Page 1

AKoPV´vj ˆqJaJx pJA ßyJT

KmjJoNPuqßyugA¿MqPr¿KhPòjßo~r

mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~TtKxKar ˝· IJP~r oJjMwPhr \jq TooNPuq IgmJ KmjJoNPuq ßyug A¿MqPr¿ KhPòj ßo~r Kmu Kc mäJK\SÇ ßo~r mäJK\S FA ˝· IJP~r oJjMwPhr xyJ~fJ TrJr \jq GetCoveredNYC jJPo FTKa TotxNYL YJuMTPrj hMA mZr IJPVÇ ßvwJÄv 17 kJfJ~

FaKjt FqJuJj S~JKjtPTr nKmwqÆJeL” 2018-ßf

lqJKoKu AKoPV´vj mº yPm jJ FmÄ kJv yPm jfáj Kcso FqJÖ

mJXJuL k´KfPmhj” 2017 xJPur 20 \JjM~JKr vkg V´yPer kr ßgPTA ßk´KxPc≤ ßcJjJJfl asJŒ AKoV´J≤Phr k´Kf YzJS yP~ KfKj fJr KjmtJYjL k´Kfvs∆Kf mJ˜mJ~Pjr \jq ßYÓJ TPr pJPòjÇ IJr Fr lPu IJPoKrTJ~ Im˙Jjrf ßTJKa AKoV´JP≤r nJPVq ßjPo FPxPZ Yro IKjÁ~fJ, fJrJ KhjJKfkJf TrPZj VnLr IJfÄPTÇ fJr hMKa ChJyre yPuJ ßvwJÄv 17 kJfJ~

kT´ JvjJr

2mZ7Pr

MOST WIDELY READ WEEKLY NEWSPAPER IN BANGLA

VOL 27 ISSUE 1373 SATURDAY 6 JANUARY 2018 23 ßkRw 1424 19 rKmCx xJKj 1439

FREE

FTKa mA xπ˜ TrPuJ ßk´KxPc≤ asJŒPT

ßyJ~JAayJCPxrßnfPrrfgqlÅJPxßfJukJz

ßuUT oJAPTu Cul, KfKj k´mºTJr, S ‰vfqk´mJPy \LmjpJ©J IYu fUj FA mAKar KnfPr xJãJ“TJrKnK•T mAKar TgJ ZKzP~ kzPu ßk´KxPc≤ xJÄmJKhT, ACFxF aáPc S hq yKuCc ßk´KxPc≤ asJPŒr ßyJ~JAa yJCPx Vf 1 mZPr pJ asJŒ Kˆn mqJjjPT È...IJ uM\Jr É yqJ\ uˆ Kyx KrPkJatJr kK©TJ~ Kj~Kof TuJo WPaPZ ßxxm I\JjJ KmfKTtf Kmw~èPuJ KjP~ oJA¥’ mPu CPuäU TPr mPuj, IJoJr ßk´KxPcK¿ KjP~ ßuPUjÇ jqJvjJu oqJVJK\j FS~Jctk´J¬ ßfJukJz xOKÓ y~ IJPoKrTJxy Kmvõ\MPzÇ xJPmT Kˆn mqJjPjr KTZMA TrJr ßjAÇ KfKj mPuj, ÈIJKo ßuUT oJAPTu CuPlr F kpt∂ 7Ka mA ßyJ~JAa yJCx ˆsJPaK\ˆ FmÄ ßk´KxPc≤ asJPŒr Ifq∂ pUj fJPT mrUJ˜ TKr fUj KfKj ÊiM ßp YJTKr k´TJKvf yP~PZÇ lJ~Jr F¥ KlCKr KjTa\j S Kmvõ˜ Kˆn mqJjjxy IPjT KjTa\Pjr yJKrP~PZj fJ j~, ßvwJÄv 23 kJfJ~ mAKa FUPjJ k´TJKvf jJ yPuS FoJ\j caTPor AmMPT fJ AKfooPiqA KmkMu xÄUqT kJbTPT IJTíÓ TPrPZÇ mJXJuL k´KfPmhj” mAKar jJo mOy¸KfmJr pUj IJPoKrTJr ÈlJ~Jr F¥ KlCKr” AjxJAc hq asJŒ ßyJ~JAa yJCx’Ç C•r kNmtJûPu k´Y¥ fáwJrkJf KmPvw k´KfPmhj” mJÄuJPhPvr FTKa vLwt xÄmJhk© ÊâmJr mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJPor FTKa xJãJfTJr ßZPkPZÇ xJãJfTJrKa V´ye TPrj KmKvÓ xJÄmJKhT, TuJKoˆ S xÄKmiJj KmPvwù Ko\JjMr ryoJj UJjÇ FA xJãJfTJPr KfKj IPjT èÀfôkNetk´vúTPrPZj \jJm Ko\tJ lUÀuPTÇ xJãJfTJrKa IPjT k´Pvúr \a UMuPm, IPjT jJ \JjJ fgq ßhPmÇ xJ¬JKyT mJXJuLr kJbTPhr \jq FUJPj xJãJfTJrKa oMKhsf yPuJ∏ Ko\JjMr ryoJj UJj” Vf FT hvPTr rJ\jLKfPf KT kKrmftj ßhPUj? Ko\tJ lUÀu: xÄxPh gJTJ S jJ gJTJr xPñ KmPrJiL hPur nNKoTJ kJuPjr FTKa Kmw~ @PZÇ hMPaJ mJXJuL k´KfPmhj” 2020 xJPu yPm TPr IJPoKrTJr xrTJr FmÄ TÄPV´x IPjT FT y~ jJÇ IjqJjq ßhPvr xÄxhL~ mqm˙Jr xPñS FKa fáujL~ j~Ç ßvwJÄv 56 kJfJ~ IJPoKrTJr oJgJ VejJ mJ IJho ÊoJKr mJ èÀfôkNet Kx≠J∂ ßvwJÄv 57 kJfJ~ ßxjxJxÇ FA ßxjxJPxr k´Kâ~J FUj ßgPTA ÊÀ yP~ ßVPZÇ kMPrJ pMÜrJPÓsr oJjMwPhr xKbT oJgJ VejJr Skr Kjntr

www.weeklybangalee.com

xJãJfTJPr Ko\tJ lUÀu AxuJo” 300 IJxPj

\JKˆx KckJatPoP≤r KuKUf IjMPrJi

7KhPjrßjJKaPvKjmtJYPjßpPfk´˜áf

ßxjxJPx AKoPV´vj ˆqJaJx \JjJPf yPm

ßfu C“kJhPj xmJAPT ZJKzP~ pJPm pMÜrJÓs wmGbGbt 2018 mváj weák¶i bZyb ÜZj

Kfj ßhPvr ßk´KxPc≤ mJÄuJPhPv pJPòj

mg÷váUi L®vwZ AR©b KiáZ hváéQ hy≥ivÛ™| bZyb eQái AcwiákvwaZ ÜZj Drcv`b 10 kZvsk evováe| dáj à`wbK ÜZj Drcv`ábi cwigvY ßvwJÄv 25 kJfJ~

dJTJ” APªJPjKv~J, KnP~fjJo S xMA\JruqJP¥r ßk´KxPc≤ mJÄuJPhv xlPr pJPòjÇ krrJÓs oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, APªJPjKv~Jr ßk´KxPc≤ ß\JPT CAPhJPhJ YuKf oJPxr ßvwJÄv 32 kJfJ~

IJPoKrTJ~ k´go oJjMw IJPx 11 yJ\Jr mZr IJPV

wewewmt AvágwiKv gnvá`ák gvbyáli AvMgb wKfváe NáUwQj Üm m§ûáK© bZyb Z_® cvIqv ÜMáQ| Avi ÜmwU GámáQ mváo 11 nvRvi eQi AváMi GK Kb®v wkÔi giá`áni wWGbG cix∂v Kái| cix∂vi djvdj weák≠lY Kái c÷vfl Zá_®i eivZ w`áq wewewmi GK c÷wZáe`áb ejv náqáQ, wkÔwU c÷vPxb ßvwJÄv 25 kJfJ~

mOy¸KfmJr \LmjpJ©J yP~ kPz ˙Kmr

IJPoKrTJ~fáwJr^Pz10ßTJKaoJjMw VOymKª

mJÄuJ~ ßo~Prr aáAamJftJ

IKnjªj

mJXJuL k´KfPmhj” 2018 xJPu KjCA~Tt KxKaPf k´go ßp KvÊKar \jì y~ ßx mJÄuJPhvL mÄPvJØMfÇ TJ\L IJKr~JjJ KvKrj jJPor FA jm\Jf TjqJr \jì rJf 12aJ 1 KoKjPa lîJKvÄ yJxkJfJPuÇ fJr oJ TJ\L fJKj~J KvKrj 36 W≤Jr ßumJr ßkAPjr kr 2018 xJPur k´go k´yPr fJr TjqJ x∂JPjr ßvwJÄv 62 kJfJ~

ßp TJrPe kfj fJrJjJ yJKuPor KmsPaPjr rJjLr xÿJjjJ AvwZK ingvbt miKváii Ükl mgáq Gám gwöêmßkPuj hMA mJÄuJPhvL fvq eo aiábi

i`e`j náqáQ| i v R â b w Z K weák≠lKiv GáK i`e`j mJXJuL k´KfPmhj” FT x¬Jy IJPV ßgPT ßuJTJu KaKn YqJPjuèuJ ßhUJKòu KjCA~PTt ÜfváUi göèe® mOy¸KfmJr yJuTJ IgtJ“ 2-3 AKû oPfJ fáwJrkJf yPmÇ hMA Kfj AKû ßTj kJÅY-Z~ AKû eáj ß˚JPTS ßT~Jr TPr jJ KjCA~TtJrrJÇ hMA Kfj AKû oñumJPrr kNmtJnJPx ßmPz 4/5 AKûPf KáiáQb| gwöêmfvi Kájei eÖw◊ I `vwqZ° ßvwJÄv 34 kJfJ~ hJÅzJPuJÇ mMimJr \JjJ ßVu KjÕYJPkr xOKÓ yP~PZÇ ^z IJxPZ ßvwJÄv 19 kJfJ~ cybe©»áb meáPáq

u¥j” k´KfmZr jmmwt CkuPã ßhPvr KmKnjú UJPf ImhJj rJUJr \jq xÿJjjJ ßhS~J y~ èeL\jPhrÇ F mZr 1 yJ\Jr 123 \j xqJr, SctJr Im hq KmsKav FŒJ~Jr (SKmA), ßo’Jr Im hq KmsKav FŒJ~Jr (FoKmA) AfqJKh ßUfJPm nNKwf yP~PZjÇ fJPhr ßvwJÄv 57 kJfJ~


2


3

kT´ JvjJr

2mZ6r

xŒJhTL~

jfáj mZPrr xÄT· mJÄuJPhPvr xÄTa mMK^ hNr yPm jJÇ 2017 xJPu mJÄuJPhPv jfáj CkxVt ßrJKyñJ xoxqJ FPx FojnJPm \V¨u kJgPrr of TJÅPir Skr ßYPk mPx ßp fJ jJoJPjJ FUj rLKfof Ix÷m yP~ hJÅKzP~PZÇ kOKgmLr vKÜvJuL ßhvèPuJ fJPhr TëajLKfPT FUj IJr TëajLKfr oPfJ Ijjq krrJÓsjLKfr oPiq jJ ßrPU IPjqr mMPT kJ ßrPU KjP\r ˝JgtKxK≠r TJP\ mqmyJr TPrÇ TëajLKfPT mJÄuJ~ Yo“TJr FT mJPTq metjJ TrJ yP~PZ ÈxJkS orPm KT∂á uJKb nJXPm jJ’Ç FUjTJr FAxm ˝JgtmJhL ßhvèPuJ uJKb nJXPm KT∂á xJkPT orPf ßhPm jJÇ TJre ßxA xJk fJPhr k´P~J\jL~Ç mJÄuJPhPvr xJPg nJrPfr hyro oyro ßhPU Vf mZr xJ¬JKyT mJXJuL UmPrr KvPrJjJo TPrKZu ßvU yJKxjJPT ßoJKhr ßfJwJPoJhLÇ FTAnJPm YLPjr xJPg mJÄuJPhPvr xŒTtS ˝JiLjfJr kr vLPwt ßkRÅPZKZu xŒsKfTJPuÇ rJKv~J ßgPT xorJ˘ ßTjJr TJrPe ßx xŒTtS IPjT Có˜Pr KZuÇ mJÄuJPhv oPj TPrKZu ßrJKyñJ AxMqPf mJÄuJPhv FAxm ßhvPT fJr kJJPv kJPmÇ TJre k´gof Ko~JjoJr IjqJ~nJPm Kj\ ßhPvr IKimJxLPhr ßmr TPr ßbPu KhPò mJÄuJPhPvr xLoJP∂Ç IKnPpJV rP~PZ” ßrJKyñJrJ oMxuoJj yS~Jr TJrPe Kj\ ßhv ßgPT mKyÏíf TrPZÇ KÆfL~f fJPhr KjptJfj TrPZ FmÄ jJrLPhr iwte TrPZÇ FxmA IJr ßVJkj ßTJPjJ Kmw~ j~, mKyKmtPvõ fJ \JjJ\JKj yP~ ßVPZÇ fJZJzJ Ko~JjoJPr VefPπr ßumJxiJrL KoKuaJrL rP~PZ vJxj ãofJ~Ç vJK∂Pf ßjJPmu Km\~L IÄ xJj xMKY ßvw \LmPj FPx KoKuaJrLr fJPmhJr yP~ TJ\ TrPZjÇ IfFm iJreJ TrJ yP~KZu Kmvõ KmPmT KjÁ~ ßxJóJr yPm FmÄ k´KfmJPh ßlPa kzPmÇ mOy“ vKÜvJuL ßhvèPuJ KjÁ~ ImPrJPir cJT ßhPmÇ KT∂á xm KgP~JKrPT KogqJ k´oJe TPr nJrf, YLj, rJKv~J hJÅzJPuJ KVP~ Ko~JjoJPrr kJPvÇ IJPoKrTJr nëKoTJ KlKvÇ oMPUA ßTmu fámKz ßlJaJPuj ßxPâaJKr Im ߈a ßré KauJrxjÇ mJ˜Pm fJr ßTJPjJ TJptTJKrfJ ßhUJ ßVu jJÇ TÄPV´xoqJj ß\JPxl âJCKu Kmu fáuPuj yJCPx Ko~JjoJPrr KjptJfPjr KmÀP≠Ç Ko~JjoJr KTZMA ßT~Jr jJ TPr KjP\r TJ\ YJKuP~ ßpPf gJTPuJÇ IJ∂\tJKfT VeoJiqo muPf KxFjFj hM’FTmJr fJPhr Kao kJKbP~ FTKa hMKa KrPkJat TPrPZÇ KT∂á xmPYP~ ßmKv KrPkJat TPrPZ FmÄ FUj kpt∂ TPr pJPò KjCA~Tt aJAoxÇ KjCA~Tt aJAox ßrJKyñJ vreJgLtPhr KvKmPrr oJjPmfr \LmjpJkPjr KrPkJat ZJkPZ k´J~ FTKhj I∂rÇ Vf 2017 xJPu fJrJ fJPhr IJPuJTKY© \JjtJKuˆPhr ßfJuJ ßxrJ ZKmèPuJr oPiq 4KaA mJÄuJPhPvr Inq∂Pr ßrJKyñJPhr KjP~Ç ßxA xJPg KjCA~Tt aJAox ßYÓJ TPr pJPò Ko~JjoJPrr Inq∂Prr KjptJfPjr Umr fáPu IJjPfÇ KT∂á FA pMPVS, FTKmÄv vfJ»LPfS FTKa ßhPvr Inq∂Pr pJS~J xJÄmJKhTPhr \jq KjKw≠ yPf kJPr FaJ ßpoj KmvJu k´vúPmJiT ßfojA, fPfJKiT k´vúPmJiT Èxnq’ jJoiJrL kKÁoJ Kmvõ, pJrJ jJKT fífL~ KmPvõr ßhvèPuJr nJVq Kj~∂J fJPhr FA Yro IoJjKmT IJYrePT k´vs~ ßh~JÇ 2017 xJPu jfáj TPr IJxJ FA ßrJKyñJPhr xÄUqJ xJPz Z~ uã ßgPT hv uPãr oPiq rP~PZÇ FAxm vreJgLtPhr \jq AP~JPrJkxy KmKnjú ßhv KmkMu xJyJpq kJbJPòÇ xJyJpq kJbJPò ßrcâxy KmKnjú xJyJpq xÄ˙JÇ ßhPvr KnfPrr FmÄ mJAPrr mJÄuJPhvLrJ Igt xÄV´y TPr fJPhr \jq kJbJPòÇ IJVˆ ßgPT ÊÀ yS~J FA xÄTa ßmPzA YPuPZ, ßpoj ßmPz YPuPZ vreJgLtr xÄUqJÇ mJÄuJPhv ßYÓJ TPrPZ FmÄ TrPZ pJPf Ko~JjoJr xrTJr vreJgLtPhr KlKrP~ ßj~Ç Ko~JjoJr xrTJr FT FT xo~ FT FT TgJ muPZÇ TJP\r TJ\ KTZMA yPò jJÇ yPm mPuS oPj yPò jJÇ TJre pJPhr Ko~JjoJr ßgPT ßmr TPr ßh~J yP~PZ fJrJ mJÄuJPhPv dáPTPZ vNjq yJPfÇ fJPhr ßTJPjJ IJAKc ßjAÇ k´oJe ßjA fJrJ Ko~JjoJr ßgPTA FPxPZÇ lPu Ko~JjoJr fJPhr KlKrP~ ßjPm jJÇ FaJ KjKÁfÇ I∂f pfKhj Kmvõ, KjPhjkPã nJrf, YLj, rJKv~J, IJPoKrTJ YJk xOKÓ jJ TrPmÇ 2017 xJPu FA xoxqJ mJÄuJPhPvr TJÅPi ßYPk mPxÇ 2018ßf fJ Tf k´Ta yPm fJ IJªJ\ TrJ pJ~Ç mJÄuJPhPvr IJPrJ IPjT xoxqJ IJPZÇ kMrPjJ IPjT xoxqJ 2017 xJPu jfáj TPr KlPr IJPx, ßpoj èo, mqJÄT ßUuJKk, k´vúk© lJÅxÇ ßxxm oJjMPwr VJ xS~J yP~ ßVPuS fJ xoxqJAÇ FmÄ xm xoxqJr of FA xoxqJèPuJS xoJiJj TrPf yPmÇ FaJA ßyJT mJÄuJPhv xrTJPrr jfáj mZPrr xÄT·Ç

xŒJhTL~ krmftL

2018’r mJÄuJPhv @Kjx rJ~yJj

jfáj mZr @mJrS yJK\r Cöôu x÷JmjJ S jJjJ @vïJr cJuJ ßoPuÇ ÊÀ yP~ ßVPZ 2018 xJuÇ TKm xMTJ∂ n¢JYJpt ßYP~KZPuj, ÈF ßhPvr mMPT @bJPrJ @xMT ßjPo’Ç KT∂á FA 18 KfKj ßYP~KZPuj KTjJ, fJ KjP~ k´vú SbJ ˝JnJKmTÇ TJre 18Pf mJÄuJPhPvr @vïJA ßmKvÇ IfLPf pJ yP~PZ, ßVu 2017 xJPu pJ WPaPZ, FUj ImKi pJ YYtJ yPò, fJPf Knjú KTZM nJmjJr ImTJv ßjAÇ fPm 18 fJr C¨LkjJ-CP•\jJr kMPrJaJ KjP~A mJÄuJPhPv @xPZÇ \JfL~ xÄxh KjmtJYj KjP~ xJrJ mZr iPr CP•\jJ gJTPmÇ ßhPvr rJ\jLKfPf WaPm YoThJr IxÄUq WajJÇ láamu KmvõTJPkr CP•\jJ~S hLWt xo~ ßoPf gJTPm ßhvÇ fPm Fxm KWPr FmÄ @rS IPjT AxMq iPr kKrK˙Kf \Kau „k iJre TrPf kJPrÇ KjmtJYjL xKyÄxfJ, ßUuJ KjP~ \M~J, ßrJKyñJ xÄTa, @xJo ßgPT mJÄuJPhKv mKyÏJr, èo, hsmqoNuq, hMjtLKf, Kmkjú kKrPmv, jVPr \uJm≠fJr oPfJ AxMqèPuJr ßp ßTJPjJKaA ßhPvr Im˙J xrVro TPr fáuPf kJPrÇ mJh pJPm jJ @∂\tJKfT jJjJ WajJSÇ 1. KjmtJYjL rJ\jLKfPfA ßmKv

@PuJKzf yPm 2018Ç KjmtJYjPT ßTªs TPr FPTr kr FT WajJ, hMWtajJ WaPf gJTPmÇ mZPrr ÊÀPfA @PuJYjJ~ @PZ UJPuhJr KmÀP≠ ß\Jr VKfPf YuJ oJouJèPuJÇ xrTJr pKhS @Aj fJr KjP\r VKfPf YuJr hJKm TrPZ, KT∂á KmFjKk muPZ hs∆f KmYJr TPr xJ\J KhP~ KjmtJYj ßgPT fJPhr ßj©LPT hNPr rJUJr CP¨PvqA oJouJèPuJPT xrTJr k´nJKmf TrPZÇ UJPuhJr oJouJ FmÄ Fr rJ~ KjP~ xJrJPhPv CP•\jJ xOKÓr @vïJ rP~PZÇ UJPuhJ KjmtJYPj IPpJVq yPu KmFjKk fJPT ZJzJ KjmtJYj jJ TrJr x÷JmjJA ßmKvÇ ßhPvr KmhqoJj IgtQjKfT IV´xrfJ iPr rJUPf yPu FTKa ImJi S V´yePpJVq KjmtJYj hrTJrÇ k´KfKjKifôvLu huèPuJr fJPf IÄvV´ye hrTJrÇ VfmJr pKhS IPitPTr ßmKv @xPj ßnJa ZJzJ FT ÈKT÷Nf’ ßnJa-IjMÔJj yP~PZ, fPm IKiTJÄv KmPväwT oPj TPrj, FmJrS ßfoj KTZM TPr KaPT gJTJ xrTJPrr \jq k´J~ Ix÷m yPmÇ KjmtJYPj KmFjKkr IÄvV´ye ßhUPf KmPvõr krJvKÜèPuJ ßfJ mPaA, FojKT xrTJPrr k´iJj Ko© nJrPfr mftoJj xrTJrS @V´yLÇ lPu

FUJj ßgPT ÊÀ TrJ pJ~ ßp, KjmtJYjL rJ\jLKfPf ßvw mPu KTZM ßjAÇ UJPuhJr oJouJr ßYP~S mz AxMq yPuJ KjmtJYPjr k´Kâ~J xŒPTt xrTJr S KmFjKkr oiqTJr xoP^JfJÇ xoP^JfJr KnK• yPuJ KmFjKkr ßh~J ÈxyJ~T xrTJr’-Fr k´˜JmÇ pKhS xyJ~T xrTJPrr TJbJPoJ FUjS kKrÏJr j~, Fr Km˜JKrf ßTJPjJ „kPrUJ FUjS kJS~J pJ~KjÇ @mJr xrTJPrr oPjJnJmS k´KfTNuÇ lPu xoP^JfJr k´Kâ~J~ xoxqJxÄTa TfUJKj ßoJTJKmuJ TrJ pJPm, fJ k´vúxJPkãÇ KT∂á hMA kPãr xoP^JfJr oPiqA @PZ mz irPjr x÷JmjJ- pJ KTjJ rJ\QjKfT K˙KfvLufJr kg UMPu KhPf kJPrÇ xoP^JfJ KjKÁf ßyJT mJ IKjKÁf ßyJT, ßTC IÄvV´ye TÀT mJ jJ TÀT, KjmtJYj ßpojA ßyJT, fJ V´yePpJVq yPm KTjJ, ßxaJ Kjntr TrPm KjmtJYj TKovPjr TotTJP§r SkrÇ fJrJ pf ßmKv ˝ò yPm, k´P~J\Pj vÜ khPãk KjPf xão yPm FmÄ xm k´JgtLr k´Kf pf ßmKv fJrJ xoJj @Yre TrPm KjmtJYPjr V´yePpJVqfJ ff mJzPmÇ fPm F ßhPvr KjmtJYj TKovPjr

xŒJhT ßTRKvT @yPoh xyPpJVL xŒJhT @lPrJ\J @vrJl V´JKlé oqJPj\Jr

xMoj ßvU

mJÄuJPhv mMqPrJ YLl F FAY Fo yJKmmMu AxuJo CkPhÓJ KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrL

nJAx ßk´KxPc≤

A~JxKoj ßTRKvT

PRESIDENT & EDITOR KOWSHIK AHMED PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC

86-16 QUEENS BLVD, SUITE 202, ELMHURST, NY 11373 PHONE 718-639-1177 FAX 718-565-8101 e-mail: weeklybangalee@gmail.com website: www.weeklybangalee.com DHAKA OFFICE: 75/M INDIRA ROAD, THIRD FL. FARMGATE, DHAKA 1215 PHONE: 8121157 xJ¬JKyT mJXJuLPf ßmKvr nJV Umr, KlYJr, ZKm S TJaMtj A≤JrPjPa xÄmJh xÄ˙J FlFjFx xNP© k´J¬ FmÄ mJÄuJPhPvr xÄmJhk© ‰hKjT AP•lJT, \jT≥, k´go IJPuJ, pMVJ∂r, ßnJPrr TJV\, oJjm\Koj, IJoJPhr xo~, xoTJu, TJPur T£, IJoJr ßhv, xJ¬JKyT,xJ¬JKyT 2000 S IjqJjq xÄmJhk© S xJoK~TLr ßxR\Pjq k´TJKvfÇ xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf xm KmùJkPjr hJ~hJK~fô KmùJkjhJfJrÇ FZJzJS xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf KlYJr/KjmPºr mÜmqS ßuUPTr, xJ¬JKyT mJXJuLr j~Ç

mJeL KYr∂jL FT W≤J pKh VKrm ßuJPTr hM”UPoJYPjr \jq m~ TrJ y~, fPm fJ Z~oJx oxK\Ph mPx AmJhf TrJr xoJjÇ ∏IJu-yJKhx \jfJ jJ gJTPu Kj\tjfJr ˝Jh oPr pJ~Ç -rmLªsjJg bJTár xmJAPT nJPuJmJPxJ, KmvõJx TPrJ I· TP~T\jPTÇ ∏ßvékL~Jr xÄV´Jo TrJ, mqgt yS~J∏ IJmJr xÄV´Jo TrJ, IJmJr mqgt yS~J, IJmJr xÄV´Jo TrJ, Km\~ ImKi FaJA yPò \jVPer pMKÜÇ -oJS-ßx-fáÄ KjP\r TgJ ßVJkj rJUJr IgtA yPò KjP\PT KjrJkPh rJUJÇ ∏\j oqJKT FA kOKgmLPf To ßmJ^J FmÄ ßmKv TJ\ TrJ nJPuJÇ ∏xqJoMP~u IºnJPm TJCPT nJPuJPmPxJ jJ, fJr lu Ên yPm jJÇ ∏TJutJAu \LmjPT VzPf yPu ^ÅMKT KjPfA yPmÇ ∏CAKu~Jo S~JTJr oJjMPwr \Lmj xÄK㬠IJr Tot mqJkTÇ ∏\j ßV ßk´o xmthJA TJPor xPñ IñJñLnJPm \KzfÇ ∏ mJatsJ¥ rJPxu

AKfyJx @oJPhr UMm FTaJ @vJmJKh yPf ßh~ jJÇ fJ xP•ôS ßTJgJS ßp ßTJPjJ @vJ ßjA, Foj KT∂á j~Ç @S~JoL uLV pKhS ãofJ ZJzPf YJ~ jJ, fPm FTKa V´yePpJVq KjmtJYPjr @vJ fJPhr IPjPTA ßkJwe TrPZÇ IjqKhPT KmFjKkS oPj TPr, V´yePpJVq FTKa KjmtJYj yPu fJPhr ãofJ~ pJS~J KjKÁfÇ FnJPm hMA huA KjmtJYPjr KhPT kJ mJKzP~ @PZÇ FA x÷JmjJaáTá mJhmJKT \aèPuJ UMuPf kJrPm KTjJ, fJ xo~A mPu ßhPmÇ FmJPrr KjmtJYjPT ßTªs TPr \JfL~ ßjfOmOPªr VzJ FTKa ß\JPar jJo APfJoPiq @PuJYjJ~ FPxPZÇ mqKÜ KyPxPm èÀfôkNet KTZM ßjfJ FA ß\JPa @PZjÇ FPhr oPiq ßmv TP~T\j KTîj APoP\r, fJrJ \jKk´~ S V´yePpJVqÇ jfáj mqJjJPr GTqm≠ yP~ KjmtJYPjr oJPb jJoPu FrJ @vJmJh ‰fKr TrPf kJPrj, mJokK∫rJS ß\JanMÜ yS~Jr ßYÓJ TrPZÇ SKhPT iotL~ rJ\QjKfT huèPuJr ß\JaS yPf kJPrÇ ß\Jao~ FA ßnJa mJÄuJPhPvr oJjMwPT IPjT jfáj IKnùfJr ˝Jh ßhPmÇ

KjmtJYj FKVP~ FPuA fJPT ßTªs TPr rJ\QjKfT huèPuJr oPiq TotxNKY, kJfiJ TotxNKY, xÄWwt, ßvJ-cJCj, yrfJu, ImPrJixy KmKnjú TotTJP§ ßhPvr mqmxJmJKe\q ˝JnJKmT VKf yJrJ~Ç @ohJKjr¬JKj mJiJV´˜ y~Ç mqJÄTèPuJ~ YPu I˝JnJKmT ßujPhjÇ KjmtJYPjr xo~ xÄWKaf yJjJyJKj ßgPT KjP\r xŒh KjrJkh rJUPf IPjPTA \oJPjJ Igt ßhPvr mJAPr kJKbP~ ßhjÇ FnJPm kPrJPã kJYJr mJzJ~ IgtQjKfT k´mOK≠r VKf TPo pJ~Ç lPu rJ\˝ @yre ßgPT ÊÀ TPr Kr\Jnt, ßrKoaqJ¿, r¬JKjS TPo pJ~Ç mqJÄTèPuJ~ mJzPf gJPT Iux aJTJr kKroJeÇ KjmtJYjL mZr 2018-ßfS Fr mqfq~ WaPm jJÇ xJiJre \jVPer \jq KjmtJYjL mZr KyPxPm 2018 yPm IKjÁ~fJ, @vïJ S CPÆPVr mZrÇ hMA hPur oPiqTJr xoP^JfJA ßTmu fJ oMPZ KhPf kJPrÇ 2. 2018 xJPuS ßrJKyñJ AxMq mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf CP•\jJ ZzJPmÇ Ko~JjoJr xrTJPrr mÜmq IjMpJ~L, kMKuv S ßxjJPYRKTPf ßvwJÄv 60 kJfJ~


4

kKrK˙Kf kptJPuJYjJ

UJPuhJ K\~Jr \jq hM”xÄmJhA mPa! vJyLj ßr\J jNr xJŒ´KfTTJPu xCKh TftOkã TftOT mJÄuJPhPvr xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~Jr KmPhPv aJTJ kJYJr, hMjtLKf FmÄ WMw V´yPer xPñ xŒOÜfJr ßp fgq mJ Umr k´TJKvf yP~PZ, fJPf ßmVo K\~Jr rJ\QjKfT \LmPjr Skr IhNr nKmwqPf FTk´TJr TJPuJ ZJ~J ßp ßjPo @xPm FPf ßTJj xPªy ßjA! xCKh TftOkPãr k´TJKvf fgqoPf, ßmVo UJPuhJ K\~J FmÄ fJr kM©Æ~ WMw S YÅJhJmJK\r oJiqPo IK\tf KmkMu kKroJe Igt-xŒPhr oPiq 12 KmKu~j oJKTtj cuJPrr xokKroJe Igt xCKh @rPm KmvJuJTíKfr ßhJTJjkJa â~ FmÄ ImTJbJPoJVf UJPf KmKjP~JV TPrPZjÇ UJPuhJ K\~J ZJzJS SA k´TJKvf UmPr @rS 19 mqKÜr jJo kJS~J pJPòÇ FPhr oPiq jJoTrJ pJrJ fJrJ yPuj- kJKT˜JPjr xJPmT k´iJjoπL jS~J\ vKrl, ßumJjPjr k´iJjoπL xJh @u yJKrKrÇ nJrPfr hOKÓPTJe ßgPT FPãP© UJPuhJ K\~Jr jJo

k´TJKvf yS~JKa èÀPfôr xPñ KmPmYjJr hJKm rJPU ‰mKT! ßTjjJ, Fr xPñ xrJxKr nJrPfr \jq rJ\QjKfT k´nJm S k´KfKâ~Jr Kmw~Ka \KzfÇ fJA F KmwP~ fh∂ TPr ßhUJaJS \ÀKr ‰m j~! xCKh TftOkã Imvq F KmwP~ fJPhr fh∂TJpt YJKuP~ pJPòÇ @r fh∂ pfA FPVJPò ffA UJPuhJr k´~Jf ßZPu @rJlJf mJ ßTJPTJr KmkMu kKroJe Igt KmKjP~JPVr fgq ßmKrP~ @xPZÇ @rJlJf 2015 xJPu oOfáqmre TPrÇ \JjJ pJ~ ßp, KmkMu kKroJe Igt Kj\ ßhv ßgPT @®xJPfr kr @rJlJf fJ xCKh @rPm KmKjP~JV TPrPZÇ ßx mJÄuJPhPv ßmv TP~TKa hMjtLKfr IKnPpJPV IKnpMÜ KZu FmÄ ßlrJKr KyPxPm ßhPvr mJAPr kuJfT Im˙J~ \Lmj-pJkj TrKZuÇ IjqKhPT, fJr mz nJA fJPrT ryoJj ßhv ßgPT @®xJ“Tíf IVKef Igt KmPvõr KmKnjú ßhPv KmPvw TPr uMK£f IPgtr FT KmrJa IÄv xCKh @rm S kKÁo FKv~Jr KTZM

KTZM ßhPv KmKjP~JV TPrPZ mPu \JjJ pJ~Ç FA IkTPotr ßVÅJxJA mftoJPj hLWtKhj iPr AÄuqJP¥ kuJfT mqKÜ KyPxPm KmuJxmÉu \LmjpJkj TrPZjÇ AKfkNPmt, fgqk´oJeJKhxy fJPrPTr KmÀP≠ F IKnPpJV KZu ßp, hNrKnxKºoNuT @KgtT ßujPhj, KmPhPv Igt kJYJr @r KmKjP~JV TPrPZÇ xmPYP~ mz TgJ, nJrPfr KjrJk•J-Kmw~T ˝JPgtr v©∆ oJKl~JcjPhr xPñ fJPrPTr FfKÆw~T xÄvsm S SbJmxJ nJrPfr \jq UJKjT hMKÁ∂Jr mqJkJr KjÁ~A! Fxm oJKl~J cj nJrPf S~JP≤c mqKÜ FmÄ mftoJPj kuJfTÇ FTgJ mM^Pf TJPrJrA IxMKmiJ y~ jJ ßp, kJKT˜JKj YâJP∂r ßhJxr KyPxPm fJPrT Fxm cjPhr (ßpoj hJCh AmsJKyo) xPñ nJrPfr KmÀP≠ wzpPπ Ku¬Ç kJKT˜JKj YâJ∂oNuT FP\¥J mJ˜mJ~Pjr mqJkJPr ßx kJKT˜JKj ßVJP~ªJPhr xyJ~T vKÜ KyPxPm TJ\ TPr YPuPZ mPu fJr KmÀP≠ nJrPfr kã ßgPT rP~PZ vÜ IKnPpJVÇ nJrPfr

KjrJk•J ˝JPgt KmWú WaJPjJA ßp F YâJP∂r oNu CP¨vq fJ ßfJ muJA mJÉuqÇ 2001 ßgPT 2006 ImKi KmFjKk-\JoJ~Jf pUj mJÄuJPhPvr rJÓs ãofJ~ IKiKÔf fUj ßgPTA fJPrT F YâJP∂r FT\j xJrKg yP~ SPbÇ KmFjKk S \JoJ~JPfr oiqTJr xUq k´iJjf nJrPfr KmÀP≠ YâJ∂-wzpπ YJKuP~ pJS~Jr IKnk´J~ ßgPT C“xJKrfÇ nJrfPT jJjJnJPm ãKfV´˜ TrJA Fr uãqÇ IjqKhPT \JoJ~JPf AxuJoL xCKh @rPmr xPñ VnLrfr xŒTt k´KfÔJr xMmJPh mJÄuJPhPv rJ\QjKfT AxuJPor fgJ \KñmJh S xπJxmJPhr ßVJzJk•j TPrÇ mJÄuJPhvPT FTKa ßVJzJ, iotJº FmÄ nJrfKmPÆwL rJPÓs kKref TrJr VnLr YâJ∂ YJKuP~ pJ~Ç @r F\jq fJrJ KmFjKkr xyPpJKVfJ S kOÔPkJwTfJ~ xJrJPhPv IxÄUq xπJxL S iotL~ CV´mJKh xÄVbj VPz ßfJPuÇ FKhPT, UJPuhJ K\~Jr vJxjJoPu

xCKh @rm S xÄpMÜ @rm @KorJPf KmkMu KmKjP~JV oNuf nJrPfr Inq∂Pr xπJxmJhPT CxPT ßh~Jr uPãqA kKrYJKuf yP~PZÇ @r FPf TPr nJrPfr ßnfPr Im˙Jjrf YrokK∫rJ oJjKxT S @KgtTnJPm hJÀe vKÜ I\tj TPrÇ ˛ftmq ßp, SA @oPuA nJrPfr KmKnjú KmKòjúfJmJKh xπJxL V´∆Pkr ßjfJ S xhxqrJ mJÄuJPhPv @vs~-k´vs~ uJn TrKZu IjJ~JPxAÇ ßoJ¨JTgJ, k´go kptJP~ 1991-96 xJPur KmFjKk FmÄ KmFjKk-\JoJ~JPfr vJxjJoPu FrJ pJrkr jJA xyPpJKVfJ kJ~Ç fUj nJrPfr KmKnjú xπJxL V´∆k CulJ, FxKxKxFj (@AFo), KkFuF FmÄ IjqJjq oKekMrL xπJxLrJ mJÄuJPhv fJPhr \jq In~Jreq KyPxPm ßkP~KZuÇ ßx xo~ mJÄuJPhPvr xJoKrT ßVJP~ªJ xÄ˙J KcK\Fl@Ar xrJxKr f•ôJmiJPj CulJ ßjfJ kPrv mzá~J jJjJ Z∞jJPo mJÄuJPhPvr rJ\iJjL dJTJPfA @®PVJkj TPr ßvwJÄv 42 kJfJ~

@xJPo mJXJuL KmfJzPjr oMwu kmt fPkJiLr n¢JYJpt

pÅJrJ AKfyJx S nNPVJPur Kmwo xŒTt KjP~ xYrJYr oJgJ WJoJj jJ, fÅJPhr \jq F fgq \JjJKò, nJrPfr C•r-kNPmtr xmPYP~ mz rJ\q @xJPo pÅJrJ gJPTj, fÅJrJ xmJA IxKo~J jjÇ jJ, fJ @hPkA j~Ç FUJPj IxKo~JPhr xPñ @PZ k´Yár mJXJuL, KyKªnJwL, mz \jPVJÔL, KcoJxJ-TJKmtKoKvÄ-@PyJo-QoQf-oKekM K r-KmÌá K k´ ~ J oKekMKr-oJrJ k´nOKf ãáhs \jxoJ\Ç FPhr xmJAPT xyJm˙JPjr kJb ßhS~Jr mhPu ßhvnJV, IgtJ“ ˝JiLjfJr xo~ ßgPT @KikfqmJKh IxKo~J rJ\QjKfT xoJ\ ßmkPrJ~JnJPm IxKo~JTrPer jLKf IjMxre TPrPZÇ F kKrPk´Kãf @PV mMP^ jJ KjPu 2017-Fr mwtPvPwr oiqrJPf @xJPor mJXJuLr (KmPvwnJPm hKãe @xJPor mJXJuLr k´iJj mrJT CkfqTJr oJjMPwr) xJKmtT KmkjúfJr gA kJS~J pJPm jJÇ jfáj mZr 2018 ßgPT KkKZP~ pJKò 144 mZr, IgtJ“ 1874 xJPuÇ ßx mZr

ßmñu ßk´KxPcK¿ ßgPT kNmt k´JK∂T mñZJz ß\uJ (@\PTr mrJT CkfqTJ), xÄuVú KxPua FmÄ C•Prr rÄkMr ß\uJr ßVJ~JukJzJ oyTáoJPT ßZÅPa KjP~ KmsKav \MPz KhP~KZu @xJPoÇ jAPu SA rJP\qr rJ\˝ @hJ~ yKòu jJÇ @oJPhr xmtjJPvr ÊÀ Kj”v» ßxA mñnPñÇ fJrkr 1905 S 1911 Fu FmÄ ßVuÇ mñnñ rh yS~Jr xo~ KT∂á ßmñu ßk´KxPcK¿r ßTJPjJ YãáÚJj ßjfJ FA Kfj KjmtJKxf ß\uJr TgJ FTmJrS oPj TrPuj jJÇ fJrkr xJŒ´hJK~TfJr KmwKâ~Jr IKmnJ\q mJXJuLx•J KÆUK§f yPuJÇ n~JjT @®Km˛OKfPf xmJA nMPu ßVu nJwJYJpt xMjLKfTáoJr, oyJkK§f vyLhMuäJy&, Kmhê VPmwT jLyJrr†j FmÄ rmLªsjJgj\ÀPur kJbÇ ßhvnJV-ßhvfqJPVr asqJP\KcPf mÉ k´\Pjìr @vs~Yáqf mJXJuL @vs~ Kju f“TJuLj TJZJPz, kKÁomPñ, K©kMrJ~Ç TJZJPzr mJXJuLrJ nJwJr \jq @PªJuj TrPujÇ 1961 xJPur 19 ßo

10 \j fÀe S 1 \j fÀeL vyLh yPuj oJfOnJwJr IKiTJr rãJ~Ç Frkr 1972 xJPur 17 @Vˆ FT\j FmÄ 1986 xJPur 21 \MuJA hM\j oJfOnJwJr \jq @®hJj TPrjÇ kJvJkJKv fUj @xJo xrTJPrr k´go oMUqoπL k´YJr TrKZPuj, È@xJo ÊiM IxKo~JrÇ’ mJXJuLPhr KYrv©∆ KyPxPm iJpt TPr @xJoPT mJXJuLvNjq TrJr \jq mJrmJr xrTJKr k´vsP~ hJñJ mJiJPjJ yP~PZÇ 1948 xJPur ßo oJPx è~JyJKa vyPrr hJñJ~ mÉ mJXJuL xmt˝J∂ yP~PZÇ ßxA ÊÀÇ 1960 xJPu hJñJ VeyfqJr „k KjP~KZuÇ yJ\Jr yJ\Jr oJjMw @vs~ KjP~PZ TJZJPz, C•rmPñÇ 1983 xJPu ßjKu S ßVJykMPrr mLn“x VeyfqJ @∂\tJKfT ˜Pr KjKªf yP~KZuÇ kptJP~ kptJP~ mñJuPUhJ-KmPhvLPUhJr CjìJh @P~J\Pj KmwJÜ yP~PZ @xJPor kKro§uÇ TKlPj ßvw ßkPrTKa bMPTPZj f“TJuLj k´iJjoπL rJK\m VJºL @xJo

YáKÜ TPrÇ iJPk iJPk CV´ IxKo~J @KikfqmJhL vKÜ mJÄuJ oJiqo ÛáuèPuJ mº TPrPZ, mJXJuL ßZPuPoP~Phr YJTKr ßgPT mKûf TPrPZ, xrTJKr @KiTJKrTPhr oPiq mJXJuLr CkK˙Kf vNPjqr ßTJbJ~ KjP~ FPxPZÇ xmPYP~ mz TgJ, xÄWm≠nJPm nMu fgq S KogqJ pMKÜ KhP~ mKyntJrPfr VeoJiqo, rJ\QjKfT hu, @ouJfπ, @o\jfJPT ßmJ^JPf xão yP~PZ; @xJo mJXJuLrJ (gMKz mJÄuJPhvLrJ) hUu TPr ßluPZÇ IgY xfq kMPrJ KmkrLfÇ mJXJuL \JKfr k´Kf m≠oNu WOeJ S KmPÆwPT Vf Kfj mZPr CxPT KhP~PZ iotL~ xJŒ´hJK~T vKÜr C™JjÇ fJA mJXJuLr v©∆ WPr S mJAPrÇ FTKhPT iotL~ xJŒ´hJK~TfJr KmPw pMKÜyLjnJPm KmnJK\f KyªM mJXJuL S oMxuoJj mJXJuLÇ FmÄ ßxA KmnJ\Pjr vKÜPf muL~Jj mJXJuLKmPÆwL IxKo~J @KikfqmJPhr xπJxÇ xMKk´o ßTJPatr

f•ôJmiJPj ßp jJVKrTkK†r UxzJ k´TJKvf yPuJ mwtPvPwr oiqrJPf, fJPf FA TuJo ßuUT xkKrmJr IjMkK˙fÇ IgY @oJr mJmJ fJrJkh n¢JYJpt ˝JiLjfJxÄV´JoL, nJrf xrTJPrr fJosk© k´JkT FmÄ KfKrPvr hvT ßgPT KvuYPrr mJKxªJÇ FojKT 1962 xJPu KfKj @xJo KmiJjxnJ~ KjmtJKYfS yP~KZPujÇ @r @KoS è~JyJKa KmvõKmhqJu~ ßgPT KfjKa KmwP~ FoFPf k´go yP~KZÇ 2007 ßgPT 2012 ImKi @xJo ßTªsL~ KmvõKmhqJuP~r CkJYJptS KZuJoÇ @oJr KjP~JVTftJ ˝~Ä nJrPfr oyJoJjq rJÓskKfÇ fJyPu @Ko FmÄ @oJr kKrmJPrr xm xhxq jJVKrT jA ßTj? mJXJuL mPu? ßTj, mJXJuLoJ©A ßTj ÈmJÄuJPhKv’ CV´ IxKo~J @KikfqmJKhPhr TJPZ? mJÄuJPhKv v»aJ KT VJuJVJu? pKh fJ-A yPm, rJÓsL~ ˜Pr nJrf S mJÄuJPhv nJPuJ mºá y~ ßTj? FA pKh y~ rJ\qvJxPTr oPjJnJm, fJyPu ßvwJÄv 44 kJfJ~

@˙Jr xŒTt ZJzJ Vefπ KmTKvf y~ jJ fJPrT vJoxMr ßryoJj

mZPrr ÊÀPfA rJ\jLKfr oJb \o\oJaÇ @TJr-AKñPf xrTJPrr oπLrJ \JKjP~ KhP~PZj, YuKf mZPrr KcPx’PrA FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ k´iJjoπL Imvq IPjT @PV ßgPTA ßjRTJr kPã ßnJa YJAPf ÊÀ TPr KhP~PZjÇ pPvJPrr \jxnJ~ KfKj @mJrS ßjRTJr kPã ßnJa YJAPuj 31 KcPx’rÇ xKâ~ yP~PZj UJPuhJ K\~JSÇ ZJ©hPur k´KfÔJmJKwtTLr xoJPmPv 2 \JjM~JKr KfKj mPuPZj, xrTJr YJAPuS KjmtJYPjr mJAPr rJUPf kJrPm jJ KmFjKkPTÇ K\~J IrlJPj\ asJˆ S K\~J YqJKrPamu asJˆ oJouJ~ UJPuhJ K\~Jr x÷Jmq xJ\J KjP~ rJ\QjKfT oyPu pUj jJjJ KyxJm-KjTJv YuPZ, KbT fUjA UJPuhJ K\~Jr F o∂mq KmFjKkr ßjfJTotLPhr @vJmJhL TrPm Kj”xPªPyÇ YuKf mZr KjmtJYjL mZrÇ \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr @PV dJTJ C•r KxKa TPktJPrvPjr KjmtJYjxy rJ\vJyL, KxPua,

UMujJ, mKrvJu, VJ\LkMr KxKa TPktJPrvPjr KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ lPu YuKf mZrKa gJTPm KjmtJYjL @PoP\ nrJÇ rJ\jLKf @mKftf yPm KjmtJYjPT ßTªs TPrÇ fJA APfJoPiq IPjTèPuJ k´vú, IPjTèPuJ x÷JmjJr \jì yP~PZÇ ßToj yPm F KjmtJYj, KjmtJYPj xm hPur IÄvV´ye KjKÁf yPm KTjJ, \JfL~ kJKattr nNKoTJA mJ KT yPm- Fxm Kmw~ KjP~ ßTRfNyPur ßvw ßjAÇ \JfL~ kJKatt mJÄuJPhPvr xÄxhL~ rJ\jLKfr AKfyJPx fOfL~ vKÜÇ xmtPvw rÄkMr KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj KmkMu Km\~ \JfL~ kJKattPT @mJrS @PuJYjJr kJhk´hLPk KjP~ FPxPZÇ \JfL~ kJKatt @VJoLPf xrTJPr gJTPm, jJKT KmPrJiL hPu gJTPm- F KjP~ @PuJYjJr ßvw ßjAÇ \JfL~ kJKatt k´iJj ÉPxAj oMyÿh FrvJhS oMU UMPuPZjÇ KfKj mPuPZj, IfLPf ßTJPjJ xrTJrA \JfL~ kJKattr k´Kf xh~ @Yre TPrKjÇ \JfL~ kJKatt xrTJPr

gJTPuS KfKj xrTJPrr IPjT TotTJP§r xoJPuJYjJ TrPf KÆiJPmJi TPrjKjÇ xMfrJÄ FTaJ k´vú CbPmA- FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr @PV KTÄmJ kPr \JfL~ kJKattr nNKoTJ KT yPm? \JfL~ kJKatt KT xrTJPr gJTPm? jJKT KmPrJiL hPu gJTPm? \JfL~ kJKattr xPñ @S~JoL uLPVr xŒTt ßTJj kptJP~ CjúLf y~, ßxaJS ßhUJr Kmw~Ç xrTJPr ßpJV KhPuS \JfL~ kJKatt 14 huL~ ß\JPa ßjAÇ xñf TJrPeA fJA k´vú CbPm- \JfL~ kJKatt-@S~JoL uLPVr oiqTJr xŒPTtr KnK• KT yPm? FaJ muJr IPkãJ rJPU jJ, rKxT KjmtJYPjr luJlu \JfL~ kJKattr ßjfJ S TotLPhr CöLKmf TPrPZÇ AKxr V´yePpJVqfJ mJzJPjJr \jq FaJ FTKa käJx kP~≤Ç KT∂á mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT xÄÛíKfPf Fr oPiq KT mz ßTJPjJ kKrmftj xJKif yP~PZ? Fr \mJm x÷mf jJ-mJYTÇ IgtJ“ rJ\QjKfT xÄÛíKfPf @PhR ßTJPjJ kKrmftj @PxKjÇ rKxT KjmtJYPjr kr

ArJPj KÆfL~ Kmkäm? oJK\~Jr mJyJKr

28 KcPx’r, mOy¸KfmJr FThu oJjMw ArJPjr oJvyJh vyPr \PzJ yP~PZj FmÄ xrTJPrr IgtQjKfT jLKfèPuJr KmÀP≠ k´KfmJh TPrPZjÇ F k´KfmJhKmPãJnKa Foj FTKa vyPr IjMKÔf yP~PZ, ßpKa Kmvõ\MPz 25 ßTJKa Kv~J oMxuoJPjr TJPZ kKm© vyr KyPxPm KmPmKYf, ßpUJPj Kv~JPhr 8o AoJo ßr\Jr Tmr rP~PZÇ AoJo ßr\Jr oJ\Jr vf ßTJKa cuJPrr mJKeK\qT TPktJPrvjS mPa, pJr oJKuTJjJ~ rP~PZ mÉ Kv·TJrUJjJ, mqJÄT, yJxkJfJu FmÄ ArJj\MPz IPjT KvãJPTªsÇ Fxm kKrYJKuf y~ ArJPjr xPmtJó iotL~ ßjfJ @~JfáuäJy @uL UJPoKjr f•ôJmiJPjÇ AoJo ßr\Jr oJ\Jr TPktJPrvPjr CkK˙Kf rJ\iJjL ßfyrJj S ßmKvrnJV @~JfáuäJyr mJx˙Jj ßTJo jVrLr kr oJvyJhPT ArJPjr fOfL~ èÀfôkNet vyPr kKref TPrPZÇ ArJPjr ßVJP~ªJ oπeJu~, KmkämL ßrnMqPuvjJKr VJPctr ßVJP~ªJ

vJUJxy KmKnjú KjrJk•J S ßVJP~ªJ xÄ˙J oJvyJPhr KjrJk•Jr KhPT fLå j\r rJPUÇ TJre ßxUJPj ArJPjr uJU uJU kMeqJgtLr kJvJkJKv KmKnjú ßhv ßgPT k´Kf mZr 25 uJU oJjMw kKrhvtPj @PxÇ oJvyJPh mOy¸KfmJPrr k´KfmJPhr k´fLTL „k fJA IjqJjq vyPrr uJU uJU ArJKjr ßYJU FzJ~Kj, pJrJ FTA irPjr IgtQjKfT xoxqJr TJrPe ßnJVJK∂r KvTJrÇ pKh oJvyJPhr oJjMw fJPhr xm xLoJm≠fJ-mJiqmJiTfJ xP•ôS FojKa (k´KfmJh, KmPãJn) TrPf kJPr, fPm rJvf, ßTroJjvJy, A¸JyJj, xJKr FmÄ IjqJjq vyPrr oJjMwS rJ˜J~ ßjPo @xPfA kJPrÇ o\Jr Kmw~, 2009 xJPur KV´j oMnPoP≤r oPfJ xJŒ´KfT k´KfmJhKmPãJnèPuJ rJ\iJjL ßfyrJj ßgPT j~, mrÄ KmnJVL~ vyrèPuJ ßgPT ÊÀ yPòÇ oJvyJPh k´KfmJh-KmPãJPnr \jq xrTJr ßp xJoJjq xMPpJV KhP~KZu, fJPf C“xJKyf yP~ yJ\Jr yJ\Jr ArJKj

xrTJPrr IgtjLKf S krrJÓsjLKfr k´Kf fJPhr Ix∂áKÓ k´TJv TPrPZ FmÄ AxuJoL KmkäPmr kr 1979 xJu ßgPT ãofJ~ gJTJ xrTJPrr k´Kf KjP\Phr ßãJPnrS mKy”k´TJv WKaP~PZÇ k´KfmJhTJrLPhr oPiq I∂ntMÜ yP~PZ xrTJKr S ßmxrTJKr UJPfr TotL- pJrJ ßhUPZj xJŒ´KfT xoP~ KhPjr kr Khj K\KjxkP©r hJo ßmPzA YPuPZ, Imxrk´J¬rJ xo~oPfJ fJPhr ßkjvj kJPòj jJ, KmKnjú k´TP· KmKjP~JV TPr Igt ßlrf kJPòj jJÇ FmÄ SAxm oJjMw pJrJ KmvõJx TPrj ArJKj jJVKrT KyPxPm KjP\Phr IKiTJr ßgPT fJrJ mKûf yPòj, fJrJS k´KfmJPh KjP\Phr vJKou TPrPZjÇ IPjT k´KfmJhTJrL xJŒ´KfT KTZM KmwP~r KmÀP≠ ßxäJVJj KhP~PZj, ßpxm Kmw~ ßTmu fJPhr TJaJ VJP~ jMPjr KZaJA KhP~PZÇ @r fJ KhP~PZ xrTJPrr Inq∂rLe jLKf FmÄ @ûKuT k´nJm Km˜JPrr ˝kú- Cn~ ßãP©AÇ

56Ka ACKj~j kKrwPhr KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ KT∂á ßxxm KjmtJYj nJPuJ y~KjÇ rJPf ßTªs hUu, mqJua ßkkJPr Kxu oJrJ, mqJua mJ nKft TrJ, k´JgtLPT oPjJj~jk© \oJ KhPf mJiJ ßh~J- FA ßp xÄÛíKf, F xÄÛíKf ßgPT @orJ ßmr yP~ @xPf kJrKZ jJÇ 2018 xJPur KcPx’Pr FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYPj FaJ yPm oNu xoxqJÇ F ßãP© rJ\QjKfT huèPuJr oPiq pKh jqNjfo GTofq k´KfKÔf jJ y~, fJyPu FTJhv \JfL~ KjmtJYPj xJluq @xPm jJÇ k´xñâPo rKxT KjmtJYj KjP~ @PuJYjJ TrJ k´P~J\jÇ FA KjmtJYjKa nJPuJ yP~PZÇ xKfqTJr IPgtA FaJPT nJPuJ muJ pJ~Ç KjmtJYPj \JfL~ kJKatt k´JgtL ßoJ˜JKl\Jr ryoJj ßoJ˜lJ Km\~L yP~PZjÇ ßyPr ßVPZj xhq KmhJ~L ßo~r xrlá¨Lj @yPoh ^≤á, KpKj @S~JoL uLPVr k´JgtL KyPxPm k´KfÆKªôfJ TPrKZPujÇ KmFjKk oPjJjLf k´JgtL TJSZJr \JoJj

mJmuJ iJPjr vLw k´fLT KjP~ k´KfÆKªôfJ~ KZPuj FmÄ k´J¬ ßnJPar KnK•Pf fJr Im˙Jj fOfL~Ç FA KjmtJYPj mqKÜ ßoJ˜JKl\Jr ryoJj Km\~L yP~PZj mPa, fPm ÈKm\~L’ yP~PZ KjmtJYj TKovjSÇ fJrJ FTKa xMÔáM KjmtJYj \JKfPT CkyJr KhPf kJruÇ KjmtJYj TKovj KjP~ ßp è\m, vïJ KZurÄkMPr FTKa xMÔáM KjmtJYj xŒjú TPr fJrJ fJ TJKaP~ CbPf ßkPrPZÇ fJPhr Skr oJjMPwr @˜J FUj @rS mJzPmÇ fPm fJPhr ßpPf yPm IPjT hNrÇ KjmtJYj TKovj pKh rKxT KjmtJYj KjP~ IKfKrÜ @˜JvLu yP~ SPb, fJyPu fJrJ nMu TrPmÇ fJPhr TJ\ FUjS IPjT mJKTÇ \JfL~ KjmtJYPjr @P~J\j S xm hPur IÄvV´yPe FTKa KjmtJYj @P~J\Pjr ÈTKbj’ TJ\Ka fJPhr xŒjú TrPf yPmÇ TáKouäJ KxKa TPktJPrvPjr KjmtJYPjr kr FUj rKxT KjmtJYj xMÔáMnJPm xŒjú yuÇ F ßãP© KjmtJYj ßvwJÄv 44 kJfJ~

10 KcPx’r ßk´KxPc≤ yJxJj ÀyJKj fJr mJP\a Ck˙Jkj TPrPZjÇ SA mJP\a KjKÁfnJPm jJVKrTPhr \LmjPT @rS mq~mÉu TPr fáuPf kJPr FmÄ FTAxPñ I∂ntMÜ TrPf kJPr ArJj S Ijq© iotL~ xÄ˙JèPuJr \jq ChJrnJPm hJPjr Kmw~KaÇ ÈVÅJ\J j~, ßumJjj j~, @Ko KjP\r \Lmj ArJPjr \jq C“xVt TKr’- FA ßxäJVJjKa ArJj\MPz KmKnjú vyPrr k´KfmJh-KmPãJPn mJrmJr mqmyJr TrJ yP~PZÇ KlKuK˜Pjr yJoJx, ßumJjPjr Ky\mMuäJy, KxKr~Jr @xJh xrTJr FmÄ AP~PoPjr ÉKgPhr \jq ArJPjr ChJr hJjPT IPjT ArJKj Ik´P~J\jL~ S rJ\QjKfT k´fJreJkNet KyPxPm KmPmYjJ TPr gJPTjÇ oJjMPwr mqJkT @PmV S k´JevKÜ gJTJ xP•ôS ArJPj KbT KT WaPZ, fJ ßTC \JPj jJÇ KmPväwTrJ KmÃJ∂ FmÄ ßmKvrnJVA @PZj Yák TPrÇ IjqKhPT rJ˜J~ k´KfmJPh jJoJ oJjMw ßTJPjJ FTKa V´∆k mJ mqKÜPT xogtj TrPZj jJÇ fJrJ

ÀyJKj S UJPoKjr KmÀP≠ ßxäJVJj KhPòj; fPm 2009 xJPu ßpoj KZu, mftoJPj fJPhr ßjfOfô ßh~Jr \jq ßfoj ßTJPjJ ßjfJ ßjAÇ FA ßuUJKa ßuUJr xo~ kKrK˙Kf oNuqJ~Pjr \jq ÀyJKj oπL S CkPhÓJPhr KjP~ ‰mbPTr kr ‰mbT TPr pJPòjÇ pJ ßyJT, ÀyJKjr xrTJr k´KfmJh-KmPãJPnr \jq Fr rãevLu xoJPuJYTPhrA ßTmu ßhJwJPrJk TrPZÇ ÀyJKjr nJAxßk´KxPc≤ AKñf KhP~PZj, T¢rk∫LrJ xrTJr C“UJPfr \jq oJjMPwr IgtQjKfT xoxqJPT TJP\ uJVJPòÇ KTZM T¢rk∫L y~PfJ ÀyJKjKmPrJiL ßxäJVJPj UMKv yPf kJPr; fPm fJPhr ßmKvrnJVA Ifq∂ xÿJKjf KyPxPm KmPmKYf xPmtJó iotL~ ßjfJ @~JfáuäJyKmPrJiL ßxäJVJjPT TPbJr n“txjJ TrPZÇ Vf TKhPj ArJj\MPz TP~Tv oJjMwPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ F ßuUJKa ßuUJr xo~ kpt∂ ßvwJÄv 61 kJfJ~


5

kKrK˙Kf kptJPuJYjJ

ßToj TJau mwt 2017 @yoh rKlT

ÊÀ yPuJ 2018 KUsˆJ»Ç ˝nJmfA oPj yPf kJPr, ßToj ßTPaPZ KmVf mZPrr mJPrJoJAxqJ KhjèPuJÇ xPªy ßjA, k´KfKa mZrA ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm WajJmÉu, nJPuJ-oPª ßovJ, oJ©Jr ßyrPlr FA pJÇ @kJff KmvõkKrK˙Kfr TgJ FTkJPv ßrPU Kj\ ßhPvr TgJA nJmKZÇ xoJ\, xÄÛíKf, KvãJ, rJ\jLKf AfqJKh Kmw~ KjP~Ç nJmPf ßVPu k´gPoA oPj yPf kJPr, 2016 xJPur fáujJ~ nJPuJA ßfJ ßTPaPZ 2017 xJPur KhjèPuJÇ KmVf mZPrr hM”˝kú \Kñ @âoPer mmtrfJ @oJPhr @fKïf TPrKjÇ mqJkT \Kñ hoPjr IKnpJj FmÄ ßV´¬Jr y~PfJ mJ Fr TJreÇ KÆfL~, yKu @Kat\JjxMun yfqJTJ§ @r ßhUJ pJ~KjÇ mqJkT ßVJP~ªJ IKnpJPjr oMPU SrJ @kJff SPhr yJf-jU èKaP~ KjP~PZÇ xo~ S xMPpJPVr IPkãJ~Ç SPhr

FUj hM”xo~Ç KmvõkKrxPr @AFx âoJVf KkZM yaPZ; KT ArJPT, KT KxKr~J~Ç @kJfxÄTPa \KñPVJÔLèPuJÇ FTA xPñ IgtQjKfT xNYPT CjúKfr kJuJ YuPZÇ Kj\ IPgt k∞J ßxfá KjotJPer TJ\ YuPZÇ CjúKf k´pMKÜVf KhPTSÇ KmPrJiL hu ßmyJu mPuA ßmJi y~ ÈyrfJu \ôJuJS ßkJzJS’ ßgPT Vf mZPr oMÜ Khj TJaJPf ßkPrPZ oJjMwÇ xJoJK\T \Lmj ßpj Kj˜rñ jhLr iLPr YuJ VKfPf YPuPZÇ KmhMq“ xrmrJy mqm˙Jr CjúKf AfqJKh AKfmJYT WajJ~ pKh mZrKa ßvw yPfJ, fJyPu ßfJ TgJA KZu jJÇ KT∂á KmhMqPfr hJoA ßfJ mZPr mZPr ßmPzPZÇ @r hsmqoNuq? ßx TgJ~ kPr @xKZÇ xJiJre oJjMPwr IKnùfJr TgJ @kJff mJh KhP~ \JfL~ CjúKf, IV´VKf AfqJKh KjP~ ‰hKjT kK©TJ~ ßYJU rJUPu KmPvwùPhr KmYJr-KmPväweoNuT KvPrJjJPo

ßhUJ pJ~, Èxm xNYTA KjoúoMUL’Ç F KmwP~ Ijq FTKa ‰hKjPT FTA rTo k´go kOÔJr KvPrJjJo ÈxMvJxPjr xNYPT xMUmr ßjA’Ç xMUmr fJyPu ßTJgJ~? kNPmtJÜ xLKof mÜPmq? jJKT ßx KjmtJxPj ßVPZ! Vf mZPrr ÊÀaJA KvãJ\VPfr FT hM”xÄmJh KjP~, ßpaJ \JfL~ \LmPj IÊn mJftJmy, FTáPvr ßYfjJ S oMKÜpMP≠r ßYfjJr kKrk∫L FmÄ KmkrLf iJrJrÇ iotL~ xÄrãemJKh S k´KfKâ~JvLu ßp ßylJ\Pf AxuJoPT dJTJ ImPrJPir IÊn IKnpJPjr TJrPe IP˘r oMPU fJzJPf yP~KZu, fJPhr xPñA IÅJfJPf kJbq mAPf xŒ´hJ~mJKh S k´KfKâ~JvLu Kmw~JKhr nMKÜ S kKrmftj KvãJ-xÄÛíKf\VPfr \jq KZu IvKjxÄPTfÇ hMA. Km˛~Tr, oMKÜpMP≠r k´iJj kPãr yJPf FA kKrmftj FmÄ iotL~ k´KfKâ~JvLu

vKÜr TJPZ jKf ˝LTJrÇ k´VKfmJKh rJ\QjKfT vKÜr FmÄ IjM„k xJÄÛíKfT nMmPjr @kK• S k´KfmJh TJP\ @PxKjÇ fJr ßYP~S mz TgJ, xJoJK\T kKrK˙Kf FojA kÁJ∞MUL ßp Foj FTKa \JfL~ kptJP~r èÀfôkNet Kmw~ KjP~ mqJkT Ve@PªJuj, k´KfmJKh @PªJuj VPz ßfJuJ pJ~KjÇ k´KfmJh-KmmOKf S KmPãJPnA fJ xLoJm≠ ßgPT ßVuÇ xoJ\ S xÄÛíKfr @iMKjTfJ ybJ“ aJPj IPjTaJA KjPY ßjPo ßVuÇ @r fJ mJXJuL \JfL~fJmJPhr yJf iPrÇ Kmw~KaPT @Ko xmtJKiT èÀfô KhPf YJA xoJP\ Fr nKmwq“ kKreJo KmPmYjJ TPrÇ FPf xJŒ´hJK~T ßYfjJr ˙J~L S xJoJK\T KmTJPvr xMPpJV ‰fKr yPm, pJ VefJKπT oNuqPmJPir FmÄ oJjKmT ßYfjJr kKrk∫LÇ ßT muPf kJPr, FA kPg jfáj jfáj jJKxrjVr, In~jVr ‰fKr yPm jJ? FA @kxmJKh ßvwJÄv 48 kJfJ~

KmFjKkPT ßfJ oJPbA jJoPf ßhS~J y~ jJ FoJ\C¨Lj @yoh 2014 xJPur 5 \JjM~JKr KTnJPm KjmtJYj yP~KZu ßhv-KmPhPvr xmJA fJ \JPjjÇ SA KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ KZu jJÇ FTfrlJ SA KjmtJYPj ßnJaJr CkK˙Kf KZu FPTmJPrA ToÇ ßmv KTZM ßTªs KZu ßnJaJrKmyLjÇ KjmtJYjL C“xm TJptf ßhPvr ßTJgJS KZu jJ; KT∂á mÉ ßTPªs ßhUJ ßVPZ \Ju ßnJPar oPyJ“xm! fUjTJr k©kK©TJr kJfJ SfiJPu Fxm Kmw~ ¸ÓJãPr oMKhsf ßhUJ pJPmÇ @Ko @vJmJKh oJjMwÇ oJjMPwr Skr @Ko @˜J rJKUÇ F ßhPvr Vefπ xMrãJ~ fJrJA xm xo~ FKVP~ FPxPZÇ k´P~J\Pj IjqJ~IjJYJPrr KmÀP≠ ÀPU hÅJKzP~PZÇ fJPhr Skr nrxJ ßrPUA muKZ, 2014 xJPur 5 \JjM~JKr ßp KjmtJYj yP~KZu Foj KjmtJYj F ßhPv @r ßpj jJ y~, fJ KjKÁf ßyJTÇ ßpaJ yS~J hrTJr mJ @orJ xmJA k´fqJvJ TKr fJ yPò, ãofJxLjPhr xKhòJ S

@∂KrTfJÇ fJPhr oPiq FojKar k´TJv WaPu FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj k´vúoMÜ TrJ hN„y ßTJPjJ Kmw~ j~Ç k´P~J\j ÊiMA xÄKvúÓ hJK~fôvLuPhr @∂KrTfJ-xKhòJ FmÄ \mJmKhKyhJ~m≠fJÇ IPjPTA mPuj, KmFjKkr kPã pPgÓ \jxogtj gJTJr krS ßTj 5 \JjM~JKrr SA KjmtJYPjr kr xrTJrPT fJrJ ãofJ ßgPT xrJPf kJPrKjÇ yÅqJ ImvqA xfq mPa, KmFjKk \jKmKòjú ßTJPjJ hu j~Ç KT∂á xogtT-ÊnJjMiqJ~LPhr IjMk´JKef TrPf, vKÜ ß\JVJPf, oJPb fJPhr @PªJuj ßmVmJj TrPf ßjfJPhr xJoPj gJTJ UMm \ÀKrÇ KT∂á KmFjKkr ßjfJrJ ßfJ oJPbA jJoPf kJPrj jJ, ßTJPjJ xnJxoJPmv TrJr IjMoKf xyP\ kJj jJÇ ßkPuS fJ kJPòj UMm xLKof kKrxPrÇ yJouJ-oJouJ~ fJrJ Kmkpt˜Ç jJjJnJPm

fJPhr Skr yJouJ yP~PZ, yPò FmÄ oJouJr ßfJ I∂A ßjAÇ VefPπ rJ\QjKfT IKiTJr xmJr xoJj gJTPmFKaA ßfJ xñfÇ KT∂á KmPrJiL hPur ßjfJTotLrJ KT fJPhr IKiTJr ßnJV TrPf kJrPZj? rJ\jLKfr oJb IKiTJPrr ßãP© xmJr \jq pKh xofu jJ y~, fJyPu ãofJxLj hu ZJzJ IjqJPjqr Im˙J KmkjúKmkpt˜ yP~ kPzÇ KmFjKkr ßjfOmOª FojKT huKar vLwt ßjfJS YJPòj FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj ßyJT xmJr IÄvV´yeoNuT FmÄ ImJi S KjrPkãÇ KT∂á FojKar \jq pJ pJ k´P~J\j, ßxxm KT FUj kpt∂ KjKÁf TrJ ßVPZ? FofJm˙J~ KmPrJiL ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur xJluq-mqgtfJr Kmw~Ka oNuqJ~j TKbj ßgPT yP~ SPb TKbjfrÇ KjmtJYj FTKa \JfL~ mqJkJr, ßoJPaS huL~ mqJkJr j~Ç KjmtJYj TKovPjr FTT

TJ\S j~ KjmtJYj TrJ; pKhS F ßãP© fJrJA oMUqÇ KjmtJYj xlu TrJr \jq xmJr xyPpJKVfJ hrTJrÇ KmPvw TPr ãofJxLj hPur xyPpJKVfJ FTJ∂ TJoqÇ ãofJxLj oyu pKh xyPpJKVfJ jJ TPr, fJyPu xMÔáM S V´yePpJVq KjmtJYj yPm jJÇ TUjS ßTJgJS y~Kj, IfLPfS y~Kj, nKmwqPfS yPm jJÇ FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj ßTJj mqm˙J~ yPm, F KjP~ KmfTt @PZÇ kr¸rKmPrJiL TgJ ßvJjJ pJPòÇ FA KmfPTtr Kjrxj TrPf ßUJuJoPj @PuJYjJr KmT· ßjAÇ KjmtJYj TKovj KmKnjú rJ\QjKfT hPur k´KfKjKi, xMvLu xoJP\r k´KfKjKixy KmKnjú\Pjr xPñ APfJoPiq xÄuJk TPrPZÇ F kpt∂ fJPhr TJptâo ßoJaJoMKa KbTA @PZ mPu IPjPT oPj TPrjÇ KT∂á @Ko oPj TKr, IfLPfr KhPT fJPhr hOKÓ KhPf yPm FmÄ IfLf ßgPT fJPhr KvãJ KjPf yPmÇ ßvwJÄv 43 kJfJ~

FrvJPhr xMKmYJr-IKmYJr ßxJyrJm yJxJj jæAP~r Ve-InMq™JPj kKff ‰˝rJYJrL vJxT S \JfL~ kJKattr k´iJj ÉPxAj oMyÿh FrvJh ãofJxLj @S~JoL uLV S KmPrJiL hu KmFjKkPT @mJrS FTyJf KjP~PZjÇ KfKj jæAP~r xJoKrT vJxjKmPrJiL @PªJuPjr hMA k´iJj hPur KmÀP≠ KmvõJxnPñr IKnPpJV FPjPZjÇ mPuPZj, È\JfL~ kJKattr xyPpJKVfJ KjP~ @S~JoL uLV KfjmJr ãofJ~ FPxPZÇ KmKjoP~ @orJ KTZMA kJAKjÇ ßTC @oJPhr xPñ xMKmYJr TPrKjÇ’ (pMVJ∂r, 2 \JjM~JKr 2018) FrvJh k´iJjoπL ßvU yJKxjJr KmPvw hNf yP~PZj, fÅJr ˘L rSvj FrvJh 2014 xJPur KjmtJYPjr xMmJPh \JfL~ xÄxPh KmPrJiL hPur ßjfJ yP~PZjÇ @mJr KmPrJiL hPu ßgPTS \JfL~ kJKattr Kfj ßjfJ oπL-k´KfoπL yP~PZjÇ @S~JoL uLV

xrTJPrr @oPu FrvJh mqJÄT S KmvõKmhqJuP~r oJKuT yP~PZjÇ FrkrS pKh mPuj KfKj KTZM kJjKj, ßxKa cJyJ KogqJ TgJÇ kOKgmLr @r ßTJPjJ ßhPv kKff ‰˝rJYJrL vJxPTr rJ\jLKfPf kMj”k´KfKÔf yS~Jr hOÓJ∂ ßjAÇ KT∂á mJÄuJPhPv FrvJh xJPym kMj”k´KfKÔf yP~PZj FmÄ jæAkrmftL VefJKπT vJxPTrJA ßxA xMPpJV TPr KhP~PZjÇ ßp @S~JoL uLV S KmFjKk Ve-@PªJuPjr oiq KhP~ ‰˝rJYJrL vJxPTr kfj WKaP~ Vefπ k´KfÔJ TPrKZu, ßxA @S~JoL uLV S KmFjKkPT xJPmT ‰˝rvJxT FUj @xJKor TJbVzJ~ hÅJz TrJPf YJAPZjÇ 1 \JjM~JKr \JfL~ kJKattr k´KfÔJmJKwtTLPf ÉPxAj oMyÿh FrvJh @rS ßpxm TgJmJftJ mPuPZj, fJ

ßow [21 oJYt-20 FKk´u]” YfáKhtT ßgPT frfJ\J CjúKf TrPf gJTJ~ oj @jPª jJYPmÇ VOymJKzPf jfáj @xmJmk©, m˘JuïJr S ßUujJ xJoV´Lr kxrJ xJ\PmÇ mºá-mJºm, @®L~-kKr\j xJyJPpqr yJf mJKzP~ irPmÇ xkKrmJPr TJPZKkPb Ãoe, FojKT ßTJPjJ oJñKuT IjMÔJPj ßpJVhJj TrJr x÷JmjJÇ mOw [21 FKk´u-20 ßo]” hMWat jJ S Ik´LKfTr WajJ FzJPf KnznJz fLmsVKfr mJyj m\tj TÀjÇ jJ mMP^ YáKÜ xŒJhj S KmKjP~JV WJfT mPu k´oJKef yPmÇ x∂JjPhr TqJKr~Jr Iiq~j ˝J˙q xŒKTtf hMKÁ∂Jr ImxJj WaPmÇ oj xMr xñLf iot @iqJK®TfJ S kPrJkTJPrr k´Kf @TíÓ yP~ gJTPmÇ KogMj [21 ßo-20 \Mj]” KmmJyPpJVqPhr KmmJPyr TgJmJftJ kJTJkJKT yPmÇ ßk´oLpMVu xfTtfJr xPñ YuJPlrJ TÀjÇ jPY“ Igt-oJj hP§ hK§f yS~Jr @vïJÇ hLWtKhPjr hJŒfq Tuy-KmmJPhr oLoJÄxJ yS~J~ ßVJaJ kKrmJPr k´vJK∂r xMmJfJx mAPmÇ x∂JjPhr @Yre oPjJPmhjJr TJre yPf kJPrÇ TTta [21 \Mj-20 \MuJA]” vsKoT-TotYJrLPhr k´Kf fLå j\r rJUJ ßvs~ yPmÇ Kx\jqJu ßrJVmqJKir xPñ Kjfqjfáj mqJKikLzJr k´PTJk mOK≠ kJS~J~ vuq KYKT“xJr k´P~J\j kzPmÇ aJTJ-k~xJ yJPf @xPf @xPf oJ^kPg @aPT pJS~J~ fJruq xÄTPa kzPf yPmÇ KxÄy [21 \MuJA-21 @Vˆ]” KvãJgtLPhr CóKvãJ fgJ KmPhvVoPjr ˝kú-xJi kNre yPmÇ VOymJKz nNxŒK• S pJjmJyj uJPnr kg k´v˜ yPmÇ KkfJ-oJfJr ˝J˙q nJPuJr KhPT pJPmÇ KmPhPv Im˙Jjrf ˝\jPhr ˝Phv k´fqJmftPj EeoMKÜr kg UMuPmÇ ßk´oLpMVPur \jq xMmet xMPpJV IPkãJ TrPmÇ TjqJ [22 @Vˆ-22 ßxP¡’r]” mJKeK\qT xlu uJnhJ~T fgJ ÃoeTJuLj mºáfô xJrJ \LmPjr kJPg~ yPmÇ @\PTr ßrJke TrJ mOã nKmwqPf lu, láu S xÄTaTJPu ZJ~J KhP~ mÅJYJPmÇ hJŒfq xMU-vJK∂ k´KfÔJ m\J~ rJUPf \LmjxJgLr ofJofPT èÀfô KhjÇ oj xMr xñLf iot @iqJK®TfJr k´Kf ^áTÅ PmÇ fáuJ [23 ßxP¡’r-22 IPÖJmr]” VOymJKzPf ßTJPjJ jJ ßTJPjJ oJñKuT IjMÔJj

ßpPTJPjJ VefJKπT hu S ßjfJr \jq IkoJjTrÇ xJPmT ‰˝rvJxT KjP\PT ßTmu KjÏuMw k´oJPer ßYÓJ TPrjKj, VefJKπT @PªJuPjr vyLhPhr @®hJj KjP~S TaJã TPrPZjÇ FrvJPhr nJwq IjMpJ~L, @S~JoL uLVPT ßbTJPf KmFjKk fÅJPT k´iJjoπL TrJr k´˜Jm KhP~KZuÇ TJrJVJPr mªL FrvJPhr TJPZ ßxA k´˜Jm kJbJPjJ yP~KZu rSvj FrvJPhr oJiqPoÇ ßxA k´˜Jm V´ye jJ TPr FrvJh xJPym @S~JoL uLPVr ãofJ~ @xJr kg xy\ TPrPZj mPu hJKm TPrPZjÇ yT hJKmÇ KT∂á fJrkr KfKj ßp KmFjKk-\JoJ~JfPT KjP~ ß\Ja TPr @S~JoL uLV xrTJrPT yaJPjJr @PªJuPj ßjPoKZPuj, ßxA Kmw~Ka ßYPk ßVPZjÇ ßxA ß\Ja ˙J~L y~KjÇ \JfL~ kJKattS mÉiJ KmnÜ yP~ kPzÇ FrvJh KmFjKkr @oPu

yS~J~ xJ\ xJ\ rm rm TrPmÇ nJAPmJjPhr TJZ ßgPT k´J¬ xyPpJKVfJ xŒK• uJPn xyJ~T yPmÇ uaJKr lJaTJ \M~J ßrx ßv~Jr k´nKO fPf KmKjP~JV jJ TrJA ßvs~ yPmÇ v©∆ S KmPrJiLkPãr xm kKrT·jJ jxqJ“ yPmÇ mOKÁT [23 IPÖJmr-21 jPn’r]” kJSjJ aJTJ @hJ~, @aPT gJTJ Kmu kJx yS~J~ oj @jPª jJYPmÇ hMWat jJ S Ik´LKfTr WajJ FzJPf KjP\PT èKaP~ rJUJ ßvs~ yPmÇ TotPãP© xyTotLPhr xyPpJKVfJ~ hLWtKhPjr @aPT gJTJ TJ\ xYu yPmÇ Kjfq-jfáj mqmxJmJKeP\qr kKrT·jJ @PuJr oMU hvtj TrPf kJPrÇ ijM [22 jPn’r-20 KcPx’r]” ßp TJP\ yJf ßhPmj fJPfA ToPmKv xJluq k´J¬ yPmjÇ Kjfqjfáj mqmxJ-mJKeP\qr kKrT·jJ @PuJr oMU hvtj TrPmÇ x∂JjrJ @ùJmy yP~ gJTPmÇ fgJ fJrJ ßTJPjJ jJ ßTJPjJ kMrÛJPr nNKwf yPmÇ @Kvsf S k´KfkJKuf mqKÜ ÆJrJ p“krjJK˙ ãKfr x÷JmjJ k´muÇ oTr [21 KcPx’r-19 \JjM~JKr]” FTKhPT @~-CkJ\tj To, IkrKhPT UrPYr uJVJoyLj YJk @kjJPT IKfv~ \Let TPr fáuPmÇ kKrmJPrr ßTJPjJ m~Û ßuJPTr vrLr-˝J˙q UJrJk yP~ kzPf kJPrÇ hNr ßgPT @xJ cJT ßmTJrPhr TotkJ´ K¬r mJxjJ kNre TrPmÇ Tá÷ [20 \JjM~JKr-18 ßlms∆~JKr]” cJTPpJPV ßYT oJKjIctJr k´nKO f @xPf kJPrÇ VOymJKz IKfKg xoJVPo oMUr yP~ gJTPmÇ pJr lPu @kjJPT xmthJA mq˜ gJTPf yPmÇ KmmJyPpJVqPhr KmmJyÇ ßk´oLpMVPur ßk´Por ˝LTíKf kJS~Jr x÷JmjJÇ KmPhvVoPjòMPhr ˝kú-xJi kNrPer x÷JmjJÇ oLj [19 ßlms∆~JKr-20 oJYt]” TPotr xMjJo pv kPhJjúKfr kg xMVo TrPmÇ mqmxJmJKeP\q o\MhoJPur hJo láPu-ßlÅPk CbPmÇ KmPhvVoj S ˝Phv k´fqJmftj hMPaJA xoJjfJPu Ênlu k´hJj TrPmÇ KkfJ-oJfJr TJZ ßgPT nrkMr xJyJpq, xyPpJKVfJ S @vLmtJh k´J¬ yPmjÇ

ßToj pJPm F x¬Jy

fÅJr kÅJY mZr ß\umJx KjP~ @lPxJx TPrPZjÇ KT∂á KTnJPm ß\u ßgPT oMKÜ ßkPuj, ßx xŒPTt FTKa TgJS mPujKjÇ @rS Km˛~Tr ßp ßxjJxoKgtf hMA mZPrr f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu ßvU yJKxjJ, UJPuhJ K\~Jxy IPjT ßjfJ ß\u UJaPuS FrvJh KZPuj myJu fKm~PfÇ FrvJh mPuPZj, KfKj @S~JoL uLVPT KfjmJr ãofJ~ FPjPZjÇ fJyPu @S~JoL uLPVr KmkMuxÄUqT TotL-xogtT S ßjfJ-ßj©LrJ KT TPrPZj? @S~JoL uLPVr xPñ ß\Ja TPr FrvJh xJPymA mrÄ ßmKv uJnmJj yP~PZjÇ ãKfV´˜ yP~PZ @S~JoL uLVÇ FTAnJPm KmFjKkr xPñ ß\Ja TPr uJnmJj yP~PZ \JoJ~JPf AxuJoLÇ KmFjKk ãKfV´˜ yP~PZÇ hMA k´iJj hu VefPπr Kj~o oJjPu ‰˝rJYJr KTÄmJ rJ\JTJPrr hPur xPñ ß\Ja ßvwJÄv 47 kJfJ~

mñmºár ˝Phv k´ f qJmft j IiqJkT @mMxJAK~h kJKT˜JPjr \MuKlTJr @uL nMP¢J \JKfxÄPW pUj mÜífJ KhPf ÊÀ TPrPZj ßx xo~ \JjPf ßkPuj, kJKT˜Jj xJoKrT mJKyjL mJÄuJPhPv @®xokte TPrPZÇ SA xo~ ßkJuqJ¥ TftOT C™JKkf k´˜JPmr vft KZu- ßvU oMK\Pmr oMKÜÇ k´˜JKmf SAxm TJV\k© KZÅPz nMP¢J aáTPrJ aáTPrJ TPr KY“TJr TPr mPuj- kJKT˜Jj krJ\~ ßoPj ßjPm jJÇ k´P~J\Pj yJ\Jr mZr pM≠ TrmÇ jJaTL~nJPm KfKj ßmr yP~ ßVPujÇ 18 KcPx’r KfKj oJKTtj krrJÓsoπL r\Jxt S KjPjr xPñ ßhUJ TPr IjMPrJi TPrj, oJKTtj pMÜrJÓs ßpj KvVKVrA mJÄuJPhvPT ˝LTíKf jJ ßh~Ç KTKx†Jr mPuKZPuj, @kjJr \jq oñu yPm pKh @kKj IKmuP’ ßvU oMK\mPT oMKÜ k´hJj TPrj, pJPT k´J~ 9 oJx iPr kJKT˜JPjr Kj\tj TJrJVJPr mKª TPr ßrPUPZjÇ 2. dJTJ~ kJKT˜Jj xJoKrT mJKyjLr @®xoktPer uöJ\jT WajJ~ xoV´ kJKT˜Jj Kmãá… yP~ SPbÇ nMP¢Jr ãofJ hUu TrJr Kmw~Ka KZu wzpπoNuTÇ KT∂á k´Y§ VeKmPãJn S ‰jrJP\qr ßk´KãPf ßk´KxPc≤ A~JKy~J UJPjr kPã k´iJj ßxjJkKf ß\jJPru yJKoh V´∆k ßTJebJxJ yP~ kPzj FmÄ A~JKy~J ãofJ ßZPz KhPf mJiq yjÇ fJPT ßV´lfJr TrJ y~Ç ßV´lfJPrr kNPmt nMP¢JPT KfKj IjMPrJi TPrKZPuj- ßvU oMK\Pmr oOfáqh§JPhv ßpj TJptTr TrJ y~Ç nMP¢J mPuPZj, KfKj fJr IjMPrJi rJPUjKjÇ 1972 xJPur 3 \JjM~JKr KfKj oJKTtj rJÓshNf ß\JPxl lJruqJP¥r xPñ 45 KoKjamqJkL FTKa ‰mbT TPr \MuKlTJr @uL nMP¢J fJPT \JjJj, KfKj ßvU oMK\mPT \jVPer xÿKf KjP~ oMKÜr ßWJweJ ßhPmjÇ fPm lJruqJ¥PT mPuj, KfKj oMK\Pmr AòJPTA k´JiJjq ßhPmjÇ @xPu ßvU oMK\Pmr oMKÜr mqJkJPr nMP¢J ÈTNaQjKfT hJmJ ßUuJ’r @vs~ ßjjÇ KfKj lJruqJ¥PT mPuj, ßvU oMK\Pmr oMKÜr vft KyPxPm KfKj IU§ kJKT˜Jj rãJr mqJkJPr xoP^JfJr ßYÓJ TrPmjÇ F mqJkJPr TNaQjKfT IñjPT ‰ipt irPf yPmÇ 3. mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj S nMP¢Jr oPiq ßp TPgJkTgj yP~KZu, ßVJkj ßaPk fJ ßvwJÄv 41 kJfJ~

\JjM~JrL 2018 KnxJ IJkPca 1o (F1) [oJKTtj jJVKrTPhr IKmmJKyf kM©TjqJ] 2F (F2A) [V´LjTJctiJrLPhr ˝JoL/˘L S IKmmJKyf kM©TjqJ (PhvKnK•T ßTJaJ xJPkã)] 2Km (F2B) [V´LjTJctiJrLPhr IKmmJKyf kM©TjqJ (21 mZr mJ CkPr)] 3~ (F3) [oJKTtj jJVKrTPhr KmmJKyf kM©TjqJ] 4gt(F4) [k´J¬m~Û oJKTtj jJVKrTPhr nJAPmJj]

Fokä~Po≤ KnxJ

k´go (E1) KÆfL~ (E2) [KmPvw ßpJVqfJxŒjúmqKÜ IgmJ KmPvw KcV´LiJrL] fOfL~ (E3) [hã v´KoT S ßkvJ\LmL] fOfL~ (EW) [IjqJjq S Ihã v´KoT] YfMgt (E4) Certain Special Immigrants YfMgt (E4) Certain Religious Ministers, Professionals and other Religious Workers kûo (E5) Employment Creation [KmKjP~JVTJrL] kûo (E5) Employment Creation (Investors and Targeted Employment Areas)

15 oJYt2011 1 ßlms∆~JKr 2016 1 KcPx’r 2010 8 IPÖJmr 2005 22 \Mj 2004 TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ kJS~J pJ~Kj TJPr≤ kJS~J pJ~Kj


6

AviR Avjx gvZyeüi evsjvá`áki c÷Z®öè M÷vági GK ÜKváY eo náqáQb| ÜmB M÷vg ÜKvbw`K Ü_áKB wewkÛ bq| Ab® Avi `kUv M÷vági gáZvB Zvi mewKQy| ÜmLváb myõ`i c÷KÖwZ Ges wbÙyi mgvR `yBB wQj| Zuvi Rxeábi Awf¡ZvI ÜKvb Abb® wKQy bq| evsjvá`áki AmsL® gvbyáli Rxeáb GBiKg Kvwnbx cvIqv hváe| ZLb ÜZv eáUB, GLbI| Kx ÜmUv? ÜQvUáejvq evev gviv hvb| gváK wbáq hLb Zuvi nveyWyey AeØív ZLb gnvRbx Pvác Zuvi evevi KÖwlRwg hvq| Ni wQj “â`áN®© cuvP nvZ I c÷áØí Pvi nvZ| NiLvbv àZwii miƒvg wQj àa¬vi Pvj, ∏qvcvZvi QvDbx, gv`váii Lvg, ÜLRyicvZvi Üeov I ÜXuwKjZvi euva| Avi ZviB gáa® wQj fváZi nuvwo, cvwbi Kjmx, cváKi Pyájv, Kuv_v-evwjk meB| iváZ ÔáZ náZv cv ∏wUáq| Nyági ÜNvái KLábv cv Ügáj Üdjáj nqáZv fváZi nuvwo KvZ náq coáZv ev Ráji Kjmx cáo wMáq Kuv_v evwjk wfáR ÜháZv| GKwU GuáUKjv ÿviv ZLb Avgiv gváq-cyáZ cvöèvfvZ ÜLZvg `yáejv|” GiKg AeØívq hviv emevm Káib Zvá`i Rxeábi cieZ©x Aa®vq Gi Ü_áK Lye wfbú wKQy nq bv| ÜKbbv GUv nájv GK `yÛPáµi gáZv| GB AeØívi KviáYB RMáZi mKj myáhvM I m§¢vebv Ü_áK Zuvá`i ew¬Z _vKáZ nq Avevi GB ew¬Z _vKvi KviáYB wbáRá`i AeØívi cwieZ©ábi ÜPÛv Kiv m§¢e nq bv| wbáRá`i Ügav, mÖRbkxjZv cá` cá` evavM÷Øè nq, AcPq nq, webÛ nq| GB `yÛPáµi Ü_áK AviR Avjx Üh Lye Üewiáq AvmáZ ÜcáiáQb Zv bq| Záe GiKg cv fuvR Kái Ükvqvi AeØív Ü_áK Üh wZwb wek¶áK Ü`Lvi ∂gZv AvqÀ KáiwQájb ÜmLvábB AviR Avjx gvZyeüi náq DáVwQájb AmvaviY| AviR Avjx gvZyeüáii M÷vág wk∂v c÷wZÙvb wQj bv| cái GK g≥e nq| ÜmLváb wZwb wKQyw`b cáoáQb wKöë eB LvZv ÜKbvi cqmv wQj bv| GiKg fvOváPviv c÷wZÙváb covákvbv KiáZ ÜMájI cqmv jváM, cwieváii b®~bZg Ø^véQáõ`®i c÷áqvRb nq| ÜmUv wQj bv eáj ‘Ügavwe QvŒ’ eáj cwiwPZ nevi ÜKvb myáhvM wZwb cvbwb| GB c÷vwZÙvwbK AvM÷áni evBái

