Page 1

_mdiMm ZdrZ

www.weeklyamber.com

VioJmd Xm^mS>o df© 29 (A§H$ 32)

a{ddma, {X. 12/8/2018

a{O. Z§. 66399/93

{dZm{VH$sQ> nmoñQ> nadmZm : WPP-108

gm¡a df© : 21 lmdU eHo$ 1940

nmoñQ> nadmZm

PML/125/2018-20

n¥îR>o 16

_yë` 2 é.

gH$b _amR>m _moMm© - _mdimV 100 Q>¸o$ ~§X VioJmd Xm^mS>o, {X. 10 : gH$b _amR>m g_mOmÀ`m AmajUmgmR>r Jwédmar _mdi VmbwŠ`mV {Z`mo{OVnUo H$S>H$S>rV ~§X nmiÊ`mV Ambm. amñVm amoH$mo, aob amoH$mo, EŠñàog hm`do ~§X, KmofUm~mOr H$aV {R>æ`m Am§XmobZ AmXr AmH«$_H$arVrZo d ^OZ, H$sV©Z, {dœàmW©Zm åhUV na_oœambm gmH$S>o KmbÊ`mV Ambo. _moMm©Mr gwédmV Pmboë`m qg{S>Ho$Q> ~±H$ Mm¡H$mbm _amR>m H«$m§Vr Mm¡H$ Ago Zm_H$aU H$ê$Z 15 Am°JñQ>bm gH$mir Xhm dmOVm Ë`mMo AZmdaU H$aÊ`mV `oB©b, Ago Omhra H$aÊ`mV Ambo. `m H$mimV Am§XmobH$m§Zr AmR> Vmg _hm_mJ© amoIyZ Yabm. VioJmd n[agamV {Xdg^a ewH$ewH$mQ> hmoVm. ÐþVJVr _hm_mJm©da ^OZ H$aÊ`mV Ambo. {R>H${R>H$mUr amñVm amoH$mo H$aÊ`mV Ambm. H$mgmagmB©V {R>æ`m Am§XmobZ, H$m_eoV_Ü`o amï´>JrV, H$mbm© `oWo ñd`§ñ\y$VuZo ~§X_Ü`o gh^mJ, H$mÝho `oWo añË`mda ^OZ H$ê$Z {ZfoY ì`º$ H$aÊ`mV Ambm. XþMmH$s a°br d aoëdo amoH$mo H$ê$Z _amR>m g_mOmZo Amnë`m ^mdZm ì`º$ Ho$ë`m.

àm. gw^mf OJVmn {eî`d¥Îmr àXmZ g_ma§^ _§Jidmar VioJmd ñQ>oeZ, {X. 11 : B§Ðm`Ur _hm{dÚmb` _mOr {dÚmWu g§KQ>ZoV\}$ JwUd§V àm. gw^mf OJVmn {eî`d¥Îmr àXmZ g_ma§^mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. _§Jidma, {X. 14 Am°JñQ> amoOr gH$mir 10 dmOVm H$m§Vrbmb emh emioV hm H$m`©H«$_ hmoUma AgyZ B{Vhmg g§emoYH$ àm. Zm_Xodamd OmYd ho à_wI

dŠVo AmhoV. AÜ`jñWmZr _m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o AgyZ à_wI nmhþUo åhUyZ àmMm`© g§^mOr _bKo CnpñWV amhUma AmhoV. _mOr {dÚmÏ`mªZr Adí` CnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZ M§Ð^mZ IiXo, gwZrb H$merX, JUoe H$mH$S>o, g§Vmof Im§S>Jo AmXtZr Ho$bo Amho.

gh-g_Ýd`H$nXr _hoe Ho$Xmar bmoUmdim, {X. 11 : {edgoZm _mdi {dYmZg^m gh-g_Ýd`H$ åhUyZ _hoe Ho$Xmar `m§Mr {Z`wº$s Pmbr Amho. Im. g§§O` amD$V `m§À`m ghrMo nÌ Im. lra§J ~maUo d njmMo {Oëhm g§nH©$ à_wI ~mim^mB© H$X_ `m§À`m CnpñWV Ë`m§Zm gwnyX© H$aÊ`mV Ambo. _hoe Ho$Xmar dmhVyH$ goZoMo {Oëhm à_wI AmhoV. AmJm_r {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV _mdimVyZ {edgoZoMm Am_Xma {ZdSy>Z `mdm `mgmR>r AmnU

ZyVZ H$m°boO Am°\$ B§Or{Z`[a¨J A°ÊS> [agM©Mm ew^ma§^ OrdmMo amZ H$ê$ Ago Ë`m§Zr "gmám{hH$ A§~a'bm gm§{JVbo. g§KQ>Zm nwZ~mªYUr, H$m`©H$Ë`mªMo Omio dmT>dUo d goZoMo {dMma OZgm_mÝ`mV éOdÊ`mgmR>r AmnU à`ËZerb amhÿ, Ago Vo åhUmbo.

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 10 : CÚmoJm§À`m JaOm§da AmYm[aV H$m¡eë`nyU© {ejU XoUmao "ZyVZ H$m°boO Am°\$ B§Or{Z`[a¨J A°ÊS> [agM©' `m _hm{dÚmb`mg A{Ib ^maVr` V§Ì {ejU g§MmbZmb`mZo _mÝ`Vm {Xbr Amho. Ë`m_wio nwñVH$s {ejU _hm{dÚmb`mV d àmË`m{jH$m§Mo kmZ H$maImÝ`m§_Ü`o XoÊ`mMr ì`dñWm hmoUma Amho. "EZgrB©Ama' `m ZmdmZo Mmby

AmH$me KmoanS>o A_o[aHo$H$S>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : ~r.B©. (_oH°${ZH$b) {df`mVrb {deof kmZ àmá H$aÊ`mgmR>r `oWrb AmH$me àVmnamd KmoanS>o A_o[aHo$bm admZm Pmbm. {_{eJZ `w{Zìh{g©Q>r_Ü`o Ë`mbm àdoe {_imbm Amho. `oWrb O¡Z {dÚmb`mV AmH$meZo embo` {ejU KoVë`mZ§Va ZyVZ _hmamï´> {dÚm àgmaH$ _§S>im_Ü`o _hm{dÚmb`rZ {ejU àmá Ho$bo. ~mbd`mV {nV¥N>m`m hanë`mZ§Va Ë`mZo {OÔrZo {ejU KoV ^amar _mabr Amho. {Zd¥Îm VhgrbXma g§^mOramd qeXo d gm¡. emo^mXodr qeXo `m§Mm Vmo ZmVy Amho.

e¡j{UH$ dfm©nmgyZ gwê$ Pmbobo _hmamï´>mVrb ho n{hboM A{^`m§{ÌH$s _hm{dÚmb` R>abo Amho, Aer _m{hVr ZyVZ _hmamï´> {dÚm àgmaH$ _§S>imMo AÜ`j _m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o `m§Zr {Xbr. `m _hm{dÚmb`mVyZ _oH°${ZH$b VgoM BboŠQ´>m°{ZŠg A°ÊS> H$å`w{ZHo$eZ `m {df`mV ~r.Q>oH$. Ë`mMà_mUo "H$m°åß`yQ>a

gm`Ýg d Am°Q>mo_mo~mBb B§Or{Z`[a¨J_Ü`ohr ~r. Q>oH$. H$aVm `oB©b. Ho$di nwñVH$s kmZmda B§{O{Z`a hmoD$ZgwÕm ZmoH$è`m {_iV ZmhrV `m pñWVrda _mJ© H$mT>Ê`mgmR>r H$m`©H$mar g§MmbH$ S>m°. {Jare XogmB© `m§Zr hm àñVmd gwMdbm hmoVm. Am. ~mim ^oJS>o `m§Zrhr à`ËZ Ho$bo.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

12 Am°JñQ> 2018

`emo{eIamH$S>o OmÊ`mgmR>r Jwê$Mo _mJ©Xe©Z _hÎdmMo S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwembr `m§Mo JwUJm¡adàg§Jr {ddoMZ

S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwembr ~mobV AgyZ ì`mgnrR>mda {dÇ>bamd H$m§~io d XeaW ~dbo. VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : Jwê$ {eî`mMr na§nam am_m`U-_hm^maV H$mimnmgyZ gwê$ Amho. Jwê$À`m ghdmgm_wio AZoH$ _hmZ {eî` V`ma Pmbo. OrdZmVrb A§Y:H$ma Jwê$_wioM Xÿa hmoV AgVmo. Jwê$-{eî` na§nao_wioM Amnbr g§ñH¥$Vr ^¸$_nUo {Q>Hy$Z Amho, Ago {dMma S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwembr `m§Zr ì`º$ Ho$bo. Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì_§S>imZo nwînm ~dbo g^mJ¥hmV Am`mo{OV Ho$boë`m {dÚmWu JwUJm¡ad

g_ma§^àg§Jr Vo ~mobV hmoVo. g§K gXñ`m§À`m Á`m nmë`m§Zr 80 Q>ŠŠ`m§nojm OmñV JwU àmá Ho$bo Ë`m§Mm gËH$ma `m doir H$aÊ`mV Ambm. S>m°. ^mZwembr nwT>o åhUmbo H$s, Jwê$ {eî`mMo ZmVo KÅ> Agm`bm hdo. AmB©d{S>bm§BVHo$M Vo ZmVo _hÎdmMo AgVo. OrdZmbm kmZ d {Xem XoÊ`mMo H$m_ Jwê$ H$aVmo. `emÀ`m {eIamH$S>o OmÊ`mgmR>r Jwê$Mo _mJ©Xe©Z Cn`moJr nS>Vo.

_§S>imMo AÜ`j {dÇ>bamd H$m§~io, CnmÜ`j XeaW ~dbo `m§À`m hñVo nmhþÊ`m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. dmT>{XdgmàrË`W© gm¡. AmemVmB© O¡Z, gm¡. _mYwar ~obgao, gm¡. d¡embr Om_IoS>H$a, H$m{eZmW C§S>o `m§Mo gËH$ma H$aÊ`mV Ambo. eoIa ì`mg `m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. H$m§XoZd_r{Z{_Îm Ja_m-Ja_ Hw$aHw$arV ^Or d MhmMm AmñdmX gdmªZr KoVbm.

2

ñdñV YmÝ` àmárgmR>r Am{XdmgtMm Ord YmoŠ`mV dS>oœa, {X. 2 : ñdñV XþH$mZm~mhoa bmJboë`m am§Jm, YmÝ` KoD$Z OmUmao gd©gm_mÝ` ZmJ[aH$ Ago {MÌ AmnU Zoh_rM nmhVmo, nU e§^a-XrS>eo én`m§À`m YmÝ`mgmR>r Ord YmoŠ`mV KmbUmao Am{Xdmgr ~m§Yd _mdimVrb H$iH$amB©_Ü`o nmhm`bm {_iVmV. emgZmÀ`m AÞnyUm© Am{U A§Ë`moX` `moOZoMm bm^ KoÊ`mgmR>r Ë`m§Zm OrdKoUm àdmg H$amdm bmJV Amho. {\$`m ZXrMm KmQ> åhUOo nmdgmù`mVrb {~H$Q> Am{U Aé§X dmQ>, hr dmQ> nm`r YmÝ` AmUÊ`mgmR>r EH$_oH$m§À`m gmWrZo OmUmao Am{Xdmgr ~m§Yd VwS>dV H$iH$amB©Vrb 50 Hw$Qw>§~m§Vrb _{hbm d nwéf AdKS> dmQ>oZo YmÝ`mgmR>r Ord VmoS>V `oVmV. YmÝ`mMo dmQ>n R>am{dH$ {XderM hmoVo. _J H$moUË`mhr AdñWoV OmdoM bmJVo. g§VVYma nmdgmMr [an[an, A§Jmda nmoË`mMo JmoUnmQ>, ßb°pñQ>H$ H$mJX A§Jmda KoD$Z {ZKm`Mo. dmQ>oV _moR>o Zmbo, S>m|Jamdê$Z `oUmao nmUr, _mJm©Vrb MT>U `mda _mV H$ê$Z YmÝ` XþH$mZmn`ªV nmoMm`Mo. YmÝ` {_imbo Var KoVbobo YmÝ` nmdgm_wio Kar ZoVm `oV Zmhr. _J gmdim JmdmVM Vo H$moUmH$S>o Var R>odm`Mo Am{U YmÝ`dmMyZ hmV hbdV naV Om`Mo. {dH$mgmnmgyZ _¡bmoZ_¡b Xÿa AgUmè`m H$iH$amB©V XiUdiUmgmR>r añË`mMr _mJUr Amho. VgoM YmÝ`{dVaUmMr ì`dñWm Odinmg H$amdr Aer `m Am{Xdmgr ~m§Ydm§Mr _mJUr Amho.

H$bm{nZrÀ`m ZmQ>çN>Q>m ñnYm©

Am^mi_m`m dg{VJ¥h nyU©

A§Obr Xoenm§S>o àW_, AÝd` {^S>o Xþgam

50 _wbr AmVm amhÿ eH$Vrb

VioJmd Xm^mS>o, {X. 31 : H$bm{nZrZo Am`mo{OV Ho$boë`m ZmQ>çN>Q>m ñnY}V ~mb{dH$mg {dÚmb`mZo àW_ d {ÛVr` H«$_m§H$mMr nm[aVmo{fHo$ nQ>H$mdyZ emioMm Zmdbm¡{H$H$ C§Mmdbm. 8dr Vo 10dr À`m JQ>mV Hw$. A§Obr Xoenm§S>o {hZo "_r dmQ> nhmVo`' `m ñd {b{IV ZmQ>çN>Q>ogmR>r àW_ nm[aVmo{fH$ nQ>H$mdbo. gm¡. em_br H$mH$S>o d gm¡. d§XZm KmoOJo `m§Mo _mJ©Xe©Z {Vbm bm^bo hmoVo. narjH$ A{YamO Hw$bH$Uu d gm¡. Z`Zm S>moig `m§Zr {VMo ^a^ê$Z H$m¡VwH$ Ho$bo. n{hbr Vo Mm¡WrÀ`m JQ>mV AÝd` {^S>o `mg Xþgam Z§~a {_imbm. gm¡. brZm naJr `m§Zr Ë`mg _mJ©Xe©Z Ho$bo hmoVo. AÜ`j M§ÐH$m§V eoQ>o, {H$emoa amOg, gwZrb H$S>mobH$a, S>m°. gwYmH$a T>mHo$\$iH$a, gm¡. hobZ A±WZr `m§Zr {dOoË`m§Mo A{^Z§XZ Ho$bo.

gm¡. hobZ A±WZr `m§À`mg_doV A§Obr Xoenm§S>o d AÝd` {^S>o

Am^mi_m`m dg{VJ¥hmMr B_maV VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : nmMmUo `oWrb {ZamYma _wbtÀ`m "Am^mi_m`m' dg{VJ¥hmMr B_maV nyU© Pmë`mZo nÞmg _wbtÀ`m amhÊ`mMr gmo` hmoUma Amho. XmZeyam§À`m _XVrVyZ Joë`m XmoZ dfmªÀ`m à`ËZmVyZ nmMmUo `oWo em§Vm~mB© `odbo {ejU àgmaH$ g§Mm{bV Am^mi_m`m dg{VJ¥hmÀ`m B_maVrMo H$m_ nyU© Pmbo Amho. {ejUmnmgyZ d§{MV am{hboë`m {ZamYma _wbtMr _mo\$V {ejUmMr gmo` ìhmdr åhUyZ em§Vm~mB© `odbo `m§À`m à`ËZmVyZ

