Page 1

Year 1 I Issue 11 21-27 March 2014

Britain’s first nationwide FREE Bengali newsweekly

mwt 01 I xÄUqJ 11 07 QY© 1420 mJÄuJ 19 \oJKhCu IJC~Ju 1435 Ky\rL

xfq k´TJPv IJPkJxyLj

oyJj ˝JiLjfJ Khmx

mOKav xrTJPrr 2014-15 Igt mZPrr mJP\a ßkv

xû~L kqJPT\ ßWJweJ ßhv KrPkJat C“kJhj KvP·r xJPg \Kzf, Tot\LmL S xû~TJrL ßuJTPhr \jq jJjJ irPer k´Kfv´ΔKf KhP~ 2014-15 Igt mZPrr mJP\a ßWJweJ TPrPZj mOPaPjr YqJP¿uJr \\t I\PmJjtÇ 19

lJ~xJu IJA~Nm È˝JiLjfJyLjfJ~ ßT mÅJKYPf YJ~ ßy, ßT mÅJKYPf YJ~...'- jJ, ˝JiLjfJ ZJzJ ßTCA mÅJYPf YJ~ jJ, mÅJYPf kJPr jJÇ pKhS kOKgmLr ßTJKa ßTJKa oJjMw FUjS WPr-mJAPr, IKlPxIJhJuPf, xoJP\ S rJPÓs k´KfKhj

˝JiLjfJ Khmx CkuPãq KmPvw IJP~J\j : IJoJPhr ˝JiLjfJ kOÔJ 28 krJiLjÇ oPj y~ F TJrPeA ß\PjnJj hJvtKjT S ßuUT \JÅ \qJT rΔPvJ mPuKZPuj, oqJj A\ mjt Kl∑, mJa FnKr ßyJ~Jr Ky A\ Aj ßYAjÇ mJXJKu \JKf FojA FT ßYAj fgJ K\jK\Pr mÅJiJ KZu ßfAv mZrÇ kKÁo kJKT˜JjL vJxPTrJ kOÔJ 27

gJTPm mPu \JjJj KfKjÇ KmPrJiL huL~ ßjfJ Fc KoKumJ¥ Imvq ßTJ~JKuvj xrTJPrr mJ\aPT ÈßaJKr hPur kMrPjJ YJuJKT' KyPvPm metjJ TPr jJTY TPr KhP~PZjÇ mJ\Pa ÈkJxtjJu FuJSP~¿' mJzJPjJr k´˜Jm KhP~PZj YqJP¿uJr \\t I\PmJjtÇ aqJé

TroMÜ IJ~xLoJ 10 yJ\Jr kJC¥ ßy·-aá-mJA ÛLo 2020 kpt∂ mKitf n ßT~Jr FuJSP~¿ 102 kJCP¥ CjúLf n aqJé jJ KhP~ Igt xûP~r xMPpJV n fJoJT \JfL~ kPeq aqJé mOK≠ n jfáj 2 uJU mJKz KjotJPer ßWJweJ n ßTP≤ KjotJe yPm jfáj KxKa n n

oJYt mMimJr yJC\ Im ToP¿ mJP\a mÜífJ~, k´fqJvJr ßYP~ hsΔf VKfPf mOPaPjr IgtjLKf FKVP~ pJPò CPuäU TPr YqJP¿ur ßkjvjJrPhr \jq jfáj FTKa Èxû~L kqJPT\' ßWJweJ TPrPZjÇ fPm ßmKjKla UJPfr mJP\Pa @VJoL 5 mZr xLoJ KjitJKrf

k´hJPjr kMPmt ßp IÄPTr Igt FT\j mqKÜ CkJ\tj TPrj fJPT muJ y~ ÈkJxtjJu FuJSP~¿'Ç TPrr @SfJ~ rJUJ FA kJxtjJu FuJSP~¿ iLPr iLPr mJzJPò mftoJj xrTJrÇ @VJoL oJx ßgPT FT\j ßuJPTr mJKwtT @~ hv yJ\Jr kJC¥ kpt∂ yPu IgtJ“ fJr kJxtjJu

FuJSP~¿ hv yJ\Jr kJC¥ yPu fJPT @~Tr mJ AjTJo aqJé KhPf yPm jJÇ 2015-16 Igt mZPr FA @~ xLoJ xJPz hv yJ\JPr CjúLf TrPf YJ~ xrTJrÇ xrTJPrr FA jLKfr lPu

CkTíf yPm Kjoú @P~r oJjMw; pKhS Fr lPu xrTJr 2015-16 Igt mZPr 1.4 KmKu~j kOÔJ 27

mJÄuJPhv ßgPT ßpnJPm yJKfP~ KjPò yJ\Jr yJ\Jr kJC¥

k´fJrT YPâr \JPu k´mJxLrJ fJAKZr oJyoMh

Fxm kLr-IJPuPor ZKm KhP~ ßaKuKnvj S kK©TJ~ KmùJkj Ph~J y~ IgY mJ˜mfJr xJPg fÅJPhr ßTJj xŒOÜfJ PjA

hMrJPrJVq mqJiL PgPT oMKÜ, uaJrLr ßVJkj jJomJr mPu ßh~J S ßk´o-k´eP~ xlufJ FPj ßh~Jxy xm irPjr xoxqJ xoJiJPjr k´PuJnj KhP~ k´mJxLPhr TJZ ßgPT yJ\Jr yJ\Jr kJC¥ yJKfP~ KjPóZ mJÄuJPhPvr FTKa k´fJrf YâÇ pMÜrJ\q, ACPrJk S oiqk´JPYqr k´mJxLrJA Fxm k´fJrPTr oMu aJPVtaÇ xÄmJhk© S ßaKuKnvPj k´fJreJoMuT KmùJkj KhP~ k´vJxPjr kOÔJ 27

ZKmr mqKÜKa k´Tíf k´fJrTÇ ßx 40 irPjr TP£ TgJ muPf kJPrÇ mJÄuJPhPv fJPhr FTKa Yâ rP~PZÇ fJrJA KaKn-kK©TJ~ KmùJkj KhP~ xmxoxqJ xoJiJPjr KogqJ mMKu IJSKzP~ k´mJxLPhr ßiJTJ KhP~ yJKfP~ KjPóZ yJ\Jr yJ\Jr kJC¥


mmOPOPaaPPjjrr

vL

uJPh Ä J m j P J U ßp ßxUJPjA

Britain’s first nationwide FREE Bengali newsweekly

IJorJ xfq k´TJPv IJPkJxyLj

WMPr hÅJzJPò KmoJj

AxrJAPu k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj

ioLt~ k≠KfPf kÊ \mJA TUPjJ KjKw≠ yPm jJ mOPaPjr oPfJ oJuKaTJuYJrJu ßxJxJAKaPf iotL~ k≠KfPf kÊ \mJA TUPjJ KjKw≠ yPm jJ

u¥Pj 1 oJPx 4 KoKu~j kJCP¥r ßxAu ßhv KrPkJat WMPr hJzJPóZ KmoJjÇ ßTKnj KˆuPT oqJPjK\Ä cJAPrÖr KyPvPm KjP~JVhJj, FTT Kx≠J∂ V´yPer ãofJ k´hJj FmÄ KmoJj myPr jfáj F~JrâJla PpJV yS~Jr lPu KmoJPjr ßxmJr oJj mJzPZ mPuA IKnof k´TJv TPrPZj KmoJPjr KmKnjú FP\≤Ç KmPvw TPr u¥j� KxPua rΔPa xrJxKr lîJAa YJuMr lPu KmoJPjr IJ~ ßmPzPZ TP~TèeÇ mqgtfJr VäJKj oJKzP~ KmoJj ßp WMPr hJzJPóZ fJr k´oJe PlmsΔ~JKr oJPx 4 KoKu~j kJCP¥r KaKTa KmKâ pJ IjqJjq ßpPTJPjJ oJPxr PYP~ KÆèeÇ Vf 14 oJYt ÊâmJr KmPTPu KmoJj Tfítkã u¥Pjr ak lJAn KaPTa KmPâfJ asJPnu FP\≤PT xÿJjjJ \JjJPf IJP~J\j TPrj FT mqKfâoL IjMÔJPjrÇ FPf KyuxJAa asJPnux, F~Jr FéPk´x, asJPnu KuÄ, AorJj asJPnux, ß\FoK\ F~Jr TJPVtJ S xMroJ asJPnuxPT PlmsΔ~JKrPf 4 KoKu~j kJCP¥r KaKTa KmKâPf náKoTJ rJUJr \jq xÿJjjJ xJKatKlPTa k´hJj TrJ y~Ç fPm KaKTa KmKâr ßãP© vLwt Im˙JPj gJTJ 5 asJPnux FP\P≤r oPiq KyuxJAc asJPnux FTJA 1 KoKu~j kJC¥ ßxAu TPrPZÇ IjMÔJPj ak lJAn KaKTa KmPâfJ

l IJxPZ jfáj F~JrâJla l lîJAa KvKcCPu K˙KfvLufJ l 5 asJPnux FP\≤PT xÿJjjJ l KmoJj oqJPj\Jr pJ muPuj-

ßTKnj Kˆu - oqJPjK\Ä cJAPrÖr, KmoJj

IJKfT ryoJj -TJK≤s oqJPj\Jr, KmoJj

asJPnu FP\P≤r oPiq mÜmq rJPUj KyuxJAc asJPnuPxr ˝•JKiTJKr ßyuJu UJj, asJPnu KuÄ Fr ˝•JKiTJKr xJKo xJjJCuäJy S ß\FoK\ F~Jr TJPVtJr oqJPjK\Ä cJAPrÖr oKjr IJyohÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj FjKaKnr KxAS

xJmKrjJ ßyJxJAjÇ IjMÔJj kKrYJujJ TPrj KmoJPjr ßxAux oqJPj\Jr IJK\\Mr ryoJjÇ IjMÔJPj ßlmsΔ~JKr oJPx 4 KoKu~j kJCP¥r KaKTa KmKâr \jq KmoJj IKlPxr TotTftJPhrPTS xÿJjjJ xJKatKlPTa k´hJj TrJ y~Ç fÅJrJ

KmPhvL ˆáPc≤

u¥Pj KmKnjú TotxNKY

mOKav xrTJPrr IJ~ 8 KmKu~j kJC¥ ßhv KrPkJat pMÜrJP\q kzPf IJxJ KmPhvL KvãJgLtPhr TJZ ßgPT mOKav xrTJr mZPr k´J~ 8 KmKu~j kJC¥ IJ~ TPr gJPTÇ Fr oPiq ÊiM u¥Pjr KmKnjú ACKjnJKxtKaPf kò~J KvãJgLtPhr TJZ ßgPT KaCvj Kl mJmh IJ~ TPr k´J~ 8v KoKu~j kJC¥Ç yJA~Jr FcáPTvj ˆqJKaxKaTx IqJP\K¿r ßh~J FT kKrxÄUJPj F fgq \JjJ ßVPZÇ fPm PTJ~JKuvj xrTJPrr TPbJr AKoPV´vj jLKfr

lPu KhjKhj I˝JnJKmT yJPr mOPaPj ZJ© IJxJ TPo pJPóZÇ lPu xrTJrS ßoJaJ IÄPTr KrKnKjC ßgPT mKûf yPóZÇ CPuäUq, 2009 xJPu mOPaPjr IgtQjKfT oªJ TJaJPf ffTJuLj k´iJjoπL Vctj msJCj AKoPV´vj kKuKx xy\ TPr mKyKmtPvõr KvãJgLtPhr mOPaj k´PmPvr xMPpJV TPr ßhjÇ lPu fÅJr xrTJPrr ßvw KhPT KmKnjú ßhv ßgPT IJzJA uã KvãJgLt pMÜrJP\q k´Pmv TPrÇ ZJ©Phr KnxJ S KaCvj Kl mJmh kOÔJ 12

21 oJYt IJ∂\tJKfT metmJh KmPrJiL Khmx

ßhv KrPkJat 21 oJYt ÊâmJr KmvõmqJkL kJKuf yPóZ \JKfxÄW ßWJKwf IJ∂\tJKfT metmJh KmPrJiL KhmxÇ F CkuPã u¥Pj IJP~J\j TrJ yP~PZ KmKnjú kOÔJ 12

yPuj, IJmMu oyKxj ßYRiMrL, AxrJf ßyJPxAj ßT~J, TJPmrL hJx, ßyJxPj IJrJ, IJK\\Mr ryoJj, oMyJÿh IJxuJo, IJlxJr IJyoh, ojxMr IJuL, fJxKuo IJyoh, jJKxoJ yT S IJmM xJBhÇ xÿJjjJ k´hJj IjMÔJPj KmoJj TotTftJ IJmMu oyKxj ßYRiMrL mPuj, FT xo~ KmoJPjr lîJAa KxKcCu KjP~ IJorJ fa˙ gJTfJoÇ TUj PTJj lîJAa mJKfu yP~ pJ~ IJr KmoJj IKlPx pJ©LPhr ßlJPjr ^z jJPo �F IJvÄTJ~ CKÆVú gJTfJo xmxo~Ç KT∂á FUj ßx Im˙J IJr ßjAÇ KmoJPjr lîJAa KvKcCPu FUj K˙KfvLufJ FPxPZÇ xo~ oPfJ lîJAa CzPZ FmÄ Imfre TrPZÇ IKjmJpt TJre ZJzJ lîJAa mJKfu mJ KcPu yPóZjJÇ FTxo~ PxmJr oJj KjP~ pJ©LPhr k´vúmJPj ãfKmãf yPf yPfJÇ FUj IJorJ pJ©LPhr TJZ ßgPT ijqmJh kJAÇ IJoJPhr xJKntPxr k´vÄxJ TPrj pJ©LrJÇ KmoJPjr ßxmJr oJj xŒPTt pJ©LPhr iJreJ kJæJPóZÇ IjqJjq F~JruAPjr xJPg k´KfPpJKVfJ~ xoJ∂rJu jJ yPuS muJ pJ~ IJorJ KkKZP~ ßjAÇ KfKj mPuj, ßxmJr oJj iPr rJUPf kJrPu KmoJj UMA kOÔJ 12

- KmsKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj

pJrJ IJkK• TrPZj fJPhrPT lJKotÄ A¥JKˆsPf APuKÖsT k≠KfPf kÊ yfqJr mqJkJPr IJPrJ ßmKv CKÆVú yS~J CKYf - IJYt Kmvk ßrRS~Jj CAKu~Jo UªTJr xJPTr

\mJA KjKw≠ yPf PhPmJ jJÇ KfKj xŒsKf AxrJBu xlPr KVP~ PxUJPj TPvr lác mJ yJuJu UJhq xŒPTt k´Pvúr oMPUJoMKU yj FmÄ iotL~ k≠KfPf kÊ \mJAr kPã fJr TPbJr Im˙JPjr TgJ mqÜ TPrjÇ KfKj mPuj, mOPaPjr oPfJ oJuKaTJuYJrJu ßxJxJAKaPf iotL~ k≠KfPf kÊ \mJA TUPjJ KjKw≠ kOÔJ 27

mOKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj mPuPZj, ioLt~ k≠KfPf kÊ \mJAr KmPrJKifJTJrLPhr IJKo TUPjJA xogtj TKrjJÇ IJKo xmxo~A fJPhr KmPrJKifJ TPr IJxKZÇ KfKj hO|fJr xJPg mPuj, IJKo k´iJjoπL gJTJTJuLj ßTJj Im˙JPfA iotL~ k≠KfPf kÊ

mhPu ßVPZ SPvj FPˆa n 220 KoKu~j kJC¥ mq~ n 8v jfáj Wr KjotJe n 1 yJ\Jr TJCK¿u Wr xÄÛJr n xJjPc aJAox IqJS~Jct uJn u¥j, 21 oJYt ” aJS~Jr yqJoPuaPx FT xoP~r xmPYP~ ImPyKuf FuJTJ PˆkKjÈr SPxj FPˆa Fr jm pJ©J yPuJ oñumJrÇ jmr‡Pk xNYjJ TrPuJ mhPu pJS~J SPxjÇ 220 KoKu~j kJC¥ mJP\Par FA KmvJu KrP\jJPrvj TJP\r xoJK¬Pf IJjª k´TJv TPrj ßo~r uMflár ryoJjÇ TJCK¿u, PV´aJr u¥j IgKrKa (K\FuF), AˆPaox yJCK\Äxy KmKnjú xrTJrL ßmxrTJrL kJatjJrPhr CkK˙KfPf FT KmPvw ßxKuPmsvj IjMÔJPj KmmKftf SPxj ߈a xŒPTt IJPuJYjJ TPrj Po~r FmÄ vLwt TotTftJrJÇ

SPvj FPˆa WMPr ßhUPZj KjmtJyL ßo~r

CPuäUq, ffTJKuj ßumJr uLcJr uMflár ryoJPjr ßjfíPfô 2008-10 xJPu xNKYf xÄÛJr TJ\ FmÄ jfMj

yJCx KjotJe TJP\r kMet xoJK¬ yP~PZ xŒ´KfÇ xmPYP~ UJrJk kOÔJ 12


˝ ßh v

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

mñmºMr \jìKhPj ßvU yJKxjJ

mJÄuJPhv KjP~ wzpπ ßvw y~Kj dJTJ, 19 oJYt : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xMvLu xoJP\r xJŒ´KfT nNKoTJr TPbJr xoJPuJYjJ TPr mPuPZj, pJrJ (KmFjKk) xÄxPhr k´Kf KmoMU KZu, KhPjr kr Khj xÄxPh gJPTKj, fJPhrA xÄxPh KjP~ @xJr \jq KmPvw FTKa oyu oJ~JTJjúJ ÊÀ TPrPZÇ KfKj mPuj, ßhvPT KjP~ wzpπ FUjS ßvw y~KjÇ \JKfr KkfJr ˝kú kNrPe ßhv VPz ßfJuJr xÄV´JPo xmJAPT GTqm≠ yS~Jr @øJj \JKjP~ @S~JoL uLV xnJkKf mPuPZj, ßp pJA muMT jJ ßTj, ßp ßhPvr \jq \JKfr KkfJ \Lmj KhP~ ßVPZj, ßxA ßhPvr oJjMPwr nJPVqr kKrmftj yPmAÇ FPhv ãMiJ S hJKrhsqoMÜ yPmAÇ ßvU yJKxjJ 18 oJYt rJ\iJjLr mñmºM @∂\tJKfT xPÿuj ßTPªs \JKfr KkfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr 94fo \~∂L CkuPã @S~JoL uLPVr @PuJYjJ xnJ~ Fxm TgJ mPujÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYj KWPr KmKnjú wzpPπr

TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, x•Prr KjmtJYjPT KWPr ßpoj wzpπ yP~KZu, KbT FTA rTo wzpπ FmJPrr

ßhvPT KmFjKk-\JoJ~JPfr xπJx, \KñmJh, oJKj u¥JKrÄ S hMjtLKf ßgPT ßmr TPr FPjKZÇ fJrJ ßhvPT ßp

k´iJjoπL @rS mPuj, ßp CkP\uJ KjmtJYj Ff xMÔM S xMªr KjrPkã yP~PZ, ßx KjmtJYj KjP~S jJjJ TgJ ßvJjJ

KjmtJYjPT KWPrS ßhUJ ßVPZÇ KjmtJYj TrPf ßhS~J pJPm jJ, KjmtJYj yPuS vkg KjPf ßhS~J pJPm jJ, KhPu ßhPv xmtjJv yP~ pJPm! Foj kKrK˙Kf xOKÓPf ßTC ßTC xPYÓ KZPujÇ KfKj mPuj, Vf kJÅY mZPr @orJ

TJPuJ fJKuTJnMÜ TPr KVP~KZu, fJ ßgPTS ßmr yP~ ßhv @\ KmPvõr mMPT optJhJr @xj ßkP~PZÇ Cjú~Pjr ßrJu oPcPu kKref yP~PZÇ FaJA ßpj TJrS TJrS kZª j~Ç F k´xPñ TJrS jJo CPuäU jJ TPr

pJPòÇ oPj yPò, @S~JoL uLV @mJrS ãofJ~ FPxPZ, ßhvPT FKVP~S KjP~ pJPò, ßhPv vJK∂ KlPr FPxPZ∏ FaJA ßpj fJPhr xyq yPò jJÇ KfKj mPuj, FUj jfMj xÄxh ÊÀ yP~PZÇ Fr @PVr xÄxPh KpKj KmPrJiLhuL~ ßjfJ KZPuj KfKj 418 KhPjr oPiq oJ© 8 Khj xÄxPh KVP~PZjÇ SA xoP~r KmPrJiL hu (KmFjKk) 8-10 Khj xÄxPh KZuÇ ßp KmPrJiL hu xÄxPhA pJ~Kj, pJrJ xÄxPhA gJPTKj, FUj fJPhrA xÄxPh KjP~ @xJr \jq KmPvw FTKa oyPur oJ~JTJjúJ ßhUJ pJPòÇ SPhr hrh SA xπJxL S \KñmJhLPhr \jqÇ KfKj mPuj, ßhvPT KjP~ ßUuJ FUjS ßvw y~KjÇ PvU yJKxjJ mPuj, pJrJ Ff TgJ muPZj∏ 2001 xJPur kr KmFjKk\JoJ~JPfr IfqJYJr-KjptJfPjr xo~ fJPhr oMUèPuJ ßTJgJ~ KZu? pUj yJ\Jr yJ\Jr ßjfJTotLPT yfqJ TrJ yP~PZ, fUj ßfJ fJPhr oJjmJKiTJr u– WPjr TgJ muPf ßvJjJ pJ~KjÇ oPj yPò, SA xo~ fJPhr ßYfjJ IxJz yP~ KVP~KZu, ùJj-mMK≠S ßuJk ßkP~KZuÇ ßTjjJ fJrJS \JPjj, KmFjKk\JoJ~JPfr jJPo ßTJPjJ TgJ muPf ßVPu fJPrT K\~Jr ÈZqJÅYJ oJAr' ßUPf yPmÇ

YLjJ IP˘r KÆfL~ xPmtJó ßâfJ mJÄuJPhv

n 21 - 27 MARCH 2014

n

4

jJrL FoKk k´JgtLPhr 11 \j ßTJKakKf dJTJ, 19 oJYt : hvo \JfL~ xÄxPhr xÄrKãf @xPj jJrL FoKk k´JgtLPhr yuljJoJr KmPväwe TPrPZ xM\jxMvJxPjr \jq jJVKrTÇ FPf 48 \j k´JgtLr oPiq 11\j ßTJKakKfÇ k´JgtLPhr Kj\ jJPo S fJPhr KjntrvLuPhr jJPo ßWJKwf S IPWJKwf xTu xŒPhr mftoJj oNu KyxJPm @jPu ßTJKakKfr xÄUqJ @rS mJzPf kJPr mPu KrPkJPat o∂mq TrJ yP~PZÇ KrPkJPat KjmtJYj TKovPjr SP~mxJAPa ßh~J fPgqr mrJPf muJ yP~PZ, @S~JoL uLPVr Vf ßo~JPhr FoKk KjuMlJr \JlÀuäJy xmPYP~ ßmKv xŒPhr oJKuTÇ fJr mJKwtT @~ 6 ßTJKa 10 uJU 25 yJ\Jr 569 aJTJÇ jJrL @xPjr k´JgtLPhr TJrS KmÀP≠ ßTJj oJouJ jJ gJTJPT AKfmJYT mPu CPuäU TPrPZ xÄVbjKaÇ dJTJ KrPkJatJxt ACKjKar xJVr-ÀKj KoujJ~fPj @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj xM\Pjr xyTJrL xojõ~T xJjK\hJ yT KmkJvJ k´KfPmhPj mPuj, xÄrKãf oKyuJ @xPj CóKvKãPfr yJr ßmKvÇ @S~JoL uLPVr k´J~ 63% jJrL FoKk k´JgtL ˚JfT S ˚JfPTJ•r kJxÇ FZJzJ IjqJjq hPur xmJA CóKvKãfÇ KT∂á jJrL @xPj xhxqPhr oPjJj~Pjr ßãP© kKrmJrfPπr k´nJm uãeL~Ç @S~JoL uLPVr oPjJjLf 39Ka kPhr oPiq FT-YfMgtJÄvA @®L~fJr xNP© oPjJjLfÇ Fr oPiq I∂f j~ \j rJ\jLKfPf xKâ~ jjÇ FZJzJ mqmxJ~LPhr k´nJmoMÜ yPf jJ kJrJr Kmw~Ka CPuäU TPr KrPkJPat muJ yP~PZ, ßoJa k´JgtLr xmPYP~ ßmKv xÄUqT (25%) mqmxJ~LÇ jmo S hvo Cn~ xÄxPh FoKk yPòj Foj xÄUqJ 9 \jÇ fJPhr @~ mOK≠r @uJhJ KyxJm KhP~ k´KfPmhPj muJ y~- FoKk xJjK\hJ UJjo, KjuMlJr \JlÀuäJy, yJxjJ KoKu, oJy\JmLj ßoJrPvh, lJK\uJfMj ßjxJ mJ√L S

lK\uJfMj ßjxJr @~ ßmPzPZÇ KkjM UJj S @KojJ @yPoPhr @~ IkKrmKftf rP~PZÇ FcPnJPTa fJrJjJ yJKuPor @~ 22% ToJr fgq kJS~J ßVPZÇ xÄmJh xPÿuPj xM\Pjr xŒJhT mKhCu @uo o\MohJr mPuj, jrLrJ @oJPhr \jxÄUqJr IPitTÇ rJPÓs xKfqTJrJPgt Vefπ TJP~o TrPf yPu xÄxPh jJrLPhr jqJpq S Igtmy IÄvV´ye KjKÁf TrJ @mvqTÇ F\jq xÄxPh jJrLPhr k´KfKjKifô mOK≠ TrJ \ÀKrÇ xÄrKãf jJrL @xPj ßpnJPm KjmtJYj yPò fJPf rJ\QjKfT huèPuJr IjTŒJ Kjntr yP~ kzPZ jJrLPhr xMPpJV kJS~Jr x÷JmjJÇ jJrL @xjèPuJ IuïJKrT @xj yP~ kzPZÇ F Im˙Jr ImxJPj jJrLPhr xrJxKr KjmtJKYf TPr @jJr mqm˙J TrPf yPmÇ xM\Pjr kã ßgPT F\jq WNetJ~oJj k≠Kf k´˜Jm TrJ y~Ç F k≠Kf IjMxJPr k´Kf xÄxh KjmtJYPj 300 @xPjr oPiq 100 @xjPT jJrLPhr \jq xÄrKãf rJUJr k´˜Jm TrJ y~Ç SA @xPj jJrL k´JgtLPhr oiq ßgPT xrJxKr ßnJPar mqm˙J TrJ yPmÇ krmftL xÄxh KjmtJYPj SA 100 @xj jJrL-kMÀw xmJr \jq CjìMÜ TPr KhP~ Ijq 100Ka @xj jJrLPhr \jq xÄrKãf TrPf yPmÇ FnJPm k´Kf KfjKa xÄxh KjmtJYj ßvPw xTu @xPj FTmJr TPr xrJxKr ßnJPa jJrLr FoKk yS~Jr xMPpJV ‰fKr yPmÇ xÄmJh xPÿuPj xM\Pjr ßTªsL~ TKoKar xhxq oMyÿh \JyJñLr mPuj, ßhPvr VefπaJPT hMmtu TPr ßrPUPZ rJ\QjKTT huèPuJÇ jJrLPhr xrJxKr ßnJPa KjmtJYj TKrP~ @jJr mqm˙J \ÀKrÇ jJrLPhr IuïJriotL xhxq TrJr xÄÛíKf ßgPT ßmKrP~ @xJ \ÀKrÇ IjqJPjqr oPiq xM\Pjr ßTªsL~ TKoKar xhxq jJ\oJ yJKxj CkK˙f KZPujÇ

aqJÄPT hMA mºMr uJv dJTJ, 19 oJYt : YLjJ IP˘r KÆfL~ xPmtJó ßâfJ mJÄuJPhvÇ 2009 ßgPT 2013 xJPur oPiq KmPvõr ßoJa IP˘r vfTrJ 6 nJV KmKâ TPrPZ YLjÇ YLjJ IP˘r xmPYP~ mz ßâfJ kJKT˜JjÇ fJrJ ßTPj vfTrJ 47 nJV I˘Ç mJÄuJPhv rP~PZ KÆfL~ Im˙JPjÇ mJÄuJPhv ßTPj vfTrJ 13 nJV I˘Ç fífL~ xPmtJó ßâfJ ßhv Ko~JjoJrÇ fJrJ ßTPj YLjJ IP˘r vfTrJ 12 nJVÇ F fJKuTJ k´TJv TPrPZ ˆTPyJo A≤JrjqJvjJu Kkx KrxJYt AjKˆKaCa (Fx@AKk@r@A)Ç FPf 2004 ßgPT 2008 xJPur oPiq KmâLf IP˘r xPñ fMujJ TrJ yP~PZ KmPvõ 2009 ßgPT 2013 xJPur oPiq Tf ßmKv I˘ KmKâ yP~PZÇ FPf ßhUJ pJ~, KmPvõ xmPYP~ ßmKv I˘ KmKâ TPr pMÜrJÓsÇ @PVr ßYP~ fJPhr IP˘r KmKâ TPoPZ vfTrJ 1 nJVÇ 2004 ßgPT 2008 xJPur oPiq @∂\tJKfT mJ\JPr fJPhr I˘ KmKâ yP~KZu vfTrJ 30 nJVÇ KT∂á 2009 ßgPT 2013 xJPur oPiq fJ ßjPo FPx hJÅKzP~PZ vfTrJ 29 nJPVÇ fPm CjúKf yP~PZ rJKv~JrÇ @PVr hlJ~ fJPhr I˘ KmKâ yP~KZu vfTrJ 24 nJVÇ FmJr fJ ßmPz hJÅKzP~PZ vfTrJ 27

nJVÇ FrkPrA rP~PZ \JotJKjr Im˙JjÇ @PVr hlJ~ fJrJ KmKâ TPrKZu vfTrJ 10 nJV I˘Ç KT∂á FmJr fJ TPo hJÅKzP~PZ vfTrJ 7 nJVÇ fPm YLPjr I˘ KmKâ ßmPzPZ mqJkT yJPrÇ @PVr hlJ~ fJPhr I˘ KmKâ yP~PZ vfTrJ 2 nJVÇ FmJr fJ ßmPz yP~PZ vfTrJ 6 nJVÇ 2009 ßgPT 2013 xJPur oPiq YLjJ nJKr IP˘r ßâfJ KZu 35Ka ßhvÇ Fr oPiq ßmKvr nJVA Kjoú S oiqo @P~r ßhvÇ YLj ßp xm I˘ KmKâ TPrPZ fJr Kfj-YfMgtJÄPvr ßâfJ hKãe FKv~Jr Kfj ßhvÇ fJrJ yPuJ- kJKT˜Jj, mJÄuJPhv S Ko~JjoJrÇ YLj hsΔffJr xPñ xJoKrT k´pKM Ü Cjú~j TPrPZÇ Fr oJiqPo fJrJ I˘ xrmrJy KhPò @uP\Kr~J, orPÑJ S APªJPjKv~Jr oPfJ ßhPvÇ Fr oiq KhP~ fJrJ k´TJPvq rJKv~J, pMÜrJÓs S ACPrJkL~ ACKj~Pjr xPñ k´KfÆKªôfJ~ ßjPoPZÇ 2013 xJPu jqJPaJr xhxq ßhv fMrÛ nNKo ßgPT @TJPv ßãkeJ˘ mqm˙J, pJr jJo FAYKTC-9/FlKc-2000 ßTPj YLPjr TJZ ßgPTÇ FPãP© fJrJ ACPrJkL~ ACKj~j, rJKv~J S pMÜrJÓsPT mJh ßrPU YLjPT ßmPZ ßj~Ç

q

UMPjr ßjkPgq ßYJrJA kPeqr TKovj KjP~ ƪô

dJTJ, 19 oJYt : UMj TrJr @PV fJPhr A~JmJ ßxmj TKrP~ ßjvJrPWJPr mMh TrJ y~Ç Frkr rKv KhP~ yJf-kJ ßmÅPi VuJ~ rKv KhP~ võJxPrJi TPr yfqJr kr vrLPrr KmKnjú ˙JPj ßmäc KhP~ @WJf TrJ y~Ç FojKT yJf-kJP~r rV ßTPa ßlPu WJfTrJÇ kPr uJv ßlPu ßh~J y~ ßxlKa aqJÄPTÇ F WajJKa WPaPZ vKjmJr rJPf Y¢V´JPor UMuvLr 2 j’r ßVa FuJTJr FTKa KjotJeJiLj mJKzPfÇ TJoÀu yJxJj (20) S ßoJyJÿh ßlJrTJj (18) UMPjr WajJ~ Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ kMKuv hMA \jPT ßV´lfJr TPrPZÇ fJrJA \JKjP~PZ KTnJPm F yfqJr WajJ WPaPZÇ FA hMA UMPjr WajJ~ Kjyf TJoÀu yJxJPjr mJmJ @»Mu yJKTo mJhL yP~ 9 \Pjr jJo CPuäU TPr UMuvL gJjJ~ FTKa yfqJ oJouJ hJP~r TPrPZjÇ oJouJKa fh∂ TrPZ jVr ßVJP~ªJ kMKuvÇ Y¢V´Jo IKlx \JjJ~, ßVJP~ªJ kMKuPvr FT\j IKfKrÜ Ck-TKovjJr \JKjP~PZj, oJouJ~ pJPhr jJo CPuäU TrJ yP~PZ, fJrJ xTPuA KYK¤f ßkvJhJr KZjfJATJrLÇ FA YâKa rJPf KZjfJAP~r kJvJkJKv Yu∂ asJT ßgPT keq YMKr TPrÇ FA YMKr TrJ kPeqr nJV-mJPaJ~JrJPT ßTª TPr TJoÀu S ßlJrTJjPT UMj TrJ yP~PZÇ TJoÀu S ßlJrTJj FA KZjfJA YPâr xhxqÇ xŒ´Kf YMKr TrJ kPeqr kMPrJ nJV

TJoÀu S ßlJrTJj KjP~ ßj~Ç F KjP~ fJPhr V´ΔPkr oPiq KÆof ‰fKr y~Ç V´ΔPkr oPiq Kx≠J∂ y~ ßp, TJoÀu S ßlJrTJjPT UMj TrJ yPmÇ kKrT·jJ IjMpJ~L vKjmJr rJf 10aJr kr UMuvLr 2 j’r ßVa FuJTJr KjotJeJiLj mJKzr ZJPh fJrJ @`J ßh~Ç Fxo~ fJrJ A~JmJ ßxmj TPrÇ kKrT·jJ IjMpJ~L TJoÀu S ßlJrTJjPT ßmKv TPr A~JmJ ßxmj TrPf ßh~Ç rJf 3aJr KhPT A~JmJ ßxmPj FA hMA\j IPjTaJ ßjvJV´˜ yP~ kzPu V´ΔPkr Ijq xhxqrJ rKv KhP~ yJf-kJ ßmÅPi ßlPuÇ FT kptJP~ rKv KhP~ VuJ~ võJxPrJi TPr fJPhr yfqJ TrJ y~Ç kPr ßmäc KhP~ yJf kJP~r rV ßTPa ßlPu WJfTrJÇ uJv hMAKa KjotJeJiLj mJKzr ßxlKa aqJÄPT ßlPu ßh~J y~Ç ßxJomJr xTJPu aqJÄT ßgPT uJv hMAKa C≠Jr TPr kMKuvÇ G ßVJP~ªJ TotTftJ Fxm TgJ \JjJjÇ IjqKhPT, ßxJomJr xTJPu ßxlKa aqJÄT ßgPT uJv C≠JPrr xo~ jVrLr ßwJuvyr FuJTJ~ ZJ©uLPVr pJjmJyj nJÄYMr, xzT ImPrJi S kMKuPvr TftmqTJP\ mJiJhJPjr WajJ~ k´J~ 150 \jPT @xJKo TPr kOgT FTKa oJouJ hJP~r TPrPZ kMKuvÇ oJouJ~ IKnPpJV TrJ y~, ZJ©uLV TotLrJ ßm@AjLnJPm nJÄYMPrr WajJ WKaP~PZÇ


˝ ßh v


˝ ßh v

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

6

AxuJoL mqJÄT KjP~ KmfPTt hM'oπL dJTJ, 19 oJYt : AxuJoL mqJÄPTr IjMhJj KjP~ KmfPTt \zJPuj hM’oπLÇ uJPUJ TP£ \JfL~ xÄVLf VJS~Jr IjMÔJPj AxuJoL mqJÄPTr IjMhJj V´ye KjP~ k´vú fMPuPZj yJxJjMu yT AjMÇ IkrKhPT kOgT FT IjMÔJPj fgqoπLr IKnPpJV CKzP~ KhP~PZj xÄÛíKfoπL @xJhMöJoJj jNrÇ 18 oJYt mJÄuJ FTJPcKoPf ßoJmJPvõr @uL lJCP¥vPj @P~JK\f IjMÔJPj mÜífJTJPu fgqoπL mPuj, AxuJoL mqJÄPTr aJTJ KhP~ \JfL~ xÄVLf yPm jJ, yPf kJPr jJÇ IkrKhPT xKYmJuP~ xJÄmJKhTPhr xPñ @uJkTJPu xÄÛíKf oπL mPuj, IKnPpJV xKbT j~Ç AxuJoL mqJÄPTr aJTJ ßlrf ßhS~J CKYf: fgqoπL pM≠JkrJiL \JoJ~JPf AxuJoLr k´KfÔJPjr aJTJ~ uJPUJ TP£ \JfL~ xÄVLPfr TotxNKY yPm jJ mPu o∂mq TPrPZj fgqoπL yJxJjMu yT AjMÇ KfKj mPuPZj, @Ko oPj TKr fJPhr aJTJ ßlrf ßh~J CKYfÇ \JoJ~JPf AxuJoL S pM≠JkrJiLPhr k´KfÔJPjr aJTJ~ \JfL~ xÄVLf VJS~Jr TotxNKY yPf kJPr jJ mJÄuJ FTJPcKoPf ßoJmJPvõr @uL lJCP¥vj @P~JK\f FTJPcKor TKm vJoxMr rJyoJj KoujJ~fPjr IjMÔJPj fgqoπL Fxm TgJ mPujÇ Fxo~ KfKj aJTJ ßlrf ßh~J yPm

mqJÄPTr aJTJ ßlrf ßhS~J CKYf : fgqoπL q mqJÄPTr IjMhJj ßjS~J y~Kj : xÄÛíKfoπL

q

mPu ßWJweJ KhP~ yJxJjMu yT AjM mPuj, @Ko \JKj jJ @oJr KT yPmÇ AxuJoL mqJÄPTr aJTJ KhP~ \JfL~

ßvU yJKxjJÇ SA Khj k´iJjoπLr yJPf xyJ~fJr ßYT ßhj AxuJoL mqJÄPTr FT\j vLwt TotTftJÇ

@»Mu oJjúJj ßYRiMrL FmÄ IgtjLKfKmh S VLKfTJr ßvJ~JAm @yPohPT ßoJmJPvõr @uL ˝etkhT

ßhUPf kJPrjÇ xKYmJuP~ Kj\ oπeJuP~ FT ßk´x KmsKlÄP~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KfKj

xÄVLf yPm jJ, yPf kJPr jJÇ fJA FA aJTJ ßlrf ßh~J yPmÇ Ç KfKj mPuj, ßvU yJKxjJ xrTJPrr nMu©ΔKa gJTPf kJPrÇ KT∂á IxJok´hJK~T yS~Jr ßxA xMPpJV S ZJ~JaJ FA xrTJrA KhPòÇ uJPUJ TP£ \JfL~ xÄVLPfr TotxNKY S KaPaJP~K≤ KmvõTJk @P~J\Pjr \jq Vf 14A oJYt VenmPj KmKnjú mqJÄT S mLoJ k´KfÔJPjr TJZ ßgPT @KgtT xyJ~fJr ßYT V´ye TPrj k´iJjoπL

xÄÛíKf Kmw~T oπeJuP~r CPhqJPV S xv˘ mJKyjLr xyPpJKVfJ~ 26Pv oJYt ˝JiLjfJ KhmPx \JfL~ kqJPrc Û~JPr uJPUJ TP£ \JfL~ xÄVLf VJS~J yPmÇ KmPvõr xmtmOy“ oJjm kfJTJ VPz KVPjx mMT Im S~Jutc ßrTPct \J~VJ ßj~Jr kr uJPUJ TP£ \JfL~ xÄVLPfr oJiqPoS ßrTct VzJr FA CPhqJV ßj~J y~Ç ßoJmJPvõr @uL lJCP¥vPjr @P~J\Pj IjMÔJPj IiqJkT c.

2014-Fr kMrÛJr ßh~J y~Ç IjMÔJPj xnJkKffô TPrj FKoPrax IiqJkT @KjxMöJoJjÇ AxuJoL mqJÄPTr IjMhJj ßj~J y~Kj: xÄÛíKfoπL uJPUJ TP£ \JfL~ xÄVLf VJS~Jr IjMÔJPjr \jq AxuJoL mqJÄPTr TJZ ßgPT IjMhJj ßj~Jr IKnPpJV CKzP~ KhP~PZj xÄÛíKfoπL @xJhMöJoJj jNrÇ mPuPZj, IKnPpJV xKbT j~, AòJ TrPu @kjJrJS pJYJA TPr

Fxm TgJ mPujÇ 26Pv oJYt ˝JiLjfJ KhmPx rJ\iJjLr \JfL~ kqJPrc V´JCP¥ uJPUJ TP£ VJS~J yPm \JfL~ xÄVLfÇ Kfj uJPUr ßmKv oJjMw FPf IÄv ßjPmjÇ xOKÓ yPm FT xPñ xPmtJó xÄUqT oJjMPwr IÄvV´yPe \JfL~ xÄVLf VJS~Jr KmvõPrTctÇ FT uJU 22 yJ\Jr oJjMPwr \JfL~ xÄVLf VJS~Jr xmtPvw KmvõPrTct rP~PZ nJrPfÇ KT∂á Vf TP~T Khj iPr xJoJK\T

ßpJVJPpJV oJiqoèPuJPf ZKzP~ kPzPZ FA IjMÔJPjr \jq AxuJoL mqJÄPTr TJZ ßgPT IjMhJj ßj~J yP~PZÇ Fxm k´Pvúr xÄÛíKfoπL mPuj, FaJ vfnJV KjKÁf ßp uJPUJ TP£ ßxJjJr mJÄuJ fyKmPu AxuJoL mqJÄPTr ßTJj ßYT V´ye TrJ y~KjÇ AòJ TrPu @kjJrJS pJYJA TPr ßhUPf kJPrjÇ uJPUJ TP£ \JfL~ xÄVLf ÊÀ yPm ßmuJ 11aJ~Ç kqJPrc V´JCP¥r k´PmvÆJr ßUJuJ yPm ßnJr xJPz Z~aJ~Ç xTJu 10aJ~ mº TPr ßh~J yPmÇ k´PmPvr xo~A KcK\aJu k≠KfPf ßuJTxÄUqJ VejJ yP~ pJPmÇ oJPb 6000 mäT gJTPmÇ k´Kf mäPT 50 \j TPr ßuJT gJTPmÇ KVPjx mMPTr KjitJKrf kptPmãPTrJ ßhUPmj xmJA VJAPZj KTjJÇ \JfL~ xÄVLf KyPxPm @oJr ßxJjJr mJÄuJ VJjKar 10 uJAj VJS~J yPmÇ IÄv ßj~J pKh vfTrJ kJÅY nJV ßuJTS VJPj T£ jJ ßouJj, fPm @P~J\jKa ßrTPctr \jq KmPmKYf yPm jJÇ ßoJa KfjmJr VJjKa VJS~Jr xMPpJV kJS~J pJPmÇ xÄVLf kKrYJujJ TrPmj KmKvÓ xMrTJr ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr v»QxKjT xMP\~ vqJoÇ IjMÔJPjr ÊÀPf k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mÜmq ßhPmjÇ ÈuJPUJ TP£ ßxJjJr mJÄuJ’ FA @P~J\Pj 45 KoKjPar FTKa xJÄÛíKfT IjMÔJjS gJTPmÇ

AcKmäCK\r kptPmãe

CkP\uJ KjmtJYj huL~ yPu @kK• ßjA AKxr CkP\uJ KjmtJYPjr fífL~

dJTJ, 19 oJYt : KjhtuL~ CkP\uJ KjmtJYjPT huL~ TrPu @kK• ßjA KjmtJYj TKovPjr (AKx)Ç pKhS xJŒ´KfT WajJ~ CkP\uJ KjmtJYPj rJ\QjKfT huèPuJr y˜PãPk UMKv j~ AKxÇ TKovj xN© \JjJ~, CkP\uJ KjmtJYj TrJ ˙JjL~ xrTJr oπeJuP~r TJ\Ç oπeJuP~r KjPhtPvA F KjmtJYPjr @P~J\j TPr fJrJÇ fJA xrTJr pKh F KjmtJYjPT huL~ „k KhPf YJ~ ˝nJmfA fJPf AKxr @kK• gJTJr TgJ jJÇ @kK• TPrS uJn ßjAÇ \JjJ ßVPZ, ˙JjL~ xrTJPrr F KjmtJYj @AKjnJPm KjhtuL~ yPuS mJ˜Pm huL~ Z©ZJ~JPfA yPò KjmtJYjÇ KjmtJYPj mqJkT IKj~o, uJVJoyLj xKyÄxfJ @r @YreKmKi u–WPjr KyKzPTr TJre KyPxPm huL~ k´nJmPTA hJ~L TrPZ AKxÇ TKovj oPj TPr, huL~ Z©ZJ~JPf F KjmtJYj yPuS @AKjnJPm huL~ jJ yS~JPf huL~ @kK• KTÄmJ IKnPpJPVr mqJkJPr mqm˙J ßj~J pJPò jJÇ FTAnJPm ßTJPjJ hPur KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙J ßj~Jr ßmuJPfS fJ mJiJ yP~ hJÅzJPòÇ KT∂á @AKjnJPm pKh F KjmtJYjPT huL~ TrJ y~ FmÄ AKxPT xMÔM KjmtJYj TrPf xm ãofJ ßh~J y~ fJyPu xKyÄx kKrK˙Kf IPjTJÄPv FzJPjJ x÷m yPmÇ KjmtJYPj ßTJPjJ hu IKj~o TrPu fJr KmÀP≠ AKxr mqm˙J ßj~JS xy\ yPmÇ \JjJ ßVPZ, @AKjnJPm FfKhj CkP\uJ KjmtJYj KjhtuL~ yPuS FmJr fJ xrJxKr huL~ KjmtJYPj „k KhPf YJPò xrTJrÇ F k´xPñ @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwh xhxq S mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh mPuj, @VJoLPf CkP\uJ KjmtJYj huL~nJPm TrJ pJ~ KTjJ, ßx mqJkJPr ßnPm ßhUJ yPòÇ Fr @PV @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S ˙JjL~ xrTJroπL ‰x~h @vrJl FmÄ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfS FTA TgJ mPujÇ F k´xPñ KjmtJYj TKovjJr ßoJ. vJy ßjS~J\ \JjJj, @Aj IjMxJPr TKovj YJ~ F KjmtJYj KjhtuL~ ßyJTÇ

fPm YuoJj CkP\uJ S @PVr KxKa KjmtJYPjr IKnùfJ ßhUJ pJPò F KjmtJYPj ÊiM huL~ k´fLT ßjAÇ mJ˜Pm huèPuJr xrJxKr k´KfÆKªôfJ~ F KjmtJYj yPòÇ lPu ˙JjL~ xrTJPrr F KjmtJYj \JfL~ KjmtJYPj „k KjPòÇ KfKj \JjJj, F KjmtJYjPT huL~ TrPf @APj xÄPvJijL @jPf yPmÇ xÄKväÓ oπeJu~PTA TJ\Ka TrPf yPmÇ \JjJ ßVPZ, 2008 xJPu YJr KxKar KjmtJYj ßvPw

xrTJr KjmtJYj yPf kJPrÇ fPm Fr oJÊu KhPf yPmÇ fíeoNPu xKyÄxfJ @PrJ ßmPz pJPmÇ xJrJ mZrA xKyÄxfJ ßuPV gJTPmÇ F\jq huL~nJPm F KjmtJYj jJ TrJaJA nJPuJ yPmÇ \JjJ ßVPZ, KmVf f•ôJmiJ~T xrTJPrr xoP~ IiqJPhv @TJPr \JKr TrJ ACKj~j kKrwh, ßkRrxnJ, CkP\uJ FmÄ KxKa TrPkJPrvj @Aj jmo \JfL~ xÄxPh kJx y~Ç FKaFo vJoxMu ÉhJ ßjfífôJiLj AKxr IiLPj 2009 xJPu CkP\uJ kKrwh, 2010-11 xJPu ßkRrxnJ S ACKj~j kKrwh FmÄ 2008-12 xJPu KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj y~Ç

ß\qÔ xKYm yPuj 7 \j

fUjTJr KjmtJYj TKovjJr Fo xJUJS~Jf ßyJPxjS mPuKZPuj, KjhtuL~ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj @APjr kJfJPfA @PZÇ mJ˜Pm huL~ Z©ZJ~JPfA KjmtJYjA y~Ç huL~nJPm ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj yPu ßpPTJPjJ xoxqJr \jq rJ\QjKfT huèPuJ hJ~L gJPTÇ TJP\S IPjT xMKmiJ y~Ç fJZJzJ F KjmtJYj huL~ TrJ yPu KjmKºf huèPuJA IÄv ßj~Jr xMPpJV kJPmÇ F k´xPñ xMvJxPjr \jq jJVKrT-xM\j xŒJhT mKhCu @uo o\MohJr mPuj, k´KfPmvL nJrfxy kOKgmLr KmKnjú ßhPv ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj huL~ kKrY~PfA y~Ç nJrPf kûJP~f ßgPT ÊÀ TPr IPjT ˙JjL~ KjmtJYj huL~ kKrYP~ yPòÇ fJPf mqJkT xKyÄxfJS yP~PZÇ fPm xmJr xPñ @PuJYjJ TPr F Kx≠J∂ KjPf yPmÇ xM\j xŒJhT mPuj, huL~nJPm fJPhr FUJPjS ˙JjL~

dJTJ, 20 oJYt : \jk´vJxPjr xJf xKYmPT kPhJjúKf KhP~ ß\qÔ xKYm TPrPZ xrTJrÇ jfáj ß\qÔ xKYmrJ yPuj k´iJjoπLr TJptJuP~r xKYm ßoJ. @mMu TJuJo @\Jh, \jk´vJxj xKYm TJoJu @mhMu jJPxr ßYRiMrL, mJKe\q xKYm oJymMm @yPoh, kKrT·jJ TKovPjr xhxq ßyhJP~f @u oJoMj, \ôJuJKj S UKj\ KmnJPVr xKYm ßoJ. ßoJ\JPÿu yT UJj, ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr xKYm oj\Mr ßyJPxj FmÄ nNKo xKYm ßoJ. vKlCu @uoÇ \jk´vJxj oπeJuP~r FT @PhPv fJPhr ß\qÔ xKYm KyxJPm kPhJjúKf ßh~J y~Ç FKjP~ ß\qÔ xKYPmr xÄUqJ hJÅJzJu 12 ßfÇ k´xñf: ˝rJÓs xKYm Kx KTC ßT oM˜JT @yPoh, rJÓskKfr TJptJuP~r xKYm ßvU @ufJl @uL, xÄxh xKYmJuP~r xKYm @vrJláu oTmMu, Kmvõ mqJÄPTr KmT· KjmtJyL kKrYJuT ATmJu oJyoMh FmÄ FKv~Jj ßcnukPo≤ mqJÄPTr (FKcKm) KmT· KjmtJyL kKrYJuT ßoJyJÿh fJPrT ß\qÔ xKYm KyxJPm mftoJPj Totrf @PZjÇ mftoJPj ß\qÔ xKYm, xKYm FmÄ xKYm khopthJ~ 69 \j TotTftJ @PZjÇ

iJPk xKyÄxfJ ßmPzPZ

dJTJ, 19 oJYt : APuTvj S~JKTtÄ V´ΔPkr (AcKmäCK\) kptPmãPe muJ yP~PZ, fífL~ iJPkr CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj xKyÄxfJ @rS ßmPzPZÇ SA KjmtJYPj ßnJaPTPªsr ßnfr 258Ka xKyÄx WajJ WPaÇ ßnJaJrPhr n~nLKf ßhUJPjJr WajJ WPa 143KaÇ FaJPT kKrkNetnJPm ImJi S xMÔM KjmtJYj muJ pJ~ jJÇ 29Ka xÄ˙Jr xojõP~ VKbf ß\Ja AcKmäCK\r FA kptPmãe oñumJr \JfL~ ßk´xTîJPm xÄmJh xPÿuPjr oJiqPo fMPu irJ y~Ç kptPmãPer fgq fMPu iPrj AcKmäCK\r kKrYJuT ßoJ. @mhMu @uLoÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, 15 oJYt IjMKÔf fífL~ iJPkr CkP\uJ KjmtJYj kptPmãPer \jq AcKmäCK\ 81Ka CkP\uJ~ hMA yJ\Jr 336Ka ßTPªs FT\j TPr kptPmãT KjP~JV TPrÇ kptPmãe TrJ ßnJaPTªsèPuJPf ßnJa ßhS~Jr Vz yJr 64 hvKoT 6 vfJÄvÇ kptPmãe k´KfPmhPj muJ y~, xKyÄxfJ S ßnJaJrPhr n~nLKf k´hvtj ZJzJS @Aj IoJjq TPr

KjmtJYjL k´YJreJ YJuJPjJr WajJ 87Ka, ßnJaJrPhr ßnJa k´hJPj mJiJ ßhS~Jr WajJ 14Ka, ßkJKuÄ FP\≤Phr ßTªs ßgPT ßmr TrJr WajJ 77Ka, ßnJaPTPªsr ßnfr ßV´¬JPrr WajJ 40Ka S kptPmãTPhr VejJ-k´Kâ~J ßhUPf jJ ßhS~Jr WajJ WPaPZ 90KaÇ kptPmãPe 97 vfJÄv ßnJa V´ye TotTftJPT xMYJÀnJPm ßnJa V´ye TrPf ßhUJ ßVPZÇ kptPmãe TrJ 12 vfJÄv ßTPªs k´KfmºL ßnJaJrrJ ßTPªs k´PmPv xoxqJr xÿMULj yjÇ fífL~ iJPkr KjmtJYPjr KmwP~ xJKmtT oNuqJ~j TL, \JjPf YJAPu AcKmäCK\r Kˆ~JKrÄ TKoKar xhxq fJPu~J ßryoJj k´KfPmhPjr fgq CPuäU TPr mPuj, ÈF KjmtJYj xMÔM mPu muPf kJrm jJÇ’ @mhMu @uLo mPuj, FaJPT kKrkNetnJPm ImJi S xMÔM KjmtJYj muJ pJ~ jJÇ xÄmJh xPÿuPj AcKmäCK\r Kˆ~JKrÄ TKoKar @PrT xhxq jJ\oMu @yxJj TKuoCuäJy mPuj, ˙JjL~ KjmtJYj rJ\QjKfT KmPmYjJ~ yS~J CKYfÇ FPf huèPuJ hJ~m≠fJr oPiq YPu @xPmÇ


˝ ßh v

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

FT mMPgA KjKÁf yPm xm mqJÄPTr ßxmJ dJTJ, 19 oJYt : mJÄuJhPv APuTasKjT ßkPo≤ k´xJPr IPaJPoPac ßauJr ßoKvj (FKaFo) TJct, A≤JrPja S ßoJmJAuKnK•T @∂”mqJÄT ßujPhj Kjw&kK•Pf jqJvjJu ßkPo≤ xMAY ˙Jkj TPrPZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ FPf ßpPTJPjJ mqJÄPTr V´JyT ßpPTJPjJ mqJÄPTr FKaFo mMPg KVP~ jVh Igt CP•Juj, mqJuJ¿ IjMxºJj, KoKj ߈aPo≤xy jJjJ ßxmJ KjPf kJrPmjÇ fPm mqJÄTèPuJPT FA xMAPYr @SfJ~ @xPf yPmÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr ßkPo≤ KxPˆox KckJatPo≤ F xÄâJ∂ FTKa xJTtMuJr \JKr TPr flKxKu mqJÄTèPuJr k´iJj KjmtJyL TotTftJr TJPZ kJKbP~PZÇ xJTtMuJPr muJ yP~PZ, @∂”mqJÄT FKaFPor oJiqPo jVh CP•JuPjr \jq k´KfKa ßujPhPj TJct AxMqTJrL mqJÄT FKaFo mMg ˙JkjTJrL mqJÄTPT 20 aJTJ k´hJj TrPmÇ fPm FA ßujPhPjr \jq TJct AxMqTJrL mqJÄT fJPhr V´JyPTr TJZ ßgPT xPmtJó 10 aJTJ YJ\t @hJ~ TrPf kJrPmÇ mJKT 10 aJTJ TJct AxMqTJrL mqJÄTPT KhPf

yPmÇ YJ\t @PrJPkr KmwP~ muJ yP~PZ, Ijq mqJÄPTr FKaFo mMg mqmyJr TPr mqJuJ¿ IjMxºJj mJ KoKj ߈aPoP≤r \jq TJct AxMqTJrL mqJÄT FKaFo mMg ˙JkjTJrL mqJÄTPT 5 aJTJ YJ\t k´hJj TrPmÇ mqJÄT F aJTJ V´JyPTr TJZ ßgPT @hJ~ TrPf kJrPmÇ xJTtMuJPr @rS muJ yP~PZ, pKh ßTJPjJ mqJÄT jqJvjJu ßkPo≤

xMAPYr ßxmJ KhP~ fJr V´JyPTr TJZ ßgPT ßTJPjJ„k YJ\t @hJ~ jJ TPr, fJPf ßTJPjJ IxMKmiJ ßjAÇ mqJÄT fJr Kj\˝ UrPY Fxm YJ\t KjmtJy TrPf kJrPmÇ @VJoL 1 FKk´u ßgPT iJptTíf YJ\t TJptTr yPmÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr ßkPo≤ KxPˆox KckJatPoP≤r oyJmqm˙JkT ßTFo @mhMu S~JhMh \JjJj, jqJvjJu

hvo xÄxPh k´go Kmu C™JKkf

KmYJrTVe oNu ßmfPjr 50 nJV ÈKmPvw nJfJ' kJPòj dJTJ, 19 oJYt : xMKk´o ßTJPatr KmYJrTVPer oJKxT ÈKmPvw nJfJ' k´hJPjr KmiJPjr k´˜Jm TPr xÄxPh FTKa Kmu C™Jkj TrJ yP~PZÇ ÈxMKk´o ßTJat \JP\x (KrKoCjJPrvj IqJ¥ Kk´KnuJAP\x) (IqJPo¥Po≤) IqJÖ, 2014' jJPo KmuKaPf KmYJrTVPer oJKxT ÈKmPvw nJfJ’ KyPxPm fJPhr Kj\ Kj\ ßmfPjr 50 vfJÄv mOK≠r k´˜Jm TrJ yP~PZÇ KmuKa C™Jkj TPrj @AjoπL @KjxMu yTÇ KmuKa krLãJ-KjrLãJ TPr xÄxPh Kfj

KhPjr oPiq KrPkJat ßh~Jr \jq @Aj, KmYJr S xÄxhKmw~T oπeJu~ xŒKTtf xÄxhL~ ˙J~L TKoKaPf kJbJPjJ y~Ç YuKf hvo xÄxPh FKaA xÄxPh C™JKkf k´go KmuÇ Vf 29 \JjM~JKr hvo xÄxPhr k´go IKiPmvj ÊÀ y~Ç KmPu ÈxMKk´o ßTJat \JP\x (KrKoCjJPrvj IqJ¥ Kk´KnuJAP\x) IKctjqJ¿, 1978’ Fr ßxTvj ÈKgs A’ Fr kNPmt ÈKmPvw nJfJ’ KvPrJjJPo jfMj FTKa ßxTvj ÈKgs KcKc' xKjúPmKvf TPr muJ yP~PZ∏

ÈFT\j KmYJrTPT k´Kf oJPx ßmfPjr 50 vfJÄv yJPr KmPvw nJfJ k´hJj TrJ yPmÇ Fr @PV 2010 xJPu xmtPvw xÄPvJijL @APjr oJiqPo xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKfPhr ßmfj mOK≠ TrJ y~ pJ 1 \MuJA 2009 ßgPT TJptTr y~Ç IiqJPhv IjMpJ~L k´iJj KmYJrkKfr mftoJPj oJKxT oNu ßmfj 56000, @Kku KmnJPVr KmYJrkKfr 53100 S yJAPTJat KmnJPVr KmYJrkKfr 49000 aJTJÇ

ßkPo≤ xMAY mqmyJPr V´JyPTr jVh Igt myj IPjT TPo pJPmÇ Fr oJiqPo ßujPhjPT xo~xJv´~L S KjrJkh TrPmÇ IPjT xo~ xm mqJÄPTr FKaFo mMg yJPfr TJPZ kJS~J pJ~ jJ, KT∂á jqJvjJu ßkPoP≤ pMÜ yP~ mMgKnK•T xm irPjr ßxmJ kJS~J pJPmÇ KfKj mPuj, F kpt∂ xJfKa mqJÄT jqJvjJu ßkPo≤ xMAPYr @SfJ~ FPxPZÇ FA k´pMKÜPf I∂ntMÜ yPf mqJÄTèPuJr @rS KTZMKhj xo~ uJVPmÇ KfKj @rS \JjJj, mJÄuJPhv mqJÄT jqJvjJu ßkPo≤ xMAY ˙JkPj IPjT xJntJr Ajˆu TPrPZÇ ßujPhj kKrPvJPi @∂”mqJÄT TJptâPo IPjT mq~ rP~PZÇ fPm mJÄuJPhv mqJÄT V´JyTPhr Skr @kJff ßTJPjJ irPjr YJ\t ßjPm jJÇ

dJTJ, 19 oJYt : xMoj Ko~J fJuJYJKmr TJKrVrÇ dJTJ-KxPua oyJxzPTr fJrJPmJ ßYRrJ˜J~ ßhUJ ßoPu fJrÇ ÃJoqoJe, fgJKk TJP\r ToKf ßjAÇ pJ-A @~ TPr fJPfA x∂áMKÓÇ rJ\jLKf KjP~ ßTJj oJgJmqgJ ßjA fJrÇ KjP\r TJ\ KjP\ TPrj KjP\PT mJÅKYP~ rJUPfÇ ßhPvr KmvJu xÄUqT hKrhs oJjMPwrA k´KfKjKi xMoj Ko~JÇ fJr ßpoj rJ\jLKf KjP~ oJgJmqgJ ßjA, ßfoKj xrTJPrrS oJgJmqgJ ßjA fJPT KjP~Ç fJr ofA \LmjiJrPer \jq KTZM FTaJ TrJr xÄV´JPo msf rP~PZ FPhPvr IxÄUq oJjMw; pJPhr ßkZPj xrTJPrr ßTJj xyJ~fJ ßjAÇ IgY xrTJPrr Kj~Kof IgtQjKfT

uMakJa KjKmtWú TrPfA KmhMqPfr @hJ~Tíf ˝LTJPrJKÜ oNuqmOK≠ TPrPZ xrTJr : \JoJ~Jf @oJr j~ : oMlKf yJjúJj

dJTJ, 17 oJYt : @Ko KjPhtJwÇ @Ko ß˝òJ~ ˝LTJPrJKÜ KhAKjÇ fJrkrS rojJr maoNPur oJouJ~ @oJPT KroJP¥ KjP~ IoJjKmT KjptJfj TPr ˝LTJPrJKÜ @hJ~ TrJ yP~PZÇ ßx ˝LTJPrJKÜ @oJr j~Ç rojJr maoNPur ßmJoJyJouJr oJouJ~ pMKÜfTt ÊjJKjTJPu @hJuPf CkKrCÜ TgJ mPuj F oJouJr @xJKo oMlKf @»Mu yJjúJjÇ fJr kPã ßTJPjJ @Aj\LmL F Khj jJ gJTJ~ KfKj KjP\A @hJuPf fJr kPã pMKÜfTt ÊjJKj TPrjÇ dJTJr IKfKrÜ oyJjVr hJ~rJ \\ ßoJ: ÀÉu @oLj fJr pMKÜfTt ÊjJKj V´ye TPrjÇ pMKÜfTt ÊjJKjPf yJjúJj mPuj, 2005 xJPu 1 IPÖJmr F oJouJ~ kMKuv @oJPT ßV´lfJr TPrÇ Frkr @oJPT 120 Khj KroJP¥ ßj~ FmÄ 15Ka oJouJ~ xŒíÜ TPrÇ Frkr ßgPT @Ko @r @PuJr oMU ßhUPf kJAKjÇ @oJPT @hJuf xm T'Ka oJouJ ßgPT ImqJyKf KhPuS wzpπ TPr @mJPrJ rojJr maoNPur oJouJ~ KroJP¥ KjP~ KjptJfj TPr ß\JrkNmtT ˝LTJPrJKÜ @hJ~ TPr ßj~Ç IgY ßxA ˝LTJPrJKÜ @Ko ß˝òJ~ KhAKjÇ 2005 xJu ßgPT @oJPT ßoJa 410 Khj KroJP¥ ßj~J y~Ç CPuäUq 2004 xJPur 14 FKk´u 1 ‰mvJU CkuPã mwtmre IjMÔJPj ßmJoJ yJouJ y~Ç F WajJ~ 11 \j oJrJ pJ~Ç kMKuv mJK yP~ F WajJ~ rojJ gJjJ~ oJouJ TPrjÇ

n

7

xÄxPh xÄÛíKfoπL

xMKY©J ßxPjr kJmjJr mJKzPf xÄV´yvJuJ TrJ yPm dJTJ, 19 oJYt : mJÄuJ YuKóP©r KTÄmh∂L IKnPj©L xMKY©J ßxPjr kJmjJr ˛íKf Km\Kzf mJKzKa C≠Jr TPr ÈxMKY©J ßxj ˛íKf xÄV´yvJuJ’ TrJr khPãk ßj~J yP~PZ mPu \JKjP~PZj xÄÛíKf oπL @xJhMöJoJj jNrÇ oñumJr \JfL~ xÄxPh xMjJoV†-1 @xPjr ßoJ~JPöo ßyJPxj rfPjr k´Pvúr \mJPm KfKj FTgJ \JjJjÇ @xJhMöJoJj jNr @PrJ \JjJj, Vf 17 \JjM~JKr xMKY©J ßxPjr oOfMqr kr 24 \JjM~JKr fJr ˛rPe xÄÛíKf oπeJu~ FTKa ˛rexnJr @P~J\j TPrÇ ßx xnJ~ Kv·TuJ FTJPcoL

xMKY©J ßxPjr Skr mZrmqJkL KmKnjú TotxNKY ßWJweJ TPrPZÇ

ßZJa mz xm CPhqJÜJr hJKm rJ\QjKfT K˙KfvLufJ

rojJ maoNPur oJouJ

dJTJ, 17 oJYt : mJÄuJPhv \JoJ~JPf AxuJoLr dJTJ oyJjVrLr xyTJrL ßxPâaJKr o†MÀu AxuJo nNÅA~J mPuPZj, mqgt S \MuMomJ\ xrTJr uMakJa KjKmtWú TrPfA IPpRKÜTnJPm KmhMqPfr oNuqmOK≠ TPrPZÇ VeKmPrJiL F Kx≠J∂ kKryJr TPr IKmuP’ KmhMqPfr mKitf oNuq k´fqJyJr TrPf xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJj KfKjÇ rJ\iJjLPf ßTªsPWJKwf ßhvmqJkL KmPãJn TotxNKYr IÄv KyPxPm dJTJ oyJjVr \JoJ~Jf @P~JK\f xrTJr TftíT IPpRKÜTnJPm KmhMqPfr oNuqmOK≠r k´KfmJPh S mKitf oNuq IKmuP’ k´fqJyJPrr hJKmPf KmPãJn KoKZu-krmftL xoJPmPv Fxm TgJ mPujÇ KoKZuKa jmJmkMr ßgPT ÊÀ

n 21 - 27 MARCH 2014

yP~ KmKnjú xzT k´hKãe TPr èKu˜JPj FPx xoJPmPvr oJiqPo ßvw y~Ç xoJPmPv IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj dJTJ oyJjVrLr TotkKrw xhxq @»Mx xmMr lKTr, IiqJkT ßoJTJrro ßyJxJAj UJj k´oMUÇ F KhPT Ijq @r FTKa xoJPmPv dJTJ oyJjVrLr xyTJrL ßxPâaJKr ßoJmJrT ßyJxJAj mPuj, @®˝Jgt S IQmi IgtKu·J YKrfJgt TrPfA IPpRKÜTnJPm KmhMqPfr oNuqmOK≠ TPr hKrhs \jPVJÔLr \LmjpJ©JPT oJrJ®T hMKmtwy TPr fMPuPZ xrTJrÇ VeKmPrJiL F Kx≠J∂ kKryJr TPr IKmuP’ KmhMqPfr mKitf oNuq k´fqJyJr TrPf xrTJPrr k´Kf KfKjS @øJj \JjJjÇ

TotTJP§r mJAPr KmvJu FA \jPVJÔL KjP\Phr mJÅKYP~ rJUPf KVP~ xrTJrPTA mrÄ xyJ~fJ TrPZÇ KmKvÓ IgtjLKfKmh c. oMyÿh oJymMm @uL mPuj, ãMhs CPhqJPVr oJiqPo FTKhPT ßpoj KjP\r TJP\r xMPpJV WPa, ßfoKj FTKa kKrmJr ßmÅPY pJ~Ç xyJ~x’uyLj kKrmJPrr x∂JjrJA xJiJref FirPjr TJ\ TPr gJPTÇ xMKmiJmKûf ßv´Ker oJjMw KmvJu ÈIgtQjKfT nJñPjr Tmu ßgPTS rJÓsPT rãJ TPr YPuPZÇ ˝CPhqJVL ßuJTèPuJ ijqmJhJytÇ FirPjr ãMhs CPhqJV ßgPT ßTJKakKf yS~Jr jK\rS @PZÇ KmKvÓ VPmwT vJyLjCu @uo ßvU mPuj, ãMhs @r mOy“ mPu KTZM ßjAÇ CPhqJVaJA mzÇ pJrJ FirPjr mqmxJkJKf TPr YPuPZj, fJPhr KhPT xrTJPrr KmPvw j\r ßh~J CKYfÇ KmPvwf pJrJ 5/7 mZr iPr FTA TJ\ TrPZj fJPhr x÷JmjJ UMPÅ \ ßmr TPr IgtJ~j xMKmiJ KjKÁf TrJ ßVPu IgtjLKfPf AKfmJYT lu mP~ @jPmÇ KmPvwùPhr oPf, TotxÄ˙Jj ZJzJ hJKrhsq KmPoJYj x÷m j~Ç Totão IgY ßmTJr ßuJTPhr èòKnK•T ˝· Ee xMKmiJ KhP~ FirPjr @®TotxÄ˙JPj CÆM≠ TrJr khPãk KjPf kJPr xrTJrÇ FPf IxÄVKbf F UJf xÄVKbf yPm FmÄ IgtQjKfT k´mOK≠Pf Fr xKbT k´Kfluj WaPmÇ kJvJkJKv mJÄuJPhKv CPhqJÜJPhr xO\jvLufJPT TJP\ uJKVP~ xmtJiMKjT k´pMKÜr xKÿuj WaJPf kJrPu hsΔffJr xPñA FKVP~ pJPm mJÄuJPhvÇ fUj xrTJPrr hrTJr yPm ÊiM ÈTJPjTKaKnKa’ mJzJPf khPãk ßj~JÇ TJre, mftoJPj KmPvõr ßZJa-mz xm ßhvA xŒTt VzJr ßãP© mJKe\q S KmKjP~JV ˝JgtPT k´JiJjq KhPòÇ

CPhqJÜJrJ mPuj, mJÄuJPhv xŒ´Kf fMrÛ, nJrf S kJKT˜JjPT KkZPj ßlPu YLPjr kr KÆfL~ mOy•o ‰fKr ßkJvJT r¬JKjTJrT ßhv KyPxPm @KmntNf yP~PZÇ @AFoFl-Fr kKrxÄUqJj IjMpJ~L mJÄuJPhv FUj K\KcKk’r @TJr KmPmYjJ~ KmPvõr 42fo IgtjLKfÇ ßoJa mJKe\q k´J~ 68 KmKu~j cuJrÇ xJoKV´T IgtjLKfPf mJÄuJPhPvr I\tj FTKa jLrm Kmkäm KyPxPm irJ kPzPZ @∂\tJKfT k´KfÔJj S KoKc~Jr TJPZÇ Fr oNPu rP~PZ FPhPvr xO\jvLu \jxŒhÇ @r ChqoL CPhqJÜJÇ FPhPvr 16 ßTJKa oJjMPwr 60 vfJÄvA kNet TotãoÇ fJPhr m~x 15 ßgPT 64 mZPrr oPiqÇ FA Totão KmvJu \jvKÜA mJÄuJPhPvr mz xŒhÇ ßhPvr Cjú~Pj hO|xÄT· rJ\QjKfT ßjfífô F \jvKÜPT xKbTnJPm kKrYJKuf TrPf kJrPuA ßhv FKVP~ pJPmÇ fJA rJ\jLKfPT ßTªs TPr @r ßTJj xKyÄxfJ KTÄmJ IKjÁ~fJ ßhUPf YJj jJ CPhqJÜJrJÇ oKfK^Pur yTJr fJrJ Ko~J ßgPT ÊÀ TPr mz CPhqJÜJrJ YJj rJ\QjKfT K˙KfÇ fJPf fJPhr @~ mJPzÇ fJPhr @~ oJPjA ßhPvr @~Ç FlKmKxKx@A’r xJPmT D±tfj xy-xnJkKf \Kxo CK¨j mPuj, rJ\QjKfT K˙KfvLufJ gJTPu ßhv FKVP~ pJPmAÇ rJ\jLKf yPf yPm IgtjLKf ßTKªsTÇ KmvõmqJkL IPjT @PVA IgtQjKfT TNajLKf ÊÀ yP~PZÇ fJA IgtjLKfPT k´JiJjq KhP~ rJ\jLKfKmhPhr rJ\jLKf TrJ CKYfÇ fJPf fJrJS ßhv kKrYJujJ~ xlu yPmjÇ ˝Kjntr mJÄuJPhv VzJr xTPur ˝kú kNre yPmÇ


˝ ßh v

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

8

@∂\tJKfT wzpPπr KvTJr ßkJvJTKv· dJTJ, 19 oJYt : @∂\tJKfT wzpPπr KvTJr yP~ kPzPZ mJÄuJPhPvr ‰fKr ßkJvJT mJ VJPot≤x Kv·Ç ßhPvr r¬JKj @~ S TotxÄ˙JPjr xmPYP~ mz FA UJfKa Vf TP~T hvPT KmPvõ xMjJPor xPñ FTKa vKÜvJuL Im˙Jj ‰fKr TrPf xão yP~PZÇ fJ xP•ôS k´KfPpJVL ßhvèPuJr ßrJwJjPu kPzPZ FPhPvr ßkJvJTKv·Ç k´KfÆKªôfJr jJPo KmKnjú ßhPvr KyÄxJ®T oPjJnJPmr TJrPe Vf TP~T mZr iPr jJjJnJPm Kmkpt˜ yPò ÈßxJjJr Kco ßh~J yÅJx’ KyPxPm UqJf ßkJvJTKv·Ç @∂\tJKfT mJ\JPr F ßhPvr ‰fKr ßkJvJPTr Im˙Jj FUj KÆfL~Ç rJ\QjKfT xÄTa, v´KoT IxP∂Jw, VJPotP≤Px IKVúTJ§ S nmj ixxy jJjJ TJrPer xMPpJV KjP~ KmKnjú xoP~ k´KfPpJVL ßhv nJrf, YLj, kJKT˜Jj, APªJPjKv~J, KnP~fjJo S hKãe @Kl∑TJxy KmKnjú ßhv @∂\tJKfT IñPj F ßhPvr v´o, kKrPmv S v´KoT IKiTJr KjP~ ßjKfmJYT k´YJreJ YJKuP~ mJÄuJPhPvr mJ\Jr hUPu ßj~Jr kÅJ~fJrJ TrPZ mPu IKnPpJV rP~PZÇ Fxm ßhPvr wzpPπr xPñ kKÁoJ KmvõS mJÄuJPhvPT ßkJvJTKv· UJPfr Cjú~j S v´KoT IKiTJr rãJ~ xyPpJKVfJr jJPo FPTr kr FT vft\MPz KhP~ KmoJfJxMun @Yre TrPZÇ xmtPvw Vf 8 oJYt mJÄuJPhvL mÄPvJØëf oqJTx jJPor FT oJKTtj oPcPur jVúmPã Èßoc Aj mJÄuJPhv’ KuPU KmùJkj k´YJr TPr pMÜrJPÓsr k´KfÔJj @PoKrTJjx FqJkJPruxÇ xÄKväÓPhr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, Vf TP~T mZr iPr ßhPvr ßkJvJTKv· xÄTPar oPiq rP~PZÇ Fr ßjkPgq rP~PZ @∂\tJKfT k´KfÆKªôfJr jJPo jJjJ irPjr wzpπÇ FZJzJ oJKuTPhr IxPYfjfJ~ KTZáKhj kr krA UJfKaPT v´KoT @PªJuj, nmPj IKVúTJ§xy KmKnjú xoxqJ ßoJTJPmuJ TrPf yPòÇ oJKuT kPãr ChJxLjfJr TJrPe jqJpq o\MKr S IjqJjq xMKmiJmKûf v´KoTPhr \ôJuJS-ßkJzJS @PªJuPj mqmyJr TrPZ ßTJPjJ ßTJPjJ oyuÇ ßx xPñ @èPj KW dJuJr oPfJ pMÜ yP~PZ nmj iPxr oPfJ n~Jmy hMWtajJÇ IgY F kpt∂ Fxm xoxqJ S hMWtajJr ßTJPjJ xMrJyJ FojKT hMWtajJr ßjkPgqr ryxqS ChWJaj y~KjÇ èÀfôkNet FA UJfKa ±Äx yPu ßhPvr IgtjLKf TPfJaJ ãKfV´˜ yPm ßxA Kmw~KaS ßpj @oPu KjPò jJ ßTCÇ mJrmJr rJ\QjKfT xÄTPar oPiqS FKVP~ gJTJ F UJPf Wj Wj KmvO⁄uJ ßhPvr IgtjLKfr

m k´KfPpJVL ßhvèPuJr ßrJwJjPu mJÄuJPhv m kKÁoJ KmvõS FPTr kr FT vft \MPz KhPò

ßoÀh§ ßnPX KhPf kJPr FKaS ßpj nJmPZ jJ ßTCÇ FojKT v´KoTPhr xoP~JkPpJVL jNqjfo o\MKrr hJKm oJKuTkã mrJmrA CPkãJ TPrPZÇ ßhvL-KmPhvL YJPkS fJrJ TUjA KmPmYjJ TPrjKj mftoJj mJ\Jr IjMpJ~L v´KoTPhr o\MKr TPfJaJ IPpRKÜT ßÛPu rJUJ yP~PZÇ v´KoTPhr o\MKr KjitJre KjP~ ßhPvr ‰fKr ßkJvJT UJPf TP~T hlJ~ IK˙rfJ xOKÓ yPuS oJKuTkPãr ajT jPzKjÇ v´KoTPhr \LmjpJ©Jr oJj Cjú~Pj ßhvLKmPhvL YJk xP•ôS \JPVKj fJPhr KmPmTÇ pKhS xŒsKf k´iJjoπLr KjPhtPv oJKuTkã o\MKr ßmJct TftíT ßWJKwf xPmtJó 5300 aJTJ KhPf rJK\ yP~PZÇ \JjJ ßVPZ, x•r hvPTr oJ^JoJK^ xoP~ hK\t mJKz ßgPT yÅJKa yÅJKa kJ kJ TPr pJ©J ÊÀ TPr ßhPvr KxÄynJV (76 vfJÄv) ‰mPhKvT oMhsJ I\tjTJrL ‰fKr ßkJvJT Kv·Ç ßTJKr~Jj hJAP~J ßTJŒJKjr Kl∑ k´Kvãe ßj~J KTZá \jvKÜPT kMKÅ \ TPr @Kvr hvPT F UJPf KmKjP~JVS ÊÀ y~Ç 1978 xJPu r¬JKjoMUL oJ© 9Ka VJPot≤x ACKja k´J~ 10 uJU cuJr oNPuqr keq r¬JKj TrPfJÇ mftoJPj mJÄuJPhPv k´J~ 5 yJ\Jr

lqJÖKr rP~PZ FmÄ k´J~ 50 uJU oJjMw FUj FA UJPfr xPñ \KzfÇ FPhr 80 vfJÄvA jJrLÇ ÊiM fJ-A j~, KmPvõr ‰fKr ßkJvJT r¬JKjTJrT ßhPvr oPiq mftoJPj mJÄuJPhPvr Im˙Jj KÆfL~Ç Vf xJPz Kfj hvPT FPhPvr ßkJvJTKv· 20 KmKu~j cuJPrr r¬JKj UJPf kKref yP~PZÇ x÷JmjJo~ F UJfKaPT ßTªs TPr ßhPv jfáj irPjr CPhqJÜJ, mqmxJ k´KfÔJj, ßnJÜJPv´eL VPz CPbPZ FmÄ ßhPvr IgtjLKfS mz yP~PZÇ xrTJKr xogtj @r x˜J v´Por TuqJPe KmPvõr IjqJjq k´KfPpJVL ßhvPT ßkZPj ßlPu hsΔf xJoPj FKVP~PZ FPhPvr ßkJvJTKv·Ç IgY FA UJfKa ±Äx TrPf FPTr kr FT YuPZ @∂\tJKfT wzpπÇ nJrf, YLj, kJKT˜Jj, APªJPjKv~J, KnP~fjJo S hKãe @Kl∑TJxy k´KfPpJVL ßhvèPuJ fJPhr mJ\Jr iPr rJUPf mJÄuJPhPvr KmÀP≠ @∂\tJKfT VeoJiqPo ßjKfmJYT k´YJreJ YJuJPò mPuS IKnPpJV rP~PZÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ xmtPvw Vf 8 oJYt mJÄuJPhvL mÄPvJØëf FT oJKTtj oPcu oqJTPxr jVúmPã Èßoc Aj mJÄuJPhv’ ßuUJ pMÜrJPÓsr k´KfÔJj

@PoKrTJjx FqJkJPruPxr KmùJkjKa Kmvõ\MPz k´TJKvf y~Ç ßUJh mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh KmùJkjKaPT mJÄuJPhvL ‰fKr ßkJvJPTr KmÀP≠ KmPhvL wzpπ KyPxPm CPuäU TPr mPuj, F KmùJkj @oJPhr ßkJvJTKv· KjP~ wzpPπrA FTKa IÄvÇ @orJ wzpPπr TgJ muKZ F TJrPe ßp, YJr mZr m~Px FTKa ßoP~ mJÄuJPhv ßgPT @PoKrTJ YPu ßVPZÇ FUj ßx @PoKrTJr mJKxªJÇ @PoKrTJr FqJkJPruPx YJTKr TPrÇ SA ßoP~PT IitjVú TPr ßoc Aj mJÄuJPhv mPu k´YJr TrJ yP~PZÇ fJA FKa wzpπ muJr ßpRKÜTfJ @PZÇ KfKj fJPhr xfTt TPr KhP~ mPuj, F ßhPvr ‰fKr ßkJvJT xJrJ hMKj~J~ xMjJo TáKzP~PZÇ F TJrPe IPjPTA mJÄuJPhPvr F xJluq nJPuJ ßYJPU ßhUPZ jJÇ @vJ TKr KmPhvL mºárJ mJÄuJPhPvr xm mqJkJPr y˜Pãk TrPmj jJÇ KfKj mJÄuJPhPvr ßkJvJTKv· xMjJPor xPñ FKVP~ pJPm mPuS @vJ k´TJv TPrjÇ mJÄuJPhv ßkJvJT C“kJhjTJrL S r¬JKjTJrL xKoKf (KmK\FoAF) xNP© \JjJ ßVPZ, F ßhPvr ßkJvJTKvP·r ãKf TrPf KmPhvL KTZM mJK~Ä yJC\ S v´KoT xÄVbj VPz ßfJuJ yP~PZÇ @ÊKu~J, xJnJr S jJrJ~eV† FuJTJèPuJPf ‰fKr ßkJvJT TJrUJjJ ßmKv gJTJ~ FmÄ r¬JKjr \jq 25 nJV ßkJvJTA Fxm IûPu ‰fKr yS~J~ KmPhvL wzpπTJrLPhr TP~TKa xÄVbj Fxm FuJTJ~ v´KoT IxP∂Jw ‰fKrPf KjP~JK\f rP~PZÇ fJrJ v´KoTPhr @PªJuPjr jJPo nJXYár, xKyÄxfJ S IKVúTJP§r ZKm KmPhPv kJKbP~ ßhPvr nJmoNKft jÓ TrPZÇ @∂\tJKfT VeoJiqPo Fxm ZKm CPb FPuS xrTJPrr kã ßgPT ßTJPjJ CPhqJV ßj~J y~Kj mPuS IKnPpJV rP~PZ oJKuTkPãrÇ FZJzJ IK˙KfvLu kKrK˙Kfr kr v´KoTrJ mJrmJrA mPuPZj, o\MKr mJzJPf @PªJuj TrPuS ßpxm TJrUJjJ fJPhr Ijú ß\JVJ~ fJPf fJrJ yJouJ TPrjKjÇ fJyPu

TJrUJjJèPuJPf F irPjr yJouJr xPñ TJrJ \Kzf fJ KjP~ k´vú CbPZ KmKnjú oyPuÇ F mqJkJPrS ßTC UKfP~ ßhUPZ jJ mPu IKnPpJV rP~PZÇ xÄKväÓ TP~TKa xN© \JKjP~PZ, ‰fKr ßkJvJT UJPf mJÄuJPhPvr xmPYP~ mz k´KfƪôL nJrf S YLjÇ mJÄuJPhPvr ‰fKr ßkJvJPTr xPñ k´KfPpJKVfJ TPr KaPT gJTPf jJ kJrJ IPjT ßhvS fJPhr xPñ rP~PZÇ fJrJ mJÄuJPhPvr ßkJvJT UJPf xÄTPar xMPpJV KjP~ KZKjP~ KjPf YJAPZ KmPhPvr mJ\JrÇ F ßhPvr ßkJvJTKvP· Totrf KmKnjú èÀfôkNet kPh gJTJ KmPhvL TotTftJrJ fgq kJYJr TPr F TJP\ xyPpJKVfJ TrPZj mPuS IKnPpJV rP~PZÇ \JjJ ßVPZ, F ßhPvr ßkJvJTKvP· k´J~ 30 yJ\Jr KmPhvL TJ\ TrPZjÇ FKhPT KmPvõ ßkJvJTKvP· YLPjr krA mJÄuJPhPvr Im˙JjÇ FPhPvr FA UJfKa Kmkpt˜ yPu FKa YLj S nJrPfr \jq IjMTëPu pJPm mPu xÄKväÓPhr IKnofÇ FoKjPfA mJrmJr rJ\QjKfT xÄTa S v´KoT IxP∂JPwr TJrPe mJÄuJPhPvr ‰fKr ßkJvJTKv· Vf TP~T mZr iPrA ÉoKTr oPiq rP~PZÇ Ckr∂á 2012 xJPur 24 jPn’r fJ\rLj lqJvjPx @èPj 112 \Pjr oOfqá FmÄ Vf mZPrr 24 FKk´u rJjJ käJ\J iPx 1 yJ\Jr 132 \Pjr k´JeyJKjr WajJ~ mJÄuJPhPv ßkJvJT v´KoTPhr KjrJk•J KjP~ Kmvõ\MPz xoJPuJYjJr ^z SPbÇ F TJrPe xJrJKmPvõ F ßhPvr ßkJvJT UJf F oMyëPft oJrJ®T nJmoNKft xÄTPa rP~PZÇ KmPvõr mz mz ßkJvJT ßâfJ k´KfÔJjèPuJ mJÄuJPhPvr ßkJvJT UJPfr kKrPmv KjP~ CKÆVúÇ fJrJ jJjJ vft \MPz KhPò VJPot≤x KvP·r SkrÇ Fxm hMWtajJ I\MyJPf Vf mZr \MPj pMÜrJÓs ßx ßhPvr mJ\JPr mJÄuJPhvL kPeqr IV´JKiTJroNuT k´PmvJKiTJPrr (K\FxKk) xMPpJVKa ˙KVf TPrPZÇ FA xMKmiJ KlPr ßkPf mJÄuJPhPvr \jq 16 vftxy FTKa TotkKrT·jJ ßWJweJ TPr SmJoJ xrTJrÇ ßkJvJTKv· FA xMPpJPVr @SfJ~ jJ kzPuS mJÄuJPhv xrTJr ACPrJPk pJPf Fr ßjKfmJYT k´nJm jJ kPz ßx mqJkJPr @∂KrTnJPm TJ\ TrPZÇ APfJoPiq mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yoh \JKjP~PZj, SA TotkKrT·jJr IKiTJÄvA (13Ka) mJ˜mJ~j yP~ ßVPZ FmÄ mJKTèPuJ ÈKjitJKrf’ xoP~r @PVA kNre yPmÇ

IjuJAj ÛMu

lUÀuxy 4 ßjfJr \JKoj @Pmhj ÊjJKj 23 oJYt kJyJPz @PuJr ^uTJKj

dJTJ, 19 oJYt : KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy YJr vLwt ßjfJr \JKoj ßYP~ dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf @Pmhj TrJ yP~PZÇ

rJ\iJjL rojJ S vJyJmJV gJjJ~ hJP~rTíf YJrKa yfqJ oJouJ~ Ko\tJ lUÀu, KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq Ko\tJ @æJx S dJTJ oyJjVr KmFjKkr xhxq xKYm @mhMx

xJuJPor \JKoj ßYP~ kOgT @Pmhj TrJ y~Ç Fr oPiq @æJPxr kPã 4Ka S Ijq hM\Pjr \jq kOgT 2Kaxy ßoJa Z~Ka kOgT @PmhPj ßlR\hJKr KmKmioNPu \JKoj YJS~J yP~PZÇ IjqKhPT hMhPTr TrJ IgtkJYJr oJouJ~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrl ßyJPxPjr kPã kOgT @PmhPj FTA @hJuPf \JKoj YJS~J yP~PZÇ xÄKväÓ KmYJrT ßoJ. \ÉÀu yT @PmhjèPuJr ÊjJKjr \jq @VJoL 23 oJYt Khj iJpt TPrjÇ k´xñf, yJAPTJPatr @Kku KmnJPV @xJKoPhr \JKoj mJKfu yPu Vf ßrJmmJr dJTJr oMUq oyJjVr yJKTPor (KxFoFo) @hJuPf @®xokte TPr \JKoj YJAPu fJ jJTY TPr TJrJVJPr kJKbP~ ßh~J y~Ç FTAKhj Kfj KhPjr KroJ¥ ßvPw KxFoFo @hJuPf ßoJvJrlPT yJK\r TrJ y~Ç SAKhj fJr \JKojS jJTY TPr TJrJVJPr kJKbP~ ßh~J y~Ç

dJTJ, 19 oJYt : hMVto kJyJKz IûPur kJÅY mZr m~xL KvÊ xMkïr fûñJr ßYJUoMU CöôuÇ xJoPj mz khtJ~ FT\j KvKãTJr oMUÇ ÈS~Jj, aM, Kgs, ßlJr’ fJr T£ dJTJ ßgPT ßnPx @xPZÇ kJyJPzr YNzJ~ xMkïPrr oPfJ KvÊrJ yuäJ TPr T£ ßouJPòÇ ÈlJhJr, oJhJr, KxˆJr, msJhJr FPTmJPr KmÊ≠ CóJrPe mPu pJPò KvÊrJÇ IKmvõJxq yPuS xfq, kJmtfq ß\uJ mJªrmJj vyr ßgPT k´J~ 20 KTPuJKoaJr hNPr hMVot kJyJKz IûPu cJuMK^KrkJzJr yfhKrhs mJmJ-oJP~r KvÊrJ FUj kzPZ AÄPrK\ oJiqPoÇ hrhr TPr WJo ^rJPjJ ZJzJ ßp kJyJPz SbJ pJ~ jJ, ßxUJPj KvãT kJS~J xKfqA hM„yÇ F TJrPeA \JPVJ lJCP¥vPjr CPhqJPV FUJjTJr KmhqJu~Ka kKrYJKuf yPò IjuJAPjÇ kMPrJ CPhqJPV IgtJ~j TPrPZ ßhPvr vLwt˙JjL~ ßoJmJAu ßlJj IkJPrar V´JoLePlJjÇ A≤JrPja xÄPpJV KhP~PZ A≤JrPja ßxmJhJjTJrL k´KfÔJj IKVúÇ \JPVJ lJCP¥vPjr ßpJVJPpJV TotTftJ jMxrJf ß\Krj \JjJPuj, xMKmiJmKûf hMVto IûPur KvÊPhr FPTmJPr ÊÀ ßgPT CjúfoJPjr KvãJ~ KvKãf TrJr \jqA F CPhqJVÇ ßpPyfM k´fq∂

IûPur ÛMPu KvãTrJ ßpPf YJj jJ, F TJrPeA IjuJAj ÛMu mqm˙J YJuM TrJ yP~PZÇ Fr @PV dJTJr TJPZ añL ßgPT F irPjr IjuJAj ÛMPur pJ©J ÊÀ y~Ç ßxA CPhqJV ˝· kKrxPr yPuS FUj ßkÅRPZ ßVPZ jJVKrT \Lmj ßgPT mÉhNPrr kJyJKz \jkPhÇ AÄPrK\ oJiqo ßTj∏ FA k´Pvú jMxrJPfr \mJm, mJÄuJ FmÄ mJXJKu GKfPyqr xmKTZMA KvÊPhr ßvUJPjJ yPòÇ @iMKjT xoJP\r xPñ fJu ßouJPjJr ßpJVqfJ I\tPjr \jqA ÊiM AÄPrK\ oJiqPo KvãJhJPjr F mqm˙JÇ KfKj \JjJj, \JPVJ lJCP¥vPj ßTJPjJ hJfJ xÄ˙J KTÄmJ hJfJ ßhPvr IgtJ~j ßjAÇ KmKnjú mqKÜr TJZ ßgPT KvÊk´Kf 1 yJ\Jr 500 aJTJ oJKxT KyPxPm IjMhJj ßjS~J y~Ç F ZJzJ TrPkJPra k´KfÔJjèPuJr TJZ ßgPTS xyJ~fJ ßjS~J y~Ç F Igt KhP~A YuPZ kMPrJ TJptâoÇ V´JoLePlJPjr ßyc Im TrPkJPra TKoCKjPTvj fJyKoh @\L\Mu yT @uJkTJPu \JjJPuj, V´JoLePlJj xJoJK\T TJptâPor IÄv KyPxPm ßhPvr xMKmiJmKûf \jkPh KvãJr @PuJ ZKzP~ ßhS~Jr oy“ CPhqJPV xŒíÜ gJTPf ßkPr VKmtfÇ


x ŒJ h TL ~

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

9

FTJ•Prr of IJmJr xJyxL yPf yPm ˝JiLjfJ v»Ka pfaMTá oiMr ßvJjJ~, Fr èrΔfôS ffaáTá IKY∂jL~Ç FA v»Ka ÊiM mA-kM˜PT kPz mJ FPT KjP~ VJu-V· TPr ßmzJPu KT fJr IK˜fôPT ßar kJS~J pJ~! ßp \JKf F v»Kar xJPg yJ\Jr mZPrS kKrKYf y~Kj∏ fJr TJPZ ˝JiLjfJ Tf hNPrr fJrJ mJ IkKrKYf ßTJj IK˜fô fJ FToJ© krJiLj \JKf ZJzJ IJr ßTC muPf kJrPm jJ mPuA \JKjÇ mJÄuJPhPvr mJXJKu yJ\Jr mZPrr AKfyJPxr mJT mhPur kr 1971 xJPu 26 oJYt FA hNunt v»Ka KZKjP~ IJPjÇ fPm ßxJ\JxMK\ j~∏FT xJVr rPÜr KmKjoP~Ç ˝JiLjfJ jJoT FA hNunt v»KaPT nJPuJmJxPf KVP~ K©v uã mJXJKur k´Je Kmx\tj IJr hMuã oJ-PmJj KjptJKfPjr KvTJr yP~KZPujÇ KjP\r IK˜Pfôr xMrãJ mJ KjP\r nëKoPT v©oMÜ TrJ ßfJ YJK¢UJKj TgJ j~Ç FPfJ fqJV, FPfJ rÜkJf, FPfJ oJ-PmJjPT yJrJPjJr kr ˝JiLjfJ FPxPZÇ nJA yJKrP~PZ ßmJjPT, ßmJj yJKrP~PZ nJAPT, oJ yJKrP~PZj x∂JjPT, KkfJ yJKrP~PZj kM©-TjqJ-˘LPT, KvãT yJKrP~PZj ZJ©PT, ZJ© yJKrP~PZj KvãTPT∏IJrS Tf yJrJPjJr kr∏ fJrkr ˝JiLjfJÇ TgJèPuJ muPf UMm TKbj uJPV jJ∏ TP~T uJAPjA KuKkm≠ TrJ pJ~Ç mJÄuJPhPvr oJjMw FA ßZJ¢ ˝JiLjfJ v»Ka IJr TP~T uJAPjr KyPvm-KjPTv yJuUJfJr ofA YáKTP~ ˝JiLj mJÄuJPhPvr jJVKrT yP~PZ KT muPf yPm? UMm xyP\A muuJo TgJKaÇ IPjPTA mPuj FnJPmÇ ßTj

mPuj? \JKjjJÇ fPm ˝JiLjfJ I\tj TrPf yPu \JKj IJhvtVf ßYfjJ gJTPf y~Ç \JKfPT xMk´KfKÔf TrJr KhVKjPhtvjJ gJTPf y~, IJr gJTPf y~ hO|PYfJ oPjJmuÇ gJTPf y~ IJPkJxyLj mLrfôo~ xJyxÇ gJTPf y~ xMKjKhtÓ kKrY~, IKmYu k´fq~ FmÄ IJfìKmvõJxÇ IJrS gJPTPf y~ PjfíPfôr xffJÇ yJ\Jr mZPrr AKfyJx IJr kKrYP~r Knf gJTJr TJrPeA ˝JiLjfJ KZKjP~ IJjJ x÷m yP~PZ mJXJKur Ç FA IJfì kKrYP~r KmvõpJ©J~ ˝JiLj \JKf KyPvPm ßffJKuäv mZr ßkKrP~ ßVPZÇ fmMS k´vú IJoJPhr KkZá ZJPz jJÇ fJuPVJu kJTJPjJ k´vúèPuJ IJPZA IJoJPhr TkJPuÇ k´vú yPuJ, ˝JiLjfJ KZKjP~ IJjJ TKbj TJ\ ßpnJPm, fJr xMrãJS ßfoKjnJPm TKbjÇ ˝JiLj \JKf KyPvPm Kmvõ kKro§Pu KbTPf yPu \JKfPT VPz ßfJuJr TJP\ xffJ, KjÔJ IJr Ihoq xJyx gJTPf y~Ç FA èeJmKu KhP~A ßfJ ˝JiLjfJ FPjKZÇ fJ yPu k´vú ßTj? k´vú yPuJ, IJorJ ßpj \JKf KyPvPm IJoJPhr F I\tj ßTJgJ~ yJKrP~ ßlPuKZ mJ yJrJPf mPxKZ Ç IJoJPhr \JKf KyPvPm ßp uãq, CP¨vq IJr IJTJ–UJ KZu fJ ßTJgJ~ ßpj Khj Khj fKuP~ pJPYZÇ PUJuJxJ TPrA mKu pKh∏˝JiLjfJr ßYfjJr PUÅJP\ FT kã ßÅhRz^ÅJk KhPYZjÇ IJPrT kã FPT Knjú jJPo \JKfPT KVuJPf YJPYZj ßpj Ç xoV´ \JKf KÆiJV´˜Ç FPf lJ~hJ uMaPZ KnjPhvL uMParJ ßVJÔLÇ \JKfPT VPz ßfJuJ

mJ ˝JiLjfJr oNuqPmJi pKh IgtQjKfT oMKÜr IJTJ–UJ yP~ gJPT fJ ßgPT xTPuA hNPr gJTPZjÇ ßjfJ, KvãJKmh, mMK≠\LmL, IJouJ xTPuAÇ \jVe vJPUr TrJPf lJKu lJKu yP~ iMTPZj ßffJKuäv mZr iPrÇ vJhJPoJaJ IPgt ßp rJ\QjKfT VqJzJTPu IJoJPhr Kk´~ frΔe xoJ\, fJPhrS IJorJ ßbPu KhKYZ ßTJgJ~ ßpjÇ fJPhr CØJmjL vKÜ S IKof ßf\PT IkYYtJ~ KjP~JK\f TrKZ IJorJAÇ KjTa IfLf FmÄ xJŒsKfT xoP~r mJÄuJPhPvr WajJk´mJy xKfqTJr IPgtA F xm k´Pvúr \jì KhPYZÇ KjmJtYPjr oJiqPo VefJKπTnJPm ßjfíPfô ßp yJf mhu y~ F mJ˜m xfq IJorJ mJÄuJPhPvr oJjMw ßpj oJjPf jJrJ\Ç ßjfJ ßgPT \jVe xTPuA ßpj náPu ßVKZ ßmoJuMo F xfq TgJKaÇ IJorJ pKh xffJr kPg FmÄ xyjvLu oNuqPmJi k´KfÔJr kPg jJ IJKx,FUPjJ xPYfj jJ yA∏ fJ yPu nJPVq IPjT hNVKtf IPkãJ TrPZ∏ ßT jJ \JPj! IjqKhPT,ßhPvr Cjú~j, \JKf KyPvPm Cjúf yS~J mJ xJiJre oJjMPwr IgtQjKfT oMKÜr kg uãqYáf yPf mJiqÇ 26Pv oJPYt FTJ•Pr IJorJ ßp ˝JiLjfJ I\tj TPrKZ, fJPT láu-lPu xMPvJKnf TrPf IJorJA ßfJ xJyxL yPf yPmÇ uãk´JPer rÜ mOgJ pJPm jJ, láu láaPm IJr ßmhjJâJ∂ oJPmJPjr oMU oäJj yPm jJ, yJKxPf ^uou TrPmÇ

oMKÜpMP≠r oot : KyÄxJ, WOeJ S ‰mwoqyLjfJ ‰x~h @mMu oTxMh

ßwJPuJA KcPx’Prr TP~T x¬Jy kPr ß\uUJjJ~ pJAÇ kMKuPvr VJKzPf ßTªsL~ TJrJVJPrr laPT ßjPo ßnfPr dMPT Ijq rTo IjMnNKf y~Ç mJÄuJPhPvr AKfyJPxr xPñ FA ß\uUJjJr AKfyJx FTJTJr yP~ @PZÇ ÊiM ßYJr, cJTJf, UMKj S IjqJjq IkrJPi IKnpMÜ S hK§frJA j~, FA ß\uUJjJ~ Tf rJ\QjKfT xÄVbPjr ßhvPk´KoT ßjfJ-TotL fJÅPhr \LmPjr Tf IoNuq xo~ TJKaP~PZjÇ oSuJjJ nJxJjL, ßvU oMK\m KZPujÇ KZPuj IxÄUq \JfL~fJmJhL, mJok∫L S TKoCKjˆ ßjfJ-TotLÇ pJÅrJ KmsKav xJosJ\qmJPhr KmÀP≠ xÄV´Jo TPrPZj, kJKT˜JKj ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ xÄV´Jo TPrPZj, mJÄuJ nJwJr IKiTJr k´KfÔJr \jq k´KfmJhL nNKoTJ kJuj TPrPZj, VefPπr \jq @PªJuj-xÄV´Jo TPrPZj; fJÅPhr bJÅA yP~PZ FA TJrJVJPrÇ fJÅrJ KmjJ KmYJPr mZPrr kr mZr FUJPj TJKaP~PZj ßpRmPjr IoNuq KhjèPuJÇ fJÅPhr ßTJPjJ IkrJi KZu jJÇ IkrJi pKh yP~A gJPT, fJ fJÅPhr ßhvPk´oÇ ß\uUJjJ~ KVP~ fJÅPhr TgJ ßnPm ßrJoJKûf yAÇ IjqKhPT FA TJrJVJPrA pMPV pMPV bJÅA yP~PZ IPjT xoJ\KmPrJiL, oJjmfJKmPrJiL S ßhvPhsJyLrÇ m˜Mf fJPhrA FUJPj gJTJr TgJ, fJPhr \jqA FA ˙JkjJ ‰fKrÇ @Ko ßpKhj pJA, ßxKhjS ßTªsL~ TJrJVJPr fJPhr xÄUqJA KZu ßmKvÇ fUj xJiJre IkrJiLr xÄUqJ ToÇ Kj~J\Lr @®xoktPer krkrA mÉ kJKT˜JKj hJuJuPT ßV´¬Jr TPr ß\Pu ßjS~J y~Ç mñmºM kJKT˜JKj TJrJVJr ßgPT oMKÜ ßkP~ ßhPv KlPr jfMj oKπkKrwh Vbj TrJr TP~T Khj kPr FTKhj IgtoπL fJ\C¨Lj @yohPT mPuj, dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr ßpxm KmUqJf hJuJu @aT @PZj, fJÅPhr Im˙J xYPã ßhPU @PxJÇ krKhj

KfKj @AK\ @mhMu UJPuT, @AK\ mJ Kc@AK\ Kk´\j S IjqJjq TotTftJPT xPñ KjP~ TJrJVJPr pJjÇ @orJ TP~T\j fJÅr xPñ pJAÇ dJTJ ßTªsL~ TJrJVJr fJ\C¨Lj xJPyPmr IKf kKrKYf \J~VJÇ kûJv S wJPar hvPT IPjTmJr fJÅPT SUJjTJr mJKxªJ yPf yP~PZÇ KfKj ß\Pur ßnfPr KVP~ WMPr WMPr IPjPTr xPñ TgJ mPujÇ KTZMaJ KmmsfS ßmJi TPrjÇ ÊiM kJKT˜Jjk∫L rJ\QjKfT ßjfJrJ jj, mªL KZPuj ßuUTmMK≠\LmLPhr IPjPTÇ ßpoj, dJTJ KmvõKmhqJuP~r AÄPrK\ KmnJPVr xJPmT IiqJkT ‰x~h xJöJh ßyJxJP~j, mJÄuJ KmnJPVr IiqJkT TJ\L hLj ßoJyJÿh k´oMUÇ c. hLj ßoJyJÿhPTS KTZM FTaJ K\Pùx TPrjÇ TJrJ kKrhvtj ßvPw fJ\C¨Lj xJPym xJÄmJKhTPhr xPñ IjJjMÔJKjT KTZMãe TgJ mPujÇ fJÅr TgJr oPiq FTKa TgJ KZu, ÈFUJPj ßfJ ßhUuJo IPjPTA @oJPhr @PVr ßYjJ\JjJ ßuJTÇ' mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ ßpPyfM KZu FTKa kKrkNet pM≠ FmÄ k´gJVf pM≠ j~ \jpM≠, ßxUJPj ßhUJ pJ~ FTA kKrmJPrr hMA nJA ßVPZj oMKÜpMP≠, @PrT nJA kJKT˜JKj mJKyjLr hJuJKu TPrPZjÇ FT nJA I˘ yJPf KjP~ yfqJ TPrPZj v©Δ ‰xjqPT, Ijq nJA kJKT˜JKjPhr xrmrJy TrJ IP˘ yfqJ TPrPZj oMKÜPxjJ mJ ˝JiLjfJTJoLPhrÇ xJŒ´KfT xoP~A KnP~fjJPor oMKÜpMP≠ FojKa y~KjÇ ßxUJPj IKiTíf oJKTtj mJKyjLr KmÀP≠ ßyJ KY KoPjr ßxjJmJKyjL S xJiJre oJjMw pM≠ TPrPZjÇ ßxUJPj rJ\JTJr @umhr KZu jJÇ ‰x~h @uL @yxJj TuTJfJ~ KVP~ k´mJxL xrTJPrr xPñ TJ\ TPrPZjÇ fJÅr nJA ‰x~h xJöJh ßyJxJP~j ßhPv ßgPT hUuhJr xrTJrPT xyPpJKVfJ TPrPZjÇ yP~PZj CkJYJptÇ FTA kKrmJPr ˝JiLjfJxÄV´JoL S oMKÜPpJ≠J FmÄ vJK∂mJKyjLr rJ\JTJr @umhr gJTJ~ ˝JiLjfJr kPr xÄyf xoJ\ S rJÓs VbPjr TJ\Ka TKbj yP~ kPzÇ pfA @hvt gJTMT, FTKa xo~ rÜxŒTt, @®L~fJ S mºMfô mz yP~ SPbÇ fJr xPñ ßp CkJhJjKa ßpJV y~ fJ yPuJ mñmºMr ß˚yvLufJÇ KT∂á fJÅr ßxA ãoJvLufJr optJhJ ˝JiLjfJKmPrJiLrJ ßh~KjÇ TJre, \JKf KyPxPmA @oJPhr oPiq TífùfJPmJPir ßYP~ TífWúfJr CkJhJj ßmKvÇ