IJr\ IJuL oJfáær ˛re

ùJjL IJr\ IJuL oJfáær IiqJkT IJjM oMyJÿh

Ü_áKB Zuvi we`®vPP©vi c÷wZ `yg©i AvM÷n àZwi náqwQj| ÜmRb® Zuvi àkkáei mePvBáZ Avbõ``vqK, DáÀRbvKi NUbv

wQj ¡vwZPvPvi KvQ Ü_áK (evsjv 1321 mvj) mxZvbv_ emvK KÖZ ZrKvjxb ‘‘`yAvbv `vági GKLvbv Av`k©wjwc eB’’ cvIqv|

wbáRi ØßÖwZPviY KiáZ wMáq wZwb hv eájáQb Zv Avgvá`i Ü`áki AmsL® gvbyáli àkkáei Avbõ` I Üe`bvi ØßÖwZ| wZwb ejáQb, “ámw`b Avwg Üh KZUyKy Avbõ` jvf KáiwQjvg, Zv fvlvq e®≥ KiáZ cviáev bv| Ümw`bwU wQájv Avgvi Rxeábi me©c÷_g eB nváZ ÜQuvqvi w`b| ZvB Avbõ`˘~wZ©áZ Avgvi gbUv Ühábv ÜdáU hvwéQájv| Avwg eBLvbv nváZ wbáq bÖZ® KiáZ KiáZ wMáqwQjvg c÷wZáekxi evwoáZ mncvVxá`i eBLvbv Ü`LváZ| ...mviv∂Y coZvg I mvá_ mvá_ ivLZvg| ...wKöë Avgvi Üm mváai m§ûwÀUyKy i∂v KiáZ welv` Ü`Lv w`ájv el©vKváj| ...Pváj eÖwÛi cvwb gvbvq bv| ...AÌ eÖwÛi mgq ÜhLváb ivLZvg, eÖwÛ Üekx náj ÜmLvb Ü_áK miváZ náZv, AZ®waK eÖwÛ náj ÜKv_vI Øívb ÜcZvg bv, ZLb Dcyo náq eBLvbv ivLZvg eyáKi bxáP|” Avgvá`i mgváRi AmsL® gvbyáli GB Awf¡Zv Awfbú nájI GB jovBáq wUáK _vKvi Ges djvdáji Awf¡Zvq AviR Avjx wfbú| fqven KwVb Rxeb msM÷vg Ges Afve AbUb Zuvi cyØèKc÷xwZ Avi ÜKäZynj Ükl KiáZ cvái wb| Av`k©wjwc cvevi mvZ eQáii gv_vq wZwb AbUábi gáa®I ‘cyuw_cyØèK’ msM÷n ÔiÄ Káib| 18 eQái wZwb eB msM÷n KáiwQájb 900; eBGi Avjgvwi wQj bv, ÜKbvi mva®I wQj bv| ÜmRb®B GK NywY©Sáo `ye©j Náii máΩ eB∏ájvI Dáo Páj hvq| Db•vá`i gáZv ÜPÛv KáiwQájb e˚ eQái e˚ KáÛi msM÷n cybiÄ◊vi KiáZ| wKöë jvf nqwb-- “cáii w`b cá_-c÷vöèái ÜcáqwQjvg `y’PviLvbv ÜQuov cvZv| gvZÖákváK Avwg Kuvw`wb, wKöë eB∏ájvi `ytáL Ümw`b Avgvi Üh Kvbúvi evb ÜWáKwQájv, Zv Avwg Üiva KiáZ cvwiwb|” Ünái bv wMáq Avevi eB msM÷án wbáqvwRZ nájb| wKöë Náii DbúwZ bv nIqvq eB cyØèK bZyb fváe msM÷n Kievi 17 eQi ci GKB NUbv Zuvi Rxeáb

AveviI NUájv| ejvB ev˚j®, eB ivLáZ ÜMáj Ôay Ni _vKvB há_Û bq, `iKvi há_ÛB k≥ácv≥ Ni| AviR Avjx M÷vgxY RMáZ gvbyáli c÷áqvRb Ges à`bwõ`b KvR I mgm®v Ü_áK KLbI wehy≥ nbwb, nevi AemiI cvbwb| GB hy≥Zv wQj Zuvi Rxeb, wQj Zuvi RxweKv| wZwb Avwgb-Gi KvR KiáZb| M÷vgxY gvbyáli à`bwõ`b KváRi myweavi Rb® wZwb Ø^Ì LiáPi PyjvI àZwi KáiwQájb| wÿZxq LᤠGi bKkv I c÷ØèyZ c÷Yvjx AváQ| Rwg Rgvi cwigváci mvgvb® fyjŒywU wKsev RvwjqvwZi KviáY evsjvá`ák KZ cwievi aüsm náqáQ Zvi wnmve Kiv KwVb| cwiwPZRábiv eájáQb Avwgb wnámáe AviR Avjx GZUvB wbLyuZ wQj Ges Zv mKáji wek¶vm GgbfváeB AR©b KáiwQj Üh ÔaygvŒ Zuvi KváRi Rb®B e˚ gvbyáli Rxeb ÜeuáPáQ, e˚msNvZ Avi LyábvLywbi nvZ Ü_áK wbØèvi ÜcáqáQ gvbyl| KváRi GB `∂Zv I wbÙvi KviáY Ôay wbR M÷vg bq Avákcváki GKwU eo A¬j Ryáo Zuvi GKwU MYwfwÀ àZwi náqwQj| GB MYwfwÀB ZuváK kw≥ hywMáqwQj c÷PwjZ AábK wek¶vm I c÷_v wbáq c÷kú DÃvcábi| ZuváK bvwØèK eáj ÜKD ÜKD ÜKvYVvmv KiáZ PvBájI wZwb Lye K`i wbáq mvivRxeb KvR KáiáQb| GgbwK Avákcváki cxi, ag©xq ÜbZvivI Zuvi weiÄá◊ KLbI dáZvqv Rvwi Káibwb| AviR Avjx GB welq wbáq mevi máΩB AvájvPbvq AvM÷nx wQájb| wZwb Db•y≥ wQájb, hyw≥ w`áq L¤b Kiáj Zuvi c÷ákúi máöèvlRbK DÀi w`áj wZwb Zv M÷nY KiáZ Kyw…Z wQájb bv| Ges ÜmUvB, Ges c÷kú DÃvcábi fwΩB ZuváK wewéQbú ÿxáci Awaevmx Káiwb, ZuváK wbtmΩ Káiwb, hw`I “Øívbxq weákl mgváR” wZwb `xN©w`b “AeánwjZ I wZiØãÖZ” náqáQb|

¡vábi wK wWM÷x nq?

wbáRi bvág cvbwb eáj Aáb®i bvág ewikvj cvewjK jvBáe÷wi Ü_áK eB Gáb cáoáQb| GK ch©váq Gám Øívei AØívei m§ûwÀ Iqvwiká`i eywSáq w`áq KvR KáiáQb jvBáe÷wi c÷wZÙvi Rb®| wZwb wbáRB eájáQb, “w`bgRyix KáiwQ gváV gváV AvwgbwMwi iÉác| ...UvKv Avgvi ÜbB| Avi RxweKv ßvwJÄv 50 kJfJ~

xfqQxKjT IJr\ IJuL oJfáær

ZváiK AYyt Ükl weáKáji hvq hvq Üiv`, ev`vwg ÜMvaÅwj Übág AvmáQ wek¶ PivPái, ewikvj m`áii cvVvMviwU e‹ nevi mgq náq GámáQ, `váivqvb BwZgáa®B DuwK w`áq ÜMáQ `yBevi, cvV Ká∂ `yBRb gvŒ gvbyl wK Ühb me RxY© eBáqi cvZv DáÎ Ü`LáQ cig ggZvq| Zvá`i gváS GKRb wbáRB jvBáe÷ixqvb Rbve GqvKye Avjx mváne eáj `váivqvb ÜePviv ZvovI w`áZ cviáQ bv, ÜKej A∂g wPöèv Kái hváéQ- m®vái AváM GBiÄg AváQájbbv, GB eyBi®v e®vWv AvIábi ciw`q®vB bv nvΩvWv w`b GKáQi M‡ Avi M‡| wKáqi GZ KZv eD gvBq®v Ücvjv _yBq®v ÜcváK KvUv, aÅjAjv eB jBq®v Rváb ÜKWv| Záe Üm GBUyKy eySáZ cvái Zvi m®vi cváq Kv`v ÜjcUvábv ÜmB eyáov M÷vg® ÜjvKwUáK LyeB K`i Káib, Zvi mvá_ K_v eáj gRv cvb Ges c÷vqB wbáRi bvág eB Zyáj ZváK Ü`b| jvBáe÷ixi wbqg AváQ ewikvj m`i GjvKvi evwmõ`v bv náj GLvbKvi eB evox wbáq hvIqv hváe bv, wKöë ÜmB ÜjváKi evox Rvwb ÜKvb GK M¤M÷vág, e‹yáZ°i LvwZái m®vi ZvB eB wbáR Rvwgb náq ZváK Ü`b| Záe n®uv, eyáov gvbylwU LyeB wgÛfvlx, AvR ch©öè ÜKvb KUy K_v ejáZ Ôáb wb ÜKD ZváK, Ü`Lv nájB gÑ`y Ünám Kykj wewbgq Kái covi gváS Wyáe hvq Avcb gáb, Avi eB wbáq ÜMáj ciw`bB AwZ hZú Kái Avevi ÜdiZI w`áq hvb wbqwgZ| wKámi GZ cov GB eqám ÜK Rváb? Aeákál `iRv e‹ nj Ümw`ábi Zái,

ÜmB wPi ZiÄY eyáov gvbylwU `Öfl c`á∂ác j§^v j§^v cv Üdáj QyUáZ jvMájb Übä NvUvi w`áK, Ükl ÜbäKvwU fái ÜMáQ hvŒxáZ, wKöë gvwS Ühb ZviB Aác∂vq, Rváb GB mgqB mÅáh©i Pywi hvIqv Avájvq Ü`Lv wgjáe eB nváZ Avájvq Übkvq cvIqv gvbylwUi| GKMvj Ünám ejáe- wK gvZyeüvi mváqe, eB cvBáj Üdiábi w`k _ván bv! gvZyeüi mve? ÜbäKvi AábáKB Nvo Nywiáq ZvKvq- AvcwbB AviR Avjx gvZyeüi, Rwg gvcvi Avwgb? AviR Avjx GK Mvj Ünám eájb, gváS gváS ÜKD mgm®vq coáj Rwg cwigváci KváR hvq eáU, wKöë Avwg Zq Avwgb bv! c÷ k ú K Z© v Aveváiv eáj wKöë w K ö ë Avácúi GZ bvg ˚ w b , Avcáb AvZ Ü`áj bvwn kZkZ ÜjváKi civY eváP! AviR Avjx AveviI Ünám Üeájb, G∏ájv fvjevmvi K_v, Zviv AvgváK cQõ` Kái eájB eáj, Ggb wKQy bv| ÜbäKvq GK cvk ÜNuál Pjgvb Üm÷váZi w`áK ZvwKáq _váKb GK wbwgál, gáb Avbáõ`i evY ÜWáK hvq nváZ eBwU cáo bZyb wKQy Rvbevi AvKvçLvq| evox ZLábv 11 wKájvwgUváii c_, GgbUv c÷vq c÷wZw`bB Avámb wZwb, GKmgáq ÜnuáUB AvmáZb, ÜKej gvŒ Rvbvi AvKvçLvq| ÜRvái nvIqv eq, ÜbäKv `yáj IáV, ÜKD gvwSáK Mvwj w`áq Üdáj, ÜKD wPrKvi Kái eáj- Ün

gvey`, ZywgB fimv, i∂v Ki| AviR Avjx kvöè fváe ÜNvjv Rj Ü_áK gyL wdwiáq _vKvb AvKváki Mváq AváØè AváØè Dæj náq DVáZ _vKv ÜR®vwZÆãg¤jxi w`áK, Ôµ M÷n ÜPbv AváQ Zvi, wPább c÷vq mgØè gÅj b∂Œcyƒ, Zvá`i wbáqB gáb gáb eybáZ _váKb ¡vbgq c÷kú| AábK Kvj AváMi K_v G∏ájv| AvR, 2012 mváji 9 AvM˜, ivZ mváo wZbUvq ÜnjwmswKi Avevám wbáRi jvBáe÷ix Nái eám Zvi msM÷áni bv cov eB∏ájvi w`áK ZvKvq, Pvicváki bv-cov eBáqi cvnváoi w`áK hLbB ÜPvL cáo Avh©RbK fváe Zvi gáb Avám AviR Avjx gvZyeüáii K_v , c÷wZwU eB ÜRvMvo Ges covi wcQáb Zvi cwik÷ági K_v gáb Kái Üm jævq gv_v bZ Kái, c÷wZw`bB| PgrKvi me weláqi Dcái KZ `yÆû÷vc® eB, wKöë msM÷n KivB ÜZv Ükl K_v bq, ¡vb AvniY KiáZ náe GB AgÑZ fv¤vi Ü_áK, ZáeB bv eB ÜKbv AvcvZ mv_©K| Ajm evΩvjx mgváR Ab® me wKQy ev` w`áqI Ggb cwik÷gx cvVK _vKáZ Üh cváib, whwb GKwU eB covi Rb® 11 wKájvwgUvi ÜnuáU M÷öívMvái ÜháZb, whwb wbáRi Rxeábi mgØè m¬q w`áq MYM÷öívMvi Øívcb KáiwQájb, GgbwK ÜmB M÷öívMváii gRyi wnámáe wbáR KvR KáiáQb hváZ ÜmB A_© w`áq GKwU nájI eB Üekx µq Kiv hvq, GgbwU ÜKejB MÌ gáb nq| AviR Avjx gvZyeüáii mgáq BõUviábU, Kw§ûDUvi, AvB Üdvábi AwØèZ° KÌwe¡vábI wQj bv, Zviv be j‰ ¡vábi Rb® Aác∂v KiáZb ÜeZváii Lei, Leáii KvMR Ges Qvcv eBáqi| AYy LvwbK AváMB ÜdmeyáK e‹yi cvVvábv wjẠÜQvU GKUv wK¨K Kái mivmwi bvmvi IáqeácáR XyuáK gΩjM÷áni mÅh©váØèi Qwe Ü`áL, mvB› wdKkábi bq, evØèáei| gΩáj AeZiYKvix báfvhvb AvRB cvwVáqáQ| jvj M÷áni eyáK bvgv ÜmB Acvw_©e mÅh© we`vq ZváK AábK Üekx Mvp welY&YZvq Avµvöè Kái, Üm gáb Kái AviR Avjx gvZyeüi GB myweav∏ájv Ücájb bv| ZváZI ÜmB `vk©wbáKi ¡vbPP©v Ü_ág _váK wb, wKöë Avá∂c wQj Zvi, ßvwJÄv 46 kJfJ~

fÅJr hJvtKjTfJ c÷váP®i Üfwbm L®vZ evsjvi c÷áekÿvi ewikváji gvwU evsjv mvwnZ® I msØãÖwZi GK PviYf~wg| GB gvwUi eyáK Rb• Übqv Kwe, mvwnwZ®K, `vk©wbáKiv GB A¬jáK Ühgb DáéP Zyáj aáiáQb, ÜZgwbfváe mgÑ◊ KáiáQb Avgvá`i evsjv mvwnZ®áK| Záe Zvá`i c_Pjv GZ mnR I myLgq wQjbv, bvbv e‹yi c_ AwZµg Kái Zvá`iáK mvgábi w`áK GwMáq ÜháZ náqáQ| bvbv c÷wZe‹KZvi gáa®I Zviv Ü_ág _váKbwb, ¡vb AvniáYi gva®ág wbáRáK AvájvwKZ Kivi ÜPÛv KáiáQb, AvájvwKZ KáiáQb wbáRáK, mgÑ◊ KáiáQb Avgvá`i mvwnZ®áK, mgvRáK| Zvá`i gáa® ÜKD ÜKD c÷PwjZ c÷_v, wek¶vm, ixwZbxwZi weiÄá◊ wMáq mgváR we`®gvb KymsØãviáK mwiáq mgvRáK bZybfváe mvRvábvi ÜPÛv KáiáQb| ÜZgwb GKRb e®w≥Z° Ø^wkw∂Z, we¡vbgbØã `vk©wbK AviR Avjx gvZyeüi| wZwb GKwU KymsØãvigy≥, AvaywbK, we¡vbgbØã mgvR MVábi c÷qvm PvwjáqáQb| c÷PwjZ A‹wek¶vámi, ag©xq KymsØãváii weiÄá◊ wMáq wbáRi gZvgZáK Zyáj aivi ÜPÛv KáiáQb| AviR Avjx gvZyeüi evsjvá`áki GK weØßqKi e®w≥Z°| AvRxeb ¡vbvbymw‹rmy GB e®w≥Z° evsjv 1307 mábi 3iv Ücäl, BsáiwR 1900 mábi 17 wWám§^i ZrKvjxb eÖwUk fviáZi ewikvj ÜRjvi ÜKvZqvwj _vbvi Pievoxqv BDwbqábi jvgPwi M÷vági GK `wi`&©i KÖlK cwievái Rb•M÷nY Káib| Zuvi Pvi eQi eqám wcZv GöèvR Avjx gvZyeüi gÑZy®eiY Káib| Zuvi ciánRMvi weÀnxbv gvZv iáeRvb AwZKáÛ ZuváK gvbyl Káib| cuvP fvBáevábi cwievái Afváei KviáY Zuvi gv ZuváK wVKmgáq cvVkvjvq fwZ© KiváZ cváibwb| evsjv 1320 máb `Åi m§ûK©xq GK PvPv `y’Avbv gÅáj®i GKwU ‘Av`k©wjwc’ wKáb ZuváK Øívbxq cvVkvjvq fwZ© Kwiáq Ü`b| ‘Av`k©wjwc’ cvV Ükl Kái 1321 máb ivgmyõ`i emváKi wbKU ‘evj®wk∂v’ cvV ÔiÄ Káib| ZLbB QvŒáeZb Abv`váq cvVkvjvwU e‹ náq hvq| AZtci wZwb Øívbxq GK gy›x mvánáei KváQ ÜKviAvb I Bmjvági BwZnvm weláq wKQyUv wk∂v M÷náYi myáhvM jvf Káib Ges wewfbú cyáivwnZá`i wbKU wnõ`yaág©i wewfbú eΩvbyev` cvV Káib| Gmgq gy›x mváneáK wZwb bvbv weláq c÷kú KiáZb, weáklZ c÷KÖwZ m§^á‹| Ühgbw`b-ivZ, ÜRvqvi-fvUv, kxZ-M÷xÆß nq ÜKb BZ®vw`| wKöë gy›x mvánáei KvQ Ü_áK wZwb Üh DÀi ÜcáZb G∏ájv Zvi gbtcÅZ nZ bv| Gmgq wZwb wbáRi HKvwöèK c÷áPÛvq ÜjLvcov wkLáZ _váKb| 1333 máb wZwb f~wg msµvöè mváf© wk∂v M÷nY Káib, GQvov cwieváii eáØêi Afve wgUvevi Rb® eØêeybb ÜkáLb| KÖwlKváRi duváK duváK ewikvj nvBØãyáji Øívbxq QvŒ Avt AvwRR I dRjyi ingvb wgTvi cyivZb cvV®cyØèK cvVKái mvwnZ®, MwYZ, R®vwgwZ, fÅáMvj, BwZnvm, e®vKiY BZ®vw`áZ wKQy ¡vb I BsáiwR fvlvi eY©áeva jvf Káib Ges wbáRi ¡vábi wccvmv wgUváZ ewikvj cvewjK jvBáe÷ix I ksKi jvBáe÷ixi evsjv eBmgÅn GKRb gábváhvMx QváŒi b®vq cáob| `k©b wQj Zuvi wc÷q welq| wKöë cvVvMvái ch©vfl eB wQj bv| cái ewikvj we.Gg (e÷Rágvnb) KájáRi Aa®vcK k÷á◊q KvRx ÜMvjvg Kvw`i mvánáei AvöèwiK mvnváh® KájR ßvwJÄv 46 kJfJ~


7

xJKyfq

Qx~h TJoÀPur FTkJfJ TKmfJ

SÅïJrjJg SPr SÅïJrjJg jLuJ’rL rJPVr cJjJ~ SPz jLu vJzLr \Koj ß\J~Jrk´meÇ cJPT KTjúrL xMr ßhy\ IÅJYuÇ KT TPr \zJA, KT TPr \zJA Tmº k´Kfmº! \JKjjJ \~\~∂L rJV ßTJj rJPV ßTJj IPñ mJP\! SÅïJrjJg, SPr SÅïJrjJg! jLuJ’rL rJPV fáKo YJKrP~ KjwJh Yfár VJºJr, mJ\JPu jLuJ’rL xMªrfPrJÇ TJPo ßk´Po ßxJorx hsmLnNf TKr kJj \uh YáoMPT po\ ßoRfJf ßTJou TKzPf fjMkrv YáoTKzr xMrPbÅJaÇ SÅïJrjJg, SPr SÅïJrjJg! IKnxJPr ßhy \JPV ßhPyr IKiT ßhy\ C™JjÇ ß\Pj ßVKZ ßTJj&rJPV poMjJ~ \JPV \Pur IPTtˆsJÇ ß\Pj ßVKZ ßTJj VJPX ß\J~Jr nJaJ~ ßZJPa jJS ßmPVJj xMPrr ßdC nJPX ßf\L oJK^r mJ\Mr ‰mbJ; ßTJj&poMjJr \Pu cMmMKrr hPo TJozJ~ jLu ß\ÅJTÇ ßmVJjJ mÅJKvr xMPr Wr ßnPX pJ~ jJrL KYrTJu ßoPWr ÛJltdJTJ kJP~r jMkMr ßUJuJ xmtjJvJ kJ kJP~r k´ms\qJ ßZJPa hoTJ ^Pzr oPfJ ßnPX \Jf j~J hPrJ\J~ TzJ jJPz jLuJ’rL oJfJu ßoRfJf!

@PuJ KuKU

KmPTPu ß\Kar \Pu cMKmP~ kJ, ßp KVKr KTPvJrL kJP~r jMkMPr S oPu mJK\P~ \Pur IPTtˆsJ Imv TrPfJ jhLoj, fJPT UMÅK\Ç „koNKftnJKX @r VKzÇ IØMf APo\JKr! @yJ\JKrS mPa! jhLKTPvJrLr ZKmaJ ßZJaJ~ k´Vf ßxsJPfr mÅJPTÇ kJgPr CkPu nJPX ß\J~Jr ZuJ“ZuÇ kJP~r ß\J~JPr TLftjPUJuJr ßdC ßaPjKZu UMm aJuoJaJu WNKjt\Pu KhPf krJmJ˜m cMmÇ hNr maVJPZ KnjPhvL xmM\ uJ\MT yKr~Ju uJu malPur “oJÄx bMTPr ßUPfJ KYoKjr ßiÅJ~Jr KkZPj xLVJPur oPfJ CPz ßpPfJ IKjPhtv! S yKr~Ju, S xmM\ uJ\MT kJKUr cJjJ mu, CPzPZ ßx KVKr KTPvJrLr jPnJ ßTJj&hsJKWoJ~ TPfJaJ @TJvhNr jLufJ~! kJAKj ßar TUj VqJPZ ßUP~ FTUJjJ xmM\ Âh~!

ßmhjJr mKªv

kPrKZ uMTg´∆ FAK¢-aáP~K≤ ßaasj xJhJ vJatÇ ImM^xmM\ mMT KhPò CÅKT A¸JPfr KYKb ßV´PjPcr oPfJ kPTa oyJTJmqÇ uJVJfJr \J∂Jr VJKzèPuJ oOfáqoMUL UMÅ\PZ KT ßxA xmM\ yKhv! mMT kPTPar KjKw≠ KYrhJyq! ImM^xmM\ mMT KhPò CÅKT k´e~ oyJTJmq Yûu ^KrPZ ÂhVLf ^ÅJT ^ÅJT kJPUJ~J\ ßmhjJr mªLv! hOKÓnNT Tá~JvJr SAkJPr jJrL oxLmetZJ~J-kKrPuU fáKo KT pM≠i˜ jVPrr ßfJrj ßTJPjJ ßnPX kPz @PZJ ˜MkxMªr! kPgr SkJPr ˙Kmr KYrKk´~ Ijz CKjv aJPj ßx Ik´KfPrJi ßVJkj yKhvÇ Yûu mJK\PZ ÂhVLf ^ÅJT^ÅJT kJPUJ~J\ ßmhjJr mªLv!

kä MPaJPâKx mJPWr VJP~ krJPm ßTj TJPuJ jJVKrT xMqa?

Kgs-Kkx xMqPar TKlPj KT pJPm mMPjJ aJr\Jj mÅJiJ! mjnNKo gJT ˝J~•vJKxf kÊPhr mxmJx IreqPT KvKUP~J jJPfJ \MrJKxT Vefπ! VefPπr TKlPj bMPTPZJ ßvw ßkPrPTr gJmJÇ mjoJjMPwrJ \JPj, käMPaJPâKxr KT oJPj! mjh•T ZzJT KvTz KYfJr oPfJ ßhRz \ñPu gJT \ÄuL ˝JiLjfJ! ßfJoJr @èPj mjnNKo ßkJPz SPz mJTPur KYfJ S“ kJPfJ ßTj jJVKrT TqJPoJlîJ\? jVPr rJPUJ, jVPr gJPTJ, jªjJVKrTfJ!

kqJrJoMqr

vKjmJPrr KYKb vKjmJr KZu ßfJoJrA \jq ßfJuJ TqJPlr ßaKmPu ßoWuJ YáoMT TÅJPk jLuJn KmPTPu FTuJ rPhnNÅßmuJ vKjmJr KZu ßoW, \uPh CfuJÇ

nMu TPrKZ FTKa TgJ mPuÇ @PuJr ^Pz ZMaPZ fLrªJ\ cJjJIuJ KvÊ xJAKT mPir fLr KTCKkc KjKrU TJo\ IºTJPrÇ VªPor oPfJ VfPrr pJhMPaJjJ FA IPmuJ~ aJPjÇ nMu TPrKZ FTKa TgJ mPu ßToj TPr vsme UMKu ‰mrL ßTJuJyuÇ

cJT

oJUJoJKU ZJzJ VKof pJ~ jJ TKmfJÇ vP»r khtJ ßUJPuJÇ xJf ˜r khtJ UMPu pJS dMPT krPf krPf ˜rLnNf hÅJKzToJpKfKY¤yLj krJe TÅJªj C•rJiMKjT KY“TJr ÊjPm k´JYLj yJyJTJr! ˜r IKfâo ZJzJ TKmfJr xºJj kJmJ jJ mJªJ! ˜rLnNf Tá~JvJr hOKÓnNT TÅJPYr SkJPr ßkJfJ uJPvr TKlj UMPu KT hqJPUJ? ßlPu @xJ kOKgmLr FKuK\, xjJaJ mJP\ TîJKrPja TKmfJ~ KT ßUÅJP\ kJbT ßUÅJP\ KT xo~ KT hqJPU ßmÅJhPu~Prr Khj TPfJaJ hM”UhLet ÈxoJ„|’ ßgPT TPuJjÛKk TqJPorJ? oJUJoJKU ZJzJ VKof jJ pJ~ TKmfJÇ VnLr Voj YJ~ KmwJÜ xÄâoj; motKvr˘Je j~, Kmmxj pJS dMPT I∂Pr IªPrÇ mJP\ VJj v»yLj KvKvr S ^Pzr V\tj uJ\MT C™Jj jJPY TJPuJ leJr CÌLw ßbPu SPb fJr hMPYJPU mMPjJ UMPjr ßjvJ UMPjr VfPr \jì TJPmqr rÜoJUJ muPkj nJPuJPmPx pJfjJpJkj ßuPU ßãJn \\tr @XMuÇ TKmr TUPjJ mºágJPT jJ krJmJ˜m \Lmj lîJPa FTJ ßYJU \MPz n~JjT ßk¥MuJo ßhJPu ßh~JPur WKz YPu ßVPu „k KgSPcJa \JPV rJf FTJ xPâKax ßlPr jJ hvtPj @r mJ\JArJ oJuÇ ßhJyJA VfPrr, ZMÅP~ YPu pJKm jJ ¸vt láÅPz UMÅPz pJ, dMPT pJ kJ~rJr rPÜr oPfJ ÀmLuJu èyJr ßh~JPu TKmfJ pJ ßjPo pJ kJfJPu pJ gJKox jJ kJ YJuJ ßYJPU @èj \ôJuJ FAPfJ ßkÅRPZ ßVKu ßfJ IºTJr ßvw yPu Km˜Jr ˜r ßvPw kJKm TKmfJr ^JuJ!

rPXr VKef

FTPrJUJ YJTJ gJPoKj ßTJgJS ßZPz VqJPZ kg kûmLKg ßoJz rÜPrJUJ asJKlT uJAa pPfJÇ FTaJ TgJ cJAKrPf ßjA ßuUJ oMKhsf ßjA TJmqV´∫ ßTJgJS FTaJ TgJ mMPTr nuPa FTJ FTaJ TgJ y~Kj ßp muJ uJP\Ç FTaJ TgJr hLWtoj˜Jk FTaJ TgJr láPrJPuJ jJ mjmJxÇ kJr yP~ VqJPZ YJr hvPTr uJvÇ ßfJoJr xTJu @oJr rJK©PmuJ ßfJoJr pJ uJu @oJr TJPZ fJ ßVJuJk ZMPa @Px rÄ kJPfi rPXr VKef fPm KT ßk´o rPXr ßTJ~J≤Jo! „k hNrJYJr ‰˝rJYJPrrA oPfJ TPrKZ fJPTS ãoJ! TPm kJPmJ mPuJ ßfJoJr yuMh cJjJ ßYjJ @TJPvr ßoWouäJr rJV jLuPrRhsTeJ! YPu FPxJ hNrfoJ! ßfJoJr TJPZ @oJr FTaJ \Lmj rP~PZ \oJÇ

Ixmet

TKj~JT rPXr FTP\JzJ IéPlJct\MPfJ kPrKZuJoÇ fJr ßaJ-TqJk ZzJPfJ ßyKˆÄPxr ßYJ~JPur oPfJ uJuPY hMqKfÇ Yãá˛Jj n¨PuäJPTrJ fJTJPfJ fLptT fJPhr ßYJU \MPfJr @PuJ~ \ôPu CbPfJ YÅJPhr ßlJ~JrJÇ fJrJ Foj nJPm fJTJPfJ ßpPjJ ^Pr kzJ ß\qJ“˚Jr KvKvrTeJ YJaPZ TáTáPrr VOiúMK\øJÇ ZjúZJzJ FmPzJ ßgmPzJ IjJªKjT kJ KTZMPf oJKjP~ KjPf kJrPuJ jJ \MPfJr Vør oJKjP~ KjPf kJrPuJ jJ ßYJPUr IkmqmyJrÇ kPr KjuJo gqJmzJ kJP~ ßlr \ñPu ßlPu ßh~J âxPmfi rJmJPrr Y√u ß\JzJ KmkämL ßpoj UMÅP\ ßj~ TmPrr Vør UMÅPz uMTJPjJ rJAPlu xUqaJÇ


8

gJArP~c xoxqJr jLrm uãe

lîM KT? IiqJkT cJ. UJj @mMu TJuJo @\Jh” lîM @xPu KT, ßp TJCPT K\Pùx TrPuA muPf kJrPm FA ßrJPV KT y~Ç oJgJ mqgJ, jJT KhP~ kJKj kzJ AfqJKhÇ lîM muPf @orJ pJ mMK^ fJ KT∂á lîM j~, xJiJre xKht-\ôrÇ fJyPu lîM KT? lîM mJ AjlîMP~†Jr \KaufJ xŒPTt muJr @PV @oJPhr \JjJ k´P~J\j xJiJre xKht-\ôr @r lîMr flJfÇ xJiJre xKht-\ôr Efá kKrmftjTJuLj xo~èPuJPf yP~ gJPT, pJr k´JgKoT uãeèPuJ yPò mº jJT, VuJ mqgJ, xPñ oOhM \ôr FmÄ UMxUMPx TJKv gJTPf kJPrÇ FA \ôr nJArJx\Kjf TJrPe yPuS Fr TJrPe ßTJPjJ oJrJ®T \KaufJ y~ jJÇ xPmtJó xJf KhPjr oPiqA ßrJVL xM˙ yP~ ßpPf gJPTÇ IjqKhPT lîM yPu ybJ“ TPrA fLms \ôr SPb, pJ 3 ßgPT 4 Khj ßo~JKh yP~ gJPTÇ ßrJVLr xJrJ VJP~ FmÄ oJgJ~ fLms mqgJ gJTPf kJPrÇ lîMr @PrTKa ‰mKvÓq yPuJ @âJ∂ mqKÜ k´Y§ TîJK∂ ßmJi TPrj FmÄ fÅJr ‰hjKªj TotTJ§ oJrJ®TnJPm mqJyf y~Ç @r pKh ßrJVL KvÊ mJ m~Û mqKÜ yj IgmJ ßrJVLr IjqJjq hLWt˙J~L ˝J˙qVf xoxqJ ßpoj cJ~JPmKax, Âh&PrJV mJ yÅJkJKj ßgPT gJPT, fJyPu \KaufJ oJrJ®T @TJr iJre TrPf kJPrÇ lîM FTKa nJArJx-\Kjf ßrJV, pJr k´PTJk mJÄuJPhPv xJiJref vLf S mwtJTJPu ßmKv ßhUJ pJ~Ç Fr TJrPe võJxfPπr xÄâoe ßhUJ ßh~, pJ pPgJkpMÜ KYKT“xJ jJ TrJPu láxláPxS ZKzP~ ßpPf kJPrÇ k´KfmZr KmPvõ 5-10 vfJÄv kNetm~Û mqKÜ FmÄ 20-30 vfJÄv KvÊ FA ßrJPV @âJ∂ y~Ç @âJ∂ mqKÜr yÅJKY-TJKv ßgPT mJ fÅJr mqmÂf K\Kjxk© ¸vt TrPu lîM ZzJPf kJPrÇ lîM yPu k´fLTJPrr ßYP~ k´KfPrJi TrJaJA C•o k∫JÇ lîMr KaTJ mJÄuJPhvxy KmPvõr IKiTJÄv ßhPvA xy\unqÇ FA KaTJr TJptTJKrfJ krLKãf FmÄ k´oJKefÇ fPm k´KfmZr FA \LmJeMr iJrJ kKrmKftf y~Ç @r fJA Kmvõ ˝J˙q xÄ˙J k´KfmZrA lîMr xmtPvw nJArJxèPuJ KYK¤f TPr KaTJ~ ßvwJÄv 42 kJfJ~

gJArP~c xoxqJr CkxVt ßmKvr nJV ßãP© I¸Ó gJPT, KT∂á @kKj pKh F k´KfPmhPj @PuJKYf CkxPVtr FT mJ FTJKiT CkxVt hLWtKhj iPr uã TPrj, fJyPu @kjJr yrPoJPjr oJ©J xŒPTt \JjPf xJiJre rÜ krLãJr \jq cJÜJPrr vreJkjú ßyJjÇ VuJ~ ImK˙f k´\JkKf @TíKfr gJArP~c KmkJT S oK˜PÏr TJptâPor \jq k´P~J\jL~ yrPoJj C“kJhj TPrÇ gJArP~c xoxqJr CkxVt ßmKvrnJV ßãP© I¸Ó gJPT, KT∂á @kKj pKh F k´KfPmhPj @PuJKYf CkxPVtr FT mJ FTJKiT CkxVt hLWtKhj iPr uãq TPrj, fJyPu @kjJr yrPoJPjr oJ©J xŒPTt \JjPf xJiJre rÜ krLãJr \jq cJÜJPrr vreJkjú ßyJjÇ • WMPor kKrmftj @kKj xmxo~ nJPuJ KjhsJTJrL KZPuj, KT∂á ybJ“ TPr IKjhsJ xoxqJ ÊÀ yP~PZ- FKa gJArP~c xoxqJr xÄPTf yPf kJPrÇ oJP~J KTîKjPTr FP¥JKâPjJuK\ˆ ßyJxJAj VJKrm mPuj, ÈSnJrIqJTKan gJArP~c KTZM yrPoJj (ßpoj- asJA@AP~JPcJgJArjJAj pJ Ka3 jJPo kKrKYf FmÄ gJArJAj pJ Ka4 jJPo kKrKYf) IfqKiT kKroJPe Kj”xre TPr ßx≤sJu jJntJx KxPˆo mJ ßTªsL~ ˚J~MfπPT IKfKrÜ CP•K\f TPr FmÄ AjxoKj~J mJ IKjhsJ ßrJPVr KhPT iJKmf TPrÇ’ IjqKhPT, xJrJrJf WMoJPjJr kr @kKj pKh TîJK∂ IjMnm TPrj IgmJ @kjJr pKh ˝JnJKmT WMPor fáujJ~ IKiT WMPor k´P~J\j kPz, fJyPu @kjJr x÷mf @¥JrIqJTKan gJArP~c @PZ- ßpUJPj @kjJr vrLr kptJ¬ yrPoJj C“kJhj TrPf kJPr jJÇ fPm IjqJjq @PrJ ßoKcPTu TJrPe @kKj xmxo~ TîJK∂

vfJÄv KyPoJKlKu~J ßrJV KjP~ FmÄ ßoP~x∂JjPhr 50 vfJÄv myjTJrL KyPxPm \jì ßj~Ç pKh mJmJ KyPoJKlKu~J~ @âJ∂ ßrJVL S oJ myjTJrL yj fPm ßoP~x∂JjPhr oPiqS KyPoJKlKu~J ßhUJ KhPf kJPrÇ KyPoJKlKu~Jr k´TJrPnh : rPÜr TîKaÄ lqJÖPrr InJPmr Skr KnK• TPr KyPoJKlKu~JPT KyPoJKlKu~J F S KyPoJKlKu~J Km- F hMA nJPV nJV TrJ y~Ç 1. KyPoJKlKu~J F” TîKaÄ lqJÖr FAPar InJPm y~Ç 2. KyPoJKlKu~J Km” TîKaÄ lqJÖr jJAPjr InJPm y~Ç KyPoJKlKu~J ßrJPVr CkxVt” I˝JnJKmT rÜãrPeA F ßrJPVr k´TJv kJ~Ç ßpKa YJozJr KjPY ßZJa rÜãre ßgPT ÊÀ TPr vrLPrr èÀfôkNet Iñ ßpoj : IK˙xKº, oK˜Û, ßvwJÄv 28 kJfJ~

k´J~PãP© ßrJVLPT jJntJx mJ ˚J~KmT hMmtuV´˜ KTÄmJ CKÆVú TPr ßfJPuÇ KfKj mPuj, ßxUJPj IfqKiT ßmsAj KˆKoCuqJ≤ mJ oK˜Ï CP•\T @PZ pJ @kKj ßTJPjJ KmwP~ nJPuJ IjMnm jJ TrPu fJPT ßYKfP~ ßfJPuÇ • mJSP~u InqJx kKrmftj mJrmJr ßTJÔTJKbjq yPf kJPr @¥JrIqJTKan gJArP~Pcr CkxVtÇ cJ. @KvfJ è¬ mPuj, ÈgJArP~c yrPoJj @kjJr cJAP\Kˆn asqJTPT YJuM rJUPf nNKoTJ kJuj TPrÇ @kjJr UMm xJoJjq

gJArP~c yrPoJj C“kJhj yPu @kjJr ou mJiJk´J¬ yPmÇ’ IkrKhPT, SnJrIqJTKan gJArP~c Fr KmkrLf k´KfKâ~J xOKÓ TrPf kJPrÇ F k´xPñ cJ. @KvfJ è¬ mPuj, @kKj Kj~Kof mJSP~u oMnPo≤ mJ oufqJV TrPmj, xmKTZM hs∆f YuJYPur TJrPe mJrmJr mJSP~u oMnPo≤ mJ oufqJV yPf kJPr, KT∂á FKa cJ~Kr~J j~Ç • Yáu kJfuJ yS~J Yáu kJfuJ yP~ pJS~J, KmPvw TPr Ã∆ yPò gJArP~c xoxqJr CkxVtxoNPyr FTKaÇ cJ. @KvfJ è¬ mPuj, È@¥JrIqJTKan gJArP~c mJ SnJrIqJTKan gJArP~c @kjJr YáPur KmTJv YPâ KmYáqKf WaJ~Ç’ xJiJref xJoJjq kKroJe Yáu KmvsJo ßj~, KT∂á gJArP~c yrPoJj nJrxJoq yJrJPu IfqKiT kKroJe Yáu FTA xoP~ KmvsJo ßj~- ßp TJrPe Yáu kJfuJ yP~ pJ~Ç • Ik´fqJKvf xoP~ WJoJPjJ yJAkJrIqJTKan gJArP~Pcr FTKa Toj CkxVt yPò, kKrvso jJ TPrS IfqKiT WJoJPjJÇ cJ. @KvfJ è¬ mPuj, ÈgJArP~c vrLPrr vKÜ C“kJhj Kj~πe TPrÇ ˝JnJKmT yrPoJj oJ©Jr ßYP~ Có yrPoJj oJ©Jr oJPj yPuJ @kjJr ßoaJmKu\o IfqKiT xKâ~ yPò, ßp TJrPe ßuJPTrJ oJ©JKfKrÜ Vro IjMnm TPrÇ’ • I˝JnJKmT S\j mOK≠ S\j mOK≠r TJrPe @kjJr K\¿ kqJ≤ UMm aJAa yP~ ßVu, KT∂á @kKj ß\Jr KhP~ muPZj ßp @kKj @kjJr UJhqJnqJx mJ mq~JoJnqJx kKrmftj TPrjKj, fJyPu Fr \jq ßvwJÄv 41 kJfJ~

ßTJPuPˆru-mO•J∂ ß\Pj rJUMj

rÜãrPer ßrJV KyPoJKlKu~J

cJ. hJCh AmPj @hjJj” KyPoJKlKu~J FTKa \jìVf rÜPrJVÇ F ßrJPV @âJ∂ mqKÜr vrLPr rÜ \oJa mÅJiJr KmPvw CkJhJj gJPT jJÇ lPu vrLPrr ßTJPjJ IÄPv @WJfk´J¬ yPu mJ ßTPa ßVPu rÜãre @r xyP\A mº yPf kJPr jJÇ xJoJjq TJaJ-ßZÅzJ~ xJiJref UMm ßmKv xoxqJ y~ jJÇ KT∂á ßhPyr ßnfPr \P~≤, ßpoj yÅJaá, TjMA AfqJKhr ßnfPr rÜãre yPu fJ oJrJ®T @TJr iJre TrPf kJPrÇ ßrJPVr TJre” KyPoJKlKu~J FTKa mÄvVf mJ ß\PjKaT ßrJVÇ fPm vfTrJ k´J~ 30 nJV ßãP© mÄPv F ßrJPVr AKfyJx jJS gJTPf kJPrÇ KyPoJKlKu~JPT F Kuïc KcK\\ mPuÇ ßZPuPhr FTKa oJ© F ßâJPoJ\o S FTKa S~JA ßâJPoJ\o gJPT fJA ßZPurJA FA ßrJPV ßnJPVÇ KyPoJKlKu~J mJmJ-oJP~r K\j ßgPT x∂JPjr vrLPr k´Pmv TPrÇ pKh mJmJ KyPoJKlKu~J~ @âJ∂ ßrJVL yj FmÄ oJP~r oPiq KyPoJKlKu~Jr K\j jJ gJPT, fJyPu x∂JjPhr xmJA xM˙ yP~ \jìV´ye TrPm FmÄ ßoP~x∂JjrJ ßrJPVr K\j myj TPrÇ pKh ßTJPjJ ßoP~r ßhPy K\j gJPT FmÄ fJr ˝JoL xM˙ gJPTj fJyPu ßZPux∂JjPhr 50

IjMnm TrPf kJPrjÇ • ybJ“ CPÆV @kKj TUPjJ CPÆPVr xPñ pM≠ TPrjKj, KT∂á ybJ“ TPr iJrJmJKyTnJPm CPÆV mJ IK˙rfJ IjMnm TrJ ÊÀ TPrjfJyPu @kjJr gJArP~c yJAkJrIqJTKan yPf kJPrÇ KjCA~Tt KxKar oJC≤ KxjJA À\Pnfi yxKkaJPur FP¥JKâPjJuK\ˆ @KvfJ è¬ mPuj, IfqKiT yrPoJj

VntTJuLj Có rÜYJk

IiqJkT xJovJh \JyJj ßvKu” VntTJuLj KxPˆJKuT rÜYJk 140 KoKo kJrPhr xoJj mJ ßmKv IgmJ cJ~JˆKuT rÜYJk 90-Fr xoJj mJ ßmKv yPu fJPT VntTJuLj Có rÜYJk mPuÇ VntTJuLj Có rÜYJk ÊiM mJóJ ßkPa @xJr kr y~ FmÄ xJiJref 20 x¬Jy kr F xoxqJ irJ kPzÇ FPfS k´xsJPmr xPñ IqJumMKoj ßmr yP~ pJ~ FmÄ mJóJ ßcKunJKrr 6 x¬Jy kr F Có rÜYJk nJPuJ yP~ pJ~Ç VntTJuLj KxPˆJKuT rÜYJk 140 KoKo kJrPhr xoJj mJ ßmKv IgmJ cJ~JˆKuT rÜYJk 90-Fr xoJj mJ ßmKv yPu fJPT VntTJuLj Có rÜYJk mPuÇ VntTJuLj Có rÜYJk ÊiM mJóJ ßkPa @xJr kr y~ FmÄ xJiJref 20 x¬Jy kr F xoxqJ irJ kPzÇ FPfS k´xsJPmr xPñ IqJumMKoj ßmr yP~ pJ~ FmÄ mJóJ ßcKunJKrr 6 x¬Jy kr F Có rÜYJk nJPuJ yP~ pJ~Ç FPf xJiJref SwMPir k´P~J\j y~ jJÇ F WajJPT Kk´-FTuJŒKv~J mPuÇ CkxVt VntTJuLj TokPã hMKa oJk, hMKa Knjú xoP~ ßjS~J y~ IgmJ 24 WµJ rÜYJk kKroJk TPr VntTJuLj Có rÜYJk Kjet~ TrJ y~Ç VntTJuLj Kfj irPjr Có rÜYJk ßhUJ pJ~- T. VntkNmt ˙J~L rÜYJk, U. VntTJuLj Có rÜYJk, V. VntkNmt ˙J~L Có rÜYJPkr xPñ VntJm˙J~ Có rÜYJk ßpJV yS~JÇ VntkNmt ˙J~L Có rÜYJPk xoxqJ yPu Có rÜYJk pKh VntJm˙Jr @PV ßgPTA gJPT IgmJ VntTJuLj 20 x¬Jy @PVA Có rÜYJk irJ kPz fPm fJPT Vnt kNmt˙J~L Có rÜYJk mPuÇ VntkNmt ˙J~L Có rÜYJk gJTPu ßrJVLr VntTJuLj k´xsJPmr xPñ ßhPyr IKf k´P~J\jL~ IqJumMKoj ßmr yP~ pJ~Ç FPf vrLPr kJKj @xJxy Ijq CkxVt ßhUJ pJ~Ç FaJ xJiJref mJóJ ßcKunJKr yS~Jr 6 x¬Jy krS ßgPT ßpPf kJPrÇ VntTJuLj Có rÜYJPk ßp irPjr xoxqJ y~ F xo~ k´xsJPmr xPñ IKf èÀfôkNet CkJhJj IqJumMKoj ßmr yP~ pJ~Ç IPjT xo~ kJKj \Po vrLr láPu pJ~Ç mJóJ KbToPfJ ßmPz SPb jJÇ mJóJr S\j To y~Ç Fmrvj mJ VntkJf yPf kJPr mJ \rJ~MPf mJóJ oJrJ ßpPf kJPrÇ F ZJzJS ßrJVLr oJrJ®T KUÅYáKj yPf kJPr, pJPT FTuJŒKv~J mPuÇ KYKT“xJ S Êv´‡wJ ßrJVLPT kMPrJkMKr KmvsJo KjPf yPmÇ nJrL TJ\ kKryJr TrPf yPmÇ kJPf ume UJS~J mº TrPf yPmÇ k´P~J\Pj KYKT“xPTr krJovt IjMpJ~L KogJAu ßcJkJ, uqJPmauu FmÄ TqJuKx~Jo YqJPju mäTrx ßpoj IqJoPuJKcKkj, KjKlKcKkj \JfL~ SwMi ßxmj TrPf yPmÇ VntTJuLj Có rÜYJk Kj~πPe FKxA AjKyKmarx V´∆Pkr SwMi mqmyJr TrJ pJPm jJÇ FPf mJóJr oJrJ®T ãKf yPf kJPrÇ Kk´-FTuJŒKv~J gJTPu ˝·oJ©Jr IqJxKkKrj 25 x¬Jy kpt∂ mqmyJr TrJ pJ~Ç ßp xoP~ ßrJVLPT yJxkJfJPu nKft TrJPf yPm VntTJuLj Có rÜYJk 170/110 KoKo kJrPhr ßmKv yPu yJxkJfJPu ImvqA nKft TPr ßrJVLr kKrkNet KmvsJPor mqm˙J TrPf yPmÇ KvrJkPg uqJPmauu, KogJAu ßcJkJ S oMPU KjKlKcKkj mKz mqmyJr TPr VntTJuLj Có ßvwJÄv 41 kJfJ~

ßTJPuPˆru gJTPuA ßp @fKïf yPf yPm Foj ßTJPjJ TgJ ßjAÇ Fr nJPuJ-UJrJk @PZÇ KmkPhr @vïJ fUjA TrPf yPm, pUj ßhPy ÈßuJ ßcjKxKa KuPkJPk´JKaj’ mJ FuKcFu ßTJPuPˆru oJ©JKfKrÜ ßmPz pJPmÇ xm KoKuP~ IKfoJ©J~ ßTJPuPˆru gJTJaJA ^áÅKTkNet mPu oPj TPrj KYKT“xTrJÇ Fr KmÀP≠ pMP≠ jJoJr @PV KTZM èÀfôkNet fgq ß\Pj ßjS~J pJT ßTJPuPˆru ßmKv gJTPu pJ y~ FKa @xPu rPÜr FT KmPvw irPjr lqJaÇ oJ©J ZJzJPu fJ oJrJ®T yP~ SPbÇ pKh rPÜ k´P~J\Pjr fáujJ~ IKfKrÜ ßTJPuPˆru gJPT, fPm fJ rÜmJyL ioKjPf \oJ yPf gJPTÇ ßxA xPñ xÄTáKYf yP~ @Px rÜ YuJYPur kgÇ kKreJPo IqJPgPrJxPTîPrJKxPxr oPfJ n~Jmy ßrJV ßhUJ ßh~Ç IPjT xo~ rÜ \oJa mÅJiJr oPfJ oJrJ®T xoxqJ hJjJ mÅJPiÇ ßTJPuPˆru ßmKv yS~Jr TP~TKa TJre rP~PZÇ

mÄvVf: C•rJKiTJr xNP© ßhPy IKf ßTJPuPˆrPur oJKuT yPf kJPrj @kKjÇ mÄPv TJPrJ ßhPy FuKcFPur oJ©J ßmKv gJTPu IjqJPjqrS FTA xoxqJ ßhUJ KhPf kJPrÇ F Im˙JPT muJ y~ ÈlqJKoKu~Ju yJAkJrPTJPuPˆPrJPuKo~J’Ç @PoKrTJr jqJvjJu yJat, uJÄ IqJ¥ mäJc AjKˆKaCa \JjJ~, xJiJref \Pjìr xo~ ÈyJAkJrPTJPuPˆPrJPuKo~J’ ßhUJ ßh~Ç Fr TJrPeA To m~Px yJat IqJaJPTr WajJ WPaÇ UJmJr: CóoJ©Jr lqJakNet UJmJr ßhPy ßTJPuPˆrPur oJ©J mJKzP~ ßh~Ç FA KmPvw lqJPar xJiJre C“xKaA yPuJ UJmJrÇ oJÄx S k´JKe\ UJmJPr IPjT ßTJPuPˆru gJPTÇ fJA KmùJjLrJ lqJa mJ xqJYáPrPac lqJa V´yPe xLoJ @jJr krJovt ßhjÇ TJK~T vso jJ TrJ Iux \LmjpJkPj ßTJPuPˆru xû~ yPf gJPTÇ pMÜrJPÓsr KckJatPo≤ Im ßyug IqJ¥ KyCoqJj ßvwJÄv 43 kJfJ~

TjMAP~ mqgJ S hMmtufJ IiqJkT ßoJ. vJy& @uo” ßaKjx FuPmJ yPò FTKa hLWtPo~JKh k´Kâ~J, pJr lPu TjMAP~ mqgJ S hMmtufJ xOKÓ y~Ç ßaKjx FuPmJ ßp ÊiM ßaKjx ßUPuJ~JzPhrA y~ fJ j~, mrÄ ßpxm TJP\ mJrmJr TjMA ßgPT TK« kpt∂ ßoJYzJPjJr k´P~J\j y~ ßxxm ßkvJr oJjMPwrS yPf kJPrÇ Chyre˝„k: S~JxJr kJAkuJAPjr KoK˘, rJ\KoK˘, YJjJYárS~JuJ AfqJKhÇ ßaKjx FuPmJ ßrJPV TjMAP~ @xu ãKfr k´TíKf FUjS I\JjJÇ fPm iJreJ TrJ y~, FPf KyCPorJx mJ mJÉr Kjoú k´JP∂ xÄpMÜ ßkKvmºèPuJ @ÄKvT KZÅPz ßpPf

kJPr, ßrKc~Jx mJ yJPfr KuVJPo≤ ã~k´J¬ yPf kJPr, mJÉ S yJPfr IK˙xKºPf k´hJy yPf kJPr, SA FuJTJ~ xrmrJyTJrL rÜmJKyTJr k´hJy yPf kJPrÇ @mJr xJmtãKeT oJÄxPkKvr xÄPTJYPjr lPu IK˙r @mreLPfS k´hJy yPf kJPrÇ fPm pJA WaáT, FPf xOKÓ y~ TjMAP~ mqgJÇ ßrJV yPu ßp xoxqJ ßhUJ ßh~ TjMAP~ mqgJ yPf gJTPm iLPr iLPrÇ mqgJaJ oNuf yPm TjMAP~r mJAPrr kJvaJ~, yPf gJTPm xJmtãKeT IgmJ KmrJoyLj FT I˝K˜ ZKzP~ kzPm TK« kpt∂, @r yJf ßvwJÄv 40 kJfJ~


vJKTrJ xoJYJr

9

cc mΩxZwkÌx kvwKiv| cyáiv bvg kvwKiv B m v á e j ÜgevivK wiácvj| Rbwc÷qZvi ZyáΩ _vKv GB Kjvw§^qvb MvwqKvi c÷wZfv weák¶i me `k©K Ük÷vZv-mgvájvPáKi gb w`ábi ci w`b Rq Kái PájáQ| 2017 mváji wewfbú mgqRyáoB kvwKiv wQájb wek¶ wgwWqvq AvájvPbvq| eQáii Üklw`áK Gám `k©Kiv RvbáZ cváib wÿZxqevi gv náZ PájáQb cc MvwqKv kvwKiv| 40 eQi eqmx GB Kjvw§^qvb weDwU Zvi wÿZxqevi gv nIqvi e®vcviwU wbwZ KáiáQb| GK mv∂vrKvái kvwKiv RvwbáqáQb, 27 eQáii ÜRiváW©i máΩ Zvi m§ûK© LyeB gayi I fvájvevmvi euvaáb euvav| 2010 mvj Ü_áK ÜRiváW©i máΩ Üc÷ági m§ûK© kvwKivi| Pvi eQi AváM kvwKivi wnU Mvb ‘IqvKv IqvKv'i wfwWIáZ KvR Kivi mgqB ÜRivW© wcáK Avi kvwKivi gáa® Üc÷g Kvwnbxi mÅŒcvZ| kvwKiv-ÜRiváW©i ÜQáj wgjvábi ci Zviv Zvá`i wÿZxq möèvb wbáq LyeB Avkvev`x| ∏Re wQj ÜRiváW©i máΩ Zvi Üc÷ági m§ûK© ÜfáO ÜMáQ- Ggb Leáii wfwÀ ÜbB| eis Üc÷wgáKi máΩ Üivgvá›B AváQb wZwb| GiB c÷gvY w`áZ mvgvwRK ÜhvMváhvM gva®ág ÜØûb I evám©ájvbvi ZviKv dyUejvi ÜRivW© wcáKi máΩ ‘Aô¢yZ wØíiwPŒ’ Ükqvi KáiáQb kvwKiv| GwU Üh ∏Re Qvov wKQy bq, Zv ÜLvjvmv náq hvq Zvá`i Ü`Iqv UyBUvi Ücvá˜| MZ eQái c c

bZyb eQi gvábB bZyb cwiKÌbv, bZyb c÷Z®vkv| weMZ eQáii e®_©Zv fyáj mvdáj®i bZyb Ø^cú Ü`LáQb mevB| Zv Ü_áK ev` hvbwb gáWjA w f á b Z v AwfábŒxivI| bZyb eQái ZviKvá`i c÷Z®vkv wbáqB G AváqvRb| bymivZ BgáivR wZkv : bZyb eQái mevi gΩj Kvgbv KiwQ| cvkvcvwk wbáR Ühb Kváiv

jfáj mZPr fJrTJPhr k´fqJvJ AgΩáji KviY bv nB, Üm Kvgbv KiwQ| Avwg PvB 2018 mvj náe Aváiv myØí I myõ`i| c÷wZwU gvbyl náq DVyK myL-mgÑw◊gq| Acy wek¶vm : bZyb Avájvi Aác∂vq| cyáivábv wZ≥Zv fyáj Rxeb ÜnvK iwOb| mvRyK evnvwi nvRváiv dyáj| mevBáK bZyb eQáii ÔáféQv| Ave`yi b~i mRj : 2017 mvjUv Avgvi Üek fvájv ÜKáUáQ| bZyb eQái c÷Z®vkv _vKáe G eQáii ÜPáqI Ühb fvájv KvR KiáZ cvwi| `k©Ká`i bZyb wKQy Dcnvi w`áZ PvB|

Avwiwdb Ôf MZ eQi XvKv A®vUvK Qwe w`áq Üek AvájvPbvq wQájb Avwiwdb Ôf| G Qwei mvdáj®i ci Zvi mvBwbs gvwbI bvwK evwoáqáQb| gRvi K_v nj, XvKv A®vUváKi ci Ühb Wye w`áqáQb G bvqK| bZyb eQáii cwiKÌbv Kx RvbáZ PvBáj Ôf eájb, ‘MZ eQi Ü_áKB bZyb Kái c÷ØèywZ wbwéQ| G ßvwJÄv 45 kJfJ~

jfáj mZPr fJrJ

MvwqKv kvwKivi bZyb KvR Ü`LáZ f≥iv m§¢eZ PvZK cvwLi gáZv ZvwKáq wQájb| ÜmRb®B nqáZv Zvi bZyb wgDwRK wfwWI ‘ácáiv wdáqj’ BDwUDáe Ü`Lv náéQ e®vcK| 15 Ümáfi§^i GwU Db•y≥ nq BDwUDáe| Øû®vwbk fvlvi MvbwUi wfwWI gvŒ mvZ N»vq Ü`Lv náqáQ 10 jvL evi! Ücáiv wdáqj kvwKivi bZyb A®vjevg Gj ÜWviváWvi ZÖZxq wmáΩj| MvbwUáZ 40 eQi eqmx G MvwqKvi máΩ K… w`áqáQb ßvwJÄv 45 kJfJ~

remLr KxÄFr hJKzryxq

wK¨b ÜkfW iYexi wmsáK Ükl Káe Ü`Lv ÜMáQ gáb Kiv gykwKj| B`vbxs Zuvi `vwo-ÜMuvd Ühb GKUy ÜewkB jvMvgQvov| bZyb ÜKvábv wmábgvi PwiáŒi c÷ØëwZi Rb® GgbUv KiáQb wK bv GZ w`b Zuvi KváQ ÜKD RvbáZ Pvqwb| Záe wkÔá`i K_v Avjv`v, hv gáb Avám eáj Üdáj| w`b KáqK AváMB GKwU wKWm Páqm A®vIqvW©ám wkÔá`i máΩ cvidig Káib ‘evwRivI gvØèvwb’ ZviKv| cvidig®vá›i ci AwfábZv hLb GKUy wRwiáq wbwéQájb, ZLbB GK wkÔ Kái eám c÷kúUv ‘AvéQv, ÜZvgvi `vwo GZ eo ÜKb?’ iwmK iYexáii SUcU DÀi, ‘Avwg c÷wZw`b Avgvi `vwoi máΩ K_v ewj, Üm Rb® G∏ájv `™ÄZ eo nq| ÜhgbUv mevB eáj PvivMváQi máΩ, hváZ Zvi `™ÄZ eváo!’ wc÷q ZviKvi Ggb DÀái ÜZv mevB ÜnámB Lyb|

2018: pJ gJTPm nJrPf ÜMj eQi gyw≥ cvqwb ÜKvábv wnwõ` wmábgv, G eQi cváe `ywU| ZvB wbtmáõ`án 2018 náZ hváéQ `xwcKv cvoyáKvábi eQi| G Qvov cyáiv fviáZ gyw≥ cváe bvbv aiábi welq wbáq Qwe| Üm∏ájv wbáq wjáLáQb jwZdyj nK cŸveZx, wnwõ` bvbv weZáK©i ci G eQi gyw≥ cváe mƒqjxjv evbmvwji wmábgvwU| w`b wVK bv nájI gáb Kiv náéQ, Üde™Äqvwi ev gváP©i ÜháKvábv mgq c`©vq Ü`Lv hváe `xwcKv cvoyáKvb, iYexi wms Avi kwn` Kvcyáii e˚j c÷Zxw∂Z wmábgvwU| Üm›i ÜeváW©i civgk©gáZv bvge`j náZ cvái wmábgvwUi| 2.0, Zvwgj Gm ksKáii QweáZ 2010 mváji Zvwgj ‘ÜiveU’-Gi wmKy®qvj, ÜhLváb h_vixwZ iRbxKvöè AváQb| máΩ Aváiv AváQb A∂q Kygvi I Gwg R®vKmb| mváo Pvi k ÜKvwU iÄwc eváRáUi QwewU

Ø^vMZg 2018| GB bZyb eQi wbáq bZyb cwiKÌbv I KváRi K_v RvwbáqáQb KáqKRb mΩxZ wkÌx| Pjyb, ÜRáb wbB— Kvi Kx cwiKÌbv— nvwee MvbwPj wgDwRáKi BDwUDe P®vábáj c÷Kvk Kiv náqáQ nvweáei 2018 mváji c÷_g Mvb ‘Pájv bv’i wfwWI| e‹y dyqv` Avj gy≥vw`áii msMxáZ MvbwUáZ K… w`áqáQb nvwee| wfwWIi ÔwUs náqáQ k÷xjºvq| GáZ Zuvi máΩ gáWj náqáQb kvwj©bv| bZyb eQáii Rb® Aváiv wZbwU Mvábi cwiKÌbv Kái ÜiáLáQb nvwee| GKwU b®vwbmi máΩ àÿZ| evwK `ywUi GKwU Avmáe mvD¤áUK Ü_áK, Ab®wU a™Äe wgDwRK ܘkb Ü_áK| nvwee eájb, ‘G eQi wbqwgZ KvR Kie| wfwWI m§¢e bv nájI wKQy Mvábi AwWI Qvoe| dyqvá`i máΩ Kiv MvbwUi Rb® hw` fvájv Üimc› cvB Zvnáj Ühä_fváe G aiábi Aváiv KvR KiáZ cvwi|’ b®vw› nvweáei máΩ MvbwU Qvov ÜiRIqvb ÜkáLi myi-msMxáZ wZb Mvábi GKwU Bwc Kiv AváQ b®vw›i| Gi evBái Aváiv wKQy c÷wZÙvb bZyb Mvábi c÷Øève w`áéQ ZuváK| Üm∏ájvI eyáSÔáb Kiáeb| Ab®vb® gva®ágI _vKáeb wbqwgZ| b®vw› eájb, máe ÜZv gvŒ eQi ÔiÄ| Avkv Kwi mviv eQi Ük÷vZvá`i bZyb Mvb Dcnvi w`áZ cvie| Mvb∏ájv MvIqvi Ü∂ጠkZfvM gábváhvMx _vKe| Avwmdt eQáii c÷_g w`b GKmáΩ `ywU wgDwRK wfwWI c÷Kvk KáiáQb Avwmd AvKei| ‘c÷_g Ü`Lv’ c÷Kvk KáiáQ a&iÄe wgDwRK ܘkb| ‘¸`áqi Rgvábv hZ K_v’ ÜQáoáQ GmG c÷WvKkb| Avwmd RvwbáqáQb, G eQi Kgcá∂ 100wU Mvb c÷Kvk Kiáeb| Gi gáa® evsjv ÜXváji máΩ 9wU, a™Äe wgDwRáKi máΩ QqwU, mvD¤áUáKi máΩ wZbwU Ges wmGgwf, wmwW wfkb I wmwW Páqm wgDwRáKi máΩ `ywU Kái Mvábi K_v PÇovöè náqáQ| Aváiv wKQy c÷wZÙvb Ü_áKI Avmáe| wbáRi c÷áhvRbv c÷wZÙvb Ave© ßvwJÄv 40 kJfJ~ Üh eQáii Ab®Zg e®emvmdj Qwe náZ hváéQ, ejvi Aác∂v iváL bv| GwU gyw≥ cváe 25 Rvbyqvwi| c®vWg®vb, wnwõ` Zvwgjbvoyi AiÄYvPjg gyiÄMvbvb_vg Ügáqá`i m®vwbUvwi b®vcwKb e®envái máPZbZv evováZ KvR KiáQb| Zuvi Rxeb Aej§^áb GB wmábgv| AváQb A∂q Kygvi, Ab®Zg c÷áhvRK Zuvi Øêx UyBºj Lvbúv| ‘UqájU’-Gi ci fviáZi gáZv Ü`ák Ggb GKwU mvnmx welq wbáq Qwe Kivq evnev cváéQb A∂q-UyBºj `§ûwZ| QwewU gyw≥ cváe 26 Rvbyqvwi| AvBiq, wnwõ` bxiR cvᤠUvb Uvb w_÷jvi evbváZ IØèv`| ‘Av IáqWábm ÜW’, ‘ÜØûkvj 26’, ‘Üewe’áZ ÜmUv Ü`Lv ÜMáQ| gywbkqvbv Ü`wLáqáQb ‘GgGm Üavwb : `® AvbáUvÏ Ü˜vwi’áZI| eQáii ÔiÄáZB wZwb AvmáQb AváiKwU w_÷jvi ‘AvBiq’ wbáq| fviZxq Ümbvevwnbxi `yb©xwZ wbáq GB Qwei c÷avb `yB PwiጠgábvR evRcvB Avi wm◊v_© gvjánvŒv| gyw≥ cváe 26 Rvbyqvwi| wek¶iÉc 2, Zvwgj cuvP eQi AváM gyw≥ ÜcáqwQj ‘wek¶iÉc’| Gevi AvmáQ ÜmB ØûvB w_÷jváii wÿZxq wKwØè| QweáZ fviZxq ÜMváqõ`v msØív i-Gi GáRõU PwiŒ Kiv Kgj nvmvb Gevi bvgáeb Ü`kiéQvi hyá◊| GwU gyw≥ cváe Üde™ÄqvwiáZ| mƒy, wnwõ` Pvi eQi ci ivRKygvi wnivwb 30 gvP© nvwRi náeb e˚j c÷Zxw∂Z mƒq `Ài eváqvwcK wbáq| bvg fÅwgKvq AváQb iYwei Kvcyi| ßvwJÄv 61 kJfJ~


10

ßUuJiNuJ

2018” ßpxm ßoVJ ßUuJèPuJr KhPT j\r gJTPm

2018” mJÄuJPhv KâPTa hPur kNetJñ xNKY ÜØûvU©m wiácvU©t evsjvá`k RvZxq wµáKU `áji 2018 mváji cÅY©vΩ mÅwP c÷Kvk Kiv náqáQ| Gevi eQáii ÔiÄáZB evsjvá`áki mvgáb bv-ÜRZv wŒá`kxq wmwiáRi U÷wd Ráqi myáhvM _vKáQ| Aek® 2017 mvájI e®Øè GK eQi KvwUáqáQ evsjvá`k wµáKU| GB eQiI evsjvá`áki Aác∂vq e®Øè mÅwP| A_©vr evsjvá`áki mvgáb AveviI eo P®vájƒ| weá`áki gvwUáZ mvgá_®©i KwVb cix∂v w`áZ náe GeviI| GB Rvbyqvwi-Üde™ÄqvwiáZ Ü`áki gváV ÜLáj Uvbv 4wU wmwiR-Uyb©vágõU ÜLjáZ náZ cvái weá`ák| Záe evsjvá`k `áji eQiUv Ükl náe Avevi Ü`áki gvwUáZB| báf§^ái cÅY©vΩ wmwiR ÜLjáZ evsjvá`ák Avmvi K_v Iáq˜ Bw¤R `áji| AvMvgx RvbyqvwiáZ AveviI evsjvá`ák Avmáe wR§^veyáq| AvöèR©vwZK wµáKáUi gáZv evsjvá`áki Náivqv wµáKáUi mÅwP wbáq wbw`©Û wKQy ejv KwVb| bvbv KviáY ˚UnvU cváÎ hvq mÅwP| GLb ch©öè wµáKU KwgwU Ae XvKv ÜgáU÷vcwjm (wmwmwWGg), wewmwei wµáKU cwiPvjbv wefvM I Uyb©vágõU KwgwUi m§¢ve® mÅwP Abyhvqx RvbyqvwiáZ

nIqvi K_v evsjvá`k wµáKU wjM (wewmGj)| Üde™ÄqvwiáZ XvKv wc÷wgqvi wjM| Avi Aá±vei-báf§^ái wU-ÜUváqwõU Uyb©vágõU wewcGj| 2017 mváj RvZxq wjM ÔiÄ náqáQ Ümáfi§^ái, Ükl náqáQ wWám§^ái| GB RvZxq wjM 2018 mvájI nqáZv GKB mgq AbymiY Kiáe| Gevi evsjvá`k `áji AvöèR©vwZK mÅwP mgq- c÷wZc∂- wmwiR-Uyb©vágõU- AváqvRK Rvbyqvwi: wR§^veyáq I k÷xjºv- wgicyái 3 RvwZ IqvbáW wmwiR Üde™Äqvwi: k÷xjºv- wgicyi, P∆M÷vg I wmájáU 2 ÜU˜ I 2 wU-ÜUváqwõUi wmwiR gvP©: k÷xjºv I fviZ- Kjá§^vq 3 RvwZ wU-ÜUváqwõU wmwiR Ryb: Iáq˜ Bw¤R- K®vwiexq mdáii mÅwP wba©vwiZ nqwb Ümáfi§^i: Gwkqv Kvc- c÷wZc∂-mÅwP wba©vwiZ nqwb Ümáfi§^i: Aᘙwjqv- WviDBbÜKqvb©ám 2 ÜU˜, 3 IqvbáW wmwiR báf§^i-wWám§^i: Iáq˜ Bw¤R- evsjvá`ák náZ hvIqv K®vwiexqá`i cÅY©vΩ mdáii mÅwP wba©vwiZ nqwb|

FT\j oJvrJKlr ÜØûvU©m wiácvU©t IqvbáW, ÜU˜ Avi wU-20’i 16 eQái `yB nvUyáZ mvZevi Acváikb| K®vwiqváii `k evi Wv≥váii Qywii wbáP wbáRáK myác Ü`qv| c÷wZ g®vP Ükál wmwiƒ w`áq ÜUáb Üei KiáZ nq nvUyáZ Rgv welv≥ im| Nyg Ü_áK máΩ máΩ bvgáZ cváib bv weQvbv Ü_áK| nvUy `y’áUváK KáqKevi fvR KiáZ nq, ÜmvRv KiáZ nq Zvici ÔiÄ nq w`b| gváS gáa® ivZ ∏ájv náq DáV Aváiv AvZsáKi| Nyági gáa® Abyfe Káib ÜKvábv GKUv cv evKvábv hváéQ bv| Wv≥viiv eájwQájb, Gfváe wµáKU Pvwjáq ÜMáj cΩy náq ÜháZ cváib, wKöë `ág hvbwb| me ksKv Dwoáq ej nváZ eváNi gáZv QyáU Pjv| G Ühb Ac÷wZáiva® GK exi Ümbvbxi MÌ| hvi Rxeábi ciáZ ciáZ Qwoáq AváQ mvnmxKZv, Ü`kác÷g Avi A`g® GK Ühv◊vi c÷wZéQwe| kZ SoSvcUv Ücwiáq jvj meyR cZvKvi m§ßvb, nvwmKvbúvi fvo hvi `yB Kváa| g®vP nviájI ÜPváLi Rj Üdájb AábKUv wbiáe| mevi Avováj| hváZ ZiÄY wµáKUviiv nZvk bv nb| ejwQ cvMjváU ÜKäwkáKi K_v| wK fyj ÔbáQb? bv wVKB ÔábáQb| ejwQ evsjvá`k wµáKáUi Rxeöè Kxse`öèx Ünágvwjqábi evwkIqvjvi gáZv UvBMvi wµáKáUi Ümvbvjx w`ábi eskxev`K Ges jovKy AwabvqK gvkivwd web gZ©yRvi K_v| cváq e®vá¤R wbáqI whwb ej Kái hvb| `jáK ÜbZÖZ° Ü`b mvgáb Ü_áK| wbáRi KÛ, e®v_v wbáRi gáa®B ÜiáL Ü`áki Rb® jáo hvb wµáKU hyá◊| ÜmB bvqáKi K_v| bv Ggb

gvbyláK Ôay bvqK ejv ÜZv Aciva| Zvi bvági cvák gnvbvqK k„UvB Üewk

ÜØûvU©m wiácvU©t bZyb eQiUvq ÜKvb ÜKvb ÜLjv náe Zv RvbáZ mevB D`Mxc| mviv eQiB mg_©Ká`i gvwZáq iváLb weák¶i µxovwe`iv| PjwZ 2018 mvájI f≥á`i ÜPvL AvUáK _vKáe gváV-gq`váb| G eQi meáPáq eo BáfõU dyUej wek¶Kvc| Ryáb ivwkqvq emáe GB ÜgMv Avmi| GQvov, KgbIáqj_ ÜMgám AáÛ™wjqvi g¬ gvZváeb A®v_ájUiv| Avi Gwkqvi ZviKvá`i wbáq emáe Gwkqvb ÜMgmI| mviv eQáii Ggb me Avmáii w`áK bRi Ü`qv hvK| wek¶Kvc dyUej Aác∂vUv Pvi eQi| GK GK Kái w`b∂Y MYbv| AZtci ÜmB gánõ`÷∂Y| ejv náéQ ÜM÷áU˜ Ükv Ab Av_©, `®v wddv IqvÏ© Kváci K_v| 2014 ÜZ e÷vwRáji gvivKvbvq Üh KvDõUWvDb ÔiÄ náqwQj, ZviB cwimgvwfl NUáQ PjwZ eQáii 14 Ryb ivwkqvi gáØãvq Gám| 32 Ü`áki GB dyUej gnvhá¡ c÷_g w`bB gváV bvgáe Ø^vMwZKiv| c÷wZc∂ Gwkqvi cvIqvi nvDR Ümäw` Avie| GK gvámiI Üewk mgq aái Pjv GB wek¶ Avmáii M™yc ce© AváQ 48wU g®vP| Pjáe 28 Ryb ch©öè| Gi `yB w`b ce© Ü_áK ÔiÄ náe bK AvDU ܘR| Avi ÜmwgdvBbvj dvBbváji ga® w`áq c`©v bvgáe 15 RyjvB| Záe ÔiÄi AváMB c÷vwfl-Ac÷vwfli wnáme ÜgjváZ nq ivwkqvi wek¶Kvc wbáq| Avmái Ü`Lv hváe bv Pvi eváii wek¶ P®vw§ûqb BZvwjáK| weák¶i jváLv ÜKvwU f≥á`i ¸`áq hv náq _vKáe bxj Üe`bv| c∂vöèái ivwkqvq PgáKi GK bvg AvBmj®v¤| KgbIáqj_ ÜMgm ivwkqv wek¶Kváci AváM GB eQi Aváiv GKwU ÜgMv BáfõU

cváéQb µxovágvw`iv| avái fvái ÜM÷áU˜ Ükv Ab Avá_©i ÜPáq AvmiwU wcwQáq _vKájI, weák¶i `ievái Aváe`b wKöë ÜgváUI Kg bq KgbIáqj_ ÜMgámi| AáÛ™wjqvi ÜMvjáKvᘠÜhwU ÔiÄ náe 4 Gwc÷j| Pjáe GKB gvámi 15 ZvwiL ch©öè| KgbIáqj_fy≥ 70wU Ü`áki gáa® ÜhLváb Ask Übáe evsjvá`kI| Gwkqvb ÜMgm 2018’i eo Avmi∏ájvi gáa®

\~ KhP~ jfáj mZr ÊÀ oqJjKxKar ÜØûvU©m wiácvU©t eQáii Ükl g®vPUv W÷ KáiwQj Ücc MvwW©Ijvi wkl®iv| Uvbv 18 g®vP Ráqi ci Zvá`i _vwgáqwQj wµ˜vj c®vájm| Záe bZyb eQiUv Rq w`áqB ÔiÄ Kij g®vbáP˜vi wmwU| gΩjevi BwÀnv`

\JjJ-I\JjJ TJKyjL

gvbvb mB|

gvkivwd web gZ©yRv (Rb•: Aá±vei 5, 1983; bovBj ÜRjv) evsjvá`k wµáKU `áji Ab®Zg Üevwjs Ø觢 I GKw`ábi AvöèR©vwZáK `áji AwabvqáKi `vwqZ° cvjb KiáQb| Zvi WvK bvg ‘ÜKäwkK’| wZwb GKRb WvbnvwZ e®vUmg®vb| Zvi Üevwjsáqi aib WvbnvwZ wgwWqvg Ücm Üevjvi| evsjvá`k RvZxq `j QvovI wZwb Gwkqv GKv`áki GKw`ábi AvöèR©vwZK `áj ÜLájáQb| evsjvá`áki `w∂Y-cwági ÜRjv bovBj-G gvkivwdi Rb•| ÜQvUáejv Ü_áKB wZwb euvavaiv covákvbvi cwieáZ© dyUej Avi e®vWwgõUb ÜLjáZB Üewk cQõ` KiáZb, Avi gváS gáa® wPŒv b`xáZ muvZvi KvUv| ZviÄáY®i ÔiÄáZ wµáKáUi c÷wZ Zvi AvM÷n Ráb•, weáklZ e®vwUsáq; hw`I GLb Üevjvi wnámáeB wZwb Üewk L®vZ, ÜhRáb® ZváK ‘bovBj G∑ác÷m’ bvágI AwfwnZ Kiv nq| evBKwc÷q gZ©yRváK mevB Lye nvwmLywk Avi D`viáPZv gvbyl wnámáeB Rváb| c÷vqktB wZwb evBK wbáq Øívbxq we÷áRi Gcvi-Icvi P∞i Ügái Avámb| wbáRi knái wZwb c÷P¤ iKági Rbwc÷q|GLváb ZváK “wc÷› Ae nvU©m” ejv nq| G knáiiB miKvwi wfá±vwiqv KájáR covi mgq mygbv nK mywgi mvá_ Zvi cwiPq nq| `y’Ráb 2006 mváj weevnmÅጠAve◊ nb| wbáRi Rxeábi bvbv NvZ-c÷wZNvZ-c÷Z®veZ©b wbáq ÜjLv eBáqi ÜgvoK Dáb•vPb Káib RvZxq `áji AwabvqK gvkivwd web gyZ©Rv|Lyjbvq ‘gvkivwd’ bvági eBwUi ÜgvoK Dáb•vPb Kiv nq| Gi ÜjLK µxov mvsevw`K

ØûUjvBáU _vKáe Gwkqvb ÜMgm| gnvá`kxq P®vw§ûqbwkc nájI, Gi K`i wKöë GáKeváiB Kg bq| ÜKbbv Awjw§ûKám c`K c÷vflá`i GKwU eo Ask ivRZ° Kái GB Gwkqv Ü_áKB| ÜMgm ÔiÄ náe 18 AMv˜| Pjáe 2 Ümáfi§^i ch©öè| AváqvRK Ü`k Báõ`vábwkqv| 462 BáfõUámi GB Avmái bvg wjwLáqáQ jvjmeyáRi c÷wZwbwaivI|

Ü`ee÷Z gyáLvcva®vq|bZyb c÷Rb• Zuvi evievi AvNvZc÷vfl K®vwiqvi Ü_áK wKQyUv wkLájB wbáRáK mv_©K gáb Kiáeb bovBj G∑ác÷m| gvkivwd eájb, ‘Avwg IqváÏ©i Ggb ÜKvábv eo mycvi˜vi bv| evU Avwg Avgvi Rxeáb Üh KwVb gynÇZ©∏ájváK Ü`áLwQ, cÖw_exi AábK eo mycvi˜viI G gynÇZ©∏ájváK Ü`áLbwb|’ RvZxq `áji G AwabvqK eájb, ‘Avwg ÜhUv wjLáZ PvB ÜmUv hw` Avwg BbkvAvj≠vn Ükl KiáZ cvwi, GKUv wRwbm ÜgK wkIi KiáZ cvwi, GLváb ÜKvábv KáõU÷vfvwm©qvj _vKyK Avwg PvB bv| 2001 mváji 8 báf§^i wR§^veyáqi wecá∂ ÜUᘠAwfálK nq gvkivwdi| GKB eQi 23 báf§^i wR§^veyáqi wecá∂B IqvbáW wµáKáU RvZxq `áj ÜXváKb wZwb| GB `xN© K®vwiqvái wZwb Üek KáqKevi BbRywii KviáY RvZxq `áji gÅj ÜØãvqvW Ü_áK wQUáK cáob, cái AveviI wdái Avámb| G gynÇáZ© wZwb IqvbáW `áji AwabvqáKi `vwqáZ° iáqáQb| gZ©yRv evsjvá`áki mdjZg Ücm Üevjviá`i GKRb| AvµgYvZ•K, MwZgq Üevwjs w`áq Ab~a©19 `áj _vKáZB wZwb Iáq˜ Bw¤R mváeK dv˜ Üevjvi A®vw¤ ievU©ámi bRi ÜKáowQájb, whwb wKbv ZLb `jwUi AØívqx Üevwjs ÜKváPi `vwqáZ° wQájb| ievU©ámi civgák© gvkivwdáK evsjvá`k G-`áj Übqv nq| evsjvá`k G-`áji náq GKwUgvŒ g®vP ÜLájB gvkivwd RvZxq `áj c÷wZwbwaZ° Kivi myáhvM cvb| 8 báf§^i, 2001 G eΩe‹y RvZxq ܘwWqvág wR§^veyáqi weiÄá◊ ÜU˜ wµáKáU Zvi AwfálK NáU| GKB g®váP Lváj` gvngyá`iI AwfálK nq| eÖwÛi evMovq g®vPwU AgxgvswmZ Ü_áK hvq| gvkivwd Aek® AwfáláKB Zvi RvZ wPwbáq Ü`b 106 iváb 4wU DBáKU wbáq| M™®võU d¨vIqvi wQájb Zvi c÷_g wkKvi| gRvi e®vcvi nj, gvkivwdi c÷_g dv˜© K¨vm g®vPI wQj GwU| wZwb GB weij KÖwZáZ°i AwaKvix 31Zg ÜLájvqvo Ges 1899 mváji ci ZÖZxq| GKB eQi 23ák báf§^i IqvbáW wµáKáU gvkivwdi AwfálK nq dvwng gybZvwmi I Zylvi Bgivábi mvá_| AwfálK g®váP Ügvnv§ß` kixádi mvá_ Üevwjs Iácb Kái wZwb 8 Ifvi 2 eáj 26 ivb w`áq evwMáq Übb 2wU DBáKU| Bsj®vá¤i wecá∂ e®w≥MZ ZÖZxq ÜU˜ ÜLjvi mgq wZwb nuvUyáZ AvNvZ cvb| Gi dáj wZwb c÷vq `y’eQi wµáKáUi evBái _vKáZ eva® nb| Bsj®á¤i wecá∂ wÿZxq ÜU˜ ÜLjvq wZwb mdjZv cvb| 60 iváb 4 DBáKU Übqvi ci Avevi wZwb nuvUyáZ AvNvZ cvb| GhvŒvq wZwb c÷vq eQiLvábK gváVi evBái _vKáZ eva® nb| 2004 mváj fviáZi weiÄá◊ ÜLjvi mgq iv˚j `÷vweoáK Ad-˜®vá§ûi evBáii GKwU eáj AvDU Kái wZwb Ø^iÄác Üdivi ÜNvlYv Ü`b| ÜmB wmwiáR wZwb avivevwnKfváe Üevwjs Káib Ges ÜZ¤yjKi I MvΩyjxáK AvDU Kivi myáhvM àZwi Káib| Záe wdÏviá`i e®_©Zvq wZwb DBáKU cvbwb| GB wmwiáRi GKwU GKw`ábi AvöèR©vwZK g®váP fviáZi weiÄá◊ AweØßiYxq Ráqi bvqK wQájb wZwb| 2006 mváj Bsj®vá¤i wecá∂ ÜU˜ wmwiáR wZwb fvájv ej Káib| evsjvá`kx Üevjviá`i gáa® Zvi Mo wQj meáPáq fvj| KvwW©ád Aᘙwjqvi weiÄá◊ bvUKxq Ráq wZwb Ae`vb iváLb| ßvwJÄv 60 kJfJ~

ܘwWqvág IqvUádvW©áK 3-1 ÜMváj nvwiáq Ü`q Ücc MvwW©Ijvi wkl®iv| `áji cá∂ iwng ˜viwjs I mvwR©I Av∏áqáiv 1wU Kái ÜMvj Káib| g®vbwmwUi cá∂ Ab® (AvZ•NvZx) ÜMvjwU KáiáQb IqvUádváW©i wµw˜qvb| `viÄY G Ráq g®vbwmwU Bswjk wc÷wgqvi wjáM 15 cáqáõU GwMáq Ü_áK kxl©Øívb aái ivLj| 22 g®váP Zvá`i msM÷n 62 cáqõU| mgvb g®váP 47 cáqõU msM÷n Kái `yB b§^ái AeØívb KiáQ Ünvám gwibánvi g®vbáP˜vi BDbvBáUW| GK g®vP Kg ÜLáj 47 cáqõU wbáq wZáb AváQ ÜPjwm| Gw`áK gΩjevi Bswjk wc÷wgqvi wjáM Rq ÜcáqáQ UáUbn®vgI| Zviv 2-0 ÜMváj nvwiáqáQ Ümvqvbám wmwUáK| UáUbn®vági cá∂ 2wU ÜMvj KáiáQb dvb©váõ`v jáiõU I wWáj Avwj| UáUbn®vg 21 g®váP 40 cáqõU msM÷n Kái cuváP AeØívb KiáQ| Bswjk wc÷wgqvi wjáM MZ KáqK mflván Uvbv g®vP ÜLjáZ wMáq K¨vöè náq cáoáQb dyUejviiv| Gfváe PjáZ _vKáj dyUejviá`i Rb® welqUv KwVb náq `uvováe eáj göèe® KáiáQb g®vbwmwUi ÜKvP Ücc MvwW©Ijv| wZwb eájb, ‘Avwg Rvwb Bsj®vᤠÜLjvUv GfváeB Páj| wKöë GUv Ø^vfvweK bq| GUv wbáq KZ©Öcá∂i wPöèv Kiv DwPZ|’ MvwW©Ijvi gáZ, e®Øè mÅwP dyUejviá`i ÜgáiB Üdjáe| wZwb g®vP ÜW’i gváS AviI wek÷vg Pvb|

gybáivi wek¶áiKW©

ÜØûvU©m wiácvU©t wU20'i wZbRb gviKyáU e®vUmg®vábi bvg RvbáZ PvBáj GKk’ Rábi beüB RbB ejáeb wµm ÜMBj, Üe÷¤b g®vKKvjvg Avi ÜivwnZ kg©vi bvg| Záe GZw`b bv ivLájI AvR Ü_áK AviI GKRbáK ÜmB ZvwjKvq hy≥ KiáZ náewbDwRj®vá¤i Kwjb gybáiv| Iáq˜ Bw¤áRi wecá∂ wmwiáRi Ükl wU20áZ gybáiv Ü`Lvájb wZwbI Ümiv| Üh ÜiKW© KviI ÜbB, ÜmB ÜiKW©B wbáRi `Láj wbájb gybáiv| wU20áZ wZbwZbwU kZ ivábi gvwjK ÜKej gybáivB| Gi AváM `ywU Kái Üm¬ywi KáiáQb Üe÷¤b g®vKKvjvg, wµm ÜMBj, ÜivwnZ kg©v Ges Gwfb jyBm| eyaevi gvDõU gΩvbyBáq K®vwiexq Üevjviá`i BéQvgáZv ÜavjvB KáiáQb gybáiv| 53 eáj 10 Q∞v I 3 Pvái Káib 104 ivb| Ggb weaüsmx e®vwUsáq wbDwRj®vá¤i `jxq msM÷n `uvovq 243| GK K_vq AvKvkáQuvqv| gybáivi Zv¤áe g®vPUv AváMB Aáa©K Ünái eám Iáq˜ Bw¤R| e®vwUsáq Ü`Lv Ügáj ZviB c÷gvY| ivábi LvZv ÜLvjvi AváMB K®vwiexq `yB ßvwJÄv 60 kJfJ~


11


12

k´mJPx mJXJuL

\JfL~fJmJhL ZJ©hPur 39fo k´KfÔJmJKwtTLPf KjCA~PTt xoJPmv ACFxFKjC\IjuJAj” mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ZJ©hPur 39fo k´KfÔJmJKwtTLPf KjCA~PTt xoJPmv TPrPZ pMÜrJÓs KxPua KmnJVL~ ZJ©huÇ xoJPmPv mÜJrJ mPuPZj, ßhPv \jVPer KjmtJKYf xrTJr ßjAÇ @APjr vJxj S TgJ muJr IKiTJr ßjAÇ k´KfÔJmJKwtTLr F KhPj ßhPvr Vefπ kMjÀ≠JPrr vkg KjPf yPm

k´mJx ßgPTSÇ 1 \JjM~JKr ßxJomJr rJPf msÄPér mJÄuJmJ\Jr FKv~Jj csJAKnÄ Ûáu KoujJ~fPj @P~JK\f F xoJPmPv pMÜrJÓs ZJ©hu ZJzJS pMÜrJÓs KmFjKk, pMmhu, \JxJPxr ßjfJTotLrJS CkK˙f KZPujÇ ßTT ßTPa ZJ©hPur kã ßgPT k´KfÔJmJKwtTL ChpJkj TrJ y~Ç KxPua oyJjVr ZJ©hPur xJPmT pMVì

xJÄmJKhT hLkMr oJP~r AP∂TJu

rvLh @yoh” KxPua ßk´xTîJPmr xJPmT FK\Fx, KjCA~Tt-mJÄuJPhv ßk´xTîJPmr xhxq, rJAaJxt ßlJrJo Il jgt @PoKrTJ AjPTr TJptTrL TKoKar xhxq xJÄmJKhT FohJh ßyJPxj ßYRiMrL hLkMr oJ uM“láj ßjxJ ßmVo Vf 2 \JjM~JKr oñumJr dJTJ~ AP∂TJu TPrPZj (AjúJKuuäJKy .. rJK\Cj)Ç oOfáqTJPu fÅJr m~x yP~KZu 86 mZrÇ orÉoJr YJr ßZPu S Kfj ßoP~Ç FT ßZPu gJPTj u¥Pj @r FohJh ßyJPxj ßYRiMrL hLkM xy xmJA gJPTj pMÜrJPÓsr KjCA~PTtÇ 3 \JjM~JKr mJh @xr V´JPor mJKz KxPuPar TáuJCzJ CkP\uJr ßyJPxjkMPr \JjJ\J ßvPw Kj\˝ Tmr˙JPj fJPT hJlj TrJ y~Ç FKhPT KjCA~Tt-mJÄuJPhv ßk´xTîJPmr xnJkKf cJ” S~JP\h F UJj S ß\jJPru ßxPâaJKr xJÄmJKhT KvmuL ßYRiMrL TJP~x, rJAaJxt ßlJrJo Il jgt @PoKrTJr xnJkKf yJPl\ @mhMuäJy @u @Krl, ßxPâaJKr rvLh @yoh xy TJptTrL TKoKar ßjfOmOª xJÄmJKhT FohJh ßyJPxj ßYRiMrL hLkMr oJP~r AP∂TJPu VnLr ßvJT k´TJv TPrPZj S ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZj FmÄ orÉoJr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPrPZjÇ

@øJ~T ßoJ˜lJ TJoJu kJvJ oShMPhr xnJkKfPfô FmÄ KjCA~Tt ߈a ZJ©hPur xnJkKf @vlJT ßYRiMrL \JKor kKrYJujJ~ xoJPmPv ßaKuTjlJPrP¿ mÜmq rJPUj KmFjKk ßY~JrkJxtPjr CkPhÓJ UªTJr @»Mu oMÜJKhrÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq ßhj pMÜrJÓs pMmhPur xJiJre xŒJhT @mM xJAh @yoh, ZJ©hPur k´KfÔJTJuLj xhxq ßr\JCu TKro oMrJh, pMÜrJÓs ZJ©hPur xJiJre xŒJhT oJ\yJÀu AxuJo \Kj, KmFjKk ßjfJ AorJj rj vJy, pMÜrJÓs pMm hPur pMVì xJiJre xŒJhT @oJjf ßyJPxj @oJj, KjCA~Tt ߈a pMmhPur xJiJre xŒJhT ßr\JCu @\Jh náA~J, pMÜrJÓs pMmhPur SP~Z @yPoh, ߈a KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT UuTár ryoJj, msÄé KmFjKkr xJiJre xŒJhT TJSxJr ßyJPxj, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ ZJ©hPur pMVì @øJ~T fkhLr rJ~ nNmj, xJPmT ZJ©hu ßjfJ @»Mx xJoJh Kaaá, ÀÉu rKT, KxPua ß\uJ ZJ©hPur @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT \JKyh UJj, vKrl @yPoh, oKjr AuJyL ßYRiMrL, @KTTár ßYRiMrL \JPmr, oKojMu AxuJo Ko~J, TJjM ßhm, vÄTr ßVJ˝JoL,

@mM xJPyh, UJKuT Ko~J k´oMUÇ mÜJrJ mPuj, ßhPvr Vefπ rãJ xy \JKfr htMKhPj kJPv hÅJzJPjJr \jq vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj ZJ©hu k´KfÔJ TPrKZPujÇ fJr ßxA @vJ kNrPe ZJ©huPT xTu ßãP© IV´eL nNKoTJ kJuj TrPf yPmÇ oJjMPwr ßnJaJKiTJr KlKrP~ FPj ßhPv xMÔá Vefπ k´KfÔJ TrPf yPmÇ

ÊÀ TrPf yPm xrTJr kfPjr hNmtJr @PªJujÇ fJrJ mPuj, \JKfr FA hMKhtPj vyLh K\~Jr ‰xKjTPhr GPTqr KmT· ßjAÇ mJÄuJPhv ßgPT ßaKuTjlJPrP¿ KmFjKk ßY~JrkJxtPjr CkPhÓJ UªTJr @»Mu oMÜJKhr mPuj, ßhPv \jVPer KjmtJKYf xrTJr ßjAÇ @APjr vJxj ßjAÇ TgJ muJr IKiTJr ßjAÇ F ‰˝rJYJrL xrTJPrr kfj WaJPf ßVJaJ \JKf @\ ßmVo K\~Jr ßjfOPfô GTqm≠Ç Vefπ kMjÀ≠Jr TrPf k´KfÔJmJKwtTLr F KhPj xTuPT vkg KjPf yPmÇ pMÜrJÓs pMmhPur xJiJre xŒJhT @mM xJAh @yoh mftoJj xrTJPrr \MuMoKjptJfj, yJouJ-oJouJr KvTJr KmFjKk ßjfJ-TotLPhr @KgtT-oJjKxT xyPpJKVfJ k´hJPjr \jq xTPur k´Kf @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S fJÀPeqr IyïJr fJPrT ryoJPjr ßjfOPfô GTqm≠ @PªJuPjr oJiqPo F ‰˝rJYJrL xrTJPrr kfj WaJPf yPmÇ KfKj ZJ©hPur xJPmT KjmtJKYf xJiJre xŒJhT S KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT KxPuPar IyïJr AKu~Jx @uLPT IKmuP’ KlKrP~ ßh~Jr \jq xrTJPrr k´Kf ß\Jr hJKm \JjJjÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw ZJ©hPur k´KfÔJmJKwtTLr ßTT TJPaj ßjfOmOªÇ

KYaJVJÄ FPxJKxP~vPjr nJrk´J¬ xnJkKf ßUJTj ßT ßYRiMrL KjCA~Tt” KYaJVJÄ FPxJKxP~vj Im jgt @PoKrTJ AjPTr xnJkKf @»Mu yJA K\~J

\ÀrL TJP\ 31 KcPx’r mJÄuJPhv xlPr pJS~J~ @»Mu yJA K\~J KlPr @xJ ImKi xÄVbPjr KxKj~r xyxnJkKf ßUJTj ßT ßYRiMrL xKoKfr nJrk´J¬ xnJkKf KyPxPm xÄVbPjr xTu TJptâo kKrYJujJ TrPmj mPu FT ßk´x KmùK¬Pf \JjJPjJ yP~PZÇ xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ FmÄ k´mJxL xTu Y¢V´JomJxLPT jfáj mZPrr ÊPnòJ \JjJj nJrk´J¬ xnJkKf ßUJTj ßT ßYRiMrLÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

aJñJAu ß\uJ ßxJxJAKa’r xJiJre xnJ 7 \JjM~JKr KjCA~Tt” pMÜrJÓs k´mJxL aJñJAumJxLPhr xÄVbj aJñJAu ß\uJ ßxJxJAKa ACFxF

AjPTr xJiJre xnJ 7 \JjM~JKr ßrJmmJrÇ GKhj xºqJ 6aJ~ \qJoJATJr KyuxJAc FKnKjC˙ ˆJr TJmJr ßrÓáPrP≤ FA xnJ IjMKÔf yPmÇ xnJ~ ßxJxJAKar @VJoL hMA mZPrr (2018-2019) \jq jfáj TKoKa Vbj TrJ yPmÇ xnJ~ xTu k´mJxL aJñJAumJxLPT CkK˙f gJTJr \jq xÄVbPjr xnJkKf ßhS~Jj @KojMr ryoJj S xJiJre xŒJhT fJKrTáu AxuJo IjMPrJi \JKjP~PZjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ


13


14

k´mJPx mJXJuL

ivRkvnx ÜRjv mwgwZi evwl©K cwiKÌbv ÜNvlYv

wbDBqK©t MZ 1 Rvbyqvix m‹®vq R®vgvBKvØí iq W™vBwfs ÜmõUvái ivRkvnx ÜRjv mwgwZi fvic÷vfl mfvcwZ Ügvt AvbIqviÄj Bmjvági mfvcwZáZ° I mvaviY m§ûv`K Gg.G. gwR` AvKáõ`i cwiPvjbvq Kvh©Kix cwilá`i GK mfv AbywÙZ nq| mfvq DcwØíZ m`m®eÑõ` me©m§ßwZµág AvMvgx 21 Üde™Äqvix gnvb AvöèR©vwZK gvZÖfvlv w`em, cweŒ igRvb gvám 27 Üg BdZvi cvwU© I c÷evámi mKáji Avbõ` Drmáei GKgvŒ AbyÙvb evwl©K ebáfvRb I mvsØãÖwZK AbyÙvb AvMvgx 8 RyjvB AváqvRábi wm◊vöè M÷nY Káib| GQvovI ivRkvnx ÜRjv mwgwZi Kvh©Kix KwgwUi m`m® ÜgvZvnvi Ünvámb eÑnÀi ivRkvnx mwgwZi mfvcwZ nIqvq ivRkvnx ÜRjv mwgwZ máöèvl c÷Kvk Kái Ges Zvi mvdj® Kvgbv Kái| ÜmB mvá_ ÜgvZvnvi ÜnvámbáK ivRkvnx ÜRjv mwgwZi c∂ Ü_áK msea©bv Ü`qvi wm◊vöè M÷nY Kiv nq| mfvq e≥e® iváLb Ügvt Aveyj Kvjvg AvRv`, Ügvt gƒyi Avjg iweb, Ügvt ew`Dm mvjvg wifz, GáKGg kvnv`vZ Ünvámb ev`kv, Ügvt kgámi Avjx, kIKZ AvKei iweb, nvwmbv webáZ ingvb wkgy, KvwbR ˚mbv AvKeix w`jy, Ügvt nvwmeyj nvmvb, Ügvt ZwmKzj Bmjvg wgVz, kwn`x nvmvb wUcy, ÜMvjvg ÜgvØèdv msM÷vg, ÜMvjvg bex mvneye Avjg c÷gyL| GQvovI c÷evmx ivRkvnxevmxá`i gáa® DcwØíZ wQájb gyw≥áhv◊v Avey Ügvt mvweüi ingvb gwZ I QvŒábZv Ügvt Avjx nvq`vi ivbv| msev` we¡wfli|

yJÀjMr rvLh S ‰x~hJ IJKxlJ IJvrJlL kJKk~Jr xJPg KjCA~Tt˙ \JfL~fJmJhL ßlJrJPor ßjfímOªÇ

KmFjKkr ßTªsL~ ßjfJ yJÀj S kJKk~Jr xJPg \JfL~fJmJhL ßlJrJPor ofKmKjo~

KjCA~Tt (ACFjF)” pMÜrJÓs xlrrf xJPmT FoKk S KmFjKkr ßTªsL~ pMVì oyJxKYm yJÀjMr rvLh FmÄ xJPmT FoKk S YJkJAjmJmV† ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT FcPnJPTa ‰x~hJ @KxlJ @vrJlL kJKk~Jr xJPg ofKmKo~ TPrPZj mJÄuJPhvL@PoKrTJj \JfL~fJmJhL ßlJrJo ACFxFr ßjfOmOªÇ ofKmKjo~ xnJ~ k´mJxL ßjfOmOª pMÜrJÓs KmFjKkr kNetJñ TKoKa Vbj xoP~r hJKm CPuäU TPr F mqJkJPr ßTªsL~ ßjfJ yJÀjMr rvLPhr hOKÓ @Twte TrPu KfKj Kmw~Ka pgJ˙JPj \JjJPmj mPu \JjJjÇ CcxJAPc FTKa ßrˆáPrP≤ Vf 28 KcPx’r mOy¸KfmJr xºqJ~ FA xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xnJ~ mÜJrJ pMÜrJÓs KmFjKkr TKoKa VbPjr \jq ßTªsL~ ßjfOmOPªr hOKÓ @Twte FmÄ ãofJxLj @S~JoL uLV xrTJPrr KmÀP≠ pMÜrJÓs KmFjKk GTqm≠nJPm TJ\ TrPZ mPu hMA ßjfJPT ImKyf TPrjÇ xnJ~ KmFjKkr xJPmT FoKkÆ~ mPuj, @orJ xMÔá, ImJi S KjrPkã KjmtJYj YJAÇ @r xMÔá KjmtJYj yPu mJÄuJPhPvr \jVe ßnJaJrKmyLj KjmtJYPjr oJiqPo ãofJ hUu TPr rJUJ ßvU yJKxjJr @S~JoL uLVPT k´fqJUqJj TPr ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßjfOPfô KmFjKkPT ãofJ~ mxJPmÇ @Kvr hvPTr \JfL~fJmJhL ZJ©hu ßjfOmOPªr xÄVbj mJÄuJPhvL-@PoKrTJj \JfL~fJmJhL ßlJrJPor xnJkKf Kj~J\ @yPoh \MP~Pur xnJkKfPfô xnJ~ @oKπf IKfKg KZPuj \jKk´~ T£Kv·L S ßTªsL~ \JxJx ßj©L KrK\~J kJrnLj, pMÜrJÓs KmFjKkr k´KfÔJfJ xnJkKf cJ. oK\mMr ryoJj o\MohJr, xJPmT xJiJre xŒJhT K\uäMr ryoJj K\uäM, xJPmT KxKj~r xyxnJkKf KV~Jx @yPoh FmÄ xJPmT xyxnJkKf S ßlJrJPor k´KfÔJfJ xnJkKf xJoxMu AxuJo o\jM FmÄ KmFjKkr xJPmT pMVì xŒJhT S ßlJrJPor k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh @PjJ~JÀu AxuJoÇ xnJ~ ßlJrJPor kã ßgPT IKfKgÆ~PT láPu ßfJzJ FmÄ pMÜrJÓs KmFjKkr Ijqfo vLwt Kfj ßjfJ cJ. oK\mMr ryoJj o\MohJr, K\uäMr ryoJj K\uäM S KV~Jx @yPohPT láu KhP~ ÊPnòJ \JjJPjJ y~Ç ßlJrJPor xJiJre xŒJhT @\Jh mJKTPrr xûJujJ~ xnJ~ IKfKgmOª ZJzJS ÊPnòJ mÜmq rJPUj FcPnJPTa \JoJu @yPoh \Kj, FohJhMu yT TJoJu, ‰Z~hMu yT, c. \JKyh ßhS~Jj vJoLo, lJÀT ßyJPxj o\MohJr, \KyÀu AxuJo ßoJuäJ, KnKk @uoVLr, rJPxhMu AxuJo Kk´¿ k´oMUÇ

xnJ~ ßTªsL~ ßjfJ yJÀjMr rvLh mPuj, mJÄuJPhv @\ xJoKV´TnJPm Yro xïPar oiq KhP~ YuPZÇ mJÄuJPhvPT nJrPfr IñrJ\q mJjJPf @S~JoL uLV FTT oMhsJ YJuM TrPf YJPòÇ KT∂á KmFjKk @r mJÄuJPhPvr \jVe FThuL~ @S~JoL vJxj ßoPj ßjPm jJÇ KfKj mPuj, @S~JoL hM”vJxPjr lPu @orJ rJ\kPg KoKZu-xoJPmv TrPf kJKr jJÇ ß\uJ~ ß\uJ~ KmFjKk IKlx UMuPf ßh~J yPò jJÇ KfKj pMÜrJÓs KmFjKkr TKoKar hJKm k´xPñ mPuj, @S~JoL uLV ãofJ~ @xJr kr ßgPTA ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J oJoJuJ-ßoJT¨oJ xy jJjJ xoxqJ KjP~ k´KfKhj YJPkr oPiq gJPTjÇ fJr Ijq KTZá nJmJr xo~ UMm ToÇ fPm dJTJ~ KlPr KmFjKkr TKoKar mqJkJPr \J~VJof TgJ muPmJÇ pMÜrJÓs KmFjKkr TKoKa yS~J hrTJr mPu KfKj ß\JrJPuJ IKnof mqÜ TPrjÇ xJPmT FoKk ‰x~hJ @KxlJ @vrJlL kJKk~J mPuj, vyLh K\~JCr ryoJPjr oOfáqr kr @PmVfJKzf yP~ @Kvr hvPT ZJ©hPur rJ\jLKfr oiqKhP~ @Ko KmFjKkr rJ\jLKf TrKZÇ ßxA ßgPT FTKa k´Kâ~Jr oJiqPo rJ\jLKfPf FKVP~ YuKZÇ hPur oPiq @orJ yJAKmsc jAÇ @orJ hPur ßjfJ jA ToLt, @r rJ\jLKfPf ToLtr TUPjJ oOfáq y~ jJÇ KfKj ßlJrJPor ßjfOmOPªr CP¨Pv mPuj, @Kvr hvPTr ZJ© rJ\jLKfr ßYfjJ, ßhvPk´o @r vyLh K\~Jr @hvt KjP~ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßjfOPfô ßhPvr hMKhtPj IV´eL nëKoTJ kJuj TrPf yPmÇ @r Vefπ kMjÀ≠JPr ßYJPU YvoJ KhP~ rJ\jLKf TrPu YuPm jJÇ ßnJaJrKmyLj IKjmtJKYf xrTJr kfPjr @PªJuPj xmJAPT GTqm≠ yP~ uzJA YJuJPf yPmÇ Kj~J\ @yPoh \MP~u mPuj, @orJ K\~JCr ryoJjPT fJr @hvtPT nJPuJPmPx ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßjfOPfô KmFjKkr rJ\jLKf TKrÇ @orJ TJCPT aqJé KhP~ rJ\jLKf TrPf YJA jJ mJ ßjfJ yPf YJA jJÇ @orJ pMÜrJÓs KmFjKkr kNetJñ TKoKa YJA, TKoKaPf hPur \jq fqJVL S ßpJVq ßjfJToLtPhr ˙Jj YJAÇ xnJ~ pMÜrJÓs pMmhPur xnJkKf \JKTr FAY ßYRiMrL xy pMÜrJÓs, ßlJrJo S TKoCKjKa ßjfOmOPªr oPiq ßoJyJÿh KxrJ\Mu AxuJo UJj, jSvJh ßyJPxj, @KojMu AxuJo ßYRiMrL k´oMU CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj KmKc@r yfqJTJP§r Ckr k´mLe xJÄmJKhT ßoJyJÿh \~jJu @PmhLPjr ßuUJ FTKa V´∫ KmFjKk ßjfJ yJÀjMr rvLh S ‰x~hJ @KxlJ @vrJl kJKk~JPT CkyJr ßhj ßuUTÇ

Km\~ KhmPxr IjMÔJPj oMKÜPpJ≠J xÄxh pMÜrJÓs ToJP¥r ßjfímOªÇ

Km\~ KhmPxr IjMÔJPj mÜmq rJPUj oMKÜPpJ≠JrJÇ

pMÜrJÓs oMKÜPpJ≠J xÄxPhr oyJj Km\~ Khmx ChpJkj

KjCA~Tt” 31 KcPx’r ßrJmmJr \qJoJATJ~ ˛Jat FTJPcKo~J kJKat yPu Km\~ Khmx CkuPã pMÜrJÓs oMKÜPpJ≠J xÄxPhr @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~ oMKÜPpJ≠J vrJl xrTJPrr xnJkKfPfô FmÄ AxoJAu UJj @jxJrLr xûJujJ~Ç xnJr ÊÀPfA \JKfr \jT mñmºá, \JfL~ YJr ßjfJ, oMKÜpMP≠r xTu vyLh, hMA uã oJPmJjPhr ˛OKfr k´Kf VnLr vs≠J \JjJPjJ y~Ç k´mJxLPhr kã ßgPT oMKÜPpJ≠JPhr láu KhP~ xÿJjjJ \JjJPjJ y~Ç pM≠JkrJi oMÜ mJÄuJPhv k´KfÔJr ˝kúkNrPer kPg \JKfPT mKuÔ ßjfOfô k´hJPjr \Pjq xoJPmv ßgPT k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT KmPvwnJPm ijqmJh S TífùfJ \JjJPjJ y~Ç oyJj Km\~ KhmPxr ˛OKfYJre TPrj pMÜrJÓs oMKÜPpJ≠J xÄxPhr @ymJ~T oMKÜPpJ≠J c” @»Mu mJPfjÇ oMKÜPpJ≠J c” oyKxj @uL, cJ” oJxMhMu yJxJj, oMK\mMr ryoJj Ko~J, Sor lJÀT UxÀ, TJ\L vJoxMu @uo, @KojMu AxuJo(mJmMu), ßoJ” oyKxj nMA~J, vSTf @Tmr KrKY, ßoJ” oKjr ßyJPxj, @ufJl ßyJPxj xrhJr, xrhJr @uJCK¨j, oTmMu @yPoh kJPaJ~JrL, Kk´K¿kJu ßmJryJj yJSuJhJr, \JuJu CK¨j xrTJr, Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL, ßoJ” jNÀöJoJjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

Xvwe GjvgbvBi mvá_ mvsØãÖwZK msMVb mgÅáni gZwewbgq AbywÙZ wbDBqK©t MZ 22 wWám§^i Ôµevi m‹®vq R®vKmb nvBUám wbDBqáK©i ÜbZÖØívbxq

rJP\ªs KmvõKmhqJu~ TPuP\r vf mwtkNKft IjMÔJj

KjCA~Tt” Vf 23 KcPx’r xºqJ~ \qJTxj yJAaPxr kJuKT kJKat ßx≤JPr lKrhkMPrr GKfyqmJyL rJP\ªs KmvõKmhqJu~ TPuP\r vfmwt kNKft IjMÔJj ChpJkj CkuPã k´JÜj ZJ©ZJ©LPhr FT KoujPouJ IjMKÔf y~Ç pMÜrJPÓsr KmPvw TPr KjCA~PTt mxmJxrf k´JÜj ZJ©ZJ©LrJA oNuf

ßlxmMPT rJP\Kªs~Jj v»Ka ßgPT FA @P~J\Pjr ßk´reJ kJjÇ hLWtKhj kr k´J~ Iit vfJKiT rJP\Kªs~Jj FT xJPg KoKuf yjÇ kKrY~kmt ßvPw IPjPTA yJKrP~ pJj ßxA ßlPu @xJ TPu\ TqJŒJPxÇ @VJoL 2018 xJPu GKfyqmJyL rJP\ªs KmvõKmhqJu~ TPuP\r vf mwtkNKft

pMÜrJÓs @S~JoL uLV ßjfJ @mMu TJPvPor KkfOKmP~JV KjCA~Tt (ACFjF)” KmKvÓ rJ\jLKfT, pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr Ijqfo xyxnJkKf

@mMu TJPvPor KkfJ @uyJ\ @mM mTr KxK¨TL AP∂TJu TPrPZj (AjúJKuuäJKy ...rJP\Cj)Ç oOfáqTJPu fJr m~x yP~KZPuJ 95 mZrÇ 1 \JjM~JKr ßxJomJr xºqJ~ KfKj Kj\ mJxJ~ ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ KfKj mJitTq\Kjf jJjJ ßrJPV náVKZPujÇ CPuäUq @mMu TJPvPor V´JPor mJKz Y¢V´JPor xªôLPkÇ @uyJ\ @mM mTr KxK¨TLr AP∂TJPu dJTJ~ Im˙Jjrf pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr xnJkKf c. KxK¨Tár ryoJj FmÄ hPur nJrk´J¬ xnJkKf oMKÜPpJ≠J oJymMmMr ryoJj S nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @»Mx xJoJh @\Jh VnLr ßvJT S xoPmhjJ k´TJv TPrPZjÇ hPur kã ßgPT fJrJ orÉPor KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ xy fJr kKrmJPrr xTu xhxqPT ßvJT xAmJr vKÜ ßh~Jr \jq oyJj @uäJy fJ~JuJr hrmJPr ßhJ~J TJojJ TPrjÇ

IjMÔJj ChpJkj CkuPã FTKa TKoKar „kPrUJ ßxKhPjr @P~J\j ßgPT ‰fKr TrJ y~Ç k´JÜj ZJ©PjfJ rTPluJr ACKjnJKxtKar VPmwT, rJP\Khs~Jj c” k´hLk r†j TPrr k´˜JmjJ~ IKiTJÄPvr xogtPj FA TKoKa VKbf y~Ç mJÄuJPhv ßgPT oNu TKoKar xJPg @PuJYjJ xJPkPã FA @P~J\T TKoKa k´mJPxS IjM„k FTKa IjMÔJj TrJr @vJ mqÜ TPrÇ rJP\Kªs~Jj Kouj ßouJ~ @Vf xTu rJP\Kªs~JjPT CPhqJÜJPhr kã ßgPT ijqmJh S TífùfJ \JjJj @P~J\TmOªÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj \JKfxÄPW ˙J~L KovPjr lJˆt ßxPâaJKr rJP\Kªs~Jj ßoJ” jNPr AuJKy oLjJ, rJP\Kªss~Jj S mJÄuJPhv TjxMqPua KjCA~PTtr @KxmMK¨j @yPoh, KmKvÓ ßuUT rJP\Kªss~Jj yJxJj@u @»MuäJy, rJP\Kªs~Jj jJ\oMu TJPhr, rJP\Kªs~Jj TJ\L KlPrJ\ @yPoh ßuKuj, rJP\Kπ~Jj ß\KjlJr jNr k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

mvsØãÖwZK msMVb∏ájvi mvá_ XvKv wek¶we`®vjq GjvgbvB Gámvwmáqkábi gnvb GKzáki c÷ØëwZ wbáq GK gZwewbgq mfv AbywÙZ nq| GjvgbvB Gámvwmáqkábi mfvcwZ Ø^cb eoyqvi mfvcwZáZ° Ges mvaviY m§ûv`K ÜMvjvg ÜgvØèdv I mvsØãÖwZK m§ûv`K G®vwb Üdiá`äámi Ühä_ m¬vjbvq gZwewbgq mfv AbywÙZ nq| mfvq DcwØíZ wQájb wecvi wbájvdvi Rvnvb, myi Qáõ`i Gg`v`yj nK, mΩxZ cwilá`i Kváeix `vm, ew˝wkLvi mweZv `vm, evdvi dwi`v Bqvmwgb| XvKv wek¶we`®vjq GjvgbvB Gámvwmáqkábi cá∂ DcwØíZ wQájb mvC`v AvKZvi wjwj, Ügvj≠v gybxiÄævgvb, G.ÜK. AvRv` ZvjyK`vi, Ügvt ZvRyj Bmjvg, MvRx kvgm Dœxb, Gg.Gm. Avjg I Ügvt Av„yj gwZb| mfvq me©m§ßwZµág myi Qáõ`i mfvcwZ Gg`v`yj nKáK mw§ßwjZ gnvb GKzk D`&hvcb 2018Gi mvsØãÖwZK Dc-cwilá`i ÜPqvig®vb wbe©vwPZ Kiv nq| wkÔwKákvi Ügav c÷wZáhvwMZvi ÜPqvig®vb XvKv wek¶we`®vjq GjvgbvB Gámvwmáqkábi mn mfvcwZ mvC`v Av≥vi wjwj Ges c÷wZáhvwMZvi ÜKv-ÜPqvig®vb wnámáe P∆M÷vg wek¶we`®vjq, RvnvΩxibMi wek¶we`®vjq I Ükái evsjv KÖwl wek¶we`®vjq GjvgbvB Gámvwmáqkábi mvaviY m§ûv`Ká`i wbe©vwPZ Kiv nq| gZ wewbgq mfvq Geváii GKzáki AbyÙvbgvjv Aváiv AvKl©Yxq I welqwfwÀK Kivi gvbám mKájB Zvá`i mywPwöèZ gZvgZ e®≥ Káib| XvKv wek¶we`®vjq GjvgbvB Gámvwmáqkábi Dá`®váM AvMvgx 7 Rvbyqvwi Üiveevi weKvj 4Uvq R®vKmb nvBUámi BZ®vw` MváW©áb P∆M÷vg wek¶we`®vjq GjvgbvB, RvnvΩxibMi wek¶we`®vjq GjvgbvB, Ükái evsjv KÖwl wek¶we`®vjq GjvgbvB mn c÷evámi mKj mvsØãÖwZK, mvgvwRK, Av¬wjK, ÜckvRxex I ÜmevgÅjK msMVb I c÷wZÙvbmgÅáni mgö^áq GK Ühä_ mfv Avnüvb Kiv náqáQ| mfvq c÷evámi wk∂v, Ümev, mvsØãÖwZK I Av¬wjK msMVbmgÅáni ÜbZÖeÑõ`áK DcwØíZ Ü_áK mw§ßwjZ gnvb GKzk D`&hvcb 2018 Aváiv mdj I c÷vYeöè Kivi Rb® mKáji mywPwöèZ gZvgZ I civgk© c÷`vb Kivi Ráb® Avnüvb Rvbvábv náqáQ| msev` we¡wfli|

IjuJAPj xJ¬JKyT mJXJuL kzMj

www.weeklybangalee.com


15


16

k´mJPx mJXJuL

mwt KmhJ~ IjMÔJPj IJPoKrTJ-mJÄuJPhv ßk´xTîJPmr Tot Tft JmOªÇ

@PoKrTJ-mJÄuJPhv ßk´xTîJPmr mwtKmhJ~ IjMÔJj KjCA~Tt” @PoKrTJ-mJÄuJPhv ßk´xTîJm k´gomJPrr of mwtKmhJ~ IjMÔJj TPrPZÇ Vf 31 KcPx’r KmPTPu FA mwt KmhJP~r IjMÔJj yP~PZ \qJoJATJr ˆJr TJmJr kJKat yPuÇ mwt KmhJP~r IjMÔJPj KZu 2017 xJPur ˛OKfYJre, mqKÜVf \LmPjr YJS~J-kJS~Jr TgJ muJ FmÄ xJÄÛíKfT kKrPmvjJÇ IjMÔJPj xnJkKffô TPrj ßk´xTîJPmr xnJkKf hkte TmLrÇ xnJ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT vSTf SxoJj rKY S xhxq vJyJmCK¨j xJVrÇ IjMÔJPj @PoKrTJ-mJÄuJPhv ßk´xTîJPmr xhxqrJ kKrmJr-kKr\j KjP~ FA IjMÔJj CkPnJV TPrjÇ IjMÔJPj \jKk´~ T£Kv·L vJy oJymMm xñLf kKrPmvj TPr oMê TPrjÇ 2017 xJPur ßkvJVf IKnùfJ S mqKÜVf YJS~J-kJS~Jr TgJ mPuj ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf jJ\oMu @yxJj, KjmtJyL xhxq S k´mJx kK©TJr xŒJhT ßoJyJÿh

xJBh, xy-xnJkKf ßmuJu @yPoh, ßTJwJiqã oKvCr ryoJj o\MohJrÇ F ZJzJ IjMÔJPj IKfKg KyxJPm ÊPnòJ mÜmq rJPUj KjCA~Tt-mJÄuJPhv ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf S metoJuJ kK©TJr xŒJhT oJylá\Mr ryoJjÇ IjMÔJPj mÜJrJ 2017 xJPu KT ßkPuj mJ KT yJrJPuj fJ mPuj ITkPaÇ vJy oJymMPmr xñLf kKrPmvjJr xo~ xhxqPhr ßTC ßTC T£ ßouJj VJPj, jJPYr oMhsJ~ IjMÔJjPT ßhj Knjú oJ©JÇ F ZJzJ ßk´xTîJPmr FTJKiT xhxq xñLf kKrPmvj TPrjÇ jfáj xJu 2018 xmJr \LmPj Ên mJrfJ KjP~ @xMT, TuqJeTr ßyJT, @PrJ @PuJTo~ ßyJT FmÄ KjCA~PTt xJÄmJKhTfJ ßkvJr oJj mOK≠xy FA KvP·r KmTJv WaáT-FA TJojJr oiq KhP~ mwt KmhJ~ IjMÔJPjr xoJK¬ WPaÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

wbDBqK© evsjvá`k Üc÷mK¨váei AwfálK 12 Rvbyqvix

wbDBqK© (BDGbG): wbDBqK© evsjvá`k Üc÷mK¨váei bZzb KwgwUi AwfálK AbyÙvb mdj KiáZ K¨váei Dcá`Ûv I Kvh©Kix cwil` Ges mvaviY m`m®á`i weákl gZwewbgq mfv náqáQ| mfvq AwfálK AbyÙvbwUi e®vcvái weØèvwiZ AvájvPbvq nq| AvMvgx 12 Rvbyqvix Ôµevi m‹®v 7Uvq R®vKmb nvBUámi ÜeájvwRábv cvwU© náj ác÷mK¨váei bZzb KwgwUi AwfálK AbywÙZ náe| R®vgvBKvØí mvflvwnK evsjvá`k Kvh©vjáq MZ 25 wWám§^i Ümvgevi m‹®vq AbywÙZ wbDBqK© evsjvá`k Üc÷mK¨váei GB mfvq mfvcwZZ° Káib K¨váei mfvcwZ Wv. IqváR` G Lvb| mfv cwiPvjbv Káib mvaviY m§ûv`K wkejx ÜPäayix Kváqm| mfvi ÔiÄáZ mfvcwZ Wv. IqváR` G Lvb AwfálK AbyÙvábi c÷ØëwZ mn mswk≠Û welq Zzáj aáib Ges cieZx©áZ DcwØíZ Dcá`Ûv, Kg©KZ©v I m`m®eÑõ` AvájvPbvq Ask Übb Ges gZvgZ Zzáj aáib| mfvq K¨váei Dcá`Ûv Avábvqvi ÜnvmvBb gƒy I gvneyeyi ingvb, mváeK mfvcwZ Avey Zváni, Kvh©Kix cwilá`i mn mfvcwZ gábvqviÄj Bmjvg, ÜKvlva®∂ gwgbyj Bmjvg gRyg`vi, mvsMVwbK m§ûv`K ÜPäayix Ügvnv§ß` KvRj, Kvh©Kix m`m® ÜkL wmivRyj Bmjvg, GweGg mvjvnDwœb Avnág`, iwk` Avng`, Ügvnv§ß` Ümvjvqgvb c÷gyL Ask Übb| K¨váei mváeK mfvcwZ Wv. ÜPäayix mváivqviÄj nvmvb Ges m`m® nvweeyi ingvb, GweGg mvájDœxb, nvmvbyævb mvKx I Ügvnv§ß` Avixd ánvmvBb mfvq ÜhvM Ü`b| GQvovI UvBg ÜUwjwfkábi wbDR Üc÷áRõUvi wgRvb Lõ`Kvi I mvflvwnK evsjvá`áki ÜMvjvg gZ©yRv mfvq DcwØíZ wQájb|

jmLV† gJjJ TuqJe ßxJxJAKar xJiJre xnJ IjMKÔJf

k∞J AP~PuJ ßxJxJAKar xJiJre xnJ IjMKwÔf

KjCA~Tt” Vf 27 KcPx’r mMimJr \qJTxj yJAaPxr kJuKT ßrˆáPrP≤ k∞J AP~PuJ ßxxJxJAKa ACFx AjPTr mJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf y~Ç xnJkKf lJÀTáu AxuJPor xnJkKfPfô xºqJ~ kKm© ßTJrIJj FmÄ VLfJ kJPbr oJiqPo xnJ ÊÀ y~Ç xMmsf kJPur xûJujJ~ IjMÔJPjr ÊÀPf mftoJj TKoKar hJK~fô V´yPer kr ßgPT KmKnjú TotTJP¥r KmmreL ßkv TrJ y~Ç xÄVbPjr IJ~ S mqP~r KyxJm fáPu iPrj xÄVbPjr ßTJwJiqã mJmMu xJyJÇ fJrkr KjitJKrf Kmw~ KjP~ IJPuJYjJ ÊÀ y~Ç FPf mÜmq rJPUj KmKnjú ßjfímOªÇ xnJkKf lJÀTáu AxuJo xnJ~ CkPhÓJ kKrwPh I∂nátKÜr \jq

j\Àu AxuJPor jJo k´˜Jm TrPu fJ VOyLf y~Ç CkPhÓJ kKrwPhr Ijqfo xhxq S~JP\h IJyPoh \MmJP~r j\Àu AxuJoPT láPur ÊPnòJ \JKjP~ CkPhÓJ kKrwPh mre TPr ßjjÇ xJiJre xŒJhT r\f jJV xÄVbPjr KmKnjú KhT fáPu iPrj FmÄ jfáj xhxqPhj IJVoPj xÄVbj IJPrJ VKfvLu yPm mPu IJvJmJh mqÜ TPrjÇ xnJkKf lJÀTáu AxuJo CkK˙f CkPhÓJ kKrwh, TJptTrL kKrwh FmÄ xJiJre kKrwPhr xTu xhxqPT mJKwtT xJiJre xnJ~ IÄvV´ye TPr xnJPT xlu TrJr \jq ijqmJh \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

ACFxFKjC\IjuJAj” jmLV† gJjJ TuqJe ßxJxJAKa ACFxF AjPTr xJiJre xnJ Vf ßrJmmJr msÄPér FTKa ßrÓáPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ xÄVbPjr xnJkKf @mhMu yT ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT \~jJu ßYRiMrLr kKrYJujJ~ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj- ßoJmJKvõr ÉPxj ßYRiMrL, \JoJu ÉPxj, ßvU @ÜJr ßyJPxj jJjM, vJy ßVJuJo rJKyo vqJou, ßVJuJo oMKyf, AorJj @uL, ßoJyJÿh @\oJj @uL, ßoJyJÿh xJKær ßyJPxj, ßoJyJÿh @mMu TJuJo hMhM, ßTrJof @uL, m\uMr ryoJj, KvyJm @yPoh, @mMu TJPxo k´oMUÇ xnJ~ IxM˙ xJÄVbKjT xŒJhT @mhMu mJKZr UJj S ßoJyJÿh Tor CK¨Pjr \jq KmPvw ßhJ~J TrJ y~Ç mJÄuJmJ\Jr \JPo oxK\Phr UfLm oJSuJjJ @mMu TJPvo F~JyA~J ßhJ~J-oMjJ\Jf kKrYJujJ TPrjÇ xnJ~ mJKwtT KrPkJat ßkv TPrj xJiJre xŒJhT \~jJu ßYRiMrLÇ @KgtT k´KfPmhj ßkv TPrj ßTJwJiqã AorJj @uLÇ mÜJrJ xJiJre xŒJhT FmÄ ßTJwJiqPãr KrPkJPatr Skr @PuJYjJ TPrjÇ fJrJ GTqm≠nJPm TJ\ TPr ßhv-k´mJPx @PrJ ßmKv ImhJj rJUJr Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ jmLV† gJjJ TuqJe ßxJxJAKar TJptTrL TKoKar xhxqxy KmkMu xÄUqT xJiJre xhxq xnJ~ CkK˙f KZPujÇ

TgJxJKyKfqT vSTf @uL @AKxACPf

@auJK≤T KxKaPf mñmºár ˝Phv k´fqJmftj Khmx kJuPjr k´˜MKf FKmFo KjC\ @auJK≤T KxKa” Vf 3 \JjM~JKr xºqJ~ xJCg \JxtL ßoPasJ @S~JoL uLPVr IKlPx xJCg \JxtL ßoPasJ @S~JoL uLPVr xnJkKf oMKÜPpJ≠J KxrJ\ nNA~Jr xnJkKfPfô @VJoL 10 \JjM~JKr mñmºár

˝Phv k´fqJmftj Khmx kJuPjr uPãq FT k´˜MKf xnJ IjMKÔf y~Ç pMVì xJiJre xŒJhT @mMu @\Jh KobM FmÄ xJÄVbKjT xŒJhT ßvU KvoMPur xûJujJ~ k´˜MKf xnJ~ oMKÜPpJ≠J KxrJ\ nNA~J xJCg \JxtL

KjmtJYj S Tmr â~ k´xPñ rÄkMr ß\uJ xKoKfr xnJ 14 \JjM~JKr

KjCA~Tt” rÄkMr ß\uJ FPxJKxP~vPjr CPhqJPV uÄIJAuqJP¥r S~JKvÄaj ßoPoJKr~Ju kJPTt Tmr˙Jj â~ k´xPñ FmÄ 2018-19 mPwtr jfáj TJptTKr kKrwh KjmtJYPjr uPãq IJPuJYjJ xnJr IJP~J\j TrPm 14 \JjM~JKr KmPTu 5:30 KoKjPaÇ 167-09 KyuxJAc FPnjMqPf CÜ xJiJre xnJ~ xÄVbPjr CkPhÓJo¥uL, TJptTKr kKrwh, xTu xKâ~ xhxq/xhxqJVe FmÄ k´mJPxr rÄkMrmJxLPT CkK˙f gJTJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

Pˆa IJS~JoL uLPVr xnJkKf oMK\mMr ryoJj Ko~Jr oJP~r AP∂TJu KjCA~Tt” KjCA~Tt ߈a IJS~JoL uLPVr TJptKjmtJyL TKoKa S CkPhÓJ kKrwh VnLr

ßvJT k´TJv TPr \JKjP~PZ, xÄVbPjr xnJkKf oMK\mMr ryoJj Ko~Jr oJ IJP~vJ UJfáj (92) mJÄuJPhPv YJÅhkMPr Kj\ mJxnmPj vKjmJr 6 \JjM~JKr AP∂TJu TPrPZj (AjúJKuuäJPy ... rJP\Cj)Ç xÄVbPjr xJiJre xŒJhT vJyLj IJ\ou FmÄ IjqJjq ßjfímOª xÄVbPjr kã ßgPT xnJkKf oMK\mMr ryoJj Ko~J S fJr kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZj FmÄ orÉoJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr kro TÀeJo~ IJuäJy fJuJr KjTa ßhJ~J TrJr \jq xTPur k´Kf IJPmhj \JKjP~PZjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

ßoPasJ @S~JoL uLPVr KjmtJyL TKoKaxy xTu ßjfJTotLPT CkK˙f gJTJr \jq IjMPrJi \JjJjÇ KfKj mPuj, c” KxK¨Tár ryoJPjr ßjfOPfô xJCg \JxtL ßoPasJ @S~JoL uLPVr xTu ßjfJTotL FUjS GTqm≠Ç fJA fJr ßjfOPfôr k´Kf vs≠JvLu ßgPT mñmºár @hPvtr ‰xKjT xmJAPT GTqm≠nJPm mñmºár ˝Phv k´fqJmftj Khmx kJuPjr uPãq IP~JK\f xnJ~ CkK˙f gJTJr \jq IjMPrJi \JjJjÇ KfKj mPuj, ˙JjL~ ßjfJTotLPhr oPiq ofKmPrJi gJTPuS mñmºár TjqJ ßvU yJKxjJr uãq mJ˜mJ~Pj @orJ xmJA FTfJm≠Ç @uJk @PuJYjJr oJiqPo ˙JjL~ ßjfJTotLPhr oPiq ofKmPrJi hNr TrJr @vJ mqÜ TPr xTuPT xnJ~ CkK˙f gJTPf KjPhtv ßhj KfKjÇ KfKj mPuj, ßjfOfô KjP~ xÄWJf j~, xym˙Jj yPò @oJPhr TJoqÇ

xJ¬JKyT mJXJuL ßTJj rJ\QjKfT hPur oMUk© j~

dJTJ,5\JjM~JKr” èÀfr IxM˙ TgJxJKyKfqT vSTf @uLPT dJTJr FTKa yJxkJfJPur @AKxACPf KYKT“xJ ßhS~J yPòÇ VfTJu mOy¸KfmJr hMkMPr fJPT uqJmFAc yJxkJfJPu @jJ y~ mPu k´KfÔJjKar FK\Fo (TrPkJPra TKoCKjPTvjx) xJAlár ryoJj ßuKjjÇ 81 mZr m~xL vSTf @uLr láxláPx xÄâoe yP~PZ mPu fJr ßZPu vSTf TPuäJu \JKjP~PZjÇ xJAlár ryoJj ßuKjj mPuj, vSTf @uL FUj yJxkJfJPu ßoKcKxj KmnJPVr KYKT“xT IiqJkT xoLre YâmftLr f•ôJmiJPj KYKT“xJiLjÇ ßmv KTZM krLãJ-KjrLãJ YuPZÇ fJr vJrLKrT Im˙J UMm nJPuJ j~Ç vSTf @uLr \jì 1936 xJPur 12 ßlms∆~JKr, nJrPfr kKÁomñ rJP\qr C•r KhjJ\kMPrr gJjJ vyr rJ~VP†Ç ZJ©\LmPj KfKj TKoCKjˆ @PªJuPj \KzP~ kPzjÇ xJÄmJKhT KyPxPm Tot\Lmj ÊÀ TrPuS KTZMKhj kPr KvãTfJ~ ßpJV ßhj vSTf @uLÇ mJokK∫Phr Èjfáj xJKyfq’ kK©TJ~ ßuUJPuKU TPrj vSTf @uLÇ F ZJzJ ‰hKjT KouäJf, oJKxT xoTJu, AP•lJPT fJr IPjT V·, TKmfJ S KvÊPfJw ßuUJ k´TJKvf y~Ç TgJxJKyPfq ImhJPjr \jq 1990 xJPu FTáPv khT kJj vSTf @uLÇ kPr mJÄuJ FTJPcKo kMrÛJr, ÉoJ~Mj TKmr ˛OKf kMrÛJr, IK\f èy ˛OKf xJKyfq kMrÛJr kJjÇ ÈhKãeJ~Pjr Khj’, ÈTáuJ~ TJuPxsJf’ FmÄ ÈkNmtrJK© kNmtKhj’ CkeqJx©~Lr \jq KfKj ÈKlKukx xJKyfq kMrÛJr’ kJjÇ fJr IjqJjq CkeqJPxr oPiq rP~PZ ÈKkñu @TJv’, Èk´PhJPw k´JTíf\j’, ÈIPkãJ’, ÈV∂Pmq If”kr’, ÈC•Prr ßUk’, ÈImPvPw k´kJf’, È\jjL S \JKfTJ’, ÈP\Jz KmP\Jz’ k´nOKfÇ ÈCjìMu mJxjJ’, ÈPuKuyJj xJi’, ÈÊj ßy uKUªr’, ÈmJmJ @kPj pJj’xy ßmv TP~TKa V·V´∫ xŒJhjJ TPrPZj KfKjÇ

2040 mváji gáa® hy≥iváÛ™ gymwjgiv náeb wÿZxq msL®vMwiÙ

eZ©gváb hy≥iváÛ™i wÿZxq msL®vMwiÙ ag©xq RbáMvÙx náéQ B˚w`iv| RbmsL®vi w`K Ü_áK wL÷˜vbá`i cáiB Zvá`i AeØívb| wKöë 2040 mváji gáa® B˚w`á`i UcwKáq hy≥iváÛ™i wÿZxq eÖnÀg ag©xq ÜMvÙxáZ cwiYZ náe gymwjgiv| bZyb GK MáelYv c÷wZáe`ábi eivZ w`áq G Lei w`áqáQ Avj-RvwRiv| wcD wimvP© ÜmõUváii GK MáelYv Abymvái, 2017 mváj hy≥iváÛ™ emevmKvix gymwjági msL®v wQj 34 jvL 50 nvRvi| GB msL®v hy≥iváÛ™i ÜgvU RbmsL®vi 1.1 kZvsk| GB wnmve Abymvái, gymwjgiv hy≥iváÛ™i ZÖZxq eÖnÀg ag©xq RbáMvÙx| Záe 2040 mváji gáa® hy≥iváÛ™ B˚w`á`i ÜPáq msL®vq Üewk _vKáe gymwjgiv| c÷wZáe`áb Gi KviY wnmváe ejv náqáQ, AvágwiKvb gymwjgá`i Rb•nvi Üewk| Gi cvkvcvwk Awfevmb wgwjáq c÷wZ eQi hy≥iváÛ™ gymwjgá`i msL®v c÷vq 1 jvL Kái eÖw◊ cváéQ| 2050 mváji gáa® AvágwiKvb gymwjági msL®v `uvováe AvbygvwbK 81 jváL| c÷wZáe`b Abymvái, wcD ÜmõUvi me©c÷_g 2007 mváj AvágwiKvb gymwjgá`i msL®v wbáq KvR ÔiÄ Kái| ZLb Ü_áK Ü`kwUáZ gymwjgá`i msL®v `™ÄZMwZáZ Üeáo PájáQ| c÷mΩZ, GLb ch©öè hy≥iváÛ™i meáPáq eo ag©xq RbáMvÙx náéQ wL÷Ûvbiv| Ü`kwUi ÜgvU RbmsL®vi 71 kZvsk wL÷Û ag©vj§^x|


17

KmjJoNPuqßyugA¿MqPr¿KhPòjßo~r k´go kJfJr kr FA TotxNYLKa KjCA~Tt ߈a Im ßyug oJPTta ßkäPxr I∂nátÜÇ ßp ßTC oJPTta ßkäx ßgPT FA A¿MqPr¿ ßkPf kJPrj kMPrJ kKrmJPrr \jqÇ ßp ßTC 311 j’Pr ßlJj TPr KTÄmJ 877-877 j’Pr ßlJj TPr CoveredNYC ßaéa TPr xJKatlJAc FKkäPTvj TJCP¿urPT ßYP~ fJr TJZ ßgPT KTnJPm IJPmhj TrPf yPm fJ ß\Pj ßj~J pJPmÇ ßxA xJPg KmjJoNPuq KTÄmJ TooNPuq A¿MqPr¿ ßTJjKa kJPm FZJzJS ˚qJk ßmKjKla (lác ˆqJŒ) kJS~Jr mqJkJPrS fJrJ xyPpJKVfJ TrPmÇ CPuäUq KjCA~Tt KxKa ßgPT Fxm xMKmiJ AKoPV´vj ˆqJaJx pJA ßyJT jJ ßTj, kJS~J pJPmÇ KjÕKuKUf KbTJjJ~ xTJu 8.30 KoKja ßgPT KmPTu 4.30 KoKjPar oPiq KVP~ TJCP¿uPrr TJPZ krJovt V´ye TrPf kJPrj” msÄé” • Morrisania Health Center, 1309 Fulton Ave, 3rd Fl. 347-854-1984 ms∆TuLj” • Bushwick Health Center, 335 Central Ave, 718573-4829 • Crown Hts Health Center, 1218 Prospect Pl. 718-953-8234 • Fort Greene Health Center, 295 Flatbush Aev Ext, 5th Fl. 718-643-4463 • Homecrest Health Center, 1601 Ave 5, 718-336-2553 Ex129 oqJjyqJaJj” • Riverside Health Center, 160W 100 Street, 646364-0711 • Washington Hts. Health Center, 600W 168 Street, 2nd Fl. 212-368-5475 TáA¿” • Corona Health Center, 34-33 Junction Blvd. 718-4767101 • Jamaica Health Center, 9037 Parsons Blvd. 4th Fl. 718-2625512 • POP-UP-LIC, 25-05 Queens Plaza North.

ˆqJaJj IJAuqJ¥” 135 Canal Street, 2nd Fl. 917-217-3324 krmfLt FT mZPrr \jq FA xMKmiJ kJS~Jr \jq ImvqA 31 \JjM~JKr oPiq IJPmhj TrPf yPmÇ

lqJKoKu AKoPV´vj mº yPm jJ

k´go kJfJr kr 7Ka oMxKuo IiMqKwf ßhv ßgPT ßxPhPvr jJVKrTPhr pMÜrJPÓs IJxJ KjKw≠ ßWJweJ TrJ~ lqJKoKu KkKavPj pJPhr pMÜrJPÓs IJxJr TgJ KZu V´LjTJct KjP~ fJrJ IJaTJ kPzj FmÄ ‰vvPm KkfJoJfJr xJPg IJxJ fÀePhr ßp I˙J~L ‰mifJ KhP~KZPuj ßk´KxPc≤ SmJoJ ßxA cqJTJ TotxNYL mJKfu TrJ~ 8 uã fÀefÀeLr nKmwqf IºTJr yP~ pJS~JÇ Fr kJvJkJKv pMÜrJPÓs Im˙Jjrf ‰mi TJV\k©yLj k´J~ 1 ßTJKa 10 uã AKoV´J≤rJ k´KfKhj IQmi kJTzJS FmÄ KcPkJPatvPjr UmPr IJfÄPTr oPiq mxmJx TrPZjÇ Fxm fgq CPuäU TPr KjCA~Tt KxKa ACKjnJKxtKar AKoPV´vj u Kmw~T k´Plxr FmÄ ßcAKu KjCP\r AKoPV´vj Kmw~T TuJKoˆ FaKjt FuJj S~JKjtT 2018 xJPu ßk´KxPc≤ asJŒ AKoPV´vj Kmw~T TL TL khPãk ßjPmj, TÄPV´Px AKoPV´vj KmwP~ ßTJj& IJAj kJv yPf kJPr FmÄ AKoPV´vj IJAPj TL TL kKrmftj IJxPf kJPr fJr nKmwqÆJeL TPrPZj fJÅr hLWt IKnùfJr Skr KnK• TPrÇ FaKjt S~JKjtT muPZj, xMKk´o ßTJat ßk´KxPc≤ asJPŒr 7 oMxKuo ßhv ßgPT pMÜrJPÓs IJxJr ßp asJPnu mqJj fJr KmÀP≠ Àu \JKr TrPm FA mqJj IJPoKrTJr T¿KaKaCvj KmPrJiL IJUqJK~f TPrÇ fPm fJ pKh kMPrJkMKr jJ y~, I∂f FAxm ßhPv lqJKoKu KkKavPj pJrJ pMÜrJPÓs V´LjTJct KjP~ IJxJr \jq IPkãoJj fJPhr \jq I∂f mqJj mJKfu TrJ yPmÇ • KckJatPo≤ Im ßyJouqJ¥ KxKTCKrKa AKoV´J≤Phr \jq AKoPV´vj ßmKjKla kJS~J Ifq∂ TPbJr TrPmÇ • ßlcJPru ßTJatxoNy KjmtJyL

IJPhvPT xLKof TrPmÇ • KcsoJrPhr \jq TÄPV´x jfáj Kcso FqJÖ kJv TrPm, ßp IJAPj KcsoJrPhr KxKaP\jvLk ßh~Jr TgJ gJTPmÇ FA KmPur

xJPg mctJr KxKTCKaKrKa rãJr \jq IKfKrÜ Igt mrJ¨ ßh~Jr CPuäU gJTPmÇ • KcKn uaJrL mJKfu ßWJKwf yPmÇ • ßk´KxPc≤ asJŒ ßoKéPTJ xLoJP∂

ßh~Ju ßfJuJr k´˜JPmr kPã xogtj kJPmj jJÇ • ßxA xJPg lqJKoKu KkKavj xLKof TrJr kPãS xogtj kJPmj jJ TÄPV´PxrÇ


18

ofJof

911 FTKa ßlJj TPuA ßnPX pJPò IPjT xÄxJr

IJyPu xMjúJf S~Ju \JoJPfr lJPfyJ A~J\hJyPor IjMÔJPj mÜmq rJPUj IJuäJoJ vJP~U oMyJÿh IJmM ZMKl~Jj UJj IJPmhL IJuTJPhrLÇ

KjCA~PTt kKm© lJPfyJ A~J\hJyo kJKuf ßvPwr kJfJr kr xMjúJf S~Ju \JoJf ACFxF ßTªsL~ TKoKar CPhqJPV kKm© \vPj BPh KouJhMjúmL (h”) S lJPfyJP~ A~J\hyo oJyKlu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr ßTªsL~ ßk´KxPc≤ @uäJoJ ‰x~h \MmJP~r @yPoPhr xnJkKfPfô oJyKlPu k´iJj IKfKg KZPuj @∂\tJKfT UqJKfxŒjú @PuPo ÆLj @uäJoJ vJP~U oMyJÿh @mM ZáKl~Jj UÅJj @PmhL @uTJPhrLÇ mJh oJVKrm ßgPT oiqrJfmqJkL oJyKlPur ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj yJPl\ oJSuJjJ S~JKxo KxK¨TL, jJ’f vrLl ßkv TPrj oMyJÿh Sor lJÀT S vJoLo fJuMThJrÇ CPÆJijL mÜmq rJPUj xÄVbPjr oyJxKYm @uyJ\ oMyJÿh ßxKuo CK¨jÇ CÜ oJyKlPur @øJ~T oMrJhMu @uo ßYRiMrL, k´iJj xojõ~TJrL jJK\o CK¨j FmÄ pMVì @øJ~TÆ~ ßoJ” A~JKy~J ßyJPxj S oMyJÿh oMrJh oM\JP¨hL @Vf xmJAPT ˝JVf \JjJjÇ oJyKlPu mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßTªsL~ ßjfOmOª oJSuJjJ @fJCr ryoJj, @uyJ\õ ßoJyJÿh ATmJu ßyJxJAj, ‰x~h ßyuJu CK¨j oJyoMh, yJPl\ oJSuJjJ @»Mr rKyo oJyoMh, ßoJyJÿh @xuJo yJmLm, ßvU oMyJÿh @uL, oK\mMr ryoJj, ßoJyJÿh Sor lJÀT, yJ\L ßoJyJÿh FxTJªr Ko~J, ßoJyJÿh @Krl ßYRiMrL, oMyJÿh KhhJr, ßoJyJÿh ACxMl @uL, oJyJmMmMr ryoJj, KV~Jx C¨Lj @yPoh ßYRiMrL, vJoLo fJuMThJr, xKlTáu AxuJo, oMyJÿh vJy @uo, ßoJ” oMKjÀu yT ßYRiMrL, vJy \JTJKr~J, jJ\oMu UJj, mhÀu yT, ‰x~h @KTTár ryoJj, @mM xJKuT, oKfCr ryoJj ßYRiMrL k´oMUÇ k´iJj IKfKg @uäJoJ vJP~U @mM xMKl~Jj @u TJPhrL mPuj, jmLPk´o yPuJ BoJPjr oNu, @r SuLPk´o yPuJ jmLPk´Por kNmtvftÇ @r fJA SuLPk´oyLj AxuJo k´Tíf AxuJo j~Ç ßTJr@j S xMjúJyr @PuJPT KfKj mPuj, IxÄUq @~Jf vrLl S yJKhxxoNPy AoJof S ßmuJP~Pfr CPuäU gJTJr kPrS pJrJ AoJo S SuLPhr KmÀ≠JYre TPr fJPhrPT KYK¤f TPr xruk´Je oMxuoJjPhr BoJj rãJ~ @oJPhr xmJAPT @yPu xMjúJPfr kfJTJfPu GTqm≠ yP~ mJPfu ßlrTJ xoNPyr k´JhMntJm ÀUPf yPmÇ KfKj @rS mPuj, yJKhx vrLPl xM¸ÓnJPm CPuäU rP~PZ ßp oyJj Kk´~jmL (h”) mPuPZj @oJr k´fqã xoP~r kr, @rS KfjKa k´\jì xKÿKufnJPm BoJj S ÆLPjr hKuuÇ @r fJA k´go k´\jì” @yPu mJP~f, ßUJuJlJP~ rJPvhLj S xJyJmJP~ ßTrJo, KÆfL~ k´\jì” fJPm~Lj, fOfL~ k´\jì” fJPm fJPmBj S Yfágt k´\jì” @AÿJP~ oM\fJPyhLj fgJ o\yJPmr AoJomOªÇ f“krmfLtPf ßxA YJr k´\Pjìr @jMVPfqr iJrJmJKyTfJ~ AoJof S ßmuJP~Pfr xmtPvw xÄPpJ\j frLTPfr AoJoVe pÅJPhr xmtPv´Ô yPuj VJCxMu @\o, AoJo @»Mu TJPhr K\uJjL (rJ”)Ç fÅJr krmfLtPf AoJo oMBjM¨Lj KYvKf, AoJo mJyJC¨Lj jT&vmªL, AoJo @yoh @u lJÀTL @u oM\JP¨hL (rJ”) k´oMUVe xJrJ kOKgmLPf BoJj-ÆLj k´YJr S oMxKuo KouäJPfr k´xJPr CPuäUPpJVq nNKoTJ rJPUj pJ xmt\jKmKhfÇ @r fJA BoJPjr fJKTPh, k´Tíf fJTS~J I\tPj S kKrkNet iot kJuPj xTu oMxuoJjPT xJyJmJP~ ßTrJo, AoJomOª S

@SKu~JP~ ßTrJPor @jMVPfq gJTJ IfqJmvqT pJ mqKfPrPT BoJj kKrkNet y~jJÇ kKrPvPw @uäJoJ vJP~U @mM xMKl~Jj @u TJPhrL @yPu xMjúJf S~Ju \JoJPfr kfJTJfPu GTqm≠ yP~ xmJAPT ˝L~ BoJj rãJ S iPotr oNuiJrJ~ ßgPT ÆLj S KouäJPfr ßUhof TrJr @øJj \JjJjÇ xJuJfá xJuJo fgJ KouJh-KTô~Jo-h„h kJbJP∂ Kmvõ oJjmfJr k´Tíf oMKÜ TJojJ~

KmPvw oMjJ\Jf S fmJÀT KmfrPer oJiqPo oJyKlu xoJ¬ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ

VJCKx~J TKoKa KjCA~Tt

KjCA~Tt” Vf 29 KcPx’r ÊâmJr ms∆TuLPj @mhMuäJy yJuJu YJAKj\ yPu VJCKx~J TKoKa KjCA~PTtr CPhqJPV kKm© lJPfyJ A~J\hJÉo Ch&pJkj CkuPã @PuJYjJ xnJ S KouJh oJyKlu xÄVbPjr xnJkKf @uyJ\ ßoJ” ATmJu ßyJxJAPjr xnJkKfPfô IjMKÔf y~Ç CÜ oJyKlPu k´iJj IKfKg KZPuj @∂\tJKfT UqJKfxŒjú AxuJKoT ÛuJr @uyJ\ ßoRuJjJ @mM

mÜmq rJPUj oSuJjJ ATmJu ßyJxJAjÇ

mJÄuJPhv ßgPT IPjT AKoV´qJ≤ ˝JoL-˘L FUJPj @PoKrTJ~ kJKz \oJPòÇ IPjPT @xPZ mJmJ-oJ, lqJKoKur xPñ, @mJr IPjPT @xPZ ˝JoL IgmJ ˘Lr KkKavJj lr FKuP~j KrPuKan FKkäPTvPjÇ fJPhr oPiq ßmKvr nJVA ˝· KvKãf IgmJ ˝· ùJjxŒjúÇ mJÄuJPhPv ˝JoL-˘Lr FPT IkPrr k´Kf @Yre @uJhJÇ @orJ CbKf m~Px ßhPUKZ @oJPhr oJ, UJuJ, YJKY, láláPhr fJPhr ˝JoLr k´Kf v´≠J, xKyÌáfJ, Kmj~L IJYreÇ fJrJ ˝JoLPT kLPrr of nKÜ TrPfjÇ IPjT mJmJ-oJ ßoP~PT @PoKrTJj ßZPur KjTa KmP~ KhPf KjP\Phr ˆqJaJPxr IPjT KTZáA Kmx\tj KhP~ ßhjÇ FTaJA CP¨vq ßoP~ IgmJ ßZPu @PoKrTJ~ pJPmÇ KT∂á fJrJ FTmJrS KY∂J TPrj jJ ßp, fJPhr ßZPuPoP~rJ IJPoKrTJ k´mJxL ˝JoL mJ ˘Lr xPñ oJKjP~ YuPf kJrPm KTjJÇ lu˝„k FUJPj FPx IkKrkÑ ùJPjr IKiTJrLrJ @vkJPv, kJPTt pJPhr xPñ YuJ-ßlrJ mJ ßouJPovJ TPr fJrJ ÊiM Fxm V·A oJgJ~ dáKTP~ ßh~ ßp, ˝JoLPT Ff k´v´~ ßhPm jJ, FaJ @PoKrTJÇ FUJPj ßoP~rJ FTaJ Tu TrPuA kMKuv FPx fJPT iPr KjP~ pJPm FmÄ ßTJjKhj @r ßfJoJr xPñ UJrJk mqmyJr TrPm jJÇ @xPu Fr kKreKfPf ßp xÄxJraJ ßnPX pJPm, IctJr Im k´PaTvj ßhPm, mJóJ xy ßvfiJPr KjP~ pJPm, ßxKhTaJ FTmJrS KY∂J TPr jJ mJ KY∂J TrJr ßxA kKrkÑfJS SPhr oPiq ßjAÇ xÄxJrPfJ nJPñA xPñ mJóJrJ yJrJ~ mJmJ IgmJ oJÇ lPu @oJPhr mJXJuL TKoCKjKaPf FTJ gJTJ ßZPuPhr xÄUqJ mJzPZÇ KÆfL~ KmP~ TrPf KVP~ jJjJ k´Pvúr xÿMULj yPò, xJPg xJPg FA WajJr ßp kMjrJmOK• yPmjJ, FA ßnPm n~ kJPòÇ @rS FTaJ K\Kjx yPò, @PoKrTJr @APj fJrJ KâKojJu KyxJPm KYK¤f yP~ kzPZ, pKhS ßTx oLoJKxÄf yP~ pJ~ mJ KcxkK\vj ßrTct CbJPf kJPrÇ xoJP\ ßTJj nJu TJ\ TrJ mJ nJunJPm \LmjpJkj TrJ IgtJ“ xÄxJPrr vJK∂ fJPhr TkJu ßgPT KmhJ~ ßj~Ç mJKT \Lmj VJKz YJKuP~ IgmJ Ic \m TPr, KcPk´vPj oJjPmfr \Lmj pJkj TrPZÇ TgJ~ @PZ∏ÈFTmJr Yáj ßUPu, hA ßhUPuS n~ y~’Ç kKrPvPw TJrJ ãKfV´˜ yPò? IJuKaPoaKu ßoP~rJAÇ fJPhr mJóJPhr KT∂á ßmKvr nJV oJP~Phr xPñA rJUPf y~Ç FaJ FTKa mqJKi„Pk irJ KhP~PZ @oJPhr KmPvw TPr mJXJuL xoJP\Ç pJr TJrPe KcPnJxt yPò Iyry, xÄxJr ßnPX pJPòÇ FTmJr kMKuv FPx ˝JoLPT iPr KjP~ pJS~J oJPj yu ßxA ˝JoLKa IgtJ“ ßZPuKa @PoKrTJr @APjr ßYJPU KâKojJu yP~ ßVuÇ ßTJj xrTJKr YJTKr mJ IKlKx~Ju YJTKrr \jq @Pmhj TrPuA A≤JrKnCPf FA TgJKa CPb @xPmÇ @r ßTJj nJu YJTKr kJS~J x÷m j~Ç FojKT mJKz KTjPf ßâKca KrPkJat rJj TrPfS ßx FA IkrJPir xÿMULj yP~ ßpPf kJPrÇ FT TgJ~ KâKojJPur UJfJ~ fJr jJo CPb ßVu FmÄ xJrJ \Lmj FA ßmJ^J mP~ ßmzJPf yPmÇ Ikr kPã, mJÄuJPhvL nJAPhr ßmuJ~S KTZá KTZá KjPwiJùJ ßoPj YuJ CKYfÇ ßpoj @kKj mCPT IPjT nJumJPxj, hJoL V~jJ, hJoL vJKz KTPj KhPòj, fJA mPu ßp mCPT pUj fUj TámJTq mPu KfrÛJr TrJ mJ vJrLKrT mJ oJjKxT @WJf KbT jJÇ oJKTtjL @APj fJ FPTmJPrA KjKw≠Ç oPj TrPf kJPrj, SPT Ff nJumJKx SKT @r @oJr KmÀP≠ KTZá TrPm? KT∂á jJ CKjA @kjJr IPVJYPr IgmJ k´TJPvq 911 Tu KhP~ mxPmÇ pUj kMKuv FPx pJPm, yfmJT yP~ pJ~ S KTZáA muPf kJPrjJÇ fUj kMKuv pJ-A K\Pùx TPr Yák gJTJr TJrPe xm C•rA kP\Kan mPu iPr ßj~Ç IgtJ“ ÈßoRjfJ xÿKfr uãe’Ç ˝JoLr ßTJj TgJ muJr IKiTJr gJPT jJÇ Kj~o oJKlT IctJr Im k´PaTvj KhP~ ßh~Ç oJ S mJóJPT ßvuaJPr KjP~ pJ~, ÊÀ y~ oJ S KvÊr TJjúJ, fUj KTZá TrJr gJPT jJÇ kPr pKhS ßZPuKa ßmr yP~ @Px, KT∂á Sr vrLPr ßuPV pJ~ KâKojJPur ZJkÇ CkJ~J∂r jJ ßhPU mCPT KcPnJxt ßh~Jr KY∂J ÊÀ TPrÇ FnJPm xÄxJrKa ßnPX YároJr yP~ pJ~ hMÈßYJU nrJ ˝kú kNrPer @PVAÇ IfFm, IJoJPhr ßmJjPhr TJPZ ßpoj xKmj~ KjPmhj ßfoKj nJAPhr TJPZS KjPmhj, IJkjJrJ ˝JoL˘L ^VzJr IJPV FTaá nJmMj IJkjJr \LmPjr TgJ S nJPuJmJxJr ˘L-x∂JPjr TgJÇ ‰iPptr kKrY~ KhjÇ ßoPyr ßYRiMrL ZáKl~Jj UJj @PmhL @uTJPhrLÇ k´iJj mÜJ KZPuj @yPu xMjúJf S~Ju \JoJf ACFxr xnJkKf @uyJ\ ßoRuJjJ ‰x~h \MmJP~r @yohÇ KmPvw mÜJ KZPuj jgt msÄé AxuJKoT ßx≤JPrr UKfm @uyJ\ ßoRuJjJ ovÉh ATmJu, @yPu xMjúJf S~Ju \JoJf ACFxr KxKj~r xy-xnJkKf ßoRuJjJ @fJCr ryoJj, xy-xnJkKf yJPl\ ßoRuJjJ @mhMr rKyo oJyoMh, VJCKx~J TKoKa KjCA~PTtr KxKj~r xyxnJkKf ßoRuJjJ ßoJyJÿh @A~Mm @jxJrL k´oMUÇ oJyKlPur k´go kPmt VJCKx~J TKoKa KjCA~PTtr xy-xJiJre xŒJhT yJPl\ ßoRuJjJ S~JKxo KxK¨TLr kKrYJujJ~ kKm© oJKxT ßV~JrnL vrLl IjMKÔf y~Ç VJCKx~J TKoKar xy xJÄVbKjT xŒJhT ßoRuJjJ ßoJ˜lJ TJoJPur

kKm© lJPfyJ A~J\hJyPor IjMÔJPj CkK˙f oMxuäLPhr FTJÄvÇ

xûJujJ~ IjMÔJPjr KÆfL~ kPmt kKm© ßTJrJj ßfuJS~Jf TPrj xy-Igt xŒJhT vJy @uo, kKm© jJPf rJxMu (h:) kKrPmvj TPrj xÄVbPjr xy- hJS~JPf UJP~r xŒJhT SxoJj VKj fJuMThJr vJoLoÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ÊPnòJ mÜmq rJPUj VJCKx~J TKoKa KjCA~PTtr xJiJre xŒJhT @uyJ\ ßoJ” oJyJmMmMr ryoJjÇ k´iJj IKfKg fJr mÜPmq mPuj SKuTáu KvPrJoKj yprf ßvU xMufJj ‰x~h @mhMu TJPhr K\uJjL (rJ:) AxuJoPT kMj”\Lmj hJj TPrjÇ mzkLr xy xTu @CKu~JP~ ßTrJoVPer oJiqPo AxuJo k´YJKrf yP~PZÇ fJrA iJrJmJKyTfJ~ TáfámMu @CKu~J yprf ‰x~h @yoh vJy KxKrPTJKa (rJ:) mJÄuJPhv xy KmPvõr KmKnjú ßhPv AxuJo k´YJr TPrPZj FmÄ fÅJrA xMPpJVq kM© yJPl\ TôJrL ‰x~h ßoJyJÿh ‰f~m vJy (rJ:) fKrTôfKnK•T @iqJK®T xÄVbj VJCKx~J TKoKa k´KfÔJr oJiqPo AxuJPor vJK∂r mJeL xoV´ KmPvõ ZKzP~ KhP~PZjÇ KfKj xTuPT VJCKx~J TKoKar kfJTfPu ßpJVhJj TPr BoJj, @KTôhJ KbT ßrPU @uäJyr AmJhf mPªKV TrJr \jq FmÄ rJxNPur (xJ:) xMjúf kJuj TrJr \jq ChJ• @ymJj \JjJj, Fr xJPg xJPg xÄVbPjr xmJr k´Kf FTKa xMjúL oxK\h k´KfKÔf yPf kJPr ßpUJPj Kk´~ jmLr vJPj xJuJfá-xJuJo @hJ~ TrPf kJKrÇ k´iJj mÜJ ßoRuJjJ ‰x~h \MmJP~r @yPoh xTuPT AxuJPor xKbT „kPrUJ @yPu xMjúJf S~Ju \JoJPfr kfJTJfPu xoPmf yP~ TÅJPi TÅJi KoKuP~ xMKjú~Pfr IV´pJ©JPT ßmVmJj TrJr ChJ• @ymJj \JjJjÇ oJyKlPur ßvw kptJP~ xJuJfáxJuJo @hJ~ S xoV´ oMxKuo \JyJPjr oMKÜ TJojJ S oMxuoJjPhr k´go KTômuJ mJ~fáu ßoJTJ¨JPxr KylJ\Pfr \jq oyJj @uäJr hrmJPr k´JgtjJ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ


19

IJPoKrTJ~fáwJr^Pz10ßTJKaoJjMw VOymKª k´go kJfJr kr hKãe kNmt ‰xTf ßmP~Ç IJr C•r KhT ßgPT ßiP~ IJxPZ ‰vfqk´mJyÇ IfFm xJmK\PrJ fJkoJ©J IJPrJ KjPY ßjPo pJPm hoTJ yJS~Jr ßfJPzÇ mMimJr KmPTPu IJmyJS~J h¬r \JjJPuJ 8 ßgPT 12 AKû fáwJrkJPfr xJPg hoTJ mJfJx IJr fJr xJPg ‰vfqk´mJy xm KoKuP~ kKrK˙Kf yP~ CbPm n~JmyÇ fáwJrkJf ÊÀ yPm mOy¸KfmJr ßnJr hMaJr KhPTÇ IfFm ßo~r mOy¸KfmJr xm kJmKuT Ûáu mº ßWJweJ TrPujÇ xTJPu KjCA~TtmJxLrJ WMo ßgPT ß\PV ßhUPuj 50/60 oJAu ßmPV ^Pz fáwJrkJf yPò W≤J~ 2 ßgPT 3 AKûÇ hMkMPrr oPiq xm VJKz ßdPT ßVu ß˚JPfÇ xm xJAc S~JT, A~Jct, rJ˜J~ k´J~ yJÅaá xoJj mrlÇ ß˚J ßlîT CPz ßmzJPò mJfJPxÇ mJAPr fLms bJ¥JÇ ßuJTJu KaKn YqJPjuèPuJ xm IjMÔJj mº TPr KhP~ k´YJr TrPZ fáwJrkJPfr UmrÇ KjCA~Tt ߈a Vnjtr, KjC\JKxt ߈a Vnjtr, TJPjTKaTJa ߈a Vnjtr ßWJweJ TrPuj fáwJrkJPfr \jq \ÀrL Im˙JÇ KjCA~Tt KxKar ßo~r mäJK\S ßWJweJ TrPuj KxKaPf \ÀrL Im˙JÇ KfKj KjCA~TtJrPhr IjMPrJi \JjJPuj UMm \ÀrL k´P~J\j ZJzJ ßpj ßTC Wr ßgPT ßmr jJ yjÇ VJKz YJuJPjJr ßfJ k´vúA SPb jJÇ KaKn YqJPjPu ßhUJPò xmt© ßxKjPavj ToLtPhr ß˚J käJCP~r hOvq, xfi ZzJPjJr hOvqÇ ßhUJPò KjC\JKxtPf hoTJ yJS~J~ FTKa VqJx ߈vPjr TqJPjJKk ßnPX kzJr hOvq, KmKnjú yJASP~Pf VJKz hMWtajJr hOvq, VJKz KÛc TrJr hOvqÇ IJr IPjPTr TJ\ mº yS~J~, Ûáu ZMKa yS~J~ WPr mPx ßlxmMT KjP~ mq˜fJS irJ kzPuJÇ fáwJr^zPT Vnjtr ßTJPoJ ßmJ’ xJAPTîJj ßWJweJ TrJ~ ß˚Jr xo~ ßTCA k´J~ WPrr mJAPr pJjKj, ßTmu pJPhr TJ\ KZu fJrJ ZJzJÇ mJÄuJPhvL AKoV´J≤Phr \JjJuJ KhP~ ß˚Jr ZKm fáPu ßlxmMPT IJkPuJc TrJ IJr ^JuoMKz, KUYMKzr VP· nPr pJ~ ßlxmMT kJfJÇ KmPTu 4aJ ßgPT mº y~ fáwJrkJfÇ fáwJrkJf mº yPuS hoTJ ^z mAKZu,

fJPf xJmK\PrJ fJkoJ©J oJAjJx 20 kpt∂ ßkRÅPZ pJ~Ç jJjJrTo Vro TJkz kPr, ÉKc kPr, VäJnx kPr FrkPr ßjPo pJj xTPu xJAcS~JT S VJKz kKrÏJPrr TJP\Ç ßx FT oyJpùÇ IPjPTA xJyJpq TPrj k´KfPmvLPhrÇ IPjT m~xL oJjMw mJAPrr oJjMwPhr 10/20 cuJr KhP~ xJAcS~JT kKrÏJr TrJjÇ Fr kPrr kmt ßlxmMPT FA ß˚J kKrÏJPrr ZKm IJkPuJc TrJÇ mJKzr ßZJa ßZPuPoP~rJ mJ¥uc IJk yP~ ß˚JPf ßjPo kPz ßUuJ TrPfÇ IPjPT ßZPuPoP~Phr KjP~ YPu pJj kJPTtÇ käJKˆPTr ߡP\ YKzP~ KvÊPhr ßaPj IJjª ßhjÇ ß˚J mu mJKjP~ ßZJzJZMKz, ß˚J KhP~

ß˚JPf cáPm pJ~ rJ˜J~ kJTt TrJ VJKzÇ

ß˚JPf dJTJ kPzPZ xJAcS~JPTr FTKa mJATÇ

oNKft mJjJPjJS FT irPjr ßUuJÇ FKhPT mˆPj F xo~ FT hMPptJV ßjPo IJPx, IJPVA 15-20 AKû ß˚J \Po KZuÇ KT∂á ybJ“ xoMhs láÅPx SPb IJr fJr kJKj nJKxP~ ßh~ ß˚JÇ lPu ÊÏ kJCcJKr ß˚J yP~ SPb ß˚J-TJhJÇ ß˚J-TJhJ~ oJjMPwr kgYuJ hMÏr yP~ SPbÇ ßoAj ßgPT jgt TqJPrJuJAjJ kpt∂ k´J~ 15Ka ߈Pa k´J~ 10 ßTJKa oJjMw FA fáwJr^Pzr TmPu kPzjÇ ßTJPjJ ßTJPjJ xN© \JjJ~ FA fáwJr^Pz kPzj k´J~ Kfj uã mJÄuJPhvL AKoV´J≤Ç mOy¸KfmJr Khj KjCA~Ttxy IJPvkJPvr ߈axoNPyr \LmjpJ©J xŒNet IYu yP~ kPzÇ mqmxJ mJKeP\q ßjPo IJPx ˙KmrfJÇ mJÄuJPhvLPhr mJ\Jr \qJTxj yJAax, \qJoJATJ, YJYt oqJTPcJjJfl, kJTtPYˆJr S SP\JjkJPTtr ßhJTJjkJa, ßV´JxJrL, xMkJroJPTta, ßrP˜JrJ ßUJuJ gJTPuS mJÄuJPhvLPhr IjqJjq k´KfÔJj mº KZuÇ ßhJTJjkJa ßUJuJ gJTPuS hMkMr kpt∂ ßfoj TJˆoJr KZu jJ, KmPTu ßgPT IJmJr oJjMPwr ßTjJTJaJ ÊÀ y~Ç Imvq k´J~ xm ßhJTJPjr xJoPjr xJAcS~JT kKrÏJr TrJ yP~KZuÇ \qJTxj yJAaPx FT láa ß˚J y~, \qJoJATJ~ 13 AKû FmÄ uÄ IJAuqJP¥ 16 AKû fáwJrkJf y~Ç ÊâmJr KjCA~PTtr fJkoJ©J xmtKjÕ 4 KcKV´ FmÄ xPmtJó 15 KcKV´, vKjmJr xmtKjÕ 1 KcKV´ FmÄ xPmtJó 12 KcKV´, rKmmJr xmtKjÕ 15 KcKV´ FmÄ xPmtJó 18 KcKV´Ç ßxJomJr ßgPT fJkoJ©J mJzPf gJTPmÇ mMimJr jJVJh KVP~ hJÅzJPm 40 KcKV´ xPmtJóÇ \JjJ ßVPZ, ÊâmJr KmPTu kpt∂ FA fáwJr^Pz 6 \Pjr oOfáq yP~PZÇ Ijq TP~TKa oOfáq yJatFqJaJT xÄâJ∂ mPu muJ yP~PZÇ ßoJa oOPfr xÄUqJ 18ßf hJÅKzP~PZ mPu \JKjP~PZ FKmKx KaKnÇ Fr k´J~ xmA bJ¥J~ FmÄ oOf mqKÜrJ m~xLÇ ÊâmJr kMjrJ~ KjCA~Tt KxKar kJmKuT Ûáu UMPu pJ~Ç fPm IjqJjq ߈Pa KmPvw TPr k´JAPna ÛáuxoNy ÊâmJr y~ ßhKrPf ßUJPu j~f mº gJPTÇ fPm xm IKlx mqmxJ mJKe\q pgJrLKf ÊÀ y~Ç


20

xmJr \jq jfáj mZPrr ÊPnòJ FmÄ ÊnTJojJ


21

pKh

gJPT mj ßTj? jmmwt CkuPã KmPvw ßxu

aqJKé ßocJKu~Pjr oJKuT yP~ KjP\A mx ßyJj

No Money Down

ßocJKu~Pjr hJo FUj GKfyJKxTnJPm To KjCA~TtKxKar ßocJKu~j ßTjJr \jq Ff nJu xo~ IJr IJPxKj

Own your own Medallion & New Car for as little as $

499

per week

Buy a Medallion

Get 100% financing for a New Vehicle (Medallion Startup expense not included)

IJkKj pKh ßocJKu~Pjr \jq x¬JPy 507 cuJPrr ßmKv ßk TPrj IgmJ CmJr YJuT yj, fJyPu IJ\A ßlJj TÀj ßuJj ßk´ JV´ Joxy pJmfL~ fPgqr \jq ßpJVJPpJV”

Call: Mr. B

212-695-8900


22

KmxKouä JKyr rJyoJKjr rJKyo

msÄPé kJTtPYˆJPrr k´ JePTPªs JePTP JePTPªs

Party Hall

ZKm: xÄV´y

L m m P j h K ì j j \ J T h M ß u p y ß ~ y P J x V j KmP~ MAa KxéKa ßxKojJPrr x J n r J x ~ vJS T kJKa S o kKrPmvÇ xJoJK\ Ifq∂ oPjJr \jq

ßxAxJPg IJu IJTxJ ßrˆáPrP≤r KmUqJf oMUPrJYT UJmJr


23

ßyJ~JAa yJCPxr ßnfPrr fgq lÅJPx ßfJukJz k´go kJfJr kr Ky uˆ Ky\ oJA¥Ç’ lJ~Jr F¥ KlCKr mAPf Kˆn mqJjjPT C≠íf TPr oJAPTu KuPUPZj, ÈS~Jj Im hq KgÄx hqJa ßoAc uJAl S~Jgt KuKnÄ S~J\ ßVKaÄ AP~Jr ßl∑¥x’ S~JAnx Ajaá ßmc’Ç mAPf IJPrJ ßuUJ yP~PZ, Üc÷wmáWõU wbe©vPáb Ráqi ci wÿavq ev mskáq cáo wMáqwQájb ÜWvbvÏ U÷v§û, AwfáláKi w`bwUI Zvi fvájv jváMwb Avi ÜnvqvBU nvDR wbáq Zvi fxwZ wQj| mvsevw`K gvBáKj Djádi GB eBáZ Bfvºv U÷vá§ûi Üc÷wmáWõU nIqvi DéPvKvçLvi K_vI Zyáj aiv náqáQ| `yBákvi Üewk mv∂vrKváii Dci wfwÀ Kái eBwU ÜjLv náqáQ| Záe ÜnvqvBU nvDámi Üc÷m ÜmáµUvwi mvivn m®v¤vm© eájáQb, eBwU AmZ® Avi Dáœk® c÷áYvw`Z Z_® w`áq fiv| Záe eBwUi ÜjLK ejáQb, AwfáláKi w`b Ü_áK ÔiÄ Kái U÷vá§ûi c÷kvmb Mfxifváe Ü`Lvi myáhvM wZwb ÜcáqáQb| Záe eBwUáZ Ggb wKQy Awfbe Z_® DcØívcb Kiv náqáQ, Ühme weláq AváM Lye GKUv Rvbv hvqwb| GLváb GB eBáqi 10wU weá˘viK Z_®: U™v§û Rywbqáii máΩ ivwkqvbá`i àeVK eBwUi Z_® Abymvái, ÜnvqvBU nvDáRi mváeK Kg©KZ©v w˜f e®vbb eájáQb, 2016 mváji Ryáb ivwkqvi KáqKRb miKvwi Kg©KZ©vi máΩ U÷v§û UvIqvái GKwU àeVK Káib ÜWvbvÏ U÷v§û Rywbqi| ÜmLváb ÜKvb AvBbRxexáK ivLv nqwb| IB àeVáK ivwkqvbiv U÷v§û RywbqiáK wnjvwi wK¨bUábi weláq wKQy ÜbwZevPK Z_® Zyáj Ü`b| cyáiv NUbvwU ivÛ™á`÷váni gáZv eáj gáb Káib e®vbb| ‘Avgvá`i Üm mgáqB GdweAvBáK WvKv DwPZ wQj’ wZwb ejáQb| wbe©vPáb wRáZ mskáq cáowQájb ÜWvbvÏ U÷v§û gvwK©b Üc÷wmáWõU wbe©vPáb Ráqi wKQy cáiB ÜWvbvÏ U÷v§û Rywbqi Zvi GKRb e‹yáK eájáQb, Zvi eveváK Ü`áL gáb

nwéQj Ühb wZwb fyZ Ü`áLáQb| Ügjvwbqvi ÜPváL wQj Rj, wKöë Avbáõ`i bq| ÜWvbvÏ U÷v§ûáK Ü`áL w˜f e®vbábi gáb nwéQj wZwb Ühb wÿavM÷Øè, nZvk Avi fxZ náq cáoáQb| Zvici nVvr KáiB Ühb wZwb ÜmvRv náq `uvovb Ges wek¶vm KiáZ ÔiÄ Káib Üh, GUv Zvi c÷vc®B wQj| AwfáláK wbivbõ` U÷v§û AwfáláKi w`bwU DcáfvM Káibwb ÜWvbvÏ U÷v§û| c÷_g mvwii ÜewkifvM ZviKv IB AbyÙvbwU eR©b Kivq wZwb wQájb ivMvwö^Z, mewKQy wbáqB wQj Zvi Amáöèvl| Ggwb c÷Kvák Øêxi máΩ wZwb SMovI Káib| dv˜© ÜjwW Ügjvwbqv U÷vá§ûi ÜPvLI Ühb RgvU Üeuáa wQj Ak™Ä| hw`I Gme Z_® bvKP Kái w`áqáQ gvwK©b dv˜© ÜjwWi `fli| ÜnvqvBU nvDR wbáq fxZ Avi DwÿMú U÷v§û gvBáKj Djd wjáLáQb, ÜnvqvBU nvDR wbáq DwÿMú Avi LvwbKUv fxZ náq cáowQájb ÜWvbvÏ U÷v§û| wZwb wbáRi Rb® wZwb Avjv`v GKwU kqbK∂ ÜeáQ Übb| c÷_gw`ábB wZwb iÄág Aváiv `yBwU ÜUwjwfkb Avi `iRvq Zvjv jvMvábvi wbá`©k Ü`b| hw`I ZváZ AvcwÀ KáiwQájb wmáµU mvwf©m GáRõUiv, KviY Zvá`i gáZ wbivcÀvi Rb® GLvábI Zvá`i c÷áekvwaKvi _vKv `iKvi| fwel®r Üc÷wmáWõU Bfvºv U÷v§û? ÜWvbvÏ U÷vá§ûi Ügáq Bfvºv U÷v§û Zvi Ø^vgx R®váiW Kykbváii máΩ wgáj wm◊vöè wbáqwQájb Üh, fwel®áZ myáhvM Avmáj Bfvºv Üc÷wmáWõU cá`i Rb® wbe©vPáb `uvováeb| Zvnáj wnjvwi wK¨bUb bq, wZwbB náeb hy≥iváÛ™i c÷_g bvix Üc÷wmáWõU| U÷vá§ûi Pyj wbáq gkKiv GB eBáqi Z_® Abyhvqx, ÜWvbvÏ U÷vá§ûi Pyj wbáq gkKiv KiáZb Bfvºv U÷v§û| KviY wZwb gv_vi LywjáZ c≠vw˜K mvR©vwi KwiáqwQájb| hvi dáj Zvi gv_vi KáqKwU Asáki Pyj weáklfváe mvRvábv _váK| Zvi gv_vi Pyáji iOwUI ivmvqwbK KviáY náqáQ eáj Bfvºv ejáZb| ÜnvqvBU nvDáR wm◊vöènxbZv ÜWvbvÏ U÷vá§ûi wmwbqi Dcá`Ûv

R®váiW Kykbváii KváQ ÜnvqvBU nvDáRi ÜWcywU Pxd Ae ˜vd ÜKwU Iqvjk RvbáZ ÜPáqwQájb AM÷vwaKváii ZvwjKvq ÜKvb KvR∏ájv _vKáe? wKöë Zvi ÜKvb Reve w`áZ cváibwb wg. Kykbvi| wg. Djd

wjáLáQb, cáii Qq mflváni gáa®I G weláq Kykbváii KvQ Ü_áK ÜKvb Reve cvqwb ÜnvqvBU nvDáRi Kg©xiv| iÄcvU© gviWáKi Rb® U™vá§ûi c÷kvmb

gvBáKj Djd wjáLáQb, wbe©vPáb Ráqi ci GKwU AbyÙváb iÄcvU© gviWáKi Avmvi K_v wQj, wKöë Zvi Ü`wi nwéQj| hLb hLb AwZw_iv Páj hvwéQájb, ÜWvbvÏ U÷v§û Zvá`i Aváiv LvwbK∂Y _vKvi Rb® Abyáiva Káib Üh, wg. gviWK cá_ iáqáQb| Zvi máΩ Zvá`i Ü`Lv Kái hvIqv DwPZ| ÜWvbvÏ U÷v§ûáK ‘Mvav’ eájwQájb iÄcvU© gviWK Záe gviWáKi Rb® U÷vá§ûi Üh fw≥ k÷◊vB _vKyK bv ÜKb, wZwb Zvi c÷wZ ZZUv ÜmäRb® Ü`Lvbwb| wmwjKb f®vwji wbe©vnxi máΩ Üc÷wmáWõU U÷vá§ûi GKwU àeVáKi AváM iÄcvU© gviWK ÜUwjádváb Abyáiva Káib Üh, GBP-Iqvbwe wfmvi e®vcviwU weáePbv Kiv nq| wg. U÷v§û Ü`Lv hváe eáj Reve w`áj ZváK ‘Mvav’ eáj Üdvb ÜKáU Ü`b wg. gviWK| wd¨b RvbáZb ivwkqv ÜhvMváhvM Kvj náq `uvováe Djd wjáLáQb, hy≥iváÛ™i mváeK RvZxq wbivcÀv Dcá`Ûv gvBáKj wd¨b wbe©vPábi AváMB eájwQájb, ÜKvb e≥ÖZvi Rb® ivwkqvbá`i KvQ Ü_áK 45 nvRvi Wjvi M÷nY Kiv fvájv náe bv| Záe GUv ZLwb eo mgm®v náq `uvováe, hw` Avgiv wbe©vPáb wRáZ hvB| bvixá`i c÷wZ Kz-`ÑwÛ ÜnvqvBU nvDámi ÜhvMváhvM welqK cwiPvjK Ünvc wnKm Ges U÷vá§ûi mváeK K®vá§ûBb g®vábRvi ÜKvái wjIqvá¤vwØãi gáa® c÷Yáqi m§ûK© wQj| GKch©váq ÜKvái’áK eiLvØè Káib U÷v§û| Gici GKw`b wnKm’áK U÷v§û wRá¡m Kiájb, ‘IáK eiLvØè Kivi ci ÜZvgvi gb Lvivc náqwQj ÜKb? Zvi Rb® AábK KáiáQv| ÜZvgvi gáZv ÜKvgiIqvjv Ügáq Zvi Rxeábi Ük÷Ù cvIqv|’ Bfvºvi mvá_ Øêxi gáZv AvPiY wnKámi máΩ U÷vá§ûi LyeB NwbÛ m§ûK©| NwbÛRbiv ZváK U÷vá§ûi Ügáqi gáZv gáb Káib| Ab®w`áK U÷v§û I Zvi wbáRi Ügáq BfvbKvi e®vcvái BwZevPK aviYv ÜbB ÜnvqvBU nvDm ˜vdá`i gáa®| Ijd Zvi eBáq wjáLáQb, ‘Avmáj wnKm náéQ U÷vá§ûi mwZ®Kváii Ügáq, Avi BfvºváK gáb Kiv nq Zvi mwZ®Kváii Øêx!’ msweavb cáobwb U™v§û gvwK©b msweavb wbáq ÜZgb wKQyB RvbáZb bv U÷v§û| Üklvsk 24 cvZvq


24

ßZPz FuJo KjCA~Tt

ßyJ~JAa yJCPxr ßnfPrr fgq lÅJPx ßfJukJz 23 cvZvi ci ZeyI Üc÷wmáWõU c÷v_©x _vKveØívq msweavb wbáq covákvbvq Zvi ÜKvábv AvM÷nB wQj bv| U÷vá§ûi mváeK K®vá§ûBb g®vábRvi m®vg bvbevM© eájb, ‘eoáRvi ZváK PZy_© msákvabx ch©öè covábv wMáqwQj|’ BáqUmáK wbáq Ak≠xj göèe® mváeK ÜWcywU A®vUwb© ÜRbváij m®vwj BáqUm m§ûáK© e˚ AváReváR K_v eájáQb Üc÷wmáWõU| ‘BáqUámi c÷wZ ÜKb Rvwb c÷_g Ü_áKB ÜeRvq ∂y‰ wQájb U÷v§û| ZváK wbáq K_v ejvi mgq RNb® Ak≠xj k„I e®envi KiáZb Üc÷wmáWõU’, Ijd Zvi eBáq wjáLáQb| ÜKb mflváni Ükl w`b ÜeáQ wbájb? 6wU gymwjg Ü`áki bvMwiKá`i hy≥iváÛ™i ÂgáY evav Ü`qvi Avá`k U÷v§û Rvwi Káib Ôµevi (mflváni Ükl w`áb)| Avá`k Rvwii Rb® ÜKb mflváni Ükl w`báK ÜeáQ wbájb- Ggb c÷ákúi Reváe U÷vá§ûi mváeK Dcá`Ûv e®vbb eájb, ‘hváZ Kái AwZ D`vicöíxiv GqviácváU© wMáq gvivgvwi KiáZ cvái|’ eB coáZ AvM÷n bb ÜgváUI eB cáob bv ÜWvbvÏ U÷v§û| ‘eB cáo Z_® I ¡váb mgÑ◊ nIqvi ÜKvábv ÜPÛvB Káib bv wZwb| GgbwK eBáqi cvZvI DáÎ Ü`áLb bv| AábáK gáb Káib, evØèweK ÜKvábv KváRi Rb® U÷v§û