12dfmªnydu ho AZmW _wbtMo dg{VJ¥h gwê$ Pmbo. gwédmVrg dg{VJ¥hmg Mm§Jbr B_maV Zgë`mZo Vo nÍ`m§À`m ImobrVyZ gwê$ Ho$bo hmoVo. _wbtMr amhÊ`mMr g_ñ`m nmhÿZ XmZeya ì`º$s d H$mhr H§$nÝ`m§Zr _XVrMo hmV nwT>o Ho$bo. Ë`m§À`m Am{W©H$ _XVrZo dg{VJ¥hmMo H$m_ nyU© Pmbo AgyZ {ZamYma _wbtMr amhÊ`mMr Mm§Jbr gmo` Pmbr Amho. {ejUmnmgyZ d§{MV am{hboë`m `m {ZamYma _wbtgmR>r `oWo _mo\$V {ejUmMr gmo` Agë`mZo Aem _wbtZr `oWo àdoe ¿`mdm Ago AmdmhZ `odbo `m§Zr Ho$bo Amho.


gmám{hH$

A§~a

12 Am°JñQ> 2018

VioJmd d¥Îm

3

H¡$. gê$~mB© km. H$mimoIo ñ_aUmW© AemoH$ km. H$mimoIo `m§À`mH$Sy>Z g_{n©V narQ>dmS>r_Ü`o gmd§VJwéOtZm godm{Zd¥Îmr {Zamon

{ejH$ em_amd gmd§V `m§Mm gnËZrH$ gËH$ma H$aVmZm _mÝ`da B§Xmoar, {X. 6 : narQ>dmS>r (_mdi) `m doir {ejH$ ZoVo {d. _. qeXo, ImD$Mo dmQ>n d 15 Jar~ d hmoVH$ê$ `oWrb {O. n. àmW{_H$ emioVrb {ejH$ C_oe _mir, {Xbrn doXnmR>H$, a_oe {dÚmÏ`mªZm O{H©$ZMo dmQ>n Ho$bo. haof nQ>ob, g§Vmof g§Kdr, amOy em_amd gmd§V ZwH$VoM 34 dfmªÀ`m eodH$a, _{Zfm JmS>o, amOy ^oJS>o `m§Zr godoZ§Va {Zd¥Îm Pmbo. J«m_ñW d embo` gmd§V `m§Zm ew^oÀN>m {Xë`m. g_¥Õr KmoOJo, amo{hXmg Xidr, adr H$S>bJ, ì`dñWmnZ g{_Vr `m§À`m dVrZo godmnyVu _mVmio, àUd _mVmio d Xrjm nmni OmqbXa eoQ>o, C_oe _mir, VwH$mam_ nmni, n§T>arZmW Xidr, {M_mOr dmiy§O, g_ma§^mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. `m§Zr AmR>dUr gm§{JVë`m. g§Xrn nmni `m§À`m AÜ`jVoImbr J«m_ñW, nmbH$, ghH$mar d {dÚmWu {Xbrn Xidr, a_oe ~ZgmoS>o, kmZoœa d Cngan§M Á`moVr ~Ymbo `m§À`m hñVo d `m§Zr Ho$boë`m ghH$m`m©_wioM _mPm nmni B. _mÝ`da CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ d ñdmJV lr{Zdmg qeXo {ejU {dñVma A{YH$mar ^¡adZmW godmH$mb AmZ§XmV d g_mYmZH$maH$ {Q>ioH$a `m§À`m à_wI CnpñWVrV gmd§V Jobm, Aer ^mdZm gmd§V `m§Zr ì`º$ `m§Zr Ho$bo, Va gyÌg§MmbZ ^aV eoQ>o `m§Zr `m§Mm gnËZrH$ gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. Ho$br. JwéOtÀ`m dVrZo gd© {dÚmÏ`mªZm Ho$bo, Am^ma ew^m§Jr ~mR>o `m§Zr _mZbo.

VmobmZrÀ`m ghH$m`m©Zo gmH$maV Amho CÚmZ

âb°Q> {dH$Uo VioJmd ñQ>oeZ n[agamVrb, `ed§VZJa_Yrb, H$mVdr amoS>da Agbobm 650 Mm¡. \y$. dZ ~oS>ê$_Mm âb°Q> {dH$Uo Amho. AË`§V hdoera OmJm. àË`j g§nH©$ gmYmdm.

\$moZ : 7083453667

Am°{\$g ^mS>çmZo XoUo VioJmd ñQ>oeZ _w»` Mm¡H$mV, CËH¥$ï> bmoHo$eZ_Ü`o, OZVm ghH$mar ~±Ho$À`m daÀ`m _Oë`mVrb 200 ñŠdo. \w$Q>m§Mo \${Z©Magh, gd© gmoB©-gw{dYm§`wº$ Am°{\$g ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ : 02114 - 227719 / 9370690581

Amnbo F$fr-_wZr B§Xmoar `oWo {Z`mo{OV CÚmZmÀ`m H$m_mMm ew^ma§^ d¥jmamonU H$ê$Z H$aÊ`mV Ambm H${dVm MìhmU, g§JrVm amD$V, gmoZb B§Xmoar, {X. 6 : J«m_n§Mm`V _§Jb A§Hw$e T>moao `m§Zr {deof à`ËZ Ho$bo. VmobmZrMo CnàmMm`© H$mZJmo, VgoM gy`©d§er, JrVmVmB© qhJo, _{Zfm eodH$a, H$m`m©b`mÀ`m àm§JUmVrb {Z`mo{OV CÚmZmÀ`m H$m_mg d¥jmamonUmZo àma§^ Xoenm§S>o, {_lm, Hw$Xio VgoM gan§M àmOº$m AmJio, {ZVrZ T>moao, àem§V H$aÊ`mV Ambm. VmobmZr BpÝñQ>Q>çyQ>À`m nS>di, Cngan§M T>moao `m§À`m hñVo ^mJdV, {dH«$_ ndma, J«m_{dH$mg Am{W©H$ ghH$m`m©VyZ ho CÚmZ gmH$maV Amho. d¥jmamonU H$aÊ`mV Ambo. `m doir J«m. n§. A{YH$mar `ed§V S>moig `m _mÝ`dam§gh `mH$m_r gan§M H$sVu nS>di d Cngan§M gXñ` brbmdVr eodH$a, H$m§MZ MìhmU, J«m_ñW CnpñWV hmoVo.

Amnë`m ^maVmV AZoH$ Wmoa F$fr-_wZr hmoD$Z Jobo. nwamUmV Ë`m§Mo C„oI AmT>iVmV. `m F$fr-_wZtZr ^maVr` g§ñH¥$VrMo d¡^d OJmbm ñnï> H$ê$Z XmI{dbo. Ë`m§Zr KmbyZ {Xboë`m _mJm©dê$ZM _mUgmZo dmQ>Mmb Ho$br nm{hOo. Aem Wmoa F$fr-_wZtMm n[aM` d Ë`m§Mo H$m`© `mda b{bVm Omoer `m§Mr boI_mbm bdH$aM A§~a_Ü`o gwê$ hmoUma Amho. - g§nmXH$


gmám{hH$

A§~a

12 Am°JñQ> 2018

g§nmXH$s`

df© 29 do A§H$ 32 21 lmdU eHo$ 1940 {X. 12 Am°JñQ> 2018

Z _mVw: na_² X¡dV_² _mV¥MaUmMr godm åhUOoM OrdZmMr YÝ`Vm!

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

H¡$. _mVmolr h§Om~mB© AXmOr ~m\$Zm ñ_aUmW© "XodamB©'Mo AÜ`j gwH$ZeoR> AXmOr ~m\$Zm `m§MoH$Sy>Z g_{n©V...

g§nmXH$s` AmVm g§`_mMr JaO _hmamï´>mV _amR>m g_mOmMo Am§XmobZ XrK©H$mi noQ>bo Amho. `m g_mOmbm {ejU, ZmoH$è`m d AÝ` ~m~VrV AmajU hdo Amho. _hmamï´>mV _amR>m g_mO _moR>m Amho. `m g_mOmMm _mJrb gÎma dfmªV H$YrM {dMma Pmbm Zmhr. `mMr Ë`m§Zm OmUrd Pmë`mZoM hm g_mO Cgir _mê$Z Am§XmobZ H$aV Amho. "EH$ _amR>m bmI _amR>m' Aer Ë`m§Mr AmV© hmH$ Amho, Vr {Z{üV `mo½` Amho. `m g_mOmV eoVH$ar dJ© A{YH$ Amho. Ë`m§Mo OrdZ H$mù`m AmB©da Adb§~yZ AgVo. {ZgJm©Zo gmW {Xbr VaM `m§Mo ^{dVì` R>aVo. _mÌ {ZgJ©M H$monbm Va gmaoM J{UV MwH$Vo. _J Ë`m_wioM Ë`m§Zm H$O© KoUo H«$_àmá R>aVo. eoVrM {nH$br Zmhr Va ZmBbmOmZo eoVH$ar AmË_hË`m H$aVmV. amÁ`mV eoVH$è`m§À`m AmË_hË`m§Mo à_mU dmT>V Mmbbo hmoVo. amoOM Aem KQ>Zm KSy> bmJë`m; Ë`mVyZ Am§XmobZmMm CÐoH$ Pmbm. g_mO EH${ÌV Pmbm; eoVrì`{V[aº$ Amåhmbm AmajUmMr JaO Amho, Agm Q>mhmo \$moSy> bmJbm. EImÚm _mJUrgmR>r g_mO EH${ÌV hmoUo Ho$ìhmhr `mo½`M; nU Ë`mMm \$m`Xm CMbyZ {damoYr amOH$s` njm§Zr Ë`mda Amnbr nmoir ^mOyZ KoVm `oB©b H$m` `mMr MmMnUr H$ê$Z KoUo _mÌ {VVHo$M Am`mo½`. Á`m§Zm gÎmonmgyZ Xÿa amhmdo bmJbo Ago gd© "g§{YgmYy' amOH$s` ZoVo `m _amR>m g_mOmbm nmR>~i XoV AmhoV. OUy H$mhr AmåhrM `m§Mo H¡$dmar AmhmoV Agm "amoS>-emo' H$ê$ bmJbo. AZoH$ df} _hmamï´>mMr gÎmm Vw_À`mM hmVr hmoVr, Voìhm H$m` H$aV hmoVm Vwåhr? BWo Amåhr AmR>dU H$ê$Z XoVmo H$s, E. Ama. A§Vwbo gmoS>bo Va OmñVrV OmñV _w»`_§Ìr _amR>m g_mOmMo hmoVo Am{U AmO VrM _§S>ir emgZmÀ`m ZmdmZo e§I H$aV AmhoV. _hmamï´>mÀ`m ^{º$_mJm©Mr dmQ> AgUmar n§T>anya d Ami§XrÀ`m AmfmT>r EH$mXerMr ZwH$VrM gm§JVm Pmbr; Varhr AdKm _hmamï´> AñdñW Amho. _w»` åhUOo hr IXIX qhgH$ _mJm©Zo ì`º$ hmoV Amho. _amR>m g_mOmbm AmajU XoÊ`mÀ`m _wÚmdê$Z "_b_mg'Mm _whÿV© gmYyZ EH$ Am§XmobH$mZo Obg_mYr KoVbr, Xþgè`mZo Ji\$mg KoVbm, Va {Vgè`mZo {dfàmeZ H$ê$Z OrdZ g§n{dbo. Ë`m_wio gmam _hmamï´> hihibm. Ë`mZ§Vahr ho Am§XmobZ gwê$M Amho. `m nmœ©^y_rda _w»`_§Ìr Xod|Ð \$S>Udrg `m§Zr Ho$bobo AmdmhZ d {ZdoXZ ho Ho$di _amR>m g_mOmbm Zìho Va Ad¿`m _hmamï´>mbm {Xbmgm XoUmao Amho. _amR>m g_mOmbm `mo½` Ý`m` {_imdm åhUyZ gaH$maZo "_oJm^aVr' ñW{JV Ho$br Amho. `oË`m Zmoìh|~aAIoa Amdí`H$ Vr gd© H$m`Xoera à{H«$`m nyU© H$ê$Z _amR>m g_mOmbm AmajU XoÊ`mV `oB©b Ago AmœmgZ {Xbo Amho. `m nmœ©^y_rda añË`mdarb Am§XmobZ a{hV H$aUo gdmªÀ`m {hVmMo hmoB©b. Am§XmobH$m§Zr Amnë`m ^mdZm§Zm Amda KmbyZ amÁ`^amVrb CÐoH$, àjmo^ Wm§~dmdo, Ag {dZ_« AmdmhZ BVa gd© ZmJ[aH$m§Zr H$am`bm hdo. _w»`_§Í`mMo Zmd Xod|Ð Agbo Var Vo gmjmV Xod ZmhrV. Vw_À`mAm_À`mgmaImM EH$ _mUyg Amho. Vo Ë`m§À`mnarZo AmajUmMm {dMma H$aV AmhoV. _§Jidmar gd© ImgXmam§g_doV n§VàYmZ Za|Ð _moXr `m§Mr ^oQ> KoD$Z `m {df`mda MMm© Ho$br Amho. AmajU {_iy eH$Vo nU H$mhr H$m`Xoera ~m~tMr nyV©Vm Ho$ë`mdaM. ho kmZ {damoYr njm§À`m ZoË`m§Zmhr Amho. Varhr Vob AmoVÊ`mMo H$g~ Vo H$m XmIdVmV ho _amR>m g_mOmVrb VéUm§Zr bjmV ¿`mdo. Ord J_mdyZ, gaH$mar _mb_ÎmoMr Ominmoi H$ê$Z AmnUM Amnbo ZwH$gmZ H$aV AmhmoV, Ago gm§JUmam EImXmhr gwk ZoVm amÁ`mV Zmhr `mMm ~mH$s IoX dmQ>Vmo. _amR>m g_mOmbm AmajU {_imbo Var Vo n§Yam Vo drg Q>ŠŠ`m§À`m Amgnmg Agob. g_mO _moR>m Amho; ~mH$sÀ`m§Mo H$m`? eoVrda Adb§~yZ Z amhVm AmVm "OmoS>Y§Xm' `mMm {dMma H$amdm bmJob. gaH$ma H$mhrM à{VgmX XoV Zgob Va X~m~ AmUÊ`mgmR>r Am§XmobZ H$aUo hm bmoH$emhrMm h¸$M Amho. na§Vw _mJÊ`m§~m~V H¥$Vr H$aV Agob Va VmUyZ YaÊ`mMo H$mhrhr H$maU Zmhr. EoZ nmdgmù`mV `m Am§XmobZm_wio eoVrMr d AÝ` H$m_o Imoi§~br AmhoV. Ë`mVM YZJa d _wpñb_ g_mOmZohr AmajUmgmR>r CMb KoVbr Amho. Am§XmobZm_wio amÁ`mVrb OZOrdZ {dñH${iV Pmbo Va Ë`mMm \$Q>H$m gd©gm_mÝ`m§Zm ~gVmo. àý gwQ>Ê`mEodOr AmUIr Jw§VmJwVrMo Am{U Vrd« hmoV OmVmV. gVVÀ`m Aem§VVoZo, amÁ`mV `oD$ nmhUmao Jw§VdUyH$Xma XþamdÊ`mMm YmoH$m Amho. _w»`_§Í`m§Zr `m gd© ~m~tMm boImOmoJm Amnë`m {ZdoXZmV ñnï> KoVbm Amho. Vgo Pmë`mg ZwH$gmZ ho _hmamï´>mMo d gdmªMoM Agob. 9 Am°JñQ>Mo Am§XmobZ ho eodQ>Mo Agmdo Aer gdmªMrM Anojm Amho. AmVm em§VVoMr Am{U g§`_mMr JaO Amho.

