJrk´J¬ TotTftJr ßTJPjJ hJ~ ßjAÇ ßp Fx@AP~r KmÀP≠ IKnPpJV, ßx @oJr IjMoKf KjP~ mqKÜVf TJP\ ßxUJPj KVP~KZuÇ' PvU ßoJ. oKjÀöJoJj mPuj, È@Ko @oJr ßxJPxtr TJP\ ßxUJPj KVP~KZuJoÇ @Ko IkyreTJrLPhr TJCPT KYKj jJÇ Fr xPñ ßTJPjJ irPjr ßpJVJPpJVS ßjAÇ KT∂á fJr krS D±tfj TotTftJrJ @oJPT 30 WμJ iPr K\ùJxJmJh TPrjÇ fJÅrJ @oJr TJZ ßgPT KTZMA kJjKjÇ' IKfKrÜ kMKuv xMkJr fJÅr k´KfPmhPj CPuäU TPrj, IkyreTJrLPhr ke @hJP~r ˙Jj S IjqJjq TgJr xPñ KcKm kMKuPvr kKrY~ ßhS~J huKar Kou rP~PZÇ F ßgPT fJÅrJ iPr KjP~PZj, IkyreTJrLPhr xPñ ßpJVxJ\v TPr kPer aJTJ KjPfA fJÅrJ FA ˙JPj @PxjÇ \JjPf YJAPu dJTJ ß\uJ kMKuv xMkJr yJKmmMr ryoJj mPuj, F mqJkJPr mqm˙J ßjS~Jr \jq FTKa k´KfPmhj KfKj oyJjVr kMKuv TKovjJPrr TJPZ kJKbP~PZjÇ

11

xŒPhr oJouJ~ xJPmT KmhMq“ k´KfoπLr UJuJPxr @Phv mJKfu dJTJ, 28 \JjM~JKr : IQmi xŒh I\tPjr IKnPpJPV TrJ oJouJ~ KmFjKk ßjfífôJiLj YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr xJPmT KmhMq“ k´KfoπL ATmJu yJxJj oJyoMhPT UJuJx KhP~ yJAPTJPatr ßhS~J rJ~ mJKfu TPrPZj @Kku KmnJVÇ FTA xPñ yJAPTJPat @mJrS @Kku ÊjJKj TrPf muJ yP~PZÇ ßxJomJr k´iJj KmYJrkKf ßoJ. ßoJ\JPÿu ßyJPxPjr ßjfífJô iLj kJÅY KmYJrkKfr ßmû hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) Kun aM @Kku (@KkPur IjMoKf ßYP~ @Pmhj) Kjw&kK• TPr F @Phv ßhjÇ 2007 xJPur 18 ßlmsΔ~JKr ATmJu yJxJj oJyoMPhr xŒPhr KyxJm ßYP~ ßjJKav ßh~ hMhTÇ hMA ßTJKa 57 uJU 14 yJ\Jr aJTJr @~mKyntNf xŒh I\tPjr IKnPpJPV SA mZPrr 21 oJYt ßoJyJÿhkMr gJjJ~ ATmJu yJxJPjr KmÀP≠ oJouJ TPr hMhTÇ KmPvw \\ @hJuf 2007 xJPur 15

jPn’r FT rJP~ fJÅPT j~ mZPrr xJ\J ßhjÇ F rJP~r KmÀP≠ ATmJu yJxJj yJAPTJPat @Kku TPrjÇ 2011 xJPur 16 \Mj yJAPTJat ATmJu yJxJjPT UJuJx ßhjÇ F rJP~r KmÀP≠ 2011 xJPur 4 KcPx’r hMhT @Kku KmnJPV Kun aM @Kku @Pmhj TPrÇ @hJuPf hMhPTr kPã KZPuj @Aj\LmL UMrvLh @uo UJjÇ @PhPvr Kmw~Ka \JKjP~ KfKj mPuj, @hJuf UJuJPxr rJ~ mJKfu TPr yJAPTJPat kMjrJ~ @Kku ÊjJKj TrJr KjPhtv KhP~PZjÇ

CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj ßxjJ ßoJfJP~j YJ~ AKx

dJTJ, 23 \JjM~JKr : YfMgt CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj ßnJaV´yPer @PV S kPr hMA Khj TPr ßoJa kJÅY KhPjr \jq (pJfJ~Jf xo~ mqfLf) xv˘ mJKyjLr (PxjJ S ßjR) xhxq ßoJfJP~j TrPf YJ~ KjmtJYj TKovjÇ KjmtJYPj @AjvíÄUuJ rãJ~ ß\uJ S CkP\uJ kptJP~ ˆsJAKTÄ ßlJxt KyPxPm TJ\ TrPmj xv˘ mJKyjLr xhxqrJÇ fJrJ KraJKjtÄ TotTftJPhr xJKmtT xyPpJKVfJ TrPmjÇ @\ míy¸KfmJr KjmtJYj TKovPj IjMPÔ~ @AjvíÄUuJxÄâJ∂ Có kptJP~r ‰mbPT TKovj F k´˜Jm KhPf pJPòÇ xÄKväÓ xN©èPuJ F fgq KjKÁf TPrPZÇ FZJzJ KjmtJYPj KmK\Km, ßTJˆ VJct, rqJmkMKuv xhxqPhr ßoJmJAu S ˆsJAKTÄ ßlJxt KyPxPm ßoJfJP~j TrJr Kx≠J∂ KjP~PZ TKovjÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj WPa pJS~J mqJkT xKyÄxfJ S xÄWJPfr kMjrJmíK• ßbTJPf TKovj Fxm k´˜MKf KjP~PZÇ F TJrPeA @PVnJPVA

@AjvíÄUuJxÄâJ∂ KmwP~ ‰mbT TrPf pJPò TKovjÇ ‰mbPT xv˘ KmnJPVr Kk´K¿kJu ˆJl IKlxJr, ˝rJÓs oπeJuP~r KxKj~r xKYm, kMKuPvr oyJkKrhvtT, KmK\Kmr oyJkKrYJuT, rqJm, @jxJr S KnKcKk, ßTJˆVJct, FjFx@A, FxKm, KcK\Fl@AP~r k´iJjPhr @oπe \JjJPjJ yP~PZÇ

xv˘ mJKyjL ßoJfJP~Pjr KmwP~ \JjPf YJS~J yPu KjmtJYj TKovjJr @mM yJKl\ mPuj, KjmtJYPj xv˘ mJKyjLr xhxqPhr ßoJfJP~Pjr KmwP~ ‰mbPT @PuJYjJ TrJ yPmÇ KmKnjú xÄ˙Jr KrPkJPatr KnK•Pf YNzJ∂ Kx≠J∂ ßj~J yPmÇ KfKj \JjJj, IfLPf CkP\uJ KjmtJYPj ßxjJ ßoJfJP~j TrJ yP~KZuÇ

rJ\QjKfT IK˙rfJr k´nJm : mJÄuJPhPvr mLoJ UJf u§n§

dJTJ, 27 \JjM~JKr : mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT IK˙rfJr k´nJm kPzPZ IgtjLKfPf ImhJj rJUJ mLoJ UJPfSÇ Kk´Ko~Jo @~, rJ\˝ @~, xŒh, oMjJlJ xm xNYPTA FUj oªJm˙J ßhUJ KhP~PZÇ FrA oPiq TPo ßVPZ KmKjP~JVÇ fJr k´nJPm TPoPZ oMjJlJSÇ kJvJkJKv TPoPZ xrTJPrr rJ\˝ @~Ç rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ VJKz nJÄYMr S IKVúTJP§r WajJ~ ãKfV´˜rJ @KgtT ãKfkNre ßYP~ @Pmhj TrPZj mLoJ ßTJŒJKjèPuJPfÇ F Im˙J~ ãKfkNre KhPf KVP~ KyoKvo UJPò mLoJ ßTJŒJKjèPuJÇ KmPvw TPr pJjmJyPj @èj, ßhJTJjkJa nJÄYMr FmÄ mqmxJ k´KfÔJPj @èj S nJÄYMPrr WajJ~ mLoJ ßTJŒJKjèPuJr mqmxJ~ nJÅaJr aJj kPzPZÇ ßZJa ßZJa ßTJŒJKj pJPhr @KgtT KnK• vKÜvJuL j~, ßxxm k´KfÔJj F kKrK˙KfPf n~JjT ßmTJ~hJ~ kPzPZÇ fJrSkr rJ\QjKfT KmPmYjJ~ 16Ka jfMj mLoJ ßTJŒJKjr IjMPoJhj ßh~Jr kr F UJPf ÊÀ yP~PZ Ixo k´KfPpJKVfJÇ kJvJkJKv Kj~πT xÄ˙Jr hMmtufJr xMPpJPV IKiTJÄv ßTJŒJKj ßTJPjJ @Aj oJjPZ jJÇ xmKoKuP~ u§n§ yP~ kzPZ F UJfÇ

mJÄuJPhv A¿qMPr¿ IqJPxJKxP~vPjr (Km@AF) xmtPvw fgq oPf, Vf FT mZPrr mqmiJPj K\KcKkPf mLoJ UJPfr ImhJj TPoPZ vNjq hvKoT 8 vfJÄvÇ SA kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ, Vf FT mZPr Kk´Ko~JPor k´míK≠ TPoPZ k´J~ xJPz Kfj vfJÄvÇ IkrKhPT, 2012 xJPu jPn’r kpt∂ ßpUJPj nqJa @hJ~ yP~KZu 154 ßTJKa 69 uJU aJTJ ßxUJPj 2013 xJPu jPn’r kpt∂ nqJa @hJ~ yP~PZ 113 ßTJKa 26 uJU aJTJÇ IgtJ“ 11 oJPxr mqmiJPjA F UJf ßgPT xrTJPrr rJ\˝ TPoPZ 41 ßTJKa 43 uJU aJTJÇ kKrxÄUqJj kptJPuJYjJ TPr ßhUJ ßVPZ, Vf hMA mZr iPr mLoJ mqmxJ~ oªJ Im˙J YuPZÇ YuoJj rJ\QjKfT IK˙rfJ xÄTa @rS k´Ta TPr fMPuPZÇ TP~T mZr @PVS \Lmj mLoJ mqmxJ~ mJKwtT míK≠r yJr KZu 20 ßgPT 25 vfJÄPvr oPiqÇ ßxUJPj 2012 S 2013 xJPu F k´míK≠ ßjKfmJYT Im˙JPj ßjPo FPxPZ, pJ @PV TUPjJA ßhUJ pJ~KjÇ FTA Im˙J xJiJre mLoJ mqmxJ~Ç mJÄuJPhv A¿qMPr¿ IqJPxJKxP~vj (Km@AF) xNP© \JjJ ßVPZ, ßVu

mZPr xJiJre mLoJ mqmxJr Kk´Ko~Jo @~ Vf mZPrr FTA xoP~r ßYP~ I∂f 12 ßgPT 15 vfJÄv TPo ßVPZÇ FZJzJ yrfJu-ImPrJixy IjqJjq rJ\QjKfT TotxNKY YuJTJPu mLoJ ßTJŒJKjèPuJr TJPZ FT yJ\JPrrS ßmKv mLoJ hJKm \oJ kPzPZÇ Vf hM'oJPx xmPYP~ ßmKv mLoJ hJKm ßkv TPrPZj V´JyTrJÇ F kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ, Vf FT mZPr FT yJ\Jr pJjmJyj kMKzP~ ßh~J yP~PZÇ nJÄYMr TrJ yP~PZ xJPz Kfj yJ\Jr VJKzÇ ãKfV´˜rJ @KgtT ãKfkNre ßYP~ ßTJŒJKjèPuJr TJPZ mLoJ hJKm ßkv TPrPZjÇ F k´xPñ mJÄuJPhv xzT kKrmyj xKoKfr oyJxKYm UªTJr FjJP~f CuäJy \JKjP~PZj, IPÖJmr 2012 ßgPT rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ k´J~ FT yJ\Jr mJx, KoKjmJx, asJT S TJnJctnqJj \ôJKuP~ ßh~J yP~PZÇ nJÄYMr TrJ yP~PZ k´J~ xJPz Kfj yJ\Jr VJKzÇ FPf k´J~ 130 ßTJKa aJTJr ãKf yP~PZÇ CKuäKUf xoP~ 55 v´KoTPT kMKzP~ yfqJ TrJ yP~PZÇ @yf yP~PZj @rS IPjPTÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

KvP· C“kJhj fuJKjPf, k´mOK≠Pf oJrJ®T ix dJTJ, 27 \JjM~JKr : KyoJK~f o“xq Kv· Kmkpt˜Ç F oMyNPft FT yJ\Jr ßTJKa aJTJr KyoJK~f oJZ 140Ka lqJÖKrPf kPz @PZÇ TJÅYJkJa KvP·r k´míK≠ ßjKfmJYT iJrJ~Ç yJuTJ AK†Kj~JKrÄ KvP·r VKf ˙KmrÇ ãKfr kJuäJ nJKr \JyJ\ S

lMaS~qJr KvP·SÇ iMÅTPZ ßkJuKas Kv·SÇ Fxm KvP·r xÄKväÓ IqJPxJKxP~vPjr ßuJTxJPjr KyxJm ßgPT Fxm fgq kJS~J ßVPZÇ @r Fxm ãKf yP~PZ KmVf TP~T oJPx rJ\QjKfT IK˙KfvLufJr TJrPeÇ mKetf Kv·èPuJr C“kJhj KVP~ ßbPTPZ fuJKjPf, TPoPZ rlfJKjSÇ FPf KyoKvo UJPòj KvP·JPhqJÜJrJÇ ãKf TJKaP~ CbPf \KzP~ kPzPZj, FUjS kzPZj mqJÄT EPer \JPuÇ Fxm KvP·r Im˙J FfaJA jJ\MT ßp, k´míK≠S rP~PZ vÄTJ~Ç rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ~ KvP·r F ãKf kMKwP~ ßh~JA yPm jfMj xrTJPrr Ijqfo YqJPu†Ç IgtjLKfKmhPhr oPf, F jJ\MT Im˙J~ @VJoLPf K\KcKkr k´mKí ≠Pf KvP·r ImhJj TPo pJS~Jr @vÄTJ rP~PZÇ Vf IgtmZPr K\KcKkr k´míK≠Pf 31 hvKoT 98 vfJÄv ImhJj KZu KvP·rÇ KT∂á YuKf IgtmZPr F ImhJj ysJx kJPm mPu @vÄTJ TrJ yPòÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ ãKfV´˜ C“kJhj S rlfJKjoMUL KvP·r \jq \ÀKrKnK•Pf xrTJPrr xyJ~fJ ßYP~PZ mJÄuJPhv rlfJKjTJrT IqJPxJKxP~vj, KmK\FoAF, ßkJuKas Kv·, YJozJ Kv·, KyoJK~f UJhq Kv·Ç fJrJ mPuj, xrTJr FPãP© ˝·, oiq S hLWtPo~JKh kKrT·jJ KjP~ FKVP~ jJ FPu xÄTa CfPr SbJ x÷m j~Ç F mqJkJPr IgtoπeJuP~ KYKb ßh~J y~Ç Fr kKrPk´KãPf oπeJu~ ßgPT mJÄuJPhv mqJÄTPT KjPhtvjJS ßh~J yP~PZÇ ãKfV´˜ KvP·r \jq jfMj xrTJr KT kKrT·jJ TrPZ- fJ \JjPf Kv·oπL @Kor ßyJPxj @oMr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj pMVJ∂Prr TJPZ F KmwP~ o∂mq TrPf rJK\ yjKjÇ oMPbJPlJPj KfKj mPuj, F KmwP~ FUjA muJr xo~ @PxKjÇ ãKfV´˜ Kv·oJKuTPhr mqJkJPr ßTªsL~ mqJÄT ßgPT muJ yP~PZrJ\QjKfT IK˙KfvLufJr TJrPe ßTJPjJ Kv·oJKuTPT ßUuJKk TrJ pJPm jJÇ fPm vft KhP~ muJ yP~PZ, Kmw~Ka Kjntr TrPm mqJÄT S TîJA≤ xŒPTtr SkrÇ PTªsL~ mqJÄPTr F Kx≠JP∂ x∂áÓ jj Kv·oJKuPTrJÇ mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj FlKmKxKx@AP~r nJAx

ßk´KxPc≤ ßyuJu CK¨j mPuj, ßTªsL~ mqJÄPTr F KjPhtv IPjT mqJÄT kJuj TrPZ jJÇ FZJzJ mqJÄT S TîJA≤ xŒtT xmxo~ UJrJk gJPTÇ lPu ßTªsL~ mqJÄPTr F KjPhtv KvP·JPhqJÜJPhr xMKmiJ ßhPm jJÇ KfKj @rS mPuj, @orJ mqJÄT

xMPhr yJr ToJPf mPuKZÇ KT∂á F irPjr ßTJPjJ Kx≠J∂ FUjS ßj~J y~KjÇ F Kmw~èPuJ KjP~ @orJ @VJoL x¬JPy mJÄuJPhv mqJÄPTr xPñ ‰mbT TrmÇ KmVf Kfj oJPx 84 Khj yrfJu S ImPrJPi kMPrJ Kv·k´KfÔJPjr TJptâPo ˙KmrfJ ßhUJ ßh~Ç F

kKrPk´KãPf IgtoπeJu~ ßgPT mJÄuJPhv mqJÄPTr TJPZ KmPvw KjPhtvjJS kJbJPjJ yP~PZÇ @vJ TKr, jfMj xrTJr fJ mJ˜mJ~j TrPmÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJr TJrPe TPoPZ rlfJKjoMUL KvP·r oNuijL pπJÄv @ohJKjSÇ ÊiM ‰fKr ßkJvJT KvP· 2013 xJPu pπkJKf @ohJKj yP~PZ 31 ßTJKa 2 uJU 36 yJ\Jr 206 oJKTtj cuJPrrÇ 2012 xJPu @ohJKj TrJ yP~KZu 35 ßTJKa 85 uJU 25 yJ\Jr 240 oJKTtj cuJPrrÇ 2013 xJPu ßoKvj @ohJKj yP~PZ 12 yJ\Jr 250KaÇ ßpUJPj @PVr mZr fJ KZu 13 yJ\Jr 758Ç xKyÄxfJr F xoP~ C“kJhj TPo ßVPZÇ mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mqMPrJr KyxJPm YuKf IgtmZPrr \MuJA oJPx C“kJhPjr KhT ßgPT KvP·r xNYT yPò 232 kP~≤Ç @VPˆ mqJkT ysJx ßkP~ hJÅzJ~ 185 hvKoT 68 kP~≤Ç fPm ßxP¡’Pr KTZMaJ mJzPuS IPÖJmr, jPn’r S KcPx’Pr mqJkT yJPr C“kJhj TPoPZÇ C“kJhj TPo pJS~J~ rlfJKj

xo~ KvP·r C“kJhj ysJx kJ~, TJptâo K^KoP~ kzJ~ oNuijL pπJÄv @ohJKjS ysJx kJ~Ç FZJzJ TJÅYJoJu @ohJKj IKfKmuP’r TJrPe CPhqJÜJPhr ßkc (KkFKc) FmÄ FuKa@r hJ~mP≠r xÿMULj yPf yP~PZÇ rlfJKj Kmu ßjPVJKxP~vjxÄâJ∂ \KaufJ xíKÓr TJrPe ßâfJ @Phv mJKfu TPrPZÇ xo~oPfJ rlfJKj keq KvkPo≤ TrPf jJ kJrJ~ KcxTJC≤ oNPuq keq kJbJPf yP~PZÇ TjxJAPo≤ ˆTuPar vÄTJ~ @aèe ßmKv nJzJ KhP~ F~JrKvkPo≤ TrPf yP~PZÇ IKiTJÄv Kv·k´KfÔJj KjitJKrf xoP~ mqJÄTEe kKrPvJPi mqgt yS~J~ ßUuJKk EPer fJKuTJ~ YPu ßVPZÇ YuoJj kKrK˙KfPf C“kJhj ysJx ßkP~PZ 10 vfJÄvÇ ãMhs, oJ^JKr S mz KvP·r ãKfr xyJ~fJ ßYP~ YJr hlJ hJKm \JKjP~ IgtoπLPT KYKb KhP~PZ mJÄuJPhv rlfJKjTJrT IqJPxJKxP~vj (KmFKm)Ç KmFKm ßk´KxPc≤ @mhMx xJuJo oMPvthL \JjJj, ãKfV´˜ xm Kv·PT aqJé ysJx, jVh xyJ~fJ k´hJj, Ee kKrPvJPir xo~xLoJ míK≠ S EePUuJKk jJ TrJr TgJ muJ yP~PZÇ oMPvthL @rS mPuj, Fr

@~S TPoPZÇ rlfJKj Cjú~j mqMPrJr xmtPvw KyxJPm- \MuJA ßgPT KcPx’r kpt∂ 6 oJPx KyoJK~f UJhq KvP· 13 vfJÄv, käJKˆT KvP· 8, kJa KvP· 5, TíKw\Jf k´Kâ~JTre KvP· 12, KxPo≤ KvP· 16, ßTKoTqJu KvP· 56, TxPoKaé KvP· 30, fMuJ KvP· 12, ߸vJu ßaéaJAu KvP· 5, k´PTRvuL kPeq 7, mJAxJAPTu KvP· 11 S APuTasKjT kPeq 13 vfJÄv rlfJKj TPoPZÇ FZJzJ kptaj S ßxmJ, ßkJuKas, KyoJK~f UJhq, TíKw S mj\, oqJjálqJTYJKrÄ, KjotJe, fgqk´pMKÜ, kJa, UKj\xŒh @yre S k´Kâ~J\JfTre FmÄ TMKar Kv·S ãKfV´˜ yP~PZÇ Fxm KvP·r CPhqJÜJPhr oPf, ImPrJi S yrfJPur TJrPe TJÅYJoJu mªr ßgPT TJrUJjJ kpt∂ @jJ x÷m y~KjÇ FTA xPñ C“kJKhf keq xo~oPfJ mªPr ßkRÅZJPf mqgtfJr TJrPe rlfJKj @P~ nJaJ ßhUJ KhP~PZÇ FPf Kv·oJKuPTrJ EePUuJKk yPòjÇ IctJr mJKfPur oPfJ xoxqJr xÿMULj yPòjÇ KyoJK~f UJhq KvP·r kã ßgPT \JjJPjJ y~, rJ\QjKfT

IK˙KfvLufJ~ KâˆoJPxr IPjT IctJr mJKfu TrJ yP~PZÇ lPu 10 yJ\Jr aj KyoJK~f oJZ KmKnjú TJrUJjJ~ o\Mh kPz @PZÇ Fxm TJrPe 140Ka TJrUJjJPT 100 ßTJKa aJTJ ßuJTxJj KhPf yP~PZÇ mJÄuJPhv AK†Kj~JKrÄ oqJjMlqJTYJrJxt SjJxt IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf @mhMr rJöJPTr oPf, F KvP·r k´míK≠ ˙Kmr yP~ kPzPZÇ 26 vfJÄv k´míK≠ yPuS ßvw kpt∂ fJ iPr rJUJ pJPm jJÇ KmPTFoAF ßk´KxPc≤ ßxKuo SxoJj mPuj, xrTJPrr kNet xyPpJKVfJ ßkPu ã~ãKf TJKaP~ KjaS~qJr rlfJKjr k´míK≠ 60 vfJÄPv CjúLf TrJ x÷mÇ YJozJ KvP·r xÄVbj mJÄuJPhv aqJjtJx IqJPxJKxP~vPjr oyJxKYm @mhMu yJA mPuj, ãKfV´˜ aqJjJKr KvP·r C•re ßYP~ @orJ KvVKVrA IgtoπL, mJKe\qoπL S Kv·oπLr xPñ ‰mbT TrmÇ rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ~ F KvP· ßoJa rlfJKjr 25 vfJÄv ãKfr oMPU kPzPZÇ YuKf IgtmZPr YJozJ KvP·r rlfJKj @P~r uãqoJ©J irJ yP~PZ k´J~ 46 ßTJKa oJKTtj cuJrÇ PkJuKas KvP· ßuJTxJPjr kKroJe 4 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ZJKzP~ ßVPZÇ ßkJuKas A¥JKˆs\ ßTJ-IKctPjvj TKoKar @øJ~T oKvCr ryoJj mPuj, 30 vfJÄv UJoJr mº yP~ ßVPZÇ KaPT gJTJ Kv·oJKuPTrJ EPer hJP~ kPg mxPf YuPZjÇ KfKj ßkJuKas UJoJKr, KmscJxt, Klc, SwMi k´˜MfTJrT S KmkejTJrLxy F UJPfr Ijq xyPpJVL k´KfÔJjèPuJr mqJÄT Ee kMj”flKxu, xMh xŒNetrNPk oSTMl, mº UJoJrèPuJ kMjrJ~ YJuM S ßuJTxJj kMKwP~ ßh~Jr \jq @KgtT S k´PeJhjJ k´hJPjr hJKm \JjJjÇ

12

KmoJPjr ßY~JroqJj yPuj \JoJu CK¨j

dJTJ, 23 \JjM~JKr : mJÄuJPhv KmoJPjr kNeJt ñ kKrYJujJ kwth Vbj TrJ yP~PZÇ jfMj ßmJPctr ßY~JroqJj yP~PZj F~Jr oJvtJu (Im.) \JoJu CK¨j @yPÿhÇ @PVr kKrYJujJ kwth ßgPT hMA xhxqPT mJh ßh~J yP~PZÇ fJrJ yPuj, FlKmKxKx@A'r xJPmT k´go xy-xnJkKf @mMu TJPvo @yPoh S dJTJ KmvõKmhqJuP~r @AKmF KmnJPVr KvãT k´Plxr ATmJu @yPohÇ fJPhr hM'\Pjr ˙uJKnKwÜ yP~PZj, ßmxJoKrT KmoJj YuJYu TftíkPãr (PmKmYT) ßY~JroqJj F~Jr nJAx oJvtJu oJyoMh ßyJPxj S dJTJ KmvõKmhqJuP~r @AKmF KmnJPVr Ikr FT\j KvãTÇ fJr jJo \JjJ pJ~KjÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, dJTJ KmvõKmhqJuP~r KnKx @@ox @PrKlj KxK¨PTr xPñ @uJk @PuJYjJ TPr @AKmF KmnJV ßgPT FT\j KvãTPT ßmJPctr xhxq TrPfÇ FZJzJ mJiqmJiTfJr TJrPe k´iJjoπLr TJptJuP~r xKYm @mMu TJuJo @\Jh, mJÄuJPhv KmoJj mJKyjLr xyTJrL KYl (IkJPrvj) F~Jr nJAx oJvtJu @mM FvrJr, mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr k´PTRvu KmnJPVr k´iJj ßo\r ß\jJPru @mhMu TJKhr, KmoJj oπeJuP~r xKYm ßUJrPvh @uo ßYRiMrL, Igt oπeJuP~r xKYm l\Pu TKmr xhxq KyPxPm @PZjÇ kMrPjJ xhxqPhr oPiq KmYJrkKf ßo\mJy CK¨j S \JTJKr~J nMÅA~J @mJrS ßmJPctr xhxq KyPxPm ßgPT ßVPZjÇ @VJoL 27 \JjM~JKr jfMj kKrYJujJ kwtPhr k´go xnJ @øJj TrJ yP~PZÇ KmoJPjr k´iJj TJptJu~ muJTJ nmPj FA xnJ IjMKÔf yPmÇ Umr xÄKväÓ xNP©rÇ KmoJPjr jfMj ßY~JroqJj F~Jr oJvtJu (Im.) \JoJu CK¨j @yPÿPhr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj Fr xfqfJ ˝LTJr TPr \JKjP~PZj @\ ßmJct ßo’JrPhr jJo ßVP\a @TJPr k´TJv TrJ yPmÇ \JoJu CK¨j @yPÿh xŒ´Kf S~Jutc TjxJuKaÄ IqJ¥ KrxJYt TPktJPrvPjr mJKwtT FKv~J'x ßoJˆ k´KoK\Ä KucJrx IqJS~Jct xÿJjjJ I\tj TPrPZjÇ Vf 27 @Vˆ hMmJA, oKhjJf \MoJArJ'Pf FT \JÅT\oTkNet IjMÔJPj KmoJj kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj FmÄ mqm˙JkjJ kKrYJuT S k´iJj KjmtJyL TotTftJr yJPf optJhJkNet 2Ka kMrÛJr fMPu ßh~J y~Ç

kJbT xoJPmv -Fr \jq ßuUJ IJymJj IJorJ IJjPªr xJPg \JjJKóZ ßp, xJ¬JKyT ßhv-Fr kJbT, xMiL S ÊnJjMiqJ~LPhr \jq jfáj jfáj Kmw~ KjP~ KmKnjú KmnJV YJuM yPf pJPóZÇ F rToA FTKa KmnJV yPò kJbT xoJPmvÇ ÊrΔ yPm KvVKVrAÇ FA KmnJPVr ßuUT yPmj IJoJPhr xÿJKjf kJbTrJÇ ßuUJr Kmw~ yPm TKoCKjKa, KvãJ, rJ\jLKf, xÄÛíKf, mqKÜVf ofJof, IKnmqKÜ AfqJKhÇ xPmtJkKr FA KmnJPV KuUPf kJPrj xJ¬JKyT ßhv KjP~SÇ ßToj uJPV jfáj FA xÄmJhk©KaÇ IJr mJzKf TL YJA FPfÇ IJkjJr krJovt xJ¬JKyT ßhvPT IJPrJ xoO≠ TrPf xyJ~fJ TrPmÇ 2vf ßgPT 3vf vP»r oPiq kJKbP~ Khj IJkjJr ofJofÇ IJorJ kJbTPhr oiq ßgPT ßuUT xOKÓ TrPf YJAÇ - xŒJhT

FTáPv ßlmsΔ~JKrr KmPvw ßâJzkP©r \jq ßuUJ IJymJj xJ¬JKyT ßhv IJ∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx oyJj FTáPv ßlmsΔ~JKr CkuPã∏ IJ oKr mJÄuJ nJwJ- jJPo KmPvw ßâJzk© k´TJPvr CPhqJV KjP~PZÇ xÿJKjf ßuUT, xJÄmJKhT, TKm-xJKyKfqT, KvãJKmh S Kmhê\jPT FA KmPvw xÄUqJ~ ßuUJ kJbJPf IjMPrJi TrJ pJPòÇ ßp ßTJj xO\jvLu S fgqkNet ßuUJ xJhPr V´ye TrJ yPmÇ Imvq, 10 ßlmsΔ~JKrr oPiq IJkjJr ßuUJKa IJoJPhr TJPZ PkÅRÅZPf yPmÇ -xŒJhT


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

13

xJAmJr âJAo vjJÜ TrPf f“kr ßVJP~ªJ xÄ˙J dJTJ, 27 \JjM~JKr : xJAmJr âJAo vjJÜ TrPf f“krfJ ÊÀ TPrPZ xÄKväÓ ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJÇ xMKjKhtÓ TP~TKa TJrPe ßVJP~ªJrJ TPbJr j\rhJKr TrPZ I∂f 50Ka mäPVr SkrÇ Fxm mäPV pJrJ ofk´TJv TPr gJPT Foj vfJKiT mäVJrPTS j\rhJKrPf rJUJ yP~PZÇ mäV ZJzJS xJoJK\T SP~mPkP\ pJrJ mJT˝JiLjfJr jJPo mJzJmJKz TPrj F rTo TP~T\jPT xfTt TPrPZ ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJÇ xÄKväÓ xN© F fgq \JKjP~PZÇ Fr @PV k´iJjoπL S KmPrJiL huL~ ßjfJ ZJzJS xrTJPrr jLKfKjitJreL kptJP~r mqKÜPhr KjP~ mäPV FmÄ ßlxmMPT @kK•Tr o∂mq ßkJˆ TrJ~ TP~T\jPT xfTt TrJ y~Ç hM\jPT @APjr @SfJ~ @jJ y~Ç FZJzJ ßylJ\Pfr AxuJPor IKnPpJPVr kKrPk´KãPf 4 \j mäVJrPT ßV´lfJr TrJ y~Ç PVJP~ªJ kMKuPvr FT\j TotTftJ mPuj, mäPV ßuUJPuKUr TJrPe CV´k∫LPhr aJPVtPa kKref yP~ UMPjr KvTJr yj gJmJmJmJ mäPVr ßuUT @yPoh rJ\Lm yJ~hJr ßvJnjÇ FTA xPñ YJr\j mäVJrPT KmKnjú xoP~ \Uo TPr CV´k∫LrJÇ xÄKväÓ ßVJP~ªJ xN© \JjJ~, mäPV pJPf TPr ßTC CuaJkJuaJ ßkJˆ TPr vJK∂-

víÄUuJ nPñr Ckuã jJ y~ ßx \jq TzJ híKÓ rJUJ yP~PZÇ xrTJPrr ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJ ZJzJS KmKa@rKxr xÄKväÓ ACKja F KmwP~ TJ\ TrPZÇ xN© IjMpJ~L, ßhPv jfMj xrTJr VbPjr kr FTKa KmPvw ßVJÔL xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo Ikf“krfJ~ Ku¬ rP~PZÇ fJrJ rJ\QjKfTnJPm xrTJrPT ßoJTJPmuJ TrPf

mäPV ßuUJPuKUr TJrPeÇ FmJr ßVJP~ªJ fgq ßkP~ @PVA xfTtfJ Imu’j TrJ yPòÇ \JjPf YJAPu dJTJ oyJjVr kMKuPvr (KcFoKk) oMUkJ© pMVì TKovjJr (KcKm) ßoJ” oKjÀu AxuJo mPuj, mJT˝JiLjfJ~ ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ FaJ xmJr IKiTJrÇ KT∂á FA ˝JiLjfJr jJPo KTÄmJ ofk´TJPvr jJPo ßTJPjJ ßVJÔL ßhPvr ßnfPr ‰jrJ\q xíKÓr kJÅ~fJrJ

KxFx@A@rKar 11 xhPxqr FTKa hu xJAmJr âJAo vjJPÜ TJ\ ÊÀ TPrÇ TKŒCaJr KxKTCKrKa AjKxPc≤ ßrxk¿ Kao (KxFx@A@rKa) xN© \JjJ~, rJÓsL~, xJoJK\T, rJ\QjKfT S iotL~ KmPÆw ZzJ~Foj xm SP~mxJAa vjJÜS TrPZ FA KaoÇ FZJzJ IPjT èÀfôkNet IkrJPir ßãP©

mqgt yP~ xJoJK\T oJiqoèPuJ mqmyJr TPr jJjJ wzpπoNuT ßuUJ ßkJˆ TrJr kKrT·jJ TrPZÇ TP~TKa mäV j\rhJKr TrJ FT\j TotTftJ mPuPZj, WajJ mJ AxqM ‰fKrr ßYÓJ TrPZ FTKa ßVJÔLÇ fJPhr TJPZ F irPjr fgqS @PZÇ FA TotTftJ mPuj, Fr @PV ßhPv ‰jrJ\qTr kKrK˙Kfr xíKÓ TrJ yP~KZu

TrPu fJPhr @APjr @SfJ~ @jJ yPmÇ KmKa@rKx xN© \JKjP~PZ, xJAmJr âJAo IKnPpJV fh∂xJPkPã k´oJKef yPu @Aj IjMpJ~L IkrJiLr 2 ßgPT xPmtJó 5 mZPrr xJ\J FmÄ 5 uJU ßgPT xPmtJó 5 ßTJKa aJTJ kpt∂ \KroJjJ yPf kJPrÇ Vf mZr 25 \JjM~JKr ßgPT KmKa@rKxr

fJ“ãKeT SP~mPk\ mº TPr ßh~J FmÄ IkrJiLPT xfTt TrJ yPmÇ FPfS ßTC xfTt jJ yPu k´YKuf @Aj ßoJfJPmT k´P~J\jL~ mqm˙J KjPm KxFx@A@rKaÇ dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr FT\j TotTftJ \JjJj, mäPV @kK•r ßkJPˆr \jq Vf mZr @Kxl oKyCK¨jPT ßV´lfJr TrJ

IQmi xŒh

hMhPTr k´Kf Ka@AKm- IKnpMÜ oπL S FoKkPT fhP∂r @SfJ~ @jMj dJTJ, 28 \JjM~JKr : KmVf oyJP\Ja xrTJPrr xJf\j oπL S xÄxh xhPxqr I˝JnJKmT xŒh mOK≠r KmwP~ fhP∂r oJiqPo mqm˙J V´yPe hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) ßj~J CPhqJVPT ˝JVf \JKjP~PZ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhv (Ka@AKm)Ç FTAxJPg Ijq pJPhr KmÀP≠ FTA irPjr fgq k´TJKvf yP~PZ fJPhrPTS @APjr @SfJ~ @jPf khPãk V´yPer @øJj \JKjP~PZ hMjtLKfKmPrJiL xÄ˙JKaÇ ßxJomJr FT KmmOKfPf Ka@AKm'r kã ßgPT F hJKmr TgJ \JjJPjJ y~Ç IjqKhPT jmo xÄxPhr ßvw IKiPmvPj kJx yS~J hMjtLKf hoj TKovj (xÄPvJKif) @Aj 2013 Fr 32(2) S 32(T) iJrJ mJKfPur ß\Jr hJKm \JjJPjJ yP~PZÇ Ka@AKm'r KjmtJyL kKrYJuT c. AlPfUJÀöJoJj mPuj, k´JÜj oπL S xÄxh xhxqPhr mqJkT xŒh mOK≠ fJPhr ùJf @P~r xJPg IxJo†xqkNet yPu fJ yPm xŒNet ßm@AKj FmÄ IxJÄKmiJKjTÇ AKfkNPmt hMhT F KmwP~ khPãk V´yPe IKjyJ k´TJv TrPuS xŒ´Kf ßp CPhqJV KjP~PZ, fJ @vJmq†TÇ hMhTPT xTu k´TJr n~ mJ k´nJPmr DP±t CPb ßkvJhJKrfô ßhUJPf yPmÇ fJA hMhPTr CPhqJV xJf\Pjr oPiqA xLoJm≠ jJ ßrPU mrÄ I˝JnJKmT xŒh mOK≠ ßkP~PZ Foj k´PfqTPTA kptJ~âPo @APjr @SfJ~ @jPf yPmÇ IjqgJ~ ßTJj pMKÜPf IjqPhr ßãP© khPãk ßj~J yPm jJ, fJ \jxoPã k´TJv TrPf yPmÇ oKπxnJr k´go ‰mbPT k´iJjoπL IjqJP~r ßãP©

K\PrJ auJPr¿ k´hvtj FmÄ hMjLt KfPT k´v´~ jJ ßh~Jr ßWJweJ ßhjÇ k´iJjoπLr F Im˙Jj hMhPTr \jq ßk´reJoNuTÇ KfKj mPuj, jmo xÄxPhr ßvw IKiPmvPj kJv yS~J hMjtLKf hoj TKovj (xÄPvJKif) @Aj 2013 Fr 32 (2) S 32 (T) iJrJ mPu \\, oqJK\Pˆsa S xrTJKr TotTftJPhr hMjtLKfr IKnPpJPVr ßãP© ßTJj khPãk V´ye TrPf yPu hMhTPT xrTJPrr TJZ ßgPT @PVA IjMoKf ßj~J mJiqfJoNuT TrJ yP~PZÇ F iJrJ ‰mwoqoNuT S IxJÄKmiJPjr xPñ xJÄWKwtTÇ hvo xÄxPhr k´go IKiPmvPjA FA xÄPvJijL mJKfu TrJr hJKm \JjJAÇ c. \JoJj mPuj, ßTJj KmPvw ßv´eLr jJVKrPTr \jq hMjtLKfr IkrJPir ßãP© xrTJPrr IjMoKfr jJPo KmPvw xMKmiJ k´hJj ßpoj xÄKmiJPjr xJPg xJÄWKwtT ßfoKj rJÓsL~ UJPf hMjtLKf k´KfPrJPi xrTJPrr IñLTJPrr KmPrJiLÇ KfKj mPuj, I˝JnJKmT xŒh mOK≠r fh∂ xlunJPm xŒJhPj \JfL~ rJ\˝ ßmJct, mJÄuJPhv mqJÄT S KjmtJYj TKovPjr oPiq xojõ~ TPr TJ\ TrPf yPmÇ fh∂xJPkPã ßhJwLPhr KmYJPrr @SfJ~ @jPf mqgt yPu IxJo†xqkNet hMjtLKfr mqJkTfr Km˜Jr yPm S KmYJryLjfJ mOK≠ kJPmÇ

y~Ç F \jq fJPT yJouJr oMPUS kzPf y~Ç Vf mZr 14 \JjM~JKr rJPf C•rJ~ fJr Skr yJouJ TPr CV´k∫LrJÇ FZJzJ Vf mZr 21 oJYt iotL~ IjMnNKfPf @WJf yJjJr IKnPpJPV xJoJK\T xJAa ßlxmMPTr TP~TKa ßkA\ FmÄ FTKa SP~mxJAa mPº mqm˙J ßj~Jr KjPhtv ßh~ @hJufÇ FrA kKrPk´KãPf mqm˙J ßj~ KmKa@rKxÇ ßlxmMPT k´iJjoπL ßvU yJKxjJr oífqM TJojJ TPr o∂mq ßkJˆ TrJ yP~KZuÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, ßylJ\Pf AxuJoL mJÄuJPhv jJPo FTKa xÄVbPjr hJKm ßfJuJr ßk´ãJkPa Kfj mäVJr xMmsf IKiTJrL Ên, oKvCr ryoJj Kmkäm S rJPxu kJrPn\PT ßV´lfJPrr kr IjuJAj IqJKÖKnˆPhr k´KfmJh-KmPãJPnr oPiq mäVJr @Kxl oKyCK¨jPTS ßV´lfJr TrJ y~Ç Fr @PV mäPV ßuUJPuKUr TJrPe 2011 xJPur 1 IPÖJmr @KxlPT 18 WμJ K\ùJxJmJh TrJ yP~KZuÇ kPr ßuUJPuKU mº TrJr krJovt ßh~J yP~KZuÇ @kK•Tr o∂mqTJrL mäVJr S ßlxmMT mqmyJrTJrLPhr 84 \Pjr FTKa fJKuTJS ˝rJÓs oπeJuP~ y˜J∂r TrJ yP~KZuÇ ßpUJPj 28 \j mäVJPrr jJo KZuÇ

hMhPTr \jq FTKa YqJPu† FmÄ mz xMPpJV dJTJ, 27 \JjM~JKr : oyJP\Ja xrTJPrr xJPmT oπL, k´KfoπL S FoKk KoKuP~ xJf \Pjr KmÀP≠ IQmi xŒh IjMxºJPj hMjtLKf hoj TKovj (hMhT) TJ\ ÊÀ TPr KhP~PZÇ FA TJ\Ka k´KfÔJjKar \jq FTKa YqJPu† S xMPpJV FPj KhP~PZ mPu oPj TrPZj ßhPvr KmKvÓ\jrJÇ fJrJ mPuPZj, KjmtJYj TKovPj k´JgtLPhr yuljJoJ~ ßh~J xŒPhr fgq k´TJKvf yS~Jr krkrA F KjP~ IjMxºJj TJ\ ÊÀ TrJ CKY“ KZuÇ PhKrPf yPuS IjMxºJj TrJr \jq TotTftJ KjP~JV ßh~J yP~PZÇ FaJ ImvqA AKfmJYTÇ fPm KjrPkãnJPm IKnPpJPVr fh∂ TrPf mqgt yPu k´KfÔJj KyPxPm hMhT nJmoNKft xÄTPa kzPm, Foj @vÄTJ k´TJv TPr fJrJ mPuj, ÊiM F xJf\j j~, kptJ~âPo Ijq xmJr KmÀP≠S IjMxºJj ßvPw fhP∂r CPhqJV S pgJpg mqm˙J KjPf yPmÇ mMimJr KjmtJYj TKovPj k´JgtLPhr yuljJoJ~ ßh~J xŒPhr fPgqr KnK•Pf oyJP\Ja xrTJPrr xJPmT xJf k´nJmvJuL mqKÜr I˝JnJKmT xŒPhr C“x IjMxºJPj xJf\j TotTftJ KjP~JV ßh~ hMhTÇ Fr k´KfKâ~J~ ßhPvr KmKvÓ\jrJ Fxm TgJ mPujÇ fJPhr oPf, KjmtJYjL yuljJoJ~ F xJf\j Vf 5 mZPr TP~Tv' èe xŒh I\tPjr fgq KhP~PZÇ fh∂ ßvPw fJPhr @P~r xPñ Fr Kou UMÅP\ jJ kJS~J ßVPu, @Aj IjMxJPr k´P~J\jL~ mqm˙J KjPf yPmÇ @r fJ TrPf kJrPu ãofJxLjPhr ãofJr IkmqmyJPrr xÄÛíKf hNr yPm FmÄ kJvJkJKv hMhT xŒPTt oJjMPwr oPj IjJ˙J nJm KTZMaJ yPuS TJKaP~ SbJ x÷m yPmÇ fPm fJrJ rJ\QjKfT k´nJm CPkãJ TPr hMhT KjrPkãnJPm fh∂ TrPf kJrPm KT jJ F KjP~ xÄv~ k´TJv TPr mPuj, fhP∂r Kmw~KaPT mqKÜ ˝JPgt rJ\QjKfT yJKf~Jr KyPxPm mqmyJr TrJr ßYÓJ TrJ yPu hMhPTr nJmoNKft vNPjqr ßTJbJ~ ßjPo @xPm FmÄ hMhT oJjMPwr TJPZ FTKa ITJptTr k´KfÔJj KyPxPm Veq yPmÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ c. Fo @Tmr @Ku UJj mPuj, UmrKa ˝K˜hJ~TÇ

FaJPT nJPuJ muPf yPmÇ @vJ TKr ˝· xoP~r oPiq fh∂ ÊÀ yPmÇ hMhT KbTnJPm F TJ\Ka TrPf jJ kJrPu Fr hJ~nJr fJPhr SkrA mftJPm mPu o∂mq TPrj KfKjÇ Ka@AKmr asJKˆ ßmJPctr xhxq yJKl\ CK¨j UJj mPuj, IjMxºJPjr \jq TotTftJ KjP~JV ßh~J yP~PZ ÊPj nJPuJ uJVPZÇ fPm fh∂ ÊÀr kr

KbToPfJ fh∂ TrPf yPmÇ ßTJPjJnJPmA TJPrJ ÆJrJ k´nJKmf yS~J pJPm jJÇ KfKj mPuj, KjrPkã fhP∂r ßãP© hMhPTr xJoPj YqJPu† yu xrTJr S rJ\QjKfT YJkÇ @r FA YJk CPkãJ TPr k´KfÔJjKaPT V´yePpJVq fh∂ TrPf yPmÇ fJ TrPf mqgt yPu k´KfÔJj KyPxPm hMhT nJmoNKft xÄTPa kzPmÇ KfKj @rS pJPhr KmÀP≠ IQmi xŒh I\tPjr IKnPpJV CPbPZ xmJr KmÀP≠ fhP∂r CPhqJV ßj~Jr @øJj \JKjP~ mPuj, xmJr ßãP© xoJjnJPm @APjr k´P~JV TrJ ßVPu FTKa nJPuJ lu kJS~J ßpPf kJPrÇ k´mLe @Aj\LmL mqJKrˆJr rKlT Cu yT mPuj, rJ\QjKfT VK§r mJAPr FPx ˝JiLjnJPm ßTJPjJ TJ\ TrJr ãofJ hMhPTr ßjAÇ fJA fJPhr TJPZ @oJr ßTJPjJ k´fqJvJ ßjAÇ fJPhr xmKTZMA rJ\QjKfTnJPm TJCPT jJ TJCPT ßy~k´Kfkjú TrJr \jq TPrjÇ KfKj mPuj, hMhTPT vKÜvJuL TrJr kKrmPft xrTJr F k´KfÔJjKaPT VíykJKuf FTKa

k´KfÔJPj kKref TPrPZÇ FUJPj xmKTZMA rJ\QjKfT KmPmYjJ~ TrJ y~Ç ÈpJPhr KmÀP≠ fh∂ ÊÀ TrJ yPò fJrJ xmJA xrTJKr hPur' FmÄ hMhT fJPhr KmÀP≠ oJPb ßjPoPZ, Kmw~Kar k´Kf fJr híKÓ @Twte TrJ yPu k´mLe F @Aj\LmL mPuj, xrTJKr hPu KT V´ΔKkÄ ßjAÇ SPhr oPiqS jJjJ ßTJªu rP~PZÇ fJrJ F ßTJªPur KvTJr yPf kJPrjÇ fPm @orJ ßhPvr ˝JPgt hMhTPT vKÜvJuL ßhUPf YJAÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ, @Aj S xJKuv ßTPªsr (@xT) KjmtJyL kKrYJuT IqJcPnJPTa xMufJjJ TJoJu mPuj, hMhPTr ßpaJ TreL~ fJrJ ßxaJA TPrPZÇ FUj ßhUJ pJT, ßvw kpt∂ TL y~Ç KfKj mPuj, ßTC hMjLt Kf TPr kJr ßkP~ ßVPu IjqPhr oPiq hMjLt Kf TrJr k´mefJ mJzPmÇ fJA hMhTPT Kmw~Ka UMmA èÀPfôr xPñ KmPmYjJ TrPf yPmÇ Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT c. AlPfUJÀöJoJj mPuj, ßhKrPf yPuS IQmi xŒh I\tjTJrLPhr KmÀP≠ hMhT IjMxºJj ÊÀ TrJ~ KTZMaJ @vJmJh ‰fKr yP~PZÇ Kmw~Ka fh∂ TPr xŒh I\tPjr ßãP© ßTJPjJ IxñKf ßhUJ KhPu fJPhr KmÀP≠ ImvqA mqm˙J KjPf yPmÇ KfKj mPuj, KjrPkã fh∂ TrPf kJrPu hMhPTr hMKa I\tj yPmÇ k´gof, @AKjnJPm hMhT FTKa vKÜvJuL k´KfÔJj KyPxPm V´yePpJVqfJ uJn TrPm S hMjtLKf TPr ãofJxLjPhr kJr ßkP~ pJS~Jr xÄÛíKf hNr yPmÇ @r KÆfL~f, k´KfÔJjKar Skr oJjMPwr @˙J mJzPmÇ @r mqgt yPu F k´KfÔJPjr V´yePpJVqfJ vNPjqr ßTJbJ~ ßjPo @xPmÇ xMvJxPjr \jq jJVKrT xM\Pjr xŒJhT mKhCu @uo o\MohJr mPuj, hMhPTr TJ\aJA yPò IjMxºJj S fh∂ ßvPw hMjtLKfmJ\Phr KmÀP≠ mqm˙J ßj~JÇ hMjtLKf ßrJPi nNKoTJ rJUJÇ KT∂á hMnJt Vq\jT yPuS xfq KmVf mZrèPuJPf hMhT Fxm hJK~fô kJuj TrPf mqgt yP~PZÇ fmM hMhPTr IjMxºJj ÊÀr mqJkJrKa @oJPhr @vJmJhL TPrÇ FaJ nJPuJ UmrÇ @vJ TKr hMhT fJPhr Skr IKktf hJK~fô pgJpgnJPm kJuj TrPmÇ


˝ ßh v

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

14

KmvõTJk Ka 20 CkuPã mhPu pJPò dJTJ dJTJ, 28 \JjM~JKr : @xjú @AKxKx S~Jutc Ka-20 KâPTa CkuPã rJ\iJjLr FTJÄvPT jfMjnJPm xJ\JPjJr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ k´iJj TP~TKa xzPT oxíe TJPktKaÄ, lMakJf Cjú~j S mKetu @PuJTxöJr oJiqPo ßUPuJ~Jz S IKfKgPhr TJPZ dJTJPT @TwteL~ TPr ßfJuJ yPmÇ F \jq k´J~ 115 ßTJKa aJTJr FTKa k´T· V´ye TrJ yP~PZÇ k´T· mJ˜mJ~Pjr TJ\ KvVKVr ÊÀ yPmÇ dJTJ C•r KxKa TPktJPrvj (KcFjKxKx) \JKjP~PZ, @∂\tJKfT FA KâPTa @xPr ßUPuJ~Jz S IKfKgPhr YuJYu pJPf @rJohJ~T S CkPnJVq y~ ßx \jq fJrJ FA k´T· yJPf KjP~PZjÇ k´TP·r jJo AŒ´ÍnPo≤ Im ßrJc Ajl∑JˆsJTYJr IqJ¥ KmCKaKlPTvj S~JTtx IqJrJC¥ KorkMr ßvPrmJÄuJ jqJvjJu KâPTa ߈Kc~Jo IqJ¥ ßo\r ßrJcx Im dJTJ KxKa lr @AKxKx S~Jutc TJk Ka-20 mJÄuJPhv 2014Ç k´TP·r oJiqPo mjJjL ßruâKxÄ ßgPT oyJUJuL, Km\~ xrKe, lJotPVa, mJÄuJPoJar yP~ vJymJV kpt∂ xzT, kuämLr TJuvL ßrJc,

KorkMr 12 j’r ßxTvj ßgPT 10 j’r kpt∂ xzT, 10 j’r ßxTvj ßgPT 14 j’r yP~ TYMPãf kpt∂ xzT FmÄ KorkMr ߈Kc~JPor @vkJPvr xzT-lMakJf ßorJof

yPmÇ KcFjKxKxr k´iJj KjmtJyL TotTftJ KmFo FjJoMu yT ßrJmmJr mPuj, Ka-20 KâPTaPT ßTªs TPr @VJoL 8 oJPYtr @PV KorkMr ߈Kc~Jo S @vkJPvr FuJTJxy

TrJ yPmÇ ßorJoPfr \jq k´˜JKmf xzPTr ‰hWqt k´J~ 23 KTPuJKoaJrÇ Frkr xzTèPuJPf ßrJc oJKTtÄ S ß\msJ âKxÄ ßh~J yPmÇ kJvJkJKv xzTmJKfèPuJS k´P~J\Pj ßorJof TPr @PuJTxöJr mqm˙J TrJ

rJ\iJjLPT jfMj TPr xJ\JPjJ yPmÇ k´T·Ka xŒ´Kf xrTJPrr IjMPoJhj ßkP~PZÇ k´PTRvuLrJ \JKjP~PZj, TP~T oJx @PV dJTJ~ @∂\tJKfT FA KâPTa @xr @P~J\Pjr Kx≠J∂ yPuS

kKrT·jJ TKovj xŒ´Kf KcFjKxKxr k´T·Kar IjMPoJhj ßh~Ç Fr lPu ßa¥Jr @øJj S KbTJhJr KjP~JV

KhPj Ff mz Totpù xŒjú TrJ KTZMPfA x÷m j~Ç F TJrPe ßxjJmJKyjLr ßTJPjJ FTKa

TrPf oJx ßkKrP~ pJS~Jr ^MÅKT rP~PZÇ fUj KjitJKrf xo~ ßvw yPf mJKT gJTPm oJ© @a KhjÇ FA @a

AK†Kj~JKrÄ KmsPVPcr oJiqPo k´T·Ka mJ˜mJ~j TrJ yPf kJPr mPu @nJx kJS~J ßVPZÇ FKhPT Ka-20 KâPTa

ßUuJ CkuPã KcFjKxKx VíyLf k´T·Kar xPñ dJTJ hKãe KxKa TPktJPrvPjr (KcFxKxKx) ßTJPjJ xojõ~ ßjA mPu \JjJ ßVPZÇ @AKxKx S~Jutc Ka-20, mJÄuJPhv 2014 CkuPã KcFjKxKx FuJTJ~ kKròjú TJptâo kKrYJujJ TrJ yPmÇ ßUPuJ~Jz S IKfKgPhr TJPZ dJTJPT ßxRªptoK§f S @TwteL~ TPr ßfJuJr uPãq ßj~J yP~PZ F TotxKN YÇ F \jq jVrLPf mqJPXr ZJfJr oPfJ ZKzP~ KZKaP~ gJTJ IQmi KmuPmJct hsΔf IkxJrPer \jq xÄKväÓPhr k´Kf KjPhtv KhP~PZ TftíkãÇ @VJoL 25 ßlmsΔ~JKrr oPiq IQmi KmuPmJct IkxJre jJ TrJ yPu hJ~L mqKÜ S k´KfÔJPjr KmÀP≠ @AjJjMV mqm˙J ßj~J yPm mPu \JKjP~PZ TftíkãÇ @VJoL 16 oJYt dJTJ~ mxPZ FA KmvõTJPkr @P~J\jÇ ßvw yPm 6 FKk´uÇ Fr @PV 2010 xJPu @AKxKx KmvõTJPkr @P~J\TS KZu dJTJ-Y¢V´JoÇ fUjS ßxjJmJKyjLr oJiqPo ßhz vfJKiT ßTJKa aJTJ mqP~ rJ\iJjLr mjJjL, KorkMr ßgPT èKu˜JPj mñmºM ߈Kc~Jo kpt∂ xzPTr Cjú~j S ßxRªpt mitj TrJ y~Ç

ßuJTxJPj Kmkpt˜ VJPot≤x Kv· KmoJPjr KjCA~Tt lîJAa 4 \Mj ßgPT dJTJ, 28 \JjM~JKr : jJrJ~eV† lfMuJä KmKxT IûPur ‰fKr ßkJvJT Kv· ÈFoKm KjaS~qJr' jPn’Pr KjKhtÓ xoP~ ßkJvJT ßcKunJKr KhPf mqgt yPu ߸Pjr ßâfJ 1 uJU 54 yJ\Jr oJKTtj cuJr S 30 yJ\Jr cuJPrr kOgT hMKa IctJr FmÄ IPˆsKu~Jr ßâfJ 96 yJ\Jr cuJPrr @rS FTKa IctJr mJKfu TPrÇ SA ßTJŒJKj pgJxoP~ keq xrmrJy TrPf jJ kJrJ~ ßâfJPT 54 yJ\Jr cuJr KcxTJC≤ (ZJz) KhP~PZÇ ÊiM fJA j~, ßâfJ oj rãJ TrPf KVP~ k´KfÔJjKa xJPz 4 uJU cuJPrr oNPuqr 24 yJ\Jr ßTK\ ßkJvJT KmoJPj kJKbP~PZjÇ FPf KmoJj nJzJ mJzKf èjPf yP~PZ 76 yJ\Jr cuJr, pJ kMPrJaJA ßuJTxJj KyxJPm ßpJV yP~PZÇ KmVf Kfj oJPxr rJ\QjKfT Yro xKyÄxfJ, ImPrJi, yrfJu S IK˙KfvLufJr TJrPe ßkJvJT KvP·r FTKa k´KfÔJjPT F ßuJTxJj èjPf yP~PZÇ rJ\QjKfT F IK˙KfvLufJr KvTJr F KvP·r xJPz Kfj yJ\Jr k´KfÔJjÇ fJrJ FUj ßuJTxJj ^MÅKTr hMKÁ∂J~ nMVPZÇ QfKr ßkJvJT KvP·r oJKuTPhr xÄVbj mJÄuJPhv VJPot≤ oqJjMlqJTYJrJxt IqJPxJKxP~vPjr (KmK\FoAF) xmtPvw KyxJPm Vf Kfj oJPx 81 KhPjr ImPrJi S yrfJPur TJrPe 16 yJ\Jr 200 ßTJKa aJTJr C“kJhj kptJP~ ãKf yP~PZ (1 KhPj C“kJhj ãKf 200 ßTJKa aJTJ), KjitJKrf xoP~ keq ßcKunJKr KhPf mqgtfJr TJrPe F kpt∂ ßâfJPhr 5 yJ\Jr ßTJKa aJTJr KcxTJC≤ ßh~J y~, ßâfJPhr oj rãJ TrPf 7 yJ\Jr ßTJKa aJTJr keq KmoJPjr oJiqPo rlfJKj TrPf yP~PZÇ FA aJTJ ßhPv gJTJr TgJÇ

KT∂á kMPrJaJA YPu ßVPZ KmPhvL KmoJj S ßâfJr KkZPjÇ Vf 12 \JjM~JKr jfMj xrTJPrr pJ©J ÊÀ yP~PZÇ IgtjLKf xPf\ TPr fJPT VKfo~ TrJaJ jfMj xrTJPrr k´iJj YqJPu†Ç rJ\QjKfT gJmJ~ IgtjLKf, mqmxJmJKe\q, Kv· CPhqJÜJPhr KT kKroJe

ãKf yP~PZ, FA ãKf C•rPe, IgtjLKfr VKf kMjÀ≠JPr xrTJPrr KT kKrT·jJ, KT irPjr khPãk KjPò CPhqJÜJrJ, hLWt ßo~JPh FA ãKfr k´nJm KT hJÅzJPf kJPr, iJrJmJKyT YJr kPmt fJ fMPu irPZ pMVJ∂rÇ @\ k´go kmtÇ mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh \JjJj, mqmxJ~LPhr ãKf vjJÜ TrJ, KmPhPv mqmxJ-mJKeP\qr APo\ KlKrP~ @jPf vLwt mqmxJ~LPhr KjP~ FTKa CkPhÓJ TKoKa Vbj TrJ yPmÇ SA TKoKar oJiqPo Fxm xoxqJr xoJiJj TrJr CPhqJV ßj~J yPmÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJ IPjTaJ ßgPo @xPZÇ KT∂á ÊTJ~Kj FA xKyÄxfJr ãfÇ ãf yP~PZ vLwt rlfJKj @P~r UJf ßkJvJT Kv·, ãf yP~PZ Kv· CPhqJÜJmOª, ãf yP~PZ KmKjP~JV S

Inq∂rLe mJKe\qÇ Fxm ãPfr ßjKfmJYT k´nJm âov hLWt yPòÇ KmvõmqJÄPTr ÈPVäJmJu APTJjKoT k´xPkÖJx' vLwtT k´KfPmhPj Vf 15 \JjM~JKr xÄ˙JKa muPZ, ßkJvJT UJPfr KmrJ\oJj KjrJk•J xoxqJr xPñ YuoJj xJoJK\T IK˙rfJ ßpJV yP~

mJÄuJPhPvr Kv· S rlfJKj xãofJ~ ßjKfmJYT k´nJm kzPf kJPr mPu ÉKv~Jr TrJ yP~PZÇ xÄ˙JKa muPZ, KjmtJYjPTKªsT rJ\QjKfT IK˙rfJ mqmxJ~LPhr @˙J S KmKjP~JPVr K˙KfvLufJ I\tPjr ßãP© ãKfr TJre yPf kJPrÇ 2414 ßTJKa oJKTtj cuJr @P~r vLwt rlfJKj UJf ßkJvJT Kv· xmPYP~ ßmKv KmkptP~r oMPU kPzPZÇ KcPx’r ßgPT FA KvP·r 35 uJU TtotLr \jq j~J ßmfj TJbJPoJ mJ˜mJ~Pjr TgJ gJTPuS FPf IPjTaJ IKjÁ~fJ ßhUJ KhP~PZÇ rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ~ 300 mJK~Ä yJCPx TokPã 16 ßgPT 20 vfJÄv mJKe\q TPoPZÇ Foj fgq KhP~PZ mJK~Ä IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhvÇ

KcKx-10 Fr IK∂o KmhJ~

dJTJ, 28 \JjM~JKr : k´J~ @a mZr kr @mJr YJuM yPf pJPò KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAjPxr KjC A~Tt lîJAaÇ @VJoL 4 \Mj ßgPT dJTJ-KjC A~Tt-mJKotÄyJo ÀPa YuPm lîJAaÇ Fr \jq oiq ßlmsΔ~JKr ßgPT KaKTa KmKâ ÊÀ yPmÇ KmoJPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) S k´iJj KjmtJyL TotTftJ (KxAS) ßTKnj \j Kˆu ßxJomJr hMkPM r F~JruJAjPxr ÈmuJTJ' nmPj @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj F ßWJweJ ßhjÇ KfKj \JjJj, AK\¡ F~JPrr TJZ ßgPT kJÅY mZPrr \jq hMKa ßmJK~Ä 777200 A\JrJ KjPf pJPò KmoJjÇ @VJoL ßlmsΔ~JKr S oJPYt FA CPzJ\JyJ\ hMKa KmoJjmyPr ßpJV KhPòÇ F hMKa ßmJK~Ä KhP~ KmoJj dJTJ-KjC A~Tt-mJKotÄyJo ÀPa x¬JPy hMKa lîJAa YJuJPjJ yPmÇ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, ÈSA Àa KjP~ mJ\Jr \Krk TPr @orJ @vJmJhLÇ @oJPhr k´JgKoT kKrT·jJ yPò, dJTJ-KjC A~Tt ÀPa ßoJa @xPjr I∂f IPitT KaKTa KmKâ TrJÇ mJKT IPitT KmKâ TrJ yPm \j Fl ßTPjKc KmoJjmªr ßgPT KjC A~Tt- mJKotÄyJo ÀPaÇ FKa KmoJPjr jfMj ÀaÇ FnJPm lîJAaKa YJuJPf kJrPu ImvqA @orJ uJPnr oMU ßhUmÇ' k´xñf, ImqJyf ßuJTxJPjr oMPU mZr @PaT @PV mº yP~ pJ~ KmoJPjr xrJxKr dJTJ-KjC A~Tt lîJAaÇ Frkr pMÜrJPÓsr ßlcJPru FKnP~vj IgKrKa (lJ) F ßhPvr KxKnu FKnP~vPjr oJj ImjKf ßWJweJ TrPu KjC A~Tt lîJAa @r YJuM TrJ pJ~KjÇ ÈlJ' Fr vft KZu mJÄuJPhv KxKnu FKnP~vPjr oJj TqJaJVKr-1 F CjúLf TrJrÇ Vf mZr KxKnu FKnP~vPjr oJj TqJaJVKr-1 F CjúLf TrJr TJ\ ßvw yP~PZÇ Vf mZr @VPˆ mJÄuJPhv S pMÜrJPÓsr oPiq hMA ßhPvr @TJv YuJYu xŒKTtf FTKa KÆkãL~ YMKÜ S xoP^JfJ ˛JrT ˝JãKrf y~Ç Fr kr krA KjC A~PTtr @TJv oMÜ y~ KmoJPjr \jqÇ @xPZ È@TJv k´hLk' S ÈrJXJ k´nJf' 27 \JjM~JKrr xÄmJh xPÿuPj KmoJPjr FoKc @PrJ \JjJj, F~JruJAjPxr ßTjJ jfMj hMKa ßmJK~Ä 777 È@TJv k´hLk' S ÈrJXJ k´nJf' pgJâPo @VJoL ßlmsΔ~JKr S oJPYt KmoJjmyPr ßpJV KhPòÇ FrA oPiq FKéo mqJÄPTr oJiqPo FA hMKa CPzJ\JyJP\r @VJo oNuq kKrPvJi TrJ yP~PZÇ ßmJK~Ä TŒJKjr TJZ ßgPT Fr @PV @PrJ hMKa ßmJK~Ä 777 KTPjPZ KmoJjÇ KcKx-10 Fr IK∂o KmhJ~ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, KmPvõr FToJ© xYu KcKx-10 CPzJ\JyJ\Ka ßvwmJPrr oPfJ YuPm @VJoL 24 ßlmsΔ~JKrÇ

KmoJjmyPrr ßo~JPhJ•Let Ijq KfjKa KcKx-10PT Vf mZrA ImxPr kJbJPjJ y~Ç PTKnj Kˆu \JjJj, 20 ßgPT 24 ßlmsΔ~JKr KcKx-10 Fr KmhJ~ pJ©J CkuPã KmoJj ßWJweJ TPrPZ KmPvw lîJAaÇ F \jq @VJo KaKTa KmKâS YuPZÇ 20 ßlmsΔ~JKr KcKx-10 dJTJmJKotÄyJo ÀPa pJ©J TrPmÇ Frkr CPzJ\JyJ\Ka KhP~ 22, 23 S 24 ßlmsΔ~JKr mJKotÄyJo aM mJKotÄyJPo kKrYJujJ TrJ yPm 9Ka KxKjT lîJAaÇ Fr @PV ßlmsΔ~JKrr ÊÀPf dJTJr vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPrr rqJPŒ FTKa KcKx-10 S FTKa jfMj ßmJK~Ä kJvJkJKv ßrPU IjMÔJj TrPm KmoJjÇ YJuM yPò jfMj Àa FTxPñ YJrKa ßmJK~Ä-777 myPr ßpJV ßhS~Jr kr TP~TKa jfMj Àa YJuM TrPf pJPò KmoJjÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, \MPj YJuM yPf pJS~J dJTJ-KjC A~Tt-mJKotÄyJo lîJAPar oPiq KjC A~TtmJKotÄyJo lîJAaKa KmoJPjr jfMj ÀaÇ @VJoL FKk´Pu dJTJ-PrJol∑JïlMat ÀPa lîJAa YJuM yPòÇ F \jq KvVKVrA ÊÀ yPm KaKTa KmKâÇ dJTJ-KjC A~Tt-mJKotÄyJo ÀPar KaKTa KmKâ ÊÀ yPm oiq ßlmsΔ~JKrPfÇ F ZJzJ V´LPÚr ßvPw è~JÄ\M, TMjKoj S è~JyJKaPf YJuM yPò @PrJ KfjKa jfMj ÀaÇ xÄmJh xPÿuPj ßTKnj @PrJ \JjJj, KmoJPjr IKj~o UKfP~ ßhUPf FrA oPiq hMjtLKf hoj TKovj (hMhT) TJ\ ÊÀ TPrPZÇ VeoJiqPo k´TJKvf K\FxF KjP~JV-xÄâJ∂ TKfk~ ÈKmÃJK∂Tr' fgq xŒPTt fJrJ hMhTPT xyPpJKVfJ TrPf k´˜fM Ç KfKj hM”U k´TJv TPr @PrJ mPuj, pJKπT ©ΔKar TJrPe F~JrmJPxr pJ©LPhr hMPntJV ßkJyJPf yPòÇ Kfj-YJr KhPjr oPiq ßorJoPfr kr CPzJ\JyJ\KaPT xYu TrJ pJPmÇ SA lîJAPar pJ©LPhr KmKnjú ßyJPaPu @mJxPjr mqm˙J TrJ yP~PZÇ fJÅPhr IjqJjq F~JruJAjPxr lîJAPa ÃoPerS xMPpJV TPr ßhS~J yPòÇ KfKj @mJrS CPuäU TPrj, hrk© @øJj TPrS hMKa aJPmtJk´k CPzJ\JyJ\ xÄV´y TrJ pJ~Kj mPu KmoJPjr Inq∂rLe lîJAa xyxJA YJuM yPò jJÇ


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

15

KuPkJø TKoCKjKa TJuYJrJu FPxJKxP~vPjr FK\Fo IjMKÔf

Vf 14 \JjM~JKr oñumJr KuPkJø TKoCKjKa TJuYJrJu FPxJKxP~vPjr 1o FK\Fo xÄVbPjr ßY~JrkJrxj ßoJyJÿh xJöJhMr ryoJPjr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJKr oJSuJjJ ßyuJu C¨Lj IJyoPhr kKrYJujJ~ FK\Fo IjMKÔf y~Ç yJPl\ mhÀu AxuJPor TárIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo KmTJu 5aJ~ mJPcta ßjAmJrÉc ßx≤JPr KmkMu xÄUqT ˙JjL~ mJKxªJ S IKfKgPhr CkK˙KfPf xnJ IjMKÔf y~Ç xnJkKfr ˝JVf mÜPmqr kr oJjk© kJb TPrj PoJ” \JKrl Ko~JÇ ß\jJPru ßxPâaJKr ßyuJu C¨Lj IJyoh xÄVbPjr kKrKYKf S KmVf FT mZPrr TJptâo fáPu iPr k´go mJKwtT KrPkJat kJb TPrjÇ ßas\JrL KrPkJat kJb TPrj yJPl\ mhÀu AxuJoÇ CÜ mJKwtT xJiJre xnJ~

k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJjÇ k´iJj mÜJ KyPxPm KZPuj \JPo~Jfáu CÿJyr Kk´K¿kJu IJ»Mr ryoJj oJhJjLÇ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj ˙JjL~ TJCK¿ur oKfjMöJoJj, TJCK¿ur rqJPYu, KmKvÓ mqmxJ~L oJˆJr IJoLr C¨Lj IJyoh, vqJcSP~u oxK\Phr ßas\JrJr IJuyJ\ô fJKyr IJuL, vJykrJj oxK\Phr nJAx ßY~Jr S TKoCKjKa KucJr IJuyJ\ô ßoJyJÿh jNr mTx, oJSuJjJ rKlT IJyoh, mJPctc oxK\Phr ßY~JroqJj IJuyJ\ô IJ»Mu VKe, IJuyJ\ô IJmMu TJuJo, IJmJr Klø ßmñuL FPxJKxP~vPjr ßxPâaJKr ßoJyJÿh TJoJu ßyJxJAj, mhÀu AxuJo, ßxKuo Ko~J, xJuJof Ko~J, IJ»Mu TJyJr, oKl\Mr ryoJj xMufJj yJ~hJr, yJ\L S~JKrZ IJuL S

IJ»Mx vKyh ßYRiMrL k´oMU mqKÜmVtÇ k´J~ vfJKiT ßuJPTr CkK˙KfPf KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj mPuj, IJkjJPhr FA ßk´JV´JPo CkK˙f yP~ IJKo Ifq∂ UMKv FmÄ VKmtfÇ IJKo IJjªKYP• ßWJweJ TrPf YJA IJkjJrJ hJmL TPrKZPuj ßx≤ kux& SP~ ß\lPTc SP~r xJoPj FTKa ß\msJâx ßhS~Jr \jq IJKo fJ IjMPoJhj Khß~KZ FmÄ IJVJoL oJYt oJPx TJ\ ÊÀ yPmÇ KÆfL~f IJkjJPhr oxK\h S ßx≤JPrr FmÄ IjqJjq xÄKväÓ mqJkJPr IJKo IJkjJPhr xJPg FTmJr ‰mbT TPrKZÇ IJmJrS IgKrKaxy ‰mbT Trm FmÄ IJoJr pfaáTá TreL~ IJKo S IJoJr Kaoxy IJk´Je ßYÓJ TPr IJkjJPhrPT xJyJpq TrmÇ ß\jJPru ßxPâaJKr ßyuJu C¨Lj IJyoh mPuj, FA xÄVbPjr oJiqPo

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJk KoæjKTÄx vJUJr xLrJfájúmL (x:) xPÿuj IjMKÔf

Vf 15 \JjM~JKr mMimJr KmTJu 7 WKaTJ~ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJk KoæjKTÄx vJUJr CPhqJPV FT xLrJfájúmL (x:) xPÿuj KoæjKTÄx vJUJr xnJkKf oJSuJjJ @»Mu @\L\ KxK¨TLr xnJkKfPfô ˙JjL~ \JPo oxK\Ph IjMKÔf y~Ç oyJjmL (x) \LmPjr KmKnjú KhT KhP~ @PuJYjJ ßkv TPrj k´iJj IKfKg \Ko~Pfr PTªLs~ xnJkKf oMlKf @»Mu yJjúJj, KmPvw IKfKg uMaj vJUJr xnJkKf oMlKf K\uäMu yT, KmPvw IKfKg PTªsL~ oyJxKYm oJSuJjJ ‰x~h ßoJvJrrJl @uL, PTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT oMlKf mMryJj C¨Lj, oJSuJjJ @»Mu yJKoh k´oMUÇ CkK˙f KZPuj KoæjKTÄx vJUJr ßxPâaJKr ßoJyJÿJh jNÀu yT, yJK\ FuJAZ Ko~J oKfj, yJK\ @»Mr rKvh, yJK\ vJoZár ryoJj, yJK\ \JuJu C¨Lj, yJK\ @»Mu oJKuT, yJK\ jNÀu AxuJo, \JKyr Ko~J mJmMu, ßoJyJ: jNÀu yT, yJK\ @»Mr rKyo, TJoJu ßyJPxJAj

Ko~J,PoJyJÿJh @jS~Jr ßyJPxAj, \JKyh @yoh, TJ\L fJ\Mu AxuJo, @»Mu @yJh, TJ\L @lxJÀu AxuJoxy KmkMu xÄUqT oMxKuä~JjÇ k´iJj IKfKg oMlKf @»Mu yJjúJj mPuj, xoV´ kOKgmLPf @\ IvJK∂ KmrJ\oJj, fJr FToJ© TJreA yPò oJjMw oyJjmL (x) xNjúJfPT xTu ˜Pr k´KfÔJ TrJ, pfKhj oJjMw @uäJyr ßTJr@j S jmL (x) xMjúJPfr IjMxre TPr YuPm ffãe kpt∂ oJjMPwr oPiq vJK∂ gJTPm, PVJorJy S kgÃÓ yPm jJ FmÄ @PUrJPf S jJ\Jf kJPmÇ FmÄ yTôJjL CuJoJP~ ßTrJPor ßjfOPf xTu oMxuoJjPhrPT YuJr @ymJj \JjJjÇ oMlKf K\uäMu yT mPuj, oyJjmL ßp xfq jmL fJr ˝Jãq kOKgmLr oJjm-hJjm xPTPuA KhP~PZÇ Kmvõ oMxKuPor ßyhJ~f KmPvw TPr mJÄuJPhPvr vJK∂ TJojJ TPr KmPvw PoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj k´iJj IKfKg oMlKf @»Mu @»Mu yJjúJjÇ xÄmJh KmùK¬

mOPaj\MPz k´Kf ÊâmJr IJkjJr oxK\Ph x¬Jy\MPz Kl∑ ßV´JxJrL vPk

KuPkJø PˆPa FTKa oxK\h S ßx≤Jr k´KfÔJ TrJr \jq ßpUJPj gJTPm jJoJP\r mqm˙J IJrmL KvãJr mqm˙J, mJóJPhr mJÄuJ KvUJ, A~Ä ßZPu-ßoP~Phr FTKaKnKaP\r mqm˙J oKyuJPhr xMKmiJPgt FcnJAx xJKntx, m~ÛPhr uJjxj TîJm S kMÀw oKyuJxy cJAnJxt TKoCKjKar ßuJPTr xMPpJV xMKmiJ FAxm KmwP~r Ckr TJCK¿ur S KjmtJyL ßo~Prr TJPZ hJmL TrJ y~Ç KfKj ߈amJxLPhrPT IjMPrJi \JKjP~ mPuj, IJxMj IJorJ xmJA GTqm≠nJPm TJ\ TPr FTKa IJhvt xÄVbj KyPxPm VPz fáKuÇ KfKj FuKxKxF-Fr ßo’Jr yS~Jr \jq xTPur k´Kf IJøJj \JjJjÇ TJCK¿ur oKfjMöJoJj S TJCK¿ur rqJPYu mPuj, IJorJ ˙JjL~ TJCK¿ur KyPxPm pfaáTá xJyJpq xyPpJKVfJ TrJr IJorJ TrmÇ FmÄ IJVJoL ro\JPjr IJPV jJoJP\r mqm˙Jr \jq IJk´Je ßYÓJ TrmÇ ßoJyJÿh jNr mTx mPuj, IJkjJPhr FA xÄVbPjr k´go mJKwtT xnJ~ CkK˙f yP~ VKmtf oPj TrKZ FmÄ IJkjJrJ ßp Ff xMªrnJPm xm KTZMr IJP~J\j TPrPZj kKrYJujJ TPrPZj fJA IJkjJPhrPT ijqmJh \JjJjÇ xnJkKf IJmJrS ijqmJh \JKjP~ IJkqJ~Pjr oJiqPo xnJr TJ\ xoJ¬ PWJweJ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬

TMuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr xnJ IjMKÔf Vf 20 \JjM~JKr 2014 TMuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr TJptTKr kKrwPhr xnJ nqJPu¿ ÀPcr ChyJo VJPctj TKoCKjKa Px≤JPr IjMKÔf y~Ç CÜ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf \jJm lKrh CK¨j @yPoh FmÄ xnJ kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr PxPâaJKr @uyJ\ oMyJÿh AxuJo CK¨jÇ Kyl\Mu @KoPjr PTJrJj PfuJSPfr oJiqPo xnJ ÊÀ y~Ç CÜ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj KmKvÓ TKoCKjKa PjfJ \jJm @mM fJPyr PYRiMrL, jJ\oMu ÉxJAj PYRiMrL, \jJm KoxmJy CK¨j @yPoh TJoJu, lJÀT @yPoh xMªr, fJ\ AxuJo, lJÀT @yPoh, oM~JPöo ÉxJAj PYRiMrL-Krkj, \MmJP~r @yPohPxKuo, Kyl\Mu @Koj, oJyfJm Ko~J S @»Mu ofKum ksoMUÇ CÜ xnJ~ YuKf mZPrr Tot käJj KjitJre TrJ y~ FmÄ KmKnjú èÀfôkNet KmwP~ @PuJYjJ S Kx≠J∂ PjS~J y~Ç - xÄmJh KmùK¬

hv

xJ¬JKyT ß

pUJPj mOPaPjr ß L mJÄuJPhv ßxUJPjA

IJorJ

aJñJAumJxLr CPhqJPV vLWsA jfáj xÄVbPjr IJ®k´TJv

pMÜrJP\q mxmJxrf aJñJAumJxLr ImVKfr \jq \JjJPjJ pJPò ßp- jfáj FTKa xÄVbj k´KfÔJ TrJr \jq IJorJ vLWsA FT IJPuJYjJ xnJ IJP~J\j TrPf pJKòÇ F uPãq APfJoPiq k´JgKoT IJPuJYjJ xnJ TrJ yP~PZÇ xnJr Kx≠J∂ ßoJfJPmT vLWsA xTu aJñJAumJxLPhr KjP~ FT IJPuJYjJ xnJ TrJ yPmÇ ßxA xnJ~ IJPuJYjJr KnK•Pf xÄVbPjr jJo S ßr\MPuvj V´ye TrJ yPmÇ xŒsKf IjMKÔf FT xnJ~ CkK˙f KZPuj oPjJ~Jr ßyJPxj, IJ»Mx xyLh, FcPnJPTa oMÜJ, ßoJyJÿh TKmr, ßoJ” yJmMu, ßoJyJÿh ßyJPxj, IJ»Mu TKro Tou, IJyxJjMu IJK’~J k´oMUÇ IJVJoL xnJr mqJkJPr Km˜JKrf \JjPf KjÕKuKUf jJ’JPr ßpJVJPpJV TrJr \jq KmPvwnJPm IjMPrJi TrJ pJPòÇ oPjJ~Jr ßyJPxj- 07438610413, IJyxJjMu IJK’~J ßvJnj- 07852414630, IJ»Mx xyLh- 07533547697, FcPnJPTa oMÜJ- 07809825862, ßoJ” TKmr07404550964 S ßoJ” yJmMu- 07980910050Ç xÄmJh KmùK¬

YqJPju Fx k´KfPpJKVfJ~ CPÿ oJKr~J ßYRiMrLr TíKffô

yrCc APˆAa mJÄuJ ÛáPur ZJ©L CPÿ oJKr~J ßYRiMrL YqJPju Fx TfítT IJP~JK\f ÈxMªr TPr mJÄuJ KuKU' k´KfPpJKVfJ~ xJrJ mOPaPjr oPiq KÆfL~ ˙Jj IKiTJr TPrPZÇ CPÿ oJKr~J ßYRiMrL Vf 28 KcPx’r kNmt u¥Pjr Kr\≤x ßuT mqJïáP~KaÄ yPu IjMKÔf u¥Pjr k´KfPpJKVPhr oPiq ÈT' V´ΔPk k´go 5 \Pjr oPiq AP~x TJct uJn TPr FmÄ kPrr Khj 29 KcPx’r kNmt u¥Pjr rP~u ßrP\K¿ yPu IjMKÔf \JfL~ k´KfPpJKVfJ~ KÆfL~ ˙Jj IKiTJr TPrÇ F k´KfPpJKVfJ~ u¥j, uMaj, mJKotÄyJo, KjCTqJxu xy KmKnjú vyr ßgPT AP~x TJct k´J¬ 70 \j k´KfPpJVL IÄv ßj~Ç IJVJoLPf YqJPju Fx Fr uJAn IjMÔJPj fJPhr kMrÛJr k´hJj TrJ yPmÇ CPÿ oJKr~J xJÄmJKhT S TKoCKjKa xÄVbT ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL S KoPxx vJoxMj jJyJr ßYRiMrLr fífL~ TjqJÇ

\VjúJgkMr CkP\uJ nJAx ßY~JroqJj kPh k´JgtL yPòj \MmJP~r IJyPoh

IJxjú CkP\uJ KjmtJYPj \VjúJgkMr CkP\uJ~ nJAx ßY~JroqJj kPh k´JgtL yPòj pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xnJkKf \MmJP~r IJyPohÇ \MmJP~r IJyPoh hLWtKhj pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhPTr hJK~fô kJuj TPrjÇ pMÜrJ\q ZJ©uLVPT xMxÄVKbf TrPf èÀfôkNet nëKoTJ kJuj TPrj ßoiJmL FA ZJ©PjfJÇ Vf S~Jj APuPnPjr xo~ mJÄuJPhPvr mftoJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT TJrJoMÜ TrPf k´mJPx VeIJPªJuj VPz fáuPf pMÜrJ\q ZJ©uLPVr f“TJuLj xJiJre xŒJhT

\MmJP~r IJyoh èÀfôkNet nëKoTJ kJuj TPrjÇ fJr F nëKoTJ fUjTJr xoP~ ßhvKmPhPv k´vÄKxf y~Ç \MmJP~r IJyPoh KxPua u, TPuP\ Iiq~jTJPu KxPua ß\uJ ZJ©uLPVr rJ\jLKfr xJPg \Kzf KZPujÇ FZJzJS fJr \jì˙Jj \VjúJgkMr CkP\uJ~ ZJ©uLVPT xMxÄVKbf TrPf hLWtKhj ßgPT KfKj TJ\ TPr IJxPZjÇ FKhPT Vf 19 \JjM~JKr rKmmJr KjmtJYj TKovj TfítT CkP\uJ KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr ßgPT KfKj nJAx ßY~JroqJj kh k´JgtL PWJweJ TrJr kJvJkJKv mOPaPj mxmJxrf \VjúJgkMr CkP\uJr xmt˜Prr \jVPer xJPg ofKmKjo~ TrPZjÇ \MmJP~r IJyPoh ZJ© rJ\jLKfr xJPg \VjúJgkMPrr Cjú~Pj ImhJj ßrPU YPuPZjÇ FuJTJr \jVPer PxmJ TrJr hJK~fô ßkPu IJVoLPfS KfKj \VjúJgkMPrr oJjMPwr kJPv ßgPT fJPhr ßxmJ TPr pJS~Jr IñLTJr mqÜ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