GKRb Aa©wkw∂Z ÜjvK’, ejv náqáQ eBáq| eváR K_v ejáZ cQõ` KiáZb Øêx Qvov Ab® bvixi máΩ weQvbvq hvIqvi bvbv NUbv ejáZb U÷v§û| Ijd wjáLáQb, ‘U÷v§û GUv ejáZ Lye cQõ` KiáZb- ‘Ühme wRwbm RxebáK A_©en Kái Zyáj Zvi gáa® Ab®Zg nájv e‹yá`i Øêxá`iáK weQvbvq wbáq ÜháZ cviv|’ iÄwUb ejáZ wKQy ÜbB gvwK©b GB Üc÷wmáWáõUi à`bwõ`b Rxeáb iÄwUb ejáZ wKQy ÜbB| eBáq ejv náqáQ, KLábv Ü`Lv ÜhZ m‹®vq w˜f e®vbábi mvá_ wWbvi bv Kái AÌ wKQy ÜLáq weQvbvq Mv Gwjáq w`áqáQb| Avi Ôáq Ôáq wUwf Ü`LáQb Avi Üdváb K_v ejáQb| mvivw`b Üdváb K_v eájb U÷v§û c÷vqB Zvi Avkcváki gvbyláK wbáRi e®w≥MZ Rxeábi bvbv NUbv eájb| Gici hLb Üm∏ájvi ga® Ü_áK ÜKvábv Z_® duvm náq hvq, ZLb wZwb duvmKvixáK LyuáR Üei KiáZ DáVcáo jváMb| Ijd wjáLáQb, ‘Gme MáÌi gÅj mÅŒ wKöë U÷v§û wbáRB| KviY wZwbB G∏ájv c÷_g eájáQb| mviv w`bB wZwb Kváiv bv Kváiv máΩ Üdváb K_v ejáZ _váKb, Ges Ühme ÜjvKá`i Zvi wek¶vm Kivi ÜKvábv KviY ÜbB Zvá`iI AábK wKQy eáj Üeovb U÷v§û|’

ßvPwr kJfJr kr TJPZ kJbJjÇ KmPvwù KYKT“xT rSvj IJrJ ßyJPxPjr Im˙J ßhPU KjP\ FT\j ßyoJPaJuK\ˆPT ßaKuPlJj TPr \ÀrL FkP~≤Po≤ TPr ßhj FmÄ FTA xPñ \ÀrL KxKa ÛqJPjr \jq kJbJjÇ 9 FKk´u 2017 ÈPfJrJ xm \~±Kj Tr’ jJaPTr oûJ~Pjr KjKhtÓ fJKrUÇ 8 FKk´u YNzJ∂ oyuJÇ fUj rSvj IJrJ ßyJPxjPT IJr mJxJ~ FTJ ßrPU pJS~J x÷m j~Ç IJKo FT\j FPa¥Pc≤PT W≤J KyPxPm kJKrvsKoT KhP~ ÀVLr TJPZ ßrPU YMzJ∂ oyuJ S jJaT oûJ~j TrPf ßVKZÇ 9 FKk´u, 2017 jJaT yPuJÇ KjCA~PTtr oPû k´hKvtf yPuJ ÈPfJrJ xm \~±Kj Tr’Ç oMKÜpMP≠r kanëKoTJ~ rKYf FA IxJiJJre jJaTKa ßhUPf ßhUPf hvTtrJ mJrmJr IJPmPV IJkäMf yPujÇ IxJiJre IKnj~ TrPuj vrLl ßyJPxj, ßxo∂L S~JPyh, oJyoMh ßyJPxj hMuM, j\Àu AxuJo, Ko\JjMr ryoJj Kmkäm, ÊTîJ rJ~, vJKl oJyoMh, xMufJj ßmJUJrL, Kuaj KlKukx, ‰f~mMr ryoJj aKj k´oMUÇ krKhj dJTJr ‰hKjT k´go IJPuJPf ZJkJ yPuJ jJaPTr k´vÄxJÇ kPr xJ¬JKyT IJ\TJu S mJXJuL kK©TJ~S k´YMr k´vÄxJ yPuJÇ KT∂á rSvj IJrJ ßyJPxPjr ßp fqJV S IjMPk´reJ fJ I∂rJPuA rP~ ßVuÇ 10 FKk´u IJoJr ˘Lr KYKT“xJ ÊÀ yPuJ ßyoJPaJuK\r KmPvwù KYKT“xPTr KTîKjPTÇ rPÜ ßyPoJPVäJKmPjr Im˙J ßhPU KfKj IJÅfPT CbPujÇ muPuj, ÀVL oJrJ®T rÜvNjqfJ~ náVPZÇ ßxAKhjA Kfj nJ~Ju IJ~rj AjP\Tvj S xqJuJAj KhPujÇ k´J~ YJr oJx KYKT“xJr kr rSvj IJrJ ßyJPxj xM˙ yP~ CbPujÇ KT∂á IJoJPhr ßZPu S ßoP~ FPTmJPr ßmÅPT mxPuJ ßp IJr KjCA~PTt gJTJ YuPm jJÇ FmJr fJPhr TJPZ KVP~ gJTPf yPmÇ ßpPyfá ßZPur KkFAYKc FUjS ßvw y~Kj FmÄ ßx FUj TJjJcJr mJKxªJ, xMfrJÄ IJkJff FqJuJmJoJ~ ßoP~r TJPZ KVP~ gJTPf yPmÇ KY∂J TPr ßhUuJo ßp fJPhr TgJ~ pMKÜ IJPZÇ xMfrJÄ fJPhr AòJ IjMpJ~L Vf 29 IJVˆ, 2017 KjCA~Tt ßZPz IJxuJoÇ KjCA~PTtr FVJPrJ mZr IJoJPhr \LmPj jfáj FT IKnùfJ, jfáj FT I\tjÇ y~PfJ IJoJPhr KjCA~PTtr \LmjpJ©Jr oJj IJoJPhr mJÄuJPhPvr \LmPjr xoTã KZu jJ, KT∂á KjCA~PTtr

xmtxJiJrPer \jq xrTJrL S jJVKrT xMPpJV xMKmiJèPuJ dJTJr ßgPT IPjT ßmKvÇ fJZJzJ FTaJ TgJ IJPZ ßp A place is as good as the people you know. KjCA~PTt ßpxm IxJiJre oJjMPwr xPñ kKrY~ yP~PZ S WKjÔfJ yP~PZ, fJÅPhr mºáfô, IJKfPg~fJ, xñ, ßTJjKhj náumJr j~Ç FèKu IJoJPhr \LmPjr Ifq∂ oNuqmJj xû~ FmÄ ˛OKfPf IŸJj yP~ gJTPmÇ FPhr TJrPeA dJTJPT náPu gJTJ x÷m yP~PZÇ KjCA~PTt IJoJPhr xmPYP~ mz IJjPªr IKnùfJ yPuJ IJoJPhr jJaTÇ mJÄuJPhPv jJaPTr ßp nëmj IJorJ KkZPj ßlPu FPxKZuJo fJ IJÄKvTnJPm yPuS IJorJ KlPr ßkP~KZ KjCA~PTtÇ 11 mZPrr k´mJx \LmPj IJKo IJaKa jJaT KjPhtvjJ KhP~KZ, rSvj IJrJ ßyJPxj KhP~PZj hMKaÇ FA hvKa jJaPTr KjotJe S IKnjP~r xPñ pMMÜ gJTPf ßkPr ßp IkJr IJjª ßkP~KZ fJ IKm˛reL~Ç jJaT oûJ~Pj ßp xoxqJ y~Kj fJ j~Ç y~PfJ Kv·LrJ xmJA, xm xo~, xo~ of oyuJ~ IJxPf kJPrKj, KT∂á fJrJ ßYÓJ TPrPZÇ jJaPTr k´Kf fJPhr vs≠J S nJPuJmJxJ ßp To j~ fJ IJKo CkuK… TPrKZÇ KjCA~PTt IPjT nJPuJ Kv·L S KjPmKhfk´Je jJaqToLtr xPñ TJ\ TrJr xMPpJV yP~PZÇ ßkP~KZ ßVJuJo xJrS~Jr yJÀj S KvPfw iPrr of IxJiJre IKnPjfJÇ IJKmÏJr TrPf ßkPrKZ ßxo∂L S~JPyPhr of k´KfnJo~L Kv·LPTÇ IJPrJ ßkP~KZ Ko\JjMr ryoJj Kmkäm, xMKo, TJoJu ßyJPxj, ßyJxPj IJrJ ßmmL FmÄ IJPrJ IPjTPTÇ jJaPTr ¸¿r xoxqJr xoJiJj TPr KhP~PZj KrP~u FPˆa mqmxJ~L \jJm IJPjJ~Jr ßyJPxj, FcPnJPTa jJxKrj ßT IJyPoh, C“xm caTo, FlFoFx V´∆k, ˆJr lJKjtYJxt, UªTJr (ßTj) TJPhr, FcPnJPTa Fj. o\MohJr, Fx IJuo k´oMUÇ jJaPTr oyuJr \jq KjP\r IKlx IgmJ ßTJKYÄ ßx≤Jr ßZPz KhP~ xJyJpq TPrPZj \jJm IJK\\Mu yT oMjúJ, \jJm vrJl xrTJr, \jJm ßmJryJjCK¨j yJSuJhJr, Ko. Kjotu kJu, ßmVo KojJ AxuJo, msJAa csJAKnÄ Ûáu k´oMUÇ k´J~ k´KfKa jJaPTr KmùJkj KmjJ k~xJ~ ZJKkP~PZ xJ¬JKyT mJXJuL, xJ¬JKyT metoJuJ, xJ¬JKyT mJÄuJ kK©TJ S xJ¬JKyT IJ\TJuÇ xmJAPT \JjJA IJ∂KrT TífùfJÇ fJÅPhr xyPpJKVfJ ßTJjKhj náumJr j~Ç náumJr j~ KjCA~PTt mJXJuL Kv·, xJKyfq S xÄÛíKfr YYtJÇ KmPhPvr oJKaPf ßpxm KjPmKhf k´Je k´KfÔJj mJ xÄVbj

IJPZ, pJrJ mJÄuJ nJwJ, Kv· S xÄÛíKf YYtJ S k´xJPrr \jq KjP\Phr KjP~JK\f TPrPZ, KmPvw TPr KmkJ, ChLYL, mJlJ, xñLf kKrwh fJPhr KjÔJ, ßhvPk´o S k´KvãPer oJj ßhPU IJKo xKfqA IKnnëfÇ FAxm k´KfÔJj S xÄVbj xŒPTt IJKo IùA ßgPT ßpfJo pKh IJKo KjCA~Tt k´mJxL jJ yfJoÇ FPhr xmJr k´Kf IJoJPhr IKnjªj S vs≠JÇ xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\Ja xÄÛíKf ToLtPhr Kj\˝ xÄVbjÇ mJÄuJPhPv FrvJh KmPrJiL IJPªJuPjr xo~ Fr \jìÇ ßxA C•Ju KhPj IJKo S rSvj IJrJ ßyJPxj FA xÄVbPjr xKâ~ ToLt KZuJoÇ xMhNr KjCA~PTt FPxS IJorJ xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\JPar ßhUJ ßkP~KZÇ FA ß\Ja FPhPv oMKÜpMP≠r IJhvt S ßYfjJr k´xJr WaJPf xhJ xPYÓ, FA IKnùfJ IJoJPhr CöLKmf S IjMk´JKef TPrÇ FTA IJhPvtr IjMxJrL oMÜiJrJr mAPouJ S IjqJjq TotTJ¥ IJoJPhr Âh~PT IJPuJKTf TPrÇ FPhr TJ\ IJoJPhr ˛OKfPf KYrnJ˝r yP~ gJTPmÇ ßp xm k´KfÔJj S xÄVbj IJoJPhrPT fJPhr KmKnjú IjMÔJPj IJoπe \JKjP~PZ, xÿJj \JKjP~PZ, xÄmitjJ \JKjP~PZ, fJPhrPT \JjJA IJoJPhr nJPuJmJxJ S TífùfJÇ fJPhr C•PrJ•r vsLmOK≠ ßyJTÇ KmPvwnJPm ijqmJh \JjJA mJÄuJPhv Kovj S TjxMqPua ß\jJPruPT pJPhr IJKfPg~fJ, mºáfô, xJyJpq S xyPpJKVfJ IJoJPhrPT KmPvwnJPm oMê TPrPZÇ IJr FTKa TgJÇ ßpxm jJaPTr hu FT xo~ KjCA~TtPT xrVro TPr rJUPfj, KT∂á FUj KjK‘~, fJPhrPT IJmJr xKâ~ ymJr IJymJj \JjJAÇ KjCA~PTtr mJXJuLrJ mJÄuJ jJaT ßhUPf YJjÇ fJPhrPT mKûf TrPmj jJÇ IJkjJPhr xO\jvLufJ S ßoiJPT TJP\ uJVJjÇ KvP·r xJijJ~ KTZM mqKÜVf fqJV ˝LTJr TrPfA y~Ç IJoJr ßTJj xJyJpq mJ xyPpJKVfJr k´P~J\j yPu IJKo k´˜áfÇ ßvw TrJr IJPV IJmJr IJoJPhr I∂Prr vs≠J, nJPuJmJxJ S TífùfJ \JjJA ßxA xm mºá S ÊnJjMiqJ~LPhr pJrJ fÅJPhr ITíK©o nJPuJmJxJ IJKfPg~fJ S mºáPfôr CÌfJ KhP~ IJoJPhr FVJPrJ mZPrr k´mJx \LmjPT IJjªo~ TPr ßrPUKZPujÇ IJkjJrJ IJoJPhr I∂Prr I∂˙Pu IJxLj gJTPmj KYrTJuÇ xmJA nJPuJ gJTáj, xM˙ gJTáj, IJkjJPhr xTPur \Lmj oñuo~ ßyJTÇ KmhJ~ KjCA~TtÇ We miss you! (xoJ¬)


25

ßfuC“kJhPjxmJAPT ZJKzP~pJPmpMÜrJÓs

k´go kJfJr kr `uvováe c÷vq GK ÜKvwU 10 jvL e®váij| biIáqwfwÀK MáelYv c÷wZÙvb ivB˜vW GbvwR©i eiváZ eÖnØûwZevi wmGbGb G Z_® w`áqáQ| m§û÷wZ c÷KvwkZ GK c÷wZáe`áb msØívwU Rvbvq, weák¶i ÜZj Drcv`áb AvwacZ®Kvix ivwkqv I Ümäw` AvieáK UcKváe hy≥ivÛ™| 1975 mvj Ü_áK ÜZj Drcv`áb ivwkqv I Ümäw` Aviáei cáii AeØíváb iáqáQ Ü`kwU| ivB˜váWi fvBm Üc÷wmáWõU bvw`qv gvwU©b DBáMb eájb, hy≥iváÛ™i Ükj Ügwkábi KviáY ÜZáji evRvi cwiwØíwZ m§ûÅY© cwieZ©b náq ÜMáQ| gvwK©b Üc÷wmáWõU ÜWvbvÏ U÷vá§ûi wbá`©ák Ü`kwUi R°vjvwb LvZ wKfváe cvIqvi nvDám cwiYZ náe, ivB˜váWi c÷wZáe`áb ÜmB fwel®ÿvYx Kiv náqáQ| Gi dáj hy≥ivÛ™ `vΩv nvΩvgvcÅY© ga®c÷váP®i Ici ÜZj wbf©iZv Kwgáq AvbáZ m∂g náe| c÷wZáe`áb ejv nq, wek¶evRvái R°vjvwb ÜZáji `vg evováZ Ümäw` Avie, ivwkqvmn idZvwbKviK Ü`k∏ájv hLb mieivn KgváéQ, ZLb Drcv`b evwoáq G evRvái `™ÄZ AvwacZ® weØèvi Kivi cá_ nuvUáQ hy≥ivÛ™| meáPáq Dáj≠LáhvM® w`K nj ga®c÷váP®i ÜZáji eo ܵZv Gwkqv GLb µágB hy≥iváÛ™i w`áK SyuKáQ| hy≥iváÛ™i R°vjvwb Z_® c÷kvmb (BAvBG) Rvbvq, 2018 mváj à`wbK GK ÜKvwU e®váiáji Ici AcwiákvwaZ ÜZj Drcv`b Kiáe| eZ©gváb à`wbK Mo 9 jvL 42 nvRvi e®váij ÜZj Drcv`b Kái| me©ákl 1970 mváj hy≥ivÛ™ ÜiKW© cwigvY à`wbK 96 jvL e®váij ÜZj Drcv`b KáiwQj| wKöë hy≥ivÛ™ ÜZj Drcv`ábi nviáK AviI evováe eáj RvwbáqáQ ivB˜vW GbvwR©| c÷wZÙvbwU ejáQ, MZ `yB eQáii gáa® c÷_geváii gáZv eyaevi ÜZáji gÅj® e®váijc÷wZ 61 Wjvái IáV| Biváb Pjgvb weá∂vf I m§û÷wZ wjweqvi cvBc jvBáb weá˘viáYi KviáY ÜZáji gÅj® ÜeáoáQ| BõUvib®vkbvj GbvwR© GáRw› (AvBBG) ejáQ, bZyb eQái hy≥ivÛ™ R°vjvwbáZ AábKUvB Ø^qsm§ûÅY© náq DVáZ m∂g náe, hv AváM AwPöè®bxq eáj gáb Kiv nwéQj| wkáÌvbúZ eo eo Ü`k∏ájvi R°vjvwb bxwZi civgk© `vbKvix AvBBG Zvá`i AváMi KáqKwU c÷wZáe`áb RvwbáqwQj, 2035 mvj bvMv` Ümäw` AvieB weák¶i kxl© ÜZj Drcv`bKvix Ü`k náq _vKáe| wKöë Gevi `xN©ágqvá`i evwl©K c÷wZáe`áb AvBBG ejáQ, hy≥iváÛ™ R°vjvwb LváZi c÷fÇZ DbúwZ náqáQ| R°vjvwb LvZmn DÀi AvágwiKváZI Gi my`~ic÷mvix c÷fve cwijw∂Z náe| hy≥iváÛ™i R°vjvwb Drcv`b eÖw◊i Ü∂ጠGeviB AvBBG meáPáq Avkve®ƒK cÅe©vfvm w`j| wbe©vPbx c÷PviYvq U÷v§û c÷wZk÷ÊwZ w`áqwQájb Üh Zvi Ü`k R°vjvwb LvZáK ÜbZÖZ° Ü`áe| hy≥ivÛ™ 2018 mváji gáa® U÷vá§ûi c÷wZk™ÄwZ cÅiáYi cá_ nuvUáQ eáj gáb KiáQb weák≠lKiv|AvBBG ejáQ, MZ 9 eQái hy≥iváÛ™i ÜZj Avg`vwbi nvi 25 kZvsk KágáQ| cvkvcvwk MZ KáqK eQáii gáa® ÜiKW© cwigvY máe©véP wZb∏Y ÜZj idZvwb ÜeáoáQ| hw`I Ü`kwUi ÜZj idZvwbi ÜPáq Avg`vwbi cwigvY GLbI Üewk| GB nvi 2018 mváj Kág Avmáe eáj RvwbáqáQ ivB˜vW| 2016 mváj Ümäw` AvieáK nwUáq ÜZj Drcv`áb kxl©Øívb `Lj Kái ivwkqv| Ü`kwUi à`wbK Máo GK ÜKvwU `yB jvL 50 nvRvi e®váij ÜZj Drcv`b Kái| ÜZjwbf©iZv Kgvábvi Dá`®vM Übq Ümäw` Avie| GiB avivevwnKZvq Avevmb I nR ÜgämygáK UváM©U KáiáQ Ü`kwU| 2015 mváji Ükl w`áK Ümäw` ÜbZÖZ°vaxb ÜZj Drcv`bKvix Ü`k∏ájvi msMVb IácK ÜZáji Drcv`b Kwgáq Avbvi weláq GKgZ nq| IácáKi m`m® bq ivwkqv| Ümäw` Avie à`wbK Máo GK ÜKvwU 50 nvRvi e®váij ÜZj Drcv`b Kái _váK|

IJPoKrTJ~k´gooJjMw IJPx11yJ\JrmZrIJPV

k´go kJfJr kr GK biáMvÙxi m`m®, Üh ÜMvÙxi cwiPq m§ûáK© AváM Rvbv hvqwb| we¡vbxiv ejáQb, GB wWGbG cix∂v Ü_áK GLb Rvbv hváéQ, 20 nvRvi eQi AváM mvBáewiqv Ü_áK GK SuvK gvbyl c÷_geváii gáZv AvágwiKv gnvá`ák Awfevmb KáiwQájb| Gwkqv I AvágwiKvi gvSvgvwS Üewis c÷YvjxáZ ZLb mgyá`÷i MfxiZv Kg wQj Ges `yB gnvá`áki gáa® Øíj cá_i ÜhvMváhvM wQj eáj we¡vbxiv gáb KiáQb| Aa®vcK GáØã DBjviá˙f I Zvi MáelK mΩxiv gáb Káib, GivB eZ©gvábi ÜbwUf AvágwiKvbá`i cÅe©cyiÄl| Qq-eQi eqmx Ügáq wkÔwUi Kºvj 2013 mváj AvcIqvW© mvb wifvi c÷ZúZvwÀ°K Lbábi RvqMvq LyuáR cvIqv hvq| Øívbxq Avw`evmxiv GB wkÔwUi bvg w`áqáQ ‘kvwPwZqvábn& wUáWáM’ A_©vr wkÔ wKiYgqx|


26

PjJoJjL S hktPer Ckr IJâoPer KmÀP≠ k´KfmJh xnJ~ CkK˙f KZPuj KmkMuxÄUqT FKÖKnˆ S ToMqKjKa ßjfímOªÇ

PjJoJjL S hktPer Ckr IJâoPer KmÀP≠ k´KfmJh xnJ~ mÜmq rJPUj ˙JjL~ Kk´KxïPar kMKuv TotTftJÇ

ßjJoJjLS hktPer Ckr IJâoPer KmÀP≠ k´KfmJh xnJ

ßvPwr kJfJr kr ˙JjL~ KmKnjú xÄVbPjr TotL, ßjfOmOªxy ßpJV ßhj mJÄuJPhv ßxJxJAKa, \qJoJATJ mJÄuJPhv ßl∑¥x ßxJxJAKa, oNuiJrJr FKÖKnˆ, TáA¿ ßmJPrJ ßk´KxPcP≤r IKlx, ˙JjL~ TJCK¿uoqJj S ßmJPrJ IKlPxr k´KfKjKi S KyuxJAc FuJTJr KjrJk•Jr xJPg xÄKväÓ 103 S 107 kMKuv Kk´KxÄÖ ßgPT ßpJV ßhj TotTftJ @PuT\JªJr jJKh~J, xJP\t≤ UJKh\J, xJP\t≤ ßmuJu k´oMUÇ KjCA~Tt KxKa TŒasuJPrr TáA¿ ßmJPrJ IKlx ßgPT ßpJV ßhj CAKu~Jo KVPrJ, ACKjnJKxtKa ˆMPc≤ KxPja ßgPT ßpJV ßhj ß\xkJr Kc~J\, ˙JjL~ TJCK¿uoqJj ßrJKr uqJ¿oqJPjr IKlx ßgPT ßpJV ßhj rKj KxuPnAj, KjC A~Tt ߈a CAPo¿ TKoKar aJKo IxJrn k´oMUÇ k´KfmJh xnJr ÊÀPf @øJ~T @o\Jh ßyJxJAj ßxKuo oMKÜPpJ≠J vrJl xrTJrPT xnJkKffô TrmJr @øJj \JKjP~ kKrY~ TKrP~ ßhj xJŒ´KfT

@âoPer KnTKao ˆJr TJmJPmr x•ôJKiTJrL KvmuL ßjJoJKjPTÇ \qJoJATJr Kk´~ oMU F Fl KoxmJCöJoJj xnJr oNu Kmw~ xŒPTt mPu ˙JjL~ ßjfOmOª IÄvV´yPer \jq ijqmJh \JjJjÇ msÄé TKoCKjKa käJKjÄ ßmJPctr lJˆt nJAx ßY~JroqJj S oNuiJrJr FTKaKnˆ oyÿh Fj o\MohJr KjCA~Tt vyPrr ßyAa âJAo S mJÄuJPhvLPhr Skr @âoe S FpJmf WPa pJS~J âJAo S yfqJ xŒPTt WajJèPuJr TgJ mPujÇ o\MohJr @PrJ \JjJj, ßTj FA xTu WajJ WPa FmÄ FirPjr WajJ mPºr \jq x÷Jmq TreL~ KT yPf kJPrÇ KfKj FmÄ IjqJjq xTPuA mPuj ˙JjL~ Kk´KxÄPÖr S TKoCKjKa ßmJPctr xJPg xyPpJKVfJr TgJÇ TKoCKjKa ßmJPctr xhxq lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr S @oJr lJPotKxr ßr\JCu TKro fJPhrPT \JjJPjJ y~Kj mPu CÚJ k´TJv TPrjÇ vrJl xrTJr xTuPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, \qJoJATJ FUJjTJr xTPur

mÜmq rJPUj IJâoPer KvTJr KvmuL ßjJoJjLÇ

\jq KjrJkh ßyJT FA uPãq TJ\ TrJ S xPYfj gJTmJr \jq FA @P~J\jÇ vrJl xrTJr FA irPjr @âoPer KvTJr ßpj @r ßTC jJ yj ßx KhPT ßU~Ju rJUmJr IjMPrJi \JjJj xTuPTÇ @øJ~T @o\Jh ßyJPxj ßxKuo \JjJj, 26 KcPx’r ˆJr TJmJPm dMPT YJr TíÌJñ fJPhr Kakx mJé KZKjP~ ßj~Ç SA Khj KZjfJATJrLrJ hktj TKmr FmÄ KvmuL ßjJoJjLPT @WJf TrmJr TP~TKhj kr

ˆJr TJmJPm @Pxj @o\Jh ßyJPxj ßxKuoÇ pUj KfKj ˆJr TJmJPm @Pxj FmÄ Kmwjú oPj KvmuL ßjJoJKjPT ßhPU fJr KmwjúfJr TJre \JjPf YJAPu, KvmuL \JjJj, fJPT @âoe TrmJr oPfJ @PrJ IPjT @âoe @PV yP~PZ FmÄ kPrS yPf kJPrÇ TíÌJñPhr @âoPer kr fJrJ hM\j yJxkJfJu ßgPT KlrmJr YJr kÅJYKhj krS ßTC ßTJPjJ k´KfmJh mJ KjªJ \JjJjKjÇ k´vJxj fJPhr k´Kâ~J oPfJ TJ\ TPr lJAu mº TrPmj FmÄ FnJPm @PrJ WajJ WaPm S lJAu mº yPmÇ oNuiJrJ~ TJ\ TPrj Foj IPjT k´KfKjKi mJ ßmJct ßo’Jr @oJPhr KmKnjú S~JPct, ßmJPrJPf @PZj KT∂á fJPhr ßTC Kmw~aJ KjP~ ˙JjL~ Kk´KxÄPÖ, TKoCKjKa ßmJPct mJ @Aj k´P~JVTJrL xÄVbjPT jJ \JjJPu @oJPhr oPfJ IPjPT oJr UJPm @r fJPhr ÊiM jfáj jfáj lJAu UMuPm @r mº yPmÇ Foj mÜmq ÊPj @øJ~T @o\Jh ßyJPxj ßxKuo Kj\ hJK~Pfô xTuPT ßlJj TPr IjMPrJi TPr FA xnJ S ßk´x TjlJPrP¿r @P~J\j TPrjÇ KfKj \JjJj, KfKj ßTJPjJ xÄVbPjr mqJjJPr TPrjKj pJPf xTPu Kj\ hJK~fô oPj TPr FUJPj @Pxj S KjªJ k´KfmJh \JjJjÇ ßxKuo \JjJj, \JoJATJPf k´J~ kPjPrJ ßgPT TáKz yJ\Jr mJÄuJPhvL mJx TPrjÇ FA xÄUqJ @PrJ mJzPZÇ FUJPj IÄvV´ye TrJ xTPu kOgT kOgTnJPm FT FTKa xÄVbPjr ßjfOfô KhPuS \qJoJATJr \jq fJ To yPmÇ KfKj lUÀu AxuJo ßhPuJ~JrPT fJr nJA @UqJK~f TPr IjMPrJi TPrj KfKj ßpj nMu jJ ßmJP^jÇ TKoCKjKa ßmJPctr xhxq lUÀu AxuJo ßhPuJ~JPrr ßp ßTJPjJ nJPuJ VbjoNuT TJP\ KfKj xm xo~ xJPg gJTPmj mPu CPuäU TPrj @o\Jh ßyJPxj ßxKuoÇ KjªJ S k´KfmJh xnJ~ mÜmq rJPUj oMKÜPpJ≠J oKjr ßyJxJAj, lJotJKxˆ @S~Ju KxK¨TL, KmKvÓ KrP~uar SxoJj VKj, FTKaKnˆ oyÿh xJmMu CK¨j, TJCK¿uoqJj k´JgtL ßoJyJÿh ‰f~mMr ryoJj, oMKÜPpJ≠J \JuJu CK¨j xrTJr, oJKjTV†

k´mJxL oMxPuy CK¨j ßxKuo, mJÄuJPhv ßxJxJAKa’r xJiJre xŒJhT ÀÉu KxK¨TL, KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ @»Mr rKyo yJSuJhJr xy ˙JjL~ ßjfOmOªÇ xnJ~ oNuiJrJr xTu k´KfKjKi S Kk´KxÄPÖr xJP\t≤ kMKuv TotTftJrJ \JjJj, fJrJ KnTKao KvmuL ßjJoJjL xy @P~J\TPhr k´KfKjKi @o\Jh ßyJPxAj ßxKuoPT nJPuJ TPr ßYPjj FmÄ mÜJPhr krJovt IjMpJ~L Kmw~èPuJ fJPhr Kk´KxÄÖ S TJCK¿u IKlPxr xÄKväÓ TotTftJPhr ImKyf TrPmjÇ fJrJ vrJl xrTJr S @øJ~T ßxKuPor krJovt IjMpJ~L kMKuv k´yrJ S mqmxJ FuJTJPf xJPntAuqJ¿ TqJPorJ mxJPjJr TgJS mPujÇ FUj hs∆f xJPntAuqJP¿r \jq mqmxJ~LPhr Kj\˝ UrPY TqJPorJ mxJmJr krJovt KhP~ mPuj IKlKx~JKu xJPntAuqJ¿ TqJPorJ A¿au TrPf k´J~ kÅJY mZr xo~ uJPVÇ fPm fJrJ ß\Jr fhKmr TrPmj F irPjr @âoPer ToJPf TqJPorJ S kMKuv k´yrJ mOK≠rÇ xJP\t≤ ßmuJu \JjJj, ßp ßTJPjJ @âoePT ßyAa âJAo muJ pJPm jJÇ ßyAa âJAPor @SfJ~ ßxA @âoeèPuJA kzPm ßpèPuJ FPhPvr @Aj IjMpJ~L ßyAa âJAPor KmKim≠ vftèPuJ kNre TPrÇ KjªJ k´˜Jm S k´KfmJPh IÄvV´ye TPrj \qJoJATJ mJÄuJPhv ßl∑¥x ßxJxJAKar mftoJj xnJkKf ßvU yJ~hJr @uL S xJiJre xŒJhT Al\Ju ßYRiMrLÇ @PrJ IÄvV´ye TPrj mqmxJ~L \JyJñLr ßyJxJAj, FuJo Ko~J, mJÄuJPhv ßxJxJAKar KvãJ Kmw~T xŒJhT @yxJj yJKmm, ßT Km xJCP¥r ßk´KxPc≤ oJymMmMu KlPrJ\, ßoJyJÿh vJyJhJf ßyJxJAj, metoJuJ xŒJhT oJylá\Mr ryoJj, xJ¬JKyT mJÄuJPhPvr ßxJuJAoJj ßyJxJAj xy \qJoJATJ mJÄuJPhv ßl∑¥x ßxJxJAKar xhxq S TotTftJmOªÇ KjªJ S k´KfmJh xnJr xûJujJ TPrj @vrJláu yJxJj mMumMuÇ fJPT xyPpJKVfJ TPrj F Fl KoxmJCöJoJj S @yxJj yJKmmÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

jfáj oMPUr xºqJPj UJPuhJ K\~J

dJTJ,6\JjM~JKr” @VJoL FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYPj KmFjKk ßjfOfôJiLj 20-huL~ ß\JPar k´JgtL fJKuTJ~ 100 jfáj oMU UMÅ\PZj ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~JÇ F k´JgtL fJKuTJ~ k´mLe S jmLj rJ\jLKfKmhPhr xojõ~ WaJPf YJj KfKjÇ k´JgtL mJZJAP~r TJ\ k´J~ ßvw kptJP~Ç \JfL~ S @∂\tJKfT kptJP~r hMKa IKnù S vfnJV ßkvJhJKr xÄ˙Jr oJiqPo FA fJKuTJKa ‰fKr TrJPò KmFjKkÇ FfKhj IPjT KTZM ßvJjJ ßVPuS ßvw kpt∂ CPfi pJPò KmFjKkr KjmtJYjL VKePfr kJfJÇ xÄKväÓ xN©èPuJ KjKÁf TPrPZ, @VJoL KjmtJYPjr FA k´JgtL fJKuTJ~ KmVf 2001 FmÄ 2008 xJPu IjMKÔf \JfL~ KjmtJYPj huL~ KaKTPa IÄv ßjS~J k´JgtLPhr oiq ßgPTA ßmKvrnJV k´JgtL mJZJA TrJ yPòÇ Fr oJP^ xJPmT ZJ©hu ßjfJ S mqmxJ~LPhr IV´JKiTJr ßhS~J yPmÇ xmtPoJa 300 k´JgtLr oiq ßgPT ß\JPar vKrTPhr oPiq mµj k´Kâ~Jxy KmKnjú TJrPe k´J~ vfJKiT k´JgtL kKrmftj yPf YPuPZÇ FPãP© jfáj oMPUr k´JgtL UMÅ\PZ huKaÇ hPur ßY~JrkJrxj FA Kx≠J∂ KjP~PZj FmÄ KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr ßjfOPfô ßhKv S KmPhKv hMKa ßkvJhJKr xÄ˙J TJ\ TrPZÇ FmJPrr k´JgtL mJZJAP~r ßãP© xÄÛJrkK∫, oNuiJrJ, mP~JP\qÔfJ, \JoJ~Jfxy vKrT hu, KmVf KjmtJYPj kMrPjJ k´JgtLxy ßnJPar xÄUqJ S ßnJPar kJgtTq F Kmw~èPuJ KmPmYjJ~ KjP~A YNzJ∂ TrJ yPò k´JgtL fJKuTJÇ \JjJ ßVPZ, pJrJ APfJoPiq oJrJ ßVPZj KTÄmJ FfaJA mP~JP\qÔ yP~ kPzPZj ßp vJrLKrTnJPm FPTmJPr Ião, fJrJ xmJA FmJPrr k´JgtL fJKuTJ ßgPT mJh pJPòjÇ F ZJzJS pJrJ Fr oPiq hu ßZPz YPu ßVPZj KTÄmJ hu ßgPT mKyÏJr TrJ yP~PZ, fJrJS FmJPrr fJKuTJ ßgPT mJh kzPf pJPòjÇ fPm oOf KTÄmJ mP~JP\qÔ Ião ßjfJPhr FuJTJ~ fJPhr ˙Pu fJPhr ßpJVq ßTJPjJ C•rJKiTJrL KTÄmJ xÄKväÓ FuJTJr ßpJVq S xJogtqmJj ßjfJPhr oiq ßgPTS oPjJj~j ßhS~Jr TgJ KY∂J TrJ yPòÇ FKhPT xÄKväÓ Ikr FTKa xNP© \JjJ ßVPZ, @VJoL KjmtJYPj 20-huL~ ß\JPar vKrT hPur @xj YJKyhJ oJgJ~ ßrPUA YuPZ FA k´JKgtfJ mJZJAP~r TJ\Ç \JfL~ xÄxPh KmVf KhPj k´KfKjKifô TPrPZ Foj vKrT huèPuJ ZJzJS jfáj @rS ßmv TP~TKa hPur vLwt TP~T\j ßjfJPTS FmJr oPjJj~j ßhS~Jr TgJ KmPmYjJ TrPZ KmFjKkÇ KmFjKk ßjfOfôJiLj ß\JPar k´iJj vKrT hu \JoJ~JPf AxuJoLPT KjP~ FUj hMnJPm KY∂J TrPZ KmFjKkÇ FT. \JoJ~JPfr Kjmºj pKh KbT gJPT @r fJrJ fJPhr huL~ k´fLT KjP~ KjmtJYPj ßpPf xão y~, fPm ßxPãP© KmFjKk xPmtJó 30Ka @xPj ZJz ßhS~Jr TgJ nJmPZÇ @r pKh Kjmºj FmÄ huL~ k´fLT hMPaJA yJrJ~ fPm ßxPãP© xPmtJó 10 ßgPT 15Ka @xPj ZJz KhPf kJPr KmFjKkÇ KmVf 2008 xJPur KjmtJYPj 40Ka @xPj ß\JPar oPjJj~j ßkP~KZu \JoJ~JPf AxuJoLÇ KT∂á FmJr fJr IPitT @xj ßkPf kJPr huKaÇ TJre KmFjKk iPrA KjP~PZ \JoJ~Jf ßvw kpt∂ fJPhr huL~ Kjmºj S huL~ k´fLT KlPr kJPò jJÇ @r pKh KlPr kJ~ fPm ßxKa yPm xrTJPrr mhJjqfJÇ @r fUj fJPhr KjP~ @uJhJnJPm KyxJm-KjTJv TrPf yPm KmFjKkPTÇ fPm KmFjKk oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr FmJr mPuPZj Ijq TgJÇ KfKj kKrÏJr nJwJ~ mPuPZj, \JoJ~Jf ß\JPa KZu, FUPjJ @PZ FmÄ @vJ TrKZ nKmwqPfS gJTPmÇ @S~JoL uLPVr xPñ ßVPuA fJrJ nJPuJ, @r KmFjKkr xPñ gJTPu UJrJk ãofJxLjPhr Fxm nÅJSfJmJK\ \jVe nJPuJ TPrA mMPZ ßVPZÇ ‰˝rJYJKr FrvJhPT KjP~ xrTJr Vbj TrPuS fJPhr ßTJPjJ xoxqJ ßjAÇ xoxqJ ÊiM KmFjKkr xPñ @xPuAÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar Ijqfo xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mJÄuJPhv k´KfKhjPT mPuj, KmFjKk VefJKπT rJ\QjKfT huÇ KjmtJYPj \jVPer ßnJPar oJiqPoA xrTJr kKrmftPj @orJ KmvõJxLÇ @r k´JgtL mJZJAP~r Kmw~KaS KjmtJYjL k´Kâ~JrA FTKa IÄvÇ KmFjKk ßp ßTJPjJ xoP~ KjmtJYPjr \jqA k´˜MfÇ fPm ßx KjmtJYj yPf yPm∏ KjrPkã xrTJPrr IiLPj ImJi S xMÔáMÇ IjqgJ~ FmJr @r ßTJPjJ k´yxPjr KjmtJYj FPhPvr \jVe mrhJvf TrPm jJÇ xrTJr pKh oPj TPr KmPrJiL hPur ßjfJ-TotLPhr oJouJ-yJouJ KhP~ @r èo, UMj TPr 5 \JjM~JKrr oPfJ @PrTaJ KjmtJYj TPr @mJrS ãofJ iPr rJUPm fJyPu ßxKa yPm fJPhr hM”˝kúÇ F KmwP~ KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj ßYRiMrL TJoJu AmPj ACxMl mJÄuJPhv k´KfKhjPT mPuj, KmFjKkr xm TJptâoA FUj KjmtJYjoMULÇ hu ßVJZJPjJ ßgPT ÊÀ TPr xJÄVbKjT TJptâo kpt∂ xm KTZMrA uãq @VJoL \JfL~ KjmtJYjÇ


27


28

\JKfxÄW KovPj rJÓshNf S TjxJu ß\jJPrPur xJPg jfáj mZPrr ßTT TJaJ~ ßpJV ßhj KjCA~PTtr VeoJiqo TotTftJmOªÇ

\JKfxÄW KovPj mÜmq rJPUj ˙J~L k´KfKjKi rJÓshNf oJxMh Kmj ßoJPojÇ CkKmÓ Kovj TotTftJmOªÇ

2017'r oPfJ 2018S yPm YqJPuP†r mZr

ßvPwr kJfJr kr jJjJ TJrPeA \JKfxÄPW 2017 xJu KZPuJ YqJPuP†r Kmw~Ç 2018 xJuS YqJPuP†r mZr yPmÇ fPm mJÄuJPhv xrTJr xy xÄKväÓ xmJr xJKmtT xyPpJKVfJ~ 2017 xJPur oPfJ 2018 xJPur xTu YqJPu† ßoJTJPmuJ~ mJÄuJPhv Kovj xlu yPm mPu @Ko @vJmJhLÇ KfKj mPuj Vf mZr \JKfxÄPW ßrJKyñJ AxMq KjP~ mJÄuJPhvPT jJjJ ßmV ßkPf yP~PZÇ fPm ßrJKyñJ xoxqJ AxMq FUj @r ÊiM mJÄuJPhPvr Kmw~ jJ yP~ @∂\tJKfT oyPur j\rhJrLPf gJTJ~ xmJr xyPpJKVfJ~ FA xoxqJr xoJiJj yPm FmÄ ßrJKyñJrJ Kj\ mJxnáPo KlPr ßpPf kJrPmj mPu KfKj k´fqJvJ mqÜ TPrjÇ k´xñf KfKj mPuj, KmPvw TPr hq

KjCA~Tt aJAox’r oPfJ kK©TJ~ ßrJKyñJ xoxqJ Kmw~T FTJKiT KrPkJat k´TJKvf yS~J~ mJÄuJPhv xyP\A @∂\tJKfT oyPur hOKÓ TJzPf xão yP~PZ, pJ @oJPhr TJP\ IPjT xJyJpq TPrPZÇ rJÓshNf oJxMh mPuj, mJÄuJPhv oJ~JjoJPrr xJPg mJA ßuaJrJuL ßrJKyñJ xoxqJr xoJiJj YJ~Ç AÄPrK\ jfáj mZr 2018 xJuPT ˝JVf \JKjP~ KjCA~PTtr mJÄuJ KoKc~Jr xŒJhT S xJÄmJKhTPhr xJPg ÊPnòJ S ofKmKjo~ IjMÔJPj rJÓshNf oJxMh Kmj ßoJPoj Fxm TgJ mPujÇ oqJjyqJaJj˙ \JKfxÄW xhr hlfPrr IhNPr mJÄuJPhv ˙J~L KovPjr mñmºá KoujJ~fPj 2 \JjM~JKr oñumJr xºqJ~ FA ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xnJr

ÊÀPf ˝JVf mÜmq rJPUj rJÓshNf oJxMh Koj ßoJPojÇ Frkr KmhJ~L mZPr \JKfxÄPW mJÄuJPhv KovPjr TotTJ¥ fáPu iPrj mJÄuJPhv KovPj KjpMÜ Ck-˙J~L k´KfKjKi fJPrT ßoJyJÿh @Krláu AxuJoÇ krmfLtPf ÊPnòJ mÜmq rJPUj xnJ~ CkK˙f KjCA~PTt mJÄuJPhv TjxMqPuPa KjpMÜ TjxJu ß\jJPru ßoJyJÿh vJoLo @yxJjÇ Frkr rJÓshNf ßoJPoj CkK˙f xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj FmÄ jfáj mZr CkuPã xmJAPT xJPg KjP~ ßTT TJPajÇ xnJ kKrYJujJ TPrj KovPjr KoKjˆJr (ßk´x) jNr-A FuJyL KojJÇ Fxo~ KovPjr IjqJjq TotTftJ CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj rJÓshNf oJxMh Kmj ßoJPoj mPuj, ßhv-KmPhPv \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr xJluq fáPu irPf VeoJiqPor nëKoTJ Ij˝LTJptÇ k´mJPx xJÄmJKhTPhr xO\jvLu ßpPTJj CPhqJPV mJÄuJPhv Kovj kJPv

gJTPm CPuäU TPr KfKj mPuj, KmVf @Vˆ oJPxr kr ßgPT KjCA~Tt aJAox ßrJKyñJ KmwP~ FTJKiT KrPkJat k´TJv TrJ~ ßrJKyñJ xoxqJr mqJkJPr \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr TgJ muJ xy\ y~Ç Fr @PV FKmwP~ IPjT ßmV ßkPf yP~PZÇ F\jq KfKj KjCA~Tt aJAoPxr ßuUT S xJÄmJKhTPhr ijqmJh \JjJj FmÄ k´P~J\Pj fJPhr xJPg ofKmKjo~ TrPf mJÄuJ KoKc~Jr xJÄmJKhTrJ CPhqJV KjPu Kovj xyPpJKVfJ TrPmÇ KfKj mPuj, \JKfxÄPWr 193Ka ßhPvr xTPuA AÄPrK\ nJPuJ jJ mM^PuS KjCA~Tt aJAoPxr Umr IPjPTr hOKÓ ßTPzPZÇ 1971 xJPu KmKmKx xy Kmvõ VeoJiqo ßpoj KmvõmJxLr hOKÓ TJzPf xão yP~KZPuJ, ßfoKj @PoKrTJr KoKc~JèPuJ~ ßrJKyñJPhr Umr @oJPhr xJyJpq TPrPZÇ \JKfxÄW @r @∂\tJKfT oyPur xyPpJKVfJ~ ßrJKyñJrJ fJPhr Kj\ mJxnëKoPf KlPr pJPm mPu KfKj k´fqJvJ mqÜ TPrjÇ TjxJu ß\jJPru vJoLo @yxJj xmJAPT jfáj mZPrr ÊPnòJ \JKjP~ mPuj, KjCA~Tt S uxFP†Pux TjxMqPua KÆ-kJKãTnJPm mJÄuJPhv Kovj S hNfJmJPxr xJPg TJ\ TrPZÇ @VJoL KhPjS FA iJrJ ImqJyf gJTPmÇ ofKmKjo~ IjMÔJPj Ck-˙J~L k´KfKjKi fJPrT ßoJyJÿh @Krláu AxuJo fJr KuKUf mÜPmq APr\L jmmPwtr ÊPnòJ \JKjP~ \JKfxÄPW mJÄuJPhv KovPjr 2017 xJPur èÀfôkNet TJptâo S I\tPjr Kmw~èPuJ KmPvw TPr \JKfxÄPWr 72fo xJiJre kKrwPh k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßpJVhJj, ßrJKyñJ xoxqJ, \JKfxÄPWr FxKcK\ k´xñ, Kjr˘LTre TJptâo, vJK∂ rãJ TJptâo, KkxKmKflÄ TjKlîÖ S KjrJk•J, ACFj Krlot, TJC≤JKrÄ ßaPrJKr\o F¥ Kk´PnK≤Ä nJP~JPu≤ FéKasKo\o, \umJ~M kKrmftj, IKnmJxj, KmKnjú KgPoKaT Kmw~T @AjVf k´Kâ~J~ IÄvV´ye, 1971-Fr VeyfqJ, KjrJk•J kKrwPhr TJptâo, TJuYJr Im Kkx ßr\MPuvj, @∂\tJKfT oJfOnJwJ Khmx, KxFocKmäC KjmtJYj, kJmKuT KcPkäJoqJKx k´nOKf fáPu iPrjÇ FZJzJS KfKj 2018 xJPur \JKfxÄPWr x÷Jmq KfjKa YqJPu† pgJâPo KTZá KTZá rJPÓsr mÉkJKãT TëajLKf yPf xPr @xJ FmÄ @xJr AKñf, \JKfxÄPW mJP\a ysJx FmÄ FxKcK\ mJ˜mJ~Pj IgtJ~Pjr Ik´fáufJr TgJS fáPu iPrj Ck-˙J~L k´KfKjKi fJPrT ßoJyJÿh @Krláu AxuJoÇ KfKj mPuj,

@orJ mZrmqJKk ßYÓJ TPrKZ \JKfxÄPW @oJPhr k´KfKa èÀfôkNet TJptâo, ImhJj mJ I\tjPT KoKc~Jr oJiqPo fáPu irJr \jqÇ Vf mZr KovPjr FA k´PYÓJ KmVf IPjTèPuJ mZPrr fáujJ~ ßmKv KZuÇ KmPvw TPr ßrJKyñJ xoxqJ KjP~ iJrJmJKyTnJPm @oJPhr F AKfmJYT nNKoTJ \JKfxÄWxy xmtoyPu xoJhOf yP~PZÇ ßrJKyñJPhr oJjKmT xyJ~fJ k´hJPjr ßãP© k´iJjoπLr oJjKmT S hJK~fôvLu khPãk Cjú~jvLu ßhv yS~J xP•ôS mJÄuJPhvPT KmPvõr hrmJPr ChJr ßhv KyPxPm kKrKYf TPrPZÇ Kmvõ xŒ´hJ~ mJr mJr mJÄuJPhvPT ijqmJh \JKjP~PZÇ pJ mJÄuJPhvPT @PrTKa jfáj kKrYP~ IKnKwÜ TPrPZÇ TNaQjKfTnJPm mJÄuJPhvPT IKiTfr optJhJr @xPj @xLj TPrPZÇ IjMÔJPjr k´PvúJ•r kPmt FT k´Pvúr \mJPm rJÓshNf oJxMh Kmj ßoJPoj mPuj, ßrJKyñJPhr xrJPjJ mJ KlKrP~ ßj~Jr mqJkJPr oJ~JjoJr ZJzJ fOfL~ ßTJj ßhPvr xJPg mJÄuJPhPvr ßTJj ßpJVJPpJV y~KjÇ Ikr FT k´Pvúr C•Pr rJÓshNf mPuj, pMÜrJÓs S mJÄuJPhPvr oPiq mÉoJK©T xŒTt KmrJ\oJjÇ Ikr FT k´Pvúr C•Pr KfKj mPuj, mJÄuJPhPv xMÔá, ImJi S KjrPkã KjmtJYPjr mqJkJPr \JKfxÄW ßaTKjTqJu xJPkJat KhPf rJK\ @PZÇ Ikr FT k´Pvúr C•Pr rJÓshNf oJxMh mPuj, \JKfxÄPW k´iJjoπLr nJwe ßh~Jr xo~ xºqJ~ Kmw~Ka @oJPhrS hOKÓPVJYr yP~PZÇ pMÜrJÓs xy KmKnjú ßhPvr k´JP~JKrKa gJTJ~ mJÄuJPhPvr xo~ xºqJ~ kPz pJPòÇ fPm @orJ ßYÓJ TrKZ k´iJjoπLr nJwe ßh~Jr xo~ FKVP~ @jJ pJ~ KTjJÇ Ikr FT k´Pvúr C•Pr KfKj mPuj, \JKfxÄPWr xJiJre IKiPmvj YuJTJuLj xo~ oNu IKiPmvPj xTu ßhPvr \jq 6Ka @xj mrJ¨ gJPT FmÄ I∂f FT\j k´KfKjKi IKiPmvj TPã gJTJr TgJÇ @orJ ßYÓJ TrKZ mJÄuJPhPvr k´iJjoπLr nJwPer xo~ pJPf IKiPmvPjr @xj To UJKu gJPTÇ

rÜãrPer ßrJV KyPoJKlKu~J

8 kJfJr kr ßkPar Vør AfqJKh ßTPa ßVPu mJ xJ\tJKrr xo~ IKfKrÜ rÜãre yPf kJPrÇ xJiJref rPÜr TîKaÄ lqJÖPrr kKroJPer Skr FA ßrJPVr k´TJrPnh Kjntr TPrÇ lqJÖr pf To yPm ßrJV ff ßmKv k´Ta yPmÇ KYKT“xJ” KmPvõ FUj kpt∂ KyPoJKlKu~J xŒNetrNPk KjrJoP~r ßTJPjJ KYKT“xJ @KmÏíf y~KjÇ fPm IfqJiMKjT KYKT“xJr oJiqPo F ßrJV Kj~πPe rJUJ x÷mÇ KyPoJKlKu~J FTKa \jìVf ßrJVÇ F ßrJPVr oNu uãe yPuJ rÜãreÇ fJA rÜãre pJPf jJ y~ KTÄmJ rÜãre yPu hs∆f ßpj mº TrJ pJ~- ßxKhPT ßmKv èÀfô KhPf yPmÇ • ßp xm SwMi ßxmPj rÜãre mOK≠ ßkPf kJPr ßpoj- FxKkKrj FjFx@AKc, ßTîJKkKcV´u AfqJKh SwMi ßxmj TrJ pJPm jJÇ • fPm hs∆f KjTa˙ KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ • ßpxm TJP\ @WJf kJS~Jr x÷JmjJ gJPT fJ ßgPT hNPr gJTPf yPmÇ • rÜãre ÊÀ yPu KmvsJPo gJTPf yPm, rÜ ãrPer ˙Pu mrl KhP~ ßYPk rJUPf yPmÇ • IK˙xKº˙Pu rÜãre yPu ßxA \J~VJKar jzJYzJ mº TPr KhPf yPm IgmJ ßâk mqJP¥\ mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” ßoPasJ IJK\t ßT~Jr 718-583-7736


29

nJmjJr iNPuJmJKu

ßvPwr kJfJr kr fvix big ‘Káb Ü`Lv Avájv’ i Avfv Qwoáq AváQ ÜmLváb| máΩ máΩ gáb cáo ÜMj e˚w`b AváM c÷qvZ Avgvi wcZvgnxi K_v, whwb c÷_g AvgváK Káb Ü`Lv Avájvi K_v wkwLáqwQájb Ges Ü`wLáqwQájb| ‘áQájc∂ Ügáq Ü`LáZ Avmáj, ÜgáqáK Ggb RvqMvq emvábv nZ, ÜhLváb Ükl weáKáji big Ügvági gZ Avájv Zvi gyáLi Ici Gám cáo', Avh®© gÑ`y ggZvgq Mjvq e®vL®v KáiwQájb wZwb evjK Ü`äwnáŒi KváQ| ‘Avi Üm Üivá`i Avfvq Ügáqi gyLwU Aô¢yZ gvqvgq náq DVZ', GKUy D`vm Ø^ái eájwQájb wZwb nqáZv Zuvi wbáRi Kygvix eqámi K_v Üfáe| gyª náqwQjvg wcZvgnxi K_vq wKöè ÜR` aáiwQjvg H Avájv Ü`Lvábvi Rb®| Ü`wLáqwQájb wZwb GK coöè weáKáj| Avgiv gyLvgywL eám MÌ KiwQjvg evoxi evivõ`vq eám| GKmgq GáKevái Gjváq cov Üivá`i Avájv Gám coj Zuvi gyáL| ÜmB gynÇáZ© Avgvi eÖ◊v RivM÷Øí wcZvgnxáK wK Üh myõ`i jvMwQj| Avgvi gyªZv j∂® Kái wZwb GKUy gyL wUác nvmájb| Zvici Vv∆v Kái AvgváK ejájb, ‘Káb Ü`Lv Avájvq Káb ÜZv Ü`Láj, fvB| cQõ` nq? weáq Kiáe AvgváK?’ evjK Avwg - fvix jæv Ücjvg| wKöë Zvici Avgvi àKákvái KZ Üh Káb Ü`Lv Avájvq KZ Üh Káb Ü`Lv c÷Z®∂ KáiwQ KZ fváe KZ NUbvq| GKw`b Ükvbv ÜMj Avgvá`i `y'evox cái bvRgv AvcváK Ü`LáZ AvmáQ GK ÜQájc∂| Avgvi gv ixwZgZ DáÀwRZ| ZuváK bvRgv Avcvi gv'áK mvnvh® KiáZ náe - Avgvá`i `y'áUv cwievi LyeB NwbÙ| cvovq Avgvá`i eqmx ÜQájá`i KváQ bvRgv Avcv LyeB wc÷q eo Üevb| fvix bigØ^fváei bvRgv Avcv Avgvá`i me Ave`vi ÜgUvb, KLábv eáKb bv Ges m`v nvm®gqx| wbw`©Û w`áb weáKáj DcwØíZ njvg bvRgv Avcvá`i evoxáZ| Pviw`áK m`v e®Øè fve, GKUv Pvcv DáÀRbv, cvovi AábáKB GámáQb| GKZjvq Lvevi Nái DuwK w`jvg| gwnjviv e®Øèfváe Lvevi mvRváéQb| Avgvi gv'I AváQb Zvigáa®| ÜUweáj bvbvb myLv`® mvRvábv| Zvigáa® wmΩvivI AváQ - Avgvi wc÷q wRwbm| Lvejv Ügái GKUv Zyáj wbáqB Ü` Ü`äo Ü`vZjvq - ÜcQáb mw§ßwjZ Ká⁄ ‘nvq nvq’ ie! Ü`vZvjvi ÜKvbvi w`áKi NiUvq ÜjváKi fxo Ü`áLB eySjvg Üh ILvábB bvRgv AvcváK mvRvábv náéQ| Náii gáa® DuwK w`áq Ü`wL bvRgv Avcvi mvRvábv Ükl - eám AváQb ivbxi gáZv| Avgvi w`áK ÜPvL coáZB Bkvivq KváQ WvKájb| Kvábi KváQ gyL Gáb jvRyK Ø^ái wRá¡m Kiájb, ‘áKgb jvMáQ Üi AvgváK?’ Iui w`áK bv ZvwKáqB ejjvg, ‘Lye myõ`i|’ ‘Gevi GKUv UvKv `vI', `vex Avgvi| ‘áKb Üi'? , AevK Mjvq wRá¡m Kiájb bvRgv Avcv| ‘GB Üh ÜZvgváK myõ`i ejjvg', A_© Aváqi ÜmvRv c_Uv Avwg ÜLvjmv Kwi| Ünám Üdjájb bvRgv Avcv| Zvici wgwÛ Kái ejájb, ‘GLb ÜZv Avgvi KváQ ÜbB Üi| mewKQy Ükl náj m‹®vi cái Gám wbm, j≤x fvB Avgvi'| Nvo Ünwjáq GK jvád Náii evBái| KZ∂Y cáiB bxáP ÜQájcá∂i ÜjvKRb Gám ÜMájb| Zvigáa® GKRb ÔuUáKv gZb ÜjvKUváK Avgvi ÜgváUI cQõ` nj bv - nváZ Avevi GKUv euváki WuváUi QvZv| Lvevi-`vevi Gám ÜMj| Zvici Ügáq Ü`Lvábvi cvjv| bvRgv AvcváK Gáb emvábv nj| GKUy cáiB AÂvöèfváe cwági Rvbvjv w`áq Ükl weáKáji Káb Ü`Lv Avájv bvRgv Avcvi gyáL Gám coj| wK Üh myõ`i jvMwQj bvRgv AvcváK - GK iÉcmx ivRKb®vi gáZv| eySjvg, wKQy∂Y AváM bv Ü`áLB bvRgv AvcváK Üh myõ`i eájwQjvg, Zv'áZ ÜKvb fyj ÜbB| bvRgv Avcv Zvi ÜPáqI myõ`i| nVvr Ôwb, ÜmB ÔuUáKv ÜjvKwU iváR®i Aváevj-Zváevj c÷kú KiáQ bvRgv AvcváK - Ühb cix∂v wbáéQ| fvix wei≥ jvMj| Üei náq Ü`wL, Ü`qváj ÜmB euváki WuvUvi ÜmB QvZvwU Ü`qváj Ünjvb Ü`qv| Zvici Avi fveáZ nj bv| nuvUy euvKv Kái QvZvwU aái GKUy Pvc - gU Kái GKUv k„ nj| e®m, ¸ÛwPáÀ Üewiáq Gjvg| m‹®vq evmvq wdái Ü`wL gv fxlb Lykx - bvRgv AvcváK ÜQáj cá∂i cQõ` náqáQ - weáqi ZvwiLI cvKv náqáQ| Záe ÜQáj c∂ e˚ wKQy `vex KáiáQ| ‘ágáq weáq w`áZ náj ÜZv w`áZB náe', Avgvi

gv'áqi AwfgZ| Avwg eySáZ cvijvg bv ÜKb - Ügáqi Rb® wK ÜQájáK wKbáZ náéQ? Zvnáj ‘cQõ` náqáQ’ K_vwUi gváb wK? ÜKgb Ühb GKUv fvix gb wbáq Nái XyKáZB Ü`wL - Avgvi covi ÜUweáji Ici cuvP UvKvi GKwU ÜbvU GKwU ÜQvU bywo Pvcv Ü`qv| ÜKb Rvwb nVvr ÜPvL Qvwcáq Rj Gj| cáii eQi evéPv n'áZ wMáq bvRgv Avcv Avgvá`i ÜQáo Páj ÜMájb| wKöë GLbI hLb bvRgv Avcvi K_v gáb nq, ZLbB H Káb Ü`Lv Avájvq Ü`Lv bvRgv Avcvi ivRKb®vi gZ QwewUB Üfám IáV| ivØèvi gyáLi Wvbw`áK wQj Avgvi mncvVx ivLvjá`i evox| jZyw` ivLváji eo Üevb - fvix fvájvevámb AvgváK, GáKevái ivLváji gáZvB| gáb AváQ, fuvBáduvUvi w`b ivLváji cvák AvgváKI emvb| gv_vi Ici gΩj c÷`xc Avi avb`~e©vi Wvjv Nywiáq Übb, gyáL DéPvib Káib ‘fvBáqi Kcváj w`jvg ÜduvUv, hági `yqvái coj KuvUv'| ZLb gáb nZ, cÖw_exi ÜKvb AgΩjB AvgváK Øûk© KiáZ cviáe bv| Avwg jZy'w`áK c÷Yvg KiáZ ÜMáj `y'nvZ w`áq aái Üdájb| fvix big Mjvq eájb, ‘ _vK&, _vK&, eo nI fvB'| LyeB j≤x Ügáq wQájb Avgvi jZy'w`| cvovi ÜQáj-eyáov wbwe©ákál mevB jZy'w`áK fvjevmáZb Ii big Ø^fváei Rb®| cvovi mevB ejZ,jZy'w` Ü`LáZ fvájv bv, Mváqi is gqjv, gvbylUv ÜQvULváUv| weáq w`áZ gv-evevi c÷vbvöèKi AeØív náe| Zvi Ici ivLvjá`i AeØív fvájv bq| ÜQájcá∂i cáYi ÜgvUv UvKvi LuvB jZy'w`i evev báik KvKv wK Kái ÜgUváeb| Avwg `y:L ÜcZvg K_vUv Üfáe `y:L ÜcáZb Avgvi gv'evevI - báik KvKváK evev Lye Ümún KiáZbGáKevái AbyáRi gZ Avi ivLváji gv gbxlv gvmxgv wQájb gv'i NwbÛ e‹y| jZy'w`áK Ü`LáZ ÜQáj c∂ Avám| á`áL - Káb Ü`Lv Avájvq wKsev bv Ü`Lv Avájvq| fvájv-gõ` ÜLáq hvq| ‘cái Rvbve’ eáj hvq, wKöë wKQyB Rvbvq bv| cyáiv e®vcviwU ZLb Ggb náqáQ Üh ÜKD G wbáq Avi gv_v Nygvq bv| BwZgáa® gbxlv gvmxgv jZy'w`i gyáL `yáai mi gváLb, KuvPv njyá`i im LvIqvb, Üivá` ÜeiÄáZ Ü`b bv ÜgáqáK - hw` Ügáqi is dm©v nq| cvovi mevB gáb gáb c÷v_©bv Káib hváZ jZy'w`i GKwU cvŒ ÜRváU| Ükl ch©öè GK cvŒcá∂i jZy'w`i e®vcvái Üek wKQyUv Drmvn Ü`Lv ÜMj| Ükvbv ÜMj Zviv AvMvgx Ôµevi jZy'w`áK Ü`LáZ Avmáe| H w`b mKvájB gv Páj ÜMájb ivLvjá`i evoxáZ gbxlv gvmxgváK mvnvh® KiáZ| evev iBájb báik KvKvi máΩ| ivLvj Avi Avgvi DáÀRbv Ü`áL ÜK? weáKáj ÜQájc∂ Gájv| Avgvá`i cvovi msnwZ Avi jZy'w`i c÷wZ mg_©b Ü`LváZ AábáKB GámáQb jZyw`á`i evmvq| eqØãiv jZy'w`i ∏bMvb MvBáQb cvŒcá∂i KváQ| jZy'w`áK mvwRáq ∏wQáq wbáq Avmv nj ÜQáj cá∂i mvgáb| jZy'w` emvi GKUy cái nVvr Kái GK dvwj Káb Ü`Lv Avájv wSwjK w`áq DVj jZyw`i gyáL| Avgvi gáb nj, G GK gΩj wP˝ Gevi jZyw` k¶Ôi evwo hváeB| Avbwõ`Z gáb bvPáZ bvPáZ Üewiáq cojvg ÜLjvi gváVi w`áK| m‹®vq evmvq wdái Ü`wL gv-evev `y'RábiB Lykxi Mjv| hv ÜfáewQjvg ZvB, cQõ` náqáQ jZy'w`áK ÜQájcá∂i| K_v w`áq ÜMáQb Zuviv| máΩ máΩ GK Ü`äuáo jZy'w`á`i evmvq| XyKáZB jZy'w`i máΩ Ü`Lv| Ü`LáZ ÜcáqB QyáU Gám Rwoáq aiájb, Kcváj Pygy w`ájb| ‘I máe náe bv| wgwÛ LvIqvI'| cvk w`áq hvwéQájb gvmxgv| Ünám Üdjájb - wKöë ÜUi cvwéQjvg GKUv Pvcv Me© ÜdáU coáQ Zuvi dm©v gyáL| Lvevi Nái wMáq GKUv cyáiv wgwÛ Avgvi nváZ Zyáj w`ájb jZy'w`| Avwg Zvi Ü_áK Aváa©KUv ÜfáO jZy'w`áK LvBáq w`jvg| nVvr Ü`wL UjUáj Ráj fái DáVáQ jZy'w`i eo eo `y'áPvL| Avwg AváØè AváØè Ni ÜQáo Üewiáq Gjvg| Gici Üek K'w`b ÜKáU ÜMáQ| GKw`b Øãyj Ü_áK wdái Ü`wL evoxi AvenvIqv Üek _g_ág| gv'i gyL fvi, evevi gyL ÔKábv| ÜQájc∂ K_v ÜfáΩ w`áqáQ jZy'w`i máΩ weáqi| Ükvbv ÜMj, AviI Üekx cáYi UvKv Ücáq Zviv Ab® RvqMvq ÜQáji weáq wVK KáiáQ| iváM, `y:áL, Acgváb Avgvi Mv wPoweo KiáZ jvMj| ÜQáj ÜKbvi c÷wZáhvwMZvq `wi`÷ báik KvKv Ünái ÜMájb| jZy'w`i Rb® GK ARvbv KáÛ fái ÜMj gbUv| GZ gvbwmK Pvc jZy'w` wbáZ cviájb bv| Gi wKQyw`b cáiB Zvi gv_vi ÜMvjgvj Ü`Lv w`j| ivØèvi aváii Rvbvjvi

KváQ mvivw`b `uvwoáq _váKb, Avi ÜhB hvq c_ w`áq, ZváKB wRá¡m Káib, ‘AvgváK weáq Kiáe? Avwg Lye fvájv Ügáq|’ gbUv ÜKgb Ühb Kái IáV GKUv ARvbv KáÛ| jZy'w`i ILváb Avi hvB bv| wK eje wMáq? ivLvjI AvgváK Gwoáq Páj| GKw`b weáKáj evox wdái evev ejájb, ‘jZyi AeØív evovevwo| Nái Avi ivLv hváéQ bv| Kvj Üfvái IáK GKUv Db•v` Avk÷ág w`áq Avmv náe| báik me e®eØív Kái GámáQ|’ evevi K⁄ Üe`bvZ©| gv ÜPvL gyQáQb evievi| mvivivZ NygyáZ cvijvg bv| Üfvi bv n'áZB jZy'w`á`i evmvq

ÜMjvg| evBái U®vw∑ `uvwoáq| ÜfZi Ü_áK jZy'w`áK aái aái wbáq Gájb báik KvKv Avi evev| GKw`áK `uvwoáq AváQb gbxlv gvmxgv Avi gv| ivLvj ÜKv_vI ÜbB| myõ`i GKUv wWági Kymyg isáqi wmáÈi kvox ciáb| Mjvq nvÈv GKUv nvi, nváZ `y’ MvwQ evjv, Kcváj KygKyági wUc| wK Üh myõ`i jvMwQj| 'Káb Ü`Lv Avájv’ bq, Üfváii Ügvjváqg Avájv Gám cáowQj jZy'w`i gyáL| Avgvi KváQ gáb nwéQj, Ø^M©P®~Z GK A·iv Ühb| AvgváK Ü`áL nváZi Bkvivq WvKájb| KváQ ÜháZB jvRivΩv gyLUv Avgvi Kvábi KváQ Gáb ejájb, ‘k¶Ôi

evoxáZ hvwéQ Üi| ZyB AvgváK Ü`LáZ Avmwe bv?’ báik KvKv IáK aái MvoxáZ Zyjájb - Mvox ÜQáo w`j| ÜcQáb Dáo Gj GKivk aÅájv| Gici e˚w`b ÜKáU ÜMáQ| wcZvgnxi KváQ ÜkLv ‘Káb Ü`Lv Avájv’ AvgváK Avi Aváõ`vwjZ Kái bv, eváj® hv KáiwQj| AvR nVvr Kái cÅe©x b`xi Icváii BgviZ∏ájvi Ici H Avájv Ü`áL gbUv ÜKgb Ühb náq ÜMj| me Qvwcáq `y'áUv K_vB ÜKej gábi gáa® D_áj DVwQj‘AvgváK ÜKgb Ü`LváéQ Üi?’ Ges ‘ZyB AvgváK Ü`LáZ Avmwe bv?’ H UyKyB , Avi wKQy bq|

FT\j oMKÜPpJ≠JPT xJyJPpqr IJPmhj

k´mLj xJÄmJKhT (ßk´x lPaJV´JlJr) \JuJuC¨Lj yJ~hJr (oMKÜPpJ≠J) KpKj oMKÜpMP≠r xo~ ZKm fáPuPZjÇ KfKj mñmºárS k´YMr ZKm fáPuPZjÇ hLWtKhj iPr KfKj k´Y§ IxM˙Ç fJr SPkj yJat IkJPrvj TrPf yPmÇ nJrPfr ßYjúJAP~ fJr IkJPrvj TrJ \ÀrLÇ KT∂á IkJPrvPjr UrY k´YMrÇ fJr FTJr kPã Ff aJTJ ßpJVJz TrJ x÷m j~Ç fJA k´mJxL nJAPhr TJPZ IjMPrJi FT\j k´mLj oMKÜPpJ≠J xJÄmJKhTPT mÅJYJPf FKVP~ IJxMjÇ ßpJVJPpJPVr KbTJjJ” TJ\u yJ~hJr (fJr mz ßZPu) 01722174368Ç ACCOUNT NAME : KAZOL HAIDER DOUTCH BANGLA BANK LTD BRANCH : SHANTINAGAR ACCOUNT NUMBER : 01081010588295


30

Ên \jìKhj \qJTxj yJAax \JjtJu cJ.S~JPuh ßYRiMrL

ßvPwr kJfJr kr mPxjÇ KuÄTj ßx≤Jr, TJPjtKV yu, aJCj yu, KxœKj ߸x, KjCA~Tt ACKjnJKxtKar ÛJrmu ßx≤Jr, uÄIJAuqJ¥ ACKjnJKxtKar Kx.cmäMq ßkJˆ TqJŒJPxr aJAux ßx≤Jr, ms∆TuLj FTJPcoL Im KoCK\T, KjC\JKxt kJrlKotÄ IJatx ßx≤Jr mJ Ijq ßTJgJS pKh CkoyJPhPvr ßTJPjJ is∆khL Kv·Lr xñLfJjMÔJj mJ pπxñLPfr IJxr y~, ßxUJPj pKh hMA\j mJÄuJPhvLPT ßhUJ pJ~, fJyPu KfKj cJ. S~JPuh ßYRiMrL FmÄ fJr ˘L KjuMlJr ßYRiMrLÇ krPuJTVf IJuäJ rJUJ ßgPT fJr xMkM© \JKTr ßyJPxj mJ rKmvÄTr ßgPT fJr xMTjqJ IJjMÏJ vÄTr ßTJPjJ IjMÔJj KfKj mJh ßhjKjÇ ßhjjJÇ KT∂á Fxm KjP~ TUPjJ oJjMwPT mPu ßmKrP~PZj Foj ßvJjJ pJ~KjÇ TUPjJ ZKm ßfJuJr \jq ßTC FKVP~ FPu gJKoP~ KhP~PZjÇ ßTC KTZM KuUPf YJAPu ioT KhP~PZjÇ mPuPZj, Fxm ßuUJr ßTJPjJ Kmw~ j~Ç cJ. S~JPuh ßYRiMrL ßTmu KjP\r KnfraJPT IJPuJKTf TrJr \jq VJj ÊPj ßVPZj mZPrr kr mZr fJ j~, KfKj IPjT IjMÔJPjr IJP~J\jS TPrPZjÇ KjCA~PTt mJXJuL ToMqKjKaPf ßr\S~JjJ ßYRiMrL mjqJr k´go VJPjr IJxr KfKjA IJP~J\j TPrPZj, TPrPZj IKhKf oyKxPjr oPfJ Kv·LrSÇ cJÜJrPhr xÄVbPj \Kzf gJTJr xMmJPh mJÄuJPhv ßgPT FPjPZj KofJ yT, mMumMu AxuJo, AllJf IJrJ ßhS~Jj k´oMU Kv·LPTÇ ÊiM fJA j~, TKm vJoxMr rJyoJj pUj Iº yS~Jr Ckâo, fUj KjP\ CPhqJV KjP~ TKmPT KjCA~PTt FPj fJr KYKT“xJr mqm˙J TPrPZjÇ 1995 xJPur kr pfKhj ßmÅPY KZPuj ßYJPUr ß\qJKf KjP~ TKm vJoxMr rJyoJj, fJr TíKffô cJ. S~JPuPhrAÇ KjCA~Tt k´mJxL mJÄuJPhvLPhr ÀKYvLu S vJ˘L~ xñLPfr k´Kf IJTwte mJzJPf fJÅr ßp ImhJj fJ I· TgJ~ muJ pJPm jJÇ ˝JiLjfJr krkrA dJTJ ßoKcPTu TPu\ ßgPT FoKmKmFx kJv TPr pMÜrJPÓs IJPxjÇ FUJPj k´P~J\jL~ kzJPvJjJ ßvPw KmKnjú yJxkJfJPu KYKT“xT KyxJPm hJK~fô kJuj TPr ßvw kptJP~ KjCA~Tt ߈Par ßyug KckJatPo≤ ßgPT ImxPr pJjÇ mftoJPj KfKj IxM˙Ç ßxA \Pjq UMm FTaJ mJAPr pJj jJÇ KTcKj asJ¿käJ≤ TrJr kr fJ xMqa TPrKj vrLPrÇ fJrA \KaufJ~ FUj KfKj mJAPr pJS~Jr C“xJy kJj jJÇ fJA IJ®k´YJrKmoNU k´Tíf IJPuJKTf oyJ\j cJ.S~JPuhPT KmKnjú IjMÔJPj jJ ßkP~ IPjPTA oPjJTÓPmJi TPrjÇ 6 \JjM~JKr FA Kmhê ÀKYvLu xñLfPk´oL mqKÜr \jìKhjÇ 1947 xJPu KfKj \jìV´ye TPrjÇ xJ¬JKyT mJXJuLr kã ßgPT cJ. S~JPuh ßYRiMrLPT \jìKhPjr ÊPnòJÇ

Jackson Heights Office 37-14 73rd Street, Suite 205 Jackson Heights, NY 11372

ßvPwr kJfJr kr S fáwJr ^Pzr TJrPe \qJTxj yJAax KT∂á ßoJPaS lÅJTJ KZu jJÇ k´TíKfr xJPg pM≠ TPr k´KfKj~f @oJPhr YuPf y~Ç FmJr fJkoJ©J ßrTct KjPY ßjPo ßVPuS \Lmj KT∂á ßTJgJS ßgPo ßjAÇ pKh k´KfPmvL TJjJcJr xJPg fáujJ TrJ y~ fJyPu @orJ IPjT nJPuJA @KZ muJ YPuÇ mOy¸KfmJr fáwJrkJPfr oPiq ßo~r mäJK\S k´go FPuj \qJTxj yJAax FuJTJ~ 37 FPnjMq S 80 KˆsPa ß˚J KTîKjÄ ßhUPfÇ uJAn KaKnPf ßx hOvq IPjPTA ßhPUPZjÇ Frkr KfKj YPu pJj TqJcoqJj käJ\J~ xJÄmJKhTPhr oMPUJoMKU yPfÇ fáwJrkJPf S fáwJr ^Pzr kJvJkJKv fJkoJ©J ßjPo pJ~ oJAjJPxÇ fLms bJ¥J ß\PT mPxÇ \qJTxj yJAaPxr Kk´~ oMU oLr oKvCr ryoJj o\J TPr mPuj, hJhJ pJA mPuj @r fJA mPuj, FA rTo bJ¥J @PoKrTJ~ FPx @PV KT∂á @r kJAKjÇ mM^PfA kJrPZj, ßoPW ßoPW ßmuJ KT∂á IPjT VKzP~PZÇ FA m~Px FPfJ bJ¥J ßpj yJzTÅJkMKj FPj ßh~Ç oMKÜPpJ≠J oLr oKvCr ryoJj xy \qJTxj yJAaPxr IPjT Kk´~oMU @vJ TrPZj FA mZraJ ßpj ßVPuJ mZPrr fáujJ~ nJPuJ TJPaÇ ryoJj nJAPT \qJTxj yJAaPxr ßmKv oJjMw ßYPjj xmxo~ yJKxoMPU gJTJ, TgJ~ TgJ~ ßTRfáT TrJ, KxPuKa S dJTJA~J nJwJ~ TgJ muJr \Pjq KmPvw nJPm UqJf FT\j KyPxPmÇ lKTr @uoVLr S KfKj FTxJPg kPzPZj, oMKÜpM≠ TPrPZjÇ FTKhj FA \qJTxj yJAaPxA @oJr CkK˙KfPfA hMA mºár ßlPu @xJ KhjèPuJr V· ÊjPf KVP~ @oJr Km˛P~r xLoJ KZu jJÇ xKfq muPf k´KfKhj FA \qJTxj yJAaPx TPfJ oJjMw @Px pJ~, Tf\Pjr xJPg @oJPhr ßhUJ y~, TgJ y~Ç KT∂á T\Pjr oPjr Umr @oJPhr \JjJ y~Ç @oJr TkJPu ßpj FA mZrA ßhPv pJS~Jr xMPpJVaJ y~- muKZPuj mJPVryJPar ßoJyJÿh oMxJÇ muPuj mÉ mZPrr @k´Je ßYÓJ YKrP©r kr TP~T oJx @PV fJr V´LjTJct yP~PZÇ UMm ßmKv fKzWKz TPr ßhPv pJjKjÇ TJre jfáj ßk´KxPcP≤r @oPu KfKj PhPv KVP~ ßlrf @xPf @mJr ßTJj ^JPouJ~ kPzj KTjJ fJ KjP~ vÄKTfÇ TgJ muPf muPf IPjTaJ @PmVk´me yP~ muPuj, nJA ßhJ~J TrPmj ßpj xm KTZM KbTbJT oPfJ y~Ç ßp KvÊPT ßrPU FPxKZ UMm ßZJa ßx FUj TPuP\ kPzÇ fáwJr ^Pzr IJPV \qJTxj yJAaPxr FTKa ßrP˜JrÅJ~ ßhUJ yP~ ßVPuJ k´mJPxr FT\j \jKk´~ ßuUPTr xJPg, KfKj yPuj oKj\J ryoJjÇ hMA ßZPu ojj S xO\jPT xJPg KjP~ ßUPf FPxPZjÇ ßZJa mJóJKa ߸vJu mPu fÅJr uJAl ˆJAu IjqPhr ßYP~ @uJhJÇ ßxA ßZPuKa KjP~ KfKj VKmtfÇ FaJ ToMqKjKar xTuPTA IJjª ßh~Ç oKj\J ryoJPjr k´Kf IPjPTr xoLy S vs≠J ßmPz pJ~Ç IPjT mq˜fJ xP•ôS oKj\J ryoJj xo~ ßmr TPr KjP~ ßuUJPuKU TPrj, kJbTPhr @TíÓ TPr fJr ßuUJÇ jfáj mZPrr KmPvw k´fqJvJ KT \JjPf YJAPu KfKj mPuj, k´mJPx pJrJ ßuUJPuKU TPrj fÅJPhr TJZ ßgPT IPjT ßmKv FmÄ nJPuJ nJPuJ TJ\ @vJ TrKZÇ


31


32

k´mJPx mJXJuL

mJTKcPxr jfáj mZr mre IjMÔJPj FajtL ßkKr Kc KxunJrPT ß∠k´hJjÇ

mJTKcPxr jfáj mZr mre IjMÔJPj Kv·L S IKfKgmOªÇ

IáRvb cváK© evKwWm Ø^vMZ Rvbvj bZzb eQiáK

BDGmGwbDR: wbDBqáK©i IáRvb cváK© evsjvá`kx I gvwK©wbiv GK mvá_ Ø^vMZ Rvbvájv 2018’áK I 31 wWám§^i ivZ

b’Uvq ÔiÄ Kái 2018’Gi wVK wRáiv AvIqvi’G AvVváiv mvjáK Ø^vMZ Rvwbáq GKUvbv Üfvi PviUv ch©öè Avbáõ`i, Avkv’i

Mvb, bvP I Lveváei gáa® w`áq bZyb eQi’áK eiY Kij wbDBqK©, wbDRvwm© I wdjváWjwdqv’i evsjvá`kx I AvágwiKvbiv IáRvb cváK©i iKvIáq náj| evsjvá`kx AvágwiKvb KwgDwbwU wWáfjcágõU G¤

BqÅ_ mvwf©m (evKwWm) AváqvRb Kái “wbD Bqvm© Bf G∑U™vfvMvƒv” bvág 2018’áK Ø^vMZ Rvbvábvi cvwU©| evKwWm’Gi dvD¤vi Üc÷wmáWõU wgmev Avew`b I Ab®Zg cwiPvjK IqvÎvi K®v§ûáej Avkivdyj nvmvb eyjeyjáK wbáq Ø^vMZ Rvbvb AwZw_á`i| bZyb eQáii mKj wKQy ÜnvK fvájv’i Rb®, GB Ø^cú evØèevqáb mvRvábv náqwQj iKvIáq nj AwWáUvwiqvg| cyáiv nj Ryáo evsjvá`áki wkÌxá`i Üek wKQy AsKY Üd÷ág evwaáq gvDõU Kái Ümäõ`h© evwoáqwQájb wdjváWjwdqvi dáUvM÷vdvi I wkÌx dRj| c÷wZwU ÜUweáj wQj mKáji Rb® Dcnvi| mKáj wbD-Bqvm© Bf’G c÷v_©bv Káib mÖwÛ KZ©vi KváQ, Ühb 2018 náq IáV myL, kvwöè, mgÑw◊áZ cÅY©, weák¶ _váK kvwöè, mKj RvwZ, ag©, fvlv I eáY©i gvbyl ciØûáii c÷wZ k÷◊v-fvájvevmv wbáq emevm Kái| ivZ mváo b’Uvq ÔiÄ nq wkÌxá`i msMxZ cwiáekb| GáZ Ask M÷nY Káib Põ`b ÜPäayix, ivábv bvIqvR, ÜivKmvbv wgR©v, bvwRqv wjbv, gwbKv `vm, KvgiÄævgvb jvÎy, wbD Rvwm© Ü_áK ÜhvM Ü`b wWáR mvqx`| höêmsMxáZ wQájb Rbwc÷q evsjv e®v¤’i gby wgR©v, wicb, mRxe I ÜXvjK kwdK| gyw≥áhv◊v KvRx kwdKyj nK I mKáj 2018 Gi myõ`i Ø^cú evØèevqáb Ühgb c÷v_©bv Káib ÜZgwb mÖwÛ KZ©vi Ü`qv bZyb eQiáK Ø^vMZ Rvwbáq Káib Avbõ` Dj≠vm| 2017 Gi Ümiv ZiÄY e®vemvqx wnámáe wdjváWjwdqvi jyrdi ingvb wngy, wbD BqáK©i Ümiv e®vemvqx I mgvR wnâZlx wnámáe cyiØãÖZ nb GbIqvB B›yái› Üe÷vKváiR Gi Üc÷wmáWõU kvn bvIqvR, IáRvb cváK©i Ümiv Lvevi ÜiáØèviv 101 GwfwbD Gi `vIqvZ ÜiáØèviv, Ümiv mycvigváK©U gvbúvb nvjvj mycvigváK©U I g~javiv Ü_áK KwgDwbwU’áK mnáhvwMZv Kievi Rb® Ümiv m§ßvbbv M÷nY Káib GUwb© Ücwi wW. wmjfvi I gvbúvb mycvi gváK©U I `vIqvZ Üi˜yáiáõUi cá∂ c≠vK M÷nY Káib c÷wZÙvb `ywUi cwiPvjK G.áR. eveyj I Ügvnv§ß` G. AvRv`| GQvovI wnjmvBáWi nvjvj dv˜ dyW ÜiáØèviv ÜKábwW d÷vBW wPáKb’i Ø^Z°vwaKvix AvgRv` Ünvámb Ümwjg’áK weáklfváe c÷ksmv Káib wgmev Avew`b|

Kfj ßhPvr ßk´KxPc≤ mJÄuJPhPv pJPòj

k´go kJfJr kr ßvw x¬JPy FmÄ KnP~fjJPor ßk´KxPc≤ asMÄ fJj xJÄ S xMA\JruqJP¥r ßk´KxPc≤ FPuj mJPxta ßlms∆~JKr oJPx mJÄuJPhv xlr TrPmjÇ krrJÓs oπeJu~ xN© \JjJ~, Kfj ßhPvr FA yJA ßk´JlJAu ßk´KxPcP≤r xlrxNKY YNzJ∂ TrPf mq˜ xo~ kJr TrPZ oπeJu~Ç @VJoL TP~TKhPjr oPiq APªJPjKv~Jr ßk´KxPcP≤r mJÄuJPhv xlPrr Khjãe YNzJ∂ yPmÇ F KmwP~ xMA\JruqJ¥ hNfJmJPxr jJo jJ k´TJv TrJr vPft FT TotTftJ \JjJj, YuKf mZPr mJÄuJPhPv xMA\JruqJP¥r xPmtJó kptJP~r FTKa xlr yS~Jr TgJÇ fPm ßT @xPmj, TPm @xPmj F KmwP~ Km˜JKrf @oJPhr TJPZ ßjAÇ FKhPT KnP~fjJPor ßk´KxPc≤ @VJoL ßlms∆~JKrPf mJÄuJPhv xlr TrPmj mPu \JjJ ßVPZÇ FUj xlr YNzJ∂ TrPf TgJmJftJ YuPZÇ F KmwP~ KnP~fjJPo KjpMÜ mJÄuJPhPvr rJÓshNf xJKojJ jJ\ mPuj, ßlms∆~JKrPf KnP~fjJPor ßk´KxPcP≤r mJÄuJPhPvr xlPr x÷JmjJ @PZÇ hMPhPvr oPiq F KjP~ TgJmJftJ YuPZÇ APªJPjKv~Jr krrJÓsoπL ßrfPjJ FuKk oJrxMKh 5 ßxP¡’r mJÄuJPhv xlr TPrjÇ ßx xo~ KfKj ßrJKyñJ AxMqPf TgJ muPf FPuS KfKj KÆkãL~ KmKnjú Kmw~ KjP~ krrJÓsoπL @mMu yJxJj oJyoMh @uL ZJzJS k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ ‰mbT TPrjÇ TNaQjKfT xN© \JjJ~, F mZr \JfL~ xÄxh KjmtJYj yS~J~ TNaQjKfTnJPm mJÄuJPhvPT TKbj YqJPu† ßoJTJKmuJ TrPf yPmÇ fPm krrJÓs oπeJu~S Fxm YqJPu† ßoJTJKmuJ~ mqJkT f“krfJ YJuJPòÇ

xJ¬JKyT mJXJuL ßTJj rJ\QjKfT hPur oMUk© j~


33


34

ßp TJrPe kfj fJrJjJ yJKuPor

k´go kJfJr kr PgK náq GámáQ WvK Zvi I ÜUwjáhvMváhvM göêYvjq| GB göêYvjq Ü_áK mwiáq Zvivbv nvwjgáK Z_® göêYvjáqi c÷wZgöêx Kiv náqáQ|G wbáq AvájvPbv-mgvájvPbv náéQ| KviY, weMZ `yB eQái göêYvjáqi KvR ∏wQáq GKwU RvqMvq `uvo KwiáqáQb Zvivbv nvwjg| wKöë, Üm mydj Nái ÜZvjvi AváMB Ü∂vf, `ytL, Avá∂c Avi gbáe`bv wbáq ZváK wbáRi mvRvábv evMvb Ü_áK wQUáK coáZ nájv| göêYvjq mswk≠Ûiv Rvbvb, `yB eQái WvK Zvi I ÜUwjáhvMváhvM göêYvjq ÜMvQváZ wMáq AábK kŒy àZwi KáiáQb Zvivbv nvwjg| Ükl ch©öè göêYvjáqi nvRvi ÜKvwU UvKvi ‘Kvievi’ wbáq MwRáq IVv IB c÷fvekvjx Páµi KváQ nvi gvbájb GK mgáqi Rbwc÷q AwfábŒx I AvBbRxex| kŒy àZwii K_v Zvivbv nvwjági Ø^xKváivw≥áZI cvIqv ÜMj| Záe eΩe‹yi Av`ák© Üh hy◊Uv Kiv wkáLáQb, GLbB Gi Ükl bv Ü`áL jovBáq ∂®vöè w`áeb bv wZwb| göêYvjáq KváRi Ü∂ጠc÷wZgöêx Zvivbv nvwjg Üek KáqKwU eo wm◊vöè wbáqáQb| Gme KiáZ wMáq wZwb c÷fvekvjxá`i weivMfvRb náqáQb| göêYvjq mswk≠Ûiv Rvbvb, Zvivbv nvwjgáK Zvi `vwqZ° Ü_áK mwiáq Ü`Iqvi ÜcQáb KáqKwU wm◊vöè eo wbqvgK náq KvR KáiáQ| Gi gáa® wewUwmGj GgwW wbáqvM wbáq c÷_g Zvivbv nvwjági máΩ gZweáiva ÔiÄ nq miKváiiB kw≥kvjx I c÷fvekvjx Asáki| Üm mgáq wewUwmGj-G gvndyRyi ingvbáK GgwW wbáqváM P~ovöè weáivwaZv Káib Zvivbv nvwjg| miKvwi Z`áöèB `yb©xwZi máõ`n, cwievái Ø^vaxbZv weáivax AeØívábi KviáY Zvivbv nvwjg weáivwaZv KiájI ZÖZxq Ügqvá` Pyw≥wfwÀK wbáqvM cvb wewUwmGj-Gi GgwW gvndyRyi ingvb| Gici wÿZxq mveágwib ÜKej wbáq eo iKági RwUjZvq coáZ nq Zvivbv nvwjgáK| ÜhLváb miKváii AM÷vwaKviwfwÀK ivRâbwZK c÷KÌ náqI wÿZxq mveágwib K®vej wbáq göêYvjáqi GKvwaK wm◊vöè c÷kúwe◊ nq| GgbwK mywc÷g ÜKváU© G-msµvöè GKwU gvgjvq Ünái wMáq GKwU c÷wZÙvbáK 10 nvRvi Wjvi ∂wZcÅiáYi wbá`©k Avám DéP Av`vjZ Ü_áK| wÿZxq mveágwib K®veáj hy≥ nIqv wbáq c÷fvekvjxi PvcáK Dác∂v Káib Zvivbv nvwjg| wZwb ÜU¤vái c÷_ág _vKv ÜKv§ûvwbi cwieáZ© wÿZxq Øíváb _vKv ÜKv§ûvwbáK KvR Ü`bwb| miKvwi c÷wZÙvb w`áq mveágwib K®veáji KvR Kivábvi

