Page 1

_mdiMm ZdrZ

www.weeklyamber.com

VioJmd Xm^mS>o df© 29 (A§H$ 31)

a{ddma, {X. 5/8/2018

a{O. Z§. 66399/93

{dZm{VH$sQ> nmoñQ> nadmZm : WPP-108

gm¡a df© : 14 lmdU eHo$ 1940

nmoñQ> nadmZm

PML/125/2018-20

n¥îR>o 16

_yë` 2 é.

Am_XmaH$sÀ`m [a¨JUmV CVaÊ`mgmR>r X§S>WmonQ>Ur gwê$$ VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : nwT>rb dfu 2019 gmbr {dYmZg^m {ZdS>UwH$m hmoUma Agë`m_wio _mdimV BÀNw>H$m§Zr _moM}~m§YUrbm CËgmhmZo gwédmV Ho$br Amho. Jobr 25 df} `oWyZ ^mOnMm C_oXdma {ZdSy>Z `oV Amho. amÁ`mV ^mOn-goZm gÎmoda Agë`m_wio ñdm^m{dH$nUo ^mOn_Ü`o ~aoMOU BÀNw>H$ AmhoV. ^maVr` OZVm nj d {edgoZm Ë`mMà_mUo amï´>dmXr H$m±J«og d ^maVr` amï´>r` H$m±J«og ho nj Joë`m doioà_mUo ñdV§Ì bT>Uma H$m `wVr_Ü`o gm_Zm hmoUma ho {MÌ Añnï> Agë`m_wio _mdimV Xþa§Jr H$m Mm¡a§Jr bT>V hmoUma hm Am¡ËgwŠ`mMm {df` Amho.

~mim ^oJS>o

gwZrc eoiHo$

adtÐ ^oJS>o

~mnygmho~ ^oJS>o

~mimgmho~ Zodmio

_mdi {dYmZg^m _VXmag§Kmda XrK©H$mi VioJmdMoM dM©ñd am{hbobo Amho. Ë`m_wio Am_XmaH$sgmR>r {dMma hmoVmZm VioJmdMm C_oXdma daMT> R>aV AgVmo. AYyZ_YyZ bmoUmdù`mMm {df` nwT>o `oVmo, na§Vw AOyZ Var bmoUmdù`mVyZ à~i XmdoXma nwT>o Ambobm Zmhr. gÜ`m g§O` VWm ~mim ^oJS>o ho ^mOnMo C_oXdma Xþgè`m§Xm Am_XmanX ^yfdrV AmhoV. nwT>rb dfu nwÝhm Ë`m§ZmM {VH$sQ> {_iyZ Am_XmaH$sMr Vo h°Q>{Q´>H$ gmYVmV H$m` hm Am¡ËgwŠ`mMm {df` Amho. _mdimVyZ C_oXdmar {_idÊ`mgmR>r _mOr Cn-ZJamÜ`j gwZrb eoiHo$ VgoM ^mO`w_moMo AÜ`j adtÐ ^oJS>o hohr CËgwH$ Agë`mMo Ë`m§À`m H$m_mdê$Z Am{U VmbwH$m^a PiH$Umè`m ~°Zg©dê$Z g_moa Ambobo Amho. amï´>dmXr H$m±J«ogV\}$ {Oëhm ~±H$ g§MmbH$ ~mimgmho~ Zodmio, ~mnygmho~ ^oJS>o `m§À`m ZmdmMr MMm©hr gÜ`m gwê$ Amho.

~mimgmho~ Om§^wiH$am§Zm amï´>nVr H$aUma gÝ_m{ZV VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : `oWrb Á`oð> ñdmV§Í`g¡{ZH$ ~mimgmho~ ~m. Om§^wiH$a `m§Mm amï´>nVr _m. am_ZmW H$moqdX `m§À`m hñVo gËH$ma hmoUma Amho. ^maV N>moS>mo Am§XmobZmÀ`m dYm©nZ{XZr Jwédma, 9 Am°JñQ> amoOr Zdr {X„rVrb amï´>nVr ^dZmV H|$Ð gaH$maV\}$ hm H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm Amho. _hmamï´>mVyZ EHy$U 10 ñdmV§Í` g¡{ZH$m§Mm `m doir gËH$ma hmoUma AgyZ Ë`m_Ü`o ~mimgmho~ Om§^wiH$am§Mm

_mZd§XZm T>mob-Vmem nWH$mMm dmÚnyOZ gmohim g_mdoe Amho. ~mimgmho~ Om§^wiH$am§Zr XmXam-ZJahdobr _wº$s g§J«m_mV ñdV:bm PmoHy$Z {Xbo hmoVo. amï´>r` ñd`§godH$ g§KmMo Vo ~mbd`mnmgyZ H$m`©H$V} AgyZ ñnï>dŠVo åhUyZ AmoiIbo OmVmV. VioJmdMo ZJamÜ`jnXhr Ë`m§Zr ^yf{dbo Amho.

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 2 : T>mob-Vmem nWH$m§_Ü`o AmVm _wbrgwÕm _wbm§À`m ~amo~arZo gh^mJr hmoV Agë`mMo Ñí` eham§_Ü`o {Xgy bmJbo Amho. _mZd§XZm T>mob-Vmem nWH$mÀ`m H$m`©H«$_mV ho A{^Z§XZr` CXmhaU AmT>iyZ Ambo. A§JmaH$sÀ`m _whÿVm©da _mZd§XZm T>mob-Vmem nWH$mZo dmÚnyOZmMm H$m`©H«$_

drO _§S>i H$ma^mamMm ehamV nwaVm ~Å>çm~moi VioJmd ñQ>oeZ, {X. 2 : ehamV drO _§S>imÀ`m H$ma^mamMm nwaVm ~moOdmam CS>mbm Agë`mZo ZmJ[aH$ g§Vá AmhoV. amÌ Zmhr, _Ü`amÌ Zmhr, g§Ü`mH$mi Zmhr, {Xdg Zmhr Ho$ìhmhr \$Q>H$Z² drO OmV AgVo. `m {Z`§ÌUeyÝ` H$ma^mamMm gd© ì`dhmam§da AË`§V

à{VHy$b n[aUm_ hmoV Agë`mZo doirM OmJo ìhm Agm Bemam bmoH$ _§S>imbm XoV AmhoV. EH$sH$S>o XoemV ^anya drO CnbãY Agë`mMo n§VàYmZ Za|Ð _moXr åhUVmV Va XþgarH$S>o ho drO_§S>i bmoH$m§À`m S>moù`mnwT>o gmaIm A§Yma ngadVo`! nwT>rb dfu

{ZdS>UwH$m `oV Agë`mZo {damoYH$ drO _§S>imbm hmVmer Yê$Z H$mhr H$Q>H$mañWmZ Va aMV ZgVrb Zm Aem e§H$m ì`º$ Ho$ë`m OmV AmhoV. dmQ>ob Ver {~bo AmH$maVm _J drOnwadR>m gainUmZo H$m H$aV Zmhr Agm bmoH$m§Mm gdmb Amho.

Am`mo{OV Ho$bm hmoVm. T>mob, Vmem, Q>mob Aer EHy$U gw_mao 60 dmÚo Ë`m§À`mH$S>o AmhoV. XaamoO 6.30 Vo 9 `m doimV _wbo-_wbr gamd H$aVmV. gÜ`m Ë`m§À`mH$S>o 5 Vmbm§_Ü`o dmXZ MmbVo. \$º$ JUoemoËgdmV hr _§S>io Amnbr H$bm gmXa H$aVmV. dmÚnyOZ H$m`©H«$_mbm ^mO`w_mo

AÜ`j adtÐ ^oJS>o à_wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. `m doir nWH$mMo g§ñWmnH$, ZJagodH$ A_mob eoQ>o, gw^mf ^oJS>o, _hoe H$mio, ^JdmZ ^go, AéU AmoIXo, naoe Hw$bH$Uu, {dZrV ^oJS>o, _hoe ^monio, nWH$mMo à_wI nwîH$a AmoIXo, {ZVre Hw$bH$Uu, _wbm§Mo AmB©dS>rb, AmOr-AmOmo~m CnpñWV hmoVo.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

5 Am°JñQ> 2018

2

_mdi^yfU _m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o dmT>{Xdgm{Z{_Îm ^ì` "B§Ðm`Ur _°aoWm°Z' ñnYm© VioJmd Xm^mS>o, {X. 4 : {ejU_hfu, _mdi^yfU, _mOr Am_Xma H¥$îUamd ^oJS>o `m§À`m 82ì`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm "VmbwH$mñVar` ^ì` B§Ðm`Ur _°aoWm°Z 2018' ñnY}Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. hr ñnYm© ewH«$dma, 10 Am°JñQ> amoOr gH$mir AmR> dmOVm `oWrb _méVr _§{Xa Mm¡H$ Vo B§Ðm`Ur H$m°boO `m VrZ {H$bmo_rQ>aÀ`m Q>ßß`mV g§nÞ hmoB©b. ñnY}Mo CX²KmQ>Z Am°qb{nH$ IoimSy> b{bVm ~m~a `m§À`m hñVo hmoB©b. `màg§Jr amoQ>ar 3131Mo {S>ñQ´>rŠQ> JìhZ©a S>m°. e¡boe nmioH$a, B§Ðm`Ur _hm{dÚmb`mMr _mOr {dÚm{W©Zr {edN>ÌnVr nwañH$ma {dOoVr hf©Xm Omoer, amOoe nR>mS>o, {ZVrZ åhmigH$a à_wI A{VWr åhUyZ CnpñWV amhUma AmhoV.

H$m`©H«$_mMo AÜ`jnX Am_Xma ~mim ^oJS>o ^yfdVrb, Aer _m{hVr nÌH$ma n[afXoV XoÊ`mV Ambr. _mdi VmbwH$m H«$ea g§KQ>ZoMo AÜ`j VgoM amoQ>ar Šb~ {gQ>rMo g§ñWmnH$ AÜ`j amo. {dbmg H$mimoIo Am{U bm`Ýg Šb~ Am°\$ VioJmd Xm^mS>oMo bm. g§Xrn H$mH$S>o `m ñnY}Mo g§`moOZ H$aUma AmhoV, Aer _m{hVr B§Ðm`Ur {dÚm _§{Xa g§ñWoMo H$m`©dmh am_Xmg H$mH$S>o `m§Zr {Xbr. `m doir Z§XHw$_ma eobma, gmJa ndma, amoQ>ar {gQ>rMo AÜ`j amo. {ZVrZ ehm, amoQ´>°ŠQ> AÜ`j amo. Ho$ed _mohmoi, {Xbrn nmaoI, àm. {dO` Zdbo, g§Vmof eoiHo$ AmXr CnpñWV hmoVo. amoOÀ`m ì`ñV {XZH«$_mVyZ

{dÚmÏ`mªZm, nmbH$m§Zm, ZmJ[aH$m§Zm Am{U Á`oð>m§Zm _¡XmZmV AmUyZ Amamo½`dY©H$ _§Ì XoÊ`mMm `m_mJMm CÔoe Amho Aer ^mdZm am_Xmg H$mH$S>o `m§Zr ì`º$ Ho$br. {d{dY JQ>m§_Yo hmoUmè`m `m ñnY}V B`Îmm 7dr Vo

amoQ>ar {gQ>rÀ`m dVrZo d¥jmamonU VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : _hmamï´> emgZmÀ`m 13 H$moQ>r d¥jmamonU `moOZoA§VJ©V, H|$Ðr` amIrd nmobrg XbmÀ`m 79ì`m ñWmnZm {XdgmMo Am¡{MË` gmYyZ J«wn H|$Ð VioJmd Xm^mS>o `oWo _mdi VmbwH$m H«$ea g§KQ>Zm, amoQ>ar Šb~ Am°\$ VioJmd {gQ>r, amoQ´>°ŠQ> Šb~ Am°\$ VioJmd {gQ>r `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo d¥jmamonU H$aÊ`mV Ambo. _mdiMo VhgrbXma Am{U _hgyb {d^mJmÀ`m dVrZo gw_mao11 hOma PmS>o `m CnH«$_mgmR>r CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV Ambr. `m doir à_wI nmhþUo grAmanrE\$Mo nmobrg Cn_hm{ZarjH$ AéU|Ð àVmn Va AÜ`jñWmZr nmobrg Cn_hm{ZarjH$ {~a|Ð Hw$_ma Q>moßnmo, amoQ>ar {gQ>rMo g§ñWmnH$ AÜ`j VgoM H«$ea g§KQ>ZoMo

10dr _wbo (àW_ JQ>), _wbr({ÛVr` JQ>), Iwbm nwéf JQ> (V¥Vr` JQ>), Iwbm _{hbm JQ> (MVwW© JQ>) VgoM Á`oð> ZmJ[aH$m§gmR>r {deof JQ> Aer {d^mJUr Ho$br Amho. àË`oH$ JQ>m_Ü`o àW_, {ÛVr`, V¥Vr` Ago VrZ H«$_m§H$mMo ~jrg XoÊ`mV `oUma Amho. B`Îmm 7dr Vo 10dr _wbo, _wbr àW_ H«$_m§H$mg 5 hOma, {ÛVr` H«$_m§H$ 3 hOma, V¥Vr` H«$_m§H$ 2 hOma, VgoM Iwbm JQ> _{hbm d nwéf àW_ H«$_m§H$ 11 hOma, {ÛVr` H«$_m§H$ 7 hOma nmMeo, V¥Vr` H«$_m§H$ 5 hOma, Va Á`oð> ZmJ[aH$ àW_ H«$_m§H$ 7 hOma, {ÛVr` 5 hOma, V¥Vr` 3hOma amoI nm[aVmo{fH$ XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV `oUma Amho. àË`oH$ gh^mJr ñnY©H$mg Q>r-eQ>© Am{U ñnY}Z§Va à_mUnÌ XoÊ`mV `oUma Amho.

gh^mJr emim§Zm gÝ_mZ{MÝh àXmZ H$aÊ`mV `oB©b. ñnY}Mm {ZH$mb ñnY}Z§Va bJoMM Omhra hmoB©b d ~jrg {dVaU hmoB©b. hr ñnYm© {dZm_yë` AgyZ VmbwŠ`mVrb OmñVrV OmñV ñnY©H$m§Zr gh^mJr ìhmdo. emioVrb {dÚmÏ`mªZr Amnë`m H«$sS>m {ejH$m§H$S>o Va Iwë`m JQ>mVrb ñnY©H$m§Zr àm. gwaoe WaHw$S>o 9823773797, àm. à{V^m S>~§ ra 9545153484 Am{U JmoaI H$mH$S>o - 8180818091 `m§À`mH$S>o 5 Am°JñQ>n`ªV ZmdZm|XUr H$aUo Amdí`H$ Amho Ago AmdmhZ g§`moOH$m§Zr Ho$bo Amho. ñnY}Xaå`mZ VrZ A°åã`wbÝggh AË`mdí`H$ Amamo½`godm gw{dYm nwa{dÊ`mV `oUma AmhoV.

