Page 1

www.weeklybangalee.com

ßcPoJPâaPhr Kmu kJv jJ yPu

\JjM~JKr ßgPT mº YJAfl aqJé ßâKca mJXJuL k´KfPmhj” ßk´KxPc≤ mJAPcj hJK~fô V´yPer krkrA fífL~ kqJjPcKoT KˆoMuJx Kmu kJx TPr k´vÄKxf yjÇ k´gof, FTTJuLj ßYT, KÆfL~f, x¬JPy 300 cuJr TPr IJjFokä~Po≤ ßmKjKla ßYT, fífL~f, ßr≤ KrKul ßYT FmÄ Yfágtf, YJAfl aqJé ßâKcaÇ Vf \MuJA oJPxr 15 fJKrU ßgPT YJAfl aqJé ßâKcPar Igt ßh~J ÊÀ yP~PZÇ AKfoPiqA Kfj oJPxr Igt k´hJj xŒjú yP~PZÇ KcPx’r oJPxr 15 fJKrPU IJkJff ßvw ßkPo≤ \oJ yPm ßvwJÄv 51 kJfJ~

k´J~ 7 ßTJKa KxKj~r KxKaP\Pjr

kT´ JvjJr

ßxJvJu KxKTCKrKa mJzPZ 5.9% mJXJuL k´KfPmhj” IJPoKrTJr 6 ßTJKa 40 uã ßxJvJu KxKTCKrKa FmÄ 80 uã xJKkäPo≤Ju KxKTCKrKa AjTJo k´JkPTr \jq mMimJr xMUmr KhP~PZ ßxJvJu KxKTCKrKa FqJcKoKjPˆsvjÇ FAxm k´JkT IJVJoL mZr ßgPT IJPrJ IPgtr ßYT kJPmjÇ IgtJ“ fJPhr FA ßmKjKla mJzPm 5.9 vfJÄv yJPrÇ S~JKvÄaj ßkJˆ muPZ Vf 40 mZPr FaJA xPmtJó ßvwJÄv 51 kJfJ~

3mZPr1 MOST WIDELY READ WEEKLY NEWSPAPER IN BANGLA

VOL 31 ISSUE 1570 SATURDAY 16 OCTOBER 2021 01 TJKftT 1428 103 rKmCu IJC~Ju 1443 FREE

pJrJ IJP~r ßYP~ To aqJé KhP~PZj fJPhr irPf

xm mqJÄT FTJCP≤r fgq ßYP~PZ IJAIJrFx mJXJuL k´KfPmhj” ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcPjr ˝Pkúr Ajl∑JˆsJTYJr Kmu kJPvr mqJkJPr KrkJmKuTJjPhr k´iJj IKnPpJV, Ff KasKu~j cuJr ßp UrY TrJ yPm fJ IJxPm ßTJgJ ßgPT? ßk´KxPc≤ mJAPcj FmÄ ßcPoJPâKaT ßjfJrJ ijLPhr AjTJPor Skr aqJé mJKzP~ fJ ßkJwJPjJ yPm muPuS, KrkJmKuTJjrJ fJ oJjPf rJK\ jjÇ TJre

fJrJ ijLPhr Skr aqJé mJzJPjJr kPã jjÇ ßk´KxPc≤ asJŒ mrÄ 2019 xJPu ijLPhr Skr aqJé FT iJPk k´J~ FT fífL~JÄv TKoP~ KhP~KZPujÇ KjCA~Tt aJAox oñumJr k´go kJfJ~ F k´xPñ FTKa Umr ZJPkÇ fJPf muJ y~, mftoJPj IJAIJrFx IJPoKrTJr \jVe FmÄ mqmxJ~LPhr ßvwJÄv 51 kJfJ~

oJKTtj ‰xjqPhr yfqJ ßYÓJr IKnPpJPV

ßxJomJr kKm© KouJhMjúmL (xJ:) mJXJuL k´KfPmhj” AxuJoL TqJPu¥Jr IjMpJ~L 18 IPÖJmr ßxJomJr rKmCu IJC~Ju oJPxr 12 fJKrUÇ ßxA ßoJfJPmT GKhj KjCA~Ttxy pMÜrJPÓs kJKuf yPm kKm© Bh A KouJhMjúmL (xJ”)Ç FA kKm© KhPj FTA xJPg KmPvõr ßvsÔ oJjm IJuäJyfJuJr Kk´~fo rxMu yprf ßoJyJÿh (xJ”) Fr \jì S SlJf KhmxÇ FA oyJj KhjKa ßvwJÄv 49 kJfJ~

msÄPér ßhPuJ~JPrr 35 mZr TJrJh¥ mJXJuL k´KfPmhj” mJÄuJPhvL AKoV´J≤ ßhPuJ~Jr ßyJPxj IJlVJKj˜JPj KVP~ fJKumJjPhr xJPg ßpJV KhP~ IJPoKrTJr ‰xjqPhr yfqJ TrJr ZT FÅPTKZu- Foj IKnPpJPV FlKmIJA fJPT ß\FlPT F~JrPkJat ßgPT ßV´lfJr TPrKZu 2019 xJPuÇ Vf x¬JPy 8 IPÖJmr xJhJjt KcKˆsÖ KjCA~PTtr ACFx FaKjt cqJKoP~j CAKu~Jox \MKrPhr ßvwJÄv 53 kJfJ~

40 under 40

kKrK˙Kf Kj~πPe 35 ß\uJ~ KmK\Km ßoJfJP~j

fJKuTJ~ vJyJjJ yJKjl mJXJuL k´KfPmhj” IjqJjq mZPrr of FmJrS KjCA~Tt KxKa F¥ ߈a 40 mZPrr To m~xL 40 \j fÀefÀeLPT xÿJjjJ \JjJPuJÇ FrJ KjCA~Tt KxKar VnjtPoP≤ Totrf, KTÄmJ ßvwJÄv 49 kJfJ~

A-KxVJPra IjMPoJhj Khu FlKcF mJXJuL k´KfPmhj” FA k´go IJPoKrTJr lác F¥ csJV FcKoKjPˆsvj mJ FlKcF APuTasKjT KxVJPra mJ xÄPãPk AKxVJPra KmKâr IjMPoJhj KhuÇ mZPrr kr mZr iPr ßvwJÄv 53 kJfJ~

dJTJ,16IPÖJmr” TáKouäJ~ kN\Jo¥Pkr WajJr ß\r iPr ÊâmJr dJTJ, ßjJ~JUJuL, Y¢V´Joxy ßhPvr TP~TKa ˙JPj KmPãJn y~Ç xrTJPrr frl ßgPT hJKm TrJ yP~PZ, @Aj-vO⁄uJ rãJ mJKyjLr mqJkT j\rhJKrr TJrPe ßjJ~JUJuLr ßmVoV†

IJ∂\tJKfT oMhsJ fyKmPur K\KcKkr kNmtJnJx

2025F KxñJkMrPT ZJzJPm mJÄuJPhv dJTJ,15IPÖJmr” ßoJa ßhv\ C“kJhPj (K\KcKk) KmPmYjJ~ mJÄuJPhv 2025 xJPur oPiq KxñJkMr, ßcjoJTt S yÄTÄP~r oPfJ Cjúf IgtjLKfPT ZJKzP~ pJPm mPu kNmtJnJx \JKjP~PZ @∂\tJKfT oMhsJ fyKmu (@AFoFl)Ç @AFoFPlr fgq IjMpJ~L 2025 xJPu mJÄuJPhPvr K\KcKk mJ IgtjLKf hÅJzJPm 516.24 KmKu~j cuJrÇ ßvwJÄv 53 kJfJ~

m J X J u L k´KfPmhj” ßo~r Kmu Kc mäJK\S Vf YJr mZr iPrA KjCA~Tt KxKar KvãJ mqm˙J~ TíÌJñ S uqJKaPjJPhr KkKZP~ kzJr TJrPe yJAÛáu KvãJgLtPhr \jq ߸vJuJA\c ßvwJÄv 18 kJfJ~

jfáj fgq

TáKouäJr WajJr ß\Pr KmKnjú ß\uJ~ KmPãJn nJÄYMr

KjCA~Tt KxKar

FKrT FcJox KVlPac F¥ aqJPuP≤c TîJx mº TrPmj jJ

CkP\uJr ßYRoMyjL mJ\Jr ZJzJ ßhPvr Ijq FuJTJ~ mz irPjr ßTJPjJ Ik´LKfTr WajJ WPaKjÇ dJTJ S ßvwJÄv 20 kJfJ~

YPu ßVPuj ßuUT cJ. KxjyJ ojxMr rSvj yJxJj” KmKvÓ KYKT“xT ßuUT cJ. KxjyJ @mMu ojxMr KYrfPr KmhJ~ KjP~PZjÇ KTcKj S ßvwJÄv 16 kJfJ~

FqJxKkKrPj ߈sJT mJ yJat FqJaJPTr ^ÅMKT mJXJuL k´KfPmhj” IJPoKrTJr cJÜJrrJ pJPhr FUPjJ yJat FqJaJT mJ ߈sJT y~Kj fJPhr \jq ßuJ-ßcJ\ FqJxKkKrj ßh~J mº TPrPZjÇ ACFx Kk´PnK≤n xJKntPxx aJÛ ßlJPxtr ßh~J VJAcuJAPjr KjPhtvjJ kJS~Jr kr FA Kx≠J∂ KjP~PZj cJÜJrrJÇ ßvwJÄv 49 kJfJ~

TJP\r \J~VJ ßgPTS IQmiPhr ßV´lfJr KjKw≠ mJXJuL k´KfPmhj” IQmi AKoV´J≤Phr ßTmuoJ© TJV\k© jJ gJTJr TJrPe ßV´lfJr TrJ S KcPkJPatvj mPºr ßWJweJ ßh~Jr hMA x¬Jy kPr KckJatPo≤ Im ßyJouqJ¥ KxKTCKrKar ßxPâaJKr IJPuyJPªsJ ßvwJÄv 20 kJfJ~


02


03

kT´ JvjJr

3mZ1r

xŒJhTL~

ßlxmMT ßpj TuqJeTJoL y~ ßp ßTJPjJ oy“ IJKmÏJrA oJjMPwr TuqJeJPgtÇ ßoRKuT KmùJjLrJ oJjm xoJP\r Ioñu YJj jJÇ fJPhr IJKmÏJr kKOgmLPT hsΔf xJoPjr KhPT iJKmf TrPf xyJ~fJ TPrÇ fJrJ oJjMPwr \Lmj S \LKmTJPT ßpoj VKfvLu TPrPZj, ßfojA IJP~vS FPj KhP~PZjÇ fPm IJKmÏJPrr kPrJã ãKf IJPZÇ ßpoj KrPoJa, TqJuTáPuar, K\KkFx AfqJKh mqmyJr oJjMwPT Iux TPrPZÇ fPm pJrJ IJKmÏJrT fJrJ ßxA TgJ oJgJ~ ßrPU IJKmÏJr mJ CØJmj TPrj jJÇ KmùJjLrJ IJKmÏJr TPr kqJPa≤ KhP~ ßhj, KT∂á rJ\jLKfT S mqmxJ~LrJ fJPT fJPhr of mqmyJr TPrjÇ F pMPV IPjT CØJmT KjP\A mqmxJ~LPf kKref yjÇ ßpoj Kmu ßVax, oJTt \JTJrmJVt k´oMUÇ rJ\jLKfTrJ KjCKTî~Jr S kJroJeKmT vKÜPT KTnJPm oJjMw yfqJr TJP\ mqmyJr TPrPZj fJ k´J~ xTPuA \JPjjÇ ßvw kpt∂ KmùJPjr mPhRuPf Tf ˝· vsPo Tf ßmKv oJjMw yfqJ TrJ pJ~, Tf ßmKv \jmxKf ±Äx TrJ pJ~, Tf ßmKv oJjMwPT kMKzP~ ZJA TrJ pJ~ fJ x÷m yP~PZÇ fJA mPu oJjMPwr FTKmªM IJV´yS TPoKj KmùJPjr k´KfÇ mrÄ k´KfKhPjr \LmPj k´pMKÜr ßp ImhJj fJr \jq oJjMw KmùJjL S CØJmTPTr k´Kf TáKjtv \JjJ~Ç xJoJK\T oJiqo ßlxmMT xŒsKfTJPur Foj FT k´pMKÜ pJ hsΔfA kOKgmL\MPz oJjMPwr \LmjpJkjPT KmkMunJPm k´nJKmf TPrPZÇ ÊÀ yP~KZu yJntJct ACKjnJKxtKar TKfk~ KvãJgLtr CPhqJPVÇ TqJŒJPx mºáPhr xJPg ßpJVJPpJV rãJr \jq fJrJ hq ßlxmMT jJoT KoKj oJiqo VPz ßfJPuj 2004 xJPuÇ FA KvãJgLtrJ yPuj oJTt \JTJrTmJVt, Fcá~JPctJ xqJnJKrj, FqJ¥sM oqJTTuJo, cJKˆj oPÛJKna\, Kâx KyC\ S fJPhr ÀoPoarJÇ fUj fJrJ \JjPfj jJ, ßlxmMT Ifq∂ I· xoP~ kOKgmLr xmPYP~ mz xJoJK\T oJiqPo kKref yPm, ßxA xJPg IJPoKrTJr kJÅYKa k´iJj k´pMKÜKmw~T mqmxJ k´KfÔJPjr FT j’r yP~ CbPmÇ Ijq YJrKa k´KfÔJj yPuJ èVu, FqJku, oJAPâJxla S IJoJ\jÇ 2004 xJPu ßlmsΔ~JKr oJPx mºárJ KoPu kr¸Pr Távu KmKjo~ mJ YqJa TrJr CP¨Pv ßp ßlxmMPTr pJ©J ÊÀ, 2012 xJPur 1 \JjM~JKr fJ IJAKkSnáÜ yS~Jr \jq IJPmhj TPr 5 KmKu~j cuJr xÄV´y TrJr uãq KjP~Ç fUj ßlxmMPTr oJKxT mqmyJrTJrL KZu 84 ßTJKa 50 uãÇ ßx xo~ k´KfKa ßv~JPrr oNuq KjitJre TrJ y~ 38 cuJrÇ mftoJPj Fr mqmyJrTJrLr xÄUqJ 290 ßTJKa oJjMwÇ IJr ˆT oNuq k´KfKar 329.86 cuJr (11 IPÖJmPrr KyxJm IjMpJ~L)Ç 2014 xJPur 2 ßo ßlxmMT AjPTr KxAS oJTt \JTJrmJPVtr FTKa CKÜ IPjTPT jPzYPz mxJ~Ç KfKj A≤JrjJu ßoPoJPf ßlxmMT TotTftJ-TotYJrLPhr KjPhtv ßhj ‘Move fast and break things’. FrkPrr KjPhtvjJ IJPx ‘Move fast with stable infrastructure’Ç Kj”xPªPy oJTt \JTJrmJPVtr ˝kú KZu IJTJv ßZJÅ~JÇ yJntJct TPuP\ cPot Kj\ ÀPo ßp pJ©Jr ÊÀ IJ`J ßh~Jr uãq KjP~, fJ ßp hsΔfA Kmvõ\MPz ßTJKa ßTJKa oJjMPwr k´KfKhPjr IkKryJpt InqJPx kKref yPm, fJ KjÁ~ ßxKhj T·jJ TPrjKj KfKjÇ pUj fJ k´Y¥ xJAPTîJPjr VKfPmPV ZKzP~ kzKZu Kmvõ\MPz FmÄ k´mu ß\J~JPrr of FPx Igt xKûf yKòu FTJCP≤, fUj fJr ‰jKfTfJ~ KYz irPf ÊÀ TPrÇ ßx \jq TotTftJ-TotYJrLPhr xmKTZM ßnPXYMPz hsΔfVKfPf xJoPjr KhPT FKVP~ pJS~Jr KjPhtv ßhjÇ Kj”xPªPy ßlxmMT KmkMu xÄUqT oJjMwPT fPfJKiT oJjMPwr xJPg xÄpMÜ TPrPZÇ AKoPV´vPjr FA pMPV ßhv-ßhvJ∂Pr ZKzP~ kzJ oJjMwPT UMÅP\ ßkPf xyJ~fJ TPrPZ ßlxmMTÇ IPjT mqmxJPT k´xJKrf TrPfS xJyJpq TPr pJPòÇ ßpPyfá KmkMu xÄUqT oJjMw k´J~ ßx¿rKmyLjnJPm KjP\PT k´TJv TrPf kJPr ßlxmMPTr kJfJ~, fJA pJPhr KnfPrr xM¬ IKnÀKY, IJvJIJTJ⁄J, AòJ-IKjòJ, IJ®k´YJr Ku≈J k´TJKvf y~ FA xJoJK\T oJiqPoÇ lPu IkPrr IKnÀKY S IJvJ-IJTJ⁄Jr Umr xyP\A k´fL~oJj y~ IPjqr TJPZÇ ßxAxJPg ßlxmMT IPjqr YKr© yjj, KogqJYJKrfJxy VJuJVJu S IJâoPer xMroq oû yP~ CPbPZÇ FAxm mqKÜVf kptJ~ ZJzJS FT irPjr hMrKnxKºoNuT mqKÜ mJ ßVJÔLr KogqJ S CP¨vqoNuT ßkJPˆr TJrPe xŒshJP~ xŒshJP~ hJñJ, yJjJyJKj, ±ÄxpPùr of IjJTJK⁄f WajJ WaPZ KmKnjú ßhPv S xoJP\Ç mJÄuJPhPv xJŒshJK~T yJjJyJKjr of hM”U\jT WajJr TgJ IPjPTA \JPjjÇ ßlxmMPTr KxˆJr k´KfÔJj A¿aJV´Jo KZu xJPmT ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJPŒr KogqJYJKrfJr k´iJj oJiqoÇ fJr kKreKf TL yP~PZ FaJ IJr I\JjJ ßjA TJPrJÇ ÊiM mqmxJ~ oMjJlJ I\tPjr \jq oJTt \JTJrmJVt ßlxmMTPT xKbT kPg YJKuf jJ TPr xoJ\Km±ÄxL TPr fáuPZj Foj IKnPpJV xk´oJe Ck˙JkjJ TPr Vf x¬JPy ^z fáPuPZj FA k´KfÔJPjr xJPmT TotTftJ l∑JP¿x yPVjÇ Kmw~Ka TÄPV´x kpt∂ ßkRÅPZPZÇ iJreJ TrJ pJ~, ßlxmMT xoJP\r FmÄ oJjMPwr KmPvw TPr fÀe xoJP\r \jq pJPf AKfmJYT nëKoTJ~ ImfLet y~, fJr \jq oJTt \JTJrmJVt IJPrJ hJK~fôvLu yPmj, ßpoj yP~KZPuj 6 \JjM~JKr TqJKkau Kyu IJâoPer ImqmKyf kPrA ßk´KxPc≤ asJPŒr aáAaJr FTJC≤ \» TPrÇ

xŒJhT ßTRKvT @yPoh xyPpJVL xŒJhT @lPrJ\J @vrJl V´JKlé oqJPj\Jr xMoj ßvU nJAx ßk´KxPc≤ A~JxKoj ßTRKvT PRESIDENT & EDITOR KOWSHIK AHMED

PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC

P.O. Box # 40201, Glen Oaks, NY 11004 PHONE 718-639-1177 e-mail: weeklybangalee@gmail.com website: www.weeklybangalee.com

xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf xm KmùJkPjr hJ~hJK~fô KmùJkjhJfJrÇ FZJzJS xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf KlYJr/KjmPºr mÜmqS ßuUPTr, xJ¬JKyT mJXJuLr j~Ç

mJeL KYr∂jL pM≠ TPrJ; KT∂á KmvõJxWJfTfJ FmÄ k´KfvsΔKf nñ TPrJ jJÇ ∏@u-yJKhx KpKj nJPuJ ßuJT jj, KfKj TUPjJA oy“ ßuJT yPf kJPrj jJÇ ∏ßvékL~Jr pJrJ TJ\ TrPf YJ~ jJ, fJrJA CP¨vqPT luJS TPr ßfJPuÇ-rmLªsjJg bJTár kOKgmLPf Iù ßuJTPhrA h÷ ßmKvÇ ∏oJrPuJ k´KfnJ FTnJV ßk´reJ, IJr KjrJjæA nJV TKbj kKrvsoÇ ∏FKcxj VOPyr ßTJj IJxmJmk©A mAP~r oPfJ xMªr j~Ç ∏KxcKj K˛g \Lmj pfãe IJPZ Kmkh ffãe gJTPmAÇ ∏AoJrxj xMPUr xJVPr cám KhP~ hM”U CkuKm… TrJ pJ~ jJÇ ∏IqJKrˆau \LmPjr pKh IV´VKf jJ gJPT ßx \Lmj ßfJ ImJKüfÇ -ßrJoÅJ ßrJuÅJ ßpUJPjA \jìJT oJjMw oJjMwAÇ -oJKatj uMgJr KTÄ ßp KjP\r k´vÄxJr kûoMU, ßx o˜ IJyJÿTÇ ∏TáAK≤Ku~Jj FT\j KjÔJmJj mºá xyxs IJ®LP~r ßYP~ ßvs~Ç ∏ACKrKkKcx

Ck-xŒJhTL~

vJK∂Pf ßjJPmu FmJr xJÄmJKhTfJ~ \Lmj KmvõJx F mZr ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr (2021) ßpRgnJPm ßkP~PZj rJKv~Jr KhKoK© @PªsAKnY oMrJfn FmÄ KlKukJAPjr oJKr~J ßrxJÇ FmZPrr FA ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr KmKnjú TJrPe FPTmJPr mqKfâoiotLÇ k´gof, hM\jA xJÄmJKhT FmÄ hM\jA hMKa xÄmJh oJiqPor k´iJjÇ KÆfL~f, ßjJPmu vJK∂ kMrÛJPrr AKfyJPx FA k´go FTxÄPV hM\j xJÄmJKhTPT FA kMrÛJPr nNKwf TrJ yPuJÇ fOfL~f, xrTJr S k´vJxPjr rÜYãá FmÄ oOfáqn~ CPkãJ TPr hM\jA ÈKl∑co Im FéPk´vj’ mJ Èof k´TJPvr ˝JiLjfJ’-ßT xmKTZMr CPit fáPu iPrPZjÇ Yfágtf, oMrJfPnr ßhv rJKv~J FmÄ oJKr~J ßrxJr ßhv KlKukJAj, Cn~ ßhPvA TftOfômJhL vJxPjr pJfJTPu oJjmJKiTJr S mJT-˝JiLjfJ À≠k´J~Ç 1935 xJPu \JotJjLr TJut nj IKxP~“KÛ fJr ßhPvr pM≠-krmftL kMj” xJoKrTLTrPer ßVJkj TotxNKY k´TJPvr \jq ßjJPmu kMrÛJr K\fPuS ßxaJPT FmZPrr vJK∂ kMrÛJPrr jqJ~ Èof k´TJPvr ˝JiLjfJ’r \jq ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr muJ pJPm jJÇ TJP\A FmZPrr FA ßjJPmu vJK∂ kMrÛJrPT xJÄmJKhTPhr \jq k´go ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr KyPxPmA Veq TrJ

xoLYLj mPu oPj y~Ç 2012 xJPu oJKr~J ßrxJ KlKukJAPj ÈAjPnKˆPVKan \JjtJKu\o’ mJ ÈIjMxºJjL xJÄmJKhTfJ’-r \jq KcK\aJu KoKc~J ßTJŒJKj ÈrqJkuJr’ k´KfÔJ TPrjÇ KlKukJAPjr ßk´KxPc≤ hMfJPftr KmfKTtf oJhTKmPrJiL IKnpJPjr jJPo KjrJkrJi oJjMwPT KjKmtYJPr yfqJr KmÀP≠ rqJkuJr Kj~Kof IjMxºJjL S xoJPuJYjJoNuT Kjmº k´TJv TPr xrTJrPT fa˙ ßrPUPZ kJbT FmÄ \jVPer xogtj KjP~Ç Fr @vJmq†T luJlu yPò KlKukJAPj KmYJr mKyntNf oOfáqr xÄUqJr KjoúVKfÇ oJKr~J ßrxJ FmÄ fJr rqJkuJr TLnJPm nM~J Umr ZzJPjJ, KmPrJiLPhr y~rJKj FmÄ \jxJiJrPer mÜPmq y˜Pãk TrJr \jq ßxJvqJu KoKc~J mqmyJr TrJ yPò fJS kM⁄JjMkM⁄nJPm jKgnMÜ TPrPZj xy\PmJiqnJPm, \jxJiJrPer \jqÇ oJKr~J ßrxJ VeoJiqPor ÉoKTr KmÀP≠ uzJA TrJr \jq 2018 xJPu aJAo oqJVJK\Pjr kJxtj Im hq A~Jr KjmtJKYf yjÇ hMfJPftr xogtTPhr ßh~J KoPgq oJouJr KmÀP≠ fJr @AKj uzJA KlKukJAPj KoKc~J y~rJKj xŒPTt @∂\tJKfT CPÆVPT CPÛ KhP~PZÇ oJKr~J ßrxJr rqJkuJr TftOT aJXJPjJ IhOvq xMrãJmMqPyr TJrPe KlKukJAPj hMjtLKf S y~rJKjr CPuäUPpJVq ysJx yP~PZ mPu \JjJ pJ~Ç CPuäUq KlKukJAjPT FT xo~ FKv~J~ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJr @hvt KyxJPm KmPmYjJ

TrJ yPfJÇ KhKoK© oMrJfn 1993 xJPu xoojJ TP~T\jPT KjP~ ˝JiLj S KjrPkã xÄmJhk© ÈßjJnJ\J VJP\aJ’ (ofJ∂Pr ÈßjJPnJ~J VJK\P~fJ’) k´KfÔJ TPrjÇ 1995 xJu ßgPT ÊÀ TPr ßoJa 24 mZr oMrJfn ßjJnJ\J xÄmJhkP©r k´iJj xŒJhT KZPujÇ ßjJnJ\J oNuf ãofJ FmÄ ãofJxLjPhr k´Kf xoJPuJYjJoNuT oPjJnJm KjP~ k´TJKvf y~, pJ @P\J rJKv~Jr xmPYP~ ˝JiLj xÄmJhk© KyPxPm ˝LTíf S xÿJKjfÇ KhKoK© oMrJfn TP~T hvT iPr rJKv~J~ âomitoJj YqJPuK†Ä kKrK˙KfPf mJT ˝JiLjfJ rãJ TrJr xPmtJó ßYÓJ TPrPZj FmÄ k´J~ k´KfKa ßãP©A KfKj xlu yP~PZjÇ oMrJfPnr xŒJhjJ~ xÄmJhkP©r m˜MKjÔ xJÄmJKhTfJ FmÄ ßkvJVf xffJ rJKv~Jj xoJP\r KjªjL~ Kmw~xoNPyr fPgqr FTKa èÀfôkNet C“x KyPxPm TJ\ TPrPZ, IjqJjq KoKc~J pJ xJiJref UMm ToA CPuäU TPrÇ rJKv~J~ KhKoK© oMrJfn fÅJr ßjJnJ\J~ hMjtLKf, kMKuKv xKyÄxfJ, ßm@AKj ßV´¬Jr, KjmtJYjL \JKu~JKf FmÄ xJoJK\T oJiqPo k´KfkãPT y~rJKj S n~ ßhUJPjJ AfqJKhr ßkZPj Àv ßxjJmJKyjLr TJbJPoJVf ßVJkj YPâr TgJ \Lmj mJK\ ßrPU fáPu iPrPZjÇ ßxKhT ßgPT oMrJfPnr KjntLT FmÄ xJyxL xJÄmJKhTfJ rJKv~Jj xoJP\ ßfJ mPaA KmPvõr IjqJjq ßhPvS oPcu KyPxPm IjMxre TrJr oPfJ ChJyre KyPxPm ßj~J

ßpPf kJPrÇ xJŒ´KfT mZrèKuPf rJKv~Jj xJÄmJKhTrJ âomitoJj TKbj kKrPmPvr oMPUJoMKU yP~PZj, IPjTPT KmPhvL FP\≤ KyxJPm Kjmºj TrPf mJiq TrJ yP~PZ pJ xrTJKr TJV\kP© ˙J~LnJPm jKgm≠ TrJ y~ FmÄ pJ k´TJPvq Ve-ImoJjjJr jJoJ∂rÇ oMrJfPnr ÂhP~r ãf yPò rJKv~J~ fJr TP~T\j xyTotL xJÄmJKhTPhr UMj yS~Jr WajJÇ fJA oMrJfn fJr ßjJPmu kMrÛJr ßjJnJ\J VJP\aJ xÄmJhkP©r Kjyf Z~\j xJÄmJKhPTr ˛OKfr CP¨Pv C“xVt TPrjÇ FA Z~\j xJÄmJKhTPT rJKv~J~ oJjmJKiTJr uÄWj FmÄ xLoJyLj hMjtLKfr k´TJPvr \jq yfqJ TrJ y~Ç jrSP~K\~Jj ßjJPmu TKoKar oPf, ˝JiLj FmÄ m˜MKjÔ xJÄmJKhTfJ ãofJr IkmqmyJr, KogqJ FmÄ pMP≠r Ikk´YJr ßgPT rãJ TPrÇ F oPfr xÄPV KmvõmJxLr KÆof ßkJwe TrJr ßfoj ßTJj TJre @PZ mPu oPj y~ jJÇ ofk´TJPvr FmÄ fPgqr ˝JiLjfJ FTKa xPYfj \jPVJÔLPT \Lmj WKjÔ xm KmwP~A KjKÁf FmÄ KjKÁ∂ yPf xyJ~fJ TPrÇ FA IKiTJrèKu VefPπr \jq ßpoj èÀfôkNet kNmtvft FmÄ ßfoKj pM≠ FmÄ xÄWJPfr KmÀP≠ xMrãJr \jqS èÀfôkNetÇ oJKr~J ßrxJ FmÄ KhKoK© oMrJfn oNuf FA ßoRKuT IKiTJPrr xMrãJ S KmkjúfJ ßgPT rãJr èÀfôPTA fáPu iPrPZjÇ jrSP~K\~Jj ßjJPmu TKoKa KmvõvJK∂r \jq ofk´TJPvr ßvwJÄv 37 kJfJ~


04

k´mJPxr TuJKoˆPhr ßYJPU FA xo~

jJrLrJ KT KmuM¬ yP~ pJPm? xJ¬JKyT mJXJuLr \jq l∑J¿ ßgPT kOKgmLPf jJrLkMÀPwr xÄUqJjMkJPf Khj KhjA kJgtTq mOK≠ kJPòÇ ßxJ\J TgJ~, jJrLPhr xÄUqJ ysJx kJPòÇ ßTj Foj yPò? F k´Pvúr C•r UMÅ\Pf KVP~ \JKfxÄPWr fJKVPh KmKnjú hPu nJV yP~ FThu VPmwT ZKzP~ kPzPZj ßhPv ßhPvÇ k´go kptJP~ fÅJrJ ßmPZ KjP~PZj FKv~Jr mOy“ \jxÄUqJr KfjKa ßhv, YLj, nJrf FmÄ KnP~fjJoÇ TJre jJrL xÄUqJ ysJx FA KfjKa ßhPv kOKgmLr Ijq xm ßhPvr ßYP~ ßmKvÇ mqJkT jJrL \jxÄUqJ ysJPxr TJrPe Fxm ßhPvr IPjT V´Jo APfJoPiq jJrLvNjq yP~ kPzPZÇ IPjT kMÀw KmP~r \jq kJ©L UMÅP\ kJPò jJÇ 2080-ßf k´J~ 4 ßTJKa nJrfL~ kMÀw KmP~r \jq kJ©L UMÅP\ kJPm jJÇ 2014 ßgPT YLPj k´Kf mZr jJrLr fáujJ~ 13 uJU kMÀw ßmKv \jì KjPòÇ Foj YuPf gJTPm I∂f

c. oAjMu yJxJj

2041 kpt∂ (\JjtJu Il lqJKoKu AxMqx, 2014)Ç lPu k´JK∂T kMÀwPhr @\Lmj jJrLKmyLj, KYrTáoJr \Lmj TJaJPf yPmÇ @VJoL mZrèPuJPf mJÄuJPhvxy FKv~Jr @PrJ ßmv TP~TKa ßhPv Foj xoxqJ k´Ta yPmÇ Èvf kMP© muL~Jj yS’, oyJnJrPf ßmhmqJx Foj TPrA VJºJrrJP\qr rJ\TáoJrL VJºJrLPT mr KhP~KZPujÇ lPu VJºJrL FTvf ßZPu FmÄ ÈhM”vJuJ’ jJPo oJ© FTKa TjqJ x∂JPjr oJ yP~KZPujÇ KnP~fjJPor k´mJhmJPTq muJ yP~PZ, ÈmÄv rãJ~ FTKa ßZPu x∂JjA pPgÓ, hvKa TjqJx∂Jj \jìJPuS fJ x÷m j~’Ç YLPjS Foj TgJ k´YKuf @PZ, ÈßZPu x∂Jj \jì KjPu xmJA @jPª KY“TJr FmÄ @fvmJK\ láKaP~ xmJAPT fJ \JKjP~ ßh~Ç IgY ßoP~ x∂Jj \jì KjPu xmJA jLrm gJPT’Ç @r mJÄuJPhPv ßfJ ßZPu x∂JjPT kKrY~ TKrP~ ßh~J y~ ÈmÄPvr @PuJ’ mPuÇ ßkRrJKeT, ßuJTTJKyjLxy xJoJK\T-xJÄÛíKfT,

iotL~, rJ\QjKfT FmÄ IgtQjKfT TJrPe Foj TPrA k´JYLjTJu ßgPTA ßZPu x∂JPjr \jìPT oKyoJKjõf TrJ yP~PZÇ TjqJx∂JjrJ ßxUJPj IPjTaJA ImJKüf, IjJTJK–ãfÇ kM© x∂Jj uJPnr @vJ~ ^JzláÅT, fJKm\-Tm\, oJ\Jr, kMeq˙JPj oJjf, VntmfLr UJmJr kKrmftj xy jJjJ TáxÄÛJr @PZ pJ KTjJ ßoJPaA TJptTr j~Ç lPu \Pjìr kr TjqJx∂JjPT Kjht~nJPm yfqJr WajJS ßVJkj gJPTKjÇ @r @fisJxPjJV´JKlr @KmntJPmr kr oJfOVPnt TjqJ ÃNe yfqJr WajJ @uJhJ oJ©J~ CjúLf yP~PZÇ \JKfxÄPWr \jxÄUqJ Kmw~T KmPvwù kqJKasT uqJP¥r xJŒ´KfT k´KfPmhj IjMxJPr 1970 ßgPT 2020 kpt∂ FA 50 mZPr k´J~ 5 ßTJKa TjqJx∂JjPT \jì KjPf ßh~J y~KjÇ KmkMuxÄUqT jJrL KvÊ ßgPT KmPvwnJPm mKûf yP~PZ FKv~J oyJPhPvr ßhvèPuJÇ KÆfL~ kptJP~ jOfJK•ôT VPmweJ FmÄ

\jxÄUqJfJK•ôT \KrPkr \jq VPmwTrJ ßmPZ KjP~PZj ßxxm ßhvèKur TP~TKa ßpUJPj TjqJx∂Jj \jì IPjTaJA ImJKüfÇ Fxm ßhPv hŒKfrJ pUj TjqJx∂Jj \jì ßhj, fUj fJrJ ßZPu x∂Jj uJPnr @vJ~ UMm To xoP~r mqmiJPj @mJrS x∂Jj KjPf CPhqJV ßjjÇ IgY ßZPu x∂Jj \jì KjPu krmftL VntiJre KmuK’f y~Ç ßZPu x∂Jj \jì KhPu ˝JoL FmÄ kKrmJPrr TJPZ ˘Lr Thr mJPzÇ IkrKhPT krkr TjqJ x∂JPjr \jì KhPu ˝JoL TftOT ˘L fqJPVr WajJ Kmru j~Ç FojaJA \JKjP~PZj nqJPu≤JAj ßmTáP~, l∑JP¿r jqJvjJu AjKˆKaCa Im ßcPoJV´JKlT ˆJKcP\r \jKoKf Kmw~T VPmwTÇ VPmwTrJ jJrL \jxÄUqJ ysJPxr ^áÅKTPf gJTJ ßhvèKur FTKa fJKuTJ TPrPZjÇ fJKuTJKa ßoJPaA ßZJa j~Ç F fJKuTJ~ mJÄuJPhv, kJKT˜Jj, @lVJKj˜Jj, jJAP\Kr~J, fJj\JKj~J, CVJ¥J, KovrS @PZÇ lPu FA vfT 2100-Fr ßvPw @PrJ ßvwJÄv 35 kJfJ~

KmköjT ßlxmMT! xJ¬JKyT mJXJuLr \jq KjCA~Tt ßgPT ÈVefPπr \jq KmköjT ßlxmMTÇ’ IKnPpJV, KmPvõr xmtmOy“ xoJ\oJiqoKa WOeJ, nM~J fgq ZzJPjJ ÀUPf xŒNet mqgtÇ ßxAxJPg mPuPZj, ÈmÉ ßãP© ßhUJ KVP~PZ fgq KjP~ FPTmJPrA KjrPkã j~ xÄ˙JKaÇ’ ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr kJS~Jr kr KhjA ßlxmMPTr KmÀP≠ muPuj KlKukJAPjr xJÄmJKhT oJKr~J ßrxJÇ KlKukJAPjr xÄmJh xÄ˙J ÈrqJkuJr’-Fr k´iJj, k´mLe FA xJÄmJKhT FTKa xJãJ“TJPr mPuj, ÈßlxmMPTr IqJuVKrhPo xm xo~ k´JiJjq kJ~ KogqJ Umr, ßãJn S WOeJ~ kKrkNet xÄmJhÇ’ xŒ´Kf FA FTA IKnPpJPV @PoKrTJj TÄPV´Pxr IKiPmvPjS xoJPuJKYf yP~PZ ßlxmMTÇ xÄ˙Jr FT k´JÜj TotL l∑JP¿x yPVj KxPjPa hÅJKzP~ mPuPZj, KTnJPm ÊiMoJ© oMjJlJ uMaPf oJjMPwr

ßVJiMKu UJj

KjrJk•J KjP~ KZKjKoKj ßUuPZ ßlxmMTÇ xoJP\ KmnJ\j ‰fKr TrPZÇ ßZJaPhr oJjKxT ˝JP˙qr ãKf TrPZÇ UMm I· KmwP~A xyof yPf ßhUJ pJ~ KrkJmKuTJj S ßcPoJPâa xhxqPhrÇ KT∂á ßlxmMPTr KmwP~ hM’huPTA FTof yPf ßhUJ ßVPZÇ ßlxmMPTr TetiJr oJTt \JTJrmJVt IKnPpJV I˝LTJr TPr ßxKhj mPuKZPuj, ÈfJr xÄ˙J mÉ oJjMwPT mqmxJ~ xJyJpq TrPZ, mÉ oJjMwPT KoKuP~ KhPòÇ IKnPpJV xŒNet xfq j~Ç’ KT∂á fJPfS ßmv YJPk rP~PZ xÄ˙JKaÇ ßrxJr o∂Pmqr kPr F kpt∂ ßTJPjJ \mJm ßh~Kj ßlxmMTÇ oJTt \JTJrmJPVtr IKnPpJV I˝LTJr TrJPT mO≠JñMKu ßhKUP~ mJÄuJPhv xo~, 12 IPÖJmr, oñumJr rJPf TáKouäJ jVrLr jJjM~Jr hLKWrkJPzr FTKa hMVtJkN\Jr o¥Pk yjMoJj oNKftr ßTJPu kKm© ßTJr@j vKrl rJUJr FTKa ZKm xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqo ßlxmMPT ZKzP~ kPzÇ

F WajJ~ mMimJr xTJu ßgPT Kmãá… oJjMw jJjM~Jr hLKWrkJPz \PzJ yP~ KoKZu TPrjÇ kPr SA FuJTJ~ TP~T yJ\Jr oJjMw \PzJ yP~ hMKa o¥Pk nJXYár YJuJ~Ç kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf kMKuv Ka~JrPvu S lÅJTJ èKu ßZJÅPzÇ FPf k´J~ @a\j xJiJre kgYJrL @yf y~Ç mMimJr xTJu ßgPTA Khjnr FA WajJ KjP~ xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqo ßlxmMT, ACKaCPmS YuPZ kPã-KmkPã jJjJ @PuJYjJ xoJPuJYjJÇ IPjPTA muPZj, kKm© ßTJr@j vrLl ImoJjjJr Foj WajJ xKfq yPu Kj”xPªPy fJ iotk´Je oMxKuoPhr \jq k´KfmJPhr Kmw~Ç @mJr IPjPTA Foj WajJPT xJŒ´hJK~T xŒ´LKf ÉoKTr oMPU ßluPf ßTJj TáYKâ oyPur wzpπ KyPxPm CPuäU TPrS xPªy ßkJwe TrPZjÇ xTJu ßgPTA ßlxmMT \MPz WajJr mqJUqJ~ IPjT KmKòjú KnKcS ßhUJ pJPòÇ mMimJr xºqJ~

TáKouäJ vyPrr jJjM~JrhLKW FuJTJr @PuJKYf G kN\Jo¥Pkr kJPvr mJKzr TJK\ fJKjo jJPor FT pMmT fJr ßlxmMT @AKcPf KuPUPZj WajJr @PhqJkJ∂Ç pMmPTr mKetf kMPrJ WajJ kJbTPhr \jq fáPu irJ yPuJÇ ÍTáKouäJ~ kN\J o¥Pk oNKftr xJPg Tár@j rJUJr WajJ @oJr FuJTJrÇ @oJr mJxJr kJPvA o¥kÇ \JjJuJ ßgPTA xm ßhUJ pJ~Ç Tár@j vrLlaJ TJu rJPfA ßTC ßxUJPj rJUPZÇ pUj ßTC SA o¥Pk KZujJ fUjÇ FaJ FTaJ @mJKxT FuJTJÇ @r FA o¥kaJ I˙J~LÇ ÊiM hMVtJ kN\J CkuPã 10 KhPjr \jq mJjJPjJ y~Ç kN\J ßvw ymJr kPrA @mJr o¥k ßnPX ßluJ y~Ç FUJPj rJPf oJjMw gJPT jJÇ @r jJjM~J hLKWr kJPr rJPf FoKjPfS oJjMw xyP\ mJAPr ßmr y~ jJÇ FojKT ßTJPjJ k´vJxPjr ßvwJÄv 35 kJfJ~

FnKr Kul A\ Fq lîJS~Jr xJ¬JKyT mJXJuLr \jq SyJAP~J ßgPT mJAPr KoPb ßrJhÇ ßyoP∂r jro ßrJPh oiMr So& ßuPV gJPTÇ @\ ßmv xTJPu ßmKrP~ ÈkJPjrJ’~ FPxKZÇ FKa FTKa AfJuL~ ßrˆMPr≤Ç KmKnjú irPjr o~hJ KoKvP~ FrJ Kj\˝ ßmTJKrPf yPrT rTo ÀKa mJjJ~Ç xJPg msJK\Ku~Jj KmjPxr \J~oJj TKlr ßoR ßoR xMVº! ßnJr ßgPT xm m~Pxr ßuJT\Pjr yJ‹J Knz ßuPV gJPTÇ FUJPj hsΔf VKfxŒjú A≤JrPjPar mqm˙J @PZÇ ßUJuJPouJ KmvJu yu WrÇ YJrkJv TJPYr ßh~Ju ßnh TPr xTJPur ßrJh FPx kPzÇ TPu\ kzM~J ZJ©ZJ©L FT ßTJeJ~ uqJkaPk mPx KjKmz kzJÊjJ TPrÇ IKlx @hJuPfr hM’Kfj \j TPktJPra TotTftJ xTJPur jJvfJ ßUPf ßUPf FUJPjA \ÀKr ßTJj xnJ ßxPr ßjjÇ @Ko hM’PaJ ßmsTlJˆ ßaJˆ @r xJPg cJTtPrJˆ

TKlPf UJKjTaJ hMi @r FT YJoY KYKj KoKvP~ KjP~KZÇ ßhJTJjaJr ßnfPr UJKjTaJ vLf-vLf IjMnNf yPòÇ @oJr VJP~ yJ‹J ßTJPjJ Vro TJkzS ßjAÇ Imvq vLfm˘ krJr oPfJ ßfoj bJ¥J kPzKj FUPjJÇ @xPu G CPbJPj xTJPur ßrJPh kJfJ ßaKmu ßY~JPr mxJr UMm ßuJn yPò @oJrÇ TKlr TJk yJPf KjP~ mJAPr FPx mxuJoÇ mPºr KhPj Foj xTJuèPuJ-A @oJr ßmKv Kk´~; IPjTaJ xo~ KjP~ Iux k´Jf”rJv TrPf nJPuJ uJPVÇ TUPjJ FTJ mPx gJKTÇ TUPjJ KoPxx K˛g kJPv FPx ßY~JPr mPxjÇ

cJ. KffJx oJyoMh xfq WajJ Imu’Pj FTKa KoPxx K˛g TJKyjL

KoPxx K˛g FA vyPrr k´JYLj mJKxªJÇ fÅJr

ßYJPUr xJoPj Tf TL kKrmftj WPa ßVPZ! KT∂á ßyoP∂r xTJuèPuJ ßpj ßxA @PVr oPfJ, FTA rToÇ FA vyrfKuPf FUPjJ ‰hPfqr oPfJ CÅYá hJuJj-ßTJbJ VPz SPbKjÇ vyPrr jLu @TJvaJPT ßTC @zJu TPr rJPU jJÇ Wj xmM\ kJfJr TJPkta yP~ VJPZr kJPv VJZ ßuPV gJPTÇ @orJ TKlr TJPk YáoMT KhPf KhPf YJrkJPvr I\xs, Ixyq xmMP\r xoJPrJy CkPnJV TKrÇ yJ‹J mJfJPx ybJ“ ybJ“ FTaJ hM’PaJ yuPh kJfJ ^Pr kPzÇ I· KTZMKhPjr ßnfr-A VJPZrJ uJu-yuMh-TouJ mJKaT Kk´≤ rPX xJ\PmÇ @Ko muuJo, ÈKoPxx K˛g, ßhPUPZJ FA hM’Khj @PVr k´Ur V´LÚTJu @oJPhr, ßToj xMzxMz ßyoP∂r kJfJ^rJr ßTJPu WMKoP~ kzPZ!’ KoPxx K˛g oOhM yJxPujÇ fÅJr oMPU TáÅYPT pJS~J YJozJr VJ| nÅJ\Ç ßYJPU kMÀ TJPYr YvoJÇ FTaá hNPr k´J~ xm kJfJ yuMh yP~ pJS~J FTaJ VJPZr KhPT fJKTP~ muPuj, ÈßT mPu ßvwJÄv 37 kJfJ~

oñPu mxmJPxr ˝kú mjJo @vs~yLPjr @yJ\JKr xJ¬JKyT mJXJuLr \jq KjCA~Tt ßgPT ßxqJvJu KoKc~Jr TuqJPe \JjPf kJruJo, YÅJPhr kr oñu V´PyS \Ko â~Kmâ~ ÊÀ yP~ ßVPZÇ xÄmJhKa xfq KT KogqJ- ßx k´Pvú jJ ßVPuS, oyJTJv KmùJjLPhr hOKÓ ßp FUj oñPur KhPT- F KmwP~ ßTJj xPªy ßjAÇ kOKgmLr KjTafo k´KfPmvL oñu V´Py oJjMPwr mxmJPxr ˝kú hLWtKhPjrÇ @r ßxA ˝kú kNrPer \jq kOKgmLPf mPxA TJ\ TPr pJPòj oyJTJv KmùJjLrJÇ fÅJPhr iJreJ, k´J~ 100 ßTJKa mZr @PV kOKgmLr ofA oñPu k´JPer IK˜fô KZPuJÇ KZPuJ jhL S xmM\ k´TíKfÇ k´JTíKfT hMPptJV mJ Ijq ßTJj WajJYPâ oñPu k´JPer IK˜fô KmuLj yP~PZÇ k´JeyLj FA uJuV´Py k´Jek´mJy KlKrP~ @jJr CóJKnuJwL ˝kú KjP~ TJ\ TrPZj oyJTJv KmùJjLrJÇ Fxm VPmweJ FUjS kpt∂

IJxuJo IJyoJh UJj

yJAPkJKgKxx mJ IjMKof Kx≠JP∂r kptJP~ rP~PZÇ KT∂á fJr @PVA ÊÀ yP~ ßVPZ oñPu \Ko â~-KmâP~r mqmxJÇ @oJr Kk´~ \jìnNKo mJÄuJPhPvr oJjMwS KkKZP~ ßjAÇ Vf 11 @Vˆ 2021, 50 cuJr KhP~ oñPu \Ko â~ TrJr TgJ \JjJPuj mJÄuJPhvL FT xlaS~qJr AK†Kj~Jr FuJyJj CK¨jÇ fJr mJKz uJuoKjryJPar TJuLV† CkP\uJr YªskMr V´JPoÇ IjuJAPj SA \Ko ßTjJr oNuq kKrPvJi TPr hKuu yJPf ßkP~PZj mPuS hJKm TPrj G k´PTRvuLÇ xÄmJhKa k´TJKvf yP~PZ mJÄuJPhPvr k´go xJKrr xÄmJhk© ‰hKjT pMVJ∂Prr k´go kJfJ~Ç hKuu yJPf ßkP~ FuyJj CK¨Pjr UMKvr ßvw ßjAÇ KfKj mPuj, @orJ KkKZP~ gJTPf YJA jJÇ KkKZP~ ßjA UMujJr pMmT FoKc IxLoÇ T·rJ\q YÅJPh FTU¥ \Ko KTPj CkyJr KhP~PZj fJr Kk´~foJ ˘LPTÇ Vf 23 ßxP¡’r 2021, mOy¸KfmJr fJPhr

KmmJymJKwtTLPf ˘Lr yJPf YÅJPhr \Kor hKuu fáPu ßhS~Jr xÄmJh k´TJKvf yP~PZ k´go @PuJ, AP•lJTxy IjqJjq xÄmJhkP©Ç AK†Kj~Jr FuJyJj, FoKc IxLo ZJzJS \Ko V´yLfJr fJKuTJ~ KmPvõr IPjT xMkKrKYf oJjMPwr jJo rP~PZ, pKhS oñu KTÄmJ YÅJPhr \Ko â~-Kmâ~ \JKu~JKf FmÄ IPgtr IkY~ ZJzJ @r KTZMA j~Ç TJre, È@CaJr ߸x YáKÜ’ IjMpJ~L ßTJPjJ rJÓsA oyJTJPvr ßTJPjJ m˜M mJ V´yPT KjP\r mPu hJKm TrPf kJPr jJÇ ryxq CPjìJYj S VPmweJr \jq oyJTJPvr hM~Jr xTPur \jq CjìMÜÇ xMfrJÄ, ßp xŒK•r oJKuTJjJ S IK˜fô ßjA, fJ ßmYJPTjJr k´vúA SPb jJÇ YÅJh KTÄmJ oñPu \Ko ßmYJPTjJr KnK• ßjA ß\PjS, @PoKrTJ~ mPx ßcKjx ßyJk jJPor FT mqKÜ ojVzJ hKuu ‰fKr TPr oñu S YÅJPh \Ko Kmâ~ TPr KoKu~j cuJr TJKoP~ KjPòj, KT∂á @\ kpt∂ ßTJj @AKj k´KfmºTfJr xÿMULj yPf ÊKjKjÇ FA WajJr

oJiqPo oiq˝fôPnJVL KTZM oJjMPwr mqmxJ~L oJjKxTfJ ¸Ó yP~PZÇ xmt©A KTZM oJjMPwr mqmxJ~L ßuJPnr TJPZ K\Kÿ oJjMPwr IKiTJrÇ KT∂á k´TíKfr xŒPh ßfJ xTPur xo IKiTJr gJTJr TgJÇ KmùJPjr @KmÏJr ÊiM k~xJS~JuJ oJjMwPhr \jq j~Ç @r pJrJ \Ko â~ TrPZj, fJrJ ßp ÊiM KTZM IgtPuJnL oJjMPwr lÅJPh kJ KhPòj- FojKa nJmJrS TJre ßjAÇ Igt IkY~ yPf kJPr ß\PjS- fJrJ, ÈpKh uJAVqJ pJ~’ aJAPkr KmuJxL KmKjP~JV TrPZjÇ FaJ ÊiM T·jJKmuJx j~- xMPpJV xMKmiJ ßnJPVr ßãP© xTuPT ZJKzP~ pJS~Jr k´KfPpJKVfJSÇ ßTCmJ KTjPZj KjP\PT k´TJv TrJ mJ nJArJu yS~Jr \jqÇ pMÜrJPÓsr VeoJiqPo @rS FTKa xÄmJh nJArJu yP~PZ Vf ßxP¡’r oJPxr ßvw x¬JPyÇ FKa ßTJj T·jJKmuJxL TJKyjL j~, mrÄ oJjMPwr IK˜fô rãJr oot¸vtL xÄmJhÇ ßoKéPTJr ßaéJx xLoJ∂mftL IûPu jJrL S KvÊ xy yJ\Jr ßvwJÄv 37 kJfJ~


05

yJjJhJr TmKuf KhPjr cJAKr ßlxmMT oJjKxT YJk mOK≠r ofuMm @uL

@PrTKa TJre

KjCA~Tt

iJrJmJKyT-10

xJgtT \Lmj fPmPfJ!