16

ßV´aJr ßjJ~JUJuL FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf

Vf 19 \JjM~JKr ßV´aJr ßjJ~JUJuL FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ kMmtu¥Pjr SxoJjL ßx≤JPr xÄVbPjr xnJkKf oK\mMr ryoJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT KnKk yJrΔPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç

KmkMu xÄUqT ßV´aJr ßjJ~JUJuLmJxLr CkK˙KfPf xÄVbPjr xJiJre xŒJhT KnKk yJrΔj KmVf mZPrr TJptâo x’Pº xTuPT ImKyf TPrjÇ xÄVbPjr ßas\JrJr IJPjJ~Jr PYRiMrL KmVf mZPrr IJ~ mqP~r KyxJm fáPu iPrjÇ xy xnJkKf

mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT K\ Fo FßT Fo vKr~f CuqJy xÄVbPjr xÄKmiJj xJiJre xhxqPhr xJoPj fáPu iPrj FmÄ fJyJ xmtxÿKfâPo PnJPa kJv TrJPjJ y~Ç CÜ xJiJre xnJ~ mÜmq rJPUj k´mLj mqKÜfô jMrΔu yT, ßYRiMrL ßoJ: lJrΔT, \KyrΔu AxuJo, F ßT IJ\Jh, jMrΔu TKro, cJ. IJmM \JPyr ßYRiMrL, mqJKrˆJr IJmM xJP~o, IJvrJl CK¨j, IJ»Mu yT rJ\, \KyrΔu AxuJo, IJfJCuqJ lJrΔT S lKrh CuqJÇ IjMÔJPj kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj yJ\L IJyoh CuqJÇ IjMÔJPjr xJKmtTnJPm xyPpJKVfJ~ KZPuj PxJyJV, ßoJ\JKyh, oPjJ~Jr, Kj\Jo, oJKjT, \Kj, Âh~, Ên, Ko\tJ, rJKm±, KorJ\, \Kxo, ßxJPyu, kJrPn\, IJmMu \Kxo, rJPxu, \Kyr S xJÄmJKhT TJSZJr k´oNUÇ xnJr KÆfL~ kPmt KZu oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ xÄmJh KmùK¬

\JuJuJmJh asJPˆr jfMj TKoKa VKbf

Vf 24 \JjM~JKr kNmt u¥Pjr PyJ~Ja YqJPku PrJPc \JuJuJmJh asJPÓr FT xnJ IjMKÔf y~Ç oJSuJjJ Pr\JCu TKrPor xnJkKfPfô FmÄ KvyJmMöJoJj TJoJPur kKrYJujJ~ xnJr @PuJYq xMYLr oPiq KZu jfMj TKoKa Vbj, FTJC≤ PUJuJ S krmftL kKrT·jJ KbT TrJÇ kPr asJKˆPhr krJoPvtr KnK•Pf FTKa jfMj TKoKa Vbj TrJ y~Ç asJPˆr jmKjmtJKYf TotTftJrJ yPuj, xnJkKf oJSuJjJ Pr\JCu TKroÇ PxPâaJKr KvyJmMöJoJj TJoJu, xyTJKr PxPâaJKr FjJP~f @u oJoMjÇ MPas\JrJr oJSuJjJ @mMu yJxJjJf PYRiMrL, xyTJKr oJSuJjJ @»Mr ryoJjÇ xJÄVbKjT xŒhT oJSuJjJ mhÀu AxuJoÇ lJ¥ rJA\Jr PfJyJ PoJ˜lJÇ asJPÓr IjqJjq asJKˆrJ yPuj oJSuJjJ PyuJu CK¨j, FjJP~f CuäJy @u oMKoj, oJSuJjJ @»Mr ryoJj, cJÜJr \JPmh S oJSuJjJ oMKymMr rJyoJjÇ xÄmJh KmùK¬

mJÄuJPhvL \JfL~fJmJPh KmvõJxL yJK\ IJ»Mu IJyJh Có KmhqJu~PT IJAj\LmLPhr ßxKojJr IjMKÔf TPuP\ CjúLf TrJ~ IJjª xnJ IjMKÔf Knjú iotJmu’L KjptJfPjr ksKfmJPh PToPcj @S~JoL uLPVr xnJ

pMÜrJ\q mxmJxTJrL mJÄuJPhvL \JfL~fJmJPh KmvõJxL IJAj\LmLrJ Vf 22 \JjM~JKr mMimJr xºqJ 6aJ~ kMmtu¥j˙ FTKa TPu\ IKcPaJKr~JPo mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr ßWJwT, mÉhuL~ VefPπr k´mÜJ, mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hPur

k´KfÔJfJ vKyh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr 78 fo \ÿmJKwtTL CkuPã \JfL~ xÄTa ßoJTJPmuJ~ vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr nëKoTJ S mftoJj ßk´ãJka vLwtT FTKa ßxKojJPr IJP~J\j TPrjÇ mqJKrˆJr IJuLoMu yT Kuaj S mqKrˆJr yJKohMu yT IJKlªL KuaPjr PpRg Ck˙JkjJ~ ßxKojJPr xnJkKffô TPrj mqJKrˆJr fKo\ CK¨jÇ CÜ ßxKojJPr k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ KvãJKmh k´Plxr c. ßT Fo F oJKuT, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT S IJymJ~T Fo F oJPuT, xJÄmJKhT S mMK≠\LmL ßYRiMrL ßoJ: lJrΔT, vJoZáu IJuo ßYRiMrL, xJPmT ZJ©PjfJ S KmFjKk ßjfJ oJyL IJroJj rKlTÇ ˝JVf mÜmq rJPUj F. jJPxr UJj, xnJ~ CkK˙f ßgPT IJPuJYjJ~ IÄv ßjj mqJKrˆJr ATmJu ßyJPxj, FcPnJPTa IJmMu yJxjJf, Fc. xJuJCK¨j UJj Kobá, mqJKrˆJr IJmM AKu~Jx, mqJKrˆJr \JyJñLr IJuo, FcPnJPTa jJxKrj IJÜJr, FcPnJPTa vJyLj IJuo, FcPnJPTa \JKTr ßyJPxj S TáoTáo yTÇ mÜJrJ vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr \Lmj S uPãqr Ckr mÜmq rJPUjÇ F xo~ fJrJ vyLh K\~Jr IJhvtPT rJ\jLKfPf k´KfKÔf TrJr Ckr èrΔfôJPrJk TPrjÇ xÄmJh KmùK¬

mJWJ ACKj~j ßcPnuJkPo≤ FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV xÄVbPjr TJptTKr TKoKar FT xnJ xÄVbPjr xnJkKf IJ\ou ßyJPxPjr xnJkKfPfô xÄVbPjr KmsTPuPj˙ TJptqJuP~ Vf 21\JjM~JKr oñumJr IjMKÔf y~Ç xnJ~ Vf 5 \JjM~JKr mJWJ ACKj~Pjr Imxrk´J¬ 21 \j mqKÜfôPT xÄmitjJ k´hJj TrJ~ mJWJ ACKj~jmJxLPT xÄVbPjr kã ßgPT IJ∂KrT IKnjªj \JjJPjJ y~Ç nKmwqPfS FA iJrJ ImqJyf rJUJr IñLTJr TrJ y~Ç xnJ~ mJWJr GKfyqmJyL KvãJ k´KfÔJj yJ\L IJ»Mu IJyJh Có KmhqJu~PT TPuP\ r‡kJ∂Krf TrJr \jq FTof ßkJwe TrJ y~ FmÄ xÄVbPjr xTu xhPxqr IJKgtT xyPpJKVfJ~ KmhqJuP~ TPu\ nmj

KjotJPer Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç FA KmwP~ FuJTJr VjqoJjq mqKÜmVt KmhqJu~ kKrYJujJ TKoKa S xÄVbPjr ˙JjL~ ßjfímOPªr xJPg ßpJVJPpJV TPr TJptTr khPãk ßjS~Jr hO| k´fq~ mqÜ TrJ y~Ç xnJ~ CkK˙f KZPuj xÄVbPjr xy xnJkKf FjJo CK¨j, ZJKuTár ryoJj, uMflár ryoJj, xJiJre xŒJhT \JoJj Ko~J, xy xJiJre xŒJhT KoZmJÉu yT oJZáo, ßo’JrvLk ßxPâaJKr F\J\Mr ryoJj, k´YJr xŒJhT UJPuh IJyoh l~Zu, oKyuJ xŒJKhTJ rΔoJjJ IJÜJr, ßTJwJiã IJmMu lP~\, KjmtJyL xhxq TJoJu IJyoh, UJPuh IJyoh, xÄVbPjr CkPhÓJ IJ»Mu mJrL jJKZr, \JP~h IJyoh S hMuJu IJyoh k´oNUÇ xÄmJh KmùK¬

KjmJtYj krmftL mJÄuJPhPv Knjú iotJmu’LPhr Ckr yJouJ S KjptJfPjr ksKfmJPh @PuJYjJ xnJ TPrPZ PToPcj @S~JuL uLV pMÜrJ\q vJUJÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj PToPcj @S~JuL uLPVr xnJkKf Qx~h rKlTMu AxuJo PxJPyu FmÄ xnJ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT TJ\u rvLhÇ xnJ~ ksiJj IKfKg KyxJPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q

\JoJ~Jf KvKmr KjKw≠ TrJ S h¥k´J¬Phr rJ~ TJptTPrr hJKmPf \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAPcr xoJPmv IjMKÔf

PoRumJh S xπJxoMÜ KcK\aJu mJÄuJPhv VzPf \JoJ~Jf KvKmr KjKw≠ S h¥k´J¬ rJ\JTJrPhr hsΔf lJÅKxr hJmLPf TJKctl vyPrr xosJa ßrˆáPrP≤ Vf 23 \JjM~JKr mOy¸KfmJr FT xnJ IjMKÔf y~Ç pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJmLPf xoV´ KmvõmqJkL TqJPŒAjrf xÄVbj \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPT'r TJKctl vJUJ VbPjr uPãq FT TjlJPrP¿r @P~J\j TrJ y~Ç SP~ux @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT ßoJ: @»Mu oJKuPTr xnJkKfPfô FmÄ pMVì xJiJre xŒJhT ßVJuJo ofát\Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv k´iJj IKfKg KZPuj \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPTr ojxMr @yoh oKTxÇ k´iJj mÜJ KZPuj \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPTr ßckMKa TjPnjJr 71'Fr oMKÜPpJ≠J oM˜JKl\Mr ryoJj oJKjTÇ KmPvw IKfKg KZPuj KocuqJ¥x @S~JoLuLPVr ßxPâaJrL jNÀu AxuJo ßmuJu, mOˆu

SP~ˆ @S~JoLuLPVr @mMu ßyJPxj S~JhMh, mJÄuJPhv FPxJKxP~vj TJKctl Fr ßxPâaJKr ßoJ: yJÀj fJuMThJr, SP~ux @S~JoLuLPVr pMVì xJiJre xŒJhT yJ\L Ku~JTf @uL, SP~ux @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT oKuäT ßoJxJP¨T @yohÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj TôJrL ßoJ: PxKuoÇxoJPmPv mÜmq rJPUj \JKˆx lr mJÄuJPhv

ß\JPjJxJAc 1971 ACPT'r KocuqJ¥ vJUJr TjPnjJr KxfJr @yoh, ßxPâaJKr Kyrj Ko~J, ßxJ~JjxL'r TjPnjJr yJKmmMr ryoJj oTmMu, ßxPâaJKr vJoLo @yoh, KjCPkJPar TjPnjJr @»Mu ojúJl, ßxPâaJrL yJ\L Fo F rCl, ßoJ: ZJKuT Ko~J, ßxKuo @yoh, @»Mr ryoJj ojJ, yJ\L @mM mÑr S~JTJr, yJ\L Fo F rCl, ojyr @uL, oMKymMr ryoJj oMKym, @mMu TJuJo oMKoj, oJyoMh ßyJPxj

rJjJ, TKmr CK¨j, lUÀu AxuJo, @jyJr Ko~J, ÀÉu @Koj, @Ä \Kuu, KxfJm @uL, KuuM Ko~J, TKlu Ko~J, vSTf @uo ßYRiMrL, ßoJ: oólJ, vJPyh @yoh, rKo\ CK¨j, oMÜJr @uL, Fo F oKfj, ßvU Fo F xJuJo, @uyJ\ô @xJh Ko~J, ßoJ: \Kj, f\ÿMu @uL xMP~j, @»Mu TJKhr @mMu @\Jh @yoh, ßVJuJo @yPoh, @mMu TJuJo vJoLo., @K\\ @yoh \JmM, TP~x @yoh, ßvU ßoJ: @PjJ~Jr, ßVJuJo @CKu~J, mhÀu yT, \KyÀu AxuJo TJA~Mo, KxkJr @yoh, @»Mu TJKhr mJhu, oJyoMh Ko~J, @»Mx xJoJh, ßxmMu @Ku, @jyJr @uL, vJoxMu yT, mhÀu AxuJo, oKlTáu AxuJo, \Kyr CK¨j @uL, @uoVLr @uo, ßVJuJo PoJ: vJjMr, vJKTu ßYRiMrL, rKTm ojxMr, vJyLj CK¨j, \~jJu @yoh, Fo F xmMr, \JoJu @yoh mTáu, @»Mu @yJh, ßoJólJ TJoJu, rKTm CK¨j, j\Àu AxuJo, @KjxMöJoJj, xMP~u Ko~J, @xTr Ko~J, Fo F oJjúJj k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬

@S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh PYRiMrL,KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr iot Kmw~T xŒJhT Qx~h xMÀT @yPoh,pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ PoPyr KjVJr PYRiMrL,PoRunL mJ\Jr gJjJ @S~JoL uLPVr ksYJr xŒJhT PVJuJo rJxMu, jgt u¥j @S~JoL uLPVr xnJkKf KxfJm PYRiMrL, jgt u¥j @S~JuL uLPVr xJiJre xŒJhT PoJ” @yxJj, pMÜrJ\q @S~JuL uLPVr xhxq oJyoMhMr ryoJj, PoJ” KTmKr~J,xJyJmM¨Lj xJmMu, PToPcj @S~JuL uLPVr xy xnJkKf UJ~Àu ATmJu rm oMTMu, pMVì xŒJhT Qx~h vrLl @yPoh,xJÄVbKjT xŒJhT K\~JCu yT PYRiMrL \MP~u, xJÄÛíKfT xŒJhT ATmJu mJyJr, iot Kmw~T xŒJhT PvU lJÀT CK¨j @yoh, SP~ˆ u¥j pMm uLPVr xnJkKf \Kyr Ko~J, xJiJre xŒJhT Ku~JTf @uL, xMufJj @uL,PxKuo Pr\J, xJoxJh @yPoh,PoJ” @uL,oMKyhMr ryoJj, oMK\mMr ryoJj,@»Mu oJyoMh, PoJ” oJKjT S jJ\oMu AxuJo ksoMUÇ xnJ~ mÜJrJ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJ S uMakJPar fLms KjªJ TPr Fxm WajJr xPñ \Kzf gJTJ xπJxLPhr IKmuP’ UMÅP\ ßmr TPr KmYJPrr xÿMULj TrJr hJKm \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

17

AKoPV´vj AxMq KjP~ ßyJo IKlPxr xJPg KmKxF Aˆ Im AÄuqJ¥ KrK\Sj S~JPjr ßxKojJr \VjúJgkMr CkP\uJ k´mJxL FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV xnJ IjMKÔf

IQmi oJAPV´≤Phr ‰mifJ S PrÓáPr≤ èPuJPf kMKuvL ßrAc mº FmÄ IjqJjq AKoPV´vj AxMq KjP~ mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj (KmKxF) AÓ Im AÄuqJ¥ KrK\Sj S~Jj KmsKav ßyJo IKlPxr xJPg PxKojJr TPrPZÇ Vf 14 \JjM~JKr uMaj ßmcx Fr 5-7 ßoJr ÓsLPar FTKa PrˆáPrP≤ @P~JK\f ßxKojJPr mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~Pjr KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ S KmKxF AÓ Im AÄuqJ¥ KrK\SPjr ßk´KxPc≤ KmKvÓ TqJaJrJxt ßjfJ IKu UJj PrˆáPr≤ ßxÖPr Totrf IQmi v´KoTPhr ‰mifJ hJj, Km\Pjx @S~JPr mqJmxJ k´KfÔJPj ßrAc mPºr hJmL \JKjP~ mPuj, IPyfáT kMKuvL y~rJKjr TJrPe ßrÓPr≤ ßxÖr ãKfV´˜ yPò, KfKj IQmi v´KoTPhr I∂f kPã hMmZPrr S~JTt kJrKoa AxMq TrJr hJmL \JKjP~ mPuj, FPf uJnmJj yPm xrTJrÇ k´KfmZr FA UJf ßgPT xrTJPrr rJ\˝ @~ y~ k´J~ YJr KmKu~j kJC¥Ç IgtQjKfT oªJr xo~ FnJPm ßrˆáPr≤ èPuJPf pUj fUj ßrAc

YuPf gJTPu ãKfV´˜ yPm TqJaJKrÄ A¥JKÓsÇ IKu UJj @PrJ mPuj mOPaPj mJXJuLr GKfPyqr ˛JrT 1960 xJPu k´KfKÔf mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj (KmKxF) ÊiM TqJaJrJxtPhr \Pjq j~ mOPaPj mxmJxrf mJÄuJPhvL TKoCKjKar TuqJPe TJ\ TrPZÇ Fxm ßxKojJPrr oJiqPo @oJPhr xoxqJèPuJ xrTJPrr TJPZ fáPu irJ x÷m yPòÇ KmKxF Aˆ Im AÄuqJ¥ KrK\Sj S~JPjr ßxPâaJKr S ßTªsL~ TKoKar ßo’JrvLk ßxPâaJKr xJAláu @uo mPuj TqJaJrJxt S TKoCKjKar TuqJPj KmKxF TJ\ TrPZÇ KfKj mPuj hJmL @hJ~ jJ yS~J kpt∂ @orJ @oJPhr TJ\ YJKuP~ pJmÇ IkJPrvj Aj AKoPV´vj FqJjPlJxtPoP≤r ßxP≤su KcPrÖr KrYJct Tá~JAj mPuj, IQmiPhr ßV´lfJPr IKnpJj ImqJyf gJTPm, F \JfL~ ßxKojJPrr oJiqPo xPYfjfJ mJzPm, fPm KmKxF ßp hJmLèPuJ C™Jkj TPrPZ FKjP~ fJPhr TqJPŒAj TrJr IKiTJr rP~PZÇ KmKxF Aˆ Im

AÄuqJ¥ KrK\SPjr IjJrJrL TjxJuPa≤ \jxj CÄP~r Ck˙JkjJ~ IjMKÔf ßxKjJPr ˝JVf mÜmq rJPUj KmKxF AÓ Im AÄuqJ¥ KrK\Sj S~JPjr ßk´KxPc≤ S KmKxF ßTªsL~ TKoKar KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ TqJaJrJxt ßjfJ IKu UJj, ßyJo IKlPxr TJptâo xŒPTt ImKyf TPrj jgt ToJ¥ AKoPV´vj KcPrÖr AKc o≤MPVJPorL, PyJo IKlx ßk´P\P≤vj Kk´PnjKaÄ AKuäVqJu S~JKTtÄ xŒPTt mPuj, Aˆ Im AÄuqJ¥ Fr FqJKxxPa≤ AKoPV´vj KcPrÖr KuSPju VqJKrT, ßyJo IKlx ßk´P\≤Pavj lrPVrL S~JrPjx xŒPTt mPuj Aˆ Im AÄuqJP¥r YLk AKoPV´vj IKlxJr ßcKnc nJauJr, AKoPV´vj xŒPTt KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj AKc o≤áPVJPorL S Ku~j VqJKrTÇ IjMÔJPj mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj Aˆ Im AÄuqJ¥ KrK\SPjr xhxqPhr oPiq CkK˙f KZPuj @»Mu UJKuT ßYRiMrL, KlÀ\Mu yT, Fo @r ßYRiMrL, l~xu @yoh, FohJhMu yT kJPnu, UKuuMr ryoJj, j\Àu AxuJo, oJKuT CK¨j, vJoxMu @uo

mJKotÄyJo mJÄuJ PksxTîJPmr xnJ IjMKÔf

oJUj, vJyJm CK¨j, ÉoJ~Mj @yoh, lryJh @yPoh, ßoJ\JKyh @uL ßYRiMrL, lJ~\Mu yT, ßyuJu CK¨j, yJÀjMr rKvh, yJÀj Ko~J, KakM ßYRiMrL, ZáÀT Ko~J, vJPyh Ko~J, ßfRKlT @uL KojJr, mJKZf Ko~J, Zárf Ko~J k´oMUÇ FZJzJS mOPaPjr KmKnjú vyr ßgPT TqJaJrJxt S mJÄuJPhvL TKoCKjKar KmKvÓ\PjrJ IÄv ßjjÇ ßyJo IKlPxr kPã @PrJ CkK˙f KZPuj AKoPV´vj A¿PkÖr YqJrL cJucsL, AKoPV´vj A¿PkÖr oJrKaj oqJPru, AKoPV´vj A¿PkÖr rmJat aoKTÄj, YLl AKoPV´vj IKlxJr ßcAn nJauJr, YLl AKoPV´vj IKlxJr \j V´LemqJÄT, YLl AKoPV´vj IKlxJr ß\T ßcKnx, YLl AKoPV´vj IKlxJr KujcJ aoxj, AKoPV´vj IKlxJr cKoKjT KjCmJrL, AKoPV´vj IKlxJr ku aoxj, ßyJo IKlx ßk´x IKlxJr aKm FqJKuxj, F ZJzJS TP~T\j kMKuv IKlxJr CkK˙f KZPujÇ FUJPj CPuäUq ßp 1960 xJPu k´KfKÔf mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj mOPaPjr mJr yJ\JPrS ßmvL ßrˆáPr≤ S ßaTSP~ k´KfÓJPjr k´KfKjKifôTJrL xÄVbjÇ FA xÄVbjKa mOPaj S ACPrJPk TJKr Kv·PT k´KfKÔf TrPf TJ\ TPr pJPòÇ mftoJPj 15Ka KrK\SPjr oJiqPo TJ\ TrPZ, Fr mJAPr mOPaj S A&CPrJPk mJXJuL xÄÛíKfr KmTJPv ImhJj rJUPZÇ @oJPhr oyJj oMKÜpMP≠ S FA k´JYLjfo FA xÄVbjKar nNKoTJ k´vÄxjL~Ç

\VjúJgkMr CkP\uJ k´mJxL FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV kMmt u¥Pjr mJÄuJ SPnj ßrˆáPrP≤ FT xnJ IjMKÔf y~Ç K\uäMr rKvh uJPur xnJkKfPfô FmÄ xJÄVbKjT xŒJhT IJufJlár ryoJPjr xûJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj P\JmJP~r IJyPoh yJo\J, IJKor CK¨j oJˆJr, ßyl\Mr ryoJj, ßTlJP~f, jJKxr CK¨j, Fx Fo IJfJCr ryoJj, IJmhMu TJA~Mo, oKjrΔu yJxJj mMumMu, xJPyh IJyPoh ßYRiMrL, IJmM fJPyr, xJPuy IJyoh S uJP~T IJuL k´oNUÇ mÜJrJ IJxjú oyJj nJwJ Khmx CkuPã k´˜áKfoNuT xnJr Ckr IJPuJYjJ TPrj FmÄ xÄVbPjr xhxq xÄUqJ mOK≠r k´Kf ß\Jr fJKVh ßhjÇ xÄmJh KmùK¬

fJuMThJr oJjmTuqJe lJCP¥vPjr vLfm˘ Kmfre

xŒsKf fJuMThJr oJjmTuqJe lJCP¥vPjr kã ßgPT k´J~ @zJAvf hM˙ IxyJ~ oJjMPwr oPiq vLfm˘ Kmfre TrJ yP~PZÇ Vf 25 \JjM~JKr vKjmJr \MKz CkP\uJr ßVJ~Ju mJKzPf F vLfm˘ Kmfre IjMÔJj IjMKÔf y~Ç fJuMThJr oJjmTuqJe lJCP¥vPjr xhxq xKYm PrJaJKr~Jj \JPyh @yoh fJuMThJPrr kKrYJujJ~ CÜ vLfm˘ Kmfre IjMÔJPj xnJkKffô TPrj lJCP¥vPjr CkPhÓJ oJSuJjJ xJAláK¨j @yohÇ CÜ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj fJuMThJr oJjmTuqJe lJCP¥vPjr CkPhÓJ yJ\L @Kor CK¨j, oJfJm CK¨j, @ÊT CK¨j, oMxPuy CK¨j r†M, ‰hKjT \JuJuJmJh kK©TJr mzPuUJ k´KfKjKi @»Mr rm, YqJPju Fx Fr IJPuJKY©L ßmuJu @yoh, @\yJr @yoh S~JPxo, AlPfUJr @yPoh ÀPmu, Sor oJymMm, rJPxu ßYRiMrL, \JTJKr~J @yoh, rJ~yJj @yoh, xJKhT @yoh xJhL, rJyJh @yoh S KTmKr~J ßYRiMrL k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬

K\~J xÄxPhr xnJ~ mÜJrJ

k´yxPjr KjmJtYj PhvmJxL k´fqJUJj TPrPZ

míPaPjr mJXJKu TKoCKjKar KmKnjú PãP© xJluq I\tjTJrLPhr KjP~ TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMPwr IÄvVsyPe FTKa mqKfâoiotL APn≤ TrPm mJKotÄyJo mJÄuJ PksxTîJmÇ 21 \JjM~JKr oñumJr mJKotÄyJPor ˆJYtuLr @TJv PrˆMPrP≤ IjMKÔf mJKotÄyJo mJÄuJ PksxTîJPmr FT xnJ~ FA Kx≠J∂ Vsye TrJ y~Ç fJZJzJ xÄVbPjr TJptâoPT @PrJ VKfvLu S TJptTrL TrPf Pmv TKa èrΔfôôkNet Kx≠J∂S PjS~J y~Ç mJKotÄyJo mJÄuJ PksxTîJPmr

xnJkKf @uyJ\ô PoJ˜lJ PYRiMrL pMmrJP\r xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @\Jh @mMu TJuJPor kKrYJujJ~ IjMKÔf CÜ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj @uyJ\ô l~\Mr ryoJj PYRiMrL FoKmA, @uyJ\ô UxÀ UJj, @uyJ\ô FFAY Fo @vrJl @yPoh, @uyJ\ô @»Mu TJKhr @mMu, @uyJ\ô rAZ Ko~J, vJKTÀr ryoJj PYRiMrL vJyLj, ‰x~h TmLr @yPoh, xMPyu @yPoh PYRiMrL, @KoÀu AxuJo PmuJu, @»Mu @yJh xMoj,

@K\\Mr ryoJj yLre, ßuJToJj PyJPxj TJ\L, ßoJyJÿh @uL, Ko\Jj Pr\J PYRiMrL, rJ\M @yPoh, oJoMjMr rvLh, Kr~Jh @yJh ksoMUÇ APn≤PT xlu TrPf xnJ~ xmtxÿKfâPo mJKotÄyJo mJÄuJ PksxTîJPmr xy-xnJkKf KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô @uyJ\ô l~\Mr ryoJj PYRiMrL FoKmA'PT ksiJj FmÄ @uyJ\ô rAZ Ko~J, vJKTÀr ryoJj PYRiMrL vJyLj, xMPyu @yPoh PYRiMrL S @KoÀu AxuJo PmuJuPT xhxq TPr FTKa CkTKoKa Vbj TrJ y~Ç xÄmJh KmùK¬

Vf 5 \JjM~JKr IjMKÔf yP~ pJS~J k´yxPjr KjmJtYjPT PhvmJxL WíeJnPr k´fqJUJj TPr PvU yJKxjJr hM:vJxPjr \mJm KhP~PZÇ PnJa m\tPjr oJiqPo mJÄuJPhPvr \jVe @mJPrJ k´oJe TPrPZ FThuL~ mJTvJu k´KfÔJr wzpπ KTnJPm k´Kfyf TrPf y~Ç CKjv v FTJ•Pr PhvmJxL PpoKj vyLh K\~Jr PWJweJ~ GTqm≠nJPm oMKÜpMP≠ ^ÅJKkP~ kPz PhvPT ˝JiLj TPrKZu- PfoKjnJPm KjmJtYPjr kNm ot ÉM Pf ft JrA xMPpJVq x∂Jj PhvjJ~T fJPrT ryoJPjr KnKcS mJfJt ÊPj PVJaJ\JKf Vefπ rãJr pMP≠ vJKou yP~ PnJa m\tPjr oJiqPo yJKxjJ xrTJPrr FT huL~ k´yxPjr KjmJtYjPT k´Kfyf TPrPZ Ç PhvPj©L PmVo UJPuhJ K\~Jr PjfíPfô Phv mÅJYJS- oJjMw mÅJYJS FA @ymJPjr k´Kf PVJaJ \JKf fJPhr xogtj \JKjP~PZ Ç PhvmJxLr xJPg KmvõmJxL FA KjmJtYPjr KjªJ \JKjP~PZÇ

IKmuP’ FA IQmi KjmJtYj mJKfu TPr PvU yJKxjJPT khfqJV TrPf yPmÇ KjhtuL~ KjrPkã ffômiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmJtYPjr mqm˙J TrPf yPmÇ K\~J xÄxh pMÜrJ\q vJUJr @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ K\~J xÄxh PTªL~ xyxnJkKf S pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf @KojMr ryoJj @TrJPor xnJkKfPfô KoxmJy PYRiMrL KuaPjr kKrYJujJ~ Aˆ u¥Pjr PyJ~JAaPYPku PrJPcr TJpJtuP~ IjMKÔf xnJ~ IJPrJ mÜmq rJPUj @uyJ\ô PZJrJm @uL,l~Zu @yoh \Kx,UJPuh @yoh PYRiMrL,KobM @yoh,o\jM Ko~J,rKlT Ko~J, @PjJ~JÀu yT \MP~u, @TuJTMr ryoJj uMTM,@uoVLr @yoh,fJPrT @yoh,PmuJP~f @yoh,@fJCr ryoJj,@mhMu yT TJoJuL,xJoJh @yoh,yJKl\ Ko~J S oAjMu AxuJoÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

18

ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPTr ßTªsL~ TKoKar kh mμj

ßV´aJr KxPua ßcnuJkPo≤ IqJ¥ SP~uPl~Jr TJCK¿u Aj ACPTr \JfL~ KjmtJyL TKoKar k´go xnJ Vf 26 \JjM~JKr KmPTPu ßx≤sJu u¥Pj xÄVbPjr TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç PV´aJr KxPua TJCK¿Pur ßTªsL~ ßY~JrkJxtj TKoCKjKa KucJr jNÀu AxuJo oJymMPmr xnJkKfPfô FmÄ ß\jJPru ßxPâaJKr oMKÜPpJ≠J Qx~h @»Mu TJA~Mo TJ~xJPrr

kKrYJujJ~ xnJ~ @KgtT KrPkJat Ck˙Jkj TPrj ßas\JrJr ßoJ. KlPrJ\ UJjÇ kKm© Tár@j ßfuS~Jf TPrj oJSuJjJ ßvU xJPuy yJKohLÇ xÄVbPjr IV´pJ©J~ TreL~ S TotTJP¥r Ckr mÜmq rJPUj ßkasj cJ. yJxjJu Fo ßyJxJAj FoKmA, ßkasj @uyJ\ ßT.Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, Ko~J oKjÀu @uo, UªTJr @»Mu oZKær FoKmA, oMKÜPpJ≠J Fo F oJjúJj, Ko\tJ @xyJm ßmV, ßoJ. YájM Ko~J, TJoÀu yJxJj YájM, ojxMr @yoh oKTx, cJ. oMK\mMr ryoJj, UxÀ UJj, yJKmmMr rJjJ,

ßoJ. KoxmJy CK¨j, FAY Fo @vrJl @yoh, yJ\L l~\Mr ryoJj ßYRiMrL, mqJKrˆJr oJxMh ßYRiMrL, FoF @K\\, @»Mu oJKjT TáKa, cJ. ßrJ~Jm CK¨j, ATmJu @yoh ßYRiMrL, l\uMu TKro ßYRiMrL, @»Mu oJKuT, @»Mr rKTm KxThJr, @uyJ\ jMjM Ko~J, j\Àu AxuJo xy KmKnjú KrK\SjJu ßjfOmªO Ç kPr mqJkT @PuJYjJr kr xmtxÿKfâPo \JfL~

KjmtJyL TKoKar khmLr hJK~fô mμj TrJ y~Ç PY~JrkJrxj jNÀu AxuJo oJymMm, ß\jJPru ßxPâaJKr Qx~h @»Mu TJA~Mo TJ~xJr S ßas\JrJr ßoJ. UxÀ UJj ßTªsL~ KjmtJYPj KjmtJKYf yP~KZPujÇ jfájnJPm hJK~fô k´J¬rJ nJAx ßY~JroqJj Fo F oJjúJj, ßoJ. aájM Ko~J, Ko\tJ @yxJm ßmV, @uyJ\ xM~JmMr ryoJj, cJ. ßoJ. ßrJ~Jm CK¨j, ßoJ. AxmJy CK¨j, TJoÀu yJxJj Yáj,M ßoJ. jMjM Ko~J S @»Mr rKTm KxThJrÇ \P~≤ PxPâaJKr ojxMr @yoh oKTx, UxÀ UJj, cJ. oMK\mMr

ryoJj S yJKmmMr ryoJj rJjJ, \P~≤ ßas\JrJr xJPuy @yoh, CAPo¿ IqJ¥ TJuYJrJu ßxPâaJKr cJ. \JKT ßr\S~JjJ @PjJ~Jr, IVtJjJAK\Ä ßxPâaJKr ATmJu @yoh ßYRiMrL, \P~≤ IVtJjJAK\Ä ßxPâaJKr ßoJ. @vrJl Ko~J, Pk´x IqJ¥ kJmKuKxKa ßxPâaJKr ßfRKlT @uL KojJr, \P~≤ ßk´x ßxPâaJKr Fo F Vlár, AKoPV´vj IqJ¥ SP~uPl~Jr ßxPâaJKr

mqJKrˆJr oJxMh ßYRiMrL, IqJcMPTvj ßxPâaJKr oj\Mr ßr\J ßYRiMrL, \P~≤ ßo’JrvLk ßxPâaJKr vJoLo @yoh ßYRiMrL, KrK\SjJu ßxPâaJKr ßvU ßoJ. @PjJ~Jr, A≤JrjqJvjJu ßxPâaJKr ßoJ. @»Mu oJKuT, \P~≤ A≤JrjqJvjJu ßxPâaJKr Fo F @K\\, A~Mg IqJ¥ P¸Jatx ßxPâaJKr l\uMu TKro ßYRiMrL, \P~≤ A~Mg IqJ¥ ߸Jatx ßxPâaJKr @»Mu oJKuT TáKa, xhxqmOªrJ yPòj- Ko~J oKjÀu @uo, UªTJr @»Mu oZKær FoKmA, FAY Fo @vrJl @yoh S ßoJ. @r\M Ko~J FoKmAÇ xÄmJh KmùK¬

ßffuL ACKj~j lJCP§vj ACPT VKbf u¥Pj @\Jh mUf Có

KmhqJuP~r xJPmT ZJ©ZJ©Lr ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf

pMÜrJP\q mxmJxrf KxPua xhr hKãj xMroJr ßffuL ACKj~Pjr xmt˜Prr k´mJxLPhr GTqm≠ TPr FuJTJr @f txJoJK\T Cjú~j,KvãJr k´xJPr, hJKrhq KmPoJYj xJoJK\T xŒsLKf xMh|í TrJr uPãq FT xnJ 17 KcPx’r kNm ut ¥Pjr PyJ~JAaYqJPku PrJPcr \JAoJ KoKc~J Px≤JPr IjMKÔf y~ Ç KmKvÓ TKoCKjKa PjfJ @mhMu TMhhMZ Thr Ko~Jr xnJkKfPfô @KojMr ryoJj @TrJPor kKrYJujJ~ IjqJjqPhr oPiq @PuJYjJ~ IÄv Pjj @PjJ~JÀu yT \MP~u,rKlT Ko~J,UKuuMr ryoJj,@mhMx vyLh,l~\Mr ryoJj,\MuKlTJr @uL,KxrJ\Mu AxuJo,mJhvJ Ko~J S \~jJu fJuMThJr Ç xnJ~ xmtxÿKfâPo PoJ. @KojMr ryoJj @TrJoPT @ymmJ~T ,rKlT Ko~JPT xhxq xKYm,@PjJ~JÀu yT \MP~u,UKuuMr ryoJj,l~\Mr ryoJj,@mhMx xJKyh,\MuKlTJr @uL,\~jJu fJuMThJr,KxrJ\Mu AxuJo,mJhvJ Ko~JPT pMVì @ymJ~T TPr PffuL ACKj~j lJCP¥vj AC PT @ymJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç xÄmJh KmùK¬

2014 mAPouJ CkuPã ræJjL ßYRiMrLr 24Ka ZzJV´∫ k´TJKvf

mJÄuJ FTJPcKor 2014 xJPur mAPouJ~ ræJjL ßYRiMrLr 24Ka ZzJV´∫ k´TJKvf yP~PZÇ V´∫èPuJ k´TJv TPrPZ C“x, VKfiJrJ, AfqJKh, k´KfnJ S kK⁄rJ\ k´TJvjLÇ ræJjL ßYRiMrL Fkpt∂ 104Ka V´∫ KuPUPZj, fjìPiq 51Ka ÊiM ZzJV´∫Ç mJÄuJxJKyPfqr AKfyJPx 51Ka ZzJV´P∫r PuUPTr k´oJe APfJkNPmt kJS~J pJ~KjÇ 24Ka ZzJV´∫ FTxJPg k´TJv TrJr jK\rS KmruÇ ræJjL ßYRiMrL xMhLWt mK©v mZr pJm“ KmPuPf Im˙Jj TrPZjÇ TgJxJKyKfqT ßxKujJ ßyJPxj KuPUPZj, Èk´mJPx \LmjpJkj TPrS ræJjL ßYRiMrL ˝PhPvr ßvTzaáTá KjP\r ßnfr nLwe pPfú uJuj TrPZjÇ KfKj fJr KjP\r oJKa FmÄ oJjMPwr TJZ ßgPT KmKòjú yjKjÇ fÅJr ZzJ TUPjJ hJÀe fLmsfJ~ ^uPx SPb, TUPjJ mqñ vJKef, TUPjJ k´KfmJhL FmÄ TUPjJ vJ∂-K˚êÇ' c. TmLr ßYRiMrL mPuPZj, ÈIxJŒshJK~T ßYfjJr FT jJªKjT kMÀw ræJjL ßYRiMrLÇ' kuäLmJÄuJr TKm mPª @uL Ko~J mPuPZj, ÈKYrJ~f V´JomJÄuJr YKr© KY©J~Pe TKm ræJjL ßYRiMrLr ZzJ-TKmfJèKu Ifq∂ k´J†uÇ xJyxL FA TKmr ZzJ-TKmfJèKu pMV pπeJr Cöôu kKgTí“Ç' TKmPvsÔ vJoxMr rJyoJj mPuPZj. ÈZzJr KmÊ≠ xJKyKfqT ræJjL ßYRiMrLÇ' c. @vrJl KxK¨TL KuPUPZj, ÈræJjL xKfqTJPrr FT\j xO\jvLu ßuUTÇ' @mhMu VJl&lJr ßYRiMrL mPuj, ÈræJjL ßYRiMrL ÊiM ZzJTJr jj, KfKj KY©TrSÇ fÅJr KYP©r fáKu yPò nJwJ, rX yPò Zª, fÅJr ZzJèPuJ jJjJ ZPªr ZKm fJ ßhPvr FmÄ KmPhPvrSÇ'

PoRunLmJ\JPrr ßvrkMPr ImK˙f @\Jh mUf Có KmhqJuP~r xJPmT ZJ©ZJ©Lr CPhqJPV Vf 26 \JjM~JKr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa PrÓMPrP≤ FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf yP~PZ Ç ßoJ. @mM xMKl~JPjr xnJkKfPfô S ksnJwT @»Mu yJAP~r kKrYJujJ~ KmhqJuP~r xJPmT ZJ©ZJ©LrJ IÄv ßjjÇ F xo~ xKuKxar ßoJ. @mMu TJuJo, ksnJwT @ufJlMr ryoJj oJUj, PoJ. PjS~Jr Ko~J, TMKyjMr Ko~J, oMrJh mUf, PoJ. @Tmr @uL, ksnJwT \~jJu @PmhLj, FcPnJPTa Ku~JTf @uLxy @PrJ IPjPT KmhqJuP~r Cjú~Pjr KmKnjú KhT KjP~ @PuJYjJ TPrj Ç xnJ~ xmtxÿKfâPo @VJoL KcPx’Pr KmhqJuP~r vffo r\f\~∂L ChpJkj FmÄ @\Jh mUf ÛMuPT TPuP\ CjúLf TrPer Kx≠J∂ ßj~J y~Ç CPuäUq, krmftL @xr @VJoL 23 Plms~M JKr mJKotÄyJPo IjMKÔf yPmÇ xÄmJh KmùK¬

TuPYˆJr mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr ofKmKjo~ xnJ mOKav kJutJPoP≤r TuPYˆJr aJCj ßgPT KjmtJKYf KxKj~r FoKk mm rJPxu mPuPZj, mOPaj FTKa oJuKa TJuYJPru ßhvÇ FUJPj xTu iotmPetr oJjMPwr rP~PZ xy Im˙Jj FmÄ xoJj IKiTJrÇ IJorJ xTuPT KjP~ FA ßhvPT xMªrnJPm VzPf YJAÇ rKmmJr 26 \JjM~JKr TuPYˆJr mJÄuJPhv FPxJKxP~vj ßjfímPO ªr xJPg ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IJP~JK\f FT ofKmKjo~ xnJ~ mm rJPxu FoKk CkPrJÜ TgJKa mPujÇ TuPYˆJr mJÄuPhv FPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT AxKf~JT ßyJPxj hMhMr xûJujJ~ FPf xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf KxKm±r IJyoh oMrJh, mÜmq rJPUj TuPYˆJr TJCK¿Pur TJCK¿uJr ßu\uLx Ûa, oAjMu yT, vJKoo rKvh, ßoJ: IJuL, ßoJ: KhuM Ko~J k´oNUÇ xnJ~ mÜJrJ TuPYˆJr aJCPj mJÄuJ Ûáu k´KfÔJ, ˙JjL~ oxK\Phr Cjú~j FmÄ jJrL KvÊ S m~ÛPhr KY• KmPjJhPjr xMPpJV xMKmiJ xŒsxJre TrPf FoKk S ˙JjL~ TJCK¿Pur TJPZ hJmL \JjJjÇ \mJPm mm rJPxu FoKk S TJCK¿uJrrJ F xm xoxqJ xoJiJPj GTqm≠nJPm k´PYÓJ YJuJPmj mPu IJvõJx k´hJj TPrjÇ xÄmJh KmùK¬

\MKz SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr KÆmJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf

Vf 22 \JjM~JKr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr \MKz SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr KÆmJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj FPxJKxP~vPjr xnJkKf IJ»Mu oMKoj S IjMÔJj kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT IJ»Mx xJoJh IJ\JhÇ xnJ~ xÄVbPjr mJKwtT k´KfPmhjxy xJKmtT TJptâo fáPu irJ y~Ç xnJr k´go kPmtr ÊrΔPf xÄVbPjr ßas\JrJr \KyrΔu AxuJo \JPmu mJKwtT IJ~-mqP~r KyxJm fáPu iPrjÇ xJiJre xŒJhT IJ»Mx xJoJh IJ\Jh xÄVbPjr xJKmtT TJptâo fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, \MKz SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj FuJTJr Cjú~Pj KmrJoyLjnJPm TJ\ TPr pJPYZÇ IPjT TJ\ xŒjú TrJ x÷m jJ yPuS PYÓJ ImqJyf rP~PZÇ xmPvPw xÄVbPjr xnJkKf fJr mÜPmq kMPrJ mZPrr TJptâPor xJKmtT mqJUJ fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, xÄVbPjr TJptâo kKrYJujJ~ IPjT xLoJm≠fJ KZu, fJrkrS xTPur k´PYÓJr ßTJj ToKf KZu jJÇ KfKj IJVJoLPf pJrJ hJK~fô KjPmj fJPhrPT mftoJj TJP\r iJrJmJKyTfJ ImqJyf rJUJr IJymJj \JKjP~ xTuPT jfáj TKoKaPT xyPpJKVfJ TrJr

IJymJj \JjJjÇ kPr KfKj ßoJ” lJrΔT Ko~J S ßoJ. oJZáo ßr\JPT KjmtJYj TKovjJPrr hJK~fô KhP~ mftoJj TKoKar KmuMK¬ ßWJweJ TPrjÇ IjMÔJPjr KÆfL~ kPmt ßoJ. lJrΔT Ko~J krmKft TKoKa xMªMr S xMÓnM JPm TrJr \jq xyPpJKVfJ TJojJ TrPu xmtxÿKfâPo xJPuy IJyoh, Kr~J\ CK¨j S xJoxMK¨jPT xyPpJVL KyxJPm KjmtJKYf TrJ y~Ç kPr PoJa kÅJY\j KjmtJYj TKovjJPrr krJovt IjMpJ~L \MKz SP~uPl~JPrr krmfLt TKoKa VbPjr fJKrU IJVJoL FKk´u oJPxr 19 fJKrU KjitJre TrJ y~ FmÄ krmftL TKoKa jJ yS~J kpt∂ IJ»Mu oMKoj, IJ»Mx xJoJh IJ\Jh, \KyrΔu AxuJo \JPmu S ßoJ” ACjMx Ko~JPT xÄVbPjr hJK~fô YJKuP~ pJS~Jr \jq ãofJ k´hJj TrJ y~Ç FPf IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj oJZáo ßr\J, xJPuy IJyoh, ACjMx Ko~J, Kr~J\ CK¨j, K\uäMr ryoJj TP~JY, IJ»Mx ZmMr, xJoxMK¨j, uflár ryoJj, UJPuh ßyJPxj, fJjK\o IJyPoh rJPZu, \MPZl PYRiMrL,vKrl, jMoJj IJyPoh, oJrΔl IJyPoh, IJKfTár ryoJj k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬

ßV´aJr KxPua ߸Jattx FPxJKxP~vj ACPTr xJiJre xnJ ßV´aJr KxPua ߸Jatxt FPxJKxP~vj ACPTr xJiJre xnJ Vf 14 \JjM~JKr xÄVbPjr I˙J~L TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf ßoJ~JPöo ßyJPxj ßYRiMrL KrkPjr xnJkKfPfô

S xJiJre xŒJhT oyKxj fJuMThJPrr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr xyxnJkKf jJK\o CK¨j, ßoJ: jMrΔöJoJj, IJmM fJPyr Kvkj, xJÄVbKjT xŒJhT oKojMr ryoJj ßYRiMrL Ku\M, xy xJÄVbKjT xŒJhT mJmuM Ko~J, ßas\JrJr uMflár ryoJj, xy ßas\JrJr Ko\JjMr ryoJj rΔPmu, k´YJr xŒJhT vJy oyKxj, xhxq \MP~u Ko~J, KvoMu IJyoh, vJPyh IJyoh, xMoj IJyoh, ‰x~h Ko~J, vJoxMu AxuJo rJ\M, oJxMo IJyoh, \MmJP~r IJyoh Koaj k´oNUÇ xn~ xÄVbPjr CPhqJPV IJVJoL 17 oJYt FTKa TqJro TKŒKavPjr KmwP~ Km˜JKrf IJPuJYjJ y~ FmÄ FA k´KfPpJKVfJr \jq FTKa CkTKoKaS Vbj TrJ y~Ç xnJ~ mÜJrJ ßUuJiMuJ S xJÄÛíKfT YYtJr xJPg \Kzf xTuPT F xÄVbPjr xhxqkh V´ye TrJr IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç xÄmJh KmùK¬


aJ S ~J r

yqJ o Pu a x

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

19

S~JKkÄP~ KjC\ A≤JrjqJvjJPur xJPmT xJAPar Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj ßkPuJ

aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u S~JKkÄP~ ImK˙f KjC\ A≤JrjqJvjJPur xJPmT ˙JjKaPT kNet Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj TPrPZÇ ˆsqJPaK\T ßcPnukPo≤ TKoKar xhxqrJ Vf 9 \JjM~JKr u¥j cT ÛLPor \jq Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj TPrjÇ KjC\ A≤JrjqJvjJPur xJPmT ßyc IKlPxr FA KmvJu FuJTJ~ 1 yJ\Jr 800 jfáj Wr KjotJPjr CPhqJV KjP~PZ PcPnukJr ßx≤ \\t, pJr fífL~JÄvA yPm FPlJPctmu yJCK\ÄÇ FUJPj gJTPm jfáj ßxPT¥JKr ÛáPur \jq kptJ¬ nëKo FmÄ 20 yJ\Jr Û~Jr KoaJPrrS ßmKv ToJKvt~Ju ߸x, pJ 12 vfJKiT jfáj \m xOKÓPf xyJ~fJ TrPmÇ ßx≤ \\t Fr FT\j oMUkJ© \JKjP~PZj, 15 FTPrr FA KmvJu xJAPar IPitPTrS ßmKv gJTPm SPkj ߸x, pJr oPiq gJTPm jfáj KxKnT ßÛJ~Jr, uqJ¥PÛk FmÄ S~JaJr VJPctjÇ PV´c aá fJKuTJnëÜ S~qJryJC\KaPT Cjú~j

ßp ˙JPj Cjú~j yPm

Kv·Lr j\Pr k´˜JKmf Cjú~j k´T·

߈kKj KxKa lJPotr lîqJa xJmIJKgtT xyPpJKVfJ TJojJ PuKaÄ TrJ~ ߈kKj KxKa lJot ßUJuJ rJUJr \Pjq 15 yJ\Jr kJC¥ IjMhJj xÄV´Pyr uPãq FT k´YJrJKnpJPjr ÊrΔ TrJ yP~PZÇ ßlmsΔ~JKr oJPxr oPiq FA IjMhJj xÄV´y TrJ fJPhr uãqÇ pJrJ IjMhJj k´hJj TrPmj fJPhr \Pjq kMrÛJrS rP~PZÇ IjMhJj kJS~J ßVPu xmt˜Prr \jVPer \Pjq lJot x¬JPy 6Khj ßUJuJ rJUJ yPmÇ IjMhJj k´hJjTJrLPhrPT kMrÛJr

KyxJPm k´KfoJPx lJPot C&kjú TPŒJˆ PkRÅPZ ßh~J yPm, PoJrVxy ßp ßTJj KTZá IJkjJr VJPctPj KjP~ rJUPf kJrPmjÇ KTZá mJZJATíf UrPVJv S KVKj KkVS IJkjJr TotPãP© FPj rJUPf kJrPmjÇ F ZJzJS IVtJKjT kPuJ xJat, KmUqJf lPaJV´JlJr FKuxJ jVCrJr ßfJuJ ßoJrPVr ZKmS kMrÛJPrr \Pjq K\Pf KjPf kJPrjÇ F ZJzJS lJPotr mJKxªJ kuäL Kv·LPhr ÆJrJ kKrYJKuf oO&Kv· S IuÄTJr KjotJPjr TîJPvS ßpJV KhPf kJrPmjÇ pJrJ kJÅY kJC¥ ßh~Jr \Pjq AóZJ k´TJv TrPmj fJPhr jJo lJPotr ßh~JPu xogtTPhr fJKuTJ~ xKjúPmKvf yPmÇ FUJPj C&kJKhf vxq S kÊ-kJKU ßhJTJj FmÄ TqJPlèPuJPf KmKâ yPmÇ F ZJzJS FA lJot lJotJrxt oJPTtPaS ßpJV KhP~ gJPTÇ Vf Kfj mZr iPr FA lJot ˙JjL~

ÛáuèPuJr xJPg TJ\ TrPZÇ FUJPj TJP\r IKnùfJ uJPnr \Pjq ZJ©rJ IJPxÇ fJZJzJ vJT xm\L luJPjJr \Pjq ãáhs ãMhs käaS mrJ¨ Ph~J yP~ gJPTÇ lJPotr KcPrÖr ß\KxTJ yc\ mPuj, IJoJr Ifq∂ nJu uJPV pUj IJKo ÊKj kptaTrJ FA lJot kKrhvtPj

FPx oMê yj FmÄ FA lJotKa FPTmJPr fJPhr ßhJrßVJzJ~Ç pJrJ jfáj KyPxPm lJotKa kKhvtPj IJPxj âoJjõP~ fJPhr IKmvõJx KmvõJPx kKref y~ FmÄ fJrJ Kj~Kof kKrhvtPT kKref yjÇ FA UJoJrKa YJuM rJUJr \Pjq UMm ßmKv IPgtr k´P~J\j yPm jJ, fPm IJoJPhr of ßZJa FTKa YqJKrKar \Pjq FKa FTKa mq~mÉu k´T·Ç IJorJ IJoJPhr vk S TqJPlPf p&xJoJjq IJ~ TKr IgmJ mqmxJ k´KfÔJPjr \Pjq Kao nuJK≤~JKrÄ TPrS Igt IJjJ y~Ç F mqJkJPr IJPrJ Km˜JKrf \JjPf yPu www.crowfunder.co.uk/stepne yciotyfarm -Fr SP~mxJAPa KVP~

IJkKj IjMhJPjr \Pjq IJkjJr AóZJ k´TJv TrPf kJrPmjÇ xÄmJh KmùK¬

nJzJPa CPóZh ßxJvqJu yJCK\ÄP~r lîqJa IQminJPm xJm-PuKaÄ TrJr hJP~ FT\j ßaPj≤PT CPóZh TrJ yP~PZÇ ßxJvqJu uqJ¥uct xJTtu yJCK\Ä Sø ßlJct IjMxºJj TPr k´oJe kJ~ ßp- IJroMx IJuL ߈kjLr \qJoJATJ KˆsPa ImK˙f fJr lîqJaKa Vf Kfj mZr iPr xJm-PuKaÄ KhPóZjÇ yJCK\Ä FPxJKxP~vj TP~T mZr iPr Pk´JkJKatKa oKjaKrÄP~ rJPU FmÄ IJuLr KmrΔP≠ ßaPjK¿ l∑Pcr k´oJeJKh xÄV´y TPrÇ IKnpMÜ mqKÜ pUj IQminJPm Ph~J nJzJPar TJZ ßgPT k´Kf oJPx 900 kJCP¥rS ßmKv IJhJ~ TrKZPuJ, fUj láu yJCK\Ä ßmKjKlaS V´ye TPrjÇ lîqJaKa FUj IJmJr FPxJKxP~vPjr IiLPj IJjJ yP~PZ FmÄ pJPhr xKfqTJr IPgt ßxJvqJu yJCK\Ä hrTJr, fJr jJPo mrJ¨ ßh~J yPmÇ Vf Kfj mZPr xJTtu yJCK\Ä F irPjr IQmi xJm-PuKaÄP~r hJP~ 12Ka lîqJa C≠Jr TPrPZÇ PmKjKla S yJCK\Ä l∑c irPf fJrJ TJCK¿u S IjqJjq kJatjJrPhr xJPg Ifq∂ WKjÓnJPm TJ\ TPr gJPTÇ

kKrT·jJr ßTPªs rJUJ yP~PZ, ßpaJPT ßrˆáPr≤, TqJPl S ßZJa ßZJa IKlx KyPxPm mqmyJr TrJ yPmÇ Px≤ \P\tr oqJPjK\Ä KcPrÖr, rx lJrJVJr mPuj, ‘aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u Yo&TJr FA Cjú~j kKrT·jJr IjMTëPu xÿKf k´hJj TrJ~ IJorJ UMmA x∂áÓÇ Cjú~j kKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr k´KfKa iJPk IJorJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u FmÄ ˙JjL~ TKoCKjKar xJPg TJ\ TPr pJS~Jr \jq IiLr IJV´Py IPkãJ TrKZÇ’ PcPnukJr ßTJŒJKjr CPhqJPV IJP~JK\f 40Kar oPfJ TjxJuPavj KoKaÄP~ ßpJVhJjTJrL ˙JjL~ \jxJiJrPer IKnoPfr Ckr KnK• TPr Kc\JAj YázJ∂ TrJ yP~PZÇ Cjú~j kKrT·jJr k´go kPmtr TJ\ IJxjú K¸sÄP~ ÊrΔ yPm mPu IJvJ TrJ yPóZÇ k´go kPmt aJAox yJCP\ 70Ka FPlJPctmu yJCK\Ä KjotJe S jfáj KxKnT ßÛJ~Jr VPz PfJuJ yPmÇ xÄmJh KmùK¬

asJKlT uJAa Kas IJmJr YJuM yP~PZ aJS~Jr yqJoPuax mJrJr KmKuÄxPVa oJPTtPar mJAPr asJlJuVJr SP~ rJC¥ FmJCPa asJKlT uJAa Kas IJmJr \ôPu CPbPZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, ‘mJrJr rJ˜J IJPuJKTf TrJr uPãq jfáj ˙JPj asJKlT uJAa Kas kMjÎ˙JKkf TrJ yP~PZÇ mJrJr mJKxªJ S ßmzJPf IJxJ ßuJT\j asJKlT uJAa Kas ImPuJTj TPr IJjKªf yPmj mPu IJKo IJvJ TKrÇ asJKlT uJAa Kas fJr jfáj mJx˙JPj ˙JK~fô uJn TrPm FaJA IJoJr ksfqJvJ’ CPuäUq, asJKlT uJAa Kas kNPmt SP~ˆPlrLr TJPZ Kyre KT’Pf ImK˙f KZu 1998 xJu ßgPTÇ rJ˜J ßorJoPfr \jq 2011 xJPur KcPxÍr oJPx ßxUJPj ßgPT asJKlT uJAa Kas CKbP~ ßluJ y~Ç Kh kJmKuT IJatx TKovj FP\K¿r FTKa k´KfPpJKVfJr \jq FA nJÛptKa Kc\JAj TPrPZj ßl∑û IJKatˆ KkP~Pr KnnJ∂Ç xÄmJh KmùK¬

Ik´J¬ m~ÛPhr TJPZ keq KmKâ xÄâJ∂ KmPvw ÛLo CPÆJij aJS~Jr yqJoPuaPxr ˙JjL~ mqmxJ~LrJ Ik´J¬ m~ÛPhr TJPZ KjKw≠ ßTJj irPjr keq hsmq Kmâ~ TrPf kJrPmj jJ F mqJkJPr KmKi KjPwi xÄâJ∂ FTKa ÛLo IJjMÔJKjTnJPm CPÆJij TrJ yP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj Kh IJ¥JrFA\ ßxux F¥ ßrxkjKxmu ßascJr ÛLPor CPÆJij TPrPZjÇ ßpxm kjqhsmq Ik´J¬ m~Û mJ IJ¥Jr FA\Phr TJPZ KmKâ TrJ KjPwi ßxèPuJ yu KxVJPra, oh, FqJPrJxu ßkA≤ FmÄ ßmäcÇ aJCj yPu IjMKÔf FA CPÆJiKj IjMÔJPj ßo~Prr xJPg IjqJjq pJrJ mÜmq rJPUj fJrJ yPuj, ßasKcÄ ˆqJ¥Jct S ßoPasJkKuaJj kMKuPvr k´KfKjKimOªÇ aJS~Jr yqJoPuax TjK\CoJr F¥ Km\Pjx ßrèPuvjx xJKntx FA ÛLo kKrYJujJ TrPmÇ fJrJ mqmxJK~Phr xJPg xŒTt ˙Jkj TrPm FmÄ mqmxJr k´JjPTPªs k´KfTJroNuT mqm˙J ßj~Jr \Pjq ßasKjÄ k´hJj TrJr k≠Kf YJuM TrPmÇ ß\JrkNmtT KTZá jJ TPr KvãJ k´hJPjr oJiqPo FA ÛLPor TJptâo YJuJPjJr CPhqV ßj~J yP~PZÇ ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, ‘Ik´J¬ m~ÛPhr KjTa kjq KmKâr mqJkJPr mqmxJ~LPhr KT irPjr KmKi-KjPwi rP~PZ fJ IjMxre TrJr \Pjq jfáj FA IJ¥JrFA\ ßxux ßrxkjKxmu ßascJxt ÛLo k´Tf í IPgtA xyPpJKVfJ TrPmÇ PasKcÄ ˆqJ¥Jct Fr xJPg IÄvLhJrLPfôr oJiqPo TJ\ TJ\

TrJr FA CPhqJVPT IJKo ˝JVf \JjJAÇ’ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßckMKa ßo~r TJCK¿ur SKyh IJyoh mPuj, ‘FA ÛLPor TJptTr náKoTJr lPu Ik´J¬ m~ÛPhr \Pjq KjKw≠ keq KmKâ hOÔJ∂oMuT nJPm y∑Jx TrPm, IJr Fr oJiqPo k´oJj yPm KvÊPhr rãJ TrJ \Pjq mqmxJK~Phr pJ TrJr fJA TrPZjÇ’ mqmxJK~rJ ß˝óZJ~ FA ÛLPo IÄv KjP~PZj FmÄ fJrJ nuJ≤JKr ßmˆ k´JTKaPx ˝Jãr k´hJj TPrPZj FmÄ fJrJ YqJPu† aáP~K≤ lJAPn’r vft kNrPe rJ\L yP~PZjÇ KrKlC\Ju uVx FmÄ Kj~Kof ˆJl ßasKjÄ Ik´J¬ m~ÛPhr KjTa kjq KmKâr yJr y∑Jx TrPmÇ KmPâfJPhr TJPZ KuVqJu AjlrPovj k´hJj TrJr \Pjq kqJTS xrmrJy TrJ yPmÇ KmKnjú FP\K¿r fgq S k´PoJvjJu ßoPaKr~Ju k´hJj TrJ yPmÇ FA ÛLo nqJKuPcAa ACPT T•ítT IjMPoJhj ßh~J yP~PZÇ fJrJ \JfL~nJPm m~x k´oJPjr \Pjq FA\ TJct Fr ˝LTíKf KhP~ gJPTÇ nqJKuPcAa ACPT Fr oMUkJ© TqJru mKht mPuj, ‘aJS~Jr yqJoPuaPx FA ÛLo YJuM yPóZ ß\Pj IJKo UMmA IJjKªfÇ IJkjJPhr KmPâfJrJ fgq xÍKuf kqJT kJPmj pJ IJKo IJPV TUPjJ ßhKUKjÇ fJrJ FA xm ßxmJr kMet mqmyJr TrPmj mPu IJKo IJvJ rJKUÇ ˙JjL~ ßkvJhJrrJ krJovt S xyPpJKVfJ k´hJj TrPmjÇ’

PyJ~JAaYqJPkPur KTÄx S~JAPjr xfôJKiTJKr VJrPkA\ KxÄ mPuj, ‘FA ÛLPo IÄv KjPf ßkPr IJKo UMmA IJjKªfÇ FUj IJKo \JKj ßTJgJ~ xyPpJKVfJ S krJovt kJS~J pJPmÇ FaJ IJoJr IJfúL~Phr xyPpJKVfJ TrPm, pJrJ ßhJTJPj TJ\ TPrÇ’ Pk´xa¿ ßrJPcr KnjaqJ\ KjCP\r oJyoMh yJxJj mPuj, ‘FKa FTKa UMm èrΔfôkMjt ÛLo, FUj IJKo \JjPf ßkPrKZ KvÊ mJ Ik´J¬ m~ÛPhr KjTa kjq KmâP~r mqJkJPr KTnJPm xPYfj gJTPf y~Ç ßjJ IJAKc, PjJ ßxu jLKfr lPu ßrKˆsTPac keq KmKâ TrPmJ jJ FmÄ ßTJj mqJkJPr xyPpJKVfJ YJAPf yPu IJKo asqJKcÄ ˆqJ¥JPctr TotTfJtPhr xyPpJKVfJ KjPf kJrPmJÇ IjqJjq UMYrJ KmPâfJPhrS IJKo FA ÛLPo IÄv ßj~Jr \Pjq CÆM≠ TrPf kJrPmJÇ’ PVsJn ßrJPcr oJA uPTu’r fJKrT ßvU mPuj, ŸFA ÛLo CV´ ßâfJPhr xJPg KT nJPm mqmyJr TrPf yPm fJ \JjPf xJyJpq TrPmÇ IJorJ ßasKcÄ ˆqJ¥JPctr xJPg TJ\ TrKZ IjqJjq PhJTJjhJrrJ pJPf Ik´J¬ m~ÛPhr TJPZ kjq KmâP~r mqJkJPr xPYfj gJPTjÇ F mqJkJPr IJPrJ Km˜JKrf \JjJr \Pjq 0207 364 2860 ßpJVJPpJV TrΔj IgmJ tradingstandards@towerhaml ets.gov.uk FA A-PoAPu ßoAu

TrΔjÇ xÄmJh KmùK¬


aJ S ~J r

yqJ o Pu a x

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

lJC¥Jr kqJasj yPuj PcKnc TqJPorj, KjT ßTîV, Fc KoKumqJ¥

rΔvJjJrJ IJuL k´KfKÔf YqJKrKa ‘IJkrJAK\Ä’-Fr pJ©J ÊrΔ

Tj\JrPnKan KucJr S k´iJjoKπ ßcKnc TqJPorj, KumPco uLcJr S Ckk´iJj oπL KjT ßTîV, ßumJr KucJr S kJutJPoP≤ KmPrJiL hPur PjfJ Fc KoKumqJ¥ rΔvJjJrJ IJuLr IJy±JPj xJzJ KhP~ FT yPujÇ ßpJV KhPuj rΔvJjJrJ k´KfKÔf YqJKrKa ‘IJkrJAK\Ä’ Fr k´KfÔJfJ kqJasj KyxJPmÇ IjqKhPT xJPmT ksiJjoKπ Vctj msJCj yP~PZj Fr Ijqfo FqJÍJPxcrÇ 27 \JjM~JKr, ßxJomJr kJutJPoP≤r K¸TJr yJCPx fJPhr kqJasj FmÄ FqJPÍPxcr KyxJPm ßpJVhJPjr ßWJweJ FmÄ KmPvw IjMÔJPjr oPiq KhP~ ˝fπnJPm ‘IJkrJAK\Ä’ Fr IJjMÔJKjT pJ©J ÊrΔ yP~PZÇ vqJPcJ FcáPTvj KoKjˆJr FmÄ ßmgjJuV´Le F¥ ßmJ IJxPjr FoKk rΔvJjJrJ IJuL yPóZj ‘IJkrJAK\Ä’ Fr ßTJ∏lJC¥Jr FmÄ ßY~JroqJjÇ ßxJomJr yJCx Im ToP¿r K¸TJr rJAa IjJPrmu \j mJrPTJ FoKk’r ˝JVf nJwPjr oPiq KhP~ ¸LTJr yJCPxr ߈Aa rΔPo ‘IJkrJAK\Ä’ Fr CP≠Jij ßWJweJ TrJ y~Ç KoKjˆJr lr KxKnu ßxJxJAKa KjT yJct FoKk FmÄ vqJPcJ FcáPTvj PxPâaJKr KasxasJo FoKk FPf oNu mÜmq Ck˙Jkj TPrjÇ IjMÔJPj IKfKg KyxJPm IJPrJ ßmv TP~T\j ßxPâaJKr, KoKjˆJr, vqJPcJ KoKjˆJr, FoKk, IJkrJAK\Ä FqJÍJPxcr, lJ¥Jr, asJKˆxy IjqJjq VeqoJjq mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ k´iJjoπL PcKnc TqJPorj, KumPco uLcJr KjT ßTîV, ßumJr uLcJr Fc KoKumqJ¥ KnKcS oqJPxP\r oJiqPo IJkrJAK\Ä Fr kqJasj yS~Jr ßWJweJ ßhj FmÄ xÄVbPjr xJluq TJojJ TPrjÇ 5 mZr IJPV IgtJ& 2008 xJPu KgÄT aqJÄT ‘A~Ä lJCP¥vPjr’ FTKa Ijjq k´P\Ö KyxJPm ‘IJkrJAK\Ä’ Fr pJ©J ÊrΔ y~Ç 27 \JjM~JKr, PxJomJr ßgPT FTKa ˝fπ YqJKrKa KyxJPm FKa pJ©J ÊrΔ TrPuJÇ ‘IJkrJAK\Ä’ Fr oNu uãq yPóZ frΔePhr oPiq uLcJrvLPkr PpJVqfJPT KmTKvf TrJÇ xoJP\r KmKnjú xMPpJV ßgPT mKûf ‘PyJ~JAa S~JKTtÄ TîJx, mäqJT F¥ FgKjT oJAPjJKrKa FmÄ vJrLKrTnJPm

Ião’ ßoiJmL frΔerJ yPóZ Fr aJPVta V´ΔkÇ ‘IJkrJAK\Ä’ xoJP\r FA IÄPvr 19 ßgPT 25 mZPrr frΔe∏frΔeLPhr uLcJrvLk ßcPnuJkPo≤, KoKc~J, ßxJvJu FTvj TqJPŒAKjÄ ÛLu ßcPnuJkPo≤ (xJoJK\T CPhqJPVr \jq C≠á≠Tre), kJmKuT K¸KTÄ AfqJKh KmwP~ ßasKjÄ KhP~ fJPhr IJfìKmvõJx mJzJPf xJyJpq TPrÇ FKa 9 oJPxr FTKa kJatt aJAo ßTJxtÇ PasKjÄ Fr kr ‘IJkrJAK\Ä’ frΔePhr FTKa xÄVKbf ßjaS~JKTtÄ ßkJV´JPor IiLPj oNuiJrJr rJ\jLKfKmh, mqmxJ~L, KxKnu ßxJxJAKaxy KmKnjú k´KfÔJPjr xJPg xÄPpJV TKrP~ ßh~Ç 2008 xJPu A~Ä lJCP¥vPjr FTKa k´P\Ö KyxJPm Aˆ u¥Pj TJ\ ÊrΔr kr ‘IJkrJAK\Ä’ F kpt∂ 450 \j frΔj∏frΔeLPT PasKjÄ KhP~PZÇ ßasKjÄ ßk´JV´JPor kr FPhr oPiq 66% fJPhr TKoCKjKaPf ‘ßxJvJu FTvj TqJPŒAPj’ ßjfOfô KhP~PZjÇ KmkrLPf xJrJ ßhPv VPz FA xÄUqJ oJ© 29%Ç xJPntPf ßhUJ ßVPZ k´qJTKaTqJu uLcJrvLk FéPkKrP~¿, YJTKr kJmJr ßpJVqfJ mOK≠, nJu ßjaS~JTt ‘IJkrJA\J’rPhr FA xJlPuqr KkZPj TJ\ TPrPZÇ 96% frΔe fJPhr KmKnjú hãfJ mOK≠Pf ‘IJkrJA\’ CPuäUPpJVq nNKoTJ PrPUPZ mPu CPuäU TPrPZjÇ ‘IJkrJAK\Ä’ Fr TJptâo u¥j ZJzJS 2010 xJPu mJKotÄyJPo, 2011 xJPu ßmcPlJPct, 2012 xJPu oqJjPYÓJPr Km˜íf TrJ y~Ç kptJ~âPo FKa xJrJPhPv ZKzP~ ßh~Jr kKrT·jJ rP~PZÇ k´iJjoπL rJAa IjJPrmu ßcKnc TqJPorj FoKk ˝fπnJPm ‘IJkrJAK\Ä’ Fr pJ©J CkuPã FT KmmOKfPf fJr k´KfKâ~J~ mPuj, ‘Vf TP~T mZr iPr xÄVbjKa FPhPvr xMPpJV mKûf \jPVJKÔr frΔePhr uLcJrvLk ßpJVqfJ mOK≠Pf IxJiJrj TJ\ TPr pJPóZÇ FA xÄVbPjr oNUq IJhPvtr oPfJ èrΔfôkeN t Kmw~ mOPaPjr \jq IJr yPf kJPr jJÇ IJr ßxA IJhvt yPóZ, fáKo ßTJgJ~ \jì V´yj TPrZ IgmJ ßfJoJr KkfJoJfJ ßT, fJ ßTJj KmPmYq Kmw~ j~, KmPmYq yPóZ fáKo ßT FmÄ fáKo IJoJPhr ßhPvr \jq TL TrPf pJóZÇ

FA IJhvtA IJoJPhr ßhPvr \jq hrTJr FmÄ ‘IJkrJAK\Ä’ FA IJhPvtr KnK•r CkrA hÅJKzP~ IJPZÇ F\jq Fr kqJa'sj KyxJPm ßpJV KhPf ßkPr IJKo VKmtfÇ’ Ck∏k´iJjoπL rJAa IjJPrmu KjT ßTîV FoKk mPuj, ‘IJoJPhrPT Foj FTKa xoJ\ xOKÓ TrPf yPm PpUJPj \jì∏kKrY~ KjKmtPvPw xmJr \jq xoJj xMPpJV KjKÁf y~Ç xKbT hãfJ mOK≠ FmÄ k´Jkq YJTKrr KjKÁPfr \jq frΔePhr xJPkJat KhPf yPmÇ IJKo YJA mOPaPjr xTu \jßVJÔLr frΔerJ fJPhr x÷JmjJPT IJKmÏJr TrΔT FmÄ fJPhr ßuJTJu TKoCKjKar Cjú~Pj xyJ~fJ TrΔTÇ ‘IJkrJAK\Ä’ FA Kmw~ KjP~ TJ\ TPr mPuA IJKo Fr kqJasj yP~KZÇ’ KmPrJiLhPur ßjfJ rJAa IjJPrmu Fc KoKumqJ¥ FoKk mPuj, ‘krmfLt ß\jJPrvj fJr IfLf ß\jJPrvPjr PYP~ nJu ∏ FaJA yPóZ mOPaPjr k´Kfv´ΔKfÇ IJr FaJ fUjA x÷m pUj xmJr xoJj xMPpJV KjKÁf y~Ç PjaS~JTt FmÄ xMPpJPVr InJPm IPjT frΔj∏frΔeL KkZPj kPz gJPT IJr KmPvw xMKmiJk´J¬rJ FKVP~ pJ~Ç ‘IJkrJAK\Ä’ FaJ kKrmftPjr \jq TJ\ TrPZ FmÄ Fr k´Kf IJoJr kNet xJPkJat rP~PZÇ 2020 Fr ßTKmPjPa ‘IJkrJAK\Ä’ Fr TJCPT ßhUPf PkPu IJKo KmPvwnJPm IJjKªf yPmJ Ç’ IJkrJAK\Ä Fr ßY~Jr FmÄ Fr ßTJ∏lJC¥Jr vqJPcJ FcáPTvj KoKjˆJr rΔvJjJrJ IJuL FoKk mPuj, ‘pUj FPhPvr k´J~ 1 KoKu~PjrS ßmvL frΔe ßmTJr, xJoJK\T VKfvLufJ pUj oJrJfìT YqJPu† fUj FA k´P\Ö frΔePhr xJoPj uLcJrvLk kK\vPj pJmJr FmÄ fJPhr TKoCKjKaPf ‘ßxJvJu FTvj TqJPŒAj’ (xJoJK\T CPhqJPVr \jq C≠á≠Tre) kKrYJujJr xMPpJV FPj KhP~PZÇ IJKo IJvJ TKr IJVJoL KhjèPuJPf xTu TKoCKjKar vf vf frΔe rJ\jLKf, KxKnu ßxJxJAKa FmÄ k´JAPna ßxÖPrr k´nJmvJuL ˙JjèPuJPf \J~VJ TPr KjPm IJr Fr oJiqPo FßhPvr rJ\jLKf, KoKc~J, mqmxJxy xmt© fLmsnJPm IJTPz rJUJ FTKa ãáhs FKua ßVJÔLr TfíPfôr ImxJj WaPmÇ’ xÄmJh KmùK¬

krmfLt k´\Pjìr \Pjq 1ßlKˆnqJu k´KcCxJr PasKjÄ ßTJxt aJS~Jr yqJoPuaPxr 10\j frΔePT TJKaÄ Aˆ A~Ä ßk´JV´JPor \Pjq oPjJjLf TrJ yPm, pJrJ krmfLt k´\Pjìr TJuYJrJu KTCPrar KyxJPm TJ\ TrPf kJrPmjÇ Aˆ F¥ Kluì lqJKˆnqJu, TáAj ßoKr ACKjnJKxtKa Il u¥j, oJAu F¥ TKoCKjKa k´P\Ö, Kluì u¥j Fr xJPg PpRgnJPm FA ßTJxt kKrYJKuf yPmÇ Kluì lqJKˆnqJu k´cJTvj, Kluì ßk´JV´JKoÄ, oJPTtKaÄ FmÄ APn≤ oqJPj\oqJP≤ frΔerJ pJPf ßkvJ\LmLPhr TJZ ßgPT xrJxKr ùJj S hãfJ uJn TrPf kJPr ßx \Pjq TJCK¿u FPf xyPpJKVfJ k´hJj TPr

pJPóZÇ 20-22Pv \Mj TJKaÄ Aˆ Kluì lqJKˆnqJu oJAu FP¥r ß\PjKxx KxPjoJ yPu IjMKÔf yPmÇ FPf IÄvV´yeTJrLrJ \JjM~JKr ßgPT \Mj kpt∂ xºqJr xo~ IgmJ CAT FP¥r TotvJuJ~ IÄv KjPf yPmÇ IÄv V´yjTJKrPhr A~Mg Kluì lqJKˆnqJPu ßpJV ßh~Jr xMPpJVS xOKÓ yPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJ 16-21 mZr m~xL ßp ßTC IJPmhj TrPf kJrPmjÇ Fr \Pjq ßTJj irPjr kNmt IKnùfJr k´P~J\j ßjA, fPm YuKóYP©r k´Kf nJumJxJ S TJP\r k´Kf ojPpJV TJoqÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, Pp

xTu frΔjrJ Kluì S lqJKˆnqJPu IÄv KjPf YJj fJPhr \Pjq FKa FTKa xMªr k´T·Ç fJPhr nKmwqPfr CjúKfr \Pjq fJrJ ßkvJ\LmLPhr xJPg TJ\ TPr IKnùfJ I\tPj xão yPmjÇ xÄÛíKf Kmw~T Kuc ßoÍJr, TJCK¿ur rJKj~J UJj mPuj, FA Yo&TJr k´T·Ka frΔjPhr YuKóY© Kv· xŒPTt iJrjJ KhPf xão yPmÇ fJrJ TKoCKjKar \Pjq CóY kptJP~r YuKóY© C&xm IJP~J\Pj xão yPmÇ Km˜JKrf \JjJr \Pjq www.cuttingeast.co.uk -FA SP~mxJAa KnK\a TrJr \Pjq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬

20

ßmgjJu V´LPe kMKuKx IKnpJj- VÅJ\J C≠Jr ßmgjJu V´LPer FTKa FPˆPa IKnpJj YJKuP~ kMKuv KmkMu kKroJe VÅJ\J \» TPrPZÇ kMKuPvr cV KaPor xyJ~fJ~ mJrJr kJatjJrvLk aJÛ PlJxt (KkKaFl) Vf 15 \JjM~JKr SP~Puj ßTîJ\ FmÄ TKuÄCc FPˆPa IKnpJj YJuJ~Ç Fxo~ fJrJ Kmj Pvc, APuKÖsTqJu TJkPmJct S ßcsPjr oPiq k´J~ 50 mqJV VÅJ\J kJ~Ç IKnpJjTJPu oJhPTr IkmqmyJr xÄâJ∂ IJAPjr 23 iJrJ IjMpJK~ IPjTPT IJaKTP~ Phy fuäJKv TrJ y~ FmÄ FT mqKÜPT ßV´lfJr TrJ y~Ç FA aJÛ ßlJPxtr Im˙Jj yPóZ PmgjJu V´Le kMKuv ߈vj FmÄ fJPhr KcCKar oPiq rP~PZ TJCK¿u TftOT KjitJKrf FuJTJ~ oJhPTr ßTjJ-PmYJ S xoJ\KmPrJiL IJYre\Kjf TJptTuJk ßrJi TrJÇ kMKuv, TJCK¿u IKlxJr FmÄ mJKxªJPhr xojõP~ IjMKÔf kJKãT xnJ~ IKnpJj YJuJPjJr \jq aJPVta FKr~JèPuJ KjitJre TrJ y~Ç KkKaFl xMkJrnJA\r, xJP\t≤ KkTT mPuj, FA IKnpJPjr xJlPuq FmÄ IJoJr KaPor TPbJr kKrv´Por lPu IK\tf F irPjr xJlPuq IJKo UMm x∂áÓÇ aLPor xhxq, KkKx aJjtJr mPuj, csJV KcuJrrJ ßTJgJ~ ßTJgJ~ oJhT uMKTP~ ßrPUPZ, fJ UMÅP\ ßmr TrPf kMKuPvr k´KvKãf TáTáPrr mqmyJr Km˛~Tr xJluq FPj KhP~PZÇ \jxJiJrPer TJZ ßgPT kJS~J ßp ßTJj irPjr fgq TKoCKjKaPT IJPrJ KjrJkh TrPf kMKuvL k´PYÓJPT IPjT xy\ TPr ßhPmÇ ßTC pKh ßTJj KTPvJr mJ frΔe mP~Kx csJPVr xJPg xŒOÜ gJTPf kJPr mPu CKÆVú PyJj, fJyPu 101 jJÍJPr ßlJj TPr ImKyf TrPf kJPrjÇ IgmJ KjP\Phr FuJTJr ßxlJr ßjAmJrÉc KaPor xJPg xrJxKr TgJ muPf kJPrjÇ FZJzJ âJAoˆkJPxtr 0800 555111 jJ’JPr ßlJj TPr KjP\r kKrY~ PVJkj ßrPUS fgq KhPf kJPrjÇ xÄmJh KmùK¬

cPoKˆT nJP~JPu¿ S~Jj ˆk vk KÆfL~ mPwt kJ rJUPuJ

aJS~Jr yqJoPuax cPoKˆT nJP~JPu¿ S~Jj ˆk vk fJPhr KÆfL~ k´KfÔJ mJKwtTL kJuj TPrPZÇ 2011 xJPur ßvw jJVJh ßgPT pJ©J ÊrΔr kr ßgPT FA S~Jj ˆk vk F kpt∂ 450 \jPT IJmJxj S IJAjL khPãPkr kJvJkJKv oJjKxT S TJptTKr xyJ~fJ FmÄ KjrJk•J kKrT·jJ k´hJj TPrPZÇ fJrJ FA hMA mZPr 320Ka IxyJ~ TîJP~≤PT, pJPhr oPiq rP~PZ vJKrKrTnJPm KjptJKff yS~Jr ^ÅMKTPf gJTJ KvÊrJ, fJPhrPT IKiTfr xyJ~fJr \jq ßxJvqJu xJKntPxr TJPZ kJKbP~PZÇ S~Jjˆk vk TJCK¿Pur cPoKˆT nJP~JPu¿, FK≤ ßyAa âJAo Kao, jjACKjlot kMKuv IKlxJr, PyJoPux kJxtjx ACKja ßgPT ßkvJ\LmL, FT\j ˝fπ cPoKˆT nJP~JPu¿ FcPnJPTa FmÄ KnTKao xJPkJat ßgPT FT\j xKuKxar FPj FTKa vKÜvJKu Kao Vbj TPrPZÇ FA Kao cPoKˆT nJP~JPuP¿r KvTJr náÜPnJKVPhr fgq S krJovt KhP~ xyPpJKVfJ TPrPZjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, ‘xJoJK\T KjrJk•J KmiJj IJoJr FTKa oMUq IV´JKiTJrÇ cPoKˆT nJP~JPu¿ mJ kJKrmJKrT xKyÄxfJr KvTJr náÜPnJKVPhr xyPpJKyfJ k´hJj Fr k´iJj FTKa IÄvÇ S~Jj ˆk vk cPoKˆT nJP~JPuP¿ KjptJKffPhr xyPpJKVfJ TrJr \Pjq FTKa TJptTKr ˙Jj KyPxPm k´KfKÔf yP~PZÇ’ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßckMKa ßo~r, TJCK¿ur SKyh IJyoh mPuj, ‘kMKuv

߈vPj jJ KVP~ S~Jj ˆk vPk IKnPpJV TrJr mqm˙J gJTJ~ cPoKˆT nJP~JPuP¿ KjptJKffPhr \Pjq xMKmiJ yP~PZÇ ŸhMA mZr IJPV FA mqm˙J YJuM yS~Jr kr FKa Ifq∂ xlu khPãk KyxJPm KmPmKYf yPòÇ Khj Khj IKnPpJVTJKrPhr xÄUqJ mJzPZ FmÄ Fr oPiq kMrΔw náÜPnJKV IKnPpJVTJKrS rP~PZjÇ’ S~Jj ˆk vPkr TotTftJrJ ACKjlot kKriJj TPrj jJ, fJA cPoKˆT nJP~JPuP¿ IJâJ∂ náÜPnJKVrJ IKf xyP\ fJPhr xJPg IJPuJYjJ TrPf kJPrjÇ KjptJKffPhr hsΔf xJPkJat xJKnPxx Fr xJPg ßpJVJPpJV TKrP~ ßh~J y~, KmPvw TPr pJPhr Kmw~ \Kau FmÄ xJPg KvÊr YJKyhJr Kmw~ \Kzf rP~PZÇ u¥j A-1 Fr 183-185 ßyJ~JAa YqJPku ßrJPcr \JPVJjJKr ßx≤JPr FA S~Jj ˆk vk rP~PZÇ k´Kf ßxJomJPr xTJu xJPz 9aJ ßgPT IkrJ¤ xJPz 12aJ kpt∂ FA S~Jj ˆk vk ßUJuJ gJPTÇ xÄmJh KmùK¬

mOPaj\MPz k´Kf ÊâmJr IJkjJr oxK\Ph x¬Jy\MPz Kl∑ ßV´JxJrL vPk


1o S 3~ kOÔJr kr ...