Pyw≥ Káib Zvivbv nvwjg| Zvivbv nvwjági BéQváZ K∑evRviKyqvKvUv 300 ÜKvwU UvKvi mveágwib K®vej Kái Zv wmΩvcyáii e≠y-Üewi ÜUwjKági gva®ág e≠y-Üewi evsjvá`k ÜKv§ûvwb bvág jvDm I Ká§^vwWqvq e®v¤DB_ wewµ KiáZ Pvq göêYvjq| cái Z`áöè Üewiáq Avám e≠y-Üewi ÜKv§ûvwbwU fyqv| dáj c÷KÌwUB evwZj nq| ∏iÄZ°cÅY© wÿZxq mveágwib K®vej wbáq GB Acwic∞ KvR miKváii DéPgnj fájvfváe Übqwb| Ab®w`áK gW©vbvBáRkb Ae ÜUwjKwgDwbáKkb ÜbUIqvK© GgIwUGm c÷KÌ wbáqI wewUwmGáji GgwW gvndyRyi ingvábi máΩ Zxe÷ weáiva nq Zvivbv nvwjági| c÷KÌwUáZ c÷vq 800 ÜKvwU UvKv Üewk e®q aiv nq eáj GKábáK aiv cáo| dáj e®q Kgvábvi cá∂ AeØívb Übb Zvibv nvwjg| wKöë, wewUwmGáji GgwW c÷v∞jb e®áqi ÜPáq c÷vq 800 ÜKvwU UvKv Üewk e®áqB c÷KÌ cvámi cá∂ AeØívb wbáj weáiva PÅovöè AvKvi aviY Kái| Zvi Ici ÜUwjáhvMváhváMi ÜemiKvwi LvZI w∂fl wQj, Zvivbv nvwjg wbáRI Ø^xKvi KáiáQb| wZwb eájb, ‘Ü`wk ÜKv§ûvwb dvBevi K®vej Drcv`b Kái AvmáQ| Avwg ÜKb weá`wk I c÷vBáfU ÜKv§ûvwb w`áq ÜmwU Kive? G wbáq AábáKB Avgvi c÷wZ AmöëÛ wQj|’ weá`wk wgUvi ÜKbv wbáqI GKwU ÜMvÙxi máΩ weáiváa Rovb Zvivbv nvwjg| wZwb wgUvi ÜKbvi Rb® miKvwi c÷wZÙvbáK AM÷vwaKvi Ü`b| WvK wefvMáK ÜemiKvwi c÷wZÙvb Ü_áK Ümev wbáZ Ü`áL gáb e®_v cvb Zvivbv nvwjg| GK ch©váq wZwb Zv e‹ Kái Ü`b| G wbáqI AábáKi kŒyáZ cwiYZ nb GB Rbwc÷q AwfábŒx| Gi máΩ wewfbú weláq ÜemiKvwi AcváiUiá`i k≥ nváZ mvgjváZ wMáqI Pvác cáowQájb wZwb| wbR göêYvjáqi GKwU Amvay gnjI iÄÛ wQj| KviY, `yb©xwZáiváa gváS gváSB göêYvjáqi máõ`nfvRb Kg©KZ©v-Kg©Pvixá`i cvwievwiK AbyÙváb nvwRi náZb Zvivbv nvwjg| ciL KiáZb ÜemiKvwi c÷wZÙvb Ü_áK Avmv DcáXäKb| ÜUwjáhvMváhvM göêYvjq Ü_áK mái hvIqvi ÜcQáb wmw¤áKáUi c÷fve wbáq Ü∂vf AváQ Zvivbv nvwjági gváS| Avevi IB wmw¤áKUáK BwΩZ Kái bewbhy≥ ÜUwjáhvMváhvMgöêx ÜgvØèdv Reüváii e≥áe®I AvnZ náqáQb wZwb| `vwqZ° ÜbIqvi c÷_g w`áb ÜgvØèdv Reüvi msev` gva®gáK eájb, ‘Zvivbv nvwjági mái hvIqvi KviY c÷Kvák® ejv hváe bv|’

G weláq Zvivbv nvwjg eájb, ‘ÜgvØèdv fvB nqáZv wmw¤áKáUi K_vB eájáQb| Zvnáj Avgvi Páj hvIqvUv ÜKvb wmw¤áKáUi KviáY, ÜmUv Zvi c÷Kvk Kiv DwPZ| Dwb GUv Kiáj Avgvi eo ab®ev` cváeb| hw`I ciw`b wZwb GKwU AvZ•c∂ mg_©áb e≥e® w`áqáQb| ZviciI Zvi mZ® c÷Kvk Kiv DwPZ, ÜnvK ÜmUv Avgvi weiÄá◊B|’ göêYvjáq kw≥kvjx wmw¤áKU m§ûáK© wZwb eájb, ‘GLb G wbáq wKQyB ejáZ PvwéQ bv| GKUv K_vB ewj, ÜKvábv gvbyl mr Ges Kg©V náj wZwb KLábvB wmw¤áKUáK ÜZvqv∞v Káib bv| Avwg ÜhLvábB hve, ÜKvábv wmw¤áKUáK cvÀv w`e bv| Avwg mviv Rxeb wmw¤áKU, AmZZvi weiÄá◊ jovB KáiwQ, ÜmwU ÜhLvábB hvB Ae®vnZ _vKáe| Avgvi Ici ÜbŒxi (ÜkL nvwmbv) Üm AvØív AváQ|’ GK c÷ákúi Reváe Zvivbv nvwjg eájb, ‘AvgváK Kbwf›W Kiáe Ggb gvbyl cÖw_exáZ Ráb•wb| Avwg wbáR `yb©xwZ Kwi bv| Kváiv G aiábi Kvh©µg mg_©b Kwi bv|’ wZwb eájb, ‘Avwg Avgvi KváR mr Ü_áKwQ| gvbyl eáj ÜUwjKwgDwbáKkáb GZ DbúwZ AváM KLábv nqwb| Avwg GK eQái hZ KvR KáiwQ, Zvi ZvwjKv AváQ| eΩe‹y m®váUjvBáUi Pyw≥ Ø^v∂i Ü_áK eváqvágwU÷K ÜfwiwdáKkb, AvBáKb Ü_áK WUevsjv ÜWvágBb, wÿZxq mveágwib K®veáj mshy≥ nIqv, KjW÷ác Kj ÜdiZ cvIqv, mvgábi eQi ÜdviwR Avmvi m§¢vebv, ÜewmmáK jvfRbK Kiv, WvK wefvMáK c÷eÖw◊i PvBáZ Üewk jvfRbK Kivi AeØívq ÜbIqv Ges Lyjbv K®vejáK 27 eQáii BwZnvám jvfRbK c÷wZÙváb cwiYZ KáiwQ|’ Z_® göêYvjáqi bZyb GB c÷wZgöêx eájb, ‘Avwg me mgq gáb KáiwQ, hZ Üewk KvR Kie, miKváii gyL ZZ Dæ°j náe| ÜKvábv wmw¤áKáUi máΩ mgáSvZv Kwiwb, fwel®áZI Kie bv|’ WvK Zvi I ÜUwjáhvMváhvM göêYvjq c÷máΩ wZwb eájb, ‘Avwg AábK KvR Ükl Kái GámwQ| GLb whwb GámáQb, wZwb Üm∏ájv Dáÿvab KiájB náe| Zvi c÷wZ Avgvi Ôf Kvgbv _vKj| GáZv KvR Kái GámwQ, Aek®B G∏ájvi Dáÿvab náZ bv Ü`LvUv Lvivc jvMáe|’ Zvivbv nvwjg eájb, ‘Avwg gáb Kwi, c÷avbgöêx me mgq P®vájwƒs `vwqZ°B AvgváK Ü`b| ÜUwjáhvMváhvM Üm±áii P®vájƒ Avwg ÜgvKváejv KáiwQ| nqáZv AváiKwU P®vájƒ ÜgvKváejvi Rb® wZwb AvgváK Z_® göêYvjáq cvwVáqáQb| ÜmwUáZI ÜbŒx AvØívi ivLvi ÜPÛv Kie|’ wZwb eájb, WvK I ÜUwjáhvMváhvM wefvM weMZ `yB eQái GwWwci GK b§^ái iáqáQ| Avwg Ü`wLáqwQjvg mr _vKv hvq, máΩ GwWwcI evØèevqb Kiv m§¢e| ‘Avwg GLb ch©öè Avj≠vni ingáZ ÜKv_vI e®_© nBwb| Avkv Kwi bZyb

RvqMváZI e®_© ne bv’, ÜhvM Káib bewbhy≥ Z_® c÷wZgöêx| bZyb WvK Zvi I ÜUwjáhvMváhvMgöêx ÜgvØèvdv Reüváii Dáœák Zvivbv nvwjg eájb, ‘DbváK Avgvi gZ K®v›vi gy≥ KiáZ náe bv| Avwg Üh ÜKágvá_ivwc w`áq GámwQ, Üm∏ájv Ae®vnZ ivLájB náe|’ bZyb göêxiv Drdyj≠ cyiábviv wbyc `vwqZ° wbáqáQb miKváii bZyb göêxc÷wZgöêxiv| gwöêmfvq ÜhvM Ü`qv bZyb göêxiv wbR wbR `flái `vwqZ° M÷náYi ci wQájb Drdyj≠| Ab®w`áK `fli cwieZ©b nIqv göêx-c÷wZgöêxiv wQájb wbyc| `vwqZ° cvIqv bZybiv wbR wbR `flái BwZevPK cwieZ©ábi AΩxKvi KáiáQb| bZyb `vwqZ° Übqv ÜemvgwiK wegvb I ch©Ub göêx RvwbáqáQb, wegvbáK jvfRbK KiáZ c÷áqvRáb wZwb i≥ w`áZI c÷ØèyZ| Ab®w`áK `fli e`j nIqv cyiábv göêxá`i gáa® mgvRKj®vY göêx ivák` Lvb Ügbb Qvov mevB wQájb wbyc| wgwWqvi mvgáb K_v eájbwb| c÷kvmbhöê mwPevjáq Nyái Ü`Lv hvq, grm® I c÷vwYm§û` göêx bvivqY Põ`÷ Põ` Zvi iÄg e`j Kái Awdm ÔiÄ KáiáQb| Gw`b mKváj ÜemvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub göêYvjáq AvbyÙvwbK `vwqZ° nØèvöèi AbywÙZ nq| göêYvjáqi má§ßjb Ká∂ `vwqZ° nØèvöèi AbyÙvábi ci mvsevw`Ká`i máΩ K_v eájb m`® we`vqx wegvb göêx (eZ©gváb mgvRKj®vY göêx) ivák` Lvb Ügbb Ges bZyb ÜemvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub göêx GáKGg kvnRvnvb Kvgvj| wbáRi göêYvjáqi `vwqZ° Übqv m§ûáK© nvmáZ nvmáZ kvnRvnvb Kvgvj eájb, AábáK eájáQ Av∏áb AvcbváK wbá∂c Kiv náqáQ| bv bv bv, GUv Av∏b bq, GUv Avgvi Rb® cvwb| Üh cvwb LvBq®v Avwg Rxeb euvPvB, ÜmUv Avgvi Rb® cvwb| Avwg GUvI ewj, Avwg cviáev BbkvAvj≠vn| Avwg Avkvev`x, Avwg wbivkvev`x bB, Avcbvá`i mnáhvwMZv Avwg PvB| Gici evwYR®göêxi máΩ wbáRi AvZ•xqZvi Dáj≠L Kái bZyb wegvb göêx eájb, Avgvi Ügáqi weáq náqáQ ÜZvdváqj Avnágá`i ÜQáji máΩ| ÜmB mÅጠÜeqvB| mvsevw`Ká`i GK c÷ákúi Reváe wZwb eájb, wegváb Poáj wVKgáZv mvwf©m Ü`q bv Ges RbMY wegvábi fvájv mvwf©m cvq bv| GUv evBáii ÜjvKRb ejáZáQ, evBáii e`bvgUv Avwg ÔbwQ| Avmáj evBái hZUyKy Ükvbv hvq c™®vKwUK®vj Avmáj ZZUyKy bq, GB e`bvgáK Avwg ayáqgyáQ myõ`i Kái cwiÆãvi Kái Ü`e| wegvb göêx eájb, GB göêYvjqáK jvfRbK Kivi Rb® Avgvi Rxeb w`áq nájI, i≥ w`áq nájI Avwg ÜPÛv Kie| bq gvám GB göêYvjqáK jvfRbK c÷wZÙvb Kái Ü`e| bZyb cwiKÌbv wbáq wbÙv I mZZvi máΩ KvR Kái hváev| bZyb wegvb göêx Zvi e≥áe®i ci m`® we`vqx wegvb göêx ivák` Lvb ÜgbbáK Ü`wLáq eájb, wZwb Pvi eQi GB

göêYvjáqi `vwqáZ° wQájb| AZ®öè myõ`ifváe cwiPvjbv KáiáQb| Zvi e≥ÖZv Ü_áK wKQyUv Awf¡Zv wbáqwQ| AvR Dwb GLvb Ü_áK we`vq wbáéQb, wKöë Avwg we`vq w`áZ PvB bv| Avwg gáb Kwi wZwb me mgq AvgváK mnáhvwMZv Kiáeb| Gw`áK MZKvj mKváj Z_® I ÜhvMváhvM c÷hyw≥ göêYvjáq hvb bZyb wbáqvM cvIqv G göêYvjáqi göêx ÜgvØèvdv Reüvi| G mgq Z_® I ÜhvMváhvM c÷hyw≥ c÷wZgöêx RybvB` Avnág` cjK I mwPe myexi wKákvi ÜPäayix bZyb göêxáK dyj w`áq Ø^vMZ Rvbvb| Kg©KZ©vá`i máΩ gZwewbgq Ükál mvsevw`Ká`i c÷ákúi Reváe ÜgvØèvdv Reüvi eájb, wewUAviwm’i welqwU náéQ, RbMáYi cá∂ KvR KiáQ wKbv IB RvqMvUv wbwZ Kiv| Avwg gáb Kwi bv, wewUAviwm’i nvZcv Üeuáa Zvici göêYvjq Ü_áK ejáZ náe, Zywg KvR Káiv| Avwg wek¶vm Kwi, ÜKvb RvqMvq ZváK d®vwmwjáUU Kiv `iKvi Zv Kiv náe| wbqöêY bq, eo welq náéQ mnvqZv Kiv| ÜUwjáhvMváhvM wefvM I wewUAviwm’i gáa® Uvbvcáoábi weláq Dá`®váMi K_v RvbáZ PvBáj ÜgvØèvdv Reüvi eájb, wewUAviwm mywbw`©Û `vwqZ° cvjb KiájI GKKfváe mgØè Kvh©µg PvjváZ cvái bv| Záe ÜmLváb wbqöêáYi ÜKvábv welq ÜbB| BõUviábáUi MwZ I mvk÷qxgÅj® wbwZ KiáZ bv cviáj evsjvá`ák ‘wWwRUvjvBRW’ náe bv göèe® Kái wZwb eájb, RbMáYi AwaKvi AváQ Zvi Dchy≥ Ümev hváZ Zviv cvq| RbMY Ühb AwfáhvM Kivi myáhvM cvq Ges Üm weláq cyáivcywi e®eØív hváZ Übqv hvq Ges hw` `ye©jZv _váK Zvnáj Zv KvwUáq DVv náe| wZwb eájb, 78 nvRvi UvKvi e®v¤DB_W hw` 600 UvKvq wbáq AvmáZ cvwi Zvnáj Üm myáhvM ÜKb mvaviY M÷vnKiv cváe bv| bv cvIqvi Aöèivq náéQ ÜgvevBáji Rb® KjáiU wba©viY Kiv AváQ, ÜWUvi Rb® wba©viY Kiv ÜbB| BõUviábáUi Rb® GiKg GKwU mxgváiLv _vKv DwPZ| Avwg e®v¤DBá_i c®váKR wbáZ PvB Zvnáj ÜKb Ü`áeb bv, GK GgwcweGm c®váKR Übe G myáhvMUv _vKáZ náe|

Ên \jìKhj KmKhfJ ryoJj

ßvPwr kJfJr kr rP~PZ Èhq kJS~Jrláu cJAKr Im KyCoqJj oJA¥’ jJPo IJPrTKa mAÇ TPrj ToMqKjKa ßyug TJCP¿KuÄ, lPaJV´JKl, ßxn

KyCoqJKjKa FmÄ IVtJKjT lác F¥ KjCKasvj xuMqvj KjP~ FTKaKn\oÇ FA fÀeL FUj ßx≤ \¿ ACKjnJKxtKaPf KvãJ KmwP~ kzJPuUJr kJvJkJKv KjCA~Tt A¿KaKaCa Im lPaJV´JKlPfS KvUPZj k´PlvjJu lPaJV´JKlÇ lPaJV´JKl Imvq rPÜ IJPZÇ fJr KkfJ uM“lr ryoJj ßmjM mJÄuJPhPvr ˝jJoijq lPaJV´JlJrÇ xJPmT k´iJjoπLr k´iJj IJPuJTKY©L KyxJPm TJ\ TPrPZjÇ fJr xÄV´Py rP~PZ KmkMu hMutn IJPuJTKY©Ç KmKhfJ ryoJj dJTJ~ cqJPlJKcu ACKjnJKxtKaPf Km\Pjx FcKoKjPˆsvj FmÄ oJPTtKaÄF V´J\MP~vj TPr cqJPlJKcu A≤JrjqJvjJu ÛáPu ßl∑û uqJÄèP~P\r A¿asJÖr KyxJPm TJ\ TPrPZjÇ fJr IJPV hJK~fô kJuj TPrPZj dJTJ˙ IJKu~Åx l∑ÅPxP\ k´vJxKjT xyTJrL KyxJPmÇ KfKj mJÄuJPhv ßgPT AÄuqJP¥r KunJrkMu ßyJk ACKjnJKxtKa, ACKjnJKxtKa Im CrPYˆJr FmÄ ACKjnJKxtKa Im SP~ˆ AÄuqJP¥ k´KfKjKifô TPrj FcáPTvj ACPT FKéKmvj 2013ßfÇ fJr IJV´Pyr \J~VJèPuJ KnjúoJ©J~ ‰mKY©o~Ç KfKj AP~JVJ lJCP¥vPj YYtJ TPrPZj, oJAPâJxlPa cqJaJ FjJKuPˆr k´Kvãe KjP~PZjÇ fPm fJr IJxu \J~VJ ßuUJ FmÄ VPmweJÇ KmKhfJ IPjT fÀeLr IJhvt yPf kJPrÇ mqKÜ\LmPj KfKj KjCA~PTtr KmKvÓ mqmxJ~L xJuJo náÅA~Jr ˘LÇ 7 \JjM~JKr KmKhfJ ryoJPjr \jìKhjÇ Ên \jìKhj KmKhfJ ryoJjÇ


35


36


37


38

PjJ~JUJuL xKoKfr jfáj TKoKar vkg V´yeÇ

ßjJ~JUJuL xKoKfr jfáj TKoKar vkg V´yj ßvPwr kJfJr kr

AvágáR wecyjmsL®K c÷evmxi DcwØíwZáZ wbDBqáK© ‘eÖnÀi ÜbvqvLvjx ÜmvmvBwU’i bZyb KwgwUi Kg©KZ©viv kc_ wbájb| G mgq mKáj mgØ^ái msKÌ e®≥ Kiájb Rb•fÇwg ÜbvqvLvjx Z_v evsjvá`áki mvwe©K Dbúqb I Kj®váY GKáhváM KvR Kivi| beüBáqi `káK Av¬wjK-mvgvwRKmvsØãÖwZK msMVb wnámáe c÷wZwÙZ ‘eÖnÀi ÜbvqvLvjx ÜmvmvBwU’i 2018-2020 Ügqvá`i G KwgwUi kc_ cwiPvjbv Káib wbe©vPb Kwgkábi c÷avb Aa®vcK Kwigyj nK| Kwgkábi `yB m`m® myfvl gRyg`vi Ges Ügv. Ünjvj G mgq ÜmLváb wQájb| KwgwUi Kg©KZ©viv nájb : mfvcwZ-Ügv. ie wgqv, wmwbqi mn-mfvcwZ-bvRgyj nvmvb gvwbK, mn-mfvcwZ-Aveyj evkvi, mvaviY m§ûv`K-Rvwn` wgõUy, mn-mvaviY m§ûv`K-Ügvnv§ß` BDmyd Rmxg, A_© m§ûv`K-gwnDwœb, mn-A_© m§ûv`KRvgvjDwœb, mvsMVwbK m§ûv`K-Avwid Ünvámb, c÷Pvi m§ûv`K-AvBbyj Bmjvg Ümvánj, ag© I mgvRKj®vY m§ûv`K-Ügv. Be÷vwng, µxov, wk∂v I mvsØãÖwZK m§ûv`K-RvnvwΩi Avjg| wbe©vnx m`m®iv nájb wjqvKZ Avjx, Ügvkvid Ünvámb, bvwRi fv¤vwi, mvájn Avnág` ÜPäayix, Ügvnv§ß` BDmyd Ges ÜMvjvg wKewiqv wgib| wbDBqK©, wbDRvwm©, Ücbwmjáfwbqv, ÜWjIqvi, Ügwij®v¤, fvwR©wbqv, KvábKwUKvU, g®vmvPyámUm c÷fÖwZ ܘáU ÜbvqvLvjx A¬áji c÷evmxiv GB mwgwZi ÜfvUvi| m`m®iv AmyØí náj wKsev gviv ÜMáj Zvi wPwKrmv, `vdb-Kvdábi Zvr∂wYK `vwqZ° enb Kái GB mwgwZ| GRáb® AábáKB Gi m`m® náZ ÜKvb

Kvc©Y® Káib bv| BwgáM÷kábi KviáY ÜKD wecá` coájI mwgwZ AvBbMZ mnvqZv Ü`q| bZyb KwgwU AvmáQ 21 Üde™Äqvwi AvöèR©vwZK gvZÖfvlv w`em D`hvcábi AvMvg Kg©m~wP ÜNvlYv KáiáQ| e™ÄKjxáb evsjvá`kx Aay®wlZ PvP©-gvKáWvbváÏi KY©vái iáqáQ mwgwZi wbRØ^ feb I wgjbvqZb| ÜmLvábB kc_ AbyÙvb nq| GKyáki c÷_g c÷nái mwgwZi feábi mvgábB Øívcb Kiv náe knx` wgbvi| kc_ M÷náYi ci ÔáféQv e≥áe® mvaviY m§ûv`K Rvwn` wgõUy Ges mfvcwZ ie wgqv mKáji AvöèwiK mnvqZv ÜPáqáQb Kj®vYgÅjK Kg©Kv¤ myÙyfváe m§ûv`ábi| bZyb KwgwUáK ÔáféQv Rvwbáq Aváiv e≥e® iváLb Kgy®wbwU wjWvi dLiÄj Avjg,

gwdRDwœb, Aveyj LvájK Lváqi, Aveyj Kvákg, mywdqvb Avnág` c÷gyL| c÷avb wbe©vPb Kwgkbvi Aa®vcK Kwigyj nK ÜbvqvLvjxevmxi c÷wZ Mfxi KÖZ¡Zv Rvbvb myõ`i GKwU wbe©vPb AbyÙváb me©vZ•K mnvqZvi Ráb®|

Ên \jìKhj TJKuhJx TotTJr

ßvPwr kJfJr kr 1969 mváj KjKvZvq miKvwi AvU© KájR Ü_áK KÖwZáZ°i máΩ PviÄKjvq ¯vZK Káib| Ü`ák-weá`ák AváqvwRZ wkÌx Kvwj`vámi GKK wPŒc÷`k©bxi msL®v

Kv·L TJKuhJx TotTJPrr IJÅTJ IJ®k´KfTíKfÇ

ZKm IJÅTJ~ KjoVúKmUqJf Kv·L TJKuhJx TotTJrÇ

FPˆJKr~J~ oKyuJ cJÜJr

KjP\r ßkAK≤ÄFr xJoPj hÅJKzP~ ˝jJoijq Kv·L TJKuhJx TotTJrÇ

˘LPrJV KYKT“xJ S VJAPjJTuK\r \jq

Medical Care for Women, PC

Dr. Andrea D. Olanescu, MD, FACOG

IJorJ oKyuJPhr jJjJ ßrJVxy VntKjPrJi, kKrmJr kKrT·jJ KmwP~ krJovt KhAÇ FZJzJS IKlPxA KÙKjÄ ßaˆ, cJ~JVKˆT ßaˆ TrJ y~Ç xñLPfr fJPu fJPu ZKm IJÅTPZj TJKuhJx TotTJrÇ

IJorJ ßpxm yJxkJfJPur xJPg xÄpMÜ • Mount Sinai Hospital of Queens, • New York Presbyterian/ Queens, • Northwell Health Long Island Jewish- Forest Hills Hospital, and • Flushing Hospital.

IJorJ ßyug A¿MqPr¿ V´ye TKr FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj TÀj

IJoJPhr FUJPj xTu TotYJrLS oKyuJ IJorJ mJÄuJxy AÄPrK\ S KyKªPf TgJ mKu

ßoKcPTu ßT~Jr lr CAPoj KkKx 23-22 30th Road, Suite 1-A, Astoria, NY 11102

Tel: 718-278-0888, Fax: 718-278-0122

Gá`áki PviÄwkÌxá`i gáa® me©vwaK| G Qvov wZwb e˚ AvöèR©vwZK mw§ßwjZ c÷`k©bxáZ AskM÷nY I AvöèR©vwZK m§ßvb jvf KáiáQb| evsjvá`ák QvcwPŒ-wkáÌi c÷Pvi I c÷mvi Aváõ`vjáb M÷vwd∑ AuváZwjqvi-71-Gi gva®ág Zuvi fÅwgKv ØßiYxq| fviZ, Ücvj®v¤, d÷v›, Rvcvb, ÜKvwiqv, AvágwiKváZ AvaywbK wkáÌi wewfbú gva®ág DéPZi Üdájvwkc wbáq mgKvjxb PviÄKjvi bvbv gva®ág wZwb cix∂v-wbix∂v Kái AvmáQb| Pjgvb G mgáqi RwUj I wewPŒ gvbweK m§ûáK©i fvlv gÅZ© náq IáV wkÌx Kvwj`vámi QweáZ| Zuvi Qwei ÜkKo Üc÷vw_Z G-Rbcá`iB gvwUáZ| G-fÅLá¤i Rxebhvcbc÷Yvwj, bvbv aág©i mgö^q, ÜjvKwkáÌi bvbv c÷ZxK Dcv`vb wnámáe DáV GámáQ wkÌx Kvwj`vm Kg©Kváii wPŒKjvq| Zuvi wPŒKjvq G-RbáMvÙxi wewfbú Aváõ`vjábi AbyláΩ GámáQ ZvweR, KeR Avi Kwo| KvMáRi g¤i cUfÅwgáZ KLábv PwKáZ aiv cáoáQ gÑZy®gyáL cwZZ gyw≥áhv◊vi höêYvKvZi nváZi BwΩZ| wkÌx Kvwj`vámi wPŒKjvq GámáQ

Avengvb evOvwji ÜUváUg wek¶vm| hyMhyMvöèáii cÅe©cyiÄáli k¶vm-c÷k¶vm Ühb Qwoáq AváQ Zuvi wPŒcáU| wkÌxi DéQ°vm, Awfe®w≥, Ô◊Zv, Üe`bv, ØßÖwZ Avi GKvwKZ°- G mewKQy wbáqB Ühb Zuvi GB Abyfe| KÖlK Ühgb gvwU àZwi Kái exR ev Pviv ecb Káib, Kvwj`vm Ühb ÜmB c◊wZáZ KvMáR-K®vbfvám iáO iwƒZ gvwU Avi evwji c÷ájác Üc÷∂vcU àZwi Kái wbáRi wPgZ•v Avi AbyfeáK Zyáj aáib| Kvwj`vm Kg©Kvi Kvwj-Kjág GuáKáQb, Avevi Ôay KvMáRi eyáK KvwjKjg Pvwjáq Aeqe Zyáj aáiáQb| Gme Aeqáei gáa® ÜiLvi ÜLjv wewPŒ| KLábv ÜiLv gyLveqe wbg©vY KiáQ, Avevi ÜiLv NyiáZ-NyiáZ jZvcvZv àZwi KáiáQ Aeqáei ÜfZáiB| Kvwj`vm Kg©Kvi GLb AvágwiKvi G®vwiáRvbvq emevm Káib| 10 Rvbyqvwi wkÌx Kvwj`vm Kg©Kváii Rb•w`b| mvflvwnK evOvjxi c∂ Ü_áK wkÌxáK Rb•w`ábi ÔáféQv|


39

P\KmKmF'r KjmtJYj TKovPjr ‰mbTÇ

KjmtJYj TKovPjr TJZ ßgPT oPjJj~jk© â~ TPrj vJyPjS~J\-aáTákKrwPhr kPã FA hMA k´JgtLÇ

ß\KmKmF'r KjmtJYj kKreKf TL yPf pJPò

ßvPwr kJfJr kr FTKa oJ© kqJPju vJy ßjS~J\-aáTá kKrwh oPjJj~jk© hJKUu TPrPZj, vKjmJr KjmtJYj TKovj YNzJ∂ oPjJj~j ßWJweJ TrJr xo~ ßpPyfá FTKa kqJPju fJA fJPhrPT Km\~L KyPxPm ßWJweJ KhPf kJPrjÇ KT∂á mJi ßxPiPZ FTKa oJouJÇ ÊâmJr KjP\ mJKh yP~ xJPmT xJiJre xŒJhT IJmMu l\u KhhJÀu AxuJo FTKa oJouJ hJP~r TrPuS ßx xŒPTt ßxJomJPrr IJPV KTZM \JjJ pJPm jJÇ vKjmJr pKh vJyPjS~J\-aáTá kKrwhPT Km\~L KyPxPm ßWJweJ ßh~J y~ FmÄ ßxJomJr pKh fJPf ˙KVfJPhv IJPv fJyPu oJouJr l~xuJ yS~J kpt∂ y~PfJmJ IPkãJ TrPf yPmÇ P\KmKmF'r KjmtJYjL TJptâo xŒPTt xÄmJh xÄ˙J BDGbG RvbváéQ- R®vKmb nvBUm evsjvá`kx weRábm Gámvwmáqkb (ÜRweweG) wbDBqK© BbK’i wÿ-evwl©K (2018-2019) wbe©vPáb Kvh©Kix cwilá`i 15wU cá`i wecixáZ 24wU gábvbqcŒ weµq náqáQ| wbe©vPb Kwgkb (Bwm) ÜNvwlZ Zdwmj ÜgvZváeK gábvbqbcŒ weZiáYi w`b MZ 2 Rvbyqvix gΩjevi m‹®vq m§¢ve® c÷v_©xiv gábvbqbcŒ∏ájv µq Káib eáj Rvbv ÜMáQ| áRweweG’i AvMvgx wbe©vPáb mfvcwZ c` c÷v_©x kvn ÜbIqvR I mvaviY m§ûv`K c`c÷v_©x gvneyeyi ingvb UyKy’i ÜbZÖáZ° m§¢ve® c÷v_©xiv 24wU gábvbqbcŒ µq Káib| mÅŒ gáZ ‘kvn ÜbIqvR-UyKy’ ÜRweweG’i wbe©vPáb GKwU c®vábj náéQ| 4 Rvbyqvix eÖnØûwZevi gábvbqcŒ Rgv Ü`b| kvn ÜbIqvR ÜRweweG’i we`vqx KwgwUi wmwbqi mn mfvcwZ| Aciw`áK gvneyeyi ingvb UyKy ÜRweweG’i weMZ wbe©vPáb mvaviY m§ûv`K cá` Ø^Zöê c÷v_©x wnámáe civwRZ nb| Gw`áK ÜRweweG’i wbe©vPb wNái mÖÛ mºU I HáK®i e®vcvái wewfbú gnj Ü_áK

ÜhvMváhvM I AvájvPbv Ae®vnZ _vKájI Kvh©Z ‘ÜfvU e®vsK’-Gi wnmve wbKvák GKwU c∂ wbe©vPb Ü_áK `Åái _vKáQ Ges Zvá`i AábáKB m`m®c`/áfvUvi bevqb Káibwb eáj Abym‹váb Rvbv ÜMáQ| hw`I H c∂ Ü_áK ‘wRáKv-ZváiK’ ÜbZÖZ°vaxb Kvh©Kix KwgwUi Kg©Kvá¤i e®vcvái bvbv AwfáhvM iáqáQ| wbe©vPb weláq ÜRweweG’i c÷avb wbe©vPb Kwgkbvi cviáfR KvRx eyaevi BDGbG c÷wZwbwaáK eájb, mevBáK wbáq wbe©vPb AbyÙvábi e®vcvái Avgvá`i c∂ Ü_áK gnmxb bwb ÜbZÖZ°vaxb Dcá`Ûv cwilá`i mvá_ ÜhvMváhvM I AvájvPbvi Dá`®vM Übqv náqáQ| cvkvcvwk wbe©vPbx Zdwmj ÜgvZváeK Bwm Kg©Kv¤ Pvwjáq hváéQ| ÜKD ÜØ^éQvq GwMáq bv Avmáj ÜZv ÜRvi Kái KvDáK wbe©vPáb Avbv hváe bv| Záe mevB PvBáj Avgiv eÖnÀi Ø^vá_© ÜháKvb wm◊vöè wbáZ cvwi| mfvcwZ c`c÷v_©x kvn ÜbIqvR eájb, Avgiv ÜRweweG’i wbe©vPb PvB eájB wbe©vPbx Zdwmj ÜgvZváeK gábvbqbcŒ µq KáiwQ| e®w≥MZ Dá`®váMB gábvbqbcŒ∏ájv µq Kiv náqáQ eáj wZwb `vex Káib| gábvbqbcŒ wewµi mgq we`vqx KwgwUi mfvcwZ RvKvwiqv gvmy` wRáKv I mvaviY m§ûv`K ZváiK nvmvb Lvb mn Ab®vb® Kg©KZ©v I ‘kvn ÜbIqvR-UyKy’ mg_©Kiv DcwØíZ wQájb| Dáj≠L®, ÜRweweG’i wbe©vPáb m`m® bevqb/áfvUvi nIqváK ÜKõ`÷ Kái msMVábi gáa® wefw≥ Ü`Lv Ü`q Ges ‘wRáKv-ZváiK’ ÜbZÖZ°vaxb we`vqx KwgwU MZ mflván ÜRweweG’i Dcá`Ûv cwil` evwZj/wejyfl Kái bZyb Dcá`Ûv cwil` MVb, Kvh©Kix cwilá`i Ügqv` eÖw◊ c÷fÖwZ NUbvq msMVáb wefw≥i cvkvcvwk mºU Ü`Lv w`áqáQ eáj ÜRweweG’i mvá_ mswk≠˜ AábáKB AwfgZ e®≥ KáiáQb| Gi AváM ‘wRáKv-ZváiK’ ÜbZÖZ°vaxb Kvh©Kix KwgwU cviáfR KvRxáK c÷avb Kái 5 m`ám®i wbe©vPb Kwgkb (Bwm) ÜNvlYv Káib| GB

Kwgkábi Ab®vb® m`m®iv nájb: bvwRg Dwœb Avnág`, Av„yj jwZd f~uBqv, ÜiRv ikx` I gvneyeyi ingvb| Bwm ÜNvwlZ wbe©vPbx Zdwmj ÜgvZváeK 5 Rvbyqvix Ôµevi gábvbqbcŒ evQvB (weáKj 5Uv Ü_áK m‹®v 7Uv), 6 Rvbyqvix kwbevi gábvbqbcŒ c÷Z®vnvi (weáKj 3Uv Ü_áK weáKj 4Uv) Ges PÅovöè c÷v_©x ZvwjKv c÷Kvk GKB w`b m‹®v 7Uvq| wbe©vPáb ÜfvU M÷nY 21 Rvbyqvix Üiveevi (mKvj 11Uv Ü_áK m‹®v 7Uv)| eZ©gváb ÜRweweG’i ÜfvUvi 208Rb| Gw`áK Ôµevi m‹®vq ÜRweweG’i ÜevW© Ae wWái±ám©i m`m® mváeK mvaviY m§ûv`K Aveyj dRj w``viÄj Bmjvg mvflvwnK evOvjxáK Rvbvb, GKk’i Üewk m`m® nIqv Ü_áK weiZ _vKvq, Üg§^viwkc diág cuvPRábi gáa® wZbRb Ø^v∂i bv Kivq I Lmov m`m® ZvwjKv c÷Kvk bv Kivq wZwb evw` náq wbe©vPbx Kg©Kvá¤i ØíwMZvá`k ÜPáq gvgjv KáiáQb wbDBqK© myywc÷g ÜKváU© (gvgjvi BbáW∑ bv§^vi 91/2018)| wZwb Rvbvb, GB mgábi GKwU Kwc wPd BájKkb Kwgkbváii KváQ Ü`qv náqáQ|

mOKÓKk´~ mJXJuL pUj fáwJrPk´KoT

ßvPwr kJfJr kr @xr mPxÇ KvÊ-KTPvJrrJ TJhJ~ oJUJoJKU yP~ láamu-TJmJKc ßUPuÇ V´JoPT ZJKzP~ Aa TJPbr vyPr FPxS kPz ßxA mOKÓPk´oÇ @xPu mJÄuJ xJKyPfq mOKÓ KjP~ pf TKmfJ @PZ @r ßTJj ßoRxMo KjP~ ßjAÇ FojKT KmKnjú TKmr mOKÓ mªjJr TKmfJr fáujJoNuT @PuJYjJ TrPf KVP~ @PuJYTrJ Tf rJf kJr TPrPZj fJr KyxJm ßjAÇ rmLªsjJg bJTár, IKo~ YâmftL @r vyLh TJhrLr ÈmOKÓ’ KjP~ KmUqJf KfjKa TKmfJr @PuJYjJ kzuJo xŒ´KfÇ mJXJKur FA mOKÓ ßk´o xJf xJVr ßfr jhL kJr yP~ KjCA~PTt FPx ßToj ßpj

kJPfi pJ~Ç mOKÓr KhjèKuPf fJPhr TkJPu ßhUJ pJ~ Ã∆TáûjÇ mrÄ fáwJr @Px ßpj C“xm yP~Ç KUYáKz-oJÄx-xrPw AKuv rJjúJ y~ mJKzPf mJKzPfÇ xmJA fáwJrkJPfr oPiq hÅJKzP~ ZKm ßfJPuÇ KvÊ-KTPvJrrJ mJKzr TJPZ kJPTt KVP~ \Po gJTJ fáwJr KjP~ ßZJzJZMKz ßUPuÇ ßTC mJ YPu pJ~ mrPlr Skr KÛ TrPfÇ mJXJKu TKmrJ KnjPhPv FPx mOKÓ nMPu TKmfJ ßuPU fáwJr KjP~Ç ßprTo KuPUPZj mJÄuJ xJKyPfqr FT\j \jKk´~ TKm ÉoJ~Mj @\Jh@oJr TáÅPzWPr ßjPoPZ vLfTJu fáwJr \’ßo @PZ WPrr ßoP^ \MPz mrl k’Pz @PZ VnLr Wj yP~ kJPvr jhL n’ßr mrl ßbPu @r fáwJr ßnPX @r hMßbÅJPa ßrJh KjP~ @oJr TáÅPzWPr F-Wj vLPf ßTC @xMTÇ (@oJr TáÅPzWPr ) KnjPhPv mJXJuLr mOKÓKmoMUfJr Imvq IPjTèKu TJre @PZÇ TJre FUJjTJr mOKÓ mJÄuJPhPvr oPfJ j~Ç SUJPj mOKÓ y~ V´LÚ @r vrPfr oJ^UJPjÇ pUj k´Y¥ Vro gJPTÇ mOKÓ fUj @Px IPjTaJ @vLmtJh yP~Ç VrPor hJmhJy IPjTaJ TKoP~ ßh~Ç k´TíKfPT FTaJ K˚ê „k FPj ßh~Ç ÈmJhu KhPjr k´go Tho láu’ VJj VJS~J y~ mwtJr @VoPjÇ KT∂á,FUJPj ßTJj VJj VJS~J y~ jJÇ mrÄ mOKÓr VJj xmJA ßvJPj fáwJrkJPfr KhPjÇ ßpoj rmLªsjJPgr È@K\ ^r^r oMUrS mJhu KhPj’ KTÄmJ ÈkJVuJ yJS~Jr mJhu KhPj/ kJVu @oJr oj ßjPY SPbÇ’ mJÄuJPhPv mOKÓ y~ ^o^KoP~Ç ybJ“ @TJv TJPuJ TPr fáoMu mOKÓ, fJrkr KTZMãe kPr mOKÓ ßgPo KVP~ ßrJPh ßnPx pJ~ YJrKhTÇ KT∂á KnjPhPv, KmPvw TPr KjCA~PTt, mOKÓ FTho WqJjWqJPj FTaJ mqJkJrÇ 35 mZr pJmf FA vyPr @PZj TKm vJox @u ooLjÇ mOKÓ KjP~ fÅJr FTKa KmUqJf TKmfJ @PZÇ ßxA KfKj KjCA~PTtr mOKÓ-fáwJPrr fáujJoNuT @PuJYjJ~ mPuPZj, ÈmOKÓ @xPu FUJPj jfáj KTZM KhPf kJPrjJÇ KT∂á fáwJrkJf yPu k´TíKfPf FTaJ jfáj ßxRªptq xOKÓ y~Ç kJPTt, mJKzr xJoPj xmJA ß˚Jmu ZMPz ßUuJ TPrÇ k´TíKfr xPñ oJjMPwr FnJPm FTaJ WKjÔ xŒTt ‰fKr y~Ç’ FA vyPr fáwJPrr fáujJ~ mOKÓr k´Kf mJXJuLr IKfKrÜ CòõJPxr FTaJ oj˜JK•ôT TJre UMÅP\ ßkP~PZj TKm fKo\ Ch&hLj ßuJhLÇ KfKj mPuPZj, ÈßhUPmj fáwJrkJf KjP~ CòôJxaJ k´go TP~T mZr ßmKv gJPTÇ fJrkr @r SnJPm gJPTjJÇ mJXJuL KjP\r ßhPv fáwJPrr xPñ kKrKYf j~Ç fJA pUj FUJPj @Px, fLms @TJ–ãJ gJPT fáwJrkJf ßToj y~ ßhUJr \jqÇ fJZJzJ fáwJPrr xPñ ÊÃfJr Yo“TJr xŒTt @PZÇ ßhUPf nJPuJ uJPVÇ mOKÓ @PuJKzf TPrjJ TJre mJÄuJPhPvr oPfJ FUJjTJr mOKÓ If xMªr j~!’ ÈrP~KZ xMhNr kPgÇ oMU fáPu ßhKU ßkÅ\J fáPuJ, mrl @TJvÇ ZzJPjJ KZaJPjJ ßoWÇ vJhJ ßlÅPxJ fáwJPrr \ôu\ôPu @nJÇ fáwJr ^Pzr ßoWÇ ßiP~ @Px Êà kJuPTr rJvÇ oMyNPft \oJa ßpj IPuRKTT mrPlr uJnJÇ’ (rP~KZ xMhNr kPg : fKo\ Ch&hLj ßuJhL) TKmr TKmfJr nJwJPT IjMnm TrPf kJrPmj, ßTC pKh vyr ßgPT hNPr ßTJgJS pJjÇ VJPZ VJPZ láPa @PZ fáwJPrr láuÇ fJr jJo KhuJo „kJuLÇ ßiP~ @xPZ Êà kJuPTr rJvÇ FTmJr KjCA~Tt ßgPT

ßkjKxuPnKj~Jr FT V´JPo KVP~KZuJo FT hJS~JPfÇ ßmv hNPrr kgÇ fJr Skr fáwJPrr TJrPe kg KkKòu mPu VKf mJzJPjJ pJKòu jJÇ k´J~ xJPz Kfj WµJr kPg ßTJj TgJ muPf kJKrKjÇ kMPrJ xo~ oMê yP~ ßhUKZuJo kPgr hMA kJPv VJPZr xJKrPf fáwJr kzJr hOvqÇ @PrT mJr FA ßVu oJPx KâxoJPxr ZMKaPf ßmzJPf KVP~KZuJo TJPjKÖTJPar S~JaJrmJKrPf FT ßmJPjr mJxJ~Ç @`JV·-VJj mJ\jJ-oMKn ßhUJr kPr pUj mJxJ~ ßlrJr TgJ xmJr oPj yu, fUj rJf hMAaJÇ mJAPr ßmKrP~ ßhKU ImJT hOvqÇ KmjJ ßjJKaPv ßhKU fáwJrkJf ÊÀ yP~ ßVPZÇ rJPfr oOhM @PuJ~ fáwJrkJPfr oPiq ÊÀ yu @oJPhr KjCA~TtoMUL oPjJro pJ©JÇ xmJr \jq fáwJrkJf xoJj xMUTr j~Ç KmPvw TPr pJPhr TJP\ ßmr yPf y~Ç pJrJ KmKnjú hJK~fôvLu kPh @PZj, fJPhr kPã pf mz fáwJr^zA ßyJT mJxJ~ gJTJ x÷m jJÇ \LmPjr ^áÅKT KjP~ fJrJ TJP\r \J~VJ~ pJ~Ç KxKar VJKz FPx Khjnr rJ˜J xJl TPrÇ fJPhr TJP\r hJK~fô ßmPz pJ~Ç KjCA~PTtr ßo~rPT ßmr yPf y~ vyrmJxLr Im˙J ßhUPfÇ @r KjP\r mJKzr xJoPjr láakJf fáwJr xKrP~ YuJYPur CkPpJVL TPr KhPf y~ KjP\PTAÇ ßxA TJ\ KxKar ßTC TPrjJÇ @r VJKzPf \Po gJTJ fáwJr kKrÏJr TrJ ßfJ oyJ ^JPouJr mqJkJrÇ fPm KmPvw irPjr ume @PV ßgPT KZKaP~ rJUPu TJ\aJ IPjTUJKj xy\ yP~ pJ~Ç ÈnJrL fáwJrkJPfr kPr xmPYP~ UJrJk KhT yu kPg WJPa mrl \Po gJTJÇ FA mrl pUj VuPf gJPT fUj bJ¥J k´Y§ ßmPz pJ~Ç’∏ TgJèPuJ muPuj KjCA~PTt xmJr Kk´~ xñLf S KY©Kv·L fJ\Mu AoJoÇ fÅJr Kv·L oPjr xÄPmhjvLu Âh~ KT∂á mOKÓr k´Kf nJPuJmJxJPT UMÅP\ kJ~ fáwJPrr oPiqÇ mPuj, ÈFTmJr \qJoJATJr KyuxJAPcr FuJTJr KhPT CÅYáÅPf CbPf CbPf @Ko k´Yár ZKm fáPuKZuJoÇ xm fáwJrkJPfr ZKmÇ kPr ßxA xm ßhPU ßhPU FTaJ KY©Tot FÅPTKZuJoÇ ßxA TJ\aJr TgJ @Ko TUjS nMuPf kJrm jJÇ’ fJ\Mu AoJorJ TP~T\j KoPu KTZMKhj @PV FT \J~VJ~ ßmzJPf KVP~KZPujÇ nqJPTvj yJC\ jJPo ßp \J~VJaJPf KZPuj, ßxaJ ßmv kMrPjJ, KyKaÄ KxPˆo muPf lJ~Jr ßkäxÇ fJr CÌ fJPk xmJA KoPu \KoP~ @`J S kMrPjJ KhPjr VJj TPrjÇ KTZMKhj @PV @oJrS vyr ßgPT FTaá hNPr uÄ@AuqJP¥r oJC≤ KxjJA jJPo FT FuJTJ~ FTA IKnùfJ yP~KZuÇ ßVu KcPx’Prr k´go x¬JPyr TgJÇ ßxKhj rJPfS fáwJr ^rKZuÇ @orJ lJ~JrPkäPxr CÌfJ~ ÊjKZuJo ßuJTxñLf, kMrPjJ KhPjr VJjÇ FmJr fáwJrkJf yP~PZ Vf hMA mZPrr fáujJ~ IPjT @PVÇ fáujJoNuTnJPm vLfS ßmKv FmJr @PVr mZrèKur fáujJ~Ç Fr nJPuJ S UJrJk hMKa KhTA @PZÇ fPm xoP~r K\Kjx xoP~ yS~J nJPuJÇ KcPx’Prr vLf KcPx’Pr jJ yP~ pKh ßlms∆~JKrPf y~, fPm ßxaJ @rS KmrKÜTrÇ @r FA ßhPv pJrJ IPjTKhj iPr @PZj, KmPvw TPr KUsˆJj iotJu’LrJ YJj, KâxoJPxr @PV ImvqA ßpj fáwJrkJf y~Ç mrPl ßdPT pJS~J iM iM k´J∂r yP~ pJT YJrKhTÇ FroPiqA fJrJ KâxoJx ChpJkj TrPf nJPuJmJPxÇ FaJA fJPhr KlKrP~ ßj~ ‰vvPm fáwJr-mu KjP~ ßUuJr ßxA @jªo~ KhjèKuPfÇ \\t oJAPTPur VJPjr ßxA ÈuJˆ KâxoJx’ VJjaJ ÊjPu xmJA ßpoj ˛OKfTJfr y~, ßfoKj fáwJrkJf ßhPUS fJrJ KlPr ßkPf YJ~ yJrJPjJ ˛OKfPTÇ


40

TjMAP~ mqgJ S hMmtufJ 8 kJfJr kr KY“ TPr ßTJPjJ KTZM oMPbJ~ ßYPk irPf ßVPu mqgJr fLmsfJ ßmPz pJPmÇ xJoPj IgmJ mJAPrr kJv ßgPT @XMu KhP~ TjMAP~r IK˙Pf YJk k´P~JPV mqgJ IjMnNf yPmÇ xPñ ßhUJ ßhPm yJf oMPbJ TPr ßTJPjJ KTZM ßYPk irPf KVP~ vKÜyLjfJr IjMnNKf, FojKT nJrL KTZM CkMz TrJ yJf ßgPT kPzS ßpPf kJPrÇ Fr xPñ TjMAP~ láPu pJS~Jr k´mefJ ImvqA ThJKY“ ßhUJ pJ~Ç TjMAP~r jzJYzJ~ ßfoj ßTJPjJ IxMKmiJ ßar kJS~J pJ~ jJÇ ßpnJPm ßrJVKa KYK¤f TrJ y~ TjMAP~ mqgJ S hMmtufJ Imvq IPjT

TJrPeA yPf kJPrÇ fPm FKa ßp @xPuA ßaKjx FuPmJ\Kjf, ßxKa mM^Pf FTKa krLãJ TrJ ßpPf kJPrÇ k´gPo TjMAPT ßxJ\J TPr, TK« kpt∂ yJPfr IÄvPT CkMz TrPf yPmÇ F Im˙J~ ß\Jr TPr TK« nÅJ\ TrPu TjMAP~ mqgJ IjMnNf yPmÇ Frkr TK« @mJr ß\Jr TPr CPfiJ KhPT nÅJ\ TPr vKÜr KmkrLPf TK« ßgPT TjMA kpt∂ KYf TrPf ßVPu ßaKjx FuPmJ\Kjf ãPf mqgJr fLmsfJ S I˝K˜r oJ©J @rS mJzPmÇ krLãJ- KjrLãJ FPr TPr ßfoj KTZM ßmJ^Jr CkJ~ ßjA, ßpPyfá TjMA xÄpMÜ ßkKvmº @ÄKvT

KyuxJAPc mJÄuJPhvL cJÜJr cJ” ßoJ” TJSxJr rvLh

Doplomate American Board of Internal Medicine KlK\TqJu FéJo Ûáu S TPuP\r \jq aLTJ KaFuKx FéJo y\ S SorJy pJ©LPhr \jq aLTJ cJ~JPmKax Có rÜYJk gJArP~c F\oJ mJPfr mqgJ YotPrJV ßpRj ßrJV FmÄ IjqJjq xm irPjr KYKT“xJ TrJ y~ FmÄ IJorJ AKoPV´vPjr \jqS ßoKcPTu ßYT-IJk TKrÇ @oJPhr KTîKjPT xMun oNPuq rÜ krLãJ, APTK\, ¸JAPrJPoK≤s, ßk´VjqJK¿, KaKm ßaˆ, TJj láPaJ TrJ y~Ç

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, 1199, Union Plan FmÄ IjqJjq pJPhr A¿MqPr¿ ßjA fJPhr \jq ysJxTíf oNPuq KYKT“xJ TrJ y~Ç PxJo ßgPT Êâ xTJu 10aJ ßgPT KmPTu 6aJ, vKjmJr 10aJ ßgPT 4aJ kpt∂ (FkP~≤Po≤ TrJ pJ~)

168-32 Highland Avenue, Jamaica, NY 11432 F train to 169th St. (South Side)

718-657-8525, 718-657-7300 PoKcPTu IKlPx @xJr kNPmt FkP~≤Po≤ TPr Kjj

KZjú FmÄ FPrPf FKa ßmJ^Jr TgJ j~Ç fPm ßã©KmPvPw ãáhs KmKòjú IK˙Kk§ S FmPzJßgmPzJ IK˙ @mreL FPrPf ßmJ^J ßpPf kJPr, pJ ßrJV KjetP~ TUjS TUjS xyJ~T y~Ç ßrJPVr KYKT“xJ ßaKjx FuPmJr KYKT“xJ UMm TKbj KTZM j~Ç k´gPoA k´JgKoT rãJTJrL KYKT“xJ k´xPñ @xJ pJTÇ TjMAPT FTKa KjKhtÓ xo~TJu kpt∂ KmvsJo KhPf yPmÇ F ßãP© TjMAPT Bw“ nÅJ\ Im˙J~ S TK«PT ßxJ\J S KYf Im˙J~ ßrPU yJPfr ßkZPj TJˆ mJ K¸Ku≤ mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ xPñ TjMAP~ yJuTJ Vro ßxÅTÇ F CP¨Pvq vat SP~n cJ~JgJKotS k´pMÜ yPf kJPrÇ k´P~J\Pj TjMAP~ ãf˙JPj mÉ KZhs mqm˙Jr oJiqPo ߈rSP~n mJ ßk´JPTAj k´P~JV TrJ ßpPf kJPrÇ ßã©KmPvPw ßrKcP~vj ßgrJKkS ßhS~J pJ~Ç xPñ ßmhjJjJvT SwMi YuPmÇ @uasJ-xJC¥ ßgrJKkS mqmÂf yPf kJPrÇ FA k´JgKoT k´Kâ~ IPjT ßãP© TJptTr yPuS CkxPVtr kMjrJmOK• k´J~A WaPT kJPrÇ Frkr @Px oqJKjkMPuvj k´xñÇ F ßãP© CP¨vq gJPT k´hJypMÜ @ÄKvT KZjú ßkKvmºPT aJjJPyÅYzJr oJiqPo kMPrJkMKr KZÅPz ßluJÇ lPu IPjT ßãP© mqgJr fLmsfJ ToPf kJPrÇ IkJPrvj pUj hrTJr

ßTJPjJ ßãP©A pUj TJ\ @Px jJ fUj IkJPrvPjr TgJ KY∂J TPrj KYKT“xTrJÇ ßaKjx FuPmJr hs∆f S hLWtPo~JKh CkxVt oMKÜr oNu CkJ~ yPuJ IkJPrvjÇ xo~oPfJ KmPvwù KYKT“xPTr krJovt V´ye TPr FT\j ßrJVL ßaKjx FuPmJ ßgPT oMKÜ ßkPf kJPrjÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” cJ. ßm†JKoj YqJÄ 718-651-8414

jfáj mZPr fJrJ

9 kJfJr kr GõUviáUBbágáõUi e®vbváiI Üek wKQy Mvb Kiáeb| eájb, ‘evwYwR®K avivi cvkvcvwk eQiRyáo Ggb wKQy Mvb Kie, Üh∏ájv Avgvi AwØèZ°áK Rvbvb Ü`áe| Ük÷vZvá`i gáb RvqMv Kái Übáe Øívqxfváe| MvqwK I myi-msMxZ Ges Mvb evQvBáqi RvqMvqI gábváhvM _vKáe|’ mvjgv mvjgv RvwbáqáQb, bZyb eQáii Rb® Zuvi wZbwU Mvb ÜiwW| Gi gáa® GKwU bvw`ági myái Ü`kvZ•áevaK| GKwU mygb Kj®váYi myái| G Qvov PjwZ mflván wRwc wgDwRáKi e®vbvái Avmáe ‘AvDjv Üc÷g’ wkáivbvági GKwU Mvb| eQiRyáo KáqKwU wgDwRK wfwWI c÷KvákiI BéQv AváQ Zuvi| eájb, ‘bZyb Mváb K… Ü`Iqvi cvkvcvwk

ܘR Ükvi w`áKI bRi _vKáe| Ü`áki cvkvcvwk weá`ákI KáqKwU ÜkváZ MvBe|’ Zvnmvb G eQi Zvnmvb Lvábi meáPáq Üewk e®Øè _vKáeb gynv§ß` ÜgvØèdv Kvgvj iváRi ‘hw` GKw`b’ Qwei ÔwUs wbáq| GB Qwei bvqK wZwb| cvkvcvwk GKwU MvábI K… Ü`áeb| Zvnmvb Rvbvb, bZyb eQi mvgáb ÜiáL Aváiv wKQy KvR PÇovöè Kái ÜiáLáQb| PjwZ gvámB GKwU wgDwRK wfwWI Avmáe euvab miKvi cÅRvi máΩ| wKQyw`b ci Aᘙwjqvq Ükv KiáZ hváeb| ÜmLváb GKwU Mvábi wfwWI àZwi Kiáeb| KjKvZvi Bõ`÷wRr Ü`i máΩ `ywU Mvábi K_v cvKv Kái ÜiáLáQb| eájb, ‘wbáRi KváRi e®ØèZvq MZ eQi Ab®á`i Rb® Mvb evbváZ cvwiwb| Gevi nváZ mgq cve| Zv Qvov wbáKZáb bZyb ˜ywWI w`áqwQ| ZvB G eQi Ab® wkÌxá`i Rb®I Mvb evbve| KbmvU©, Awfbq wbqwgZ Pjáe|’ wgbvi MZ eQi ‘Ü`qváj Ü`qváj’, ‘KviáY AKviáY’ Ges ‘Avevi’ w`áq AvájvPbvq wQájb wgbvi| G eQiI AvájvPbvq _vKáZ Pvb wZwb| Záe cwiKÌbvq wKQyUv e`j Avbáeb Gevi| eájb, ‘MZ eQi AábK MvábB K… w`áqwQ| Gi gáa® Üek wKQy Mvb wQj GKB UvBáci| G eQi ÜmB fyjUv KiáZ PvB bv|

kJTtPYˆJr/ TqJPxu KyPu IKnù mJÄuJPhvL KYKT“xT

cJ. mJmuM TáIJPoKoJrrTJj ßmJctmxJT Fo.Kc. xJKatlJAc ßoKcKxj KmPvwù x¬JPy rKmmJr xy 6 Khj ßUJuJ

dJTJ˙ \JfL~ ÂhPrJV yJxkJfJu ßgPT Fo.Kc. KcKV´k´J¬ FmÄ CÜ yJxkJfJPur k´JÜj KYKT“xT

kKrPwmJ/ KYKT“xJ

KlK\TqJu yJA mäJc ßk´xJr cJ~PmKax yJA ßTJPuPˆru KaFuKx FqJ\oJ mJPfr mqgJ YotPrJV ßpRjPrJV IjqJjq \Kau ßrJV

2000 oqJPV´J FKnKjC, msÄé, KjCA~Tt 10462 ßpJVJPpJV” 718-822-2240

˛rPe” orÉo cJ. ßoJyJÿh Fo. TJoJu Fo.Kc. ijqmJhJP∂ ßlrPhRxL K\. TJoJu

FAMILY DENTAL CARE mJXJuLPhr \jq KmjJoNPuq krJovt ßh~J y~ @kjJr kKrmJPrr xmJr pJmfL~ hJÅ Pfr KYKT“xJr \jq FPˆJKr~J~ @oJPhr jfMj ßc≤Ju IKlPx @xMjÇ FUJPj ßoKcPTAcS V´ ye TrJ y~Ç IKnù cJÜJrPhr ßxmJ V´ ye TÀj

Family Dental Car e

cJ” ßoJ” jJBo

28-57, Steinway Street, Astoria, NY 11103

718-267-0500


41

gJArP~c xoxqJr jLrm uãe 8 kJfJr kr @¥JrIqJTKan gJArP~c hJ~L yPf kJPrÇ F k´xPñ cJ. ßyJxJAj VJKrm mPuj, ÈyrPoJPjr ˝·fJ ßoaJmKu\o FmÄ TqJuKr ßkJzJPjJ ysJx TPr, fJA iLPr iLPr Ik´fqJKvfnJPm @kjJr S\j ßmPz ßpPf kJPrÇ’ • S\j TPo pJS~J cJP~a mJ S~JTt@CPa ßTJPjJ kKrmftj ZJzJ @kKj pKh ybJ“ Foj ßZJa xJAP\r TJkz krPf xogt yj pJ TP~T mZr iPr @kjJr \jq Kla KZu jJ, fJyPu @kjJr SnJrIqJTKan gJArP~c gJTPf kJPr pJ ßoaJmKu\o mOK≠ TPrÇ cJ. @KvfJ è¬ mPuj, ßuJPTrJ k´J~xo~ KrPkJat TPr ßp fJPhr ãáiJ mOK≠ kJ~ FmÄ fJrJ k´Yár kKroJPe UJ~, KT∂á fJPhr S\j mJzJr kKrmPft TPo pJPòÇ • ßmsAj lV @kjJr gJArP~c xKbTnJPm TJ\ jJ TrPu @kjJr ßmsAjS TrPm jJÇ cJ. @KvfJ è¬ mPuj, È@¥JrIqJTKan gJArP~c gJTJ KTZM ßuJT KrPkJat TPrj ßp fJrJ ßmsAj lV mJ Tá~JvJòjú oK˜Ï mJ I¸Ó oK˜Ï IjMnm TrPZjÇ’ @mJr IjqrJ KrPkJat TPrj ßp fJrJ xJmPau ßoPoJKr ux mJ I· ˛OKfÃÄvfJr oiq KhP~ pJPòj, IgmJ fJrJ oJjKxT TîJK∂ IjMnm TrPZjÇ SnJrIqJTKan gJArP~Pcr TJrPe ßTJPjJ KTZMPf oPjJKjPmv TrJ TKbj yP~ kPzÇ • KmjJ vsPo yJat kqJuKkPavj IfqKiT gJArP~c yrPoJj @kjJr vrLPrr k´Kâ~J fôrJKjõf TrPmÇ cJ. @KvfJ è¬ mPuj, ßuJPTrJ mPu ßp fJrJ IfqKiT TqJPlAj IjMnm TPrPZj IgmJ fJrJ KmvsJPo gJTPuS yJat kqJuKkPavj mJ mMT izlz IjMnm TPrjÇ • KhPj WMo @xJ @¥JrIqJTKan gJArP~Pcr FTKa CkxVt yPf kJPr KhPj WMo @xJ IgmJ kKrvsJK∂ IjMnm TrJÇ cJ. ßyJxJAj VJKrm mPuj, vKÜ C“kJhPjr \jq vrLPrr gJArP~c yrPoJPjr k´P~J\j y~Ç • IKj~Kof KkKr~c KkKr~c Wj yPu, hLWtKhj gJTPu IgmJ UMm TJZJTJKZ xoP~ hMA mJ fJr IKiT mJr KkKr~c yPu ßmJ^J ßpPf kJPr ßp, gJArP~c pPgÓ yrPoJj C“kJhj TrPZ jJÇ @mJr SnJrIqJTKan gJArP~Pcr TJrPe KkKr~c yJuTJ yPf kJPr mJ hLWtKhj kr

yPf kJPrÇ • mºqfô mJ VntkJf cJ. @KvfJ è¬ mPuj, ÈPpxm jJrLrJ mºqPfôr lqJKoKu KyKˆs ZJzJ TjKxn TrPf xoxqJ~ kPz pJj IgmJ pJPhr ßk´VjqJK¿r k´JgKoT kptJP~ KoxTqJPr\ mJ VntkJf yP~ pJ~ fJPhr gJArP~c KÙKjÄ TrJPjJ CKYfÇ’ KfKj ßpJV TPrj, ÈKjoú yrPoJj oJ©J SKcCPuvj FmÄ Kk´KcP¸J\PT k´nJKmf TPr mºqfô mJ ITJu VntkJf WaJ~Ç’ KfKj @rS mPuj, ÈpKh @kjJr gJArP~c ßrJV gJPT, fJyPu TjKxPnr ßYÓJ FmÄ ßk´VjqJK¿r xo~ yrPoJj xJKkäPoP≤vj UMm CkTJPr @xPf kJPrÇ’ • KvÊr KmTJv KmuK’f yS~J cJ. @KvfJ è¬ mPuj, ÈgJArP~c yrPoJj k´J~PãP© KvÊPhr oJP^ jLrPm k´KfnJf y~, TJre KvÊrJ xmxo~ fJPhr CkxVt k´TJv TrPf xão y~ jJÇ’ KfKj mPuj, ÈpKh @kKj uã TPrj ßp fJrJ fJPhr xom~xLPhr fáujJ~ iLPr ßmPz SbPZ KTÄmJ pKh fJrJ ßkKv mqgJr IKnPpJV TPr IgmJ pKh KvãTrJ mPu fJrJ nLf FmÄ IoPjJPpJVL- fJyPu fJ yPf kJPr Kjoú yrPoJj oJ©Jr uãe pJ fJPhr KmTJvPT mJiJV´˜ TrPZÇ’ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” Aˆ ßaso≤ ßoKcPTu ßx≤Jr 718-764-1633

mñmºár ˝Phv k´fqJmftj

5 kJfJr kr iJre TrJ yP~KZuÇ iJreTíf ßakKa nMP¢Jr oOfáqr kr uJAPmsKr ßgPT C≠Jr TrJ y~Ç ßxA ßaPkr metJjJoPf uãeL~, kJKT˜JPjr ßk´KxPc≤ \MuKlTJr @uL nMP¢J k´go ßpKhj Kv~JuJ jJoT cJTmJÄPuJ~ @Pxj, mñmºá ßvU oMK\m fJPT K\ùJxJ TPrj, nMP¢J, @kKj FUJPj ßToj TPr FPuj? nMP¢J muPuj, @Ko FUj kJKT˜JPjr ßk´KxPc≤Ç F TgJ ÊPj mñmºá yJxKZPuj FmÄ Km˛P~r xPñ K\ùJxJ TrPuj, nMP¢J, @kKj KTnJPm ßk´KxPc≤ yPuj? FaJ ßfJ @oJr khÇ kJKT˜JPjr \JfL~ xÄxPh xÄUqJVKrÔ hPur ßjfJ @KoÇ nMP¢J muPuj, @kKj YJAPu @Ko

kJKT˜JPjr k´iJjoπL mJ ßk´KxPcP≤r kh ßZPz KhPf kJKrÇ nMP¢J F TgJS mPuj, KfKj FUj k´iJj xJoKrT k´vJxTÇ mñmºá mPuj, FT\j KxKnKu~Jj KT TPr xJoKrT k´vJxT yj? nMP¢J fJPT mPuj, kJKT˜JPj xmKTZMA x÷mÇ @kjJr y~PfJ \JjJ ßjA, nJrPfr ßxjJmJKyjL rJKv~Jr xyJ~fJ~ dJTJ hUu TPrPZÇ ßx \jq IU§ kJKT˜JPjr KnK•Pf @oJPhr lJAa TrPf yPmÇ mñmºá nMP¢Jr YJuJKTr KhTaJ xm xo~ oPj ßrPUKZPujÇ mñmºá nMP¢JPT muPuj, fJyPu KvVKVrA @oJPT ßhPv ßpPf yPm FmÄ @kjJr k´˜Jm KmPmYjJr kNPmt mJÄuJr \jVPer xÿKf KjPf yPmÇ F xo~ mñmºá nMP¢JPT K\Pùx TPrj, FA oMyNPft @Ko oMÜ KT-jJ? nMP¢J TNaQjKfT YJu YJuPuj FnJPm- ÈPjAhJr AC @r Kl∑ oqJj jr Kk´\jJrÇ’ ßk´KxPc≤ nMP¢J uM\ TjPlcJPrvPjr k´˜Jm KhPu mñmºá mPuj, FA oMyNPft FaJ muJ @oJr kPã x÷m j~Ç ßvw oMyNPft nMP¢J @rS ß\JrJ\MKr TrPu mñmºá mPuj, ÈPua Ko Kx’. ßTJPjJ k´Kfv´∆Kf @hJ~ TrPf mqgt yP~ \MuKlTJr @uL nMP¢J mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr Skr oj˜JK•ôT YJk xOKÓ TPrjÇ TP~T Khj jLrmfJÇ mJÄuJr YJrKhPT n~ïr rÜYâ; ‰xKjTPhr TzJ kJyJrJÇ 5. F xo~ oJKTtj pMÜrJÓs, ßxJKnP~f rJKv~J, KmsPajxy xm krJvKÜ VefJKπT ßhv ßvU oMK\mPT IKmuP’ ßZPz KhPf k´Y§ YJk xOKÓ TPrÇ mñmºá ßvU oMK\mPT mKªUJjJ ßgPT oMKÜ ßhS~Jr KmwP~ nMP¢J oJKTtj pMÜrJÓs, rJKv~J S YLPjr xPñ @PuJYjJ TPrjÇ FTA xPñ \jxnJ~ KfKj kJKT˜JPjr ˝JPgt mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr oMKÜr KmwP~ xÿKf V´ye TPrjÇ 6. kJKT˜JPjr FTKa V´∆k ßYP~KZu, mJÄuJPhPv @aT kJKT˜JKj ‰xjqPhr KlKrP~ ßj~Jr \jq oMK\mPT asJo TJct KyPxPm mqmyJr TrJ CKYfÇ F IKnoPfr hO| xogtT kJKT˜JPjr xJPmT ßk´KxPc≤ Klfl oJvtJu @A~Mm UJj kJKT˜JPjr xPñ ßoRKuT KmwP~ xoP^JfJ jJ yS~J kpt∂ oMK\mPT oMKÜ ßhS~J nMP¢J oJrJ®T nMu KZu- F TgJKa KfKj 12 ßlms∆~JKr 1972 xJPu oJKTtj ßckMKa KYl Im Kovj KxcKj ßxJmJrPT mPuKZPujÇ 7. Kx@AFr 3 \JjM~JKr KrPkJat ßgPT \JjJ pJ~, oMK\m KZPuj oiqkK∫Ç fJr ßkZPj rP~PZ KmvJu \jvKÜ FTA xPñ rJ\QjKfT, xJoKrT FmÄ ßVKruJ mJKyjLr Skr fJr k´nJm KZu k´Y§Ç KfKjA

msÄPér kJTtPYˆJPr IJkjJPhr Kk´~cJÜJrUJjJ PARKCHESTER MEDICAL SERVICES

cJ. k´ nJf hJx

Board Certified Internal Medicine

mJÄuJ~ TgJ muJr xMPpJV

FZJzJS rP~PZj KmKnjú KmwP~ KmPvwù ßpxm KYKT“xJ kJS~J pJ~ KYKT“xTmOª • Cardiology • Pulmonology • Physical Therapy • Orthopedics • Podiatry • Gastroenterology • Women’s Health • Urology • Diabetes • Asthma

KvVKVrA IJxPZ Eye Care xm irPjr ßoKcPTu A¿MqPr¿ V´ ye TKr kJPvA rP~u láu xJKntx lJPotxL xºqJ~ S vKjmJrS IJoJPhr ßoKcPTu IKlx ßUJuJ gJPT

PARKCHESTER MEDICAL SERVICES of NEW YORK 1211White Plains Road, Bronx, NY 10472

Phone: 718-828-6610 • Fax: 718-829-9132 • Visit us at www.parkchestermedical.org

Email: parkchestermedical@outlook.com

ßTmu FA oMyNPft ßhvKaPT K˙KfvLufJr KhPT KjP~ ßpPf kJPrjÇ oJKTtj ßVJkj jKgPf kKrhOÓ y~, mJÄuJPhPvr oPiq KmKnjú V´∆k S CkhuL~ ßTJªu Kjrxj FmÄ CV´ YLjkK∫Phr ‰jrJ\q xOKÓr kNPmtA ßvU oMK\Pmr IKmuP’ oMKÜ mqfLf Ijq ßTJPjJ KmT· ßjAÇ 8. mñmºá ˝Phv k´fqJmftj TPrKZPuj 10 \JjM~JKrÇ KT∂á KfKj oMÜ yj 8 \JjM~JKrÇ VnLr rJPf Kj\tj rJS~JuKkK¥r KmoJjmªPr \MuKlTJr @uL nMP¢J ßvU oMK\Pmr yJPf FTKa TJV\ ßhjÇ FKa KZu FTKa ßpRg KmmOKfÇ mñmºá TJV\Ka jJ kPzA ßlrf KhP~ muPujÈ@Ko KT FUj ßhPv ßpPf kJKr?’ KjrJv nMP¢J TÀe TP£ muPuj, ÈyÅqJ, ßpPf kJPrjÇ KT∂á KTnJPm pJPmj? kJKT˜JPjr Kk@AF nJrPfr Skr KhP~ pJ~ jJÇ’ fUj oMK\m muPuj, ÈPx ßãP© @Ko u¥j yP~ pJmÇ’ Frkr ßvU oMK\m oMKÜ ßkP~ Kk@AFr FTKa KmPvw KmoJPj SbJr @PV \MuKlTJr @uL nMP¢J fJr KhPT 50 yJ\Jr cuJr yJfUrPYr \jq KhPf YJAPu mñmºá muPuj, FaJ YJatJct KmoJPjr \jq @kKj

ßrPU ßhjÇ KfKj u¥Pjr CP¨Pv pJ©J TPrjÇ \Lmj-oOfáqr oJ^UJPj hÅJKzP~ \JKfr KkfJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj KZPuj IjojL~Ç mJXJKur ˝JiLjfJ S oMKÜr uPãq KfKj KjP\r \LmjPT C“xVt TPrKZPujÇ

VntTJuLj Có rÜYJk

8 kJfJr kr rÜYJk Kj~πe TrPf yPmÇ yJxkJfJPu ßrJVLr ßk´xJr Kj~πPe KvrJkPg jJAPasJk´xJAc, cJAACPrKaTx mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ FTuJŒKv~J mJ KUÅYáKj yPu KvrJkPg oqJVPjKv~Jo xJuPla mqmyJr TrJ pJ~Ç Có rÜYJk Kj~πeTJrL SwMi k´kJjJuu FmÄ KjKlKcKkj ßmKv kKroJe mMPTr hMPir xPñ KjVtf y~ mPu FA hMPaJ SwMi mqmyJPrr ßãP© xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” ßoKcPTu ßT~Jr lr CAPoj KkKx 718-278-0888

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY 11432 486 McDonald Ave. Brooklyn, NY 11218

Phone: 347-509-4470 (Cell)


42

UJPuhJ K\~Jr \jq hM”xÄmJhA mPa! 4 kJfJr kr gJTPf ßkPrKZuÇ nJrfL~ TftOkã S ßVJP~ªJrJ fJPhr nJrfKmPrJiL f“krfJ FmÄ mJÄuJPhPv k´Kvãe Kmw~T fgqJKh S ZKm mÉmJr mJÄuJPhPvr TftOkPãr TJPZ fUj Ck˙Jkj TrJ xP•ôS fJrJ ßTJjA TJptTr nNKoTJ ßj~KjÇ KT TPr ßjPm?

ßTjjJ fJrJA ßp kJKT˜JPjr jLujTvJ mJ˜mJ~jTP· F mqJkJPr pJmfL~ kOÔPkJwTfJ KhKòuÇ fJA SAxm fgq S ZKmr mqJkJPr mJÄuJPhv TftOkã mrJmrA jJ \JjJr nJj TPr pJKòuÇ FA kJKT˜JKj jLujTvJr kJPur ßVJhJ KyPxPm fUj fJPrT ryoJj Ifq∂ xKâ~ nNKoTJ kJuj

TPr KlrKZu mPu KmPvwùrJ \JjJjÇ x÷mf xCKh @rPm KmKjP~JVTíf IPgtr unqJÄv ßgPT nJrfKmPrJiL f“krfJr Igt ß\JVJj ßh~J yPfJ @r FTA xPñ oMhsJ kJYJrS Yuf ßhhJrÇ mftoJPj xCKh pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj xJuoJj xCKh @rPmr rJ\kKrmJPrr hMjtLKfmJ\ xhxq FmÄ IjqJPjqr hMjtLKfr KmÀP≠ ßp IKnpJPj ßjPoPZj fJPf

UJPuhJ-fJPrT Yâxy ßhKv-KmPhKv ßmvKTZM hMjtLKfmJP\r TJptTLKftr kKrY~ kJS~J x÷m yPòÇ mftoJPjr @PuJPT nJrf xrTJPrr CKYf yPm nJrPfr @TtJAPn rKãf UJPuhJ-fJPrPTr @oPu nJrfKmPrJiL f“krfJ Aºj ß\JVJPjJr ßpxm @uJof @PZ, fJ VnLrnJPm krLãJ-KjrLãJ TrJÇ Fr oJiqPo kKÁo FKv~J~ KmKjP~JVTíf UJPuhJ-fJPrPTr Igt nJrfKmPrJiL YrokK∫Phr yJPf KTnJPm pJPò fJ C$WJaj TrJ FmÄ xCKh TftOkãPT ßx KmwP~ ImKyf TrJÇ FPf xCKh @rPm mftoJPj hMjtLKfKmPrJiL ßp IKnpJj YuPZ fJPf xyJ~fJ TrJ yPm FmÄ xCKh-nJrf xŒTtS FPf TPr uJnmJj yPm mPu KmPvwùrJ oPj TPrjÇ IjqKhPT, mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xrTJr UJPuhJ-fJPrPTr Igt kJYJr S KmPhPv KmKjP~JPVr mqJkJPr ßp fh∂ S IjMxºJj TPr YPuPZ fJPf vKÜ ß\JVJPjJ yPmÇ xŒ´Kf ßvU yJKxjJ, UJPuhJ-fJPrPTr FA Igt kJYJPrr Kmw~Ka C$WJaPjr mqJkJPr fJr hO| k´fqP~r TgJ ßWJweJ TPrPZjÇ FPf TPr nJrfL~

KmPvwù kptJP~r mJ ßkvJhJKrfôkNet xyJ~fJ mJÄuJPhv xrTJPrr \jq UMmA èÀfôkNet yPm KjÁ~AÇ lPu nJrf-mJÄuJPhv xŒTt ÊiM @rS hO|m≠A yPm jJ, ßmVo K\~Jr hMjtLKf\Kjf hMmtufJS \JKfr TJPZ ßUJuJxJ yPmÇ uãeL~ ßp, xJŒ´KfTTJPu xCKh S TJjJcJr KoKc~J~ UJPuhJ-fJPrPTr F Igt kJYJr S hMjtLKfr Umr luJS TPr k´YJKrf yP~PZÇ mftoJj mJÄuJPhv xrTJPrr \jq FaJA FT ßoJão xo~, pJPT KTjJ TJP\ uJKVP~ UJPuhJ K\~JPhr yK’fK’, KogqJYJr S VuJmJK\ ˜… TPr ßh~J pJ~Ç @r fJPf mJÄuJPhv S nJrPfr xrTJPrr ßpoj uJn ßfoKj uJn F ßhv hMKar \jVPerÇ

lîM KT?

8 kJfJr kr mqmyJPrr IjMoKf ßh~Ç lîMr KmÀP≠ xPmtJ•o k´KfPrJi VzPf k´KfmZrA lîMr ßoRxMo ÊÀr @PV FA KaTJ ßjS~J k´P~J\jÇ FA vLPf ßpj @orJ lîMPf @âJ∂ jJ yAÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” cJ. mJmuM Tá oJr mxJT 718-822-2240

LAW OFFICES OF ANDREW MOULINOS

oK\mMr ryoJj KuVqJu TjxJuaqJ≤ TjxJuaqJ

718-545-2600, 917-834-9269 Bankruptcy Divorce Major Accident Cases Business, Incorporation Investment

Estate, Litigation Landlord & Tenant Commercial Real Estate Closing Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters 40-43 75th Street, First Floor Elmhurst, NY 11373.

ßpJVJPpJV

oK\mMr ryoJj: 917-834-9269

23-52, 31 st Street, Astoria, NY 11105.


43

KmFjKkPT ßfJ oJPbA jJoPf ßhS~J y~ jJ

5 kJfJr kr fJPhr @xu krLãJ yPm xJoPjÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYjKa fJrJS oNuqJ~j TÀTÇ KmKnjú krLãJ fJPhr xJoPj @xPm, ßxxm ßãP© fJPhr CfrJPf yPmÇ k´iJjoπL pUjA xMPpJV kJPòj, fUjA ßjRTJ~ ßnJa YJPòjÇ Ijq huèPuJr \jqS KT FA xMPpJVaJ gJTJ CKYf j~? xmJr \jq xoJj xMPpJV xOKÓ jJ TPr @PªJuj KTÄmJ rJ\jLKfr ßãP© IjqJPjqr xJluq-mqgtfJr Kmw~èPuJ Kjet~ TrJ hN„y Kmw~Ç @PV xmJr \jq xoJj xMPpJV KjKÁf ßyJTÇ @mJrS mKu, KjmtJYj TKovPjr xJoPj IPjT YqJPu† rP~PZÇ fJr oPiq Ijqfo yPuJ xKbTnJPm KjmtJYj TJptâo kKrYJujJ TrJÇ KjmtJYj FTKa fLms k´KfÆKªôfJkNet Kmw~Ç F KmwP~ oJjMPwr @˜J I\tj TrPf yPm xÄKvúÓ xm oyuPTÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV 2013 xJPur 29 KcPx’r KmFjKk S fJr Ko©rJ ÈoJYt lr ßcPoJPâKx’ TotxNKY ßWJweJ TPrKZuÇ KT∂á SA Khj CPfiJ xrTJrA ImPrJi xOKÓ TPrKZuÇ xrTJKr ImPrJPi KmKòjú yP~ kPzKZu dJTJÇ SA xoP~r k©kK©TJ~ Foj xÄmJh KvPrJjJo UMÅ\PuA kJS~J pJPmÇ FofJm˙J~ KmPrJiLPhr @PªJuPjr xJluq-mqgtfJ KjP~ jfáj TPr @PuJYjJr KT @PZ! UMm xñf TJrPeA ¸Ó yP~ SPb KmPrJiLPhr Im˙J mJ˜mfJr KjKrPUÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj ßhUJ ßVu, 300 @xPjr oPiq 153 @xPjA @S~JoL uLV S fJr oyJP\Ja Ko©rJ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ \~L yPujÇ VefPπ Foj kKrK˙Kf ßTJj irPjr \~ KyPxPm oNuqJK~f yPf kJPr? mJKT 147 @xPj KjmtJYj jJ yPuS hvo \JfL~ xÄxPh @S~JoL uLV S fJPhr Ko©rJ ßku Kjrïáv xÄUqJVKrÔfJÇ fJrkr xrTJr Vbj

TPrA KmPrJiLPhr hoj-kLzPj ÊÀ y~ @mJr kMrPjJ k´Kâ~JÇ Ff xm YJk xJoPu KmPrJiLPhr rJ\jLKfr oJPb KaPT gJTJA hJ~ yP~ kPzÇ KmFjKk ßpPyfá \jKmKòjú ßTJPjJ rJ\QjKfT hu j~, ßxPyfá Ff YJk xyq TPrS FKVP~ YPuPZÇ SA k´KfTNufJk´KfmºTfJr oJP^ Vefπ KT TPr KmTKvf yPf kJPr? KTÄmJ IKiTJPrr xofunNKo KjKÁf yPf kJPr? pfhNr oPj kPz, 2014 xJPur 5 \JjM~JKr KjmtJYj jJ TrJr \jq ßhPvr TP~TKa optJhJvLu IrJ\QjKfT xÄVbj dJTJ~ FTKa xoJPmv TPr KjmtJYj KkKZP~ KhPf mPuKZuÇ fJPhr IKnof KZu. rJ\QjKfT xoP^JfJr oiq KhP~ xM˙ rJ\QjKfT kKrPmv KjKÁf ßyJTÇ KT∂á fJ ßfJ yPuJA jJ; Ckr∂á @Aj-vO⁄uJ rãJTJrL xÄ˙JèPuJr xhxqrJ @Aj-vO⁄uJ rãJr jJPo fJrJA rJ\kg hUu TPr KjPujÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj hPur KTÄmJ ß\JPar TotxNKYPf IÄvV´ye TrPf mJrmJr k´Y§ mJiJr oMPU kPzPZjÇ FA IKnPpJV @PZ ßp, @AKj xÄ˙Jr xhxqPhr xyJ~fJ~ @S~JoL uLPVr ßjfJTotLrJ fUj rJ\kg fJPhr hUPu rJPUjÇ FojnJPm ßfJ VefJKπT IKiTJPr mJiJ ßhS~Jr Kmw~Ka VefJKπT rJ\jLKfPf ßTJPjJnJPmA Kx≠ j~Ç VefJKπT rJ\QjKfT o~hJPj xmJr xoJj IKiTJr gJTPm, FKaA rLKf KTÄmJ Kj~oÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV ßvU yJKxjJ iJreJ KhP~KZPuj, xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJr TJrPeA 5 \JjM~JKrr KjmtJYj TrPf yPòÇ KfKj pgJKvVKrr x÷m FTKa IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr k´Kfv´∆Kf KhP~KZPujÇ KT∂á KjmtJYj IjMÔJPjr kr vkg KjP~ KfKj mPuj, ÈKmFjKk hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj IÄvV´ye jJ TPr nMu TPrPZÇ FA nMPur \jq fJPhr oJÊu KhPf yPmÇ’ rJ\jLKfPf

nMu gJTPfA kJPr, yPfA kJPrÇ nMu ßgPT KvãJ KjP~ FKVP~ pJS~JA ßfJ VefJKπT rJ\jLKfr FTKa k≠KfÇ ãofJ~ ßgPT ßTJPjJ oyu pKh ßjKfmJYT xoxqJèPuJr xoJiJj TrPf jJ kJPr, fJyPu mÉKmi ^áÅKT ßgPT pJ~Ç F ßhPvr rJ\jLKfPf xyjvLufJr UMm InJmÇ krofxKyÌáfJ VefPπr \jq Ifq∂ IkKryJptÇ @oJr TJPZ ¸ÓfA oPj y~ ßp, 5 \JjM~JKrr KjmtJYjaJ ßpnJPm yP~KZu, ßxaJ xKbT y~KjÇ @oJPhr rJ\jLKfTPhr xÄWJf FKzP~ VbjoNuT rJ\jLKfr kg IjMxre TrPf yPmÇ fJPhr k´Kf mrJmrA @Ko vs≠JvLuÇ ßxaJ oPj ßrPUA muKZ, fJrJ \jVPer k´fqJvJ kNrPe KjPotJy Im˙Jj KjP~ hJK~fô kJuj TrPmj- FaJA k´fqJvJÇ @PuJYjJr oiq KhP~ KmhqoJj xm xoxqJ xoJiJPjr kg ßmr TrPf yPmÇ hMA k´iJj hPur ßj©LA IKnùÇ fJrJ CnP~A mM^Pmj ßp, IgtjLKfr ßãP© ßp IV´VKfaáTá yPò fJ fôrJKjõf TrPf rJ\QjKfT K˙KfvLufJ Ifq∂ \ÀKrÇ ImJi, xMÔáM, V´yePpJVq, k´vúoMÜ KjmtJYj yS~JaJ Ifq∂ \ÀKr; ßhv S \JKfr nKmwqPfr \jq FmÄ VefPπr \jq ßfJ mPaAÇ kJr¸KrT xØJm k´KfÔJr kg k´xJKrf ßyJTÇ pfA k´vúKm≠ ßyJT, Kj~Kfr ßuUJ KyPxPm hvo \JfL~ xÄxh jJPor KjmtJYjKa

yP~ KVP~KZuÇ nKmwqPf pJPf FojKa jJ y~, FA k´PYÓJ gJTáTÇ ßhv vJK∂-xoOK≠r kPg rJ\jLKfKmhPhr ßjfOPfô FKVP~ pJPmFaJA @oJPhr TJojJÇ IPjT yfJvJr oPiqS rJ\jLKfKmhPhr TJPZA @orJ @vJr mJeL ÊjPf YJAÇ xKfqTJr VefJKπT xoJ\ VbPj TJ\ TrPf yPm rJ\QjKfTnJPm IñLTJrm≠ yP~Ç @oJPhr oMKÜpMP≠r Ijqfo uãq KZu VefJKπT xoJ\ Vbj- FKa ßpj @orJ nMPu jJ pJAÇ 5 \JjM~JKrr oPfJ @r KjmtJYj j~, nKmwqPfr KjmtJYj ßyJT IjMxre S hOÓJ∂PpJVqÇ \~ ßyJT VefPπrÇ KmFjKkxy k´PfqTKa rJ\QjKfT hu pJPf rJ\QjKfT TotxNKY xoIKiTJr KjP~ xMYJÀnJPm kJuj TrJr IKiTJr kJ~, ßxaJ ßU~Ju rJUPf yPmÇ IjMoKfr rJ\jLKf KTÄmJ IjMoKfr Vefπ TJoq j~Ç xmJA mOy•r \JfL~ TuqJPer kg ßmPZ ßjPmjFKaA k´fqJvJÇ

ßTJPuPˆru-mO•J∂ ß\Pj rJUMj

8 kJfJr kr xJKntPxx krJovt ßh~, k´J¬m~Û oJjMPwr x¬JPy I∂f 150 KoKjPar oJ^JKr

vsPor mq~Jo TrJ CKYfÇ KTÄmJ FT x¬JPy ßoJa 75 KoKjPar TKbj vrLrYYtJ TrPf yPmÇ uãe ßmKv ßTJPuPˆru oJPjA Có rÜYJkÇ F TJrPe hMPaJPTA ÈjLrm WJfT’ muJ y~Ç jLrm muJr TJre yPuJ, @kKj y~PfJ ßarS kJPmj jJ ßp n~ÄTr oJ©J~ ßTJPuPˆru KjP~ WMrPZj @kKjÇ IPVJYPr ãKf yP~ pJPòÇ fJA Kj\ CPhqJPVA KjP\r ßTJPuPˆrPur oJ©J krLãJ TKrP~ KjPf yPmÇ ^áÅKT yJat IqJaJT, Có rÜYJk, ߈sJT, âKjT KTcKj KcK\x S mMPT mqgJr oPfJ xoxqJ k´JeWJfL yP~ CbPf kJPrÇ SwMikgqxy \LmjpJkj kKrmftPjr jJjJ krJovt ßhj KmPvwùrJÇ k´KfPrJi TJP\A @PV ßgPT k´KfPrJPir mqm˙J V´yeA mMK≠oJPjr TJ\Ç xPYfj yP~ ßTJPuPˆrPur @jJPVJjJ ßbKTP~ rJUPf yPmÇ xMwo UJhq fJKuTJPT ImPyuJ TrJ pJPm jJÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” kJTtPYˆJr ßoKcPTu 718-828-6610

e-mail: nymsus@gmail.com

Phone: 917-939-7456, 718-507-4504

Fax: 718-507-4584


44

@˙Jr xŒTt ZJzJ Vefπ KmTKvf y~ jJ

4 kJfJr kr TKovj FTKa ijqmJh ßkPfA kJPrÇ FUj ßp k´vúKa mz yP~ ßhUJ KhP~PZ, fJ yu- FA KjmtJYj KT ßTJPjJ mJftJ KhP~ ßVu? rKxT KjmtJYj ˙JjL~ xrTJPrr FTKa KjmtJYjÇ xJiJref ˙JjL~ kptJP~r xoxqJ, k´JgtLr mqKÜVf APo\ KjmtJYPj FTKa mz nNKoTJ kJuj TPrÇ IfLPf I∂f hMKa KjmtJYPj- jJrJ~eV† S TáKouäJ KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj Km\~L k´JgtLr mqKÜVf APo\ fJPhr Km\~L yPf xJyJpq TPrKZuÇ IgtJ“ FT\j nJPuJ, x“ FmÄ VeoJjMPwr xPñ pJr xŒTt rP~PZ- Foj k´JgtL k´KfÆKªôfJ~ gJTPu KfKj KjmtJYPj nJPuJ TPrj FmÄ Km\~L yjÇ @AKn S xJÑá Fr mz k´oJeÇ FUj FTA TJfJPr ßpJV KhPuj ßoJ˜lJÇ rJ\QjKfT huèPuJr \jq FKa FTKa ßoPx\Ç FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYjPT xJoPj ßrPU fJrJ F ßoPx\Ka iJre TrPf kJPrjÇ oNuTgJ yPò, @orJ FTKa nJPuJ \JfL~ KjmtJYj YJAÇ @r nJPuJ KjmtJYPjr \jq k´P~J\j xm hPur IÄvV´yeÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr oPfJ @VJoL KjmtJYPj xm hPur IÄvV´ye pKh KjKÁf jJ y~, fJyPu fJ @oJPhr \jq UMm nJPuJ Umr j~Ç xrTJPrr \jqS FKa ßTJPjJ nJPuJ KTZM mP~ @jPm jJÇ @rS FTKa TgJÇ KxuoJrJ KTÄmJ ßnJa ßTªs hUPur ßp xÄÛíKf @orJ mJrmJr k´fqã TPr @xKZ KTÄmJ KmPrJiL hPur k´JgtLPT oPjJj~jk© \oJ KhPf mJiJ ßh~Jr ßp ÈrJ\jLKf’ @orJ ßhPUKZ, FA k´mefJ xMÔáM KjmtJYPjr kPg I∂rJ~Ç F ßãP© AKxr TreL~ @PZÇ AKx F ßãP© ßmv TfèPuJ khPãk V´ye TrPf kJPrÇ ßpoj, ˙JjL~nJPm KjrPkã mqKÜPhr KhP~ AKx FTKa ÈkptPmãT Kao’ Vbj TrPf kJPr, pJPhr TJ\ yPm KjmtJYj ßTªsèPuJ oKjar TrJ FmÄ xrJxKr ßTPªs

KrPkJat TrJÇ KoKc~Jr oJiqPo ßpUJj ßgPTA \Ju ßnJa, ßTªs hUPur Umr @xPm- ßxUJPj SA ßTªs j~, mrÄ kMPrJ KjmtJYjL FuJTJr KjmtJYj ˙KVf ßWJweJ TrJÇ oPjJj~jk© FTA xPñ ˙JjL~ S ß\uJ kptJP~ V´ye TrJÇ FPf TPr k´JgtLr kPã FTJKiT \J~VJ~ oPjJj~jk© \oJ ßh~J pJPmÇ oPjJj~jk© \oJ KhPf mJiJ ßh~Jr Umr FPu SA FuJTJr KjmtJYj ˙KVf ßWJweJ TrPf yPmÇ Vek´KfKjKifô @PhPv xv˘ mJKyjLPT @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xPñ I∂ntMÜ TrPf yPmÇ KjmtJYjL ßTPªs ßxjJmJKyjL ßoJfJP~Pjr Kmw~Ka KmPmYjJ~ KjPf yPmÇ xÄxh KjmtJYPj ßnJa VejJ~ pKh k´JgtLrJ xoJjxÄUqT ßnJa kJj, fJyPu uaJKrr kKrmPft ßxUJPj kMjrJ~ KjmtJYPjr mqm˙J TrPf yPm FmÄ ßTJPjJ k´JgtL pKh 50 nJPVr KjPY ßnJa ßkP~ Km\~L yj, fJPT Km\~L ßWJweJ TrJ pJPm jJÇ ßxUJPjS kMjrJ~ KjmtJYPjr @P~J\j TrPf yPmÇ kOKgmLr IPjT ßhPv F irPjr Kj~o @PZÇ xÄxh xhPxqr ßpJVqfJr k´Pvú jNqjfo ßpJVqfJ ÈpMPVJkPpJVL’ yS~J CKYfÇ ßhPv CóKvãJr yJr ßmPzPZÇ pJrJ ßhPvr \jq @Aj k´e~j TrPmj, fJrJ pKh ÈKvKãf’ jJ yj- fJyPu xKbT S pMPVJkPpJVL @Aj k´e~j TrPmj KTnJPm? FPf TPr xÄxh xhxqrJ ßmKv oJ©J~ @ouJKjntr yP~ @PZjÇ @ouJrJ @Aj k´e~j k´Kâ~J~ k´nJm UJaJPmjÇ mftoJj @APj xMKmiJmJhL S iJªJmJ\ Citfj @ouJ, ßxjJ S kMKuv TotTftJrJ ImxPrr Kfj mZr kr KjmtJYPj k´JgtL yPf kJPrjÇ FaJ FTKa hMmtu @AjÇ FaJ kKrmftj TPr jNqjfo 5 mZr TrJ k´P~J\jÇ IgtJ“ FT\j @ouJ 59 mZr m~Px ImxPr pJPmj FmÄ 65 mZr m~Px KfKj xÄxh KjmtJYPj k´JgtL yS~Jr ßpJVq mPu KmPmKYf yPmjÇ fPm vft gJTPm ˙JjL~ kptJP~ IgtJ“ SA xÄxhL~

FuJTJ~ hu fJPT oPjJj~j ßhPmÇ FaJ jJ yPu ßhUJ pJPm, xMPpJVxºJjL @ouJrJ xKYmJuP~ gJTJTJuLj oπeJuP~r k´nJm UJKaP~ fJr KjmtJYjL FuJTJ~ mqJkT Cjú~j TotTJP¥ IÄv KjPòjÇ FPf kPrJãnJPm xrTJrPT mqmyJr TrJ yPmÇ kÅJY mZPrr FTKa VqJk gJTPu F TJ\Ka KfKj TrPf kJrPmj jJÇ FUj xo~ FPxPZ KjmtJYj TKovPjr FaJ k´oJe TrJr ßp, fJrJ xKfq xKfqA È˝JiLj’Ç ßmv T\j xJPmT KjmtJYj TKovjJr, FTJKiT KjmtJYj kptPmãT muJr ßYÓJ TrPZj, KjmtJYj TKovjPT xKfqTJr IPgtA fJPhr ãofJ k´hvtj TrPf yPmÇ jJ yPu ßp ÈKmftT’ KjP~ mftoJj KjmtJYj TKovj fJr pJ©J ÊÀ TPrKZu, ßxA ÈKmfTt’ @rS mJzPmÇ k´iJjoπL xJŒ´KfT xoP~ FTJKiT rJÓshNPfr xPñ xJãJPfr xo~ fJPhr ˛re TKrP~ KhP~PZj, KjmtJYj TKovj ˝JiLjÇ @oJPhr xÄKmiJPjr 118(4) iJrJ~S ¸Ó TPr muJ @PZÈKjmtJYj TKovj hJK~fô kJuPj ˝JiLj’ FmÄ xÄKmiJPjr 126-F muJ @PZ- ÈKjmtJYj TKovPjr hJK~fô kJuPj xyJ~fJ TrJ xTu KjmtJyL TftOkPãr Tftmq yAPmÇ’ FaJA yPò @xu TgJÇ KjmtJYPjr Kfj oJx @PV xm k´vJxj YPu pJ~ KjmtJYj TKovPjr yJPfÇ IgtJ“ KcKx, FxKk, SKxrJ gJPTj KjmtJYj TKovPjr @SfJ~Ç KT∂á mJ˜m ßãP© fJ KT mPu? ß\uJ k´vJxT, ß\uJ kMKuv TotTftJ KTÄmJ gJjJr SKxrJ gJPTj \jk´vJxj S ˝rJÓs oπeJuP~r @SfJ~Ç fJPhr Kj~πe TPr oπeJu~, KjmtJYj TKovj j~Ç lPu pJ yS~Jr fJA y~Ç KjmtJYj TKovj KjmtJYj kKrYJujJ TPr, @r ß\uJ k´vJxTrJ ÈKj~Kπf’ yj oπeJu~ ßgPTÇ F kKrK˙KfPf k´J~ ßãP©A xrTJPrr AòJ-IKjòJ k´KflKuf y~Ç @orJ YJA, \JfL~ KjmtJYPj xm hPur IÄvV´ye KjKÁf ßyJTÇ KmFjKkxy k´KfKa KjmKºf hu @VJoL KjmtJYPj IÄv ßjPmFaJA @orJ k´fqJvJ TKrÇ fJA xñf TJrPeA mftoJj KjmtJYj TKovPjr hJ~hJK~fô IPjT ßmKvÇ 5 \JjM~JKrr (2014) oPfJ kKrK˙Kfr pJPf xOKÓ jJ y~, F mqJkJPr mftoJj KxAKxPT kJuj TrPf yPm FTKa mz hJK~fôÇ ßxA ÈhJK~fô’ KxAKx KTnJPm kJuj TPrj, @orJ fJ ßhUJr IPkãJ~ gJTuJoÇ fPm FTaJ KmwP~ ßmJiy~ @oJPhr xmJr GToPfq CkjLf yS~J k´P~J\j, @r fJ yPò, KjmtJYjTJuLj xrTJrÇ xrTJPrr mÉ oπL mJrmJr muPZj, mftoJj k´iJjoπLPT ßrPUA KjmtJYj yPmÇ IgtJ“ KjmtJYPjr Kfj oJx @PV ßp xrTJr gJTPm, fJr ßjfOfô ßhPmj ßvU yJKxjJÇ ßvU yJKxjJ FTKa rJ\QjKfT hPur k´iJjÇ FTKa rJ\QjKfT hPur k´iJj xrTJrk´iJj gJTPu ßxA xrTJr KjP~ k´vú CbPf kJPrÇ KmFjKk ßxA k´vúA fáPuPZÇ FaJ KbT, 2014 xJPur KjmtJYPjr @PV KmFjKkPT fgJTKgf KjmtJYjTJuLj xrTJPr IÄv KjPf @oπe \JjJPjJ yP~KZuÇ KmFjKk SA xrTJPr ßpJV ßh~KjÇ KT∂á 2018 xJPur KcPx’Pr IjMPÔ~ KjmtJYPj KT KmFjKkPT ßxrTo FTKa oKπxnJ~ ßpJV KhPf @oπe \JjJPjJ yPm? ßxaJ KTnJPm x÷m? 2014 xJPu KmFjKk xÄxPh KZuÇ KT∂á FUj ßfJ fJrJ xÄxPh ßjAÇ fJyPu oKπxnJ~ KmFjKk I∂ntMÜ yPm KTnJPm? Kmw~Ka èÀfôkNet F TJrPe ßp, mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT xÄÛíKfPf KmFjKk FTKa lqJÖrÇ KmFjKkPT oNuiJrJ~ KjP~ @xPf yPmÇ KmFjKk mz huÇ \jPVJÔLr FTKa mz IÄPvr xogtj rP~PZ F huKar k´KfÇ KmVf

KjmtJYjèPuJr KhPT pKh @orJ fJTJA fJyPu ßhUm, 32 ßgPT 36 nJV \jVPer xogtj rP~PZ huKar k´KfÇ xMfrJÄ KjmtJYjL k´Kâ~J~ huKaPT KjP~ @xPf yPmÇ FPf TPr FTKhPT KjmtJYPjr V´yePpJVqfJ ßpoj mJzPm, ßfoKj ãofJxLj huS CkTíf yPmÇ VefPπr \jq hMKa mz hPur oJP^ (@S~JoL uLV S KmFjKk) ÈIJ˙Jr xŒTt’ gJTJ hrTJrÇ fJ jJ yPu Vefπ KmTKvf yPm jJÇ YuKf mZrKa ÊÀ yu IPjT k´fqJvJ KjP~Ç kJvJkJKv oKπxnJ kMjVtbPjr oiq KhP~ jfáj mZr pJ©J ÊÀ Tru, pKhS FPf YoT ßjA ßfoj FTaJÇ KmfKTtf oπLrJ xmJA rP~ ßVPZjÇ iJreJ TrKZ, mftoJj oKπxnJ KjP~A k´iJjoπL KjmtJYPj pJPmjÇ F ßãP© jmKjpMÜ oπLrJ fJPhr ÈßpJVqfJ’ ßhUJPjJr xMPpJV kJPmj ToÇ ßpPyfá YuKf mZrA ÈKjmtJYjL mZr’, fJA @orJ @vJ Trm jqNjfo AxMqPf rJ\QjKfT huèPuJr oPiq FTaJ ÈGTq’ k´KfKÔf yPm, rJ\QjKfT huèPuJ xKyÄxfJr @vs~ KjP~ kKrK˙Kf IK˙KfvLu TPr fáuPm jJ; ßjfJrJ kr¸r @âoe TrJ ßgPT Kmrf gJTPmj FmÄ FTKa xMÔáM KjmtJYPjr kg k´v˜ TrPmjÇ jfáj mZPr FA ßyJT @oJPhr k´fqJvJÇ

@xJPo mJXJuL KmfJzPjr oMwu kmt

4 kJfJr kr dJTJ S è~JyJKar oPiq KmoJj YuJYu mJ pJjmJyj YuJYPur TgJ nJmJ y~ ßTj?