28/07/1971 @K\\ ßoRuJjJrS KjÁ~ ßxA ojÇ @Ápt! \P~r ßjvJ~ KmPnJr oJjMw KfKjÇ @Ko ßhPUKZ fJr ßYJU ZPuJZPuJ (hLWtvõJx vMKjKj pKhS : nhsPuJT nLwe YJkJ ˝nJPmr∏ oPjr KmPãJnaJ fJA k´TJv kJ~ ßYJPU); kzPf ßhPUKZ IKjPow j~Pj fÅJr KoKuaJrL ßZPur KYKbÇ mz ßZPu, ßp @PZ ÈKkK¥Pf’∏ kJ†JmL-kJbJPjr xMfLå-ßvqjhOKÓr xNç \JPur UÅJYJ~Ç kJKT˜JjL kJ†JmLrJ jJKT AhJjLÄ SPhr VJuJVJKu TPr xrJxKr ÈoMK\mTJ mJóJ’ mPu; TgJaJ ßkuJo SUJPjA rP~PZ Foj @PrT\Pjr KYKbPfÇ fÅJr KYKbPfA ßkuJo @rS Umr∏ ßx mz ß\hL ßxA ßf\L ßZPuaJr oPfJ, fÅJr KYKbr k´KfKa ZP© ßxA nÅJaJr oPfJ ßYJPUr @èj∏ KuPUPZ ßx k©PvPw : Èy~PfJ ßvwaJ~ orPf yPm FPhr xJPg U¥-uzJA TPrÇ’ IgtJ“ mLPrr xJP\ ormJr k´˜MKf @PZ SPhr,

@K\\ ßoRuJjJr ßZPu fJr KYKbPf TPfJaáTá @èPjr ˝Jh ßrPUPZ KT rJPUKj \JKj jJ, fPm KjKÁfnJPm kJrKZ muPf : Sr mJmJr ßYJU KT∂á KmkämLrÇ fÅJr iotnLÀ @uäJy nÜ oJjKxTfJr Iv´Δx\u hOKÓPf @PZ ßYfjJr IKjmtJe ßjvJ∏ Km\P~r mKuÔ k´fqã ˝LTíKfÇ @oJr oPj kzPZ F-mZPrr 8A ßo-Fr TgJ∏ ßpKhj ‰˝rJYJrL jOvÄx kJKT˜Jj xrTJPrr Ûáu ßUJuJr FmÄ iotL~ IjMÔJj TrmJr KjPhtv-ßoJfJPmT @P~J\j yP~KZPuJ ÛáPu ÛáPu; A~JKy~Jr khPuyL hJuJPurJ @vJ TPrKZPuJ : xJz’Pr ßoJjJ\Jf yPm nJrPfr fgJTKgf YâJP∂r yJf ßgPT kKr©JPer \Pjq oyJj @uäJy&r hrVJ~, k´JgtjJ TPr kJKT˜JPjr hLWtJ~MÇ \JjJ ßjA @r ßTJgJ~ KT yP~KZPuJ ßoJjJ\JPfr @Pmhj : (krKhj ImKvq ßmKvrnJV ßvwJÄv 52 kJfJ~

@PoKrTJ~ IJoJPhr jfáj k´\jì Ko\Jj ryoJj

KjCA~Tt

iJrJmJKyT-58 AKoV´qJ≤ mJmJoJ IgmJ IKnnJmTPhr yfJv TrJr nP~ @oJPhr jfáj k´\Pjìr IPjT ßZPuPoP~, KmPvw TPr jfáj k´\Pjìr ßoP~rJ, fJPhr \LmPjr KmKnjú èÀfôkNet mqJkJPr Kx≠J∂ KjPf KmÃJK∂Pf ßnJPVÇ @oJPhr ßoP~rJ FT\j ˝JiLjPYfJ jJrL KyPxPm IKnnJmTPhr x∂áÓ rJUJr KjKoP• FTKa ÈnJPuJ ßoP~’ ßgPT FT\j ˝Kjntr jJrL KyPxPm fJr ãofJr mJ ßoiJr kMPrJkMKr k´TJv TrPf KÆiJKjõf gJPT, KmPvw TPr oMxKuo ßoP~rJÇ TJre fJPhr ßxA ãofJ fJPhr KkfJoJfJr xÄÛíKf, iot FmÄ k´\Pjìr TJPZ I˝JnJKmT oPj yPf kJPr FA @vÄTJ~Ç FA Im˙JKa KmPvwnJPm xfq pUj fJPhr mJmJ-oJ KjP\r ßhv S xÄÛíKf fqJV TPr FTKa Knjú ßhPv FPx mxKf ˙Jkj

TPrjÇ FmÄ fJrJ fJPhr WPr \jì ßj~J jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~Phr uJuj kJuPjr ßãP© Kj\˝ KvTzPT IKfKrÜ IÅJTPz iPr gJPTj FmÄ fJPhr ßZPuPoP~PhrPTS FTAnJPm fJ IJÅTPz iPr gJTPf mJiq TrPf YJjÇ k´mJxL KyPxPm \LmjpMP≠ xÄV´Jo TrJ mJ @®fqJV TrJ ßp ßTJj AKoV´qJ≤ kKrmJPrr kJKrmJKrT-VP·r FTKa ‰mKvÓqÇ @oJPhr ßZPuPoP~rJ FPhPv FTaJ m~Px ßkÅRPZ pUj mM^Pf kJPr ßp fJPhr mJmJ-oJ Kj\ ßhv kKrfqJV TPr FA @PoKrTJPf FPxPZ FmÄ fJrJ IPjT kKrvso TPr fJPhr \jq (ßZPuPoP~Phr \jq) FTaJ KjrJkh S IKiT xJòªo~ \LmjpJ©J KjKÁf TPrPZÇ fUj fJrJ IPjT xo~A IpJKYfnJPm mJmJ-oJPT x∂áÓ rJUJr mqJkJraJPT fJPhr FTaJ Tftmq KyPxPm V´ye TPrÇ ßZPuPoP~rJ IPjT xo~ FaJ IjMnm TPr ßp fJPhr mJmJoJrJ ßpxm @®fqJV TrPZj fJ ßvwJÄv 36 kJfJ~

kMjÁ xMªrmj S ßTKj~Jr In~JrPeq IiqJkT IKxf rJ~ ßYRiMrL

KjC\JKxt

WMo nJXPfA @KmÏJr TruJo KˆoJr YuPZ kMPrJ hPoÇ yJf oMU iMP~ CkPr @xPfA mM^Pf kJruJo APfJoPiq KˆoJr UMujJ vyr, KvkA~Jct umjPYJrJ AfqJKh ZJKzP~ YJujJr KhPT FKVP~ YPuPZÇ F kPg @Ko ßp ßVKZ mJrmJr-rmLªsjJg bJTáPrr VJPjr TgJèPuJ I\JP∂ oPj FuÇ TPu\ \LmPj, KmvõKmhqJuP~r ZJ© \LmPj, ßhRufkMr TPuP\r YJTKr \LmPj FA jhLkg KhP~ mJrmJr pJfJ~Jf TPrKZ mJKz ßgPT UMujJ mJ UMujJ ßgPT mJKz pJmJr \PjqÇ k´gPoA ßp mqJkJrKa @oJr ßYJPU kzu fJ yPò mqJkT Kv·J~jÇ vJ∂ Kj\tj jhL fLr I∂tKyfÇ kKrmPft xJr ßmÅPi mz mz ßTJŒJKjr ˙JkjJÇ KTZáhNr pJmJr kr ßYJPU kzu rJokJu-ßpUJPj

KjKotf yPò KmhMq“ ßTªsÇ TJT SzJ hNrPfô xMªrmj ßgPT UMm hNPr j~Ç xñf TJrPeA ˙Jj KjmtJYj KjP~ KmfTt YuPZ xrTJr S kKrPmvmJhLPhr oPiqÇ Frkr kÊr jhLPf kPz KˆoJr mÅJKhPT YJujJ mªPrr KhPT FèPuJÇ mªr ZJKzP~ @orJ IreqJûPu k´Pmv TruJoÇ VJAc K\~J ßWJweJ Tru ßp @oJPhr k´go pJ©J KmrKf yPm TaTJÇ pKh @orJ KmPTPur @PuJ gJTPf gJTPf ßxUJPj ßkÅÅRZáA fJ yPu @vkJPvr \J~VJèPuJ WMKrP~ ßhUJPjJ yPmÇ @oJPhr hM’kJPvA xMªrmjÇ mÉTJu kPr FPx oPj yu VJZèPuJr xJKmtT CófJ TPo ßVPZÇ KxcPr @ÄKvT ±Äxk´J¬ mj FUPjJ @PVr „k KlPr kJ~KjÇ K\~J \JjJPuJ ßp VJPZr k´\JKfr ßvseLßnPh∏ ßVP~J, VrJj, xMªrL- CófJr fJrfoq y~Ç mjq k´JeL UMm FTaJ ßYJPU kzKZu jJÇ FT ^uT ßhUJ FTKa mJ hMKa yKre, jhLr kJPz KmvsJorf TáoLr, VJPZr cJPu uJlJuJKl TrJ mÅJhr FPfA x∂áÓ gJTPf yu ßvwJÄv 40 kJfJ~

ßow [22 oJYt-20 FKk´u]” kJSjJ aJTJ @hJ~ S @aPT gJTJ Kmu kJx yPmÇ mqmxJ-mJKeP\q frfJ\J CjúKf TPr YuPmjÇ mqJÄT mqJPu¿ láPuPlÅPk CbPmÇ KmPhPv Im˙JjrfPhr ˝Phv k´fqJmftPjr kg k´v˜ yPmÇ x∂JPjr xJlPuq ßVRrmJKjõfÇ mOw [21 FKk´u-20 ßo]” ßmTJr pMmT-pMmfLrJ TPotr xºJj kJPmjÇ Kjfqjfáj mqmxJ-mJKeP\qr kKrT·jJ @PuJr oMU hvtj TrPmÇ KmPhv Voj S ˝Phv k´fqJmftPjr kg UMuPmÇ KvãJgtLPhr oPj @vJr @PuJ \ôuPmÇ Ãoe ÊnÇ KogMj [21 ßo-20 \Mj]” hMPptJPVr TJPuJ ßoW TJaPf @r÷ TrPmÇ yJPf gJTJ TJ\ xyP\ xŒjú yPmÇ hNr ßgPT @xJ ßTJPjJ xÄmJPh ßVJaJ kKrmJPr UMKvr ß\J~Jr mAPmÇ yJrJPjJ mMPTr ij mMPT KlrPf kJPrÇ TTta [21 \Mj-20 \MuJA]” WMw C“PTJY V´ye ßjvJ\JfL~ hsmq ßxmj ßgPT Kmrf gJTájÇ xÄTaTJPu mºámJºm @®L~kKr\j hNPr ßgPT o\J ßhUPmÇ IkKrKYf TJCPT @vs~ ßhS~J UJu ßTPa TáKor @jJr xoJj yPmÇ ybTJrL Kx≠J∂ m\tj TÀjÇ KxÄy [21 \MuJA-20 @Vˆ]” KmmJyPpJVqPhr KmmJPyr TgJmJftJ kJTJkJKT yPmÇ ßk´oLpMVPur oPj @vJr @PuJ \ôuPmÇ Kj”x∂Jj hŒKfrJ ßTJPjJ jJ ßTJPjJ Ên xÄmJh kJPmjÇ VOymJKz IKfKg xoJVPo oMUr yP~ gJTPmÇ ßuRKTTfJ~ mq~ mJzPmÇ TjqJ [22 @Vˆ-22 ßxP¡’r]” vrLr ˝JP˙qr KhPT fLå j\r rJUMjÇ hMWtajJ S Ik´LKfTr WajJ FzJPf KjP\PT èKaP~ rJUMjÇ hM\tjrJ @®L~ ßmPv @kjJr xMPUr xÄxJPr IvJK∂r Iju ß\ôPu KhPf kJPrÇ rJV ß\h yaTJrL Kx≠J∂ WJfT mPu k´oJKef yPmÇ fáuJ [23 ßxP¡’r-22 IPÖJmr]” Tot S mqmxJ-mJKeP\q

mJzKf hJK~fônJr mftJPf kJPrÇ oJouJ ßoJT¨oJr rJ~ kPã @xPmÇ v©Δ S KmPrJiLrJ krJ˜ yPmÇ KmPhvVoj S ˝Phv k´fqJmftPjr kg UMuPmÇ uaJKr \M~J ßrx ßv~Jr yJCK\Ä FKzP~ YuMjÇ mOKÁT [23 IPÖJmr-21 jPn’r]” hLWtKhPjr hJŒfq S kJKrmJKrT Tuy KmmJPhr oLoJÄxJ yPmÇ xyTotL S IÄvLhJrPhr TJZ ßgPT k´J¬ xyPpJKVfJ ˝kú kNre KjKÁf TrPmÇ ßk´o ßrJoJ¿ KmPjJhj Ãoe KmmJy KmKjP~JV mºáfô Ênlu k´hJj TrPmÇ ijM [22 jPn’r-20 KcPx’r]” VOymJKzPf ßTJPjJ jJ ßTJPjJ oJñKuT IjMÔJj yPmÇ Tot S mqmxJ-mJKeP\q mJzKf hJK~fônJr mftJPmÇ hNr ßgPT @xJ xÄmJPh ßVJaJ kKrmJPr UMKvr ß\J~Jr mAPmÇ nJAPmJjPhr xPñ ofJQjTq hNr yPmÇ oTr [21 KcPx’r-19 \JjM~JKr]” yJPf gJTJ k´J~ TJ\A xyP\ xŒjú yPmÇ cJTPpJPV ßYT oJKjIctJr KmTJv FojKT jVh Igt @xPf kJPrÇ IkKrKYf TJCPT @vs~ ßhS~J S IjMKYf TJ\mJ\ TrJ ßgPT Kmrf gJTájÇ oj xMr iPotr k´Kf @TíÓ gJTPmÇ Tá÷ [20 \JjM~JKr-18 ßlmsΔ~JKr]” hLWtKhPjr käqJjPk´JV´Jo @PuJr oMU hvtj TrPmÇ KmPhPv Im˙Jjrf ˝\jPhr ˝Phv k´fqJmftPjr kg UMuPmÇ mJKeK\qT xlr uJnhJ~T yPmÇ x∂JjPhr TqJKr~Jr Iiq~j S ˝J˙q Kmw~T hMKÁ∂Jr ImxJj WaPmÇ oLj [19 ßlmsΔ~JKr-20 oJYt]” kKrmJPrr ßTJPjJ m~Û ßuJPTr vrLr ˝J˙q UJrJk yP~ kzPmÇ aJTJ-k~xJ yJPf @xJr @PVA UrPYr UJf ‰fKr yPmÇ jJ mMP^ YáKÜ xŒJhj S KmKjP~JV WJfT mPu k´oJKef yPmÇ rJV ß\h IyÄTJr @PmV m\tj TÀjÇ

jfáj iJrJmJKyT-04

ßToj pJPm F x¬Jy

FAY Km KrfJ

KjCA~Tt

ßlxmMT oJPjA FTaJ xo~ KZu KmPjJhj, @jª, ßv~JKrÄ Fr \J~VJÇ pKhS ßT~JKrÄ TUPjJA KZu jJ, fPm @\PTr of FfaJ I˝K˜Tr, kKrPmvS KZujJÇ @r FA kKrPmvaJ FUj IPjPTr \jq oJjKxT YJk mOK≠r TJreÇ oJjKxT YJkPT IPjPTA yJuTJnJPm ßhPU gJPTj, IgY FKa nLwe ¸vtTJfr FTKa Kmw~Ç oJjKxT YJk @oJPhr mqKÜ \LmPj jJjJ xoxqJ ‰fKr TPrÇ fJA ßlxmMPT @oJPhr ßkJˆ TjPa≤, o∂mq, @Yre, FPT IPjqr k´Kf k´KfKâ~J mqÜ TrJr ire, FA xm Kmw~èPuJ FTvPj pJmJr @PV FTaá ßnPm ßj~J hrTJrÇ FmÄ F \jq k´P~J\j VbjoNuT @PuJYjJr oJiqPo xPYfjfJ mOK≠ TrJÇ fPmA ßlxmMPTr kKrPmvaJ IPjTaJA CkPnJVPpJVq yPf kJPrÇ hJkJhJKk, k´YJr-k´xJr, ßTRvu, TgJ-@YrPe FPT IjqPT @yf TrJ KjfqQjKoK•T mqJkJr FUJPjÇ ßoJa TgJ- È@A Fo hq IjKu S~Jj KyPrJ’, xmtPãP© FA Kmw~aJ Ck˙Jkj TrJr k´mefJ uãq TrJ pJ~Ç FToJ© KyPrJ ymJr FA KY∂JaJ xJiJre oJjMw ßgPT ÊÀ TPr IxJiJre KmPvw oJjMwPhr IPjPTr oJP^S uãqeL~Ç ßTC ßnPm gJPTj, ÈfÅJrJ’ ZJzJ KmPvõr @r TJPrJ oPiq ßTJj ßoiJ mJ ùJj ßjAÇ fJrJA xmaáTá @KmÏJr S I\tj TPr KjP~PZj, Fr mJAPr @KmÏJr mJ xÄÛrPer @r KTZM mJKT ßjAÇ pJ @PZ fJ IoNuTÇ FA nJmjJaJ IPjqr Skr YJKkP~ ßh~JS IPjqr oJjKxT YJk mJzJPf kJPrÇ @oJPhr TJPrJ IKfoJK©T k´YJr-k´xJPrr TJrPe IPjT xo~ ßTRvu jJ \JjJ k´Tíf ßpJVq mqKÜKa fJr k´Jkq˙Jj ßgPT KkKZP~ kPzjÇ FPf TPr mqKÜr oj UJrJk yPf kJPr mJ fJr Skr YJk ‰fKr yPf kJPrÇ ßxA YJk mqKÜr KY∂J, @PmV, @YrPe kKrmftj WaJPf kJPrÇ k´KfaJ oJjMwA fJr k´Jkq oNuq ßkPf YJ~Ç IPjT ßãP© ßmKv ßkPf YJ~Ç @mJr TJPrJ \jq ßxaJ ßTJj mqJkJr jJS yPf kJPrÇ k´KfaJ oJjMPwr xyj, iJre S ßmJ^Jr ãofJ KnjúÇ @oJPT mM^Pf yPm ßp, @Ko pKh @\ hMKa VJj KuPU VLKfTJr yP~ pJA, hMKa fgqoNuT @KatPTu KuPU VPmwT yP~ ßvwJÄv 38 kJfJ~

IjMPk´reJr jJo è†j xJPéjJ Fo IJr lJr\JjJ

KjCA~Tt

oJjMw ˝kú KjP~ mÅJPYÇ FPTT \Pjr ˝kú FPTT rToÇ ßxA ˝kúPT xmJA ZMÅPf kJPr jJÇ xJyx uJPV, Ihoq AòJvKÜ uJPVÇ YuJr kg gJPT TμTkNetÇ fmM oJjMw ˝kúPT \~ TPrÇ è†j xJPéjJ yPòj ßfoj FT\j oJjMw ßp fJr Ihoq AòJvKÜ KhP~ ˝kúPT \~ TPr mJ˜m TPrKZPuj fJr ˝kúÇ nJrfL~ mJ~MPxjJr k´go oKyuJ kJAuaÇ nJrPfr C•rk´PhPv FT ßxjJ kKrmJPr è†j xJPéjJr \jìÇ è†Pjr mJmJ mJhJCPjr mJKxªJ @r oJ FaJS~Jr ßoP~Ç mJmJr YJTáKr xNP© ßZJaPmuJ ßgPT FT \J~VJ ßgPT @PrT \J~VJ~ WMPr ßmKrP~PZ è†jÇ KhKuär KyÄxrJ\ TPu\ ßgPT ˚JfT kJv TrJr kr è†j xlhr\PX jqJvjJu TqJPca Tktx S KhKuä lîJAÄ TîJPm ßpJV ßhjÇ k´KvãPer xo~ \ÿM S TJvìLPrr hsJPx hLWt xo~ gJTJr TJrPe ßxUJjTJr kKrPmv kKrK˙Kf xŒPTt @rS nJPuJ TPr ImKyf KZPuj è†jÇ fÅJr hO| oPjJnJm TPbJr kKrvso fJPT ßkÅRPZ KhP~KZu fÅJr ˝Pkúr hM~JPrÇ oJ© kÅKYv mZr m~Px 1999 xJPu TJKVtPur pM≠PãP© k´Pmv TPrKZPuj è†jÇ KT∂á è†Pjr kgaJ KZu TKbj ßgPT TKbjfrÇ hv\j kJAuPar hPu è†j KZu FToJ© oKyuJÇ kMÀwfJKπT xoJP\ fUj FT\j jJrLPT ÊiM hMmtu oPj TrJ yfÇ fJPT kPh kPh oPj TKrP~ ßh~J yf fáKo ßoP~, fáKo jJrLÇ kMÀw ßpxm TJ\ kJPr fáKo fJ kJrPm jJÇ ßxxo~ oKyuJPhr pM≠PãP© k´PmPvr IjMoKf KZu jJ, Foj KT pM≠KmoJj YJuJPjJr IjMoKfS ßh~J yf jJÇ KT∂á è†j ßxAxm kMrPjJ iqJj-iJreJPT fáKz ßoPr CKzP~ KhP~ FKVP~ KVP~KZPuj IxLo xJyx KjP~Ç TJKVtu pMP≠r o~hJPj fJr hãfJ S KmYãefJ~ ßmÅPY KVP~KZu mÉ @yf \S~JjÇ F\jq fJPT TJKVtu VJutS muJ y~Ç TJKVtu pMP≠ è†jPT hJK~fô ßh~J yP~KZu ßyKuT¡JPr TPr \S~JjPhr pMP≠r xJoV´L k´J~ @bJr yJ\Jr láa CófJ~ ßkÅRPZ ßhmJr FmÄ pMP≠ \Uo \S~JjPhr C≠Jr TrJrÇ Foj TKbj hJK~fô kJuPj è†j KmªMoJ© KmYKuf yjKjÇ mrÄ KjÔJr xJPg ßTJ kJAua ßulPajqJ≤ vsLKmhqJ rJ\jPT xPñ KjP~ kJuj TPrjÇ ÊiM \S~JjPhr C≠Jr TJP\A xLoJm≠ gJPTKj, fJPhr SwMi, UJmJrS xrmrJy TPrKZuÇ oJ© 20 KhPj Foj 10Ka Kovj xŒNet TPrKZPuj è†jÇ v©ΔkPãr ßYJUPT lÅJKT KhP~ Foj Kovj KZu hM”xJiqÇ ßxA hM”xJiq TJ\Ka xJyKxTfJr xJPg TPrj ßvwJÄv 38 kJfJ~

IPÖJ’r 2021 KnxJ IJkPca 1o (F1) [oJKTtj jJVKrTPhr IKmmJKyf kM©TjqJ] 2F (F2A) [V´LjTJctiJrLPhr ˝JoL/˘L S IKmmJKyf kM©TjqJ (PhvKnK•T ßTJaJ xJPkã)] 2Km (F2B) [V´LjTJctiJrLPhr IKmmJKyf kM©TjqJ (21 mZr mJ CkPr)] 3~ (F3) [oJKTtj jJVKrTPhr KmmJKyf kM©TjqJ] 4gt (F4) [k´J¬m~Û oJKTtj jJVKrTPhr nJAPmJj]

Fokä~Po≤ KnxJ k´go (E1) KÆfL~ (E2) [KmPvw ßpJVqfJxŒjú mqKÜ IgmJ KmPvw KcV´LiJrL] fOfL~ (E3) [hã v´KoT S ßkvJ\LmL] fOfL~ (EW) [IjqJjq S Ihã v´KoT] YfMgt (E4) Certain Special Immigrants YfMgt (E4) Certain Religious Ministers, Professionals and other Religious Workers kûo (E5) Employment Creation [KmKjP~JVTJrL] kûo (E5) Employment Creation (Investors and Targeted Employment Areas)

1 KcPx’r 2014 TJPr≤ 22 ßxP¡’r 2015 22 jPn’r 2008 22 oJYt 2007 TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ kJS~J pJ~Kj


06

kKm© Bh-AKouJhMjúmL

KmvõjmL yprf oMyJÿh (x”) Fr KvãJ S @hvt IiqJkT c. oMyJÿh @mhMu oMKjo UJj KmvõoJjmfJr nLwe KmkptP~r FT Yro oMyNPft rJxNuMuäJy (x”)-Fr kOKgmLPf ÊnJVoj WPaÇ 570 KUsÓJP»r 29 @Vˆ, Ky\Kr xPjr 12 rKmCu @C~Ju kKm© oÑJ jVrLr x◊J∂ TárJAv mÄPv ß˚yo~L oJfJ @KojJr rfúVPnt oyJjmL y\rf oMyJÿh (x”) \jìV´ye TPrjÇ Foj FT pMVxKºãPe fÅJr @Voj y~ pUj xoV´ @rm ßhv fgJ xJrJKmvõ IùJjfJ S kJkJYJPrr ßWJr foxJ~ @òjúÇ jLKfr jJPo hMjtLKf, vJxPjr jJPo ßvJwe, iPotr jJPo Iiot AfqJKh ojVzJ ofmJPhr lPu xJoKV´TnJPm oJjmxoJ\ hM”xy ßmhjJ~ IKfÔ yP~ CPbKZuÇ FPyj TKbj hMKmtxy Im˙J~ KmvõoJjmfJr oMKÜr xjh KjP~ ßTJPjJ oyJoJjPmr @KmntJPmr k´P~J\jL~fJ fLmsnJPm IjMnNf yPf gJPTÇ F\jq rJxNuMuäJy (x”)-ßT kOKgmLPf ßk´rPer CP¨vq xŒPTt kKm© ßTJr@Pj muJ yP~PZ, È@Ko ßfJoJPT xoV´ Kmvõ\VPfr \jq ryof„Pk ßk´re TPrKZÇ’ (xNrJ @u-@K’~J, @~Jf: 107) rJxNuMuäJy (x”) KjP\S mPuPZj, ÈKjÁ~A @Ko @hvt @UuJT (YKr©JmuL) kKrkNet TrJr \jq ßk´Krf yP~KZÇ’ (KfrKopL) oJjMw fUj oJjKmT èeJmuL S YJKrK©T @hvt yJKrP~ kÊPfôr kptJP~ CkjLf yP~KZuÇ F Yro hMVtKf ßgPT oJjmfJPT C≠Jr TrJr \jq ©JeTftJ„Pk KmvõjmLr @KmntJm IfqJxjú S IkKryJpt yP~ kPzKZuÇ fJA @uäJy rJæMu @uJKoj KmvõvJK∂, ÃJfOfô, GTq, xÄyKf S oJjmfJr \JVKfT, kJrPuRKTT TuqJPer xMoyJj mJeLmJyT S oMKÜhJfJ„Pk fÅJr xmtPvw S xmtPvsÔ oyJjmL yprf oMyJÿh (x”)-ßT xm ßhPvr, xm pMPVr S xm oJjMPwr KmvõjmL KyPxPm kOKgmLPf kJbJPujÇ xJrJKmPvõr xπJx, \MuMo, KjptJfj, IfqJYJr, IKmYJr, ßlfjJlqJxJh, IjqJ~nJPm ootJK∂T yfqJpPùr oNPuJ“kJaj WKaP~ KfKj xfq-jqJP~r KvãJ S C•o @hvt ˙Jkj TPr \JVKfT vJK∂ S xMU-˝JòPªqr KjÁ~fJ KmiJj TPrj FmÄ KmvõoJjmfJr TuqJe, oMKÜ S xJoq k´KfÔJr FTKa Ijjq hOÓJ∂ fáPu iPrjÇ jmL TKro (x”)-ßT oJjm \LmPjr xm xoxqJr xoJiJjhJfJ S \LmjKmiJj˝„k @u-ßTJr@j k´hJj TPr @uäJyfJ@uJ ßWJweJ TPrPZj, È@Ko ßfJoJPT xoV´ oJjMPwr \jq Ên xÄmJhhJfJ S xfTtTJrL KyPxPm kJKbP~KZÇ’ (xNrJ xJmJ, @~Jf: 28) y\rf oMyJÿh (x”) xMªr @Yre, C•o YKr©-

oJiMPptr ÆJrJ oJjKmT èeJmuL S xJoJK\T oNuqPmJPir KvãJ ßhj FmÄ @uäJyr FTfômJPhr ˝LTíKf S fÅJr @jMVPfqr oJiqPo oJjm \LmPjr uãq-CP¨vq I\tPjr kgKjPhtvjJ k´hJj TPrjÇ KfKj @u-ßTJr@Pjr GvL @PuJPT @A~qJPo \JPyKu~JPfr vf vf mPwtr kMK†nNf IºTJr KmhNKrf TPr KmÃJ∂-@®PnJuJ oJjm

xsÓJ S xOKÓr xŒTt, oJjm xOKÓr CP¨vq S uãq mM^Pf kJru FmÄ xsÓJr k´Kf oJjMPwr hJK~fô S Tftmq CkuK… TrPuJÇ oyJjmL (x”)-Fr IjMko KvãJ~ oJjMw @uäJyr hJxfô, rJxMPur @jMVfq S IkrJkr oJjMPwr k´Kf KyÄxJ-KmPÆPwr ˙Pu @∂”iotL~ xŒ´LKf, vJK∂kNet xyJm˙Jj xyTJPr ÃJfOPfôr oPπ CöLKmf yPuJÇ F

\JKfPT xfq, xru S xKbT kgk´hvtj TPrjÇ KmPvõr IùJjfJ @r oNUtfJr IºTJr hNrLnNf TPr KfKj oJjm \JKfPT KvãJ KhP~PZj ùJj, oJjMw UMÅP\ ßkP~PZ kPgr KhvJÇ fÅJr oJiqPo k´KfKÔf yP~PZ oJjm \JKfr xPmtJ•o @hvtÇ KfKj oyJj xOKÓTftJr @Phv-KjPwi KvãJ KhPf FPxKZPuj F kOKgmLPfÇ oJjMw AxuJPor FTfômJPhr KvãJ~ oJjm optJhJ, xJoq, ‰o©L, ÃJfOfô S GPTqr xºJj uJn TrPuJÇ xOKÓTftJr k´Tíf kKrY~,

xŒPTt kKm© ßTJr@Pj @uäJyfJ@uJ ßWJweJ TPrPZj, ÈKjÁ~A @uäJyr rJxMPur \LmPj ßfJoJPhr \jq rP~PZ xPmtJ•o @hvtÇ’ (xNrJ @u-@ypJm, @~Jf: 21) KmvõoJjmfJr oMKÜhNf, IKmxÄmJKhf oyJkMÀw KmvõjmL (x”) IfáujL~ KvãJr FT KYr∂j @hvtÇ fÅJPT ßk´rPer CP¨vq KZu oJjmPVJÔLPT F kOKgmLPf IfqJYJr-hMjtLKfxy xm irPjr \MuMo, KjptJfj S IjqJ~

ßgPT oMKÜhJPj xMU-vJK∂ S x“kPg kKrYJuj FmÄ oOfáqr krkJPr \JyJjúJPor @èj ßgPT kKr©JPer oJiqPo KYrxMUo~ \JjúJPfr ßpJVq TPr VzJÇ KfKj KmvõoJjmfJr k´fLT S xfq-xMªPrr mJeLmJyTÇ fÅJr @hvt S YJKrK©T oJiMPptr TJrPe jJjJ ßVJP© KmnÜ, Tuy-KmmJhKk´~, xJoJK\T S ‰jKfTnJPm Ii”kKff, pJpJmr S mmtr @rm \JKf FTKa xMoyJj \JKfPf kKref y~Ç jmL TKro (x”) KmvõoJjmfJr xmtJñLj xMU-vJK∂, ßxRyJhtq, GTq S xŒ´LKf k´KfÔJr uPãq TP~TKa ßoRKuT jLKfoJuJ ßkv TPrj, pJ xJoq, ‰o©L, ÃJfOfô S vJK∂kNet xyJm˙JPjr YJKmTJKbÇ @r fJ yPò∏ 1. fJSKyh mJ @uäJyr FTfômJh: KmvõjmLr KovjA KZu oJjMPw oJjMPw IQjTq S KmPnPhr k´JYLr ßnPX YároJr TPr KhP~ oJjMwPT FT @uäJyr FTfômJPhr k´Kf @øJj TrJÇ fJSKyh oJjMwPT KvãJ Khu ßp, oJjMPwr xOKÓTftJ, \LKmTJhJfJ S xmto~ TftJ yPòj @uäJyÇ fÅJr @jMVfq S AmJhPfr \jq @oJPhr xOKÓÇ @r oJjMPwr xMPUr S ßnJPVr \jq KfKj xOKÓ TPrPZj hMKj~JPf pJKTZM @PZ xmAÇ F KvãJ oJjMwPT TK·f CkJPxqr hJxfô vO⁄u ßgPT oMÜ TPr fJr Kvr FToJ© @uäJyr xoLPk jq˜ TPr FmÄ @xoJj-\KoPj xmt© @uäJyr k´nMfô k´KfÔJ TPrÇ rJxNuMuäJy (x”) jmMS~Jf k´JK¬r kr xmtk´go kKm© ßTJr@Pjr @~JPfr ÆJrJ KmPvõr oJjMwPT fJSyLh fgJ @uäJyr FTfômJPhr k´Kf @ymJj \JjJj, Èßy oJjm \JKf! ßfJorJ mu, @uäJy ZJzJ ßTJPjJ CkJxq ßjA, fJ yPu ßfJorJ xluTJo yPmÇ’ KfKj oJjmPVJÔLr k´Kf xfq k´YJPr KjKmÓ yj FmÄ fJPhrPT xru xKbT kPgr KhPT kKrYJKuf TPrjÇ pJPf fJrJ \LmPjr xJluq I\tPj luk´xN yPf kJPr @r AyTJuLj \LmPj vJK∂ S ßxRnJVq uJn TrPf xão y~Ç @uäJyr FTfômJh k´KfÔJr kJvJkJKv oJjm\JKfr TuqJPe oyJjmL (x”) ßp @hvt ßrPU ßVPZj fJ KmvõmJxLPT pMV pMV iPr xfq S jqJP~r kPg IjMk´JKef TPrPZÇ 2. KrxJuJPfr GTq: jmL TKro (x”) KmPvõr oJjMwPT \JKjP~ ßhj ßp, pMPV pMPV @uäJyfJ@uJ kgÃÓ oJjMwPT ßyhJP~Pfr \jq 1 uJU 24 yJ\Jr (ofJ∂Pr 2 uJU 24 yJ\Jr) jmL-rJxMu ßk´re TPrPZj, fÅJrJS @uäJyr FTPfôr S GPTqr mJeL k´YJr TPrKZPujÇ FnJPm ßvwJÄv 48 kJfJ~

k´KfÔJr xÄV´JPo Km\~ I\tj TPrjÇ oÑJ Km\P~r oJiqPo fJ kNetfJ uJn TPrÇ If”kr KmhJ~ yP\r nJwPe KfKj @uäJyr mJeL ßvJjJj oJjm\JKfPTÇ mPuj, È@\ ßgPT ßfJoJPhr \jq ßfJoJPhr hLj fgJ \Lmj mqm˙JPT kKrkNet TPr ßh~J yPuJÇ ßfJoJPhr \jq hLj fgJ \Lmj mqm˙J KyPxPm FToJ© AxuJoPT oPjJjLf TrJ yP~PZÇ’ m˜Mf rJxMPur ßrPU pJS~J ßxA vJK∂ k´KfÔJr @hvt ßgPT oMxuoJjrJ KmoMU yS~J~ mftoJj KmPvõ IvJK∂r @èj hJC hJC TPr \ôuPZÇ KT∂á AKfyJx F TgJrA xJãq ßh~ ßp, TJPlr, oMvKrT S oMjJKlTPhr ßTJPjJ wzpπA rJxMPur IV´pJ©JPT mqJyf TrPf kJPrKj, @\S kJrPm jJ, ßTjjJ oyJj @uäJyfJ~JuJ mPuPZj, Èxfq xoJVf, KogqJ KmfJKzfÇ @r KjÁ~A KogqJ KmuMK¬r \jqÇ’ xMfrJÄ xPfqr xÄV´JPo xJluq IKjmJptÇ m˜Mf @uäJyfJ~JuJ Kmvõ\VPfr ryof˝„k y\rf oMyÿh (xJ.) ßT hMKj~J~ ßk´re TPrjÇ fJr @KmntJPm kOKgmLPf oJjMw AyPuRKTT S krPuRKTT \VPfr oMKÜr xºJj kJ~ FmÄ KjP\Phr TuqJe S vJK∂r KjÁ~fJ uJn TPrÇ xoJP\ KmhqoJj vf IjJYJr

S ThptfJr VäJKj CPkãJ TPr oyJjmL (xJ.) oJjMPwr optJhJ S IKiTJr k´KfÔJ TPrjÇ KfKj oJjm \JKfr \jq FT Cöôu IjMxreL~ @hvtÇ Kj\ ßpJVqfJ, xffJ, oyJjMnmfJ, xyjvLufJ, TPbJr kKrvso, @®k´fq~, IxLo xJyx, ‰ipt, xOKÓTftJr k´Kf IVJi KmvõJx, KjÔJ, IkKrxLo hM”UpπeJ ßnJV TPr fJr Skr ImfLet xmtPvsÔ oyJV´∫ ßTJrJPj TJKrPor mJeL fgJ fJSKyh k´KfÔJr oyJj hJK~fô kJuj TPrjÇ KfKj @A~JPo \JPyKu~JPfr IºTJr pMV hNr TPr IfqJYJr S KjptJfj mre TPr xfq S jqJ~PT xMk´KfKÔf TPrKZPujÇ xoJP\ ImPyKuf, KjptJKff S mKûf oJjMPwr ßxmJ, FPT IkPrr k´Kf vs≠J k´hvtj, krof xKyÌáfJ, h~J S ãoJèe, KvÊPhr k´Kf hJK~fô FmÄ jJrL \JKfr optJhJ k´KfÔJ~ oyJjmLr @hvt IfáujL~ FmÄ fJA KfKj xmtTJPur xmtPvsÔ oJjm KyPxPm IKnKwÜÇ @\PTr KhPj @orJ jmL TKro (xJ.)-Fr k´Kf \JjJA nJPuJmJxJhL¬ IxÄUq hÀh S xJuJoÇ ßx xPñ k´fqJvJ TKr, \LmPjr xmtPãP© rJxMPur IjMxre TPr \Lmj kKrYJujJ TrJrÇ FaJA ßyJT FmJPrr 12 rKmCu @C~JPur vkgÇ

xmtTJPur xmtPvsÔ oyJoJjm vJyLj yJxjJf 12 rKmCu @C~JuÇ GKfyJKxTPhr KmKnjú KyxJm oPf KmvõoJjmfJr oMKÜr KhvJrL ryoJfáKuäu @uJKoj xJAP~qhMu oMrxJKuj UJfJoMjúJKm~Lj fJ\hJPr oKhjJ \V“Táu KvPrJoKe xmtPvsÔ jmL y\rf oMyÿh (xJ.)-Fr \jì S SlJf KhmxÇ 570 KUsˆJP»r 12 rKmCu @C~JPur xMmPy xJPhPTr xo~ oÑJ jVrLr x◊J∂ ßTJrJAv mÄPv oJ @PojJr VPnt KfKj \jìV´ye TPrjÇ \Pjìr kNPmtA KfKj KkfOyJrJ yj FmÄ \Pjìr I·TJu krA mKûf yj oJfOP˚y ßgPTSÇ IPjT hM”U, TÓ S k´KfTNufJr oiq KhP~ YJYJ @mM fJKuPmr @vsP~ mz yP~ SPbjÇ YKuäv mZr m~Px CkjLf yS~Jr kr KfKj xOKÓTftJ oyJj @uäJyfJ~JuJr kã ßgPT jmMq~Pfr oyJj hJK~fô uJn TPrjÇ Ixnq mmtr S kgyJrJ \JKfPT xPfqr xÄmJh KhPf KfKj fJPhr TJPZ fáPu iPrj @uäJyfJ~JuJr fJSKyPhr mJeLÇ KT∂á Ixnq oNUt \JKf fJr hJS~Jf V´ye jJ TPr rJxMPur Skr KjptJfj ÊÀ TPr, xmJA GTqm≠ yP~ KmKnjúoMUL YâJ∂ S wzpπ TrPf gJPT FPTr kr FTÇ KT∂á KfKj @uäJyfJ~JuJr xJyJPpqr Skr nrxJ TPr KmPvõ vJK∂ k´KfÔJr \jq \LmjmJK\ ßrPU xÄV´Jo YJKuP~ pJjÇ iLPr iLPr xfqJPjõwL oJjMw

fJr xñL yPf gJPTÇ IjqKhPT oÑJr TJPlrPhr wzpπS k´mu @TJr iJre TPrÇ FojA FT kptJP~ fJrJ y\rf rJxMuMuäJy (xJ.) ßT yfqJr kKrT·jJ V´ye TPrÇ fUj rJxMu (xJ.) @uäJyr KjPhtPv \jìnNKo fqJV TPr oKhjJ~ Ky\rf TPrjÇ oKhjJ~ KfKj AxuJoL rJÓs k´KfÔJ TPr @uäJyr @Aj mJ˜mJ~j TPrj FmÄ oKhjJ xjh jJPo FTKa KuKUf xÄKmiJj k´e~j TPrjÇ oKhjJ xjh KmPvõr k´go KuKUf xÄKmiJj jJPo UqJfÇ F xÄKmiJPj oMxuoJjxy xmJr IKiTJr ˝LTíf y~ pgJpgnJPmÇ FKhPT oÑJr TJPlrPhr wzpPπr xPñ xyPpJKVfJr yJf mJKzP~ ßh~ ßumJxiJrL oMjJKlTYâÇ FrJ AxuJPor Yro ãKfxJiPj Ku¬ y~ oyJjmL y\rf rJxMuMuäJy (xJ.)-Fr KmÀP≠Ç jmL oMyÿh (xJ.)-Fr ßjfOPfô CÉh pMP≠ FT yJ\Jr oMxKuo ‰xjq rSjJ TrPu kKgoPiq oMjJKlT xhtJr @mhMuäJy AmPj CmJAr ßjfOPfôr 3v \j xPr kPz FmÄ SÉh pMP≠ Kmkpt~ WaJPjJr IkPYÓJ YJuJ~Ç F pMP≠ oMxuoJjrJ mz irPjr ãKfr xÿMULj y~Ç IPjT xJyJmJ vyLh yjÇ ˝~Ä y\rf rJxMuMuäJy (xJ.)-Fr hÅJf ßoJmJrT vyLh y~Ç 23 mZr vso xJijJ~ ImPvPw rJxMPu kJT (xJ.) hLj


07

xJKyfq

ßvéKk~Jr yP~ SbJ lJyLo ßr\J jNr

KjCA~Tt

ßZJ

aPmuJ~ VOyKvãPTr TJPZ kzPf oj xJ~ KhPfJ jJ, TJre KvãT oyJv~ xTJu-KmPTu ßp ßTJj xo~ @oJPhr kzJPf YPu @xPfj, F TJrPe @oJPhr IKnPpJPVr xLoJ kKrxLoJ KZPuJ jJÇ KT∂á F KmwP~ @æJ KTZM muPfj jJ fPm kzJÊjJ TrPf oPjJPpJVL yS~Jr CkPhv KhPfjÇ IjqKhPT VOyKvãTPT muPfj, VP·r ZPu kzJj, ßhUPmj @kjJr ZJ©rJ kzJ ZJzJ @r KTZMA mM^Pm jJÇ KTZMKhj kr @xPuA fJA yPuJ, ßnJ\mJK\r oPfJ KvãPTr kzJr TJ~hJ-TJjMj kJPfi ßVPuJÇ @r @orJ xKfq xKfqA kzJr ßaKmPu mPx IPkãJ TrfJo TUj @oJPhr VOyKvãT @xPmjÇ Ûáu ZMKar xTJPu IgmJ KmPTPu pUj ßUuJr xo~ mºárJ ßVJuäJZMa, xJfYJzJ, yKT, láamu ßUuPf cJTJcJKT TrPfJ @orJ fUj ßUuJ mJh KhP~ CjìMU yP~ mPx gJTfJo kzJr ßaKmPuÇ KvãT FPxA k´gPo jJjJj V· mPu FTaá yJuTJ YJ jJ˜J ßUP~A kzJPjJ ÊÀ TrPfj, fJrkr KZPuJ @oJPhr \jq @TwteL~ Kmw~Ç KfKj fUj FT FTKhj FT FT ßuUPTr \LmjL ßxA xJPg fÅJr ßuUJ xŒPTt KTZM muPfjÇ @orJ xm nJA oπoMPêr of ÊjfJoÇ FTKhj KfKj muPuj, ßfJoJPhr @\ FT TxJAP~r TgJ muPmJÇ 1564 xJPur 22 FKk´u AÄuqJP¥r @nj jhLr fLrmftL ˆqJaPlJct V´JPo FT KvÊ \jìV´ye TPrÇ krmftLPf KfKj KmvõUqJf yj FT\j jJaqTJr, TKm, ßuUT FmÄ IKnPjfJ KyxJPmÇ KfKjA yPuj CAKu~Jo ßvéKk~rÇ mJmJ \j ßvéKk~r KZPuj TíwT kKrmJPrr x∂Jj, \Lmj S \LKmTJr \jq KfKj oJÄPxr ßhJTJj KhPujÇ ßkvJ KyxJPm ßmPZ KjPuj TxJAP~r TJ\Ç @r oJ ßorL fOfL~ x∂Jj CAKu~JoPT UMm @hr ßxJyJPV mz TrKZPujÇ ßxA KvÊ jJjJj V· ÊPj UMm o\J ßkPfJÇ oJPb mJ TíKwPãPf lxuJKh @r jhLr TMuTMu ±Kj ÊPj VJZ VJZJuL S lu luJhL ßhPU fJr Khj TJaPfJÇ ImPvPw 7 mZr yPfA 1571 xJPu fJPhrA V´JPor k´JgKoT KmhqJuP~ KvÊKa nKft yPuJÇ FKhPT mJmJr ßhJTJj nJu YuKZPuJ jJ, TotYJrL rJUJrS ãofJ jJ gJTJ~ 1577 xJPu 13 mZr m~x yPfA kzJ ßZPz mJmJr oJÄPxr ßhJTJPj TJ\ KjPf yPuJ CAKu~JoPTÇ 1582 xJPu 18 mZr m~Px IqJj yqJgJSP~PT ßvéKk~r KmP~ TrPuS oJ© 2 mZr TP~T oJx xÄxJr iot kJuj TPr V´Jo ßgPT u¥j jVPr kJKz \oJPujÇ 1585 xJPu u¥Pj FPx YJTKr KjPuj ÈKh KgP~aJr’ ßTJŒJKjPfÇ oPû pUj jJaT YuPfJ fUj fJr TJ\ KZPuJ khtJr (ÙLj) hKz iPr rJUJ, oûJ~Pjr xo~ krmftL KxPj khtJ SbJ-jJoJ TrJÇ hÅJKzP~ ßgPT oûJK~f jJaPTr FTA xÄuJk ÊjPf

oJr ßlJj ßkP~ izlz TPr WMo ßnPX pJ~Ç UMm ßo\J\ UJrJk uJPVÇ KrÄ yPf gJPT irPf AòJ TPr jJÇ \JKj ßlJj irPuA @Ko UJrJk mqmyJr TrmÇ @oJr vrLr \MPz @PoKrTJr vrPfr @uPxKoÇ FTaJ xo~ ßlJPjr KrÄ mJ\J mº y~Ç KjP\PT KjP\A ßmJ^JA @\ @oJr CATF¥ ÊÀÇ FA hMA Khj KjP\r of TPr gJTPf nJPuJmJKxÇ FPTmJPrA oJgJ Vro TrJ YuPm jJÇ hMKoKja kr @mJr ßlJPjr KrÄ mJ\Pf ÊÀ TPr, @r KjP\r I\JP∂A ßoJmJAPu yJf YPu pJ~Ç k´Y¥ KmrKÜ KjP~ yqJPuJ jJ mPuA @Ko KYuäJj KhP~ CKbÇ -KT ßr fáA KT nMPu pJx @\ @oJr mPºr Khj! kMPrJ x¬Jy ßnJPr CPb TJP\ ßpPf y~Ç vKjmJr ß\PjS ßTj Ff xTJPu Tu Khx? FTaJ ßoPx\ rJUPuA kJKrxÇ jJKT mMKz m~Px jfáj ßk´Po kPz ßuUJkzJS nMPu ßVKZx? ßlJPjr SkJv ßgPT ßTJj v» @Px jJÇ jJKT @xKZu rJPVr ßYJPa @KoA ÊjPf kJAKj mM^Pf kJKrjJÇ -KT ßr KroJ fáA ßfJ ßhUKZ xTJu ßgPTA @oJr oJgJ UJKm KbT TPrKZxÇ KT muKm mu? -@kJ @Ko xJKTmÇ KroJ VfTJu ßgPT mJxJ~ ßjAÇ ßoJmJAuS ßlPu KVP~PZÇ -KT muPZJ xJKTm? mJóJ ßTJgJ~? -ßmKm @oJr TJPZÇ @kJ ßmKmPT FTaá @kjJr TJPZ rJUPf yPmÇ @Ko KroJPT UMÅ\Pf pJPmJÇ -oJPj KT! S KT mJóJ ßlPu YPu ßVPZ? ßvJPjJ mJóJ ßfJoJr oJP~r TJPZ ßrPU @PxJ @r @KoS ßfJoJr xJPg pJPmJÇ -@kJ @Ko YJA jJ @ÿJ @r ßmJjrJ Fxm \JjMTÇ -SPT @PxJ fJyPuÇ Fr oPiq @Ko FTaá èKZP~ KjAÇ -@kJ @Ko @kjJr mJxJr xJoPj hM’WμJ yPuJ FPxKZÇ @kjJr WMo nJXJr \jq VJKzPf mPx @KZÇ -S @uäJy! KT mPuJ? hÅJzJS @Ko @xKZÇ xJKTm Z~ oJPxr ßZPuPT mMPT ßYPk hÅJKzP~ @PZÇ mz mqJPV mJóJr UJmJr xy @oJPT mMK^P~ KhPuJÇ @Ko ßmKmPT ßTJPu KjP~ xJKTPmr yJPf @oJr xJPkJPatr yJf rJUuJoÇ

ÊjPf muPf ßVPu k´J~ ßVJaJ jJaPTr xÄuJkA fJr oMU˜ yP~ ßpPfJ, @mJr ybJ“ ßTJj IKnPjfJ IjMkK˙f gJTPu ßxKhjTJr jJaPT ßxA YKrP© fJPT IKnj~S TrPf yPfJÇ ßxA xo~ AÄuqJP¥r rJ\hrmJPr

jJaqJKnjP~r pPgÓ xoJhr KZPuJÇ fUj AÄuqJP¥r KxÄyJxPj rJ\J ß\oPxr rJ\fôTJu FmÄ KfKj KZPuj FT\j xKfqTJPrr jJaqrKxTÇ kPr Imvq rJeL FKu\JPmg rJ\KxÄyJxPj mPxjÇ ßvéKk~r Ijq jJaqTJPrr jJaTèKu ßYJU mMKuP~ S TKk TPr IKnPjfJPhr KhPf KVP~ fÅJr oPj CÅKT KhPuJ ßx ßTj jJaT mJ KTZM ßuPUj jJÇ mqx ßpA TgJ ßxA TJ\Ç ÊÀ yPuJ fJr jJaT rYjJr TJ\, 1589 xJPu uqJKaj TPoKcr @hPu ßvéKk~Jr fÅJr k´go jJaT ÈTPoKc Im Frrx’ rYjJ TPr ßlPujÇ 1591 xJPu AÄuqJ¥ pMP≠ TPr \~ TPr ßj~ È@otJcJ’, FA \P~r WajJr ZJ~J Imu’Pj ÈßyjKr hq Kxég’ jJaTKa rYjJ TPr ßluPujÇ muJmJÉuq 1592

xJPur oPiqA u¥Pjr jJaq\VPf CAKu~Jo ßvéKk~Jr jJaqTJr KyPxPm UqJKf I\tj TPr KjPujÇ KfKj GKfyJKxT jJaT rYjJr kJvJkJKv TJmq rYjJS ÊÀ TrPujÇ V´LT-kMrJPe mKetf ßnjJx S IqJPcJKjPxr TJKyjL KjP~ KfKj KuUPuj, pMVJ∂TJrL TJmq ÈÈßnjJx F¥ IqJPcJKjx’Ç 1594 xJPu ßvéKk~JPrr ßuUJ, k´go ZJkJr IãPr k´TJKvf y~ SA TJmq V´∫KaÇ Fr oJP^ KfKj 1591-96 xJPur oPiq 154Ka xPja rYjJ TPrjÇ fJrkr KfKj 1598 xJPu rJ\TL~ IjMÔJPjr \jq rYjJ TrPuj ÈuJnx ßumJr uˆ’ FmÄ ÈKoc xJoJr jJAax Kcso’ jJoT hMKa jJaTÇ Frkr KuUPuj Ijjq ßk´o TJKyjL x’Kuf jJaT ÈÈßrJKoS \MKuP~a’Ç Umr ßkPuj fÅJr ßZPu yqJoPjPar oOfáqr xÄmJh, ßvJTx∂¬ oPj @mJr Tuo irPuj FmÄ rYjJ TrPuj, ÈKTÄ \j’ jJaTÇ GKfyJKxT jJaT KuUPf KuUPf FmJr ßvéKk~Jr kr kr 3Ka TPoKc jJaT- ÈoJY IqJPcJ IqJmJCa jJKgÄ’, ÈIqJ\ AC uJAT Aa’, ÈaáP~ulg& jJAa’ rYjJ TrPujÇ CAKu~Jo ßvéKk~Jr @PuJ ^uou S ßTJuJyukNet jVr ßgPT KlPr ßVPuj jJzLr aJPj @nj jhLr fLPrr Kj\ V´Jo ˆJatPlJct IJkj FqJnPjÇ mJKT \Lmj ßxUJPjA TJaJPuj @r FPTr kr FT TPoKc S KmP~JVJ∂T jJaT rYjJ TPr Ior yP~ rAPujÇ 1616 xJPur FKk´u oJPxr 23 fJKrPU 52 mZr m~Px krkJPr YPu ßVPuj KfKjÇ uãeL~, ßp oJPx \PjìKZPuj ßxA oJPxA fÅJr oOfáq yPuJÇ @oJPhr VOyKvãT CAKu~Jo ßvéKk~JPrr V· muPfj @r oJP^ oPiq k´vú TrPfj jJaPTr mJ TJPmqr ßTJj ÈcJ~JuV’ mPu, muPfj, FA cJ~JuVKa ßTJj VP·r? @orJ muJr ßYÓJ TrfJo FmÄ @rS \JjJr @V´Py IPkãJ~ mPx gJTfJoÇ Ff mZr krS oPj @PZ ßxA xm ˛OKfTgJ- ßpoj, ÈpUj TgJ mqgt y~, fUj xñLf TgJ T~’ @mJr- ÈnJumJPxJ IgmJ WOeJ TPrJ Cn~A @oJr kPã pKh fáKo nJumJPxJ @oJPT fPm xm xo~ @Ko gJTPmJ ßfJoJr I∂Pr @r pKh WOeJ TPrJ ßvwJÄv 47 kJfJ~

Kr

xJKTm VJKzPf CPbA aJj KhuÇ @Ko ßmKmPT KjP~ KTZM xo~ lÅJTJ rJ˜Jr KhPT ßYP~ rAuJoÇ WMo∂ KvÊr oMU TL ßp xMªrÇ mJóJPT mMPT \KzP~ iPr @oJr TJjúJ ßku, KroJ fáA F ßToj ßk´o TrKu? Ff TÓ TPr ßp mJóJ KjKu ßxA mJóJPTA ßlPu YPu ßVKuÇ fJyPu oJjMw ßfJ KbTA mPu ßk´Po kzPu ßmJTJ mMK≠oJj yP~ pJ~, mMK≠oJj ßmJTJ yP~ pJ~Ç IjJPxt nKft yP~A KroJ-xJKTPmr ßk´o Ijq xmJr j\r TJPzÇ @orJ pUj TîJx UMÅP\ ßkPf KhPvyJrJ fUj ßUJuJ oJPb o~hJPj fJPhr hM\Pjr xJyxL YáoM UJS~Jr ZKm fUj kK©TJ~ ZJkJ yP~PZÇ fJPhr ßxA ßk´o KxPjoJPTS yJr oJjJ~Ç ZjúZJzJ hMA kJVu ßk´KoT \MKa FTKhj Éa TPr KmP~ TPr ßlPuÇ xJKTPmr mJmJ KroJPT ßoPj KjPuS fJr oJP~r ßoPj KjPf xo~ ßuPVPZÇ KroJ mrJmrA lqJvj xPYfj CzJiMzJ ˝nJPmr KZuÇ oJgJ~ xm xo~ jJjJj rTo kJVuJoL nr TPr gJTfÇ fPm krLãJ~ TUPjJ UJrJk ßr\Jfi TPrKjÇ TPm TJr VJP~ yuMPh @A~Mm mJóá VJj TrPm fJr hJS~Jf ßpJVJz TrJ, ßTJgJ~ ßxJuPxr ßk´JV´Jo yPm Kl∑Pf mºáPhr pJS~Jr mqm˙J TrJ xm KTZMPfA ßx Kx≠y˜ KZuÇ ßfJPhr ßpPfA yPm muPu, jJ ßVPu Umr TPr KhfÇ @yJ ßxA ßp @oJPhr jJjJ rPXr KhjèKuÇ xmA ßfJ KbT KZu, fJA mPu ßfJr FA m~Pxr ßk´Por mKu ßfJ @r Z~ oJPxr x∂Jj yPf kJPrjJÇ @r @Ko ßx xoP~ Kl∑Pf VJj ÊPjKZ mPu FUj mPºr KhPj ßfJr ßZPu KjP~ mPx gJTPf yPm? xJKTPmr of FTaJ nJPuJ ßZPu ßp KTjJ ßfJr xm IjqJ~PT kJVuJKo oPj TPr nJPuJPmPx pJ~ fJPTS fáA rJ˜J~ rJ˜J~ ßhRzJKm? KmP~r kr mJóJ y~ jJÇ Tf cJÜJr yJxkJfJu WMPr xmPvPw @PoKrTJ~ FPx FA ßZPu y~Ç oJgJ~ @Px jJ ßxA KTjJ FUj mJóJ ßlPu Ijq ßZPur nJumJxJ~ xÄxJr fqJVL yu! F KT xKfqA nJPuJmJxJ? fJyPu xJKTPmr xJPg pJ pJ TPrKZKu fJ KT KZu! nJPuJmJxJ ßTJPjJ m~x oJPj jJ Fxm KmvõJPx @Px jJÇ \LmPj xmA KT ßk´Po mKª jJ KT ßl∑Po mKª? Ff ßmJ^JPjJr krS ßToj TPr ßx kJru mJóJPT ßlPu Wr ZJzPf? @oJr k´Y¥ ß\h yuÇ oPj oPj KroJrT mTPf gJTuJo, É mMKz mJªr, ßk´o TPr, mJóJ ßlPu ßVPZ xJPg ßoJmJAuaJS ßlPu ßVPZÇ KT TrPm xJKTm FUj, ßTJgJ~ UMÅ\Pm fJPT? xJKTm ßpnJPm VJKz KjP~ ßVu fJPf oPj yu KroJ ßTJgJ~ ßpPf kJPr ßx \JPjÇ Fxm nJmPf nJmPfA mJóJPT KmZJjJ~ ÊAP~ KhuJoÇ KmP~r kr ßgPTA xJKTm KTZM jJ muPuS fJr kKrmJPr KroJr mJóJ jJ yS~J KjP~ KTZMaJ ^JPouJ KZuÇ KT∂á xJKTm ßvwJÄv 50 kJfJ~


08

\jìKhPjr CkyJr

\jìKhPj

mhÀöJoJj @uoVLPrr FTkJfJ TKmfJ-Vhq

mOKÓ \JohJKj

\jìKhj 21 IPÖJmr

FT \LmPj TPfJ k´J∂r, xLoJjJ @r I∂rLã WMPr @Kx, KT∂á @xPu TL xKfqA WMPr @Kx? oPj y~, FT \jì ßgPT @PrT \jì ImKi KjWtJf FTbÅJA hÅJKzP~ ßfJ @KZ- KTPxr ßjvJ~, TJyJr uJKV @Ko FA ãKrf fJuVJZ hÅJKzP~ gJKT Foj hLWt TJu! mMPTr Knfr mJmMA kJKUr mJxJ, KjWtMo ßYJPUr VyLPj \uWNKetr iqJj; WeTíÌ FTKa YáPu mJKº~J rJKU KmhMqPfr VKf! WMPor oPiq C\JzUJjJ~ UjJr mYPjr oPπ láaPf gJPT ßmhJjJ lPur hJjJ; CPzCPz pJ~ TJyJr nJXJ poMjJr VLf, WMPrWMPr @Px fJyJr rJXJ oOfáqr vLfÇ

hNPrr KjTa\j k´mJxLrJ ßp pJr oPfJ \J~VJ\Ko ßrPU @Px,PlPu @Px jã©UKYf oJKakMfáPur oMU, pJPhr \KoK\rJf ßjA - fJrJ ßlPu @Px IPjqr \Kor KhPT ßYP~ gJTJ; ßlPu @Px Kn\J TJkPz kMTár ßgPT CPb @xJ WJPar KTjJPr KyKy yJyJ xULPhr hu, rxMPjr oPfJ Wj-yP~-mxJ vyr: ßp vyPr FTKa FTKa TPr rxMPjr ßUJxJ UMPu KjKmz oJfOPâJz UMÅP\ ßkPf ßVPu FT vNjqfJ ZJzJ @r KTZM ßfJ VPz SPb jJ; ßlPu @Px ßYJPUr @~fPjr VnLPr ßYJPUr oKjr oPfJ V´Jo pJr CkPr âoJVf ZJKj kPz pJ~; ßoP~rJ ßlPu @Px xKrwJPãPfr hMKjtmJr yuMPhr xPñ vrLr S oPjr Zu; hNrmJxLrJ KjP~ @Px krJPjr VyLj KnfPr lKrhC¨Lj @•JPrr kJKU- KkZPj ßlrJr võJx S TôuPm ßp-kJKU vqJSuJirJ @®J~ \Lmj UMÅPaUMÅPa UJ~: @okJfJr KYPrKYPr TJ\PurA ßrUJßTJj kPg ßVPu mºá kJPmJ ßfJoJr ßhUJ! xmKTZM ßlPu @Px- ßrPU @Px IñLTJr S mJ“xPuqr hJV; KT∂á KjP~ @Px xMr- ßhUJ IPhUJr TuJkJfJ~ ^áoMr^JoMr mOKÓ, ßx-ßp \JPj jJ ßTJP™PT ß\PV CPb k´JPe ßTJgJ~ yJrJ~ nJKa~JKu xMr, ßTJj YUJYULr TŒj ßgPT YoPT SPb nJS~JA~J xMPr IPkãJr IñLTJr; Foj ßfJ TgJ KZu jJ- fmM ßTj ‰r~JQr~J TgJ T~ hÀPhr oJ~J, oKªPrr ßTRoJPpt mqgJ y~ TLftPjr ZJ~J: xŒPTtr oPot TUPjJ yJr oJPj jJ, fJrJ FTJTL @KjPZ ^áoMr fJPur ßWJr, \LmPj \Lmj WPw fJrJ mJjJAPZ @èj, mJuMr xPñ oMU WPw ZJ~J ZJ~J ˛OKfPhr oNu; @uKTjJPr jJyr VJPZ mVJ mVJ láu!

FTnJPV iJre, FTnJV lKuf \Jre; FT nJV k´JgtjJ~, mJKT FTnJV IPkãJr TJreÇ mPx gJKT hJÀKYKj oJK^ KZjú @vJ FT- CPz pJA fáPu KjPf mMPTr kJuPï TJyJr TmrUJjJ! @oJrA oOfáq @Ko kPz rA \LmjKkkJxJr jJPo- jJPY o~Nr mOKÓ \JohJKjr jTvJ kJPz- CPz KvoMu, VÅJPg mL\iJj S khKY¤- K^uKou K^uKou TPr o~Nrk⁄L jJS!

xLoJr oJP^ IxLo FA ßp mqJkThLWt @kjJr FTaJ \Lmj- fJPT UMÅ\Pf pJj- ßTJgJS kJPmj jJÇ xmUJPj @PZ, fJA ßTJgJS KjKhtÓnJPm ßjAÇ @kjJr xJoJjq KTZMKhPjr ‰vvmaáTá UM&ÅP\ ßkPf pJj- fJr xmaáTá @PZ, KTZMA yJKrP~ pJ~Kj! mqJkJraJ IPjTaJ F-rTo: @kKj FUj KmvJu xoMPhsr Kv~Pr hÅJKzP~ @PZj@kjJr ßYJPUr \Pur ßlÅJaJ ßp FA xJVPr kPzKZu UMÅ\Pf ßVPu ßTJgJ~ @kKj fJr yKhv kJPmj, ßTJgJS kJPmj jJ!