˝JiLjfJKmPrJiLrJ ßTJPjJ \JKfr xPmtJó KmvõJxWJfTÇ ßpPTJPjJ k´JeLr oPfJ oOfMqr oiq KhP~ fJrJS FTKhj ßvw yP~ pJ~Ç KT∂á pMV pMV oJjMw fJPhr WOeJr ßYJPU ßhPUÇ ßpoj, oLr \Jlr, CKoYJÅh, rJ\muän, rJ~ hMunt KYrTJu WOeJr kJ©Ç WOeJ K\KjxKa oJjMPwr oPjr mqJkJrÇ xnq \VPf @jMÔJKjTnJPm fJ k´TJPvr k´P~J\j y~ jJÇ \LKmf mJ oOf TJrS k´Kf IgmJ ßTJPjJ ßVJP©r k´Kf k´TJPvq WOeJ k´TJPvr oJiqPo UJÅKa ßhvPk´Por k´TJv WPa jJÇ ßhvPk´o IKf CÅYM ˜Prr oJjKmT oNuqPmJiÇ rJÓskKfr nJwPer Skr @PuJYjJ~ IÄv KjP~ oMKÜpM≠Kmw~T oπL @ T o ßoJ\JPÿu yT 12 oJYt \JKjP~PZj, ÈoMKÜPpJ≠J ˜P÷r' kJvJkJKv ßhPvr k´KfKa ß\uJ-CkP\uJ~ rJ\JTJrPhr k´Kf jfMj k´\Pjìr x∂JjPhr WOeJ \JjJPjJr \jq ÈWOeJ ˜÷' KjotJe TrJ yPmÇ KfKj mPuj, k´PfqT oMKÜPpJ≠JPT rJÓsL~nJPm ÈmLr oMKÜPpJ≠J' ßUfJPm nNKwf TrJr k´Kâ~J YuPZÇ' [xoTJu, 13 oJYt] oJjjL~ oπLr FA jLKfKjitJreL mÜmq @oJr TJPZ xŒNet jfMj oPj yP~PZÇ 2008 mJ 2014-Fr KjmtJYPjr @PV @S~JoL uLPVr kã ßgPT ßp KjmtJYjL AvPfyJr ßWJweJ TrJ y~, fJPf F irPjr ßTJPjJ IñLTJr KZu mPu oPj kPz jJÇ TP~T Khj @PV KfKj ßWJweJ TPrPZj, @rS ßmxJoKrT oMKÜPpJ≠JPT mLr C•o, mLr Kmâo k´nKí f ßUfJm ßhS~J yPmÇ mñmºMr xrTJr pJÅPhr ßUfJm KhP~PZ, fJr mJAPr 43 mZr kPr @mJr jfMj TPr ßUfJm ßhS~J ÊÀ yPu Ijq hPur oMKÜPpJ≠JrJ jJ ßkPuS ÊiM huL~ oMKÜPpJ≠JPhr ßUfJm KhP~A x∂áÓ TrPf kJrPm mPu oPj y~ jJÇ hJKmhJr ßp Tf ßmr yPm, fJ FUj T·jJS TrJ pJPm jJÇ fJ ZJzJ pf ßhKrPfA ßyJT, ßTJPjJ jJ ßTJPjJ Khj pUj Ijq ßTJPjJ hPur xrTJr @xPm, fJrJ ßp KmkMuxÄUqT huL~ ßuJTPT oMKÜPpJ≠Jr ßUfJm ßhPm jJ, fJr VqJrJK≤ ßTJgJ~Ç FTKhj Foj mqKÜS ßUfJm kJPmj, FTJ•Pr pJr m~x KZu kJÅY oJxÇ IgmJ Foj ßTJPjJ mO≠, KpKj FTJ•Pr kJKT˜JKjPhr ßxjJTqJPŒ lJAlroJv ßUPaPZjÇ @oJPhr F irPjr YJKrK©T ‰mKvPÓqr hOÓJ∂ k´YMrÇ @oJr ÃJfík´Kfo mºMk´Kfo \jJm ßoJ\JPÿu yTPT @Ko UMm nJPuJnJPm \JKj È72 ßgPTÇ @oJPhr IV´\k´Kfo xJÄmJKhT añLr IKimJxL k´~Jf oL\JjMr ryoJj, KpKj KZPuj mñmºMr UMmA

ß˚ynJ\j FmÄ fJÅr IKlx S mJxnmPj pUjfUj KZu fJÅr ImJi pJfJ~Jf, ßoJ\JPÿu nJAPT ßZJa nJAP~r oPfJ nJPuJmJxPfjÇ KfKj IKf xöj S xru oJjMwÇ UJÅKa @S~JoL uLPVr ßjfJÇ k´iJjoπL fJÅPT oKπxnJ~ ßjS~J~ @Ko x∂áÓ yAÇ vkg ßjS~Jr TP~T KoKja kPrA fJÅr xPñ @oJr ßTJuJTMKu S TgJ y~Ç fUjA mPuj, oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~ TJ\ TrJr xMPpJV @PZ FmÄ oMKÜPpJ≠JPhr TuqJPe fJÅr TJ\ TrJr @V´yS rP~PZÇ fíeoNu kptJP~ TíwT v´KoT kKrmJPrA oMKÜPpJ≠Jr xÄUqJ KmkMuÇ fJÅPhr IPjPTA @KgtT IxòufJ~ rP~PZjÇ IPjPT nJfJ kJPòjÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xrTJr fJÅPhr nJfJ mJKzP~PZÇ KTZM xMPpJV-xMKmiJSÇ @rS xÿJj\jTnJPm pJPf fJÅrJ \LmjpJkj TrPf kJPrj, ßx mqm˙J oMKÜpM≠Kmw~T oπeJu~ TrPf kJPrÇ ßhv\MPz rJ˜Jr ßoJPz ßoJPz oMKÜPpJ≠J ˜÷ FmÄ WOeJ ˜÷ mJKjP~ \JKfPT @®optJhJvLu S xMxÄyf TrJ pJPm jJÇ ßhvKa ßZJa S WjmxKfkNetÇ KyÄxJ S yJjJyJKjr xMmPªJm˜ TrJ yPu fJr TMlu ßnJV TrPm k´\jì ßgPT k´\jìÇ KmPvw TPr V´Jok´iJj FA ßhPvÇ WOeJ ˜÷ mJjJPjJr Kmw~Ka S IjqJjq jfMjfr Kx≠J∂ oKπkKrwPhr ßTJPjJ xnJ~ @PuJYjJr kr VOyLf yP~PZ KT jJ, \JKj jJÇ hM-FTKa IKmPmYjJk´xNf Kx≠J∂ \JKfr S hPur IkNreL~ ãKf TPrÇ oMKÜPpJ≠J TotTftJPhr hMA mZPrr KxKj~KrKa ßhS~JaJ KZu @S~JoL uLV xrTJPrr xmPYP~ mz nMuÇ k´vJxj KmnÜ yP~ pJ~Ç pJr kKreJPo 21Ka mZr @S~JoL uLVPT ãofJr mJAPr gJTPf y~Ç xJoKrT-PmxJoKrT oMKÜPpJ≠J TotTftJPhr IjqnJPm kMrÛíf TrJ ßpfÇ SA Kx≠JP∂r kr 95 vfJÄv TotTftJ @S~JoL uLVPT ãofJ~ ßhUPf YJjKjÇ xm ßhPvrA ˝JiLjfJxÄV´JPor Knjú Knjú YKr©Ç IPjT ßhPvr xv˘ oMKÜpMP≠r xPñ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r Kou ßjAÇ kJKT˜Jj FoKjPfA KZu ßnRPVJKuTnJPm KmnÜ-hMA oMuäMPT hMA U§Ç uJU uJU mJXJKu kKÁo kJKT˜JPj KZPujÇ xJoKrT mJKyjL S ßmxJoKrT k´vJxPj KZPujÇ ybJ“ pM≠ ÊÀ yS~J~ fJÅPhr IPjPT IÄv ßjS~Jr IPvw AòJ gJTJ xP•ôS oMKÜpMP≠ IÄv KjPf kJPrjKjÇ ßxaJ fJÅPhr IkrJi j~Ç TuTJfJ~ pJÅrJ KZPuj, fJÅrJ ImhJj ßrPUPZj ßmKv KT∂á KZPuj KjrJkPhÇ TrJKYPf FTJ•Pr pJÅrJ KZPuj, fJÅrJ KZPuj

yJP~jJr UJÅYJr oPiqÇ fJÅPhr ßmhjJPT oNuq jJ ßhS~J KZu Yro KjmtKM ≠fJÇ hMA mZr kr fJÅrJ pUj ßhPv ßlPrj, \JKfxÄPWr oJiqPo fJÅPhr hMA mZPrr \MKj~rPT ÈxqJr' muPf mJiq TrJ y~Ç oMPU fJÅrJ ÈxqJr' mPuPZj mPa, fJÅPhr mMPTr ßnfraJ \ôPukMPz ZJrUJr yP~ ßVPZÇ TJrS TJrS oPiq k´KfPvJi¸íyJ ß\PVPZÇ k´J~ xm ßhPvr ˝JiLjfJpMP≠r Igt S fJ“kpt fJPhr xm \jPVJÔLr TJPZ IKnjúÇ mJÄuJPhPv fJ j~Ç FT FT ßv´eLr TJPZ FT FT rToÇ fJ ZJzJ mJÄuJPhvA FToJ© ßhv, pJr oMKÜpM≠ KjP~ ßUJuJPouJnJPm FTJPcKoT @PuJYjJS KmköjTÇ KTZM TgJ ßrPUPdPT muPf y~Ç ßpRj k´xPñ èÀ\Pjr xJoPj @PuJYjJ ßpoj KjKw≠, ßfoKj oMKÜpM≠ KjP~ oMÜ @PuJYjJS- KmPvw k´YKuf KcxPTJPxtr mJAPr Knjú mqJUqJPhvPhsJKyfJr vJKouÇ 43 mZr pJm“ KmKnjú ßVJ© Kj\ Kj\ ˝JPgt oMKÜpM≠PT mqmyJr TrPZÇ lPu oNu ßYfjJKa ßVPZ yJKrP~Ç \JKfPT v©ΔoMÜ TrJr \jq KjP\r \LmjPT fMò TPr pJÅrJ pM≠ TPrj, fJÅPhr TJPZ YJTKrPf hMA mZPrr KxKj~KrKa fMò, hMKa AjKâPo≤ yJxqTr k´JK¬Ç @\ oMKÜpMP≠r xJKatKlPTa mqmyNf y~ k´PoJvPjr \jq, YJTKrr ßo~Jh mJzJPjJr \jq, \JfL~ khT-kMrÛJPrr \jq, KvãJk´KfÔJPj IPoiJmL x∂JjPhr nKftr \jq, nJPuJ ßkJKˆÄP~r \jqÇ oyJP\JPar @oPu x÷mf @\ 99 vfJÄv xrTJKr YJTMPr oMKÜPpJ≠J-TJrS m~x 44-Fr To yPuSÇ ßp hu oMKÜpMP≠ IÄvV´ye TPrKj, ßpxm hPur FTJ•Pr \jìA y~Kj FmÄ ßpxm hu oMKÜpMP≠r KmPrJKifJ TPrKZu kJKT˜Jj rãJ TrPf, fJrJ oMKÜpM≠PT IkmqmyJr TrPu hM”U ßjAÇ KT∂á ßp hu oMKÜpMP≠ ßjfífô KhP~PZ, ßxA hPur TJPZ oMKÜpMP≠r oKyoJ pKh ãKfV´˜ y~, fJr ßYP~ ßmhjJr @r KTZM yPf kJPr jJÇ ßp K\Kjx yJ\Jr mZPr ßTJPjJ \JKfr \LmPj FTmJrA oJ© @Px, fJPT pJr-fJr xPñ fMujJ TrJ CKYf j~Ç È@r FTKa oMKÜpM≠' mJ ÈKÆfL~ oMKÜpMP≠r' TgJ ßvJjJ pJ~ hJK~fôvLu mqKÜPhr oMPUÇ fJPf oMKÜpMP≠r oKyoJ ãMeú y~Ç oMMKÜpM≠ yP~A KZu FTKa xÄyf, xŒ´LKfkNet S @®optJhJvLu \JKf VbPjr \jq, ßpUJPj gJTPm jJ KyÄxJ, WOeJ S ‰mwPoqr ßTJPjJ ˙JjÇ ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJo ßuUTÇ


˝ ßh v

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

Kfj hlJ~ 290 CkP\uJ~ KjmtJYj

vKÜr uzJAP~ FKVP~ KmFjKk dJTJ, 17 oJYt : Kfj hlJ~ 290 CkP\uJ KjmtJYPj ßY~JroqJj kPh Km\~L xÄUqJr KhT ßgPT FUjS FKVP~ rP~PZ KmFjKkÇ F hPur 123 (KmPhsJyLxy) CkP\uJ

ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZjÇ IkrKhPT FTAxÄUqT CkP\uJ~ ãofJxLj @S~JoL uLPVr 120 (KmPhsJyLxy) KjmtJKYf yP~PZjÇ k´go hMA hlJ~ KmFjKk FKVP~ gJTPuS fífL~ hlJ KjmtJYPj mqmiJj TKoP~ @jPf xão yP~PZ @S~JoL uLVÇ Kfj hlJ~ \JoJ~JPf AxuJoL 27 CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh \~L yP~ fífL~ Im˙JPj rP~PZÇ F Kfj hlJ KjmtJYPj 2 ßTJKa 93 uJU 29 yJ\Jr ‰mi ßnJa kPzPZÇ Fr mJAPrS TP~T uJU ßnJa mJKfu yP~PZÇ Kfj hlJ KjmtJYPjr kr vKÜr uzJAP~ @uLV S KmFjKk FUj xoJPj xoJj Im˙Jj TrPZÇ fPm k´JgKoT ßnJPar xÄUqJ KyxJPm CuPaJ KY© kJS~J ßVPZÇ CkP\uJ ßY~JroqJj kPh Km\~LPhr k´J¬ ßnJa xÄUqJ KyxJPm KmFjKkr fMujJ~ @S~JoL

uLV xoKgtf k´JgtLrJ ßmKv ßnJa ßkP~PZjÇ xÄUqJr KyxJPm @S~JoL uLPVr 120 CkP\uJ ßY~JroqJj 65 uJU ßnJa ßkP~PZjÇ IkrKhPT

KmFjKkr 123 CkP\uJ ßY~JroqJj 62 uJU ßnJa ßkP~PZjÇ Kfj hlJ~ 2 ßTJKa 93 uJU 29 yJ\Jr ßnJa kPzPZÇ vfTrJ KyxJPm @S~JoL uLV 22 hvKoT 26 nJV S KmFjKk 21 hvKoT 22 nJV ßnJa ßkP~PZÇ pKhS CkP\uJ ßY~JroqJj kPh Km\~L xÄUqJ KyxJPm KmFjKk xoKgtfrJ FKVP~ rP~PZÇ kM⁄JjMkM⁄ KyxJPm F xÄUqJr fJrfoq yPf kJPrÇ Vf Kfj hlJr luJlu kptJPuJYjJ TPr F KY© kJS~J ßVPZÇ FKhPT 15 oJYt IjMKÔf fífL~ hlJ~ 81 CkP\uJ KjmtJYPj vfTrJ 63 hvKoT 52 nJV ßnJa kPzPZÇ xÄUqJr KyxJPm ßoJa 1 ßTJKa 31 uJU 6 yJ\Jr 242 ßnJaJPrr oPiq F KjmtJYPj 83 uJU 24 yJ\Jr 812 ßnJa kPzPZÇ Fr oPiq ‰mi ßnJPar xÄUqJ 79 uJU 54 yJ\Jr 957

S mJKfu ßnJPar xÄUqJ 3 uJU 69 yJ\Jr 855Ç Fr @PV k´go S KÆfL~ iJPk IMjKÔf KjmtJYPj ßnJPar yJr KZu pgJâPo 62 hvKoT 54 S 63 hvKoT

12 vfJÄvÇ AKxr KyxJm IjMpJ~L, fífL~ hlJ KjmtJYPj @S~JoL uLPVr (KmPhsJyLxy) 40 Km\~L k´JgtL 22 uJU 29 yJ\Jr ßnJa ßkP~PZj, pJ ßoJa ‰mi ßnJPar 28 nJVÇ IkrKhPT KmFjKkr 28 CkP\uJ ßY~JroqJj 11 uJPUr ßmKv ßnJa ßkP~PZj, pJ ßoJa ‰mi ßnJPar 14 nJVÇ FZJzJ \JoJ~JPf AxuJoLr 7 Km\~L ßY~JroqJj k´J~ 5 uJU ßnJa ßkP~PZj, pJ ßoJa ‰mi ßnJPar 6 hvKoT 26 nJVÇ fífL~ hlJ~ IjMKÔf 81 CkP\uJr 2009 xJPur KjmtJYj S 2014 xJPur KjmtJYPjr lu kptJPuJYjJ TPr ßhUJ ßVPZ, @S~JoL uLPVr IiLPj gJTJ I∂f 11 CkP\uJ yJfZJzJ yP~ ßVPZÇ IkrKhPT KmFjKk @PVr ßYP~ ßmKv 16 CkP\uJ~ \~ ßkP~PZÇ 2009

ßnJaPTPªs k´TJvq fJ§m

KjmtJYj TKovjJrPhr khfqJV hJKm xMKk´o ßTJat mJPrr dJTJ, 17 oJYt : CkP\uJ KjmtJYPj xKyÄxfJr WajJ~ KjmtJYj TKovPjr jLrmfJ FmÄ xKyÄxfJ ßrJPi mqgtfJ kMPrJ \JKfPT yfJv TPrPZÇ Vf vKjmJr ßhPvr 81Ka CkP\uJ~ KjmtJYPj mqJkT xKyÄxfJ S IKj~Por oJiqPo ßnJaJrPhr TMKkP~ yfqJ, ßnJaPTªs hUu, mqJua ßkkJr KZjfJAP~r oJiqPo k´TJvq fJ§muLuJr fLms k´KfmJ \JKjP~PZ @Aj\LmLPhr vLwt xÄVbj xMKk´o ßTJat mJr IqJPxJKxP~vjÇ xMKk´o ßTJat mJr CkP\uJ KjmtJYPj KjP~JK\f IxJiM TotTftJPhr KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙J KjPf mqgt yPu KjmtJYj TKovjJrPhr khfqJPVr hJKm \JKjP~PZÇ 16 oJYt xMKk´o ßTJat mJr nmPj FT xÄmJ xPÿuPj mJPrr jmKjmtJKYf xŒJhT mqJKrˆJr oJymMm CK¨j ßUJTj F hJKm \JjJjÇ xÄmJ xPÿuPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj∏ xMKk´o ßTJat mJPrr xyxnJkKf F Km Fo S~JKuCr ryoJj, xyxŒJhT F Km Fo rKlTMu yT fJuMThJr rJ\J, xJPmT xŒJhT IqJcPnJPTa xJAhMr ryoJj, IqJcPnJPTa \JKou @ÜJr FuJyL, IqJcPnJPTa @mMu TJPxo xrhJr, IqJcPnJPTa @Pm rJ\J, IqJcPnJPTa VJ\L TJoÀu

AxuJo x\u, Ko\tJ @u oJyoMh, IqJcPnJPTa Fo AC @yPo k´oMUÇ mqJKrˆJr oJymMm CK¨j ßUJTj mPuj, CkP\uJ KjmtJYPj ßnJPar jJPo fJoJvJ yP~PZÇ KjmtJYPj Tftmqrf @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr jLrm nNKoTJ, IPjT CkP\uJ~ ßnJa V´yPe KjP~JK\f TotTftJPhr IQmi TotTJ§ S xrJxKr xyJ~fJ, KjmtJYj TKovPjr jLrmfJ FmÄ mqgtfJ xoV´ \JKfPT yfJv TPrPZÇ Kfj hlJ KjmtJYPj Kmnjú CkP\uJ~ ßnJacJTJKf S fJ§muLuJ YPuPZ IKnPpJV TPr ßxxm FuJTJr KjmtJYj mJKfu S hJ~L TotTftJPhr KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙J ßj~Jr hJKm \JjJj KfKjÇ FT k´Pvúr \mJPm oJymMm CK¨j ßUJTj mPuj, APuTasKjT S Kk´≤ KoKc~Jr oJiqPo oJjMw ßhPUPZ ßnJPar jJPo fJoJvJ yP~PZÇ xMÔM, xMªr S KjrPkãnJPm ßnJa TrPf KjmtJYj TKovj xŒNetnJPm mqgt yP~PZÇ KfKj @PrJ mPuj, Vefπ S oJjmJKiTJr rãJ~ xMKk´o ßTJat mJr TJ\ TrPZ mPuA F KmwP~ k´KfmJ \JjJPjJ yPuJÇ

xJPur SA 81 CkP\uJr KjmtJYPj @S~JoL uLV 48, KmFjKk 12, \JoJ~Jf 3, \JkJ 5, \Jx 2, S~JTtJxt kJKat 2, ˝fπ 7, FuKcKk 1 S \Jxhrm 1 CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh \~L yjÇ kJÅY mZPrr mqmiJPj 2013 xJPu SA 81 CkP\uJr 78KaPf @S~JoL uLV 37, @S~JoL uLPVr KmPhsJyL 3, KmFjKk 28, \JoJ~JPf 7, \jxÄyKf 2 S FuKcKk 1KaPf \~ ßkP~PZÇ fífL~ hlJ CkP\uJ KjmtJYPj 80 vfJÄPvr CkPr ßnJa kPzPZ Foj CkP\uJr xÄUqJ 5KaÇ 70 vfJÄPvr CkPr 15Ka, 50 ßgPT 60 vfJÄPvr CkPr 52Ka FmÄ 40 ßgPT 50 vfJÄPvr oPiq rP~PZ 5Ka CkP\uJ~ ßnJa kPzPZÇ rJ\vJyL KmnJPV xmPYP~ ßmKv ßnJa kPzPZÇ To kPzPZ dJTJ KmnJPVÇ FTT CkP\uJ KyxJPm xmPYP~ ßmKv ßnJa kPz rJ\vJyL KmnJPVr hMVtJkMr CkP\uJ~Ç FUJPj vfTrJ ßnJa kPzPZ 84 hvKoT 50 vfJÄvÇ FTAnJPm To ßnJa kzJ CkP\uJKa yPò o~ojKxÄPyr lMumJzL~JÇ FA CkP\uJPf xmtKjM ßnJa kzJr yJr 47 hvKoT 23 vfJÄvÇ 80 vfJÄPvr CkPr ßnJa kPz bJTMrVJÅSP~r yKrkMr, YJÅkJAjmJmVP†r ßnJuJryJa, jSVJÅr ßkJrvJ, iJoAryJa S rJ\vJyLr hMVtJkMr CkP\uJ~Ç oJb kptJ~ ßgPT kJbJPjJ fgq KmPväwe TPr ßhUJ ßVPZ, kJÅYKa CkP\uJPf Km\~L S krJK\f k´JgtLPhr oPiq ßnJPar xÄUqJ k´J~ xoJPj xoJPjÇ TMKzV´JPor KYuoJKr CkP\uJ~ Km\~L k´JgtL ßkP~PZj 10 yJ\Jr 426 ßnJaÇ fJr KjTafo k´JgtL ßkP~PZj 10 yJ\Jr 272 ßnJaÇ hMA k´JgtLr \~-krJ\~ yP~PZ oJ© 154 ßnJPaÇ o~ojKxÄPyr ßiJmJCzJ CkP\uJPf Km\~L FmÄ krJK\f k´JgtLr oPiq ßnJPar mqmiJj 179KaÇ F CkP\uJ~ Km\~L k´JgtL ßoJyJÿ o\jM Ko~J ßkP~PZj 15 yJ\Jr 968 ßnJaÇ fJr KjTafo k´KfƪôL ßoJ” @mhMu oJjúJj @Tª ßkP~PZj 15 yJ\Jr 968 ßnJaÇ KhjJ\kMPrr jmJmV† CkP\uJ~ Km\~L ßY~JroqJj ßoJ” jNPr @uo KxK¨TL 34 yJ\Jr 290 ßnJa ßkP~PZjÇ fJr KjTafo k´JgtL ßoJ” @fJCr ryoJj ßkP~PZj 33 yJ\Jr 647 ßnJaÇ hM\Pjr oPiq mqmiJj 643 ßnJParÇ kJrPZ jJ ßZJa huèPuJ : CkP\uJ KjmtJYPj hMA mz hu @S~JoL uLV S KmFjKkr dJoJPdJPu KaTPf kJrPZ jJ ßZJa huèPuJr k´JgtLrJÇ CkP\uJ KjmtJYPj mJÄuJPhPvr S~JTtJxt kJKat, \JfL~ xoJ\fJKπT hu (\Jxh), mJÄuJPhPvr xJoqmJhL hu (FoFu), TíwT v´KoT \jfJ uLV, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat, KmT· iJrJ mJÄuJPhv, FuKcKk, AxuJKoT vJxjfπ @PªJujxy @rS TP~TKa hPur ßjfJrJ k´KfÆKªôfJ TPrj mPu \JjJ ßVPZÇ KT∂á KjmtJYPj \~ kJjKj Fxm hPur ßjfJTotLÇ IgY \JfL~ xÄx KjmtJYPj fMujJoNuT nJPuJ TPrPZ ßmv TP~TKa rJ\QjKfT huÇ KjmtJYj kptPmãTPhr oPf, mz huèPuJr FTPYKa~J \jxogtj, ßkKvvKÜ, KjmtJYPj aJTJr k´nJmxy jJjJ TJrPe ßZJa huèPuJr k´JgtLrJ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TPrS \~ kJPòj jJÇ

n 21 - 27 MARCH 2014

n

10

nJAx ßY~JroqJj kPh FKVP~ ßVu \JoJ~Jf dJTJ, 17 oJYt : fífL~ iJPkr CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYPj ßY~JroqJj kPhr oPfJ nJAx ßY~JroqJj kPhS @S~JoL uLVxoKgtf k´JgtLrJ KmFjKk-xoKgtf k´JgtLPhr ßYP~ ßmKv CkP\uJ~ \~L yP~PZjÇ @S~JoL uLV 27Ka S KmFjKk 18Ka CkP\uJ~ nJAx ßY~JroqJj kPh \~ ßkP~PZÇ IjqKhPT KmFjKk ßjfífôJiLj 19huL~ ß\JPar Ijqfo k´iJj vKrT \JoJ~JPf AxuJoL-xoKgtf k´JgtLrJ 23Ka CkP\uJ~ KjmtJKYf yP~PZjÇ F ZJzJ kJmtfq Y¢V´Jo \jxÄyKf xKoKfr (x∂á uJroJ) hM\j, @S~JoL uLPVr FT\j ÈKmPhsJyL', ACKkKcFl, AxuJoL l∑≤, \Ko~Pf SuJoJP~ AxuJo S @†MoJPj @u AxuJyr FT\j TPr k´JgtL nJAx ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZjÇ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur xPñ pMÜ jj, Foj hM\j k´JgtL KjmtJKYf yP~PZjÇ Vf vKjmJr ßhPvr 41Ka ß\uJr 81Ka CkP\uJ~ ßnJa ßjS~J y~Ç KjmtJYjL xKyÄxfJr TJrPe hMKa CkP\uJ~ ßnJa V´ye ˙KVf @PZÇ KTPvJrVP†r TMKu~JrYr S vrL~fkMr xhr CkP\uJr TP~TKa ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf gJTJ~ ßxUJPj nJAx ßY~JroqJj kPh S uçLkMPrr ToujVPr oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh lu kJS~J pJ~KjÇ @S~JoL uLPVr 27 \j: Y¢V´JPor xLfJTMP§ @uJC¨Lj ZJPmrL, ßVJkJuVP†r aMKñkJzJ~ IKxo TMoJr KmvõJx, KkPrJ\kMPrr ßjZJrJmJPh ßoJ. uJnuM @yPÿh, jLulJoJrL xhPr jJKyhMu AxuJo, msJ¯emJKz~Jr jmLjVPr ßoJvJrl ßyJPxj xrTJr, TMKzV´JPor KYuoJrLPf @mhMu TM¨MZ, TMKouäJr KffJPx ßoJ. vJKyjMu AxuJo, ßYR¨V´JPo jNÀu AxuJo yJ\JrL, jJñuPTJPa ßoJ. ACxMl nNÅA~J, KTPvJrV† xhPr oJxM @u oJoMj UJj, lKrhkMPrr xhrkMPr ßoJ. yJKr\Mr ryoJj, mKrvJPur oMuJhLPf oJAjMu @yxJj, o~ojKxÄPyr ßVRrLkMPr ZJjJCu yT, ßiJmJCzJ~ ßoJ˜lJ TJoJu S lMukMPr yJKmmMr ryoJj, KhjJ\kMr xhPr KTPvJr TMoJr rJ~, jzJAPur ßuJyJVzJ~ TJoÀu AxuJo, mJPVryJPar rJokJPu ßvU ßoJ~JPöo ßyJPxj, vrePUJuJ~ ßoJ. yJxJjMöJoJj S ßoJPruVP† Fx FAY Fo xJmMu @ÜJr, mJªrmJj xhPr \JoJu CK¨j ßYRiMrL, ßnJuJ xhPr ßoJ. ACjMx, ßljLr hJVjnN_J~ \~jJu @mhLj, vrL~fkMPrr jKz~J~ \JKTr ßyJPxj ßmkJrL, ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJ~ KmPmTJj hJx, YJÅhkMPrr TYM~J~ ßyuJu CK¨j S ßj©PTJjJr xhPr @mhMu UJPuT \~L yP~PZjÇ \JoJ~JPfr 23: uçLkMPrr ToujVPr ÉoJ~Mj TKmr, mJPVryJPar oÄuJ~ ßTJKyjNr xrhJr, TMKzV´Jo xhPr yJKmmMr ryoJj S ßrRoJrLPf @mMu yJPvo, xJfãLrJr TJuLVP† @mhMr rCl, TMKouäJr mMKzYÄP~ ßoJ. xJAlMu AxuJo S

msJ¯ekJzJ~ ßoJ. Ko\JjMr ryoJj, lKrhkMPrr nJñJ~ ßoJ. xPrJ~Jr ßyJxJAj, rJ\vJyLr ßVJhJVJzLPf TJoJÀöJoJj S YJrWJPa jJ\oMu yT, mKrvJPur mJmMVP† oMyÿ @K\\Mr ryoJj, \~kMryJPar @PÑukMPr Fx Fo rJPvhMu AxuJo, jSVJÅr ßkJrvJ~ ßoJ. @mhMx xJuJo, bJTMrVJÅSP~r

yKrkMPr rKlTMu AxuJo, KhjJ\kMPrr jmJmVP† vJyLjNr AxuJo, uJuoKjryJPar @KhfoJrLPf ßoJ. KlPrJ\ yJ~hJr, pPvJPrr oKjrJokMPr l\uMu yT, YM~JcJñJr hJoMzÉhJ~ @mhMu TJPhr, UMujJr kJATVJZJ~ TJoJu ßyJPxj, YJÅhkMPrr yJ\LVP† ßoJ\JPÿu yT, ßjJ~JUJuLr ßxjmJPV @mhMu oJPuT, YJÅkJAjmJmVP†r xhPr ßxJyrJm @uL S ßnJuJyJPa ßuJToJj @uL \~ ßkP~PZjÇ KmFjKkr 18 \j: \JoJukMPrr ßhS~JjVP† @mMu yJPvo, VJAmJºJ xhr CkP\uJ~ ßoJrPv yJmLm S xJhMuqJkMPr ZJoYMu yJxJj, ßvrkMPrr v´LmhtLPf @mhMuäJy @u oJoMj, TMKouäJr ßyJojJ~ oJP\hMu AxuJo, KTPvJrVP†r ßyJPxjkMPr jNÀu @oLj, lKrhkMr xhPr ßmj\Lr @yPoh, oiMUJuLPf ßoJ. ßVJuJo ojxMr, @ulJcJñJ~ @mhMu TM¨Mx UJj, rJ\vJyLr hMVtJkMPr ‰x~ \JoJu, o~ojKxÄPyr lMumJzL~J~ l\uMu yT, jSVJÅr oJªJ~ ßoJ. @yxJj yJKmm S iJoAryJPa ßoJ. @UrJ\Mu AxuJo, oJKjTVP†r KWSPr l\r @uL, aJñJAPur ijmJzLPf oyr CK¨j S ßhuhM~JPr @KjZMr ryoJj, YJÅkJAjmJmVP†r KvmVP† vKyhMu yT yJ~hJrL, ßj©PTJjJr ßoJyjVP† KxrJ\ CK¨j fJuMThJr KjmtJKYf yP~PZjÇ IjqJjq hPur Z~\j \~L: Y¢V´JPor YªjJAPv AxuJoL l∑P≤r ßxJuJ~oJj lJÀTL, rJXJoJKar TJCUJuLPf ACKkKcFPlr oÄxMAC ßYRiMrL, mrTPu ß\FxFPxr (x∂á uJroJ) KmiJj YJToJ, mJªrmJPjr @uLThPo FTA hPur TJAjgk ßosJ, xMjJoVP†r \JoJuVP† \Ko~Pf SuJoJP~ AxuJPor rKv @yPo S KxPuPar hKãe xMroJ~ @†MoJPj @u AxuJyr AoJ CK¨j jJKxrL \~L yP~PZjÇ hM\j ˝fπ: lKrhkMPrr YrnhsJxPj ßoJ. TJCZJr ßyJPxj S rJXJoJKar mJWJAZKzPf KnK•oJj YJToJ KjmtJKYf yP~PZjÇ F ZJzJ mJPVryJa xhPr @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL xrhJr oJxMhMr ryoJj \~ ßkP~PZjÇ


˝ ßh v

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

rÄkMPr x\Lm S~JP\h \~

n 21 - 27 MARCH 2014

n

11

rJÓshNf oK\jJ muPuj

@S~JoL uLV xrTJr xMÔMnJPm KjmtJYPjr mqJkJPr pMÜrJPÓsr Im˙Jj kKrmftj y~Kj KjmtJYj CkyJr KhP~PZ

dJTJ, 17 oJYt : k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßZPu, fgq S k´pKM Ü CkPhÓJ x\Lm S~JP\h \~ rÄkMPrr k´KfKa WPr WPr KmhMq“ ßkRÅPZ ßh~Jr k´Kfv´ΔKf KhP~ mPuj, @\TJu ÊjKZ KmFjKk ßj©L @oJPhr KjP~ IPjT KTZM muPZj, xoJPuJYjJ TrPZjÇ KT∂á FaJ KfKj muPZj jJ, @S~JoL uLV xrTJr xMÔMnJPm KjmtJYj CkyJr KhPòÇ \~ IKnPpJV TPr mPuj, UJPuhJ K\~J @Aj TPr FA CkP\uJ k≠Kf mJKfu TPrPZjÇ fJr krS fJrJ KjmtJYj TrPZÇ @orJA CkP\uJ kKrwh k≠Kf kMjmtyJu TPrKZÇ KmTJPu rÄkMr K\uJ ÛMu oJPb ˙JjL~ @S~JoL uLV @P~JK\f FT

\jxnJ~ KfKj F TgJ mPujÇ \~ mPuPZj, KmFjKk @PªJuPjr jJPo xπJx YJKuP~PZÇ KmFjKk @èj KhP~ VJKz kMKzP~PZÇ oJjMw yfqJ TPrPZÇ KjmtJYPjr Khj xπJx TPrPZÇ xKyÄxfJ TPrPZÇ oJjMw UMj TPrPZÇ rÄkMr jLulJoJrLPf oJjMw oJrJ ßVPZÇ xKyÄxfJ TPr oJjMwPT yfJv TrJr ßYÓJ TPrKZuÇ KT∂á oJjMw yfJv y~KjÇ FPTr kr FT yJouJ TPrPZÇ ÛMu kMKzP~ KhP~PZÇ Fr krS oJjMw ßnJa ßTPªs KVP~ ßnJa KhP~PZÇ \~ IKnPpJV TPr mPuj, KmFjKkr fgJ UJPuhJ K\~Jr @oPu xJPrr \jq, KmhMqPfr \jq oJjMw oJrJ ßVPZÇ TíwTPT yfqJ TrJ yP~PZÇ FUj @r xJPrr xoxqJ ßjAÇ KmhMqPfr xoxqJ ßjAÇ \~ mPuj, Vf kJÅY mZr @S~JoL uLV ßhPvr mqJkT Cjú~j TPrPZÇ @S~JoL uLV @mJr kJÅY mZPrr \jq ãofJ~ FPxPZÇ FA kJÅY mZr ßhPvr mqJkT Cjú~j yPmÇ CkP\uJ KjmtJYPj TJrYMKkr IKnPpJV I˝LTJr TPr \~ mPuj, rÄkMr IûPu VqJx @jm, FUJPj TJrUJjJ @jm, mJKe\q @jmÇ oJjMPwr TotxÄ˙JPjr mqm˙J TrmÇ

dJTJ, 17 oJYt : mJÄuJPhPv KjpMÜ pMÜrJPÓsr rJÓshNf cqJj cKmäC oK\jJ mPuPZj, mJÄuJPhPvr KjmtJYPjr mqJkJPr pMÜrJÓs xrTJPrr Im˙JPjr ßTJPjJA kKrmftj y~KjÇ fPm hMA ßj©LPTA xoJiJPjr kg UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ Vf vKjmJr xºqJ~ pMÜrJPÓsr KjCA~PTtr FuoyJˆt FuJTJr FTKa KmhqJuP~ k´mJxL mJÄuJPhKvPhr FT xnJ~ F TgJ mPuj cqJj oK\jJÇ F ZJzJ k´PvúJ•r kPmt k´mJxL mJÄuJPhKvPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhjÇ oK\jJ mPuj, pMÜrJÓs oPj TPr, mJÄuJPhPv rJ\jLKfYYtJ~ xmJr \jq ßpoj xoJj xMPpJV xOKÓ TrPf yPm, ßfoKj ßxA xMPpJVPT hJK~fôvLufJr xPñA mqmyJr TrPf yPmÇ KfKj mPuj, Ko~JjoJr S YLPjr KmPmYjJ~ ÈxKyÄx CV´mJPhr KmT· mJÄuJPhv'-Fr @ûKuT ßTRvuVf nNKoTJ UMmA èÀfôkNetÇ fJÅr KmvõJx, 2030 xJPur oPiq mJÄuJPhv FTKa oiqo @P~r vJK∂r S VefPπr

ßoWjJ~ nJxPZ uJv dJTJ, 17 oJYt : Vf ÊâmJr KmPTu ßgPT KmPTu kpt∂ 48 WμJ~ ßjJ~JUJuLr yJKf~J CkP\uJr xMUYr ACKj~Pjr kKÁo S C•r kJPvr ßoWjJ~ ˙JjL~ ß\Pu S Ijq k´fqhvtLrJ mÉ uJv ßnPx ßpPf ßhPUPZjÇ KTZM KTZM uJv jhLr TNPu @aPT pJS~J~ TMTMPr UJPòÇ F uJvKa ßgPT k´J~ 50 yJf kKÁPor FTKa juTNk ßgPT uJPvr VPº ˙JjL~rJ kJKjr \jq ßpPf kJrPZj jJÇ ßrJmmJr xTJu xJPz 7aJ~ xMUYr ACKj~Pjr mJhvJ Ko~J V´JPor C•r kJPvr ßoWjJr TNPu FTKa uJv kPz gJTPf ßhUJ pJ~Ç uJv hM'Ka TMTMPr UJKòuÇ FTA Khj xTJu 8aJ~ FTA V´JPor kKÁo kJPvr ßoWjJr TNPu

@PrJ FTKa uJv ßhUJ pJ~Ç F uJvKaS TMTMPr UJKòuÇ xMUYr ACKj~Pjr ßY~JroqJj WJa ßgPT ßoWjJ kJr yP~ kKÁo kJPzr dJuYr S ßoRunLrYr ßgPT k´KfKhj oKyPwr hMi @jPf pJ~ KorJ\ ßVJ~JuÇ KfKj S IjqrJ \JjJj, vKjmJr hMkMPr yKre mJ\JPrr kKÁo kJPvr ßoWjJ~ hM'Ka uJv nJxPf ßhPUPZjÇ S~JTtJxt kJKatr ßjfJ S xMUYr ACKj~Pjr mJKxªJ @PjJ~Jr ßyJPxj \JjJj, vKjmJr KmPTPu ßY~JroqJj WJPar kKÁPor ßoWjJ~ FTKa uJv nJxKZuÇ KfKjxy k´J~ 200 ßuJT uJvKa ßhUPf WajJ˙Pu CkK˙f yjÇ @PjJ~Jr ßyJPxj FmÄ oiq Yr @oJjMuqJy xrTJKr k´JgKoT

KmhqJuP~r KvT KmiJj Yªs hJx @PrJ \JjJj, vKjmJr KmPTPu ßmRmJ\JPrr kKÁo kJPvr ßoWjJ~ KfjKa uJv nJxKZuÇ Umr ßkP~ fJrJxy ÛMPur ZJ©ZJ©L S ˙JjL~ ßuJT\j ßxUJPj \PzJ yjÇ ßrJmmJr KmPTu 5aJ~ xMUYr ACKj~Pjr j~JkJzJ V´JPor ß\PuPhr \JPu FTKa uJv @aTJ kPzÇ kJPvr TJyJr V´JPor Kmâo oJK^ S IjqrJ \JjJj, ß\PurJ uJvKa \Ju ßgPT ßmr TPr kJKjPf ßluPu ß\J~JPrr kJKjPf C•r KhPT ßnPx pJ~Ç KfKj @PrJ \JjJj, uJvKar TJPuJ hJKz KZu, VJP~r rX TJPuJ, m~x 35 mZrÇ uJvKa lMPu ßVPZ, krPj TJkzPYJkz KZu jJÇ

mJÄuJPhv FUj @r xJyJpqKjntr ßhv j~ : c. ßhmKk´~ dJTJ, 17 oJYt : mJÄuJPhv FUj @r xJyJpqKjntr ßhv j~, r¬JKjKjntr yP~ CPbPZÇ @PVr fMujJ~ mJÄuJPhPvr IgtjLKf FUj IPjTaJ o\mMfÇ Vf 40 mZPr ßhPv IPjT Cjú~j yP~PZÇ F Cjú~Pjr iJrJ ImqJyf rJUPf yPu rJ\jLKfKmhPhr oPiq ˝òfJ @jPf yPmÇ kJvJkJKv VefJKπT KY∂JnJmjJ gJTPf yPmÇ ßrJmmJr ßmuJ xJPz KfjaJ~ oJhJrLkMr KuVqJu FAc IqJPxJKxP~vPjr KrPxJxt ßx≤JPr mJÄuJPhPvr IgtjLKfKmw~T FT @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq

KmKvÓ IgtjLKfKm S oJhJrLkMr KuVqJu FAc IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf c.

ßhmKk´~ n¢JYJpt F TgJ mPujÇ IqJPxJKxP~vPjr xŒJhT l\uMu yPTr xnJkKfPfô IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ IjqJPjqr oPiq oJhJrLkMPrr xJPmT ßkRr ßo~r jMÀu @uo mJmM ßYRiMrL, mftoJj ßo~r UJKuh ßyJPxj A~Jh, xÄ˙Jr xyxnJkKf TJ\L ÉoJ~Mj TKmr, k´iJj xojõTJrL UJj ßoJ. vyLh, ˙JjL~ VeqoJjq mqKÜ, rJ\jLKfKmh, xoJ\TotL, xJÄÛíKfT TotL, xJÄmJKhTxy xMvLu xoJP\r k´KfKjKirJ CkK˙f KZPujÇ F xo~ KfKj xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr \mJm ßhjÇ

ßhv yPmÇ KmPvõr vLwt ‰fKr ßkJvJT r¬JKjTJrT ßhv yPm

mJÄuJPhvÇ ÈPVäJmJu msqJ¥' yPm mJÄuJPhPvr keqÇ

pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr KmwP~ FT k´Pvúr \mJPm oK\jJ mPuj, pMÜrJÓs oPj TPr, pJrJ oJjmfJKmPrJiL IkrJi TPrPZ, fJPhr @APjr TJPZ hJ~m≠ yPf yPmÇ KT∂á ßhvL~ FmÄ @∂\tJKfT oJjhP§ fJPhr KmYJr-k´Kâ~J ßhUPf YJ~ pMÜrJÓsÇ IiqJkT c. oMyJÿ ACjNx k´xPñ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, ÈV´JoLe YqJ¡Jr A\ ßTîJ\c'-mJÄuJPhv xrTJPrr hJK~fôvLu mqKÜPhr FA o∂Pmq KfKj @vJmJhLÇ IjMÔJPj oJKTtj TÄPV´Pxr xhxq ßV´x ßoÄ \JjJj, pMÜrJPÓs @∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx kJuPj KfKj yJCPx FTKa Kmu FPjPZjÇ

ßv~JrmJ\JPr 80 yJ\Jr jfMj KmKjP~JVTJrL dJTJ, 17 oJYt : mJÄuJPhPvr ßv~JrmJ\JPr @xPZ jfMj KmKjP~JVTJrLrJÇ Vf ßhz oJPx 80 yJ\Jr 785Ka ßmKjKlKv~JKr SjJxt (KmS) IqJTJC≤ UMPuPZ KmKjP~JVTJrLrJÇ Fr oPiq kMÀw 54 yJ\Jr 878 FmÄ jJrL 25 yJ\Jr 844 \jÇ @r F KjP~ ßhPvr ßv~JrmJ\JPr KmKjP~JVTJrLr xÄUqJ hJÅKzP~PZ 29 uJU 37 yJ\JrÇ APuTasKjT k≠KfPf ßv~Jr xÄrãeTJrL k´KfÔJj KxKcKmFu xN© Kmw~Ka KjKÁf TPrPZÇ F KhPT mJ\JPr @xJr IPkãJ~ 2 yJ\Jr 200 ßTJKa aJTJr @AKkS (k´JgKoT ßv~Jr)Ç IgtjLKfKmhrJ muPZj, @AKkSPT xJoPj ßrPU jfMj KmS ßUJuJ yPòÇ FZJzJ @oJjPfr xMPhr yJr ToPu oJjMw ßv~JrmJ\JPr @PxÇ @r F hMA k´Kâ~J~ mJ\JPr fJruq k´mJy FmÄ ßv~Jr xrmrJy hMKaA mJzPmÇ fPm IjKnù KmKjP~JVTJrLPhr ^MKÅ T TKoP~ @jJr mqJkJPr Kj~πT xÄ˙J mJÄuJPhv KxKTCKrKa\ IqJ¥ FéPY† TKovjPT (KmFxAKx) xfTt yS~Jr krJovt KhP~PZj fJrJÇ jfMj KmKjP~JVTJrL : xN© \JjJ~ YuKf mZPrr 31 \JjM~JKr KmS IqJTJC≤ KZu 28 uJU 56 yJ\Jr 451KaÇ 14 oJYt fJ ßmPz 29 uJU 37 yJ\Jr 236KaPf CjúLf yP~PZÇ Fr oPiq kMÀw KmKjP~JVTJrL 21 uJU 65 yJ\Jr 712 \j FmÄ jJrL 7 uJU 61 yJ\Jr 693Ç @r ßhz oJPx KmS IqJTJC≤ ßmPzPZ 80 yJ\Jr 785KaÇ Fr oPiq k´mJxLPhr 2 yJ\Jr 344Ka IqJTJC≤ ßmPzPZÇ mJKTèPuJ mJÄuJPhPv Im˙JjTJrLPhrÇ @r 14 oJYt Fj@rKmPhr IqJTJC≤ hJÅKzP~PZ 1 uJU 45 yJ\Jr 535KaÇ @AKkS : 2013 xJPu @AKkSr

oJiqPo 12 ßTJŒJKjr 1 yJ\Jr 337 ßTJKa aJTJr ßv~JrmJ\JPr FPxPZÇ FZJzJ 18Ka ßTJŒJKjr 2 yJ\Jr 200 ßTJKa aJTJr @AKkS FUjS IjMPoJhPjr IPkãJ~ rP~PZÇ Fxm @AKkSPT ßTªs TPr mJ\JPr jfMj kMÅK\ @xPmÇ

@oJPhr ßhPv FTKa k´mefJ @PZ, mJ\Jr nJPuJ yPu KmKjP~JVTJrL @PxÇ fJA xJŒ´sKfT xoP~ mJ\Jr AKfmJYT yS~J~ jfMj KmKjP~JVTJrL @xPZÇ FZJzJ @oJjPf xMPhr yJr ToJ~ jfMj KmKjP~JVTJrLrJ ßv~JrmJ\JroMUL

IgtjLKfKmhPhr IKnof : F mqJkJPr f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT Igt CkPhÓJ c. FKm KoötJ @K\\Mu AxuJo mPuj, KmKjP~JVTJrL mJzPu mJ\JPrr VnLrfJ mJPzÇ fPm KmKjP~JVTJrLrJ IjKnù yPu ^MÅKTS rP~PZÇ KfKj mPuj, ßxPT¥JKr oJPTtPa KmKjP~JPVr ßãP© ßTJŒJKjr ßoRuKnK• ßhPU Kx≠J∂ KjPf yPmÇ ßTJPjJnJPmA É\MPV KmKjP~JV TrJ pJPm jJÇ KfKj @rS mPuj, mJ\JPr ßv~Jr xrmrJy mJzPu KmKjP~JVTJrLPhr Kx≠J∂ ßj~Jr Ikvj mJPzÇ FPf TJrxJK\r xMPpJV TPo @PxÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT c. mJTL UuLuL mPuj, Kfj TJrPe jfMj KmKjP~JVTJrL mJzPZÇ xJoPj ßmv KTZM @AKkS YPu @xJ~ jfMj KmKjP~JVTJrLrJ @xPZÇ @r

yPf kJPrÇ KfKj mPuj, mJ\JPr jfMj KmKjP~JV FPu fJruq k´mJy mJPzÇ fPm IjKnù KmKjP~JVTJrLrJ pJPf ãKfV´˜ jJ y~, ßx KmwP~ KmFxAKxr xfTt yPf yPmÇ PkZPjr TgJ : 2008 xJPur \MPj ßv~JrmJ\JPr KmS KyxJPmr xÄUqJ KZu 10 uJU 71 yJ\Jr 252KaÇ 2009 xJPur FTA xoP~ fJ ßmPz 14 uJU 19 yJ\Jr 15KaPf hJÅzJ~Ç 2010 xJPu KmkMuxÄUqT KmKjP~JVTJrL pMÜ y~ ßv~JrmJ\JPrÇ ßx mZPrr \Mj kpt∂ KmS KyxJmiJrLr xÄUqJ hJÅzJ~ 25 uJU 53 yJ\Jr 407Ç KcPx’Prr oPiq xÄUqJKa 30 uJU IKfâo TPrÇ 2011 xJPur ßo oJx ßvPw KmS KyxJmiJrLr xÄUqJ hJÅzJ~ k´J~ 34 uJUÇ fPm SA mZPrr \MuJAP~ F xÄUqJ TPo 26 uJU 78 yJ\JPr ßjPo @PxÇ


3~ S ßvw kOÔJr kr

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

WMPr hJzJPò KmoJj

KvVKVrA WMPr hJzJPmÇ IJorJ IJoJPhr TJÄKUf uPãq ßkRÅZPf kJrPmJÇ KmoJj IKlPx F k´KfPmhPTr xJPg IJuJkTJPu TJK≤s oqJPj\Jr IJKfT ryoJj KYvKfPTS UMm IJvJmJhL oPj y~Ç KfKj mPuj, KmoJj ßp nJPuJ TrPZ fJr k´oJe ßlmsΔ~JKrPf 4 KoKu~j kJCP¥r KaKTa KmKâÇ IJorJ KmoJPjr mhjJo WMYJPf PYÓJ TrKZÇ KmoJj FUj IJr IJPVr k´KfÔJj j~Ç FUj IPjT kKrmftj FPxPZÇ ßlmsΔ~JKr oJPx KÆèe KaKTa KmKâr TJre xŒPTt \JjPf YJAPu KfKj mPuj, k´mJxLrJ jPnÍr S KcPxÍPr xJiJref mJÄuJPhPv Ãoe TPr gJPTj ßmvLÇ G xo~ ßhPvr rJ\QjKfT kKrK˙Kf C•¬ yS~J~ IPjPT y~PfJ ßpPf kJPrj KjÇ ßlmsΔ~JKrPf ßhPvr kKrK˙Kf Cjúf yS~J~ k´mJxLrJ ßhPv pJPóZjÇ fJZJzJ ßlmsΔ~JKrPf ßhPv CkP\uJ KjmtJYj ÊrΔ yP~PZÇ IPjT k´mJxLA k´JgLt yPf ßhPv ßVPZjÇ IPjPT ßVPZj KjP\r kZPªr k´JgLtr KjmJtYjL TqJPŒAPj IÄv KjPfÇ Fxm TJrPeA KaKTa KmKâr yJr KÆèe ßmPzPZÇ IJorJ FA iJrJmJKyTfJ ImqJyf rJUPf YJAÇ u¥j-KxPua lîJAa YJuM yS~J~ KmoJjpJ©L mJzPZ, KT∂á KxPua-u¥j xrJxKr lîJAa TPm YJuM yPm- Foj k´Pvúr \mJPm KmoJj oqJPj\Jr mPuj, KxPua SxoJjL KmoJj mªPr KrKlCKuÄ KˆPˆo k´mftPjr TJ\ YuPZÇ FTKa lîJAPa 17 TP≤AjJr Pfu uJPVÇ FA ßfu xrmrJPyr mqm˙J TrJ ZJzJ KxPua ßgPT lîJAa YJuM TrJ x÷m j~Ç KrKlCKuÄP~r TJ\ ßvw yPf xo~ uJVPmÇ xMfrJÄ xyxJA FA rΔPa lîJAa YJuM yS~Jr x÷mjJ ßhUJ pJPóZjJÇ KmoJj myPr jfáj F~JâJla PpJV yPóZ, mJzPZ lîJAa xÄUqJ, fJyPu pJ©L IJTíÓ TrPf KmoJj TL CPhqJV KjPóZ- Foj k´Pvúr \mJPm IJKfT ryoJj KYvKf mPuj, IJVJoL \Mj oJx kpt∂ KmoJPjr Kxa k´J~ 70 nJV mMKTÄ yP~ ßVPZÇ ßTJj F~JruJAP¿r 70 nJV Kxa láu gJTPu iPr KjPf yPm pJ©L xÄUqJ kptJ¬ IJPZÇ fPm pJ©LPhr IJTíÓ TrPf KmKnjúnJPm k´YJreJ ImqJyf IJPZ Ç KfKj mPuj, Km\Pjx TîJPxr pJ©LPhr \jq KmoJjmªPr lJˆ asJT xJKntx k´mftj TrJ yP~PZÇ pJ©LrJ KmoJjmªPr ßmJKctÄ kJx xÄV´y, mqJPV\ ßuJKcÄ, IJjPuJKcÄxy KmKnjú ßãP© xMKmiJ ßnJV TPr IJxPZjÇ fJZJzJ Kl∑PTJP~≤ lîJ~Jr ßk´JV´JPor IJSfJ~ IKiT KmoJj ÃoeTJrLPhr \jq mJzKf xMKmiJ rP~PZÇ ßp xTu pJ©L IJTJv kPg mZPr 50 yJ\Jr KTPuJKoaJr kg Ãoe TPrj fJPhrPT V´Le TJct, pJrJ 75 yJ\Jr KTPuJKoaJr kg pJfJ~Jf TPrj fJPhrPT KxunJr TJct S pJrJ 75 yJ\Jr KTPuJKoaJPrr ßmvL kg pJfJ~Jf TPrj fJPhrPT ßVJPøj TJct k´hJj TrJ y~Ç FA TJctiJrLPhr \jq KmoJPj KmPvw xMPpJV- xMKmiJ rP~PZÇ pJ©LrJ KmoJj IKlPx ßlJj TrPu PTC ßlJj KrKxn TPrjJ-Foj IKnPpJVKa KmoJj oqJPj\JPrr j\Pr IJjPu KfKj mPuj, IKnPpJPVr xJPg IJKo xŒMjt FTofÇ fPm F ßãP© IJoJPhr KTZá xLoJm≠fJ rP~PZÇ mftoJPj KmoJj IKlPx KoKjPa 12Ka Tu IJPxÇ KT∂á IJoJPhr ßp ßlJj KxPˆo IJPZ fJPf 5Ka Tu KrKxn TrJ pJ~Ç fJA mJTL 7Ka Tu KxKrn TrJ x÷m y~jJÇ IJorJ KvVKVr jfMj ßlJj KxPˆo xÄPpJ\j TrPmJÇ fUj Tu IJxJr xJPg xJPg xm Tu KrKxn TrJ x÷m jJ yPuS krmftLPf Koxc Tu ßhPU KraJjt TrJ pJPmÇ CPuäUq, mftoJPj u¥j-dJTJ rΔPa k´Kf x¬JPy KfjKa lîJAa kKrYJKuf yPóZÇ Vf ßlmsΔ~JKrPf jfáj F~JrâJla (ßmJK~Ä Kgsku ßxPnj) ßpJV yP~PZÇ fPm UMm KvVKVrA KmoJj myPr IJPrJ KfjKa F~JâJla ßpJV yS~Jr TgJ rP~PZÇ Fr oPiq 21 oJYt ßpJV yPm 1Ka, IJr \Mj oJPx IJPrJ hMAKa IJxPm mPu \JKjP~PZj KmoJj oqJPj\JrÇ KfKj \JjJj, Ikr KfjKa F~JrâJla

n 21 - 27 MARCH 2014

n

12

mOKav xrTJPrr IJ~ 8 KmKu~j kJC¥

IJxJr kr x¬JPy 7Ka lîJAa kKrYJKuf yPmÇ Fr oPiq dJTJ-AaJuL, dJTJl∑JÄTláa FmÄ dJTJ-mJKotÄyJo-ACA~Tt rΔPaS hMKa lîJAa gJTPmÇ Vf x¬JPy mOKav-mJÄuJPhv ßYomJr Im ToJPxtr (KmKmKxKx) xJPg KmoJj TftOkã FTKa YáKÜ ˝Jãr TPrPZjÇ FA YáKÜr IJSfJ~ Km\Pjx TîJPxr \jq KmKmKxKxr kKrYJuTrJ 9 kJPxt≤ FmÄ xJiJre xhxq S fJPhr kKrmJPrr xhxqrJ 15 kJPxt≤ KcxTJC≤ xMKmiJ ßnJV TrPf kJrPmjÇ

21 oJYt IJ∂\tJKfT metmJh KmPrJiL Khmx TotxNKYÇ 22 oJYt vKjmJr hMkMPr mOKav kJutJPo≤ ßgPT asJlJuVJr Û~Jr IKnoMPU metmJh KmPrJiL rqJuL IjMKÔf yPmÇ FPf ßpJVhJj TrPf xTJu 11aJr oPiq kJutJPo≤ nmPjr xJoPj Pjuxj oqJP¥uJr k´KfTíKfr xÿMPU xoPmf yPf xTPur k´Kf IJymJj \JjJPjJ yP~PZÇ Vf 13 oJYt mOy¸KfmJr KmPTPu u¥j oMxKuo ßx≤JPrr ßxKojJr yPu IjMKÔf FT xnJ~ TKoCKjKa ßjfímOª F IJymJj \JjJjÇ Aˆ u¥j oÛ, TJCK¿u Im oÛ S IJAFlAr ßpRg CPhqJPV IJP~JK\f F xnJ~ mÜmq

rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj, metmJh KmPrJiL ßjfJ lJhJr FuJj V´Lj, xJKm ßhS~Ju, VäLj rKmjxj k´oMUÇ TJCK¿u Im oPÛr ßxPâaJKr ß\jJPru yLrJ AxuJPor xnJkKfPfô IjMKÔf xnJKa kKrYJujJ TPrj u¥j oMxKuo ßx≤JPrr KjmtJyL kKrYJuT ßhuS~Jr UJjÇ xnJ~ mÜJrJ TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMwPT 22 oJPYtr rqJuLPf IÄvV´yPer IJymJj \JjJjÇ fJrJ mPuj, mOPaPj AxuJo KmPÆwL TotTJ¥ KhjKhj mJzPZÇ TKoCKjKar oJjMw GTqm≠ yP~ KmKnjú xo~ ßpnJPm AKcFuPT ßoJTJPmuJ TrPZ ßxnJPmA metmJh S AxuJo KmPÆwLPhr ßoJTJPmuJ TrPf yPmÇ ßjfímª O 22 oJYt vKjmJPrr rqJuLPf IÄvV´yPe IJV´yLPhrPT xTJu 9aJ~ u¥j oMxKuo ßx≤JPrr xJoPj xoPmf yS~Jr IJymJj \JjJjÇ CPuäUq, 1960 xJPu IJKl∑TJ~ FTKa vJK∂kNet rqJuLPf kMKux èKu TPr 70 k´KfmJhLPT yfqJ TPrÇ krmfLtPf \JKf xÄPWr xJiJre kKrwh KhjKaPT IJ∂\tJKfT metmJh KmPrJiL Khmx KyPvPm kJuPjr ßWJweJ ßh~Ç Frkr ßgPT k´Kf mZr 21 oJYt xJrJ KmPvõ KhmxKa KmKnjú TotxNKYr oiqKhP~ kJKuf yP~ IJxPZÇ

IJ~ y~ KmKu~j KmKu~j kJC¥Ç IJKgtT oªJS TJaPf ÊrΔ TPrÇ KT∂á 2010 xJPu Tj\JPntKan kJKat ãofJ~ IJxJr krA mJPi KmkK•Ç ãofJ~ FPxA Tj\JPntKan AKoPV´vj jLKf xÄPTJYj TrJr Kx≠J∂ V´ye TPrÇ IPjT TPu\ S KvãJ k´KfÔJPjr ˆáPc≤ KnxJ ßh~Jr uJAPx¿ mJKfu TPr ßh~J y~Ç Foj KT ßoPasJkKuaj KmvõKmhqJuP~r oPfJ UqJfjJoJ KvãJk´KfÔJPjr uJAPx¿S mJKfu TrJ y~Ç pKhS IJAjL uzJAP~r oJiqPo fJrJ fJPhr uJAPx¿ KlPr PkPf xão y~Ç KT∂á ßZJa TPu\ S KvãJ k´KfÔJjèPuJ yJAPTJPat uzJAP~r KmvJu IJAKj Kl KhPf jJ kJrJ~ KlKrP~ IJjPf kJPrKj fJPhr uJAPx¿Ç lPu Fxm k´fKÔJPjr oJKuTrJ mqmxJ~LTnJPm Yro ãKfr xÿMULj yj, TotTftJ TotYJKrrJ yJrJj YJTKr IJr KvãJgLtrJ fJPhr ZJ©fô S mOPaPj mxmJPxr ßpJVqfJ hMPaJA yJKrP~ ßlPujÇ ÊiM FUJPjA ßvw j~, ZJ© KnxJ~ KmKnjú KmKiKjPwi IJPrJk TPr IKiTJÄv ßãP© KvãJgLtPhr TJP\r IKiTJr Umt TrJ y~Ç lPu FPhPv TJ\ TPr KjP\Phr TPuP\r KaCvj Kl kKrPvJi S gJTJ UJS~Jr mPªJm˜ TrJ TKbj yP~ kPzÇ IPjT KvãJgtLPT fJPhr ßhPvr mJKz ßgPT Igt FPj KaCvj Kl kKrPvJi TrPf y~Ç PUP~ jJ ßUP~ ßTJPjJ oPfJ ACKjnJKxtKar KaCvj Kl kKrPvJi TPr ßuUJkzJ YJKuP~ pJj KvãJgLtrJÇ IPjPTA ˝PhPv KlPr ßpPf mJiq yjÇ IJmJr IPjPT kJKz \oJj ACPrJPkr KmKnjú ßhPvÇ xJŒsKfT xoP~ ACPT ßmJctJr FP\K¿r TPbJrfJ~ IfLÔ yP~ kPzPZj mOPaPjr KmKnjú ACKjnJKxtKa S TPuP\r IiqJkTrJSÇ ACPTKmFr KjPhtPv FTJPcKoT TJP\r kKrmPft KvãJgLtPhr AKoPV´vj fhrKTr hJK~fô kJuj TrPf yPóZ KvãTPhrÇ lPu FTKhPT ßpoj ‰hjKªj FTJPcKoT TotTJP¥ mJiJ xOKÓ yPóZ Ckr∂á ZJ©�KvãT xŒPTt hMrfô xOKÓ yPóZÇ KvãTPhrPT AKoPV´vj kMKuPxr náKoTJ~ ImfLet yPf yPóZÇ xŒsKf pMÜrJP\qr KmKnjú KmvõKmhqJuP~r 160 \j IiqJkT ˝JãKrf FT KYKbPf FA IKnPpJV fáPu irJ yP~PZÇ mOPaPjr k´nJmvJuL ‰hKjT VJKct~Jj KYKbKa k´TJv TPrPZÇ KYKbPf muJ yP~PZ, ACPT ßmJctJr FP\K¿ KmKnjú TPuP\ AKoPV´vj ßxu mKxP~ KhP~PZÇ k´KfKa TPu\PT KvãJgLtPhr AKoPV´vj xÄâJ∂ pJmfL~ TJV\k© fhJrKTr hJK~fô KhP~PZÇ k´KfKhjA jfáj jfáj KmKiKjPwi xÄâJ∂ KYKb Pk´re TrJ yPóZÇ KYKbPf CPuäU TrJ y~, ACPTKmF’r KjPhtv IjMpJ~L TPuP\r KvãTPhrPT k´KfKhj KvãJgLtPhr CkK˙Kf fhJrKT KjP~ mq˜ gJTPf y~Ç k´JAoJKr ÛáPur oPfJA ZJ©Phr oJgJ èPe TîJPx dáTJPf y~Ç mOPaPj mxmJPxr Qmi TJV\k© PhUJÊjJ TrPf y~Ç lPu kJbhJPjr KjitJKrf xo~ ßãkj y~Ç ZJ©Phr xJPg ßpUJPj KvãTPhr ßxRyJhtkMet xŒTt gJTJr TgJ ßxUJPj ßx xŒTt yP~PZ IJfÄPTrÇ KvãTPhrPT kMKuKx náKoTJ kJuj TrPf yPóZÇ KvãTrJ mPuj, IJorJ KvãJgLtPhr kJbhJj TrPmJ jJKT TîJKrPTu YJTáKr TrPmJÇ fJrJ F Im˙J ßgPT oMKÜ YJjÇ

mhPu ßVPZ SPvj FPˆa FuJTJr fJKuTJ ßgPT kKrmKftf S CKjúf FuJTJ KyPvPm UqJKf kJS~J SPxj FPˆa Fr AKfyJPxr IÄv yPf PkPr PxKuPmsvPj ßpJVPh~J IKfKgrJ IJjª ksTJv TPrjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj ÈasJ¿lrKoÄ SPxj' vLwtT FA IjMÔJPj ßpJVPhj FmÄ SPxPjr KmKnjú KhT WMPr ßhPUjÇ KfKj mPuj, IJorJ SPxj FPˆPa Pmˆ PxJxqJu yJCK\Ä Fr \jq xJjPc aJAox mOKav ßyJox FS~Jct uJn TPrKZÇ FaJ ÊiM SxPjr j~, kMPrJ aJS~Jr yqJoPuaPxr \jq optJhJrÇ SPxj FPÓPa 1 yJ\Jr TJCK¿u ßyJox xÄÛJr TrJ yP~PZ FmÄ kJatjJrvLPkr oJiqPo ‰frL yP~PZ 8vÈr ßmvL ßxJxqJu yJCxÇ IJPrJ 2/3 v WPrr KjotJe TJ\S ßvw yS~Jr kPgÇ FZJzJS 10KoKu~j kJC¥ mq~ TrJ yP~PZ uqJ¥PÛKkÄFÇ ˙JjL~ mJKxªJrJ KjP\Phr FuJTJ KjP~ IJ\ Vmt TrPZjÇ ˙JjL~ TqJPŒAjJr \j IJKuxj mPuj, FA FuJTJr TrΔe hvJr kKrmftPj IJoJPhrPT IPjT kg yJÅaPf yP~PZÇ IJorJ ImvqA ßo~r uMflár FmÄ TJCK¿uPT KmPvw ijqmJh \JjJPmJ-TJre fJrJ TKoCKjKar xJPg krJovt TPrA mqm˙J KjP~KZPuj FmÄ pJr lPu IJorJ IJ\PTr kptJP~ IJxPf PkPrKZÇ SPxj FPÓa FTxo~ ÊiM \rJ\Ljt lîJaèPuJr \jqA ßoAjKˆso KoKc~J~ xoJPuJKYf KZPuJ jJ, KZPuJ csJVxksiJj FuJTJ KyPvPm TáUqJfÇ fJrkr k´iJjoπL aKj Pmä~JPrr IJoPu k´gPo 56 KoKu~j kJC¥ KmKjP~JPV SPxj KjC Kcu lr TKoCKjKa k´P\PÖr oJiqPo Fr kKrmftj kKâ~J ÊÀ y~Ç fPm jJjJ TJrPj FPf KTZá mqgtfJS ßhUJ ßh~Ç 2008 ßgPT 10 xJu kpt∂ uMflár ryoJPjr ßjfífJô iLj ßumJr k´vJxj FPTmJPr pMVJ∂TJrL kKrmftj k´Kâ~J ÊrΔ TPrÇ uMflár ryoJj Yro UJrJk Im˙J~ YPu pJS~J nmjèPuJ PnPñ ßluJr Kx≠J∂ ßjj FmÄ PxUJPj IJ\ ßvJnJ kJPYZ hOKÓ jªj FkJatPo≤èPuJÇ mJKxªJrJ muPZj, ÊiM Wr-mJzL y~Kj, xKfq xKfq FT KjrJkh vJK∂kNjt FuJTJ~ rΔk uJn TrPZ SPxj FPˆaÇ lJK¥Ä xyPpJVL k´KfÔJj P\FuF, yJC\ KjotJe kJatjJrvLk k´KfÔJj AˆPaox ßyJox, TJCK¿Pur Kj\˝ oJKuTJjJKij yJCP\r oqJPj\oqJ≤ k´KfÔJj aJS~Jr yqJoPuax ßyJoxxy KmKnjú kptJP~r TotTftJr ßxKuPmsvj IjMÔJj S kKrhvtPj ßpJVPhjÇ Aˆ ßaox Fr KxAS P\JKj mJjtx, xJoKV´T Cjú~Pjr kJvJkJKv ßu¥PÛKkÄ Fr TgJ fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, IJoJr xmPYP~ nJPuJ uJPV ˙JjL~ mJKxªJPhr IJjª ßhPU, TJre fJrJ xKfq xKfq mz TPˆr oPiq KZPuj, FA kKrmftj FUJjJTJr \LmjiJrJPT mhPu KhP~PZÇ


˝ ßh v

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

KjmtJYPj xKyÄxfJ S yfJyPfr WajJ~ CuPaJ xJlJA

@®fMKÓr ßdÅTMr, @uäJy nrxJ : AKx dJTJ, 17 oJYt : CkP\uJ KjmtJYPjr fífL~ iJPk mqJkT xKyÄxfJ S hUu-\JKu~JKf yPuS Fxm ßrJPi ßTJj nNKoTJA rJPUKj KjmtJYj TKovjÇ mrÄ xKyÄxfJ S yfJyPfr WajJ~ CuPaJ xJlJA ßVP~ @®fMKÓr ßdÅTMr fMPuPZ KjmtJYj TKovjÇ hJK~fôk´J¬ k´iJj KjmtJYj TKovjJr fífL~ iJPkr KjmtJYj KjP~ È@uyJohMKuuäJy' ÈoJvJ@uäJy' mPu KjP\r IxyJ~fôA k´TJv TPrPZj KjmtJYPjr Khj KmTJPuÇ FmJr xJoPj YfMgt iJPkr KjmtJYjÇ F KjmtJYj xJoPj ßrPU jfMj TPr KTZM nJmPZ jJ AKxÇ mrÄ F KjmtJYPjS yJu ZJzJ Im˙J TKovPjrÇ \Ju ßnJa, mqJua KZjfJA S xKyÄxfJ~ KÆfL~ iJPkr KjmtJYjPTS ZJKzP~ ßVPZ fífL~ iJPkr CkP\uJ kKrwh KjmtJYjÇ Fr krS TKovPjr kã ßgPT xMªr S xMÔMnJPm fífL~ iJPkr KjmtJYj xŒjú yS~J~ @uäJyr hrmJPr ÊTKr~J ùJkj TrJ yPòÇ fífL~ iJPkr KjmtJYPj \Ju ßnJa, ßTªs hUPur IKnPpJV TPr xrTJr xoKgtf k´JgtLr KmÀP≠ KjmtJYj TKovPj nNKr nNKr IKnPpJV FPuS TKovj F KmwP~ KZu jLrmÇ k´go S KÆfL~ iJPkr CkP\uJ KjmtJYPj KmFjKk xoKgtf k´JgtLrJ FKVP~ gJTJ~ fífL~ iJPkr KjmtJYPj KjP\Phr k´JgtLPhr Km\~L TrPf oKr~J yP~KZu ãofJxLj huÇ xJfãLrJr TJuLV† CkP\uJ~ @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtLPT Km\~L TrPf KjmtJYPjr kNmt oMyNPft ßVJP~ªJ fPgqr KnK•Pf TP~T\j Kk´xJAKcÄ IKlxJrPT kKrmftj TrJ y~Ç F iJPkr KjmtJYj oNuf Kj~πe TPrPZ kMKuv k´vJxj mPu \JjJj AKx xN©Ç ÊÀ ßgPTA CkP\uJ KjmtJYj KjP~ AKxr VJ ZJzJ nJPmr TJrPe FT iJPkr xKyÄxfJ Ijq iJkPT k´nJKmf TrPZÇ ßTªs mº TPr ßh~J ZJzJ TKovPjr ßfoj ßTJj khPãkA ßhUJ pJ~KjÇ AKxr F Im˙JPjr TJrPe 4gt S 5o iJPkr

KjmtJYPj @rS xKyÄxfJ mJzPm mPu \JjJj AKxr xÄKväÓ TotTftJrJÇ 3~ iJPkr KjmtJYPj kMKuv KjP\A IÄv

KjP~PZ \Ju ßnJPar C“xPmÇ FojKT @Ajví⁄uJ mJKyjLr xhxqPT \Ju ßnJa KhPf mJiJ ßh~J~ xyTJrL KraJKjtÄ IKlxJrPT oJriPrr KvTJr yPf y~Ç IgY xKyÄxfJ ßrJPi @Ajví⁄uJ mJKyjLPTA xPmtJó KjPhtv KhP~PZ AKxÇ fPm KT @Ajví⁄uJ mJKyjL AKxr KjPhtv oJjPZ jJ xJÄmJKhTPhr-Foj k´Pvúr \mJPm vKjmJr KjmtJYj ßvPw nJrk´J¬ k´iJj KjmtJYj TKovjJr ßoJyÿh @mhMu ßoJmJrT mPuj, kMKuvxy pJrJ IKj~Po \Kzf fJPhr TJCPT ZJz ßh~J yPm jJÇ @PVr hMA iJPkr KjmtJYPj IKj~Por xPñ \Kzf TJCPT vJK˜ ßh~J yP~PZ KTjJ \JjPf YJAPu ßoJmJrT mPuj, FKa @APjr Kmw~Ç KjmtJYjL xKyÄxfJ~ Kfj\Pjr oOfMqr KmwP~ nJrk´J¬ KxAKx mPuj, @uäJyr ßoPyrmJKjPf Kfj\j oJrJ ßVPZjÇ Tf oJjMw ßfJ Tf \J~VJ~ oJrJ pJjÇ KjmtJYPj ßZJaUJPaJ KTZM hMWtajJ WaPuS xMªrnJPr ßnJa V´ye ßvw yP~PZÇ @uyJohMKuuäJy KjmtJYPj @orJ x∂MÓÇ xJrJ ßhPvr 81 CkP\uJ~ ßnJa V´ye yPuS oJ© 26Ka ßTªs mº yP~PZ mPuS \JjJj KfKjÇ FKhPT 1o S 2~ iJPkr ßYP~ ßmKv ßnJa kPzPZ 3~ iJPkr CkP\uJ

KjmtJYPjÇ F KjmtJYPj ßnJa kPzPZ 63.52 vfJÄvÇ Vf 19Pv ßlmsΔ~JKr k´go iJPkr KjmtJYPj ßnJa kzJr yJr

KZu 62.54 vfJÄv FmÄ 27Pv ßlmsΔ~JKr KÆfL~ iJPkr KjmtJYPj ßnJa kzJr yJr KZu 63.12 vfJÄvÇ

oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh KmFjKkr @Kikfq dJTJ, 17 oJYt : fífL~ iJPkr CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYPj KmFjKk-xoKgtf k´JgtLrJ xPmtJó 35Ka CkP\uJ~ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh \~L yP~PZjÇ FTA kPh @S~JoL uLV 27Ka, \JoJ~JPf AxuJoL kJÅYKa CkP\uJ~ \~ ßkP~PZÇ PTJPjJ rJ\QjKfT hPur xPñ pMÜ jj Foj xJf\j oKyuJ nJAx ßY~JroqJj yP~PZjÇ kJmtfq Y¢V´Jo \jxÄyKf xKoKfr (x∂á uJroJ) hM\j S FuKcKkr FT\j k´JgtL KjmtJKYf yP~PZjÇ 15 oJYt vKjmJr ßhPvr 41Ka ß\uJr 81Ka CkP\uJ~ ßnJa ßjS~J y~Ç KjmtJYjL xKyÄxfJr TJrPe hMKa CkP\uJ~ ßnJa V´ye ˙KVf @PZÇ F ZJzJ KTPvJrVP†r TMKu~JrYr S vrL~fkMr xhr CkP\uJr TP~TKa ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf gJTJ~ ßxUJPj nJAx ßY~JroqJj kPh FmÄ uçLkMPrr ToujVr S YJÅhkMPrr yJ\LVP† oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh lu kJS~J pJ~KjÇ

hMA-Kfj\j oJrJ ßpPfA kJPr : ˝rJÓs k´KfoπL dJTJ, 17 oJYt : fífL~ hlJ~ CkP\uJ KjmtJYPj xKyÄxfJ~ 3 \j KjyPfr WajJPT ÈKmKòjú' mPu @UqJK~f TPrPZj ˝rJÓs k´KfoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJuÇ KfKj mPuj, IPjT mz FuJTJ\MPz KjmtJYj IjMKÔf y~Ç FPf xKyÄxfJ~ hM'-Kfj\j oJrJ ßpPfA kJPrÇ xTJPu rJ\iJjLr kMKuv ˆJl TPuP\ xJTtnÜ M ßhPvr kMKuv xMkJrPhr KjP~ x¬JymqJkL FTKa k´Kvãe ßTJPxtr CPÆJijL IjMÔJPj xJÄmJKhTPhr ˝rJÓs k´KfoπL Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, KjmtJYjL FuJTJ~ kMKuv xPmtJó xfTt gJPTÇ xKyÄxfJ~

k´JeyJKj @PVS WPaPZÇ fPm @orJ ßYÓJ Trm nKmwqPf ßpj @r ßTJPjJ k´JeyJKj jJ y~Ç k´Kvãek´J¬ kMKuvPhr CP¨Pv @xJhMöJoJj UJj TJoJu mPuj,

˝JiLjfJ pMP≠r xo~ ßgPT FUj kpt∂ kMKuv ßkvJhJKrPfôr xPñA hJK~fô kJuj TrPZÇ @vJ TKr kMKuv nKmwqPfS Fr iJrJmJKyTfJ rãJ TrPmÇ

n 21 - 27 MARCH 2014

n

13

FToJ© jJrL fífL~ iJPk Km\~L @S~JoL uLV 17 oJYt : YfMgt CkP\uJ ßmxrTJKrnJPm Km\~L yP~PZjÇ ßY~JroqJj dJTJ, kKrwh KjmtJYPj k´go hMA iJPk nJAx ßY~JroqJj kPh @S~JoL KkKZP~ kzPuS fífL~ iJPk uLPVr 28 \j, KmFjKkr 19 \j, kPh ßmKv Km\~L \JoJ~JPfr 23 \j FmÄ IjqJjq 9 oKe YJToJ ßY~JroqJj yP~PZj @S~JoL uLV xoKgtfrJÇ \j Km\~L yP~PZjÇ jJrL nJAx dJTJ, 17 oJYt : oKe YJToJ mqKfâoÇ kMÀwPhr xPñ k´KfÆKªôfJ TPr fífL~ hlJr CkP\uJ ßY~JroqJj kPh \~L yP~PZj KfKjÇ CkP\uJ KjmtJYPj rJXJoJKar mrTu CkP\uJ~ kJmtfq Y¢V´Jo \jxÄyKf xKoKfr (P\FxFx) ßgPT k´KfÆKªôfJ TPrj KfKjÇ vKjmJPrr KjmtJYPj j~ yJ\Jr 380 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZj oKe YJToJÇ fJr KjTafo k´KfÆKªô @S~JoL uLV xoKgtf xP∂Jw YJToJ kJj Z~ yJ\Jr 167 ßnJaÇ xJrJ ßhPv oKyuJrJ pUj oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj fUj oKe YJToJ k´KfÆKªôfJ TPrPZj ßY~JroqJj kPhAÇ ßxUJPj ãofJxLj hu xoKgtf kMÀw k´JgtLPTA krJK\f TPrPZj KfKjÇ fJr F \~ @PuJYjJr \jì KhP~PZ xJrJ ßhPvAÇ

fPm nJAx ßY~JroqJj kPh \JoJ~JPf AxuJoL S jJrL nJAx ßY~JroqJj kPh KmFjKk xoKgtfrJ ßmKv Km\~L yP~PZÇ k´go hMA iJPkr KjmtJYPj ßY~JroqJj kPh KmFjKk-\JoJ~Jf k´JgtLrJ nJPuJ lu TPrKZPujÇ xÄxPhr KmPrJiL hu \JfL~ kJKatr nrJcMKm yP~PZÇ FTKa kPhS K\fPf kJPrjKj huKar xoKgtf k´JgtLrJÇ fífL~ iJPk ßnJaJr CkK˙Kfr vfTrJ yJr 64 nJVÇ vKjmJr fífL~ iJPkr 81 CkP\uJr oPiq 78 CkP\uJ~ lu ßWJweJ TrJ yP~PZÇ FPf ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLV xoKgtf 40 \j, KmFjKk xoKgtf 28 S \JoJ~Jf xoKgtf 7 \j FmÄ IjqJjq Kfj\j

ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLPVr 27, KmFjKkr 34, \JoJ~JPfr 5 \j FmÄ IjqJjq 10 \j Km\~L yP~PZjÇ @S~JoL uLPVr 40 \Pjr oPiq TMKzV´JPor ßrRoJrL S ßVJkJuVP†r aMKñkJzJ~ KmPhsJyL k´JgtL Km\~L yP~PZjÇ F ZJzJS ßmvKTZM ßTPªsr ßnJa V´ye mº yS~J~ YJÅhkMPrr yJ\LV†, mKrvJPur Ky\uJ S o~ojKxÄPyr oMÜVJZJ~ lu ˙KVf rP~PZÇ kMjrJ~ ßnJa V´yPer @PV Fxm CkP\uJ~ lu ßWJweJ x÷m yPò jJÇ Fr @PV Vf 19 ßlmsΔ~JKr IjMKÔf k´go iJPkr 97Ka CkP\uJr KjmtJYPj KmFjKk xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtLrJ 44KaPf \~L yjÇ IjqKhPT, @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL K\PfPZj 34Ka CkP\uJ~Ç 27 ßlmsΔ~JKr IjMKÔf KÆfL~ iJPk 116Ka CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh KmFjKk xoKgtfrJ 52KaPf S @S~JoL uLV xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtLrJ 47KaPf \~uJn TPrjÇ


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

14

ßumJr kJKatr KmPvw rqJKu S xoJPmv IjMKÔf @u Tár@j FTJPcKor aJS~Jr yqJoPuax PumJr kJKatr CPhqJPV GTqm≠ aJS~Jr yqJoPuax VzJr IJymJj \JKjP~ 15 oJYt,

vKjmJr FT KmPvw rqJKu IjMKÔf y~Ç rqJKuPf PumJr kJKatr ßjfOmOPªr kJvJkJKv aJS~Jr yqJoPuaPx mxmJxrf KmKnjú FgKjT TKoCKjKar mJKxªJrJS IÄv ßjjÇ kNmt u¥Pjr Kâxk Kˆsa oJPTta YfôPr rqJKu kNmt xoJPmPv mÜmq rJPUj ˙JjL~ FoKk rΔvjJrJ IJuL S K\o Kla\kqJKasT FmÄ ßumJr kJKatr ßo~r k´JgtL \j KmVxÇ K\o Kla\kqJKasT FoKk fÅJr mÜPmq mPuj, aJS~Jr yqJoPuax mftoJPj FT âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ IJVJoL ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPj Kx≠J∂ KjPf nMu TrPu Fr kKreKf yPm n~JmyÇ

aJS~Jr yqJoPuaPxr xMjJo KlKrP~ IJjPf IJoJPhr Foj FT\j ßo~r hrTJr KpKj

IJoJPhrPT GTqm≠ TrJr kJvJkJKv xJoPjr KhPT FKVP~ KjP~ pJPmjÇ rΔvjJrJ IJuL FoKk fJr mÜPmq ßumJr kJKatr ßo~r k´JgtL \j KmVxPT FT\j IKnù S hã rJ\jLKfKmh KyPvPm CPuäU TPr mPuj, Vf 30 mZr iPr KfKj kNmt u¥Pj rJ\jLKf TrPZjÇ KmKnjú KjmtJYPj KfKj Km\~L yP~PZjÇ metmJh KmPrJiL IJPªJuj ßgPT ÊrΔ TPr mÉ IKiTJr IJhJP~r uzJAP~ KfKj nëKoTJ ßrPUPZjÇ rqJKuPf PumJr kJKatr TJCK¿uJr FmÄ TJCK¿uJr k´JgtLxy KmkMu xÄUqT ßjfJTotL IÄv ßjjÇ FPhr oPiq Ijqfo yPuj ßumJr V´ΔPkr ßckMKa uLcJr

rqJPYu xqJ¥Jxt, xJPmT uLcJr ßyuJu IJm±Jx, TJCK¿uJr oKfjMöJoJj, TJCK¿uJr ßcKnc FcVJr,

TJCK¿uJr pPvJ~J kqJT, TJCK¿uJr IJ»Mu oMKTf YájM FoKmA, TJCK¿uJr UJKux CK¨j, TJCK¿uJr ß\Pjg ryoJj, TJCK¿uJr IJ»Ju CuäJy, TJCK¿uJr rJK\m IJyPoh, TJCK¿uJr ßcKjx ß\J¿, TJCK¿uJr ßyuJu CK¨j FmÄ TJCK¿uJr k´JgtLPhr oPiq IJ~Jx Ko~J, xJKmjJ IJÜJr, fJKrT UJj, IJKjxMr ryoJj, yJrΔj rKvh, lJrΔT IJyPoh, \JoJuMr ryoJj, KnPÖJKr~J SmJK\, ßcAn K˛g, IJxoJ ßmVo, TJyJr ßYRiMrL, IJmKh rKvh ßVJuJP~h, rmJat Ûa, vJyJKmr Ên ßyJxJAj, IJKojJ IJuL, xJjM Ko~J, ßTî~Jr yqJKrxj, rJ\M ryoJj, IJxoJ ßmVo, ßcKj yqJPxu k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬

Tár@j KvãJ ßTJxt ÊÀ

xŒsKf u¥Pjr @u TárIJj FTJPcKo TárIJj ßvUJr \Pjq TárIJj uJKjÄ ßTJxt jJPo FTKa ßTJxt YJuM TPrPZÇ \LmPjr jJjJ mq˜fJ~ pJrJ TárIJj KvãJr xMPpJV ßgPT mKûf yP~PZj fJPhr \Pjq @u TárIJj FTJPcKor FA @P~J\j Ç FA ßTJPxtr Ijqfo QmKvÓq yPò oJ© KmvKa TîJPvr oJiqPo TárIJj KvãJr IkNmt xMPpJVÇ FUJPj WPrJ~J kKrPmPv oJ© hv\Pjr V´ΔkKnK•T fJKuPor mqm˙J rP~PZÇ ‰hjKªj \LmPjr k´JxKñT ßhJ~J S xMrJxoNy k´KvãPer mqm˙JS gJTPZ ßTJxtKaPfÇ mftoJPj TárIJj uJKjÄ TîJvKa ÊiM u¥jKnK•T kKrYJKuf yPòÇ jJooJ©

ßrK\Pˆvj Kl KhP~ ßp ßTC ßTJxtKaPf IÄvV´ye TrPf kJPrjÇ CPÆJijL IjMÔJPj @u TárIJj FTJPcKo u¥Pjr ßY~JroqJj IÄvV´yeTJrL xTuPT @∂KrT ßoJmJrTmJh \JjJjÇ xTu TîJPv rLKfoPfJ CkK˙f ßgPT TárIJPjr FA ßTJxtKa xŒjú TrJr \Pjq KfKj xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ FKa yPò @u TárIJj FTJPcKo u¥j kKrYJKuf u¥jKnK•T TárIJj KvãJr k´go ßTJxtÇ ßTJxtKaPf KaCar KyPvPm gJTPZj KmKvÓ KoKc~J mqKÜfô TôJrL jSvJh oJylá\Ç @V´yLPhrPT krmftL ßTJPxt IÄvV´yPer \Pjq ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬

ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ¥ ACPTr TJptKjmtJyL TKoKar xnJ IjMKÔf ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr xnJ IjMKÔf mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL xnJ Vf 9 oJYt pMÜrJ\q˙ TJptJu~ KUhoJy FTJPcKoPf IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf oJSuJjJ ßr\JCu yPTr xnJkKfPfô S ßTªsL~ PVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ¥ ACPTr TJptKjmtJyL TKoKar xnJ IjMKÔf yP~PZÇ xnJ~ xÄVbjPT xŒsxJKrf TrJr uPãq IJPrJ 5 xhxqPT PTJIka TPr KjmtJyL TKoKaPf I∂tnëÜ TrJr Kx≠J∂ VOyLf yP~PZÇ 10 oJYt KmsTPuPjr TJKr TqJKkaJu ßrˆáPrP≤ IJP~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf xJP~h IJyoh xJhÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT fJ\Mu AxuJPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPvPm CkK˙f KZPuj u¥j xlrrf ßVJuJkV† CkP\uJ PyuKkÄ yqJ§-Fr

xJiJre xŒJhT vJKoo IJyPoh rJPxuÇ xÄVbPj ßjfímPO ªr oPiq mÜmq rJPUj xyxnJkKf IJmMu TJuJo, IJPjJ~JrΔu AxuJo ßYRiMrL \mJ, pMVì xŒJhT ßlrPhRx IJuo, Pas\JrJr ßmuJu ßyJxJAj, PoomJrvLk ßxPâaJKr IJ»Mu TJKhr, jJKyo oJyoMh, IJPjJ~Jr vJy\JyJj, K\~JCu yT vJKoo, ßxKuo IJyoh, ZJPuy IJyoh, FjJo CK¨j, ATmJu ßyJxJAj, ßrJoJj IJyPoh ßYRiMrL, \KyrΔu AxuJo vJoMj, oJxMh IJyPoh, vJy\JyJj ßYRiMrL S IJjJ Ko~J k´oNUÇ

KjmtJyL TKoKaPf ßTJ-I¡ 5 xhxq yPuj Kr~J\ CK¨j, IJ»Mu mJKZr, fJKrTáu AxuJo ZJjM, ßVJuJo PoJ˜lJ ßYRiMrL S mJmuMu AxuJo k´oNUÇ xnJ~ TJptTrL TKoKar k´PfqT xhxq TftOT jfáj IJPrJ 5 \j TPr xJiJre xhxq xÄV´Pyr Kx≠J∂ Pj~J y~Ç FZJzJ xÄVbPjr xnJkKf xJP~h IJyoh xJh Fr YJYJ IJjJ Ko~Jr ßrJV oMKÜ TJojJ~ ßhJ~J FmÄ xÄVbPjr CkPhÓJ VPmwT lJrΔT IJyoPhr mJÄuJ FTJPcKo khT kJS~J~ IKnjªj \JjJPjJ y~Ç xÄmJh KmùK¬

@\∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT S pMÜrJ\q vJUJr xJiJre xŒJhT oJSuJjJ lP~\ @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf KjmtJyL xnJ~ mÜmq rJPUj xJPmT pMÜrJ\q xnJkKf oJSuJjJ lKrh

ßoJ˜lJkMr ACKk ßY~JroqJj ßvU rΔPou pMÜrJ\q xlPr FPxPZj PoRunLmJ\Jr ß\uJr ßoJ˜lJkMr ACKj~Pjr ßY~JroqJj S frΔe xoJ\PxmT ßvU rΔPou IJyPoh FT xÄK㬠xlPr pMÜrJP\q FPxPZjÇ xlrTJPu KfKj pMÜrJP\qr KmKnjú xJoJK\T, xJÄÛíKfT xÄVbPjr ßjfímª O S xJÄmJKhTPhr xJPg ofKmKjo~ TrPmjÇ fÅJr xJPg ßpJVJPpJPVr jJ’Jr 07419 235 942Ç xÄmJh KmùK¬

@yoh UJj, oJSuJjJ ßVJuJo KTmKr~J, pMÜrJP\qr xy xnJkKf oJSuJjJ @mhMx xJuJo, xy xJiJre xŒJhT @uyJ\ô oJSuJjJ @fJCr ryoJj, oMlKf ZJPuy @yoh, mJ~fáu oJu xŒJhT oJSuJjJ jJK\o CK¨j, xoJ\ TuqJe xŒJhT oJSuJjJ vrLl @yoh, KjmtJyL xhxq oJSuJjJ vJyjNr Ko~J, oJSuJjJ l\uMu yT TJoJuL k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, mJÄuJPhPv AxuJo S oMxuoJjPhr KjP~ jfáj TPr \JfL~ S @∂\tJKfT wzpπ ÊÀ yP~PZÇ @u TJP~hJ S \ñLmJPhr @S~J\ fáPu mJÄuJPhPv AxuJoL rJ\jLKf mPºr wzpπ xlu yPm jJÇ @u-TJP~hJ S \ñLmJPhr xJPg mJÄuJPhPvr @Puo, CuJoJ S AxuJoL rJ\jLKfr ßTJj xŒTt jJA, AxuJo KmPrJiL xTu vKÜr KmÀP≠ oMxuoJjPhr GTqm≠ @PªJuj VPz fáuPf yPmÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

15

AKu~Jx oMKÜ GTq xÄV´Jo kKrwPhr ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJ KjmtJYPj k´JgLtPhr @PuJYjJ xnJ IjMKÔf xogtPj k´mJxLr ßoRunLmJ\JrmJxLr xnJ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ZJ©hPur xJPmT xJiJre xŒJhT S Q˝rJYJr FrvJh KmPrJiL @PªJuPj vyLh oJymMmMu yT mJmuMr 27 fo

xÄVbPjr xhxq xKYm ‰foMZ @uL, VCZ @uL, vKyhMu AxrJo oJoMj, xJKhT Ko~J, FohJh ßyJPxj KakM, KoxmJÉCöJoJj ßxJPyu, \Kxo

xJPmT FoKk AKu~Jx @uLPT èo TPr ãofJ~ gJTPf kJrPfJ jJÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj TJoJu @yoh mJmMu, oSuJjJ vJoLo @yoh,

vJyJhJ“ mJKwtTL CkuPã k´mJxL KmvõjJg AKu~Jx oMKÜ GTq xÄV´Jo kKrwPhr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlu Vf 10 oJYt kNmt u¥Pj IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr @ymJ~T @mMu TJuJo @pJPhr xnJkKfPfô FmÄ pMmPjfJ @l\u PyJPxPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj

CK¨j ßxKuo, oj\Mr @vrJl UJj, Thr CK¨j, K\fá \J~VLrhJr, èu\Jr @yohxy @PrJ IPjPTÇ orÉPor oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J S ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ vJKoo @yohÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, oJymMmMu yT mJmuMr oPfJ fqJVL ZJ©PjfJ gJTPu y~PfJ @S~JoL xrTJr FnJPm

oyKxj @yoh, xJlrJ\ @yoh xrkM, PfJlJP~u @yoh @uo, vJKoo fJuMThJr, j\MÀu AxuJo yJjúJj, @mhMx xMyJh, @ZJm @uL, vJy\JyJj ßyJPxj, TKku yJ~hJr TKku, ‰x~h @mM ßoJZJ ßjJoJj, rKlTáu AxuJo x\Lm, PoJyJÿJh TáfámMu @uo, @\o CK¨j @Kor, oBj CK¨j, @\Jh Ko~J k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬

oKjÀu AxuJo fMrPer xogtPj k´mJxL KxPua ߸Jatx hKãe xMroJmJxLr @PuJYjJ xnJ IjMKÔf FPxJKxP~vPjr hKãe xMroJ CkP\uJ KjmtJYPj nJAx PxJPyu, pMmhu PTªsL~ TKoKar TqJro PY~JroqJj khk´JgtL PVJuPcj @∂\tJKfT xŒJhT FjJoMu yT KlCYJr FTJPcKor k´KfÔJfJ Kuaj, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT k´KfPpJKVfJ ChL~oJj fÀe ZJ©PjfJ oKjÀu KxKj~r xy xnJkKf o†Mr @vrJl AxuJo fMrPer xogtPj k´mJxL UJj S pMVì xŒJhT @l\Ju 24 oJYt hKãe xMroJmJxLr CPhqJPV kNmt ÉPxjÇ u¥Pj 10 oJYt PxJomJr FT IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj K\fM @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ TJoJu @yPoh mJmMPur xnJkKfPfô S

pMmhu PjfJ jMÀu @uo KrkPjr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPvPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr Ijqfo xy xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, KmPvw IKfKg KyPvPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xy xnJkKf @uyJö QfoMZ @uL, pMVì xŒJhT xKyhMu AxuJo oJoMj, xJKhT Ko~J, xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j PxKuo, P˝òJPxmT hu pMÜrJ\q vJUJr @øJ~T FohJh PyJPxj KakM, pMVì @øJ~T Ko\mJÉöJoJj

\J~VLrhJr, @xJm @uL, Thr CK¨j, j\rΔu AxuJo yJjúJj, vJKoo fJuMThJr, F P\ Kuoj, xS~JPuyLj

TKro PYRiMrL, vJyjJ\ @yPoh, xJPyu vJy, oJSuJjJ vJKoo, S~JKvo CK¨j oJKjT, \JKTr UJj, @K\r CK¨j @K\r, \JTJKr~J @yPoh pJÑM, vKrlMu AxuJo, @»Mu yJKoh UJj xMPoh, ATmJu @yPoh, PfJlJP~u @yPoh @uo, xrlrJ\ vrlM, rKlTMu AxuJo x\Lm, TKku yJ~hJr TKlu, xMmyJj, oAj CK¨j o~jJ, oyKxj @yPoh, @KfTár ryoJj, TMfámMu @uo PxmMu k´oMUÇ - xÄmJh KmùK¬

ßV´aJr KxPua ߸Jatx FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV IJVJoL 24 oJYt KmTJu 5aJ~ kNmt u¥Pjr 9 yqJxux KˆsPar xJC¥ TqJro TîJPm ‰Æf TqJro k´KfPpJKVfJr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ FPf k´iJj IKfKg KyPvPm ßUuJ CPÆJij TrPmj aJS~Jr yJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJjÇ KmPvw IKfKg KyPvPm CkK˙f gJTPmj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßTKmPja PoomJr TJCK¿uJr IJ»Mu IJxJh S TJCK¿uJr IJKojMr UJjÇ ßUuJr k´go kMrÛJr KyPvPm gJTPZ jVh 250 kJC¥ S FTKa asKl, KÆfL~ kMrÛJr jVh 150 kJC¥ S 1Ka asKl, fífL~ kMrÛJr jVh 100 kJC¥ S FTKa asKlÇ FPf IJV´yL k´KfPpJVLPhr xÄVbPjr xnJkKf ßoJ~JPöo ßyJPxj ßYRiMrL Krkj S xJiJre xŒJhT xJAláu AxuJo oyKxPjr xJPg ßpJVJPpJV TPr ßUuJ~ jJo ßrK\PˆsvPjr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬

@oP\h xJKj ” mOPaPjr KmKnjú vyr ßgPT @Vf ßoRunLmJ\Jr k´mJxL TKoCKjKa PjfJ, mqmxJ~L, xJÄmJKhT, pMm S k´JÜe ZJ©PjfJPhr ˝f°áft IÄvV´yPe ßx≤sJu u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ Vf 11 oJYt oñumJr PoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJr @xjú

KZPuj ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPT'r ßY~JrkJxtj jMÀu AxuJo oJymMm, TqJoPcj TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr @»Mu TJKhr, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr oJjmJKiTJr xŒJhT ßoJ: xJrm @uL, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h xMÀT @Ku, xJCgJoaj

ßVJuJo @mM xJPuy xMP~m, yJKmmMr ryoJj oTmMu, @»Mu mJKZf, rJiJTJ∂ ir, @UuJZMr ryoJj, @o\Jh ßyJPxj xJKj, lJÀT @yoh, xJÄmJKhT \~jJu AxuJo, @KojMu AxuJo TJKmh, \JKTr UJj, lJÀT @yoh, @mhMr rm, ßxKuo @yoh, ‰x~h o~jNu AxuJo, vJSj

KjmtJYPj ßY~JroqJj k´JgLt oMKÜPpJ≠J oMKymMr ryoJj frlhJr, nJAx ßY~JroqJj khk´JgLt @»Mu oKfj S oKyuJ nJAx ßY~JroqJj k´JgLt rJPyuJ ßmVo Fr xogtPj FT \jxoJPmPvr @P~J\j TrJ y~Ç ßoRunLmJ\Jr ß\uJ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf, k´mJxL TKoCKjKa xÄVbT oMK\mMr ryoJj \KxPor xnJkKfPfô FmÄ oqJjPYˆJr @S~JoLuLPVr pMVì xJiJre xŒJhT xJPmT ZJ©PjfJ Àyu @Koj ÀPyu, xJPmT ZJ©PjfJ @»Mu mJKZf S xJPmT ZJ©PjfJ rJiJTJ∂ iPrr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv k´iJj IKfKg KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr KxKj~r xy xnJkKf @uyJ\ô \JuJu CK¨jÇ k´iJj mÜJ KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh ßYRiMrL, KmPvw IKfKg

@S~JoLuLPVr xnJkKf @»Mu oJKuT frlhJr xMP~m, xJÄmJKhT ojxMr @yoh oKTx S ßxPâaJKr Fo F oJKuT, u¥Pj xlrrf xJ¬JKyT kJfJTáKzr ßhv Fr mqm˙JkjJ xŒJhT ‰x~h ÉoJP~h @uL vJyLj, ßoJ˜lJkMr ACKk ßY~JroqJj ßvU ÀPou @yoh, oJyoMhMr ryoJj, j\Àu AxuJo IKTm, l\uMr ryoJj l\uM, vJy xJAláu @ÜJr KuÄTj, ‰x~h vKrl @yoh S ßVJuJo ofát\JÇ xoJPmPvr ÊÀPfA kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xJöJhMr ryoJj KjéjÇ Frkr mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj, \JfL~ YJr ßjfJxy KmKnjú @PªJuPj Kjyf xTu vyLhJjPhr k´Kf vs≠J \JKjP~ KjrmfJ kJujxy ßhJ~J TrJ y~Ç KjmtJYjL xoJPmPv mÜmq rJPUj ‰x~h @KZ~Jh @uL, oM˜JKl\Mr ryoJj oJKjT,

ryoJj, vKlTár ryoJj oJoMj, \MPmr @yoh ßxKuo, \MP~u frlhJr, ßjJoJj @yoh, xJAlár ryoJj mJKvT, ßmuJu @yoh, ßvU Fo F xJuJo, @»Mu oMKyf, lJÀT @yoh, oMKyf Ko~J, Yku @yoh, xJöJhMr ryoJj Kjéj, \JyJñLr @uo, @mM mÑr, \MmJP~r @yoh, oJKyh @yoh, SP~x @yoh, @mM fJPyr, mhÀu yT, ßryJj @yoh, KuÄTj Ko~J, @KfTár ryoJj frlhJr FKou, vJyJ\Jj oJyoMh, vKlT oj\Mr, @»Mu xJKuT, ßoJóJT @yoh S KakM @uL k´oMUÇ k´iJj IKfKgxy mÜJrJ \jPjfJ oMKymMr ryoJj frlhJrxy nJAx ßY~JroqJj k´JgLt IJmhMu oKfj S oKyuJ nJAx ßY~JroqJj k´JgLt rJPyuJ ßmVPor k´Kf ITᣠxogtj mqÜ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬

pMm S âLzJ k´KfoπLr xJPg hqJ KyPoJPaJKr~Jj F¥ ßxAKnÄ uJAl asJPˆr ofKmKjo~ xŒsKf pMÜrJ\q KnK•T YqJKrKa xÄVbj hq KyPoJPaKr~Jj F¥ ßxAKnÄ uJAl asJPˆr ßY~JroqJj KmKvˆ TKoCKjKa ßjfJ ßoJ” IJKvTár ryoJj mJÄuJPhv xrTJPrr pMm S âLzJ k´KfoπLr xJPg mJÄuJPhv xKYmJuP~ ofKmKjo~ TPrjÇ xÄVbPjr mJÄuJPhv CkPhÓJ TJ\L ßoJ” ATmJu ßyJPxPjr ßjfíPfô xnJ~ CkK˙f KZPuj KxPua k´KfKjKi AoJhMr ryoJj, dJTJr k´KfKjKi ßoJ” oMÜJKl\Mr ryoJjÇ xnJ~ xÄVbPjr ßY~JroqJj IJKvTár ryoJj oπLPT pMÜrJ\q xlPrr IJoπe \JjJjÇ KfKj xÄVbPjr oJiqPo ßhPvr pMm xoJ\PT Cjúf oJPjr ßUuJiNuJr xJoV´L Kmfre S xÄVbPjr oJiqPo pMÜrJP\q ßoiJmL ßUPuJ~JzPhr Kl∑ ßasKjÄP~r mqm˙J TrJr ßWJweJ ßhjÇ xÄVbPjr ßY~JroqJjPT pMm oπL ijqmJh \JKjP~ mPuj, mftoJj xrTJr ßhPvr âLzJ IñPj FT hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZÇ ßhPvr pMm xoJ\PT VPz ßfJuJr \jq

xrTJr âLzJ ßãP© jJjJ irPjr khPãk V´ye TPrPZÇ xrTJPrr KmKnjú Cjú~joNuT TotTJP§ ßmvL TPr k´mJxLPhr xyPpJKVfJr IJøJj \JjJjÇ KfKj ßhPvr KmKnjú k´fq∂ IûPu ZKzP~ KZKaP~ gJTJ ßoiJmL hã ßUPuJ~JzPhrPT C“xJKyf TrJ S fJPhrPT Cjúf k´KvãehJPjr mqm˙J

TrJr ßãP© F irPjr xÄVbPjr FKVP~ IJxJr k´P~J\jL~fJr TgJ èrΔfô ßhjÇ oπL xÄVbPjr ßhPvr KmKnjú TJptâPor në~vL k´vÄxJ TPrjÇ KfKj IJVJoLPf xÄVbPjr oJiqPo IJPrJ mqJkT TotxNYL kJuPjr IJøJj \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

xMroJ TKoCKjKa ßx≤Jr S ßmñuL S~JTtJr FPxJKxP~vPjr KjmtJYj 29 oJYt jgt u¥Pjr k´JYLj TKoCKjKa xÄVbj PToPcj xMroJ TKoCKjKa ßx≤Jr S ßmñuL S~JTtJr FPxJKxP~vPjr kKrYJujJ TKoKar KjmtJYj IJVJoL 29 oJYt IjMKÔf yPmÇ KjmtJYPj Tuo k´fLT KjP~ k´fÆKºfJ TrPZ IJ»Mx xJoJPhr ßjfífôJiLj V´Δk FmÄ ßVJuJkláu k´fLT KjP~ k´KfÆKºfJ TrPZj IJ»Mx xJKuPTr ßjfíPfô Ikr V´ΔkÇ Tuo kqJPjPur IJ»Mx xJoJPhr èPkr kqJPju kKrKYKf xnJ 16 oJYt ßToPcPjr oJxJuJ yJat ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç Px≤JPrr k´KfÔJfJ xhxq IJ»Mu TJuJPor xnJkKfPfô S T≥Kv·L IjMrJiJ

jKªr Ck˙JkjJ~ FPf IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xÄVbPjr xJPmT xnJkKf IJ»Mu Vlár , \~jJu CK¨j, mKvr IJyoh, FKaFj mJÄuJr FoKc xMKl Ko~J, Tuo kqJPjPur kã ßgPT mÜmq rJPUj ßY~JroqJj k´JgLt IJ»Mx xJoJh, Z~láu ryoJj, TJCK¿uJr rJPyu mé, UJPuh ßyJPxj, IJ»Mu IJyJh, IJTmr Ko~J, TJoJu Ko~J, ßxJjJrJ ßmVo, ßxKuo Ko~J S oTxMh ßyJPxj k´oNUÇ mÜJr xMroJ ßx≤JPrr GKfyq KaKTP~ rJUPf FmÄ ßToPcPjr TKoCKjKa ßxmJ~ ImhJj rJUPf ßpJVq S ßoiJmL kqJPjuPT Km\~L TrJr \jq PnJaJrPhr k´Kf IJymJj \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

