Page 1

_mdiMm ZdrZ

www.weeklyamber.com

VioJmd Xm^mS>o df© 29 (A§H$ 6)

a{ddma, {X. 11/2/2018

a{O. Z§. 66399/93

{dZm{VH$sQ> nmoñQ> nadmZm : WPP-108

gm¡a df© : 22 _mK eHo$ 1939

nmoñQ> nadmZm

PML/125/2018-20

n¥îR>o 16

_yë` 2 é.

J«m_n§Mm`V {ZdS>UyH$ à{H«$`m aÔ - AIoa dS>JmdMr Pmbr ZJan§Mm`V

dS>Jmd _mdi, {X. 5 : _mJrb H$mimV VmbwŠ`mV MM}Mm {df` R>aboë`m dS>Jmd J«wn J«m_n§Mm`VrMo ZJan§Mm`Vr_Ü`o ê$nm§Va Pmë`mMr KmofUm Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§Zr dS>Jmd `oWo Ho$br. Ë`m_wio _mdi VmbwŠ`mMo _w»`mb` Agboë`m dS>Jmd-H$mVdr J«nw J«m_n§Mm`VrMr AmVm ZJan§Mm`V Pmbr Amho. dS>Jmd-H$mVdr J«wn J«m_n§Mm`VrMr ZJan§Mm`V hmoÊ`mgmR>r ^mOn njmÀ`m dVrZo _w»`_§Ìr Xod|Ð \$S>Udrg `m§À`mH$S>o gmH$S>o KmVbo hmoVo. na§Vw amÁ` {ZdS>UHy $ Am`moJmÀ`m _mM© Vo _o 2018 _wXV g§nUmè`m J«m_n§Mm`V gmd©{ÌH$ {ZdS>UHw $m§À`m `mXrV dS>JmdMo Zmd Amë`mZo gd©M njm§À`m nXm{YH$mar d H$m`©H$Ë`mªgh J«m_ñWm§Mmhr {ha_moS> Pmbm hmoVm. na§Vw emgZmÀ`m {ZU©`m_wio J«m_n§Mm`V {ZdS>UyH$ aÔ Pmë`mZo dS>JmdÀ`m J«m_ñWm§Zm AmZ§X Pmbm Amho. _hmamï´> emgZmZo `mg§~Y § r A{YgyMZm Omar Ho$br AgyZ emgZmÀ`m {ZU©`m_wio _w~ § B©-nwUo `m XmoZ _hmZJam§À`m _Ü`dVu Agboë`m dS>Jmd ehamÀ`m {dH$mgmV AOyZ ^a nS>Uma Amho. Ë`mgmR>r H$moUË`mhr {ZYrMr H$_VaVm ^mgy XoUma Zmhr Ago AmœmgZ Am_Xma ^oJS>o `m§Zr {Xbo.

{X½Xe©H$ amOXÎm `m§À`m hñVo nwañH$ma ñdrH$maVmZm {ejH$ d {dÚmWu

"qghJS>'À`m {dÚmÏ`mªMm Am§XmobZmMm Bemam

gømÐr dm{hZrÀ`m Z¥Ë`_ëhma_Ü`o AmXe© emim n{hbr

bmoUmdim, {X. 4 : qghJS> A{^`m§{ÌH$s _hm{dÚmb`mVrb {ejH$m§Mo doVZ Jobo AZoH$ _{hZo aIS>ë`mZo {ejH$m§Zr AghH$ma Am§XmobZ gwê$ Ho$ë`mZo {dÚmÏ`mªMo e¡j{UH$ ZwH$gmZ hmoV AgyZ, àý {ZH$mbr H$mT>Ê`mMr _mJUr àhma {dÚmWu g§KQ>ZoZo Ho$br Amho. EoZ narjm H$mbmdYr_Ü`o ho Am§XmobZ gwê$ Agë`mZo {dÚmÏ`mªMo e¡j{UH$ ZwH$gmZ hmoV AgVmZmXoIrb Jm§^r`m©Zo KoV Zgë`mZo {ejU{d^mJmZo `m~m~V bj KmbV C{MV H$madmB© H$amdr d {ejH$m§À`m doVZmMm àý _mJu bmdmdm, AÝ`Wm {ejU_§Ìr {dZmoX VmdS>o `m§À`m H$m`m©b`m~mhoa àhma g§KQ>ZoMo nXm{YH$mar

d qghJS> _hm{dÚmb`mMo {dÚmWu ~o_wXV Aä`mg Am§XmobZ H$aVrb Agm Bemam àhma g§KQ>ZoMo AÜ`j Am_Xma ~ƒw H$Sy> `m§À`m _mÜ`_mVyZ {dÚmÏ`mªZr {Xbm Amho. {dÚmÏ`mªMo e¡j{UH$ ZwH$gmZ hmoV AgVmZm qghJS> _hm{dÚmb`mZo _wbm§H$Sy>Z gº$sZo dgyb Ho$bobr \$s naV H$amdr, Aer _mJUr àhma g§KQ>ZoÀ`m dVrZo _hm{dÚmb` ì`dñWmnZmH$S>o H$aÊ`mV Ambr Amho. `mgmR>r àhma {dÚmWu g§KQ>ZoMo AÜ`j gyaO OJVmn, _`ya _hmOZ `m§À`m ZoV¥ËdmImbr qghJS> _hm{dÚmb`mV {ZfoY a°br H$mT>V H°$ång g§MmbH$m§Zm {ZdoXZ XoÊ`mV Ambo.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 5 : gømÐr dm{hZrdarb "Z¥Ë`_ëhma' ñnY}V AmXe© {dÚm _§{Xa emioVrb {dÚmÏ`mªZr gmXa Ho$boë`m Am{Xdmgr Z¥Ë`mg amÁ`mV àW_ H«$_m§H$mMo nm[aVmo{fH$ àmá Pmbo. "Z¥Ë`_ëhma' `m H$m`©H«$_mMo _mJ©Xe©H$ Á`oð> {MÌnQ> {X½Xe©H$ amOXÎm, H$m`©H«$_mMo {Z_m©Vo ~mimgmho~ ZmJdS>o d {d{dY joÌm§Vrb _mÝ`dam§À`m hñVo emiog H$a§S>H$, àeñVrnÌH$ d amoI a¸$_ Ago ~jrg àXmZ H$aÊ`mV Ambo. Z¥Ë`mMo _mJ©Xe©H$ {ejH$ gm¡. à{Vjm T>dio, gm¡. gwOmVm S>mdIao, lrhar VZnwao `m§Mm amOXÎm `m§À`m hñVo gwdU©nXH$ XoD$Z Jm¡ad H$aÊ`mV Ambm.

_{hbm [ajmMmbH$ erbm S>mdao amï´>nVtH$Sy>Z gÝ_m{ZV VioJmd Xm^mS>o, {X. 8 : XoemVrb n{hbr _{hbm [ajmMmbH$ åhUyZ 26 OmZodmar 2018 amoOr erbm S>mdao `m§Zm amï´>nVr nwañH$mamZo Jm¡a{dÊ`mV Ambo. `oWrb ~«m÷U g§K d dmZàñWml_mMo AÜ`j {dÇ>b ^aS> d gm¡. _rZmjr ^aS> `m§Mr Vr ^mMr Amho. amï´>nVr ^dZm_Ü`o {d{dY joÌmVrb H$V©~Jma _{hbm§Mm àOmgÎmmH${XZr gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. Ë`m_Ü`o erbm S>mdao `m§Mm g_mdoe hmoVm. VioJmdmVrb ZyVZ {dÚm_§{XamVyZ 10dr nyU© Ho$ë`mZ§Va

nair `oWrb W_©b ñQ>oeZ_Ü`o Ë`m§Zr ZmoH$ar Ho$br. H$mhr H$mi Am¡a§Jm~mX_Ü`o Ë`m gm`H$b-[ajm MmbdV hmoË`m. nwT>o VioJmdmV Ë`m§Zr Am°Q>mo [ajmMm ì`dgm` Ho$bm. [ajmMmbH$ Vo {d¿ZhVm© Qy>g© Agm IS>Va àdmg H$ê$Z Ë`m§Zr Ü`o` JmR>bo. `mMr Zm|X {båH$m ~wH$ Am°\$ dëS>©g²_Ü`ohr Pmbr Amho. XÿaXe©Zdahr Ë`m§Mr _wbmIV àjo{nV H$aÊ`mV Ambr Amho. {deof åhUOo nVr {earf S>mdao `m§Mo nËZrÀ`m [ajm ì`dgm`mbm _ZmnmgyZ àmoËgmhZ Amho. gm¡. erbm

S>mdao `m§Mo gd© joÌm_YyZ A{^Z§XZ hmoV Amho. ({dÇ>b ^aS> 9921525509)

{dÚmb`mVrb 21 {dÚmWu Z¥Ë`mV gh^mJr Pmbo hmoVo. Ë`m_Ü`o gmjr JmS>o, lw{VH$m ndma, d¡îUdr JmS>oH$a, d¡îUdr e|S>o, kmZoœar nS>di, g¥ï>r OJZmS>o, gmjr gmH$moao, g§OZm _w§XS>m, gmjr eobma, nyOm H$mimUo, gbmoZr Kmao, {Xì`m Jm`H$dmS>, hf©b S>m§Jbo, O`oe qeXo, g§OZm H$X_, _mo{hZr Xm¢S>, _Zñdr Oìhoar, gwhmZr AmT>miJo, OmÝhdr Am§~oH$a, ldU _w§Jgo,

àÁdb T>mobo `m§Mm g_mdoe hmoVm. ñnY}Mo narjU amOXÎm, gm¡. AmaVr Ho$Xmar, gm¡. g§Ü`m Xoenm§S>o, VZwOm ~m§Xb d lÕm OwÞaH$a `m§Zr Ho$bo. `eñdr {dÚmWu d _mJ©Xe©H$ {ejH$ `m§Mo S>m°. H¥$îUH$m§V dmT>moH$a, `mXd|Ð IiXo, S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, g§O` ^mboamd, àm. dg§V ndma, àH$me qeXo, gd© {ejH$ d H$_©Mmar `m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

11 \o$~«dw mar 2018

2

Am|H$ma S>|Q>b pŠb{ZH$Mo emZXma CX²KmQ>Z AÚ`mdV V§ÌkmZmg JwUdÎmmdY©H$ CnMmam§Zr é½Um§À`m Mohè`mdarb hmñ` \w$bob - H¥$îUH$m§V Hw$Xio VioJmd Xm^mS>o, {X. 8 : ({H«$E{Q>ìh d¥Îmgodm) d¡ÚH$s` joÌmV AmVm A{Ve` AÚ`mdV V§ÌkmZ Ambo AgyZ X§V {M{H$Ëgmhr AË`mYw{ZH$ Pmbr Amho. Ë`mg JwUdÎmm, n[al_ d godm^mdr CnMmam§Mr gmW XoV AZoH$m§À`m Mohè`mda hmñ` \w$b{dÊ`mMo H$m_ Am|H$ma S>|Q>b pŠb{ZH$ Mm§Jë`m nÕVrZo H$aob, Ago à{VnmXZ gmdVm_mir gmIa g§KmMo AÜ`j d nwUo \o$pñQ>dbMo {Z_§ÌH$ H¥$îUH$m§V Hw$Xio `m§Zr Ho$bo. S>m°. Am|H$ma XÎmmÌ` ~migam\$ `m§Zr ñZohgXZ, AmZ§XZJa, MmH$UamoS> `oWo gwê$ Ho$boë`m Am|H$ma S>|Q>b pŠb{ZH$Mo CX²KmQ>Z Ë`m§À`m hñVo Pmbo. `m doir \$am§Xo S>|Q>b pŠb{ZH$Mo S>m°. _mD$br \$am§Xo, _mOr Am_Xma {XJ§~a ^oJS>o, godmYm_ Q´>ñQ>Mo S>m°. H¥$îUH$m§V dmT>moH$a, Á`oð> ZoVo Ho$edamd dmS>oH$a, ~mimgmho~ Om§^yiH$a, JmoqdXamd IiXo, O`qgJ ^mboamd, `mXd|Ð IiXo, JUoe Im§S>Jo, g§O` ^mboamd, JUoe H$mH$S>o, S>m°. àem§V

Am|H$ma S>|Q>b pŠb{ZH$Mo CX²KmQ>Z H$aVmZm S>m°. _mD$br \$am§Xo, eoOmar S>m°. H¥$îUH$m§V dmT>moH$a, gm¡. ñZohb ~migam\$, {XJ§~a ^oJS>o, XÎmmÌ` ~migam\$ d AÝ` H${U©H$ AmXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. _mOr Am_Xma H¥$îUamd ^oJS>o d "A§~a'Mo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a `m§Zrhr

~migam\$ `m§Zm ^oQy>Z ew^oÀN>m {Xë`m. JOmZZ _hmamOm§Mm àH$Q> {XZ d Am|H$ma ~migam\$ `m§À`m dmT>{XdgmMo

nwUo nrnëg ~±Ho$Mm "~±H$mo nwañH$mamZo' h¡Ðm~mX_Ü`o Jm¡ad nwUo, {X. 1 : ghH$mar g§ñWm§_Ü`o 1501 Vo 2 hOma H$moQ>r ì`dgm` Agboë`m ZmJar ghH$mar ~±Ho$À`m JQ>mVrb ~±H$mo nwañH$ma nwUo H$mo. Am°nao{Q>ìh ~±Ho$bm h¡Ðm~mX `oWo Pmboë`m ^ì` H$m`©H«$_mV àXmZ H$aÊ`mV Ambm. Vob§JUm amÁ`mMo Cn_w»`_§Ìr _mohå_X _h_yX Abr d BpÝñQ>Q>çyQ> Am°\$ S>oìhbn_|Q> A°ÊS> [agM© BZ ~±qH$J Q>oŠZm°bm°OrMo g§MmbH$ E. Eg. am_emór `m§À`m hñVo ~±Ho$Mo {dÚ_mZ AÜ`j ~~Zamd ^oJS>o, g§MmbH$ OZmX©Z aU{Xdo, {~{nZHw$_ma ehm d ghmæ`H$