KmuL~oJj ZKmr TJPZ

@kjJr ßYJPUr oPiq ßp \u KfrKfr TPr fJr oPiq xJVr UMÅ\Mj-kJPmjÇ FTPlÅJaJ ßYJPUr \Pu TL IQg xJVr auou TPr!

hNrmKftfJr kJwJe oKyoJ S Km˜JrPT @oJPhr @aPkRPr k´JfqKyTfJr UxUPx IKou, ãáhsfJ, ©ΔKaKmYáqKfr xymKftfJ~ KofJKu TrPf ßfoj FTaJ ßhKU jJÇ @oJPhr @TJ⁄J mJrmJr yJPr, Ixlu yP~ ßTJj FT TáK£f ßTJeJ~ oMU gMmPz K^PoJ~Ç ßx-xm mqgtfJr ßpJVlPu k´PfqTKa ßjyJP~f \Lmj FPTTKa Kj\˝ ßjRTJmJAY yP~ SPb- Turm TPr, @r ˙unJPVr @vJ~ \u ßTPa ßTPa @PrJ VnLr kJKjr o\oJr KhPT ßZJPaÇ @oJr ßTJj ßhmfJ ßjAÇ ßhmfJ mrÄ @oJr ITífTJptfJèPuJÇ \JVreèPuJ @oJr Kk´~fo TKmÇ oOfáq \LmPjr ß\msJâKxPX, mMPTr fuJ~ xºqJr KojJmJ\JPr \ôuPf gJTJ Kmwjú Cöôu mJKfèPuJÇ ßp-\Lmj WPr, ßp-\Lmj k´JfqKyT xÄV´JPo IKj”Pvw, fJ-ßT yLjùJj TKr TLnJPm? mJxjJèPuJr IKmrJo oOfáq @oJPhr Kj”võJPxr xyK\~J~ mJ–o~Ç KhjrJK©r KmlufJèPuJ, SPVJ ßyuJPjJ @TJPvr \uZJk, KmuL~oJj ZKm- ßfJoJPhr @Ko jKoÇ

KluJPcuKl~J

@jªiJrJ mKyPZ jJjJ \jPT jJjJ TJP\ @jª ßkPf ßhKU- ßTC CÅYá Kms\ ßgPT mwtJr \Pu uJKlP~ kPz @jª kJ~, ßTCmJ YJTá KhP~ KjP\r yJf lJuJlJuJ TPr ßTPa K\n ßmr TPr KuTKuT TPr yJPx, TJPrJ @jª ‰hKyT KouPj, ßTC KjrJjPªr TJKbjqPT C“xm nJPm, ßTC ZMa∂ fLPrr xJoPj mMT KYKfP~ yPwt uJlJ~, TJÀrmJ CuäJx IjqPT ßbKXP~! Imvq KxÄynJV oJjMPwrA @jª IjqPT yJKrP~ Km\~ KZKjP~ @jJr CòJPxÇ @Ko xmPYP~ ßmKv @jKªf yA KbTJjJ yJKrP~ ßlPu- ßTJgJ~ pJmJr TgJ KZu pUj fJr KhvJ kJA jJ! @Ko ßTJjnJPmA ßoJTJo TPr CbPf kJKr jJ kNmt\Pjìr ˛OKf @r @VJoL \Pjìr KkZMaJPjr oJ^UJPj FTKa ßuJTVLKfr xMPrr oPiq ßT fáKo láPa gJPTJ Foj k∞láu- ßuJaJx, ßuJaJx!


09

\jìKhPjr CkyJr \jìKhPj

IJPmhLj TJPhPrr FTkJfJ TKmfJ FTKa mqgt Kmmet TroYJ VJPZr V·! TroYJ fÅJr nLwe Kk´~! xm TJ\ ßxPr jLrPm fJTJ~ pJKojL CPbJPjr ßTJPe VJZaJr KhPT YKTPf! xTJu ßgPT ßoP~Ka ßToj FTaá I˝K˜ ßmJi TrKZu vrLraJ ßmv nJr yP~ @xKZuÇ f¬ Khj, ÊâmJr xTJu pJKojL fÅJr ˝JoLr vJhJ kJ†JmL, ÀoJu @r xNKf aáKkaJ kMTáPr iMP~ KaCmSP~Pur \Pu ßvwmJr ßTÅPY KjPò! FèPuJ \MoJ jJoJP\ uJVPm mPußrJPh ßoPu Khu k´Kf x¬JPyr ofÇ KT∂á ßTj \JKj jJ TJkzèPuJ ßouPf ßouPf mqgJaJ ßmPz YuPZ, KT∂á fÅJr oJ© Z’oJx ßkKrP~ TP~TKhj! vJÊKz xJrJãe ßYJU rJPU fÅJr Skr, ßdÅKTPf CbPf ßh~Kj oJx KfPjT Tux nPr kJKj myj KjPwi, KT∂á xm ßfJ KZu KbTbJT, fPm ßTj FA KmÃJa! vJÊKz ßhUJ oJ© fJTJj TkJPur S WJPzr Skr, WJo ßhPU nP~ IÅJfPT SPbj! ÈßZJaá ßZJaá’ mPu KY“TJr ßhj, TP~TKa mJKzr kr fÅJr ßZJa jjPhr Wr ßVr˙JKu! Ff hNPr ßTj ÊjPm fÅJr n~Jft cJT! ˝JoLPT kJbJj fJPT ßcPT @jPfÇ KfKjA F mJKzr Kx≠y˜ hJA oJ! ffãPe ßoP~KaPT irJiKr TPr KmZJjJ~ KjP~ pJ~ xmJA! k´J~ WμJ @zJA \Por xPñ pM≠ TPr ßoP~Ka FTKa @rPiT ßmPz SbJ KvÊr \jì ßh~! kKrmJr xπ˜ F KvÊr ßmÅPY gJTJ KjP~Ç ßYJPUr kJfJ I°Na, Kj”võJx pKhS kzPZ! VJ©fôT FPTmJPr KvrJ CkKvrJ ßoPu irPZ, ˝ò \Pur oJP^ ©˜ oJPZr of ßhUJ~! KvÊ \Pjìr KoKja KfPjT kr mJKzr xJoPjr ßZJa oxK\h ßgPT @\JPjr xMr ßnPx @Px, xhr @uL \MoJr @\Jj ßhj, @\Jj ßvPw ÊjPf kJj fÅJr ßkRP©r irJiJPo @VoPjr xÄmJhÇ @mJr KfKj @\Jj ßhj, xPñ ßoJjJ\Jf, KvÊr TuqJe ßYP~ KmiJfJr TJPZ! fUjS xŒNet I\JjJ KTKûhKiT Z~oJx oJfOVPnt gJTJ KvÊPT xKfqA mÅJYJPjJ x÷m yPm KTjJ! KvÊr oJ oJ© Z~ mZPr YJrKa x∂Jj yJKrP~ k´J~ KhvJyJrJ! F KvÊKa xoP~r FPfJ @PV \jì KjP~ y~PfJ KjP\A @VJo mJftJ KhPò fÅJr ITJPu YPu pJS~Jr! xJrJ mJKz vïJ~ ßhJuJK~f, @jª oKuj ßmhjJ~ @òjú! KT∂á xm n~ KogqJ TPr KhP~ KvÊKa oJx KfPjT fáuJr ˜áPkr oPiq WMKoP~ @r cskJr KhP~ oMPU hMi ßUP~ ßUP~ KbT yJxPf yJxPf vLet \Let Im~m KjP~ KhKmq oJP~r ßTJPu UJ~ WMoJ~, oJ nP~ KjWtMo ßnfraJ fÅJr TÅJPk KmrJoyLj, TUj jJ \JKj YPu pJ~! ßhUPf ßhUPf mZraJ ßWJPr, KvÊKa yJPx UJ~ WMoJ~ oJ WMoyJrJ! rJjúJ WPr TJ\, ßdÅKTPf TJ\, KT∂á ßYJU Kjr∂r ßZPur KmZJjJ~! @vïJ @r KjrJvJr xKÿKuf ßhJuJYu ßWÅJPY jJ pJKojLr! ßZPuKaPT KTZMPfA mJKzr mJAPr ßpPf ßh~ jJ kuTJ vrLr, xJrJ mZr \MPz ßrJPVr KmkK•, ßTlJ TKmrJ\, @r lKTPrr fJKm\, É\MPrr oJhMKu KTZMA mJKT ßjA! Kj˜Jr ßjA KTZM KhP~A, pJKojLr oJjf k´J~ k´Kf oJPx Khj TP~PTr ßrJ\J @r IèjKf rJTJPfr fJyJ\Mf jJoJ\! FnJPm Z~ mZr ßkKrP~ ßVPu ßZPur mJmJ AvTáu KmwP~ nJPmj KT∂á oJ KTZMPfA mJKzr mJAPr ßpPf ßhPmj jJ! IVfqJ mJKzPfA KvãT KjP~JV mZr @zJAP~r \jq! Frkr FTmJPr fOfL~ iJPk AvTáPu nKft! KvãTrJ xmJA fÅJr \Let vrLr KmwP~ ùJf, fJA ßTJj YJk ßjA kzJr KT∂á ßZPuKar ßnfPrr ©˜ oj xJrJãe vLPwt ßpPf @V´yL, KTZMaJ uöJmjf! luJlu ßmv fJKrl kJ~, KT∂á oJ Fxm KmwP~ ChJxLj, ßmÅPY @PZ, ßTJj KmkK• WPaKj fJPfA ßm\J~ UMKv! @r KTZM TJoq j~, ÊiM mJmJ @oJr ßmÅPY gJT! vKïf oJ ßhPUj ßZPuKar mJPrJ oJx mqJKi, vrLr ß\JryLj! rJf ß\PV oJ ßTJrJj kPzj, ßpj xTu KmoJPrr ßvw @vs~! k´KfrJPf k´Kf ßnJPr ˝etKxªMr hMPir xPrr xPñ KoKvP~ KbT kPrA ßxmj TrPf y~ gJjTáKj kJfJr rx! ßTj Fxm KhP~ YuPZj ßTlJ TKmrJ\ ßZPuKa \JPj jJÇ xJrJKhj hMmtu vrLr KjP~ \JjJuJr kJPv mPx ÊiM @TJv ßhPU TJaJ~ ßx... ÊiMA YKuÌá ßoW ßhUJ! KT∂á mJmJ nLwe CKÆVú, ßZPuPT kJbJPm KmnNÅAP~, fJA aJTJ VKòf ßrPUPZj ßkJˆ IKlPx! oJ ß\h iPrj KTZMPfA hNPrr AvTáPu ßZPuPT ßpPf ßhPmj jJ, KT∂á xm TJTáKf KojKf KmlPu pJ~! KYPu ßZÅJ ßoPr ßpoj xhq yÅJaPf ßvUJ oMrKVr mJóJ KjP~ pJ~ ßfoKj FA \Let vLet xhJ TŒoJj mJuTPT ßZÅJ ßoPr KjP~ pJ~ Kj~Kf hNPrr AvTáPu! KhjrJf ßYJU oMZPfA ßTPa pJ~ IPjTaJ xo~; KmPTPu

\jìKhj 16 IPÖJmr

xhrWJPa uPûr pJS~J @xJ ßhPU ßx FTJTL! oJPT oPj kPz, ßxA xmM\ fÅJPfr vJKz krJ oJ ßpj ßn\J ßYJPU fJKTP~ @PZj TuJVJPZr lÅJPT, n~Ju k∞J~ uPûr @VoPjr KhPT Ij∂ fJKTP~! rJPf KbT ßYJPU \zJPjJ WMo ßnPX pJ~, kJP~r @S~J\ KbT ßYPjj F fÅJr @®P\r kJP~r v»! yqJKrPTPjr @PuJ oOhM mJKzP~ TkJa UMPu hÅJKzP~, oMPU yJKx, v»yLj! ßZPu KmK˛f TL TPr \JPjj oJ! nLwe Kj”xñ FTJTL mJuT ÊÅP~JPkJTJr of fÀPe „k ßj~ ˝kú @r T·jJ FTJTLPfôr xPñ KoPv oJP~r VJP~r Vº YáPur jJrPTu ßfPur @òjúfJ KTZMPfA oj ßgPT xPr jJ! x¬JPyr ZMKar KhPj IT˛J“ ßhRPz oiqrJPf oJP~r KmZJjJ~ ßxA Vº fJPT oKhr TPr KjP~ pJ~ VnLr WMPo! KvãJ ßvPw TL yPm \Lmj! oJ xJrJãe TJPZ ßaPj rJPUj, KT∂á mqgt oJ vyr, mAk©, mºáPhr oJfJu oKhr yJS~J, @òjúfJ ßTj \JKj ßZPuKaPT hMoPz oMYPz oJP~r K˚ê Ifªs KjrJk•J ßgPT KZaPT KjP~ pJ~ hNPr, mÉ hNPr ßTJuJyu ^rJ jVPrr KvuJr TJKbjq @r ˝Pkúr orLKYTJ FTJTJr yP~ ßZPuKaPT V´Jx TPr! ßZPuKa TP~TKa Kmlu hvT \Lmj ßgPT \uJ†Ku KhP~ Kx≠J∂ ßj~, @r j~ Igt Km• ‰mnm ˝Pkúr ßWJr xmKTZM kKrfqJ\q! ßpoj TPr ßyJT KlPr YJ~ fJr \Let vLet vrLr, ˝etKxÅhMr @r hMPir xr ßovJPjJ oJP~r yJPfr YJoY! ßYJU KnP\ @Px fJr VnLr IºTJr FTJTL rJPf ßTJgJ ßgPT jJPT KbT \KzP~ @Px ßpj oJP~r ßkZj KhTaJ \JkPa irJ KvÊr TŒoJj n~ IoJmxqJr rJPfr of Wj TJPuJ oJP~r Yáu @r jJrPTu ßfPur xPñ KoPv gJTJ oJP~r vrLPrr VºßZPuPmuJr \JjJuJ~ Ij∂ @TJv @r hNPr mÉ hNPr YKuÌá ßoW! yJKrP~ pJS~J Kmlu \Lmj KmrJj oÀo~ FTKa hLWt vfJ»Lr of, oJP~r ßn\J ßYJU @r hLWtvõJx ßTÅPhS kJPm jJ @r yJKrP~ pJS~J ˝etKxªMPrr YJoY!

KjC\JKxt


10

oJgJ WMPr kPz pJS~J ßmv TP~TKhj iPrA k´Y§ oJgJPWJrJr xoxqJ~ kPzPZj @ToJj ßyJPxjÇ mqJÄPTr Cókh˙ TotTftJ KfKjÇ Ff ßmKv oJgJ ßWJPr ßp IKlPxA ßpPf kJrPZj jJÇ FKhPT IKlPxS fJr \jq @aPT @PZ IPjT TJ\Ç Vf mZrS FojaJA yP~KZu fJrÇ KYKT“xPTr krJovt oPfJ nJPuJA KZPuj KfKjÇ F mZr @mJr Foj xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ F KY© yryJPovJA ßhUJ pJ~Ç FTaá m~x yPuA oJgJPWJrJr xoxqJ~ ßnJPVe IPjPTAÇ oJgJPWJrJ mJ nJraJAPVJ yPuJ Foj FTKa Im˙J ßpUJPj oPj y~ @âJ∂ mqKÜ KjP\A WMrPZj mJ fJr YJrkJv WMrPZÇ oJgJ fáuPf kJPrj jJ IPjPTAÇ xPñ gJPT mKo mKo nJm S mKoÇ IPjPTr ßãP© WJo KhPf kJPrÇ ßYJPUr jzJYzJS ßmv IxÄuVú yPf kJPrÇ TJre : oJgJPWJrJr IPjTèPuJ TJre @PZÇ • KmjJAj kqJPrJKxoJu kK\vjJu nJraJAPVJ (KmKkKkKn): FKa UMm oJrJ®T j~Ç KYKT“xJ~ FKa kMPrJkMKr nJPuJ yP~ pJ~Ç FPãP© @âJ∂ mqKÜ ybJ“ oJgJ ßTJPjJ FTKhPT ßlrJPu mJ oJgJ ÊiM FTKa KjKhtÓ KhPT ßlrJPu oJgJ ßWJrJ ÊÀ yP~ pJ~Ç • I∂”TPetr k´hJy : xJiJref nJArJx mJ mqJTPaKr~Jr I∂”TPet xÄâoPer lPu oJgJPWJrJ ßhUJ KhPf kJPrÇ FPf ybJ“ oJgJPWJrJ ÊÀ y~Ç Fr kJvJkJKv vsmevKÜ ysJx ßkPf kJPrÇ • ßoKj~Jxt KcK\\ : FKaS TJPjr FTKa ßrJVÇ KfjKa CkxVt gJPT FTxPñÇ oJgJPWJrJ, TJPjr oPiq ßnÅJ ßnÅJ v» TrJ S vsme vKÜ TPo pJS~JÇ F ßrJPV @âJ∂rJ KTZMKhj kMPrJkMKr xM˙ gJPTjÇ • IqJPTJP~KˆT KjCPrJoJ : FKa ˚J~Mr KaCoJrÇ F ZJzJS ßxPrPmuJr rÜãre, oJKfiku ßx&TîPrJKxx, oJgJ~ @WJf, oJAPV´PjS yPf kJPr oJgJPWJrJÇ KYKT“xPTr k´P~J\j pUj : ßmKvrnJV oJgJPWJrJA oJrJ®T j~Ç pKhS oJgJPWJrJr TJrPe ˝JnJKmT TJ\TPot oJrJ®T mqJWJf WPaÇ fJrkrS oJgJPWJrJ ßhUJ KhPu xPñ xPñ KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ TJre oJgJPWJrJr ßkZPj KT∂á oJrJ®T KTZM TJreS @PZÇ KYKT“xT krLãJ TPr ßhUPmj KT TJrPe oJgJPWJrJr xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ oJgJPWJrJr xPñ fLms oJgJmqgJ, FTKa K\Kjx hMKa ßhUJ, yÅJaPf xoxqJ yS~J, TgJ \zJPjJ mJ ¸Ó jJ yS~J, vJrLKrT hMmtufJ ßhUJ KhPu ßhKr jJ TPr xPñ xPñ yJxkJfJPu KjPf yPmÇ ßvwJÄv 52 kJfJ~

wkÔi gyL I `uváZ e®_v

Ühme j∂áY eySáeb nváo ∂q aáiáQ Wv. Gwm mvnvt nvo ∂q GKwU RwUj mgm®v| GB ÜiváM AábáKB fyMáQb| `xN©w`b GB mgm®v wRBáq ÜiáL GKUv ch©váq eo aiábi wecá`i m§ßyLxb nIqvi NUbvI NUáQ| ÔiÄáZ nvo ∂q ÜivM kbv≥ Kiv ÜMáj ÜfáO hvIqvi SyuwK Ü_áK gyw≥ Ügáj| Wv. Gwm mvnv eájb, Aw˜Iácváivwmm ev nváoi ∂q ÜivM náéQ Ggb GKwU ÜivM, hvi dáj nváoi NbZ° wbw`©Û gvŒvq Kág hvIqvq nvo ∂qc÷vfl nq| GáZ nváoi K®vjwmqvági cwigvY Kág hvq, nváoi Ø^vfvweK MVb bÛ náq μágB nvo `ye©j I fΩyi náq cáo| dáj nvo ÜfáO hvIqvi Avkºv e˚∏Y Üeáo hvq| KviY • nváoi MVb I ∂áqi Ø^vfvweK fvimvg® bÛ nIqv|

• gwnjvá`i Ü∂ጠBᘙváRb Ges cyiÄlá`i Ü∂ጠÜUá˜vá˜ib niágvábi Afve| • _vBiáqW Ges c®viv_vBiáqW M÷wöíRwbZ mgm®v| • Ach©vfl cwigvY K®vjwmqvg I wfUvwgb ‘wW’ M÷nY| • ÜRábwUK ev eskvbyμwgK ÜivM Ühgb- nváoi K®v›vi BZ®vw`| DcmM© I j∂Y Aw˜Iácváivwmám nvo bxiáe ∂q náZ _váK| AábK Ü∂ጠnvo fvOvi gva®ág Gi DcwØíwZ c÷_ág ÜUi cvIqv hvq| c÷avb j∂Y• nvo I ÜcwkáZ e®_v| • Nvo I wcáV e®_v| • Lye mnáR Ü`áni wewfbú Øíváb nvo (weákl Kái ÜgiÄ`¤, ÜKvgi ev Kw‚i nvo) ÜfáO hvIqv|

• KyuáRv náq hvIqv| hvá`i SyuwK Üewk • ÜgábvcR ev FZy e‹-cieZ©x gwnjv| • Ach©vfl cwigvY K®vjwmqvg I wfUvwgb ‘wW’ M÷nY

Kiv `iKvi| mvaviYZ ÜKvgi, ÜgiÄ`¤ ev Kw‚i ÜW∑v Øã®vb Kái weGgwWi mwVK gvŒv wbY©q Kiv nq| weGgwW ÿviv nváoi NbZ° mwVKfváe wbY©q Kái nvo fvOvi SyuwK Ges Gi mwVK wPwKrmv ßvwJÄv 48 kJfJ~

Wv. kvigxb Rvgvbt wkÔiv c÷vqB gyL I `uváZi e®_vq KÛ cvq| Zxe÷ e®_vq, weákl Kái Lvevi wPevábvi mgq KvbúvKvwUI Kái| wKöë e®_vi Øívb wPw˝Z KiáZ cvái bv| G Ü∂ጠgveveváKB Dá`®vMx náZ náe| KviY, c÷v_wgK ch©váq ∏iZ° bv w`áj cái welqUv RwUj náq DVáZ cvái| KváRB wkÔiv ÜKvábv KviY QvovB KvbúvKvwU Kiáj A_ev Lvevi ÜLáZ Amyweav náj gyáLi ÜfZi fvájvfváe ÜLqvj KiáZ náe| wkÔá`i gyL I `uváZi e®_vi Ab®Zg KviY∏ájv nájv: • `uváZi e®_vi Ab®Zg KviY K®vwfwU| wkÔi `uváZ ÜQvU ev eo ÜKvábv MZ© Ü`Láj eySáZ náe Üm e®_vq KÛ cváéQ| • gvwo dyáj ÜMáj I jvj is nájI e®_v náe| GwU GKaiábi c÷`vn| • gyáLi ÜfZi Rb• ÜbIqv e®vKáUwiqv ev A®vwmáWi KviáY `uváZi Icáii k≥ AveiY ev Gbvágj ∂q náZ cvái| k≥ ÜKvábv wRwbám Kvgo w`ájI Gbvágáj dvUj Ü`Lv w`áZ cvái| G mgm®vq `uváZ wkiwki AbyfÅwZ I e®_v nq| • wkÔiv KLábv KLábv Icáii I wbáPi cvwUi `uvZ ÜRvi w`áq Nál| Nyági gáa®I GUv náZ cvái| GáZ Ühgb `uvZe®_v náZ cvái, ÜZgwb ÜPvqvájI e®_v náZ cvái| • `ya`uvZ cáo bZyb `uvZ IVvi mgq KviI KviI ßvwJÄv 49 kJfJ~

Kiv| • aÅgcvb I A®vjáKvnj Ümeb Kiv| • kixiPP©v bv Kiv| • wiDágUáqW Av_÷©vBwUm ev ÜMuáUevZ| • GBWm, Øèb K®v›vi, Üc÷vá˜U K®v›vi

BZ®vw` ÜivM Ges Gme ÜiváMi e®e¸Z Ilyáai cvk¶©c÷wZwμqvq| • `xN© w`b aái KwUáKvá˜iáqW RvZxq Ilya Ümeb Kiv| Ühfváe kbv≥ Kiáeb mvaviY G∑-Üi ÿviv Aw˜Iácváivwmm m§ûáK© aviYv Kiv ÜháZ cvái| Záe mwVKfváe Gi gvŒv RvbáZ náj Üevb wgbváij ÜWbwmwU (weGgwW) cix∂v

AÌ cwik÷ág eyáK e®_vi KviY Aa®vcK Wv. Ügv. ÜZäwdKyi ingvb dviÄKt cwik÷ági KvR Kivi mgq AábáK eyáK e®_v Abyfe Káib| ÜmwU KLbI Zxe÷ náq DVáZ cvái| Avi gÑ`y® e®_v c÷vqB náZ cvái| Ggb e®_v AábáK ∏iÄZ° Ü`b bv| GwU eo wecá`i KviYI náZ cvái| cwik÷ági mgq A_vr wmuwo w`áq DVvi mgq, cvnváo DVvi mgq, Ü`uäáo evám DVvi mgq, Zvov˚ov Kái ÜKvábv KvR Kivi mgq, evRváii e®vM nváZ wbáq nuvUvi mgq, fvix KvR Kivi mgq, ÜKvábv fvix wRwbm ÜZvjvi mgq, AZ®vwaK DáÀwRZ náj, Lvevi ci fivácáU nuvUáj eyáK e®_v ev Pvc AbyfÅZ náZ cvái| cwik÷ági mgq ¸`wcá¤i i≥bvwjáZ e≠K _vKáj ev i≥c÷eván evavM÷Øè náj eyáK e®_v náZ cvái| ¸`wcá¤i Káivbvix i≥bvwjáZ e≠K _vKáj ev i≥bvwjáZ Pwe©i AvØèi Rág i≥bvwj miÄ náj cwik÷ági mgq AwZwi≥ i≥ mieiváni c÷áqvRb nq| wKöë i≥bvwjáZ e≠K _vKvi KviáY i≥ mieiváni NvUwZ Ü`Lv hvq dáj ¸`wcá¤i gvskácwkáZ Aw∑áRb I Lvevi Afve Ü`Lv hvq GáZ eyáK e®_v Kái| ¸`wcá¤i i≥bvwjáZ e≠KRwbZ e®_v mvaviYZ eyáKi gvSLváb nq, KLbI KLbI evgcvák A_ev WvbcvákI náZ cvái| G e®_v eyáKi Ici w`áK Mjvi KváQ GKs evg nvZ w`áq Qwoáq coáZ cvái| ¸`wcá¤i i≥bvwji e≠KRwbZ e®_v Icáii ÜcáU náZ cvái ev M®vw˜™áKi e®_v Üfáe fyj náZ cvái| ZvQvov G aiábi e®_v Ôay Mjvi Ici Pvc Pvc aiábi náZ cvái, gáb nq Mjvq wKQy AvUáK AváQ Ges wbtk¶vm e‹ náq Avmáe| G Qvov ¸`wcá¤i e≠KRwbZ e®_v wcáVi ÜcQáb náZ cvái, Wvb nvZ ev evgnváZI náZ cvái| Kx mgm®v náZ cvái ¸`wcá¤i e≠KRwbZ e®_v náj Zv M®vw˜™áKi e®_v Üfáe fyj náZ cvái| Zv cwiYvág me©bvk ÜWáK AvbáZ cvái| AábK mgq Icáii ÜcáU e®_v náj Zv ÜivMx wbáR A_ev AábáK Zv M®vw˜™áKi e®_v gáb Kái M®vw˜™K Gi Ab® Ilya ÜLáq _váKb, hv ÜivMxi Rb® gvivZ•K náZ cvái| ÜcU e®_v M®vw˜™áKi Rb® bv i≥bvwji e≠áKi Rb® Zv Kxfváe eySv hvq M®vw˜™áKi e®_v mvaviYZ e˚w`b aái gváS gváS nq| wKöë

nváU©i i≥bvwji e≠áKi KviáY nvU©-A®vUvK náj Icáii ÜcáUi e®_v c÷_g eváii Rb® ev bZyb aiábi e®_v Abyf~Z náj Ges Gi máΩ hw` c÷Pyi Nvg nq ev ewg ewg fve nq Záe Zv nvU© A®vUváKi Rb® nIqvi AvksKv Üewk| ÜcáU e®_v nvU© A®vUváKi KviáY náj Kx Kiv DwPZ ÜKvábv ÜivMxi ÜKvábvw`b ÜcáU e®_v bv náj Ges nVvr Kái ÜKvábvw`b ÜcáU e®_v náj, máΩ c÷Pyi Nvg náj ev ewg náj Üm Ü∂ጠÜhánZy ¸`wcá¤i e≠KRwbZ KviáY nIqvi AvksKv Üewk, Üm Ü∂ጠAwZmÀ°i wbKUØí nvmcvZvj ev i≥ cix∂v Ühgb KvwW©qvK U÷ácvwbb AvB cix∂vwU ßvwJÄv 50 kJfJ~


11


12

fJrTJPuJT

Iáqe wmwiáR Ügä evsjvá`áki Rbwc÷q gáWj I AwfábŒx mvw`qv Bmjvg Ügä| gáWj wnámáe wZwb G Ü`ák wKse`wöè| GLábv wbqwgZB Ü`Lv hvq ZváK bvbv cáY®i c÷PviYvq| cvkvcvwk Awfbáq `y®wZ QwoáqáQb| Awfbq KáiáQb bvUKÜUwjQweáZ| Gevi c÷_geváii gáZv Awfbq KiáQb GKwU Iáqe wmwiáR| bvg ‘wm∑’| GwU wbg©vY KáiáQb Zvwbg cviáfR| Ügä QvovI GB Iáqe wmwiáR Awfbq KáiáQb AcY©v ÜNvl, Ümvánj g¤j, ZvwiK Avbvg Lvb, Bqvk Üivnvb, AákvK e®vcvix, wbg©vZv BdáZLvi Avnág` dvnwgmn AábáK| Rvbv ÜMáQ, GiB gáa® wmwiRwUi ÔwUs Ükl náqáQ| eZ©gváb PjáQ GwWwUs| mewKQy wVK _vKáj PjwZ eQiB GwU gyw≥ cváe| ‘wm∑’ Ü`Lv hváe ‘Báivm bvI’ A®vác| G c÷máΩ Gjwewmi ÜnW Ae Acváikb A®v¤ Ümjm Igi dviÄK ÜPäayix eájb, ‘Gjwewm wgwWqv evsjvá`ák m§ûÅY© wfbú `ywU IwUwU c≠®vUdig Báivm bvD I Av«v UvBgámi wWw˜™weDkb cvU©bvi wnámáe c_Pjv ÔiÄ Kái, hv evsjvá`áki c÷avb c÷avb ÜcágõU IqvájU Ühgb- weKvk, bM`mn ÜháKvábv e®vsáKi KváW©i gva®ág mnáRB mveØåvBe Kiv hvq| evsjvá`áki KbáUõU Ühgb evsjv gywf, Iáqe wmwiR, bvUK, wgDwRK BõUvib®vkbvwj Zyáj aivB náéQ Gjwewmi c÷avb j∂®| ZviB avivevwnKZvq Avgiv wbg©vY KiwQ Iáqe wmwiR ‘wm∑’| Avkv KiwQ, BõUvib®vkvwj IwUwU c≠®vUdiág evsjvá`wk KáõUõU wnámáe RvqMv Kái Übáe GB Iáqe wmwiRwU|’ c÷WvKkb nvDm ÜiW ÜcW ˜ywWIi e®vbvái àZwi náéQ Iáqe wmwiR ‘wm∑’| Iáqe wmwiR àZwi KiáQ Gjwewm wgwWqv|

wbyc náq ÜMáQb kvniÄL fvájv ÜbB kvniÄL Lvb| eo ÜQáj Avwiqvb Lvb AvUK| gy§^vBáqi Av_©vi ÜiváWi ÜRáj KvUáQ Zvi AvcvZ Rxeb| _vKáZ náe mflvn wKsev ZviI Üewk mgq| AvcvZZ 14 w`ábi ÜRjevm| 3 Aá±vei gy§^vB Ü_áK ÜMvqvMvgx GKwU c÷ágv`ZixáZ gv`K-cvwU©áZ Ask ÜbIqvi KviáY e‹yá`i máΩ fviZxq gv`K wbqöêY msØív Gbwmwei nváZ AvUK nb Avwiqvb| ÜmB Ü_áK gnviváÛ™i meáPáq Ümiv DwKj gvbwká¤áK w`áq ÜQáji Rvwgábi ÜPÛv KiáQb kvniÄL| wKöë ÜmUv wgjáQ bv| dáj GáKeváiB ÜfáO cáoáQb ewjDW ev`kvn| ÜQáj ÜRáji Pvi Ü`Iqváji gáa® ewõ`, evevi ÜZv ev`kvwn Rxeb Páj bv| ZvB GáKeváiB wbyc náq ÜMáQb wZwb| ev` w`áqáQb ÔwUs| cY KáiáQb, ÜQájáK gy≥ bv Kái ÔwUsáq wdiáeb bv| ZváK Üklevi c`©vq Ü`Lv wMáqwQj 2017 mváji ‘wRáiv’ QweáZ| Zvici 2022 mváji 15 AM˜ Üdi f≥á`i mvgáb bZyb PwiŒ wbáq AvmáebGgbB ÜNvlYv wQj| ‘cvVvb’ bvág ÜmB wmábgvi ÔwUs wQj ÜQáj ÜM÷dZvi nIqvi wZb w`b ci| ÜØûáb me c÷ØèyZ wQj| wKöë ÜmUvI ev` w`áqáQb| `w∂Y fviZxq wbg©vZv A®vUwji cwiPvjbvq AviI GKwU wmábgvi KvR KiwQájb| ÜQájáK gy≥ bv Kiv ch©öè Qwe `ywUi KvR Awbw`©ÛKváji Rb® ØíwMZ Kái w`áqáQb| Gw`áK wmábgvi ÔwUs ev` w`áqI kvöè náZ cváibwb kvniÄL| Avwiqvábi ÜM÷dZvái Zvi K®vwiqváiI c÷fve coáZ ÔiÄ KáiáQ| wk∂v_©xá`i Dcá`kgÅjK kvniÄáLi GKwU we¡vcb evBRym bvág GKwU A®vcám c÷Pvi náZv| ÜbwUáRbá`i mgvájvP b v i gyáL

ÜmUvI ev` w`áqáQ KZ©Öc∂| AábáK wU‡bx ÜKáU eájáQb-whwb wbáRi ÜQájáKB mwVK wk∂v w`áZ cváibwb wZwb Ab®áK Kx wk∂v Ü`áeb! Gi AváM 2017 mváj evBRyámi máΩ Pyw≥ nq wKs Lvábi| Zvici Ü_áKB IB msØívi Avq Üeáo hvq| kvniÄL msØívwUi e™®v¤ A®v§^vámWiI| kvniÄL wecá`, Ø^fveZB mnKg©xiv cvák `uvováeb| `uvwoáqáQbI AábáK| FwZ°K Üivkb ÜZv GKwU ÜLvjv wPwV wjáL ÜbU `ywbqvq nBPB Üdáj w`áqáQb| wKöë G Ü∂ጠGKRb e®wZμg| wZwb KΩbv ivbvDZ| G AwfábŒx kvniÄLáK BwΩZ Kái KUv∂ Kái eájáQb, R®vwK Pvb wKöë Zvi ÜQáji Aciváai Rb® ∂gv ÜPáqáQb| Bb˜vM÷vág wZwb ÜjáLb, ‘me gvwdqv cv‡yiv Avwiqvábi náq K_v ejáQ| Avgiv mevB fyj Kwi, wKöë ÜmUv wbáq ÜMäie Kiv wVK bq| eis, GUv IáK mvnvh® Kiáe mwVK wPöèvfvebv KiáZ I ÜKvb KváRi dj Kx náZ cvái Zv wkLáZ| Avkv Kiv hvq, GáZ (ÜM÷dZvi) Üm (Avwiqvb) weKwkZ náe, fwel®áZ AviI fvájv Ges eo gvbyl náe| ÜKvábv `ye©áji e®vcvái mgvájvPbv Kiv Ühgb wVK bq, ÜZgbB wVK bv GUv ÜevSvábv Üh, Zviv ÜKvábv fyj Káiwb|’

Mvb ÜMáq 26 eQi eqámB kZ ÜKvwU UvKvi gvwjK

wek¶ msMxáZ bZyb Db•v`bvi bvg wewUGm| GwU nájv 7 m`ám®i `w∂Y ÜKvwiqvb GKwU ÜQájá`i e®v¤| hviv evsZvb eáqR bvágI cwiwPZ| AábáK Zvá`i wewUGm Avwg© eájI ÜWáK _váKb| GiBgáa® wKQy weM wnU A®vjevg I Mvb w`áq Mvábi GB `jwU `ywbqv gvwZáqáQ| Ühgb ÜcáqáQ Rbwc÷qZv I mybvg ÜZgwb Gi m`m®iv Avq KáiáQb Kvwo Kvwo UvKv| wewUGámi Ab®Zg m`m® MvqK I MxwZKvi cvK© wRwgb| hvi Rxeb hvcb Lye AvájvPbvq _váK f≥á`i| ZváK wbáq AvöèR©vwZK bvbv MYgva®ág Ü`Lv hvq AábK Z_® I wdPvi| m§û÷wZ fviáZi KBgB WUKg GK c÷wZáe`áb RvwbáqáQ wRwgábi wejvmx Rxeábi bvbv K_v| ÜmLváb ejv náqáQ wRwgb GKRb d®vkb máPZb I ˜vBwjk MvqK| ÜcvkvK I d®vkábi bvbv AbyláΩi c÷wZ Zvi AábK AvM÷n| ÜcvkvK QvovI wewUGm Avwg© wRwgábi `vgx wRwbmcáŒi c÷wZ `viÄY ÜSuvK iáqáQ| Zvi cQõ` I msM÷áni GKwU `xN© ZvwjKv iáqáQI| 2017 mváj GKwU wejáevW© Kfvi dáUvÔU Káib wRwgb| ÜmLváb wZwb Üh Kvájv ÜmváqW R®váKUwU cáib Zvi `vg wQájv 5754 Wjvi| wZwb AviI R®váKU cáib ÜmB dáUvÔáU| ÜmwUi gÅj® wQájv mváo mváo Pvi nvRvi Wjvi| GKwU c÷wZáe`b Abymvái, wewUGm MvqK GKwU jvBf w˜™ági Rb® c÷vq 2 jvL UvKv gÅáj®i ÜcvkvK cáib| Zvi kváU©i R®váKU AvbygvwbK 1450 Wjváii nq| wZwb ∏wP w¯Kvi cáib hvi gÅj® 800 Wjvi| wRwgb `w∂Y ÜKvwiqvi bvBb Iqvb nvbúvág 5.7 wgwjqb Wjvi (48 ÜKvwU 66 jváLiI Üewk UvKv) gÅáj®i GKwU A®vcvU©ágõU wKábáQb| wZwb AviI GKwU d¨®váUi Rb® wewbáqvM KáiáQb, hvi Rb® 3.9 wgwjqb Wjvi LiP KiáZ náéQ ZváK| 13 Aá±vei wQj wRwgábi Rb•w`b| Gevái wZwb 26 eQái cv ÜiáLáQb| GB AÌ eqámB wRwgb DcvR©b Kái wbáqáQb kZ kZ ÜKvwU UvKv| Avi Zvi Aváqi GKgvŒ Drm Mvb| hv wZwb wewUGámi náq KbmvU©, wnU A®vjevg, PváU©i kxál© ÜU÷w¤sáq _vKvi gva®ág Avq Káib|

bZzb Qwei e®wZμgx c÷PviYvq K®vUwibv w`IqvwjáZ gyw≥ ÜcáZ hváéQ K®vUwibv KvBd, A∂q Kygvi, iYexi wms, ARq Ü`eMY AwfbxZ ZviKve˚j wmábgv ‘mÅh©eskx’| eZ©gváb wmábgvwUi c÷PviYv wbáq e®Øè mgq cvi KiáQb Zviv| Záe Gevi wfbúag©x GKwU c÷PviYv KiáZ hváéQb wbg©vZv ÜivwnZ ÜkwV| Rvbv ÜMáQ, GB mflván wmábgvwUi ÜU÷Rvimn KvBd, A∂q Kygvi, iYexi wms, ARq Ü`eMáYi Avjv`v Avjv`v wfwWI wbg©vY I c÷Kvk Kiáeb wbg©vZv| GiBgáa® msMxZ wbf©i Üek KáqKwU wfwWI àZwi Kiv náqáQ eáj fviZxq MYgva®g∏ájv RvwbáqáQ| wmábgvwUi gÅj PwiጠK®vUwibv-A∂q Awfbq KiájI 30 wgwbáUi Üewk mgq c`©vq _vKáeb ARqiYexi| Zvá`i wNái evowZ A®vKkb _vKáe eáj gáb KiáQb `k©Kiv| wbáRi Bb˜vM÷vág c÷PviYvi Üek KáqKwU Qwe Ükqvi Kái K®vUwibv wjáLáQb, ‘ÜivwnZ ÜkwVi wbg©vY gvábB weákl wKQy| Záe Zvi c÷PviYv fvebv AvgváK AevK KáiáQ| e®wZμgx wPöèvi ewntc÷Kvk Ôay Zvi cá∂B m§¢e| Avi `k©KivI GZw`áb eyáS ÜMáQb bZyb PgK wbáq AvmwQ Avgiv| wmábgvwU gyw≥i ci Zvá`i c÷Z®vkv cÅiY náe eájB Avgvi wek¶vm|’


13


14

xnJkKf ßoJ” @xJhMöJoJj S xŒJhT @vrJláu @uo

mJÄuJPhPv KyªMPhr Skr TáKÓ~J ß\uJ xKoKfr jfáj TKoKa ßWJweJ yJouJr k´KfmJPh KjCA~PTt KjCA~Tt” Vf 9 IPÖJmr xTu kN\J o¥Pk mäJT IJCa vKjmJr \qJTxj yJAaPx

oJoMj'x KaCPaJKr~JPur FTKa TîJxÇ

krLãJgtLPhr oJoMj’x KaCPaJKr~JPur krJovt

KjCA~Tt KxKar ߸vJuJA\c yJAÛáu nKft krLãJ KcPx’Pr ACFxFKjC\IjuJAj” KjCA~Tt KxKar ߸vJuJA\c yJAÛáu nKft krLãJ @VJoL KcPx’Prr oJ^JoJK^ IjMKÔf yPmÇ oJoMj’x KaCPaJKr~JPrr \qJTxj yJAax vJUJ~ Vf 9 IPÖJmr vKjmJr kqJPr≤-KaYJr xoJPmPv F fgq \JjJPjJ y~Ç xoJPmPv KaCPaJKr~JPur Kk´K¿kqJu ßvU @u oJoMj ߸vJuJA\c yJAÛáu nKft krLãJ~ IÄvV´yPer Kj~oTJjMj, k´˜MKfoNuT KhT-KjPhtvjJ xy jJjJ krJovt fáPu iPrjÇ F KmwP~ IKnnJmTPhr KmKnjú k´PvúrS C•r ßhj KfKjÇ xoJPmPv ßvU @u oJoMj \JjJj, oJoMj’x KaCPaJKr~JPur xyPpJKVfJ~ KmkMuxÄUqT KvãJgtL k´Kf mZr KxKar KmKnjú ߸vJuJA\c yJAÛáPu nKftr xMPpJV kJPòÇ KfKj mPuj, nKft k´KfPpJKVfJ Khj Khj ßmPzA YPuPZÇ fLms k´KfPpJKVfJoNuT Fxm nKft krLãJr \jq KvãJgtLPhr k´˜MKf KjPf yPm IPjT ßmKvÇ KmPvw èÀfô KhPf yPm AÄKuv S oqJg KvãJ~Ç KfKj \JjJj, fJr k´KfÔJPjr @∂KrT k´PYÓJ~ IPjT ZJ©ZJ©L ˆJAPnPx≤, ßvU IJu oJoMj msÄé xJP~¿, msΔTuLj ßaTxy KxKar jJoLhJKo yJAÛáPu nKftr xMPpJV kJPòÇ IPjT ZJ©ZJ©L FxFKaPf nJPuJ ßÛJr TPr jJoLhJKo TPu\KmvõKmhqJuP~ nKft yP~PZÇ ßvU @u oJoMj mPuj, krLãJr FT Khj @V kpt∂ KvãJgtLPhr ÛáPur ßyJoS~JPTtr kJvJkJKv oPcu ßaˆèPuJ KrnJAx TrJ CKYfÇ krLãJgtLPhr jJjJ krJovt KhP~ ßvU @u oJoMj mPuj, krLãJgtLPhr k´gPo IPïr C•r KhP~ ÊÀ TrJ nJPuJÇ Frkr AÄKuvÇ KfKj \JjJj, fJr KaCPaJKr~JPu KrP\≤x, KxKa S~JAc ßaˆ, FxFKa, KkFxFKa, KrP\≤xxy ߸vJuJA\c yJAÛáPu nKft krLãJr \jq Kj~of TîJx ßj~J y~Ç ßyJoS~JPTt xyJ~fJ xy IjqJjq ßTJxtS rP~PZÇ FUJPj KT¥JrVJPatj ßgPT ÊÀ TPr 12 ßV´c kpt∂ ZJ©ZJ©LPhr @laJr Ûáu, CAPT¥ ßyJoS~JTtxy KxKa FmÄ ßˆPar k´˜MKf xyJ~fJ ßh~J y~Ç oJoMj’x KaCPaJKr~JPur ßlJj : 917-561-1090, 347-657-0530 FmÄ 718507-2113Ç

AfqJKh VJPctj ßrˆMPrP≤ ßvPwr kJfJr kr TáKÓ~J ß\uJ xKoKfr xJiJre mJKzWr @âoe, yfJyPfr k´KfmJPh xnJ~ 2021-2023 xJPur FmÄ IfqJYJKrf KyªMPhr xJPg FTJ®fJ TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç CÜ ßWJweJ TPr KjCA~PTt mMimJr xTu xnJ~ xnJkKffô TPrj ßoJ” oKªr S kN\J o¥Pk FTqm≠nJPm rJf KV~Jx CK¨jÇ xnJ kKrYJujJ 10aJ ßgPT 10:05 KoKja kpt∂ ÈmäqJTTPrj KmhJ~L TKoKar xJiJre @Ca’ FmÄ jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç xŒJhT ßoJ” @xJhMöJoJjÇ ßpxm oKªr S iotL~ xÄVbj FPf IÄv xTu xhxqr ofJof KjP~ ßj~ ßxèPuJ yPò” vsLTíÌ nÜxÄW, CkPhÓJo¥uL S xnJkKf @mM mJuTjJg oKªr, ßxmJ xÄW, oyJoJ~J oMxJr xJPg krJovt TPr oKªr, mJÄuJPhv kN\J ChpJkj kKrwh, xmtxÿKfPf xnJr xnJkKf xnJkKf ßoJ” IJxJhMöJoJj S xJiJre xŒJhT IJvrJláu IJuo xJmt\jLj kN\J ChpJkj kKrwh, ßoJ” KV~Jx C¨Lj jfáj mJÄuJPhv KyªM oKªr, ßVRrKjfJA oKªr, TJptTrL TKoKa ßWJweJ TPrjÇ yKrYÅJh-èÀYÅJh @∂\tJKfT ofá~J oKªr jfáj TJptTrL TKoKar TotTftJrJ” xnJkKf ßoJ” @xJhMöJoJj, KxKj~r xyxnJkKf S Kovj, rJiJoJim oKªr, SÅo vKÜ ßoJ” TJoÀöJoJj, xyxnJkKf vKrláu TKro ßYRiMrL, ßoJ” xJAhMr ryoJj, FPTFo yT oKªr, ßhmJu~ oKªr, C•r @PoKrTJ ßUJTj, rSvj kJrKnj S @PjJ~JrJ UJfáj o†M, xJiJre xŒJhT @vrJláu @uo, pMVì KyªM TuqJe xÄW, xfqjJrJ~e kN\J o¥k xJiJre xŒJhT ßoJ” K\~JCr ryoJj, xy xJiJre xŒJhT @mhMuäJy pMmJP~r S ßoJ” vJyLj k´oMUÇ arP≤J ßgPT IÀj h• \JjJj, @uo, xJÄVbKjT xŒJhT xJK\h yJxJj (k´u~), pMVì xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ” ßoJ~JPöo ßxUJPj 3Ka kN\Jo¥Pk FTA TotxNKY ßyJPxj, xy xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ” \KjÀu AxuJo, ßTJwJiqã ßoJ” @uoVLr ßyJPxj, kJuj TrJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬rÇ xy ßTJwJiqã FPTFo ryoJj oJxMo, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ @K’~J I∂rJ, xy oKyuJ xŒJKhTJ xJKmjJ A~JxKoj, xJKyfq Kmw~T xŒJhT rSvj yJxJj, xy xJKyfq Kmw~T xŒJhT uMmjJ AxuJo, fgq S k´pMKÜ Kmw~T xŒJhT ßoJ” jJKlx AoKf~J\ UJj (xJKmf), xy fgq S k´pMKÜ Kmw~T xŒJhT jJ\oMu yJxJj, xJÄÛíKfT xŒJhT vJy\JyJj @yPÿh (˝kj), xy xJÄÛíKfT xŒJhT oMÜJ AxuJo, âLzJ xŒJhT TJKrmMu AxuJo (ÀoJj), xy âLzJ xŒJhT xJAláu AxuJo, k´YJr xŒJhT @KvT ryoJj, xy k´YJr xŒJhT ßoJ” oM’JA” 9 IPÖJmr vKjmJr oM’JAPf mJÄuJPhv Ck-yJATKovPjr CPhqJPV \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr ÈIxoJ¬ @®\LmjL’r oJrJbL xÄÛre ÈIkNet ßr\JCr ryoJj (uJmM), h¬r xŒJhT @Kxl @®TgJ’-Fr ßoJzT CPjìJYj TrJ y~Ç @z’rkNet F IjMÔJPj oyJrJÓs rJP\qr ATmJu, xy h¬r xŒJhT @KvTár ryoJj fáwJr, Vnjtr nV“ KxÄ TáKv~JrL k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPujÇ KmPvw IKfKg @∂\tJKfT xŒJhT ßoJ” oJxMo @uL, xy KZPuj oM’JA oJrJbL xJÄmJKhT xKoKfr xnJkKf jPrªs S~JPmu, IjJrJrL T¿Ju @∂\JKfT xŒJhT ßoJ” vJyJ\Mu AxuJo, xoJ\TuqJe S ©Je Kmw~T xŒJhT ‰f~MmMr ryoJj, ß\jJPru V´ΔPkr xnJkKf Kn\~ TJuJKπ FmÄ KhuäL˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr Ckxy xoJ\TuqJe S ©Je Kmw~T xŒJhT oJoMj rKvh yJATKovjJr ßoJ” jNÀu AxuJoÇ IjMÔJPj krrJÓs oπLr KnKcS mJftJ mz khtJ~ CkK˙f IKfKgPhr \jq (˝rJ\), @kqJ~j xŒJhT ßoJ” rKlTáu AxuJo, xy @kqJ~j xŒJhT ßoJ” AmJhf ßyJPxj, iot k´hvtj TrJ y~Ç mÜPmq krrJÓs oπL \JKfr KkfJr @hvt @\S @oJPhr krrJÓs jLKfr oNu k´KfkJhq mPu CPuäU TPrjÇ KfKj mPuj oJrJbL xÄÛre- ÈIkNet Kmw~T xŒJhT @KrláöJoJj, xhxq” FKaFo ßoJ˜lJ TJoJu, @mM KlPrJ\, vKr~f CuäJy, @®TgJ’-Fr ßoJzT CPÿJYPjr oJiqPo mJÄuJPhv Ck-yJATKovj oM’JA jfáj oJ©J ßpJV TrPf xão yP~PZÇ ßp hMA c\j nJwJ~ GKfyJKxT F mAKa IjMKhf oKl\Mu AxuJo Ên, vsJmjL @yPÿh, vJyJjJrJ yP~PZ, fJr xJPg F IûPur oJrJKb nJwJ pMÜ yuÇ UJfáj, jJKVtx UJfáj, ßoJ” rJPvhMöJoJj, rJjJ IjMÔJPjr KÆfL~JÄPv mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠ IÄvV´yeTJrL nJrfL~ ßyJPxj, @»Mu @Kuo, oPjJ~Jr ßyJPxj oKoj, oKjÀu AxuJo ßoJ” yJKuo, uKflJ \ÉrJ oJuJ, xv˘ mJKyjLr k´JÜj xhxqPhr (S~Jr ßnParJj) ß∠k´hJj FmÄ oyJrJPÓsr GKfyqmJyL vJu k´hJPjr oJiqPo xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ ßoJ” AKu~Jx, \Éru AxuJoÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

mñmºár ÈIxoJ¬ @®\LmjL’r oJrJbL xÄÛrPer ßoJzT CPjìJYj


15


16

KlfJ ßTPa ¸JAx IJk xMAax F¥ ßrˆáPrP≤r CPÆJij TPrj IJuoJx IJuLÇ

msÄPé ¸JAx @k xMAax IqJ¥ ßrÓáPrP≤r CPÆJij ACFxFKjC\IjuJAj” msÄPér TqJPxuKyu FuJTJ~ ¸JAx @k xMAax IqJ¥ ßrÓáPr≤ Vf 8 IPÖJmr CPÆJijL IjMÔJPjr oJiqPo pJ©J ÊÀ TPrPZÇ CjúfoJPjr UJmJr kKrPmvj S @∂KrT ßxmJr k´Kfv´ΔKf KjP~ KouJh oJyKlu FmÄ KlfJ ßTPa @jMÔJKjT CPÆJij TrJ y~Ç ¸JAx @k xMAax IqJ¥ ßrÓáPrP≤r Ijqfo TetiJr fÀe mqmxJ~L \JKTr @yPoPhr xnJkKfPfô IjMÔJPj KouJh oJyKlu S ßhJ~J CPÆJijL IjMÔJPj ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ ßoJ” oBjMu AxuJo kKrYJujJ TPrj kJTtPYˆJr \JPo oxK\Phr xJPmT UKfm oJSuJjJ ßoJyJÿh oBjMu AxuJo FmÄ mJÄuJmJ\Jr \JPo oxK\Phr UfLm oJSuJjJ @mMu TJPvo F~JyA~JÇ Fxo~ ÊPnòJ mÜmq rJPUj mJÄuJmJ\Jr Km\Pjx FPxJKxP~vPjr CkPhÓJ @uoJx @uL, UKuu KmKr~JjL yJCP\r TetiJr ßoJ” UKuuMr ryoJj, xMªrmj ßV´JxJKrr KxAS ˝kj fJuMThJr, mqmxJ~L @mhMu ß\ UJj, TKoCKjKa IqJKÖKnÓ ßoJ. xJoJh Ko~J \JTJKr~J, UKmr CK¨j nNA~J, ßoJ\Jllr ßyJPxj, \JuJu ßYRiMrL, TJoÀöJoJj mJmM, oofJ\ CK¨j oJˆJr k´oMUÇ \JKTr @yPoh mPuj, @orJ ßâfJPhr xMun oNPuq CjúfoJPjr ÀKYvLu yJuJu UJmJPrr k´Kfv´ΔKf KhKòÇ ßTJj mqmxJK~T CP¨Pvq j~, TKoCKjKar YJKyhJr k´Kf uãq ßrPU TKoCKjKaPT k´Tíf ßxmJ k´hJPjr CP¨PvqA ßrÓáPr≤Ka k´KfÔJ TrJ y~Ç ßrÓáPr≤Ka k´KfKhj xTJu 9 aJ ßgPT oiq rJf kpt∂ ßUJuJ gJTPZÇ ßrÓáPrP≤ Kl∑ ßcKunJKr S TqJaJKrÄP~r mqm˙J rP~PZÇ

\qJoJATJ oMxKuo ßx≤JPr \MoJr jJoJ\ ßvPw cJÜJr KxjyJ ojxMPrr \JjJ\J~ AoJoKf TPrj oSuJjJ IJmM \Jlr ßmVÇ

YPu ßVPuj ßuUT cJ. KxjyJ ojxMr k´go kJfJr kr ÂhPrJV\Kjf xoxqJ~ KfKj yJxkJfJPu KYKT“xJiLj KZPujÇ KTcKj xoxqJ~ KfKj ßmv TP~ToJx iPr cJ~JuJAKux KYKT“xJ KjKòPujÇ KjCA~PTtr uÄ @AuqJP¥r ߈sJKjmsΔT yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ 14 IPÖJmr mOy¸KfmJr hMkMr 2:35 KoKjPa KfKj ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ oOfáqTJPu cJ. KxjyJ @mMu ojxMPrr m~x yP~KZPuJ 57 mZrÇ fÅJr ˘LS FT\j KYKT“xTÇ KfKj ˘L, hMA kM©xy @®L~˝\j, IVKef kJbT FmÄ IxÄUq èeV´JyL ßrPU KVP~PZjÇ fÅJr ßvw Tot˙u KZu \qJoJATJ yJxkJfJu ßx≤JrÇ cJ. KxjyJr @®Jr KYr vJK∂TJojJ TrKZÇ ÃoeKk´~ ßuUT KxjyJ ojxMr mÉ ßhv Ãoe TPrKZPujÇ ÃoeTJKyjL ÈÆLk S \jkPhr V·’, ÈPxAxm IØMf Ãoe’ V´P∫ KmKY© oJjMw S ßhPvr ÃoeTJuLj IKnùfJ mKetf yP~PZÇ 2014 xJPu k´TJKvf ÈÆLk S \jkPhr V·’ V´∫Kar \jq ÈmJÄuJPhv rJAaJxt lJCP¥vj’ kMrÛJr FmÄ È\LmjJjª” xoP~r Kj”xñ jJKmT’ 2016 xJPur k´TJKvf V´∫Kar \jq KfKj TuTJfJ

ßgPT @∂\tJKfT ÈÀkxL mJÄuJ xJKyfq’ kMrÛJr uJn TPrjÇ KxjyJ ojxMr rKYf ÈÉoJ~Mj yqJKouPjr mÅJvLS~JuJ’ È\Lmj Ff ßZJa ßTj?’, oMKÜpM≠KnK•T V´∫ ÈFT oMKÜPpJ≠Jr jJ muJ TgJ’ FmÄ KYKT“xJ xÄâJ∂ ßmv KTZM V´∫ k´TJKvf yP~PZÇ 15 IPÖJmr ÊâmJr mJh \MÿJ \qJoJATJ oMxKuo ßx≤JPr k´~Jf KxjyJ ojxMPrr jJoJP\ \JjJ\J IjMKÔf y~Ç fÅJr oOfPhy uÄ @AuqJ¥˙ S~JKvÄaj ßoPoJKr~Ju oMxKuo Tmr˙JPj xoJKi˙ TrJ y~Ç cJ. ojxMPrr IT˛J“ KfPrJiJPj mJÄuJPhvxy IjqJjq ßhPv mxmJxrf mJÄuJPhvL FmÄ C•r @PoKrTJr mJÄuJPhvL TKoCKjKa VnLr ßvJT k´TJv TPrPZjÇ xÄmJh xÄ˙J ACFjF \JjJPò, k´J~ Kfj hvT iPr pMÜrJÓs k´mJxL KZPuj cJ. ojxMr @mMu KxjyJÇ fJr ßhPvr mJKz oM¿LV†-KmâokMrÇ mqKÜVf \LmPj KoKÓnJwL, IoJK~T mqmyJPrr oJjMw ßkvJ~ KYKT“xT gJTPuS ßjvJ~ KZPuj ßuUT S kptaTÇ mJx TrPfj KjCA~PTtr uÄ @AuqJP¥Ç 2012 xJPu dJTJr Khmq k´TJv ßgPT k´TJKvf y~ fJr Ãoe xÄTuj ÈßxAxm IØáf Ãoe’Ç 2013 xJPu k´TJKvf y~ k´TJKvf y~ ÈÉoJ~Mj : FT\j yqJKouPjr mÅJKvS~JuJ’Ç KYKT“xJ KmùJj KjP~ ßuUJ ‘Essential Topics and Cases for Anesthesia Oral