4

am_ajm ñVmoÌmMo _hÎd && am_ajmñVmoÌ {dkmZ (19) && 17) CéaKwÎm_: nmVw aj: Hw$b{dZmeH¥$V - amjgHw$bmMm Zme H$aUmè`m am_mZo _mÂ`m _m§S>çm§Mo ajU H$amdo. `moJgmYZoV EH$Xm AmgZ {gÕ Pmbo - ~¡R>H$ {gÕ Pmë`mda _Z EH$mJ« hmoVo. Ü`mZmbm ~gVmZm nÙmgZ, ~ÕnÙmgZ, ñdpñVH$mgZ, ghOmgZ, gwImgZ Aem àH$maÀ`m AmgZm§Mm Aml` ¿`mdm bmJVmo. Ë`mgmR>r Om§Km, _m§S>çm, JwS>Ko ^¸$_ Agmdo bmJVmV. B§Ð aKwHw$bmVrb amOm§Zm Amnbo AY} AmgZ ~gm`bm XoV Ago. _m§S>rbm _m§S>r bmdyZ aKwd§er amOo B§Ðmgmo~V ~gV AgV. H$maU X¡Ë`m§Zr Ooìhm Ooìhm ñdJm©da ñdmar Ho$br Voìhm Voìhm B§Ðmbm XeaWmZo ghmæ` Ho$bo hmoVo. Ë`m_wio _m§S>r hr gÝ_mZ, ào_, gwa{jV ^mdZm. Ogo bhmZ _wbo AmB©À`m _m§S>rda gwa{jV PmonVmV, _mV¥^md AZw^dVmV, Vgo amjgm§Mm g§hma H$ê$Z lram_mZo àOobm _mV¥^y_rÀ`m

A§H$mda {Z^©` Ho$bo. åhUyZ aKwÎm_. aKwd§emVrb CÎm_ lram_mZo _mÂ`m _m§S>çm§Mo ajU H$amdo. 18) OmZw{ZgoVwH¥$V nmVw - OmZw åhUOo JwS>Km. goVw - nyb. goVw~§YZmgmR>r àmoËgmhZ XoUmè`m lram_mZo _mÂ`m JwS>¿`m§Mo ajU H$amdo. b§Ho$V OmÊ`mgmR>r {dœH$å`m©Mm nwÌ ñWmnË`emómV {ZnyU Agboë`m Zb ZmdmÀ`m dmZamZo am_goVyMr {Z{_©Vr Ho$br. Ë`mbm àmoËgmhZ XoUmam lram_. _mZdr eara n§M_hm^m¡{VH$ VÎdmZo ~Zbobo Amho. nmdbmnmgyZ JwS>¿`mn`ªV n¥ÏdrVÎd d JwS>¿`mnmgyZ Zm^rn`ªV ObVÎd `m XmoZ VÎdm§Zm

gm¡. Á`moVr _w§Jr VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©b : 9923116147 OmoS>Umam nyb åhUOo JwS>Km. nm`mda `oUmam VmU JwS>Ko ghZ H$aVmV. earamMm ^mahr JwS>Ko ghZ H$aVmV. JwS>¿`m§Zm BOm Pmë`mg Amnë`mbm C^o amhVm `oV Zmhr. MmbVmhr `oV Zmhr. Ogo am_goVyZo dmZam§Mm ^ma CMbbm. am_goZm gmJa nma H$ê$ eH$br d amdUmMm dY H$aÊ`mV ghmæ`^yV Pmbr. Mm§Jë`m H$m`m©V AmnUhr goVyà_mUo WmoS>m ^ma CMbmdm. hr àoaUm XoÊ`mMo H$m`© am_mZo Ho$bo. åhUyZ am_mZo _mÂ`m JwS>¿`mMo ajU H$amdo. `moJgmYZoV JwS>Ko ^¸$_ ZgVrb Va H$moUVrM gmYZm g\$b hmoV Zmhr.

dmMH$m§Mo {dMma "{ZdS> Am{U {ZdS>UyH$ A{Ib ^maVr` _amR>r gm{hË` g§_obZmÀ`m AÜ`jnXmÀ`m `mnwT>o {ZdS>UwH$m Z hmoVm AÜ`jmMr "{ZdS>' hmoUma Amho. `mda CbQ>gwbQ> à{V{H«$`m ì`º$ hmoV AmhoV. gm§ñH¥${VH$ _§Ìr {dZmoX VmdS>o `m§Zr `m~m~V AmZ§X ì`º$ Ho$bm Amho Va _mOr g§_obZmÜ`j S>m°. lrnmb g~Zrg `m§Zr `m_wio hþHy$_emhr `oB©b Ago åhQ>bo Amho. bmoH$emhrV {ZdS>UwH$m§Zm _hÎd AgVo, na§Vw Vmo

I{M©H$, pŠbï> àH$ma Amho. AZoH$ Á`oð> gm{hpË`H$m§Zm Vo Zmng§V Agë`m_wio {ZdS>UwH$sbm C^o amhUo Ë`m§Zm An_mZmñnX dmQ>Uo gmh{OH$ Amho, {edm` Ë`mV nam^yV Pmë`mg g§~§{YVmda Zm_wîH$s AmoT>dVo Vo doJioM. AZoH$ à{WV`e gm{hpË`H$ d`mVrV AmhoV. Ë`m§Zm {ZdS>UwH$m§Mo gì`mngì` PonUmao ZìhVo. Ë`m§À`m ~m~VrV _mZmZo Ë`m§Zm AÜ`jnXr {damO_mZ H$aUo hoM C{MV

dmQ>Vo. {ZdS> g{_VrZo AWm©VM {Z:njnmVrnUo {ZdS> H$aUo Ano{jV Amho. {nH$bo nmZ Ho$ìhm JiyZ nS>ob gm§JVm `oV Zmhr, Voìhm Á`oð> gm{hpË`H$m§Zm Ë`mAmYrM AÜ`jnXmMm gÝ_mZ {_imdm; Vmo _amR>r gm{hË`mMmM Jm¡ad R>aob. AaqdX e§H$a H$a§XrH$a VioJmd Xm^mS>o

lr_mZ à. H$m. gmVnwVo_mñVa AmXaUr` lr. à. H$m. gmVnwVo ({Zd¥Îm nmoñQ>_mñVa) åhUOo {eê$a KmoS>ZXrMo ^yfUM, AË`§V _moË`mgmaIo Aja, ñdÀN> H$ma^ma, gd©OZ{à`Vm, AOmVeÌwËd... _r Ë`m§Mr _wbmIV KoVbr. ~Xë`m§À`m ~m~VrV {dH«$_ R>amdm, Xm¢S>, {eê$a, _w§~B©, OmoJoœar, R>mUo, A§~aZmW, nwUo, nmbKa,

Vmamnya, gmVnmQ>r, Ho$ido _mhr_, C§~aJmd, g§OmU, ZmaJmoi, aº$bH$S>m, Q>mQ>mH±$n, Imonmobr, qnnar, nwUo, A{b~mJ, am_dmS>r, `oadS>m, Or.nr.Amo. {eê$a gd©Ì amÌ{Xdg H$m_. VgoM AmÎmmn`ªV lr kmZoœar (2 doim), lr OJX²Jwê$ VwH$mam_ (2 doim), lr EH$ZmWr ^mJdV, lr nmV§Ob `moJgyÌ,

lr_X²^JdX²JrVm, OrdZ {dÚm àH$meZ XodVm§Mr ñVmoÌo ho gmao _moË`m§À`m AjamV {b{hbo. Ë`m§À`m OrdZmV _Z:em§Vr, CËgmh Amho. ^anya dmMH$nÌo {Z BVahr boIZ Ho$bo. Ë`m§Zm eVmãXrÀ`m ew^oÀN>m !! gw. h. Omoer nwUo 30

ho d¥ÎmnÌ gwae o H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mbH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUHw $m A°S>ìhQ>m`© qPJ Am{U qàqQ>J, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$bo. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226199 g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a, _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V OmodH} $a, gmám{hH$ A§~a H$m`m©b` "ñdam§JU', 30, ^mboamd H$m°bZr, VioJm§d ñQ>e o Z 410507 E-mail : weeklyamber@gmail.com.com


gmám{hH$

A§~a

VioJmd d¥Îm

12 Am°JñQ> 2018

5

AmR> g§ñWm§Zr CMbbm KmoadS>oœa {hadmJma H$aÊ`mMm {dS>m gX²Jwé Qy>g© 54, amOJwad H$m°bZr, VioJmd ñQ>e o Z, VioJmd

Am_À`m AmJm_r AmH$f©H$ ghbr

VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : {d{dY AmR> g§ñWm§À`m dVrZo KmoadS>oœa S>m|Jamda gw_mao XrS> hOma d¥jm§Mr bmJdS> ZwH$VrM H$aÊ`mV Ambr. VgoM S>m|Ja h[aV H$aUma Agë`mMm g§H$ën {ZgJ©ào_r g§ñWm-g§KQ>Zm§Zr Ho$bm Amho.

Q>mQ>m ìhm°b|Q>[a¨J, Q>mQ>m _moQ>g©, {dœ qhXÿ n[afX _mdi, ~Oa§J Xb _mdi, ñnYm© `e H$[aAa eobmadmS>r, _mdi à~mo{YZr, dra gmdaH$a _§S>i, {ZJS>r, S>m°. S>r. dm`. nmQ>rb H$m°boO, {ZJS>r `m g§ñWm§Zr CnH«$_mV EH${ÌVnUo XrS> hOma

ho añVo AmhoV H$m, H§$Q>oZg©gmR>r nm{Hª$J? VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : gmo_mQ>Uo d ^§S>mam S>m|Ja nm`Ï`mOdi Wm§~{dÊ`mV `oUmè`m H§$Q>oZa_wio XaamoO dmhVyH$H$m|S>r hmoV AgyZ Ë`mda VmoS>Jm H$mT>mdm Aer _mJUr ZmJ[aH$ H$aV AmhoV. VioJmd-MmH$U `oWo ^§S>mam S>m|JamÀ`m nm`Ï`mbm VgoM nwUo-_w§~B© _hm_mJm©da gmo_mQ>Uo Q>mobZmH$m `oWo ho H§$Q>oZa C^o Ho$bo OmVmV. Ë`m_wio dma§dma dmhVyH$H$m|S>r hmoVo. H§$Q>oZaMmbH$m§À`m ~o{eñVr_wio AmVmn`ªV AZoH$ AnKmVhr Pmbo Amho. AZoH$m§Zm Ord J_dmdm

bmJbm Amho, Va MmH$U-VioJmd añË`mda `oUmao-OmUmao H§$Q>oZa ^§S>mam S>m|Ja nm`Ï`mbm Wm§~dVmV. Ë`m_wio añË`mMr é§Xr H$_r hmoD$Z H$m|S>r hmoVo. `m H$m|S>rVyZ _mJ© H$mT>VmZm dmhZMmbH$m§Mr X_N>mH$ hmoVo. XþMmH$sñdmam§Zm Ord _wR>rV KoD$Z àdmg H$amdm bmJVmo. OdiM nmobrgMm¡H$s AgyZhr nmobrg Ë`mH$S>o Xþb©j H$aVmV. nmo{bgm§Zr `m H§$Q>oZada X§S>mË_H$ H$madmB© H$aÊ`mMr J«m_ñWm§Mr _mJUr Amho.

d¥jm§Mr bmJdS> Ho$br. _mdiMo dZajH$ gwZrb ^wO~i, S>m°. _mohZ Jm`H$dmS>, gwZrb eobma, g§Xoe ^oJS>o, A{_V ^oJS>o, JUoe \w§$Xo, lrH¥$îU ^oJS>o, g§Vmof gmIao, g{MZ eobma, {H$emoa _mZo AmXrgh _moR>çm

g§»`oZo H$m`©H$V} d {dÚmWu gh^mJr Pmbo hmoVo. ^{dî`mV g§nyU© S>m|Jamda d¥j bmJdS> H$ê$Z {haì`mJma dZamB©Zo n[aga \w$b{dUma AgyZ Ë`mV Am{YH$m{YH$ g§ñWm§Zr gh^mJ ¿`mdm, Ago AmdmhZ `m doir H$aÊ`mV Ambo.

ÐþVJVrda dmhZm§À`m bm§~bMH$ am§Jm, nU gyQ> ZmhrM! VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : ÐþVJVr _mJm©darb Cg} Q>mobZmH$m `oWo dmhVyH$H$m|S>r _`m©Xm aofoÀ`m _mJo dmhZo AgVmZmhr Q>mobdgwbrV gyQ> {Xbr OmV Zmhr, Aem VH«$mar AmhoV. Jobm AmR>dS>m^a _mJm©da nS>bobm g§VVYma nmD$g, {d{dY {R>H$mUr Pmbobo _amR>m _moM} `m H$maUm_wio Jobo Xhm-EH$ {Xdg ÐþVJVr _mJm©darb dmhZm§Mr g§»`m _moR>çm à_mUmV H$_r Pmbr hmoVr. AZoH$ doim _mJm©da ewH$ewH$mQ> Agm`Mm, na§Vw nmdgmZo CKS>rn {Xbr d _moM}hr H$mhr

à_mUmV Wm§~ë`mZo dmhZo _moR>çm à_mUmV _mJm©da Ambr. Cg}, Imbmnya Q>mobZmŠ`mda Q>mob ^aÊ`mgmR>r dmhZm§À`m am§Jm bmJë`m. AZoH$ doim Q>mob ZmŠ`mdarb _`m©XmaofoÀ`m _mJo dmhZm§À`m am§Jm bmJë`m. {Z`_mZwgma Q>mob ^aÊ`mg doi bmJë`mg dmhVyH$H$m|S>r Q>miÊ`mgmR>r {dZmQ>mob dmhZo gmoS>Uo JaOoMo Amho. na§Vw hm {Z`_ gam©g _moS>bm OmVmo. n[aUm_r Q>mobZmŠ`mda dmhZMmbH$m§Zm Q>mob ^ê$Zhr Wm§~mdo bmJV hmoVo.

OZgodm Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmMr g^m VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 9 : _mdi VmbwH$m Á`oð> ZmJ[aH$ g§K g_Ýd` g{_VrMo AÜ`j Zm_Xodamd S>\$i `m§Zr g§K{Z{_©Vr d g§KQ>ZoMo _hÎd `mda OZgodm Á`oð> ZmJ[aH$ g§Km_Ü`o g^mgXm§Zm _m{hVr {Xbr. Á`oð>m§~Ôb emgH$s` `moOZm§Mm bm^ KoÊ`mgmR>r g§KQ>Zm ~iH$Q> H$aÊ`mMr JaO Ë`m§Zr à{Vnm{XV Ho$br.