gmhZr ñHy$b_Ü`o {dÚmWu ì`dñWmnZ

ì`dñWmnZ g{_Vrda {ZdS> Pmboë`m {dÚmÏ`mªg_doV nXm{YH$mar d¥jmamonU H$aVmZm g§KQ>Zm§Mo nXm{YH$mar d gXñ` AÜ`j {dbmg H$mimoIo, AÜ`j amo. {ZVrZ ehm, amoQ´>°ŠQ> AÜ`j amo. Ho$ed _mohmoi (nm.) AmXr CnpñWV hmoVo. n`m©daUmMm g_Vmob amIÊ`mgmR>r

Y_©dra g§^mOr nVg§ñWoMo d¥jmamonU

d¥jmamonUmMo _hÎd nQ>dyZ XoV Q>moßnmo `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$bo. Amnë`m _wbm§à_mUo PmS>m§Mr {ZJm amImdr Ago AmdmhZ {dbmg H$mimoIo `m§Zr Ho$bo. Šb~ Q´>oZa {Xbrn nmaoI `m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo. `màg§Jr grAmanrE\$Mo OdmZ, nmobrg A{YH$mar dJ©, amoQ>ar gXñ`, amoQ´>°ŠQ> gXñ` VgoM _mdi VmbwH$m ImU H«$ea g§KQ>ZoMo nXm{YH$mar ~hþg§»`oZo CnpñWV hmoVo.

dS>Jmd _mdi, {X. 3 : a_oeHw$_ma gmhZr B§p½be _r{S>`_ ñHy$b_Ü`o {dÚmWu ì`dñWmnZ g{_Vr ñWmnZ H$aÊ`mV Ambr. _w»`mÜ`m{nH$m Q>r. EZ. gmB©bú_r `m§Zr {dÚmÏ`mªH$Sy>Z {Xboë`m nXmMr à{Vkm KoVbr. g§ñWmnH$ AÜ`j amO|Ð åhmigH$a, CnmÜ`j Zmam`U T>moao d g{Md Z§XHw$_ma T>moao `m§À`m hñVo {ZdS> Pmboë`m {dÚmÏ`mªZm ~°M d hmD$g âb°J XoÊ`mV Ambo. {dÚmWu ì`dñWmnZ g{_Vr_Ü`o hoS>

~m°` {ed_ H$mb}, hoS> Jb© OmÝhdr T>moao, S>oß`wQ>r hoS> ~m°` AWd© åhmigH$a, S>oß`wQ>r hoS> Jb© VoOœramOo nmZgH$a, ñnmoQ>© ~m°` ImZ h{g_ ñdmbo, ñnmoQ>© Jb© nm`b qgJ `m {dÚmÏ`mªMr {ZdS> H$aÊ`mV Ambr. Ë`mMà_mUo aoS>, ãë`y, J«rZ, `bmo, `m hmCgMo H°$ßQ>Z d ìhmB©g H°$ßQ>ZMr {ZdS> H$aÊ`mV Ambr. H$m`©H«$_mMo g§`moOZ _w»`mÜ`m{nH$m, ì`dñWm{nH$m `m§À`m _mJ©Xe©ZmImbr {ejH$ d H$_©Mmar `m§Zr Ho$bo.

M¡VÝ` ñHy$bMr Jwénm¡{U©_m

d¥jmamonU H$aVmZm g§KQ>ZoMo nXm{YH$mar d gXñ` VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : _hmamï´> emgZmÀ`m Voam H$moQ>r d¥j bmJdS> A{^`mZmbm hmV^ma bmdV `oWrb g§^mOr ghH$mar nVg§ñWoÀ`m dVrZo Q>H$bo dñVr, Z^m§JU `oWo d¥jmamonU H$aÊ`mV

Ambo. `m H$m`m©V g§ñWmnH$ I§Sy> Q>H$bo, AÜ`j {dO` eoQ>o, I{OZXma e§H$aamd qeXo AmXr nXm{YH$mè`m§gh H$_©MmardJ© gh^mJr Pmbm.

B§Xmoar, {X. 3 : `oWrb M¡VÝ` B§p½be ñHy$b_Ü`o Jwénm¡{U©_m CËgmhmV gmOar H$aÊ`mV Ambr. gañdVr nyOZ H$ê$Z JJZ{Jar _hmamOm§À`m à{V_obm `m doir nwînhma KmbÊ`mV Ambm. Jwê$ hr qhXr H${dVm {dÚmÏ`mªZr gmXa Ho$br. `m doir emioMo g§MmbH$ ^JdmZ eodH$a, àmMm`m© IoS>H$a d gh{ejH$ CnpñWV hmoVo. {dÚmÏ`mªÀ`m dVrZo CnpñWV _mÝ`dam§Zm ^oQ>H$mS>© d Jwbm~nwîn XoD$Z AmXa ì`º$ H$aÊ`mV Ambm. ì`dñWmnZ g{_Vrda {ZdS> Pmboë`m {dÚmÏ`mªg_doV nXm{YH$mar


gmám{hH$

A§~a

VioJmd d¥Îm

5 Am°JñQ> 2018

3

H¡$. gê$~mB© km. H$mimoIo ñ_aUmW© AemoH$ km. H$mimoIo `m§À`mH$Sy>Z g_{n©V _midmS>r-KmoamdmS>r-~oJS>odmS>r añVm XþéñV H$am VioJmd Xm^mS>o, {X. 31 : _midmS>rnmgyZ H|$Ðr` g§ajU S>onmon`ªVÀ`m añË`mMr nmdgmZo nma dmQ> bmdyZ Q>mH$br Amho. OmJmoOmJr _moR>o_moR>o IÈ>o nS>bo AmhoV. MmaMmH$s dmhZo gmoS>mM nU XþMmH$s dmhZo d nmXMmè`m§Zmhr `m añË`mdê$Z MmbUo _wíH$sb Pmbo AgyZ XohÿamoS> H°$ÝQ>moÝ_|Q> ~moS>m©Zo Ëd[aV XþéñVr H$amdr Aer _mJUr Amho. _midmS>r_YyZ KmoamdmS>r aoëdo ñWmZH$mMr _mJrb ~mOy d nwT>o ~oJS>odmS>r aoëdo \$mQ>H$mnmgyZ _w§~B©-nwUo añË`mH$S>o OmÊ`mgmR>r `m añË`mMm Cn`moJ hmoV AgVmo. g§ajU ImË`mÀ`m joÌm_YyZ hm _mJ© OmV AgyZ MmH$U añË`mdarb dmhVyH$H$m|S>rÀ`m H$mimV AZoH$OU `mMm dmna H$aVmV. `m añË`mÀ`m XþéñVrMr _mJUr VioJmd, _midmS>r, B§Xmoar AmXr {R>H$mUÀ`m ZmJ[aH$m§Zr Ho$br Amho.

AmOr-AmOmo~m§gmR>r H$m¡Qw>§{~H$ nmVirdaMr ^md{ZH$ ZmVr/~m§{YcH$s OnÊ`mgmR>r dmZàñWml_mVrc AmOr-AmOmo~m§Zm Amnco åhUm! Vw_À`m EImÚm {à` ì`º$sMm dmT>{Xdg qH$dm nwÊ`{VWr qH$dm EImXm {d{eï> gU `m {Xder AmOr-AmOmo~m§Zm Úm {_ï>mÞmMo ^moOZ. EH$XmM é. 21,000/- ^ê$Z Ë`mÀ`m ì`mOmVyZ dfm©VyZ EH$Xm H$am AÞXmZmMm H$m`©H«$_ gmOam! `m XoUJrcm/R>odrcm 80Or A§VJ©V gyQ> Amho. A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H$am :

IÈ>oXma d nmUrXma Agm _midmS>r-KmoamdmS>r añVm

_mo.: 9921525509, 9960253835

~o~oS>AmohiH$am§Zm hdr ídmZ~m|~oVyZ _wº$s

Am°{\$g ^mS>çmZo XoUo VioJmd ñQ>oeZ _w»` Mm¡H$mV, CËH¥$ï> bmoHo$eZ_Ü`o, OZVm ghH$mar ~±Ho$À`m daÀ`m _Oë`mVrb 200 ñŠdo. \w$Q>m§Mo \${Z©Magh, gd© gmoB©-gw{dYm§`wº$ Am°{\$g ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ : 02114 - 227719 / 9370690581

Amnbo F$fr-_wZr VioJmd Xm^mS>o, {X. 31 : ~o~oS>Amohi JmdmV _moH$mQ>, ^Q>Š`m d ~odmag Hw$Í`m§Mm gwigwimQ> dmT>bm AgyZ J«m_ñWm§Zm ^rVrÀ`m N>m`oV dmdamdo bmJV Amho. KamVyZ amZmH$S>o AJa amZmVyZ

KamH$S>o OmVmZm hr Hw$Ìr H$Yr A§Jmda `oVrb Vo gm§JVm `oV Zmhr. amZmV _mimda hr _§S>ir KmoiŠ`mZo dmdaV AgVmV. amÌr H$m_mdê$Z naVUmè`m H$m_Jmam§da Hw$Ìr YmdVmV. amÌ^a `m Q>moiŠ`m§Mo ^mo-

^mo ^w§H$Uo gwê$ Agë`mZo YS> Pmon bmJV Zmhr. `m Hw$Í`m§Mm Ëd[aV ~§Xmo~ñV H$am Am{U H$MmQ>çmVyZ gmoS>dm Aer ~o~oS>AmohiÀ`m J«m_ñWm§Mr _mJUr Amho.

Amnë`m ^maVmV AZoH$ Wmoa F$fr-_wZr hmoD$Z Jobo. nwamUmV Ë`m§Mo C„oI AmT>iVmV. `m F$fr-_wZtZr ^maVr` g§ñH¥$VrMo d¡^d OJmbm ñnï> H$ê$Z XmI{dbo. Ë`m§Zr KmbyZ {Xboë`m _mJm©dê$ZM _mUgmZo dmQ>Mmb Ho$br nm{hOo. Aem Wmoa F$fr-_wZtMm n[aM` d Ë`m§Mo H$m`© `mda b{bVm Omoer `m§Mr boI_mbm bdH$aM A§~a_Ü`o gwê$ hmoUma Amho. - g§nmXH$


gmám{hH$

A§~a

g§nmXH$s`

5 Am°JñQ> 2018

df© 29 do A§H$ 31 14 lmdU eHo$ 1940

{X. 5 Am°JñQ> 2018

Z _mVw: na_² X¡dV_² _mV¥MaUmMr godm åhUOoM OrdZmMr YÝ`Vm!

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

H¡$. _mVmolr h§Om~mB© AXmOr ~m\$Zm ñ_aUmW© "XodamB©'Mo AÜ`j gwH$ZeoR> AXmOr ~m\$Zm `m§MoH$Sy>Z g_{n©V...

g§nmXH$s` n`©Q>ZmVrb YmoHo$ Xmnmobr H¥$fr {dÚmnrR>mVrb H$_©Mmè`m§À`m Z{e~r e{ZdmaMm {Xdg H$miamÌ R>abm. gH$mir _moR>çm CËgmhmZo _hm~ioœa `oWo ghbrg {ZKmbo, Voìhm Am`wî`mMm hm A§{V_ àdmg Agob `mMm Oamhr {dMma Ë`m§À`m _ZmV Ambm Zgob. _hm~ioœa `oWo _m¡O H$ê$Z Z§Va Vo amhþar H¥$fr {dÚmnrR>mg ^oQ> XoUma hmoVo. Xadfuà_mUo nmdgmù`mVrb {da§Jwù`mMr ghb hmoVr. _mÌ {Z`VrZo Ë`m§Zm XmoÝhr {R>H$mUr OmÊ`mg à{V~§Y Ho$bm. nmobmXnyahÿZ _hm~ioœabm {ZKmbobr Amam_JmS>r ~g Am§~oZir KmQ>mVrb Imob XarV H$mogibr Am{U jUmV ~Îmrg Ordm§Zm _¥Ë`yZo JmR>bo. `m AnKmVmMo d¥Îm EoHy$Z Am{U dm{hÝ`m§darb Ñí` nmhÿZ gdmªÀ`m H$miOmV Ma© Pmbo, AZoH$ OU hihibo. ~g 800\y$Q> Imob XarV H$mogiVmZm Ë`mVrb àH$me gmd§V EH$Q>oM ~mhoa \o$H$bo Jobo, EH$m PmS>mMm AmYma Ë`m§Zm {_imbm. Vmgm^amZo H$go~go da Ambo, Ë`mZ§Va AnKmVmMr _m{hVr gdmªZm H$ibr. hmhr EH$ àH$mao {Z`VrMmM Ioi åhUmdm bmJob. Ad¿`m _hmamï´>mbm emoH$mHw$b H$aUmè`m ^rfU AnKmVm_wio gømÐrÀ`m Xè`mImoè`mVrb AZoH$ {~H$Q> KmQ>m§Mm d Ë`mVrb añË`m§Mm àý CnpñWV Pmbm Amho. gømÐrÀ`m H$S>onR>mamdê$Z AZoH$ KmQ>mVyZ añVm nma H$amdm bmJVmo. `m añË`m§daMm àdmg Ord _wR>rV KoD$Z H$amdm bmJVmo. H$mÌO, {XdoKmQ>, _mieoO, I§~mQ>H$s, nmobmXnya, Hw§$^mbu, \$m|S>m gmaoM KmQ> ~obmJ AmhoV. KmQ> d Ë`mVrb añË`m§Mr H$miOr KoUmè`m àemgH$s` `§ÌUoMr {ZpîH«$`Vm, dmhZMmbH$m§Mm {ZîH$miOrnUm, n`©Q>H$m§Mr X§Jm_ñVr Aem {d{dY H$maUm§Zr Ago AnKmV KS>VmV. `m AnKmVmV ~g H$mogibr VoWo _mVrMm {T>Jmam hmoVm. nmdgm_wio {MIb Pmbm. Ë`mVM Vrd« diUmda MmbH$mMo {Z`§ÌU gwQ>bo d ~g XarV Jobr, Agm àmW{_H$ A§XmO Amho. nydu hm KmQ> "aS>Vm|S>rMm' KmQ> åhUyZ à{gÕ hmoVm, nU AmO hm KmQ> dmhZMmbH$m§gmR>r "aS>Hw§$S>rMm' KmQ> åhUyZ AmoiIbm OmVmo. àË`oH$ KmQ>mV diUmda Imob Xè`m AgVmV, Ë`m {R>H$mUr OmS> d C§M q^Vr C^maUo AdKS> Zmhr. nU JwS>Km^a q^Vrda àý g§n{dbm OmVmo. Ë`mVM nmdgmim gwê$ Pmbm H$s XaS>r H$mogiÊ`mMm doJim YmoH$m AgVmo. nmD$g d YwHo$ Ago KmQ>mVrb dmVmdaU gwIX Agbo Var Ho$ìhmhr Ordmda ~oVUmaoM AgVo, ho AZoH$ AnKmVmVyZ {gÕ Pmbo Amho. amÁ`mVrb dmhVyH$ gwa{jV hmoÊ`mgmR>r Oo Oo Cnm` Amdí`H$ AmhoV Vo gd© Cnm` VmVS>rZo H$aÊ`mMr JaO Amho. AbrH$S>À`m H$mimV dfm©{dhmamMm AmZ§X bwQy> nmhUmè`m§Mr g§»`m _moR>çm à_mUmV dmT>br Amho. {OVH$s g§VVYma VodT>o n`©Q>H$ A{YH$ Agm Zdm Q´>|S> éOy bmJbm Amho. _hm~ioœa, bmoUmdim, I§S>mim, _mWoamZ Am{U AmVm Va ndZ, ZmUo, Am§Xa _mdimH$S>o n`©Q>H$m§Mo bm|T>oÀ`m bm|T>o e{Zdma, a{ddma Am{U OmoSy>Z `oUmè`m gwÅ>rÀ`m {Xder JXu H$ê$ bmJbo AmhoV. n`©Q>H$m§Mr dmhZo, Ë`mVyZ hmoUmar dmhVyH$H$m|S>r, Ë`m_wio ñWm{ZH$ àemgZ d nmobrg Xbmda `oUmam A{V[aº$ VmU AmVm {ZË`mMo Pmbo Amho. S>m|JaH$S>çmda YmoŠ`mÀ`m nbrH$S>o OmD$Z goë\$s H$mT>Uo, g_wÐmV Imobda KwgUo, YaUmV YmoŠ`mÀ`m {R>H$mUr nmohUo `mVyZ AZoH$ OUm§Mo ZmhH$ ~ir OmVmV, nU Am§~oZir KmQ>mV jUmYm©V EdT>o _¥Ë`w_wIr nS>Uo hm AnKmV WaH$mn CS>dUmam Amho. Aem XþK©Q>ZoV n[agamVrb Q´>oH$g©, ñWm{ZH$ VéU, EZS>rAmaE\$Mo OdmZ àmUm§Mr ~mOr bmdyZ _XVH$m`© H$aVmZm {XgVmV. Ordmda CXma hmoD$Z Vo XarV CVaVmV. AmVmÀ`m XþK©Q>ZoV Ë`m§Zr Ho$bobr H$m_{Jar A§Ë`V àe§gZr` Amho. `m `wdH$m§Zm `mo½` à{ejU Am{U Amdí`H$ AmYw{ZH$ gm{hË`gm_J«r XoÊ`mMr JaO Amho. `m XþK©Q>ZoÀ`m {Z{_ÎmmZo gwajoMo R>mog Cnm` `moOUo, dmhZMmbH$m§Zr KmQ>mVyZ dmhZ OnyZ Mmb{dUo, n`©Q>ZmÀ`m ZmdmImbr hþ„S>~mOr Z H$aUo, {OWo YmoH$mXm`H$ \$bH$ AmhoV VoWo X§Jm_ñVr Z H$aUo AmXr {d{dY ~m~tMo nmbZ Ho$bo Va n`©Q>Zm§Mm AmZ§X Z¸$sM {_iob. {ZgJ© Vwåhmbm IwUmdV AgVmo, Ë`mMm AmñdmX `mo½` arVrZo ¿`mdm. eodQ>r Xmnmobr H¥$fr {dÚmnrR>mVrb gd© A^mJr H$_©Mmè`m§Zm ^mdnyd©H$ lÕm§Obr.