Boards’ V´∫Ka k´TJKvf y~ 2011 xJPuÇ KYKT“xJ KmùJPj ImhJPjr \jq 2011 xJPu fJr jJo ˙Jj kJ~ ßToKms\ É’x ÉPfÇ 2011, 2012 FmÄ 2013 xJPu KZPuj KuKcÄ KlK\Kv~J¿ Im hq S~JPfltr xÿJKjf fJKuTJ~Ç CPuäUq, mJÄuJPhv ßxJxJAKar xJPmT TotTftJ, mftoJPj @auJ≤J k´mJxL jJK\r KxjyJ S ÈßVäJmJu nP~x’ UqJf KmKvÓ KaKn aTPvJ mqKÜfô c. KxjyJ Fo F xJBPhr nJA cJ. KxjyJ ojxMrÇ FKhPT cJ. KxjyJ @mMu ojxMPrr jJoJP\ \JjJ\J ÊâmJr mJh \MoJ \qoJATJ oMxKuo ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç FPf AoJoKf TPrj ß\FoKxr AoJo S UKfm Ko\tJ @mM \Jlr ßmVÇ KmkMuxÄUqT oMxKuä S cJÜJr xy TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMw FPf IÄv ßj~Ç \JjJ\J jJoJP\r @PV CkK˙f oMxKuäPhr CP¨Pv xÄK㬠mÜmq rJPUj orÉo cJ. KxjyJr mz nJA jJK\r KxjyJ, ß\FoKxr ßk´KxPc≤ cJ. KxK¨Tár ryoJj KcKcFx S KmFoF jgt @PoKrTJr xJiJre xŒJhT cJ. ACxMl @u oJoMjÇ Fxo~ orÉPor hMA ßZPu CkK˙f KZPujÇ kPr cJ. KxjyJr orPhy uÄ @AuqJ¥˙ S~JKvÄaj ßoPoJKr~Ju Tmr˙JPj KjP~ pJS~J y~ FmÄ ßxUJjTJr oMxKuo Tmr˙JPj hJlj TrJ y~Ç


17


18

FKrT FcJox KVlPac F¥ aqJPuP≤c TîJx mº TrPmj jJ k´go kJfJr kr yJAÛáu KxPˆo FmÄ FKuPo≤JKr KvãJgLtPhr \jq KVlPac F¥ aqJPuP≤c TîJx fáPu ßh~Jr ßYÓJ TPr pJPòjÇ k´gPo ߸vJuJA\c yJAÛáu KxPˆo fáPu ßh~Jr ßYÓJ YJuJPuS ßpPyfá KjCA~Tt KxKar yJAÛáu KxPˆo Kj~πe TPr ߈a k´vJxj, Kfj mZr IJPV ߈a KxPja FcáPTvj TKoKa ßxA CPhqJV mqgt TPr ßh~Ç ßo~r mäJK\S fJr CPhqJV mJ˜mJ~Pjr \jq ßaéJx ßgPT jfáj Ûáu YqJP¿ur KrYJct TJrJ†JPT KjP~JV KhP~KZPujÇ KfKj kqJjPcKoPTr xo~ IJPoKrTJr KmvJu Ûáu KxPˆo Kj~πPe mqgt yP~ khfqJV TPrjÇ kPr msÄé ßgPT FT\j Ûáu KvKãTJ oJAvJ katJrPT KjP~JV ßhjÇ ß¸vJuJA\c yJAÛáu KjP~ IJr ßTJPjJ CómJYq jJ TrPuS ßo~r Vf x¬JPy ÈKmsKu~J≤ FjS~JAKx’ TotxNYL YJuMr oiq KhP~ KT¥JrVJPatj ßuPnPur KVlPac F¥ aqJPuP≤c TotxNYL mJKfu TPrjÇ muJ y~, Vf ßxP¡’r ßgPT KT¥JrVJPatj ßuPnPu ßp KVlPac F¥ aqJPuP≤c TîJx YJuM yP~PZ fJ mumf gJTPmÇ fPm IJVJoL mZr ßxP¡’r ßgPT ßp KvãJmwt ÊÀ yPm fJPf FA TotxNYL IJr gJTPm jJÇ CPuäUq 31 KcPx’r ßo~r mäJK\Sr ßvw Khj KxKa yPuÇ 1 \JjM~JKr vkg V´ye TrPmj jfáj ßo~rÇ ßTJPjJ hMWtajJ jJ WaPu FKrT FcJoxA IJVJoL ßo~rÇ FKrT FcJoPxr TqJPŒAj ßgPT fJr oMUkJ© rKmmJr \JKjP~ KhP~PZj FKrT FcJox IJkJff Ûáu KvãJ~ ßTJPjJ kKrmftj IJjPmj jJÇ KfKj ßp Kj~Po YuPZ, fJA ImqJyf rJUPf YJjÇ ßo~r Kmu Kc mäJK\Sr KmsKu~J≤ FjS~JAKx ßk´JV´JPo muJ yP~PZ 4 mZr m~xL KvãJgLtPhr FTKa ßoiJ ßaˆ KhP~ pJYJA TrJ KbT j~Ç fJA KVlPac F¥ aqJPuP≤c TîJx mPu KTZM gJTPm jJÇ Kk´-KT¥JrVJPatj ßgPT ßxPT¥ ßV´c kpt∂ KvãJgLtrJ kOgT TîJxÀPo KmnJK\f yP~ jJ mPx FTxJPgA FT TîJPx xTPu kzJPuUJ TrPmÇ fPm KmPvw ßoiJxŒjúPhr KmPvw uJKjtÄ ßk´JV´Jo ßh~J yPmÇ IJr FKrT FcJoPxr kKrT·jJ yPò KVlPac F¥ aqJPuP≤c TîJPx pJS~Jr \jq ßaˆ gJTPm mrÄ FA TotxNYLPT KfKj IJPrJ xŒsxJre TrPmjÇ F KmwP~ Km˜JKrf KfKj kPr \JjJPmjÇ CPuäUq KjCA~Tt KxKar KVlPac F¥ aqJPuP≤c TîJPx 16,000 ßoiJmL KvãJgLtPT ßj~J y~Ç krmfLtPf fJrJ KmPvw TíKfPfôr xJPg yJAÛáu ßgPT C•Let yP~ nJu TPuP\ pJ~Ç KT∂á KjCA~Tt KxKar TíÌJñ S uqJKaPjJ KvãJgLtrJ xKÿKufnJPm xmtmOy“ yPuS FAxm TîJPx fJPhr xÄUqJ UMmA ToÇ lPu KkKZP~ kzJ ToMqKjKaPT xofJKnK•T TrJr \jq ßo~r k´KfPpJKVfJPT èÀfô jJ KhP~ xTuPT xoJj TrPf YJPòjÇ ßo~Prr FA Kx≠JP∂r kPã S KmkPã k´J~ xoJj xoJj xogtT rP~PZjÇ

oyJoJ~J oKªPr kN\J IJP~J\j KjP~ xÄWwt ßvPwr kJfJr kr oJjMPwr du, dJTPdJPur v» nJxPZ mJfJPx, IJPuJTxöJ~ ^uou TrPZ, xMPmviJrL oJjMPwr khYJreJ IJr IJrKfPf IJjªo~ fUj \qJoJATJr KunJrkMu KˆsPa ImK˙f oyJoJ~J oKªPrr mqJkT V¥PVJPur Umr ZKzP~ kPzPZ xmt©Ç kN\J ÊÀ yS~Jr KfjKhj IJPV 8 IPÖJmr FA oKªPr KmmhoJj hMA V´ΔPkr TJrJ kN\J IJP~J\j TrPm fJ KjP~ k´gPo mJTKmf¥J, FT kptJP~ fJ oJrJoJKrPf „k ßj~Ç lPu WajJ˙Pu FPx kMKuv FA C“xPmr k´JÑJPu hM\jPT gJjJ~ KjP~ pJ~ IJr FT\jPT FqJ’MPuP¿ KjP~ pJS~J y~ yJxkJfJPuÇ fJPhr ßTJPat yJK\rJr fJKrU KhP~ ßZPz KhPu kMjrJ~ hMA V´ΔPkr xÄWwt y~ rKmmJr oyJwÔLr IJPVr KhjÇ kMKuPvr y˜PãPk fJ gJoPuS fJrJ ßxUJPj Im˙Jj ßj~Ç \JjJ ßVPZ FTKa V´Δk oJouJ~ ßyPr ßVPuS oKªr hUPur ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ FA vJrhL~ hMPVtJ“xPmr xo~ KjP\Phr oPiq FA oJrJoJKrr WajJ~ IPjPTA CÚJ k´TJv TPrPZjÇ


19


20

kKrK˙Kf Kj~πPe 35 ß\uJ~ KmK\Km ßoJfJP~j k´go kJfJr kr Y¢V´JPo KmPãJn FmÄ KmPãJnTJrLPhr xPñ kMKuPvr xÄWwt yP~PZÇ ßYRoMyjL ßkRr FuJTJ~ vKjmJr xºqJ 6aJ kpt∂ 144 iJrJ \JKr TrJ yP~PZÇ KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZ 35 ß\uJ~Ç ÊâmJr ßnJr 5aJ ßgPT k´J~ xºqJ kpt∂ xJrJPhPv ßoJmJAu A≤JrPjaS mº rJUJ y~Ç mJÄuJPhv kN\J ChpJkj kKrwPhr hJKm, Km\~J hvoLr Khj xJŒ´hJK~T IkvKÜ Y¢V´Jo, KxrJ\V†, KTPvJrV†, TKroV† S ßjJ~JUJuLr ßYRoMyjL, KxPuPar oKhjJ oJPTtaxy KmKnjú ˙JPj kN\Jo¥k, oKªr, mJKzWPr IKVúxÄPpJV, mqJkT nJXYár S uMakJa WKaP~PZÇ ßjJ~JUJuLr ßmVoVP† rJiJoJim K\C oKªr, ßTJamJKz ßuJTjJg oKªr, TPu\ ßrJPc AxTj oKªr, ßkJzJmJKz vqJoJ TJuLoKªr, rJo bJTáPrr @vso, o¥ukJzJr ßuJTjJg oKªPr mqJkT nJXYár S IKVúxÄPpJV TrJ yP~PZÇ ßYRoMyjLPf pfj TáoJr xJyJPT yfqJ TrJ yP~PZÇ KjoJA Yªs hJx jJPor FT\j xjúqJxL èÀfr @yf yP~PZjÇ kN\J ChpJkj kKrwh vKjmJr dJTJxy xJrJPhPv KmPãJn S k´KfmJh TotxNKY ßWJweJ TPrPZÇ PjJ~JUJuLPf ÊâmJr \MoJr jJoJ\ ßvPw ß\uJr ßYRoMyjL mJ\JPr k´J~ 8-10Ka kN\Jo¥k S oKªPr yJouJ YJuJPjJ y~Ç TP~TKa ßhJTJPjS nJXYár S uMPar IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ ßYRoMyjLPf rJobJTár @vsPor xJoPj rJUJ hMKa mqKÜVf VJKz, ßoJarxJAPTuxy TP~TKa ˙JkjJ ßkJzJPjJ yP~PZÇ yJouJ~ 25 \j @yf yP~PZÇ F ZJzJ ßYRoMyjL mJ\JPrr TPu\ ßrJPc ImK˙f kN\Jo¥k, mqJÄT ßrJPcr @PrJ TP~TKa oKªPrS yJouJ TrJ yP~PZÇ F WajJ~ FT\Pjr Kjyf yS~Jr Umr raPuS kPr \JjJ pJ~ KfKj ÂhPrJPV @âJ∂ yP~ oJrJ ßVPZjÇ rqJm, kMKuv S KmK\Km xhxqrJ k´J~ hMA WμJ kr kKrK˙Kf Kj~πPe ßjjÇ ßjJ~JUJuLr kMKuv xMkJr ßoJ. vKyhMu AxuJo \JjJj, KmKnjú oKªPr @Aj-vO⁄uJ rãJ mJKyjLr xhxqxÄUqJ To gJTJ~ fJPhr

k´Kfyf TrPf kJPrKjÇ kPr kMKuv, rqJm S KmK\Km WajJ˙Pu KVP~ kKrK˙Kf Kj~πPe ßj~Ç @Aj-vO⁄uJ rãJ mJKyjL pPgÓ ‰iPptr kKrY~ KhP~PZÇ yJouJr WajJ~ ßmv TP~T\j @yf yP~PZ, fPm ßTC oJrJ pJ~KjÇ ßYRoMyjL mJ\JPrr TPu\ ßrJPcr kN\Jo¥k ÈKm\~Jr’ xŒJhT \~ nMA~J mPuj, hvoLPf @orJ k´vJxPjr KjPhtv IjMpJ~L xTJu 11aJr oPiqA Kmx\tj xŒjú TKrÇ hMkMPrr kr @orJ kN\J-krmftL ‰mbT TrKZuJoÇ \MoJr jJoJ\ ßvPw mJ\JPrr KmKnjú oxK\h ßgPT hMA xyxsJKiT ßuJPTr KoKZu k´gPo jmhMVtJ o¥Pk k´Pmv TPr mqJkT nJXYár YJuJ~Ç Frkr Km\~Jr o¥Pk k´Pmv TPr k´KfoJ nJXYár TPrÇ @oJPhr TKoKar xhxq pfj xJyJ (36) F WajJ ßhPU oOfáqr ßTJPu dPu kPzjÇ fJPhr yJouJ~ IPjPT @yf y~Ç kPr SA xzPT ImK˙f AxTj oKªrS fJrJ nJXYár TPrÇ Y¢V´Jo” Y¢V´JPo ÊâmJr \MoJr jJoJP\r kr oyJjVrLr ßmv TP~TKa oxK\h ßgPT ßmr yP~ oMxKuärJ KoKZu TPrÇ @ªrKTuäJ FuJTJ~ ß\FoPxj yPur kN\Jo¥Pkr xJoPj nJXYár S AakJaPTu KjPãk TPr TP~T\j pMmTÇ mJiJ KhPf ßVPu kMKuvPT uãq TPr AakJaPTu ßZÅJPzÇ kMKuv rJmJr mMPua ZMÅPz kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ WajJr kr kN\J ChpJkj kKrwPhr ßjfJrJ xzPT Im˙Jj ßjjÇ ßxUJPj KyªM ßmR≠ KUsˆJj GTq kKrwPhr ßjfJ FcPnJPTa rJjJ hJvè¬ k´KfoJ Kmx\tj ˙KVf ßrPU vKjmJr hMkMr kpt∂ yrfJPur cJT ßhjÇ Frkr ßxUJPj ßkÅRZJj Y¢V´Jo oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S xJPmT ßo~r @ \ o jJKZr CK¨jÇ kPr kN\J TKoKar xPñ ‰mbT TPrj Y¢V´Jo oyJjVr kMKuv TKovjJr xJPuy ßoJyJÿh fJjnLrÇ Frkr oyJjVr kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (\jxÄPpJV) @rJlJfáu AxuJo mPuj, ßTJPjJ irPjr xoxqJ ZJzJA ßmKvr nJV k´KfoJ Kmx\tj ßhS~J yP~PZÇ

k´KfoJ Kmx\tPjr xo~ kMKuv kptJ¬ KjrJk•J KjKÁf TPrÇ GTq kKrwh kPr yrfJu k´fqJyJPrr TgJ \JjJ~Ç dJTJ” ÊâmJr hMkMPr rJ\iJjLr kfiPj mJ~fáu ßoJTJrro oxK\h FuJTJ~ KmPãJn KoKZu Z©nñ TPr ßh~ kMKuvÇ KmPãJnTJrLrJ kMKuPvr CP¨Pv AakJaPTuS ßZJPzÇ FPf kÅJY kMKuv xhxq @yf yP~PZjÇ kÅJY KmPãJnTJrLPT @aT TrJ y~Ç WajJr xo~ FuJTJ~ pJjmJyj YuJYu mº yP~ pJ~Ç k´fqãhvtL S kMKuv \JjJ~, \MoJr jJoJP\r krkrA KmPãJn KoKZu ÊÀ y~Ç F xo~ mJ~fáu ßoJTJrro KWPr rJUJ vfJKiT kMKuv fJPhr mÅJiJ jJ KhP~ xPr hÅJzJ~Ç kPr TP~Tv oMxKuä ßväJVJj KhPf KhPf TJTrJAu ßoJPzr KhPT pJ~Ç TJTrJAu ßoJPz kMKuv fJPhr @aPT ßh~Ç fUj KoKZu ßgPT kMKuPvr KhPT AakJaPTu ßZJzJ ÊÀ y~Ç kMKuv fJPhr Z©nñ TrPf Ka~Jr ßvu KjPãk S uJKbPkaJ TPrÇ KoKZuTJrLrJ KkZM yPa Km\~jVr, lKTrJkMu FuJTJr KmKnjú VKuPf dMPT kPz FmÄ ßxUJj ßgPTS AakJaPTu KjPãk TrPf gJPTÇ kMKuvS Ka~Jr ßvu KjPãk TPrÇ hMkMr ßkRPj 2aJ ßgPT k´J~ KmPTu 3aJ kpt∂ F Im˙J YuPf gJPTÇ kMKuv \JjJ~, TáKouäJr WajJPT ßTªs TPr \MoJr jJoJP\r kr mJ~fáu ßoJTJrro oxK\h FuJTJ~ ßTC pJPf KmvO⁄u kKrK˙Kf xOKÓ TrPf jJ kJPr ßx \jq xfTtfJoNuT mqm˙J KyPxPm xTJu 11aJ ßgPTA oxK\Phr YJrKhPT fJrJ Im˙Jj ßj~Ç hMkMr xJPz 12aJ~ oxK\Phr C•r KhPTr ßVPa oJgJ~ KlfJ mÅJiJ FThu fÀPer Im˙JPjr KhPT j\r rJUKZu kMKuvÇ oxK\Phr ßnfPrS FPhr Im˙Jj KZuÇ AoJo \MoJr jJoJP\r xJuJo ßlrJPjJr xPñ xPñ oxK\Phr ßnfPr ßhRzJPhRKz S ßväJVJj ÊÀ y~Ç ÈoJKumJV oMxKuo pMm xoJ\’ jJPor FTKa xÄVbPjr mqJjJPr oMxKuärJ KmPãJn KoKZu ÊÀ TPrÇ kMKuv fJPhr mJ~fáu ßoJTJrro ßgPT TJTrJAPur jJAKaÄPVu ßoJz kpt∂ KoKZPur IjMoKf KhPuS oMxKuärJ TJTrJAu ßoJPz KVP~ KmvO⁄uJ ‰fKrr ßYÓJ TPrÇ dJTJ oyJjVr kMKuPvr (KcFoKk) oKfK^u KmnJPVr CkTKovjJr (KcKx) @»Mu @yJh

hMkMr 2aJ 45 KoKjPar KhPT xJÄmJKhTPhr mPuj, kKrK˙Kf Kj~πPeÇ KoKZuTJrLPhr Z©nñ TPr ßhS~J yP~PZÇ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJu xN© \JjJ~, KmPãJnTJrLPhr oPiq YJr\j ßxUJPj k´JgKoT KYKT“xJ ßj~Ç KxPua” KxPua jVPrr yJSuJhJrkJzJ FuJTJ~ hMKa kN\Jo¥Pk AakJaPTu KjPãPkr WajJ WPaPZÇ hMkMr @zJAaJr KhPT F WajJ WPaÇ FPf o¥Pkr FT\j ß˝òJPxmT @yf yjÇ \JuJuJmJh gJjJr SKx jJ\oMu ÉhJ UJj mPuj, KoKZu ßgPT o¥Pk AakJaPTu KjPãk TrJ y~Ç fPm kMKuv S o¥Pkr ß˝òJPxmTrJ fJ k´Kfyf TPrjÇ kMKuv fJ“ãKeT khPãk ßjS~J~ ßTJPjJ Ik´LKfTr WajJ WPaKjÇ TáKouäJ” TáKouäJ~ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo è\m ZzJPjJr IKnPpJPV FT\jPT ßV´¬Jr TPrPZ rqJmÇ fÅJr jJo ßVJuJo oJSuJ (26)Ç KfKj ß\uJr mMKzYÄ CkP\uJr TJKuTJkMr oiq-hKãekJzJ V´JPor oOf fJ\Mu AxuJPor ßZPuÇ ÊâmJr xºqJ~ rqJm-11-Fr kPã FT xÄmJh KmùK¬Pf FA fgq \JjJPjJ y~Ç KmùK¬Pf muJ y~, mMimJr jVrLr jJjM~Jr hLKWr kJPrr kN\Jo¥Pkr Ik´LKfTr WajJPT ßTªs TPr ßVJuJo oJSuJ fÅJr KjP\r ßlxmMT S ACKaCm YqJPjPu KmKnjú CV´mJhL TgJ xÄpMÜ TPr xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo è\m k´YJr TPrjÇ ßVJuJo oJSuJ KjP\ FTKa ßhJTJPj KnKcS FKcar KyPxPm TJ\ TPrjÇ WajJr xo~ KfKj KjP\ SA kN\Jo¥Pk KVP~ KmKnjú ZKm xÄV´y TPrjÇ mOy¸KfmJr rJPf jVrLr KjC oJPTta FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ fÅJPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç

YÅJhkMr” YÅJhkMPrr yJ\LVP† ÊâmJr jfáj ßTJPjJ Ik´LKfTr WajJ WPaKjÇ Vf mMimJr rJPfr xÄWPwtr WajJ~ KfjKa oJouJ~ IùJfkKrY~ hMA yJ\Jr ßuJTPT @xJKo TrJ yP~PZÇ yJ\LV† gJjJ~ yJouJ S kMKuv @yf yS~Jr WajJ~ hMKa oJouJ TPr kMKuvÇ rJ\JrVÅJS ACKj~Pjr oMTªxJr V´JPo yJouJr WajJ~ Ijq oJouJKa TrJ yP~PZÇ yJ\LVP† ßoJa 12Ka kN\Jo¥k nJXYár TrJ yP~PZÇ F kpt∂ xJf\jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ yJ\LV† gJjJr SKx yJÀjMr rKvh \JjJj, KmKnjú KxKxKaKn láPa\ ßhPU @xJKoPhr vjJÜ TrJ yPòÇ IjqJ~nJPm TJCPT @aT TrJ yPm jJÇ yJ\LVP†r WajJ~ IKfKrÜ ß\uJ oqJK\Pˆsa jJKxrCK¨j xPrJ~JrPT k´iJj TPr kÅJY xhPxqr fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ SA xÄWPwt Kjyf @u @Koj, vJoLo S ÂhP~r hJlj yJ\LVP†r Kj\ Kj\ V´JPo xŒjú TrJ yP~PZ FmÄ KjotJe vsKoT mJmuMr oOfPhy fÅJr V´JPor mJKz YÅJkJAjmJmV† ß\uJr xMªrV† nJVcJñJ~ ßjS~J yP~PZÇ KTPvJrV†” KTPvJrVP†r TKroVP†r èeir ACKj~Pjr FTKa TJuLoKªPr yJouJ YJuJPjJ yP~PZÇ ÊâmJr xºqJr KhPT ACKj~Pjr TKhooJA\yJKa V´JPo 20-30 \Pjr FTKa hu F yJouJ YJuJ~Ç TKroVP†r ACFjS fxKuoJ jNr ßyJPxj WajJr xfqfJ KjKÁf TPr mPuj, \KzfPhr irPf kMKuKv IKnpJj YuPZÇ oKªPr kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ KfKj \JjJj, yJouJr xo~ oKªPr ßTC KZu jJÇ ßxR\Pjq” ‰hKjT TJPur T£

cJ. IJroJj IJyPoh KvkuMPT láu KhP~ IKnjªjÇ

ßvU yJKxjJr IV´pJ©JPT jxqJf TrJ pJPm jJ” c. KxK¨T mJkx KjC\” Vf 10 IPÖJmr vKjmJr \qJTxj yJAaPxr FTKa ßrˆáPrP≤ pMÜrJÓs KxPua KmnJV @S~JoL uLV kKrmJr @P~JK\f @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr xnJkKf c.KxK¨Tár ryoJj mPuj, wzpπ TPr mñmºá TjqJ ßvU yJKxjJr ßjfOfôJiLj xrTJPrr IV´pJ©JPT jxqJf TrJ pJPm jJÇ 71 @r 75 Fr WJfTrJ wzpPπr iJrJ ImqJyf ßrPUPZ, FPhrPT k´Kfyf TrJr uPãq huL~ ßjfJ TotLPhr GTqm≠nJPm TJ\ @øJj \JjJj KfKjÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq pMÜrJÓs xlrrf @S~JoL uLV ßjfJ Fo F TKro mPuj, mñmºá TjqJ \jPj©L ßvU yJKxjJr xlu ßjfOPfôA ßhv S \JKfr Cjú~j yPò, mJÄuJPhv @\ hJKrhs xLoJ IKfâo TPr oiqo @P~r ßhv ßgPT Cjúf ßhPv kKref yPòÇ pMÜrJPÓs KxPua KmnJV @S~JoL uLV kKrmJPrr CPhqJPV KxPua oyJjVr @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT cJ” @roJj @yoh KvkuMr xÄmitjJ CkuPã Fx ryoJj „kJr xnJkKfPfô @PuJYjJ xnJ~ pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr xyxnJkKf xJoxMCK¨j @\Jh, @S~JoL uLV ßj©L vJyJjJrJ ryoJj, pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr KvãJ Kmw~T xŒJhT FoF TKro \JyJÄVLr, @»Mu @K\\ oJoMj, pMÜrJÓs \Jxh xJiJre xŒJhT jMPr @uo K\Tá, @Krl ßyJPxj xy ßjfOmOª mÜmq rJPUjÇ

TJP\r \J~VJ ßgPTS IQmiPhr ßV´lfJr KjKw≠ k´go kJfJr kr ßoP~JTtJx oñumJr ßWJweJ KhPuj, TotPã© ßgPTS ßTJPjJ IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr ßV´lfJr TrJ pJPm jJÇ ßk´KxPc≤ asJPŒr jLKfr KbT KmkrLPf Im˙Jj KjPuj ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcjÇ CPuäUq 1996 xJu ßgPTA IJAj TrJ y~ ßp, pKh ßTJPjJ IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤PT TJP\r \J~VJ ßgPT ßV´lfJr TrJ y~, fJyPu CÜ AKoV´J≤PT ßpoj KcPajvj KjP~ KcPkJPatvj k´Kâ~J ÊÀ yPm, ßfojA ßp mqmxJ~L fJPT TJP\ KjP~JV KhP~PZj fJPT 10,000 cuJr \KroJjJ KhPf yPmÇ \KroJjJr nP~ IPjT Fokä~Jr IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr TJ\ KhPf YJj jJÇ FT xo~ AKoV´J≤ FP\≤Phr TJP\r \J~VJ~ IJTK˛T yJjJ ßh~J KZu Kj~Kof ÀKajÇ lPu IPjT TJV\k©yLj AKoV´J≤ uMKTP~ TJ\ TrPfjÇ IPjPT IPjqr ßxJvqJu KxKTCKrKa j’Pr TJ\ TrPuS ßmKvr nJVA TqJPv TJ\ TPr To o\MrLPfÇ ßk´KxPc≤ asJŒ IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr IJ®PVJkPj ßpPf mJiq TPrKZPujÇ KfKj ÈIJPoKrTJ lJˆt’ ßväJVJj fáPu ‰mi AKoV´J≤PhrS TJ\ jJ ßh~Jr KjPhtv ßhj KmKnjú k´KfÔJjPTÇ IQmi AKoV´J≤Phr ßfJ k´vúA KZu jJÇ IQmi AKoV´J≤Phr pJPf TJ\ ßh~J jJ y~, ßx\jq IJA-ßnKrlJA jJoT pπS CØJmj TrJ y~, pJ KhP~ AKoV´J≤Phr ˆqJaJx ßYT TrJ yPfJ TJP\r \J~VJ~Ç ßxPâaJKr ßoP~JTtJx FT KmmOKfPf mPuj, IJVJoL 60 Khj kr ßumJr KckJatPo≤ ßTJPjJ Fokä~Jr IJAj nñ TPr IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr k´Kf IKmYJr TrPZ KTjJ, KTÄmJ jMqjfo o\MrL KhPò KTjJ fJ krLãJ TrPmÇ KjCA~Tt aJAox mMimJr FA UmrKa KhP~ KuUPZ, TPrJjJnJArJx oyJoJrL C•rTJPu pMÜrJPÓs KmkMu vsKoT xÄTa ßhUJ ßh~J~ mJAPcj k´vJxj IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr FA KjPhtvjJ \JKr TPr IJvõ˜ TrPf YJAPZ ßp, TJP\r \J~VJ~ yJjJ KhP~ fJPhr ßV´lfJr TrJ yPm jJÇ ßyJouqJ¥ KxKTCKrKa ßxPâaJKrr FA ßWJweJr krkrA KrkJmKuTJj jqJvjJu TKoKar KrxJYt CAÄ FT aáAa mJftJ~ CÜ KjPhtvjJr xoJPuJYjJ TPr KuPUPZ, ‘This makes our country LESS SAFE and LESS SECURE.’


21


22

l∑Jïláat mAPouJ~ IKfKg KoKf~J SxoJj KfxoJ

jmpMV'r k´LKf xPÿuj CkuPã ßTT TJaJ y~Ç

yP~ ßVu jmpMV’r k´LKf xKÿuj KjCA~Tt” KjCA~Tt ßgPT k´TJKvf xJ¬JKyT jmpMV kK©TJ TfOtT k´mKftf k´go mJPrr oPfJ ÈjmpMV xÿJjjJ’ ßkP~PZj pMÜrJPÓsr KjCA~Tt S KjC\JKxtr Kfj èeL oJjMwÇ fJrJ yPuj KmPhsJyL TKm TJ\L j\Àu AxuJPor jJfjL IKjKªfJ TJ\L, KmKvÓ KY©Kv·L TJ\L rJKTm, xJ¬JKyT kKrY~ xŒJhT jJ\oMu @yxJjÇ Vf 8 IPÖJmr, ÊâmJr rJPf uJPVJKct~J oqJKrP~a ßyJPaPur V´qJ¥ muÀPo @P~JK\f k´LKf xKÿuPj Kfj èeLr yJPf F xÿJjjJ fáPu ßhj kK©TJKar xŒJhT S k´TJvT vJyJm CK¨j xJVrÇ IjMÔJPjr ÊÀPf KZu jmpMPVr Kgo xñLf, kKrY~ xŒJhT jJ\oMu IJyxJjPT KmPvw xÿJjjJ k´hJj TKm TJ\L j\ÀPur KmPhsJyL TKmfJ mumLr @mOK•, mJÄuJPhv FTJPcKo Im lJAj IJatx mJlJr kKrPmvjJÇ FZJzJS rmLªsjJPgr ÈrÜ TrmL’ jJaT oû˙ y~Ç oNuiJrJr rJ\jLKfTPhr oPiq CkK˙f KZPuj ߈a KxPjar \j Kx uMq, ßckMKa TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ r¥J KmªJ, KjCA~Tt KxKa TJCK¿uoqJj k´JgLt ßvUr TíÌJj, KjCA~Tt KxKa TJCK¿u ßcPoJPâa huL~ k´JgLt ßlKuKx~J KxÄ, Ku¥J Ku k´oMUÇ IjMÔJPj Kv·L TJ\L rJTLmPT xÿJjjJ k´hJjÇ xÿJjjJk´J¬rJ mÜmq rJPUjÇ j\ÀPur mumLr TKmfJ @mOK• TPrj rJyJf oMÜJKhrÇ jmpMV kKrmJPrr Kj~Kof ßuUT oMKÜPpJ≠J xMmsf KmvõJx, vyLh x∂Jj lJKyo ßr\J jNr, pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr xyxnJkKf xJoZáK¨j @\Jh, TKm S TgJxJKyKfqT TJ\L \KyÀu AxuJo, ßTªsL~ ZJ©uLV ßjfJ vJyJm C¨Lj, TKm S k´JmKºT lKTr AKu~Jx, xJÄmJKhT yJKmm ryoJj, rJ\jLKfT @ymJm ßYRiMrL ßUJTj, fÀe ßcPoJPâa @yjJl @uo, jmpMPVr mqm˙JkjJ xŒJhT vJoxMj jJyJr KjKÿ k´oMU KoPu jmpMV k´LKf xKÿuj CkuPã ßTT TJPajÇ IjMÔJj Ck˙JkjJ TPrj xJKh~J UªTJrÇ oNuiJrJr IKfKgPhr mÜmq kmt Ck˙JkjJ TPrj @yjJl @uoÇ xñLf kKrPmvj TPrj vJy oJymMm, vvL, rJPjJ ßjS~J\, TJoÀöJoJj mTáu, @oJjf ßyJPxj, KmCKa hJv, rJ~Jj fJ\ S ßrJTxJjJ Ko\tJÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

dJTJ” \JotJj xrTJPrr @oπPe kOKgmLr mOy•r l∑Jïláat mAPouJ~ KÆfL~mJPrr o P f J IKfKg KyPxPm IÄvV´ye TrPZj o~NrkK⁄r k´TJvT F m Ä @VJoL k´ T JvjLr KjmtJyL kKrYJuT KoKf~J SxoJj KfxoJÇ Fr @PV, 2017 xJPu, KfKj k´gomJPrr oPfJ IKfKg KyPxPm l∑Jïláat mAPouJ~ IÄvV´ye TPrKZPujÇ FmJr l∑Jïláat mAPouJ~ 17Ka ßhPvr 17 \j k´KfKjKi IÄvV´ye TrPZjÇ FA TJptâo 14 IPÖJmr ßgPT 25 IPÖJmr kpt∂ YuPmÇ k´KfKhj KmKnjú KmwP~r Ckr S~JTtvk IjMKÔf yPmÇ l∑Jïláat mAPouJ~ o~NrkK⁄PT ßxR\jq ˆu mrJ¨ ßhS~J yP~PZÇ ßxUJPj o~NrkK⁄r k´TJKvf KmKnjú mA k´hKvtf yPòÇ FA ßouJ~ mA KmKâ y~ jJÇ fPm mA mJ\Jr\Jf TrJr k´Kâ~JèPuJ xŒPTt nJPuJ iJreJ kJS~J pJ~Ç mA KjP~ @∂\tJKfT mJ\JPr k´Pmv S KmKnjú ßhPvr k´TJvTPhr oPiq @hJj-k´hJPjr xMPpJV xOKÓ y~Ç CPuäUq, KoKf~J SxoJj KfxoJ IéPlJct ACKjnJKxtKa ßgPT k´TJvjJ KmwP~ ßTJxt TPrPZjÇ fÅJr k´TJvjJ k´KfÔJj o~NrkK⁄ 2016 xJPu xmtJKiT oJjxÿf KvÊPfJw V´∫ k´TJPvr \jq mJÄuJ FTJPcKo TfOtT ÈßrJTjMöJoJj UJj hJhJnJA ˛OKf kMrÛJr’ uJn TPrÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

KyCoqJj rJAax F¥ Kkx lr mJÄuJhPvr TotTftJPhr xJPg ojK\u ßoJrPvhÇ

IjMÔJPj mÜmq rJPUj FcPnJPTa ojK\u ßoJrPvhÇ

KyCoqJj rJAax IqJ¥ Kkx lr mJÄuJPhv -Fr KjCA~Tt vJUJr jfáj TKoKa Vbj ACFxFKjC\IjuJAj” FT ofKmKjo~ xnJ~ KyCoJj rJAax IqJ¥ kLx lr mJÄuJPhPvr (FCY@rKkKm) xnJkKf FcPnJPTa ojK\u ßoJrPvh ßhPv k´mJxLPhr oJouJ hsΔf KjK•r \jq KmPvw asJAmMjJu VbPjr hJKm \JKjP~PZjÇ \qJTxj yJAaPxr mJÄuJPhv käJ\J~ Vf 8 IPÖJmr IjMKÔf F ofKmKjo~ xnJ~ KyCoqJj rJAax IqJ¥ Kkx lr mJÄuJPhv KjCA~Tt vJUJr jfáj TKoKar jJo ßWJweJ TrJ y~Ç FcPnJPTa \JKTr Ko~JPT xnJkKf FmÄ Fo ryoJj KTmKr~JPT xJiJre xŒJhT KjmtJKYf TPr F jfáj TKoKa VKbf y~Ç ofKmKjo~ xnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj ß\uJ \\ (Im”) oMKjr ßyJxJAj kJPaJ~JrL, FaKjt UJAÀu mJxJr, ß\uJ \\ (Im”) \JyJñLr xrTJr, oMKÜPpJ≠J @ufJl ßyJxJAj, KrjJ @PmhLj, FcPnJPTa jNr lJPfoJ, ßoJmJrT ßyJxJAj, KxrJ\ CK¨j @yPoh ßxJyJV, oJymMmMr ryoJj ßYRiMrL, FcPnJPTa @»Mr rJKvh, FcPnJPTa xJBh oJBjMK¨j, FcPnJPTa ßoJyJÿh @uL mJmMu, FcPnJPTa \JKTr Ko~J, Fo ryoJj KTmKr~J k´oMUÇ KmkMuxÄUqT k´mJxL F xnJ~ CkK˙f KZPujÇ xnJ~ KmhJ~L xnJkKf FcPnJPTa ßoJyJÿh @uL mJmMu KyCoqJj rJAax IqJ¥ Kkx lr mJÄuJPhv KjCA~Tt vJUJ’r jfáj TKoKar jJo ßWJweJ TPrjÇ jfáj TKoKar TotTftJrJ yPuj” xnJkKf FcPnJPTa Fo \JKTr Ko~J, xyxnJkKf FcPnJPTa @»Mu yJA TJA~Mo, xJiJre xŒJhT Fo ryoJj KTmKr~J, xy xJiJre xŒJhT @»Mu ßoJKoj k´iJj, xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa xJBh oJBjMK¨j, k´YJr xŒJhT FcPnJPTa @»Mr rJKvh, @Aj xŒJhT FcPnJPTa @uo, ßTJwJiqã @UfJÀr ryoJj oJoMj, TJptTrL xhxq FcPnJPTa @xuJo UJj, FcPnJPTa vJy lKrh, oyJÿh F ryoJj, ßfJlJP~u @yPoh ßYJiMrL, vJyJj o\MohJr, lJÀT oJyoMh ßYRiMrL FmÄ oKj\J ryoJjÇ CkPhÓJ kKrwh” FcPnJPTa ßoJyJÿh @uL mJmMu, FajtL IPvJT ßT TotTJr, FajtL UJAÀu mJxJr, KxrJ\ CK¨j @yPoh ßxJyJV, FcPnJPTa TJ\L vJoxMPhJyJ, FcPnJPTa oMK\mMr ryoJj, oJymMmMr ryoJj ßYRiMrL S ßoJyJÿh vyLhMöJoJjÇ IjMÔJPj oJjmJKiTJr k´KfÔJ~ FcPnJPTa ojK\u ßoJrPvPhr KmPvw ImhJPjr \jq k´mJxLr kã ßgPT fJPT ijqmJh \JjJj y~Ç

mOy•r hJChTJKª ßxJxJAKar mjPnJ\j IjMKÔf láu KhP~ KxPuPar hMA IJS~JoL uLV ßjfJPT xÄmitjJÇ

KxPuPar hMA IJS~JoL uLV ßjfJPT xÄmitjJ mJkx KjC\” Vf 8 IPÖJmr \qJTxj yJAaPxr kJuKT kJKat ßx≤JPr pMÜrJÓs KxPua KmnJVL~ @S~JoL uLV S xyPpJVL xÄVbPjr CPhqJPV KxPua oyJjVr @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT cJ” @roJj @yoh KvkuM (KxPuPa xJPmT ßo~r k´~Jf mhr CK¨j @yoh TJorJPjr kM©) S KxPua oyJjVr @S~JoL pMmuLPVr xnJkKf @uo UJj oMKÜPT xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç pMÜrJÓs @S~JoL uLV ßjfJ TJ\L TP~PZr xnJkKfPfô @P~J\T xÄVbPjr ßjfJ pMÜrJÓs pMm uLPVr pMVì @ymJ~T Al\Ju ßYRiMrLr kKrYJujJ~ xÄmitjJ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr CkPhÓJ c. k´hLk r†j Tr, CkPhÓJ cJ: oJxMhMu yJxJj, xyxnJkKf ‰x~h mxmJrf @uL, pMÜrJÓs @S~JoL uLV xJÄVbKjT xŒJhT @mhMr rKyo mJhvJ, hlfr xŒJhT k´PTRvuL ßoJ: @uL KxK¨TL, @Aj Kmw~T xŒJhT FcPnJPTa vJy ßoJ: mUKf~Jr, KvãJ Kmw~T xŒJhT FoF TKro \JyJÄVLr, oMKÜPpJ≠J ßfJlJP~u ßYRiMrL, oMKÜPpJ≠J vrJl xrTJr, oMKÜPpJ≠J cJ” FoF mJPfj, mJÄuJPhv ßxJxJAKar xJPmT xJiJre xŒJhT rJjJ ßlrPhRx ßYRiMrL k´oMUÇ

jLulJoJrLr ßo~rPT KjCA~PTt xÄmitjJ KjCA~Tt” jLulJoJrL KcKˆsÖ FPxJKxP~vj Il ACFxF AjPTr IJP~J\Pj jLulJoJrLr ßo~r ßhS~Jj TJoJu @yPohPT xÄmitjJ ßh~ jLulJoJrLmJxLÇ CPuäUq ßhS~Jj TJoJu @yPoh hLWt 33 mZr iPr jLulJoJrL xhPrr ßo~r KjmtJKYf yP~ @xPZjÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj xÄVbPjr xnJkKf yJKxmMr ryoJj cJKmäC FmÄ xNYjJ mÜmq Ck˙JkjJ TPrj xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh ßrJTjMöJoJj ßrJTjÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA ßo~r FmÄ fJr xyiKotjLPT láu KhP~ mre TPrj k´mJxL jLulJoJrLmJxL FmÄ xJÄÛíKfT mqKÜmVtÇ mÜmq rJPUj ßoJyJÿh xrTJr, jJ\oMu yJmMu, ßoJyJÿh yJKmm, lJyJh ßxJuJAoJj, k´Plxr @»Mr mJKT, ßyJxJAj rJjJ, jNr AxuJo mwte, FrvJh @uL k´oMUÇ ßo~r fJr mÜPmq jLulJoJrL mJxLr k´Kf TífùfJ k´TJv TPr mPuj, jLulJoJrLr xTu CjúKfr KkZPj k´mJxLrJ kPrJã FmÄ k´fqãnJPm \KzfÇ KfKj jLulJoJrLPf k´mJxLPhr KmKjP~JPVr @øJj \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

ACFxFKjC\IjuJAj” mOy•r hJChTJKª ßxJxJAKa ACFxF AjPTr mJKwtT mjPnJ\j Vf 26 ßxP¡’r uÄ@AuqJP¥r nqJKuKˆso ߈a kJPTt IjMKÔf y~Ç pMÜrJPÓs mxmJxrf mOy•r hJChTJKª ßxJxJAKa ACFxFr xhxq S fJPhr mºá-˝\jrJ KhjmqJkL kJPTtr ßUJuJ oJPb ßUuJiNuJ, UJmJr-hJmJr, xJÄÛíKfT kKrPmvjJ CkPnJV TPrjÇ hMkMPr xJiJre xŒJhT jJ\oMu yJxJj mJmM S xJÄVbKjT xŒJhT AK†Kj~Jr oJAj CK¨j Ko~J\Lr ßpRg xûJujJ~ FmÄ nJrk´J¬ xnJkKf ßoJ: vJKoo Ko~Jr xnJkKfPfô TotTftJ S IKfKgPhr xJPg KjP~ mjPnJ\Pjr @jMÔJKjT CPÆJij TPrj KmKvÓ TKoCKjKa FKÖKnÓ S pMmuLV ßjfJ xJUJS~Jf ßyJPxj YûuÇ k´iJj

TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJ 34 kJfJr kr hJÅzJA~J IJPZj IJoJPT ÈInqgtjJ’ TrJr \jqÇ IJKo KckMKa ß\uJr xJPyPmr ÀPo FPx mxPfA FT\j xJoKrT mJKyjLr mz TotTftJ IJoJr TJPZ FPx muPuj, ÈPvU xJPym IJkjJPT ßV´¬Jr TrJ yPuJ’Ç IJKo fJPT muruJo, KjÁ~ IJkjJr TJPZ ßV´¬JrL kPrJ~JjJ IJPZÇ IJoJPT ßhUJPu mJKif ymÇ KfKj FT\j xJhJ ßkJvJT kKrKyf TotYJrLPT muPuj, kPz ßvJjJPfÇ KfKj kzPuj, ÈIJKot, ßjKn S F~JrPlJxt IJAj IjMpJ~L ßV´¬Jr TrJ yPuJÇ’ IJKo muuJo, KbT IJPZ, YuMj ßTJgJ~ ßpPf yPmÇ xJoKrT mJKyjLr TotYJrL muPuj, ÈPTJPjJ KY∂J TrPmj jJ, IJkjJr oJuk© IJkKj ßpUJPj gJTPmj ßxUJPj ßkRÅPZ pJPmÇ’

IKfKg KZPuj oMKÜPpJ≠J cJ. @uL @yPohÇ ßVˆ Im IjJr KZPuj ßoJ: xJuJy CK¨j ßYRiMrLÇ @oKπf KmPvw IKfKg KZPuj T£Kv·L ßmmL jJ\jLj, KV~Jx @yPoh, FohJhMu yT TJoJu, ßoJ: @PjJ~JÀu AxuJo, \Kxo nNA~J, ÀÉu Tá¨Mx ßUJTj, \JoJu ßYRiMrL, FmJh ßYRiMrL, @mM xJAh @yoh, \JyJñLr, @oJjf ßyJPxj @oJj, xJAhMr ryoJj xJAh, @KojMu AxuJo ßYRiMrL, KxrJ\Mu AxuJo, @KojMu AxuJo ˝kj, vJyJhJf ßyJPxj rJ\M k´oMUÇ CPÆJiPjr kr ÊÀ y~ KmKnjú âLzJ IjMÔJjÇ KvÊ-KTPvJr, jJrL xy KmKnjú m~xLrJ ßUuJiMuJ kPmt IÄv ßjjÇ oiqJ¤PnJP\r kr ÊÀ y~ k´mJxL Kv·LPhr kKrPmvjJÇ KhjmqJkL mjPnJ\Pj KmKnjú ßUuJiNuJ ZJzJS KZu rqJPlu csÇ

KmKkFu Il ACFxFr ßk´KxPc≤ ßoJ: \JPxo S ßxPâaJKr fJjnLr nNÅA~J KjCA~Tt” @VJoL hMA mZPrr (2022-2023) \jq mJÄuJPhvL Kk´Ko~Jr uLV Il ACFxF (KmKkFu) xmtxÿKfâPo ßoJ: \JPxoPT ßk´KxPc≤ KyPxPm oPjJjLf TPrPZÇ TáAP¿r FTKa yPu IjMKÔf KmKkFu Il ACFxFr xnJ~ FA Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç xnJ~ Vf mZPrr hJK~fôvLu TJptâo k´vÄKxf yS~J~ fJjnLr nNÅA~JPT kMjrJ~ @VJoL hMA mZPrr \jq ßxPâaJKr KyPxPm hJK~fô ßhS~J y~Ç ßk´KxPc≤ S ßxPâaJKr KoPu @VJoL hMA mZPrr \jq kNetJñ TJptTrL kKrwPhr jJo FmÄ KmKkFu- ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh \JPxo S ßxPâaJKr fJjnLr nëA~JÇ Fr nKmwqf TJptâPor mqJkJPr IKf xfôr ßWJweJ TrPmj mPu \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ


23


24

Km\~J hvoLr oiq KhP~ ßvw yPuJ hMPVtJ“xm

xJmt\jLj kN\J ChpJkj kKrwPhr hMVtJ kN\J~ kN\JYtjJÇ

vsL TíÌ nÜ xÄPWr hMPVtJ“xPm kN\JÇ

vsL TíÌ nÜ xÄPWr hMPVtJ“xPm cJ. k´nJf hJPxr I†Ku k´hJjÇ xJmt\jLj kN\J ChpJkj kKrwPhr hMVtJ kN\JÇ

xJmt\jLj kN\J ChpJkj kKrwPhr hMVtJ kN\J~ I†KuÇ

vsL TíÌ nÜ xÄPWr hMPVtJ“xPm TJxr W≤J mJK\P~ IJrKfÇ

k´nJfYªs hJx S xojõ~TJrL xMnJx TáoJr xJyJxy IjqrJ fhJrKT TPrj C“xm IJP~J\jÇ IJkqJ~j TPrj IKfKgPhrÇ xºqJ~ IJrKfr kr oiqrJf ImKi YPu xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ KmKnjú xJÄÛíKfT xÄVbPjr FmÄ \jKk´~ Kv·LrJ xñLf S jOfq kKrPmvj TPrjÇ xJmt\jLj kN\J ChpJkj kKrwh, vsLTíÌ nÜ xÄWxy xm kN\J o¥PkA k´KfKhj Khjnr k´xJh KhP~ IJkqJ~j TrJ y~Ç F mZr KjCA~Tt KxKaPf mJÄuJPhvL FmÄ

ßvPwr kJfJr kr ßxJomJr KfKg IjMpJ~L oyJwÔLÇ xTJu ßgPTA ßvJjJ pJ~ dJPTr v»Ç hMkMr ßgPTA kN\JYtjJ ÊÀÇ mJÄuJPhvL IiMqKwf FuJTJèPuJr xJAcS~JPT jfáj \JoJTJkz vJKz iMKf krJ oJjMwPhr YuJYu uãq TrJ pJ~Ç KmPTu ßgPT xkKrmJPr xTPu KoPu FT o¥k ßgPT IJPrT o¥Pk KVP~ kN\Jr IJP~J\Pj ßpJV ßhj KyªM iotJmu’LrJÇ xºqJr xJPg xJPg o¥k k´Jñj IJPuJ~ ^uou TPr SPbÇ dJPTr v» ßvJjJ pJ~ KmKnjú oKªr ßgPTÇ jJPT IJPx iNk-iMPjJr VºÇ CuM±KjPf oMUr yP~ SPb k´JñjÇ ßTJPjJ ßTJPjJ oKªr KmPTu ßgPTA xJC¥ KxPˆPo mJ\JPf gJPT mLPrªsTíÌ nhsr TP£r oyJu~JÇ xºqJ~ oKªPr oKªPr IJrKf, IJr rJPf xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ k´KfKhjA FA hOvq ßhUJ ßVPZ KmKnjú oKªPrÇ F mZr ÈßhmLr IJVoj ßWJaPT, lu Z©nñ/ ßhmLr ßhJuJ~ Voj, lu ozT’Ç CcxJAPcr KhmqiJo oKªPrr hMfuJ~ xJmt\jLj kN\J ChpJkj kKrwh ACFxF’r hMVtJkN\J~ k´go Khj ßgPTA KmkMu oJjMPwr Knz uãq TrJ ßVPZÇ xºqJr kr o¥Pkr kJPvr oPû xJÄÛíKfT IjMÔJPj kKrPmvjJ~ IÄv ßjj k´mJPxr \jKk´~ Kv·LrJÇ kN\J ChpJkj kKrwPhr xnJkKf k´mLr TáoJr rJ~ S xJiJre xŒJhT k´nJw Yªs o¥u, kN\J ChpJkj TKoKar IJymJ~T Km\~ KmvõJx S xhxq xKYm AK†Kj~Jr k´mLr KmvõJx xJmtãKeT fhJrKT TPrj kN\Jr IJP~J\jÇ \qJoJATJ~ vsLTíÌ nÜ xÄPWr jfáj oKªr vsLTíÌ oKªPr vJrhL~ hMPVtJ“xPmr IJP~J\j TPr nÜxÄWÇ 162 KˆsPar FA oKªPrr mqJTA~JPct o¥k mJKjP~ kN\JYtjJ TrJ y~Ç KmkMu xÄUqT oJjMPwr dPu vsLTíÌ oKªr oyJwÔLr Khj ßgPTA KZu \o\oJaÇ oKªPrr IJPuJTxöJ ßYJPU kPz IPjT kgYJrLrÇ dJPTr vP» oMUr gJPT oKªr k´JñjÇ k´KfKhjA kN\JYtjJ ZJzJS KZu IJrKf S xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ oyJwÔL ßgPT Km\~J hvoL kpt∂ FA FuJTJ~ KZPuJ Km\P~r C“xmÇ vsLTíÌ nÜ xÄPWr xnJkKf IK\f Yª, xJiJre xŒJhT IPitªM KTPvJr KmvõJx, hMVtJkN\J ChpJkj TKoKar IJymJ~T cJ. kKÁomPñr KyªM iotJmu’LrJ k´J~ ßhz c\j hMPVtJ“xPmr IJP~J\j TPr KmKnjú mPrJPfÇ k´PfqTKa IJP~J\jA KZu To ßmKv \o\oJaÇ hMFTKa oKªr mJPh IjqrJ KfKg IjMpJ~L ßxJomJr ßgPT ÊâmJr kpt∂ kJÅYKhjmqJKk kN\Jr IJP~J\j TPrÇ mJÄuJPhv kN\J xKoKf Im KjCA~Tt hMPVtJ“xPmr IJP~J\j TrPm 16 S 17 IPÖJmr vKj S rKmmJr ßl∑v ßoPcJr è\rJKa xoJ\ yPuÇ

hMPVtJ“xPmr xJÄÛíKfT kPmt xñLf kKrPmvj TPrj xMKk´~J ßYRiMrLxy IjqrJÇ

IjuJAPj xJ¬JKyT mJXJuL kzMj www.weeklybangalee.com


25

pMÜrJÓs ChLYLPf xÄTPar ZJ~J ßvPwr kJfJr kr 24 ßxP¡’r IjMKÔf mJÄuJPhv ChLYL Kv·LPVJÔLr ßTªsL~ xÄxPhr xnJ~ pMÜrJÓs xÄxPhr TKoKa mJKfu TrJ yP~PZ mPu ChLYL pMÜrJPÓsr KxKj~r xyxnJkKf xMmsf KmvõJx FT xÄmJh KmùK¬r oJiqPo xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬Pf muJ y~, FTA xJPg pgJvLWs xPÿuPjr oJiqPo jfáj TKoKa VbPjr uPãq Vf 10 IPÖJmr ßTªsL~ TKoKar xyxnJkKf S ‰mPhKvT KmnJPVr IJymJ~T cJ. rKlTáu yJxJj K\júJyr xnJkKfPfô, ßTªsL~ xÄxPhr xJiJre xŒJhT \oPxh IJPjJ~Jr fkj, xJÄVbKjT xŒJhT TÄTj jJV FmÄ C•r IJPoKrTJr hJK~fôk´J¬ ßTªsL~ TKoKar xhxq S ‰mPhKvT KmnJPVr pMVì IJymJ~T IJK\\Mu oJKuPTr kKrYJujJ~ ChLYL pMÜrJÓs xÄxPhr xJiJre xhxqPhr nJYMt~Ju käJalrPo CkK˙KfPf IJP~JK\f xnJ~ FTKa IJymJ~T TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ FA KmwP~ pMÜrJÓs ChLYLr xnJkKf c. ßoJyJÿh IJmhMuäJy S xJiJre xŒJhT \Lmj KmvõJPxr TJPZ \JjPf YJAPu \Lmj KmvõJx xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj, mJÄuJPhv ChLYL Kv·L ßVJÔL ßTªsL~ xÄxPhr kã ßgPT Vf \MuJA oJPx IJoJPhr TP~TKa KmwP~ TJre hvtJPjJr ßjJKav ßh~J y~Ç IJorJ IJVˆ oJPx k´KfKa KmwP~ C•r kJKbP~ ßh~Jr kr IJoJPhr xJPg ßTJPjJ rTo ßpJVJPpJV jJ TPrA FTfrlJ Kx≠J∂ KjP~ pMÜrJÓs ChLYLr TKoKa mJKfu TPrÇ KfKj mPuj, IJorJ ChLYLr IJhPvtr mJAPr pJAKj mJ vJxjfPπr ßTJPjJ mqfq~ WaJAKjÇ \Lmj KmvõJx mPuj, Ff hLWt xo~ IJorJ xMÔánJPm IJoJPhr TJptâo ImqJyf ßrPUKZÇ KfKj mPuj, iJreJ TKr ßTªsL~ TKoKar TJPrJ mqKÜVf ßâJPir KvTJr yP~KZ IJorJÇ \Lmj KmvõJx mPuj, IJorJ IJoJPhr TJptâo YJKuP~ pJPmJÇ xMmsf KmvõJPxr xJPg CÜ xÄmJh KmùK¬r xN© iPr ßpJVJPpJV TrPu, KfKj mPuj, IJorJ xTPu FT IJhvt KjP~ TJ\ TrKZÇ pMÜrJÓs TKoKa mJKfu TrPuS ßTªsL~ TKoKa ßgPT pMÜrJÓs ChLYLr TJCPT mKyÏJr TrJ y~KjÇ CPuäUq, mJÄuJPhv ßgPT ChLYLr kMPrJiJPhr Ijqfo TJoJu ßuJyJjL, ‰x~h yJxJj AoJo, TJoÀu IJyxJj UJj KjCA~PTt FPx ChLYLr IjMÔJPj ßpJV ßhj FTJKiTmJrÇ pMÜrJÓs ChLYLr xmtPvw KÆmJKwtT xPÿuj

y~ 2018 xJPuÇ KjCA~PTtr TP~T\j xÄÛíKfPxmLr xJPg TgJ muPu, fJrJ mPuj, FaJ ßTJPjJ xÄTa j~Ç IJPuJYjJr ßaKmPu mPx FA xJoJjq ofkJgtTq xoJiJj TrJ x÷mÇ fJrJ ChLYLr of GKfyqmJyL FmÄ IJhvtKnK•T xÄVbPjr pMÜrJPÓs ßp KmnJ\Pjr AKñf kJS~J ßVPZ fJPT hM”U\jT mPu CPuäU TPrPZjÇ

TuJ’Jx ßc'PT AjKcP\jJx Kkkux ßc ßWJweJ mJAPcPjr ßvPwr kJfJr kr 8 IPÖJmr hMKa ßk´JPTîPovj ZJkJ yS~Jr kr ßyJ~JAa yJCx ßk´xÀPo ßk´x ßxPâaJKr ß\j KkxJKT xJÄmJKhTPhr k´Pvúr C•Pr mPuj, TP~T k´\jì iPr IJPoKrTJr ßlcJPru xrTJPrr kKuKxPf ßjKan IJPoKrTJjPhr xÄÛíKfPT oMPZ ßluJr ßYÓJ TrJxy fJPhr mJ˜áYMqf TrJ yP~PZ CP¨vqoNuTnJPmÇ KfKj mPuj, IJorJ FAxm nëKo x∂JjPhr vKÜ S ImhJjPT ˝LTíKf KhP~ muPf YJA, IJPoKrTJj ßxJxJAKaPf fJPhr ßp IxLo AKfmJYT k´nJm fJ ˝LTJr TPr KjKòÇ Ikr FT ßk´JPTîPovPj TuJ’Jx ßc CkuPã ßk´KxPc≤ mJAPcj IJPoKrTJ~ UOPˆJlJr TuJ’JPxr IJVoj FmÄ AaJKu~JjPhr ImhJj fáPu iPr mPuj, TáAj A\JPmuJ S KTÄ lJKhtjJª (ßxPT¥) Fr kOÔPkJwTfJ~ TuJ’Jx KjjJ, Kk≤J S xJ∂J oJKr~J \JyJP\ pJ©J ÊÀ TPr IJPoKrTJ~ ßjJXr TPrjÇ TuJ’JPxr khJÄT IjMxre TPr TP~T KoKu~j AaJKu~Jj IJPoKrTTJ~ FPx FPhPvr xÄÛíKfPT, KvãJPT, KmùJjPT, KoKuaJKrPT Cjúffr TrPf xyJ~fJ TPrPZjÇ ßjKan IJPoKrTJjPhr Skr mKyrJVfPhr KjptJfPjr TgJ ˝LTJr TPr ßk´KxPc≤ ßuPUj, kKÁoJrJ FPhPv FPx k´go kptJP~ ßjKan ToMqKjKar Skr Yro KjptJfj YJuJ~, fJPhr mJ˜áYMqf TPr fJPhr \Ko hUu TPr, ßxA xJPg fJPhr ±Äx TrJr \jq KmKnjú ßrJPVr \LmJeM ZKzP~ ßh~Ç ßk´JPTîPovPj ßk´KxPc≤ ßuPUj, IJ\PTr KhPj IJorJ fJPhr ßxA ßmhjJmy IfLPfr TgJ ˛re TPr fJPhr xJmtPnRofô S KcVKjKa KlKrP~ IJjJr uPãq TJ\ TrJr IñLTJr TrKZÇ S~JKvÄaj ßkJˆ KuUPZ, asJPŒr IJYrPe yfJv S âá≠ yP~ ßjKan IJPoKrTJjrJ 2020 KjmtJYPj Wr ßgPT ßmKrP~ FPx ßnJa KhPf oj˙ TPr ßk´KxPc≤ k´JgLt ß\J mJAPcjPTÇ FKrP\JjJxy IjqJjq ßpxm ߈Pa ßjKan IJPoKrTJj ßmKv ßxxm ߈Pa mJAPcPjr ßmKv ßnJa kJS~Jr TJre ßjKan IJPoKrTJjrJÇ