Am¡{MË` gm{YV `m _pëQ>ñnoem{bQ>r pŠb{ZH$Mm ew^ma§^ Pmbm. `m doir dmT>{Xdgm{Z{_Îm Am|H$ma d n[admamVrb gd©M gXñ`m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. `m àg§Jr CnpñWV _mÝ`dam§Mmhr emb, ñ_¥{V{MÝh d nwînJwÀN> XoD$Z gÝ_mZ H$aÊ`mV Ambm. `m doir {XJ§~a ^oJS>o, S>m°. _mD$br

\$am§Xo, JUoe Im§S>Jo, S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar `m§Zr ew^oÀN>mXe©H$ _mJ©Xe©Z Ho$bo. pŠb{ZH$Mo S>m°. Am|H$ma `m§Zr X§V{M{H$ËgoV AmVm AmYw{ZH$Vm Ambr AgyZ _moR>çm ehamVrb gd© godm AmVm Amnë`m `m hm°pñnQ>b_Ü`o {_iy eH$Vrb, Ago gm§JyZ Hw$Qw>§~mMm gm_m{OH$ dmagm {_imë`mZo d¡ÚH$ joÌmVhr `mo½` ì`mdgm{`H$Vm OnV godm^mdhr amhrb, Ago ñnï> Ho$bo. `m g_ma§^mg S>m°. `moJoe Hw$MoH$a, S>m°. à{dU _mZo, S>m°. amhÿb H$m{eXo, S>m°. à{dU VmQ>o, JUnVamd H$mimoIo, {dÇ>b ^oJS>o, aOZr ^oJS>o, amO|Ð Xm^mS>o, gwZrb ehmUo, S>m°. O`àH$me {Ja_o, ^maVr \$am§Xo, {Z_§{ÌV S>m°ŠQ>g©, àmÜ`mnH$dJ© d ñZohr n[adma CnpñWV hmoVm. àmñVm{dH$ d ñdmJV àmMm`© S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$ `m§Zr Ho$bo. Amnbm _wbJm S>m°. Am|H$ma `mZo X§V{M{H$ËgoVrb d¡ÚH$ joÌmV C„oIZr` `e {_idbo AgyZ Ë`mMm n[admamg A{^_mZ dmQ>Vmo. é½Um§Zmhr Ë`mÀ`m AZw^dmMm Z¸$sM bm^ hmoB©b, Aem Amem ñZohb d S>m°. ~migam\$ `m§Zr `m doir ì`º$ Ho$ë`m. gyÌg§MmbZ g§Xrn ^mogbo `m§Zr Ho$bo.

^mS>çmZo XoUo Amho VioJmd ñQ>oeZ `oWrb 114 VnmoYm_ H$m°bZr, EM.S>r.E\$.gr. ~±Ho$eoOmarb "A_¥V`moJ' hm 1500 ñŠdo. \w$Q>m§Mm gd© gmoB©`wº$ ~§Jbm ì`dgm`mH$[aVm / amhÊ`mH$[aVm Ëd[aV ^mS>çmZo XoUo Amho.

g§nH©$ : 9823499499 gaì`dñWmnH$ C_oe g_wÐ `m§Zr nwañH$ma

ñdrH$mabm.

nm{hOo

gm_m{OH$ ~m§YrbH$sVyZ AZmW d¥ÕmMo dmMbo àmU VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : VéUm§À`m nwT>mH$mamVyZ d gmo_mQ>Uo `oWrb S>m°ŠQ>am§À`m _mo\$V CnMmamZo EH$m d¥Õ AZmWmMo àmU dmMbo. ñQ>oeZ ^mJmV kmZmo~m ZmdmMo d¥Õ Joë`m ghm _{hÝ`m§nmgyZ amhV hmoVo. ^rH$ _mJyZ Vo Amnbm CXa{Zdm©h H$arV. Xaå`mZ nmM {Xdgm§nydu Vo AmOmamZo ì`mHw$i Pmë`mZo

añË`mÀ`m H$S>obm {dìhiV nS>bo hmoVo. _XVrMr `mMZm H$aV AgVmZm {edmOr hmoZwao `m§Zr hr KQ>Zm _mZdm{YH$ma g§KQ>ZoMo àXoe g{Md àXrn ZmB©H$ `m§Zm H$i{dbr. VmVS>rZo Ë`m§Zr `m é½UmOdi OmD$Z Ë`m§Zm XdmImÝ`mV ZoÊ`mMr ì`dñWm Ho$br. gmo_mQ>Uo `oWrb nm`mo{Z`a hm°pñnQ>bMo S>m°. VmamM§X H$amio `m§Zr

Ë`m§Zm é½Udm{hHo$VyZ hm°pñnQ>b_Ü`o XmIb Ho$bo d CnMma gwê$ Ho$bo. AmVm Ë`m§Mr Vã`oV pñWa AgyZ OrdmMm YmoH$m nyU©nUo Q>ibm Amho. gm_m{OH$ ~m§YrbH$sÀ`m Om{UdoVyZ àË`oH$mZo d§{MVm§Zm, JaOy§Zm _XV Ho$br nm{hOo, Ago _V àXrn ZmB©H$ `m§Zr `m doir ì`º$ Ho$bo.

{ZYZ dmVm© Á`oð> gm_m{OH$ H$m`©H$Ë`m© gw{ZVm AmZ§Xamd dmiw§O (d` 73) `m§Mo d¥ÕmnH$mimZo 4 \o$~«wdmarbm {ZYZ Pmbo. Ë`m§À`m_mJo XmoZ _wbo, {ddm{hV _wbJr, gwZm, ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. gm_m{OH$ H$m`©H$V} a{damO dmiw§O d O`qgJ dmiw§O `m§À`m Ë`m _mVmolr hmoV.

CÚmoOH$ {demb JmoaI Xm^mS>o (d` 33) `m§Mo 2 \o$~«wdmar amoOr AnKmVr {ZYZ Pmbo. Ë`m§À`m_mJo AmB©, dS>rb, ^mD$, nËZr, _wbJr Agm n[adma Amho. gagoZmnVr C_m~mB© Xm^mS>o nVg§ñWoMo ì`dñWmnH$ ~~Zamd Xm^mS>o, gmho~amd Xm^mS>o `m§Mo Vo nwVUo Va {_WwZ Xm^mS>o `m§Mo Vo ~§Yy hmoV.

EH$m ImOJr \$_©gmR>r hmoVH$ê$ d AZw^dr Q>m`{nñQ> Ëd[aV nm{hOo. (_amR>r d B§J«Or Q>m`qnJMo kmZ d CÎm_ ñnrS> Amdí`H$) : g§nH©$ : âb°Q> Z§. 10, n{hbm _Obm, gmag ßbmPm, ~±H$ Am°\$ ~S>moXm eoOmar, VioJmd ñQ>oeZ. \$moZ : 224111 / 9370721471

WANTED Urgently Required Typist in Private firm (Command over - English & Marathi Typing) : Contact : Flat No. 10, 1st floor, Saras Plaza, above Bank of Baroda, Talegaon Station. Phone: 224111 / 9370721471


gmám{hH$

A§~a

VioJmd d¥Îm

11 \o$~«dw mar 2018

3

H¡$. gê$~mB© km. H$mimoIo ñ_aUmW© AemoH$ km. H$mimoIo `m§À`mH$Sy>Z g_{n©V _{hbm nmbH$m§gmR>r gmd©O{ZH$ hiXrHw§$Hy$

gm¡. {à`m§H$m H${U©H$g_doV gm¡. ñZohb ~migam\$, gm¡. gmoZmbr YmS>Jo, S>m°. Eoíd`m© ~migam\$, gm¡. ^maÛmO, gm¡. C{_©bm Ym_UH$a VioJmd Xm^mS>o, {X. 1 : _mdi {ejU à{Vð>mZ d H«$m§{VÁ`moVr gm{dÌr~mB© \w$bo {dMma_§M `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo gmd©O{ZH$ hiXrHw§$Hy$ g_ma§^ AmXe© {dÚm _§{Xa `oWo nma nS>bm. `m CnH«$_mÀ`m àH$ënà_wI gm¡. ñZohb ~migam\$ `m§Zr _{hbm nmbH$m§Zm ñdV§Ì ì`mgnrR> {_idÊ`mÀ`m CÔoemZo Jobr 10 df} _mdi VmbwŠ`mVrb {d{dY ^mJm§V gmd©O{ZH$ hiXrHw§$H$dmMo H$m`©H«$_ Am`mo{OV Ho$ë`mMo gm§{JVbo. g_ma§^mV C{_©bm Ym_UH$a, S>m°. Eoœ`m© ~migam\$, gm¡. gmoZmbr KmS>Jo,

gm¡. amo{hUr O§{Oao, gm¡. dfm©amUr XJS>o, gm¡. Hw$bH$Uu, gm¡. ^maÛmO, gm¡. _ram JamS>o, àm. nwînbVm Yw_mi, gm¡. g{dVm bmoI§S>o, gm¡. Amn{Q>H$a, gm¡. ~ZgmoS>o, gm¡. JmS>o CnpñWV hmoË`m. H$m`©H«$_mV _{hbm§gmR>r {d{dY ñnYm© Am`mo{OV H$aÊ`mV Amë`m. {à`m§H$m H${U©H$ `m§À`m hñVo ~{jgm§Mo {dVaU H$aÊ`mV Ambo. ñnYmªMo {ZH$mb nwT>rbà_mUo : am§Jmoir ñnYm© - àW_ - _§Jb dmK, n„dr ^§S>mar, AM©Zm H$m§~io. {ÛVr` ({d^mJyZ) àm§Obr ~ma_wI ew^Xm

gmoZnmdbo. V¥Vr` - ({d^mJyZ) ñdmVr ^oJS>o, nm¡{U©_m H$m§~io. CÎmoOZmW© Xrnmbr ~oëhoH$a, d§XZm H$~mS>o. g§JrV IwMu ñnYm© - àW_ - A{ZVm ^oJS>o, {ÛVr` - g§JrVm KÅ>o. V¥Vr` - n„dr ^§S>mar. nmH$H$bm ñnYm© (JmoS> nXmW©) àW_ - gwa¡æ`m eoI, {ÛVr` - ñdmVr ^oJS>o, n„dr Jdmao. V¥Vr` - {_Vm KmonmS>o, d§XZm H$dmS>o. nmH$H$bm ñnYm© ({VIQ> nXmW©) - àW_ - ho_m ndma, nm¡{U©_m H$m§~io, {ÛVr` - bú_r S>m§Jo, e¡bm AJXmS>o. V¥Vr` - Amem nmoao, OZm _m§Oao.

AmOr-AmOmo~m§gmR>r H$m¡Qw>§{~H$ nmVirdaMr ^md{ZH$ ZmVr/~m§{YcH$s OnÊ`mgmR>r dmZàñWml_mVrc AmOr-AmOmo~m§Zm Amnco åhUm! Vw_À`m EImÚm {à` ì`º$sMm dmT>{Xdg qH$dm nwÊ`{VWr qH$dm EImXm {d{eï> gU `m {Xder AmOr-AmOmo~m§Zm Úm {_ï>mÞmMo ^moOZ. EH$XmM é. 21,000/- ^ê$Z Ë`mÀ`m ì`mOmVyZ dfm©VyZ EH$Xm H$am AÞXmZmMm H$m`©H«$_ gmOam! `m XoUJrcm/R>odrcm 80Or A§VJ©V gyQ> Amho. A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H$am :

_mo.: 9921525509, 9960253835

g§V kmZoœa ^OZr _§S>i

~«m÷U g§KmV\}$ gd©Ì {ViJwi g_ma§^ VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : ~«m÷U gd© godm g§K, VioJmd Xm^mS>o `m§À`m dVrZo gmdbr d¥Õml_, dmZàñWml_ `ed§VZJa, ñdm_r g_W© _§{Xa, ñdamOZJar `oWo {ViJwi g_ma§^ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm. gmdbr d¥Õml_mV g§KmÀ`m dVrZo {ViJwi dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. AÜ`j {dÇ>b ^aS> `m§Zr g§KmMr _m{hVr {Xbr. S>m°. em_ Omoer d A{Zb Y_m©{YH$mar `m§Zr _ZmoJV ì`º$ Ho$bo. "gmdbrÀ`m' dVrZo ì`dñWmnH$ _hmOZ `m§Zr g§KmMo ñdmJV Ho$bo. gwYmH$a Xoe_wI, {dO` Hw$bH$Uu, gm¡. _Ywd§Vr amZS>o `m§Zr ghH$m`© Ho$bo. g§KmÀ`m dVrZo {dO`amd Xoenm§S>o `m§Zr Am`moOZ Ho$bo. "dmZàñWml_' `ed§VZJa `oWohr g§KmÀ`m dVrZo {dO` Hw$bH$Uu `m§Zr Am`moOZ Ho$bo. {dÇ>b ^aS>, S>m°. em_

Omoer, A{Zb Y_m©{YH$mar, gwYmH$a Xoe_wI, lr_Vr _w§JrH$a hr _§S>ir CnpñWV hmoVr. dmZàñWml_mÀ`m dVrZo àH$me Omoer `m§Zr g§KmMo ñdmJV Ho$bo. ñdamO ZJarVrb ñdm_r g_W© _§{XamVrb g_ma§^mMo gm¡. Amem am`arH$a, gm¡. _mZgr {WQ>o `m§Zr ~«m÷U g§KmÀ`m dVrZo Am`moOZ Ho$bo. _§{XamÀ`m dVrZo gm¡. _mYdr _aH$io `m§Zr ñdmJV d H$m`©H«$_mMo g§`moOZ Ho$bo. {dÇ>b ^aS> `m§Zr g§KmMr _m{hVr {Xbr. gm¡. gwf_m Hw$bH$Uu `m§Zr g§H«$m§V gUmMr nm¡am{UH$ H$Wm d {ZgJ©MH«$ H«$_ `m~m~V gmÚ§V _m{hVr {Xbr VgoM {ViJwimMm d ^mÁ`m§Mm dmna AmhmamV H$gm AgVmo Vo {deX Ho$bo. S>m°. em_ Omoer `m§Zr Amnë`m gwÑT> {ZamoJr Am`wî`mgmR>r Am`wd}X d gy`© Z_ñH$ma {H$Vr Cn`wº$ Amho ho nQ>dyZ

{Xbo. Amnbr {XZM`m© H$er Agmdr ho gm§{JVbo. `m {XdgmV {VimÀ`m VobmZo A§J_X©Z H$aUo d Vri VobmMm AmhmamV Cn`moJ H$aUo ho H$go bm^Xm`H$ Amho ho gm§{JVbo. gm¡. _rZmjr ^aS> `m§Zr ñda{MV g§H«$m§Vr{df`H$ d {edH$mbrZ {ó`m§À`m _Xþ©_H$s~Ôb "nmodmS>m aUam{JUr'Mm gmXa Ho$bm. H$m`©H«$_mÀ`m `epñdVogmR>r gm¡. _mZgr {WQ>o, gm¡. Amem am`arH$a `m§Zr l_ KoVbo. `m doir A{Zb Y_m©{YH$mar, lr_Vr _w§JrH$a CnpñWV hmoVo. gm¡. Amem am`arH$a `m§Zr Am^ma _mZbo. {ViJwi dmQ>n d gm_y{hH$ ngm`XmZmZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmbr.