4

am_ajm ñVmoÌmMo _hÎd && am_ajmñVmoÌ {dkmZ (18) && 15) gwJ«rdoe: H$Q>rnmVw : gwJ«rd B©e - gwJ«rdmMm ñdm_r lram_mZo _mÂ`m H$Q>rMo ajU H$amdo. gwJ«rd - gw - J«rd - Mm§Jbr VmR> ~bg§nÞ _mZ Agbobm. bd{MH$Vm AgUo. H§§$~a, nmR>, _mZ ~bg§nÞ AgUo. ho nwéfmWm©gmR>r AË`§V _hÎdmMo Amho. gwJ«rd d H§$~a `m§Mm g§~§Y åhUOo {df`mgº$ hmoD$Z H$V©ì`mMm {dga nS>Uo. {df`mgº$ _Zwî` H$moUVohr H$m`© H§$~a H$gyZ H$ê$ eH$V Zmhr. dmbrZo gwJ«rdmMr nËZr d amÁ` ~iO~arZo ~iH$mdbo. dmbr~amo~a `wÕ H$aÊ`mg lram_mZo _XV Ho$br Voìhm A¾rg_j {_Ì^mdmMr enW KoD$Z EH$_oH$m§Zm ghmæ` H$aÊ`mMo dMZ {Xbo. am_mZo dmbrMm dY H$ê$Z gwJ«rdmbm amÁ` d nËZr naV {_idyZ {Xbr. Z§Va

H$m_{dbmgmV X§J hmoD$Z grVoÀ`m emoYmV _XV H$aÊ`mMo H$V©ì` Vmo {dgabm. Voìhm bú_UmZo Ë`mbm Ë`mÀ`m enWoMr d H$m`m©Mr AmR>dU H$ê$Z {Xbr. Voìhm gwJ«rd H§$~a H$gyZ H$m_mbm bmJbm d Amnë`m AVwb namH«$_mZo amdUmg Ooarg AmUbo. Amnë`m {df`mgº$sVyZ ~mhoa Amë`m{edm` namH«$_ JmOdVm `oV Zmhr. gwJ«rdmMm ñd^md H$_aoÀ`m gm§Ü`mà_mUo bd{MH$ d ^ŠH$_ hmoVm. Ë`mZo Za d dmZa `m§Zm OmoS>Ê`mMo H$m_ Ho$bo. Ogo YS> d nm` OmoS>Ê`mMo H$m`© H§$~a H$aVo. Aem gwJ«rdmMm ñdm_r lram_ `mZo _mPo H$Q>rajU H$amdo Aer àmW©Zm H$amdr. 16) gpŠWZr hZw_Ëà^w : hZw_§VmÀ`m à^wZo _mÂ`m _m§S>çm§Mo ajU H$amdo. gpŠWZr åhUOo _m§S>çm d _m§S>çm§À`m hmS>m§Mm {d{eîQ> ^mJ- Om§Km -

gm¡. Á`moVr _w§Jr VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©b : 9923116147 dramgZmV, dO«mgZmV earamMm Vmob d ^ma Á`mda nS>Vmo Vmo _m§S>çm§Mm ^mJ. hZw_mZ OÝ_V: gwdU©H$Q>r H$mgmoQ>r YmaU Ho$bobm ~«÷Mmar, ~bdmZ, ~bX§S> _m§S>çm Agbobm gmjmV {edmMm AdVma nU Ë`mZo lram_mMo Xmñ`Ëd ñdrH$mabo. namH«$_r hZw_§VmÀ`m {R>H$mUr Omo godm^md, Xmñ`^md Amho Vmo Amnë`mVhr `mdm. H$m_mgº$ bmoH$m§Zm Vmob gm§^miVm `oV Zmhr. H$m_mgº$, {df`mgº$ hmoD$ ZH$m, Agm g§Xoe `m _§ÌmVyZ {Xbobm Amho. à^y am_M§Ð EH$nËZrd«Vr, g§`_r, Iao ~«÷Mmar hmoVo. ghòZmar Var h[a ~«÷Mmar `mV JyT> AW© Amho. hZw_§V ö{fHo$emMm AdVma - ö{fH$ åhUOo B§{Ð`o. B§{Ð`o Á`mÀ`m Vmã`mV Amho Agm ö{fHo$e. dr`©ajUmV AJ«JÊ` Agbobm. Ë`mÀ`m à^yZo lram_mZo _mÂ`m _m§S>çm§Mo ajU H$amdo. (Om§JS>, _m§S>r, _m§S>çm§Mr hmS>o) O` lram_ !

dmMH$m§Mo {dMma _amR>m Am§XmobZmVrb amOH$maU gÜ`m "n§T>anyaÀ`m dmar_Ü`o gmn gmoS>Ê`mMo KmQ>V hmoVo' hr ~m~ nwÝhm Vmnbr Amho. XmoÝhr ~mOy AmH«$_H$nUo ~mobV AmhoV. Ë`m_wio "XÿY H$m XÿY Am¡a nmZr H$m nmZr' hmoU§ Amdí`H$ Amho. Ë`m_wio _w»`_§Í`m§Zr AmVm _mJo hQy> Z`o. dmarV gmn gmoS>Ê`mMr `moOZm Hw$UmMr hmoVr ho OZVobm gm§JyZ Q>mH$mdo. åhUOo 2019À`m {ZdS>UwH$sV Hw$Umbm Zmai Úm`Mm ho _VXmam§Zm R>adVm `oB©b. b~mS> KQ>H$ qH$dm g§KQ>Zm IS>çmgma»`m ~mOybm gmaU§ JaOoMo Amho. `mM b~mS>

bmoH$m§Zr AmOn`ªV OmVrOmVrV ^m§S>U§ bmdyZ ñdV:À`m Vw§~S>çm ^aë`m Am{U AmVm nwÝhm gÎmm {_idÊ`mgmR>r _amR>m AmajUmMm _wÔm Vmndbm OmV Amho. na§Vw ho amOH$maU AmVm gd©gm_mÝ` OZVoÀ`m bjmV `oV Amho hr Mm§Jbr Jmoï> Amho. Or Jmoï> amÁ`gaH$maÀ`m hmVmV Zmhr Vr H$aV Zmhr åhUyZ _w»`_§Í`m§Mm amOrZm_m _mJU§ hm Va ~oaH$snUmMm H$ig åhUmdm bmJob. dmñV{dH$ _w»`_§Ìr àm_m{UH$ à`ËZ H$arV AmhoV. na§Vw {damoYH$m§À`m nwÝhm gÎmm {_i{dÊ`mÀ`m à`ËZmV

_w»`_§ÌrM AS>ga R>aV Agë`m_wio Ë`m§Mm amOrZm_m _m{JVbm OmV Amho. ^mOnbm 2014 _Ü`o 122 OmJm Oar _moXtÀ`m Zmdmda {_imë`m Agë`m Var AmVm Ë`mV dmT> hmoUma Amho Vr \$S>Udrgm§À`m Zmdmda, ho {damoYH$ n¸o$ OmUyZ AmhoV, åhUyZ _w»`_§Í`m§Mm amOrZm_m _m{JVbm Amho, H$mhr bmoH$ g_OVmV Vgo Vo ~«m÷U AmhoV åhUyZ Zìho. _YwH$a nmZQ> VioJmd Xm^mS>o

ho d¥ÎmnÌ gwae o H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mbH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUHw $m A°S>ìhQ>m`© qPJ Am{U qàqQ>J, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$bo. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226199 g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a, _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V OmodH} $a, gmám{hH$ A§~a H$m`m©b` "ñdam§JU', 30, ^mboamd H$m°bZr, VioJm§d ñQ>e o Z 410507 E-mail : weeklyamber@gmail.com.com


gmám{hH$

A§~a

VioJmd d¥Îm

5 Am°JñQ> 2018

5

VioJmdOdiÀ`m _§Jê$iMo Am§Ðm YaU e§^a Q>¸o$ ^abo gX²Jwé Qy>g© 54, amOJwad H$m°bZr, VioJmd ñQ>e o Z, VioJmd

Am_À`m AmJm_r AmH$f©H$ ghbr

VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : Am§Xa _mdi Am{U hdobr VmbwŠ`mbm daXmZ R>abobo _§Jê$i `oWrb Am§Ðm YaU 100Q>¸o$ ^abo AgyZ, Ë`mÀ`m gm§S>ì`mdê$Z nmUr dmhÊ`mg gwédmV Pmbr Amho. _mJrb dfuhr Owb¡AIoarg YaU nyU© j_VoZo ^abo hmoVo.

Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>i, VioJmd Xm^mS>o

1) lmdU_mgm{Z{_Îm Aï>{dZm`H$ Xe©Z 28 d 29 Am°JñQ> 2018 2) MmaYm_ `mÌm Ho$XmaZmW, ~ÐrZmW, J§JmoÌr, `_wZmoÌr, h[aÛma, F${fHo$egh 24 gßQ>~| a 2018 3) Ho$ai, H$Ý`mHw$_mar, {Ìd|Ð_ 20 Am°ŠQ>m~o a 2018 4) amOñWmZ - _madmS> d _odmS> dmid§Q>mVrb _w¸$m_ d C§Q>mdarb g\$margh 18 Zmoìh|~a 2018 5) H$moñQ>b H$Zm©Q>H$ JmoH$U© _hm~ioœa, _wéS>oœa, CSw>{n, e¥§Joar, OmoJ \$m°ëg, Xm§S>obr. 4 {S>g~| a 2018 6) H$mer, J`m, à`mJ, A`moÜ`m 19 {S>g~| a 2018 7) Z`Zaå`, {ZgJ©gw§Xa ^yVmZ ghb 5 OmZodmar 2019 8) OJÞmWnwar, ^wdZoœa, H$moUmH©$ gy`©_§{Xa, H$Q>H$gh 16 OmZodmar 2019 9) A§X_mZ ghb 30 OmZodmar 2019 10) h[aÛma, F${fHo$e, AmJ«m, _Wwam, d¥§XmdZ, JmoHw$igh 10 \o$~«wdmar 2019 11) lrb§H$m ghb 25 \o$~«wdmar 2019 12) {nR>mnya, Hw$adnya, h¡Ðm~mX, lre¡ë` 10 _mM© 2019 13) Z¡ZrVmb, _gwar, {O_ H$m~}Q>, H$gm¡Zr 25 _mM© 2019 14) {g¸$s_ Xm{O©qbJ, J§JQ>moH$ 17 _o 2019

aoUwH$m _{hbm ^OZr _§S>i ({dÇ>b _§{Xa), ZriH§$R> ZJa

g§nH©$ : Hw$bH$Uu

`m§Mm ^OZmMm H$m`©H«$_

7620116242, 9822164308, 9890515240

Am§Ðm YaU nyU© ^abo AgyZ, gm§S>ì`mdê$Z dmhUmao nmUr YaU n[agamV nmdgmMr g§VVYma nmUrgmR>m 82.74 Xebj KZ_rQ>a gwê$ Agë`mZo gd©M YaUm§À`m EdT>m Amho. `m YaUmÀ`m nmÊ`mMm Cn`moJ nmUrgmR>çmV bjUr` dmT> hmoV Amho. YaU n[agamV AmVmn`ªV 700{_{b_rQ>a VioJmd E_Am`S>rgr nyd© ^mJmVrb nmD$g Pmbm Amho. Obme`mMr nmVir eoVH$è`m§Zm qgMZmgmR>r hmoVmo. VgoM Xohÿ6.15 EdT>r Amho. EHy$U nmUrgmR>m Ami§Xr `oWrb `mÌmH$mimV ^m{dH$m§À`m 83.30Xebj KZ_rQ>a AgyZ Cn`wº$ gmo`rgmR>r Xadfu nmUr gmoS>Ê`mV `oVo.