26

IJKxPlr jJPo oMK¿VP† ÛuJrKvk ßvPwr kJfJr kr @PoKrTJPf ÊiMoJ© FT\Pjr @âJ∂ ymJr TgJ ßvJjJ ßVPZ @r IjqJjq hMFTKa ßhPvS Fr xÄâoPer Umr FTaá @iaá TJPj @xPZÇ KjCA~PTt ßlrJr FTKhj kPrA @Ko cJCjaJCj oqJjyqJaJPj asJ¿PkJPatvj IuaJrPjKanPxr IKlPx KVP~ mºáPhr xJPg ßhUJ TruJoÇ FUj @oJr xJoPj hMPaJ hJK~fôÇ FTaJ yPuJ TáA¿ mMPunJPctr mJKT TJ\aáTá pJPf IKYPrA ßvw y~ ßxaJ KjP~ jJzJYJzJ ßh~J FmÄ @KxPlr jJPo rJ˜Jr jJoTre TrJÇ IKlPx ßxKhj IPjPTr oPiq CkK˙f KZu FKo ßTJPyj, yJjJ, Kv-ßk FmÄ É~JjÇ Távu KmKjo~ @r ZKm ßfJuJr kmt ßvw yPfA É~Jj TJP\ ßuPV ßVPuJÇ @KxPlr jJPo rJ˜Jr jJoTre TrJr \jq S fãáKj FTaJ KkKavPjr UxzJ TPr @oJPT ßhUJPuJÇ FUJPj rJ˜Jr jJoTre TrPf pKhS APuPÖc IKlKx~JuPhr ofJofA YNzJ∂ KT∂á fJrkrS xJiJre oJjMPwr xogtPjr èÀfô @PZÇ fJA Ka.F. ßgPT FTKa KkKavj ZJzJ yPm IjuJAPjÇ @Ko KkKavPjr csJlaaJ ßhPU ÈSPT’ TPr É~JjPT KhPfA S ßxaJ lJAjJu TrJr TJP\ ßuPV ßVPuJÇ FrkPrr ߈k yPm TJCK¿u ßo’JrPhr TJPZ ijtJ ßh~JÇ @Kxl ßp FuJTJ~ oJrJ KVP~PZ, ßxA FuJTJr TJCK¿u ßo’Jr yPòj cqJKjP~u csoÇ FToJ© KfKjA kJPrj FA TJ\aJ TrPfÇ fJA fJr xJPg ßhUJ TrJr \jq É~Jj FTaJ IqJkP~≤Po≤ ßj~Jr IñLTJr TrPuJÇ oJ© hMKhj @PV @Ko mJÄuJPhv ßgPT KlPrKZÇ ßkäPj TJCPTA oJÛ krPf y~KjÇ KjCA~PTt @xJr krS KhKmq WMPr KlPr ßmzJKòÇ mJAPr TPrJjJ ^Pzr ßTJPjJ kNmtJnJxA FUJPj ßjAÇ fPm ÊjuJo pJrJ mJAPrr ßhv ßgPT ßkäj \JKjt TPr FPxPZ, fJPhrPT I∂f x¬Jy hMP~T xmJr ßgPT hNPr IgtJ“ ßxul ßTJ~JPrK≤Pj gJTJ CKYfÇ UmraJ ÊPj @Ko UMKvA yuJoÇ TJP\ jJ pJmJr FTaJ nJPuJ I\MyJf kJS~J ßVuÇ ßhPv hLWtKhj TJKaP~ FPx xPñ xPñ @oJr TJP\r ßmzJ\JPu @aPT kzJr APò KZu jJÇ Fr TP~TKhj kr @PrJ nJPuJ I\MyJf kJS~J ßVuÇ KjCA~PTt hsΔf TPrJjJ ßrJPVr Km˜Jr yS~J~ k´Yár oJjMPwr oOfáq WaPZÇ yJxkJfJuèPuJ TPrJjJ ßrJVLPf nPr pJPòÇ FA oyJoJrL pJPf @r jJ ZzJ~, ßx\jq KjCA~Tt vyrPT ImÀ≠ mJ uTcJCj ßWJweJ TrJ yPuJÇ xm IKlx @hJuf Ûáu TPu\ mº TPr ßh~J yPuJÇ lPu @oJr yJPf IU¥ ImTJv yPuJÇ YKæv WμJA mJxJ~ gJTPf yPòÇ \LmjpJ©J ßgPo ßVPuJÇ xmt© FT IYuJm˙Jr xOKÓ yPuJÇ @oJPhr ˆsLa ßxlKar TJ\TotS ßgPo ßVuÇ TJCK¿u ßo’Jr cqJKjP~u csPor xJPg xJãJ“ TrJ mJ TáA¿ mMPunJPctr ßvw nJPVr TJ\aJ ÊÀ TrJr \jq ßTJPjJ fhKmrS @r TrJ yPuJ jJÇ YuoJj VKfo~ \LmjaJ ßpj ybJ“ TPrA VKfyLj yP~ ßVPuJÇ KhPvyJrJ @r n~Jft yP~ CbuJo @orJÇ FnJPmA ßvw yP~ ßVu 2020 xJuaJÇ TPrJjJ @fPï IKlx @hJuf mº yPuS IjuJAPj KTZM TJ\Tot YuPfJÇ KT∂á xmPfJ @r IjuJAPj TrJ pJ~ jJÇ KmPvw TPr @oJPhr TJ\Ç TJre @oJPhr TJ\A yPò \joJjMwPT KjP~Ç KoKaÄ KoKZu uKmÄ k´KfmJh - Fxm ßfJ @r WPr mPx y~ jJÇ IjqJjq IPjT IKlPxr oPfJ Ka.F.’r IKlxS \jvNjq ßk´fkMrLPf kKref yPuJÇ mJAPrr xm TJ\Tot mº yS~J~ IVfqJ @Ko ßuUJPuKUPf oPjJKjPmv TruJo @r vLPfr ßvPw mJKzr xJoPj ßkZPj mJVJj TrJ KjP~ mq˜ rAuJoÇ FnJPmA hM’yJ\Jr Kmv xJu YPu KVP~ jfáj mZr - hM’yJ\Jr FTáv xJu - YPu FPuJÇ uTcJCj IPjT @PVA CPb KVP~PZÇ TPrJjJ nJArJPxr k´KfPwiT ßmKrP~PZÇ \LmjpJ©JS FTaá ˝JnJKmT yP~ FPxPZÇ ßlmsΔ~JKrPf @Ko nqTKxj KjuJoÇ kNPetJhqPo TJP\ KlPr pJmJr \jq @Ko oPj oPj k´˜MKf KjuJoÇ KT∂á oJjMw nJPm FT @r y~ @PrTÇ @Ko IxM˙ yP~ kzuJoÇ oJYt oJx ßgPT @oJPT yJPatr xoxqJ xoJiJPjr \jq yJxkJfJPu nKft yPf yPuJÇ kPr Fr kJvõt k´KfKâ~J ßhUJ ßh~J~ @oJPT FTJKiTmJr yJxkJfJPu nKft yP~ hLWtKhj KYKT“xJiLj gJTPf yPuJÇ mJxJ~ @xJr kPrS hLWtKhj cJÜJrPhr f•ôJmiJPj gJTPf yPuJÇ xM˙ yP~ CbPf jJ CbPfA \ÀKr k´P~J\Pj @Vˆ oJPx @mJr mJÄuJPhPv @xPf yPuJÇ @xJr kr IjqJjq TJP\r oPiq ßpaJ TruJo, ßxaJ yPuJ @KxPlr

jJPo FTKa ÛuJrvLk ßh~JÇ oM¿LVP†r V\JKr~JPf TJ\L yJxJj jJPo FT mOãPk´oLr xMªr FTKa mJVJj @PZÇ ßxUJPj KfKj ˙JjL~ KvÊ-KTPvJrPhr oPiq VJPZr \jq nJumJxJ \JKVP~ ßfJuJr uPãq jJjJrTo TJ\ TPr YPuPZjÇ Fr @PVS KfKj @KxPlr \jìKhPj KvÊKTPvJrPhr oPiq VJPZr YJrJ Kmfre TPrPZjÇ @KxlPT KjP~ ˙JjL~ kK©TJ~ hLWt ßuUJ KuPUPZjÇ TJ\L yJxJj nJAP~r TJPZ @KxPlr kKrY~ TKm @Kxl ryoJjÇ FmJr KfKj V´JPor KvÊKTPvJrPhr \jq FTKa kJbJVJr ‰fKr TPrPZjÇ ßxUJPj FTKa TetJr @KxPlr jJPo C“xVt TPrPZjÇ @Kxl ryoJj TetJrÇ FA TetJPrr CPÆJij TrJr \jq KfKj @oJPT IjMPrJi \JjJPuj V\JKr~J ßpPfÇ FT xTJPu @Ko ßxUJPj ßVuJoÇ xñL yPuj @oJr ßuUJr mºá c. ßoJmJPvõrJ UJjo mMvrJÇ ßxUJPj KVP~ ßfJ @Ko ImJT! KmvJu mqJjJPrr FTkJPv @KxPlr FmÄ IjqkJPv @oJr ZKm KhP~ ߈\ xJK\P~PZjÇ xJoPj xJKr xJKr ßY~Jr kJfJÇ KmPTPu V´JPor KvÊKTPvJrPhr @VoPj \J~VJaJ nPr ßVPuJÇ kKrY~ yPuJ @Kxl ryoJj ÛuJrvLk kJS~J TîJx ßxPnPj kzJ hM˙ KT∂á ßoiJmL ZJ©LKar xJPgÇ FA ÛuJrvLk SPT

A≤JrKoKcP~a mJ FAY.Fx.Kx. krLãJ kpt∂ k´hJj TrJ yPmÇ @oJr nJwPe @Ko muuJoÇ @Kxl KT rTo h~JuM FmÄ kPrJkTJrL KZuÇ oJjMw FmÄ kÊkJKUPhr hM”PU KTnJPm Sr k´Je TÅJhPfJ, KTnJPm oOfáqr kPrS S mJAT ßuPjr oJiqPo oJjMPwr k´JerãJ TrPZ, ßxxm TgJ muuJoÇ @PrJ muuJo @Kxl KT rTo TKmfJ KuUPf @r KjP\r ßuUJ TKmfJ~ xMrJPrJk TPr VJj VJAPf nJPuJmJxPfJÇ @Kxl Sr FA ßZJa \LmPjA k´Yár TKmfJ KuPUKZuÇ Sr \LmPjr ßvw hMmZPr ßuUJ TKmfJèPuJ KhP~ @Ko Èg´Δ hq rJAox’ jJPo FTKa mA k´TJv TPrKZÇ @KxPlr oOfáqr kr @oJr uãq KZu pJPf Sr ßuUJèPuJ yJKrP~ jJ pJ~Ç TP~TKhj iPr Ijmrf @KxPlr Wr FmÄ TKŒCaJr ßWÅPa @Ko Sr TKmfJèPuJ C≠Jr TKrÇ kPr ßxxm TKmfJ mA @TJPr ZJkJAÇ ßxA mAP~r IPjTèPuJ TKk @Ko yJxJj nJAP~r ÈßxJjJrX fÀZJ~J’r jmKjKotf kJbJVJPrr \jq CkyJr KhuJoÇ pKhS TKmfJèPuJ AÄPrK\Pf ßuUJ, fmM oPj yPuJ y~PfJ mAKa CPfikJPfi ßhUPuS FAxm fÀeoKf ßZPuPoP~r oPiq AÄPrK\ ßvUJr @V´y \jìJPmÇ IjMÔJPjr ßvw kptJP~ CkK˙f xmJr oPiq @KxPlr jJPo FTKa TPr VJPZr YJrJ Kmfre TruJo @Ko FmÄ mMvrJ @kJÇ xºqJ~ ßlrJr kPg ojaJ @jPª nPr ßVuÇ yJ\Jr yJ\Jr oJAu hNPr FTKa ZJ©Lr kzJPvJjJr hJK~fô ßj~J yPuJ @KxPlr jJPo @r v’UJPjT ßvwJÄv 32 kJfJ~


27


28


29


30

31


32

ßmxPo≤ ‰mi TrJr Kmu FPx’KuPf ßvPwr kJfJr kr ÊjJKjr IJP~J\j TrJ y~Ç FPx’KuoqJj FkˆJAj mPuj, k´gPo ßmxPo≤ FkJatPo≤PT mxmJPxr \jq KjrJkh TrPf yPm, \ÀrL k´˙Jj kg TrPf yPm, m~uJPrr Im˙Jj xKbT \J~VJ~ TrPf yPm, mJfJx YuJYu pPgÓ TrJr mqm˙J TrPf yPm, fJrkr ‰mifJr k´vú IJxPmÇ KfKj mPuj, KfKj Vnjtr IKlx FmÄ xÄKväÓ yJCK\Ä KckJatPo≤ S FP\K¿r xJPg IJPuJYjJ TPr jMqjfo KjrJk•J ˆqJ¥Jct ßh~Jr uPãq mJKzr oJKuTPT Igt xJyJPpqr mqm˙J TrPf YJjÇ ßmxPo≤ Kmw~T KmPu ‰mifJr IjMPoJhPjr xJPg xJPg FA Kmw~èPuJS xÄKväÓÇ KfKj IJvJ k´TJv TPr mPuj, FA \jèÀfôkNet KmuKa IJVJoL mZr FPx’Ku S KxPjPa kJv yPmÇ ÊjJKjPf ßvw kpt∂ xTPuA FPx’KuoqJj yJKnt FkˆJAPjr xJPg FTof ßkJwe TPr pf hsΔf x÷m FA èÀfôkNet xoxqJKar xoJiJj TrJr IjMPrJi \JjJjÇ

IJKxPlr jJPo oMK¿VP† ÛuJrKvk 26 kJfJr kr ßZPuPoP~ @KxPlr TgJ ÊjPuJ FmÄ @KxlPT \JjPuJÇ FPhr oPiq I∂f hM’YJr\jPT ßfJ @Kxl IjMk´JKef TrPf kJrPm! @PVA ÊPjKZuJo xm rTo k´vJxKjT mJiJKmkK• hNr TPr TáA¿ mMPunJPct mJAT ßuPjr ßvw kptJP~r TJ\aJ FmZr ßvw yPmÇ ÊPj oPj oPj UMKv yPuS @PVr oPfJ C“láuä yPf kJKrKjÇ TJre Vf KfjKa mZr iPr FA TJ\Ka ßgPo @PZÇ @hPfA ßvw jJ yS~J kpt∂ ßTJPjJ nrxJ kJKòuJo jJÇ KT∂á ßhUJ ßVPuJ @oJr ImftoJPj TJ\aJ IPjT hNrA FKVP~ ßVPZÇ IPÖJmPrr ÊÀPf Umr ßkuJo ßo~r KcmäJK\S @xPmj TáA¿ mMPunJPctr IV´VKf kKrhvtj TrPfÇ ojaJ FTJiJPr @jª @r ßmhjJ~ nPr CbPuJÇ hM”PUr TJre yPuJ, Vf Kfj hlJ TáA¿ mMPunJPctr KrKc\JAKjÄ TJ\ kKrhvtPj FPuA @Ko ßo~r KcmäJK\SÈßT xmJr xJoPj kKrY~ TKrP~ KhP~ KjP\S FTKa jJKfhLWt nJwe KhfJoÇ FmJr mJÄuJPhPv gJTJr hÀj ßx ßxRnJVq @oJr yPuJ jJÇ fPm @jª yPuJ FA ßnPm ßp TáA¿ mMPunJPctr mJAT ßuPjr TJ\aJ ßvwkpt∂ ßvw yPf YPuPZÇ Ka.F. ßgPT @oJr mºárJ @oJr xJPg Kj~Kof ßpJVJPpJV rJUPZÇ SrJ ßo~Prr @Voj CkuPã @oJr TJZ ßgPT FTKa mJeL KjP~KZuÇ SrJA \JjJPuJ, IPÖJmPrr ßvw jJVJh mJAT ßuPjr TJ\ ßvw yP~ pJPmÇ Frkr ßxKuPmsvj!! jPn’Prr k´go x¬JPy TáA¿ mMPunJct mJAT ßuj ßvw yS~J KjP~ oyJxoJPrJPy FT KmvJu C“xm TrJr kKrT·jJ TrPZ SrJÇ @Ko FUPjJ mJÄuJPhPv, fPm F x¬JPyA KlPr pJKò KjCA~PTtÇ @Ko CkK˙f gJTPf jJ kJrPuS \Mo’F SPhr xJPg F KjP~ KoKaÄ TrKZÇ KjCA~PTt KlPr xvrLPrA SPhr xJPg @PuJYjJ~ ßpJV ßhmÇ @KxPlr \Lmj @r TotPT ßxKuPmsa TrJr \jq @oJr @r fr xAPZ jJÇ (YuPm)


33


34

IJ∂\tJKfT ßuJTxñLf xPÿuPj nJS~JA~J C“xPm xTPu KoPu \JfL~ xñLf kKrPmvjÇ

TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJ

TqJP¡j TJrJo ßYRiMrLPT nJS~JA~J C“xPmr kã ßgPT KmPvw xÿJjjJ k´hJjÇ

TKmfJ kJPbr IJxPr k´mJPxr TKmmOªÇ

nJS~JA~J C“xPm mÜmq rJPUj FaKjt oBj ßYRiMrL, KV~Jx IJyPoh, vJy ßjS~J, cJ. yJKohMöJoJj, ßmmL jJ\jLj S TJ\L xJUJS~Jf IJ\oÇ

nJS~JA~J C“xPm mÜmq rJPUj AohJhMu yT, ßoJyJÿh IJuL, oJTxMhMu ßYRiMrL, IJ»Mr ryoJj, IJmM fJPum ßYRiMrLÇ xûJujJ~ FKmFo xJPuy CK¨jÇ

PxKojJPr mÜmq rJPUj xJPuo xMPurL, xûJujJ~ IJPjJ~Jr UªTJr, nJS~JA~J kKrPmvj TPrj vJy oJymMmÇ

ßuJTxñLPfr xMPr xMPr nJS~JA~J C“xm ßvPwr kJfJr kr 20 mZr kNKft CkuPã FA IjMÔJPjr IJP~J\T KZu mOy•r rÄkMr \jTuqJe xKoKfÇ KTjúr TK£ Kv·L ßmmL jJ\jLj FA IjMÔJPj mPuj IJKo 108Ka ßhPv mJÄuJ VJj ßVP~KZÇ IJKo pUj ßhPvr k´KfKjKifô TKr, fUj k´iJjf ßuJTVLKfA VJAÇ nJS~JA~J IJoJr xmPYP~ Kk´~ VJjÇ CPÆJij ßWJweJ TrPf KVP~ ßmmL jJ\jLj mPuj, pfKhj ßmÅPY IJKZ, IJPoKrTJ~ gJKT IJr mJÄuJPhPv gJKT, IJKo nJS~JA~J VJjPT KmvõmqJkL ZKzP~ ßh~Jr uPãq ßVP~ pJPmJÇ F xo~ SKT VJKz~Ju nJA Tf rPmJ IJKo kP∫r KhPT YJA~JPr, VJjKa VJAPf KVP~ T£˝rPT ßp ßÛPu KjP~ KVP~ hLWtãe iPr rJPUj, fJ ÊPj Km˛P~ ßlPa kPzj ßvsJfJrJÇ FA KmrPyr nJS~JA~JKa VJAPf VJAPf KfKj KfjmJr ßYJU ßoJPZjÇ FZJzJS ßmmL jJ\jLj YaTJ, VLf KoKuP~ IJPrJ TP~TKa nJS~JA~J ßVP~ Fr xMrQmKY© fáPu iPrjÇ ÊÀPf CPÆJijL kPmt KlfJ TJPaj ßmmL jJ\jLj IJr ßmuMj CKzP~ C“xPmr CPÆJij TPrj oNuiJrJr rJ\jLKfT KV~Jx IJyPohÇ CPÆJijL IjMÔJPj xÿJKjf IKfKg S C“xPmr k´iJj kOÔPkJwT cJ. Fo. yJKohMöJoJj mPuj, IJoJPhr mJÅYPf yPmÇ

mJÅYPf yPu \LmPjr ¸ªj KjP~ mJÅYPf yPm, IJoJPhr xÄÛíKfr oPiq ImVJyj TPrA mJÅYPf yPmÇ KfKj mPuj, IJoJPhr xÄÛíKfPT k´mJPx iPr rJUPf yPu ßuJTxÄÛíKfPT iPr rJUPf yPmÇ KV~Jx IJyPoh mPuj, ßuJTxñLf IJoJPhr k´JPer VJjÇ nJS~JA~J fJrA FTKa IÄvÇ IJoJPhr IK˜Pfôr \jqA k´mJPx ßuJTxñLPfr YYtJ YJKuP~ ßpPf yPmÇ Kv·L vJy oJymMm FmÄ Kv·L S KvãT FohJhMu yT nJS~JA~J VJPjr fJ“kpt xÄPãPk fáPu iPrjÇ CPÆJijL IjMÔJPj IJPrJ mÜmq rJPUj vJyPjS~J\, cJ. jJKVtx ryoJj, yJ\L IJmhMr ryoJj, IJmM fJPum ßYRiMrL, oJTxMhMu yT ßYRiMrL, ßoJyr UJj, ßfJlJP~u IJyPoh ßYRiMrL, jNÀu IJoLj cuJr, UKfm xrTJr, ßoJyJÿh IJuL, oKvCr ryoJj, FaKjt oBj ßYRiMrL, TqJP¡j TJrJo ßYRiMrL k´oMUÇ IjMÔJPjr xnJkKf TJ\L xJUJS~Jf ßyJPxj IJ\o IjMÔJPj IJxJr \jq xTuPT ijqmJh \JjJj FmÄ xKmjP~ TífùfJ k´TJv TPrjÇ fífL~ kPmt KZu nJS~JA~J VJPjr Skr FTKa ßxKojJrÇ UªTJr IJPjJ~JPrr xûJujJ~ IJP~JK\f ßxKojJPr IJPuJYT KZPuj TKm xJPuo xMPurL S ßuUT vJoxJh ÉxJoÇ IKfKg KyxJPm IJPuJYjJ TPrj ßTRKvT IJyPohÇ xJPuo xMPurL mPuj,

IJoJr mJmJ IJæJxCK¨Pjr FToJ© \LKmf vqJuTÇ fJA ‰vvm ßgPTA IJKo ßuJTxñLPfr oJP^A ßmPz CPbKZÇ KjCA~PTtr oJjMPwr k´JeKk´~ Kv·L vJy oJymMm IJæJxCK¨j, k´KfoJ kJP¥xy YJrKa nJS~JA~J VJj ßVP~ IjMÔJPjr fJkoJ©J mJKzP~ ßhjÇ Frkr TKmfJ kJPbr IJxPr IÄv ßjj TKm vJox IJu ooLj, vJyLj AmPj KhuS~Jr, TJ\L IJKfT, oKj\J ryoJj, rSvj yJxJj S vJox ßYRiMrL ÀPvJÇ \KxoCK¨Pjr TKmfJ IJmOK• TPrj ßoJyJÿh xJPhTÇ IjMÔJPj Kv·L ß\JyrJ IJuLPor yJPf ßmmL jJ\jLj S TqJP¡j TJrJo ßYRiMrLr yJPf cJ. Fo. yJKohMöJoJj xÿJjjJ ß∠fáPu ßhjÇ ßvw kPmt FohJhMu yPTr kKrYJujJ~ xñLf kKrPmvj TPrj ß\JyrJ IJuLo, YªsJ rJ~, UJ~Àu AxuJo xmM\, rJPjJ ßjS~J\, Yªj ßYRiMrL, lKrh ryoJj, vJoLo KxK¨TL, vJyKrj xMufJjJ, KjkJ \JoJj, oKr~o oJKr~J, cJ. jJrKVx ryoJj, xMufJjJ UJjo, rSvj IJrJ TJ\u, lryJh IJhjJj, fJxKTj ßmuJu, vsJmeL xrTJr, xMoJA~J Ijfá, ßoJ˜lJ IjLT rJ\, ßrJK\ IJ\Jh k´oMUÇ IjMÔJjKa C“xVt TrJ y~ Kfj Kv·L k´KfoJ kJP¥, oPyv Yª S lKTr IJuoVLrPTÇ kMPrJ IjMÔJjKa Yo“TJrnJPm xûJujJ TPrj ßuUT F.Km.Fo. xJPuyCK¨jÇ

nJYMt~Ju Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xPÿuj ßvPwr kJfJr kr KZuÇ fOfL~ Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xPÿuPjr CPhqJÜJ C•r @PoKrTJ mJÄuJ xJKyfq kKrwhÇ KmPvõr jJjJ k´J∂ ßgPT xJKyfqJPoJhLrJ IjMÔJj CkPnJV TrPf ßpJV ßhjÇ ßxKojJPr pMÜrJÓs, TJjJcJ,

pMÜrJ\q, IPˆsKu~J, ßuPxPgJ, l∑J¿, xMAPcj, ßmuK\~Jo, ßxäJPnKj~J, rJKv~J, \JotJKj, @r ArJj ßgPT ßuUT S VPmwTrJ mÜmq rJPUjÇ ßxKojJPr @PuJKYf KmwP~r oPiq KZu ÈmJÄuJ xJKyPfq jJrLr ãofJ~j’, È˝JiLjfJr kûJv mZPr IKnmJxL mJXJKur xJKyfq’, ÈIKnmJxL mJXJKu \Lmj S xJKyfq: xÄPväwe, @•LTre S IKnPpJ\j’, ÈIKnmJxL ßuUPTr kKrKYKf S k´xJPr k´TJvjJ Kv· S xJoJK\T oJiqPor nNKoTJ’, ÈIjMmJh xJKyPfq IKnmJxLPhr x÷JmjJ’ S Èoy“ xJKyfq xOKÓPf oyJoJrL S IKfoJrLr nNKoTJ’Ç FZJzJ ßTJKnc KjP~ FTKa KmPvw @PuJYjJ y~Ç xoJPmPv FmJPrr oNu Kmw~ KZu È˝JiLjfJr kûJv mZr’ S ÈjJrLr ãofJ~j’Ç CPÆJijL IKiPmvPj u¥j k´mJxL ßuUT S TuJKoˆ S È@oJr nJAP~r rPÜ rJXJPjJ’ VJPjr VLKfTJr @»Mu VJllJr ßYRiMrLr KnKcS ÊPnòJmJeL ßhUJPjJ y~Ç FTáPv khT k´J¬ ßuUT ß\qJKfk´TJv h• S xoJPmv @ymJ~T mJÄuJ FTJPcKo kMrÏJrk´J¬ ßuKUTJ kNrmL mxM xÄK㬠mÜmq rJPUjÇ IKiPmvPjr mJKT IÄPv Kfj\j pMÜrJÓs k´mJxL oMKÜPpJ≠J KhjM KmuäJy, jMÀj jmL S xJuJCK¨j @yPoPhr oot¸vtL ˛OKfYJre hvtT-ßvsJfJPhr oj ZMÅP~ pJ~Ç ßmuK\~Jo ßgPT ßpJV ßhj mJÄuJPhPvr rJÓshNf oJymMm yJxJj xJPuyÇ mÜmq rJPUj ij†~ xJyJ S ßoR oiMm∂LÇ TJjJcJ k´mJxL TKm KhuJrJ yJKl\ IKiPmvPj IjMÔJj xûJujJ TPrjÇ xoJPmv CkuPã kÅJYKa oyJPhPvr 15Ka ßhPv mxmJxTJrL IKnmJxL mJXJKuPhr rYjJ KjP~ 430 kOÔJr ˛JrT xJKyfq xïuj ÈÂhmJÄuJ’ IjuJAj S oMKhsf @TJPr k´TJKvf y~Ç FA xïuPj V·, TKmfJ, k´mº S FTKa FTJï jJaT V´K∫f yP~PZÇ ÈÂhmJÄuJ’r k´iJj xŒJhT S xŒJhPTr hJK~fô kJuj TPrPZj pgJâPo ß\qJKfk´TJv h• FmÄ @vlJT ˝kjÇ @V´yL kJbTrJ IjuJAPj nabls.org-F @PrJ fgq kJPmjÇ

ßvPwr kJfJr kr TotYJrLr kMrJjJ 20 ßxu ßgPT ß\u ßVPa pJmJr xo~ IJoJr xJPg ßhUJ yP~ ßVuÇ IJoJPT IJhJm TrPujÇ IJKo muuJo, IJkjJPT ßfJ ßTJPjJKhj ßhKU jJA, IJkKj ßT? muu, IJoJr jJo TJoJuCK¨jÇ kMKuv yJ\Pf KjP~ Ix÷m ßoPrPZÇ xo˜ vrLr kYJA~J KhP~PZÇ ßxJ\JnJPm ÊP~ gJTPf kJKr jJÇ kJ~UJjJr ÆJPrr oPiq KT dáKTP~ KhP~KZu pπeJ~ IK˙rÇ FA ßhUMj \ôu∂ KxVJPra KhP~ \J~VJ~ \J~VJ~ ßkJzJA~J KhP~PZÇ IJkjJr jJo ßuUJA~J KjP~PZ IJoJr TJZ ßgPT pKhS IPjT mPuKZ ßp ÈPvU oMK\Pmr xJPg IJoJr kKrY~ jJA’Ç FT\j k´go ßvseLr oqJK\Pˆsa kMKuv uJAPjA CkK˙f IJPZj, aJAk TPr TJV\ ßh~, fJA kPz KhP~ IJxPf y~Ç jJ kzPu IJmJr oJrPf ÊÀ TPrÇ KT Trm xqJr, KuPU KhP~ FPxKZ, fPm yJAPTJPat ßyKm~Jx TktJx TrmÇ ßxUJPj xm mumÇ oJouJ ßx TPrKZu, UmPrr TJVP\ IfqJYJPrr TÀe TJKyjL k´TJv yP~ kPzKZu TJoJu CK¨Pjr oJouJ~Ç FrkPr ß\Pu mPx ßTªsL~ xrTJPrr ßk´xPjJa kzuJo, fJPf 28 \Pjr jJo KhP~PZÇ \jJm ÀÉu Tá¨Mx KxFxKk S l\uMr ryoJj KxFxKk xy xJoKrT ßmxJoKrT ßuJPTr jJo rP~PZÇ Kfj\j Y¢V´Jo IJS~JoL uLV ToLtr jJoS ßhUuJoÇ ßk´xPjJPa ßuUJ KZu FA 28 \j ßuJTA wzpπ TPrPZÇ ßoJKoj xJPymPT muuJo, ßmJi y~ KY∂J nJmjJ TPr IJoJPT mJh KhP~PZ, TJre IJ\ 17 oJx IJKo TJrJVJPr mKªÇ Ffmz KogqJ TgJ xrTJr muPm ßToj TPr! KfKj S IjqJjq rJ\mKªrJ \JjPf ßkPrKZPuj KmKnjú wzpπ oJouJr IJxJoLPhr ßgPT∏ ßp IJoJPT \zJmJr ßYÓJ YPuPZÇ KmKnjú S~Jct ßgPT IJoJPT UmrS kJbJA~JKZuÇ IJoJr xJPg ßhUJ TrPf FPx ßreM (IJoJr ˘L) IJoJPT mPuKZu, ßfJoJPT \zJmJr ßYÓJ yPfPZÇ \JKj jJ ßUJhJ KT TPrÇ IJuäJr Ckr Kjntr TrÇ IJKo muuJo, ßhvrãJ IJAPj ß\Pu ßrPUPZ, 11aJ oJouJ hJP~r TPrPZ IJoJr KmÀP≠Ç TP~TaJPf ß\uS yP~PZ, FrkrS FPhr ^Ju kzu jJÇ 6 hlJr ^Ju FPfJ ßmKv \JjfJo jJÇ IJAKm S ß\u IKlxJr xJoPj mPx gJPT, TgJ muJ pJ~ jJÇ IJoJr vrLrS UMm UJrJk yP~ kPzKZu, KTZMKhj yJxkJfJPu nKft KZuJo, yJxkJfJPu ßpPf y~ jJA, fPm nKft TPr UJS~J hJS~J TP≤sJu TPrKZuÇ IPjT S\j To yP~ KVP~KZuÇ FTaá IJPrJVq uJn TPrKZuJoÇ fUjS nKft KZuJo ßpKhj IJoJr ÈoMKÜr’ IJPhv KjP~ KckMKa ß\uJr rJf 12aJ~ yJK\r yP~KZPujÇ KckMKa ß\uJr ÉTáojJoJ KjP~ FPuj, IJoJPT ßhUJPujÇ IJKo kPz ßhUuJo, ßhvrãJ IJAj ßgPT IJoJPT ÈoMKÜ’ ßh~J yP~PZÇ ßoJKoj xJPym UMKv yP~KZPuj kPr KfKj mM^Pf kJrPuj KnfPr KTZM ÈKT∂á’ IJPZÇ KmZJjJ TJkzèKu ßmÅPi Khu TP~KhrJÇ ßoJKoj xJPymPT muuJo, mJKzPf ßreMPT Umr KhPf, IJoJPT Ijq ßTJgJ KjP~ KV~JPZÇ IJKo ßhUuJo, KckMKa ß\uJr S KxkJKy \oJhJr, pJrJ IJoJPT S oJuk© KjPf FPxPZ fJPhr oMU UMm nJrÇ TJPrJ oMPU yJKx jJAÇ IJoJr mM^Pf IJr mJKT rAu jJ ßp, Ijq ßTJPjJ KmkPh IJoJPT ßluPZ ßxaJ IJJr KTZM jJ, Èwzpπ oJouJ’Ç KmhJ~ KjmJr xo~ ßoJKoj xJPymPT muuJo, ßmJi y~ IJr IJkjJPhr xJPg ßhUJ yPm jJÇ IJkjJrJ rAPuj FPhPvr oJjMPwr \jq, IJKo YuuJoÇ ßUJhJ IJkjJPhr xyJ~ IJPZjÇ IJoJPT pJrJ UJjJ kJTJA~J UJS~JPfJ, TJ\ TPr Khf, fJPhr TJPZ ßgPTS ãoJ ßYP~ KmhJ~ KjP~ k´J~ 1aJr xo~ ß\uPVPa yJK\r yuJoÇ mAUJfJ S UJmJr K\Kjxk© ßrPU FuJoÇ mPuKZuJo, IJkjJPhr K\KjxèKu ßrPU IJoJr K\Kjxk© TJoJuPT (IJmJr mz ßZPu) Umr KhPu KjP~ pJPm FPxÇ IJoJPT ßTJgJ~ KjP~ pJ~ KbT jJAÇ ß\uPVPa FPxA ßhKU FuJKy TJ¥! xJoKrT mJKyjLr ßuJT\j pgJrLKf xJoKrT ßkJwJPT xKöf yP~ ßvwJÄv 22 kJfJ~


35

KmköjT ßlxmMT! 4 kJfJr kr ßuJTS TJu rJPf o¥k kJyJrJ ßh~Jr \jq ßxUJPj KZu jJÇ TJre FA o¥Pk TUPjJ ßTJPjJ xoxqJ y~ jJAÇ fPm TJu rJPf TP~TmJr kMKuPvr VJKz FPx kMrJ FuJTJ WMPr ßVPZÇ FT \J~VJ~ TP~T\j ßZPuPT FT xJPg hÅJKzP~ gJTJ Im˙J~ ßhUPuA K\ùJxJmJh TPrPZÇ y~PfJ k´vJxPjr @PV ßgPT KTZM iJreJ KZuÇ TJre Fr @PV FPfJ mZPr TUPjJA FA FuJTJr kN\J~ kMKuv @Px jJAÇ iJreJ gJTPu rJPf ßTj kMKuv o¥k kJyJrJ ßh~ jJA ßxaJS FTaJ k´vúÇ TJu rJPf kN\J o¥k UJKu KZu xŒNetÇ rJf k´J~ 3-4aJr KhPTA o¥k UJKu TPr xm mJKf KjKnP~ ßh~J y~Ç xTJPu kN\J ÊÀ ymJr @PVA Tár@j vrLlaJ FuJTJmJxLr j\Pr kPzÇ fUjS kMPrJKyf @Px jJAÇ kMPrJKyf @xJr kr kMPrJKyf KjP\ IjMPrJi TPrPZ pJPf FA Tár@j vrLlaJ xKrP~ ßj~J y~Ç KT∂á FuJTJmJxL ßxaJ jJ TPr k´vJxjPT Umr KhP~ kN\JA mº TPr ßh~Jr ßYÓJ TPrPZÇ KyªMrJ FaJ~ mÅJiJ ßh~J~ k´gPo mJAPr ßgPT ßuJT\j FPj kMrJ o¥k nJñPZ, k´KfoJ ßnPX hLKWPf lJuJA~J KhPx, Frkr ßpA KyªMPrA xJoPj kJAPZ, fJPrA KkaJAPZÇ kJvõtmftL KTZM oJhsJxJ TKoKar ßuJPTrJ FaJ~ ßjfOfô KhPxÇ Frkr kMKuv kKrK˙Kf Kj~πPe ßj~Jr \jq mqm˙J KjPZÇ FA o¥kaJPf KyªMPhr ßgPT oMxKuorJ ßmKv pJ~Ç mZPrr kr mZr iPr @oJPhr FuJTJ~ KyªM oMxKuo FTxJPg KoPu KoPv gJPTÇ kN\J~ KyªM oMxKuo FTxJPg @jª TPrÇ TUPjJ ßTJPjJ xoxqJ y~ jJAÇ FuJTJ~ KmkMu kKroJPe KyªM ßuJT\j mxmJx TPrÇ pJPhr ßmKvrnJVA ˙JjL~Ç xmJA FT xJPg mxmJx TPrÇ @r FaJA KTZM oJjMw Fr xoxqJr TJre yP~ hÅJzJAPZÇ AòJ TPr FA TJ\aJ TrJ yAPZ (yP~PZ) hMA xŒ´hJ~PT @uJhJ TrJr \jqÇ mz ßTJPjJ wzpPπr kNmtJnJx oPj yPòÇ @r Tár@j vrLlaJ rJUPZS Foj nJPm ßpj xmJr ßYJPU kPzÇ FTho xJoPjr KhPT yjMoJj oNKftr ßTJPur CkrÇ

@r kN\Jr \jq ‰fKr TrJ oNKftr Ckr Tár@j rJUJ y~KjÇ o¥k Fr mJAPrr KhPT rJ˜Jr kJPv hvtPjr \jq rJUJ @uJhJ oNKft rJUJ yP~KZuÇ ßpaJr TJPZ ßp ßTC ßpPf kJrPmÇ KyªMrJ ßfJ FPfJ muh jJ ßp FnJPm Tár@j rJUPmÇ FaJ ßp ßTC AòJ TPr xJŒ´hJK~T hJñJ uJVJPjJr CP¨Pv TrPx ßxaJ xyP\A mM^J pJ~Ç KT∂á ßãkJ kJmKuTPT FaJ mM^JPm ßTÇ fJrJ FTaJr kr FTaJ è\m ZzJA~J pJPòÇ Tár@j jJKT hMVtJr kJP~r KjPY rJUPZ, Tár@j ßrPU kN\J yAPZ, kMPrJKyfPT muJr krS kN\J mº y~ jJAÇ FAèPuJ mPu mPu oJjMwPT @PrJ ßmKv CxPT KhPòÇ IgY TJuPT rJPfr kr FUJPj @r kN\J y~KjÇ xTJPur kKrK˙Kf ßpoj KZu k´vJxj pKh vÜ jJ yPfJ fJyPu rJoM asqJP\Kcr of n~Jmy KTZM yPf kJrfÇ k´vJxPjr @∂KrT ßYÓJr \jq kKrK˙Kf Kj~πPe ßj~J x÷m y~Ç kMPrJ Kmw~aJ nJPuJ nJPm fh∂ TPr ßhUJ CKYfÇ Fr KkZPj ßpA gJTáT fJr KmYJr hJKm TrKZÇ pKh ßTJPjJ KyªMS FA TJ\ TPr gJPT fJyPu fJr KmYJr ßyJTÇ KT∂á FT\Pjr ßhJPwr \jq kMPrJ xŒ´hJ~PT ßhJwL TrJ ßTJPjJ nJPmA KbT jJÇ ßp \Kzf fJr @xu CP¨vq KZu FuJTJr Ff mZr iPr YPu @xJ xJŒ´hJK~T xŒ´LKf jÓ TrJÇ fJr CP¨vq ßpj ßTJPjJ nJPmA xlu jJ y~ FuJTJr xTu oMxKuo nJAPhr TJPZ IjMPrJi fJrJ ßpj KyªM kKrmJrèPuJr KjrJk•J KjKÁf TPrÇ” k´xñf, @PuJKYf FA WajJ~ TáKouäJr kN\J ChpJkj TKoKar xŒJhT Kjotu kJu mPuj, vyPrr jJjM~JrhLKW FuJTJr FTKa kN\Jo¥Pkr k´KfoJ~ ßTJr@j rJUJr Umr ZKzP~ kzJr kr kMKuv KVP~ fJ xKrP~ ßj~Ç KT∂á Frkr krA FThu mqKÜ ßmv KTZM kN\Jo¥Pk yJouJr ßYÓJ YJuJ~Ç fJr IKnPpJV, kN\J mJjYJPur \jq kKrTK·fnJPm ßTJr@j ßrPU F WajJ WKaP~ fJrJA FUj vyr\MPz kN\JKmPrJiL KmPãJn TrPZÇ TP~TKa o¥Pk yJouJr

ßYÓJ yP~PZ KT∂á kMKuPvr mÅJiJ~ ßnfPr dMTPf jJ kJrPuS ßVAa mJ xJoPjr ˙JkjJ nJÄYár TPrPZÇ jJo k´TJPv IKjòMT ˙JjL~ FT mqmxJ~L mPuj, ßmuJ 11aJr KhPT ybJ“ ßTJr@j ImoJjjJ yP~PZ, Foj Umr ZKzP~ kPz vyr \MPzÇ KfKj mPuj, ÍFr @PV 10aJr kr jJjM~JrhLKWr o¥Pk ßTJr@j j\Pr kzPu hsΔf kMKuvPT \JjJPjJ y~ FmÄ kMKuv fUKj FPx ßTJr@jKa xKrP~ ßj~Ç KT∂á UmrKa UMm hsΔf ZzJPjJ y~ FmÄ TP~TKa oJhsJxJr ßuJT\j ZJzJS ˙JjL~ IPjPT k´KfmJh TrPf ÊÀ TPrjÇ FT kptJP~ ßxUJj ßgPT o¥kèPuJPf yJouJ TrJ ÊÀ yPu kMKuv mqm˙J ßj~Ç” kKm© Tár@j ImoJjjJr IKnPpJPV CØMf kKrK˙Kf Kj~πPer ßYÓJ TrPZj mPu \JKjP~PZj ß\uJ kMKuv xMkJr lJÀT @yPohÇ mMimJr KmPTPu KfKj mPuj, @orJ ayu KhKòÇ @PV kKrK˙Kf Kj~πe TKrÇ WajJ pJA ßyJT, KyªM ßZPurJ uJKb yJPf oxK\h kJyJrJ KhPò, KT’J oMxKuo ßZPurJ uJKb yJPf oKªr kJyJrJ KhPò FA irPjr ZKm ßhUPf nJPuJ uJPVÇ KT∂á ßnPm ßhUJ hrTJr FA ZKm k´oJe TPr ˝JiLj ßhPvr ˝JiLj jJVKrPTr KjP\r iot KjntLTKYP• kJuPjr xMPpJV ßjAÇ FA WajJ TfaJ IoJjKmT, n~ÄTr S ootkLzJr! @\ 2021F FPx KjP\r ßhPv mPx vJK∂Pf @kj iotkJuPjr \jq, C“xPmr FPfJ ßUxJrf ßTj KhPf yPm? @kj ßhPv iot kJuPj k´KfPmvL S k´vJxPjr IjMTŒJ k´fqJvL yPf yPm ßTj? ßhPv ßhPv xÄUqJuWM yP~ gJTJaJ TfaJ ßmhjJr fJ pJrJ ßnJV TPr fJrJA ÊiM muPf kJPrÇ TJaJ WJ’P~ jMPjr KZaJ ßhmJr of ßlxmMPT FTaá CÅÉ @yJ TPr, uJzá, uMKY o¥J ßUPf YJS~J kJPv @KZPhr TJPZ IjMPrJi KjP\r kKrmJr ßgPT xŒ´LKfr KvãJ ßhjÇ Ûáu TPuP\, Tot˙Pu, oKªPr, oxK\Ph xŒ´LKfr TgJ mPujÇ k´Kf mZr FA jqJÑJr\jT WajJ WPaA YPuPZ, @oJPhr ßhv YJuTVe mJeL KhP~A YPuPZjÇ TáKouäJ~ Tár@j ImoJjjJ xÄâJ∂ WajJr xPñ ßpA \Kzf gJTáT fJPhr ImvqA @APjr @SfJ~ FPj CkpMÜ vJK˜r mqm˙J TrJ yPm mPu \JKjP~PZj iot Kmw~T oπeJuP~r k´KfoπL ßoJ. lKrhMu

yTÇ FZJzJS xrTJPrr CókptJP~r ãofJir mqKÜmVt KyªM-oMxKuo xŒ´LKf KmjÓTJrLPhr TPbJr vJK˜r @võJx KhPò, @mJr k´KfoJ nJñJ, kKm© Tár@Pjr ImoJjjJ rJ\QjKfT k´KfKyÄxJ, rJ\QjKfT wzpπ muPZjÇ IkrJiLPT ZJz ßhPm jJ, KT∂á KmVf mZrèKuPf ßhUJ pJ~ xÄUqJuWM KjkLzPj xm ßgPT ßmKv nNKoTJ ßrPUPZ xrTJr xoKgtf rJ\QjKfT ßjfJ S TotLVe @r ßlxmMT fJPhr yJKf~JrÇ

jJrLrJ KT KmuM¬ yP~ pJPm? 4 kJfJr kr 2 ßTJKa 20 uJU jJrL KvÊ kOKgmLr @PuJ ßhUPm jJÇ jJrL \jxÄUqJr ßoJa WJaKf hÅJzJPm 6 ßTJKa 70 uJUÇ KmPvwùrJ muPZj, pMÜrJÓs FmÄ ACPrJk xy ßmvKTZM Cjúf ßhPv CmtrfJr yJr 2-Fr KjPY ßjPo ßVPZÇ @r ßxxm ßhPvS kZPªr kJuäJKa ßZPu x∂JPjr KhPTA ^áÅPT @PZÇ mJÄuJPhPv 1970-F jJrLk´Kf x∂JPjr xÄUqJ KZu 7, FUj ßxUJPj ßx xÄUqJ ßjPo FPx hÅJKzP~PZ 2ßfÇ oPj rJUPf yPm \jxÄUqJr WjPfô nqJKaTJj KxKaPT mJh KhPu mJÄuJPhv KmPvõr xmt mOy•o ßhvÇ jJrLr xÄUqJ ysJPxr xJPg ßpJV yP~PZ @r FTKa xJoJK\T xoxqJ, ßxaJ yPuJ mJuqKmmJyÇ FT

nJrPfA k´KfmZr \LmPjr 18 mxP∂ ßkÅRZJmJr kNPmtA k´J~ 15 uJU KvÊ-KTPvJrLr KmP~ yP~ pJ~Ç ACKjPxl \JKjP~PZ, hKãe FKv~Jr oPiq mJÄuJPhPv mJuqKmmJPyr yJr xmtJKiT FmÄ ßp fJKuTJ~ KmPvõr xmtJKiT mJuqKmmJPyr 10Ka ßhvPT KYK¤f TrJ yP~PZ, ßx fJKuTJ~ mJÄuJPhvS @PZÇ (FK¥Ä YJAfl oqJPr\: F ßk´JlJAu Im ßk´JPV´x Aj mJÄuJPhv, 2020)Ç mJuqKmmJy yPò Yro ßpRj KjkLzj, KvÊ IKiTJPrr n~Jmy uÄWjÇ k´TíKfS jJrLPhr k´Kf UJKjTaJ Km„kÇ TJre ßpUJPj jJrL-kMÀPwr xÄUqJr IjMkJf yS~J CKYf FT IgtJ“ 100 \j jJrL FmÄ 100 \j kMÀwÇ ßxUJPj 100 jJrL \jì KjPu \jì ßj~ 105 \j kMÀw KvÊÇ k´Kf FTPvJ \Pj kÅJY\j kMÀw mJzKf ßgPT pJPòÇ KmPvwùrJ oPj TPrj, jJrLr Foj KmkMu FmÄ hsΔf xÄUqJ ysJPx xJoJK\T IK˙rfJ, IxKyÌMfJ mOK≠ kJPmÇ kMÀwPhr ˝JnJKmT \Lmj pJkPj KmWú WaPm, FTJTLfô, yfJvJ, ßâJi fJPhrPT V´Jx TrPmÇ jJrL kJYJr, jJrLr k´Kf xKyÄxfJ mJzPm FmÄ IkrJi mOK≠ kJPmÇ jJrL-kMÀw CnP~r Skr kzPm mqJkT ßjKfmJYT k´nJm pJ KTjJ xoJP\r \jq ßoJPaS TuqJeTr yPm jJÇ @r fJA @\ KmPvwùrJ CKÆVú yPòj, k´vú fáPuPZj, kOKgmL ßgPT jJrLrJ KT KmuM¬ yP~ pJPm?

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY 11432 486 McDonald Ave. Brooklyn, NY 11218

Phone: 347-509-4470 (Cell) KyuxJAPc mJÄuJPhvL cJÜJr cJ” ßoJ” TJSxJr rvLh Doplomate American Board of Internal Medicine KlK\TqJu FéJo Ûáu S TPuP\r \jq aLTJ KaFuKx FéJo y\ S SorJy pJ©LPhr \jq aLTJ cJ~JPmKax Có rÜYJk gJArP~c F\oJ mJPfr mqgJ YotPrJV ßpRj ßrJV FmÄ IjqJjq xm irPjr KYKT“xJ TrJ y~ FmÄ IJorJ AKoPV´vPjr \jqS ßoKcPTu ßYT-IJk TKrÇ @oJPhr KTîKjPT xMun oNPuq rÜ krLãJ, APTK\, ¸JAPrJPoK≤s, ßk´VjqJK¿, KaKm ßaˆ, TJj láPaJ TrJ y~Ç We accept all major insurances including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, 1199, Union Plan FmÄ IjqJjq pJPhr A¿MqPr¿ ßjA fJPhr \jq ysJxTíf oNPuq KYKT“xJ TrJ y~Ç PxJo ßgPT Êâ xTJu 10aJ ßgPT KmPTu 6aJ, vKjmJr 10aJ ßgPT 4aJ kpt∂ (FkP~≤Po≤ TrJ pJ~)

168-32 Highland Avenue, Jamaica, NY 11432 F train to 169th St. (South Side)

718-657-8525, 718-657-7300 PoKcPTu IKlPx @xJr kNPmt FkP~≤Po≤ TPr Kjj


36

@PoKrTJ~ IJoJPhr jfáj k´\jì 5 kJfJr kr fJPhrPT (ßZPuPoPhrPT) ßTJj jJ ßTJjnJPm ßvJi TrPf yPmÇ ßpoj FT\j nJPuJ oJjMw S xlu oJjMw yS~Jr \jq fJrJ fJPhr TJPZ EeLÇ pKh fJrJ fJ TrPf jJ kJPr, IgtJ“ mJmJ-oJP~r TJK⁄f xJluq I\tj jJ TPr, fJyPu fJPhr mJmJ-oJPhr ßxA fqJV˝LTJr mJ kKrvso mqgt oPj yPmÇ fPm KmPmTmJj S KvKãf AKoV´qJ≤ mJmJoJP~rJ FaJ ßmJP^j, IgmJ fJPhr ßmJ^J CKYf, ßp fJrJ FTaJ KnjúPhPv FPxPZj oNuf fJPhr Kj\˝ mqKÜVf CóJKnuJw, IKnuJw S IKnk´JP~r KjKoP•Ç FmÄ fJPhr ß˝òJ~ V´ye TrJ FTKa jfáj ßhPvr \LmjpMP≠ ßp xÄV´Jo fJrJ ßoJTJPmuJ TPrj fJPf fJPhr jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~Phr ßTJj nNKoTJ ßjAÇ @oJPhr jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~rJ @oJPhrPT mJmJoJ KyPxPm ßkP~A UMKv FmÄ fJrJ FTAnJPm UMKv gJTPfJ fJrJ pKh mJÄuJPhPv mJ Ijq ßTJPjJ ßhPv \jìJPfJÇ AKoV´qJ≤ mJmJoJ KyPxPm @oJPhr CKYf yPm FPhPv \jìV´ye TrJ @oJPhr ßZPuPoP~rJ pJPf mJmJ-oJr fqJV-KfKfãJ

mJ xÄV´JPor hJ~nJr fJrJ ßpj ßmJ^J KyPxPm jJ ßj~, fJr ßgPT fJPhrPT oMÜ rJUJÇ mrÄ fJPhrPT C“xJKyf TrJ CKYf, pJPf fJrJ ßpj ˝KjntrnJPm KjP\Phr VPz ßfJPuÇ ImvqA ‰jKfTfJ S xffJr xJPg fJrJ ßpj xMjJVKrT yP~ SPb ßx mqJkJPrS fJPhrPT C“xJKyf TrPf yPmÇ ßxJvqJu KoKc~JPf jfáj k´\Pjìr k´J¬m~Û ßoP~Phr IPjPTA metjJ TPr fJPhr kKrmJr KTnJPm k´nJKmf TPrPZ fJPhr ßkvJ KjitJrPe - pJ IPjT ßãP©A fJPhr AòJ~ mJ IKjòJ~ V´ye TrPf yP~PZ IgmJ fJPhr @TJK⁄f ßkvJ~ TJ\ TrJr ˝kú \uJ†Ku KhPf yP~PZÇ yJlPkJˆ oqJVJK\Pjr FTaJ mäV 2017 xJPu KcPx’r xÄUqJ~ IjMxºJjL k´JmKºT, oJPyJ ouKlPjJ, KpKj FTJiJPr FT\j ßuUT, mÜJ FmÄ oKyuJPhr \jq xO\jvLu ßjfOPfô C“xJyhJjTJrL ßTJY, KfKj Èaá caJxt Im AKoV´J≤x: AC TqJ≤ Kl~Jr KcxJkP~K≤Ä ASr ßkPr≤x’ jJPo FTKa IjMxºJjL k´KfPmhj k´TJv TPrjÇ xJŒ´KfT AKoV´qJ≤ kKrmJPr \jì ßj~J jfáj k´\Pjìr k´J¬m~Û ßoP~PhrPT CP¨vq TPr

KfKj KTZM krJovt KhP~KZPujÇ KfKj fJPhrPT fJPhr KTZM k´mefJr TgJ pJYJA TrPf C“xJKyf TPrjÇ fJr oPf pUj fJrJ fJPhr k´mefJr oNu C“x mM^Pf kJrPm, fUj fJ fJPhr Kx≠J∂ V´yPer hO|fJ mJzJPmÇ lu˝„k fJrJ FTTnJPm Kj\ Kj\ Kx≠J∂ KjPf @PrJ hO|fJr xJPg xão yPmÇ 1. ^áÅKT KmoMUfJ (KrÛ-FnJxt)- IPjT AKoV´qJ≤ mJmJoJP~rJ oPj TPrj ßp fJrJ ßpPyfá \LmPj IPjT ^áÅKT KjP~PZj, ßxPyfá fJPhr x∂JjPhr ßTJj KTZM TrJr mqJkJPr ßTJj rTPor ^áÅKT ßj~Jr k´P~J\j ßjAÇ fJPhr iJreJ ßp fJrJ fJPhr x∂JjPhr FTKa KjrJkh FmÄ K˙KfvLu ßkvJVf IKnùfJ ßkPf ßpj xmKTZMA ÈPxa @k’ TPr ßrPUPZjÇ KT∂á xoxqJaJ yu ßkvJVf xJlPuqr kgèKu ßoJPaA K˙KfvLu j~ FmÄ Fr \jq KmKnjú oJPkr ^áÅKT FmÄ fqJPVr k´P~J\j kPzÇ 2. KvãJVf ßpJVqfJPT IKfoNuqJ~j (SnJrnqJuM FcMPTvjJu KcKV´\) IKiTJÄv AKoV´qJ≤ mJmJoJP~r TJPZ KvãJVf ßpJVqfJ yPuJ hJKrhsq KmPoJYPjr FmÄ Có-oiqKm• ßvseLPf CjúLf yS~Jr YJKmTJKbÇ lu˝„k, fJrJ fJPhr \JjJ mJ kZPªr ßkvJVf TJ\ ZJzJ Ijq ßkvJr k´Kf, CPhqJÜJ yS~Jr ßãP© FmÄ FojKT

kJTtPYˆJr/ TqJPxu KyPu IKnù mJÄuJPhvL KYKT“xT

cJ. mJmuM TáIJPoKoJrrTJj ßmJctmxJT Fo.Kc. xJKatlJAc ßoKcKxj KmPvwù

Kv·TuJ~ k´KfnJ KmTJPvr xMPpJV ßh~Jr ßYP~ fJPhr KYrJYKrf k´gJVf iqJj-iJreJ IjMpJ~L fJPhr ßZPuPoP~Phr \jq ÛáPu kzJPvJjJ FmÄ Cófr KcKV´ I\tjPT ßmKv oNuqmJj oPj TPrjÇ 3. YJatJct TqJKr~JPrr IV´JKiTJr (ßk´lJr YJatJct TqJKr~Jr kJg)- xJiJref AKoV´qJ≤ mJmJoJP~rJ fJPhr jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~Phr \jq Có optJhJxŒjú YJatJct TqJKr~Jr ßmKv kZª TPrj, ßpoj ßoKcKxj, AK†Kj~JKrÄ FmÄ u’ AfqJKhÇ fJrJ oPj TPrj ßp FA irPjr ßkvJèKu xoJP\ FTaJ ßVJPflj ˆqJ¥Jct KyPxPm TJ\ TPrÇ FmÄ fJrJ y~PfJ TUjS KjP\rJ FA xm ßkvJ~ IKnùfJ I\tj TPrjKjÇ fPm fJrJ nMPu pJj FPhPv ßp ßTJj KmwP~ KmPvwLTre (߸vJuJAP\vj) ymJr oJiqPoS ßTC ßkvJVf xJluq I\tj TrPf kJPrÇ ßpoj TJÀKvP·r KmPvwLTre, FT\j KmPvwù YTPuKa~Jr, FT\j KmPvwù ßvl, FT\j ßkvJVf ßUPuJ~Jz, IKnPjfJ, KoCK\Kv~Jj, \JjtJKuˆ, FT\j Ka.Kn. FqJÄTJr, lqJTJKfi mJ KaYJr, KljJK¿~Jr, APTJPjJKoˆ, mqJÄTJr, TPktJPra FKéKTCKan mJ F≤sJPk´Kj~JrvLk, FrTo @PrJ vf rTPor xMPpJV rP~PZ TJPrJ k´KfnJ KmTJPvr oJiqPo xlu \Lmj pJkj TrJrÇ 4. Có-xJluq I\tjTJrL (yJAFKYnJr)- IKiTJÄv AKoV´qJ≤ kKrmJPrr \jq Kj~Kof TPbJr kKrvsPor oJiqPo FTaJ IjúxÄ˙Jj KjKÁf TrJaJA k´iJj uãqÇ pJr lPu AKoV´qJ≤ mJmJoJ CnP~A ßZPuPoP~Phr Ûáu FmÄ fJPhr KjP\Phr Tot˙u, FA ÀKaPjA Inq˜ yP~ kPzjÇ fJrJ ßpPyfá ˝· k´JYápt KjP~ FPhPv k´KfKÔf yP~PZj FmÄ fJPhr ßZPuPoP~Phr kzJPvJjJ KjKÁf TPrPZj, fJrJ fJPhr x∂JjPhr Có xJluq I\tjTJrL KyPxPm ßhUPf YJjÇ ßpPyfá fJrJ AKoV´qJ≤ KyPxPm k´KfTNufJr KmÀP≠ IPjT KTZM I\tj TPrPZj, fJPhr ßZPuPoP~rJ ßxxm TgJ ßnPm Inq∂rLe YJk ßmJi TPr, FmÄ fJrJ oJ-mJmJr hOKÓPf xlu jJ ymJr nP~ gJPTÇ