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

mJÄuJPhvPT KmPvõ fáPu irPf YJj S~JxKl~J

21

CPuäUq, u¥Pj oJ© YJr\j KjmtJKYf KjmtJyL ßo~r rP~PZjÇ Fr oPiq uMAxJPor PumJr ßo~r vlJr kKrYJKuf TJr, KjCyqJPor ßo~r ßkJuFr TJr mqmyJr TPrjÇ TqJjKxĈj F¥ ßYuKxr ßaJKr KucJr 125 yJ\Jr kJC¥ hJPor ßm≤Ku, PrcKmsP\r KucJr 123 yJ\Jr kJC¥ hJPor \JPVJ~Jr mqJmyJr TPrjÇ KT∂á mOPaPjr FToJ© KmFoA mJ FKv~Jj KjmtJKYf ßo~r uMflár ryoJPjr IKlKv~Ju oJKxtKc\ TJr KjP~ KmPrJiLrJ xmxo~ xoJPuJYjJoMUr KZPujÇ FUJPjJ fJrJ Po~rPT UJPaJ TPr fáPu irJr xm rTo k´~Jx YJKuP~ pJPYZjÇ \JjJ ßVPZ, KmPrJiLfJr oMPU ßo~r uMflár pgJpg ßmfj ßjj jJÇ oJ© 65 yJ\Jr kJC¥ mZPr KjPYZjÇ ßpUJPj IJvkJPvr KjmtJKYf ßo~rrJ KjPYZj 80/100yJ\Jr kJC¥Ç pKhS Po~r uMflár ßhzv/hMv yJ\Jr kJC¥ mJKwtT IJ~TJrL xlu xKuKxar ßkvJ ßZPz KhP~A ßo~Prr hJK~fô kJuj TrPZjÇ CPuäUq, uMflár ryoJj 2008-10 xJPu TJCK¿Pur KucJr gJTJTJPu ßkvkJVf mq˜fJr \jq KucJr KyPvPm 20 kJPxt≤ To ßmfj KjPfjÇ

VJKzr KjPY kPz mJXJKu KTPvJrLr @®yfqJ UmPrr mJAPr mJÄuJPhPvr nJPuJ KhTèPuJS @PuJKYf yPm FA fJr @vJÇ u¥j xlrrf S~JxKl~J jJ\Krj Vf 28 \JjM~JKr oñumJr hMkPM r kNmt u¥Pjr KmsTPuPjr FTKa ßrˆáPrP≤ KmPuPfr mJÄuJ KoKc~Jr xJÄmJKhTPhr xJPg ofKmKjo~TJPu F IJvJmJh mqÜ TPrjÇ kOKgmLr xJfKa oyJPhPvr CÅYá CÅYá 5Ka YázJ~ @PrJyj TPrPZj mJÄuJPhvL fÀeL S~JxKl~J jJ\KrjÇ FT xo~TJr ßcPnJuJkPo≤ TotTftJ jJ\Krj 2011 xJu ßgPT kmtfJPrJyj ÊrΔ TPrj FmÄ APfJoPiq xPmtJó kmtf FKv~Jr FnJPrˆ, jgtkPur F≤JrKaTJ, @Kl∑TJr KTPuJoJj\JPrJ, xJCg @PoKrTJr ITj Yá~JVJ S rJKv~Jr oJC≤ FuanJxtxy 5Ka vLwt kmtPf @PrJyj TPrPZjÇ xJÄmJKhTPhr xJPg IJuJkTJPu KfKj mJXJKu KyPvPm fÅJr ßk´reJ, vKÜ S xJyPxr TgJ CóJre TPrjÇ S~JxKl~J jJ\KrPjr k´KfKa kmtf IJPrJyjTJPu 30/40 Khj uJPVÇ 5Ka ZJzJS @PrJ FTKaPf KfKj CbPf KVP~ k´KfTáu @myJS~Jr TJrPe ßjPo @PxjÇ kOKgmLr xmPYP~ CÅYá kmtfYázJ FnJPrPˆ CPb KfKj mJÄuJPhPvr kfJTJ fáPu VKmtf yjÇ S~JxKl~Jr xÿJPj u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr CPhqJPV IJP~JK\f F ofKmKjo~ xnJ ßk´x TîJPmr nJAx ßk´KxPc≤ @KoÀu ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr FohJhMu yT ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf \LmPjr Fxm IKnùfJr TgJ fáPu iPrj S~JxKl~J jJ\KrjÇ Fxo~ @PrJ IÄv ßjj ßxKuPmsKa ßxl aKo Ko~J, TKoCKjKa FTKaKnˆ

k´nJmvJuL S k´KfnJmJj FTv’ mOKav mJÄuJPhKvr fJKuTJ k´TJv xJBhJ S~JKxt, cJKj IJPuéJ¥Jr FoKk, mJÄuJPhv Kmw~T Iu kJKat kJuJtPoP≤Kr~Jj V´ΔPkr ßY~Jr FqJj ßoAj FoKk, PcAo ßaxJ \JSP~u FoKk S uct KTrj KmKuPoJKr~JÇ 2014 xJPur k´nJmvJuL KmsKav mJÄuJPhKv mqKÜPhr fJKuTJKa 20Ka Knjú TqJaJVKrPf nJV TrJ yP~PZÇ FroPiq rP~PZ rJ\jLKf, mqmxJ, Kv· CPhqJ'V, IJKmÛJr, KoKc~J, P¸Jaxt, xÄÛíKf, KxPuKmsKa, ßrÓMPraJxt S ChL~oJj k´KfnJmJj TqJaJVKrÇ FA k´gomJPrr oPfJ ‘Kkkux YP~x’ jJPo FTKa jfáj TqJaJVKr xÄpMÜ TrJ y~ FmÄ FA TqJaJVKrPf fJKuTJnáÜPhr kZª TPrPZj \jxJiJreÇ xJrJPhv ßgPT IjuJAPj S cJTPpJPV xJiJre oJjMw k´nJmvJuL S k´KfnJmJj mqKÜPhr jJPo oPjJj~j kJbJjÇ KmYJrT o¥Ku pJYJA mJZJA TPr xJluq S IjMPk´reJr hOÓJ∂ ˙JkjTJrL kJÅY mqKÜr mqJkJPr Kx≠J∂ V´ye TPrjÇ FrJ yPuj jgJtŒaPjr KmKvÓ Kv· CPhqJÜJ yJPÿh IJyoh, TPnK≤sr ߈jaj Kms\ k´JAoJrL ÛáPur ßyc KaYJr KoPxx xKljJ IJUfJr oKfj AxuJo SKmA, ß\IJr ryoJj xKuKxarx lJPotr kJatjJr P\KujJ mJrPuJ ryoJj, láumsJAa ÛuJr TJSxJr \JoJj, FKxc KnKÖo TqJPŒAjJr mqJKrˆJr xJKmjJ ßmVoÇ FZJzJS KmKm kJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvPj KmKvÓ mqKÜPhr oPiq rP~PZj k´go mJÄuJPhvL KjmtJyL Po~r uMflár ryoJj, vqJPcJ FcáPTvj KoKjˆJr rΔvJjJrJ IJuL FoKk, KxoJTt V´ΔPkr KxAS S FjIJrKm mqJÄPTr ßY~JroqJj ATmJu IJyoh SKmA, \Kor ßaKuTo KuKoPaPcr oqJPjK\Ä cJAPrÖr mqJKrˆJr jSPlu \Kor, mqJKrˆJr S KmYJrT ˝kúJrJ UJfáj, gJAuqJP¥ KjpMÜ mOKav rJÓshNf IJKxl IJjS~Jr IJyoh, KmKvÓ KvãJKmh c. oMyJÿh IJ»Mu mJrL, mOKav TJKr IqJS~JctPxr k´KfÔJfJ FjJo IJuL FoKmA, YqJPju Fx Fr ßY~JroqJj IJyPoh Cx xJoJh ßYRiMrL P\Kk, TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJrÇ FZJzJ IjqPhrxy xŒMet fJKuTJ ßhUJ pJPm KmKm kJS~Jr Fr SP~mxJAPaÇ

lJÀT @yoh S mqmxJ~L Fo vJyJ\JyJjÇ CPuäUq, 1970 xJu ßgPT KyxJm ÊÀ yPu F kpt∂ xJfKa vLwt kmtPf @PrJyj TPrPZj kOKgmLr oJ© 480 \j oJjMwÇ Fr oPiq jJrLr xÄUqJ 37 \jÇ @r FKv~J ßgPT rP~PZj oJ© hM\jÇ @VJoL 16 ßlmsΔ~JKr Aˆ u¥Pjr KrYKoé ßx≤JPr S~JxKl~J jJ\KrPjr k´KfKÔf ßxPnj xJKoa xÄVbPjr CPhqJPV lJ¥PrAK\Ä IjMÔJPjr @P~J\j TrJ yP~PZ mPu KfKj \JjJjÇ

mOKav-mJÄuJPhvL k´TJvjJ ÈÉ\É' FUj KmoJPj xlu mqKÜPhr \Lmj S Tot KjP~ k´TJv TrPZ ÈÉ\É' jJPo KmPvw k´TJvjJÇ FZJzJ 2008 xJu ßgPT vMrM yS~J ÈÉ\É' Fr FA @P~J\Pj KmPvw KmPvw ßãP© TíKfPfôr \jq k´Kf mZr ßmv TP~T\jPT ßhS~J y~ ÈKmsKav mJÄuJPhvL É\É' xÿJjjJ FqJS~JctÇ KmsPaPjr mJÄuJ TKoCKjKar FToJ© AÄPr\L xJ¬JKyT mJÄuJ Korr Fr xŒJhT @»Mu TKro VKer kM© frΔe @Aj\LmL mqJKrˆJr vJyJhJf TKro Fr xŒJhjJ~ k´TJKvf ÈÉ\É' fJPhr xJlPuqr Ijqfo ˝LTíKf uJn TrPuJ KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ Fr TJZ ßgPTÇ Vf 27 \JjM~JKr ßxJomJr u¥Pjr KmUqJf TqJjJrL S~JPltr cJAPrÖr ßmJct rΔPo IjMKÔf FT xÄmJh xPÿuPj KmoJj mJÄuJPhv F~Jr uJAP¿r u¥j-dJTJ-KxPua Fr @∂\JtKfT xm lîJAPa ÈÉ\É' Fr Ijjq k´TJvjJKa I∂ntNKÜr TgJ \JjJj ÈÉ\É' Fr xŒJhT mqJKrˆJr vJyJhJf TKroÇ KfKj mPuj, FUj ßgPT KmoJPjr pJ©LrJ fJPhr ÃoeTJKuj xo~ ÈÉ\É' k´TJvjJKa kzPf kJrPmjÇ mqJKrˆJr vJyJhJf TKro mPuj, @orJ KmsPaPjr \jì FmÄ mz yPuS @oJPhr oJfínKN o mJÄuJPhvPT KjP~ @oJPhr IyÄTJr TKrÇ mJÄuJPhvLPhr xJlPuqr TgJ @oJPT xKfqA IjMk´JKef TPrÇ @orJ YJA @oJPhr nKmwqf k´\jì ßpj KjP\Phr \Lmj S TPot xlu oJjMwPhr IjMxre TPr ßx iJreJ ßgPTA @orJ ÈÉ\É' Fr TJ\ TrKZÇ TqJjJrL S~Jlt V´MPkr ßyc Im TKoCKjKa FqJPl~Jxt \JKTr UJPjr xûJujJ~ xÄmJh xPÿuPj mJÄuJPhv KmoJPjr pMÜrJ\q TJK≤s oqJPj\Jr @KfT ryoJj KYvfL mPuj, É\É Fr xJPg kJatjJrvLk yS~J~ xKfqA VKmtfÇ pJ©LPhr kzJr xMKmiJPgt @orJ xmxo~A FA k´TJvjJr jfáj xÄÛre KmoJPj rJUPmJÇ FA k´TJvjJr oJiqPo ÊiMoJ© mJÄuJPhvLrJA j~, KmPhvLrJS mOPaPj mJÄuJPhvL TKoCKjKar xlufJ xŒPTt \JjPf kJrPmjÇ CPu¯Uq, mOKav mJÄuJPhvL É\É pMÜrJP\q mxmJxrf mJÄuJPhvLPhr KmKnjú KmwP~ CPu¯UPpJVq ImhJj S C“TPwtr Kmmre KjP~ k´TJKvf y~ k´KfmZrÇ Vf mJPrr k´TJvjJ~ xÄpMKÜ yP~PZ jfáj jfMj k´KfnJ S xlufJr TgJÇ jfájfô xoO≠ TPrPZ F k´TJvjJPTÇ mJÄuJPhv KmoJj FmJPrA k´go mJPrr oPfJ ßmxrTJKrnJPm xŒJKhf k´TJvjJ fJPhr pJ©LPhr TJPZ ßkRPZ ßhS~Jr CPhqJV ßj~Ç FPf CkK˙f KZPuj mqJKrˆJr @PjJ~Jr mJmMu Ko~J, KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô lJrMT @yPoh, ß\FoK\ F~Jr TJPVtJr mqm˙JkjJ kKrYJuT oKjr @yoh, oJymMm F¥ ßTJÄ Fr oJymMm PoJPvth, KoKc~J KuÄT Fr mqm˙JkjJ kKrYJuT oMK\mMu AxuJo, \jof Fr mqm˙JkjJ kKrYJuT @KorΔu AxuJo ßYRiMrL, KyuxJAc asJPnux Fr mqm˙JkjJ kKrYJuT ßyuJu UJj, TJCK¿ur @KfTáu yT, yJlxJ AxuJo, ßxJyJjJ @yPoh S yJKxjJ ßyJxJAj k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬

IKlKv~Ju TJr k´fqJyJr TrPuj ßo~r kJuj, xnJ-xoJPmPvr mJAPrS rJ\QjKfT TotxNYLPf IÄv KjPf yPmÇ KjmtJYj ßTKªsT rJ\jLKfr ßãP© IJKo xrTJrL xMKmiJ KjPf YJA jJÇ IJKo YJA xPmtJó kptJP~r ˝YZfJÇ IJKo IJvJ TKr ßumJr kJKatr K¸TJrS FA Kx≠J∂ IjMxre TrPmjÇ

yÅJaJyÅJKa TrKZuÇ rJf Kfj aJr KhPT ßx fJr m~Pl∑¥ TJ\uJo @yPoPhr ßaKuPlJPj nP~x ßoPx\ ßh~ FA mPu: È@Ko ßfJoJPT ßpnJPm nJumJKx fáKoS y~PfJ FTKhj FTAnJPm @oJPT nJumJxPm, KT∂á fUj IPjT ßmvL ßhKr yP~ pJPmÇ' Fr TP~T KoKja kPrA KjP\r mJxJr TJZJTJKZ Fo-65 TqJPr\SP~r ßnfPrr ßuAPj 60 oJAu ßmPV iJmoJj FTKa nqJPjr xJoPj kPz IJfìyfqJ TPr KujJÇ \j ßasAjJr jJPor 48 mZr m~Û ßp nqJj YJuPTr VJKzr KjPY kPz KujJ @®yfqJ TPr KfKj fJr KmmreLPf mPuj, ÈÈ rJ˜J~ ßTJPjJ mJKf KZu jJ, YJrKhPT ßWJr IºTJrÇ ßxPTP¥rS To xoP~r \jq @Ko FT\j oJjMw ßhUPf ßkuJoPp oJjMwKa hMA j’r ßuAj ßgPT @ÅzJ@KznJPm uJAj KcnJAcJPrr FPTmJPr TJZJTJKZ YPu FPxKZuÇ @Ko pf vÜnJPm x÷m ßmsT ßYPk iPrKZuJo, @Ko VJKz WMKrP~ KhP~KZuJoÇ ßx @oJr KhPT FTmJrS fJTJ~Kj, ßTmu @ÅzJ@ÅJKz yÅJaPfA gJTuÇ @Ko xÄWwt FzJPf kJruJo jJÇ @oJr oPj y~ jJ fJPT FKzP~ ßpPf @Ko Ijq KTZá TrPf kJrfJoÇ ßoJarSP~Pf mJKf gJTPu fJPT @Ko ßhUPfS ßkfJo FmÄ IPjT @PV VJKzPT iLr VKfPf KjP~ @xPf kJrfJoÇ mÅJYJPjJr IPjT ßYÓJ xP•ôS WajJ˙PuA oOfáq y~ KujJ ßmVPorÇ ßrTct ßgPT \JjJ pJ~, TJ\uJo @yPohPT hMAmJr ßlJj TPr k´J~ 30 KoKja TgJ mPuKZu KujJÇ rJf 2aJ 5KoKjPa ßlAxmMT S aáAaJPr FTKa ZKm ßkJˆ TPrKZu ßxÇ fJr @PV KmPTPur KhPT ßxqJvJu ßjaS~JKTtÄ xJAPa FTJKiT ßoPx\ ßkJˆ TPr KujJÇ FTKa ßkJPˆ KfKj KuPUKZPuj: ÈÈ@Ko @oJr xTu k´Tíf mºáPT FTaJ mz ijqmJh KhPf YJA FA \jq ßp, fJÅrJ @oJr FmÄ @oJr kKrmJPrr kJPv @PZÇ ßfJoJPhr xmJr k´Kf rAu nJumJxJÇ'' @PrTKa oqJPxP\ KujJ KuPUKZu: ÈÈPfJoJPhr TJZ ßgPT FTKa K\KjxA @Ko YJAm, @r fJ yPuJ h~J TPr @oJPT Ijq ßp ßTJPjJ KTZár ßYP~ ßmvL oPj ßrPUJÇ'' fhP∂r ÊjJjLPf CkK˙f y~Kj TJ\uJo @yPohÇ fPm FT KmmOKfPf ßx \JKjP~PZ, KujJr oOfMqr YJr Khj @PV fÅJr xJPg KujJr ßhUJ yP~KZuÇ KujJ fJr ßkZPj ßuPVKZu mPu ßx ßoJmJAu j’r kKrmftj TPr ßlPuKZu mPuS \JjJ~ @yPohÇ TJ\uJo Imvq F TgJS \JKjP~PZ ßp, 10 FKk´u rJf 2 aJr KhPT KujJr xJPg fJr TgJ yP~PZÇ fUj KujJ fJPT mPuKZu, ßx @r mÅJYPf YJ~ jJÇ ßx (TJ\uJo @yPoh) fJr xJPg jJ gJTPu ßxS (KujJ) @r ßmÅPY gJTPf YJ~ jJÇ FKhPT, KujJ pUj mJxJ~ ßjA fUj oiq rJf ßgPT fJr oOfMqr @V kpt∂ fJr xJPg TgJ muPf 16 mJr ßlJj TPrKZPuj oJ ßxKujJ ßmVoÇ mäqJTmJjt TPuP\r ZJ©L KujJ ßmVPor xJPg TJ\uJo @yPoPhr ßhUJ y~ 2012 xJPur IPÖJmr oJPxÇ fUj TJ\uJoPT xmJA ÈPTKo' mPu KYjPfJÇ fPm fh∂ k´KfPmhj xNP© \JjJ pJ~, mrJmrA KujJPT ßx ImPyuJ S TKbj Kj~πPer oPiq rJUPfJÇ xJiJre mJXJKu kKrmJPrr KkfJ-oJfJ KujJr xŒTt KjP~ CPÆV S C“T£J~ gJTPfjÇ FojKT KrcKu FuJTJr mJxJ ßgPT ßmv TP~TmJr KjPUÅJ\ yP~ pJS~Jr ßrTctS rP~PZ KujJrÇ KujJr 18 fo \jìKhPj TJ\uJo @yPoh fJPT oJrir TPr FmÄ \JKjP~ ßh~, ßx @r SA xŒTt rJUPf YJ~ jJÇ fUj KujJ ßmVo TJ\uJo @yPohPT KjP\r ãKf TrJr ÉoKT KhP~ mPu, ßx oOfMqPT n~ kJ~ jJÇ fh∂ TotTftJPT ßhS~J \mJjmªLPf KujJ ßmVPor mJºmL fJxKujJ @uo mPuj, TJ\uJoPT KujJ kJVPur oPfJ nJPuJmJxfÇ KujJ fJr yJPf ßUJhJA TPr ÈPTKo' KuPU ßrPUKZu mPuS \JjJ~ fJxKujJÇ TJ\uJo cJT KhPu xmKTZá ßlPu ßrPU ßx kJVPur oPfJ ZáPa ßpf CPuäU TPr fJxKujJ @PrJ mPu, fJPhr oiqTJr xŒTt kMrPjJ yPf gJTPu KujJr \LmPjr @jªS yfJvJ~ kKref yPf gJPTÇ fJxKujJ @uo mPuj, TJ\uJo @yPoPhr xJPg ßouJPovJ mº TrPf Px IPjTmJr KujJPT mPuKZu, KT∂á KujJ fJr TgJ ÊPjKjÇ 10 FKk´u rJPf WajJr KhPjS KujJ ßmVPor xJPg KZu fJxKujJ @uoÇ ßxA rJPf fÅJrJ KvvJ mJPr pJS~Jr @PV fJPhr @PrT mJºmL oJKxt~J UJPjr mJxJ~ KVP~KZuÇ KvvJ mJr ßgPT KlPr @xJr kPg ßoJarSP~r TJPZ KujJ fJPT jJKoP~ KhPf mPuÇ fJxKujJ @yPoh mPuj, ßoJarSP~Pf jJKoP~ ßhS~Jr xo~ fJPT UMm UMKv ßhUJKòuÇ Ijq FT mºár xJPg ßhUJ TrJr TgJ mPu ßx ßoJarSP~Pf ßjPo kPzKZuÇ KujJr TgJ KmvõJx TPrKZu fJxKujJÇ ßxA ßhUJA KZu KujJr xJPg fJxKujJr ßvw ßhUJÇ Fr kPrA ßoJarSP~Pf WPa pJ~ ßxA ootJK∂T WajJÇ @®yfqJ TPr nKmwqPf ßTKoKˆs kzJr ˝kú KjP~ ßcK≤sKˆ Iiq~jrf KujJ ßmVoÇ fÅJPT yJKrP~ FUj ßvJPTr xJVPr mJxPZj fJr oJ ßxKujJ ßmVoÇ ßxKuoJ ßmVo mPuj, ÈÈPx KZu UMmA Yûu, xmJA fJPT nJumJxfÇ ßx KZu @oJr FToJ© TjqJÇ fJr ßZJa hMA nJAP~r ßx UMm pfú KjPfJÇ FUj @oJr xm ßvw yP~ ßVPZÇ ßTmu krkJPr ßVPuA TjqJ yJrJPjJr FA ßvJT nMuPf kJmrÇ


Kx ßu a

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

KxPuPa FTT k´JgtL KjP~ ßnJapMP≠r k´˜MKf KmFjKkr

12 CkP\uJr ßoJa 236 \j k´JgtLr oPjJj~jk© hJKUu

KxPua, 27 \JjM~JKr : CkP\uJ KjmtJYPj KmKòjúnJPm k´JgtL yS~Jr xMPpJV jJ KhP~ FTT k´JgtL ßh~Jr k´˜MKf KjP~PZ KmFjKkÇ ßTPªsr KjPhtPv KxPua KmnJPVr 12 CkP\uJ~ FTT k´JgtL ßh~J yPòÇ KmFjKk Foj Kx≠J∂ ßj~Jr kr @S~JoL uLVS FTT k´JgtLr KY∂J KjP~ oJPb ßjPoPZÇ FTT k´JgtLr Kovj KjP~ AKfoPiq KxPua xlr TPrPZj KmFjKkr ßTªsL~ pMVì oyJxKYm voPxr oKmj ßYRiMrLÇ ‰mbT TPrPZj KxPua ß\uJr 6 CkP\uJr oPjJj~j k´fqJvLPhr xPñÇ ‰mbPT voPxr oKmj mPu KhP~PZj, CkP\uJ KjmtJYPj hPur kã ßgPT FTT k´JgtL ßh~J yPm, KmKòjúnJPm k´JgtL yS~Jr xMPpJV ßjAÇ FPf KjmtJYPj KmFjKkr Km\~ ßTC ßbTJPf kJrPm jJÇ voPxr oKmj ßYRiMrL x÷Jmq

k´JgtLPhr hPur Im˙Jj ImKyf TPrj FmÄ KjPhtvjJ ßhjÇ KfKj x÷Jmq k´JgtLPhr KjP\Phr oPiq mPx @uJk@PuJYjJ TPr hPur FTT k´JgtL ßh~Jr KjPhtvjJ ßhjÇ ‰mbPT huL~ xogtj k´fqJvL KmFjKkr x÷Jmq k´JgtLrJ CkK˙f KZPujÇ pKhS vKjmJr FTJKiT k´JgtL oPjJj~jk© \oJ KhP~PZjÇ Fr @PV KjPUJÅ\ KmFjKk ßjfJ Fo AKu~Jx @uLr ˘L fJyxLjJ ÀvhL uMjJ KxPua xlr TPrjÇ KfKj FTA uPãq huL~ ßjfJTotLPhr KjP~ ‰mbT TPrjÇ fJr CkK˙KfPf huL~ ßjfJTotLPhr xÿKfPf CkP\uJ ßY~JroqJj kPh ßxJPyu @yoh ßYRiMrL S nJAx ßY~JroqJj kPh KmvõjJg KmFjKkr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT @mMu TJuJo TKZPrr jJo ßWJweJ TrJ y~Ç KmvõjJPgr oPfJ KxPuPar IjqJjq

CkP\uJ~S FTT k´JgtL KhPò KmFjKkÇ KmFjKk ßjfJrJ \JjJj, ßTªsL~ pMVì oyJxKYm voPxr oKmj ßYRiMrLr ßjfíPfô ßVJaJ KxPua KmnJPV KjmtJYjkNmt kKrK˙Kf kptPmãe TrPZj KmFjKkr FTKa ßTªsL~ KaoÇ fPm xo~ xÄTLetfJr TJrPe k´JgtL mJZJAP~r hJK~Pfô gJTJ FA Kao oPjJj~j \oJr @PV x÷Jmq k´JgtLPhr kMPrJkMKr uJVJo ßaPj irPf kJPrjKjÇ fPm oPjJj~j \oJr kr huL~ FTT k´JgtL ßrPU Ijq k´JgtLPhr oPjJj~j k´fqJyJPr mJiq TrJ yPmÇ FTT k´JgtL ßh~Jr mqJkJPr oJPbr ßjfJrJ FTof yPu Vf KxKa KjmtJYPjr oPfJ CkP\uJ KjmtJYPjr luJlPuS KmFjKkr \~\~TJr yPm Foj KmvõJx hJK~fôvLu ßjfJPhrÇ fPm 18 huL~ ß\Ja gJTJ xP•ôS @PªJuPj

xPñ jJ kJS~J~ KmFjKk-\JoJ~JPfr oPiq KmrJ\ TrJ ßãJPnr KmP°Jre FA KjmtJYPj WaPf kJPr Foj @vÄTJ TrPZj ßTC ßTCÇ FmJr KxPua KmnJPVr 4 ß\uJr 38Ka CkP\uJr oPiq 12Ka CkP\uJ~ CkP\uJ KjmtJYj IjMKÔf yPòÇ CkP\uJèPuJ yPò KxPua ß\uJr KmvõjJg, \KTV†, ßTJŒJjLV†, ßVJuJkV†, ßVJ~JAjWJa S ‰\∂JkMr CkP\uJÇ xMjJoV† ß\uJr hKãe xMjJoV†, ßhJ~JrJmJ\Jr S ZJfT CkP\uJÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJr TMuJCzJ CkP\uJÇ yKmV† ß\uJr mJÉmu S oJimkMr CkP\uJÇ KjmtJYj TKovPjr ßh~J fgq IjMpJ~L ßY~JroqJj, nJAx ßY~JroqJj (kMÀw) S nJAx ßY~JroqJj (oKyuJ) kPh KxPua KmnJPVr 12 CkP\uJr ßoJa 236 \j k´JgtL oPjJj~jk© \oJ KhP~PZj vKjmJrÇ KxPua ß\uJr 6 CkP\uJ KmvõjJg, \KTV†, ßTJŒJjLV†, ßVJuJkV†, ßVJ~JAjWJa S ‰\∂J~ oPjJj~jk© hJKUu TPrPZj 122 \jÇ Fr oPiq CkP\uJ ßY~JroqJj kPh 44 \j, nJAx ßY~JroqJj (kMÀw) 56 \j, nJAx ßY~JroqJj (oKyuJ) 22 \jÇ xMjJoV† ß\uJr 3 CkP\uJ hKãe xMjJoV†, ZJfT S ßhJ~JrJ mJ\Jr CkP\uJ~ oPjJj~jk© hJKUu TPrPZj 67 \j k´JgtLÇ yKmV† ß\uJr 2 CkP\uJ~ oPjJj~jk© hJKUu TPrPZj 29 \j k´JgtLÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJr TMuJCzJ CkP\uJ~ oPjJj~jk© hJKUu TPrPZj ßY~JroqJj kPh 6 \j, nJAx ßY~JroqJj (kMÀw) kPh 9 \j S nJAx ßY~JroqJj (oKyuJ) kPh 3 \j k´JgtLÇ

22

ßoRunLmJ\Jr ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf ‰x~h @fyJPrr AP∂TJu KxPua, 26 \JjM~JKr : ßoRunLmJ\Jr ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf, ‰hKjT j~JKhV∂ S ‰hKjT \JuJuJmJh FmÄ mJÄuJPhv ßmfJPrr ßoRunLmJ\Jr ß\uJ k´KfKjKi ‰x~h ßoJ: @fyJr @r ßjAÇ 25 \JjM~JKr vKjmJr xTJu 10aJ~ fÅJr mKvtP\JzJ˙ Kj\ mJxnmPj KfKj AP∂TJu TPrjÇ AjúJKuuäJKy S~JAjúJAuJAKy rJK\CjÇ oOfqM TJPu fJÅr m~x yP~KZPuJ 57 mZrÇ KfKj ˘Lxy IxÄUq @®L~-˝\j S èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ Qx~h ßoJ: IJfyJr hLWtKhj iPr hNrJPrJVq mqJKiPf nMVKZPujÇ Qx~h ßoJ: IJfyJPrr k´go jJoJP\ \JjJ\J mKwtP\JzJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ oJPb hMkMPr, KmPTu 3 aJ~ ßoRunLmJ\Jr ßk´xTîJm k´JñPj FmÄ ßvw jJoJP\ \JjJ\J KmPTPu orÉPor V´JPor mJKz mJKuTJKªPf

IjMKÔf y~Ç kPr fJr oJP~r TmPrr kJPv fJPT hJlj TrJ y~Ç

FKhPT, ‰x~h PoJ: IJfyJPrr oOfMqr Umr ßkP~ xoJ\TuqJe oπL ‰x~h oyKxj @uL, ß\uJ k´vJxT TJoÀu yJxJj, kMKuv xMkJr ßfJlJP~u @yoh fJÅr mJxnmPj KVP~ ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ

KTmKr~J yfqJr 9 mZr

fh∂ KrPkJat @P\J @hJuPf ßkRÅZJ~Kj, ^MPu @PZ KmYJr

KxPua, 27 \JjM~JKr : xJPmT IgtoπL S @S~JoL uLV CkPhÓJo§uLr xhxq vJy FFoFx KTmKr~J yfqJ oJouJr KmYJr Vf 9 mZPrS ßvw y~KjÇ fh∂ S IKiTfr fhP∂r jJPo Vf 9 mZr iPr YJûuqTr F yfqJ oJoJuJr KmYJr KmuK’f yPòÇ 27 \JjM~JKr 9 mZr kNet yP~PZ yKmVP†r ‰mPhqrmJ\Jr asqJP\KcrÇ 2005 xJPur F KhPj xhr CkP\uJr ‰mPhqrmJ\JPr \jxnJPvPw ßlrJr xo~ hMmtí•Phr ßV´Pjc yJouJ~ Kjyf yj xJPmT IgtoπL vJy FFoFx KTmKr~J S fJr nJKf\J vJy o†Mr ÉhJxy 5 \jÇ Kjyf IjqrJ yPòj ˙JjL~ @S~JoL uLV TotL @mMu ßyJPxj, KxK¨T @uL S @»Mr rKyoÇ

vJKmPf ZJ©uLV-KvKmr xÄWPwt @yf 12

KxPua, 27 \JjM~JKr : vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~ ZJ©uLV S KvKmPrr xÄWPwt Cn~kPãr TokPã 12 \j @yf yP~PZjÇ F xo~ KvKmPrr xv˘ TqJcJrrJ KvãJgtLPhr 7Ka S KvãTPhr 2Ka mJx, 2Ka oJAPâJmJx S 2Ka k´JAPna TJPr FmÄ ßrK\ˆsJr nmPj mqJkT nJÄYMr YJuJ~Ç FPf KmvõKmhqJuP~r k´J~ 50 uJU aJTJr xŒPhr ã~ãKf yP~PZÇ ZJ©uLPVr xPñ @iJ WμJ iPr YuJ xÄWPwtr xo~ k´J~ 30Ka vKÜvJuL yJfPmJoJ KmP°Jre WKaP~ fJ§m YJuJ~ KvKmr TqJcJrrJÇ Umr ßkP~ kMKuv WajJ˙Pu FPx 30 rJC¥ lJÅTJ èKu TPr kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ F WajJr kr TqJŒJPx CP•\jJ KmrJ\ TrJ~ IKfKrÜ kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ kPr KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr TKovjJrxy kMKuPvr D±tfj TotTftJrJ TqJŒJPx ZMPa pJj FmÄ TqJŒJPxr @vkJv FuJTJr ßoxèPuJPf mqJkT fuäJKv ÊÀ TPrjÇ ZJ©uLV TftíT \QjT KvKmr ßjfJr

ßoJarxJAPTu kMKzP~ ßh~Jr WajJPT ßTªs TPr F xÄWPwtr xN©kJf mPu \JjJ pJ~Ç ZJ©uLV S ZJ©KvKmr F WajJr \jq FPT IkrPT hJ~L TrPZÇ \JjJ ßVPZ, ßrJmmJr ßmuJ @zJAaJ~

KmvõKmhqJuP~r FTJPcKoT nmj A-Fr xJoPj rJUJ FT KvKmr ßjfJr ßoJarxJAPTu @èPj kMKzP~ ßh~ ZJ©uLPVr ßjfJTotLrJÇ kPr ZJ©uLPVr ßjfJTotLrJ TqJŒJPx KmPãJn KoKZu ßmr TPr lMcPTJPatr xJoPj ßkRÅZPu KvKmPrr ßjfJTotLrJ TTPau S ßhvL~ I˘v˘ KjP~ ZJ©uLPVr KoKZPu IfKTtPf yJouJ

YJuJ~Ç F xo~ Cn~kPãr oPiq iJS~JkJuaJiJS~Jr FT kptJP~ xÄWwt ßmPi pJ~Ç FPf Cn~kPãr 12 \j @yf y~Ç FTkptJP~ KvKmPrr xv˘ TqJcJrrJ

ZJ©uLPVr ßjfJTotLPhr iJS~J TPr @AKa nmPjr KhPT KjP~ pJ~Ç KvKmr TqJcJrrJ KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLPhr 7Ka S KvãTPhr 2Ka mJx, 2Ka oJAPâJmJx S 2Ka k´JAPna TJPr mqJkT nJÄYMr YJuJ~Ç FZJzJ 4Ka FTJPcKoT nmj, ßTªsL~ V´∫JVJr nmj S ßrK\ˆsJr nmPjr \JjJuJr VäJPx mqJkT nJÄYMr YJuJ~

KvKmr TqJcJrrJÇ ZJ©uLV S KvKmPrr xÄWPwtr WajJ~ KmvõKmhqJuP~r kJvõtmftL KvKmr Kj~Kπf @u ßyrJ ßoxxy ßmv TP~TKa ßoPx kMKuv fuäJKv YJuJ~Ç xºqJ~ F KrPkJat ßuUJ kpt∂ fuäJKv IKnpJj ImqJyf KZuÇ fPm TJCPT ßV´lfJr TrPf kJPrKj kMKuvÇ KmvõKmhqJu~ vJUJ ZJ©uLPVr xyxnJkKf I†j rJ~ \JjJj, KmvõKmhqJu~ IK˙KfvLu TPr jmKjmtJKYf xrTJPrr nJmoNKft ãMeú TrPfA k´KfKâ~JvLu ßVJÔL fJPhr Skr IfKTtPf yJouJ YJKuP~PZÇ \JuJuJmJh gJjJr kKrhvtT (fh∂) oMKjÀu AxuJo \JjJj, ZJ©uLPVr Skr KvKmPrr yJouJr WajJ~ KvKmrPT Ka~JrPvu S vaVJPjr oJiqPo TqJŒJx ZJzJ TrJ yP~PZÇ xÄWPwtr kr kKrK˙Kf Kj~πPe rP~PZÇ TqJŒJx S yPu IKfKrÜ kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ CkJYJpt IiqJkT c. @KojMu yT nMÅA~J \JjJj, KmvõKmhqJuP~r xŒh KmjÓTJrLPhr KmÀP≠ KvVKVrA TPbJr mqm˙J ßj~J yPmÇ

30 ßxP¡’r 2005Ç dJTJr oMKÜpM≠ pJhMWPrr uJAPmsKr yPu IJP~J\j TrJ y~ 'vJy FFoFx KTmKr~J : IqJ KuP\¥' V´P∫r k´TJvjJ IjMÔJjÇ ßxUJPj IKfKg KyPvPm CkK˙f vJy FFoFx KTmKr~Jr xyiKoteL IJxoJ KTmKr~JmÜífJ KhPf KVP~ IJPmVJkäMf yP~ kPzjÇ

yfqJTJP§r 9 mZPrS KmYJrTJpt ÊÀ y~KjÇ kKrmJPrr FToJ© CkJ\tjão mqKÜPT yJKrP~ hMKmtwy \LmjpJkj TrPZj Kjyf @S~JoL uLV TotL @mMu ßyJPxj, KxK¨T @uL S @»Mr rKyPor kKrmJPrr xhxqVeÇ WajJr kr ß\uJ @S~JoL uLPVr f“TJuLj xJÄVbKjT xŒJhT (mftoJPj yKmV†-2 @xPjr FoKk) IqJcPnJPTa ßoJ” @»Mu oK\h UJj mJhL yP~ xhr gJjJ~ yfqJ S KmP°JrT @APj hM'Ka oJouJ hJP~r TPrjÇ hLWt fh∂ ßvPw Kx@AKcr KxKj~r FFxKk oM¿L @KfTMr ryoJj K\~J ˛íKf xÄxPhr f“TJuLj xnJkKf @»Mu TJA~Moxy 10 \Pjr jJPo @hJuPf YJ\tKva k´hJj TPrjÇ vJy FFoFx KTmKr~Jr kKrmJr fJPf jJrJK\ @Pmhj TrPu Có @hJuf kMj”fhP∂r @Phv ßhjÇ kPr Kx@AKcr KxKj~r FFxKk rKlTMu AxuJo fh∂ ßvPw 2011 xJPur 20 \Mj xJPmT ˝rJÓs k´KfoπL uM“lMöJoJj mJmr, ÉK\ ßjfJ oMlKf yJjúJjxy jfMj 14 \j FmÄ kNmtmftL YJ\tKvPar 10 \jxy ßoJa 24 \Pjr KmÀP≠ @hJuPf xŒNrT YJ\tKva k´hJj TPrjÇ KTmKr~Jr ˘L @xoJ KTmKr~J WajJr xJPg \KzfPhr S ßjkgq jJ~TPhr @xJKo TrJr hJKmPf SA YJ\tKvPar KmÀP≠S jJrJK\ ßhjÇ hMA hlJ ÊjJKjPvPw KxPuPar hsΔf KmYJr asJAmMqjJu 2012 xJPur 5 \JjM~JKr oJouJKa kMj” fhP∂r @Phv KhP~ jKg yKmVP† ßlrf kJbJjÇ Kx@AKcr KxPuPar FFxKk ßoPyÀPjúZJ IKiTfr fhP∂r hJK~fô kJjÇ KT∂á fh∂ KrPkJat @\S @hJuPf ßkRÅZJ~ KjÇ oJouJr xmtPvw fh∂ TotTftJ FFxKk ßoPyÀPjúZJ ßoJmJAu ßlJPj \JjJj, fh∂ YuPZÇ fh∂ ßvw TrPf TfKhj xo~ uJVPm fJ KjKÁf TPr muJ pJPm jJÇ


Kx ßu a

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

KmvõjJg gJjJ~ ZJ©uLV-pMmuLPVr yJouJ: oqJK\Pˆsa ImÀ≠

KxPua, 27 \JjM~JKr : KxPuPar KmvõjJPg VJKz KjuJoPT ßTªs TPr gJjJ~ yJouJ TPrPZ ZJ©uLV S

pMmuLPVr ßjfJTotLrJÇ F xo~ \MKcKv~Ju oqJK\Pˆa ImÀ≠ TrJ rJUJ y~Ç ßrJmmJr KmTJPu F WajJ

TouVP†r xqJr pfaJ KmfKTtf ... KxPua, 26 \JjM~JKr : 1991 xJu ßgPT 2014 xJu hLWt kJÅY mJPrr aJjJ xÄxh xhxq CkJiqã ßoJ. @»Mx vyLhÇ F xoP~r oPiq KfKj hJK~fô kJuj TPrj ÉAk S KYl ÉAk KyPxPmÇ TPuP\ KvãTfJ TrJr xMmJPh TouVP†r IPjPTA xqJr KyPxPm xP’Jij TPrj fJPTÇ ßTJj ßTJj IjMÔJPj oiqm~xL ßTC ßTC fJPT kJ ZMÅP~ xJuJoS TPrjÇ KjTa IfLPf KfKj pfaJ jJ KmfKTtf yP~PZj fJr ßYP~ ßmKv KmfKTtf yj jmo xÄxh xhxq KjmtJYPjr krÇ xJPmT KYl ÉAk CkJiqã @»Mx vyLh KmVf kJÅY mZr KfKj KZPuj ß\uJr rJ\QjKfT Kj~πTÇ k´vJxj, mhKu-KjP~JV @r KbTJhJKr TJ\ Kj~πe TPrj fJr kKrmJPrr xhxqrJÇ Vf kJÅY mZr KfKj ZMPaPZj jJPor KkZPjÇ ÊiM TouVP†A Kms\, TJunJat, ßxfM, rJ˜J S xrTJKr- ßmxrTJKr k´KfÔJPjr jJoTre TPrj KjP\r jJPoÇ xrTJKr IPgt KjKotf S xÄÛJrTíf Fxm k´KfÔJPjr KnK•k´˜r S CPÆJiPjr luPTr xÄUqJ ßrTct xÄUqTÇ TouVP†r nJjMVJZ ßruSP~ ߈vPjA FT v' VP\r oPiq rP~PZ KfjKa luTÇ F èPuJr oPiq TJP\r

KnK•k´˜r, TJP\r CPÆJij S xok´xJre luTÇ TouV† lJ~Jr xJKntx S KxKnu KcPl¿ nmj S TouV† xJmPrK\ˆsJKr nmPjr KnK•k´˜Prr kNPmtr luT xKrP~ ßxUJPjS uJVJPjJ y~ fJr jJPor luTÇ 1997-98 IgtmZPr AxuJoL Cjú~j mqJÄPTr @KgtT xyJ~fJ~ KjKotf TMorJTJkj xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r KÆfu nmPjr Ckr KjKotf KajPvPcr ßv´eL TãKaS fJr jJPoÇ 2011 xJPu TouV† âLzJ xÄ˙Jr mqJjJPr KYl ÉAk CkJiqã @»Mx vyLh FoKk @oπeoNuT ßVJ�TJk lMamu aMjtJPo≤ IjMKÔf y~Ç aMjtJPoP≤r Igt TKoKar @øJ~T KZPuj KYl ÉAPkr ßZJa nJA AoKf~J\ @yoh mMumMuÇ KmV mJP\Par F aMjtJPoP≤r IPgtr C“x KjP~ rP~PZ jJjJ k´vúÇ @~-mqP~r KyxJm ßjA aMjtJPo≤ @P~J\jTJrL âLzJ xÄ˙Jr TJPZÇ

WPaÇ kPr KjuJo TJptâo ˙KVf TrJ y~Ç \JjJ ßVPZ, 20 \JjM~JKr KxPuPar

KYl \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuPfr @PhPv ßrJmmJr KmTJu 3aJ~ KmvõjJg gJjJ~ oJAPâJmJx, k´JAPna TJr, ßlJrˆsT, ßoJar xJAPTu S KkfPur aáTPrJxy 16 rTPor oJuJoJu \jxÿMPU KjuJo cJTJr TgJ KZuÇ Fr ßk´KãPf ß\uJ S CkP\uJ ßgPT ßuJT\j gJjJ~ KVP~ 5 yJ\Jr aJTJ \JoJjf KhP~ jJo I∂tnNÜ TPrjÇ KmTJu xJPz KfjaJ~ KjuJo cJTJr KxKj~r \MKcKx~Ju fífL~ @hJuPfr oqJK\Pˆsa yJKmmMr ryoJj ßYRiMrL gJjJ~ KVP~ CkK˙f yjÇ Fxo~ kMKuv gJjJr nfr ßgPT ßuJT\jPT ßmr TPr KhPf YJAPu ZJ©uLV S pMmuLPVr gJjJ~ yJouJ YJuJ~Ç fJrJ KjuJPor ˙JPjr ßY~Jr ßaKmu nJÄYár S gJjJ nmPj AakJaPTr KjPãk TPrÇ FT kptJP~ CkP\uJ @'uLPVr xnJkKf o\Kÿu @uLr ßjfíPfô ZJ©uLV S pMmuLV TotLrJ \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa yJKmmMr ryoJj ßYRiMrLPT SKxr TPã ImPrJi TPr rJPUÇ k´J~ FTW≤J ImPrJi TPr rJUJr kr KxPua ßgPT IKfKrÜ kMKuv KVP~ oqJK\PÓsaPT C≠Jr TPrÇ kPr oqJK\Pˆsa yJKmmMr ryoJj ßYRiMMrL gJjJ~ xJiJre cJP~Kr TPr KjuJo TJptâo ˙KVf TPrjÇ

23

\JoJ~JPfr @PuJYjJ

@S~JoL uLV S Vefπ FTxPñ YPu jJ, AKfyJxA fJr xJãL KxPua, 26 \JjM~JKr : KxPua oyJjVr \JoJ~Jf ßjfJrJ mPuPZj, AKfyJx xJãL @S~JoL uLV S Vefπ FT xPñ YPu jJÇ mJTvJuL oJjKxTfJr FA huKa pUjA ãofJ~ KVP~PZ VefπPT ±Äx TPrPZÇ Kmkjú TPrPZ ßhPvr ˝JiLjfJ xJmtPnRofôPTÇ FrJ VefPπr TgJ mPu oJjMwPT ßiJÅTJ KhP~ ãofJ~ KVP~ \jVPer xPñ k´fJreJ TPr ßnJPar IKiTJr yre TPrÇ 1975 xJPur 25 \JjM~JKr oJ© 15 KoKjPa ßhPv xTu rJ\QjKfT hu KjKw≠ TPr FA @S~JoL uLV FThuL~ mJTvJu TJP~Por oJiqPo ˝JiLj mJÄuJPhPv k´go VefPπr Tmr rYjJ TPrKZuÇ AKfyJPxr FA Tuïo~ KhPj \JKfr WJPz \V¨u kJgPrr oPfJ mJTvJuL ‰˝rvJxj YJKkP~ ßh~J y~Ç fJA k´Kf mZr 25 \JjM~JKrPT ßhPvr AKfyJPx Vefπ yfqJ Khmx kJuj TPr ßhvPk´KoT \jfJ @S~JoL uLVPT KiÑJr \JjJ~Ç VfTJu vKjmJr KxPua oyJjVr \JoJ~Jf @P~JK\f 25 \JjM~JKr Vefπ yfqJ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ fJrJ mPuj, 7 jPn’r KxkJyL \jfJr KmkäPmr oJiqPo FPhPv kMjrJ~ VefPπr pJ©J ÊÀ y~Ç vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj mÉ huL~ Vefπ k´KfÔJr oJiqPo ßhPv VefJKπT vJxj mqm˙Jr kMj”k´Yuj ÊÀ TPrjÇ KT∂á ‰˝rJYJrL FrvJh ßxA VefPπr VuJ KaPk iPr ‰˝rJYJrL vJxj mqm˙J YJuM TPrÇ xmtPvw 1/11-Fr xrTJPrr xPñ @ÅfJf TPr ãofJ~ KVP~ @S~JoL uLV kMjrJ~ jm„Pk mJTvJPur xNYjJ TPrÇ Vf 5 \JjM~JKr FThuL~ FTfrlJ PnJaJrKmyLj KjmtJYPjr oJiqPo @S~JoL

uLV TÓJK\tf VefπPT YNzJ∂nJPm yfqJr Kovj mJ˜mJ~j ÊÀ TPrÇ Vefπ KmjJvL IkvKÜ pfA vKÜvJuL ßyJT jJ ßTj? ßhvPk´KoT \jfJr hMmtJr @PªJuPjr oJiqPo VefπPT kMjÀ≠Jr TrPmA AjvJ@uäJyÇ xrTJrPT AKfyJx ßgPT KvãJ KjP~ mJTvJPur kg kKryJr TPr \JKfr TJPZ ãoJ ßYP~ khfqJPVr @øJj \JjJj fJrJÇ PTªsL~ o\KuPv vNrJ xhxq S oyJjVr nJrk´J¬ @oLr cJ. xJP~l @yoPhr xnJkKfPfô S nJrk´J¬ ßxPâaJKr ßoJ. lUÀu AxuJPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj KxPua ß\uJ C•Prr nJrk´J¬ @oLr ‰x~h l~\MuäJy mJyJr, oyJjVr jJP~Pm @oLr yJKl\ @»Mu yJA yJÀj, ß\uJ hKãe ßxPâaJKr oMKÜPpJ≠J oKfCr ryoJj S ß\uJ C•Prr nJrk´J¬ ßxPâaJKr ßVJu\Jr @yoh ßyuJu k´oMUÇ PjfímOª mPuj, xrTJr IQminJPm ãofJ~ KaPT gJTPf mJTvJPur oPfJ rJÓs vKÜ mqmyJr TPr KmPrJiL huPT KjKÁ¤ TrJr Kovj ÊÀ TPrPZÇ k´yxPjr KjmtJYj k´fqJUqJj TrJ~ @S~JoL uLV ßhvmqJkL KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr UMj, èo S VePV´lfJr YJKuP~ ßhvPT xÄWJPfr KhPT ßbPu KhPòÇ \jVe FA xrTJrPT KjmtJYPj ßpnJPm k´fqJUqJj TPrPZ ßxnJPmA ãofJ ZJzJ TrPm AjvJ@uäJyÇ xo~ gJTPf \joPfr k´Kf v´≠J \JKjP~ xrTJrPT f•ôJmiJ~T xrTJr kMjmtyJu TPr \JfL~ KjmtJYj ßWJweJ TPr khfqJV TrPf yPmÇ \jfJr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~ ßTJPjJ Khj ßTC ãofJ~ KaPT gJTPf kJPrKj, @S~JoL xrTJrS ßmKvKhj KaPT gJTPf kJrPm jJÇ

ßmJPjr xJoPj nJAPT TáKkP~ UMj

KxPua, 27 \JjM~JKr : KxPua KxKa TrPkJPrvPjr xJPmT jJrL TJCK¿ur S oKyuJ hPur ßTªsL~ ßj©L vJyJjJ ßmVo vJjMr ßZPu ßxJyJj AxuJoPT UMj TPrPZ xπJxLrJÇ ßrJmmJr hMkMr @zJAaJr KhPT jVrLr uJoJmJ\Jr kMKuv lJÅKzr TJPZ ßmJPjr xJoPj nJA ßxJyJjPT yfqJ TrJ y~Ç ßxJyJj ohj ßoJyj KmvõKmhqJu~ TPuP\r FTJhv ßv´eLr ZJ© S UMKu~JkJzJ 52/4 j’r mJxJr fJ\Mu AxuJPor ßZPuÇ ZJ©hu TotL ßxJyJPjr yfqJTJrLrJS FTA xÄVbPjr xPñ xÄKväÓ mPu \JjJ ßVPZÇ yfqJTJP§r ßkZPj ˙JjL~ KmPrJi rP~PZ mPu iJreJ TrJ yPòÇ Kjyf ßxJyJPjr @\ 19fo \jìKhj kJuj TrJr TgJ KZuÇ fJr oJ fJPT \jìKhPj FTKa ßoJarxJAPTu KTPj ßhS~Jr k´Kfv´ΔKf KhP~KZPuj; KT∂á Fr @PVA xπJxLrJ ßTPz Kju fJr k´JeÇ KjyPfr mJmJ fJ\Mu AxuJo \JjJj, jVrLr K\ªJmJ\Jr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßgPT ßZJa ßmJj jMvrJf \JyJj ˝etJPT KjP~ UMKu~JkJzJ mJxJ~ KlrKZu ßxJyJjÇ uJoJmJ\Jr kMKuv lJÅKzr TJPZ ZJ©hPur TotLrJ fJr VKfPrJi TPr ßoJmJAu ßlJj KZKjP~ ßj~ FmÄ CkptkM Kr ZMKrTJWJf TPr kJKuP~ pJ~Ç yJouJr xo~ ßZJa ßmJj ˝etJ uJoJmJ\Jr kMKuv lJÅKzPf dMPT nJAP~r Skr yJouJr TgJ kMKuvPT \JjJPuS kMKuv FKVP~ @PxKjÇ kPr yJouJTJrLrJ kJKuP~ ßVPu CkK˙f ßuJT\j @vÄTJ\jT Im˙J~ ßxJyJjPT C≠Jr TPr KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJ~Ç ffãPe IKiT rÜãrPer TJrPe ßxJyJPjr vrLr KjP˜\ yP~ kPzÇ yJxkJfJPu ßj~Jr kr Tftmqrf

KYKT“xT fJPT oíf ßWJweJ TPrjÇ ˙JjL~ xNP© \JjJ ßVPZ, ßxJyJPjr oJ vJyJjJ ßmVo vJjMr xPñ \J~VJ KjP~ KmPrJi KZu k´KfPmvL ZJ©hu TotL TJoJu S xJuJCK¨PjrÇ xŒ´Kf SA \J~VJ 10 uJU

iJreJ TrJ yPòÇ FKhPT ßxJyJjPT pUj xπJxLrJ UMj TPr fUj fJr mJxJ~ kMKuv fuäJKv YJuJKòuÇ SA xo~ kMKuv mJxJr FTKa TPãr hr\J nJXJr ßYÓJ TPrÇ ßxJyJPjr mJmJ-

aJTJ~ KmKâ TPrj vJjMÇ Kmw~Ka ßoPj KjPf kJPrKj k´KfkPãr ßuJT\jÇ \J~VJxÄâJ∂ KmPrJi KjP~ ÊâmJr ßxJyJj kJzJr VKuPf ßoJarxJAPTu KjP~ oyzJ ßh~Ç F WajJr k´KfmJh TPrj ˙JjL~ mJKxªJ TJoJu S xJuJCK¨jÇ kPr ßxJyJj S fJr kKrmJPrr xhxqrJ KoPu TJoJu S xJuJCK¨jPT oJrir TPr mPu IKnPpJV CPbÇ F WajJ~ @yf TJoJu FUjS yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ FrA ß\r iPr fJPT UMj TrJ yP~PZ mPu

oJ fUj \JjPfj jJ fJPhr ßZPur Skr yJouJ yPòÇ oJ vJjM IKnPpJV TPrj, kMKuv fuäJKvr jJPo fJPhr y~rJKj TPrPZÇ yJouJr \jq KjyPfr mJmJ-oJ ZJ©hPur ßvKTu, xJuJCK¨jxy TP~T\jPT hJ~L TPrjÇ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx @fJCr ryoJj \JjJj, \KzfPhr ßV´lfJPr IKnpJj YuPZÇ KfKj \JjJj, \J~VJr KmPrJi KjP~ yfqJTJ§ WPa gJTPf kJPr mPu k´JgKoT fhP∂ \JjJ ßVPZÇ


m Ky Kmt võ

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

ß\PjnJ~ KxKr~J vJK∂ xPÿuj

mªL KmwP~ @PuJYjJ yPm : msJKyKo

27 \JjM~JKr : kr¸Prr TJPZ gJTJ mªLPhr oMKÜ KjP~ xrJxKr @PuJYjJ~ mxPZ KxKr~Jr xrTJr S KmPhsJyLrJÇ YuoJj ß\PjnJ 2 vJK∂ xPÿuPj 26 \JjM~JKr ßrJmmJrA F @PuJYjJ yS~Jr TgJÇ \JKfxÄPWr KxKr~JKmw~T hNf uJUhJr msJKyKo Vf vKjmJr ß\PjnJ~ xÄmJh xPÿuj TPr F TgJ \JjJjÇ KxKr~J~ rÜkJf mPºr kg UMÅ\Pf @∂\tJKfT xŒ´hJP~r oiq˙fJ~ vKjmJr ßgPT hMA kPãr xrJxKr @PuJYjJ ÊÀ y~Ç k´go Khj xrTJr S KmPhsJyLPhr oPiq xrJxKr TgJ y~Kj mPu ßp Umr VeoJiqPo k´TJKvf yP~PZ, fJ CKzP~ KhP~PZj \JKfxÄPWr hNf msJKyKoÇ vKjmJr xÄmJh xPÿuPj msJKyKo mPuj, Èxm m~xL mªL mJ IkÂf mqKÜPhr oMKÜr KmwP~ hMA kPãr oPiq @PuJYjJ yPmÇ @oJPhr k´fqJvJ, xmJA ˝JiLjfJ KlPr kJPmjÇ...KxrL~ xrTJPrr TJrJVJPr yJ\Jr yJ\Jr mªL rP~PZÇ @orJ @vJ Trm, ÊÀPf I∂f jJrL, KvÊ S mO≠Phr oMKÜ ßhS~J yPmÇ' xÄmJh xPÿuPj msJKyKo ˝LTJr TPrj, YuoJj vJK∂ xPÿuPjr VKf ßmv o∫rÇ fPm xPÿuPj hMA kPãr xrJxKr @PuJYjJ y~Kj mPu ßp Umr ßmKrP~PZ, fJ KfKj CKzP~ ßhjÇ \JKfxÄPWr F hNf mPuj, È@kjJrJ TLnJPm nJPmj ßp FTA

TPã mPxS TgJ jJ muJ x÷m? ßTC mJÅP~, ßTC cJPjÇ fJÅrJ kr¸Prr oMPUJoMKU KZPuj, TgJS mPuPZjÇ @oJr oJiqPo fJÅrJ TgJ mPuPZjKmw~Ka Foj j~Ç nhsnJPmA fJÅPhr oPiq TgJ yP~PZÇ' msJKyKo xrJxKr @PuJYjJ ÊÀr Kmw~KaPT ÈnJPuJ ÊÀ' mPu CPuäU TPrjÇ KfKj mPuj, È@orJ y~PfJ ßfoj KTZM I\tj TrPf kJKrKj, fPm ÊÀ TPrKZÇ' hMA kPãr oMPUJoMKU ‰mbPT KxKr~J xrTJPrr k´KfKjKihPur k´iJj S ßhvKar krrJÓsoπL S~JKuh oM~JPuäo IÄv ßjjKjÇ ßpJV ßhjKj KmPhsJyLPhr k´KfKjKihPur k´iJj @yPoh \JmrJxy ßmv TP~T\jÇ fPm F KmwP~ xÄmJh xPÿuPj xrJxKr ßTJPjJ TgJ mPujKj msJKyKoÇ vKjmJPrr ‰mbT ßvPw uJUhJr msJKyKo xÄmJh xPÿuj TrPuS KxKr~Jr xrTJr mJ KmPhsJyL kã @jMÔJKjTnJPm ßTJPjJ ßWJweJ mJ KmmOKf ßh~KjÇ SA @PuJYjJ~ ImÀ≠ ßyJox vyPr oJjKmT xyJ~fJ kJbJPjJr Kmw~Ka èÀfô kJ~ mPu \JjJ ßVPZÇ KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u@xJPhr khfqJPVr hJKmPf 2011 xJPu KmPãJn ÊÀ y~Ç iLPr iLPr fJ VíypMP≠ „k ßj~Ç FA xÄWJPf FT uJU 20 yJ\JPrrS ßmKv oJjMw k´Je yJKrP~PZÇ

@PV mÅJYPf YJ~ KxrL~ vreJgtLrJ KxKr~J~ VíypM≠ YuPZÇ Kfj mZPrr F pMP≠ k´Je yJKrP~PZ 1 uJU 30 yJ\Jr oJjMwÇ mJ˜MYMqf yP~ vreJgtL yP~PZ @PrJ k´J~ 25 uJUÇ KhjPT Khj kKrK˙Kf yPò ßvJYjL~Ç xmtPvw KxrL~ xrTJPrr KmÀP≠ IKnPpJV CPbPZ 11 yJ\Jr mªLPT KjptJfj S yfqJrÇ F IKnPpJPVr kr fLms xoJPuJYjJ TPrPZ @∂\tJKfT xŒ´hJ~Ç @r FA Im˙Jr oPiqA xMA\JruqJP¥r ß\PjnJPf KÆfL~mJPrr oPfJ ÊÀ yP~PZ KxKr~J vJK∂ xPÿujÇ ÊâmJr ÊÀ yS~J xPÿuPjr CPÆJijL Khj ßvw y~, fLms fTt-KmfTt S ofKmPrJPir oiq KhP~Ç pKhS krKhj vKjmJr xrTJr S KmPhsJyLrJ FT TPã @PuJYjJ~ mxPf xÿKf \JjJ~Ç fPm xoJiJPjr x÷JmjJ KjP~ xÄv~ rP~ ßVPZ xm oyPuÇ Fr @PV Vf mZPrr \MPj ß\PjnJPf k´go vJK∂ xPÿuj IjMKÔf y~Ç ßx xPÿuPj ßTJPjJ lu @PxKjÇ fJA FmJPrr xPÿuPj xJoJjq yPuS xlufJ YJ~ @P~J\TrJÇ F uPãq hMA kãPT xoP^JfJ~ @jJr \jq ßYÓJ YJKuP~ pJPòj KxKr~J xÄTa KjrxPj KjpMÜ \JKfxÄPWr KmPvw hNf uJUhJr msJKyKoÇ fJr k´PYÓJr TJrPe hMA kã FT TPã mxPf rJK\ yP~PZÇ fPm FmJPrr xPÿuPj ßjA KxKr~Jr \jq UMmA èÀfôkNet ßhv ArJjÇ k´gPo @oπe \JjJPuS kPr \JKfxÄW ßx @oπe KlKrP~ ßj~Ç FA xPÿuPj ßpJV jJ KhPuS hJPnJPx Kmvõ IgtQjKfT ßlJrJPor vLwt xPÿuPj ArJPjr ßk´KxPc≤ yJxJj ßrJyJKj mPuPZj, KxKr~J xÄTPar xmPYP~ nJPuJ xoJiJj yPò xMÔM S ImJi KjmtJYjÇ KxKr~Jr nKmwq“ KbT TrJr IKiTJr KxKr~Jr \jVPer, FPãP© mJAPrr vKÜ y˜Pãk TrJr ßTJj FUKf~Jr ßjAÇ muJ YPu, Fr oJiqPo FTKa hM„y xoJiJPjr kg ßhKUP~ KhP~PZ ArJjÇ pMÜrJÓsKnK•T TJrKj\ FjcJSPo≤ lr A≤JrjqJvjJu Kkx kKrYJKuf KxKr~J Aj âJAKxx vLwtT SP~mxJAPar xŒJhT Frj uM¥ oPj TPrj, FTKa I∂mtfLt xrTJr VbPjr oPjJnJm KjP~ ßTJPjJ kãA F xPÿuPj @PxKjÇ fJrJ oPj TrPZ F xPÿuPjr oJiqPo xJoJjq KTZM

oJjmJKiTJr TotLPT 4 mZPrr TJrJh§ Khu YLj 27 \JjM~JKr : YLPjr FTKa @hJuf ßrJmmJr ßhvKar xMkKrKYf oJjmJKiTJrTotLPhr Ijqfo \M K^~ÄPT YJr mZPrr TJrJh§ KhP~PZjÇ V´JPor KvÊPhr vyPr KvãJV´yPer IKiTJr FmÄ xrTJKr TotTftJPhr xŒK•r KyxJm k´TJv TrJr hJKmPf k´YJreJ YJKuP~ KZPuj \M K^~ÄÇ YLPjr rJ\iJjL ßmAK\ÄP~r 1 j’r oiqmftL Ve@hJuf K^~ÄPT FA TJrJh§ ßhjÇ Ve-@hJuf fJÅPT È\jví⁄uJ KmWúTJrL xoJPmv @P~J\Pjr' IkrJPi ßhJwL xJmq˜ TPrjÇ kPr TJrJhP§r ßo~Jh ßWJweJ TPrjÇ K^~ÄPT Vf mMimJr KmYJPrr oMPUJoMKU TrJ y~Ç \Mr ßTRÅxMKu ^qJÄ KTÄlqJX mPuj, rJP~r KmÀP≠

24

@Kku TrJ yPm KT jJ, ßx mqJkJPr ofJof KjPf hMKhPjr oPiq KfKj fJÅr oPÑPur xPñ xJãJ“ TrPmjÇ KfKj @rS mPuj, ÈK^~Ä @hJufPT mPuPZj, F rJP~r lPu YLPjr KmYJrmqm˙Jr Skr ßvw @˙JaMTM jÓ yPuJÇ' K^~ÄPT FnJPm TJrJh§ ßhS~Jr WajJ YLPjr oJjmJKiTJrTotLPhr TJPZ ãofJxLj TKoCKjˆ kJKatr frPl FT TzJ xfTtmJftJ kJbJPm mPu iJreJ TrPZj KmPväwPTrJÇ ßTJPjJ ßTJPjJ KmPväwPTr oPf, F k´mefJ YLPjr Igtmy rJ\QjKfT kKrmftPjr @vJPT mqJyf TrPm; pKhS xrTJr IgtQjKfT xÄÛJr ImqJyf rJUJr IñLTJr mqÜ TPrPZÇ

KmwP~ IV´VKf yPf kJPrÇ ßpoj; TP~TKa IûPu pM≠KmrKf YMKÜ yPf kJPr @mJr oJjKmT xyJ~fJ ßkRÅZJPjJr xMPpJV TrJ yPf kJPrÇ Fr ßmKv KTZM j~Ç mrÄ FUj muJ ßpPf kJPr ß\PjnJ-3 xPÿuPjr ÆJr ßUJuJ rJUPf ß\PjnJ-2 xPÿuj yPòÇ KxKr~J~ VíypM≠ ÊÀr kr ßhvKa S Fr @PvkJPvr ßhPv Yro oJjKmT xÄTa ßhUJ KhP~PZÇ KmPvw TPr ßumJjPj k´J~ 8 uJU vreJgtL @v´~ ßj~J~ ßhvKaPf Yro xÄTa KmrJ\ TrPZÇ fJA KxKr~Jr WajJ KjP~ ßumJjj FTaM ßmKvA @V´yLÇ ßxUJPj @v´~ ßj~J vreJgtLPhr ßTC ßTC oPj TrPZ mJvJr @u @xJh S fJr xogtTPhr KxKr~J ZJzJr oiqKhP~A xÄTa hNr yPf kJPrÇ rJ\iJjL K©PkJKur TJPZr FTKa KTîKjPT KYKT“xJ ßxmJ ßh~J y~ KmjJoNPuqÇ ßpUJPj ßumJKj\Phr kJvJkJKv Khj Khj KxrL~ ßrJVLPhr

xÄUqJ mJzPZÇ Fxm KxrL~ vreJgtLrJ FUj KjfqKhj ßmÅPY gJTJr CkrA j\r KhPòÇ fJrJ IPjPTA \JPjj jJ xMA\JruqJP¥r ß\PjnJPf KxKr~J~ vJK∂r \jq @PuJYjJ yPòÇ G yJxkJfJPu KYKT“xJ KhPòj KxKr~Jr uJfJKT~J ßgPT @xJ KYKT“xT oJPyr @u TJPvlÇ KfKj mPuj, @orJ \JKj jJ nKmwqPf KxKr~Jr Im˙J TL yPm FmÄ TUj KxKr~JPf KlPr ßpPf kJrPmJÇ IPkãJ TPã Im˙Jj TrKZPuj, ßyJox ßgPT @xJ oiq m~xL jJrL mJhJCrÇ ßumJjPjr xJPmT ßjfJ rKlT yJKrKrr yfqJTJP§r KmYJrPT ßTªs TPr K©PkJKuPf ßVJÔLVf ƪô YuPZÇ K©PkJKur TJPZ mJm @u fJmJPjy S \JmJu ßoJyJPxPjr uzJAP~r xÿMUnJPVA mJhJCPrr kKrmJr mJx TrPZÇ KfKj mPuj, @orJ FUJPjS FTA hMPntJPVr oPiq @KZÇ k´KfKj~f xÄWJPfr nLKfr oPiq gJTPf yPòÇ ß\PjnJ~ vJK∂

xPÿuj ÊÀr TgJ ÊPjKZÇ KT∂á fJrJ pKh @xJhPT xrJPf jJ kJPr fJyPu KxKr~JPf KVP~ KT TrPmJÇ k´go ßgPTA KxrL~ vreJgtLPhr \jq pgJpg mxKfr mqm˙J TrPf I˝LTíKf \JjJ~ ßumJjjÇ FUj hM˙ KxrL~Phr @TJvYM’L nJzJ KhP~ oJjyLj kKrPmPv gJTPf yPòÇ F TJrPe IPjPTA IxM˙ yP~ kzPZÇ kKrmJPrr xhxqPhr xPñ FTKa ßZJa mJxJ nJzJ KjP~ gJTPZ ßyJox ßgPT @xJ 20 mZr m~xL S~JuJyÇ fJPhr oJPx 200 cuJr nJzJ KhPf yPòÇ F nJzJ myj TrPf KVP~ fJPhr AKfoPiqA Ee TrPf yP~PZÇ fJr iJreJ, @xJh xrTJr KaPT gJTPu KmPhsJyL Kl∑ KxKr~Jj @Kotr xPñ xŒíÜfJr \jq fJPhrPT @aT yPf yPmÇ fJr vJÊzL xJmJy mPuj, @orJ rJPf ßmuJ UMm nP~ gJKTÇ KxKr~JPfS èKur v» ÊjfJo FUJPjS ßxA èKurA v» ÊjPf yPòÇ - fJPum rJjJ

TíÌ Vør ßjA, @PZ iNxr Vør : yKTÄ

27 \JjM~JKr : mäqJT ßyJu mJ TíÌ Vør ßjA! F TgJ mPu khJgt KmùJjLPhr KmK˛f TrPuj k´Plxr KˆPlj yKTÄÇ ˝LTJr TrPuj mäqJT ßyJu ßjAÇ @PZ ÈPV´ ßyJu' mJ iNxr VørÇ mäqJT ßyJPur Kmw~Ka FUjS FTKa ryxq yP~ rP~PZÇ F Umr ßcAKu ßoAPurÇ FPf muJ y~, KˆPlj yKTÄ k´TJPvq ßWJweJ KhP~PZj mäqJT ßyJu ßjAÇ Fr ˙Pu @PZ ßV´ ßyJuÇ FA ßV´ ßyJu vKÜ ßZPz ßh~Jr @PV fJ KjP\r TJPZ xÄrãe TPrÇ F KmwP~ KfKj FTKa VPmweJk© k´TJv TPrPZj IjuJAPjÇ VPmweJkP©r KvPrJjJo ÈAjlrPovj Kk´\JrPnvj IqJ¥ SP~hJr ßlJrTJKˆÄ lr mäqJT ßyJux'Ç FPf KfKj KuPUPZj, hsΔf xKâ~ WajJ oyJKmPvõ IjMkK˙KfPf mäqJT ßyJu gJTPf kJPr jJÇ mäqJT ßyJu yu Foj FTKa ˙Jj ßpUJPj Wjfô IxLoÇ Fr ßnfr @PuJ KjkKff yPu fJr @r oMKÜ gJPT jJÇ ÊiM @PuJ j~, Ijq ßp ßTJPjJ KTZM mäqJT ßyJPur ßnfPr ßVPu fJr @r oMKÜ ßjAÇ fJA KˆPlj yKTÄ

mPuj, hsΔf xKâ~ oyJKmPvõ @PuJ TUjS oMKÜ ßkPf kJPr jJÇ FA ßp iJreJ FaJ ©ΔKakNetÇ KfKj mPuj, mäqJT ßyJu ßgPT @PuJTrKvì ßmKrP~ @PxÇ @P˜ @P˜ mäqJT ßyJu ßf\KÙ~fJ KmKTre TPr xÄTMKYf yPf gJPTÇ KˆPlj yKTÄP~r mrJf KhP~ jqJYJr \JjtJPur Ijq FT k´KfPmhPj muJ yP~PZ, TîJKxTqJu KgSKr IjMpJ~L mäqJT ßyJu ßgPT ßTJPjJ KTZMr oMKÜ ßjAÇ fPm ßTJ~J≤Jo KgSKr IjMpJ~L mäqJT ßyJu ßgPT vKÜ ChKVre WaPf kJPrÇ KfKj ˝LTJr TPrj FA kMPrJ

Kmw~Ka mqJUqJ TrPf k´P~J\j FTKa KgSKr, ßpUJPj gJTPm IjqJjq ßoRKuT vKÜr xPñ oJiqJTwteÇ KT∂á WajJ yu IjqUJPjÇ


m Ky Kmt võ

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

25

gJAuqJP¥ @VJo ßnJPa mJiJ

27 \JjM~JKr : gJAuqJP¥ KmfKTtf KjmtJYPjr @VJo ßnJa ßrJmmJr ÊÀ yP~PZÇ fPm xrTJrKmPrJiL KmPãJnTJrLrJ ßnJa ßTªsèPuJr YJrkJPv Im˙Jj KjP~PZjÇ F kKrPk´KãPf ßvw kpt∂ ßnJa ßj~J pJPm KTjJ fJ KjP~ IKjÁ~fJ ßhUJ

\JoJAr ke 1010 ßTJKa! 27 \JjM~JKr : ÈmqKfâoL' ßoP~r KmP~r \jq mqKfâoL kg ßmPZ KjPuj mJmJÇ ßoP~ xoTJoLÇ KT∂á mJmJ YJj IjqJjq ˝JnJKmT ßoP~r oPfJA fJr ßoP~S k´gJVf nJPmA FTKa ßZPuPT KmP~ TPr xMPU vJK∂Pf xÄxJr TÀTÇ ßx \jq 1010 ßTJKa aJTJ kpt∂ ke KhPfS rJK\ KfKjÇ xŒ´Kf yÄTÄP~r FT Km\Pjx aJATMj ßxKxu YJS FojaJA ßWJweJ TPrPZjÇ xoTJoL ßoP~r \jq \JoJA UMÅ\Pf KfKj 2012 xJPu 505 ßTJKa aJTJ ke ßh~Jr TgJ ßWJweJ TPrKZPujÇ KT∂á fJPfS ßTJPjJ TJ\ jJ yS~J~ F mZr KfKj KÆèe kKroJe aJTJr TgJ ßWJweJ TPrjÇ ÈrJ\fô @r rJ\TjqJ' kJS~Jr ßuJPn AKfoPiqA k´J~ 20 yJ\Jr KmmJyPpJVq ßZPu ßxKxu YJS'r ßoP~ KVKV'r oj \~ TrJr ßYÓJ TPrPZjÇ KT∂á TJÀrA ^MKuPfA xJluq @PxKjÇ ßTCA kJPrjKj KVKV'r oj ßgPT Kx~Jj An'r 9 mZPrr nJPuJmJxJ oMPZ ßlPu KjP\r \J~VJ TPr KjPfÇ ke KhP~ \JoJA KTjPf rJK\ yPuS YJS fJr ßoP~PT Foj ßTJPjJ ßZPur yJPf fMPu KhPf YJj jJ, pJPT ßx nJPuJmJPx jJÇ

KhP~PZÇ @VJoL 2 ßlmsΔ~JKr KjmtJYPj pJrJ KmKnjú TJrPe ßnJa KhPf kJrPmj jJ fJPhr \jq F @VJo ßnJa ßj~J yPòÇ FKhPT ßnJa mqJyf TrPf KmPrJiLrJ ßnJa ßTPªsr hr\J KvTu KhP~ mº TPr KhP~PZ, pJPf ßnJa KhPf ßTC

k´Pmv TrPf jJ kJPrÇ rJ\QjKfT xÄTPa KjkKff ßhvKaPf KjitJKrf xoP~r @PVA @VJoL 2 ßlmsΔ~JKr @VJo xJiJre KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ KjmtJYPj k´iJjoπL AÄuJT KxjJS~J©Jr hPur \~ KjKÁfÇ xrTJPrr khfqJV hJKmPf

@PªJujrf KmPrJiL hu KjmtJYj m\tj TPrPZÇ gJAuqJP¥r 6 ßTJKa 40 uJU oJjMPwr oPiq ßnJaJr 4 ßTJKa 90 uJUÇ Fr oPiq 21 uJU 60 yJ\Jr ßnJaJr KjmtJYPj @VJo ßnJa ßh~Jr @Pmhj TPrPZjÇ @VJo ßnJa ßj~Jr \jq mqJÄTPT

IKnPj©Lr xPñ ßVJkj ßk´o

Wr nJXJr ßWJweJ KhPuj l∑JÅPxJ~J SuJÅh

27 \JjM~JKr : ßk´KxPc≤ l∑JÅPxJ~J SuJÅhhLWtKhPjr xKñjL nqJPuKr K©~JPmuJPrr xPñ KmPòPhr @jMÔJKjT ßWJweJ KhP~PZj l∑JP¿r ßk´KxPc≤

\JjJPf YJA ßp @Ko nqJPuKr K©~JPmuJPrr xPñ xŒPTtr AKf WKaP~KZÇ' KfKj mPuj, Kmw~Ka mqKÜVf mPu KfKj rJÓsk´iJj KyPxPm jj, mrÄ TgJ muPZj FT\j

xJoK~TL ßTîJ\Jr IKnPj©L \MKu VJP~Pfr xPñ SuJÅPhr krTL~Jr Umr lJÅx TrJr kr FA k´go \jxoPã @xPZj K©~JPmuJrÇ ßk´KxPcP≤r krTL~Jr Umr k´TJv yS~Jr kr yJxkJfJPu nKft yP~KZPuj KfKjÇ hLWtKhPjr \MKa SuJÅh S K©~JPmuJr 2007 xJu ßgPT FTP© mxmJx TrKZPujÇ

50Ka FmÄ ßhPvr Ijq© 152Ka ßnJa ßTªs ßUJuJ yP~PZÇ fPm @VJo ßnJa ÊÀr kr krA KmPrJiLPhr mJiJr oMPU mqJÄTPT 18Ka FmÄ Ijq© 11Ka ßTPªsr ßnJaV´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ Vf TP~T x¬Jy iPr xrTJrKmPrJiL KmPãJPnr kr âomitoJj rJ\QjKfT CP•\jJ k´voPj @VJoL 2 ßlmsΔ~JKrr KjmtJYj \ÀKr mPu hJKm k´iJjoπL AÄuJT KxjJS~J©JrÇ fPm KmPãJnTJrLrJ KjmtJYj k´fqJUqJj FÄ ßnJa ßTªs kJyJrJ ßh~Jr IñLTJr TPrPZÇ fJrJ ßnJa mqJyf TrPf k´J~ hMA x¬Jy iPr mqJÄTT IYu TotxNKY kJuj TPrÇ KjmtJYj TKovj mPuPZ, KjmtJYjL ßTPªs ßnJahJPj mJiJ mJ xKyÄxfJ yPu fJ“ãKeTnJPm ßnJa mº TrJr Kx≠J∂ ˝ ˝ ßTªs KjPf kJrPmÇ KmPãJnTJrLrJ muPZ, fJrJ ßnJaJrPhr mJiJ ßhPm jJÇ fPm fJPhr TotTJ§ ßnJaJrPhr y˜PãPkr xofMuq KTjJ fJ KjP~ k´vú fMPuPZj KmPvwùrJÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft FT kMKuv TotTftJ mJftJ xÄ˙J FFlKkPT mPuj, rJ\iJjLr 13-14Ka ßnJa ßTPªsr mJAPr k´J~ @zJA yJ\Jr KmPãJnTJrL Im˙Jj KjP~PZÇ KfKj mPuj, âomitoJj CP•\jJ FzJPf kMKuv ‰iptiJre TrPmÇ fPm ßTJPjJ ÈxKyÄxfJ' yPu kMKuv rJ˜J~ jJoPmÇ

xMjªJ yfqJ fh∂ @mJr KhKuä kMKuPvr yJPf 27 \JjM~JKr : nJrPfr oJjmxŒh Cjú~j k´KfoπL vvL gJÀPrr ˘L xMjªJ kMvTJr yfqJ oJouJ fhP∂r hJK~fô @mJr KhKuä kMKuvPT ßhS~J yP~PZÇ oJ© hMA Khj @PVA KhKuä kMKuPvr TJZ ßgPT F hJK~fô ßhS~J yP~KZu IkrJi fh∂ KmnJVPTÇ KhKuä kMKuPvr FT vLwt xN© vKjmJr rJPf @mJr oJouJ fhP∂r hJK~fô kJS~Jr Kmw~Ka KjKÁf TPrÇ fPm oJouJKa ßTj IkrJi fh∂ KmnJVPT ßhS~J yP~KZu, ßx KmwP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKj kMKuPvr ß\qÔ TotTftJrJÇ oJouJKaPT ȸvtTJfr' S È\Kau' KyPxPm KmPmYjJ TPr Vf mOy¸KfmJr fJ fhP∂r nJr ßhS~J y~ IkrJi fh∂ KmnJVPTÇ 17 \JjM~JKr KhKuär FT ßyJPau ßgPT xMjªJr oOfPhy C≠Jr TPr kMKuvÇ k´KfoπL vvL gJÀPrr xPñ kJKT˜JKj xJÄmJKhT ßoyr fJrJPrr ßk´Por Umr k´YJKrf yS~Jr TP~T Khj krA ryxq\jT oOfMq y~ xMjªJrÇ

ßyJÑJAPcJ ÆLPk YuPZ jJªKjT mrl C“xm

26 \JjM~JKr : \JkJPjr ßyJÑJAPcJ ÆLPkr KxPfJPx vyPr ÊÀ yP~PZ mJKwtT mrl C“xmÇ C“xPm mrPlr ‰fKr KmKnjú irPjr nJÛpt ˙Jj kJPòÇ ÊiM fJA j~, mKetu @PuJ KhP~ xKöf TrJ yP~PZ nJÛptèPuJÇ mJKwtT F C“xmPT KWPr FT oJx @PV ßgPT xJ\ xJ\ rm CPb ßyJÑJAPcJ ÆLPkÇ \JkJPjr jJoTrJ mrl nJÛrrJA ÊiM F C“xPm ßpJV ßhj jJÇ ACPrJPkr KmKnjú ßhv ßgPTS IPjT nJÛr F C“xPm IÄv KjP~ gJPTjÇ gJPT kMrÛJPrrS mqm˙JÇ

ACPâPj ßVKruJ pMP≠ jJoPm xrTJrKmPrJiLrJ lJÅPxJ~J SuJÅhÇ k´gPo F-xÄâJ∂ UmrPT è\m mPu CKzP~ KhP~KZu ßk´KxPcP≤r h¬rÇ fPm Vf vKjmJr KmPòPhr Kmw~Ka KjKÁf TPr @jMÔJKjT KmmOKf ßhj ßk´KxPc≤ KjP\AÇ Pk´KxPcP≤r xPñ KmPòh xP•ôS hJfmqTJP\ nJrf xlPr pJPòj TJVP\TuPo Ff Khj lJˆt ßuKc gJTJ nqJPuKr K©~JPmuJrÇ \MKu VJP~f-pJÅr xPñ SuJÅPhr xŒPTtr TgJ lJÅx TPrPZ ßTîJ\Jr xJoK~TLmJftJ xÄ˙J FFlKkPT ßk´KxPc≤ SuJÅh vKjmJr ßaKuPlJPj mPuj, ÈxmJAPT

xJiJre jJVKrT KyPxPmÇ FKhPT @∂\tJKfT hJfmq xÄ˙J IqJTvj FPVAjˆ yJñJPrr TJptâo ßhUPf rJPf nJrPfr oM’JAP~ ßkRÅZJr TgJ K©~JPmuJPrrÇ xÄ˙JKar FT\j TotTftJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft \JjJj, SuJÅPhr xPñ KmPòPhr ßWJweJ xP•ôS K©~JPmuJPrr oM’JA xlr KjP~ ßTJPjJ xÄv~ ßjAÇ fPm fJÅr xlrxNKYPf kKrmftj @xPf kJPrÇ xhq xJPmT lJˆt ßuKc nqJPuKr K©~JPmuJrVf oJPx lrJKx KmPjJhj

26 \JjM~JKr : hLWt xÄWJfo~ kKrK˙Kfr kr ACPâPjr rJ\iJjL KTP~Pn ßk´KxPc≤ KnÖr A~JjMPTJKnPYr xPñ KmPrJiL hPur ßjfJPhr ‰mbT YuPZÇ ‰mbPTr

Kx≠JP∂r KnK•Pf krmftL TotxNKY VOyLf yPmÇ KmPrJiL hPur ßjfJPhr FTJÄv @PªJujTJrLPhr vJ∂ gJTPf CkPhv KhPòjÇ KT∂á KmkäPmr xkPã S ßk´KxPcP≤r

KmkPã ßxäJVJj ImqJyf @PZÇ KmPãJnTJrLrJ FTJKiT nJPV KmnÜ yP~ ßVPZ FmÄ FTJÄv xKyÄxfJr iJrJmJKyTfJ m\J~ rJUPf YJAPZÇ xKyÄx huKar Skr ßgPT ßjfJrJ âPoA Kj~πe yJKrP~ ßluPZjÇ iJreJ TrJ yPò cJjk∫L CV´ \JfL~fJmJhLrJ pJrJ k´JKn (cJj) ßxÖr jJPo kKrKYf, fJrJA oNuf xKyÄxfJ YJKuP~ ßpPf f“krÇ huKar ßjfJPhr FT\j @Kªs fJrJPxPïJÇ FP\K¿ l∑J¿ ßk´xPT (FFlKk) ßh~J FT xJãJ“TJPr KfKj mPuPZj, YuoJj xÄTa KjrxPj KmkäPmr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ


m Ky Kmt võ

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

26

è\rJa VeyfqJr hJ~ ßoJKhr 26 \JjM~JKr : nJrPfr ßkPasJKu~Jo S k´JTíKfT VqJx xŒhoπL cÖr KnrJ√J ßoRKu ßhvKar krmftL k´iJjoπL kPh KmP\Kk ßjfJ jPrªs ßoJKhr @xLj yS~Jr x÷JmjJ jJTY TPr KhP~ \JKjP~PZj, hJñJr xo~ YuJ VeyfqJr hJ~ ßoJKhrÇ KfKj @rS \JjJj, ßoJKh kKrTK·fnJPm è\rJPar hJñJPT xMrãJ KhP~KZPujÇ SA hJñJ~ oMxuoJjxy hMA yJ\JPrrS ßmKv oJjMw

Kjyf y~Ç hJñJr \jq ßoJKhr KjªJ \JKjP~ ßoRKu mPuj, ßoJKh ßhPvr IQjTq mJ nJXPj KmvõJxL FmÄ kr kr KfjmJr oMUqoπLr kPh ßgPT KfKj è\rJPar xoJ\TJbJPoJ ±Äx TPr KhP~PZjÇ mJftJ xÄ˙J r~aJxtPT ßh~J FT xJãJ“TJPr ßoRKu @rS mPuj, k´iJjoπL kPh @xLj yPu ßoJKh nJrPfr IQjTq mJ nJXPjr TJre yPf kJPrjÇ ßoJKhPT nJrPfr TuKïf mqKÜfô mPuS IKnKyf TPrPZj KfKjÇ nJrPfr ßkPasJKu~Jo S k´JTíKfT VqJx xŒhoπL mPuj, \jVe ßoJKhPT ßnJa ßhPm jJ, TJre fJrJ fJr KmPnhTJoL jLKfr kPg YuJr ^MKÅ T ßjPm jJÇ KfKj @rS \JjJj, ßoJKh oMUqoπL gJTJr xo~ hMA yJ\JPrrS ßmKv oJjMw Kjyf yP~PZ kPg-WJPaÇ ßoJKh xm xo~A SA hJñJmJ\Phr xMrãJ KhPf ßYP~PZjÇ KfKj hJñJmJ\Phr KmYJr TPrjKjÇ

nJrfPT mJKeP\q KmPvw FoKkrJ YJAPu k´iJjoπL optJhJr k´˜Jm kJKT˜JPjr yPf rJK\ @KZ : rJÉu 27 \JjM~JKr : k´KfPmvL nJrfPT xmPYP~ ßmKv xMKmiJk´J¬ ßhv (FoFlFj) yS~Jr k´˜Jm KhP~PZ kJKT˜JjÇ j~JKhKuäAxuJoJmJh xJŒ´KfT mJKe\q @PuJYjJ~ F k´˜Jm ßhS~J y~ mPu kJKT˜JPjr mJKe\q oπeJuP~r xN©PT C≠íf TPr cj kK©TJ \JKjP~PZÇ kJKT˜JPjr k´˜JPm rJK\ yPu nJrf @VJoL oJx ßgPTA F xMKmiJ kJPmÇ fPm KmKjoP~ kJKT˜JPjr FTKa vft oJjPf yPm nJrfPTÇ fJ yPò nJrPfr mJ\JPr ysJxTíf ÊP‹ kJKT˜JPjr 250-300Ka kPeqr k´PmvJKiTJr KhPf yPmÇ kJKT˜JPjr TJZ ßgPT FoFlFj optJhJ kJS~Jr Igt yPm mftoJPj nJrPfr FT yJ\Jr 209Ka kPeqr ßjKfmJYT fJKuTJ mJKfu TrJ yPmÇ 2012 xJPu kJKT˜Jj Kkkux kJKatr (KkKkKk) ßjfífôJiLj xrTJr kJKT˜JPjr mJ\Jr nJrfL~ kPeqr \jq CjìMÜ TPrKZuÇ fPm Vf mZPrr ßo oJPxr kJutJPo≤ KjmtJYPjr

Kmw~Ka oJgJ~ ßrPU SA YMKÜ kNetJñnJPm fUj k´TJv TrJ y~KjÇ kJKT˜JPjr mJKe\q oπeJuP~r xN©Ka oPj TrPZ, nJrf AxuJoJmJPhr k´˜JmKa V´ye TrPmÇ ßTjjJ, AxuJoJmJh kNetJñ FoFlFj optJhJ IjMPoJhPjr „kPrUJr xo~ Kfj mZr ßgPT TKoP~ 45 KhPj KjP~ FPxPZÇ FaJ TÄPV´x hPur \jq KmrJa FTaJ rJ\QjKfT xMKmiJÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu kJKT˜JPjr mJKe\qoπL UMrro h˜KVr cj kK©TJPT mPuj, ÈyqJÅ, @orJ nJrfPT @VJoL oJPx FTKa ‰mwoqyLj mJ\JPr k´PmvJKiTJr (FjKcFoF) KhPf rJK\ yP~KZÇ' FoFlFj optJhJrA jfMj jJo yPò FjKcFoFÇ rJ\QjKfT ^JPouJ FzJPf F jJo ßhS~J yP~PZ mPu oPj TrJ yPòÇ Imvq oπL h˜KVr FS mPuj ßp kJKT˜Jj ßpxm kPeqr mJ\JrxMKmiJ ßYP~PZ, ysJxTíf ÊP‹ ßxèPuJr k´PmvJKiTJr KjKÁf TrJ yPuA ßTmu nJrfPT SA optJhJ ßhS~J yPmÇ Fr oPiq rP~PZ m˘ S rJxJ~KjT keq, ßpèPuJ mftoJPj Có ÊP‹ nJrPf k´Pmv TPr gJPTÇ kJKT˜Jj FrA oPiq keqèPuJr fJKuTJ nJrPfr TJPZ y˜J∂r TPrPZÇ

26 \JjM~JKr : TÄPV´Pxr fÀe ßjfJ S VJºL-mÄvir rJÉu VJºL mPuPZj, hu FmÄ KjmtJKYf xÄxh xhxqrJ YJAPu nJrPfr k´iJjoπL yPf rJK\ @KZÇ mOy¸KfmJr KjP\r ßuJTxnJ KjmtJYjL ßTªs @PoKgPf mPx rJÉu xJÄmJKhTPhr mPuj, hu pKh xJoPjr ßuJTxnJ KjmtJYPj \~uJn TPr FmÄ xÄxh xhxqrJ @oJPT pKh xogtj ßh~, fPmA @Ko k´iJjoπL yS~Jr TgJ nJmmÇ Vf x¬JPy rJÉu KhKuäPf mPxS mPuKZPuj, hPur ßp ßTJPjJ hJK~fô KfKj KjP\r TJÅPi fMPu KjPf rJK\ @PZjÇ fPm fUj KfKj ßuJTxnJ KjmtJYPj ãofJ kJS~J FmÄ xÄxh xhxqPhr xogtj ßh~Jr Kmw~Ka CPuäU TPrjKjÇ

huL~ ßjfJPhr hJKm CPkãJ TPrA xŒ´Kf TÄPV´Pxr S~JKTtÄ TKoKar ‰mbPT TÄPV´x xnJPj©L ßxJKj~J VJºL \JKjP~ KhP~KZPuj, @VJoL ßuJTxnJ KjmtJYPj rJÉPur ßjfíPfôA k´YJr YJuJPm hu, fPm FUjA fJPT k´iJjoπL khk´JgtL ßWJweJ TrJ yPò jJÇ FrkrA TÄPV´Pxr KhPT xoJPuJYjJr fLr ßZJÅPzj KmP\Kk ßjfJ jPrªs ßoJKh, krJ\~ KjKÁf ß\PjA ßZPuPT FKVP~ KhPf YJAPZj jJ oJÇ Fr oPiqA @PoKgPf ßoJKhr xoJPuJYjJr \mJm KhP~ KhPuj rJÉu VJºL, TÄPV´Px xÄxh xhxqrJA k´iJjoπL KjmtJYj TPrj? KjmtJYPjr kr @oJPhr hu ãofJ~ FPu xÄxh xhxqrJ pKh @oJPT oPjJjLf TPrj, fJyPu ImvqA F hJK~fô ßjm @KoÇ fJyPu FUjA k´iJjoπL k´JgtL KyPxPm fJr jJo ßWJweJ TrJ yPò jJ ßTj? Foj k´Pvúr \mJPm rJÉu mPuj, KjmtJYPjr @PV k´iJjoπL khk´JgtL KjmtJYPjr rLKf TÄPV´Px ßjA? ojPoJyj KxÄS KjmtJKYf xÄxh xhxqPhr oPjJj~j ßkP~A k´iJjoπL yP~KZPuj? KjmtJYPjr @PV k´iJjoπL khk´JgtLr jJo ßWJweJ Vefπ KmPrJiL? FaJ mqKÜkN\J ZJzJ @r KTZMA j~Ç

fMwJrkJPf oJjMw \Po mrl!