^OZ ñnY}Vrb Xþgè`m H«$_m§H$mMo nm[aVmo{fH$ ñdrH$maVmZm h.^.n. Z§XHw$_ma eoQ>o (kmZoœa ^OZr _§S>i, eoQ>odmS>r) VioJmd ñQ>oeZ, {X. 5 : lr g§V VwH$mam_ _hmamO g§ñWmZ Am`mo{OV {Z_§{ÌV amÁ`ñVar` ^OZ ñnY}V _mdimVrb eoQ>odmS>rÀ`m g§V kmZoœa ^OZr _§S>imZo Xþgam H«$_m§H$ nQ>H$mdbm. ^mbM§Ð Aæ`a d h[aü§Ð H$X_ narjH$ hmoVo.

ho_bVm H$mimoIo, ~mimgmho~ _moao `m§À`m hñVo nm[aVmo{fHo$ àXmZ H$aÊ`mV Ambr. gwZrb _moao, àëhmX _moao, ew^m§Jr _moao {edmOr _hmamO dmK, Zm_Xod _hmamO AmJo BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. gyÌg§MmbZ C_oe {Q>OJo `m§Zr Ho$bo.


gmám{hH$

A§~a df© 29 do

g§nmXH$s`

11 \o$~«dw mar 2018

A§H$ 6

22 _mK eHo$ 1939

4

{X. 11 \o$~«wdmar 2018

Z _mVw: na_² X¡dV_² _mV¥MaUmMr godm åhUOoM OrdZmMr YÝ`Vm!

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

H¡$. _mVmolr h§Om~mB© AXmOr ~m\$Zm ñ_aUmW© "XodamB©'Mo AÜ`j gwH$ZeoR> AXmOr ~m\$Zm `m§MoH$Sy>Z g_{n©V...

g§nmXH$s` Xadfu gmXa hmoUmam AW©g§H$ën hm H$Xm{MV Ë`m AmR>dS>çmnwaVm MM}Mm {df` AgVmo. XoemVrb Ho$di 25 Q>¸o$ bmoH$m§ZmM Ë`mMo AmH$bZ hmoVo. ~mH$s bmoH$ H$m` ñdñV Pmbo EdT>rM `mXr dmMVmV; d Ë`mda Ho$di g_mYmZ _mZVmV. _wimVM Xoe EdT>m I§S>àm` Amho H$s, H$moUVmhr amOH$s` nj, n§VàYmZ, AW©_§Ìr `m§Zm XoemVrb gìdmeo H$moQ>r OZVoÀ`m Anojm nyU© H$ê$ eHo$b Agm AW©g§H$ën _m§S>VmM `oUma Zmhr, EdT>r hr g_ñ`m AdKS> Amho. AW©_§Ìr AéU OoQ>br `m§Zr gmXa Ho$bobm AW©g§H$ën hm nwT>rb {ZdS>UwH$sbm gm_moao OmÊ`mnyduMm eodQ>Mm nyU© AW©g§H$ën Agë`mZo Ë`mMr {Xem {ZdS>UyH$H|${ÐV Agob hr Anojm hmoVrM. doJdoJù`m KQ>H$m§À`m BÀN>m-AmH$m§jm Am{U gaH$maÀ`m hmVr Agbobo _`m©{XV n`m©` `mVyZ Am{W©H$ AmKmS>rda H$gaV H$aÊ`mnbrH$S>o AW©_§Í`mÀ`m hmVr \$mago H$mhr ZìhVo; Am{U Vr H$aVmZm§hr gm_mÝ`m§À`m, J[a~m§À`m, eoVH$è`m§À`m, H$m_Jmam§À`m, CÚmoOH$m§À`mhr EH$mM doir ^ë`mMr H$er Amho, ho In{dÊ`mMr H$am_V AW©_§Ìr d n§VàYmZ `m XmoKm§Zmhr H$amdr bmJbr. gÜ`mÀ`m gaH$maMo EH$ ~ao Amho, Ë`m§Zr H$mhrhr Ho$bo Var Vo XoemÀ`m {hVmMoM åhUyZ gm§JUmam EH$ _moR>m g_W©H$m§Mm dJ© Ë`m§À`m nmR>rer Amho. Ë`m_wio Am{W©H$ gwYmaUm§H$S>o OmVmZm H$mhr H$R>moa {ZU©` KoVbo Var H$m¡VwH$ H$aV "XoemgmR>r WmoS>§ gmogm' Ago åhUUmao gmWrbm AgVmV. nmM dfmªMr gÎmm Oer g§nV `oB©b Vg _VnoQ>rH$S>o diUo gaH$magmR>r A{Zdm`©M hmoVo. `mAmYr H$m±J«ogÀ`m amOdQ>rZo H$mhr doJio Ho$bo Zmhr. Amåhr H$mhr doJio AmhmoV Ago gm§JUmè`m§Zm VmoM amOH$s` ì`dhmadmXmMm {H$Îmm {Jadmdm bmJVmo Amho. Ë`mhrnojm 2019Mr bmoH$g^m {ZdS>UyH$ ^mOnbm nwÝhm qOH$m`Mr Amho. Ë`mgmR>r eoVH$è`m§_Ybm amof Am{U J«m_rU AW©ì`dñWoMr XIb KoV AmhmoV, Ago XmI{dÊ`m{edm` n`m©` ZìhVm. "AÀN>o {XZ'Mm S>§H$m eoVH$è`m§À`m ~m§Ymda dmObm Zmhr. `m ^mdZobm à{VgmX Va ÚmdmM bmJUma hmoVm. gZ 2022n`ªV eoVrMo CËnÞ XþßnQ> H$aÊ`mMo AmídmgZhr H$m`_ Amho. _mÌ gÜ`mÀ`m XamZo Oa H¥${f{dH$mg hmoV am{hbm Va Vo AeŠ`M Amho. Vo gmYÊ`mgmR>r Á`m JVrZo eoVrMm {dH$mgXa dmT>dm`bm hdm Vr {H$_`m ñdmV§Í`mZ§Va H$moUmbmM gmÜ` Pmbobr Zmhr, ho H$Qy> gË` Amho. åhUOo nwT>o H$m` ìhm`Mo Vo hmodmo, VyV© Amåhr eoVrÀ`m ^ë`mM§ "^„a JS>r' hmoUma ho XmI{dUo _hÎdmMo hmoVo. Zo_Ho$ VoM AW©_§Í`m§Zr Ho$bo Amho. g§aMZmË_H$ gwYmaUm§À`m ndm©VyZ AW©ì`dñWm OmV AgVmZm dm{f©H$ AW©g§H$ënmV H$moUmbm H$m` {Xbo Am{U H$m` H$mTy>Z KoVbo, `mnojm YmoaUmË_H$ {Xem `m Ñï>rZo OmñV _hÎdmMr AgVo. AW©g§H$ën \$ma _moR>çm gwYmaUm§Zm hmV KmbUmam Zgbm Var, ñdrH$mabobm _mJ© gmoSy>Z XoUmam Zmhr ho Z¸$s. OoQ>br `m§Zr gd§J bmoH${à`VoÀ`m Amhmar OmÊ`mMo Q>mibo. {dH$mgmV eoVr, qgMZ, añVo, XiUdiU, D$Om©, ^m¡{VH$ d gm_m{OH$ nm`m^yV gw{dYm, XoemMr OrdZXm{`Zr aoëdo AmXr ~m~tda gImob {dMma H$ê$Z AW©g§H$ën _m§S>bm Amho. {dH$mgmÀ`m H|$ÐñWmZr AgVmo Vmo _mUygM `mMr àH$fm©Zo OmUrd `m doir Pmbobr {XgVo. XoemVrb Vã~b nÞmg H$moQ>r bmoH$m§Zm nmM bmIm§n`ªVÀ`m d¡ÚH$s` {d_m `moOZoÀ`m N>ÌmImbr AmUUo hm _hÎdmH$m§jr H$m`©H«$_ gaH$maZo Omhra Ho$bm Amho. J[a~m§gmR>r ñdñV Ka~m§YUr, AmR> H$moQ>r _{hbm§Zm _mo\$V J°g H$ZoŠeZ, _{hbm ~MV JQ>m§Zm H$O©gw{dYm, Á`oð> ZmJ[aH$m§Mo nÞmg hOmamn`ªVMo ì`mO H$a_wº$ H$aUo hrXoIrb Ë`mMrM CXmhaUo AmhoV. "nm§Kê$U da AmoT>bo H$s nm` CKS>o nS>VmV, Am{U Imbr AmoT>bo H$s S>moHo$ CKS>o amhVo' Aer XoemMr AdñWm Pmbr Amho. AW©g§H$ën H$gmhr Agbm Var Am{U {H$Vrhr _hmJmB© Pmbr Var lr_§Vm§Zm H$mhrhr \$aH$ nS>V Zmhr. A{VJ[a~m§Zm n[apñWVrMr gd` Pmbobr AgVo. Hw$S>VHw$S>V H$goVar OJm`Mo EdT>r ghZerbVm CnOVM Ë`m§À`mV AgVo. ^aS>bm OmVmo Vmo _Ü`_dJ©. "gmoS>bo Va niVo, Yabo Va MmdVo' Aer Ë`m§Mr AdñWm AgVo. åhUyZ hmM dJ© Iè`m AWm©Zo AW©g§H$ënmH$S>o bj R>odyZ AgVmo, Vmo ~mH$s {Zame Pmbm Amho. XoemVrb 40 Q>¸o$ bmoH$ XmoZ doioÀ`m OodUmbm _moVmX Pmbo AmhoV ho dmñVd BVam§Zr _mÝ` H$amdo. AW©g§H$ënmda MMm©-Md©U H$aV ~gÊ`mnojm EH$ _Ooera {H$ñgm H$WZ H$aVmo. A{VXþJ©_ ^mJmVrb EH$m dñVrda MMm© a§JVo. Ë`mVë`m Ë`mV EH$m ehmÊ`mbm bmoH$ {dMmaVmV, AW©g§H$ën åhUOo H$m` ao ^mD$? ehmUm åhUVmo, AmVm _bo Var H$m` R>mD$H$!!