5. YJk IjMnm TrJ Èk´fqJvJr kKroJe’ IjMpJ~L (ßk´xJrc Èaá FoJC≤ aá xJoKgÄ’)- AKoV´qJ≤ mJmJoJP~rJ IKiTJÄv ßãP©A FTaJ TPbJr xÄÛíKf FmÄ ToMqKjKar oPiq ßmPz SPb, pJrJ xoJP\r IjqrJ fJPhr mqJkJPr KT mPu mJ KTnJPm IKf èÀPfôr xJPg KmPmYjJ TPrÇ FojKT ßT TJPT ßTJj ˜Pr KmP~-xJhL TrPm mJ TPrPZ, ßx xŒPTt fJrJ UMm V´Jyq TPr mJ pfúvLu y~ÇFA xo˜ ßãP© @oJPhr jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~rJ, KmPvw TPr ßoP~rJ @oJPhr Kmmsf yS~Jr ^áÅKT KjP~ KY∂J~ kPz pJ~Ç ßpoj FTKa ßoP~ 30 mZr m~Pxr @PV KmP~ Tru KTjJ mJ FTaJ KkFAYKc KcKV´ I\tj Tru KTjJ FxmA fJPhr AKoV´qJ≤ kKrmJPrr S mKitf xoJP\ fJPhr xJluq kKroJPkr oJkTJKb KyPxPm irJ y~Ç fJrJ ßpj fJPhr ßkvJVf TJ\ FmÄ xŒTt k´KfÔJr \jq xJrJãe FTaJ kKroJe-kKroJPkr YJPkr oPiq gJPTÇ fJPhr ßxA k´fqJvJr kKroJe k´J~A ßZPuPoP~Phr fJPhr xÄÛíKf-xŒOÜfJ FmÄ iotYYtJr oJPjS kKroJk TrJ y~Ç kKrPvPw muPf YJA ßp AKoV´qJ≤ mJmJoJ KyPxPm @oJPhr oPj rJUJ CKYf, pKh @orJ ßZPuPoP~Phr @oJPhr KjP\Phr I\tPjr mJ @TJ–ãJr kKroJPk ßhUPf gJKT fJyPu @oJPhr jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~rJ fJPhr xy\Jf ßpJVqfJr ßmJiPT FmÄ xãofJPT IK˙KfvLu S oNuqyLj KyPxPm nJmPf kJPrÇ FaJ FTaJ KmköjT Im˙Jr xOKÓ TrPf kJPr pKh @orJ fJPhr ßpJVqfJPT @oJPhr oJPjr KmYJPr xJrJãe kKroJk TKrÇ ßx\jqA ßZPuPoP~rJ pJPf TPr @®-KjntrvLu yP~ KjP\PT nJumJxJr IjMnNKf KjP~ mz yP~ SPb ßxKhPT @oJPhr hOKÓkJf TrJaJ èÀfôkNetÇ IKiTJÄv mJmJoJA fJPhr x∂JjPhr Kj”vftnJPm nJumJPxjÇ KT∂á ßxA nJPuJmJxJr mJKyqT ßYyJrJ pKh vftxJPkPã WPa fJ @oJPhr ßZPuPoP~Phr, KmPvwf ßoP~Phr Skr mqKÜVf S ßkvJVf Cjú~Pj ˙J~L ãKfTr k´nJm ßluPf kJPrÇ

x¬JPy rKmmJr xy 6 Khj ßUJuJ

kKrPwmJ/ KYKT“xJ

dJTJ˙ \JfL~ ÂhPrJV yJxkJfJu ßgPT Fo.Kc. KcKV´k´J¬ FmÄ CÜ yJxkJfJPur k´JÜj KYKT“xT

KlK\TqJu yJA mäJc ßk´xJr cJ~PmKax yJA ßTJPuPˆru KaFuKx FqJ\oJ mJPfr mqgJ YotPrJV ßpRjPrJV IjqJjq \Kau ßrJV

2000 oqJPV´J FKnKjC, msÄé, KjCA~Tt 10462 ßpJVJPpJV” 718-822-2240

e

J

JJ

J J

K Phone:

718-414-4760

FAMILY DENTAL CARE mJXJuLPhr \jq KmjJoNPuq krJovt ßh~J y~ @kjJr kKrmJPrr xmJr pJmfL~ hJÅPfr KYKT“xJr \jq FPˆJKr~J~ @oJPhr jfMj ßc≤Ju IKlPx @xMjÇ FUJPj ßoKcPTAcS V´ye TrJ y~Ç IKnù cJÜJrPhr ßxmJ V´ye TÀj

Family Dental Car e

cJ” ßoJ” jJBo 28-57, Steinway Street, Astoria, NY 11103

718-267-0500


37

oñPu mxmJPxr ˝kú mjJo @vs~yLPjr @yJ\JKr 4 kJfJr kr yJ\Jr IKnmJxj k´fqJvL oJjMPwr du ßjPoPZÇ fJrJ jhL kJr yP~ @PoKrTJ~ k´PmPvr ßYÓJ TrPZÇ @r xLoJP∂r IvõJPrJyL mJKyjL YJmMPTr n~ ßhKUP~ xLoJ∂ ZJzJ TrJr ßYÓJ TPrPZÇ IKnmJxLPhr k´Kf F irPjr IoJjKmT @Yre pMÜrJPÓsr IKnmJxj jLKfr KmÀ≠ mPu xrTJPrr ßnfPrA Fr TPbJr xoJPuJYjJ yPòÇ nJAx ßk´KxPc≤ ToJuJ yqJKrx xy IjqJjq hJK~fôvLu mqKÜrJ Kmw~Ka KjP~ xÄKväÓ oπLr xJPg TgJ muPmj mPu \JKjP~PZjÇ oJjmJKiTJr TotLrJ fh∂ hJKm TPrPZjÇ FrA oPiq k´J~ 15 yJ\Jr IKnmJxj k´fqJvLPT fJPhr ßhv ÈyJAKf’ßf ßlrf kJbJPjJ yP~PZÇ FUjS ßaéJPxr xLoJ∂ vyr ßcu KrS-r ßUJuJ @TJPvr KjPY Im˙Jj TrPZ yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ ßhPv UJhq ßjA, TotxÄ˙Jj ßjA, ßjA ßmÅPY gJTJr jNqjfo VqJrJK≤- fJA fJrJ ßlrf ßpPf YJ~ jJÇ Foj @rS vf vf ChJyre @PZÇ IKnmJxj k´fqJvL oJjMw \LmPjr ^áÅKT KjP~ Cjúf ßhvèPuJPf k´PmPvr ßYÓJ TrPZÇ FTaá KjrJkh \LmPjr @vJ~ kJjJoJr VyLj Ireq KTÄmJ xJyJrJr f¬ oÀnNKoPf KhjrJf yÅJaPZÇ TJPrJ TJPrJ ˝Pkúr xKuu xoJKi yPò nNoiqxJVPrÇ mZPrr kr mZr Ijq ßhPvr ß\uUJjJ~ mªL \Lmj pJkj TrPZÇ ßTJgJS InJm, ßTJgJS \JKfVf KmPÆwÇ @vsP~r xºJPj oJjMw ZMaPZ KhKVõKhTÇ Ko~JjoJPr xJoKrT xrTJr 12 uã ßrJKyñJr Wr-mJKz kMKzP~ xJVPr nJxPf mJiq TPrPZÇ mJÄuJPhPv @vs~ jJ KouPu- fJPhrS xKuu xoJKi yPf kJrPfJ mPñJkxJVPrÇ Ko~JjoJr ßgPT xMhJj KTÄmJ ßxJoJKu~J- xmt© FTA Im˙JÇ oJjMw ZMPa YuPZ @vsP~r xºJPjÇ hMKntã-kLKzf ßhv AKgSKk~JÇ ßpUJPj yJ\Jr yJ\Jr KvÊ rJPf jJ ßUP~ WMoJPf pJ~, xTJPu WMo nJPX mJÀPhr VPºÇ xrTJr oJjMPwr oMPU UJhq fáPu KhPf jJ kJrPuS, IP˘r ^j^jJKjr ToKf ßjAÇ ßxUJPjS \JKfVf KmPÆw @r ãofJr ÆPªô xJiJre oJjMw IxyJ~Ç KxKr~J, AP~Poj, @lVJKj˜JPjr oJjMwS k´JenP~ mJ˜MKnaJ ßZPz @vsP~r xºJPj ZMaPZ IjqPhPvÇ IU¥ nNKor FA kOKgmLÇ oJjMw Kj\ WJo S vsPo k´TíKfr xŒhPT xŒK•Pf kKref TPrPZÇ ßxA xŒPh xTPur xo IKiTJr gJTJr TgJ KZPuJÇ KT∂á ßjAÇ FThu oJjMw kOKgmLr xo˜ xMPpJV xMKmiJ ßnJV TPr YÅJh KTÄmJ oñPu mxmJPxr ˝kú ßhUPZ, @PrThu yJPfr oMPbJ~ oOfáq KjP~ ZMaPZ @vsP~r xºJPjÇ fJPhrPT @vs~ KhPf jJ kJrPuS ßWJzJ S YJmMPTr n~ ßhUJPjJ oJjmJKiTJPrr k´Kf xñKfkNet j~Ç

vJK∂Pf ßjJPmu FmJr xJÄmJKhTfJ~ 3 kJfJr kr ˝JiLjfJPT fJA xmtJKiT èÀfô KhP~PZ FmÄ ˝LTKíf ˝„k oJKr~J ßrxJ FmÄ KhKoK© oMrJfnPT vJK∂Pf ßjJPmu kMrÛJr KhP~ xÿJKjf TPrPZÇ oqJKjuJ~ r~aJrPT ßhS~J FT xJãJ“TJPr oJKr~J ßrxJ FA kMrÛJrPT ÈnVú kOKgmLPT ßorJof S KbT TrJr ßãP© xJÄmJKhPTr nNKoTJr KmvõmqJkL ˝LTíKf’ mPu IKnKyf TPrjÇ mZPrr kr mZr xrTJr S k´vJxPjr IPyfáT S ßm@AKj oJouJ~ KjV´y S KjptJfPjr TgJ CPuäU TPr KfKj @PrJ mPuj, ÈxJÄmJKhTfJ FUj xmPYP~ ^áÅKTkNet FTKa ßkvJ FmÄ xJÄmJKhTrJ k´pMKÜr käqJalPotr TJPZ IPjTaJ IxyJ~ Im˙J~ fJPhr Kj~πe yJKrP~PZÇ’ KfKj nMu fPgqr C™Jj ßrJPi KmPvõr xm ßhvèPuJPT FTK©f yS~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ CPuäUq, oJKr~J ßrxJPT Vf mZr oJouJ~ lÅJKxP~ ß\uyJ\Pfr mqm˙J TrJ yP~KZu KmYJKrTnJPmÇ KT∂á ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr k´JK¬r oJiqPo fÅJr ßx ßnJVJK∂r \mJm ßkP~PZ hMfJPft k´vJxjÇ oJKr~J ßrxJ ßlxmMTPT VefPπr \jq oJrJ®T ÉoKT KyPxPm ßhPUj FmÄ oPj TPrj ßlxmMT @xPu KogqJr Km˜JrPT IV´JKiTJr ßh~, xPfqr kKrmPft ßâJi FmÄ WOeJPT k´vs~ ßh~Ç ˆTPyJo A≤JrjqJvjJu Kkx KrxJYt AjKˆKaCPar kKrYJuT cqJj K˛g mPuj, ÈFA kMrÛJr Cn~ xJÄmJKhTPTA @∂\tJKfT ßãP© @PrJ ßmKv kKrKYKf ßhPm FmÄ jfáj k´\Pjìr xJÄmJKhTPhr IjMk´JKef TrPmÇ’ KfKj @PrJ mPuj, È@orJ xJiJref @vJ TKr ßp mOy•r KnK\KmKuKar Igt yS~J CKYf xÄKväÓ mqKÜPhr IKiTJr FmÄ KjrJk•Jr \jq IKiTfr xMrãJÇ FA kMrÛJr ßxA KhPT FTKa KmvJu khPãk KyPxPm KmPmKYf yPmÇ’ KmPvõ xJÄmJKhTfJ FmÄ xJÄmJKhTPhr FUj xïaTJu YuPZÇ KhKoK© oMrJfn FmÄ oJKr~J ßrxJPT FmZPrr ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr ßh~J~ KmvõmqJkL xJÄmJKhTPhr KjrJk•Jr Kmw~Ka @PrJ èÀfô kJPm mPu @vJmJh mqÜ TrJ pJ~Ç IKnjªj KhKoK© oMrJfn FmÄ oJKr~J ßrxJ!

FnKr Kul A\ Fq lîJS~Jr 4 kJfJr kr ^rJ kJfJ; @Ko ßfJ FA ßyoP∂r ßnfr KÆfL~ mx∂ ßhKUÇ ßhPUJ, FnKr Kul A\ FqJ lîJS~JrÇ’ mKwt~Jj FA nhsoKyuJr Cöôu hM’ßYJPUr ßnfr @Ko \Lmj ChpJkPjr @jª ‰nrmL ßhUPf kJAÇ KjÔMr xo~ KTÄmJ m~x oJjMPwr fôTPT Kjoto TáÅYPT ßh~, KT∂á KTZM oJjMPwr oj ^rJ kJfJr oPfJ xffA mKetu @r oMYoMPY gJPTÇ xmthJA ßxUJPj mx∂TJuÇ


38

ßlxmMT oJjKxT YJk mOK≠r @PrTKa TJre 5 kJfJr kr pJA, hMAKhj fTt-KmfPTt KVP~ pKh kKuKaTqJu KlVJr yP~ pJA KTÄmJ kK©TJr kJfJ~ hMPaJ TKmfJ ZJkJ yPuA pKh KmvJu ßTJj TKm yP~ pJA, fPm @Ko xlu, KT∂á xJgtT jAÇ xJgtT fUjA yPmJ pUj @oJr T£, k´KfaJ khPãk mJ xJluq ßTJj mqKÜ, xoJ\ mJ rJPÓsr ßTJj CkTJPr @xPm mJ k´P~J\jL~ kKrmftj WaJPmÇ IPjqr I\tj mJ xJlPuq KjP\PT IKjrJkh ßnPm @oJPhr \ôPu kMPz

pJS~JrS FTaJ Kmw~ rP~PZÇ ßxaJPT AjKlKrSKrKa ToPkäé muJ y~Ç IPjqr ßTJj TJ\ mJ xJlPuq BwtJKjõf yS~J UMmA \Kau FTaJ oJjKxT I˝J˙qTr Im˙JÇ BwtJ ßgPT @oJPhr xŒTt jÓ y~, xJoJK\T ßpJVJPpJV ˙Jkj mqJyf y~ FmÄ IjqPTS @orJ oJjKxT ˝J˙q\Kjf xÄTPa ßlKuÇ fPm FA \Kau xoxqJKa To ßmKv @oJPhr xmJr oJP^A uMTJK~f @PZÇ FPT I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjAÇ ßTC ßxaJPT

Kj~πe TrPf kJPrj, ßTC kJPrj jJÇ KTZM KmwP~ BwtJKjõf yS~Jr mqJkJrKaPf @orJ pMKÜ UMÅP\ ßkPf kJKrÇ krLoKjr TgJA iJrJ pJTÇ oJ© 2/3 mZPr KfKj YuKó© \VPf FPxPZjÇ fJr Kya ßTJj oMKnS jJAÇ IgY ßTJKa aJTJr oJKuT, hJoL mJKz VJKzPf YPzjÇ yÅJKY KhPuS xJÄmJKhTrJ ^ÅJKkP~ kPzj fJr SkrÇ xnJ xKoKfPf xJoPjr ßY~JPr KfKj mPxjÇ IgY mÉ IKnPjfJ-IKnPj©LPhr FUPjJ ßhKU pJrJ xmtTJPur Kya IKnPjfJIKnPj©L, fJrJ FUPjJ @KgtT xÄTPa Cjúf KYKT“xJ TrPf kJPrj jJÇ fJrJ FUPjJ kJmKuT asJ¿PkJPatvj mqmyJr TPrjÇ TJP\A, mZr mZr iPr kKrvso TPr IKcP~¿PT xmaáTá KhP~ KhP~S @KgtT xÄTPa gJTJ FT\j xMkKrKYf IKnPj©L pKh FUj krLoKjPT KyÄxJ TPrj, fPm

ßxaJ IkrJi ymJr TgJ jJ, mrÄ pMKÜoNuT ymJr TgJÇ oJjMw ßfJ, ßlPr˜J jA @orJÇ kKrvso TPr k´Jkq oNuq jJ kJS~J @Ko KjP\S IjqPT KmjJ kKrvsPo xmaáTá ßkPf ßhUPu, rJV mJ BwtJKjõf ymJr pPgÓ pMKÜ ßhKUÇ fPm, FUJPj @oJPhr pJ TreL~ fJ yu, KjP\r @PmV-IjMnNKf S @YrePT Kj~πe TrJÇ @oJPhr oPj TJrPe ITJrPe rJV, ßãJn, KyÄxJ, KmPÆw @xPfA kJPr, fPm ßxaJ ßpj ßTJjnJPm IjqPT @WJf mJ ãKfV´˜ jJ TPr, fJ uãq rJUJ UMm \ÀKrÇ @oJPhr KjP\PT Kj~πe TrJ KvUPf yPmÇ FmÄ @orJ ßpj KjP\PT oNuqJ~j TrPf KVP~ IjqPT ImoNuqJ~j jJ TKrÇ @KoA ßp xmtJm˙J~ xm \JKj mJ xm KmwP~ ùJj rJKU, KTÄmJ xm k´JK¬ ßTmu @oJrA, Kmw~aJ fJ KT∂á j~Ç @oJr ßgPTS FTaJ v», mJTq, WajJ, iJreJ, Knjú KY∂JvKÜ mJ C“kJhjvLufJ~ ßp FKVP~ @PZj, ßxA mqKÜA @oJr ßgPT hã FmÄ IKnù mPu iPr ßj~J pJ~Ç KjP\PT KjP~ nJmJ oª KTZM j~Ç fPm xmtJm˙J~ KjP\PT KyPrJ nJmJ mMK≠oJPjr TJ\ j~Ç Foj nJmjJ @oJPhr KjP\Phr FmÄ IjqPhr Cn~ kãPTA oJjKxT YJPk ßlPuÇ YJk @oJPhr \jq nLKf\jT FTKa TJreÇ @oJPhr vrLr FmÄ oPjr \jq pJ ÉoKT˝„k fJA oPjr Skr YJkÇ FmÄ ßxA ÉoKT mJ k´KfTNu kKrPmvaJPf @oJPhr vrLr S oj KTnJPm xJzJ KhPò, ßxaJ yu ÈPˆsx ßrxk¿’Ç Fxm ßãP© AKfmJYT nNKoTJ rJUJ \ÀKr yPuS xmJA ßxaJ TrPf kJPrj jJÇ FA YJk FPTT\Pjr Skr FPTT rTonJPm k´nJm Km˜Jr TPrÇ hLWtPo~JKh oJjKxT YJPk gJTJ FT\j mqKÜr @PmV Kj~πeyLj y~Ç @PmPVr IK˙KfvLufJ~ KY∂J-ßYfjJr kKrmftj y~, ßjKfmJYT oPjJnJm mOK≠ kJ~ FmÄ ßo\J\, @Yre kKrmftj y~Ç FA YJk pKh hLWtKhj YuPf gJPT FmÄ @oJPhr KjfqQjKoK•T TJP\ mqJWJf WaJ~, fPm FT kptJP~ ßxaJ oJjKxT ßrJPV kKref yPf kJPrÇ ßpoj, IqJÄ\JAKa KcxctJr, KcPk´vjÇ @r pUj oJjKxT ßrJV oj-oK˜ÏPT iPr ßlPu, fUj @oJPhr vrLr n~JjTnJPm @WJfk´J¬ y~Ç @xu TgJ yu, IjqPT oNuqJ~j TrPf ßvUJÇ @orJ ßpj KjP\PT oNuqJ~j TrPf KVP~ IjqPT @WJf jJ TKr, IxÿJj jJ TKrÇ ßTjjJ @oJPhr ßjKfmJYT FTaJ T£˝r mJ o∂mq, @Yre IjqPT oJjKxT YJPk ßluPf kJPr, pJ mqKÜr mqKÜ\LmPj oJrJ®T rTPor xoxqJ ‰fKr TrPf kJPrÇ

IjMPk´reJr jJo è†j xJPéjJ 5 kJfJr kr ßx xo~TJr jmJVf kJAua è†jÇ TJKVtu IKnpJPjr xo~ IP·r \jq KoxJAu yJouJ ßgPT mÅJPYj è†jÇ TJKVtu pM≠ ßvPwr 7 mZr kr Imxr V´ye TPrjÇ ßTC nJmPfA kJPrKj è†j xJPéjJ FfaJ xJluqr xJPg FKVP~ pJPmÇ è†j KjP\PT jJrL j~ FT\j oJjMw ßnPmKZuÇ fJr iqJj iJreJ~ KZu kJAua yS~Jn fJA mJ˜mJ~j yP~KZuÇ fÅJr xoxJoK~T kJAuarJ k´go KhPT fJrJ pJPT ImPyuJ @r ImùJr ßYJPU ßhPUKZu fJrJA krmftLPf fJPT xqJuMa \JjJ~ fJr FA xJyKxTfJ @r KjÔJr xJPg hJK~fô kJuj TrJr \jqÇ fÅJr ßxA \LmjTJKyjL KjP~ KjKotf yP~PZ oMKn è†j xJPéjJÇ oMKnKa 2020 xJPu ßjaKlîPé oMKÜ ßh~J y~Ç TPrJjJ oyJoJrLr TJrPe yPu oMKÜ ßh~J y~KjÇ ZKmKaPf IKnj~ TPrPZ FTxoP~r hMhtJ∂ uJxqo~L IKnPj©L vsLPhmLr ßoP~ \J¤mL TJkMr, kï\ K©kJKb, Iñh ßmhL xy @PrJ IPjPTÇ kKrYJujJ~ vre votJÇ @r k´PpJ\jJ~ iotJ k´cJTvjx K\ ˆMKcSÇ ßpPyfá mJP~JKkT fJA ßxUJPj ßhUJPjJ yP~PZ è†Pjr ßxA ßZJaPmuJ ßgPT kJAua ymJr ˝kúkNreÇ fJPT TfaJ uzJA TrPf yP~PZ FA kg kJKz KhPf KVP~Ç kKrmJPr nJA, oJ xy IjqrJ KTnJPm mÅJiJ yP~ hÅJzJ~Ç fPm è†Pjr mJmJ KZPuj fJr ˝Pkúr kKrKi kJr yS~Jr xyPpJVLÇ mJmJr C“xJy S IjMPk´reJ KZu fJr YuJr xñLÇ fJr ˝kúPT ßZÅJ~Jr \jq xoJP\r IKuKUf k´JYLr KcñJPf yP~KZu fJPTÇ pMP≠r o~hJPj ßpoj xlu ßfoj \LmjpMP≠S xlu FT jJrL è†jÇ IgY FA @iMKjT pMPVS @lVJKj˜JPjr KhPT fJTJPu oPj y~ ßoP~rJ ßxUJPj @Kho pMPV mxmJx TrPZÇ ßoP~Phr uzJAaJ TfaJ TKbj ßxaJ è†j xJPéjJ oMKnaJ ßhUPuA ßmJ^J pJ~Ç kJvJkJKv FaJS ßhUJ pJ~ ßp ˝kú kNrPer ßãP© TfaJ hO| oPjJmu KjP~ FKVP~ ßpPf y~Ç ˝kú ZJzJ \Lmj IgtyLjÇ \Lmj ˝kúo~Ç @orJ k´KfKj~f ˝kú ßhKU @mJr ˝kú ßnPXS pJ~, lPu oj ßnPX pJ~, fJrkr @mJr ßhKUÇ @xPu ˝kú @PZ mPuA \Lmj Ff xMªrÇ FTaJ ˝kú nñ oJPj @mJr jfáj TPr ˝kú ßhUJ, @mJr jfáj TPr mÅJYJr uzJAÇ yJr oJjJr jJo \Lmj j~, mrÄ xÄV´Jo TPr xlufJr xJPg FKVP~ pJS~Jr jJo \LmjÇ è†j xJPéjJ FT ßpJ≠Jr jJo ßp xTu mÅJiJ IKfâo TPr xlufJr ÆJrk´JP∂ ßkÅRPZPZÇ


39


40

kMjÁ xMªrmj S ßTKj~Jr In~JrPeq 5 kJfJr kr ßmKvr nJV xo~Ç ßmuJ FTaJ~ oiqJ¤ ßnJ\jÇ Yo“TJr @P~J\jÇ xJhJ nJf, kJrPx oJZ nJ\J, oMKVt, xm\L, nftJ, cJu FmÄ xJuJhÇ WPrJ~J rJjúJr kNet kKrfOK¬Ç ßmuJ YJraJr KhPT KˆoJr TaTJ ßkÅRZáPuJÇ ßjJXr TrJ yuÇ FUPjJ KhPjr @PuJ gJTPm KTZáãeÇ KˆoJPrr xÄPV mÅJiJ hMKa asuJPr TPr @orJ mj kKrÃoPe ßmPrJuJoÇ k´go KmrKf TaTJ S~JY aJS~JPrr WJaÇ käJalPotr Skr mPx gJTJ ÂÓkMÓ FTa mJjr @oJPhrPT ˝JVf \JjJuÇ ßmJ^J ßVu oJjMw ßhPU ßx Inq˜Ç kJP~ ßyÅPa aJS~Jr kpt∂ ßVuJoÇ YJKrKhPT KjKmz IreqÇ aJS~JPrr KbT kJPvA IPjT ß^Jk^Jz pJ jJKT mJWPhr Kk´~ KmYre ßã©Ç K\~J mJrmJr xmJAPT xJmiJj Tru pJPf jJKT ßTC FTuJ \ñPur oPiq jJ pJ~Ç muJ pJ~ jJ mJWovJ~ ßTJgJ~ SÅ“ ßkPf @PZjÇ kJP~ ßyÅPa ßlr asuJPr SbJÇ @oJPhr KjP~ asuJr UÅJKz KhP~

KTZáaJ FKVP~ AK†j mº TPr ßhS~J yu FmÄ xmirPjr mJTqJuJk ßgPT Kmrf gJTPf IjMPrJi TrJ yuÇ AK†Pjr @S~J\ mº yPfA @orJ Ijq kKrPmPv KlPr ßVuJoÇ YJKrKhPT ÊjvJj jLrmfJ, oJP^ oJP^ ßYjJ IPYjJ kJULr cJT, KmKnjú k´\JKfr mJ\kJULPhr SzJCKzÇ UJKzr kJPz xm ßVJukJfJr ß^JkÇ ßTJj ßTJj ßVJu VJPZ lu iPrPZÇ FèPuJ ßgPT FT irPjr èz mJjJPf kJPr ˙JjL~rJÇ @r ßVJukJfJ - FUPjJ y~ KTjJ \JKj jJ-mqJkTnJPm mqmÂf y~ Wr ZJS~Jr TJP\Ç IKiTJÄv VJPZr ßVJzJ ßgPT ÊPuJ ßmPrJPjJ- AÄPrK\Pf pJPhrPT mPu breathing roots pJ ß\J~Jr FPu VJZPhr Kj”võJx KjPf jJKT xyJ~TÇ KTZáhNr FKVP~ asuJPrr KhT kKrmftj TPr ßxsJPfr IjMTáPu KˆoJPrr KhPT ßlrJÇ FTUJPj mJPWr kJP~r KY¤ ßhUJ ßVuÇ KY¤ UÅJKzr hM’kJPrAÇ IgtJ“ mJW FA UÅJKzKar FkJr SkJr TPrPZÇ K\~J IKnof Khu ßp hJVaJ FPTmJPr aJaTJ∏ TP~T WμJr ßmKv j~ ßxèPuJr m~xÇ UJKzKa Foj k´v˜S j~Ç APò TrPu mJW oJoJ uJl KhP~S asuJPr YPu @xPf kJPrÇ pJ ßyJT fJPhr ßhUJ kJS~J yu jJÇ @orJ KjKmtPWú KˆoJPr KlPr FuJo pUj xºqJr IºTJr jJoPZÇ @\PTr of KmvsJoÇ KcjJr @aaJr KhPTÇ ßojM” ßkJuJS, ßnaKT oJZ nJ\J, UJxLr oJÄx, xmK\, xJuJh, KoKÓ FmÄ ßTJou kJjL~Ç rJjúJr oJj k´vÄxjL~Ç @orJ xyPpJVLrJ fOK¬r xÄPV xo~ KjP~ rJPfr UJS~J ßUuJoÇ ßUJuJ ZJPh k´Je ßUJuJ @`J yu IPjT rJf kpt∂Ç Frkr WPr KVP~ ÊP~ kzPfA WMKoP~ kzuJoÇ

krKhj, 26 KcPx’r, UMm ßnJPr @mJr ßjJñr fáuu KˆoJrÇ ßZJa ßZJa vJUJ jhLr oJ^ UJj KhP~ FèPf gJTuJoÇ hM’kJPvA Wj \ñu FmÄ oJP^ oJP^ jJjJ irPjr mjq k´JeL ßhUJ pJKòuÇ FTUJPj KˆoJr gJou FmÄ asuJPr TPr @orJ cJñJ~ jJouJoÇ \ñPur ßnfr KhP~ yÅJaJ kg iPr KjP~ pJS~J yu ßmv KTZáaJ rJ˜JÇ TJPbr käJalot KhP~ ‰fKr TrJ rJ˜JÇ xMªrmPjr FA IÄvKa mJPVryJa ß\uJ~ ImK˙fÇ @AuJr @WJPf FA IûuKa-vrjPUJuJ-KmPvwnJPm ãKfV´˜ y~Ç orJ VJPZ nrJ YJrKhPTÇ FUPjJ jfáj VJZ ‰fKr yP~ SPbKj vNjqfJ kNrPer \PjqÇ lPrˆ IKlPxr ßuJT\Pjr \Pjq T’Ka @mJx ˙PuA mjKmnJPVr TotLPhr mxmJxÇ mÅJ KhPT hOKÓxLoJr oPiqA xoMhs ¸Ó kKrhOvqoJjÇ @orJ \ñPur oPiq @PrJ FPVJuJo kJP~ YuJ kg iPrÇ K\~J ßWJweJ Tru ßp nJVq nJu yPu yKrPer ßhUJ KouPmÇ @r FTaá xJoPj ßpPfA luPuJ k´hvtPTr nKmwqÆJeLÇ ßmv TP~TaJ yKre ßhUJ ßVuÇ @orJ @r jJ FKVP~ ßxUJPjA hÅJzJuJo FmÄ TgJ muJ ßgPT Kmrf yuJoÇ ßhUPf ßhUPf @PrJ KTZá yKre YPu yu ßTSzJ kJfJ UJmJr \PjqÇ @r KTZáãe IPkãJ TrPfA yKrPer FTKa KmvJu hu FPx \PzJ yu KjYá VJZkJuJèPuJr @Px kJfJ UJS~J~ mq˜Ç ßTJj ßTJj yKre hM’kJP~ nr KhP~ CÅYá yP~ VJPZr kJfJ UJKòuÇ @oJPhr oMU mº gJTPuS TqJPorJ~ ßxu ßlJPj k´JenPr ZKm fáuKZuJoÇ @Ko xÄPV KjP~ pJS~J Fx Fu @r KhP~ IPjT KnKcS TruJoÇ k´J~ WμJ UJPjT iPr @orJ yKrePhr xÄV CkPnJV TruJoÇ


41


42

xJiJre xnJ~ mÜmq rJPUj ßoJyJÿh Kk~Jr, yJÀj nëA~J, TJ\L vJoxMP¨JyJ, vJy ßjS~J\ S oJyoMhMr ryoJjÇ ß\KmKmF'r xJiJre xnJ~ oPû CkKmÓ xÄVbPjr Kfj KmhJ~L TotTftJÇ

xJiJre xnJ~ mÜmq rJPUj IJPxl mJrL aáaáu, lJyJh ßxJuJ~oJj, ßoJyJÿh jKo, xJPrJ~Jr ßYRiMrL S ßoJvJrrl ßyJPxjÇ mÜmq rJPUj IJmMu l\u KhhJÀu AxuJo, TJoÀöJoJj TJoÀu S ßxKuo yJÀjÇ

ßoJyJÿh Kk~Jr @øJ~T yJÀj nëÅA~J xhxq xKYm

ß\KmKmFr xJiJre xnJ~ @øJ~T TKoKa VKbf KjCA~Tt(ACFjF)” \qJTxj yJAax mJÄuJPhvL Km\Pjx FPxJKxP~vPjr (ß\KmKmF) xJiJre xnJ~ jfáj @øJ~T TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ KhhJr-TJoÀu ßjfOfôJiLj TKoKar ßo~Jh C•Let yS~J~ xnJ~ KmKvÓ mqmxJ~L ßoJyJÿh Kk~JrPT @øJ~T S yJÀj nMÅA~JPT xhxq xKYm oPjJjLf TrJ y~Ç \qJTxj yJAaPxr jmJjú kJKat yPu Vf 7 IPÖJmr mOy¸KfmJr hMkMPr IjMKÔf ß\KmKmFr xJiJre xnJ~ xnJkKffô TPrj KmhJ~L xnJkKf @mMu l\u KhhJÀu AxuJoÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j

ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oSuJjJ oJyoMh ßyJPxjÇ oyJoJrL TPrJjJxy KmKnjú TJrPe ß\KmKmFr ßp xTu TotTftJ S xhxq oOfáqmre TPrPZj fJPhr ˛rPe ßvJT k´˜Jm C™Jkj TPrj ßoJyJÿh @mMu TJPvoÇ xnJ kKrYJujJ TPrj ßoJvJrrl ßyJPxjÇ xnJ~ xJiJre xŒJhT S ßTJwJiqPãr KrPkJat ßkv TPrj pgJâPo TJoÀöJoJj TJoÀu S ßxKuo yJÀjÇ KrPkJat hMKar Ckr @PuJYjJ~ IÄv ßjj jJ\oMu @yxJj, TJ\L o≤á, vJy ßjS~J\, ßoJyJÿh Kk~Jr, yJÀj nMÅA~J, ßoJyJÿh oyxLj jKj, KV~Jx @yPoh, xJPrJ~Jr

xJiJre xnJ~ mÜmq rJPUj Ko\JjMr ryoJj, Fo ßyJPxj rJjJ, ÀÉu xrTJr, IJmMu TJPxo S TJoÀöJoJj mJóáÇ

\JyJj ßYRiMrL KxKkF, TJ\L vJoxMP¨JyJ, TJoÀöJoJj mJóá, lJyJh ßxJuJ~oJj, @Pxl mJrL aáaáu, ßyJPxj Fx rJjJ, ÀÉu @oLj xrTJr, oKjr yJxJj, @PjJ~Jr \JKyh k´oMUÇ CPuäUq, xnJr FT kptJP~ ß\KmKmFr

FTJÄPvr xnJkKf S xnJr xnJkKf @mMu l\u KhhJÀu AxuJo S IkrJÄPvr xnJkKf vJy ßjS~JP\r oPiq xJoJjq mJTKmf¥J S CP•\jJr xOKÓ y~Ç vJy ßjS~J\ fJr mÜPmqr xo~ ß\KmKmFr oJouJr k´xñ aJjPu FA kKrK˙Kfr xOKÓ yPuS krmfLtPf

fJ k´vKof y~ FmÄ ßxRyJhtq-xŒ´LKfr oiq KhP~ xnJ ßvw y~Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, TJPrJ mqKÜVf xMPpJV-xMKmiJr \jq ß\KmKmF Vbj TrJ y~KjÇ k´Tíf mqmxJ~LPhr \jq ß\KmKmFÇ fJA xKÿKufnJPmA ßvwJÄv 46 kJfJ~


43

IJoJPhr xm vJUJ~ YuPZ KmPvw ßxu

32-68, Steinway Street, Astoria, NY 11103.

28-23, Steinway Street, Astoria, NY 11103.

169-18, Jamaica Ave Jamaica, NY 11432

Phone: 718-274-9555

Phone: 917-745-0557

Phone: 718-374-3330


44 CPuäU TPr ßnPjxJ KVmxj mPuj, KjmtJKYf yPu IJorJ xTPu KoPuA msÄPér xJKmtT Cjú~Pj nëKoTJ rJUPmJÇ KfKj fJr KjmtJYPj xyJ~fJ TrJr CP¨Pv FmÄ Koa hq KV´a IjMÔJPjr IJP~J\j TrJr \jq ßoJyJÿh Fj. o\MohJrxy xTu TotTftJPT ijqmJh \JjJjÇ

lUÀ¨Lj IJyPoh msÄé mPrJ ßk´KxPc≤ k´JgtL ßcPoJPâKaT kJKatr ßnPjxJ KVmxjPT KmFKxKxr kã ßgPT láu KhP~ xÄmitjJÇ

mÜmq rJPUj ßnPjxJ KVmxjÇ kJPv ßoJyJÿh Fj o\MohJr, j\Àu yT k´oNUÇ

mJÄuJPhvL IJPoKrTJj TJCK¿u Vbj TÀj ßvPwr kJfJr kr kPh KjmtJKYf yP~ hJK~fô kJuj TrPZj ßcPoJPâarJÇ aJot KuKoPar TJrPe F mZr KmhJ~ ßjPmj \jKk´~ mPrJ ßk´KxPc≤ ÀPmj Kc~J\ \MKj~rÇ Vf rKmmJr mPrJ ßk´KxPc≤ k´JgLt ßnPjxJ KVmxPjr xÿJPj Koa F¥ KV´a IjMÔJPjr IJP~J\j TPr msÄPér oNuiJrJr xÄVbj mJÄuJPhvL IJPoKrTJj ToMqKjKa TJCK¿uÇ SP~ˆPYˆJr FPnjMqr FˆJaJcJ ßoKéTJj ßrˆáPrP≤ IJP~JK\f FT \jJTLet

IjMÔJPj KmFKxKxr ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh Fj o\MohJr ßnPjxJ KVmxjPT IjMPrJi TPr mPuj, IJkKj mPrJ ßk´KxPc≤ KyxJPm vkg V´yPer kr mPrJ yPu mJÄuJPhvLIJPoKrTJj TJCK¿u Vbj TÀjÇ KfKj mPuj, FA TJCK¿u VKbf yPu msÄPér KmvJu mJÄuJPhvL ToMqKjKa mPrJ yPu fJPhr xoxqJr FmÄ ãofJ~jxy ToMqKjKaPT xoO≠ TrJr xMPpJV kJPmÇ CPuäUq ßoJyJÿh Fj. o\MohJr

hLWtKhj pJmf msÄPér ToMqKjKa ßmJct 9 Fr ßo’Jr FmÄ FTKa xJmTKoKar ßY~Jr KyxJPm hJK~fô kJuj TrPZjÇ KfKj hO| TP£ ßnPjxJ KVmxPjr CP¨Pv mPuj, IJorJ k´JAoJKrr IJPV IJkjJr kJPv KZuJoÇ 2 jPn’Prr KjmtJYPjS mJÄuJPhv ToMqKjKa IJkjJr xJPgA gJTPmÇ IJvJ TKr, IJkKj KjmtJKYf yPu mPrJ yPu mJÄuJPhvLIJPoKrTJj TJCK¿u Vbj TPr IJoJPhr TgJ muJr xMPpJV TPr ßhPmjÇ KmFxKxKxr xJiJre xŒJhT j\Àu yPTr xûJujJ~ IJP~JK\f Koa F¥ KV´a IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq IJPrJ mÜmq rJPUj IJmhMu ßYRiMrL \JKm S cJ. IJfJCu ßYRiMrL fáwJrÇ IjMÔJPj KmFKxKxr ßmJct Im KcPrÖxt FmÄ ßmJct Im asJKˆr xhxq ZJzJS mJÄuJPhvL ToMqKjKa mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ FZJzJS ToMqKjKa ßmJct 9Fr KcKˆsÖ oqJPj\Jr CAKu~Jo KrPnrJ IjMÔJPjr xJKmtT f•ôJmiJPj KZPujÇ mPrJ ßk´KxPc≤ k´JgLt ßnPjxJ KVmxj mPuj, msÄPé mJÄuJPhvL ToMqKjKa If∂ nJAmsqJ≤Ç KmFKxKx, o\MohJr lJCP¥vj kqJjPcKoTTJPu oJjMPwr WPr WPr KVP~ xJyJpq ßkRÅPZ ßh~J ßgPT ÊÀ TPr Ûáu KvãJgLtPhr mqJTkqJT Kmfre, UJhq Kmfre TPr AKfoPiqA YoPTr hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZÇ KmFKxKxr FA hJKmPT KfKj IJ∂KrTfJr xJPg KmPmYjJ TrPmj mPu

ßvPwr kJfJr kr KfKj 2007 xJPur 12 \JjM~JKr mJÄuJPhPv I∂mtfLtTJuLj xrTJPrr k´iJj CkPhÓJ KyxJPm KjP~JV kJjÇ k´J~ hMA mZr KfKj FA kPh hJK~fô kJuj TPrjÇ 2008 xJPur 29 KcPx’r IJP~JK\f KjmtJYPj IJS~JoL uLV xÄUqJVKrÔfJ I\tj TrPu fJrJ xrTJr Vbj TPrÇ CAKTKkKc~J KuUPZ, lUÀ¨Lj IJyPoh 1940 xJPur 1 ßo oMK¿VP† \jìV´ye TPrjÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT KfKj 1960 S 1961 xJPu IgtjLKfPf pgJâPo KmF S FoF KcKV´ uJn TPrjÇ hMKaPfA KfKj lJˆtTîJx lJˆt yjÇ kMjrJ~ KfKj oJˆJxt KcKV´ uJn TPrj oqJxJYMPxaPxr CAKu~Jo TPu\ ßgPT FmÄ IgtjLKfPf KkFAYKc TPrj Kk´¿aj ACKjnJKxtKa ßgPT 1975 xJPuÇ fJr cÖrJu KgKxPxr Kmw~ KZu ÈoJAPV´vj F¥ Fokä~Po≤ Aj IJ oJKfiPxÖr oPcu, FqJj FqJKkäPTvj aá mJÄuJPhv’Ç KfKj dJTJ KmvõKmhqJuP~ IgtjLKf KmnJPV ßuTYJrJr KyxJPm TqJKr~Jr ÊÀ TrPuS kPr kJKT˜Jj KxKnu xJKntPx ßpJV ßhjÇ ˝JiLjfJr kPr KfKj 1978 xJu kpt∂ mJÄuJPhPv KmKnjú kptJP~ xrTJrL hJK~fô kJuj TPrjÇ G mZr lUÀ¨Lj IJyPoh KmvõmqJÄPT ßpJV ßhjÇ KmvõmqJÄPTr TJ\ ßgPT Imxr V´yPer kr KfKj 2001 xJPur 29 jPn’r mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr KjpMÜ yjÇ FA kPh myJu gJPTj 2005 Fr 30 FKk´u kpt∂Ç FT oJx kPr KfKj ßpJV ßhj ãáhs Ee k´KfÔJj kuäL Tot-

xyJ~fJ lJCP¥vPjÇ CAKTKkKc~J KuUPZ, 2007 xJPur 12 \JjM~JKr f“TJuLj rJÓskKf A~J\CK¨j IJyPoh fJPT I∂mtfLtTJuLj f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj CkPhÓJ KjP~JV ßhjÇ fJr vJxjJoPu KfKj 160 \PjrS ßmKv rJ\jLKfT, IJouJ S KjrJk•J mJKyjLr xhxqPhr hMjLtKfr S IgtQjKfT hMÏíKfr IKnPpJPV ßV´lfJr TPrjÇ FPhr oPiq Ijqfo xJPmT hMA k´iJjoπL S hMKa k´iJj hPur xnJPj©L ßvU yJKxjJ S UJPuhJ K\~JS KZPujÇ CAKTKkKc~J KuUPZ, 2008 xJPur KjmtJYPjr kr jfáj \JfL~ xÄxh VKbf y~Ç 2009 xJPur 6 \JjM~JKr jm KjmtJKYf IJS~JoL uLPVr yJPf hJK~fô Ikjt TPrj xrTJr VbPjÇ IJS~JoL uLV CÜ KjmtJYPj hMA-fífL~JÄv xÄUqJVKrÔfJ kJ~Ç lUÀ¨Lj IJyPoh fJr kr ßgPT pMÜrJPÓs mJx TrPZjÇ

KjCA~Tt KxKar ßo~r KjmtJYPj hMKa KcPma ßvPwr kJfJr kr k´go KcPmPar IJP~J\T FjKmKx YqJPju ßlJr S ßfKuoMPªJ 47 YqJPjuÇ FA IJP~J\Pj gJTPm IjuJAj xÄmJh oJiqo kKuKaPTJxy KxKaP\¿ mJP\a TKovj S KjCA~Tt IJrmJj KuVÇ mMimJr k´go KcPma yPm xºqJ 7aJ ßgPT 8aJ kpt∂Ç KÆfL~ KcPma yPm FKmKx YqJPju ßxPnPjÇ fJPhr xJPg gJTPm ACKjKnvj 41 KjCP~nJ A~Tt S ßajPaj CAjx ßrKcSÇ FA KcPmPa xyPpJVL KyxJPm gJTPm hq KuV Im CAPoj ßnJaJxt Im FjS~JAKx, Ky¸JKjT ßlcJPrvj S FjFFKxKk FjS~JAFx TjlJPr¿Ç FA KcPmaS k´YJKrf yPm xºqJ 7aJ ßgPT rJf 8aJ kpt∂Ç KcPma xŒKTtf pJmfL~ Kmw~ IJP~JK\f yPm KjCA~Tt KxKa TqJPŒAj lJAjqJ¿ ßmJPctr f•ôJmiJPjÇ


45


46 UuTár ryoJj, \JoJu ßyJPxj, ßoJ. rJöJT oMjúJ, jNr CK¨j, lUÀu yT, ßyJPxj @yoh S ßoJ. @mM fJPyrÇ CPuäUq, Km~JjLmJ\Jr xKoKfr AKfyJPx FmJrA xPmtJó kÅJY yJ\JPrrS ßmKv ßnJaJr KjP~ IjMKÔf yPuJ pMÜrJPÓs mxmJxrf mJÄuJPhvLPhr Ijqfo mOy“ S kMrPjJ @ûKuT xÄVbj mJÄuJPhv Km~JjLmJ\Jr xJoJK\T S xJÄÛíKfT xKoKf ACFxFr KjmtJYjÇ

ß\KmKmFr xJiJre xnJ~ @øJ~T TKoKa VKbf

Km~JjLmJ\Jr xKoKfr KjmtJYPjr luJlu ßWJweJ TPrj k´iJj KjmtJYj TKovjJr oMKÜPpJ≠J IJ»Mr rJöJT

luJlu ßWJweJr kr hMA xnJkKf k´JgtLr ßTJuJTáKuÇ

Km\~L ßWJKwf yS~Jr kr oJjúJj-oJymMm kKrwPhr yJf fáPu IJjª k´TJvÇ

kNet kqJPjPu oJjúJj-oJymMm kKrwh \~L ßvPwr kJfJr kr yP~PZÇ xKoKfr TJptTrL kKrwPhr 19 kPh oJjúJj-oJymMm @r KoxmJy-IkM hMA kqJPju ßgPT 38 \j k´JgLt k´KfÆKªôfJ TPrjÇ ßnJaV´ye ßvPw rKmmJr rJf xJPz 8aJr KhPT KjmtJYj TKovPjr k´iJj oMKÜPpJ≠J @»Mr rJöJT ßnJa ßTPªsA luJlu ßWJweJ TPrjÇ 5 xhxqKmKvÓ KjmtJYj TKovPjr Ikr xhxqrJ yPuj Kyl\Mr Fo ryoJj, \JuJu CK¨j @yPoh, TJoJu ßYRiMrL S ßoJyJÿh ßyuJu CK¨jÇ Umr ACFjF’rÇ KjmtJYj TKovPjr ßWJweJ IjMpJ~L KjmtJYPj xnJkKf kPh oJjúJj-oJymMm kqJPju ßgPT ßoJyJÿh @»Mu oJjúJj xPmtJó 1,847 ßnJa ßkP~ xnJkKf KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr FToJ© k´KfƪôL KoxmJyIkM kqJPjPur xnJkKf khk´JgLt KoxmJy @yPoPhr k´J¬ ßnJa 1,359Ç IkrKhPT

xJiJre xŒJhT kPh jJ\oMu yT oJymMm 1,660 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr FToJ© k´KfƪôL ßr\JCu @uo IkMr k´J¬ ßnJa 1,479Ç luJlu ßWJweJr krkrA \~L S KmK\f xnJkKf-xJiJre xŒJhT kPhr k´JgLtrJ FPT IkPrr xJPg ßTJuJTáKu TPr ÊPnòJ KmKjo~ TPrj FmÄ CkK˙f xTPur CP¨Pv xÄK㬠mÜmq rJPUjÇ Fxo~ fJrJ KjmtJYPjr xJPg xÄKväÓ xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ fJrJ mPuj, KjmtJYj ßvw FUj @orJ xmJA Km~JjLmJ\JrmJxLÇ @oJPhr oPiq @r ßTJj kqJPju ßjAÇ @orJ xKÿKufnJPm xÄVbjPT @PrJ vKÜvJuL TrPmJÇ FKhPT KjmtJYj KWPr k´mJxL Km~JjLmJ\JrmJxLPhr oPiq mqJkT C“xJyC¨LkjJ uãq TrJ pJ~Ç xJ\ xJ\ rm KZu KjCA~PTtr ÈKm~JjLmJ\Jr kJzJ UqJf’ S\j

FT\j k´JgtL APuTasKjT k≠KfPf ßnJa ßhjÇ ßnJa ßh~Jr kr x∂áKÓ k´TJvÇ

kJTtÇ KmkMu C“xJy-C¨LkjJ~ k´KfƪôL hMA kqJPjPur k´JgtL, xogtT @r ÊnJjMiqJ~LrJ kOgT kOgT KoKZu TPr oPjJ~jk© hJKUu TPrjÇ xnJ-xoJPmv TPrjÇ xm KoKuP~ S\j kJTt FuJTJ kKref y~ FTU¥ Km~JjLmJ\JPrÇ ßoWuJ xTJu @r èKz èKz mOKÓr oPiq KjmtJYPj ßnJaV´ye ÊÀ yPuS IkrJP¤ ßoW ßTPa pJ~Ç KmkMuxÄUqT ßnJaJr, xogtT @r ÊnJjMqiJ~LPhr CkK˙KfPf \~J yu k´Jñj FT U¥ Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ~ kKref y~Ç KmPvw TPr mOy•r KxPuPar k´mJxL KmKvÓ mqKÜmVt KjmtJYj ßTPªs CkK˙f yP~ ßnJPar èÀfô @PrJ mJKzP~ ßhjÇ fPm ßnJa ßTPªsr mJAPr láakJPf oJP^-oPiq UJKjTaJ CP•\jJ KmrJ\ TrPuS xJKmtTnJPm vJK∂kNet kKrPmv KmrJ\ TPrÇ KjmtJYPj

xKoKfr ßoJa 5 yJ\Jr 367 \j ßnJaJPrr oPiq 3 yJ\Jr 257 ßnJaJr fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrPZj mPu KjmtJYj TKovj \JKjP~PZjÇ oJjúJj-oJymMm kKrwPhr Km\~L k´JgtLrJ yPuj” xnJkKf- ßoJyJÿh @»Mu oJjúJj, xJiJre xŒJhT- jJ\oMu yT oJymMm, xyxnJkKf- l~\Mr Ko~J, xy xJiJre xŒJhT- @»Mj jNr yJÀj, ßTJwJiqã@»Mu yJjúJj hMUM, xJÄVbKjT xŒJhT- @mM ‰f~m ßoJ. fJuyJ, xJKyfq S xJÄÛíKfT xŒJhT- IKjT rJ\, h¬r xŒJhT- @»Mu yJKoh, k´YJr xŒJhT- @»Mu yJKTo, âLzJ xŒJhT- KTmKr~J @yPoh vJKyh, xoJ\TuqJe xŒJhT- @ÜJÀöJoJj vJyLj oJKuT, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJjJ\oJ @yPoh, TJptTrL xhxq- ßoJ.