Am§Ðm YaUmMo nmUr dma§JdmS>r `oWo B§Ðm`Ur ZXrbm {_iVo. nwT>o Vo nmUr ^r_m ZXrbm {_iyZ COZr YaUmV OmVo. H$moUVrhr XþK©Q>Zm KSy> Z`o åhUyZ n[aga am̧{Xdg XoIaoIrImbr Amho.

ndZm ~§{XñV Obdm{hZr - ñnï> ^y{_H$m Z KoVë`mg doJim bT>m VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : ndZm ~§{XñV Obdm{hZr~m~V R>mog ^y{_H$m ¿`mdr AÝ`Wm doJù`m _mJm©Zo bT>m Úmdm bmJob. Agm Bemam VioJmd ZJan[afXoMo _m. CnZJamÜ`j gwZrb eoiHo$ `m§Zr {Xbm. 9 Am°JñQ> 2011 amoOr Pmboë`m ndZm ~§{XñV Obdm{hZr Am§XmobZmbm gmV df} nyU© hmoV AmhoV. Ë`m{Z{_Îm ndZm ~§{XñV Obdm{hZr H¥$Vr g{_VrÀ`m dVrZo 9 Am°JñQ> amoOr lÕm§Obr g^oMo Am`moOZ Ho$bo OmVo. Ë`mg§X^m©V {Z`moOZ

~¡R>H$ KoÊ`mV Ambr. gXahþ ~¡R>H$ `oWrb {edàgmX _§Jb H$m`m©b`mV g§nÞ Pmbr Ë`m doir eoiHo$ ~mobV hmoVo. `m doir H¥${Vg{_VrMo AÜ`j kmZoœa Xidr, g§V VwH$mam_ gmIa H$maImÝ`mMo g§MmbH$ nm§Sw>a§J R>mH$a, Jwbm~ daKS>o, Zm_Xod nmoQ>\$moS>o, ^maV R>mHy$a, A{_V Hw§$^ma, e§H$a AmS>H$a, {H$gZ I¡ao, ~~Z ~d}, Zmam`U ~moS>Ho$, A§Hw$e nS>di, {dœZmW OmYd, g§Xrn ^wVS>m, JUoe Ym{Zdbo, JUoe R>mH$a `m§À`mgh eoVH$ar Am§XmobH$ CnpñWV

hmoVo. qnnar-qMMdS> d _mdi VmbwŠ`mVrb ^mOn ZoË`m§_Ü`o Vmi_oi Zgë`mZo Obdm{hZrMm àý gwQ>Ê`mgmR>r doi bmJV Amho, Ago _V gwZrb eoiHo$ `m§Zr ì`º$ Ho$bo. `m~m~V goZoMo ^maV R>mHy$a åhUmbo, _wImV EH$ d nmoQ>mV EH$ Aer ^y{_H$m `mnwT>o KoD$Z MmbUma Zmhr. Ë`mgmR>r {OëømMo nmbH$ _§Ìr {Jare ~mnQ> d d[að> nmVirdarb ZoË`m§er MMm© KS>dyZ AmUmdr AÝ`Wm doJim _mJ© nËH$amdm bmJob. eoVH$è`m§da XmIb

Pmbobo JwÝho, ~§{XñV Obdm{hZr~m~V 5 Am°JñQ>bm Ý`m`mb`rZ gwZmdUr Amho. Ë`mZ§Va nwT>rb {Xem R>adVm `oB©b Ago kmZoœa Xidr `m§Zr gm§{JVbo. A{_V Hw§$^ma `m§Zr ndZm ~§{XñV Obdm{hZr g§X^m©V qnnar-qMMdS> d _mdi VmbwŠ`mVrb bmoH$à{V{ZYr, Obdm{hZr H¥$Vr g{_Vr `m§Zr EH${ÌV ~gyZ gÝ_mZnyd©H$ VmoS>Jm H$mT>mdm Ago AmdmhZ Ho$bo.

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K

gwJ_ g§JrV lra§J H$bm{ZHo$VZMm H$m`©H«$_ ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa ~wYdma, {X. 8 Am°JñQ> 2018 gm`§H$mir 5.30 dmOVm

ewH«$dma, {X. 10 Am°JñQ> amoOr gm`§H$mir 5.30dmOVm ñWi : S>m°. {dO`m ^§S>mar XmXm-XmXr nmH©$_Yrb nwînmdVr ~dbo g^mJ¥h

KaMrM _mUg§. KaMrM ghb..


gmám{hH$

A§~a

bmoUmdim d¥Îm

5 Am°JñQ> 2018

6

ndZm YaU ^abo

EŠñàogMm AnKmV Q>ibm

Am_Xmam§Mo hñVo ObnyOZ

bmoUmdim, {X. 2 : _w§~B©-nwUo bmoh_mJm©da ~moaKmQ>mV _§H$s {hbOdi J±J_Z d MmbH$mZo XmI{dboë`m àg§JmdYmZm_wio _w§~B©-nwUo B§Q>a{gQ>r EŠñàogMm AnKmV _§Jidma (Vm.31) amoOr Q>ibm Amho. _§Jidmar gmS>oAmR> dmOVm R>mHy$admS>r Vo _§H$s {hbXaå`mZ bmoh_mJm©bm VS>m Joë`mMo J±J_Z gwZrb Hw$_ma `m§À`m {ZXe©Zmg Ambo. Ë`mM doir `m _mJm©dê$Z B§Q>a{gQ>r EŠñàog `oV hmoVr. gwZrb Hw$_ma `m§Zr MmbH$mg YmoŠ`mMm Bemam Ho$bm. MmbH$mZo VmVS>rZo

JmS>r Wm§~{dë`mZo nwT>rb YmoH$m Q>ibm. KQ>ZoMr _m{hVr {_iVmM _§H$s {hbOdi V¡ZmV Agboë`m aoëdo H$_©Mmè`m§Zr KQ>ZmñWir Ymd KoVbr. bmoh_mJm©Mr VmËnwaVr XþéñVr H$ê$Z EŠñàog nwÊ`mH$S>o admZm Pmbr. bmoh_mJm©g VS>m Joë`mZo nwÊ`mH$S>o `oUmar dmhVyH$ {_S>b bmBZZo gwê$ hmoVr, Ë`m_wio aoëdo dmhVyH$ \$maer {dñH$irV Pmbr Zmhr. Xaå`mZ àg§JmdYmZ XmI{dUmè`m J±J_Z gwZrb Hw$_ma `m§Mo H$m¡VwH$ hmoV Amho.

{dÚmÏ`mªZr Ho$br ^mVbmdUr bmoUmdim, {X. 2 : qnnar-qMMdS>, _mdiMr VhmZ ^mJ{dUmè`m ndZm YaU n[agamV Mm§Jbm nmD$g Pmë`mZo YaU 95% ^abo Amho. `m doir g^mnVr Jwbm~amd åhmigH$a, Cng^mnVr em§Vmam_ H$X_, nmQ>~§Ymao {d^mJmMo A{^`§Vm nm§Sw>a§J

eobma, E. E_. JXdmb, EH$ZmW {Q>io, {Z{VZ _amR>o, AbH$m Ym{Zdbo, {Z{H$Vm KmoQ>Hw$bo, àem§V T>moao, {OOm~mB© nmoQ>\$moS>o, nm§Sw>a§J R>mH$a CnpñWV hmoVo. ^oJS>o åhUmbo, H$s _mdi VmbwŠ`mMr 2050 _Yrb bmoH$g§»`m {dMmamV KoD$Z ndZm YaUmMo nmUr Ama{jV H$aÊ`mgmR>r

à`ËZ H$aUma Amho. YaUm_wio ghm hOma hoŠQ>a O_rZ qgMZmImbr Amho. {nÊ`mgmR>r nmUr {_imdo, Ë`mgmR>r nmUr AmajUmMo {Z`moOZ nmQ>~§Ymao {d^mJ d ObqgMZ {d^mJmZo H$ê$Z àñVmd V`ma H$amdm. kmZoœa Xidr `m§Zr àmñV{dH$ Ho$bo. EZ. E_. _R>H$ar `m§Zr Am^ma _mZbo.

bmoUmdim, {X. 2 : BZaìhrb Šb~ Am°\$ {ZJS>r àmBS>Zo eoVrVrb H$m_o H$ê$Z AÞXmË`màVr H¥$VkVm ì`º$ H$aÊ`mMm H$m`©H«$_ KoVbm. `m A§VJ©V {ZJS>r `oWrb kmZà~mo{YZrÀ`m 60 {dÚmÏ`mªZr ^mVbmdUr H$ê$Z eoVH$è`m§Mo H$ï> g_OyZ KoVbo. Hw$gJmd n_mÀ`m gan§M N>m`m Ho$Xmar, A°S>. à{V^m Xbmb, aoIm {_ÌJmoÌr, H$_bOrV Xþ„V, AOw©Z Xbmb AmXr CnpñWV hmoVo. {Oëhm n[afX emioMo {dÚmWu, {ZJS>r `oWrb

kmZà~mo{YZrMo {dÚmWu, BZapìhbÀ`m gXñ`m§Zr àmW{_H$ emioÀ` n[agamV d¥jmamonU Ho$bo. kmZà~mo{YZr emioMo gmR> {dÚmWu, nmM {ejH$m§Zr {_iyZ Hw$gJmd `oWo ^mVbmdUrMm Am{U EH§$XarV eoVr H$aVmZm `oUmè`m AS>MUr, eoVr H$aÊ`mgmR>r H$amdo bmJUmao H$ï> `m Jmoï>r {dÚmÏ`mªZr ñdV: H$m_ H$ê$Z AZw^dë`m.

Omhra AmdmhZ

A{Ib ^maVr` _amR>r ZmQ>ç n[afX

nwUo {Oëhm n[afXoÀ`m bKw nmQ>~§Ymao {d^mJmH$S>rb 0 Vo 100 hoŠQ>a qgMZ j_VoÀ`m bKw nmQ>~§Ymao gd}jUmÀ`m H$m_mgmR>r V`ma H$amd`mMo n°Zb_Yo gh^mJr hmoÊ`mgmR>r Omhra AmdmhZ

(Zm|XUr H«$_m§H$ : B. 2635 / _w§~B©) g_mOgodH$ H$m°bZr, VioJmd ñQ>oeZ, VmbwH$m _mdi, {O. nwUo - 410 507

_hmamï´> emgZ J«m_ {dH$mg d Obg§YmaU {d^mJ emgZ {ZU©` H«$. g§H$sU© - 2012 / àH«$ 139 / Ob-1 _§Ìmb`, _w§~B© 32, {X. 14/1/13 Zwgma {Oëhm n[afXoH$S>rb 0 Vo 100 hoŠQ>a qgMZ j_VoÀ`m b. nm. `moOZm§Mo gd}jUmMo A{YH$ma {Oëhm n[afXog àXmZ H$aÊ`mV Ambobo AmhoV. emgZ {ZU©`mZwgma nwUo {Oëhm n[afXoH$S>rb 0 Vo 100 hoŠQ>a qgMZ j_VoÀ`m b. nm. `moOZm§Mo gd}jU H$aÊ`mMr `moOZm H$m`m©pÝdV H$aÊ`mV Ambobr AgyZ gd}jUmÀ`m H$m_m_Ü`o Á`m {d{dY ~m~tMm g_mdoe hmoVmo Aem ~m~r nyU© H$ê$Z gd}jUmMo H$m_ emgZmZo {Z{üV Ho$boë`m ~m~{Zhm` XamZwgma H$aUo H$m_r bKw nmQ>~§Ymao {d^mJmgmR>r OmñVrV OmñV 8 Vo 10 gj_ ì`º$s / g§ñWm `m§Mm n°Zb V`ma H$aÊ`mV `oUma Amho. gXa n°Zb_Ü`o g_m{dï> hmoÊ`mgmR>r AQ>r d eVuMo AYrZ AO© _mJ{dÊ`mV `oV AmhoV. `m g§X^m©Vrb g{dñVa AQ>r d eVu nwUo {Oëhm n[afXoÀ`m g§Ho$V ñWimda www.punezp.gov.in à{gÕ H$aÊ`mV Amboë`m AmhoV Var BÀNw>H$ AO©Xmam§Zr {d{hV Z_wÝ`mVrb AO© {Oëhm Obg§YmaU A{YH$mar, bKw nmQ>~§Ymao {d^mJ, {Oëhm n[afX nwUo, `ed§Vamd MìhmU ^dZ, Mm¡Wm _Obm, dobñbr amoS>, H±$n, nwUo-1 `oWo {X. 16/8/2018 n`ªV H$m`m©b`rZ doioV O_m H$amdoV. {Oëhm Obg§YmaU A{YH$mar bKw nmQ>~§Ymao {d^mJ A{V[aº$ _w»` H$m`©H$mar A{YH$mar nwUo {Oëhm n[afX nwUo nwUo {Oëhm n[afX nwUo.

emIm : VioJmd Xm^mS>o

g§ñWoÀ`m gd©gmYmaU g^oMr ZmoQ>rg g§ñWoÀ`m g^mgXm§Mr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m a{ddma, {XZm§H$ 19 Am°JñQ> 2018 amoOr gH$mir R>rH$ 9.30 dmOVm dmZàñWml_, `ed§V ZJa, VioJmd ñQ>oeZ `oWo ^a{dÊ`mV `oUma Amho. g^onwT>o Imbrbà_mUo {df` AmhoV. g^oMr {df` gyMr : 1. g§ñWoÀ`m _mJrb gd©gmYmaU g^oMm d¥Îmm§V dmMyZ H$m`_ H$aUo. 2. {X. 31 _mM© 2018 amoOr g§nboë`m dfm©Mm H$m`©H$m[aUr Ahdmb, _mZX boIm narjH$m§Zr Vnmgbobm Am{W©H$ Vmio~§X, Z\$m VmoQ>m d O_m Zmdo nÌH$mg _§Owar XoUo. 3. 2018-2019 dfm©H$[aVm _mZX boIm narjH$m§Mr Zo_UyH$ H$aUo d Ë`m§Mo _mZYZ R>a{dUo. 4. g§ñWoÀ`m {Z`mo{OV H$m`©H«$_m{df`r MMm© H$aUo. 5. g§ñWoÀ`m 2018-2019À`m A§XmOnÌH$m{df`r MMm© H$ê$Z Ë`mg _mÝ`Vm XoUo. 6. _m. AÜ`jm§À`m nadmZJrZo Am`Ë`m doioÀ`m {df`m§da MMm© H$aUo. VioJmd. {X. : 29-7-2018 goH«o$Q>ar AÜ`j Q>rn : Á`m g^mgXm§Zm R>amd _m§S>m`Mo AgVrb AJa gyMZm H$amd`mÀ`m AgVrb Ë`m§Zr gXa R>amd AJa gyMZm {X. 10 Am°JñQ> 2018 nydu nmohmoMVrb Aem ~oVmZo AÜ`j _m. gwaoe YmoÌo `m§À`mH$S>o boIr ñdê$nmV nmR>ì`mV. JU g§»`oÀ`m A^mdr g^m VhHy$~ Pmë`mg Vr g^m Ë`mM {Xder Ë`mM {R>H$mUr AÜ`m© VmgmZo ^aob d Aem g^og JUg§»`oMo ~§YZ AgUma Zmhr.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

5 Am°JñQ> 2018

añVm åhUOo IÈ>oM IÈ>o AZ² VirgwÕm !