16

dJTJ~ KmÃJK∂Tr xÄmJh k´TJPv pMÜrJ\q KmFjKkr k´KfmJh xnJ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk pMÜrJ\q vJUJ IJP~JK\f FT k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ mPuPZj, IJS~JoLuLV IQminJPm ß\JrkNmtT FThuL~ KjmtJYj TPr mJÄuJPhPv KmFjKkr ßjfJToLtPhr yfqJ S ßV´lfJr TPr KjptJfj YJuJPYZÇ IJS~JoL xrTJr \jVe ßgPT KmKYZjú yP~ FUj ßhPvr mJAPr pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r ßjfímOªPT fgJTKgf \Kñ xÄVbPjr xJPg xŒOÜfJr xJ\JPjJ jJaT TrPZÇ mÜJrJ IQmi lqJKxˆ xrTJrPT IKmuP’ Fxm xJ\JPjJ jJaT mPºr IJymJj \JjJjÇ 13 oJYt dJTJr FTKa kK©TJ~ KmFjKkr TP~T\j ßjfJr jJPo fgJTKgf \Kñ xŒOÜfJr IKnPpJV k´fqJUqJj TPr pMÜrJ\q KmFjKk TJptqJuP~ IJP~JK\f FT k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJA˜J ßYRiMrL Tá¨MPxr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT T~Zr Fo IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf k´KfmJh xnJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr KxKj~r

xyxnJkKf IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, xy xnJkKf IJmMu TJuJo IJ\Jh, fJ\Mu AxuJo, pMVì xJiJre xŒJhT vKyhMu AxuJo oJoMj, xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, xyxJÄVbKjT

xhxqxKYm IJmMu ßyJPxj, pMÜrJ\q \JxJPxr xnJkKf IJ»Mx xJuJo, IJmMu ßyJPxj IJuo, mhrΔu AxuJo, pMÜrJ\q KmFjKkr xyiot xŒJhT oJSuJjJ vJKoo IJyoh, pMmhPur

IJuo, xJlrJ\ IJyPoh xkM k´oNUÇ xnJ~ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJA˜J ßYRiMrL Tá¨Mx IJS~JoL xrTJPrr xTu IVefJKπT TJptâo IKmuP’ mPºr hJmL \JjJjÇ

xŒJhT FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, xMoj rJ~, k´YJr xŒJhT ßoJyJÿh IJ»Mu TJA~Mo, pMÜrJ\q ß˝óJPxmT hPur IJymJ~T FohJh ßyJPxj KakM, pMVì IJymJ~T KoxmJÉöJoJj ßxJPyu,

xJPmT KxKj~r xyxnJkKf o†Mr IJvrJl UJj, pMVì xŒJhT IJl\Ju ßyJPxj, FP\ Kuoj, jMrΔu IJuo Krkj, ßxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrL, IJ»Mu oKjo, ßfJlJP~u IJyoh

xJiJre xŒJhT T~Zr Fo IJyoh F xrTJrPT IQmi CPuäU TPr ACPrJPkr oJKaPf xTu \JKf~fJmJhL vKÜPT FPhr KmrΔP≠ Ve IJPªJuj VPz ßfJuJr IJymJj \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬

mJÄuJ nJwJPT \JKfxÄPWr hJ¬KrT nJwJ fJPrT ryoJPjr TJrJmKª Khmx CkuPã TrJr hJKmPf PkJatxoJCPg xnJ IjMKÔf A~Mg ßlJrJPor @PuJYjJ xnJ IjMKÔf

mJÄuJ nJwJPT \JKfxÄPWr hJ¬KrT nJwJ TrJr hJKmPf Vf 17 oJYt PkJatxoJCPgr mJTtuqJ¥ TKoCKjKa ßx≤JPr IVtJjJAP\vj lr hq KrTVKjvj Im mJÄuJ FqJ\ Fqj IKlKx~Ju uqJÄèP~\ Im hqJ ACjJAPac jqJvj PkJatxoJCg vJUJr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj IJP~J\j TrJ y~Ç IjMÔJPj xnJkKffô TPrj xÄVbPj ßkJatxoJCg vJUJr xnJkKf KmKvÓ TqJaJrJxt oxMh @yohÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT @mM ßxJP~m fJj\JPor kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPvPm mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßTªsL~ xnJkKf S xJPmT rJˆshNf PfJ\JPÿu yT (aKj yT) FoKmAÇ KmPvw

uJVJPu mJÄuJPhv Cjúf rJPÓs kKref yPm Ç k´iJj mÜJ KxKaP\j oMnPo≤ ACPTr @øJ~T Fo F oJPuT ßvU yJKxjJr xrTJrPT IQmi CPuäU TPr mPuj, vyLh K\~Jr @hPvtr ‰xKjTPhr GTqm≠ @PªJuPjr oJiqPo FA xrTJPrr kfj fôrJKjõf TrPf yPmÇ KfKj mPuj, pJrJ ãofJr ßuJPn ßhPvr xJmtPnRofô ÉoKTr oMPU ßbPu ßh~ fJrJ ßhPvr ßTJj TuqJe TrPf kJPr jJÇ oMu mÜmq Ck˙Jkj TPr k´Plxr lKrh CK¨j mPuj, mJÄuJPhPvr rJ\jLKf S mJÄuJPhPvr nKmwqf KjP~ xNhrM k´xJrL wzpPπr IÄv KyPvPm 1/11 Fr xo~ fJPrT ryoJPjr Skr

@øJ~T Fo F oJPuTÇ oMu k´mº Ck˙Jkj TPrj KmFjKk ßjfJ k´Plxr lKrh CK¨jÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ KvãJKmh ‰x~h oJojMj ßoJPvth, xJÄmJKhT IKu CuäJy ßjJoJj, pMÜrJ\q KmFjKkr xyxnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, ‰foMZ @uL, ßTªsL~ \JxJPxr xyxnJkKf oJyoMh CuäJy oJoMj, ßTªsL~ ZJ©hPur xJPmT @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT jxrMuäJJy UJj \MjJP~h, pMÜrJ\q KmjKkr 1o pMVì xŒJhT jJKxo @yPoh ßYRiMrL, KmFjKk ßjfJ @KfTár ryoJj ßYRiMrL kJ√M, KmKvÓ @Aj\LmL KmFjKk ßjfJ mqJKrˆJr fKo\ CK¨j, PTªsL~ pMmhPur xy @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT FjJoMu yT Kuaj, @Pmh rJ\J, TJ\L ATmJu ßyJPxj ßhPuJ~Jr, rJ\j @uL xJAh, vJyLj @yPoh jJKxr, yJxJj @yPohÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq PckMKa ßo~r IKyh @yPoh mPuj, mJÄuJPhv @\ FT Yro âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ F Im˙J ßgPT ßhvPT mÅJYJPf yPu ßhvPk´KoT KmsKav mJÄuJPhvLPhr GTqm≠ yP~ TJ\ TrPf yPmÇ KfKj mPuj, ßhvPT KjP~ fJPrT ryoJPjr ßp xMhNrk´xJrL KY∂J nJmjJ IJPZ fJ TJP\

KjptJfj TrJ yP~PZÇ 2007 xJPur 7 oJYt fÅJPT ßV´lfJr TPr KjptJfPjr oJiqPo kñM TPr ßh~J y~ Ç FA kñMfô ÊiM fJPrT ryoJjPT TrJ y~Kj FaJ mJÄuJPhvL \JfL~fJmJh S KmFjKkPT kñM TrJr FTKa wzpπ KZuÇ IjMÔJPj mJJÄuJPhv kKuKx ßlJrJo TqJoKmsP\r ßxR\Pjq fJPrT ryoJPjr Ckr xrTJPrr KjptJfPjr k´JoJeqKY© ßhUJPjJ y~Ç pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨MZ S xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoh IjMÔJPj CkK˙f yP~ xÄyKf k´TJv TPrjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj oJxMo @yPoh, PT @r \Kxo CK¨j, mqJKrˆJr @KuoMu yT Kuaj, @l\u ßyJPxj, PxKuo @yPoh, \JyJñLr ßyJPxj, oKmj frlhJr, ‰x~h \oPxh @uL, UJPuh náÅA~J, KakM @yPoh, vKrláu AxuJo xmM\, ‰x~h @xJh @uL, oKymMu AxuJo Krkj, ßfJlJP~u @yPoh, @KojMu AxuJo, \JKyh VJ\L, @mM jJPxr, oBj CK¨j, Fx ßT jJPxr, ßjJoJj, vJSj, jJAo, fáKyj, xJAhMr, kJPmu @yPoh, Kuoj @yPoh, Fx Fo rJjJ, \JoJu CK¨j, xJPhT Ko~J, @jxJr @uL, vJyKr~Jr CK¨j, FcPnJPTa rKj, ATmJu @yPoh S ßoJ: AxuJoÇ xÄmJh KmùK¬

IKfKg KyPvPm mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßTªsL~ oyJxKYm flJöMu ßyJPxj ßYRiMrL, PTªsL~ k´YJr xŒJhT S xJ¬JKyT mJÄuJ PkJPˆr k´iJj xŒJhT ßvU PoJyJÿh oKl\Mr ryoJj, ßkJatxoJCPgr uct ßo~r TJCK¿uJr Kuj ߈V, PlrJo TJCK¿Pur ßo~r TJCK¿uJr xMxJj ßmlMcÇ mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßkJatxoJCg vJUJr k´YJr xŒJhT oM\JKyh PyJPxj Krkj, xMPou ßYRiMrL, PhuS~Jr ßyJPxj SP~Z, @»Mu TJKhr, TJK\ mJmMu, @»Mu \Kuu, ßrhS~Jj @yPoh, l~\Mr ryoJj, cJ. \JKou, ‰x~h @KojMu yT, cJ. KV~Jx CK¨j, mhÀöJoJj, @r\M Ko~J FoKmA, Fo F rKvh náA~J k´oNUÇ xÄmJh KmùK¬

xKuKxar vJy KoZmJÉr ryoJPjr mJrFau KcV´L uJn xKuKxar vJy KoZmJÉr ryoJj xŒ´Kf u¥Pjr ˝jJoijq KuÄTjx Aj ßgPT mJr-Fa-u KcV´L uJn TPrPZjÇ KfKj u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKa ßgPT FuFuKm (IjJxt) S ßkJˆ V´qJ\MP~a KcPkäJoJ Aj KuVqJu k´qJTKax ßTJxt xŒjú TPrjÇ FZJzJ u¥j TPu\Im-u ßgPT KfKj KkFxKx S u¥j KmKkKk TPu\ ßgPT KmKaKa ßTJxt xŒjú TPrjÇ 2001 xJPu KfKj KmsKav KxKnu xJKntPx ßpJVhJj TPrjÇ KfKj KckJatPo≤ lr S~JTt F¥ ßkjvj,

KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr TJrJmKª Khmx CkuPã KmsKav mJÄuJPhvL A~g ßlJrJPor CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ Vf 17 oJYt ßxJomJr kNmt u¥Pjr \JPVJjJrL ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf rKyo CK¨Pjr xnJkKfPfô FmÄ vrlrJ\ @yPoh xrlá S rJK\m @yPoh UJPjr PpRg kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur PckMKa ßo~r IKyh @yPohÇ \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©hu xnJkKf kJrPn\ oKuäT S KmFjKk ßjfJ TJoJu CK¨Pjr xJKmtT xyPpJKVfJ S f•ôJmiJPj IjMÔJPj k´iJj mÜJ KZPuj KxKaP\j oMnPo≤ ACPTr

KckJatPo≤ lr xKxP~u KxKTCKrKa S \m ßx≤Jr käJx Fr KmKnjú ßxTvPj 2010 xJu kpt∂ hLWt 10 mZr KmKnjú èÀfôkNet hJK~fô kJuj TPrjÇ FZJzJS KfKj KmKnjú \JfL~ S

@∂\tJKfT xÄVbPjr xJPg \Kzf rP~PZjÇ KfKj ÈÈS~JaJrPˆJj ßY’Jxt FuFuKk''r Ijqfo kJatjJrÇ CPuäUq, vJy KoZmJÉr ryoJPjr mJÄuJPhPv mJKz ZJfT CkP\uJr mMrJA~J V´JPoÇ fJr KkfJoy orÉo vJy @Z¨r @uL nJrPfr @uLVz KmvõKmhqJuP~ KvãJxoJkKjr kr hLWtKhj PTJuTJfJ ßTJPat KmYJrT KyxJPm hJK~fô kJuj TPrjÇ fJr KkfJ vJy ßoJ˜JKyh Ko~J FT\j xoJ\PxmTÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

mJÄuJPhv yJATKovPjr CPhqJPV mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr \jì mJKwtTL kJKuf Vf 17 oJYt mJÄuJPhv yJATKovPjr CPhqJPV FT IjJz’r IjMÔJPjr oiq KhP~ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr YárJjæAfo \jì mJKwtTL S \JfL~ KvÊ Khmx ChpJkj CkuPã FT KmPvw IjMÔJj @P~J\j TPrÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA yJATKovjJr ßoJyJÿh Ko\JÀu TJP~x \JKfr KkfJ mñmºár k´KfTíKfPf kMwk˜mT Iket TPrjÇ Ifkr F Khmx CkuPã oyJoJjq rJÓskKf S oJjjL~ k´iJjoπLr mJeL kJb S KvÊPhr KjP~ yJATKovjJr S k´iJj IKfKg mñmºár \jì Khmx ˛JrT ßTT TJaJr kr ÊÀ y~ @PuJYjJ IjMÔJjÇ yJATKovjJr fJÅr mÜPmq ßhPv S k´mJPxr xTu KvÊPT \JKfr \jT mñmºár @hPvt CÆM≠ yP~ ßpJVq jJVKrT KyxJPm VPz SbJr @ymJj \JjJjÇ KfKj KvÊPhr \jq mftoJj xrTJPrr jJjJ TotxYN Lr TgJ CPuäU TPr mPuj, KvÊPhr ˝J˙q-KvãJ, Cjúf \Lmj S xMªr nKmwqf VPz fáuPf mñmºá ßpoj TJ\ TPr ßVPZj ßfoKj mftoJj

xrTJrS KvÊPhr IKiTJr mJ˜mJ~Pj KmKnjú TotxNYL mJ˜mJ~j

\JjJjÇ IjMÔJPjr k´iJj IKfKg oJAPTu

TrPZÇ KfKj KvÊPhr oJP^ ˝JiLjfJr xKbT AKfyJx FmÄ mñmºár ImhJj fáPu irJr @ymJj

mJ¿t mñmºár \LmjLr Ckr oNu k´mº kJb TPrjÇ fÅJr kKbf k´mPºr Ckr @PuJYjJ~ IÄv ßjj pMÜrJ\q

@S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vKrl FmÄ xJPmT rJÓshNf Qx~h ßoJyJÿh ßyJPxjÇ KmPvw IKfKg KyxJPm mñmºár rJ\QjKfT \LmPjr Ckr mÜmq rJPUj KmKvÓ xJÄmJKhT @»Mu VJllJr ßYRiMrLÇ CÜ Khmx CkuPã mJÄuJPhv yJA TKovj Vf 9 oJYt 2014 fJKrPU TKm j\Àu ßx≤JPr pMÜrJP\q mxmJxrf KvÊ KTPvJrPhr PxR\Pjq FT KY©JÄTj k´PfPpJKVfJr @P~J\j TPrÇ m~xxLoJr KnK•Pf KvÊ KTPvJrPhr hMKa V´ΔPk nJV TrJ y~Ç CÜ k´KfPpJKVfJ~ 60 \j ksKfPpJVL IÄvV´ye TPrjÇ IjMÔJPjr KÆfL~ kPmt KvÊ Khmx CkuPã @P~JK\f KY©JÄTj k´KfPpJKVfJ~ IÄvV´yeTJrL KvÊPhr oJP^ kMrÛJr Kmfre TPrj yJATKovjJrÇ IjMÔJPj TKoCKjKar KmKvÓ mqJKÜmVt, xJÄÛíKfT mqKÜfô, Kk´≤ S APuTasKjT KoKc~Jr xJÄmJKhTmOª FmÄ yJATKovPjr xTu TotTftJTotYJrL CkK˙f KZPujÇ - xÄmJh KmùK¬

n 21 - 27 MARCH 2014

n

17

7A oJYt ChpJkj kKrwPhr CPhqJPV KmKnjú TotxNYL kJKuf 7A oJYt CkuPã pMÜrJ\q˙ 7A oJYt ChpJkj kKrwPhr CPhqJPV k´nJf ßlKr, VJKz KoKZu S KmKnjú VeoJiqPo ˛JrTKuKk k´hJPjr oJiqPo KmKnjú TotxNYL kJKuf y~Ç GKfyJKxT 7A oJYt CkuPã xÄVbPjr kã PgPT jgt u¥Pjr Kl¿mJKr kJTt ßgPT k´nJfßlKrr oJiqPo IJP~JK\f TotxNYLr ÊrΔ y~Ç k´gPo KmkMu xÄUqT VJKz KjP~ 7A oJPYtr KmKnjú ßxäJVJjxy u¥Pjr KmKnjú rJ˜J k´hKãe TPrj xÄVbPjr ToLt ßjfJrJ FmÄ KmKnjú VeoJiqPo 7A oJPYtr fJ&kpt k´YJr TrJr \jq ˛JrTKuKk k´hJj TrJ y~Ç xJrJKhj mqJkL KmKnjú TotxNYL kJuPjr kr IJufJm IJuL kJPTt VJKz KoKZu ßvw TrJr kr FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç CÜ IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj 7A oJYt ChpJkj kKrwPhr xnJkKf KxfJm ßYRiMrL FmÄ xnJ kKrYJujJ TPrj IJ»Mu IJyJh ßYRiMrLÇ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf IJuyJ\ô xMufJj oJyoMh vrLlÇ k´iJj mÜJ KyPvPm

mÜmq rJPUj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJrΔTÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xyxnJkKf vJoxMK¨j oJˆJrÇ FZJzJ xÄVbPjr ßjfímOPªr oPiq xnJ~ mÜmq rJPUj ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, IJ»Mu yJjúJj, ‰x~h xMrΔT IJuL, IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, IJKx~J ßmVo, jNr \JyJj IJÜJr oKj, KlPrJ\J ßmVo, ßVJuJm IJuL, xJPhT ßTJrJAvL, IJlxJr UJj xJPhT, ACxMl TJoJuL, o\MohJr Ko~J, KjoJA Ko~J, ßoJyJÿh AKu~Jx Ko~J, ßoJyJÿh K\uM, IJvrJl CK¨j, ‰x~h ßoJyJÿh IJuL, ßoJÎ IJjxJrL, ßoJÎ Aoj, lryJh IJyPoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ 7A oJPYtr fJ&kpt S èrΔfô jfáj k´\Pjìr TJPZ ßkRZJPjJr IJymJj \JKjP~ hJmL TrJ y~ ßp, 7A oJPYtr mñmºár ßWJweJ ‘FmJPrr xÄV´Jo IJoJPhr oMKÜr xÄV´Jo, FmJPrr xÄV´Jo ˝JiLjfJr xÄV´Jo’ FA TgJr oJiqPo mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr xÄV´Jo ÊrΔ y~ FmÄ ßxA ßgPT ˝JiLjfJ TgJKar \jì y~Ç xÄmJh KmùK¬

\VjúJgkMr ßcnuJkPo≤ ßxJxJAKa KvãJjMrJVL AmrJKyo @uL oJˆJr ˛rPe xnJ IjMKÔf ACPTr kNetJñ TKoKa Vbj Vf 10 oJYt ßxJomJr uMaPjr FTKa ˙JjL~ ßyJPaPu pMÜrJ\q mxmJxrf \VjúJgkMr mJxLr CPhqJPV FuJTJr Cjú~Pjr uPãq FT IJPuJYjJ xnJ IJymJ~T ßoJ” l\uM Ko~Jr xnJkKfPfô S ßoJ” mhÀu yPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç IJmMu TJuJo IJ\JPhr kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~JPfr oJiqPo xnJr TJ\ ÊÀ yPu mÜJrJ FuJTJr KvãJ, ˝J˙q S hJKrhsfJ KmPoJYjxy KmKnjú \jPxmJoNuT TJP\r TgJ Ck˙Jkj TPrjÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo FuJTJr Cjú~Pjr \jq

FTKa xÄVbj k´KfÔJ TrJr èÀfô IJPrJk TPr \VjúJgkMr ßcnuJkPo≤ ßxJxJAKa ACPT jJo Tre TrJ y~Ç kJvJkKv pMÜrJ\q mxmJxrf FuJTJmJxLPT FTK©f TrJr \jq ßoJ” l\uM Ko~JPT xnJkKf, PoJ” xMÀT Ko~J xy-xnJkKf,ßoJ” mhÀr yT xJiJre xŒJhT, ßoJ” IJvrJl CK¨j ßyuJu pMVì xJiJre xŒJhT, ßoJ” yJÀj Ko~J ßTJwJiqã, vJy ßoJ” IJmM ßjZJr xJ\j xy ßTJwJiqã, ßoJ” oMKyf Ko~J xJÄVbKjT, oJSuJjJ ßoJ” IJmMu TJuJo IJ\Jh xJÄÛíKfT xŒJhT, S ßoJ”

IJ»Mu UJKuT, ßoJ” IJ»Mu Vlár, FTJCP≤a IJ»Mu oKfj, cJ” ßoJ” xJjJSr AxuJo ßYRiMrL, fJKyr UJj, ßoJ” ßoJlöMu ßyJPxAj, ßoJ” xMÀT Ko~J, IiqJkT ßoJ” IJmM IJyPoh KxK¨T, ßoJ” oM\JKyh UJj, ßoJ” xJmM Ko~J FmÄ o~Mr Ko~JPT xhxq TPr IJVJoL hMA mZPrr \jq 19 xhxq KmKvÓ FTKa kNeJt ñ TKoKa Vbj TrJ y~Ç kKrPvPw ßoJ” l\uM Ko~J xmJAPT ijqmJh ùJkj TPr xhxq xÄV´y TrJr IjMPrJi \JKjP~ xnJr xoJK¬ ßWJweJ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬

mñmºMr \jìmJKwtTLPf oqJjPYˆJr KxKa @S~JoLuLPVr @PuJYjJ xnJ IjMKÔf

uJuJmJ\Jr yJA ÛáPur k´JÜe KvãT KvãJKmh orÉo AmrJKyo @uL oJˆJr Fr ˛rPe FT ˛rexnJ S PhJ~J oJyKlu kNmt u¥Pjr PyJ~JAaYqJPku

PrJPcr \JPVJ jJrL Px≤JPr IjMKÔf y~ Ç oJˆJr AmrJKyo @uL asJˆ ACPTr xnJkKf KmKvÓ TKoCKjKa PjfJ PhPuJ~Jr PyJPxj KhuMr xnJkKfPfô S

UJPuh @yPoh u¥j oyJjVr pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT oPjJjLf

mñmºM PvU oMK\mMr ryoJPjr 94fo \jìmJKwtTL S \JfL~ KvÊ Khmx CkuPã oqJjPYˆJr KxKa @S~JoLuLPVr CPhqJPV Vf 17 oJYt ßxJomJr ˙JjL~ mJÄuJPhv ßx≤JPr FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf yP~PZÇ oqJjPYˆJr oyJjVr @S~JoLuLPVr xnJkKf Fx,Fo,F oMKjPor xnJkKfPfô S lA\Mu yT \MP~Pur kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~kKm© Tár@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj PoJ: ÉxJAj @yPohÇ FPf IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xÄVbPjr CkPhÓJ VjL

@yPoh ßYRiMrLÇ mÜmq rJPUj xÄVbPjr KxKj~r xy xnJkKf IP~x TJoJuL, PoJ: @PjJ~Jr ÉxJAj, PoJ: Qx~h Ko~J, fáuKx PnRKoT, \JyJñLr ßyJxJAj, Fo,F ßxKuo, PoJ: Qx~h Ko~J S ßoJ: ZJP~h Ko~JÇ mÜJrJ mPuj, pKh mñmºár \jì jJ yf fJyPu mJÄuJPhPvr \jì yf jJ, fJA mJÄuJPhv oJPjA mñmºá @r mñmºá oJPjA mJÄuJPhvÇ mÜJrJ mñmºár @hPvt IjMk´JKef yP~ xMUL xoO≠vJKu mJÄuJPhv VzJr IJymJj \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬

TJjJAWJa CkP\uJr TífL x∂Jj UJPuh @yPoh vJKyj u¥j oyJjVr pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT oPjJjLf yP~PZjÇ KfKj TJjJAWJPar hKãe mJKjV´Jo ACKj~Pjr mñmºM KvÊ KTPvJr PouJr xJiJre xŒJhT, KxPua P\uJ ZJ©uLPVr xJPmT xhxq, u¥j oyJjVr ZJ©uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT KZPujÇ Vf 18 PlmsΔ~JKr pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJkKf lUÀu AxuJo oiM S xJiJre xŒJhT PxKuo @yPoh UJj

˝JãKrf u¥j oyJjVr pMmuLPVr Kfj mZPrr \jq kNetJñ TKoKa PWJweJ TrJ yPu CÜ TKoKaPf UJPuh @yPoh vJKyjPT xJÄVbKjT xŒJhT oPjJjLf TrJ y~Ç xÄmJh KmùK¬

@KojMr ryoJj @TrJPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj PxJxJAKa Im xKuKxar FPxJKxP~vPjr xnJkKf mqKrˆJr vKlTMr ryoJj PmuJuÇ FZJzJ KmPvw IKfKg KZPuj @uyJ\ô @mhMu yJjúJj,mqKrˆJr yJKohMu yT Kuaj @KljKh,@mhMu PoJKoj PYRiMrL mMumMu,@KfTMr ryoJj oMTfJ,@mhMu yT @mM,oKvCr ryoJj PxKuo,oSuJjJ vJoLo @yoh,TJoJu ChKhj,rKlT Ko~J,\JKTr @yoh,xJKoo @yoh,@KojMr ryoJj,jJKVxt @TfJr, xJyJjJ @TfJr, PyuJu @yoh,@UuJTMr ryoJj uMTM ,PUJTj Ko~J,mJmMu @yoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ orÉPor Toot~ \LmPj FuJTJ~ KvãJr k´xJPr Pp IxJoJjq ImhJj PrPU PVPZj fJr ˛OKfr k´Kf xÿJj PrPU fJr jJPo dJTJ- KxPua oyJxzPTr uJuJmJ\Jr FmÄ PffuLr oiqmftL \J~VJ~ FTKa @hvt toKyuJ TPu\ k´KfÔJ TrJr Kx≠J∂ Pjj CkK˙f xMiL\jÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

KmvõjJPg rJoiJjJ SP~uPl~Jr asJPˆr KaCmSP~u Kmfre

\Lmj mJÅYJPf KmÊ≠ kJKjr KmT· ßjA KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj xMPyu @yoh ßYRiMrL mPuPZj, KmÊ≠ kJKjr InJPm IPjT kKrmJr KmKnjú xo~ ßrJV mqKiPf @âJ∂ y~Ç xMPk~ S KmÊ≠ kJKjr Ikr jJo \LmjÇ \Lmj mJÅYJPf

asJPˆr xnJkKf o\Kÿu @uL'r xnJkKfPfô S xÄVbT \Kyr CK¨Pjr kKrYJujJ~ IjMÔJPj KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj IqJcPnJPTa KV~Jx CK¨j, @»Mu ShMh KmFxKx, KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr nJAx-

Ko~J, @»Mj jNr, @lfJm @uL, @mMu TJuJo, jNÀK¨j, @SuJh @uL, @»Mx xJuJo, \JjM Ko~J, fKxr @uL, \~jJu @PmhLj, Ku~JTf @uL, @lPrJ\ @uL, ßyJPxj Ko~J, ßyJxJAj @yoh,

KmÊ≠ kJKjr KmT· ßjAÇ rJoiJjJ SP~uPl~Jr asJˆ ACPT VrLm, hM”˙ S IxyJ~ oJjMPwr oPiq KaCmSP~u Kmfre TPr KmÊ≠ kJKjr YJKyhJ kNrPer kJvJkJKv xJoJK\T hJK~fô kJuj TPr hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZÇ Vf 11 oJYt oñumJr rJoiJjJ SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr CPhqJPV VrLm-IxyJ~ 17Ka kKrmJPrr oPiq KaCmSP~u Kmfre S Èk´mJPx rJoiJjJ ˛JrT'-Fr ßoJzT CPÿJYj IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq Fxm TgJ mPujÇ

PY~JroqJj @yoh jNr CK¨j, IuÄTJrL ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj ßoJ” KuuM Ko~J, KmvõjJg ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf S oJKxT KmvõjJg cJAP\ˆ xŒJhT rKlTáu AxuJo \MmJP~rÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj rJoiJjJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ k´iJj KvãT vJy @uo, KmvõjJg ßk´xTîJPmr xy-xnJkKf TJ\L oMyJÿh \JoJu CK¨j, ACKk xhxq @»Mr rm, ß\JxjJ rJjL, KvãJjMrJVL @»Mu mJrL xMjM, @ulá

yJKl\ fJPrT, @»Mr ryoJj, \JPmr, mÑr, @»Mu TJA~Mo, xMoj, @»Mu yJKuo, lJÀT Ko~J k´oMUÇ KaCmSP~u k´J¬ kKrmJr S k´KfÔJj yPò TíkJUJKu \JPo oxK\h, SA V´JPor nmYrj xrTJr, ßUJTj xrTJr, KTrhJ xrTJr, ImKj xrTJr, oKjªs xrTJr, ZJjJ xrTJr, rJoiJjJ V´JPor @Tro @uL, @Kor @uL, lUÀu AxuJo, Zárf Ko~J, xMPyu Ko~J, Kj\JoCK¨j, xlr @uL S @»Mu TJA~MoÇ xÄmJh KmùK¬

n 07 - 13 MARCH 2014

18

GKfyJKxT 7A oJYtPT \JfL~ Khmx PWJweJr hJmL GKfyJKxT 7A oJYtPT \JfL~ Khmx TrJr hJmLPf IV´eL KrxJPYtr FT ofKmKjo~ xnJ xŒsKf IjMKÔf yP~PZÇ 18 oJYt oñumJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr TP~TKa xoojJ xÄVbPjr xyPpJKVfJ~ IV´eL KrxJYt FA ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TPrÇ AKfyJPxr @PuJPT mñmºár nJwe S 7A oJPYtr fJfkPptr Ckr IJPuJYjJ~ jNr CK¨j @yPoh @PrJ mPuj, pKhS KmvõJx TrPf TÓ y~ fmMS mJ˜mfJPT I˝LTJr TrJr ßTJj CkJ~ jJAÇ @r FA IKk´~ xfqKa yPò ßp, @oJPhr ˝JiLjfJr ßffJKuäv mZr kPrS GKfyJKxT 7A oJYtPT \JfL~ KhmPxr optJhJ ßh~J y~KjÇ IgY FA KhjKa mJXJKu \JKfr \LmPj xmPYP~ ßmvL èÀfôkNet FTKa KhjÇ ßp KhjKa TKm KjotPuªM èPer nJwJ~, ˝JiLjfJ v»Ka @oJPhr yPuJÇ @r TKm oyJPhm xJyJr hOKÓPf FA KhjKa yPò, ˝JiLjfJr \jìKhjÇ @r @oJPhr hO| KmvõJx ßp yJ\Jr mZr kPr FA KhjA mJXJKurJ k´go ˝JiLjfJr ˝Jh CkPnJV TrPuJÇ fJA @oJPhr hJmL IKYPrA GKfyJKxT 7A oJYtPT \JfL~ Khmx TrJ yCT FmÄ \JfL~ ZáKar Khj ßWJweJr oJiqPo @jªoMUr kKrPmPv FA KhjKaPT ChpJkj TrJr xMPpJV xMKmiJ k´hJj TrJ hrTJrÇ jNr CK¨j @yPoh @rS mPuj, IV´eL KrxJPYtr kã ßgPT Vf 4 oJYt

mJÄuJPhPvr k´iJjoπLPT FT KYKbr oJiqPo IjMPrJi TrJ yP~PZ GKfyJKxT 7 oJYt \JfL~ Khmx ßWJweJ TPr xrTJrL ZáKa KyxJPm kJuj TrJr \jqÇ @orJ KmvõJx TKr ßp, @oJPhr k´\Pjìr TJPZ FA KhjKar fJfkpt fáPu irJr \jq FA khPãk ßj~J Ifq∂ \ÀrLÇ 7A oJYt k´P\PÖr k´YJr S VexÄPpJV k´iJj \JoJu UJj mPuj, FA hJmL

xnJ~ mÜJrJ @PrJ mPuj, ßffJKuäv mZr kPrS FA oyJj GKfyJKxT KhjKa \JfL~ Khmx ßWJweJ jJ TPr ÊiM mñmºáPTA ImoNuqJ~j TrJ y~Kj Fr xJPg xJPg @oJPhr \JfL~ ßYfjJ, AKfyJx FmÄ GKfyqPT ImoJjjJ TrJ yP~PZÇ fJA @oJPhrS hJmL \JfL~ Khmx PWJweJr oJiqPo FA GKfyJKxT KhjKar pgJPpJVq optJhJ ßh~J yCTÇ

@oJPhr FTJr j~Ç FA hJmL ˝JiLjfJr ˝kPãr xTPurÇ APfJoPiq @orJ \JfL~ xÄxPhr K¸TJrxy xTu xÄxh xhxqPT KYKbr TKk KhP~KZÇ Ifq∂ @jPªr Kmw~ KmKvÓ ßuUT TuJKoÓ @»Mu VJllJr ßYRiMrL FA k´˜JPmr xmtJ®T xogtj \JKjP~PZjÇ KfKj FA CPhqJPVr k´iJj kOÔPkJwT S FcnJA\JPrr TJ\ TrPZjÇ

xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj Qx~h oJyoMhMu yT T~Zr, c. l~\Mr ryoJj, vKyh @uL, FjJoMu yT FjJo, vJy ßmuJu, @uL o\MohJr, oJyoMhJ kJrnLj, oMKÜPpJ≠J @oJj CK¨j, j\oMu AxuJo AoMj, l~xu AxuJo xMoj, ‰x~h ßVJuJm @uL S cJ. ßoJ˜lJÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

ßvU oMK\mMr ryoJPjr \jìmJKwtTL CkuPã oqJjPYˆJPr @PuJYjJ xnJ IjMKÔf oqJjPYˆJr ßgPT ‰f~mMr ryoJj vqJou: Vf 17 oJYt KZu ˝JiLj mJÄuJPhPvr ˙kKf mñmºM PvU oMK\mMr ryoJPjr 94fo \jìmJKwtTL S \JfL~ KvÊ Khmx k´Kf mZPrr jqJ~ FmJrS pgJpg optJhJr oiqKhP~ kJuj Tru oqJjPYˆJr xyTJrL yJA TKovjÇ xyTJrL yJA TKovjJr \KT @yJPhr xnJkKfPfô S K\uäMr ryoJPjr kKrYJujJ~ FPf Tár@j ßgPT ßfPuJS~Jf TPrj ßoJ:xJK\hMr ryoJjÇ ÊÀPfA mñmºár k´KfTíKfPf kMwkoJuq

Iktj TPrj IjMÔJPj @Vf IKfKgrJÇ KhmxKa CkuPã oJyoJjq rJÓskKf, k´iJjoπL S krrJÓsoπLr mJeL kJb TPrj pgJâPo \KT @yJh, TJCK¿uJr IKyhMr ryoJj KakM S K\uäMr ryoJj Ç IjMÔJPj oqJjPYˆJPrr KmKnjú rJ\QjKfT,xJoJK\T

xÄVbPjr ßjfJ S KmKvÓ mqKÜmVt mÜmq rJPUjÇ FPf oKyuJ S KvÊKTPvJrPhr CkK˙Kf KZu xmJtKiTÇ IjMÔJPj KvÊKTPvJrPhr \jq KY©JïPjr @P~J\j xTPur k´vÄxJ TázJ~Ç mÜJrJ KvÊKTPvJrPhr oJP^ mñmºár KmKY© Toto~

\LmPjr metjJ ßhjÇ FmÄ mñmºá xŒPTt KYrJ~f TKmfJr Yre∏'pfKhj rPm k∞J PoWjJ poMjJ myoJj/ ffKhj rPm TLKft PfJoJr PvU oMK\mMr ryoJj hMKa CóJre TPr mÜJrJ fÅJr oyJj \LmjPT KjP~ Kmvh IJPuJYjJ TPrjÇ

IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr asJPˆr CPhqJPV UJhq xJoV´L Kmfre IxyJ~ S hKrhs oJjMPwr \jq UJhq xJoV´L Kmfre TPrPZ IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr F¥ ßcPnuJkPo≤ asJˆ ACPTÇ Vf 7 oJYt IuÄTJrL ACKj~Pjr rJoiJjJ k´JAoJKr ÛáPu 300 IxyJP~r oPiq FA UJhq xJoV´L Kmfre TrJ y~Ç asJPˆr xyxnJkKf oT¨MZ @uLr xnJkKfPfô S yJKl\ vKrl CK¨Pjr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPvPm CkK˙f

KZPuj KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj ßxJPyu @yoh ßYRiMrLÇ k´iJj mÜJ KyPvPm CkK˙f KZPuj asJPˆr ßxPâaJKr @»MZ ßZJmyJjÇ KmPvw IKfKg KyPvPm CkK˙f KZPuj IuÄTJrL ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj KuuM Ko~J, KmKvÓ KvãJKmh

@»Mu ShMh KmFxKx, xJPmT ßY~JroqJj khk´JgtL ÀPyu @yoh, ˙JjL~ ACKk xhxq @»Mr rm, KmKvÓ oMrKæ yJ\L xMjM Ko~J, @SuJh Ko~J, k´mJxL f\ÿMu @uL, yJ\L @ulá Ko~J, yJ\L oTKuZ @uL, yJK\ @»Mr jMr, yJ\L @»MZ xJuJo, TKmr Ko~J, Zárf Ko~J, UJPuh @yPoh mJhvJ, @»MZ xJoJh k´oMUÇ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq CkP\uJ

ßY~JroqJj ßxJPyu @yPoh ßYRiMrL mPuj, k´mJxLrJ ßhPvr Cjú~Pj KmPvw TPr hJKrhs KmPoJYPj IxJoJjq ImhJj ßrPU pJPòjÇ KfKj ACKj~Pjr KmKnjú Cjú~joNuT TotTJ¥xy IxyJ~ oJjMPwr kJPv hJzJÅPjJr \jq IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr F¥

ßcPnuJkPo≤ asJPˆr xTu asJKˆ S k´mJxLPhr k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ k´iJj mÜJr mÜPmq xÄVbPjr ßxPâaJKr @»MZ ßZJmyJj mPuj, IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr F¥ ßcPnuJkPo≤ asJˆ ACKj~Pjr KvãJmqm˙J S ImTJbJPoJ Cjú~j, hJKrhs KmPoJYj, IxyJ~ oJjMPwr xJyJpq xyPpJKVfJ TrJr \jq

pMÜrJP\q mxmJxrf ACKj~Pjr KmKvÓ mqKÜmPVtr xojõP~ F TKoKa TJ\ TrPZÇ FA xÄVbPjr oJiqPo APfJoPiq 1007 \j ACKj~jmJxLPT Kl∑ ˝J˙q ßxmJ k´hJjxy SwMi xrmrJy TrJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬

n 21 - 27 MARCH 2014

n

19

SucyqJo pMmuLV VäcCAT vJUJr @∂t\JKfT oJfínJwJ Khmx kJuj SucyqJo pMmuLV VäcCAT vJUJr CPhqJPV @∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx S mJÄuJPhPvr oyJj vyLh Khmx CkuPã

SucyqJo @S~JoL uLPVr xyxnJkKf S @»Mx xJoJh @\Jh lJCP¥vj Fr ßY~JroqJj ßoJ” uMflár

@rS CkK˙f KZPuj oJxMTár ryoJj xJóá, rP~u @yoh, oUKuZ Ko~J, ACZál @uL, PoJ: \JPyh Ko~J,yJmuM

FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~ ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤Ç xÄVbPjr @ymJ~T @xT @uLr xnJkKfPfô S ßxKuoMr ryoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ kKm© Tár@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj pMVì-@ymJ~T Kuaj @yohÇ k´iJj IKfKg KyPvPm CkK˙f KZPuj SucyqJo @S~JoLuLPVr xy-xnJkKf ßoJ” vJy\JyJjÇ KmPvw IKfKg KyPvPm mÜmq rJPUj jgtAˆ @S~JoL uLPVr xnJkKf oKfCr ryoJj, jgtAˆ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT VLKfTJr Qx~h hMuJu, KjCTJPxu @S~JoL uLPVr xnJkKf ‰x~h uKfl,

ryoJj, mñmºá kKrwh SucyqJPor nJrk´J¬ xnJkKf ‰x~h oJP\hMu @uL, SucyqJo @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT S ßTJucyJˆt KumJPru ßcPoJâqJa kJKatr ßY~JroqJj ßvU TKmr CK¨j, SucyqJo pMmuLPVr xnJkKf ‰x~h ZJPhT @yoh, mJetuL pMmuLPVr xnJkKf ßyJPxj @yoh, yJAc pMmuLPVr xnJkKf ßoJ” ATmJu xoM\, SucyqJo pMmuLPVr xJiJre xŒJhT ßoJvJyLh @uL, yJAc pMmuLPVr xJiJre xŒJhT ßhS~Jj jNr, vJyjMr Ko~J, mJetuL pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT AmsJKyo @uLÇ

ryoJj, vJy ojJ Ko~J, @ñMr Ko~J, Qx~h xJPyh AorJj, Kuaj @yoh, xMKmr ßYRiMrL, PVJuJo ræJjL ßyuJu, @uyJ\ @K\o CuäJy, @»Mu TJuJo, UJ\J Ko~J, ACxMl @uL, PoJ:TJuJ Ko~J, @uL ßyJPxj, Qx~h rJ~yJj @yoh, oyKxj ryoJj, Kuoj @yoh, PoJ: \MPjh PYRiMrL, Kr~J\Mu AxuJo, @\ou UJj, @mMu TJuJo, PoJ:xMªr Ko~J k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mftoJj oyJP\Ja xrTJPrr Cjú~Pjr iJrJPT ImqJyf rJUPf YuoJj CkP\uJ KjmtJYPj @S~JoL uLV xoKgtf k´JgLPT @mJPrJ ßnJa Ph~Jr \jq xTPur k´Kf @øJj \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬

PoRunLmJ\JPrr Kfj èjL\jPT u¥Pj xÄmitjJ

ACPT mJÄuJ ßk´xTîJPmr IJymJ~T ßr\J IJyoh l~xu ßYRiMrL PxJP~m mPuPZj, k´mJPx PmPz SbJ k´\Pjìr xJPg mJÄuJPhPvr Pxfámºj rYjJ TPr ßhmJr hJK~fô IJoJPhrAÇ mJÄuJ nJwJ xÄÛOKf IJoJPhr oMuqPmJi IJr ßYfjJ IJoJPhr yJf iPrA k´mJxL k´\Pjìr TJPZ ZKzP~ KhPf yPmÇ IJr F \jq KmPuf fgJ ACPrJPk YqPju IJA xy mJÄuJ KoKc~J Kjr∂j TJ\ TPr pJPóZÇ pMÜrJ\q xlrrf ßoRunLmJ\Jr

ß\uJr Kfj èjL\Pjr xJPg u¥Pj ofKmKjo~ S xÄmitjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj FTgJ mPujÇ vKjmJr rJPf kMmt u¥Pjr FTKa ßrP˜JrJ~ pMÜrJ\q k´mJxL ßoRunLmJ\Jr ß\uJr xJÄmJKhTPhr CPhqJPV ßoRunLmJ\Jr-2 IJxPjr xJPmT xJÄxh jS~Jm IJuL IJm±Jx UJj, ßoRunLmJ\Jr ß\uJr KmKvÓ xJÄmJKhT ‰x~h ÉoJP~h IJuL vJyLj, k´mLj jJaqmqKÜfô UJPuh ßYRiMrLr xJPg ofKmKjo~ S xÄmitjJr

IJP~J\j TrJ y~Ç xJÄmJKhT ßoJ˜JT IJyoh IkMr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ kKrYJujJ TPrj lUrΔu AxuJo UZrΔÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj YqJPju IJA ACPrJPkr mJftJ xŒJhT oMjP\r IJyoh ßYRiMrLÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj u¥Pjr A\KuÄaj TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr K\uJjL ßYRiMrL, k´mLj xJÄmJKhT ‰x~h rΔÉu IJKoj, vJyPjS~J\ IJyoh, IJ»Mu TJA~Mo, \~jJu IJPmKhj, ßxKuo IJyoh, j\rΔu AxuJo UJj, IJ»Mu mJKZf k´oNUÇ


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

fJPrT K\~Jr TJrJmKª Khmx CkuPã uMaj KmFjKk'r IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf Vf 8 oJYt \JfL~fJmJhL hu KmFjKk uMaj vJUJr CPhqJPV ßTªsL~ KmFjKk'r KxKj~r nJAx ßY~JroqJj S

FohJhMu yT, pMVì xJiJre xŒJhT mTáu nJxJjL, IJfJCr ryoJj kJkuM, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ” IJ»MuäJy&

CK¨Pjr hMA mZPrr xrTJr ßhvL~ S IJ∂\tJKfT wzpPπr oJiqPo \JfL~fJmJhL S AxuJok∫LPhr KYrfPr

ßhvjJ~T fJPrT ryoJPjr 8o TJrJmªL Khmx kJuj TrJ y~Ç uMaPjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ vJUJr xnJkKf ßoJ” IJ»Mu yJAP~r xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ojxMr IJyPoh rΔPmPur kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj xyxnJkKf yJK\

ßjJoJj, \MPmr UJj, k´YJr xŒJhT lP~\ IJyPoh ßYRiMrL, uMaj vJUJr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT FohJhMu yT kJPnu, oM\JKyh UJj, KlPrJ\ Ko~J, pMmhu xJiJre xŒJhT IJKjxMr ryoJj IJKjxÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, lUrΔK¨j S oBj

±Äx TrJr \jq K\~J kKrmJrPT KogqJ y~rJKj TrPZÇ fJr iJrJmJKyTfJ~ ßmVo UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJjPT yfqJr wzpπ TrJ y~Ç mÜJrJ IJPrJ mPuj, IJr ßmKv Khj ßhrL j~∏ fJPrT ryoJj ßhPv mLPrr ßmPv k´fqJmftj TrPmjÇ xÄmJh KmùK¬

oMxKuo Pyuk ACPTr CPhqJPV 5v kKrmJPrr oPiq UJhq xJoV´L Kmfre A≤JrjqJvjJu YqJKrKa xÄ˙J oMxKuo ßyuk ACPTr oJiqPo Vf 3 oJYt KmvõjJg CkP\uJ KoujJ~fPj k´J~ 5 vf kKrmJPrr oPiq UJhq xJoV´L Kmfre TrJ yP~PZÇ FPf KmvõjJPgr KmKnjú V´Joxy mK˜mJxL hKrhs kLKzf ßuJT\j UJhq xJoV´L Vsye TPrjÇ UJhq xoV´L

@yfPhr oPiq ÉAu ßY~Jr, ãKfV´˜Phr jVh Igtxy SwMi-xJoV´L k´hJj TPrÇ FZJzJS VrLm kKrmJPrr \jq jfáj Wr ‰fKr TrJ, ßdCKaj k´hJj, oJhsJxJr FKfo UJjJ~ KvÊPhr TJkz k´hJj, mA Kmfre S jVh Igt ßh~J yP~PZÇ k´Kf mZr oJhsJxJ~

CkK˙f KZPuj KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr nJAx ßY~JroqJj @yPoh jMr CK¨j, oMxKuo ßyuk mJÄuJPhv vJUJr ßTJ-IKcPjar @»MZ xJuJo, xoJ\PxmL oJSuJjJ @»Mu ShMh, FKéo mqJÄPTr xyTJrL oqJPj\Jr xJAlár ryoJj KvThJr, KvãT yJKl\ vKrl CK¨j,

n 21 - 27 MARCH 2014

n

20

pMÜrJP\q KmFjKkr CPhqJPV k´KfmJh xnJ

Ko\Jt lUrΔuxy ßTªsL~ ßjfJPhr Kj”vft oMKÜ hJmL

KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUrΔu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq Ko\tJ @æJx FmÄ dJTJ oyJjVr KmFjKk'r xhxq xKYm @»Mx xJuJPor \JKoj mJKfu TPr TJrJVJPr Pk´rPer k´KfmJPh pMÜrJP\qr cJuACY, lPrˆyLu, uMAKx~Jo FmÄ jrCc KmFjKkr CPhqJPV FT k´KfmJh xnJ ßxJomJr ˙JjL~ ßrÓáPrP≤ IjMKÔf y~ Ç KmFjKk ßjfJ xJ\j Ko~J xJ\j Fr xnJkKfPfô FmÄ oTxMh @uL \JTJKr~Jr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá&¨Mx, k´iJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yohÇ FZJzJ IJPrJ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xy xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, o†MÀx xJoJh ßYRiMrL oJoMj, fJ\Mu AxuJo, pMVì xJiJre xŒJhT FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPnu, ßoJ ßlrPhRx @uo, xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, xy xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa UKuuMr ryoJj UKuu, ß˝YZJPxmThPur xhxq xKYm @mMu

ßyJPxj, xyKvãJ xŒJhT xJPuy @yoh K\uJjxy @PrJ IPjPTÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, KmPrJiL hPur PjfJTotLPhr èo, UMj S kJATJKr yJPr PV´lfJr TPr PVJaJ PhvPTA FT n~ïr mKªvJuJ~ kKref TPrPZ vJxTPVJÔLÇ k´KfKyÄxJoNuTnJPm vLwt ßjfJPhr @aPT PrPU KxÄyJxjPT @ÅTPz gJTPf YJPòÇ @S~JoL uLV TUPjJA oJjMPwr oPjr nJwJ PmJ^Jr PYÓJ TPrKj, TJre @S~JoL uLPVr GKfyqA yPò VefJKπT oNuqPmJPir k´Kf xm xo~A ImùJ k´hvtjÇ Q˝rJYJrL jLKfr TJrPeA IfLPf fJPhr kKreKf nJPuJ y~Kj, @VJoLPfS yPm jJÇ KmFjKkr PTªsL~ PjfJPhr KmÀP≠ KogqJ, mJPjJ~Ja S jqJÑJr\jT oJouJ KhP~ PV´lfJr TPr YuoJj @PªJujPT hMmtu TrJ pJPm jJ Ç IKmuP’ xm KogqJ oJouJ k´fqJyJr TPr hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUrΔu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq Ko\tJ @æJx S dJTJ oyJjVr KmFjKkr xhxq xKYm @mhMx xJuJoPT Kj”vft oMKÜ Ph~Jr P\Jr hJKm \JjJjÇ xnJ~ CkK˙f

KZPuj KmFjKk ßjfJ Fx Fo Kuaj, ßyPnj UJj, ßhS~Jj @mhMu mJKZf, oJSuJjJ vJoLo @yoh, pMÜrJ\q fÀe hPur xrlrJ\ xrlá, @uo, rKlTáu AxuJo x\Lm, ßT≤ KmFjKkr xJiJre xŒJhT ÀJÉu AxuJo, ÀTj Ko~J, xJöJh Ko~J, @fJCu AxuJo \MuM, rJPvh Ko~J, o~jMu AxuJo, TP~x C¨Lj TP~x, \J†Mr Ko~J, KhuM Ko~J, \JuJu Ko~J xy @PrJ IPjPT Ç xÄmJh KmùK¬

pMÜrJ\q pMmhu ßxPâaJKrr KmmOKf

Ko\tJ lUÀuxy PTªsL~ ßjfímOªPT IKmuP’ oMKÜ Khj

xJCg SP~ux IJS~JoL uLPVr CPhqJPV 7 oJYt kJKuf KmfreL IjMÔJPj IKfKg KyPvPm CkK˙f KZPuj KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj ßxJPyu @yoh ßYRiMrLÇ KfKj fÅJr mÜPmq FuJTJr VrLm IxyJ~ oJjMPwr TuqJPe UJhq xJoV´L Kmfre TrJ~ ACPT KnK•T YqJKrKa xÄ˙J oMxKuo ßyukPT ijqmJh \JjJj FmÄ @VJoLPfS @PrJ TJptâo kKrYJujJ TrJr @ymJj \JjJjÇ IjMÔJPjr Ijqfo IKfKg CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßxJjJojL YJToJ mPuj, pJPhr oPiq UJhq xJoV´L Kmfre TrJ yP~PZ fJrJ IPjT xo~ KmKnjú IjMhJj ßgPT mKûf yP~ gJPTjÇ A≤JrjqJvjJu YqJKrKa xÄ˙J oMxKuo ßyuk fJPhr oPiq UJhq xJoV´L xMÔMnJPm Kmfre TrJ~ KfKj xÄ˙JPT ijqmJh \JKjP~ TífùfJ k´TJv TPrjÇ oJSuJjJ oMxJ @u yJKl\ k´mJxLPhr hJPj kKrYJKuf oMxKuo Pyuk Fr TJptâPor k´vÄxJ TPr mPuj, xMÔM Kmfre k≠Kfr oJiqPo VrLmPhr oJP^ UJhq xJoV´L xÿJPjr xJPg ßkÅRPZ ßh~J IJjPªrÇ CPuäUq, oMxKuo ßyuk ACPT APfJkNPmt mJÄuJPhPv xJnJPrr rJjJ käJ\J~

CPuäUPpJVq xÄUqT yJKlP\r mq~ myj TrJ yPòÇ VKrm PoP~Phr ‰mmJKyT UrPY xJyJpq TrJ yPòÇ xŒsKf 50 \j KvÊPT Kl∑ UfjJ S TJkz k´hJj TrJ yP~PZ xÄ˙Jr kã ßgPTÇ UJhq xJoV´L KmfreL IjMÔJPj KmvõjJg CkP\uJr KmKvÓ mqKÜmPVtr oPiq @rS

FTKuKo~J Có KmhqJuP~r xyTJrL KvãT oMK\mMr ryoJj, asJKˆ @»Mx xJoJh, YqJPju Fx k´KfKjKi @mMu UJP~r, mJÄuJ KaKn k´KfKjKi jJ\oMu AxuJo oTmMu, KmvõjJg ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT f\ÿMu @uL rJ\Mxy xÄVbPjr nuK≤~JrVeÇ - xÄmJh KmùK¬

Kucx IJS~JoL uLPVr ˝JiLjfJ KhmPxr IjMÔJj 31 oJYt Vf 1 oJYt IJS~JoL uLPVr Kucx vJUJr CPhqJPV FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç CÜ xnJ~ ßr\JCu AxuJo jNPrr kKrYJujJ~ xnJkKffô TPrj oJˆJr IJmMu UJP~rÇ F xo~ CkK˙f KZPuj oKuäT IJ»Mu UJKuT, ‰x~h IJuL IJyxJj, ‰x~h vJymLr IJuo TáPrKv, o\jMr ryoJj, IJ»Mu TKro, oMK\mMu yT oMK\m, IJmM mTTr, ‰x~h \~jJu IJyPoh, IJ\yJr CK¨j, CKTu IJuL k´oMUÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo IJVJoL 31 oJYt ßxJomJr ˝JiLjfJ Khmx CkuPã IJPuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr IJP~J\j TrJr Kx≠J∂ VOyLf y~Ç FPf oMK\m IJhPvtr xmt˜Prr ßjfJTotLPhr CkK˙f gJTJr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬

Vf 9 oJYt ßrJmmJr GKfyJKxT 7 oJYt CkuPã mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr xJCg SP~ux vJUJr CPhqJPV TJKctPlr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ FT IJPuJYjJ xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç CÜ IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf mJÄuJPhv ZJ©uLPVr xJPmT \JfL~ kKrwPhr xhxq TJ\L ßoJ” vJy\JyJj S kKrYJujJ TPrj Fx IJA ßYRiMrL mJmuMÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj mvr KvThJr, o~jJ Ko~J, ‰x~h vJoxMu yT rJjM, A~JKxj IJyPoh ßYRiMrL uJP~T, FKy~J yJxJj, IJmMu ßyJPxj KrÄTá, IJ»Mu ßfJyJKhf ßvuM, uMflár ryoJj, IJ»Mu yJA vJPyh, KmF UJj kJ√M, Kréj IJyPoh k´oMUÇ mÜJrJ mPuj, 7 oJPYtr nJwPe mñmºá oNuf ˝JiLjfJr ¸Ó ßWJweJ KhP~PZjÇ FKhPjr fÅJr ßWJweJ~ xoV´ \JKf xv˘ oMKÜr xÄV´JPo ^ÅJKkP~ kPz YëzJ∂ Km\~ I\tj TPr FmÄ mJXJKu KmPvõr hrmJPr oJgJ CÅYá TPr hÅJzJ~Ç xÄVbPjr xnJkKf TJK\ ßoJ” vJy\JyJj mPuj, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ S xJmtPnRofô rãJPgt \jPj©L ßvU yJKxjJr yJfPT vKÜvJuL TPr ˝JiLjfJr kPãr xTu vKÜPT GTqm≠ yP~ TJ\ TrPf yPmÇ xÄmJh KmùK¬

mOPaj\MPz k´Kf ÊâmJr IJkjJr oxK\Ph x¬Jy\MPz Kl∑ ßV´JxJrL vPk

KmFjKkr nJrksJ¬ oyJxKYm o\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr S hPur ˙J~L TKoKar xhxq Ko\tJ @æJxxy IjqJjq PTªsL~ PjfJPhr IKmuP’ Kj:vft oMKÜ hJmL TPrPZj pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mu mJKZf mJhvJÇ FT KmmOKfPf KfKj mPuPZj, PhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßjfíPfô PhPvr ˝JiLjfJ ˝JmtPnRofô rãJ FmÄ Vefπ KlKrP~ @jJr \jq ßp @PªJuj VPz CPbPZ \MuMo KjptJfPjr oiq KhP~ F @PªJuj gJoJPjJ pJPm jJÇ KfKj mPuj, \jVPer PnJPar IKiTJr KjP~ lqJKxˆ xrTJr KZKjKoKj PUuPZÇ KmPrJiL hPur @PªJuj hoPjr jJPo Phv\MPz rJÓsL~ xπJx YJuJPòÇ ksJ~ ksKfKhjA fJPhr yJPf KjrLy oJjMw UMj yPò, èo yPòÇ PjfJTotLPhr KogqJ oJouJ \KzP~ y~rJKj TrJ yPòÇ KfKj TJrJmKª xm PTªsL~ S ˙JjL~ PjfJTotLr KmÀP≠ hJP~r TrJ KogqJ oJouJ ksfqJyJr TPr IKmuP’ oMKÜr hJKm \JjJjÇ IjqgJ~ TPbJr @PªJuj VPz PfJuJr ÉKv~JKr CóJre TPrjÇ xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

jmLV† CkP\uJ ßY~JroqJj k´JgLt Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrLr xogtPj oqJjPYˆJPr xnJ

@xjú jmLV† CkP\uJ KjmtJYPj ßY~JroqJj khk´JgLt Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL vJoLoPT PnJa KhP~ KjmtJKYf TrJr @ymJj \JjJPuj AÄuqJ¥ mxmJxrf jmLV† CkP\uJmJxLrJÇ Vf oñumJr oqJjPYˆJPrr ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤ fJr xogtPj @P~JK\f xnJ~ AÄuqJ¥r KmKnjú vyr ßgPT @Vf IKfKgrJ F @ymJj \JjJjÇ oqJjPYˆJPrr KmKvÓ mqmxJ~L xMKl Ko~J UªTJPrr xnJkKfPfô S jJK\o CK¨Pjr kKrYJujJ~ xnJ~ Tár@j ßgPT ßfPuJS~Jf TPrj \Kxo CK¨jÇ FPf CkK˙f ßgPT mÜmq rJPUj oJKuT xShJVr, FoJh ßYRiMrL, @Kxl CK¨j, Qx~h \JPyhMr ryoJj, yJ\L @K\o CK¨j, mMumMu @yoh, vJoLo @yPoh, @yPohMr rvLh, jJKmh @yPoh S ßoJÜJr Ko~J k´oMUÇ CÜ ofKmKjo~ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj TJoJu @yPoh, UJKuh UJj, vJy TJA~Mo,l~xu Ko~J, PyuJu @yPoh, K\,Fo ATmJu, fJ\ CK¨j, @»Mu mJKxf, vyLhMr ryoJj ßYRiMrL k´oMUÇ mÜJrJ ImPyKuf jmLV† CkP\uJr xJKmtT Cjú~Pjr \jq @xjú KjmtJYPj fÀe, KvKãf S PoiJmL Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL vJoLoPT PyKuT¡Jr oJTtJ~ ßnJa KhP~ \~pMÜ TrJr \jq jKmV†mJxLr k´Kf @ymJj \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

21

mJÄuJPhPvr @nq∂rLe KmwP~ nJrPfr y˜Pãk mPºr hJmL

AK¥~Jj yJA TKovPjr xJoPj KxKaP\j oMnPoP≤r KmPãJn xLoJP∂ mJÄuJPhvLPhr yfqJ mº, Kf˜J, KakJAoMU, @ñrPkJfJ, hyVsJoxy jhLr kJKjr jqJpq IKiTJr FmÄ mJÄuJPhPvr @nq∂rLe rJ\jLKf KjP~ y˜Pãk mPºr hJKmPf KxKaP\j oMnPo≤, KocuqJ¥Pxr CPhqJPV mJKotÄyJo˙ AK¥~Jj TjxMPua IKlPxr xJoPj FT KmPãJn xoJPmv IjMKÔf y~Ç 18 oJYt oñumJr hMkMr 1aJ ßgPT 3aJ

TrJr @øJj \JKjP~PZjÇ mÜJrJ nJrfPT k´KfPmvLxMun @Yre TrJr @øJj \JKjP~ IKmuP’ mJÄuJPhPvr Inq∂rLe KmwP~ y˜Pãk FmÄ IQmi yJKxjJ xrTJrPT xogtj ßh~J ßgPT Kmrf gJTJr @øJj \JjJjÇ xoJPmPv xnJkKffô TPrj KxKaP\j oMnPo≤ KocuqJ¥x vJUJr xnJkKf ‰x~h \oPvh @uLÇ xJoPmv kKrYJujJ TPrj

ßyJPxj oxMh, oJKl\ UJj, oJSuJjJ xJyJj CK¨j @yoh, oM˜JKTo mMryJKj, ‰x~h TKmr CK¨j, ßoJxJK¨T ßyJPxj oJKjT Ko~J, @lo Ê~JAm, ATmJu xMPuoJj k´oMUÇ KxKaP\j oMnPo≤, pMÜrJP\qr xnJkKf Fo F oJPuT xoJPmPv mPuj- 5 \JjM~JKrr KjmtJYj mJÄuJPhPvr 95 nJV oJjMw k´fqJUqJj TPrPZÇ fJA IQmi xrTJrPT

fJrJ mJÄuJPhPvr ˝JgtyJKj TPr asJjK\axy KmKnjú xMPpJV xMKmiJ @hJ~ TrPf kJPrÇ KfKj @PrJ mPuj- @orJ k´mJx ßgPT nJrfPT xfTt TrPf YJAÇ FUPjJ xo~ @PZ mJÄuJPhPvr \jVPer kPã @xMj IjqgJ~ FTJ•Prr ßYfjJ~ mJÄuJr \jVe nJrfL~ @KikJfqmJPhr KmÀP≠ hÅJfnJñJ \mJm ßhPmÇ CPuäUq, hMkMr 1aJ ßgPT KfjaJ kpt∂

kpt∂ IjMKÔf xoJPmPv mÜJrJ xLoJP∂ mJÄuJPhvLPhr Kjht~nJPm yfqJTJ¥xy, KakJAoMU mÅJi, Kf˜Jxy xTu jh-jhLr jqJpq kJKjr KyxqJ k´hJPj aJumJyJjJ jJ

KxKaP\j oMnPo≤, KocuqJ¥x Fr xhxq xKYm oJSuJjJ FjJoMu yJxJj ZJmLr S @yoh oMxJÇ xoJPmPv CkK˙f xÄVbPjr ßTªsL~ S ˙JjL~ ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUjKxKaP\j oMnPo≤, pMÜrJ\q Fr xnJkKf Fo F oJPuT, oMlKf vJy xhr CK¨j, KxKaP\j oMnPo≤, KocuqJ¥x Fr pMVì @øJ~T FKaFo ßoJTJrro yJxJj, Qx~h oJVtMm ßoJPvth, @»Mu oJPuT kJrPn\, @»Mu oMKTf @\Jh, xJPhT

xogtj KhP~ 95 nJV oJjMPwr KmÀP≠ YPu pJS~J nJrPfr \jq CKYf j~Ç vyLh K\~J xJTt Fr oJiqPo k´KfPmvL rJÓsxoNPyr xJPg xMxŒTt-mºáfô ßYP~KZPuj fJA @orJS nJrPfr xJPg xM-xŒTt YJAÇ KfKj @PrJ mPuj- ACPrJKk~Jj ACKj~j, pMÜrJÓs, KmsKav xrTJr mJÄuJPhPvr 5 \JjM~JKrr KjmtJYjPT ˝LTíKf ßh~KjÇ Q˝rJYJrL yJKxjJ xrTJrPT nJrf xyPpJKVfJ KhP~ fJPhr fJPmhJr-kJPka xrTJr KyPxPm KaKTP~ rJUPf YJ~ pJPf

mJKotÄyJPor nJrfL~ TjxMPua IKlPxr xJoPj KocuqJ¥Pxr TP~Tvf k´mJxL CkK˙f KZPujÇ F xo~ fJrJ mJÄuJPhPv nJrPfr mJÄuJPhPvr rJ\jLKf, xLoJ∂ FmÄ kJKjr jqJpq KyxqJ KhPf aJumJyJjJr fLms KjªJ \JjJjÇ FTkptJP~ nJrfL~ TjxMuJPrr TJPZ xÄVbPjr kã ßgPT FTKa ˛JrTKuKk k´hJj TrJ y~Ç IjMPrJPir ßk´KãPf TjxMuJr ˛JrTKuKkKa nJrf xrTJPrr TJPZ ßkRÅPZ ßh~Jr hJK~fô ßjjÇ xÄmJh KmùK¬

K\FxKx PYˆJr S jgtSP~uPxr CPhqJPV @∂t\JKfT oJfínJwJ S vyLh Khmx kJuj

SucyqJo @S~JoL uLPVr CPhqJPV mñmºár \jìKhj kJKuf @∂\tJKfT oJfínJwJ S oyJj vyLh Khmx CkuPã PV´aJr KxPua TJCK¿u ßYˆJr S jgtSP~ux KrK\~Pjr CPhqJPV ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤ FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~ Ç xÄVbPjr nJAx-ßY~Jr @»Mx xJuJPor xnJkKfPfô S ßxPâaJKr \Kxo CK¨Pjr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj K\FxKxr xJPmT ßTªsL~ PY~Jr ojZm @uL ß\KkÇ @rS mÜmq rJPUj

@»Mu TJPhr K\uJjL, @»Mu @K\\ jMjM Ko~J, ßoJ” xMufJj, xlá Ko~J, @\Jh CK¨j, vJy\JjMr rJ\J, FKaFo ßuJToJj, @\ou ßyJPxj ßYRiMrL \JPmh, @mÀ Ko~J, \Kyr @uL, Qx~h ßoJ˜JKTo @uL, PoJ” vJyLjMr, PoJ˜lJ Ko~J S TKm xMÀöJoJjxy @rS IPjPTÇ xnJr ÊÀPf mJ~Jjúr nJwJ vyLhPhr ˛rPe hJKzP~ FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç

xnJ~ mÜJrJ mOPaPj mJXJKu jfáj k´\jìPT mJÄuJ nJwJ KvãJ S xÄÛííKf YYtJr xMPpJV TPr ßh~Jr \jq xnJr k´Kf @ymJj \JjJjÇ FZJzJ mOPaPjr oNuiJrJr ÛáuèPuJr TJKrTáuJPo mJÄuJ nJwJPT I∂nátÜ TrJr \jq mftoJj Tj\JrPnKanKumPco xrTJPrr k´Kf ß\Jr hJmL \JjJjÇ xnJ ßvPw nJwJ vyLhPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj TôJrL fmJrT @uLÇ xÄmJh KmùK¬

oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ Phv VzJr hL¬ vkPgr oiq KhP~ SucyJPo mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr \jìKhj kJuj TrJ y~Ç

Vf 17 oJYt ßxJomJr pMMÜrJ\q @S~JoLuLV SucyqJo vJUJr CPhqJPV mñmºár \jìKhmPx FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~ ˙JjL~ FTKa

mJetuL pMmuLPVr CPhqJPV GKfyJKxT 7 oJYt kJKuf 7 oJYt mJÄuJPhPvr AKfyJPx FT IKm˛reL~ PVRrPmr KhjÇ ksKf mZr KhjKaPT mJXJKu \JKf VnLr @PmV, nJPuJmJxJ S vs≠Jr xPñ ˛re TPrÇ mJXJKu ˛re TPr ˝JiLjfJr oyJjJ~T \JKfr \jT mñmºM PvU oMK\mMr ryoJjPTÇ @r FA KhjKaPT ˛re TrPf xŒsKf pMÜrJ\q pMmuLV mJetuL vJUJr CPhqPV FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~ ˙JjL~ FTKa yPuÇ xÄVbPjr xnJkKf PyJPxj @yoPhr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT xJyJhf PyJPxj @uLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj SucyqJo pMmuLPVr xnJkKf ‰x~h ZJPhT @yoh, yJ\L xoM\ Ko~J, TJCK¿ur vJy ojS~Jr ÉPxj, KvKær @yoh Ên, vJKyj CK¨j

@yoh, jK\r Ko~J, @xT @uL, \JPyh Ko~J, rP~u @yoh, yJ\L j\Àu, @mM ZJPuy, TJuJ Ko~J, PyuJu @yoh, ACZál @uL, Kuaj @yoh, @\ou UJj, @mMu TJuJo, yJ\L @»Mu yT S @jZJr Ko~J k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, kJKT˜JKj vJxTPVJÔLr KmÀP≠ uzJA ÊÀ TrJr @øJPjr IiLr IPkãJ~ KZu mJXJKu \JKfÇ mñmºMr 7 oJPYtr nJwe PxA IPkãJr ImxJj WaJ~Ç ˝JiLjfJr Pp cJT KfKj KhP~KZPuj, fJ KmhMqf ßmPV xJrJ PhPv ZKzP~ kPzÇ ff&TJuLj PrxPTJxt o~hJPj mftoJj PxJyrJS~JhtL ChqJPj uJPUJ \jfJr CP¨Pv mñmºM mPuKZPuj, ÈFmJPrr xÄVsJo @oJPhr oMKÜr xÄVsJo, FmJPrr xÄVsJo ˝JiLjfJr xÄVsJoÇ' - xÄmJh KmùK¬

ßrˆáPrP≤Ç xÄVbPjr xnJkKf AKu~JZ CK¨Pjr xnJkKfPfô S xJÄVbKjT xŒJhT yJÀj Ko~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj ßoJ: vJy\JyJj, @»Mu yT, Qx~h ZJPhT @yoh, vJy m~Jf CuäJy, hMuJu Ko~J, PxKuoMr ryoJj, jJjM Ko~J, PxJPyu Ko~J, @xT @uL k´oMUÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj ßoJ˜JT @yoh, @yoh @uL, TJoJu ßyJPxj, Kuaj @yoh, @\ou UJj S @mMu TJuJoÇ xnJ~ mÜJrJ xm wzpπ-YâJ∂ jxqJf TPr pM≠JkrJiLPhr KmYJr FmÄ rJ~ TJptTPrr oJiqPo mJXJKu \JKfPT TuïoMÜ TrJr hO| IñLTJr mqÜ TPrjÇ FTA xPñ pM≠JkrJiLPhr rãJ~ ßp PTJj wzpπ, jJvTfJ GTqm≠nJPm ÀPU Ph~Jr vkgS KZu xmJr TP£Ç xÄmJh KmùK¬


T Ko C Kj Ka

x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

22

mJÄuJPhvL oMxKuo ACPTr CPhqJPV @PuJYjJ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr CPhqJPV xnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf mñmºár \jìmJKwtTL ChpJKkf

Vf 11 oJYt oñumJr oJSuJjJ @mMu TJuJo ßoJyJÿh ACxMl FmÄ vJAUMu yJKhx oJSuJjJ xJKhTár ryoJj ˛rPe mJÄuJPhvL oMxKuo ACPTr CPhqJPV FT @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu kNmt u¥Pjr S~JaJr KuKu ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr nJrk´J¬ ßY~JrkJxtj vJ~U yJKl\ @mM xJBPhr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ PpRgnJPm kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ @»Mu yJA UJj, oJSuJjJ @mMu yJxjJf ßYRiMrL, oJSuJjJ Fl ßT Fo vJy\JyJj FmÄ oJSuJjJ PjJlJAZ @yPohÇ xnJr ÊÀPf kKm© Tár@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ oJSuJjJ @»Mu mKZrÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, CuJoJP~ ßTrJPor GPTqr InJPm mJÄuJPhvxy oMxKuo KmPvõ ÆLj k´KfÔJ PfJ yPòA jJ Ckr∂M oMxKuo xoJP\ iot KjrPkãfJ, kÅMK\mJh FojKT jJK˜TfJr k´xJr WaPZÇ F ßk´KãPf CuJoJP~ ßTrJoxy ÆLjhJr mMK≠\LmLPhr @ÊGTq TJojJ TPrjÇ @PuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj AoJo @»Mu TJA~Mo, yJKl\ oJSuJjJ K\uärM ryoJj ßYRiMrL, IiqJkT @»Mu TJPhr xJPuy, oJSuJjJ vJy xhÀK¨j, oJSuJjJ AohJhMr ryoJj , @»Mx

xJuJo, oJSuJjJ oShMh yJxJj, @»Mr ryoJj, mqJKrˆJr j\Àu AxuJo, Fo

F oJKuT, oMlKf @»Mu oMjfJKTo, oJSuJjJ ßr\JCu TKro ßYRiMrL, oJSuJjJ @»Mu oMKjo, @uyJ\ô

ßoJyJÿh @uL, oJSuJjJ ‰x~h fJKoo, PhJ~JrJ CkP\uJ ßY~JroqJj cJ:

@»Mu Tá¨Mxxy IJPrJ IPjPTÇ xnJ~ mÜJrJ orÉo mqKÜfôÆP~r Toto~ \LmPjr KmKnjú KhT fáPu iPr

mÜmq rJUPf KVP~ AoJo vJ~U @»Mu TJA~Mo mPuj, pKh mJÄuJPhPvr CuJoJP~ ßTrJo oxK\h, UJjUJ, oJhsJxJ S hJS~JKf TJP\r xJPg xJPg ÆLj k´KfÔJ~ FmÄ mJKfPur k´KfPrJPi GTqm≠ yPfj fJyPu mJÄuJPhPvr FA hMVtKf yf jJÇ IiqJkT @»Mu TJKhr xJPuy fJr mÜPmq mPuj, Kj\ Kj\ Im˙JPj ßgPTS CuJoJP~ ßTrJorJ GTqm≠ yPu mJÄuJPhvxy oMxKuo KmPvõr Im˙J kJuPa pJPmÇ xnJr ßvPw xnJkKf orÉoÆP~r

@®Jr oJVPlrJf S ßhPvr vJK∂ FmÄ TuqJe TJojJ TPr KmPvw ßhJ~J kKrYJujJ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬

Fj@rKm kJxtj Im hq A~Jr KjmtJKYf yPuj ßo~r uM“lár ryoJj u¥j, 14 oJYt : Fj@rKm kJxtj Im hq A~Jr 2013 KjmtJKYf yPuj pMÜrJP\qr aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJjÇ 2013 xJPur TLKft KmPmYjJ~ pMÜrJ\q ßgPT k´TJKvf KÆnJKwT oqJVJK\j KoPuKj~Jo fJÅPT mZPrr ßxrJ IjJmJxL mJÄuJPhvL KjmtJYj TPrPZÇ Vf oJYt ßrJmmJr pMÜrJ\q, pMÜrJÓs S mJÄuJPhv ßgPT FTPpJPV mwtPxrJ IjJmJxL mJÄuJPhvL KyPvPm uM“lár ryoJPjr jJo ßWJweJ TrJ y~Ç kJbPTr ofJof S KmYJrT kqJPjPur KmPmYjJ~ uM“lár ryoJj KoPuKj~Jo'r ßYJPU mwtPxrJ IjJmJxL mJÄuJPhvL KyPvPm KmPmKYf yjÇ KoPuKj~Jo'r YuKf xÄUqJ~ mwtPxrJ KjmtJYPjr kJvJkJKv 2013 xJPur ßxrJ hv IjJmJxL mJÄuJPhvLr fJKuTJ k´TJv TrJ y~Ç KoPuKj~Jo'r KmYJPr KvãJ, @mJxj S YJTKr ßãP© pMVJ∂TJrL khPãk V´yPer oJiqPo uM“lár ryoJj pMÜrJP\q mJÄuJPhvLPhr Knf o\mMf TPr YPuPZjÇ mOPaPjr ßxrJ 100 k´nJmvJuLr fJKuTJ~ gJTJ uMflár ryoJj KmPvõr mMPT mJÄuJPhvLr Ijjq kKrY~ ‰fKrPf k´KfKj~fA èÀfôkNet nëKoTJ rJUPZj FmÄ mJXJKuPhr xJoPj Kj\˝ ßrJu oPcu KyPvPm Ck˙Jkj TrPZj KjP\PTÇ KoPuKj~Jo xŒJhT oJymMm ßyJPxj \JjJj, Kmvõ\MPz ZKzP~ gJTJ mJÄuJPhvLPhr ImhJj S xJlPuqr mJftJ ZKzP~ KhPfA KoPuKj~Jo Fj@rKm kJxtj Im hq A~Jr KjmtJYj TPr @xPZÇ FmJPrr kJxtj Im hq A~Jr uM“lár ryoJj KjP\r TotTJP¥r oJiqPo mqKÜr kKrY~ ßkKrP~ KjP\PT k´KfÔJj KyPvPm VPz fáPuPZj FmÄ oπ yP~PZj mJXJKuPhr FKVP~ pJS~Jr IjMPk´reJrÇ 2013 xJPur ßxrJ IjJmJxL fJKuTJr KÆfL~ ˙JjKa hUu TPr KjP~PZj mOKav TJKr IqJS~JctPxr k´KfÔJfJ FjJo @uLÇ 2013 xJPur TJKr FS~Jctx IjMÔJPj mOPaPjr k´iJjoπL ßcKnc

TqJPorjPT CkK˙f TPr mJÄuJPhvL TJKr Kv·PT KmvJu FT ˝LTíKf FPj ßhj KfKjÇ vLwt fJKuTJ~ gJTJ Ijq IjJmJxLrJ yPuj, UJj FTJPcKor k´KfÔJfJ KvãJKmh xJuoJj UJjÇ fÅJr k´KfKÔf

UJj FTJPcKo IjuJAPjr oJiqPo KmPvõr ßTJKa ßTJKa oJjMPwr TJPZ ùJPjr @PuJ ZKzP~ KhPòÇ KoPuKj~Jo fJÅPT ùJPjr mJKfWr IJUqJ KhP~ fJKuTJr fífL~ ˙JPj \J~VJ KhP~PZÇ Yfágt ˙JPj rP~PZj mOKav-mJXJKu FoKk ßrJvjJrJ @uLÇ \jKk´~ KnKcS ßv~JKrÄ xJAa ACKaCPmr xy k´KfÔJfJ \JPnh TKrPor Im˙Jj fJKuTJr kÅJY jJ’Jr ˙JPjÇ Kmvõ YqJKŒ~j K\ojqJˆ mJÄuJPhvL

mÄPvJØëf rJKv~Jj oJVtJKraJ oJoMj KoPuKj~JPor KmYJPr mZPrr 6Ô ßxrJ IjJmJxL mJÄuJPhvLÇ 2022 xJPu IjMKÔfmq TJfJr KmvõTJPkr ImTJbJPoJ KjotJPer Ijqfo TJKrVr k´PTRvuL @mhMuäJy @u oJoMj IjJmJxL mJÄuJPhvLr fJKuTJ~ ˙Jj ßkP~PZj 7-FÇ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr jJfjL mOKav rJ\jLKfKmh KaCKuk KxK¨T KmsKav kJutJPoP≤ ßumJr kJKatr oPjJj~j uJn TPr fJKuTJr 8 jJ’Jr \J~VJKa hUu TPrPZjÇ Kox @PoKrTJ k´KfPpJKVfJ~ IÄvV´yeTJrL Kox KoKxKxKk kJrKofJ Ko© KjP\r xJlPuqr ß\qJKfPf ßxrJ IjJmJxLPhr oPiq jmo yP~PZjÇ ßxrJ hPvr ßvw ˙JjKa KjP\r TPr KjP~PZj pMÜrJP\qr mJKxªJ IqJPrJxu @Katˆ ßoJyJÿh @uLÇ CPuäUq, pMÜrJ\q ßgPT k´TJKvf KÆnJKwT oqJVJK\j KoPuKj~Jo 2011 xJu ßgPT mwtPxrJ IjJmJxL mJÄuJPhvL KjmtJYj TPr @xPZÇ kJbPTr ßnJa S KmYJrTPhr pJYJA mJZJAP~r KnK•Pf KmPvõr jJjJ k´JP∂ ZKzP~ KZKaP~ gJTJ mJÄuJPhvLPhr mZPrr TotTJP§r KnK•Pf ßxrJ IjJmJxL mJZJA TrJ y~Ç k´gomJr mwtPxrJ IjJmJxL mJÄuJPhvL KjmtJKYf yP~KZPuj mJÄuJPhvL mÄPvJØëf mOKav FoKk ßrJvjJrJ @uLÇ kPrr mJr 2012 xJPu mwtPxrJ yj u¥j IKuKŒPTr ßTJKrSV´JlJr jOfqKv·L @TrJo UJjÇ xÄmJh KmùK¬

mOPaj\MPz k´Kf ÊâmJr IJkjJr oxK\Ph x¬Jy\MPz Kl∑ ßV´JxJrL vPk

mñmºá KZPuj oyJoJjm, FT UqJfjJoJ kMÀwÇ \JKfr KkfJ KyPvPm mJXJKuPT xPmJtó kptJP~ pfaáTá ßhmJr fJ KfKj KhP~ ßVPZj, pJ muJr KfKj mPu ßVPZjÇ ßp hOÓJ∂

KyPxPm mJÄuJr k´KfKa jJVKrPTr \jq xo~ FPxPZ \JKfr KkfJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr \Lmj S rJ\jLKf hvtjPT nJmmJÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr pMVì

˙Jkj TrJr fJS KfKj TPr ßVPZjÇ \JKfr \jq xKbT IJhvt S xKbT kgKa k´\jì ßgPT k´\Pjìr fPr KfKj rYjJ TPr ßVPZjÇ ˝JiLj xJmtPnRo rJÓs k´KfÔJ TPr Kmvõo~ IJoJPhr kKrKYf TPr ßVPZj mLr mJXJKu KyPvPmÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr CPhqJPV \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr 94fo \jìmJKwtTL CkuPã IJP~JK\f IJPuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜífJ~ Fxm TgJ mPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLlÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJrS~Jr TKmPrr xnJkKfPfô IjMKÔf IJPuJYjJ xnJ~ xMufJj vrLl IJPrJ mPuj, IxJŒshJK~T rJ\jLKfr xsÓJ ßvU oMK\m TUjS KyªM oMxuoJjPT hMA ßYJPU ßhPUjKjÇ fJA ßfJ KfKj mPu ßVPZj, IJKo oJjMw fJA oJjMwPT ÊiM oJjMw KyPvPm ßhKUÇ rJ\jLKfPf IJoJr TJPZ oMxuoJj, KyªM, KUsˆJj mPu KTZM jJAÇ xmJA oJjMwÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT lUÀu AxuJo \JoJPur kKrYJujJ~ mñmºár \LmjL KjP~ IJPuJYjJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf vJoxMK¨j IJyoh oJˆJrÇ KfKj mPuj, \JKf

xJiJre xŒJhT oJÀl IJyoh ßYRiMrL KmPvw IKfKgr mÜífJ~ mPuj, mñmºá KZPuj mJXJKur IyÄTJr, mJXJKur ˝JiLjfJ IJr uJu xmM\ kfJTJ xmKTZNA mñmºár \jqÇ xnJ~ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr mqm˙JkjJ~ IJS~JoL uLV, pMmuLV KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOª mñmºár \jìKhPjr ßTT TJPajÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPvPm IJPrJ mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJrm IJKu, pMmS âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl IJyoh, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr pMVì xŒJhT IJlxr UJj xJPhT,xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT vJP~T IJyoh, pMmPjfJ IJmMu TJuJo KoxuM,IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT IJKojMu yT K\uM, mjS kKrPmv Kmw~T xŒJhT jJKxr CK¨j, IJS~JoL uLV ßjfJ o\MohJr Ko~J k´oNUÇ xnJ~ ZJ©uLV ßjfímOPªr oPiq mÜífJ TPrj ÊP~m IJyoh, jJ\oMu AxuJo Aoj, jJ\oMu yJxJj IJjM, TKmr IJyoh, lryJh ßyJPxj S AohJhMr ryoJj mMumMuÇ xÄmJh KmùK¬

kJauL SP~uPl~Jr asJPˆr xnJ IjMKÔf Vf 16 oJYt PrJmmJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr kJauL ACKj~Pjr ßY~JroqJj KxrJ\Mu yPTr xJPg kJauL SP~uPl~Jr asJPˆr ßjfímOPªr FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç asJPˆr Ijqfo xhxq @\o UJPjr xnJkKfPfô S TJCK¿uJr ÉoJ~Nj TmLPrr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IKfKg KyPvPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ rJ\jLKfKmh yroM\ @uL S ‰x~h @mMu TJPvoÇ FZJzJS xnJ~ asJPˆr asJKˆxy FuJTJr VeqoJjq mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ asJPˆr IjMhJPj KréJ Kmfre, ÛáPur VrLm ZJ©-ZJ©LPhr @KgtT IjMhJj k´hJj FmÄ CÜ TotxNYLr k´vÄxJ TPrjÇ ßY~JroqJj KxrJ\Mu AxuJo fJr mÜPmq nKmwqPf asJPˆr xJPg xKâ~nJPm TJ\ TrJr AòJ k´TJv TPrjÇ xnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj @mMu yJxJjJf, FjJoMu AxuJo, o\MohJr @uL, ßxJPuoJj ßYRiMrL, uJuJ Ko~J, yJKl\Mr ryoJj uJTá, xKlT Ko~J, lTÀu yT uJTá, ßvU lKaT Ko~J, kLr @»Mu TJA~Mo, @mMu TJuJo S @mMu ojxMr rPou k´oMUÇ PY~JroqJj KxrJ\Mu yT KmKnjú k´P\PÖr oJiqPo FuJTJ~ KmKnjú rJ˜JWJPar TJ\ kNet yS~Jr metjJ ßhjÇ WPrJ~J kKrPmPv IjMKÔf FA ofKmKjo~ xnJ~ FuJTJmJxL Cjú~joNuT TJptâo ImqJyf rJUJr \jq ßY~JroqJPjr TJPZ hJmL rJPUjÇ KmKvÓ rJ\jLKfKmh orÉo xoÀ Ko~Jr jJPo FTKa rJ˜Jr jJoTrPer \jq xnJr kã ßgPT hJmL \JjJPjJ y~Ç xÄmJh KmùK¬


n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

Kx ßu a

n 21 - 27 MARCH 2014

n

23

KxPuPar Kfj CkP\uJ KjmtJYj

hM'KaPf @S~JoL uLV, FTKaPf KmFjKkr ßY~JroqJj KxPua, 17 oJYt : CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj fífL~ iJPk KmFjKk S \JoJ~JPfr IQjPTqr TJrPe KxPua KmnJPVr hM'Ka CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh FTT k´JgtL KhP~ \~ KZKjP~ KjP~PZ @S~JoL uLVÇ GTqm≠ gJTJ~ FTKa CkP\uJ~ xJluq ßkP~PZ 19 huÇ Vf vKjmJr KxPua KmnJPVr hKãe xMroJ, \JoJuV† S mzPuUJ CkP\uJ~ KjmtJYj IjMKÔf y~Ç \JoJuVP† 19 hPur FTT k´JgtL KyPvPm KmFjKk xogtT ßY~JroqJj kPh Km\~L yPuS mJKT hMA CkP\uJ~ xJoJjq ßnJPar mqmiJPj @S~JoL uLV k´JgtLrJ

Km\~L yjÇ KxPuPar hKãe xMroJ CkP\uJ~ 19 hPur k´JgtL KZPuj \JoJ~JPfr oJSuJjJ ßuJToJj @yohÇ KT∂á ß\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yoh KmPhsJyL k´JgtL yP~ k´KfÆKªôfJ TPr fífL~ ˙Jj uJn TPr @S~JoL uLV k´JgtL \~uJn xMKjKÁf TPrjÇ ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJ~ KmFjKk

q KmFjKk-\JoJ~JPfr IQjTqA IJ'uLPVr Km\P~r TJre S \JoJ~JPfr oPiq xoP^JfJ jJ yS~J~ ßY~JroqJj kPh oJ© 1741 ßnJPar mqmiJPj krJK\f yP~PZj \JoJ~JPfr FohJhMu AxuJoÇ hKãe xMroJ CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLV xoKgtf FTT k´JgtL @mM \JKy Km\~L yP~PZjÇ nJAx ßY~JroqJj kPh @†MoJPj @u AxuJy xoKgtf k´JgtL AoJ

@uTJZÇ ßY~JroqJj kPh @mM \JKyh 2 yJ\Jr 808 ßnJPar mqmiJPj 19 huL~ ß\Ja xoKgtf k´JgtL \JoJ~Jf ßjfJ mftoJj ßY~JroqJj oJSuJjJ ßuJToJj @yohPT krJK\f TPrPZjÇ @mM \JKyh ßWJzJ k´fLT KjP~ 30 yJ\Jr 903 ßnJa ßkP~PZjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL \JoJ~Jf ßjfJ oJSuJjJ ßuJToJj @yoh ßoJarxJAPTu k´fLT KjP~

CóKmhqJu~ ßTPªs ßnJaV´ye ˙KVf rJUJ y~Ç fPm SA ßTPªsr ßnJPar ßYP~ @mM \JKyPhr k´J¬ ßnJPar mqmiJj ßmKvÇ ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJ CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr k´JgtL rKlTMu AxuJo xMªr Km\~L yP~PZjÇ TJk-KkKrY k´fLPT KfKj 30 yJ\Jr 109 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL mftoJj nJAx

CK¨j jJKxrL S oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh \JoJ~Jf xoKgtf vJoLo @rJ kJjúJ \~uJn TPrPZjÇ nJAx ßY~JroqJj kPh AoJ CK¨j jJKxrLr KjTafo k´KfƪôL KZPuj ZJ©hu ßjfJ ßuJToJj @yohÇ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh vJoLo @rJ kJjúJr KjTafo k´KfƪôL KZPuj @S~JoL uLV xoKgtf uJ~uJ

28 yJ\Jr 95 ßnJa ßkP~PZjÇ F ZJzJ 19 huL~ ß\JPar KmPhsJyL k´JgtL ß\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yoh ßhJ~JfTuo k´fLT KjP~ 23 yJ\Jr 545 ßnJa ßkP~PZjÇ F CkP\uJr 68Ka ßTPªsr oPiq @S~JoL uLV k´JgtLr xogtTPhr mqJkT xπJxL TotTJP§r TJrPe \JuJukMr

ßY~JroqJj \JoJ~JPfr FoJhMu AxuJo ßhJ~Jf-Tuo k´fLT KjP~ kJj 28 yJ\Jr 368 ßnJaÇ KmFjKkr @»Mu yJKl\ @jJrx k´fLPT ßnJa ßkP~PZj 25 yJ\Jr 241 ßnJaÇ nJAx ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLPVr KmPmTJj hJx jJ≤M KaCmSP~u k´fLPT kJj 30 yJ\Jr 670 ßnJaÇ

KjTafo k´KfƪôL KmFjKkr xJAlMu AxuJo ßUJTj fJuJ k´fLT KjP~ ßnJa kJj 29 yJ\Jr 790 KaÇ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh KmFjKkr k´JgtL mftoJj nJAx ßY~JroqJj rJPyjJ ßmVo yJZjJ lMamu k´fLT KjP~ 51 yJ\Jr 886 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL @S~JoL uLPVr rJK\~J xMufJjJ Tux k´fLPT 27 yJ\Jr 597 ßnJa ßkP~PZjÇ xMjJoVP†r \JoJuV† CkP\uJ~ 19 hPur FTT k´JgtL KmFjKk xogtT vJoxMu @uo ^MjM @jJrx k´fLT KjP~ 24 yJ\Jr 874 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL ßr\JCu TKro vJoLo ßhJ~Jf-Tuo k´fLT KjP~ 24 yJ\Jr 103 ßnJa ßkP~ KÆfL~ ˙JPj FmÄ @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL ACxMl @u @\Jh ßWJzJ k´fLT KjP~ k´J~ 16 yJ\Jr ßnJa ßkP~ fífL~ ˙JPj rP~PZjÇ F CkP\uJ~ nJAx ßY~JroqJj kPh \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo xoKgtf k´JgtL ßoJ: rKv @yo YvoJ k´fLPT 20 yJ\Jr 174 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL KmFjKk xoftT S~JuLCuäJy xrTJr WMKz k´fLPT ßkP~PZj 9 yJ\Jr 732 ßnJaÇ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLPVr yJKl\J @ÜJr KhkM lMamu k´fLPT 20 yJ\Jr 933 ßnJa ßkP~ Km\~L yjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL @S~JoL uLPVr oJimL kJu ßYRiMrL k∞lMu k´fLPT 19 y\Jr 494 ßnJa ßkP~PZjÇ

KxPuPa 15 CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh k´JgtL YNzJ∂ TPrPZ @S~JoL uLV KxPua, 19 oJYt : @xjú CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj KxPua KmnJPVr 15 CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh k´JgtL YNzJ∂ TPrPZ @S~JoLuLVÇ @VJoL 23 S 31 oJYt YfMgt S kûo hlJ~ IjMPÔ~ CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj F xTu k´JgtL k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ @S~JoLuLPVr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\ F fgq \JKjP~PZjÇ @S~JoLuLV huL~ xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, KxPua xhr CkP\uJ~ mftoJj ßY~JroqJj @vlJT @yoh, Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ~ @fJCr ryoJj UJj, TJjJAWJa CkP\uJ~ Kj\Jo CK¨j @u Ko\Jj, fJKyrkMr CkP\uJ~ @mMu ßyJPxj UJj, iotkJvJ CkP\uJ~ mftoJj ßY~JroqJj @»Mu @C~Ju fJuMThJr, Kmvõ÷rkMr CkP\uJ~ rKlTMu AxuJo fJuMThJr, \MzL CkP\uJ~ mftoJj ßY~JroqJj Fo F oMKof @ÊT, rJ\jVr CkP\uJ~ mftoJj ßY~JroqJj KoxmJÉP¨J\J ßnuJA, mJKj~JYÄ CkP\uJ~ mftoJj ßY~JroqJj ATmJu ßyJPxj

m xhPr KmFjKkr k´JgtL mhu, ßfJukJz

UJj, TouV† CkP\uJ~ IiqJkT rKlTMr ryoJj, v´Loñu CkP\uJ~ mftoJj ßY~JroqJj rjiLr TMoJr ßh, @\oLKrV† CkP\uJ~ KoxmJy CK¨j nNA~J,

uJUJA CkP\uJ~ @mMu yJPxo ßYRiMrL (oJxMo ßoJuäJ), jmLV† CkP\uJ~ @uoVLr ßYRiMrL S ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJ~ oMKymMr ryoJj frlhJrPT CkP\uJ ßY~JroqJj kPh huL~ xogtj KhP~PZ @S~JoLuLVÇ fPm, ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJ~ ß\uJ @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT TJoJu ßyJPxj S ßY~JroqJj kPh k´JgtL yP~PZjÇ @S~JoLuLPVr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\ \JKjP~PZj, fíeoNPur ofJoPfr KnK•Pf F xTu k´JgtLPT @S~JoLuLV huL~nJPm xogtj KhP~PZÇ hu xoKgtf k´JgtLPhr Km\~L TrPf KfKj ßjfJTotLPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ xhPr KmFjKkr k´JgtL mhu, ßfJukJz ybJ“ TPr jJaTL~fJ ßhUJ KhPuJ KxPua xhr CkP\uJ KjmtJYPjÇ ßnJPar YJrKhj @PV mhu

TrJ yP~PZ KmFjKk ßjfífôJiLj 19 hPur k´JgtLÇ KmFjKk ßjfJ @mMu TJPyr vJoLoPT xKrP~ vJy \JoJu jMÀu ÉhJPTA ßWJweJ ßh~J yPuJ 19 hPur k´JgtLÇ kJvJkJKv vJy\JoJu jMÀu ÉhJr mKyÏJrJPhv k´fqJyJr TPrPZ ßTªsL~ KmFjKkÇ 18 oJYt KmFjKkr h¬Prr hJK~fôk´J¬ pMVì oyJxKYm Kr\nL @yPoh ˝JãKrf FT kP© F ßWJweJ ßhjÇ k© k´JK¬r TgJ ˝LTJr TPr KxPua ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT FcPnJPTa @»Mu Vl&?lJr \JKjP~PZj, @\ ßgPT KxPua xhPr 19 hPur k´JgtL vJy\JoJu jMÀu ÉhJÇ KxPua xhr CkP\uJ KjmtJYPjr KhPT j\r xmJrÇ optJhJkNet KxPua-1 @xPjr I∂ntMÜ yS~J~ F CkP\uJ KjmtJYPj Kn@AKk rJ\jLKfKmhrJ xmPYP~ ßmKv èÀfô KhPòjÇF CkP\uJr mftoJj ßY~JroqJj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyPfr WKjÔ\j @S~JoL uLV ßjfJ @uyJ\ @vlJT @yohÇ oπLr @vLmtJh KjP~ FUJPj FmJrS k´JgtL yP~PZj @vlJT @yohÇ F\jq FmJr CkP\uJ KjmtJYPjr ÊÀ ßgPTA KmFjKkr kã ßgPT vKÜvJuL k´JgtL ßh~Jr kKrT·jJ TrJ y~Ç F\jq KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj voPxr oKmj ßYRiMrL CkP\uJ KjmtJYPjr @PV huPT ßdPu xJ\JPf xhr CkP\uJ KmFjKkr TKoKa ßnPX @øJ~T TKoKa Vbj TPrjÇ KmuM¬ TKoKa Vbj TPrKZPuj KmFjKkr KjPUJÅ\ xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx @uLÇ

xMjJoVP† 3 oJouJ~ TKuo CK¨j Koujxy 77 ßjfJTotLr \JKoj uJn KxPua, 19 oJYt : kMKuv FqJxu&a S hsΔf KmYJr oJouJ~ xMjJoV† ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT TKuo CK¨j @yoh Koujxy 77 \j ßjfJTotL \JKoj ßkP~PZjÇ 18 oJYt oñumJr hMkMPr @ou V´yjTJKr \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuf (ZJfT ß\Jj) F kMKuv FqJxu&a hM'Ka oJouJ~ FmÄ hsΔf KmYJr @APj oJP~rTíf FTKa kOgT kOgT nJPm @hJuPf yJK\r yP~ \JKoj @Pmhj TrPu @hJuf fJPhr \JKoj o†Mr TPrjÇ xN© \JjJ~, 2013 xJPur 08 KcPx’r ZJfPT kMKuPvr Skr yJouJ kJoKkPbr IKnPpJV FPj ZJfT gJjJ~ Fx@A xJAlMu CuäJy mJKh yP~ xJPmT FoKk TKuo CK¨j @yoh Koujxy 45 \j KmFjKk'r ßjfJTotLr KmÀP≠ kMKuv FqJxu&a oJouJ hJP~r TPrjÇ F oJouJ~ @ou V´yjTJKr \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuPfr KmYrT S @KfKrÜ YLl \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa ßr\JCu TKro Fr @hJuPf TKuo CK¨j Koujxy 40 \j ßjfJTotL @hJuPf yJK\r yP~ \JKoj @Pmhj TrPu @hJuf \JKoj o†Mr TPrjÇ


Kx ßu a

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

FoKx TPu\ ZJ©JmJPx IKVúxÄPpJV

ZJ©uLV ßjfJTotLPhr hJ~oMKÜ KhP~ YJ\tKva KxPua, 17 oJYt : FoKx TPu\ ZJ©JmJPx pJrJA IKVúxÄPpJV TÀT fJPhr ßryJA ßjA- Iv´ΔKxÜ TP£ mPuKZPuj KvãJoπL jNÀu AxuJo jJKyhÇ fJr ßYJPUr \u mOgJ k´oJe TPr ßryJA ßkPf pJPòj KxPuPar GKfyqmJyL KvãJ k´KfÔJj FoKx TPuP\r ZJ©JmJPx IKVúxÄPpJVTJrLrJÇ KnKcS lMPaP\ xKªêPhr ßYjJ ßVPuS kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJV (Kx@AKc) fJPhr mJÅYJPjJr @P~J\j xŒjú TPrPZÇ Vf 31Pv IPÖJmr Ifq∂ ßVJkjL~fJr xPñ Kx@AKc KxPua ßoPasJkKuaj oqJK\Pˆsa @hJuPf (@ouL @hJuf 3)-F oJouJr YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TPrPZÇ ßhz mZr fhP∂r krS IKVúxÄPpJVTJrLPhr vjJÜ TrPf kJPrKj kMKuvÇ IKVúxÄPpJPVr WajJ~ 2012 xJPur 13A \MuJA vJykrJj gJjJ~ ZJ©JmJPxr 1o, 2~ S 4gt mäPTr f•ôJmiJ~T mKvr @yoPhr hJP~r TrJ oJouJr k´KfPmhPj 11 \jPT xKªê KyPvPm KYK¤f TrPuS Èk´fqãhvtL xJãL k´oJe' jJ kJS~J~ TJCPTA IKnpMÜ TrJ y~KjÇ kPr xKªêPhr KmÀP≠ ßTJj fgqk´oJe kJS~J ßVPu oJouJKa kMjÀöLKmf TrJr @vJ ßkJwe TPr fhP∂r @kJf oOfqM ßWJweJ TPrj fh∂ TotTftJÇ KnKcS lMPa\ kptJPuJYjJr oJiqPo Kx@AKc ßp 11 \jPT xKªê KyPvPm KYK�f TPrPZ FrJ xmJA ZJ©uLPVr ßjfJTotLÇ FrJ yPuj ßhmJÄÊ hJx KobM, kÄT\ kMrTJ~˙, @mM xrTJr, \JyJñLr @uo, oOhMuTJK∂ xrTJr, TJoÀu AxuJo, FcPnJPTa @uoVLr, mJmuJ, @KfT, ÀPmu ß\qJKfot~ hJxÇ k´KfPmhPj muJ y~- ÈKnKcS lMPa\ yAPf k´J¬ ZKm ßhPU pJyJPhrPT @xJKo

KyxJPm xKªêTre yA~JPZ, fJyJrJ ZJ©JmJPx @èj uJVJr kr yJPf hJ, uJKbPxJaJ S oJrJ®T I˘v˘ KjP~ KoKZu TKr~JKZuÇ fJZJzJ fJyJPhrPT

FoKx TPuP\r vfmwtL ZJ©JmJPxÇ IKVúxÄPpJPVr kr ß\uJ ZJ©uLPVr f“TJuLj xnJkKf kÄT\ kMrTJ~˙, xrTJKr TPu\ ZJ©uLPVr xJPmT

WajJ˙Pur @PvkJPv WMrJPlrJ TrPf ßhUJ KVP~PZÇ' FrkrS x∂áÓ yjKj fh∂ TotTftJÇ k´fqãhvtL xJãL jJ kJS~J~ oJouJr aMÅKa ßYPk iPrjÇ IgY WajJr krKhjA CkJiqã @u ßyuJu nNÅA~JPT k´iJj TPr kJÅY xhPxqr FTKa fh∂ TKoKa Vbj TPr TPu\ TftíkãÇ 2012 xJPur 29Pv @Vˆ hM'\j k´fqãhvtL, kMKuv, hoTu mJKyjLr xhxq S 23 \j ãKfV´˜ ZJP©r xJPãr KnK•Pf fh∂ TKoKa TPu\ IiqPãr TJPZ 200 kOÔJr FT fh∂ k´KfPmhj \oJ ßhjÇ k´KfPmhPj ZJ©JmJx ßkJzJPjJr WajJ~ mKyrJVf ZJ©uLV ßjfJTotLPhr hJ~L TPr fJPhr KYK¤fS TrJ y~Ç 2012 xJPur 8A \MuJA lMamu ßUuJPT ßTªs TPr ZJ©uLV-ZJ© KvKmPrr xÄWPwtr ß\Pr @èj iKrP~ ßh~J y~

xnJkKf ßhmJÄÊ hJx KobMr ßjfíPfô ZJ©uLV ßjfJTotLrJ iJrJPuJ I˘v˘ KjP~ ZJ©JmJPxr xJoPj KoKZu TPrÇ krKhj xÄWwt FmÄ ZJ©JmJx ßkJzJPjJr WajJ~ vJykrJj gJjJ~ oJouJ (jÄ 04) hJP~r TPrj ZJ©uLV TotL vSTf ßyJPxj oJKjTÇ kPr IKVúxÄPpJV S uMakJPar IKnPpJPV IKfKrÜ KYl \MKcKx~Ju oqJK\PˆsPar @hJuPf @uJhJ hM'Ka oJouJ TPrj KvKmrTotL @KfTMr ryoJj S \KyÀu AxuJoÇ 15A \MuJA hJP~r TrJ oJouJ~ (jÄ47/12) TPuP\r AÄPrK\ KmnJPVr 3~ mPwtr ZJ© S ZJ©JmJPxr 2~ mäPTr 211jÄ ÀPor mJKxªJ KvKmrTotL @KfTMr ryoJj ZJ©uLPVr 41 ßjfJTotLPT IKnpMÜ TPrjÇ 18A \MuJA hJP~r TrJ oJouJ~ (jÄ 52/12) @hJuPf ZJ©JmJPxr 1o mäPTr 106 jÄ

ÀPor mJKxªJ FmÄ VKef KmnJPVr 3~ mPwtr ZJ© KvKmrTotL ßoJ. \KyÀu AxuJo IKnpMÜ TPrj ZJ©uLPVr 51 ßjfJTotLPTÇ Cn~ oJouJ~ IKnpMPÜr fJKuTJ~ KZPuj ß\uJ ZJ©uLPVr f“TJuLj xnJkKf kÄT\ kMrTJ~˙, xrTJKr TPu\ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf ßhmJÄÊ hJx KobM, FoKx TPu\ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf fJK\o CK¨j, ZJ©uLV ßjfJ Fx.@r ÀPou, KobM fJuMThJr, ßVJuJo yJxJj ßYRiMrL xJ\j, rJ~yJj @yoh, @mhMuäJy @PjJ~Jr, @uJSu ßyJPxj xMjJj, ßhPuJ~Jr ßyJPxj, vSTf ßyJPxj oJKjT, ßxJPyu @yohÇ YNzJ∂ k´KfPmhj kptJPuJYjJ~ ßhUJ ßVPZ, k´KfPmhj hJKUuTJrL TotTftJ fhP∂ ßTJj irPjr IKfKrÜ kKrv´Por ßYÓJ TPrjKjÇ k´KfPmhPj KfKj KjP\A CPuäU TPrj, fhP∂r hJK~fônJr kJS~Jr kr WajJ˙u kKrhvtj TrPuS @PVr fh∂ TotTftJr TrJ WajJ˙Pur UxzJ oJjKY©, xNKYk© gJTJ~ KfKj jfMj TPr ßxèPuJ @r k´˜Mf TPrjKjÇ k´KfPmhPj ¸Ó fh∂ TotTftJ FToJ© KnKcS lMPaP\r Ckr Kjntr TPrA YNzJ∂ oLoJÄxJ~ ßkRÅPZPZjÇ k´KfPmhPj KfKj ZJ©uLV TotL vSTf ßyJPxj oJKjPTr hJP~r TrJ oJouJr IKnpMÜ KvKmrTotLPhr ÈTqJcJr' KyPvPm KYK�f TrPuS KvKmrTotLPhr hJP~r TrJ oJouJr IKnpMÜ ZJ©uLV ßjfJ-TotLPhr mqJkJPr YMk gJPTjÇ FojKT F hM'PaJ oJouJr IKnPpJV KogqJ mPuS CPuäU TPrj KfKjÇ fh∂ TotTftJ Kx@AKc A¿PkÖr ßoJ. FjJoMu yT o∂mq TPrj, vSTf ßyJPxj oJKjPTr hJP~r TrJ oJouJr hJ~ ßgPT mJÅYPfA @KfT S \Kyr oJouJ hM'PaJ TPrPZjÇ

n 21 - 27 MARCH 2014

n

24

ßo~r @KrPlr KjrJk•J~ ÈV´Δk ßlJr' KxPua, 11 oJYt : kMKuv ksPaJTu jJ PkP~ KxPua KxKa TrPkJPrvPjr Po~r @KrlMu yT PYRiMrL KjP\r KjrJk•Jr \jq PmxrTJrL KjrJk•JTotL KjP~JV KhP~PZjÇ ÈVsMk PlJr' jJPor FTKa PTJŒJjLr YJr\j KjrJk•JTotLPT KjP~ KfKj KmKnjú IjMÔJPj PpJV KhPòjÇ ÊâmJr PgPT fJr xJPg FA KjrJk•JTotLrJ TJ\ ÊÀ TPrPZÇ mJr mJr ksJejJPvr ÉoKTr PksKãPf kMKuv ksPaJTu PYP~ jJ PkP~