\m

ÊiM @Ko jA, FUJjTJr ‰hKjT xJoK~T k´xñ kK©TJr ˝fôJKiTJrL ‰foMr rJ\J ßYRiMrLr jJoS (KpKj mrJT CkfqTJ mñ xJKyfq S xÄÛíKf xPÿuPjr TJZJz ß\uJ TKoKar xnJkKfS) UxzJkK†Pf ßjAÇ ßjA KvuYr ßoKcPTu TPuP\r xJPmT Iiqã ßhKmhJx h•, KmUqJf ßuUT S xJÄÛíKfTotL x†Lm ßhmuÛr (pÅJr kKrmJr 150 mZr iPr FUJPj rP~PZ), KmUqJf KYKT“xT is∆mP\qJKf kJu, IgtjLKfr xJPmT IiqJkT KmnJx ßYRiMrLPhr jJoSÇ Tf jJo KuUm? jJVKrTkK†r jJPo k´yxj yP~PZ, pJr FToJ© CP¨vq IxKo~J @V´JxjmJKhPhr xJf hvT mqJ¬ YâJ∂ xlu TrJÇ F \jq kJxPkJat kqJjTJctxy xm xrTJKr jKgk© krLãJr \jq KjP~ ßVPZ FmÄ fJPhr IV˜qpJ©J yP~PZÇ ßTj mJXJuLPhr Ff C“T£J S @fPïr oPiq ßbPu ßhS~J yPuJ? F KT fPm k´nMvKÜr owtTJoL @TJ–ãJÇ ßnPm TNuKTjJrJ kJKò jJÇ nJrPfr xÄKmiJPj mJÄuJ nJwJ ÊiM ˝LTífA j~, F @oJPhr \JfL~ xÄVLPfr nJwJÇ F nJwJ~ TgJ mKu @orJÇ FA IkrJPi ßTj @oJPhr ßrJKyñJr oPfJ nJxoJj \jPVJÔL TPr ßhS~Jr ßYÓJ yPò? nJKmKj Foj oMyNftS @xPm \LmPjÇ hM”˝Pkúr FA k´yPr fmM rP~KZ IÀPeJhP~r nrxJ~Ç oJjmfJPmJi ImKvÓ @PZ ßTJgJS, FA k´fqJvJ~ KjP\PTA muKZ, ÈFUjA Iº, mº TPrJ jJ kJUJ!’ fPkJiLr n¢JYJpt: KvãJKmhÇ @xJo ßTªsL~ KmvõKmhqJuP~r xJPmT CkJYJptÇ

\m

\m

IJkKj KT IJPoKrTJPf FTKa xrTJrL \m UMÅ\PZj? IJkjJr KT yJAÛáu KcPkäJoJ, mqJPYur IgmJ oJˆJr KcKV´ IJPZ? mJÄuJPhv IgmJ ACFx ßgPT pKh gJPT fJyPu IJr ßhKr jJ TPr IJoJPhr KaPo ßpJV Khj FmÄ IJkjJr kZªof KlPfl FTKa k´PlvjJu \Pmr \jq ßYÓJ TÀjÇ KxKnu xJKntx krLãJ~ (KxKa, ߈a FmÄ ßlcJPru \Pmr) IJkjJPhr xPmtJó ßÛJr kJS~Jr \jq IJoJPhr xmtJ®T k´PYÓJ gJPT FmÄ ßxnJPmA IJorJ k´JgLtPT k´˜áT TKrÇ oqJg, AÄPrK\ FmÄ IjqJjq KasKT k´vúJmuL xoO≠ IJoJPhr Kj\˝ Kk´kJPrvj VJAc mqJÄT IJPZÇ IJPoKrTJr IjqJjq ߈a ßgPTS IJoJPhr KaPo ßpJV KhPf kJPrjÇ fJZJzJ k´PlvjJu ßr\MqPo, TnJr ßuaJr FmÄ ßlAx aá ßlAx A≤JrKnCP~r \jq ‰fKr TrJ y~Ç pJPhr FTJCK≤Ä mqJTV´JC¥ IJPZ fJPhrPT TáATmMT, KkYKas, ßkPrJu S FTJCK≤ÄFr KaCPaJKrÄxy xmJAPT TKŒCaJr ßmKxT ßvUJPjJ y~Ç IJV´yL k´JgLtrJ IJ\A ßpJVJPpJV TÀj” 718-530-2605 APoAu” roudro123@yahoo.com

Fo.F. \JoJj

(mftoJPj KjCA~Tt ߈a Vn-F Totrf) xJTPxx oJKfi kJrkJx F¥ TqJKr~Jr TjxJuKaÄ lJot(k´KfÔJfJ) xJKatlJAc Km\Pjx TqJKr~Jr Ûáu KaYJr, hq ߈a ACKjnJKxtKa Im KjCA~Tt(\m ßcPnukJr) k´JÜj xJmKˆKaCa KaYJr, KjCA~TtKxKa KckJatPo≤ Im FcáPTvj FmÄ ßuTYJrJr Aj FTJCK≤Ä, FoFuIJA, KjCA~Tt, TáA¿


45

jfáj mZPr fJrTJPhr k´fqJvJ 9 kJfJr kr eQáii cyáivUv mgq KváR jvMváZ PvB| 2018 mváj Avgvi cwiKÌbv fvájv _vKv I Avgvi Avkcváki gvbylá`i fvájv ivLv| Üewk Qwe KivUváK Avwg KLbI c÷vavb® w`Bwb| bZyb eQáiI ZvB _vKáe| 2017 mváj AábK QweáZB Avwg KvRB Kwiwb| KviYUv nj, Avwg wbáRáK ivwR KiváZ cvwiwb| wbáRi gbáK ivwR KiváZ cvwiwb| GeviI ÜmwUB KiáZ PvB| Avi Avgvi Avkcváki gvbylá`i fvájv ivLáZ PvB|’ we`®v wmbnv wgg G eQi MZ eQáii c÷vwfláK Qvwoáq ÜháZ Pvb wPŒbvwqKv we`®v wmbnv wgg| G c÷máΩ wZwb eájb, ‘G eQi Ggb wKQy KvR KiáZ PvB hv wbáRáK ZÖwfli RvqMvq wbáq hváe| eo ÜKvábv KvR KiáZ PvB, ÜhUv Ü`áL gvbyl AvgváK Avjv`vfváe gáb ivLáe| G eQiUv Ôay KváRB mgq w`áZ PvB| Ab®wKQy wbáq ÜKvábv c≠®vb ÜbB|’

Rqv Avnmvb evsjvá`k I cwgeáΩi Rbwc÷q AwfábŒx Rqv Avnmvb| bZyb eQáii cwiKÌbv c÷máΩ eájb, ÜMj eQái Avwg evsjvá`ák c÷Pyi KvR KáiwQ| wmábgvi Rb® meáPáq Üewk mgq w`áqwQ| A_P Üm∏ájv c`©vq Avámwb wKsev Ü`Lv hvqwb| A_P G KvR∏ájvB nqáZv G eQi wKsev AvmáQ eQi Ümvbv náq aiv Ü`áe Avgvi K®vwiqvái| ÜZgwb MZ eQi Üh KváRi Rb® KjKvZv Ü_áK m§ßvbbv∏ájv ÜcáqwQ Üm∏ájv ÜZv MZ KáqK eQáii mw§ßwjZ dmj|’ Rqv Avnmvb eájb, ‘Ü`Lyb Avwg Üh KvR∏ájv wek¶vm Kwi, Üh avivi KvR KiáZ PvB Üm∏ájv wbáq mvgáb Avmv GKUy KÛKi náq hvq GLváb| wek¶vm KiÄb, Avwg ÜhLváb hvB, Üh KvRUvB Kwi evsjvá`kUváK gv_vq aái ivwL| Gi evBái Avgvi Avi ÜKvábv cwiPq bvB|’ eyejx Ab®w`áK G eQi wPŒbvwqKv eyejxI

bZyb cwiKÌbv wbáq gváV ÜbágáQb| GZ w`b kvwKe Lvábi wecixáZ Awfbq KiájI G eQi Ab® bvqáKi wecixáZI Ü`Lv ÜháZ cvái ZváK| cvkvcvwk Awfbq Avi bváPi w`áKI gábváhvMx náeb wZwb| ÜMj eQi Üh fyj∏ájv ÜPváL cáoáQ G eQi Üm fyj∏ájv DZái mvgáb AviI fvájv Awfbq Dcnvi w`áZ Pvb G AwfábŒx| G c÷máΩ eyejx eájb, ‘wmábgvi K®vwiqvi Üewk w`ábi bq Avgvi| ZeyI `k©Ká`i Üh fvájvevmv ÜcáqwQ Zv fvlvq c÷KvkáhvM® bq| ÜMj eQáii mdjZváK mΩx KáiB G eQi GwMáq ÜháZ PvB|’ mvBgb mvw`K : bZyb eQi mevB GKáhváM PjwéPáŒi Ø^vá_© KvR Kie| PjwéPŒáK GwMáq wbáq hve-GUvB _vKáe bZyb eQáii c÷Z®vkv| wmqvg Avnág` : K®vwiqváii c÷_g Qwe wNáiB Avgvi cwiKÌbv| Avgvi AwfbxZ c÷_g Qwe gyw≥ cváe 2018 mváj| Avgvi Ø^cú evØèáe iÉc cváe| Avwg Aaxi

AvM÷án Aác∂v KiwQ, eoc`©vq `k©Kiv AvgváK Kxfváe M÷nY Kiáeb ÜmUv Ü`Lvi Rb®| Záe Avwg AvZ•wek¶vmx| `k©Kiv GK bZyb wmqvgáK Ü`LáZ cváeb|

vJKTrJ xoJYJr

9 kJfJr kr cyáqáZ©vwiKvb mΩxZwkÌx wbwK R®vg| ‘Gj ÜWviváWv’ A®vjevgwU kvwKiv c÷Kvk KáiwQájb MZ eQáii Üg gvám| RxebáKwõ`÷K Mvb wbáq Kiv ‘Gj ÜWviváWv'i Rb® Üev◊vá`i KvQ Ü_áK wgk÷ c÷wZwµqv ÜcáqáQb| GK c∂ eájáQ, ÜgäwjKZvi ÜPáq GáZ nvjKv gRvB Üewk| AváiK cá∂i gáZ, mÖRbkxjZvi Afve iáqáQ| AváMi A®vjevági IciB Gi wbf©iZv Üewk| f≥iv wK Avi mgvájvPKá`i K_vq Kvb Ü`q? gvwK©b hy≥iváÛ™ Uc jvwZb A®vjevági GK b§^ái DáV GámwQj ‘Gj ÜWviváWv'| wejáevW©

200 PváU© wQj 15Zg Øíváb| AváR©wõUbv, Aw˜™qv, d÷v›, ÜØûb I myBRvij®vᤠwQj Ümiv `áki gáa®| A®vjevági Mvábi máΩ kvwKivi Awdwmqvj wfwWI∏ájv PájáQ jvwZb AvágwiKvRyáo| me©ákl IqvÏ© Uy®i ‘`® mvb Kvgm AvDU’ KáiwQájb 2010-11 mváj| 2014 mváj wbáRi bvág A®vjevg Kivi ci möèvb jvjb-cvjáb e®Øè náq cáob| cyiábv Rbwc÷qZv cybiÄ◊váii Rb® ZvB ‘Gj ÜWviváWv IqvÏ© Uy®i’ Zvi KváQ ixwZgáZv P®vájƒ| hw`I eQáii ÔiÄáZ kvwKiv f≥á`i Rb® `ytmsev`| Mvb MvBáZ cviáQb bv G ZviKv| ZvB wKQyw`b weiwZáZ hváéQb| Mjvq gvivZ•K BbRywi nIqvq wZwb Mvb MvIqv Ü_áK weiZ iáqáQb| G KviáY AvcvZZ me aiábi KbmvU© evwZj KáiáQb G mΩxZ ZviKv| _vwU© dv˜© I bZyb eQi D`hvcb Dcjá∂ Üek wKQy KbmváU© Zvi Ask ÜbIqvi K_v wQj wKöë ÜmUv Avi m§¢e nqwb| Ryáb AveviI cyáiv`ág ÔiÄ náe kvwKivi IqvÏ© Uy®i wgkb|


46

xfqQxKjT IJr\ IJuL oJfáær 6 kJfJr kr hw` AábK AábK eB ÜcáZb covi Rb®, hw` nvZ Lyáj wjLáZ cviáZb, hw` AvaywbK ¡vbwe¡vábi mv§û÷wZKZg Lei∏ájv ÜcáZb wbqwgZ, hw` AviI fvájv BsáiwR wkLáZb Zvnáj KZ wKQy AviI e®cK fváe nqZ eySáZ, wkLáZ, RvbáZ Ges RvbváZ cviáZb| ¡vb jváfi wK wecyj AvM÷n, wK c÷Mvp evmbv! gvbyl Pvicváki cwiáeáki Ü`vl Ü`q, cwieváii Ü`vl Ü`q, iváÛ™i Ü`vl Ü`q, Avi AviR Avjx A‹KvivéQbú mgváR mÅáh©i gZ GKv GKv GwMáq Pájb ¡vábi gkvj nváZ, Zvi ZÖwfl jvf nq bv ÜKvbw`bB! bv , Rxeb wbáq wZwb ZÖfl, wKöë Rxeábi inm® wbáq bb, AviI RvbáZ Pvb, eySáZ Pvb, ÜmB Rvbvi AvájváK ÜKej wbáRB AvájvwKZ bv Ü_áK Aáb®i gváS Qwoáq w`áZ Pvb| wjáL hvb Aweivg, mggbvá`i mvá_ Av«vq eámb, Zvi Abymw‹rmy gáb ÜRáM IVv wbixn c÷ákúi KviáY ÜKáo ÜbIqv nq ÜjLvájwLi Ø^vaxbZv, ZLb cvwKØèvb Avgj, wKöë AviR Avjxi gwØèáØãi ÜKvál ÜKvál Üh ¡vbaviv Zv iÄLáe ÜKvb miKvi, ÜKvb mgvR! Üm Üh mKáji mváa®i AZxZ| evsjvá`k Ø^vaxb nq, AviR Avjxi eB c÷KvwkZ nq, gÅL©iv Zvi Ici à`wnK AvµgáYi myáhvM ÜLuváR, AviR Avjx wØßZ Ünám eájb, Avwg gviv ÜMájB ÜZv Avgvi K_v wgá_® náq hvq bv! eis Avgvi K_v hyw≥ w`áq, c÷gvb w`áq L¤b Káib, Zvnáj Avwg Ügáb Übe Avgvi K_v fyj| wKöë Zvi K_v Üh fyj bq, a™Äe mZ®, máZ®i mvgáb Üh A‹wek¶vm APj, kvixwiK AZ®vPvi Qvov Avi wKQyB Kivi ÜbB Üh Ügäjev`xá`i! KZ iUbv ZváK wNái, AábáKB eájb Pvlvfyálv GK ÜjvK, wKB ev Ggb wKQy K_v wjáLáQ ZvB wbáq gvZvgvwZ! AábK ¡vbcvcx ZváK Dáj≠L Kái ga®weáÀi `vk©wbK eáj| wKöë Zvá`i LvRv KuvVváji gZ wbáiU gwØèáØã GB Z_® ÜXváK bv Üh ÜK ejj GBUv ÜKvb mgqB ∏iÄZ°cÅY© bq, Avmj K_v náéQ wK ejj! e≥áe®i welqeØèy| fyj K_v fyj K_vB ÜmwU ÜhB ejyK, Avi mZ® mZ®B, Zv hw` ewikváji jvgPwi M÷vági GK Øãyj cvm bv Kiv KÖlK eájb ZváZI máZ®i gwngvi cwieZ©b NáU bv| wbáRi j‰ ¡vb Ges c÷KÖwZi ÜKváj Üeáo IVvi Awf¡Zv Ü_áK máZ®i m‹váb e®Øè àmwbK c÷kú Káib AweiZ Ges DÀi Ü`b, ZvB wbáq iwPZ nq evsjv eBáqi RMáZ GK gvBjdjK máZ®i m‹vb|

PjáZ _váK Zvi hvŒv, cáob AábK AábK Üewk, wKöë wjáLb LyeB Kg, Avdámvm Avgvá`i Rb®, ZviciI Rxeb mÖwÛi c÷gvYwfwÀK Kvwnbx wZwb wjwce◊ Káib mÖwÛinm® eBáZ, MÌéQáj AmvaviY me c÷e‹ ÜjáLb Abygvb eBáZ, hvi gváS kqZvábi Revbewõ` náq _váK mwZ®Kváii K¨®vwmK| 80 eQi Ücáivábvi ci mviv Rxeábi Ab®Zg Avbõ`gq NUbv NáU GB gwblxi Rxeáb, wbR evoxáZ c÷wZÙv Káib M÷öívMvi, Zvi Dáÿvabx fvláY eájwQájb- `vwi`÷ wbe‹b ÜKvábv Øãyj-KájáR wMáq cqmv w`áq we`®v wKbáZ cvwiwb Avwg Ü`áki Ab®me QvŒ-QvŒxá`i gZ| ZvB ÜKvábv Øãyj, KájR, gv`÷vmv Avgvi wk∂vcxV bq| Avgvi wk∂vcxV nj jvBáe÷ix| Avâkke Avwg jvBáe÷ixáK fvájváeám GámwQ Ges GLábv fvájvevwm| jvBáe÷ixB Avgvi Zx_©Øívb| GB mij mZ® K_v ÜZv Avi ÜKvb Z_vKw_Z myax mgváRi AöèM©Z AvaywbK c÷ádmiá`i fvláY cvIqv hvq bv, Zviv ¡vábi `k©ábi K_v eájb, wKöë e®w≥MZ Rxeáb c÷áqvMKvix Zvá`i gváS LyuRáZ náj AvMvQv evQáZ Ü∂Z DRvo náq hváe ( e®wZµg AváQ, weij, AwZ weij!), Ôay ZvB bq, gÑZy®i ciI gvbyáli Ümev Kivi evmbvq, we¡vábi KváR Avmvi Rb® wbáRi gÑZá`n giáYvÀi `vb Kivi AΩxKvi Kái hvb ewikvj nvmcvZváj| ÔábwQ, we¡vábi Ümevq giáYvÀi Ü`n `vb DwbB evsjvá`ák c÷_g ÔiÄ KáiwQájb| Ôay ZvB bq, Ø^wkw∂Z GB gvbylwU wbáRi gÑZá`n enábi Rb® f®vbfvov ch©öè Avjv`v ÜiáL wMáqwQájb| Ab® AábK Z_vKw_Z gy≥gbvi gZ gÑZy®i mgáq A‹ wek¶vm Ges mgváRi KváQ bwZ Ø^xKvi Káib wb evsjvi gvZyeüi, wbáR Rxeáb Ükl gynÇZ© ch©öè Ü`wLáqáQb- ¡vábi AvájváK mKj fqB `ÅixfÅZ nq| ¡vbmvaK AviR Avjx gvZyeüáii AvRxeábi Avdámvm wQj BsáiwR bv Rvbvi `ytL, Zvi aviYv wQj GB fvlvwU AvqÀ KiáZ cviáj mKáj ¡vábi AvMj Lyáj hváe Zvi RMáZ| ÜmB mvá_ wbáRI wQáj AwZ mZ®ev`x, ZvB nqZ mevBáKB mZ®ev`x fveáZb| Üh KviáY weá`kx NUbvi evsjv Abyev` cáo ev Ôáb nqZ AábK∏ájváKB mZ® gáb KáiwQájb, weákl Kái Abygvb bvági eBáZ ÜgivR c÷eá‹ wZwb Ab® AábK D`vniáYi gáa® RR© A®vWvgwØãi ÔµM÷áni evwmõ`vá`i mvá_

ÜgvjvKvZ Ges ÂgáYi Kvwnbx Zyáj aáib, ÜmB mgáq mviv weák¶B GB wbáq e®cK àn àP cáowQj, `káKi ci `kK gvbyl GB wbáq K_v eájáQ, wKöë Ükl ch©öè c÷gvwYZ náqáQ RR© A®vWvgwØã wg_®v K_v eájwQj, wgwWqvi jvBg jvBáU Gám UvKv Ges L®vwZ Kvgvábvi Rb®| Aek® ÜmB `káK mviv weák¶ weákl Kái AvágwiKváZ Ggb NUbv, wfbM÷nxá`i mvá_ mv∂vr, ÂgY Ges kvixwiK wgjábi ÜKéQvKvwnbx Ükvbv ÜhZ ni`g, njd Kái gvbyl wUwfi c`©vq Gám wg_®v ejZ Aejxjvq| mZ®ev`x gvZyeüi GB wg_®vUv m§¢eZ aiáZ cváib wb, ÜhgbUv AábK w`b aiáZ cvái wb evKx cÖw_exI| GKB eBáqi AvaywbK Ü`eZÀ° c÷eá‹ wZwb Üidvái› wnámáe GwiK db `vwbáKábi K_v ÜUábáQb, `vwbáKbPP©v GK mgáq weák¶i c÷vq c÷wZwU f~Lá¤B e®cK Rbwc÷qZv ÜcájI AvR ch©öè AKvU® c÷gvY wnámáe `vwbáKb ÜKvb wKQy nvwRi KiáZ m∂g nb bv, GK gbMov Abygvb Qvov| wKöë Zvi Ü`eZv wK M÷nvöèáii AvMöèKZÀ° AvmájB GKmgq cÖw_ex gvwZáqwQj, ÜmB Ü_áKB nqZ AviR Avjx gvZyeüi Üidvái›wU Dáj≠L KáiáQb| hw`I Zvi Abygvb Kiv GLváb wVKB wQj, wKöë `vwbáKábi aviYv AKvU® GgbUv gáb Kivi c÷áqvRb wQj bv|

fÅJr hJvtKjTfJ

6 kJfJr kr jvBáe÷ix I evwnáii `k©b-we¡vábi wewfbú cyØèK cváVi myáhvM jvf Káib| ewikvj e®vwfi˜ wgkb Øãyáji wk∂K wg. gwim mvánáei msØûák© Gám wZwb evBáej, wL÷˜ag©mn Zvá`i wewfbú ag©xq cyØèK cváVi myáhvM jvf Káib| GfváeB Zuvi gvbwmK AvKÖwZ MwVZ nq| Gfváe wbR ÜPÛv I mvabvq wZwb we¡vb, BwZnvm, ag© I `k©bmn wewfbú weláqi Dci ¡vbvR©b Káib| AvRxeb mZ®vbymw‹rmy, Ø^wkw∂Z `vk©wbK, gvbeZvev`x wPöèvwe` I ÜjLK AviR Avjx gvZyeüi AZ®öè mv`vgvUv Rxeábi gvbyl náqI AváRv AvájvPbvq Ab®Zg Øívb `Lj Kái AváQb| wewfbú weláq wecyj ¡vábi AwaKvix náq cvw¤Z® ejáZ hv eySvq Zv náqwQj Zuvi| wKöë wZwb KLábv cvw¤Z® Rvwni Káibwb| wQqvwk eQáii Rxeáb c÷vq mÀi eQi AviR Avjx gvZyeüi ¡vb mvabv KáiáQb| wbáRi k÷g, eyw◊ I Ügav w`áq wZwb Zuvi

Avw_©K AeØívi DbúwZ mvab KáiáQb| Rwg`vi gnvRbá`i nvZ Ü_áK e‹Kx RwgRgv D◊vi KáiáQb| Zuvi àKkáii GKwU NUbv ZuváK mZ®vbym‹®vbx Kái ÜZváj| Zuvi gváqi gÑZy®i ci gváqi Qwe ÜZvjvi `váq gÑZá`n ÜKD Rvbvhv cáo `vdb KiáZ ivwR nbwb| Ükál evoxi KáqKRb ÜjvK wgáj Zuvi gváqi mrKvi Káib| GB mvgvwRK AvNváZi ci AviR Avjx gvZyeüi mZ® AbyÖm‹váb e®vcÖZ nb| aág©i bvág KymsØãvi mZ® bv we¡vbj‰ ¡vb mZ®? GB wR¡vmvi DÀi LyuRáZ wMáq AviR Avjx gvZyeüi wecyjfváe ag©, `k©b I we¡vábi M÷öí Aa®qb Káib| AZtci KymsØãváii weiÄá◊ ÜjLwb aáiáQb àe¡vwbK mZ®áK c÷wZwÙZ Kivi Rb®| ag©, RMr I Rxeb m§ûáK© bvbvgyLx wR¡vmv Zuvi ÜjLvq DáV GámáQ| AviR Avjx gvZyeüi wQájb GKRb wR¡vmy we¡vbgbØã gvbyl, hyw≥, gy≥eyw&◊ I gy≥wPöèvi GK Abb® bvg| Zuvi GB hwy&≥ev`x gvbwmKZvi KviáYB wZwb ‘máZ®i m‹vb’ M÷áöíi Aci bvg w`áqáQb ‘hyw≥ev`’| AviR Avjx gvZyeüáii Aa®qb, weák≠lY∏ájváK KáqKwU fváM fvM Kiv hvq| Ühgb: c÷KÖwZ welqK weáklZ RMáZi Dô¢e I Zuvi wbqg welqK, à`bwõ`b mgm®v I `yáh©vM welqK, ag© welqK, Ck¶i, Ü`eZv, ÜdáikZv, kqZvb, ivg, iveY m§ûwK©Z wg_ welqK| AvivR Avjx gvZyeüi bvbv hyw≥ZK©, c÷ákúi ga®w`áq Zvi gábi ga®Kvi c÷kú∏ájvi DÀi ÜLuvRvi ÜPÛv KáiáQb| Zuvi wek¶vm I Awf¡Zvi K_v wZwb GKvwaK M÷áöí c÷Kvk KáiáQb| Zvi Rxeœkvq PviwU M÷öí c÷KvwkZ nq| G∏ájv nj- ‘máZ®i m‹váb’, mÖwÛinm®, Abygvb I ØßiwYKv| GQvov Zuvi Ac÷KvwkZ cv¤ywjwc∏ájv cieZ©xKváj M÷öívKvái c÷KvwkZ náqáQ| wZwb Zuvi c÷_g M÷öí ‘máZ®i m‹váb’ wjáLwQájb 1952 wL÷˜vá„ wKöë GwU c÷KvwkZ nq 1973 wL÷˜vá„| ZrKvjxb cvwKØèvb miKváii wbálav¡vi KviáY Zuvi c÷_g eB “máZ®i m‹váb” c÷Kvk Kivi Rb® evsjvá`áki Rb• ch©öè Aác∂v KiáZ nq| GB eBwUáZ wZwb Zuvi `vk©wbK c÷kú∏ájváK AvZ•v welqK, Ck¶i welqK, ciKvj welqK, ag© welqK, c÷KÖwZ welqK, wewea GB 6wU Ük÷wYáZ wef≥ Kái Zvá`i Ühäw≥K e®vL®v Zyáj aiv c÷qvm PvwjáqáQb| Zuvi gábi GmKj c÷ákúi DÀi LyRáZ wMáq AviR Avjx gvZyeüi gvbyáli gyw≥i Rb®, KymsØãvigy≥ mgvR MVábi Rb® Üewk Üewk we¡vb PP©vi K_v eájáQb| Zuvi gáZ Ü`ák hZ Üewk we¡vbPP©v náe Üm Ü`k Ü_áK ZZ

Üewk A‹Kvi `Åixf~Z náe| gvbyáli à`bwõ`b `yáf©vM Ges Üm m§ûáK© mgvR AwacwZmn gvbyáli e®vL®v AviR AvjxáK weáklfváe fvweZ KáiáQ| Gme welq Abym‹vb KiáZ wMáq wZwb AviI Mfxi `vk©wbK I àe¡vwbK c÷ákúi gyáLvgywL náqáQb| `vwi`™®, Abvnvi, AmyØíZv, c÷vKÖwZK `yáh©vM `yM©wZ G∏ájv m§ûáK© ejv nZ G∏ájv nj ‘Avj≠vni MRe’, cváci dj| wKöë cvc wK Zvá`iB Üewk hvá`i SyuwKcÅY© RvqMvq _vKáZ nq Ges hvá`i Avk÷q LyeB fΩyi? hviv ÜUKmB evoxáZ emevm Káib Ges wbivc` RvqMvq _váKb nvivg cqmvq, Zvá`i cvác MRe nq ÜKv_vq? Gme welq wbáq AviR Avjx c÷kú ZyájwQájb| máZ®i m‹váb M÷áöíi AvZ•v welqK c÷Øèváe wZwb c÷kú KáiáQb- Avwg ÜK? Avwg wK? GB i≥-gvsm-AwØí-Üg`-gævq MwVZ Ü`nwUB wK ‘Avwg’| bvwK Avwg AvZ•v? hw` ZvB nq Záe AvZ•váK ‘Avwg’ bv eáj Avgvi ejv nq ÜKb? wZwb AviI c÷kú KáiáQb c÷vY wK AiÉc bv Ø^iÉc? gb I c÷vY wK GK? c÷váYi mvá_ gábi m§ûK© wK? c÷vY wKfváe Ü`án Avmv hvIqv Kái? AviR Avjx gvZyeüi wQájb mZZvi GK Dæ°j `ÖÛvöè| mr I mnR Rxebhvcábi AwaKvix GB gvbylwU AZ®öè mv`vgvUv Rxebhvcb KiáZb| Rxeábi ÜKvb ch©váq Zuvi gáa® mZZvi GKweõ`y NvUwZ wQjbv| Zuvi gáZi mvá_ wÿgZ ÜcvlYKvix e®w≥ivI Zuvi mZZvq gyª náqáQb| Zuvi mZ®evw`Zvq weØßq c÷Kvk KáiáQb| Avwgb Ückvq _vKvKváj Zuvi mZZv I `∂Zvi KviáY ewikvj A¬áji gvbyl AábK i≥∂qx msNl© Ü_áK gyw≥ ÜcáqáQb| GgbwK Zuvi `k©ábi ÜNviZi weiÄ◊ev`x PiágvbvB Gi cxi mvánáeiI RwgRgv msµvöè gvcáRváKi `iKvi náj gvZyeüi mváneáKB WvKáZb| gvZyeüi mváne ÜK Ges Kx Zv Rvbv máÀ°I cxi mváneiv Zuvi mvá_ ÜmäRb®gÅjK AvPiY KiáZb| Zuvi mZZv msµvöè Avi GKwU NUbvAviR Avjx gvZyeüáii evox Ü_áK ewikvj c÷vq 11 wKájvwgUváii c_| mflváni AwaKvsk w`bB wZwb ewikváj AvmáZb jvBáe÷ixáZ covÔbv KiáZ A_ev mggbv ÜjvKá`i mvá_ Av«v w`áZ| evox Ü_áK ewikváj Avmvi GB c_ wZwb mvaviYZ cváki M÷vági AvgRv` gvwSi ÜbäKvq hvZvqvZ KiáZb| GKw`b evwKáZ ÜbäKvq evox wdái Üklvsk 60 cvZvq


47

FrvJPhr xMKmYJr-IKmYJr 5 kJfJr kr TrPf yPfJ jJÇ ßp FrvJh xÄKmiJj u–Wj TPr FTKa KjmtJKYf xrTJrPT C“UJf TPr VJP~r ß\JPr ãofJ~ FPxKZPuj, ßxA FrvJh FUj @S~JoL uLV S KmFjKkPT VefPπr xmT KhPòjÇ xMKmYJr-IKmYJPrr IuLT TJKyKj ßvJjJPòjÇ \JfL~ kJKattr ßY~JroqJj FrvJh mPuPZj, È1996 xJPu KmFjKkr kã ßgPT ßhS~J k´iJjoπL yS~Jr k´˜Jm k´fqJUqJj TPr @Ko @S~JoL uLVPT xogtj TKrÇ @S~JoL uLV xrTJr Vbj TPrÇ KT∂á KmKjoP~ fJrJ (@S~JoL uLV) @oJr hPur fUjTJr oyJxKYm @PjJ~Jr ßyJPxj o†MPT KhP~ hu nJPXj, @oJPhr 14 \j xÄxh xhxqPT KTPj ßjjÇ @oJPT kÅJY ßTJKa aJTJ \KroJjJ TrJxy KjmtJYPj IPpJVq TrJ y~Ç 2008 xJPu oyJP\Ja TKrÇ TgJ KZu 48Ka @xj ßhS~J yPm, KT∂á ßhS~J yPuJ 33 KaÇ 29 KaPf \~L yuJoÇ KmFjKk ßku 30Ka @xjÇ @oJPhr TJZ ßgPT 17Ka @xj ßTPz jJ ßjS~J yPu @orJ fUj k´iJj KmPrJiL hu yfJoÇ’ (pMVJ∂r, 2 \JjM~JKr 2018) FrvJh @S~JoL uLPVr KmÀP≠ fÅJr hu nJXJr IKnPpJV @jPuS KfKj ßp ãofJ~ FPx KTnJPm vJoxMu ÉhJ ßYRiMrL S Fo F oKfjPT KhP~ KmFjKkPT ßnPXKZPuj; @S~JoL uLV, KmFjKkxy KmKnjú hu ßgPT ßuJT nJKVP~ KjP~ jfáj hu TPrKZPuj, ßxxm TgJS ßhvmJxLr \JjJ @PZÇ CKht kPr F ßhPv rJ\jLKf TPrPZj K\~J-FrvJh hM\jAÇ

FrvJh xJPym KjmtJYj, Vefπ S KmYJrPT ßpnJPm ßhUPZj, fJPf jLKfQjKfTfJr ßTJPjJ Kmw~ ßjAÇ ßT ß\Pu pJPmj, ßxKa jJKT @PVA KbT TPr rJUJ y~Ç fÅJPT ß\u-\KroJjJ TPrPZj @hJufÇ @r KfKj ßhJw YJkJPòj @S~JoL uLV S KmFjKkr KmÀP≠Ç fÅJr oPfJ ßTC xJoKrT @hJuPf KmPrJiL hPur ßjfJPT ß\u KhP~ @mJr oπL mJjJjKjÇ FrvJh mPuj, ÈxLoJyLj IfqJYJPrr oJiqPo KmFjKk @oJPhr Kj”Pvw TPr KhPf ßYP~KZuÇ @oJPT S @oJr kKrmJrPT KmjJ ßhJPw TJrJVJPr KjPãk TrJ y~Ç @\ TJrJVJr @kjJr (UJPuhJ K\~J) IKf xKjúTPaÇ @oJr k´Kf IPjT IjqJ~ TPrPZj, fJr k´Kfluj ßkPf pJPòjÇ’ UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ @jLf oJouJr KmYJr YuPZÇ KT∂á FrvJh KTnJPm @PVA mPu KhPuj fÅJr TJrJVJr xKjúTPaÇ KfKj KT nKmwq“hsÓJ? KTnJPm \JjPuj UJPuhJ K\~Jr TJrJVJr xKjúTPa? ãofJ~ gJTPf FrvJh xJPym ˝kú ßhPU ßhPU oxK\Ph ßpPfjÇ xmPYP~ yJxqTr mÜmq yPuJ, FrvJh jJKT rJÓsk´iJj yPf YJjKjÇ f“TJuLj KmFjKkr xrTJPrr oKπxnJ hMjtLKfPf \KzP~ kzPu @mhMx xJ•Jr fÅJPT ãofJ ßj~Jr \jq IjMPrJi TPrjÇ fÅJr FA TápMKÜ ßoPj KjPu @A~Mm UJj, A~JKy~J UJj ßTC ãofJ hUu TPrjKjÇ kNmtxNKr vJxPTrJ fÅJPhr yJPf ãofJ Ikte TPr ß˝òJ ImxPr KVP~PZjÇ fÅJr TgJ xfq yPu ßoPj KjPf y~ 1 / 11-ßfS A~J\C¨Lj @yPÿh ˝f”k´PeJKhf yP~ ß\jJPruPhr TJPZ ßhPvr vJxjnJr fáPu KhP~ KjP\

jJoTJS~JP˜ rJÓskKf ßgPTPZjÇ FrvJh @S~JoL uLV S KmFjKkr k´Kf ßp YqJPu† ZMPz ßoPrPZj, fJr \mJm fJrJ KTnJPm ßhPm KTÄmJ @PhR ßhPm KT jJ, ßxKa fJrJA \JPjÇ fÅJr hJKm, È@oJr yJPf rPÜr hJV ßjAÇ cJ. KoujPT ßT mJ TJrJ yfqJ TPrPZ, @Ko \JKj jJÇ yfqJTJrLPhr ßV´¬JrS TrJ y~KjÇ jNr ßyJPxjPT ßkZj ßgPT èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ F yfqJr KmYJr ßTJPjJ xrTJrA Tru jJÇ @Ko ãofJ~ @xPf kJrPu FA yfqJr KmYJr TPr k´oJe Trm, FA yfqJr ßkZPj TJrJ KZuÇ’ (pMVJ∂r, 2 \JjM~JKr 2018) ßp ‰˝rvJxT FrvJhPT F ßhPvr ZJ©-\jfJ InMq™JPjr oiq KhP~ ãofJYáqf TPrPZ, ßp ‰˝rvJxTPT yaJPf jNr ßyJPxj-fJ\MPurJ \Lmj KhP~PZj, Kv·L TJoÀu yJxJj pÅJPT KjP~ ÈKmvõ ßmyJ~J’ TJatMj FÅPTKZPuj, jæAP~r kr pÅJr KmYJPrr hJKmPf @S~JoL uLV S KmFjKk ßxJóJr KZu, ßxA ‰˝rvJxT KTnJPm FA @°Juj ßhUJj? KfKj KT muPf YJj, @PªJujTJrL rJ\QjKfT huèPuJA ßxA xo~ jNr ßyJPxj, cJ. KoujPhr yfqJ TPrPZ? fJyPu KfKj ãofJ~ gJTPf yfqJr KmYJr ßYP~ oJouJ TrPuj jJ ßTj? FrvJh FTJKiTmJr xJÄxh KjmtJKYf yP~PZj; KT∂á fJA mPu fÅJr VJP~ ßuPV gJTJ ‰˝rvJxPTr TJKuoJ oMPZ ßluPf kJPrjKjÇ FUPjJ fÅJr Skr o†Mr yfqJxy IPjT oJouJr Uz&V ^áuPZÇ FrvJPhr FA @°JuPjr kr jNr ßyJPxj-fJ\MuPhr @®J @oJPhr ãoJ TrPm KT? FrvJPhr ãofJPrJyeA ßTmu wzpπoNuT KZu jJÇ jæAP~ Ve@PªJuPjr oMPU ßvw oMyNft kpt∂ KfKj wzpπ TrKZPuj ßvwJÄv 48 kJfJ~


48

ßToj TJau mwt 2017

5 kJfJr kr khPãk ßp ãofJxLjPhr rJ\QjKfT @hPvtr kKrk∫L F xfq fJPhr jJ ßmJ^Jr TgJ j~Ç mZPrr ÊÀaJ ßpoj KvãJ UJPfr IÊn mJftJ~, mZPrr ßvwaJS KvãJ UJPf hMjtLKfr k´TJPvÇ ßx TgJ~ kPr @xKZÇ @kJff kNPmtJÜ hMjtLKfr xN© iPr mKu, Fr Km˜Jr xoJP\ jJjJ oNKftPf FmÄ fJ xPmtJó ˜r ßgPT xmtKjoú ˜r kpt∂Ç @r fJ xoP~r iJrJmJKyTfJ~ mZr ßgPT mZPr, âPoA Fr @TJr mOK≠, FA pJÇ FojKa j~ ßp 2017 xJPuA Fr k´TJvÇ xJiJre oJjMPwr \LmjpJkPjr k´P~J\jL~fJ KjP~, \JfL~ kptJP~r jJjJ WJPfr TJptâo KjP~, FojKT KjZT mqKÜVf ßuJn-uJuxJ S Km•Qmnm I\tPjr xLoJyLj @TwtPe hMjtLKfr k´TJv WaPZ KjfqKhjÇ xoJP\r jJjJ ˜Prr oJjMw FPf xÄKväÓ, ßpoj k´KfmZPrr oPfJ Vf mZrS ‰hjKªj k´P~J\Pjr K\Kjxk©, ßpoj∏YJu, TÅJYJ oKrY, ßkÅ~J\ k´nOKf KjP~

mqmxJK~TáPur KmkMu oMjJlJmJK\Ç nJmJ pJ~, oJjMPwr k´KfKhj, k´Kf ßmuJr UJhq xÀ S ßoJaJ YJPur hJo KmjJ TJrPe ybJ“ TPr ßTK\k´Kf 8-10 aJTJ ßmPz pJS~J, xrTJr YJu @ohJKjPf xMPpJV ßhS~J xP•ôS hJo hMA aJTJr KjPY jJPoKjÇ FUPjJ fJ I˝JnJKmT CófJ~Ç oiqKm•, KjoúoiqKm• ßgPT KjoúmVtL~ ßoyjKf oJjMw xmJA YJPur hJo KjP~ ãá…, k©kK©TJ~ Umr S k´KfmJKh ßuUJ, KhPjr kr KhjÇ fmM YJu KjP~ oMjJlJmJK\ mº y~KjÇ FTA Im˙J ßhUJ ßVPZ 20 aJTJ ßTK\r TÅJYJ oKrPYr ^Ju KjP~Ç FA ^Ju k´gPo 100 aJTJ~ CjúLf, kPr 200 aJTJ~Ç nJmPf kJKr jJ Foj IjJYJPrr TgJÇ FTKa ‰hKjT kK©TJr nJPwq muJ yP~PZ, oMjJlJmJ\rJ hJo mJKzP~ TP~T yJ\Jr ßTJKa aJTJ yJKfP~ KjP~PZÇ FTA rTo WajJ ßkÅ~J\ KjP~Ç ßkÅ~JP\r ^ÅJ\ FUPjJ 40-45 aJTJ ßgPT uJKlP~ 120 aJTJ ßTK\Pf K˙r yP~ @PZÇ mJ\JPrr

AKoPV´ vj Kmw~T ßp ßTJPjJ k´ P~J\Pj

oMjJlJmJK\ KjP~ mz hM”xÄmJh yPuJ, FTKhPT Kj~πT TftOkã KjKmtTJr, IjqKhPT FThJ xÄV´JoL oJjMw ßãJn-ßâJi xP•ôS rJ\kPg jJoPZ jJÇ Kj”vP» IgtQjKfT @WJf xyq TrPZÇ SA ßp muKZuJo, hMjtLKf jJjJ ˜Pr, fJA ßhUJ pJPò mJuMPUPTJrJ ImqJyfnJPm jhL ßgPT mJuM fáPu KjP~ KmjJ oNPuq mqmxJ TPr ßTJKakKfÇ Fr lPu jhLr kJz nJXPZ, ßxfár KkuJr KmkptP~r oMPUÇ YuPZ kJyJPz oJKa TJaJr iMoÇ lPu kJyJPz ix, IPjT IxyJ~ S k´JK∂T oJjMPwr oOfáq, SrJ UmPrr TJVP\r KvPrJjJoÇ IjqKhPT mj ßTPa C\Jz hMjtLKfmJ\ ˝·Km•mJj oJjMw vfPTJKa aJTJr oJKuT, xÄmJhkP© Foj nJPwqrA k´TJvÇ mÅJiJ ßhS~Jr ßTC ßjAÇ jLrm mjTftJrJÇ Fxm hxMqmOK•r IfqJYJr ßgPT oMÜ j~ ßhPvr UJu, Kmu, jhLèPuJÇ mMKzVñJ, vLfuãqJ ßgPT mÉxÄUqT jhL hMjtLKfmJ\Phr ‰fKr IQmi ˙JkjJr KvTJrÇ jhLr ßxsJf âPoA ToPZÇ KmwJÜ mJ xJhJoJaJ mP\tq hNKwf jhLr kJKjÇ fJ ÊiM IPk~A j~, xJiJre mqmyJPrrS IPpJVq yP~ kPzPZÇ yJAPTJPatr rJ~ kpt∂ oJjPZ jJ hM”xJyxL hMmtO•\jÇ ßhPvr vJxjpπ ßpj IYuÇ \JfL~ xŒh rãJr oPfJ ßTC ßjAÇ IgtQjKfT xJluq, k´pMKÜr IV´VKfr oPfJ FTJKiT UJPf KmrJ\oJj xJluq ŸJj yP~ kzPZ Fxm xJoJK\T-mJKeK\qT IjJYJPrr k´mufJ~Ç \KñmJh hoPjr xJluq IgtyLj TPr fáuPZ Kj~Kof Ikyre, èo mJ KjPUÅJ\ yS~Jr oPfJ WajJmKuÇ hã ßVJP~ªJ KmnJV FxPmr yKhx TrPf kJrPZ jJ, IkrJiL irJ kzPZ jJÇ vjJÜ yPò jJ fJPhr hMÓYâÇ FA xJoJK\T Ckhsm @∂\tJKfT oyPu xoJPuJYjJr Kmw~ yP~ hÅJzJPòÇ xJoJK\T xπJPxr TmPu kPz rJPÓsrxoJP\r KjrJk•J xNYT âPoA ImjKfr KhPTÇ ßhPvr nJmoNKft fJPf ãáeú yPò @∂\tJKfT KmYJr-KmPväwPeÇ ßoJmJvõJr yJxJj mJ C“ku hJPxr oPfJ hM-YJr\j KlPr FPuS IPjPT FUPjJ KjÀP¨vÇ IkÂf mqmxJ~L mJ KvÊr uJv KouPZ FUJPj-ßxUJPj, KTÄmJ jhLPfÇ KT∂á hMÓYPâr kKrY~ KouPZ jJÇ fJrJ xKâ~ pgJrLKfÇ oJjMw IK˙rfJ-IvJK∂ KjP~ nJmPZ, ßTj FA Ikyre, ßTjA mJ hM-FT\jPT ßZPz ßhS~J! FrJ TJrJ? KT fJPhr CP¨vq! @r ßTjA mJ KlPr @xJ Km±˜ mqKÜrJ oMU UMuPZj jJ, KTZM muPf YJAPZj jJ! @mJr

IkyrPer nP~? IgtJ“ xoJP\ oJjMPwr KjrJk•J Foj kptJP~ ßkÅRPZPZ ßp oJjMw KjP\r ofJof mJ xfq k´TJv TrPfS n~ kJPòÇ xJoJK\T xπJx ßp TfaJ vKÜoJj, fJr k´TJv WPaPZ KmVf mZPrSÇ fPm KmKòjú ImJKüf FTKa WajJ xoJP\ @PuJzj fáPuPZ, k©kK©TJ~ F KjP~ mJh-k´KfmJhÇ rJ\QjKfT oyu ßgPT KvãJ-xÄÛíKfr Iñj jJjJoJK©T KmYJrKmPväwPe FfaJ mq˜ KZu ßp F Kmw~ KjP~ ßmv TP~T oJx ‰hKjTèPuJPf of-Knjúof k´TJv ßkP~PZÇ ãá… KjrPkãPYfjJr oJjMw k´iJj KmYJrkKfPT KjP~ F\JfL~ KmmsfTr WajJ~Ç ãá… k´iJj KmYJrkKf ßvw kpt∂ KmPhPv ß˝òJKjmtJxPj YPu ßVPujÇ @r ßlPrjKjÇ CuäKxf oyuKmPvwÇ F WajJ Vf mZPrr Ijqfo k´iJj Ik´LKfTr Kmw~ KyPxPm KmPmKYf yP~PZ IKiTJÄv oyPuÇ Kfj. x÷mf Vf mZPrr xmPYP~ xJoJK\T Kmkpt~oNuT WajJ Ko~JjoJPrr rJUJAj rJ\q ßgPT KjptJKff-KjkLKzf ßrJKyñJ \jPVJÔLr uJU uJU oJjMPwr mJÄuJPhPv @vs~ V´ye, pJ F ßhPvr xJoJK\T nJrxJoq jÓ FmÄ IK˙KfvLufJ ‰fKr TrPZÇ FojKT xJoJK\T xM˙fJ jÓ TrJr kPãS pPgÓÇ Kmw~Ka oJjKmT KmkptP~r fáuqÇ ‰mKvõT rJ\jLKf Ko~JjoJPrr xJoJK\T S TKgf VefπL vJxTPvsKer mmtr @Yre xP•ôS KÆiJKmnÜÇ mJÄuJPhv fJPhr xJoK~T @vs~ KhP~ oJjKmT Tftmq kJuj TPrPZÇ KT∂á KjptJKff ßrJKyñJ IjMk´PmvTJrLPhr fJPhr ˝PhPv k´fqJmftj KjP~ xNKYf rJ\QjKfTTNaQjKfT xÄuJPk UMm FTaJ xMKmiJ TrPf kJrPZ jJ Kmvõ rJ\QjKfT oyPur FTJÄPv KnjúoPfr TJrPeÇ ßxA ofJof fJPhr ˝JgtKnK•TÇ fJA IjqJ~ TPrS Ko~JjoJPrr vJxTPvsKe FUPjJ xMKmiJ\jT Im˙JPjÇ fJrJ \JKfxÄPWr TJptâoPT kJ•JA KhPò jJÇ FA IWaPjr nKmwq“ KjP~ @VJo KTZM muJ TKbjÇ ßhUJ pJT 2018 xJu Fr KT xoJiJj ‰fKr TrPf kJPrÇ Kmwo WajJmÉu 2017 mZrKa @PrJ jJjJ WajJ~ KmPväwToyPu xoJPuJKYfÇ hLWt xoP~r IxM˙ WajJr iJrJmJKyTfJ~ jJrL KjptJfj, jJrL yfqJ S KvÊPhr k´Kf IjM„k @YrPe 2017 xJu x÷mf IKiT xoJPuJYjJr ßpJVqÇ FA xJoJK\T kJk xoJP\r Km•mJjPvsKePf FfaJ Km˜Of ßp IkrJPir xMKmYJr k´J~A k´vúKm≠ yP~ hÅJzJPòÇ oyJjVr dJTJ ‰mKvõT KmYJPr, mxmJPxr KmYJPr, KjrJk•Jr KmYJPr âPoA

iJPk iJPk KjoúoMULÇ FmÄ fJ @PrJ FTJKiT xNYPT, pJr AKñf Fr @PV ßhS~J yP~PZÇ xoJ\ ßp TfaJ hNKwf yP~ kPzPZ fJr k´oJe IkrJioNuT TotTJP§r âoKm˜Jr, hMjtLKfr Km˜Jr, xJoJK\T xM˙fJr âov Ii”kfPjÇ fJA Foj KvPrJjJoS ‰hKjPT ßvJnJ kJPò, ÈßhJ-IÅJvuJ VefPπr mZr 2017’Ç y~PfJ FA oNuqJ~j xmJA oJjPm jJÇ KT∂á @orJ SkPr pJ CPuäU TPrKZ, fJ KjP~ KnjúoPfr xMPpJV ßjAÇ TJre WajJèPuJ FTKaS KogqJ j~Ç fJA xrTJPrr I\tjèPuJ oNuq yJrJPòÇ mÉ WajJ IjMKuäKUf ßgPT ßVuÇ ßvw TrKZ KvãJ UJPfr hMjtLKf IgtJ“ k´vú lÅJPxr ImJKüf WajJ CPuäPUÇ kK©TJ~ KvPrJjJo ÈkPh gJTJr ‰jKfT IKiTJr yJKrP~PZj KvãJoπL’Ç @PrTKa KvPrJjJo ÈVJZ TJaJ\Ko hUu YuPZ xoJj fJPu’Ç x÷mf I˝K˜Tr hMntJmjJr KvPrJjJo ÈvJK˜ yPuS gJoPZ jJ kMKuPvr IkrJi’Ç IgtJ“ rãT FUj nãTÇ oJjMw fJr KjrJk•J S ˝JgtrãJr \jq TJr TJPZ pJPm? xMvJxjA FToJ© KYKT“xJ∏FA xfqKaA KT @oJPhr jfáj TPr mMK^P~ KhP~ ßVu mwt 2017? fJr xJKmtT WajJmÉu KY© KjP~?

FrvJPhr xMKmYJr-IKmYJr

47 kJfJr kr ãofJ~ gJTJr \jqÇ FrvJh jfáj TPr xJoKrT vJxj \JKr TrPf ßYP~KZPujÇ f“TJuLj ßxjJk´iJj jNr CK¨j UJj rJK\ yjKj mPu fÅJr ßxA wzpπ xlu y~KjÇ KfKj KjP\PT pfA xJóJ mPu hJKm TÀj jJ ßTj, ßxA xoP~r ßhv-KmPhPvr k©kK©TJèPuJ fÅJr IkKrPo~ hMjtLKfIkvJxPjr xJãq yP~ @PZÇ FrvJh xŒPTt fÅJrA FTxoP~r k´iJjoπL @fJCr ryoJj UJj KuPUKZPuj: È@oJr xru KmvõJPxr xMPpJPV xJoKrT k´vJxT KTnJPm fJyJr k´h• IñLTJr nñ TKr~J ‰˝rfπ KYr˙J~L TKrmJr xo˜ ßTRvu KjP~JV TKr~JPZ FmÄ IjqJjq ˝JgtmJKh oyu S ùJf KTÄmJ IùJfxJPr fJyJr IjMTNPu xogtj ß\JVJA~JPZ, fJyJrA FTKa KY© FA mAP~ IÅJKTmJr ßYÓJ TKr~JKZÇ’ (kOÔJ 8, k´iJjoπLPfôr j~ oJx, jSPrJ\ KTfJKm˜JjÇ) FThJ ‰˝rvJxT FUj Vefπ xŒPTt VefJKπT hu S ßjfJ-ßj©LPhr ÈxMkrJovt’ KhPòjÇ Fr ßYP~ ßmhjJhJ~T @r KT yPf kJPr?


49 mZr FA xÄUqJ ßmPz hJÅKzP~PZ 50,546 \PjÇ Vf oñumJr KTCKj TotTftJrJ FA fgq \JKjP~PZjÇ xJ¬JKyT mJXJuLPf kJbJPjJ fPgq muJ yP~PZ Vf mZr Vnjtr F¥sM ßTJPoJ KjCA~Tt KxKa ACKjnJKxtKa FmÄ KjCA~Tt ߈a ACKjnJKxtKar IiLj˙ TPu\xoNPy mZPr 1 uã cuJPrr To IJP~r kKrmJrxoNPyr x∂JPjrJ ßl∑voqJj KyxJPm nKft yPu KmKnjú TqJPaVKrPf fJPhr ÛuJrvLk ßh~Jr ßWJweJ KhPu TPuP\ nKftr IJV´y ßmPz pJ~Ç Fr ßgPT ßmJ^J pJ~ Igt Ijqfo xoxqJ TPu\ KvãJ~Ç VnjtPrr CÜ ßWJweJr krkrA 2016 xJPu TPuP\ nKft vfTrJ 9 nJV ßmPz pJ~Ç 50,546 \j IJPmhjTJrLr oiq ßgPT F mZr KTCKjPf nKft yP~PZ 38,372 \j, pJ KxKa ACKjnJKxtKa Im KjCA~PTtr AKfyJPx xmPYP~ ßmKvÇ KTCKjr YqJP¿ur ß\ox KoKuPTj mPuj, Vnjtr TfíOtT FPéuKxSr ÛuJrvLk KjCA~PTtr ZJ©ZJ©LPhr xJoPj KmvJu xMPpJPVr hPrJ\J UMPu KhP~PZÇ

wÔ kMÀw hJK~fô ßku hq KjCA~Tt aJAoPxr ßvPwr kJfJr kr Po~r Kmu Kc mäJK\SPT vkg mJTq kJb TrJj KxPjar mJKjt xqJ¥JxtÇ

vkg V´ye ßvPw mÜmq rJPUj TŒasuJr Ûa KˆsÄVJr S kJmKuT FcPnJPTa ßuKaKv~J ß\oxÇ

vkg V´ye IjMÔJPj ßpJV ßhj SP~uPT~JPrr KxKj~r oqJPj\Jr xJPuy IJyPohÇ

KÆfL~ aJPot vkgKjPujmäJK\SÛaSßuKaKv~J ßvPwr kJfJr kr Ûa KˆsÄVJr FmÄ kJmKuT FcPnJPTa ßuKaKv~J ß\oxÇ FA vkg IjMÔJPj xyxsJKiT IJoKπf IKfKg ßpJV ßhjÇ 69 KoKjPar kMPrJ IjMÔJPj xmPYP~ m~xL IKfKg KZPuj Kmu Kc mäJK\S’r IJPV xmtPvw ßcPoJPâKaT ßo~r k´J~ jæA ZMÅAZMÅA ßcKnc KcjKT¿Ç ßo~rPT vkg V´ye TrJj 2016 xJPur KjmtJYPj ßcPoJPâKaT kJKatr mqJjJPr ßk´KxPc≤ k´JgLt KxPjar mJKjt xqJ¥JxtÇ UMmA xÄK㬠FA vkg V´yeTJPu ßo~Prr kJPv KZPuj KxKar lJˆt ßuKc vJPutj oqJTPâ FmÄ fJPhr kM© S TjqJÇ ßo~r mäJK\S fJr 13 KoKjPar mÜífJ~ mJKjt S ß\j xqJ¥JxtPT xmPYP~ KmUqJf ms∆TuLjJAa mPu IJUqJK~f TPr CPuäU TPrj FA IjMÔJPj ßp ßl∑JP\j IKfKgrJ CkK˙f yP~PZj fJrJ xmPYP~ xÿJjL~ fJr TJPZÇ ßo~r fJr mÜPmq fJr k´go aJPotr xmPYP~ mz k´JK¬ KyxJPm 1952 xJPur kr ßgPT F pJmfTJu kpt∂ KxKaPf xmPYP~ To yfqJTJ¥PT KYK¤f TPrjÇ Ifq∂ KjrJk•J mqm˙J V´ye TrJ y~ KxKa yPur YJrkJPvÇ xm rJ˜J mº TPr ßh~J y~Ç KxKa yPur xJoPjr kJTtKaS kgYJrLPhr \jq mº rJUJ y~Ç YJrKhPT xv˘ kMKuv k´yrJxy ßmJ’ K˚KlÄ cV rJUJ y~Ç KxKa yu xJmSP~ ߈vPjS mqJkT KjrJk•J V´ye TrJ y~Ç ßo~r fJr mÜPmqr ÊÀPfA mPuj, IJKo Ifq∂ xÄK㬠mÜmq rJUPmJÇ kPr mÜmq hLWt yP~ ßVPu mPuj, IJoJr mÜmq ßvw TrPf yPm TJre bJ¥J~ IJoJr IJXMu IxJr yP~ pJPò, TJVP\r kJfJ CfiJPf kJrKZ jJÇ hoTJ mJfJPx kJmKuT FcPnJPTa ßuKaKv~J ß\oPxr mÜífJr KÙ¡ FPuJPoPuJ yP~ ßVPu, KfKj mÜmq ßvw TPrjÇ IjMÔJPj IJVf KmKvÓ IKfKgPhr oJP^ KxKa yu ßgPT jLu rPXr T’u Kmfre TrJ y~ pJPf fJrJ fJPhr vrLr CÌ rJUPf kJPrjÇ IKfKgPhr CÌ rJUJr \jq ßkJPatmu KyaJrS ßh~J y~Ç CPuäUq FA vkg V´ye IjMÔJPj Vnjtr F¥sM ßTJPoJ, TÄPV´x xhxq ß\JPxl âJCKu, ßV´x ßoÄ, xJPmT ßo~r oJAPTu mäMomJVt CkK˙f KZPuj jJÇ Vnjtr ßTJPoJ jqJxJC TJCK≤r FKéKTCKan urJ TárJjPT vkg V´ye TrJj FTA xoP~Ç IjMÔJj ÊÀ y~ UOˆJj, \MAv ioLt~ kKm© V´∫ ZJzJS kKm© ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oiq KhP~Ç IjMÔJPj mJÄuJPhvLPhr oPiq CkK˙f KZPuj SP~uPT~JPrr KxKj~r oqJPj\Jr xJPuy IJyPoh, \qJoJATJ oMxKuo ßx≤JPrr xJPmT xnJkKf c. S~JPyhMr ryoJj KpKj ßo~Prr ioLt~ CkPhÓJ V´∆Pkr xhxq, KmKvÓ

FTKaKnˆ Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL, FaKjt ßxJoJ xJBh, FTKaKnˆ SxoJj ßYRiMrL, jNr náÅA~J k´oMUÇ

ßkjKxuPnKj~Jr KouPmJjt KxKar nJAx ßk´KxPc≤ yPuj mJÄuJPhvL yJxJj ßvPwr kJfJr kr

yJxJjÇ 3 \JjM~JKr KxKa k´vJxPjr kã ßgPT @jMÔJKjTnJPm KoKc~JPT F xÄmJh ImKyf TrJ y~Ç Vf jPn’Pr IjMKÔf KjmtJYPj Km\~L ßo~r S TJCK¿uoqJjPhr vkg V´ye TrJj ˙JjL~ oqJK\PˆKr~Ju KcKˆsÖ \\ yqJKr ß\ TJrJkqJuJAcxÇ FrkrA ßnJa k´Kâ~Jr xojõ~ TPrj KxKa ßo~r ao ßâoJrÇ KluJPcuKl~J KxKa xÄuVú KouPmJjt KxKar 5 mZr ßo~JKh Ikr 3 TJCK¿uoqJjS mJÄuJPhKvÇ fJrJ yPuj kJmjJr ßoJ. ojxMr @uL, Y¢V´JPor ßlrPhRx AxuJo FmÄ oJymMmMu @uoÇ jmKjmtJKYf nJAx ßk´KxPc≤ jNÀu yJxJj mPuj, Kjrïáv xÄUqJVKrÔfJ gJTJ xP•ôS @orJ FUjA TJCK¿Pur ßk´KxPc≤ kPh ßpPf YJKò jJÇ IKnùfJ xûP~r kr vLwtkPh pJS~JA xoLYLj mPu oPj TrKZÇ fPm FA KxKar xm TJ\TPot @oJPhr èÀfôkNet nNKoTJ gJTPmÇ ßx @PuJPT mJÄuJPhKvPhr TuqJe k´JiJjq kJPmÇ FjIJrKm KjC\Ç

ÛuJrvLk ßh~Jr ßWJweJ~ KTCKjPf nKftr ßrTct ßvPwr kJfJr kr

kr Vf mZPrr fáujJ~ F mZr KjCA~Tt KxKa ACKjnJKxtKar IiLj˙ TPu\xoNPy nKftr yJr F mZr 11 nJV ßmPz ßVPZÇ Vf mZr ßl∑voqJj KyxJPm nKftr \jq IJPmhj TPrKZu 45,497 ZJ©ZJ©L IJr F

m~xL IJgtJr ßV´V xMu\mJVtJrÇ fJr mJmJ IJgtJr CY xMu\mJVtJr \MKj~r KfjKhj IJPV FA ßWJweJ ßhjÇ 31 KcPx’r kpt∂ kJmKuvJr KyxJPm KZPuj IJgtJr ßV´PVr mJmJÇ ßV´V kJmKuvJr yS~J~ KfKj FUj ßY~JroqJj KyxJPm hJK~fô kJuj TrPZjÇ FT mZr IJPV ßV´VPT ßckMKa kJmKuvJr kPh KjP~JV ßh~J y~Ç IJgtJr ßV´V xMu\mJVtJr CY xMu\mJVtJr kKrmJPrr wÔ k´\jì KpKj iJrJmJKyTfJ rãJ TPr FA èÀfôkNet kPh IJxLj yPujÇ fJr kNmtkMÀw CY xMu\mJVtJr 1896 xJPu FTKa ßhCKu~J yP~ pJS~J k´KfÔJj KyxJPm KjCA~Tt aJAox ßTPjjÇ IJgtJr ßV´V mPuj, Vf 121 mZr iPr KjCA~Tt aJAoxPT lJAPjˆ \JjtJKu\Por oJkTJKb KyxJPm KjotJe TrJ yP~PZ, IJKo fJ rãJ TPr FKVP~ KjPf xmxo~ ßYÓJ TPr pJPmJÇ CPuäUq KjCA~Tt aJAoPx IJgtJr ßV´VPT xTPu APjJPnar mJ CØJmT KyxJPm ßYPjjÇ KfKj mPuj, IJKo xyxJA xm KTZM kKrmftj TPr KhPf YJA jJÇ ßV´PVr mJmJ IJgtJr CY 1992 xJPu kJmKuvJr yS~Jr kr xmPYP~ mz kKrmftj IJPjj 1996 xJPu aJAoPxr IjuJAj xÄÛre k´TJv TPrÇ 2011 xJPu KfKj IjuJAj xÄÛrPer \jq ßkAc xJmxKâkvj YJuM TPr Kmkäm IJPjj FmÄ mqmxJ~ k´mOK≠ KlKrP~ IJPjjÇ mftoJPj aJAoPxr 35 uã xJmxKâkvj rP~PZÇ fJr oPiq 25 uã KcK\aJu xJmxKâkvjÇ mftoJPj KjCA~Tt aJAoPxr Kj\C ÀPo k´J~ 1450 \j \JjtJKuˆ rP~PZÇ IJgtJr CPYr 25 mZPrr kJmKuvJr KyxJPm hJK~fô kJujTJPu KjCA~Tt aJAox 60Ka kMKua\Jr kMrÛJr ßkP~PZÇ IJgtJr CPYr mJmJ 29 mZr kJmKuvJr KZPujÇ IJgtJr ßV´V fJr mJk hJhJPhr of KjC\, FKcPaJKr~Ju S Km\Pjx KmwP~ fhJrKT TrPmjÇ CPuäUq CY xMu\mJVtJr kKrmJr KmKnjú asJPˆr oJiqPo KjCA~Tt aJAox ßTJŒJjLr 91 nJV ˆT Kj~πe TPr fJrJA ßTJŒJKjr 70 nJV ßmJct ßo’JrPhr KjmtJKYf TPrÇ ßV´V xMu\mJVtJPrr \jì S~JKvÄaPj, mz yP~PZj oqJjyqJaJPj, kPzPZj FKgPTu TJuYJr Klflˆj ÛáPuÇ fJr oJ ßVAu ßV´V FTJiJPr KY©Kv·L, ßuUT S xJÄmJKhTÇ 2003 xJPu ßV´V msJCj ACKjnJKxtKa ßgPT kKuKaTqJu xJAP¿ V´J\MP~vj TPr k´KnPc¿ \JjtJu S IPrPVJKj~Jj TJVP\ xJÄmJKhTfJ TPrjÇ 2009 xJPu KfKj KjCA~Tt aJAoPx ßpJV ßhj ßoPasJkKuaj ßcPÛr KrPkJatJr KyxJPmÇ kPr KfKj TqJjxJx KxKa mMqPrJr hJK~fô ßjjÇ

kM© IJgtJr ßV´PVr yJPf kJmKuvJPrr hJK~fôIkte TPrj KkfJ IJgtJr CYÇ


50

6 kJfJr kr wbe©váni Rb® Avgvi UvKvi c÷áqvRbI ÜbB|” wbg©váYi LiP Kgvábvi Rb® jvBáe÷wi wbg©váY kvixwiK AskM÷nY KáiáQb| wZwb Lye cwiÆãvi wQájb GB weláq Üh, “eØèyZ: we`®vwk∂vi wWM÷x AváQ, wKöë ¡vábi ÜKvábv wWM÷x ÜbB| ¡vb wWM÷xwenxb I mxgvnxb| ÜmB Amxg ¡vbvR©ábi gva®g Øãyj-KájR ev wek¶we`®vjq bq, Zv náéQ jvBáe÷wi|” GB jvBáe÷wi wbg©vY KiáZ wMáq wZwb e˚ gvbyáli KváQ nvZ ÜcáZáQb, Zuvá`i mnáhvwMZv ÜPáqáQb| wKöë mevi KvQ Ü_áK Zuvi Awf¡Zv GKiKg nqwb| hvá`i mΩwZ ÜbB Zuvá`i KvQ Ü_áKB wZwb mnáhvwMZv ÜcáqáQb mePvBáZ Üewk| ÜmRb®B wZwb eájb, “jvBáe÷wi c÷wZÙv msµvöè ÜKvábv weláq Øívbxq weÀevbá`i Avwg mnvbyf~wZ cvBwb| Záe gRyiá`i mvnvh® ÜcáqwQ c÷Pyi| ...Zuviv Zuvá`i gRyixi Aáa©K wbáq Avgvi jvBáe÷wii wbg©vYKvR mgvav KáiáQb| KváRB G M÷vági gRyiá`i KváQ Avwg FYx, ˚Ryiá`i KváQ bq|” GB jvBáe÷wi hváZ Zuvi gÑZy®i ciI wUáK _váK ÜmRb® Zuvi DáÿM wQj Ges c÷áqvRbxq e®eØívI wZwb M÷nY KáiáQb| wjwLZfváe Znwej, jvBáe÷wi I hveZxq AbyÙvbvw`i cwiKÌbv Rvwbáq ÜMáQb| gÑZy®i ci wbáRi AewkÛvsk hváZ gvbyáli KváR jváM Üm e®eØívI KáiáQb| gÑZá`n ewikvj ÜgwWK®vj KájáR `vb Káib| P∂yÿq P∂ye®vsáK| M÷áöíi c÷wZ AviR Avjxi Üh GB Ac÷wZáiva® AvM÷n-- Zvi KviY Kx? wWM÷x jváfi ÜZv Zuvi ÜKvb AeØívB wQj bv KviY g≥áei ci ÜKvb wk∂v c÷wZÙváb, Gá`áki AwaKvsk gvbyáli gáZvB, ZuviI c÷áekvwaKvi Kvh©Z wbwl◊ wQj| ÜQvUáejv Ü_áKB KvR KáiB Zuvi eB msM÷n Ges cov| wWM÷x jváfi Rb® Aek® eB Lye Üewk `iKviI nq bv, Pvicvák Ü`wL, AábKmgq wWM÷x-wccvmy e®w≥á`i eB-Gi c÷wZ, we`®vPP©vi c÷wZ GK mxgvnxb J`vm® GgbwK weKl©YI àZwi nq| GBme gvbyáli gábi gáa® ÜQvU-eo wWM÷xi AÌwk∂v-Kywk∂v GgbB RgvU Üeuáa eám Üh me ÜKäZ~nj, RMZ-gvbyl-mgvR m§ûáK© me c÷kúI wejyfl nq| APj gwØèÆã Ges eo eo wWM÷x Üh GKmáΩB PjáZ cvái Zvi D`vniY cvevi Rb® Avgvá`i Lye Üewk cwik÷g KiáZ náe bv| Ab®w`áK AviR Avjx gvZyeüáii eBGi c÷wZ, we`®vPP©vi c÷wZ µgea©gvb AvM÷áni c÷avb KviYB nájv RMZ gvbyl msmvi wbáq, AZxZ eZ©gvb fwel®r wbáq, Acvi ÜKäZynj Ges gv_vq AábK c÷kú| Avmáj ÜKäZ~nj Avi c÷kú GgbB Üh, Zvi ÜKvb mxgv eáj wKQy ÜbB| ÜKäZ~nj cÅiY Kievi Rb® hZ c÷ákúi Reve Abym‹vb Kiv hvq ZZB bZyb bZyb c÷ákúi Avwef©ve NáU| KváRB ÜKD hw` c÷ákúi DÀi Abym‹vb KiáZ ÔiÄ Káib Üm GK Aweivg hvŒv| GB hvŒv KwVb ÜKbbv Zv c÷PwjZ AábK Üevawek¶vmáK AvNvZ Kái, GB hvŒv SyuwKcÅY© ÜKbbv Zv we`®gvb ∂gZvi KvVvágváK Ü∂wcáq ZyjáZ cvái, GB hvŒv Mfxi Avbáõ`i ÜKbbv Zv µgvö^áq mxgvbv m§û÷mvwiZ KiáZ _váK, Amxági w`áK ZvKvábvi ∂gZv ev AvZ•wek¶vm `vb Kái Ges mxgvi gáa® wbRáKB Ühb cÅY© KiáZ _váK| GB c÷kúB Avgvá`i mvgáb AviR Avjx gvZyeüiáK DcwØíZ KáiáQ| wZwb Zuvi ¡vábi mxgv m§û÷mviáY Zuvi mgváRi mKj ¡vbPP©vi gva®gáKB ∏iÄáZ°i máΩ M÷nY KáiáQb| evwo evwo Nyái cyuw_ cvV Kái Kái Zuvi cváVi ∂gZv Ühgb eváo ÜZgwb bZyb bZyb wPöèvi RMZ Dáb•vwPZ náZ _váK| wZwb wjáLáQb, “Øívbxq KwZcq ZiÄáYi AvM÷án cyuw_ I mvwi Mvábi `j MVbcÅe©K Mvb KwiáZ Avi§¢ Kwi Ges wewfbú Ügäjwe mváneá`i wbKU ÜKvivb, nvw`m, ÜKqvm, ÜdKvn BZ®vw` gymwjg ag©M÷öí∏wji I cyiÄZ- fUPvwæá`i wbKU Üe`, cyivY, MxZv, ivgvqY-gnvfviZvw` wnõ`y ag©M÷öí∏wji eΩvbyev` cvV I k÷eY Kwi-D≥ Mvábi ZK©mgy`÷ cvi nIqvi Rb®|” Kvá`i avivevwnKZv i∂v Káib AviR Avjx gvZyeüi? wZwb wbáRB eájb, “c÷ákúi KviY wK? KviY ‘ARvbváK Rvbvi ØûÖnv gvbyáli wPiöèb’ Ges GBiKg ‘wK’ I ‘ÜKb’i Abym‹vb KwiáZ KwiáZB gvbyl AvR Mwoqv ZywjqváQ we¡vábi AUj Ümäa”; AviR Avjx gvZyeüi GB Ümäa wbg©váY nvZ w`áqáQb ÜKvb c÷vwZÙvwbK mg_©b QvovB|

c÷kú wbáq hvq AK~j wPöèvi mvMái

Avgvá`i mgvR c÷kú DÃvcbáK KáVvifváe wbiÄrmvwnZ Kái| evievi eáj, ‘wek¶vám wgjvq eØèy ZáK© e˚`Åi’; gvbyáli gábvRMáZ c÷kú wbáq bvovPvov Kievi Ü∂ጠAØ^wØè Ges fq KvR Kái| AviR Avjxi wewkÛZv GLváb Üh, wZwb GB ÜNiváUvc Ü_áK Üewiáq GámwQájb| AviR Avjx gvZyeüi wjáLáQb, “Gájvágájvfváe gáb hLb Üh c÷kú D`q nBáZwQj, ZLb Zvnv wjwLqv ivwLáZwQjvg, cyØèK c÷YqáYi Rb®

bán, ØßiYvá_©| I∏wj AvgváK fvmvBáZwQj AK~j wPöèv-mvMái Ges Avwg fvwmqv hvBáZwQjvg ag©RMáZi evwnái|” Üh c÷kú∏wj wZwb UyáK ivLwQájb Üm∏ájv Zuvi Avákcvák gvbyáli Rxebhvcb, wek¶vm, c÷_v, AbykvmbáK wNáiB| Gi c÷vq me∏ájvB aág©i bvág c÷wZwÙZ| wKöë Gi me ag©M÷áöí bvI _vKáZ cvái| evØèáe ag© Ühfváe DcwØíZ ÜmUvB AviR Avjxi weáePbvi welq náqáQ| GB c÷kú∏wj wbáq Ôay Üh wZwbB AK~j mvMái Üfám hvwéQájb Zv bq, Zuvi Avákcváki gvbylá`iáKI Zv bvov w`wéQj fqvbKfváe| Avi wKQy bq ÔayB c÷kú| AÌw`ábi gáa®B c÷PvwiZ nájv wZwb bvwØèKZv c÷Pvi KiáQb| GB c÷Pvi Ôáb Gájb `¤gyá¤i KZ©v, ‘mgvR-kvmb i∂vi `vwqáZ° wbáqvwRZ’ miKvwi Kg©KZ©v| 50 eQáiiI Üewk mgq AváM (Bs 1951 mváj) 1358 mváji 12 àR®Ù ewikváji ZrKvjxb ‘j-Bqvi g®vwRáÛ™U I ZewjM RvgváZi Avwgi’áK wZwb c÷ákúi ZvwjKv Ü`b| Reváe möëÛ náj wZwb RvgvZfy≥ náeb GB c÷wZk™ÄwZI c÷`vb Káib| wKöë ÜmB ‘‘Kwig mváne Pwjqv hvBevi cái Avwg cvBqvwQjvg Kgy®wbRági Aciváa Avmvgx wnmváe ÜdäR`vix gvgjvi GKLvbv IqváiõU, wKöë Avgvi c÷kú∏wji Reve AvRI cvB bvB|’’ 1951 mváji 12B RyjvB ÜKváU© Revbeõ`x w`áZ wMáq AváMi c÷kú∏ájvB mymsMwVZ AvKvái ‘máZ®i m‹vb’ bvág wZwb DcØívcb Káib| wZwb ejáQb, ‘máZ®i m‹vb’-Gi cv¤ywjwcLvbvi eá`äjáZ Üm gvgjvq Avwg à`wnK wbÆãÖwZ Ücjvg eáU, wKöë gvbwmK kvwØè ÜfvM KiáZ nájv e˚ eQi| ÜKbbv ZrKvjxb cvwKØèvb miKváii Øívbxq KZ©Öc∂ AvgváK wbá`©k w`ájb Üh, ‘máZ®i m‹vb’ eBLvbv Avwg c÷Kvk KiáZ cviáev bv I ag©xq mbvZb gZevá`i mgvájvPbvgÅjK Ab® ÜKvábv eB wjLáZ cviáev bv Ges cviáev bv ÜKvábv mfvmwgwZáZ-e≥ÖZvgᬠ`uvwoáq Ø^gZ c÷Pvi KiáZ| hw` Gi GKwU KvRI Kwi, Záe Üh ÜKvábv ARynváZ AvgváK cybivq ÜdäR`vixáZ Ümvc`© Kiv náe| AMZ®v Kjg-Kvjvg e‹ Kái AvgváK eám _vKáZ nájv Nái 1971 mvj ch©öè| Gfváe bÛ náq ÜMájv Avgvi Kg©Rxeábi AgÅj® 20wU

0 0 0 , 0 ,0 00

10

ùJjL IJr\ IJuL oJfáær

eQi| evsjvá`ák KyL®vZ cvwKØèvb miKváii mgvwa náj ci ‘máZ®i m‹vb’ eBLvbv c÷Kvk Kiv nq 1380 mváj, iPbvi 22 eQi ci|” Ôay c÷kú DÃvcábi Aciváa `w¤Z e®w≥áK Kjg Kvjvg PP©v Ü_áK iváÛ™i ej w`áq _vwgáq ivLv nájv| c÷ákúi c÷wZ GZ fq iváÛ™i, Kjg I Kvjvg wbáq GZ fq! ÜmB 1951 mváji c÷kú Ü_áK ÔiÄ Kái gÑZy® ch©öè `xN© mgáq wbfÖZ M÷vág GKv, gÑ`y ÜKáivwmábi evwZ wbáq AviR Avjx gvZyeüi Ühme welq Aa®qb, weák≠lY I mÅŒe◊ Üm∏ájváK PviwU fváM fvM Kiv hvq| G∏ájv nj: (1) à`bwõ`b `yáf©vM Ges Zvi cwieZ©ábi m§¢ve®Zv| (2) Üjvf Ges fq ÜKwõ`÷K ag©-wWmáKvm©| (3) RMáZi Dô¢e Ges Zvi wbqg| (4) Ck¶i, kqZvb, ivg, iveY, ÜdáikZv, Ü`eZv m§ûwK©Z wg_ ch©vájvPbv| ag© Avi gvbyl ÜK KváK àZwi Kái, ÜK KváK cvjb Kái? Gi ReveB wVK Kái Ü`q GKRábi gZv`wk©K AeØívb| AviR Avjx G c÷ákúi DÀái eájb, “ag© gvbyláK cvjb Kái bv, eis gvbyl ag©áK cvjb Kái Ges c÷wZcvjbI|” AviR Avjx eájb, “mvaviYZ Avgiv hvnváK ‘ag©’ ewj Zvnv nBj gvbyáli KwÌZ ag©|” ag© c÷eZ©Ká`i wZwb AwfwnZ KáiáQb gnv¡vbx wnámáe hviv ‘hyáM hyáM’ ‘m÷Ûvi’ c÷wZ gvbyáli KZ©e® Ges ‘gvbyáli mgvR I Kg©Rxeábi MwZc_I’ Ü`wLáqáQb| Zuvi gáZ, Gi dájB mÖwÛ náqáQ AábK ag© I Zv wbáq weáf`| AábK i≥∂qx msNvZI mÖwÛ náqáQ GwU Ü_áK| wKöë ‘mvác ÜbDáj’ m§ûK© _vKv máÀ°I wewfbú aág©i mvieØèyi gáa® Awgáji PvBáZ wgjB Üewk| AviR Avjx c÷kú Káib, ‘‘j∂vwaK cqM§^i c÷vq mevB Avie Ü`ák Rwb•ájb ÜKb?’’ evØèweKB Avie A¬áji ci fviZ, Pxb, Rvcvb c÷fÖwZ A¬jáKB ag© c÷eZ©ábi ÜKõ`÷ wnámáe cvIqv hvq| `LjcÅe© AvágwiKvi aág©i Lei GLbI c÷KvwkZ náéQ| ÜmwgwUK ag©∏ájv avivevwnKZv ÜiáLáQ c÷vq mKj Ü∂áŒB| nRiZ Be÷vwng Ü_áK ÔiÄ náq Bmjvg ag© ch©öè| fviZ, Pxb, Rvcvb BZ®vw` A¬áj aág©i wfbú wfbú avivevwnKZv| GUv wVK GiKg bq Üh, GKwU ag© GámáQ Ges Zvi mÅŒ aái mgvRA_©bxwZ GwMáqáQ| NUbvUv ei¬ DáÎv| mgvR A_©bxwZi aiábi DciB aág©i iÉc

`uvwoáqáQ| e˚ ag© gái ÜMáQ| Avevi e˚ ag© wgák ÜMáQ Ab® ÜKvbwUi máΩ Avevi ÜKvb ÜKvbwU e®vcK c÷fve wbáq `uvwoáq ÜMáQ| wnõ`y ag©, hváK àew`K ag©I ejv nq, Abym‹vb Kiáj cvIqv hváe e˚ ∂y`÷ Av¬wjK ag©, cvIqv hváe Üm∏ájvi Ü`eá`ex wek¶vm AvPvi| AviR Avjx fviáZ c÷ewZ©Z GB àew`K aág©i e˚ wek¶vm I ixwZbxwZi mvá_ wgj Ü`LváéQb Aviáe c÷ewZ©Z ÜmwgwUK ag©∏ájvi máΩ| GK aág© ‘ÜcäÀwjKZv’ I Ab® aág© ‘ÜcäÀwjKZv weáivwaZv’i gáZv ÜgäwjK Zdvr _vKájI GB mv`Ök® weáklfváe j∂®Yxq| wZwb AwfbúZvi GKwU ZvwjKv àZwi KáiáQb wbgúiÉác : 1. Ck¶i GK-- GKágevwÿZxqg (jv Bjvnv Bj≠vj≠vn)| 2. wek¶-Rxáei AvZ•vmgÅn GK mgáqi mÖwÛ| 3. giYváöè ciKvj Ges BnKváji Kg©dj ciKváj ÜfvM| 4. ciájváKi `yBwU wefvM-- Ø^M© I biK (ÜeánØè-Ü`vRL)| 5. Ø^M© mvZ fváM Ges biK mvZ fváM wef≥ 6. Ø^M© evMvbgq Ges biK AwMúgq| 7. Ø^M© Eaü©w`áK AewØíZ| 8. cÅY®evbá`i Ø^M©c÷vwfl Ges cvcxá`i biKevm| 9. hg`ÅZ (AvR÷vBj) KZ©ÖK gvbyáli RxebniY| 10. fMevábi Øívqx Avevm ‘wmsnvmb’| 11. Øèe-ØèywZáZ fMevb möëÛ| 12. göê (ÜKivZ) ÿviv Dcvmbv Kiv| 13. gvbyl RvwZi Avw`wcZv GKRb gvbyl-- gby (Av`g)| 14. biewj nBáZ cÔewji c÷_v c÷Pjb| 15. ewj`váb cÅY®jvf (ÜKvievbx) 16. Ck¶áii bvág Dcevám cÅY®jvf (ÜivRv)| 17. Zx_©ÂgáY cváci ∂q-KvkxMqv (g∞v-gw`bv)| 18. Ck¶áii `ÅZ AváQ ÜdáiØèv)| 19. Rvby cvwZqv Dcvmbvq emv| 20. mvÛvΩ c÷wYcvZ (ÜmR`v)| 21. KiáRváo c÷v_©bv (ÜgvbvRvZ)| 22. wbZ®Dcvmbvi wbw`©Û Øívb-- gwõ`i (gmwR`)| 23. gvjv Rc (Zmwen cvV) 24. wbw`©Û mgáq Dcvmbv Kiv-- wŒm‹®v| 25. ag©M÷öícváV cÅY®jvf 26. Kvh©vi᧢ Ck¶áii bvágvéPviY 27. ∏iÄi wbKU `x∂v 28. Ø^áM© MwYKv AváQ-- M‹e©, wKbúix, A·iv (˚i-ÜMjgvb) 29. Dcvmbvi cÅáe© AΩ ÜaäZ Kiv (ARy) 30. w`KwbY©qcÅe©K Dcvmbvq emv ev `uvovábv 31. cvc-cÅY® cwigvác ÜZäjhöê e®envi (wgRvb) 32. Ø^M©Mvgxá`i b`x cvi nIqv-- àeZiYx (ÜcvjwQivZ)|