11

Y_©dra g§^mOr ZmJar ghH$mar nVg§ñWm _`m©{XV {OOm_mVm Mm¡H$, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo a{O. Z. PNA / MWL / RSR / SR - 1463 / 99 -2000

dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr ZmoQ>rg (\$º$ g^mgXm§H$[aVm)

ndZmZJa Mm¡H$mV Pmbobr añË`mMr XþadñWm H$m_eoV, {X. 31 : H$m_eoV ehamV nmdgm_wio _w»` añË`mV AZoH$ IÈ>o nS>bo AgyZ dmhZMmbH$m§Zm H$gaV H$amdr bmJV Amho. nwUo-_w§~B© _hm_mJm©darb ndZmZJa Mm¡H$ Vo N>ÌnVr {edmOr _hmamO Mm¡H$ `m Xaå`mZ Va IÈ>çmV nmUr gmMyZ Vir V`ma Pmbr AmhoV. hm Mm¡H$ _moR>m dX©irMm Amho,

nmdgmim gwê$ hmoÊ`mnyduM VoWo _moR>m IÈ>m nS>bm hmoVm. nmD$g nS>ë`mda `m IÈ>çmMm AmH$ma "dmT>Vm dmT>o' Pmbm. gXaMm añVm gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ ImË`mH$S>o Amho. H$m_eoV JmdmV AZoH$ {R>H$mUr IÈ>o nS>bo Agë`mZo àdmem§Zm dmhZ Mmb{dVm§Zm Ord _wR>rV Yê$Z JmS>r Mmbdmdr bmJVo. VgoM N>moQ>o AnKmVhr

Pmbo AmhoV. ndZmZJa Mm¡H$mVyZ bmoUmdim, nwUo, _w§~B© d BVa Jmdm§gmR>r OmVmZm H$m_eoV aoëdo ñWmZH$mH$S>o OmUmam Am{U ~mOmanoR>oH$S>o OmUmam hm EH$_od añVm Amho. Ë`m_wio dmhZm§Mr gVV dX©i AgVo. XmoZ dfmªnydu hm añVm Ho$bm hmoVm, na§Vw H$m_ A{Ve` {ZH¥$ï> XOm©Mo Pmë`mMo ZmJ[aH$m§Mo åhUUo Amho.

ZmJ[aH$m§À`m Amamo½`mer IoiUo A{YH$mè`m§Zm nS>Uma _hmJmV - AéU ^oJS>o (nm.) VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : ehamVrb H$Mam Am{U ñdÀN>VoH$S>o Xþb©j H$aUmao Amamo½` {d^mJmMo A{YH$mar Am{U g§~§{YV ImË`mVrb R>oHo$Xma `m§À`mda X§S>mË_H$ H$madmB©Mm AmXoe Amamo½` {d^mJmMo g^mnVr AéU ^oJS>o nmQ>rb

`m§Zr {Xë`mZo A{YH$mar, R>oHo$Xma d H$_©MmardJm©bm IS>mSy>Z OmJ Ambr Amho. Jmd Am{U ñQ>oeZ {d^mJmVrb ZmJ[aH$m§H$Sy>Z gVV Amamo½`, H$Mam d ñdÀN>Vo{df`r VH«$matMr dmT>Vr g§»`m bjmV KoVm A{YH$mar, R>oHo$Xma d

Omhra ZmoQ>rg `m ZmoQ>rerÛmao gd©Ìmg H$i{dÊ`mV `oVo H$s, _mPo nVr H¡$. gwerb dmgwXod gmZo `m§Mo {X. 11 _o 2018 amoOr nwUo `oWo {ZYZ Pmbo. Ë`m§À`m Zmdmda Agbobr Imbrb dU©ZmMr JmS>r nËZr `m ZmË`mZo dmag åhUyZ _mÂ`m Zmdmda H$amd`mMr Amho. JmS>rMm Vnerb : ~OmO H$mdmgmH$s XþMmH$s dmhZ Z§~a - MVU 2339 Mmgr Z§~a - 30CO42442 B§{OZ Z§~a - 30EO42063 `m g§X^m©V H$moUmMr H$mhr haH$V Agë`mg hr Om{hamV à{gÕ Pmë`mnmgyZ 8 {XdgmV Imbrb nÎ`mda AJa \$moZda H$idmdo. `m _wXVrV H$moUmMrhr haH$V Z Amë`mg darb dmhZ _mÂ`m Zmdmda Ho$bo OmB©b. Z§Va H$moUmMrhr VH«$ma MmbUma Zmhr, `mMr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr. _w½Ym gwerb gmZo 7, VoOg AnmQ>©_|Q>g² 73 / 282 VmZmOr ZJa qMMdS> Jmd, nwUo 411 033 _mo. 9011052537

H$_©Mmar Pmonr Jobo AmhoV, VH«$maXmam§À`m VH«$mar bjmV Z KoVm Xþb©j H$aV Agë`mMm Amamon ^oJS>o `m§Zr Ho$bm Amho. OmUrdnyd©H$ ZmJ[aH$m§À`m Amamo½`mer IoiUmè`m§Zm X§S>mË_H$ H$madmB©bm gm_moao Omdo bmJUma Amho, Agohr Ë`m§Zr `m doir gm§{JVbo. g^mnVr ^oJS>o Am{U _w»`m{YH$mar d¡^d Amdmao, Amamo½` {ZarjH$ à_moX \w$bo Am{U _`ya {_gmi `m§À`mda àemgH$s` H$madmB© H$aÊ`mMo, Va g§~§{YV R>oHo$Xma `m§À`mda X§S>mË_H$ H$madmB© H$aÊ`mMo AmXoe {Xbo AmhoV.

gyMZm AZoH$ g§ñWm, ì`º$s Amnë`m ~mVå`m gmám{hH$ A§~aH$S>o nmR>dV AgVmV. Ë`m_Ü`o AZoH$Xm Ho$di ì`º$sMo AmS>Zmd {Xbobo AgVo, n{hbo Zmd ZgVo, Var ~mVå`m XoVmZm ì`º$sMo g§nyU© Zmd XoÊ`mV `mdo. Ho$di AmS>Zmd Agob, Va `oË`m 15 Am°JñQ> 2018 nmgyZ Vo à{gÕ Ho$bo OmUma Zmhr `mMr H¥$n`m gdmªZr Zm|X ¿`mdr. - g§nmXH$

Y_©dra g§^mOr ZmJar ghH$mar nVg§ñWoÀ`m g^mgX ~§Yw-^{JZtZm H$i{dÊ`mV `oVo H$s, nVg§ñWoMr 19dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ewH«$dma {XZm§H$ 10 Am°JñQ> 2018 `m {Xder g§Ü`mH$mir 5.30 dmOVm nVg§ñWoMo g^mJ¥h, {OOm_mVm Mm¡H$, VioJmd Xm^mS>o `oWo Am`mo{OV Ho$br Amho, Var gXa g^og AmnU CnpñWV amhmdo, hr {dZ§Vr. g^onwT>rb {df` : 1) g^oH$[aVm AÜ`jm§Mr {ZdS> H$aUo. 2) _mJrb {X. 25/09/17 amoOr Pmboë`m gd©gmYmaU g^oMm d¥Îmm§V dmMyZ H$m`_ H$aUo. 3) _m. g§MmbH$ _§S>imZo {e\$mag Ho$bobm {X. 31 _mM© 2018 AIoaMm Ahdmb dmMyZ _§Oya H$aUo. 4) gZ 2018-19À`m A§XmOnÌH$mg _mÝ`Vm XoU.o 5) _m. boImnarjH$m§À`m AhdmbmMr Zm|X KoUo d 18-19 `m Am{W©H$ dfm©gmR>r A§VJ©V boImnarjH$ d emgH$s` boImnarjH$ `m§Mr Zo_UyH$ H$ê$Z _ohZVmZm R>a{dUo. 6) gZ 2018-2019 À`m Z\$m {d^mJUrg _mÝ`Vm XoUo d bm^m§e Omhra H$aUo. 7) A§XmOnÌH$mnojm H$_r / OmñV Pmboë`m IMm©g _§Owar XoUo. 8) _m. g§MmbH$ d Ë`m§Mo ZmVodmB©H$ `m§À`m H$Om©Mr _m{hVr KoUo. 9) gZ 2016-17 À`m d¡Ym{ZH$ boImnarjU Xmof XþéñVr AhdmbmMr Zm|X KoUo. 10) J¡ahOa g^mgXm§À`m AOm©g _§Owar XoUo. 11) _m. AÜ`jm§Mo nyd© nadmZJrZo EoZdoir `oUmè`m {df`mda MMm© H$aUo. VioJmd Xm^mS>o _m. g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo {X. 23.07.18 g{Md lr. {dZmoX Jwbm~amd Q>H$bo {deof gyMZm : 1) JUnyVu A^mdr g^m VhHw$~ Pmë`mg Ë`mM {Xder Ë`mM {R>H$mUr darb {df`m§da {dMma-{d{Z_` H$aÊ`mgmR>r AYm© VmgmZ§Va KoÊ`mV `oB©b d `m g^og JUg§»`oMr Amdí`H$Vm amhUma Zmhr. 2) Á`m g^mgXm§Zm g§~§{YV Ahdmbm{df`r g^og gyMZm, R>amd d àý _m§S>m`Mo AgVrb Ë`m§Zr boIr ñdê$nmV 4 {Xdg AJmoXa g§ñWoÀ`m H$m`m©b`rZ doioV g§ñWoÀ`m ì`dñWmnH$m§H$S>o nmR>dmdoV. Ë`mZ§Va Amboë`m gyMZm d àým§Mm {dMma Ho$bm OmUma Zmhr. 3) g^og `oVmZm AhdmbmMr àV ~amo~a AmUmdr. 4) Á`m g^mgXm§Zr _mJrb bm^m§e KoVbm Zgob, Ë`m§Zr Vmo Ëd[aV ¿`mdm, gZ 2015Mm 31 Am°JñQ> 2018 Z§Va amIrd {ZYr_Ü`o O_m Ho$bm OmB©b, `mMr g^mgXm§Zr Zm|X ¿`mdr.

VioJmdMm ^mOrnmcm

gmB©amO ìho{OQ>o~c A±S> \w$S>g² àmoàm

ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) : ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo.: 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) Xa én`mV H$m§Xm ............ 20 ~Q>mQ>m .......... 25 bgyU ........... 50 Ambo............ 80 ^|S>r ............ 60 Jdma............ 60 Q>mo_°Q>mo .......... 30 XmoS>H$m .......... 50 {hadr {_aMr ... 50 Mdir .......... 50 H$mH$S>r ......... 30 nmnS>r ........... 50 nS>di ......... 50 âbm°da ......... 50 H$mo~r ........... 40 dm§Jr ............ 40

qS>Jar ........... 60 ZdbH$mob ...... 50 T>mo~ir {_aMr . 60 eodJm........... 60 ~rQ> ............. 40 H$mohim ......... 50 T>o_go ........... 50 Vm§~S>m ^monim . 30 gwaU ............ 60 Zmai ........... 20 XþYr ^monim.... 40 \$ag~r/KodS>m .......60 H$mabr .......... 50 H$ƒr Ho$ir ... 20 _Q>H$s........... 90

nmbo^mÁ`m (OwS>r) H$moqW~ra .............. 10 _oWr ................... 10 eony .................... 10 H$m§XmnmV .............. 15 MmH$dV ............... 15 H$aS>B© ................. 10 nw{XZm .................. 10 A§~mS>r ................ 10 _wio .................... 15 amO{Jam ............... 10 MwH$m ................... 15 nmbH$ ................. 10 MdiB© ................ 10


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

5 Am°JñQ> 2018

F$frVwë` AgUmao _hmZ {ejUVÁk, amï´>r` {ejUmMo AÜd`w© (àUoV)o d g_W© {dÚmb`mMo g§ñWmnH$ H¡$. {dîUw JmoqdX VWm àm. AÊUmgmho~ {dOmnyaH$a `m§Mr AmO {X. 6 Am°JñQ> 18 amoOr 92dr nwÊ`{VWr. `m {Z{_ÎmmZo Ë`m§À`m e¡j{UH$ H$m`m©Mm d M[aÌmMm Aëngm n[aM` H$ê$Z KoD$ `m! Jwéd`© {dîUw JmoqdX {dOmnyaH$a `m§Mm OÝ_ 1863 _Ü`o H$moëhmnya `oWo Pmbm. dS>rb JmoqdXamd `m§Zrhr {ejUjoÌmV AË`§V àm_m{UH$nUo d {Zð>oZo H$m`© Ho$bo. {dOmnyaH$am§Mo àmW{_H$ {ejU H$moëhmnya `oWo Va _hm{dÚmb`rZ {ejU S>o¸$Z H$m°boO_Ü`o Pmbo. E_. E. Pmë`mZ§Va H$mhr H$mi amOmam_ H$m°boO_Ü`o àmÜ`mnH$ åhUyZ Ë`m§Zr kmZXmZmMo H$m`© Ho$bo. àm. {dOmnyaH$am§Mm qnS>M _wir OZOmJ¥VrMm ! EH$ Ü`o`dmXr, {Z_m}hr àmÜ`mnH$. àIa amï´>^º$s d {ejUm~Ôb Vi_i. Ë`m_wio ñdmV§Í`nyd© H$mimV 1894_Ü`o "J«§W_mbm' _m{gH$, 1896_Ü`o "g_W© àgmX' ZmdmMm N>mnImZm d 1898_Ü`o g§ñH¥$VrÀ`m g§ñH$mamVyZ _mUyg KS>V AgVmo. Zdm _mUyg gm{hË`mVyZ KS>V AgVmo. _Z, _ZJQ>, _|Xÿ `m§Zm g_W© H$aUmao gm{hË` AgVo. Amnë`m hmVm_Ü`o nS>bobo Mm§Jbo nwñVH$ ho \$ma _moR>o gwI AgVo. gm{hË`mÀ`m dobrda \w$bo H$Yr H$mo_oOV ZmhrV. gm_Ï`m©Mr OmUrd Pmë`mda AmZ§XmMm CJ_ hmoVmo. J«§W ho AmËå`mMo CÎm_ AÞ Amho. AmOH$mbÀ`m ^S>H$ H$a_UwH$sZo _|Xÿ ~{Ya hmoVmo. Ë`m_wio Zì`m {nT>rZo _mo~mBb EodOr Mm§Jbo nwñVH$ hmVmV Yamdo. AÞ, dó, {Zdmam `m _yb^yV JaOogmo~V Ho$di ào_ d {dídmgmZohr OJUo gw§Xa hmoVo. eãX hr OrdZmbm AW© XoUmar \w$bo AgyZ gm{hË`m_wio OrdZ gwJ§Yr hmoVo. _mUgmMo EH$Q>onU g§ndm`Mo Agë`mg Ë`mbm nwñVH$m§er OmoS>Uo _hÎdmMo AgVo. nwñVH$m§er _¡Ìr hm ^md{ZH$ {Xbmgm Amho. AZmoiIr OrdZmMm H$mZmogm ¿`m`Mm Agob, Va nwñVH$M Cn`moJr nS>Vo. OJÊ`mMr D$Om© {ZgJ© Am{U gm{hË`mVyZ {_iVo. Am`wî` gw§Xa H$aÊ`mgmR>r _hmnwéfm§À`m M[aÌm§Mo dmMZ H$aUo JaOoMo Amho. Á`mà_mUo _hmamï´>mVrb OZVoÀ`m Xm[aÐçmMo _yi AkmZ Agë`mMo a`VoMm _hmZm`H$ H$_©dra ^mD$amd nmQ>rb `m§Zr OmUbo. _hmamï´>mVrb KaZ² Ka kmZmZo COiyZ H$mT>Ê`mgmR>r