KfKj PmxrTJrL KjrJk•JTotL KjP~JV KhP~PZj mPu \JKjP~PZj Po~r @KrlÇ ÊâmJr hMkPM r KxPua jVrLr TJK\aMuJ~ FTKa KmP~r IjMÔJPj pJj Po~r @KrlMu yT PYRiMrLÇ Fxo~ fJr kJ\JPrJ VJKzr xJoPj KxKa TrPkJPrvPjr FTKa KkT@k TPr PxUJPj pJj KxKTCKrKa PTJŒJjL VsÍk PlJr Fr YJr KjrJk•JTotLÇ Po~Prr VJKz gJoJr xJPg xJPg KxKTCKrKarJ FPx VJKzr hr\J UMPu PhjÇ Po~r VJKz PgPT jJoPu YJr KjrJk•JTotL VJKzr YJrkJPv FPx Im˙Jj Pj~Ç KmP~r IjMÔJj PvPw Po~r @Krl yKmVP†r CP¨Pvq rS~JjJ yjÇ Fxo~S fJr xJPg KZu SA YJr KjrJk•JTotLÇ F mqJkJPr KxKa TrPkJPrvPjr Po~r @KrlMu yT PYRiMrL mPuj- Po~r KjmtJKYf yS~Jr kr PgPT fJPT KmKnjú xo~ ksJPe oJrJr ÉoKT Ph~J yP~PZÇ KxKa TrPkJPrvPjr Pnfr PgPT PZJrJ C≠Jr TrJ yP~PZÇ Frkr PgPT KfKj KjrJk•JyLjfJ~ nNVPZjÇ kMKuPvr kã PgPTS xmxo~ kptJ¬ KjrJk•JTotL kJS~J pJ~ jJÇ fJA KjP\r KjrJk•J~ KxKTCKrKa PTJŒJjL PgPT YJr\j KjrJk•JTotL Pj~J yP~PZÇ F mqJkJPr \JjPf KxPua oyJjVr kMKuPvr IKfKrÜ TKovjJr PrJTj CK¨j @yoPhr xJPg PpJVJPpJV TrJ yPu KfKj Ck TKovjJr (xhr h¬r) Fr xJPg PpJVJPpJV TrPf mPujÇ Ck TKovjJr (xhr h¬r) Fr xJPg PpJVJPpJPVr PYÓJ TrJ yPu KfKj PlJj KrKxn TPrjKjÇ

ßjkPgq ßkso

KxPuPa 5 frΔe-frΔeLr IJfìyfqJ 14 oJYt : \~ ßVJ˝JoL S KhkM kMrTJ~P˙r mºMfô hLWtKhPjrÇ YuKf mZr \~ KxPua FoKx TPu\ PgPT IjJxt lJAjqJu KhP~PZÇ FTA CkP\uJr mJKxªJ yS~J FmÄ krmftL Cn~ kKrmJPrr PuJT\j KxPua vyPr @mJx VzJ~, FT\Pjr kKrmJPr Ijq\Pjr pJfJ~Jf KZPuJÇ F ßgPTA KhkMr ßmJj ß\Kjr xJPg ßksPor xŒTt VPz CPb \P~rÇ KT∂á \~ ßVJ˝JoL msJ¯e FmÄ ß\Kj kMrTJ~˙ ImsJ¯e F TJrPeA \P~r kKrmJr ßksPo mJiJ yP~ hJÅzJ~Ç IPjT PYÓJ TPrS kKrmJPrr xhxqPhr rJK\ TrJPf kJPrKj \~Ç KxPua SxoJjL PoKcTqJu TPu\ PgPT FoKmKmFx Pvw TPr 34 fo KmKxFx-F TqJcJr y~ \~Ç fJr APò KZPuJ P\KjPT KmP~rÇ KT∂á kKrmJPrr ksmu @kK•r TJrPe Pkso kKreKfPf VzJPm jJ PhPU IKnoJPj FA KYKT“xT mMimJr hMkMPr KmwkJj TPrjÇ fJPT fJ“ãKeTnJPm SxoJjL PoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJS~J y~Ç Tftmqrf cJÜJr \JjJj, yJxkJfJPu PkRZJr @PVA oJrJ pJ~ cJ. \~Ç FUmr PlJPj mºM oJrlf ImVf yP~ pJ~ P\KjÇ fUj mJxJ~ KhkM KZPuJÇ Px fJPT WajJKa ImVf TPrÇ nJAPmJj PUJÅ\

Umr KjP~ \P~r oífMqr Kmw~Ka KjKÁf y~Ç Frkr fJrJ hM nJAPmJjS \P~r kPgA kJKz \oJPjJr Kx≠J∂ Pj~Ç KxPua jVrLPf FTAKhPj nJA S ßmJj FmÄ mºMr @@fúyjPjr Foj WajJ KjP~ FTKa xNP©r hJKm FojAÇ @r F KjP~ @PuJYjJ-xoJPuJYjJ yPò KxPua \MPzÇ KT

oJoJ mJmJ S @®L~-˝\Pjr @yJ\JKr YuPZÇ KÆfu FA mJxJr jLY fuJr hMA ACKjPar FTKaPf gJTPfj fJrJÇ P\Kj PaTKjTqJu TPuP\r ZJ©LÇ Ikr FTKa xN© hJKm, P\Kjr kKrmJr F WajJr \jq KhkMPT hJK~ TPr @xKZuÇ IjqKhPT \P~r kKrmJrS fJPT hJK~ TrPfJ

mJmJ S oJP~r xPñ KhkM kMrTJ~˙ S ß\Kj kMrTJ~˙

TJrPe x÷JmjJo~ FA Kfj frΔe-ksJPer @@fúÉKf fJ \JjJr PYÓJ TrPZj xmJAÇ mMimJr yJSuJhJr kJzJr KVsjKxKa @mJKxT FuJTJr mäT Kx-Fr KmCKa uP\ KVP~ PhUJ pJ~ Âh~ KmhJ~T hívqÇ KhkM FmÄ P\Kjr

WajJr \jqÇ iJreJ TrJ yPò, PksKoPTr TJrPe P\Kj FmÄ mºMr TJrPe KhkM FTxJPg @®yjPjr kg PmPZ Pj~Ç uJu rÄP~r CzjJ KhP~ lJÅx uJKVP~ KxKuÄ lqJPj ^MPu @®yfqJ TPr KhkM S P\KjÇ WajJ˙u

xr\Koj kKrhvtj TPr PhUJ PVPZ, kJuÄPTr CkPr FTKa Ka PaKmu fMPu fJPf CPb VuJ~ lJÅx uJKVP~ @®yjj TPr nJAPmJjÇ KhkM S P\Kjr mz nJA mqJÄT TotTftJ KkÄTM kMrTJ~˙ \JjJj, xºqJ~ PlJPj \P~r @®yfqJr WajJKa \JjPf PkPr WPrr hr\J mº TPr Ph~ KhkM S P\KjÇ IPjT cJTJcJKTr krS fJrJ hr\J jJ PUJuJ~ kMKuPv Umr PhS~J y~Ç kMKuv FPx hr\J PnPX uJv C≠Jr TPrÇ nJAPmJj Wr PgPT Pmr yPòjJ \JjPf PkPr KfKj mJxJ~ ZMPa @PxjÇ WajJr xo~ P\Kj S KhkMr oJ-mJmJ ZJzJ mJxJ~ @r PTC KZPuJ jJÇ \JuJuJmJh gJjJr nJrksJ¬ TotTftJxy kMKuPvr C±tfj TotTftJrJ WajJ˙u kKrhvtj TPrPZjÇ KxPua oyJjVr kMKuPvr IKfKrÜ Ck TKovjJr PoJ. ryof CuäJy @fúyjjTJrL nJA-PmJPjr kKrmJPrr mrJf KhP~ \JjJj, cJ. \P~r oífqMr Umr PkP~ PnPX kPzj fJr mºM KhkM kMrTJ~˙ S P\Kj kMrTJ~˙Ç mºMr oífqMr PvJT xAPf jJ PkPr xºqJ~ fJrJ WPrr KxKuÄ lqJPjr xJPg ^MPu FTxJPg @®yfqJ TPrjÇ Umr PkP~ kMKuv uJv C≠Jr TPrPZÇ

ZJfPT ßk´KoT pMVPur @fúyfqJ xMjJoVP†r ZJfPTr kuäLPf FT ßk´KoT pMVu VuJ~ SzjJ ßkKYP~ @fúyfqJ TPrPZÇ F YJûuqTr WajJKa WPaPZ ZJfT CkP\uJr ßjJ~JrJA ACKj~Pjr TMKr~J V´JPoÇ 16 oJYt KmPTu xJPz 5aJ~ ˙JjL~ msJT ÛMPur TPãr fLPrr xJPg VuJ~ SzjJ ßkKZP~ fJrJ @fúyfqJ TPrÇ \JjJ pJ~, KxPuPar mJuJV† CkP\uJr TMPmrJA V´JPor KhuLk KmvõJx (23) ZJfPTr uJlJ\t xMroJ KxPo≤ lqJÖKrr I˙J~L v´KoT KyPvPm TJ\ TPrjÇ KfKj ZJfT CkP\uJr TMKr~J V´JPor KhuLPkr lMlJr mJKz k´J~ xo~A @xJ-pJS~J TrPfjÇ ßx xMmJPh KhuLPkr lMlJPfJ ßmJj YŒJ rJjL KmvõJx (18) Fr xJPg ßk´Por xŒTt VPz CPbÇ 13 oJYt mOy¸KfmJr KhuLk fJr lMlJr mJKz ßmzJPf pJ~Ç vKjmJr rJf ßgPT fJPhr mJKzr ßuJT\j IPjT UM\JUMK\r kr 16 oJYt KmPTPu msJT ÛMPur FTKa TPã VuJ~ SzjJ ßkZJPjJ ^Mu∂ Im˙J~ fJPhr uJv ßhUPf kJ~Ç kMKuv xºqJ~ ßk´KoT pMVPur uJv C≠Jr TPr o~jJ fhP∂rr \jq xMjJoV† xhr yJxkJfJu oPVt kJKbP~PZÇ fgqxN© : xMroJ aJAox


m Ky Kmt võ

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

KâKo~Jr xJoPj IKjKÁf nKmwq“

VePnJa oJjPm jJ pMÜrJÓs-AAC 18 oJYt : rJKv~J~ ßpJV ßhS~Jr k´Pvú KâKo~J~ Vf ßrJmmJr IjMKÔf VePnJaPT TUPjJA ˝LTíKf ßhPm jJ pMÜrJÓs S ACPrJkL~ ACKj~jxy (AAC) @∂\tJKfT xŒ´hJ~Ç ßrJmmJr oPÛJr KmÀP≠ @rS ImPrJixy jJjJ mqm˙J ßjS~Jr ÉoKT KhP~PZ AAC S pMÜrJÓsÇ AAC S pMÜrJÓs FrA oPiq ‰mbT TPr rJKv~Jr S ACPâPjr Àvk∫L ßmv TP~T\j TotTftJr KmÀP≠ ÃoPe KjPwiJùJ @PrJk FmÄ fJÅPhr xŒh mJP\~J¬ TrJr Kx≠J∂ KjP~PZÇ KâKo~Jr \jVe VePnJPa rJKv~Jr xPñ pMÜ yS~Jr kPã rJ~ ßhjÇ F WajJr kr oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ ßaKuPlJPj Àv ßk´KxPc≤ n&uJKhKor kMKfPjr xPñ TgJ mPujÇ F xo~ SmJoJ mPuj, KâKo~Jr VePnJa ßTmu ACPâPjr xÄKmiJjA u–Wj TPrKj; fJ IjMKÔf yP~PZ nLKfTr kKrK˙Kfr oPiqÇ PyJ~JAa yJCPxr FT KmmOKfPf muJ y~, Èßk´KxPc≤ SmJoJ ß\Jr KhP~ mPuPZj, pMÜrJÓs S @∂\tJKfT xŒ´hJ~ KâKo~Jr VePnJaPT TUPjJA ˝LTíKf ßhPm jJÇ' PlJjJuJPk SmJoJ Àv ßk´KxPc≤PT xfTt TPr KhP~ mPuj, ÈrJKv~JPT FA khPãPkr \jq YzJ oNuq KhPf yPmÇ ACPrJkL~ IÄvLhJrPhr xPñ @orJ k´˜MKf KjKòÇ' \mJPm kMKfj mPuj, VePnJa È@∂\tJKfT @Aj S \JKfxÄW xjh IjMpJ~L' xŒNetnJPm ‰miÇ Ppxm Àv S ACPâPjr jJVKrT ACPâPjr ˝JmtPnRofô S @ûKuT IU§fJPT ÉoKTr oMPU ßlPuPZj mPu IKnPpJV rP~PZ, Vf x¬JPy pMÜrJÓs fJÅPhr KnxJ mJKfu TPrÇ F ZJzJ ßk´KxPc≤ SmJoJ FTKa KjmtJyL @Phv \JKrr lPu rJKv~Jr KmKnjú k´KfÔJj S mqKÜr KmÀP≠ IgtQjKfT ImPrJi @PrJPkr kg k´v˜ TPrPZÇ FKhPT ACPrJPkr 28Ka ßhPvr ß\Ja AACr krrJÓsoπLrJ ßmuK\~JPor msJPxuPx FT ‰mbPT rJKv~J S ACPâPjr Àvk∫L 21 \j TotTftJr KmÀP≠ ÃoPe KjPwiJùJ S fJÅPhr xŒh mJP\~J¬ TrJr Kx≠J∂ KjP~PZÇ AAC AKfoPiq rJKv~Jr xPñ FTKa IgtQjKfT YMKÜ S KnxJ~ TzJTKz KvKgu TrJr mqJkJPr @PuJYjJ ˙KVf TPrPZÇ Fxm KmwP~ FUj @rS TPbJr yPf kJPr fJrJÇ ßpxm mqKÜr xŒh mJP\~J¬ S KnxJ mJKfu TrJ yP~PZ, fJÅPhr jJPor fJKuTJ FUPjJ k´TJv TrJ y~KjÇ fPm KâKo~J~ VePnJa IjMÔJPj pJÅrJ nMKoTJ ßrPUPZj, fJÅrJA F fJKuTJ~ rP~PZj mPu oPj TrJ yPòÇ jfMj F khPãk ßjS~Jr krS pKh Àv ßk´KxPc≤ n&uJKhKor kMKfj KkZM jJ yPa, fJyPu rJKv~Jr Skr IgtQjKfT ImPrJi @PrJPkr Kmw~KaS KmPmYjJ TrPf kJPr AACÇ KâKo~Jr xJoPj IKjKÁf nKmwq“ ACPâPjr ˝J~•vJKxf Iûu KâKo~Jr VePnJPar kr ßxJomJr IKjKÁf nKmwq“ KjP~ xTJPu WMo ßgPT CPbPZ \jVeÇ Vf TP~T oJPxr @PªJuPj FoKjPf IgtjLKf

aJuoJaJu Im˙J~ rP~PZ, fJr Skr rJKv~Jr xPñ pMÜ yS~Jr kKrT·jJr

muPZj, F xo~aJ fJÅPhr IgtQjKfTnJPm KaPT gJTJr oPfJ

lPu @AKj vNjqfJ xOKÓ yP~PZÇ Vf ßrJmmJr VePnJPa rJKv~Jr xPñ pMÜ yS~Jr kPã rJ~ KhP~PZ KâKo~Jr \jVeÇ KT∂á Fr lPu F Iûu KmKòjú Im˙Jr oPiq kPzPZÇ rJKv~J ZJzJ KmPvõr ßTJPjJ ßhv mJ \JKf FUPjJ fJPhr VePnJaPT ˝LTíKf ßh~KjÇ F Iûu iLPr iLPr Àv vJxPjr IiLPj pJPm mPu k´fqJvJ TrJ yPòÇ KT∂á TUj, TLnJPm fJ ßTC \JPj jJÇ

vKÜ @PZÇ KT∂á ACPâPjr xJoKrT WJÅKar TL yPm? Fxm k´Pvúr C•r KouPm KTZMKhPjr oPiqAÇ VePnJa j~ CkyJx : KmsPaj KmsPaj KâKo~Jr VePnJaPT VefPπr FT Yro CkyJx KyPxPm @UqJ KhP~ ßrJmmJr mPuPZ ßp FA VePnJPar luJluPT fJrJ ˝LTíKf ßhPm jJÇ KmsPaPjr krrJÓsoπL CAKu~Jo yV ACPrJkL~ ACKj~Pjr krrJÓsoπLPhr

70 mZr m~xL @júJ AnJPjJnjJ ACPâj fqJV TPr KâKo~Jr xPñ ßpJV ßhS~Jr kPã ßnJa KhP~PZjÇ KfKj FUj muPZj, È@Ko @oJr InqJx FmÄ ‰hjKªj ÀKajoPfJ YuPf kZª TKrÇ F VePnJPar kPrr kKrK˙Kf @oJPT KTZMaJ nLf TPrPZÇ FUj @oJPhr xmKTZM kptPmãe TrPf yPmÇ' KâKo~Jr oPÛJk∫L ßjfJ ßxPVtA @TxJAjn mJrmJr KâKo~JmJxLPT @võ˜ TPrPZj, rJKv~Jr xPñ pMÜ yS~Jr oJ^UJPjr xo~Ka yPm UMmA ˝JnJKmTÇ KT∂á KâKo~Jr \jVe fJÅr TgJ~ UMm ßmKv @˙J kJPò jJÇ TJre, mqJÄT-KmoJ TLnJPm YuPm, fJrJ \JPj jJÇ IPjPT FUj mqJÄT ßgPT Igt fMuPf mqJÄPT Knz TrPZÇ KmPvw TPr ACPâPjr \JfL~ mqJÄTèPuJ ßgPT oJjMw Igt fMPu KjPòÇ TJre, Fxm mqJÄT FUj mº yP~ ßpPf kJPrÇ KmhMq“, \ôJuJKj S kJKjr \jq K©Ko~JPT oiqmftL xoP~ ACPâPjr Skr Kjntr TrPf yPmÇ pKh KâKo~Jr F Kx≠JP∂ KTP~n @V´JxL ßTJPjJ Kx≠J∂ KjPf YJ~, fJyPu Fxm k´P~J\jL~ xrmrJy fJrJ mº TPrKhPf kJPrÇ pKh Im˙J FojA hJÅzJ~ fJyPu KâKo~JPT F TKbj kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrJr \jq rJKv~Jr Skr Kjntr TrPf yPmÇ ACPâj ßgPT ßmKrP~ pJS~Jr kr rJKv~Jr xPñ pMÜ yS~Jr @V kpt∂ TJptf ˝JiLj rJÓs KyPxPm gJTPm KâKo~JÇ @TxJAjn

FT xPÿuPj F TgJ mPujÇ FZJzJ KfKj krrJÓs hlfPrr FT KuKUf KmmOKfPf \JjJj, ÈPp CkJP~ FA VePnJa IjMKÔf yP~PZ fJPf fJrJ (KâKo~J) ßTJPjJnJPmA FaJPT ‰mi mPu k´oJe TrPf kJrPm jJÇ' KmsKav k´KfrãJoπL @rS mPuj, È@orJ

rJKv~JPT @∂\tJKfT @APjr @SfJ~ FA xÄTa KjrxPj

ACPâPjr xPñ xÄuJPk mxJr @øJj \JKjP~KZÇ' KâKo~Jr VePnJa ‰mi : kMKfj rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfj KâKo~Jr VePnJaPT xŒNet ‰mi mPu ßWJweJ TPrPZjÇ KfKj oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr xPñ FT ßlJjJuJPk F TgJ mqÜ TPrPZj mPu ßâoKuj Tftíkã \JKjP~PZÇ PrJmmJr ßâoKuj ßgPT k´TJKvf yS~J FT KmmOKfPf muJ y~, kMKfj ß\Jr KhP~ mPuPZj KâKo~Jr VePnJa @∂\tJKfT @Aj FmÄ \JKfxÄW xjPhr xPñ kMPrJkMKr xJo†xqkNetÇ ßk´KxPc≤ kMKfj oJKTtj ßk´KxPc≤PT @rS mPuj, IVtJjJAP\vj lr KxKTCKrKa IqJ¥ ßTJ-IkJPrvj Aj ACPrJPkr (SFxKxA) kptPmãe KovPjr CKYf xm ACPâPjr Skr j\r ßh~J, ÊiM KâKo~JPf j~Ç' ßâoKuPjr KmmOKfPf \JjJPjJ yP~PZ ofkJgtTq gJTPuS F hMA ßjfJ ACPâPjr kKrK˙Kf ˝JnJKmT TrJr \jq FTP© TJ\ TrJr Skr ß\Jr KhP~PZjÇ

n 21 - 27 MARCH 2014

TrJr k´˜Jm ßhPmjÇ SA TKovPj Cn~kPãr k´KfKjKi FmÄ hKãe @PoKrTJr ßhvèPuJr ß\Ja ACFFjFFxAC@r I∂ntMÜ gJTPmÇ mJok∫L ßk´KxPc≤ mPuj, pMÜrJPÓsr xPñ èÀfôkNet @PuJYjJr ßjfífô KhPf KfKj ßnKj\MP~uJr jqJvjJu IqJPx’Kur k´iJj KhP~JxhJPhJ TqJPmPuJr jJo ßWJweJ TrPmjÇ mJftJ

25

k´go ‰jvPnJP\ FFKkr @~ 50 uJU ÀKk 17 oJYt : nJrPfr @o @hKo kJKat (FFKk) Vf vKjmJr ßmñJuMÀPf FT ‰jvPnJ\ ßgPT 50 uJU ÀKk KjmtJYjL fyKmu xÄV´y TPrPZÇ huKar k´iJj IrKmª ßT\KrS~JPur xPñ ‰jvPnJ\ TrJr xMPpJV ßhS~Jr oJiqPo KjmtJYjL fyKmu xÄV´y ÊÀ TPrPZ FFKkÇ KhKuär xJPmT oMUqoπL ßT\KrS~Ju mftoJPj hMKhPjr xlPr ßmñJuMÀ rP~PZjÇ QjvPnJP\r @P~J\T xÄVbPjr FT\j xhxq Kx Fj rJiJTíÌJj mPuj, ÈQjvPnJP\ k´J~ 200 ßuJT ßpJV ßhjÇ IjMÔJj ßgPT @orJ k´J~ 50 uJU ÀKk xÄV´y TPrKZÇ' KfKj mPuj, È@oJPhr k´Kf pJÅrJ xogtj \JKjP~KZPuj, fJÅPhr oPiq èKa TP~T mqKÜ ‰jvPnJP\ CkK˙f yPf kJPrjKjÇ fPm FTAnJPm KvVKVrA fJÅrJS KjmtJYjL fyKmPu ImhJj rJUPmjÇ'

SP~u-CAvJxt Im FFKk (FFKkr KyfJTJ–ãL) jJPor xÄVbjKa SA fyKmu xÄV´Pyr CPhqJV KjP~PZÇ Fr

xojõ~TJrLr hJK~Pfô rP~PZj nJrPfr mÉ\JKfT krJovtT k´KfÔJj AjPlJKxPxr xJPmT ßmJct xhxq S @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPj ßmñJuMÀr FTKa @xPj FFKkr k´JgtL Kn mJuJTíÌJjÇ QjvPnJP\ @Vf IKfKgPhr xPñ ßT\KrS~Ju jJjJ KmwP~ @PuJYjJ TPrjÇ F xo~ KfKj oMUqoπL kh ßgPT khfqJV, jPrªs ßoJK S VeoJiqoPT KjP~ TrJ fJÅr o∂mq AfqJK KmwP~ k´Pvúr \mJm ßhjÇ

o∂mq nJrPfr krrJÓsoπLr

ßhmpJjLPT KjP~ pJ yPò fJ ÈKmrKÜTr'

17 oJYt : TNajLKfT ßhmpJjL ßUJmrJVJPzr KmÀP≠ pMÜrJPÓs KnxJ \JKu~JKfr IKnPpJV KjP~ pJ yPò,

oJKTtj xyJ~fJ YJ~ oJhMPrJ xrTJr 17 oJYt : ßnKj\MP~uJr ßk´KxPc≤ KjPTJuJx oJhMPrJ fJr xrTJPrr KmÀP≠ FT oJPxrS ßmKv xo~ iPr YuJ rÜã~L KmPãJPnr kr vJK∂r uPãq k´˜JKmf FTKa Có kptJP~r TKovPj ßpJV KhPf pMÜrJPÓsr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ oJhMPrJ ßnKj\MP~uJ~ hJñJr \jq pMÜrJÓsPT hJ~L TPrPZjÇ fPm oJKTtj TotTftJrJ ÊâmJr F IKnPpJV ImJ˜m mPu jJTY TPr KhP~PZjÇ ßnKj\MP~uJr kKÁoJûPu 4 ßlmsΔ~JKr ZJ©ZJ©LPhr ßjfíPfô KmPãJn ÊÀ y~Ç Frkr fJ TJrJTJx S IjqJjq jVrLPf ZKzP~ kPzÇ KmPãJn FTkptJP~ xKyÄx „k ßj~Ç FPf TokPã 28 \j Kjyf S 4v @yf y~Ç xv˘ mJKyjLr xyJ~fJ~ FT xoJPmPv mÜífJTJPu oJhMPrJ mPuj, KfKj ßnKj\MP~uJ S pMÜrJPÓsr oPiq vJK∂ FmÄ kJr¸KrT xJmtPnRoPfôr k´Kf xÿJj k´hvtPjr \jq FTKa TKovj

n

xÄ˙J FFlKkr UmPr muJ y~, mÜífJTJPu oJhMPrJ TJrJTJPxr @ufJKorJ käJ\J~ Im˙Jjrf KmPãJnTJrLPhr KmÀP≠ ÉKv~JKrS CóJre TPrjÇ KfKj mPuj, pJrJ @ufJKorJ käJ\J hUu TPrPZ FmÄ hMA WμJ iPr l∑JK¿xPTJ hq KorJ¥J FKnKjC mº TPr ßrPUPZ fJPhr xPr pJS~Jr @øJj \JjJKòÇ

fJPT ÈKmrKÜTr' mPu @UqJ KhP~PZj nJrPfr krrJÓsoπL xJuoJj UMrKvhÇ ßrJmmJr KfKj mPuj, FUj FA IiqJ~ ÈmPºr' xo~ FPxPZÇ pMÜrJPÓsr CKYf Kmw~Kar ÈrJ\QjKfT xoJiJj' UMÅP\ ßmr TrJÇ xJuoJj mPuj, oJKTtj @hJuf FTmJr SA IKnPpJV ßgPT ßhmpJjLPT ImqJyKf KhPujÇ fUj oJKTtj k´vJxPjr FTKa xMPpJV FPxKZu kMPrJ WajJPT ßkZPj ßlPu FKVP~ pJS~JÇ fJrJ ßTj ßxA xMPpJV ßj~Kj, ßxaJ k´vúxJPkãÇ xJuoJj UMrKv @rS mPuj, ÈPhmpJjLr WajJ KjP~ xmPYP~ \Kau xo~S mJrmJr KmmOKf KhP~KZÇ @xPu Kmw~Ka KjP~ pJ yPò, fJ KmrKÜTr kptJP~ YPu ßVPZÇ FA WajJPT @r FKVP~ ßpPf ßhS~J CKYf yPm jJÇ' KnxJ \JKu~JKf S VíyTotLr ßmfj xŒPTt KogqJ fgq ßhS~Jr IKnPpJPV pMÜrJPÓs hJP~r yS~J oJouJ ßgPT Vf mMimJr KjCA~PTtr FTKa @hJuf ßhmpJjLPT ImqJyKf ßhjÇ KT∂á Vf ÊâmJr oJKTtj V´qJ¥ \MKr FTA IKnPpJPV fJÅPT IKnpMÜ TPrjÇ


m Ky Kmt võ

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

nJrPfr ßuJTxnJ KjmtJYj 2014

ßoJKhr @xPj ßT\KrS~Ju? 17 oJYt : jPrªs ßoJKhnJrPfr k´iJj KmPrJiL hu nJrfL~ \jfJ kJKatr (KmP\Kk) k´iJjoπL k´JgtL S è\rJPar

FA TotLÇ KmP\Kk Vf vKjmJr @jMÔJKjTnJPm \JjJ~, @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPj mJrJjKx @xj

oMUoπL jPrªs ßoJKhr KmÀP≠ xrJxKr k´KfÆKªôfJr @nJx KhPuj @o @hKo kJKatr (FFKk) ßjfJ IrKmª ßT\KrS~JuÇ PoJK C•r k´PhPvr mJrJjKxPf KjmtJYj TrPZj, Foj ßWJweJ @xJr krKhjA fJÅr KmÀP≠ uzJr AKñf KhPuj hMjtLKfKmPrJiL @PªJuPjr

ßgPT KjmtJYj TrPmj ßoJKhÇ PT\KrS~JPur hu FFKkr ßjfJrJ @PV ßgPTA mPu @xKZPuj, ßoJK è\rJa ZJzJ Ijq ßTJgJS KjmtJYj TrPu KmP\Kkr FA ßjfJr xPñ xrJxKr k´KfÆKªôfJ TrPmj ßT\KrS~JuÇ IrKmª ßT\KrS~JuPoJKhr KjmtJYjL

oPjr oPfJ ßoP~ ßkPuA KmP~ Trm : rJÉu 18 oJYt : @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPjr @PVnJPVA fJr rJ\jLKfr kJPu yJS~J uJVPuS mqKÜ @KXjJr IPjT ßãP©A FUjS kJ kPzKj TÄPV´x TJ§JKr rJÉu VJºLrÇ fJPT KWPr ßhvmJxLr ßTRfMyPur ßvw

ßjAÇ fJ ßx fJr rJ\QjKfT KY∂JiJrJA ßyJT KTÄmJ mqKÜVf \LmjÇ ßpUJPjA pJj k´Pvúr mwteÇ ßoJKh ßgPT ojPoJyj- mJh pJ~ jJ ßTCAÇ KT∂á rJ\jLKfr mJAPr ßmJiy~ xm ßgPT ßmKv fJPT ßp k´Pvúr oMPUJoMKU yPf y~, fJ yuKmP~ TPm TrPZj? k´vú ßiP~ FPuS, mJr mJr oMYKT ßyPx fJ FKzP~ ßVPZj uJ\MT rJÉuÇ KT∂á FmJr @r FzJPuj jJÇ ßrJmmJr xÄmJh xÄ˙J KkKa@APT ßh~J xJãJ“TJPr muPuj, oPjr oPfJ ßoP~ ßkPuA KmP~ TrmÇ C•Pr kMPrJkMKr x∂áÓ jJ yPf ßkPr, @rS k´vú TPrj xJÄmJKhTÇ FmJr rJÉPur xJl \mJm, mftoJPj @Ko ßnJapMP≠ mq˜Ç mqKÜVf \Lmj KjP~ FUjS KmPvw KTZM nJKmKjÇ rJ\jLKfPf xhJmq˜ fÀe FA VJºL Imxr xoP~ TL TPrj? mA kPzj jJKT KxPjoJ ßhPUj? rJÉPur \mJm,

k´YMr kzJPvJjJ TKr, fPm xmA @oJr TJP\r xŒKTtfÇ @lVJKj˜Jj, kJKT˜Jj FmÄ YLjKmw~T mA kzPfA KfKj ßmKv kZª TPrjÇ FZJzJ ImxPr KfKj KxPjoJS ßhPUjÇ mKuCPcr ßYP~

yKuCPcr KxPjoJ ßhUPfA fJr ßmKv nJPuJ uJPVÇ fPm KfKj Kk´~ jJK~TJ KyPxPm TJPrJ jJo CPuäU TPrjKjÇ F mqJkJPr fJr o∂mq yu, KmPvw ßTJPjJ jJ~T mJ jJK~TJ jj, fJr kZª yu KxPjoJ~ nJPuJ TJ\ ßhUJÇ KyKª KxPjoJ ßhUJr ßãP© KfKj ßp ßmJj Kk´~ÄTJr ßgPT ßmvUJKjTaJ KkKZP~ fJ FKhj ˝LTJr TPr ßjj rJÉuÇ KfKj nJPuJmJPxj yKuCPcr ZKm ßhUPfÇ ßuJTxnJ KjmtJYPj TÄPV´x TfèPuJ @xj ßkPf kJPr F KjP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKj rJÉuÇ fPm KfKj mPuPZj, xooPjJnJmJkjú huèPuJr xPñ TÄPV´x TJ\ TPr pJPmÇ KmP\Kkr xoJPuJYjJ TPr rJÉu @rS mPuj, ãMhs rJ\jLKfr ˝JPgt ßpxm hu xJŒ´hJK~T rJ\jLKf TPr fJr KmÀP≠ uzJA TPr pJPm TÄPV´xÇ

@xj ßWJweJr krKhj ßrJmmJr ßmñJuMÀr Kl∑co kJPTt FT xoJPmPv ßT\KrS~Ju mPuj, ÈmJrJjKxr \jVe pKh YJ~, @Ko ßxUJj ßgPT k´KfÆKªôfJ TKr, fJyPu @Ko fJ xJhPr V´ye TrmÇ' VfTJuA UMP mäV ßuUJr SP~mxJAa aMAaJPr ßhS~J FT mJftJ~ ßT\KrS~Ju mPuj, ÈIPjPTA \JjPf YJPòj, @Ko mJrJjKx ßgPT k´JgtL ym KT jJÇ @\A Kmw~Ka KjP~ TgJ mum @KoÇ' FKhPT 23 oJYt C•r k´PhPvr mJrJjKxPf xoJPmv TrJr TotxNKY KhP~PZ FFKkÇ KjmtJYPj ßT\KrS~Ju ßTJj @xj ßgPT k´JgtL yPmj, fJ FUPjJ ßWJweJ TrJ y~KjÇ Fr @PV FFKkr ßjfJ ßpJPVªs pJhm mPuj, ßoJKh ßTJj @xj ßgPT k´KfÆKªôfJ TrJr ßWJweJ ßhj, ßxKhPTA fJKTP~ @PZj fJÅrJÇ

n

26

KmoJj KjPUJÅP\r ßjkPgq KnjV´y! q

KmP~ TrJ yPuJ jJ xy-kJAuPar

17 oJYt : ryxqo~nJPm KjPUJÅ\ oJuP~vL~ F~JruJAP¿r pJ©LmJyL KmoJjKar xºJPj pUj kOKgmLr mÉ ßhPvr ßjR S KmoJjmJKyjL xJVr YPw ßluPZ, KmUqJf ßVJP~ªJrJ fJPhr fLã&e hOKÓPf UMÅKaP~ UMÅKaP~ ßhUPZj xm rTo x÷JmjJ fUj Fr ßkZPj nLjV´Pyr mMK≠oJj k´JeLPhr yJf @PZ mPu @PrTKa V´Δk xPªy k´TJv TPrPZÇ KTZM ACFlS (I\JjJ Cz∂ YJTKf) IjMxºJjL k´KfÔJj FrA oPiq fh∂TJrL huèPuJPT KmoJj KjPUJÅP\r ßkZPj KnjV´Pyr IKf mMK≠oJj k´JeLPhr \Kzf gJTJr x÷JmjJr Kmw~Ka UKfP~ ßhUJr @øJj \JKjP~PZÇ F KmwP~ hq KoCYMq~Ju ACFlS ßjaS~JTt (FoACFlSFj) jJPo

ÈTP~T hvPTr oPiq xnqfJ ±Äx yPò' 18 oJYt : mftoJj xnqfJ TP~T hvPTr oPiq ±Äx yPf YPuPZÇ IgtQjKfT IK˙KfvLufJ mOK≠ FmÄ kíKgmLr xŒPhr Skr YJk mJzPf gJTJ~ SA Im˙Jr xOKÓ yPmÇ oJKTtj oyJTJv VPmweJ xÄ˙J jJxJr IgtJ~Pj kKrYJKuf FT ‰mùJKjT VPmweJ ßgPT F TgJ \JjJ ßVPZÇ @VJoL vfPT KvP·Jjúf KmPvõ TL WaPf YPuPZ, fJ mMP^ CbPf fJK•ôT oPcu mqmyJr TPr SA VPmweJ YJuJPjJ yP~PZÇ VKefKmPhrJ ßhUPf ßkP~PZj, mftoJj xnqfJ UMmA hsΔf ±ÄPxr kPg FKVP~ YPuPZÇ Fr @PV ±Äx yS~J ßrJoJj xnqfJ, yJj xnqfJ S è¬ xJosJP\qr ChJyre ßaPj VPmwPTrJ mPuj, KmkptP~r mqJkJPr xfTt TrJr krS ßvw oMyNft kpt∂ ßhUJ pJ~, xoJP\r

n 21 - 27 MARCH 2014

IKn\Jf mqKÜrJ @PVr oPfJA xmKTZM TPr pJPòjÇ ßTJPjJ KTZMA @oPu KjPòj jJÇ ÈKyCoqJj IqJ¥ ßjYJr

FTKa oJKTtj k´KfÔJPjr k´iJj ß\jJPru Kx. yJr\Jj mPuj, @orJ FUjS KmoJjKa KjPUJÅP\r xoP~ SA IûPu ßTJPjJ ACFlS ßhUJ ßVPZ mPu KrPkJat kJAKjÇ GKfyJKxTnJPmS ßpUJPj KmoJjKa

KjPUJÅ\ yP~PZ ßxUJPj ACFlS UMm FTaJ ßhUJ pJ~KjÇ fPm ßTJPjJ x÷JmjJ CKzP~ ßh~J pJ~ jJÇ FoACFlSFj Fr ßkjKxuPnKj~J rJ\q k´iJj \j ßnûJr mPuj, KmoJjKar ßãP© KmP°Jre, KZjfJAxy xm irPjr x÷JmjJA UKfP~ ßhUJ yP~PZÇ KT∂á KTZMPfA KTZM KjKÁf yS~J pJ~KjÇ fJA KTZM VPmwT Fr mqJUqJ KhP~PZj ßp, KmoJjKa FmÄ Fr pJ©LPhr KnjV´Pyr IKfmMK≠oJj k´JeLrJ Ikyre TPrPZÇ KfKj @rS mPuj, oJKTtj ßxjJmJKyjL ßxJjJr, rJcJr, xqJPauJAaxy xm KTZM KhP~ KmoJjKar ßUJÅ\ ßmr TrJr ßYÓJ TPrPZÇ @orJS Kmw~Kar KhPT j\r rJUKZÇ KT∂á xfq FUjS ChWJaj y~KjÇ

KmP~ TrJ yPuJ jJ xy-kJAuPar oJuP~Kv~Jr KjPUJÅ\ CPzJ\JyJP\r xyTJrL kJAua KZPuj lJKrT @mhMu yJKohÇ KvVKVrA KmP~r kKrT·jJ TPrKZPuj KfKjÇ CPzJ\JyJP\ FKaA yPm fJÅr ßvw pJ©J, y~PfJ T·jJA TPrjKj KfKjÇ KmsPaPjr ßcAKu FPk´x-F ßxJomJr k´TJKvf FT k´KfPmhPj F fgq \JjJPjJ y~Ç 27 mZr m~xL lJKrT fJÅr hLWtKhPjr ßk´KoTJ TqJP¡j jJKhrJ rJoKuPT KmP~r kKrT·jJ TPrKZPujÇ KmP~r xmKTZM YNzJ∂S KZuÇ jJKhrJ oJuP~Kv~Jr xJmJyKnK•T KmoJj xÄ˙J F~JrFKv~J~ TJ\ TPrjÇ oJuP~Kv~J F~JruJAjPxr (FoFFx) FT ß\qÔ YJuPTr ßoP~ KfKjÇ lJKrPTr xPñ fJÅr j~ mZPrr kKrY~Ç fJÅrJ FTA xPñ ßuñTJSK~r CPzJ\JyJ\ YJujJ k´Kvãe ÛMPu kzJPvJjJ TPrPZjÇ TP~TKa xNP©r mrJf KhP~PcAKu FPk´x-Fr k´KfPmhPj muJ y~, lJKrPTr oJP~r pfú ßjS~Jr \jq jJKhrJPT FT oJPxr ZMKa KhP~PZ F~JrFKv~JÇ mftoJPj KfKj lJKrPTr oJP~r xPñ TM~JuJuJokMPrr FTKa ßyJPaPu @PZjÇ 8 oJYt oiqrJPf (12aJ 41 KoKja) oJuP~Kv~Jr CPzJ\JyJ\Ka 239 \j @PrJyL KjP~ KjPUJÅ\ y~Ç

CAKTKuTx TUPjJ mPuKj ßoJKh ÈhMjtLKfV´˜ jj cJ~jJKoTqJu' mJ yqJK¥ oPcu mqmyJr TPr VKefKmh xJlJ ßoJPfvJKr mPuj, xnqfJ VPz SbJ S ßnPX kzJr k´Kâ~J AKfyJPx ßkRj”kMKjTÇ FThu k´TíKf S xJoJK\T KmùJjL KjP~ VPmweJKa YJuJj ßoJPfvJKrÇ

VJ~T kJgr 17 oJYt : xOKÓr ÊÀ IgtJ“ ßxA @KhTJu ßgPT kJwJe-kJgr KjP~ T·-TJKyjLr I∂ ßjAÇ 21 vfPTr FA @iMKjPTS fJ ßpj „kTgJr KTÄmhK∂Ç iotL~ YYtJ @r ‰hm WajJr xPñ kJgPrr xŒTt xMk´JYLjÇ FfKhj ßvJjJ ßpf, kJgr kJgr \jì ßh~Ç KT∂á jfMj TgJ yu- kJgr xMPrrS \jì ßh~Ç @WJf TrPu rLKfof mJ\jJr oPfJ xMPruJ ^ÄTJrS ßfJPu kJgrÇ F WajJ T·TJKyjL j~, oJKTtj pMÜrJPÓsr ßkjKxuKnKj~Jr KrÄKVÄ rT TJCK≤ kJPTt FojA kJgr rP~PZ, pJrJ xMr TPr v» TPrÇ kJTtKa 128 FTPrrÇ FPf I∂f 7-8 FTr \MPz ZKzP~ @PZ FA KmPvw irPjr kJgrÇ pJPhrPT @WJf TrPuA ßmP\ SPb mJ\jJr IoL~ xMrÇ ßTJPjJ iJfm mJhqpPπ @WJf TPr ßpoj mJhq mJ\JPjJ pJ~, F kJgrèPuJPf @WJf TrPuS KbT ßfoKj mJ\jJr xMr SPbÇ kJgrèPuJPf @WJPfr lPu xOÓ v» FPfJaJA YoTk´h ßp, KTZM xoP~r \jq oPj yPm F kJgrèPuJ KT @xPuA kJgr KTjJ! kJgrèPuJ @PVú~KVKr ßgPT xOÓ khJgt KhP~ ‰fKrÇ @r xm kJgPrr oPfJ Fxm kJgPrS rP~PZ ßuJyJ S IjqJjq UKj\ khJgtÇ ßpUJPj F kJgr rP~PZ ßxUJPj ßTJPjJ VJZkJuJ FojKT ßkJTJoJTzS mJÅPY jJÇ F IØMfMPz WajJ mZPrr kr mZr iPr KmùJjL S nNf•ôKmhPhrPT iJÅiJr oJP^ ßlPu ßrPUPZÇ ˙JjL~ @KhmJxLPhr TJPZ ßpoj F kJgr @YJr S KoPgr kro CkJhJj, ßfoKj nNf•ôKm S KmùJjLPhrPTS F kJgr pMV pMV iPr iJÅiJr oPiq ßrPUPZÇ ryxq CPjìJYPjr \jq mÉ VPmweJS yP~PZÇ

18 oJYt : nJrPfr @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPj k´iJj KmPrJiL hu nJrfL~ \jfJ kJKatr (KmP\Kk) k´iJjoπL khk´JgtL jPrªs ßoJKh ÈhMjtLKfV´˜ jj'-F TgJ TUPjJA mPuKj CAKTKuTxÇ mrÄ fJÅr xffJr kPã KmP\KkA nM~J xJlJA ßVP~PZÇ uJU uJU ßVJkj oJKTtj jKg lJÅx TPr KmvõmqJkL yAYA ßlPu ßhS~J SP~mxJAa CAKTKuTx ßxJomJr TP~TKa aMAa mJftJ~ Fxm hJKm TPrÇ TP~TKa ßaKuKnvj YqJPjPur UmPr muJ y~, @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPj (CAKTKuTPxr mrJf KhP~) KmP\Kkr KTZM ßkJˆJPrS ßoJKh hMjtLKfV´˜ jj-Foj mÜPmqr k´YJreJ YJuJPjJ yP~PZÇ Imvq KmP\Kk oMPU muPZ, fJrJ CAKTKuTPxr hJKmPT ßfoj èÀfô KhPò jJÇ huKar kã ßgPT KTZM kJuaJ aMAaS TrJ y~Ç KmP\Kk ßjfJ oMUfJr @æJx jTKn FT aMAa mJftJ~ mPuj, ÈßoJKhK\r xffJr mqJkJPr CAKTKuTx mJ \MKu~Jj IqJxJP†r TJZ ßgPT @oJPhr ßTJPjJ xjh k´P~J\j ßjAÇ' CAKTKuTPxr aMAPa hJKm TrJ y~, ßoJKh hMjtLKfV´˜ jj-CAKTKuTx F TgJ TUPjJ mPuKjÇ FPf muJ y~, È...mrÄ KfKj (jPrªs ßoJKh) \jKk´~ yP~PZj F \jq ßp fJÅPT x“ mqKÜ KyPxPm k´YJreJ YJuJPjJ yP~PZÇ @r F rTo k´YJreJ k´KfÆKªôfJkNet xJiJre KjmtJYPjr @PV TÄPV´x S @o @hKo

kJKatPT (FFKk) è\rJPar FA oMUqoπLr KmÀP≠ @âoPer pPgÓ xMPpJV FPj KhP~PZÇ' PoJKhr xffJ KjP~ F KmfPTtr ÊÀ 2006 xJPuÇ CAKTKuTPxr fgq IjMpJ~L, ßx xo~ pMÜrJPÓsr TNajLKfT S oM’JAP~r f“TJuLj TjxMquJr ß\jJPru KoPvu Fx SP~j ßoJKhr xPñ FTKa ‰mbT TPrjÇ 2002 xJPur n~Jmy è\rJa hJñJr kr IjMKÔf SA ‰mbPTr TP~T KoKjPar oPiq CAKTKuTx FTKa jKg k´TJv TPrÇ FPf rJ\PTJa TÄPV´x kJKatr ßjfJ oPjJyr KxÄP~r mrJf KhP~ ßoJKhr xffJr TgJ fMPu irJ y~ F jKgPfÇ fPm SP~mxJAaKar aMAPa muJ y~, ÈPoJKh hMjtLKfmJ\ jj F o∂mq oPjJyr KxÄP~r TrJÇ'


1o S 3~ kOÔJr kr ... oyJj ˝JiLjfJ Khmx IJoJPhr ßvJwe TPrA ãJ∂ y~Kj, fJrJ IJoJPhr oMPUr nJwJ ßTPz ßjmJrS IkPYÓJ YJuJ~Ç oNuf ßxUJj ßgPTA fJPhr xPñ mJXJKur KmPrJi ÊrΔ yP~ pJ~Ç mJ~Jjúr ßxA KmPrJPi fJrJ ßyPr KVP~ IJoJPhrPT jJjJ CkJP~ KjptJfPj KjPÀKwf TrJr kKrT·jJ IÅJPaÇ yJ\Jr oJAu hNPr ßgPT IJoJPhrPT fJrJ fJPhr \ôJuJKj ßpJVJjhJfJ KyPvPm nJmPf ÊrΔ TPr ßxA ßoJfJPmT vJxPjr k´˜áKf ßj~Ç mJXJKurJ WMKoP~ gJTJr \JKf j~--fJrJ xo~ xo~ \JPV FmÄ rJPVÇ fJPhr FA rJVPT xJfA oJPYtr nJwPe mJrΔPh kKref TPrj mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJjÇ ßxA rJPVr mMPT uMKTP~ KZu VnLr IjMrJV; FA IjMrJV IJr KTZár \Pjq j~, ÊiMA ßhPvr \Pjq, oJjMPwr \PjqÇ xJfA oJPYtr kr iLPr iLPr láÅxPf gJPT mJXJKu \JKfÇ Khj VzJ~Ç xPfr oJYt ßgPT mJÄuJPhPv ÊrΔ yP~ pJ~ rJAPlu YJujJr k´KvãeÇ SA Khj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj mJ~Jjú mZPr khJkte TPrjÇ ßnJr ßgPT VnLr rJf kpt∂ ßhPvr KmKnjú ßkvJr oJjMw KoKZu TPr mñmºMr iJjoK§r 32 j’r ßrJPcr mJxnmPj ZáPa pJjÇ IKyÄx-IxyPpJV @PªJuPjr ßwJzv KhPj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj xTJPu ßk´KxPc≤ A~JKy~J UJPjr xJPg KÆfL~ hlJ ‰mbPT KoKuf yjÇ TzJ xJoKrT k´yrJr oPiq ßk´KxPc≤ nmPj FA ‰mbT ÊÀ y~Ç FKhj ‰mbT WμmqJkL YPuÇ k´go KhPjr ofA @PuJYjJ ßvPw IPkãoJe ßhKv-KmPhKv xJÄmJKhTPhr mñmºM mPuj, @PuJYjJ FUPjJ ßvw y~KjÇ fPm @PuJYjJr krmftL xo~S KbT y~KjÇ uãq IK\tf jJ yS~J kpt∂ @PªJujS YuPmÇ SA Khj KmPhKv xJÄmJKhPTr k´Pvúr \mJPm mñmºM mPuj, È\jVPer xJKmtT oMKÜÇ @Ko \jVPer FT\jÇ @oJr \jìKhjA KT, @r oOfMqKhjA KT! @oJr \jVPer \jqA @oJr \LmjS oOfMqÇ @kjJrJ @oJPhr \jVPer Im˙J \JPjjÇ IPjqr ßU~JPu ßp ßTJj oMyNPft @oJPhr xTPur oOfMq yPf kJPrÇ' xPfr oJPYtr kr YPu pJ~ IJrS FTKhjÇ DKjv oJYt mJXJKuPhr I˘ k´go TgJ muPf ÊrΔ TPr f“TJuLj \~PhmkMPr, mftoJj VJ\LkMPrÇ ÈSA Khj KmsPVKc~Jr \JyJjP\Pmr ßjfíPfô 18 kJ†Jm ßrK\PoP≤r FT ßTJŒJjL ‰xjqxy \~PhmkMr ßxjJKjmJPx FPx CkK˙f yjÇ ßxjJKjmJx FuJTJ~ fJr CkK˙Kfr kr hJmJjPur oPfJ ßVJaJ \~PhmkMPr Umr ZKzP~ kPz ßp, mJXJKu ‰xjqPhr Kjr˘ TrPf dJTJ ßgPT kJ†JmL ‰xjq FPxPZÇ xJrJ vyr ßgPT yJ\Jr yJ\Jr CP•K\f \jfJ FPx Knz \oJPf gJPT \~PhmkMr mJ\JPrÇ xorJ˘ TJrUJjJ FmÄ mJÄuJPhv ßoKvj aMux lqJÖrLr vf vf v´KoT TotYJrLS FPx ßpJV ßh~ CP•K\f \jfJr xPñÇ xTPur yJPf uJKb, fLr, muäoxy jJjJ irPjr ßhvL~ I˘v˘ KjP~ \jfJ âov \Kñ „k iJre TruÇ rJ˜Jr KmKnjú ˙JPj Aa ,TJb, kJgr KhP~ mqJKrPTc rYjJ TrJ yPuJÇ ßruPÓvj ßgPT FTKa oJuVJzLr S~JVj ßbPu FPj ßruâKxÄP~ rJ˜J mº TPr ßh~J yPuJÇ' FnJPm Khj VzJ~Ç mJXJKur k´KfPrJi mJzPf gJPTÇ ßVJaJ kNmt kJKT˜Jj C•¬ yP~ SPbÇ xJPz xJf ßTJKa mJXJKu ßhy-oPj krJiLjfJr vOÄUu nJXJr IP\~ vKÜ CfkJhj ÊrΔ yP~ pJ~Ç YPu IJPx kÅKYPv oJYtÇ TJPuJ rJfÇ kJKT˜JjL yJP~jJrJ WMo∂ mJXJKur Skr KjKmtYJPr èKu YJuJ~Ç VeyfqJr ßxA n~JjT rJf ßkPrJPuA IJPx ZJKæPv oJYtÇ IJr SA Khj ßgPTA fJPhr KmrΔP≠ IJoJPhr IJjMÔJKjT pM≠ ÊrΔ yP~ pJ~Ç IJorJ mÅJYJr \Pjq uKz, mÅJYJr \Pjq oKrÇ IJorJ ˝JiLjfJr \Pjq uKz, oKr ˝JiLjfJr \PjqÇ j~ oJx YPu mÅJYJ-orJr ßxA uzJAÇ IJoJPhr uzJA mOgJ pJ~, uJPUJ vyLPhr rPÜr rX ßoPU ˝JiLjfJr Km\~xNpt SPb ßwJuA KcPx’rÇ xJPz xJf ßTJKa oJjMPwr oPjr IJTJPv CzPf ÊrΔ TPr imu TAfrÇ

xû~L kqJPT\ ßWJweJ kJC¥ rJ\˝ yJrJPmÇ 2018-19 Igt mZPr xrTJPrr rJ\˝ TPo hÅJzJPm 1.89 KmKu~j kJC¥Ç @~TPrr xmt Kjoú xLoJPT mJzJPjJr oJiqPo hKrhs kKrmJrèPuJPT xyJ~fJ ßhS~Jr ßYÓJ TrPZ xrTJrÇ FKhPT, xû~PT C“xJKyf TrPf ÈKjC AK¥Kn\M~qJu ßxAKnÄx FTJC≤x' YJuM TrJr ßWJweJ KhP~PZj \\t I\PmJjtÇ Fr lPu aqJé jJ KhP~ Igt xû~ TrPf kJrPmj mOPaPjr \jVeÇ YuKf mZPrr 1 \MuJA ßgPT FKa YJuM yPu jVh Igt KTÄmJ ßv~Jr KyPvPm 15 yJ\Jr kJC¥ kpt∂ ßTJPjJ irPer aqJé ZJzJ KmKjP~JV TrJ pJPmÇ mftoJPj k´YKuf Kj~Po AK¥Kn\M~qJu ßxAKnÄx FTJC≤xF jVh IPgt 5 yJ\Jr 760 kJC¥ kpt∂ \oJ rJUJ pJ~; @r ˆT S ßv~Jr @TJPr KmKjP~JV TrJ pJ~ 11 yJ\Jr 520 kJC¥Ç mOPaPj 6 KoKu~j xû~TJrL jfáj FA AK¥Kn\M~qJu ßxAKnÄx FTJC≤x ßgPT CkTíf yPm mPu @vJ TrPZ xrTJrÇ ßkjvj UJPf mqJkT kKrmftPjr ßWJweJ KhP~PZj YqJP¿uJrÇ mftoJPj k´YKuf Kj~Po ßTJPjJ mqKÜ fJr KjKhtÓ ßkjvj KÛPo mz IÄPTr Igt \oJ rJUPu fJPT FjMK~Ka KhPf y~Ç fJ jJ KhPu \KroJjJ KhPf y~Ç FjMK~Ka yPò FTKa m¥ pJr oJiqPo Imxr \LmPj @oOfMq @P~r FTKa xMPpJV xOKÓ TrJ pJ~Ç mMimJr mJP\a mÜOfJ~ YqJP¿uJr I\PmJjt mPuPZj, FUj ßgPT ßxA FjMK~Ka KmuM¬ TrJ yPmÇ Fr kKrmPft ßuJT\j ßkjvj ßgPT jVh Igt fáPu KjPf kJrPm FmÄ ßkjvPjr Igt TLnJPm mq~ TrPmj- KjP\rJA fJ KjitJre TrPf kJrPmjÇ ImxPrr kr jVh IPgt ßkjvPjr Igt CP•Juj TrJ yPu, k´YKuf Kj~Po 55 kJPxt≤ aqJé KhPf yPm jJ mrÄ xmJr ßãP© k´PpJ\q yJPr @~Tr ßhPmj ßkjvjJrrJÇ @r jVh IPgt xPmtJó 30 yJ\Jr kJC¥ kpt∂ ßkjvj FTJC≤ ßgPT fáPu ßjS~J pJPmÇ FKhPT, ßmKjKla UJPfr mrJ¨ xŒPTt \\t I\PmJjt mPuPZj: ÈÈ SP~uPl~Jr KxPˆPor mqJkJPr xm xo~A mOPaPjr VKmtf gJTJ CKYf, pJr oJiqPo xmPYP~ ßmvL CkTOf yPò InJmV´˜ ßuJT\jÇ KT∂á @orJ YJAPmJ jJ @mJrS Fr mq~ uJKlP~ uJKlP~ Kj~πPer mJAPr YPu pJT FmÄ Fr IkmqmyJPrr oJiqPo C¨LKkf yP~ ßuJT\j TJ\ jJ TPrS k~xJ kJ~Ç'' 2015-16 Igt mZPr FA mrJ¨ 119.5 KmKu~j kJCP¥ xLKof rJUJ yPmÇ FA

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

mrJ¨ oNuq°LKfr xJPg Kou ßrPU krmftL kÅJY mZPr mJzPf gJTPmÇ @VJoL oJx ßgPT krmftL FT mZPr IgtJ“ 2014-15 Igt mZPr SP~uPl~Jr UJPf mrJ¨ TrJ yP~PZ 113.1 KmKu~j kJC¥Ç @r pKh oNuq°LKfr ßYP~ ßmvL yJPr ßmKjKla UJPfr mrJ¨ mJzJPf y~, ßxPãP© @VJoL x¬JPy FA KmwP~ FoKkPhr IjMPoJhj uJVPmÇ ßpxm ßmKjKlaPT xLKof rJUJ yPm fJr oPiq rP~PZ YJAuc ßmKjKla, ˆqJaáaKr ßoaJKjtKa Pk, AjTqJkJKxKa ßmKjKla, ACKjnJPxtu ßâKca S ßkjvj ßâKcaÇ ßp xTu ßmKjKlPar ßãP© TqJk @PrJk TrJ yPmjJ fJr oPiq rP~PZ \mKxTJxt FuJSP~¿ KTÄmJ ߈Aa ßkjvPjr xJPg xŒKTtf yJCK\Ä ßmKjKlaÇ FKhPT, @VJoL ßo oJx ßgPT xJ¬JKyT ßT~JrJxt FuJSP~¿ mJKzP~ 102 kJC¥ TrJ yPmÇ \\t I\PmJjt mPuPZj, 2014-15 Igt mZPr xrTJrPT 108 KmKu~j kJC¥ Ee TrPf yPf kJPrÇ @VJoL Igt mZPr FA Ee TPo KVP~ 95 KmKu~j yPmÇ @r 2018-19 Igt mZPr xrTJPrr EPer kKroJe @rS TPo KVP~ 5 KmKu~j kJC¥ yPm mPu kNmtJnJx ßhj YqJP¿uJrÇ YuKf mZPr mJKwtT K\KcKk k´mOK≠ 2.7 vfJÄv yPm mPu kNmtJnJx KhP~PZj YqJP¿uJrÇ krmftL YJr mZPr FA k´mOK≠ pgJâPo 2.3 vfJÄv, 2.6 vfJÄv, 2.6 vfJÄv FmÄ 2.5 vfJÄv yPm mPuS \JKjP~PZj KfKjÇ mOKav mqmxJK~T k´KfÔJjèPuJPT r¬JKjPf C“xJKyf TrPf FA UJPf xrTJrL C“x ßgPT xrJxKr EPer IÄT KÆèe TPr 3 KmKu~j kJC¥ TrJr k´˜Jm TPrPZj I\PmJjt; FA xm xrTJKr EPer Ckr iJpt TrJ xMPhr yJrS FT fífL~JÄv ToJPjJr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ FKhPT, lJˆt aJAo PyJo mJ~JrPhr \jq xrTJPrr ßy·-aá-mJA KÛoPT xŒ´xJKrf TPr 2020 xJu kpt∂ mKitf TrJr ßWJweJ KhP~PZj YqJP¿uJr I\PmJjtÇ @mJxj xoxqJ KjrxPj mOPaPj jfáj hMA uJU mJKz KjotJPer \jq xyJ~fJr ßWJweJS rP~PZ mJP\PaÇ @mJxj xÄTa xoJiJPjr uPã ßTP≤r FmxKlîPa 15 yJ\Jr mJKzxy FTKa jfáj KxKa KjotJPerS ßWJweJ ßhS~J yP~PZÇ FZJzJS ßhPvr mjqJ Kj~πe mqm˙Jr ßorJof S rãeJPmãe UJPf 140 KoKu~j kJC¥ S rJ˜JWJPar UJjJUªT ßorJoPfr \jq mJP\Pa @rS 2v KoKu~j kJC¥ mrJP¨r ßWJwjJ rP~PZÇ @VJoL ßxP¡’r oJPx \ôJuJKj ßfPur Ê‹ mJzJPjJr ßp ßWJweJ KZu fJ mJ˜mJK~f yPm jJ mPu \JjJPjJ yP~PZ jfáj mJP\a k´˜JPmÇ IjqKhPT, fJoJT \JfL~ kPeqr Ckr @rS 2 vfJÄv Paé mJzJPjJ yP~PZÇ YqJP¿uJr \\t I\PmJPjtr mJP\a mÜífJ~ jfáj FT kJCP¥r TP~j mJ\JPr ZJzJr ßWJweJS rP~PZÇ kOKgmLr xmPYP~ KjrJkh TP~j KyPvPm mJKjP~ 2017 xJu jJVJh FKaPT mJ\JPr ZJzJ yPmÇ mftoJPj mJ\JPr k´YKuf K©v mZPrr kMrPjJ FT kJC¥ TP~Pjr k´J~ 45 KoKu~j \Ju TKk mJ\JPr ZKzP~ KZKaP~ rP~PZÇ jfáj FT kJCP¥r TP~jKa mJjJPjJ yPm kMrPjJ Kfj ßk¿ TP~Pjr @hPu, pJ 1937 xJu ßgPT 1971 xJu kpt∂ mJ\JPr KZuÇ FPf gJTPm 12Ka ßTJeÇ TP~Pjr ÈßaAu' xJAPc TL ZKm mqmyJr TrJ yPm fJ k´KfPpJKVfJr KnK•Pf KjitJKrf yPmÇ YqJP¿uJr \\t I\PmJPjtr mJP\a mÜífJ ßvJjJr kr ßumJr ßjfJ Fc KoKumqJ¥ fJr k´KfKâ~J~ mPuj, ÈÈ@orJ \JKj fJPhr hLWtPo~JKh kKrT·jJ TL, ijL ßuJTPhr aqJé TKoP~ IjqPhr Ckr YJk xOKÓ TrJÇ'' @VJoL KjmtJYPj ãofJ~ FPu ˝· @P~r oJjMPwr \jq ßaj-Kk aqJé kMjmtyJPur k´Kfv´ΔKf ßhj Fc KoKumqJ¥; @r pJrJ 150 yJ\JPrr ßmvL @~ TrPmj fJPhr Ckr 50 ßk¿ aqJé @PrJk TrJrS ßWJweJ ßhj KfKjÇ KumPco ßjfJ KjT ßTîV ßWJKwf mJP\Pa xP∂Jw k´TJv TPr mPuj, ßkjvj S AjTJo aqJPé ßp kKrmftPjr ßWJweJ ßh~J yP~PZ, fJPf KfKj ßmvL UMKv yP~PZjÇ

k´fJrT YPâr \JPu k´mJxLrJ ßpJVxJ\Px FA \Wjq TJ\ YJKuP~ pJPóZ fJrJÇ xŒsKf FTáPv PaKuKnvPjr IkrJi Kmw~T ßk´JV´Jo FTáPvr ßYJU-Fr FT IjMxºJKj KrPkJat CPb FPx FA k´fJreJr KY©Ç k´fJrTYâ KmKnjú ßaKuKnvj S xÄmJhkP© Fxm KmùJkj KhP~ k´fJreJ YJuJPóZÇ FTáPv KaKnr IjMxºJjL KrPkJPat ßhUJ ßVPZ KmùJkPj K\ôPjr mJhvJ, IJiqJKfìT kLPrr jJPo ZKmxy ßpxm KmùJkj ZJkJ y~ Fxm xŒMet ná~JÇ KmùJkPj ßpxm IJPuPor ZKm ZJkJ y~ mJ˜Pmr xJPg FxPmr ßTJPjJ Kou ßjAÇ nJrf S kJKT˜JPjr IJPuoPhr KmKnjú ZKm èVuxy KmKnjú oJiqo ßgPT xÄV´y TPr KmùJkPj ZJkJPjJ y~Ç KmùJkPj ZJkJ yS~J ZKmr mqKÜrJ FxPmr KTZáA \JPjj jJÇ IPjT PãP© oOf IJPuoPhr ZKmS ZJkJ y~ Fxm KmùJkPjÇ KmùJkPj ßpJVJPpJPVr KbTJjJS gJPT nN~JÇ ÊiM xKbT gJPT ßoJmJAu jJomJrKaÇ IJr FA ßoJmJAPu TKgf ßp kLr IgmJ IJiqJKfìT É\MPr fKrTPfr TgJ muJ y~ KfKj IJr ßTC jj, FT\j k´fJrTÇ KpKj mÉ TP£ TgJ muPf kJPrjÇ FTáPv KaKnr IjMxºJjTJPu FT\j k´fJrT ˝LTJr TPrPZ, ßx 40 irPjr TP£ TgJ muPf kJPrÇ TUPjJ kMrΔPwr TP£ IJmJr oKyuJ TP£ ßpoj ßx TgJ muPf kJPr ßfoKj 80 mZr m~Û kLr mJmJ IgmJ K\ôPjr mJhvJ yP~S TgJ muJr ßTRvu ßx r¬ TPrPZÇ IJr xJf xoMhs ßfPrJ jhLr FkJPr gJTJ xoxqJ\K\tf mqKÜKa fJPhrPT kLr S IJPuo mPu KmvõJx TPr fJPhr U√Pr kPz k´fJKrf yP~ IJxPZjÇ xJ¬JKyT ßhPvr IjMxºJPjS ßmKrP~ FPxPZ u¥Pj IPjT k´mJxLr k´fJKrf yS~Jr jJjJ TJKyjLÇ kKrmJPr jJjJ IvJK∂, ßk´o-k´eP~ mqgtfJ, ßrJPVr KYKTfxJ TPr xlu jJ yS~J IPjT k´mJxL pUj FPTmJPrA yfJv fUj FA k´fJrTPhr ßoJmJAPu ßlJj TPr xmtPvw ßYˆJKa TPr gJPTjÇ IJr ßlJj TPrA k´fJKrf yj fJrJÇ xMoiMr ioLt~ mMKu IJSKzP~ xy\ xru k´mJxLPhr oj \~ TPr IKnjm TJ~hJ~ yJ\Jr yJ\Jr kJC¥ yJKfP~ KjPóZ fJrJÇ

n 21 - 27 MARCH 2014

n

27

F irPjrA FT\j k´fJKrf oKyuJr jJo IJxoJ ßmVoÇ kNmt u¥Pjr oJAu F¥ FuJTJ~ mxmJxTJKr oKyuJ TKbj ßrJPV náVKZPujÇ cJÜJr TKmrJ\ ßvw TPr pUj FPTmJPrA KjrJv fUj fJr oPj KogqJ IJvJr xûJr TPr u¥Pjr FTKa kK©TJ~ k´TJKvf FTKa KmùJkjÇ ßp KmùJkPj nJwJ KZu UMm YaThJrÇ xPlh hJKz, oJgJ~ kJVKz, IJr P\JmmJ kKrKyf kLr mJmJr ZKm ßhPU fJr KmvõJx \JPV KmùJkPjr ZKmr mqKÜ xKfqTJr FT\j kLrÇ KfKj KmùJkPj ßh~J PoJmJAu jJomJPr ßlJj TPrjÇ oKyuJ T£ PvJPj SkJv ßgPT TKgf k´fJrT PoJuJP~o nJwJ~ \mJm ßh~, IJxxJuJoM IJuJATMo IJÿJ\Jj IJkKj ßToj IJPZj? mJmJr TJPZ IJkjJr xoxqJ UMPu muMj KfKj IJkjJr ßpPTJPjJ xoxqJ xoJiJj TPr KhPmjÇ Frkr ßlJjKa TKgf IJmmJ É\MPrr TJPZ ßh~J y~Ç IJmmJ É\Mr FmJr mPuj, IJÿJ IJkKj IPjT hMr ßgPT ßlJj TPrPZjÇ mPuj, IJkjJr xoxqJ TLÇ oKyuJ fJr ßrJPVr TgJ muPu k´fJrT k´gPo xMoiMr nJwJ~ k´J~ 10KoKja ioLt~ mMKu IJSKzP~ oKyuJr oj \P~r ßYÓJ YJuJ~Ç oj \P~ xão yS~Jr krkrA mPu, IJuäJyr ÉTáPo ßfJr KmoJr nJPuJ yP~ pJPmÇ fáA mJmJr FTKa TáhrKf jJomJr IJPZ G jJomJPr IJVJoL TJu xTJu 10aJ~ 10 yJ\Jr 1 aJTJ kJKbP~ KhPf kJrPm jJ oJ? G aJTJ KhP~ IJKo oJ\JPr KvrjL KhPmJÇ oKyuJ fJPf rJK\ yj FmÄ krKhj KbT xoP~ 10 yJ\Jr 1 aJTJ kJKbP~ ßhjÇ hMAKhj kr IJmJr ßlJj TPrjÇ FmJr mJmJ mPuj, ßfJr jJPo oJ\JPr KvrjL KhP~KZÇ PfJr KmoJr nJPuJ yP~ pJKm oJÇ KY∂Jr ßTJj TJre ßjAÇ FmJr ßx VrLm-KoxKTjPT VrΔ \mJA TPr UJS~JPjJr \jq k~xJ YJ~Ç oKyuJ fJr oj mMuJPjJ TgJ~ rJK\ yP~ IJPrJ 10 yJ\Jr 1 aJTJ kJbJjÇ FnJPm FT oJPx KmKnjú PrJV KjrJoP~r KogqJ IJvõJx KhP~ 5v kJC¥ yJKfP~ ßj~ ßxÇ aJTJ kJbJPjJr kr FToJx ßkKrP~ ßVPuS oKyuJr ßrJV ßoJPaS TPoKjÇ Frkr IJmJr KfKj ßlJj TPrjÇ FmJr KfKj ßhPUj G jJomJPr Tu pJPóZjJÇ fUjA KfKj k´fJrjJr Kmw~Ka IJÅY TrPf kJPrjÇ fPm uöJ~ kKrmJPrr TJCPT \JjJjKjÇ FnJPmA k´mJxLPhr TJZ ßgPT k´freJr oJiqPo yJ\Jr yJ\Jr kJC¥ yJKfP~ KjPóZ Fxm k´fJrT YâÇ T£ kKrmftj TPr kLr mJmJ ßxP\ kLPrr ßmPv TgJ mPu náKuP~-mJKuP~ oJjMPwr TJZ ßgPT aJTJ yJKfP~ KjPóZÇ F mqJkJPr kNmt u¥Pjr \JKo~Jfáu CÿJyr AxuJKoT ˆJKc\ KmnJPVr k´iJj KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh c. IJmMu TJuJo IJ\Jh mPuj, IJuäJy ZJzJ ßTC xm xoxqJr xoJiJj TrPf kJPrjJÇ KT∂á Fxm KmùJkPj muJ y~ mJmJ xTu xoxqJr xoJiJj KhP~ ßhPmjÇ F irPjr KmùJkj ßhPU KmvõJx TrPu BoJj YPu pJS~Jr IJvÄTJ IJPZÇ KfKj Fxm KmùJkj ßhPU k´PrJKYf jJ yPf k´mJxLPhr k´Kf IJymJj \JjJjÇ F mqJkJPr FT\j oJjKxT ßrJV KmPvwPùr xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj mPuj, oJjMw pUj xoxqJ\\tKrf y~ fUj ßx TL TrPu xoxqJr xJoJiJj kJPm ßxaJA fJr TJPZ oMUq yP~ hJzJ~Ç fJA k©kK©TJ~ k´TJKvf KmùJkj fJPT IJTíˆ TPrÇ KfKj mPuj, FèPuJ TáxÄÛJrÇ oJ\JPr VrΔ \mJA TPr IJr KvrjL KhP~ ßrJV nJPuJ yS~Jr x÷JmjJ ßjAÇ FA k´fJreJr WajJèPuJ ßpPyfá mJÄuJPhPv WaPZ fJA pMÜrJ\q IJAj k´P~JVTJKr xÄ˙Jr TrJr Pfoj KTZá gJPTjJÇ fPm ßaKuKnvj KTÄmJ xÄmJhkP© KmùJkj ßhPU ßTC k´fJKrf yPu F mqJkJPr IlTo KTÄmJ ßuJTJu TJCK¿Pur PasKcÄ ˆqJ¥Jct KaPo IKnPpJV TrPu KmùJkj k´YJr S k´TJvTJrL k´KfÔJPjr KmrΔP≠ mqm˙J KjPf kJPr mPu IKnof k´TJv TPrj FT\j IJAj\LmLÇ fPm FTáPv ßaKuKnvPjr KrPkJPat muJ yP~PZ, mJÄuJPhPvr IJAj vOÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr hJK~fôvLu mqKÜrJ ßUJh FA k´fJreJr xJPg SPfJk´PfJnJPm \KzfÇ k´fJrTPhr yJKfP~ ßj~J IPgtr FTKa nJV fJPhrPT KhPf y~Ç F\jqA PaKuKnvj S xÄmJhkP© KmùJkj KhP~ fJrJ k´TJPvq FA k´fJreJ mqmxJ YJuJPf kJrPZÇ

ioLt~ k≠KfPf kÊ \mJA TUPjJ KjKw≠ yPm jJ yPm jJÇ FKhPT xJPmT IJYt Kmvk Im TqJ≤JrmJKr uct PrRS~Jj CAKu~Jo mPuPZj, Pp xTu kÊPk´oL IJPmVk´me yP~ AxuJo S AÉhL iotL~ k≠KfPf kÊ \mJAP~r mqJkJPr IJkK• TrPZj fJPhrPT lJKotÄ A¥JKˆsPf APuÖsKaT k≠KfPf kÊ yfqJr mqJkJPr IJPrJ ßmKv CKÆVú yS~J CKYfÇ KfKj FKjoqJu SP~uPl~JPrr ßjfímOªPT ßTJPjJ iPotr ˝JiLjfJr Ckr IJWJf jJ TrJr IJymJj \JKjP~ mPuj, lJKotÄ A¥JKˆsPf kÊPhr k´Kf ßp IoJjKmT IJYre YuPZ fJ KjP~ KY∂J TrΔjÇ CPuäUq, xŒsKf ßcjoJTt xrTJr fJr ßhPv iotL~ k≠KfPf kÊ \mJA KjKw≠ ßWJweJ TPrPZÇ xrTJr oMxKuo S AÉKh iotJmu’LPhr fLms k´KfmJPhr oMPU FA IJAj kJx TPr mPuPZ, ÈiPotr IJPV kÊr IKiTJr'Ç FrA xM© iPr mOKav ßnPaKrjJKr FPxJKxP~vPjr (kÊ KYKTfxJ Kmw~T xÄ˙J) k´iJj \j mäqJTSP~ ßcKjvPhr IjMxrPe mOPaPjS kÊ \mJA KjKw≠ yS~J CKYf mPu o∂mq TPrPZjÇ fJr oPf iotL~ k≠KfPf kÊ \mJAr lPu FTKa kÊ k´J~ 2 KoKja kpt∂ pπjJPnJV TPrÇ IgY APuTKasT k≠KfPf yfqJ TrPu kÊKa KmjJ TPÓ oJrJ pJ~Ç fPm FT\j A~JÉhL ioLt~ ßjfJ mPuPZj, APuTKasT k≠KfPf kÊ yfqJr k´Kâ~J 9 ßgPT 31 nJVA pgJKj~Po xŒjú y~jJÇ F k≠KfPf kÊrJ IJPrJ ßmKv TÓ kJ~ FmÄ fJ IJPrJ ßmKv pπjJhJ~T y~Ç oMuf” \j mäqJTSP~Pur o∂Pmqr k´KfKâ~J~ uct PrRS~Jo CAKu~Jo CkPrJÜ o∂mq TPrjÇ


‘xJ¬JKyT ßhv’ Fr KmPvw IJP~J\j : IJoJPhr ˝JiLjfJ

n WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

V∂mq KmÃo @ fJ C r r y oJ j Ko uJ h IºTJr KjoVú lMakJPf hJÅKzP~ @KZ FTJ @PuJ TPmA PUP~PZ xm rJ\QjKfT hu IºTJPr xmKTZM orJ ß\JZjJr ZJ~J @Ko hJÅKzP~ @KZ V∂mq KmÃPo ßTJj KhPT pJPmJ! ßTJj kPg pJPmJ! YKuäv mZr iPr V∂Pmqr ßUJÅP\ @KZ @Ko pJPmJ @Ko PpPf YJA,PpnJPm jJaJAP~r yJf iPr pJ~ WMKzr @TJv mJmJr yJf iPr x∂JPjr Kjnt~ KjntrfJ oJKar Pnfr pJ~ fíÌJr ßxsJfyLj \u ßksKoTJr YM’Pjr Pnfr pJ~ nJumJxJ So pJ©Jr V∂mq gJPT; gJPT kPgr jTvJ KZjfJA yP~PZ kg,PpPf kJKrjJ PpnJPm rJ\jLKfr Pnfr xπJx pJ~ VJPjr oMhsJ~ ãofJr Pnfr hMjtLKf pJ~ SPor fLmsfJ~ xÄxPh pJ~ \Ju PnJPa P\fJ Kjrãr PjfJ ßjfJPhr kMTMPr pJ~ ©JPjr kMKÓmJj Kaj oJjMPwr Pnfr pJ~ @èPjr ßuKuyJj PuJn

26 oJYt yP~ CbMT TuïoMKÜr Khj jN À öJ oJ j o Kj mJXJKur xmtJ®T ˝JiLjfJr ksfqã xv˘ pM≠ ÊÀ y~ FTJ•Prr 26 oJYtÇ ßvw y~ 16 KcPx’Pr krJK\f kJKT˜JKj mJKyjLr @®xoktPjr oiq KhP~Ç F FT Ixo pM≠Ç ksKvKãf hMitwt kJT xv˘ mJKyjLr KmÀP≠ Kjr˘ mJXJKu oMKÜTJoL \jfJr uzJAÇ x•Prr \JfL~ kKrwh S ksJPhKvT kKrwh KjmtJYPj mJXJKur KjrïMv xÄUqJVKrÔfJ I\tPjr kr kKT˜JPjr vJxjãofJ yJPf kJmJr \jq mJXJKu pUj IiLr @VsPy IPkãJ TrKZu, KbT Px xo~ kJKT˜JKjrJ PVJkj wzpPπ Ku¬ yP~ SPbÇ kJKT˜JPjr kNmt IÄv ßp fJPhr CkKjPmv ZJzJ @r KTZMA j~, fJ ¸Ó yP~ SPb fUjAÇ Z~ hlJr KnK•Pf mJXJKur @®Kj~πPer ˝kú jxqJ“ TPr KhPf xv˘ @âoPer CPhqJV Vsye TPrÇ mJXJKur IKmxÄmJKhf PjfJ mñmºM PvU oMK\Pmr xJPg wzpπoNuT @PuJYjJr kJvJkJKv KjPf gJPT xJoKrT ks˜MKfÇ rJPfr IºTJPr kJKT˜Jj PgPT I˘-v˘ S PxjJ kJKbP~ xJoKrT vKÜ P\JrJPuJ TrPf gJPTÇ ImPvPw kÅKYPv oJPYtr TJu rJPf FTKa WMo∂ \JKfr Skr ^JÅKkP~ kPz kJKT˜JKj xv˘ PxjJhuÇ mJXJKu fUjS P\PV SPbKjÇ nJmPf kJPrKj fJPhr jqJpq IKiTJr rJÓsãofJ yJPf kJmJr mhPu fJPhr Skr PjPo @xPm UzVÇ FojKT mJXJKu xJoKrT IKlxJrrJS mM^Pf kJPrKj fJPhr xfLgtrJ FojnJPm oLr\JlPrr nNKoTJ~ ImfLet yPmÇ PTJPjJKTZM mMP^ SbJr @PVA @&âJ∂ yP~ kPz dJTJ TqJμjPoμ, KkuUJjJ~ AKk@r xhr h¬r, rJ\JrmJV kMKuv uJAj, dJTJ KmvõKmhqJu~xy mJXJKur xÄPmhjvLu \J~VJèPuJÇ WMo∂ Im˙J~A oífMqPT @Kuñj TPr IPjT xJoKrTPmxJoKrT mñx∂JjÇ pJrJ FA xv˘ @âoe PgPT yJPfr oMPbJ~ ksJe KjP~ PmKrP~ @xPf PkPrKZu, fJrJ mMP^ Kju FA xm kÊPhr hoj TPr PhvPT FmÄ PhPv oJjMwPT mJÅYJPf yPmÇ fJrJ ksgo kPmtA mñmºMPT PVslfJr TPrÇ fJPhr IjMoJj KZu mñmºMPT @aT TrPuA mJXJKur oPjJmu PnPX kzPmÇ fJPhr KhT KjPhtvjJ ßhS~Jr @r PTC gJTPm jJÇ KT∂á fJrJ FTgJ PoJPaA nJPmKj, mJXJKuPT P\PV CbmJr oPπ APfJoPiq hã TPr fMPuPZj mñmºMÇ F \JKf @r KTZMPfA krJnm oJjPm jJÇ Ijq TgJ~ oMÜ mñmºMr PYP~ mªL mñmºM IPjT PmKv vKÜvJuLÇ mñmºM mJXJKur TJPZ FUj @r ÊiMoJ© FT\j mqKÜA jj, mñmºM mJXJKur TJPZ FTKa PksreJr jJo, FTKa

PYfjJr jJoÇ ksKfKa mJXJKur ÂhP~r oKePTJbJ~ mñmºM FTKa \L~jTJKb KyxJPm ˙Jj TPr KjP~PZj Ç Px pJTÇ oMKÜpMP≠r j~ oJPxr WajJmKu KjP~ Km˜r @PuJYjJ yP~ PVPZ Vf Km~JKuäv mZPrÇ IPjT VPmweJVs∫, IPjT ˛íKfTgJ, IPjT CkjqJx-V·, IPjT ksfqãhvtLr KmmreoNuT Vs∫, FojKT ßwJuUP§ oMKÜpMP≠r hKuuk© x’Kuf Vs∫S PmKrP~ PVPZÇ FZJzJ oMKÜpMP≠r WajJmKur Skr KnK• TPr YuKó©S KjKotf yP~PZ ToPmKvÇ KT∂á kKrfJPkr Kmw~ FA Pp, ˝JiLjfJr krmftL xoP~ @oJPhr PhPv FUjS oMKÜpMP≠r

KjrJkPh mxmJx TrPf kJPr, fUjA ˝JiLjfJ Igtmy yP~PZ muJ pJ~Ç FZJzJ iotL~ KmPnh, iotJºfJ TMxÄÛJroMKÜ S IgtQjKfT Qmwoq hNr TrJS ˝JiLjfJr FTKa Ijqfo vftÇ Phv PgPT kJKT˜JKj IkvJxj xPr PVPuS rJ\jLKfPf FUjS xffJ KlPr @PxKjÇ FTTgJ~ rJÓs FUjS \jVPer PxmT yP~ CbPf kJPrKjÇ vJxT yP~ CbPZ KhjPT KhjÇ nJrfL~ FTKa YuKY© KjP~ xŒ´Kf UMm ‰y-‰Y ÊÀ yP~PZÇ A~JxrJ\ Kluì PksJcJTvPj KjKotf èP§ jJoT FTKa ZKmPf PhUJPjJ yP~PZ FTJ•Pr Ppxm mJXJKu vrjJgtL kKrmJr

@hvtKnK•T rJ\jLKfr YYtJ ÊÀ y~KjÇ ÊiMoJ© FTKa nNUP§r oMKÜr jJo ˝JiLjfJ j~, ˝JiLjfJ fUjA xlu y~ pUj PhPv \jVPer xJKmtT oMKÜ KjKÁf y~Ç IgtJ“ PhPvr \jVe pKh hM'PmuJ hM'oMPbJ PUP~ @r kKrmJr kKr\j KjP~ Kj\ KnPa~

kJKT˜JKj yJjJhJrPhr fJzJ PUP~ ksJe mJÅYJPf xLoJ∂ PkKrP~ nJrPf @vs~ KjP~KZu, Px xm kKrmJPrr hM'Ka KTPvJPrr PmPz SbJr TJKyjLÇ PxUJPj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJpMP≠r mí•J∂ KmTíf TPr Ck˙Jkj TrJ y~Ç muJ y~ kJKT˜Jj S nJrPfr oPiq

IºTJr KjoVú lMakJPg hJÅKzP~ @KZ FTJ YJKrKhPT jVúfJr PxRKUj rJ\QjKfT KmuJx uJS~JKrv TMTMPrr hUPu ãofJr rJ\kg @vPa \KoPj UMÅK\ vftyLj @PuJr BvJrJ oJPb WJPa \Lmj @\ pJpJmr kJKU TÓ kJrJkJrÇ ßTJj KhPT pJPmJ! ßTJj kPg pJPmJ!

pM≠ yP~ mJÄuJPhv jJoT rJPÓsr \jì y~Ç mJÄuJPhPvr xPYf PhvPksKoT \jVe PTJPjJnJPmA PoPj KjPf kPr jJ mJXJKuPhr kã PgPT FA ksKfmJh FTPvJnJV PpRKÜT xÄVfÇ F pM≠ PTJPjJnJPmA kJT-nJrPfr oPiq KZu jJ nJrf FTKa mºMrJÓs KyxJPm xJoKrT xyJ~fJ KhP~PZ oJ© PxUJPj AKfyJPx xyJ~T KyxJPm fJPhr nNKoTJ KYK¤f yPm oMUq KyxJPm j~Ç @orJ @oJPhr KfKrv uã vyLPhr @®hJ PTJPjJnJPmA UJPaJ yPf KhPf kJKr jJÇ fJPhrA @®hJPj KmKjoP~A @orJ ˝JiLj nNU§ KjP~ KmPvõr mMPT hJÅzJPf PkPrKZÇ F @®kKrY~ FA xm vyLhJPjrA @®hJPjr lxu KT∂á Ifq∂ kKrfJPkr Kmw~ FA Pp, PhPvr PnfPr F irPj ksKfmJhL T£ CóJKrf yPf PhUJ pJ~KjÇ PhPv KmVf KmFjK PjfífôJiLj P\Ja xrTJPrr @oPu @umhr rJ\JTJr mJKyjL xhxq UMjL Kj\JoL-oM\JKyhPT pUj oKπfô KhP~ kMrÏíf TP @oJPhr rJÓspπPT TuKïf TrJ y~, fUj TJPrJ TP£ aM v»K CóJKrf yPf PvJjJ pJ~KjÇ Fr @PV kJT xrTJPrr @PrT xyPpJVL @mhMu @uLo S oJSuJjJ oJjúJjPTS oKπfô PhS~ y~Ç fUjS Km˛~TrnJPm ksKfmJhL T£èPuJ Kjrm KZu xJiJre \jVe ImvqA ãM… KZuÇ KT∂á xKmiJmJhL v rJ\jLKfTrJ PTJPjJ ksKfKâ~J PhUJjKjÇ FA Km˛~Tr Kjrmf @oJPhr ˝JiLjfJr oNuqPmJiPT IkoJKjf TPrPZÇ PTjj pJrJ FPhPvr ˝JiLjfJ~ KmvõJx TPr jJ, mrÄ ˝JiLjfJTJo \jfJr KmÀP≠ ksfqã Im˙JPj Ijz, fJrJ FPhPv rJÓsL xÿJj TUPjJA PkPf kJPr jJÇ KmuP’ yPuS mftoJj @S~JoL uLV PjfífôJiLj xrTJr FAx @umhr rJ\JTJrPhr IkTPors KmYJr ksKâ~J ÊÀ TP \JKfPT hJ~oMÜ TrJr CPhqJV KjP~PZÇ ßx\jq fJrJ ijqmJ kJmJr PpJVqÇ KT∂á fJ Ppj PTJPjJnJPmA CP¨vqoNuT jJ y~ TJu kKrâoJ~ FA xm WajJmKur Skr IPjT iMPuJ-o~u \PoPZÇ IPjT Kjhvtj-xJãL-xJmMh Pxxm iMPuJ-o~uJr KjP YJkJ kPz PVPZÇ fh∂TJrLPhr FUj hJK~fô yPuJ xffJ jJrPkãfJr xJPg FAxm iMPuJ o~uJ @˜re-@mre xKrP xfq ChWJaj TrJÇ KjrLy oJjMw pJPf PTJPjJ wzpPπr kJPT kPz xJ\J jJ kJ~, fJ KjKÁf TrPf yPmÇ KmYJr-ksKâ~JPT PTJPjJnJPmA ksvúKm≠ TrJ pJPm jJÇ ˝JiLjfJpMP≠ ãKfVs˜ kKrmJrèPuJ Foj KmYJPrr \jq FfKa mZr FrTo FTK xMKmYJr kJS~Jr @vJ~ mMT PmÅPi mPx rP~KZuÇ Pp ˝\ ˝JiLjfJr PmhLoNPu ksJe KhP~PZ, fJPhr oj FA KmYJPr KTZMa yPuS vJK∂ kJPmÇ \JKf yPm TJKuoJoMÜÇ FA ˝JiLjfJ Khmx yP~ CbMT \JKfr TuïoMKÜ S ˝JiLjfJr oNuqPmJi ksKfÔJ jfMj Ên xNYjJr oJPyªsãeÇ


fj JÇ S JÇ ©Ç m, Jj jr f uÇ jr k Lr Pr Ka T ~J uÇ vb fJ jJ oL L~

xm Pr Jh ~Ç uJ PY S P~ T T ˜ Ka \j aJ x Jr

n WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

28 -29

mJÄuJPhv

fMA FmÄ fMKo

uJ\

lJ ~ xJ u IJ A ~N m

‰x ~ h rΔ ÿJ j

vJ K~ r UJ j hJ jL

IJoJr k´JPer oPfJ xmM\ kfJTJ pJr IJoJr rPÜr oPfJ pJr uJu ßVJuJTJr ßx oJKar ßZPu IJKo iNKuPf jJAPf jJKo kKu IJr iNKu KhP~ VzJ Âh~ IJoJrÇ

xºqJr oJiMPpt @\ kMrJfj FA ßYJPU ßTJj rX ßhUJ KhP~KZPuJ, TfKhj ßYJUJPYJKU--fmM fJr FPfJaMTM ßoJyKj~J r‡k UMÅK\ jJA, hoTJ yJS~Jr ßxsJPf kJuPa pJ~ hOKÓPmJi, TLnJPm ßx krJPj kKvPuJ-KjrΔ•r xÄKmiJj--ßoJjJKuxJ ßyPr pJ~--oMÉotMÉ Km˛P~r bÅJAÇ

T· ßuJPTr V· pPfJ k´\JkKfr cJjJ mKª ßgPTA nJPm mOPãr FqJS~Jct ßUJ~JPu x· ßTJPjJ kKrxPr TJè\L ßumMr hJjJ∏ lKª pJPY CPkJx mJ~Mr jTvL @YPuÇ

frΔe Iio

ßmJPir ksJYMPpt hOKÓ TLnJPmA ÈfMA' ßgPT CPb @Px ÈfMKo'r pJhMPf-ßVJiNKur oVú Khj, KrTvJr ßUJuJ ÉPc TJT ßn\J vsJme-xMªPr, ojMmqJPrP\r kPr xMVKº WJPxr ßZÅJ~J, iPr iPr ßyÅPaKZ mJÉPf-IjMnNKfyLj KZPuJÇ TLnJPmA ßx-A @\ ÈfMKo' yP~ ßfJPu xMr iPzÇ

yJ~! Kmmet xPÿJyPj ßTPaA pJPm ßmuJ? jLuTK£ nM\ñ ßdC ßUJux ^JPz cJPj∏ mJ~Ç ßvJwPTr CKhtr ZJ~J ßUuPZ jVú ßUuJ KYu-vJKuPTr ßVJkj ‰mbT mjqJ-UrJ @PjÇ

Tf KoKy Khj ßVPZ--TPuP\r TKrPcJPr mJhJPor vP» ßnPx ßnPx xyK\~J V·èPuJ ß\qJf˚Jr @PuJPf @\ oPj y~ mz oiMo~-KjkMe vP»r KnPz ßar kJA ÈßfJPT' j~--ÈßfJoJPT'A ßVKZ nJPuJPmPx Km˛P~r ∑ÂPh ßyÅPa-KjKjtKoPU nJPuJmJKx, ßlr UMÅK\--IfLf Ijõ~Ç

ßfZrJ oJPW @PV mJPV ßp ACTqJKu¡Jx UJKT ouJa VJ~ \KzP~ ßnx\ xShJVr! UYzJ láPur UMvmM dJPu--^J^JPuJ CuäJx, jJKT ßk´PoA @VPu iPr vNPjq mrJmr?