B§Ðm`Ur H$m°bZrÀ`m JUoe _§{XamV Pmboë`m ~¡R>H$s_Ü`o g§KQ>Zm AÜ`j bhÿ nmQ>rb~wdm T>oa§Jo, gwYmH$a a|^moQ>H$a, àXrn gmR>o, XrnH$ O`d§V, {Zdmg Zm_Xma, Zmam`U {ZKmoOH$a, gmdioam_ hm§S>o, _YwH$a Hw$bH$Uu, àH$me Mm¡Yar, bú_U Omoer CnpñWV hmoVo. dm_ZmMm`© `m§Zr Am^ma _mZbo.

1) lmdU_mgm{Z{_Îm Aï>{dZm`H$ Xe©Z 28 d 29 Am°JñQ> 2018 2) MmaYm_ `mÌm Ho$XmaZmW, ~ÐrZmW, J§JmoÌr, `_wZmoÌr, h[aÛma, F${fHo$egh 24 gßQ>~| a 2018 3) Ho$ai, H$Ý`mHw$_mar, {Ìd|Ð_ 20 Am°ŠQ>m~o a 2018 4) amOñWmZ - _madmS> d _odmS> dmid§Q>mVrb _w¸$m_ d C§Q>mdarb g\$margh 18 Zmoìh|~a 2018 5) H$moñQ>b H$Zm©Q>H$ JmoH$U© _hm~ioœa, _wéS>oœa, CSw>{n, e¥§Joar, OmoJ \$m°ëg, Xm§S>obr. 4 {S>g~| a 2018 6) H$mer, J`m, à`mJ, A`moÜ`m 19 {S>g~| a 2018 7) Z`Zaå`, {ZgJ©gw§Xa ^yVmZ ghb 5 OmZodmar 2019 8) OJÞmWnwar, ^wdZoœa, H$moUmH©$ gy`©_§{Xa, H$Q>H$gh 16 OmZodmar 2019 9) A§X_mZ ghb 30 OmZodmar 2019 10) h[aÛma, F${fHo$e, AmJ«m, _Wwam, d¥§XmdZ, JmoHw$igh 10 \o$~«wdmar 2019 11) lrb§H$m ghb 25 \o$~«wdmar 2019 12) {nR>mnya, Hw$adnya, h¡Ðm~mX, lre¡ë` 10 _mM© 2019 13) Z¡ZrVmb, _gwar, {O_ H$m~}Q>, H$gm¡Zr 25 _mM© 2019 14) {g¸$s_ Xm{O©qbJ, J§JQ>moH$ 17 _o 2019 g§nH©$ : Hw$bH$Uu

7620116242, 9822164308, 9890515240

KaMrM _mUg§. KaMrM ghb..


gmám{hH$

A§~a

bmoUmdim d¥Îm

12 Am°JñQ> 2018

6

Yrê$^mBªMm nwÊ`mV d BMbH$a§OrVhr Jm¡ad emiogmR>r nm`mMo nS>VmhoV {nQ>Ho$ ! Q>mH$do ~wÐþH$, {X. 9 : Am§Xa _mdimVrb R>mH$admS>r XmoZeo bmoH$dñVr, AR>am nJS> Xm[aÐç, nydm©nma MmbV Ambobr {ZajaVm Am{U à{VHy$bVm. JmdmV Zm EgQ>r ~g {\$aH$Vo Zm ImgJr dmhZm§Mr gmo`. Varhr gd© AmìhmZo ñdrH$maV `oWrb 25 _wbo-_wbr {ejUmgmR>r YS>nS>V AmhoV. _mÌ `m ~mbM_y§Zm amoO ZdbmI C§~«oVrb {Oëhm n[afX àmW{_H$ emim Vo Ka dmngr Ago Xhm {H$bmo_rQ>a A§Va nm`nrQ> H$ê$Z H$mQ>mdo bmJVo. q_S>odmS>r Odirb R>mH$a dñVr_Ü`o

AZoH$ dfmªnmgyZ ho Am{Xdmgr ñWm{`H$ Pmbo AmhoV. AZoH$ {nT>çm§Zm gmYr Aja AmoiI Zmhr. Ë`mMo AZoH$ n[aUm_ Ë`m§Zm gmogmdo bmJbo. AmnU Zmhr, nU boH$am§Zr {eH$bo nm{hOo hr ^mdZm Ë`m§À`m_Ü`o ~imdbr. Xaå`mZ emgZmZohr {ejU h¸$ H$m`Xm H$mTy>Z Ë`mMr A§_b~OmdUr gwê$ Ho$br. _wbm§Zmhr {ejUmMr JmoS>r bmJbr. nU VwbZoZo ^m¡{VH$ gw{dYm {Z_m©U Pmë`m ZmhrV. Am_À`m boH$am§Mr nm`nrQ> H$moU d H$er Wm§~{dUma Agm àý Am{Xdmgr {dMmaV AmhoV.

~ohoaJmd_Ü`o nmibm ~§X bmoUmdim, {X. 9 : Vi_irMo g_mOgodH$ d _mOr CnZJamÜ`j S>m°. Yrê$^mB© H$ë`mUOr `m§Zm BMbH$a§Or `oWrb g_ma§^mV bmoH$amOm emhÿ H$m`©Jm¡ad nwañH$mamZo gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Ambo. ZJamÜ`jm A°S>. gm¡. AbH$m

ñdm_r, S>m°. ndZ åhoÌo, à_moX nmQ>rb, AéU H$m§~io d AÝ` _mÝ`da `m doir CnpñWV hmoVo. $BMcH$a§Or ZJanm{bH$m, N>ÌnVr J«wn d bmoH$amOm N>ÌnVr emhÿ H$bm_§M `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo hm H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm hmoVm.

nwUo `oWohr lrH¥$îU gm_m{OH$ e¡j{UH$ g§ñWoV\}$ Yrê$^mBªZm amï´>r` g_mOaËZ nwañH$mamZo gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Ambo. Yrê$^mBªZm AmVmn`ªV EHy$U 137 nwañH$ma àmá Pmbo AgyZ Ë`m§À`mda A{^Z§XZmMm dfm©d hmoV Amho.

dmhVyH$ àM§S> dmT>br - aoëdo _mJm©da ^a bmoUmdim, {X. 9 : nwUo Vo bmoUmdim Xaå`mZ àdmgr d _mbdmhVwH$sV dmT> Pmë`mZo ^ma_mZ j_Vonojm 30 Q>ŠŠ`m§Zr dmT>bo Amho. Ë`m_wioM Joë`m AmR>dS>çmV ~moaKmQ>mV _§H$s {hbOdi éimMm VwH$S>m nS>ë`mMr KQ>Zm KS>br Agë`mMo nmhUrV AmT>iyZ Ambo Amho. Ago YmoHo$ Q>miÊ`mgmR>r aoëdo àemgZmbm hm dmT>Umam ^ma H$_r H$aÊ`mgmR>r à`ËZ H$amdo bmJUma AgyZ `m _mJm©Vrb {Vgè`m d Mm¡Ï`m Q´>°H$Mo H$m_ àñVm{dV Amho. Ë`mn¡H$s EH$ Q´>°H$ bdH$a

CnbãY Pmë`mg ^ma H$_r hmoD$ eHo$b. `m _mJm©da XmoZM Q´>°H$ AmhoV Am{U dmhVyH$ _moR>çm à_mUmV dmT>br Amho. éimbm VS>o H$m OmVmV? G JmS>çm§À`m ^ma_mZm_wio VS>o nS>Ê`mMo à_mU 90Q>ŠŠ`m§n`ªV. G hdm_mZmV hmoUmè`m ~Xbm_wio VS>o nS>Ê`mMo à_mU 10Q>¸o$. G éimbm H$mhr {R>H$mUr doqëS>J Ho$bo OmVo. Vo CIS>bo Va VS>o nS>VmV. G KmQ>n[aga d bmoUmdim-I§S>mim n[agamV nmD$g OmñV hmoV Agë`mZo

éimÀ`m H$mhr ^mJmbm J§O MTy>Z VS>o OmD$ eH$VmV. `m~m~V _Ü` aoëdoMo OZg§nH©$ A{YH$mar _ZmoO P§da åhUmbo, H$s nwUobmoUmdim _mJm©da aoëdo dmhVyH$ Amho. àdmem§À`m gwajobm _hÎd XoV Agë`m_wio `m _mJm©Mr {Z`{_VnUo XoI^mb H$aÊ`mV `oV AgVo. {Vgè`m d Mm¡Ï`m bmBZMm g§nyU© Ahdmb V`ma H$ê$Z Vmo H|$Ðr` aoëdo {d^mJmH$S>o nmR>dbm Amho. àñVm{dV XmoZ bmBZgmR>r nmR>nwamdm gwê$ Amho.

ÐþVJVr _hm_mJm©~m~V gd}jU gwê$ bmoUmdim, {X. 9 : ~o{eñV dmhZMmbH$ d dmT>Ë`m AnKmVm§Zm Amim KmbÊ`mgmR>r, {deofV: ~moaKmQ>mVrb gVV hmoUmè`m AnKmVmda Cnm` åhUyZ B§Q>o{bO§Q> Q´>°{\$H$ _m°{ZQ>[a¨J {gñQ>r_ àH$ën am~dbm OmUma Amho. _hmamï´> amÁ` añVo {dH$mg _hm_§S>i Am{U _hm_mJ© nmobrg ho g§`wº$ gd}jU H$aUma AmhoV. `m gd}jUmMm g{dñVa Ahdmb XmoZ _{hÝ`mV gmXa Ho$bm OmB©b. H°$_oè`m§gh H$moUVo V§ÌkmZ dmnam`Mo ho R>a{dbo OmB©b. ZD$ Vo ~mam _{hÝ`mV hm àH$ën nyU© Ho$bm OmB©b. `m _mJm©da AnKmV àdU (ãb°H$ ñnm°Q>) joÌ {H$Vr AmhoV Ë`m§Mm Aä`mg Ho$bm OmB©b. dmhZJVr Am{U Ë`m_wio hmoUmao AnKmV `mMmhr

Aä`mg Ho$bm OmB©b. ghmnXar _mJm©da ~g d AdOS> dmhZo {eñVrMo nmbZ H$aV ZmhrV. CbQ> {XeoZo `oUmè`m dmhZm§da H$madmB© H$aÊ`mH$[aVm H°$_oao ~g{dbo OmUma AmhoV. hm`ñnrS> H°$_oè`m§_wio MmbH$m§Zm nwamì`mgh B©-MbZ nmR>dyZ Ë`m§À`mH$Sy>Z X§S> dgyb Ho$bm

OmUma Amho. EŠñàog do da 2006 Vo 2016 Xaå`mZ 5276 AnKmV Pmbo. Ë`mV 1540 OU _¥Ë`w_wIr nS>bo Va AS>rM hOma OI_r Pmbo. Ë`mn¡H$s AZoH$ H$m`_Mo An§J Pmbo AmhoV.

nmgð>rÀ`m Á`oð>mMr AmË_hË`m bmoUmdim, {X. 9 : `oWrb am_ZJa, ^wer `oWo EH$m 65 dfu` Á`oð> ZmJ[aH$mZo KamÀ`m N>nambm gmS>rÀ`m gmømZo Ji\$mg KoD$Z AmË_hË`m Ho$br. hr KQ>Zm gmo_dmar (Vm. 6) amoOr gm`§H$mir gmV dmOVm KS>br. bú_U XodOr nmbdo (d` 65, am.

am_ZJa, ^wer Jmd) Ago Ji\$mg KoD$Z AmË_hË`m Ho$boë`m Á`oð>mMo Zmd Amho. AmË_hË`oMo H$maU g_Oy eH$bo Zmhr. nwT>rb Vnmg bmoUmdim nmobrg ñQ>oeZÀ`m nmobrg Cn{ZarjH$ Ama. ~r. _w§S>o H$aV AmhoV.

bmoUmdim, {X. 9 : lr EH$dram XodñWmZ Q´>ñQ>À`m H$mhr {dídñVm§Zr Q´>ñQ>Mr nmdVrnwñVHo$, XodñWmZMr _moQ>ma nañna Zoë`mMm {ZfoY H$aV ~ohoaJmd J«m_ñWm§À`m dVrZo ~wYdmar (Vm. 8) ~§X nmiÊ`mV Ambm. ~§XXaå`mZ J«m_ñWm§Zr Amnbr XþH$mZo, [ajmMmbH$m§Zr Amnbo ì`dgm` ~§X R>odV `m KQ>ZoMm {ZfoY Ho$bm. ~ohoaJmdMo gan§M XÎmmÌ` nS>di, Q´>ñQ>Mo {dídñV {dO` Xoe_wI, g§O` Jmo{dbH$a, A°S>. O`d§V Xoe_wI, H$miwam_ Xoe_wI, AHw§$e Xoe_wI,

JUnV nS>di, {_qbX ~moÌo, _méVr Xoe_wI, Amem Xoe_wI AmXtgh J«m_ñWm§Zr bmoUmdim J«m_rU nmobrg R>mÊ`mV _moMm© Zobm d {ZdoXZ {Xbo. Ë`mAmYr _§Jidmar (Vm. 7) H$mhr {dídñVm§Zr EH$dram JS>mda _moR>çm g§»`oZo O_md ZoV Q´>ñQ>Mr nmdVr nwñVHo$, _moQ>ma Vmã`mV KoVbr hmoVr. `mM~amo~a JS>mdarb \$bH$mda Amjon KoVbm hmoVm. gXa KQ>ZoMr Mm¡H$er H$amdr, Aer _mJUr H$aV ~wYdmar J«m_ñWm§Zr Amnbo ì`dhma ~§X R>odbo hmoVo.

AÊUm^mD$ gmR>o ñ_¥{V{XZ

ìhrnrEg _hm{dÚmb`mV d¥jmamonU bmoUmdim, {X. 9 : bmoH$emhra AÊUm^mD$ gmR>o ñ_¥{V{XZm{Z{_Îm {dÚm àgm[aUr g^oÀ`m H$bm, {dkmZ, dm{UÁ` _hm{dÚmb`mÀ`m àW_ df© ~r.Eñgr., g§JUH$emó dJm©Vrb gd© {dÚmÏ`mªÀ`m hñVo d¥jmamonU H$aÊ`mV Ambo. `m_Ü`o gmoZMm\$m, AmnQ>m, H$a§O, H$Sw>qb~ AmXr amonm§Mr bmJdS> H$aÊ`mV Ambr. `m doir àmMm`© gr. E. ^JV,

àmÜ`mnH$ E_. Eg. BZm_Xma, Eg. S>r. Jm`H$dmS>, àmÜ`m{nH$m nr. Ama. VmoaUo, Eg. ZmB©H$Zdao CnpñWV hmoVo. B§{O{ZA[a¨J H$m°boOMo _H$mgao ga, gd© {ejH$ d {ejHo$Îma H$_©Mmar `m§Zr ghH$m`© Ho$bo. H$m`©H«$_ nma nmS>Ê`mgmR>r amHo$e hoJS>o d Eg. E. bm|T>o `m§Zr n[al_ Ho$bo.

bmoUmdù`mV a~ar J{VamoYH$ bmoUmdim, {X. 11 : ehamV AZoH$ añË`m§da a~ar J{VamoYH$ ~gdÊ`mV `oV AmhoV. `m g§X^m©V VÁkm§Mm g„m ¿`mdm, nmo{bgm§Mm Ahdmb _mJdmdm, Aer gyMZm CnZJamÜ`j lrYa nwOmar `m§Zr Ho$br Amho. nm{bHo$À`m gd©gmYmaU g^oV Vo ~mobV hmoVo. ZJamÜ`jm gwaoIm OmYd AÜ`jñWmZr hmoË`m. ZJagodH$m§À`m AmJ«hmImVa H$mhr añË`m§da a~ar J{VamoYH$ ~g{dÊ`mV

Ambo AgyZ Vo Vm§{ÌH$ÑîQ>çm A`mo½` Agë`mMm _wÔm ZJagodH$ {ZVrZ AmJadmb `m§Zr _m§S>bm.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

12 Am°JñQ> 2018

11

damioÀ`m ^¡adZmW {dÚmb`mV {dkmZ àXe©Z S>m°. à{V_m OJVmn `m§Mo ^mfU bmoUmdim, {X. 7 : nwa§Xao H$bm d em§VrXodr Jwám dm{UÁ`, {dkmZ _hm{dÚmb`mV nwUo AmH$medmUrÀ`m {Zdo{XH$m S>m°. à{V_m OJVmn `m§Mo "ór _ZmMm AmË_ñda' `m {df`mda ^mfU Pmbo. g§V OZm~mB©, {dR>m~mB©, gm{dÌr~mB© \w$bo, qgYyVmB© gnH$mi, Aé{U_m {gÝhm

`m H$V¥©ËddmZ {ó`m§À`m CXmhaUmdê$Z Ë`m§Zr {ddoMZ Ho$bo. A°S>. {Zbr_m {Iao, S>m°. ~r. EZ. ndma, S>m°. b{VH$m ~mR>r, b{bVm _aJio, àm. e{eH$bm R>mH$a, àm. g{dVm nmQ>moio `m àg§Jr CnpñWV hmoË`m.