(CÎmamY©)

Am_À`m gwIm§Mo XmVo

Mbm "{edmam'H$S>o

gr_odaMo g¡{ZH$ ~è`mM OUm§Zm àý nS>ob H$s ^maV XoemZo Am_À`mgmR>r H$m` Ho$bo`? Amåhr `m XoemV OÝ_bmo åhUyZ Amåhr `m XoemgmR>r H$m_ H$am`M. _wimV AmnU EŠgM|O Am°\$aÀ`m emoYmV AgVmo. _r XoemgmR>r dJ¡ao H$mhrVar H$aoZ, nU H$m H$ê$? _mo~Xbm H$m` {_iob? ~amo~a... nJma Va {_iUma Zmhr `m H$m_mMm. \$m`Xm hm H$s bmoH$ _aUmZ§VagwÕm bjmV R>odVrb. _mZmMr OmJm Agob g_mOmV. H$m_mÀ`m _mo~Xë`mV n¡go {_iVrb H$m?

n¡go Va H$moUrhr {_idVo. nU g_mYmZ H$_dmdo bmJVo. Á`m XoemV OÝ_mbm Ambmo AmhmoV, Á`m XoemMo AÞ Im„o Amho, Á`m XoemÀ`m _mVrV Amnbo nyd©O AmhoV, Ë`m XoemgmR>r EImXr Jmoï>

H$m¡_wXr _H$a§X Omoer Eg.Ama. E_. `w{Zìh{g©Q>r Jëg© hmoñQ>ob, Kattan - Kulathur, MoÞB©. _mo~mBb - 9736800714 H$aÊ`mV nU \$m`Xm emoYUma AmhmoV H$m AmnU? Am{U \$ma H$mhr H$am`Mr JaOhr ZmhrE. gmYr Jmoï> Amho, BVHo$M H$am H$s Amnë`m_wio qH$dm Amnë`mH$Sy>Z XoemÀ`m {damoYmV H$moUVrhr Jmoï> hmoUma Zmhr `mMr H$miOr ¿`m. Bg Xoe H$m Hw$N> Zht hmo gH$Vm, ^maV _| Vmo Eogm hr MbVm h¡ g~, Omo h¡, O¡gm h¡ ahZo Xmo, `o Xoe Zht gwYaZo dmbm... dJ¡ao, dJ¡ao. Aem \w$H$Q>À`m Jßnm _maÊ`mnojm

{ZXmZ ñdV:À`m KamV ~Xb KS>dm. ZwgVm Mm°H$boQ>Mm H$mJX añË`mEodOr H$Mam noQ>rV Q>mH$U§ hrgwÕm XoegodmM Amho. \$º$ {S>\o$Ýg_Yë`m bmoH$m§ZrM Xoegodm H$amdr Agm H$mhr {Z`_ Va ZmhrE Zm? Vo Va àmU hmVmda R>odyZ OJV AmhoV. AmnU {H$_mZ Ë`m§Mm {dMma S>moŠ`mV R>ody`m. WmoS>o S>moignUo AmOy~mOybm ~Km. Mm§Jë`m ì`º$s¨Mr H$_r Zmhr`o. nU JaO Amho Ë`m§Zm nmqR>~m XoÊ`mMr. I§~ranUo Ë`m dmQ>oda nmD$b Q>mH$m`Mr. Xoe Amnë`m gdmªMm Amho. gJio {_iyZ {~KS>dÊ`mnojm ZrQ> KS>dy `m. EH$M Am`wî` {Xb§` XodmZo. naV Ë`mbm ^oQy> Voìhm {ZXmZ Mma Mm§Jë`m Jmoï>r Am{U WmoS>ogo g_mYmZ Var hdo Zm ~amo~a! WmoS>m {dMma H$am, Am{U Amnë`mVë`m j_Vm§Mm nyU© dmna H$am. Amnë`m CËgmhmbm, VéU eº$sbm `mo½` {Xem Úm. _J Xoem~Ôb VH«$marMm gya amhUma Zmhr!

dmMH$m§Mo {dMma IS>rdmbo XmXm d¡Ú XmXm d¡Ú IS>rdmbo Am{U Am_À`m Omoer Hw$Qw>§~mMm 40 dfmªhÿZ A{YH$ n[aM`. XmXm§Zr ñWm{nV Ho$boë`m OZgodm aº$noT>r, d¡Ú IS>rdmbo d¡ÚH$ g§emoYH$ g§ñWm d AmYma Aem {d{dY Ý`mgm§Mo Am°{S>Q> _mÂ`mH$S>o gwnyV© Ho$bo. `m _mÜ`_mVyZ Ë`m§Mr é½U godm d AmYmaÀ`m _mÜ`_mVyZ {ZamYma ~mbH$m§Mo g§JmonZ

`mMo `WmW© Xe©Z ìhm`Mo. Ë`m§Zr Ë`m§Mo gd© ì`mdgm{`H$ CËnÞ g§ñWog An©U Ho$bo hmoVo. d¡Ú IS>rdmbo d¡ÚH$ g§emoYH$ g§ñWm hr _mV¥g§ñWm d Ë`mVyZM AÝ` g§ñWm åhUOo AmYma ZoÌ godm H|$Ð Aem Ý`mgm§Mm g§gma Mmbm`Mm. _r Am°ñQ´>o{b`m {gS>Zr `oWo amhVmo. na§Vw _mÂ`mer Ho$ìhmhr ~mobVmZm Vo "gmho~' åhUV Ë`m_wio g§H$moMë`mgmaIo dmQ>m`Mo.

H$maImÝ`mVrb XþnmaÀ`m ^moOZmÀ`m doir H$moUË`mhr ì`º$sbm ^moOZm{edm` XmXm OmD$ XoV ZgV. VioJmd `oWrb d§. VmB© AmnQ>o _{hbm gj_rH$aU H|$Ð `mV XmXm§Mm dmQ>m qghmMm. Ago ho XmXm IamoIaM Xod _mUyg. Ë`m§Zm _mÂ`mV\}$ d Omoer Hw$Qw>§~r`m§_m\©$V lÕm§Obr. M§. h. Omoer 27 ~wYdma noR>, nwUo

JwÝhoJmambm hmoUmè`m {ejoVrb Ajå` {db§~ H${b`wJmV gd©Ì amoO dmT>Ë`m JwÝhoJmarV IyZ, ~bmËH$ma, AË`mMma, \$gdo{Jar hmoV Amho. OZVm _mÌ `mH$S>o gwÞnUo, ^`^rVnUo nmhV Amho. H$maU OZVoÀ`m hmVr H$m` Amho? AgVo? AgUma? dmT>Ë`m JwÝhoJmarV JwÝhoJmamg hmoUmè`m {ejoV {db§~mZo hmoUmar {ejm hr JwÝhoJmarg àd¥Îm H$aUmar Amho. JwÝhm

KS>ë`mZ§Va Om_rZ, Amamonrg {ejm `m H$mbmdYrV g§~§{YV Amamonr Va {~ZYmñV AgVmo. nU Á`m g§~§{YVmda hm JwÝhm KS>Vmo Vo àM§S> VUmdmImbr, H$miOrV OrdZ H§$R>VmV. H$maU Ë`m§Zm Amem AgVo H$s JwÝhoJmamg Ëd[aV {ejm ìhmdr, nU nmobrg, Ë`m§Mr àd¥Îmr, g§~§{YV amOH$maUr nj `m§Mm hñVjon, JwÝhoJmamMo ZmVodmB©H$ Amnbm _mUyg _moH$im ìhmdm

`mgmR>r dmÅ>ob Vo H$aÊ`mMr V`mar `m gdm©V {H$Vr df} OmVrb ho gm§JVm `oV Zmhr. bmoH$emhrV ~mH$s H$m` Anojm H$amdr gmm_mÝ` OZVobm nwT>mar, nmobrg, Ý`m`mb` `m§MoH$Sy>Z H$mhr H$iV Zmhr. gwhmg Zm. ZmIao VioJmd Xm^mS>o

ho d¥ÎmnÌ gwae o H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mbH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUHw $m A°S>ìhQ>m`© qPJ Am{U qàqQ>J, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$bo. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226199 g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a, _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V OmodH} $a, gmám{hH$ A§~a H$m`m©b` "ñdam§JU', 30, ^mboamd H$m°bZr, VioJm§d ñQ>e o Z 410507 E-mail : weeklyamber@gmail.com.com


gmám{hH$

A§~a

VioJmd d¥Îm

11 \o$~«dw mar 2018

5

H$bm{nZr Hw$_ma^dZ_Ü`o _wbo d nmbH$m§Mm \°$Ýgr S´>og H$m`©H«$_ gX²Jwé VioJmd Xm^mS>o, {X. 31 : H$bm{nZr Hw$_ma^dZ_Ü`o dfm©ÝV H$m`©H«$_ CËgmhmV gmOam Pmbm. Jobr 3 df} {d{dY H$m`©H«$_m§À`m _mÜ`_mVyZ H$bm{nZr Hw$_ma^dZ `eñdrnUo Mmby Amho. `m àg§Jr Hw$_ma^dZMr _wbo Am{U nmbH$ VgoM ~mb^dZ à{e{jH$m `m§Zr "\°$Ýgr S´>og' H$m`©H«$_ gmXa Ho$bm. nmbH$ _§MmZo CÎm_ Z¥Ë` gmXa Ho$bo. {Zem§V XodH$a Am{U Ë`mÀ`m AmB©Zo N>ÌnVr {edmOr _hmamO Am{U {OOm~mB© Va aoUwH$m KmoS>Ho$ Am{U {VMr N>moQ>r ~hrU {hZo em_Mr AmB©Vbm ^mdnyU© àg§J gmXa Ho$bm. VoOlr qhJUH$a "g_mMmanÌ' KoD$Z Ambr. AU©dr ZmB©H$ Am{U gwf_m ZmB©H$ `moJ{e{jH$m ~ZyZ Amë`m. _`yar Ym`JwS>o JwOamWr órÀ`m dofmV Va F$Mm JwO©anmÜ`o H$m°boO `wdVtÀ`m g_ñ`m KoD$Z Ambr. ñdmVr ^moO `m gm{dÌr~mB© ~ZyZ Amë`m. _rZmjr OJVmn `m§Zr amUmMr d{hZr

Qy>g© 54, amOJwad H$m°bZr, VioJmd ñQ>e o Z, VioJmd

Am_À`m AmJm_r AmH$f©H$ ghbr 1) g_W© ñWm{nV 11 _méVrghb H$moëhmnya, Á`mo{V~m, Zagmo~mdmS>rgh A§Obr ghò~wÕo AmOmo~m§À`m d Ho$VH$s {b_`o AmOtÀ`m ^y{_Ho$V àmñVm{dH$ A§Obr ghò~wÕo `m§Zr gmH$mabr Va H$m{V©H$ OJVmn `mZo A§Obr ghò~wÕo `m§Zr AmOmo~m§À`m Va {dXÿfH$mMr doe^yfm Ho$br. Ho$VH$s, Ho$VH$s {b_`o `m§Zr AmOrÀ`m dofmV Va gyÌg§MmbZ _Ywd§Vr amZS>o `m§Zr Ho$bo. gm`br d _mZgrZo \°$eZ emo gmXa Ho$bm. `oD$Z {dZmoXr g§^mfUmZo Y_mb AmUbr. S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Zr _wbm-_wbtZr ZdrZ {Xem d N>m`m Im§S>oH$a `m§Zr ZmoH$ar AZKm ~wago `m§Zr df©^amMm Ahdmb Jmoï>r {eH$Ê`mgmR>r AgmM CËgmh {Q>H$dmdm Ago AmdmhZ Ho$bo. H$aUmè`m {ó`m§Mo à{V{Z{YËd Ho$bo. gmXa Ho$bm.

qhXr-_amR>r JmÊ`m§Mm H$m`©H«$_ - JmVm aho _oam {Xb VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : bm. S>m°. {dO`m ^§S>mar XmXm-XmXr nmH©$_Yrb nwînmdVr ~dbo g^mJ¥hm_Ü`o Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>i Am{U n¥ÏdramO {WEQ>a `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo "JmVm aho _oam {Xb' hm qhXr-_amR>r JmÊ`m§Mm H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm. `m H$m`©H«$_mMr g§H$ënZm {dO` ~m§{XdS>oH$a

`m§Mr hmoVr d {ZdoXZ erVb H$mnerH$a `m§Zr Ho$bo. AÜ`j A§~mXmg g§XmZ{ed `m§Zr gdmªMo ñdmJV Ho$bo. H$m`©H«$_mMr gwédmV n¥ÏdramO `mZo "àW_ Vwbm d§{XVmo' `m ^{º$JrVmZo gmXa Ho$br. Ë`mZ§Va A{dZme nmR>H$, gVre B§Jio, gm¡. AZwOm n§{S>V, {gÕr, gVre `m§Zr JmUr gmXa Ho$br.

A{dZme `m§Zr gmXa Ho$boë`m "MbVo MbVo `o _oao JrV `mX aIZm' `m JmÊ`mZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmbr. {dO` ~m§{XdS>oH$a, gVre B§Jio, A{dZme nmR>H$, gm¡ AZwOm n§{S>V, n¥ÏdramO, gm¡. erVb H$mnerH$a, {gÕr `m§Mo gËH$ma H$aÊ`mV Ambo. n¥ÏdramO {WEQ>aÀ`m gd© H$bmH$mam§Zr

Aà{V_ H$m`©H«$_ gmXa Ho$ë`m~Ôb d H$m`©H«$_mg CËñ\y$V© à{VgmX {Xë`m~Ôb gd© lmoË`m§Mo {dÇ>bamd H$m§~io `m§Zr Am^ma _mZbo. A§~mXmg g§XmZ{ed, S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar, XeaW ~dbo, gm¡. d¡embr Om_IoS>H$a, _Zmoha H$moaS>o, gm¡. Xrár O`d§V, a§OZm _w§JrH$a d AÝ` CnpñWV hmoVo.

emim§_Yrb B§J«Or H${g©ìh {bnr ~§X Pmbr nm{hOo VioJmd Xm^mS>o, {X. 5 : emim§_Ü`o B§J«Or H${g©ìh {bnr ~§X H$amdr åhUyZ {ejUVÁk d {S>ñH$ìh[a¨J H$[a`g© B§{S>`mMo g§ñWmnH$ S>m°. AmZ§X dmS>XoH$a `m§Zr XoenmVirda Am°ZbmBZ gøm§Mr _mohr_ gwê$ Ho$br Amho. ~mbdmS>r(àr-ñHy$b)nmgyZ daÀ`m B`Îmmn`ªV B§J«Or _mÜ`m_mVrb emim§_Ü`o "H${g©ìh {bnr' _wbm§Zm {eH$dbr OmVo

Zdo JVramoYH$ ~gdm VioJmd Xm^mS>o, {X. 5 : MmH$UVioJmd _mJm©da _midmS>r JmdÀ`m hÔrVrb XmoÝhr J{VamoYH$ ZmXþéñV Pmbo AmhoV. Vo Ëd[aV XþéñV H$amdoV d Ë`mM {R>H$mUr ZdrZ à_m{UV _mnZmZwgma ~ZdmdoV, Aer _mJUr _midmS>r J«m_n§Mm`VrÀ`m dVrZo gan§M ~r. ~r. ^m|JmS>o `m§Zr gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ àH$ën {d^mJ, nwUo `m§À`mH$S>o {ZdoXZmZo Ho$br Amho.