ßTJj ßx mKftTJ FPx kJuPa KhPuJ hOKÓPmJi; ÂhP~r rX YJKriJPr-ßxA kKrKYf ßbÅJPa IKjmtJe ˝kú mMPj I∂yLj nJPuJmJKx fJPrÇ

@\ TuMKwf ßhy-PpRmj @®\J miMr∏ KmTKvf hKãe ˛OKf! KyÄxs ßuJnJfárÇ ...uJ\Ç

‰\qPÔr mOKÓPf KnP\ V´LÚ yP~ pJA v´Jme ßfJoJPT TPr mwtJr Tho hMr∂ KTPvJr yP~ ßfJoJPT TázJA TázJPf TázJPf yA frΔe IioÇ

\LmjxºJj oOfáqPf IJoJr ßjA FfaáTM n~ \LmPjr n~ ÊiM ãPe ãPe y~Ç ore ˛re TKr pKhS mJ ßrJ\ ßhy-oPj TKr fmM \LmPjr ßUÅJ\Ç

k´mJxL oMKÜPpJ≠J : k´Jkq xÿJj k´hJj k´P~J\j Kh uM jJ Px r ßx FT @Ápt xo~ FPxKZu @oJPhr \LmPj 1971 xJPuÇ Kk´~ ßjfJr xPÿJyjL T£ ßgPT ^Pr kPzKZPuJ Ior kXKÜoJuJ ÈFmJPrr xÄV´Jo, @oJPhr oMKÜr xÄV´Jo, FmJPrr xÄV´Jo @oJPhr ˝JiLjfJr xÄV´Jo' @orJ °áKuPñr oPfJ \ôPu CPbKZuJo, oJ oJKa oJjMw @r \jjL oJfOnëKoPT rãJr \jqÇ @orJ k´JekPe ^ÅJKkP~ kPzKZuJo oreke pMP≠, kJKT˜JjL jrkÊ FmÄ fJPhr ßhvL~ ßhJxrPhr IoJjKmT IfqJYJPrr KmÀP≠ hLWt j~ oJx rÜã~L uzJA TPr ImPvPw @orJ kOKgmLr oJjKYP© xOKÓ TPrKZuJo FT jfáj oJjKY© pJr jJo ˝JiLj mJÄuJPhvÇ fJA mJXJKur \JKfx•J I\tPjr hLWt rÜJÜ AKfyJPx FTJ•Prr oMKÜpM≠ FT Kmru xMU-˝kú, VKmtf xŒh, k´fqJvJ~ nrJ FT oyJ oJjKmT Khj rJfÇ FA Kyrjì~ AKfyJPxr TgJ TJKyjLPT Km˛OKfPf fKuP~ ßhS~J oJPjA xmJtÄPv I˝LTJr TrJ KjP\PT KkfOkMÀPwr mLrVJgJPT, ßvRpt, mLpt, rÜ, fqJV, AKfyJx-GKfyq @r @kj xnqfJPTÇ n~, oOfqM , KÆiJ-ƪôPT fáò ùJj TPr ±Äx @r n~ÄTPrr \br ßgPT ˝JiLjfJr uJu xNptaJPT TrJ~• TrJr FA IKm˛reL~ Km\~VJÅgJ rYjJ~ mJÄuJPhPvrßTJKa ßTJKa oJjMPwr xJPg mKytKmPvõr mJXJKuPhr oJP^ pJPhr ImhJj xmPY ßmKv--fJrJ yPòj KmPuf k´mJxL yJ\Jr yJ\Jr mJÄuJPhvLÇ @oJPhr ˝JKiTJr @PªJuj ßgPT ÊÀ TPr oyJj oMKÜpMP≠r hLWt j~ oJx FUJPjr @kJor k´mJxL mJXJKurJ ßp IkKrxLo nNKoTJ ßrPUPZj fJ @P˜ @P˜ k´J~ ŸJj yPf YuPZÇ 26ßv oJYt ßxA TJPuJrJK©r kr xoV´ \JKf pUj mªL KvKmPr @m≠ fUj FUJPjr yJ\Jr yJ\Jr mJÄuJPhvLrJS KZPuj Kk´~ oJfOnMKor \jq C“T£J~Ç ßhPvr xJf ßTJKa oJjMw ßp rTo uJXu ß\J~Ju ßlPu ^ÅJKkP~ kPzKZPuJ pMP≠ ßfoKj FA Knjú ßhPv Knjú oJKaPf mxmJxTJrL yJ\Jr yJ\Jr ßhvPk´KoT mJXJKu \jjL oJfínNKoPT rãJr \jq k´KfmJKh ßväJVJPj oMUKrf TPrKZPuj FPhPvr rJ\kg, mñmºá oMK\Pmr KjPhtPv ßhPvr oJjMw ßpnJPm WPr WPr hMPVJt VPz fáPuKZPuJ ßfoKj KmPuPfr k´KfKa vyPr mJXJKurJ pJr pJ @PZ fJA KjP~ ÀPU hÅJKzP~ KZPujÇ KjP\Phr WJPo ßn\J TÓJK\tf Igt KjtKÆiJ~ PdPu KhP~KZPuj oMKÜPpJ≠JPhr xJyJpqJPgtÇ KjP\Phr TJ\

ßlPu ßhvoJfOTJPT rãJr \jq FT vyr ßgPT Ijq vyPr WMPrPZj yPjq yP~Ç KjP\Phr \LmjPT mJK\ ßrPU ßWrJS TPrPZj f“TJuLj kJKT˜JjL hMfJmJx, kPgWJPa, Tot˙Pu oMPUJoMKU yP~PZj FPhvL~ oJroMKU kJKT˜JjLPhr, IPjPT ßuJTYãár @zJPu @yfS yP~PZj, u¥Pjr yJAc kJTt, asJlJuVJr ßÛJ~Jr, mJKotÄyJo, oqJjPYˆJr, TPnK≤s, ßvKlu&c, KjCTqJPxuxy KmPuPfr mz mz

Iv´ΔKxÜ yjÇ ßhvoJfíTJr aJPj oJP^ oJP^ ßhPv ßVPu fJPhr ˝Pkúr ˝JiLj ßhPv KmKnjúnJPm KjpJtKff yj, fmM fJrJ @\jì ßhPvPT nJPuJmJPxj, ßhPvr xMPU hM”PU @käMf yj CPÆKuf yj, ßp ßTJj hMKhtPj ßhPvr \jq ßhPvr oJjMPwr \jq IfLPfr oPfJ xJyJPpqr yJf k´xJKrf TPrj, FUJPj FA VVjYáK’ I¢JKuTJr nLPz ßgPTS mMPT ßkJPwj k∞J

1971 xJPu oMKÜpMP≠r kãJmu’j TPr u¥Pjr GKfyJKxT asJlJuVJr ßÛJ~JPr mJÄuJPhPvr kfJTJ S ßvU oMK\mMr ryoJPjr ZKm KjP~ k´mJxL mJÄuJPhvLPhr xoJPmvÇ xoJPmPv IjqJPjqr oPiq KmYJrkKf IJmM xJBh ßYRiMrLPT ßhUJ pJPò vyPrr rJ\kg ßx Khj pJPhr k´KfmJhL TP£ oMUKrf yP~KZPuJ fJrJ IPjPTA @\ TJPur @mPtPf yJKrP~ ßVPZj,@orJ ßTCA fJPhr jJo \JKjjJ IgmJ \JjJr k´P~J\jS IjMnm TKr jJÇ AKfyJPxr kJfJ~ ßjfí˙JjL~ KTZM kKrKYf oMPUr jJo gJTPuS ßx xoP~r IPjT xJyxL ßpJ≠J FUPjJ ßuJTYãár @zJPuÇ FUPjJ KmPuPfr KmKnjú vyPr IxÄUq oJjMw @PZj pJrJ ßx xo~ KhPjr kr rJf oMKÜpM≠PT FKVP~ KjPf k´JekPe TJ\ TPrPZj KT∂á fJPhr jJo AKfyJPxr kJfJ~ KuKk m≠ PjA, KoKaÄP~, ßxKojJPr fJPhr jJo TUPjJ CóJKrf y~ jJ, ÊiM KjP\rJ FTJ∂ ImxPrS ßxA oKyoJKjõf KhPjr ˛OKf ßrJo∫j TPr

ßoWjJ @r xMroJr TufJjÇ mJÄuJPhPvr ßjfJPj©LrJ FPu nJPuJmJxJ C\Jz TPr ßhj, KT∂á FA xm ßhvPk´KoT mJXJKu xo~A ßjfJPj©LrS TJPZ ImPyKufÇ Vf TP~T hvPT KmKnjú xo~ 71-F FUJPjr mJXJKuPhrS IkKrxLo nNKoTJr TgJ jJjJnJPm CóJKrf yPuS xKbTnJPm fJPhrPT FUPjJ oNuqJ~j TrJ y~KjÇ FUPjJ ßxA C•Ju KhPj KmPuPfr mJXJKuPhr xJyxL TJptâPor xKbT AKfyJx ˝JiLj mJÄuJPhPv xrTJrLnJPm KuKkm≠ y~Kj Km\~ Khmx, ˝JiLjfJ Khmx FPu hNfJmJPxr IjMÔJjèPuJPf xrTJPrr èjVJj ZJzJ ßxA jJo jJ \JjJ ITáPfJn~ k´mJxL ßpJ≠JPhr jJo TJPrJ

oMPU CóJKrf y~ jJ, FA xm ßpJ≠JPhr ßUÅJP\ ßmr TrJr \jq FUPjJ ßTJj CPhqJV V´ye TrJ y~Kj, oJP^ oJP^ u¥Pj mxmJxrf KTZM ßjfí˙JjL~ k´mJxL oMKÜPpJ≠J KmKnjú xoJPmPv FA Kyrjì~ KhPjr ˛OKfYJre TrPuS fJPhr @PuJYjJr ßmKvr nJV gJPT ÊiM KjP\r TíKfPfôr TgJ IjqJjq ßZJa mz vyPr ZKzP~ KZKaP~ gJTJ xyPpJ≠JPhr TgJ fJrJS ßmoJuMo nMPu pJjÇ @oJPhr ßxA ßhsJyTJPur k´mJxLPhr TgJ @orJ KT nMPu pJPmJ? F ßhPv @oJPhr x∂JjrJ KT fJPhr kNmtkMÀwPhr fqJPVr TgJ \JjPm jJ? oJfínNKor k´Kf fJPhr ITíK©o nJPuJmJxJr TgJ \JjPm jJ,@r pKh jJ \JPj fJyPu y~PfJ mJÄuJPhPvr k´Kf ßhPvr oJjMPwr k´Kf fJPhr oofJPmJiS \JVPm jJÇ @oJPhr kNmkt À M wPhr FA fqJVPT pKh mJÄuJPhv xrTJr rJÓsL~nJPm xKbT xÿJj k´htvj TPrj fJyPu FA ßhPv ßmPz SbJ @oJPhr jfáj k´\Pjìr TJPZ mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpM≠ ßTJj k´nJm ßluPf kJrPm jJÇ FPhPv ßmPz SbJ ßTJj FT\j pKh ßhPU ßp fJr KkfJ KkfJoy mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpMP≠ FPhv ßgPT xKâ~nJPm IÄvV´ye TPrKZPuj FmÄ Fr \jq ßhv fJPT xÿJj KhP~PZ fJyPu ßx ßhPvr \jq fJPhr nJPuJmJxJ \jìJPm FmÄ FA ˝JiLjfJPT KaKTP~ rJUPf fJrJS xPYÓ yPmÇ pM≠JkrJiLr KmYJPrr hJmLPf fJrJS ßxJóJr yPmÇ mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJr ˝JiLjfJr AJfyJxPT ßpnJPm kMjÀöLKmf TrPZj ßxnJPm pKh KmPuPfr mJXJKuPhrS FTJ•Prr ImhJPjr TgJS rJÓsL~nJPm k´TJPvr mqm˙J TPrj FmÄ F ßhPvr KmKnjú vyPr ZKzP~ gJTJ k´mJxL ßpJ≠JPhrPT fJPhr k´Jkq xÿJPj nNKwf TPrj fJyPu @oJPhr oyJj Km\P~r AKfyJx @PrJ ˝JgtT yPmÇ ßvJjJ pJPò mftoJj xrTJr ˝JiLjfJ pMP≠ IxJiJre ImhJj rJUJr \jq IKYPrA 450\j KmPhvL jJVKrTPT xÿJj k´hJj TrPZ, FaJ Ifq∂ k´vÄxjL~ CPhqJV fPm ßx xo~ mJÄuJPhPvr k´Kf Kmvõ\jof xOKÓr \jq pJrJ ITîJ∂ kKrvso TPrPZj, ßxA xm k´mJxL mJXJKuPTS xÿJjjJ k´hJj TrJ CKYfÇ xJPg xJPg rJÓsL~ CPhqJPV xTu k´mJxL oMKÜPpJ≠JPhr FTKa xKbT fJKuTJ k´TJv TrJ \ÀKr FmÄ FA fJKuTJ pJPf ˝ò y~ ßx KhPT ßU~Ju rJUPf yPmÇ xmJAPT y~PfJ kMrÛíf TrJ pJPm jJ KT∂á pJrJ KmPuPfr KmKnjú vyPr @ymJ~T TKoKar xhxq KZPuj I∂f fJPhrPT pKh fJPhr ImhJPjr ˝LTíKf ßhS~J y~ fJyPu @oJPhrS jfáj k´\Pjìr TJPZ mJÄuJ mJXJKu FmÄ mJÄuJPhPvr oyJj Km\~VJgJ @PrJ k´xJKrf yPmÇ


‘xJ¬JKyT ßhv’ Fr KmPvw IJP~J\j : IJoJPhr ˝JiLjfJ 1957 xJPu oLr\Jlr, rJ\muän, \Vf ßvb, CKo YÅJh, WPwKa ßmVo, rJ~ hNutn, oLrj S ßoJyJÿhL ßmVPhr KmvõJxWJfTfJ~ mJÄuJr xmtPvw ˝JiLj jmJm KxrJP\JP¨RuJr vJyJhJf mre S krJ\P~r oJiqPo mJXJKurJ ˝JiLjfJ yJKrP~ mOKavPhr IiLj˙ yP~KZuJoÇ k´J~ xMhLWt IJzJAv mZr kr pKhS 1947 xJPu kJKT˜Jj S nJrf jJPo hM'Ka kOgT ˝JiLj rJÓs KyPvPm IJfìk´TJv TPrKZu, fmMS KmnÜ mJÄuJr fUjTJr kNmt mJÄuJr (mftoJj mJÄuJPhv) VeoJjMPwr jfáj ˝JiLj kJKT˜Jj rJPÓsr kPã rJ~ KhP~ mMK^P~ KhP~KZu ßp, mOKav krJiLjfJ oMÜ yP~, ˝JiLj mJÄuJPhv I\tj TrPf jJ kJrPuS ˝JiLj nJrPfr jJVKrTPfôr ßYP~ oMxuoJj k´nJKmf kJKT˜JPjr jJVKrT yP~ gJTJ ßv´~Ç KT∂á mJÄuJr kKÁoJÄPvr KyªM xÄUqJKiT mJXJKurJ KjP\r ˝JKiTJr Kmx\tj KhP~ nJrfL~ jJVKrTfô V´ye TPr nJrfL~ k´Phv KyPvPm ßgPT pJ~Ç IJ\ kJKT˜JPjr kNmtJÄPvr mJXJKurJ ˝JiLj-xJmtPnRofJ I\tPjr oJiqPo mJÄuJPhv jJoT rJPÓsr ˝JiLj jJVKrPTr optJhJ ßkPuS kKÁo mJÄuJr VeoJjMPwrJ krJiLj yP~ rP~PZ nJrfL~ jJVKrTfô KjP~ mJXJKufô yJKrP~Ç GKfyqVfnJPm ˝JiLjfJ Kk´~ fUjTJr kNmt mJÄuJr xÄUqJKiTq oMxuoJPjrJ IfLPfr xTu mOKav KmPrJiL IJPªJuPj IV´eL nëKoTJ kJujxy ßx iJrJmJKyTfJ~ 52-Fr nJwJ IJPªJuPj mMPTr fJ\J rÜ ßdPu oJfínJwJr optJhJ rãJ TPr KmPvõr mMPT jfáj AKfyJx xOKÓ TPrPZÇ 54-Fr pMÜl∑≤, 69-Fr Ve IJPªJuj, 70-Fr KjmtJYj S 71-Fr xv˘ oMKÜpMP≠r ÆJrJ FT xJVr rÜ ^KrP~ KmPvõr mMPT FTKa ˝JiLj-xJmtPnRo mJÄuJPhv rJÓs k´KfÔJ TPr mJÄuJr Âf ˝JiLjfJ KZKjP~ IJPjÇ ˝JiLjfJTJoL KmvõmJxLr TJPZ VKmtf S jKªf yP~ k´oJe TPrPZ ßp mJÄuJr Cmtr S FPau oJKar oJjMw xTuPT xJosJ\qmJh, xŒsxJremJh, IJKikfqmJh S xJŒshJK~TfJmJhLrJ ßTJj vKÜ KhP~A hKoP~ rJUPf kJrPm jJÇ KT∂á IJlPxJx S IJPãPkr Kmw~ yPuJ kKÁomJÄuJ, ãáKhrJo, ßjfJK\ xMnJw Yªs ßmJx, KmvõTKm rmLªsjJg bJTár, Bvõr Yªs KmhqJxJVr, BwJ UÅJ S KmPhsJyL TKm j\rΔu AxuJoPT \jì KhP~S mJXJKufô I\tPj Yro mqgtfJr kKrY~ KhP~ FUjS rP~PZ nJrfL~ yP~Ç TKmfJr nJwJ~ mPu KVP~PZj: \JVPm xJrJ Kmvõo~ F mJXJKu Kjν j~, ùJj-VKroJ~-vKÜ-xJyx IJ\S ßoJPhr y~Kj ßvw, ßTCmJ yPm ßxjJjJ~T VzPm jfáj ‰xjqhu xfq jqJP~r \~ CKzP~ jJAmJ gJTáT Ijqmu, ßhPvr \jq UJaPmJ ßVJ orPf yPu orPmJ ßVJ, ijq yPm ßhPvr oJKa, ijq yPm Ijú \uÇ kJbT, kNmt mJÄuJr oJjMw TKmfJr nJmJgt CkuK… TrPf ßkPrKZu mPuA IJoJPhr oMKÜPpJ≠JPhr mLrfô VÅJgJ ßvRptqmLPptr xJPg TKmr nJmJPmV KoPu KVP~ k´Kf~oJj yP~PZ ßp, xKfqA vKÜ-xJyx S ùJj-VKroJ~ IJorJ Kjν jA mrÄ mKu~JjÇ ßhPvr oJKa S Ijú \uPT ijq TrJr Ihoq xJyx S ¸ªPj CÆM≠ yP~A fUjTJr AKkIJr, kMKuv, Aˆ ßmñu ßrK\PoP≤r mJXJKu ß\J~JjrJ S mJÄuJr hJoJu ßZPurJ ßjfífôyLj yP~S ßTJj k´TJr IJPhv KjPhtv ZJzJA mmtr kJKT˜Jj mJKyjLr IfKTtf IJâoe S VeyfqJ ßgPT mÅJYJr \jq FT KmnLKwTJo~ xÿMU pMP≠r ßoJTJPmuJ TPrKZPujÇ 26Pv oJYt ßp I¸Ó ˝JiLjfJr ßWJweJ FTKa hNmtu ßVJkj ßrKcS ߈vj ßgPT ßh~J yP~KZu, ßx ßWJweJKa IJ∂\tJKfT oyPu ßkRÅZJ ßfJ hNPrr TgJ, mJÄuJPhPvr xm \J~VJ ßgPT ßvJjJ pJ~Kj, IJmJr mM^JS pJ~KjÇ FaJ KjfJ∂ xfq ßp, ßx ßWJweJKa IJS~JoL uLPVr Fo F yJjúJPjr KZu jJ mrÄ Aˆ ßmñu ßrK\PoP≤r xJoKrT IKlxJr fUjTJr ßo\r (krmftLPf ß\jJPru) K\~JCr ryoJPjr KjP\r jJPor ˝JiLjfJr ßWJweJ KZuÇ ßo\r K\~Jr fUjTJr Im˙Jj KZu Y¢V´JPoÇ Y¢V´JPor TJuMrWJa ßrKcS ߈vj fUjS mJXJKu ß\J~JjPhr hUPu KZuÇ fJA Y¢V´JPor TKfk~ ßhvPk´KoT ˙JjL~ IJS~JoL uLV ßjfJr krJoPvt 27Pv oJYt 1972-F TJuMrWJa ßrKcS ߈vj ßgPT xM¸Ó S xrJxKr ˝JiLjfJr ßWJweJ kJb TPrj ßo\r K\~JCr ryoJj fUjTJr IKmxÄmJKhf KjPUÅJ\ ßjfJ ßvU oMK\mMr ryoJPjr jJPoÇ 27Pv oJPYtr ßWJweJr IJPV IJoJPhr ß\J~JjPhr kJKT˜Jj yJjJhJr mJKyjLr KmrΔP≠ pM≠Ka KZu FTKa IJfìrãJr pM≠ oJ©Ç KT∂á 27Pv oJPYtr ßWJweJr xJPg xJPgA IJfìrãJr pM≠Ka FTKa xv˘ oMKÜpMP≠ kNetfJ kJ~Ç ÊiM fJA j~, KmPvõr AKfyJPx ßxA Ijqfo hMÎxJyKxT ßoJTJPmuJPT xMxKöf kJT' yJjJhJr mJKyjL ffãeJf k´Kfyf TrPf jJ kJrJ~ oMKÜpM≠Ka IJ∂\tJKfT oyPu ßkRPZ pJ~ S kJT yJjJhJrPhr VeyfqJ xJrJ KmPvõ k´YJrKf yP~ pJ~Ç ßo\r K\~Jr ˝JiLjfJr ßWJweJ~ oMKÜpMP≠r ßYfjJ muPf kJT' yJjJhJr mJKyjL oMÜ ˝JiLj-xJmtPnRo FTKa TuqJe rJPÓsr IJnJx ZJzJ IJr KTZáA T·jJ TrJ pJ~ jJÇ TJP\A, oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ Vefπ, kKff xoJ\fπ, mJXJKu \JfL~fJmJh S fgJTKgf iot KjrPkãfJr VºA KZu jJÇ IPjPT oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ Vefπ, xoJ\fπ, mJXJKu \JfL~fJmJh S fgJTKgf iot KjrPkãfJ KZu mPu IJKmÏJr TPrPZÇ mJÄuJPhPvr \jxÄUqJr vfTrJ 90 nJPVr SkPr oJjMPwr iot yPuJ kKm© AxuJo iotÇ IJr xÄUqJVKrÔ oMxuoJj \jxÄUqJr ßhPv FoKjPfA IjqJjq iotJu’LPhr \Jj-oJu S iot KmvõJPxr rãJ TmY yPuJ kKm© AxuJo iotÇ ßxUJPj fgJTKgf iot KjrPkãfJ KjP~J\jÇ IJr fgJTKgf iot KjrPkãfJ KT xÄUqJuWM oMxuoJjPhr rãJ TrPf ßkPrPZ nJrPfKo~JjoJPr-KlKukJAPj-mxKj~J~ S TxJPnJPfÇ KTZá ßuJT 71-r 7A oJPYtr ßvU oMK\Pmr GKfyJKxT ßxA nJweKaPT

n WEEKLYDESH.CO.UK

˝JiLjfJr ßWJweJ mPu YJKuP~ KhPf YJ~Ç 7A oJPYtr nJweKa ˝JiLjfJ ßWJweJr r‡kT KZu oJ©, k´fqã ˝JiLjfJr ßWJweJr KZu jJÇ kJKT˜JPjr 70-r KjmtJYPj KjmtJKYf ßjfJ ßvU oMK\m xÄUqJVKrÔ hPur ßjfJ KyPvPm kJKT˜JPjr k´iJjoKπfô S fÅJr Z~hlJ ßoJfJPmT kJKT˜Jj ImTJbJPoJr KnfPr kNmt kJKT˜JPjr ˝J~•ôvJxj KjP~ 24Pv oJYt xºqJ kpt∂ IJPuJYjJrf KZPujÇ ˝JiLjfJr k´vúKa FUJPj ImJ∂r IJr

kJKT˜JPj KjP~ mKª TPr rJUJ yP~KZuÇ 27Pv oJPYtr K\~JCr ryoJPjr ˝JiLjfJr ßWJweJ ßvU oMK\mMr ryoJPjr jJPo k´YJKrf yS~Jr krS IJ∂\tJKfT KoKc~Jr UmPr IJoJPhr IJfìPVJkPe gJTJ kuJfT IJS~JoL uLV ßjfJrJ oMKÜpMP≠r Umr kJjÇ kPr ßjfJrJ xLoJ∂ kJr yP~ nJrPf KVP~ IJv´~ ßjjÇ nJrfL~ Tfítkã IKf Ik´fqJKvf oyJ xMPpJVKa yJfZJzJ TrPf YJ~KjÇ

ßVRrPmJöôu ˝JiLjfJr 43 mZr FTKa GKfyJKxT k´xñ ßoJyJÿh èu\Jr ßyJPxj ß\jJPru A~JKy~J S kJKT˜JKj rJ\QjKfT AKfyJPxr UujJ~T \MuKlTJr IJuL náP¢J pKh kNmt kJKT˜JPjr ˝J~•ôvJxj ßoPj KjPfJ IJr KjmtJYPjr luJlu IjMpJ~L ãofJ y˜J∂r TrPfJ, fUj KT 25Pv oJPYtr VeyfqJ xÄWKbf yPfJ? IJr VeyfqJ xÄWKbf jJ yPu ßfJ oMKÜpM≠ yPfJ jJÇ IJr IJS~JoL uLVJrrJ kJKT˜JPjr ãofJ~ IKiKÔf yP~, kJKT˜Jj

nJrfL~rJ Ik´fqJKvf xMPpJPVr ˝hmqmyJr TPr xYfár k∫J~, oMPU ˝JiLj mJÄuJr TgJ muPuS oPj oPj KYrv©Δ kJKT˜Jj rJPÓsr ±Äx TJojJ~ oKr~J nJrf xmtkg´ PoA IJKv´f IJS~JoL uLVJrPhr KjP~ FKk´u oJPx xLoJ∂ FuJTJr ‰mhjJg fuJ~ (mftoJj oMK\mjVr) mJÄuJPhPvr I˙J~L k´mJxL xrTJr Vbj TPr ßh~Ç TJre IJKv´f IJS~JoL uLVJrrJ IxyJ~ Im˙J~ nJrfL~ TfítkPãr IJPhv-KjPhtv ÊjPf mJiq KZuÇ

n 21 - 27 MARCH 2014

n

30

iJreJ KZu, jqJ~KjÔ, ITáPfJn~, IJfìoptJhJ xŒjú S jqJP~r kPã k´KfmJh oMUr SxoJjLPT CkK˙f ßrPU IjqJ~nJPm ßTJj ˝Jgt yJKxu TrJ x÷m j~Ç IJmJr kJKT˜JKjrJ I˝LTíf FTKa mJKyjLr k´iJjPT IJfìxoktPer Kj~Po xJoKrT xqJuMa k´hJj TPr IJfìoptJhJr KhT KhP~ IkoJj\jTÇ fJA fJrJ Ko© mJKyjLr TJPZA IJfìxoktPe rJ~ ßh~Ç FUJPj k´TJv gJTJ k´P~J\j ßp, IJfìxokteTJrL kJKT˜Jj mJKyjLr yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa cuJr oNPuqr I˘x÷Jr Ko© mJKyjL FTJA IJfìxJf TrJr IKnxKº KjP~A oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~TPT xKrP~ rJUJ yP~KZu IJfìxokte IjMÔJj ßgPTÇ ß\jJPru SxoJjLPT IJfìxokte IjMÔJPj ßpJVhJPj myjTJrL T¡JrKaPT dJTJr IhNPr èKu TPr ImfrPe mJiq TPr wzpπTJrLrJÇ FPfS SxoJjL S xlrxñL ß\jJPru IJ»Mr rm IJyf yP~ yJxkJfJPu KYKTfxJ KjPf mJiq yP~KZPuj mPu KYKT&xJ ßvPw IJfìxokte IjMÔJPj ßpJVhJj TrJr IJr xo~ gJPTKjÇ k´vú rP~PZ fUjTJr xo~ mJÄuJr IJTJv xLoJ KZu nJrfL~Phr Kj~πeJiLjÇ oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~TPT myjTJrL T¡JrKaPT TJrJ èKu TPr dJTJr IhNPr ImfrPe mJiq TPrKZu, ßp TJrPe KfKj kJKT˜Jj yJjJhJr mJKyjLr IJfìxokte IjMÔJPj ßpJVhJj TrPf kJPrjKjÇ Vf 43 mZPrS KT IJorJ ßx ryxqKa ChWJaj TrPf ßkPrKZ? FaJ KT \JKfr Yro mqgtfJ jJ? IJS~JoL uLV S nJrfL~ uMTJK~f wzpPπr KvTJr yP~KZPuj TL oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T ß\jJPru SxoJjL? IJ\ 43 mZr krS \JKf IiLr IJV´Pyr xJPg IPkãJoJj rP~PZ ßx ryxqKar Kmw~m˜á \JjPf ßp, IJoJPhr xmPYP~ ßVRrPmJöôu KhPj ßTj oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T IJfìxokte IjMÔJPj CkK˙f gJTPf kJPrjKj? fUjTJr AKkIJr-kMKuv S Aˆ ßmñu ßrK\PoP≤r VKmtf mJXJKu ß\J~JjrJ pKh \JjmJK\ ßrPU kJT' yJjJhJr mJKyjLr ßoJTJPmuJ TrPf jJ kJrPfj, IJoJPhr hJoJu ßZPurJ pKh oMKÜpMP≠ IÄv jJ Kjf, fUjPfJ IJr oMKÜpM≠ yPfJ jJÇ IJr oMKÜpM≠ jJ yPu mJXJKuPhr xJyJPpqr jJPo KYrv©Δ kJKT˜Jj ±ÄPxr nJrfL~ Ko©mJKyjL yP~ pM≠ TrPf kJrPfJ jJÇ IJr ßx Im˙J~ kJKT˜JPjr TJrJVJPr IJaT ßvU oMK\mMr ryoJj rJÓsPhJKyfJr IkrJPi lÅJKxPf ^MuPf yPfJ S nJrPf IJKv´frJ ˝JiLjfJr mhPu KjP\r S KjP\r kKrmJrmPVtr KmkptP~r TgJ oJgJ~ KjP~ krJKv´f yP~ IJ\Lmj gJTJr kg UMÅ\Pfj kJVPur oPfJ yP~Ç oMKÜpMP≠r xKbT AKfyJx ÆJrJ k´oJKef ßTJj FTT hu mJ ßVJÔLrJ oMKÜpM≠ y~KjÇ Fr FTT TfítPfôr hJmLhJr yS~J FTKa \Wjq KogqJYJr ZJzJ IJr KTA mJ yPf kJPr? KTZá KYK¤f rJ\JTJr, IJumhr S IJu-vJox' ZJzJ huof KjKmtPvPw ßhPvr IJmJu-mO≠-mKefJ ßTJj jJ ßTJjnJPm oMKÜpMP≠ IÄv KjP~KZPujÇ IJoJPhr ˝LTíf oMKÜPpJ≠JPhr oPiq ßpnJPm jJjJ rJ\QjKfT oftJhPvtr oMKÜPpJ≠J rP~PZjÇ FPf TPr k´fL~oJj yP~PZ ßp, IJS~JoL uLPVr FTT hJmL ßTJj FTKa wzpPπr IÄv yPf mJiq S AKfyJx KmTíKfr k´TJvq joMjJÇ mJÄuJPhKvrJ xTu k´TJr ÉoKT-iJoKT S pM≠-KmV´y KmPrJiL FTKa IxJŒshJK~T vJK∂Kk´~ \JKfÇ IJr iotL~ xyIm˙JPj mJXJKuPhr, KmPvw TPr oMxuoJj mJÄuJPhvLPhr yJ\JPrJ mZPrr ßrTct kJvõtmftL nJrf S xTu k´KfPmKv rJPÓsr ßrTPctr ßYP~ yJ\JPrJ èPe nJuÇ IJfìxokteTJrL kJKT˜Jj yJjJhJr mJKyjLr xoKktf yJ\Jr yJ\Jr

ß\jJPru SxoJjLPT IJfìxokte IjMÔJPj ßpJVhJPj myjTJrL T¡JrKaPT dJTJr IhNPr èKu TPr ImfrPe mJiq TPr wzpπTJrLrJÇ FPfS SxoJjL S xlrxñL ß\jJPru IJ»Mr rm IJyf yP~ yJxkJfJPu KYKTfxJ KjPf mJiq yP~KZPuj mPu KYKT&xJ ßvPw IJfìxokte IjMÔJPj ßpJVhJj TrJr IJr xo~ gJPTKjÇ k´vú rP~PZ fUjTJr xo~ mJÄuJr IJTJv xLoJ KZu nJrfL~Phr Kj~πeJiLjÇ oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~TPT myjTJrL T¡JrKaPT TJrJ èKu TPr dJTJr IhNPr ImfrPe mJiq TPrKZu, ßp TJrPe KfKj kJKT˜Jj yJjJhJr mJKyjLr IJfìxokte IjMÔJPj ßpJVhJj TrPf kJPrjKjÇ Vf 43 mZPrS KT IJorJ ßx ryxqKa ChWJaj TrPf ßkPrKZ?

pMmT FoFK\ SxoJjL K\ªJmJPhr IJS~JP\r fálJj mAP~ Khf kNmt kJKT˜JPjÇ 24Pv oJPYt A~JKy~JrJ kJKT˜JPjr YPu pJ~ FmÄ 25Pv oJYt rJPf mmtr kJKT˜Jj mJKyjLr VeyfqJ ÊrΔ y~Ç 25Pv oJYt TJPuJ rJPf dJTJ KmvõKmhqJu~, rJ\JrmJV S KkuUJjJ~ kJT yJjJhJrrJ 20 yJ\Jr VeoJjMw yfqJr oJiqPo VeyfqJr xN©kJf TPrÇ IfKTtf IJâoPer UmPr IJS~JoL uLV ßjfJrJ KhT-KmKhT ùJjvNPeqr oPfJ kKrmJrxy kJKuP~ IJfìPVJkPj YPu pJ~Ç ßvU oMK\mMr ryoJj Kjr˘ FTKa \JKfPT xŒNet Ik´˜áf Im˙J~ xMxKöf kJKT˜Jj xJoKrT mJKyjLr KmrΔP≠ ßpnJPm FTKa xÿMU pMP≠ ßbPu ßh~J Ix÷m KZu, ßfoKj ß\jJPru A~JKy~JPT mJPV IJjJS xŒNet Ix÷m yP~ ßhUJ KhP~KZuÇ IJmJr IJKikfqmJhL S xŒsxJremJhL oMxKuo KmPÆwL nJrfL~ KyªMPhr xJyJPpqr IJvJ~ kJbJPjJ kJ†JmLPhr krJiLjfJr KvTu ßnPñ KyªM oJPrJ~JrLPhr IiLj˙ yS~Jr vÄTJ~ KTÄTftmqKmoN| ßvU oMK\m xrJxKr ˝JiLjfJr ßWJweJ jJ KhP~ ±ÄxJfìT kKrK˙Kfr Kmy±ufJ~ CkJ~∂r UMPÅ \ jJ kJS~JPf ßvw kpt∂ xmtvKÜoJj IJuäJy'r Skr xmKTZá ßZPz KhP~ y~PfJ mJ kJKT˜JKj TfítkPãr TJPZ IJfìxokte TPrKZPuj IgmJ ßV´lfJr yP~KZPu, ßx xoP~r IKYK∂f S ±ÄxJfìT kKrK˙Kf S mJ˜mfJ FaJA k´oJe TPrÇ kPr kJKT˜JKjPhr ˝LTJPrJKÜ oPf Imvq \JjJ KVP~KZu ßp ßvU oMK\mMr ryoJjPT

IJr IJS~JoL uLVJrrJ ßfJ FoKjPfA nJrfk∫L mPu kKrKYfÇ IJKo FT\j ACPT k´mJxL S oMKÜpMP≠r k´mJxL xÄVbT KyPvPm nJrfL~ xJyJpq-xyJ~fJPT UJPaJ TPr ßhUKZ jJ mrÄ Tífù \JKfr FT Tífù x∂Jj KyPvPm nJrfL~ xJyJpq-xyPpJKVfJr \jq KYr TífùfJr mºPj IJm≠ yP~ gJTJr TgJ k´TJv TrKZÇ nJrfL~ xJyJPpqr IJxu CP¨vq FPTr oPiq hMAP~r of ÈKYrv©Δ' kJKT˜Jj ±ÄPxr IrJiq ˝kú uMTJK~f KZu, kNmt mJÄuJr ˝JiLjfJr jJPor xJPgÇ ßx xfqKa \JjJj ßh~JA, IJoJr ßuUJr oNu CP¨vqÇ I˙J~L mJÄuJPhv k´mJxL xrTJr Vbj TrJ yP~KZu IJS~JoL uLPVr ‰x~h j\rΔu AxuJoPT I˙J~L rJÓskKf TPrÇ VKbf k´mJxL xrTJr fUjTJr TPetu IJfJCu VKe SxoJjLPT oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~PTr hJK~fô ßh~Ç krmftLPf TPetu SxoJjL ß\jJPru SxoJjL yj k´PoJvj ßkP~Ç SxoJjL xmtTKjÔ mOKav-AK¥~Jj xJoKrT IKlxJr KZPujÇ fJr mLrfôVÅJgJ ßvRpt-mLPptr ßrTct rP~PZÇ SxoJjLr xMKjkMe rePTRvPu AK¥~Jj Ko© mJKyjLr ß\jJPrurJ S nJrfL~ Tfítkã BwtJkrJ~e yP~ kPh kPh SxoJjLPT mÅJiJ KhP~ ˝JiLjnJPm oMKÜpM≠ kKrYJujJ TrPf k´KfmºTfJ xOKÓ TPrÇ CóYoJPjr k´ùJmJj S ITMPfJn~ xJoKrT IKlxJr mñmLr SxoJjL YronJPm k´KfmJh TPrjÇ SxoJjL S nJrfL~ ß\jJPruPhr oPiq oPjJoJKujq y~Ç nJrfL~ Tfíkt ã SxoJjLPT I∂rLe TPr, pKhS ImPvPw I∂rLe oMÜ yjÇ j~ oJPxr oMKÜpMP≠r kr oMKÜmJKyjL, Ko© mJKyjLr xyJ~fJ~ yJjJhJr kJT' mJKyjL krJ\~ ˝LTJr TPr IJfìxoktPe mJiq y~Ç kNmt oPjJoJKuPjqr ß\r KyPvPm wzpπ TPr mJXJKu \JKfr xmPYP~ ßVRrPmJöôu Khj oyJj Km\~ KhmPxr k´J~ 93 yJ\Jr kJT' yJjJhJr mJKyjLr IJfìxokte IjMÔJPj oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~TPT CkK˙f gJTPf ßhS~J y~KjÇ Ko© mJKyjLr

ßTJKa cuJr oNPuqr xmTKa I˘ nJrfL~ KjP~ pJ~ kJT' yJjJhJr ‰xjqPhr nJrf yP~ kJKT˜JPj ßlrf kJbJPjJr xo~Ç oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T SxoJjL IJfìxokte IjMÔJPj pKh CkK˙f gJTPfj, fJyPu Ko©mJKyjL jJPor nJrfL~rJ xoKktf I˘ nJ¥Jr cJTJKf TPr nJrPf KjP~ ßpPf kJrPfJ jJÇ nJrf pKh mJÄuJPhvPT ˝JiLj TPr ßhmJr \jq oMKÜpMP≠ xJyJpq TrPfJ fJyPu mJÄuJPhPvr jqJpq kJSjJ S IfLm k´P~J\jL~ I˘nJ¥Jr IJfìxJf TPr KjP~ ßpPf kJrPfJ jJÇ FPfA k´oJKef yP~PZ, FPf FPTr hMAP~r xºJjA kJS~J pJ~Ç mJÄuJPhKvrJ ITífù \JKf j~ ßp, nJrfL~ xJyJpq S ImhJPjr TgJ náPu pJPmÇ fPm AKfyJx xOKÓ TPr ßp \JKf, ßx \JKf mºár KmrΔP≠ xfq TgJ muPf TUjS TáK£f j~- ßxaJS xKfqÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjJr kr ßgPT mºá rJÓs nJrfL xLoJ∂ xoxqJxy lJrJÑJ, Kf˜J, KakJAoMU, oMK\m-AKªrJ YáKÜ mJ˜mJ~j jJ TrJ S mJKe\q WJaKf AfqJKh xm KTZáA fJPhr ˝JPgt xoJiJPj FKVP~ IJPxKjÇ fPhJkKr nJrfL~ ßVJP~ªJ xÄ˙J Èr'-r SP~mxJAPa mJÄuJPhPvr KmrΔP≠ YKm±v W≤J Ikk´YJreJ Imqyf rP~PZÇ Fxm KT xMÂh~ ßTJj mºá rJPÓsr mºáPfôr Kjhtvj? AhJjLÄ nJrfL~ ßx¿r ßmJPctr jJPTr cVJr SkPr ßaÑJ ßoPr mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠PT TaJã TPr ßp Kluì mJjJPjJ yP~PZ fgJTKgf mºá rJÓs nJrf xrTJr KT Fr KmrΔP≠ pgJpg mqm˙J KjPm? FmJPrr ˝JiLjfJ KhmPx uJPUJ vyLhJPjr IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPr xTuPT IJVJo k´LKf S ÊPnóZJ \JKjP~ vkg ßjS~Jr IJymJj rJUJuJo ßp, IJoJPhr vrLPrr ßvw rÜKmªM KhP~ yPuS IJoJPhr ˝JiLjfJ-xJmtPnRofôPT rãJ TrPmJ AjvJ-IJuäJy'Ç ßuUT : TuJKoˆÇ TKoCKjKa ßjfJÇ


‘xJ¬JKyT ßhv’ Fr KmPvw IJP~J\j : IJoJPhr ˝JiLjfJ FTKa \JKfr \JfL~ \LmPj ˝JiLjfJr ßYP~ hJKo @r KTZá y~ jJÇ yS~J CKYfS jJÇ @mJr ßTJPjJ \JKfr \jq È˝JiLj krJiLjfJ' @PrJ ßmKv I˝K˜Tr, TuÄT\jTÇ ßxaJ @PrJ ßmKv pπeJrÇ @mJr ßxA pπeJPT pKh rToJKr oπeJ~ ßYfjJr yJuM~J mJKjP~ ßVuJPjJr ßYÓJ YPu, ßYfjJr pJfjJ pKh ßoRxMKo yJS~J~ ßhJPu kNmtkKÁo-C•Pr, @TJPvr hr\J pKh ßUJuJ gJPT CkV´KyT fJKπTfJ~, rJÓsL~ rJ\QjKfT kJ~fJrJ~ pKh xJKuv yPf CPz @xPf y~ xJhJ-TJPuJßmèKj rToJKr èeLPhr, oJjmfJ UMKjPhr, xLoJP∂r èKejrJ pKh mJj oJPr jzmPz Im~mL VefPπr mMPT, ^KaTJ xlr jJPo FTPkPv mKaTJ pKh \Mr TPr fáPu ßh~ \jfJr oMPU, yJz @r oJz ßUP~ ßYfjJr VJj VJS~J xMvLu TgJmJ\rJ pKh WMo ßhj ßYJU mMP\, ßvJTJft oJjMw fUj mJKa YJuJj KhPfA kJPr ˝JiLjfJr ßUJÅP\! @r KvPrJjJo KjP~ TJPrJ oPj UMfUMf TrPf gJTPu muJ hrTJr ÈAokKxmu kKxKmKuKa' jJoT m˜M pKh Ê≠fJ ßkPf kJPr fJyPu krJiLj ˝JiLjfJS KbTJPZ, IgtJf ˝JiLjfJS krJiLj yPf kJPr! ChJyre ßfJ FPTmJPr ßYJPUr xJoPjA @PZÇ 26Pv oJYt @oJPhS ˝JiLjfJ KhmxÇ nJmKZ ÊÀaJ ßTJgJ ßgPT TrPmJ! xJfYKuäPvr @PV ßgPT jJ kPr ßgPT? mJyJjú, Djx•r FTJ•rPT k´JiJjq ßhm jJKT fJr kPrr xo~PT! IgmJ ˝JiLjfJr k´P~J\jL~fJ, k´Kâ~J, k´fqJvJ jJKT k´JK¬, ßTJjaJPT @PV rJUm? jJKT k´gPo ßoJomJKf \ôJKuP~ ßmr yP~ pJm ˝JiLjfJr xºJPj! mJPrJ mZr @PV yJ~hJr mPuKZPujÈ˝JiLjfJ KT ‰mvJKU ßouJ~ kJ∂J AKuv UJS~J ˝JiLjfJ KT maoNPu mPx ‰mvJKU VJj VJS~J ˝JiLjfJ KT mMK≠\LmLr mÜífJ ßxKojJr ˝JiLjfJ KT vKyh ßmhLPf kMw&Pkr xoJyJr ˝JiLjfJ KT V· jJaT CkjqJx @r TKmfJ~ ˝JiLjfJ KT @\ mªL @jMÔJKjTfJ~ TL ßhUJr TgJ TL ßhUKZ! TL ßvJjJr TgJ TL ÊjKZ! TL nJmJr TgJ KT nJmKZ! TL muJr TgJ TL muKZ! KfKrv mZr kPrS @Ko ˝JiLjfJaJPT UMÅ\KZÇ' yJ~hJr mJPrJ mZr @PV ßgPTA ˝JiLjfJaJPT UMÅ\PZjÇ FUj kpt∂ UMÅP\ ßkP~PZj mPu \JjJ pJ~KjÇ ßkPu KjÁA \JjJPfj KfKjÇ jfáj KTZá KuPU ßluPfj FPfJKhPjÇ @Ko \JKj jJ yJ~hJr fJr FA VJPjr ßxPT¥ FKcvj yJujJVJh TrJr TgJ-agJ KTZá nJmPZj KT jJ! yPu ßToj yPf kJPr fJr VJPjr TgJèPuJ? FTaJ cJKo hÅJz TKrP~ ßluJ pJ~... ˝JiLjfJ oJPj FA xoP~r mJKeK\qT FT keq ˝JiLjfJ oJPj oJjMwPT TrJ kÊr TJfJPr Veq ˝JiLjfJ oJPj ˝JiLjnJPm \qJ∂ oJjMw èo ˝JiLjfJ oJPj ßTPz KjP~ pJS~J @o \jfJr WMo ˝JiLjfJ oJPj UMj UJrJKm mJx ßkJzJPjJr Vº ˝JiLjfJ oJPj ˝JPgtr TJrPe ßYJU gJTPfA Iº ˝JiLjfJ oJPj \MPòJrPhr oMPU VefJKπT mMKu ˝JiLjfJ oJPj KnjúofJmu’Lr mMPT èKu ˝JiLjfJ oJPj jf\JjM krKjntr rJ\jLKf ˝JiLjfJ oJPj @ohJKj TrJ hJhJr ßhPvr VLKf ˝JiLjfJ oJPj @iMKjTfJr CV´ ßfPuxoJf ˝JiLjfJ oJPj ßTPz ßj~J IjJyJrL oMPUr nJfÇ pJ kJS~Jr TgJ @Ko kJAKj pJ VJS~Jr TgJ @Ko VJAKj pJ YJS~Jr TgJ fJS YJAKj TJre WJPz YzJ hMA cJAKj YJrKa hvT ßkKrP~ ßVPuS ˝JiLjfJaJPT kJAKjÇ @Ko ˝JiLjfJaJPT kJAKj!! hMA mJÄuJPhPvr oJjMw Fr @PV FPfJ ßmKv kr Kjntr ˝JiLjfJ Khmx @r kJuj TPrKjÇ yfnJVJ \JKfPT Fr @PV FPfJ ßmKv nJA-ßmJj-mJmJ ZJzJ hJhJPhr TJPi YzJ ˝JiLjfJr jJ'P~ YPz kJKz KhPf y~Kj VefPπr mPñJPkJÇ ßp TJrPe ßffJKuäPv FPx xm IÄT TPw, ˝JiLjfJr mJKfKa TUj ßp cám pJ~, ßhvmJxL YáPm pJ~, oJjKY© CPm pJ~- ßxaJ KjP~ nJmjJ~ cáPm @PZ xKfqTJPrr ßwJuPTJKaÇ Foj KT TgJ KZu? fJrPY'S mz TgJ FojaJ ßTj yu? TJre ßUJÅ\Jr \jq @oJPhr ßpPf uJVPm FTJ•Prr KbT @V oMyNPftÇ x•Prr KjmtJYPj

n WEEKLYDESH.CO.UK

krJiLj ˝JiLjfJ rvLh \JoLu mñmºMr @S~JoLuLPVr KjrÄTáv xÄUqJVKrÔfJ, ãofJ y˜J∂Pr A~JKy~J UJPjr aJumJyJjJ, 25 ßv oJYt FTJ•r WMo∂ mJXJKur Skr kJT yJjJhJr mJKyjLr ^ÅJKkP~ kzJr @V oMyNft kpt∂ c. TJoJu ßyJPxjxy IjqJPjqr xJPg ‰mbPT mñmºMr oPjJnJm, If”kr xrJxKr ˝JiLjfJr ßWJweJ jJ KhP~A kJT mJKyjLr yJPf mñmºMr @®xokte ßyJT @r ßV´lfJr, jJKmT-KmyLj rJcJr ZJzJ KhT-vNjq xJPz xJf ßTJKa oJjMw, rJPfr @iJPr mMK≠\LmL Kjij, uJPvr xJKr, KkuUJjJr ß\PV SbJ, k´KfPrJPir xMYjJ, TJuMrWJPar @pJj, ßYfjJr KbTJhJrPhr TuTJfJ oMPUJ uÄoJYt, @P~v @r UJPyv KjP~ oJKxoJr kJP~x ßUP~ j~ oJPxr KkTKjT, ßUPa-UJS~J Khjo\Mr, oJuäJ-oJK\-TíwJe @r xJiJre oJjMPwr IxJiJre hO|fJ, VJoZJ-uMKñßVK† krJ pMmPTr rJAPlu yJPf ZáPa YuJ, ÈoJrm jJ y~ orm fmM mJÄuJ Trm \~'-oJjPx K©v uJU fJ\J k´Je KmKuP~ ßhS~J, F oJKar xmM\ YfôPr @r ßTJPjJ ßoP~PT uJŒKaqT uJuxJr KvTJr ßpPjJ jJ yPf y~-ßx TJrPe hMA uJU jJrLr xPmtJó fqJV ˝LTJr, WOKef @m\tjJ rJ\JTJr-@u mhr-@u vJox @r mJh mJKT ßhJxr pJrJ kJT mJKyjLr kJ YJaJr hu KZu, fJPhr VJ¨JrL, k´KfPmvL rJPÓsr xor-fJKπT xyJ~fJ, ßula-rJAa TrPf ßhS~J, ßVJuJmJÀh I˘ ßhS~J, 264 KhPjr oMKÜ xÄV´JPo @oJr ßhPvr @o \jfJ KjP\Phr \Jj-oJu-Aöf KjP~ pM≠ YJKuP~ pJmJr kr ßvw oMyNPft kzKvr oJPb jJoJ, hOKÓ xLoJ~ kzPf gJTJ, yJPfr oMPbJ~ @xPf gJTJ

Km\~PT frJKjõf TrJ, ßrxPTJPxtr @®xoktPer ßmKhPf ˝JiLjfJr xmtJKijJ~T mñmLr SxoJjLPT @xPf jJ ßhS~J, @oJr oJKar K©v uJU oJjMPwr rÜ˚Jf \Lmj-WJf Km\P~r oJuJ ß\jJPru IPrJrJ~ kJP~ kKrP~ ßhS~J, hv \JjM~JKr mñmºMr Iãf Im˙J~ ˝Phv k´fqJmftj, xJf ßTJKa oJjMPwr kã ßgPT fJPT mre TPr ßj~J, pM≠ Km±˜ nñMr ßhvKa ßgPT WKa-mJKa-ßuJaJ nKft xLoJ∂ oMKU asJPTr KoKZu, oxjPhr oyJrJP\r jLrmfJ, hJhJPhr mÅJiJ ßhS~Jr hJ~ gJTJ yÅJhJPhr VJiJr of kPz gJTJ, T’Pur nJV-mJPaJ~JrJ~ ovèu ß\PV WMoJPjJ YJaJr hu, @\PTr KhPj ßYfjJr ßljJ fáuJ oMU nPr mKo TrJ vTáPjr kJu pUj VÀ UJS~J~ mq˜ KZu, fUj xoP~ xoP~r IKjmJpt k´P~J\Pj KmPmPTr @P~J\Pj FT\j ßo\r \KuPur KxÄPyr ÉÄTJPr VP\t SbJ,

@V´JxPjr ßuJkJanrJ TkJa @VPu hÅJKzP~ pJS~J, ãofJr ßrJwJjPu @âJ∂ yS~J ßxÖr ToJ¥Jr \KuuPT ßV´lfJr S oOfáqh§ ßWJweJr oJiqPo ˝JiLj mJÄuJPhPvr oMKÜPpJ≠JPhr kMrÛíf(!) TrJr k´go ChJyre ‰fKr, mJyJ•Prr xÄKmiJj, IQmi-IxJÄKmiJKjT k∫J~ Ijq ßhPvr KjmtJKYf k´KfKjKiVe TftíT rKYf xÄKmiJjPT rJPÓsr YJKuTJV∫ KyPvPm @AKj KnK• k´hJj, (TJre x•Prr KjmtJYj KZu kJKT˜Jj kJutJPoP≤r KjmtJYj, KjmtJKYfrJ KZPuj kJKT˜JjLPhr ßnJPa KjmtJKYf kJKT˜Jj kJutJPoP≤r xhxqÇ mJÄuJPhv ˝JiLj yP~ pJS~Jr kr

n 21 - 27 MARCH 2014

cáVcáKV mJ\JPjJr AòJ k´TJv, mñmºMPT KWPr rJUJ (CjJr KjP\r nJwJ~)YáPrr UKj, ßhv \MPz IrJ\TfJ, Yá~J•Prr hMKntã, oJjMPwr yJyJTJr, \JxPhr oJPb jJoJ, KxrJ\ KvThJr asqJP\Kc, KxrJ\ yfqJTJP§r kr \JfL~ xÄxPh ßUJh rJÓs k´iJj TftíT ÈßTJgJ~ @\ KxrJ\ KvThJr!' mPu ˝JiLj mJÄuJr AKfyJPx k´go ßTJPjJ UMPjr kPã rJPÓsr hÅJzJPjJ, rKã mJKyjLr fJ§m, hMKntPãr hMKhtPj rJ\KxT KmP~vJKh, pMmrJK\T kLzPj Kmãf cJKuoJu~, lJÀT, rvLh, m\uMPhr ß\Ja kJTJPjJ, If”kr kPjPrJA @VPˆr ootJK∂T asqJP\Kc, xkKrmJPr mñmºM yfqJTJ§, ßxjJ k´iJjPT Fo vKl CuäJy'r ryxq\jT jLrmfJ, @S~JoL ßjfJPhr ßoRjfJr jLKf V´ye, FUjTJr @S~JoLuLPVr TJPZ @kJïPÜ~ mñmLr TJPhr KxK¨TLr k´KfmJh, mñmºMr ßvJPT Wr ßZPz YPu pJS~J, mñmºM yfqJTJP§ @jPª @®yJrJ yP~ \Jxh ßjfJ yJxJjMu yT AjMr aqJÄT Fr CkPr CPb jJYJjJKY TrJ... FèPuJPT mJAPr ßrPU ˝JiLjfJr @PuJYjJ kNetfJ kJ~ ßToj TPr? YJr ˝JiLjfJr ˝JiLj @PuJYjJ~ ßpPf yPu mñmºM yfqJTJP§r kr 15A @Vˆ ßgPTA @S~JoL VJ¨Jr ßUJªTJr oMvfJPTr rJÓskKfr @xj TuÄKTf TrJ, 2 jPn’r KmsPVKc~Jr UJPuh ßoJvJrrlTPjtu vJlJ~Jf \JKou CkJUqJj, 3 jPn’r ß\uyfqJ, ßo\r K\~J ßV´lfJr, 7 jPn’r TPjtu fJPyrPhr ßjfíPfô KxkJKy \jfJr Kmkäm, K\~JPT oMÜ TPr ãofJr KrPoJa T≤su yJPf iKrP~ ßhS~J, oJ© 2 oJx 21 KhPjr oJgJ~ TuJ UJS~J ßvw yP~ pJmJr kr oMvfJT ßUJxJPT ZáPz ßlPu ßhS~J, KmYJrkKf @mM xJhJf ßoJyJÿJh xJP~Por rJÓskK© hJK~fô V´ye, xJfJ•Pr K\~JCr ryoJPjr ãofJ hUu, K\~Jr

kJKT˜JPjr \jq KjmtJKYf xhxqVPer ˝JiLj mJÄuJPhPvr xJiJre \jVPe kKref yP~ pJmJr TgJÇ TJre Fr oPiq mJÄuJPhPv @r jfáj TPr ßnJa y~Kj @r fJPhrPTS mJÄuJPhPvr oJjMw ßnJa ßh~KjÇ fJPhr ßTJPjJ @AKj IgKrKa KZu jJ @oJr ßhPvr, @oJr ˝JiLj ßhPvr xÄKmiJj ‰fKr TrJrÇ KT∂á @\ mJyJ•Prr xÄKmiJj mJyJ•Prr xÄKmiJj KjP~ ßp yJPr TLftj TrJ y~, ßxA xÄKmiJj fgJ xNYjJ xÄKmiJPjr rYjJ k≠KfA ßp KZu IxJÄKmiJKjT, FTgJ ˝LTJr jJ TPr KT CkJ~ @PZ!) ˝JiLjfJr @PuJYjJ TrPf ßVPu CkPrr TgJèPuJ ßp WMPr KlPr @xPmAÇ Kfj TgJ ßfJ FUJPjA ßvw jJÇ FTTJPur fáPUJz ZJ© ACKj~j ßj©L FUjTJr @S~JoLuLPVr Ijqfo mzVuJ ßmVo oKf~J ßYRiMrLr mñmºMr YJozJ KhP~

@oPuA K\~J oMKÜr hNf TPjtu fJPyrPT lÅJKxPf ^MuJPjJ, TJrJnq∂Pr yJ\JPrJ KxkJKy KTKuÄ Fr IKnPpJV, ßo\r o†MPrr láPx SbJ, FTJKvPf Y¢V´Jo xJKTta yJCP\ K\~J yfqJTJ§, KmYJrkKf Fo F xJ•JPrr ãofJxLj yS~J, If”kr rJÓskKf KjmtJYPjr oJiqPo Km\~L yP~ xJ•Jr xJPyPmr KjmtJKYf rJÓskKfr optJhJ uJn, CKjv v' KmrJKvPf ÉPxAj oMyJÿh FrvJPhr ãofJ hUu, jæAP~r Fr Ve InMqgqJj, FrvJPhr @®xoktj, 15 huL~ „kPrUJr @PuJPT KmYJrkKf vJyJmMK¨j @yoPhr rJÓskKf hJK~fô V´ye, fÅJr f•ôJmiJPj KjhtuL~ mqm˙J~ \JfL~ KjmtJYj, FmÄ fJrkr ßgPT IhqJmKi kJuJâPo UJPuhJ-yJKxjJUJPuhJ-yJKxjJ FmÄ yJKxjJ, @r FA hMA oyJ oJjmLr n~Jmy TáxvM JxjJoPu @»Mr ryoJj KmvõJx, vJyJmMK¨j @yPoh, mhÀP¨J\J ßYRiMKr, \Kor CK¨j @yPoh, A~J\ CK¨j, K\uäMr ryoJj FmÄ @»Mu yJKoh xJPymPhr oyJoJjq rJÓskKf ßUfJPm nNKwf TPr dJu-

n

31

fPuJ~Jr KmyLj rJÓsL~ IuÄTJPrr optJhJ~ @xLj TrJPjJ, vJyJmMK¨j-Km ßYRiMKrPhr oJgJ~ fáPu @mJr KjPY ßZPz ßhS~J--˝JiLjfJr k´fqJvJ S k´JK¬r KyxJm-KjTJv TrPf yPu FA mqJkJrèPuJPT ImùJ TrJr ßfJ ßTJPjJA xMPpJV gJTJ CKYf yPm jJÇ oPiqUJPj 2006-2008, Kfj CK¨j hMA mZrPT AòJ TPrA kJv TJaJuJoÇ ßhvmJxLr yJffJKu KjP~ ÊÀ TrJ lUr CK¨j-oAj CK¨j-A~J\ CK¨Pjr xrTJr rJ\QjKfT hMrhKvtfJr InJm\Kjf TJrPe Z~ oJPxr ßmKv kJmKuT xJPkJat iPr rJUPf xlu jJ yPuS FA xoP~r oPiqA \j k´fqJKvf ÈrJ\jLKfTPhr xJA\ Tre' ßgrJkLPf xJlPuqr ˝Jãr ßrPUKZuÇ pKhS ßu\ ßZPz ßhS~Jr kr @mJr ßpA-ßxA yP~ Im˙JPfA KlPr ßVPZj @oJPhr èeir rJ\jLKfKmPhrJÇ KTòá TrJr ßjAÇ

ßnfPr ˛OKf ßxA I∂Pr k´LKf ßjA KjP\PhrA jLKf ßjA @r rLKfr VLKf KjP~ 16 @r 26 ßv ˛OKf ßxRPi ßhRz^Jk-FaJPf fJoJvJ ZJzJ @r TL muJ pJ~! fJÀPeqr @PrTKa IÄv, ßxA IÄv, pJrJ KmPhPvr UJ~, KmPhPvr kPr @r KmPhPvr VJ~, VKuf ßYfjJ~ oJUJoJKU yP~ oJ©JyLj lJfrJPoJPT ˝JiLjfJr TJ©J mJKjP~ pJ©J TrPm V`JKuTJ k´mJKyT ßxRo• mJÉPcJPr!

CkPrr FA KvPrJjJPor of mPu pJS~J mqJkJrèPuJr xJPg ßfJ @oJPhr ˝JiLjfJxJmtPnRoPfôr xŒTt \KzfÇ FèPuJr xJPgA ßfJ @oJPhr CgqJj-kfPjr xŒOÜfJÇ FèPuJPT kJv TJKaP~ ˝JiLjfJr @PuJYjJ TLnJPm x÷m? @oJPhr \JKfx•Jr xJPg ˝JiLjfJr xJãJf WaJPf, xKfqTJr ˝JiLjfJ TJPT mPu, ßxaJ CkPnJV TrPf ßToj uJPV, ßxaJ \JjPf yPu, \JKfPT \JjJPf yPu CkPrr mqJkJrèPuJ @PuJYjJr hJKm rJPUÇ @PrTKa 26 ßv oJYt @oJPhr oJP^ FPxPZÇ k´Kf mZrA FTmJr TPr @PxÇ @Px @r ßhPU pJ~ KjoTyJrJoLr UJfJKa ßT TJr @PV Tf ßmKv nrPf kJruJo! 26 ßT xJoPj ßrPU @oJPhr rJ\jLKfr oJPbr kJTJ ßUPuJ~JzrJ ßYfjJr mKo KhP~ nKrP~ fáuPmj ˝JiLjfJr Fr cJj-mJoÇ ßhPvr mJPrJaJ mJ\JPjJr TJ\ ßvw TPr rJf mJPrJaJ FT KoKjPa yJK\r yPmj KVP~ ˛OKf ßxRi jJoT fJoJvJ oPûÇ fJoJvJA ßfJÇ ßnfPr ˛OKf ßxA I∂Pr k´LKf ßjA KjP\PhrA jLKf ßjA @r rLKfr VLKf KjP~ 16 @r 26 ßv ˛OKf ßxRPi ßhRz^Jk-FaJPf fJoJvJ ZJzJ @r TL muJ pJ~! fJÀPeqr @PrTKa IÄv, ßxA IÄv, pJrJ KmPhPvr UJ~, KmPhPvr kPr @r KmPhPvr VJ~, VKuf ßYfjJ~ oJUJoJKU yP~ oJ©JyLj lJfrJPoJPT ˝JiLjfJr TJ©J mJKjP~ pJ©J TrPm V`JKuTJ k´mJKyT ßxRo• mJÉPcJPr! uJu-jLu jLrJuJ~ KjrJuJ KjoöPj vPk ßhPm KjP\Pf, ßYfjJr KmPÒJre mPu TgJ! xJmtPnRofô KjP~ IPyJrJ© TJozJ-TJoKzPf mz ßmKv TîJ∂ \jfJr xMU yreL, vJK∂ yjjL, ßhv \jjL oyJoJjmL hM'\PjA ˝JiLjfJ KhPmPx k´oJe xJAP\r mJKe KhP~ \JKfPT C≠Jr TrPmjÇ mx∂mJhL ßuUTrJS VJ ^JzJ KhP~ CbPmj TJre, FmJPrr ˝JiLjfJ KhmxaJ @mJr mxP∂A yPò KT jJÇ oyJj ˝JiLjfJ S \JfL~ Khmx CkuPã @Ko @r @\ KTZá KuUuJo jJÇ FA ˝JiLjfJ~ ßhPvr xJoPjr xJKrr ßuUT, TuJKoˆ, mMK≠\LKmrJ IPjT ùJjVnt ßuUJ KuUPmjÇ @Ko IiLr @V´Py IPkãJ TrPmJ F Kmw~èPuJ KjP~ fJPhr xM㶠KmPväweL ßuUJèPuJ UMKaP~ UMKaP~ kzmJr \jqÇ ßuUT : TuJKoˆÇ KjC A~tT ßgPTÇ


‘xJ¬JKyT ßhv’ Fr KmPvw IJP~J\j : IJoJPhr ˝JiLjfJ vsJme oJPxr oJ^JoJK^Ç KakKak TPr KhjrJf mOKÓ kzPZ Vf Kfj Khj iPrÇ V´JPor oJjMw FA mOKÓPT mPu ÈoMKz YJmJAjúJ mOKÓ'Ç TJre mJKzr kMÀw oJjMwrJ fUj WPrr mJrJªJ~ mPx ChJx ßYJPU mOKÓ kzJ ßhUPf ßhUPf TZoZ vP» oMKz YJmJ~Ç @jª @r KmrKÜ FTxJPg k´TJv kJ~ fJPhr ßYJPU oMPUÇ mJrJªJ~ vLfu kJKaPf mPx YJkJ VuJ~ mCP~r xJPg krJovt TPr, mC, @A\ KUYázL UJAPu KToMj y~? WJKj nJñJ xAwqJr fqJu Kh~J ^r^rJ KUYárLÇ uPV ßu’M KYkzJKj Kh~J TJÅYJ oKrY @r ßkÅ~J\, ume oJUJA~JÇ oyJ o\Jr UJAhqÇ rJPºJ, @A\ KUYázLA rJPºJ! V´JPor xÀ yÅJaJ rJ˜J @bJPuJ TJhJ~ oJUJoJKU Im˙JÇ kJ ßluPu yÅJaá kpt∂ ßcPm pJPòÇ FA n~ïr kÅqJYkÅqJPY @bJPuJ TJhJ~ Vf hMA Khj iPr ßyÅPa SrJ YJr\j pJPò ßVKruJ IkJPrvPjÇ aJPVta, mJ~rJ yJPar kJT mJKyjLr I˙JK~ TqJŒÇ ßxaJ CKzP~ KhPf yPmÇ SPhr TJPZ xÄmJh @PZ, TqJPŒ kÅKYv \Pjr FTaJ hu @˜JjJ ßVPzPZÇ hMKj~Jr ßyj IkTot ßjA pJ v~fJPjr mJóJrJ TrPZ jJÇ @vkJPvr V´Jo ßgPT pMmKf ßoP~ CKbP~ @jPZÇ mJKz-Wr \ôJKuP~ KhPòÇ FAxm IkTot ßvPw rJf nr TqJPŒ YPu @jPªr oPyR“xmÇ FA Umr ßkP~A SrJ YJr\j Ijq FTaJ IkJPrvj ßvw TPr ßouJWr ßgPT rSjJ KhP~PZ ßo\r UJPuh ßoJvJrPlr ÉTáPoÇ UJPuh nJA TzJ TPr mPu KhP~PZj, IkJPrvPj xm T~aJPT Tá•Jr ofj èKu TPr oJrmJ, ßvPw ßpaJ ßmÅPY gJTPm ßxaJPT uqJÄaJ TPr ^áuJP~ fJrkr oJrmJÇ vJK˜ yPf yPm TKbjÇ ßpj mJTL èuJr TJkz jÓ y~ FA WajJ ÊjJr kr! hMAKhj iPr Ijmrf kYJ TJhJ @r kJKjPf KnP\ yÅJaJr lPu vrLr hMmtufJ~ ßnPX kPzPZ SPhrÇ ÊiM oJjKxT vKÜA xJoPj ßaPj KjP~ pJPòÇ oPjr oPiq \ôuPZ n~Jmy @èPjr Tá§áKuÇ ßpaJ SPhr yfhqo yPf KhPò jJÇ FrA oPiq TJPvPor kJP~ WJ yP~ ßVPZÇ xJuJo muPZ Sr jJKT ßToj \ôr \ôr uJVPZ, jJTaJ nJKrÇ mJTL hMA\j KTZáA muPZ jJÇ fJPhr oPiq FT\j @TfJrÇ FA KaPor KucJrÇ Ijq\j KjfJ∂A FTaJ mJóJ ßZPuÇ jJo yJmuMÇ m~x xPfrÇ UJPuh nJA FPT TL \Pjq kJbJu, @TfJr mM^Pf kJrPZ jJÇ ßx ÊPjPZ Fr yJPfr Kak UMm nJPuJÇ Fr xJoPj hÅJzJPu ovJS jJKT ßajvPj gJPT èKu UJS~JrÇ FojA TKbj KjvJjJ! yÅJaPf yÅJaPf lv TPr Kh~JvuJA ß\ôPu FTaJ KmKz irJPuJ @TfJrÇ mOKÓr ZÅJa mÅJKYP~ KmKz UJS~J TKbj xoxqJÇ fJr ßgPTS mz xoxqJ KmKzr VJK¢ ÊTPjJ rJUJÇ mMK≠ TPr kKuKgPj nrJr TJrPe KmKz @r Kh~JvuJA rãJ ßkP~PZÇ @TfJr UMm TJ~hJ TPr oMPbJr oPiq \ôu∂ KmKz @zJu Tru mOKÓr ZÅJa ßgPTÇ FA TJP\ ßx UMmA hãÇ KT∂á FUj TL \jq ßT \JPj, hãfJ TJP\ uJVPZ jJÇ KmKz KnP\ pJPòÇ @TfJr ^áo yP~ nJmPZ, TqJŒ @r Tf hNr? xmJA ßmÅPY KlrPf kJrPmJ ßfJ? Vf IkJPrvPj oJgJ~ èKu ßUP~ Kmuaá oJrJ ßVuÇ ßmYJrJ oJ© @a oJx @PV KmP~ TPrKZuÇ jfáj mCaJr TL yPm @uäJA \JPj! ßoP~aJ ITJPu KmimJ yP~ ßVuÇ mJÄuJPhPv FUj Tf ßoP~ ITJPu KmimJ yPò fJr KT ßTJPjJ

n WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

32

KyxJm @PZ? FA ßoP~èPuJr nKmwqf TL? yfJvJ~ @TfJPrr FTaJ hLWtKjvõJx ßmKrP~ FPuJÇ KjP\r \jq jJKT ITJu KmimJPhr TgJ KY∂J TPr, KbToPfJ mM^Pf kJru jJÇ fPm jLrPm yÅJaPf uJVu mOKÓr oPiq KnP\Ç oPjr

TJPvo @r xJuJo ßTJPjJ TgJ muu jJÇ ÊiM WJz ßjPz mMK^P~ KhPuJ ßp SrJ KucJPrr k´KfKa TgJ mM^Pf ßkPrPZÇ ßTJPjJ k´vú ßjAÇ @TfJr xJoJjq KY∂J~ @PZÇ TJre TJPvo @r xJuJo xmxo~ TgJ mPu @xr

ßx FTaJ KmKz YJPòÇ yJmuM xy\nJPm muu, KucJr, FTaJ KmKz hqJj UJA, oJgJcJ \Jo yAPZÇ KmKz UJA~J oJgJr \Jo ZáaJAÇ oJgJ kKrÛJr gJTPu SA kJAÑJ yJuJPVJ fqJuYJ¢Jr ogj kaka TArJ KkwqJ oJrmJr kJÀo!

‰xKjTPhr ßmfJu TPr ßrPUKZuÇ xJPg ßmJjJx KyPxPm KZu ßp ßTJPjJ xoP~ ßVKruJPhr @âoPer n~Ç Fxm jJjJKmi TJrPe xm KoKuP~ hMA ßgPT Kfj\j ZJzJ mJTL ‰xKjTPhr xmJA KZu fJmMr oPiqÇ ßV´Pjc

kzJ rJPfr IºTJPrÇ UMÅ\Pf UMÅ\Pf FTaJ VJPZr KjPY ßkP~ ßVu @TfJr yJmuMPTÇ k´Y§ mqgJ~ TJfrJPò! TKY FTaJ ßZPu èKu ßUP~ TJaJ oMrKVr oPfJ hJkzJPò! @TfJr mJTL hM'\jPT KY“TJr KhP~ cJT KhPuJÇ

oPiq @rS FTaJ hMKÁ∂J TJ\ TrPZÇ FA YJr\Pjr hu KjP~ KT kÅKYv \Pjr KmÀP≠ kJrm? FrA oPiq kJT ‰xKjPTr xÄUqJ pKh @rS ßmPz KVP~ gJPT? fUj TL yPm? @TfJr k´JekPj ßYÓJ TrPZ oJgJ ßgPT Fxm KY∂J hNPr xKrP~ rJUPfÇ kJrPZ jJÇ hMKÁ∂JèPuJ oJKZr oPfJ njnj TrPf TrPf FPTmJPr jJPTr oJgJ~ FPx mxPZÇ FT xo~ @TfJr I°áPa mPu Cbu, iMr, pJ y~ yPm, FPfJ ßnPm uJn ßjA!

\KoP~ rJPUÇ n~Jmy IväLu xm ßTRfáT mPu yJxJPf yJxJPf ßkPa KUu iKrP~ ßh~Ç ßxA ßZPu hMPaJ Foj Yák yP~ ßVu KmuaMr oOfáq krÇ FaJ Ên uãe jJ! SPhr ßhUPu oPj y~, SrJ mz irPjr ßTJPjJ ^Pzr

mPuA ßx yJf kJfu, ßpj ßx KjKÁf fJPT KmKz ßhS~J yPmÇ

KfjaJA fJmMr oPiq YJ\t TrJ yP~PZÇ k´go iJÑJPfA j~ \j oPr xJlÇ mJTL pJrJ KZu fJrJ KhVKmKhT ùJjvNjq yP~ rJAPlu yJPf ßmr yPuJ FPuJkJfJKr èKu ZázPf ZázPfÇ

KY“TJr ßhS~Jr xo~ @TfJPrr VuJaJ ßTÅPk CbuÇ

@TfJr TL nJmu ßT \JPj, KmKz @r Kh~JvuJA Fr VJK¢aJ yJmuMr yJPf KhP~ KhuÇ yJmuM KjKmtTJr nKñPf FTaJ KmKz iKrP~ @P~v TPr aJjPf

oJgJ CÅYá TPr YJr\j ITáPfJn~ ßVKruJ jLrPm nMPfr oPfJ ßyÅPa pJPò bJ§J mJfJx @r mOKÓo~ IºTJr rJK© ßnh TPrÇ ßTJPjJ mÅJiJA fJPhr @aTJPf kJrPZ jJÇ kJTmJKyjLrJ KT kJrPm FA ßZJ¢ ßVKruJ huaJPT @aTJPf? ßT \JPj! rJf KfjaJÇ YJKrKhPT IØáf FT nNfáPz jLrmfJÇ ÊiM FTaJjJ mOKÓ kzJr aákaJk aákaJk v» yPò VJPZr kJfJ~Ç YJr\Pjr ßZJ¢ ßVKruJ huKa mJ~rJ yJPar xJoPj FPx kzuÇ Kao KucJr yJPfr AvJrJ~ SPhr gJoPf muuÇ yJa ßgPT FTaá hNPr mz FTaJ ^ÅJTzJ VJPZr KjPY nNPfr oPfJ Kj”vP» hÅJzJu xmJAÇ @TfJr xmJAPT @PrTmJr FqJTvj käqJjaJ mMK^P~ KhuÇ muu, ßfJorJ Kfj\j KfjKhPT pJPmÇ TqJPŒr KkZPj gJTPm TJPvoÇ xJuJo gJTPm cJPj FmÄ yJmuM gJTPm mJPoÇ @r @Ko KjP\ gJTm SPhr oMPUJoMKUÇ SrJ ßpj oPj TPr @orJ YJrKhT ßgPT KWPr SPhr @âoe TPrKZÇ xÄUqJ~ @orJ IPjT, FA iJrjJaJ dáKTP~ KhPf yPm SPhr oPjÇ pKh FTmJr dáKTP~ KhPf kJKr fPm TJ\ IPitT FoKjA xoJiJ yP~ pPmÇ k´gPoA @Ko ßV´Pjc YJ\t TrmÇ kr kr KfjaJÇ Frkr ßfJorJ ßp ßpKhPT gJTPm ßgPo ßgPo hMA rJC¥ TPr èKu TrPm \J~VJ mhu TPr TPrÇ FPf SrJ KmÃJ∂ yPmÇ @r @Ko ßfJ xJoPj @KZ-AÇ ßfJorJ KT mM^Pf kJrPu @oJr TgJ? ßTJPjJ k´vú gJTPu FUjA mPu ßlPuJÇ xo~ ßjAÇ @r kPjr KoKja kr @orJ FqJTvPj pJm!

K\jK\r IPkãJ~ @PZ KjP\Phr KmKuP~ ßhS~Jr \jqÇ k´KfPvJPir jLuPY @èj SPhr ßYJPU oMPUÇ KTZá jJ ßyJT, TgJaJ SPhr muJ CKYfÇ TgJ yPuJ kJKjr kJAPkr oMPU uJVJPjJ TPur oPfJÇ YJKm ßZPz KhPu TuTu TPr hM”UèPuJ kJKjr oPfJ ^Pr kPr pJ~Ç mMTaJ yJuTJ y~Ç TJPvo @r xJuJPor mhPu Ik´fqJKvf nJPm TgJ mPu Cbu yJmuMÇ @TfJr @vJ TPrKj FA ßZPuaJ TgJ muPmÇ TJre UJPuh nJA ßouJWPr yJmuMPT hPu KnKzP~ ßhS~Jr kr ßgPT ßx ßhPUKj SPT ßTJPjJ TgJ muPfÇ yJmuM UMmA IØáf FTaJ @»Jr Tru KucJPrr TJPZÇ

uJVuÇ o\Jr mqJkJr yJmuMr xJPg @TfJrS KmKz irJPuJÇ xJuJo @r TJPvo hM'\Pjr KmKz UJS~Jr hOvq ßhPU KTZáaJ I˝K˜Pf kPz ßVPZÇ TJre @TfJr nJA IPjT KxKj~JrÇ fJr xJoPj KmKz KxVJPra UJS~J ßm~JhKmr kptJP~ kPzÇ TJPvo nJmPZ, pM≠ oJjMwPT KhP~ Foj IPjT ßmTJ~hJ TJ\ TKrP~ ßj~ pJ ßx y~f Ijq xo~ TrPf kJrf jJ! rJPfr xMoxJj jLrmfJ TÅJPYr oPfJ ßnPñ aáTPrJ aáTPrJ yP~ ßVu kr kr KfjaJ ßV´Pjc lJaJr k´Y§ vP»Ç FTKhPT KmVf TP~TKhPjr uJVJfJr KakKak mOKÓ @r IjqKhPT rJPfr n~Jmy bJ§J mJfJx, hMPaJA kJT

xJuJo, TJPvo @r yJmuM fJPhr hJK~fô hãfJr xJPg kJuj TruÇ \J~VJ mhu TPr TPr èKu YJKuP~ pJPòÇ TP~T\j kJT ‰xKjT KhT mM^Pf jJ mM^PfA SPhr èKuPf ^ÅJ\rJ yP~ ßVuÇ @TfJr ßhPU ÊPj @rJPor xJPg èKu ZázPZ FTaJ FTaJ TPrÇ ßpj ßTJPjJ fJzJÉzJ jJA Foj FTaJ nJmÇ èKu ZázPf ZázPfA S oPj oPj KyxJm TrPZ, @Ko ßlPuKZ Z~aJPTÇ TJPvo, xJuJo @r mJmuM ßlPuPZ xJfaJPTÇ ßV´PjPc xJl yP~PZ j~ \jÇ fJyPu @r oJ© YJr kÅJY\j kJT ‰xKjT \LKmf @PZ! FT xo~ mJTL kJT ‰xKjTrJS ßmr yPuJÇ FPuJkJfJKz èKu ZázPZ kJVPur oPfJÇ @xPu SrJ n~ ßkP~PZÇ oMyNPftr oPiq Im˙J pJ hÅJKzP~PZ fJPf n~ kJS~JaJA ˝JnJKmTÇ ybJ“ @TfJr ÊjPf ßku ßT ßpj ÈS oJPVJ' mPu KY“TJr TruÇ ßTJuJyPur oPiq KY“TJraJ ßTJj KhT ßgPT FPuJ irPf kJru jJÇ ˝raJ yJmuMr oPfJ oPj yPuJÇ @TfJr ßajvPj kPz ßVuÇ TJre mrJmrA ßhPUPZ S pJr TgJ nJPm S-A y~ ßvw kpt∂Ç @TfJr oPj oPj k´JgtjJ Tru, FojaJ ßpj jJ y~! Vf IkJPrvPjS KmuaMr ßmuJ~ fJA yP~KZuÇ TgJaJ nJmPfA rJPV kJVu yP~ ßVu @TfJrÇ ybJ“ hÅJf KTzKoz TPr èKu ZázPf ÊÀ TruÇ @i W≤Jr oPiqA xm T~aJ kJT ‰xKjT oPr ßvw yP~ ßVuÇ mJ~rJ yJa v©ΔoMÜ yP~PZÇ IkJPrvj xJTPxxláu! TJPvo, xJuJo @r @TfJr TqJPŒr fJmMr xJoPj FPx hÅJzJuÇ ÊiM yJmuM ßjA! Kfj\Pjr oMUA I\JjJ @vïJ~ TJPuJ yP~ ßVuÇ TJre @TfJPrr oPfJ TJPvo @r xJuJoS ÈS oJPVJ' KY“TJraJ ÊPjPZÇ Kfj\j WMPr WMPr yJmuMPT UMÅ\Pf uJVu KakKak mOKÓ

kJ\JPTJuJ TPr yJmuMPT TqJPŒr xJoPj KjP~ FPuJ SrJÇ FTaJ èKu yJat láPaJ TPr KhP~PZ yJmuMrÇ VuVu TPr láPaJ ßgPT Vro rÜ ßmr yPòÇ rÜ kzJ mº TrJ pJPò jJ hM'yJf KhP~ ßYPk iPrSÇ @TfJr mM^Pf kJru FA ßZPu mÅJYPm jJ! IxyJ~ yP~ ßx yJmuMr oJgJaJ fJr ßTJPur Skr CKbP~ KjuÇ yJmuMr ßYJPU kJKjÇ fLms mqgJ~ oMU ßmÅPT pJPòÇ ßx mqgJ xyq TrPf kJrPZ jJÇ n~Jmy mqgJ @r TJjúJ ßn\J VuJ~ yJxlJx TrPf TrPf yJmuM muu, @TfJr nJA, @Ko ormJr YJA jJ! @oJPr mÅJYJj! @Ko @rS kJT @Kot oJrmJr YJA! nJAPVJ, mÅJYJj @oJPr! S nJA, TL mqJhjJ xJrJ vAPuq! oPj yAfJPZ TqJcJ \JKj YJÑá Kh~J @oJr KnfraJ ßkJYJAPf @PZ! oJPVJ, S oJ, fáKo TA? ßfJoJr kMuJ oArJ pJAfJPZ ßVJ oJ! yJmuM FA kptJP~ @TfJPrr VuJ hMA yJPf ßkKYP~ iru mJóJ ßZPur ofjÇ @TfJPrr ßYJU kJKjPf ßnPx pJPòÇ xJuJo @r TJPvo jLrPm kJPvA yÅJaá ßVPz mPx yJCoJC TPr TÅJhPZÇ ßYJPUr kJKj mÅJiJ oJjPZ jJÇ @TfJr TJjúJ\Kzf TP£ yJmuMPT xJ∂õjJ ßhS~Jr ßYÓJ TrPZ, yJmuM, nJA @oJr, fáKo KY∂J TPrJ jJ! ßfJoJr KTòá yPm jJ! ßfJoJPT mÅJKYP~ ßlum @orJ! @orJ Kfj\j @KZ, ßfJoJPT orPf Khm jJ! fáKo vÜ yP~ KaPT gJPTJ ÊiM! ßTJPjJ KY∂J jJA, @orJ @KZ! yJmuM hv KoKjPar oJgJ~ @TfJPrr ßTJPur Skr oJrJ ßVuÇ mOKÓr bJ§J kJKjPf Kn\Pf Kn\Pf @TfJr oOf yJmuMPT vÜ TPr \KzP~ iPr ÈyJmuM, S nJA yJmuM, TgJ T, TgJ T nJA' mPu KY“TJr TPr ßTÅPh CbuÇ yJmuMr oOfáqr ßvJPT rJPfr @TJvS hM'PlJaJ TJjúJr kJKj mOKÓr xJPg ^rJPuJ KTjJ muJ pJPò jJÇ ßuUT : TKm, V·TJr, V´∫ k´PefJ


Km ßjJ h j FA xûK~fJ xPñ gJTPu @Ko @r KTZMA YJA jJÇ jJaT j~, CkjqJx j~, TKmèÀr VJj S TKmfJA @oJr ßmKv Kk´~Ç xm KoKuP~ FVJPrJ mZr TJKaP~KZ ß\PuÇ @oJr xm xoP~r xñL KZu FA xûK~fJÇ TKmfJr kr TKmfJ kzfJo @r oMU˙ TrfJoÇ FUjS nMPu pJAKjÇ FA k´go Ko~JjS~JKu ß\Pur j'oJx xûK~fJ xPñ KZu jJÇ mz TÓ ßkP~KZÇ @oJr FTKa Kk´~ VJjPTA- È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' @Ko ˝JiLj ßhPvr \JfL~ xñLf TPrKZÇ @r yqJÅ, @oJr @r FTKa Kk´~ VJj Kc Fu rJP~r Èij iJjq kMw&k nrJ'Ç hM'Ka VJjA @Ko TJP\r lJÅPT èjèj TPr ßVP~ gJKTÇ'' j~ oJPxr kJKT˜JKj TJrJVJPr mªLhvJ ßvPw Kj\ oJfínKN oPf KlPr @xJr mJPrJKhj kr FA KZu \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr CóJreÇ pJr @PªJuj-xÄVsJo FmÄ \Lmj xJijJ~ rmLªsjJg IñJñL \KzP~Ç fJA vJK∂ KjPTfPjr FT xoP~r KvãJgtL S KxPuPa \jì xJKyKfqT-xJÄmJKhT IKofJn ßYRiMrLPT mPuKZPuj, ÈÈrmLªsjJgPT @Ko nJPuJmJKx fJr oJjmPk´o S ßhvPk´Por \jqÇ mz yP~ kzuJo, Èßy ßoJr hMntJVJ ßhvÇ' @oJPhr ßhPvr hMntJVJ oJjMPwr k´Kf FPfJ hrh @r TJr @PZÇ'' ˝JiLj ßhPv FPxKZPuj ßx xoP~r @jªmJ\Jr kK©TJr mJftJ xŒJhT IKofJn ßYRiMrLÇ 32 j’Prr mJzLPf ßxKhj rJ\jLKf j~, TgJ yP~KZu mñmºMr \LmPj rmLªsjJPgr k´nJm KjP~Ç rmLªsjJPgr ßxJjJr mJÄuJ ßp KfKj VPz fMuPf YJj, ßx YJS~J S ˝Pkúr TgJS mPuKZPujÇ kJKT˜JPjr HkKjPmKvT vJxTrJ mJXJKur rJ\QjKfT, IgtQjKfT, xJÄÛíKfT IKiTJrPT kpthM ˜M TrJr k´Kâ~J YJuM TPr ßxA xJfYKuäPv ßhvnJPVr krÇ KjptJfj, KjkLzj, ß\u, \MuMo, KjPwiJùJ, mKyÏJPrr oPfJ TKbj TPbJr khPãk ßpoj ßj~J yP~KZu ßxA @aYKuäv ßgPTA, ßfoKj rmLªsjJgPT KjPwi, m\tj S KjkLzPjr KvTJr yPf yP~PZÇ ßvU oMK\Pmr TJPZ rmLªsjJg xJyx yP~ ßhUJ KhPfjÇ @r ßxA xJyPx nr TPr KfKj fJÀeq ßgPT kKref m~x kpt∂ mJrmJr ß\u ßUPaPZjÇ lJÅKxr @xJoLr ßxPu TJKaP~PZjÇ Kmkpt˜ yP~ kPzjKjÇ \JjJ KZu fJr, ÈSPhr mJÅij pPfJA vÜ ym, ßoJPhr mJÅij fPfJA aMaPmÇ' KT∂á ßvU oMK\m xm mJiJKmWú oJKzP~PZjÇ fJA TP£ ±Kjf yPfJ, ÈjJA jJA n~, yPm yPm \~, UMPu pJPm FA ÆJrÇ' PxA @aYKuäPvA pUj ß\Pu ßVPuj oJfínJwJ mJÄuJPT rãJr \jq, fUPjJ rmLªsjJg pMKVP~PZj ßk´reJÇ oJP~r nJwJr KmuMK¬ oJPjA \JKf KyPxPm mJXJKur KmuMK¬-FojaJ ßoPj KjPf kJPrjKj ßvU oMK\mÇ fJA ÈmMT ßmÅPi fMA hJÅzJ ßhKU mJPr mJPr ßyKux jJ' ßVP~ k´Kf khPãPkA mJXJKur ˝JgtrãJr @PªJuj-xÄVsJo YJKuP~PZj, È\Lmj-oífMq kJP~r nífq' mJKjP~Ç mJXJKur ˝JiLjfJ S oMKÜ xÄVsJPor IVshNf yP~ ß\PVKZPuj \JKfr IKmxÄmJKhf ßjfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjÇ @r ßxA xÄVsJPor yJKf~Jr yP~ CPbKZPuj rmLªsjJgÇ KZPuj KpKj kûJv, wJa S oMKÜpMP≠- mJXJKur xoVs xÄVsJPorA IÄvKmPvwÇ ßp xKÿKuf xÄVsJo ÊÀ mJ~Jjú xJPuÇ mJ~Jjúr nJwJ @PªJuj mJXJKur rJ\QjKfT S xJÄÛíKfT ßYfjJPT k´v˜ TPr KjP\r KhPT KlPr fJTJPjJr kg ßhUJ~Ç mJXJKu KjP\r ˝J\JfqPmJPir k´Kf âov @VsyL yP~ SPbÇ oJ, oJKa, oJfínNKor xJPg oJfínJwJPT IñJñL TPr ˝JKiTJrTJoL yPf gJPTÇ FA ˝J\JfqPmJPir rJ\QjKfT IVsjJ~T KyPxPm Im˙Jj ßkPuj ßvU oMK\mÇ @r xJÄÛíKfT IVshNf KyPxPm @KmntNf yj rmLªsjJgÇ yP~ SPbj KfKj mJXJKur ßYfjJ ˝„kÇ ßp ßYfjJ @kj xJKyfq-xÄÛíKfr uJuPj kMÓ ymJr kPr mJXJKuPT KmPvõr KhPT yJf mJKzP~ xTu VsyeL~ Gvõpt IKiVf TrPf mPuÇ rmLªsjJg yP~ SPbj mJXJKur \JKfx•J xºJPjr xypJ©L yP~ rP~, ÈxJgtT \jo @oJr \PjìKZ FA ßhPvÇ' fJr VJj, TKmfJ , jJaTxy xJKyfq oMKÜr xÄVsJPo S pMP≠ mJXJKuPT FT Ixofo xÄVsJPo \~L yPf CÆM≠ TPrKZuÇ 1956 xJPu dJTJ~ kJKT˜Jj VekKrwPhr IKiPmvj mPxKZuÇ kJKT˜JPjr kKÁoJÄv ßgPT @xJ xÄxh xhxqPhr xÿJPj TJ\tj yPu @P~J\j TrJ yP~KZu IjMÔJPjrÇ CPhqJÜJ KZPuj VekKrwh xhxq ßvU oMK\mMr ryoJjÇ IjMÔJPj mñmºM mJXJKu xÄÛíKfPTA fMPu iPrKZPujÇ fJPf j\Àu, rmLªsjJg, Kc Fu rJ~, ßuJTVJjS KZuÇ Kc Fu rJP~r Èij iJjq kMw&k nrJ' mñmºMr Kk´~ VJj mPuA VJS~J yP~KZuÇ IjMÔJPj rmLªsxñLfù xj&\LhJ UJfMjS KZPuj

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

@oKπf Kv·LÇ KfKj oPû @xJr @PV mñmºMr kã ßgPT fJPT muJ yPuJ È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' VJAmJr \jqÇ TJre KfKj YJAPZj kJKT˜JKjPhr TJPZ ÈPxJjJr mJÄuJ'r k´LKf S nJPuJmJxJr \JjJj KhPfÇ KT∂á xj&\LhJ UJfMPjr VJjKa kMPrJ oMU˙ KZu jJÇ "PmTJ~hJ yPuJ, TJre If u’J kJÅY ˜mPTr VJjKa ßp @oJr oMU˙ ßjAÇ VLfKmfJj- Fr ßUJÅ\ kzuÇ mA yJPf ßkP~ ßTJPjJ oPf If mPzJ VJjKa ßVP~KZuJo @KoÇ VJjKa mJXJKuPT TfUJKj

@jMÔJKjTnJPm SbJPjJ yPuJ TqJ≤jPoP≤ ˙JKkf KmPvw @hJuPfÇ xm @xJoLPT (PoJa 35 \j) FTK©f TrJ yPuJ FA k´goÇ @r fJPhrS \JjJ yPuJ TJrJ FA oJouJr @xJoLÇ G Khj xTJPu ßuJyJr \Ju ßWrJ nqJPj SbJPjJr kr kr¸rPT ßhPU @PmV, CòôJx, KY“TJr, yJKxTJjúJ~ nqJj xrVro yP~ CPbKZuÇ ZJzJr I· @PV mñmºMPT SbJPjJ yPuJ nqJPjÇ mPxKZPuj nqJPjr ßkZPjr hPrJ\Jr TJPZÇ xv˘ k´yrJpMÜ nqJjKa asJAmMqjJPur

ßxJjJr mJÄuJ ßfJoJ~ nJumJKx oMyÿh xmMr @PmVfJKzf TPr, ßxAKa ßmJ^JmJr \Pjq kKÁo kJKT˜JPjr k´KfKjKiPhrPT VJjKa ßvJjJPf ßYP~KZPuj ßvU oMK\mÇ fUPjJ ÈmñmºM' jJoKa ßh~J y~Kj fJPTÇ" Frkr ßgPT xj&\LhJ UJfMjxy Ijq Kv·LrJ KmKnjú IjMÔJPj È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' VJAPf gJPTjÇ @r 1961 xJu ßgPT FTMPv ßlmsΔ~JKrr k´nJfPlKrr Ijqfo VJj yP~ SPb @oJr ßxJjJr mJÄuJÇ F VJjPT ßpj mñmºM @PªJuPjr xPñ WKjÔnJPm pMÜ TPr KhPujÇ PxA kûJPvr hvPTA ßvU oMK\Pmr ßYfjJ~ È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' @xj ßj~ @r FA VJjPT mJÄuJr KY©„ko~ VJj KyPxPm KjP\S @SzJPfjÇ y~PfJ fUKj ßnPmKZPuj mJÄuJ ˝JiLj yPu FA VJjPT \JfL~ xÄVLf TrPmjÇ @PrJ FTKa VJj KfKj @SzJPfj, KÆP\ªs uJu rJP~r Èij iJjq kMw&k nrJ' VJjKaÇ pJ mJÄuJPhPvr KÆfL~ \JfL~ xÄVLf @\Ç FA VJPjr oPiqS mJÄuJPT ßkPfj KfKjÇ 1968 xJPur 19 \MPjr WajJÇ @VrfuJ wzpπ oJouJ

kPg pJ©J TPrÇ oJouJr @xJoL krmftLPf oMKÜPpJ≠J ßjRToJ¥Jr @mhMr rCl ßx oMyPN ftr metjJ TPrPZj, "nqJj YuPf ÊÀ TrJr xJPg xJPgA @oJPhr TP£ FTKa VJPjr TKu èjèKjP~ CbPuJÇ ßhUPf ßhUPf xo˜ nqJPjr @PrJyLrJA fJPf T£ KouJPuJÇ ÊiM mJPxr ßnfr j~, kPgr hM'kJPvS ±Kjf yPuJ, Èijq iJjq kMw&k nrJ @oJPhr FA mxMºrJ'Ç xv˘ ßxK≤s n~ ßkP~ @oJPhr gJoPf muPuJÇ nqJPj VJj VJS~J KjPwi @PZ ÊPj @orJ VJj gJKoP~ KhuJoÇ VJj ßgPo ßVPZ ßhPU mñmºM K\Pùx TrPuj, ÈVJj gJKoP~KZx ßTj?' @orJ muuJo ßp, ßxK≤s VJPjr Ckr KjPwiJùJ \JKr TPrPZÇ mñmºM FmJr CóTP£ mPu CbPuj, È@Ko ßvU oMK\m KjPhtv KhKò, ßfJrJ VJj VJ...'Ç Frkr @orJ VJAPf ÊÀ TruJoÇ kMKuv FmJr @r KTZM muPuJ jJÇ Èij iJjq kMw&k nrJ' VJj VJAPf VJAPf @orJ asJAmMqjJPu yJK\r yuJoÇ" FA oJouJ ßgPT ImqJyKf ßkP~ mñmºM ß\u ßgPT ßmKrP~ FPujÇ

TJrJlaPTr xJoPj hJÅKzP~ CóJre TPrKZPuj, È@oJr FA ßhPvPf \jì ßpj FA ßhPvPf oKr'Ç fJrS @PV ßxA kûJv hvPT kJKT˜Jj VekKrwPh mJÄuJ nJwJ~ mÜífJ k´hJj, rJÓsnJwJ mJÄuJr kPã ßxJóJr KZPuj mñmºMÇ kJKT˜JKj vJxTPVJÔL mrJmr mJXJKur nJwJ S xÄÛíKfr Ckr @WJf yJjPf gJPTÇ @rmL S ßrJoJj yrPl mJÄuJ ßuUJ ÊiM j~, mJÄuJ nJwJ~ ChtM, @rmL, lJrxL vP»r pPgòJYJr mqmyJr YJuJPjJr IkPYÓJ YPuÇ KT∂á mJXJKu KjÁMk gJTJr j~Ç mñmºM ßvU oMK\m kûJPvr hvPT pMÜl∑≤ xrTJPrr oπL ymJr kr k´gPoA dJTJ~ VPz fMuPuj YuKó© Cjú~j xÄ˙JÇ mJXJKur \Lmj iJrJ~ jfMj xÄPpJ\j WaPuJÇ kNmmt PñS YuKó© KjotJe ÊÀ yuÇ mJXJKu Kj\˝ xÄÛíKfPT fMPu iPr YuKó© KjotJPe C“xJy S IjMPk´reJ pMKVP~KZPuj mñmºMÇ FojKT wJPar hvPT kNmt mJÄuJ~ ChtM ZKmr IfqKiT k´hvtPjr KmÀP≠ FmÄ mJÄuJ ZKmr TÀe Im˙J~ ßãJn k´TJvS TPrKZPujÇ "@aJjú xJPu kNmmt Pñr jJo mhPu kNmt kJKT˜Jj rJUJ yP~KZuÇ mJÄuJ mJ mJXJKu v» CóJrPeA ßpj nLKf \JVsf fUjÇ xrTJKr lîqJPar mJxJr mJrJªJ~ mPx mJCu xMPrr IkNmt VJj È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' VJAPf n~ TrPfJ fUjÇ kJÅY ˜mPTr kMPrJ VJjUJKj Âh~PT FfA mqJTMu Trf ßp, VJjKa VJAmJr AòJ hoj TrJS Ix÷m KZuÇ ÊiM rmLªsxñLf mPu F k´LKf j~Ç mJÄuJPhPvr maoNu, @Por mj, jhLr TNu, ßijM-YrJ oJb, ßU~JWJa, kJKU cJTJ ZJ~J~ dJTJ VsJPor kg, mJÄuJr rJUJu, mJÄuJr YJwL- xm KoKuP~ ßp I∂rñ FT KY© fJ ßpj \LmPjr oNu iPr aJj KhfÇ ÈPxJjJr mJÄuJ' khmº CóJrPe ßp Kk´~Pfôr IjMnm fJ ßTmu rmLªsxÄVLf Kv·L j~ xTu ˝nJmPhvPk´KoTPT @PuJKzf TrPfJÇ'' FA IjMnKN f KZu Kv·L xj&\LhJ UJfMPjrÇ mJXJKur ˝JKiTJr @PªJuPj mñmºMr ßp xÄVsJo fJr xJÄÛíKfT kKro¥Pu fUj xj&\LhJ UJfMjxy xypJ©LrJ Kjr∂r xÄVsJo TPrPZjÇ kNmt mJÄuJ jJo oMPZ kNmt kJKT˜Jj TrJr k´KfmJPh ßxKhj ßlPa kPzKZu mJÄuJr Kv·L xoJ\Ç k´KfmJPh ±Kjf yPuJ È@oJr ßxJjJr mJÄuJ @Ko ßfJoJ~ nJPuJmJKx'Ç mJXJKur nJwJ, VJj, xÄÛíKf, GKfyq KmuLj TPr ßhS~Jr wzpπ k´Kfyf TrPf TP£ fMPu KjP~KZu rmLªsjJg, j\Àu, IfMuk´xJh, Kc Fu rJP~r ßhPvr VJjÇ ßxA xJPg jfMj jfMj VexñLf ‰fKr yPf gJPTÇ xJrJPhPv ZKzP~ kPz Fxm VJjÇ oJjMwPT C¨LKkf TrJr TJP\ VJPjr kJvJkJKv

jfMj @KñPT ij iJjq kMwPk nrJ

dJTJ, 17 oJYt : ij iJjq kMwPk nrJ, @oJPhr FA mxMºrJ/fJyJr oJP^ @PZ ßhv FT xTu ßhPvr ßxrJ/S ßx ˝kú KhP~ ‰fKr ßx ßhv ˛íKf KhP~ ßWrJ/Foj ßhvKa ßTJgJS UMPÅ \ kJPm jJPTJ fMKo/xTu ßhPvr rJjL ßx ßp @oJr \jìnNKoKhP\ªsuJu rJP~r GKfyJKxT F ßhvJ®PmJiT VJjKaPT jfMjnJPm ‰fKr TPrPZj mJ√J o\MohJrÇ TgJ xMr KbT ßrPU VJjKaPT ßv´JfJ-hvtTPhr TJPZ jfMj @KñPT fMPu iPrPZj KfKjÇ ˝JiLjfJ Khmx CkuPã ‰fKr KmPvw F VJjKaPf T£ KhP~PZj ßhPvr 13 \j Kv·L S FTKa mqJ¥Ç Fr oPiq rP~PZj xJKmjJ A~JxKoj, jTLm UJj, lJyKohJ jmL, KkuM UJj, xJKojJ ßYRiMrL, kJgt mzM~J, lM~Jh, YJÅhjL (IKnPj©L), FKuaJ, \~, kJrPn\,

n 21 - 27 MARCH 2014

ß\JyJh, ßTJjJu FmÄ mqJ¥ vNjqÇ FrA oPiq VJjKar ßrTKctÄ xŒjú yP~PZÇ FUj YuPZ ßhv\MPz VJjKar KoCK\T KnKcS KjotJe k´Kâ~JÇ fJjnLr UJPjr KjPhtvjJ~ ÊKaÄS ÊÀ yP~PZÇ VJjKa jfMj TPr ‰fKr k´xPñ mJ√J o\MohJr mPuj, ÈIx÷m xMªr F VJjKaPT jfMj @mPy jfMj k´\Pjìr TJPZ fMPu irJr ßZJ¢ k´~Jx FKaÇ @Ko oPj TKr FT\j ãMhs Kv·L KyPxPm ßhPvr k´Kf FKa @oJr hJK~fôPmJPir IÄvÇ F VJjKar xPñ @orJ pJrJ @KZ fJrJ k´PfqPTA ßhvJ®PmJPir \J~VJ ßgPT IÄv KjP~KZÇ @vJ TrKZ, @oJPhr F ßmJi xmJr oJP^ VJPj VJPj ZKzP~ kzPm xmt©Ç' 26 oJYt ßgPT VJjKa ßhPvr k´J~ k´PfqTKa KaKn YqJPjPu k´YJr yPm mPu KjotJfJ xNP© \JjJ ßVPZÇ

n

33

TKmfJ, jJaT yP~ SPb Ijqfo k´iJj Ck\LmqÇ PxJjJr mJÄuJ VJjKa kNmtmJÄuJr Kv·LrJ ßp xMPr VJAPfj mJ FUPjJ VJS~J y~, fJr xPñ ˝rKmfJPj AKªrJ ßhmL ßYRiMrJeLr ZJkJ ˝rKuKkr xMPrr IjMxre j~Ç 1948 xJPur ßlmsΔ~JKr oJPx FAY Fo Kn k´go È@oJr ßxJjJr mJÄuJ (j’r-27790) VJPjr ßrTct k´TJv TPrÇ ßrTPctr Ikr KkPb KZu ÈxJgtT \jo @oJr'Ç ßVP~KZPuj rmLªsxñLf TjqJ xMKY©J Ko©Ç vJK∂Phm ßWJw KZPuj FA VJPjr ßasjJrÇ lPu ˝rKmfJPjr xMr ßgPT FA xMrKa @PrJ ßmKv mJCuJñ yP~ kPzÇ FA xMPrA lJyKohJ UJfMj wJPar hvPTr ßvw KhPT KmKnjú IjMÔJPj VJAPfjÇ fJrJ xMKY©J KoP©r ßrTct ßgPTA VJjKa fMPuKZPujÇ oMKÜpMP≠r xo~ VJjKa FPfJA \jKk´~ yP~ CPbKZu ßp, "fUj mÉ \J~VJ~ fJ IÊ≠ CóJrPe S nMu xMPr KT∂á xKfqTJr @PmV KhP~ VJAPf ÊPjKZÇ" oMKÜpM≠TJuLj Kv·L xÄ˙Jr Ijqfo CPhqJÜJ xj&\LhJ UJfMPjr CkuK… KZu fJAÇ 1972 xJPur \JjM~JKrPf mñmºM ßhPv ßlrJr kr È@oJr ßxJjJr mJÄuJ'r k´go hv Yre mJÄuJPhPvr \JfL~ xñLf „Pk @r Kc Fu rJP~r Èij iJjq kM� nrJ' \JfL~ VLf KyPxPm VíyLf y~Ç @r mñmºM FnJPmA fJr ˝kúPT „k KhPuj oNftfJ~Ç oPj @PZ, 1972 xJPur ßlmsΔ~JKrÇ fUj @Ko TuTJfJ~Ç mJÄuJPhPvr \jT mñmºM k´go @jMÔJKjT xlPr ßVPuj TuTJfJÇ ßp TuTJfJ KfKj ßZPz FPxKZPuj xJfYKuäPvr kr, ZJ©PjfJ pUjÇ @r FmJr ßVPuj mJXJKu \JKfr \jT KyPxPmÇ 10 ßlmsΔ~JKr kqJPrc o~hJPj KmvJu \jxnJ~ nJwe ßhj KfKjÇ \jxnJr ÊÀPf xMKY©J KoP©r ßjfíPfô vf vf Kv·L oPûr xJoPj hJÅKzP~ xoPmf TP£ mJÄuJPhPvr \JfL~ xñLf È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' kKrPmvj TPrKZPujÇ ßxKhj IKnnNf yP~KZPuj mñmºMxy CkK˙f \jxoMhÇs oMKÜpM≠TJPu mJÄuJPhvPT xJyJpq S xyPpJKVfJ FmÄ ßk´reJ ßpJVJPf TuTJfJ~ FTJ•Pr rJ\kPg ßjPo FPxKZPuj ßp Kv·L-xJKyKfqT-xÄÛíKf ßVJÔL, fJrJS ßVP~KZPuj È@oJr ßxJjJr mJÄuJ'Ç oMKÜpM≠TJPu xMKY©J Ko©, ßo oJPx FAY Fo Kn ßgPT jfMj TPr k´TJv TPrj È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' VJPjr ßrTct (j’r 43415)Ç Ikr KkPb KZu xJgtT \jo @oJr rmLªsxñLfKaÇ pM≠TJPu ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTªs ßgPT VJjKar ßp ßrTct mJ\JPjJ yP~KZPuJ fJ TKuo vrJlLr AFo @A VsJPoJPlJj ßTJŒJKj C“kJKhf KZuÇ FTJ•Prr 3rJ FKk´u ßgPT 25 ßo kpt∂ vatSP~n asJ¿KoPa ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr KÆfL~ kptJP~ VJjKa k´YJKrf yP~KZuÇ rJoVPz FA ßTªs YJuM KZuÇ ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr fífL~ kptJP~ mJ\JPjJ VJjKa KZu \Kyr rJ~yJPjr \Lmj ßgPT ßj~J ZKmPf mqmÂfÇ mJÄuJPhPv mñmºM S rmLªsjJgPT k´KfKÔf yPf yP~PZ IPjT fqJV, KfKfãJ, xÄVsJo @PªJuPjr oJiqPoÇ hLWt krJiLj FTKa kÁJ“kh \JKfPT fJrJ @®PmJiPj CPÆJij TPrKZPujÇ @r ßxA \JKfPT fJr nJwJ, xÄÛíKfxy FTKa rJÓs CkyJr KhP~KZPuj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjÇ ÈmJXJKu' mPu ßp \JKfr TgJ rmLªsjJg KuPUKZPuj, mñmºM ßxA \JKfPTA @KmÏJr TPrj ßxJjJr mJÄuJ~Ç FPj ßhj @®optJhJ, ˝JiLj x•JÇ FA mJÄuJPT nJPuJPmPx rmLªsjJg KuPUKZPuj È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' VJjÇ @r mñmºM fJ FTKa \JKfr \JfL~ xñLPf „kJ∂r TPr KYr˙J~L TPr ßhjÇ ßxA \JfL~ xÄVLf Fr xKbT xMr k´P~JV pKh jJ y~, fPm mñmºM mJ rmLªsjJPgr TJPZ hJ~m≠fJ ÊiM j~, FTKa \JKfr k´Kf ImPyuJr jJoJ∂r yPm fJÇ fPm @vJr TgJ ßp, dJTJ KmvõKmhqJuP~r xÄVLf KmnJV \JfL~ xÄVLPfr \jq FTKa xÄK㬠KvãJ ßTJxt YJuM TPrPZÇ ßxUJPj ZJ~Jja k´eLf ˝rKuKk Imu’Pj \JfL~ xÄVLf ßvUJPjJ y~Ç KT∂á xJiJre ÛMu, TPu\ mJ IjMÔJjèPuJPf \JfL~ xÄVLf ßp pgJpgnJPm VJS~J y~ jJ, ßx muJA mJÉuqÇ ßmfJrPaKuKnvjS kJPr pgJxMPr \JfL~ xñLf ßvUJPjJr @P~J\Pj FKVP~ ßpPfÇ mJÄuJr ˝JiLjfJr xv˘ xÄVsJPo mñmºM S rmLªsjJg hM'\PjA vJrLKrT IjMkK˙f gJTPuS KZPuj xmxo~A k´KfKa oMKÜTJoL mJXJKur kJPv S oPj FmÄ \LmjpJkPjÇ fJrJ fJPhr ßhvPT nJPuJmJxPfj mPuA ßVP~KZPuj, È@oJr ßxJjJr mJÄuJ @Ko ßfJoJ~ nJumJKx'Ç ßuUT : TKm, VPmwT, k´JmKºTÇ


˝J ˙q T gJ

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

rÜYJPkr xKbT oJk hMA mJÉPf

nJXJ WMPo TqJ¿JPrr ^MÅKT vJrLKrT S oJjKxT xM˙fJr \jq FTKa nJPuJ WMo UMmA hrTJrÇ fPm FKa ßp TfUJKj k´P~J\jL~, jfMj FT VPmweJ~ fJ @rS nJPuJnJPm CPb FPxPZÇ VPmwTrJ muPZj, rJPf nJPuJ WMo jJ yPu TqJ¿JPrr ^MÅKT mqJkT ßmPz pJ~Ç oJ© YJr x¬JPyA kJgtTq irJ kPzÇ rJPf nJPuJ WMPo mqgtfJ TqJ¿JrPT @rS mJKzP~ ßfJPuÇ VPmwTrJ muPZj, mJrmJr ß\PV SbJr oJiqPo KmKWúf WMo oJ© YJr x¬JPyr oPiqA TqJ¿JPrr ßãP© uãeL~ kJgtTq ‰fKr TrPf kJPrÇ fJPhr oPf, mJP\ WMPo ßrJV k´KfPrJiL mqm˙J

(AKoCj KxPˆo) ãKfV´˜ y~Ç FPf TqJ¿Jr Kj~πe mJ k´go Im˙J~ fJ KjotNPur xãofJ KmjÓ yP~ kPzÇ VPmwTrJ muPZj, fJPhr F @KmÏJr TqJ¿Jr KYKT“xJ~ jfMj kPgr xºJj KhPf kJPrÇ mqJÄT IqJTJCP≤r oPfJA WMPor kKroJe S oJj xŒPTt pfúmJj yPf krJovt KhP~PZj fJrJÇ TqJ¿Jr KrxJYt jJPo FTKa xJoK~TLPf F VPmweJr lu k´TJKvf yP~PZÇ pMÜrJPÓsr KvTJPVJ KmvõKmhqJuP~r ßTJoJr KvÊ yJxkJfJPur KvÊ KmnJPVr ßY~JroqJj ßcKnc ßVJ\Ju F KjP~ VPmweJ TPrjÇ

YKmt UJS~J ˝JP˙qr \jq nJPuJ YKmt UJS~J ˝JP˙qr \jq nJPuJÇ ÂhPrJV KmPvwù cJ: IxLo oJuPyJ©J F fgq KhP~PZjÇ fJr oPf, To lqJa ÂhPrJPVr \jq CkTJrL j~ mrÄ KfTrÇ IxLo oJuPyJ©Jr FT xyPpJVL VPmwT F k´xPñ mPuPZj, 40 mZr iPr KYKT“xPTrJ mPu @xKZPuj ßp IKf oJ©J~ YKmt V´ye ÂhPrJPVr \jq ^MÅKTkNetÇ FKa @xPu xKfq j~Ç KYKT“xJvJP˘ FA

u¥Pjr â~cj KmvõKmhqJu~ yJxkJfJPur KmPvwù ßrK\ˆsJr cJ: oJuPyJ©J mPuj, IPjT xo~ vrLPrr YKmt oJjMPwr yJat IqJaJPTr ^MÅKT ToJ~Ç TJre YKmt vrLPr vKÜ ‰fKr TPr FmÄ Fr lPu ßpPTJPjJ mqKÜ fJr oPjJmu iPr rJUPf kJPrÇ oJuPyJ©J Imvq APfJoPiq fJr VPmweJ KrPkJatKa @PoKrTJ~ kJKbP~PZjÇ

CkPhvPT xmPYP~ mz nMu mPuS CPuäU TPrj fJrJÇ k´J~ kJÅY uJU ßuJPTr Skr VPmweJ TPr fJrJ F fgq KhP~PZjÇ fPm UJmJPrr xo~ UJÅKa mJaJr, hMi S kKjr UJS~Jr krJovt KhP~PZj fJrJÇ

oJuPyJ©Jr FA fP•ôr KmPrJKifJS TPrPZj IPjPTAÇ Fr @PV 1970 xJPu FThu VPmwT @KmÏJr TPrj ßp vrLPr IKfKrÜ YKmt k´Pmv TrPu ÂhPrJPVr ^MÅKT gJPTÇ

K\jVfnJPm kKrmKftf KTZM AÅhMPrr vrLPr KaCoJr ßTJw k´Pmv TKrP~ F VPmweJ YJuJj VPmwTrJÇ AÅhMrèPuJ pUj KhPjr ßmuJ WMoJ~, fUjA KmPvwnJPm fJPhr WMo nJXJPjJr mqm˙J TrJ y~Ç ß\PV SbJ AÅhrM èPuJ KTZMãe krA ßlr WMPo fKuP~ pJ~Ç FnJPm hMA KoKja krkr fJPhr WMo nJXJPjJ y~Ç VPmweJ~ mqmÂf @PrTKa UÅJYJr AÅhMrPT KjrmKòjúnJPm WMoJPf ßhS~J y~Ç oJ© YJr x¬Jy kr VPmwTrJ ßhUPf kJj, nJXJ WMPor AÅhMPrr vrLPrr KaCoJr Ijq AÅhMPrr ßYP~ KÆèe mz yP~PZÇ

ßkJKuSr yJjJ oJKTtj oMuMPT oJKTtj oMuMPT jfMj TPr ßkJKuS yJjJ KhP~PZÇ ßhvKar KYKT“xTrJ TqJKuPlJKjt~J rJP\q 20 \Pjr ßmKv ßkJKuS ßrJVL vjJÜ TPrPZjÇ ßkJKuSoMÜ @PoKrTJ~ jfMj TPr ßrJVKa ßhUJ ßhS~J~ hMKÁ∂J~ kPzPZj fJrJÇ xŒ´Kf @PoKrTJj FTJPcKo Im KjCPrJuK\r FT xPÿuPj \JjJPjJ y~, ßkJKuS iJÅPYr jfMj ßrJVKaPf @âJ∂ TJrS TJrS YJr yJf-kJ kãJWJfV´˜ yP~ kPzPZ FmÄ KYKT“xJPfS fJPhr ßTJPjJ CjúKf WPaKjÇ Vf 18 oJPx jfMj irPjr F ßkJKuÄ @âJ∂ KvÊPhr vjJÜ TrJ yP~PZÇ @r nP~r TgJ yPuJ, Fxm KvÊ ßkJKuS KaTJ KjP~PZÇ VPmwTrJ muPZj, pMÜrJÓs ßkJKuSoMÜÇ fPm F irPjr ßTJPjJ nJArJx ˚J~MfPπ xÄâoe WKaP~PZ FmÄ ßrJVL kãJWJPf @âJ∂ yP~PZÇ pKhS KYKT“xTrJ FKa oyJoJrL @TJPr ZKzP~ kzJr @vïJ jJTY TPr KhP~PZjÇ PkJKuS FTKa n~JjT FmÄ KvÊ m~PxA Fr xÄâoe WPa gJPTÇ nJArJxKa UMm hsΔfA ˚J~MfπPT xÄâKof TPr ßlPu FmÄ k´J~ 200 \Pj FT\j kãJWJPf @âJ∂ y~Ç ßkJKuS nJArJx lMxlMxPT @âJ∂ TPr ßluPu fJ k´JeWJfL yP~ pJ~Ç ‰mKvõT KaTJ TotxNKY KyPxPm @lVJKj˜Jj, kJKT˜Jj S jJAP\Kr~J mftoJPj ßkJKuS oyJoJrL ßhPvr fJKuTJ~ rP~PZÇ TqJKuPlJKjt~J KmvõKmhqJuP~r ˚J~MKmùJjL c. AoJjMP~u CmJ≤ mPuj, TqJKuPlJKjt~Jr WajJ oyJoJrL rTPor KTZM j~Ç fPm UJrJk Umr yPuJ, pJrJ @âJ∂ yP~PZ, fJPhr \jq FKa hMntJVq ßp, KYKT“xJ xP•ôS ßTJPjJ C•re WPaKjÇ

Có rÜYJPkr ßrJVL S KYKT“xTPhr \jq jfMj FT krJovt KhP~PZj VPmwTrJÇ xJiJref rÜYJk oJkJ y~ FT mJÉPfÇ fPm FmJr VPmwTPhr krJovt, rÜYJk oJkPf yPm hMA mJÉPfAÇ fJÅPhr hJKm, “KkP§r xM˙fJ KjetP~ FaJA xPmtJ•o k∫JÇ hMA mJÉPf ÂhxÄPTJYj xÄâJ∂ (KxPˆJKuT) rÜYJk oJkJr oJiqPo ÂhPrJPVr ^MÅKTr @ÅY kJS~J pJ~Ç pMÜrJPÓsr ßmJˆPjr oqJxJYMPxax ß\jJPru yxKkaJPur cJ. SP~jmJVt mPuj, ÈFTKa mOy“ xŒ´hJ~PT KnK• TPr F xoLãJ YJuJPjJ yP~PZÇ FPf ßhUJ ßVPZ, IÄvV´yeTJrLPhr oPiq I∂f 10 vfJÄPvr hMA mJÉPf KxPˆJKuT rÜYJPkr oPiq kJgtTq IPjT ßmKvÇ FPhr ßãP© ÂhPrJPV @âJ∂ yS~Jr ^MÅKTS ßmKvÇ' VPmwTrJ 40 mZr S fhN±t Kfj yJ\Jr 390 IÄvV´yeTJrLr Skr F VPmweJ YJuJjÇ FPf ßhUJ pJ~, hMA yJPfr KxPˆJKuT rÜYJPkr oPiq kJgtTq 10 FoFo FAYK\r ßmKv yPuA nKmwqPf ÂhPrJV xÄâJ∂ ^MÅKT mJPzÇ FTA xPñ fJPhr cJ~JPmKax, Có rÜYJk S Có oJ©Jr ßTJPuPˆrPur xoxqJS ßmPz pJS~Jr @vïJ ‰fKr y~Ç F TJrPeA VPmwTrJ KYKT“xTPhr k´Kf hMA mJÉPf rÜYJk kKroJPkr krJovt KhP~PZjÇ xŒ´Kf Kh @PoKrTJj \JjtJu Im ßoKcKxPj F-xÄâJ∂ FTKa k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç

n 21 - 27 MARCH 2014

n

34

ßumM hÅJPfr ßxRªpt mOK≠ TPr xJiJre xoxqJ yPuS hJÅPfr hJV S KmmetfJ ÊiM mqKÜfôPTA

KfV´˜ TPr jJ, @®KmvõJxS TKoP~ ßh~Ç F xoxqJ hNr TPr ßumMÇ hJÅPfr ßxRªpt KlKrP~ @jPf IPjPT nJPmj KYKT“xPTr TJPZ ßpPf yPmÇ KT∂á xMUmr yPuJ, @kKj YJAPu xJoJjq UrPYA hJÅPf

ßxRªpt KlPr ßkPf kJPrjÇ Fr \jq ÊiM ßumMA pPgÓÇ UMm xyP\ hJÅf msJv ßvPw ßumMr rx hJÅPf WPw iMP~ KjPf kJPrjÇ KhPj hMAmJr FA k≠Kf IjMxre

TÀjÇ @mJr KhPj FTmJr csJA ßuoj mqmyJr TrPf kJPrjÇ FPT kJKjr xJPg ßovJj FmÄ hJÅPf oqJxJ\ TÀjÇ Frkr bJ§J kJKjPf hJÅf kKrÏJr TÀjÇ ßhUPmj fJ“KeTnJPm TL Yo“TJr lu kJS~J pJ~Ç