12

ñ_aU Jwéd`mªMo "g_W©' ZmdmMo _amR>r-B§J«Or gmám{hH$ H$mT>bo. 1905 gmbr H$bH$Îmm `oWo ^aboë`m amï´>r` g^oÀ`m A{YdoeZmV amï´>r` Am§XmobZmMm MVw:gyÌr H$m`©H«$_ AmIbm Jobm. ñdXoer, ñdamÁ`, naH$s` _mbmda ~{hîH$ma d amï´>r` {ejU hr Vr MVw.gyÌr hmoVr. "amï´>r` {ejU' ho Ë`mVrb EH$ gyÌ. bmoH$_mÝ` {Q>iH$m§À`m OrdZmnmgyZ AÊUm§Zr ñ\y$Vu KoD$Z amï´>r` {ejUmMoM H$m`© H$aÊ`mMm g§H$ën gmoS>bm. Ë`mda gImob qMVZ H$ê$Z 1OyZ 1906 amoOr H$moëhmnya `oWo g_W© {dÚmb`mMr ñWmnZm Ho$br. gwédmVrbm 18 {dÚmWu, Va Z§Va 6_{hÝ`mV 75 {dÚmWu `m {dÚmb`mV kmZmO©Z H$ê$ bmJbo. `m emiobm gd©lr O. g. H$a§XrH$a, dm_Z _ëhma Omoer, Zaha ~miH¥$îU Omoer ho Wmoa {ejH$ bm^bo. 1907_Ü`o H$moëhmnyabm ßboJMr gmW gwê$ Pmbr Ë`m_wio "g_W© {dÚmb`' {_aO `oWo EH$m _moR>çm dmS>çmV gwê$ Pmbo. VoWoM "_hmamï´> {dÚm àgmaH$ _§S>imMr' ñWmnZm Pmbr. gd©lr bmo. {Q>iH$, S>m°. ZmZmgmho~ Xoe_wI, XmOr Am~mOr Iao, am. ~. qMVm_Uamd d¡Ú d àm. (AÊUm) {dOmnyaH$a ho g§ñWmnH$ gXñ` hmoVo.

{dîUw JmoqdX {dOmnyaH$a H$moëhmnyaÀ`m lr. AmnQ>o `m§Zr 64 EH$a O_rZ g§ñWobm VioJmd (Xm^mS>o) ñQ>e o ZOdi é. 6000/- (ghm hOma

lrH¥$îU J. _wio VioJmd Xm^mS>o 9503853255 \$º$) qH$_Vrg {Xë`mZ§Va 1907_Ü`o "g_W© {dÚmb`' ñdV:À`m OmJoV gwê$ Pmbo. "g_W© {dÚmb`' hr dg{VJ¥h`wº$ emim hmoVr. Ë`m_wio {dÚmÏ`mªZm JwéOZm§Mo gm{ÞÜ` gVV bm^V Ago. dg{VJ¥hmVrb

{eñV, ñdmdb§~Z d gm_y{hH$ O~m~Xmar `mVyZ {dÚmÏ`mªda Mm§Jbo g§ñH$ma hmoVmV Ago {dOmnyaH$am§Zm dmQ>V Ago. dg{VJ¥hmV gd© OmVr dJmªMo {dÚmWu EH$Ì amhV AgV. g_Ëd d __Ëd ^mdZoZo JwéOZ H$m`© H$arV AgV. Jwéd`© AÊUm d bmoH$_mÝ` {Q>iH$ ho emiogmR>r {ZYr g§H$bZ H$aÊ`mgmR>r Xm¡ao H$mT>rV. ì`m»`mZo XoV. Ë`m_wio XoemV amOH$s` Ag§Vmof dmT>rg bmJbm. "amï´>r` {ejU' ho ñdamÁ`àmárMo EH$ gmYZ Ago nmbH$ Am{U {dÚmWu g_OV hmoVo. {dÚmÏ`mªZm ZH$iV ñdmV§Í`mMr àoaUm {_iV hmoVr. Ë`m_wio B§J«Om§Zm hr emim ZH$mo hmoVr. `mM Xaå`mZ "{dídd¥Îm'_Ü`o n§. gmVdioH$am§Mm "d¡{XH$ àmW©Zm§Mr VoOpñdVm' hm boI à{gÕ Pmbm. `m boIm~Ôb Amjon KoD$Z AÊUm§Zm 3df} B§J«O gaH$maZo Vwé§JmV Q>mH$bo d "g_W© {dÚmb`' ~oH$m`Xoera R>adyZ 10OyZ 1910 _Ü`o ~§X H$aÊ`mV Ambo. Vwé§JmVyZ ~mhoa nS>ë`mda 18 Zmoìh|~a 1918bm emim d g§ñWm nwÝhm Zì`mZo gwê$ Pmbr. _mÌ g§ñWoÀ`m ZmdmV WmoS>m ~Xb H$amdm bmJbm. g§ñWoMo Zmd "ZyVZ _hmamï´> {dÚm àgmaH$ _§S>i' Va emioMo Zmd "ZdrZ g_W© {dÚmb`' Ago Pmbo.

g§ñH$ma - {ejU - gm{hË` gañdVrÀ`m Xmar A{Yð>mZ _m§S>bo d gañdVr àgÞ Pmbr. kmZmMr J§Jm {OW§ gy`©{H$aU§ OmD$ eH$V Zmhr {VWn`ªV H$_©dram§Zr l_à{Vð>oÀ`m Omoamda nmohMdbr. Ë`m_wioM AmO _hmamï´>mMm Moham AZ² Moham ~Xbbm Amho. H$_©dram§Zr Amnë`m H$V¥©ËdmZo B{Vhmg KS>{dbm. H$_©dram§Zr {ejUH$m`m©V l_à{Vð>obm _hÎd {Xbo. AmB©-d{S>bm§Mr EH$m n¡emMrhr _XV Z KoVm {dÚmWu ñdV:À`m H$ï>mÀ`m _mo~Xë`mV {eH$bm nm{hOo. Aer H$_©dram§Mr YmaUm hmoVr. _Z, _ZJQ>, _|Xÿ EH$Ì H$ê$Z {dÚmÏ`m©Zo kmZmO©Z Ho$bo nm{hOo. hoM kmZ H$gmoQ>rbm CVaob. {ejU ho ZmoH$ar {_idÊ`mMo gmYZ Zìho, Va {ejUmZo _mUyg KS>dbm OmVmo. {ejUm_wio {dÚmÏ`m©bm H$ï>mÀ`m H$m_mMr bmO dmQ>Vm H$m_m Z`o. Amnbm Xoe H¥$fràYmZ Agë`mZo BWbm eoVH$ar dmH$boë`m _mZoMm d {nMboë`m _ZJQ>mMm AgVm H$m_m Z`o. Á`mà_mUo gË` ~mobm`bm qh_V bmJVo d Ë`mMà_mUo ^moJm`bm _ZmMr V`mar R>odmdr bmJVo. gË`mÀ`m {déÕ e§^aOU Agbo Var gË` H$Yr AgË`

hmoV Zmhr. AerM _mUgo B{Vhmg KS>dVmV. _hmamï´>mV Or e¡j{UH$ gwYmaUm Pmbr Ë`mV H$_©dra ^mD$amd nmQ>rb `m§Mm dmQ>m qghmMm Amho. gm{hË`mZo gO©ZerbVm {Z_m©U Ho$br. _mÌ V§ÌkmZ Vr H$_r H$aV Amho.

Z§X{H$emoa Zmam`U ZmJwb{n„o VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo _mo. 9657969849 Ë`m_wio _ZmVrb gO©ZerbVm H$m`_ R>odUo JaOoMo Amho. hr gO©ZerbVm Onbr Zmhr Va Am`wî`mbm AW© amhUma Zmhr. Á`mà_mUo _m¡Z YmaU Ho$ë`mZo ^m§S>U§ CaV Zmhr, Vn Ho$ë`mZo nmn CaV Zmhr d CÚmoJ ì`dgm` Ho$ë`mZo Xm[aÐç CaV Zmhr. gm{hË`mZo H«$m§Vr hmoV Zgbr Var {dMmam§Zm {Xem {_iVo. XoemVrb {dÚmÏ`mªH$S>o Agbobr gO©ZerbVm ho XoemÀ`m AW©ì`dñWoMo Iao ^m§S>db AgVo. OmoS>rbm XoemMm gm§ñH¥${VH$ dmagm hm _hÎdmMm AgVmo. `m XmoÝhr Jmoï>r Amnë`m XoemV AmhoV. {dÚmÏ`mªZr Ho$di \$º$ H$m`©_¾

amhUmao amo~moQ²>g Z ~ZVm gwg§ñH¥$V ~ZÊ`mMm à`ËZ H$amdm. VéUm§Zr _moR>r ñdßZo nmhmdrV. lr_§VrMr ñdßZo nmhUo hm JwÝhm Zmhr. `eñdr R>abobo ~hþVm§e CÚmoOH$ Ë`m§À`m Aä`mgmV \$ma nwT>o ZìhVo. g_mOmV kmZmÀ`m àgmamgmR>r g§V gm{hË` {Z_m©U Pmbo. kmZoœa, Zm_Xod VwH$mam_ _hmamOm§Zr d Aem AZoH$ g§Vm§À`m gm{hË`mZo g_mOà~moYZ KS>V Amho.

`m {dÚmb`mV g§ñH¥$V, _amR>r, J{UV, emó, AW©emó, B{Vhmg, ^yJmob `m {df`m§~amo~aM eoVr, Xþ½Y ì`dgm`, gwVmaH$m_, H$mMH$m_ `mg§~§YrMo VgoM Ym{_©H$ {ejUhr {Xbo OmV Ago. _bIm§~, nmohUo, Hw$ñVr `m§Mohr {ejU {dÚmÏ`mªZm {_iV Ago. "amï´>r` {ejU' ho {dOmnyaH$am§Mo Or{dVH$m`© hmoVo. àm. AÊUm {dOmnyaH$am§Zr {dÚmÏ`mªZm kmZmonmgZo~amo~aM ~bmonmgZoMm _§Ì ({ejU) {Xbm. Ë`m§Zr VrZ nÚaMZm Ho$ë`m - 1) ZdrZ g_W© {dÚmb`, 2) {ZOobo ìhm OmJo, 3) {dÚmgyº$ `m_YyZ Ë`m§Mr {ejUàrVr d amï´>^º$sM AmnUmg nmhmd`mg {_iVo. `m nÚm_YyZhr AÊUm§Zr à~moYZ Ho$bo. {X. 1 Am°JñQ> 1926bm Ë`m§Mo XohmdgmZ Pmbo. VioJmd (Xm^mS>o) ñQ>oeZdarb g_W© {dÚmb`mMr dmñVy {dOmnyaH$am§À`m H$m`m©Zo n{dÌ Pmbr Amho. AmOhr ZyVZ _hmamï´> {dÚm àgmaH$ _§S>imMo gd© g§MmbH$ Zr{V_yë`m§Mo OVZ H$ê$Z `m {ejUg§ñWo_YyZ AmXe© d gwg§ñH¥$V {dÚmWu KS>dÊ`mMo H$m`© H$arV AmhoV. B§Ðm`UrVrar AgUmar AÊUm§Mr g_mYr AmnUm gdmªZm amï´>^º$sMr àoaUm XoV amhrb. Aem `m {dÚmì`mg§Jr, {Z:ñdmWu, Ë`mJr H$_©`moJr àkmd§Vmbm eVe: d§XZ d AmXam§Obr!

Mm§Jbm J«§W ho AmËå`mMo gH$g AÞ Amho. nwñVH$m§À`m ghdmgm_wio AZoH$ ñdmV§Í`g¡{ZH$m§Zr Vwé§JmMr kmZ_§{Xao Ho$br d OrdZhr AmZ§X_` Ho$bo. Am`wî` `eñdr H$aÊ`mgmR>r J«§WmVrb kmZmMr Am{U AZw^dm§Mr JaO AgVo. OrdZ gw§Xa H$amd`mMo Agob Va _mUgmbm Jwê$ qH$dm J«§WmVbm Jwê$ ^oQ>mdm bmJVmo. Am{U OrdZ {dMmam§À`m g§ñH$mam§Zr g§ñH$m[aV Pmbo nm{hOo. _ZmVë`m A§YlÕobm Xya H$amd`mMo Agob Va Ajam§er _¡Ìr H$amdr bmJVo. gm{hË`mÀ`m g§ñH$mamVyZM CÚmMr Zdr {nT>r {Z_m©U hmoB©b. _yë`m§Mm g§ñH$ma åhUOo gm{hË` Amho.

fmoS>edfu`mMr AmË_hË`m bmoUmdim, {X. 2 : bmoUmdù`mVrb JmdR>mU ^mJmV Aënd`rZ _wbmZo AmË_hË`m Ho$ë`mMr KQ>Zm a{ddmar gm`§H$mir CKS>H$sg Ambr. VÝdoe g§O` {eH}$ (d` 16, am. amo{hXmg dmS>m, JmdR>mU, bmoUmdim) Ago AmË_hË`m Ho$boë`m _wbmMo Zmd Amho. `m àH$aUr _wbmMo dS>rb g§O` {H$gZ {eH}$ (d` 52, am. amo{hXmg dmS>m, JmdR>mU, bmoUmdim) `m§Zr {\$`m©X {Xbr Amho. KamV H$moUr ZgVmZm VÝdoe `mZo grqbJ \°$Zbm Ji\$mg KoVbm.