28 \JjM~JKr : F mZr vLPfr oJ©JaJ Ijq mZPrr fMujJ~ FTaM ßmKvÇ vLPfr k´PTJk xmPYP~ ßmKv oJKTtj pMÜrJPÓsÇ ßxUJPj Ff ßmKv fMwJrkJf yPò ßp, FT mqKÜ mrPl kKref yP~PZjÇ FT oJKTtj SP~mxJAPar Umr IjMpJ~L, ßhvKar ßcasP~a IûPu

FT jJrL TKuÄPmPur @S~J\ ÊPj WPrr hr\J UMPu ßhPUj, FT mqKÜ mrPl kKref yP~ ßVPZjÇ xPñ xPñ KfKj kMKuvPT Umr ßhjÇ kMKuv WajJ˙Pu KVP~ ßhPU, SA mqKÜ oJrJ ßVPZj FmÄ mrPl @òJKhf yP~ ßVPZjÇ TL TPr F WajJ

Wau fJr fh∂ YuPZÇ FKhPT Foj mrl dJTJ \JjM~JKr @PV ßhPUKj ßcasP~aÇ kMrPjJ xm ßrTct ßnPX KhP~PZ F mZPrr yJz TJÅkJPjJ vLf @r fMwJrkJfÇ vKjmJPrr fMwJrkJPfr kr ßcasP~Pa 31 AKûrS ßmKv kMÀ mrl \PoPZÇ

ßxfM ßTPuïJKrr kJÅPT KjC\JKxtr Vnjtr 26 \JjM~JKr : rJ\QjKfT TJrPe AòJTíf pJj\a xOKÓ TPr ßTPuïJKrPf \KzP~ kPzPZj pMÜrJPÓsr KjC\JKxt IñrJP\qr Vnjtr Kâx KâKˆÇ F ßTPuïJKrr jJo yP~PZ ÈKms\PVa'Ç lPu @VJoL KjmtJYPj KrkJmKuTJj hPur x÷Jmq F ßk´KxPc≤ khk´JgtLr rJ\QjKfT nKmwq“ KjP~ Kj\ hPur ßnfPrA IKjÁ~fJ ßhUJ KhP~PZÇ xJŒ´KfT \Krk muPZ, xJiJre \jofS KâKˆr k´KfTNPuÇ Kâx KâKˆr KmÀP≠ IKnPpJV, KfKj Vf KjmtJYPjr @PV kMjKjtr&mJKYf yS~Jr \jq oKr~J yP~ SPbjÇ Kj\ IñrJP\qr xm ßo~Prr xogtj @hJP~ jJjJnJPm YJk xOKÓ TPrjÇ KjCA~TtKjC\JKxtr oPiq èÀfôkNet xÄPpJV ˙JkjTJrL S~JKvÄaj ßxfMxÄuVú vyr ßlJat Kur ßo~r oJTt ßxJPTJKuYPTS YJk ßhS~J y~Ç fPm ßcPoJPâKaT hPur xogtT ßxJPTJKuY KrkJmKuTJj Vnjtr KâKˆPT xogtj ßhjKjÇ lPu fJÅPT ÈCKYf KvãJ' ßhS~Jr CPhqJV ßjS~J y~Ç Vnjtr IKlx ßgPT k´nJm UJKaP~ KjotJeTJP\r I\MyJPf mq˜ TotKhmPx S~JKvÄaj ßxfMr TP~TKa ßuj mº rJUJ y~Ç lPu hLWt pJj\a xOKÓ y~ ßxUJPjÇ ßnJVJK∂Pf kPz \ÀKr KmnJPVr VJKzèPuJSÇ Vnjtr KâKˆr h¬Prr KTZM A-PoAu mJftJ Vf oJPx k´TJv yP~ kPz, pJPf ßuj mº rJUJr mqJkJPr VnjtPrr h¬r ßgPT TuTJKb jJzJr k´oJe kJS~J pJ~Ç fPm Vnjtr hJKm TPrPZj,

Kmw~Ka fJÅr IùJfxJPr WPaPZÇ xÄmJh xPÿuj TPr KfKj rJP\qr mJKxªJPhr TJPZ ãoJS ßYP~PZjÇ YJTKrYMqf TrJ yP~PZ VnjtPrr KmPvw xyTJrLPTÇ PxfMr ßuj mº rJUJr xrJxKr KjPhtv ßp KâKˆA KhP~KZPuj, Foj k´oJe FUPjJ kJS~J pJ~KjÇ fPm Kmw~Ka KfKj @PhR \JjPfj jJ fJS KmvõJx TrPZj jJ ßTCÇ Kms\PVa jJPo kKrKYKf kJS~J F ßTPuïJKr KjP~ Km˜JKrf fh∂ ÊÀ yP~PZÇ fhP∂ yJK\r yPf Vnjtr KâKˆr KjmtJYjL k´YJreJ TJptJuP~ KYKb ßhS~J yP~PZÇ fhP∂r krA KâKˆr nKmwq“ xŒPTt xMKjKÁf yS~J pJPmÇ Vnjtr xÄmJh xPÿuPj mPuPZj, fhP∂ KfKj xyPpJKVfJ TPr pJPmjÇ F WajJ KjP~ I˝K˜Pf rP~PZ KrkJmKuTJj huÇ 2016 xJPur ßk´KxPc≤ KjmtJYPj ßcPoJPâKaT hPur x÷Jmq k´JgtL KyuJKr KTîjajPT ßoJTJKmuJ~ Vnjtr KâKˆr \jKk´~fJPT mz TPr ßhUJ yKòuÇ fPm ßTPuïJKrPf \zJPjJ KâKˆr \jKk´~fJ FUj KjoúoMULÇ xJiJre \joPf fJÅr \jKk´~fJ 68 vfJÄv ßgPT FT oJPx 53 vfJÄPv ßjPo FPxPZÇ ChJrQjKfT KrkJmKuTJj KyPxPm KâKˆ FA ßTPuïJKr xJoJu KhPf jJ kJrPu 2016 xJPuS ßyJ~JAa yJCx KrkJmKuTJjPhr jJVJPur mJAPr ßgPT pJPm mPu ßUJh hPur oPiqA @PuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ

VÅJ\Jr \jq ßnJa!

28 \JjM~JKr : oJKTtj pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJr 7 uJPUrS ßmKv IKimJxL VJÅ\J ßxmj TrJr \jq ßnJa KhP~PZjÇ A~JÉ KjCP\r FT UmPr muJ y~, ßhvKar SA IñrJP\qr uJU uJU ßuJT VJÅ\Jr ‰mifJr kPã ßnJa ßh~Ç IûuKaPf VJÅ\J ßxmPjr ßTJPjJ IjMPoJhj ßjAÇ KT∂á Fr ‰mifJr \jq ßnJa \ÀKrÇ Fr kPã IKiTJÄv mJKxªJr ßnJa IK\tf yPuA xrTJPrr kã ßgPT SA IñrJP\qr xm jJVKrT KYKT“xJ VJÅ\Jr TJct (PoKcPTu oJKr\M~JjJ TJct) xÄV´y TrPf kJrPmÇ VJÅ\Jr kPã xŒ´YJr YJuJPf SA IñrJP\qr IqJaKjt oVtJj Vbj TPrj ACjJAPac lr ßT~Jr jJPor FTKa V´Δk, pJr @xu uãq yu Fr kPã k´YJrjJ YJKuP~ \jof xÄV´y TrJÇ FPf oVtJj 30 ßgPT 40 uJU cuJr IgtS mq~ TPr ßlPuPZjÇ oVtJj mPuj, ÈFr FTKa nJPuJ S AKfmJYT k´nJm kzPmÇ FTA xPñ F CPhqJPVr lPu IkrJiS TPo pJPmÇ FPf FTKa nJPuJ TPrr WJÅKa ‰fKr yPmÇ @mJxj mOK≠Pf TJ\ TrPmÇ xm KoKuP~ FKa xlu yPmÇ @kjJPhr xmJrA mM^J CKYf, IjqJjq IñrJP\qS FKa @Aj xÿfÇ'" AKfoPiq 7 uJU 10 yJ\Jr 508 \j mJKxªJ VJÅ\Jr \jq ßnJa KhP~PZjÇ Imvq Fr \jq V´ΔkKar hrTJr KZu 6 uJU 83 yJ\Jr 149 ˝JãrÇ


Km ßv w

ßâJ z k ©

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

2014 Welcome to the 2014 edition of the British Bangladeshi Power & Inspiration Here you will find 100 bright, ambitious and successful British Bangladeshi names across 19 categories demonstrating the dynamic, entrepreneurial, philanthropic, pioneering and innovative nature of this community. The 20th category of the 2014 list is the “People’s Choice” where for the first time the general public were invited to nominate their most inspirational British Bangladeshi. The judges are delighted to announce the 5 unsung heroes of this category who serve to remind us of the strength and courage of individuals and the potential for the future. We are often asked why we produce this list and the answer lies with the word “inspiration”. The next generation is rising fast and we aim to be at the forefront of this revolution. Recent studies have shown that in GCSE exams taken at the age of 16, Bangladeshi girls now outperform their peers. On its own this is an amazing sound bite of achievement, but imagine what more could be achieved by providing strong, powerful role models and mentors for young girls (and boys!) from across all industries and categories that the BB Power & Inspiration represents. That is why following the success of our recent lawyers networking event, we will be hosting a series of “inspirational events” under the BB Power & Inspiration banner throughout 2014 for sectors such business and enterprise, medicine, public service and the arts. Please keep checking the website for further details. As if that wasn’t enough, it has become tradition that we do a little extra and so this year, please take a look at the 10 inspirational Bangladeshi figures who live away from our shores but who demonstrate our values of talent, success, leadership and are exceptional role models for all. Thanks as always to the brilliant team that support and guide us in this mammoth task: the members of our judging panel, our dedicated advisers, volunteers and researchers and our sponsors and supporters. And congratulations to the 100 members of the 2014 British Bangladeshi Power & Inspiration, this is your list and your time to shine.

Abdal Ullah & Ayesha Qureshi MBE Founder & Editor

www.bbpower-inspiration.com Supported by

Media Partners

27


Km ßv w

ßâJ z k ©

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

28


Km ßv w

ßâJ z k ©

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

29


Km ßv w

ßâJ z k ©

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

30


Km ßjJ h j

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

oMjoMj ßxjPT KjP~ CKÆVú rJAoJ dJTJ, 19 \JjM~JKr : KTÄmhK∂ oyJjJK~TJ xMKY©J ßxPjr oOfMqPf ßnPX kPzPZj fJr FToJ© TjqJ S

KuPUPZjÇ fJr F ßuUJKa fMPu irJ yPuJ∏ 'KhKhoJ YPu ßVuÇ xmxo~

KhKhoJr m~x yP~KZu 82Ç oJ oiqm~ÛJÇ xKfq muKZ, oJP~r ÊiMA oJfíKmP~JVA y~KjÇ oJ yJKrP~PZ fJr

mKuCc IKnPj©L oMjoMj ßxjÇ KfKj rLKfoPfJ jJS~J-UJS~J ßZPz KhP~ vpqJvJ~L yP~PZjÇ @r oJP~r Foj Im˙J~ CKÆVú mKuCc IKnPj©L rJAoJ ßxjÇ nJrfL~ kK©TJr FT TuJPo KfKj F KmwP~ KmvhnJPm

KhKhoJPT @Ko mufJo, ÈfMKo lJAaJrÇ ßvw TP~T Khj ßmuKnCPf KT uzJAaJA jJ Tru KhKhoJ! @\PT pUj KhKhoJ @r ßjA, @oJr KT∂á KY∂J mJzPZ oJPT KjP~Ç

ßmˆ ßl∑¥Ç Vf FVJPrJ mZr FTaJ IØMf ßoumºj ‰fKr yP~KZu oJ @r KhKhoJrÇ @orJ xmJA KoPu mJAPr ßVPuS oJP~r oj kPz gJTf KhKhoJr TJPZÇ mJKz KlPr KhKhoJr xPñ ßhUJ TrJ KZu oJP~r k´go TJ\Ç

ßoKru KˆsPkr WaTJKu

@Ko UMm YJkJ ˝nJPmr - TMxMo KvThJr

dJTJ, 16 \JjM~JKr : @Ko ßpxm oJjMwPT nJPuJ \JKj, fJPhr nJPuJ KhTaJA ßTmu @oJr ßYJPU kPzÇ UJrJk KhTaJ ßU~Ju TrPf kJKr jJÇ FaJPT ßhJw muKZÇ TJre, IPjT xo~ @Ko fJPhr xŒPTt FTPkPv iJreJ ßkJwe TKrÇ lPu, IPjT xo~ fJPhr TJZ ßgPT iJÑJS UJAÇ TMxMo KvThJr: @Ko UMm YJkJ ˝nJPmr oJjMwÇ @oJr ßipt S xyqãofJ IkKrxLoÇ IPjT ßãP© FojS y~, ßTJPjJ Kmw~ ßYPk rJUPf rJUPf, ßipt iJre

ßTJPjJ xo~ KjP\PT mKûf TKr @KoÇ FaJ ImvqA @oJr ßhJwÇ @oJr pf èe : @Ko nJPuJ TJCP¿KuÄ TrPf kJKrÇ @oJr @®L~˝\j ßTC xoxqJ~ kzPu krJoPvtr \jq @Px @oJr TJPZÇ @oJr F èPer \jq oJP^oPiq @oJr Vmt y~ mPa! : TKbj KmkPhr oPiq oJgJ bJ¥J rJUPf kJKr @KoÇ jJ, F \jq @oJPT ßTJPjJ k´TJr ßfu mqmyJr TrPf y~ jJÇ : oJjMPwr ßhJw-©ΔKa UMm xyP\ ãoJ TrPf

S xyq TrPf TrPf @Ko IxM˙S yP~ kKzÇ fJyPu FaJPT TL mum? @oJr ßhJw, jJ èe? : oJjMwPT UMKv TrPf KVP~ ßTJPjJ

kJKrÇ F TgJ~ @oJ~ pKh ßTC oy“ ßnPm gJPTj, fPm nMu TrPmj-@Ko UMmA xJiJre oJjMwÇ * V´∫jJ : @ufJl vJyPjS~J\

GvõKr~J 'käJKˆT', @Kor 'ßmJKrÄ' : AorJj yJvKo Tre P\JyPrr @PuJKYf aT ßvJPf mKuCPcr IKnPjfJ AorJj yJvKo GvõKr~J rJA mójPT ÈkäJKˆT', @Kor UJjPT ÈPmJKrÄ' muPujÇ

16 \JjM~JKr : @r Tf Khj FTJ gJTPmj ßTKa ßyJox? FmJr fJÅr \jq kJ© ßhUJ ÊÀ TPrPZj KTÄmhK∂ IKnPj©L ßoKru KˆskÇ kJ© @r ßTC jj, fJÅr KjP\rA ßZPu ßyjKr CuKl VJoJrÇ KˆsPkr hí| KmvõJx, ßZPur mC KyPxPm ßmv oJjJPm ßyJoxPTÇ fJ ZJzJ, \MKa KyPxPmS ßyjKr @r ßyJox ßmv hJÀe yPmjÇ Kˆsk @r ßyJox FTxPñ jfMj FTKa ZKmPf TJ\ TrPZjÇ KVnJr jJPor ßxA ZKmPf TJ\ TrPf KVP~A ßyJoxPT ßhPU oMê FA 64 mZr m~xLÇ TJ\ TrPf KVP~A hM\Pjr oPiq VPz CPbPZ nJPuJ xŒTtÇ ßxUJPjA ßyJox KˆskPT mPuj, KfKj vNjq ÂhP~r \jq rJ\TMoJr UMÅ\PZjÇ xPñ xPñ Kˆsk fJÅr ßZPu ßyjKrr ZKm ßhKUP~ mPuj, ÈkZª y~?' ßyJox Frkr uJ\MT rJXJ yJKx KhP~KZPuj KT jJ, fJ Imvq \JjJ pJ~KjÇ

xJrJKhj mJKzPf jJ gJTPu xPºqPmuJ KlPr Km˜JKrf xm V· muf KhKhoJPTÇ @oJPhr jJjJ ZKm KrKuP\r TgJ, Kk´Ko~JPrr V· KhKhoJ xm ÊjPfJ oJP~r TJPZÇ FZJzJ oJ xmxo~ @oJPhr ˛re TKrP~ ßh~ ßp, KhKhoJr oPfJ ßcsx ßx¿ @r TJPrJ ßjAÇ oJ KjP\S UMm ˆJAKuvÇ KT∂á oJPT pUjA K\Pùx TPrKZ, fMKo ßmKv ˆJAKuv jJ KhKhoJ? oJ xm xo~ KhKhoJr TgJA mPuPZjÇ FUPjJ KhKhoJr mqJV, \MPfJ, vJKz xm KTZM @uoJKrPf xpPfú fMPu ßrPUPZj oJÇ @orJ oJP^-oPiq ßxèPuJ mqmyJr TrJr xo~ y~PfJ FTaM IpPfú ßrPUKZ, ßxaJ ßhPU oJ @oJPhr TL mTMKjaJA jJ ßhjÇ KhKhoJr YPu pJS~Jr kr oJ FA vNjqfJaJr xPñ TLnJPm oJKjP~ ßjPm ßxaJA @oJPT nLwe KY∂J~ ßlPuPZÇ FTgJ~ muPf ßVPu, oJP~r xPñ @oJr F ßoumºjaJS KhKhoJA ‰fKr TPr KhP~ ßVuÇ hLWt 26 Khj ßmuKnCP~ SA KcPk´KxÄ WraJ~ mPx pUjA ßhPUKZ TL kKroJe lJAa TrPZ KhKhoJ, UJKu oPj yP~PZ FA oPjr ß\JraJ gJTPuA KhKhoJPT KlKrP~ KjP~ ßpPf kJrmÇ ÊiM FA mJraJ kJru jJ KhKhoJÇ @oJr oJP~r ßmˆ ßl∑¥ YPu ßVPujÇ'

31

Fxm TgJ mPujÇ xŒ´Kf TKl CAg Tre IjMÔJPj CkK˙f KZPuj AorJj S oPyvÇ fJrJ PxUJPj GvõKr~J, @Kor,

jJKT F \JKf ImJ˜m xÿJjPmJi KjP~ nLf? TKl CAg Tre FTaJ yJuTJ rKxTfJoNuT PvJÇ FUJPj @kjJPT fMò ksvú TrJ yPm pJr mhPu @kjJr TJZ PgPT x“ C•r @vJ TrJ yPmÇ"

k´JYLj iJrJr VJj KjP~ mjqJr FTT IqJumJo ÈTKl CAg Tre' aTPvJPf AorJj S YuKó© kKrYJuT oPyv nJa

AorJj UJj S YuKó© KjotJfJ x†~ KuuJ mJjxJKu xŒPTt fJrJ TgJ mPujÇ F xo~ PTJj YuKó© kKrYJuTPT TmPr kJbJPjJ CKYf, F ksPvúr C•Pr oPyv KjP\r jJoA CPuäU TPrjÇ GvõKr~J rJAPT ÈkäJKˆT' S @Kor UJjPT ÈPmJKrÄ' muJr PkZPjr Kmw~ K\ùJxJ TrJ yPu oPyv nJa mPuj,"F \JKfr KT PTJPjJ rxPmJi PjA?

24 \JjM~JKr : k´UqJf rmLªsxñLfKv·L ßr\S~JjJ ßYRiMrL mjqJ FmJr k´JYLj iJrJr VJj KjP~ IqJumJo k´TJv TrPf pJPòjÇ FPf KcFu rJ~, IfMu k´xJh, r\jLTJP∂r VJjxy Knjú iJrJr ßoJa 10Ka VJj gJTPmÇ YuKf mZrA IqJumJoKa k´TJv TrPmj mPu \JKjP~PZj KfKjÇ F k´xPñ ßr\S~JjJ ßYRiMrL mjqJ mPuj, ÈFr oiqKhP~ k´gomJr IKcSPf nÜ-Pv´JfJrJ @oJr TP£ Knjú iJrJr VJj ÊjPf kJPmjÇ APfJoPiqA, IqJumJPor \jq VJj KjmtJYPjr TJ\ ÊÀ TPr KhP~KZÇ KTZM KhPjr oPiqA Fr ßrTKctÄ ÊÀ TrmÇ k´YKu-Ik´YKuf hM'irPjr VJjPTA k´JiJjq KhKòÇ fJZJzJ ßmPZ ßmPZ @oJr Kk´~ VJjèPuJA KjmtJYj TrKZÇ ÊiM fJA j~; TP~TKa VJPjr IjMvLujS YJKuP~ pJKòÇ F irPjr VJj KjP~ Fr @PV TUPjJA @Ko IqJumJo k´TJv TKrKjÇ fPm oPû KTÄmJ KmKnjú IjMÔJPj ßv´JfJPhr IjMPrJPi KTZM k´JYLj iJrJr VJj TPrKZÇ VJj VJS~Jr kr fJPhr TJZ ßgPTS mqJkT xJzJ ßkP~KZÇ ßxA KY∂J ßgPTA k´JYLj iJrJr VJj KjP~

IqJumJo k´TJPvr CPhqJV KjP~KZÇ' FKhPT, F IqJumJPor kJvJkJKv IKYPrA rmLªsxñLPfr FTKa IqJumJPor TJ\S ÊÀ TrPf pJPòj mjqJÇ FZJzJ fJr VJPjr ÛMu ÈxMPrr iJrJ'r TJptâo KjP~S ßmv mq˜ xo~ kJr TrPZj KfKjÇ


Km ßjJ h j KjP\r KxPjoJ S \Lmj xŒPTt xMKY©J ßxPjr ßuUJÇ xPñ xhq k´~Jf oyJjJK~TJr \LmPjr KTZM aMTPrJ WajJ ÈßuUPTr FTaJ iotvkg @PZ ßp xfq mumÇ KT∂á ßx xfq mJKjP~ mumÇ'fJr oJPj mJ˜m xPfqr xPñ KTZM T·jJr ßn\JuÇ ‰hjKªj \LmPj pJ

KTZM WPa, ÉmÉ fJr UMÅKajJKa ZKm ßuUJr @~jJ~ irJ kPz jJÇ xJãJ“TJr, xJÄmJKhPTr k´vú FmÄ YuKó©Kv·LPhr C•r mz ßmKv ßVJuPoPu @r k´yxj oPj y~ @oJrÇ IgY @oJPT pKh K\Pùx TrJ y~, ßTj? @Ko mum, FA ßTjr C•r ßjAÇ TPm ßTJj WajJr oiq KhP~ @oJr F iJreJr \jì yPuJ, @Ko KjP\A \JKj jJÇ xMfrJÄ F KmwP~ IjqPT hM-YJr TgJ muJ oJPjA KogqJ muJ! oMvKTu yPò, k©kK©TJ~ Kv·LPhr xJãJ“TJPrr ßp KmmreL ZJkJ y~ fJ TUPjJ xKbT kg iPr jJÇ Kv·LPT \JjJ KTÄmJ ßmJ^JPjJr rJ˜J hM-YJrPa WPrJ~J k´PvúJ•Prr oPiq xLKof ßjAÇ Fr y~PfJ IPjT TJreÇ ImvqA ßx @PuJYjJ FUJPj ImJ∂rÇ fJr Skr kK©TJr ˝· kKrxr, ßpPyfM IKnPjfJ-IKnPj©LrJ IPjPTA ßuUT jj, èKZP~ ßuUJ x÷m yP~ SPb jJÇ @xPu Foj KTZM k´vú gJPT, ßpèPuJr \mJm xKbT y~ jJÇ KTÄmJ pJ y~ fJ KjfJ∂A nJxJ nJxJÇ oJ^UJj ßgPT

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

KjP\PT \JjJA

xMKY©J ßxj

oMvKTPu kPzj Kv·LPhr nÜ kJbTkJKbTJrJÇ fÅJPhr Kk´~ Kv·LPhr xŒPTt FTKa KmPvw KmvõJPxr mOP•r mJAPr pJS~Jr ãofJ yJKrP~ ßlPujÇ irJ pJT k´vú yPuJ, TLnJPm ZKmr \VPf FPuj? TL C•r ßhmÇ ßZPuPmuJ ßgPTA ZKm ßhUPf nJPuJ uJVf? fUj ZKmPf IKnjP~r nLwe APò yPfJ? mz yuJoÇ „k-PpRmj KZuÇ ßpJVJPpJPVr xMPpJVS FPx ßVuÇ mqx, ZKmr \VPf YPu FuJoÇ IgY pUj nJKm, ZKmr \VPf @xJ KjfJ∂ @TK˛TÇ kNmtk´˜MKf KTZM KZu jJÇ KÆfL~ k´v:ú jmJVf mJ jmJVfJr \LmPj ßmKvr nJV ßãP© pJ WPa fJ @kjJr ßãP© KT WPaKZu? IgtJ“, ßTJPjJ mqgJ mJ @WJf @kjJr jmJVf Kv·L\LmjPT TJfr TPr fMPuKZu KT jJ? \LmPjr YuJYPur kg KT TMxMoJ˜Let y~? ÊiM Kv·Lr \Lmj ßTj, xm ßãP©A KT jmJVf KTÄmJ jmJVfJr \LmPj IKnùfJr CkJUqJj hM”PU ßovJ gJPT

jJ? @xPu Kv·Lr \LmPjr hM”PUr TJKyKj FTJ∂nJPmA mqKÜTÇ ßxA hM”U-PmhjJr IÄvLhJr yPf T\j kJPr? kJPr jJÇ kKrmPft ÊiM TÀeJ? @oJr ßfJ oPj y~, ßTJPjJ Kv·LA TÀeJr kJ© yPf YJj jJÇ hM”UPmhjJ~ @®uLj yP~ Kv·Lr ChqPor xJ∂ôjJ gJPT: ÈxíKÓr C“x ßmhjJÇ' @kjJr @\PT FA UqJKfr ßkZPj TfaJ Km˛~ ZKzP~ @PZ? ÈTfaJ Km˛~' muPf TL mM^m? TJmq TPr y~PfJ FA k´Pvúr vPfT TJ~hJoJKlT \mJm ßhS~J pJ~Ç KT∂á ßxaJ KT mJKjP~ KoPgq muJ yPm jJ? @r pKh mKu, @Ko pUj yJ\JPrJ Cz∂ xÄuJk ÊKj, fUjA mM^Pf kJKr TfaJ Km˛~ @oJr UqJKfr ßkZPj ZKzP~ @PZÇ ßpoj(T) xJuJ xM (?) KY©J ßxPjr TL ßhoJT oJAKr...Ç (U) ßhUPf ßVuJo, IoKj ßWJoaJ ßaPj oMU ßdPT Khu-@yJ, TL Foj I·rL ßr-AfqJKh...Ç ÈTfaJ Km˛~'-Fr C•r pKh FA y~, KjÁ~A FS @PrT Km˛~Ç

Tf kJKrv´KoT KhP~ Kv·L\Lmj ÊÀ? KjÁ~ KoKjoJo kJKrv´KoT KhP~Ç k´go ÊKaÄP~r IKnùfJ? IkKrKYf \VPf FPu xmJr pJ y~, @oJr ßãP© KjÁ~A fJ mJPh jfMj KTZM y~KjÇ n~, Km˛~, @jª-xmA KZuÇ k´go KhPTr xm ZKmA KT xJluq uJn TPrKZu? pKh jJ TPr gJPT fJyPu @kjJr oPj fJr k´KfKâ~J? ÈxJluq uJn' muPf KTPxr xJluq mM^m? IgtTrL? ßx ZKmr k´PpJ\PTrJ muPmjÇ @r, k´go KhPTr ZKmPf IKnjP~ xJluq uJn TPrKZ KT jJ ßx TgJ muPmj @oJr hvtPTrJÇ k©kK©TJr xoJPuJYjJ k´xPñ @kjJr IKnof TL? @oJr IKnjLf ZKmr? jJ @oJr? @oJr k´vK˜ ßfJ xmt©Ç pgJpg xoJPuJYjJ KT TUPjJ y~? I∂f @oJr ßãP© y~KjÇ oPÛJr xÄmJPh @kjJr oj ßToj KZu? mJKjP~ muPu FTVJhJ nJPuJ uJVJr TgJ muPf kJKrÇ @jªJv´Δr TgJ, @PmPV T£˝r À≠ yS~Jr TgJÇ jAPu KjÀ•JkÇ xTJuPmuJ~ @oJPT @oJr \QjT @®L~ ߈axoqJj UMPu oPÛJr xKY© Umr ßhUJjÇ @Ko UMKv yuJo, nJPuJ uJVuÇ fJrkr WMKoP~ kzuJoÇ WMo nJXu I\xs ßaKuPlJPj, láPur oJuJ~, ßfJzJ~, YuKó©\VPfr ˝\j-mºMPhr CuäKxf T£˝PrÇ mM^uJo, KmrJa KTZM WPa ßVPZÇ cJTjJo TL? FTaJ? hMPaJ? xJfaJ KT hvaJ j~I\xs I\xs, IPjTÇ @oJr lqJjrJ ßp jJPo cJPTj, ßx ßfJ FTJ∂nJPm fÅJPhr Kj\˝Ç ßrJ\ xTJPu yJ\JPrJ KYKb UMKuÇ ßTC cJPTj ÈxMKY', ßTC cJPTj...gJT uöJ TrPZÇ TP~TaJ ˛reL~ WajJ muMj? ˛reL~ WajJr xÄùJ TL yPm? Kv·Lr \LmPjr xm WajJA KT ˛reL~ j~? ßx ßfJ IèjKfÇ FTaJ WajJr TgJ mKu: yqJ¥uMo yJCPx TJkz KTjPf ßVKZÇ \QjTJ ßxux VJutPT K\Pùx TruJo, IoMT TJkz @PZ? oKyuJr oMPU TgJ ßjAÇ ßYJUP\JzJ K˙r, IkuTÇ rLKfoPfJ TÅJkPZjÇ ybJ“ oMUaJ k´J~ TJkPzr oPfJ xJhJÇ kPr ÊPjKZuJo, ßoP~Ka @oJr nLwe nÜÇ SkPrr FA k´vú FmÄ fJr C•r KjÁ~A jfMj ßTJPjJ jK\r xíKÓ Tru jJÇ ßxA ßVJuPoPu k´yxjÇ Kv·LPT FA rLKfPf \JjJr ßYÓJ I∂f KbT j~Ç Kv·L\Lmj S \VPfr hMPùt~ ryPxqr xm k´Pvúr C•r ßUÅJP\j fÅJr xíKÓr oiq KhP~Ç \LmPjr FA K\ùJxJ ToPmKv \jìVfÇ xoP~r xPñ xPñ kJKrkJKvõtPTr k´nJPm KmPvw KmPvw @TíKf uJn TPrÇ oPj @PZ, AvTMPur krLãJ~ IPjT Toj k´vú FPu @Ko ßr\Ju&a nJPuJ TrfJoÇ Kv·Lr \LmPjr I\xs ryxqS fÅJr xíKÓr oPiqA @PZÇ @oJr \LmPjr xm TgJ @oJr IKnjLf YKr©èPuJPf U§ U§ yP~ ZKzP~-KZKaP~ rP~PZ-xfqPT mJKjP~ muJr rLKfPfÇ mJ˜m xfqPT I˝LTJr TrJr ßYÓJ ßxUJPj ßjAÇ IKf xJiJre KTÄmJ IxJiJre k´KfKa oJjMw, oJjMPwr xMU, @oJr oPj y~, FPTTKa AKfyJx, AKfyJPxr @TJvÇ AKfyJx @TJPvr ßxA ryxq \JjJr ßYÓJ~ @∂KrT VnLrfJ YJA, YJA KjKmz @V´y: ÈPUJu ßy @TJv, ˜… fm jLu pmKjTJÇ' xN©: oyJjJK~TJ xMKY©J, @KvxfÀ oMPUJkJiqJ~

32

xMKY©Jr ßxrJ 15 IPjT YuKóP©r xlu jJK~TJ xMKY©J ßxjÇ FUJPj ßxrJ 15Ka xŒPTt xÄK㬠fgq Ck˙Jkj TrJ yuÇ

PksPo kPz pJ~ PrJVL KyPxPm PxA yJxkJfJPu @xJ fJkPxr (mx∂ PYRiMrL)Ç fJkx xM˙ yP~ KlPr pJ~, KT∂á FmJr nJrxJoq yJKrP~ PlPu rJiJÇ

xJPz YM~J•r (1953) Kjotu Ph kKrYJKuf xJPz YM~J•r mJÄuJ ZKmr xmtTJPur Ijqfo PxrJ TPoKcèPuJr FTKaÇ IjúkNetJ PmJKctÄP~ FT^JÅT kMÀPwr oPiq rouJr (xMKY©J) YPu @xJ KjP~A \jì y~ jJjJ yJKxr WajJÇ \jì Pj~ FTKa ßksoTJKyKjS!

YJS~J kJS~J (1959)

IKVúkrLãJ (1954)

x¬khL (1961)

‰TPvJPrA fJkKxr (xMKY©J) xPñ KmP~ y~ mMuMrÇ Fr krA KmKòjú yP~ pJ~ hM\jÇ fJkKx ZMKa TJaJPf pJ~ kJyJPzÇ PxUJPjA fJr xPñ kKrY~ S Pkso y~ TLKfrs (C•o)Ç KT∂á KjP\r IfLf mJrmJr KfPrr oPfJ ZMPa FPx Km≠ TPr fJkKxPTÇ

mJÄuJ YuKóP©r xmtTJPur Ijqfo PxrJ FA ZKmÇ Pp VP· PhUJPjJ yP~PZ hM\j fÀe-fÀeL FPT IPjqr VnLr PksPo KjoKöfÇ KT∂á fJrJ @uJhJ yP~ pJ~Ç \Lmj jhLr IPjT mP~ YuJ PvPw @mJr hM\Pj PoPu FTA PoJyjJ~Ç

pJK©T kKrYJKuf TPoKc ZKmr VP· PhUJ pJ~ FT fÀe ijL kKrmJPrr FT PoP~r PksPo kPz pJ~, Pp PoP~KaPT @xPu fJr KjrJkPh mJKzPf PkRÅPZ PhS~Jr TgJÇ

xJf kJPT mJÅiJ (1961) PhmhJx (1954) vr“YPªsr PhmhJx kKrYJuT Kmou rJP~r yJf

iPr CPb @Px ÀkJKu khtJ~Ç KyKª F ZKmPf kJÀr YKrP© IKnj~ TPrj xMKY©JÇ

xJVKrTJ (1956) VsJPor VKrm WPrr PoiJmL ZJ© IÀe (C•o)Ç TPuP\A xJVKrTJr (xMKY©J) PksPo kPz IÀeÇ IÀPer ZJ©L KvksJ fJPf mJh xJPiÇ nMu PmJ^JmMK^r TJrPe IKnoJjyf IÀe KlPr @Px VsJPoÇ FT hMWtajJ~ IÀe Iº yPu xJVKrTJ Pj~ PxmJr nJrÇ

yJrJPjJ xMr (1957) hMWtajJ~ ˛íKf yJKrP~ PlPu IuTÇ KYKT“xT roJ fJPT PxPr PfJPuÇ xM˙ yP~ mJKz KlPr pJ~ IuTÇ KT∂á yJKrP~ PluJ ˛íKfr xPñ xPñ KT yJKrP~ pJPm IuT-roJr Pkso?

AªsJjL (1958) mJmJr IoPf AªsJjL KmP~ TPr rJ\LmPTÇ xMPUr xÄxJPr IvJK∂r CÅKT^MÅKT ÊÀ y~ pUj AªsJKj ÛMPu YJTKr kJ~, @r rJ\Lm PmTJr \LmjpJkj TPrÇ PhUJ Ph~ mqKÜPfôr xÄWJfÇ

I\~ TPrr FA ZKmr VP· PhUJPjJ yP~PZ KmP~r kr FTP\JzJ hŒKf Ppxm TPbJr mJómfJ S mJiJr oMPUJoMKU y~Ç

C•r lJ›MjL (1963) IKxf PxPjr FA ZKmr V· PhmpJjLPT KjP~, Pp KT jJ mJAK\r \Lmj PmPZ KjPf mJiq y~Ç FA \LmPjr hMKmtkJPT Ppj jJ kPz, F TJrPe KjP\r PoP~PT xJPmT PksKoPTr TJPZ kJKbP~ Ph~Ç ImPvPw \Lmj PgPT oMKÜ PkPf UMj TPr ˝JoLPTÇ

@PuJ @oJr @PuJ (1971) KkjJKT nNwe oMUJK\rs FA ZKmr VP· PhUJPjJ yP~PZ xoJ\PxmPTr oMPUJPv FA jJrLmJ\ fÀe FmÄ TjqJ hJ~Vsó hKrhs mJmJr kJÅY TjqJr FT TjqJr Ixo PksoÇ

PhmL PYRiMrJeL (1974) KhPjj è¬r FA ZKmKar TJKyKj PjS~J yP~PZ mKïoYPªsr TJu\~L CkjqJPxr V· PgPTÇ

@ÅKi (1975) KmKòjú FT KmmJKyf pMVPur V· KjP~ ZKmKaÇ Pp VP· PhUJ pJ~, mÉ mZr kr FA hM\Pjr @mJr FTxPñ yS~JaJ FTA xPñ yNh~PmhjJ S \KaufJr \jì Ph~Ç

hLk P\ôPu pJA (1959) oJjKxT yJxkJfJPur PxKmTJ rJiJ (xMKY©J)Ç ksiJj KYKT“xPTr KjPhtPv PrJVLPhr nJPuJ TPr fMuPf rJiJ fJPhr xPñ PksPor IKnj~ TPrÇ KT∂á rJiJ

h•J (1976) I\~ TPrr ZKmKar V· PjS~J yP~PZ IKnjú jJPor vr“YPªsr CkjqJx PgPTÇ xN©: aJAox Im AK¥~J


Km ßjJ h j xŒ´Kf IyjJ, KfKjú-KyPuäJu, Kooxy @PrJ IPjPTr xÄxJr PnPñ ßVPZÇ @r Fxm WajJr kr KfKjú PfJ rLKfof yJKrP~A PVPZjÇ @r Vf mZPrr PvPw FPx Wr nJñJr Umr ÊjPf yPuJ PoJjJKuxJrÇ Fr @PV Wr PnPñPZ IKk TKrPorSÇ hM'Khj kr krA PTJj jJ PTJj fJrTJr Pkso mJ KmP~ KmPòPhr Umr YJCr yP~ CPb KoKc~J~Ç PTj Foj y~? KoKc~J~ Pkso, KmP~ KmPòh KfjKa KmwP~A uMPTJYMKrr WajJ WPaÇ FA uMPTJYMKrrA mJ TJre KT? @r Pp KmwP~ uMPTJYMKrr WajJ WPa fJ KjP~ xmJrA To PmKv @Vsy rP~PZÇ xÄxJr pJr pJr mqKÜVf mqJkJrÇ fPm fJrTJPhr xÄxJr \Lmj KjP~ kJbTPhr rP~PZ fMouM @VsyÇ TJre IPjPTA oPj TPrj fJPhr xÄxJPrr PTJPjJ vÜ KnK• jJAÇ jJ yPu hLWtKhj uMKTP~ Pkso TrJr kr PhUJ pJ~ PTJPjJ fJrTJ \MKa KmP~ TPrPZjÇ @mJr KTZMKhj kPrA PpnJPm fJPhr KmP~r Umr PvJjJ KVP~KZu KbT PxnJPmA Éa TPrA fJPhr KmP~ nJñJr V· PvJjJ pJ~Ç kMPrJPjJ TJxMKª WJaPu FTJ•MPrr KjPUJÅ\ mPreq YuKó© kKrYJuT \Kyr rJ~yJj xMKofJ PhmL PgPT ÊÀ TrJ pJ~Ç fJPhr KcPnJxt yP~KZu jJK~TJ xMYªJPT \Kyr rJ~yJj KmP~ TPrKZPuj mPuÇ jJ~T @uoVLr S VLKfTJr PUJvjMPrr KcPnJxt y~

mPreq Kv·L ÀjJ uJ~uJr xPñ @uoVLPrr PksPor TJrPeÇ FTA TJrPe xÄxJr PnPñKZPuJ xñLf kKrYJuT @uJCK¨j @uL S Kv·L xJuoJ @uLrSÇ \jKks~ IKnPjfJ ÉoJ~Mj lKrhL S IKnPj©L xMmetJ oM˜JlJ \MKaPT hMA ksJP∂r hMA mJKxªJ KyPxPm TUPjJ PhUJ pJPm nJPmjKj PTCÇ KT∂á ybJ“ FTKhj kK©TJr KvPrJjJo lKrhLPT KcPnJxt KhP~ jJaq mqKÜfô mhÀu @jJo PxRhPT KmP~ TPrPZj xMmetJÇ IPjT kJbT PxKhj FA \MKar Wr nJñJr vP» hM”KUf yP~KZPujÇ hM”U kJPmjA mJ jJ PTj, fJrTJ \MKar WrnJñJ mPu TgJÇ TJre KyPxPm xMmetJ mPuKZPuj cJÜJPrr mJre xPfôS lKrhLr IKfKrÜ ohq S iMokJjÇ @PrT \jKks~ IKnPj©L voL TJ~xJr nJPuJPmPx KmP~ TPrKZPuj KnjPhKv KaKn IjMÔJj S KmùJkj KjotJfJ KrÄPVJPTÇ PhPvr IPjT xJÄÛíKfT mqKÜPfôr mJre xPfôS KrÄPVJPT KjP\r TPr KjP~KZPuj voLÇ KmP~r xo~A IPjPT mPuKZPuj FA KmP~ PmKv Khj KaTPm jJÇ IPjPTr PxA IjMoJjPT xPfqkKref TrPf PmKv Khj xo~ PjjKj fJÅrJÇ FT hMWtajJ~ KrÄPVJ @yf yPu KYKT“xJr \jq KhuäLPf KjP~ pJS~J y~ fJÅPTÇ PxUJPjA voL \JjPf kJPrj KogqJ mPu KmP~ TPrKZPuj KrÄPVJÇ @PVr ˘LPT fJuJT PhjKjÇ voL FmJr kKrmJPrr TgJA ÊjPujÇ

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

fJuJT KhPuj KrÄPVJPTÇ Pkso TPr KmP~ TPrKZPuj jJaqKjotJfJ VJ\L rJTJP~f S IKnPj©L @lxJjJ KoKoSÇ oPfr IKoPur TJrPe PnPñ pJ~ fJPhrS xÄxJrÇ jJaqKjotJfJ PxJPyu @roJj S IKnPj©L fJKrj Pkso TPr KmP~ TPrKZPuj ybJ“ TPrAÇ FToJx jJ PkÀPfA fJPhr xÄxJrS pJ~ PnPñÇ TJre KyPxPm fJKrj \JKjP~KZPuj IqJc\JˆPo≤ jJ

@yPoh KmP~ TPrKZPuj Pkso TPrÇ IPjTKhj KaPTKZu fJPhr xÄxJrÇ KT∂á oJjKxT IqJc\JˆPoP≤r InJmA fJPhrPT @uJhJ TPr Ph~Ç fJK\j KcPnJxt Phj oMjúJPTÇ oMjúJ KmP~ TPrj IKnPj©L ooPTÇ fJPhrS xÄxJrS nJñJr v» PvJjJ pJPòÇ APfJoPiqA @uJhJ gJTPZj ooÇ SKhPT kKrYJuT KvyJm oJyLjPT KjP~ oor PksPor è\m FUj aT Im hq TJK≤sÇ

fJrTJPhr xÄxJr nJñJr TJre yS~Jr Kmw~KaÇ \jKks~ Kv·L xMrTJr S xñLf kKrYJuT jTLm UJj KmP~ TPrKZPuj xñLf Kv·L xJKojJ PYRiMrLPTÇ oPfr IKou yS~J~ xJKojJ PYRiMrL KcPnJxt Phj

jTLm UJjPT, KmP~ TPrj IjMÔJj KjotJfJ F\J\ UJj ˝kjPTÇ @PrT \jKks~ Kv·L TMoJr KmvõK\“ KmP~ TPrKZPuj oPcu IKnPj©L ÀjJPTÇ PnPñ pJ~ fJPhr xÄxJrSÇ ÀjJ PmPZ Pjj ksmJx \LmjÇ mJÄuJ YuKóP©r Ix÷m \jKks~ KY©jJ~T AKu~Jx TJûj S \jKks~ jJK~TJ KhKf nJPuJmPx KmP~ TPrKZPuj FPT IkrPTÇ x∂JjPhr TgJ KY∂J TPrA jJKT fJrJ

FPT IkPrr FT yP~KZPujÇ KT∂á PmKvKhj PaPTKj F xÄxJrÇ Pp x∂JjPhr TgJ KY∂J TPr fJrJ FT yP~KZPuj PxA x∂JjrJ FPT IkrPT FT kKrmJPrr nJmPf kJPrj KjÇ KkfJ oJfJrJ @r KT TrPmjÇ xqJKâlJAx TrPuj I· KTZMKhPjr KmmJKyf \LmjÇ jJaqKjotJfJ F\J\ oMjúJ S IKnPj©L fJK\j

Pkso TPr KmP~ TPrKZPuj mqJ¥ fJrTJ P\ox FmÄ rKgÇ P\ox oP\ pJj ksmJxL FT fÀeLr PksPoÇ PxA fÀeL P\oxPT KmP~ TrPf YPu @Pxj dJTJ~Ç lPu xÄxJr nJPñ P\oxrKgrÇ Pkso TPr KmP~ TPrj \jKks~ Kv·L rKm PYRiMrL S cKu xJ~∂jLSÇ rKm PYRiMrLr krTL~J PksPor TJrPe cKu KcPnJxt Phj rKmPTÇ fJrTJPhr xÄxJr nJñJr FrTo @PrJ IPjT ChJyre rP~PZÇ mqJ¥ fJrTJ kJgt mzM~JIKnPj©L vJm∂LÇ Kv·L, xMrTJr S xñLf kKrYJuT yJmLm S PrKcS \KT uMmJ~jJÇ Ck˙JkT @j\Jo oJxMh-oPcu, IKnPj©L PrJoJjJÇ IKnPjfJ vJKTu UJj- IKnPj©L \jJ, KTÄmJ KmùJkj KjotJfJ IKofJn Pr\J, oPcu IKnPj©L P\KjÇ xñLf Kv·L Kksfo S xñLf kJKbTJ xñLfJÇ IKnPjfJ KfKjú S KyPuäJuÇ KmP~ nJñJr mqJkJPr IKnPj©L KhKf mPuj, fJrTJPhr xÄxJr @r xJiJre oJjMPwr xÄxJPrr oJP^ PTJPjJ kJgtTq @PZ mPu @Ko oPj TKr jJÇ nJñJ VzJr PUuJ ksJ~ xm xÄxJPrA WPa gJPTÇ xJiJre oJjMPwr Pp TJrPe xÄxJr nJPñ fJrTJPhr xÄxJrS nJPñ FTA TJrPeÇ fPm @oJr oPj y~ xJiJre oJjMPwr PYP~ fJrTJPhr xÄxJr UMm To nJPñÇ @r fJrTJPhr PnfPr jJK~TJPhr xÄxJr nJPñ PmKvÇ Fr KTZM TJre @PZ mPu @Ko oPj TKrÇ IKnjP~ mq˜fJr TJrPe jJK~TJPhr IKiTJÄv xo~ mJxJr mJAPr Im˙Jj TrPf y~Ç xÄxJPrr KhPT fJrJ PU~Ju rJUPf kJPrj jJÇ F TJrPe ˝JoLr xPñ fJPhr oPjJoJKujq y~Ç @r pKh x∂Jj gJPT fJyPu PfJ Im˙J @PrJ èÀfrÇ x∂JjPT PmKvrnJV xo~ gJTPf y~ oJ ZJzJÇ oMuf: Fxm KTZM KjP~A ˝JoLr xPñ TgJ TJaJTJKa y~ FmÄ FT kptJP~ xÄxJPr nJñPjr xMr mJP\Ç IKnPj©L PrJPT~J ksJYL mPuj, fJrTJPhr xÄxJr PTj nJPñ fJ KjP~ @Ko PTJPjJ TgJ muPf YJA jJÇ TJre FaJ pJr pJr mqKÜVf mqJkJrÇ IKnPj©L voL TJ~xJr mPuj, fJrTJPhr PYP~ xJiJre oJjMPwr xÄxJr PmKv nJPñÇ fJrTJ mPuA fJPhr WajJr ksYJr PmKv y~Ç @Ko oPj TKr, xÄxJPrr nJñJ VzJ Ppoj ˝JoL ˘L hM\Pjr CkrA Kjnrs TPr PfoKj xÄxJr KaKTP~ rJUJr hJK~fôS hM'\PjrÇ xÄxJPrr mJÅij vÜ rJUPf hM'\jPTA ˝Jgt fqJV TrPf yPmÇ hM'\Pjr FT\j pUj TqJKr~Jr KjP~ PmKv KYK∂f yP~ kPzjÇ fUjA xÄxJPr nJñPjr xMr PmP\ SPbÇ

IKnPj©L fJK\j @yPoh mPuj, fJrTJrJS PfJ oJjMwÇ oJjMPwr mJAPr PfJ jJÇ fJPhrS oJjMPwr oPfJ Pkso y~, ^VzJ^JKa y~Ç oJjMPwr oPfJ fJPhrS xÄxJr nJñPf kJPrÇ hMKa oJjMwPT FT xPñ YuPf y~Ç IPjT xoxqJ PhPUS IPjPT PmJi vKÜyLjnJPm xJrJ \Lmj kJr TPr Ph~Ç KT∂á oJjMPw oJjMPw kJgtTq gJPTÇ hMKa oJjMwA PTmu muPf kJPr fJPhr xÄxJr PTPjJ nJPñÇ xñLf Kv·L vJKTuJ \Jlr mPuj, ÊiM ÊiM fJrTJPhr PhJw KjP~ uJn

PjAÇ PpnJPm fJrTJPhr xÄxJr nJñJr Umr ksTJv TrJ y~ mJ˜Pm fJr @xPu KTZMA WPa jJÇ KoKc~Jr TuqJPeA mJzKf Umr ZzJ~Ç @PV fJrTJPhr xÄxJr UMmA To nJñPfJÇ @r FUj xÄxJr nJñJr WajJ Iyry WaPZÇ PTC @xPu AòJ TPr xÄxJr nJñPf YJ~ jJÇ pUj hM'\Pjr oJP^ @¥JrˆJK¥Ä y~ jJ, PTmu fUjA xÄxJr nJñPjr xÿMULj y~Ç IPjPT @mJr TPŒ´JoJA\ TPr gJPTÇ @xPu xÄxJr nJñJr IPjT TJre rP~PZÇ FA TJreèPuJ pUj PTC C“Pr PpPf kJPr jJ fUjA xoxqJr xíKÓ y~Ç KoKc~J~ ksTJKvf xÄmJPhr xfqfJ ksTJv pUj kJ~ fUj IPjT fJrTJA WajJr xfqfJ ˝LTJr TPr PjjÇ muJ pJ~ KmkPh kPzA fJrJ xfq ˝LTJr TPr PjjÇ PTj fJrJ FKzP~ pJj @xu WajJ, \JjPf ksvú TPrKZuJo PZJakhtJr KxKj~r FT IKnj~ Kv·Lr TJPZÇ jJo ksTJv jJ TrJr vPft KfKj mPuj, fJrTJPhr KTZM xoxqJ @PZÇ fJrJ xyP\ xfq ksTJv TrPf YJj jJÇ fJPhr xÄxJr nJñJr Umr ksTJv yP~ kzPu TqJKr~Jr ãKfVs˜ yPm PnPm fJrJ xfq @zJu TrPf YJjÇ KT∂á @xu WajJ pUj ksTJv yP~ kPz fUj fJPhr TqJKr~Jr Pp @PrJ ãKfVs˜ yP~

33

kPz fJÅrJ fJ mM^Pf kJPrj jJÇ fJrTJPhr IKiT CóJTJ–ãJA fJPhr xÄxJr nJñJr oNu TJreÇ IPjPTA mPu gJPTj fJrTJPhr TJPZ xÄxJr PTJPjJ mqJkJr jJÇ fJrJ P\PjÊPjA KTZM KhPjr \jq xÄxJr mJÅPijÇ @mJr ybJ“ TPrA xÄxJPrr mJÅij KZjú TPrjÇ fJrJ pJpJmPrr oPfJ \Lmj-pJkj TrPf YJjÇ PTJPjJ \J~VJPfA fJrJ K˙rnJPm gJTPf YJj jJÇ T£Kv·L UMrKvh @uo mPuj, fJrTJPhr kr¸Prr ksKf vs≠JPmJi S KmvõJPxr WJaKf PgPTA xÄxJr nJPñÇ FT\j @PrT\jPT ZJKzP~ pJmJr fJzjJ PgPTS xÄxJr

nJñPjr xÿMULj y~Ç IKnPj©L vKotuL @yPoh mPuj, xÄxJPr nJPuJmJxJ jJ gJTPu xÄxJr nJñPmAÇ FaJ KjP~ @Ko PTJPjJ TgJ muPf YJAjJÇ TJPrJ mqKÜVf \Lmj pKh xMPUr jJ y~ fJyPu vf PYÓJ TPrS xÄxJPrr nJñj KaKTP~ rJUJ pJPm jJÇ oPjJPrJV KmPvwù F FAY PoJyJÿh KlPrJ\ mPuj, CóJTJXãJ, KyÄxJ FmÄ IyÄTJrPmJPir TJrPe fJrTJPhr xÄxJr nJPñÇ fJrTJPhr oPiq ˝JoL YJj ˘Lr PgPT fJr TqJKr~Jr o\mMf PyJTÇ @mJr ˘Lr @TJ–ãJS FTA rToÇ Fr lPu fJPhr xÄxJr PmKv Khj KaPT jJÇ fJrJ PTC TJCPT PZPz KhPf YJj jJÇ FojKT fJPhr x∂JPjr TgJS KY∂J TPrj jJÇ IKfKrÜ TqJKr~Jr xPYfjfJA fJPhr xÄxJr nJñJr TJreÇ mqKÜVf \Lmj xMPUr jJ yS~J~ IPjT fJrTJr xÄxJPrA nJPuJmJxJ CiJS yP~ pJ~Ç Fr lPu xÄxJPr ^VzJ^JKa PuPVA gJPTÇ @r xÄxJPrr F ^PzJ mJfJPxr Umr Wr PZPz mJAPr ksTJv yPf PmKv xo~ uJPV jJÇ ImJi KoKc~Jr TuqJPe F Umr YJKrKhPT @PrJ hsΔf ZKzP~ kPzÇ

roJjPªr ßYJPU xMKY©J

ÈßpPTJPjJ IqJPñu ßgPTA SPT xMªr uJVf'

roJjª ßxjè¬YuKó© fJrTJ @r hvtTPhr oJ^UJPjr ßxfMmº fJÅrJÇ hvtPTrJ fJrTJPT TLnJPm ßhUPmj, ßxA ßhUJaJ @PVA pJKπT ßYJU KhP~ fJÅrJ ßhPU ßjj, ßxA ßYJPU iJre TPr rJPUjÇ KY©V´JyTPhr xPñ fJrTJPhr xŒTt fJA IjqoJ©JrÇ xMKY©J ßxPjr xPñS hJÀe FTaJ xŒTt VPz CPbKZu k´mLe KY©V´JyT roJjª ßxjè¬rÇ xMKY©Jr k´~JPe v´≠J \JjJPuj FA 97 mZr m~xLSÇ ÊnrJK© S Kv·L ZKmPf KfKj KZPuj KY©V´JyTÇ xMKY©Jr xPñ TJ\ TrJr IKnùfJr ˛íKfYJreJ TPr roJjª mPuPZj, ÈßpPTJPjJ IqJPñu ßgPTA SPT xMªr uJVfÇ' kKrYJuTPhr Skr xMKY©Jr TfaJ k´nJm KZu, ßx TgJS mPuPZj, ÈpKh oPj Trf vaaJ nJPuJ yP~PZ, KrPaPTr oJ^kPgA ßx TJa mPu Khf, lPu kKrYJuPTr SA vPaA x∂áÓ yS~J ZJzJ Ijq ßTJPjJ CkJ~ gJTf jJÇ' xMKY©Jr oPiq FTaJ Kjw&kJk KvÊPT UMÅP\ ßkP~KZPuj roJjªÇ mPuPZj, kqJT@k yPf jJ yPfA mJKz pJS~Jr \jq fJzJ ÊÀ yP~ ßpf xMKY©JrÇ ÈFfèPuJ mZr kPrS Sr KvÊr oPfJ @TMKf @oJr TJPj mJP\'-mPuPZj KfKjÇ


˝J ˙q T gJ pçJ ßTmu lMxlMPxA y~ jJ, ßhPyr ßpPTJPjJ Iñk´fqPñA yPf kJPrÇ @r lMxlMPxr mJAPr uKxTJ V´K∫r pçJ mJ KaKm KuPœKcjJAKax xmPYP~ ßmKv yP~ gJPTÇ @oJPhr ßhPv uKxTJ V´K∫r pçJ xJiJre FTKa xoxqJÇpçJ ßTmu lMxlMPxA y~ jJ, ßhPyr ßpPTJPjJ Iñk´fqPñA yPf kJPrÇ @r lMxlMPxr mJAPr uKxTJ V´K∫r pçJ mJ KaKm KuPœKcjJAKax xmPYP~ ßmKv yP~ gJPTÇ @oJPhr ßhPv uKxTJ V´K∫r pçJ xJiJre FTKa xoxqJÇ uKxTJ V´K∫r pçJTLnJPm @âJ∂ y~ uKxTJ? @oJPhr xJrJ ßhPy ZKzP~ rP~PZ \JPur oPfJ IKf xNç uKxTJ jJKu S KmKnjú ˙JPj KTZM uKxTJ V´K∫ mJ ßjJcÇ FA KjP~ VKbf uKxTJmqm˙JÇ Fr k´iJj TJ\ ßrJV k´KfPrJPi xyJ~fJ TrJ, rPÜr YKmt myj TrJ AfqJKhÇ pçJr \LmJeM FA uKxTJmqm˙JPT @âoe TPr V´K∫Pf mJxJ mJÅPiÇ lPu uKxTJ V´K∫èPuJ \J~VJ~ \J~VJ~ lMPu SPbÇ ßpoj: VuJr xJoPj hMKhPT mJ mVPu, TMÅYKTr hMA kJPvÇ TUPjJ mMT mJ ßkPar ßnfrTJr V´K∫S @âJ∂ y~Ç 20 ßgPT 40 mZr m~xL mqKÜPhr oPiq FA ßrJPVr ^MÅKT ßmKvÇ F ZJzJ Wj \jmxKf mJ I˝J˙qTr kKrPmPv mxmJx, pçJ ßrJVLr xĸvt, ßTJPjJ TJrPe ßrJV k´KfPrJi ãofJ ysJx kJS~J, FAY@AKn xÄâoe AfqJKh Fr ^MÅKT mJKzP~ ßh~Ç TLnJPm mM^Pmj? ßhPyr KmKnjú ˙JPj, KmPvw TPr VuJr hMKhPT V´K∫ mJ KuœPjJc lMPu SbJ S iLPr iLPr mz yPf gJTJ FA ßrJPVr

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

pçJ ßTmu láxláPxA y~ jJ k´iJj uãeÇ F ZJzJ xPñ \ôr, IÀKY, ˝J˙q ßnPX pJS~J AfqJKh CkxVtS gJTPf kJPrÇ k´go KhPT ßlJuJ V´K∫èPuJ mqgJyLj gJPT-FPT fUj ßTJu&c

IqJmPxx muJ y~Ç 30 ßgPT 40 vfJÄv ßãP© krmftLTJPu FA ßTJ� IqJmPxx ßlPa pJ~ FmÄ ãPfr xíKÓ TrPf kJPrÇ mMT mJ ßkPar ßnfrTJr V´K∫ lMPu ßVPu Imvq fJ mJAPr ßgPT

TqJuKr ToJj, xM˙ gJTMj TqJuKrr InJPm ˝J˙q UJrJk y~Ç @mJr kptJ¬ kKroJPer ßYP~ ßmKv TqJuKr ßoJaJ yS~Jr ^MÅKT mJzJ~Ç @r oMKaP~ pJS~J oJPj jJjJ xoxqJ, yJ\JPrJ ^JPouJÇ ‰hjKªj jJjJ mq˜fJ~ If ^JPouJ ßkJyJPjJr xo~ ßTJgJ~? fJr ßYP~ mrÄ FT TJ\ TÀj∏ TqJuKr ToJjÇ nJmPZj, UJmJPrr o\J TPo pJPm? ßoJPaA jJÇ UJmJPrr o\J FTaMS jJ TKoP~ TLnJPm TqJuKr ToJPjJr TJ\aJ TrJ pJ~, ßx KmwP~ KTZM krJovt kJbTPhr \jqÇ FTJ FTJ UJj :mºMmJºPmr xPñ FTP© yAYA TPr ßUPf nJPuJ uJPV? FaJ Imvq nJPuJ InqJxÇ FPf xJoJK\TfJ S @∂KrTfJ hMPaJA mJPzÇ KT∂á xoxqJ yPò, FPf @kjJr vrLPr TqJuKrr kKroJeS mJPzÇ mrÄ pJ-A UJj, FTJA UJjÇ IpJKYf TqJuKr ToJPf FaJ IPjT xJyJpq TPrÇ P^JPu-^JPu UJj :PfPunJ\J UJPmj jJ, ß^JPu ßrÅPi UJjÇ FojKT ß^JPu rJÅiJ frTJKrPfS ßfu To KhjÇ ß^Ju KhP~ rJÅiJ xmK\ muMj @r oMrKVr oJÄxA muMj; ßnP\ ßUPu ßmKv TqJuKr @kjJPT KjPfA yPmÇ fJr oJPj yPuJ oMKaP~ pJS~JÇ xMfrJÄ ßoh ToJPf ß^JPu rJÅiJ frTJKr UJS~Jr InqJx TÀjÇ hJÅzJj, pUjA xo~ kJj :UJmJPr k´YrM TqJuKr @xPZ, IgY UrY TrJr ImTJv kJPòj jJÇ Foj TJ\ TPrj, pJPf hJÅzJPjJr hrTJr y~ UMmA To; KT∂á FaJ KbT j~Ç @kjJPT I∂f hJÅzJPjJr TJ\aJ TrPfA yPmÇ TJ\ gJTMT mJ jJ gJTMT, xo~ ßkPuA hJÅKzP~ pJjÇ kJrPu FTaM yJÅaMjÇ TqJuKr ToJPf hJÀe TJ\ ßhPmÇ kkTjt ßUPf xfTt ßyJj :jJ, kkTjt ßUPf KjPwi TrJ yPò jJÇ fPm xfTtfJr Kmw~aJ yPuJ, kkTPjtr k´˜fM k´eJKuaJ TL, ßxaJr KhPT ßU~Ju rJUJÇ @kKj kkTjt ßUPf YJAPu rJ˜Jr iJPr mJ lMakJPf ßpxm @èPjr T~uJ~ nJ\J kkTjt kJS~J pJ~, ßxèPuJ UJjÇ FPf TqJuKr To kJS~J pJ~Ç xMfrJÄ mJzKf yS~Jr @vïJ ßjAÇ jJvfJ UJS~Jr xo~ kJKj UJPmj jJ :xTJPu jJvfJ ßUPf mPxPZj? kJKjr VäJxaJ hNPr rJUMjÇ jJvfJ ßvw TrJr @iWμJ kr SaJr TgJ oPj TÀjÇ

IjMnm TrJ pJ~ jJ, ßx ßãP© Ijq ßTJPjJ CkxVt ßhUJ ßh~Ç PrJV Kj„kPer \jq xJiJre rÜ krLãJr kJvJkJKv @âJ∂ V´K∫ ßgPT xMPYr oJiqPo ßTJwTuJ KjP~ FlFjFKx krLãJ mJ xŒNet V´K∫ ßTPa KjP~ mJP~JkKx krLãJr k´P~J\j y~Ç FA pçJ~ mMPTr Fé-Pr FPTmJPr ˝JnJKmT gJTPf kJPrÇ KYKT“xJ rP~PZ PpPTJPjJ pçJrA xlu KYKT“xJ x÷mÇ KaxMq mJP~JkKx mJ FlFjFKx krLãJ~ KjKÁf yS~Jr kr pçJr hLWtPo~JKh KYKT“xJ ÊÀ TrPf yPmÇ xJiJref Z~ oJx mJ j~ oJx SwMi ßUPf y~Ç ImvqA Kj~Kof k´KfKhj k´KfKa SwMi ßxmj TPr kNet ßo~Jh ßvw TrPf yPm j~PfJ krmftL xoP~ SwMi ITJptTJKrfJ~ pçJ~ @âJ∂ yPf kJPrjÇ k´go KhPT KYKT“xJ ÊÀ yS~Jr kr @âJ∂ V´K∫ ybJ“ @PrTaM mz yP~ ßpPf kJPr mJ jfMj TPr ßTJPjJ V´K∫ lMPu ßpPf kJPr-FPf n~ kJS~Jr KTZM ßjAÇ cJ. ßoRxMoL oKr~o xMufJjJ

yÅJaPf yPm rJPfr TJP\ vrLr jÓ k´Kf KoKjPa 100 Tho V Pm w eJ

yJÅaJ xmJr \jqA CkPpJVL mqJ~Jo, FaJ ßpoj CkTJrL ßfoKj kJvõtk´KfKâ~JyLjÇ FPf cJ~JPmKax ßrJVLr rPÜ KYKj To gJPT, rÜYJPkr ßrJVLr oj˜JkrÜYJk hMPaJA xyjL~ gJPT @r ÂhPrJVLPhr Âhpπ xM˙ gJPTÇ KT∂á Tfe yJÅam, TL VKfPf yJÅam? Fr C•Pr xJj KcP~PVJ ߈a ACKjnJKxtKar xÄKväÓ VPmwPTrJ mPuPZj, k´Kf KoKjPa 100 Tho yJÅaJr uq K˙r TrPf yPmÇ 30 KoKja TPr x¬JPy kJÅY Khj yJÅaJ FTKa kKrKof mqJ~JoÇ KoKjPa 100 Tho FaJ FTho jNqjfo mPu o∂mq ÛMu Im FJrxJA\ IqJ¥ KjCKasvj xJP~P¿r IiqJkT xJAoj oJvtJPurÇ FA VKf ÂhpPπr xM˙fJ m\J~ rJUJr S ßmv KTZM TqJ¿JPrr ^MÅKT k´KfPrJPi xyJ~T mPu KfKj oPj TPrjÇ KT∂á vJrLKrT xM˙fJ ImqJyf ßrPU m~xPT ßYJU rJKXP~ ßkZPj ßlPu rJUPf k´Kf KoKjPa 105 ßgPT 110 Tho TPr yJÅaMjÇ xñL KjP~ yJÅaMjÇ UMm nJPuJ y~ Zªo~ VJjPT xñL TrPuÇ yJÅaJr TÓ CiJSÇ

pJrJ rJPf TJ\ TPrj @r KhPj WMKoP~ rJPfr WMoaJ kMKwP~ ßjj, fJPhr \jq FTaJ Umr @PZÇ KmùJjLrJ mPuPZj, fJPf @kjJr WMPor k´P~J\j ßoPa mPa, KT∂á ˝J˙q rãJ y~ jJÇ fJr ßYP~ KY∂Jr Kmw~ yPuJ IKj~Kof WMo KjP~Ç KmùJjLPhr oPf, IKj~Kof WMPo @kjJr vrLPrr KcFjF kpt∂ kJuPa ßpPf kJPrÇ 22 \j ˝J˙qmJj jJrL-kMÀPwr ßvJ~Jr xo~ KjP~ krLãJ YJuJPjJ y~Ç fJPhr muJ y~ Kj~Kof ßvJ~Jr xo~ ßgPT 4 WμJ kPr WMoJPfÇ FnJPm Kfj Khj iPr ßvJ~Jr xo~ kJuaJPjJr kr rÜ krLãJ~ ßhUJ ßVu, ˝JnJKmT Kj~Po WMoJPjJr xo~ fJPhr K\j KhPjr ßp ßTJPjJ xoP~ To-PmKv xKâ~ gJPTÇ KT∂á pUj fJrJ KhPj WMoJj @r rJPf ß\PV gJPTj, fUj Fr Zªkfj WPaÇ Fr oJPj yPuJ, vrLPrr xMví⁄u Kj~Po FTaJ Kmví⁄u nJm ßhUJ ßh~Ç ßpoj ˝JnJKmT Im˙J~ vrLPr ßp K\jèPuJ ßrJV k´KfPrJi TJP\ mq˜ gJPT, rJPfr WMomKûf vrLPrr Kmví⁄u Im˙J~ ßxèPuJ fJr KjP\r Kj~ofJKπT hJK~fô kJuPjr xN© yJKrP~ ßlPuÇ VPmwT c. Kxoj @YtJr mPuj, ÈIKj~Kof WMPo oJjMPwr vrLPr 97 vfJÄv K\j KjP\Phr ˝JnJKmT TJptâo xŒjú TrJr mqJkJPr Kmví⁄uJ~ kPz pJ~Ç F \jqA KmoJj Ãoe IgmJ rJPf TJ\ TrJr kr vrLPr jJjJ rTo I˝K˜Tr CkxPVt @âJ∂ yA @orJÇ' vrLPrr F Im˙JPT xy-VPmwT k´Plxr cJTt ß\j Kc\T metjJ TPrPZj ÈKmví⁄uJ' KyPxPmÇ KfKj mPuj, FA VPmweJ @oJPhr rJf \JVJr TMlu xŒPTt \JjPf xyJ~fJ TrPf kJPrÇ F IKj~Por lu luPf UMm ßmKv Khj ßhKr y~ jJÇ oJ© TP~T x¬JPyr oPiq FaJ vrLPr ˙J~L k´nJm ßluPf kJPrÇ

V ßm w eJ

WMPor InJPm S\j mJPz

IkptJ¬ WMo S\j mOK≠r TJreÇ pJPhr WMo To y~, ßmKv ß\PV gJTPf y~, fJPhr UJS~J-hJS~J ßmKv yS~J~ S\j ßmPz pJ~Ç VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, IkptJ¬ WMo ˙NufJr xPñ xŒíÜ FmÄ FTKa jfMj xLoJ~ èÀPfôr xPñ ßhUJ y~ TLnJPm mJrmJr rJK©TJuLj IkptJ¬ WMo vKÜr nJrxJoqPT k´nJKmf TPrÇ VPmwTPhr KrPkJat IjMpJ~L, KTZM ß˝òJPxmLr IlMr∂ UJmJPrr mqm˙J rJUJ yPu ßhUJ pJ~ x¬JPy TJP\r TJrPe 5 WμJ WMo yPu x¬Jy ßvPw fJPhr S\j k´J~ FT ßTK\ mOK≠ kJ~Ç fJPhr xLKof WMo FmÄ yJuTJ jJvfJr TgJ muJ yPu, ßhUJ ßVPZ ßp fJrJ ß\PV gJTJr TJrPe ˚qJ \JfL~ UJmJr ßmKv V´ye TPrj, pJ FT ßmuJr nJrL UJmJPrr xoJj TqJuKr myj TPrÇ

oMPUr hMVtº hNr TrJr CkJ~ mq˜fJo~ S TotoMUr FA \LmPj KjP\r vrLPrr \jq y~PfJ UMm FTaJ xo~ rJUJA y~ jJ @kjJrÇ pfú ßj~J y~ jJ hJÅf S oMPUrSÇ KT∂á FA xJoJjq IpPfúr lPu mJzPf gJTJ oMPUr hMVtº @kjJr xJoJK\T S ßkvJVf \LmPj ßluPf kJPr IPjT UJrJk k´nJmÇ @r fJA UMm To TPÓ TL TPr ˝J˙qTr Kj”võJPxr IKiTJrL yS~J pJ~ ß\Pj KjjÇ oMPUr hMVtº hM'rTPor yPf kJPrÇ ˝·˙J~L S hLWt˙J~LÇ ˝· xo~ iPr gJTJ oMPUr hMVtº KjP~ UMm FTaJ hMKÁ∂J TrJr KTZM ßjAÇ Fxo~ xJoJjq TÓ TrPuA @kKj hNr TrPf kJPrj FA ^JPouJaJPTÇ ßxèPuJ yPuJ- UJKjTaJ kJKj kJj TrJÇ - hJÅf msJv TrJÇ - KYKjKmyLj Ko≤ YPTJPua IgmJ YMAñJo UJS~JÇ KT∂á FaJ pKh hLWt˙J~L y~ FmÄ xoxqJ~ kKref

34

yP~ gJPT fJyPu KjPYr TJ\èPuJ @kjJPT nJPuJ lu KhPf kJPrÇ ßpoj-

k´Kf Kfj-YJr oJx I∂r msJv mhPu ßluJ, oMPUr k´KfKa ßTJjJ~, KmPvw TPr oJKzPf nJPuJnJPm msJv TrJ,

- KhPj hM'mJr (xTJPu S rJPf) TokPã hMA KoKjPar \jq msJv TrJÇ msJv TrJr xo~ KTZM mqJkJr oJgJ~ rJUPf yPmÇ ßpoj cJÜJPrr krJovt IjMpJ~L msJv mqmyJr TrJ,

\Mx UJS~Jr 30 KoKjPar oPiq msJv jJ TrJ, k´P~J\j kzPu K\øJ kKrÏJr TrJr \jq aJX KTîjJr mqmyJr TrJ AfqJKhÇ - ßpxm UJmJr oMPU hMVtº xíKÓTJrL

mqJTPaKr~J C“kJhj TPr ßxèPuJPT FKzP~ YuJÇ ßpojIqJuPTJyu, KxVJPra, ßkÅ~J\, rxMj, oJZ AfqJKhÇ - Kj~o ßoPj UJS~J CKYfÇ - KhPj TokPã 8 VäJx kJKj kJj TrJÇ kJKj K\øJPT jro yPf FmÄ Fr Skr UJmJr ßgPT \jì ßj~J mqJTPaKr~JèPuJPT hNr TrPf xJyJpq TPrÇ - oMUPT ÊÏ TPr ßh~ Foj UJmJr ßpoj-TKl, YJ AfqJKh kKryJr TrJÇ - ßcAKr keq, ßpoj Kco, hMi FmÄ ß˚y\JfL~ UJmJr oMPUr FKxKcKar kKroJe kKrmftj TPr mqJTPaKr~Jr kKroJe mOK≠ TPrÇ fJA FèPuJS FKzP~ YuJÇ - kJKj ZJzJ Ijq KTZM kJj TrJr kr TMKu TPr ßj~JÇ - ß\JPr jJ TJvJÇ ß\JPr TJvPu K\øJr ßkZPj gJTJ ajKxu ߈JPjr KTZM IÄv, ßpèPuJ oMPU hMVtº xíKÓ TrPf kJPr, xJoPj YPu @xPf kJPrÇ - ßk~JrJ FmÄ FA \JfL~ vÜ UJmJr UJS~JÇ FèPuJ oMU kKrÏJr rJUPf xJyJpq TPrÇ - I∂f k´Kf hM'mZPr FTmJr ßcK≤Pˆr TJPZ pJS~JÇ


jJ rL oyJjJK~TJ KTÄmhK∂ xMKY©J ßxj mJXJKu jJrLr ˆJAu-@ATjÇ mJXJKur ßxjPxvjÇ hMA mJÄuJ fgJ Kmvõ mJXJKu kKrmJPr @\S KfKjA IjMTreL~Ç kJmjJr roJ hJvè¬ krmftLPf xMKY©J ßxjÇ ßxRªPpt, ‰mhPê, mqKÜPfô, IKn\JPfq, KmnJ~ KpKj FUjS IjjqJÇ @xPu xMKY©J oJPjA IKf@iMKjTJ, xMPmvJ, oJK\tf, xMÀKYo~L FT jJrLÇ pJr ßkJvJT-IñxöJ FTJPuS nLwenJPm k´JxKñTÇ ßTfJhMr˜Ç 1953 ßgPT 1956 xJu kpt∂ KmKnjú ZKmPf ßpnJPm xMKY©J ßxj ßxP\KZPuj, xoTJuLj fÀeLrJS fJ ßhPU IjMk´JKefÇ YuPj-muPj-KjPmhPj xMKY©J ßxj FUjS IjMTreL~Ç IKfvP~JKÜ j~Ç IKfrK†fS j~Ç ÈhLk ß\ôPu pJA' ZKmPf jJxt rJiJ Ko©r nNKoTJ~ KZPuj KfKjÇ kPrPZj kJz mxJPjJ u’J yJfJ Wj rPXr mäJCP\r xPñ k´J~ ˝ò Kvlj mJ IrVqJK¥ vJKzÇ TJÅi kpt∂ Kmjq˜ YMuÇ cJj oKemPº ßoJaJ cJ~JPur WKzÇ mJÅ yJPf lqJvPjmu nqJKjKa mqJVÇ YuPfKlrPf Bw“ WJz WMKrP~ f\tjL ßyuPj ImJiq ßTvrJKvPT vJxjÇ rJiJPT ßhPU ßTJgJS TUjS KT oPj yP~PZ xMKY©J ßxj mqJTPcPac? 60-65 mZr @PVTJr SA ZKm FUj @r ßhUJ pJ~ jJ? Èx¬khL' ZKmPf xMKY©J yP~PZj KrjJ msJCjÇ ßTJa-ÛJat, uÄ kKjPauÇ KTÄmJ Kl∑u ßh~J ßZJa yJfJr aPkr xPñ Kj-Pu∫ ßlîJrJu Kk´P≤c ÛJat @r kP~P≤c KyPur \MfJ kPr csJPor fJPu fJPu mqJPuKrjJ jJYÇ oPj kPz? ßxKhPjr xJhJ-TJPuJ pMPVr ßxA xMKY©J ßxjPT oMyNPftr \jqS KT ImùJ TrJr ¸itJ yPm TJPrJr? FPTmJPrA jJÇ mrÄ lrS~Jct-mqJTS~Jct TPr mJrmJr fJPTA ßhUPf APò y~Ç FUjSÇ FA 2014-PfSÇ yqJÅ, dJTJ-Y¢V´JPor IKf @iMKjTJ Kaj-F\ VJut mJ TPu\ kzM~J ßgPT ÊÀ TPr TuTJfJ mJ TqJKuPlJKjt~Jr mJXJKu ßoP~r TJPZ KfKjA oPcuÇ ÈC•r lJu&èjL'r xMketJPT oPj @PZ?