42 kJfJr kr ß\KmKmF-ßT vKÜvJuL TrPf yPmÇ kJfiJ-kJKfi TKoKa Vbj @r oJouJßoJT¨oJ mº TrPf yPm, Vbjfπ oJjPf yPm, kJr¸KrT ßxRyJhtq-xŒ´LKf mOK≠ TrPf yPm, mqmxJ~LPhr ˝Jgt rãJ TrPf yPmÇ xnJ~ ßoJyJÿh Kk~JrPT @øJ~T S yJÀj nMÅA~JPT xhxq xKYm oPjJjLf TPr 31 xhxqKmKvÓ @øJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç FA TKoKa @VJoL 120 Khj hJK~fô kJuj TrPmj FmÄ FA xoP~r oPiq KjmtJYj IjMÔJj TrPf yPmÇ kJvJkJKv @øJ~T TKoKa KmnÜ ß\KmKmFPT GTqm≠ TrJr CPhqJV ßjPmÇ @øJ~T TKoKar IjqJjq TotTftJ S xhxqrJ yPuj” pMVì @øJ~TTJ\L o≤á, TJ\L vJoxMP¨JyJ, oyxLj jKj, oyxLj Ko~J, ßoJyJÿh Fo ryoJj, ojxMr F ßYRiMrL, ßyJPxj Fx rJjJ, rJPvh @yPoh, c. rKlT @yPoh, xJPrJ~Jr \JyJj ßYRiMrL KxKkF, ßoJvJrrl ßyJPxj, lJyJh ßxJuJ~oJj, mJmM UJj, @mM ßjJoJj vJKTu S ß\c @uo jKo, pMVì xhxq xKYm- ßoJyJÿh @mMu TJPvo, vJKTu Ko~J, oJyoMh ßyJPxj mJhvJ, TJoÀöJoJj mJóá, xMmu ßhmjJg S oKjr yJxJj FmÄ xhxq vJy KYvKf, oJxMh rJjJ fkj, @»Mu @Kuo, oJxMo ßmkJrL S xjJfj vLuÇ xhq KmhJ~L TKoKar xnJkKf @mMu l\u KhhJÀu AxuJo, xJiJre xŒJhT TJoÀöJoJj TJoÀu S ßTJwJiqã ßxKuo yJÀj khJKiTJr mPu @øJ~T TKoKar xhxq gJTPmj mPu xnJ~ \JjJPjJ y~Ç


47

ßvéKk~Jr yP~ SbJ 7 kJfJr kr fPm xm xo~ gJTPmJ ßfJoJr oPj’Ç @mJr muPfJ- ÈnJumJxPm xmJAPT KT∂á KmvõJx TrPm I· TP~T\jPT’Ç FTmJr VOyKvãT \JjPf YJAPuj, mPuJPfJ FKa ßTJj jJaPTr ÈcJ~JPuJV’kOKgmL yPò FTKa jJaqoû, FUJPj @orJ xmJA FT FT\j, FT FTKa YKrP© IKnj~ TrKZ’Ç ßTC muuJo, ÈoJPYt≤ Im ßnKjx’, ßTC mJ muPuJ, Èhq ßaoPkˆ’Ç C•r xKbT KT ßmKbT fJ @r muuJo jJ, FmJr KfKj \JjPf YJAPuj, È@Ko xm xo~ xMUL ßTj fJ \JPjJ? TJre @Ko TJrS TJZ ßgPT ßTJj KTZM @vJ TKr jJÇ \JjPm @vJyf oJjMwA hM”UL y~ ßmKvÇfJA nJumJPxJ ßfJoJr \LmjPT FmÄ yJKx UMKv gJPTJ

xJrJãe, mJÅYPm KjP\r \jqÇ TgJ muJr @PV ÊjPm, ßuUJr @PV KY∂J TrPm’Ç FUjS oPj @PZ FTmJr \JjPf YJAPuj, ÈoOfáqr @PV TJkMÀw oPr mJrmJr’- FKa ßTJj jJaPTr xÄuJk? @orJ xo˝Pr mufJo- È\MKu~Jx Kx\Jr’Ç fPm Ff mZr kPrS oPj kPz, ÈoJPYt≤ Im ßnKjx’ jJaPTr TP~TKa YKrP©r TgJ ßpoj, ßkJKvt~J, mJxJKjS, IqJP≤JKjS FmÄ vJAuTPhr TgJÇ VP· KZPuJ, ßnKjx jVrLPf WajJ WaPZ ßxUJPj xMªrL ßkJKvt~J nJumJPx mJxJKjSPT, KT∂á mJmJr vPftr TJrPe ßk´o IirJA ßgPT pJ~Ç IjqKhPT mºá IqJP≤JKjS mqmxJ~LÇ fJr IPjTèKu \JyJ\ keq KjP~ xJVr kJKz KhP~PZ, KT∂á fJr mºá mJxJKjSr aJTJr k´P~J\j yS~JPf, aJTJ ß\JVJz

TrPf KmKnjú ˙JPj ZMaJZMKa TrPZj fJrkrS fJr @r aJTJ kJS~J y~KjÇ KnjPhPvr mªr ßgPT \JyJP\r o\MhTíf keq KmKâ yPu FmÄ \JyJ\ ßnKjPx KlPr FPuA ßx Ee oMÜ yPf kJrPmÇ fJrkrS aJTJ jJ kJS~J~ yfJv yPf ßhPU mºá IqJP≤JKjS, vJAuT jJoT FT AÉKh aJTJ uVúLTJrLr TJZ ßgPT aJTJ iJr ßj~ vft xJPkPãÇ vftKa KZu- xo~oPfJ aJTJ ßvJi jJ KhPf kJrPu vJAuT FT kJC¥ oJÄx fJr vrLr ßgPT ßTPa ßjPmÇ FKhPT xoMPhs FT k´u~ÄTJrL WNKet^Pz \JyJ\ KjPUÅJ\ yS~Jr TJrPe mqmxJ~L IqJP≤JKjS kPg mPxÇ aJTJ kKrPvJi TrPf jJ kJrJr TJrPe ßTJPat oJouJ SPbÇ ÊjJKjr kr rJ~ @Px, vJAuT vft IjMpJ~L FT kJC¥ jroJÄx ZMÅKzr xJyJpq ßTPa ßjPmjÇ ßTJPat Kfu irPjr \J~VJ ßjA, vft IjMpJ~L IqJP≤JKjSr vrLr ßgPT oJÄx TJaJ yPm, YTYPT iJrJPuJ ZMKr KjP~ FKVP~ FPuJ xMhPUJr vJAuT, CkK˙f xmJA À≠võJPx IiLr @V´Py IPkãJr k´yr èjPZÇ ybJ“ fÀe CKTu Kkj kfj jLrmfJ nX TPr @S~J\ fáuPuj, vJAuT YáKÜ IjMpJ~L FT kJC¥ oJÄx ßTPa ßjPm ßxKa FTho KbT TgJÇ KT∂á oyJoJjq @hJuf, YáKÜPf ßfJ F TgJ ßuUJ ßjA oJÄPxr xJPg rÜS kJPm? CkK˙f xmJA jPzYPz mxPuJ, ßTJat ÀPo FTaá è†j ÊÀ yPuJÇ CKTPur TgJA ßfJ KbT, oJÄx TJaPu rÜ ßfJ kzPmA xMfrJÄ oJouJ KcxKoxÇ ßp jmq Z∞PmvL CKTu SA TKbj oJouJ~ @xJoLPhr \~L TrJPuj KfKj @r ßTC jj, CKTPur nNKoTJ~ ImfLet yP~KZPuj mJxJKjSr ßk´KoTJ xMªrL ßkJKxt~JÇ FA nJPm jJKaTJ FKVP~ ßVPZ o\Jr o\Jr WajJ ßpJV yP~PZÇ ßxKhj UMm nJu ßuPVKZu jJaTKa ÊjPfÇ fPm @oJPhr VOyKvãT mPuKZPuj, KcTvjJrLPf vJAuT oJPj yPò xMhPUJr mJ UMjLÇ F TgJKa SA jJaPTr vJAuT YKrP©r jJo ßgPTA FPxPZ, FKa xfq KogqJ \JKj jJÇ fPm F TgJ KbT @oJPhr oPj fUj jJaqTJr CAKu~Jo ßvéKk~r FT\j xlu S xKfqTJr mzoJPkr ßuUT, TKm KyxJPm @xj ßVPz mPxPZÇ


48

KmvõjmL yprf oMyJÿh (x”) Fr KvãJ S @hvt 6 kJfJr kr kNmtmftL jmL-rJxMuVPer Skr KmvõJx ˙Jkj S fÅJPhr k´Kf xÿJj k´hvtj TrJ k´PfqT iotk´Je oMxuoJPjr \jq IkKryJpt S BoJPjr IÄvÇ F oPot kKm© ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, ÈKjÁ~A @Ko @kjJr kNPmt IxÄUq rJxMu kJKbP~KZÇ’ (xNrJ @u-oMKoj, @~Jf: 78) 3. @xoJjL KTfJmxoNPyr IKnjúfJ: oyJjmL (x”) kNmtmftL @xoJjL KTfJmxoNPyr k´Kf fJPhr GvL ßoRKuT Im˙J~ k´fqJPhv mJeL KyPxPm KmvõJx TrJ oMxuoJjPhr BoJPjr Iñ ßWJweJ TPrjÇ F

oPot kKm© ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, Èk´PfqPTA @uäJy, fÅJr ßlPrvfJVe, fÅJr KTfJmxoNy S fÅJr rJxMuVPer k´Kf KmvõJx ˙Jkj TPrPZjÇ’ (xNrJ @u-mJTJrJ, @~Jf: 285) 4. ÆLPjr FTfô: xmtk´go jmL y\rf @ho (@”) ßgPT @PUKr jmL y\rf oMyJÿh (x”) kpt∂ xm jmLr iot FT @r fJ yPò ÈAxuJo’Ç @uäJyr oPjJjLf ÆLj ÈAxuJo’ rJxNuMuäJy (x”)-Fr yJPf kKrkNetfJ uJn TPr kNetJñ S kKrkNet \Lmjmqm˙J~ kKref yP~PZÇ hvo Ky\KrPf KmhJ~ yP\r xo~ @rJlJPfr

o~hJPj Im˙JjTJPu jmL TKro (x”)-Fr k´Kf xmtPvw SyL ImfLet y~, È@\ @Ko ßfJoJPhr \jq ßfJoJPhr iot kNetJñ TruJo @r ßfJoJPhr k´Kf @oJr Kj~Jof kKrkNet TruJo FmÄ ßfJoJPhr \jq AxuJoPT \Lmjmqm˙J KyPxPm oPjJjLf TruJoÇ’ (xNrJ @u-oJK~hJ, @~Jf: 3) IfFm, KmvõoJjmfJr oMKÜhNf oyJjmL (x”)-Fr k´Kf k´VJ| vs≠J, IPvw nKÜ S Âh~ KjÄzJPjJ nJPuJmJxJ xMhO| TrJ, fÅJr ßrPU pJS~J AxuJoL KmKi-KmiJj fgJ @uäJyr mJeL kKm© ßTJr@j S xMjúJyPT IÅJTPz irJr oPfJ BoJjL ßYfjJ \JV´f TrJ, pJmfL~ TotTJP¥ jmL TKro (x”)-Fr xMoyJj jLKf, \LmjJhvt S KvãJ mJ˜mJ~j TrJ FmÄ \LmPjr xmtPãP© fÅJPT IjMxre TrJ k´PfqT iotk´Je oMxuoJPjr \jq IfqJmvqTÇ ßTjjJ rJxMuMuäJy (x”)-Fr xMoyJj KvãJ S fÅJr xMjúJPfr IjMvLujA oJjm \LmPjr Yro C“Twt xJij S

xJluqoK¥f yS~Jr FToJ© oNuoπÇ fJA iotL~ nJm-VJ÷LPptr xJPg kKm© BPh KouJhMjúmL (x”) ChpJkj CkuPã rJxNuMuäJy (x”)-Fr KxrJf fgJ \LmjYKrf @PuJYjJ, kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf, yJKhx Iiq~j, xJuJf-xJuJo, hÀh S fÅJr xMoyJj \LmjJhPvtr KmKnjú KvãeL~ KhPTr Skr VnLr @PuJTkJf TPr oJjm \LmPj fJ pgJpg mJ˜mJ~j TrJr k´fq~hL¬ vkg V´ye FTJ∂ mJüjL~Ç

Ühme j∂áY eySáeb nváo ∂q aáiáQ 10 kJfJr kr wba©viY Kiv hvq| Kx Kiáeb • mylg Lv`® M÷nY Kiv| • ch©vfl cwigvY K®vjwmqvg I wfUvwgb ‘wW’ mgÑ◊ Lvevi M÷nY| • wbqwgZ kixiPP©v Kiv (Ühgb-

wbqwgZ nuvUv, wmuwo w`áq IVv BZ®vw`)| • aÅgcvb I g`cvb Ü_áK weiZ _vKv| K®vjwmqvg : c÷vfleqØã gvbyáli (1850 eQi ch©öè) à`wbK 1000 wgwjM÷vg K®vjwmqvg Ges 51 eQi ev Z`~áaü© 1200 wgwjM÷vg K®vjwmqvg Lvevi Ü_áK M÷nY Kiv DwPZ| `ya, kvKmewR, nvomn ÜQvU gvQ, djgÅj, mwilvi ÜZj BZ®vw` K®vjwmqvg mgÑ◊ Lvevi| wfUvwgb ‘wW’ : wfUvwgb ‘wW’-Gi Ab®Zg Drm nj mÅh©vájvK| gvbeá`áni Af®öèái wfUvwgb ‘wW’ àZwi nIqvq GKUv Ø^vfvweK c÷wμqv, hvi Rb® ch©vfl cwigvY mÅh©vájvK Ü`áni msØûák© Avmv c÷áqvRbxq| mvgyw`÷K gvQ, KW wjfvi ÜZj, wWg, `ya, MiÄi KwjRv, gvLb BZ®vw` wfUvwgb ‘wW’ mgÑ◊ Lvevi| e®vqvg: e®vqvági gva®ág myØí nvo cvIqv m§¢e| wbqwgZ nuvUvi Af®vm, mvBáKj Pvjvb, muvZvi KvUvi gva®ág wbqwgZ e®vqvági Af®vm Máo ÜZvjv DwPZ| krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” cJ. ßm†JKoj YqJÄ 718-651-8414


49

KxKa TJCK¿u k´JgLt Ku¥J Ku’r KjmtJYjL rqJKu rKmmJr mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKa TJCK¿u KcKˆsÖ 23 ßgPT ßcPoJPâKaT k´JgLt FvL~ mÄPvJØMf Ku¥J Ku’r KjmtJYjL xoJPmv yPm FA rKmmJr ßmuJ 2aJ~ FqJKu k¥ kJPTtÇ FA xoJPmPv ßmv TP~T\j KjmtJKYf ßcPoJPâKaT k´KfKjKi CkK˙f gJTPmjÇ CPuäUq F kpt∂ Ku¥J KuPT xogtj \JKjP~ FjPcJxtPo≤ TPrPZj TÄPV´xCP~JoqJj ßV´x ßoÄ, TÄPV´xoqJj ßV´VKr KoTx, ߈a KxPjar aKm FqJj ˆJKnKÛ, Kur~ ToKr, \j Kx. uMq, ß\KxTJ rJPoJx, FPx’Kuxhxq ßcKnc CAKk´j, KjKu rK\T, TqJaJKujJ âá\, FcS~Jct msjˆJAj, KxKa TJCK¿u K¸TJr ßTJKr \jxj, KxKa TJCK¿u ßo’Jr cqJKjP~u cso, \JKˆj ßmsjJj, ß\ox K\jJPrJ FmÄ TP~T c\j xÄVbjÇ ßmuPrJ\, ßVäj STx, ßlîJrJu kJTt, TáA¿ KnPu\, ßl∑v ßoPcJ k´níKf FuJTJ~ KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvL mJx TPrjÇ FA FuJTJ ßgPT KjmtJYPj hJÅKzP~PZj Ku¥J KuÇ fJr k´iJj k´iJj TotxNYL yPuJ KvãJ, KxKj~r KxKaP\j, yJCK\Ä S ßyJo SjJxt, asJ¿PkJPatvj, ßyugPT~Jr, \m, ˛u Km\Pjx, kKrPmv, CAPo¿ AxMq, AKoPV´vj AxMq AfqJKhPT xÄÛJr S Cjú~Pjr uPãq TJ\ TrJÇ

mèzJ ßxJxJAKar IKnPwT IjMÔJPj jmKjmtJKYf TKoKar vkg V´yeÇ

xnJkKfPT láu KhP~ ÊPnòJ \JjJj ßoJyJÿh j~jÇ láu KhP~ jmKjmtJKYf xnJkKf S xJiJre xŒJhTPT IKnjªjÇ

xJiJre xŒJhTPT IKnjªjÇ ToMqKjKaPf KmPvw ImhJPjr \jq IJPxl mJrL aáaáuPT ß∠k´hJjÇ

40

under

40

fJKuTJ~ vJyJjJ yJKjl

ToMqKjKaPf KmPvw ImhJPjr \jq IJPfJ~JÀu IJuoPT ß∠k´hJjÇ

mèzJ ßxJxJAKar metJdq IKnPwT ßvPwr kJfJr kr rJAZáu yT, CkPhÓJ @PfJ~JÀu @uo xy @PrJ IPjPTÇ ßxA GPTqr TJrPe xÄVbPjr jfáj jJoTre TrJ y~ mèzJ ßxJxJAKa ACFxF Aj&TÇ jmKjmtJKYf TKoKar IKnPwT Vf 10 IPÖJmr xºqJ~ uJPVJKct~J ßoKr~a ßyJPaPur muÀPo IjMKÔf y~Ç k´mJxL mèzJmJxL FmÄ mJÄuJPhvL TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜPhr CkK˙KfPf IKcPaJKr~JPo FA metJdq IKnPwT hMA kPmt IjMKÔf y~Ç k´go kPmt xnJkKffô TPrj kKrYJujJ kKrwPhr k´iJj ßrJTájMöJoJj j~j FmÄ KÆfL~ kPmt xnJkKffô TPrj jmKjmtJKYf xnJkKf oyæf IuL @TªÇ @vrJláu yJxJj mMumMPur kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj mJrL ßyJo ßT~JPrr ßk´KxPc≤ IqJ¥ KxAS @Pxl mJrL aáaáuÇ ßVˆ Im IjJr KZPuj TáA¿ TJCK≤ ßTJPatr \\ IqJaKjt ßxJoJ xJBhÇ KmPvw IKfKg KZPuj ßVJPflj F\ ßyJo ßT~JPrr ßk´KxPc≤ vJy ßjS~J\, pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr xnJkKf c. KxK¨Tár ryoJj, KumJKat ßrPjJPnvPjr ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh F @\Jh, TáA¿ KcKˆsÖ ßcPoJPâKaT KucJr IqJa uJ\t IqaKjt oBj ßYRiMrLÇ xÿJKjf IKfKg KZPuj mJÄuJPhv ßxJxJAKar xJPmT xnJkKf jJKVtx @yPoh, mJÄuJPhv ßxJxJAKar nJrk´J¬ xnJkKf @»Mr rKyo yJSuJhJr, mJÄuJPhv ßxJxJAKar xJiJre xŒJhT ÀÉu @Koj KxK¨TL, jgt ßmñu lJCP¥vPjr xJiJre xŒJhT @vrJláöJoJj, KjCA~Tt mJÄuJPhv @PoKrTJj uJ~¿ TîJPmr xnJkKf @yxJj yJKmm, mJrL ßyJo ßT~JPrr ßY~JoqJj oMjoMj yJKxjJ mJrL, xÄVbPjr k´iJj CkPhÓJ AK†Kj~Jr rJjJ \JoJj, CkPhÓJ ßoJyJÿh ßyuJu CK¨j, rJAZáu yT, rJPlu fJuMThJr, ßoJyJÿh @PfJ~JÀu @uo, IjMÔPjr @øJ~T ßoJlJöu @uL yJ~hJr, xhxq xKYm ßVJuo ræJjL rJ\M, ßTJ-IKctPjar ßoJyJÿJh xJAláu AxuJo (TáA¿)Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq @Pxl mJrL aáaáu jmKjmtJKYf TKoKaPT IKnjªj \JKjP~ mPuj, pJrJ hJK~fô ßkP~PZj @vJ TKr ßxA

hJK~fô @kjJrJ nJPuJnJPm kJuj TrPmjÇ IjMÔJPj TKoCKjKaPf KmPvw ImhJPjr \jq @Pxl mJrL aáaáuPT FmÄ xÄVbPj KmPvw ImhJPjr \jq ß∠k´hJj TrJ y~ @PfJ~JÀu @uo S fJPlu fJuMThJrPTÇ fJPhr yJPf ß∠fáPu ßhj xJAlár ryoJj rJ\ nJ¥JKr, rJAZáu yT FmÄ xnJkKf S xJiJre xŒJhTÇ F ZJzJS IjÔJPjr ÊÀPf ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj ßoJyJÿh ßyuJu CK¨jÇ xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr yJPf xÄVbPjr TJV\k© fáPu ßhj ßrJTjMöJoJj j~jÇ KjmtJKYf TKoKaPT vkg kJb TrJj yÀjMr rvLhÇ jmKjmtJKYf TotTftJrJ yPuj xnJkKf oyæf @uL @Tª, xJiJre xŒJhT xJAláu AxuJo, KxKj~r xyxnJkKf c. \JKTÀu AxuJo, xyxnJkKf @»MuäJy @u xJKh, rKlTáu AxuJo xJjJ, ßoJyJÿh @uL, m\uMr ryoJj @Tª, @»Mx ßxJmyJx, \JyJñLr @uo Kukj, \MP~u @yPoh, oJyoMhMu yT oMjúJÇ xy xJiJre xŒJhT xMoj frlhJr, xJÄVbKjT xŒJhT rJPvh @u ßyuJu rfj, xy xJÄVbKjT xŒJhT ßVJuJo ßoJ˜lJ jJ\Jf xy xJÄVbKjT xŒJhT TJoÀu yJxJj, ßTJwJiqã FoKc ryoJj oMTáa, @∂\tJKfT Km~T xŒJhT ryoJj Im∂L KyKoTJ, âLzJ xŒJhT @u @Koj ßxJyJV, xJÄÛíKfT xŒJhT rJ~Jj fJ\, k´YJr xŒJhT ßVJuJo ræJjL rJ\M, h¬r xŒJhT vJKkjMr ryoJj, xoJ\ TuqJe xŒJhT @uoVLr ßyJPxj, oKyuJ xŒJKhTJ @lPrJ\J ßmVo, iot Kmw~T xŒhT rKlTáu AxuJo, xy iot Kmw~T xŒJhT Fx Fo @roJj ßyJPxj, @kqJ~j xŒhT TJoÀöJjJj uJuM, xy @kqJ~jT xŒJhT UJPhoMu AxuJo, xJKyfq xŒJhT F Fx Fo kJrPn\ vJyL, fgq S VPmweJ xŒJhT rWMjJg mxJT, ßpJVJPpJV xŒJhT F Fx Fo yJxJj KvkjÇ IjMÔJPjr ßvw kPmt xJÄÛíKfT IjMÔJPj xñLf kKrPmvj TPrj k´mJPxr \jKk´~ Kv·L vJy oJymMm, rJPjJ ßjS~J\, rJ~Jj fJ\ S k´Ko fJ\Ç xÄmJh KmùK¬rÇ

k´go kJfJr kr rJ\jLKfPf \Kzf IgmJ FcPnJPTKx V´ΔkèPuJr xJPg xÄKväÓÇ FAxm rJAK\Ä ˆJrrJ AKfoPiqA fJPhr TPotr oiq KhP~ KjP\Phr k´KfnJr S xãofJr k´oJe ßrPUPZjÇ KjCA~Tt KxKa F¥ ߈a \JKjP~PZ fJrJ 40 \jPT ßmPZ ßj~Jr uPãq 500 \PjrS ßmKv oPjJj~j ßkP~KZuÇ Vf 11 IPÖJmr FA ÈlKat IJ¥Jr lKat’ fJKuTJ k´TJKvf yP~PZÇ FA 40 \Pjr oPiq FToJ© mJÄuJPhvL vJyJjJ yJKjl \J~VJ TPr KjP~PZjÇ vJyJjJ yJKjl xŒPTt KxKa F¥ ߈Par fJKuTJ~ ßuUJ yP~PZ, mJÄuJPhvL AKoV´qJP≤r TjqJ vJyJjJ yJKjl ToMqKjKa IVtJjJA\JrÇ Vf \MPj KjCA~Tt KxKa TJCK¿u KcKˆsÖ 39 ßgPT ßcPoJPâKaT k´JAoJKrPf KjmtJKYf yP~ KfKj AKfyJx ‰fKr TPrPZjÇ KfKj KxKa TJCK¿Pu k´go oMxKuo jJrL KyxJPm KjmtJKYf yPmjÇ fJÅr KcKˆsPÖS KfKj k´go jJrL S ÈKkku Im TJuJr’ KyxJPm KjmtJKYf yPmjÇ vJyJjJ yJKjl mPuj, IJoJr oPj kzPZ 20 mZr IJPV 2001 xJPu 9/11Fr kr FT\j mPuKZPuj, fáKo FTKhj KjmtJKYf k´KfKjKi yPmÇ IJKo KmvõJx TKrKj fJ hMA hvPTr oPiqA x÷m yPmÇ ßajJ≤ IVtJjJA\Jr, Kc\JKmKuKa rJAax FTKaKnˆ FmÄ cPoKˆT nJP~JPuP¿r KmÀP≠ ßxJóJr vJyJjJ yJKjl FTA KcKˆsPÖ TJCK¿uoqJj msqJc uqJ¥JPrr IKlPx ToMqKjKa FjPV\PoP≤r KcPrÖr KyxJPm TJ\ TPrPZjÇ fJr IKnùfJA fJÅPT fíeoNu kptJP~ TJ\ TrPf xyJ~T yP~PZÇ vJyJjJ yJKjl mPuj, IJoJr TotPã© S IJoJr ToMqKjKa ZJKzP~ IJoJr KcKˆsÖ ßfJ mPaA, KjCA~Tt KxKaPf pJrJ jJjJ kptJP~ xMKmiJ mKûf fJPhr kJPv hJÅzJPjJ FmÄ fJPhr \jq TJ\ TrJ IJoJr oNu CP¨vqÇ fPm IJoJr ToMqKjKa IJoJr TJPZ xmJr IJPVÇ IJKo xŒNetnJPmA fJPhr \jq KjP\PT KjPmKhf TrmÇ CPuäUq Fr IJPV vJyJjJ yJKjl KjCA~PTtr 100 k´nJmvJuL mqKÜr fJKuTJ~ ˙Jj kJjÇ

wkÔi gyL I `uváZ e®_v 10 kJfJr kr gvwo dyáj hvq Ges e®_v nq| • ÜLjáZ wMáq AvNvZ Ücáq `uvZ ÜfáO ÜMáj Zxe÷ e®_v nq| • gyáLi ÜfZi A®vc_vm Avjmvi náj ÜQvU ÜQvU `vbvi gáZv Nv Ü`Lv nq| G mgm®vq wkÔi gyL R°vjvácvov Kái, wKQy ÜLáZ Pvq bv| • GK eQi eqmx wkÔi wRnüvq mv`v

AvØèiY ev dvΩvm msμgY Ü`Lv w`áZ cvái| G mgm®vq Lvevái iÄwP _váK bv| Lvevi LvIqvi mgq R°vjv Kái| hv Kiáeb • wkÔi gyáL ev `uváZ e®_v náj Aek®B GKRb `uváZi wPwKrmKáK Ü`LváZ náe| G mgq wkÔáK Üewk Vv¤v ev Mig I wgwÛRvZxq Lvevi Ü`Iqv hváe bv| e®_v Dckág Zvr∂wYK KáqKwU c`á∂c ÜbIqv ÜháZ cvái: • ÜWõUvj d¨m e®envi Kái `uváZi duváK Rág _vKv Lv`® Üei KiáZ náe| • Kymyg Mig cvwbáZ mvgvb® jeY wgwkáq gyáL 30 ÜmáK¤ ÜiáL Kywj Kiáj gyL I Avμvöè Øívb cwiÆãvi náe| e®_vI AábKUv Kág hváe| c÷wZKvi I c÷wZáiva c÷wZwU `ya`uvZ GKwU wbw`©Û mgáq cáo bZyb `uvZ IáV| 6 eQi Ü_áK 13 eQi eqámi gáa®B Gme NáU| ÜKvb `uvZ KLb báo, ÜmUv ÜLqvj ivLáZ náe| `uváZ K®vwfwU náj `™ÄZ wdwjs KiáZ náe| K®vwfwU eo náq ÜMáj c÷áqvRbxq wPwKrmv wbáZ náe| wkÔi c÷_g GK eQái c÷wZevi Lveváii ci cwiÆãvi Kvco ev Zyjv w`áq gvwo I wRe gyáQ w`b| Gi dáj ∂wZKi e®vKáUwiqv `Åi náe| wRáe QŒváKi msμgYI náe bv| wkÔi 6 gvm eqm Ü_áK wewfbú iKági dj I cywÛKi Lvevi w`áZ náe| GáZ A®vc_vm Avjmvi nIqvi SyuwK Kág hváe| wkÔi `uvZ IVv ÔiÄ Kiáj Üd¨vivBWhy≥ Uy_ác˜ Lye AÌ cwigváY big Uy_e÷vák wbáq w`áb `yevi e÷vk KiváZ náe| gvwoi `uvZ∏ájv fvájvfváe cwiÆãvi KiáZ náe| wkÔáK ÜevZáj bv LvIqvábvB fvájv| c÷wZ Qq gvám GKevi `uváZi wPwKrmáKi civgk© wbb| krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” 917979-6579

ßlKuKx~JPT FjPcJxtPo≤ KxPjar YJT ÊoJPrr ßvPwr kJfJr kr KjmtJYPj Km\~L yjÇ Frkr krkr KfjmJr kMjKjtmtJKYf yjÇ F mZr aJot KuKoPar TJrPe KfKj KjmtJYj TrPf kJrPZj jJÇ TáAP¿r 32 TJCK¿u KcKˆsÖ mJÄuJPhvL IiMqKwfÇ SP\JjkJTt, xJCg SP\JjkJTt, CcyqJPnj, rTJSP~ kJTtSP~, rTJSP~ KmY, yJS~Jct KmY, KuP¥jCc k´níKf FuJTJ FA KcKˆsPÖ kPzPZÇ Vf 20 \MPjr k´JAoJKrPf FA IJxPj ßcPoJPâKaT kJKat ßgPT oPjJj~j kJj hKãe FvL~ mÄPvJØMf ßlKuKx~J KxÄ IJr KrkJmKuTJj kJKat ßgPT ß\JP~j IJKrSuJÇ IJVJoL 2 jPn’Prr oNu KjmtJYPj ßlKuKx~J KxÄ \~L yPu Vf 12 mZPrr KrkJmKuTJj IJxjKa IJmJr ßcPoJPâaPhr yJPf IJxPmÇ ßx TJrPe ßlKuKx~J KxÄ ÈIJKo FT\j KvãT FmÄ S~JKTtÄ-TîJx AKoV´JP≤r TjqJ IJKo 32 KcKˆsPÖ xofJ S KmYJr KlKrP~ IJjPf YJA’ mPu k´YJreJ YJuJPòjÇ fJPT Km\~L TrJr \jq ßcPoJPâKaT kJKatS fJr kPã TJ\ TrPZÇ fJPT KxPja ßoP\JKrKa KucJr YJT ÊoJPrr of ak ßcPoJPâa FjPcJxt TPr IJPuJzPjr xOKÓ TPrPZjÇ FZJzJS FjPcJxt TPrPZj TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctx, ߈a KxPjar ß\KxTJ rJPoJx, FPx’Ku xhxq FqJ¥sM yqJPnKx, TqJaJKujJ âá\, IKju F¥Jrxj, KjC\JKxtr yPmJTJPjr ßo~r rJKn nJuJxy kûJPvrS ßmKv xÄVbj S k´KfÔJjÇ ßlKuKx~J KxÄ fJr kKrmJPrr k´go xhxq KpKj TPu\ V´J\MP~vj TPrPZjÇ Ûáu KvãTfJr kJvJkJKv KfKj YLPj Kkx TPktr nuJK≤~Jr KyxJPm TJ\ TPrPZj hMA mZrÇ

FZJzJS ToMqKjKaPf Kjrux xo~ KhP~PZj ßnJaJr ßrK\PˆsvPjÇ ßjmJrÉc KxKnT FPxJKxP~vj Im SP\JjkJPTtr nJAx ßk´KxPc≤ jJrL ãofJ~Pjr xÄVbj FqJoKkälJ~Jr yJr Fr TáA¿ mPrJ YqJ¡JPrr KcPrÖr KyxJPm hJK~fô kJuj TPrjÇ 2020 xJPu FqJPx’Ku KcKˆsÖ 23’r TJCK≤ TKoKar xhxq S xJCgAˆ TáA¿ ToKkäa TJC≤ TKoKar xhxq KyxJPm TJ\ TPrPZjÇ ßlKuKx~J KxÄ mPuj, IJKo IjqPhr oPfJ mJAPrr oJjMw jAÇ IJoJr oJ S mJmJ hM\jA ßUPa UJS~J oJjMw IgtJ“ S~JKTtÄ lqJKoKur xhxqÇ IJKo mJAPr ßgPT j~, Knfr ßgPTA \JKj, ßUPa UJS~J oJjMPwr \Lmj xÄV´JoÇ fJA fJPhr pJ xoxqJ fJ hNr TrJr \jq ßYÓJ TrPmJÇ fJr IjqJjq FP\¥Jr oPiq rP~PZ \umJ~M kKrmftPjr TJrPe xOÓ xoxqJ xoJiJj, FuJTJr kJmKuT asJ¿PkJPatvj mqm˙J Cjú~j, ãáhs mqmxJ S Fr vsKoTPhr ˝Jgt xÄrãe, ToMqKjKaPf KjrJk•J KjKÁf TrJ, yJCK\Ä xoxqJr xoJiJj AfqJKhÇ

FqJxKkKrPj ߈sJT mJ yJat FqJaJPTr ^ÅMKT k´go kJfJr kr mOy¸KfmJr FA UmrKa èÀPfôr xJPg kKrPmvj TPrPZ KjCA~Tt aJAox FmÄ FPxJKxP~Pac ßk´xÇ k´KfPmhPj 60 mZPrr To m~xLPhr KYKT“xJPgt ßuJ-ßcJ\ FqJxJKkKrj ßh~J yPuS, pJrJ 60 mZPrr ßmKv m~xL fJPhr \jq ßk´xâJAm TrJ ßgPT Kmrf gJTPf muJ yP~PZÇ TJre FA FqJxKkKrPjr TJrPe wJPaJitPhr KmäKcÄ yPu fJ \LmPjr \jq ^áÅKTkNet yP~ CbPmÇ IJPVr KjPhtvjJ~ muJ yP~KZu, pJPhr m~x wJPar ßmKv FmÄ TJKctSnJxTáuJr ßrJPVr ^áÅKTPf IJPZj, fJPhr Imvq FqJxKkKrj ßj~Jr KmwP~ cJÜJPrr xJPg krJovt TrJr IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç ßuJ-ßcJ\ FqJxKkKrj yPò 100 KoKuV´JPor oPiq 81 KoKuV´JoKuPUPZ KjCA~Tt aJAoxÇ CPuäUq, ACFx Kk´PnK≤n xJKntPxx aJÛ ßlJPxtr ßh~J VJAcuJAPjr IJPV ßgPTA F KmwP~ xfTtfJr TgJ muKZu KmKnjú ßoKcPTu IVtJjJAP\vjÇ fJrJ mPuKZu yJat FqJaJT S ߈sJT ßgPT rãJ kJS~Jr \jq FqJxKkKrj ßh~J mº TrPf yPmÇ FqJxKkKrj xJiJref IJatJKrr mäJc Tîa ßrJi TPr mäT yS~J ßgPT rãJ TPrÇ KT∂á VPmweJ~ irJ kzu Kj~Kof FqJxKkKrj ßxmj KmäKcÄFr ^áÅKT mJKzP~ ßh~Ç KmPvw TPr cJAP\Kˆn asJÖ S ßmsPjÇ wJPaJit oJjMPwr \jq mäJc Tîa ßpoj ^áÅKTkNet, ßfojA A≤JrjJu ßyoJPr\S (KmäKcÄ) \LmPjr \jq ^áÅKTkNetÇ pJrJ Kj~Kof FqJxKkKrj ßxmj TPrj, fJPhr IjKfKmuP’ KYKT“xPTr xJPg krJovt TrJ CKYfÇ

ßxJomJr kKm© KouJhMjúmL (xJ:) k´go kJfJr kr Ifq∂ ioLt~ nJmVJ÷LPpt ChpJkPjr CP¨Pv KjCA~Tt S Fr IJPvkJPvr FuJTJr KmKnjú oxK\h, ioLt~ k´KfÔJj, AxuJKoT ßx≤Jr S xJoJK\T xÄVbj KmKnjú TotxNYL V´ye TPrPZÇ TotxNYLr oPiq rP~PZ oyJjmL (xJ”) Fr \LmjKnK•T IJPuJYjJ, kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf, KvÊKTPvJrPhr jJjJ k´KfPpJKVfJxy KouJh oJyKluÇ FA CkuPã KmPvw ßâJzk© 6 kJfJ~ ßhUMjÇ


50

nJumJxJr FKkb SKkb 7 kJfJr kr @uJhJ mJxJ ßjmJr kr xm KbT yP~ ßVKZuÇ oJ^kPg FA ßlxmMT ßk´o fJPhr WPr jfáj IvJK∂ ßcPT @juÇ fJyPu jfáj ßja TJuYJr FPx kMrPjJ xŒTt nJPuJmJxJ S @®fqJV xy kr¸Prr nJPuJ oª ßmJ^Jr ãofJ xmA jÓ TPr KhPò? ßk´Por xŒPTtr IjMnNKfaJ hJÀeÇ k´Kf oMyNPft CP•\jJ, FPT IkPrr \jq k´fLãJ, hM&ÓM KoKÓ ^VzJ, KTZMãe kr @mJr Kou yS~J, @PmVWj @uJk TrJ xmA KbT @PZÇ fPm xŒTt pf kKref y~ ffA iPr rJUJr ßYÓJ, @®fqJV, kr¸Prr nJPuJ oª ßmJ^J AfqJKhr YJk mJPzÇ oJjMw oPj S ojPj kKrkÑ y~ kKrkNetfJ kJ~ hMÓM-KoKÓ ßk´o fUjA nJPuJmJxJ~ kNetfJ kJ~Ç ßk´Por KmP~ ßyJT @r kJKrmJKrTnJPm ßyJT nJPuJmJxJr xŒPTtr xKbT kNetfJ kJ~ xÄxJr \LmPj pUj Wr @PuJ TPr x∂Jj @Px fUjÇ x∂Jj @xJr kr xm irPjr C≠f mJ ßmJPyKo~JjkjJ ßgPo pJ~Ç

mºj @PrJ hO| S KYr˙J~L y~Ç xŒTt pfA kMrPjJ @r kKref ßyJT jJ ßTj, fJ nJXJr IJvÄTJ TUjA láKrP~ pJ~ jJÇ xŒPTtr k´Kf hM\PjrA KTZM YJKyhJ gJTPmÇ ßxA YJKyhJèPuJ Ikr\Pjr TJPZ pKh k´JiJjq jJ kJ~, ßxèPuJ kNre yS~J @vJ hMrJvJA rP~ pJ~Ç fPm FTKhj ‰iPpqtr mÅJi ßnPX xŒPTt KmYáqKf WaPf mJiqÇ @r @kjJr TJZ ßgPT xñLr ßp YJS~JèPuJ kNre yPò jJ, fJ Ijq TJrS TJZ ßgPT kJS~J ßpPfA kJPrÇ fJA hM\PjrA CKYf xñLr YJKyhJèPuJr KhPT ojPpJV ßhS~J, fJPT oNuqJ~j TrJÇ xŒPTtr k´go KhjèPuJ KjP\Phr oPiq ßp VnLr nJPuJmJxJ KZu, TP~T mZr kr ßxA nJPuJmJxJr ßYyJrJ~ kKrmftj @xPm, y~f nJPuJmJxJr oJ©JS ToPmÇ fPm kr¸Prr k´Kf xyJjMnNKf, vs≠J, pfú FA IjMnNKfèPuJ TUjA ToPf ßhS~J pJPm jJÇ xŒTt kMrPjJ yP~PZ mPuA xñLPT TaJã TrJ ßoJPaA KbT yPm jJÇ fJA k´go KhPT xñLr ßp Kmw~èPuJPT nJPuJPmPx

fJr k´vÄxJ TrPfj, @\S ßxA k´vÄxJèPuJ fJr xJoPj k´TJPvq TrPf yPmÇ xTu nJPuJmJxJr xŒPTtr ßjkPgqA gJPT KjP\Phr k´P~J\jèPuJ ßoaJPjJÇ ÊiM KjP\r j~, KjP\PhrÇ nJPuJmJxJr mºPj @m≠ hM\j oJjMw yPm FPT IkPrr kKrkNrTÇ @r FPT IkPrr ßU~Ju rJUJaJ pfKhj UMKv oPj TPr pJPmj, ffKhj nJPuJmJxJS ßmÅPY gJTPmÇ xñLr pfú ßjS~J, fJr k´P~J\jèPuJ ßoaJPjJPf ßpKhj IjLyJ @xPm, xŒPTtr ±Äx ÊÀ yPm ßxKhj ßgPTAÇ hMkMr VKzP~ KmPTu y~Ç mJóJ KlcJr ßUP~ fJr k´JfqKyT TJ\ ßvw TPrÇ fJr oJ mJmJ TJPrJrA ßTJj ßlJj @Px jJÇ mJóJaJ FTmJPrr \jqS TÅJPhKj ßhPU ImJT yAÇ FTJA yJf kJ ßjPz yJxPZ ßUuPZÇ KvÊKaPT ßhPU FT InJmjL~ ˝VtL~ xMU IjMnm TKrÇ k´JgtjJ TKr xJKTm ßpj KroJPT UMÅP\ kJ~Ç @oJr KmvõJx KroJ KlPr @xPu xJKTm fJPT ãoJ TPr ßhPmÇ nJmPf TÓ y~ ßlxmMPT kKrKYf yP~ ßZJa mJóJr oJ ßToj TPr xMPUr xÄxJr fqJV TPrÇ jfáj mºár oJP^ TL Foj UMÅP\ ßku ßp nJPuJmJxJr oJjMwPhr kr TPr KhPf fJr

FfaáTáS mÅJiu jJÇ FA xŒPTt \zJPjJr TgJ ÊPj KroJPT IPjT mMK^P~KZÇ krTL~Jr k´go TJre yPuJ, ˝JoL IgmJ ˘LPT xo~ KhPf jJ kJrJ mJ FPT IkrPT kptJ¬ xo~ jJ ßhS~Jr TJrPe ˝JoL-˘Lr oPiq FTaJ oJjKxT hNrfô xOKÓ y~Ç ˝JoL IgmJ ˘L Foj TJCPT UMÅ\Pf gJPT pJr xJPg fJr FTJTLfô WMPY pJ~Ç Foj TJCPT UMÅ\Pf gJTJ ßgPTA krTL~Jr xN©kJfÇ fJPhr ßãP© FojKa y~KjÇ ßTJKnc @xJr kr ßgPT xJKTm ßfJ xJrJãe WPrA gJPT, ßx mJxJ ßgPT TJ\ TPrÇ IPjT xo~ kptJ¬ xo~ jJ KhPuA ßp ßZPuPoP~rJ krTL~J~ \zJ~ fJ j~Ç ßoP~rJ oNuf kMÀPwr mMK≠mOK•T, @PmVL~ S Igt xŒPhr k´Kf @TíÓ yP~ FmÄ vJrLKrT YJKyhJ ßgPT krTL~J~ \zJ~Ç IjqKhPT KTZM KTZM kMÀw xJiJref mÉVJoL oJjKxTfJ ßgPT krTL~J~ \KzP~ gJPTÇ rJf mJzPf gJPT @oJr n~ mJzPf gJPTÇ FrA oJP^ @oJr mz ßoP~ TJ\ ßgPT FPx ßmKmPT kKrYptJ~ mq˜ yP~ SPbÇ mPu- oJ @\ S @oJr xJPg WMoJPmÇ fáKo mJmJPT KjP~ @K≤PT UMÅ\Pf pJSÇ ßfJorJ ÊiM ÊiM nMu mM^PZJ, CKj Ff xMªr ßmKm ßlPu ßTJgJS pJPm jJÇ ßoP~r TgJ~ mu kJA, fJA ßpj y~Ç @oJr ßYJU ßuPV @PxÇ rJf k´J~ ßhzaJÇ FmJr xJKTPmr ßoJmJAu ßgPT KrÄ IJPxÇ ßlJj irPfA xJKTm vJ∂ VuJ~ \JjJ~, KroJPT KjP~ fJr mJxJ~ KVP~PZÇ xTJPu ßmKmPT KjPf @xPmÇ @orJ @xm KTjJ \JjPf YJAPu @PrJ iLr ˝Pr mPu, jJÇ ßlJj ßTPa pJ~Ç @oJr ßnfPr ßpj k´Je @PxÇ @uäJyPT ijqmJh ßhAÇ ßoP~PT mKu ßmKm @\ ßfJoJrÇ xJKTPmr mMK≠r k´vÄxJ TrPfA y~Ç ßx \JPj @\PTr rJfaJ ÊiM fJPhr hM\Pjr yS~J CKYfÇ hMKa oJjMw FTP© gJTPu of KmPrJi yS~JaJA ˝JnJKmTÇ fPm FA of KmPrJièPuJ ßYPk rJUPu ßjKfmJYTfJ mJzPf gJTPmÇ Foj FTJKiT ofKmPrJi KjP~ FTxPñ ^VzJ mÅJiPu fJr xMÔáM oLoJÄxJ~ @xJ TKbj yP~ hÅJzJPmÇ fJA xñLr ßTJPjJ @Yre pKh

xAPf jJ kJPrj fPm hsΔf fJ KjP~ @PuJYjJ TrJ CKYfÇ @r ^VzJ pUj mÅJiPm fUj ßp TJrPe ßmÅPiPZ ßxaJPfA xLoJm≠ gJTPf yPmÇ kMrJPjJ V· ßaPj @jPu ^VzJ mzA yPm, xoJiJj @xPm jJÇ fJA kMrPjJPT ßaPj jJ FPj mftoJjPT èÀfô ßh~J hrTJrÇ pJ ßVPZ fJPT UMÅP\ KlPr mftoJjPT jÓ TrJ ßmJTJoLÇ nJPuJmJxJ~ ßT ßmKv ßT To fJ kKroJk TrPf ßjAÇ pJPT nJPuJmJxm fJr xm KTZMPT nJPuJmJxPf yPmÇ KmmJKyf \LmPj FT\jPT Ij∂ xŒPTtr yJu irPf y~Ç krKhj KroJ xJKTm mJxJ~ @PxÇ mJóJ mMPT KjP~ hM\jPTA TÅJhPf ßhPU @oJr S TJjúJ kJ~Ç @Ko KroJPT KTZM muPf YJAPu xJKTm @V ßgPTA gJKoP~ ßh~Ç FmJr @oJrS TÅJhPf AòJ TPrÇ KroJ FTyJPf mJóJ mMPT ßYPk iPr Ijq yJPf @oJPTÇ @Ko @oJr yJPf fJr yJf iKrÇ ßxA yJPfr YJPk mM^Pf kJKr fJr IPjT TgJ mumJr @PZÇ oMPU TgJ jJ mPuA yJPfr ¸Pvt xqKr muPZÇ

AÌ cwik÷ág eyáK e®_vi KviY 10 kJfJr kr Kwiáq ÜbIqv DwPZ| ¸`wcá¤i i≥bvwjáZ e≠KRwbZ eyáK e®_vi àewkÛ Kx ¸`wcá¤i i≥bvwjáZ e≠KRwbZ eyáK e®_v mvaviYZ eyáKi gvSLváb nq| cwik÷g Kiáj eváo, wek÷vg wbáj Kág| eyáKi e®_v evg nváZi ÜfZáii w`K w`áq wbáPi w`áK bvág, eyáK e®_vi máΩ máΩ AwZwi≥ Nvg náZ cvái| krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” TáA¿ ßoKcPTu FPxJKxP~ax 718-406-9330

IJoJPhr jfáj vJUJ msïPxr kJTtPYˆJPr ˆJrKuÄ FPnjMqPfÇ ßpJVJPpJV” TJjJA rJ~ 718-717-9315 muJA rJ~

TJjJA rJ~

30-06, 37th Street, Astoria, NY 11103

SALE! SALE!!

KmPvw oNuqysJx SALE! SALE!!

F~JruJAP¿r IKnù k´JÜj TotYJrLPhr mqm˙JkjJ~ KjCA~PTtr k´JePTªs \qJTxj yJAaPx ImK˙f

ACjJAPac a∑JPnux AjT Ãoe \VPf FTKa Kmvõ˜ jJo

TOLL FREE NUMBER

1-866-481-7799

Umrah Hajj-Fr KaPTa S Vissa’r \jq ßpJVJPpJV TÀj Biman & Gulf Air Ticket Stock Holder

UNITED TRAVELS INC. 37-22 73rd Street, Suite# 1C, Jackson Heights, NY 11372.

KmPvw oNuqysJx

Tel: 718-899-7799, 718-899-7796. Fax: 718-899-7795

@PoKrTJ-TJjJcJ ßgPT dJTJ, TuTJfJ, KhuäL

e-mail: unitedtravels1@gmail.com

KjCA~PTtr mJAPrr ߈a ßgPTS xyP\ KaKTa ßkPf yPu ßpJVJPpJV TÀj

We Accept All Major Credit Cards

We Sell: British/ Gulf/ Emirates/ Kuwait Airlines Tickets

After Office Please Contact: Abdul Latif Bhuiyan 718-733-3589, Cell: 646-750-8353


51

xm mqJÄT FTJCP≤r fgq ßYP~PZ IJAIJrFx k´go kJfJr kr TJPZ mPT~J aqJé mJmh 7 KasKu~j cuJr kJPmÇ FA fgq ßk´KxPc≤ mJAPcj \JPjjÇ IfFm ßxA IkKrPvJKif aqJPér Igt C≠JPrr KjPhtv KhP~PZj fÅJr k´vJxjPTÇ ßxA IjMpJ~L mqJÄTèPuJPT KjPhtv ßh~J yP~PZ, fJrJ ßpj fJPhr TJˆoJrrJ mZPr Tf cuJr KcPkJK\a TPrPZ FmÄ Tf cuJr CAgcs TPrPZ FmÄ Tf IJoJjf IJPZ fJr fgq IJAIJrFxPT k´hJj TPrÇ FA KjPhtvjJr UmPr FTKhPT mqJÄTèPuJ ãá…, Ikr KhPT KrkJmKuTJj TÄPV´x xhxqrJ k´KfmJh \JKjP~ mPuPZj, Fr lPu mqJÄPTr TJˆoJrPhr mqKÜVf fgq IJr mqKÜVf gJTPm jJÇ IJAIJrFPxr FA KjPhtvjJr kr kMPrJ IJPoKrTJr KmKnjú mqJÄT fJPhr kJrPxJjJu FTJC≤ ßyJflJr ßgPT ÊÀ TPr ãáhs, oJ^JKr S mz mqmxJ k´KfÔJjèuJr ßlJj TPu käJKmf yP~ pJPò mPu KjCA~Tt aJAox KuPUPZÇ fJrJ FA KjPhtvjJ~ CKÆVú FmÄ ßTC ßTC IJfÄKTfÇ ß\Kk orVqJj ßY\ mqJÄT Tfítkã fJPhr TJˆoJr xJKntx FmÄ ßauJrPhr KmsKlÄ TPrPZ, fJrJ KTnJPm FA Kmw~T k´Pvúr C•r ßhPmÇ IJPoKrTJr IjqJjq ߈a S KxKar mqJÄTèPuJS ßlJj TPur C•r KhPf KhPf TJKyu yP~ kPzPZÇ ÊiM ßlJj Tu j~, APoAPurS C•r KhPf yPòÇ FZJzJS KmkMu xÄUqT TJˆoJr KjP\ mqJÄPT KVP~S k´vú TrPZjÇ ßmv TP~TKa mqJÄT AKfoPiqA TJˆoJrPhr FTJCP≤r fgq \JjJPu IJAIJrFx \JjPf ßYP~PZ TJˆoJrPhr FTJC≤ mqJPuP¿r fgq, pJPf fJrJ mqJÄPT

gJTJ Igt FmÄ fJrJ ßp aqJé ßk TPrPZ fJr oPiq ßTJPjJ kJgtTq IJPZ KTjJ fJ mM^Pf kJPrÇ IJAIJrFx ßxAxm FTJCP≤r IKca TrPm pJPhr oPiq kJgtTq kJPmÇ fUj ßxAxm TJˆoJPrr TJZ ßgPT mPT~J aqJPér Igt hJKm TrPmÇ mJAPcj k´vJxj TotTftJPhr mrJf KhP~ KjCA~Tt aJAox KuUPZ, IJAIJrFx aqJéhJfJPhr FTJC≤ xŒPTt Km˜JKrf \JjPf YJ~, KmPvw TPr pJrJ aqJé ßh~Kj KTÄmJ To KhP~PZÇ KjCA~Tt aJAox muPZ, IJAIJrFPxr FA khPãPkr KvTJr yPm 10 ßTJKarS ßmKv kKrmJr FmÄ TP~T KoKu~j mqmxJ k´KfÔJjÇ IJr Fr lPu k´J~ 460 KmKu~j cuJr IKfKrÜ C≠Jr TrPf xão yPmÇ Vf oJPx TÄPV´Px ßh~J ÊjJKjPf ßas\JKr ßxPâaJKr ß\Pja AP~Puj mPuj, 7 KasKu~j cuJPrr aqJé kJS~J ßgPT mKûf yP~PZ pMÜrJÓs xrTJrÇ pJrJ IKiT AjTJo TPrj FmÄ mqmxJ ßgPT uJn TPrj fJPhr oPiq aqJé jJ ßh~Jr k´mefJ âov ßmPzA YPuPZÇ mJAPcj k´vJxPjr TotTftJrJ mPuPZj pJrJ mZPr 400,000 cuJPrr To IJ~ TPrj fJPhr FTJCP≤ IJorJ yJf ßhPmJ jJÇ pKhS oNu KjPhtvjJ~ muJ yP~PZ pJPhr FTJCP≤, Foj KT 600 cuJr IJPZ fJPhrS mqJÄT KyxJm hJKUu TrPf yPm IJAIJrFx’r TJPZÇ IPjPT mPuPZj, IJPoKrTJr mqJÄKTÄ KxPˆPo KmvJu lJÅTPlJTr rP~PZÇ lPu ãKfr KvTJr yPò xrTJrÇ mqJÄKTÄ KxPˆoPT IJAIJrFxFr TzJ KmKi KjPwPir IJSfJ~ jJ IJjPf kJrPu

\m \m \m

ßTmuoJ© AjTJo aqJé ßgPTA KmkMu ãKf kMKwP~ SbJ x÷m j~Ç ßxA xJPg ßxux aqJéxy Km\Pjx aqJéS IKca TrJ yPm Wj WjÇ Foj KT, ßp KmkMu xÄUqT AKoV´J≤Phr xŒh rP~PZ Ijq ßhPv FmÄ Igt KcPkJK\a rP~PZ Ijq ßhPvr mqJÄPT fJr SkrS aqJé ßh~Jr TgJÇ KT∂á IKiTJÄv mqKÜ ßxA fgq ßVJkj rJPUÇ IJAIJrFx ßxA xm FTJCP≤r UmrS YJ~Ç

cuJPrr kqJPT\ kJx jJ y~, fJyPu I∂f YJAfl aqJé ßâKcPar Igt k´hJj ImqJyf rJUJr \jq ßp Igt k´P~J\j fJ ßpj TÄPV´Px kJx TrJ y~Ç

\JjM~JKr ßgPT mº YJAfl aqJé ßâKca

ßvPwr kJfJr kr Kk´PnK≤n xJKntPxx aJÛ ßlJxt krJovt KhP~PZ 50 ßgPT 74 mZr m~xL jJrLPhr k´Kf hMA mZr I∂r oqJPoJV´Jo TrJ CKYfÇ IJr 40 ßgPT 49 mZr m~xL FmÄ 74 Fr ßmKv m~xL jJrLPhr fJPhr KYKT“xPTr xJPg IJPuJYjJ TPr fJPhr krJovt IjMpJ~L oqJPoJV´Jo KÙKjÄ TrPf yPmÇ pJrJ oqJPoJV´Jo TrPf YJj fJrJ KxKar yxKkaJu KxPˆPo k´JAoJKr ßT~JPrr xJPg FqJkP~≤PoP≤r \jq 1-844-NYC4NYC j’Pr ßlJj TrPf kJPrjÇ KjCA~Tt KxKar ßyug F¥ yxKkaJux KxPˆPor ßrJVLrJ FUj ßlJPj mJ fJPhr IJAkqJPc k´JAoJKr ßT~Jrxy 90 irPjr ߸vJuKa ßT~Jr xJKntx ßkPf kJPrjÇ xJ¬JKyT mJXJuLPf KjCA~Tt KxKar ßyug F¥ yxKkaJux KxPˆo ßgPT kJbJPjJ xÄmJh KmùK¬Pf muJ yP~PZ, IPjPT F Kmw~KaPT ImPyuJ TPrj xo~of oqJPoJV´Jo KÙKjÄ jJ TrPu krmfLtPf pKh fJ \Kaufr yP~ SPb, KmPvw TPr TqJ¿Jr yPu, fUj fJ \LmPjr \jq ^áÅKTkNet yP~ CbPf kJPrÇ KxKcKxr ßh~J fgq IjMpJ~L UMm k´JAoJKr Im˙J~ irJ kzPu 87 vfJÄv jJrLr \Lmj rãJ kJ~Ç xÄmJh KmùPK¬Pf IJPoKrTJj TqJ¿Jr ßxJxJAKar mrJf KhP~ muJ yP~PZ, pMÜrJPÓs F mZr ßmsˆ TqJ¿JPr IJâJ∂ yP~ oOfáq mrPer xÄUqJ hJÅzJPm 43,000Ç fPm F mZr 281,550 \j jJrLr ßmsˆ TqJ¿Jr vjJÜ TrJ yP~PZÇ KjCA~Tt KxKa ßyug F¥ yxKkaJux

k´go kJfJr kr KvÊPhr mJmJr mJ oJP~r FTJCP≤Ç pJPhr KvÊ x∂Jj IJPZ fJrJ \JPjj 6 mZPrr To m~xL KvÊPhr k´Kf oJPx 300 cuJr IJr 6 mZr ßgPT 17 mZr m~xLPhr \jq oJPx 250 cuJr TPr YJAfl aqJé ßâKca ßh~J yPòÇ ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcj ßYP~PZj, KvÊPhr \jq ßh~ FA Igt IJkJff 2025 xJu kpt∂ YJuM rJUPfÇ ßxA uPãq KfKj 3.5 KasKu~j cuJPrr Ajl∑JˆsJTYJr mq~ mrJ¨ KmPu k´˜Jm TPrj, fJPf CÜ YJAfl aqJé ßâKcPar Igt mrJ¨ ßrPUPZjÇ KT∂á KrkJmKuTJjPhr mJiJr oMPU CÜ Kmu kJx yS~J IKjKÁf yP~ kzJ~, YJAfl aqJé ßâKcPar IgtS \JjM~JKr ßgPT kJS~J IKjÁ~fJ~ kPzPZ mPu Vf rKmmJr KuPUPZ S~JKvÄaj ßkJˆÇ ßcPoJPâKaT kJKat FA IKjÁ~fJ KjP~ k´oJh èjPf ÊÀ TPrPZÇ fJrJ oPj TrPZj, \JjM~JKr ßgPT pKh YJAfl aqJé ßâKcPar Igt ßh~J mº yP~ pJ~, fJyPu fJr Km„k k´KfKâ~J kzPm IJVJoL mZPrr oiqmfLt KjmtJYPjÇ TJre Fr 6 oJx krA \MPj oiqmfLt KjmtJYPjr k´JAoJKrÇ S~JKvÄaj ßkJˆ KuUPZ, IPjT ßcPoJPâKaT TÄPV´x xhxq ofJof KhP~PZj, pKh ßvw kpt∂ 3.5 KasKu~j

KxPˆo oqJPoJV´Jo KÙKjÄ xŒNet KmjJoNPuq TPr gJPTÇ pJrJ F KmwP~ \JjPf YJj fJrJ KnK\a TrPf kJPrj www.nyccare.nyc SP~mxJAaÇ

KmjJoNPuq oqJPoJV´Jo ßxJvJu KxKTCKrKa mJzPZ 5.9% TrJPjJr krJovt

IJkKj KT IJPoKrTJPf FTKa xrTJrL \m UMÅ\PZj? IJkjJr KT yJAÛáu KcPkäJoJ, mqJPYur IgmJ oJˆJr KcKV´ IJPZ? mJÄuJPhv IgmJ ACFx ßgPT pKh gJPT fJyPu IJr ßhKr jJ TPr IJoJPhr KaPo ßpJV Khj FmÄ IJkjJr kZªof KlPfl FTKa k´PlvjJu \Pmr \jq ßYÓJ TÀjÇ KxKnu xJKntx krLãJ~ (KxKa, ߈a FmÄ ßlcJPru \Pmr) IJkjJPhr xPmtJó ßÛJr kJS~Jr \jq IJoJPhr xmtJ®T k´PYÓJ gJPT FmÄ ßxnJPmA IJorJ k´JgLtPT k´˜áT TKrÇ oqJg, AÄPrK\ FmÄ IjqJjq KasKT k´vúJmuL xoO≠ IJoJPhr Kj\˝ Kk´kJPrvj VJAc mqJÄT IJPZÇ IJPoKrTJr IjqJjq ߈a ßgPTS IJoJPhr KaPo ßpJV KhPf kJPrjÇ fJZJzJ k´PlvjJu ßr\MqPo, TnJr ßuaJr FmÄ ßlAx aá ßlAx A≤JrKnCP~r \jq ‰fKr TrJ y~Ç pJPhr FTJCK≤Ä mqJTV´JC¥ IJPZ fJPhrPT TáATmMT, KkYKas, ßkPrJu S FTJCK≤ÄFr KaCPaJKrÄxy xmJAPT TKŒCaJr ßmKxT ßvUJPjJ y~Ç

IJV´yL k´JgLtrJ IJ\A ßpJVJPpJV TÀj” 718-530-2605 APoAu” roudro123@yahoo.com

Fo.F. \JoJj

1

(mftoJPj KjCA~Tt ߈a Vn-F Totrf) xJTPxx oJKfi kJrkJx F¥ TqJKr~Jr TjxJuKaÄ lJot (k´KfÔJfJ) xJKatlJAc Km\Pjx TqJKr~Jr Ûáu KaYJr, hq ߈a ACKjnJKxtKa Im KjCA~Tt (\m ßcPnukJr) k´JÜj xJmKˆKaCa KaYJr, KjCA~Tt KxKa KckJatPo≤ Im FcáPTvj FmÄ ßuTYJrJr Aj FTJCK≤Ä, FoFuIJA, KjCA~Tt, TáA¿

k´go kJfJr kr mOK≠ ßxJvJu KxKTCKrKa ßmKjKla k´JkTPhrÇ mMqPrJ Im ßumJr ˆqJKaxKaTPxr mrJf KhP~ S~JKvÄaj ßkJˆ muPZ, IJVˆ oJPxr fáujJ~ ßxP¡’Pr hsmqoNuq ßmPzPZ 0.4 vfJÄvÇ xJKmtTnJPm Vf mZPrr fáujJ~ F mZr keqoNuq ßmPzPZ 5.4 vfJÄvÇ FA hsmqoNu mOK≠ FmÄ oMhsJ°LKfr xJPg Fc\Jˆ TPr ßxJvJu KxKTCKrKa ßmKjKla mJzJPjJ yP~PZÇ Vf 10 mZPr ßxJvJu KxKTCKrKa ßmKjKla ßmPzPZ 1.7 vfJÄvÇ 1982 xJPur kPr FmJrA xmtJKiT mJzuÇ IJVJoL 30 KcPx’r ßgPT FA mOK≠r xJPg Fc\Jˆ TPr ßmKv Igt kJPmj xJKkäPo≤Ju KxKTCKrKa AjTJo mJ FxFxIJA k´JkTrJÇ IJr 2022 xJPur \JjM~JKr ßgPT IKfKrÜ Igt kJPmj ßxJvJu KxKTCKrKa ßmKjKlKv~JKrrJÇ ßxJvJu KxKTCKrKa FcKoKjPˆsvj ßgPT xJ¬JKyT mJXJuLPf kJbJPjJ xÄmJh KmùK¬ IjMpJ~L IPjT KxKj~r KxKaP\j IJPZj pJrJ ßxJvJu KxKTCKrKa ßmKjKla S xJKkäPo≤Ju KxKTCKrKa AjTJo hMKaA kJjÇ IJVJoL KcPx’r ßgPT FA hMA ßmKjKla k´JkTPhr ßT Tf Igt kJPmj fJ KYKb KhP~ \JjJPjJ yPm ßxJvJu KxKTCKrKa FcKoKjPˆsvj ßgPTÇ pJrJ IjuJAPj fJPhr ßmKjKlPar fgq \JjPf YJj fJrJ www.socialsecurity.gov/myaccount F ßVPu pJmfL~ fgq kJPmjÇ