~«m÷U gd© godm g§K, VioJmd Xm^mS>o

{dkmZ àXe©ZmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm b{bVm H$m§~io (eoOmar AÝ` _mÝ`da) B§Xmoar, {X. 6 : damio (_mdi) `oWrb lr ^¡adZmW {dÚmb`mV AJñË`m B§Q>aZ°eZb \$mC§S>oeZ d lr ^¡adZmW {dÚmb` `m§À`m dVrZo {dkmZ àXe©Z Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambo hmoVo. CX²KmQ>Z _w»`mÜ`m{nH$m b{bVm H$m§~io `m§À`m hñVo Pmbo, Va g_mamon \$mC§S>oeZÀ`m g§JrVm ~¡H$a `m§À`m hñVo

Pmbm. B`Îmm 8dr Vo 10drVrb {dÚmÏ`mªZr d¡km{ZH$ à`moJ, à{VH¥$Vr, {dÚwV D$Om©, ndZ D$Om©, gmoba D$Om©, hdoMm Xm~, OS>Ëd `m {df`m§da AmYm[aV 75 àH$ën d à{VH¥$Vr gmXa Ho$ë`m. {ejH$ EZ. E_. OmYd, E_. Or. qeXo, ~r. EZ. nw§S>bo, Eg. gr. H$moioH$a

`m§Zr gh^mJr {dÚmÏ`mªZm _mJ©Xe©Z Ho$bo. {O. n. gXñ` {ZVrZ _amR>o d Cngan§M {dO` \w$bo `m§Zr àXe©Zmg YmdVr ^oQ> {Xbr. àmñVm{dH$ d ñdmJV b{bVm H$m§~io `m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ EZ. E_. OmYd d E_. Or. qeXo `m§Zr Ho$bo, Va Am^ma gw_rV _wé_H$a `m§Zr _mZbo.

H$bm{nZr ~mb^dZ `ed§VZJa emIoMm dYm©nZ{XZ VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 7 : H$bm{nZr ~mb^dZÀ`m `ed§VZJa emIo_Ü`o Zddm dYm©nZ{XZ AË`§V CËgmhmV gmOam H$aÊ`mV Ambm. `m doir "O§Jb d àmUr' hr g§H$ënZm am~dVmZm gJim hm°b, ñQ>oO PmS>m§Zr, àmÊ`m§À`m {MÌm§Zr, {hadmJma gOdbm hmoVm. gbrbXmXmZo Jm`boë`m JUoed§XZoZo `m a§Jma§J H$m`©H«$_mMr gwédmV Pmbr. {eew JQ>mZo "[a_{P_ gar' d "`o ao `o ao nmdgm égbmg H$m?' `m ~mbJrVm§da {ZamJg Z¥Ë`m{dîH$ma Ho$bm. VgoM AU©d ehm, AU©d {Z_go, AOw©Z, d¡Xohr, H¥${ÎmH$m `m§Zr gmobmo S>mÝg gmXa Ho$bo. _moR>çm JQ>mVrb Am`wlr, ew^«m, daX, ñdam d AdZr `m§Zr "BVZr gr h±gr, BVZrgr Iwer' d "Py~r Sy>~r' hr Z¥Ë`o

~hmaXma nXÝ`mgmZo gmXa Ho$br. `m Z¥Ë`m§Mo {X½Xe©Z daXm gmR>o {hZo Ho$bo. VgoM `m _wbm_wbtZr "q_Hy$ Am{U qS>Hy$ Amåhr XmoKo {_Ì'' ho àmÊ`m§À`m _¡Ìrdarb ~mbZmQ>ç gm{^Z` gmXa H$aV CnpñWVm§Mr _Zo qOH$br. `m ~mbZmQ>çmMo boIZ d {X½Xe©Z Á`moVr ZmJnyaH$a `m§Zr Ho$bo hmoVo. VgoM haUoœa ~mb^dZ d H|$Ð {d^mJmVrb _wbm_wbtZrhr AZwH«$_o "AÅz> Am{U JÅz> {\$am`bm Mmbbo' d "ew^§H$amoVr' øm gm`§àmW©Zodarb JrVm§da Z¥Ë`o Ho$br. {deof åhUOo _mOr {dÚm{W©ZtÀ`m JQ>mZogwÕm â`yOZ gmXa H$arV AmnU ~mb^dZer AOyZhr OmoSy>Z AmhmoV `mMo àË`§Va {Xbo. _ZmoJVm§_YyZ daXm gmR>o d A{^kmZo, _wbm§À`m ^md{dœmer

~mb^dZmMo Agbobo ZmVo CbJSy>Z XmI{dbo. g§MmbZ aoí_m dmiw§OH$a `m§Zr Ho$bo, Va Am^ma F$MmVmB©Zo _mZbo. `m gdmªJgw§Xa H$m`©H«$_mMr emo^m dmT>{dÊ`mgmR>r H$bm{nZrMo {dœñV S>m°. nam§Ono, ~mb^dZ à_wI A§ObrVmB© ghò~wÕo, S>m°. dmS>XoH$a, AÝ` ~mb^dZÀ`m à{e{jH$m d _mÝ`da AmdOy©Z CnpñWV hmoVo. àmÊ`m§À`m dof^yfoVrb _wbo-_wbr gdmªMo bj doYyZ KoV hmoVr. VgoM _wbm_wbtZr ~Zdboë`m df©^amVrb H«$mâQ>À`m dñVy§Mo àXe©Zhr nmhÊ`mOmoJo hmoVo. `m XoIÊ`m H$m`©H«$_mMo g§nyU© g§`moOZ Á`moVr ZmJnyaH$a d F$Mm JwO©anmÜ`o `m à{e{jH$m§Zr Ho$bo.

H$mÝho é½Umb`mV H$Mam {dKQ>Z `§Ì VioJmd Xm^mS>o, {X. 7 : H$mÝho `oWrb J«m_rU é½Umb`mbm O¡d-d¡ÚH$s` H$Mam {dKQ>Z `§Ì XoÊ`mV Ambo AgyZ Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§À`m hñVo bmoH$mn©U gmohim Pmbm. `m _erZ_Ü`o H$Mam Q>mH$ë`mg Ë`mMr ì`dpñWV

{dëhodmQ> bmdbr OmVo d H$mJXhr V`ma hmoVmo. ñdÀN>Vo_wio Amamo½` g_ñ`m ^oS>gmdV ZmhrV. `m doir g^mnVr Jwbm~amd åhmigH$a, Cng^mnVr em§Vmam_ H$X_. amO|Ð gmVH$a, g§Xrn H$merX, `XþZmW MmoaKo, _YwH$a T>moao,

OJÞmW eodH$a, {OV|Ð ~moÌo d AÝ` CnpñWV hmoVo. `oWrb S>m°. JS>rH$a `m§Mr nXmoÞVrda gmVmam `oWo {gpìhb gO©Z åhUyZ {Z`wº$s Pmë`m~Ôb Am_Xmam§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.

~wYdma, {X. 15 Am°JñQ> 2018 (ZmJn§M_r) amoOr gH$mir 6.00 dmOVm JmdmVrb lr XÎm _§{Xa emim Mm¡H$ `oWo gm_wXm{`H$ lmdUrMm H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm Amho. Var gd© ~«÷d¥§Xm§Zr _moR>çm g§»`oZo CnpñWV amhmdo. lmdUrgmR>r `oVmZm ñdV:~amo~a gmodio (H$X) qH$dm YmoVa, ~gÊ`mgmR>r ~ñH$a, VmåhU, nir-n§MnmÌr d Amdí`H$VoZwgma OmZdr OmoS> AmUmdoV. Ë`mM {Xder gm`§H$mir 4.00 dmOVm ZmZm-ZmZr nmH©$, VioJmd Xm^mS>o `oWo {dÚmWu JwUJm¡ad g_ma§^mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. Á`m nmbH$m§Zr Amnë`m nmë`m§À`m JwUn{ÌH$m g§KmH$S>o {Xë`m AmhoV, Ë`m§Zr Amnë`m nmë`m§gh doioda H$m`©H«$_mg CnpñWV amhmdo.

amo-hmD$g {dH$Uo VioJmd Xm^mS>o `oWrb AË`§V àmB©_ bmoHo$eZ - H$S>mobH$a H$m°bZr_Ü`o dZ ~rEMHo$ amo-hmD$g (S>çwßboŠg) {dH$Uo Amho.

g§nH©$ : 9881729811, 9860834317 VioJmdMm ^mOrnmcm

gmB©amO ìho{OQ>o~c A±S> \w$S>g² àmoàm

ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) : ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo.: 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) Xa én`mV H$m§Xm ............ 20 ~Q>mQ>m .......... 25 bgyU ........... 60 Ambo............ 90 ^|S>r ............ 50 Jdma............ 60 Q>mo_°Q>mo .......... 30 XmoS>H$m .......... 50 {hadr {_aMr ... 60 Mdir .......... 60 H$mH$S>r ......... 30 nmnS>r ........... 40 nS>di ......... 50 âbm°da ......... 60 H$mo~r ........... 30 dm§Jr ............ 60

qS>Jar ........... 50 ZdbH$mob ...... 60 T>mo~ir {_aMr . 60 eodJm........... 80 ~rQ> ............. 30 H$mohim ......... 50 T>o_go ........... 50 Vm§~S>m ^monim . 20 gwaU ............ 60 Zmai ........... 20 XþYr ^monim.... 40 \$ag~r/KodS>m .......60 H$mabr .......... 50 H$ƒr Ho$ir ... 20 _Q>H$s........... 90

nmbo^mÁ`m (OwS>r) H$moqW~ra .............. 10 _oWr ................... 10 eony .................... 10 H$m§XmnmV .............. 15 MmH$dV ............... 15 H$aS>B© ................. 10 nw{XZm .................. 10 A§~mS>r ................ 10 _wio .................... 10 amO{Jam ............... 10 MwH$m ................... 15 nmbH$ ................. 10 MdiB© ................ 10


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

12 Am°JñQ> 2018

12

bmoUmdù`mV _amR>m H«$m§Vr _moMm©Mo {eñV~Õ Am§XmobZ bmoUmdim, {X. 10 : (àem§V nwam{UH$, à{V{ZYr) bmoUmdim eha d J«m_rU n[agamV gH$b _amR>m g_mOmÀ`m dVrZo nwH$maÊ`mV Amboë`m ~§X d _moMm©bm ^aKmog à{VgmX bm^bm. XþH$mZo, noQ´>mob n§n, hm°Q>ob ì`dgm` 100% ~§X am{hbo. bmoUmdim aoëdo ñWmZH$mV H$moB©_Vya EŠñàog _amR>m H$mV©H$Ë`mªZr gw_mao 15 {_{ZQ>o amoIyZ Yabr. _{hbm dJm©Zo añË`mda Myb _m§Sy>Z OodU V`ma Ho$bo Va H$mhr H$m`©H$Ë`mªZr _w§S>U H$ê$Z gaH$maMm {ZfoY Ho$bm. ehamVrb emim, _hm{dÚmb`ohr AmO nyU©V: ~§X hmoVr. eha d J«m_rU n[agamVrb hOmamo H$m`©H$V} gH$mir 11À`m gw_mamg N>ÌnVr {edmOr _hmamO Mm¡H$mV EH$Ì Ambo. VoWo _hmamOm§Zm nwînhma An©U H$ê$Z, {edd§XZ KoÊ`mV Ambr d nwT>o _moMm©V ê$nm§Va Pmbo. _moMm©V gw_mao Mma hOma H$m`©H$V} gh^mJr Pmbo hmoVo. _mdim nwVim Mm¡H$, Hw$_ma [agm°Q>©, JdirdmS>m _mJ} _moMm© bmoUmdim aoëdo ñWmZH$mV Ambm d VoWo H$moB©_Vya EŠñàog

bmoUmdim, {X. 6 : ìhr.nr.Eg. {dÚmb`mV ñH$mCQ>-JmBS> nWH$mZo OmJ{VH$ ñH$m\©$-S>o gmOam Ho$bm. {dO` Omoar `m§Zr ñH$m\©$Mo _hÎd gm§{JVbo. `m doir g§O` aËZnmaIr, gwaoIm naXoer, gw{ZVm ZmB©H$, XrnH$ nrgo, g§O` nmbdo, erVb ^mogbo, d¥fmbr ImoOao, YZ§O` H$mio, AZwOm Jmogmdr CnpñWV hmoVo.

ñdm_r g_W© ~±H ñWmnZ hmoUma amoIyZ Yabr. gaH$maMm Xhmdm AmajU _mJUrH$[aVm Amåhr AmVm gaH$maMm Xhmdm KmbV AmhmoV, Aem KmofUm `m doir XoÊ`mV Amë`m.