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

mq KÜ fô

xMKY©J ßxj FUjS mJXJKu jJrLr ˆJAu @ATj

ˆJAu IJATj xMKY©J mJKzr uPj ‰jvkJKat YuPZÇ xmJr IuPãq \oTJPuJ ßmjJrKx @r mqJTPux ßYJKu kKrKyfJ xMketJr UMjxMKa YuPZ ÈPmJTJ mqJKrˆJr'-Fr xPñÇ TqJPorJ fJT TrJ xMKY©Jr CjìMÜ KkPbÇ TL Ix÷m ßpRj @Pmhj! xmtJñ @mOfJ yP~S khtJ\MPz KTnJPm ßx IqJKkuPT C¨LKuf TrPf y~, fJ ßhKUP~ KhP~PZj xMKY©JÇ @rS @PZÇ ÈAªsJeL', ÈyJrJPjJ xMr', ÈxJf kJPT mJÅiJ', ÈKmkJvJ', ÈYJS~J kJS~J', È@ÅKi', ÈjmrJV'IxÄUq jK\r rP~PZÇ k´Kf ßãP©A xMKY©J

VPmweJ

jJrLr TJPZ YJP~r CÌfJA ßv´Ô!

CP•\T ßpRjKouj j~, xñLr yJPf mJjJPjJ FT TJk Vro YJ mJ TKlr oPiqA uMKTP~ rP~PZ

xŒPTtr CÌfJÇ T·TgJ j~, mJ˜Pm FojaJA oPj TPrj ßmKvrnJV jJrLÇ jfMj FT VPmweJ~ CPb FPxPZ FojA ImJT TrJ fgq! ßTJPjJ ßTJPjJ xo~ nJPuJmJxJr VJunrJ hM-YJr TgJr ßgPT nJPuJmJxJkNet @Yre @xPu IPjT ßmKv oPj hJV ßTPa pJ~Ç TgJKa mPuPZj c. \JTMA VqJm, pJr ßjfíPfô FA VPmweJ yP~PZÇ

c. VqJPmr hJKm, ÈoMPU @A uJn AC' muJr ßYP~ @YJr-@YrPe nJPuJmJxJ k´TJv TrJ ßTJPjJ

IÄPv To TJ\ ßh~ jJÇ FTxPñ YJ mJ TKl yJPf KmZJjJ~ @iPvJ~J yP~ FTxPñ KaKn ßhUJr oPiq IPjT ßmKv ßrJoJK≤TfJ UMÅP\ kJj jJrLrJg muPZ xoLãJÇ F VPmweJ~ CPb FPxPZ, x∂JjyLj hŒKfrJ pJPhr x∂Jj @PZ, fJPhr ßgPT KjP\Phr xŒTt KjP~ IPjT ßmKv UMKv S xMUL yjÇ TJre, fJrJ KjP\Phr xPñ IPjT ßmKv xo~ TJaJPf kJPrjÇ

pUj ßpnJPm pJ kPrPZj, fJA-A yP~ CPbPZ ˆJAu ߈aPo≤Ç kJmjJr IKf xJiJre FT oiqKm•-TjqJ miN yP~

xJKoyJ xMufJjJ IjjqJ ZJ©\Lmj @r YJTKr\LmPjr KY© xŒNet KnjúÇ ZJ©\LmPjr C“lMuä YJûuqTr xo~PT KmhJ~ \JKjP~ YJTKrr ÆJPr pUj k´go k´Pmv WPa ßxxo~ \Lmj oMPUJoMKU y~ FT TKbj krLãJrÇ Khj Khj YJTKrr \V“ yP~ CbPZ \Kau ßgPT \KaufrÇ F k´KfPpJKVfJr kKrPmPv KjP\PT oJKjP~ KjP~ FKVP~ YuJ FT TKbj k´Kâ~JÇ YJTKr\LmPj k´KfKa TgJ, TJ\-Tot TrPf y~ KY∂J TPrÇ xm TJP\r ßkZPjA KY∂J TrPf y~ KT TJre, ßTj muu Fxm jJjJ TgJÇ ßp irPjr KY∂J-nJmjJr xJPg ZJ©\LmPj @oJPhr ßTJj kKrY~ gJPT jJÇ fJA YJTKr \LmPjr ÊÀPfA xmJAPT FT mz irPjr iJÑJr xÿMULj yPf y~Ç ßp \LmPjr xJPg T·jJr ßTJjA Kou gJPT jJÇ ZJ©\LmPj @orJ T·jJ~ cJÜJr, AK†Kj~Jr, KvãT, xJAK≤KlT IKlxJr ßgPT ÊÀ TPr IPjT ßkvJA KjP\r \jq mJZJA TPr gJKTÇ KT∂á mJ˜mfJ y~ xŒNet KnjúÇ YJTKrr FA xÄTPar KhPj mÉTJu ßmTJr \LmPjr kr ßp YJTKrA kJS~J pJ~ fJPTA V´ye TrPf y~ FmÄ T·jJr xJPg fJr UMm ToA Kou gJPTÇ ˝kúnPñr oPiq KhP~ \Lmj ÊÀ yPuS jfMj kKrPmPv oJKjP~ YuJr k´mefJA mJ˜mfJPT xy\nJPm V´ye TrPf xJyJpq TPrÇ ßoRKu FUj k´JAPna mqJÄPTr TotTftJÇ ßoRKu muKZPuj, xTJPu WMo ßgPT CPb jJ˜J TPr ßTJjnJPm KVP~ mJx iKrÇ TJPj mJ\Pf gJPT xMoPjr VJj ÈmJxaJ ZMaPZ pf, ßuJTaJ ZMaPZ ff ß\JPz, cJj yJf KhP~ @PZ KkZPjr yJfuaJ iPr...' FnJPmA ßhRz k´KfPpJKVfJr oPiq KhP~A y~ k´KfKhPjr xNYjJÇ FTKhj ßhKrPf ßVPuS ßxaJ ßmv mz irPjr IkrJiÇ fJr \jq TrPf y~ \mJmKhKyÇ TUjS ÊjPf y~ FA ßoP~ ßhPUA ßhKr, Fxm jJjJ n~Jmy TgJÇ xJrJKhj TJPa mq˜fJ~Ç TJrS xJPg TJrS TgJ muJr xo~ ßjA, ßpj xm pπoJjmÇ jJ TotYJKrPhr xo~ gJPT, jJ V´JyTPhrÇ TJr @PV ßT pJPm fJ KjP~ xmxo~A pM≠ ßuPV gJPTÇ xyTotLrJ FT\j @PrT\jPT mºM KyPxPm V´ye jJ TPr V´ye TPr k´KfPpJVL KyPxPmÇ lPu

KVP~KZPuj mJKuVP†r IKn\Jf-ijL kKrmJPrÇ ßvJjJ pJ~, fgJTKgf xMUL hJŒPfq fJr \Lmj TJPaKjÇ IKjÁ~fJ, IvJK∂ xmKTZMr oPiqS KjP\PT jJK~TJ KyPxPm VPz ßfJuJr k´Jeke uzJA TPr KVP~PZjÇ Kluì \VPf fJr jJ KZu ßTJPjJ VclJhJr, jJ KZu yJPf-TuPo TJ\ KvKUP~ ßh~Jr KvãTÇ KZPuj jJ FTJPur oPfJ @∂\tJKfT UqJKfxŒjú jJo\JhJ lqJvj Kc\JAjJr, ßTJKrSV´JlJr, KmCKa-IqJ¥ ßy~Jr FkJatrJÇ yKuCKc ZKm ßhPU ßhPU, k´KfKj~f KjP\A KjP\r KmPväwe TPr TPr Kfu Kfu TPr KfPuJ•oJ yP~ CPbKZPuj xMKY©J ßxjÇ kûJPvr hvPTr oJjmL yP~S oPj-k´JPe-KmvõJPx KfKj yP~ CPbKZPuj TJPuJ•LetÇ pJ x÷m yP~KZu FTJ∂A fJr KjP\r ßpJVqfJ, hãfJ, xJijJ, ßYÓJ, KjÔJ S kKrv´PoÇ fJA ßfJ xMKY©J ßxj @\ @r ßTJPjJ jJo j~Ç msqJ¥Ç @ATjÇ ßp @ATjPT @KmÏJPrr kmt YuPZ @\SÇ xMKY©J ßxPjr VVjYM’L \jKk´~fJr ryxq fJr C•rkMÀw UMÅP\ ßmzJPò FUjSÇ fJr YJyKjr oJhTfJ, orJu V´LmJr C≠f nKñ, pJ KTZM IkZPªr fJPT ßyuJ~ k´fqJUqJjÇ xPmtJkKr kMÀwvJKxf xoJP\, kMÀw KjPhtKvf mJÄuJ Kluì A¥JKˆsPf KfKjA fJr ßvw TgJ yP~ CPbKZPujÇ KTnJPm? TL TPr? FA ¸itJ, H≠fq, IjojL~ oPjJnJPmr C“xoMPUr xºJj ßoPuKj @\SÇ fJA, IjMxºJj YuPmAÇ ßTj jJ, 36 mZPrr I∂rJPur Imè£j xKrP~ oyJjJK~TJPT KYjPf-\JjPf-PhUPf-mM^Pf ßp @\S ChV´Lm hMA mJÄuJr xMªPrr kN\JrLrJ!

ã o fJ ~ j

yJKlÄaj ßkJPˆr @Kr~JjJ yJKlÄaj @Kr~JjJ yJKlÄajKjP\ FTxoP~ rJ\jLKfr xPñ pMÜ KZPujÇ ˝JoL oJAPTu yJKlÄajS KZPuj rJ\jLKfPfÇkPr pMÜ yP~ pJj ßuUJPuKUr xPñÇ Kj~Kof TuJo KuUPf gJPTjÇ fPm xmKTZM ZJKzP~ KjP\r \jKk´~ xÄmJhKnK•T SP~mxJAa hq yJKlÄaj ßkJPˆr oJiqPo ßmKv kKrKYKf kJj @Kr~JjJ yJKlÄajÇ 2011 xJPu hq yJKlÄaj ßkJˆPT IKiV´ye TPr @PoKrTJj IjuJAj KuKoPac (FSFu) FmÄ @Kr~JjJ yJKlÄaj ßkJˆ KoKc~J V´ΔPkr ßk´KxPc≤ FmÄ FKcar-Aj-KYl KyPxPm hJK~fô kJuj ÊÀ TPrjÇ mftoJPj F KoKc~J V´ΔPkr xPñ pMÜ @PZ AFjVqJP\a, FSFu KoCK\Txy @rS TP~TKa ßxmJÇ Foj xm èÀfôkeN t TJP\r xPñ \Kzf gJTJ @Kr~JjJr \jì 1950 xJPu, KV´PxÇ TqJoKms\ KmvõKmhqJuP~r IKinMÜ KVatj TPuP\ kzJPvJjJ

ÊiMA oJKjP~ YuJ

KvãJ\Lmj ßgPT YJTKr\Lmj

ßTC ßTJj TJ\ TrPu Ijq hv\j fJr xMjJPor kKrmPft ßhJw irPf mq˜ yP~ kPz, ßpj fJrJ KkKZP~ jJ kPzÇ xmJr oPjA AòJ xmJAPT KcKñP~ FKVP~ pJmJrÇ fJA xyTotLPhr xJPg mºMfkô eN t xŒTt IPjT xo~ VPz CbPf kJPr jJÇ F irPjr oPjJnJm YJTKr ßãP©r \jq UMmA ãKfTrÇ ßTJj xÄVbj mJ k´KfÔJPj k´KfKÔf yPf yPu, xJluq ßkPf yPu xm TotLPT ßxA xÄVbPjr KjrmKòjú IÄv KyPxPm T·jJ TrPf yPmÇ xJoKV´TnJPm KmKnjú k´P\Ö xŒPTt xŒNet ImVf yP~ fJr KmKnjú IÄPvr hJK~fô kJuj TrPf yPmÇ kJr¸KrT xŒTt jJ gJTPu FT IÄPvr xJPg Ijq IÄPvr xJo†xq rãJ yPm jJ, lPu ßxA k´T· kKrkNetnJPm mJ˜mJ~j TrJ TKbj yP~ SPbÇ ßpoj, mqJÄPTr ‰mKhKvT mJKeP\qr KyxJm rãJ~ KmKnjú vJUJr TotLPhr pJr pJr IÄPvr KyxJm rJUPf yPm @mJr xJoKV´TnJPm kr¸Prr oPiq xojõ~ TrPf yPm, ßpj xŒNet KyxJmKa kKrÏJr y~Ç F\jq xyTotLPhr

35

kr¸Prr mºM KyPxPm V´ye TrPf yPmÇ FTA TgJ xfq xm irPjr ßkvJr ßãP©AÇ fJ FjK\Sr YJTKr, xJÄmJKhTfJ, cJÜJr, KvãTfJ ßp ßkvJA ßyJT jJ ßTjÇ KT∂á mftoJPj xm ßkvJr ßãP©A ßhUJ pJ~ xyTotLPhr oPiq FT ‰mrL @myJS~J KmrJ\ TPrÇ YJTKrPãP© k´KfPpJKVfJ gJTPm KT∂á fJr xJPg TJ\PT KoKvP~ ßluPu YuPm jJÇ FT\Pjr TJP\r k´vÄxJ TrPuA Fr oJPj FA j~ ßp, fJ IkPrr mqJgtfJÇ ßTjjJ ßp ßTJj TJ\A xŒjú y~ kJr¸KrT xJyJpqxyPpJKVfJr oiq KhP~Ç ßx TgJ Cófr ToTftJPhrS oPj rJUPf yPmÇ fJA ßp ßTJj xlufJr ßãP©A xmJAPT fJr k´Jkq ˝LTíKf KhPf yPm FmÄ xyTotLPhr ImhJjPT IV´Jyq TrPu YuPm jJÇ FTKa ßmxrTJKr k´KfÔJPjr TotL Ku\J muKZPuj, IKlx oJPjA V´ΔKkÄÇ IKlPx dMTPuA ßhUm KmKnjú ßY~JPr ßVJkj @PuJYjJ YuPZÇ ßpj FT k´KfÔJPjr TotL jJ, KmKnjú hPur xhxqÇ FT\Pjr TgJ @PrT\jPT mPu FPTr jJPo IkPrr TJPZ

TPrjÇ F TPuP\r TqJoKms\ ACKj~Pj k´go KmPhKv FmÄ fífL~ jJrL ßk´KxPc≤S KZPuj KfKjÇ CPhqJÜJ KyPxPmS xlu @Kr~JjJÇ Kj~Kof TJP\r kJvJkJKv TuJo ßuUJ, mA ßuUJr TJ\KaS TPr pJPòj KfKjÇ jJrL ãofJ~Pj ßmv xKâ~nJPm TJ\ TrPZj FUPjJÇ hMA TjqJr \jjL @Kr~JjJ ßkP~PZj FTJKiT ˝LTíKfÇ 2009 xJPu KmUqJf oqJVJK\j ßlJmtxFr TrJ KoKc~J~ TJ\ TrJ ßxrJ ChqoL jJrLr oPiq \J~VJ TPr ßjj KfKjÇ F ZJzJ 2013 xJPur KmPvõr xmPYP~ k´nJmvJuL jJrL CPhqJÜJr fJKuTJ~S @PZ fJÅr jJoÇ V´∫jJ: jMÀjúmL ßYRiMrL, fgqxN©: CAKTKkKc~J, ßlJmtx

ßhJwJPrJk TrJ, FxmA oNu TJ\ yP~ ßhUJ ßh~, YJTKrr TJ\ ßlPuÇ xmJA KjP\PT KjP~ mq˜Ç ßTJgJS ßTJj nMu yPu xmJr @PV C•r, FA IÄPvr hJK~fô ßfJ @oJr KZu jJ, FA hJK~Pfô SrJ KZuÇ KjP\PT mJÅYJPjJA mzÇ kK©TJ~ nMu ZJkJ yP~PZ ßfJ yP~PZÇ FT\j FTaJ jfMj k´˜Jm KhPu fJ KjP~ KmfTt ÊÀ yP~ pJ~Ç xmJr oPiq k´oJPer ßYÓJ, FA kKrT·jJKaPfJ @KoA mPuKZuJoÇ xm irPjr xlufJPT KjP\r mPu YJuJPjJr ßYÓJ, F irPjr k´mefJ ÊiM kJr¸KrT hNrfô mJzJ~ FmÄ \LmPjr FT mz IÄv, YJTKr\LmjPT KmwJÜ TPr ßfJPuÇ @oJPhr \LmjaJ UMm ãMhÇs ßxA \LmPjr ßmv mz IÄv FA YJTKr\LmjÇ @PV xyTotLrJ KmKnjú IjMÔJj, KkTKjPTr oPiq KhP~ KjP\Phr oPiqTJr xŒTtPT @rS mºMm“xu TPr fMufÇ kJr¸KrT mºMfô ßmKv ßhUJ ßpfÇ FUjS ßxA mºMPfôr kKrPmv KmKnjú ßkvJ~ rP~PZÇ fPm Khj Khj fJ ßpj yrJx kJPòÇ IPjT ˙JPj k´KfPpJKVfJ huJhKur „k ßj~Ç ßT Tf To xoP~ SkPr CbPf kJrPm, ßxA k´KfPpJKVfJ~ xmJA oVú gJPTÇ ßxUJPj kJr¸KrT mºMPfôr ˙Jj gJPT jJÇ F irPjr Totk≠KfPf FT\j TJ\ TrPuS kJr¸KrT ßpJVJPpJV KmKòjúfJr \jq fJr ßTJj lu kJS~J pJ~ jJÇ FA mftoJj ßk´ãJka jfMj FT\j, ßp k´go YJTKrPãP© k´Pmv TrPZ, fJr \jq ßoPj ßj~J UMm TKbj yP~ kPzÇ FTKa k´KfÔJjPT FKVP~ ßjmJr kKrkK∫Ç fJA jfMj k´\Pjìr xmJAPT FPT IkrPT mºM KyPxPm V´ye TrPf yPmÇ ÊiM Kj\ \VPf @m≠ jJ ßgPT k´KfÔJPjr xJKmtT ˝JPgtr TgJ ßnPm YJTKr ßãP© Kj\ hJK~fô xKbTnJPm kJuj TrPf yPmÇ k´KfÔJPjr xlufJr oiq KhP~ ßx ßhv S ßhPvr Cjú~Pj ImhJj rJUPf kJrPmÇ xyTotLPhr k´Kf xyPpJKVfJoNuT híKÓnKñ rJUPf yPmÇ xJoKV´T CjúKfr uPãq jJjJ k´T·PT mJ˜Pm „kJ∂Prr ßYÓJ TrPf yPmÇ ÊiM @®xoíK≠ uJPnr ßYÓJ jJ TPr xJoKV´T xlufJPTS CkuK… TrPf yPmÇ fJ oJjMwPT kKrfí¬ TrPm, ojPT C“lMuä rJUPm FmÄ \LmPjr IgtPT kKrkNetfJ KhPmÇ


A x uJ o (kNmt k´TJPvr kr) jJrLr k´Kf VMrMfô S h~J @mM yMrJArJ rJ. ßgPT mKetf, rJxNu mPuPZj: ßy @uäJy! @Ko hMA hMmtPur IKiTJPrr mqJkJPr n~ TKr∏ FKfPor IKiTJr S jJrLr IKiTJrÇ (@jKjyJ~Jy lL VJrLm @u-yJhLx-361/1Ç) @Kor AmjMu @yS~Jx mPuj, KfKj rJxNPur xPñ KmhJ~ yP\ô IÄv KjP~KZPujÇ ßxA nJwPe rJxNu mPuPZj: @Ko jJrLPhr xPñ xMªr @YrPer \Pjq ßfJoJPhr KjPhtv KhKòÇ fJrJ ßfJoJPhr \LmjxñLÇ ßfJorJ F (xJyYpt) ZJzJ fJPhr @r KTZMr oJKuT jSÇ (Amj oJ\J 298/2Ç) @jJx ßgPT mKetf, KfKj mPuj: jmL TJrLo ohLjJ~ KjP\r ˘LPhr S CPÿ xMuJAPor Wr ZJzJ Ijq ßTJPjJ jJrLr WPr k´Pmv TrPfj jJÇ fÅJPT Fr TJre xŒPTt K\Pùx TrJ yPu KfKj muPuj∏ @Ko fJr k´Kf h~J-oofJr TJrPe fJPT (CPÿ xMuJAoPT) ßhUPf pJAÇ TJre fJr nJA @oJr xPñ ßgPT Kjyf yP~PZÇ (xyLy mMUJrL-2844Ç) FKfo S KmimJPhr k´Kf h~J FTKhj FT ßZJ¢ ßZPu jmLr TJPZ jJKuv KjP~ FuÇ vLetTJ~Ç VJP~ \Letm˘Ç FoKjPfA rJxNu KvvMPhr KjP\r x∂JPjr oPfJ nJPuJmJxPfjÇ fJr Skr ßZPuKa FKfoÇ KfKj TJPZ ßcPT fJr TgJ vMjPujÇ ßx muu, @mN \Jyu fJr ‰kK©T xmKTZá ßTPz KjP~PZÇ vMPj ßTsJPi rJxNPur ßYyJrJ Kmmet yP~ ßVuÇ xPñ xPñ CPb hÅJzJPujÇ PZPuKar yJf iPr ZáaPuj @mN \JyPur mJKzr KhPTÇ FTJTL Kjr˘ Im˙J~ KfKj Pp fÅJr xmPYP~ n~ïr v©Mr oMPUJoMKU yPòj, KjP\r KjrJk•Jr TgJ FTmJr nJmPuj jJÇ KVP~ ßoWV÷Lr ˝Pr @mN \JyuPT muPuj∏ ÈF ßZPuKar xŒK• KbTbJT mMK^P~ hJSÇ' @mN \Jyu yTYKTP~ ßVuÇ rJxNPur hO|fJ~ k´nJKmf yPuJ ßxÇ KlKrP~ Khu FKfPor xŒhÇ ryoPfr jmL \Lmjnr IxyJ~Phr xJyJpq TPr KVP~PZjÇ oJjMPwr TÓ KfKj xAPf kJrPfj jJÇ fÅJr IjMxJrL xJyJmJPhr xmxo~A KfKj hMVft oJjmfJr PxmJ~ CÆM≠ TrPfjÇ @mM yMrJArJ mPuj, rJxNu xJ. mPuPZj: KmimJ S InJmL oJjMPwr TÓ uJWPmr \Pjq ßp KTZá TrPf YJ~, fJr optJhJ @uäJyr kPg K\yJhTJrLPhr oPfJ IgmJ SA mqKÜr jqJ~ ßp xJrJrJf xJuJPf TJaJ~ S KhPj ßrJpJ rJPUÇ (xyLy mMUJrL-5353, xyLy oMxKuo-2982Ç) @»MuäJy Amj @Km @SlJ mPuj: rJxNu xrJãe @uäJyr iqJPj oVú gJTPfjÇ IjgtT Kmw~ kKryJr TrPfjÇ xJuJf hLWt TrPfjÇ UMfmJ xÄPãk TrPfj FmÄ KmimJ S InJmL ßuJTPhr k´P~J\j kNrPe ßmr yPf ßhKr TrPfj jJÇ (jJxJB-1415Ç) CKuäKUf yJhLxVMPuJ kJb TPr @orJ ßhKU rJxNu KmimJ S InJmL ßuJTPhr TL @∂KrTnJPm xJyJpq TrPfj, fJPhr k´P~J\j kNrPe TfaJ h~Jhts S oofJo~ KZPuj KfKjÇ KvvM S mO≠Phr k´Kf h~J S oofJ @jJx Amj oJKuT mPuj: FT mO≠ rJxNPur TJPZ FPujÇ CkKmÓrJ fÅJPT \J~VJ TPr KhPf ßhKr TruÇ fUj jmL TJrLo xJ. muPuj∏ ßp KvvMPhr nJPuJmJPx jJ S k´mLePhr xÿJj TPr jJ, ßx @oJPhr I∂ntMÜ j~Ç (KfrKopL-1919Ç) @or Amj vM@Am fJr KkfJ ßgPT, fJr KkfJ fJr hJhJ ßgPT metjJ TPrj, rJxNu xJ. mPuPZj: ßp ßZJaPhr k´Kf ß˚y-oofJ PhUJ~ jJ, @r mzPhr xÿJj TPr jJ, ßx @oJPhr I∂ntMÜ j~Ç (KfrKopL-1920Ç) @AvJ mPuj, FTmJr rJxNPur TJPZ FThu

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

oyJjmLr h~Jhvtj S @oJPhr xJoJK\T ßk´ãJka @ m hM u y T ßmhMAj FuÇ fJPhr FT\j muu: ßy @uäJyr rJxNu! @kKj KT KvvMPhr YáoM UJj? @orJ ßfJ fJ TKr jJÇ rJxNu \mJPm muPuj∏ @uäJy pKh ßfJoJPhr I∂r ßgPT h~J-oJ~J CKbP~ KjP~ gJPTj, fJyPu @Ko TL TrPf kJKr? FTmJr BPhr Khj oyJjmL ßTJgJS pJKòPujÇ oJPb KvvMrJ ßUuKZuÇ KT∂M FTKa mJuT SPhr xPñ jJ KoPv FTJTL KmwjúoMPU oJPbr FT ßTJPe KZu mPxÇ jmL ßZPuKar TJPZ PVPujÇ fJr oJgJ~ yJf mMKuP~ @hr TrPujÇ K\Pùx TrPuj: ßfJoJr oj UJrJk ßTj? ßx muu: @oJr mJmJ ßjAÇ @r oJ ßlr KmP~ TPr Ijq© YPu KVP~PZjÇ @oJr @r ßTC ßjAÇ TrMeJr jmL VnLr oofJoJUJ TP£ muPuj∏ fáKo KT UMKv yPm, pKh oMyJÿJh ßfJoJr mJmJ @r @K~vJ ßfJoJr oJ yj? vMPj ßZPuKa @jPª ßTÅPh ßluuÇ rJxNu fJPT ßTJPu fáPu mJKzPf KjP~ ßVPujÇ @orJ oPj TPr ßhUPf kJKr ßxA mO≠ oKyuJr TgJ, ßp jmLPT TÓ ßhS~Jr \Pjq PrJ\ ßrJ\ fÅJr kPg TÅJaJ KmKZP~ rJUfÇ jmL ßxA TÅJaJ xKrP~ kg YuPfjÇ FTKhj KfKj ßhUPuj, kPg TÅJaJ ßjAÇ nJmPuj, PmJiy~ mMKz @\ nMPu ßVPZÇ KT∂M KÆfL~ KhjS FTA mqJkJr, kPg TÅJaJ ßjAÇ FmJr fÅJr xPªy yPuJ, KjÁ~A mMKz IxM˙Ç rJxNu fÅJPT ßhUPf ßVPujÇ pJ ßnPmKZPuj, fJAÇ mMKz IxM˙Ç KfKj fJr ßxmJ-vMv´‡wJ vMrM TrPujÇ fJPT xM˙ TPr fáuPujÇ mMKzr iJreJ kJuPa ßVuÇ ßx nJmu, @Ko pJPT TÓ KhPf YJA, KfKjA @oJr TÓ hNr TrPf PuPV ßVPujÇ nJPuJ oJjMw jJ yPu F KT y~! If”kr h~Jr @hPvt oMê yP~ mMKz AxuJo V´ye TPrÇ ZJ©Phr k´Kf h~J S P˚y @mM xJ~Lh UMhrL mPuj, rJxNu xJ. mPuPZj: ùJj I\tPjr \Pjq ßfJoJPhr TJPZ IPjT xŒ´hJ~ @xPmÇ pUj ßfJorJ fJPhr ßhUPm, ˝JVf \JKjP~ muPm∏ È@uäJyr rJxNPur KjPhtvTsPo ßfJoJPhr ˝JVf \JjJKòÇ' @r fJPhr KvãJ ßhPmÇ KvãJ~ xJyJpq TrPmÇ (KfrKopL-2650, Amj oJ\J-247Ç) oJKuT Amj yM~JAKrx mPuj: @orJ xom~xL TP~T\j pMmT jmL TJrLo xJ.Fr TJPZ KvãJ V´ye TrJr CP¨Pvq FuJoÇ Kmv Khj Kmv rJf TJaJuJoÇ rJxNu KZPuj @oJPhr UMmA h~Jhts S ß˚ykrJ~j KvãTÇ pUj KfKj mM^Pf kJrPuj, @orJ @oJPhr kKrmJPrr TJPZ ßpPf @V´yL yP~ CPbKZ, fUj KfKj @oJPhr K\Pùx TPr ß\Pj KjPuj @orJ mJKzPf TJPhr ßrPU FPxKZÇ KfKj muPuj: ÈßfJorJ ßfJoJPhr kKrmJPrr TJPZ KlPr pJSÇ fJPhr TJPZ Im˙Jj TPrJÇ fJPhr KvãJ hJSÇ' (xyLy mMUJrL628,631Ç) oM@Km~J AmjMu yJTJPor Kmw~Ka ßhUMjÇ fJPT KvãJhJPjr ßãP© rJxNu ßmjK\r nJPuJmJxJr hOÓJ∂ ˙Jkj TrPujÇ oM@Km~J KjP\A mPuj:

È@oJr KkfJ-oJfJ fJr \Pjq C“xKVtf ßyJj, @Ko fÅJr oPfJ KvãT TUPjJ ßhKU KjÇ @uäJyr Txo! (@Ko IjqJ~ TrJ xP•ôS) KfKj @oJPT ioT KhPuj jJ, k´yJr TrPuj jJ, KfrÛJr TrPuj jJÇ' (xyLy oMxKuo 537Ç) PhUMj, ùJj I\tPj KjoVú ZJ©Phr k´Kf rJxNu Tf h~JuM S ß˚ykrJ~e KZPujÇ m˜áf, AxuJPor ùJjYYtJr GKfyq FTKa @PuJKTf IiqJ~Ç TP~KhPhr k´Kf h~J @mM oNxJ @v@rL mPuPZj, rJxNu xJ. mPuPZj: ÈmKªPhr oMÜ TPr hJSÇ ãáiJftPT ßUPf hJSÇ IxM˙Phr ßxmJ TPrJÇ' (xyLy mMUJrL-3046Ç) mªLrJ v©MKvKmPrrA yP~ gJPTÇ fJPhr k´KfS rJxNPur F Cjúf oJjKmT @Yre @iMKjT kOKgmLPT TKbj @®K\ùJxJr oMPU hÅJz TKrP~ ßh~Ç ßrJVLPhr k´Kf xyJjMnNKf @mN yMrJArJ ßgPT C≠Of, KfKj mPuj: @Ko vMPjKZ oyJjmL mPuPZj∏ oMxuoJPjr k´Kf oMxuoJPjr Z~Ka IKiTJr rP~PZÇ K\Pùx TrJ yPuJ: ßy @uäJyr rJxNu! ßxVMPuJ TL TL? KfKj muPuj: pUj ßhUJ yPm xJuJo ßhPmÇ pUj ßx ßfJoJPT hJS~Jf ßhPm, fáKo xJzJ ßhPmÇ krJovt YJAPu krJovt ßhPmÇ yÅJKYr C•r ßhPmÇ @r pUj ßx IxM˙ yPm fUj fJr ßxmJ TrPm FmÄ oJrJ ßVPu hJlj-TJlPj IjMVJoL yPmÇ (xyLy mMUJrL-1240, 2162Ç) @uL mPuj, @Ko rJxNuPT muPf vMPjKZ, KfKj mPuPZj: ßTJPjJ oMxuoJj Ikr IxM˙ oMxuoJPjr ßxmJ TrPf FPu ßlPrvfJrJ fJr \Pjq hM~J TrPf gJPTÇ @r \JjúJPf fJr \Pjq FTKa mJVJj ‰fKr TrJ y~Ç (KfrKopL-969Ç) F xTu yJhLx ÆJrJ @orJ ¸Ó mM^Pf kJKr, jmL TJrLo rMV&e mqKÜPhr k´Kf TfaJ h~JuM KZPujÇ vMiM fJA j~Ç KfKj CÿfPT KvKUP~PZj, CÆM≠ TPrPZj ßrJVJTsJ∂ oJjMwPT ßxmJ TrPf, fJPhr k´Kf @∂KrTfJ ßhUJPfÇ m˜áf, @ftoJjmfJr ßxmJ~ AxuJo ßp-fqJPVr KvãJ Ck˙Jkj TPrPZ, rJxNu ßp-VnLr oofôPmJPir @hvt S TotjLKf ßrPU KVP~PZj, fJ IjMxre TPr @orJ @oJPhr KmhqoJj ˝J˙q S KYKT“xJmqm˙Jr ßoRKuT xÄTaVMKu TJKaP~ CbPf kJKrÇ kvMkJKU S CKØPhr k´Kf h~J oJjMw ßpoj @uäJyr xOKÓ, ßfoKj xo˜ k´JeLSÇ fJA oJjMPwr \Lmj rãJ ßpoj kMPeqr TJ\, ßfoKj kvMkJKU S CKØPhr k´KfkJuj S kKrYptJS xJS~JPmr TJ\Ç FVMKu kKrPmPvr nJrxJoq S kKròjúfJ m\J~ rJUPf xJyJpq TPrÇ AxuJo fJA kvMkJKU S CKØPhr k´Kf h~J k´hvtj TrPf KjPhtv KhP~PZÇ KmkrLfkPã ITJrPe kvM yfqJ, kJKU KvTJr S VJZ TJaJ TPbJrnJPm KjKw≠ TPrPZÇ @mM yMrJArJ jmL TJrLo ßgPT metjJ TPrj: FT mqKnYJrL jJrL KkkJxJ~ oOfk´J~ FTKa

TáTrá ßhUPf ßkuÇ ßx KjP\r kJP~r ßoJ\J UMPu fJPf SzjJ PmÅPi Tëk PgPT kJKj CKbP~ TáTárKaPT mÅJYJuÇ F TJrPe @uäJy fJPT ãoJ TPr KhPujÇ (xyLy mMUJrL3321Ç) @»MuäJy Amj CoJr mPuj, rJxNu mPuPZj: \QjT oKyuJ FTKa KmzJuPT ßmÅPi ßrPUKZuÇ lPu ßx jJ ßUP~ oJrJ pJ~Ç F IkrJPi @uäJy fJPT \JyJjúJPo KjPãk TrPujÇ ßTjjJ ßTC jJ KhT, ßmÅPi jJ rJUPu ßfJ KmzJuKa UJmJr TáKzP~S ßUP~ ßmÅPY gJTPf kJrfÇ (xyLy mMUJrL-2365; xyLy oMxKuo-2243Ç) @jJx ßgPT mKetf, rJxNu xJ. mPuj: pKh ßTJPjJ oMxuoJj mOãPrJke TPr, vxq YJw TPr, If”kr fJ ßgPT ßTJPjJ kvMkJKU UJmJr UJ~, fJyPu FaJ fJr \Pjq xJhTJy KyPxPm @uäJyr TJPZ VKòf gJTPmÇ (xyLy mMUJrL2320; xyLy oMxKuo-1552Ç) Amj CoJr ßgPT mKetf, rJxNu xJ. mPuPZj: ßp-ßTC pgJpg TJre ZJzJA ßTJPjJ kJKU yfqJ TrPm, KT~JoPfr Khj @uäJy fJr KyPxm ßjPmjÇ (jJxJB4445Ç) @»MuäJy Amj oJxCh mPuj: @orJ FT xlPr rJxNPur xPñ KZuJoÇ FTxo~ FTaM k´P~J\Pj hNPr ßVuJoÇ ßhUuJo FTKa uJu kJKU, xPñ hMPaJ mJóJÇ @orJ mJóJ hMPaJ iPr KjP~ FuJoÇ KT∂M oJ-kJKUKaS YPu FuÇ mJóJ hMPaJr TJPZ @xJr \Pjq kJKUKa

fJKrU 31 \JjM~JKr 01 ßlmsΔ~JKr 02 ßlmsΔ~JKr 03 ßlmsΔ~JKr 04 ßlmsΔ~JKr 05 ßlmsΔ~JKr 06 ßlmsΔ~JKr

oJKar TJPZ IKmrJo CzKZuÇ fUMKj rJxNu FPx kzPujÇ KfKj FKa ßhPU muPuj∏ ßT F mJóJ iPr FPj FPhr oJPT TÓ KhPò? pJS, mJóJ hMPaJ oJP~r TJPZ ßrPU FPxJÇ (@mM hJCh 146/2Ç) \JKmr Amj @»MuäJy mPuj: rJxNu xJ. FTKa VJiJr TJZ KhP~ pJKòPuj, pJr oMUo§Pu ßuJyJ kMKzP~ hJV ßhS~J KZuÇ KfKj muPuj∏ ßp FKaPT ßuJyJ KhP~ hJV KhP~PZ fJr Skr @uäJyr IKnxŒJf! xLrJPfr @~jJ~ @oJPhr oMU Tár@j @u-yJTLo oJjMPwr k´Kf @uäJyr ßhS~J kKrkNet S ßvw \LmjKmiJj, pJr xm KhVhvtjA rJxNu oMyJÿJh xJ. fÅJr \LmPj mJ˜mJ~j TPr Fr k´P~JVPpJVqfJ k´oJe TPr ßhKUP~PZjÇ lPu fÅJr \LmjS ßfoKj Km˜Jr KjP~PZÇ fÅJr YKrP© k´ùJ, xffJ, Kmvõ˜fJ, jqJ~krJ~efJ, h~J, kPrJkTJr, ‰ipt, fqJV, ßjfífô, ChJr \LmjPmJi k´nOKf oJjKmT VMeJmKur YNzJ∂ KmTJv WPaKZuÇ @uäJyr Kjrïáv @jMVPfqr kgPrUJ KfKj FPTmJPr KjUÅMfnJPm FÅPT KVP~PZjÇ oJjm\LmPjr xTu KhT S ßk´Kãf fÅJr oyJj @hPvt @PuJKTf yP~PZÇ @orJ rJxNu KyPxPm fÅJr Skr BoJj FPjKZ, lPu oPjr ßnfr FT irPer IKiTJrPmJi ‰fKr yP~PZÇ ßxA IKiTJPrA rJxNPur @PuJKTf @hPvtr k´vK˜ VJAKZÇ KT∂M @PuJaJ KjKò jJÇ oJjmrKYf ofmJPhr Tá~JvJ~ WMrkJT UJKòÇ ßTmuA jfáj jLKf ‰fKr TrKZ, KTZáKhj kPr xo~ ßxA jLKfPT jJTY TPr KhPò, ßxKa ZáÅPz ßlPu jfáj @PrTKa VzKZÇ @orJ gJoKZ jJ, vMiMA nJXKZ @r VzKZÇ KT∂M KpKj @oJPhr VPzPZj, fÅJr VzJ Kj~Po @˙JvLu yPf jJ kJrJr oPiq ßp yLjojqfJ @PZ, ßxKa nJXKZ jJÇ IgY kOKgmLr AKfyJPx Foj ßTJPjJ xJoJK\T mJ rJKÓsT xïa ßhUJ ßh~ Kj, AxuJo pJr xoJiJj KhPf kJPr jJÇ @\PTr kOKgmLPf oJjmfJmJhL xÄVbPjr InJm ßjAÇ xm ßhPvA fJ @PZÇ KT∂M oJjmfJr mzA InJmÇ IgY rJxNu ßpUJPj fÅJr h~Jhvtj k´KfÔJ TPrKZPuj, ßxA xoJP\ F InJm KZu jJÇ mrÄ rJxNPur VzJ oJjmPVJÔLA xmtTJPur AKfyJPxr ßvsÔ jqJ~krJ~e xŒ´hJ~Ç oMxuoJjPhr IjMTreL~ jmLA KvãJ,

Khj l\r ÊâmJr 6:03 vKjmJr 6:01 rKmmJr 6:00 ßxJomJr 5:58 oñumJr 5:57 mMimJr 5:55 mOy¸KfmJr 5:54

xMjLKf S oJjmfJmJPhr \jT, KT∂M @®PnJuJ oMxuoJj @\ xnqfJ KvUPf k´mOK•kN\JKrPhr ÆJr˙ yPòÇ ßTj Foj yPò? ßT hJ~L? F KT AxuJPor jLKfr hMmtufJ, jJ jLKf oJjPf-jJ-kJrJr mqgtfJ? @\PT @orJ rJxNPur ßp h~Jhvtj @PuJYjJ TruJo, Frkr pUj VJKzPf CPb ßhUm FT\j mO≠ @xj jJ ßkP~ hMmtu vrLPr ßTJPjJ rTPo yJfu @ÅTPz hÅJKzP~ @PZj, fUj KT ßxA oyJoJjMPwr TgJ oPj kzPm, KpKj k´mLePhr xÿJj S h~J ßhUJPf muPfj? ßUPf mPx KT kJPvr hKrhs ßuJTKar Umr ßjmJr fJKVh ßmJi Trm? @oJPhr oPiq pJrJ xJogtqmJj, @orJ KT nJmPf kJKr jJ TLnJPm F xoJP\r KnãáTPhr ˝JnJKmT \LmPj ßaPj @jJ pJ~? F KT Ix÷m? fJyPu rJxNu TLnJPm FTKa TábJr KTPj KhP~ FTKa \LmjPT mhPu KhP~KZPuj? @orJ xrTJrPT Tr KhA, fJA KT nJKm rJ˜Jr TJV\-TáPzJPjJ ßZPuaJr k´Kf @oJPhr ßTJPjJ hJ~ ßjA, xrTJrA FPhr kMjmtJxj TrMT? oyJ\LmPjr cJT Ffãe oyJjmLr oyJ\LmPjr vMiM FTKa KhPTr Skr @orJ KTZáaJ @PuJTkJf TrPf ßYÓJ TPrKZÇ @orJ kJb TPrKZ AxuJPor @PuJTJ~Pjr oyJoπÇ ßhPUKZ oyJoJjPmr xMªr \LmjVbPjr Totx©N Ç @ÅY TPrKZ oJjmJ®Jr I\xs-KmKY© IjMnPmr ßnfr ßgPT ßmPZ ßmr TPr @jJ FA FTKaoJ© @PmPVr vKÜ TL TPr mhPu KhPf kJPr xJrJ kOKgmLÇ ßxA @PmV, ßxA hMmtJr vKÜ @r KTZá j~∏ h~JÇ h~Jr vKÜPfA AxuJo FTKa vKÜoJj \Lmjmqm˙JÇ F vKÜVMPeA ßx fJVMPfr Skr \~L yP~PZ, khJjf TPr KjP~PZ myM xJosJ\qÇ h~Jr vKÜPfA Kjntr TrPZ AxuJPor xo˜ x÷JmjJÇ F vKÜPfA oKyoJKjõf @uäJyr IK˜fôÇ h~Jr jLKfPT kJPg~ TPrA oMyJÿJh xJ. yP~PZj KmvõPjfJÇ TJP\A @orJS h~JvLufJ @®Vf TPrA pgJgt oJjMw yP~ CbPf kJKr, yPf kJKr KmvõjJVKrTÇ ßuUT : TKm S k´JmKºTÇ KvãT : vJymJV \JKo~J oJhJKj~J, \KTV†, KxPuaÇ A-PoAu : a-haque@live.com

jJoJPpr xo~xNKY

xNPptJh~ 7:42 7:39 7:38 7:36 7:34 7:33 7:31

\Myr 12:19 12:19 12:19 12:19 12:20 12:20 12:20

36

IJZr 3:01 3:02 3:03 3:05 3:07 3:08 3:10

oJVKrm 4:51 4:53 4:55 4:57 4:58 5:00 5:02

AvJ 6:22 6:24 6:26 6:27 6:29 6:30 6:32

Aˆ u¥j oxK\Phr TqJPu¥Jr IjMxJPr u¥j S kJvõtmftL FuJTJr xo~xNYL


A x uJ o

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

C•r” nJA, FA èrΔfôkNet ksPvúr \Pjq IPjT ijqmJhÇ fJmuLV \JoJ~Jf xJrJ hMKj~J~ AoJj S @oPur ßoyjf TPr YPuPZÇ xJrJ hMKj~J~ oJjMwPhrPT PTJrJj S yJhLPxr kPg cJTPZÇ fJPhr Tot-TJ¥ S k≠Kf KjP~ TJPrJ Knjú of gJTPf

@®yfqJ TPr oJrJ KVP~PZjÇ fJr oJjKxT PrJV KZPuJÇ FA Im˙J~ fJPT KjP~ @orJ UMmA KYK∂fÇ @orJ KT fJr oJVKlrJPfr \Pjq PhJ~J TrPf kJrPmJ? C•r” ÊPj UMm hM”U PkuJoÇ @orJ \JKj,

oJxIJuJ­oJxJP~u

c. IJmMu TJuJo IJ\Jh ßyc Im AxuJKoT ˆJKc\ \JKo~Jfáu CÿJy Ûáu, u¥j ksv”ú 1 ßoP~Kar KmmJy kr ,fJr mr ßoP~KaPT ßoP~r KkfJr TJPZ PrPU KmPhPv pJ~ YJTrL TrPfÇ FA xo~ ßoP~Ka vJrLKrT nJPm krKT~J~ \KzP~ kPzÇ ßoP~r KkfJ WajJ \JjPf kJPrÇ ßoP~r KkfJ ßoP~aJPT PoPr PlPuÇ (PhPv vKr~J @Aj jJA) FaJ KT \JP~\ yP~PZ jJKT jJ\JP~\ yP~PZ mJ KkfJr TreL~ KT KZu? vJCU h~J TPr vKr~Jf IjMpJ~L Km˜JKrf \JjJPmj Ç C•r” FA PoP~KaPT FnJPm PoPr PluJ FPTmJPrA yJrJo TJ\ yP~PZÇ KjP\r PoP~ yPu fJPT vJK˜ PhS~Jr IKiTJr ÊiM oJ© rJPÓsrÇ pKh ßTJj rJPÓs AxuJoL @Aj YJuM jJ gJPT PxUJPj ksYKuf @APj xJ\J yPm @hJuPfr oJiqPoÇ AxuJo FAnJPm mqKÜVf mJ kJKrmJKrT xJ\J PhS~Jr IjMoKf TJCPT Ph~KjÇ FA Im˙J~ PpaJ TrJ Ppf, PoP~PT UJKa fSmJ TKrP~ PyhJP~Pfr kPg KjP~ @xJ hrTJr KZPuJÇ rJxNuMuäJy (x) mqKnYJrLPhrPT vJK˜ jJ ßhS~Jr xmtJ®T PYÓJ TrPfjÇ KfKj PTJj I\MyJf UMÅ\Pfj pJPf fJPhr vJK˜ oSTMl TPr PhS~J pJ~ (oMxKuo vrLl, KTfJmMu ÉhMh)Ç FUJPj mJmJr mM^J hrTJr KZPuJ Pp ˝JoL PmYJrJ pMmfL mCPT PrPU oJPxr kr oJx YPu pJPm, fJr PUJ\ ßT KjPm? mCPT FnJPm PlPu PrPU pJS~JPfJ KbT y~KjÇ @uäJy Ppj mJmJ S PoP~ hM\jPTA ãoJ TPr PhjÇ @oLjÇ ksvú” 2 mftoJPjr fJmuLV S Kmvõ A\PfoJ yJrJo S Kmh~Jf mPu ÊPjKZÇ PTJrJj S yJhLPxr @PuJPT Fr mqJUqJ KT?

YuJr PfRKlT hJj TPrjÇ ksv”ú 3 @oJr I\M TrPu oPj xPªy y~, Ppj mJfJx Pmr yP~ KVP~PZ mPu oPj y~Ç @mJr I\M TrPu G FTA xPªy \JPVÇ FA Im'J~ KT TrPf kJKr?

kJPrÇ KTÈ fJA mPu FaJPT yJrJo mJ Kmh~Jf muJaJr KnK• KT- fJ @oJr PmJiVoq j~Ç @Ko KjP\ Kmvõ AP\PfoJPf KVP~ PhPUKZÇ PxUJPj fJrJ AxuJPor KmKnjú KhT KjP~ @PuJYjJ TPrj, jJoJp-PhJ~J-h„h TPrj FmÄ oJjMwPhrPT ÆLPjr kPg hJS~JfL TJP\ xÄVKbf TPrjÇ FnJPm PfJ IjqJjq hu PfJ A\PfoJ TPrj FmÄ xÄVKbf TPrjÇ @Ko KjP\ fJmuLV jJ TrPuS fJPhr ksKf @oJr IVJi vs≠J @PZÇ fPm, fJPhr KxPumJx S Tot k≠KfPf KTZM kKrmftj @jPu y~f hJS~JfL TJP\ @PrJ VKf yPfJÇKmPvwTPr fJPhr PYÓJ TrJ CKYf PTJrJj S xyLy yJhLxèPuJ kzJ, mM^J S Px IjMpJ~L @ou TrJÇ AxuJPor IPjT Kmw~ @PZ pJ fJPhr KxPumJPx PjAÇ FèPuJ rJxNuMuäJy (x) S fJrJ xJyJmJP~ PTrJPor \LmPj KZPuJÇ lPu, AoJj-@TôLhJr xKbT YYtJ S hJS~Jf yPm PxaJA PpaJ KZPuJ rJxNuMuäJy (x) S fJr xJyJmJP~ PTrJPor \LmPjÇ '@orJ oNUt, PTJrJj-yJhLx mM^J @PuoPhr TJ\, @oJPhr TJ\ j~' FA PUJÅzJ pMKÜ KhP~ xJrJ \Lmj KjP\PhrPT PTJrJj S xyLy yJhLPxr ùJj PgPT KjP\PhrPT hNPr rJUJ IjMKYfÇ fJmuLVL nJA-PmJjPhr \Pjq @orJ PhJ~JTKr @uäJy kJT Ppj fJPhr PjT @ouèPuJ TmMu TPr Pjj FmÄ fJPhr nMu ©MKa ãoJ TPr PhjÇ fJPhrPT Ppj PTJrJj S xyLy yJhLx IjMpJ~L

vJoxMu CuJoJ yprf IJuäJoJ ßoJ. IJ»Mu uKfl ßYRiMrL láufuL rJyoJfáuJä Ky IJuJAKy KZPuj CkyoJPhPvr k´UqJf AxuJoL KY∂JKmh S SuLP~ TJKouÇ KfKj IJ\ IJoJPhr oJP^ ßjAÇ KfKj IJr IJoJPhr oPiq ˝vrLPr ßjA; IJuäJyr KhhJPr YPu ßVPZjÇ fÅJr \LmPjr GKfyJKxT KhT xŒPTt KuPU ßvw TrJ pJPm jJÇ FA oyJj mqKÜr \LmPjr IPjT KhT UMmA èrΔfôkNetÇ fÅJr \LmPjr KmKnjú KhT KjP~ IPjPT KuPUPZjÇ fÅJr IPjT ßUhof, CkPhv mJ jxLyf IJoJPhr \jq ˛reL~Ç fÅJr ßrPU pJS~J G jxLyfèPuJ pKh IJorJ xKbTnJPm \LmPjr KmKnjú ßãP© V´ye TKr fJyPu IJoJPhr \Lmj AxuJPor IJPuJ~ IJrS IJPuJKTf yPmÇ yprf IJuäJoJ láufuL rJyoJfáuäJKy IJuJAKy xJrJ \Lmj oJjMPwr TuqJPe KjP~JK\f yP~ TJ\ TPr ßVPZjÇ KfKj KZPuj FT\j KvãT, ßuUT, TKm, k´JmKºT, S~JA\, xoJ\PxmL, \j hrhL, kLr S oMKvthÇ KfKj xJrJ \Lmj TárIJj S yJhLPxr PUhof TPr ßVPZjÇ KfKj oJjMwPT UMmA nJPuJmJxPfj, ß˚y TrPfj FmÄ fÅJr ßp nJumJxJ KZu fJ ÊiM IJuäJy S fÅJr rJxNu Fr \jqÇ fJPf kJKgtm ßTJj ˝Jgt KZu jJÇ IJorJ ßhUfJo oJjMwS CjJPT UMm nJPuJmJxPfj FmÄ v´≠J TrPfjÇ yprf láufuL rJyoJfáuäJKy IJuJAKy ßpUJPj ßpPfj ßxUJPjA oJjMPw oJjMPw ßuJTJreq yP~ ßpfÇ ßhUfJo oJjMw kJKj kzJ S ßhJ~J AfqJKh KjPfj FmÄ muPfj IJoJPhr \jq ßhJ~J TrPmjÇ FnJPmA fÅJr \Lmj kKrYJKuf TPr ßVPZjÇ fÅJr \LmPj ßhv KmPhPv IPjT ßUhof TPr ßVPZj pJ AKfyJPx KYr ˛reL~ yP~ gJTPmÇ KfKj xm xo~ S~J\ jxLyPfr oJiqPo hMKj~JmJxLPT IJuäJyr kg ßhUJPjJr ßYÓJ TPrPZjÇ fÅJr mÉoMKU ßUhoPfr oPiq Ijqfo FTKa KZu mJAIJf TrJPjJ S jxLyf ßkv TrJÇ KfKj pUj ßTJPjJ S~J\ oJyKlu mJ oLuJh KTÄmJ KpKTPrr oJyKlPu ßpPfj, ßxUJPj xmKTZá ßvw yS~Jr kr CkK˙f ßuJT\j IjMPrJi TrPfj mJAIJf TrJPjJr \jq; KfKj mJAIJf TrJPfjÇ fJr kr CkK˙f nÜ oMrLhJj S xJiJre ßuJT\jPhrPT CP¨vq TPr TárIJj yJhLPxr IJPuJPT TP~TKa oNuqmJj jxLyf ßkv TrPfjÇ fÅJr jxLyfVMPuJ

C•r” @oJr oPj yPò FaJ FTaJ oJjKxT xoxqJÇ FmÄ FaJr \Pjq KÆfL~ mJr I\M TrJr hrTJr PjAÇ @kKj I\M TPr PvPw fJvJÉh kzPmjÇ @PrJ kzPmj @uäJÉÿJ\ @u-jL KojJf fJS~JmLjJ I\JujL KojJu oMfJfJyKyrLjÇ IuJ yJSuJ IuJ TôMS~JfJ AuäJ KmuäJKyu @KuAu @pLoÇ @vJTKr @uäJy kJT FA xPªy PrJV PgPT @kjJPT oMKÜ KhPmjÇ @kjJr \Pjq @oJPhr FTJ∂ PhJ~J rAPuJÇ ksvú” 4 PTJj aJTJ uKVú jJ TPr pKh hJmJ, fJx S uMcM PUPu fJyPu fJ KT yJrJo yPm? C•r” jJÇ FèPuJ xm yJrJo j~Ç TJre Pp PTJj PUuJ yJrJo yS~Jr TP~TKa TJre gJTPf y~Ç Ppoj vrL~Pfr lr\ uÄKWf yS~J, \M~J PUuJ, QhKyT S oJjKxT ãKfr x÷JmjJ yS~JÇ IPjqr ãKf TrJ AfqJKhÇ hJmJ PUuJPT ksJYLj IKiTJÄv AoJorJ (AoJo vJPl~L ZJzJ) yJrJo mPuPZjÇ TJre fJrJ hJmJr xJPg \M~J uJKVP~ KhPfj, Fr oJiqPo vrL~Pfr IPjT lr\ ImPyuJ TrJ yPfJÇ fPm, Pp PUuJ~ QhKyT mJ mMK≠míK•T YYtJ PjA mJ PTJj CkTJr PjA, ÊiM oJ© xo~ TJaJPjJr \Pjq PUuJ y~, FaJ yJrJo jJ yPuS oJT„y PgPT To j~Ç fJA, IpgJ PUuJ PgPT PmPY PgPT \LmPjr oNuqmJj xo~aMTM oNuqmJj TJP\ mq~ TrJ mMK≠oJjPhr TJ\Ç ksvú” 5 @oJr nJA lqJPjr xJPg rKv PmPi

@®yfqJ oyJkJk, TmLrJy PVJjJyÇ @mN ÉrJ~rJy (rJ) mKetf FTaJ yJhLPx rJxNuuM Jä y (x) mPuPZj Pp, pKh PTC Kj\PT kJyJz PgPT ZNPz PlPu KhP~ @®yfqJ TPr Px \JyJjúJPoS KYrTJu PfoKj @ZPz kzPf gJTPmÇ Pp KmwkJj TPr @®yfqJ TPr Px FnJPm Kmw yJPf KjP~ KYrTJu \JyJjúJPo KmwkJj TrPf gJTPmÇ pKh PTC ZMKr KhP~ @®yfqJ TPr, Px KYrTJPur \Pjq \JyJjúJPo FA nJPm ZMKr KhP~ fJr Pka PUJÅYJPf gJTPm (mMUJrL 5442,oMxKuo

xMKk´~ kJbT, xJ¬JKyT ßhv-Fr Kj~Kof KmnJV oJxIJuJ-oJxJP~u-F IJkjJr ßp ßTJPjJ ioLt~ k´vú kJbJPf kJPrjÇ \JKo~Jfáu CÿJyr AxuJKoT ˆJKc\ KmnJPVr k´iJj, KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh S KaKn mqKÜfô c. IJmMu TJuJo IJ\Jh IJkjJr k´Pvúr xMKYK∂f \mJm KhPòjÇ KjPYr KbTJjJ~ cJT ßpJPV IgmJ APoAPu IJ\A IJkjJr k´vú kJKbP~ KhjÇ Weekly Desh 65 New Road, London E1 1HH. Email: kalamahsan@hotmail.com

oJSuJjJ ßoJ. IJ»Mu Tá¨MZ

IJuäJoJ láufuL

109)Ç xJyJmL ZJPmf @h-hJyyJT PgPT mKetf, rJxNuMuäJy (x) mPuPZj” Pp mqKÜ hMKj~J~ KTZM KhP~ @®yfqJ TrPm, KT~JoPfS Px fJ KhP~ fJA TrPm (mMUJrL 5700, oMxKuo 110)Ç pJPyJT, @kKj PpPyfM mPuPZj Pp @kjJr nJAP~r oJjKxT PrJV KZPuJ, fJA fJr Kmw~aJ KnjúÇ @vJTrJ pJ~, @uäJy kJT fJPT ãoJ TPr KhPmjÇ FTmJr FT xJyJmL fLr KhP~ @®yfqJ TPrjÇ fUj fJr \JjJpJ~ \Pjq @jJ yPu rJxNuMuäJy (x) fJr Skr \JjJpJ kPzj Kj (oMxKuo, 978)Ç fJA, Sor AmPj @»Mu @pLp S @SpJ~L mPuPZj Pp @®yfqJTJrLr Skr \JjJpJ kzJ pJPm jJÇ kãJ∂Pr, yJxJj mxrL, jJUJ~L, TôJfJhJy, AoJo oJPuT, @mNyJjLlJy, vJPl~L xy IKiTJÄv CuJoJP~ PTrJo mPuPZj Pp @®yfqJTJrLr Skr \JjJpJ jJoJp kzJ pJPmÇ TJre, PuJTPhrPT xfTt TrJr \Pjq rJxNuuM Jä y (x) KjP\ fJr Skr \JjJpJ kPzj Kj, KTÈ xJyJmJP~ PTrJo fJr Skr \JjJpJ kPzKZPuj mPu ksoJe @PZ (AoJo jmmL, vJrPy oMxKuo” 7/47)Ç fJA, @kjJrJ ImvqA fJr \Pjq PhJ~J TrPf kJrPmj FmÄ TrPmjÇ (@KoS PhJ~J TKr fJr \Pjq)Ç TJre PpPyfM xJyJmJP~ PTrJo fJr Skr \JjJpJ kPzKZPujÇ @r \JjJpJ oJPj yPuJ KmPvw PhJ~J, fJA Pp PTJj xoP~ fJr \Pjq PhJ~J TrJ pJP~p @PZÇ

oJxIJuJ-oJxJP~u KmnJPV k´vú kJbJPjJr KbTJjJ

IJuäJoJ láufuLr TP~TKa oNuqmJj CkPhv oNuf KxPuPar IJûKuT nJwJ~ mKetf yPfJÇ SAèPuJ YKuf mJÄuJ~ r‡kJ∂Krf TPr FUJPj Ck˙Jkj TrJ yPuJÇ mJAIJf TrJPjJr kr ßkvTíf jxLyf u KfKj muPfj, IJoJr TgJèPuJ ojPpJV xyTJPr v´me TrPmjÇ

37

u pKh hMKj~J S IJPUrJPfr \LmPjr CjúKf YJj fJyPu jlu

AmJhPfr xJPg IJuäJyr mJªJPhr ßUhof TrPmjÇ

u oJjMPwr xJPg nJu mqmyJr TrPmjÇ oPj rJUPmj oJjMPwr

xJPg nJu mqmyJr TrPu IJuäJyr TJZ ßgPT xJyJpq kJPmj S \Lmj Cöôu yPmÇ u oJjMPwr nJu ßhUPu oj ßUJv TrPmj fJyPu IJuäJy IJkjJr Skr UMKv yPmjÇ u oJjMPwr xJPg KyÄxJ-KmPÆw ßkJwe TrPmj jJÇ oJjMPwr oª TrJr KY∂J TrPu KjP\r ãKf yPmÇ u oJjMPwr xJPg UJrJk mqmyJr mJ KyÄxJ TrPu KjP\r hMKj~J S IJKUrJf i±Äx yPmÇ IPjqr nJu ßhUPu KyÄxJ TrPmj jJÇ u xm xo~ mzPhrPT xÿJj S ßZJaPhrPT h~J TrPmjÇ mzPhrPT xÿJj TrPu IJuäJykJT IJkjJPT h~J TrPmjÇ u KmPvw TPr oJ, mJmJPT ßmKv TPr xÿJj TrPmjÇ u AmJhPfr oPiq èrΔfôkNet AmJhf yPuJ jJoJpÇ kÅJY S~JÜ jJoJp xMªr S ksvJ∂ oPj IJhJ~ TrPmjÇ oj ßp kKroJe k´vJ∂ ßrPU jJoJp IJhJ~ TrPmj IJuäJy kJT IJkjJr hMKj~J S IJKUrJPfr \LmPj ßxA kKroJe k´vJK∂ ßhPmjÇ u rΔTá Kx\hJy TrPf TJfr oPj TrPmjÇ ßp kKroJe TJfr yP~ IJuäJyr xJoPj oJgJ jf TrPmj, IJuäJy fJIJuJ IJkjJPT

ßxA kKroJe Aöf mJ xÿJj hJj TrPmjÇ u hPor xJPg TKuoJr KpKTr kzJr InqJx TrPmjÇ FA Khj

rPm jJ, ho mº yP~ ßVPu IJoJPhr xmJAPT TmPr ßpPf yPmÇ IJoJPhr oPj rJUPf yPm ßp, FTKa ho mJ võJx kzPu \Lmj ßgPT FTKa ho mJ võJx ToPZÇ fJA k´PfqTKa hPo hPo mJ võJPx võJPx KpKTr TrPmjÇ u ho mJ võJx aJj ßh~Jr xo~ uJ- AuJ-yJ’ IJr ho ZJzPf AuäJuäJ-É muPmjÇ u oMU K\y±J jJ jJKzP~ GèPuJ kzPmjÇ (fUj KfKj KjP\ ßhKUP~ KhPfj)Ç u oPj KmvõJx rJUPmj IJkKj FTmJr IJuäJyPT ˛re TrPu IJuäJy IJkjJPT FTmJr ˛re TrPmjÇ fJA YuJPlrJ~ FA TKuoJ kzJr ßYÓJ TrPmjÇ u jJoJp IJhJ~ TrJr kr AP˜VlJr vrLl kPz KTmuJyr KhPT oMU TPr mPx IJuäJy IJoJr xJoPj FmÄ IJoJPT ßhUPZj’ FA iqJj ßrPU hPor KpKTr TrPu oPj k´vJK∂ IJxPmÇ u ßrJ\ hMAvf mJr hMr‡h vrLl S FTvf mJr AP˜VlJr vrLl kzPmjÇ x÷m yPu hMr‡h vrLl IJPrJ ßmKv kzPmjÇ kKrPvPw muPmJ ßp, yprf IJuäJoJ láufuL rJyoJfáuJä Ky IJuJAKyr FA oNuqmJj jxLyfèPuJ IJoJPhr mJ˜m \LmPj kKrYJKuf TrPu mÉ CkTíf yPmJÇ KfKj IJoJPhr oJP^ IJ\ ßjA fmMS fJr IJhvt, jxLyf S fÅJr ßhUJPjJ kg IjMxre TrJ IJoJPhr \LmPjr IV´VKfr oJiqo yPm mPu oPj TKrÇ yprf IJuäJoJ láufuL rJyoJfáuJä Ky IJuJAKyr ßhv KmPhPv ßrPU pJS~J IxÄUq oyJoNuqmJj KovjèPuJPT xJyJpq xyPpJKVfJ TrJ FmÄ FxPmr xJPg IJ∂KrT xŒTt rJUJ IJoJPhr \jq TftmqÇ IJuäJy kJT Ppj yprf IJuäJoJ láufuL rJyoJfáuJä Ky IJuJAKyPT \JjúJPfr xMoyJj ˙JPj optJhJ hJj TPrj FmÄ fÅJr IJhvt KvãJ S ßrPU pJS~J KovjèPuJPT KaKTP~ rJUJr \jq IJoJPhrPT fJSlLT hJj TrΔjÇ IJKojÇ ßuUT : ßxPâaJKr, IJj'\MoJPj IJu AxuJy ACPT, u¥j KcKnvjÇ


IJ oJ ßh r

Kv Ê

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

vLPf KT KvÊ ßVJxu TrPm jJ? vLf yPuS KvÊPT ßVJxu TrJPf yPmÇ IiMjJvLPfr KhPj KvÊPhr ßVJxu TrJPjJr mqJkJPr IPjPTA ßmv vïJ~ gJPTjÇ k´KfKhj ßVJxu TrJPu KvÊr bJ¥J uJVPf kJPr, @mJr jJ TrJPuS KmkhÇ Kj~Kof ßVJxu jJ TrJPu fôPTr jJjJ rTo xoxqJ ßhUJ KhPf kJPrÇ vLfTJPu mJfJPxr @hstfJ To gJTJ~ fôT ÊÏ gJPT, UxUPx nJm y~Ç @mJr Kj~Kof ßVJxu jJ TrJPu KvÊr vrLr ßWPo pJ~Ç FA WJo ßgPT hMVtº y~, fôPT lMxTMKz SPb, fôPT xÄâoe yPf kJPr; FojKT kMÅ\S \oPf kJPrÇ WJo VJP~ mPx KVP~S IPjT xo~ KvÊr bJ¥J uJVPf kJPrÇ F KmwP~ mJrPco ß\jJPru yJxkJfJPur KvÊPrJV KmnJPVr k´iJj fJyKojJ ßmVo mPuj, IPjPT jm\JfTPT Kj~Kof ßVJxu TrJj jJÇ F TJrPe mJóJr VJP~ lMxTMKz SPb FmÄ Fr oPiq kMÅ\ \Po pJ~Ç fJA KvÊr Ijq ßTJPjJ xoxqJ jJ gJTPu Kj~Kof ßVJxu TrJPjJ CKYfÇ \Pjìr kr jm\JfTPT 72 WμJ kpt∂ ßVJxu jJ TrJPjJ CKYfÇ Frkr k´KfKhj ßVJxu TrJPjJ ßpPf kJPrÇ jm\JfT, IgtJ“ pJPhr m~x vNjq ßgPT 30 KhPjr oPiq, fJPhr x¬JPy hMKhj, Fr kr ßgPT, IgtJ“ 30 KhPjr ßmKv m~xL KvÊPhr

FKuP~j

jJ Px r oJ y oM h FTaJ V´Py Foj @PZoJjMwèPuJ yJf-kJ ZJzJ, @PrT V´Py-oJjMwèPuJr @r KTZM ßjA, xJf kJ ZJzJÇ @rS FTaJ V´y @PZxm oJjMwA FT kJ-IuJ, @PrT V´Pyr oJjMwèPuJr jJoA yPuJ ÈkqJTkJSuJ'Ç FTKa V´Pyr oJjMw ßToj muKZ FmJr fJ ßvJPjJrÅJPi-mJPz vNPjq fJrJ PjAPTJ gJuJ-mJxjSÇ ZJKæv yJ\Jr ßTJKa oJAu hNPrr V´Py TL \JPjJ? xm oJjMwA oJPZr oPfJ mrl\Pu Kn\JPjJÇ @PrT V´Pyr xmJA KvÊ, xmJr jJoA ÈßkKuP~j' V´yJ∂Prr pf k´JeL, jJo KhP~KZ ÈFKuP~j'Ç

ßxKhj ÛMPu KVP~ \Kjr yJPf láamu ßhPU @Ko ßfJ ImJT! \KjPT K\Pùx TruJo, ÈKTPr, láamu KhP~ TL TrKm?' xPñ xPñ \KjrS k´vú, Èláamu KhP~ TL y~?' @Ko muuJo, Èláamu KhP~ ßUuJ y~Ç' S muu, È@\ @oJPhr ßUuJ yPmÇ' ÈßUuJ yPm, KT∂á ßTJgJ~?' ÈßTj, ÛMu oJPbÇ' Sr ßxJ\JxJkaJ C•rÇ \JjM~JKrr k´go KhPT xPm TîJx ÊÀ yP~PZÇ kzJPvJjJr ßfoj YJk ßjAÇ fJA KbT yP~PZ, @\ KaKlj KkKr~Pc @orJ ÛMu oJPb láamu ßUumÇ mqx, ÊÀ yP~ ßVu ßUuJr xm k´˜MKfÇ hMKa Kao TruJo @orJ-FTaJ ÈdJTJ ßr†Jrx' @PrTaJ ÈdJTJ jJAa rJAcJxt'Ç jJAa rJAcJxt KaPor TqJP¡j yuJo @KoÇ ßUuJr

Kfj ßVJu KhP~ KhuÇ @oJr fUj nLwe oj UJrJk! KT∂á oj UJrJk TPr mPx gJTPu ßfJ YuPm jJÇ @oJPhrS @âoe TrPf yPmÇ ßp TPrA ßyJT, ßVJu ßvJi TrPf yPmÇ IPjT ßYÓJr kr @orJ KfjKa ßVJuA ßvJi TruJoÇ KT∂á ßUuJ~ K\fPf yPu @rS ßVJu hrTJrÇ KT∂á ßTJPjJ kPãrA @r ßVJu yS~Jr ßTJPjJ uãe ßjAÇ ßUuJr k´J~ ßvw oMyNPft hJÀe FTaJ

38

ßlPuj, fJA @Ko yJf fMKuKjÇ xqJr ßyPx muPuj, ÈC•raJ ßfJorJ xmJA \JPjJ, ßnKr ècÇ' xqJr FmJr TL ßpj nJmPujÇ fJrkr muPuj, ÈmOKÓPf ßn\J KTÄmJ mOKÓr ßnfPr TJhJ\Pu oJUJoJKUr IKnùfJ TJrS @PZ?' xmJA YMkÇ xqJr muPuj, ÈF rTo IKnùfJ ßfJoJPhr jJ gJTJrA TgJÇ TJre, ßfJorJ k´J~ xmJA vyPr mz yòÇ FUJPj V´JPor ßoPbJ kg, TJhJoJKar

láamu-TJ§ IWqt h•

k´KfKhj ßVJxu TrJPjJ CKYfÇ fPm I· S\j KjP~ \jì V´yeTJrL KvÊr jJT KhP~ kJKj kzPu, KjCPoJKj~Jr ßTJPjJ uãe gJTPu mJ bJ¥J uJVJr ßTJPjJ uãe gJTPu ßVJxu TrJPjJA CKYf j~Ç UMm ßZJa KvÊ KTÄmJ bJ¥Jr xoxqJ @PZ Foj KvÊr ßãP© mJ ßpKhj ßmKv TM~JvJ gJTPm, ßxKhj KvÊr ßVJxPur xo~ TKoP~ KhP~ yJuTJ CÌ kJKjPf hsΔf ßVJxu TKrP~ ßluPf kJPrjÇ vLPf KvÊPT KVäxJKrjpMÜ xJmJj KhP~ ßVJxu TrJPjJ nJPuJÇ ßVJxu ßvPw jro ßfJ~JPu KhP~ vrLr oMPZ KhjÇ Frkr fôT ÊKTP~ pJS~Jr @PVA Ya\uKh oP~ÁJrJA\Jr uJKVP~ KhjÇ FPf KvÊr fôT nJPuJ gJPT; ÊÏ S UxUPx y~ jJÇ vLPf KvÊPT Kj~Kof ßVJxu jJ TrJPu YMuTJKj, Z©JTxy KmKnjú rTo YotPrJV ßhUJ KhPf kJPrÇ FT Khj kr kr YMPu nJPuJnJPm vqJŒM TKrP~ Khj, pJPf iMuJ-o~uJ

\Po UMvKT jJ y~Ç vLfTJPu ßVJxPur kJKjr fJkoJ©J xyjL~ S @rJohJ~T yPf yPmÇ F xo~ vrLPrr fJkoJ©J S kJKjr fJkoJ©J xoJj rJUJ CKYfÇ FPf vrLPrr rÜ YuJYPur VKf ßmPz pJ~Ç F ZJzJ yJuTJ Vro kJKjPf ßVJxu TrPu vrLPrr mº ßuJoTNk UMPu pJ~Ç lPu, fôPTr oOf ßTJw hNr TPr fôTPT oxíe S ßTJou TPr ßfJPuÇ KvÊr fôPTr \jq oJKuv UMm CkTJrL; KmPvw TPr vLPf ßVJxPur @PV KvÊPT KTZMãe ßrJPh rJUJr kr \ukJA ßfu KhP~ kMPrJ vrLr oJKuv TPr ßhS~J CKYfÇ oJKuv TrJr ßfu TMxMo Vro TPrS KjPf kJPrjÇ FPf vLPf KvÊ bJ¥J uJVJr @vïJ To gJTPm @r fôTS IPjT nJPuJ gJTPmÇ V´∫jJ: ßoJ. vKrlMu AxuJo

CP•\jJ~ TîJPx @r TJrS oj mxPZ jJÇ TUj KaKlPjr WμJ mJ\Pm? fJrkr Fu ßxA Yro oMyNftÇ KaKlPjr WμJ mJ\Pf jJ-mJ\PfA ßrlJKr xM˛P~r mÅJKv ßmP\ CbuÇ xmJA ZMauJo ÛMu oJPbÇ @oJr KaPor @Ko TqJP¡j, @mJr @Ko ˆsJATJrSÇ KT∂á ßUuJr ÊÀPfA k´Kfkã ßr†Jrx @oJPhr kr kr

xM x Ä mJ h

\JKfxÄPW IKiTJr u–WPjr IKnPpJV TrPf kJrPm KvÊrJ kOKgmLr 10Ka chPvr KvÊrJ pKh oPj TPr fJPhr oJjmJKiTJr uK–Wf yPò, fJyPu fJrJ \JKfxÄPWr FTKa TKoKar TJPZ F mqJkJPr IKnPpJV TrPf kJrPmÇ Kmvõ xÄ˙Jr jfMj FTKa TKoKa KvÊPhr F xMPpJV PhPmÇ aJAox Im AK¥~J IjuJAPjr UmPr \JjJPjJ y~, \JKfxÄPWr KvÊ IKiTJr xjPhr @SfJnMÜ FA GKòT UxzJ ks˜Jm @APj kKref TrPf ksP~J\jL~ KZu 10Ka PhPvr IjMPoJhjÇ Vf oñumJr PTJˆJKrTJ hvo Phv KyPxPm FA IjMPoJhj Ph~Ç @VJoL 14 FKksu PgPT FKa TJptTr TrPmÇ ksJgKoTnJPm PTJˆJKrTJ, @uPmKj~J, mKuKn~J, PVmj, \JotJKj, oP≤KjPVsJ, kftMVJu, P¸j, gJAuqJ¥ S ßxäJnJKT~Jr KvÊrJ F xMPpJV kJPmÇ kptJ~âPo \JKfxÄWnMÜ mJKT 183Ka PhPvr KvÊrJ F xMKmiJ KjPf kJrPmÇ 1989 xJPu \JKfxÄPWr xJiJre kKrwPh KvÊ-IKiTJr xjh kJx y~Ç xjPh KvÊr jJo, \JfL~fJ, KvãJ, xPmtJó ˝J˙q xMKmiJ, KjptJfj S PvJwPer KmÀP≠ KjrJk•J FmÄ fJPhr ofJof ksTJPvr IKiTJr PhS~J y~Ç Frkr xjPh xv˘ pMP≠ KvÊPhr mqmyJr FmÄ KvÊ KmKâ, KvÊ kPjtJVsJKl S KvÊ PpRjTotL KmwP~ hMKa ksPaJTu I∂ntMÜ TrJ y~Ç oJjmJKiTJr KmPvwù Foj 18 \j FmJr FA fífL~ ksPaJTuKa QfKr TPrPZjÇ fJÅrJ FA xhj S ksPaJTPur mJ˜mJ~j kptPmãe TPrjÇ

xMPpJV Fu @oJr TJPZÇ @oJr kJP~ fUj muÇ xmJAPT kJv TJKaP~ mu kJP~ KjP~ @Ko ZMaPf ÊÀ TruJoÇ ZMaKZ, ZMaKZ, ZMaKZÇ @oJr fUj FTaJA uãq, ßr†Jrx KaPor ßVJuPkJˆÇ FTxo~ ßVJuPkJPˆr KbT oMPUJoMKU FPx ßVuJoÇ fJrkr vrLPrr xm vKÜ KhP~ hMhtJ∂ KTTKa TruJoÇ xJrJ oJPb xmJA KY“TJr TPr Cbu, ÈßVJ-S-u!' KT∂á ßxA Yro @jPªr oMyNPft @Ko ßTJgJ~? KjP\PT @Ko ÛMu oJPb \uTJhJr oPiq @KmÏJr TruJoÇ TKhj iPr mOKÓPf ÛMu oJPbr IPjT \J~VJ~ ßp \uTJhJ \Po KZu, ßx TgJ nMPuA KVP~KZuJoÇ fJA KTT oJrJr kr ßxJ\J TJhJr oPiq kPz ßVKZÇ SA Im˙J~ @oJr KaPor xmJA KoPu @oJPT ßaPj fMuuÇ @oJPT TÅJPi KjP~ SrJ @jPª fUj jJYPf ÊÀ TPrPZÇ KT∂á KjP\r ßYJPU KjP\r Im˙J ßhPU @oJr oPj FTaMS @jª ßjAÇ ßUuJ fUj oJgJ~ CPbPZÇ TJre, KaKlj KkKr~Pcr krA xJP~¿ TîJxÇ xJP~¿ KaYJr UMm TzJÇ KcKxKkäj ZJzJ CKj KTòM ßmJP^j jJÇ ßTC KbTbJT ÛMu ACKjlot kPr jJ FPuS vJK˜ ßkPf y~Ç KT∂á @oJr xJhJ láukqJ≤ @r xJhJ ßTcPxr Im˙J xKfqA ßhUJr oPfJÇ xqJr @oJ~ F Im˙J~ ßhUPu TL ßp yPm, @Ko @r fJ nJmPfA kJrKZuJo jJ! KaKlPjr kr @mJr TîJx ÊÀ yPuJÇ xqJPrr j\r FzJPf @Ko APò TPrA ßkZPjr ßmPû KVP~ mxuJoÇ FKhPT Kak Kak TPr @mJrS mOKÓ ÊÀ yP~PZÇ WμJ mJ\Jr FTaM krA xqJr TîJPx FPujÇ KT∂á ßTj ßpj xqJrPT @\ @jojJ oPj yPuJÇ KTZMãe \JjJuJr KhPT ßYP~ xqJr mOKÓ ßhUPujÇ fJrkr muPuj, ÈmOKÓ ßTj y~ ßfJorJ ßTC muPf kJPrJ?' TîJPxr k´J~ xmJA yJf fMuuÇ C•r KhPf ßVPu xqJr pKh @oJr Im˙J ßhPU

TgJ ßfJorJ \JjPm TLnJPm?' È@Ko \JKj, xqJr!' ybJ“ TL oPj TPr @Ko yJf fMuuJoÇ xqJr ßmJi y~ FTaM ImJT yPujÇ K\Pùx TrPuj, ÈTL \JPjJ?' xJyx TPr @Ko FmJr CPb hÅJzJuJoÇ TîJxxM≠ xmJA @oJr TJhJoJUJ láukqJ≤ @r ßTcx ßhPU ßyPx CbuÇ V÷Lr oMPU xqJr muPuj, ÈgJPoJÇ' xmJA @mJr YMkYJkÇ xqJr FmJr xrJxKr @oJ~ k´vú TrPuj, ÈPfJoJr F Im˙J ßTj?' @Ko fUj láamu oJPbr kMPrJ WajJ muuJoÇ WajJ muKZ KbTA, KT∂á oPj oPj nJmKZ, TL hrTJr KZu Fxm muJr! ybJ“ Foj xJyx jJ TrPuA y~PfJ nJPuJ yPfJÇ KT∂á xm TgJ ßvJjJr kr xqJr muPuj, ÈoJPb ßUuPm, IgY TJhJoJKa oJUPm jJ, fJ TUPjJ y~ jJKT!' xqJr FmJr fÅJr ÛMu\LmPj V´JPor oJPb ßUuJr V· ßvJjJPujÇ xqJPrr ßxA xoP~r xñL jJKT FUj yJxkJfJPu IxM˙Ç FTaM @PVA UmraJ ß\Pj xqJPrr oj fJA UJrJkÇ ßZJaPmuJr V· ßvJjJPf KVP~ xqJPrr ßYJPU ßmJi y~ \u FPx KVP~KZuÇ kPTa ßgPT ÀoJu ßmr TPr ßYJU oMZPuj xqJrÇ @oJr KhPT ßYP~ oMYKT yJxPujÇ muPuj, Èláamu KjP~ IPjT TJ§ WPaPZ, @rS WaPmÇ fPm ßfJoJr TJ§aJ hJÀeÇ ßfJoJPT ßhUJPòS hJÀe!' TîJPxr xmJA FmJr k´Y§ yJKxPf ßlPa kzuÇ yJKxr KnPz FUj @r TJrS ßTJPjJ TgJA ßvJjJ pJPò jJÇ xqJr KT @mJrS ioT KhP~ xmJAPT gJKoP~ ßhPmj, jJKT xmJr xPñ ßyPx CbPmj, mM^Pf kJrKZuJo jJÇ KTZM mMP^ jJ-mMP^A @KoS xmJr xPñ yJxPf ÊÀ TruJo! ßuUT : KvãJgLt, wÔ ßv´eL, ßx≤ ßV´VrL\ CóKmhqJu~, dJTJÇ


Kn jú ˝J h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

yrfJPu ßpxm xJKntx ßhS~J pJ~

yrfJu ßyJo xJKntx: yrfJPur Khj FA xJKntx TJptTr gJTPmÇ vyr S V´JPor k´KfKa mJKzPf YJu-cJPur

kqJPTa ßkRÅZJPjJr mqm˙J TrPm yrfJu @øJjTJrLrJÇ KmjJ oNPuqr FA xJKntx \jVPer \jq mum“

gJTPm yrfJu ßvw jJ yS~J kpt∂Ç yrfJu AjxMqPr¿: KmPrJiL hu pJ pJ nJXPf kJPr, ßfoj xmKTZMr

AjxMqPr¿ TrJ gJTPu FA ßTJŒJKj fJr ãKfkNre KhPf mJiq gJTPmÇ FaJ kJuJmhu xyTJPr k´iJj S Ik´iJj KmPrJiL hPur oJKuTJjJiLj k´KfÔJj KyPxPm Veq yPmÇ yrfJu ßjaS~JTt: @o\jfJ @PVnJPVA FA ßTJŒJKjr Kxo KTPj rJUPmÇ yrfJPur Khj Ijq ßTJŒJKjr ßoJmJAu ßjaS~JTt mº gJTPmÇ \jfJ FA KhPj FA ßjaS~JPTt TgJ mPu mJ jJ mPu yrfJPur k´Kf xogtj \JjJPm mJ KmKòjúfJ k´hvtj TrPmÇ FPf TPr yrfJPur xlufJ mJ IxlufJr \KrPkr TJ\aJS xy\ yPmÇ oMUkJP©r ^JPouJ ToPmÇ yrfJu KoCK\~Jo: KkPTaJrPhr ßlPu pJS~J ßmJoJ S TTPau mJPh Ijq xm, ßpoj: nJXJ uJKb, Kdu, ^uxJPjJ aJ~Jr, kMPz pJS~J VJKzr nVúJÄv AfqJKh KjP~ FA KoCK\~JPo \oJ KhPu @o\jfJ kMrÛJr kJPmÇ @r FA aJTJ xrmrJy TrPm rJ\jLKfKmPhrJÇ ÊiM fJrJA FA ±ÄxpùvJuJ KaKTa ßTPa mJiqfJoNuTnJPm x¬JPy KfjmJr kKrhvtj TrPmÇ @r fJrJ YJAPu KmPhKv rJÓshNfPhrS xPñ KjPf kJrPmÇ uçL YâmftL

yrfJu ß\JTx

lJau ßmJoJ, ßh ßhÅRz!

yrfJu @xPu TL? FaJ mM^Pf jJ ßkPr @oJr k´mJxL TJK\j k´vú Tru@òJ, yrfJu TL? yrfJPur Khj hMA kPãr oPiq oJrJoJKr y~, nJXYMr y~Ç S, mMP^KZÇ ßfJoJPhr ßhPv ßrxKuÄPT yrfJu mPu? Éo&! fPm @oJPhr ßhPvraJ @rS ßmKv oJrJ®T, mJ˜m FmÄ fJ ßhPvr k´J~ xm ßaKuKnvPjA xŒ´YJKrf y~Ç yrfJPur KhjÇ FT KkPTaJr TTPau k´˜f M TJrPTr TJZ ßgPT TP~TaJ TTPau KTPj KjP~ ßVuÇ krKhj ßx KmPâfJr TJPZ KVP~ muu, ÈVfTJu FTaJ TTPauS lJau jJ! WajJ TL?' KmPâfJr \mJm, ÈyPfA kJPr jJ! @Ko ßfJ xm TKaA krLãJ TPr ßhPUKZuJo!' -ßoJ. yJKmmMu mJvJr

1992 xJuÇ mJÄuJPhPvr rJ\iJjL dJTJr oVmJ\Jr ßoJzÇ yrfJu YuPZÇ pJKò TPuP\Ç mJPx CbmÇ VJ\LkMr aM xJP~hJmJh uJAPjr mJxÇ mJPx CbPf pJKò, IoKj mMCCCo! ßmJoJ ßlPaPZ! @r TL, ßh ßhRz Kl∑ ˆJAPuÇ ßp ßpKhT kJrPZ, ßh ßhRzÇ kPr ÊjuJo, KrTvJr aJ~Jr ßlPaPZÇ ßyJT, fJPf TL! xJmiJPjr oJr ßjAÇ

1. FTaJ ßoJrV ßUJÅ~JPz KVP~ ßhUu, ßxUJPj hMKa fJ\J TTPau rJUJÇ ßx TLnJPm SA ßUJÅ~JPz Kco kJzPm? 2. FTaJ kJP© hMKa TTPau rJUJ KZuÇ FTaJ KmP°JKrf yPu @r T~aJ gJTPm? 3. ImPrJPir Khj FT ImPrJiTJrL xP\JPr FTKa TTPau ZMPz oJruÇ KT∂á TTPauKa ßTJgJS @WJf jJ TPr KjP\ KjP\A @mJr fJr TJPZ KlPr FuÇ TLnJPm x÷m? 4. FTaJ TTPau KbT KTPxr oPfJ ßhUPf? 5. ßVJ~JuWJa FuJTJr FT ˙JPj ßruuJAPjr KlvPkäa fMPu ßluJ yP~PZÇ KT∂á KTZMãe kr ßhUJ ßVu ßxA \J~VJ KhP~ ßasj YPu ßVu, ßTJPjJ hMWtajJ Wau jJÇ TLnJPm yPuJ? C•r-1: ßoJrV Kco kJPz jJÇ C•r 2: FTaJS gJTPm jJÇ C•r 3: TTPauaJ ßxJ\J SkPrr KhPT KjPãk TrJ yP~KZuÇ C•r 4: @PrTKa TTPaPur oPfJÇ C•r 5: ßasj @xJr @PVA ßruuJAj ßorJof TrJ yP~KZuÇ - yJxJj ßoPyhL, dJTJ

KkPTaJPrr k´PkJ\ ßfJoJr \jq ßoP~, ZMPz oJrJ TTPauS yJf KhP~ TqJY irPf kJKrÇ ImPrJPiS kJr yPf kJKr oyJxzT! Cjì• KkPTaJrPhr xJoPj KhP~ YJKuP~ KjP~ ßpPf kJKr ßuJTJu mJx! ßfJoJr \jq kMKuPvr uJKbr xJoPj ßkPf KhPf kJKr Kkb! ßYJU ßUJuJ ßrPU, mMTnPr V´ye TrPf kJKr Ka~Jr VqJx! KmjJ KÆiJ~ ßUPf kJKr kMKuPvr iJS~J, KTÄmJ yJf KhP~ iPr ßluPf kJKr rJmJr mMPua @r ßkasuPmJoJÇ PoP~, yrfJPu KkPTKaÄ TrJr \jq @oJr FT yJfA pPgÓ, pKh @oJr Ijq yJfKa fMKo iPr rJPUJ!