51

IJorJA FToJ© KjCA~Tt ߈Par


52

ßrlJP~f ßYRiMrL mñmºá kKrwPhr nJrk´J¬ xŒJhT

ßlPuJKvk k´hJj IjMÔJPj k´Plxr IJKjxMöJoJj S c.vJoxMöJoJj UJPjr xJPg c.jMÀj jmL, ATmJu mJyJr ßYRiMrL, hMuJu fJuMThJr k´oNUÇ

c.jMÀj jmLr mJÄuJ FTJPcKo ßlPuJKvPkr xJKatKlPTa fáPu ßhj oyJkKrYJuT c.vJoxMöJoJj UJjÇ

Kfjk´mJxLßkPujmJÄuJFTJPcKoßlPuJKvk ßvPwr kJfJr kr FTJPcoLr oyJkKrYJuT c. vJoxMöJoJj UJjÇ FZJzJS F mZr IJPrJ hM\j IJPoKrTJ k´mJxLPT FA ßlPuJvLk ßh~J y~Ç FT\j nP~x Im IJPoKrTJr mJÄuJ KmnJPVr xJPmT k´iJj KmKvÓ IJmOK•TJr S k´JoJeqKY© KjotJfJ ATmJu mJyJr ßYRiMrL FmÄ mˆPj mxmJxrf KmKvÓ jOfqKv·L hMuJu fJuMThJrÇ ATmJu mJyJr ßYRiMrLPT ßh~J y~ ßmfJr xJÄmJKhTfJ~ FmÄ hMuJu fJuMThJrPT jOfqTuJ~ IxJiJre ImhJj rJUJr \jqÇ FA k´go Kfj\j KmKvÓ k´mJxLPT FA ßlPuJvLk ßh~J yPuJÇ FZJzJS mJÄuJPhv ßgPT ßlPuJvLk ßh~J yP~PZ YJr\jPTÇ FrJ yPuj nJwJ IJPªJuj, jJrL ßjfífô S KvãJ VPmweJ~ k´KfnJ oM“xMK¨, KYKT“xJ VPmweJ~ cJ. F.Km.Fo. IJmhMuäJy, kJJKj xŒh VPmweJ~ IiqJkT IJAjMj KjvJf S xJÄmJKhTfJ~ yJxJj vJyKr~JrPTÇ CPuäUq c. jNrj jmL FT\j xv˘ oMKÜPpJ≠J, KmùJjL FmÄ ßuUTÇ fJr ßuUJr oNu Ck\Lmq FTJ•Prr oMKÜpM≠Ç 1971 xJPu KfKj TJPhKr~J mJKyjLr yP~ pM≠ TPrPZj mñmLr TJPhr KxK¨TLr ßjfíPfôÇ ˝JiLjfJr krkrA lJr AˆJjt APTJjKoT KrKnC c. jmLPT ÈPmsAj Im TJPhKr~J mJKyjL’ mPu CPuäU TPrKZuÇ KfKj dJTJ KmvõKmhqJuP~ ßuTYJrJr KyxJPm ßpJV ßhj FmÄ kPr KkFAYKc TrJr CP¨Pv \JkJj pJj, ßxUJj ßgPT ßkJˆ cT TrPf KjCA~PTt IJPxjÇ KmvõKmUqJf ßTJuPVa kJuPoJKun ßTJŒJKjPf xJAK≤ˆ KyxJPm ßpJV ßh~Jr kPr KfKj KjC\JKxtPf oMn TPrjÇ fJr IJKmÏíf aágPkˆ ßTJuPVa ßaJaJu fJPT KmkMu UqJKf FPj ßh~Ç Frkr fJr AÄPrK\Pf ßuUJ mMPua Im ßxPnK≤S~Jj fJPT Ijq CófJ~ KjP~ pJ~Ç c. jmL KjC\JKxtr ßkäA¿mPrJ aJCjvLPkr KfjaJPotr TJCK¿uoqJjÇ fJÅr ˘L K\jJf jmLS ßTJuPVa kJuPoJKun ßTJŒJjLr KxKj~r xJAK≤ˆÇ ATmJu mJyJr ßYRiMrL mJÄuJ ßmfJr xJÄmJKhTfJ~ KTÄmh∂L KyxJPm kKrKYfÇ fJr Kj\˝ iJrJ nP~x Im IJPoKrTJr mscTJKˆÄ xJÄmJKhTfJPT k´KfKÔf KmKmKxr mJÄuJ mscTJKˆÄ ßgPT xŒNet kOgT kKrKYKf FPj ßh~Ç hLWtKhj nP~x Im IJPoKrTJ~ xJÄmJKhTfJ S mJÄuJ KmnJPVr k´iJj KyxJPm hJK~fô kJuj TPrj xJlPuqr xJPgÇ ATmJu mJyJr ßYRiMrL 1972 xJPu nP~x Im IJPoKrTJ~ ßpJV ßh~Jr IJPV dJTJ ßmfJPr jJaqJKnj~ TrPfjÇ KT∂á krmfLt kptJP~ KfKj IJmOK• YYtJ ÊÀ TPrjÇ F kpt∂ fJr k´J~ Iitc\j IJmOK•r ßrTct rP~PZÇ FZJzJS nP~x Im IJPoKrTJ ßgPT Imxr ßj~Jr kr mqKÜVf CPhqJPV KjotJe TPrj ßmv TP~TKa \LmjLKnK•T k´JoJeqKY©Ç

FèPuJr Ijqfo ßmVo ßrJPT~J vJUJS~Jf ßyJPxj, ß\jJPru SxoJjLÇ hMuJu fJuMThJr KZPuj mMumMu uKufTuJ FTJPcoLr jOfqKvãTÇ kPr YPu IJPxj IJPoKrTJ~Ç mˆPj VPz ßfJPuj jJaqo cqJ¿ ÛáuÇ ßxUJPj KfKj jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~Phr jOfq KvãJ KhP~ mJXJuL xÄÛíKfPT Kmvõo~ ZKzP~ ßh~Jr msf V´ye TPrPZjÇ

ToMqKjKar xmPYP~ xlu mqKÜ jJBoJ UJj S AnJj UJj ßvPwr kJfJr kr

jJ TPrA muJ pJ~ jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~Phr KvãJr ßã©KaÇ jfáj k´\jì hMA irPjrÇ FT irPjr pJPhr \jì FPhPvÇ FPTmJPr Kk´-ßTK\ ßgPT fJPhr kzJPuUJr xN©kJfÇ IJr IkrKa yPuJ pJPhr \jì mJÄuJPhPv, oJ mJmJr xJPg AKoV´J≤ yP~ FPhPv FPx m~x IjMpJ~L ÛáKuÄ ÊÀ TPrPZÇ hMA ßãP©r jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~Phr xMÔá S xKbTnJPm KvãJ\tPjr \jq KhTKjPhtvjJ k´P~J\jÇ FA TJ\Ka Ifq∂ kKrTK·fnJPm k´hJj TPrPZ UJjx KaCPaJKr~JuÇ fJPhr xJluq FUj mJÄuJPhvL ToMqKjKar mJAPr Ijq ToMqKjKar \jqS BwtjL~ kptJP~ ßkRÅPZPZÇ 11Ka vJUJ~ UJjx KaCPaJKr~Ju k´Kf x¬JPy xyxsJKiT ZJ©ZJ©LPT k´Kvãe ßh~ xmPYP~ èÀfôkNet kJÅYKa iJkPT IKfâo TrJr uãq xJoPj KjP~Ç ßpoj Toj ßTJr, ߸vJuJA\c yJAÛáu FcKovj ßaˆ, FxFKa, KrP\≤x

AfqJKhÇ FA iJkèPuJ xJlPuqr xJPg IKfâo TrPf kJrPu IJPoKrTJr KvãJ k≠Kf IjMpJ~L Có KvãJr ÆJr CPjìJKYf y~Ç ÛuJrvLk KjP~ lJˆt mJ ßxPT¥ Ka~JPrr KmvõKmUqJf TPu\/ ACKjnJKxtKaPf nKft yS~J pJ~Ç KjCA~Tt KxKaPf UJj KaCPaJKr~Ju ZJzJS mJÄuJPhv ToMqKjKaPf IJPrJ ßmv TP~TKa KaCPaJKr~Ju rP~PZÇ KT∂á UJjx KaCPaJKr~JPur xJluq FUj IKmx’JKhfÇ ßx TJrPe mJmJ oJ YJj fJPhr ßZPuPoP~rJ FA KaCPaJKr~JPuA pJTÇ ßTmu Vf mZr UJjx KaCPaJKr~Ju ßgPT k´Kvãe KjP~ 398 \j ZJ©ZJ©L ߸vJuJA\c yJAÛáPu nKftr xMPpJV ßkP~PZÇ FaJ KmvJu ßrTctÇ FA ßrTct I\tPjr \jq hMA\Pjr ImhJj Ij˝LTJptÇ FT\j jJBoJ UJj Ikr\j fJr kM© cJ. AnJj UJjÇ cJ. AnJj UJPjr mJmJ c. ojxMr UJj FA k´KfÔJPjr ˝kúhsÓJ S k´KfÔJfJ KZPujÇ KT∂á hMrJPrJVq TqJ¿Jr fJPT krPuJPT ßaPj KjPuS fJr k´KfÔJjPT FKVP~ IJPrJ IPjT IPjT CkPr KjP~ ßVPZj ßY~JrkJxtj jJBoJ UJj FmÄ ßk´KxPc≤/KxAS cJ. AnJj UJjÇ jJBoJ UJj xMÔá yJPf 11Ka vJUJr xyxsJKiT ZJ©ZJ©LPT Kj~πe FmÄ f•ôJmiJj TPrj IJr cJ. AnJj UJj fhJrKT TPrj fJrJ pJPf xMÔá KvãJ kJ~Ç ßxA xJPg KfKj TJKrTáuJo k´˜áf TrJ xy k´KvãT, KcPrÖr, oqJPj\JrPhr KhT KjPhtvjJ ßhjÇ FA k´KfÔJjPT xJlPuqr KvUPr KjP~ pJS~Jr \jq 2017 xJPu jJBoJ UJj hMKa èÀfôkNet xÿJjjJ ßkP~PZjÇ FTKa ACPjPÛJr xÿJjjJ IkrKa cqJKj ßV´JnJr FS~JctÇ FA hMKaA oNuiJrJr xÿJj\jT FS~JctÇ Fr kJvJkJKv ToMqKjKa ßgPT ßkP~PZj IJPrJ IPjT xÿJjjJÇ kãJ∂Pr KjCA~Tt KxKa TJCK¿u FS~Jct k´hJj TPrPZ UJjx lJCP¥vjPT FmÄ cJ. AnJj UJjPTÇ Vf mZr KxKa TJCK¿u KjmtJYPj cJ. AnJj UJj KvãJr ßãP© nëKoTJ rJUJr \jq KmKnjú k´JgLtPT FjPcJxt TPrÇ KjCA~Tt KxKa KvãJr Cjú~Pj krJovt ‰mbPT KfjmJr IJoπe \JjJ~ cJ. AnJj UJjPTÇ xMKmiJmKûf ˝· IJP~r TíÌJñ ZJ©ZJ©LrJ ߸vJuJA\c yJAÛáu FcKovj ßaPˆr k´KfPpJKVfJ~ KkKZP~ kzJr \jq ßTJaJ k≠Kf YJuMr KmÀP≠ ßxJóJr nëKoTJ kJuj TPr UJjx KaCPaJKr~Ju k´vÄKxf y~Ç FA FTKa k´KfÔJPjr KmvJu xJlPuqr Igt mJÄuJPhv ToMqKjKar ßoÀh¥ vÜ yS~JÇ ‰vvPm pJrJ KvãJr hãfJ I\tj TrPZ fJrJA nKmwqPf CóKvãJ I\tj TPr xlu k´PlvjJu yP~ CbPmÇ fUj fJPhr \jqA mJÄuJPhv ToMqKjKa VKmtf yP~ CbPmÇ Fxm KTZMA x÷m yPò jJBoJ UJj S cJ. AnJj UJPjr \jqÇ

UJjx KaCPaJKr~JPur ßY~JrkJxtj jJBoJ UJPjr xJPg ßk´KxPc≤/KxAS c.AnJj UJjÇ

ßvPwr kJfJr kr khfqJV TPrjÇ kKrwPhr xnJkKf mrJmr KuKUf FT kP© KfKj khfqJV TPrjÇ KmKvÓ xJÄmJKhT S ßuUT KvfJÄÊ èy fJr khfqJVkP© mPuj: ÈhLWtKhj iPr @Ko pMÜrJÓs mñmºá kKrwPhr k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT KyxJPm TJ\ TPr pJKòÇ mftoJPj @Ko mJÄuJPhPv oJjmJKiTJr KjP~ pPgÓ ßxJóJr FmÄ mq˜Ç @oJr yJPf @PVr of xo~ ßjAÇ fJZJzJ, jNfjPhr xMPpJV ßh~JaJ k´P~J\jÇ fJA @Ko Kx≠J∂ KjP~KZ pMÜrJÓs mñmºá kKrwPhr xJiJre xŒJhT kh ßgPT khfqJV TrJrÇ @oJr khfqJV IKmuP’ TJptTr yPmÇ fPm \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\Pmr k´Kf @oJr IKmYu @˙J @PVS KZPuJ, nKmwqPfS gJTPmÇ’ FKhPT mñmºá kKrwh pMÜrJÓs vJUJr xJiJre xŒJhT KvfJÄÊ èy khfqJV TrJ~ xÄVbPjr xnJkKf c. jNÀj jmL fJr khfqJVk© V´ye TPr rJlJP~f ßYRiMrLPT kKrwPhr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT oPjJjLf TPr KmKmOKf KhP~PZjÇ KmmOKfPf c. jMÀj jmL mPuj, xTPur ImVKfr \jq \JjJPjJ pJPò ßp mñmºá kKrwh pMÜrJÓs vJUJr k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT KvfJÄÊ èy hLWtKhj xJiJre xŒJhPTr hJK~fô kJuPjr kr kh ßgPT ImqJyKf ßj~Jr Kx≠J∂ KjP~ khfqJV k© kJKbP~PZjÇ @Ko mñmºá kKrwh pMÜrJÓs vJUJr xnJkKf KyPxPm FA khfqJVk© V´ye TrKZ FmÄ KvfJÄÊ èyPT ijqmJh \JjJKò k´mJPx \JKfr \jT mñmºár @hvt k´YJr S k´xJPr FfKhj TJ\ TrJr \jqÇ @vJ TrKZ CjJr xyPpJKVfJ @VJoLPfS gJTPmÇ xÄVbjPT VKfvLu rJUJr \jq krmftL kNetJñ TKoKa Vbj jJ TrJ kpt∂ @Ko rJlJP~f ßYRiMrLPT mñmºá kKrwh pMÜrJÓs vJUJr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT FmÄ ˝LTíKf mzá~JPT pMVì xJiJre xŒJhPTr kh jq˜ TrKZÇ

mJÄuJPhvL rAPxr oy•ô KjP~ yKuCPc ZKm yPò

ßvPwr kJfJr kr aJS~Jr S ßk≤JVPjr WajJr krkrA 15 ßxP¡’r oJTt ˆsoqJj cqJuJPx FTKa ßV´JxJrLr KnfPr èKu TPr yfqJ TPr S~JTJr yJxJj jJoT FT kJKT˜JjL AKoV´J≤PTÇ Fr Z~Khj kr oJTt cqJuJPxr IJPrTKa TjKnKjP~¿ ߈JPr dáPT èKu TPr mJÄuJPhvL AKoV´J≤ rAx náÅA~JPTÇ rAPxr oMPU èKu uJPVÇ FT ßYJU Iº yP~ pJ~Ç rAx náA~J èKuKm≠ yPuS oJrJ pJjKjÇ kMKuv UMÅ\Pf gJPT IJffJ~LPTÇ 4 IPÖJmr oJTt yfqJ TPr mJxMPhm kqJPau jJoT FT nJrfL~ AKoV´J≤PTÇ Fr krkrA oJTt irJ kPzÇ TJrJVJr ßgPT KaKnPT xJãJ“TJPr oJTt FqJjgKj ˆsoqJj \JjJ~, ßx Ifq∂ ßhvPk´KoT jJVKrTÇ ßx 9/11 IJâoPer k´KfPvJi KjPò oMxuoJjPhr yfqJr oiq KhP~Ç TJrJVJr ßgPT mºáPT ßuUJ FT KYKbPf oJTt \JjJ~ ßx k´KfPvJi ßj~Jr \jq FAxm yfqJTJ¥ WKaP~PZÇ FKhPT èKuKm≠ yS~Jr kr rAx náA~J TJ\ yJrJjÇ yP~ kPzj TkhtTvNjqÇ EPe \\tKrf yjÇ cJÜJrrJ IPjT ßYÓJ TPr fJr \Uo yS~J ßYJPU hOKÓ KlKrP~ IJPjjÇ Fr \jq TP~T mZr IKfmJKyf y~Ç ßvw kpt∂ KmYJPr oJTt ˆsoqJPjr oOfáqh¥ ßh~ IJhJufÇ KT∂á fJr oOfáqh¥ rKyf TrPf ßhj hrmJr ÊÀ TPrj rAx náA~J FmÄ fJr mºárJÇ fJrJ KmPãJnS TPrj IJhJuPfr mJAPrÇ KT∂á oOfáqh¥ TJptTr yS~Jr IJPV rAx náA~J ˆsoqJjPT ßlJj TPr mPuj, ÈIJKo ßfJoJPT ãoJ TPr KhP~KZÇ IJoJr oPiq ßfJoJr k´Kf ßTJPjJ WOeJ ßjAÇ’ oJTt fJr C•Pr mPu, ÈgqJÄT AC l∑o oJA yJatÇ IJA uJn AC ßmsJ... AC aJYc oJA yJatÇ IJA Cc yqJn ßjnJr FéPkTPac KhxÇ’ rAx náA~J oJPTtr oOfáqh¥ oSTáPlr \jq IJKkuS TPrj FaKjtr oJiqPoÇ KT∂á ßvw kpt∂ rãJ TrPf kJPrjKjÇ FA Umr ßkP~ KjCA~Tt aJAox xJãJ“TJr ßj~ oJPTtrÇ oJTt IJPmVJkäMf yP~ mPuj, fJr AxuJKoT KmvõJx IJoJr oj WMKrP~ KhP~PZÇ rAxPT IJKo UMj TrPf ßYP~KZuJoÇ fJ ß\PjS ßx IJoJPT ãoJ TPrPZ, FmÄ IJoJr oOfáqh¥ oSTáPlr \jq ßYÓJ TPrPZÇ FA WajJ rAx náA~J xJ¬JKyT mJXJuLPT \JKjP~KZPuj 2004 xJPuÇ FmÄ xJ¬JKyT mJXJuLPf fUj FA WajJKa ZJkJ yPu mJÄuJPhvLPhr oPiq IJPuJzPjr xOKÓ y~Ç rAx nNÅA~JÇ KxPua TqJPca TPuP\r KvãJgtL KZPujÇ Frkr KfKj ˆMPc≤ KnxJ~ pMÜrJPÓs YPu pJjÇ KTZMKhj KjC A~PTt gJTJr kr cJuJPx YPu pJj VqJx ߈vPj YJTKr KjP~Ç 2011 xJPu Û~Jr oqJVJK\Pjr Kˆn \mx, S~JPrj mJPlPar oPfJ mqKÜPfôr kJvJkJKv È@PoKrTJj Im hq A~Jr’ KjmtJKYf yj KfKjÇ 2013 xJPu KmvõUqJf oqJVJK\j ÈKrcJr cJAP\ˆ’ fJPT KjP~ @KatPTu k´TJv TPrÇ 2014 xJPu hq KjCA~Tt aJAox FmÄ A≤JrjqJvjJu ßyrJfl KasKmCPjr xJÄmJKhT fJPT KjP~ Èhq asM @PoKrTJj: oJctJr IqJ¥ oJKxt Aj ßaéJx’ KvPrJjJPo FTKa mA rYjJ TPrjÇ FT x¬JPyr oPiq FA mA yKuCPc @PuJzj xOKÓ TPrÇ ßmv T\j jJoTrJ yKuCc KjotJfJ rAx nNÅA~Jr V· KjP~ YuKó© KjotJPer @V´y k´TJv TPrÇ Èhq asM @PoKrTJj’ jJPo YuKó©Ka ‰fKrr TgJ KZu TqJgKrj KmVPuJrÇ KT∂á ßvw kpt∂ YuKó©Ka KjotJe TrPZj È\qJKT’ ZKmr KjotJfJ kJmPuJ uJrJAjÇ YuKf mZrA FA YuKó© oMKÜr TgJ rP~PZÇ rAx nNÅA~J mPuj, @oJr FA WajJ KjP~ IPjPTA YuKó© KjotJe TrPf ßYP~PZÇ ImPvPw kJmPu uJrJAj FKa KjotJe TrPZjÇ @oJr KmvõJx FaJ oMKÜ ßkPu xJrJ KmPvõr oJjMPwr oPiq @rS ßmKv oJjmfJPmJi \JV´f yPmÇ FKhPT FT\j kKrYJuT rAx nNÅA~JPT KjP~ FTKa cTáPo≤JKr ‰fKr TPrj, pJ pMÜrJPÓsr KxKmFx jqJvjJu ßaKuKnvPj k´YJrÇ ÈuJT Im oMxKuo’ KvPrJjJPo 15 kPmtr SA cTáPo≤KrPf ßhUJPjJ yP~KZu: xm oMxuoJjA UJrJk j~Ç xm iot KTÄmJ TJuYJPrA nJPuJ-UJrJk oJjMw rP~PZÇ KxKr\Ka k´YJPrr kr @PoKrTJr xJiJre oJjMPwr oPiq oJjKxTfJ kKrmftPj k´nJm rJPUÇ rAx nNÅA~J KmvõJx TPrj: @Ko pKh FT\j oJjMwPT vs≠J TrPf kJKr, fJyPuA IjqrJ @oJPT nJPuJmJxPmÇ Fr oJiqPoA ImxJj yPm WOeJrÇ KjP\r FA ofmJh k´YJPr KfKj VPz fáPuPZj ÈS~Jflt CAhJCa ßya’ jJPor FTKa IuJn\jT ß˝òJPxmL k´KfÔJjÇ KfKj FA xÄVbPjr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj KyPxPm hJK~fô kJuj TrPZjÇ IKyÄxmJh k´YJPr pJPòj kOKgmLr KmKnjú ßhPvÇ rAx mPuj, @orJ TJ\ TrKZ, FT\j oJjMwPT ÈßmaJr KyCoqJj KmAÄ’ mJ nJPuJ oJjMw ‰fKrr ßãP©, pJPf ßx KjP\PT @rS ßmKv Cjúf TrPf kJPrÇ FTAxPñ @\PTr ßYP~ TJu @rS nJPuJ oJjMw KyPxPm k´KfÔJ TrPf kJPrÇ @orJ oJjMwPT ßmJ^JPf ßYÓJ TrKZ ãoJ FmÄ xyJjMnNKf v»èPuJr @xu ootJgt KTÇ KTnJPm @Ko mM^Pf kJrPmJ, @Ko FT\j xyJjMnNKfvLu mqKÜÇ F Kmw~èPuJ KjP~ @Ko oJjMwPT kKrÏJr iJreJ KhPf YJAÇ @oJPhr CP¨vq C“xJy ßh~Jr oiqKhP~ oJjMwPT xJyJpq TrJÇ @Ko ßpj VfTJu ßgPT @\ @rS nJPuJ KyCoqJj KmAÄ KyPxPm KjP\PT k´KfÔJ TrPf kJKrÇ


53


54


55

KxKa TJCK¿Pur K¸TJr KyPxPm vkg V´ye TPrj TJCK¿uoqJj ßTJKr \jxjÇ

KxKa TJCK¿Pur K¸TJr yPuj FT\j xoTJoL

ßvPwr kJfJr kr ßvw y~ K¸TJr ßoKuxJ oJTt KnPnKrPaJrÇ vkg V´yPer IJPV KxKa TJCK¿Pu ßnJaJnáKa yPu 48 ßnJa kJj ßTJKrÇ TíÌJñ TJCK¿uCP~JoqJj APj\ mqJrj ßvw oMyëPft k´JKgtfJ ßWJweJ TrPu ßTJPjJ ßnJa kJjKjÇ fJr FP\¥J KZu KxKa TJCK¿Pu ßTJPjJ TíÌJñ K¸TJr ßjA FmÄ TíÌJñ TJCK¿u xhxqS ToÇ CPuäUq oqJjyqJaJj ßgPT KjmtJKYf TJCK¿uoqJj ßTJKr \jxj xoTJoL FmÄ fJr FAYIJAKn kK\Kan rP~PZÇ vkg KjP~A ßTJKr \jxj ßo~r mäJK\Sr k´Kf YqJPu† ZMÅPz KhP~ mPuj, TJCK¿Pu kJv yS~J ßTJPjJ KmPu ßo~r ßnPaJ KhPu KfKj fJ ßZPz ßhPmj jJÇ pKhS Vf 4 mZPr FA rTo ßTJPjJ WajJ WPaKjÇ ßTJKr \jxPjr \jì oqJxJYMPxaPxÇ oJ© hMKa mqJV yJPf V∂mqyLPjr of 19 mZr m~Px KjCA~PTt IJPxjÇ ßx xo~ KfKj ßTJgJ~ gJTPmj KT TrPmj KTZMA \JjPfj jJÇ IJ\ fJr m~x 35 mZrÇ ßTJKr \jxj mPuj, I· m~Px KjCA~PTt FPx, ÛáPu ßVPu FA KxKaPf nJPuJ TJ\ kJS~J ßTJPjJ mqJkJr j~Ç k´go kptJP~ K¸TJr kPh ßTJKr \jxPjr k´KfƪôL KZPuj 7 \jÇ KT∂á mMimJPrr IJPVA fJrJ k´JKgtfJ k´fqJyJr TPr ßjjÇ ßTmu KZPuj APj\ mqJrjÇ K¸TJr yS~Jr kr fJr KmÀP≠ IKnPpJV KfKj ßvõfJñÇ TJre KjCA~Tt KxKa TotTftJPhr 4 \Pjr oPiq 3 \jA ßvõfJñ FmÄ kMÀwÇ IgY KjCA~Tt KxKar ßoJa \jxÄUqJr ßmKvr nJV uqJKaPjJ, mäJT S FKv~JjÇ IJ\ kpt∂ ßTJPjJ TíÌJñ K¸TJr KjmtJKYf y~KjÇ Vf 4 mZPr KxKa TJCK¿Pu ßTJKr \jxj ßyug TKoKar ßY~Jr KZPujÇ ßTJKr \jxj k´go UmPr IJPxj yJAÛáPu kzJTJuLjÇ ßx xo~ KfKj Ûáu láamu KaPor ßTJ TqJP¡j KZPujÇ ßx xo~ KfKj xoTJoL ßWJweJ KhPu mˆPjr TJVP\ Umr yjÇ KfKj pUj V´J¥lJhJrPT mPuj KfKj xoTJoL, fUj fJr 42 mZr m~xL V´J¥ kJ mPuj, IJKo ßnPmKZuJo fáKo muPm, fáKo KrkJmKuTJj kJKatPf jJo KuKUP~PZJÇ fáKo ßV yPf kJPrJ, KT∂á ßfJoJPT ßcPoJPâa yPfA yPmÇ


56

7KhPjrßjJKaPvKjmtJYPjßpPfk´˜áf

k´go kJfJr kr ãofJxLPjrJ ßmKv TftOfômJKhÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´mÜJ yP~S fJrJ fJ mJKfu TPr FUj mz xMKmiJmJKhÇ KT∂á IKnùfJ muPZ, f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙JA CkPpJVLÇ TJre huèPuJr oPiq rJ\QjKfT KmvõJPxr WJaKf @rS k´Ta yP~PZÇ k´vú: 2014-Fr KjmtJYPjr @PV TrJ k´vúKa @kjJPT @mJrS TKr, KmFjKk KjmtJYj m~Ta mJ TKgfoPf fJPT KjmtJYPjr mJAPr rJUJr TJrS kKrT·jJ xlu yS~Jr @vïJ F mZr TfaJ? Ko\tJ lUÀu: FaJ FTho IoNuT muPf kJPrj jJÇ fUPjJ xMkKrTK·fnJPm FTaJ Im˙J ‰fKr TrJ y~, pJPf KmFjKk KjmtJYj m~Ta TPrÇ k´vú: ßxA nMPur \jq ßTJPjJ IjMPvJYjJ @PZ? Ko\tJ lUÀu: nMu y~ fUj, pUj @orJ jLKfr mJAPr pJAÇ xrTJPrr nNKoTJ fUj TfaJ IQjKfT KZu, ßxUJPj @kjJrJ ßpPf YJj jJÇ k´vú: @kjJrJA mPuj, rJ\jLKfPf ßvw TgJ mPu KTZM ßjAÇ Ko\tJ lUÀu: @mJr ‰jKfTfJr k´vúaJ @kjJrJA ßmKv @PjjÇ FTFVJPrJr @PV xmJA ‰jKfT k´JgtLA ßmKv UMÅP\KZPujÇ FPf @oJr @kK• ßjAÇ rJ\jLKfPf KjÁ~ x“ S ßpJVq ßuJPTr hrTJr, KT∂á SÅrJ xÄUqJ~ ßmKv jjÇ fJA mPu TfèPuJ ßoRKuT ‰jKfT Kmw~ gJTPm jJ, fJ ßfJ yPf kJPr jJÇ k´vú: ‰jKfTfJr pMKÜ KhP~ mJ xrTJrPT fJr fgJTKgf ßTRvuVf YâJP∂r \jq ßhJw KhP~ pKh @mJr KjmtJYj m\tj TPrj... Ko\tJ lUÀu: jJ, ßxnJPm hJ~ YJkJPjJ pJPm jJÇ TJre, @orJ FrA oPiq KTnJPm xMÔáM KjmtJYj TrJ pJ~, fJr ßYÓJ TrKZÇ KjmtJYPj pJm mPuA TKovj VbPj rJÓskKfr xPñ xJãJ“ TPrKZÇ KT∂á @orJ pJPf m~Ta TKr, ßx CP¨Pvq pKh xmtJ®T ßYÓJ YPu, fJyPu fJ Knjú k´vúÇ KT∂á oMvKTu yPuJ, ßTJPjJ kKrmftj ZJzJA pJPf @orJ KjmtJYPj IÄv KjA, ßx KmwP~ VeoJiqo S jJVKrT xoJP\r FTKa IÄv C“xJyLÇ k´vú: ßxKa KT ßTJPjJ n~ ßgPT, jJKT mJ˜m CkuK… ßgPT? Ko\tJ lUÀu: rJPÓsr KjkLzjKjptJfPjr Kmw~ ßpoj @PZ, ßfoKj fJPhr jJjJnJPm k´nJKmf TrJ yPòÇ VeoJiqoPT ÉoKT S aT ßvJPf KT muPf yPm fJ mJfPu ßhS~J y~Ç fJ ZJzJ mJ˜mfJ muPf @kKj iPr KjPòj, xrTJPrr Im˙Jj mhuJPjJ pJPm jJÇ k´vú: fJrJ y~PfJ ßhUPZ, @kjJrJ Ião S mqgt... Ko\tJ lUÀu: nMu yPòÇ mJÄuJPhKv rJ\jLKfPf FPT mqgtfJ muJ pJPm jJÇ FA rJ\jLKf TUj KTnJPm mhuJ~, fJ muJ pJ~ jJÇ xJŒ´KfT k´mefJ yPuJ, rJ\jLKfr mJAPrr vKÜèPuJr xrJxKr pMÜ yS~J, fJrJ rJ\jLKfr VKfk´TíKf KjitJrPer ßYÓJ TrPZÇ fJrJ rJ\QjKfT S VefJKπT k´KfÔJj VzPf mJiJ KhPòÇ FaJ @oJPhr huèPuJr I∂KjtKyf hMmtufJÇ xÄxh ITJptTrÇ KmYJr KmnJVS ßvwÇ FT\j xKYm FaJ Kj~πe TrPZjÇ k´vú: @S~JoL uLPVr hMmtufJr KmkrLPf KmFjKkPT C•o KmT· nJmPf IPjPTA rJK\ jjÇ FaJS xoJP\ yfJvJ ‰fKr TPrPZÇ @kKj KT oJPjj? Ko\tJ lUÀu: xoJP\ k´Y§ yfJvJ @PZÇ KT∂á @kKj ßpnJPm muPZj, ßxnJPm j~Ç Fr FTKa xJoKV´T KhT @PZÇ @S~JoL uLPVr TJPZ oJjMw S xoJP\r mz @vJ KZuÇ fJrJ ßnPmPZ, huKa FTKa VefJKπT xoJP\r \jq TJ\ TrPmÇ KT∂á fJrJ TPrPZ xŒNet CPfiJÇ k´vú: @kjJrJ KjmtJYPj ßVPuA KT FaJ TJaPm? Ko\tJ lUÀu: jJÇ ßTJPjJ FTKa huPT hJ~L jJ TPr @Ko mum, ßhUMj, @\PT KmvõKmhqJu~èPuJPf KT WaPZ? humJK\r TJrPe ßoiJmLrJ KvãT yPf kJrPZj jJÇ ß\qÔ KYKT“xPTrJ mhKur KvTJr yPòjÇ \jk´vJxPjS YuPZ FTA Im˙JÇ FTKaoJ© ofJhPvt KmvõJxLPhr Kj~πPe xmKTZM rJUJr k´Kâ~J YuPZÇ xJKmtTnJPm yfJvJ VnLr yPòÇ k´vú: @VJoL KjmtJYPjr x÷Jmq luJlu k´Pvú @kjJrJ ßTJPjJ xoLãJ TPrPZj KT? Ko\tJ lUÀu: ßxnJPm TKrKjÇ fPm FT\j oJPbr rJ\jLKfT KyPxPm muPf kJKr, 80 vfJÄv xMÔáM KjmtJYj yPuS KmFjKk 300 @xPjr oPiq 80 nJV @xj kJPmÇ

k´vú: FA IjMoJj xKfq yPu fJ ßTj WaPm? KmFjKkr k´Kf @˜J ßgPT, jJKT ãofJxLj hPur k´Kf x∂áÓ j~ mPu? Ko\tJ lUÀu: ßnJaJrrJ KmFjKk xrTJPrr xPñ fáujJ TrPmjÇ fÅJrJ KoKuP~ ßhUPmj, fUj \jKjrJk•J mJ mqmxJmJKeP\qr kKrPmv ßToj KZuÇ xrTJrKmPrJiL ßjKfmJYT ßnJPar k´nJmS gJTPmÇ k´vú: KmYJr KmnJV kOgT&TrPer @kjJrJ k≠KfVf KmPrJKifJ TPrKZPujÇ KmYJrkKf KjP~JV @Aj jJ TrJ S Kjoú @hJuPfr Kj~πPe ‰Æf vJxPj @S~JoL uLV S KmFjKk FUPjJ FTTJ¢JÇ ßlr ãofJ~ ßVPu ßp nJPuJ TJ\ TrPmj, fJr nrxJ KT? Ko\tJ lUÀu: @kjJPhr FA hOKÓnKñr xPñ @oJPhr FTaá kJgtTq @PZÇ @kjJrJ ßpnJPm ßhUPZj,

mJ˜mfJPT ßxnJPm @orJ ßhKU jJÇ @orJ FUj ßhRPzr oPiq @KZÇ k´KfKhj @hJuPf yJK\rJ KhAÇ k´KfKhj @oJPT CKTPur xPñ mxPf y~Ç \JKoj KjPf k´KfKhj @oJr ßuJT\jPT aJTJk~xJ KhPf y~Ç Fxm KhT @kjJPhr ßYJPU kPz jJÇ @r @orJ ßp Fxm KmwP~ mum, @kjJrJ fJr TfaáTá ZJkPmj mJ ZJkJPf kJrPmj? oJxhJr ßyJPxj oJouJr rJ~ IjMpJ~L KTZM KmKir UxzJ ßfJ @orJ TPrKZuJoÇ k´vú: fJr ßTJPjJKarA mJ˜mJ~j WPaKjÇ KmFjKkr \jq mrÄ uöJr yPuJ, KmYJrkKf uKflár ryoJj 2001 xJPu kOgT&Tre-xÄâJ∂ IiqJPhvKa xA TrJr xo~ ßmVo UJPuhJ K\~J fÅJPT mPuKZPuj, SaJ @Ko TrmÇ KT∂á TUPjJA KfKj ßxKa TPrjKjÇ Ko\tJ lUÀu: F KmwP~ @Ko muPf kJrm jJÇ @oJr \JjJ ßjAÇ k´vú: FUj ßhRPz @PZj, KT∂á Kfj ß\JPar „kPrUJxy IPjT èÀfôkNet xÄÛJPrr IñLTJr @\S kNre y~KjÇ Ko\tJ lUÀu: ßxaJ ÊiM KmFjKkr ßhJw? @kjJPhr IPjPTrA oNu aJPVta KmFjKkÇ @S~JoL uLPVr ßTJPjJ ßhJw ßjAÇ fJPhr ‰jKfTfJr ßTJPjJ xÄTa ßjAÇ k´vú: SaJA ßfJ @kjJPhr IKnjú motÇ kr¸rPT ßhJwJPrJk TPrj, xMvJxj KYPzYqJ¡J y~Ç Ko\tJ lUÀu: @r FUj 2014 xJPur KjmtJYPj jJ KVP~ @orJA yuJo pf ßhJwLÇ k´vú: KmFjKk ãofJ~ ßVPu @S~JoL uLPVr ßYP~ nJPuJ xMvJxj ßhPm jJ, mrÄ \KñmJh fLmsfJ ßkPf kJPr Foj FTaJ vïJS ßfJ To ß\JrJPuJ j~Ç

Ko\tJ lUÀu: xrTJr FA Ikk´YJr YJuJPf @kjJPhrA FTKa IÄPvr xyPpJKVfJ kJPòÇ \KñmJh hoPj KmFjKkr ßjS~J khPãkèPuJ k´YJr kJ~Kj, k´YJPr ßkPr jJ SbJ @oJPhr FTaJ mqgtfJ mPaÇ k´vú: ˝JiLjfJKmPrJiL \JoJ~Jf ßjfJPhr oπL TrJ, fÅJPhr VJKzPf kfJTJ SzJPjJr TJ\Ka ßfJ @kjJrJA TPrPZjÇ Ko\tJ lUÀu: @kKj èKuP~ ßluPZjÇ \KñmJh, pM≠JkrJi S \JoJ~JfPT @kjJrJ FT TPr ßhUPZjÇ \JoJ~JPfr xPñ KmFjKkr ß\Jam≠fJr TJrPe xMkKrTK·fnJPm FaJ TrJ yPòÇ vJxT hu pUj \JoJ~JPfr xPñ f•ôJmiJ~T xrTJPrr @PªJuj Tru, ßvU yJKxjJ, ßVJuJo @po, AjM, ßojj pUj FT ßaKmPu mxu∏fUj xÄmJhk© ff CfuJ y~KjÇ fJPhr xPñ @oJPhr ß\Jam≠fJ ßfJ KjmtJYjLÇ k´vú: \JoJ~JfPT pM≠JkrJiL xÄVbj mPu oJPjj ßfJ? Ko\tJ lUÀu: FTJ•Pr \JoJ~Jf oMKÜpMP≠r KmPrJKifJ TPrPZÇ

VefπYYtJ FmÄ \jVPer ßYJPU ffaJ V´yePpJVq jJ yPf kJrJr TJrPeS... Ko\tJ lUÀu: KmFjKkPT Ikh˙ TrPf FaJ @kjJPhr UMm mz FTaJ k´YJreJÇ pM≠JkrJiLPhr ßhJxr KyPxPm KYK©f TrPf xMkKrTK·fnJPm FTKa Yâ TJ\ TrPZÇ IgY KmFjKkA FToJ© hu, pJrJ ChJrQjKfT VefPπ KmvõJxLÇ k´vú: FTáPv @VPˆr ßV´Pjc yJouJ~ KmFjKkr nNKoTJ, KmPvw TPr fJr xMÔáM fh∂ TrPf jJ kJrJr mqgtfJS KT k´YJreJ? Ko\tJ lUÀu: F KmwP~ @Ko Kmvh \JKj jJ, fJA muPf kJrm jJÇ k´vú: KT∂á Foj KmwP~ Im˙Jj kKrÏJr jJ yPu @kKj \JKfr TJPZ KTnJPm V´yePpJVq ßjfJ yPmj? Ko\tJ lUÀu: @Ko y~PfJ \JKfr TJPZ V´yePpJVq yAKjÇ xJoPj KjmtJYjÇ ßhUJ pJT, \jVe @oJPT V´ye TrPm KT jJ? k´vú: fJr oJPj @kKj KjmtJYjL \~krJ\P~r oPiqA pM≠JkrJiLPhr @vTJrJ ßhS~Jxy SA xm k´Pvúr oLoJÄxJ ßhPUj?

k´vú: fJyPu SA ßp Kmmre KhPuj, fJPf SPhr oπL TrJaJPT KT pgJgtfJ ßh~? Ko\tJ lUÀu: ßxaJ TUPjJ hJKm Trm jJÇ k´vú: ßx \jq ãoJS YJAPmj jJ? ßTj? Ko\tJ lUÀu: @S~JoL uLV ßp Fxm Kmw~ ßgPT mz xMKmiJ KjP~PZ, ßxaJ @kjJrJ TUPjJ mPuj jJÇ Vf k´J~ FT hvPT ßhUKZ, @S~JoL uLPVr KTZM xoJPuJYjJ KoKc~J TPrPZ, KT∂á Vf hM-FT mZr yPuJ, k´mefJaJ FPTmJPr CPfi ßVPZÇ @S~JoL uLV ßpj xmKTZMA KbT TrPZÇ IgY VefJKπT rJÓs KyPxPm KmTJPvr x÷JmjJ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr oJiqPo fJrJ jÓ TPrPZÇ Vf TP~T mZPr fJrJ KmYJr KmnJVxy KmKnjú xJÄKmiJKjT k´KfÔJjèPuJr ßp ãKf TPrPZ, ßx Kmw~Ka k©kK©TJr ßTJgJS ßfoj ßhKU jJÇ FojKT VeoJiqPor ßp IÄvKa TgJ muf, fJPhr T£ ßYPk irJr KmwP~S @kjJrJ UMm FTaJ ßxJóJr jjÇ Vf ßhz mZPr mJT&˝JiLjfJ n~JjTnJPm ysJx ßkP~PZÇ k´vú: KT∂á \jKmKòjúfJr TJrPe KmPrJiL hu KyPxPm @kjJrJ FfaJA hMmtu ßp xoJP\ nJrxJoq jÓ yP~ ßVPZ mPuS oPj TrJ y~... Ko\tJ lUÀu: @Ko CPfiJ pMKÜS KhPf kJKrÇ @Ko pKh mKu ÉoKT S n~nLKf FfaJA ßmKv ßhUJPjJ yP~PZ ßp @kjJrJ Sxm KjP~ ßTJPjJ TgJA muPf YJj jJÇ @kjJrJ FaJS ßoJPaA mM^Pf YJAPZj jJ ßp KmFjKk k´KfKa oMyNft TfaJ KjkLzPjr oiq KhP~ pJPòÇ hPur @rS IPjPTr oPfJ @oJr mC-mJóJ-kKrmJr xmJA ãKfV´˜Ç k´vú: KT∂á KmFjKkr Inq∂rLe hMmtu

Ko\tJ lUÀu: @Ko jA, hPur TgJ muKZÇ @Ko KjKÁf, ImJi KjmtJYj yPu @oJr hu hMA-fOfL~JÄv @xPj \~L yPmÇ @r @PVr ßpxm IKnPpJV, ßxxm oyuKmPvw KmFjKkr KmÀP≠ IpgJ FPjPZÇ k´vú: UJPuhJ K\~Jr aáAPa mKetf xJPz xJf v ßuJT èo yS~Jr kPã KT k´oJe @PZ? Ko\tJ lUÀu: k´PfqPTr KmwP~ @oJPhr TJPZ fgq @PZÇ ZKmxy xŒ´Kf kMK˜TJ ßmr TPrKZÇ @oJr Tf ßuJT âxlJ~JPr oPrPZ, yÅJaáPf èKu TrJ yP~PZ, Tf ßuJTPT KogqJ oJouJ ßhS~J yP~PZ fJPf xm fgq kJPmjÇ FTKa ‰jKfT k´vú TKrÇ @kjJrJ pUj ßjyJf kKrxÄUqJPjr Ê≠fJ KjP~ k´vú ßfJPuj, fUj ootJyf yAÇ k´vú \JPV, @kjJrJ KT fJyPu èo-xogtT? k´vú: ãofJ~ ßVPu @kjJrJ KT Fxm mº TrPmj? rqJm KmPuJk TrPmj? IkJPrvj KTîj yJPat KjyfPhr KmwP~ hJ~oMKÜ KhPf xÄxPh @kjJrJ @Aj TPrKZPujÇ ßx \jq @\S ãoJ YJjKjÇ Ko\tJ lUÀu: ImvqA mº TrmÇ @oJr ßj©L k´TJPvq mPuPZj, rqJm KmuM¬ yPmÇ @kjJrJ KTîj yJat TrJaJPTA mz IkrJi ßhUPZj? FUj pJ TrJ yPò? fáPu KjP~ ßlrf KhP~ KogqJ oJouJ TrJ yPòÇ @kjJrJ ßxnJPm Fxm ßhUPZj jJÇ k´vú: hMPaJ nMu pMÜ yP~ FTKa xKbT y~ jJÇ Ko\tJ lUÀu: @KoS fJ mKu jJÇ iJreJ ‰fKr yPò ßp KmFjKk SaJ (KmYJrmKyntNf yfqJTJ§) TPrKZu, fJA @S~JoL uLPVraJ ‰mi yPòÇ k´vú: KjmtJYjL xyJ~T xrTJPrr „kPrUJ TPm kJm? KjmtJYjTJuLj xrTJPr

oKπfô KhPu ßjPmj? Ko\tJ lUÀu: rJ\QjKfTnJPm xMKmiJ\jT xoP~ ßhmÇ xm ßyJoS~JTt k´˜MfÇ @r oKπfô ßfJ rJ\QjKfT fJoJvJÇ @kKj @oJr xPñ mxPf, TgJ muPf YJj jJÇ kKrÏJr muPZj, @oJr xPñ ßTJPjJ xÄuJk ßjAÇ fJyPu KT ßhPmj @oJPT? @r KmFjKkr xPñ xm rTo IKmYJr TPr KjmtJYPj fJr IÄvV´ye @vJ TrPmj? k´vJxPj, KjmtJYjk´Kâ~Jr ßp Im˙J ‰fKr TPrPZ fJrJ, ßxUJPj KmPrJiL hPur ˝JiLjfJ TfaJ gJTPm? oñumJr AK†Kj~Jxt AjKˆKaCvPj xnJ TrJr IjMoKf KhP~ fJrJ @oJPhr fJuJm≠ TPrPZÇ ZJ©hPur k´KfÔJmJKwtTLPf èKuKm≠ FT\jPT ßyKuT¡JPr dJTJ~ @jPf yP~PZÇ fJ ZJzJ KjmtJYjPT KTnJPm xMÔáM TrJ pJ~, ßx KmwP~ @orJ F oMyNPft xÄuJPk mxPf rJK\Ç k´vú: f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj ßhS~Jr vPft? Ko\tJ lUÀu: jJ, ßTJPjJ kNmtvft ßjAÇ ßTJPjJ kNmtvft KhP~ xÄuJPk mxPf YJA jJÇ k´vú: ßvU yJKxjJr IiLPj KjmtJYPj pJPmj, ßfoj AKñf KhPf k´˜Mf? Ko\tJ lUÀu: KT TJrPe ßxaJ ßhm? fJyPu xÄuJPkr hrTJr KT? @orJ ßfJ FoKjA KjmtJYPj ßpPf kJKrÇ k´vú: @kjJrJ kNet KjmtJYjL ßo\JP\ @PZj KT jJ? Ko\tJ lUÀu: @orJ KT TrKZ, ßhUPZj jJÇ KT∂á FUJPjS ßhUMj, @kKj ßyKuT¡JPr YPz ßjRTJ~ ßnJa YJj, IgY @oJPT WPrr oPiq xnJ TrPf ßhj jJÇ Vf 9 mZPr ßhPvr xm ßgPT mz KmPrJiL huPT T~aJ xnJr IjMoKf ßhS~J yP~PZ, fJr KyxJm KjjÇ KmFjKk mJh KhjÇ rm, oJjúJ∏FÅPhr TJr KT Im˙J? k´vú: KmP\Kkr xPñ ßTJPjJ KjmtJYjL ßpJVJPpJV yP~PZ? Ko\tJ lUÀu: @orJ KjmtJYj k´Pvú mJAPrr TJrS xPñ ßpJVJPpJV TKr jJÇ @orJ \jVPer ãofJ~ KmvõJxLÇ k´vú: 300 @xPj oPjJj~j YNzJ∂ TPrPZj? \JoJ~JfPT KjP~ KT TrPmj? Ko\tJ lUÀu: ImvqAÇ @orJ 300 @xPj xJf KhPjr ßjJKaPv KjmtJYPj ßpPf k´˜MfÇ \JoJ~JPfr KmwP~ @AKj l~xJuJ KT y~, ßxaJ ßhPU Kx≠J∂ ßjmÇ fJr xPñ KjmtJYjL IÄvLhJrPfôr ßTJPjJ YáKÜ ßjAÇ ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ @PªJuj TrJr YáKÜ @PZÇ k´vú: ßmVo UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJj hK§f yPu hPur ßjfOPfô ßTJPjJ kKrmftj? Ko\tJ lUÀu: hK§f yS~Jr k´vúA @Px jJÇ fJ ZJzJ KmYJrmqm˙J ßfJ jJ\MTÇ k´iJj KmYJrkKfPT ßmr TPr ßhS~J yP~PZÇ ßxUJPj \mrhK˜ KTZM FTaJ yPf kJPr jJ, fJ KT TPr mKu? k´vú: KmT· ßjfOfô? Ko\tJ lUÀu: @oJPhr FèPuJ KbT @PZÇ ßhvPj©L Kfj oJx KZPuj jJ, KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ mJAPr @PZj, KT∂á @orJ mz TJ\èPuJ TPrKZÇ k´vú: 9 mZPr xrTJPrr FTKa xJluq muMjÇ KmPhvjLKf KTnJPm ßhPUj? Ko\tJ lUÀu: ßTJjaJ mum, muMjÇ fJrJ ßp 7 nJPVr ßmKv K\KcKk hJKm TPr, ßxUJPjS KogqJYJr @PZÇ fJPhr xm ßgPT mz mqgtfJ yPuJ, mJÄuJPhPvr KmTJvoJj VefJKπT mqm˙J S \j\LmPjr ˝JnJKmTfJ S ˝K˜ fJrJ jÓ TPr KhP~PZÇ KmPhvjLKfr k´Pvú mum, @orJ mPñJkxJVrPT xm xo~ KjP\Phr Kj~πPe ßhUPf YJAÇ KmPhvjLKfr ßãP© KTZM CPÆV @PZ, TJre KTZM YáKÜ yPò, fJ nJrf, YLj mJ pMÜrJÓs pJr xPñA ßyJT, fJr Kmw~m˜M @orJ \JKj jJÇ KmPhvjLKfPf hMKa mz mqgtfJ ßrJKyñJ k´fqJmJxPj ITJptTr YáKÜ TrJ, @r @xJPo 1 ßTJKa 90 uJU fgJTKgf mJÄuJPhKvPT ßlrf kJbJPjJr kKrK˙Kf ‰fKr yS~JÇ F hMKa KmwP~ xrTJPrr frPl ßTJPjJ mqJUqJ ßjAÇ k´vú: xJmPoKrjxy KmkMu xorJ˘ â~PT KTnJPm ßhPUj? Ko\tJ lUÀu: @orJ xm xo~ vKÜvJuL k´KfrãJmqm˙Jr kPãÇ k´vú: xm irPjr xorJ˘ âP~r k´KfS fJyPu @kjJPhr xogtj @PZ? Ko\tJ lUÀu: Fr oJPj fJ j~Ç ßTJPjJ âP~r ßkZPj pKh Ijq CP¨vq, hMjtLKf gJPT, fJyPu fJPT xogtj Trm ßTj? @orJ ßxaJA xogtj Trm, pJ k´KfrãJPT vKÜvJuL TrPmÇ F k´xPñ mum, @orJ IKjrJkh KmPmYjJ~ „kkMPrr kJroJeKmT KmhMq“ k´T· xogtj TKr jJÇ k´vú: @kjJPT ijqmJhÇ Ko\tJ lUÀu: ijqmJhÇ


57

ßxjxJPx AKoPV´vj ˆqJaJx \JjJPf yPm k´go kJfJr kr V´ye TPrÇ ßpPyfá \jxÄUqJr Skr KnK• TPr KmKnjú ߈Pa yJCPxr xhxq xÄUqJ KjitJre TrJ y~, fJA xKbT oJgJ VejJ Ifq∂ èÀfôkNet FTKa Kmw~Ç fJZJzJ ßk´KxPc≤ KjmtJYPj APuPÖJrJu TPu\ ßnJa xÄUqJS FA TÄPV´x xhxq xÄUqJr Skr Kjntr TPrÇ IJPoKrTJr AKoV´J≤ IiMqKwf ߈a xoNPy ßpoj TqJKuPlJKjt~J, KjCA~PTt APuPÖJrJu TPu\ ßnJa xÄUqJ ßmKvÇ mMimJr KjCA~Tt aJAoPxr FTKa UmPr jPzYPz mPxPZj CkÀÜ KmwP~ FcPnJPTKx V´∆kÇ ßxAxJPg ˝~Ä ßxjxJx mMqPrJ kpt∂ IJfÄKTf yP~ CPbPZÇ UmrKa yPuJ KckJatPo≤ Im \JKˆx ßgPT ßxjxJx mMqPrJPT IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZ 2020 xJPu ßxjxJPx ßpj oJgJ VejJr xo~ k´PfqTKa oJjMPwr KxKaP\jvLk ˆqJaJx K\ùJxJ TrJ y~Ç IJfÄKTf yS~Jr TJre, ßpPyfá xrTJrLnJPmA muJ y~, pMÜrJPÓs k´J~ 1 ßTJKa 10 uã TJV\k©yLj AKoV´J≤ mxmJx TPr, fJA AKoPV´vj ˆqJaJx xŒPTt k´vú TrJ yPu FA 1 ßTJKa 10 uã AKoV´J≤PT ßTJPjJnJPmA VejJ~ I∂nátÜ TrJ pJPm jJÇ Fr IJPV ßpoj 2000 mJ 2010 xJPu mJrmJr k´YJr TrJ yP~PZ VejJr xo~ TJPrJ AKoPV´vj ˆqJaJx K\ùJxJ TrJ yPm jJ, FmÄ ßxjxJPx k´h• fgq xrTJPrr Ijq ßTJPjJ KckJatPoP≤r xJPgA ßv~Jr TrJ yPm jJÇ fJ xP•ôS vfnJV xMÔá VejJ x÷m y~KjÇ pf lro ßoAPu kJbJPjJ yP~PZ fJr xmA ßlrf pJ~Kj xÄKväÓ h¬Pr FmÄ IPjPT jT TrJ xP•ôS hPrJ\J ßUJPuKjÇ ßxjxJx KmPvwùrJ KjCA~Tt aJAoxPT mPuPZj, ßk´KxPc≤ asJPŒr AKoV´J≤ KmPrJiL T¢r nëKoTJr \jq KmPvw TPr IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr KmÀP≠ IxKyÌá oPjJnJm 2020 xJPur ßxjxJx TotxNYLPT mqgt TPr ßhPmÇ KmPvw TPr uqJKaPjJ ToMqKjKa FmÄ IjqJjq oJAPjJKrKa ToMqKjKa ßxjxJx ß˝òJPxmT mJ ToLtPhr TJZ ßgPT hNrfô m\J~ rJUPmÇ TJre fJrJ IJvÄTJ TrPm ßxjxJxA yPm ßk´KxPc≤

asJPŒr xmPYP~ xy\ CkJ~ IQmiPhr KYK¤f TPr KcPkJat TrJr \jqÇ KmPvwùrJ muPZj, oJgJ VejJ IxŒNet yPu ßTmu ßp ßuK\xPuKan IJxj m≤j kJPfi pJPm fJA j~, ßpxm IjV´xr AKoV´J≤ FuJTJ fJPhr xKbT \jxÄUqJ ßhUJPf mqgt yPm ßxxm FuJTJ KmKu~j KmKu~j cuJr mrJ¨ kJS~J ßgPT mKûf yPmÇ 1790 xJu ßgPT IJPoKrTJ~ mxJxrf xTu mqKÜr oJgJ VejJ k´T· ÊÀ y~Ç hv mZr krkr FA VejJ y~Ç 1960 xJu ßgPT oJgJ VejJ k´Kâ~J~ ßTJPjJ mqKÜr AKoPV´vj ˆqJaJx K\ùJxJ TrJr KmiJj rKyf TrJ y~Ç CPuäUq Vf mZr 12 KcPx’r KckJatPo≤ Im \JKˆx ßxjxJx mMqPrJPT ßuUJ FT KYKbPf 2020 xJPur ßxjxJPx k´PfqPTr Km˜JKrf KxKaP\jvLk fgq xÄpMÜ TrJr IjMPrJi \JjJ~Ç UmrKa k´go k´TJv TPr ßk´J-kJmKuTÇ ßnJKaÄ rJAax FcPnJPTKx V´∆kèPuJ mPuPZ TqJKuPlJKjt~J ߈Pa k´J~ 7 KoKu~j Ky¸JKjT ßnJaJr rP~PZ pJrJ ßcPoJPâa, FArTo ßaéJPx rP~PZ 5 KoKu~j Ky¸JKjT ßcPoJPâa ßnJaJrÇ IJPrJ IJPZ KjCA~Tt, KjC\JKxt, ßkjKxuPnKj~J~Ç ßxxm ߈Pa pKh ßcPoJPâKaT ßnJaJr TPo I∂f ßxjxJPxr TJrPe, ßxaJA y~PfJ YJAPZ asJŒ k´vJxjÇ fPm ßxjxJx KckJatPo≤ oMUkJ© oJAPTu Kx TáT KxKj~r FT KuKUf KmmOKfPf krKhj oñumJr mPuj, ÈIJoJPhr Ijqfo IV´JKiTJr yPuJ xŒNet FmÄ FqJTáPra ßxjxJxÇ’ KT∂á CÜ Kx≠J∂ k´YJPrr kr fJ FUj k´J~ Ix÷m yP~ CbPf kJPrÇ

KmsPaPjr rJjLr xÿJjjJ ßkPuj hMA mJÄuJPhvL k´go kJfJr kr

oPiq 551 \j IgtJ“ 49 vfJÄv jJrL FmÄ 9 hvKoT 2 vfJÄv xÄUqJuWM xŒ´hJP~r

Ûáu ßgPT 1997 xJPu FoKmKmFx kJx TPrjÇ 2006 xJPu ßumJr kJKat ßgPT aJS~Jr yqJoPuPar ßmJ SP~ˆ S~JPct TJCK¿ur KjmtJKYf yjÇ kPr Tj\JrPnKan kJKatPf ßpJV ßhjÇ @jS~JrJ @uL YqJPju @AP~r ACPrJk vJUJr ßY~JroqJj S KxAS ßr\J @yoh l~xu ßYRiMrL ßvJP~Pmr ˘LÇ @jS~JrJ @uL aJS~Jr yqJoPuPar mJKxªJÇ IjqKhPT k´mJxL mJÄuJPhKv KYKT“xT kKk xMufJjJ \JoJj ßo≤Ju ßyug lJˆt FAc AÄuqJP¥r KYl FKéKTCKanÇ u¥jKnK•T FA k´KfÔJj ßhvmqJkL oJjKxT ˝J˙q xŒPTt xPYfjfJ VPz ßfJuJ S k´Kvãe KhP~ gJPTÇ 8 mZr iPr F k´KfÔJPj rP~PZj kKk \JoJjÇ kKk xMufJjJ \JoJj 1977 xJPu ßkJatxoJCPg \jìV´ye TPrjÇ KfKj ßkJatxoJCg ACKjnJKxtKa ßgPT Km\Pjx IqJcKoKjPˆsvPj FoKmF TPrjÇ 1999 xJPu KfKj ßkJatxoJCPg KckJatPo≤ Im ßyuPg TKoCKjKa ßcPnukPo≤ TotTftJ KyPxPm ßpJV ßhjÇ oJjMw rP~PZjÇ F mZPrr ßxA xÿJjjJr fJKuTJ~ ˙Jj TPr KjPuj hMA KmsKavmJÄuJPhKv jJrLÇ fJrJ yPuj @jS~JrJ @uL S kKk \JoJjÇ ßkvJVfnJPm hM\jA KYKT“xTÇ TKoCKjKa ßyug ßT~Jr UJPf KmPvw ImhJPjr ˝LTíKf KyPxPm KmsKavmJÄuJPhKv KYKT“xT @jS~JrJ @uLPT rJKjr KmPvw xÿJj\jT ßUfJm ßo’Jrx Im hq SctJr Im hq KmsKav FŒJ~Jr (FoKmA) ßhS~J yP~PZÇ xJPmT TJCK¿ur @jS~JrJ @uL K¸aJuKlflx S mJÄuJ aJCPj KYKT“xT KyPxPm ßxmJ ßhjÇ TJCK¿ur gJTJr xo~ KfKj aJS~Jr yqJoPuPa Èßyug IqJ¥ SP~uKmAÄ'-Fr ßTKmPja ßo’Jr KZPujÇ IjqKhPT oJjKxT ˝J˙q UJPf ImhJj rJUJr \jq KmsKav-mJÄuJPhKv rJKjr ßhS~J KmPvw xÿJjjJ IctJr Im hq SctJr Im hq KmsKav FŒJ~Jr (SKmA) ßkP~PZj k´mJxL mJÄuJPhKv KYKT“xT kKk \JoJjÇ 1970 xJPu \jì ßjS~J @jS~JrJ @uL ‰vvPmA mJmJ ß\JPmh @uL S oJ xKuoJ UJfáPjr xPñ pMÜrJ\q pJjÇ KfKj ßx≤ mJgtJouM\ S rP~u u¥j ßoKcTqJu

mJKz ßTjJ-ßmYJr TgJ nJmPZj? FUjA Kx≠J∂ ßj~Jr xmPYP~ xMxo~ • KmjJoNPuq IJkjJr mJKzr mftoJj oJPTta KmPväwe • IJkjJr ßk´JkJKat KmwP~ KmjJoNPuq krJovt • mJKzr ßorJof KmwP~ krJovt Ferdous Khan 917-749-4143

House for Sale

104-41, 165th Street • Renovated like New • Close to Subway & train • 4 Bed, 3 bath • Full finished basement • Close to college

IJxMj FmÄ KjP\ ßhUMj American Homes 76-26 Broadway Elmhurst, NY 11373


58

cvwKØèvbáK 90 ÜKvwU Wjváii wbivcÀv mnvqZv ØíwMZ KáiáQ hy≥ivÛ™

FjIJrKm xPÿuPj FFoF oMKyPfr xJPg c.FPT IJ»Mu ßoJPoj, c.jMÀj jmL, FoA ßYRiMrL vJoLo k´oNUÇ

FjIJrKm xPÿuPj mÜmq rJPUj IgtoπL IJmMu oJu IJ»Mu oMKyfÇ

dJTJ~ k´go k´mJxL mJÄuJPhvL Khmx kJKuf ßvPwr kJfJr kr

fJr oPiq k´mJxLPhr kJbJPjJ ßrKoPa¿ IjqfoÇ AhJKjÄ IPjT oJjMw KmPhv pJPò, KT∂á k´mJxL @~ ßxnJPm mJzPZ jJÇ FKa KjP~ jJjJj VPmweJ yPòÇ ßhPvr IgtjLKf, rJ\jLKf, xJoJK\T ßãP© k´mJxLrJ mKuÔ nNKoTJ rJUPZjÇ dJTJr @VJrVÅJSP~r mñmºá @∂\tJKfT xPÿuj ßTPªs k´mJxL mJÄuJPhvL KhmPxr IjMÔJPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ ÛuJxt mJÄuJPhv lJCP¥vj k´gomJPrr oPfJ k´mJxL mJÄuJPhvL Khmx kJuj CkuPã FA IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ IgtoπL mPuj, hMjtLKf mPº fgqk´pMKÜr (@AKxKa) ßYP~ mz yJKf~Jr @r ßjAÇ xrTJPrr ßkPo≤-KrKxn KxPˆPo mqJkTnJPm @AKxKa mqmyJr yPòÇ IgtoπL F xo~ hMjtLKf mPº @AKxKar èÀfô ßmJ^JPf KxPuPar ohj ßoJyj TPuP\r FTKa IKnùfJ fáPu iPrjÇ ßhPvr IgtjLKfr YJTJ xYu rJUPf FmÄ ßhPvr Cjú~Pj k´mJxL mJÄuJPhvLrJ TJ\ TrPZjÇ fÅJPhr FA ImhJPjr ˝LTíKf KhPf k´gomJPrr oPfJ k´mJxL mJÄuJPhvL Khmx kJuj TrJ yPòÇ k´mJxL mJÄuJPvLPhr ImhJj KmPmYjJ~ xrTJPrr k´Kf KhmxKa rJÓsL~nJPm kJuj TrJr hJKm \JKjP~PZ @P~J\TrJÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA IKfKgrJ k´mJxL KhmPxr ßuJPVJ CPjìJYj TPrjÇ ßuJPVJr jTvJ TPrPZj Kv·L yJPvo UJjÇ k´mJxL KhmPxr Kgo xÄP~r xPñ jJPYr oiq KhP~ ÊÀ y~ oNu IjMÔJjÇ ÛuJxt mJÄuJPhv lJCP¥vPjr k´KfÔJfJ S ßk´KxPc≤ FT xoP~r KjCA~Tt k´mJxL Fo A ßYRiMrL vJoLo mPuj, hKãe FKv~Jr IPjT ßhPvA rJÓsL~nJPm k´mJxL Khmx kJuj TrJ y~Ç mZPrr FA xoP~ mz Khj S AÄPrK\ jmmPwtr ZMKa gJTJ~ k´mJxLPhr ßhPv @xPf xMKmiJ y~, kJvJkJKv KmKnjú ßhPv mwt ßvPwr ImTJv gJTJ~ 30 KcPx’r k´mJxL Khmx kJuPjr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZÇ ÛuJxt mJÄuJPhv lJCP¥vPjr k´iJj KjmtJyL KhuJrJ @lPrJ\ UJPjr xûJujJ~ IjMÔJPj @rS mÜmq ßhj k´iJjoπLr TJptJuP~r ßaTxA Cjú~j uãqoJ©J TJptâPor k´iJj xojõ~TJrL @mMu TJuJo @\Jh, KmsKav-mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr ßk´KxPc≤ FjJo @uL, ÛuJxt mJÄuJPhv lJCP¥vPjr CkPhÓJo¥uLr xhxq c. F ßT @mhMu ßoJPoj, ÛuJxt mJÄuJPhv lJCP¥vPjr CkPhÓJ c. jMÀjúmLÇ IjMÔJPj \JjJPjJ y~, oNuiJrJr rJ\jLKf, rJÓsL~ TJptâo, Kv·-xÄÛíKf S ßUuJiNuJ, KvãJ S VPmweJ, KmùJj, k´pMKÜ S CØJmj, mJÄuJPhPvr xJoJK\T UJPf ImhJj ßrPUPZj Foj mqKÜPhr j~Ka TqJaJVKrPf Fj@rKm/KkKmS ßoJa 17

\jPT ÛuJr Im hq A~Jr kMrÛJr ßhS~J yPmÇ ÛuJr Im hq A~Jr xÿJjjJ kMrÛJPrr \jq oPjJj~j ßYP~ KmùK¬ k´TJPvr kPr 1726 \j mqKÜr kPã @Pmhj \oJ kPzKZuÇ ßxUJj ßgPT 40 \Pjr FTKa xÄK㬠fJKuTJ ÛuJxt mJÄuJPhPvr CkPhÓJPhr TJPZ fáPu ßh~J yP~PZÇ ßxUJj ßgPT 17 \jPT YNzJ∂nJPm KjmtJYj TrJ yPmÇ IjMÔJPj Fj@rKm/KkKmS TîJm KuKoPac jJPo FTKa TîJm k´KfÔJr KmwP~ ßWJweJ ßh~J y~Ç APfJoPiq TîJPmr xrTJKr IjMPoJhj kJS~J ßVPZ mPuS \JjJPjJ y~Ç TîJPmr IjJrJKr ßo’Jr KyPxPm 8 \j mJÄuJPhvL mÄPvJØNf KmPhvL jJVKrTPhr @oπe TrJ yP~PZÇ FrJ yPuj∏ yqJjxj yJKvo TîJTt, @PjJ~Jr ßYRiMrL, „kJ yT, KaCKuk KxK¨TL, ÀvjJrJ IJuL, \JSP~h TKro, jJKlx Kmj \Jlr FmÄ oJVtJKraJ oJoMjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

\JkJr k´KfÔJmJKwtTL kJKuf KjCA~PTt ßvPwr kJfJr kr

32fo k´KfÔJmJKwtTL CkuPã FT @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj \JfL~ kJKattr ßTªsL~ TKoKar xhxq

oJymMmMr ryoJj ßYRiMrLÇ k´iJj IKfKg KZPuj \JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr k´KfÔJfJ xnJkKf S kJKatr ßY~JroqJPjr mKyKmtvõ CkPhÓJ ßVJuJo ßorJ\Ç xnJ ßpRgnJPm kKrYJujJ TPrj \JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr xJÄVbKjT xŒJhT SxoJj ßYRiMrL S pMÜrJÓs pMm xÄyKfr xJiJre xŒJhT F.Km.Fo UJ~Àu @uoÇ kKm© Tár@j ßfuJS~Jf FmÄ \JfL~ S huL~ xñLf kKrPmvPjr oiq KhP~ xnJr TJptâo ÊÀ y~Ç xnJ~ mÜmq rJPUj\JfL~ kJKattr ßTªsL~ xhxq S pMÜrJÓs \JfL~ kJKattr k´iJj xojõ~TJrL @»Mj jNr mz nMÅA~J, \JfL~ kJKattr ßTªsL~ xhxq S pMÜrJÓs vJUJr KxKj~r xyxnJkKf \Kxo CK¨j ßYRiMrL, pMÜrJÓs \JfL~ kJKattr CkPhÓJ oMKÜPpJ≠J AxoJBu UJj @jxJrL, pMÜrJÓs \JfL~ kJKattr xyxnJkKf S ßTªsL~ xhxq oJymMMmMr ryoJj IKjT, \JfL~ kJKattr ßTªsL~ xhxq @ufJl ßyJPxj, \JfL~ kJKattr KxPua oyJjVPrr xJiJre xŒJhT FqJcPnJPTa @»Mu yJA TJA~No, pMÜrJÓs vJUJr xyxnJkKf ZKær uÛr, ßfJlJP~u @yPoh ßYRiMrL, pMÜrJÓs \JfL~ kJKattr xy xJiJre xŒJhT \Jlr KofJ, pMÜrJÓs \JfL~ oKyuJ kJKatr xnJPj©L xM\JfJ xrTJr, pMÜrJÓs pMm xÄyKfr xnJkKf S ßTªsL~ xhxq @»Mu TJPhr KukM, pMm xÄyKfr ßTªsL~ xhxq vJy\JyJj xJ\M, pMÜrJÓs \JfL~ xJÄÛíKfT kJKatr @ymJ~T

\JfL~ kJKatr 32fo k´KfÔJmJKwtTLr IjMÔJPj mÜmq rJPUj ßVJuJo ßorJ\ CkPr S jLPYÇ

iqUvm© I wewewmt eÖnØûwZevi hy≥ivÛ™ eáj Üh, Zviv cvwKØèvbáK AöèZ 90 ÜKvwU Wjváii wbivcÀv mnvqZv `vb ØíwMZ KáiáQ| AvdMvb Zvájevb I nv∞vwb ÜbUIqváK©i weiÄá◊ cvwKØèvb e®eØív M÷nY bv Kiv ch©öè GB mnvqZv ØíwMZ _vKáe| gvwK©b ciivÛ™ `dZi GB wm◊vöè ÜNvlYv Kái eájáQ, GB `y’wU M™yáci weiÄá◊ cvwKØèvb Aváiv Üewk fÇwgKv cvjb bv Kivq hy≥iváÛ™i nZvkvi welq GáZ c÷wZdwjZ náqáQ| Zviv AwfáhvM Kái Üh, cvwKØèvábi wbivc` Avk÷áq Ü_áK GB M™yc∏ájv AvdMvwbØèváb gvwK©b I AvdMvb Ümbvá`iáK nZ®v KiáQ| Ühme AwfáhváM GB mnvqZv e‹ Kiv nájv Zv cvwKØèvb c÷Z®vL®vb KáiáQ| MZKvj cvwKØèvb Gi mgvájvPbv Kái GáK ‘ÜMvjácv˜ cwieZ©b’ eáj AwfwnZ Kái eájáQ, gvwK©wbá`i mnvqZv eá‹i dj DáÎv náe| gvwK©b Kg©KZ©viv eájb, GB ØíwMZKiáYi dáj `yB aiábi ŒvY mnvqZv e‹ náe| Zvnájv ciivÛ™ mvgwiK A_©vqb (GdGgGd) I ÜKvqvwjkb mnvqZv Znwej (wmGmGd)| c÷_gwU gvwK©b mvgwiK miƒvg µq, c÷wk∂Y I Ümevq Ges wÿZxqwU möêvmweáivax Awfhvb PvjváZ cvwKØèvbáK c÷`vb Kiv nq| Zviv eájb, GB Znwej hy≥iváÛ™i RvZxq wbivcÀv AM÷vwaKváii Rb® RiÄwi| cvwKØèváb c÷vq me aiábi wbivcÀv mnáhvwMZv ØíwMZ KáiáQ hy≥ivÛ™| cvwKØèvábi gvwU Ü_áK cwiPvwjZ möêvmx ÜbUIqvK© aüsám e®_©Zvi KviY Ü`wLáq nv∞vwb ÜbUIqvK© I AvdMvb Zvájevábi weiÄá◊ Bmjvgvev` hZ w`b e®eØív bv Übáe, ZZ w`b G wbálav¡v envj _vKáe eáj RvwbáqáQ hy≥iváÛ™i ciivÛ™ `dZi| ÜWvbvÏ U÷v§û cvwKØèvábi weiÄá◊ wg_®vPvi I hy≥iváÛ™i KvQ Ü_áK kZ kZ ÜKvwU UvKv wbáq ÜauvKvevwRi AwfáhvM Kivi KáqK w`ábi gáa® wbivcÀv mnáhvwMZv ØíwMáZi G ÜNvlYv Ü`qv nájv| gvwK©b ciivÛ™ `dZáii gyLcvŒ wn`vi ÜbvqvZ© eÖnØûwZevi GB wbálav¡vi welqwU c÷Kvk Káib| eÖnØûwZevi gvwK©b ciivÛ™ `dZi cvwKØèvbáK ‘ag©xq Ø^vaxbZvi gvivZ•K jsNbKvix’ Ü`áki ZvwjKvqI Aöèf©y≥ KáiáQ| ܘU wWcvU©ágáõUi gyLcvŒ wn`vi ÜbvqvZ© cái cvwKØèvábi weiÄá◊ U÷v§û c÷kvmábi bZyb wm◊váöèi ÜNvlYv w`áq eájb, ‘AvdMvb Zvájevb I nv∞vwb ÜbUIqvK© IB A¬jáK AwØíwZkxj KiáQ Ges hy≥iváÛ™i bvMwiK I Kg©KZ©vá`i j∂®eØèy evbváéQ|’ NwbÙ wgŒ hy≥iváÛ™i G wm◊váöè Av¬wjK ivRbxwZáZ cvwKØèvb eo aiábi av∞v ÜLj eáj gáb KiáQb ch©áe∂áKivI| U÷vá§ûi IB göèáe®i ci cvwKØèvb eájwQj, `káKi ci `kK aái cvwKØèvb Üh AvZ•Z®vM KáiáQ, GLb Zv AØ^xKvi KiáQ hy≥ivÛ™| fviZ I AvdMvwbØèvb hy≥iváÛ™i G wm◊váöèi c÷ksmv KáiáQ| Bmjvgvevá`i cá∂ AeØívb wbáqáQ Pxb I ZyiØã| Pxábi ciivÛ™ göêYvjáqi gyLcvŒ ÜMsM myqvs eájb, ‘möêvmev` ÜgvKváejvq cvwKØèvábi Ae`vb AweØßiYxq| Ü`kwU G Bmy®áZ AmsL® c`á∂c wbáqáQ Ges Z®vMØ^xKvi KáiáQ|’ wZwb Aváiv eájb, ‘möêvmev`weáivax jovBmn AvöèR©vwZK wewfbú Ü∂ጠcvwKØèvábi AskM÷náY ÜeBwRs LyeB möëÛ| wek¶-m§û÷`vqáKI GUv Ø^xKvi Kiv DwPZ|’ Gi AváM Ümvgevi eQáii c÷_g UyBU evZ©vq Üc÷wmáWõU ÜWvbvÏ U÷v§û cvwKØèvbáK ‘wg_®vev`x I c÷ZviK’ AvL®v Ü`b| U÷v§û Zvi UyBáU eájb, wg_®vi Avk÷q wbáq hy≥iváÛ™i KvQ Ü_áK 15 eQái wZb nvRvi 300 ÜKvwU Wjvi nvwZáq wbáqáQ cvwKØèvb| GKB mvá_ Ü`kwUáK möêvámi Ø^M©ivR® AvL®v w`áq U÷v§û eájb, gvwK©b ÜbZÖZ°áK Bmjvgvev` ÜevKv fveáQ| Gi c÷wZwµqvq cvwKØèvb Rvbvq, gvwK©b möêvmev`weáivax Awfhváb Avi ÜKvábv mnvqZv Kiáe bv Zviv| cvwKØèvábi ciivÛ™göêx LvRv Avwmd eájb, ‘möêvmev` `gb Awfhvb hy≥ivÛ™áK Ü`qv Avgvá`i GKaiábi Ümev, hvi cwieáZ© Avgiv UvKv Dmyj KáiwQ| ÜKbbv Zviv wbLiPvq cvwKØèvábi fÇL¤, AvKvk I Üijc_ e®envi KiáQ| GLb IqvwksUb hw` Pvq Zvnáj cvB-cvB wnmve w`áZ Avgiv c÷ØèyZ| GKB mvá_ Ôay hy≥ivÛ™ bq, ÜKvábv Ü`áki Rb®B Avgiv Avi mnáhvwMZvgÅjK KvR Kie bv|’ \KyÀu TKro, xhxq xKYm C•o TáoJr cJTá~J, pMm xÄyKf ßjfJ ßoJ: vJy\JyJj, \JoJu CK¨j, vKÜhJx è¬J, pMÜrJÓs \JfL~ oKyuJ kJKatr xJiJre xŒJKhTJ vJoxMjúJyJr, xJÄÛíKfT kJKatr Ko\tJ @\o, ßoPyhL yJxJj k´oMUÇ PjfOmOª \JfL~ kJKattr \jìuVú ßgPT mftoJj ßk´ãJka KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ fJrJ mPuj, mOy“ rJ\QjKfT hPur oPfJ k´KfKyÄxJkrJ~e jJ yP~ ß˝òJ~ xÄKmiJjPT rãJ TPr khfqJV TPrKZuÇ @r ßx xMmJPhA krmfLtPf mOy“ hMKa rJ\QjKfT hPur kPã ãofJr ˝Jh V´ye TrPf xão yP~KZuÇ

fJrJ mPuj, FrvJPhr @oPu WPaKj ßv~Jr iPxr WajJ, KZu jJ ßxKhj rKãf mqJÄPTr ßhvL~ Igt KmPhPv kJYJPrr xMPpJVÇ KZu jJ ßTJj \Kñ f“krfJ, oJhT KTÄmJ A~JmJ mJKe\q, KZu jJ uJVJoyLj hsmqoNPuqr CitVKfÇ FrvJPhr xo~ xTu TPu\ S KmvõKmhqJuP~ ZJ© xÄxh KjmtJYjoMUL KZuÇ @\ ßTRvPu ßTJouoKf ZJ©Phr IKjÁ~fJr KhPT ßbPu ßhS~J yP~PZÇ kKrK˙Kf n~Jmy fJr CkPr mftoJj ßrJKyñJ f“krfJÇ FPyj kKrK˙KfPf ßhv mÅJYJPf yPu j~ mZPrr xlu ßpJVq rJÓsjJ~T KyPxPm FrvJPhr kPã \jof ‰fKr TrJ k´P~J\jÇ k´iJj IKfKg fJr mÜPmq pMÜrJÓs \JfL~ kJKattr mftoJj KmmJhoJj ßk´ãJkPa pMÜrJPÓsr k´KfÔJfJ KyPxPm kJKatr ßY~JroqJj, oyJxKYm S mftoJj xnJkKfr xJPg @uJk @PuJYjJ TPr IKmuP’ xPÿuPjr oJiqPo @Ê xoJiJPjr k´fq~ mqÜ TPrjÇ \JfL~ xJÄÛíKfT kJKatr CPhqJPV kPr FTKa xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ FKhPT 1 \JjM~JKr ßxJomJr FPˆJKr~J~ 36 FKnKjC˙ ‰mvJUL ßrÓáPrP≤ KmkMu ßjfJTotLPhr xJPg KjP~ hPur 32fo k´KfÔJ mJKwtTL kJuj TPr \JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr Ikr IÄvÇ k´KfÔJ mJKwtTL Ch&pJkPj xnJkKffô TPrj \JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr nJrk´J¬ xnJkKf S ßTªsL~ xhxq yJ\L @»Mr ryoJjÇ xJiJre xŒJhT S ßTªsL~ KjmtJyL xJPmT ZJ©PjfJ @mM fJPum ßYRiMrL YJªMr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xJPmT xÄxh xhxq S ßY~JroqJj ÉxJAj oMyJÿh FrvJPhr k´mJxL Kmw~T CkPhÓJ oMKÜPpJ≠J Ku~JTf @uLÇ KmPvw IKfKg KZPuj \JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr CkPhÓJo¥uLr ßY~JroqJj ‰x~h vSTf @uL, CkPhÓJ KV~Jx o\MohJr S ßY~JroqJPjr rJ\QjKfT CkPhÓJ xJPmT xnJkKf ßVJuJo ßorJ\Ç xnJ~ mÜmq rJPUj vJy\JyJj @uL, AmsJKyo @uL, @Kor yJo\J, lJKyoJ ßrJK\, vJyjJ\ ßmVo, \JfL~ ÊnÄTr VJñMuL, FcPnJPTa ßoJyJÿh yJKjl, ß\xKoj @TfJr ßYRiMrL, ßoJyJÿh @»Mu TKro, ßoJyJÿh uM“lár ryoJj, UªTJr @uL jJKZo, FcPnJPTa yJKrZ CK¨j @yPoh k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬rÇ


59


60

2018’r mJÄuJPhv 3 kJfJr kr È\Kñ yJouJ’r \mJm KyPxPm 25 @Vˆ 2017 rJUJAPj È\KñKmPrJiL IKnpJj’ ÊÀ TPr ßxjJmJKyjLÇ @xPu ßrJKyñJPhr Skr Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjL ÊÀ TPr KjKmtYJr yfqJpùÇ \JKfxÄW FPT ÈkJbqmAP~ ßpJV TrJr oPfJ \JKfVf KjiPjr ChJyre’ mPu IKnKyf TPrPZÇ cÖrx CAhJCa mctJxt \JKjP~PZ, 25 @Vˆ ßgPT FToJPxA I∂f 9 yJ\Jr ßrJKyñJPT yfqJ TPrPZ Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjLÇ fUj ßgPT F kpt∂ k´J~ 7 uJU ßrJKyñJ mJÄuJPhPv @vs~ KjP~PZÇ ßxP¡’Prr oPfJ du jJ gJTPuS FUjS ßrJKyñJrJ @xPZÇ mJÄuJPhv xrTJr muPZ, ßrJKyñJrJ ßhPvr IgtjLKfPf jJjJnJPm YJk xOKÓ TrPZÇ fJPhr Im˙Jj S UJS~J-krJr mq~A ÊiM j~, SA IûPur kptaj @~S ÉoKTr oMPUÇ mJÄuJPhv FoKjPfA WjmxKfkNet ßhv, Fr oPiq @rS ßuJPTr xÄ˙Jj xoxqJ\jTÇ fJZJzJ ßrJKyñJrJ iotL~ TJrPe KjptJfPjr KvTJr, fJrJ ãá…, AxuJKo \KñrJ fJPhr hPu ßnzJPf kJPrÇ ßrJKyñJrJ IPjPTA Y¢V´JPor @ûKuT nJwJ \JPjj, fJrJ mJXJKu \jPVJÔLr xPñ KoPv ßpPf kJPrjÇ pJ KTjJ \JfL~ KjrJk•J~ ÉoKT xOKÓ TrPf kJPrÇ fJA IjJTJK–ãf kKrK˙KfPf ßrJKyñJPhr @vs~ KhP~ oJjKmT hJK~fô kJuj TrPuS hLWtPo~JPh mJÄuJPhPv fJPhr Im˙Jj ßoPj KjPf rJK\ j~ xrTJr S ßhPvr oNu iJrJr IKiTJÄv rJ\QjKfT huÇ ßrJKyñJ AxMqPf ßVJzJ ßgPTA mJÄuJPhv xrTJr ßYP~PZ, @∂\tJKfT KmKnjú kãPT mqmyJr TPr Ko~JjoJPrr Skr YJk xOKÓ TrPf FmÄ ßrJKyñJPhr ßlrf KjPf ßx ßhPvr xrTJrPT mJiq TrPfÇ xrTJPrr F xÄKväÓ KTZM khPãPkr lPu Ko~JjoJr kKÁoJ KmPvõ ßmv UJKjTaJ ßmTJ~hJ~ kPzÇ KT∂á ßvw kpt∂ mJÄuJPhv xrTJrA Ko~JjoJPrr xPñ KÆkãL~ xoP^JfJr kPg yÅJPa, pJ IPjT jfáj k´vú xOKÓ TPrPZÇ Ko~JjoJr FA AxMqPf mrJmrA ßYP~PZ mJÄuJPhPvr xPñ KÆkãL~ xoP^JfJ TrPfÇ mJÄuJPhPvr xPñ xoP^JfJ yP~ ßVPZ muPu, Ko~JjoJPrr kPã kKÁoJ YJk KTZMaJ yPuS FzJPjJ x÷mÇ FZJzJ rJUJAj xÄuVú FuJTJ~ YLPjr KmKjP~JPV Kv·Jûu Vbjxy IPjT Cjú~j k´T· mJ˜mJ~j yPòÇ mJÄuJPhv-Ko~JjoJr xoP^JfJ ZJzJ Fxm k´TP·r TJ\ FKVP~ ßj~J oMvKTu KZuÇ lPu IPjPTA oPj TPrj ßp, xrTJr YLPjr k´nJPmA Ko~JjoJPrr xPñ Fojfr xoP^JfJr kPg ßyÅPaPZÇ IgY mJÄuJPhPvr hrTJr KZu mÉkãL~ YáKÜÇ TJre FoKjPfA Ko~JjoJr mJÄuJPhPvr mºá jJÇ fJrJ YáKÜ ßoPj YuPm Foj KjÁ~fJ ßjAÇ FojKT nJrf S YLjS fJPhr kPãÇ lPu FTKa optJhJxŒjú S jqJpq YáKÜ yPf ßVPuS KmKnjú kPãr CkK˙Kf FPf hrTJr, @r mJ˜mJ~j TrPf ßVPu ßfJ FaJ IKf @mvqTÇ KT∂á xrTJr ßyÅPaPZ CPfiJkPgÇ Fr luJlu oNft yPm 2018 xJPuÇ KjmtJYjL rJ\jLKfPfS ßrJKyñJ FTKa ¸vtTJfr AxMq yP~ CbPf kJPrÇ kJyJPzr CP•\jJTr kKrK˙Kfr xPñ \KzP~ ßpPf kJPr ßrJKyñJ xÄTaÇ mwtJ~ kJyJz iPxr xoP~S KmkPh kzPf kJPr fJrJÇ kJvJkJKv @ûKuT vKÜèPuJr xogtj kJS~J-jJ kJS~J, ßrJKyñJ k´fqJmJxj, Ko~JjoJPrr nNKoTJ§ Fxm k´Pvú @PuJKzf yPm kMPrJaJ mZrÇ fPm fJ\J Umr yPuJ, nJrPfr @xJo rJP\q ÈIQmi IjMk´PmvTJrL mJÄuJPhvL’

jJVKrTPhr FTKa fJKuTJ ‰fKr TrJ yP~PZÇ @xJPor oMxKuo ßjfJrJ muPZj, jJVKrTPhr FA KmfKTtf fJKuTJKa k´TJv TrJ yPò rJP\qr oMxKuoPhr ßrJKyñJPhr oPfJ rJÓsKmyLj jJVKrPT kKref TrJr \jqÇ k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr KyªMfômJKh hu KmP\Kk Vf mZr rJP\qr ãofJ~ @xJr kr fJPhr nJwJ~ ÈrJP\qr IQmi oMxKuo mJKxªJPhr’ KmÀP≠ mqm˙J ßj~J yPm mPu ßWJweJ KhP~KZuÇ ãofJ~ FPx fJrJ mPx ßjA, ßxA kPgA yÅJaPZ- muPZ, fJKuTJ iPr mJÄuJPhKv oMxKuoPhr mKyÏJr TrJ yPmÇ @xJPor oMxKuoPhr xPñ ßxUJjTJr KmP\Kk xrTJPrr ƪôS mJÄuJPhPvr WPr dMPT kzPf kJPrÇ jfáj mZPr mftoJj xrTJPrr \jq FA kKrK˙Kf FT mz YqJPu† yP~ CbPf kJPrÇ 3. láamu KmvõTJk mJXJKur @PmV S CòôJPxr FT xKÿujLÇ @PuJKYf láamu fJrTJPhr IxJoJjq ‰jkMPeq oMê F ßhPvr uJPUJ-ßTJKa hvtTÇ fJPhr oPiqTJr oyJrPer xo~ mJÄuJPhPv CjìJhjJ xOKÓ yPm FaJA ˝JnJKmTÇ xm CP•\jJPT ZJKkP~ KVP~ KmvõTJkA mZPrr k´go IPitTPT rKXj TPr rJUPmÇ fPm VfmJPrr oPfJ FmJrS FA CjìJhjJ ßjJÄrJ „k iJre TrPf kJPrÇ msJK\u ßyPr ßVPu @P\tK≤jJ xogtTPhr @jª KoKZu, @r @P\tK≤jJr krJ\P~ msJK\u xogtTPhr FTA TJptTuJk Vf KmvõTJPk mJÄuJPhPvr láamu xogtTPhr oMPU YájTJKu ßoPU KhP~KZuÇ FmJr KmvõTJk IjMKÔf yPm KjmtJYjL CP•\jJr oPiqÇ ßUuJ ßhUJr @P~J\j KWPr KjmtJYjL k´YJr FmÄ fJPf k´JgtLPhr KmkMu Igt mqP~r @vïJ CKzP~ ßh~J pJ~ jJÇ FxmPT ßTªs TPr xπJx-xKyÄxfJS Ix÷m j~Ç ßUuJr xPñ FmJr ÊiM láamu hPur xogtj j~, \KzP~ ßpPf kJPr KjmtJYjL hu xogtPjr Kmw~SÇ FZJzJ ßUuJr xo~ F ßhPvr oJjMw fJPf oVú gJPTÇ FrTo xoP~ xrTJPrr VOyLf IPjT khPãk IjJPuJKYfA ßgPT pJ~Ç KmvõTJk láamPur xo~aJPT xrTJr xMKmiJoPfJ TJP\ uJVJPf kJPrÇ ßhPv IjMKÔf KâPTa KxKr\ FmÄ KmKkFPur oPfJ @P~J\jS FPãP© nNKoTJ rJUPmÇ fPm ßVu KmKkFPu ßpoj ImJi \M~J ßUuJ YPuPZ, @xjú láamu KmvõTJk KWPrS ßfojaJ WaPf kJPrÇ KjmtJYjL IgtjLKfr TJrPe ßx xo~ \M~J @rS ßmPzS ßpPf kJPrÇ KmvõTJPkr Vro @r KjmtJYjL rJ\jLKfr C•Jk KoPuKoPv 2018 \MPz mJÄuJPhvPT C¨L¬ TPr rJUPmÇ 4. KjKÁf TPr muJ pJ~, 2018 \MPz @rS KTZM Kmw~ @PuJYjJ~ gJTPmÇ ßVu mZr FèPuJ oJjMwPT Ff ßmKv nMKVP~PZ ßp, @mJrS FèPuJr ßTJPjJ uãe ßhUPu oJjMw fJPf nLwe k´KfKâ~J ßhUJPjJr @vïJ @PZÇ jVPr \uJm≠fJ S KYTájèKj~J ßfojA hMKa Kmw~Ç @VJoL mZrS pKh rJ\iJjLxy mz vyrèPuJ mwtJ ßoRxMPo \uJm≠fJ~ IYu yP~ pJ~, Fr k´KfKâ~J UJrJk yPf kJPrÇ IgtjLKfPfS Fr mJP\ k´nJm kzPf kJPrÇ dJTJmJxLPT KYTájèKj~J IPjT nMKVP~PZÇ F irPjr ßrJV Kj~πe jJ TrJ ßVPu \j˝J˙q ÉoKTPf kzPmÇ vyPrr \jVe ßxPãP© xrTJrPT mqgt KyPxPm KYK¤f TrPf kJPrÇ Fr xPñ @PZ èo, hMjtLKf, hsmqoNuq S kKrPmv k´vúÇ Fxm k´Pvú KjmtJYjL mZPr xrTJr YJPk gJTPmÇ 2017 xJPu èo KjP~ jJjJ IKnPpJV SbJ~ xJrJPhPvr oJjMw, KmPhvLrJ, VPmweJ xÄ˙JèPuJ mZr\MPz èo

SALE! SALE!!