ßTJou kJjL~ oJrJ®T ãKfTJrT To ßmKv k´J~ xmJrA ßTJou kJjL~ kJj TrJr InqJx rP~PZÇ KmPhvL msqJ¥èPuJr kJvJkJKv ßhvL msqJP¥r

20 KoKja kr, rPÜ AjxMKuPjr oJ©J ßmPz pJ~Ç KunJPr \oJ vTtrJ lqJPa kKref y~Ç 40 KoKjPar

FT WμJ kr lxlKrT IqJKxc vrLPrr TqJuKx~Jo, oqJVPjKx~Jo S K\ÄPTr TJ\tTJKrfJ mJiJV´˜ TPr,

kJjL~S mJ\JPr kJS~J pJ~ AhJjLÄÇ jLrPm SA kJjL~ vrLPrr IPjT ãKf TPr pJPòÇ FUJPj fJr KTZM fMPu irJ yPuJÇ UJmJr 10 KoKja kr, ßTJou kJjL~ IVtJKj\Po oJrJ®T k´nJm ßlPuÇ

oPiq rPÜ KYKjr kKroJe ßmPz pJ~ FmÄ rÜYJkS ßmPz pJ~Ç 45 KoKja kr vrLPr ßcJkJKoj yrPoJPjr kKroJe mJzPf gJPT pJ oK˜PÏ CP•\jJr xíKÓ TPrÇ ßyPrJAjS vrLPr FTA k´Kâ~J~ TJ\ TPrÇ

pJ kPr KmkJPTr Skr Km„k k´nJm ßlPuÇ FT WμJr ßmKv xo~ kr IVtJKj\o ßgPT kMPrJkMKr TqJuKx~Jo, oqJVPjKx~Jo S K\ÄT KmuLj yP~ pJ~ pJ @oJPhr yJz VbPjr k´iJj CkJhJjÇ


jJ rL

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

ã o fJ ~ j

KmPvõr k´nJmvJuL 10 mJÄuJPhKvr fJKuTJ~ 3 jJrL

KmPvõr k´nJmvJuL 10 mJÄuJPhKvr fJKuTJ~ \J~VJ TPr KjP~PZj Kfj jJrLÇ FrJ yPuj xJrJ ßyJPxj, xMoJA~J TJ\L FmÄ KjvJf o\MohJrÇ fJKuTJKa k´TJv TPrPZ KmKm kJS~Jr IqJ¥ A¿KkPrvjÇ 2012 xJu ßgPT FA fJKuTJ k´TJv TrPZ k´KfÔJjKaÇ 2014 xJPur k´nJmvJuL KmsKav mJÄuJPhKv mqKÜfôPhr fJKuTJKa 20Ka Knjú TqJaJVKrPf nJV TrJ y~Ç rJ\jLKf, mqmxJ S Kv· CPhqJV, @KmÏJr, VeoJiqo, âLzJ, xÄÛíKf, ßxKuPmsKa, ßrˆMPraJxt S ChL~oJj k´KfnJÇ fJ ZJzJ k´gomJPrr oPfJ ÈKkkux YP~x' jJPor jfMj TqJaJVKr xÄpMÜ TrJ yP~PZÇ pJrJ \jxJiJrPer ßnJPa fJKuTJ~ ˙Jj ßkP~PZjÇ \MKr ßmJct xJluq S IjMPk´reJr hOÓJ∂ ˙JkjTJrL kJÅY mqKÜPT oPjJjLf TPrPZjÇ

xoP~ ßoRumJPhr KmkPã KfKj ßxJóJrÇ oMKÜpMP≠r kPã fJr xM¸Ó Im˙Jj KmPvwnJPm @PuJKYfÇ ßhPvr @gt-xJoJK\T Im˙Jr kKrmftj, hMjtLKf mºxy xm ßv´Ker oJjMPwr TJPZ oJjmJKiTJr ßkRÅPZ KhPf KfKj xrm ßgPTPZjÇ FT\j @Aj\LmL KyPxPmS KfKj xMUqJfÇ IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur xJPmT TotTftJ VLfJ ßxyPVPur jfMj AjKˆKaCa ßx≤Jr lr ßxTMquJr ߸PxS xok´Kf KfKj jJo KuKUP~PZjÇ ßoRumJPhr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJPjJr k´fqP~ FA @Aj\LmL uzJA TPr pJPòjÇ

uqJKaj TJPjÖ, hJ @Kl∑TJj TJPjÖÇ 2006 xJPuS Km\Pjx CAT oqJVJK\j TftíT @PoKrTJ~ IjN±t 25 mZr m~xL ßxrJ CPhqJÜJr fJKuTJ~ ˙Jj kJj xMoJA~J TJ\LÇ SA mZr ßxA oqJVJK\Pj k´TJKvf KmPvõr ßxrJ 75 \j oKyuJ CPhqJÜJr FT\j KjmtJKYf yj KfKjÇ

Kj vJ f o \M o hJ r mJÄuJPhPvr k´go jJrL KyPxPm FnJPrˆ \~L KjvJf o\MohJr

xM oJ A ~J TJ \L @PoKrTJ~ IjM±t 25 mZr m~xL ßxrJ CPhqJÜJr fJKuTJ~ ˙Jj kJj xMoJA~J TJ\L

xJ rJ ßyJ ßx j ßoRumJPhr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJPjJr k´fqP~ @Aj\LmL xJrJ ßyJPxj uzJA TPr pJPòj

mqJKrˆJr xJrJ ßyJPxj FT\j oJjmJKiTJr TotL KyPxPm Kmvõ\PM z xMkKrKYfÇ mJÄuJPhv KuVqJu FAc IqJ¥ xJKntPxx asJPˆr IjJrJKr kKrYJuT KfKjÇ fJr metJdq KvãJ\Lmj rP~PZÇ Kocu ßaŒu, u¥j ÛMu Im SKrP~≤Jr IqJ¥ @Kl∑TJj ˆJKc\ FmÄ ACKjnJKxtKa Im IPlJct ßgPTS KfKj KcKV´ I\tj TPrjÇ FT\j oJjmJKiTJr TotL KyPxPm KfKj ßhv S ßhPvr mJAPr xMkKrKYKf uJn TPrPZjÇ xJok´KfT jLu j~jJr mªjJ mJÄuJ VJPj, TKmfJ~ IPjTmJrA CPb FPxPZÇ nJrfL~Phr ßYJU TUPjJ jLu KZu jJÇ SUJPj PoP~Phr ßYJU fJukMTMPrr \Pur oPfJ VnLr TJPuJÇ PxUJPj PoJaJ TPr aJjJ TJ\u VnLrfJ @PrJ mJKzP~ Ph~Ç KT∂á TLnJPm SUJjTJr TKmrJ jLu j~jJr PksPo kzPuj PxaJr PUJÅ\ TrPf PVPu y~f HkKjPmKvT vJxj FmÄ metmJPhr yKhx TrPf yPmÇ fJrkrS FA PYJPUr ryxq KjP~ hM'YJr TgJ jJ muPuA j~Ç IPjPTr iJreJ ÈjLu ßYJU' yPuJ ßxRªpt FmÄ @∂KrTfJr ksfLTÇ FaJ ksgo KhPT ACPrJPkr KvTJr-xÄVsy pMPVr TíÌPTvLPhr oPiq PhUJ pJ~Ç vLfksiJj IûPuA PYJPUr F rX PmKv PhUJ pJ~Ç ÈjLu ßYJU' ßhUPf FPTmJPr xoMPhsr kJKjr oPfJÇ SA PYJPUr @TwtPe yJKrP~ pJ~ oJjMwÇ fPm pJPhr jLu PYJU rP~PZ fJPhr IPjT xo~ PjTPz mJPWr oPfJ Èn~ïr xMªr' TPr Ck˙Jkj TrJ y~Ç @mJr fJPhr vLfu ksTíKfrS oPj TrJ y~Ç oNuf 7 yJ\Jr mZr @PV ACPrJPk mxmJx TrJ KvTJr S xÄVsy xoJP\r oJjMPwrJ TJPuJ fôT, TJPuJ YMu FmÄ jLu PYJPUr IKiTJrL KZuÇ FA @KmÏJrKa oNuf C•rkKÁo P¸Pj kJS~J TïJPur ß\PjKaT krLãJr oJiqPo TrJ y~, pJ KmùJjLPhr KmK˛f TPrÇ KmùJjLrJ iJreJ TPrKZPuj

\jìxNP© mJÄuJPhKv oJKTtj jJVKrTÇ xÄmJh xÄ˙J r~aJxt FmÄ TîJCa k´TJv TrJ KmPvõr ßxrJ k´nJmvJuL 50 CPhqJÜJr fJKuTJ~S fJr \J~VJ y~Ç mJmJ c. Kj\Jo CK¨j TJ\L, oJ ßoKrjJ TJ\L fKaKjÇ hMA nJA, hMA ßmJPjr oPiq xMoJA~J xmJr mzÇ fJr ‰kfíT mJKz mJÄuJPhPvr ßljL ß\uJ vyPrÇ \jì, ßmPz SbJ pMÜrJPÓsr ux IqJP†PuPxÇ ACKjnJKxtKa Im TqJKuPlJKjt~Jr mJTtu ßgPT oJPTtKaÄ FmÄ ˆsqJPaK\T k≤JKjÄP~ Cófr KcKV´ I\tj TPrj KfKjÇ 2005 xJPu KfKj k´KfÔJ TPrj ÈTJuYJrJu TJPjÖ caTo' (KaKxKxKx) jJPor k´KfÔJjÇ KaKxKxKx ßgPT k´TJKvf yPò kJÅYKa xJ¬JKyT A-oqJVJK\jÇ oqJVJK\jèPuJ yPò hq ßhKv TJPjÖ, hq KocuAˆ TJPjÖ, hq FKv~J TJPjÖ, hq

mJÄuJPhPvr k´go jJrL KyPxPm oJC≤ FnJPrˆ \P~r Ijjq xÿJj mP~ FPjPZjÇ fJr \jì 5 \JjM~JKr 1981Ç KfKj k´go mJÄuJPhKv jJrL KyPxPm 2012 xJPur 19 ßo vKjmJr xTJu 9aJ 30 KoKjPa FnJPrˆ YNzJ~ CbPf xão yjÇ 1997 xJPu dJTJr lJotPVPar maoNuL ßyJo mJKuTJ Có KmhqJu~ ßgPT oJiqKoT, 1999 xJPu vyLh @PjJ~Jr VJutx TPu\ ßgPT Có oJiqKoT FmÄ dJTJ KxKa TPu\ ßgPT KyxJmKmùJPj ˚JfT S ˚JfPTJ•r TPrjÇ mJÄuJPhPvr k´go jJrL KyPxPm FnJPrˆ \~L KjvJf o\MohJr 2003 xJPu FnJPrˆ Km\P~r 50 mZr kNKftPf mJÄuJPhv IqJPˆsJjKoTqJu IqJPxJKxP~vPjr @P~J\Pj mJÄuJPhPvr xPmtJó YNzJ (3,172 lMa) ßTSâJcÄ \~ TPrjÇ FTA mZPrr ßxP¡’Pr KmFoKaKx @P~JK\f jJrL IKnpJ©L hPur xPñ KfKj FnJPrˆ ßmx TqJŒ (17 yJ\Jr 500 lMa CófJ) asqJKTÄP~ IÄv ßjjÇ - mJPrT TJ~xJr

TL \JhM @PZ jLu PYJPU Pp, @Kh ACPrJkL~Phr fôT xJhJ KZu FmÄ fJPhr jLu PYJU KZuÇ jLu PYJPUr ksKf oJjMPwr @TwtPer Kmw~Ka QÆfÇ FTaJ yPuJ- jLu PYJUPT PxRªPptr @iJr oPj TrJ y~Ç FmÄ FaJ yPuJ FTaJ Kog (m≠oNu iJreJ) pJ kíKgmLr xmt©

v~fJPjr PYJU oPj TrJ yPfJÇ ksPaJasKkTJu jJ“Kx mJKyjLr PxJjJuL YMu S jLu PYJU KZuÇ F TJrPeA \JotJKjPf KyauJPrr n~ïr C™Jj S kfPj jLu PYJU lqJKx\o, VeyfqJ FmÄ UMj TrJr ãofJr ksfLT yP~ CPbÇ

ZzJPjJÇ IjqKa yPuJ- jLu PYJUPT oPj TrJ y~ vLfu FmÄ KTZM xÄÛíKfPf fJrJ IKnvJk mP~ @jPf kJPr mPu oPj TrJ y~Ç TíKwksiJj xoJP\ jLu PYJUPT

IjMÀknJPm HkKjPmKvT ACPrJkL~Phr \jq ÈjLu PYJUJ v~fJj' v»Ka mqmyJr TrJ y~, pJrJ PxJjJ FmÄ hJxPhr PUJÅP\ xJrJ Kmvõ YPw PmKzP~PZÇ fJ xP•ôS SA

v~fJjPhr jLu PYJUPT nJPuJ oPj TrJ yPfJÇ PxaJ y~f FTaJ metmJh FmÄ vJKxfPhr oPiq yLjojqfJr PYfjJ PgPT C“xJKrfÇ I∂f PfojaJA oPj TPrj ßvTzxºJjL VPmwT @Kor ryoJjÇ fJr oPf, F irPjr Kmw~èPuJ KmkrLf irPjr metmJhÇ TJre kíKgmL pJ KTZM kZª TPr fJ oNuf TJPuJ FmÄ mJhJoL oJjMwPhr ÆJrJ KjitJKrf KZuÇ KfKj @Kl∑TJ FmÄ FKv~Jr mJXJKuPhr oPiq @hvt PxRªpt KjetP~r \jq ‘white people to coloured peoples’ KvPrJjJPo FTKa TJ\ TPrjÇ KfKj fJr VPmweJ~ PhUJj Pp, fJrJ KjP\r vrLPrr rX, PYJU FmÄ YMPur ksKf IKfoJ©J~ pfúvLuÇ HkjqJKxT aKj oKrxj ‘The Bluest Eye’ CkjqJPx KuPUPZj, FT\j I· m~xL TJPuJ PoP~ KjP\PT UMm WíeJ TrPZÇ @r FA WíeJr PkZPj Pp TJreKa rP~PZ fJ yPuJ fJr TJPuJ fôTÇ Px jLu PYJPUr ˝kú PhUPfJÇ TJre, Px oiqkKÁo @PoKrTJPf mxmJx TrPfJÇ PpUJjTJr oJjMw xJiJref jLu PYJUPT kZª TPrÇ F irPjr Kmw~èPuJ lqJKx\o FmÄ HkPjPmKvT jLKkzPjr KmwP~ jLu PYJPUr xŒíÜfJPT ksoJe TPrÇ PuUT KkaJr SaMux jLu PYJPUr PxRªpt, IxnqfJ FmÄ Kmkh xŒPTt FTaJ kÄKÜ

n 21 - 27 MARCH 2014

n

35

FT\j ˝kúJrJ UJfáj

xJlPuqr KxKz ßmP~ FUj mOPaPjr xJKTta \J\ u¥j, 15 oJYt : IjJPrmu FoKk Kâx PVsKuÄV uct YqJP¿uPrr xMkJKrPvr KnK•Pf oyJoJjq rJjL KÆfL~ FKu\JPmg mqJKrˆJr ˝kúJrJ UJfMjPT xJKTta \J\ KyPvPm KjP~JV kshJj TPrPZjÇ rJeLr @PhPv muJ yP~PZ, ˝kúJrJ'r F KjP~JV Vf 10A oJYt 2014 xJu PgPT TJptTr yPmÇ KjP~JV @PhPv muJ yP~PZ, ˝kúJrJ UJfMj xJCg AˆJjt xJKTta ßmAxc Fr u¥j lqJKoKu PTJPat \J\ KyPvPm TJ\ TrPmjÇ \MKcKv~JKr Im AÄuqJ¥ F¥ SP~ux FmÄ asqJAmqMjJux \MKcKv~JKrr SP~m xJAPa FKcarPhr \Pjq ksh• PjJPa muJ yP~PZ, 46 mZPrr ˝kúJrJ UJfMj Fr IjJr yPm FT\j \J\ ˝kúJrJÇ FPf @PrJ muJ yP~PZ, ˝kúJrJ UJfMj ksgo 1990 xJPu mJr-F Tu TrJ y~ FmÄ 2007 xJu PgPT mJPr fJr KjP~JPVr PrTct KjmKºf rP~PZÇ ˝kúJrJ UJfMPjr kKrY~ KxPuPar Km~JjLmJ\JPrr @Kh KjmJx ˝kúJrJ UJfMj PkvJ~ FT\j mqJKrˆJrÇ fJr mJmJr jJo Ko’r @uL KfKj ks~JfÇ lqJKoKu u, ßcJPoKˆT nJP~JuqJ¿ u KmwP~ FékJat ˝kúJrJ u¥j ÛMu Im ATPjJKoTx PgPT FuFuKm kJv TPrjÇ Frkr ACKjnJKxtKa Im u¥j PgPT @APjr Skr ksPlvjJu KcVsL uJn TPrjÇ 2004 xJu PgPT 2010 xJu PgPT uct YqJP¿ur TftíT ˝kúJrJ KjP~JV ksJ¬ yP~ FT\j lqJKoKu FékJat KyPvPm KmsKav xrTJPrr \JKˆx KckJatoqJ≤PT krJovt hJj TPrPZjÇ 2003 xJu PgPT 2010 xJu kpt∂ KfKj lqJKoKu mJr FPxJKxP~vPjr TKoKa Po’Jr KyPvPm Tortf KZPujÇ KuPUPZjÇ KkaJr uPr¿ Im IqJrJKm~Jr jLu PYJU KjP~ VPmweJ TPrPZjÇ KfKj PhKUP~PZj Pp, fJrJ n~ïr yPuS UMm xMªrÇ FPTmJPr PjTPzr PYJPUr oPfJÇ PyJoJPrr SPcKxr xoP~ PhmL FPgjJr jLu PYJPUr ^uTJKj KZuÇ KfKj IPjT xMªr KZPuj KT∂á FTA xPñ n~ïrS KZPujÇ fPm FA PjKfmJYT iJreJèPuJ TUPjJA jLu PYJPUr AKfmJYT KhTèPuJPT hKoP~ rJUPf kJrPm jJÇ jLu PYJPUr ChpJkjPT gJoJPf kJrPm jJÇ nJrPfr CKzvqJ~ TJPuJ mPetr KTZM jLu PYJUS~JuJ oJjMw rP~PZÇ pJPhr TgJ ImvqA ˛reL~Ç TJre fJrJ oJjMPwr CkTJPr TUPjJ KkZkJ y~ jJÇ ÊiM nJrPfrA j~ kJKT˜JPjr UJ~mJPrr oJjMwrJS IPjT CkTJrLÇ pKhS fJPhr KyauJPrr jJ“Kx mJKyjLr yJKrP~ pJS~J ßrK\PoP≤r C•rxNKr mPu oPj TrJ y~Ç fPm jLu PYJU FTJTLfô @r KmweúfJrS ksfLTÇ Ppoj, mm KcuJj Kks~ x∂Jj yJrJ FT KkfJr yP~ mPuPZj, ÈS @oJr jLu PYJPUr ßZPu, fMKo ßTJgJ~ KZPu'Ç pJA PyJT, TJPuJ fôT FmÄ jLu ßYJPUr FA xojõ~ @Kh ACPrJkL~Phr TJZ PgPT FPxPZ mPuA oPj TrJ y~Ç FA xojõ~aJ oNuf @oJPhr oPiq KmnJ\j jJ TPr mrÄ FTK©f TPrÇ

2004 xJu ßgPT 2010 xJu kpt∂ lqJKoKu \JKˆx TJCK¿u ZJzJS ßlJxt oqJKrP\r Skr FT\j KmPvwù

KyPvPm TJ\ TPr pJPòjÇ u¥Pjr KmUqJf mJr PTJrJo PY’JPrr FT\j Kj~Kof mqJKrˆJr ˝kúJrJ UJfMj ÈKrPksP\K≤Ä FKv~Jj lqJKoKu\ Aj hq lqJKoKu PTJat' KvPrJjJPo mA KuPUPZjÇ Fr @PV KfKj kJat aJAo \J\ KyPxPmS TJ\ TPrPZjÇ CPuäUq, xJKTta \J\ khmL KmsPaPj KcKˆsÖ \J\ Fr SkPr FmÄ krmftL kPhJjúKfPf KfKj yJA PTJPatr \J\ yPf kJPrjÇ 2012 xJPur 9 FKksu KmsPaPjr VJKct~JPj @Kv~JjJ PjaS~JPTtr FT\j PY~Jr KyPvPm @~vJ KVu Fr xJPg PpRgnJPm PlJxt oqJKr\ KjP~ fJr KuKUf Ck˙JkjJ xTPur híKÓ @Twte TPrÇ KmUqJf mäJT PuaJr u ßkkJPr ˝kúJrJ xŒPTt muJ yP~PZ, KfKj xJCg FKv~Jj ZJzJS ArJjL~Jj S fJKTtv oKyuJPhr Skr ßlJxt oqJPr\ KjP~ èÀfôkNet TJ\ TPrPZjÇ 2012 xJPu KmsKav kJS~Jr 100 Fr fJKuTJ~ ˙Jj TPr PjjÇ

mJÄuJPhv WMPr ßVPuj @PoKrTJr Kfj jJrL ßuJTxñLf Kv·L mJÄuJPhv WMPr ßVu @PoKrTJr Kfj jJrL ßuJTxñLf Kv·LÇ FrJ yPuj urJ TrKax, oqJKrP~u ßnjPcxKau FmÄ ßnuJKr goxjÇ ACKjnJKxtKa Im ßcPnukPo≤ IuaJrPjKaPnr ßuJT xñLf YYtJ S xÄÛíKf Kmw~T TotvJuJ~ IKfKg yP~ FPxKZPuj FA Kfj jJrL ßuJTxñLf Kv·LÇ KmvõKmhqJuP~r xÄVLf KmnJV S @PoKrTJj ßx≤Jr ßpRgnJPm TotvJuJr @P~J\j TPrÇ oJKTtj pMÜrJPÓsr ßuJTxñLf hu ÈuMrJ TrKax F¥ Kh cqJ¿ TJct, ACcJr KvãT, KvãJgtLrJ TotvJuJ~ IÄvV´ye TPrPZÇ TotvJuJ~ mÜJrJ mJÄuJPhPvr ßuJTxñLPfr KmKnjú ßk´ãJka fMPu iPrjÇ FZJzJ nJS~JA~J, nJKa~JuL, uJuj FmÄ oMKÜpM≠ Kmw~T VJj kKrPmvj TrJ y~Ç oJKTtj pMÜrJPÓsr ßuJTxñLf hu ÈuMrJ TrKax F¥ Kh cqJ¿ TJct' @PoKrTJj KmKnjú ßuJTxñLf kKrPmvj TPrjÇ TotvJuJ~ @PoKrTJ FmÄ mJÄuJPhPvr ßuJTxñLPfr fMujJoNuT FTKa k´KfPmhj Ck˙Jkj TrJ y~Ç Fxo~ mÜJrJ mPuj, hMA ßhPvr ßuJTxñLPfr oPiq Kou rP~PZÇ Cn~ ßhPvr ßuJTxÄVLPfr oNu iJrJ oJKa S oJjMw FmÄ oJjMPwr xMU, hM”U S @jª-PmhjJÇ - vJyJj vJyKr~r


A x uJ o

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

36

mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJpMP≠ @Puo xoJP\r nNKoTJ oMlKf \yLr AmPj oMxKuo

ÈßhvPk´o AoJPjr Iñ' F mJeLr oot IjMiJmj TPr ˝Phvk´LKfr ßk´reJ~ Tf oJjMw ßp pMPV pMPV Tf ˝Jgt fqJV TPrPZ, fJr KyPxm ßjAÇ k´Tíf ßhvPk´KoT ßhv S \JKfr \jq k´Je ßhS~JPT Imvq Tftmq mPu oPj TPrÇ k´Tíf IPgt ßhv S \JKfr ßxmJ~ fgJ oJjmfJr ßxmJ~ @P®J“xVt TrPf kJrPu xKfqTJr ßhvPk´KoT KjP\PT ijq mPu oPj TPr gJPTÇ ßhPvr ˝JiLjfJ ßpUJPj Kmkjú, oJjmfJ ßpUJPj kptMh˜, ßxUJPj ßhv S ßhvmJxLr oJj-xo&Ão rãJ TrJr \jq pM≠ TrJ xmJr \jq FTJ∂ k´P~J\jÇ hLWt xÄV´JPor kr IPjT rPÜr KmKjo~ 1971 xJPu \jì KjP~PZ ˝JiLj xJmtPnRo @oJPhr Kk´~ oJfínNKo mJÄuJPhvÇ ˝JiLj ßhv KyPxPm KmPvõr oJjKYP© ˙Jj ßkP~PZ Ky\u-foJu, fÀufJ @r xmM\-vqJoufJ~ ßWrJ ÀkxL mJÄuJPhvÇ KmPvõr hrmJPr @oJPhr @®kKrY~ WPaPZ ˝JiLj \JKf KyPxPmÇ 1971 xJPur pM≠ KZu \JKuo-o\uMPor pM≠Ç kJKT˜JKjrJ KZu \JPuoÇ F ßhPvr KjrLy oJjMw KZu o\uMoÇ xM˙ KmPmTxŒjú ßTJPjJ oJjMw \JPuPor kãJmu’j TrPf kJPr jJÇ o\uMoPT xJyJpq TrJ, fJr kPã TgJ muJ FaJA KmPmPTr hJKmÇ fJr krS F ßhPvr @PuoxoJ\ kJKT˜JKjPhr kãJmu’j ßTj TPrKZPuj? FKa FTKa mz k´vúÇ F k´Pvúr \mJm UMÅ\Pf KVP~, KmKnjú fgqJjMxºJj TPr @orJ ßhUPf kJA, kJKT˜JKjPhr kPã @PuoxoJ\ ßpoj KZPuj, ßfoKj mÉ @Puo F ßhPvr oMKÜTJoL oJjMPwr kJPv hJÅKzP~ ˝JiLjfJr kPã TJ\ TPrPZjÇ kJKT˜JKjPhr \MuMPor k´KfmJh \JKjP~PZj, o~hJPj pM≠ TPrPZj, TJ\ TPrPZj xÄVbT KyPxPmÇ mJÄuJPhPvr k´UqJf @Puo S mM\MVt y\rf oJSuJjJ oMyÿJhMuäJy& yJPlöL É\Mr (ry.) ßx xo~ kKrÏJr mPuKZPuj, ÈF pM≠ AxuJo @r TMlPrr pM≠ j~, FaJ \JPuo @r o\uMPor pM≠, kJKT˜JKjrJ \JPuo'Ç (mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ S CuJoJP~ ßTrJo, ‰x~h omjM)Ç oJSuJjJ AohJhMu yT @zJAyJ\JrL, @zJAyJ\Jr gJjJ ToJ¥Jr vJoZMu yT (xJPmT FoKk) Fr IiLPj oMKÜpMP≠ IÄvV´ye TPrPZjÇ KfKj mPuj, 1971 xJPu @Ko uJumJV oJhsJxJr ZJ©Ç pM≠ ÊÀ yPu oJhsJxJ mº yP~ pJ~Ç @Ko yJPlöL É\MrPT K\Pùx TruJo, F pMP≠ @oJPhr nNKoTJ TL yPm? É\Mr muPuj, ImvqA \JPuoPhr KmÀP≠ @oJPhr Im˙JjÇ fJÅr F TgJ~ @Ko kJKT˜JKjPhr \MuMPor k´KfmJPhr ßk´reJ kJA FmÄ pMP≠ IÄvV´ye TKrÇ kJKT˜Jj Kkkux& kJKatr ßjfJ, fJPrT S~JKyh mJa fJr ÈKjC S~Jutc S~JctJr AxuJo @Sr kJKT˜Jj' V´P∫ CPuäU TPrPZj, kJKT˜Jj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor xnJkKf oMlKf oJyoMh xJPyPmr mÜmq xm xo~ mJXJKu oMxuoJjPhr kPã KZuÇ lPu ßx xo~ \JoJ~JPf AxuJoL S Kkkux kJKat KoPu oMlKf oJyoMPhr ßkvS~Jr˙ IKlPx @âoe TPrÇ ßuUPTr F TgJr xfqfJ kJS~J pJ~ KxPuPar \KTVP†r oJSuJjJ @»Mx xJuJPor TgJ~Ç KfKj mPuj, 1971 xJPu @Ko TrJKY ACxMl KmjjMrL oJhsJxJr ZJ©Ç FTKhj oMlKf oJyoMh xJPym oJhsJxJ~ FPu fJÅPT FT ßjfJ ßvU oMK\m xŒPTt K\Pùx TPrj, ÈVJ¨JrPT ßfJ ßV´¬Jr TrJ yP~PZ, fJÅPT KT FUPjJ yfqJ TrJ y~Kj? F TgJ ÊPj oMlKf oJyoMh xJPym Ifq∂ rJVJKjõf yP~ muPuj, VJ¨Jr ßT? VJ¨Jr ßT? oMK\m VJ¨Jr j~, KfKj FT\j xMKjú oMxuoJjÇ k´PfqT oMxuoJPjr \JjoJPur ßylJ\f TrJ k´KfKa oMxuoJPjr \jq IkKryJptÇ oMlKf oJyoMh (ry.) 13 oJYt FT mÜPmq ¸Ó nJwJ~ A~JyA~J-nNP¢Jr jLKfPT nMu @UqJ KhP~ \jk´KfKjKi KyPxPm ßvU oMK\mMr ryoJPjr yJPf ãofJ y˜J∂Prr

@øJj \JKjP~KZPujÇ KfKj mPuKZPuj, \JfL~ kKrwPhr xÄUqJVKrÔ hPur k´iJj KyPxPm ßvU oMK\mPT xrTJr VbPjr \jq @øJj \JjJPjJ ßk´KxPcP≤r ImvqA TftmqÇ (TJAPh \Ko~f oMlKf oJyoMh, @vlJT yJPvoL/xJ¬JKyT TSoL cJAP\ˆ, oMlKf oJyoMh jJ’Jr, kJKT˜Jj)Ç fgqJjMxºJPj \JjJ pJ~, oMKÜpMP≠r xÄVbT KyPvPm FmÄ F ßhPvr oJjMwPT pMP≠ CÆM≠TrPe IPjT @Puo TJ\ TPrPZjÇ fJÅPhr oPiq vJyUMu yJKhx oJSuJjJ TJ\L oM'fJKxo KmuäJy (ry.) Kk´K¿kJu, oJKumJV oJhsJxJ, dJTJ, vJ~UMu yJKhx orÉo fJ\JÿMu @uL KxPua, oJSuJjJ

KZPujÇ @umhr, @u vJoPx pJrJ KZPuj, fJÅrJ KjP\Phr hu mz TPr ßhUJPjJr \jq IPjPTr jJo mqmyJr TPrPZjÇ fJ ZJzJ ßx xoP~r k´YJr oJiqoèPuJ KZu y~PfJ kJKT˜Jj xrTJPrr xogtTÇ fJ jJ yPu KZu mJoPhr Kj~πPeÇ lPu oiqk∫J Imu’jTJrL @PuoPhr T£ xJiJre oJjMw kpt∂ ßkRÅPZKjÇ kJKT˜Jj xrTJPrr xogtT kK©TJèPuJ xmthJ k´YJr TPrPZ, F ßhPvr @PuoxoJ\ S xJiJre oJjMw kJKT˜JPjr kPãÇ oMKÜmJKyjL jJo KhP~ pJrJ pM≠ TPrPZ, fJrJ oNuf KyªM FmÄ nJrPfr hJuJuÇ (mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ S CuJoJP~ ßTrJo, ‰x~h omjM)Ç

IgY Kmw~aJ Foj jJ yP~ pKh @PuoxoJ\ Fxm \JfL~ KhmxèPuJ AxuJoL nJmiJrJ~ fJÅPhr oPfJ TPr kJuj TrPfjÇ ßxxm KhmPx fJÅrJ pKh @PuJYjJ xnJ, ßxKojJr, KxPŒJK\~Jo, ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j TrPfj, fJyPu oPj y~ @PuoxoJ\ IPyfMT xoJPuJYjJr kJ© yPfj jJ FmÄ xJiJre oJjMw, TKm, xJKyKfqT, xJÄmJKhT, ßuUT, mMK≠\LmLxy xMvLuxoJP\r xPñ @PuoPhr ßp hNrfô IPjTJÄPv TPo ßpf FmÄ xJiJrPer xPñ fJPhr ßxfMmºj ‰fKr yPfJÇ @PuorJ yPfj xoJP\r xm ßv´eLr v´≠JnJ\jÇ @mMu yJxJj pPvJrL (ry.), o~ojKxÄPyr orÉo oJSuJjJ @Krl rJæJjL, KmKvÓ VPmwT S ßuUT oJSuJjJ lKrhC¨Lj oJxCh, dJTJ, oMlKf jMÀuäJy, KmmJKz~J, orÉo oJSuJjJ vJoxM¨Lj TJPxoL, dJTJxy k´oUM @PuPor jJo KmPvwnJPm CPuäUPpJVqÇ fJÅPhr oPiq vJ~UMu yJKhx TJ\L oM'fJKxo KmuäJys nNKoTJ KZu IPjT ßmKvÇ oJSuJjJ TJ\L oM'fJKxo KmuäJyr nNKoTJ~ UMKv yP~ pPvJr ß\uJ @S~JoL uLPVr f“TJuLj xnJkKf rSvj @uL fJÅPT k´vÄxJk© S oMKÜPpJ≠J KyPvPm xjh k´hJj TPrKZPujÇ KmVf 30 KcPx’r 2005 fJKrPU FTKa \JfL~ ‰hKjPT ßuUT oMyJÿh lJ~\Mu yT È˝JiLj mJÄuJ ßmfJPr @Puo oMKÜPpJ≠J' KvPrJjJPo ßuUJPf mJÄuJPhv ßk´x AjKˆKaCa ßgPT k´TJKvf KjrLãJr C≠íKf KhP~ CPuäU TPrPZj, oMKÜpMP≠r xo~ TuTJfJ ˝JiLj ßmfJr ßTPªs oMKÜPpJ≠J @Puo oJSuJjJ jMÀu AxuJo K\yJKh, oJSuJjJ UJ~Àu AxuJo pPvJrL S oJSuJjJ SmJ~hMuäJy& Kmj xJBh \JuJuJmJhL AxuJPor hOKÓPf IjMÔJPj Kj~Kof IÄvV´ye TrPfj FmÄ oJjMwPT AxuJPor @PuJPT oMKÜpMP≠ CÆM≠ TrPfjÇ @oJPhr oyJj oMKÜpMP≠ nJrPfr IKmxÄmJKhf oMxKuo ßjfJ, k´UqJf @Puo @SuJPh rJxMu xJAP~qh @x~Jh oJhJKj (ry.)-Fr nNKoTJ IKm˛reL~, kJKT˜Jj mJKyjL F ßhPvr KjrLy oJjMPwr Skr mmtPrJKYf yJouJ TrPu KfKj fJ“ãKeT \Ko~Pf CuJoJP~ KyPªr KoKaÄ @øJj TPr fJr fLms KjªJ TPr mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr kPã fJÅr ß\JrJPuJ mÜmq ßkv TPrKZPujÇ fJrkr kJKT˜Jj xrTJr mñmºM ßvU oMK\mPT ßV´¬Jr TrPu KfKj fJr k´KfmJPh TP~T uJU ßuJT KjP~ KhKuäPf KoKZu TPr mñmºMr oMKÜ S mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr hJKm \JKjP~KZPujÇ F mqJkJPr Km˜JKrf fgqk´oJe \Ko~Pf CuJoJP~ KyPªr KhKuä IKlPx KmhqoJj rP~PZÇ oMKÜpMP≠r ßxÖr ToJ¥Jr ßo\r @»Mu \Kuu krmftL xoP~ yJPlöL É\Mr (ry.)-Fr yJPf mJ~@f yP~ fJÅr Kvwqfô V´ye TrPu fJÅPT k´vú TrJ yP~KZu, @kKj FT\j oMKÜPpJ≠J yP~ yJPlöL É\MPrr oPfJ rJ\JTJPrr KvwqPfô FPuj ßTj? \mJPm KfKj mPuKZPuj, yJPlöL É\Mr rJ\JTJr KZPuj jJÇ FTJ•Prr pM≠ @orJ \JPuoPhr KmÀP≠ TPrKZ, AxuJPor KmÀP≠ j~Ç @oJPhr mJo rJ\jLKfTrJ FTKa KmPvw AxuJoL hPur YKrP©r Skr KmYJr TPr @PuoPhr rJ\JTJr KyPvPm @UqJK~f TPrPZjÇ fJ jJ yPu FTJ•Pr F ßhPvr @PuorJ mqJkTyJPr rJ\JTJr KZPuj jJÇ @umhr, @u-vJoPx ßTmu \JoJ~JPf AxuJoLr mz ßjfJrJ

@orJ F ãMhs kKrxPr ßmv KTZM oMKÜPpJ≠J @Puo, Kk´~ oJfínNKor ˝JiLjfJ~ pJÅPhr ImhJj rP~PZ, fJÅPhr xŒPTt p“xJoJjq \JjPf kJruJoÇ F irPjr mÉ @Puo Kj”xPªPy ˝JiLjfJpMP≠ IÄvV´ye TPrPZjÇ KT∂á @oJPhr hMntJVq, @orJ fJÅPhr xKbT AKfyJx \JKj jJ FmÄ \JjJrS k´P~J\j oPj TKr jJÇ TJre @oJPhr iJreJ, fJÅrJ xmJA ˝JiLjfJKmPrJiLÇ @PuoxoJ\S Fr k´Kf ßfoj èÀfô KhPòj jJ, ßhS~Jr k´P~J\jS oPj TrPZj jJÇ KT∂á FPf ßp @PuoxoJ\ xJiJre \jVe ßgPT hNPr ßgPT pJPò, FaJ Imvq @PuoxoJP\r ßmJ^J

k´P~J\j mPu @orJ oPj TKrÇ F ßhPvr @PuoxoJ\PT ˝JiLjfJKmPrJiL oPj TrJr ßmv KTZM TJre rP~PZ, fJr oPiq ßoRKuT KTZM TJre yPuJ k´Tíf IPgtA ˝JiLjfJpMP≠ KTZM @PuPor KmfKTtf nNKoTJ KZuÇ KÆfL~f, F ßhPv pJrJ ßxTMquJKr\o rJ\jLKf TPrj, fJPhr xPñ @PuoxoJP\r rJ\QjKfTnJPm @hvtVf KTZMaJ kJgtTq rP~PZ @r FaJ gJTPfA kJPr; KT∂á F @hvtVf kJgtTq âoJjõP~ mqKÜ ‰mKrfJ~ kKref yP~PZÇ lPu @PuoxoJ\ fJPhr ßgPT hNPr gJPT FmÄ fJPhr xPñ xŒTt VPz fMuPf IjLyJ k´TJv TPrÇ IkrKhPT ßxTMquJr rJ\jLKf pJrJ TPr, fJrJ @PuoPhr ßgPT hNPr gJTJr TJrPe ˝JiLjfJpMP≠ fJPhr IPjPTr KmfKTtf nNKoTJr hÀj fJPhr ˝JiLjfJKmPrJiL @UqJ KhP~ gJPTÇ @PuoxoJ\PT ˝JiLjfJKmPrJiL oPj TrJr @PrTKa ßoRKuT TJre yPuJ, ˝JiLjfJr kr F ßhPv ßmv KTZM \JfL~ Khmx, ßpoj ˝JiLjfJ Khmx, Km\~ Khmx, oJfínJwJ Khmx AfqJKh Khmx xrTJKr S ßmxrTJKrnJPm ßmv \JÅT\oTnJPm kJuj TrJ y~Ç KT∂á Fxm KhmPx xJiJref @PuoxoJ\ S AxuJoL huèPuJr ßTJPjJ nNKoTJ gJPT jJ, fJrJ Fr k´Kf ßfoj èÀfô ßh~ jJÇ FPf ˝JnJKmTnJPmA @PuoPhr k´Kf xJiJre oJjMPwr xPªy xOKÓ y~ FmÄ fJrJ @PuoPhr ßgPT hNPr xrPf gJPTjÇ IgY Kmw~aJ Foj jJ yP~ pKh @PuoxoJ\ Fxm \JfL~ KhmxèPuJ AxuJoL nJmiJrJ~ fJÅPhr oPfJ TPr kJuj TrPfjÇ ßxxm KhmPx fJÅrJ pKh @PuJYjJ xnJ, ßxKojJr, KxPŒJK\~Jo, ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j TrPfj, fJyPu oPj y~ @PuoxoJ\ IPyfMT xoJPuJYjJr kJ© yPfj jJ FmÄ xJiJre oJjMw, TKm, xJKyKfqT, xJÄmJKhT, ßuUT, mMK≠\LmLxy xMvLuxoJP\r xPñ @PuoPhr ßp hNrfô IPjTJÄPv TPo ßpf FmÄ xJiJrPer xPñ fJPhr ßxfMmºj ‰fKr yPfJÇ @PuorJ yPfj xoJP\r xm ßv´eLr v´≠JnJ\jÇ @oJPhr oPj y~, Kmw~aJ @PuoxoJP\r VnLrnJPm ßnPm ßhUJ k´P~J\jÇ oMKÜPpJ≠J @PuoPhr xKbT AKfyJx rKYf ßyJT, xJiJre S @PuoPhr oJP^ ‰fKr ßyJT ßxfMmºjÇ @PuorJ ßyJj xmJr v´≠JnJ\j, FaJA @oJPhr FTJ∂ k´fqJvJÇ ßuUT : oMyJK¨x, \JKo~J AxuJKo~J hKãeUJj, C•rJ, dJTJÇ

jJoJPpr xo~xNKY fJKrU

Khj

l\r ÊrΔ

xNPptJh~

pMyr ÊrΔ

IJZr ÊrΔ oJVKrm ÊrΔ AvJ ÊrΔ

21 oJYt ÊâmJr 4:28 6:01 12:13 4:17 6:18 22 oJYt vKjmJr 4:26 5:59 12:12 4:18 6:20 23 oJYt rKmmJr 4:23 5:57 12:12 4:20 6:22 24 oJYt ßxJomJr 4:21 5:55 12:12 4:21 6:23 25 oJYt oñumJr 4:18 5:52 12:12 4:22 6:25 26 oJYt mMimJr 4:16 5:50 12:11 4:24 6:27 27 oJYt mOy¸KfmJr 4:13 5:48 12:11 4:25 6:28 Aˆ u¥j oxK\Phr TqJPu¥Jr IjMxJPr u¥j S kJvõtmftL FuJTJr xo~xNYL

7:40 7:42 7:42 7:44 7:46 7:47 7:48


A x uJ o

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

(jMUJmMu @-lTJr AoJo @u-@BjL, 5/26Ç yJhLxKa KmÊ≠)Ç FA yJhLx ÆJrJ mM^J pJ~ Pp, xo~ mJ Im˙Jr TJrPe PTC pKh oJP^ oJP^ hMA rJTJ~Jf

@PZ- Kx\hJmjf Im˙J~ mJªJ xmPYP~ TJPZ @Px fJr ksnMrÇ fJA (F xo~) PfJorJ PmvL TPr PhJ~J TrÇ (oMxKuo, yJhLx jÄ 482)Ç F xŒPTt @PrJ xyLy yJhLx @PZ pJ ÆJrJ

TôJuJDj @u-xJPuyLr xoP~Ç FaJ PTJj ksP~J\jL~ Kmw~ j~ FmÄ fJr oJpJr vrLPlr xJPg xmM\ rPXr PTJj KmPvwfô @PZ mPu @oJr TJPZ xyLy KTfJPmr PTJj ksoJe PjAÇ

fJyJöMhS kPzj fJPf xJS~Jm yPm FmÄ xTu nJPuJ oMxuoJjrJ Ppj fJyJöMh jJoJp kzJr InqJx TPrjÇ

ksoJKef y~ Pp PpPTJj jJoJPpA Px\hJ Im˙J~ fJxmLy ZJzJS IjqJjq PhJ~J TrJ pJPmÇ fPm, TárIJj PfuJS~Jf TrJ pJPm jJÇ F \Pjq, oJPuTL, vJPl~L S yJ’uL oJ\yJPmr pJmfL~ CuJoJP~ PTrJo ofJof KhP~PZj Pp, Kx\hJPf KVP~ Pp PTJj oJxjNj PhJ~J TrJ pJPm (PhUMj” @u-KlTôÉu AxuJoL I @KhuäJfMÉ 2/896-897)Ç PpPyfM xyLy yJhLx ÆJrJ rJxNuMuäJy (x) Fr oPf Kx\hJPf PhJ~J TrJr Kmw~ ksoJKef, fJA F mqJkJPr Knjúfo PkJwje TrJr mJ @r xPªy TrJ hrTJr PjAÇ AmPj @æJx PgPT mKetf xyLy yJhLPx @PZ Pp rJxNuuM Jä y (x) hMA Kx\hJr oJ^UJPjS PhJ~J TrPfjÇ KfKj muPfj” @uäJÉÿJVKlruL, IryJojL, I\mMrjL, IyKhjL, IrpMTôjL (PhUMj” KfrKoK\ 284, @mN hJDh 850, AmPj oJ\J 888)Ç CuJoJP~ PTrJo mPuPZj Pp PpPyfM KjP\r \Pjq hMA Px\hJr oiqUJPj PhJ~J TrJr TgJ xyLy yJhLPx @PZ, fJA Fr lÅJPT mJmJ-oJP~r \PjqS PhJ~J TrJ pJPmÇ

fPm, PpPyfM xMufJPjr KjPhtPv FaJ KjKotf yP~KZPuJ, fJA FaJ KjP~ fUjTJr CuJoJPhr oPiq Pfoj ksKfKâ~J PhUJ pJ~ KjÇ KT∂á FUj KTZM KTZM PuJT oPj TPrj Pp oxK\Phr V’M\èPuJ yPf yPm xmM\ rPXr FmÄ FA ksgJ PgPT Pmr yS~J IPjPTA UMm TKbj oPj TPrjÇ @kKjA KmYJr TÀj- PpUJPj V’MP\r ksYujA yP~PZ IPjT IPjT kPr, PxUJPj FaJPT FUj vKr~f mJ oxK\Phr IÄv oPj TrJ TfaMTM xKbT? oxK\Ph V’M\ jJ gJTPuS PxaJPf PTJj ãKf PjAÇ @r rPñr mqJkJPr PfJ PTJj TgJA @xPf kJPr jJÇ

c. IJmMu TJuJo IJ\Jh ßyc Im AxuJKoT ˆJKc\ \JKo~Jfáu CÿJy Ûáu, u¥j ksvú” @orJ xJiJref FvJr jJoJP\r xJPg KmKfr jJoJ\ kPz gJKTÇ @oJr ksvú yPò- KmKfr jJoJ\ kzJ yP~ PVPu Pvw rJPf fJyJöMh jJoJ\ KT kzJ pJPm? FmÄ @oJr xMPpJV xMKmiJ of pKh @Ko YJr rJTJf jJoJ\ kKz FPf KT PTJj PjKT yPm? C•r” @kjJr ksPvúr \Pjq IPjT ijqmJhÇ yJhLx IjMpJ~L PmPfr jJoJ\ yPuJ rJPfr Pvw jJoJpÇ rJxNuMuäJy (x) mPuPZj Pp PfJoJPhr rJPfr Pvw jJoJp mJjJS KmKfrPT (mMUJrL yJhLx jÄ 998)Ç Fr oJPj FA j~ Pp, PTC FvJr kr KmKfr jJoJp kPz PluPu kPr Px @r fJyJöMh jJoJp kzPf kJrPmj jJÇ FojS yPf kJPr, PTC y~f oPj TPrKZPuj Pp KfKj Pvw rJPf P\PV KmKfr kzPf kJrPmj jJÇ KT∂á KfKj Pvw rJPf P\PV KVP~ PhUPuj Pp KfKj fJyJöMh jJoJp kzPf kJrPZjÇ FA Im˙J~ fJr KmKfr jJoJp FvJr kr kzJ yP~ PVPuS KfKj fJyJöMh kzPmj FmÄ fJPT @mJr jfMj TPr KmKfr jJoJp kzJ uJVPm jJÇ fJyJöMh jJoJp Tf rJTJ~Jf kzJ pJ~ F KjP~ CuJoJP~ PTrJPor oPiq IPjT @PuJYjJ @PZÇ fPm, xo~ S Im˙J IjMpJ~L fJ To kPã hMA rJTJ~Jf yPf kJPr FmÄ PmvL yPuJ @a rJTJ~JfÇ KjP\r xMKmiJ IjMpJ~L To kPã hMA S PmvL kPã @a rJTJ~Jf kzJ pJPmÇ FmÄ F IjMpJ~L xJS~Jm yPmÇ FUJPj @P~vJ (rJ) mKetf FTKa yJhLx UMm CkTJrL yPf kJPrÇ KfKj mPuPZj” rJxNuMuäJy (x) rJPf pUj CbPfj fUj hMA rJTJ~Jf xÄK㬠jJoJp KhP~ ÊÀ TrPfjÇ Frkr KfKj @a rJTJ~Jf kzPfj, fJrkr KfKj KmKfr jJoJp kzPfjÇ

ksvú” Kx\hJPf KVP~ KT @oJr \Pjq @oJr mJmJoJ'r \Pjq PhJ~J TrPf kJrm? C•r” UMm hrTJrL FTaJ ksvú TPrPZjÇ yJjJlL oJpyJm IjMpJ~L lr\ jJoJPpr Px\hJPf fJxmLy ZJzJ Ijq PTJj PhJ~J TrJ pJPm jJÇ fPm, jlu jJoJPp fJxmLy ZJzJ IjqJjq oJxjNj PhJ~JS kzJ pJPm (@h-hMrÀu PoJUfJr 1/472)Ç @KoS FA of PkJwe TPr lPfJ~J KhfJoÇ KT∂á @Ko @PrJ kzJPvJjJ TPr PhUuJo, FA ofaJ KbT j~Ç TJre rJxNuMuäJy (x) pUj ore vpqJ~ KZPuj fUj @mN mTr (rJ) AoJoKf ÊÀ TPrjÇ FTKhj PuJPTrJ pUj @mN mTr (rJ) Fr PkZPj (PTJj FT lr\ jJoJPpr \Pjq) TJfJr mªL yPòj fUj rJxNuMuäJy (x) PvJ~J Im˙J~ fJÅr WPrr khtJ xKrP~ muPuj” Py oJjMPwrJ, jmMSPfr kã PgPT @r Pfoj PTJj PUJv-UmKr PhS~Jr mJTL PjA, PTmu nJPuJ ˝kú pJ oMxuoJj PhPU IgmJ pJ fJPT PhUJPjJ y~Ç oPj rJUPm, @oJPT ÀTM mJ Px\hJ Im˙J~ TárIJj kzPf KjPwi TrJ yP~PZÇ ÀTMPf PfJorJ ksnMr mzfôoNuT fJxmLy kzÇ @r Kx\hJ~ PmvL PmvL PhJ~J TrÇ TJre FA xo~ PfJoJPhr PhJ~J TmMu yS~Jr PmvL IKiTJr rJPU (oMxKuo, yJhLx jÄ 479)Ç F ZJzJ, oMxKuo vrLPlr @PrTKa yJhLPx

cJ. @. j. o ßjRvJh UJj 1Ç AxuJoL \Lmj hvtPjr FTKa KvãJ yPuJ xTu TJ\ KmxKouäJy ÆJrJ @r÷ TrJÇ FKa AxuJoL TíKÓ S xÄÛíKfr @KmPòhq IñÇ KmxKouäJy mPu TJ\ ÊÀ TrJ èÀfô kNet xMjfú Ç Fr TP~TKa xMlu @PZÇ xMlu :1Ç @uäJy S fJÅr vKÜr k´Kf BoJPjr jmJ~j y~Ç 2Ç @uäJyr xJyJpq S TÀeJ uJn x÷m y~Ç 3Ç KmxKouäJy oJjMwPT oª TJ\ ßgPT Kmrf rJPUÇ 4Ç KmxKouäJy oJjMwPT nJu TJP\ C“xJKyf TrPf kJPrÇ 5Ç @uäJyr jJPo TJ\ ÊÀ TrPu Kj~f xKbT S xyLy yS~Jr x÷JmjJ ßmvL gJPTÇ 6Ç KmxKouäJy mPu TJ\ ÊÀ TrPu v~fJPjr k´nJm S IÄv V´ye ßgPT oMÜ gJTJ pJ~Ç CkPrJÜ metjJoPf KmxKouäJy mqmyJr xŒPTt \JjJ ßVuÇ 3Ç mftoJPj @orJ ßhUPf kJA-xÄxPh, IKlx @hJuPf, oJPb o~hJPj mÜífJ ÊÀr @PV xrPm KmxKouäJy mPujÇ FaJ TfaMTM ßpRKÜTÇ CkPr mKetf KmxKouäJy muJr CP¨vq @r mÜífJr KmxKouäJyr CP¨vq FT j~Ç oJPb o~hJPj mÜífJr xo~ k´J~ KogqJYJr VJKuVJuJ\ TrJ y~Ç KmxKouäJy oª TJ\ ßgPT Kmrf rJUPf kJrPZ jJÇ IKlx @hJuPf mÜífJr xo~ xrPm

ksvú” rJxNuMuäJy (x) Fr oJpJr vrLPlr Skr Pp V’M\ @PZ PxaJ TPm S KTnJPm ÊÀ yP~PZ? oxK\Phr KT xmM\ V’M\ gJTJ \ÀrL? Km˜JKrf \JjJPjJr IjMPrJi TrKZÇ C•r” rJxNuMuäJy (x) Fr pMPV fJÅr oxK\Phr SkPr PTJj V’M\ KZPuJ jJÇ FA xmM\ V’M\ QfrL yP~PZj 678 Ky\rLPf; oJPj rJxNuMuäJy (x) Fr AP∂TJPur TP~Tvf mZr kr xMufJj

37

ksvú” @Ko PlAxmMT PgPT pKh TJCPT mJh KhA FmÄ KfKj oPj TÓ kJj fJyPu KT @oJr èjJy yPm? C•r” @kjJr ksvúaJ kPz FTaM yJxuJoÇ TJre, PlAxmMT mqmyJr TrJ \JP~p KT-jJ fJ KjP~S Tf ksPvúr C•r KhPf y~Ç @r @kKj PlAx mMT PgPT mJh PhS~Jr TJrPe TJPrJ oPj TÓ KhPu èjJy yPm KT-jJ \JjPf PYP~PZjÇ FaJ ImvqA FTaJ xMªr ksvúÇ TJre yPuJPlAxmMT FUj @iMKjT \LmPjr FTaJ KmPvw IÄPv kKref yP~ KVP~PZÇ FUj PfJ mÉ PuJPT PlAx mMPT FPfJ PmvL xo~ Phj Pp KjP\r TJPZr PuJTPhrPTS FPfJaJ xo~ KhPf kJPrj jJÇ fJA, PlAxmMPT KTnJPm gJTPf yPm fJrS KTZM jLKfoJuJ PoPj YuJ CKYf mPu IKnù\PjrJ oPj TrPZjÇ @kjJr Kmw~aJ @xPu @PrJ Km˜JKrf jJ P\Pj ofJof PhS~J TKbjÇ TJre yPuJ@kKj KTPxr KnK•Pf FT\jPT @jPl∑¥ mJ mºM fJKuTJ PgPT mJh KhP~PZj PxaJ @kKj FUJPj mPuj KjÇ @r KfKjA mJ PTj FPfJ TÓ PkPuj fJ @oJr TJPZ kKrÛJr j~Ç fPm, KmjJ TJrPe AòJ TPr TJCPT TÓ KhPu Pp PTJj Im˙J~ èjJy yPf kJPrÇ KpKj @kjJPT TJPZ PkPf YJj, pKh @kjJr vKr~Pfr PTJj xoxqJ jJ y~, fJyPu fJPT hNPr PbPu jJ KhP~ TJPZ PrPU vJK∂ KhPuA PfJ y~Ç @r pKh PxUJPj AoJPjr S @oPur mqJkJr y~ fJyPu oPj rJUPf yPm oJjMPwr x∂áKÓ kJS~Jr @PV @uäJy kJPTr x∂áKÓ KjKÁf TrPf yPmÇ

oJxIJuJ-oJxJAu KmnJPV k´vú kJbJPjJr KbTJjJ xMKk´~ kJbT, xJ¬JKyT ßhv-Fr Kj~Kof KmnJV oJxIJuJ-oJxJAu-F IJkjJr ßp ßTJPjJ ioLt~ k´vú kJbJPf kJPrjÇ \JKo~Jfáu CÿJyr AxuJKoT ˆJKc\ KmnJPVr k´iJj, KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh S KaKn mqKÜfô c. IJmMu TJuJo IJ\Jh IJkjJr k´Pvúr xMKYK∂f \mJm KhPòjÇ KjPYr KbTJjJ~ cJT ßpJPV IgmJ APoAPu IJ\A IJkjJr k´vú kJKbP~ KhjÇ Weekly Desh 65 New Road, London E1 1HH. Email: kalamahsan@hotmail.com

KmxKouäJyr mÉoMKU mqmyJr KmxKouäJy mPu ÊÀ TPrj fJrkr jJjJj Ixfq TgJ, KfptT TgJ S mqKÜVf @âoe TPr TgJ muJ y~Ç pJ KmxKouäJyr CP¨Pvqr xJPg Kou ßjAÇ KmxKouäJyr FA k´TJvq mqmyJr ÊÀ TPrKZPuj k´~Jf FT\j rJÓskKf mLr oMKÜ ßpJ≠JÇ CP¨vq KZu iPotr @hPvt oJjMwPT @TíÓ TrJ IgmJ nJu Kj~Pf YJuM TPrKZPujÇ KT∂á FUj Fr k´J~ IkmqmyJr yPòÇ xJiJre oJjMPwr TJPZ FaJ ßmJ^JPjJ pJrJ KmxKouäJy muPm fJrJ UJKa oMxuoJj pJrJ muPm jJ fJrJ iotyLjÇ muJ pJ~ rJ\QjKfT CP¨Pvq Fr mqmyJrÇ IgtJ“ hMjtLKf mqKnYJr mJ ohqkJj TPrS pKh oJPb o~hJPj xrPm KmxKouäJy mPuj ßx UJKa oMxuoJj! iotPT @orJ mqmxJ~ KjP~ KVP~KZÇ IgY oMxuoJPjrJ xÄÛJr yPò” ßp KjP\r AòJPT @uäJyr TJPZ xoktj TPr IgmJ ßp @uäJyr AòJ IjMxJPr YPuÇ rxNu (x.) mPuPZj” ßx mqKÜ ßoJKoj j~, pJr yJf S oMPUr IKjÓ ßgPT k´KfPmvL rãJ jJ kJ~Ç @r FTKa yJKhPx muJ yP~PZ” ßx ßoJKoj j~ ßp ßka nPr UJ~ @r fJr k´KfPmvL InMÜ gJPTÇ FUJPj k´KfPmvL muPf ßp ßTJj iPotr oJjMwPT ßmJ^JPjJ yP~PZÇ AxuJPor oNu

n

ßgPT @orJ IPjT hMPr @KZ mPuA Ff yJjJyJKj, oJrJoJKrÇ iotPT KjP\r of IjMxJPr YJuJPf YJ~Ç fUj FaJ iot gJPT jJ yP~ pJ~ xÄxJrÇ xÄxJr \Kau xÄTLetÇ iot xy\ xru ChJrÇ 1948 xJu ßgPT 2013AÄ 65 mZr pJmf kqJPuˆJAPjr oMKÜr \jq ßhJ~J S I˘ mqmyJr yPòÇ @uäJy ßhJ~J TmMu TrPZj jJ I˘ KhP~ S TJ\ yPò jJÇ AxuJo frmJrL KhP~ k´YJr y~ jJAÇ yP~PZ ùJj, k´ùJ, @Yre fJA xNrJ jJyu Fr 125 jÄ @~JPf muJ yP~PZ (Py jmL) @kKj k´ùJ S xhMkPhv ÆJrJ @uäJyr kPg (oJjMwPhr) @ymJj TÀjÇ (fPTt ßpPf yPu) @kKj KmfTt TÀj pMKÜ xyTJPr C•o k∫J @kjJr oJKuTA nJu \JPjj, ßT fJr kg ßgPT KmkgVJoL yP~ ßVPZ IgmJ ßT xKbT kPg rP~PZÇ 4Ç xrPm KmxKouäJy muJ :oMxKuo vrLl 776 yJKhPx @jJx (rJ.) mPuj rxNu (x.) xrm jJoJPp xrPm KmxKouäJy mPuj jJAÇ vJPlB (ry.) xrm jJoJPp xrPm KmxKouäJy muJr kPã of ßhjÇ Kjrm jJoJPp Fr ßTJj CPuäU ßjAÇ xMfrJÄ jJoJPpr oPiq xrPm KjrPm KmxKouäJy muJr of KnjúfJ ßpUJPj rP~PZ ßxUJPj mÜífJr @PV xrPm KmxKouäJy

muJ TfaMTM ßpRKÜTÇ 5Ç KmxKouäJy TMr@Pjr @~Jf :xTu pMPVr @PuoVPer xmt xÿf Kx≠J∂” ÈKmxKouäJKyr ryoJKjr rKyo' @u TMr@Pjr FTKaÇ xNrJ joPur 30 jÄ @~JPf FnJPm muJ yP~PZ, FKa xMuJ~oJj ßgPT FPxPZ FmÄ fJ kro TÀeJo~, IKfh~JuM @uäJyr jJPo ÊÀ TrJ yP~PZ (@u TMr@j 27”30) xNrJ jJyJPur 98 jÄ @~JPf muJ yP~PZ @kKj pUj TMr@j kJb TPrj fUj KmfJKzf v~fJj ßgPT @v´~ k´JgtjJ TÀjÇ ßpPyfM KmxKouäJy TMr@Pjr @~Jf fJr @PV @CpMKmuäJy kzJ CKYfÇ @r FA TJrPe jJKT Ijq TJrPe \JjJ jJ ßVPuS TíKw oπL oKf~J ßYRiMrL S k´Plxr ÀÉu yT @CpMKmuäJy KyKojJx vJ~fKjr rJK\o mPuj fJrkr KmxKouäJKyr ryoJKjr rKyo mPujÇ iot mqmxJ~LPhr IkmJh ßgPT rãJ kJS~Jr \jq IPjPTA KmxKouäJy muPZjÇ xMfrJÄ Kj~f xKbT KTjJ k´vú ßgPTA pJ~Ç xNrJ mJTJrJ~ muJ yP~PZ uJ ATrJyJ KlK¨j iPot ßTJj ß\Jr\mrhK˜ jJAÇ 6Ç KmxKouäJy TÀeJr mJeL : TMr@Pjr xTu xNrJr @PV KmxKouäJy KhP~ ÊÀ y~ KT∂á xNrJ fSmJ fJ KhP~ ÊÀ y~KjÇ Fr FTKa TJre KyxJPm muJ yP~PZ ßpPyfM FA xNrJ~ TJPlrPhr xJPg vJK∂ YMKÜ rKyfTre FmÄ ImJiqfJr vJK˜ CPuäU rP~PZ ßxPyfM FUJPj KmxKouäJy ßuUJ y~KjÇ ßTjjJ KmxKouäJy TÀeJr mJeLÇ TÀeJr KmxKouäJy @orJ oJPb o~hJPj xnJ xoJPmPv KTnJPm S KT Kj~Pf mqmyJr TKr fJ KmPmYjJ TrJ k´P~J\jÇ ßuUT : Iiqã, rJÓskKf @mhMu yJKoh ßoKcPTu TPu\, KTPvJrV†Ç


ãá ßh x Ä mJ h

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

nJzJ yPm KyoJu~ vOñ

ßyJPau mJ u\ j~, nJzJ ßhS~J yPm 326Ka @˜ vOñÇ ßxUJPj oMKh mJ oKjyJKrr ßhJTJj mJ cJu-nJPfr ßyJPau yPf kJPrÇ kptaj KvP· ß\J~Jr @jPf F kKrT·jJ KjP~PZ ßjkJu xrTJrÇ nJzJ ßhS~Jr

CP¨vq hMKaÇ FT, kptaPjr yJuyKTTf xMKmiJr j~, fJA ßhKv-KmPhKv xÄ˙JPT nJzJ ßhS~Jr @P~J\jÇ hMA, oJC≤ FnJPrPˆr Skr ßgPT YJk ToJPjJÇ kptaTrJ ÊiM FnJPrPˆA pJj, mJKTèPuJ

uöJ-n~ÄTr! oJjm oPjr ßnfr xmPYP~ À≠ yP~ gJTJ ßVJkj IjMnNKf yPò uöJ FmÄ ßx \jqA FKa xmPYP~ Km±ÄxLÇ ArJT pM≠xy IjqJjq @PrJ IPjT @V´JxPjr ßkZPj Ijqfo FTKa TJre y~PfJ KZu FA uöJÇ Foj o∂mq TPrPZj xoJ\fP•ôr xJPmT IiqJkT aoJx ßvlÇ TJuYJrJu ßxJKxSuK\ xJoK~TLPf fJÅr ßuUJ FT KjmPº oJjmL~ FA IjMnNKf KjP~ rP~PZ @PrJ VN| KTZM TgJÇ pMÜrJPÓsr ACKjnJKxtKa Im TqJKuPlJKjt~Jr xJPmT IiqJkT aoJx ßvl mPuj, È@oJPhr xoJ\aJ jJVKrT nPhsJ\PjJKYfÇ FUJPj TJPrJ ßrPV ßpPf ßjA FmÄ uKöf yPf ßjAÇ' fJÅr oPf, uöJr oPfJ FTKa ‰\KmT IjMnNKf @iMKjT xoJP\r oJjMw âPoA ßVJkj TPr rJUPf ÊÀ TPrPZÇ @iMKjT xoJ\ mqKÜ˝Jf∂sq FojnJPm CxPT KhPò ßp oJjMw xm KTZM FTJ TrPf YJAPZ, FTJA xm xJoJu KhPf YJAPZÇ mqKÜr oJP^ KmKòjúfJ ‰fKr yPò FmÄ ßx fJr uöJ ßVJkj TPr ßluPZÇ ImoJjjJr nP~ ßVJkj TPr ßluJ FA IjMnNKf \oJ TrJaJ KmköjT yPf kJPr mPu oPj TPrj FA IiqJkTÇ KmPvwf ßjfí˙JjL~ oJjMPwr pMKÜmJPhr @zJPu uMKTP~ gJTJ uöJ @r rJV @PrJ n~Jmy @TJPr k´TJv ßkPf kJPrÇ F k´xPñ KfKj ArJT pMP≠r ChJyre

aJPjjÇ fJÅr IKnof, mMv k´vJxPjr TzJ j\rhJKrr oPiqA 9/11-Fr yJouJ FmÄ SA yJouJ~ \KzfPhr vJK˜r @SfJ~ @jPf jJ kJrJr IxyJ~fô y~PfJ xÄKväÓ TftíkãPT uöJ~ ßlPu KhP~KZuÇ ArJPT oreJ˘ @PZ- Foj I\MyJPf ßxUJPj xv˘ oJKTtj yJouJr ßkZPj y~PfJ @PZ f“TJuLj k´vJxPjr ßxA ßVJkj uöJÇ aoJx ßvPlr oPf, È@PmV yPò Kj”võJPxr oPfJÇ pUj fJ ßmr yS~Jr kg kJ~ jJ, fUjA fJ xoxqJr \jì ßh~Ç uöJr oPfJ FTKa @PmVL~ IjMnNKf À≠ yP~ gJTJaJ ßTmu mqKÜr ßãP©A j~, huL~ kptJP~S èÀfr uzJAP~r \jì ßh~Ç' uöJ ßVJkj TPr rJUJr k´mefJaJA mz xoxqJÇ IgY FA IjMnNKf UMmA AKfmJYT mPu oPj TPrj KfKjÇ fJÅr oPf, ÈuöJ yPò FTKa ‰jKfT xoJP\r KnK•Ç uöJr IjMnNKf jJ gJTPu ßTJPjJ ‰jKfT xoJ\ VPz CbPf kJPr jJÇ ßTJjaJ TrJ CKYf, @r ßTJjaJ IjMKYf, ßx mqJkJPr yJ\JraJ KY∂J oJgJ~ WMrkJT UJ~Ç KT∂á CKYfIjMKYPfr ßmJPir ßkZPj ßp IjMnNKf TJ\ TPr, ßxaJ yPuJ uöJÇ' xmPvPw uöJr IjMnNKfèPuJ xJoJu ßhS~Jr \jq KjP\r ßmJTJKoPf KjP\PT KjP~A yJxJr CkPhv KhP~PZj aoJx ßvlÇ IPjqr ßmJTJKoPf j~Ç

IjJWsJfJÇ ßxxm hM˙ S ImPyKuf vOñPT FTaM YJñJ TrJ hrTJrÇ ÊjPf k´uJk oPj yPf kJPr; KT∂á F fgq ßwJPuJ @jJ xKfqÇ ßjkJPur kptaj KmnJPVr oMUkJ© ßoJyjTíÌ xkPTJfJ KjKÁf

TPrPZj KyoJu~ nJzJ ßhS~Jr mJxjJÇ PjkJPur 326Ka vOñ kmtfJPrJyLPhr \jq CjìMÜÇ pKhS k´Kf mZr ßjkJPu pf xÄUqT KmPhKv kmtfJPrJyL @Pxj, fJPhr KxÄynJPVrA uãq gJPT FnJPrˆÇ yJPfPVJjJ TP~TKaPT mJh KhPu mJKT vOñèPuJr yJu ÀV&e YaTPur oPfJÇ F ‰mwoq hNr TrPfA ßjkJu xrTJPrr kKrT·jJ∏ ßhKv-KmPhKv ßmv TP~TKa xÄ˙Jr yJPf fMPu ßhS~J yPm 326Ka vOPñr hJK~fôÇ SA xÄ˙JèPuJ vOñèPuJPf kptajPTªs VPz fMuPmÇ PoJyjTíÌ \JKjP~PZj, yPrT KTKxPor uJn yPmÇ k´gof, KmPvw FTKa ÀPa (FnJPrPˆ pJS~Jr \jKk´~ Àa xJCg Tu) Knz ToPmÇ KÆfL~f, vOPñr hJK~fô gJTPm ßp xÄ˙JèPuJr yJPf, fJPhr ßhS~J KmùJkj ßhPU fMujJ~ IUqJf vOñèPuJPfS Knz \oJPmj kptaTrJÇ kJyJPz YzJr oJgJKkZM UrY ToJPjJ FmÄ mJKT vOñèPuJPT 'nJzJ ßhS~J'r F Kx≠J∂PT ˝JVf \JKjP~PZ ßjkJu oJCP≤Kj~JKrÄ IqJPxJKxP~vjÇ

VqJx ßgPT ßfu! VqJx ßgPT x˜J~, xyP\, kKròjú, mqmyJr CkPpJVL \ôJuJKj ‰fKrr \jq jfMj FTKa kKrT·jJr TgJ \JKjP~PZj oJKTtj VPmwTrJÇ fJÅrJ @vJ TrPZj, FA k≠Kf mqmyJr TPr nKmwqPf k´JTíKfT VqJx ßgPT ßfu\JfL~ khJgtS C“kJhj x÷m yPmÇ \ôJuJKj mJ rJxJ~KjT-VqJx ßgPT ‰fKr TrJ pJ~ k´J~ xmAÇ ßkPasJKu~Jo ßgPT pJ pJ kJS~J x÷m k´JTíKfT VqJx ßgPTS fJr k´J~ xmA kJS~J pJ~Ç fPm FA „kJ∂r k´Kâ~J Ifq∂ mq~mÉu yS~J~ fJ mqmyJr TrJ y~ jJÇ oJKTtj VPmwTrJ \JKjP~PZj, mftoJj k´Kâ~Jr fMujJ~ fJÅPhr kKrT·jJKa ßmv xy\Ç VqJx ßgPT fru \ôJuJKj ‰fKrr ßãP© FPf fJk To uJVPm, mqmÂf CkTreèPuJr hJoS ßmv ToÇ xJP~¿ xJoK~TLPf Vf mOy¸KfmJr F-xÄâJ∂ FTKa k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç FPf ßlîJKrcJr KÙkx KrxJYt AjKˆKaCPar KÙkx FjJK\t IqJ¥ oqJPaKr~Jux ßx≤JPrr kKrYJuT r~ ßkKr~JjJ mPuj, ßkPasJKu~Jo ßgPT C“kJKhf kPeqr fMujJ~ k´JTíKfT VqJx ßgPT \ôJuJKj mJ rJxJ~KjT ‰fKrr \jq mftoJPj ßp k≠Kf mqmyJr TrJ y~ fJ Ifq∂ mq~mÉuÇ pMÜrJPÓs k´JTíKfT VqJPxr C“kJhj ßmPz pJS~Jr kr FA kKrT·jJr TgJ k´TJv TrJ yPuJÇ mftoJPj pMÜrJÓs rJKv~JPT akPT FT j’r VqJx C“kJhjTJrL ßhvÇ FA k´KfPmhPjr ßuUT KmsVyJo A~JÄ ACKjntJKxKar ßcKjP~u Fx mPuj, pMÜrJPÓs FUj VqJPxr k´JYMpt rP~PZÇ Fr pgJpg mqmyJPrr UMm ßmKv kg ßjAÇ

KvÊr yJKxr TJre ... FTaJ hJÅfS SPbKj, oMUaJ lJÅT TrPuA ßlJTuJ oJKz, ßjyJf FTaJ mJóJÇ fJr KhPT j\r ßhS~Jr Foj KTZM ßjAÇ KT∂á ßx ßlJTuJ oMPU pUj yJKxr mjqJ ßZJaJ~, fUj pf k´mLe @r èÀV÷Lr oJjMwA ßyJT, jJ ßyPx kJPrj jJÇ KT∂á ßTj yJPx KvÊrJ, TL mMP^ yJPx∏ F KjP~ VPmweJ YJKuP~PZj cÖr TqJxkJr IqJKcoqJjÇ u¥j mJTtPmT KmvõKmhqJuP~r ßx≤Jr lr ßmsAj IqJ¥ ßTJVKjKan ßcPnukPoP≤r FA KrxJYt ßlPuJ KvÊPhr yJKxr C“x S TJre KjP~ VPmweJ TPr ßhKUP~PZj, KvÊrJ @KmÏJPrr @jPªA yJPxÇ c. IqJKcoqJj mPuj, ÈKvÊPhr mM^Pf kJrJr oPiqA @kKj mzPhr ßmJ^Jr xN© UMPÅ \ ßkPf kJPrjÇ k´KfKa KvÊA @xPu FPTT\j ãMPh ‰mùJKjTÇ fJrJ k´KfKhj KmvõPT FTaM FTaM TPr @KmÏJr TPrÇ fJPhr kptPmãe TrPf \JjPu mzrJS mz KTZM @KmÏJr TrPf kJKrÇ' o\Jr mqJkJr yPuJ, SA VPmwPTr KjP\r ßTJPjJ ßZPuPoP~ ßjAÇ ßTJPjJ KvÊr xPñ WKjÔfo xo~ TJaJPjJr oPfJ fJr Yo“TJr IKnùfJ jJ gJTJ xP•ôS xŒNet KjP\r UrPYA SA VPmweJ YJKuP~PZj KfKjÇ KmPvõr 25Ka ßhPvr FT yJ\Jr 400 oJ-mJmJr Skr VPmweJ YJKuP~ F xoLãJ hJÅz TrJj c. IqJKcoqJjÇ fJrJ fJPT \JKjP~PZj, KvÊrJ fUjA ßmKv yJPx, pUj fJPhr oJ-mJmJ KjP\rJA yJKxoMPU gJPTjÇ @r pUj fJPhr KjP\PhrS ßo\J\-oK\t KbT gJPTÇ KfKj @rS mPuj, È@kKj ÊPj ImJT yPmj, KvÊrJ FTho I· m~x ßgPTA yJxPf ÊÀ TPrÇ 90 vfJÄv KvÊ yJxJ ÊÀ TPr fJPhr hMA oJx m~x ßgPTAÇ @r ßoP~KvÊPhr fMujJ~ ßZPuKvÊrJA @PV yJPxÇ'

n 21 - 27 MARCH 2014

n

38

˙NufJr ßkZPj metmJh! ßmKv TqJuKrpMÜ UJmJr V´ye, To vJrLKrT kKrv´o, oJ©JKfKrÜ vJrLKrT S oJjKxT YJkxy jJjJ TJrPe ˙Nu yP~ pJS~Jr fgq IPjT @PVA \JKjP~PZj KmPvwùrJÇ FmJr pMÜrJPÓsr KmPvwùrJ muPZj, VJP~r rÄS ˙Nu yP~ pJS~Jr TJre yPf kJPrÇ TL TPr? pMÜrJPÓsr ßmJˆj ACKjnJKxtKar ßxäJj FKkPcKoSuK\ ßx≤JPrr KmPvwùrJ FT pMVmqJkL VPmweJ ßvPw \JKjP~PZj, metmJhA FA ˙NufJr \jq hJ~LÇ KmPvwf TíÌJñ jJrLrJ FA ‰mwPoq xmPYP~ ßmKv ãKfV´˜ yPòÇ VPmweJ~ 59 yJ\Jr @Kl∑TJj-@PoKrTJj jJrLr ˝J˙qVf fgq xÄV´y S KmPväwe TrJ y~ FmÄ ‰hjKªj \LmPj fJrJ

metQmwPoqr TJrPe TfaJ YJPkr oMPU kPz, ßxaJS k´PvúJ•Prr oJiqPo ß\Pj ßjS~J y~Ç FPf ßhUJ pJ~, k´KfKhj xmPYP~ To yJPr metmJPhr KvTJr yP~PZ Foj jJrLPhr fMujJ~ xPmtJó kKroJPe metmJPhr KvTJr jJrLPhr 69 vfJÄPvr oPiq oMKaP~ pJS~Jr k´mefJ ßhUJ ßVPZÇ VPmweJ k´KfPmhPj fJA ˙NufJr xPñ oj˜JK•ôT YJPkr xmPYP~ ß\JrJu xŒTt @PZ mPu o∂mq TrJ yP~PZÇ Fr @PVS KmKnjú VPmweJ~ ˙NufJr xPñ vJrLKrT S oJjKxT YJPkr xŒPTtr TgJ muJ yP~PZÇ ˙Nu vrLPr ÂhPrJV, aJAk-2 cJ~PmKax, IK˙ xÄKväÓ ßrJVxy KmKnjú ßrJV mJxJ mJÅiJr ^MÅKT ßmKv mPu oMKaP~ pJS~J KjP~ VPmwTPhr Ff nJmjJÇ

@myJS~JS ßYKñx UJPjr kPã! oñu xJosJP\qr IKikKf ßYKñx UJj FTJiJPr ßTJKr~J, YLj, rJKv~J, ACPrJPkr kNmtJûu, nJrf S hKãe-kNmt FKv~J \~ TPrjÇ fJÅr FA mqJkT C™JPjr ßkZPj pM≠KmhqJ~ kJrhKvtfJr kJvJkJKv nJPuJ @myJS~JrS FTaJ mz k´nJm KZu mPu oPj TPrj @iMKjT VPmwTrJÇ xŒ´Kf oJKTtj VPmwTrJ oPñJKu~Jr oiqJûPu k´JYLj VJPZr ßnfPrr ßVJuJTJr ˜r krLãJ TPr \JKjP~PZj, FT yJ\Jr mZPrrS ßmKv xo~ @PV ßxUJjTJr @myJS~J ßmv vJ∂ S @hst KZuÇ ßp TJrPe ßWJzJr UJmJr KyPxPm WJxS mJzf UMm hsΔfÇ VPmwTrJ ßhPUPZj, ßYKñx UJPjr vJxPjr @PV 1180 ßgPT 1190 xJPur xo~aJ~ oPñJKu~J~ fLms UrJ KZuÇ F-xÄâJ∂ FTKa VPmweJ k´KfPmhj k´KxKcÄx Im hq jqJvjJu FTJPcKo Im xJP~P¿ k´TJKvf yP~PZÇ SA k´KfPmhPj muJ y~, 1211 ßgPT 1225 xJu kpt∂ oPñJKu~J~ mOKÓkJf IPjT ßmKv yP~PZ, @myJS~JS KZu vJ∂Ç SA xo~A C™Jj WPa ßYKñx UJPjrÇ k´KfPmhPjr xyPuUT S SP~ˆ nJK\tKj~J ACKjnJKxtKar VJPZr

ßVJuJTJr ˜rKmw~T KmùJjL IqJKo ßyPxu mPuj, fLms UrJr kr k´mu mwtPer WajJ ßgPTA ßmJ^J pJ~ Kmw~Ka oJjMPwr \LmPjr jJjJ WajJ~ k´nJm ßlPuPZÇ FKa FToJ© TJre jJ yPuS KjKÁfnJPmA FT\j ßjfJr C™JPj F Kmw~KaS k´nJm ßlPuPZÇ mOKÓr TJrPe VJZkJuJ hsΔf ßmPzPZ; pJr k´nJm kPzPZ ßWJzJr ãofJ mJzJPjJr SkrÇ FrA xMKmiJ ßkP~PZj ßYKñx UJjÇ nJPuJ @myJS~Jr xyJ~fJ KjP~ ßYKñx UJj fJÅr \JKfPVJÔLPT GTqm≠ TPr k´KfPmvL FuJTJèPuJ hUu TPr ßjjÇ

KmjJ fJPr ßoJmJAu ßlJj YJ\t @VJoL TP~T mZr kr @kjJr ßoJmJAu ßlJj YJ\t TrPf ßTJPjJ YJ\tJr uJVPm jJÇ ‰mhMqKfT xÄPpJV ZJzJA YJ\t TrJ pJPm ßoJmJAu ßlJjÇ fJryLj KmhMq“ mJ I~qJrPux APuTKasKxKar iJreJKa Imvq jfMj j~Ç 100 mZr @PVA KjPTJuJ ßfxuJ jJPo FT KmùJjL FA iJreJ KjP~ TJ\ ÊÀ TPrKZPujÇ KT∂á ßZJaUJPaJ xJluq FPuS mz kKrxPr ßfoj ßTJPjJ xMlu kJS~J pJKòu jJÇ ImPvPw S~JA Kas KxKar k´iJj TJKrVKr TotTftJ c. ßTKa yu xŒ´Kf KxFjFjPT \JjJj, È@orJ ßTJj k´TJr fJr ZJzJA KmhMq“vKÜ ˙JjJ∂r TrPf pJKòÇ'


à o e

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

39

kqJKrPxr nJxtJA ßgPT dJTJr ßxJjJrVÅJS oJ© TP~TKhj @PV l∑JP¿r kqJKrx vyr WMPr FuJoÇ UMmA @PmV KjP~ ßhUuJo kqJKrx ßgPT UJKjT hNPr ImK˙f nJxtJA rJ\k´JxJh, kqJKrPx ImK˙f uMPn KoCK\~Jo (uMPn kqJPux) FmÄ @APlu aJS~JrÇ jcrcqJo YJYtKaS hvtTPhr \jq @ÁPptr FTKa hvtjL~ ˙JjÇ nJxtJA k´JxJPhr TgJA FTaáUJKj mKuÇ k´JxJh FmÄ mJVJPjr FT Ik„k ßxRªPptr yJfZJKj KhP~ nJxtJA k´JxJh xJrJ kOKgmLr kptaTPhr @Twte TrPZÇ 7 uJU 29 yJ\Jr 206 mVtláPar k´JxJhKa ßhPU oMê jJ yS~Jr ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ 19 yJ\Jr 262 FTPrr KmvJu FuJTJ~ ImK˙f k´JxJh FmÄ mJVJj WMPr ßhUPf YJr YJTJr VJKzr xJyJpq @kjJPT KjPfA yPmÇ ßx mqm˙JS fJPhr @PZÇ fPm YzJ hJPor KaPTa TJaPf yPuS ßasPj YPz WMPr ßhUJr @jªaJA @uJhJÇ 17 vfJ»Lr lrJKx @Patr Kjhvtj FA nJxtJA rJ\k´JxJhÇ k´JxJhKar ˙JkjJ ÊÀ TPrKZPuj uMAx 13Ç fJrkr 1682 xJPu FA KmvJu ˙Jkfq ßvw TPrKZPuj uMAx 15Ç ßxA fUj ßgPTA oJgJ CÅYá TPr hÅJKzP~ @PZ kOKgmLr mz k´JxJPhr oPiq jmo ˙JPj ImK˙f kqJKrPxr nJxtJA rJ\k´JxJhÇ VPmweJ TrJr FT kptJP~ FTaá ImJT yP~KZuJo FA ß\Pj ßp, nJrPfr KhKuäPf ImK˙f rJÓskKf nmj ßpUJPj mftoJj nJrPfr mJXJKu rJÓskKf k´em oMUJ\tL mxmJx TrPZj, ßxKa kOKgmLr mz k´JxJPhr oPiq 17fo ˙Jj hUu TPr @PZÇ mJÄuJPhPv Foj ßTJPjJ rJ\k´JxJh ßjA pJ kOKgmLr Ijq ˙JkjJr xPñ fáujJ TrJ pJ~Ç KT∂á mJÄuJPhPv Vmt TrJr oPfJ uJumJPVr hMVt, kMrJfj dJTJr jmJm mJKz FmÄ 13 vfJ»LPf VPz SbJ f“TJuLj mJÄuJr rJ\iJjL ßxJjJrVÅJSP~r KTZá GKfyqmJyL Kjhvtj @PZÇ fPm FUj @r FèPuJ ßhUJr oPfJ Im˙J~ ßjAÇ ãP~ ãP~ kzPZ Fr kPu˜JrJ, hr\J-\JjJuJ ßnPX kzPZ KTÄmJ ßTC UMPu KjP~ pJPòÇ \rJ\Let ßYyJrJ KjP~ FT xoP~r VPmtr

nJxtJA kqJPux : Kv·Lr TqJjnJPx IÅJTJ KYP©r oPfJ ßxRªpt ZzJ~ GKfyJKxT nJxtJA kqJPux kJKTtÄP~r \J~VJèPuJS ßZJa ßZJaÇ Foj ßZJa @TJPrr xmKTZá yS~Jr TJre ßxUJPj Ik´fáu \J~VJÇ fJPhr vyr ßZJa yP~ KVP~PZ fJPhr oJjMPwr \J~VJ KhPfÇ Foj ßZJa @TJPrr xmKTZá iJre TrJ

kKrYptJ FmÄ ßorJof TPr pJPòÇ @r fJr lPuA fJrJ k´Kf mZr uJU uJU kptaT kJPò FmÄ kptaTPhr TJZ ßgPT Igt CkJ\tj TrPf kJrPZÇ KT∂á @orJ mJÄuJPhv mJ dJTJr ßpaáTá

TáA¿ ßY’Jr : nJxtJA kqJPuPxr KnfPr FTKa j~jJKnrJo v~jTãÇ Fr jJo TáA¿ ßY’Jr KTZá k´JxJPhr IK˜fô FUPjJ mJÄuJPhPv @PZÇ ACPrJPk KmPvw TPr kqJKrPx pJS~Jr IKnùfJ pJPhr @PZ fJrJ xmJA @oJr xPñ FTof yPmj ßp, ßxUJPj xmKTZáA ßZJa ßZJaÇ ßyJPaPur Ào ßZJa, ßrˆáPrP≤r ßaKmu-ßY~Jr ßZJa, mJxJmJKz ßZJa ßZJa, VJKzèPuJ ßZJa, FojKT VJKz

vyPrr kJPvA nJxtJA rJ\k´JxJPhr oPfJ KmvJu FTKa k´JxJh S mJVJj FmÄ YJrKhPTr ßUJuJ \J~VJ S ßuT lrJKxrJ iPr ßrPUPZ KbT @PVr oPfJ TPrÇ fJPhr \J~VJr ˝·fJ gJTPuS FA j~jJKnrJo GKfyqmJyL xŒhPT fJrJ ¸vt TPrKjÇ mrÄ k´JxJh S mJVJjKaPT Fr k´Tfí Im˙J~ rJUJr \jq fJrJ Kj~Kof Fr

ßyKrPa\ mJ xŒh KZu, ßxA uJumJPVr ßTuäJ, jmJm mJKz mJ ßxJjJrVÅJS∏ ßTJPjJaJPTA k´Tíf @TJPr rJUJr \jq KTZáA TrPf kJKrKjÇ 19 vfJ»LPf VPz SbJ uJumJPVr ßTuäJ pJ ßoJVu @oPur Ijqfo k´iJj ˙JkjJ, fJ ßhUPf @\ kOKgmLr Ijq oJjMw hNPr gJTáT dJTJr IKimJxLrJA ßhUPf pJ~ jJÇ jmJm

@»Mu VKe fJr kM© jmJm @yxJjCuäJy mJyJhMPrr jJPo dJTJr mMKzVñJr kJPz jmJm mJKzKa ˙Jkj TPrKZPuj 1872 KUsˆJP»Ç fJrS @PV 13 vfJ»LPf VPz CPbKZu f“TJuLj mJÄuJr rJ\iJjL ßxJjJrVÅJSÇ @orJ pKh kqJKrPxr SA nJrxJA k´JxJPhr oPfJ @oJPhr uJumJV hMVt, jmJm mJKz @r ßxJjJrVÅJSPT k´Tíf Im˙JPj ßorJof TPr rJUPf kJrfJo, pKh mJªrmJj, UJVzJZKz @r rJñJoJKa FA Kfj kJmtfq ß\uJPT kptajmJºm TrPf kJrfJo, fJyPu GKfyJKxT FmÄ k´JTíKfT FA ˙JkjJèPuJPT ßhUPf ÊiM mJÄuJPhPvr KmKnjú Iûu ßgPTA j~, kOKgmLr IjqJjq ßhv ßgPTS kptaTPhr Knz \oPfJÇ FAxm ˙JkjJ, TmJ\JPrr xoMhs ‰xTf, xMªrmPjr rP~u ßmñu aJAVJr xmKTZá KoKuP~ mJÄuJPhv yPf kJrPfJ FTKa kptaPjr @TwteL~ ßhvÇ ÊiM nJrf, ßjkJu, v´LuïJ, kJKT˜Jj KTÄmJ náaJj ßgPTA j~, @orJ kptaT ßkfJo ACPrJk, jgt @PoKrTJ FmÄ IPˆsKu~J ßgPTSÇ ßTJPjJ xrTJrA @oJPhr GKfyqèPuJPT Iãáeú rJUPf, Fxm xŒhPT mÅJKYP~ rJUPf, IKiT kptaT @Twte TrPf KmPvw KTZáA TPrKj AKfkNPmtÇ kptaj TPktJPrvj, oπeJu~ xmA gJPT- KT∂á TJP\r ßmuJ~ KTZáA ßjAÇ mJÄuJPhPvr Kfj kJmtfq ß\uJr @TwtPe KmPvw TPr mJªrmJPjr gJj&KYr k´JTíKfT ßxRªpt hvtPj kOKgmL ßgPT uJU uJU kptaT @xPf kJPr mJÄuJPhPvÇ k´JTíKfT, GKfyJKxT xm irPjr oPjJoMêTr @TwteL~ GKfyqA @PZ mJÄuJPhPvÇ

KT∂á ßpKa ßjA fJ yPuJ FèPuJPT mÅJKYP~ ßrPU FmÄ rãeJPmãe TPr kOKgmLr kptajKkkJxM oJjMPwr TJPZ fáPu irJr k´PYÓJÇ @orJ pKh @oJPhr kptaj ßTªsèPuJ FmÄ k´JTíKfT S GKfyJKxT hvtjL~ ˙JjèPuJ @PrJ @TwteL~ TPr Fr k´YJr TrPf

kJrfJo FmÄ F KhP~ @~ mJzJPf kJrfJoÇ kptaj KvP·r CjúKfr KY∂J TrPf yPu xJoJK\T KjrJk•Jr AxMqKa mz TPr ßhUPf yPmÇ KTZáKhj @PV @Ko mJªrmJPjr gJj&KY KVP~KZuJo FmÄ ßxUJjTJr k´JTíKfT ßxRªptPT

ßxJjJrVÅJS : mJÄuJr k´JYLj rJ\iJjL ßxJjJrVÅJSP~r FTKa GKfyJKxT nmj kJrfJo, fPm \JfL~ @P~r KV´Pc kptaPjr @~KaS CPuäUPpJVqnJPm ßpJV yPf kJrPfJÇ ßkJvJT Kv·, TíKw UJf @r k´mJxL @P~r kJvJkJKv kptaj UJPfr FA @~KaS @oJPhr \JfL~ \LmPj KmPvw nëKoTJ rJUJr xMPpJV ßkPfJÇ KT∂á kptaPjr AxMqKa xJoPj jJ FKVP~ mrÄ @PrJ KjoúVJoL yPò Khj KhjÇ I∂f FTKa xrTJr FA IkJr x÷JmjJr UJfPT pKh FTaá vÜ yJPf irPf kJrPfJ fPm @orJ @oJPhr GKfyqVf KTZá ˙JkjJPT rãJ TrPf

xMA\JruqJP¥r ßxRªPptr xPñ fáujJ TPrKZuJoÇ ßxA ßxRªpt kOKgmLr oJjMw ßhUPf @xPf kJPr, fPm vft hMPaJk´gof xJoJK\T KjrJk•J m\J~ rJUJ FmÄ KÆfL~f k´YJr TrJÇ kptaPjr CjúKf TrPf yPu @oJPhr ßhPvr rJ\QjKfT FmÄ xJoJK\T KjrJk•Jr AxMqKaPT mz TPr ßhUPf yPm FmÄ fJ KjKÁf TrPf yPmÇ IPkãJ~ rAuJo nKmwq“ kptajmJºm ßTJPjJ xrTJPrr @vJ~Ç ßuUT: xMiLr xJyJ, ßxjJmJKyjLr Imxrk´J¬ ßo\r, TuJKoˆÇ


IJ oJ ßh r

Kv Ê

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

40

Èßluaá' @AjˆJAj

mO≠ IJAjˆJAj ßZJaPmuJ~ pUjA PTC IPï nJPuJ TPr mJ KmùJPj fJr ksKfnJ PhUJ~, fUjA fJPT muJ y~ UMPh @AjˆJAjÇ @r FTaM mz yPu, KmPvw TPr yJA ÛMPu mJ TPuP\ FTA nJPm

Khj xoP~r KTÄmJ hMKj~Jr xŒNet AKfyJx KuPU PluJ pJPm YJr kíÔJ~, @r fJr Kfj kíÔJ \MPz gJTPm PTmu @AjˆJAPjr jJo! TJP\A xm mJmJ-oJ pKh fJPhr x∂JjPT @AjˆJAj

KTPvJr IJAjˆJAj

muJ y~ fÀe @AjˆJAjÇ PTmu mJÄuJPhPvA j~, xJrJ KmPvõr PmKvr nJV mJmJ-oJA fJPhr x∂JjPhr @AjˆJAj mJjJPf YJj! PTj? \mJmaJ PxJ\J-- KmùJjL @umJat @AjˆJAj Kmvõ, xo~ S ˙Jj xŒPTt oJjMPwr yJ\Jr mZPrr iJreJPT kJuPa KhP~PZjÇ FA xoP~r xmPYP~ vsP≠~ khJgtKmùJjL KˆPlj yKTÄ oPj TPrj, PTJPjJ FTKhj @xPm, Pp

mJjJPf YJj, fJPhr KT PhJw PhS~J pJ~? xm PhPUÊPj oPj yPf kJPr, PZJa PmuJPfS @AjˆJAj KZPuj FPTmJPr fMPUJz ZJ©Ç TîJPv fJr \MKz PjA PTJPjJÇ KmùJPj @r VKePf TîJPx PTmu KvãPTr xPñ fJr kJuäJ YPuÇ KvãT Pp PTJPjJ ksvú TrPuA ksgo C•r Phj KfKjA, AfqJKh AfqJKhÇ KT∂á WajJ KT @xPuA fJA?