CkJ~ hMA mºM ßruuJAPjr kJv KhP~ yJÅaKZuyrfJPu ßruuJAPjr KlvPkäa fMPu ßlPuPZ KkPTaJrrJ! TL TrJ pJ~ mu ßfJ? PasPjr oPiq CPzJ\JyJP\r mqm˙J TrPf yPmÇ pUj ßhUJ pJPm ßruuJAPjr KlvPkäa ßfJuJ, fUj CPzJ\JyJ\ YJuM TrPuA yP~ pJPm! nJPuJ mMK≠! FA mqJkJPr ßruoπLr xPñ TgJ muPf yPmÇ

yrfJuL~ xÄVLf UqJfjJoJ TKm S Kv·LrJ pKh yrfJPu ImÀ≠ jVPr mPx FA VJjèPuJ KuUPfj mJ VJAPfj, fJyPu ßToj yPfJ?

rmLªsjJg bJTMr fMKo ßp ßmJoJr @èj \ôJKuP~ KhPu ßoJr mJPx, Px @èj ZKzP~ ßVu, ßx @èj ZKzP~ ßVu YJrkJPv, YJrkJPv, YJrkJPv!

@A~Mm mJóM FT vyPrr VJKz fMA FTJ nJKXx ßj, nJXPf Khx fMA KTZM ßoJPr! SPr xm aJ~Jr fMA FTJA \ôJuJx ßj, FTaM ßkJzJPf fMA Khx ßoJPr!

yrfJuL~ iJÅiJ

Kouj oJyoMh

mJx ßgPT jar ßco TPuP\r xJoPj jJouJoÇ ßVa KhP~ dMTmÇ @mJr mMCCCo! ßmJoJ! ßmJoJ! ßh ßhRz, Kl∑ ˆJAPuÇ nP~ dMPT ßVuJo TPuP\Ç kPr ÊjuJo, asJPTr aJ~Jr ßlPaPZÇ lJaMT, xJmiJPjr oJr ßjAÇ PkPa KUPhÇ KaKlj KkKr~Pc ßVuJo TqJjKaPjÇ KvXJzJ UJKòÇ oJ© TJoz KhuJoÇ IoKj @mJr mMCCCo! ßmJoJ! ßmJoJ! ßh ßhRz, Kl∑ ˆJAPuÇ TJr UJmJr ßT UJ~! UJmJr ßlPu KhuJo ßhRzÇ ßkPa ÊiM n~, KUPh ßjAÇ kPr ÊjuJo, TqJjKaPjr mJmMKYt fJT ßgPT mz UJKu ßcTKY ßlPu KhP~PZÇ pJr TJrPe Ff v»Ç ßyJT, xJmiJPjr oJr ßjAÇ TîJx ßvPw KrTvJ~ TPr ßoPx KlrKZ Kfj mºMÇ oVmJ\Jr ßk~JrmJV VKur xJoPj @xPfA @mJr mMCCCo! ßmJoJ! ßmJoJ! ßh ßhRz, Kl∑ ˆJAPuÇ KhuJo ßhRzÇ KrTvJr nJzJ jJ KoKaP~ FT ßhRPz ßoPxÇ kPr ÊjuJo, KmhMqPfr fJPr ßmYJrJ TJT mPxKZuÇ ßyJT, fJPf TLÇ xJmiJPjr oJr ßjAÇ hMkMPrr UJmJr ßvPw ßoPxr xmJA @rJo TPr mxuJoÇ ßmv V· \Po CPbPZÇ @mJr mMCCCo! ßmJoJ! ßmJoJ! ßh ßhRzÇ xmJA mJAPr YPu ßVuÇ @Ko mPx rAuJoÇ TJre, ßmJoJaJ @oJr ßkPar ßnfPr ßlPaPZ! fJPf TLÇ xJmiJPjr oJr ßjAÇ ßuUT pMÜrJPÓsr ßoKruqJP¥ mxmJx TrPZjÇ -xMmLr TJvoLr ßkPrrJ

39

YPuJ xmJA! \LmPjr @øJPj ßhRPz ßhRPz kJuJA, KhPT KhPT FKT ÊKj TTPaPur iMoiJo, mqgJ nMPu ZMPa YPuJ mJÅYJPf F Kk´~ \Jj!

oofJ\ lJA¢J pJ~, TTPau lJA¢J pJ~! mºM pUj uJKb uA~J, @oJr VJKz nJAñJ Kh~J KYÑMr kJAzJ yJA¢J pJ~, lJA¢J pJ~, mMTaJ lJA¢J pJ~Ç

KYrTMa mqJ¥ PmJoJ lJPa, oJPb-WJPa, VñJmMKzr vyPr! TTPau yJPf TJÅKhx ßTj, Ka~Jr VqJPxr \ôJuJ~ ßr? Sy ßjJ KxVjqJu, ßrc lJ~Jr aJ~JPr aJ~JPr, F vyr ßmJoJr vyr, yrfJPur FA dJTJPr, F vyr uJKbr vyr, @èjkMrL @oJPhr! rJyJf @rJ TKmr, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~


o fJ o f

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

40

FTA mOP∂ KfjKa láu FTA mOP∂ KfjKa láu ßpoKj mOPãr ßvJnJ mitPj KmPvw nëKoTJ kJuj TPr S \jTuqJPe KjνJgtnJPm xMmJx KmKuP~ kro fíK¬ uJn TPr KbT ßfoKj mOPaPj mJXJKu FT kKrmJPrr Kfj\j oy&k´Je mqKÜ oJjmTuqJPe Ijjq nëKoTJ kJuj TPr pJPóZj, fÅJrJ mJXJKu \JKfr IyÄTJrÇ fJrJ yPuj oJfJ K\jJf ryoJj, KkfJ ßyuJu ryoJj FmÄ kM© rJ\M ryoJjÇ oPj y~ ßpj fJrJ FTA mOP∂ láa∂ KfjKa láuÇ mJÄuJPhPvr nJKa Iûu jJPo kKrKYf TKm-mJCuPhr khiNKuPf ˚Jf xMjJoV† ß\uJr \VjúJgkMPrr IKimJxL yPuj fJrJÇ IJKvr hvPT oJfJ-KkfJr xPñ xMUL-xMªr \LmPjr fJKVPh ˝Phv ßZPz xJf xoMhs, ßfr jhL kJKz

KhP~ kJ ßrPUKZPuj KmPuPf K\jJf ryoJjÇ iot-met S pJKπT \LmPjr ßmzJ\Ju ßgPT Kj\PT oMÜ TPr ßjj IJkj mMK≠o•J~Ç ÊrΔ y~ xMªr xMUL \LmPjr pJ©J, FT kJ - hM’kJ TPr FPVJPf ÊrΔ TPrj KfKjÇ xTu k´KfTNufJ kJr TPr KjP\PT ˝Pkúr KxÅKzPf ßkRÅZPf oreke ßYÓJ ÊiM KjP\r KmuJxL \LmPjr ˝Pkúr KmPnJr KZPuj jJ KfKj, kJvJkJKv \jTuqJeoNuT TJP\ S IJfìKjP~JV TPrKZPujÇ pJr \ôu∂ k´oJe msoKu mJA ßmJ ßx≤Jr’ fJr TífTtPo oPj y~ KfKj ßpj mJÄuJr IJPrT ‘Ijjq xruJ jJrL’Ç xffJ-jqJ~KjÔ èPe èeJKÍf KfKj, FA KmPvw èeKa fÅJr vKÜ S xlufJr YJKmÇ xffJ èeKa K\jJf ryoJjPT

ßkRÅPZ Khu fJr ˝Pkúr KxKÅzPfÇ fJrkrS FA jJrL oJKar aJPj xMPpJV yPuA YPu pJj xmMP\ ßWrJ, jh-jhL \u S KmPur KouPjr ßhv \jìnëKo mJÄuJPhPv Ç xMUL-xMªr \LmPjr fJKVPh IJmJrS KlPr IJPxj ˝kú S vJK∂r ßgox jhLr kJPr KmPuPfÇ FnJPm WMrPZ pJKπT \jkPh fJr \Lmj YJTJÇ IJoJPhr K\jJf ryoJj pJKπT S IvJK∂r hJmJjPu FTaáS TîJ∂ yjKjÇ xmKTZá KkZá ßbPu ˝JoL ßyuJu ryoJPjr ßk´reJA fJPT IJPrJKyf Tru fJr ˝Pkúr KxÅKzPfÇ ˝JoL ßyuJu ryoJj xJPmT FT\j TJCK¿uJr S KmKvÓ mqmxJ~LÇ TKm j\rΔPur jJrL TKmfJKar mJ˜mKY© K\jJf ryoJj

S ßyuJu ryoJj IJmJrS k´oJKef TrPuj KmPuPfr oJKaPfÇ K\jJf ryoJj KmVf KjmtJYPj Km\~L FT\j TJCK¿uJrÇ fJr xlufJr xMlu IJVJoL KjmtJYPjS k´KflKug yPmÇ KfKj mftoJj ßumJr kJKat ßgPT msoKu mJA ßmJ S~Jct ßgPT TJCK¿Pur khk´JgtL FmÄ fJr ˝JoL S FT\j xJPmT TJCK¿Pur KZPujÇ fÅJPhrA kM© rJ\M ryoJjS IJVJoL KjmtJYPj aJS~Jr yqJoPuaPxr k´JgtLÇ oJfJ-KkfJ S kMP©r \jTuqJeoNuT TJptâPo oPj y~ ßpj fJrJ FTA mOP∂ KfjKa láa∂ láuÇ

∏ IJvrJl CK¨jÇ

hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj VefPπr Km\~ jJ krJ\~

hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj VefPπr Km\~ jJ krJ\~ FaJ FUj IJPuJYq Kmw~Ç mJÄuJPhPvr AKfyJPx mÉ TuKïf KjmtJYj IjMKÔf yP~PZ, ßpoj K\~JCr ryoJPjr yJ jJ KjmtJYj, FrvJPhr ’86 xJPu k´iJj FTKa KmPrJiL hu KmFjKkPT mJAPr ßrPU KjmtJYj, ßmVo K\~Jr 15 ßlmsΔ~JKr ’96 xJPur KjmtJYj, ImPvPw \JKfxÄPWr oyJxKYm mJjKT oMjxy KmPvõr k´J~ k´PfqTKa ßhPvr TëajLKfTPhr krJovt CPkãJ TPr ßvU yJKxjJ S fJr xrTJr \JKfPT CkyJr Khu Vf 5 \JjM~JKr mJÄuJPhPv FTKa TuKïf hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYjÇ xrTJPrr mqJUqJ yPóZ, xJÄKmiJKjT iJrJmJKyTfJ rãJ TrJr \jq FA KjmtJYj TrJ yP~PZÇ KmPrJiL hu KjmtJYPj IÄvV´ye jJ TrJ~ xrTJPrr TJPZ Ijq ßTJj KmT· kg KZu jJÇ fJA mJiq yP~ xrTJrPT FA KjmtJYj TrPf yP~PZÇ xÄKmiJj KmPvwù c. vJyhLj oJKuT mPuj, xÄKmiJPj kKrÏJr muJ IJPZ, xrTJr Vbj TrPf yPu k´J¬ m~Û ßnJPar oJiqPo TokPã 151 \j xJÄxh xhxq KjmtJYf yPf yPmÇ 5 \JjM~JKrr

KjmtJYPj 153 \j xÄxh xhxq KmjJ k´KfÆKªôfJ~ xÄxh xhxq kh uJn TPrPZj fJ xÄKmiJj kKrk∫LÇ fJA IJS~JoL uLV xÄKmiJj u–Wj TPr xrTJr Vbj TPrPZÇ KfKj IJPrJ mPuj, hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj ßgPT xrTJr Vbj kpt∂ 6 mJr xÄKmiJj u–Wj TrJ yP~PZÇ k´iJjoπLr CkPhÓJ FAY Ka AoJo xJÄmJKhTPhr mPuPZj, huL~ xrTJPrr IiLPj ßp ImJi S KjrPkã KjmtJYj x÷m fJ 5 \JjM~JrL KjmtJYPj k´oJKef yP~PZÇ ßk´KxKc~Jo xhxq ßfJlJP~u IJyPoh mPuPZj, FA KjmtJYPj xrTJr ßTJj y˜Pãk TPrKjÇ KjmtJYj vJK∂kNet xMÔM yP~PZÇ KjmtJYPj VefPπr Km\~ yP~PZÇ k´iJjoπL mPuPZj, IPjT k´KfTëufJr kr KjmtJYPj YKuäv vfJÄv ßnJa kPzPZ, KfKj x∂áÓÇ KmPrJiL hu muPZ, 5 \JjM~JKrr KjmtJYj k´yxPjr KjmtJYj, ßnJaJr KmyLj KjmtJYj, 510 vfJÄv ßnJa kPzPZ, xrTJr UJKu oJPb ßVJu TPrPZÇ ßhPvr \jVe FA KjmtJYj k´fqJUqJj TPrPZÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj KmKnjú VeoJiqPo ßp KrPkJat TPrPZ fJPf

ßhUJ ßVPZ, SAKhj k´iJj KmPrJiL huL~ ßjfJ S KmFjKk ßY~JrkJxtPjr mJxJr YJKrKhPT KZu mJuM ßmJ^JA asJT IJr asJTÇ rqJm, KmK\Km, kMKuv ÆJrJ xJrJ FuJTJ KZu ßWrJS TrJÇ KmPrJiL hPur k´go xJKrr k´J~ xTu ßjfJ KZPuj ß\Pu, ßTC ßTC KZPuj IJfìPVJkPjÇ KmFjKk muPZ, xrTJr ßpRg IKnpJj YJKuP~ xJrJPhv ßgPT 30 yJ\Jr ßjfJTotLPT mKª TPrPZÇ FojKT xrTJPrr xJPg FTJfìfJ jJ TrJ~ \JfL~ kJKat k´iJj FrvJhPT yxKkaJPu mKª TPr KjmtJYj TPrPZÇ 5 \JjM~JKr ßVJaJ \JKf KZu IJfKïfÇ xJrJKhj xKyÄxfJ, IKVú-xÄPpJV, ßkasu ßmJoJ KjPãk, kMKuPvr xJPg KmPrJiL hPur hlJ~ hlJ~ uJKb-YJ\t, èKu mwte AfqJKhÇ ßnJaJr ßTªsèPuJ KZu k´J~A lÅJTJ 41Ka ßTPªs ßTJj ßnJaA kPzKjÇ ßhPv KjmtJYjL IJPo\ KZu jJÇ IjqKhPT, xrTJr KjmtJYjL V´yePpJVqfJr \jq f&kr KZu, fJPhr ßjfJTotLrJ mÉ ßnJa ßTªs hUu TPr mqJua-ßkkJPr Kxu ßoPr mqJua mJé nKft TPrPZ, FojKT IPjT Kk´\JAKcÄ IKlxJr mqJua ßkkJPr Kxu KhPf KVP~ irJ kPzPZÇ

cJTPpJPV WPr mPx xŒNet Kl∑ xJ¬JKyT ßhv ßkPf ÊiMoJ© KjPYr TákjKa kNre TPr kJKbP~ Khj IJoJPhr KbTJjJ~ jJo: KbTJjJ: ßlJj jÄ: A∏PoAu:

IJS~JoL uLPVr TqJcJrPhr oJ˜JKjr TJrPe SAKhj 24 \j KmPrJiL k´JgtL KjmtJYj m\tj TPrPZjÇ FA KjmtJYjPT VefPπr Km\~ muPu VefPπr ImoJjjJ TrJ yPmÇ 5 \JjM~JKr KjmtJYPj KmPvõr ofJoPfr KhPT FTaá j\r KhPu ßhUJ pJ~ hqJ VJKct~Jj kK©TJ KuPUPZ ” Few vote in

Bangladesh election marred by violence and boycott. A boycott by the Bangladesh Nationalist Party, the main opposition proverty striken country of 150 million people, meant that the results in more than half of the constitieutes were decided before voting had even stored” The Economist kK©TJ KuPUPZ, 'Pcg aá

ßcPoJâqJKx'- VefPπr oOfáq yP~PZÇ KjCA~Tt aJAo KuPUPZ, 'mJÄuJPhPv KmPrJiL hPur KjmtJYj m\tPjr oiq KhP~ FTKa uöJ\jT KjmtJYj IjMKÔf yP~PZÇ' KmKmKx, KxFjFj, IJu-\JK\rJ, r~aJxtxy KmPvõr k´J~ xTu ßhPvr KoKc~J FTof

yP~PZ 5 \JjM~JKrr KjmtJYj KZu FTfrlJ KjmtJYjÇ FA KjmtJYPj ßnJaJPrr CkK˙Kf KZu 10-15 vfJÄvÇ FaJ KZu xKyÄxfJ S m\tPjr KjmtJYj, KjmtJYPjr Khj TokPã 19\j oJjMw k´Je yJKrP~PZjÇ FA KjmtJYj ßhvmJxLPT IJPrJ IKjKÁf nKmwqPfr oPiq ßluPmÇ TÄPV´x, ACPrJkL~ ACKj~j kJutJPo≤xy KmPvõr mÉ ßhPv 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr xoJPuJYjJr ^z CPbPZÇ hMA FTKa rJÓs ZJzJ KmPvõr xTu ßhv FA KjmtJYPj VnLr yfJvJ k´TJv TPrPZÇ nJrf S rJKv~J ZJzJ mftoJj xrTJrPT ßTJj ßhv ˝JVf \JjJ~KjÇ 5 \JjM~JKr KjmtJYj KmPhPv ßpoj V´yePpJVqfJ kJ~Kj ßfoKj ßhPvr KnfPr IJS~JoL uLV S fJr VOykJKuf hu ZJzJ xTu ˜Prr \jVe FA FTfrlJ KjmtJYj k´fqJUqJj TPrPZÇ TJre FA KjmtJYPj \jVPer rJ~ k´TJv kJ~KjÇ FA KjmtJYPj VefPπr krJ\~ yP~PZ muJ ßpPf kJPrÇ mJÄuJPhPvr AKfyJPx 5 \JjM~JKrr KjmtJYj FTKa TuKïf KjmtJYjr‡Pk PuUJ gJTPmÇ ∏Qx~h F oJKuTÇ

cJTPpJPV xJ¬JKyT ßhv Kl∑ ßkPf YJj? xJ¬JKyT ßhv∏Fr KbTJjJ: Weekly Desh 65 New Road, London E1 1HH Tel: 020 3540 0942


o fJ o f o IJ yJ Ko h mñmºár IJhPvtr FTKjÓ ToLt IJfJCr ryoJj UJjÇ KmPuPfr mJXJKu TKoCKjKar kKrKYf oMUÇ FT xo~ KmPuPfr IJS~JoL rJ\jLKfr k´mJh kMrΔwÇ KmPvw TPr 75 krmfLt IJS~JoLuLPVr hM:xoP~ ßp T\j ßuJT mñmºár IJhvtPT IJTPz iPrKZPuj fJPhr Ijqfo IJfJCr ryoJj UJjÇ mñmºár ß˚yKxÜ IJfJCr ryoJPj UJPjr mñmºáPT KWPr IPjT ˛OKfÇ 69-r xJPu IJVrfuJ wzpπ oJouJ ßgPT oMÜ yP~ mñmºá KmPuf IJPxjÇ ßxA xo~ IJS~JoLuLPVr pMÜrJ\q vJUJr TJptâo ÊrΔ y~Ç ßVRx UJj xnJkKf yjÇ IJr IJfJCr ryoJj UJj KZPuj fUj IJS~JoLuLPVr Ijqfo uzJTá ToLtÇ F KjP~ fÅJr FTKa IJjPªr ˛OKf rP~PZÇ F xo~ u¥Pjr FT ßyJPaPu mñmºá ßVRx UJjPT CP¨vq TPr mPuj∏ ßVRx UJj xJPym, IJKo mPu pJKYZ, IJfJPT xJÄVbKjT xŒJhPTr kh ßhPmj, fJr m~x FTaá To, KT∂á KbT IJPZ, ßx-A CkpMÜ xJÄVbKjT kPhr \jqÇ FA xM© iPrA 1973 xJPu pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr kNeJt ñ TKoKa VKbf yPu IJfJCr ryoJj UJj TKoKar xJÄVbKjT xŒJhPTr hJK~fô kJjÇ mñmºár F rTo ˛OKfPT IJfJCr ryoJj UJj IJP\J oPjr ˛OKf ßTJaJ~ iPr ßrPUPZjÇ krmfLtPf pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr xnJkKfr kh IuÄTíf TrJ xPfôS mñmºár xrJxKr KjPhtPv xJÄVbKjT xŒJhPTr kh uJn TrJaJPTA KfKj fJr \LmPjr ßpJVq I\tj mPu oPj TPrPZjÇ fÅJr nJwJ~ mñmºár KjPhtPv k´J¬ xJÄVbKjT xŒJhPTr khA IJP\J IJKo VuJr oJuJr oPfJ oPj TKrÇ mftoJPj IJfJCr ryoJj UJj xKâ~ rJ\jLKf ßgPT FT rTo hNPr IJPZÇ TJPunPhs hPur èrΔfôkNet ßTJj IjMÔJPj ßpJV ßhjÇ 96 xJu ßgPTA muJ pJ~, KfKj rJ\jLKfr IñPj KjrmÇ KjP\r mqmxJ, kKrmJr ßhUJPvJjJr kJvJkJKv ßhPvr mJKz ßVJuJkVP† KmKnjú xoJ\-ßxmJoNuT TJP\ S FTKa hJfmq yJxkJfJu k´KfÔJ~ KjP~JK\f ßgPT xo~ TJaJPYZjÇ 1971 xJPu mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpMP≠ k´mJPx Ijqfo xÄVbPTr náKoTJ kJuj TPrj IJfJCr ryoJj UJjÇ 26 oJYt asJlJuVJr Û~JPrr mJXJKuPhr GKfyJKxT xoJPmv IJP~J\Pjr CPhqJÜJPhr oPiq KfKj KZPuj Ijqfo ßjfJÇ ßp xoJPmPv k´J~ hv yJ\Jr mJXJKu xoPmf yP~ ˝JiLjfJ IJPªJuPjr k´mJPx xNYjJ TPrKZPujÇ KmsPaPjr k´fq∂ vyr ßgPT hPu hPu mJXJKurJ IJPxj ˝JiLjfJr oPπ CöLKmf yP~Ç FA xoJPmPv mJÄuJPhPvr oJjKY© UKYf uJu-xmM\ ˝JiLjfJr kfJTJ k´go CP•Juj TrJ y~Ç Kmvõ hrmJPr ß\PV SPb mJÄuJPhvÇ xŒsKf KfKj ßVJuJkVP†r KkfíkMrΔPwr Kj\ oJKuTJjJr nëKoPf Kj\˝ Igt mqP~ FTKa yJxkJfJu KjoJte TPrPZjÇ Kj\˝ S FTT CPhqJPV k´KfKÔf yJxkJfJuKa k´KfÔJ~ fÅJr mznJA jJxJr KmUqJf KmùJKj IJmhMr ryoJj UJjS Igt xJyJpq TPrPZjÇ k´mJxL mJXJKu KmùJKj KyPvPm c. F ryoJj UJj S IJfJCr ryoJj UJj ÃJfíÆ~ FmÄ IJfJCr ryoJj UJPjr ˘L xqJ§sJ UJj AKfyJx S GKfPyqr k´Kf fJÅPhr Pp IjMnáKf,pJ ßhv S ßhPvr krmfLt k´\Pjìr TJPZ ÊiM j~∏ k´\jìJ∂r \JV´f rJUJr TJ\Ka TPr KhP~PZjÇ xoJP\ F rTo FTKa mqKfâoL iJrJ rYjJ TrJr FTJ∂ TJ\Ka IJfJCr ryoJj UJj mJ˜mJ~j TPr Kmru hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZjÇ xmPYP~ CPuäUPpJVq Kmw~Ka yPuJ∏ IJfJCr ryoJj UJPjr xyiKotjL AÄPr\ oKy~xL KoPxx

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

˝kúpJPj k´mJxL oMKÜPpJ≠J IJfJCr ryoJj UJj xJjâJr IKmrJo CfxJy S fÅJr CkJK\tf Igt hJjÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr k´Kf fÅJr nJPuJmJxJ S oofôPmJi IxLo mPuA fJ x÷m yP~PZÇ IJfJCr ryoJj UJPjr x∂JPjrJS

S Kj˜rñ \LmPj IJvJr xûJr TPrPZÇ fJS KmjJ k~xJ~ KYKTfxJ ßxmJ! FmÄ jJoL-hJKo KYKTfxT ÆJrJ KYKTfxJr xMPpJV, F ßpj IJPuJTöôu Ijjq FT xMPpJV∏ pJ ˝Pkúr

k´mu CfxJy KjP~ F k´KfÔJjKa VPz fáuPf TJ\ TPrPZjÇ KxPua∏\KTV† xzPTr kJPv PVJuJkV† FuJTJ~ yJxkJfJuKa k´KfKÔf yS~J~ KmvJu èrΔfô myj TPrÇ FA ˙Jj KjmtJYj IKf

CPit, T·jJr IfLfÇ PhPvr IPjT ßhv hrhLr ofA IJfJCr ryoJj UJj ßnPmPZj FuJTr oJjMwPT KjP~Ç KmPuPf mPx ßhPvr KYKTfxJ PxmJ ßgPT mKûf \jPVJÔLr I∂Prr YJKyhJPT mMPT uJuj TPrPZj KfKjÇ

˙Jkj TPr FTKa KmvJu \jKyfTr F´A yJxkJfJPur of k´T· mJ˜mJ~j TPrPZj fJPhr Kj\˝ CkJ\tPjr Igt ßgPT mq~ TrJr oiq KhP~Ç pJ KjoJte TPrA ßvw j~∏ F k´T·PT YJuM rJUPf yPu k´Kf mZr uã uã aJTJr k´P~J\j, ßxaJS xJyx TPr myj TPr pJPYZj fJr kKrmJr Ç myj TrJr IñLTJr FmÄ ˝kúS fÅJPhr kKrmJPrr FTTÇ FA xJyxL kKrmJPrr oNu mqKÜ IJfJCr ryoJj UJPjr TJPZ ßVPu mJ kJPv mPx IJuJk TPr ßmJ^JA pJ~ jJ fÅJr ßnfPr FPfJ mz ChJrfJr S \jPxmJr KmvJu FmÄ VnLr ßxsJfK˝jL jhL k´mJKyf yPYZ mJ Kjr∂r myoJj rP~PZÇ F ryoJj UJj yxKkaJuKa k´KfKÔf yP~PZ IJzJA FTr \Kor Skr KmvJu hMKa Kfj fuJ nmPjÇ pJ k´J~ FTJjú vpqJ KmKvÓ kNeJt ñ FTKa yJxkJfJuÇ nmjKa jmq KjKotf, fÅJr kKrT·jJ S KjPhtvjJ~ mJ˜mJK~f yP~PZ 2009 xJPuÇ k´mJx \LmPjr mq˜fJr oJP^S KjP\ CkK˙f ßgPT KjoJte TJP\r fhJrKTS TPrPZjÇ yJxkJfJPur kJPvA ‰fKr TPrPZj IJPrTKa nmj cJÜJr S ˆJlPhr \jqÇ CPuäUq, IPjT gJjJ xhPrS 51 vpqJ KmKvÓ yJxkJfJu ßjAÇ ßpUJPj IJfJCr ryoJj UJj S fÅJr kKrmJr k´J~ 6 ßTJKa aJTJ mqP~ yJxkJfJuKa KjoJte TPrPZjÇ yJxkJfJPur kJPvA fJPhr Kj\ Igt mqP~ FTKa oxK\hS KjoJte TPrPZjÇ oxK\h KjotJPe k´J~ YKuäv uJU aJTJ mq~ yP~PZÇ FUJPj 2010 xJPu KmjJoNPuq ˝J˙q KYKTfxJ TqJPŒr mqm˙JS TrJ yP~KZuÇ pKhS kMPrJ yJxkJfJPuA KmJjoNPuq KYKTfxJ ßxmJ Kj~KofA ßh~J yP~ gJPTÇ 2010 xJPu FA TqJPŒ pMÜrJP\q Iiq~jrf 20 \j KmPhvL KYKTfxTxy ßhPvr k´KfgpvJ KYKTxTrJ IÄvV´ye TPrjÇ KT KT KYKTfxJ ßxmJ ßh~J yP~ gJPT FUJPj ßxaJS ImJT TrJr of Kmw~Ç FA

IJfJCr ryoJj UJPjr KjTa PgPT IJPrTKa ˝Pkúr TgJ ßvJjJ ßVuÇ fÅJr krmfLt k´T· FTKa TJKrVKr KmvõKmhqJu~ ßVJuJkV† IûPu k´KfÔJÇ mJÄuJPhPv TJKrVKr KvãJ S KvãJk´KfÔJPjr InJm rP~PZÇ ßTrJKj QfKrr KmsKav CkKjPmKvT KvãJ iJrJr kKrmftj FUPjJ y~KjÇ xMYjJ yP~PZ oJ©Ç pKhS kYÅJ•r mZr ßkKrP~ ßVPZ CkKjPmv ßgPT oMKÜrÇ KT∂á CkKjPmKvT ßvJwe S vJxPjr YJPk ßorh§ nJXJ \JKf hÅJzJPf kJPrKjÇ IJmJr mJXJKuPhr hMmJr ßhv ˝JiLj TrPf yP~PZÇ FTmJr KmsKav CkKjPmv ßgPT ˝JiLjfJ I\tj, fJr kÅKYv mZr kr kJKT˜Jj jJoT rJÓs ‰fKrr ßUxJrf KhP~ xv˘ oMKÜpMP≠r oJiqPo mJÄuJPhv k´KfÔJÇ \jèrΔfôkNet mPu KmùoyPu në~xL k´vÄxJ uJn TPrPZÇ KxPua∏\KTV† xzTKa TJjJAWJa, \KTV†, ßVJ~JAjWJa, Km~JKjmJ\Jr, mzPuUJ S ßVJuJkV† CkP\uJxy xm TKa CkP\uJr xoV´ k´fq∂ S KmvJu \jmxKfkNet FuJTJPT xÄpMÜ TPrPZÇ KxPua vyPr FPx I© FuJTJr oJjMwPT KYKTfPxmJ ßj~Jr ßhÅRz^ÅJk ßgPT oMÜ TPrPZ FA yJxkJfJuKaÇ ˝K˜ xOKÓ TPrPZ oJjMPwr oPj FmÄ fJPhr ImPyKuf

FT xo~ FA ßkJwJ ˝kúKa ˙Jkj TPrPZj k´mu KmvõJPx, mÅJiJ KmkK•PT yJr oJKjP~Ç yqJ, fÅJr of IPjT k´mJxL Kj\ Kj\ FuJTJ~ IPjT \jKyfTr TJ\ TPrPZj, F xm IxÄUq ChJyre KxPuPar k´mJxL IûPu rP~PZÇ F rToA mqKfâoL FT\j mqKÜ IJfJCr ryoJj UJj Ç FT\j Ijjq \jhrhL ßjfJr kKrY~ fÅJr TJP\r ßnfr láPa CPbPZÇ k´vúJfLfnJPm xffJr S \jPxmJr oj-oJjKxTfJr FT Cöôu hOÓJ∂

yJxkJfPu ˝J˙qPxmJr oPiq PrJVLPhr KmKnjú ßrJPVr oJAjr IkJPrvj, VntmfL oJP~r ˝J˙q krLãJ S KYKTfxJ, KvÊ ˝J˙q krLãJ S KYKTfxJ, Yot S PpRj xoxqJ krLãJ S KYKTfxJ,Yãá xoxqJ krLãJ S KYKTfxJ FmÄ ßarJ ßYJPUr xoxq KYK¤fTre KYKTfxJ, yJat-r xoxqJ krLãJ S KYKTfxJ, KaKm, oqJPuKr~J, KjCPoJKj~J, aJAlP~c, KunJr S VqJKÓsT ßrJVLPhr KYKTfxJ, jJT,TJj, VuJr xoxq KYK¤f TrJ S

41

KYKTfxJ, KvÊPhr v´me\Kjf xoxq KYK¤fTre S KYKTfxJ FmÄ xJiJre ˝J˙q krLãJ TrJ yP~ gJPTÇ KmKnjú xo~ KYKTfxJ TJP\ KmPvwù KYKTfxTPhr oPiq rP~PZj∏ cJ. ßoJyJÿh UJPuh oJyoMh FoKmKmFx, Fl KxFx( xJ\JKtr KmPvwù), cJ. lJKfoJ ßmVo, FoKmKm Fx, KcK\S(˘L ßrJV KmPvwù), cJ. Fx Fo IJuL jNr FoKmKmFx FoKc( KvÊPrJV KmPvwù), cJ. fJKmmMu AxuJo FoKmKm Fx FoKc( Yot SPpRj ßrJV KmPvwù), cJ. UJP~r IJyoh ßYRiMrL FoKmKmFx Fo Fx Fl IJr Kx Fx( Yãá KmPvwù), cJ. Fo jNrΔu IJlxJr mhrΔu FoKmKm Fx Kc TJct (yNh-PrJV KmPvwù), cJ. TJoJu IJyoh FoKmKm Fx FlKx Fx ( PoKcKxj KmPvwù), cJ. rJKTm IJyoh ßhS~Jj FoKmKm Fx KcFu S ( jJT, TJj S VuJ KmPvwù) CPuäUq, KmKnjú IJuJPk \JjJ ßVu FA yJxkJfJPu Kj~Kof YJr\j ßoKcKxj S FT\j xJ\tj Kj~Kof ßxmJhJj TPr gJPTjÇ FTKa ßxYZJPxmL yJxkJfJPu ßrJVLrJ Kj~Kof kÅJY\j KYKTfxTPT pUj fJPhr KYKTxJr \jq ßkP~ gJPTj, fJ mJÄuJPhPvr \jq IJvJmq†T muPfA y~Ç FA yJxkJfJPu k´pMKÜVf Cjú~Pjr KhPTS j\r rJUJ yPYZÇ Khj Khj IJiMKjT k´pKM ÜVf ßxmJoJj mJzJPjJ yPYZÇ PTjjJ, Cjúf KYKTfxJ fUjA KjKÁf y~∏ pUj k´pMKÜVf xJPkJta kptJ¬ KmhqoJj gJPTÇ KYKTfxJ ßãP© IJiMKjT k´pKM Ü Ijqfo xyJ~T náKoTJ rJPUÇ FA ßãP© KYKTfxPTr ßoiJr kKrY~ S k´P~JV KjKÁf yPf kJPr FmÄ ßrJVLrJ FA k´pMKÜVf xMKmiJ ßgPT KmvõJxPpJVq KYKTfxJ ßkPf kJPrÇ IJfJCr ryoJj UJPjr KjTa PgPT IJPrTKa ˝Pkúr TgJ ßvJjJ ßVuÇ fÅJr krmfLt k´T· FTKa TJKrVKr KmvõKmhqJu~ ßVJuJkV† IûPu k´KfÔJÇ mJÄuJPhPv TJKrVKr KvãJ S KvãJk´KfÔJPjr InJm rP~PZÇ ßTrJKj QfKrr KmsKav CkKjPmKvT KvãJ iJrJr kKrmftj FUPjJ y~KjÇ xMYjJ yP~PZ oJ©Ç pKhS kYÅJ•r mZr ßkKrP~ ßVPZ CkKjPmv ßgPT oMKÜrÇ KT∂á CkKjPmKvT ßvJwe S vJxPjr YJPk ßorh§ nJXJ \JKf hÅJzJPf kJPrKjÇ IJmJr mJXJKuPhr hMmJr ßhv ˝JiLj TrPf yP~PZÇ FTmJr KmsKav CkKjPmv ßgPT ˝JiLjfJ I\tj, fJr kÅKYv mZr kr kJKT˜Jj jJoT rJÓs ‰fKrr ßUxJrf KhP~ xv˘ oMKÜpMP≠r oJiqPo mJÄuJPhv k´KfÔJÇ Kmvõ FUj k´pMKÜr xPmJót mqmyJrPT TJP\ uJKVP~ FmÄ k´KfKj~f Fr Kmmftj S r‡kJ∂r WKaP~ xoJP\r k´VKfr VKf Ik´KfPrJiq TPr fáPuPZÇ FPf TJKrVKr KvãJ \rMKrÇ TJKrVKr KvãJ ZJzJ ßTJj Phv mJ \JKf Có KvUPr KjP\PT ˙Jkj TrPf kJrPm jJ mJ k´J~ hMÛrÇ FA KY∂J ßgPTA, FA vNjq \J~VJKaPf hÅJzJPf yPu TJKrVKr KvãJPT IJoJPhr mftoJj mJ krmfLt k´\Pjìr yJPf fáPu KhPf yPmÇ IJr fJA IJiMKjT S oJj xÿf TJKrVKr KvãJ~fj k´KfÔJ TrPf CPhqJV KjP~PZj IJfJCr ryoJj UJjÇ ˝kú fÅJr TJKrVKr KmvõKmhqJu~ k´KfÔJ TrJÇ QkfíT kÅJY FTr nëKor Ckr F KvãJk´KfÔJjKa VPz fáuPZj KfKjÇ mftoJPj 2012 xJu ßgPT Fr k´JgKoT k´Kâ~J YuPZÇ IJPrJ YuPZ k´T· k´e~j, xJAa \Krk TJ\, CkPpJKVfJr krLãJ-jLKrãJÇ APfJoPiq mJÄuJPhv xrTJPrr IjMPoJhj k´JK¬r k´JgKoT IJjMxKñT TJ\ ßvw yP~PZÇ IJvJmJhL S xJyxL IJfJCr ryoJj UJj fÅJr FA ˝kú kMrPe IKmYu ZáPa YPuPZjÇ KnjúnJPm mJÄuJPhPvr oJjMPwr \jq FTKa IxJoJjq TJ\ xŒjú TrJr uzJA ÊrΔ TPrPZj∏ ßp uzJAP~ mJXJKur k´pMKÜr yJf ‰fKr yPm IKmrJo uã-PTJKa, \MKz gJTPm jJ KmPvõ FA YJrΔ yJPfr S ßoiJrÇ ßuUT : TKm-xJÄmJKhT


ßU uJ r

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

oJ b

42

IqJ¥sM Taj

ßdCP~r oJgJ~ YzJA pJr ßjvJ KmPvõr xmPYP~ CÅYM ßdCP~r oJgJ~ YzJr ßrTct VPzPZj IqJ¥sM Taj jJPo KmsPaPjr FT mqKÜÇ kftMVJPur CkTëu KhP~ ßx≤ \Mc jJPor FTKa ^z @auJK≤PTr KhPT YPu pJS~Jr xo~ 80 lMa CÅYM FTKa ßdCP~r YNzJ~ YPz mPxjÇ TotTftJrJ SA ßdCKar CófJ 80 lMPar oPfJ yPm mPu vjJÜ TPrjÇ xmPYP~ CÅYM ßdCP~r oJgJ~ YzJr KmvõPrTct 78 lMaÇ lPu IqJ¥sM TaPjr ßrTctKaPT xmPYP~ ßxrJ ˝LTíKf ßhS~J

yPm mPu iJreJ TrJ yPòÇ hMA x∂JPjr mJmJ Taj fJr FT\j ßkvJhJr SP~n xJltJr KyPxPm fJr ˝kú ßhUJ FmÄ ßvw kpt∂ fJ kNre TrJr V· mPujÇ Taj mPuj, ÈF IKnpJPjr ßjvJ @oJPT kíKgmLr xm \J~VJ~ KjP~ ßVPZÇ IPjT KmköjT S k´JeJ∂Tr kKrK˙Kfr oMPUS kzPf yP~PZÇ fPm @Ko yJu ZJKzKjÇ \JjfJo, @∂KrTnJPm YJAPu FTKhj xlufJ @xPmAÇ'

jJKhPj IqJPñrJr

KllJ mwtPxrJ jJrL lMamuJr

jJKhPj IqJPñrJr (\JotJKj) K\fPZj F mZPrr mwtPxrJ jJrL lMamuJPrr kMrÛJrÇ F KjP~ oJfJoJKfr ßvw ßjAÇ KmPvõr ßTJKa ßTJKa lMamuPk´oLPhr oMPU KâKÁ~JPjJ ßrJjJuPhJ, KuSPju ßoKx FmÄ KrPmKr KjP~ @PuJYjJr ^z YPuÇ oJPbr kJrlrPo¿ ßgPT ÊÀ fJPhr oJPbr mJAPrr jJjJ TotTJ§ KjP~ @V´Pyr ßvw ßjAÇ FxPmr cJoJPcJPu yJKrP~ pJ~ ßoKx-PrJjJuPhJPhr xJPgA CóJKrf @PrJ TP~TKa jJoÇ FèPuJ yPuJ mwtPxrJ jJrL lMamuJr S mwtPxrJ jJrL ßTJYÇ F mZr mwtPxrJ jJrL

lMamuJr yP~PZj \JotJKjr jJKhPj oJPr\KT IqJPñrJrÇ 2006 xJu ßgPT aJjJ kJÅYmJr mwtPxrJ jJrL lMamuJPrr kMrÛJr ßpj KjP\r jJPo ßUJhJA TPr KjP~KZPuj msJK\Ku~Jj ßxjPxvj oJftJÇ 27 mZr m~xL msJK\Ku~Jj FA lPrJ~Jct KZPuj mwtPxrJ jJrL lMamuJr kMrÛJPrr Ijqfo hJKmhJrÇ FZJzJ F mZr fJKuTJr vat KuPˆ KZPuj pMÜrJPÓsr lPrJ~Jct oqJKr S~JoPmTÇ xmJAPT ZJKzP~ F mZr ßxrJ jJrL lMamuJPrr kMrÛJr K\Pf ßjj \JotJj \JfL~ hPur ßVJurãT jJKhPj IqJPñrJrÇ

35 mZr m~xL FA \JotJj 1996 xJu ßgPT \JfL~ hPu ßVJuPkJPˆr kJyJrJ~ rP~PZjÇ KfKj 2003 S 2007 xJPu KllJ jJrL KmvõTJk lMamu \~L \JotJj hPu k´KfKjKifô TPrPZjÇ CP~lJ ACPrJKk~Jj lMamu KuPV kJÅYmJr ßv´ÔPfôr oMTMa kPrPZ fJr huÇ KfjmJr IKuKŒT ßmsJ† \~L hPuS ßrPUPZj KjkMe TíKfPfôr ˝JãrÇ jJKhPj FUj \JotJj jJrL lMamu hPur IKijJ~PTr hJK~fô kJuj TrPZjÇ

Px xlufJ Imvq ßvw kpt∂ FPuJAÇ 2014 xJPu KfKj ßkPf pJPòj SP~n xJltJr KyPxPm ßv´ÔPfôr oMTaM Ç ßTmu TotTftJPhr KjÁ~fJkP©r \jqA YuPZ IPkãJr kJuJÇ Vf mZPrr IPÖJmPr KmvJu ^z ßx≤ \Mc kftMVJu CkTëu ßWÅPw pJS~Jr xo~ @TJvYM’L ßdC \JPV xJVPrÇ ßx xo~ hMKj~Jr KmKnjú \J~VJ SP~n xJltJrrJ ZMPa @Pxj ßxUJjTJr kJKr~J cM jPft ‰xTPfÇ fJPhr oPiq KZPuj KmsKav jJVKrT

mwtPxrJ jJrL lMamu ßTJY: KxuKn~J ßjAh kMÀwPhr rJ\Pfô jJrL lMamuJrPhr jJoA @PuJYjJr mJAPr gJPTÇ @r ßTJPYr Kmw~PfJ @PrJÇ fJA UMm To oJjMwA \JPjj mZPrr ßxrJ jJrL lMamu ßTJPYr jJoÇ IgY lMamuJr KyxJPm hã TPr VPz fMuPf xmPYP~ èÀfôkNet nNKoTJ rJPUj FT\j ßTJYÇ FTJiJPr KvãT, IKnnJmT S mºM„Pk @hPr S vJxPj FT\j nJPuJ ßUPuJ~Jz ‰fKrPf Ijjq nNKoTJ FT\j ßTJPYrÇ FoKj Ijjq nNKoTJ rJUJ~ F mZr KllJ mwtPxrJ jJrL lMamu ßTJPYr ˝LTíKf ßkP~PZj KxuKn~J ßjAhÇ 20 \Mj 2005 xJu ßgPT KfKj \JotJKjr \JfL~ jJrL lMamu KaPor k´iJj ßTJPYr hJK~Pfô @PZjÇ fJr IiLPj \JotJj \JfL~ jJrL Kao KllJ jJrL KmvõTJk 2007, CP~lJ CAPo¿ YqJKŒ~jKvk 2009 S 2013, KllJ IjN±t-19 S~Jutc YqJKŒ~JjKvk 2004 FmÄ 2008 IKuKŒPT ßmsJ† khT K\PfPZÇ Fr @PV 2010 xJPuS mwtPxrJ jJrL lMamu ßTJY KyxJPm kMrÛJr ß\PfjÇ - jJ\oMx& xJKTm IeM

IqJ¥sM TajSÇ kPr KfKj mPuj, È@Ko ßp ßdCP~r oJgJ~ YPzKZ, fJr CófJ 80 lMaÇ @r mftoJj ßrTct yPò 78 lMaÇ' FT xJãJ“TJPr KfKj mPuj, ÈFaJ @Ko TrPf ßkPrKZÇ fPm Fr \jq pJPhr TíKffô KhPf YJA, fJrJ yPuJ @oJr mC FmÄ @oJr hM'PZPuPTÇ fJPhr ßk´reJr TJrPeA F TJ\aJ @oJr TJPZ TUjS TKbj oPj y~KjÇ'

ßoKxr 400 oqJY 24 \JjM~JKr : ßoPW ßoPW ßmuJ y~Ç ‰vvm, ‰TPvJr ßkKrP~ @Px ßpRmjÇ ßUPuJ~JzrJS ßUPu pJjÇ ßpPf ßpPf TLKft VPzjÇ KnK•k´˜r ˙Jkj TPrj ßZJa ßZJa xJlPuqrÇ FT xo~ ßxKa oyLÀy yP~ SPbÇ mJPxtPuJjJr yP~ mMimJr rJPf ßTJPjJ ßVJu kJjKj KuSPju ßoKxÇ KT∂á FTKa oJAuluT ˙Jkj TrPujÇ TJfJuJjPhr yP~ 400fo oqJY ßUuPuj @P\t≤JAj \JhMTrÇ Foj TLKft VzJ rJPf fJr ßVJu jJ-kJS~Jr @Pãk hNr yPf kJPr hMKa TJrPeÇ k´go TJre ImvqA 400 oqJY ßUuJÇ KÆfL~Ka yu, KâKˆ~Jj ßfPuäJ ßp KfjKa ßVJu TPrPZj xmA fJr mJKjP~ ßh~JÇ mJxtJ 4-1 ßVJPu IqJSP~ oqJPY ßunJP∂PT yJKrP~ ßTJkJ ßcu ßr'r ßxKolJAjJPu kJ mJKzP~ rJUuÇ k´goJPit oJ© FT ßVJuÇ fJ-S jJKmu Fu-^JPrr ßVJPu FKVP~ pJ~ ßunJP∂Ç 53 KoKjPa k´KfkPãr É~Jjl∑JPjr

@®WJfL ßVJPu oqJPY xofJ @Pj mJPxtPuJjJÇ Frkr 22 mZr m~xL ßfPuäJr yqJaKasT 60, 80 S 85 KoKjPa ßh~J Kfj ßVJPuÇ k´KfmJr ßVJPur C“x VPz ßhj ßoKxÇ @VJoL mMimJr jMqTqJPŒ KÆfL~ ßuV KjZT @jMÔJKjTfJ rãJr oqJPY kKref yP~PZÇ ßunJP∂r @KfPgqr k´KfhJPjA YJr ßVJuÇ KjP\Phr @KXjJ~ mJxtJ „k ßToj yPm ßmJ^JA pJ~Ç


ßU uJ r

oJ b

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

oMPZ ßVu xm vïJ

mJÄuJPhv ßaˆ KâPTPa gJTPZ vïJr PoW PTPa PVPZ, Paˆ kKrmJrPT hMA nJV TrJr ks˜Jm \J~VJA kJPò jJ @AKxKxr hMA KhjmqJkL YuoJj xnJ~! fJA rqJÄKTÄP~r TJrPe KÆfL~ KmnJPV ImjoPjr ^MÅKT PjA, Kj~Kof Paˆ PUuPm mJÄuJPhvSÇ @\ hMmJAP~ ÊÀ yS~J @AKxKxr KjmtJyL ßmJPctr xnJ~ PhJhMuqoJjfJ P^Pz PlPu 'KmV Kgs'r ks˜JPmr KmkPã @PrJ KfjKa PhPvr KâPTa ßmJPctr xPñ Im˙Jj KjP~PZ mJÄuJPhv KâPTa PmJctS (KmKxKm)Ç fJPf vKÜir Kfj hPur ks˜JPmr PTJPjJKaA kJx yPò jJ @AKxKxr F xnJ~Ç TJre mJÄuJPhv, hKãe @Kl∑TJ, kJKT˜Jj S vsLuïJr hJKmr xPñ TJu xnJ YuJTJPu GTofq ksTJv TPrPZ K\’JmMP~ KâPTa ACKj~jS (P\cKxAC)Ç Vf rJPf hMmJA PgPT PaKuPlJPj KmKxKmr nJrksJ¬ ksiJj KjmtJyL Kj\Jo CK¨j mPuPZj, 'kK\vj PkkJPrr FTKa mqJkJPr @kK•r TgJ \JKjP~ @AKxKxPT KYKb KhP~KZuJoÇ @oJPhr hJKm KZu, PTJPjJ Im˙J~ @orJ TK≤Pj≤Ju TJk PUum jJ, fJr \jq PpPTJPjJ irPjr ãKf PoPj KjPfS @kK• KZu jJ @oJPhrÇ' FA hJKmr kPã PTJPjJ PoJYtJ KTÄmJ PujPhj j~, ksiJj KjmtJyLr oPf FaJ KZu KmKxKmr FTT Kx≠J∂, 'Ijq PTJPjJ KTZMr KmKjoP~ FaJr xPñ @kx TrPf rJK\ j~ KmKxKmÇ @oJPhr hJKm KZu kKrÏJrÇ' nJrfL~ FTKa QhKjPT ksTJKvf FKv~J TJk KTÄmJ Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPk hu jJ kJbJPjJr ÉoKT ksxPñ Kj\Jo CK¨Pjr mÜmq, 'kPã aJjJr \jq FPTT\j FPTT rTo k≠Kf IjMxre TPrÇ fPm KmKxKmr xK≠J∂ KZu PpPTJPjJ kKrK˙KfPf KjP\Phr Kx≠JP∂ Iau gJTJÇ' F hJKm @hJP~ mJÄuJPhPvr xJlPuqr ˝LTíKf @PZ Vf xºqJ~ PksKrf

@AKxKxr xÄmJh KmùK¬Pf, 'xm xhxq PhvA PpJVqfJr KnK•Pf xm irPjr KâPTa PUuPf kJrPmÇ' Kj\Jo CK¨Pjr hJKm, 'F TJrPe 2019 xJu kpt∂ @AKxKxr kNmtKjitJKrf KlCYJr aMqrx ksVsJoS (FlKaKk) myJu gJTPmÇ' pKhS 'kK\vj PkkJPr' FlKaKk xÄâJ∂ kKrmftPjr ZJ~J rP~PZ @AKxKx PksKrf KmùK¬PfÇ @AKxKxr krmftL xŒ´YJr ˝fô S FlKaKkr Po~Jh CPuäU TrJ yP~PZ 2015-2023 Po~JPhÇ xŒ´YJr ˝fô KmKâ yPm jmVKbf FKéKTCKan TKoKar IiLPjÇ @r FlKaKk QfKr yPm KÆkãL~ @PuJYjJr KnK•PfÇ Px PãP© 'IuJn\jT' mPu PfJ mJÄuJPhvPT ImùJ TrPfA kJPr vKÜir huèPuJ! F-\JfL~ @vïJ PjA mPuA hJKm Kj\Jo CK¨PjrÇ @\PTr xnJ~ 'Paˆ lJ¥' IjMPoJhPjr xPñ KmKxKmr ksiJj KjmtJyLr hJKmr PpJVxN©S gJTPf kJPrÇ F lJ¥ mrJ¨ TrJ yPm Paˆ kKrmJPrr IPkãJTíf To vKÜvJuL huèPuJPT, Ppj KxKr\ @P~J\Pjr ãKf kMKwP~ KjPf kJPr @P~J\T PhvÇ KTZM KhP~ @mJr IPjTaJ KjP~S KjP~PZ 'KmV Kgs'! Ppoj-@AKxKxr Tftífô nJVJnJKVr PãP© nJrfL~ KâPTa ßmJPctr PjfíPfô vKÜirPhr

ksJiJjq IjMPoJhj TPrPZ xÄ˙Jr TJptKjmtJyL kKrwhÇ YJr j~, nJrf, AÄuqJ¥ S IPˆsKu~Jr xPñ jmVKbf oyJkrJâovJuL FKéKTCKan TKoKar (FéPTJ) xhxq KyPxPm PpJV PhPm @PrJ hMKa PmJctÇ @r F kJÅY xhPxqr yJPfA TJptf IKktf yPò Kmvõ KâPTa kKrYJujJr hJK~fôÇ \MPj Tftífô kJS~J F TKoKar ksiJPjr hJK~fô kJPòj nJrfL~ KâPTa ßmJPctr ksKfKjKiÇ KfKj hJK~fô kJuj TrPmj hMA mZPrr Po~JPhÇ mJÄuJPhPvr 16 PTJKa oJjMPwr oNu hJKm, Paˆ kKrmJr PgPT oMvKlTMr rKyoPhr Imjoj ksKfPrJPir mqJkJPr vÜ Im˙Jj Pjj KmKxKm ksKfKjKirJÇ nJrf, AÄuqJ¥ S IPˆsKu~Jr KâPTa ßmJPctr ks˜JKmf 'kK\vj PkkJPr'r @PrJ IPjT AxqM KjP~ PhjhrmJr PvPw mJÄuJPhPvr ksJPer hJKm kNrPe xão yj jJ\oMu yJxJjÇ TuTJfJr QhKjT @jªmJ\Jr kK©TJ~ 28 \JjM~JKr ksTJKvf FTKa ksKfPmhPj nJrfL~ ßmJPctr (KmKxKx@A) xN©PT C≠íf TPr \JjJPjJ yP~PZ Pp oJP~r oífMqr TJrPe hMmJA pJjKj xÄ˙Jr ksiJj Fj vsLKjmJxjÇ fPm kK\vj PkkJPr xÿKf @hJ~ TrPf ÛJAKkr oJiqPo KmKxKm ksiJPjr xPñ TgJ mPuj KfKjÇ Px xo~ vsLKjmJxj jJKT ÉoKTS KhP~PZj Pp KmKxKm xÿKf jJ KhPu FKv~J TJk FmÄ Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPk hu kJbJPm jJ nJrfÇ \mJPm xrTJKr KjPhtPvr TgJ \JKjP~ KmKxKx@A ksiJPjr KjPhtv kJuj TrJ x÷m j~ mPu \JKjP~ Phj jJ\oMu yJxJjÇ fPm F WajJr xfqfJ xŒPTt dJTJ S hMmJAP~ Im˙Jjrf KmKxKmr PTJPjJ TotTftJA ˝LTJr TPrjKjÇ Imvq FaJ KbT Pp kK\vj PkkJr @AKxKxr

xnJ~ SbJr @PVA xÿKf @hJP~ xmtvKÜ ksP~JV TPrKZPuj nJrf, AÄuqJ¥ S IPˆsKu~Jr KâPTa ksKfKjKirJÇ F ks˜Jm lJÅx yS~Jr krkrA FKaPT 'VbjfπKmPrJiL' mPu @UqJ PhS~J~ FToJ© hKãe @Kl∑TJ KâPTa PmJct (KxFxF) ZJzJ kJuJâPo mJKT Z~Ka PhPvr KâPTa PmJct ksKfKjKir xPñ QmbT TPrj 'KmV Kgs'r ksKfKjKirJÇ Pxxm xnJ~ jrPo-VrPo kK\vj PkkJPrr kPã 'PnJa' @hJP~r ßYÓJ TPr 'KmV Kgs'Ç Px ßYÓJ~ fJPhr xJluq muPf SP~ˆ AK¥P\r xogtj @hJ~Ç @®xokte TPrA hMmJAP~ kJ rJUJ KjCK\uqJ¥ KâPTa ßmJPctr xogtj PkPf xJoJjqfo PmVS PkPf y~Kj 'KmV Kgs'PTÇ fPm TJu xnJ ÊÀ yS~Jr @PVr xºqJ~S CPÆV KjP~ WMoJPf KVP~KZPuj KmKxKmr TotTftJrJÇ TJre mz Kfj hPur, KmPvw TPr nJrfL~ ßmJPctr ksKfvsKM fr 'oMuJ' PkP~ pKh xnJ~ CuPaJ kPg yJÅPa x÷Jmq KmPhsJyLrJ! kJKT˜Jj S vsLuïJ KâPTa PmJct @AKxKx mrJmr KYKb KuPU kK\vj PkkJr xÄâJ∂ @PuJYjJ KkKZP~ PhS~Jr hJKm \JjJPjJ~ Px @vïJ Imvq oMPZ pJ~Ç fJA IPjTaJ KjntJr yP~A Px rJPf WMKoP~PZj KmKxKmr TotTftJrJÇ @r TJu xTJPu KjP\Phr @kK•r TgJ \JKjP~ @AKxKx mrJmr KYKb KhP~PZj KmKxKmr ksKfKjKiÇ F Im˙J~ @VJo Km\P~r PWJweJ KhP~A @AKxKxr xnJTPã PdJPTj kJKT˜Jj KâPTa PmJct (KmKxKm) xnJkKf \JTJ @vrJl, 'mJÄuJPhv, kJKT˜Jj, hKãe @Kl∑TJ S vsLuïJ-@orJ xmJA GToPfq PkRÅPZKZÇ PhUJ pJT, @orJ PTJj KhPT PnJa KhAÇ @oJPhr Im˙JPj PTJPjJ jzYz yPm jJÇ' K\’JmMP~ PpJV PhS~J~ xnJ ÊÀ yS~Jr @PVA IPjTaJ kJPfi

mPuj, È@Ko FKv~J hPur xhxq yPf ßkPr UMmA UMKvÇ FaJ @oJr S @oJr ßhPvr \jq mz FTaJ I\tjÇ' FKv~J hPur IKijJ~T KyPxPm @PVA KjmtJKYf yPpKZPuj gJAuqJP¥r gÄYJA \JAKhÇ hPu KxK¨TMr ZJzJS KfKj ßkP~PZj IctJr Im ßoKrPar vLPwt gJTJ gJAuJP¥r KTrJPhU @KlmJjtrJf, fífL~ nJrPfr IKjmtJj uJKyzL FmÄ kûo nJrPfr VVjK\“ nMuJrPTÇ KxK¨TMPrr IctJr Im ßoKrPa @mJr vLwt hPv gJTJaJ hJÀe TíKffô KyPxPm ßhUPZj \JAKhÇ FKv~Jj aMqPrr ßoRxMPor ßvw aMjtJPo≤ KTÄx TJk Vul ßvPw 2013 xJPur IctJr Im ßoKrPa YfMgt yP~PZj KxK¨TMrÇ F KjP~ Vf YJr mZPrr

xMPpJV YJj ßvmJV

24 \JjM~JKr : Vf mZr oJYt oJx ßgPT hPur mJAPr gJTJ nJrPfr IKnù mqJaxoqJj mLPrªr ßvmJV @mJrS hPu ßlrJr @vJ jJ ßZPz mPuPZj, fÀerJ ßmv nJPuJ TrJ xP•ôS xmJAPT UMKv TrJr \jq fJr È@PrTaJ xMPpJV' hrTJrÇ KvUr iJS~Jj, ßrJKyf votJrJ hPur ak IctJPrr hJK~fô ßj~J~ FmÄ nJPuJ kJrlot TrJ~ k´J~ FT mZr iPr ßTJPjJ lroqJPaA nJrfL~ hPu \J~VJ kJPòj jJ ßvmJV S @PrT SPkjJr ßVRfo V÷LrÇ WPrJ~J ßoRxMPoS fJr lot ßoJPaA C“xJy\jT j~, pJ ßgPT @vJmJhL yPf kJPr ßvmJVÇ WPrJ~J ßoRxMPo mqJKaÄ Vz 20-Fr KjPYÇ mJÄuJPhPv IjMPÔ~ Ka-20 KmvõTJPkr \jq ßWJKwf 30 xhPxqr k´JgKoT hPu \J~VJ ßoPuKj ßvmJV-V÷Lr TJPrJrAÇ fPm hPu KlrPf hO|k´Kfù ßvmJVÇ FjKcKaKnPT ßvmJV mPuj, È@Ko FUjS IjMvLuj TrKZÇ k´PfqPTA nJrPfr yP~ ßUuPf YJ~ FmÄ fÀerJ nJPuJ ßUuPZÇ fJrJ nJPuJ ßUPuJ~Jz FmÄ rJj kJPòÇ fPm @Ko TKbjnJPm ßYÓJ TrKZÇ @Ko @oJr hãfJ mJzJPf S KâPTa KjP~ TPbJr kKrv´o TrKZÇ @vJ TrKZ Imxr ßj~Jr @PV @Ko @PrTaJ xMPpJV kJmÇ @oJr hOKÓPTJe ßgPT, yqÅJ fJrJ nJPuJ ßUuPZ FmÄ nJPuJ TrPZ-fJPhr k´Kf Ên TJojJÇ

Ijq ßTJPjJ nNKoTJ~ kJKT˜Jj KlrPf kJPrj ßyJ~JaPoJr

ACPrKv~J TJPk xMPpJV ßkP~ VKmtf KxK¨TMr 24 \JjM~JKr : FKv~J @r ACPrJPkr ßxrJ VulJrPhr uzJAP~ IÄv KjPf kJrJaJ KjP\r kJvJkJKv ßhPvr \jqS FTKa mz I\tj mPu oPj TrPZj mJÄuJPhPvr ßxrJ VulJr ßoJyJÿh KxK¨TMr ryoJjÇ FKv~Jj aMqPrr 2013 ßoRxMPor vLwt YJr FvL~ ßUPuJ~JPzr oPiq ßgPT xrJxKr FKv~Jr hPu ßUuJr ßpJVqfJ I\tj TPrPZj mJÄuJPhPvr ßxrJ FA VulJrÇ oJuP~Kv~J~ 27 ßgPT 29 oJYt k´gomJPrr oPfJ mxPm FA aMjtJPo≤Ç ACPrJPkr UqJfjJoJ VulJrPhr KmkPã ßUuPf oMKUP~ @PZj KxK¨TMrÇ FKv~Jj aMqPrr SP~mxJAaPT 29 mZr m~xL FA VulJr

pJ~ 'KmV Kgs'r ks˜JmjJÇ FKhPT PpPTJPjJ KTZMr KmKjoP~ Paˆ PlPu TK≤Pj≤Ju TJPk PUuJr mqJkJPr xÿKf PhS~Jr Im˙J~ KZu jJ KmKxKmÇ TJre 23 \JjM~JKr KmKxKm xnJr PnJaJnMKar KmwP~ PhPvr xJiJre oJjMw PgPT ÊÀ TPr xrTJPrr xPmtJó oyu PãJn ksTJv TPr mPu \JjJ PVPZÇ fJA ks˜JPmr kã-KmkãPT KWPr 'KmV Kgs'r xPñ PhjhrmJPr Ijq PTJPjJ ksPuJnPjr PYP~ Paˆ ImjoPjr ks˜Jm PrJi TrJPfA PmKv oPjJPpJVL KZPuj KmKxKmr TotTftJrJÇ Kj\Jo CK¨Pjr o∂mq, 'Kmw~Ka ¸vtTJfr S PVJkjL~ mPuA Ff Khj jLrm KZu KmKxKmÇ pgJxoP~ @orJ @oJPhr @kK•r TgJ \JKjP~KZÇ' FKhPT @AKxKxr Igt S ãofJ Kj~πPer PãP© IPjTaJA xlu 'KmV Kgs'Ç FéPTJ Vbj FmÄ IjMPoJKhf F TKoKa ksiJPjr kPh nJrfL~ ksKfKjKir khJ~Pjr hJKm kNre yP~PZÇ @AKxKxr nKmwqf& mJKeK\qT YMKÜS yPm F TKoKar xPñÇ fJPf TJptf ãofJyLjA yP~ kzPZ @AKxKxÇ F kKrmftPj PoJPaS Kmowt jj @AKxKxr mftoJj xnJkKf IqJuJj @A\JTÇ CuPaJ 28 \JjM~JKr IjMKÔf xnJ~ VíyLf F xK≠J∂PT ˝JVfA \JKjP~PZj F KjCK\uqJ¥JrÇ Imvq FéPTJ hJK~fô VsyPer xo~ Pvw yP~ pJPm @A\JPTr Po~Jh, @AKxKxr xnJkKf kPh mxPmj mJÄuJPhPvr @ y o PoJ˜lJ TJoJuÇ F KjP~ xJoJjq Pp @Pãk, PxKa dJTJ kPz gJTPZ TK≤Pj≤Ju TJPk PUuPf mJiq yS~Jr @vïJ oMPZ pJS~Jr UmPrÇ Paˆ oJPbA gJTPm mJÄuJPhv@AKxKx xnJr oJ^kPgA fJA ˝K˜r yJS~J mAPZ 16 PTJKar PhPvÇ - xJAhMöJoJj

43

oPiq KfjmJrA IctJr Im ßoKrPar vLwt hPv ßgPT ßoRxMo ßvw TrPuj KxK¨TMrÇ Fr @PV 2010 xJPu x¬o S 2011 xJPu IÓo Im˙JPj KZPuj KfKjÇ FKv~Jj aMqr IctJr Im ßoKrPa FKv~Jr k´go YJr VulJr ACPrKv~J TJPk xrJxKr xMPpJV ßkP~PZÇ ßx KyPxPm FKv~Jr ßUPuJ~JzPhr oPiq IctJr Im ßoKrPa KxK¨TMPrr Im˙Jj fífL~Ç IctJr Im ßoKrPa TqJKr~Jr xPmtJó Im˙Jj ZJzJS Vf ßoRxMPo Vf jPn’Pr KhKuäPf KyPrJ AK¥~Jj SPkPjr KvPrJkJ ß\Pfj KxK¨TMrÇ FKa FKv~Jj aMqPr fJr KÆfL~ KvPrJkJÇ Frkr k´go mJÄuJPhvL KyPxPm IPˆsKu~Jr VuPlr KmvõTJPk ßUPuj 29 mZr m~xL F VulJrÇ

24 \JjM~JKr : kJKT˜Jj KâPTa hPur KmhJ~L ßTJY ßcn ßyJ~JaPoJr mPuPZj, v´LuïJr KmkPã fífL~ ßaPˆ hu \~ kJS~J~ @jPªr oiq KhP~ fJr ßo~JhaJ ßvw yPuJÇ fPm Ijq ßTJPjJ nNKoTJ~ kJKT˜Jj hPur xPñ pMÜ yS~Jr x÷JmjJ FUjS rP~PZ mPu ˝LTJr TPrj KfKjÇ v´LuïJr KmkPã vJr\JPf ßxJomJr fífL~ S ßvw ßaˆ \~ TPr Kfj oqJPYr KxKrP\ 1-1 xofJ KlKrP~ @Pj kJKT˜JjÇ FA oqJY ßvPwA kJKT˜Jj hPur xPñ hMA mZPrr YMKÜr ßo~Jh ßvw TrPuj 59 mZr m~xL ßyJ~JaPoJrÇ @\yJr @uLr kûo ßaˆ ßxûMKrÇ IKijJ~T KoxmJy Cu yPTr IkrJK\f 68 FmÄ xrlrJ\ @yPoPhr xoP~JKYf 48 rJPjr xMmJPh 302 rJPjr uãqoJ©J fJzJ TrPf 5 CAPTa yJKrP~ KmvJu \~ fMPu ßj~ kJKT˜JjÇ @mMiJKmPf k´go ßaˆ cs yS~Jr kr hMmJAPf KÆfL~ oqJPY 9 CAPTPa \~ kJ~ v´LuïJÇ 1996 KmvõTJk \~L v´LuïJ

hPur ßTJY xJPmT IPˆsKu~Jj mqJaxoqJj ßyJ~JaPoJr mPuj, Foj \P~ Ifq∂ UMKv KfKjÇ ßyJ~JaPoJr mPuj, È@Ko Ifq∂ @jKªfÇ @jª TrJr oPfJ \~ FaJÇ @oJr KmhJ~ ßmuJ~ hPur ßZPurJ @oJPT xKbT CkyJraJA KhP~PZÇ' KfKj @rS mPuj, ÈIfq∂ UMKv oPjA @Ko KmhJ~ KjKòÇ' 2007 KmvõTJPk mJÄuJPhv hPur ßTJPYr hJK~fô kJuj TrJ ßyJ~JaPoJr 2012 xJPur oJPYt kJKT˜Jj hPur k´iJj ßTJPYr hJK~fô V´ye TPrjÇ


ãá ßh

x Ä mJ h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

VJPZr ˛OKfvKÜ @PZ! VJPZrS k´Je @PZ- F TgJ @oJPhr \VhLv Yªs mxM mPu ßVPZj @PrJ vf mZr @PVÇ yJu @oPur KmùJjLrJ muPZj, VJPZr ˛íKfvKÜS @PZ mPaÇ KaPT gJTJr ˝JPgtA VJZ KvPU ßj~ ßTJjaJ CkTJrL @r ßTJjaJ ãKfTrÇ @r ßxaJ oPj ßrPU ßx IjMpJ~L @Yre TPr VJZÇ ACKjnJKxtKa Im SP~ˆJjt IPˆsKu~J FmÄ AfJKur ACKjnJKxtKa Im ßlîJPrP¿r KmùJjLrJ ßpRg VPmweJ ßvPw Foj hJKm

KmPvw mqm˙J~ mJrmJr uöJmfL VJPZr Skr kJKjr ßlÅJaJ ßlPu ßhPUPZj, kJKjr ßlÅJaJr ¸vt xP•ôS FTxo~ VJPZr kJfJ @r èKaP~ pJPò jJÇ IgY ßpPTJPjJ ¸PvtA uöJmfLr kJfJ èKaP~ pJ~Ç F mqJkJPr KmùJjLPhr mqJUqJ

TPrPZjÇ APTJuK\~J xJoK~TLPf k´TJKvf FxÄâJ∂ VPmweJ k´KfPmhPj KmùJjLrJ \JjJj, VJPZr k´KfKâ~J ßxsl xJiJre k´KfKâ~J j~Ç jfMj F VPmweJr lu KmùJjLPhr CKØhTMu KjP~ jfMj TPr nJKmP~ fMuPmÇ uöJmfL VJPZr Skr VPmweJ ßvPw KmùJjLrJ Foj o∂mq TPrPZjÇ VPmwTrJ To S ßmKv @PuJPf

yPuJ, VJZ pUj mM^Pf kJPr SA kJKjr ßlÅJaJ ãKfTr j~ FmÄ Fr IK˜Pfôr \jq ßTJPjJ ÉoKT j~, fUj Fr k´KfKâ~J ßhUJPjJ mº yP~ ßVPZ IgtJ“ IpgJ

oJhTPxmLrJ IxJoJK\T oJhT mqmyJrTJrLPhr vJrLKrT S oJjKxT ãKf xLoJyLjÇ oJjMwPT iLPr iLPr oOfMqr KhPT KjP~ pJ~ FA oJhTÇ Kmw~Ka KjP~ jJjJ @KñPT mÉ TJ\ TPrPZj KmùJjLrJÇ FrA @PrTKa KhT xŒPTt xŒ´Kf TgJ mPuPZj xMA\JruqJP¥r VPmwTrJÇ ACKjnJKxtKa Im \MKrPUr VPmwTrJ \JjJj, Kj~Kof oJhT, KmPvw TPr ßTJPTjPxmLrJ xJoJK\T ßouJPovJ mJ mºMPhr xPñ @`J~ @jª kJ~ jJÇ fJrJ FTKhPT ßpoj xoPmhjJ ßgPT mKûf y~ ßfoKj Ijq TJPrJ KmkPh xJyJPpqr yJfS mJKzP~ KhPf kJPr jJÇ VPmwTrJ \JjJj, ßTJPTjxmLrJ xJoJK\T ßouJPovJ~ ˝Jòªq ßmJi TPr jJÇ ßTjjJ fJPhr ßfoj xJoJK\T V´yePpJVqfJ gJPT jJÇ ÊiM ACPrJkA j~, Kmvõ\PM z yJKvPvr kr xmPYP~ ßmKv mqmyJr TrJ y~ ßTJPTjÇ hLWtKhj iPr ßTJPTjPxmLPhr ˛íKfvKÜ ysJx kJ~Ç fJPhr oPjJPpJV gJPT jJ FmÄ xJoJK\T hãfJ~S WJaKf ßhUJ pJ~Ç ACKjnJKxtKa Im \MKrPUr @PVr FTKa xoLãJ~ ßhUJ pJ~, ßTJPTjPxmLrJ KjP\rJS UMm FTaJ xyJjMnNKfvLu j~Ç fJrJ TJPrJ TP£r IjMnNKf mM^Pf kJPr jJ, fJPhr mºMmJºmS gJPT ToÇ KmvõKmhqJu~Kar xmtPvw VPmweJ~ ßhUJ pJ~, V´yePpJVqfJ jJ gJTJr TJrPeA ßTJPTjPxmLPhr xJoJK\T hãfJ ToPf gJPTÇ xŒ´Kf ßk´JKxKcÄx Im hq jqJvjJu FTJPcKo Im xJP~P¿ F-xÄâJ∂ FTKa k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç VPmweJKa TPrj xJAPTJuK\ˆ TqJKasj ßk´uJr FmÄ mKrx TMP~cPjJÇ

èKaP~ pJS~J mº yP~ ßVPZÇ KmùJjLPhr hJKm, krLãJiLj uöJmfL VJZèPuJ TP~T ßxPTP¥r oPiqA jfMj @Yre @~• TPr KjPf kJPr, ßpojaJ kJPr k´JeLrJÇ To @PuJ~ VJPZr F Kvãe k´Kâ~J @PrJ hsΔf TJ\ TPrÇ k´JKeTMPur oPfJ oK˜Ï jJ gJTJr krS VJPZr ßTJPjJ KTZM oPj ßrPU kPr TJP\ uJVJPjJr mqJUqJ~ VPmwTrJ \JjJj,

x÷mf VJPZr ßTJwèPuJr oPiq TqJuKx~JoKnK•T xÄPTPfr ßjaS~JTt rP~PZ, ßpaJ ˛íKf k´Kâ~J~ TJ\ TPrÇ IPjTaJ k´JKeTMPur ˛íKf k´Kâ~JTrPer oPfJAÇ xN© : ßcAKu ßoAuÇ

jJrLr YMu xöJr Ijqfo IjMwñ KTîkÇ FKa YMu @aPT rJPU, ßxRªpt mJzJ~Ç FmJr FA KTîPkr oPiqA yJouJ ßbTJPjJr k´pMKÜ mKxP~PZj oJKTtj KmùJjLrJÇ FA k´pKM Ür TuqJPe KTîkKa x÷Jmq yJouJr @VJo Umr ßpoj ßkRÅPZ ßhPm \ÀKr ßxmJ xÄ˙J~, KbT ßfoKj yJouJ yPu fJr ßrTctS rJUPmÇ IgtJ“ KTîk mqmyJr TrPu yJouJTJrLPT vjJÜ TrJ xy\ yPmÇ ACKjnJKxtKa Im IKrP\JjJr ˚JfT kptJP~r KvãJgtL rJPYu AoJjMP~u S fÅJr ˝JoL @gtJr ßxjxr FA KTîk ‰fKr TPrPZjÇ ˛JatPlJPjr IqJPkr oJiqPo FA KTîk TJ\ TPrÇ FTPxPuPrJKoaJr mqmyJPrr TJrPe FKa oJgJr @WJf vjJÜ TrPf kJPrÇ xÄPTf kJS~JoJ© mäMaMPgr oJiqPo k´P~J\jL~ ˙JPj xyJ~fJr \jq mJftJ kJbJPf kJrPmÇ FTA xPñ FKa fgq xÄV´y TPr rJUPf kJrPm, pJPf TPr krmftL xoP~ @AKj k´Kâ~Jr xo~ fJ k´oJe KyPxPm mqmyJr TrJ pJ~Ç rJPYu mPuj, FA KTîk mqmyJrTJrLr Im˙Jj \JKjP~ \ÀKrKnK•Pf ßTJgJ ßgPT xyJ~fJ kJS~J pJPm fJS \JjJPmÇ KfKj @PrJ mPuj, fgq \oJ rJUJ k´P~J\j, TJre ßx ßãP© yJouJTJrLPT vjJPÜr kJvJkJKv fJPhr KmYJr TrJS xy\ yPmÇ FA KTîk jJrLPhr oPiq KjrJk•Jr ßmJi xíKÓ TrPmÇ TJre fJrJ \JjPm ßTC yJouJ YJuJPu fJPT fJr kKreKf ßnJV TrPf yPmÇ

Kmru\ jLu yLrJ Kmru jLu yLrJr ßhUJ Kouu hKãe @Kl∑TJr UKjPfÇ 29 hvKoT 6 TqJPra S\Pjr yLrJr @jMoJKjT oNuq irJ yP~PZ 10 KoKu~j cuJrÇ yLrJKa hKãe @Kl∑TJr Kk´PaJKr~Jr 40 KTPuJKoaJr C•r-kNPmt ImK˙f TMKujJj UKjPf kJS~J ßVPZÇ ßkasJ cJ~o¥ jJPo FTKa ßTJŒJKj UKjKa kKrYJujJ TrPZÇ xJŒ´KfT CP•JKuf Kmru jLu yLrJ k´xPñ ßkasJ cJ~o¥ ßTJŒJKjr k´iJj KjmtJyL ß\JyJj KcPkjJr \JjJj, oNuqmJj kJgrKa ßhUPf VJ|, jLu S ˝òÇ kKuv TrJr

KjP\r oOfMqr Umr kzPuj kK©TJ~ xTJPu WMo ßgPT SPb kK©TJ kPz \JjPf kJrPuj KfKj @r ßmÅPY ßjA! Fr kr ßmv C“xJy KjP~ UmrKa kPz ßvw TPrj 81 mZr m~xL ßxnj SPuJl ßxnjxjÇ o\Jr mqJkJr yPuJ kK©TJ nMu TPr F Umr k´TJv TPrKjÇ yJxkJfJu Tftíkã S fJr kKrmJPrr xhxqPhr nMu xÄmJPh FojKa WPaPZÇ hKãe xMAPcPjr SA mqKÜ ybJ“ IxM˙ yP~ kzPu fJPT yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç ßxUJPj cJÜJPrr

yJouJ ßbTJPm YMPur KTîk

xJPg TgJ mPu fJr ßmJj iJreJ TPrj ßp fJr nJA oJrJ ßVPZjÇ @r pJ~ ßTJgJ~? KfKj fJzJfJKz È\jTKkÄx ßkJPˆj' jJPor SA kK©TJ~ FTKa ßvJTmJftJ KuPU kJbJjÇ kPr SA kK©TJrA FT xJÄmJKhT ßxnjxPjr TJPZ \JjPf ßYP~KZPuj ßp KjP\r oOfMqr Umr kJb TrPf fJr ßToj ßuPVKZu? fJr ßxJ\JxJ¡J C•r È@kKj kMPrJkMKr IjMnm TrPf kJrPmj jJÇ'

kr FA yLrJKaS KmkMu hJPo KmKâ yPm mPuA @vJ TrJ yPòÇ @VJoL x¬JPy F KmwP~ Kx≠J∂ ßjS~J yPmÇ Kmru F oNumJj yLrJ k´xPñ KcPkjJr \JjJj, TKujJj UKjPf TJ\ ÊÀ yS~Jr kr ßgPT FmJrA k´go Foj KmPvw kJgr kJS~J ßVuÇ Fr @PV ßkasJ cJ~o¥ ßTJŒJKj Ijq FTKa UKj ßgPT Vf mZr 25 hvKoT 5 TqJPra S\Pjr @PrTKa jLu yLrJ fMPuKZuÇ ßxKa 16 hvKoT 9 KoKu~j cuJPr KmKâ yP~PZÇ @r 2008 xJPu kJS~J FTKa yLrJ 9 hvKoT 49 KoKu~j cuJPr KmKâ TrJ yP~PZÇ 2008 xJu ßgPT ßkasJ cJ~o¥ ßTJŒJKj TMKujJj UKjPf TJ\ ÊÀ TPrÇ @Kl∑TJr m“PxJ~JjJ S fJ†JKj~JPfS F ßTJŒJKjr UKj rP~PZÇ kíKgmLPf k´Kf mZr k´J~ 26 yJ\Jr ßTK\ UKj\ yLrJ CP•JKuf y~, pJr oNuq k´J~ 9 KmKu~j cuJrÇ yLrJr oNuq ßToj yPm, fJ Kjntr TPr YJrKa KmwP~r SkrÇ ßpoj rÄ TL„k, TLnJPm TJaJ yP~PZ, TfaJ ˝ò k´TíKfr FmÄ Tf TqJPra S\PjrÇ TqJPra ˝Petr ßãP© KmÊ≠fJr FTTÇ

44

KaKn ßhUJ~ ßrTct FT aJjJ 87 WμJ ßaKuKnvj ßhPUPZj Kfj mqKÜÇ IØMf F WajJ WPaPZ pMÜrJPÓsr uJx ßnVJPxr FTKa APuTasKjTx ßvJPfÇ Fr @PV FT aJjJ Ff hLWt xo~ KaKn ßhUJr jK\r ßjAÇ FnJPm fJrJ KVPjx mMT Im S~Jutc ßrTPct ˙Jj TPr KjP~PZjÇ KVPjx ßrTct Tftk í ã \JjJ~, F oJPxr ÊÀr KhPT uJx ßnVJPx APuTasKjT xJoV´L k´˜MfTJrT k´KfÔJj Ka@AKnS TftíT ßâfJPhr \jq FT k´hvtjL ßvJPf cqJj \htJj, ߸¿r uJxtj FmÄ Kâx ßuJKuj jJPo Kfj mqKÜ FT aJjJ ßaKuKnvj ßhPU @PVr ßrTct nñ TPrjÇ KVPjx TftíkPãr Kj~oJjMxJPr F irPjr ßrTct TrPf yPu k´Kf WμJ~ 5 KoKja TPr KmrKf KjPf kJrPm IÄvV´yeTJrL mqKÜÇ Imvq FA kÅJY KoKja-krmftL WμJ~ kMKwP~ KhPf y~Ç xŒ´Kf ßrTctiJrL Kfj mqKÜ KmKnjú xo~ ßj~J KmrKfr kKroJe KZu 80 KoKjaÇ Tftíkã \JjJ~, hLWt xo~ iPr KaKn ßhUJr xo~ Kj~KofnJPm Fxm mqKÜr ßoKcTqJu ßYT@k TrJ yP~PZÇ fPm SA xo~aJ~ fJPhr kzJ, TgJ muJ S ßoJmJAu ßlJj mº rJUJ yP~KZuÇ k´KfPpJKVfJ~ Km\~L KyPxPm fJrJ kÅJY yJ\Jr cuJr kMrÛJr ßkP~PZjÇ Fr @PV 2012 xJPur pMÜrJPÓsr ux IqJP†ux @P~JK\f FTKa k´KfPpJKVfJ~ aJjJ 86 WμJ KaKn ßhPU ßrTct TPrKZPuj TqJKrj v´LnxÇ

\JhMr ßaKmu!