Am{U {b{hÊ`mMr gº$s Ho$br OmVo. dmñV{dH$ `mgmR>r H$moUË`mhr e¡j{UH$ ~moS>m©Zo (H|$Ðr` d amÁ`) gº$s Ho$bobr Zmhr d narjm§_Ü`o Ver AnojmgwÕm Ho$bobr Zmhr. e¡j{UH$ nmR>çnwñVHo$, dV©_mZnÌo, B© b{ZªJ hr gd© B§J«Or Q>mBåg Ý`y amo_Z d VËg_ pñH«$ßQ>_Ü`o AgVmV H$maU Vr dmMm`bm gmonr AgVmV Am{U àM{bV

AmhoV. nU _wbm§Zm {b{hVmZm H${g©ìh {bnr Am{U dmMm`bm Q>mBåg Ý`y amo_Z d VËg_ pñH«$ßQ> Ago H$am`bm gm§{JVbo OmVo. ~mbdmS>rÀ`m d`mVrb _wbm§Zm XmoZ pñH«$ßQ> {eH$Uo H$R>rU OmVo. H${g©ìh {bnrMm nwT>rb ì`mdhm[aH$ Am`wî`mV H$mhrM Cn`moJ hmoV Zmhr. www.change.org. `m_m\©$V hr _mohr_ gwê$ H$aÊ`mV Ambr Amho. H|$Ðr`

~mb{dH$mgÀ`m ObVaUnQy> VioJmd Xm^mS>o, {X. 5 : ~mb{dH$mg {dÚmb`mÀ`m {dÚm{W©Zr g§nXm A{dZme Hw$aUo d lo`m A{_V nmoVXma `m§Zr qnnarqMMdS> pñdq_J Agmo{gEeZÀ`m dVrZo Am`mo{OV ObVaU ñnY}V AZwH«$_o n{hbm d Xþgam H«$_m§H$ nQ>H$mdbm. Ë`m~Ôb Ë`m§Mm CnZJamÜ`j gwZrb eoiHo$ `m§À`m hñVo nwînJwÀN> d d¡`{º$H$ ~jrg XoD$Z Jm¡ad H$aÊ`mV Ambm. `m àg§Jr ñd. JmonrZmW _w§S>o à{Vð>mZMo H$m`©H$V}, g§nXmÀ`m AmOr

lr_Vr _hmXodr Hw$aUo d lo`mMo AmOmo~m ^aV nmoVXma CnpñWV hmoVo.

_Zwî`~i {dH$mg_§Ìr àH$me OmdS>oH$a d H|$Ðr` embo` {ejU g{Md A{Zb ñdê$n `m§Zm `m _mo{h_o~Ôb H$idÊ`mV Ambo Amho.

Zm§Xm gm¡»`^ao _§Ìr - Hw${H$`Z gm¡. d¡îUdr d {dîUw ^mñH$a _§Ìr (^m§Sw>n) `m§Mo gwnwÌ {M. ñdßZrb `m§Mm {ddmh gm¡. gwOmVm d ^aV Hw${H$`Z (^m§Sw>n) `m§Mr H$Ý`m {M. gm¡. H$m§. {d{ZVm {hO~amo~a _hmamï´> godm g§K hm°b (_wbw§S>) `oWo 5 \o$~«wdmar 2018 amoOr g§nÞ Pmbm.

~m§Xb - Bamio amO|Ð am_M§Ð ~m§Xb (VioJmd Xm^mS>o) `m§Mo nwÌ {M. àU` `m§Mm {ddmh ho_§V Zmam`U Bamio (nwUo) `m§Mr H$Ý`m {M. gm¡. H$m§. {à`m§H$m {hO~amo~a {X. 7 \o$~«wdmar 2018 amoOr ^JdVr n°bog (nwUo) `oWo g§nÞ Pmbm.

20 d 21 \o$~«wdmar 2018

2) {X„r, AmJ«m, _Wwam, d¥§XmdZ, JmoHw$i, JmodY©Z 20 _mM© 2018

3) ^yVmZ - qW\w$, nmamo, nwZmIm 27 _o, 2018

4) Ho$ai, H$Ý`mHw$_mar, am_oœa, _XþamB© (1 {Xdg hmD$g~moQ> _w¸$m_) OmVm-`oVmZm {d_mZ àdmg IM©, é. 38,000/\$º$ {d_mZ àdmgmgh

5) MmaYm_ `mÌm Ho$XmaZmW, ~{ÐZmW, J§JmoÌr, `_ZmoÌr, h[aÛma, F${fHo$egh 24 gßQ>|~a 2018 2000/- ^ê$Z ZmdZm|XUr H$am d Amnbr grQ> n¸$s H$am. g§nH©$ {dcmg Hw$bH$Uu 9890515240 ndZ Hw$bH$Uu 9373739502 gm¡. C‚dbm Hw$bH$Uu 9970174759

KaMrM _mUg§. KaMrM ghb..


gmám{hH$

cmoUmdim d¥Îm

6

bmoUmdù`mVrb AnKmVmV _w§~B©Mo 5 R>ma

I§S>mim KmQ>mV XaS>r H$mT>Ê`mMo d Omù`m ~gdÊ`mMo H$m_ gwê$

A§~a

11 \o$~«dw mar 2018

bmoUmdim, {X. 4 : nwUo-_w§~B© _hm_mJm©da bmoUmdù`mVrb gmB© _moaoœa hm°Q>obOdi ^aYmd _moQ>ma d Q>oånmoMr YS>H$ Pmbr. _moQ>marVrb Mma _{hbm§gh nmM OU OmJrM R>ma, Va Q>oånmoMmbH$mgh XmoZ OU J§^ra OI_r Pmbo. e{Zdmar (Vm. 3) amÌr XhmÀ`m gw_mamg AnKmV Pmbm. ^aYmd _moQ>ma (E_EM 04 S>rdm` 6346) bmoUmdù`mhÿZ I§S>mù`mH$S>o OmV

hmoVr. IVmar nwbmOdirb CVmamda g_moê$Z `oUmè`m Am`ea Q>oånmoda (E_EM 09 ~rgr 8278) _moQ>ma AmXibr. gd© _¥V _w§~B©Mo AgyZ bmoUmdù`mVrb [aX_ [agm°Q>©_Yrb H$_©Mmar AmhoV. H$m_ g§ndyZ Vo Kar {ZKmbo hmoVo. bmoUmdim eha d dmhVyH$ nmobrg, Am`Ama~r S>oëQ>m \$mog©À`m H$_©Mmar nWH$mZo _XVH$m`© Ho$bo. AnKmVmZ§Va _hm_mJm©darb dmhVyH$ XrS>

Vmg {dñH${iV Pmbr hmoVr. OI_tZm gmo_mQ>Uo `oWrb ImgJr é½Umb`mV XmIb Ho$bo Amho. CVma d diU YmoH$mXm`H$ OwÝ`m _hm_mJm©da bmoUmdù`mhÿZ I§S>mù`mÀ`m {XeoZo gmB© _moaoœag_moarb Vrd« CVma d diU YmoH$mXm`H$ R>aV Amho. `m {R>H$mUr `mnyduÀ`m AnKmVm§Vhr AZoH$m§Mm ~ir Jobm Amho.

{Vgè`m Q´>°H$Mm Ahdmb A§{V_ Q>ßß`mV bmoUmdim, {X. 4 : nwUo Vo bmoUmdim Xaå`mZ àñVm{dV AgUmè`m CnZJar` bmoH$b H$m°[aS>m°aMo H$m_ _mJu bmJÊ`mgmR>r AOyZ H$mhr H$mi dmQ> nmhmdr bmJUma Amho. _mJm©da {Vgè`m d Mm¡Ï`m Q´>°H$Mo H$m_ àñVm{dV Agbo Var aoëdoH$Sy>Z Ë`mMm A§{V_ Ahdmb H|$Ðr` aoëdo ~moS>m©H$Sy>Z _§OwarÀ`m àVrjoV Amho. A§{V_ Ahdmb _mM© 18n`ªV ~moS>m©H$S>o OmB©b Aem nÕVrZo doJmZo H$m_ gwê$ Amho. Ë`mZ§Va {ZYr CnbãY Pmë`mda

àË`j H$m_mbm gwédmV hmoB©b. nwUobmoUmdim Xaå`mZ AgUmam H$m°[aS>m°a ñdV§Ì amhUma Agë`mZo `m _mJm©da XaamoO àdmg H$aÊ`mgmR>r Vo A{YH$ gmo`rñH$a amhUma Amho. gÜ`m `m _mJm©da bmoH$bgmR>r XmoZM Q´>°H$ AmhoV. Ë`mdê$Z EŠñàog, _mbJmS>çm YmdV AgVmV. ~è`mM doim EŠñàog JmS>çm§Zm _mJ© H$mTy>Z Úmdm bmJVmo. Ë`m_wio bmoH$b Wm§~dyZ R>odmì`m bmJVmV. bmoH$bbm Cera Pmë`mZo Ë`mMm \$Q>H$m àdmem§Zm ~gVmo. aoëdo àemgZmZo CnZJar`

bmoH$b H$m°[aS>m°agmR>r V`ma Ho$boë`m Ahdmbm_Ü`o h°[ag {~«O Am{U g§J_ nwbmda C^mamdo bmJUmao ZdrZ nyb `mM~amo~a H$mhr {R>H$mUr N>moQ>o nyb, VgoM H$m_eoV ñWmZH$mMo ñWbm§Va gwMdbo Amho. AmVmn`ªV XmoZdoim gd}jU Pmbo Amho. CnZJar` bmoH$b dmhVyH$ hr H$mimMr JaO AgyZ, hm àH$ën doJmZo _mJu bmdÊ`mgmR>r bmoH$à{V{ZYtZr nwT>mH$ma KoÊ`mMr Amdí`H$Vm Agë`mMo àdmem§Mo _mJUo Amho.

Omhra g_Ýg ghH$mar Ý`m`mb` H«$.2 nwUo `m§Mo Ý`m`mb` _o. bJwZm [agm°Q>© àm. {b.

Xmdm H«$_m§H$ - 44/2014 dmXr

{déÕ 1.

ê$nr H$mo-Am°n. ~±H$ {b. Am{U BVa

à{VdmXr

To,

2. M/s. Souma Resorts Pvt. Ltd. C 303 Mangalya Building, Marol Maroshi Road, Andheri (E), Mumbai 400 059

3. Mr. Subhabrata Datta, Managing Director M/s. Souma Resorts Pvt. Ltd. C 303 Mangalya Building, Marol Maroshi Road, Andheri (E) Mumbai 400 059

4. Mr. Khojema Salchai Thasrwala R/at: Opp. Bhaji Market, Lonawala, Dist Pune

dmXr `m§Zr XmIb Ho$boë`m bdmX Xmì`mVrb darb à{VdmXr H«$. 3 `m§Mm ZdrZ nÎmm CnbãY Zgë`m_wio gXa Omhra g_Ýg XoV AmhmoV. Cn[a{Z{X©ï> Xmì`mÀ`m H$m_r AmnU Amnbo åhUUo _m§S>Ê`mgmR>r ñdV: OmVrZo {XZm§H$ 26/02/2018 amoOr gH$mir 11.00dmOVm gXa Xmì`mÀ`m H$mJXnÌm§gh `m Ý`m`mb`mV hOa amhmdo. `m Zmo{Q>erÛmao Agohr H$i{dÊ`mV `oVo H$s, à{VdmXr H«$. 2 Vo 4 darb VmaIog doioda hOa Z amhrë`mg Amnë`m J¡ahOoarV Xmì`mMr gwZmdUr KoÊ`mV `oB©b `mMr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr. Ë`mMà_mUo darb VmaIog AJa VËnydu Amnbm g§nyU© nÎmm H$i{dÊ`mg H$gya Ho$ë`mg Amnbm ~Mmd aÔ g_OÊ`mV `oB©b. AmO {XZm§H$ 29/01/2018 amoOr _mPr ghr d Ý`m`mb`mMr _wÐm `mgh {Xbo Ago. Ý`m`mb`mMm nÎmm : ghH$mar Ý`m`mb` H«$.2 nwUo `m§Mo H$m`m©b` nr.E_.Q>r. B_maV, 3 am _Obm, ñdmaJoQ>, nwUo 411 042

Ý`m`mb`rZ {bnrH$ ghH$ma Ý`m`mb` H«$.2 nwUo

A_¥Vm§OZ nwbmOdi OwÝ`m amï´>r` _hm_mJm©da YmoH$mXm`H$ XaS>rda bmoI§S>r Omù`m§Mo AmÀN>mXZ Q>mH$Ê`mMo gwê$ Agbobo H$m_ bmoUmdim, {X. 8 : _w§~B©-nwUo ÐþVJVr _mJm©da añVo {dH$mg _§S>imZo XaS>r H$mT>Ê`mÀ`m (byO ñHo$qbJ) H$m_mgh XaS>r§da bmoI§S>r Omù`mMo AmÀN>mXZ Q>mH$Ê`mMo H$m_ hmVr KoVbo Amho. Ë`m_wio S>m|JaH$SçmOdiMr boZ H$mhr H$mi ~§X R>odmdr bmJUma Amho. ho H$m_ Mmby _{hÝ`mV Q>ßß`mQ>ßß`mZo nyU© H$aÊ`mV `oUma Amho. ^mVU, AmS>mo>er ~moJXm, A_¥Vm§OZ nwbmOdi ho H$m_ gwê$ Amho. YmoH$mXm`H$ XaS>r nmS>Ê`m~amo~aM XaS>r§da bmoI§S>r Omù`m ~gdÊ`mMo H$m_ H$amdo bmJUma Amho. XmoZ dfmªnydu I§S>mim dm AmoS>moer ~moJÚmOdi XaS>r nS>ë`mZo Or{dVhmZr Pmbr hmoVr. Ë`m doir BQ>brÀ`m "_oH$m\o$ar' H§$nZrÀ`m dVrZo XaS>r§da bmoI§S>r Omù`m§Mo AmÀN>mXZ Q>mHy$Z ÐþVJVr _mJ© gwa{jV H$aÊ`mV Ambm hmoVm. Varhr

nwÝhm KmQ>mV Zì`mZo XaS>r g¡b Pmë`mZo nwÝhm H$m_ hmVr KoÊ`mV Ambo Amho. ~moaKmQ>mV àM§S> nmD$g d AOò H$S>o `m_wio YmoH$m H$m`_ Amho. Xadfu doJdoJù`m {R>H$mUr XaS>r H$mogiÊ`mMm YmoH$m dmT>V Amho. `m _mJm©da gw_mao 90hOma dmhZo XaamoO àdmg H$aVmV. ÐþVJVrgh OwÝ`m amï´>r` _hm_mJm©darb dmhVyH$ VmËnwaVr Wm§~dbr OmÊ`mMr eŠ`Vm Amho. Xaå`mZ _mJm©darb _w§~B© Vo nwUo ~mOyH$S>rb EH$ boZ d amï´>r` _mJm©darb A_¥Vm§OZ nyb VgoM I§S>mim ~moJXm `oWrb EH$ boZ dmhVwH$sgmR>r ~§X R>odbr Amho. gXahÿ H$m_ ê$Q>rZ H$m_ AgyZ àdmem§Zr XjVm KoV gwa{jV àdmg H$amdm, Ago AmdmhZ añVo {dH$mg _§S>imV\}$ H$aÊ`mV Ambo Amho.