Omhra ZmoQ>rg V_m_ bmoH$m§Zm `m ZmoQ>rgÛmao H$i{dÊ`mV `oVo H$s, Jmd _m¡Oo Vw§Jmbu, bmoUmdim, Vm. _mdi, {O. nwUo `oWrb O_rZ {_iH$Vr nwT>rbà_mUo : 1. gìh} Z§. 49 / 1 ~ / 1A / 1/2, ßbm°Q> Z§. 15, `m§gr EHy$U joÌ 1081.8 Mm¡ _rQ>a n¡H$s joÌ 254.45 Mm¡ _rQ>a Ë`mdarb `w{ZQ> / ~§Jbmo Z§. 01, Á`mMm bmoUmdim ZJan[afX {_iH$V Z§. 284 /1, `m§gr ~m§YH$m_ joÌ 112.08 Mm¡. _rQ>a, 2. gìh} Z§. 49 / 1~ / 1A / 2, ßbm°Q> Z§. 15, `m§gr EHy$U joÌ 1081.8 Mm¡. _rQ>a n¡H$s joÌ 193.42 Mm¡. _rQ>a Ë`mdarb `w{ZQ> / ~§Jbmo Z§. 02, Á`mMm bmoUmdim ZJan[afX {_iH$V Z§. 284 / 2, `m§gr ~m§YH$m_ joÌ 112.08 Mm¡. _rQ>a, 3. gìh} Z§. 49 / 1~ / 1A / 2, ßbm°Q> Z§.15, `m§gr EHy$U joÌ 1081.8 Mm¡. _rQ>a n¡H$s joÌ 318.43 Mm¡. _rQ>a Ë`mdarb `w{ZQ> / ~§Jbmo Z§. 03, Á`mMm bmoUmdim ZJan[afX {_iH$V Z§. 284 / 3, `m§gr ~m§YH$m_ joÌ 112.08 Mm¡. _rQ>a, 4. gìh} Z§. 49 / 1~ / 1A / 2, ßbm°Q> Z§.15, `m§gr EHy$U joÌ 1081.8 Mm¡. _rQ>a n¡H$s joÌ 315.50 Mm¡. _rQ>a Ë`mdarb `w{ZQ> / ~§Jbmo Z§. 04, Á`mMm bmoUmdim ZJan[afX {_iH$V Z§. 284 / 4, `m§gr ~m§YH$m_ joÌ 112.08 Mm¡. _rQ>a, øm {_iH$Vr {VMo {dÚ_mZ _mbH$ lr. {dO`Hw$_ma OJ{Xe Mmdbm, am. Q>moZr Ym~m, Zm`Jmd H$m_eoV, Vm. _mdi, {O. nwUo `m§Mo gXa {_iH$VrMo IaoXr {dH«$s g§X^m©V Am_Mo A{eb 1. lr. ha{XnqgJ AmZ§X, 2. OgnrV H¡$a AmZ§X, 3. lr. _Z{_V qgJ AmZ§X, d 4. A{_V H¡$a AmZ§X gd© am. JwéZmZH$ {Zdmg, ßbm°Q> Z§. 25, 17dm Zm°W© AìhoZìy h, gm§VmH«$y P, _w~§ B© - 400 054. _mo~mB©b Z§. 7738103333 `m§À`m gmo~V ~mobUr Mmby Amho d Am_Mo A{ebm§Mo dVrZo gXa {_iH$VrMo Q>m`Q>b MoH$ H$aÊ`mH$[aVm d gXa {_iH$V hr {Zd}Y d ~moOmahrV Agbo~m~V Ë`m§Zr Am_Mo A{ebm§Zm ^adgm XoÊ`mH$[aVm gXaMr Omhra ZmoQ>rg XoV AmhmoV. Var gXa {_iH$Vt g§X^m©V AÝ` H$moUmMmhr H$gë`mhr àH$maMm h¸$, {hVg§~§Y, gmR>oIV, H$amaZm_m, _wIË`manÌ, IaoXrIV, {dgmanmdVr, JhmU, XmZ, brO, brZ Xmdm, nmoQ>Jr, H$i, I§S>, d{hdmQ> AJa H$moUË`mhr àH$maMm h¸$ d {hVg§~§Y Agë`mg gXaMr ZmoQ>rg à{gÕ Pmë`mnmgyZ 10 {XdgmMo _wXVrV Am_À`m Imbrb nÎ`mda boIr haH$VrZo d H$mJXmonÌr g_j Am_Mr ImVaO_m H$ê$Z Úmdr. darb _wXVrV H$moUmMrhr haH$V Z Amë`mg gXa {_iH$VrV H$moUmMmhr H$gë`mhr àH$maMm h¸$, {hVg§~§Y Zmhr, Agë`mg Ë`m§Zr Vmo OmUrdnyd©H$ gmoSy>Z {Xbobm Amho, Ago g_OyZ d gXa {_iH$V {Zd}Y, {ZOmoI_r d ~moOma{hV Amho Ago g_OyZ Am_Mo A{eb gXa {_iH$Vr g§X^m©V H$m`Xoera ì`dhma nyU© H$aVrb, _mJmhÿZ Hw$UmMmhr H$gë`mhr àH$maMr VH«$ma MmbUma Zmhr, `mMr Zm|X ¿`mdr. H$imdo.

lr. g§Xrn haràgmX AmJadmb, {X. 18/07/2018

ìhrnrEg_Ü`o ñH$m\©$-S>o

A°S>ìhmoHo$Q> d ZmoQ>ar (^maV gaH$ma) ~r / 8 harñ_aU _w§~B©-nwUo amoS>, JdirdmS>m, bmoUmdim, Vm. _mdi, {O. nwUo 410401. _mo. 9823121282

gm`§H$mir 4 dmOVm Am§XmobH$m§Zr Q>mi-_¥Xþ§JmÀ`m gmWrV ^OZ H$arV gaH$maMm {ZfoY Ho$bm. AË`§V {eñV~Õ Ago ho Am§XmobZ Ho$ë`m~Ôb nmo{bgm§Zr gwQ>Ho$Mm {Z:œmg gmoS>bm. _w§~B©-nwUo

_hm_mJ© d ÐþVJVr _mJm©da nyU©nUo ewH$ewH$mQ> hmoVm. AË`§V {eñV~Õ Agm hm _moMm© hmoVm, H$moUVmhr AZw{MV àH$ma Pmbm Zmhr. XmoZ doim é½Udm{hH$m Amë`mZ§Va Am§XmobH$m§Zr dmQ> H$ê$Z {Xbr.

nmdgmir amoba-ñHo$qQ>J ñnY}V O` dH$sbÀ`m {dÚmÏ`mªMo `e VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : "boPa A°ÊS> Q>oH$' V\}$ H$mgmagmB© `oWo Am`mo{OV H$aÊ`mV Amboë`m nmdgmir amoba ñHo$qQ>J ñnY}V hþOo\$m eoI, g¥ï>r ~m§Xb d lÕm ^m§Jao `m§Zr M_H$Xma `e àmá

S>m°. ImZ `m§Mo MoÞB©V kmZXmZ VioJmd Xm^mS>o, {X. 6 : S>m°. _w~maH$ ImZ `m§Zr MoÞB© `oWrb {e{~amV ZmH$, H$mZ, Kgm VÁkm§Zm à{ejU {Xbo. `m doir Xhm _mo\$V eó{H«$`mhr H$aÊ`mV Amë`m. ~S>moXm `oWrb {e{~amV S>m°. ImZ `m§Zr OñQ>°M, E§S>mohmoëS>, ñbmB©gB©Q> d E§S>moìh°ÝS> `m CnH$aUm§Mr _m{hVr {Xbr.

Ho$bo. ho gd©OU _{V_§X _wbm§À`m O` dH$sb ñHy$bMo {dÚmWu AmhoV. emimà_wI gm¡. Z`Zm S>moig `m§Zr Ë`m§Mo A{^Z§XZ Ho$bo. amhþb amUo, {Zboe ga d `moJoe ga `m§Zr g§`moOZ Ho$bo.

A¸$bH$moQ>, {X. 5 : lr ñdm_r g_W© AÞ N>Ì _§S>i ghH$mar ~±Ho$Mr bdH$aM ñWmnZm H$aÊ`mV `oUma Amho. g§ñWmnH$ AÜ`j OÝ_oO` amOo^mogbo `m§Zr nÌH$ma n[afXoV hr _m{hVr {Xbr. AÞ N>Ì _§S>imZo ~m§Yboë`m ZdrZ ~¡R>H$ g^mJ¥hmÀ`m CX²KmQ>Zàg§Jr Vo ~mobV hmoVo.

hf©dY©Z ndma, àoaUm O¡Z `m§Zm {eî`d¥Îmr VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : O¡Z B§p½be ñHy$b_Yrb hf©dY©Z ndma (5dr) d àoaUm O¡Z (8dr) ho XmoKo {eî`d¥Îmr narjoV JwUdÎmm `mXrV M_H$bo. Ë`m§Zm 2018 gmbMr {eî`d¥Îmr {_iUma Amho. A{O©Vm Xidr `m§Zr Ë`m§Zm _mJ©Xe©Z Ho$bo.

A¸$bH$moQ>Mr Jwénm¡{U©_m AŠŠbH$moQ>, {X. 5 : ñdm_r g_W© _§{XamV Jwénm¡{U©_m AË`§V ^{º$^mdmZo gmOar H$aÊ`mV Ambr. amÁ`mVyZ d naamÁ`mVyZ bmImo ^m{dH$ gh^mJr Pmbo hmoVo. J«hUm_wio ^º$m§Mo A{^foH$ Pmbo ZmhrV. ^º$m§À`m gwb^ Xe©ZmgmR>r _hoe B§Jio, AmË_mam_ KmS>Jo, _hoe JmoJr, {dbmg \w$Q>mUo d BVam§Zr n[al_ KoVbo.

_hmamï´> dmhVyH$goZm H$m`m©b` CX²KmQ>Z bmoUdim, {X. 10 : _hmamï´> dmhVyH$ goZm ({edgoZmà{UV) H$m`m©b`mMo CX²KmQ>Z ImgXma lra§J ~maUo, _hmamï´> dmhVyH$ goZm AÜ`j CX` Xidr d g§nH©$ à_wI ^mB© H$X_ `m§À`m CnpñWVrV g§nÞ Pmbo. dmhVyH$goZm {OëhmÜ`j _hoe Ho$Xmar `m§À`m g§H$ënZoVyZ dagmobr

`oWo `m H$m`m©b`mMr C^maUr Pmbr Amho. H$m`m©b`m_wio dmhVyH$goZm H$m`©H$Ë`mª_Ü`o _moR>m g_Ýd` gmYbm OmUma Amho. `m doir ga{MQ>Urg gy`©H$m§V Vm§S>ob, CnmÜ`j Zmam`U ndma, JUoe OmYd, d¡^d WmoamV, {ed ì`mnmargoZoMo AÜ`j qMQw>^mB© eoI, gmVmam {Oëhm g§nH©$ à_wI

g§^mOr OJVmn, VmbwH$m à_wI amOoe gm§S>^moa, Am{ef R>m|~ao, gwaoe Jm`H$dmS>, A{ZHo$V Kwbo, ZJago{dH$m emXmZ Mm¡Yar, H$ënZm AmImS>o, Xrnmbr {^bmao, hþgoZ~m~m eoI, {Zboe ~moS>Ho$ CnpñWV hmoVo.


gmám{hH$

A§~a

_§WZ

12 Am°JñQ> 2018

(nydm©Y©) H$YrH$Yr H$mhr AZw^d gwÞ H$aUmao AgVmV. Oo H$mhr g_moa KS>V§ Amho Ë`mda AmnbmM {dœmg ~gV Zmhr. EH$m {ejUg§ñWoZ§ _bm {dÚmÏ`mªÀ`m g§X^m©V g_wnXoeZmgmR>r ~mobmdb§ hmoV§. AWm©V `m àH$maÀ`m {dÚmWu JQ>mbm "àm°ãbo_ MmBëS>' åhUVm `oB©b. "àm°ãbo_' åhUOo OÝ_OmV ì`mYr qH$dm An§JËd AWdm AmUIr H$mhr VËg_ ì`§J Agm AW© `m boIZmV _bm A{^àoV Zmhr. "àm°ãbo_' åhUOo "Z EoH$Umar, CÝ_Îm, C_©Q>, ~oO~m~Xma, qhgH$, _mam_mè`m, JwÝho H$aUmar, Aä`mg Z EoH$Umar, ~ondm©, M¡Z-f>moH$, M§Ji, _m¡O_Om _ñVr H$aUmar gmYmaU AH$am Vo n§Yam-gmoim d`moJQ>mVrb _wb§ Am{U _wbr.' g§~§{YV {ejUg§ñWoÀ`m emim Am{U Cƒ _mÜ`{_H$ ñVamda {eH$Umar hr _wb§-_wbr {d{dY {ejH$-{e{jH$m§Zr emoYbr hmoVr. _wbm§Zm H$S>H$ eãXm§V g_O XoUo, nmbH$m§Zm nÌ nmR>dUo, \$moZdê$Z nmbH$m§Zm emioV ~mobmdyZ KoD$Z Ë`m§Zm Ë`m§À`m nmë`mÀ`m EHy$U dV©Zm~Ôb gd© H$mhr gm§JUo, Ë`m§À`mH$Sy>Z boIr h_rnÌ KoUo, _wbm_wbtH$Sy>Z dV©ZgwYma "h_rnÌ' KoUo, H$mhr {H$aH$moi {ejm gwZmdUo åhUOo nr. Q>r. Q>rMabm gm§JyZ g§~§{YV _wbm§Zm J«mC§S>bm EH$ dm XmoZ \o$è`m _mam`bm gm§JUo qH$dm dJm©VyZ ~mhoa KmbdyZ XoUo, Ago OodT>o AmOÀ`m H$mimVrb eŠ` Am{U H$m`ÚmÀ`m Mm¡H$Q>rV ~gUmao OodT>o Cnm` AmhoV Vo Cnm` gmVË`mZo H$ê$Z {ejH$-{e{jH$m, _w»`mÜ`mnH$, _w»`mÜ`m{nH$m, BVa àemgH$s` H$_©Mmar, {enmB© WHy$Z Jobo hmoVo. (h„r _wbm_wbtZm {ejm H$aVm `oV ZmhrV. "N>S>r bmJo' hm _§Ì ~§X Pmbm Amho. 50/60 dfmªndy u {ejH$m§Zm _wb§ Km~aV. hmVmda gnmgn N>S>çm ~gV. Kar OmD$Z AmB©d{S>bm§Zm gm§{JVbo, Va AmB©-dS>rb Ë`m§À`mM nmë`mbm PmoS>nV, nU {ejH$m§{df`r emioV OmD$Z VH«$ma H$arV ZgV.