@rmq r\jLr V· @Kul-uJ~uJ KTÄmJ „kTgJr @uJKhPjr ßYrJPVr \JhMr Cz∂ TJPkta y~PfJ mJ˜m j~Ç fPm ßx rToA \JhMr TJPkta ‰fKr TPrPZj u¥Pjr FT lJKjtYJr Kc\JAjJrÇ ßhUPf TJPkta yPuS FKa YJ mJ TKl ßaKmuÇ „kTgJr ßxA \JhMr TJPkta ßgPT IjMk´JKef yP~A u¥Pjr Kc\JAjJr Kâx cqJKl ‰fKr TPrPZj híKÓ-KmÃo-WaJPjJ FA TKl ßaKmuÇ TJPktaKar hMA krfÇ SkPrr krf ßdCPUuJPjJÇ ßhUPu oPj y~, yJS~J~ nJxPZÇ @r KjPYr krf ZJ~J @hPurÇ ßhUPu oPj yPm, yJS~J~ nJxJ TJPktPar ZJ~JÇ hMA krPfr nJÅ\ UMuPu yP~ pJPm TKl ßaKmuÇ FPf @PZ 5 ßxK≤KoaJr k´v˜ Ihívq kJÇ kJKxt~Jj T’Pu KcK\aJu Kk´P≤ cqJKlr F \JhMr TJPktPar hJo FT yJ\Jr 495 kJC¥Ç ÊiM \JhMr TJPktaA j~, Kâx cqJKl mJKjP~PZj Ihívq ßYRPkP~, Ihívq Cz∂ ßhJujJ∏ FojA xm @xmJmÇ Kâx cqJKl KjP\A \JjJPuj fJr xíKÓr TgJÇ cqJKl mPuj, ÈPZJaPmuJ~ @uJKhPjr ßYrJV „kTgJ~ ß\PjKZ \JhMr Cz∂ TJPktPar TgJÇ ßxA \JhMr TJPkta @oJPT nJKmP~PZ, TLnJPm FKa @oJr WPr rJUJ pJ~Ç fUjA TKl ßaKmPur TgJ oPj yPuJÇ' cqJKl mPuj, FPf IKfk´JTíf ßTJPjJ ãofJS mqmyJr TKrKj KTÄmJ YM’PTr @v´~S KjAKjÇ TJPktPar oJ^mrJmr 5 ßxK≤KoaJr kJ~J @PZ, pKhS ßxKa ˝ò mJ IhívqÇ ßTC TKl ßaKmuKar KjPY CÅKT KhPuA ßar kJPmj, Fr TJKrvoJÇ cqJKl \JjJj, Fr @PVS KfKj Ihívq ßY~Jr ‰fKr TPrPZjÇ

èKur @WJf ßarA ßkPuj jJ ÈèKu uJVJr Kmw~ ßarA kJAKj, FaJ KTnJPm x÷m yPuJ \JKj jJÇ TqJKuPlJKjt~Jr ˆTaj ßgPT ßlrJr kPg ßTC @oJPT F rTo KTZM WaJr TgJ K\ùJxJ TPrKjÇ' \KVÄ ßvPw mJKz KlPr èKu uJVJr Kmw~Ka mM^Pf kJrJr kr 23 mZr m~xL FT mqKÜ ßTFKaKn KjC\ ßajPT FnJPm KjP\r IjMnNKfr TgJ \JjJjÇ ßnJPr mJKzr TJZJTJKZ \KVÄ TrJr xo~ FA èKur WajJ WPaÇ hq ßrTct ßjJPa muJ y~, UMm ßnJPr ßhRzJPjJr xo~ fJr kJP~ èKu uJPVÇ @yf Im˙J~ fJPT ˙JjL~ yJxkJfJPu KYKT“xJ ßh~J yP~PZÇ fPm kMKuPvr kã ßgPT èKuPf @yf mqKÜ xŒPTt ßTJPjJ KTZMA muJ y~KjÇ


ãá ßh

x Ä mJ h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

FmJr ß\KuKlv-ßcsJj

45

ßTJKakKf VOykKrYJrT KjP\r I\JP∂A ßTJKakKf yP~ ßVPZj VíykKrYJrTÇ oKjPmr k´Kf @jMVfq @r FTJ∂ KmvõJxnJ\jfJA \~kJuPT FA xŒPhr oJKuT mJKjP~PZÇ FKa nJrPfr è\rJPar WajJÇ 16 \JjM~JKr nJrPfr FjKcKaKn KrPkJPat muJ y~, Èè\rJPar xJPmT TÄPV´x ßjfJ V\rJ\ KxÄ \JPh\J fJr xyJ~-xŒK• ßTJPjJ @®L~PT KhP~ pJjKjÇ xmKTZM hJj TPrPZj VíykKrYJrT KmjMnJA TJjK\nJA \~kJuPTÇ \JPh\Jr xŒPhr oPiq rP~PZ mJKz-VJKz, \Ko, jVh Igt S IjqJjq xŒK•Ç FèPuJ FUj xmA \~kJPur, pJ k´J~ 6 v' ßTJKa ÀKk xooNPuqr (758 ßTJKa 74 uJU 64 yJ\Jr 496 aJTJ)Ç KYrTMoJr \JPh\J Vf ßxP¡’Pr oJrJ ßVPZjÇ \JPh\Jr oOfMqr kr Kmw~Ka \JjPf kJPrj \~kJuÇ KfKj TUjA ßTJKakKf yS~Jr ˝kú ßhUPfj jJÇ KT∂á oKjm fJPT fJA TPr KhP~ ßVPZjÇ KfKj mPuj, È@oJr \jq V\rJ\ KxÄ IPdu xŒK• ßrPU ßVPZj, kMPrJ xŒK•r KyxJm @oJr TJPZ ßjAÇ' KjP\ KmP~ jJ TrPuS \JPh\J \~kJuPT KmP~ KhP~PZjÇ KfKj \~kJPur ßZPuPoP~PT kzJPvJjJS TKrP~PZjÇ CóKvãJr \jq \~kJPur ßZPuPoP~Phr pMÜrJP\q kJKbP~PZjÇ \JPh\Jr oOfMqr kr ÊiM \~kJu S fJr kKrmJrA \Jjf, fJrJ FUj \JPh\Jr xŒK•r oJKuTÇ xŒ´Kf \JPh\Jr @®L~˝\PjrJ \JjPf kJPrjÇ \JPh\Jr nJAP~r kKrmJr ßTJPjJnJPm Kmw~Ka ßoPj KjPf kJPrjKjÇ FojKT \~kJu S fJr kKrmJrPT Ikyre TrJ y~Ç kPr kMKuv fJPhr C≠Jr TPrÇ

rÜ KhP~ ßxRrvKÜ @mM AxyJPTr V· ßgPTA IPjPT ß\PjKZu, KjÁ~A @\PTr CPzJ\JyJ\ kfPñr IjMTrPe ßfKrÇ oJAuPT oJAu ZMPa YuJ ßxA KmoJPjrS mhu WPaPZ Km˜rÇ FUj \Lm∂ kJAua ZJzJA TKŒCaJPrr KTîPT YuPZ @iMKjT KmoJj ßcsJjÇ KT∂á fJA mPu oPcu UMÅ\Pf KmùJjLPhr jJoPf yPuJ @TJv ßgPT \Pu! ß\KuKlPvr @hPu ßfKr yPò @PrJ IfqJiMKjT ÈlîJAÄ ßyJnJr'Ç pMÜrJPÓsr KjC A~Tt KmvõKmhqJuP~r KmùJjLrJ

\JKjP~PZj, fJÅrJ ß\KuKlPvr xJÅfJPrr @hPu ßcsJPjr \jq jfMj FTKa jTvJ IjMPoJhj TPrPZj, pJ xJiJre KmoJPjr oPfJ Ff ßmKv v» C“kJhj TrPm jJÇ ß\KuKlv ßpoj TPr fJr kJUjJèPuJPT xJoPjr KhPT FKVP~ KjP~ kJKj xKrP~ xKrP~ IV´xr y~, jfMj F KmoJj ßfoKj fJr kJUJèPuJPT TJP\ uJKVP~ mJfJx ßTPa ßTPa CPz ßmzJPf xão yPmÇ KmKnjú k´JeLr SzJr k≠Kf KmPväwe TPr FA jTvJ IjMPoJhj TrJ yP~PZ mPu KmùJjLrJ \JKjP~PZjÇ

KYKj fJoJPTr oPfJA ãKfTr

xM˝JhM UJmJr ‰fKrPf KYKjr \MKz ßjAÇ FA KYKjA jJKT fJoJPTr oPfJ ãKfTrÇ pMÜrJP\qr ACKjnJKxtKa Im KunJrkMPur VPmwT xJ~oj TqJkSP~u F fgq KhP~PZjÇ fJr oPf, KYKj yPuJ jfMj fJoJTÇ VPmweJr F luJlu k´TJPvr kr KmPvõr KmKnjú UJhqkeq k´˜MfTJrT k´KfÔJj fJPhr kPeq KYKjr kKroJe TKoP~ @jPm mPu @vJ TrPZj xJ~ojÇ KYKjr KfTJrT k´nJm oJjMPwr ˙NufJ, KmKnjú ßrJPVr xOKÓ S oOfMqr yJr mOK≠r ßkZPj hJ~LÇ F \jq UJhqkPeq KYKjr kKroJe vfTrJ 30 vfJÄv TKoP~ @jJr krJovt KhP~PZj KYKT“xPTrJÇ krLãJ~ ßhUJ ßVPZ, K\PrJ lqJa AP~JVJat (hA) TqJPj kÅJY YJ-YJoY KYKj rP~PZÇ ßyAj\ aPoPaJ xMqPk rP~PZ YJr YJ-YJoY KYKjÇ ˆJrmJTx TqJrJPou lJ√MKYPjJPf rP~PZ 11 YJ-YJoY S oJxt YTPua mJPr rP~PZ @a YJ-YJoY KYKjÇ FT\j kNemt ~Û KmsKav jJVKrT KhPj 12 YJ-YJoY KYKj V´ye TPr gJPTjÇ IPjPT @mJr KhPj 46 YJ-YJoY KYKjS V´ye TPrjÇ KYKj V´yPer KmwP~ Kmvõ ˝J˙q xÄ˙J (É) \JjJ~, FT\j kNetm~Û oJjMw k´KfKhj xPmtJó 10 YJ-YJoY KYKj V´ye TrPf kJPrj, Fr ßmKv j~Ç F KmwP~ É \JjJ~, KmvõmqJkL ˙NufJ, cJ~JPmKax S ÂhPrJPV oOfMqr ßkZPj oNu nNKoTJ rP~PZ KYKjrÇ Culxj AjKˆKaCa Im Kk´PnjKan ßoKcKxPjr VPmwT V´JyJo oqJTPV´Vr mPuj, FUjA KmvõmqJkL KYKjr KfTr KhT KjP~ oJjMPwr oPiq xPYfjfJ ‰fKr TrPf yPmÇ FT \KrPk ßhUJ pJ~, ˙NufJ S cJ~JPmKax xÄâJ∂ ßrJPV ÊiMoJ© pMÜrJP\qr jJVKrPTrJ k´Kf mZr kÅJY v' ßTJKa kJC¥ mq~ TPr gJPTjÇ

ACPT r~qJu ßxJxJAKa \JjtJu A≤JrPlPx k´TJKvf FT k´KfPmhj ßgPT \JjJ ßVPZ, jfMj FA ß\KuKlv WrJjJr ßcsJPjr jTvJ TPrPZj KjC A~Tt KmvõKmhqJuP~r Ku KrPˆJl S KˆPlj KYPucsxÇ fJÅrJ \JKjP~PZj, fJÅPhr jTvJ IjMpJ~L ßcsJPjr YJrKa kJUJA ß\KuKlPvr oPfJ mJfJPx xJÅfJr ßTPa ßTPa IV´xr yPmÇ FA irPjr ßcsJj @TJPr ßZJa FmÄ YJAPu pJ©LS kKrmyj TrPf kJrPm mPu fJÅPhr KmvõJxÇ

ybJ“ TPrA KmUqJf pMÜrJPÓsr @uJÛJr FPïJPrP\r FT ßyJo KcPkJr 19 mZr m~xL v´KoT KâPˆJlJr KˆsTuqJ¥ mPuPZj, kKff KvÊPT iPr ybJ“ TPrA KnKcS KyPrJ mPj pJS~J~ KfKj UMKv yjKj @mJr KmrÜS yjKjÇ Vf ÊâmJr KfKj mPuj, Vf 9 \JjM~JKr KfKj ßyJo KcPkJr ߈JPr TJ\ TrJr xo~ ybJ“ ßYJPU kzu ßp, FTKa vKkÄ TJPatr Skr FTKa KvÊ @uVJnJPm mPx @PZÇ È@Ko oPj TruJo KTZM FTKa WaPf pJPò, KvÊKar KhPT @oJr j\r rJUJ CKYfÇ' KvÊKa pUj KjPY kPz pJKòu fUj KˆsTuqJ¥ uJKlP~ CPb oiq kPg vNPjq gJTJ Im˙J~ fJPT iPr ßlPujÇ ßˆJPrr KjrJk•J KnKcS TqJPorJ~ F hívq iJre TrJ y~Ç kPr ߈JPrr FT TotYJrL FA KnKcSKY© IjuJAPj ßkJˆ TPrjÇ hsΔf fJ xJrJ KmPvõ ZJKzP~ kPz FmÄ KmKnjú ßhv S ˙Jj ßgPT xJãJ“TJPrr \jq fJPT @oπe \JjJPjJ y~Ç ˙JjL~ FTKa kK©TJ F Umr \JjJ~Ç KfKj mPuj, ybJ“ TPr UqJKf ZKzP~ kzJ mJ KyPrJ mPj pJS~Jr Kmw~ fJPT ßfoj FTaJ jJzJ KhPf kJPrKjÇ È@hPf FKa @oJr TJPZ ßoJPaA èÀfôkNet KTZM j~Ç' ߈JPrr KyCoqJx KrPxJPxtx oqJPj\Jr ßYKru Fco¥ mPuj, ÈPuJTKa KvÊKar \Lmj mJÅKYP~PZ KmiJ~ KfKj KyPrJr optJhJ uJPnr hJKmhJrÇ'

ImqmÂf rPÜr CkJhJj ßgPT ßxRrPTJw ßfKr TrPuj mJXJKu KmùJjL xoLr TMoJr kJuÇ FA ßxRrPTJw TJP\ uJKVP~A FmJr ßfKr TrJ pJPm KmhMq“Ç TuTJfJr FxFj ßmJx jqJvjJu ßx≤JPrr mJXJKu KmùJjL S fJr ZJ©Phr F @KmÏJr xJzJ ßlPuPZ KmPhPvSÇ fJr @KmÏíf ßxJuJr ßxu KhP~ ßfKr K\KjPxr hJoS To yPm mPu hJKm TPrj KfKjÇ fPm KyPoJPVäJKmj KhP~ ßxJuJr ßxug ÊjPu FTaM YoPT CbPf y~Ç rÜ KhP~ TLnJPm ßfKr yPm ßxRrvKÜÇ Ix÷m F TJ\PTA xKfq TPrPZj mJXJKu KmùJjL xoLr TMoJr kJuÇ KT∂á TLnJPm x÷m yPuJ FA @KmÏJr? rPÜr IKf kKrKYf CkJhJj KyPoJPVäJKmjÇ KyPoJPVäJKmPj gJPT ßyoJPaJkr lJAKuÄÇ KyPoJPVäJKmPjr FA CkJhJj ßxRrvKÜ ßvJwe TrPf kJPrÇ ßyoJPaJkrlJAKuÄ KhP~A ßfKr yP~PZ ßxRrPTJwÇ

mJ\JPr ßpxm ßxJuJr KxPˆo ßhUPf kJS~J pJ~, fJ ßfKr y~ KxKuTj KhP~Ç KT∂á mJXJKu KmùJjLr jfMj FA @KmÏJPr KxKuTPjr kKrmPft mqmyJr TrJ pJPm ImqmÂf KyPoJPVäJKmPjr FA CkJhJjÇ KxKuTj ßgPT vfèe ßmKv ßxRrvKÜ ßvJwe TrPf kJrPm ßyoJPaJkrlJAKuÄÇ kÊPhr rPÜr KyPoJPVäJKmj ßgPTS ßxRrPTJw ßfKr TrJ x÷m mPu \JKjP~PZj FA KmùJjLÇ

KlPr ßkPuj 40 yJ\Jr cuJr UJPor oPiq rJUJ 40 yJ\Jr cuJr yJKrP~ kPg mxJr Ckâo yP~KZu vqJrj ßcKnx jJPor FT oKyuJr; KT∂á Km˛~TrnJPm yJKrP~ pJS~J cuJPrr UJo mJxJ~ ßlrf KhP~PZj FT mqKÜÇ F WajJr kr KjP\PT xmPYP~ nJVqmfL oPj TrPZj vqJrjÇ PTKkKaKn l aMP~uPnr UmPr muJ y~, vqJrj FTKa mJKzr KTK˜ ßh~Jr \jq 38 yJ\Jr cuJPrr FTKa ßYT FmÄ hMA yJ\Jr cuJr FTxJPg yuMh UJPor oPiq

ßrPU VJKzPf TPr mJKz KlrKZPujÇ 71 mZr m~xL SA oKyuJ kPgr oPiq ˆJrmJ TKlr ßhJTJPj KmrKf KhP~ @mJr VJKzPf CPb mM^Pf kJPrj UJoKa ßTJgJS yJKrP~ ßVPZÇ KfKj fUj hsΔf UJoKa TKlr ßhJTJPj kPzPZ KT jJ ßUÅJ\ TrPf pJjÇ ßhJTJPjr oJKuTxy IjqJPjqr TJPZ mJrmJr TPr K\ùJxJ TPrS KfKj mqgt yjÇ F xŒPTt ßTFKaAC kK©TJPT ßcKnx mPuj, È@Ko fUj ˜…

yP~ kKzÇ oPj yKòu ßpPTJPjJ xo~ ߈sJT TrmÇ Frkr ßTJPjJ CkJ~J∂ jJ ßhPU jVrk´iJPjr IKlPx xJyJPpqr \jq ßpJVJPpJV TKr @KoÇ' jVr IKlPx IKnPpJV TrJr KTZMãPer oPiqA msJ~Jj KcTJPutJ jJPor FT fÀe UJoKa KjP~ yJK\r yjÇ 23 mZr m~xL msJ~Jj ßkJatuqJ¥ ߈a ACKjnJKxtKar ZJ©Ç KfKj ßn\J UJoKa rJ˜J ßgPT TMKzP~ ßkP~KZuÇ msJ~Jj mPuj, ÈFKa UMm ßjJÄrJ Im˙J~ ßxUJPj kPz KZuÇ'


Kn jú ˝J h

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

46

rPxr Umr

rJPf KbPu~ ( ßTJjS ßTJjS FuJTJ~ KbPuPT obTJ mPu) oMU dáKTP~ rx UJ~ k´JeWJKf KjkJy' nJArJxmJyL mJhMzÇ SA rx TÅJYJ ßUPu oOfáqr IJvïJ gJPTÇ FA Kmkh ßgPT mJÅYPf KbPu aJñJPjJr kr fJ mÅJPvr ßmzJ KhP~ ßdPT rJUJ yPóZ

vLPf ‰fKr y~ ßU\Mr rPxr èzÇ IJr fJ ßgPTA o\Jr o\Jr KkbJÇ ßnJrPmuJ VJZ ßgPT rx jJoJPóZj FT\j VJKZ

IJmyoJj mJÄuJr vLPfr xTJuÇ mÅJT TÅJPi ßU\Mr rPxr KbPu KjP~ mJKz KlrPZj VJKZ

oJKar xrJr Skr TJkz KmKZP~ ßhS~J yPóZÇ kJaJKu èz ‰fKrr \Pjq FA xrJPfA dJuJ yPm \Ju ßhS~J rx

mJ\JPr YPu pJS~J kJaJKu èPzr xMVº KjPóZj FT\j mO≠ ßâfJÇ Vº ÊPT IJo KTÄmJ IJfr ßTjJr oPfJ IPjPT kJaJKu èzS I∂f FTmJr fíK¬xy ÊPT ßjj

xNpt CPb ßVPZÇ rPxr KbPu IPjT IJPVA jJKoP~ KjP~PZj VJKZÇ FA xMPpJPV rPxr ßoRfJPf ßoPfPZ ßZJ¢ TJbKmzJKu

\Ju ßh~Jr \jq fJlJPu (FuMKoKj~JPor KmPvw kJ©) dJuJ yPóZ rx

TJbkK¢ FuJTJ~ kJaJKu èPzr ‰fKr nJkJ KkbJ UJPóZj rxjJ KmuJxLrJÇ xºqJr kr krA FA KkbJ UJS~Jr iMo kPz pJ~Ç kKrKYf F hOvqKa mJÄuJPhPvr k´J~ xm IûPu vLfTJPu ßYJPU kPz


3~ S Pvw kOÔJr kr ... xJmtãKeT j\rhJKrr jfáj k´pMKÜ IJxPZ oJAPâJKYk TrJ x÷m yPmÇ lPu xrTJKr xÄ˙J xyP\ fJPT xjJÜ TPr fJr mqJkJPr xTu fgq fJ&ãKeTnJPm xÄV´y TrPf kJrPmÇ FKhPT A≤JrjqJvjJu Km\Pjx aJAoPxr IPˆsKu~J FKcvPj k´TJKvf FT k´KfPmhPj \JjJ pJ~, IJVJoL ßo-r ÊrΔ ßgPTA ACPrJPkr KmKnjú ßhPv jm\JfTPhr vrLPrr YJozJr KjPY FA KYk ˙Jkj mJiqfJoNuT TrJ yPmÇ FA k´Kâ~J xŒjú TrJ yPm kJmKuT KTîKjTèPuJPfÇ KrPkJPat IJPrJ muJ y~, KYkKar K\KkFx (PVäJmJu kK\vKjÄ KxPˆo) ßx¿r pJPf TJ\ TPr F \jq KYPkr xJPg FTKa oJAPâJ KcxkP\mu' mqJaJKr gJTPm pJ k´Kf hM’mZr I∂r kJmKuT KTîKjPT KVP~ kJæJPf yPmÇ FA K\KkFx ßx¿r KYk xrJxKr xqJPauJAPar xJPg xÄpMÜ gJTPmÇ

‘ß\FoK\ mJXJKu TKoCKjKar IyÄTJr’ ÈTJu-krÊ'r oPiq ßfJoJr K\KjxèPuJ ßkP~ pJPmÇ kZª jJ yPu \JKjP~J, jfáj jJ y~ KTPj ßhPmJ, PkRZPf oJ© hM-Kfj Khj xo~ uJVPmÇ TJPVJt mqmxJ FmÄ V´JyTPhr IJPVr iJreJKa @oNu kJPæ KhP~PZ KmsPaPjr TJPVJt mqmxJr FT xlu k´KfÔJj ß\FoK\ F~Jr TJPVJtÇ TJPVJt mqmxJPT \jKk´~ TrJr kJvJkJKv ß\FoK\ KmsPaj ZJKzP~ fJPhr mqmxJPT xoV´ ACPrJPk xŒ´xJre TPrPZÇ KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ Fr TJPVJt oJuJoJu ßk´rPe ß\FoK\ xmPYP~ ßmvL oJuJoJu kJKbP~ gJPTÇ x¬JPy Kfj ßgPT YJrKa lîJAPa yJ\Jr yJ\Jr aj k´P~J\jL~ keq KmoJPjr oJiqPo kJKbP~ gJPT ß\FoK\ F~JrTJPVJtÇ TJPVJt mqmxJr xlu k´KfÔJj ß\FoK\ FmÄ KmoJj FUj mqmxJ ßãP© FPT-IPjqr kKrkNrTÇ TJPVJt mqmxJPT TKoCKjKar ßxmJ, k´mJxLPhr oJuJoJu ßk´rPe Kmvõ˙fJ-@∂KrTfJ FmÄ TJPVJt mqmxJPT xJiJre oJjMPwr \jq xy\ TPr ßh~J~ ß\FoK\ F~JrTJPVJt KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ Fr ÈKxFxF' (TJPVJt ßxux& FP\≤) Fr hJK~fô uJn TPrPZÇ mqmxJPãP© KjP\Phr F xJlPuqr \jq ß\FoK\ KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ TftOkã, TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMw, V´JyT, ÊnJjMiqJ~Lxy k´KfÔJjKar TotTfJt-TotYJrLPhr k´Kf TífùÇ fPm mqmxJPT xJlPuqr vLPwt ßkÅRPZ KhPf ß\FoK\ pJPhr xyPpJKVfJ, @∂KrTfJ FmÄ nJumJxJ ßkP~PZ fJrJ yPuj, KmsPaPjr Kk´≤ FmÄ FPuTasKjT KoKc~Jr xJÄmJKhTmOªÇ xJlPuqr IV´pJ©Jr FT pMPV KoKc~Jr nJumJxJ~ oMê ß\FoK\ F~JrTJPVJt ßrJmmJr xºqJ~ @P~J\j TPr KoKc~J kJKat CAg ß\FoK\ F~Jr TJPVJt vLwtT xJÄmJKhTPhr Kouj ßouJrÇ kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf F xJÄmJKhT Kouj ßouJ~ KmsPaPjr mJÄuJPhvL TKoCKjKar vLwt mqKÜPhr Ijqfo, aJS~Jr yqJoPuax Fr k´go KjmJtyL ßo~r uM“lár ryoJj, KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ Fr TJK≤s oqJPj\Jr @KfT ryoJj KYvfL, KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jxt Im ToJPxtr ßk´KxPc≤ oMKTo @yoh, xJPmT ßk´KxPc≤ vJyVLr mUf lJÀT IKfKg KyPvPm mÜmq rJPUjÇ xJÄmJKhT FjJo ßYRiMrLr kKrYJujJ~ S ß\FoK\ KyPgsJ msJPûr KxAS @uL xJPhT KvkMr ˝JVf mÜPmqr oJiqPo ÊÀ yS~J IjMÔJPj mÜmq rJPUj YqJPju Fx Fr lJC¥Jr ßY~JroqJj oJKy ßlrPhRx \Kuu, YqJPju @A ACPrJPkr oqJPjK\Ä KcPrÖr ßr\J @yoh l~xu PYRiMrL ÊP~m, FKaFj mJÄuJr KxAS yJKl\ @uo mUv, FjKaKn ACPrJPkr KcPrÖr ßoJ˜lJ xJPrJ~Jr mJmM, xJ¬JKyT ßhv Fr xŒJhT fJAKZr oJyoMh, xJ¬JKyT xMroJ xŒJhT @yoh lP~\, xJÄmJKhT AxyJT TJ\u, xJ¬JKyT mJÄuJ KorPrr xŒJhT @»Mu TKro VKe, YqJPju Fx Fr YLl KrPkJatJr oMyJÿh \MmJP~r, xJ¬JKyT mJÄuJ aJAox Fr KjmJtyL xŒJhT xJBo ßYRiMrL, FTJC≤Pa≤ oJymMm oMPvth, KmKmKxKxr u¥j KrK\SPjr nJAx ßk´KxPc≤ @\Jh @yoh, KyuxJAc ßasPnux Fr x•ôJKiTJrL ßyuJu UJj k´oMUÇ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj YqJPju Fx Fr KxAS fJ\ ßYRiMrL, FjKaKn ACPrJPkr KxAS xJmKrjJ ßyJxJAj, FKaFj mJÄuJr FoKc xMKl Ko~J, KmsKav mJÄuJPhvL CAPo¿ ßlJrJPor ßY~JroqJj KoPxx oofJ\ UJj, ßmfJr mJÄuJr PY~JroqJj jJK\o PYRiMrL, KaKn ßk´P\≤Jr CKot oJ\yJr, xJ¬JKyT \joPfr FoKc @KoÀu AxuJo ßYRiMrL, mJÄuJ ßkJÓ xŒJhT fJPrT ßYRiMrL, aJS~Jr yqJoPuax Fr TJCK¿ur @KojMr UJj, xJ¬JKyT u¥j mJÄuJr mJftJ xŒJhT AmsJKyo UKuu, xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, FTJC≤Pa≤ @mMu yJ~Jf jMÀöJoJj, ß\FoK\r oqJPj\Jr xMroJj @yoh, ßvU oJyoMhMu yJxJj hMuJu, cJAPrÖr KhuJrJ UJjo ß\jL xy TKoCKjKar KmKnjú kptJP~r ßjfímOªÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq ßo~r uM“lár ryoJj ß\FoK\PT fJr mJrJ'r IyÄTJr CPuäU TPr mPuj, mqmxJ ßãP© V´JyTPhr YJS~J-kJS~Jr k´Kf xÿJj k´hvtj FT\j mqmxJ~LPT ßTJgJ~ KjP~ ßpPf kJPr Fr k´oJe oKjr @yohÇ KfKj ßxmJ KhP~ oJjMPwr oj \~ TPrPZjÇ FUj ßhPv oJuJoJu ßk´re TrPf yPu V´JyTrJ ß\FoK\PTA fJPhr kZPªr TJPVJt k´KfÔJj KyPxPm ßmPZ ßjjÇ ßo~r xJlPuqr IV´pJ©J~ ß\FoK\r kJPv gJTJr @võJx KhP~ mPuj, IgtQjKfT ßãP© @oJr mJrJPf pJrJ xlu fJPhr k´Kf @oJr Ên TJojJ FmÄ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u xm xo~ fJPhr kJPv gJTPmÇ ßo~r IjMÔJPj @Vf xJÄmJKhTPhr IjMPrJi \JKjP~ mPuj, FA FuJTJr ˝Jgt xMrãJ~ @kjJrJ ImvqA \jxJiJrPer kJPv gJTPmjÇ KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ Fr TJK≤s oqJPj\Jr @KfT ryoJj KYvfL ß\FoK\r xJKmtT xlufJ TJojJ TPr mPuj, KmoJj ß\FoK\PT KxFxF k´hJj TPrPZ mqmxJ ßãP© fJPhr xffJ, @∂KrTfJ FmÄ hJK~fôvLufJ

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

ßhPUÇ ß\FoK\r TetiJr oKjr @yoh mqmxJ TrJr kJvJkJKv TKoCKjKar oJjMPwr k´Kf ßp @∂KrTfJ ßhUJj ßxaJ xKfqA IxJiJreÇ KfKj oKjr @yohPT rJÓsL~ kfJTJmJyL KmoJPjr FT\j Kmvõ˜ FmÄ @∂KrT mºá KyPxPm @UqJK~f TPr mPuj, @oJr KmvõJx ßhvPk´o, hJK~fôvLufJ FmÄ xffJ oKjr @yohPT FTKhj TJK⁄f uPãq ßkRÅPZ ßhPmÇ P\FoK\r mqm˙JkjJ kKrYJuT oKjr @yoh xJÄmJKhTPhr k´Kf TífùfJ \JKjP~ mPuj, @kjJPhr @∂KrT xogtj S xyPpJKVfJ @oJPT F kptJP~ @xPf IjMPk´reJ \MKVP~PZÇ @oJr k´PfqTKa TJP\ KoKc~J ßpnJPm xyPpJKVfJ FmÄ xogtj KhP~PZ ßxaJ @oJr \jq IPjT mz I\tjÇ oKjr @yoh KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ Fr mqm˙JkTPT TífùfJ \JKjP~ mPuj, KfKj mqmxJ ßãP© @oJPT ßpnJPm C“xJy k´hJj TPrPZj ßxaJ IKnnJPTr oPfJÇ FZJzJ KmKnjú xo~ hJK~fôkJujTJrL TotTfJtmOª @oJPT ßpnJPm F mqmxJ~ xyPpJKVfJ TPrPZ ßxaJ @oJr \jq FTKa mz I\tjÇ KfKj KxFxF k´hJPjr \jq KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿-Fr k´Kf TífùfJ \JKjP~ mPuj, @kjJPhr F @∂KrTfJr KmKjoP~ @Ko x“ mqmxJ FmÄ TKoCKjKar oJjMPwr ßxmJr oJiqPo KjP\PT KmTKvf TrPf YJAÇ KfKj ßo~rPT IjMÔJPj ßpJVhJPjr \jq TífùfJ \JKjP~ mPuj, aJS~Jr yqJouaPxr mqmxJ~LPhr k´Kf @kjJr @∂KrTfJ @oJPT oMê TPrÇ nKmwqPf FKVP~ YuJ~ @orJ @kjJr xogtj S xyPpJKVfJ YJAÇ mÜJrJ ß\FoK\PT KmsPaPjr TJPVJt mqmxJr ßãP© FTKa oPcu mqmxJ KyPxPm CPuäU TPr mPuj, ß\FoK\ fJr F Im˙JPj @xJr ßkZPj xmPYP~ ßmvL ßp Kmw~Ka TJ\ TPrPZ ßxaJ yPuJ fJPhr ßxmJr oPjJmOK• FmÄ TKoaPo≤Ç xJÄmJKhT S xMiL\j oKjr @yoPhr xJKmtT xlufJ TJojJ TPr nKmwqPf FKVP~ YuJr kPg kJPv gJTJr k´Kfv´ΔKf k´hJj TPrjÇ

jmL hJKmhJr mOKav jJVKrPTr oOfáqh§ hlfPr kJbJPjJ KYKbPf KjP\PT jmL ßoJyJÿh KyPxPm hJKm TPrj IJxVrÇ 2010 xJPu rJ\iJjL AxuJoJmJPhr KjTamftL rJS~JuKkK§ ßgPT fJPT ßV´lfJr TrJ y~Ç fPm KmmJhLr IJAj\LKmr hJKm, fJr oPÑu oJjKxTnJPm nJrxJoqyLjÇ xŒK•Vf ÆPªôr TJrPe KfKj oJjKxT xoxqJ~ náVPZjÇ mOKav VeoJiqoèPuJ muPZ, FKcjmJrJr rP~u KnPÖJKr~J yJxkJfJPu oJjKxT xoxqJr KYKT&xJ KjP~KZPuj IJxVrÇ IJxVPrr IJAj\LKm mPuj, FKcjmJrJ~ kqJrJjP~c KxP\JPl∑JKj~Jr KYKT&xJ ßjS~Jr kr kJKT˜JjL mÄPvJØëf mOKav jJVKrT IJxVr 2010 xJPu kJKT˜JPj KlPr pJjÇ IJxVPrr KYKT&xJr hJK~Pfô gJTJ FT KYKT&xT 2011 xJPur \MPj TfítkãPT FTKa KYKb KuPUjÇ KYKbPf KfKj mPuj, IJxVr kqJrJjP~c KxP\JPl∑JKj~J~ IJâJ∂Ç oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJr 71 mZr m~xL F mOKav jJVKrPTr oMKÜ hJKm TPrPZÇ kJKT˜Jj xrTJPrr F oOfqá h§JPhPvr xoJPuJYjJ TPrPZ oJjmJKiTJr ßVJKÔèPuJÇ FqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur FKv~J-kqJKxKlT IûPur kKrYJuT kKu aáqxTa mPuPZj, oJ© KTZá KYKb ßuUJr TJrPe ßoJyJÿh IJxVPrr lÅJKx yPf pJPóZÇ oOfáqh§ fJr k´Jkq j~Ç F irPjr IJYrPer \jq TJCPT oOfáqh§ ßhS~J pJ~ jJÇ muJ yPóZ, IJaTJm˙J~ FTmJr IJfìyfqJr ßYÓJ YJKuP~KZPuj IJxVrÇ

oJ˜Jj S xπJxLPhr IfqJYJr oMU mMP\A xPy pJj KjrLy oJjMw

gJjJ xhr PgPT oJAu hPvT hNPr FA \jkPhr Im˙Jj yS~J~ ˙JjL~ xπJxL, YJÅhJmJ\ S oJ˜JjrJ xmthJA @Aj vOÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr irJPZJÅ~Jr mJAPrA PgPT pJ~Ç mftoJPj oJ˜JjrJ ksJ~ oJgJZJzJ KhP~ CPbPZÇ PVJÔLVf ksfJk UJKaP~ IPjT KZYPT oJ˜Jj jLKry oJjMPwr Ckr KmKnjúnJPm IfqJYJr KjptJfj YJuJPuS F KjP~ ˙JjL~ ksvJxPjr Pfoj PTJPjJ oJgJ mqgJ kKruKãf y~jJÇ KjmtJYPj PnJPar @vJ~ \jksKfKjKirJS FPhr KjP~ TgJ mPuj jJÇ lPu jLKry oJjMPwr Ckr ksKfKj~f IfqJYJr-KjptJfj ßmPzA YPuPZÇ PVJaJ FuJTJmJxL jLrm xπJPx \\tKrfÇ IKf xŒ´Kf ACKj~Pjr ksmJxL IiMqKwf nJaJCKZ VsJPo xÄWKaf y~ FT hMiwt t cJTJKfÇ cJTJfhu VnLr rJPf TáP~f ksmJxL @K\r CK¨Pjr mJKzPf PdJPT ÊiM fJr ˝mt˝A uMPa ßj~Kj, fJPT TMKkP~ yfqJr IkPYÓJ YJuJ~Ç hLWtKhj yJxkJfJPu KYKT“xJiLj gJTJr kr @K\r CK¨j xM˙ yP~ mJKz KlrPf kJrPuS KfKj FUj IPjTaJ kñM \LmjpJkj TrPZjÇ cJTJfrJ iJrJPuJ IP˘ fJrJ oJgJxy vrLPrr èÀfôkeN t IPñ PmiTzT @WJf TPr ksJ~ Iitof O Im˙J~ PlPu ~J~Ç lPu KYKT“xJ KjPuS KfKj kMPrJkMrL xM˙ yP~ CbPf kJrPZj jJÇ F WajJr kr fJ“ãKjnJPm PTC PVslfJr jJ yS~J~ FuJTJmJxL Yro nLfxπ˜ yP~ kPzj Ç k´vJxPjr ChJxLjfJ~ ˙JjL~ YJÅhJmJ\ S oJ˜JjrJ @PrJ PmkPrJ~J yP~ CPbÇ fJrJ rJPfr PmuJ KjrLy oJjMPwr mJKzr hr\J PnPñ PnfPr PdJTJr PYÓJ TPrÇ mxfWPrr hr\J~ uJfJuJKf TPrÇ FofJm˙J~ FuJTJr vJK∂Kks~ oJjMw Yro I˝K˜Pf KhjpJkj TrKZPuJÇ ImPvPw Vf PxJomJr PnJr rJPf cJTJKfr xJPg xÄKväÓ xPªPy FT\jPT PVslfJr TrJ~ FuJTJmJxLr oPiq @vJr xûJr yP~PZÇ FuJTJmJxL @vJmJhL, PVslfJrTíf cJTJPfr TJZ PgPT cJTJfYPâr fgq C≠JPr xão yPm kMKuvÇ KvVKVrA IKnpJj YJKuP~ IjqPhrPT PVslfJr TrPm Ç cJTJfYPâr oMPUJv CPjìJYj TPr FuJTJ~ vJK∂ KlKrP~ @jPm @AjvOÄUuJ rãJTJrL mJKyjLÇ

47

16 ßTJKa aJTJ YáKrr ßuJoywtT TJKyjL PhUPf kJjÇ vJmu KhP~ SA @uKorJ xKrP~ mqJÄPTr PnfPr dMPT kPzj KfKjÇ mqJÄPT dMPT KfKj PhPUj PaKmPu SkPr aJTJ ˜Nk TPr rJUJÇ fJ PhPUA @mJr Px xMzñ KhP~ mJxJ~ KlPr pJjÇ SA Khj KZu ÊâmJrÇ mJxJ~ KlPr mJAPr KVP~ UJS~J-hJS~J TPrj KfKjÇ UJS~J-hJS~Jr kr @PV PgPT WPrr oPiq rJUJ xJf-@aKa m˜J KjP~ KfKj @mJr rJf 10aJr KhPT xMzPñ KhP~ mqJÄPT PdJPTjÇ yJoJèKz KhP~ FTxPñ hMKa TPr hMmJPr YJrKa FmÄ PvPw FTKaxy PoJa kJÅYKa aJTJr m˜J WPr @PjjÇ Frkr FT yJ\Jr S 500 aJTJr PjJa @uJhJ TPrjÇ KfjaJ m˜J~ FT yJ\Jr aJTJr PjJa FmÄ hMKaPf 500 aJTJr PjJa nPrjÇ m˜J~ PjJa nrPf nrPf vKjmJr PnJr yP~ pJ~Ç xTJPu KfKj mJKzr kJPvr FTKa YJPur PhJTJPj pJjÇ PxUJPj KTZM TgJ mPu @mJr mJxJ~ KlPrjÇ @mJr SA YJPur PhJTJj FmÄ kJPvr @r FTKa PhJTJj PgPT 230 m˜J YJu PTPjjÇ Frkr 12 yJ\Jr aJTJ~ dJTJ @xJr \jq asJT nJzJ TPrjÇ aJTJr m˜JèPuJ KjPY PrPU fJr Skr YJPur m˜J rJUJ y~Ç YJPur S aJTJr m˜J asJPTr SbJPf yJKmmPT xJyJpq TPrj YJuPTr xyTJrLÇ @xJr kPg jrKxÄhLPf asJT kJÄYJr y~Ç YJuPTr xyTJrL @PVA Par kJj m˜J~ KmkMu kKroJe aJTJ @PZÇ F \jq yJKmm YJuPTr oMU mº TrPf fJÅPT xJf uJU aJTJ Phj (500 aJTJ 14Ka mJK¥u)Ç yJKmm \JjJj, dJTJr vqJokMr FuJTJ~ @xJr kPr KfKj mJxJ UM\ Å Pf gJPTjÇ PxRnJVqâPo vqJokMr mJuMrWJa FuJTJ~ Z~ fuJ FTKa mJxJ xJPz @a yJ\Jr aJTJ~ nJzJ Pjj KfKjÇ @a m˜J YJu, kJÅY m˜J aJTJ KjP~ KfKj mJxJ~ SPbjÇ oJoJ võÊPrr krJoPvt mJKT 225 m˜J YJu @arKvr FTKa SrPx kJKbP~ PhjÇ FTKa TPã YJPur m˜J S Ikr TPã aJTJr rJPUjÇ Frkr Ikr oJoJvõÊr AKhsxPT Vf PrJmmJr Umr PhjÇ AKhsx PrJmmJPrr kr PgPT fJÅr xPñ @PZj mPuS \JjJj yJKmmÇ yJKmm \JjJj, mqJÄPTr aJTJ uMPar ksPuJnj S krJovt PhS~J oJoJvõÊPrr PlJj PrJmmJr PgPT mºÇ 28 \JjM~JKr hMkMPrr KhPT IKnpJj YJKuP~ vqJokMr mJ\Jr PgPT yJKmmPT PVs¬Jr TPr rqJmÇ xPñ AKhsxPTS PVs¬Jr TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj rqJm \JjJ~, yJKmmMr ryoJj yJKmm SA mJxJ PxJPyu jJPo nJzJ PjjÇ xÄmJh xPÿuPj CkK˙f PxJjJuL mqJÄPTr KcFoKc PoJ˜JKl\Mr ryoJj uMa yS~J aJTJr C≠Jr yS~J~ rqJm FmÄ VeoJiqPor TotLPhr ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, F WajJ~ FTKa fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ TKoKa kJÅY KhPjr oPiq fh∂ ksKfPmhj \oJ PhPmÇ Fr @PV xJÄmJKhTPhr xPñ TgJ mPuj rqJPmr oyJkKrYJuT PoJUPuxMr ryoJjÇ F hM”xJyKxT YMKrr WajJ~ PxJjJuL mqJÄPTr PTJPjJ TotTftJ \Kzf KT jJ, \JjPf YJAPu rqJPmr oyJkKrYJuT mPuj, mqJÄPTr ßTJPjJ PTJPjJ TotTftJr ksJgKoT xÄKväÓfJ kJS~J PVPZÇ Kmw~Ka ksoJe yPu @AjJjMV mqm˙J PjS~J yPmÇ

mOKav rJ\kKrmJPrr UrY ToJPf FoKkPhr @øJj xMKmiJr Skr 19 vfJÄv mq~ TKoP~PZ KmsKav TftíkãÇ @r Fxm xMPpJVxMKmiJ ToJPjJ~ ßhvKar hKrhs \jxJiJre ãKfr oMPU kPzPZÇ fJPhr IPjPTA UJmJr IgmJ \ôJuJKj UrY myj TrPf mJiq yPòÇ KmsPaj kOKgmLr wÔ ijL ßhv yPuS ßxUJPj IxÄUq oJjMw xrTJPrr UJhq xyJ~fJr Skr Kjntr TPrÇ ß\Ja xrTJPrr mq~ xÄPTJYPjr TJrPe KmjJoNPuqr UJhq xyJ~fJr SkrS yJf kPzPZÇ

A j P J U p ß r j P a mOP L v h P J u mJÄ

J r o J I ßxUJPjA


oM Ü

T uJ o

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

48

CV´k∫J FmÄ Vefπ FTxJPg YuPf kJPr jJ Km nM r † j x r TJ r

hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr pPvJr, KhjJ\kMr, bJTMrVJÅSxy ßhPvr ßmv TP~TKa \J~VJ~ KyªM xŒ´hJP~r Ckr yJouJ yP~PZÇ \ôJKuP~ ßh~J yP~PZ mxfmJKz, mqmxJ k´KfÔJj FmÄ CkJxjJu~Ç xyJ~-x’u yJKrP~ fLms vLPfr oPiq IxÄUq jJrL-kMÀw-KvÊ KjrJkh @v´P~r ßUJÅP\ KhPvyJrJ yP~ ßZJaJZMKa TPrPZjÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© @v´~ KjP~PZj oKªPrÇ @âoPer xo~ mPj-\ñPu-@U ßãPf KVP~ @v´~ ßj~Jr WajJS WPaPZÇ KjmtJYPjr @PVr rJPf KyªMPhr mJKz mJKz KVP~ ßnJa KhPu Kmkh yPm mPu ÉoKT ßh~J yP~PZÇ nP~-@fÄPT IPjT \J~VJ~ KyªMrJ ßnJaPTPªsr iJPr-TJPZS pJ~KjÇ fJrkrS fJrJ @âoPer yJf ßgPT ßryJA kJ~KjÇ KhjJ\kMPrr FT\j @âJ∂ mqKÜ- Ij∂ Yªs rJ~ hM”U TPr mPuPZj, ÈPnJa FPuA @oJPhr Ckr KjptJfj ßjPo @PxÇ ßTJPjJKhj KT Fr k´KfTJr yPm jJ? ßToj TPr FPhPv gJTPmJ?' FA K\ùJxJ ÊiM Ij∂ rJP~r j~, KyªM xŒ´hJP~r ToPmKv xm xhPxqrAÇ iotL~ FmÄ \JKfVf xÄUqJuWMPhr Ckr KjptJfj-KjkLzj @oJPhr ßhPv FTKa xJiJre WajJ~ kKref yP~PZÇ TJrPe-ITJrPeA fJPhr Ckr yJouJ y~, @âoe y~Ç fJPhr \Lmj IKjrJkh TPr ßfJuJ y~Ç fJPhr xŒh uMakJa TrJ y~Ç \J~VJ-\Ko \mrhUu yP~ pJ~Ç @fÄT S C“T£Jr oPiq ßmÅPY gJTPf y~Ç FaJ ßTJPjJ oJjMPwr \Lmj j~Ç ßnJPar xo~ yJouJ-

@âoPer WajJ oJ©J ZJKzP~ pJ~Ç k´Kf KjmtJYPjr kPrA xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJr WajJ WPa gJPTÇ 2001 xJPur KjmtJYPj KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja ãofJ~ @xJr @PV-kPr FA yJouJ@âoPer WajJ IfLPfr xTu ßrTct IKfâo TPrKZPuJÇ hMntJVq\jT yPuS xfq FaJA ßp, k´KfKa yJouJ-KjptJfPjr xPñ KmFjKk FmÄ \JoJ~Jf-KvKmr \Kzf gJTPuS TJCPTA fUj ßV´lfJr TrJ y~Kj, @APjr @SfJ~ FPj vJK˜ ßh~J y~KjÇ 2008 xJPu @S~JoL uLPVr ßjfíPfô oyJP\Ja xrTJr ãofJ~ @xJr kr @vJ TrJ yP~KZPuJ 2001 xJPu xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJr k´KfKa WajJr CkpMÜ fh∂ yPm FmÄ k´Tíf IkrJiLPhr vJK˜ KmiJj TrJ yPmÇ KT∂á mJ˜Pm fJ y~KjÇ CuPaJ oyJP\Ja xrTJPrr @oPuS iotL~ xÄUqJuWMPhr Ckr, @PrJ ¸Ó TPr muPu ßmR≠ S KyªM xŒ´hJP~r Ckr jívÄx @âoPer WajJ WPaPZÇ ßTJPjJ ßãP©A hMÏfí TJrLrJ CkpMÜ vJK˜ ßkP~PZ Foj ßTJPjJ k´oJe ßh~J pJPm jJÇ ßã©KmPvPw hM'FTKa oJouJ yP~PZ, hM'FT\jPT ßV´lfJrS y~PfJ TrJ yP~PZÇ KT∂á k´Tíf IkrJiLrJ irJ-PZJÅ~Jr mJAPr ßgPTPZÇ lPu xÄUqJuWMPhr Ckr @âoe TrJ, fJPhr \LmjPT Kmkjú TPr ßfJuJ, ©JPxr oPiq fJPhr mxmJPx mJiq TrJ ßpPjJ fJPhr ÈKj~Kf' yP~ hJÅKzP~PZÇ mJÄuJPhvPT muJ yP~ gJPT xJŒ´hJK~T xŒ´LKfr ßhvÇ rÜã~L oMKÜpMP≠r oiqKhP~ @orJ ˝JiLjfJ I\tj TPrKZÇ \JKf-iot KjKmtPvPw ßhPvr xm oJjMw oMKÜpMP≠ IÄv KjP~PZÇ FA ßhPv xJŒ´hJK~TfJ gJTPm jJ, IVefJKπT-Q˝rJYJrL vKÜ oJgJ fMPu hJÅzJPf kJrPm jJ FaJA KZPuJ k´fqJKvfÇ KT∂á jJjJj rJ\QjKfT C™Jj-kfPjr TJrPe oMKÜpM≠-KmPrJiL xJŒ´hJK~T vKÜ @oJPhr ßhPvr rJ\jLKfPf bJÅA TPr ßj~Jr xMPpJV ßkP~PZÇ FA xJŒ´hJK~T ßVJÔL xoJP\rJ\jLKfPf-IgtjLKfPf-k´vJxPj pPfJ vKÜ xû~ TPrPZ, ßhPvr rJ\jLKfPf IK˙rfJr CkJhJj ffA ßmPzPZÇ ChJrfJ, xyjvLufJr kKrmPft CV´fJ FmÄ IxKyÌMfJr Km˜Jr WPaPZÇ iotJº xJŒ´hJK~T rJ\QjKfT vKÜ k´TanJPm ßhPvr Ckr ßYPk mxJr xMPpJV ßkP~PZÇ \KñmJh-CV´mJh oMhsJr FKkb-SKkbÇ KT∂á ãofJr rJ\jLKfr xÄTLet ˝JPgt FA CV´mJh-\KñmJPhr xJPg @PkJx

TPrPZ oiq k∫Jr rJ\QjKfT vKÜÇ FUj fJr ßUxJrf èjPf yPò ßVJaJ ßhvPTÇ CV´mJh FmÄ Vefπ ßp FTxJPg YuPf kJPr jJ FaJ jJ mM^Pf kJrJr mqgtfJr TJrPeA ßhPv mftoJPj VefJKπT rJ\jLKfr jJPo xπJx-xKyÄxfJ ZKzP~ kPzPZÇ xÄUqJuWMPhr Ckr ßp IfqJYJr-KjptJfj âoJVf ßmPzA YPuPZ ßxaJS FA CV´ k∫Jr rJ\jLKfrA kKreKfÇ rJ\jLKf ßgPT xm irPjr CV´mJhLPhr yaJPf jJ kJrPu @oJPhr ßhPv VefJKπT rJ\jLKfr nKmwq“ Kmkjú yP~ kzJr @vÄTJ CKzP~ ßh~J pJ~ jJÇ pJrJ FTKhPjr ßnJPar VefPπr Ê≠fJr \jq KmuJk TPrj, fJrJ xJiJre oJjMPwr \Lmj xÄyJr TrPZ ßp CV´mJhL rJ\jLKf fJr KmÀP≠ aMÅ-v»KaS TrPZj jJÇ

\JoJ~Jf ßp KmFjKkPT rJ\QjKfTnJPm V´Jx TPr ßluPZ FaJ KmFjKk mM^Pf kJrPZ jJÇ KmFjKk FmÄ \JoJ~JPfr rJ\QjKfT FP\§J FT j~Ç \JoJ~JPfr @Ê uãq yPuJ pM≠JkrJPir IKnPpJPV IKnpMÜ S hK§f hPur vLwt ßjfJPhr oMKÜÇ IjqKhPT KmFjKkr @Ê uãq yPuJ ãofJ~ pJS~JÇ ßhPvr oPiq IrJ\TfJ-QjrJ\q ‰fKr yPu \JoJ~JPfr uJn, KmFjKkr ãKfÇ KT∂á KmFjKk FUj Iº @S~JoL uLV KmPrJKifJr TJrPe ßxaJ CkuK… TrPf kJrPZ jJÇ VefJKπT k´Kâ~J~ ãofJ~ pJS~Jr FToJ© kg yPuJ KjmtJYjÇ IgY \JoJ~JPfr k´PrJYjJ~ mJ lJÅPh kPz KmFjKk FmJr KjmtJYPj IÄvV´ye TrPuJ jJÇ KjmtJYPj IÄv jJ KjP~ CP�J KjmtJYj k´Kfyf TrJr cJT KhP~

mu k´P~JV, n~-nLKf ßhUJPjJ @r Vefπ xoJ∂rJu kPg YuPf kJPr jJÇ VefJKπT rJ\jLKfr iJrJ pKh KmTKvf TrPf y~ fJyPu KyÄxJr kg kKryJr TPr, xπJx-jJvTfJr AKf ßaPj KmFjKkPT vJK∂r kPgA KlPr @xPf yPmÇ mu k´P~JV TPr hJKm @hJP~r ßTRvu fqJV TPr pMKÜr ß\JrPT k´JiJjq KhPf yPmÇ oiq-cJj k∫Jr rJ\QjKfT hu KmFjKkr xPñ CV´-cJPjr \JoJ~JPf AxuJoLr ßmKvoJ©J~ oJUJoJKUr TJrPeA ßhPvr rJ\jLKfPf ßp CV´ iJrJr Km˜Jr WaPZ fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ Vf TP~T oJPx @oJPhr ßhPvr rJ\jLKfPf @PªJuPjr jJPo ßp xKyÄxfJ YuPZ fJr \jq hJ~L \JoJ~JPf AxuJoLÇ \JoJ~Jf ßp FTKa IVefJKπT lqJKxmJhL hu ßxaJ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur KmKnjú kptPmãPeA kKrÏJr yP~PZÇ FA huKa VefPπr xMPpJV KjP~ ßVJkPj KjP\Phr xKyÄx rJ\jLKfr YYtJ ImqJyf ßrPUPZÇ KjmtJYPjr oJiqPo ãofJ hUPur x÷JmjJ jJ ßhPUA fJrJ xv˘ TqJcJrmJKyjL VPz fMPuPZ vKÜ k´P~JPVr oJiqPo rJÓs ãofJ hUPu xMhNrk´xJrL kKrT·jJ oJgJ~ ßrPUÇ KmFjKkr @v´~-k´v´~ \JoJ~JPfr \jq xMKmiJ\jT Im˙J ‰fKr TPrPZÇ

KmFjKk KjP\Phr VefJKπT Im˙JjPTA k´vúKm≠ TPr fMPuPZÇ KjmtJYj k´Kfyf TrJ ßTJPjJnJPmA VefJKπT rLKfjLKfr xJPg xJo†xqkNet j~Ç KmFjKk ßTj KjP\rJ KjmtJYj m\tj TPr ßnJaJrPhr KjmtJYj m~TPar @øJj \JKjP~ vJK∂kNet @PªJuPjr kKrmPft KjmtJYj k´Kfyf TrJr xKyÄx @PªJuPj \KzP~ kzPuJ? FA k´Pvúr C•r KmFjKkr xTu ˜Prr ßjfJ-TotL-xogtTPhr \JjPf YJAPf yPm hPur jLKfKjitJrTPhr TJZ ßgPTÇ fJZJzJ @PªJuPjr jJPo Vf TP~T oJPx ßpnJPm xπJx-xKyÄxfJ YJuJPjJ yP~PZ, ßpnJPm KjrLy oJjMwPhr yfqJ TrJ yP~PZ, ßhPvr xŒh jÓ TrJ yP~PZ, fJPT ßTJPjJnJPmA Vefπxÿf muJ pJ~ jJÇ VefPπ muk´P~JPVr xMPpJV ßjAÇ vKÜr ß\Jr j~, pMKÜr ß\JrA VefPπr xJr TgJÇ IgY KmFjKk FmJr \JoJ~JPfr U√Pr kPz

@PªJuPjr jJPo xπJx-xKyÄxfJr xPñ \KzP~ VefJKπT rJ\jLKfr \jq Tf mz ãKf TPrPZ ßxaJ fJrJ FUj mM^Pf jJ kJrPuS FTxo~ F\jq fJPhr @lPxJx TrPf yPmÇ muJ yPò, ßhPv FTKa IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr \jq KmFjKk @PªJuj TrPZÇ fJPhr @PªJuPjr oNu TgJ yPuJ KjmtJYPj xm hPur IÄvV´ye gJTPf yPmÇ fJyPu k´vú yPuJ, iot KmvõJPxr TJrPe ßhPvr KmPvw \jPVJÔLPT ßnJahJj ßgPT Kmrf rJUPf YJ~ fJPhr ßTJj KmPmYjJ~ VefPπr kPãr vKÜ mPu irJ yPm? hM”U\jT yPuS xKfq ßp KyªM xŒ´hJ~xy @PrJ KTZM \jPVJÔLr oJjMwPT ßnJahJPj Kmrf rJUJr \jq pJPhr KmÀP≠ IKnPpJV SPb fJPhr oPiq KmFjKkr jJoS @PZÇ @PV FA TJ\Ka KmFjKk xogtTrJ ßrPU-PdPT TrPuS \JoJ~JPfr xJPg ß\Jam≠ yS~Jr kr FUj FaJ fJrJ jVúnJPmA TrPZÇ \JoJ~JfL rJ\jLKfr CV´k∫Jr k´nJm KmFjKkPT FfaJA @òjú TPrPZ ßp, fJrJ VefPπr jJo TPr Foj xm TotTJ§ TrPZ pJ ßTJPjJnJPmA VefPπr xPñ xJo†xqkNet j~Ç KmFjKk ßjfífôPT FaJ mM^Pf yPm ßp, CV´k∫J FmÄ Vefπ FTxJPg YPu jJÇ mu k´P~JV, n~nLKf ßhUJPjJ @r Vefπ xoJ∂rJu kPg YuPf kJPr jJÇ VefJKπT rJ\jLKfr iJrJ pKh KmTKvf TrPf y~ fJyPu KyÄxJr kg kKryJr TPr, xπJxjJvTfJr AKf ßaPj KmFjKkPT vJK∂r kPgA KlPr @xPf yPmÇ mu k´P~JV TPr hJKm @hJP~r ßTRvu fqJV TPr pMKÜr ß\JrPT k´JiJjq KhPf yPmÇ vJK∂ S xoP^JfJr kPg jJ yJÅaPu ßhv FmÄ ßhPvr oJjMPwr TuqJe TrJr pJPm jJÇ âoJVf yJouJ-KjptJfPj KaTPf jJ ßkPr xÄUqJuWM xŒ´hJ~ pKh Kj„kJ~ yP~ ßhvfqJPV mJiq y~ fJyPu @kJfhíKÓPf CV´k∫Jr xJŒ´hJK~T rJ\jLKfr Km\~ yPuS ßvw KmYJPr ãKf yPm mJÄuJPhPvr IxJŒ´hJK~T-VefJKπT nJmoNKftrÇ mJÄuJPhvPT pJrJ FTKa CV´-\KñmJhL xJŒ´hJK~T ßhPv kKref TrPf YJ~ fJPhr KmÀP≠ xm ÊnmMK≠xŒjú ChJr VefJKπT ßYfjJr oJjMwPhr FT yP~ ÀPU hJÅzJPjJr FUjA xo~Ç ßhPvr FTKa k´iJj rJ\QjKfT hu KyPxPm KmFjKkPTS ßmPZ KjPf yPm fJrJ CV´k∫Jr xyJ~T yPm jJKT VefJKπT iJrJr kPã Im˙Jj ßjPmÇ ßuUT: xJÄmJKhT, TuJo ßuUTÇ

@rm @KorJPf mJÄuJPhKvPhr KnxJ mPºr ßjkPgq @ »M uäJ y @ u oJ oM j

@rm @KorJPf mJÄuJPhKv kJxPkJatiJrLPhr \jq xm irPjr jfMj KnxJ IjMPoJhj 2012 xJPur @VÓ oJx ßgPT IKjKhtÓTJPur \jq mº TPr KhP~PZ @rm @KorJf TftíkãÇ pKhS @KorJPf ‰minJPm mxmJxrf mJÄuJPhKvPhr KnxJr ßo~Jh mJzJPjJ KTÄmJ jmJ~Pjr ßãP© FA KjPwiJùJ k´PpJ\q yPm jJÇ fPm @rm @KorJPfr ˝rJÓs oπeJuP~r FT\j Có kptJP~r TotTftJ VJul KjC\PT \JKjP~PZj, FA KjPwiJùJ I˙J~L, kKrK˙Kf ˝JnJKmT yPu FA KjPhtvjJ fMPu ßj~J yPmÇ KT∂á KnxJ mPºr TJre KyxJPm

Tftíkã pJ CPuäU TPrPZj fJ mJÄuJPhKvPhr \jq UMmA CPÆV\jTÇ \Ju kJxPkJat FmÄ \Ju KnxJ KjP~ mJrmJr ßmv KTZM mJÄuJPhKv irJ kzJr krA ˙KVfJPhPvr FA UzV ßjPo @xPuJÇ ÊiM KnxJ S kJxPkJat \JKu~JKfA j~, kPetJ KxKc mqmxJ, YMKr, UMj, FojKT iwtPer of oJrJ®T IkrJi FmÄ ßm@AjL TJP\ xŒíÜ yP~ kzPZ k´mJxL mJÄuJPhKvrJÇ IPjPT ˝·-Po~JhL nM~J ßTJŒJKjr jJPo KnxJ ßmr TPr KmkMu xÄUqT v´KoT KjP~ @xPZÇ oJ© 3/4 oJPxr oPiq SA xm ßTJŒJKj KmuM¬ yP~ pJ~, @r ßTJŒJKjr ¸¿rvLPk @xJ IxyJ~ oJjMwèPuJ fUj xm yJKrP~ Kj”˝ yP~ kPzÇ FA irPjr kKrK˙KfPf oKr~J yP~ IPjPT IkrJPir \VPf kJ mJzJPòjÇ pJ xKfqA hM”U\jTÇ lPu ßhPvr APo\ iMPuJ~ uMPaJPò FmÄ pJr kKrjJPo xoV´ mJÄuJPhv ToMqKjKaPT hMjtJPor ßmJ^J mAPf yPòÇ @rm @KorJPf mxmJxrf mJÄuJPhKvPhr TJZ ßgPT ToMqKjKar C“T£J,hM”U-TÓ FmÄ yfJvJr TgJ \JjJ pJ~Ç KnxJ mº gJTJ~ mJÄuJPhKvrJ IPjT xoxqJr oMPUJoMKU yPòjÇ KmPvw TPr mJÄuJPhKv mqmxJ~LrJ fJPhr YJKyhJ IjMpJ~L v´KoT KjP~JV TrPf jJ kJrJ~ ãKfr xjìUM Lj yPòj, IPjPTr mqmxJ mº yP~ pJmJr Ckâo yPòÇ FZJzJ IPjPT fJPhr kKrmJPrr xhxqPhr ßhv ßgPT @jPf kJrPZj jJÇ @rm @KorJPfr ÛMPu FcKovj kJmJr krS x∂JjPhr KnxJ ßpJVJz TrPf kJrPZj jJÇ @rm KmPvõ Totrf k´J~ 45 uã mJÄuJPhKvr oPiq 12 uã mJÄuJPhKvr KÆfL~ @mJx yPuJ @KorJfÇ KnxJ ˙KVf ymJr TJrPe @rm @KorJPfr k´mJxL

mJXJKur xJPg fJPhr kKrmJPrr uã uã xhxqS ãKfV´˜ yPòjÇ KmvõPT rLKfof fJT uJKVP~ KhP~ FéPkJ-2020-Fr ˝JVKfT vyPrr KvPrJkJ KZKjP~ FPjPZ hMmJA Ç FéPkJ2020-Fr \jq KjKotf yPò FTKa IfqJiMKjT vyrÇ @vJ TrJ yPò, FA mJKe\q ßouJ ßhUPf @rm @KorJPf k´J~ @zJA ßTJKa KmPhKv IKfKgr xoJVo yPm, CPjìJKYf yPm

@rm @KorJPf mxmJxrf mJÄuJPhKvPhr TJZ ßgPT ToMqKjKar C“T£J,hM”U-TÓ FmÄ yfJvJr TgJ \JjJ pJ~Ç KnxJ mº gJTJ~ mJÄuJPhKvrJ IPjT xoxqJr oMPUJoMKU yPòjÇ KmPvw TPr mJÄuJPhKv mqmxJ~LrJ fJPhr YJKyhJ IjMpJ~L v´KoT KjP~JV TrPf jJ kJrJ~ ãKfr xjìMULj yPòj, IPjPTr mqmxJ mº yP~ pJmJr Ckâo yPòÇ

v´o-mJ\JPrr jfMj KhV∂, mOK≠ kJPm mqmxJ-mJKe\q, Cjúf yPm @gt-xJoJK\T ßpJVJPpJV FmÄ @mJxjÇ FA FéPkJPT xJoPj ßrPU ßTmu mJÄuJPhv ßgPTA uãJKiT v´ovKÜ r¬JKjr xMPpJV rP~PZÇ KT∂á KnxJ mPºr @Phv, mJÄuJPhKvPhr k´fqJvJr @TJv TJPuJ ßoPW ßdPT KhP~PZÇ IPjPT FéPkJ-2020-Fr \jq rJKv~JPT ßnJa ßh~JaJA KnxJ mPºr FTKa Ijqfo TJre mPu oPj TrPZjÇ xŒ´Kf ßjkJPur xJPg 3 uã jfMj KnxJ-YMKÜ hMmJAPT ßnJa ßh~JrA kMrÛJr mPu oPj TrJ yPòÇ @xPu Kmw~Ka kMPrJkMKr xfq j~Ç FéPkJ-2020-Fr ˝JVKfT ßhv KjmtJYj k´Kâ~J Kfj hlJ ßnJPar oJiqPo xŒjú y~Ç k´go rJCP¥r ßnJa y~ 2011 xJPuÇ fUj k´KfPpJVL vyrèPuJ KZu pgJâPo msJK\Pur xJSkJSPuJ, rJKv~Jr FTJPfKrÄmJVt, fMrPÛr A\Kor, gJAuqJP¥r @~MqKg~J, @r xÄpMÜ @rm @KorJPfr hMmJAÇ k´go rJCP¥ rJKv~JPT ßnJa KhPuS kqJKrPx IjMKÔf krmftL hMA rJCP¥ mJÄuJPhv hMmJAPT ßnJa ßh~Ç FZJzJ FéPkJ-2020-Fr \jq hMmJAP~r k´Kf kNet xogtPjr TgJ @rm @KorJf TftíkãPT mJÄuJPhv xrTJr \JKjP~ ßhjÇ fJA @oJr oPf, rJKv~JPT ßnJa ßh~JaJ KnxJ mPºr mÉKmi TJrPer oPiq FTKa yPf kJPrÇ IfFm, @rm @KorJPfr k´mJxL mJÄuJPhKvPhr oPiq IkrJPir oJ©J Kj~πe TrJ jJ ßVPu FA ImÀ≠ Im˙J ßgPT xyxJ oMKÜ kJmJr ßTJPjJ kg @Ko ßhUKZ jJÇ ßuUT : KxcjL k´mJxL k´PTRvuLÇ


oM Ü

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

T uJ o

49

rJ\jLKfKmhPhr @PrJ hJK~fôvLu yS~J mJüjL~ @ m hM u oJ júJ j

mÉu @PuJKYf-xoJPuJKYf jmo xÄxPhr kJÅY mZr ßo~Jh xÄKmiJj IjMpJ~L ÊâmJr ßvw yP~ ßVuÇ FA KhPjr kr ßgPT KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J KmPrJiLhuL~ ßjfJ KyPxPm fJÅr k´Jkq xm xMPpJV-xMKmiJ ßgPT mKûf yPmjÇ fJÅr \LmPj Foj WajJ Wau hLWt 21 mZr krÇ Imvq ˝JoLr YJTKrr xNP© KfKj muPf ßVPu fJÅr KmP~r kr ßgPTA ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm xrTJKr xMPpJVxMKmiJ ßnJV TPrPZjÇ fPm xrTJr mPuPZ, fJÅPT pgJpg KjrJk•J ßhS~J yPmÇ ßhPvr xm jJVKrPTr KjrJk•J ßhS~J xrTJPrr hJK~fôÇ Imvq F TgJKa Fr @PV UJPuhJ K\~Jr xrTJr oPj rJPUKjÇ 2001 xJPu xrTJr Vbj TrJr KTZMKhj kr UJPuhJ K\~Jr xrTJr FT\j xJPmT k´iJjoπL yS~J xP•ôS ßvU yJKxjJr xm KjrJk•Jmqm˙J fMPu KjP~KZuÇ FrS @PV ßvU yJKxjJ pUj f•ôJmiJ~T xrTJrk´iJj KmYJrkKf uKflMr ryoJPjr TJPZ ãofJ y˜J∂r TPrj, fUj @iJWμJr oPiq KmYJrkKf ryoJj 13 \j xKYmPT mhKu TPrA ãJ∂ yjKj, ßvU yJKxjJ mñnmj ßgPT VenmPj ßlrJr @PVA FTKa ZJzJ VenmPjr xm ßaKuPlJj uJAj KmKòjú TrJ yP~KZuÇ rJf 8aJr KhPT mqKÜVfnJPm @Ko VenmPj xm T~Ka uJAPj ßlJj TPr mM^Pf kJKr, xm uJAjA KmKòjúÇ ßxA rJPf YJuM KZu oJ© FTKa uJAj FmÄ ßxKa KhP~A @Ko ßvU yJKxjJr FT\j mqKÜVf ˆJPlr xPñ TgJ mPu Kmw~Ka xŒPTt

ImKyf yP~KZuJoÇ xhq KmhJ~L xÄxPh UJPuhJ K\~Jr ßjfífôJiLj FTKa KmPrJiL hu KZuÇ KT∂á ßxA KmPrJiL hu fJPhr k´Jkq xm xMPpJV-xMKmiJ ßjS~J xP•ôS xÄxPh CkK˙f ßgPTPZ oJ© SA T~Ka Khj, pJ jJ yPu fJÅPhr xÄxh xhxqkh rãJ TrJ pJPm jJÇ @r UJPuhJ K\~J CkK˙f KZPuj oJ© 10 KhjÇ IjqJjq xMPpJV-xMKmiJ ZJzJS KfKj k´Kf oJPx FT uJU 30 yJ\Jr aJTJ ßmfj-nJfJ KjP~PZjÇ KmPrJiL hu ßp T~ Khj CkK˙f KZu, ßxA T~ Khj KmFjKk huL~ KTZM oKyuJ xÄxh xhxq xÄxPhr ßnfr Foj @Yre TPrj ßp fJÅPT ÊiM TufuJr xPñ fMujJ TrJ YPu, pJ KZu xŒNet IjKnPk´fÇ IPjPT mPuj, hvo xÄxPh ßTJPjJ KmPrJiL hu ßjAÇ fJrJ KT∂á TUPjJ mPuj jJ, jmo xÄxPh KmPrJiL hu ßfJ KZu, fJPf ßhPvr mJ VefPπr TL uJn yP~PZ? xhq xJPmT KmPrJiLhuL~ ßj©Lr Vf TP~T x¬JPy FTJKiT xnJ~ mJ VeoJiqPor xJoPj ßhS~J FTKa mÜmq KjP~ ßhPvr xMiLoyPu ßmv @PuJYjJ yPò FmÄ UJPuhJ K\~Jr ßxA mÜPmqr kPã xJlJA ßVP~ hPur FTJKiT ßTªsL~ ßjfJ mÜmq-KmmOKfS KhP~PZjÇ UJPuhJ K\~J 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV 29 KcPx’r ÈoJYt lr ßcPoJPâKx' jJPor FTKa TotxNKY ßWJweJ TPr fJÅr ßjfífôJiLj 18 huL~ ßjfJ-TotLPhr uJKbr oJgJ~ kfJTJ ßmÅPi dJTJ IKnoMPU pJ©J TPr hPur j~JkuaPjr ßTªsL~ TJptJuP~r xJoPj xoPmf yPf @øJj \JKjP~KZPujÇ FPf rJ\iJjLr xm oJjMw @fïV´˜ yP~KZuÇ IPjPT iJreJ TPrKZu, y~PfJ FA vyPrr oJjMwPT Vf mZPrr 5 ßo ßylJ\f-xOÓ fJ§Pmr @hPu @PrTKa fJ§m ßhUPf yPmÇ xrTJr @VJo xfTtfJoNuT mqm˙J ßjS~J~ ßfoj ßTJPjJ IWaj WaJ ßgPT F pJ©J~ dJTJr oJjMw rãJ ßkP~PZÇ FKhj UJPuhJ K\~Jr @øJPj xJzJ KhP~ dJTJr rJ\kPg FT\j oJjMwS ßpoj jJPojKj, KbT FTAnJPm huL~ ßTJPjJ ßjfJPTS oJPb ßhUJ pJ~KjÇ UJPuhJ K\~J IkrJP� fJÅr èuvJPjr mJxnmj ßgPT ßmr yP~ vf vf xJÄmJKhT @r KaKn TqJPorJr xJoPj ßp InJmjL~ híPvqr ImfJreJ TPrj, fJ FrA oPiq ßhPvr oJjMw ßhPUPZj FmÄ ÊPjPZjÇ KfKj CP•K\f yP~ fJÅr mÜPmqr FTkptJP~ mPuj, KfKj mñmºMr \jì˙Jj ßVJkJuVP†r jJo kpt∂ oMPZ ßhPmj, k´P~J\Pj ßVJkJuV†PT mJÄuJPhPvr

vJ y ßoJ yJ ÿ h A oJ o ßo y hL

xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~Jr oOfqM r kr j~Ka mZr kNet yPuJÇ 2005 xJPur 27 \JjM~JKr yKmV† ‰mPhqrmJ\JPr FT \jxnJ~ nJwehJjTJPu fJÅPT yfqJ TPr WJfPTrJÇ KmFjKk-\JoJ~Jf xrTJr fUj ãofJ~Ç fJrJ KTmKr~J yfqJr KmYJr TPrKjÇ KT∂á ßvU yJKxjJr xrTJPrr KmVf @oPuS KTmKr~J yfqJr xMÔM fh∂ S KmYJr jJ yS~J hM”U\jTÇ KTmKr~J ßTmu FT\j xlu IgtoπLA KZPuj jJ, KfKj KZPuj mJÄuJPhPvr xJPmT krrJÓsxKYm S \JKfxÄPWr D±tfj TotTftJÇ mKyKmtPvõ mJÄuJPhPvr nJmoNKft Cöôu TrPf fJÅr Ijjq ImhJj ßhPvr oJjMw KYrKhj oPj rJUPmÇ KT∂á KfKj ßp hPur \jq \Lmj KhPuj, ßxA @S~JoL uLV KT fJÅPT oPj ßrPUPZ? hu mJ ßjfJPj©LrJ nMPu ßVPuS mJÄuJPhPvr oJjMw FA mqKfâoL S k´ùJmJj rJ\jLKfTPT nMuPm jJÇ 1996 xJPu 21 mZr kr @S~JoL uLV ãofJ~ @PxÇ ßx xo~

oJjKY© ßgPT VJP~m TPr ßhPmjÇ FA xo~ KfKj ßmv xùJPjA IPjTaJ Ik´fqJKvfnJPm @PrTKa TgJ mPuj, pJ IPjPTr oPf rJÓsPhsJKyfJr kptJP~ kPzÇ KfKj mPuPZj, AhJjLÄ ßhPvr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPf Foj xm ßYyJrJr oJjMw ßhUJ pJ~, pJPhr mJÄuJPhKv mPu oPj y~ jJÇ ßTJPjJ ßhPvr jJo jJ muPuS KfKj @xPu ßmJ^JPf ßYP~PZj mJÄuJPhPvr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPf mftoJj xrTJPrr @oPu nJrfL~ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr IPjT xhxq TJ\ TrPZjÇ KbT FTA IKnPpJV CPbKZu mñmºMr @oPu pUj \JfL~ rãLmJKyjL VKbf yPuJÇ fUj muJ yPuJ, rãLmJKyjLPf nJrfL~ ßxjJmJKyjLr IPjT xhxqPT I∂ntMÜ TrJ yP~PZÇ KT∂á mñmºMPT xkKrmJPr yfqJ TrJr kr ßhUJ ßVu ß\jJPru K\~J rãLmJKyjLr xm xhxqPTA ßxjJmJKyjLPf @•LTre TPr KjP~PZjÇ UJPuhJ K\~Jr 29 fJKrPUr mÜPmqr hMA Khj kr ßhUJ ßVu lUÀ¨Lj-oAjMK¨Pjr f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ mqJKrˆJr oAjMu ßyJPxj FTKa ßmxrTJKr KaKn YqJPjPu KbT IjM„k mÜmq KhP~PZjÇ FA KaKn YqJPjuKa IPjT \jKk´~ IjMÔJj k´YJPrr kJvJkJKv KmKnjú KmfKTtf IjMÔJjS k´YJr TPrÇ FT-FVJPrJr kr FA YqJPjPuA FTmJr yJK\r TrJ yP~KZu mñmºMr @®˝LTíf UMKj, kPr oOfMqh§k´J¬ @xJKo TPjtu (Im.) @mhMr rvLhPTÇ 5 fJKrPUr KjmtJYPjr kr ßhPvr KmKnjú iotL~ xÄUqJuWM IiMqKwf FuJTJ~ KjmtJYj k´KfPrJi S k´KfyfTJrL KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar xπJxLrJ ßWJweJ KhP~ KyªM xŒ´hJP~r Skr FT jJrTL~ ±Äxpù YJuJ~Ç xmPYP~ ãKfV´˜ FuJTJ KZu xLoJ∂xÄuVú xJfãLrJÇ FA xo~ FA hMmtí•rJ mJKzWPr IKVúxÄPpJV, uMafrJ\, iwtexy Foj ßTJPjJ IkTot ßjA, pJ fJrJ TPrKjÇ FA ±Äxpù mqgt TrPf ˙JjL~ k´vJxj S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL xŒNetnJPm mqgt yP~PZ IgmJ KjKut¬ ßgPTPZÇ krmftLTJPu ßpRg mJKyjL ßxxm IûPu IKnpJj YJKuP~ kKrK˙Kf Kj~πPe FPjPZÇ ßxA IKnpJj xŒPTt muPf KVP~ KmFjKk ßY~JrkJrxj fJÅPhr 15 fJKrPUr ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr \jxnJ~ mPuPZj, FA IKnpJPjS jJKT Knjú ßhPvr (nJrPfr) xv˘ mJKyjL IÄv KjP~PZÇ Fr @PV mJÅPvr ßTuäJ jJPor \JoJ~Jf-KvKmPrr

FTKa xJoJK\T xJAPa IjM„k xÄmJh k´TJKvf yP~PZ FmÄ fJrJ fJPhr xJAPa lPaJvPk ‰fKr TrJ FTJKiT \Ju lqJmJftJS k´TJv TPrKZuÇ FA lqJmJftJèPuJ jJKT mJÄuJPhPvr krrJÓs oπeJu~ ßgPT KhKuäPf @oJPhr hNfJmJPx kJbJPjJ yP~KZu, pJPf xÄUqJuWM FuJTJ~ ‰jrJ\q mº TrPf nJrf mqm˙J V´ye TPrÇ FA mJPjJ~Ja lqJ S KogqJ fgqKa x¬JyUJPjT iPr xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo k´YJKrf yPf gJPTÇ FA KogqJ fgqKaPT ßTªs TPr \JoJ~Jf-KmFjKkr oMUk© ‰hKjT AjKTuJm FTKa jJKfhLWt k´KfPmhj k´TJv TPrÇ 17 fJKrPU k´TJKvf xJ¬JKyT dJTJ TMKr~Jr xÄmJhKa Knjú @KñPT k´TJv TPrÇ FrA oPiq F irPjr FTKa xŒNet mJPjJ~Ja xÄmJh k´TJPvr hJP~ xrTJr ‰hKjT AjKTuJm kK©TJr ZJkJUJjJ mº TPr KhP~PZÇ pJrJ F irPjr xÄmJh kKrPmvj TPr mºMk´Kfo hMKa ßhPvr oPiq nMu ßmJ^JmMK^ xOKÓr ßYÓJ TPrPZ, fJPhr ßmJ^J CKYf xJfãLrJ mJÄuJPhPvr ßZJa FTKa ß\uJ FmÄ mJÄuJPhPvr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL Foj hMmtu Im˙J~ ßkRÅPZKj ßp Kj\ ßhPvr @Ajví⁄uJ rãJ TrPf Ijq ßhv ßgPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL @ohJKj TrPf yPmÇ FKaS nMuPu YuPm jJ, \JKfxÄW vJK∂rãL mJKyjLPf mJÄuJPhPvr CkK˙Kf FUj xPmtJóÇ F ßhPvr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr hãfJ xŒPTt Vf 5 ßo ßylJ\Pfr hMm•ít Phr dJTJ ZJzJ TrPf ßp IKnpJj kKrYJKuf y~, fJPf KTZMaJ joMjJ ßhUJ ßVPZÇ ßxA IKnpJPjS UJPuhJ K\~J KmPhKv mJKyjLr IK˜fô @KmÏJr TPrPZjÇ @oJPhr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr oJP^ oJP^ ÊiM xKhòJr WJaKf ßhUJ pJ~Ç AjKTuJm ZJkJUJjJ KxuVJuJ TPr ßhS~Jr kr fJrJ FA CP¨vqk´PeJKhf xÄmJh k´TJPvr \jq hM”U k´TJv TPrPZÇ ßnfPrr Umr yPò ‰hKjT AjKTuJm 17 oJx iPr fJPhr TotYJrLPhr ßmfj KhKòu jJ mPu k´TJvÇ fJrJ YJAKZu Foj FTKa ybTJrL xÄmJh k´YJr TrJr TJrPe xÄmJhk©Ka @kJff mº yP~ pJT FmÄ ßmfjKmw~T ^JPouJ YMTMTÇ KmKnjú KaKn YqJPjPur aT ßvJPf FTKa AÄPrK\ kK©TJr xŒJhTPT Kj~Kof ßhUJ pJ~, pJÅr TgJmJftJ ÊjPuA oPj yPm fJÅr \jìA yP~PZ @S~JoL uLV @r xrTJPrr ßYR¨èKÓ C≠Jr TrJr \jqÇ KfKj ßxKhj FTKa KaKn YqJPjPu muPuj,

v´≠J†Ku

xÄTLetfJr DP±t FT oJjMw

xrTJPrr TJPZ xmPYP~ mz YqJPu† KZu KjfqkPeqr hJo Kj~πPe rJUJ FmÄ xJiJre oJjMPwr \LmjoJj Cjú~jÇ hMA ßãP©A vJy F Fo Fx KTmKr~J xlu yP~KZPujÇ ßhPvr IgtjLKfPT hí| KnK•r Skr hJÅz TKrP~KZPuj KfKjÇ fJÅr xoP~A mJÄuJPhv KcK\aJu pMPV k´Pmv TPrÇ Fr @PV TKŒCaJPrr hJo KZu xJiJrPer â~ãofJr mJAPrÇ ßoJmJAu ßlJPjr mqmyJr KZu Có S iKjT ßv´eLr oPiq xLoJm≠Ç KTmKr~JA TKŒCaJr S ßoJmJAu ßlJj xJiJre oJjMPwr TJPZ xy\unq TPrjÇ KfKj nJmPfj, FA hrTJKr K\Kjx hMKa xMuPn xJiJre oJjMwPT KhPf kJrPu @∂\tJKfT S Inq∂rLe ßpJVJPpJPVr ßãP© ‰mkäKmT kKrmftj @xPmÇ @Ko KZuJo fJÅr IjM\Ç fJA IPjT xo~A ßhPvr rJ\jLKf, oJjMw, IgtjLKf S @∂\tJKfT xŒTt KjP~ fJÅPT k´vú TrfJoÇ FTmJr fJÅPT k´vú TPrKZuJo, KmsPaPjr oPfJ ßhv pKh mO≠, KmimJ, KmTuJñ ßrJVLPhr mZPrr kr mZr nJfJ KhPf kJPr, fJyPu mJÄuJPhv xrTJr fJ TrPZ jJ ßTj? \mJPm KfKj muPuj, È@orJ VKrm ßhPvr oJjMw, FfaJ oNuij FUPjJ VPz fMuPf kJKrKjÇ fPm KTZM KTZM ßãP© pJrJ KjfJ∂A IxyJ~ fJPhr \jq rJPÓsrS Tftmq @PZÇ @r ßx TJrPeA mO≠, KmimJ S hM˙ nJfJ YJuM TPrKZÇ' k´go KhPT FA nJfJr kKroJe To gJTPuS