nwUo-bmoUmdim aoëdogmR>r 4,240 H$moQ>tMr VaVyX bmoUmdim, {X. 6 : aoëdoMm doJim AW©g§H$ën _moXr gaH$maZo B{VhmgO_m Ho$ë`mZ§Va `m doiÀ`m AW©g§H$ënmV aoëdo _§Í`mb`mgmR>r gw_mao XrS> bmI H$moQ>r én`m§Mr VaVyX H$aÊ`mV Ambr Amho. gaH$maZo nwÝhm àdmem§À`m gwajobm àmYmÝ` {Xbo Amho. `mVrb 4,240 H$moQ>tMr VaVyX nwUo-bmoUmdimXaå`mZ {Vgar d Mm¡Wr bmBZ Q>mH$Ê`mgmR>r IM© hmoUma Amho. Joë`m dfmªÀ`m AW©g§H$ënmV `m _mJm©da {Vgè`m bmBZda 75 H$moQ>tMm {ZYr {Xbm hmoVm. _mÌ ho H$m_ Anwè`m {ZYrA^mdr nwT>o gaH$bo ZìhVo. H|$Ð

gaH$maÀ`m `m VaVwXr_wio amÁ`gaH$maMr O~m~Xmar dmT>br AgyZ `m _mJm©gmR>r ^yg§nmXZ doJmZo H$amdo bmJUma Amho. nwUo-bmoUmdim 64 {H$bmo_rQ>a bm§~rMo aoëdo ê$i Q>mH$mdo bmJUma AmhoV. Ë`mgmR>r gmYmaU 58 hoŠQ>a O_rZ g§nmXZ H$amdr bmJUma Amho. gÜ`m `m _mJm©dê$Z XaamoO 44 CnZJar` aoëdo bmoH$bMr dmhVyH$ hmoVo. gw_mao EH$ bmIm§hÿZ A{YH$ àdmgr `o-Om H$aVmV. {Vgam Am{U Mm¡Wm _mJ© ApñVËdmV Amë`mZ§Va `m _mJm©darb JmS>çm§Mr g§»`m Am{U àdmgrg§»`m AmUIr dmT>Ê`mg _XV hmoUma Amho.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

11 \o$~«dw mar 2018

11

~mamdr narjm {dÚmÏ`mªZm AmXe© _hm{dÚmb`mV ew^oÀN>m YZJadmS>rV drO Ambr H$m_eoV, {X. 31 : ZmUo _mdimVrb A{VXþJ©_ _moa_mao nR>mamdarb YZJadmS>rV ñdmV§Í`mZ§Va n{hë`m§XmM drO nmoMbr. YZJadmS>rV OmÊ`mgmR>r ZmUohÿZ ZmUmobrn`ªV añVm Amho. Ë`mnwT>o Xhm {H$bmo_rQ>a H$ƒm añVm Amho. JmdmVrb VéUm§Zr Amnë`m dñVrda drO AmUÊ`mgmR>r AZoH$ A{YH$mar d bmoH$godH$m§Mo C§~ao {PO{dbo. Ë`m§À`m à`ËZmbm AIoa `e Ambo Amho. S>m|Ja_mÏ`mda AmR> YZJadmS>çm§VyZ 170 Hw$Qw>§~o amhVmV. _mÌ `m dmS>çm doJdoJù`m J«m_n§Mm`VrV g_m{dï> AmhoV. Ë`m§Zm gÎma dfmªZ§Vahr _yb^yV gw{dYm nwa{dë`m ZmhrV. Am_Mr AmR>dU \$º$ {ZdS>UwH$sÀ`m doirM hmoVo, Ago

VioJmd Xm^mS>o, {X. 1 : AmXe© H${Zð> _hm{dÚmb`mV B`Îmm 12drÀ`m {dÚmÏ`mªMm \o$~«wdmar-_mM© 2018 `m narjogmR>r ew^oÀN>m g_ma§^ CËgmhmV g§nÞ Pmbm. à_wI nmhþUo åhUyZ àmMm`© S>m°. ~r. ~r. O¡Z, Zm_Xod Am§Ðo VgoM S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, `mXd|Ð IiXo d àm. dg§V ndma CnpñWV hmoVo. S>m°. ~r. ~r. O¡Z `m§Zr {dÚmÏ`mªZr J«wn ñQ>S>r H$amdm, {df` H«$_mZwgma d

ì`mgnrR>mda CnpñWV _mÝ`da doimnÌH$mZwgma Aä`mgmMo {Z`moOZ H$amdo, Ago _mJ©Xe©Z Ho$bo. S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$ `m§Zr `eñdr {dÚmÏ`mªMm AmXe© ¿`mdm, Ago gm§{JVbo. àm. ndma åhUmbo, `moJmVyZ EH$mJ«Vm gmYmdr d Aä`mg H$amdm. `mXd|Ð IiXo `m§Zr AmXe© _hm{dÚmb`mMo AmXe© {dÚmWu Agm C„oI H$aV _hm{dÚmb`mVrb {dÚmWu {eñV{à` d JwUdmZ AmhoV, Aer H$m¡VwH$mMr Wmn {dÚmÏ`mªÀ`m nmR>rda {Xbr. {dÚmÏ`mª_Ü`o H$mo_b ndma, Xþî`§V

aodVr {WQ>o `m§Mo {ZYZ Kmao, F$VwOm ghmUo, H$m¡ga eoI, à^mV nmS>iH$a, lmdUr Mm§XoH$a, ñZohb Jm`H$dmS> `m§Zr _ZmoJV ì`º$ Ho$bo. {dÚmÏ`mªZr _hm{dÚmb`mbm gmD§$S> {gpñQ>_ ^oQ> {Xbr. àmñVm{dH$ à. àmMm`© g§O` XodH$a `m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ gm¡. {àVr _mS>rdmbo d gm¡. nwînbVm Yw_mi `m§Zr Ho$bo. àm. gm¡. CÁdbm T>moao `m§Zr Am^ma ì`º$ Ho$bo. Aënmonmhma d ngm`XmZmZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmbr.

ê$~r_Ü`o S>m°. _w~maH$ ImZ `m§Mo _mJ©Xe©Z VioJmd Xm^mS>o, {X. 8 : S>m°. _w~maH$ ImZ `m§Zr nwUo `oWrb ê$~r hm°b `oWo {X. 28 OmZodmar amoOr Am`mo{OV Ho$boë`m H$mZ, ZmH$, Kgm `m n[afXo_Ü`o _mJ©Xe©Z Ho$bo. S>m°. _w~maH$ ImZ `m§Zr é½Um§À`m H$mZmÀ`m nS>Úm§À`m 5 eó{H«$`m

Xþ{~©UrVyZ Ho$ë`m. `m eó{H«$`m S>m°. ImZ `m§Zr AmYw{ZH$ noQ>§Q> KoVboë`m "OñQ>°M' CnH$aUmZo Ho$ë`m. Ë`m§Zr noQ>§Q> KoVbobo ñbmBg BQ> Am{U EÝS>mohmoëS> CnH$aUmMr _m{hVr H$mZ, ZmH$, Kgm VÁkm§Zm gm§{JVbr. Ë`m§Zr ZdrZ CnH«$_, emoY VgoM EÝS>moñH$mo{nH$ H$mZmMr {~ZQ>mH$m

`oWrb J«m_ñWm§Mo åhUUo Amho. H$mhr ñWm{ZH$ VéUm§Zr Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§Zm {dOo~m~V {ZdoXZ {Xbo hmoVo. Ë`m§Zr _hm{dVaUH$S>o nmR>nwamdm Ho$bm. Ë`mZ§Va _hm{dVaUZo _moa_maodmS>r nR>mamdarb YZJadmS>rbm S>rnrS>rgr ñH$s__YyZ W«r \o$O bmBQ> _§Oya Ho$bm. Zm_Xod eoS>Jo, XÎmm AmImS>o, {dÇ>b eoS>Jo, ^mD$ eoS>Jo `m§Zr _ohZV KoVbr. dñË`m§n`ªV añVm H$amdm _mCMr, _moa_madmS>r, S>m|JadmS>r, gQ>dmB©dmS>r ^mJmV ImgXma {ZYrVyZ añË`mMo H$m_ Mmby Amho. hm añVm nR>mamdarb AmR>hr YZJadmS>çm§n`ªV H$amdm, Aer _mJUr J«m_ñWm§Zr Ho$br Amho.

eó{H«$`m `mda ì`m»`mZo {Xbr. `m n[afXoV MoÞB© `oWrb S>m°. doQ´>rìhb goëdamOZ `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$bo. n[afXoMo {Z`moOZ nwUo `oWrb H$mZ, ZmH$, Kgm VÁk Agmo{gEeZZo Ho$bo. S>m°. g§O` Y_m©{YH$mar, S>m°. _wamaOr KmS>Jo, S>m°. g§Xrn `m§Zr ghH$m`© Ho$bo.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 8 : amï´>r` ñd`§godH$ g§K n[admamVrb Á`oð> gXñ`m, {Zd¥Îm _hgyb A{YH$mar aodVr a_oe {WQ>o (d` 71) `m§Mo ZwH$VoM {ZYZ Pmbo. gaH$mar godoVrb {Zd¥ÎmrZ§Va Hw$Qw>§~dËgb OrdZmV ZmQ>ç, Jm`Z d _{hbm _§S>im§Vrb AmñdmXH$ CnH«$_m§Mm Ë`m§Zr AmZ§X KoVbm. VgoM gm_m{OH$ OmUrdm H$m`_ R>odV {d{dY g§ñWm§Zm Amnë`m narZo _XVrMm hmV nwT>o H$aÊ`mÀ`m n[admamÀ`m CnH«$_mVhr Ë`m§Mm nwT>mH$ma hmoVm. Amnë`m hgV_wI, _Z_moH$ù`m Am{U ñZoherb ñd^mdm_wio g§K n[adma d `oWrb amd H$m°bZrVrb a{hdmem§_Ü`o "{WQ>o H$mHy$' åhUyZ Amnbo H$m¡Qw>§{~H$ ñWmZ Ë`m§Zr Onbo hmoVo. H¡$. aodVrVmB© gañdVr {dÚm _§{XaMo {Zd¥Îm H$m`©dmh a_oe {WQ>o `m§À`m nËZr, `wdm g§emoYH$ d H$bmH$ma _§Xma `m§À`m _mVm, Va à{gÕ Jm{`H$m g§nXm `m Ë`m§À`m ñZwfm d H$bm{nZrMo {dídñV S>m°. AZ§V nam§Ono ho ñZohr hmoV. ~Zoœa d¡Hw§$R> ñ_emZ^y_rV Pmboë`m A§Ë`g§ñH$mag_`r ñZohr, {hVqMVH$ d amd H$m°bZrVrb a{hdmgr CnpñWV hmoVo.

VioJmdMm ^mOrnmcm

gmB©amO ìho{OQ>o~c A±S> \w$S>g² àmoàm

ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) : ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo.: 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) Xa én`mV

JmoëS>Z ½boS>g²Mo g§_obZ H$a§OJmd, {X. 31 : `oWrb JmoëS>Z ½boS>g {dÚmb`mV dm{f©H$ ñZohg§_obZ d nm[aVmo{fH$ {dVaU CËgmhmV g§nÞ Pmbo. `m àg§Jr {d{dY gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_ KoÊ`mV Ambo VgoM df©^amVrb {d{dY ñnYmªÀ`m {dOoË`m§Zm nm[aVmo{fHo$ XoD$Z Jm¡adÊ`mV Ambo.

H$m`©H«$_mV {edmOramd Q>mH$do, {dH«$_ Amo~oam°`, {dO`amd Q>mH$do, VmZmOr Q>mH$do, _YwH$a nmoQ>\$moS>o, VmZmOr nmoQ>\$moS>o, ^mD$gmho~ _moa_mao, ghmXÿ nmoQ>\$moS>o, ^mD$gmho~ Xm^Uo, {XZH$a gmVH$a, ~mnygmho~ Zdbo, am_Xmg Jm`H$dmS>, nmbH$dJ© d J«m_ñW _moR>çm

g§»`oZo CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ _w»`mÜ`mnH$ ~mnyamd Zdbo `m§À`m _mJ©Xe©ZmImbr dmS>oH$a ga d XrnH$ Jmb\$mS>o ga `m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ A{Zb gmVH$a `m§Zr Ho$bo, Va Am^ma {XZoe Q>mH$do `m§Zr _mZbo.