VKePfr rJP\q FTKa èÀfôkNet xÄUqJ yu kJA (3.14)Ç xy\ TPr muPu, míP•r kKrKi S mqJPxr IjMkJfPT kJA muJ y~Ç kJAP~r oJj 3.14 muJ yPuS, @xPu Fr oJj KT∂á FUjS xŒNet KjitJre TrJ pJ~KjÇ hvKoPTr kr Fr oJj IxLo kpt∂ (3.1415926535897932384626433...) Ç xÄPãPk Fr oJj irJ y~ 3.14Ç oJKTtj rLKfPf fJKrU PuUJr xo~ oJx @PV PuUJ y~, Khj PuUJ y~ kPr; oJPj oJPYtr 14 fJKrU y~ F rTo-- 3.14.****Ç @r fJA KhjKaPf kJA Khmx KyPxPm kJuj TrJ y~Ç WajJâPo @AjˆJAPjr \jìS FA kJA KhmPxÇ 1879 xJPur 14 oJYt \JotJKjr Cuì vyPr, yJroqJj-kJCKuPjr WPr fJr \jìÇ KT∂á fJr PZJaPmuJ PTPaPZ KoCKjPUÇ \Pjìr xo~ @AjˆJAj Pmv jJhMxjMhxM KZPujÇ xyP\ TgJA muPf kJrPfj jJÇ TgJ muJr xo~ jJKT v»A UMÅP\ PkPfj jJÇ PfJfuJ Imvq KZPuj jJ KfKjÇ PZJaPmuJ~ mJmJ fJPT FTKa TŒJx CkyJr PhjÇ @AjˆJAPjr TJPZ FA TŒJxKa KZu FT Km˛~Tr móMÇ TJÅaJKa PToj xm xo~ C•r KhPT oMU TPr gJPT! TL fJöm mqJkJr! Z~ mZr m~Px KoCKjPUA ÛMPu PpPf ÊÀ TPrj KfKjÇ @r fJr oJP~r iJreJ xKfq ksoJe TPr KfKj PxUJPj âoJVf UJrJk TrPf gJPTjÇ FPT PfJ KbT oPfJ TgJA muPf kJPrj jJ, fJr Ckr PTJPjJ KhjA KbToPfJ kzJ TrPfj jJÇ kzJ jJ kJrJ ÛMPu fJr QjKoK•T WajJ yP~ PVuÇ xm KoKuP~ KvãTrJ fJPT PoJPaA kZª TrPfj jJÇ FojKT PTJPjJ PTJPjJ KvãT PfJ fJPT TîJx PgPT PmrA TPr KhPfjÇ ÛMPu fJr Pfoj PTJPjJ mºMS KZu jJÇ mJxJ~ KlPr fJPxr Wr xJ\JPjJ @r PmJj oJKr~Jr xPñ PUPu V· TPr KfKj mz yPf gJPTjÇ j~ mZr m~Px nKft yPuj mzPhr ÛMPuÇ fmM fJr kzJPuUJr Pfoj PTJPjJ CjúKf yu jJÇ fPm @Vsy mJzPf ÊÀ Tru KmùJPj @r VKePfÇ Fr TJre KZu hMKa-- ksgof fJr TJTJ fJPT ksJ~A VKef @r KmùJPjr mA CkyJr KhPfjÇ Ikr KhPT PoKcPTPur KvãJgtL oqJé fJoMh KZPuj fJPhr kJKrmJKrT mºMÇ oqJé ksKf míy¸KfmJr fJPhr xPñ KcjJr TrPf @xPfjÇ fUj @AjˆJAPjr \jq KjP~ @xPfj \jKks~ KmùJj S hvtPjr mAÇ @r PxèPuJ kPz UMmA @jª PkPfj KfKjÇ

oqJPér PhS~J FTKa \qJKoKfr mA-A fJPT jfMj TPr KY∂J TrPf PvUJ~Ç fPm @AjˆJAPjr xmPYP~ PmKv @Twte \qJKoKfr ksKf j~, KZu TqJuTMuJPxr ksKfÇ 12 mZr m~x PgPTA KfKj TqJuTMuJx PvUJr PYÓJ TPrjÇ ÛMPu pKhS fUjS TqJuTMuJPxr PTJPjJ mJuJA KZu jJÇ mqmxJP~ mqgt yP~ 1894 xJPu SPhr kKrmJr

AfJKur KouJPj YPu pJ~Ç kzJPuUJ Pvw TrJr \jq fJPT PrPU pJS~J y~ KoCKjPUÇ KfKj KT∂á ÛMPu kzPf Pfoj C“xJyL KZPuj jJÇ Z~ oJPxr oJgJ~ FT\j cJÜJrPT rJK\ TKrP~ IxM˙fJr xJKatKlPTa P\JVJzS TPr PlPujÇ @r fJA KhP~ Pjj ÛMu PgPT ZMKaÇ ÛMPur kzJ Pvw jJ TPrA YPu pJj mJmJ-oJP~r TJPZÇ @AjˆJAj PfJ oyJjPª YPu FPuj KouJjÇ fJr mJmJ-oJ KT∂á fJPf Pmv KY∂J~ kPz PVPujÇ TJre fUj yJA ÛMu kJx jJ TrPu PTJgJS nKft-A yS~J Ppf jJÇ kPr fJr mJmJoJ IPjT UMPÅ \ UMPÅ \ xMA\JruqJP¥r \MKrPU Pmr TPrj Foj FT ksKfÔJj, PpUJPj fJPT nKft TrJPjJ PpPf kJPrÇ jJo ÈPlcJPru kKuPaTKjT ÛMu'Ç @AjˆJAj nKft yPuj PxUJPjÇ FmÄ xJlPuqr xPñ ksJ~ xm KmwP~A Plu TrPuj, VKef S khJgtKmùJj ZJzJÇ SA hMKa KmwP~ Imvq j’r nJPuJA PkP~KZPujÇ Pvw kpt∂ Tftíkã Kj~o nñ TPr fJPT nKfrs Pvw xMPpJV KhPujÇ xPñ vft \MPz KhPuj, fJPT @PV yJA ÛMu Pvw TrPf yPmÇ TL @r TrJ! @AjˆJAj kJPvr @rJC vyPrr FTKa KmPvw ÛMu PgPT 17 mZr m~Px yJAÛMu kJv TPr YPu @Pxj \MKrU kKuPaTKjPTÇ PxUJPj nKft yS~Jr kr Imvq KvãT S mºMPhr xPñ fJr nJPuJA xUqfJ VPz SPbÇ @r Pvw kpt∂ KfKj KmùJPjr rJP\q TL TL TPrPZj, khJgtKmùJjPT FKVP~ KjPf fJr ImhJj TfaMTM, Px TL @r jfMj TPr muJr IPkãJ rJPU! xMfrJÄ PTC nJPuJ Pr\Ju&a TrPuA fJPT È@AjˆJAj' muJ KbT jJÇ mrÄ @AjˆJAj fJPhrA muJ CKYf, pJPhr VKePf-khJgtKmùJPj fMoMu @Vsy @PZÇ -rKmCu Tou

j~ mZr m~Px nKft yPuj mzPhr ÛMPuÇ fmM fJr kzJPuUJr Pfoj PTJPjJ CjúKf yu jJÇ fPm @Vsy mJzPf ÊÀ Tru KmùJPj @r VKePfÇ Fr TJre KZu hMKa-- ksgof fJr TJTJ fJPT ksJ~A VKef @r KmùJPjr mA CkyJr KhPfjÇ Ikr KhPT PoKcPTPur KvãJgtL oqJé fJoMh KZPuj fJPhr kJKrmJKrT mºMÇ oqJé ksKf míy¸KfmJr fJPhr xPñ KcjJr TrPf @xPfjÇ

pMmT IJAjˆJAj


o fJ o f

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

41

oyJj ˝JiLjfJ KhmPxr xoKjõf k´fqJvJ oMK\mMr ryoJj oiM mJÄuJPhPvr 43fo ˝JiLjfJ Khmx 26 oJYtÇ 1971 xJPur FKhPj ˝JiLjfJ PWJweJr oiq KhP~ oMKÜTJoL PhvmJxL GTqm≠nJPm ÀPU KhP~KZu kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjLPTÇ Frkr hLWt j~ oJx(8oJx 2x¬Jy FmÄ 2Khj) rÜã~L pMP≠r oJiqPo Km\~ KZKjP~ FPjKZu @oJPhr ITMPfJn~ IxLo xJyxL oMKÜPpJ≠JrJÇ PxA xLoJyLj fqJV-KfKfãJr KmKjoP~A @\ @orJ ˝JiLj PhPvr VKmtf jJVKrTÇ FA oyJj Khmx ChpJkPjr oiq KhP~ PVJaJ \JKf oMKÜpMP≠r PYfjJ~ CöLKmf yS~Jr kJvJkJKv VnLr vs≠Jr xPñ ˛re TrPZ \JjJ-I\JjJ vyLh S Km\~L mLr oMKÜPpJ≠JPhrÇ 26Pv oJYt @oJPhr \JfL~ \LmPjr xmPYP~ èÀfôkNet Khj; kJvJkJKv ˝JiLjfJ-xJmtPnRofô rãJ TrJr vkg KjP~ âoJVf xJlPuqr KhPT FKVP~ pJS~Jr \jq ksPeJKhf yS~Jr KhjS mPaÇ oMKÜpMP≠r CP¨vq S ˝kú kNrPer uPãq @mJr xoVs \JKf GTqm≠ yP~ jfMj FT mJÄuJPhv VzJr xÄVsJPo Ku¬ yPm Ç @\PTr oyJj Khmx PxA ootmJeLPTA ˛re TKrP~ Ph~Ç m˜Mf @oJPhr ˝JiLjfJ xÄVsJPor oNu PksreJ KZu oJjMPwr PoRKuT

FPf \JfL~ \LmPj yfJvJ mJzPZÇ IKnùfJ PgPT oJjMw P\PjPZ VefPπr xJoPj ksKfmºTfJ xíKÓ TrPu oMU gMmPz kPz \JfL~ Cjú~jÇ VefPπr IVspJ©J mqJyf TPr PTJPjJ vKÜ Pp KaPT gJTPf kJPr jJ fJ ksfqã TPrPZ PhvmJxL? oMKÜTJoL VeoJjMw Pp CP¨vq KjP~ \Lmjke mJK\ PrPU ˝JiLjfJr ˝kú „kJK~f TPrKZuë PxA CP¨vq kNrPer uPãq @mJr xoVs \JKf GTqm≠ yP~ xoí≠ mJÄuJPhv VzJr xÄVsJPo Ku¬ yPmó @\PTr KhPj FaJA \JKfr xKÿKuf IñLTJr? PhvmJxL PpnJPm FTJ•Pr xm KmPnh nMPu GTqm≠nJPm ˝JiLjfJ xÄVsJPo ^JÅKkP~ kPzKZuë @mJr FTAnJPm GTqm≠ yPm ˝JiLjfJ-xJmtPnRofôë IgtQjKfT oMKÜ S Vefπ xMrãJr uzJAP~Ç ãMhs mqKÜ˝JgtPVJÔL ˝Jgt huL~ ˝Jgt \uJ†Ku KhP~ PxA GPTqr oyJKoKZu âoJVf FKVP~ pJPm xJlPuqr KhPTÇ xTu mJiJKmkK• PkKrP~ @mJr PVJaJ \JKfPT GTqm≠ yPf yPm, FKVP~ PpPf yPm PxJjJKu x÷JmjJr KhPT, xoíK≠r jfMj jfMj PxJkJj rYjJ TPr,˝JiLjfJ KhmPx FaJA PhvmJxLr xoKjõf ksJgtjJ S ksfqJvJÇ ˝JiLjfJ KhmPx @mJr xvs≠ KYP• ˛re TrKZ @oJPhr ITMPfJn~ oMKÜPpJ≠JPhrÇ

IKiTJr ksKfÔJr oJiqPo oMÜnJPm mJÅYJr IKiTJrÇ KT∂á ˝JiLjfJ xJmtPnRofô I\tj TrPuS FUj kpt∂ TJK–Usf IgtQjKfT ˝JiLjfJ TrJ~• y~KjÇ hJKrhsq KmPoJYjxy xJiJre oJjMPwr jNqjfo ˝Jòªq KjKÁf TrJ x÷m y~KjÇ ˝JiLjfJr ˝Jh WPr WPr PkRÅPZ Ph~Jr Pp ksfq~ PWJKwf yP~KZu fJ @\S rP~ PVPZ jJVJPur mJAPrÇ VefPπr Ijqfo ksiJj vft mJT˝JiLjfJ, krof xKyÌMfJ FmÄ \JfL~ ˝JPgt FT TJfJPr hJÅzJPjJ pJ @vJjM„k j~∏muJ pJ~ IjMkK˙fÇ ˝JiLjfJ KhmPxr ootmJeL ˛re TPr FA Im˙Jr ImxJj \ÀKrÇ \ÀKr \JfL~ GPTqrÇ GPTqr KmT· PjAÇ ˝JiLjfJ KhmPx F Kmw~KaPT èÀfô KhP~ KmPmYjJ TrPf yPm huof KjKmtPvPw xmJAPTÇ fPm fJr @PV Foj FTKa jqNjfo xM˙ S vJK∂kNet kKrPmv hrTJr pJPf xmJA \JfL~ ˝JPgt xoPmf yPf kJPrj FTA Z©fPuÇ F \jq \ÀKr yPò VefJKπT xyjvLufJ FmÄ @APjr vJxj KjKÁf TrJÇ ksvJxKjT Kmví⁄uJ hMjtLKf IgtQjKfT-xJoJK\T-xJÄÛíKfT Kmkpt~ ÀUPf jJ kJrPu \JfL~ GTq xMhí| TrJ PTmu xKhòJ~A xLoJm≠ gJPTÇ Fxm mqgtfJ PrJPi xrTJPrr hJ~hJK~fô xmPYP~ PmKvÇ xrTJr mqgt mJ IxKyÌM yPu luJlu Ên yS~Jr PTJPjJA x÷JmjJ gJPT jJÇ F Im˙J KmhqoJj gJTJ~ FUj GPTqr mhPu IxKyÌMfJ Knjú ofJmu’LPhr hoj-kLzj AfqJKh Kmw~ rJ\QjKfT kKrPmvPT PTmuA C•qÜ TrPZÇ

2rJ oJYt : FTKa kfJTJr \jì FmÄ @ x o @mhMr rPmr TgJ ‰x~h vJy ßxKuo @yPoh mJXJKur ˝JiLjfJr ˝Pkúr TgJ muPf PVPu YPu @Px 52'r nJwJ @PªJuPjr xNYjJr TgJ, Pp kg PmP~ @P˜ @P˜ mJÄuJPhv jJoT FA jfMj \JKf-rJPÓsr \Pjìr AKfyJx KuKUf yP~ pJ~, 1971 xJPur 16A KcPx’r PxA AKfyJPxr mJ˜m „k Km\P~r kfJTJ C`~Pjr oiq KhP~ mJ˜mJ~j uJn TPrÇ 52'r FTáPv PlmsΔ~JKr Ppoj mJXJKur ˝JKiTJr @PªJuPjr ˝Pkúr mMjj rKYf yP~ pJ~, PfoKj 58'r oJvtJu-u KmPrJiL ZJ© @PªJujS PxA ˝Pkúr mLP\r oNPu j~J C¨LkjJ yP~ PhUJ Ph~Ç FTA xJPg 62-66-68-69-70 Fr xTu @PªJuj xÄVsJPor iJrJmJKyT kg kKrâoJ~ mJXJKu rJÓs ksKfÔJr kPg iLPr iLPr FKVP~ pJ~Ç PxA FKVP~ pJS~J, PxA kgYuJ, PxA kg-kKrâoJ~ FT j~J QmkäKmT xNYjJ @r mJ˜Pmr jfMj FT ˝JiLj mJXJKu-rJPÓsr ˝Pkúr mMjj ÊiM j~, mJ˜Pmr FT oJAuluT S mKy”ksTJv WaJPuj f“TJuLj ˝JiLj mJÄuJ ZJ© xÄVsJo kKrwPhr xJiJre xŒJhT, cJTxMr KnKk @ x o @mhMr rmÇ 1971 xJPur @\PTr FA 2rJ oJPYt uJPUJ mJXJKu ZJ© Ve-\oJP~Pf dJTJ KmvõKmhqJuP~r @\PTr TuJ nmPjr mafuJPfA @ x o @mhMr rm, mJAPr kJKT˜JjL xJP\J~J aqJÄT @r mªMPTr ju fJT TrJr f\tjL V\tjL CPkãJ TPr ZJ© xoJP\r ksJPer hJKmr mKy”ksTJv KyPvPm \LmPjr ^MÅKT KjP~ kJKT˜JPjr kfJTJ kMKzP~ ˝JiLj mJÄuJr ksgo kfJTJ CP•Juj TrPujÇ F kfJTJ CP•Juj KjZT FT mJyJhMKr KTÄmJ PTmuoJ© kfJTJ CP•JuPjr @jMÔJKjTfJ KZPuJ jJÇ FKZPuJ hLWt kKrT·jJ, xMKmjq˜ FT xMhNr rJ\QjKfT Kx≠J∂ VsyeTJrL ˝JiLj mJÄuJ KjCKTî~JPxr @PV PgPT Pj~J mJÄuJPhv ˝JiLj TrJr QmkäKmT FT kKrT·jJr IÄv KmPvwÇ Pp WajJr kr xoVs kJKT˜JPj \J∂J xrTJr @ x o @mhMr rm PT ÍKmPhsJyL" FmÄ fJr oJgJr oNuq uJU aJTJ kMrÛJr PWJweJ TPrÇ KjCKTî~JPxr „kTJr KZPuj KxrJ\Mu @uo UJj, xPñ KZPuj orÉo l\uMu yT oKe, TJ\L @Prl @yPoh, oJvtJu oKj, ks~Jf @»Mr rJöJT @r fÀe ZJ©PjfJPhr oPiq Fr xJPg pMÜ KZPuj @ x o @mhMr rm, vJ\JyJj KxrJ\, yJxJjMu yT AjM, orÉo jNPr @uo K\TMxy @PrJ IPjPTÇ fPm ˝JiLj mJÄuJ ZJ© xÄVsJo kKrwPhr YJr ZJ©PjfJPhr oPiq, pJPhr PjfíPfô PxKhj ZJ© @PªJuj VPz CPbKZPuJ S kKrYJKuf yPfJ-PxA @ x o @mhMr rm, jNPr @uo KxK¨TL, vJ\JyJj

KxrJ\, @»Mu TM¨xM oJUj- FA YJr\Pjr oPiq @ x o @mhMr rm @r vJ\JyJj KxrJ\ PTmu ˝JiLj mJÄuJ KjCKTî~JPxr xJPg \Kzf KZPujÇ Px\Pjq 2rJ oJYt kfJTJ CP•JuPjr kKrT·jJr TgJ PxKhj FA KjCKTî~JPxr xhxqrJ ZJzJ @PV PgPT @r PTC ImKyf KZPuj jJÇ KxrJ\Mu @uo UJj FmÄ @ x o @mhMr rm S orÉo jNPr @uo K\TM, TJ\L @Prl @yPoh @oJPT KjP\rJA FTgJ mPuPZjÇ PxKhj dJTJ KmvõKmhqJuP~r mafuJ~ ˝JiLj mJÄuJr kfJTJ CP•JuPjr Umr KmhMq“ PmPV xJrJ mJÄuJPhPv ZKzP~ kPz, FT jm \JVrPer CPjìw xJrJ mJÄuJPhPv @TJPv mJfJPx ZKzP~ Ph~Ç mJXJKu ksJPer aJPj jm ChqPo P\PV SPbÇ @S~J\ SPb mLr mJXJKu I˘ iPrJ mJÄuJPhv ˝JiLj TPrJÇ @ x o @mhMr rm FTJ∂ @uJkYJKrfJ~ @oJPT \JKjP~PZj, fJr \LmPjr xmYJAPf ˛reL~ KfjKa WajJ, dJTJ KmvõKmhqJuP~ IiqJ~jTJKuj xoP~A WPa pJ~Ç Px KfjKa WajJ yPuJ- 01) 69 F 11 hlJ kse~j S @PªJuPjr PjfífôhJj, 02) 70 F dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©ZJ©LPhr PnJPa ksgo KnKk KjmtJKYf yS~J 03) 71 F mJXJKu \JKfr kPã ˝JiLj rJÓs ksKfÔJr uPãq dJTJ KmvõKmhqJuP~r mafuJ~ 2rJ oJYt ˝JiLjfJr kfJTJ CP•JujÇ FUJPj @PrTKa Kmw~ ksJxKñTnJPm CPuäU jJ TrPuA j~, pJ KjP~ @\PT IPjPT aT PvJ @r KoKc~J~ TíKffô \JKyr TPr fgqPT yJA\qJT TPr YPuPZjÇ @r fJ yPuJ- 1988 xJPu @ x o @mhMr rm FmÄ KxrJ\Mu @uo UJj @oJPT FTJ∂ @uJkYJKrfJ~ mJXJKur ˝JiLjfJ xÄVsJo S ˝JiLj mJÄuJ KjCKTî~Jx xŒPTt muPf KVP~ mPuKZPuj, 1970 xJPur kuaPjr KmvJu \jxnJ~ KxrJ\Mu @uo UJj \JKfPT Í\~mJÄuJ" PväJVJj CkyJr Phj, (Ppoj TPr Phj KjCKTî~JPxr oJiqPo- k∞J PoWjJ poMjJ-PfJoJr @oJr KbTJjJ, mLr mJXJKu I˘ ir, mJÄuJPhv ˝JiLj Tr) pJ krmftLPf mJÄuJPhv jJoT \JKf-rJÓs ksKfÔJ~ xoVs mJXJKu \JKf Ppoj mJXJKu oMxuoJj, mJXJKu KyªM, mJXJKu PmR≠, mJXJKu KUsÓJj xTuPT FT PoJyjJ~ FTK©f TPr FT, IKnjú FmÄ FT PväJVJPj oπoMPêr oPfJ 26 oJPYtr IKjmJpt ˝JiLjfJr KhPT KjP~ pJ~Ç @ x o @»Mr rm @oJPT mPuPZj, FA PväJVJjKa Ph~Jr ks˜Jm VíyLf y~ ksPTRvu KmvõKmhqJuP~r KjCKTî~Jxk∫L ZJ© @yxJj CuäJy xJKjr ÀPoÇ PxA xnJ~ PxKhj CkK˙f KZPuj KxrJ\Mu @uo UJj, @ x o @mhMr rm, @mMu TJuJo @\Jh, @»MuäJy xJKj, ACxMl xJuJCK¨j @r mñmºM ksgo FA PväJVJj CóJre TPrj 1970 xJPur 7 A oJPYtr \jxnJ~Ç orÉo jNPr @uo K\TM, @»Mr rJöJT, @ x o @mhMr rm, ks~Jf TJ\L @Prl @yPoh, KxPuPar ks~Jf @UfJr PyJPxj 1982

xJPur xJoKrT vJxj KmPrJiL @PªJuj VPz ßfJuJr CPhqJPVr ksJgKoT @PuJYjJ xnJr FT kptJP~ \JKjP~KZPuj xmtxÿfnJPm, 1970 xJPur 14 PlmsΔ~JKr mJXJKu \JKfr FT IKm˛reL~ ˝kú mMjPjr KhjÇ FKhj mJÄuJPhPvr kfJTJ QfKr yP~KZPuJÇ K\Pùx TrPu xTPur xÿMPUA @ x o @mhMr rm mPuKZPuj fUjTJr ATmJu yu-pJ @\PTr \ÉÀu yT yu jJPo kKrKYf, 116 j’r TPã gJTPfj @ x o @mhMr rmÇ FA TPãA mPxA PxKhj KjCKTî~JPxr kKrT·jJPfA @ x o @mhMr rm, vJ\JyJj KxrJ\, TJ\L @Prl, oJvtJu oKj(oKjÀu AxuJo),vrLl jNÀu @K’~J ˝JiLj mJÄuJr kfJTJr TJbJPoJ QfKr TPrjÇ kfJTJr KnfPrr

FTKa kfJTJ- FTKa oJjKY© kMPrJkMKr mhPu KhPuJÇ jfMj TPr AKfyJx rKYf yPuJÇ AKfyJPxr IPoJW Kj~Po mJÄuJPhPvr kg kKrâoJ fJA jfMPjr \~VJPj ZMPa YuPuJÇ PTjjJ @r kJKT˜JPjr xJPg FT gJTJ YPu jJ, YuPm jJÇ xTu xŒTt KZjú Knjú TPr \JjJj KhPuJ jfMj FA oJjKYP©r uJu xmMP\r jfMj FA kfJTJÇ oJjKY© PxuJA TrJ x÷m KZPuJ jJ KmiJ~ fJ IÄTj TPrj KvmjJrJ~e hJxÇ @r PxKhPjr QmbPTA KjCKTî~JPxr kPã TKm èÀ rmLªsjJg bJTMPrr KuKUf @oJr PxJjJr mJÄuJ mJÄuJPhPvr \JfL~ xñLf KjitJre TPrjÇ 15A PlmsM~JKr GKfyJKxT ku&aj o~hJPj \~mJÄuJ mJKyjLr ksiJj KyPxPm kNet xJoKrT TJ~hJ~ @ x o @mhMr rm mñmºMr yJPf G kfJTJ fMPu PhjÇ @r KjCKTî~JPxr Kx≠J∂ PoJfJPmTA 1971 xJPur 2rJ oJYt FA kfJTJ dJTJ KmvõKmhqJuP~ @jMÔJKjTnJPm @ x o @mhMr rm CP•Juj TPrKZPujÇ FTKa kfJTJ- FTKa oJjKY© kMPrJkMKr mhPu KhPuJÇ jfMj TPr AKfyJx rKYf yPuJÇ AKfyJPxr IPoJW Kj~Po mJÄuJPhPvr kg kKrâoJ fJA jfMPjr \~VJPj ZMPa YuPuJÇ PTjjJ @r kJKT˜JPjr xJPg FT gJTJ YPu jJ, YuPm jJÇ xTu xŒTt

KZjú Knjú TPr \JjJj KhPuJ jfMj FA oJjKYP©r uJu xmMP\r jfMj FA kfJTJÇ @ x o @mhMr rm kfJTJ CP•JujA ÊiM TrPuj jJ, jfMj FT \JKf- rJPÓsr \Pjìr xNYjJ TPr KhPujÇ kJKT˜JjL \J∂J yJP~jJr oPfJ fJA fJr PkZPj \LKmf IgmJ oíf irJr \Pjq kJVuJ TM•Jr oPfJ ZMPa YuPuJÇ mLr mJXJKu rm PlrJKr yPuj jJ, fUKj kJKuP~ nJrPf pJS~Jr xMPpJV gJTJ xPfôS rP~ PVPuj dJTJ~Ç kKrT·jJ YuPf uJVPuJ PVJkPj KjCKTî~JPxr KjPhtPvÇ AKfoPiq xJrJ mJÄuJ P\PV CPbPZ ˝JiLjfJr CjìJfJu oPπÇ pJr lPu 3rJ oJYt ˝JiLjfJr AvPfyJr PWJKwf yPuJ ku&aPjr GKfyJKxT ZJ© Ve-\oJP~PfÇ IJr 7A oJYt GKfyJKxT PrxPTJxt o~hJPj mñmºM PWJweJ TrPuj, ÈFmJPrr xÄVsJo, oMKÜr xÄVsJo, FmJPrr xÄVsJo-˝JiLjfJr xÄVsJo...'Ç 7A oJPYtr kg iPr @xJ 26Pv oJPYtr VnLr rJPf 27Pv oJPYtr ÊÀPf Y¢VsJo TJuMrWJa Pˆvj PgPT orÉo PmuJu PoJyJÿPhr ITîJ∂ xyJ~fJ~ fUjTJr Po\r K\~JCr ryoJj mñmºMr kPã @Ko Po\r K\~J muKZ mPu ˝JiLjfJ PWJweJ, @r xmtPvw j~oJPxr rÜã~L xÄVsJPor lxu 16A KcPx’r P\jJPru Kj~J\L 93 yJ\Jr Qxjqxy GKfyJKxT PrxPTJxt o~hJPj mJÄuJPhPvr InqMhP~r oiqKhP~ @®xokte TrPf mJiq y~Ç KmPvõr mMPT mJÄuJPhv jJoT jfMj FT \JKf-rJPÓsr \jì yP~ pJ~Ç GKfyJKxT kfJTJ CP•JuPjr ˛íKfYJre TrPf KVP~ @ x o @mhMr rm @PmPV @käMf yP~ pJjÇ oMKÜpMP≠r xo~ 24 oJYt xºqJ~ mñmºMr xJPg fJr xJãJPfr TgJ oPj TPr muPuj,@PVA Kx≠J∂ KZPuJ fJPT mMKzVñJr SkJPr KjP~ pJS~J yPmÇ kNmt Kx≠J∂ IjMpJ~L PxKhj PxUJPj CkK˙f KZPuj KxrJ\Mu @uo UJj, PvU l\uMu yT oKe, @»Mr rJöJT, PfJlJP~u @yohÇ mñmºM @ x o rPmr yJPf YJr yJ\Jr aJTJ fMPu KhP~ muPuj PfJrJ pJ, @Ko kPr @xKZ, @oJr \jq KY∂J TKrx jJÇ @ x o rm PYJPUr kJKj iPr rJUPf kJrKZPuj jJ, muPf uJVPuj, ksgo PpKhj I˘-v˘ KjP~ KmPuJKj~Jr PYJ•J PUJuJ mJÄuJPhPv BjcJTvJj TrKZ, fUj oJfínNKor oJKa ZMÅP~ oJgJ jf yP~ xJuJo TPrKZuJoÇ TÅJjúJ~ PnPñ kPzKZuJoÇ TJre A~JKy~J @oJr oJgJr hJo FTuã aJTJ PWJweJ TPrKZPuJ, nJmKZuJo \LmPj @r KlPr @xPf kJrPmJ jJÇ ˝JiLj PhPv KlPr FuJo, Km±˜ dJTJ KmvõKmhqJu~Ç Pp mafuJ~ hJÅKzP~ ˝JiLjfJr kfJTJ CKzP~KZuJo, kJTmJKyjL PxA maVJZKa TJoJPjr PVJuJ~ CKzP~ KhP~PZÇ KTZMKhj kr oJKTtj pMÜrJPÓsr KxPjar \j Fl PTPjKc x˘LT dJTJ xlPr FPu @Ko S @»Mu TM¨Mx oJUj KoPu PTPjKcPT KhP~ CkPz PluJ PxA maVJPZr \J~VJ~ jfMj FTaJ YJrJ PrJke TKr- pJ @\S PxA GKfyJKxT WajJr xJãL yP~ @PZ oJgJ CÅYM TPrÇ


ßU uJ r

oJ b

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

AKfyJPxr xJãL yP~ ßVu KxPua KmnJVL~ ߈Kc~Jo KxPua, 18 oJYt : ÊÀPfA KxPuPar âLzJPoJhLPhr TJPZ ãoJ ßYP~ KjKò KxPuPar KâPTa ßnjMqKaPT KxPua

KmnJVL~ ߈Kc~Jo CPuäU TrJ~Ç F k´xPñ kPr @xKZÇ AKfyJPxr ˝JãL yP~ ßVu 17 oJYt FA ߈Kc~JoKaÇ @AKxKx S~Jutc Ka/aMP~K≤ mJÄuJPhv 2014 ßTJ~JKulJAÄ rJCP¥ K\’JmMP~ FmÄ @~JruqJP¥r oiqTJr ßUuJ KhP~ CPjìJYj yPuJ KâPTPar jfMj FTKa @∂\tJKfT ßnjMqrÇ uJÑJfMrJ Vul ßTJPxtr kJvJkJKv k´TíKfr oJP^ ˙JKkf ߈Kc~JoKaÇ YJKrKhPT YJ mJVJj @r kJyJz KauJr oPiq Im˙Jj gJTJ~ @uJhJ FTKa @my ߈Kc~JoKarÇ FTKa @∂\tJKfT oqJY KhP~ IKnPwT yPm, fJA Ik„k xJP\ xJ\JPjJ yP~PZ oJbKaPTÇ @~JruqJ¥ FmÄ K\’JmMP~r hM'IKijJ~T pUj oJPb ax TrPf jJPoj fUjA IKlKx~JuL ˆJr KaKnr oJiqPo xJrJ kíKgmLr KâPTa ßk´oLrJ k´fqã TPrj KâPTPar jfMj FA ßnjMqKaÇ @~JruqJ¥ ax K\Pf k´gPo mqJKaÄP~ kJbJ~ K\’JmMP~PT FmÄ 163 rJPj @aPT ßh~ fJPhrPTÇ kPr FT Yro jJaTL~fJ~ FA rJj akPT fJrJ \~uJn TPrÇ FmÄ jfMj FA ßnjMqPf k´go \~uJnTJrL hu KyxJPm ßrTctmMPT fJPhr jJo fMPu ßj~Ç mJÄuJPhPvr xmèPuJ ߈Kc~JPor of KxPuPar FA ߈Kc~Jo S Kj~πT \JfL~ âLzJ kKrwhÇ Fr mqm˙JkjJr hJK~Pfô KxPua KmnJVL~ âLzJ xÄ˙JÇ ÊÀPf TgJ KZu mJÄuJPhv KâPTa ßmJct Fr hJK~fô ßjPmÇ KT∂á krmftLPf fJPhr oJKuTJjJ~ ßhPvr FToJ©

KâPTa ߈Kc~Jo TmJ\JPr VPz ßfJuJr Kx≠J∂ ßj~ KmKxKmÇ fJA pfãe kpt∂ \JfL~ âLzJ kKrwh

@jMÔJKjT ßWJweJ jJ ßhPm ffãe kpt∂ ߈Kc~JoKaPT KxPua ߈Kc~Jo IgmJ KxPua KâPTa ߈Kc~Jo muJ pJPm jJÇ pKhS KaKn TPoP≤arrJ 17 oJYt fJA CPuäU TPrPZjÇ KxPua KmnJVL~ ߈Kc~JPor oNu TJKrVr KmFjKk xrTJPrr xlu IgtoπL KxPuPar TífL x∂Jj orÉo Fo xJAlMr ryoJjÇ ÊÀPf Fr jJo KZu vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj ߈Kc~JoÇ krmftLPf jJoKa kKrmftj TrJ y~Ç IPjTaJA ImPyKuf FA ߈Kc~JoKa jfMj „k k´hJj TPrj KxPuPar @PrT TíKf x∂Jj mftoJj IgtoπL @mMu oJu @»Mu oMKyfÇ ÊiM oJ© fJÅr FTT FmÄ @∂KrT k´PYÓJPfA @∂\tJKfT KâPTa ßnjMq KyxJPm optJhJ ßkP~PZ ߈Kc~JoKaÇ S~Jutc Ka-aMP~K≤ FT xo~ ßvw yP~ pJPmÇ KT∂á ßnjMq nKmwqPfS KxPuPa @P~J\j TrPf yPm @∂\tJKfT oqJYÇ KxPuPar fgJ mJÄuJPhPvr KâPTaPk´oLrJ ߈Kc~JoKar ImqJyf pJ©J k´fqã TrPf YJjÇ rJ\vJyL ߈Kc~Jo, UMujJ ߈Kc~Jo FmÄ xmtPvw mèzJ vyLh YJªM ߈Kc~JPor kKreKf ßpj jJ y~ ßxaJA KâPTa kJVu KxPuamJxLr TJojJÇ ˝kú pUj mJ˜m Aa-KxPoP≤r kJgMPr VqJuJKr j~, xmM\ WJPxr ßYJU \MzJPjJ vqJoKuoJ! TJu @~JruqJ¥-K\’JmMP~ oqJY KhP~ @∂\tJKfT KâPTPa IKnPwT yP~PZ

hMhtJ∂ KunJrkMu 17 oJYt : yqJaKasTaJ yPfA kJrfÇ ßkjJuKar yqJaKasT! KT∂á k´go hMKa ßkjJuKa ßgPT ßVJu TrJr kr KˆPnj ß\rJct fífL~ ¸aKTTaJ uJVJPuj ßkJPˆÇ fJPf Imvq KunJrkMPur \~ @aPT gJPTKjÇ oqJjPYˆJr ACjJAPacPT 3-0 ßVJPu CKzP~ KhP~ KvPrJkJr @vJ mJÅKYP~ ßrPUPZ ßms¥j r\JPxtr KunJrkMuÇ Su&c asJPlJPct TJu 34 KoKjPaA ß\rJPctr ßVJPu KkKZP~ kPz ACjJAPacÇ 46 KoKjPa ß\rJctA mJzJj mqmiJjÇ fífL~ ßkjJuKar xo~ uJu TJct ßhPU oJb ZJzPf y~ ACjJAPac KcPl¥Jr ßjoJKj~J KnKhYPTÇ 84 KoKjPa fífL~ ßVJuKa ßhj uMAx xM~JPr\Ç @PVr Khj kJ yzPTPZ ßYuKx, j~\Pjr hPu kKref yP~ IqJˆj KnuJr TJPZ ßyPrPZ 1-0 ßVJPuÇ ßyPrS Imvq AÄKuv Kk´Ko~Jr KuPVr vLPwtA @PZ fJrJÇ

ßYJU \MzJPjJ KxPua ߈Kc~JPor, ßp ߈Kc~JoPT mJÄuJPhPv Ijjq TPr fMPuPZ ÈxmM\ VqJuJKr' @Kjx

oJyoMhVf mZPrr 22 KcPx’Prr TgJ KT kJbTPhr oPj @PZ? ßpKhj Km\~ Khmx Ka-PaJP~K≤ KâPTa oqJY

KhP~ WPaKZu KxPua KâPTa ߈Kc~JPor IKnPwT, ßxKhj k´go oqJPY ACKxKm-KmKxKm FTJhv oJPb jJoPfA yJ\JPrJ hvtPTr CòôJPx CuäJPx VqJuJKr KZu k´Jem∂Ç SaJ KZu @xPu KxPua ߈Kc~JPor KmvõTJk oyzJÇ PxA oyzJr 84 Khj kr mJ˜PmA WPrr oJPb KmvõTJk oqJY ßhUJr ˝kúkNre yPuJ KxPuamJxLrÇ ßxKhPjr oPfJ TJuS KZu VqJuJKrnKft hvtTÇ KZu CuäJxoMUr kKrPmvÇ hvtPT k´J~ kKrkNet KZu 13 yJ\Jr 533 @xjKmKvÓ ßˆKc~JoKaÇ ßmuJ xJPz KfjaJ~ K\’JmMP~-@~JruqJ¥ hu oJPb jJPoÇ KxPuPa @∂\tJKfT KâPTa oqJPYr IKnPwT-ãPe ÈmJÄuJPhv' ÈmJÄuJPhv' KY“TJPr k´TKŒf yP~ SPb VqJuJKrÇ ßUuJ~ hMA hPur mqJaxoqJjrJ YJr-ZÑJ yJÅTJT KTÄmJ

ßmJuJrrJ CAPTa fMuMT-xmKTZMPfA hvtPTrJ CuäJx TPrPZjÇ

n 21 - 27 MARCH 2014

42

Ka-PaJP~K≤ KmvõTJk 2014

xJñJTJrJr kPg \~JmitPjS dJTJ, 18 oJYt : FTxPñ kJKz KhP~PZj IPjTaJ kgÇ FT pMPVrS ßmKv xo~ iPr v´LuïJ KâPTPar IPjT C™Jj-kfPjr xJãL fJÅrJÇ mqJa yJPf VPzPZj hMhtJ∂ xm \MKaÇ

14 mZPr ßaˆ S~JjPc S Ka-PaJP~K≤ KoKuP~ hM\Pj v´LuïJr yP~ FTxPñ ßUPuPZj 502Ka oqJYÇ Ka-PaJP~K≤Pf KÆfL~ CAPTPa KmvõPrTct \MKaaJS (166 rJj) fJÅPhrÇ \MKa VPz ßaˆ S

hLWt pJ©J xfLgt ßgPT FTxo~ mºM mJKjP~ KhP~PZ oJPyuJ \~JmitPj S TMoJr xJñJTJrJPTÇ TqJKr~JPrr FTaJ IiqJ~S hMA mºM ßvw TrPZj FTxPñÇ ßWJweJ KhP~A mJÄuJPhPv FPxPZj xJñJTJrJ, FA Ka-PaJP~K≤ KmvõTJkA ßvw, Frkr @∂\tJKfT Ka-PaJP~K≤ @r ßUuPmj jJÇ TJu FTA ßWJweJ KhPuj oJPyuJ \~JmitPjSÇ 2000 xJPur 5 \MuJA VPu kJKT˜Jjv´LuïJ S~JjPcPf KâPTa Kmvõ k´go ßhPU \~JmitPj-xJñJTJrJ \MKaÇ \~JmitPj Imvq ff KhPj @∂\tJKfT KâPTPa Kfj mZPrr kMPrJPjJÇ kPrr

S~JjPcPf IxÄUq oqJY K\KfP~PZj huPTÇ ImxPrr Kx≠J∂ KjPf KVP~S \~JmitPj mz TPr ßhUJPuj hPur ˝Jgt, È@oJr pJ m~x, fJPf @Ko kPrr Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPk ßUuPf kJrm jJ FaJ kKrÏJrÇ xMfrJÄ hPu \J~VJ iPr rJUJr ßTJPjJ oJPj y~ jJÇ Fr mhPu FT\j fÀe KâPTaJr xMPpJV ßkPu fJr \jq FUj ßgPTA KjP\PT VPz ßfJuJ xy\ yPmÇ' o\Jr mqJkJr yPò, @∂\tJKfT KaPaJP~K≤ ßgPT ImxPrr ßWJweJr ßkZPj FTA TJre ßhKUP~PZj xJñJTJrJSÇ fJÅr ßWJweJaJ FPxPZ @PVAÇ TJu v´LuïJ IKijJ~PTr xÄmJh xPÿuPjr kPr CjìMÜ KoKc~J ßxvPj fJA xm @V´y KZu xJñJTJrJPT KWPrAÇ fJÅr TJPZ k´go k´vúaJS FA Kx≠JP∂r TJre \JjPf ßYP~Ç xJñJTJrJr \mJm, ÈKjTa nKmwqPf mz ßTJPjJ Ka-PaJP~K≤ aMjtJPo≤ ßjAÇ 2015 KmvõTJPkr @PV @orJ UMm ßmKv yPu hM-FTKa Ka-PaJP~K≤ ßUumÇ xMfrJÄ @Ko ßWJweJ KhA @r jJ KhA, FA aMjtJPo≤A yPfJ @oJr ßvw @∂\tJKfT Ka-PaJP~K≤Ç' @lPxJx @PZÇ hLWt FA TqJKr~JPr hM\Pjr TJPrJrA KâPTPar ßTJPjJ ‰mKvõT KvPrJkJ ß\fJ y~KjÇ xmtPvw hMKa S~JjPc KmvõTJPk v´LuïJ ßyPrPZ lJAjJPu, KvPrJkJ irJ ßh~Kj @PVr YJrKa Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPkSÇ KmhJP~r @PV ßxA @Pãk ßWJYJPjJr k´fqJvJ \~JmitPjr, È@vJ TrKZ FUJPj @orJ KmPvw KTZM TPr ßhUJPf kJrmÇ' xJñJTJrJr kr CjìMÜ KoKc~J ßxvPj FTA k´fqJvJr TgJ muPuj uJKyÀ KgKroJPjúS, ÈxJñJTJrJ Frkr @r Ka-PaJP~K≤ ßUuPm jJÇ S @oJPhr hPur UMm èÀfôkNet FT\j ßUPuJ~JzÇ FaJA fJr ßvw KaPaJP~K≤ KmvõTJkÇ @orJ xmJA fJÅr \jqS FaJ K\fPf YJAÇ' fUPjJ \~JmitPjr ImxPrr @jMÔJKjT ßWJweJ @PxKjÇ FPu y~PfJ KgKroJPjú muPfj,È @orJ xJñJTJrJ @r \~JmitPjr \jq yPuS FmJr K\fPf YJAÇ'

ßyJoS~JTt TPrA FPxPZ AÄuqJ¥ dJTJ, 18 oJYt : Ka 20-r xJPmT KmvõYqJKŒ~j fJrJÇ KT∂á FmJPrr @xPr ßlnJKrPar fJKuTJ~ ßjA AÄuqJ¥Ç kJz AÄKuv xogtT ZJzJ ßTCA @vJ TrPZ jJ mJÄuJPhv ßgPT KmvõPxrJr oMTMa KjP~ ßhPv KlrPmj mscrJÇ fPm F KjP~ ßTJPjJ @Pãk ßjA AÄuqJ¥ IKijJ~T ˆM~Jat msPcrÇ Ka 20-r IjMjPo~ YKrP©r oPiqA @vJr @PuJ ßhUPZj msc! ãMPh KâPTPar kûo mz @xPr ßUuPf mJÄuJPhPv kJ rJUJr kr ßxJomJr ßyJPau ßxJjJrVJÅSP~ k´go xÄmJh xPÿuPj Ka 20-PT ßU~JKu KâPTa @UqJK~f TrPuj AÄuqJ¥ IKijJ~TÇ msPcr KmvõJx, Ka 20 KmvõTJPk KvPrJkJr ßUJÅ\ TPr kJS~J pJ~ jJ, mrÄ KvPrJkJA TJCPT UMÅP\ ßj~Ç msPcr pMKÜaJ ÊjMj, È@PVr YJr @xPr Knjú YJrKa hu YqJKŒ~j yP~PZÇ Ka 20 @xPu ßU~JKu KâPTaÇ FUJPj ßlnJKra mPu KTZM ßjAÇ xmJrA x÷JmjJ @PZÇ' PlnJKra-fP•ô ßpoj @˙J ßjA, ßfoKj mJÄuJPhPvr TK¥vj S CAPTa KjP~ UMm FTaJ KYK∂f jj mscÇ FKv~Jr mJAPrr huèPuJ CkoyJPhPv ßUuPf FPuA ÈTqJYuJAj' yP~ SPb TK¥vjÇ mscPTS TK¥vj KjP~ jJjJ k´Pvúr C•r KhPf yuÇ KfKj \JjJPuj, ÈFUJjTJr \u-yJS~Jr xPñ oJKjP~ KjPf k´P~J\jL~ ÈPyJoS~JTt' TPrA jJKT dJTJ~ kJ ßrPUPZ AÄuqJ¥ huÇ msPcr nJwJ~, ÈFUJjTJr TK¥vj FTho @uJhJÇ fPm @orJ F KjP~ TJ\ TPr FPxKZÇ @vJ TKr, hsΔf oJKjP~ KjPf kJrmÇ' KT∂á IPˆsKu~J S SP~ˆ AK¥P\r VKfo~ CAPTPa ßUPu KTnJPm mJÄuJPhPvr TK¥vPjr xPñ oJKjP~ ßj~Jr k´˜MKf ßxPrPZ AÄuqJ¥, fJr ßTJPjJ C•r Kouu jJÇ CAPTPar YKrP©r kJgtTqaJ Imvq ßoPj KjPuj mscÇ muPuj, ÈFaJ KbT ßp, IPˆsKu~J S SP~ˆ AK¥P\r CAPTa @r FUJjTJr CAPTa FTrTo j~Ç @orJ \JKj, FUJPj K¸KjÄ CAPTPa ßUuPf yPmÇ fPm @oJPhrS nJPuJ K¸jJr @PZÇ' V´JP~o ßxJ~Jj Imxr ßj~Jr kr msPcr ßxA fgJTKgf nJPuJ K¸jJr ßT mJ TJrJ, ßxS FT iJÅiJ mPa! 2010 Ka 20 KmvõTJk \P~r jJ~T ßTKnj KkaJrPxjPTS ß\Jr TPr ImxPr kJKbP~ KhP~PZ ßhvKar KâPTa ßmJctÇ ßaˆ S S~JjPc IKijJ~T IqJKuˆJr

n

TMT @mJr Ka 20-Pf IYu! msc KjP\S Aj\MKrr hÀj SP~ˆ AK¥P\r KmkPã xmtPvw Ka 20 KxKr\ ßUuPf kJPrjKjÇ KxKr\aJ 2-1-F ßyPrA mJÄuJPhPvr IKfKg yP~PZ AÄuqJ¥Ç TK¥vPjr xPñ oJKjP~ KjPf kJrPuS KjP\Phr xJŒ´KfT TJP\ lot KTnJPm ßkZPj ßluPm fJrJ? FaJrS FTaJ IYu mqJUqJ hJÅz TrJPuj mscÇ ÈKxKr\ yJrPuS SP~ˆ AK¥P\ @orJ nJPuJ KâPTa ßUPuKZÇ FaJ UMm TJP\ @xPmÇ fJZJzJ FA huaJ IPjT Khj iPrA FTxPñ ßUuPZÇ @oJPhr ßmJ^JkzJ UMm nJPuJÇ Ka 20-Pf FaJA ßmKv èÀfôkNetÇ' mscPhr ßmJ^JkzJ TfaJ luk´xN yPm @\A fJr @nJx kJS~J pJPmÇ lfMuäJ~ @\ SP~ˆ AK¥P\r KmkPã fJPhr k´go k´˜MKf oqJYÇ krKhj KorkMPr nJrPfr oMPUJoMKU yPm AÄuqJ¥Ç k´˜MKf kmt ßvw TPr 22 oJYt Y¢V´JPo KjCK\uqJP¥r KmkPã oqJY KhP~ KmvõTJk IKnpJj ÊÀ TrPmj mscrJÇ mJÄuJPhv S ßjkJu (xºqJ 7aJ 30) @lVJKj˜Jj S yÄTÄ (KmPTu 3aJ 30) * hMKa oqJYA Y¢V´JPoÇ xrJxKr ßhUJPm KmKaKn, oJZrJXJ VJ\L KaKn S ˆJr ߸Jatx-1


ßU uJ r

oJ b

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

43

\J~J≤Phr \P~J“xPmr \JjfJo @orJA K\fm rJPf ßYuKxr yJr mJÄuJPhv-IJlVJKj˜Jj oqJY

17 oJYt : ߸Pj Kr~Ju oJKhsh, \JotJKjPf mJ~Jjt KoCKjU, AÄuqJP¥ oqJjKxKa S AfJKuPf A≤Jr KouJjÇ vKjmJr ACPrJPkr vLwt uLVèPuJPf \J~J≤Phr \P~J“xPmr rJPf TkJu kMPzPZ ÊiM ßYuKxrÇ AÄKuv Kk´Ko~Jr uLPV IqJˆj KnuJr TJPZ 1-0 ßVJPu ßyPr ßVPZ j~\Pjr ßYuKxÇ yJrPuS 30 oqJPY 66 kP~≤ KjP~ vLPwt @PZ mäá\rJÇ fPm fJPhr KxÄyJxj yJrJPjJaJ xoP~r mqJkJr oJ©Ç krÊ yJu KxKaPT 2-0 ßVJPu yJKrP~ KÆfL~ ˙JPj CPb FPxPZ oqJjKxKa (66)Ç Kfj oqJY To ßUPuA ßYuKxr xPñ mqmiJj Z~ kP~P≤ TKoP~ FPjPZ KxKaP\jrJÇ FKhPT ¸qJKjv uLPV oJuJVJPT 10 ßVJPu yJKrP~ Kfj kP~P≤ Kuc iPr ßrPUPZ Kr~Ju oJKhs (70)Ç KÆfL~ ˙JPj gJTJ IqJaPuKaPTJ oJKhshS (67) FTA mqmiJPj

K\PfPZ F¸JjPur KmkPãÇ lPu TJu rJPf K\Pf gJTPuS KfPjA gJTPm mJPxtPuJjJ (63)Ç @VJoL

oJPb KjP\Phr ßxrJ ZPª jJ gJTPuS kP~≤ yJrJPf y~Kj VqJuJKaPTJxPhrÇ 23 KoKjPa

x¬JPyr Fu TîJKxPTJr @PV jzmPz Kr~JuPT mJÅKYP~ KhP~PZj KâKÁ~JPjJ ßrJjJuPhJÇ oJuJVJr

VqJPrg ßmPur kJx ßgPT oqJPYr nJVqKjitJreL FToJ© ßVJuKa TPrj ßrJjJuPhJÇ uLPV 25fo S xmKoKuP~ YuKf ßoRxMPo FKa fJr 39fo ßVJuÇ F¸JjPur KmkPã IqJaPuKaPTJr \P~r jJ~T KcP~PVJ T˜JÇ mMPªxuLVJ~ aJjJ 50 oqJPY IkrJK\f gJTJr Ijjq TLKft VPz KvPrJkJ k´J~ oMPbJ~ nPr ßlPuPZ mJ~Jjt KoCKjUÇ vKjmJr oJª\MKTY S ßvJP~¿PaAVJPrr ßVJPu ßm~Jr ßunJr TMPxjPT 2-1 mqmiJPj yJKrP~ KvPrJkJ ßrPx 23 kP~P≤r mqmiJPj FKVP~ ßVPZ mJnJKr~JjrJÇ KÆfL~ ˙JPj gJTJ mÀKv~J catoM¥ FTA mqmiJPj ßyPrPZ VäJcmJPUr TJPZÇ ßxKr-F uLPV KvPrJkJ ˝kú IPjT @PVA KlPT yP~ ßVPZ A≤Jr KouJPjrÇ fPm kJuJKxS S ß\JjJgJPjr ßVJPu ßnPrJjJPT 2-0 mqmiJPj yJKrP~ vLwt YJPr \J~VJ KlPr ßkP~PZ fJrJÇ Kk´Ko~Jr uLPV ßYuKxr Ik´fqJKvf yJPrr yfJvJr xPñ ßpJV yP~PZ hM'hMKa uJu TJPctr uöJÇ KÆfL~JPit uJu TJct ßhPUj hMA msJK\uL~ CAKu~Jj S rJKoPrxÇ 82 KoKjPa IqJˆj KnuJr kPã \~xNYT ßVJuKa TPrj ßculÇ yJu KxKar KmkPã oqJjKxKaS ÊÀPfA hv \Pjr hPu kKref yP~KZuÇ KT∂á KxunJ S ß\PTJr ßVJPu ßvw yJKx yJPx KxKaP\jrJAÇ

ßoKxr ßrTct 17 oJYt : mJPxtPuJjJr yP~ IKlKv~Ju oqJPY xmPYP~ ßmKv ßVJPur ßrTct @PVA VPzKZPuj KuSPju ßoKxÇ @P\t≤JAj fJrTJ TJu VzPuj mJxtJr yP~ xm irPjr oqJPYS xmPYP~ ßmKv ßVJPur ßrTctÇ SxJxMjJr KmkPã yqJaKasT TPrA kJSKujPyJ @uTJjfJrJPT ßkZPj ßlPu mJxtJr xmtTJPur xPmtJó ßVJuhJfJ yP~PZj ßoKxÇ fJÅr CØJKxf kJrlroqJP¿ mJPxtPuJjJ K\PfPZ 7-0 ßVJPuÇ mJxtJr yP~ ßoKxr ßVJu FUj 371KaÇ 1912 ßgPT 1927 kpt∂ mJxtJ~ ßUPu

369 ßVJu TPrKZPuj @uTJjfJrJÇ AÄKuv KuPV yqJaKasT ßkPf ßkPfS kJjKj KˆPnj ß\rJctÇ oqJjPYˆJr ACjJAPaPcr KmkPã KunJrkMPur ß\rJct hMKa ßVJu TPrj ßkjJuKa ßgPTÇ fífL~ ¸aKTT ßjS~Jr xMPpJV KouPuS mu uJKVP~PZj ßkJPˆÇ fJPf Imvq KunJrkMPur \~ @aPT gJPTKjÇ kPr uMAx xM~JPr\S ßkP~PZj ßVJuÇ KunJrkMu K\PfPZ 3-0 ßVJPuÇ

dJTJ, 17 oJYt : Kao KoKaÄP~r xo~S @lVJKj˜JjPT kJ•J ßh~Kj mJÄuJPhvÇ hPur xmJr oPiqA FTaJ KmvõJx KZu KjP\Phr ßUuJaJ ßUuPf kJrPuA CPz pJPm @lVJKj˜JjÇ ßTC ßTC @mJr ZT FÅPTKZPuj fJPhr Tf rJPjr oPiq Iu@Ca TrJ pJPmÇ k´J~ xmJrA iJreJ KZu 100 rJPjr oPiqA Iu@Ca yPm @lVJjrJÇ xJKTm @u yJxJj ßfJ mJK\ iPrA mPuKZPuj fJrJ y~ 40-r oPiq jJ y~ 80 rJPjr oPiq Iu@Ca yPmÇ mJK\Pf ß\fJr kr xJKTm \JKjP~ ßVPuj FA oqJPYr @PV KfKj pfaJ KjntJr KZPuj FPfJ KjntJr jJKT ßTJPjJ oqJPYr @PVA gJTPf kJPrj jJ! hPur IKiTJÄv KâPTaJrA \JjPfj FTPkPv oqJY yPf pJPòÇ IgY FA @lVJKj˜JjPT KjP~A ßVJaJ ßhPv vÄTJr ßoW \PoKZuÇ IxJiJre Klu&KcÄP~r xPñ ßmJKuÄaJS yP~PZ hJÀeÇ oqJY ßvPw xÄmJ xPÿuPj FPx xJKTm mPuj, ÈnJPuJ ßUPuKZÇ Kfj KmnJVA nJPuJ yP~PZÇ Klu&KcÄ KZu IxJiJreÇ ßmJKuÄS nJPuJ TPrKZ, KmPvw TPr K¸jJrrJÇ oJvrJKl nJAP~r Foj ÊÀaJ UMm \ÀKr KZuÇ k´go mPuA CAPTaÇ xm KoKuP~ nJPuJ kJrlroqJ¿Ç' @lVJKj˜JPjr KmkPã @PVr yJrPT xJiJrenJPmA KjP~KZu mJÄuJPhvÇ xJKTm mPuj, È@orJ @oJPhr oPfJ ßUuPu @lVJKj˜Jj @oJPhr xJoPj

hJÅzJPjJr oPfJ hu j~Ç FTaJ oqJPY SA rTo yPfA kJPrÇ' hPur xmJA \JjPfJ @\ @orJA K\fmÇ fPm @lVJKj˜JPjr KmkPã FA \P~ hPu ˝K˜ KlPrPZ mPu oPj

oPfJ ßUuPf kJrPu ßmKv xoxqJ yS~Jr TgJ jJÇ' KorkMPrr CAPTa ßmJuJrPhr \jq TfaMTM xyJ~T KZu Foj k´Pvúr \mJPm xJKTm mPuj, ÈFTaM xMKmiJ

TPrj xJKTmÇ xJoPjr hMKa oqJYS xy\nJPm ßhUPZj jJ oqJYPxrJ xJKTm, ÈKa 20-Pf k´KfKa oqJYA TKbjÇ ßp ßTJPjJ hPur FT\j ßmJuJr mJ FT\j mqJaxoqJj nJPuJ TrPu oqJPYr ßoJz WMPr pJ~Ç ßxKhT ßgPT KY∂J TrPu @oJr oPj y~ k´KfKa oqJYA k´KfÆKªôfJoNuT yPmÇ' yÄTÄ S ßjkJPur KmkPã ßUuJr IKnùfJ ßjA mJÄuJPhPvrÇ F xŒPTt xJKTm mPuj, ÈSPhr ßUuJ ACKaCPm ßhUKZÇ SPhr KnKcS ßhUmÇ @PuJYjJ yPmAÇ @oJr TJPZ oPj y~ xmPYP~ èÀfôkNet yPò SrJ ßT KT TrPf kJPr fJr ßYP~ @orJ KjP\Phr ßUuJaJ TfaJ nJPuJ TrPf kJKr fJ nJmJÇ @\PTr

KZuA ßmJuJrPhr \jqÇ fJrkrS èÀfôkNet KZu @orJ Tf nJPuJ \J~VJ~ mu TrPf kJKrÇ FrTo CAPTa yPuA @oJPhr \jq nJPuJÇ' fPm ßZJa huèPuJ xŒPTt IPjT KTZMA I\JjJ gJPTÇ fJPhr KmkPã ßUuJaJ TKbj mPu oPj TPrj xJKTmÇ KfKj mPuj, ÈFA huèPuJr xŒPTt IPjT KTZMA \JjJ gJPT jJÇ fJA ßp ßTC FPx nJPuJ ßUPu ßpPf kJPrÇ F\jq ßTJPjJ KTZM IjMoJj TrJ KbT jJÇ @orJ KjP\Phr kJrlroqJ¿ TfaJ nJPuJ TrPf kJKr ßxaJ èÀfôkNetÇ' @lVJKj˜Jj rJj mu 4 6 vJy\J T oJyoMhCuäJy m oJvrJKl 0 100 jJK\m T jJKxr m xJKTm 7 11 1 0 èumJKhj T xJKær m xJKTm 21 22 3 1 jSPrJ\ rJj@Ca 0 1 0 0 jmL FuKmcmäá m rJöJT 3 9 0 0 TKro rJj@Ca 10 23 0 0 vKlTCuäJy T oMvKlTMr m oJyoMhCuäJy 16 16 2 0 xJKoCuäJy FuKmcmäá m rJöJT 1 3 00 PhRuf T oJyoMhCuäJy m lryJ 1 6 00 vJkMr m xJKTm 1 11 0 0 @lfJm ja@Ca 0 1 0 0 IKfKrÜ 12 PoJa (Iu@Ca, 17.1 SnJPr) 72 CAPTa kfj : 1/0, 2/36, 3/36, 4/36, 5/49, 6/58, 7/69, 8/69, 9/71, 10/72Ç PmJKuÄ : oJvrJKl 2-0-8-1, @u@Koj 2-0-18-0, xJKTm 3.1-0-8-3, oJyoMhCuäJy 4-1-81, rJöJT 4-0-20-2, xJKær 1-0-1-0, lryJ 1-0-2-1Ç mJÄuJPhv rJj mu 4 6 fJKoo FuKmcmäá m xJKoCuäJy 21 27 2 0 FjJoMu ja@Ca 44 33 4 3 xJKTm ja@Ca 10 12 1 0 IKfKrÜ 3 PoJa (1 CAPTPa, 12 SnJPr) 78 CAPTa kfj : 1/45Ç PmJKuÄ : ßoJyJÿ jmL 3-0-11-0, vJkMr 1-0-7-0, TKro 2-0-17-0, ßhRuf 2-0-13-0, xJKoCuäJy 30-14-1, @lfJm 1-0-15-0Ç

ßVAPur ßYJU lJAjJPu dJTJ, 18 oJYt : Ka 20 KmvõTJk KvPrJkJ iPr rJUJr mqJkJPr @®KmvõJxL yPuS Kâx ßVAu \JKjP~PZj, lJAjJPu SbJA fJPhr k´JgKoT uãqÇ PxJomJr ßyJPau „kxL mJÄuJ~ xÄmJh xPÿuPj SP~ˆ AK¥P\r FA @âoeJ®T mqJaxoqJj mPuj, È@orJ KvPrJkJ iPr rJUJr ßYÓJ TrmÇ Ka 20 KmvõTJPk ßTJPjJ hu aJjJ hM'mJr KvPrJkJ K\fPf kJPrKjÇ fJA FaJ TrPf kJrPu IPjT mz I\tj yPm, TqJKrmL~Phr \jq pJ yPm hJÀe ßVRrmo~ FT TLKftÇ' fPm uãqkNre ßp xy\ yPm jJ, fJ \JKjP~ ßVAu

mPuj, ÈIjq huèPuJr KhPT uãq TrPuA ßmJ^J pJ~ TJ\aJ ßoJPaS xy\ yPm jJÇ xmJrA KvPrJkJ \P~r xMPpJV rP~PZÇ @oJPhr k´JgKoT uãq lJAjJPu SbJÇ fJrkr KvPrJkJ \P~r ßYÓJ TrJÇ' SP~ˆ AK¥P\r k´˜MKf pPgÓ nJPuJ yP~PZ mPu \JKjP~PZj ßVAuÇ WPrr oJPb AÄuqJ¥PT Ka 20 KxKrP\ yJKrP~ mJÄuJPhPv FPxPZ fJrJÇ ßVAu mPuj, ÈAÄuqJP¥r KmkPã xJluq @oJPhr IjMk´JKef TrPmAÇ Imvq FUJjTJr TK¥vj xŒNet KnjúÇ nJPuJ TrPf yPu pf hsΔf x÷m TK¥vPjr xPñ @oJPhr oJKjP~ KjPf yPmÇ'


A Ko ßV´ v j

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

AKoPV´vj FéTîáKxn k´v:ú IJoJr ˘L 2012 xJPur 10 PlmsΔ~JKr dJTJ˙ mOKav yJA TKovj ßgPT ¸JCx KnxJ PkP~ 2012 xJPur 11 oJYt pMÜrJP\q FPxPZjÇ fJr KnxJr ßo~Jh YuKf mZPrr 10 Po kpt∂ myJu IJPZÇ KfKj TPm IJAFuIJr (AK¥KlKja Kun aá KrPoAj) Fr \jq IJPmhj TrPf kJrPmj?

IJPmhPjr PãP© Kl yPm 1051 kJC¥Ç fPm â~cPjr kJmKuT AjPTJ~JKr IKlPx IJPmhj TPr FTKhPj KnxJ PkPf yPu 1426 kJC¥ Kl uJVPmÇ IJkjJr ˘LPT ImvqA ‘uJAl Aj hq ACPT’ S AÄKuv Km1 krLãJ~ C•Let yPf yPmÇ ßxa (Fo) IJPmhj lPot IJPmhj TrPf yPmÇ

xJPg KmmJy y~Ç 2014 -xJPur 26 ßlmsΔ~JKr IJKo AK¥KlKja Kun aá KrPoAj ßkP~KZÇ FUj IJKo KT jqJYJrJuJAP\vj mJ mOKav jJVKrfô uJPnr \jq IJPmhj TrPf kJrPmJ? C•r: ßpPyfá IJkKj 3 mZPrr ßmKv pMÜrJP\q Im˙Jj TrPZj FmÄ mOKav jJVKrPTr xJPg KmmJy mºPj IJm≠ yP~PZj, PxPyfá FUj jqJYJrJuJAP\vj \jq IJPmhj TrPf kJrPmjÇ FFj FKkäPTvj lPot F IJPmhj TrPf yPmÇ IJPmhj Kl yPm 874 kJC¥Ç k´vúÎ mftoJj AKoPV´vj IJAPj Ka~Jr -4

n 21 - 27 MARCH 2014

n

44

AKoPV´vj FéTîáKxn KmnJPV IJkjJr k´vú kJbJj xMKk´~ kJbT, xJ¬JKyT ßhv Fr Kj~Kof KmnJV AKoPV´vj FéTîáKxn-F IJkjJr AKoPV´vj xÄâJ∂ ßpPTJjJ k´vú kJbJPf kJPrjÇ YqJPju Fx Fr AKoPV´vj Kmw~T IjMÔJj ‘u CAg Fj ryoJj’ Fr Ck˙JkT jJKvh ryoJj S xKuKxar fJ\ CK¨j vJy IJkjJr k´Pvúr \mJm KhPmjÇ FA KmnJPV ‘u CAg Fj ryoJj’-IjMÔJPj hvtTPhr TrJ KmKnjú èrΔfôkeM t k´Pvúr C•r Km˜JKrfnJPm fáPu irJ yPóZÇ k´vú kJbJPjJr KbTJjJ Immigration Exclusive Weekly Desh 65 New Road, London E1 1HH Email: info@lawwithnrahman.co.uk

vft ßjAÇ CkpMÜ ßoAjPaAPj¿ lJ¥ mqJÄPT gJTPu KnxJ kKrmftj TrJ pJPmÇ Ka~Jr 4 Fr \jq KmvõKmhqJu~ mJ kJmKuT lJP¥c KvãJ k´KfÔJPjr ZJ©ZJ©L yPf yPm FmÄ FjKTCFl ßuPnu 7 yPf yPmÇ ACPTPf KnxJ kKrmftPjr IJPmhj ßkJPˆ mJ FTKhPj kJmKuT AjPTJ~JKr IKlPx TrJ pJPmÇ k´vú: ßTJj ZJ© ZJ©L 28 KhPjr ßmKv xo~ KnxJr ßo~JhyLjnJPm gJTPu krmftL kP~≤ ßmA\ KxPˆPor IiLPj IJPmhj TrPf kJrPm KT? C•r: IJkjJr ˘Lr IJAFuIJr -Fr xo~TJu 2012 xJPur 11 oJYt (ßpKhj KfKj ACPT k´Pmv TPrPZj) ßgPT ÊrΔ yP~PZÇ KfKj 2014 xJPur 11 oJPYtr 28 Khj IJPV IgtJ& 2014 xJPur 11 ßlmsΔ~JKr IJPmhj TrJr \jq CkpMÜ yP~PZjÇ KfKj ßxa (Fo) IJPmhj lPot IJAFuIJr Fr \jq IJPmhj TrPmjÇ PkJPˆ

oM Ü

T uJ o

@ uL rL ~J \

KâKo~Jr VePnJPar luJlu pJ IjMoJj TrJ yP~KZu, fJ ßgPT Knjú KTZM y~KjÇ pJrJ ßnJa KhP~PZ, fJPhr k´J~ xmJA-A rJKv~Jr xPñ KâKo~Jr FTLnNf yS~Jr kPã rJ~ KhP~PZÇ kKÁoJ hMKj~Jr xfTtmJeL S ÉÅKv~JKr xP•ôS rJKv~Jr k´fqã ohPh VePnJa yP~PZÇ ßp

IJPmhjkP©r xJPg hMA mZr ˝JoL-˘L KyPvPm mxmJPxr k´oJe KhPf yPmÇ IJVJoL FKksPur kPyuJ x¬JPy AKoPV´vj IJPmhjk© FmÄ mOKav jJVKrTPfôr IJPmhkP©r Kl ßmPz pJPmÇ k´vú Î IJKo 2009 xJPur 12 IPÖJmr ˆáPc≤ KnxJ KjP~ pMÜrJP\q IJKxÇ 2011 xJPur ßxP¡Ír oJPx IJoJr mOKav jJVKrPTr

TqJVJKrr PTJj ˆáPc≤ FTA TqJaJVKrr Ijq ˆáPc≤PT KmmJy TrPu ACPTPf KnxJ ˆqJaJx kKrmftPjr \jq IJPmhj TrPf kJrPm KT? C•r: mftoJj AKoPV´vj IJAPj kP~≤ ßmA\ KxPˆPor ßpPTJj Ka~JPrr oJAPV´≤ ACPTPf KnxJ kKrmftPjr IJPmhj TrPf kJrPmÇ Ka~Jr 1 FmÄ Ka~Jr 2 -Fr KcPkP¥≤ KyPvPm KnxJ kKrmftPjr \jq ßTJj

C•r Î kP~≤ ßmA\ KxPˆPor ßpPTJPjJ IJPmhPjr kNmtvft yPóZ IJPmhjTJrL 28 KhPjr ßmKv IQminJPm mxmJx TrPu fJr IJPmhj KrKlC\ mJ k´fqJUqJj yP~ pJPmÇ Ka~Jr -4 Fr \jqS FA KmiJj k´PpJ\qÇ AKoPV´vj rΔu 245(P\c Fé) (Fu) -Fr IiLPj 28 KhPjr ßmKv SnJr ߈ TrPu fJr IJPmhj KrKlC\ TrJ yPmÇ k´vú: ZJ©Phr 5 mZPrr TqJk -Fr KmiJj

TJPhr \jq k´PpJ\q? C•r: AKoPV´vj IJAj 245 (P\c Fé)(FAY) -Fr IiLPj ßTJj ZJ©ZJ©L pKh ACPTPf V´J\MP~vj ßuPnPu (FjKTCFl 6/7) 5 mZPrr IKiT Iiq~j TPr gJPTj fPm KfKj IJr FjKTCFl ßuPnu 6 mJ 7 -Fr ßTJj ßTJPxt nKft yP~ KnxJr IJPmhj TrPf kJrPm jJÇ 5 mZPrr ßãP© kNmtmftL ßTJxt S krmftL ßTJPxtr xojõP~ ßxA Iiq~Pjr xo~TJu VejJ TrJ y~Ç ChJyre ˝r‡k muJ pJ~, ßTJj ZJ©ZJ©L 3 mZr 8 oJx FjKTCFl ßuPnu 6 mJ 7 -F Iiq~j TPrPZjÇ KfKj krmftL KnxJr \jq hMA mZPrr KxFFx (TqJx) PuaJr KjP~PZj FA ßãP© fJr xmtPoJa Iiq~j TJu yPm 3 mZr 8 oJx + 2 mZr = 5 mZr 8 oJxÇ KfKj 5 mZPrr TqJk-Fr IiLPj kzPmj S fJr KnxJ KrKlC\ yPmÇ pKh KfKj 1 mZPrr TqJx ßuaJr ßjj fPm KfKj KjrJkh gJTPmjÇ 3 mZr 8 oJx + 1 mZr = 4 mZr 8 oJx, 5 mZPrr ßgPT ToÇ xMfrJÄ fJr KnxJ ßkPf ßTJj IxMKmiJ yPm jJÇ

rJKv~J KT kJrPm? KjmtJYjPT TJptf rJKv~J ZJzJ @r xm ßhvA ÈIQmi' mPu metjJ TPrPZ, fJr KnK•Pf KâKo~J FUj rJKv~Jr IÄPv kKref yPmÇ rJKv~Jr kJutJPoP≤ F KmwP~ ßnJa yPm 21 oJYtÇ pKh fJ ßvw kpt∂ mJ˜mJK~f y~, fPm 1954 xJPu f“TJuLj ßxJKnP~f ßjfJ âMPÁn ßp KâKo~JPT ACPâPjr yJPf fMPu KhP~KZPuj, fJ @mJr ßxJKnP~f ACKj~Pjr C•rxNKr rJKv~Jr IÄPv kKref yPmÇ KâKo~Jr \jxÄUqJr IKiTJÄv Àv nJwJnJwLÇ k´J~ 13 mZr @PVr KyxJPm 58 vfJÄv; FUj x÷mf fJr ßYP~ ßmKvÇ ßoJa \jxÄUqJr oPiq ACPâjL~rJ FT-YfMgtJÄv S fJfJrrJ 12 vfJÄvÇ FA VePnJa fJfJrrJ m\tj TPrKZuÇ fJrJ IÄv KjPu fJPhr ßnJa ßTJj KhPT kzf, @orJ fJ xyP\A IjMoJj TrPf kJKrÇ fJfJrPhr ˛íKf ßgPT FA AKfyJx yJKrP~ pJS~Jr j~ ßp ßxJKnP~f ßjfJ ˜JKuPjr KjPhtPvA 1944 xJPu k´J~ hMA uJU fJfJrPT

KâKo~J ßgPT ßhvJ∂Krf TrJ yP~KZuÇ kPr ßhvJ∂Krf mqKÜPhr FT mz IÄvA IjJyJPr S ßrJVJâJ∂ yP~ k´Je yJrJ~Ç fJfJrrJ FPT VeyfqJ mPuA oPj TPrÇ

fJ ZJzJ KâKo~Jr xJoKV´T kKrK˙Kf pJ KZu, fJPf rJKv~Jr xPñ FTLnNf yS~Jr KmÀP≠ of k´TJPvr ßTJPjJ xMPpJV KZu jJÇ KT∂á F TgJ xmJA \JPj, KâKo~Jr VePnJa @xu Kmw~ j~,

KâKo~Jr \jxÄUqJr IKiTJÄv Àv nJwJnJwLÇ k´J~ 13 mZr @PVr KyxJPm 58 vfJÄv; FUj x÷mf fJr ßYP~ ßmKvÇ ßoJa \jxÄUqJr oPiq ACPâjL~rJ FT-YfMgtJÄv S fJfJrrJ 12 vfJÄvÇ FA VePnJa fJfJrrJ m\tj TPrKZuÇ fJrJ IÄv KjPu fJPhr ßnJa ßTJj KhPT kzf, @oJr fJ xyP\A IjMoJj TrPf kJKrÇ

@xu k´vú yPuJ ACPâPjr nKmwq“ TLÇ FaJ \JjJA KZu ßp kKÁoJ KmPvõr ÉÅKv~JKrr TJrPe F KjmtJYj mº yPm jJ; kKÁoJ ßhvèPuJr jLKfKjitJrPTrJ ßp F KmwP~ ßTJPjJ rTo KmÃPor oPiq KZPuj, fJ-S j~Ç pMÜrJÓs S kKÁo ACPrJPkr ßp ßhvèPuJ ACPâj k´Pvú rJKv~Jr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZ, fJrJ TL TrPf kJPr, TL mqm˙J KjPf kJPrPxxm k´vú KjP~ IPjT @PuJYjJ yP~PZÇ xmJA ˝LTJr TPr KjP~PZj, @kJfhOPÓ FmÄ ˝· ßo~JPh pMÜrJÓs S ACPrJPkr xJoPj KmT· UMm ToÇ ßnRPVJKuT Im˙JPjr TJrPe, KâKo~J~ Àv ßjRmJKyjLr WJÅKa gJTJr TJrPe rJKv~Jr ßp xMKmiJ rP~PZ, fJPf xofJ @jPf kJPr, Foj ßTJPjJ ßTRvuVf I˘ ACPrJkL~ ACKj~Pjr yJPf ßjA, pMÜrJPÓsrS ßjAÇ fJ ZJzJ IPjPTA ˛re TKrP~ KhP~PZj ßp ACPrJk fJr ‰hjKªj mqmyJpt k´JTíKfT VqJPxr k´J~ 30 vfJÄv ßTPj mJKT IÄv 48 jÄ kOÔJ~


oM Ü

T uJ o

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

45

nhs kMKuPvr ßTPuïJKr TJ oJ u @ y Po h

kptaT @TwtPer FT Km˛~Tr ãofJ rP~PZ KmsPaPjrÇ kptaPTrJ @Pxj jJjJ TJrPeÇ rJ\kKrmJPrr k´Kf @Twte, xJKyfq-Kv·TuJr aJj, HkKjPmKvT AKfyJPxr KjhvtjèPuJ k´fqã TrJr @V´y, ßTjJTJaJ AfqJKhÇ ÈKnK\a KmsPaj' jJPor FT xÄ˙Jr KyxJm IjMpJ~L, Vf mZr k´J~ hMA ßTJKa 80 uJU KmPhKv kptaT KmsKav IgtjLKfPf hMA yJ\Jr 100 ßTJKa kJC¥ ß\JVJj KhP~PZjÇ k´KfKhj FA ßp yJ\Jr yJ\Jr kptaT ßhvKa ßhUPf @Pxj, fJÅPhr IPjPTrA Km˛P~r Kmw~ yPò KmsKav kMKuvÇ KmsKav kMKuv muPf u¥Pjr ßoPasJkKuaj kMKuv, pJ xÄPãPk ÈPoa' jJPo kKrKYfÇ kptaPTrJ KmsPaPjr ßpxm ˛JrT KTPj gJPTj, ßxèPuJr oPiq Ijqfo \jKk´~ keq yPò ßoa kMKuPvr ßyuPoPar joMjJ mJ ßrKkäTJÇ KmsKav kMKuPvr k´Kf FA @V´Pyr TJre yPò fJPhr xMjJoÇ KmPvõr xmPYP~ oJK\tf mJ nhs S mºMxMun @YrPer \jq @hvt kMKuPvr ChJyre yPuJ KmsKav kMKuvÇ fJPhr Kjr˘ ayuhJKr S hJK~fô kJuj IPjPTr TJPZA Km˛P~r Kmw~Ç mqKfâo ImvqA @PZÇ ßpoj, xπJxKmPrJiL ACKjaÇ KT∂á xJiJrenJPm fJrJ xm xo~A Kjr˘ Im˙J~ hJK~fô kJuj TPr gJPTÇ KmsKav kMKuPvr oNu vKÜ fJPhr k´Kf \jVPer @˙J, ßpKar KnK• yPò fJPhr TJptâPor oNujLKf: \jxÿKfr KnK•Pf @Ajví⁄uJ rãJ, AÄPrK\Pf ÈßkJKuKxÄ mJA TjPx≤'Ç KT∂á Vf FT x¬JPy FA ßoa kMKuPvr ßpxm ßTPuïJKrr fgq k´TJKvf yP~PZ, fJ IT·jL~Ç

Poa kMKuPvr nJmoNKft ãMeú TrJr ßkZPj ßp WajJKa mJrmJr KlPr @xPZ, fJ yPuJ 1993 xJPur FKk´Pu u¥Pj xÄWKaf FTKa metmJhL yfqJTJ§Ç FTKa metmJhL YPâr yJouJ~ Kjyf TíÌJñ fÀe KˆPlj uPrP¿r yfqJTJ§KaA x÷mf KmsPaPj metVf xŒPTtr ßãP© xmPYP~ mz kKrmftPjr xNYjJ WaJ~Ç SA yfqJTJP§r pgJpg fh∂ TrPf jJ kJrJ FmÄ ßhJwL mqKÜPhr k´go hlJ~ KmYJr TrPf jJ kJrJr TJrPe xOÓ KmfPTtr KmwP~ k´go fh∂ y~ uct oqJTlJrxPjr ßjfíPfô, pJPf KfKj ßoa kMKuvPT k´JKfÔJKjTnJPm metmJhL mPu IKnKyf TPrjÇ Fr kr ßgPT Vf k´J~ hMA hvPT ßoa kMKuPv jJjJ irPjr k´JKfÔJKjT xÄÛJr YJuJPjJ yPuS xŒ´Kf @mJr ßxA kMPrJPjJ KmfTt xJoPj YPu FPxPZÇ fPm fJ FPxPZ @rS èÀfr „PkÇ FKa FfaJA èÀfr ßp ßoa kMKuPvr k´iJj xqJr mJjtJc ßyJVJj yJS FPT kMKuPvr \jq ȱÄxJ®T' mPu metjJ TPrPZjÇ uct oqJTlJrxj KrPkJat FmÄ jJjJ irPjr xÄÛJPrr krS kMKuPvr frPl KˆPlj uPrP¿r oJ S kKrmJrPT y~rJKjr CkJ~ UMÅ\Pf jJjJ irPjr ßTRvu IjMxrPer IKnPpJV SPbÇ fJÅPhr kKrmJPrr ßTC ßTJPjJ rJ\QjKfT ßVJÔLr xPñ xŒKTtf KT jJ, IgmJ ßTJPjJ irPjr IkrJPir xPñ fJÅPhr ßTJPjJ xŒTt @PZ KT jJ, fJ UMÅP\ ßhUPf j\rhJKrr \jq KjP~JV TrJ y~ Z∞PmvL ßVJP~ªJÇ KˆPlPjr ßZJa nJAPT FTJKiTmJr rJ˜J~ IpgJ fuäJKv TrJr WajJ WPaÇ KˆPlPjr oJ-mJmJr hJŒfq \LmPjS è¬YrmOK•r IKnPpJV SPbÇ FA kanNKoPf KˆPlPjr oJ cKrj uPr¿ fJÅr x∂JPjr yfqJTJ§, Fr fh∂ FmÄ FA xmKTZMPf kMKuPvr nNKoTJ KjP~ KmKnjú k´vú C™Jkj TrPf gJTJ~ ˝rJÓsoπL ßfPrxJ ßo kMKuPvr ßVJkj j\rhJKrmqm˙Jr KmwP~ FTKa fhP∂r mqm˙J TPrjÇ 6 oJYt oJTt FKuxj KTCKxr ßjfíPfô kKrYJKuf fhP∂r k´KfPmhPj kMKuv mJKyjLPf IKmvõJxq rTPor ãofJr IkmqmyJr, hMjtLKf S metmJhL ‰mwPoqr jLKf IjMxOf yS~Jr KmKnjú @uJof fMPu irJ y~Ç oJTt FKuxPjr fhP∂ jfMj TPr

IKnPpJV CPbPZ ßp KˆPlj uPrP¿r yfqJTJP§r fh∂TJrL hPur FT\j ßVJP~ªJ TotTftJr ßVJkj xŒTt KZu yfqJTJrL YPâr FT\Pjr mJmJr xPñ, KpKj KjP\S IkrJiL YPâr xPñ \KzfÇ yfqJTJrL YPâr xPñ fh∂ TotTftJr FA ßVJkj ßpJVxNP©r TgJ oqJTlJrxj fhP∂r xo~ ßVJkj rJUJ yP~KZuÇ FUj @rS IKnPpJV CPbPZ ßp SA FTA ßVJP~ªJ TotTftJ cqJKjP~u oVtJj jJPor FT\j ßmxrTJKr ßVJP~ªJr yfqJTJP§r fhP∂ \Kzf KZPuj, pJr ßTJPjJ xMrJyJ y~KjÇ 1987 xJPu Kjyf cqJKjP~u oVtJj SA IkrJiL

ßVJÔLr ‰jrJ\qoNuT KTZM TJP\r KmÀP≠ kMKuPvr hJP~r TrJ FT oJouJ @hJuf UJKr\ TPr KhP~PZjÇ Fxm ßVJÔLr KmPãJn, xoJPmv mJ I∂WtJfoNuT TJ\Tot ßoJTJKmuJ~ kMKuPvr ßp ߸vJu ßcPoJPjxPasvj ßÛJ~Jc (FxKcFx) rP~PZ, fJr KmÀP≠ c\j UJPjT jJrL ãKfkNrPer oJouJ TPrPZjÇ VJKct~Jj S YqJPju ßlJPrr TJPZ Fxm nMÜPnJVL jJrLr FT\j fJÅr IjMnNKf metjJ TPr mPuPZj ßp fJÅr oPj y~, KfKj ßpj rJÓs ÆJrJ iKwtfÇ FT\j Z∞PmvL kMKuv TotTftJr xPñ SA kÊ IKiTJr @PªJuPjr jJrL TotLKar xŒPTtr

hLWt VefJKπT GKfPyqr IKiTJrL rJÓs KmsPaPjr rJ\QjKfT TJbJPoJ~ kMKuPvr \mJmKhKyr mqm˙Jr InJm ßjAÇ kJutJPo≤JKr \mJmKhKyr mqm˙J ßpoj @PZ, ßfoKj @PZ kMKuPvr Skr kMKuKv mqm˙JÇ kMKuPvr KmÀP≠ IKnPpJV IgmJ ßTJPjJ irPjr xPªy ‰fKr yPuA fJ fhP∂r \jq FA @uJhJ k´KfÔJj yPò AjKcPkjPc≤ kMKuv ToPkäA≤ TKovj (@AKkKxKx)Ç YâKar KmwP~A IjMxºJj YJuJKòPuj, pJPhr xPñ FTA fh∂TJrL kMKuvTftJr ßpJVxJ\Pvr IKnPpJV CPbPZÇ Poa kMKuPv hMjtLKf mJ IQjKfT TJP\r IKnPpJV pKh ÊiM FA FT\Pjr KmÀP≠ Cbf, fJyPu y~PfJ fJPT KmKòjú WajJ mPu hJKm TrJr xMPpJV gJTfÇ KT∂á FPTr kr FT F irPjr IKnPpJPVr fJKuTJ hLWt yPòÇ kKrPmvmJhL, kÊPk´oL, CV´ mJok∫L IgmJ ‰jrJ\qmJhL ßVJÔLèPuJr TJ\Tot S VKfKmKir Skr j\rhJKrr \jq ßoa kMKuv ßpxm Z∞PmvL Yr KjP~JV TPrKZu, fJÅPhr IPjPTr KmÀP≠ SA xm xÄVbPjr jJrL TotLPhr xPñ IQmi ‰hKyT xŒTt VPz ßfJuJr IKnPpJV CPbPZÇ @xu kKrY~ ßVJkj TPr k´e~ FmÄ F irPjr IQjKfT xŒTt VzJr TJrPe F rTo FTKa

kKreKfPf x∂JPjrS \jì y~Ç Poa kMKuPvr KmÀP≠ xJŒ´KfT TJPu @rS ßpxm èÀfr IKnPpJV CPbPZ, ßxèPuJr oPiq @PZ ãofJxLj ßaJKr kJKatr FT\j oπLr KmÀP≠ kMKuvPT VJKu ßhS~Jr IKnPpJV xJK\P~ ßpJVxJ\Pv KmfPTtr \jì ßhS~JÇ SA KmfPTtr TJrPe ßvw kpt∂ fJÅPT oKπfô ßUJ~JPf yP~KZuÇ kMKuPvr TJ\TPot metmJhL @YrPer IKnPpJV FUPjJ k´TaÇ xmtxJŒ´KfT fPgq ßhUJ pJ~ ßp kMKuv xPªymvf ßTJPjJ kgYJrLPT gJKoP~ fJr ßhy fuäJKv S K\ùJxJmJPhr ßp ßTRvuKa k´P~JV TPr, fJPfS metmJhL ‰mwoq k´TaÇ k´Kf FT\j ßvõfJPñr KmkrLPf Z~\j TíÌJñ mJ IPvõfJñ mqKÜ FA fuäJKvr xÿMULj y~Ç \jví⁄uJ rãJr TJP\S KmsKav kMKuPvr I˘

mqmyJPrr ßfoj ßTJPjJ jK\r ßjAÇ hJñJ Kj~πPe fJrJ pPgÓ ßTRvuL FmÄ ßx ßãP© IvõJPrJyL mJKyjLr FTaJ KmPvw nNKoTJ rP~PZÇ xJŒ´KfT mZrèPuJPf KmvõmqJkL kMÅK\mJhKmPrJiL k´KfmJh-KmPãJPn CV´ mJok∫L S ‰jrJ\qmJhLPhr CkK˙Kf uãeL~nJPm ßmPz pJS~J~ k´KfmZrA kJÁJPfqr vyrèPuJPf ßo KhmPxr KmPãJn xKyÄx yP~ SPbÇ u¥jS fJr mqKfâo j~Ç @r Fr xPñ mqmxJmJºm ßaJKr kJKatr Tíòxs JiPjr jLKfS ßasc ACKj~j S ZJ©fÀePhr oPiq ßãJPnr xûJr TPrPZ, pJr k´Kfluj ßhUJ ßVPZ 2011 xJPu u¥Pj ZJ©Phr FmÄ krmftL xoP~ u¥Pjr mJAPr kKrPmvmJhLPhr KmPãJPnÇ @r ßxA kanNKoPfA xrTJr \uTJoJj @ohJKjr TgJ KmPmYjJr TgJ \JKjP~PZ, pJ Fr @PV KmsPaPjr oNu nNUP§ TUPjJA y~KjÇ hLWt VefJKπT GKfPyqr IKiTJrL rJÓs KmsPaPjr rJ\QjKfT TJbJPoJ~ kMKuPvr \mJmKhKyr mqm˙Jr InJm ßjAÇ kJutJPo≤JKr \mJmKhKyr mqm˙J ßpoj @PZ, ßfoKj @PZ kMKuPvr Skr kMKuKv mqm˙JÇ kMKuPvr KmÀP≠ IKnPpJV IgmJ ßTJPjJ irPjr xPªy ‰fKr yPuA fJ fhP∂r \jq FA @uJhJ k´KfÔJj yPò AjKcPkjPc≤ kMKuv ToPkäA≤ TKovj (@AKkKxKx)Ç KT∂á Ff k´JKfÔJKjT mqm˙Jr lJÅT VPuS ßpxm IkTot WPaPZ, fJPf ßoa kMKuPvr k´Kf xJiJre oJjMPwr @˙J~ KYz irPf ÊÀ TPrPZÇ jJVKrTPhr ßxA @˙J KlKrP~ @jJr uPãqA fJA rJ\jLKfPTrJ ßpoj hsΔffJr xPñ mqJkTKnK•T fhP∂r CPhqJV KjP~PZj, ßfoKj kMKuvTftJrJS xÄÛJPrr CPhqJPVr TgJ \JKjP~PZjÇ KmPvõr xmPYP~ nhs S \jmJºm kMKuv mJKyjLPfA pUj ßYJPUr @zJPu ãofJr IkmqmyJr, hMjtLKf, IkrJiL YPâr xPñ ßpJVxJ\v S IQjKfT @YrPer oPfJ IkTot mZPrr kr mZr iJoJYJkJ ßhS~J x÷m, fUj TMvJxj S IkvJxPjr mOP• @aPT gJTJ ßhvèPuJ~ kMKuPvr \mJmKhKyr V´yePpJVq S ˝ò mqm˙Jr TgJ @r TfTJu CPkKãf gJTJ CKYf? ßuUT : k´go @PuJr KmPvw k´KfKjKi, u¥jÇ

mJÄuJPhPvr V´Jo S vyrJûPu xoJ\ kKrmftPjr iJrJ m h À ¨L j C o r

mJÄuJPhPvr oJjMw ßp FUj FT ßv´eLKmnÜ Kjht~ xoJP\ mxmJx TrPZj F KmwP~ ßTJPjJ xPªy ßjAÇ F KmwP~ kNmtmftL 11 oJYt xÄUqJ xoTJPu @Ko KuPUKZ; KT∂á F xoJ\ pfA Kjht~ ßyJT, FUJPj mqmxJ~L ßv´eLr uMakJPar rJ\fô pfA n~JmynJPm TJP~o gJTMT, 1972 xJu ßgPT mJÄuJPhPvr xoJ\ FTA \J~VJ~ hJÅKzP~ ßjAÇ xoJ\ kKrmftjvLu FmÄ fJ ßTJPjJ mqKÜr, ßVJÔLr mJ ßv´eLr AòJ KjrPkãnJPmA kKrmKftf yPf kJPrÇ ßx kKrmftj FUJPjS WPa YPuPZÇ F KjP~ hKãekK∫Phr ßTJPjJ KY∂JnJmjJ ßjAÇ Fr k´P~J\jS fJPhr ßjAÇ IjqKhPT KTZM mJokK∫ KmPvwf FTTJuLj YLjJkK∫Phr @i-PxÅTJ f•ô IjMpJ~L mJÄuJPhPvr xoJP\ FTaJ K˙fJm˙J KmrJ\ TrPZÇ F K˙fJm˙J Foj pJr oPiq ÊiM 1972 xJu ßgPTA j~, Vf

vfJ»Lr kûJv-wJa hvT ßgPT FTA Im˙J FUjS YPu @xPZÇ TJP\A fJPhr KY∂J IjMpJ~L mJÄuJPhPvr xoJP\ FUjS xJo∂mJPhr k´mu @Kikfq! ßx IjMpJ~L FUJjTJr xoJP\ KmhqoJj ÆPªôr oPiq xJo∂mJPhr xPñ \jVPer ƪôA k´iJj! KYKT“xJr mJAPr FA KY∂JiJrJk´xNf iqJj-iJreJ pJA ßyJT, mJ˜m Im˙J yPò FA ßp, mJÄuJPhPvr Inq∂rLe kKrK˙Kf FUj ßp \J~VJ~ FPx hJÅKzP~PZ fJPf kûJv-wJa hvT ßfJ mPaA, FojKT 1972 xJPur KhPT fJTJPuS xJoJjq mJ˜m ùJj S ßhPvr k´Tfí Im˙Jr xPñ KTZMaJ kKrKYf ßuJPTr TJPZS F kKrmftj ßYJPU kzJr oPfJÇ Fr \jq ßTJPjJ VPmweJr k´P~J\j y~ jJÇ F k´xPñ muJ hrTJr ßp, ßhPv ßhPv hMKj~Jr ßv´eLKmnÜ xoJP\r oJjMw ßv´eL-PvJwe-KjptJfPjr vO⁄Pu mJÅiJ gJTPuS k´PfqT ßhPvr Im˙J FT rTo j~Ç ACPrJk, @PoKrTJ, YLj, \JkJj, rJKv~J, nJrf, kJKT˜Jj AfqJKh ßhPvr Inq∂rLe Im˙J IKnjú j~Ç ßv´eLKmnÜ SA xm ßhPv k´Tíf o\MKrr Im˙J, jJrLr IKiTJr S xJoJK\T Im˙Jj, @APjr vJxj, iPotr KjptJfj, \jVPer Skr rJÓsL~ KjptJfj FTA k´TJr j~Ç ßv´eLr vJxj Foj pJPf fJr TJbJPoJr oPiqS KmKnjú ßhPv oJjmJKiTJPrr fJrfoq gJPTÇ UJhq, m˘, mJx˙Jj, KYKT“xJ, KvãJ, \LmPjr KjrJk•J, oJjMPwr oJjoptJhJr I·Km˜r KjÁ~fJ S WJaKf gJPTÇ ßv´eLvJxPjr TJbJPoJr oPiq xoJ\ VKfvLu gJPTÇ xoJ\ jJjJnJPm kKrmKftf yPf gJPTÇ mJÄuJPhPvr C“kJhPjr xPñ xŒTtyLj oiq˝fôPnJVLPhr vJxPj

mqJkT uMafrJP\r oJiqPo FT mqmxJ~L ßv´eL VKbf yP~ vJxj ãofJ~ KjP\PT k´KfKÔf TPrPZÇ FPhr vJxj vO⁄PuA mJÄuJPhPvr v´o\LmL \jVe FT TKbj TPbJr hM”xy \LmjpJkj TrPZjÇ KT∂á pJ uãq TrJr Kmw~ fJ yPuJ, fJPhr Skr ßvJwe-vJxPjr k´TíKf KmsKav S kJKT˜Jj @oPu FmÄ 1972 xJPu pJ KZu @\ @r ßx rTo j~Ç @PVr Im˙Jr KTZM ßrv FUjS gJTPuS @PVr oPfJ @r ßjAÇ vyr S V´JoJûu Cn~ ßãP©A FA kKrmftj Foj mz @TJPr yP~PZ, pJr ßgPT oMU KlKrP~ rJUJ ßTJPjJ mJ˜mPmJi S TJ§ùJjxŒjú ßuJPTr kPãA x÷m j~Ç V´JoJûPur KhPT fJTJPu ßhUJ pJPm ßp, C“kJhPjr k≠Kf, YJwmJPxr irj, pPπr mqmyJr, ßxY mqm˙J, Ee mqm˙J, xPmtJkKr nNKo oJKuTJjJr YKr© UMm CPuäUPpJVq S fJ“kptkNetnJPm kKrmKftf yP~PZÇ V´Jo S vyrJûPu FUj nNKo oJKuTrJ k´iJjf yPuJ mqmxJ~LÇ FA xPñ kKrmKftf yP~PZ ßvJwe-KjptJfj xŒPTt V´JoLe v´o\LmL \jVe∏ TíwT, TíKw o\Mr, TíKwr xPñ xŒKTtf \jVPer ßYfjJ S hOKÓnKñÇ ßUJh TíwT S TíKw o\MrPhr pKh K\Pùx TrJ pJ~, fJrJ FUj TJPhrPT fJPhr ßvJwT, KjptJfT mJ FT TgJ~ v©Δ oPj TPrj, fJyPu fJPhr \mJPmr oPiqA FA kKrmftPjr FTaJ yKhx xyP\A kJS~J pJPmÇ ßfnJVJ @PªJuPjr xo~ mJ fJr @PV F \mJm KZu \KohJr, nNKor oJKuT S oyJ\jÇ Fr mJAPr ßTJPjJ xÄ˙J, k´KfÔJj, FojKT xrTJrPT fJrJ KjP\Phr v©Δ oPj TrPfj jJÇ TrPuS ßxaJ ßTJPjJ ßTJPjJ KmPvw IûPu, KmPvw Im˙J~

ßhUJ ßpfÇ FUj FA FTA k´vú mJÄuJPhPvr TíwT S TíKw o\MrPhr K\Pùx TrPu fJPhr ßTC \KohJr, ß\JfhJr, nNKo oJKuT mJ V´JoLe oyJ\jPhr TgJ muPmj jJÇ \KohJKr k´gJ CPb ßVPZ, ßp \Kor xPñ fJPhr xŒTt fJr oJKuTJjJ FUj KmkMu IKiTJÄv ßãP© @PVr ß\JfhJrPhr yJPf @r ßjA, @PZ mqmxJ~LPhr yJPfÇ V´JoJûPu FUj k´iJj EehJfJ yP~PZ V´JoLe mqJÄT, msqJT, k´KvTJ, @vJ AfqJKhr oPfJ FjK\S S ßxA xPñ xrTJKr S mJKeK\qT mqJÄTÇ fJPhr KjptJfPjA TíwT S V´JoLe ßkvJ\LmLrJ FUj IK˙rÇ kMrPjJ oyJ\jPhr j~, FPhrPT FUj fJrJ oPj TPrj fJPhr ßvJwT-KjptJfTÇ FUJPj KmPvwnJPm muJ hrTJr ßp, xJo∂ mJ @iJ-xJo∂ mqm˙J~ VKrm TíwT S o\MrPhr Skr nNKo oJKuT S oyJ\jPhr ßp IgtQjKfT KjptJfj gJPT fJr k´J~ KTZMA @r FUj ImKvÓ ßjAÇ FUj V´JoLe KjptJfT yPò k´vJxPjr xPñ pMÜ KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßuJT, KmPvwf xrTJKr ßuJTÇ F ZJzJ @PZ k´vJxPjr xPñ pMÜ V´JoLe ßoJuäJ, oJfmr, oxK\Phr AoJo, oJhsJxJr @Puo irPjr ßuJT, pJrJ oNuf TíKwr xPñ pMÜ jJ ßgPT ßTJPjJ jJ ßTJPjJ ßkvJr xPñ pMÜÇ @PZ kMKuv S xrTJKr hPur xv˘ è§J mJKyjLÇ FrJA @PVTJr \KohJKr @oPur uJKb~Ju mJKyjLr jfMj xÄÛreÇ TotxÄ˙JPjr KhT KhP~ FmÄ V´JoLe v´o\LmLPhr \Lmj-\LKmTJr ßãP© ßp kKrmftj WPaPZ, ßxaJS CPuäUPpJVqÇ @PV ßpUJPj mJKT IÄv 46 jÄ kOÔJ~


oM Ü

T uJ o

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

46

Kf˜Jr kJKjmμj YMKÜr IKjÁ~fJ FmÄ @oJPhr krrJÓsjLKf fJPrT vJoxMr ßryoJj

ÊÏ ßoRxMo ÊÀ yS~Jr @PVA Kf˜Jr kJKj k´JK¬r ßp n~Jmy KY© xÄmJhkP© k´TJKvf yP~PZ, fJ @oJPhr hMKÁ∂JPT ÊiM mJKzP~A KhPò jJ, mrÄ @oJPhr krrJÓsjLKfr mqgtfJr KhTaJA k´Ta yP~ irJ kPzPZÇ KmVf ß\Ja xrTJPrr @oPu nJrPfr xPñ @oJPhr xŒPTtr CjúKf yPuS, @oJPhr mz mqgtfJ KZu @orJ Kf˜Jr kJKjmμPjr mqJkJPr ßTJPjJ YMKÜ TrPf kJKrKjÇ ÊiM fJA j~g FTA xPñ mJÄuJPhv-nJrf xŒPTtr mqJkJPr KTZM IoLoJÄKxf Kmw~ rP~PZ, pJr ßTJPjJ xoJiJjS y~KjÇ 7 FKk´u nJrPf ßuJTxnJr KjmtJYj ÊÀ yPòÇ ßo oJPxr ßvw KhPT nJrf FTKa j~J xrTJr ãofJ V´ye TrPmÇ fJPf Kf˜Jxy IoLoJÄKxf Kmw~èPuJr xoJiJj yPm, FaJ oPj TrJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ ßTjjJ x÷Jmq FTKa KmP\Kk xrTJr KmrJ\oJj xoxqJèPuJr mqJkJPr TUPjJ AKfmJYT oPjJnJm ßhUJ~KjÇ lPu KmP\Kkr ßjfífôJiLj FTKa ßTJ~JKuvj xrTJr pKh ãofJ kJ~ (\jof \Krk IjMpJ~L), fJyPuS Kf˜Jr kJKjmμPjr x÷JmjJ ãLeÇ fJA xñf TJrPeA k´vú CPbPZ mJÄuJPhPvr TreL~ FUj TL yPm? ÊiM Kf˜Jr kJKjmμjA j~, lJrJÑJ YMKÜ KjP~S TgJ @PZÇ KakJAoMU mJÅi, lMPurfu mqJrJ\, nJrPfr @∂”jhL xÄPpJV k´T· AfqJKh jJjJ k´vú FUj mJÄuJPhv-nJrf xŒTtPT k´vúKm≠ TPrPZÇ Vf 5 mZPr nJrPfr rJÓskKf ßgPT ÊÀ TPr FTJKiT oπL mJÄuJPhv WMPr KVP~ mJPrmJPr k´Kfv´ΔKf KhP~ ßVPZjÇ KT∂á ßTJPjJ k´Kfv´ΔKfA rKãf y~KjÇ fJA nJKar ßhv KyPxPm mJÄuJPhPvr kJKjr ßp k´JkqfJ, fJ KjKÁf TrPf @∂\tJKfT @xPr xoxqJKa fMPu irJ ZJzJ ßTJPjJ KmT· @PZ mPu oPj y~ jJÇ ÊiM ÈmºMPfôr Kjhvtj˝„k @orJ nJrfPT ZJz ßhm, @r nJrf @oJPhr k´JkqfJ KjKÁf TrPf kJrPm jJ, fJPfJ yPf kJPr jJ! IPjT AxMqr oPiq Kf˜J FTKa mz AxMqÇ

45 jÄ kOÔJr kr . . .

KmoxPaT xPÿuPj ojPoJyj KxÄ \JKjP~ KhP~PZj Kf˜J YMKÜ TrJ x÷m j~Ç ßpRg jhL TKovPjr ‰mbT ßvw yP~PZÇ ßxUJPjS mJÄuJPhv mqgtÇ nJrfL~ kã ßTJPjJ AKfmJYT oPjJnJm ßhUJ~KjÇ xÄmJhkP© Umr ßmr yP~PZ ßpUJPj Kf˜J~ 5 yJ\Jr KTCPxT kJKj kJS~Jr TgJ, ßxUJPj @PZ oJ© 500 KTCPxTÇ TL n~Jmy kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yPf pJPò C•rmñ, FA kKrxÄUqJj ßmJ^Jr \jq fJ pPgÓÇ xMfrJÄ krrJÓsjLKfPT ßdPu xJ\JPf yPmÇ nJrfKjntr krrJÓsjLKf ßgPT @oJPhr ßmr yP~ @xPf yPmÇ Kf˜J YMKÜ KjP~ IPjT TgJ yP~PZÇ nJrPfr xÄKmiJPj rJP\qr ofJoPfr èÀfô gJTJ~ ßTªs FTTnJPm ßTJPjJ YMKÜ TrPf kJPr jJÇ FA xÄKmiJj xÄPvJij TrJS xy\ j~Ç IfLPf KmP\Kkr xogtj FPf kJS~J pJ~KjÇ FojKT nJrPfr rJÓskKf dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJmftj IjMÔJPj xLoJ∂ xoxqJr xoJiJj yPm mPu o∂mq TrPuS mJ˜m ßãP© FKa KjP~S xoxqJ rP~PZÇ xLoJ∂ xoxqJr xoJiJPjr mqJkJPrS xÄKmiJj xÄPvJij \ÀKrÇ mJÄuJPhv-nJrf FTKa xLoJ∂ YMKÜ ˝Jãr TPrKZu 1974 xJPuÇ mJÄuJPhv SA YMKÜ mJ˜mJ~j TrPf xÄKmiJPj xÄPvJijL FPjPZ (fífL~ xÄPvJijL 1974)Ç KT∂á hLWt 39 mZPrS nJrf fJPhr xÄKmiJPj xÄPvJijL FPj YMKÜKa ÈPrKalJA' TPrKjÇ lPu KZaoyuèPuJ KjP~ ßp xoxqJ, fJ rP~ KVP~KZuÇ mftoJPj mJÄuJPhPvr nNUP- @PZ 17 yJ\Jr 149 FTr nJrfL~ nNKoÇ @r nJrPfr nNUP- @PZ 7 yJ\Jr 111 FTr mJÄuJPhKv nNKoÇ Fxm IûPur oJjMw FT oJjPmfr \LmjpJkj TrPZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJmftj IjMÔJPj k´em oMUJK\t xLoJ∂ xoxqJr xoJiJPjr TgJ muPuS mJ˜mfJ KnjúÇ hLWtKhj kr nJrfL~ oKπxnJ~ 1974 xJPur oMK\m-AKªrJ YMKÜ IjMPoJKhf yP~PZÇ KT∂á xÄKmiJj xÄPvJiPjr k´vKú a Fr xPñ \KzfÇ xÄKmiJj xÄPvJiPj TÄPV´x xogtj kJ~Kj f“TuLj k´iJj KmPrJiL hu KmP\KkrÇ oKπxnJ~ oMK\m-AKªrJ YMKÜ IjMPoJhj S TÄPV´x TftíT IKf xŒ´Kf xÄKmiJj xÄPvJiPjr FTKa CPhqJV V´ye TrJ yPuS, KmP\Kk mPuKZu fJrJ F xÄPvJijLr KmPrJKifJ TrPmÇ lPu xoxqJ pJ KZu, fJ rP~ ßVPZÇ ßvw kpt∂ xÄKmiJj xÄPvJiPjr KmuKa ßuJTxnJ~ SPbKj @rÇ TÄPV´x ßjfJPhr @∂KrTfJ KjP~ @oJPhr k´vú ßjAÇ y~PfJ fJrJ xKfq xKfqA YJj xoxqJèPuJr xoJiJj ßyJT! KmP\Kkr kJvJkJKv xoxqJ nJrPfr @ouJfπ KjP~SÇ ßxA xPñ rP~PZ nJrPfr jLKfKjitJrTPhr

ÈoJA¥ ßxa@k'Ç fJrJ mJÄuJPhvPT TUPjJ xooptJhJr hOKÓPf ßhPUPZ, FaJ @Ko oPj TKr jJÇ nJrf mz ßhvÇ @VJoL 30 mZPrr oPiq nJrPfr IgtjLKf yPm KmPvõr KÆfL~ IgtjLKfÇ nJrPf k´Y- hKrhsfJ gJTPuS, @VJoL 30 mZPrr oPiq oJgJKkZM @~ KVP~ hJÅzJPm 22 yJ\Jr cuJrÇ nJrPfr F IgtjLKf @oJPhr IgtjLKfPTS V´Jx TrPmÇ @oJPhr Cjú~Pj nJrf FTKa mz nNKoTJ kJuj TrPf kJPrÇ fPm ßfojKa yPò jJÇ ßhUJ ßVPZ KÆkãL~fJr ßmzJ\JPu nJrf FTTnJPm xMKmiJ KjPòÇ KmKnjú AxMqPf ßp

ßgPT KmhMq“ @ohJKjr TgJ mJÄuJPhv muPuS, nJrf fJPf xÿKf ßh~KjÇ (nJrfL~ FuJTJr Skr KhP~ FA KmhMq“ @jPf yPm)Ç ÈTMjKoÄ ChqJV'-Fr mqJkJPrS nJrPfr xÿKf (KmKx@AFo) jJjJ k´Pvúr \jì KhP~PZÇ @∂”jhL xÄPpJV k´T· KTÄmJ KakJAoMU mJÅi KjP~ mJÄuJPhPvr oJjMPwr ßp vïJ, ßx vïJ hNr TrPf ßTJPjJ CPhqJV ßj~Kj nJrfÇ mrÄ FTaJ iNos\Ju xOKÓ TrJ yP~PZÇ xoMhsxLoJ KjP~S nJrPfr xPñ @oJPhr Kmkh @PZ, pJ FUj ßyPVr @∂\tJKfT @hJuPf KmYJrJiLjÇ

mJÄuJPhv-nJrf FTKa xLoJ∂ YMKÜ ˝Jãr TPrKZu 1974 xJPuÇ mJÄuJPhv SA YMKÜ mJ˜mJ~j TrPf xÄKmiJPj xÄPvJijL FPjPZ (fífL~ xÄPvJijL 1974)Ç KT∂á hLWt 39 mZPrS nJrf fJPhr xÄKmiJPj xÄPvJijL FPj YMKÜKa ÈPrKalJA' TPrKjÇ lPu KZaoyuèPuJ KjP~ ßp xoxqJ, fJ rP~ KVP~KZuÇ mftoJPj mJÄuJPhPvr nNUP- @PZ 17 yJ\Jr 149 FTr nJrfL~ nNKoÇ @r nJrPfr nNUP- @PZ 7 yJ\Jr 111 FTr mJÄuJPhKv nNKoÇ xoxqJ rP~PZ fJ xoJiJPj nJrPfr @V´y ToÇ xLoJ∂ yfqJ mº jJ yS~J~ fJ mJÄuJPhKv oJjMwPT nJrfKmPÆwL TPr fMPuPZÇ nJrfL~ EPe 13Ka k´T· KjitJKrf yPuS, Vf 2 mZPr oJ© 5Ka k´TP·r TJ\ ßvwkptJP~ yP~PZÇ mJKe\q WJaKf ToJPf mJÄuJPhKv kPeqr @ohJKj mJzJ~Kj nJrfÇ jJjJ irPjr Ê‹ S IÊ‹ mJiJ~ mJÄuJPhKv keq YJKyhJ gJTJ xP•ôS nJrfL~ mJ\JPr k´Pmv TrPf kJrPZ jJÇ mKª k´fqkte YMKÜ ˝JãKrf yPuS, fJPf nJrPfr ˝Jgt ßmKvÇ TJPjTKaKnKar @zJPu nJrfPT asJjK\a mJ TKrPcJr KhPuS, ßjkJu S nMaJPjr \jq fJ xŒ´xJKrf y~KjÇ kJKj mqm˙JkjJr TgJ mJÄuJPhKv ßjfJrJ mPuPZj mPa, KT∂á FUJPj nJrPfr ßTJPjJ ChqJV TUPjJ kKruKãf yPò jJÇ 2011 xJPu oJuÆLPkr @¨M KxKaPf 17fo xJTt vLwt xPÿuj ßvw y~Ç SA xPÿuPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJ nMaJj, nJrf, ßjkJu S YLjPT KjP~ ÈVñJ jhL ImmJKyTJ xÄ˙J' S Èms¯kM© jh ImmJKyTJ xÄ˙J' VPz ßfJuJr @øJj \JKjP~KZPujÇ xhqxoJ¬ KmoxPaT xPÿuPjS KfKj mPuPZj ßx TgJÇ KT∂á nJrf fJPf xJzJ ßh~KjÇ mJÄuJPhPvr k´Y- KmhMq“ WJaKf ToJPf KxKTo

fJA ßwJzv ßuJTxnJ KjmtJYPjr kr ßp k´vKú a ßgPTA ßVu, fJ yPò FA KjmtJYPjr kr xŒPTtr ßãP© ßpxm \KaufJ @PZ, fJ KT TJaPm? FUJPjA FPx pJ~ oNu k´vúKaÇ nJrfL~ ÈoJA¥ ßxa@k'S pKh kKrmftj jJ @Px, fJyPu xŒPTtr ßãP© CjúKf @xPm jJÇ nJrfPT ChJr oPjJnJm KjP~ @xPf yPmÇ @PrJ FTaJ TgJg Kf˜Jxy KmKnjú xoxqJ mJÄuJPhPvr ßTJPjJ hPur xoxqJ j~Ç FaJ \JfL~ xoxqJÇ FA \JfL~ xoxqJèPuJr mqJkJPr hMKa mz hu @S~JoL uLV S KmFjKkr FT yS~J k´P~J\jÇ KT∂á fJ y~KjÇ hM”U\jTnJPm yPuS xfq jmo xÄxPh mJÄuJPhv-nJrPfr oPiq ßpxm xoxqJ KmhqoJj, ßxxm xoxqJr xoJiJPjr mqJkJPr KTÄmJ xoxqJèPuJ KjP~ xÄxPh @PhR @PuJYjJ y~KjÇ FTmJr FTKa xÄxhL~ k´KfKjKi hu KakJAoMU ßhUPf KVP~KZPujÇ Fr luJlu TL KZu, @orJ xmJA fJ \JKjÇ j~JKhKuäPf nJrfL~ kJKjxŒhoπLr xPñ YJ-kJj TrJ @r ßyKuT¡Jr Ãoe ZJzJ @oJPhr k´JK¬r UJfJ~ ÈvNjq'Ç xMfrJÄ nJrfKjntr krrJÓsjLKf ßgPT ßmr yP~ @xPf jJ kJrPu, xoxqJèPuJ pJ KZu, ßxnJPmA rP~ pJPm, mrÄ xoxqJrèPuJr

mJÄuJPhPvr V´Jo S vyrJûPu xoJ\ kKrmftPjr iJrJ

oJjMw KZu k´iJjf k´J~ xmtJÄPv \Ko S TíKwKjntr, FUj ßxUJPj xOKÓ yP~PZ KmKnjú irPjr TotxÄ˙JjÇ VÀ-uJXPur YJPwr \J~VJ~ FUj k´YKuf yP~PZ TPur uJXuÇ ßxY TJ\ FUj UMm mqJkTnJPm yPò TPur xJyJPpq nNVnt˙ kJKj SkPr ßaPj FPjÇ TíKw o\MrrJ FèPuJPf TJ\ TrPZjÇ KmhMqPfr mqmyJr yPò ßxY TJP\Ç F \jq TíKw pπkJKfxy ßpxm pπ mqmyJr yPò, ßxèPuJ ßorJoKf TJ\ yPòÇ V´JoJûPu FUj KjotJe TJ\ yPò @PVr ßp ßTJPjJ xoP~r ßgPT mz @TJPrÇ fJr \jq AanJaJr xÄUqJ FUj IPjTÇ yJÅx-oMrKV S VÀ-ZJVPur UJoJPrr xÄUqJ KmrJaÇ Fxm ßãP© ‰fKr yP~PZ TotxÄ˙JjÇ KT∂á FUJPj uãq TrJr Kmw~ ßp, FnJPm V´JoJûPu TotxÄ˙Jj mOK≠ kJS~J xP•ôS \jxÄUqJ FmÄ xão v´KoT xÄUqJ mOK≠r TJrPe xJrJ mZr Kj~Kof TJ\ ßjAÇ TJP\r xºJPj V´JPor oJjMw hPu hPu KmkMu xÄUqJ~ YPu @xPZ vyPrr KhPTÇ F TJrPe ßxUJPj k´P~J\j IjMpJ~L v´KoPTr WJaKf @PZÇ KmPvwf KjzJKj ßhS~J, lxu TJaJ AfqJKh ßoRxMPo TíKw o\MPrr YJKyhJr fMujJ~ o\Mr xÄUqJ To yS~J~ ßTJPjJ @PªJuj ZJzJA k´P~J\j S xrmrJPyr xJiJre IgtQjKfT Kj~PoA V´JoJûPu o\MKr mOK≠ ßkP~PZ @PVr ßgPT IPjTèeÇ FxPmr lPu V´JPo jJjJ irPjr ßvJwe-KjptJfj pfA gJTMT, @PV ßpnJPm TíwTrJ \KohJr-oyJ\Pjr \Ko S EPer vO⁄Pu @m≠ ßgPT FT irPjr TJrJVJPr

VnLrfJ @PrJ mJzPmÇ Kf˜Jr mftoJj kKrK˙Kf @oJPhr ßYJPU @ñMu KhP~ ßhKUP~ Khu, mJÄuJPhvPT FUjA Kx≠J∂ KjPf yPmÇ nJrPfr ßwJzv ßuJTxnJ KjmtJYPjr @PV @oJPhr krrJÓs CkPhÓJ j~JKhKuä KVP~KZPujÇ fJr xPñ nJrPfr KjrJk•J CkPhÓJ Kvmvïr ßojPjr ‰mbT yP~PZÇ @oJr TJPZ ßp Kmw~Ka I¸Ó, fJ yPò krrJÓs CkPhÓJ F xo~aJ ßmPZ KjPuj ßTj? pKh \jof xoLãJ xfq k´oJKef y~, fJ yPu fJr CKYf KZu \Mj kpt∂ IPkãJ TrJÇ IgmJ F xlPr nJrPfr KmP\Kkr

mxmJx TrPfj, ßx TJrJVJr FUj ßnPX ßVPZÇ KTZM mqKÜ˝JiLjfJ fJrJ ßnJV TrPZj, pJr rJ\QjKfT fJ“kpt ßZJa TPr ßhUJr CkJ~ ßjAÇ V´JoJûPu xJoJK\T, IgtQjKfT S hOKÓnKñVf kKrmftj KmwP~ IPjT Km˜JKrf @PuJYjJ TrJ pJ~ KT∂á FUJPj fJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ ÊiM FaMTMA muJ pJ~ ßp, mJÄuJPhPv @\PTr V´JoJûu S V´JoLe \jVPer Im˙J FmÄ kûJv-wJPar hvT IgmJ mJÄuJPhv rJÓs k´KfÔJr k´go KhPT ßp Im˙J KZu, fJr xPñ mftoJj Im˙Jr hM˜r kJgtTqÇ F kJgtPTqr KyxJm jJ TPr xoJ\ kKrmftPjr @PªJuj, fJr \jq rJ\QjKfT xÄV´JPor TgJ KY∂J TrPu ßxaJ @TJvTMxMo rYjJ ZJzJ @r KTZMA yPm jJÇ mJÄuJPhPvr vyrJûPu FmÄ Kv· C“kJhPjr ßãP©S V´JoJûPur kKrmftPjr xPñ xJo†xqkNetnJPm kKrmftj WPaPZ FmÄ WPa YPuPZÇ @PV kJaKv· KZu k´iJjÇ FUj fJ ßVRe yPuS IjqJjq mÉ irPjr Kv· mJÄuJPhPv VPz CPbPZÇ Fxm KvP· kMÅK\ KmKjP~JV yPòÇ Fr lPu v´KoT xÄUqJ @PVr ßgPT IPjT mOK≠ ßkP~PZÇ VJPot≤KvP·r oPfJ Kv· FuJTJ~ jJrL v´KoPTr xÄUqJ KmrJanJPm mOK≠ ßkP~PZÇ pKhS VJPot≤ KvP· ßvJwPer oJ©J Ijq Kv· ßgPT ßmKv, fmM @PVr oPfJ Im˙J @r ßjAÇ jJrL KjptJfj k´J~ ßvw yP~PZÇ v´KoTPhr ßasc ACKj~j IKiTJrxy IPjT IKiTJr FUjS ßjA; KT∂á IjqnJPm KjP\Phr vKÜ k´P~JPVr oJiqPo fJrJ o\MKr @PVr fMujJ~