{ejH$hr Aem {ejm H$aVmZm "hþHy$_ehm'gmaIo ~oO~m~Xma ZìhVo. EImXr N>S>r hmVmda, H$Yr H$mZ {naJmiUo qH$dm EImXr _wñH$Q>mV _maUo BVŠ`mM _`m©Xon`ªV {ejm H$arV, nU VodT>oM ào_hr H$aV. _wbmÀ`m hmVmda N>S>rZo gn²H$Z àgmX {Xë`mda Ë`mM _wbmÀ`m hmVmbm Imo~aob Vob bmdUmao, Ë`m _wbm§Zm nmoQ>mer YaUmao, _wbJm CnmerM emioV Ambm Va ñdV:Mm S>~m Ë`mbm ImD$ KmbUmao {ejH${e{jH$m _r nm{hbobo AmhoV. AWm©V Ë`m H$mir gm_m{OH$ dmVmdaU àXÿ{fV ZìhVo. AmOH$mb gm_m{OH$ àXÿfU àM§S> dmT>bo Amho. _yI© Am{U ~oA¸$b ZoVo_§S>ir Ë`m§À`m amOH$s` ñdmWm©gmR>r øm H$modù`m d`mVrb _wbm_wbtZm amOH$s` njmV `wdm H$m`©H$V} åhUyZ AmoT>VmV Am{U Á`m d`mV {ejU KoD$Z g_¥Õ ìhm`bm hd§ Ë`m d`mV øm d`moJQ>mVrb _wbm_wbtZm g§n, _moM}, ~§X, {R>æ`m Am§XmobZo, `m_Ü`o gm_rb H$ê$Z KoVmV. hoVy ñnï> H$s Ë`m§À`m njmV {H$Vr àM§S> H$m`©H$V} AmhoV `mMr OmUrd gdmªZm ìhmdr. Joë`m AmR>dS>çmV MmH$U, Am¡a§Jm~mX Am{U BVa {R>H$mUr _amR>m AmajUmg§X^m©V Omo ^S>H$m CS>mbm. Eg.Q>r. (AmH$S>m Odinmg 100À`m KamV Amho) Omië`m. Q>m`a noQ>dyZ \o$H$bo, noQ´>mob ~m°å~ \o$H$bo, añË`mdaÀ`m dmhZm§Mr àM§S> _moS>VmoS> Ho$br. Aem gJù`m qhgH$m§Zm nmo{bgm§Zr Vmã`mV KoVë`mZ§Va Ë`m§Mo d`moJQ> 18 Vo 21M hmoVo, ho dmMë`mda àM§S> _ZñVmn hmoVmo. IyZ, XamoS>o, ~bmËH$ma `mgma»`m JwÝømVrb JwÝhoJmam§Mo d`moJQ>hr 18 Vo 21/22 AmhoVM. d¥ÎmnÌmV nH$S>boë`m JwÝhoJmam§À`m Zmdmg_moa H§$gmV Ë`m§Mr d`o {Xbobr AgVmV. ho gJio ^`mZH$ Amho. ^r{VXm`H$ Amho.) Ë`m {ejUg§ñWoVrb Aem "àm°ãbo_ MmB©ëS>g²Mr' g§»`m 40 Vo 45 EdT>r hmoVr. AmVm Ë`m§Zm apñQ>Ho$Q> H$aUo hm EH$M n`m©` g_moa hmoVm. nU Vmo n`m©` dmnaUo {ejUg§ñWm§À`m Ñ{ï>H$moZmVyZ {hVmdh ZìhVo. H$maU Vgo Ho$bo AgVo

__©~§Y

13

kmZm§JU

dm°ëQ>oAa (30) (^m|XÿdmXmMm àmJ{VH$ ~«÷amjg)

OJmV AZoH$ H$V¥©ËddmZ ì`º$s hmoD$Z Joë`m. AmnUmbm AgVmoM Ago Zmhr. VWm{n Ë`m Wmoam§Mo H$ë`mUmgmR>rM AgVo. Aem H$mhr H$V¥©Ëdd§Vm§Mm gXamVyZ H«$_e: nmhUma AmhmoV. hr Xþ_ui _m{hVr lr. JmoqdXamd IiXo `m§Zr g§H${bV Ho$bobr Amho.

àm. O`§V Omod}H$a ñdpñVlr, amd H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©c : 9890447455 Va {dÚmWu g§KQ>Zm, gmo H$m°ëS> amOH$s` ZoVo Ymdbo AgVo, _J àý {MKibo AgVo. H$mhr doim àý Ý`m`mb`mVhr Jobo AgVo. {edm` ~mø g§KQ>Zm§Mr AmH«$_U§, emioda XJS>\o$H$, H$mMm \$moS>Uo Ago H$mhrhr hmoD$ eH$bo AgVo. Ë`m {ejUg§ñWoV _mPm EH$ {_Ì {ejH$ åhUyZ H$m_ H$aVmo. Ë`mZo Jßnm _maVm _maVm _bm ho gd© gm§{JVë`mda _r "Ë`m _wbm§Zm EH$Xm ^oQ>b§ nm{hOo' Ag§ åhQ>b§. {ejUjoÌmV 4 Vn§ H$m_ Ho$ë`mZ§Va _bm Zo_H$m AZw^d {Z{üV Amho. AmVm Oar godm{Zd¥Îm Pmbobm Agbmo Var Ooìhm _r H$m`©aV hmoVmo Ë`m H$mimV _r Aem nÕVrÀ`m àm°ãbo_ MmB©ëS>À`m AZoH$ Ho$gog nm{hë`m, AZw^dë`m A{U gmoS>{dë`m. g_wnXoeZmÀ`m _mÜ`_mVyZ øm àm°ãbo_À`m _wimnmer OmVm `oVo `mda _mPm {dœmg Amho. Ë`m {_ÌmZo Ë`m§À`m _w»`mÜ`mnH$m§Zm gm§{JVbo. Ë`m§Zr bJoMM Ë`m 40/45 _wbm_wbtMr EH$ g^m Am`mo{OV Ho$br. H$moU `oUma, H$emgmR>r dJ¡ao~Ôb Ë`m§Zm nyU© A§YmamV R>odm Ago _rM gwMdbo hmoVo. Ë`m_wio Ë`m§Zr _mÂ`m gyMZoà_mUo EH$m dJm©V gdmªZm ~mob{dbo. _r Ë`m emioV Jobmo. _mPr AmoiI, n[aM`, `oÊ`mMo H$maU, gËH$ma, dJ¡ao H$mhrhr H$am`Mo Zmhr Ago _r Ë`m§Zm ~OmdyZ gm§{JVbo hmoVo. \$º$ {VWo _r Am{U _wb§ AgmdrV Aer _mPr Anojm hmoVr. _w»`mÜ`mnH$m§Zr gJio H$mhr _r gm§{JVbo Vgo Ho$bo Am{U EH$ - _wbm§Zr AmOda Z nm{hbobr ì`º$s åhUOo _r R>aboë`m doir dJm©V Kwgbmo. _r dJm©V Kwgë`mZ§Va àW_ Xma ~§X Ho$bo. _wb§_wbr CRy>Z C^r am{hbr. _r Ë`m§À`mda ZOa {\$adbr. gJioM Jm|Yibo hmoVo. "ho H$moU? H$emgmR>r Ambo?' Ago àý Ë`m§À`m Mohè`mda ñnï> C_Q>bo hmoVo. _r Ë`m§Zm ~gm`bm gm§{JVbo. _wb§ ~mH$mda ~gbr. Ë`m§À`mn¡H$s H$mhtÀ`m Mohè`mdaMr _J«war bnV ZìhVr. _r Ë`m§Zm åhQ>b§, "_r Vw_À`mer Jßnm _mam`bm Ambmo Amho. _r EH$ boIH$ Amho. _bm _wbm_wbtÀ`m g§X^m©V WmoS>r _m{hVr hdr Amho. hr _m{hVr Vwåhr XoD$ eH$mb

Ë`m gdmªMm n[aM` VËdkmZ g_mOmÀ`m Vnerb AmnU `m B{VhmgmMo OmUH$ma - g§nmXH$

Á`mÀ`m eãXmVyZ A°Q>_~m°å~À`m Ádmim hmoË`m, ^mdZm§Mm AmJS>m|~ Cgibm hmoVm, Á`mÀ`m boIZmZo \«$mÝg_Ü`o g_mOOrdZ àÁd{bV Pmbo, gmao `wamonI§S> hmXabo, amOgÎmm H$mogië`m, Y_©gÎmm H$mob_Sy>Z nS>ë`m, Vmo EH$ Xþ~©b hmS>m§Mm gmnim hmoVm. AmnÎmtÀ`m dmXimVhr VmR> _mZoZo C^m am{hbm, Vmo _mUyg åhUOo \$m°H$m°ag _m[a`m Amam¡Q>. dm°ëQ>oAa `m ZmdmZo Ë`mZo boIZ Ho$bo. \«|$M H$m¡pÝgbg©Zm Vmo "JmT>dm§Mm JmoR>m' åhUV Ago. Y_m©{YH$mè`m§Mo ^«ï>mMma, gm_m{OH$ AZrVrMr bº$ao, EoVImD$ {dbmg A_ra C_amdm§Mo AË`mMma, b\$S>r, Hw$b§JS>r, Amnmnmgm§Vrb AZ¡{VH$ g§~§Y, ~bmËH$ma `m§Mo ñ\$moQ>H$ d¥Îmm§V Ë`mZo dm°ëQ>oAa `m Q>monUZmdmZo MìhmQ>çmda _m§S>bo. Vmo H$m`ÚmMm nXdrYa hmoVm. Ë`mbm ZmoH$ar{Z{_Îm \«$mÝg~mhoa Omdo bmJbo. nU Vmo naV n°[agbm naVbm. bmoH$ Ë`mMo H$m¡VwH$ H$aV, Ë`mbm nyOZr` _mZrV. Ë`mMo CnhmgmË_H$ boI "\«o$S>[aH$ {X J«oQ>' gma»`m g_«mQ>mbm {dXÿfH$ ~ZdV. CnamoYnyU© __mªVH$ KUmKmVr Q>rHo$Zo A_ra C_amd Km`mi hmoD$Z Ë`mbm nmÊ`mV nmhV. pñdËPbªS>Mm amOm \«o$S>[aH$ Ë`mMm {_Ì

d¥ÎmrÀ`m bmoH$m§Zr Ë`mbm Iyn N>ibo, nU Ë`mMo gm{hË` gdmªZm nwê$Z Cabo. d`mÀ`m 84ì`m dfu 1778 gmbr Vmo {ZYZ nmdbm.

Ag§ _bm qà{gnm°b gam§Zr gm§{JVb§ Amho. _r H$mhr àý {dMmarZ Ë`mMr \$º$ CÎma§ Vwåhr Úm`Mr. àm_m{UH$nUo Am{U IarIwar! {dœmg R>odm, øm _m{hVrMm dmna XþgarH$S>o H$moR>ohr Ho$bm OmUma Zmhr.' _J _r _wbm§er Jßnm _maë`m. àË`oH$mbm Ë`m§Mr X¡Z§{XZr {dMmabr. gH$mir {H$Vr dmOVm CR>Vmo? ~«oH$\$mñQ>Mr doi H$m`? emioV Om`Mr doi H$m`? H$moUH$moUVo Ioi AmdS>VmV? H$moUË`m Zm H$moUË`m ñnYmª_Ü`o ^mJ KoVm H$m? dS>rb H$m` H$aVmV? AmB© ZmoH$ar H$aVo H$m? ^md§S>o {H$Vr? Vo H$m` H$aVmV? Vwåhr gJio {ZXmZ g§Ü`mH$mir Var gJio EH$Ì OodVm H$m? nwT>o H$m` H$am`Mo R>adbo? H$moUVo {df` OmñV AmdS>VmV? Vwåhr Am{U {ejH$ {_iyZ H$moUH$moUVo àH$ën H$aVm? ghb {ZKVo H$m? emioVyZ Kar Joë`mda H$m` H$aVm? Aä`mg {H$Vr doi H$aVm? Q>r.ìhr.da H$m` nmhm`bm

AmdS>Vo? {_Ì_§S>ir EH$Ì `oD$Z Y_mb H$aVm H$m? emioVrb {_Ì_§S>ir gmoSy>Z AmUIr H$moUVo {_Ì_¡{ÌUr AmhoV? Vo H$m` H$aVmV? Vwåhr AmB©d{S>bm§er, ^mdm~{hUter Jßnm _maVm H$m? IMm©`bm nm°Ho$Q> _Zr {H$Vr {_iVmo? Im`bm H$m` AmdS>V§? ~mhoaM§ Im`bm AmdS>V§ H$s KaM§? narjoV Vwåhmbm {H$Vr _mH©$ nS>VmV? nwT>o ^{dî`mV H$moU ìhm`Mo R>a{dbo Amho? Vw_À`m S>moù`mg_moa Ago H$moUr AmXe© AmhoV H$m? Ago AZoH$ àý _r {dMmaV hmoVmo. _wbo gwédmVrbm WmoS>r {~MH$ë`mgmaIr Pmbr, nU Z§Va _moH$ionUmZo ~mobm`bm bmJbr. Ë`m§À`m Ñï>rZo EH$mM àýmMo CÎma Ë`m§Zm ZìhVo. "hm J¥hñW - boIH$ Ago àý H$emgmR>r {dMmaV Amho. BVHo$ gmono àý H$m {dMmaVmo Amho?' _r Ë`m§Zm åhQ>b§, "nwT>À`m AmR>dS>çmV AmnU nwÝhm ^oQy>`mV H$m?' gd© "hmo' åhUmbo. _J H$m` KS>bo? "nwT>À`m __©~§YmV'.

~Zbm hmoVm. Ë`mZo VÎdkmZmMm eãXH$moe V`ma Ho$bm. {S>S>amoÀ`m {dídH$moemV boIZ Ho$bo. "H|$S>rS>' ho Ë`mMo {dœ{d»`mV nwñVH$ AË`§V bmoH${à` R>abo. ñdmV§Í`, g_Vm Am{U {dœ~§YwËdmMr aËZo ~mhoa H$mT>Umar \«|$M amÁ`H«$m§Vr B{Vhmgmbm Zdo diU XoUmar R>abr. {Od§VnUr d _¥V Pmë`mdahr gZmVZr, H$_©R>, T>m|Jr, à{VJm_r

JmoqdXamd IiXo Hw$bñdm{_Zr H$m°åßboŠg, H$S>mobH$a H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o _mo~mBb : 8390534701


gmám{hH$

A§~a

kmZm§~a

12 Am°JñQ> 2018

kmZoídarMm JyT>mW©

27

Amaembm nmhUo ho Ogo nmhmUoM Zìho qH$dm gmoÝ`mda gmoÝ`mMmM _wbm_m MT>dUo ho g§^dVM Zmhr qH$dm {Xì`mZo {Xì`mbmM COoS> XmIdmdm ho H$_©M Ogo KSy> eH$V Zmhr, VÛV _r Oo H$_© VoM _r H$amdo Aer pñWVr Agob Va Vo _wir H$_©M Zìho. H$_© Ho$bo OmV AgVmZmhr Ooìhm "Vo H$amdo' hr ^mfm bwá hmoVo Voìhm Ë`mMo H$_© H$aUo Z H$aÊ`mgmaIoM hmoVo.

a_oe ~mdH$a âc°Q> Z§. 1, Y«wd AnmQ>©_|Q²>g, OmoJ hm`ñHy$cg_moarc J„r, H$moWê$S>, nwU-o 411038. _mo~mB©c : 9881498436

EHy$U Á`m {R>H$mUr Û¡V AgVo VoWoM `m {H«$`m KS>VmV. nU Oa VoWo EH$ËdM Agob Va `m {H«$`obm H$mhr {H«$`m d H$_© åhUV Zmhr. `mgmR>r kmZoœar åhUVo, "H$m§ ^§dao{M Ho$bm _im$& daH$bw{M Ombm A§H$gmim$& Zm Zm Xodmo [aJmbm$& XoD$im{M`m H$m_m$&&' AW© : ^w§JmZoM _im H$amdm, qH$dm gmoZonmaIr ñdV: H$gmoQ>rMm XJS> ìhmdm, AWdm XodmZo XodimÀ`m ~m§YH$m_mbm bmJmdo. H$_m©Mr {ÌnwQ>r Amdí`H$ AgVo. H$maU Ë`mM doir à{H«$`m KSy> eH$Vo. darb AmodrMm {dMma H$aVm nmhUmam d Ñí` hoM doJdoJio AgVrb Va nmhÊ`mMr {H«$`m

~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO g_mYmZ hr na_oœamMr Iar XoUJr