JS>H$moQ> _mohr_ JaOoMr - ImgXma amOy eoÅ>r ndZmZJa, {X. 29 : N>ÌnVr {edmOr _hmamOm§Mo H$m`©, B{Vhmg g_OyZ d OmUyZ KoÊ`mgmR>r JS>H$moQ> _mohr_ H$aUo JaOoMo Amho, Ago _V ImgXma amOy eoÅ>r `m§Zr _mdimVrb "{VH$moZm' {H$ëë`mda ì`º$ Ho$bo. "{edamï´>-_hmamï´>'À`m dVrZo JS>H$moQ>

_mohr_ am~{dÊ`mV `oV Amho. _mo{h_oV ImgXma eoÅ>r§gh Xoe^amVyZ XmoZeo {ed^º$m§Mm g_mdoe Amho. B{VhmgmMr àË`j AZw^yVr KoÊ`mgmR>r "{edamï´>'V\}$ Am`mo{OV JS>H$moQ> _mo{h_obm {VH$moZm {H$ëë`mnmgyZ gwédmV Pmbr. `m_Ü`o ImgXma eoÅ>r, OiJmdMo VhgrbXma

_ZmoO Xoe_wI, na^UrMo {Oëhm Cn{Z~§YH$ _hmXod `mXd `m A{YH$mè`m§gh {ed^º$ gh^mJr Pmbo AmhoV. `m doir XrnH$ nQ>oH$a `m§Zr {VH$moZmgh-Vw§J {H$ëë`m{df`r gImob _mJ©Xe©Z Ho$bo.

H$m§Xm ............ 30 ~Q>mQ>m .......... 15 bgyU ........... 50 Ambo............ 50 ^|S>r ............ 50 Jdma............ 60 Q>mo_°Q>mo .......... 20 XmoS>H$m .......... 50 {hadr {_aMr ... 60 Mdir .......... 40 H$mH$S>r ......... 30 nmnS>r ........... 30 nS>di ......... 40 âbm°da ......... 40 H$mo~r ........... 30 dm§Jr ............ 40

qS>Jar ........... 50 ZdbH$mob ...... 60 T>mo~ir {_aMr . 40 eodJm........... 60 ~rQ> ............. 30 H$mohim ......... 50 T>o_go ........... 50 Vm§~S>m ^monim . 20 gwaU ............ 60 Zmai ........... 20 XþYr ^monim.... 30 \$ag~r/KodS>m ....... 40 H$mabr .......... 60 H$ƒr Ho$ir ... 20/ ................ S>PZ _Q>H$s........... 90

nmbo^mÁ`m (OwS>r) H$moqW~ra ....... 10 _oWr............. 10 eony ................8 H$m§XmnmV........ 12 MmH$dV ........ 12 H$aS>B© .......... 10 nw{XZm ........... 10 A§~mS>r ......... 10 _wio ............. 10 amO{Jam ......... 10 MwH$m ............ 15 nmbH$ .......... 10 MdiB© ......... 10


gmám{hH$

A§~a

11 \o$~«dw mar 2018

{d{dY d¥Îm

12

S>r. dm` nmQ>rb ñHy$b Am°\$ Am{H©$Q>oŠMa (Am§~r) `oWo "{_amH$s - 2018'Mo CX²KmQ>Z VioJmd Xm^mS>o, {X. 10 : "{_amH$s 2018' `m {dÚmÏ`m©À`m e¡j{UH$ CnH«$_m§À`m dm{f©H$ àXe©ZmMo Am`moOZ S>r.dm`. nmQ>rb ñHy$b Am°\$ Am{H©$Q>oŠMa, Am§~r `oWo H$aÊ`mV Ambo. adr JÐo `m§À`m hñVo CX²KmQ>Z Pmbo. 5 \o$~«wdmar amoOr OmJ{VH$ H$sVuMo Am{H©$Q>oŠQ> {¼ñVmo\$a ~oqZOa `m§Zr _hm{dÚmb`mbm ^oQ> {Xbr d {dÚmÏ`mªer _wº$ g§dmX gmYbm. 6 \o$~«wdmar amoOr Am{H©$Q>oŠQ> amhþb amdV `m§Mo "ìhZm©Hw$ba Am{H©$Q>oŠMa' `m {df`mda ì`m»`mZ Pmbo. 7 \o$~«wdmar amoOr Am¡a§Jm~mXMo Am{H©$Q>oŠQ> AO` Hw$bH$Uu `m§À`m "B{Vhmg, Eo{Vhm{gH$ dmñVy d dmñVwg§aMZoVrb {Ma§VZ _yë`' `m

{df`mda Pmboë`m ì`m»`mZmZo {dÚmÏ`m©Zm Ajaj: _§Ì_w½Y Ho$bo. ~r. Or. {b_`o `m§Mo H°${bJ«m\$s dH©$em°n, Am{H©$Q>oŠQ> g§Ho$V O¡Z `m§Mo _oQ>b dH©$em°n, Am{H©$Q>oŠQ> Am{H$\$ nR>mU `m§Mo ~m§~y dH©$em°n `m§Zm {dÚmÏ`mªMm CËñ\y$V© à{VgmX bm^bm. Am{H©$Q>oŠQ> H$mo_m{bH$m ~mog `m§Mo, "nwamVZ dmñVy g§dY©Z d gm_m{OH$ O~m~Xmar' `m {df`mda ì`m»`mZ Pmbo. g§ñWoMo AÜ`j S>m°. {dO` S>r. nmQ>rb, g§MmbH$ ìhr. a_oe d àemgH$s` A{YH$mar ~r. Eg. Jm`H$dmS> `m§Mo _mobmMo _mJ©Xe©Z `m àXe©Zmg bm^bo. Aer _m{hVr àmMm`© S>m°. C_m OmYd `m§Zr {Xbr.

bmMImoam§Mm gwigwimQ> _hmamï´> emgZ gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (CÎma) {d^mJ, nwUo ZdrZ àemgH$s` B_maV, n{hbm _Obm nwUo - 411 001 `m§Mo H$m`m©b`. XÿaÜdZr H«$_m§H$ : 020- 26123305 \°$Šg : 020 - 26123305 B _ob : northpune.ee@mahapwd.com

B©-{Z{dXm gyMZm H«$_m§H$ 46 gZ 2017-1018 (Am°ZbmBZ) H$m`©H$mar A{^`§Vm, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (CÎma) {d^mJ, nwUo 411 001 (XÿaÜdZr H«$_m§H$ 26123305) ho _hmamï´> emgZmÀ`m gmd©O{ZH$ ImË`mH$S>o `mo½` Ë`m dJm©Vrb Zm|XUrH¥$V H§$ÌmQ>Xmam§H$Sy>Z Imbrb H$m_m§H$[aVm ~ -1 Z_wÝ`mVrb {Z{dXm B©{Z{dXm àUmbrÛmao (Am°ZbmBZ) _mJ{dV AmhoV. {Z{dXm H$mJXnÌo emgZmÀ`m g§Ho$VñWimda htpp://mahatenders.gov.in `oWyZ S>mCZbmoS> H$aÊ`mV `mdr. VgoM {ZdXm ñdrH$maÊ`mMm AWdm ZmH$maÊ`mMm A{YH$ma H$m`©H$mar A{^`§Vm, gm.~m§.(CÎma) {d^mJ, nwUo `m§Zr amIyZ R>odbm Amho. AQ> Agbobr {Z{dXm ñdrH$mabr OmUma Zmhr. H$m_ H$m_mMo Zmd H$m_mMr H«$. A§Xm{OV qH$_V én`o 1) H$m_eoV H$mio H$m°bZr añVm à{O_m 88 {H$._r. 0/00 Vo 14/00 ({H$._r. 0/00 Vo 0/600, {H$._r. 5/800 Vo 7/100, {H$._r. 12/200 Vo 12/700 d {H$._r 13/100 Vo 13/400) Mr gwYmaUm H$aUo VmbwH$m _mdi, {Oëhm nwUo 46,47,906/2) Cn {Oëhm é½Umb` _§Ma `oWo _b ObewÕrH$aU H|$ÐmMo ~m§YH$m_ H$aUo (Sewage Treatment Plant Bassed on Rotating Biological Contractors)

VmbwH$m Am§~oJmd, {Oëhm nwUo 40,58,341/3) am._m. 50 Vo gmidmS>r ~moar ~oëho añVm à{O_m 8 {H$._r. 9/750 _Yrb nybmMr XþéñVr H$aUo. VmbwH$m OwÞa, {Oëhm nwUo 25,33,119/4) Cn {Oëhm é½Umb` _§Ma d _§Ma `oWrb Q´>m_m Ho$Aa n[agamMr B_maVtMr {deof XþéñVr H$aUo. VmbwH$m Am§~oJmd, {Oëhm nwUo 8,91,906 B©-{Z{dXoMo doimnÌH$ A.H«$. Q>ßnm nmgyZ {XZm§H$ d doi n`ªV {XZm§H$ d doi 1) B©-{Z{dXm Am°ZbmBZ {dH«$s H$mbmdYr {X. 9.2.2018 {X. 3.3.2018 gH$mir 10.00nmgyZ g§Ü`mH$mir 17.45 dmOon`ªV 2) B©-{Z{dXm Am°ZbmBZ gmXa H$aÊ`mMm H$mbmdYr {X. 9.2.2018 {X. 3.3.2018 gH$mir 10.00nmgyZ g§Ü`mH$mir 17.45 dmOon`ªV 3) Vm§{ÌH$ d Am{W©H$ B©-{Z{dXm Am°ZbmBZ H$m`©H$mar A{^`§Vm, gm.~m§. (CÎma) {d^mJ, nwUo `m§Mo H$m`m©b`mV CKS>Ê`mMo {R>H$mU, {XZm§H$ d doi {XZm§H$ 8/3/2018 amoOr gH$mir 11.00 nmgyZ (eŠ` Pmë`mg) Imbrb g§Ho$VñWimda B©-{Z{dXmMr gd© _m{hVr CnbãY Amho. 1) www.mahapwd.com (\$º$ {Z{dXm gyMZm) 2) htpp://mahatenders.gov.in (gXa {Z{dXogyMZo_Ü`o H$mhr ~Xb hmoV Agë`mg darb do~gmB©Q>daVr H$i{dÊ`mV `oB©b.) 3) H$m`©H$mar A{^`§Vm, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (CÎma) {d^mJ, nwUo H$m`m©b`mVrb gyMZm \$bH$ H$m`©H$mar A{^`§Vm, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (CÎma) {d^mJ, nwUo 411 001 {d_mH$m-nwUo-Om{h-1060-2017-18

VioJmd Xm^mS>o, {X. 5 : nwUo-_w§~B© Xaå`mZ {Zg©JmZo ZQ>boë`m _mdi VmbwŠ`mbm AZÝ`gmYmaU _hÎd Ambo Amho. VmbwŠ`mVrb O{_Zr§Zm Va gmoÝ`mMm ^md Ambm Amho. AZoH$ Y{ZH$m§Zr _mdimÀ`m H$mZmH$monè`mV _moR>çm à_mUmV Jw§VdUyH$ Ho$br. O_rZ IaoXr{dH«$s, Zm haH$V XmIbo, Hw$b_wIË`ma nÌ, O{_ZtMr _moOUr d hÔ {Z{üV H$aUo, dZImË`mVrb OmJoda ~oH$m`Xm ~m§YH$m_ H$aUo, Aem {d{dY H$maUm§gmR>r _hgyb ImVo, dZImVo, Xþæ`_ {Z~§YH$ H$m`m©b`o, J«m_n§Mm`Vr, _§S>b A{YH$mar, VbmR>r, Aem H$m`m©b`mV bmM KoD$Z PQ>nQ> H$m_o H$ê$Z XoÊ`mMo àH$ma dmT>rg bmJbo AmhoV. _mdimV ehar ^mJmV AmO O{_ZrM {eëbH$ am{hë`m ZmhrV. gmh{OH$M Y{ZH$m§Mm _moMm© J«m_rU ^mJmH$S>o dibm Amho. Ë`m_wio VbmR>r, _§S>b A{YH$mar, gan§M, {b{nH$ `m§Zm gwJrMo {Xdg Ambo

AmhoV. AJXr H$m_mà_mUo Xa R>abo AmhoV. gmV~mam CVmam, dmagZm|X, \o$a\$ma Zm|X, IaoXrIVmMr Zm|X `mgmR>r joÌmZwgma {d{eï> a¸$_ KoVbr OmVo. a¸$_ XoÊ`mg ZH$ma {Xë`mg OmUrdnyd©H$ H$m_mg {db§~ bmdUo, ÌwQ>r XmIdyZ {db§~ bmdUo Agohr àH$ma KS>V AmhoV. OmZodmar 18 _Ü`o VrZ _moR>çm bmMImoam§Zm AQ>H$hr Pmbr Amho. bmMbwMnV à{V~§YH$ {d^mJmZo nwUo {OëømV 77 {R>H$mUr H$madmB© Ho$br Amho. H$moUË`mhr bmoH$godH$mZo qH$dm Ë`m§À`m ImOJr _XVZrgmZo amoI qH$dm dñVy ñdê$nmV bmMoMr _mJUr Ho$ë`mg {d^mJmer g§nH©$ gmYmdm Ago AmdmhZ bmMbwMnV {d^mJmMo ghmæ`H$ Am`wº$ OJXre gmVd `m§Zr Ho$bo Amho. hoënbmBZ : Q>mob \«$s H«$_m§H$ 1064 H$m`m©b` : 020 - 26122134, 26123802

gw{ZVm Xmgbm V¥Vr` ~jrg VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : à{V^m ~r.ES>. _hm{dÚmb`, qMMdS> `m§Zr Am`mo{OV Ho$boë`m CËH¥$ï> nmR> gmXarH$aU ñnY}V ñZohdY©H$ _§S>i gm_m{OH$ d e¡j{UH$ Q´>ñQ>À`m ~r.ES>. àW_ dfm©Mr {dÚm{W©Zr gw{ZVm Xmg {hZo

V¥Vr` H«$_m§H$ nQ>H$dbm. `m doir {Vbm à_mUnÌ d amoI 500 én`o nm[aVmo{fH$ XoÊ`mV Ambo. `mgmR>r {Vbm àmÜ`m{nH$m erVb Vwno d àmMm`m© S>m°. n„dr dV©H$ `m§Mo _mJ©Xe©Z bm^bo.