S @AjvO⁄uJ kKrK˙Kf j\Pr rJUPmÇ KmKnjú Cjú~j k´TP· IKfKrÜ mq~, ˙JjL~ kptJP~ huL~ Kj~πe FmÄ Imqm˙JkjJ\Kjf hMjtLKf mJzPZAÇ Fxm k´vúS 2018 \MPz @PuJYjJ~ gJTPmÇ KvãJ oπeJu~, KvãJ kKrK˙Kf, mqJÄT-@KgtT UJf, ßv~JrmJ\Jr S Igt oπeJu~S oJjMPwr j\Pr gJTPmÇ @PuJYjJ~ gJTPm rJokJu T~uJ KmhMq“ ßTªs S „kkMr kJroJeKmT KmhMq“ ßTªsSÇ kKrPmvVf xMrãJr AxMq ßhvPT xrVro TPr fáuPf kJPrÇ 5. @∂\tJKfT IñPjr WajJmuLS xJrJmZr iPr mJÄuJPhvPT k´nJKmf TrPmÇ KmPvwf asJPŒr hKãe FKv~J jLKf, oiqk´JPYq âomitoJj CP•\jJ, YLj S rJKv~Jr xJosJ\q Km˜JPrr khPãk, YLjnJrf xŒTt S KjmtJYj xŒPTt krJvKÜèPuJr oPjJnJm Kj”xPªPy mJÄuJPhPvr xoJ\, rJ\jLKf S IgtjLKfPf KmrJa k´nJm ßluPmÇ FZJzJ pMÜrJPÓs asJŒKmPrJiL TJptTuJk FmÄ AAC ßgPT KmsPaPjr KmhJ~ xÄâJ∂ WajJmKuS mJÄuJPhvxy xJrJ KmPvõr \jqA èÀfômy KmPmKYf yPmÇ jfáj mZr ùJj-KmùJPj y~PfJ @rS IPjThNr FKVP~ pJPmÇ fPm kOKgmLr vJK∂ yPuJ rJ\QjKfT K˙KfvLufJ~Ç KmvõmqJkL mJzPf gJTJ T¢rkK∫ yJS~J, rJ\jLKfr VKf-k´TíKf Fr CPfiJ mJftJA KhPòÇ mJÄuJPhvS Fr mJAPr j~Ç ßhvPT FKVP~ KjPf yPu, pJrJ fJ YJj, fJPhr GTqm≠ yS~JaJA xmPYP~ \ÀKr TJ\Ç 2018 \MPz ßhPvr \jVe rJ\jLKfTPhr TJPZ ßxA k´fqJvJA TrPmjÇ

FT\j oJvrJKlr \JjJ-I\JjJ TJKyjL

10 kJfJr kr wZwb gviKyáU e®vUmg®vb A®vWvg wMjwµ˜áK kÅb® iváb AvDU Káib Ges `k Ifvái gvŒ 33 ivb Ü`b| HwZnvwmKfváe evsjvá`ák fvájv Ücm Üevjváii NvUwZ wQj| evsjvá`ák Ügvnv§ß` iwdáKi gZ AvöèR©vwZK gvábi wØûbvi _vKájI Dáj≠LáhvM® ÜKvb Ücm Üevjvi wQj bv| gvkivwd evsjvá`áki ÜmB kÅb®Øívb cÅiY Káib| 2006 wµáKU cwƒKveál© gvkivwd wQájb GKw`ábi AvöèR©vwZK ÜLjvq weák¶i me©vwaK DBáKU wkKvix| wZwb Gmgq 49wU DBáKU wbáqáQb|2007 mváji wµáKU wek¶Kvác fviáZi wecá∂ AweØßiYxq Ráq gZ©yRv fÅwgKv ÜiáLáQb| wZwb 38 iváb 4 DBáKU `Lj Káib| wek¶Kváci c÷ØèywZ ÜLjvq wbDwRj®vá¤i mvá_ weRáqI gvkivwdi fÅwgKv iáqáQ| gvkivwd evsjvá`áki máe©véP MwZi Üevjvi Ges mg_©Ká`i KváQ “bovBj G∑ác÷m” bvág cwiwPZ|gvkivwd GKRb gviKyáU e®vUmg®vb| fviáZi wecá∂ XvKvq AbywÙZ wÿZxq GKw`ábi AvöèR©vwZK ÜLjvq wZwb cici Pvi eáj Q∞v ÜcUvb| ÜmB Ifvi Ü_áK wZwb 26 ivb msM÷n Káib hv ÜKvb evsjvá`kx e®vUmg®vábi Rb® GK Ifvái máe©véP ivábi ÜiKW©| 16 eQáii K®vwiqvái 11 evi ÜPváUi KviáY `áji evBái ÜháZ náqáQ gvkivwdáK| ÜPvUB Zvi KvQ Ü_áK wQwbáq wbáqwQj 2011 mváji Ü`áki gvwUáZ wek¶Kvc| 2016 mváji iáKU evsjvá`kBsj®v¤ IqvbáW wmwiáRi ZÖZxq ÜLjvq 2 DBáKU msM÷áni gva®ág ÜgvU 216 DBáKU wbáq evsjvá`áki IqvbáWáZ meáPáq Üewk

DBáKU wkKvix wnmváe Zyáj aáib wbáRáK| 2017 mváj 6 Gwc÷j evsjvá`k ebvg k÷xjsKv wmwiáRi Ükl wU20 w`áq Dwb AvöèR©vwZK wU20 ÜLjv Ü_áK Aemi Übb| gváV g®vk bvág cwiwPZ gvkivwd evsjvá`áki c÷_g wµáKUvi Üh AwabvqK _vKv AeØívq Aemi Übq| Gw`áK bovBj G∑ác÷m wnmváe cwiwPZ gvkivwd web gZ©yRváK AvMvgx wbe©vPáb bovBj m`i Avmb Ü_áK AvIqvgx jxM gábvbqb w`áZ Pvq| AvIqvgx jxáMi NuvwU wnmváe cwiwPZ bovBj-2 Avmáb ÜbäKvi gvwS wnmváe evsjvá`k wµáKU `áji Iqvb ÜW AwabvqK gvkivwdáK Ü`LáZ Pvb `áji máe©véP Üdvivg| gvkivwd Ôay bovBáji m§û` bq, cyáiv evsjvá`áki m§û`| GKRb mr, ZiÄY, cwik÷gx Ges RbMáYi Rb® wbáew`Z c÷vY wnmváe wbáRi AeØívb Ü`kevmxi KváQ my`Öp KáiáQb| AvIqvgx jxM wek¶vm Kái GiKg GKRb gvbyl ivRbxwZáZ Avmáj Ü`áki Dbúqb Aváiv ÜeMevb náe| GB welq∏ájv weáePbvq wbáqB AvIqvgx jxM Ü_áK gvkivwdáK AvMvgx RvZxq wbe©vPáb bovBáji m`i Avmb Ü_áK gábvbqb Ü`qv náZ cvái| KviY wZwb AábK Üewk Rbwc÷q I mevi KváQ M÷nYáhvM®| gvkivwd web gZyR©v bovBáji me gvbyáli KváQ M÷nYáhvM®| wZwb GjvKvi gvbyáli cvák me mgq wQájb| me©ákl wewcGj’i Avmái P®vw§ûqvb `j iscyi ivBWvám©i AwabvqK wnmváe emy‹iv M™yáci ÜPqvig®vábi Avnág` BKevj Ümvenvb 5 ÜKvwU UvKv Üevbvm w`áqwQájb GKwU `vwg Mvwo ÜKbvi Rb®| wKöë gvkivwd Üiƒ Üivfváii gáZv wejvme˚j Mvwo bv wKáb GjvKvi gvbyáli Rb® GKwU kxZvZc wbqwöêZ G®v§^yáj› wKáb w`áqáQb| GQvovI bvbv mgq wZwb bovBáji gvbyáli Rb® KvR Kái hváéQ| m§û÷wZ gvkivwdi gv nvwg`v Lvbg RvwbáqáQb, Zvi ÜQáji UvKvq AábáK wek¶we`®vjáq covÔbv KiáQb| wKöë gvkivwd G∏ájv KLábvB c÷Pvái wbáq AvmáZ Pvb bv| wbiáe wbfÖáZ gvbyáli Rb® KvR Kái hvIqvUvB gvkivwdi KvR| Záe, gvkivwd GLábv wbe©vPb Kiáeb wKbv Üm weláq AvbyÙvwbKfváe wKQy eájbwb| wKöë AvIqvgx jxáMi c∂ Ü_áK bovBj-2 Avmáb gvkivwdáKB c÷v_©x KiáZ Pvq| gvkivwdáK wbáq ÜM÷Uviá`i gZvgZ e™vqvb jvivt Avgvi `yf©vM®, Avwg gvkivwdi mvá_ GK wUág ÜLjáZ cvwiwb| ÜM≠b g®vKM÷v_t cÖw_exáZ `yB aiábi Üevjvi AváQ| GK gvkivwd Avi Ab®wU evwK me| m®vi wff wiPvW©mt Avgvi ÜmäfvM®, AvgváK ÜKvábvw`b gvkivwdi ej ÜgvKváejv KiáZ nq wb| GWvg wMjwµ˜t AwabvqK ÜZv AábáKB AváQb, gv AváQb KqRb? wfwfGm jv∑g®vbt Avcwb hw` gvkivwdi cyáiv GK Ifvi Ø^véQáõ`® ÜLáj ÜdjáZ cváib Zvi gváb GKw`b Avcwb wjáR¤ náeb| bvámi ÜnvmvCbt ÜbZv, gvbyl Avi ÜLájvqvo GB wZbwU k„ ÜhvM Kiáj gvkivwdi gáZv ÜKvábv wµáKUvi Gi AváM ÜKvábvw`b wµáKUwek¶ Ü`áLwb| kb cjKt ÜZvgiv AvgváK GKRb gvkivwd `vI, Avwg ÜZvgvá`i GMváivUv “ámvbvi UyKáiv” (wµáKUvi) Dcnvi w`áev| Avwgbyj Bmjvg eyjeyjt Avgvá`i ÜmäfvM® Avgiv gvkivwdi hyáM Ráb•wQjvg|

gybáivi wek¶áiKW©

10 kJfJr kr Iácbvi IqvjUb I ÜMBj Üdáib mvRNái| Ab®á`i Avmv-hvIqvi gváS 46 ivb Káib Aváõ`÷ Üd¨Pvi|

fÅJr hJvtKjTfJ

46 cvZvi ci covÔbvq gMú náq gvwSi cvIbvi K_v fyáj hvb| ivZ `y’Uvq gvwSi cvIbvi K_v gáb coáj bvwZáK wbáq wZb wKájvwgUvi `Åái gvwSi evox QyáU hvb Ges fyáj wMáqwQájb eáj evievi gvwSi KváQ ∂gv Pvb| gvwS weØßáq nZevK náq hvb| e®w≥MZ mZZvi Ggb e˚ NUbv Zuvi m§ûáK© Rvbv hvq| Av`ák©i mvá_, wPöèvi mvá_ Rxeb hvcábi Ggb mw§ßjb AmvaviY| AviR Avjx ÜmB Rxeb AvqÀ KáiwQájb| eBác÷wgK AviR Avjx gvZyeüi eBáqi c÷wZ, we`®vPP©vi c÷wZ AviR Avjx gvZyeüáii µgea©gvb AvKl©áYi c÷avb KviYB nájv RMZ-msmvi, gvbyl, AZxZ, eZ©gvb, fwel®Z wbáq Acvi ÜKäZynj I gv_vq AábK c÷kú| GB c÷kúB Avgvá`i mvgáb AviR Avjx gvZyeüiáK DcwØíZ KáiáQ| ¡vábi mxgv m§û÷mviáYi Rb® wZwb mgváRi mKj ¡vbPP©vi gva®gáKB ∏iÄáZ°i mvá_ M÷nY KáiáQb| Záe mgÑ◊ jvBáe÷ixáKB wZwb me©váM÷ Øívb w`áqáQb Ges wZwb bvbv c÷wZK~jZvi gáa®I wbáR jvBáe÷ix Øívcb KáiáQb| mvwU©wdáKU wenxb, Ø^wkw∂Z mZ®vbym‹vbx GK ÜjvK `vk©wbK AviR Avjx gvZyeüi| mZ®vbym‹váb wZwb KZUv mdj náqáQb, bvwK máZ®i cá_ PjáZ wMáq fyj MvwoáZ PáoáQb ÜmUv wbáq nqáZv weZK© _vKáZ cvái| Záe mZ® Abym‹vábi Avácvmnxb gábvfve Ges wbijm c÷PÛvi m§ßvbbv wZwb Ücáq hváeb hyM hyM aái| gy≥wPöèv I Ø^vaxb gZ c÷Kváki KviáY ÜmB wPivPwiZ wbqági avivevwnKZvq AviR Avjx gvZyeüiáKI ewj náZ náqáQ| Ø^vaxb gZ I Pjgvb ÜjvKR ag© wek¶vámi weiÄ◊ gZ c÷Kváki KviáY bvwØèK I Kgy®wb˜ AvL®v w`áq 1951 máb Zuvi weiÄá◊ gvgjv ch©öè náqáQ| Záe kZ c÷wZe‹KZv Dác∂v Kái Avácvmnxbfváe Ø^vaxb gZ c÷Kváki GK mvnmx àmwbK wnámáeB Avgiv ZuváK ÜcáqwQ| `vk©wbK wnámáe AviR Avjx gvZyeüi KZUv mdj ev AvaywbK `k©áb Zuvi Ae`vb KZUyKy GUv mwVKfváe wbY©q KiáZ bv cviájI, gvbeZvev`x, mZ®váö^lx, ¡vbwccvmy GKRb AviR Avjx gvZyeüi Zvi ¡vbPP©v, ¡vbweZiY I Kj®vYKvgx gvbwmKZvi Üh `ÖÛvöè àZwi KáiáQb Zv Aek®B k÷◊vi `vex`vi| AviR Avjx gvZyeüi wQájb gvbeZvevá`i GK Dæ°j I AbyKiYxq `ÖÛvöè| wZwb Zuvi 60 eQi eqm ch©öè AwR©Z m§ûwÀ Øêx I ÜQáj-Ügáqá`i gáa® c÷vc®Zv Abyhvqx eõUb Kái w`áq evKx Rxeábi AwR©Z A_© I m§ûwÀ RbKj®vYKi KváR DBj Káib| msØãvigy≥ GB gvbylwU Rxeb mvqvá˝ Zuvi wbáRi P∂y `y’wU P∂y e®vsáK Ges giá`n ewikvj ÜgwWK®vj KájáR `vb Káib| Ggb `vábi NUbv ÜKej ZuvigZ AmvaviY gvbyáli cá∂B m§¢e|

KmPvw oNuqysJx SALE! SALE!!

F~JruJAP¿r IKnù k´JÜj TotYJrLPhr mqm˙JkjJ~ KjCA~PTtr k´JePTªs \qJTxj yJAaPx ImK˙f

ACjJAPac a∑JPnux AjT Ãoe \VPf FTKa Kmvõ˜ jJo

TOLL FREE NUMBER

1-866-481-7799

Umrah Hajj-Fr KaPTa S Vissa’r \jq ßpJVJPpJV TÀj Biman & Gulf Air Ticket Stock Holder

KmPvw oNuqysJx @PoKrTJ-TJjJcJ ßgPT dJTJ, TuTJfJ, KhuäL

UNITED TRAVELS INC. 37-22 73rd Street, Suite# 1C, Jackson Heights, NY 11372.

Tel: 718-899-7799, 718-899-7796. Fax: 718-899-7795 e-mail: unitedtravels1@gmail.com

KjCA~PTtr mJAPrr ߈a ßgPTS xyP\ KaKTa ßkPf yPu ßpJVJPpJV TÀj

We Accept All Major Credit Cards

We Sell: British/ Gulf/ Emirates/ Kuwait Airlines Tickets

After Office Please Contact: Abdul Latif Bhuiyan 718-733-3589, Cell: 646-750-8353


61

ArJPj KÆfL~ Kmkäm? 4 kJfJr kr fJPhr TJCPTA oMKÜ ßh~J y~KjÇ FaJ \JjJ UMmA @V´Pyr Kmw~ yP~ CbPm ßp, fJPhr K\ùJxJmJPh KT ßmKrP~ FPxPZ FmÄ @aTTífPhr KmÀP≠ KT KT IKnPpJV @jJ yPòÇ ßhv\MPz k´KfmJh-KmPãJPn ArJKjrJ ßhKUP~PZj, fJPhr Ix∂áKÓ ßVJaJ vJxjpPπr KmÀP≠- fJ ßx TKgf xÄÛJrk∫L ÀyJKj ßyJj mJ rãevLu UJPoKjÇ mftoJPj ZKzP~ kzJ WOeJr kKrK˙Kf xJoJu KhPf vJxjpπ xJoK~TnJPm GToPfq ßkÅRZJPf kJPr; KT∂á ImJKrfnJPm KmKnjú Ckhu @mJrS fJPhr I∂Ætªô ÊÀ TrPmÇ UJPoKj S ÀyJKjr Knjú Knjú ˝Jgt S xogtT hu rP~PZÇ fJrJ vJK∂kNetnJPm FTxPñ gJTPf kJrPmj jJ FmÄ pMVk“nJPm fJPhr KjmtJYTo§Ku S ßnJaJrPhr x∂áÓS TrPf kJrPmj jJÇ ßrnMqPuvjJKr VJPct @~JfáuäJy UJPoKjr IjMVf hu FmÄ IgtjLKfPf fJPhr TPbJr yJPf ±ÄxJ®T nNKoTJ ßk´KxPc≤ ÀyJKj FzJPf kJrPmj jJÇ Km·mL mJKyjLKa oiqk´JYq Iûu\MPz ArJPjr jLKf k´P~JPVr TJ\ TPr gJPT- pJr oPiq rP~PZ KxKr~Jr mJvJr @u-@xJh S ßumJjPjr Ky\mMuäJyPT xogtjÇ FmÄ ÀyJKj pUj k´KfPmvL ßhvèPuJ FmÄ kKÁoJPhr xPñ mºáfôkNet xŒTt kMj”˙JkPjr ßYÓJ TPrPZj, fJrJ Foj CPhqJVPT mqñ TPrPZÇ xPmtJó ßjfJ xoOK≠ S ˝JiLjfJ YJ~ Foj uJU uJU ArJKjPT x∂áÓ TrPf FmÄ KjP\r iotJº TPbJr xogtTPhr xogtjS pMVk“nJPm iPr rJUPf kJrPmj jJ- ßp xogtTrJ Vf YJr hvT iPr ãofJ ßnJVhUu TPr @xPZjÇ

k´vú yu, FKa KT FTKa InMq™Jj? \mJPm muPf y~, FUjS ßfoj j~Ç ArJPjr xrTJrA yPò KjP\r xmPYP~ mz v©∆ FmÄ ArJKjrJ FaJ \JPjÇ IgtQjKfT hNrm˙J ßgPT YJKuf I∂Ætªô KmhqoJj hMjtLKfkrJ~e S KjÔMr mqm˙JKa ßnPX KhPf kJPrÇ UMm x÷mf ArJPjr \jVPer IgtQjKfT hMhtvJ ßYPk rJUPf FmÄ k´KfmJhTJrLPhr KmPhKv FP\≤ S @∂\tJKfT xJosJ\qmJh-AÉKhmJPhr wzpπ KyPxPm ßhJwJPrJk TrPf xrTJPrr oiqTJr KTZM IÄv ßYÓJ TrPm, xmxo~ fJrJ pJ TPr gJPTÇ k´J~ 40 mZr AxuJoL k´\JfPπ mxmJx TPr ArJPjr \jVe KvPU ßVPZ ßp, ImqJyf S mMK≠mOK•TnJPm vJK∂kNet k´KfmJPhr nJwJ ß\JrJPuJ TrPu, fJ KjP\Phr oPiq nJXj irJPjJr \jq xrTJrPT k´PrJKYf TrPmÇ ArJPjr vJxTrJ y~PfJ KmPhKv S AÉKhmJKhPhr ßhJwJPrJk TrPm; KT∂á fJrJ FKa UMm ToA mM^Pf kJrPm ßp, fJPhr ãofJr \jq k´Tíf Kmkh @xPu ßhPvr ßnfPrA rP~PZÇ

e®emv Kiáe eáj gáb Kiv náéQ| mõ`xc ADi wcswK Üdivi, wnwõ` `xN© weiwZi ci GáKeváiB Ab® aiábi Qwe wbáq nvwRi nb w`evKi e®vbvwR©| Gevi AvmáQb ‘mõ`xc ADi wcswK Üdivi’ wbáq, ÜhLváb cvIqv hváe ‘BkKRvá`’ RywU AR©yb Kvcyi Avi cwiYxwZ ÜPvcováK| fviZ-Übcvj mxgváöèi ÜKvábv GK MÌ wbáq wbwg©Z QwewUi weØèvwiZ Rvbv hvqwb| GwU gyw≥ cváe AvMá˜| mvánv, ÜZáj∏

‘ev˚ewj’ w`áq AvKvk mgvb Rbwc÷qZvq ÜcäuáQáQb c÷fvm| GB `w∂Yx ZviKv bZyb eQi nvwRi náeb ‘mvánv’ wbáq, ÜhLváb Zuvi máΩ AváQb k÷◊v Kvcyi| QwewU Avmáe Aá±veái| VMm Ae wnõ`yØèvb, wnwõ` c÷_gevi Avwgi Lvb Avi AwgZvf eéPb GKmáΩ-DáÀRbv evováZ GB há_˜| hkivR wdj•ámi GB QwewU ewjDáWi meáPáq e®qe˚j wmábgvi GKwU náZ hváéQ| QweáZ Aváiv AváQb K®vUwibv

KvBd I dvwZgv mvbv ÜkL| QwewU 7 báf§^i gyw≥ cvIqvi K_v| wRáiv, wnwõ` GB mgáqi ewjDáWi Ab®Zg mdj cwiPvjK-c÷áhvRK Avbõ` Gj ivB| Gevi wZwb ‘wRáiv’áZ nvwRi Kiáeb kvniÄL Lvb, K®vUwibv KvBd Avi AvbykKv kg©váK, ÜhLváb kvniÄLáK Ü`Lv hváe evgb PwiáŒ| QwewU gyw≥ cváe 21 wWám§^i| AwZw_ PwiጠAváQb mvjgvb Lvb|

2018: pJ gJTPm nJrPf

9 kJfJr kr ewY©j Rxeb mƒq `Ài| ÜmUv ÜhánZy c`©vq AvmáQ ivRy wnivwb Avi iYweáii nvZ aái, ZvB `viÄY wKQy Üh náe ejvi Aác∂v iváL bv| Üim 3, wnwõ` Üiágv wW’myRvi KágwW Qwe ‘Üim 3’ gyw≥ cváe 14 Ryb| mvjgvb Lvb, Awbj Kvcyi, R®vKywjb dvb©váõ`áRi gáZv ZviKvá`i wbáq QwewU ÜivRvi Cá` e®vcK

0173-574-2377

muJA rJ~

IJoJPhr jfáj vJUJ msïPxr kJTtPYˆJPr ˆJrKuÄ FPnjMqPfÇ ßpJVJPpJV” TJjJA rJ~ 718-717-9315

TJjJA rJ~

30-06, 37th Street, Astoria, NY 11103


62

mJÄuJ~ ßo~Prr aáAamJftJ

IKnjªj

KjCA~PTt k´go KvÊr \jì CkuPã aáAamJftJ~ mJÄuJ~ IKnjªj \JjJj ßo~r Kmu Kc mäJK\SÇ

KvÊTjqJ ßTJPu mJÄuJPhvL mÄPvJØNf oJ S mJmJ KvKrj S AorJjÇ

k´go kJfJr kr \jì ßhjÇ 18 AKû u’J FA KvÊr S\j 4 kJC¥ 11.5 IJC¿Ç fJKj~J KvKrj \qJoJATJ~ mxmJx TPrj, KfKj Vf mZr FKk´Pu IJPoKrTJ~ IJPxjÇ IJKr~JjJr mJmJ AorJj jJK\rÇ AorJj FmÄ KvKrj 2018 xJPur k´go KvÊr \jì ßh~J~ KjCA~Tt KxKar ßo~r Kmu Kc mäJK\S fJr aáAa mJftJr ßvPw yJat KY¤ KhP~ ßuPUj IKnjªjÇ 2 \JjM~JKr TrJ fJr kMPrJ aáAa mJftJKa yPuJ ‘We’re so very proud to welcome the first baby of 2018, Kazi Ariana Shirin, born in flushing hospital to loving parents from Bangladesh (yJat xJAj) IKnjªjÇ AorJj jJK\r mPuj, fJr ˘L ßmv TP~T x¬Jy ßgPT fLms mqgJ~ TJfr yP~KZPujÇ FT kptJP~ KfKj mPuj, IJKo y~PfJ IJr mJÅYPmJ jJÇ IJoJPT oJl TPr KhSÇ cJÜJPrr TJPZ ßVPu cJÜJr \JjJj, mJóJPT y~PfJ mJÅYJPjJ x÷m yPm jJÇ TJre oJ (fJKj~J KvKrj) IPjT ßmKv ßoJaJ yP~ ßVPZjÇ CPuäUq cJÜJrPhr ßh~J fJKrU IjMpJ~L mJóJ yS~Jr KjitJKrf fJKrU KZu 10 \JjM~JKrÇ Vf 3

x¬Jy fJKj~J ßTJPjJ KjCKasvj UJ~KjÇ fJr vrLPr KjCKasvPjr InJm hNr TrPf cJÜJrrJ yJxkJfJPu nKftr krJovt ßhjÇ ßxA xJPg IJPV ßgPT \JKjP~ ßh~J y~, mJóJ \jì KhPf Kx\JKr~Jj ßxTvj TrPf yPf kJPrÇ 31 KcPx’r rJf 11.40 KoKjPa fJKj~Jr ßumJr ßkAj CbPu cJÜJrrJ AorJj jJK\rPT mPuj, x÷mf fáKo KjCA~Jr ßmKmr mJmJ yPf pJPòJÇ \JjJj jJK\rÇ ßvw kpt∂ yJxkJfJPu IJjPªr mjqJ mP~ pJ~Ç 25 mZr m~xL oJ fJKj~J KvKrj 12.01 KoKjPa 2018’r k´go KvÊr \jì ßh~Ç FKhPT mZPrr ÊÀr KhPjA Kmvõ\MPz kOKgmLr @PuJ ßhPUPZ @jMoJKjT 3 uJU 86 yJ\Jr KvÊÇ Fr oPiq mJÄuJPhPv \PjìPZ 8 yJ\Jr 370Ka KvÊÇ fPm xmPYP~ ßmKv \jì KjP~PZ nJrPfÇ ßhvKaPf \jì KjP~PZ 69 yJ\Jr 70Ka KvÊÇ \jìV´yeTJrL KvÊPhr 90 vfJÄvA \jì KjP~PZ To Cjúf ßhvèPuJPfÇ ACKjPxPlr k´KfPmhPjr mrJf KhP~ F

Umr KhP~PZ mJftJ xÄ˙J K\jÉ~JÇ ACKjPxPlr k´KfPmhPj muJ y~, kMPrJ Kmvõ\MPz \jì ßj~J KvÊr IPitT \jìV´ye TPrPZ j~Ka ßhPv- nJrPf 69,070Ka; YLPj 44,760Ka; jJAP\Kr~J~ 20,210Ka; kJKT˜JPj 14,910Ka; APªJPjKv~J~ 13,370Ka; pMÜrJPÓs 11,280Ka; ßcPoJPâKaT KrkJmKuT Il hq TPñJPf 9,400Ka; AKgSKk~J~ 9,020Ka S mJÄuJPhPv 8, 370KaÇ UmPr muJ y~, hMntJVq\jTnJPm \jì ßj~J xm KvÊ FTKhPjr ßmKv mÅJYPmjJÇ 2016 xJPu, 2 yJ\Jr 600 KvÊ \jì ßj~Jr 24 WµJr oPiq oJrJ pJ~Ç ACKjPxl \JKjP~PZ, k´J~ 20 uJU KvÊ FT x¬JPyr ßmKv mÅJPYKjÇ xmKoKuP~ FT oJPxr oPiq oJrJ pJ~ 26 uJU KvÊÇ FPhr oPiq 80 vfJÄv KvÊ k´KfPrJi TrJ pJ~ S KYKT“xJ TrJ pJ~ Foj TJrPe k´Je yJKrP~PZÇ ßpoj, xKbT xoP~r @PV \jì, \jì ßj~Jr xo~ jJjJ \KaufJ S KjCPoJKj~Jr ofj jJjJ AjPlTvjÇ

Admission to Al-Amin School is Open

The newly admitted student will get 15% discount on tuition. this offer is valid until September 11th, 2017. Please apply soon. Seats are limited.


63

mJÄuJPhKv K\yJKhPhr jfáj k´\jì

xhJjª hMPo” mJÄuJPhKv xπJxLPhr xŒPTt UMm FTaJ ßvJPjKj oJKTtKjrJÇ pMÜrJÓsPT aJPVta TPr xlu ßyJT mJ Kmlu ßyJT ßpnJPm Có kptJP~r KmkMu kKroJe Có oJ©Jr (yJA ßk´JlJAu) yJouJ YJuJPjJ yP~PZ fJr xPñ pJrJ \Kzf fJPhr ßpJVxN© rP~PZ xÄWJfk´me FuJTJ§ @rm Kmvõ, @lVJKj˜Jj, kJKT˜Jj S rJKv~Jr ˝J~•vJKxf ßYPYj k´\JfPπrÇ KT∂á KcPx’Prr k´goKhPT mJÄuJPhPvr 27 mZr m~xL IKnmJxL @TJP~h CuäJy KjC A~PTtr mq˜ kJfJukPg yJPf ‰fKr ßmJoJ KmP°Jre WaJPjJr ßYÓJ TPrÇ oqJPYr TJKb S kJAk mqmyJr TPr ßx FA ßmJoJ ‰fKr TPrKZuÇ KT∂á fJr ßmJoJKa pgJpgnJPm KmP°JKrf y~ KjÇ FPf @TJP~h CuäJy oJrJ®T \Uo y~Ç IKfKrÜ vKÜ xû~ TrJr @PVA fJPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç fJ xP•ôS ßx jfáj FT rTo pπeJr Kmw~ xJoPj KjP~ FPxPZÇ fJ yPuJ mJÄuJPhKv K\yJKhPhr C™JjÇ K\ùJxJmJhTJrLPhr TJPZ @TJP~h CuäJy mPuPZ, AxuJKoT ߈Par kPã ßx ßmJoJ yJouJ YJKuP~PZÇ fJr uãq KZu pf ßmKv

x÷m oJjMwPT xπJxL TPr ßfJuJÇ SA KcPx’r oJPxA u¥j TftOkã mJÄuJPhKv mÄPvJØNf jJAoMr \JTJKr~J ryoJPjr (20) KmÀP≠ IKnPpJV @PjÇ fJPf muJ y~, ßx 10 cJCKjÄ KˆsPar ßVPa ßmJoJ KmP°JrPer oJiqPo k´iJjoπL ßfPrxJ ßoÈßT yfqJr kKrT·jJ TPrKZuÇ ßfPrxJ ßoÈßT @®WJfL ßmJoJ mMPT ßmÅPi FmÄ ZMKr mqmyJr TPr yfqJ TrPf ßYP~KZu ßxÇ 2016 xJPur \MuJA oJPx dJTJ~ KmPhKvPhr TJPZ Kk´~ Foj FTKa ßr˜rÅJ yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf yJouJ YJuJ~ AxuJKoT ߈aÇ Fr xPñ @∂\tJKfT xπJxL Yâ \KzfÇ F yJouJ~ \KzfPhr oPiq rP~PZ fJKoo ßYRiMrLÇ ßx I≤JKrSPf rxJ~Pj V´J\MP~aÇ fJr KkfJoJfJ mJÄuJPhv ßgPT IKnmJxL yP~ TJjJcJ~ mxmJx TrKZPujÇ yJouJTJrL @PrT\j yPuJ oMyJÿh xJAláuäJy S\JKTÇ ßx KyªM iot ßgPT iotJ∂Krf yP~ AxuJo V´ye TPrÇ ßx \JkJPjr KTP~JPaJPf mqmxJ~ k´vJxPjr Skr kzJPvJjJ TPrPZÇ yKu @Kat\JPjr kÅJY yJouJTJrL 11 WµJ~ 20 \jPT K\Kÿ TPr TáKkP~ S èKu TPr yfqJ TPrPZÇ Fr oPiq j~ \j KZPuj AfJKur jJVKrTÇ xJf\j \JkJKjÇ hM\j mJÄuJPhKvÇ FT\j

nJrfL~ S FT\j pMÜrJPÓsr jJVKrTÇ KjrJk•J rãLrJ SA ßmTJKrPf ^PzJVKfPf k´Pmv TrJr kr yJouJTJrLrJ oJrJ pJ~Ç F yJouJr oNu ßyJfJ mJÄuJPhKv mÄPvJØNf fJKoo ßYRiMrLÇ yJouJr k´J~ hMoJx kPr KjrJk•J rãJTJrL mJKyjL fJPT èKu TPr yfqJ TPrÇ yJouJTJrL S KxKr~Jr AxuJKoT ߈Par oPiq xŒTt ˙JkPj xJAláuäJy S\JKT TJ\ TPrKZu mPu oPj TPrj fh∂TJrLrJÇ ßx FUPjJ kuJfT rP~PZÇ Fr @PV mJÄuJPhKv ßpxm K\yJKh KZu fJrJ KZu oNuf KmKnjú AxuJKoT ÛáPu KvãJ~ KvKãfÇ kãJ∂Pr yKu @Kat\JPjr yJouJTJrLPhr rP~PZ IKn\Jf mqJTV´JC¥ (Kk´KnPu\c mqJTV´JC¥)Ç pMÜrJPÓsr AKuj~ ߈a ACKjnJKxtKaPf rJÓsKmùJPjr KvãT @uL rL~JP\r metjJ~ mJÄuJPhKv xπJxLPhr jfáj FTKa k´\Pjìr @SfJ~ FrJÇ @uL rL~J\ FPhrPT Có k´pMKÜ Kmw~T ùJjxŒjú, Có KvKãf mPu IKnKyf TPrjÇ KfKj oPj TPrj, fJPhr kNmtxNKrPhr fáujJ~ FPhr rP~PZ VnLr mÉ\JKfT ßpJVJPpJVÇ AxuJKoT CV´mJPhr k´Kf kKÁoJPhr ‰vKguqPT KjP\Phr K\yJKh xoxqJ mPu hJ~L TPrj IPjT mJÄuJPhKvÇ fJ“ãKeTnJPm muJ pJ~, TqJuVJKr TîJˆJr jJPo FTKa V´∆k xy Ijq K\yJKh V´∆Pkr xPñ xŒTt KZu fJKoo ßYRiMrLrÇ TqJuVJKr TîJˆJPrr xhxqrJ FTA oxK\Ph jJoJ\ @hJ~ TrPfJ FmÄ KxKr~J~ pM≠ TrJr \jq TJjJcJ ZJPzÇ ‰mKvõT xπJxLPhr ßpJVJPpJV xMKmiJr \jq u¥j yP~ SPb fJPhr TJPZ UMm Kk´~ \J~VJÇ F \jq u¥jPT muJ y~ u¥Kj˜JjÇ FUJPj rP~PZ T¢rkK∫ iotL~ k´YJrTÇ @PZ kKÁoJPhr Km˜OKfÇ @uL rL~J\ oPj TPrj, KxKr~J S ArJPT pM≠ TrPf AxuJKoT ߈Pa ßpJV KhP~PZ 850 \j mOKav ßpJ≠J mJ fJrS ßmKvÇ fJr oPiq 100 \jA yPf kJPr mJÄuJPhKv mÄPvJØNfÇ Fr oPiq rP~PZ xJAláu yT xM\jÇ ßx FT\j ZJ© KyPxPm mOPaPj KVP~KZuÇ KxKr~Jr rJTJ~ pMÜrJPÓsr ßcsJj yJouJ~ ßx hMmZr @PV Kjyf yP~PZÇ FA xM\j KxKr~J~ AxuJKoT ߈Par xJAmJr IkJPrvj YJuJPf xyJ~fJ TrPfJÇ KjKÁfnJPm muJ pJ~, xπJxmJh ßoJTJKmuJ~ Cjúffr KTZM TrPf kJrPfJ kKÁoJ ßhvèPuJÇ fPm mJÄuJPhPvr K\yJKh xoxqJKa KmPhKvPhr kJP~ ßbPu ßh~J FTKa I˝JnJKmT WajJÇ Vf YJr hvT iPr orPÑJ ßgPT KoªJjJS kpt∂ oMxKuo ßhvèPuJPf ßpnJPm CV´mJPhr ß\J~Jr ßhUJ ßVPZ mJÄuJPhv fJ ßgPT KjP\PT oMÜ TrPf kJPr KjÇ \JoJ~JPf AxuJoLr oPfJ AxuJokK∫ V´∆kèPuJr xPñ ß\Ja Vbj TPr rJ\QjKfT huèPuJ, ßpoj KmPrJiL hu mJÄuJPhv \JfL~fJmJKh hu fJPhrPT @AjVf ‰mifJ KhP~PZ, pJ fJPhr FT xo~ KZu jJÇ 2013 xJu ßgPT jJK˜T S iotKjrPkã mäVJrPhrPT iJrJmJKyTnJPm yfqJ TrJ y~ TáKkP~Ç FPf oMÜ of k´TJPv vLfufJ ßhUJ KhP~PZÇ Fxm WajJr KvTJr mqKÜPhr kPã hÅJzJPjJr kKrmPft k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S fJr hu, ßp huKa hOvqf iotKjrPkã fJrJ mPuPZ, AxuJo KjP~ TgJ muJr xo~ xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ mJÄuJPhPvr kJKT˜JKj nJAP~rJ ßpojKa oPj TPrj ßfojKa oPj TPrj jJ mJÄuJPhKvrJÇ kJKT˜JPj ßpoj muJ y~, vKr~J TJP~o TPr xoJP\r xm xoxqJr xoJiJj ßh~Jr k´Kfv´∆Kf ßh~ AxuJokK∫rJ, ßxA iJrJKa mJÄuJPhKvPhr oPiq IPfJaJ VKnPz k´Kgf ßjAÇ FUJPj CPuäUq, 1971 xJPu ˝JiLjfJ I\tPjr @PV mJÄuJPhv kKrKYf KZu kNmt kJKT˜Jj KyPxPmÇ fPm kMPrJaJA ßp mKiPrr TJPj ßkÅRZPm jJ Foj jJÇ Ijq IPjT ßhPvr oPfJ IPjT AxuJokK∫ fJPhr uãq @hJP~ xKyÄxfJ mqmyJr TPrPZÇ IPjT KhT KhP~A YqJPu†Ka xMkKrKYfÇ KTnJPm @kKj ‰mi iJKotTfJ S Fr xmPYP~ CV´ ßoKjPlPˆvPjr oPiq mqmiJj mJ xŒTt KjitJre TrPmj? FTKhj y~PfJ @kjJr 18 mZr m~xL ßZPu iotL~ KhPT ^áÅPT KVP~ @kjJPT x∂áÓ TrPf kJPrÇ kPrr WajJKa \JPjj, xJrJ KmPvõr xm kK©TJr k´go kOÔJ~ fJr ZKm ZJkJ yPf kJPrÇ TJre, ßx ßTJPjJ mqKÜPT yfqJ TPrPZÇ @oJPhr ßmKvr nJPVr \jq iJKotTfJ S kJAk ßmJoJr oPiq xŒTt ßUÅJ\J FTKa IxyjL~ KmuJKxfJ yPf kJPrÇ msJPxuxKnK•T xJCg FKv~J ßcPoJPâKaT ßlJrJPo mJÄuJPhKv xπJxmJh Kmw~T KmPvwù ßxAVl∑JAc AKñf TPrj ßp, xJŒ´KfT mZrèPuJPf mJÄuJPhKv K\yJKhrJ jfáj FT xNYjJ S @®KmvõJx k´hvtj ÊÀ TPrPZÇ hMA mZr @PV KjC A~PTt ßlcJPru Kr\Jnt mqJÄT CKzP~ ßh~Jr ßYÓJ TPrKZu FT mJÄuJPhKvÇ fPm ßx xlu y~ KjÇ fJrkr pMÜrJPÓsr K\yJKh oqJPk mJÄuJPhPvr jJoKa k´go fáPu KhP~PZ @TJP~h CuäJyÇ FPãP© ßxA ßp ßvw TgJ Foj TgJ ßjAÇ (hq S~Ju Kˆs a \Jjt JPu 29Pv KcPx’r k´ TJKvf ßuUJr IjMmJh)


64 dJTJ,5\JjM~JKr” TUPjJ KxVJPrPar @èPjr ßZÅTJ, TUPjJ käJKˆPTr kJAPk @èPjr fJk KhP~ ^uxJPjJ yPfJ vrLrÇ KmrKf KhP~ Yuf oJrirÇ ˝\jPhr ßlJj

TPr ßvJjJPjJ yPfJ pπeJr @ftKY“TJrÇ mJXJKu S KumL~ Ikyre KxK¥PTPar yJf ßgPT Vf 13 KcPx’r oMÜ yP~ ßhPv KlPr n~ÄTr K\KÿhvJr Foj metjJA KhP~PZj

hPv KlPr pJS~J hM\Pjr ßuJoywtT TJKyKj

KuKm~J~ ÈmJXJKu n~ÄTr’

hMA pMmTÇ fPm FUPjJ KuKm~J~ mJÄuJPhPvr IPjPT K\Kÿ rP~PZ mPu \JjJ~ kMKuvÇ ÀPmu k´JoJKeT S oKojMu AxuJo jJPor hM\j @hJuPf \mJjmKª KhP~ FUj ˝JnJKmT \LmPj KlPrPZjÇ mJÄuJPhv kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJPVr (Kx@AKc) xÄWm≠ IkrJi hPur f“krfJ~ A≤JrjqJvjJu IVtJjJAP\vj S oJAPV´vPjr (@ASFo) xyPpJKVfJ~ C≠Jr TPr fÅJPhr ßhPv KlKrP~ @jJ y~Ç Kx@AKc IkyreTJrL KxK¥PTPar 11 xyPpJVLPT mJÄuJPhPv ßV´¬Jr TPrPZÇ @r KuKm~J~ ßV´¬JrTíf KxPuPar l\uMu yT FmÄ hMA KuKm~JPjr ßx ßhPvr @AjJjMpJ~L 20 mZPrr xJ\J yP~PZÇ Kx@AKcr xÄWm≠ IkrJi hPur KmPvw kMKuv xMkJr (Fx Fx) ßoJuqJ j\Àu AxuJo mPuj, ÀPmu S oKojMuPT C≠JPrr kr @orJ \JjPf ßkPrKZ ßp KuKm~J~ FUPjJ IPjT mJXJKu IkÂf yP~ @PZÇ fJPhr C≠JPrr ßYÓJ YJuJPjJ yPòÇ fPm K\KÿTJrLrJ Wj Wj yJf mhu TrJr TJrPe C≠JrTJ\ kKrYJujJ TrPf KTZMaJ xo~ uJVPZ mPu \JjJj KfKjÇ oKojMu AxuJo \JjJj, KfKj Kfj oJx K\Kÿ gJTJr kr ßhPv KlrPf ßkPrPZjÇ fÅJr mJKz xJfãLrJr vqJojVr gJjJr TJKvoJKr V´JPoÇ @KgtT xòufJr @vJ~ 2012 xJPu KuKm~J pJj ßTJr@Pj yJPl\ oKojMuÇ ßxUJPj KfKj KuKm~J ßxjJmJKyjLr oxK\Ph AoJoKf TrPfjÇ kJvJkJKv ˙JjL~ FTKa yJxkJfJPuS TJ\ TrPfjÇ FT mZr kr ßxUJPj aJñJAPur xJPrJ~Jr jJPor FT pMmPTr xPñ fÅJr kKrY~ S kPr mºáfô y~Ç 2016 xJPur \MuJA oJPxr FT xTJPu xPrJ~Jr ßlJj TPr oKojMuPT mPuj, KfKj ßhPv pJPòj, oKojMPur xPñ \ÀKr KTZM TgJ @PZÇ ßhUJ TrPf oKojMu fÅJr mJxJr ßVPa KVP~ ßhPUj TJPuJ rPXr FTKa VJKzÇ VJKzr ßnfPr xJPrJ~Jrxy YJr\j mJÄuJPhKv S hM\j KuKm~Jj mPx rP~PZÇ TJPZ ßpPfA hMA KuKm~Jj ß\JrkNmtT oKojMuPT VJKzPf fáPu ßj~Ç FT Khj kr oKojMuPT KhP~ fJr kKrmJrPT ßlJj TrJPjJ y~Ç muJ y~, 10 uJU aJTJ jJ KhPu oKojMuPT ßoPr ßluJ yPmÇ oKojMu mPuj, Èk´KfKhjA ßoPr ßluJr n~ ßhUJPjJ yPfJÇ nJKmKj ßmÅPY KlrmÇ’ KfKj \JjJj, x∂JjPT \LKmf ßlrf ßkPf \Ko KmKâ TPr FT x¬JPyr oPiq KmTJPvr oJiqPo @a uJU aJTJ kJbJj fÅJr mJmJÇ Fr oPiq aJñJAPu xJPrJ~JPrr ˘L S võÊPrr TJPZ kÅJY uJU, l\uM jJPor SA YPâr

@PrT xhPxqr YJYJr TJPZ KxPuPa hMA uJU FmÄ ‰nrPmr hMA nJAP~r TJPZ @PrJ FT uJU aJTJ kJbJPjJ y~Ç @a uJU aJTJ kJS~Jr kr ÊÀ y~ jfáj KjptJfjÇ KÆfL~ hlJ~ hJKm TrJ y~ 50 uJU aJTJÇ FmJr oKojMPur kKrmJr xJfãLrJ gJjJ~ oJouJ TPr fhP∂ jJPo Kx@AKcÇ KmTJPv Igt kJbJPjJr xN© iPr aJñJAu ßgPT xJPrJ~JPrr ˘Lxy hM\j, KxPua ßgPT FT\j FmÄ ‰nrm ßgPT hM\jPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç oMKÜuJPnr ßjkgq TJKyjLr Kmmre KhP~ oKojMu mPuj, KjitJKrf xoP~ aJTJ jJ ßhS~J~ oKojMuPT yfqJ TrJr \jq ßjS~J y~ xoMhs kJPzÇ fUj xJPrJ~Jr K\KÿYPâr KuKm~Jj xhxqPhr kJ iPr mPuj, fÅJr mC FmÄ võÊrPT ßhPv ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ FA Im˙J~ oKojMuPT yfqJ TrPu fÅJrJ oMKÜ kJPmj jJÇ oKojMPur KuKm~J~ Im˙Jj TrJ mºáPhr xPñ ßpJVJPpJV TPr mJKT aJTJ ß\JVJz TPr ßhS~Jr KmwP~S @võ˜ TPrj

xJPrJ~JrÇ oKojMu S Kx@AKcr TotTftJrJ \JjJj, KuKm~Jr yJxJj xJf uJU aJTJ ßhj xJPrJ~JrPTÇ mJKT YJr uJU aJTJ ßhS~Jr \jq @PrJ FT x¬Jy xo~ ßjjÇ kPr oKojMPur kKrmJPrr xPñ ßpJVJPpJV TPr yJxJj mJKT aJTJ xÄV´y TPr UmrKa xJPrJ~JrPT ßhjÇ fUj fÅJPhr oPiq YáKÜ y~ FT yJPf aJTJ @PrT yJPf oKojMuÇ YáKÜ IjMpJ~L, xJPrJ~Jr S KuKm~Jj IkyreTJrLrJ hMKa VJKz KjP~ KjitJKrf ˙JPj pJ~Ç Fr oPiq Kmw~Ka Kx@AKcr kã ßgPT KuKm~J kMKuvPTS \JjJPjJ yP~KZuÇ fJrJ Sf ßkPf gJPTÇ yJxJPjr yJf ßgPT Igt ßj~Jr oMyNPft KuKm~Jr kMKuv K\KÿTJrL l\uM S hMA KuKm~JjPT ßV´¬Jr TPrÇ oKojMuPT A≤JrjqJvjJu IVtJjJAP\vj S oJAPV´vPjr (@ASFo) xyPpJKVfJ~ ßhPv KlKrP~ @Pj Kx@AKcÇ @r KxPuPar l\uMxy hMA KuKm~JPjr SA ßhPvr @AjJjMpJ~L 20 mZPrr xJ\J y~Ç oKojMu mPuj, mJXJKurJA mJXJKuPhr fáPu KhPò K\KÿTJrLPhr yJPfÇ kPr Igt @hJ~S TPr mJXJKurJÇ KuKm~JjrJ ÊiM fáPu KjP~ pJS~J FmÄ K\Kÿ TPr rJUJr TJ\Ka TPrÇ

929-365-8390


65

kJ©-kJ©L kJ© YJA x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr oJˆJxt kJv KkFAYKc Iiq~jrf 31, 5’5” KxKaP\j kJ©Lr \jq AK†Kj~Jr/ cJÜJr/ KkFAYKc mJ xooJPjr mJÄuJPhv/ IJPoKrTJr kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV kJ©Lr IKnnJmT” 973-938-3707 Email: asfar.rahman02@gmail.com 1372-3

kJ© YJA

kJ©L YJA

KxPuaL kJ©L YJA

kJ©L YJA

xkKrmJPr IJPoKrTJr KxKaP\j, KmKmF, FoKmF Iiq~jrfJ IJPoKrTJ, IJPoKrTJ~ oJKfijqJvjJPu Totrf, KvKãf kKrmJr dJTJ S IJPoKrTJ~ ßxPafl 24 mZr m~xL 5’5” xMªrL kJ©Lr ßhPvr/IJPoKrTJr kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV” 01716883234 pmm7116@gmail.com

xkKrmJPr IJPoKrTJr KxKaP\j USMLE ToKkä a cJÜJr KmUqJf yJxkJfJPu Tot rf KvKãf ßZJa kKrmJr dJTJ S IJPoKrTJ~ ßxPafl 30, 5’7” xM hvt j kJP©r \jq IJPoKrTJ~ mxmJxrf kJ©L YJAÇ ßpJVJJPpJV” 0171-688-3234 pmm7116@gmail.com

kJ© KjCA~TtKxKa TPu\ ßgPT mJP~JPoKcPTu AK†Kj~JKrÄF V´ J\M P~a FmÄ TuJK’~J ßoKcPTu ACKjnJKxt KaPf oJˆJxt Ç mft oJPj TuJK’~J ßoKcPTu ACKjnJKxt KaPf KTî KjTqJu KrxJYt ßTJIKct Pjar kPh KjCPrJuK\ KmnJPV lá uaJAo Tot rfÇ kJP©r Kj\˝ mJKzPf KkfJoJfJr xPñ KjCA~PTtmxmJxÇ kJP©r m~x 29 mZr CófJ 5’8” lxt J nhs josßoiJmL jJoJ\L xM hvt j kJP©r \jq KjCA~PTtßuUJkzJ TrJ CóKvKãfJ jJoJ\L Ky\JmL nhs lxt J xM ªrL 23-29 mZr m~xL xM kJ©L IJmvqTÇ IKnnJmTrJ mJP~JcJaJ-ZKmxy ßpJVJPpJV TÀj” rumisylhet@yahoo.com 347-641-1635

xrTJrL mqJÄPTr FK\Fo-Fr kM © KmFxKx APuTKas TqJu AK†Kj~Jr (From Multinational University), CófJ 5’4” 28 mZr m~xL kJP©r \jq x÷s J∂ mÄPvr KvKãfJ, iot nLÀ kJ©L YJAÇ xrJxKr ßpJVJPpJV” foreign618@gmail.com

1373-4

kJ©L YJA

kJ© YJA

IJPoKrTJj KxKaP\j mqJPYur KcKV´from USA IJAKa k´PlvjJu 28 mZr m~xL 5’8” x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr kJP©r \jq 22-26 mZr m~xL CkpMÜ kJ©L YJAÇ ßpJVJPpJV kJP©r IKnnJmT” 646-691-0145 636-236-7153

dJTJ~ mxmJxrf iJKotT khJjtxLj xMvsLyJuTJ Vzj m~x 22 CófJ 5 láa 1AKû kJ©Lr \jq k´mJPx mxmJxrf iJKotT S KvKãf kJ© IJmvqTÇ kJ©Lr nJA IJPoKrTJr ˙J~L mJKxªJÇ ßpJVJPpJV” 347-935-6199 APoAu” Ahamedrazu06@gmail.com

1368-4

1373-6

1369-2

kJ©L YJA mJÄuJPhPv Tot rf cJÜJr (FoKmKmFx) xM hvt j KcPnJxt c kJP©r \jq mJÄuJPhv IgmJ IJPoKrTJ~ mxmJxrf xM ªr kJ©L YJAÇ kJP©r m~x 32 mZrÇ CófJ 5’8”Ç kJP©r oJ, mJmJ IJPoKrTJr ˙J~LmJKxªJÇ ßpJVJPpJV” 347-499-8763

1368-2

kJ© YJA

1373-3

IJPoKrTJr KxKaP\j 5’6”, m~x 28 mZr kJ©Lr \jq nhs , jJoJ\L S CóKvKãf kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV” 518-821-8056 Email: sabia.k2006@gmail.com

1368

kJ©L YJA IJAKa k´ PlvjJu 5’4” u’J, 2 x∂JPjr \jT, iJKot T kJP©r \jq IjM it40 mZr m~Pxr kJ©L YJAÇ k´ P~J\Pj kJ©L fJr mJmJ/oJ/x∂Jj KjP~ FT xJPg mxmJx TrPf kJrPmÇ xrJxKr ßpJVJPpJV TÀj” 646-944-3346

1367-3

1369-3

kJ©L YJA

52 mZr m~xL KcPnJxtc, IJPoKrTJj KxKaP\j, cJÜJr, 5 láa 9 AKû, xMhvtj kJP©r \Pjq kJ©L YJAÇ ZKm FmÄ mJP~JcqJaJ xy ßpJVJPpJV TÀj” patrichai123@gmail.com

till 30 Dec/17

IJorJ xm irPjr ßâKca TJct V´ye TKr

kJ© YJA pMÜrJPÓsr KoPjPxJaJ ߈a ACKjnJKxtKa ßgPT APuTKasTqJu AK†Kj~JKrÄF V´J\MP~a V´LjTJctiJrL mftoJPj AK¥~JjJPkJKuPx Totrf kJ©Lr \jq kJ© YJAÇ IKnnJmTPhr xJPg ßpJVJPpJV” rafiqidris@gmail.com 1371-3

kJ©-kJ©Lr Voj xÄmJh mÉu kKrKYf UJj nJA kJ©-kJ©L xºJjhJfJr oJiqPo IJVJoL KcPx’Pr mJÄuJPhPv KmmJy TrPf pJPòj 5 \j KmKnjúßkvJr oJKTt j KxKaP\j kJ©, IJr 4 \j KmKnjúßkvJr oJKTt j KxKaP\j kJ©L KjP~Ç UJj nJA IPjT xo~ iPr Fxm kJ©kJ©Lr IJPoKrTJ~ Wr ßouJPf kJPrjKjÇ fJA Fxm kJ©kJ©Lr S IKnnJmTPhr ˝AòJ~ UJj-nJAP~r oJiqPo FPhr KmP~ mJÄuJPhPv yPf pJPòÇ Fxm kJ©-kJ©Lr KmP~r kr WrxÄxJr TrJr \jq pJrJ IJPoKrTJPf IJxPmj fJrJ IJoJPhr ßhPvr Vmt Ç FTaJ oJjM w KmPhPv IJxJ oJPj ßhPvr Cjú Kf, \JKfr Cjú Kf, kKrmJPrr Cjú KfÇ IJorJ xTPur TJPZ ßhJ~J TJojJ TrKZÇ UJj nJA kJ©-kJ©L xºJjhJfJ 646-637-7590 khanma663@gmail/com


66

IJmvqT

IJmvqT msÄPér kJTtPYˆJPr FTKa csJAKnÄ ÛáPu IKlPx TJ\ TrJr \jq ßuJT IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 917-916-6746

IJmvqT TáA¿ KnPuP\ 222 KˆsPa FT\j 16 mZr m~xL IxM˙ ßoP~ S mJxJr pJmfL~ TJP\r \jq vÜxogtoKyuJ IJmvqTÇ nJPuJ ßmfjÇ ßpJVJPpJV” 646-750-4653

1373-3

yJCx ßoAc IJmvqT uÄIJAuqJP¥ FT\j m~Û oKyuJ S mJxJ~ TJ\ TrJr \jq FT\j láuaJAo KuKnÄ yJCx ßoAc IJmvqTÇ ßmfj IJPuJYjJ xJPkPãÇ ßrlJPr¿ IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 917-657-0372

1372-2

IJmvqT

msÄPé IKlx nJzJ msÄPér kJTtPYˆJPr 1148 SoPˆc FPnjMq S kJSP~u FPnjMqr TetJPr cÖrxtIgmJ Ijq ßp ßTJPjJ mqmxJr \jq IKlx nJzJ yPm oJKuT TfítTÇ ßpJVJPpJV” 718-594-4664 1362-3

Passionate About Helping The Bangla community? F/T Position w/ Flexible Hours English/Bengali Bilingual and car required Competitive Salary and Benefits Contact

Ashley@PurposeandProsper.us

IJkPˆa KjCA~PTtr KjCmJPVt FTKa cuJr ߈JPr TJ\ TrJr \jq FT\j ßuJT IJmvqTÇ IKnùfJ gJTPu IV´JKiTJr ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 201-281-2996

1373-3

oKyuJ PmKmKxaJr IJmvqT TáAP¿r ßmuPrJP\ KyuxJAc S 266 KˆsPa FTKa 6 mZPrr ßoP~PT ßhUJPvJjJr \jq FT\j oKyuJ ßmKmKxaJr IJmvqTÇ ßxJomJr ßgPT mOy¸KfmJr hMkMr IJzJAaJ ßgPT xºqJ 7aJ kpt∂Ç ßpJVJPpJV” 646-552-1527

1372-3

IJmvqT FTKa FcJfi IKaKˆT ßZPuPT ßhUJPvJjJ TrJr \jq FT\j ßuJT IJmvqTÇ gJTJ UJS~Jxy ßmfj ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 201-281-2996

1372-3

msÄPér kJTtPYˆJPr FKv~Jj csJAKnÄ ÛáPu TJP\r \jq oKyuJ IgmJ kMÀw IKnùfJxŒjúßuJT k´P~J\jÇ ßpJVJPpJV” 718-828-2742

1367-3

After School Tutoring For Grades K-6 Female Teacher Currently Working in Private School. Hours: Monday-Sunday (After School) Get Help With: Math, English, Reading, Writing, Science, History, Basic Computer. Call: 917-417-2931

IJkPˆPa \Ko Kmâ~

IJmvqT FPˆJKr~JPf AK¥~Jj ßrˆáPrP≤r \jq láuaJAo IKnù SP~aJr IJmvqTÇ AÄPrK\ TgJ muJ~ kJrhvLtyPf yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-705-4603

1370

IJmvqT msÄPér kJTtPYˆJPr FTKa IPaJ A¿MqPrP¿ TJP\r \jq IPaJ A¿MqPr¿ S aqJé lJAKuÄ IKnùfJxŒjúßuJT k´P~J\jÇ ßpJVJPpJV” 917-916-6746

1371-3

IJmvqT

1372

KjCA~PTtr IJkPˆPa oqJoJPTKgÄ vyPr kJyJPzr SkPr oPjJro kKrPmPv mJKz mJjJPjJr \jq k´˜áf k´JAPna kJAj ßuT FPˆPa 5.1 FTr \Ko \ÀrL KnK•Pf xMun oNPuq KmKâ yPm oJKuT TfítTÇ FA FPˆPa xMhOvq ßuT IJPZÇ APuTKasKxKa uJAjS IJPZÇ \\tS~JKvÄaj Kms\ ßgPT 1 W≤Jr hNrPfô, SP~ˆmPrJ F~JrPkJPatr TJPZÇ oNuq 225,000 cuJrÇ ßTmuoJ© KxKr~Jx ßâfJrJ ßpJVJPpJV TÀj” 516-316-9922 1371-2

Driving: Income Tax: Immigration: Notary Public: Translation

PLATINUM DRIVING SCHOOL

(mJXJuLPhr k´JePTªs Jackson Heights Fr E, F, G, R, V S 7 ßasj Subway xÄuVúxmPYP~ KjntrPpJVq FTKa mJÄuJPhvL k´KfÔJj) KjCA~Tt ߈Par DMV ßgPT kJv TrJ S xJKatKlPTak´J¬ IJoJPhr IKnù S ‰iptvLu Instructor ÆJrJ IKf pPfúr xJPg xy\ S Conceptable k≠KfPf Driving ßvUJPjJ y~Ç

Brooklyn, Ozone Park, Flushing, Jamaica S Long Island ßgPT Pickup TrJ y~ k´KvãPer xMKmiJPgt \qJoJATJPfS

KmPvw oNuqy∑Jx

mJxJ ßgPT Pick-up S Drop TrJ y~Ç oJ© 265 cuJPr 5 ßuxjxy kqJPT\ Kcu, 415 cuJPr 10 ßuxjxy kqJPT\ Kcu, 565 cuJPr 15 ßuxjxy kqJPT\ KcuÇ KmPvwnJPm k´Kvãek´J¬ Instructor ÆJrJ UMm xy\ Formula-r oJiqPo Parallel Parking ßvUJPjJ y~Ç nLfáoJjKxTfJxŒjúm~Û oJjMwxy oKyuJPhr pfúxyTJPr Driving-Fr k´Kvãe ßh~J y~Ç IJkjJr oNuqmJj xoP~r TgJ IKf èÀfôxyTJPr KmPmYjJ TPr ßasKjÄP~r xo~xNYL ‰fKr TrJ y~Ç Open 7 Days IJoJPhr kJPvr yJr xmtJPkãJ ßmKvÇ

PoJ” oyxLj

xJmtãKeT VJKzr mqm˙J IJPZÇ IJoJPhr 2007 oPcPur xmtJiMKjT VJKz IJkjJr KvãJPT TPr fáuPm IJjªo~, CkPnJVq S xy\frÇ TLC uJAPx¿, Insurance S Point ReductionFr \jq DDC TîJxÇ

˝•ôJKiTJrL 72-32 Broadway, (3 Floor), Suite # 308, Jackson Heights, NY 11372. Phone: 718-651-7720, 917-478-9985, Fax: 718-651-2177 rd


67

mJxJ / Ào nJzJ mJxJ nJzJ Aˆ FuoyJPˆtr 25 FPnjMqPf Ûáu S oxK\h xÄuVúmz KuKnÄÀo xy FT ßmcÀPor ßrPjJPnPac mJxJ ßlms∆~JKrPf nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-361-9444, 347-265-8571

1373

mJxJ nJzJ msÄPér kJTtPYˆJPr 2 ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ oJKxT nJzJ 1750 cuJr, APuTKasKxKa Kmu kOgTÇ oxK\h, xJmSP~, ßßV´JxJrLr KjTPaÇ ImvqA nJu IJ~ gJTPf yPmÇ ßpJVJPpJV” j\Àu 917-447-5665

1370-3

mJxJ nJzJ \qJoJATJ~ xJaKlj mMPuJnJPctr TJPZ E, Z ßasPj xJmSP~ ߈vPjr KjTPa 156 Kˆsa S 107 FPnjMqPf 3 ßmcÀo, 2 mJgÀo, KuKnÄ, KTPYjxy mJxJ nJzJ ßh~J yPmÇ mftoJPj mJxJ UJKu IJPZÇ oJKxT nJzJ 1800 cuJrÇ APuTKasKxKa S KyKaÄ Kmu IJuJhJÇ ßpJVJPpJV” 718-206-4916, 646-833-9832

1369-5

mJxJ nJzJ msJ~JrCPc Fl ßasPj xJmSP~ ߈vPjr TJPZ 2 Ào KTPYj mJgÀoxy ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 718-683-0690

1372

mJxJ nJzJ \qJoJATJ~ xJaKlj mMPuJnJct xJmSP~ ߈vj ßgPT 10 KoKjPar yJÅaJ hNrPfô5 ßmcÀPor mJxJ 2 mJg S KTPYjxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-837-0660

1371-2

mJKz nJzJ

Ào nJzJ

Ào nJzJ

PmxPo≤ nJzJ

uÄIJAuqJP¥r Kc~Jr kJPTt oPjJro kKrPmPv Tanger Mall Fr TJPZ, xŒNet ßrPjJPnPac, S~JT-Aj TîP\a FmÄ Den xy, FT ßmcÀPor mJKz 1 \JjM~JKr ßgPT nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 718-414-4617

lJKjtYJrxy ˆáKcS Ào nJzJ yPmÇ ÀPor kJPv mJgÀo S rJjúJr mqm˙J IJPZ FmÄ hMfuJ~ ßZJa kKrmJr IgmJ mqJPYurPhr \jq mz oJˆJr ßmcÀo lJKjtYJr S A≤JrPjPar xMKmiJ~ nJzJ ßh~J yPmÇ Kx ßasPj ßvlJct FPnjMqr kJPv 430 FPxé Kˆsa, ms∆TuLjÇ ßpJVJPpJV S ßoPx\ rJUMj” 631-230-0230, 718-348-8422

\qJoJATJ~ 150 Kˆsa S 88 FPnjMqr Ckr F ßasPj xJmSP~ ߈vj ßgPT FT mäPTr oPiq FkJatPo≤ KmKflÄF FTKa Ào nJzJ ßh~J yPmÇ ÊiMoJ© oKyuJPhr \jqÇ ßpJVJPpJV” 917-545-8518

FPˆJKr~J~ mscSP~ S 42 KˆsPa xMªr kKrPmPv k´JAPna yJCP\r hMA ßmcÀPor FTKa ßmxPo≤ ÊiMkMÀw mqJPYurPhr KjTa nJzJ ßh~J yPmÇ ˆáPc≤ IV´JKiTJr ßh~J yPmÇ xJmSP~ IKf xKjúTPaÇ ßpJVJPpJV” 718-204-4946, 646-462-8289

1372-2

mJxJ nJzJ msÄPér kJTtPYˆJPr xJmSP~ ߈vj, oxK\h, vKkÄ ßx≤JPrr KjTPa k´JAPna yJCPx 2 ßmcÀPor mJxJ nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-447-5665

1371

msÄPé mJxJ nJzJ msÄPé mJXJuL IiMqKwf FuJTJ~ 4 j’r ßasPjr FT mäPTr oPiq k´JAPna yJCPxr Kfj fuJ~ hMA ßmcÀPor FTKa mJxJ nJzJ ßh~J yPmÇ ZJ©, Tot\LmL kMÀw-oKyuJ S ßZJa kKrmJr ßpJVJPpJV TÀj” \JyJñLr 646-691-6458

1372-2

Ào nJzJ TáAP¿r CcyqJPnPj ß\ ßasPj xJmSP~ ߈vj ßgPT oJ© 2 mäPTr oPiq k´JAPna yJCPxr ßhJfuJ~ FTKa ßUJuJPouJ mz Ào 1 IgmJ 2 \Pjr \jq nJzJ ßh~J yPmÇ KTPYj/mJg ßv~JrÇ FZJzJS 3 ßmcÀPor FTKa FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-374-1079

1370

Ào nJzJ lJKjtYJrxy hMfuJ~ FTKa mz oJˆJr ßmcÀo hMKfj\j mqJPYur IgmJ ßZJa kKrmJrPT nJzJ ßh~J yPmÇ Kx ßasPj ßvlJctFPnjMqr kJPv 430 FPxé Kˆsa, ms∆TuLjÇ ßpJVJPpJV S ßoPx\ rJUMj” 631-230-0230, 718-348-8422

1371-3

mJxJ nJzJ

Ào nJzJ

TáA¿ KnPuP\ 213 Kˆsa S 90 FPnjMqPf 2 ßmcÀPor ßmxPo≤ FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 718-820-2399

xJKjxJAPc Kˆsa ßuPnPu ßxKoPmxPoP≤ oKyuJPhr \jq Ào nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-562-1368

1371-2

1370-2

1373-3

Ào nJzJ 1 \JjM~JKr ßgPT msÄPér kJTtPYˆJPrr oqJTV´FPnjMqPf FkJatPo≤ KmKflÄFr x¬o fuJ~ ßZJa lqJKoKur xJPg ßv~JrPpJVq FTKa IJuJhJ mz Ào ÊiM Tot\LmL ˝JoL˘Lr KjTa nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-204-5907

1373-2

Ào nJzJ \qJoJATJ~ KrKoÄÄaj Kˆsa S 97 FPnjMqPf FTKa Ào 1 \JjM~JKr ßgPT FT\j kMÀw/oKyuJPT nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 718-526-5973, 631-949-7499

1372-2

Ào nJzJ 185-01 \qJoJATJr KyuxJAPc oPjJro kKrPmPv IJiMKjT Kula FmÄ S~JAlJAP~r xMKmiJxy mJÄuJPhvL ßV´JxJrL IJr F ßasPj xJmSP~ ߈vPjr KjTPa IJTwteL~ FkJatPo≤ KmKflÄF FTKa mz Ào FT\j YJTárL\LmL oKyuJr KjTa nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-465-4262

1372

Ào nJzJ FuoyJPˆtTáA¿ oPur kJPv FT mäPTr oPiq mJx/ßasjÇ ßZJa lqJKoKur xJPg A≤JrPja, KaKn, lJJKjtYJrxy xŒNetkOgT FTKa Ào nJzJ ßh~J yPmÇ nJzJ 600 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 646-886-7053, 646-897-6861

1372-2

1373-2

Ào nJzJ

1373-4

FPˆJKr~JPf 35 KˆsPa xJmSP~ ߈vj ßgPT FT mäPTr oPiq FkJatPo≤ KmKflÄFr 5o fuJ~ ˝JoL˘L IgmJ hM\j Tot\LmL oKyuJr KjTa FTKa Ào FUjA nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 646-715-2532 (ßmuJ 3aJ ßgPT rJf 11aJ)

1371-3

Ào nJzJ FuoyJPˆtFkJatPo≤ KmKflÄFr oJˆJr ßmcÀoKa ˝JoL˘Lr KjTa \JjM~JKr oJx ßgPT nJzJ ßh~J yPmÇ yJxkJfJu S xJmSP~ ߈vj xÄuVúÇ nJzJ oJKxT 1000 cuJrÇ ACKaKuKa xyÇ ßpJVJPpJV” 718-810-0024

1371-2

PmxPo≤ nJzJ TáA¿ KnPuP\ KyuxJAc FPnjMqr kJPv nqJ¥JrKmr KˆsPa ßxKo ßmxPo≤ kPyuJ \JjM~JKr ßgPT ˝JoL˘L IgmJ ßZJa kKrmJrPT 1 ßmcÀo, KTPYj, mJgxy nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-306-6313

1371-2

Ào nJzJ xMªr nhskKrPmPv FPˆJKr~J~ N/W ßasPj xJmSP~ ߈vPjr xKjúTPa 34-05, 28 FPnjMqPf 2Ka Ào 3 \j IiNokJ~L mqJPYuPrr KjTa \JjM~JKr oJx ßgPT nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-757-4923, 917-577-9848

1370-2

Ào nJzJ \qJoJATJr CcyqJPnPj 85 KˆsPa xJmSP~ ߈vj ßgPT FT mäT hNPr Yo“TJr kKrPmPv mJgÀo FmÄ rJjúJWr xy xŒNetkOgT FTKa Ào nJzJ ßh~J yPmÇ IJV´yL mqJPYur ßpJVJPpJV TÀj” 917-524-7865

IKlx Ào nJzJ 198-23 KyuxJAc FPnjMqPf hMKa IKlx Ào nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-840-4596, 347-374-8404

1373-3

IKlx Ào nJzJ \qJTxj yJAaPxr k´JePTPªs 73 Kˆsa S À\Pnfi FPnjMqr TetJPr FTKa ßZJa IKlx Ào nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-301-2063

1373

mJxJ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 222 KˆsPa FT ßmcÀPor ßmxPo≤ nJzJ yPm IJVJoL ßlms∆~JKr oJx ßgPTÇ ßpJVJPpJV” 646-750-4653

1369-2

Kmâ~ KxPuPa mJKz Kmâ~ KxPua vyPrr CkP\uJr KjTPa nKmwqPf mÉfu KmKflÄFr CkPpJVL mxfmJKz Kmâ~ yPmÇ IJV´yLVe ßpJVJPpJV TÀj” 1-73-955-0077 (mJÄuJPhv)

1372-3

CmJr VJKz nJzJ 2014 oPcPur aP~JaJ TqJoKr yJAKmsc nJPuJ TK¥vj CmJPrr \jq IKnù csJAnJPrr TJPZ Ifq∂ TooNPuq nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” xJBh AKhsx 917-624-8787

1368-2

V´LjTqJm nJzJ 2014 xJPur ßlJctFxTqJk V´LjTqJm nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-667-7324

1371-3


68

yJCxKTîjJr/ yJCxKTkJr IJmvqT

KjCA~PTtr KmUqJf yJCxKTKkÄ ßTJŒJjL EcoMaids láuaJAo yJCxKTîjJr/ yJCxKTkJr KjP~JV ßhPmÇ k´JgLtPhr ßmKxT AÄPrK\ ùJj S ßuVJu ˆqJaJx gJTPf yPmÇ TJP\r FuJTJ ms∆TuLjÇ ßmfj ßYPT ßk TrJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 406-518-1510

FOR SALE Very busy location at Elmhurst, Queens, New York. Combined SUBWAY and Carvel Combine sale is $15,000 per week. It can easily increase up to $20,000 per week. There is a large commercial and residential building under construction across the store. Rent is $11,200 per month. 6.5 years lease remains with 10 years option for extension. Asking price $250,000.

Serious buyers can contact 718-607-2570

lác ߈Jr KmKâ oqJjyqJaJPj \o\oJa mqmxJ~ FuJTJ ßxPnjg FPnjMq S 21 KˆsPar TetJPr mJÄuJPhvL, AK¥~Jj, kJKT˜JjL uJn\jT lác ߈Jr \ÀrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ mqmxJ mJzJPjJr xMPpJV rP~PZÇ Call or Text: 646-409-9644

BUSINESS FOR SALE Business opportunity in heart of Manhattan small food store Bangladeshi, Indian, Pakistani Food with big potential. Call or Text: 646-409-9644 1368-2

\ÀrL KjP~JV KmùK¬

IJPoKrTJ~ mÉu kKrKYf FTKa ßTJŒJjLPf oJPTtKaÄF kJataJAo TJ\ TrJr \jq KTZM ZJ©ZJ©L KjP~JV ßh~J yPmÇ Competitive Payment. IJV´yLrJ ßpJVJPpJV TÀj” 347-691-1210 1363-2

Avcwb wK evwo ÜKbv-ÜePvi K_v fveáQb? AvRB Üdvb KiÄb t 718-809-3809

52,000+ Members in New York State

mqJYKnK•T kKm© ßTJrIJj KvãJ 16 mZPrr IKnùfJ S 100 nJV xlufJr KjÁ~fJ~ xTu m~Pxr ßZPu-ßoP~ FmÄ m~ÛPhr ACKTî c, SP\JjkJTt , KrYo¥ Kyu, CcxJAc, oqJjyqJaJj 42, KyuxJAc S \qJoJATJ FuJTJ~ pfúxyTJPr Ê≠ TPr ßTJrIJj KvãJ S ßylP\r \jq Tô JrL S yJPlP\r xJPg ßpJVJPpJV TÀj” 347-612-7557


69

Nanny Needed YMKÜPf csJAKnÄ uJAPx¿ Need a Muslim live-in Nanny around 50 years old for my daughter and son to live in CT, NJ or nearby with us. Please call for details: 240-499-6829 1370-2

dJTJ~ \Ko/käa â~

IJorJ dJTJ~ èuvJj, mJKriJrJ, C•rJ, kN mJtYu FmÄ mxM ºrJ~ ßp ßTJPjJ xJAP\r \Ko/kä a â~ TPr gJKTÇ ßpJVJPpJV TÀj” IJPoKrTJ- Omar Chowdhury (+1) 404-610-4002 email: omarfchowdhury@hotmail.com u¥j- Foyzul Islam (+44) 794-953-3089 email: foyzul.islam@hotmail.co.uk 1368-4

˝· UrPY oJKfi xJKntx ßxmJ k´hJj

Ø^Ì LiáP wmwUáRbkxc, d®vwgwj wcwUkb, Øû›ikxc mn mKj c´Kvi BwgáM´kábi dg© cÅiY, weáq I AvbKáõUá˜W wWáfvm© c´ámwms, nvDwms I AvbGgc≠qágõU mn me aiábi áewbwdáUi Aváe`b, Kvfvi ájUvi mn wiwmDg/wmwf âZix I Ráei `iLvØè, G®vmvBjvági W´vdwUs I IqvK© cviwgU Gwc≠áKkb, evsjvá`ák c´áhvR® cvIqvi Ae GUbx©, hveZxq U´v›ájkb Ges Ab®vb® mKj aiábi gvwÎ mvwf©ámi Rb® AvRB áhvMváhvM KiÄbt 929-391-6047

100 nJV KjÁ~fJ xyTJPr csJAKnÄ uJAPx¿ kJS~Jr mqm˙J TrJ y~Ç pJrJ mJr mJr csJAKnÄ ßaˆ KhP~ Kmlu yP~PZj fJPhr \jq FKa FTKa xM metxM PpJVÇ ßpJVJPpJV” xJBh ATmJu 917-807-4851 Feb. 2018

Help Wanted 7-Eleven Help Wanted. Must Speak English. LIE Exit 39. 206 Glen Cove Avenue. Glen Cove, NY 11542 516-676-8668/Store 516-749-1221/Cell

1373-2

KmKmi CmJr VJKz nJzJ CmJPrr \jq ßyJ¥J FPTJct yJAKmsc 2017 msqJ¥ KjC VJKz nJzJ ßh~J yPmÇ \qJTxj yJAax, CcxJAc, FuoyJˆtyPu nJPuJ y~Ç CmJPrr \jq VJKz ßrKc IJPZÇ IiNokJ~LrJ IV´JKiTJr kJPmÇ hLWtPo~JhL csJAnJr k´P~J\jÇ ßpJVJPpJV” 646-925-7185 (KmPTu 4aJ ßgPT ßnJr 5aJ kpt∂)

1360-2

â~-Kmâ~ lJKjtYJr KmKâ I· mqmÂf ßxJlJPxa xy cJAKjÄ ßaKmu ßY~Jr, ßcsKxÄ ßaKmu AfqJKh lJKjtYJr xMunoNPuq KmKâ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-862-3717 347-206-6683

1361-2

mxMºrJ~ käa KmKâ mxMºrJ~ E mäT, käa jÄ 493 Kfj TJbJ ßrK\ˆJctS jJo \JrL TrJ jJoluT xy xJAc S~Ju TrJ käa KmKâ yPmÇ hKãeoMUL FqJPkJPuJ yJxkJfJPur kJPvÇ FUjA mJKz KjotJPer \jq CkPpJVLÇ ßpJVJPpJV” 917-426-4047

1360-2


70


71


wr P v ß JfJ k

72

Ên \jìKhj TJKuhJxevOvjxTotc÷TwZáe`bt Jr

Ükl Kái,

wkÌx Kvwj`vm Kg©Kvi 1946 mváj dwi`cyi knáii wbjUyjxáZ Rb•M÷nY Káib| wZwb 1962-64-G wZb eQi ZrKvjxb XvKv AvU© Bbw˜wUDU Ü_áK `yB eQáii mÅPbv ÜKvm© ßvwJÄv 38 kJfJ~

KjP\r yfqJTJrLPT ãoJ TPr KmUqJf

Ên \jìKhj KmKhfJmJXJuLryoJj k´KfPmhj”

KmKhfJ ryoJj náA~J jJjJ KmwP~ TJ\ TPrjÇ KT∂á oNuf KfKj ßuUTÇ ßV´ ßx¿ jJPo AÄPK\Pf ßuUJ FTKa TJmq rP~PZ, IJr mJÄuJ~ rP~PZ ÈTKmfJ FT hLWtvõJPxr jJo’Ç FZJzJS ßvwJÄv 34 kJfJ~

KjCA~PTt kKm© lJPfyJ A~J\hJyo kJKuf KjCA~Tt” Vf 25 KcPx’r ßxJomJr

mJÄuJPhKvPhr C™JPjr ßãP© @PrT iJk IV´VKf FPuJÇ ßkjKxuPnKj~J ߈Par KouPmJjt mPrJ TJCK¿Pur nJAx ßk´KxPc≤ KyPxPm KjmtJKYf yP~PZj mJÄuJPhKv@PoKrTJj ßoJyJÿh jNÀu yJxJjÇ 2 \JjM~JKr FA KxKar KjmtJKYf 5 TJCK¿Pur oPiq ßnJPar oJiqPo ßk´KxPc≤ yP~PZj nJrfL~ mÄPvJØNf \JKˆj ÛJKr~J FmÄ nJAx ßk´KxPc≤ yPuj Y¢V´JPor x∂Jj ßoJyJÿh jNÀu ßvwJÄv 49 kJfJ~

FT x¬Jy kr rÜ krLãJ TPr ßhUJ pJ~ ßp IJoJr ˘Lr rPÜr ßyPoJPVäJKmj IJPrJ TPo ßVPZÇ KfKj fUj F P T m J P r vpqJvJ~LÇ fUj KkKxKk CKÆVú yP~ FT\j KmPvwPùr ßvwJÄv 24 kJfJ~

KÆfL~ aJPot vkgKjPujmäJK\SÛaSßuKaKv~J mJXJuL k´KfPmhj” 14 KcKV´ fJkoJ©J~ k´Y¥ vLfJft hMkMPr KxKa yPur xJoPjr käJ\J~ TŒoJj Im˙J~ KÆfL~ aJPot ßo~r KyxJPm vkg V´ye TrPuj Kmu Kc mäJK\SÇ Vf 32 mZr kPr ßTJPjJ ßcPoJPâKaT ßo~r KjCA~Tt KxKaPf KÆfL~mJPrr ßo~JPh vkg V´ye TrPujÇ fJÅr xJPg KÆfL~ aJPot IJPrJ vkg KjPuj TŒasuJr ßvwJÄv 49 kJfJ~

ToMqKjKar xmPYP~ xlu mqKÜ jJBoJ UJj S AnJj UJj mJXJuL k´KfPmhj” Vf FT mZPrr KyxJm KjTJv TPr pKh muPf y~ ßTJj& ßã©KaPf KjCA~PTtr mJÄuJPhvL AKoV´J≤rJ xmPYP~ xlu, fJyPu KY∂J ßvwJÄv 52 kJfJ~

\JKfxÄW KovPj ofKmKjoP~ rJÓshNf ßoJPoj

2017'r oPfJ 2018S yPm YqJPuP†r mZr KjCA~Tt (ACFjF)” \JKfxÄPW KjpMÜ mJÄuJPhPvr ˙J~L k´KfKjKi S rJÓshNf oJxMh Kmj ßoJPoj mPuPZj, ßvwJÄv 28 kJfJ~

ßh~Jr ßWJweJ~ Kfjk´mJxLßkPujmJÄuJFTJPcKoßlPuJKvk ÛuJrvLk KTCKjPf nKftr ßrTct mJXJuL k´KfPmhj” oMKÜpM≠ KmvõKmhqJuP~r k´Plxr Kmw~T xJKyPfq KmPvw ImhJPjr FPoKraJxt c. IJKjxMöJoJj FmÄ ˝LTíKf˝„k KjC\JKxt k´mJxL c. ßlPuJvLk xJKatKlPTa fáPu ßhj jNrjjmLPT xÿJjxNYT mJÄuJ ßvwJÄv 52 kJfJ~ ßlPuJvLk Khu mJÄuJ FTJPcoLÇ 30 KcPx’r oKj\J ryoJPjr TuJo mJÄuJ FTJPcoLPf IJP~JK\f FT IjJz’r IjMÔJPj c. jmLr yJPf xÿJjjJ ßlPuJvLk ß∠2017 fáPu ßhj dJTJ KaPjr YJPu mOKÓ kzJr v» ÊjPu oj CYJaj y~jJ Foj mJXJuL UMm ToA @PZÇ KroK^o, ^o^o, K^rK^r, oMwuiJPr, TfnJPmA KmPvw k´KfPmhj” \qJTxj yJAax jJ mKetf y~ mOKÓr „kÇ mJÄuJPhPvr ßTJj mJÄuJPhvL Km\Pjx FPxJKxP~vj mJ ßTJj IûPu mOKÓ @Px C“xPmr oPfJÇ ß\KmKmF'r KjmtJYPjr kKreKf TL yPf mJCu VJPjr ßvwJÄv 39 kJfJ~ pJPò fJ KjP~ FUj IPjPTA xÄvP~ rP~PZjÇ pKhS ßvwJÄv 39 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKaPf ßpxm kKrmJr mxmJx TPr, mZPr 1 uã cuJPrr To IJ~ TPr, ßxxm kKrmJPrr x∂JjPhr KaCvj Klx To mJ oSTál TrJr ßWJweJr ßvwJÄv 49 kJfJ~

mOKÓKk´~ mJXJuL pUj wÔ kMÀw hJK~fô ßku hq KjCA~Tt aJAoPxr fáwJrPk´KoT

ßjJoJjLS hktPer Ckr IJâoPer KmÀP≠ k´KfmJh xnJ ßZPz FuJo KjCA~Tt

k´Y¥ bJ¥J~ T’u VJP~ IKfKgrJ

c.jMÀj jmL, ATmJu mJyJr ßYRiMrL S hMuJu fJuMThJr

\qJoJATJ~ ˆJr TJmJPm

\JoJuCK¨j ßyJPxPjr ßuUJ-11

b`xi cvo aái ÜnuáU evox wdiwQjvg| coöè weáKj, cÅe©x b`xáZ Ügvjváqg Üivá`i ÜLjv ÜQvU ÜQvU ÜXDáqi gv_vq| nVvr Kái `ÖwÛ Qwoáq ÜMj b`x Qvwoáq Icvái g®vbn®vUábi ng®©ivwRi Icái| Avnv, ßvwJÄv 29 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” 2001 xJPur 11 ßxP¡’Prr n~Jmy xπJxL yJouJr kr IJPoKrTJ \MPz oMxuoJjrJ xπ˜ KZPuj, KmPvw TPr pUj \JjJ ßVu CÜ WajJ~ IJ®WJfL KZu 19 \j oMxuoJjÇ ßaéJPxr oJTt FqJjgKj ˆsoqJj jJoT FT mqKÜ fUj FA WajJr k´KfPvJi ßj~Jr uPãq oMxuoJjPhr èKu TPr yfqJr xÄT· TPrÇ 11 ßxP¡’r aáAj ßvwJÄv 52 kJfJ~

\qJoJATJ˙ kJjKx kJKat yPu Kk´~jmLr kKm© ÊnJVoj BPh KouJhMjúmL (h”) S SuLTáu KvPrJoKj VJCxMu @\o AoJo @»Mu TJPhr K\uJjLr (rJ”) kKm© SlJf CkuPã @yPu ßvwJÄv 18 kJfJ~

KjCA~Tt” 3 \JjM~JKr mMimJr xºqJ~ ˆJr TJmJPmr x•ôJKiTJrL KvmuL ßjJoJjL S xJ¬JKyT ßhvTP£r xŒJhT hktj

nJmjJr iNPuJmJKu

mJÄuJPhvL rAPxr oy•ô KjP~ yKuCPc ZKm yPò

Ên \jìKhj cJ.S~JPuh ßYRiMrL ßkjKxuPnKj~Jr KouPmJjt m J X J u L k´KfPmhj” KfKj KxKar nJAx ßk´KxPc≤ I∂rJPur oJjMw jjÇ KT∂á I∂rJPu yPuj mJÄuJPhvL yJxJj gJTPf kZª KluJPcuKl~J” oJKTtj iJrJr rJ\jLKfPf TPrjÇ KjCA~Tt KxKar mJZJ xJÄÛíKfT IjMÔJPj x˘LT YMkYJk KkZPjr KhPT ßvwJÄv 30 kJfJ~

c.ßxKuo \JyJPjr TuJo

TKmrPT @WJPfr k´KfmJPh FT xnJr @P~J\j TPr \JoJATJmJxLÇ oMKÜPpJ≠J vrJl xrTJrPT k´iJj ßrPU ˙JjL~ Kk´KxÄÖ S \JoJATJmJxLr xyPpJKVfJ~ F KjªJ S k´KfmJh xnJr @P~J\j TPrj @øJ~T \qJoJATJr mqmxJ~L @o\Jh ßyJxJAj ßxKuoÇ k´KfmJPh ßvwJÄv 26 kJfJ~

ßrlJP~f ßYRiMrL mñmºá kKrwPhr nJrk´J¬ xŒJhT KjCA~Tt (ACFjF)” pMÜrJÓs mñmºá

kKrwh ßgPT KvfJÄÊ èy khfqJV TPrPZjÇ KfKj FA xÄVbPjr k´KfÔJ xJiJre xŒJhT KyPxPm 1996 xJu ßgPT hJK~fô kJuj TPr @xKZPujÇ Vf 31 KcPx’r KfKj ßvwJÄv 52 kJfJ~

ß\KmKmF'r KjmtJYj kKreKf TL yPf pJPò

dJTJ~ k´go k´mJxL mJÄuJPhvL Khmx kJKuf dJTJ” IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf

@Tmr yJ~hJr KTrj” mOy¸KfmJr ßnJr ßgPTA fáwJr ^Pz KjCA~Tt TJmMÇ IJPVr Khj xºqJ~ ßo~r KxKar xm kJmKuT Ûáu mº ßWJweJ TPrjÇ k´mu fáwJrkJf ßvwJÄv 30 kJfJ~

mPuPZj, ßhPvr Cjú~Pj ßpxm CkJhJj ImhJj rJPU, ßvwJÄv 58 kJfJ~

ßjJ~JUJuL xKoKfr jfáj TKoKar vkg V´yj wbDBqK©t nvo Kuvcvábv kxZ Dác∂v Kái bZyb eQiáK eiáYi

ßvwJÄv 38 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” kPyuJ \JjM~JKr ßgPT KmvõKmUqJf xÄmJhk© hq KjCA~Tt aJAoPxr k´TJvT KyxJPm hJK~fô V´ye TrPuj 37 mZr ßvwJÄv 49 kJfJ~

KxKa TJCK¿Pur K¸TJr yPuj FT\j xoTJoL mJXJuL k´KfPmhj” mMimJr KjCA~Tt KxKa TJCK¿u K¸TJr KyxJPm vkg KjPuj TJCK¿uoqJj ßTJKr \jxjÇ Fr IJPV 31 KcPx’r ßo~Jh ßvwJÄv 55 kJfJ~

\JkJr k´KfÔJmJKwtTL kJKuf KjCA~PTt KjCA~Tt” Vf 1 \JjM~JKr ßxJomJr xºqJ~ \qJTxj yJAaPxr AfqJKh kJKat yPu \JfL~ kJKattr ßvwJÄv 58 kJfJ~

1488 Metropolitan Ave, Suite 3, Bronx, NY 10462 64 Metropolitan Oval, Suite 13, Bronx, NY 10462

EDITOR

KOWSHIK AHMED PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC. 86-16 QUEENS BLVD, SUITE #202, ELMHURST, NY 11373. PHONE 718-639-1177

FAX 718-565-8101 e-mail weeklybangalee@gmail.com

Weekly Bangalee - January 6, 2017  
Weekly Bangalee - January 6, 2017  

Weekly Bangalee is the most widely read weekly newspaper in the Bangla language. Published in New York since 1991. Enjoy. www.weeklybangalee...

Advertisement