52

yJjJhJr TmKuf KhPjr cJAKr 5 kJfJr kr xÄmJhkP© ßZPkKZPuJ kJ-YÅJaJ xogtTrJ∏ hLWtJ~M-kJKT˜JPjr TgJA)Ç @Ápt! ßxKhjA KYPjKZuJo ßoRuJjJ @K\\PT∏ vJK∂r ˝kPã fÅJr ßhJ~J-nJwe ÊPjÇ A~JKy~Jr k´fqã KmÀ≠mJKhfJ TPrKZPuj ßoRuJjJ fÅJr ßoJjJ\JPf, @TJPr-AKñPf mPuKZPuj : Èßy @uäJy&, FA \JKuPor yJf ßgPT @oJPhr mÅJYJS......’Ç @Ko FTKhj KTZM K\Pùx TrJ~ ßTJrJj-yJKhPxr k´Kf vs≠JvLu ßxA oJjMwKa kKrÏJrnJPm \JKjP~KZPuj : ÈmM^Puj, ßYJU gJTPf ßfJ @r KjP\r hOKÓPT I˝LTJr TrPf kJKr jJ! \JKuPor kfj yPmA ßTJPjJ FTKhjÇ’ TgJaJ ßvw TPrA, kzPuj ßZPur KYKb kPTa ßgPT ßmr TPr KjÁMk ßYJPU∏ nÅJ\ TPr rJUPuj mMPTr TJPZ If”krÇ @Ápt oJjMw ßoRuJjJ @K\\∏ \JPf È@YJrKjÔ oMxuoJj’, hOKÓnKñPf KmùJjL xPYfjfJ, ßo\JP\ fÅJr èÀV÷Lr @vJmJh, @r mÜPmq ßpj KbT&KrP~ ßmPrJ~ oJjmfJPk´Por Höôuq∏ @r IØMf FTaJ \LmjPmJi xŒjú ßYfjJr ^ÅJ\ fÅJr xŒNet vJK∂TJoL YKr©KaPfÇ @\ @mJr ßhKU T\j ßhJhMuqk∫L oJjMwPT muPZj ßxA oiqm~xL ßoRuJjJ @K\\ : ÈoMKÜmJKyjL ß\JrhJr KT jJ, fJ mM^Pf YJA oj∏ ßpoj mJfJx ZJzJ Vfq∂r jJA @oJPhr, IgY fJPT ßhKUjJ ßYJPUÇ ßfoKj oMKÜmJKyjL∏ fJr IK˜fô irJ-ßZÅJ~Jr mJAPr, fJPT IjMnm TrPf yPmÇ’ @PrJ FT\j k´mLe oJjMwPT @Ko \JKj∏ KfKj nJPuJmJPxj @K\\ xJPyPmr mKuÔ Tgj, KfKj KjP\S iotnLÀ FmÄ fÅJrA oPfJ @vJmJhL-vJK∂TJoL mPa∏ k´go ßhUJ yPuA ÊiJPmj : ÈKTKuÄ @PZ?’ fJr oJPj \JjPf YJj CKj, KmVf YKæv W≤J~ UJjPxjJ-ßmyJrL @r hJuJu orPuJ TaJ? CKj fJPhr CPuäU TPrj ÈÊP~JPrr mJóJ’ mPu∏ IgY KjP\ KT xru Kj\ttLm ßVJ-ßmYJrJ oJjMwKa, vìv´ΔoK¥f oJAKc~Jr-k´TíKfr fÅJr oMUKa ßhPU FTgJ TUjS oPj TrmJr CkJ~ ßjA ßp, ßTJPjJrTo VJKuVJuJ\ KfKj TJCPT TrPf kJPrjÇ mPuj : SrJ oÀT∏ @uäJy&, \JPuPor mÄv KjkJf TrÇ SPhr Çe ßpj jJ gJPT irJ~Ç ÈvJK∂ KT @xPm jJ?’ FA FT k´vú TP£ fÅJr xYrJYrÇ @r FA k´Pvúr C•r KhP~KZPuj @PrT\j m~Û oJjMw, KbT oJx KfPjT @PV; ßyuJu, \JKj jJ TfhNPr ßTJgJ~, ßTJj TqJPŒ ßrJoJûTr IKnpJ©J~ mq˜fJr \Lmj TJaPZ ßfJr∏ ßpUJPjA ßp-Im˙JPfA gJT&, ßfJr KjÁ~ oPj @PZ : ßxA ßp FT TívTJ~ mO≠\j, KpKj KZPuj Ifq∂ hO|PYfJ fLåhOKÓ xŒjú ß\hL kMÀw, rKxP~ rKxP~ TgJ muPfj IjVtu∏ ßfJPhr mJxJ~ FPxKZPuj FmZr FKk´Pur oJ^JoJK^; fJr TJPZ jJKT ßoPu Vro Vro xm Umr, \mr Umr (ßTJmPr\L IxMPir TJrmJrL mPu ßZJa-mz xm oyPu pJfJ~Jf @PZ fJr); ßxA mMPzJ oJjMwKa

láKuP~-lÅJKkP~ muKZPuj fJr xm KrPkJat, ßmv o\J TPr rxJPuJ nKñPf∏ @r CkK˙f @orJ xmJA ßpj ßTÅJ“ ßTÅJ“ TPr ßVJV´JPx KVuKZuJo uñrUJjJr KUYáKr∏ xKfqA, @oJPhr ãáKif vJK∂nNT @®J ßpj vJvõf k´JPer xºJj kJKòPuJ fJr k´TJv-±KjPf; ßTJj& YJP~r ßhJTJPj fJPT ßTC jJKT K\Pùx TPrKZPuJ : È@kjJr KT of?’ KfKj mPuKZPuj : ÈTqJrJKxj!’ ÈyÅqJ, TqJrJKxj’ FA TgJaJ @oJPhr TJPZ ImPvPw ßnPX muPuj mO≠∏ muPuj : ÈßpUJPj kPz, ßxUJPjA SPb \ôAuqJ∏ FA yAPuJ TqJrJKxjÇ’ ßlr muPuj : È@A\ ßVKZuJo ßxPâaJKrP~Par FT\j mz IKlxJPrr mJxJ~Ç ßmfj kJ~ jJAÇ xrTJPrr kPTa mPu bj&bj&Ç aJTJ jJA k~xJ jJA∏ ßmfj KhPmJ TA gj&Ç fJA xqJPr KY∂J~ kzPZjÇ T~ KT \JPjj, T~-ßp ßmKvKhj gJTPf kJrPmJ jJ FA xrTJrÇ’ @oJPr K\VJAPZ∏ nP~ nP~ fJPrS TAKZ : È@orJ TqJrJKxj...... oJPj TqJrJKxjÇ’ @mJr ybJ“A KY“TJr TPr SPbj KfKj∏ mPuj : Í@orJ K\fáo...... mJXJKu TqJrJKxPjr ofj \ôuPmJ! \ôuPmJ jJ? @Pr, FPfJaáTáj ßkJuJkJj ßyS T~ È\~ mJÄuJ-\~ mJÄuJ’Ç \~ mJÄuJ TArJ xmJA pKh TqJrJKxPjr ofj \ôPu, hqJv ˝JiLj jJ yA~J kJPr!” InNfkNmt, IKf xJiJre ßrJ\PVPr ßxA mMPzJ oJjMwKar @®-k´fq~L @vJmJhL hOKÓnKñ; @Ápt fÅJr hNrhKvtfJÇ kÅKYPv oJPYtr rÜã~L KmkptP~r kr, oJ© x¬Jy KfPjT ßpPf jJ ßpPfA KfKj @vJr @PuJ ßhPUKZPujÇ ßyuJu, oPj @PZ ßfJr? (fJKrU mJÄuJPhPvr ˆJAPu ßuUJ)

oJgJ WMPr kPz pJS~J 10 kJfJr kr oJgJPWJrJr KYKT“xJ xy\unqÇ KmjJAj kqJPrJKxoJu kK\vjJu nJraJAPVJ yPu xJiJref SwMPir k´P~J\j kPz jJÇ fPm pKh xoxqJ UMm ßmKv y~ fJyPu ßk´JPogJK\j, ßoKTîK\j ßxmj TrJ ßpPf kJPr fPm ImvqA KYKT“xPTr krJovt oPfJÇ oJgJPWJrJ ÊÀ yPu Fxm SwMi ßxmj jJ TPr hsΔf KYKT“xPTr vreJkjú yS~JA nJPuJÇ TJre FPf KYKT“xPTr kPã ßrJV Kjet~ TrJ xy\ y~Ç SwMi ßxmj TPr KYKT“xPTr TJPZ ßVPu @xu ßrJV Kjet~ TrPf xo~ uJPVÇ KmKkKkKn @âJ∂Phr \jq KTZM KlK\SPgrJKk @PZÇ ßnKˆmMuJr KrPyKmKuPavj FJxJA\ pJ FkKu oqJjMnJr jJPo kKrKYfÇ FPãP© @âJ∂ mqKÜPT FTKa ßaKmPu mxJPjJ y~Ç oJgJ ßTJPjJ FTKhPT TJf TPr fJPT ßaKmPur k´JP∂ oJgJ KjYá TPr ßvJ~JPjJ y~Ç FnJPm oJgJPWJrJ mº yS~J kpt∂ rJUJ y~Ç oJgJPWJrJ mº yPu @mJr ßaKmPu mxJPjJ y~Ç FmJr oJgJ IjqKhPT TJf TPr ÊP~ rJUJ y~Ç I∂”TPetr k´hJPyr TJrPe oJgJPWJrJ yPu IqJK≤mJP~JKaT ßxmPjr k´P~J\j kPzÇ ßoKj~Jxt KcK\P\ @âJ∂Phr \jqS KYKT“xJ @PZÇ fPm fJPhr ume To ßUPf yPmÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” kJTtPYˆJr ßoKcPTu 718-8286610


53

msÄPér ßhPuJ~JPrr 35 mZr TJrJh¥ k´go kJfJr kr TJZ ßgPT kJS~J rJP~ fJPT ßhJwL ßWJweJ TPrjÇ rJ~ IjMpJ~L ßaPrJKr\Por \jq k´P~J\jL~ K\Kjxk© xrmrJy FmÄ Igt

k´hJjxy fJKumJjPhr IjqJjq xyJ~fJ ßh~Jr IkPYÓJr IKnPpJV k´oJKef yP~PZÇ fJPT xPmtJó 35 mZPrr TJrJh¥ ßh~J yPm mPu \JjJPjJ yP~PZÇ fJr vJK˜ ÊÀ yPm 2022 xJPur 12 \JjM~JKr ßgPTÇ ACFx KckJatPo≤ Im \JKˆPxr SP~mxJAPa 11 IPÖJmr F KmwP~ Km˜JKrf ßuUJ yP~PZÇ muJ yP~PZ, ßhPuJ~Jr ßyJPxj IJlVJKj˜JPj KVP~ fJKumJj mJKyjLPf ßpJV KhP~ IJPoKrTJj ‰xjqPhr yfqJr kKrT·jJ ÊÀ TPr 2018 xJPur luFÇ Fr krmfLt k´J~ 10 oJx xo~TJPu ßhPuJ~Jr ßyJPxj fJr kKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr uPãq ßmv KTZM fÀePT fJr hPu ßj~Jr CPhqJV V´ye TPrÇ Fr \jq ßhPuJ~Jr kJKT˜JPj FT\j mqKÜr xJPg ßpJVJPpJV TPr KpKj fJKumJPjr xyPpJVLÇ ßx k´J~ 10,000 cuJr xû~ TPr I˘ ßTjJr \jqÇ FZJzJS kJyJPzr Skr ßmÅPY gJTJr \jq ßpxm ßkJvJT S IjqJjq xJoV´L k´P~J\j fJ ßTjJr \jq ßpJVJPpJV TPrÇ FlKmIJAFr hMA\j xhxq Z∞PmPv fJPT xyPpJKVfJr nJj TPr FmÄ ßx fJKumJj mJKyjLPf ßpJV KhP~ IJPoKrTJj ‰xjqPhr yfqJr KmwP~ fJr hO| kKrT·jJr TgJ mJrmJr mPuÇ ßhPuJ~JPrr FAxm TgJmJftJ ßVJkPj ßrTct TPr FlKmIJAÇ If”kr ßhPuJ~Jr IJlVJKj˜JPj pJS~Jr CP¨Pv gJAuqJP¥ ˆkSnJr ßj~Jr kKrT·jJ TPrÇ 2019 xJPur 26 \MuJA ßhPuJ~Jr ßyJPxj ß\FlPT F~JrPkJPat ßkäPj SbJr IJPV FlKmIJA fJPT ßV´lfJr TPrÇ fJ“ãKeTnJPm fJr vrLr S uJPV\ xJYt TPr 10,000 cuJr TqJv, kJyJPzr xJrnJAnJu KV~Jr, mz ná\JKu, FqJé, YJTá, ßa≤, KˇKkÄ mqJV, AoJP\tK¿ gJroJu, mäJÄPTa, ßxJuJr kJS~Jr kqJPju \» TPrÇ

SP~mxJAPa ßuUJ yP~PZ, FA oJouJKa kKrYJujJ TPr ßaPrJKr\o F¥ A≤JrjqJvjJu jJrPTJKaTx ACKja FmÄ FqJKxˆqJ≤ ACFx FaKjt ßcKnc ßcjaj \MKj~r, ß\KxTJ ßT ßl¥Jr S ßmj\JKoj CcxJAc Kvs~JrÇ FJKhPT 8 IPÖJmrrA S~JKvÄaj ßkJˆ ßuPU 36 mZr m~xL ßhPuJ~Jr ßoJyJÿh ßyJPxj mJÄuJPhvL mÄPvJØMf IJPoKrTJr ßjYJrJuJA\c KxKaP\j KjCA~PTt CmJr YJuT KZPujÇ IJlVJKj˜JPjr CP¨Pv KjCA~Tt fqJPVr IJPV KfKj hJKz S YMu ßZÅPa ßlPujÇ fJr Kj\˝ asJKcvjJu ioLt~ ßkJvJPTr kKrmPft IJPoKrTJj ßkJvJT kPrjÇ KfKj mqJÄTT ßgPT kJKT˜JPj ßpPf ßYP~KZPujÇ ßxUJj ßgPT xLoJ∂ kJKz KhP~ IJlVJKj˜JPj dáTPf ßYP~KZPujÇ S~JKvÄaj ßkJˆ KuUPZ, hMAKhjmqJKk rJ~ ßWJweJr kr IJhJuf fJPT ßhJwL xJmq˜ TPr rJ~ KhP~PZÇ fJr vJK˜ yPf kJPr xPmtJó 35 mZPrr TJrJh¥Ç rJP~r kPr ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr FaKjt FqJ¥sM cqJuJPTr o∂mq CPuäU TPr S~JKvÄaj ßkJˆ KuPUPZ, ÈFA rJP~ IJorJ Ifq∂ yfJvÇ IJorJ mJrmJr mPuKZ ßhPuJ~JPrr TUPjJA fJKumJj mJKyjLPf ßpJV ßh~Jr AòJ KZu jJ Foj KT IJlVJKj˜JPj pJS~JrS kKrT·jJ KZu jJÇ’

A-KxVJPra IjMPoJhj Khu FlKcF k´go kJfJr kr iNokJj KmwP~ kJmKuT ßyug KjP~ ßp KmfTt YPu IJxPZ, FA Kx≠J∂ A-KxVJPrPar kPã Im˙Jj KjP~ y~PfJ jfáj IJPrTKa KmfPTtr xNYjJ TrPmÇ FlKcF ßWJKwf jfáj Kx≠JP∂r kr oñumJr KjCA~Tt aJAox KuUPZ, KnC\ msJP¥r ßaJmJPTJr xMVº x’Kuf KcnJAx S TJKat\ oJPTtKaÄ TrJr k´KfÔJj IJr.ß\. KrPjJflx \JKjP~PZ, fJrJ oPj TPr AKxVJPrPar IjMoKf k´hJj oJjMwPT k´Tíf KxVJPra UJS~J mJ iNoJkJj ßgPT Kmrf TrJr k´Kâ~J~ xyJ~fJ TrPmÇ FlKcF mPuPZ, fJPhr IjMPoJhj ßh~J k´cJÖ k´gJVf IJèj ß\ôPu iNokJPjr ßYP~ To KmwJÜÇ FlKcF IJPrJ CPuäU TPrPZ, xŒNet iNokJj mº TPr A-KxVJPrPa xoKktf yS~Jr Igt fÀe xoJ\PT ^áÅKT ßgPT rãJ TrJÇ

KjCA~Tt aJAox muPZ, KnC\ ßp k´Kâ~J~ IjMPoJhj ßkP~PZ, hsΔf ßxA IjMPoJhj kJPm Ikr \jKk´~ A-KxVJPra msJ¥ \MuÇ FlKcF kOgT kOgTnJPm k´KfKa msJ¥A krLãJ TPr ßhUPm ßxèPuJ \j˝JP˙qr \jq ãKfTr KTjJÇ Vf TP~T oJPx FlKcF TP~T yJ\Jr ßnKkÄ ßk´JcJÖ mJ\Jr ßgPT fáPu ßj~Jr KjPhtv ßh~Ç Fr oPiq KmkMu \jKk´~ l∑Max S TqJK¥ ßlînJr x’Kuf kJl mJrxS IJPZÇ oñumJr FlKcF IJPrJ 10Ka ßnKkÄ ßk´JcJÖ KjKw≠ TPrPZ, pKhS jJo CPuäU TPrKjÇ KjCA~Tt aJAox KuUPZ, IJPoKrTJr mJ\JPr A-KxVJPra k´go IJPx FA vfPTr k´go hvPTÇ fPm 2005 xJPu \Mu pUj l∑Ma S TqJK¥ ßlînJPrr A-KxVJPra mJ\JPr ZJPz, fUj hsΔf fJ KmkMu xÄUqT KajF\Jr fÀe fÀeLPT IJTwte TPrÇ Kmw~Ka \j˝J˙q TotTftJPhr KYK∂f TPr ßfJPuÇ TJre ßxA ßk´JcJPÖS KjPTJKaj KZuÇ FlKcF’r ßaJmJPTJ KcKnvj \JKjP~PZ, KnC\ ßrèuJr KxVJPrPar ßYP~ ˝JP˙qr \jq Ifq∂ To ãKfTrÇ ßx TJrPe fJrJ kOgT kOgTnJPm krLãJ TPr IjqJjq msJP¥r A-KxVJPra k´˜áPf IjMPoJhj ßhPmÇ

2025F KxñJkMrPT ZJzJPm mJÄuJPhv k´go kJfJr kr Fr KmkrLPf FTA xoP~ ßcjoJPTtr K\KcKk yPm 484.38 KmKu~j cuJr, KxñJkMPrr 461.51 KmKu~j cuJr, yÄTÄP~r 452.10 KmKu~j cuJr FmÄ jrSP~r yPm 497.55 KmKu~j cuJrÇ 2021 xJPu mJÄuJPhPvr K\KcKkr @TJr 355.69 KmKu~j cuJr, ßcjoJPTtr 396.67 KmKu~j cuJr, KxñJkMPrr 378.65 KmKu~j cuJr, yÄTÄP~r 369.72 KmKu~j cuJr FmÄ jrSP~r 445.51 KmKu~j cuJrÇ IgtJ“ F xmèPuJ ßhvA K\KcKkr @TJPr mftoJPj mJÄuJPhPvr ßYP~ FKVP~Ç F ZJzJ 2025 xJPu FKv~Jr KlKukJAj (506.66 KmKu~j cuJr) FmÄ xÄpMÜ @rm @KorJPfr (480.03 KmKu~j cuJr) IgtjLKfr ßYP~ mz yPm mJÄuJPhPvr 500 käJx IgtjLKfÇ fPm ßhvèPuJ oJgJKkZM K\KcKkPf mJÄuJPhPvr ßYP~ FKVP~ gJTPmÇ mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJr (KmKmFx) oPf, 2020-21 IgtmZPr ßhPvr K\KcKkr @TJr KZu 355 KmKu~j cuJr, pJ @PVr IgtmZPrr 323 KmKu~j cuJPrr ßYP~ ßmKvÇ K\KcKkr @TJPr 2019 xJu ßgPTA hKãe FKv~Jr KÆfL~ mOy“ IgtQjKfT ßhv mJÄuJPhvÇ 2025 xJu kpt∂ FTA Im˙Jj m\J~ gJTPmÇ F IûPur xmPYP~ mz IgtQjKfT ßhv nJrPfr K\KcKk 2025 xJPu yPm 4084.69 KmKu~j cuJrÇ fPm oJgJKkZM KyxJPm FrA oPiq nJrfPT IKfâo TPrPZ mJÄuJPhv, pJ 2025 xJu kpt∂ ImqJyf gJTPmÇ 2025 xJPu mJÄuJPhPvr oJgJKkZM K\KcKk yPm 2994.46 cuJrÇ nJrPfr yPm 2829.65 cuJrÇ 2025 xJPu vsLuïJr K\KcKkr @TJr hÅJzJPm 101.44 KmKu~j cuJrÇ ßjkJPur yPm 45.83 KmKu~j cuJr FmÄ oJuÆLPkr yPm 7.3 KmKu~j cuJrÇ xmtKjoú Im˙J~ gJTJ nMaJPjr K\KcKk yPm 3.62 KmKu~j cuJrÇ Vf x¬JPy ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄPTr FT VPmweJ k´KfPmhPj muJ y~, KmvõmqJkL YuoJj oyJoJrL xP•ôS mJÄuJPhv k´mOK≠r iJrJ ImqJyf ßrPUPZÇ Fr iJrJmJKyTfJ~ 2026 xJPur oPiq mJÄuJPhPvr IgtjLKfr @TJr yPm 500 KmKu~j cuJPrr, @r oJgJKkZM @~ CjúLf yPm Kfj yJ\Jr cuJPrÇ muJ y~, ßhPvr r¬JKj YJKyhJ kMjÀ≠Jr, vKÜvJuL ßrKoPa¿ k´mJy FmÄ xrTJKr KmKjP~JV KhP~ FA k´fqJKvf k´mOK≠r mJ˜mJ~j x÷mÇ ÈS~Jflt APTJjKoT KuV ßamu 2021’ vLwtT FT k´KfPmhPj muJ y~, TPrJjJnJArJx oyJoJrLr TJrPe Kmvõ IgtjLKfPf IPjT Sua-kJua WPa ßVPZÇ ACPrJk-@PoKrTJr ßmKvr nJV mz IgtjLKfr ßhv mqJkTnJPm ãKfV´˜ yP~PZÇ Fr KmkrLPf YLj UMm ßTRvPu TPrJjJnJArJx hsΔf FmÄ TPbJrnJPm ßoJTJPmuJr TJrPe xJoPjr mZrèPuJPf ßkÅRPZ pJPm ßmv xMKmiJ\jT Im˙JPjÇ YLPjr oPfJA FTAnJPm mJÄuJPhvS ßpPyfá TPrJjJnJArJPxr oPiqS KTZMaJ IgtQjKfT k´mOK≠ iPr rJUPf ßkPrPZ, fJA xJoPjr mZrèPuJPf mJÄuJPhv iJrJmJKyT FmÄ ß\JrJPuJ IgtQjKfT k´mOK≠ I\tj TrPmÇ

929-365-8390


54

CLASSIFIED IJmvqT jqJKj IJmvqT KjC\JKxtPf mJÄuJPhvLr mJKzPf ßgPT hMKa KvÊPT ßhUJPvJjJ S pfú ßj~Jr \jq FT\j pfúvLu jqJKj IJmvqTÇ gJTJ-UJS~J Kl∑, ßmfj IJPuJYjJ xJPkPãÇ ßpJVJPpJV” 917-913-3689

1570-01

IJmvqT AÄPrK\ \JjJ S ßuUJxy TKŒCaJPrr ùJPjr IKiTJrL KTZM xÄUqT ToLt k´P~J\jÇ ßpJVJPpJV” ßlJj 718-820-6027 APoAu” texop@yahoo.com

1569-04

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

ßyJo FAc IJmvqT Tot\LmL oJ-mJmJr 11 mZr m~xL IKaKˆT ßZPuPT ßhUJPvJjJ TrJr \jq \qJTxj yJAaPx FT\j oKyuJ xJyJpqTJrL IJmvqTÇ k´JgLtPT ßyJoFAc uJAPx¿iJrL vJrLKrTnJPm xão, IjMit 45 mZr m~xL yPf yPmÇ IJTwteL~ ßmfjÇ ßpJVJPpJV” 646-509-7530 (xTJu 10aJ-rJf 10aJ) 1569-2

käa KTjPf YJA mxMºrJ IJmJKxT FuJTJ~ Fu-mäT ßgPT Kk-mäT kpt∂ käa â~ TrPf YJAÇ k´Tíf S KxKr~Jx KmPâfJVe ßpJVJPpJV TÀj” 00447438832472 00447459905610 email: farukhamid21@gmail.com

1570-02

Kk\J ߈Jr KmKâ msΔTuLPj lîJamMPvr mq˜fo FuJTJ~ YJuM Im˙J~ FTKa uJn\jT Kk\J ߈Jr \ÀrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-513-5068

1569-02

Kun-Aj ßmKmKxaJr IJmvqT KjC\JKxtr ßnPrJjJ~ Kun-Aj yJC\KTkJr IJmvqTÇ ßxA xJPg yJuTJ jqJKjr TJ\S TrPf yPmÇ ßxJo ßgPT ÊâmJrÇ fPm oJP^ oJP^ CATFP¥S TrPf yPmÇ AÄPrK\Pf TgJ muPf yPmÇ AÄPrK\ jJ \JjPu KyKª/ChMt \JjPuS YuPmÇ h~J TPr ßaéa TÀj” 347-339-6873

1567-02

IJmvqT oqJjyqJaJPj FTKa AK¥~Jj ßrˆáPrP≤r \jq FT\j fJªMKr ßvl FmÄ FT\j SP~aJr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 212-410-0276

1567-02

TáA¿ KnPuP\ mJKz KmKâ u IKlPx xyTJrL IJmvqT TáA¿ KnPuP\ 92 FPnjMq S 215 ßkäPx TPuJKj~Ju KmsPTr Kfj KhT oMKU KxPñu lqJKoKu mJKz KmKâ yPmÇ 3-4 ßmcÀo, 2 mJgÇ xMªr ßmxPo≤Ç xmèPuJA mz IJTJPrrÇ uÄ IJAuqJP¥r mctJPrÇ mxmJPxr \jq ßxrJ ToMqKjKaÇ AjPnˆrPhr \jq Có mJKz nJzJr FuJTJÇ k´KfmZrA nJzJ S hJo mJzPZÇ TJZJTJKZ asJ¿PkJat, uÄ IJAuqJ¥ ßruPrJc S yJASP~Ç hMKa vKkÄ ou S F~JrPkJat KjTPaÇ Asking Price $720,000. Bank Prequalification and credit score is required. Call 516-214-4019 516-376-0631 Email: kaithjustin@yahoo.com 1570-7

Live-in Nanny Wanted In Houston, Texas, we are looking for a reliable live-in Nanny to take care of our 2 children (4 and 1 year old). Nanny must be friendly. Please call: 347-822-3419, 973-747-8658 1562-04

oqJjyqJaJPjr FTKa k´KfKÔf u IKlPx xyTJrL KyxJPm TJ\ TrJr \jq FT\j oKyuJ IJmvqTÇ k´JgLtr ImvqA nJu AÄPrK\ \JjPf yPm FmÄ TŒMqaJr YJujJ~ kJrhvLt yPf yPmÇ IKnùfJ gJTPu IV´JJKiTJr ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-885-5905

1568-5

IJmvqT TáAP¿r KjTPa uÄIJAuqJP¥ xJmSP~ xqJ¥áqAY vPk láu aJAo/ kJat aJAo TJ\ TrJr \jq Kmvõ˜ Totb ßuJT IJmvqTÇ ImvqA ‰mi TJV\k© gJTPf yPmÇ IKnùfJ gJTPu IV´JKiTJrÇ ßpJVJPpJV” 516-361-03211560-03

www.weeklybangalee.com


55

CLASSIFIED mJxJ nJzJ mJxJ nJzJ SP\JjkJPTt 102 KˆsPa FT ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ ˝JoL˘L IV´JKiTJrÇ oJKxT nJzJ 1300 cuJrÇ Kmu kOgTnJPm ßk TrPf yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-306-1695

1570-02

mJxJ nJzJ \qJoJATJr KyuxJAc FPnjMqr xKjúTPa 144 Kˆsa S 86 FPnjMqPf ßZJa kKrmJPrr \jq FT ßmcÀo KuKnÄÀo KTPYj mJgÀoxy mJxJ nJzJ yPm (FKaT) 1 jPn’r ßgPTÇ ßpJVJPpJV” 347-567-5022

1570-02

cáPkäé mJxJ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 88 FPnjMq S 212 ßkäPx 3 ßmcÀPor cáPkäé mJxJ 1 mJgÀo lJˆt ßlîJPr S 1/2 mJgÀo ßxPT¥ ßlîJPr, KTPYj, KuKnÄ, cJAKjÄxy nJzJ yPmÇ KjTa˙ xJmSP~ Fl ßasj 179 KˆsaÇ mJx KTC-1, KTC-36 S KTC-43Ç PpJVJPpJV” cqJKj 646-529-5240

1569-04

mJxJ nJzJ \qJoJATJr KyuxJAc FPnjMqr xKjúTPa 144 Kˆsa S 86 FPnjMqPf ßZJa kKrmJPrr \jq FT ßmcÀo KuKnÄÀo KTPYj mJgÀoxy mJxJ nJzJ (FKaT) yPm 1 IPÖJmr ßgPTÇ ßpJVJPpJV” 347-567-5022

1566-02

mJxJ nJzJ TáAP¿r ßlîJrJu kJPTt KTC36, KTC43 S Fé68 mJxˆPkr TJPZ 2 ßmcÀPor mJxJ 1 mJgÀo, KuKnÄ, Aa-Aj KTPYjxy nJzJ yPmÇ k´KfKa ÀPoA TîP\a IJPZÇ ßpJVJPpJV” 347-279-5400

1568-03

mJxJ nJzJ CcxJAPc 58 Kˆsa S TáA¿ mMPuJnJPct 4 ßmcÀPor mJxJ, 1 1/2 mJg, KuKnÄ, KTPYjxy nJzJ yPmÇ oJKxT nJzJ 3000 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 917-442-1166

1566-04

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

cáPkäé mJKz nJzJ

mJxJ nJzJ

Ào nJzJ

ßmxPo≤ nJzJ

TáAP¿r yKuPx 104 FPnjMq S 187 KˆsPa Kfj ßmcÀPor cáPkäé mJKz hMKa VJKzr kJKTtÄ, mqJTA~Jct, mz KuKnÄÀo, mJgÀo, KTPYjxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

TáAP¿r ßmuPrJP\ KyuxJAc FPnjMq S 235 KˆsPa k´go fuJ~ FTKa FT ßmcÀPor mJxJ mz KuKnÄÀoxy nJzJ yPmÇ yJctCc ßlîJrÇ kJKTtÄ IJPZÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

Ào nJzJ

ßxKo ßmxPo≤ nJzJ

mJxJ nJzJ

FkJatPo≤ nJzJ

msΔTuLPjr lîJauqJP¥ FPnjMq Fo S Fj Fr oJP^ xŒNet jfájnJPm ‰fKr 2 ßmcÀPor mJxJ nJzJ ßh~J yPmÇ hMA láu mJg, IJuJhJ KuKnÄÀo, KTPYj S cJAKjÄ ÀoÇ ßmfi kJTtSP~ yJASP~ S Ijq ßpJVJPpJV mqm˙J KjTPaAÇ ßpJVJPpJV” 917-749-0626

msÄPér kJTtPYˆJPr 1 ßmcÀPor FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ xJmSP~ ߈vj, mJÄuJPhPvr ßV´JxJKr, ßrˆáPr≤ KjTPaAÇ 2 jPn’r SbJ pJPmÇ ßpJVJPpJV” 917-597-6349

1570-02

1568-02

mJxJ nJzJ xJCg \qJoJATJ~ 145 Kˆsa S 108 FPnjMqPf lJˆt ßlîJPr FT ßmcÀPor mJxJ KuKnÄ Ào, mJgÀo, KTPYjxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1568-02

1569-02

1569-03

mJxJ nJzJ msΔTuLPj 424 KuÄTj FPnjMqPf ßxPT¥ ßlîJPr 3 ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ oJKxT nJzJ 2050 cuJrÇ Kmu IJuJhJÇ ßpJVJPpJV” 718-348-7467

1565-03

FPˆJKr~JPf xJmSP~Pf Fj S cmäMq ßasPjr KjTPa FTKa Ào nJzJ yPmÇ oJKxT nJzJ 695 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 917-442-3335

TáAP¿r CcyqJPnPj xMªr S oPjJro kKrPmPv 2 ßmcÀPor ßxKoPmxPo≤ nJzJ yPm 1 jPn’r ßgPTÇ ßpJVJPpJV” 347-998-8292

1569-02

1566-04

PxKo ßmxPo≤ nJzJ Ào nJzJ msΔTuLPj Kx ßasPj ßvlJct FPnjMq ߈vPjr TJPZ 430 FPxé KˆsPa xMªr kKrPmPv Tot\LmL kMÀwPhr \jq hMfuJ~ lJKjtYJrxy FTKa ßmcÀo mz mJrJªJxy nJzJ yPmÇ A≤JrPja xMKmiJ IJPZÇ ßpJVJPpJV” 631-230-0230 718-348-8422

\qJoJATJ oMxKuo ßx≤JPrr TJPZ 168 KˆsPa 3 ßmcÀPor ßxKo ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ ßasj mJx, mJÄuJPhPvr ßV´JxJKr, ßrˆáPr≤ KjTPaAÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1568-02

PxKo ßmxPo≤ nJzJ

1565-03

ßmxPo≤ nJzJ

mJxJ nJzJ

PmxPo≤ nJzJ

\qJoJATJ~ 167 Kˆsa S yJAuqJ¥ FPnjMqPf Kfj fuJ~ 3 ßmcÀPor mJxJ 1 mJg, KTPYj, KuKnÄÀo xy nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

TáA¿ KnPuP\ 212 Kˆsa S 89 FPnjMqPf oPjJro kKrPmPv FTKa ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ láu mJg, KTPYj, ߈Jr ÀoÇ FT mäPTr oPiq 3Ka mJx ˆkÇ Kˆsa kJKTtÄFr xMKmiJ IJPZÇ ßpJVJPpJV” 646-359-0821

msÄPé kJTtPYˆJr \JPo oxK\Phr xKjúTPa 1 ßmcÀPor ßxKo ßmxPo≤ FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ xTu Kmuxy oJKxT nJzJ 1200 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 917-405-2499

1568-03

FkJatPo≤ nJzJ msÄPér TqJxu KyPu Kxé ßasPj xJmSP~ ߈vPjr TJPZ FT ßmcÀPor FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ mJÄuJmJ\Jr, Ûáu, TPu\, oxK\h KjTPaAÇ ßpJVJPpJV” 917-749-0626

1568-02

1570-02

ˆáKcS nJzJ

1568-02

mJxJ nJzJ KjCA~PTtr SP\Jj kJPTt ÈF’ ßasj ßgPT 2/3 mäT hNPr FT ßmcÀPor mJxJ cJAKjÄ, KuKnÄ, mJgÀo S KTPYjxy ßZJa kKrmJr mJ mqJPYuPrr TJPZ nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-593-3097

1567-03

mJxJ nJzJ KjCA~PTtr \qJoJATJ~ 173 Kˆsa S KyuxJAc FPnjMqPf oxK\h S kJPTtr kJPv 2 ßmcÀo S 2 mJgÀoxy FTKa cáPkäé FkJatPo≤ IPÖJmr mJ jPn’r ßgPT nJzJ yPmÇ oJKxT nJzJ 2200 cuJr (VqJx, APuTKasT S KyKaÄ Kmu ZJzJ)Ç VJKzr ßTJPjJ kJKTtÄ jJAÇ ßpJVJPpJV” 347-684-2169 347-239-7512

1566-03

oqJjyqJaJPj TuJ’Jx FPnjMq S 100 KˆsPa IJkJr SP~ˆ xJAPc FTKa ˆáKcS FkJatPo≤ kOgT mJg S KTPYjxy nJzJ yPm ßxP¡’r ßgPTÇ xm Kmuxy nJzJ 1100 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 347-656-5106

1563-03

\qJoJATJ~ ßmxPo≤ nJzJ \qJoJATJ~ Fl ßasPj 169 Kˆsa ߈vj ßgPT hMA mäT hNPr 2 ßmcÀPor ßmxPo≤ nJzJ yPPmÇ IKf x•ôr ßpJVJPpJV TÀj” 646-359-0821 718-424-2531

1570-02

mJxJ nJzJ

PxKo ßmxPo≤ nJzJ

xJCg \qJoJATJ~ 145 Kˆsa S 108 FPnjMqPf lJˆt ßlîJPr FT ßmcÀPor mJxJ mJgÀo, KTPYj KuKnÄxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

\qJoJATJ oMxKuo ßx≤JPrr TJPZ 168 ßkäx S yJAuqJ¥ FPnjMqPf FTKa 3 ßmcÀPor ßxKo ßmxPo≤ KuKnÄ TJo KTPYjxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

mJxJ nJzJ

PmxPo≤ nJzJ

\qJoJATJ~ KyuxJAc FPnjMq S 199 KˆsPa ImK˙f 5 ßmcÀo, 3 láumJg, KTPYj, cJAKjÄ, KuKnÄxy mJxJ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-840-4596

\qJoJATJ~ 164 KˆsPa 1 ßmcÀPor láu ßmxPo≤ kOgT k´Pmvkgxy nJzJ yPmÇ mJgÀo FmÄ KTPYjS IJPZÇ ßpJVJPpJV” 516-547-6171

1566-02

1567-03

1569-02

1567-03

PmxPo≤ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 89th Ave. Fr Vanderveer Street F FTKa xMªr mz ßmxPo≤ 1st October ßgPT nJzJ ßh~J yPmÇ TJPZA oxK\h IJPZÇ ßpJVJPpJV” 646-220-2128 646-220-6040

1566-03

PmxPo≤ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 212 ßkäPx KyuxJAc FPnjMq ßgPT FT mäT hNrPfô FTKa 1 ßmcÀPor ßmxPo≤ KuKnÄ, mJgÀoxy IiNokJ~Lr TJPZ nJzJ yPmÇ Q 36, 01, 43 FmÄ N22 mJx TJPZAÇ ßpJVJPpJV” 718-675-9305

1565-03

PmxPo≤ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 47 FPnjMq S nqJ¥JrKn~Jr KˆsPa FTKa xMªr mz ßmxPo≤ 1 IPÖJmr ßgPT nJzJ ßh~J yPmÇ TJPZA oxK\h IJPZÇ ßpJVJPpJV” 646-220-2128 646-220-6040

1565-03


56

CLASSIFIED ßmxPo≤ nJzJ PmxPo≤ nJzJ \qJoJATJr yKuPx FT ßmcÀPor PmxPo≤ kOgT mJgÀo FmÄ kOgT hPrJ\Jxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-446-8286

1563-02

mJÄuJPhPv kJ©L YJA IJPoKrTJr KxKaP\j KjCA~PTt mxmJxrf 42 mZr m~xL kJP©r \jq 30 ßgPT 35 mZr m~xL mJÄuJPhPv mxmJxrf x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr kJ©L YJAÇ ßpJVJPpJV” 347-288-1468 email: Zamanahmad007@yahoo.com

1570-02

PxKo ßmxPo≤ nJzJ

kJ©L YJA

xJCg \qJoJATJ~ 167 Kˆsa S 109 FPnjMqPf FT ßmcÀPor ßxKo ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

KjCA~PTt mxmJxrf 47 mZr m~xL IJPoKrTJr KxKaP\j oMxKuo kJP©r \jq oJK\tf, iJKotT KfKrPvJit kJ©L YJAÇ kJP©r vat KcPnJxtÇ kJ©L KcPnJKxt yPu IxMKmiJ jJAÇ ßpJVJPpJV” 646-496-6879

1558-02

PxKo ßmxPo≤ nJzJ \qJoJATJ~ 145 Kˆsa S 106 FPnjMqPf hMA ßmcÀPor ßxKo ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1558-02

PmxPo≤ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 209 Kˆsa S 89 FPnjMqPf xMªr oPjJro kKrPmPv hMA ßmcÀPor ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 646-330-9935

1556-03

KyªM kJ©L YJA IJPoKrTJj ˆáPc≤ KnxJ~ TŒMqaJr xJAP¿ KkFAYKcrf, TáP~a ˚JfT, xJyJ kJ©r (27, 5’-8”) \jq ßp ßTJPjJ mPetr ACFx KxKaP\j/ V´LjTJctiJrL kJ©L YJAÇ ZKmxy mJP~JcJaJ APoAu TÀj” bithikar@gmail.com ßlJj” 347-213-4825

1561-05

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

kJ©-kJ©L Looking for Sylheti kJ© YJA KjCA~Tt KxKaPf Totrf KxKaP\j Kˇo lxtJ, kJ©Lr (28) \jq IJPoKrTJ~ \jì ßj~J FmÄ mz yS~J 29 IgmJ fPfJit oMxKuo kJ© k´P~J\jÇ kJ©PT ImvqA TokPã 5 láa 8 AKû, lxtJ yPf yPmÇ ßpJVJPpJV” 929-236-8339 1569-02

1569-02

Groom Wanted USA born girl, 26, BS in Biology, Alima Certification, practicing Muslim,Wear Hijab, working at NYU School of Medicine, Associate Research Coordinator. Looking for Groom, US citizen/Green Card holder, religious minded, namazi. Having good education/career. Please contact: neamerica.USA@gmail.com Phone 718-360-5616

1549-10

kJ©L/kJ© IJmvqT KjCA~PTt xkKrmJPr mJx, IJAKa k´PlvjJu KkfJr IJPoKrTJ~ \jì IJAKmFoF Totrf AK†Kj~Jr kM© (26) FmÄ TPu\ KxKj~r TjqJr (22) \jq KvKãf nhs S iJKotT kJ©L/kJ© IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” mdhislam@yahoo.com

1551-04

kJ©L YJA mJÄuJPhPv FoKmKmFx ßvw mPwt kJbrf 26 mZr m~xL kJP©r \jq IJPoKrTJ~ mxmJxrf KxKaP\j/V´LjTJctiJrL x÷sJ∂ oMxKuo kJKrmJPrr kJ©L YJAÇ kJP©r nJA KjCA~PTt cJÜJKr ßkvJ~ KjP~JK\fÇ ßpJVJPpJV” 646-642-7029

1567-10

KyªM kJ© YJA mJÄuJPhPv Im˙Jjrf 23 mZr m~xL oJˆJxt ßvw TrJ xMvsL kJ©Lr \jq IJPoKrTJj KxKaP\j KvKãf nhs kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV” ßkJ¨Jr 917-412-9248

Muslim Groom Muslim hijabi girl living in New Jersey with parents, U.S. Citizen, Completed Bachelor degree, Age 26 REQUIREMENTS:must be practicing Muslim, Educated, Height 5’55’10 ft, Age 26-31, U.S. Citizen Contact: farahman90@yahoo.com; (973)306-0843 1566-3

kJ© YJA FT\j xMªrL, Kˇo, KcPnJxLt, 46 mZr m~xL (6 mZPrr x∂Jjxy) FuFuFo oMxKuo kJ©Lr \jq IJPoKrTJr KxKaP\j IJKgtTnJPm xòu, yqJ¥xJo kJ© YJAÇ kJ©Lr hMA ßmJj TqJKuPlJKjt~J~ mJx TPrjÇ mJP~JcJaJ S ZKmxy ßpJVJPpJV TÀj” Samkaysam111@gmail.com 1563-12

1565-05

kJ© YJA

kJ©-kJ©L YJA

KjCA~PTt \jìV´yeTJrL u’J, xMªrL mqJÄPT CókPh TPktJPra mqJÄTJr KyxJPm Totrf kJ©Lr \jq u’J, xMªr, KvKãf kJ© YJAÇ kJP©r m~x ImvqA 33 ßgPT 38 Fr oPiq yPf ymÇ xŒNet mJP~JcaJ S ZKmxy ßpJVJPpJV TÀj” mhpatwa@gmail.com Phone: 831-869-0575

IJkjJr ˝Pkúr \Lmj xñL/xKñjL UÅMP\ kJS~Jr \jq FTKa KjntrPpJVq oqJY ßoKTÄ xJKntxÇ mJÄuJPhv, ACFxF, TJjJcJ S IPˆsKu~J~ mxmJxTJrLPhr ßxmJ~ xhJ KjP~JK\fÇ ßpJVJPpJV” E-Mail: farhanarayhan@yahoo.com

1559-04

Phone: 281-912-7812 1405-52


57

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

KmKmi KmjJoNPuq TárIJj KvãJ kJKrmJKrT oÜm: mJKz/ IjuJAjxLof IJxjÇ 1. TJ~hJ ßvseL: oJvT&T-fJTrJr: FTKa v», oJUrJ\, yrTJf, fJ\KmhÇ 2. IJokJzJ ßvseL- jJP\rJ-fJ\Kmh; 3. TárIJj TîJx-jJP\rJ-fJ\Kmh; 4. Sobuq-Amuqta-by Hafiz-Hafiza; 5.mJÄuJ-KvÊ KvãJ-mJuäJ KvãJÇ KvãJgtL ßgPT kKrKvTãT yS~JÇ k´KfKhj 1 W≤JÇ oM~JPuäo: 718-450-1197 oM~JPuäoJ: 212-470-2858 h~J TPr ßoPx\ TÀjÇ A-ßoAu: alquranhifz2020@gmail.com

TJP\r ßuJT IJmvqT

TJ\L IKlx (KxKa TfítT ßrK\KˆsTíf) TJ\L ßoJ. ßmuJu ßyJPxj TáP~Pf IJPoKrTJj hNfJmJPxr xJPmT ßhJnJwL mftoJPj SP\JjkJPTtr mJ~fáj jNr oxK\Phr AoJoÇ AxuJoL vrL~f IjMpJ~L KmP~ kzJPjJ FmÄ KjCA~Tt ߈Par IJAj ßoJfJPmT oqJPr\ xJKatKlPTa S oMxKuo TJKmjjJoJ k´hJj TrJ y~Ç AÄPrK\, IJrmL S mJÄuJ~ KmP~ kKrYJujJ TrJ y~Ç x¬JPy 7 Khj ßUJuJÇ KjCA~Tt KxKar xm FuJTJ~ KmP~ kzJPjJ y~Ç ßpJVJPpJV” 201-839-7579 88-19 Liberty Avenue, Ozone Park, NY 11417 37-55-72nd Street, Jackson Heights, NY 11372

oqJjyJaJPjr IJk aJCPj hMA x¬JPy FTKhj 8 W≤J TJP\r \jq ßuJT IJmvqTÇ ßV´JxJKr TrJxy mJKz KTîKjÄ uK¥s S IjqJjq TJ\Ç ßpJVJPpJV” 212-281-1814

1561-05


58

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com


59


wr P v ß JfJ k

60

KjCA~Tt KxKaPf mxmJPxr \jq lUˬLj IJyPoh

mJÄuJPhv VnjtrÇ

mJXJuuL k´KfPmhj” l U À ¨ L j IJyPoh xŒPTt CAKTKkKc~J KuUPZ, KfKj mJÄuJPhvL Igt j LKfKmh, K x K n u xJPnt≤, mqJÄPTr xJPmT ßvwJÄv 44 kJfJ~

ßmxPo≤ ‰mi TrJr Kmu FPx’KuPf mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKaPf IKiTJÄv ßmxPoP≤ mxmJPxr IjMoKf jJ gJTPuS TP~T uã oJjMw ßmxPoP≤ mJx TPrjÇ Vf oJPx IJAcJr IJWJPf IJTK˛T mjqJ~ ßmxPoP≤ cáPm oOfáqmre TPrj 11 \jÇ Fr kr ßgPTA ßmxPo≤PT mxmJPxr CkPpJVL TPr ‰minJPm mxmJPxr IjMoKf ßh~Jr \jq KxKa S ߈Par IJAj k´PefJrJ ßYÓJ TPr pJPòjÇ CPuäUq FAxm ãKfV´˜ ßmxPo≤ Kj\ ßYJPU ßhUJr CP¨Pv ßk´KxPc≤ mJAPcj TáAP¿r Aˆ FuoyJPˆt FPxKZPujÇ Vf mMimJr ßmxPo≤ ‰mi S mJPxJkPpJVL TrJr uPãq oqJjyqJaJPj ߈a FPx’Kur KmKnjú TKoKar k´KfKjKi, mJKzr oJKuT,

nJzJKa~J, FcPnJPTKx V´ΔPkr k´KfKjKixy KmPvwùrJ VeÊjJKjPf TgJ mPujÇ FTKa FcPnJPTKx V´ΔPkr ßjfJ mPuj, ßmxPo≤ FkJatPo≤PT mxmJPxr \jq k´gPo IjMPoJhj KhPf yPmÇ fJrkr FkJatPoP≤r Kj~o IjMpJ~L KjrJk•Jr \jq ßmr yS~Jr kg S IjqJjq vftJmuL kNre TrPf yPm mJKzr oJKuTPTÇ ßmxPo≤ FkJatPo≤PT mxmJPxr \jq ‰mifJ ßh~Jr uPãq KjCA~Tt ߈a FPx’KuPf Kmu fáPuPZj FPx’JKuoqJj yJKnt FkˆJAjÇ fJÅr KmPur ßk´KãPfA FA ßvwJÄv 32 kJfJ~

KjCA~PTtr rJ˜J~ mJAT ßuj IJPªJuj-18

pMÜrJÓs ChLYLPf xÄTPar ZJ~J mJXJuL k´KfPmhj” 1996 xJPu KjCA~PTt pJ©J ÊÀ TPr FUJjTJr k´VKfvLu xÄÛíKfYYtJr kLb˙JPj kKref yS~J pMÜrJÓs ChLYL 25 mZr kPr xÄTPa kPzPZÇ Vf ßvwJÄv 25 kJfJ~

ßlKuKx~JPT FjPcJxtPo≤ KxPjar YJT ÊoJPrr mJXJuL k´KfPmhj” TáAP¿r FToJ© KrkJmKuTJj KxKa TJCK¿uoqJj FKrT IJuKrYÇ KfKj 2009 xJPu k´go KmPvw ßvwJÄv 49 kJfJ~

oyJoJ~J oKªPr kN\J IJP~J\j KjP~ xÄWwt mJXJuL k´KfPmhj” KyªM iotJmu’LPhr xmPYP~ mz ioLt~ C“xm hMVtJ kN\Jr IJP~J\Pj pUj oMUr KjCA~Tt KxKa, k´KfKa o¥Pk ßvwJÄv 18 kJfJ~

oMMK\mmPwt iJrJmJKyT-92

TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJ l\uMr ryoJj KxFxKkS muu, IJkjJPT \zJmJr UMm ßYÓJ YuPZÇ IJrS hMA FT\j nëfkNmt xJoKrT mJKyjLr TotYJrLS IJoJPT muuÇ Fr oPiq Ko. TJoJuCK¨j jJPo FT\j nëfkNmt ßjR-mJKyjLr ßvwJÄv 34 kJfJ~

ßnPjxJ KVmxPjr TJPZ hJKm, mPrJ yPu

IJKxPlr jJPo oMK¿VP† ÛuJrKvk mJÄuJPhvL IJPoKrTJj TJCK¿u Vbj TÀj KuK\ ryoJj” hLWt KfjoJx kr 2020 xJPur kPyuJ oJYt @Ko KjCA~PTt KlPr FuJoÇ fUPjJ TPrJjJ nJArJPxr k´PTJk ßfoj ßhUJ pJ~KjÇ xJrJ KmPvõr FKhPT SKhPT FTaá è†j ßvJjJ pJPòÇ pPfJaáTá ÊjKZ fJPf oPj yPò FaJ YLPjr oPiqA xLoJm≠ gJTPmÇ ßvwJÄv 26 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” msÄé mPrJ ßk´KxPc≤ kPh k´JAoJKrPf \~L mftoJj msÄPér 16 KcKˆsPÖr KxKa TJCK¿u CP~JoqJj ßnPjxJ KVmxjA ßp 2 jPn’Prr KjmtJYPj KrkJmKuTJj k´JgLt \qJPju KTÄPT yJKrP~ ßk´KxPc≤ yPmj ßx KmwP~ xTPuA KjKÁfÇ TJre msÄé ßcPoJPâKaT kJKatr Kj~πPeÇ 1966 xJu ßgPT msÄé mPrJ ßk´KxPc≤ ßvwJÄv 44 kJfJ~

IJKmÛJrTPhr ImhJjPT ˝LTJr TPr

TuJ’Jx ßc'PT AjKcP\jJx Kkkux ßc ßWJweJ mJAPcPjr mJXJuL k´KfPmhj” ImPvPw ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcj k´gomJPrr of IJPoKrTJ IJKmÏJPrr Khj TuJ’Jx ßcPT AjKcP\jJx Kkkux ßc KyxJPm ßWJweJ KhPujÇ TuJ’Jx ßc’r KfjKhj IJPV ßk´KxPc≤ hMKa kOgT ßk´JPTîPovj ßhjÇ FTKaPf TuJ’JPxr jJo CPuäU jJ TPr FéPkäJrJr KyxJPm fJr xJlPuqr TgJ CPuäU TPr kPr KkuKV´Po\Phr IJVoj FmÄ IJPoKrTJPT VPz ßfJuJr k´vÄxJ TPrjÇ IkrKaPf KfKj FPhPvr IJKhmJxL mJ ßjKan IJPoKrTJjPhr Skr jfáj IJPoKrTJjPhr ßp k´nJm fJr TgJS CPPuäU TPrjÇ Vf ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ ßjKan

IJPoKrTJjPhr TgJ ˝LTJr TrPfA rJK\ KZPuj jJÇ ßxA IPgt ßk´KxPc≤ mJAPcPjr FA KmmOKf asJŒ kKuKxr KmkrLPf Im˙Jj V´yeÇ mJAPcj AjKcP\jJx Kkkux ßc CkuPã ßh~J ßk´JPTîPovPj ßuPUj, IJPoKrTJj AK¥~Jj, IJuJÛJ ßjKan S ßjKan yJS~JAjrJ FA xm nëUP¥ nJAmsqJ≤ S cJAnJxt xÄÛíKfr KnK• ‰fKr TPrKZPujÇ fJPhr FA nëKoPT rTJ TPrPZj, k´\jìJ∂Pr rãJ TPrPZj nJwJPT, K¸KraPT, jPu\PT FmÄ GKfyqPTÇ S~JKvÄaj ßkJPˆ ßvwJÄv 25 kJfJ~

Km~JjLmJ\Jr xKoKfr vJK∂kNet KjmtJYPj

kNet kqJPjPu oJjúJj-oJymMm kKrwh \~L KjCA~PTt yP~ ßVu

ßuJTxñLPfr xMPr xMPr nJS~JA~J C“xm mJXJuL k´KfPmhj” KlfJ ßTPa, ßmuMj CKzP~ rKmmJr KmPTPu TáAP¿r CcxJAPc nJS~JA~J C“xm CPÆJiPjr kPr FTaJjJ oiqrJf kpt∂ TgJ~, TKmfJ~ S VJPj IjMÔJj YPu TáA¿ kqJPuPxÇ IJ∂\tJKfT ßuJTxñLf xPÿuPjr ßvwJÄv 34 kJfJ~

12 ßhPvr ßuUTPhr IÄvV´yPe yPuJ

nJYMt~Ju Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xPÿuj KjCA~Tt” VJPjr IkNmt oMZtjJ~ 10 IPÖJmr pMÜrJPÓs xoJ¬ yPuJ hMAKhj mqJkL IjuJAj mJÄuJ xJKyfq xoJPmvÇ xoJPmPv jJjJ KmwP~ ßxKojJr, ˝rKYf V·, TKmfJ S k´mº kJb FmÄ jfáj k´TJKvf kM˜T k´hvtjL IjMÔJPjr \jKk´~ IÄv ßvwJÄv 34 kJfJ~

KmjJoNPuq oqJPoJV´Jo TrJPjJr krJovt mJXJuL k´KfPmhj” IPÖJmr ßmsˆ TqJ¿Jr xPYfjfJr oJxÇ KjCA~Tt KxKa ßyug F¥ yxKkaJux FA jVrLr 50 ßgPT 74 mZr m~xL jJrLPhr FA oJPxA oqJPoJV´Jo KÙKjÄFr IjMPrJi \JKjP~PZÇ ACjJAPac ߈ax ßvwJÄv 51 kJfJ~

TJKatx KˇS~Jr

KjCA~Tt KxKar ßo~r KjmtJYPj hMKa KcPma mJXJuL k´KfPmhj” 2 jPn’r KjmtJYPjr IJPV KjCA~Tt KxKar hMA ßo~r khk´JgLt ßcPoJPâKaT kJKatr FKrT FcJox S KrkJmKuTJj kJKatr TJKatx KˇS~Jr hMKa KcPma yPmÇ k´go KcPma 20 IPÖJmr mMimJr IJr KÆfL~ KcPma yPm 26 IPÖJmr oñumJrÇ ßvwJÄv 44 kJfJ~

mèzJ ßxJxJAKar metJdq IKnPwT

KjCA~Tt” KmkMu C“xJyC¨LkjJ~ IjMKÔf yPuJ Km~JjLmJ\Jr xJoJK\T S xJÄÛíKfT xKoKfr KÆ-mJKwtT KjmtJYjÇ Vf 10 IPÖJmr, rKmmJr CcyqJPnj mMPunJct˙ \~J kJKat yPu FA KjmtJYPj ßnJaV´ye IjMKÔf y~Ç KjmtJYPj oJjúJj-oJymMm kqJPju \~L ßvwJÄv 46 kJfJ~

IPÖJmr ßmsˆ TqJ¿Jr oJx

FKrT FcJox

KjCA~Tt” ImPvPw mèzJmJxLr oPiq GTq yPuJÇ GTq k´Kâ~J~ náKoTJ rJPUj FA xÄVbPjr k´KfÔJfJ xnJkKf, xJPmT FoKk xJAlár ryoJj rJ\ nJ¥JKr, CkPhÓJ rJPlu fJuMThJr, k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT ßvwJÄv 49 kJfJ~

Km\~J hvoLr oiq KhP~ ßvw yPuJ hMPVtJ“xm mJXJuL k´KfPmhj” oyJu~Jr xJPg xJPg ÊÀ yP~ pJ~ vJrhL~ hMPVtJ“xPmr IJPo\Ç \qJTxj yJAax, \qJoJATJ, SP\JjkJTt, kJTtPYˆJPrr mMKaT ßhJTJjèPuJPf ßTjJTJaJr KnzÇ kMÀwPhr \jq iMKf kJ†JKm, oKyuJPhr vJKz IJr ßZJaPhr \jq jJjJ rÄ S Kc\JAPjr ßkJvJTÇ ßvwJÄv 24 kJfJ~

mJÄuJPhPv KyªMPhr Skr yJouJr k´KfmJPh KjCA~PTt xTu kN\J o¥Pk mäJT IJCa KjCA~Tt” TáKouäJ, Y¢V´Jo, TémJ\Jr, YÅJhkMr, yJ\LV†, yJKf~J, YJÅkJAjmJmV†xy mJÄuJPhPvr KmKnjú IûPu mMimJr KyªMPhr Skr jqJÑJr\jT @âoe, IxÄUq k´KfoJ nJÄYár, ßvwJÄv 24 kJfJ~


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.