Hw$Qw>§~mVrb ZmVodmBH$m§Zm VÝdoe hm KamVrb EH$m ImobrV N>VmÀ`m grqbJ \°$Zbm bQ>H$bobm {Xgbm. Ë`m§Zr AmaS>mAmoaS> H$aV bmoUmdim eha nmo{bgm§Zm I~a XoV Ë`mg VËH$mi CnMmamgmR>r ehamVrb ImOJr hm°pñnQ>b_Ü`o Zobo. S>m°ŠQ>am§Zr CnMmamnyduM _¥V Kmo{fV Ho$bo. AmË_hË`oMo H$maU AÚmn ñnï> Pmbo ZgyZ \$m¡OXma Ama. ìhr. _w§S>o `m nwT>rb Vnmg H$arV AmhoV.


gmám{hH$

A§~a

_§WZ

5 Am°JñQ> 2018

Jobo H$mhr {Xdg EH$ àM§S> AñdñWVm Amho. _amR>m g_mOmMo Am§XmobZ YJYJVo Amho. gwédmVrMr _amR>m g_mOmMr Am§XmobZo A{Ve` em§VVoV nma nS>br. amÁ`^amVyZ bmImbmIm§Mo Vm§S>o Am§XmobZmV, _moÀ`m©V gm_rb hmoV hmoVo. gd©OU A{Ve` em§VnUo "{ZfoY' Zm|X{dV hmoVo. AJXr {dÚmWu-{dÚm{W©ZrgwÕm Amnmnbr _ZmoJVo ì`º$ H$arV hmoVr. BVH$m em§VnUo bmImÀ`mda gh^mJr Agboë`m§Mm _moMm© {ZKy eH$Vmo Am{U øm _moÀ`m©Mo à^mdr {Z`moOZ hmoVo. H$moUVmhr nwT>mar qH$dm ZoVm Z KoVm AdKm _amR>m g_mO Mm§ÚmnmgyZ ~m§Úmn`ªV gJio, {R>H${R>H$mUr {Oëhmdma em§VVoZo _moM} H$mT>rV hmoVo. _moÀ`m©V gm_rb Pmboë`m§n¡H$s H$moUmbm H$mhr XJXJ Pmbr, Vã`oV {~KS>br, Va H$miOr KoV hmoVo. H$mhr ñd`§ñ\y$VuZo _moM}H$è`m§Zm "VhmZbmSy>, ^yH$bmSy>, nmUr' XoV hmoVo. bmImMm _moMm© nU Hw$R>ohr KmU Zmhr. Imëboë`m AÞnXmWmªMo ~moio ZmhrV, nmÊ`mÀ`m [aH$må`m ~mQ>ë`m ZmhrV. gJio ñdÀN>, dmhVwH$sbmhr AS>Wio ZìhVo. ho {MÌ IamoIa "AmfmT>r dmargmaIo' hmoVo. dmaH$ar ì`dñWmnZ hm Va OJmMm Aä`mgmMm {df` Amho. H$moUVrhr emóo Z Aä`mgVm, ì`dñWmnZm emómVrb nr. EMS>r. ZgVmZmgwÕm, dmaH$ar H$go H$m` XmoZXmoZ bmI {dRy>^º$m§Mo dmarV g§MmbZ `eñdrnUo H$aVmV Vo EH$ {dRy>am`mM OmUo! Va, _amR>m dJm©Mo AmajUmg§X^m©V {ZKmbobo _moM} `mM "dmargmaIo' ñdÀN>, ewÕ hmoVo. _J Joë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ `m Am§XmobZmbm qhgH$ diU H$m bmJbo? XJS>\o$H$, Eg.Q>r. ~gog OmiUo, JmS>çm§À`m H$mMm \$moS>Uo, Obg_mYrMr ^mfm H$aUo, Hw$UrVar ^mdZoÀ`m CÐoH$mV AmË_hË`m H$aUo ho gJio H$m` KS>Vo Amho? d¥ÎmnÌmV {Xboë`m ~mVå`m ZrQ> dmMë`m Va Á`m H$mhtZm nmo{bgm§Zr Vmã`mV KoVbo Amho, Ë`m§Mm d`moJQ>hr 18 Vo 21Mm Amho. åhUOo `m d`moJQ>mVrb VéU Am§XmobH$ AmhoV H$m? Iao Va, `m d`mV ZrQ> OmUrd ZgVo. ZwH$VmM VéUnUmV àdoe Ho$bobm AgVmo. gm_m{OH$ àým§À`m BVŠ`m àIa OmUrdm `m d`mV EdT>çm YJYJË`m AgyM eH$V ZmhrV. (H$mhr AndmX Agyhr eH$Vrb. nU 90 Vo 95 Q>¸o$ Zmhr). dfmªZwdf} eoVr H$aUmè`m 30/35 d`moJQ>mVrb eoVH$è`m§Zm OmUrdm AgVmV. H$maU Vo ñdV: H$m~mS>H$ï> H$ê$Z eoVrMm ^ma gm§^miV AgVmV. Ë`m_wio àË`j n[apñWVr H$m` Amho ho Ë`m§Zm g_OUo amñV Amho, nU 16, 18 d`mMo ho H$modio `wdH$. Ë`m§Mm àmá

n[apñWVr{df`r Iyn JhZ qH$dm gImob Aä`mg ZgVmo ho Iao! _J Ago AZoH$ H$modio VmoS>-\$moS>, Eg.Q>r. noQ>d, nmo{bgm§da XJS>\o$H$ H$a, Ago H$m H$aVmV? _amR>m Am§XmobZmMr d¥Îmo dV©_mZnÌmV dmMbr Am{U XÿaXe©Zda nm{hbr Voìhm H$m` {Xgbo. 1) d¥ÎmnÌr` ~mVå`m : Zo_H$s d¥Îmo XoVmZmhr amOH$maUmMo A§XmO ì`º$ H$aVmV. Hw$UrVar H$moUmbmVar Q>maJoQ> H$aVmV. _J gS>Hy$Z Q>rH$m. nmZ§À`m nmZ§ _OHy$a N>mnbobm. _moR>_moR>çm nwT>mè`m§Mr _Vo N>mnbobm. 2) XÿaXe©Zdarb ~mVå`m : amoO MMm©, ñnoeb [anmoQ>©, _J {d{dY njm§Mo àdŠVo, Ë`m§Mr ^m§S>Uo, EH$_oH$m§da Hw$aKmoS>çm, Am{U Ë`m Ë`m d{hZrMo gyÌg§MmbH$ Ë`m§À`m dHy$~mà_mUo (?) ~mobV amhUma. AmJrMr Ñí`o gmaIr XmIdV amhUma. _J EH$ AÑí` AmdmO "AmVm `m _hmamï´>mMo H$m` hmoUma? gaH$ma PmonoVyZ H$Yr OmJo hmoUma? dJ¡ao dJ¡ao... 3) Am§XmobH$ : 1) añË`m§da XþYmMo Q>±H$a [aVo H$aVmZm - XþYmZo _mIbobm añVm, XÿY nmD$g 2) añË`m§da \o$H$bobo nmoVoÀ`m nmoVo qH$dm Q´>H$^a Q>mo_°Q>mo, H$m§Xo, \$i^mÁ`m, nmbo^mÁ`m 4) dmhZm§Mr _moS>VmoS> : nmobrg niV AmhoV. Am§XmobH$m§n¡H$s H$mhr Ë`m§Mm nmR>bmJ H$arV AmhoV, XJ\o$H$ H$arV Amho, nmo{bgm§n¡H$s H$moUr OI_r 5) ^oXabobo {dÚmWu : Ë`m§Zm Zo-AmU H$aUmè`m JmS>çm, ^oXabobo ZmJ[aH$ àý Agm H$s, EH$m ~mOyZo Amnbo amï´> ho bmoH$emhrMo amï´> Amho Ago åhUm`Mo Am{U Xþgè`m ~mOyZo Aer qhgH$ Am§XmobZo! J{UV _Zmbm nQ>V Zmhr. _bm ñdV:bm Oo H$mhr WmoS>o~hþV AWm©V Aä`mgmZoM g_OVo Vo Ago 1) qhgH$ Am§XmobZo KS>dyZ AmUUmao Z¸$s H$moU? Ë`m§Mm hoVy H$m`? 2) añË`mda XÿY AmoVyZ H$m` gmYbo? hoM XÿY JmoaJ[a~§Zm "\w$H$Q>' dmQ>bo AgVo, Va XÿYhr {dH$V KoÊ`mMr n[apñWVr ZgUmao AZoH$ "AœËWm_o' gwImdbo AgVo. Ë`m§Zr Amerdm©X {Xbm AgVm. AmOVar {nR>mV nmUr Z {_giVm Añgb XÿY ß`m`bm {_imbo Va Ë`m§Zm I{MVM AmZ§X Pmbm AgVm. 3) añË`mda \$i^mÁ`m, Q>mo_°Q>mo \o$H$Uo eoVH$è`m§Zm IamoIa AmdS>Vo H$s Ë`m§Zr ñdV: hmoD$Z ho gd© "ImÊ`mMo' AÞ \o$H$bo H$m Ë`m§Zm ho \o$H$Ê`mgmR>r Hw$Ur Var ^mJ nmS>bo? _bm ñdV:bm Ago dmQ>Vo H$s øm OmVrnmVr OodT>çm bdH$a g§nVrb VodT>o

__©~§Y

13

VwbgrXmg (29) kmZm§JU g§V"am_M[aÌ _mZg'Mm aM{`Vm OJmV AZoH$ H$V¥©ËddmZ ì`º$s hmoD$Z Joë`m. AmnUmbm AgVmoM Ago Zmhr. VWm{n Ë`m Wmoam§Mo H$ë`mUmgmR>rM AgVo. Aem H$mhr H$V¥©Ëdd§Vm§Mm gXamVyZ H«$_e: nmhUma AmhmoV. hr Xþ_ui _m{hVr lr. JmoqdXamd IiXo `m§Zr g§H${bV Ho$bobr Amho.

àm. O`§V Omod}H$a

VwbgrXmgm§Zm bhmZnUr H$merÀ`m ZaharXmg ñdm_tZr gm§^mibo hmoVo. doX, Cn{ZfXo, nwamUo, AR>am emóo BË`mXr àmMrZ J«§Wm§Mo kmZ Ë`m§Zm {eH$dbo hmoVo. aËZmdbrÀ`m B©œa - am_ eãXmZo Ho$dT>o n[adV©Z KS>dyZ AmUbo `mMr {Vbmhr H$ënZm Ambr Zmhr. qhXÿ g_mOmZo H$mì`J«§WmMo àM§S> n[adV©Z KS>dyZ AmUbo. "am_M[aV_mZg' hm lram_mÀ`m AmXem©Mo gyú_ Xe©Z

ñdpñVlr, amd H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©c : 9890447455 A{YH$ Mm§Jbo. H$maU `mM "OmVrnmVtZr' Amnë`m gdmªÀ`m OJÊ`mbm MyS> bmdbr Amho. Amnë`mVM ^m§S>Uo bmdbr AmhoV. Amnë`mbm EH$_oH$m§nmgyZ Xÿa Zobo Amho. Amnbr g§ñH¥$Vr Aer H$YrM ZìhVr. AJXr nwamVZ H$mimnmgyZ `mM OmVrnmVtZr Ûof ^S>H$mdbo, {dÛof ^S>H$mdbo Am{U Amnë`m em§VrnyU© OJÊ`mMo dmQ>moio Ho$bo. OmVrnmVr g§në`m Va gmaoM {dÐmoh g§nVrb! Mmirg-nÞmg dfmªndy u _wpñb_ gË`emoYH$ g_mOmMo lr. h_rX XbdmB© `m§Zr "g_mZ ZmJar H$m`ÚmMm' AmJ«h Yabm hmoVm. VoM ~amo~a Amho. BWo H$moUrhr CƒdUu` Zmhr, Hw$Urhr ZrMdUu` Zmhr. gmao gmaIo. Amnbr OmV EH$M "^maVr`' Am{U Amnbm Y_© EH$M "_mZdVm'. nyduÀ`m H$_©R>m§Zr Am{U gZmVÝ`m§Zr g_mOmë`m VimJmimVrb bmoH$m§da Iyn AÝ`m` Ho$bm. _mÝ`! AmVm Vgo H$_©R> am{hbo ZmhrV Am{U gZmVZrhr. H$mi ~Xbbm`. gmVeo, AmR>eo, ZD$eo dfmªnyduMo, YJYJVo gyS> Camer H$dQ>miyZ AmVm "Vm§S>d' H$aÊ`mnojm g_OwVrZo ¿`m`bm hd§. eham§_Ü`o OmVnmV ~è`mn¡H$s H$_r Pmbobr {XgVo. nU IoS>çmV qH$dm J«m_rU n[agamVyZ AOyZ YJ Amho. Vr {dPbr nm{hOo. Ago qhgH$ dmVmdaU Wm§~dm`Mo Agob Va nwT>rb XmoZ Jmoï>r Amdí`H$. 1) ^maVmV g_mZ ZmJar H$m`Xm H$ê$Z OmVr-nmVr g§nwï>mV AmUmì`mV. 2) AmajU \$º$ Am{W©H$ Xþ~©bm§Zm Úmdo.