àñVmdZm : OJmVrc gdm}Îm_ J«§Wm§_Ü`o lr_V² ^JdV² JrVm hm J«§W VÎdkmZmZo g§n¥º$ Amho. `m_Ü`o H$V©ì` H$_© H$ê$Z OrdZmMr B{VH$V©ì`Vm, gmW©H$Vm H$emV Amho ho gm§{JVco Amho. JrVm hr ~«÷{dÚm Amho. Am{U {VÀ`mVrc VÎdkmZmZo g§n¥º$ Agcoë`m ûcmoH$m§Mo AJXr Iwcmgoda ñnï>rH$aU g§V loð> kmZoída _hmamOm§Zr kmZoídar_Ü`o Ho$coco Amho. g§V kmZoída _hmamOm§Zr JrVodarc ZD$ hOma Amoì`m§Mr aMZm Ho$cr Amho. nU {df`M Agm H$R>rU Amho H$s ícmoH$m§Mo {ddaU H$ê$Zhr Ë`m Amoì`m§_Ü`o nwîH$iem Amoì`m JyT> AWm©Zo ^acoë`m AmhoV. Aem Amoì`m§Mo AW© dmMyZhr AmUIr Iyn H$mhr ñnï> H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm dmQ>Vo. åhUVmV Zm VhmZcoë`m _mUgmcm g_wÐgwÕm H$_rM Amho dmQ>Vo. Vgo JrVm-kmZoídarMm eãXmW©, JyT>mW© g_OyZ KoÊ`mMr Vi_i AgVo. Var AmnU Amncr `mo½`Vmhr {dgê$Z OmVmo. nU Ago Agco Var AmnU Amncm Aä`mg Mmcy R>odÊ`mg H$m` haH$V Amho? `mo½`Vm H$m` H$moR>o ~mOmamV {_iVo? Vr Aä`mgmZoM àmá hmoVo. åhUyZ JrVm-kmZoídarMm AZoH$ A§Jm§Zr Aä`mg H$aUo hmM `mo½`Vm dmT>{dÊ`mMm Mm§Jcm Cnm` Amho. kmZoídar J«§WmMo n[aercZ H$ê$Z H$mhr Amoì`m {ZdS>ë`m AmhoV H$s Á`mÀ`m{df`r ñnï>rH$aUmMr Amdí`H$Vm dmQ>Vo. Vem kmZoídarVrc gd©M Amoì`m `m Vem JyT>mWm©À`m AmhoV, nU gmYmaU 150 Amoì`mM {ZdSy>Z H$mT>ë`m AmhoV. hm Aä`mg gyk, OmUH$ma Aä`mgH$m§g_moa `oV Agoc Va `mhÿZ ^m½`mMr Jmoï> H$moUVr?

H¡$go AZwJ«hmMo H$aUo$& nmWm©Mo nmhUo Am{U Z nmhUo$& V`mhr gH$Q> Zmam`Uo$& Ë`mny{Z KoVbo$&&230-11&& AW© : Ahmo! H$m` hr à^wMr H$aUr! AOw©ZmMo nmhmUo Am{U Z nmhmUo `m XmoÝhr {H«$`m Zmam`UmZo nyU©nUo ì`mnyZ Q>mH$ë`m. åhUOo XmoÝhr {H«$`mV Zmam`UmMo Xe©Z KS>VoM. `m {R>H$mUr EH$ _hÎdmMr Jmoï> ñnï> H$aÊ`mV Ambr Amho. "nmhUo' hr {H«$`m Zoh_r Û¡VmVM hmoVo åhUOo n§M kmZ|{Ð`m§À`m {H«$`m Û¡V^mdm_wioM KS>V AgVmV. `mbm {ÌnwQ>r åhUVmV. Ðï>m-Ñí`-Xe©Z, lmoVm-lmì`-ldU, ^moº$m-^moJ-^moOZ, kmVm-ko`-kmZ åhUOo nmhUmam, nmhmUo Am{U Ñí`. Ñí`o Iyn AmhoV nU nmhmUmamM Zgob Va nmhmUo hmoUma Zmhr. ^moOZ V`ma Amho nU ^moº$m Zgob Va ^moJ KS>Uma Zmhr. EHy$U Û¡VmMr YmaUm Ho$ë`m{edm` {H«$`m KS>V Zmhr. nU Ooìhm Ñí` Am{U Ðï>m EH$ê$nM AgVmV Voìhm Xe©Z hr {H«$`m KS>UmaM Zmhr. g_Om XmoZ Amago EH$_oH$m§g_moa R>odbo Va EH$m AmaemMo à{Vq~~ Xþgè`m AmaemV nS>ob. VgoM Ë`mÀ`m CbQ>hr hmoB©b, nU XmoÝhr OS> Agë`mZo Xe©Z hr {H«$`m hmoV Zmhr. `mgmR>r kmZoœar AR>amì`m AÜ`m`mV åhUVo, nU `oWo CbQ> AWm©Zo Oa XmoKohr M¡VÝ`ê$n AgVrb Va VoWohr {H«$`m hmoV Zmhr. `mgmR>r åhQ>bo Amho, "VoW H$_© Am{U H$Vm©$& ho OmD${Z nm§Sw>gwVm$& {_`m AmË_o{Z _O nmhVm§$& _r{M hmo`$&& n¡ Xn©UmVo Xn©Uo$& nm{h{b`m hmo` Z nmhUo$& gmoZo Pm{H${b`m gwdU}$& Z Pm§Ho$ Oodr$&& XrnmVo Xrno àH$m{eOo$& Vo Z àH$m{eUo{M {ZnOo$& V¡go H$_© {_`m§ {H$Oo$& Vo H$aUo H¡$Mo$& H$_©hr H$[aV{M Amho$& O¡ H$amdo ho ^mf Om`o$& Vo Z H$aUo{M hmo`o$& V`mMo Ho$bo$&&' AW© : Aem pñWVrV AOw©Zm, H$_© Am{U H$Vm© hr ^mfmM bmonVo. _bm AmË_ñdê$nmZo nmhÿZ Vmo ñdV:M _r hmoVmo. AmaemZo

14

KSy> eH$Vo. ^moº$m Ho$ìhm åhQ>bo OmB©b Oa Vmo Ooìhm H$mhr nXmWmªMm Cn^moJ KoV Agob Va. kmVm Ho$ìhm åhQ>bo OmB©b Va Ë`mÀ`mg_moa H$moUVr Var ko` dñVy Agob VaM. Ë`m§À`m_Yrb "kmZ' hr à{H«$`m gwê$ hmoB©b, nU Ooìhm kmVmM ko` Agob, ^moº$mM ^moOZ Agob, Ðï>mM Oa Ñí` Agob Va Ë`m {R>H$mUr `m à{H«$`m hmoD$M eH$Uma Zmhr. kmZàmár, ^moJ KoUo, nmhmUo, nU ho Ho$ìhm hmoD$ eHo$b Va Ë`m doir ÐîQ>çmbm, ^moŠË`mbm, kmVmbm gd© {dœmV AmnUM ^ê$Z am{hbmo AmhoV `mMr OmUrd hmoB©b, kmZ hmoB©b Voìhm Ë`mbm `m ñWyb, OS> {dœmbm MmbdUmao J{V XoUmao M¡VÝ`M Amho d Vo M¡VÝ` _mÂ`mVhr dmg H$ê$Z Amho `mMo kmZ hmoB©b Voìhm Ë`mbm hr {ÌnwQ>r {XgUma Zmhr, OmUdUma Zmhr. Ë`m gd© {H«$`m H$_© EH$ê$nM hmoD$Z OmVrb. `mgmR>r JrVo_Yrb ghmì`m AÜ`m`mV EH$ ûcmoH$ Amho. Vmo Agm - "AmË_m¡nå`oZ gd©Ì g_§ ní`{V`mo@Ow©Z$&&' Amnë`mà_mUoM åhUOo ñdV:à_mUoM Omo `m {dœmVrb ney, njr, OZmdao, PmS>o, bVm, dobr `m§Zm ~KVmo åhUOo Ë`m§À`mVrb M¡VÝ` nmhVmo Ë`mbm daMr ñWyb {d{dYm {XgVM Zmhr åhUOo Vmo H$mhr nmhVmo Ago hmoVM Zmhr.

gw^m{fV_m¡{º$Ho$ 100 c{cVm ìhr Omoer _mZgZJar, {edmOr Mm¡H$, `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) _mo. 9823253990

"gw^m{fV_m¡{º$Ho$' `m ñV§^mMm hm eodQ>Mm ^mJ. Jobr XmoZ df} gmVË`mZo øm gXamVyZ Odi-Odi XmoZeohÿZ A{YH$ gw^m{fVm§Mr AmoiI dmMH$m§n`ªV nmohmoMbr. g§ñH¥$V gw^m{fVm§À`m ^m§S>mJmamVyZ `m§Mr {ZdS> Ho$br hmoVr. gw^m{fVm§_Yrb ~hþVm§er {df`m§Mm AmT>mdm `mV KoVbm Jobm. AZoH$ dmMH$m§Zr "gmám{hH$ A§~a'H$S>o d ì`{º$e: _bm `m boIZmMr gH$mamË_H$ à{V{H«$`mhr {Xbr. AmVm `m eodQ>À`m ^mJmV em§{VnmR>mÀ`m gw^m{fVm§Zr gdmªMo H$ë`mU hmodmo Aer àmW©Zm H$ê$ `m Am{U Amnbm {Zamon KoD$`m.

àË`oH$mbm Ago dmQ>Vo H$s, _r Hw$UmMr qZXm H$arV Zmhr, Y_m©Zo dmJVmo, Var _r Xþ:Ir, Am{U dmB©Q> _mUgo gwImV dmdaVmZm {XgVmV, ho H$go H$m`? AJXr {H$Vrhr gmpÎdH$ _Zwî` Agbm, Var Ë`mÀ`m ho _ZmV Amë`mdmMyZ amhmV Zmhr. Zm_mMm {dQ>mi Á`mZo _mZbm Vmo gwIr {Xgmdm, Am{U Zm_ Á`mZo H§$R>r Yabo Ë`mbm Xþ:I ìhmdo, `mdê$Z ^Jd§Vmbm Ý`m`r H$go åhUmdo, Aerhr nwîH$im§Zm e§H$m `oVo. IamoIa, `mMo __© Oa AmnU nm{hbo Va Amnë`mbm Ago AmT>iyZ `oB©b H$s, ~mhoê$Z Oo gwIr {XgVmV Vo A§V`m©_r Xþ:ImV ~wS>bobo AgVmV. {df` Ë`m§Zm nwîH$i {_imbo, nU Ë`m_wio _ZmMr em§Vr bm^br Va Cn`moJ! XmoZ añVo bmJbo, Ë`mVbm EH$ Mm§Jbm {Xgbm nU Vmo Amnë`m Jmdmbm ZoUmam ZìhVm, Am{U Xþgam IS>H$mi Am{U H$mQ>çmHw$Q>çm§Mm hmoVm nU Vmo Amnë`m Jmdmbm ZoUmam hmoVm; Va H$moUVm añVm AmnU Yam`Mm? ^Jd§VmH$S>o OmUmè`m bmoH$m§Mo JrVo_Ü`o XmoZ dJ© gm§{JVbo AmhoV; EH$ gm§»`_mJu Am{U Xþgao H$_©`moJr. Á`m§Mr ñd^mdV:M dmgZm H$_r AgyZ Á`m§Mm B§{Ð`m§da Vm~m MmbVmo, Oo OÝ_mnmgyZ V`ma AgVmV, Vo gm§»`_mJu hmoV. Á`m§À`m dmgZm nwîH$i AgyZ Oo B§{Ð`mYrZ AgVmV, nU Á`m§Zm ^Jd§V Agmdm Agohr dmQ>Vo, åhUOo Amnë`mgmaIo gm_mÝ` OZ, Vo H$_©`moJr

hmoV. gm§»`m§Mm gmYZ_mJ© AWm©V gyú_ Am{U Cƒ àVrMm AgVmo; Amnbm _mJ© OS>, gmonm Am{U gwIH$maH$ AgVmo. gm§»` hm ^Jd§VmH$S>o MQ²>{Xer nmohmoMVmo, nU AmnU H«$_mH«$_mZo OmVmo. gm_mÝ` _mUgmMm _mJ© H$moUVm? Vmo _mJ© Agm dmgZm Amho Vmon`ªV `mo½` _mJm©Zo Vr V¥á H$aÊ`mMm à`ËZ H$amdm, nU g¥ï>r_Yë`m gd© KS>m_moS>r B©œamÀ`m gÎmoZo KS>V Agë`m_wio Amnë`m à`ËZm§Mo \$i B©œamda Adb§~yZ Amho, ho Ü`mZmV ~miJyZ g_mYmZ R>odmdo. Xhm _mUgm§Zm Ë`m§À`m Ag_mYmZmMo H$maU AmnU {dMmabo Va Vr _mUgo Xhm {Za{Zamir H$maUo gm§JVrb. `mdê$Z Ago {XgVo H$s OJmVbr H$moUVrhr dñVy g_mYmZ XoUmar Zmhr. g_mYmZmMo emó {ZamioM Amho. Vo àn§MmnmgyZ {eH$Vm `oV Zmhr. Á`mÀ`m Odi AJXr WmoS>o Amho Ë`mÀ`mnmgyZ, Vmo Á`mÀ`m Odi AJXr nwîH$i Amho Ë`mÀ`mn`ªV, àË`oH$mbm H$mhr Var H$_r AgUmaM. nU _Om Aer H$s àË`oH$mMr g_OyV _mÌ Aer AgVo H$s, Amnë`mOdi Oo H$_r Amho Ë`m_Ü`o g_mYmZ Amho; åhUyZ Ë`mMo Xþ:I H$m`_ amhVo. ^Jd§VmdmMyZ AgUmao d¡^d Am{U Eoíd`© ho H$YrM gwIg_mYmZ XoD$ eH$V ZmhrV. g_mYmZ hr na_oœamMr Iar XoUJr Amho, Vr {_i{dÊ`mMm Cnm` åhUOo ^Jd§VmMo ñ_aU hmo`.

H$mbo df©Vw nO©Ý`: n¥{Wdr gñ`em{bZr & Xoemo@`§ jmo^a{hV: OZm: gÝVw {Z^©`m: & AW© : `mo½` doir nmD$g nS>mo, n¥Ïdr YmÝ`mZo g_¥Õ hmodmo. hm Xoe jmo^a{hV hmodmo, gd© bmoH$ {Z^©` hmodmoV.

gd}@Ì gw{IZ: gÝVw gd} gÝVw {Zam_`m: & gd} ^Ðm{U ní`ÝVw _m H${üV² Xþ:{IVmo ^doV² && AW© : `oWo gd©OU gwIr AgmoV, gd©OU {ZamoJr AgmoV. gdmªZr H$ë`mUM nhmdo Am{U H$moUrhr Xþ:Ir Agy Z`o.

› AgVmo _m gX²J_` V_gmo _m Á`mo{VJ©_` & _¥Ë`mo_m© A_¥V§ J_` & AW© : ho na_oœam, _bm AgË`mH$Sy>Z gË`mH$S>o Zo, AkmZê$nr A§YmamVyZ àH$memH$S>o (kmZmH$S>o) Zo, _¥Ë`yH$Sy>Z _bm A_¥VËdmH$S>o Zo. › em§{V: em§{V: em§{V: &


साप्ताहिक अंबर १२ ऑगस्ट २०१८  
साप्ताहिक अंबर १२ ऑगस्ट २०१८  
Advertisement