ßjfJPhr xPñ ßhUJ TrJÇ Kvmvïr ßojPjr xPñ @uJk TPr @orJ @oJPhr \JfL~ ˝Jgt TfaMTM rãJ TrPf kJrm, \JKj jJÇ ßTjjJ KmrJ\oJj xoxqJèPuJr ÈYKr©' rJ\QjKfTÇ FTKa rJ\QjKfT xrTJrA F mqJkJPr xoJiJj KhPf kJrPmÇ KvmvïPrr oPfJ FT\j @ouJ, F xoJiJj ßhPmj jJÇ F @ouJPhr TJrPeA xoxqJèPuJ ^MPu @PZÇ Kf˜Jr kJKjr k´JkqfJ @oJPhr \JfL~ ˝JPgtr xPñ xÄKväÓÇ Kf˜Jr kJKj jJ gJTJ~ Kf˜J mqJrJ\ FUj ITJptTrÇ jLulJoJrL, rÄkMr S KhjJ\kMr ß\uJr 12 CkP\uJr 60 yJ\Jr 500 ßyÖr ßmJPrJ @mJh FUj ßxPYr InJPm orPf mPxPZÇ TíwTrJ kJKj kJPò jJÇ F FuJTJr TíwTPhr xzT S oyJxzPT KmPãJn, KTÄmJ Kf˜Jr mMT\MPz YPrr ZKm @oJPhr ßjfJPhr KY∂Jr ßUJrJT TfaMTM ß\JVJPm \JKj jJ, mJ˜mfJ yPòg @oJPhr jqJpq IKiTJPrr mqJkJPr ÈuzJAaJ' @oJPhrA TrPf yPmÇ k´P~J\Pj @oJPhr @∂\tJKfT hrmJPrA ßpPf yPmÇ ßuUT : IiqJkT S rJ\QjKfT KmPväwTÇ

mOK≠ TPrPZjÇ IhNr nKmwqPfA VJPot≤Kv· v´KoTrJ ßasc ACKj~j IKiTJr uJn TPr IjqnJPm vKÜ xû~ TPr ßp èÀfôkNet rJ\QjKfT vKÜPf kKref yPmj, FPf xPªy ßjAÇ dJTJxy IjqJjq vyPr ÊiM VJPot≤ v´KoTA j~, IPjT irPjr ßZJaUJPaJ TJrUJjJr v´KoT, KjotJe v´KoT, kKrmyj v´KoT, lMakJPfr xmK\ KmPâfJxy IPjT irPjr v´KoT yJ\Jr rTPo ßvJKwf-KjptJKff yPòjÇ KZjúoNu oJjMPw dJTJ vyPr ßZP~ ßVPZÇ fJrJ xTPuA vJxTPv´eLr KmKnjú IÄPvr KjptJfPj \\tKrfÇ KT∂á fmM fJrJ @PZjÇ FT \J~VJ~ FTP© @PZjÇ FrJ FUjS hMmtu KT∂á fJPhr vKÜr FTaJ C“x fJPhr FA Im˙JjÇ rJ\QjKfT KhT KhP~ FPhr èÀfô ßZJa TPr ßhUJr KTZM ßjAÇ TJP\A FTKhPT ßpoj mJÄuJPhPvr v´o\LmL \jVe V´Jo S vyrJûPu ˝JiLj mJÄuJPhPvr jmq vJxTPv´eLr S fJPhr xrTJr S KmKnjú rJ\QjKfT hPur ÆJrJ ßvJKwf-KjptJKff yPòj FmÄ F oMyNPft fJPhr CPb hJÅzJmJr ßTJPjJ uãe @kJfhOKÓPf ßhUJ pJPò jJÇ fmM IjqKhPT, 1972 xJu ßgPT uM£j\LmLPhr vJxPj mJÄuJPhPvr V´Jo S vyrJûPur xmt© ßp Kj”v» kKrmftj WPa YPuPZ, TíwT-v´KoTxy xm irPjr v´o\LmLPhr \LmPj vJxTPv´eLr AòJmKyntNfnJPm vKÜr ßp xû~ yPò, fJPT GKfyJKxTnJPm CPkãJr ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ FA vKâr Umr ßrPU FmÄ FA vKÜr Skr nrxJ S KnK• TPrA xoJ\ kKrmftPjr rJ\QjKfT xÄV´Jo xÄVKbf S kKrYJujJ TrPf yPmÇ ßuUT : mMK≠\LmLÇ k´mLe ßuUTÇ xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿uÇ


oM Ü

T uJ o

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

47

FA fÀePhr @orJ TL TJP\ uJVJKò? ßxJ y rJ m yJ xJ j

uJU 28 yJ\Jr 481 \j ˚JfT xÿJj FmÄ 21 yJ\Jr 380 \j TJKrVKr ˚JfT KcKV´ I\tj TPrjÇ F ZJzJ FT uJU 19 yJ\Jr 894 \j ˚JfPTJ•r KcKV´, hMA yJ\Jr 385 \j ˚JfPTJ•r (TJKrVKr) FmÄ FT yJ\Jr 763 \j FoKlu S KkFAYKc KcKV´ I\tj TPrjÇ IjqKhPT KmKnjú KmwP~ KcPkäJoJ mJ xj I\tj TPrj hMA yJ\Jr 335 \jÇ kKrxÄUqJj muPZ, ßmTJrPhr oPiq KYKT“xT S k´PTRvuLPhr yJr 14 hvKoT 27 vfJÄvÇ F oPiq jJrL KYKT“xT S k´PTRvuLPhr Im˙J @rS UJrJkÇ fJÅPhr oPiq ßmTJrPfôr yJr k´J~ 31 vfJÄvÇ Fr kPrA @PZj CóoJiqKoT kJx TrJ mqKÜrJÇ fJÅPhr ßãP© ßmTJrPfôr yJr 13 hvKoT 74 vfJÄvÇ @r ßmTJrPhr oPiq fífL~ ˙JPj @PZj ˚JfPTJ•rrJ, 10 hvKoT 25 vfJÄvÇ Fxm fgq-CkJ• ßgPT @oJPhr rJPÓsr jLKfKjitJrPTrJ

FA ßp ßhPvr KvKãf fÀPerJ YJTKr kJPòj jJ, fJÅPhr ßoiJ S hãfJ TJP\ uJVJPf kJrPZj jJ, ßxKa ßTmu mqKÜ mJ kJKrmJKrT ãKf j~; @oJPhr \JfL~ ãKfÇ KvKãf S ßoiJmL \jvKÜr k´Kf rJPÓsr FA CPkãJ ßoPj ßjS~J pJ~ jJÇ 2013 xJPur kKrxÄUqJj IjMpJ~L ßhPv 15 mZr ßgPT 65 mZr m~xL oJjMPwr xÄUqJ xJf ßTJKa 60 uJU 38 yJ\Jr 745 \jÇ IgtJ“ fJÅrJ xmJA TotãoÇ KT∂á fJÅPhr TJP\ uJVJPf kJrKZ jJÇ FojKT TJP\ uJVJPjJr \jq ßp xMÔM S xM˙ kKrT·jJ ßjS~J k´P~J\j, ßxA CkuK… rJPÓsr kKrYJuTPhr oJgJ~ @PZ mPu oPj y~ jJÇ @oJPhr rJ\QjKfT huèPuJ \jxnJ~ ßuJT @jPf fÀePhr mqmyJr TrPf pfaJ xKâ~, fJÅPhr TotxÄ˙Jj mJzJPf ffaJA KjK‘~Ç k´KfmZr TotmJ\JPr ßp KmkMu kKroJe \jvKÜ @xPZ, fJÅPhr TJP\r xÄ˙Jj TrPf

oJPYtr k´go x¬JPy k´go @PuJr k´go kJfJ~ IgtjLKf KmwP~ KfjKa èÀfôkeN t k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç KvPrJjJo KZu pgJâPo ÈCóKvKãfPhr k´J~ IPitTA ßmTJr', È˝·KvKãfPhr yJPfA xYu IgtjLKf' FmÄ ÈKYKT“xT S k´PTRvuLrJA ßmKv ßmTJr'Ç mqKfâoL S IjMxºJjL FA k´KfPmhjèPuJr \jq xÄKväÓ k´KfPmhTPhr ijqmJ \JjJAÇ @oJPhr ßjfJ-Pj©LrJ pUj oiq @P~r FmÄ @rS FT iJk FKVP~ Cjúf ßhPvr ˝Pkú KmPnJr, fUj FA k´KfPmhj ßYJPU @XMu KhP~ TKbj xfqA fMPu iPrPZÇ KmsKav xJoK~TL APTJjKoˆ-Fr APTJjKoˆ AP≤KuP\¿ ACKjPar (A@AAC) k´KfPmhPjr mrJf KhP~ k´go @PuJ @rS \JjJ~, ÈmftoJPj mJÄuJPhPvr 47 vfJÄv ˚JfTA ßmTJrÇ hKãe FKv~J~ Fr ßYP~ ßmKv CóKvKãf ßmTJr @PZj ßTmu @lVJKj˜JPj, 65 vfJÄvÇ Fr mJAPr nJrPf F yJr 33 vfJÄv, ßjkJPu 20 vfJÄPvr ßmKv, kJKT˜JPj 28 vfJÄv FmÄ v´LuïJ~ 7 hvKoT 8 vfJÄvÇ @∂\tJKfT v´o xÄVbPjr (@AFuS) fgqoPf, ßmTJrPfôr F iJrJ ImqJyf gJTPu 2015 xJPu ßoJa ßmTJPrr xÄUqJ Z~ ßTJKaPf hJÅzJPmÇ xÄ˙JKar oPf, ßmTJrfô mJzPZ-Foj 20Ka ßhPvr fJKuTJ~ mJÄuJPhPvr ˙Jj 12foÇ

KvãJ ßjPmj KT? FTKa ßhPvr Cjú~Pjr kNmtvft yPuJ ßxA ßhPvr k´KfKa Totão jJVKrPTr TotxÄ˙JjÇ pf Khj @orJ ßxA Im˙J~ ßpPf jJ kJrm, ff Khj KjP\Phr oiq @P~r ßhv hJKm TrJ mJVJz’r ZJzJ KTZM j~Ç \jxÄUqJr nJPr k´J~ jMq« FA ßhvKaPT @oJPhr mJKwtT Cjú~j k´mOK≠ SA Im˙J~ KjP~ ßpPf kJrm jJ, pJPf k´PfqT ßmTJr pMmTPT rJÓsL~ ßTJwJVJr ßgPT nJfJ ßhS~J pJPmÇ IfFm, TotxÄ˙JPjr k´KfA j\r KhPf

yPu jfMj jfMj Kv·TJrUJjJ VPz fMuPf yPmÇ mqmxJmJKe\q S ßxmJ UJPfr k´xJr WaJPf yPmÇ ßhKv-KmPhKv KmKjP~JV mJzJPf yPmÇ IgtjLKfr YJTJ pJPf xYu S k´myoJj gJPT, fJr IjMTNu kKrPmv ‰fKr TrPf yPmÇ KT∂á hMntJVq\jT yPuS xfq, @oJPhr IxM˙ rJ\jLKf mrJmrA IgtjLKfPT IxM˙ TPr KhPf f“kr gJPTÇ @oJPhr xrTJr S KmPrJiL hu ßTJPjJ KmwP~A FTof yPf kJPr jJÇ F oMyPN ft ßhPv yrfJu-ImPrJi ßjA xfq,

KmvõKmhqJu~ o†MKr TKovPjr (ACK\Kx) 2012 xJPur k´KfPmhPjr fgq IjMpJ~L, SA mZr ßhPvr KmKnjú xrTJKr S ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ ßgPT ˚JfT˚JfPTJ•rxy Cófr KcKV´ uJn TPrPZj k´J~ xJPz Kfj uJUÇ fJÅPhr oPiq 92 yJ\Jr 747 \j ˚JfT kJx, FT

yPm FmÄ k´KfKa jJVKrTPT hã S k´Kvãek´J¬ \jvK•Pf kKref TrPf yPmÇ mftoJPj KmKnjú ßhPv @oJPhr ßp KmkMuxÄUqT Ihã S Ik´KvKãf \jvKÜ @PZ, fJÅPhr KjP~S KY∂J TrPf yPmÇ nKmwqPf Fxm ßhv hã S k´Kvãek´J¬ v´KoTA KjPf YJAPmÇ

KT∂á Tf Khj FA ˝K˜ gJTPm, ßTC KjKÁf TPr muPf kJPr jJÇ jJjJ k´KfTNufJ S mJiJ xP•ôS ßhPvr fÀPerJ KjP\Phr ßYÓJ~ KTZM TrPf YJjÇ fJÅrJ KjP\Phr kJP~ hJÅzJPf YJjÇ KT∂á rJPÓsr IKnnJmTPhr TJZ ßgPT ßfoj xyJ~fJ kJj jJÇ KmvõKmhqJu~ TotxÄ˙Jj k´T· ßgPT ÊÀ

KmmhoJj hMA kãA ßoJaJoMKa k´˜Mf KZuÇ ßljLr hJVjnN_Jr FTKa ßnJaPTPªsr KY© fMPu iPrPZj k´go @PuJr k´KfKjKiÇ KfKj \JKjP~PZj, ÈPnJr YJraJ~ mqJuPa Kxu ßoPr mJé nPr @S~JoL uLV, @r ßnJr kJÅYaJ~ KmFjKkr TotLrJ ßxA mJé KZKjP~ KjP~ pJjÇ' @orJ ZKmPf ßhUPf kJKò, mqJuamJé kJyJrJ KhPòj hM\j KjrJk•JTotLÇ fJr @PVA IPjTèPuJ mJPé mqJua nKft TPrj @S~JoL uLPVr TotLrJ FmÄ ßxA mJé KZjfJA TPr KjP~ pJj KmFjKkr TotLrJÇ

TPr ßmKxT mqJÄT-xm CPhqJPVA IÊn vKÜr IÊn ZJ~J ßhUJ ßVPZÇ @oJPhr nJPuJ nJPuJ CPhqJVèPuJ huL~Tre, @®L~TrPer TJrPe FmÄ IPpJVqPhr yJPf kPz KmjÓ yP~ pJ~Ç pJÅrJ ßhPvr S xoJP\r Cjú~Pj xmPYP~ ßmKv ImhJj rJUPf kJrPfj, ßxA ßoiJmL S CóKvKãf \jvKÜPTA @orJ TJP\ uJVJPf kJrKZ jJÇ lPu mÉ fÀe KYKT“xT, k´PTRvuL, ˙kKf, k´pMKÜKm KmPhPv YPu pJPòjÇ @orJ k´KfmZr ßxvj\a mJKzP~ krLãJ KkKZP~ KvKãf fÀePhr ßoiJS IkY~ TrKZÇ KT∂á ßhPvr nKmwqPfr TgJ nJmKZ jJÇ nJmKZ ãofJ~ gJTJ S pJS~Jr TgJÇ xrTJr TotxÄ˙JjKnK•T KvãJr TgJ muPuS TotKmoMU KvãJPTA C“xJKyf TrJ yPòÇ KmvõmqJÄPTr FT kKrxÄUqJPj \JjJ pJ~, mJÄuJPhPvr fÀe ßmTJPrr yJr xmPYP~ ßmKvÇ 1984 ßgPT 2005 xJu kpt∂ ßp kKrxÄUqJj kJS~J pJ~, fJPf VPz 15 ßgPT 24 mZr m~Pxr fÀe ßmTJrPhr yJr 5 hvKoT 71 vfJÄvÇ 1986 xJPu F yJr KZu xmPYP~ To, 2 hvKoT 2 vfJÄv FmÄ 2000 xJPu xmPYP~ ßmKv, 10 hvKoT 7 vfJÄvÇ Vf 10 mZPr ßmTJPrr yJr @rS ßmPzPZÇ KT∂á Fxm KjP~ jLKfKjitJrTPhr oJgJmqgJ @PZ mPu oPj y~ jJÇ 2. Vf vKjmJr fífL~ hlJ~ 81Ka CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYj yPuJÇ @PVr hMA hlJr xPñ fMujJ TrPu FmJr xÄWJf, xÄWwt, xKyÄxfJr WajJ WPaPZ IPjT ßmKvÇ Kfj\j oJrJ ßVPZÇ FaJA KT @oJPhr nKmfmq KZu? FA KjmtJYjA KT @orJ ßYP~KZuJo? KjmtJYj KjP~ FA ßp xÄWJf-xÄWwt S mqJua mJé KZjfJAP~r WajJ WaJPjJ yPuJ, fJPf TJr uJn yPuJ? KmKnjú VeoJiqPor UmPr ßhUJ pJ~, FmJr oJrJoJKraJ FTfrlJ y~KjÇ KmmhoJj hMA kãA ßoJaJoMKa k´˜Mf KZuÇ ßljLr hJVjnN_Jr FTKa ßnJaPTPªsr KY© fMPu iPrPZj k´go @PuJr k´KfKjKiÇ KfKj \JKjP~PZj, ÈPnJr YJraJ~ mqJuPa Kxu ßoPr mJé nPr @S~JoL uLV, @r ßnJr kJÅYaJ~ KmFjKkr TotLrJ ßxA mJé KZKjP~ KjP~ pJjÇ' @orJ ZKmPf ßhUPf kJKò, mqJuamJé kJyJrJ KhPòj hM\j KjrJk•JTotLÇ fJr @PVA IPjTèPuJ mJPé mqJua nKft TPrj @S~JoL uLPVr TotLrJ FmÄ ßxA mJé KZjfJA TPr KjP~ pJj KmFjKkr TotLrJÇ Vf hMA hlJr KjmtJYjL luJlPu KmFjKkr ˙JjL~ kptJP~r ßjfJ-TotLrJ x÷mf CöLKmf yP~ gJTPmjÇ KTÄmJ yPf kJPr nKmwqPf mz ßTJPjJ xÄWJPfr k´JgKoT oyzJ KZu FKaÇ @PrTKa UmPr ßhUJ pJ~, TMKouäJr msJ¯ekJzJr KxhJu~ ßVJuJmJKz~J k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs @S~JoL uLVxoKgtf k´JgtLr ßuJT\j uJKbPxJÅaJ KjP~ yJouJ YJuJjÇ FA ßp F kPã S kPã ßgPT FPT IkPrr Skr yJouJ YJuJPuj, fJÅrJ xmJA To m~xL fÀeÇ FA fÀePhr @orJ TL TJP\ mqmyJr TrKZ, rJ\QjKfT ßjfífô FTmJr ßnPm ßhPUPZj? Fr FT Khj @PVA KmvõxJKyfq ßTPªsr 35fo k´KfÔJmJKwtTL ChqJKkf yPuJÇ 35 mZr @PV IiqJkT @mhMuäJy @mM xJ~L 15 \j KvãJgtL KjP~ @PuJKTf oJjMw VzJr ßp k´KfÔJj VPz fMPuKZPuj, fJr ßxRrn FUj ZKzP~ kPzPZ xJrJ ßhPvÇ KfKj 15 uJU ßZPuPoP~PT mAkzJ @PªJuPj pMÜ TPrPZjÇ SA KhjA dJTJ KmvõKmhqJuP~r oJPb KvÊ-fÀePhr KjP~ oMKÜpM≠ C“xm kJuj TPr oMKÜpM≠ \JhMWrÇ FKa KZu fJPhr 15fo C“xmÇ k´KfmZr uJU uJU KvãJgtLPT oMKÜpMP≠r V· ßvJjJPjJ y~, oMKÜpMP≠r uãq S CP¨vq xŒPTt \JjJPjJ y~Ç FA oMyNPft xJrJ ßhPv k´go @PuJr CPhqJPV ßp nJwJ k´KfPpJV YuPZ, fJPfS yJ\Jr yJ\Jr ßZPuPoP~ IÄv KjP~ KjP\Phr E≠ TrPZÇ oJfínJwJPT nJPuJmJxPf KvUPZÇ @rS IPjT xJoJK\T S xJÄÛíKfT xÄVbj xJiqoPfJ fÀePhr KjP~ TJ\ TrPZÇ KT∂á rJ\jLKf YuPZ CPæJ kPgÇ ßTJPjJ rJ\QjKfT huPT F irPjr @PuJKTf TotxNKY KjPf ßhUJ pJ~ jJÇ fJrJ fÀePhr kzJPvJjJ~ CÆM≠ jJ TPr k´KfkãPT vJP~˜J TrJr fJKuo ßh~Ç TP~T Khj @PV FT oπL mPuKZPuj, KmPrJiL huPT ßoJTJKmuJ TrPf ZJ©uLVA jJKT pPgÓÇ rJ\QjKfT huèPuJ ßTj fÀePhr FA xmtjJvJ kPg ßbPu KhPò? fÀPerJ @r Tf ãofJº FA rJ\jLKfr yJKf~Jr yPmj? ßuUT : TKm, xJÄmJKhTÇ


oM Ü

T uJ o

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

n 21 - 27 MARCH 2014

n

48

KjmtJYj S k´\JfPπr TotYJrL @uL AoJo o\MohJr

mJÄuJPhPvr xÄKmiJj xrTJKr TotYJrLPhr k´\JfPπr TotYJrL jJPo @UqJK~f TPrPZÇ KT∂á mJ˜m xm IPgt fJÅrJ xrTJKr TotYJrLÇ TotTftJPhr KjP~JV kJmKuT xJKntx TKovPjr xMkJKrPv yPuS fJÅPhr khJ~j, mhKu, kPhJjúKfxy k´J~ xm Kmw~ xrTJPrr AòJPfA y~Ç TotYJrLPhr ßfJ KjP~JV ßgPT mrUJ˜ kpt∂ xm ãofJA xrTJPrr yJPfÇ TotTftJ @r TotYJrLKjKmtPvPw YJTKrr ßo~Jh 25 mZr kMPrJ yPu 1974 xJPur VeTotYJrL Imxr @APjr KmiJj IjMxJPr ßTJPjJ TJre hvtJPjJ mqKfPrPT ßp TJCPT ImxPr kJbJPjJ pJ~Ç xMfrJÄ xÄKmiJjk´PefJPhr xKhòJr xPñ mJ˜Pmr lJrJT IPjTÇ fJA xrTJr fJÅPhr KmKnjú xoP~ mqmyJr TPr KjP\Phr ˝JgtKxK≠r \jqÇ @r Fr IPjT KTZMA ßm@AKjÇ fPm xrTJr kKrmftj yPuS hOKÓnKñr kJgtTq WPa jJÇ fJA xrTJPrr fK·mJyPTr IkmJhKa fJÅPhr myj TrPf yPòÇ Fr mqJK¬ ßVJaJ ßmxJoKrT k´vJxjÇ kKrxr xPmtJó ßgPT xmtKjoúÇ Fr lPu k´\JfPπr TotYJrLrJ @AjJjMVnJPm fJÅPhr hJK~fô xŒJhPj mJiJr xÿMULj yPòj ßmv KTZM ßãP©Ç CPuäUq, k´\JfPπr TotYJrLr xÄùJ~ ßmxJoKrT TJP\ KjpMÜ xm TotTftJ-TotYJrLPT iPr ßjS~J yP~PZÇ KjmtJYj VefJKπT rJPÓsr IKf k´P~J\jL~ FTKa TJptâoÇ ßxaJ \JfL~ mJ ˙JjL~ KjmtJYj pJ-A ßyJT, xoJjnJPm èÀfôkeN Çt KjmtJYj kKrYJujJr oNu hJK~Pfô gJPT KjmtJYj TKovjÇ xÄKmiJj IjMxJPr TKovj FTKa ˝JiLj xÄ˙JÇ F KmiJjKaS xÄKmiJjk´PefJrJ xPYfjnJPm

44 jÄ kOÔJr kr . . .

xÄPpJ\j TPrPZjÇ KjÁ~A fJÅPhr CP¨vq KZu, FTKa ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr IiLPj \jVe ßnJaJKiTJr k´P~JPV ßTJPjJ mJiJr xÿMULj yPmj jJÇ xão yPmj kZªoPfJ fJÅPhr k´KfKjKi KjmtJYPjÇ fPm FTKa KjmtJYj kKrYJujJ~ KmkMuxÄUqT \jmPur k´P~J\jL~fJ gJPTÇ ÊiM TKovPjr Kj~Kof \jmu KhP~ fJ x÷m j~Ç fhMkKr @mvqT CkpMÜ KjrJk•Jmqm˙JÇ KjrJk•Jr oNu hJK~fô kMKuPvrÇ xyJ~fJ ßh~ rqJm, KmK\Km S @jxJrÇ k´P~J\jTJPu TKovj xJoKrT mJKyjLPTS fum TPrÇ fPm fJrJ oNuf ˆsJAKTÄ ßlJPxtr TJP\ mqmyNf y~Ç k´TífkPã oJbkptJP~ KjmtJYj kKrYJujJr èÀhJK~fô kJuj TrPf y~ ˙JjL~ k´vJxj S kMKuvPTÇ F ßãP©S xÄKmiJjk´PefJrJ KmYãefJr kKrY~ KhP~PZjÇ fJÅrJ TKovPjr TJPZ Fxm TotYJrLPT KjmtJYjTJuLj jq˜ TrJr KmiJj ßrPUPZjÇ @APj rP~PZ, KjmtJYj xo~TJPu fJÅrJ TKovPjr TotYJrLÇ fJÅPhr xJoKV´T Kj~πe fUj TKovPjr yJPfÇ KT∂á mJ˜mfJ Knjú KTZM mPuÇ xJŒ´KfT xoP~ CkP\uJ kKrwh KjmtJYj YuPZÇ \JjM~JKrr ÊÀPf ßVu \JfL~ xÄxh KjmtJYjÇ ßxA KjmtJYjKaPf k´iJj k´iJj TP~TKa hPur IÄvV´ye KZu jJÇ fJA Fr luJlu \joPfr k´Kf±Kj KT jJ, fJ KjKÁfnJPm muJr xMPpJV ßjAÇ CPuäUq, IPitPTr ßmKv @xPj k´JgtLrJ KjmtJKYf yP~PZj KmjJ k´KfÆKªôfJ~Ç \jKk´~fJr oJkTJKb pJr ßpaMTM gJTMT, ßxA KjmtJYjKaPf ßnJaJrPhr IÄvV´ye ßfoj KTZM KZu jJ muPu IfMqKÜ yPm jJÇ TKovj k´TJKvf luJlPu Imvq Knjú KY© ßhUJ ßVPZÇ CPuäU TrJ k´JxKñT ßp, F irPjr KY© @orJ IfLPfS ßhPU Inq˜Ç pJ-A ßyJT, xÄxh KjmtJYPjr krkrA CkP\uJ kKrwh KjmtJYPjr flKxu ßWJKwf yPuJÇ KjmtJYjKa KjhtuL~ yS~Jr TgJ gJTPuS fJ y~KjÇ @APjr KmiJj Knjú„k yPuS ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj ßmv @PV ßgPTA rJ\QjKfT „k ßkP~PZÇ FmJr y~PfJ mJ FTaM ßmKv oJ©J~Ç TKovj KjKut¬Ç oPj yPò, fJrJ FaJPT k´KfKÔf GKfyq mPu iPr KjP~PZÇ fPm CkP\uJ kKrwh KjmtJYj KWPr ÊÀ y~ mqJkT rJ\QjKfT f“krfJÇ \jVPer IÄvV´yeS yPf gJPT kptJ¬Ç @vJ TrJ yP~KZu, KmVf \JfL~ KjmtJYPjr WJaKf KTZMaJ

yPuS FUJPj kMKwP~ pJPmÇ KT∂á xm xoP~ pJ yS~J CKYf fJ y~ jJ, I∂f @oJPhr ßhPvÇ kJÅYKa kPmt nJV TPr F KjmtJYj yPòÇ Kfj kmt ßvw yPuJÇ xπJx, ßTªs hUu, mqJua ßkkJPr VeyJPr Kxu oJrJ-F\JfL~ IKj~o iJrJmJKyTnJPm ßmPz YuPZÇ mJzPZ @YreKmKi nPñr WajJÇ ˙JjL~ FTKa AÄPrK\ ‰hKjT CkP\uJ kKrwh KjmtJYj KjP~ 14 oJYt FTKa UmPrr KvPrJjJo TPrPZ ÈKjmtJYj TKovj xJoKV´T Kj~πPe ßjAÇ ˙JjL~ k´vJxj, ãofJxLj hu xMÔM KjmtJYPjr kPã mJiJ'Ç UmrKar oNu k´KfkJhq ˙JjL~ k´vJxj S kMKuv KjmtJYj TKovPjr KjPhtvjJ IjMxJPr IPjT ßãP©A TJ\ TrPZ jJÇ mrÄ

kûhv xÄPvJijL \JfL~ KjmtJYjTJPu ßx irPjr xrTJrmqm˙Jr KmuMK¬ WKaP~PZÇ xMfrJÄ VefπPT TJptTr rJUPf yPu \JfL~ KjmtJYjTJPu FUj ãofJxLj xrTJrPTA KjhtuL~ xrTJPrr oPfJ @Yre TrPf yPmÇ fJ TrPf yPm ˙JjL~ xrTJr KjmtJYjTJPuSÇ mftoJj xJÄKmiJKjT mqm˙J~ KjmtJYj TKovjPT IPjT ßmKv xKâ~ yS~Jr @mvqTfJS @PuJYjJr IPkãJ rJPU jJÇ fJPhr TJptâo ˙JjL~ @Ajk´PefJ S ãofJxLj hPur ßjfJPhr KjPhtPvA kKrYJKuf yPòÇ oπL, xJÄxhPhr IpJKYf y˜Pãk FA KjmtJYPjr xMÔM kKrPmvPT mqJyf TrPZ mPuS UmPr CPuäU rP~PZÇ KjmtJYjL @YreKmKi nPñr WajJ âomitoJj k´KfKhjA UmPrr TJVP\ @xPZÇ KT∂á CPuäUPpJVq ßTJPjJ KmwP~ hOÓJ∂oNuT khPãk TKovj KTÄmJ fJPhr kPã ãofJk´J¬ TotTftJrJ KjP~PZj, FojaJ \JjJ pJ~ jJÇ mrÄ F\JfL~ FTKa ßãP© jzJAPur ßuJyJVzJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ khPãk KjP~KZPujÇ KT∂á KfKj IxÿJj\jTnJPm KkZM yaPf mJiq yP~PZj mPu UmPrr TJVP\ ßhUJ pJ~Ç \JjJ pJ~, fJÅr ÈFA ybTJrL' TJptâPor \jq IPjT WJa ßoPj ßryJA ßkP~PZj xrTJKr hPur

rJKv~J KT kJrPm?

rJKv~J ßgPT, Fr k´J~ IPitT, k´J~ 14 vfJÄv @Px ACPâPjr oiq KhP~Ç \JotJKjr ßZJa-mz xm KoKuP~ k´J~ Z~ yJ\Jr ßTJŒJKjr KmKjP~JV rP~PZ rJKv~J~Ç Fr oJPj yPuJ rJKv~Jr xPñ mz irPjr xÄWJPf \KzP~ kzJr ßãP© ACPrJPkr KTZM mJiJ rP~PZÇ ßx TJrPe ACPrJPkr, KmPvw TPr \JotJKjr xPñ pMÜrJPÓsr KTZM ofkJgtTq ßhUJ KhP~KZuÇ \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwPh ßnJPar ßãP© ßxA ofkJgtTq ßhvèPuJ hNPr rJUPf ßkPrPZÇ F irPjr ßãP© YLj rJKv~Jr kPãA Im˙Jj ßj~Ç KT∂á F ßnJPar xo~ YLj ßnJahJPj Kmrf KZuÇ fJr krS KâKo~Jr kKrK˙Kf ßhPU muJ pJ~ ßp ACPâj k´Pvú FUj rJKv~J hJmJ ßUuJ~ xJhJ WMÅKa KjP~ ßUuPZ; fhMkKr FT YJu FKVP~ gJTJr xMKmiJS uJn TrPZÇ F Im˙J~ hMKa k´vú xJoPj YPu FPxPZÇ FUj kKÁoJ KmPvõr uãq TL? rJKv~J ßp Im˙Jj KjP~PZ, fJ KT oiq mJ hLWt ßo~JPh myJu rJUJ x÷m? FUj kpt∂ kKÁoJ KmPvõr VOyLf khPãk ßgPT oPj TrJ pJ~ ßp kKÁoJ KmPvõr @Ê S k´iJj KmPmYq Kmw~ yPuJ ACPâPjr IU§fJ rãJ TrJÇ rJKv~J ACPâPj IK\tf xJlPuqr kr ÀvnJwLPhr rãJr TgJ mPu ACPâPjr kNmtJÄPv IV´xr y~ KT jJ, ßxaJA VnLrnJPm kptPmãPe rJUPZ IjqJjq ßhvÇ ßx irPjr khPãk KjPf rJKv~J C“xJyL yPm jJ mPuA oPj y~, pKhS ßx irPjr nKñ

ßjfJPhr TJZ ßgPTÇ IgY KfKj @AjJjMV mqm˙J KjP~KZPuj mPuA VeoJiqPo \JjJ pJ~Ç F kKrK˙KfPf TKovj S ßxA ß\uJr KcKx S FxKk TL TrPuj, fJ \JjJr ßTRfNyu IPjPTrÇ fPm ßpaJ TJCPT mPu KhPf yPm jJ ßp, F irPjr khPãk xyxJ KjPf @r ßTJPjJ TotTftJr xJyxL yS~Jr TgJ j~Ç k´\JfPπr TotYJrLrJ @\ F\JfL~ IPjT ßãP©A IxyJ~ IÄvLhJrÇ ßã©KmPvPw fJÅPhr ßTC ßTC F irPjr IKj~Po xKâ~ gJPTj mPaÇ \jVe KT∂á KjKmtPWú fJÅPhr kZªoPfJ mqKÜPT ßnJaKa KhPf YJjÇ @r YJj ßxA ßnJPar VejJ~ k´Tíf kKrK˙Kfr k´Kfluj WaPmÇ KjmtJYj TKovPjr

ImqJyf rJUJr oiq KhP~ näJKhKor kMKfj YJAPmj kKÁoJPhr YJPkr oPiq rJUPfÇ KT∂á pKh ßTJPjJ TJrPe ACPâPjr Ijq IûPu rJKv~J kJ mJzJ~, fPm xm KyxJmA mJKfu yP~ pJPmÇ FUj kpt∂ pMÜrJÓs S ACPrJkL~ ACKj~Pjr kã ßgPT ßpxm khPãk ßjS~Jr TgJ muJ yP~PZ FmÄ nJmJ yPò fJPf ßmJ^J pJ~ ßp IgtQjKfTnJPm YJk xOKÓ TrJr ßTRvuPTA k´iJj CkJ~ mPu KmPmYjJ TrJ yPòÇ fJPhr @vJ, FPf rJKv~JPT @PuJYjJr ßaKmPu FPj FTirPjr xoP^JfJ~ rJK\ TrJPjJ pJPmÇ ACPâj-xÄTa ÊÀ yS~Jr kr ßgPTA rJKv~Jr IgtjLKfr Skr YJk xOKÓ yP~PZÇ FT KyxJPm \JjM~JKr S ßlmsΔ~JKr oJPx rJKv~Jr ˆT oJPTta ßgPT 33 KmKu~j cuJr KmKjP~JV CKbP~ KjP~PZj KmKjP~JVTJrLrJ; oJPYtr ßvw jJVJh Fr kKroJe 55 KmKu~j cuJPr KVP~ ßbTPf kJPrÇ Àv oMhsJ ÀmPur oNuq ToPZÇ FUj KâKo~JPT rJKv~Jr I∂ntMÜ TrJ yPu SA FuJTJr \jqS mq~ TrPf yPm, pJ Ff Khj ACPâPjr hJK~fô KZuÇ rJKv~Jr ßoJa K\KcKkr k´J~ 15 vfJÄv Kjntr TPr ACPrJPk r¬JKjr SkPr, lPu ßTJPjJ irPjr KjPwiJùJ @PrJk TrPu fJr k´nJm yPm mqJkTÇ KT∂á FxmA yPò F oMyNPft @Ê khPãPkr Kmw~Ç FTKhPT rJKv~J, IjqKhPT kKÁoJ Kmvõ kJr¸KrT uJn-ãKfr KyxJm

@SfJ~ Totrf k´\JfPπr xm TotYJrLr hJK~fô FaJ KjKÁf TrJÇ TKovPjr TJPZS k´fqJvJ xMÔM KjmtJYPjr \jq xKhòJr kJvJkJKv hO|fJÇ @r ImvqA F TJ\aJ TrPm fJPhr @SfJiLj k´\JfPπr TotYJrLrJÇ k´nNf ãofJr IKiTJrL TKovjÇ @r FA ãofJr pgJgt k´P~JV krmftL IKj~o ysJPx xyJ~T yPf kJPrÇ @PuJYjJ k´JxKñT ßp, CkP\uJ kKrwh KjmtJYPjr oJ^kPg k´iJj KjmtJYj TKovjJPrr ßhz oJx ZMKa S KmPhv Voj jJjJ k´Pvúr ImfJreJ TPrPZÇ F irPjr FTKa k´KfÆKªôfJkNet KjmtJYPj fJÅr CkK˙Kf @mvqT KZuÇ TJ\ @aPT gJTPm jJ, fPm KjmtJYjKa ßvw TrJr kr KfKj ÈTîJK∂ hNr TrPf Kmv´JPo ßpPf kJrPfj'Ç k´\JfPπr TotYJrLrJ FA hJK~fô kJuPj Ião

TwPZÇ KT∂á ACPâjPT ßTªs TPr, KmPvw TPr KâKo~JPT ßTªs TPr näJKhKor kMKfPjr VOyLf khPãk @∂\tJKfT rJ\jLKfr KmPväwT S rJÓsKmùJjLPhr oPiq ßp @PuJYjJPT ß\JrhJr TPrPZ, fJ yPuJ rJKv~Jr nKmwq“ kKrT·jJÇ TP~T mZr iPrA muJ yKòu, näJKhKor kMKfj KjP\ xM¸Ó TPr jJ muPuS rJKv~Jr IjMxOf jLKf S khPãPkr oPiq ÈkMKfj cTKasj' hJjJ mJÅiPZÇ 2000 xJPu ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yS~Jr kr ßgPTA kMKfj F uãq KjitJre TPrj ßp rJKv~JPT ßxJKnP~f ACKj~Pjr pMPVr Im˙JPj KjP~ ßpPf yPmÇ ßx \jq Inq∂rLenJPm fJÅr k´go TJ\ yP~PZ IgtjLKfr SkPr, KmPvw TPr ßfu S VqJxKvP·r SkPr rJPÓsr Kj~πT nNKoTJ kMj”k´KfÔJÇ FTA xPñ ßhPvr rJ\jLKfr Skr Tftf í mô JhL irPjr vJxj k´KfÔJr \jq KmYJr KmnJV FmÄ VeoJiqPor SkPr KjrïMv Kj~πe k´KfÔJÇ IjqKhPT @∂\tJKfTnJPm-krrJÓs S KjrJk•J jLKfPf-fJÅr uãq yPò rJKv~Jr Im˙Jj ß\JrhJrnJPm yJK\r TrJÇ F cTKasPjr k´iJj ‰mKvÓqèPuJr FTaJ iJreJ kJS~J KVP~KZu 2013 xJPur ßlmsΔ~JKrPf rJKv~Jr krrJÓs oπeJuP~r k´TJKvf yJujJVJh TrJ ÈlPrj kKuKx TjPx¡' cTMPoP≤Ç ßxUJPj ß\Jr KhP~ muJ yP~KZu ßp rJKv~J fJr k´KfPmvL ßhvèPuJr xPñ hLWtPo~JKh xŒPTtr SkPr, KmPvw TPr @ûKuT AK≤PV´vPjr SkPr ß\Jr ßhPmÇ F AK≤PV´vPjr Kmw~PT pMÜrJÓs S ACPrJPkr jLKfKjitJrPTrJ pPgÓ kKroJPe èÀfô ßhjKj mPuA IKnPpJV rP~PZÇ KT∂á

jj, fJ ßhUJ ßVPZ 1991, 1996-Fr \Mj, 2001 @r 2008-Fr KjmtJYPjÇ @mJr ßxA TotYJrLPhr IãofJA ßhUPf kJS~J ßVPZ Vf hMA hvPTr FTJKiT KjmtJYPjÇ Fr @PVS hMA irPjr KY©A ßhPUPZj ßhvmJxLÇ hMA hvPTr xJluq ßpUJPj ßxaJ yPf kJPr fUjTJr KjhtuL~ xrTJPrr IñLTJPrr luÇ kûhv xÄPvJijL \JfL~ KjmtJYjTJPu ßx irPjr xrTJrmqm˙Jr KmuMK¬ WKaP~PZÇ xMfrJÄ VefπPT TJptTr rJUPf yPu \JfL~ KjmtJYjTJPu FUj ãofJxLj xrTJrPTA KjhtuL~ xrTJPrr oPfJ @Yre TrPf yPmÇ fJ TrPf yPm ˙JjL~ xrTJr KjmtJYjTJPuSÇ mftoJj xJÄKmiJKjT mqm˙J~ KjmtJYj TKovjPT IPjT ßmKv xKâ~ yS~Jr @mvqTfJS @PuJYjJr IPkãJ rJPU jJÇ ßhPvr xMhNrk´xJrL mOy•r ˝JgtPT KmPmYjJ~ jJ ßjS~J yPu VefJKπT mqm˙Jr KmTJv mqJyf yS~Jr @vïJ IoNuT muJ pJPm jJÇ @oJPhr ˝JiLjfJr ßYfjJ KjP~ IPjT @PuJYjJ y~Ç SA ßYfjJ xmJAPT iJre TrJ CKYfÇ F KmwP~ ßTC KÆof ßkJwe TrPm jJÇ fPm ßxA ßYfjJ mÉoJK©TÇ @r Fr FTKa ImvqA VefJKπT vJxjmqm˙JÇ mñmºMr Z~ hlJ TotxNKY @oJPhr ˝JiLjfJxÄV´JPor k´˜MKf kPmtr FTKa èÀfôkNet IiqJ~Ç ßxA Z~ hlJr k´go hlJPfA xmt\jLj ßnJaJKiTJPrr KnK•Pf kJutJPo≤JKr vJxjmqm˙J~ rJÓs kKrYJujJr IñLTJr rP~PZÇ FPT CPkãJ TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ @r xmt\jLj ßnJaJKiTJr KjKÁf TrPfA ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr mqm˙JÇ kJvJkJKv fJr Ff ãofJÇ fPm IKf ImvqA FUJPj xrTJPrr xKhòJ IKf k´P~J\jL~ FTKa KhTÇ FaJ gJTPu hM-FTKa mqKfâo mJPh k´\JfPπr TotYJrLrJ FoKjPfA KjrPkã yPmjÇ mqKfâoèPuJPT KYK�f TPr mqm˙J ßjS~Jr ãofJS TKovPjr rP~PZÇ fPm k´\JfPπr TotYJrLrJA KjmtJYj TKovPjr oNu yJKf~JrÇ @r xMÔM KjmtJYj TrJr xãofJ fJÅPhr rP~PZÇ mqgtfJr AKfyJxS FPTmJPr To j~Ç TJreS xmJr \JjJÇ Kmw~Ka k´oJKefS yP~PZ mJrmJrÇ mqgt ßTC yPf YJ~ jJÇ @oJPhrS mqKfâo yS~Jr TgJ j~Ç fJA k´P~J\j xJlPuqr kPg YuJr hO| k´fq~Ç ßuUT : xJPmT oKπkKrwh xKYmÇ

âPoA FaJ ¸Ó y~ ßp FKa @ûKuT @Kikfq Km˜JPrr FTKa ßYÓJ ZJzJ @r KTZM j~Ç 2013 xJPur oJYt oJPx lPrj kKuKx \JjtJPu k´TJKvf FT KjmPº KuS Frj FPT ÈKljuqJ¥JAP\vj' mJ KljuqJ¥Tre mPu metjJ TPrjÇ ˚J~MpMP≠r xo~ KljuqJP¥r Skr ßxJKnP~f ACKj~Pjr FTò© @Kikfq k´KfKÔf yP~KZuÇ F irPjr mqm˙J~ rJKv~Jr k´KfPmvL ßhvèPuJ fJPhr Inq∂rLe S IgtjLKf KmwP~ Kx≠J∂ KjPf kJrPm, KT∂á krrJÓs KmwP~ YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjPm oPÛJÇ ßp TJrPe krrJÓs KmwP~ pUjA ßTJPjJ xJPmT ßxJKnP~f k´\Jfπ Kx≠J∂ KjPf ßYÓJ TPrPZ, fJPhr mAPf yP~PZ mz irPjr oJÊuÇ rJKv~Jr krrJÓsjLKfr ßãP© 2000 xJu ßgPTA kMKfPjr @PrTKa uãq yP~ SPb rJKv~Jr kJroJeKmT ßv´Ôfô m\J~ rJUJ FmÄ ßx uPãq kJroJeKmT k´pMKÜ r¬JKj TrJÇ F KmPmYjJ ßgPTA rJKv~J fMrÛ, ArJj, ßmuJÀv, mJÄuJPhv, nJrf S YLPjr TJPZ kJroJeKmT k´pMKÜ KmKâr KmwP~ C“xJyL yP~ SPbÇ ACPâPjr WajJ ÈkMKfj cTKasPjr' Kmw~Ka FUj xmJr TJPZA xM¸Ó TPr fMPuPZÇ FUj ACPâj KmwP~ @Ê khPãk KjP~ pUj @PuJYjJ YuPZ, fUj jLKfKjitJrTPhr KmPmYq Kmw~ yP~ CbPZ F cTKasPjr @PuJPT rJKv~Jr kPrr khPãk TL yPm FmÄ hLWt ßo~JPh fJ ßoJTJKmuJr CkJ~ TLÇ ßuUT : pMÜrJPÓsr AKuj~ ߈a ACKjnJKxtKar rJ\jLKf S xrTJr KmnJPVr IiqJkTÇ


englishnews@weeklydesh.co.uk

21 March 2104

www.weeklydesh.co.uk

49

Weekly Desh l Britain’s largest circulation Bengali newspaper l Out every Friday l Free l 50p where sold

Nazir Ahmed: the Charter of Medina – the first constitution in the world… page 53

The tragic story of the Birangona women of war, as told through art… page 52

Budget leaves families poorer, says Labour

G

eorge Osborne’s austerity drive costing Tower Hamlets families £1,600 a year, according to the Labour Party. Responding to Chancellor George Osborne’s Budget Labour have highlighted the lack of measures to protect low income families and those struggling with the cost of living in London. Labour described the Chancellor’s Budget as “typically misleading – giving with one hand while taking away much more with the other.” Labour point to evidence which shows that the average working family £1,600 worse off since the Coalition came to power, a large part of this due to the rise in VAT. Putting forward an alternative Budget plan, Labour’s Shadow Chancellor Ed Balls said there were clear policies which a Labour Government would introduce to help tackle the cost of living crisis: l Freeze energy bills until 2017 and reform the energy market to stop customers being ripped off l Cut taxes for 24 million working people on middle

and low incomes with a lower 10p starting rate of income tax l Make work pay by expanding free childcare to 25 hours a week for working parents of 3 and 4 year olds l Put young people back to work, with a job the young unemployed have to take – paid for by a tax on bank bonuses l Get 200,000 homes built a year by 2020 and cut business rates for small firms l Balance the books in a fairer way by reversing the £3 billion tax cut for people earning over £150,000 The Budget also revealed further cuts for local government in coming years despite Council’s like Tower Hamlets already being hit with cuts of up to 25%. Labour’s finance spokesperson, Cllr Carlo Gibbs, said: “This Conservative Budget is typically misleading – giving with one hand while taking away much more with the other. Whilst a Labour Government would prioritise things which would help people deal with the cost of living crisis, the Coalition is focusing on a tax cut for millionaires. That tells you

Conservative Party Chancellor George Osborne delivers the Budget in the House of Commons for the Government everything you need to know.” Labour’s candidate for Mayor of Tower Hamlets, John Biggs, said: “The Tories have apparently recognised that ordinary people are finding life tough but have done nothing to seriously address this. With massive spending cuts affecting the services needed by local people

still to come they continue to head in the wrong direction.” Labour MP for Bethnal Green and Bow, Rushanara Ali, said: “Yet again we’ve seen the Chancellor offer hollow words. Yet again he’s boasting about cuts during his dangerously uneven recovery. Instead, he should have addressed head-on

David Cameron’s cost of living crisis which is punishing vulnerable people. With almost a million young people unemployed, and child poverty set to increase by hundreds of thousands and among the highest in Tower Hamlets, it’s clear that, now more than ever, we need a Labour government in 2015.”

‘With almost a million young people unemployed, and child poverty set to increase by hundreds of thousands and among the highest in Tower Hamlets, it’s clear that, now more than ever, we need a Labour government in 2015’ Rushanara Ali, MP for Bethnal Green and Bow

Bangladesh High Commissioner builds relationship with Irish

B

angladesh High Commissioner in London Mohamed Mijarul Quayes presented his Letter of Credence to the President Michael Daniel Higgins in Dublin as non-resident Ambassador of Bangladesh to Ireland. With the presentation of his credentials, Mohamed Mijarul Quayes is now officially recognised by the Irish Government as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. At this highly formal ceremony held at the President’s residence in Dublin, Ambassador Mohamed Mijarul Quayes conveyed the greetings from the Honourable President of Bangla-

desh for the Irish President and the people of Ireland. He expressed pleasure at being appointed as Ambassador to Ireland and hoped that relations between the two countries would develop even further during the time of his tenure. President Higgins warmly welcomed the Ambassador to Ireland and expressed the hope that the existing bilateral relations, particularly in terms of trade and cultural cooperation, would achieve further impetus. The President and the Ambassador also held a private conversation where they briefly discussed about historic ties between the people of Bangladesh and Ireland; and

Ambassador Mijarul Quayes with his wife Nayema Quayes and President Michael Daniel Higgins (third right) how two great poets – Tagore and Yeats inspired each other in their literary works.

President Higgins, who is also a poet, took great interest in this conversation. Ambas-

sador Quayes was provided a Guard of Honour at the end of the ceremony with the Nation-

al Anthem of Bangladesh being played by the Army Band. The Presentation of the Letter of Credence Ceremony was attended by the Minister of State for Trade and Development Mr. Joe Costell, T.D. and other high officials of the Irish Government. Ambassador Quayes was accompanied by his wife Mrs Nayema Quayes and Counsellor Mr. AKM Shahidul Karim. After the formal ceremony, the Ambassador hosted a Vin d’honneur at Fitzwilliam Hotel where representatives from Irish Government and heads of diplomatic missions in Dublin were invited to celebrate his appointment.

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk


50

21 March 2104

www.weeklydesh.co.uk

englishnews@weeklydesh.co.uk

News British charity releases song to raise money for Syrian kids

Mayor Boris… under attack

London Mayor Boris under attack from nine councils

N

ine London councils are bringing a High Court challenge against Boris Johnson, Mayor of London, in a bid to protect genuinely affordable rents for local people. Tower Hamlets, Brent, Camden, Enfield, Greenwich, Hackney, Islington, Lambeth and Southwark councils are challenging the Mayor’s Revised Early Minor Alterations (REMA) to the London Plan. For many years, boroughs have been able to ensure new affordable housing is provided at rents local people can afford. Typically, in inner London that is 30-40 per cent of market levels. However, the Mayor is seeking to impose ‘affordable’ rents in new housing of up to 80 per cent of the market rate, refusing to allow boroughs to negotiate lower rents that local people can afford. The boroughs will argue that rents at 80 per cent of market levels will be unaffordable for many local people. Tower Hamlets Mayor, Lutfur Rahman, said: “London’s rental market is already overheated, and it is vital that we keep rents at a level that people on low incomes can actually afford. “Boris Johnson’s plans could price many local people, especially families on low incomes and those who are vulnerable, out of much of London.” Councillor Rabina Khan, Cabinet Member for Housing, said: “Boris Johnson’s current plans for housing seem to have overlooked the need for truly affordable housing in our city. “We have undertaken thorough research on the rent levels local residents can afford and together with the eight other boroughs I believe we have a strong case.”

A

UK-based charity has released a song for Syria to raise money to provide aid to orphans, and families with babies and young children, who are suffering due to the crisis in Syria. The charity, called ChildrenPlus, is aiming high for the song – hoping to generate 100,000 downloads to help it reach the top of the British music charts. Islam Uddin, CEO of the charity, said: “If we can get 2,000 downloads by Wednesday [March 19], this single will be number one in the BBC Asian chart, and hopefully in the top 50 of the UK singles chart. This will generate publicity for the campaign in the Asian and wider mainstream media, and hopefully help us reach our target of 100,000 downloads.” The song, called Song4Syria: You’re Not Alone, can be downloaded from iTunes, Google Play, AmazonMP3 and other digital music sites, from as little as 79p.

Organisers hope to sell enough downloads of the Song4Syria to enable them to take much-needed supplies for babies and children caught up in conflict Around 30 per cent of the 79p goes to each retailer – in this case, iTunes, Google and Amazon. ChildrenPlus hopes to raise £100,000 to provide aid packages to Syrian refugees who are suffering untold hardships in refugee camps. Ajmal Masroor, chairman of the charity, said: “I’ve been to those refugee camps and seen with my own eyes the suffering and hardship

faced by our brothers and sisters. And as always, it is the children, especially babies and younger children, who suffer the most.” Referring to the aid packages, Islam Uddin said: “The aid packages will include items specifically for babies, such as milk, infant formula, clean water, nappies, towels, blankets, soap and other sanitary items. Other packages will include

‘The aid packages will include items specifically for babies, such as milk, infant formula, clean water, nappies, towels, blankets, soap and other sanitary items’ Islam Uddin, ChildrenPlus

basic foodstuffs such as rice, flour, beans, lentils, cooking oil, fish, canned meat, plastic sheets, tents and first aid kits. ”We are working with established partner organisations who are on the ground, in the refugee camps. Together, we are assessing people’s needs and putting together packages of items that are most needed. We are also looking into long-term, infrastructure projects that will provide healthcare and education services for the displaced Syrian children.” For every “Like” on the ChildrenPlus Facebook page, each one of 10 sponsors donates 10p. Song4Syria: You’re Not Alone can be viewed on YouTube at the following link:

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / watch?v=ElBQhQ34YYE For more information, visit www.childrenplus.org/song4syria Almost 6 million children have now been affected by the conflict in Syria. “Children have been killed, orphaned or suffered life-changing injuries,” said UNICEF in a statement. “Winter storms are already hitting the region. Syria’s children, already weakened by the crisis, desperately need warm clothes and blankets to protect them from the cold. They need our help to protect them from deadly diseases like pneumonia and keep them alive this winter.” See Opinion, page 53

East London Mosque students raise money for Syria

T

he students and teachers of East London Academy organised a fundraising event in the London Muslim Centre. The funds were exclusively collected for the welfare of Syrian refugees living in the camps. On this auspicious occasion Community Liaison Officer Mohammad Walayat Khokhar MBE of international NGO Muslim Aid presented the achievement award certificate

to the students and expressed his sincere gratitude to all the participants who donated most generously for the betterment of Syrian refugees. He especially thanked Ustadh Musleh Faradhi and all his team for their ongoing support and kind cooperation with Muslim Aid. If you would like to donate or organise a donation to Mulsim Aid, please call 020 7377 4200 or email quinn@muslimaid.org.

In the picture: Ustadh Bayzid Ahmed, Ustadh Hassan Kausar, Haseem Ubaidul Umar Yousuf were also present

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk


englishnews@weeklydesh.co.uk

21 March 2104

www.weeklydesh.co.uk

51

News

Mayor Lutfur Rahman (right picture) gives a speech to mark the completion of the £220 million scheme to transform the Ocean Estate, building more than 800 new homes in the process – more than half are deemed affordable

£220m Ocean Estate nears completion

A

s development nears completion on one of Tower Hamlets’ largest housing schemes, key partners involved in the Ocean Estate regeneration scheme gathered together for a walk around the newly transformed area. The £220 million scheme which has been led by Tower Hamlets Council, in partnership with East Thames Consortium has resulted in a vibrant and attractive community for residents to enjoy. More than 800 new homes have been built on the estate – of which half are affordable and 1,200 existing council homes have been

refurbished inside and out. £10 million has also been invested on landscaping improvements, including new paved and grassed play areas, increased street lighting and a new parking layout. The area has also benefited from new community facilities including a new community centre offering an extensive GP service, housing services and space for community groups. The regeneration was made possible through investment by a number of partners, including £42.5m funding from the Mayor of London, £41m from Tower Hamlets Council, £20m from New Deals for

Communities as well as investment from East Thames Group and Bellway Homes. Mayor Lutfur Rahman welcomed all the partners and guests to the event with a tour around the estate before speaking about the scheme. He said: “The Ocean Estate regeneration scheme has been a long term project which has changed a whole community in

the borough. Not only has it provided much needed high quality housing and refurbishment, it has brought together residents in the community who can now take ownership of their surroundings and continue to thrive.” June Barnes, Chief Executive at East Thames Group said: “This scheme has been successful because it has seamlessly brought together the old

‘The Ocean Estate regeneration scheme has been a long term project which has changed a whole community in the borough’ Tower Hamlets Mayor Lutfur Rahman

and the new, with hundreds of well-designed high quality homes as well as improvements to the existing homes. We are also extremely pleased to have received planning approval in late February to build a further 225 homes in the area which will be a mix of affordable homes and homes for outright sale.” The Deputy Mayor for Housing, Land and Property, Richard Blakeway said: “The Mayor is investing huge sums, as part of a long term effort to double the number of new homes being built for Londoners and address a 30 year failure to build enough. This includes working closely with local boroughs to

unlock the vast potential in London’s existing housing estates. The regeneration of the Ocean estate in Tower Hamlets is providing hundreds of new low cost homes for Londoners, improving the condition of existing homes with the involvement of existing residents and creating new jobs to support the local economy.” The programme, which aims to have a lasting, positive impact on the lives of 7,000 people living in the local area, has also delivered employment-related benefits. Throughout the project 78 unemployed people have gotten back into work and hundreds of residents have worked on the project.

Muslim Council of Britain endorses campaign against domestic violence

T

he Muslim Council of Britain has endorsed a national campaign to encourage its affiliated mosques to speak out against domestic violence during this week’s Friday sermon (khutbah). Farooq Murad, Secretary General of the Muslim Council of Britain said: “One case of domestic abuse is one too many. We must have a zero tolerance attitude. There can never be any justification for any woman suffering violence in a Muslim home. This is the message I

would like all Imams to give.” The Muslim Council has teamed up with Imams Against Domestic Abuse (IADA) to work on this initiative. Imam Abdullah Hasan from IADA said, “Unfortunately there is this notion in the media that

‘One case of domestic abuse is one too many. We must have a zero tolerance attitude’

domestic abuse is sanctioned by Islam – and which some Muslims, due to their ignorance, extenuate this false understanding! It is our duty and responsibility to eliminate that misrepresentation and eradicate any form of abuse from our society.” Despite the excellent work by many women’s charities who support the victims of domestic violence, the message and teachings of the Qur’an and the Prophet Muhammad, upon whom be peace, needs to be a regular reminder and the opportune time

is at Friday prayers at Mosques. One message for our communities could be: “The Prophet (pbuh) never raised his voice or a finger at his wives. So why do you raise your hand?” A Khutbah template prepared by Imams Against Domestic Abuse has been circulated to our affiliate members as a guidance to use at the Khutbah. We hope that many Mosques will use this Friday to raise awareness on this hidden crime, and that other communities follow this example.

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk


52

21 March 2104

www.weeklydesh.co.uk

englishnews@weeklydesh.co.uk

Features Naked ambition

G

iant US clothes retailer American Apparel is widely known for its controversial advertising campaigns featuring sexually provocative images, but never before has any of its advertissing posters featured a topless Bangladeshi female. The poster features a young employee of American Apparel. Her name is given as Maks; she is Bangladeshi origin and was born into a Muslim family. Her topless pose has caused utter consternation among commentators on the web, many of whom claim that the poster denigrates Bangladesh and Islam and women and a few other things besides. One typical commenter wrote: “You have no right to defame ‘MADE IN BANGLADESH’ brand. The garments industry transformed Bangladesh from a poor country to a developing one which have progressed in women empowerment, health and education, earning 80% of its foreign currency. ‘Made in Bangladesh’ is not only boosting GDP, it is supporting 3 million Bangladeshi women and providing cheap cloths to America, Europe. If you wish to sale your glamour, please do that without maligning my motherland.” Another wrote: “Yea sure world peace by defaming her own nation... this genuinely disgusts me. i didn’t even care the first few times i saw this photo being posted by people... its when i read the message below i was shocked!” American Apparel has not responded to comments but the company is well known for such risque imagery. The only difference is that this is the first time it has mentioned a particular country. In this poster, American Apparel has emblazoned the words “Made in Bangladesh” across a Bangladeshi woman’s naked breasts.

This sculpture at Mujibnagar, Bangladesh can only hint at the harrowing experiences of women

A still picture from the multimedia art work telling the story

Telling a difficult and untold story

gation. It is only now, in the last year or two, that the history of Bangladesh while in the control of West Pakistan, is being discussed. Muslim leaders such as Abdul Qader Mollah are paying the price for their co-operation with their co-religionists from the West. A large proportion of younger Bangladeshis probably think systematic, mass rapes never happened, or that they were isolated incidents, the barbaric acts of a mindless minority within the marauding West Pakistan army. But others disagree. One of those others is a group of women calling themselves the Komola Collective. Formed in 2012 by Leesa Gazi, Filiz Ozcan, Sohini Alam and Caitlin Abbott, the Komola Collective is a London-based arts company dedicated to telling the stories that often go untold – stories from women’s perspectives. “We want to revisit history. Challenge social taboos. Unearth myths. Retell known stories. Question accepted beliefs,” they say. The Komola Collective has created a multimedia event, entitled Birangona: Women of War, which is to be performed this weekend at the Rich Mix, in east London. “Birangona means Brave Woman,” says the Komola Collective, adding: “In the 1971 Liberation War of Bangladesh from Pakistan, more than 200,000 women and girls were systematically raped and tortured as part of the Pakistani army’s war strategy. After Bangladesh gained independence, the war effort was acknowledged as a popular struggle. ‘Freedom Fighters’ were championed, but these women were ignored by a society in which rape is considered a source of shame for the victims. Marked with dishonour, they were silenced, ostracised and forgotten. 42 years on, Komola Collective wants to help break this silence.” The Komola Collective explains that their work uses “innovative physical performance, movement, and animation interwoven with films of the Birangona women’s accounts to tell the story of the Birangona women”. It is probably the first time ever in this country that such a difficult subject has been discussed so openly. Indeed the organisers have arranged for panel discussions on the piece and the chapter of history it portrays. The use of rape as a weapon of war is probably as old as war itself. As far back as historians can go, they have found evidence that “war rape” has occurred. Moreover, Amnesty International says rape is, even now, used deliberately as a military strategy. At 200,000, the Komola Collective has taken the lower end of the estimates of women who were raped. Other sources claim the number is at least double that. And even then, that was during the nine-month Liberation War. What happened during the 23 years between 1948 and 1971 has not even been discussed.

W

Feature Hamida Chowdhury on a traumatic episode in Bangladesh history, now being discussed through a work of multimedia art

Event Birangona: Women of War Venue Rich Mix, 35-47 Bethnal Green Road, London E1 Times Fri 21 March – Sun 23 March 7.30pm, Sat Matinee 2.30pm Prices £10, £8 concs Extras Panel discussion afterwards

hen the British left India in 1948, the country was divided into two countries comprising three separate areas based on two religious cultures – Hindu India in the middle, and Muslim West Pakistan on one side and Muslim East Pakistan on the other. But the two Pakistans were unable to get along, mainly because West Pakistan saw itself more as a colonial power ruling over East Pakistan, rather than an equal partner. The West Pakistanis imposed tried to impose their will on East Pakistan, largely through force and indoctrination into their culture, mainly through their language, Urdu, which was alien to the locals, the vast majority of whom were Bengalis who spoke Bangla. They did, however, have Islam in common. While Urdu is undoubtedly a beautiful language, the idea that it could supplant Bangla – with its roots stretching back thousands of years to Sanskrit, the ancestor of most major languages on Earth, including English – was utterly preposterous. But the West Pakistani elite insisted on trying to do just such a thing, introducing the Urdu language to the Bengalis and violently suppressing the Bangla language. As the East Pakistanis grew more and more resistant and resentful to the imposition of the alien culture and language upon them, an independence movement grew. And eventually, in 1971, the Liberation War – or Mukhtijhuddo – ensued, out of which emerged an independent Bangladesh in place of East Pakistan. Lost in the mists of time, the fog of the Liberation War, and the darkness surrounding the decades of West Pakistan’s de facto rule over East Pakistan, are the tragic stories of the many, many Bengali women who were raped by the West Pakistanis. There are no internationally agreed statistics or facts regarding this terrible and embarrassing subject, but no-one disputes that rapes occurred and that many women suffered. An obvious and humiliating irony of the Liberation War was that it lasted nine months, after which Bengali women – and the families that had been brought up around them – were left to pick up the pieces of their lives ruined by decades of subju-

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk


englishnews@weeklydesh.co.uk

21 March 2104

www.weeklydesh.co.uk

53

Opinion ‘Newham is working hard’

For the children of Syria A

Syria appeal Ajmal Masroor

s the weekend approaches, we are about to embark on our Song4Syria Campaign. You may have seen us on Islam Channel yesterday where the artists performed live. In fact, please make dua for one of our artists, Hassen Rasool who was involved in an accident on the way home and is now recovering in hospital. I would like to thank all of those who liked my post this week. I have reached nearly 300, the last time I looked. I need the same kind of support now for this campaign. Three things is what I am asking for from you all. 1) Like the Children Plus Facebook by clicking on the link below. We will receive 10p for every like from our generous sponsors. Help us reach 100,000 likes and receive £10,000. It costs you nothing. Page url:.https://www.facebook.com/pages/ Childrenplus/351146308339501

2) Download the Song4Syria on I Tunes and help us raise £100,000 for the children of Syria. Page url: https://www.youtube. com/watch?v=ndtQWo_5qVs It costs just 79p. All you need to do is type Song4Syria or ChildrenPlus into I Tunes. If we receive 2000 downloads by next Wednesday, we will be number 1 in the BBC Asian Charts. What a powerful way to send a message to the people of Syria that you are not alone. Page url: http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore. woa/wa/viewAlbum?id=836776218 3) Tell everyone you know to like and share this campaign and make a donation. You can do so by visiting http://www. childrenplus.org/donate/syria/ or simply by text To Donate £10 to the campaign, please text SONG10£10 to 70070 Together we can make a difference for the people of Syria.

The first written constitution in the world T

Opinion Barrister Nazir Ahmed writes about the Charter of Medina, believed to be the world’s oldest written consitution

he Constitution of Madina (Ṣaḥīfat al-Madīna in Arabic), also known as the Charter of Medina, was promulgated by Prophet Muhammed (PBUH). It was the first written Charter in the world history that the entire mankind had first seen and received, which established equal rights and obligations for all the State citizens regardless of their faiths, religions, colours, or races. It was formulated in 622 AD. The years when the other notable Charters or Constitutions or renowned Instruments came to being are as follows: the Magna Charta in 1215, the Petition of Right (the Second Magna Charta) in 1628, the Habeas Corpus Act in 1679, the Bill of Rights in 1689, the First Reform Act in 1832, the Second Reform Act in 19676, the Third Reform Act in 1884 and the Universal Declaration of Human Rights in 1948, the European Convention on Human Rights in 1950 and the International Covenant on Civil and Political Rights in 1966. By all considerations, the Charter of Madina lit the torch of freedom by establishing a Free State for a pluralistic society composed of Muslims, Jews, and Pagans. According to Sean William White “The Medina Charter serves as an example of finding resolve in a dispute where peace and pluralism were achieved not through military successes or ulterior motives but rather through respect, acceptance, and denunciation of war........” It is an unprecedented written document ensuring Free State. Prof. Ali Khan, Professor of Law at Washburn University, said: “This unprecedented........the first of its kind in the intellectual

and political history of human civilization was founded by none other than Prophet Muhammad (PBUH) himself in the Gregorian year of 622, that is, more than thirteen hundred years before the Universal Declaration of Human Rights (1948).” The Muslims in the world have many historical contributions in different spheres of human lives. Of those, the Charter of Madina, the first written Constitution on the earth, is perhaps the most remarkable contribution which they can feel and continue to feel proud of. ahmedlaw2002@yahoo.co.uk

Letter Hanif Abdulmuhit, Labour Party candidate for councillor, Green Street West

N

ewham Council, under the leadership of Mayor Sir Robin Wales, is working hard, to support residents in the best way possible, and support as many people as possible, under the very difficult and savage cuts imposed by the Tories. Despite these difficulties, Labour is working hard to maintain services and not cut them, that’s what politics is all about. The Tories may sing and dance about the so-called ‘recovery’, but people in Newham are certainly not seeing this in their lives. That’s because what’s more important for the Tories is helping out their rich friends in Richmond than looking after the most deprived communities in the country. The draconian ‘Bedroom Tax’ is driving people out of areas they were born in and lived all their lives, it’s dividing families and communities. How are people supposed to feel part of a community if they cannot settle in one place because the Tory government keeps moving the goal posts? At the end of the day, after all the dust settles, election promises made and gone, in east London, history will testify that there is only one party you can depend on to support you and stand shoulder to shoulder with the community during the tough times – the Labour Party – working for a united East End.

SEND YOUR NEWS, PICTURES, CONTRIBUTIONS AND PRESS RELEASES TO: englishnews@weeklydesh.co.uk


Pvw kOÔJr kr ... jmo xÄxPh ßTJrJo-xÄTPa 104 ßTJKa aJTJr xo~ jÓ AlPfUJÀöJoJj mPuj, mftoJj hvo xÄxh KmPrJiL huKmyLj xÄxhÇ @ãKrT IPgt KmPrJiL hu gJTPuS TJptf ßTJPjJ KmPrJiL hu ßjAÇ FA KmPrJiL huKmyLj xÄxPhr ˙JK~fô ßToj yPm \JjJ ßjAÇ fPm mftoJj xÄxPhr mqKfâoL FA YKr©Ka xJoK~T yPm mPu @orJ oPj TKrÇ xÄxPhr mftoJj Im˙J gJTPm jJ∏ FaJA @orJ YJAÇ @orJ @vJ TKr rJ\QjKfT huèPuJ @uJk @PuJYjJr oJiqPo Foj Im˙J~ ßkRÅZJPm pJPf xm hu KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ rJ\iJjL dJTJr KxrcJk KoujJ~fPj jmo \JfL~ xÄxPhr ÈkJutJPo≤ S~JY k´KfPmhj' Ck˙Jkj CkuPã FT xÄmJh xPÿuPjr IJP~J\j TrJ y~Ç KfKj IJrS mPuj, 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV FUj pJrJ ãofJ~ fJrJA mPuKZPuj, FA KjmtJYj iJrJmJKyTfJ rãJrÇ FA KjmtJYPjr kr FTJhv xÄxh KjmtJYj KjP~ @PuJYjJ yPmÇ fPm ßxA @PuJYjJ TUj yPm @oJPhr \JjJ ßjAÇ ßxaJ @\ ßgPT kJÅY mZPrr oPiq ßpPTJPjJ xo~ yPf kJPrÇ FA xŒPTt @oJPhr ßTJPjJ iJreJ ßjAÇ xÄmJh xPÿuPj mÜmq ßhj Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj \JjJj, jmo xÄxPh ßTJrJo-xÄTPar TJrPe 222 WμJ 36 KoKja xo~ jÓ yP~PZÇ Fr @KgtT oNuq k´J~ 104 ßTJKa aJTJÇ fJ ZJzJ KmPrJiL hPur 342 Khj xÄxh m\tPjr @KgtT oNuq YJr ßTJKa 87 uJU aJTJÇ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) ÈkJutJPo≤ S~JY' k´KfPmhPj F fgq ßhS~J yP~PZÇ FPf xÄxPhr TJptâo kKrYJujJ~ k´Kf KoKjPa mq~ TokPã 78 yJ\Jr aJTJ mPu CPuäU TrJ y~Ç fPm F k´KfPmhj ÈkãkJfoNuT' mPu o∂mq TPrPZj @Aj, KmYJr S xÄxhKmw~T oπL @KjxMu yTÇ Ka@AKm jmo xÄxPhr 19Ka IKiPmvPjr TJptKhmPxr TJptâo S ˙J~L TKoKar TJP\r KnK•Pf k´KfPmhjKa ‰fKr TPrPZÇ k´KfPmhPj IÓo xÄxPhr fMujJ~ jmo xÄxPh ßmv KTZM AKfmJYT IV´VKf yP~PZ mPu CPuäU TrJ y~; kJvJkJKv ßjKfmJYT TP~TKa KhTS fMPu irJ y~Ç Ka@AKm xo~ jPÓr @KgtT oNuqPT ÈIkY~' mJ ÈhMjtLKf' mPu KYK¤f TPrKjÇ xo~ jÓ jJ TrPf xJÄxhPhr xKbT xoP~ IKiPmvPj ßpJV ßhS~Jr fJKVh KhP~PZ hMjtLKfr KmÀP≠ j\rhJKr TrJ F xÄ˙JKaÇ KrPkJat kãkJfoNuT : @AjoπL asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KrPkJatPT kãkJfoNuT S IjJTJK–ãf mPu o∂mq TPrPZj @AjoπL @KjxMu yTÇ KfKj mPuj, Ka@AKmr KrPkJat ßhPU oPj y~ fJ FTKa kã ÆJrJ k´nJKmf, Ka@AKmr TJPZ pJ k´fqJvJ TrJ pJ~ jJÇ hMkMPr xKYmJuP~ dJTJ~ KjpMÜ jrSP~r rJÓshNf ßoPra uMjPcPoJr ßxR\jq xJãJ“ ßvPw xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm @AjoπL F o∂mq TPrjÇ mftoJj xÄxPh KmPrJiLhu gJTPuS xÄxh TJptTr j~Ç xm hPur IÄvV´yPe KjmtJYj yPu xÄxh TJptTr yPf kJPr mPu Ka@AKm ßp mÜmq KhP~PZ ßx TgJ CPuäU TPr xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm @AjoπL mPuj, 2014 xJPu IjMKÔf xÄxh KjmtJYPjr oPfJA 2008 xJPu 29 KcPx’r xÄxh KjmtJYj yP~KZuÇ 2008 xJPur KjmtJYPj VKbf \JfL~ xÄxPh KmPrJiLhu 70 KhPjr \jq xÄxPh FPxPZÇ TJP\A Ka@AKm KrPkJPatr F mÜmq kãkJfoNuT S IjJTJK–ãfÇ rSvj FrvJPhr k´KfmJh hvo \JfL~ xÄxPh mJ˜KmT IPgt KmPrJiL hu ßjA muJ pJ~ FmÄ \JfL~ kJKat KmPrJiL hu yPu xrTJPrr xPñ @PZ TLnJPm-Ka@AKmr F mÜPmqr k´KfmJh \JKjP~PZ KmPrJiLhuL~ ßjfJr TJptJu~Ç KmPrJiLhuL~ ßj©L rSvj FrvJPhr rJ\QjKfT xKYm ßVJuJo oxLy 18 oJYt rJPf VeoJiqPo kJbJPjJ FT KmmOKfPf FA k´KfmJh TPrjÇ KmmOKfPf Ka@AKmr mÜmqPT È@ÄKvT kãkJfhMÓ' mPu @UqJK~f TrJ y~Ç FPf muJ y~, È\JfL~ kJKat xrTJPr FmÄ KmPrJiL hPu gJTPm, FKa FTKa jfMj TjPx¡ FmÄ fJ IPjT ßhPv @PZÇ F ßãP© @orJ xrTJPrr nJPuJ TJ\PT xogtj ßhm, IjqJ~ TJP\r k´KfmJh \JjJmÇ' Ka@AKm xLoJ u–Wj TPrPZ : ßvU ßxKuo asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) mÜmqPT ÈFUKf~JrmKyntf N ' mPu @UqJK~f TPrPZj PvU PxKuoÇ 19 oJYt mMimJr \JfL~ xÄxPh FT IKjitJKrf @PuJYjJ~ @S~JoL uLPVr xnJkKfo§Pur FA xhxq mPuj, Ka@AKm xLoJ u–Wj TPrPZÇ ßvU PxKuo mPuj, Ka@AKmPT Pp TJP\r \jq IjMoKf PhS~J yP~PZ, Px\jq Pp aJTJèPuJ @Px, PxA aJTJ \Kñ, xπJxL kJuPj UrY y~ KT jJ, PhvPT ITJptTr rJPÓs kKref TrJr PYÓJ y~ KT jJ, FjK\S mqMPrJ PxaJ fh∂ TPr PhUMTÇ UJPuhJ K\~Jr xMPr Ka@AKm TgJ muPZ, IKnPpJV TPr PvU PxKuo mPuj, ÈKa@AKm @\èKm TgJ muPZÇ @orJ kJÅY mZPrr \jq KjmtJKYf yP~KZÇ kJÅY mZrA gJTmÇ Ka@AKm TJPhr UMKv TrJr \jq Fxm TgJ muPZ, @oJr \JjJ PjAÇ ÊiM fJ-A j~, xÄxPh jJKT KmPrJiL hu PjAÇ FA PfJ @oJr xJoPj KmPrJiL hu, KmPrJiLhuL~ PjfJ mPx @PZjÇ fJrJ PYJU gJKTPf IºÇ' xÄxh KjmtJYj xŒPTt PvU PxKuo mPuj, ÈxrTJPrr PfJ hJK~fô j~ KjmtJYj TrJÇ KmFjKk @PxKj, fJA KjmtJYj TrPf yPmÇ Frkr \JfL~ kJKat @xPm jJ, KjmtJYj TrPf yPmÇ Frkr \Jxh @xPm jJ, KjmtJYj TrPf yPmÇ xÄKmiJPj xÄxPhr Po~Jh kJÅY mZrÇ PrJ\ KT~Jof kpt∂ PT~JrPaTJr VnjtPo≤ yPm jJÇ PvU yJKxjJr PjfíPfô KjmtJYj yPmÇ' KmFjKkr ksKf AKñf TPr KfKj mPuj, ÈjJPT Uf KhP~ PxA KjmtJYPj @xJr ks˜MKf KjjÇ' ßvU PxKuo mPuj, Ka@AKm FTKa FjK\SÇ fJPhr TJ\ hMjtLKf xŒPTt

n WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

xmJAPT xPYfj TrJ, rJ\QjKfT mÜmq PhS~J fJPhr TJ\ j~Ç pKh rJ\jLKf TrJr Ff UJP~v gJPT, fJyPu 19 hPu PpJV KhP~ 20 hu yjÇ FTKa xJmtPnRo xÄxh KjP~ F irPjr TgJ mPu fJrJ xLoJ u–Wj TPrPZÇ KmVf xÄxPhr ChJyre PaPj PvU PxKuo mPuj, 418 TotKhmPxr oPiq UJPuhJ K\~J oJ© 10 Khj CkK˙f KZPujÇ xMKmiJ KjP~PZj FT PTJKa aJTJr PmKvÇ fJPf uöJ TPrKj? Pp KmPrJiL hu xÄxPh @Px jJ, PxA KmPrJiL hu hrTJr PjAÇ Ka@AKmr mÜmq xŒPTt K¸TJPrr ÀKuÄ hJKm TPrj PvU PxKuoÇ ßckMKa K¸TJr l\Pu rJæL Ko~J mPuj, Ka@AKmr mÜmq \JKfr \jq yfJvJ\jTÇ

KmsTPuPj KnP~fjJKo ßrˆáPrP≤r CPÆJij IJyohÇ mqmxJK~T kJatjJr KyPvPm pMÜ rP~PZj KnP~fjJKo ßvl ÉA ßYJ ßTKnjÇ ßrˆáPrP≤r Ên CPÆJij CkuPã Vf 17 oJYt ßxJomJr hMkMPr FT xÄmJh xPÿuPjr IJP~J\Pjr TrJ y~Ç FPf ßrˆáPrP≤ kKrYJuT xJBh ßyJxJAj IJyoh S kJatjJr ßvl ÉA ßYJ ßTKnj fJPhr ßojMqr jJjJ mqKfâoL S xM˝JhM ßrKxKk xŒPTt xoqT iJreJ k´hJj TPrjÇ fJrJ IJvJ k´TJv TPr mPuj, TJKr TqJKkaJu KmsTPuPj IJVf TJˆoJrrJ Knjú ˝JPhr xM˝JhM UJmJPr IJTíÓ yPmjÇ xPf\ S ˝J˙qxÿf KnP~fjJKo\ ßasKcvjJu UJmJr kKrPmvPj fJrJ xPYÓ gJTPmj mPuS \JjJjÇ 48 yqJjmJKr KˆsPa pJ©J ÊrΔ yS~J FA ßrˆáPrK≤r xMkKrxr oPjJro kKrPmPv UJmJr kKrPmvPjr kJvJkJKv ßcKunJKrr mqm˙JS rP~PZ mPu fJrJ CkK˙f xJÄmJKhTPhr IKnKyf TPrjÇ

rJjJ käJ\Jr ãKfV´˜Phr xJyJPpq ˝Jãr IKnpJj ÊrΔ yPò CPhqJV KjP~PZj mOPaj k´mJxL mJÄuJPhvLrJÇ rJjJ käJ\J hMWtajJ~ KjyfPhr kKrmJrxy IJyf S kñM v´KoTPhr xyJ~fJ TP· YJrKa ßoRKuT Kmw~PT k´JiJjq KhP~ KmvõmqJkL \jxogtj VPz ßfJuJr uPãq KxVPjYJr TqJPŒAj fgJ ˝Jãr xÄV´y IKnpJj YJuJPjJr CPhqJV KjP~PZ rJjJ käJ\J KnT'Kaox' xJPkJat ACPTÇ Kmw~èPuJ yPóZ : FqJÖ Im Vc iJrjJ FmÄ TPktJPra oqJjxäaJr FqJÖ Fr IJiMKjTJ~j mJ kKrmftj, v´KoTPhr TJPZ xrTJPrr kã ßgPT IJjMÔJKjT ãoJ k´JgtjJ FmÄ S~Jj ˆk KnT'Kaox' xJPkJat ßx≤Jr ˙Jkj TPr xyJ~fJ k´hJjÇ CkPrJÜ hJmLxoNPyr mJ˜mJ~j TP· rJjJ käJ\J i±ÄPxr k´gomJKwtTL 24 FKk´u kNmt u¥j ßgPT IJjMÔJKjTnJPm FA TqJPŒAPjr xNYjJ yPm mPu \JKjP~PZj rJjJ käJ\J KnT'Kaox' xJPkJat ACPT TqJPŒAj V´ΔPkr CPhqJÜJrJÇ FPf mOPajk´mJxL mJÄuJPhvL xTu ßkvJr ßuJT\Pjr IÄvV´yPer kJvJkJKv KoKc~Jr xyJ~fJ ßYP~PZj Fr ßTJ ßTJ IKctPjar, TKoCKjKa FKÖKnˆ ßoJÎ IJrv IJuLÇ KfKj \JjJj, xrJxKr ˝Jãr xÄV´yxy IjuJAPjr oJiqPo KmvõmqJkL k´YJr IKnpJPjr oJiqPo fJrJ 1 uã ˝Jãr xÄV´y TrPf YJjÇ FA oyKf CPhqJVPT ˝JVf \JKjP~ APfJoPiq mJÄuJPhv S mOPaPjr ßmvT’\j FoKk FPf xyPpJKVfJr IJvõJx k´hJj TPrPZjÇ APfJoPiq mJÄuJPhPvr 20 \j FoKk FmÄ mOKav kJutJPoP≤r 6 \j FoKk ˝�˝ kJutJPoP≤ FmqJkJPr Kmu C™JkPjrS IJvõJx KhP~PZj mPu \JjJj TqJPŒAj IKnpJPjr CPhqJÜJrJÇ FA TqJPŒAj IKnpJPj mJÄuJPhPvr UqJKfoJj IJAj\LmL mqJKrˆJr xJrJ ßyJPxjxy ßmv T’\j IJAj\LmL Fr IJAjL xyJ~fJ k´hJPj IJvõJx KhP~PZjÇ TqJPŒAj V´ΔPkr kPã ßTJ� IKctPjar KyPxPm hJK~fô kJuj TrPmj xJÄmJKhT KuojÇ mOPaPj xlrrf mJÄuJPhPvr xJPmT xÄxh xhxq jS~Jm IJuL IJm±Jx UJj ßkasj KyPxPm hJK~fô kJuPj xÿKf \JKjP~PZjÇ FA TqJPŒAjPT xlu TrPf mOPaPjr krJrJÓs h¬Prr CókPh Totrf mJÄuJPhPv mOPaPjr xJPmT yJATKovjJr IJPjJ~Jr ßYRiMrL, mOPaPjr mJXJKu FoKk ßrJvjJrJ IJuL, aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJjxy KmKvÓ\jPhr xŒOÜ TrPer CPhqJVS ßj~J yP~PZÇ TqJPŒAPjr IJjMÔJKjT pJ©J uPVú FKaFj mJÄuJ ACPT FxÄâJ∂ FTKa KmPvw ßk´JV´Jo k´hvtPjr IJP~J\j TPrPZ mPuS \JKjP~PZj TqJPŒAj V´ΔPkr xÄKväÓrJÇ rJjJ käJ\Jr Kjyf v´KoTPhr kKrmJr FmÄ IJyf S kñMPfôr KvTJr v´KoTPhr xyJ~fJr uPãq mOPaj k´mJxL mJÄuJPhvLPhr ˝ ˝ Im˙Jj ßgPT ß˝óZJPxmL KyPvPm FA TqJPŒAPj IÄvV´yPer IjMPrJi \JKjP~PZj Fr CPhqJÜJrJÇ FmqJkJPr Km˜JKrf \JjJj \jq rJjJ käJ\J KnT'Kaox xJPkJat ACPT PTJ IKctPjar IJrv IJuLr xJPg 07954228637 jJÍJPr ßpJVJPpJPVr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ

KjPUÅJ\ KmoJPjr kJAuaPhr @®JÉKf KjP~ j~J è†j FPãP© ßp YJrKa k´pMKÜ mqmyNf y~ fJr oPiq KfjKa k´pMKÜA KxKaKmKaS'r @∂\tJKfT kptPmãT xÄ˙J (@AFoFx) mqmyJr TPrÇ xÄ˙JKa ãMhs kroJeMr KmP°JreS irPf kJPrÇ @r mz FTKa KmoJj Km±˜ yPu irJ ßfJ kzPmAÇ KxKaKmKaS'r KjmtJyL xKYm uqJKxjJ \JrPmJ Vf x¬JPy mPuKZPuj, KfKj krLãJ TPr ßhUPmj KmoJjKa Km±˜ yP~PZ KTjJÇ Km±˜ yPu ßxaJ \JjJ pJPmÇ \JrPmJ

n 21 - 27 MARCH 2014

n

54

mPuj, KfKj KmoJj xŒKTtf fPgqr KmPväwPj \JKfxÄPWr I∂ntMÜ ßhPvr xm KmùJjLPhr xfTt gJTJr @øJj \JKjP~KZPujÇ KjmtJyL xKYm mPuj, fJPhr Foj FTKa ßjaS~JTt @PZ pJr ÆJrJ xJrJ kOKgmLPf ßTJPjJ kroJeM KmP°Jre WaPu KTÄmJ nNKoTPŒ yPuS fJrJ \JjPf kJrPmÇ F\jq ÈAjl∑JxJC¥' KTÄmJ ÈAjl∑JPxJKjT' jJPor hMKa k´pMKÜ mqmyJr TrJ y~Ç fPm Ajl∑JxJC¥ yPò xmPYP~ V´yePpJVq k´pMKÜÇ KfKj KxKaKmKaS'r @∂\tJKfT fgq ßTªsPT (@AKcKx) KmoJjKa Km±˜ yS~Jr ßTJPjJ fgq @PZ KTjJ fJ krLãJ TPr ßhUPf mPuKZPujÇ KfKj @PrJ mPuj, Ajl∑JxJC¥ k´TíKfr FmÄ ojMwqxOÓ xm KmP°JrPer fgq \JjPf kJPrÇ ojMwqxOÓ KmP°JrPer oPiq rP~PZ rJxJ~KjT KmP°Jre, KmoJj FmÄ rPTa KmP°Jre AfqJKhÇ lPu pKh KmoJjKa KmP°JKrf KTÄmJ Km±˜ yPfJ fJyPu ßxaJ fJrJ \JjPf kJrPfjÇ @AKcKx Kj~KofnJPm mJKeK\qT KmoJPjr SbJ-jJoJr fgq xÄV´y TrPf kJPrÇ Fr @PV 2009 xJPu \JkJPjr FTKa KmoJj jJKrfJ KmoJjmªPr Km±˜ yPu @AKcKx ßxaJ \JjPf kJPrÇ xqJPauJAa k´KfÔJj KcK\aJu ßVäJm mPuPZ, FUj fJrJ 24 yJ\Jr mVt KTPuJKoaJr FuJTJ~ IjMxºJj YJuJPò FmÄ k´KfKhj nJrf oyJxJVPrr FTKa jfMj FuJTJxy KmKnjú FuJTJ ßgPT jfMj jfMj xqJPauJAa ZKm pMÜ yPòÇ k´KfÔJjKa \JjJ~, fJPhr TotxKN YPf 30 uãJKiT ßuJT IÄvV´ye TPrPZÇ IÄvV´yeTJrLrJ 29 uJU FuJTJ ÈaqJV' TPrPZ FmÄ fJPhr ÈoqJk KnC\' Fr xÄUqJ k´J~ 25 ßTJKa 70 uJUÇ k´KfÔJjKa mPuPZ, Vf 8 oJYt 239 pJ©L S âMxy KmoJjKa KjPUJÅ\ yS~Jr kr fJrJ 11 oJYt ßgPT fJPhr kJÅYKa vKÜvJuL xqJPauJAPar oJiqPo IjMxºJj TJptâo ÊÀ TPrÇ 11 Khj ßkKrP~ ßVPuS FUj kpt∂ ßTJPjJ ßUJÅ\ kJS~J pJ~KjÇ 26Ka ßhv IKnpJPj IÄv KjP~PZÇ TM~JuJuJokMPr YLPjr rJÓshf N É~JÄ ÉATJÄ \JjJj, YLPjr C•r-kKÁoJûPu fuäJKv YJuJPjJ yPòÇ hKãe TKrPcJPr IjMxºJPj ßjfífô KhPò IPˆsKu~JÇ KjCK\uqJ¥ \JKjP~PZ, fJrJ oJuP~Kv~J xrTJPrr IjMPrJPi IPˆsKu~J~ FTKa KmoJj kJKbP~PZÇ xJCg YJ~jJ oKjtÄ ßkJˆ FT k´KfPmhPj \JKjP~PZ, KmoJj KjPUJÅP\r fhP∂ kJAua FmÄ xyTJrL kJAuPar KmÀP≠ fh∂ YJuJPjJ yPòÇ Fr oPiq rJ\QjKfT xÄPpJVS ßUJÅ\J yPòÇ oJuP~Kv~Jr KmPrJiL huL~ ßjfJ @PjJ~Jr AmsJKyo mPuPZj, KfKj kJAua \JyJKr @yPoh vJPyr xPñ xJãJf TPrKZPujÇ fPm KmoJj KjPUJÅP\r xPñ rJ\QjKfT ßpJVxN© ßUJÅ\JaJ xoLYLj j~Ç @PjJ~Jr rJ\QjKfT xÄKväÓfJr fhP∂r xoJPuJYjJ TPrjÇ oJuP~Kv~Jr kKrmyj oπL FT aMAaJr mJftJ~ mPuPZj, k´JgtjJ TPrj FmÄ @vJ TPrj ßpj @orJ KTZM FTaJ kJAÇ kJAuPar @®yfqJr è†j KmoJPjr kJAuPar xyTJrL ßvw mJftJaJ kJKbP~KZPujÇ lPu oJuP~Kv~Jr fh∂ hu oPj TrPZj, kJAua KTÄmJ ßTJ kJAua @®yfqJ TrPf kJPrjÇ oJuP~Kv~Jr KmoJPjr k´iJj KjmtJyL @yoJh \MyJKr A~JKy~J ßxJomJr FT xÄmJh xPÿuPj mPuj, KmoJjKar ßpJVJPpJV mqm˙J TUj ITJptTr yP~KZu ßxaJ FUPjJ ¸Ó j~Ç ßmJK~Ä ßTJŒJKjr 777-200A@r oPcPur KmoJPjr KmwP~ KmPvwùPhr oPj FA iJreJ m≠oNu yPò ßp ßTC KmoJjKaPT Fr KjKhtÓ V∂mq ßgPT xKrP~ IjqkPg TP~T yJ\Jr oJAu hNPr KjP~ ßVPZ, âPoA fh∂TJrLPhr oPiq Foj iJreJ ß\JrJPuJ yP~ CbPZÇ C•Pr TJK¸~Jj xJVPrr fLr ßgPT hKãe nJrf oyJxJVr kpt∂ KmvJu FuJTJ~ KmoJjKar ßUJÅP\ jfMj IjMxºJj ÊÀ TrJ yP~PZÇ KjPUJÅ\ KmoJPjr ßUJÅP\ Ff mz FuJTJ KjP~ Ff mz IKnpJj jK\rKmyLjÇ oJu~vL~ Tftkí Pãr KmvõJx, gJAuqJ¥ CkxJVPrr @TJPv gJTJr xo~ KmoJjKar ßTC FT\j Fr ßpJVJPpJV mqm˙JèPuJ mº TPr KhP~KZuÇ

KxPuPa ßpPTJPjJ @∂\tJKfT KâPTa C“xPm k´mJxLPhr \jq @xj mrJP¨r hJKm KmmOKfPf KfKj mPuj, k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrJr \jq KmPhv xlPr KVP~ xrTJPrr k´iJjoπL S oπLmVt KmKnjú xoP~ @ymJj \JjJPuS fJ ßp ÊiM ÈoMPUr TgJ, I∂Prr @øJj j~' fJ @PrTmJr k´oJKef yPuJÇ FjJo @uL mPuj, k´mJxL mJÄuJPhvLrJ ßhv S \JKfr hMKhtPjr k´Tíf mºáÇ ßhPvr xTu xÄTa S hMPptJVo~ oMyëPft k´mJxLrJ xJyJpq-xyPpJKVfJr yJf xŒ´xJKrf TPr @xPZj pMV pMV iPrÇ KT∂á mJÄuJPhPvr xrTJr S k´vJxj ßhv S \JKfr xM-xoP~ k´mJxLPhr TgJ oPj rJPUj jJ KTÄmJ fJPhr GKfyJKxT ImhJPjr pgJpg oNuqJ~j TPrj jJÇ pJ' KjfJ∂A hM”U\jTÇ KfKj KmmOKfPf @PrJ mPuj, mJÄuJPhv @∂\tJKfT KâPTPa ßaˆ ˆqJaJx I\tj, @AKxKxr @∂\tJKfT KâPTa ßnjMq KyPvPm KxPua KmnJVL~ ߈Kc~JPor ˝LTíKf uJn, AÄuqJP¥ IjMKÔf KmvõTJk KâPTPa mJÄuJPhPvr IÄvV´ye, mJÄuJPhv KâPTa huPT xmtJ®T xogtj S C“xJy k´hJj FmÄ ßxUJPj fJPhr xJyJpq-xyPpJKVfJ~ pMÜrJ\q k´mJxLrJ k´fqã S kPrJãnJPm KmKjP~JV S ImhJj ßrPUPZjÇ KmPvw TPr KmnJVL~ jVrL KxPuPa k´mJxLPhr CPhqJV S ßoJaJ IPïr KmKjP~JPV @∂\tJKfT oJPjr ßyJPau KjotJe S @jMwKñT xMPpJV-xMKmiJ xMKmjq˜ TrJr lPuA KxPua KmnJVL~ ߈Kc~Jo @\ @AKxKxr KâPTa ßnMjq KyPvPm ˝LTíKf uJPn xogt yP~PZÇ Ffxm ImhJPjr KjKrPUA k´mJxLrJ xñf TJrPeA k´fqJvJ TPrKZPuj KmvõTJk KâPTPar C“xPmr FA xMxoP~ k´mJxL mJÄuJPhvLPhr KmPvwnJPm @oπe FmÄ fJPhr ImhJPjr pgJpg oNuqJ~j TrJ yPmÇ KT∂á xrTJr S xÄKväÓ Tfítkã F mqJkJPr TJK–ãf KTZáA TPrKjÇ KmmOKfPf KfKj mPuj, @orJ @vJ TrKZ @oJPhr Kk´~ \jìnëKo fgJ VKr~Jj AKfyJxGKfPyqr VKmtf C•rJKiTJrL rfúVntJ KxPuPa Kmvõ KâPTPar FA @jª-C“xPm k´mJxLPhr ImhJj oNuqJ~j TPr fJPhr xÿJj\jTnJPm FPf IÄvV´yPer KmPvw xMPpJV TPr ßhPmjÇ k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrPf KmPvwnJPm CPhqJV ßj~J yPmÇ FPf mJÄuJPhv ßpoj CkTíf yPm, ßfoKj k´mJxL jfáj k´\Pjìr xJPg FPhPvr oJKaoJjMw S ßvTPzr @K®T mºj @PrJ VnLr ßgPT VnLrfr yPm Kj”xPªPyÇ nKmwqPf KmkNu xÄUqT k´mJxL IiMqKwf KxPua KmnJVL~ KâPTa ߈Kc~JPo ßp ßTJj @∂\tJKfT KâPTa C“xPm FTKa kOgT k´mJxL VqJuJrL KjotJe FmÄ k´mJxL mJÄuJPhvLPhr \jq KjKhtÓ xÄUqT @xj mrJ¨ rJUJrS hJKm \JjJj KfKjÇ


mmOPOPaaPPjjrr

hvL

Britain’s first nationwide FREE bengali newsweekly

ÄuJP ßpUJPj mJ ßxUJPjA

IJorJ xfq k´TJPv IJPkJxyLj

jmo xÄxPh ßTJrJo-xÄTa

Kfj hlJ~ 290 CkP\uJ KjmtJYj

104 ßTJKa aJTJr xo~ jÓ IJS~JoL uLVPT hJ~L TrPuj mqJKrˆJr oJymMm CK¨j ßUJTj dJTJ, 19 oJYt : jmo \JfL~ xÄxPhr ÈkJutJPo≤ S~JY k´KfPmhj' KjP~ xrTJrL hu IJS~JoL uLV, KmFjKk S xMvLu xoJP\r oPiq IJPuJYjJ-xoJPuJYjJr ^z mAPZÇ

asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhv (Ka@AKm) dJTJ~ FT xÄmJh xPÿuPj F ksKfPmhj k´TJv TPr 18 oJYt oñumJrÇ FPf muJ y~ KmVf jmo \JfL~ xÄxPh ßTJrJo-

xÄTPar lPu jÓ xoP~r oNuq 104 ßTJKa aJTJÇ FPf IJrS muJ y~ mftoJj xÄxPh k´Tíf IPgt ßTJjS KmPrJiL hu ßjAÇ IJAjoπL FA k´KfPmhjPT kãkJfoNuT FmÄ

ßvU ßxKuo FaJPT KaIJAKm'r xLoJu–Wj mPu CPuäU TPrPZjÇ rSvj FrvJhS Fr k´KfmJh \JKjP~PZjÇ k´KfPmhj k´TJPvr kr FT k´KfKâ~J~ xMKk´o ßTJat IJAj\LmL xKoKfr xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr oJymMm CK¨j ßUJTj mPuPZj, KaIJAKm jÓ xoP~r ßp oNuq (104 ßTJKa) KjitJre TPrPZ fJ mq~ yP~PZ k´iJjf ßvU yJKxjJr ksvÄxJ~ FmÄ UJPuhJ K\~J S fJr kKrmJPrr xhxqPhr mTJmKT TPrÇ xÄmJh xPÿuPj asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KjmtJyL kKrYJuT c. kOÔJ 54

KmsTPuPj KnP~fjJKo mOPaj S mJÄuJPhPvr FoKkPhr xyPpJKVfJr IJvõJx ßrˆáPrP≤r CPÆJij rJjJ käJ\Jr ãKfV´˜Phr xJyJPpq ˝Jãr IKnpJj ÊrΔ yPò

u¥j, 19 oJYt : TJKr TqJKkaJuUqJf KmsTPuPjr yqJjmJrL KˆsPa IJjMÔJKjT pJ©J ÊrΔ TPrPZ KnP~fjJKo ßrˆáPr≤ ßyJA-FjÇ kKrkNet yJuJu KnP~fjJKo

GKfyqmJyL S xoTJKuj UJmJPrr ßojMqr FA ßrˆáPrP≤r xJKmtT f•ôJmiJj S kKrYJujJ~ rP~PZj mJXJKu mqmxJ~L xJBh ßyJxJAj kOÔJ 54

u¥j, 19 oJYt Î rJjJ käJ\J ˆsqJPaK\ mJÄuJPhPvr AKfyJPx xmPYP~ mz i±Äxpù S ootJK∂T hMWtajJÇ FTKa KmKøÄ i±Px FPfJèPuJ \LmjyJjL kOKgmLr oJjm AKfyJPxS KmruÇ fPm fJ ßoJPaA KjZT hMWtajJ j~, FPT xrJxKr oJjmWKaf yfqJTJ¥ mPu IKnof mqÜ TPrPZj Kmù\PjrJÇ fJPhr oPf, VJPot≤x oJKuTPhr ImPyuJ IJr xrTJrL ChJxLjfJr TJrPe \Lmj KhPf yP~PZ xyxsJKiT v´KoPTrÇ IJr FA IKnvJPkr ßmJ^J FUjS myj TrPf yPóZ yJ\Jr yJ\Jr IJyf

S kñM v´KoPTr kKrmJrPTÇ hMWtajJr KvTJr v´KoTPhr kKrmJrPT KmPhvL ßkJwJT IJohJKjTJrT xÄ˙JèPuJ TfítT IJKgtT xyJ~fJ k´hJPjr IJvõJx KhPuS kKroJPe fJ pPgÓ j~ fgJKk Fr pgJpg mJ˜mJ~j fgJ ˙J~L xyJ~fJ k´hJPjr ßTJPjJ CPhqJV FUPjJ kKruKãf yPóZ jJ mPu oPj TPrj IPjPTÇ IJr fJA mJÄuJPhPvr mÉu IJPuJKYf rJjJ käJ\J i±ÄxpPùr TrΔe KvTJr VJPot≤x v´KoTPhr kJPv hJÅzJPjJr

Editor Taysir Mahmud

xÄ˙JKa FA Kmw~Ka KjKÁf TPrPZÇ lPu iJreJ TrJ yPò, KmoJjKa ßTJgJS @PZÇ oJuP~Kv~J Tftíkã iJreJ

TrPZj, kJAua KTÄmJ ßTJ kJAua @®JyfqJS TrPf kJPrjÇ FKhPT KmoJjKa UMÅ\Pf Kj\ ßhPv

Published By Reflect Media Ltd. 65 New Road, London E1 1HH

dJTJ, 17 oJYt : Kfj hlJ~ 290 CkP\uJ KjmtJYPj ßY~JroqJj kPh Km\~L xÄUqJr KhT ßgPT FUjS FKVP~ rP~PZ KmFjKkÇ F hPur 123 (KmPhsJyLxy) CkP\uJ ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZjÇ IkrKhPT FTAxÄUqT CkP\uJ~ ãofJxLj @S~JoL uLPVr 120 (KmPhsJyLxy) KjmtJKYf yP~PZjÇ k´go hMA hlJ~ KmFjKk FKVP~ gJTPuS fífL~ hlJ KjmtJYPj mqmiJj TKoP~ @jPf xão

fuäJKv ÊÀ TPrPZ YLjÇ KmoJjKar Im˙Jj KYK¤f TrJr ßYÓJ~ 30 uJU oJjMw ßpJV KhP~PZÇ FKa mOy•o fuäJKv IKnpJj KyPvPm iJreJ TrJ yPòÇ Umr FKk, FFlKk S @u-\JK\rJ'rÇ \JKfxÄW oyJxKYm mJj KT oMPjr oMUkJ© KˆPlj cM\JKrT ßxJomJr xJÄmJKhTPhr mPuj, KmoJjKa hMWtajJ~ kKff yPu IgtJ“ Km±˜ yPu ßxaJ KxKaKmKaS \JjPf kJrPmÇ TJre kOÔJ 54

Telephone 0203 540 0942 l 0203 540 0941 l 0203 540 0940

yP~PZ @S~JoL uLVÇ Kfj hlJ~ \JoJ~JPf AxuJoL 27 CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh \~L yP~ fífL~ Im˙JPj rP~PZÇ F Kfj hlJ KjmtJYPj 2 ßTJKa 93 uJU 29 yJ\Jr ‰mi ßnJa kPzPZÇ Fr mJAPrS TP~T uJU ßnJa mJKfu yP~PZÇ Kfj hlJ KjmtJYPjr kr vKÜr uzJAP~ @uLV S KmFjKk FUj xoJPj xoJj Im˙Jj TrPZÇ Km˜JKrf KnfPrr 10 Fr kJfJ~

KxPuPa ßpPTJPjJ @∂\tJKfT KâPTa C“xPm k´mJxLPhr \jq @xj mrJP¨r hJKm u¥j, 21 oJYt ” mJÄuJPhPv @AKxKx Ka20 KmvõTJk KâPTa C“xPm ßhv S \JKfr hMKhtPjr Kmvõ˜ mºá k´mJxLPhr pgJpg oNuqJ~j S @oπe jJ \JjJPjJ~ VnLr yfJvJ S hM”U k´TJv TPrPZj @∂\tJKfTnJPm \jKk´~ ÈmOKav TJKr FS~Jctx'r k´mftT, AÄuqJ¥ ßgPT k´TJKvf ȸJAx Km\Pjx' oqJVJK\Pjr xŒJhT S k´TJvT FjJo @uL FoKmAÇ mftoJPj mJÄuJPhPv Im˙Jjrf FjJo @uL FoKmA xÄmJhkP© k´h• FT KmmOKfPf VnLr ßãJn S yfJvJ mqÜ TPr mPuj, mJÄuJPhPv @AKxKx Ka-20 KmvõTJk @P~J\j FmÄ KxPua KmnJVL~ ߈Kc~Jo @∂\tJKfT KâPTa ßnjMqr ˝LTíKf uJn TrJ~ xoV´ ßhvmJxLr xJPg mKyKmtPvõ mxmJxrf xmt˜ Prr k´mJxL KmPvw TPr KxPua IûPur k´mJxLrJ UMmA VKmtf S @jPª CPÆKufÇ KxPuPa FA KâPTa C“xmPT ßTªs TPr k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrJr ßp xMmet xMPpJV FPxKZPuJ fJ xrTJr S xÄKväÓ TftOkã IjMiJmj TrPf kJPrKj

kOÔJ 54

KjPUÅJ\ KmoJPjr kJAuaPhr @®JÉKf KjP~ j~J è†j dJTJ, 19 oJYt : oJuP~Kv~Jr KjPUJÅ\ KmoJjKa ßTJgJ~ FmÄ KT Im˙J~ @PZ fJ KjP~ jJjJ TgJ FfKhj ßvJjJ KVP~KZuÇ ßTC ßTC oPj TrKZPuj KmoJjKa y~PfJ \Pu KTÄmJ ˙Pu Km±˜ yPf kJPrÇ KT∂á FmJr ßxA iJreJaJ KogqJ k´oJKef yPuJÇ IKˆs~Jr KnP~jJ KnK•T \JKfxÄPWr @∂\tJKfT kroJeM I˘ Km˜JrPrJi xÄ˙J (KxKaKmKaS) \JKjP~PZ, oJuP~Kv~Jr KjPUJÅ\ KmoJj ßTJgJS KmP°JKrf KTÄmJ Km±˜ y~KjÇ

vKÜr uzJAP~ FKVP~ FUjS KmFjKk

mPu @Ko oPj TKrÇ FA C“xmPT PTªs TPr k´mJxLPhr \jq pKh KxPua KmnJVL~ KâPTa ߈Kc~JPo KjKhtÓ xÄUqT @xj xÄrãe TPr fJPhr @oπe \JjJPjJ yPfJ fJyPu FA xMmet xMPpJPV TP~T yJ\Jr jfáj k´\Pjìr k´mJxL fJPhr KkfínNKoPf ZMPa @xPfj FPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ KT∂á F irPer ßTJPjJ KmPvw CPhqJV V´ye jJ TrJ~ KxPuaL k´mJxLrJ hJÀenJPm yfJv S ootJyfÇ kOÔJ 54

k´KfKjKi IJmvqT xJ¬JKyT ßhv -Fr \jq pMÜrJP\qr uMaj, ßmcPlJct, mJKotÄyqJo, oqJjPYˆJr, SøyqJo, msJcPlJct, uLcx, ßkJatxoJCg S FKcjmrJy vyPr xÄmJh k´KfKjKi IJmvqTÇ k´Tíf xÄmJhTotLPhr Kj\ Kj\ mJP~JcJaJ Kjoú KbTJjJ~ cJTPpJPV IgmJ A-PoAPu lPaJxy kJbJPf IjMPrJi TrJ pJPóZÇ KbTJjJ: 65 New Road, London E1 1HH A-PoAu: info@weeklydesh.co.uk - xŒJhT

Email info@weeklydesh.co.uk l advert@weeklydesh.co.uk,

WEEKLY DESH - Year 1- Issue 11  

Britain’s first nationwide FREE Bengali newsweekly