Ë`m gdmªMm n[aM` VËdkmZ g_mOmÀ`m Vnerb AmnU `m B{VhmgmMo OmUH$ma - g§nmXH$

S>m°. H$m{_b ~wbHo$ hm {dXoer _mUyg gmao OrdZ "am_M[aV _mZg' Mo AÜ``Z H$aÊ`mgmR>r ^maVmV am{hbm hmoVm. VËH$m{bZ gm_m{OH$-amOH$s` n[apñWVrMo AÜ``Z H$arV am{hbm. ^maVr` g§ñH¥$VrV am_Zm_mMm _{h_m Anma Amho. "am_-am_' åhUV XmoÝhr hmV OmoSy>Z A{^dmXZ H$aÊ`mMr Z_«Vm àË`oH$ ^maVr`mV AmT>iVo. Jmoñdm_r g§V VwbgrXmgmMo OÝ_Jmd CÎmaàXoemVrb amOmnwam Agmdo Agm A§XmO Amho. "aËZmdbr' `m gm¢X`©em{bZrer Ë`mMm {ddmh Pmbm. {VÀ`mdarb ào_mZo Vmo nmJb Pmbm. {VMm {dah Ë`mbm ghZ Pmbm Zmhr. Vmo J§JmZXr nmohÿZ _¥V gnm©Mr Xmoar H$ê$Z {VÀ`m _mhoar {Vbm ^oQ>bm."EdT>§ ào_ B©œamda Ho$boV Va...?' {VZo Ë`mbm {dMmabo, Voìhm Ë`mbm CnaVr Pmbr. Vmo am_^º$sV brZ Pmbm, Aer Am»`m{`H$m Amho. ^º$s_mJm©Mo CnmgH$ Agboë`m

JmoqdXamd IiXo Hw$bñdm{_Zr H$m°åßboŠg, H$S>mobH$a H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o _mo~mBb : 8390534701 KS>dVmo. VËH$m{bZ ~hþOZ g_mOmÀ`m bmoH$^mfoV ho H$mì` {b{hbo Amho. Bñbm_r bmoH$ "Hw$amU' dmMVmV. {¼üZ bmoH$ "~m`~b' dmMVmV. Ë`mM ^º$s^mdZoZo qhXÿ bmoH$ "am_M[aV_mZg' dmMVmV. AH$~amMm CXma_VdmXr Ñï>rH$moZ ñdrH$maUmam amOm _mZqgJ hm VwbgrXmgmMm {Zñ_r_ ^º$ hmoVm. hZw_mZ^º$ hmoVm. qhXr gm{hË`gmJamVrb VwbgrMo "am_M[aV_mZg' hm H$m¡ñVw^_Ur Amho. OJ^a ^maVr` g§ñH¥$VrÀ`m AmÜ`mpË_H$ kmZmgmR>r `m J«§WmMm Aä`mg Ho$bm OmV Amho.

H$mÝho \$mQ>m aoëdo \$mQ>H$mda CÈ>mUnyb hdm Q>mH$do ~wÐþH$, {X. 31 : Am§Xa _mdibm OmoS>Umè`m H$mÝho \$mQ>m `oWo aoëdo \$mQ>H$mda CÈ>mU nyb ~m§YÊ`mV `mdm, VgoM B§Ðm`Ur ZXrdarb {~«{Q>eH$mbrZ OwZm nyb YmoH$mXm`H$ ~Zë`mZo `oWohr nyb C^mabm Omdm, Aer _mJUr ~Oa§JXbmÀ`m dVrZo Am{U {dœ qhXÿ n[afXoÀ`m dVrZo H$aÊ`mV Ambr Amho. Ë`m~m~VMo {ZdoXZ ImgXma lra§J

~maUo, VhgrbXma aUOrV XogmB© `m§Zm ZwH$VoM XoÊ`mV Ambo. Ë`mV åhQ>bo Amho H$s, H$mÝho aoëdo nwbmMo ^y{_nyOZ VËH$mbrZ _w»`_§Ìr {dbmgamd Xoe_wI `m§À`m hñVo Pmbo, na§Vw Ë`mMo H$m_ AÚmn Pmbo Zmhr. B§Ðm`Ur ZXrdarb nyb {~«{Q>eH$mbrZ AgyZ OrU© Pmbm Amho. `m nwbmda H$Yrhr XþK©Q>Zm hmoD$ eH$Vo. `m XmoZ g_ñ`m§_wio Q>mH$do `oWrb H$mhr H§$nÝ`m ñWbm§VarV Pmë`m AmhoV.

Ë`m_wio VrZ hOma bmoH$ ~oamoOJma Pmbo AmhoV. `m~m~V {ZU©` Z Pmë`mg {dœ qhXÿ n[afX, ~Oa§J Xb aob amoH$mo, añVm amoH$mo Am§XmobZ H$aob, Agm Bemam XoÊ`mV Ambm Amho. ~Oa§J XbmMo n{ü_ _hmamï´> àm§V g§`moOH$ g§Vmof ^oJS>o, {Oëhm H$m`m©Ü`j YZmOr qeXo, g§Xoe ^oJS>o, ~mim Im§S>^moa, _h|Ð Agdbo, A_mob nJS>o, JmonrM§X H$Mao, Hw$Umb gmR>o `m§À`m Ë`mda gøm AmhoV.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

5 Am°JñQ> 2018

{dÚmÏ`mª_Ü`o ñnYm©Ë_H$ Ñ{ï>H$moZ hdm - Am. H¥$îUamd ^oJS>o

{dÚmÏ`mªZm _mJ©Xe©Z H$aVmZm _m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : 21 do ZyVZ _hmamï´> {dÚm àgmaH$ _§S>imMo gd© emim§Mo ñnY©H$, {ejH$ d nmbH$ `m eVH$ ho g§JUH$`wJ Amho. {dkmZ d g§ñWmnH$ g{Md AÊUmgmho~ {dOmnyaH$a doir CnpñWV hmoVo. ñnY}Mo CX²KmQ>H$ g§ñWoMo g{Md g§Vmof V§ÌkmZ `m_Ü`o Am_ybmJ« ~Xb Pmbo ñ_¥Vr Am§Vaembo` ~m¡{ÕH$ ñnY}Mm AmhoV. gd© joÌmV {ZnwU hmoÊ`mgmR>r CX²KmQ>Z gmohim g§ñWoMo g{Md g§Vmof Im§S>Jo `m§Zr {dÚmÏ`mªZm _mJ©Xe©Z H$aVmZm {dÚmÏ`mª_Ü`o ñnYm©Ë_H$ Ñ{ï>H$moZ Ambm Im§S>Jo `m§À`m CnpñWVrV ZwH$VmM A°S>. g§ñWoÀ`m {d{dY e¡j{UH$ CnH«$_m§Mm d nm{hOo, Ago à{VnmXZ _mOr Am_Xma nw. dm. nam§Ono {dÚmb`mV g§nÞ Pmbm. `moOZm§Mm AmT>mdm KoVbm. ñdmJV embo` H¥$îUamd ^oJS>o `m§Zr AÊUmgmho~ VmbwŠ`mVrb 45 emim§Zr, 11 H${Zð> g{_Vr AÜ`j {dZm`H$ Aä`§H$a `m§Zr, {dOmnyaH$a ñ_¥Vr Am§Vaembo` ~m¡{ÕH$ _hm{dÚmb`m§Zr `mV gh^mJ KoVbm. àmñVm{dH$ ñnYm© g_Ýd`H$ gmoZ~m Jmonmio ñnY}À`m CX²KmQ>Z g_ma§^mÀ`m AÜ`jr` dŠV¥Ëd, {Z~§Y, nmR>m§Va ñnY}V EHy$U `m§Zr Ho$bo. `m doir _wHw§$Xamd IiXo, ^mfUmV Ho$bo. AmOMm {dÚmWu hm 320 ñnY©H$ gh^mJr hmoVo. ñnY}Mo ho _hoe^mB© ehm, ~r. Q>r. qeXo, `ed§V ^oJS>o narjmWu hmoVmo, Vmo kmZmWu d ñnYm©Ë_H$ 29do df© AgyZ nmMdr Vo gmVdr bhmZ AmXr CnpñWV hmoVo. ñnY}Mo narjU VÁk Ñ{ï>H$moZ AgUmam Agmdm. {ejH$m§Zr JQ>, AmR>dr Vo Xhmdr _moR>m JQ>, Á`w{Z`a {Zd¥Îm AÜ`mnH$m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ H¥${V`wº$ {dÚmWu KS>dmdoV Aem H$m°boO JQ>, Am§Xa _mdi, ndZ_mdi, d¡embr H$mo`Vo d A{ZVm ZmJnwao `m§Zr Ho$bo, ^mdZmhr Ë`m§Zr ì`º$ Ho$ë`m. bmoUmdim VgoM VioJmd n§MH«$moerVrb Va Am^ma ^JdmZ qeXo `m§Zr _mZbo.

amoQ>arMm eodJm~Z àH$ën àË`jmV gmH$ma

eodJm~Z àH$ën àg§Jr nXm{YH$mar d AÝ` VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : _mdi VmbwŠ`mVrb XþJ©_ ^mJmVrb {eaXo JmdmV "eodJm~Z' g§H$ënZm amoQ>ar Šb~ Am°\$ VioJmd Xm^mS>oZo àË`jmV am~{dbr. 75 eod½`mMr PmS>o `m doir bmdÊ`mV Ambr. Am§~m, noê$, \$Ug, {M¸y$, qb~y `mgmaIr 120 \$iPmS>o JmdmVrb àË`oH$ KamÀ`m nagXmar bmdÊ`mV Ambr. amoQ>ar Šb~ VioJmd Xm^mS>o Am{U

{eaXo J«m_ñW `m§Zr g§`wº$nUo hm àH$ën am~{dbm. J«m_ñWm§Zr l_XmZmZo PmS>m§gmR>r IÈ>o ImoXÿZ ^{dî`mV PmS>m§Mr gd©Vmonar nmofUmMr O~m~Xmar KoVbr. `m doir _w»` añË`mÀ`m H$S>oZo qnni, dS>, H$a§O AmXr àH$mamVrb 50 PmS>m§Mr bmJdS> H$aÊ`mV Ambr. eodJm~Z hm `mdfuMm àH$ën g§H$ënZoVyZ gmH$ma hmoVmZm àË`oH$ hmVmZo hm CnH«$_ àË`jmV gmH$ma hmoÊ`mgmR>r Ho$bobr

_XV d JmdH$è`m§Mo l_XmZ `m~Ôb AÜ`j amo. ~mimgmho~ MìhmU `m§Zr {deof Am^ma _mZbo. CnH«$_ C^maUrMr g§H$ënZm ^{dî`mVrb CËnÞmVyZ àË`oH$mZo ñd`§nyU© ìhmdo Aer Amho Ago gm§{JVbo. amoQ>arÀ`m nwT>mH$mamVyZ ñWm{nV {eaXmB© _{hbm ghH$mar g§ñWoÀ`m _{hbm§H$S>o `mMo ì`dñWmnZ gmon{dÊ`mV Ambo. `m doir _mOr AÜ`j amo. _hoe

14

amoQ>ar {gQ>rMr Jwénm¡{U©_m

d¥jmamonUàg§Jr CnpñWV amoQ>ar nXm{YH$mar d BVa H$mÝho, {X. 3 : amoQ>ar Šb~ Am°\$ {ejH$m§Mm amoQ>arÀ`m dVrZo gÝ_mZ VioJmd {gQ>rV\}$ gmB©~m~m godmYm_ Q´>ñQ> H$aÊ`mV Ambm. `m doir Ba\$mZ nR>mU d H$mÝho\$mQ>m `oWrb Eg.B©.gr.g|Q>a_Yrb AmH$me ndma `m {Xì`m§J {dÚmÏ`mªZr ApñWì`§J {dÚmÏ`mªg_doV Jwénm¡{U©_m _ZmMm R>md KoUmar ^mdñneu _ZmoJVo gmOar H$aÊ`mV Ambr. Q´>ñQ>À`m àm§JUmV gmXa Ho$br. {Xì`m§J {dÚmÏ`mªg_doV _moR>çm à_mUmV CnH«$_mÀ`m `epñdVogmR>r g§ñWmnH$ d¥jmamonU H$aÊ`mV Ambo. n`m©daU AÜ`j amo. {dbmg H$mimoIo, n`m©daU g§dY©ZmMm g§Xoehr `m doir XoÊ`mV S>m`aoŠQ>a g{dVm H$aUH$moQ>, àmoOoŠQ> Ambm. MoAa_Z {Zboe JamS>o, {Xbrn nmaoI, Jwénm¡{U©_oMo _hÎd d n`m©daU gwaoe YmoÌo, ~mimgmho~ [aH$m_o, g§ajUmgmR>r AmnU gdmªZr H${Q>~Õ ~mimgmho~ ^oJS>o, g§O` _ohVm, amoQ>a°ŠQ> am{hbo nm{hOo, Ago gm§JyZ ^maVr` Šb~ {gQ>rMo AÜ`j amo. Ho$ed _mohmoi g§ñH¥$Vr, gUm§Mo _hÎd {deX H$aVmZm `m§À`mgh AZoH$ _mÝ`dam§Zr n[al_ amoQ>ar {gQ>rMo AÜ`j amo. {ZVrZ ehm `m§Zr KoVbo. amo. VmZmOr _amR>o `m§Zr gdmªMo ew^oÀN>m {Xë`m. godmYm_ Q´>ñQ>À`m Am^ma _mZbo.

Im§S>Jo ñHy$b_Ü`o nmbIr

d¥jmamonUàg§Jr CnpñWV amoQ>ar nXm{YH$mar d BVa VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 1 : ~§Xr{df`r OZOmJ¥Vr d n`m©daU _m_mgmho~ Im§S>Jo B§p½be _r{S>`_ ñdÀN>Vm `m{df`r g§Xoe `m doir XoÊ`mV ñHy$b_Ü`o AmfmT>r EH$mXer ^º$s^mdmZo Ambm. AmaVr, nmbIr nyOZ emioMo gmOar H$aÊ`mV Ambr. ßb°pñQ>H$ AÜ`j JUoe Im§S>Jo `m§Zr Ho$bo. ^º$s d g_VoMm A^yVnyd© g§J_ nQ>dyZ XoV _hmOZ, h°nr pìhboO g§MmbH$ e§H$a ^º$sZ¥Ë` `m doir gmXa Ho$bo. nWZmQ>ç, OmYd, àH$ën à_wI ^mbM§Ð bobo `m§Zr ^Jì`m nVmH$m, h[aZm_mMm JOa AmXrZo àH$ën `epñdVogmR>r n[al_ KoVbo. n[aga Xþ_Xþ_yZ Jobm. ^º$sagmV V_m_ VmWdS>o `oWrb amO{f© emhÿ _hmamO {dÚmWu ÝhmD$Z Jobo. `m doir XmXmgmho~ B§{O{ZA[a¨J H$m°boOÀ`m {d^mJ à_wI Cèho, Z§XHw$_ma eobma, gwZrb dmiw§O, `mXd _°S>_, àm. A{_V {_Q>H$ar, gwhmg JéS>, {dZm`H$ H$X_, gVre ghH$mar àmÜ`mnH$ d {dÚmÏ`mªZr l_XmZ IiXo, A{dZme nmQ>rb VgoM {ejH$ d Ho$bo. `m àg§Jr CnmÜ`j amo. S>m°. Zohm ZmJ[aH$ ~hþg§»`oZo qXS>r gmohù`mV gh^mJr Pmbo. _hmOZ `m§Zr gdmªMo Am^ma _mZbo.


साप्ताहिक अंबर ०५ ऑगस्ट २०१८  
साप्ताहिक अंबर ०५ ऑगस्ट २०१८  
Advertisement