C•PrJ•r ßmPzPZ FmÄ krmftL xm xrTJrA KTmKr~Jr FA jLKf YJuM ßrPUPZÇ fJÅr @PrTKa mz xJluq @KgtT UJPf ví⁄uJ KlKrP~ @jJÇ vyPr VKrm S ßmTJrPhr YJk ToJPf KfKj V´JoLe IgtjLKfPT YJXJ TPrKZPujÇ V´JPo TotxÄ˙JPjr mqm˙J TPrKZPujÇ IgtoπL KyPxPm KTmKr~Jr @PrTKa mz YqJPu† KZu ‰nrm ßxfMÇ rJ\iJjL dJTJ vyPrr xPñ C•r-kNmtJûPur ßpJVJPpJPVr \jq FKa UMmA \ÀKr KZuÇ fJÅr kNmtxNKr xJAlMr ryoJj IPjT ßYÓJ-fhKmr TPrS FA ßxfMr k´P~J\jL~ Igt ß\JVJz TrPf kJPrjKjÇ KTmKr~J kqJKrPx KVP~ KmvõmqJÄTxy KmKnjú Igt k´hJjTJrL xÄ˙Jr TotTftJPhr xPñ ßhjhrmJr TPr Fr Igt ß\JVJz TPrjÇ @S~JoL uLV @oPu ßxfMr IKiTJÄv TJ\ yPuS ßvw y~ YJrhuL~ ß\Ja @oPu FmÄ fJÅrJ \JÅT\oTkNet IjMÔJPjr oJiqPo FKa CPÆJij TPrjÇ Ifq∂ hM”U\jT Kmw~ yPuJ ßp ßxA IjMÔJPj KTmKr~JPT hJS~Jf kpt∂ ßhS~J y~KjÇ FaJA mJÄuJPhPvr xÄTLet rJ\jLKfÇ 2001 xJPur KjmtJYPjr kr KmKnjú ˙JPj xÄUqJuWMPhr Skr yJouJr WajJ WPaÇ @oJr xMPpJV yP~KZu KTmKr~JPT F mqJkJPr k´vú TrJrÇ F k´xPñ KfKj hJhJ vJy ßlJrTJj @uLr FTKa WajJ mPuKZPujÇ 1946 xJuÇ KfKj rJPf VKhWPr WMoJPfjÇ Fr UMm TJPZ VJj-mJ\jJ TrPfj

xrTJPrr CKYf AjKTuJmPT ijqmJh \JjJPjJ, TJre mJÄuJPhPv KmPhKv ‰xKjTPhr k´Pmv S IkJPrvj xŒPTt x¬JyUJPjT iPr KmKnjú xJoJK\T ßjaS~JPTt k´YJr yP~ @xKZuÇ AjKTuJm fJ k´TJv TPr xrTJrPT xPYfj TPrPZ oJ©Ç ßToj @yJÿKT TgJÇ xÄmJhKa k´TJv TrJ pKh FfA \ÀKr y~, fJyPu KfKj ßTj fJÅr kK©TJ~ fJ k´TJv TPrjKj? @r FT\j xŒJhT KyPxPm ßfJ fJr \JjJ CKYf xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ßpxm xÄmJh mJ o∂mq k´TJKvf y~, fJr ßmKvr nJPVrA ßTJPjJ KjC\ nqJuM gJPT jJÇ lPaJvk TPr FUj rJfPT Khj TrJ pJ~ @r kMÀwPT oKyuJS mJjJPjJ pJ~Ç KfKj KjÁ~ \JPjj Fxm xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo fJÅPT KjP~ Tf KTZM ßuUJ y~Ç UJPuhJ K\~J @r fJÅr kKrmJrPT KjP~ ßfJ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqo x~uJmÇ k´iJjoπLPT KjP~S To ßkJKˆÄ ßjAÇ FUj ßTJPjJ FTKa kK©TJ pKh Fxm k´TJv TPr, fUj KfKj ßxaJPT KTnJPm ßjPmj? mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL KjP~ UJPuhJ K\~J x÷mf FTKa Yro ßjKfmJYT iJreJ ßkJwe TPrjÇ FojKa yP~PZ pUj KfKj @hJuPfr KjPhtPv fJÅr ßxjJKjmJPxr mJKz ßgPT CPòh yP~PZj fUj ßgPTÇ KfKj fJÅr ßxA mJKz ZJzJr @PV ßxjJmJKyjL xŒPTt ßpxm o∂mq TPrKZPuj, fJr ßrTct pgJ˙JPj KjÁ~A @PZÇ fJ KfKj KjÁ~A \JPjj, TJre fJÅr \LmjaJA ßfJ ßxjJKjmJPx ßTPaPZÇ xMfrJÄ Fxm KmwP~ fJÅr @PrJ xfTt yP~ TgJ muJ CKYfÇ mJÄuJPhPv Ijq ßhPvr xv˘ mJKyjL k´Pmv TPrPZ, UJPuhJ K\~J FTJKiTmJr Fxm TgJ muJ~ KfKj rJÓsPhsJKyfJoNuT TJ\ TPrPZj mPu xrTJPrr IPjT ßjfJ-Pj©L muPZjÇ ßTC ßTC fJÅr KmYJrS hJKm TPrPZjÇ KmFjKk KmmOKf KhP~ mPuPZ, fJPhr ßj©L Foj TgJ mPu rJÓsPhsJKyfJoNuT ßTJPjJ TJ\ TPrjKjÇ fPm FKa KbT, fJÅr F irPjr CKÜ KZu Yro hJK~fôùJjyLjÇ fJÅr ßfJ ßnJuJ CKYf j~ KfKj hMmJr mJÄuJPhPvr k´iJjoπL KZPujÇ \jVe YJAPu KfKj @mJr ßhPvr k´iJjoπL yPf kJPrjÇ rJ\jLKfKmhrJ pKh TgJmJftJ~ hJK~fôvLu jJ yj, fJyPu ßhPvr oJjMw hJK~fôvLu yPm, fJ KTnJPm @vJ TrJ pJ~? ßuUT : xJPmT CkJYJpt, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~Ç

KyªM xŒ´hJP~r ßuJT\jÇ hJhJ krPy\VJr mqKÜ, xJrJ rJf jJoJ\ kzPfj S ßTJr@j ßfuJS~Jf TrPfjÇ FTKhj KyªMPhr TLftj ÊÀ yPu yJ\Jr UJPjT ßuJT ßhvL~ I˘v˘ KjP~ hJhJr TJPZ yJK\r yjÇ fJÅrJ fJÅr TJPZ \JjPf YJj, FA VJj-mJ\jJr \jq KfKj KjÁ~A jJoJP\ oPjJPpJV KhPf kJrPZj jJÇ fJÅr IjMoKf ßkPu fJÅrJ @UzJ CKzP~ ßhPmjÇ \mJPm hJhJ muPuj, ÈPTj? @Ko pUj jJoJP\ hJÅzJA, @uäJyr iqJPj oVú gJKT, fUj ßfJ KTZMA ÊKj jJÇ SrJ ßfJ pMV pMV iPr VJjmJ\jJ TPr @xPZ, FPf @oJr ßoJPaA IxMKmiJ yPò jJÇ' fJÅr FA hí| oPjJnJm ßhPU xmJA YPu pJ~Ç KTmKr~J muPfj, F ßhPv KyªM-oMxuoJj vf vf mZr FTxPñ mxmJx TPr @xPZÇ ßTJPjJ xoxqJ y~Kj, FUj ßTj yPm? KfKj F \jq xJŒ´hJK~T rJ\jLKfPTA hJ~L TrPfjÇ KTmKr~J ‰vvm ßgPT ßp IxJŒ´hJK~T KvãJ ßkP~PZj @\Lmj ßxKaA uJuj TPrPZjÇ nJwJ @PªJuPj xKâ~ IÄv KjP~PZjÇ @PrTKa WajJÇ xPmoJ© ßhv ˝JiLj yP~PZÇ KTmKr~J krrJÓs oπeJuP~r D±tfj TotTftJÇ mñmºM ßvU oMK\Pmr k~uJ oPÛJ xlrÇ @mhMx xJoJh @\Jh fUj krrJÓsoπLÇ ˝JiLjfJk´J¬ ßhvPT TLnJPm FA krJvKÜr TJPZ fMPu irJ yPm, fJ KjP~ TNaQjKfT oyPu mqJkT \·jJÇ ßvw kpt∂ KTmKr~Jr k´Jù nNKoTJ~ xmJA UMKv yPujÇ 1975 xJPu rJ\QjKfT kakKrmftPjr kr KTmKr~J FxTJPkr ßxPâaJKr kPh ßpJV ßhjÇ mJÄuJPhv xrTJr fJPhr kZªxA FT mqKÜr jJo k´˜Jm TrPuS \JKfxÄPWr oyJxKYm TMa S~Ju&ayJo KTmKr~JPTA ßmPZ ßjjÇ KTmKr~J KZPuj FT\j mz oPjr xoJ\PxmT S KjPmKhfk´Je oJjMwÇ KfKj ßhPvr ˝JgtPT xmJr Skr ßhUPfjÇ xÄTLetfJ fJÅPT TUPjJ ¸vt TrPf kJPrKjÇ rJ\jLKf TPr xŒPhr kJyJz VzJPT KfKj oPj-k´JPe WíeJ TrPfjÇ @\ pKh KTmKr~J ßmÅPY gJTPfj, fJyPu xJyx, ‰ipt S k´ùJ KhP~ ßhPvr FA TKbj xÄTao~ oMyNPft xKbT KjPhtvjJ KhPf kJrPfjÇ ßuUT : u¥j k´mJxL @Aj\LmLÇ


oM Ü

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

T uJ o

50

ßVJuJkPT ßp jJPoA cJPTJ F m Pj ßVJ uJ o xJ oJ h

k´JYLj KV´T hJvtKjT IqJKrPˆJau (384-322 KUsÓkNmt) mºMfôPT Kfj nJPV nJV TPrPZj : k´P~J\Pjr mºMfô; xMPUr mºMfô; S nJPuJ oJjMPwr mºMfôÇ Fr oPiq Èk´P~J\Pjr mºMfô' muPf ßmJ^J~, FT\j mqKÜ @r FT\j mqKÜr xJPg KjP\r k´P~J\Pj ßp mºMfô TPr, fJPTÇ ßpPyfM @orJ ßTCA ˝~ÄxŒNet j~, fJA ßmÅPY gJTPf KVP~ F irPjr mºMfô @oJPhr \jq IkKryJpt yP~ kPzÇ mqmxJK~T mºMfô yPuJ FA ßv´eLnMÜÇ xMPUr mºMfô VPz SPb xñxMU uJPnr @TJ–ãJ~Ç IqJKrPˆJaPur oPf, pMmTPhr oPiq FA ßv´eLr mºMfô ßmKv yPf ßhUJ pJ~Ç TJre pMmPTrJA xñxMU ßmKv TJojJ TPr gJPTÇ IqJKrPˆJaPur oPf, k´P~J\Pjr mºMfô @r xMPUr mºMfô hLWt˙J~L y~ jJÇ KT∂á pJPT mPu, nJPuJ oJjMPwr mºMfô, fJ y~ hLWt˙J~LÇ @r Fr lu y~ ÊnÇ @oJr oPj y~ hM'Ka rJ\QjKfT hPur oPiq ßp ‰o©L VPz SPb, fJPT muPf yPm k´P~J\Pjr mºMfôÇ KmFjKk S \JoJ~JPfr oPiq xUq @xPu yPuJ, k´P~J\jKjntrÇ F k´P~J\j pf Khj gJTPm ff Khj KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja nJXJr x÷JmjJ ßjAÇ IqJKrPˆJaPur oPf, oJjMw yPuJ Ijq k´JeLPhr ßYP~ IPjT @uJhJÇ oJjMw CP¨vqIKnxJrL k´JeLÇ ßx uãq KbT TPr TJ\ TrPf YJ~Ç ÈT' pKh y~ uãq @r ÈU' pKh y~ uPãq ßkRÅZJmJr CkJ~, fPm ÈU'PT muPf yPm TftmqÇ rJ\jLKfPf rJ\QjKfT hPur CP¨vq gJPTÇ ßx FA CP¨Pvq ßkRÅZJmJr \jq ßp k∫J ßmPZ ßj~, fJPT ßx oPj TPr fJr TftmqÇ xm hPur uãq FT j~Ç Totk∫JS FT j~Ç Kj~ofJKπT CkJP~ rJ\jLKf TrJ fUjA x÷m y~, pUj FTaJ ßhPv Vefπ myJu gJPTÇ VefPπr InJPm rJ\jLKf yP~ CbPf YJ~ rÜ^rJÇ rÜkJf FzJPf yPu ßhPv gJTPf y~ VefπÇ VefPπr mJ˜mKnK• yPuJ KfjKa: \jof, rJ\QjKfT hu FmÄ ImJi KjrPkã KjmtJYjÇ KjmtJYj mJh KhP~ ßTJPjJ VefJKπT mqm˙J YuPf kJPr jJÇ @r F KjmtJYj yPf y~ ImJi S KjrPkãÇ @oJPhr ßhPv KjmtJYj ImJi S KjrPkã yPf kJrPZ jJÇ fJA rJ\QjKfT hPur Totk∫J yPf kJrPZ jJ Kj~ofJKπTÇ Kj~ofJKπT rJ\jLKf YJAPu IjMxre TrPf yPm k´Tíf VefPπr kg; ßpoj IjMxOf yPò KmKnjú VefJKπT ßhPvÇ KmsPaPj rÜãrJ rJ\jLKf FUj @r ßjAÇ TJre KmsPaPj k´KfÔJ ßkPf ßkPrPZ k´Tíf VefJKπT KmKiKmiJjÇ @oJPhr ßhPv ßnJPar k´gJ @PV KZu jJÇ ßnJPar iJreJ @orJ ßkP~KZ KmuJPfr TJZ ßgPTÇ KT∂á KmuJPfr VefJKπT KmKiKmiJjPT @orJ FUPjJ ßpj IjMxre TrPf @V´yL jAÇ 1789 xJPu lrJKx KmkäPmr xo~ l∑JP¿r \JfL~ kKrwh ßWJweJ TPrKZu oJjmJKiTJPrr mJeLÇ pJ @P\J ˛reL~ yP~ @PZÇ FPf muJ y~, mu k´P~JPVr KmkPã mu k´P~JV ‰miÇ IfqJYJrLr KmÀP≠ xmtxJiJrPer I˘ iJrPer IKiTJr @PZÇ lrJKxrJ F xo~ mPuKZu, \jVPer \jq vJK∂, @r IfqJYJrLr KmÀP≠ pM≠Ç ßhPv ßhPv oJjMw \MuMPor KmÀP≠ TrPZ K\yJhÇ FKaA oJjMPwr kPã TrJ ˝JnJKmTÇ xJiJref irJ y~, lrJKx Kmkäm KhP~ @iMKjT rJ\jLKfr ÊÀÇ mftoJj l∑JP¿ xÄKmiJjPT muJ y~ kûo xÄKmiJjÇ Fr @PV lrJKxrJ @PrJ YJrKa xÄKmiJj rYjJ TPrKZu, pJ FUj mJKfu yP~ ßVPZÇ xÄKmiJj rJPÓsr ãofJr C“x j~Ç ãofJr C“x yPuJ ßhvmJxLr xJiJre xÿKfÇ FaJ yPuJ hJvtKjT ÀPvJr TgJÇ KfKj @PrJ mPuj, \jVPer AòJ KmiJfJr AòJÇ IPjT ßhPvA rJ\jLKfPT KWPr IPjT rÜkJf yP~PZÇ ßx fMujJ~

@oJPhr ßhPvr oJjMw KhPò IPjT ßmKv xyjvLufJrA kKrY~Ç Fr FTKa TJre yPuJ, @oJPhr Skr KmsKav VefPπr KY∂J-PYfjJr k´nJmÇ ßpaJ kMPrJkMKr KmuM¬ y~KjÇ @mJr KbT @hvtVfnJPmS FUPjJ k´KfÔJ ßkPf kJPrKjÇ nJrPf KmsKav iqJjiJreJ mJ˜Pm „kuJn TPrPZÇ KT∂á ßxUJPj IPjT \J~VJ~ YPuPZ jTvJu @PªJujÇ nJrPfr k´iJjoπL jTvJu @PªJujPT mPuKZPuj, nJrPfr VefPπr k´Kf k´iJj ÉoKTÇ nJrPfr VefPπr k´Kf @r FTKa ÉoKT yPuJ KyªM ßoRumJhL KY∂J-PYfjJÇ Fr KnK• yPuJ metJv´oÇ KyªM iot oJjmxofJ~ KmvõJx TPr jJÇ KyªM iPot oPj TrJ y~, msJ¯erJ \jìVfnJPmA ßv´Ô, ßp iJreJPT VefPπr IjMTNu muJ YPu jJÇ UmPrr TJV\ kzKZuJoÇ xJfãLrJ~ KbT TL WPaPZ @orJ fJ \JKj jJÇ Kmw~Ka KjP~ fh∂ yS~J hrTJrÇ @oJr oPj kzPZ 2001 xJPur FKk´u oJPxr WajJr TgJÇ F xo~ TMKzV´Jo ß\uJr ßrRoJrLPf ßTj \JKj jJ, dMPTKZu nJrPfr xLoJ∂rãLrJ (KmFxFl)Ç ßrRoJKrPf mJÄuJPhPvr xLoJ∂rãLPhr (KmKc@r) xJPg pM≠ y~ nJrPfr xLoJ∂rãLPhrÇ nJrPfr KmFxFl dMPT kPzKZu mJÄuJPhPvr xLoJP∂r IPjT ßnfPrÇ fJPhr KWPr ßlPuKZu KmKc@rÇ KmKc@Prr yJPf 150 \j KmFxFl Kjyf yP~KZuÇ mJÄuJPhv nJrPfr oPiq xJiJre xLoJ∂ yPuJ 2288 KTPuJKoaJrÇ Fr ßpPTJPjJ ˙Jj KhP~A dMTPf kJPr nJrPfr xLoJ∂rãL S ‰xjqrJ; pKh fJrJ AòJ TPrÇ ßrRoJKrr WajJ yP~ @PZ Fr FTaJ KmPvw híÓJ∂Ç ßpaJ FUj ßoJaJoMKa ßhvmJxLr \JjJÇ fPm xJfãLrJ~ TL WPaPZ, ßxaJ FUPjJ ˝ò j~Ç F xŒPTt

ACKj~j @\ @r KaPT ßjAÇ FT huPTKªsT xoJ\fπ FUj @r ßTJPjJ ßhPvA @híf j~Ç ßUJh rJKv~J~ ßx ßhPvr oJjMw ßnPX ßlPuPZ ßuKjPjr oNKftÇ KT∂á @Ápt\jTnJPm @oJPhr ßhPv FT hu ßuKjjmJhL KWPr ßrPUPZj ßvU yJKxjJPTÇ fJrJ yP~ CPbPZj ßvU yJKxjJr ßmsjasJˆÇ FaJ mJÄuJPhPvr ChJr VefPπr \jq yP~ CPbPZ FTaJ mz rTPorA xoxqJÇ @S~JoL uLV muPZ, \JoJ~JPf AxuJoL mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ YJ~KjÇ fJrJ yPuJ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJKmPrJiL huÇ KmFjKk pKh \JoJ~JPfr xÄxVt kKrfqJV jJ TPr fPm ßx KmFjKkr xJPg ßTJPjJ @PuJYjJPfA mxPm jJ; KT∂á ßvU oMK\m KbT TL ßYP~KZPuj @oJPhr TJPZ fJ UMm ¸Ó j~Ç TJre ßvU oMK\m 1970-Fr \JfL~ KjmtJYPj IÄvV´ye TPrKZPuj ßk´KxPc≤ A~JKy~Jr Legal Framework Order ßoPjÇ 1970 xJPu ßk´KxPc≤ A~JKy~J FuFlS \JKr TPrj oJYt oJPxÇ Fr IiLPj kJKT˜JPjr \JfL~ KjmtJYj yP~KZu KcPx’r oJPxÇ FuFlS ßf muJ yP~KZu, kJKT˜Jj FTKa k´\Jfπ S ßlcJPrvjÇ Fr nJmQjKfT KnK• yPm AxuJoÇ kJKT˜Jj rJPÓsr ßk´KxPc≤ ßTJPjJ IoMxKuo yPf kJrPmj jJÇ ßvU oMK\m Fxm vft ßoPjA KjmtJYPj IÄv KjP~KZPujÇ KjmtJYjTJuLj ßTJPjJ mÜífJPfA KfKj mPujKj, fJPT ßnJa KhPu KfKj kígT ˝JiLj mJÄuJPhv VzPmjÇ AKªrJ VJºL 1971 xJPur 6 jPn’r oJKTtj pMÜrJPÓsr TuK’~J KmvõKmhqJuP~ FTKa mÜífJ k´hJj TPrjÇ KfKj fJr SA mÜífJ~ mPuj, ßvU oMK\m FUPjJ ˝JiLjfJ ßWJweJ TPrjKjÇ fJr xJPg @PuJYjJr oJiqPo kNmtmPñ xOÓ xoxqJr FTKa xoJiJPj fJA FUPjJ @xJ x÷mÇ AKªrJ

@oJPhr ßhPv KjmtJYj ImJi S KjrPkã yPf kJrPZ jJÇ fJA rJ\QjKfT hPur Totk∫J yPf kJrPZ jJ Kj~ofJKπTÇ Kj~ofJKπT rJ\jLKf YJAPu IjMxre TrPf yPm k´Tíf VefPπr kg; ßpoj IjMxOf yPò KmKnjú VefJKπT ßhPvÇ KmsPaPj rÜãrJ rJ\jLKf FUj @r ßjAÇ TJre KmsPaPj k´KfÔJ ßkPf ßkPrPZ k´Tíf VefJKπT KmKiKmiJjÇ @oJPhr ßhPv ßnJPar k´gJ @PV KZu jJÇ x÷mf @orJ KjTa nKmwqPf xrTJKrnJPm ImVf yPf kJrmÇ hu KyPxPm @S~JoL uLV TPr YPuPZ AKfyJxKmTíKfÇ muJ yPò, ßvU oMK\Pmr @hvt KZu mJXJKu \JfL~fJmJh, iotKjrPkãfJ, xoJ\fπ S VefπÇ KT∂á ßvU oMK\m FA YJr jLKf ßoPj ßp rJ\jLKf TPrPZj Foj j~Ç FA YJr jLKf yPuJ AKªrJ VJºLrÇ ßTmu kJgtTq yPuJ FA ßp, AKªrJ VJºL ßpUJPj mPuPZj, nJrfL~ \JfL~fJmJPhr TgJ, ßxUJPj @S~JoL uLV muPZ mJXJKu \JfL~fJmJPhr TgJÇ KT∂á @S~JoL uLPVr FA mJXJKu \JfL~fJmJh yP~ CPbPZ KyªMfô ßWÅwJÇ ßvU yJKxjJ KjP\A mPuPZj, mJXJKu xÄÛíKfr C“x yPuJ hMVtJkN\JÇ ßvU oMK\m TUPjJA F rTo TgJ mPujKjÇ mrÄ KfKj 1974 xJPu uJPyJPr pJj S@AKx xPÿuPjÇ mJÄuJPhvPT TPrj S@AKx'r xhxqÇ ßvU oMK\m mJXJKu \JfL~fJmJPhr TgJ muPuS oMxKuo CÿJy ßYfjJPT IV´Jyq TrPf YJjKjÇ FaJ fJr k´TíÓ k´oJeÇ @orJ \JKj, 1974 xJPu uJPyJPr IjMKÔf yP~KZu S@AKx'r KÆfL~ xPÿujÇ KT∂á @S~JoL uLV FUj @r muPf YJPò jJ oMxKuo CÿJy KjP~ ßTJPjJ TgJÇ ßvU oMK\m fJr k´go \LmPj Vefπ muPf mMP^KZPuj ChJr VefπPTÇ KT∂á KfKj 1975 xJPu ßxJKnP~f ACKj~Pjr ToMqKjˆ kJKatr ßTªsL~ TKoKar xJiJre xŒJhT u. A. ßms\PjPnr krJovt ßoJfJPmT VPzKZPuj mJTvJu; pJ KZu ChJr VefPπr xŒNet kKrk∫LÇ ßTj KfKj FaJ TrPf CÆM≠ yP~KZPuj @orJ fJ muPf kJKr jJÇ AKªrJ VJºL xoJ\fPπr TgJ mPuKZPuj, KT∂á TÄPV´Pxr xoJ\fπ KZu ßoJaJoMKa VefJKπT xoJ\fπÇ xmtyJrJ FTjJ~Tfπ-PTKªsT rJÓsmqm˙J nJrPf @hvt yP~ CbPf kJPrKjÇ ßxJKnP~f

VJºLr KjP\r TgJ~∏ He (Sheikh Mujib) himself, so far as I know, has not asked for independence, even now. But after he was arrested, after there was this tremendous massacre, it was understandable that the rest of the people should say, after this how can we live together? We have to be separate’Ç AKªrJ VJºLr SkPrr mÜmq ßgPT F TgJ

k´fL~oJj y~ ßp, ßvU oMK\m YJjKj xJPmT kJKT˜Jj ßnPX KhPfÇ fJA @S~JoL uLV pUj mPu, \JoJ~Jf 1971 xJPu xJPmT kJKT˜JjPT ßnPX KhPf YJ~Kj, fJA fJr xJPg ß\JamJÅiJ KmFjKk mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ YJ~ jJ;' FaJ oJjPf mJPiÇ T'Khj @PV ßTJPjJ FT ßaKuaPT FT\j mÜJPT muPf ßvJjJ ßVu ßp, rJÓskKf K\~JCr ryoJj kJKT˜Jjk∫LPhr mJÄuJPhPv kMjmtJKxf TPr KVP~PZjÇ k´oJe KyPxPm KfKj muPuj, K\~J fJr k´iJjoπL mJKjP~KZPuj vJy @K\\Mr ryoJjPTÇ KT∂á ßT jJ \JPj vJy @K\\Mr ryoJj KZPuj ßvU oMK\Pmr UMmA WKjÔ mºMÇ fJrJ hM'\PjA 1947 xJPu TuTJfJ~ kJKT˜Jj @PªJuPj V´ye TPrKZPuj xKâ~ IÄvÇ vJy @K\\Mr ryoJj ßx xo~ KZPuj oMxKuo ZJ©uLPVr k´iJj ßjfJÇ fJ\C¨Lj @yoh vJy @K\\Mr ryoJjPT ß\Pu kMPrKZPujÇ KT∂á ßvU oMK\m vJy @K\\Mr ryoJj ß\Pu pJPf TÓ jJ kJj, ßx \jq TPrKZPuj KmPvw mqm˙JÇ @r vJy @K\\Mr ryoJPjr kKrmJrPT KjP\r ßmfj ßgPT \MKVP~KZPuj @KgtT xJyJpqÇ FUJPj CPuäU TrJ ßpPf kJPr, fJ\C¨Lj @yoh oMxKuo uLVPT hu KyPxPm ßm@AKj ßWJweJ TPrKZPujÇ KT∂á SA FTA xoP~ ßTrJuJ~ ToMqKjˆPhr KmÀP≠ AKªrJ VJºL KjmtJYPj

yJf ßouJj ßTrJuJ oMxKuo uLPVr xJPgÇ fJr uãq KZu ßTrJuJ~ ToMqKjˆPhr Tftífô Umt TrJÇ FUj \JoJ~JfPT muJ yPò kJKT˜Jjk∫LÇ KT∂á 1971 xJPu ßTmu \JoJ~JfA ßp kJKT˜Jjk∫L KZu Foj j~Ç YLjk∫L ToMqKjˆrJS KZPuj xJPmT kJKT˜Jj ßnPX ßh~Jr KmkPãÇ 1971 xJPur 13 FKk´u YLPjr KmUqJf k´iJjoπL ßYR Fj uJA mPuj, mKyrJâoe ßgPT kJKT˜JPjr IU§fJ rãJr \jq VeYLj k´Kfv´ΔKfm≠Ç KT∂á @orJ FUj ßTmuA xoJPuJYjJ TrKZ \JoJ~JPf AxuJoLPTÇ ßTC ßTC muPZj, \JoJ~Jf jJKT fJr jJo kKrmftj TPr KmFjKkr xJPg pMÜ gJTPf YJPòÇ ßvKk~r mPuPZj∏ jJPo TL pJ~ @Px; ßVJuJkPT ßp jJPoA fMKo cJPTJ, ßVJuJk ßVJuJkA gJTPmÇ' fJA oPj yPò @S~JoL uLPVr kPã KmFjKk \JoJ~Jf ß\Ja ßnPX ßh~J xy\ yPm jJÇ hu KyPxPm @S~JoL uLV TL YJPò ßxaJ @ªJ\ TrJ âPoA TKbj yP~ CbPZÇ mJÄuJPhPvr kûVz ß\uJaJ VKbf yP~PZ KmsKav @oPur \ukJAèKzr TP~TKa gJjJ KjP~Ç ßxèPuJ kNmt kJKT˜JPjr xJPg pMÜ y~ ÈrqJcKTl ßrJP~hJh' IjMxJPrÇ UJPuhJ K\~J kûVPzr ßoP~Ç KT∂á ßvU yJKxjJ muPZj, fJr \jì yP~KZu nJrPfÇ KfKj jJKT nJrfPT nJPuJmJPxjÇ mJÄuJPhvPT FUPjJ oPj TPrj jJ fJr KjP\r ßhv KyPxPmÇ fJr FA o∂mqPT IPjPTr TJPZA oPj yPf kJPr ßTRfMTk´hÇ TJre KfKj FTA xJPg ÉPxAj oMyÿh FrvJhPT V´ye TPrPZj fJr krJovthJfJ KyPxPmÇ FrvJPhr \jì nJrPfr TMYKmyJr ß\uJ~Ç FrvJh pUj TMYKmyJPr \jìJj, fUj Imvq TMYKmyJr kKÁomPñr FTKa ß\uJ KZu jJ, fJ KZu FTKa TPmJh Ko© rJ\qÇ KT∂á TMYKmyJr nJrPf ßpJV ßh~Jr TJrPe kKref yP~PZ xJoJjq FTKa ß\uJ~Ç IgY K©kMrJ nJrPf ßpJV KhP~ FTKa ß\uJ~ kKref y~KjÇ kKref yP~PZ FTKa k´PhPvÇ TMYKmyJPrr oJjMw FUj hJKm fMuPZj FTKa kígT k´Phv VzJr pJr jJo yPm TJofJkMrÇ TJofJkMr @PªJujTJrLrJ kKÁomPñ WaJPòj ßmJoJ lJKaP~ rÜkJfÇ @S~JoL uLPVr FPTT ßjfJ FUj FPTT rTo TgJ muPZjÇ ˝J˙qoπL ßoJyJÿh jJKxo muPZj- xÄuJk S KjmtJYj ßTJPjJaJrA xMPpJV ßjAÇ TJre KjmtJYj yP~PZ kJÅY mZPrr \jqÇ' Ijq KhPT mftoJj xrTJPrr ßpJVJPpJVoπL SmJ~hMu TJPhr muPZj- \jVe jJ YJAPu ß\Jr TPr ãofJ~ gJTJ pJ~ jJÇ fPm FTaJ xrTJr kJÅY mZPrr \jqA KjmtJKYf y~Ç KT∂á xrTJr kJÅY mZr KaTPf kJrPm KT jJ, ßx VqJJrJK≤ ßTC KhPf kJPr jJÇ' oPj yPò, ßpJVJPpJVoπL TJPhr xJPym jJKxPor ßYP~ IPjT ßmKv VefπLÇ KfKj YJPòj KmFjKkr xJPg @PuJYjJr oJiqPo rJ\QjKfT xïa TJKaP~ CbPfÇ hu KyPxPm @S~JoL uLV yP~ CPbPZ FTjJ~TfπL FmÄ VefπLPhr oPiq KmnÜÇ @S~JoL uLPVr oPiq KTZM ßuJT @PZj, pJrJ oPj TrPZj nJrf xyJ~ gJTPu mJÄuJPhPv @S~JoL uLV ãofJ~ gJTPf kJrPm pMV pMV iPrÇ KT∂á KjP\r ßhPvr oJjMwPT YKaP~ KhP~ ãofJ~ gJTJ FUj IPjT TKbjÇ PvJjJ pJPò rJKv~J, nJrf S YLj KoPu VzPf YJPò ÈKrT'Ç pJr uãq yPm, FKv~JPf oJKTtj k´nJm mJzPf jJ ßh~JÇ KT∂á FA GTq mJ˜Pm TfaJ x÷m yPm fJ muJ pJPò jJÇ TJre, YLj FUPjJ oJjPf YJPò jJ oqJTPoJyj ßrUJPTÇ IgtJ“ nJrf S YLPjr oPiq FUPjJ KmrJ\ TrPZ xLoJ∂KmPrJiÇ rJKv~J pKh @Px mJÄuJPhPvr WPrJ~J rJ\jLKfPf y˜Pãk TrPf, fPm mJÄuJPhPvr Im˙J yP~ CbPf kJPr TfTaJ KxKr~Jr oPfJÇ nJrf FTaJ KmrJa vKÜ yP~ CPbPZÇ ßx FUj KjP\r ‰frL KmoJjmJyL \JyJ\ nJxJPf kJrPZ xoMPhsÇ KT∂á fJr ßjRmyr FUPjJ UMm vKÜvJuL yP~ CbPf kJPrKjÇ nJrPfr 4828 KTPuJKoaJr hLWt xJVrQxTf rãJ TrJr \jq ßp xÄUqT refrL k´P~J\j, nJrPfr fJ ßjAÇ KT∂á nJrf oyJxJVPr Tftífô TrJr oPfJ ßjRmJKyjL oJKTtj pMÜrJPÓsr @PZÇ @oJr oPj y~, nJrf FUPjJ pMÜrJPÓsr xJPg pMP≠ ß\fJr ãofJ I\tj TrPf kJPrKjÇ nJrf oyJxJVr oJKTtj pMÜrJÓs pKh Kj~πPe rJUPf kJPr, fPm nJrfPT pM•rJPÓsr xJPg FTaJ xJiJre ßmJ^JkzJ TPr YuPfA yPmÇ ßp TJrPeA ßyJT, nJrPfr xJPg oJKTtj pMÜrJPÓsr xŒTt mJÄuJPhvPT KjP~ \Kau yP~ CPbPZÇ @S~JoL uLVPT jLKf KbT TrPf yPu ImvqA FA mJ˜mfJPT èÀfô KhPf yPmÇ ßuUT : k´mLe KvãJKmh S TuJKoˆÇ


englishnews@weeklydesh.co.uk

31 January 2104

www.weeklydesh.co.uk

51

Weekly Desh l Britain’s first nationwide FREE Bengali newsweekly l Out every Friday l Free l Issue 4

Obama decides to pull America back from the world… page 52

British Muslim activists urge Government to help war-ravaged Syria… page 53

Mosque defends ‘homophobe’, claims gay rights group A gay rights group has criticised the East London Mosque for defending a “homophobe” who declared gay people should be severely punished under Islamic law, according to a report in the East London Advertiser newspaper. Rainbow Hamlets said the mosque’s decision to stand by

Ibrahim Hewitt means it “does not understand what homophobia is or how it is spread”. Two weeks ago the charity Oxfam pulled an event at the mosque’s London Muslim Centre over headline speaker Hewitt’s homophobic writings. The mosque defended Mr Hewitt, saying he was not homophobic and it

would work with him again. Yesterday, Rainbow Hamlets chair Jack Gilbert offered to engage with the mosque to teach its leaders about homophobia, and called for all partners in the council’s No Place for Hate forum to reject Hewitt’s views. He said: “Homophobia is about hatred and the spreading of myths and slurs which

Ibrahim Hewitt: ‘hates gays’

dehumanise and demean.” Referring to Mr Hewitt’s book, he said: “We do not believe lesbian, gay, bisexual or transgender people are ‘slaves to their lusts, devoid of decent tastes, morals or lifestyle’. “We do not believe LGBT people should ever be murdered for who they are, whether here or overseas.”

Labour brings out the big guns in support of John Biggs Man gets life for murdering wife L A Rojel Haque: murdered his wife

man has been sentenced to life imprisonment after murdering his wife in east London. Rojel Haque, 40, of Shrewsbury Road, E7, stabbed Anu Kapoor, the mother of his two children, in the chest at their home address on August 4 last year. He pleaded guilty to murder at Blackfriars Crown Court on Monday and was sentenced yesterday to at least 16 years in prison. Haque called police to the scene of the stabbing at approximately 4.50pm on August 4. He said that he had come home from work to find his 27-year-old wife stabbed. Officers and London Ambulance Service attended and Ms Kapoor, a receptionist at a firm of solicitors, was pronounced dead at the scene. The couple had an eight-yearold daughter and two-year-old son.

Anu Kapoor: stabbed to death

abour’s Shadow Secretary of State for Education, Tristram Hunt MP, visited Tower Hamlets today joining Rushanara Ali, MP for Bethnal Green and Bow, and John Biggs, Labour’s candidate for Mayor of the borough. Tristram toured one of the schools in Tower Hamlets that received money under Labour’s popular Building Schools for the Future programme which invested in new school buildings. But now parents in Tower Hamlets are facing a schools place crisis with under investment in new schools and places from the Tory Lib Dem Government and a lack of action from Lutfur Rahman resulting in a shortage of school places in parts of Tower Hamlets this year. And figures show admissions number are getting worse. More than 150 pupils in Tower Hamlets failed to get a place at any of their chosen secondary schools this year and 107 fewer pupils will be attending their first preference school - that’s a drop of 5.5%. Not getting a first preference, or any one of your preferences, can often mean longer commutes, broken social groups and a more challenging

World News Sharif urges Taliban talks Nawaz Sharif, Pakistan’s prime minister, has reiterated his government’s commitment to an abortive dialogue process with the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), while stressing that “dialogue and terrorism cannot go together”. Addressing the country’s parliament in Islamabad on Wednesday, Sharif announced the formation of a four-member committee to initiate dialogue with the armed group, which has carried out increasingly sophisticated attacks against the state since 2007 and operates from Pakistan’s largely ungoverned tribal areas.

Afghans release prisoners A group of 37 prisoners in a former US detention facility is slated for release within two weeks by the Afghan government. News of the release on Monday came after a weekslong row between Kabul and Washington, which categorised the detainees as “dangerous”. In a statement, the United States Forces-Afghanistan (USFOR-A) condemned what it deemed an “extra-judicial release” of detainees.

Tourists die in boat incident

Powerful trio: Rushanara Ali, MP for Bethnal and Green and Bow, and Tristram Hunt MP, Shadow Secretary of State for Education, support John Biggs, the Labour Party’s official candidate for the Mayor of Tower Hamlets school life for young people. Tristram Hunt MP today said: “It was under the previous Labour council, working with the Labour Government, when the schools in Tower Hamlets were transformed from among the worst in the country to the most improved. “But there is now a serious problem with a shortage of school places, which the current mayor in this bor-

ough has failed to address.” Rushanara Ali MP added: “Tower Hamlets needs John Biggs as Labour Mayor to work for all of Tower Hamlets and make sure all children in Tower Hamlets have access to high quality schooling regardless of family background, income, faith, gender or ability.” John Biggs, Labour’s candidate for Mayor of Tower Hamlets, said:

“This year we have an important election. The Mayor of Tower Hamlets controls a £1billion annual budget. As Mayor of Tower Hamlets, I would prioritise education, training and skills and take urgent action to help schools create extra places where they are needed. I would also establish a Governors Forum to hear directly from schools what works and what the Council needs to improve.”

A tourist boat has capsized off the coast of India’s remote Andaman and Nicobar islands, leaving 21 people dead, an official and reports have said. The private boat was carrying 43 tourists, believed to be Indians, when it sank between the popular spots of Ross Island and North Bay near Port Blair, the capital of the islands, the Indian government and a local official said.

Israelis shoot Palestinian Israeli soldiers have shot dead an 18-year-old Palestinian north of the West Bank city of Ramallah, Palestinian medical and security sources have said. Ali Obedat, a Palestinian Red Crescent spokesman, identified the man as Mohammed Mubarak and said he was found with three bullet wounds in his back.

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk


52

31 January 2104

www.weeklydesh.co.uk

englishnews@weeklydesh.co.uk

Features Obama pulls back from the world – a bit

P

resident Barack Obama, speaking to the US Congress in his annual State of the Union address, renewed his pledge to withdraw most US combat troops from Afghanistan by the end of this year and said he would emphasise diplomacy to address the world’s conflicts. “America must move off a permanent war footing,” Obama said in a speech watched on television by an estimated 30 million US viewers. “I will not send our troops into harm’s way unless it’s truly necessary. Nor will I allow our sons and daughters to be mired in open-ended conflicts.” What Obama did not say is whether US troops will remain in Afghanistan after 2014. Obama has pulled the US back from the world, even as he prosecuted a covert war on terror through drone strikes and targeted military operations. As a result, he has been criticised for pursuing a risky new isolationism. H “The Democratic liberal interventionists and neo-conservatives hate his policies. He has proven to be remarkably risk-averse, not risk-ready when it comes to adventures abroad,” said Aaron David Miller, a distinguished scholar at the Washington-based Woodrow Wilson International Center, a think-tank. Today, the US faces challenges not just in Afghanistan and Iraq, but also in Libya, Egypt, Yemen, Jordan and Bahrain because of civil unrest and democratisation movements. Syria’s grinding civil war threatens to destabilise its neighbours. Peace talks between Israel and the Palestinians appear fraught.

Regularly pushing learners out of their comfort zone and carefully observing how they adapt is suggested

Does the perfect teacher exist? Emdad Rahman takes a closer look at the Practically Perfect Teacher guide book

T

he Practically Perfect Teacher presents a pragmatic, practical guide to help the reader grow and flourish so that they may become the outstanding teacher who makes the difference between success and failure for the next generation. A pupil wants to be loved and understood. One of the most important ingredients is for teachers to make learning irresistible. They are agents for change. It is easy to blame kids and stereotype but worth noting that habits start off as a choice and the best teachers have great methods to nurture good habits in their learners. Therefore a good intervention strategy is to quickly ditch strategies that don’t work. A teacher must believe that they can make a difference. Passing exams is important, but using the knowledge gained to become a

Tougher election rules imposed Tower Hamlets is introducing tough new measures to prevent vote-rigging at any elections in the future, after accusations of corruption were made in the general election contest

T

ough new election procedures are being introduced by Tower Hamlets Council to prevent a repeat of the vote-rigging scandals of the past. The council unveiled its new rules last week (January 24) to increase confidence in the voting system ahead of local elections in May. The election protocol was announced at a Town Hall meeting of the council, the Electoral Commission and the police, who pledged to ensure free and fair elections, campaigns that stay within the law, and investigations into any claims of fraud. John Williams, returning officer for Tower Hamlets Council, said: “In the past there has been a breakdown in trust between individuals and organisations involved in the electoral process. The protocol addresses some of the issues raised and stands as a commitment to a more positive experience at future elections.” Tom Hawthorn, head of electoral policy at the Electoral Commission, welcomed the protocol, but said any allegations of electoral fraud must be dealt with quickly. He added that the commission will closely monitor the situation in the borough.

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk

successful human being and citizen is overwhelmingly the greater goal of education - To help every child learn and make progress without limits. This is the bedrock of ‘perfect’ teaching. According to Paul Howard Jones, teachers need to see themselves as instigators of a change process that can happen in any child’s brain. Neuroscientists now tell us that children are ‘building their brain’ when they are in school and the purpose of education is to grow intelligence. When you educate someone, you are changing their brain. *That is what education is for. Asking questions is the bread and butter of teaching and this the lifeblood of outstanding learning. Teacher questioning of learners during class such as ‘why’, ‘how’, ‘what’ ‘if’ are the basic tools of teaching. A good teacher promotes independent learning. An idea to introduce could be to encourage students to exhaust three strategies before asking for assistance from the teacher. Students could be encouraged to teach and present to each other as often as possible and in groups the teacher should ensure all participants have a role and none are passengers. In such a situation it is appropriate to give pupils varied leadership roles that will challenge their comfort zones and help them take controlled responsibility for class progress. Similarly a good teacher is endlessly flexible in their approach to learning and will continually adapt the teaching style whilst mirroring and matching the mood of the class. To achieve this one must try their level best to understand the world if the learner, especially the disengaged one to gain insight. An outstanding lesson is a fun one with rewards for completion of tasks and one which has learners racing to get there. Teachers can instantly measure their lesson impact by having a test or quiz at the end, pair sharing the main points of the lesson amongst learners, chanting/reciting collectively, or noting three things learnt on sticky notes. It is very useful to keep a learning and teaching blog to record observations and discoveries in order to enhance the teaching experience. Regularly push learners out of their comfort zone and carefully observe how they adapt. A students answer can tell you so much about the way that they have been taught. Teach them to be descriptive and encourage them to be curious about learning. Feedback to learners is the breakfast of champions. Although results are a reflection of teaching ability there is no failure. Just feedback. Effective teachers set challenging work that extends learning. Homework should be motivating and connect with the life of the learner. A good teacher is encouraged to collaborate and share with colleagues. This will encourage more progress. There is a synergy in interdependency.

The new election protocol - Police will be based at some polling stations on election day and a mobile police team will respond as necessary. - Police will prevent large groups of supporters congregating around polling stations and obstructing voters. There will be a limit on numbers of activists who can gather outside. - A direct dedicated email address for agents and candidates to report concerns will

be introduced from February. - Allegations made to the Returning Officer will be investigated fully and responded to within 24 hours. If the Returning - Officer passes an allegation to the police, they will respond within 48 hours. - Extra training for polling officers around challenging voters they may have suspicions about. - At the beginning of March letters will be sent to every property in the

borough confirming who we currently have registered at the property. - All late registration and absent vote applications will be verified against other council records. - Election officers have increased the number of visits they make to check properties. - Party campaigners will be discouraged from handling postal votes and asked not to assist with the completion of ballot papers. Source: Tower Hamlets Council


englishnews@weeklydesh.co.uk

www.weeklydesh.co.uk

31 January 2104

53

News Oxfam cancels mosque event over gay row

T

The number of Muslim couples coming forward to adopt is not increasing at the same rate as the number of children who need adoptive parents who can give them a safe and secure home

British Muslims lobby PM Cameron to help Syrians British Muslims engage directly with government as activists hand in petition at Number 10 Downing Street. DFID sets out £2m grant to Islamic Relief to be spent on education, shelter and cash assistance

A

s the news reports tell of the suspected murder, torture and mutilation of 11,000 detainees by the Syrian regime, British Muslim students and Islamic Relief and community representatives will personally deliver a UK-wide call for action signed by thousands to 10 Downing Street. This will be followed by an address from Secretary of State for International Development Justine Greening, in which she will set out a £2m grant for Islamic Relief’s work supporting Syrian refugees in Jordan with education, shelter and cash assistance. “I think we could be seeing the start of a significant change in the way ordinary Muslims are engaging and campaigning with the government,” says Islamic Relief’s UK Director Jehangir Malik. “Mosques, students and community members increasingly want to do more than just give money when they see suffering or injustice. They are now demanding political solutions and taking peaceful direct action. Islamic Relief’s Stand up for Syria petition reflects the compassion and passion of our supporters, and sends a strong message to the Prime Minister on the eve of the Geneva peace talks.” Liverpool psychology student Raisah Chowdhury says: “My

‘Mosques, students and community members increasingly want to do more than just give money when they see suffering or injustice’

local community has worked hard to collect signatures for the petition. Doing this has made me feel that we are at last doing something proactive to help and that our concerns will be heard.” Nadia is one of four students to hand in today’s petition. International Development Secretary Justine Greening said: “The UK has been a leading voice on the Syria conflict. We have pledged £600 million, our largest ever response to a crisis, and have been clear that others must step up with the funding and the political will required to get aid through. I welcome the chance to hear from Islamic Relief’s supporters and to look at how we can work together to reach even more people in need.” Islamic Relief hopes the Prime Minister will: Press for Peace: Give solid backing to a political solution in Geneva. Act for Access: End the political stalemate that has prevented aid agencies reaching some of those in greatest need within Syria. Raise resources: As Britain is one of the countries leading the way, we hope the Prime Minister will also urge other members of the international community to fulfil financial pledges. The United Nations has asked for £4bn over the coming year for Syria. Keep borders open: Support neighbouring countries so they can continue to support refugees. The education component of Islamic Relief’s programme to be funded by the DFID grant will give over 3,500 Syrian and Jordanian children based in Irbid, Jordan the chance to attend formal or non-formal education. Islamic Relief will work with local partners to implement the scheme.

he charity Oxfam cancelled an event at the East London Mosque after it learned the headline speaker had declared gay people should be “severely punished” under Islamic law. It called off the event, at the mosque’s London Muslim Centre in Whitechapel last Friday, when they found speaker Ibrahim Hewitt had written a book for GCSE students calling homosexuality a “great sin”. Mr Hewitt wrote that homosexuality is an “evil practice which could corrupt and pollute the whole society”, and should be treated like paedophilia or incest. Oxfam media co-ordinator Alun MacDonald said Mr Hewitt’s comments were “not in line with Oxfam’s position on homosexuality”. He said: “We are against discrimination and what he has written is in contradiction to what we believe.” This week the mosque stood by him, saying it regretted the cancellation of the Gaza: Through Our Eyes exhibition’s last day and would work with him again. A spokesman said: “The mosque and centre wished to highlight the plight of the children in Gaza. We do not believe Ibrahim Hewitt’s views to be homophobic nor can we find any instance of him being so.” Mr Hewitt denied being homophobic, saying his book was referring only to “what things could be like in an Islamic state. I do not, as has been alleged, ‘advocate’ violence against homosexuals. What goes on behind closed doors is between the people involved and their creator.”

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk


Pvw kOÔJr kr ... hvo xÄxPhr pJ©J ÊÀ PrS~J\ gJTPuS FmJPrr xÄxPh fJ rJUJ yPò jJÇ rJÓskKfr nJwPer @PV TrJ yPò KmCVu mJ\JPjJr mqm˙JÇ KjrJk•Jr KhT PgPTS @xPZ TzJTKzÇ xÄxPhr TotTftJ-TotYJrLrJ FUj PgPT FTKar Pmv PoJmJAu PlJj KjP~ xÄxPh k´Pmv TrPf kJrPmj jJÇ xÄxh xKYmJu~ xN© \JjJ~, jfMj K¸TJr KjmtJYPjr krkrA IKiPmvPj KTZM xoP~r \jq KmrKf PhS~J yPmÇ FA KmrKfr xoP~A jfMj K¸TJrPT rJÓskKf vkg kzJPmjÇ xÄxh nmPjr x¬o fuJ~ rJÓskKfr TJptJuP~ jfMj K¸TJrPT vkg kzJPjJ yPm mPu xÄxh xKYmJu~ xMP© \JjJ PVPZÇ k´xñf, hvo xÄxPh FA oMyNPft PoJa 297 \j xJÄxh rP~PZjÇ Fr oPiq @S~JoL uLPVr 231 \jÇ F ZJzJ \JfL~ kJKat 34, S~JTtJxt kJKat 6, \Jxh 5, \JfL~ kJKat P\Kk 2, frLTf PlcJPrvj 2, KmFjFl 1 FmÄ ˝fπ 16 \jÇ mJKT Kfj\Pjr oPiq 24 \JjM~JKr aJñJAu-8 @xPjr xÄxh xhxq vSTf PoJPoj vJy\JyJPjr oífqMPf SA @xjKa vNjq yP~PZÇ @r PmxrTJKrnJPm KjmtJKYf hMA k´JgtLr KmÀP≠ @YreKmKi u–WPjr IKnPpJV KjwkK• jJ yS~J~ pPvJr-1 S 2 @xPjr lu FUPjJ PVP\a @TJPr k´TJKvf y~KjÇ xoP^JfJr @ymJj \JjJPuj ßk´KxPc≤ xÄWJf S ‰jrJP\qr kg kKryJr TPr @PuJYjJr oJiqPo xoP^JfJ~ @xJr \jq KmFjKk PjfífôJiLj KmPrJiL P\JPar k´Kf @ymJj \JKjP~PZj ßk´KxPc≤ @mhMu yJKohÇ KfKj mPuj, rJ\jLKfr jJPo IrJ\T kKrK˙Kf xíKÓr IkPYÓJ hoj TrPf yPmÇ \joPj ˝K˜ KlKrP~ @jPf yPmÇ Vf 5 mZr vJK∂, Vefπ, Cjú~j S xoíK≠r Pp kPg @orJ PyÅPaKZ Px kPgA mJÄuJPhvPT @rS FKVP~ KjP~ ßpPf yPmÇ \JfL~ xÄxPh Ph~J nJwPe KfKj mPuj, KjmtJYj k≠Kf kKrmftPjr @PªJuPjr jJPo xπJx KyÄxJr rJ\jLKf TUjS Phv, xoJ\ S IgtjLKfr \jq TuqJeTr yPf kJPr jJÇ mrÄ fJ rJ\QjKfT kKrPmvPT IºTJrJZjú TPr ßfJPuÇ ßk´KxPc≤ mPuj, oyJP\Ja xrTJr hJK~fô V´yPer kr PgPT 2009 xJPu TKfk~ KmPrJiL rJ\QjKfT hu IxyPpJKVfJ S xÄWJPfr kg V´ye TPrÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr ÊÀ yS~Jr kr ßgPTA fJrJ pM≠JkrJiLPhr rãJ~ oKr~J yP~ CPbÇ fJrJ âoJVfnJPm xÄxh m\tj, xÄKmiJj xÄPvJiPjr TJP\ xyPpJKVfJ TPrKjÇ KmFjKkKmyLj KjmtJYj k´xPñ KfKj mPuj, xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJ IjMpJ~L hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj KjmtJYj k´KfTNu kKrPmv xP•ôS ImJi S xMÔMnJPm IjMKÔf yP~PZÇ PnJa m\tPjr cJT KhP~ xKyÄxfJ FmÄ KjmtJYj krmftL KyªM xŒ´hJP~r Skr yJouJr xoJPuJYjJS TPr KfKj mPuj, rJ\jLKfr jJPo IrJ\T kKrK˙Kf xíKÓr F irPjr IkPYÓJ hoj TrPf yPmÇ \joPj ˝K˜ KlKrP~ @jPf xrTJPrr k´Kf @ymJj \JjJj KfKjÇ KmPrJiL P\JPar CP¨Pv Pk´KxPc≤ mPuj, xrTJPr xPñ xÄuJPkr oJiqPo GToPfq FPx VefπPT KmTKvf yPf xJyJpq TÀjÇ rJ\jLKf PgPT KyÄxJ, yJjJyJKj S xÄWJf ImxJPjr oJiqPo xKyÌM VefJKπT mqm˙J k´KfÔJ~ ImhJj rJUMjÇ nJwPe Pk´KxPc≤ Vf kJÅY mZPr oyJP\Ja xrTJPrr KmKnjú TJptâo fMPu iPrjÇ K¸TJr KvrLj, PckMKa l\Pu rJæL KjmtJKYf hvo \JfL~ xÄxPhr KvrLj vJrKoj PYRiMrL K¸TJr S l\Pu rJæL Ko~J PckMKa K¸TJr KjmtJKYf yP~PZjÇ jmo xÄxPhr PckKa K¸TJr vSTf @uLr xnJkKfPfô mMimJr xºqJ Z~aJ 05 KoKjPa hvo xÄxPhr IKiPmvj ÊÀ y~Ç KhPjr TJptxNKY IjMpJ~L k´gPoA K¸TJr S PckMKa K¸TJr KjmtJYj TrJ y~Ç hvo \JfL~ xÄxPhr K¸TJr kPh FTKa oJ© oPjJj~j KZuÇ K¸TJr kPh KvKrj vJrKoPjr jJo Ck˙Jkj TPrj Qx~h @vrJlMu AxuJo @r FPf xogtj TPrj @Kor PyJPxj @oMÇ PckMKa K¸TJr kPh l\Pu rJæL Ko~Jr jJo k´˜Jm TPrj @S~JoL uLPVr xÄxh xhxq PfJlJP~u @yPohÇ fJr k´˜JPm xogtj TPrj xrmJr huL~ YLk ÉAkÇ hMKa kPhA FT\j TPr oPjJj~j PkPu xÄxPhr TJptkk´eJuL KmKi IjMpJ~L fJPhr jJo PnJPa Ph~J y~Ç kPr xmtxÿKfâPo fJPhr jJo \JfL~ xÄxPh kJx y~Ç mftoJj xÄxh xJÄKmiJKjT ßVÅJ\JKoPu VKbf : lUÀu dJTJ 30 \JjM~JKr : xJÄKmiJKjT ßVJÅ\JKoPur oiq KhP~ mftoJj xÄxh Vbj TrJ yP~PZ mPu o∂mq TPrPZj KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrÇ Ko\tJ lUÀu mPuj, Ík´yxj, jJaT, S Vefπ ±ÄPxr k´PYÓJr oiq KhP~ oJ© 5 vfJÄv PnJPar oJiqPo xrTJr VKbf yP~PZÇ FUj xJÄKmiJKjT PVJÅ\JKoPur oiq KhP~ PxA xrTJr xÄxh Vbj TPrPZÇ FaJ yPuJ xÄPhr xÄxhÇ F xÄxPhr PTJPjJ TíKffô PjAÇ" mMimJr xºqJ~ UJPuhJ K\~Jr èuvJPjr rJ\QjKfT TJptPJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj Ko\tJ lUÀu F TgJ mPujÇ xÄmJh xPÿuPj mMimJPrr PhvmqJkL xÄxh IKiPmvj @øPjr k´KfmJPh TJPuJ kfJTJ KoKZPur TotxKN YPf kMKuPvr mJiJ, PjfJTotLPhr Skr yJouJ S PV´lfJPrr k´KfmJPh PhvmqJkL k´KfmJh xoJPmPvr TotxNKY PWJweJ TrJ y~Ç

oPû mPx iNokJj ãoJ YJAPuj oyKxj IJuL ãoJ YJjÇ hM”U k´TJv TPr KfKj mPuj, oPû mPx k´TJPvq iNokJPjr WajJKa ÈImPYfj oPj' WPa ßVPZÇ KmPTPu oMPbJPlJPj ßpJVJPpJV TrPu oπL mPuj, È@xPu mqJkJrKa @oJr ImPYfj oPj WPaPZÇ FA nMPur mqJkJPr SA IjMÔJPjA muJ CKYf KZuÇ' KjP\PT FT\j IKfoJ©J~ iNokJ~L IKnKyf TPr oπL mPuj, È@Ko FT\j ßYAj ߲JTJrÇ F TJrPe vrLPr IPjT ßrJVS mJxJ ßmÅPiPZÇ KmPvw TPr cJ~JPmKaPxr TJrPe KYKT“xT @oJPT iNokJj TrPf KjPwi TPrPZjÇ Fr krS kJrKZ jJ F mh InqJxKa fqJV TrPfÇ' oπL ImPYfj oPjr FA WajJKa ãoJxMªr híKÓPf ßhUJr \jq ßhvmJxLr TJPZ IjMPrJi \JKjP~PZjÇ oπL mPuj, ÈVfTJu (PxJomJr) IjMÔJPj @Ko ImPYfj oPj mh InqJPxr

WEEKLY DESH n 31 JANUARY - 06 FEBRUARY 2014

k´P~JV WKaP~KZÇ F \jq xKfqA hM”KUfÇ' KfKj mPuj, È@Ko FT\j iNokJ~L oJjMwÇ 1997 xJPu pUj k´go ßoRunLmJ\Jr ßkRrxnJ~ ßY~JroqJj kPh KjmtJYj TKr, fUPjJ iNokJPjr \jq @oJPT xoJPuJYjJ ÊjPf yP~PZÇ fPm ßTJPjJnJPmA kJmKuT ßkäPx iNokJj TrJ @oJr KbT y~KjÇ FT-Phz WμJ iNokJj ZJzJ @Ko gJTPf kJKr jJÇ F TJrPeA ImPYfj oPj oPû mPx iNokJPjr WajJKa WPa ßVPZÇ F \jq @Ko UMmA hM”KUf S uKöfÇ k´TJPvq iNokJj TrJ~ @Ko xmJr TJPZ ãoJ YJAKZÇ nKmwqPf pJPf @r F rTo WajJ jJ WPa, ßx KmwP~ xfTt gJTmÇ' oπL \JjJj, k´TJPvq iNokJPjr Kmw~Ka CkuK…r xPñ xPñA ßlxmMPT fJÅr mqKÜVf lqJj ßkP\ ˆqJaJx KhP~ ãoJ ßYP~PZjÇ fJÅr k´fqJvJ, F KjP~ @r ßTJPjJ KmfTt yPm jJÇ CPuäUq, ßxJomJr KxPuPar mctJr VJct mJÄuJPhPvr (KmK\Km) kJmKuT ÛMu IqJ¥ TPu\ YfôPr KkFxKx S ß\FxKx krLãJ~ K\KkF-5 kJS~J KvãJgtLPhr xÄmitjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm oPû mPxA iNokJj TPrj oπLÇ 28 \JjM~JKr KmKnjú VeoJiqPo ZKmxy F-xÄâJ∂ xÄmJh ZJkJ y~Ç

ßoJ” vJyJm CK¨j FoKk \JfL~ xÄxPhr ÉAk FmJr \JfL~ xÄxPhr xrTJr huL~ ÉAk oPjJjLf yPuj ßoRunLmJ\Jr1 (mzPuUJ-\MzL) @xPjr xÄxh xhxq ßoJ” vJyJm CK¨jÇ fJr FA KmrJa k´JK¬Pf FuJTJ~ mAPZ @jPªr mjqJÇ ÊâmJr (24\JjM~JrL) xrTJrL ßVP\Par oJiqPo ßoJ” vJyJm CK¨j ÉAk KjP~JV kJS~Jr UmPr mzPuUJ S \MzL CkP\uJr FTKa ßkRrxnJ xy 16Ka ACK&j~Pjr huL~ ßjfJ-TotL xy xJiJrj \jVPjr oJP^ ßhUJ KhP~PZ CòJx @r CuäJxÇ mOy¸KfmJr rJf ßgPT Umr rPa pJ~ ßoJ” vJyJm CK¨j ÉAk yPYZjÇ F UmPr mzPuUJ S \MzL CkP\uJr huL~ ßjfJ-TotL, xogtT xy FuJTJ~ \jxJiJrj nLz \oJj xÄxh xhxq ßoJ” vJyJm CK¨Pjr kJKU~JuJ V´JPoÇ CuäJKxf ßjfJTotLPhr oJP^ YPu KoKÓoMU S láu KhP~ ßoJ” vJyJm CK¨jPT IKnjªj \JjJPjJr @jMÔJKjTfJÇ xrTJPrr oπL k~tJP~ F @xPj KmFjKkr xJPmT xÄxh xhxq FmJhMr ryoJj ßYRiMrL IÓo \JfL~ xÄxPh ©Jj k´KfoπL yPuS @S~JoLuLV xrTJPr xo~ ßTC xrTJPrr hJK~fô kJjKjÇ ßoJ” vJyJm CK¨j 1996 xJu, 2008 xJu S xPmtJkKr hvo \JfL~ xÄxPh KjmtJKYf yP~ KfjmJr xÄxh xhxq KjmtJKYf yS~J~ fíjoMu kptJ~ ßgPT hJmL CPb fJPT oπL TrJrÇ FuJTJr oJjMPwr k´Kf xÿJj ßhKUP~ hvo \JfL~ xÄxPh k´KfoπLr khopthJ~ ßoJ” vJyJm CK¨jPT ÉAk KjmtJYf TrJ~ TífùfJ k´TJPv TíkjfJ TPrjKj FuJTJr ßuJT\j xy hPur ßjfJTotLrJÇ xÄxh xhxq ßoJ” vJyJm CK¨j Vf 5 \JjM~JrL IjMKÔf hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj k´J~ uã ßnJPar mqmiJPj \JfL~ kJKar k´JgtLPT krJK\f TPr fífL~mJPrr oPfJ xÄxh xhxq KjmtJKYf yjÇ Fr @PV 2008 xJPu KmFjKk k´JgtL xJPmT k´KfoπL FmJhMr ryoJj ßYRiMrLPT k´J~ 37 yJ\Jr ßnJPar mqmiJPj FmÄ 1996 xJPuS KmFjKkr k´JgtL xJPmT k´KfoπL FmJhMr ryoJj ßYRiMrLPT krJK\f TPrjÇ xÄxh xhxq KjmtJKYf yS~Jr @PV 1984 xJu ßgPT FTJiJPr KfKj KfjmJr mzPuUJ xhr ACKj~Pjr ßY~JroqJj KjmtJKYf yjÇ jæA hvPTr ÊÀ ßgPT mzPuUJ CkP\uJ @S~JoLuLPVr xJiJrj xŒJhT hJK~fô kJuj TPr 2003 xJu ßgPT IhqJmKi xnJkKfr hJK~fô kJuj TrPZjÇ

Aˆ u¥j oxK\Phr @TtJAn kKrhvtj TrPuj jqJvjJu @TtJAnx Fr KYl FKéKTCKan @TtJAPnr TqJaJuKVÄ Fr TJ\Ç TJ\ ßvw yPu FA @TtJAn IjuJAPj ßZPz ßh~Jr kKrT·jJ TPrPZ Aˆ u¥j oxK\Phr @TtJAn Kˆ~JKrÄ TKoKaÇ TqJaJuKVÄ Fr TJP\r IV´VKf xŒPTt \JjPf Vf 16 \JjM~JKr jqJvjJu @TtJAnx Fr KYl FKéKTCKan ßTîo msKy~Jr Aˆ u¥j oxK\Ph FPxKZPujÇ F xo~ fÅJPT Aˆ u¥j oxK\h asJPˆr kã ßgPT ˝JVf \JjJPjJ y~Ç oxK\Phr kã ßgPT CkK˙f KZPuj @TtJAn k´KfÔJr Ijqfo CPhqJÜJ cÖr \JKou vrLl, KrKuK\~Jx @TtJAnx V´ΔPkr ßrR\PoKr ßxaj FmÄ Aˆ u¥j oxK\h asJPˆr FKxˆqJ≤ FKéKTCKan cJAPrÖJr vJAjMu UJjÇ jqJvjJu @TtJAnx Fr KYl FKéKTCKan ßTîo msKyP~r xJPg F xo~ @rS CkK˙f KZPuj jqJvjJu @TtJAnx Fr KrKuK\~Jx @TtJAnx KmnJPVr KxKj~r FcnJA\Jr cÖr Kao kJSP~uÇ Aˆ u¥j oxK\Phr 104 mZPrr AKfyJPxr Ckr xÄK㬠@PuJYjJ ßvPw ßTîo msKyP~r @TtJAn xŒPTt mPuj,ÈÈFKa FTKa Yo“TJr I\tj; jqJvjJu @TtJAn FA CPhqJPV ImhJj rJUPf ßkPr Ifq∂ @jKªfÇ GTqm≠nJPm TJ\ TPr xoxJoK~T KmsPaPjr iotL~ AKfyJxPT TLnJPm xÄrãe TrJ pJ~-FKa fJr xMªr ChJyrjÇ'' Aˆ u¥j oxK\Phr TqJaJuKVÄ Fr xJPg \Kzf IKnù @TtJAKnˆ FKux oqJT TJKgt mPuj, ÈÈFA TqJaJuV Fr xJyJPpq KjKotf @TtJAn ßgPT @orJ Aˆ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JPrr TotTJP¥r AKfyJx \JjPf kJrm; kJvJkJKv Aˆ u¥Pjr oMxKuo TKoCKjKar AfyJx mM^Pf kJrmÇ'' Aˆ u¥j oxK\h asJPˆr FKxˆqJ≤ FKéKTCKan cJAPrÖJr vJAjMu UJj oxK\Phr @TtJAn k´TP· jqJvjJu @TtJAnx Fr xyJ~fJr k´Kf TífùfJ k´TJv TPr nKmwqPf FA k´T· @rS Km˜íf TrPf jqJvjJu @TtJAnx Fr xJPg xŒTt @rS mOK≠ TrJr @vJ mqÜ TPrjÇ

54

kJKT˜JKj ßxjJPhr KmYJr x÷m mJÄuPhPvr ßnfr KYK¤f pM≠JkrJiLPhr KmYJr yPòÇ F ZJzJ pM≠mKª ßxjJ KyPvPm fJKuTJnáÜ 195 \Pjr oPiq TJrJ \LKmf @PZj fJPhr KmwP~ fgq \JjPf kJKT˜JPj mJÄuJPhPvr yJATKovj FmÄ mJÄuJPhPv kJKT˜Jj yJATKovPj KYKb kJbJPjJr k´˜MKf ßjS~J yPòÇ @vJ TrJ yPò, ImKvÓPhr KmYJr ßvPwA fJKuTJnMÜ 195 \Pjr KmÀP≠ KmYJPrr TJptâo yJPf ßjS~J yPmÇ 1974 xJPu K©kãL~ YMKÜr @SfJ~ ßp 195 \j fJKuTJnMÜ pM≠mKª kJKT˜JKj ßxjJ TotTftJPT ßlrf kJbJPjJ yP~KZu, fJPhrA KmYJPrr oMPUJoMKU TrJr CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ FrA oPiq @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur k´KxKTCvj S fh∂ xÄ˙Jr xhxqrJ \JKjP~PZj, KYK¤f 195 \Pjr KmYJr TrPf ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ \JjJ ßVPZ, 1974 xJPu mJÄuJPhv-nJrf-kJKT˜Jj K©kãL~ YMKÜ IjMxJPr IKnpMÜ 195 \j pM≠mKª ßxjJPT kJKT˜JPjr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~KZu vft xJPkPãÇ kJKT˜Jj ßx xo~ IñLTJr TPrKZu∏ ßhPv KjP~ SA pM≠mKªPhr fJrJ KjP\rJA KmYJr TrPmÇ KT∂á ßx IñLTJr rãJ TPrKj ßhvKaÇ F KmwP~ @AjoπL IqJcPnJPTa @KjxMu yT ßrJmmJr KmYJrTPhr FT IjMÔJPj mPuPZj, FTJ•Pr 195 \j kJKT˜JKj ßxjJ TotTftJPT 1974 xJPu K©kãL~ YMKÜr @SfJ~ ßZPz ßhS~J yPuS FmJr fJPhr KmYJPrr Kmw~Ka xrTJr UKfP~ ßhUPmÇ KfKj mPuj, @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu xŒNet ˝JiLjÇ asJAmMqjJPur fh∂ xÄ˙J S k´KxKTCvj pM≠mKª 195 \j, pJPhrPT 1974 xJPu K©kãL~ (nJrf-mJÄuJPhv-kJKT˜Jj) KxouJ YMKÜr @SfJ~ ßZPz ßhS~J yP~PZ, fJPhr KmYJPrr oMPUJoMKU TrPf FTKa CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ @AjoπL @rS mPuj, KxouJ YMKÜ TJptTr yP~ ßVPZÇ TJre FA YMKÜr @SfJ~ pJPhrPT ZJzJr, fJPhrPT ßZPz ßhS~J yP~PZÇ FUj ßhUPf yPm∏ SA YMKÜ TJptTPrr krS @orJ fJPhr (KmYJr) TrPf kJKr KT-jJÇ kJKT˜JKj jJVKrTPhr asJAmMqjJPu TLnJPm KmYJr TrJ yPm∏ Foj k´Pvú @AjoπL mPuj, ÈAj IqJmPx¿'-F KmYJr TrJrS ßfJ FTaJ k≠Kf @PZÇ @∂\tJKfT IkrJi @APj fJPhr KmYJr TrJ pJ~Ç \JjPf YJAPu k´KxKTCar c. fMKrj @lPrJ\ mPuj, 195 \j kJKT˜JKj ßxjJr KmYJPrr \jq IPjT @PV ßgPTA TJ\ ÊÀ yP~PZÇ FrA oPiq ßmv KTZM fgq-CkJ• xÄV´y TrJ yP~PZÇ @jMÔJKjTnJPm FA fh∂ TJ\ ÊÀ TrPf ßmv xo~ uJVPmÇ KfKj mPuj, 195 \Pjr KmYJPr ßTJPjJ I∂rJ~ ßjAÇ fPm Fxm KYK¤f ßxjJr oPiq TJrJ \LKmf @PZj ßx KmwP~ fgq xÄV´y TrJ yPò FmÄ fJPhr IkrJi KmwP~ ßmv KTZM èÀfôkNet fgq S lJAu xÄV´y TrJ yP~PZÇ FA nNUP xÄWKaf ßp ßTJPjJ IkrJPir KmYJr @Aj IjMpJ~L mJÄuJPhPvA yPmÇ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu @Aj 1973-Fr IiLPjA fJPhr KmYJr TrJ pJPmÇ

ZJfT CkP\uJ ßY~JroqJj k´JgLt KV~Jx Ko~Jr xogtPj u¥Pj xnJ CKYf ßhPv KVP~ fJr kPã TJ\ TrJÇ k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr CkPhÓJ o¥uLr xhxq Kv·kKf KV~Jx Ko~Jr xogtPj @P~JK\f KjmtJYjL xnJ~ xmt˜Prr k´mJxLrJ FA IKnof mqÜ TPrjÇ mÜJrJ mPuj, KV~Jx Ko~J Foj FT\j mqKÜ pJr ßhPv KmPhPv pJr TJ\ TrJr IKnùfJ rP~PZÇ FT\j KjmtJKYf \jk´KfKjKi KyPxPm hMÈmJr ˝et khT uJn TPrPZjÇ KfKj Fr IJPV hMmJr ZJfPTr nJfVJS ACKj~Pjr ßY~JroqJj KZPujÇ CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj KjmtJKYf yPu Kv·Jûu KyPxPm kKrKYf ZJfT CkP\uJPT @PrJ FTiJk FKVP~ ßj~J fJr kPãA x÷mÇ KfKj IfLPfS oJjMPwr TuqJPe TJ\ TPrPZjÇ KfKj CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj KjmtJKYf yPu mJ˜m IKnùfJr @PuJPT ZJfTPT FTKa @iMKjT CkP\uJ~ „kJ∂Krf TrPf xPYÓ yPmjÇ Vf 27 \JjM~JKr hkMPr AÓu¥Pjr oJAPâJKm\Pj¿ ßx≤JPr KmKvÓ TqJaJrJrxt ßjfJ \JoJu CK¨j ßoJTJ¨Pxr xnJkKfPfô S jNÀu AxuJo FoKmA S pMmPjfJ vJoLo @yoPhr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr xJPmT xnJkKf IiqJkT vJyVLr mUf lJÀT, KmKmKxKxÈr ßk´KxPc≤ oMKTo @yPoh, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr CkPhÓJ o¥uLr xnJkKf @uyJ\ô vJoxMK¨j UJj, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr ßxPâaJKr Qx~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, mJÄuJPhv TqJaJrJrxt FPxJKxP~vPjr ßxPâaJKr Fo F oMKjo, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xyxnJkKf yroM\ @uL, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr pMVì xŒJhT oJÀl ßYRiMrL, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh ßYRiMrL, u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr xnJkKf @uy\ô jNÀu yT uJuJ Ko~JÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßfuJSf TPrj u¥j oyJjVr IJS~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyhÇ ˝JVf mÜmq rJPUj KmKxF ßjfJ l\u CK¨jÇ KV~Jx Ko~Jr k´Kf xmt˜Prr k´mJxLPhr xogtj \JKjP~ fJr kPã TJ\ TrJr IñLTJr mqÜ TPr mÜmq rJPUj KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr KcPrÖr oJyfJm ßYRiMrL, k´mJxL ßjfJ TP~Z ßYRiMrL, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr pMVì xŒJhT xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, KV~Jx Ko~Jr ßZJa nJA KmKvÓ Kv·kKf KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr KcPrÖr rKlT yJ~hJr, rmLj kJu, xJPmT TJCK¿uJr ßyuJu ryoJj, TKoCKjKa ßjfJ @»Mu @uL rClÇ ZJfT CkP\uJmJxLr kã PgPT KV~Jx Ko~JPT kNet xogtj \JKjP~ mÜmq rJPUj u¥j oyJjVr IJS~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT@ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, jNÀu AxuJo FoKmA, l\uMu yT FjJo, ovJKyh @uL, TJoÀöJoJj, yJKmm xMKl~Jj, Kuaj ßYRiMrL, lJÀT @yoh, @KfTár ryoJj, lJÀT Ko~J, pMmPjfJ @KjxMöJoJj @\Jh, uJu Ko~J, Ko\JjMr ryoJj yJÀj, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPmT ßckMKa ßo~r xKyh @uL, @KxTáu AxuJo @KxT, vJoLo ßYRiMrL, ÊTár @uL, @mM vyLh, kuJv ßYRiMrL, ßyJPxj @yoh, FKaFo kJPnu, oKfCr ryoJj jJjúM, lJÀT oJymMm, @mM xMKl~Jj, @uyJ\ô @»Mu oxKær, mJmuM Ko~J, rJ\J Ko~J, ßoJyJÿh TJuJ Ko~J, @Kuo CK¨j, vrLl CuäJy, @Tmr UJj, \MPjh TmLr, @KfTár ryoJj vMP~m, oMKmj @hjJj, xJAl ßYRiMrL k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬


Britain’s first nationwide FREE bengali newsweekly xfq k´TJPv IJPkJxyLj

ßhPv-KmPhPv @PuJYjJ-xoJPuJYjJr ^z CPkKãf

hvo xÄxPhr pJ©J ÊÀ

dJTJ, 29 \JjM~JKr : ˝Phv-KmPhPv @PuJYjJ-xoJPuJYjJr ^z CPkãJ TPr ImPvPw KjmtJKYf hvo \JfL~ xÄxPhr k´go IKiPmvPjr TJptâo ÊÀ yu 29 \JjM~JKrÇ jmo xÄxPhr PckKa K¸TJr vSTf @uLr xnJkKfPfô mMimJr xºqJ Z~aJ kÅJY KoKjPa hvo xÄxPhr IKiPmvj ÊÀ y~Ç KhPjr TJptxNKY IjMpJ~L k´gPoA K¸TJr S ßckMKa K¸TJr KjmtJYj TrJr TgJ rP~PZÇ Frkr jfMj K¸TJPrr xnJkKfPfô kptJ~âPo xnJkKfo§uL oPjJj~j, PvJT k´˜Jm V´ye FmÄ PrS~J\ IjMpJ~L k´go IKiPmvPjr k´go KhPj

rJÓskKf PoJ. @mhMu yJKoh nJwe ßhPmjÇ xÄxh IKiPmvPj CkK˙f rP~PZj xÄxh ßjfJ S k´iJjoπL PvU

yJKxjJ S xÄxPhr KmPrJiLhuL~ PjfJ rSvj FrvJhÇ F ZJzJ k´go KhPjr IKiPmvPj k´J~ xm xÄxh xhxq CkK˙f @PZjÇ

FA xÄxPh IjqmJPrr PYP~ ßmv KTZM jfMjfô rP~PZÇ mJÄuJPhPvr xÄxhL~ VefPπr AKfyJPx FA k´gomJPrr oPfJ k´iJj KmPrJiL hPur @xPj \JfL~ kJKatÇ k´gomJPrr oPfJ KmPrJiLhuL~ PjfJ rSvj FrvJhÇ mrJmr xrTJKr hu S KmPrJiL hu kr¸rKmPrJiL Im˙JPj gJTPuS FmJrA k´go k´iJj KmPrJiL hu xrTJPrrS IÄvÇ F ZJzJ FmJPrr xÄxPhr TJptk´eJuLPfS KTZM kKrmftj @xPZÇ PTJPjJ xÄxh xhxq oJrJ PVPu TJptKhmx oMufKm rJUJr kOÔJ 54

@∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu ßoJ” vJyJm CK¨j Aˆ u¥j oxK\Phr @TtJAn kJKT˜JKj ßxjJPhr FoKk \JfL~ kKrhvtj TrPuj jqJvjJu KmYJr x÷m xÄxPhr ÉAk @TtJAnx Fr KYl FKéKTCKan dJTJ, 28 \JjM~JKr : FTJ•Pr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir \jq kJKT˜JPjr KYK¤f ßxjJ TotTftJPhr KmYJr TrJ x÷mÇ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur fh∂ xÄ˙Jr kã ßgPT fJPhrPT KmYJPrr oMPUJoMKU TrPf TJ\ ÊÀ TrJr CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ AKfoPiq asJAmMqjJPur k´KxKTCvj Kao k´JgKoTnJPm TP~T hlJ @PuJYjJ TPrPZÇ mftoJPj kOÔJ 54 Kuaj vrLl, mzPuUJ PgPT : ACKk ßY~JroqJPjr KxKz ßmP~ KfjmJr FoKk KjmtJKYf yS~Jr kr kOÔJ 54

u¥j, 31 \JjM~JKr ” hqJ jqJvjJu @TtJAnx Fr f•ôJmiJPj FmÄ jqJvjJu TqJaJuKVÄ V´J≤x

ßk´JV´JPor Igt xyJ~fJ~ hsΔf FKVP~ YPuPZ Aˆ u¥j oxK\Phr kOÔJ 54

jLrm xπJPxr \jkh mzPuUJr vJymJ\kMr

jmL hJKmhJr oJ˜Jj S xπJxLPhr IfqJYJr mOKav jJVKrPTr oMU mMP\A xP~ pJj KjrLy oJjMw oOfáqh§

KmPvw k´KfKjKi: vJymJ\kMr PoRunLmJ\Jr P\uJr FTKa xLoJK∂T \jkhÇ ksfq∂ FA Editor Taysir Mahmud

FuJTJr oJjMw xrTJrL xMPpJV xMKmiJ PgPT pMVpMV iPrA mKûfÇ mzPuUJ kOÔJ 47

u¥j, 29 \JjM~JKr : KjP\PT ßoJyJÿh (x.) KyPvPm hJKm TrJ~ FT mOKav jJVKrPTr oOfáqh§JPhv KhP~PZ kJKT˜JjÇ 23 \JjM~JKr mOy¸KfmJr kJKT˜JPjr FTKa IJhJuf ßoJyJÿh IJxVr jJPor SA mOKavPT F h§JPhv ßh~Ç fJPT FUj TzJ KjrJk•J~ rJS~JuKkK¥r IJKh~JuJ TJrJVJPr rJUJ yP~PZÇ kJKT˜JPjr rJÓskPãr IJAj\LKm \JKjP~PZj, KmKnjú xrTJKr

Published By Reflect Media Ltd. 65 New Road, London E1 1HH

kOÔJ 54

oPû mPx iNokJj ãoJ YJAPuj oyKxj IJuL

dJTJ, 29 \JjM~JKr : TífL KvãJgtLPhr xÄmitjJ IjMÔJPjr oPû k´TJPvq iNokJj TrJ~ ßhvmJxLr TJPZ ãoJ YJAPuj xoJ\TuqJeoπL ‰x~h oyKxj @uLÇ Vf oñumJr

ßmuJ KfjaJr KhPT ßoRunLmJ\Jr vyPr Kj\ mJxnmPj TP~TKa xÄmJhk© S ßaKuKnvj YqJPjPur xJÄmJKhTPhr xPñ @uJkTJPu KfKj kOÔJ 54

ZJfT CkP\uJ ßY~JroqJj k´JgLt KV~Jx Ko~Jr xogtPj u¥Pj xnJ

u¥j, 31 \JjM~JKr : @uyJ\ô KV~Jx Ko~Jr oPfJ PpJVq mqKÜ CkP\uJ PY~JroqJj KjmtJKYf yPu ZJfT fgJ k´mJxLrJ CkTíf yPmÇ KV~Jx Ko~J

ÊiM ZJfPTr oJjMPwr k´KfKjKi jj KfKj yPòj k´mJxLPhr k´JgtLÇ huoPfr CPit ßgPT k´KfKa k´mJxLr kOÔJ 54

mOKav rJ\kKrmJPrr UrY ToJPf FoKkPhr @øJj 29 \JjM~JKr : KmsPaPjr rJ\kKrmJPrr UrY ToJPjJr @øJj \JKjP~PZ ßhvKar xÄxh xhxqrJÇ ACPrJk\MPz YuoJj IgtQjKfT oªJ~ pUj xJiJre oJjMw TPÓr oMPU kPzPZ fUj rJ\kKrmJPrr xhxqPhr mq~mÉu \LmjpJ©Jr UrY ToJPjJr @øJj \JjJPuj xÄxh xhxqrJÇ KmsKav yJCx Im ToP¿r kJmKuT IqJTJC≤ TKoKa (KkFKx) FT KmmOKfPf \JjJ~, KmsPaPjr rJjLxy IjqPhr UrY TKoP~ @rS @~ mJzJPjJ k´P~J\jÇ KkFKxr KmmOKf IjMpJ~L, rJjL KÆfL~ FKu\JPmg 3 ßTJKa 60 uJU kJC¥

Telephone 0203 540 0942 l 0203 540 0941 l 0203 540 0940

V´ye TPrjÇ YuoJj oªJr oPiqS Vf mZr 2012 xJPur ßYP~ 50 uJU kJC¥ ßmKv V´ye TPrPZj KÆfL~ FKu\JPmgÇ \jVPer aqJPr

Igt ßhvKar rJ\kKrmJPrr UrPY mq~ TrJ y~Ç KmVf Kfj mZr \jVPer xMPpJVkOÔJ 47

Email info@weeklydesh.co.uk l advert@weeklydesh.co.uk,

WEEKLY DESH - Year 1- Issue 04  

Britain’s first nationwide FREE Bengali newsweekly.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you