_mYwar P|S>o `m§Mm gËH$ma H$mÝhodmS>r, {X. 5 : H$mÝhodmS>r Jmdmg AmXe© ~ZdÊ`mV qghmMm dmQ>m AgUmè`m d ZwH$VmM nwUo {Oëhm n[afXoZo J«m_go{dH$m nwañH$mamZo Jm¡a{dboë`m _mYwar P|S>o `m§Mm H$mÝhodmS>r J«m_ n§Mm`V Am{U J«m_ñW `m§À`m dVrZo g§^mOr ndma `m§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.

AÜ`jñWmZr gan§M em§Vm `odbo hmoË`m. ^mD$gmho~ ndma, amhþb `odbo, Hw§$Xm ndma, _ram `odbo, H$ënZm H$S>bH$, {dZmoX `odbo, E. Eg. hþbJo, amO|Ð `odbo, ^m½`lr `odbo, _hmXÿ `odbo d kmZoœa _moH$mer CnpñWV hmoVo.


gmám{hH$

A§~a

_§WZ

11 \o$~«dw mar 2018

1 \o$~«wdmarbm _hmamï´>mVrb bmoH$m{^_wI, naIS>, ñnï> Ag§ d¥ÎmnÌ "bmoH$gÎmm' `m§À`mÛmao "dº$m Xeghòoofw' `m à{Vdfu KoÊ`mV `oUmè`m dŠV¥Ëd ñnY}bm àma§^ Pmbm. hr ñnYm© _hmamï´>mV àmW{_H$ ñVa, {d^mJr` ñVa d A§{V_ \o$ar Aem VrZ Q>ßß`mV KoVbr OmVo. nwUo, _w§~B©, Zm{eH$, ZJa Aem {R>H$mUr àW_ àmW{_H$ \o$ar hmoVo. A§XmOo 10 ñnY©H$ `m àmW{_H$ \o$arVyZ {d^mJr` \o$argmR>r {ZdS>bo OmVmV. _J {d^mJr` ñnYmª_YyZ A§{V_ \o$argmR>r {ZdS>H$ dŠË`m§Mr {ZdS> Ho$br OmVo. Jobr VrZ-Mma dfª hr ñnYm© gwê$ AgyZ (H$Xm{MV OmñV df}hr Pmbr AgVrb) à{Vdfu `m ñnY}bm {_iUmam {dÚmWu dŠË`m§Mm à{VgmX gmVË`mZ§ dmT>Vm Amho. ho ñnY}À`m `emM§ ÚmoVH$ Amho. hr ñnYm© Zo_H$s H$m` Amho ho "__©~§Y'À`mM Zìho Va gd© dmMH$m§Zm H$imd§ `m CÔoemZo {b{hb§ Amho. h„r "dŠV¥Ëd ñnYm© Am{U dmX{ddmX ñnYm©' `m§Mo à_mU H$_r Pmbob§ {XgV§. emim§_YyZ AOyZVar dŠV¥ËdñnYm© (dmX{ddmX Zmhr) Am`mo{OV Ho$ë`m OmVmV. nU _hm{dÚmb`rZ ñVamda, H$mhr R>am{dH$ AndmX dJiVm `m ñnYmªM§ _hÎd Cab§ Zmhr, ApñVËdhr Cabo Zmhr. _mÂ`m {nT>rÀ`m dmMH$m§Zm Oa ~mbnUmM§ ñ_aU Agob, Va Ë`m doir _hmamï´>mV AZoH$ _hm{dÚmb`§, Am§Va_hm{dÚmb`rZ dŠV¥Ëd ñnYm© Am`mo{OV H$aV AgV. EH$ _moR>m "qghñW'gmaIm _oimdm Ago. hOmamo {dÚmWu Amnmnë`m _hm{dÚmb`mMo à{V{Z{YËd H$aÊ`mgmR>r ñnY}V CVaV AgV. Odinmg à{VñnYm© {H$_mZ 150/ 200À`m nwT>oM ñnY©H$m§Mr g§»`m Ago. H$mhr Zìho, Va ~è`mM doir, gmVË`mZo 5 Vo 6 {Xdg ñnYm© MmbV Ago. naJmdmVyZ `oUmè`m {dÚmÏ`mªMr amhÊ`mMr ì`dñWm Am`moOH$m§H$Sy>Z Ho$br OmV Ago. hahþÞamZ§ {dÚmWu-{dÚm{W©Zr {Xboë`m {df`m§darb Amnmnbo {dMma _m§S>V AgV. d¡Mm[aH$ aUm§JUmdaMr d¡Mm[aH$ bT>mB© _moR>r nmhÊ`mgmaIr Am{U EoH$Ê`mgmaIr Agm`Mr. _J eodQ>Mm {Xdg! nm[aVmo{fHo$, T>mb, H$a§S>H$, àeñVrnÌHo$, amoI ~{jg§... Y_mb! naV H$m°boO_Ü`o T>mb-H$a§S>H$

qOHy$Z Amë`mZ§Va àmMm`mªH$Sy>Z, àmÜ`mnH$m§H$Sy>Z, {dÚmÏ`mªH$Sy>Z hmoUmam Jm¡ad doJimM! T>mb-H$a§S>H$ nmoM©_Ü`o 2/ 3 {Xdg _m§Sy>Z R>odbobo Agm`Mo. ^mar dmQ>m`M§. AmOH$mb Ag§ A^mdmZ§M {XgV§. _bm dmQ>V§ `mMr H$maU§ Aer AgmdrV H$s, gmoeb _r{S>`m, Q>rìhrMm dmna EdT>m dmT>bm` H$s H$moUmMohr "dmMZg§ñH¥$Vr' dmT>dÊ`mH$S>o bj Zmhr. _wimV dŠV¥Ëd-dmX{ddmX H$aVmZm, AZoH$ g§X^© _ZmV éOdyZ _m§S>Vm§Zm, A\$mQ> dmMZ hd. Xþga H$maU Ë`m doir åhUOo {dÚmWu AgVmZm dŠV¥Ëd Am{U dmX{ddmX _§S>i Ag§ EH$ doJi§ ñWmnbob§ Agm`M§. amÁ`emó, VÎdkmZ, AW©emó, g_mOemó, _mZgemó dJ¡ao {df` {eH$dUmao {ZîUmV àmÜ`mnH$ øm _§S>imV Agm`Mo. Vo ñdV: {ZîUmV dŠVo Agm`Mo {edm` kmZg§nÞ Agm`Mo. hm VÁk dJ©, Am_À`mgma»`m ñnY}V ^mJ KoD$ BpÀN>Umè`m _wbm§Zm _mJ©Xe©Z H$am`Mm. ^anya _wÚm§Mr MMm© ìhm`Mr. Amåhr gJio _wÔo EH$Ì H$ê$Z ^mfU {bhÿZ H$mT>m`Mmo. Ë`m gam§g_moa åhUyZ XmIdm`Mmo. Vo bjnyd©H$ EoH$m`Mo. {OW§ IQ>H$V§` {VWo gyMZm Úm`Mo. _°Q>a, eãX, eãXm§Mo àjonU, AmdmO, A{^{Zdoe, _m§S>Ur, gmXarH$aU, I§S>Z-_§S>Z, àma§^, g_mamon, MnIb g§X^©, M_H$Xma dmŠ`aMZm, Am{d^m©d, H$m{`H$ hmbMmbr, ^md-^mdZm§Mo Mohè`mda C_Q>Umao à{Vq~~, 10 {_{ZQ>m§Mr doi ho gJi§ A{Ve` H$miOrnyd©H$ ga_§S>ir nmhmV AgV§. EH$Xm ho gma§ n¸§$ Pmb§ H$s XmoZ-VrZ dJm©V Amåhmbm KoD$Z OmV. {VW§ Q>mB_ Šbm°H$ bmdyZ VrZ-Mma doim {dÚmWu lmoË`m§g_moa [ahg©b hmoB©. EH$Xm Am_Mm AmË_{dœmg Am_À`m ~mOyZ§ Am{U n[anyU©Vm Ë`m§À`m ~mOyZ§ n¸$s Pmbr H$s _J Amåhr {dÚmWu dŠVo aoS>r Qy> \$mB©Q>! àm. A{Zb XodYa, àm. dra, àm. nmoQ>\$mS>o àm. ........, AOyZ gam§Mr Zmdo AmR>dbr H$s _Z PwH$V§ Ë`m§À`mg_moa! Ag§ dmVmdaU "H$mhr AndmX' dJië`mg Hw$R>o {XgV Zmhr; Am{U {Vga§ H$maU åhUOo H$m°boO{dœmM§M ~Xbbob§ n`m©daU. S>mÝg _J Pw§~m, {hn hm°n, H$m°ÝQ>oånaar dJ¡aogmR>r Vmo~m JXu. EHy$UmV _mZ{gH$VmM

~Xbbobr. Ë`m_wio d¡Mm[aH$ _§WZmbm doi Úm`bm H$moUrhr CËgwH$ Zmhr. n[aUm_r à{VgmX H$_r. H$mhr _hm{dÚmb`mVrb _§S>io ~§X nS>bobr. _mP§ ñdV:M ì`{º$JV _V Ag§ H$s, dŠV¥Ëd, dmX{ddmXm_wio _mUgmM d¡Mm[aH$ qnS> gwYmaVmo. dmMZ, qMVZ, _ZZ, eãXàjonU, ìhmBg H$ëMaMm dmna EdT>çmgmR>r H$s Ë`m_wio ~m¡{ÕH$ ì`{º$_ÎdmMr C§Mr dmT>Vo. CÎm_ Am{U à^mdembr ~mobUmar _mUg§ g_mOmV AgmYmaU AgVmV. dŠV¥Ëd Am{U dmX{ddmXmMr hr AmQ>V Mmbbobr g§ñH¥$Vr nmhÿZM H$s H$m`, "bmoH$gÎmmZo' "dº$m Xeghòofw' hr g§H$ënZm _m§S>br. ~mobUmao nmonQ> Iyn AgVmV. \$agmUgmaIo {dMmam§Mr ^ogi H$ê$Z ñdV:bm "gwà{gÕ dŠVo' åhUdyZ KoUmaohr Iyn AgVmV. Mma H${dVm, Mma CXmhaU§, EImXr N>moQ>r H$Wm, H${dVm, JPb, eoamoem`ar Aer "{_gi' V`ma Ho$br Am{U Ë`mda WmoS>rer "Vau' _mabr H$s Pmb§ ^mfU. ~a§, Q>mù`m dmOdUmao Iyf. `m Q>mù`m§Mo {H$ñgo AZoH$. lmoË`mV Amnbr Mma _mUg§, {_Ì qH$dm ^mS>çmZ§ {dH$V KoVbobr noam`Mr. Ë`m§M§ H$m_ AYwZ_YyZ Q>mù`m dmOdU§. EH$, XmoZ, VrZ, Mma Q>mù`m nS>ë`m H$s _m°~ gm`H$m°bm°Or_wio gJioM Q>mù`m dmOdVmV. "AmnU Q>mù`m H$m dmOdVmo' ho Z g_OUmao Iyn OU AgVmV. Am{U ~aoM OU "Q>mB_nmg' H$aÊ`mgmR>r `oD$Z ~gbobo AgVmV. Aem§H$Sy>Z {_iUmè`m Q>mù`m§Mm à{VgmX "Iam' _mZm`Mm H$s Zmhr hmM àý Amho Iam! Agmo. "dº$m Xeghòof'w åhUOo 10,000 bmoH$m§_Ü`o EImXr ì`º$sM n[anyU© dº$m Agy eH$Vo. hr ì`º$s {Xboë`m {df`mda Aä`mgnyU© ~mobVo. dŠV¥ËdmgmR>r bmJUmar ~m¡{ÕH$Vm Am{U dŠV¥ËdmMo V§Ì, øm XmoÝhr Jmoï>tMm Am{dîH$ma Ago dºo$ H$aVmV. _§Ì_w½Y hmoD$Z øm§Mr ^mfUo EoH$br OmVmV. AmUIr EH$ ^mJ åhUOo H$moUVmhr {df` Agbm Var Ë`mMm Vo gdmªJmZo Aä`mg H$aVmV. (H$mhr AZw^d Ago H$s, H$mhr dŠVo (?) EH$XmM EH$M ^mfU V`ma H$aVmV Am{U VrM H°$goQ> {OWo-{VWo

Á`oð> gwöXm§Mm {ViJwi g_ma§^ VioJmd Xm^mS>o, {X. 31 : Á`oð> gwöX _§S>imMr nm{jH$ g^m ZwH$VrM g§nÞ Pmbr. {ViJwi g_ma§^hr Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm. {XJ§~aamd Hw$bH$Uu `m§Zr OwÝ`m d Zì`m qhXr-_amR>r {MÌnQ>mVrb JmUr gmXa Ho$br. _§S>imÀ`m dVrZo CnmÜ`j _YwH$a nmZQ> `m§Zr Ë`m§Mm gËH$ma Ho$bm. {ViJwi g_ma§^mV gm¡. _mYdr noQ>mao, gm¡. nwînbVm nmZQ>, gm¡. arZm Om`ñdmb, gm¡. A{ZVm Omoer, gm¡. H$mdoar H$mio, gm¡. Cfm H$mio, gm¡. _rZmjr ^aS>, ~miH¥$îU

H$mio, _YwH$a nmZQ> d {dÇ>b ^aS> `m§Zr JmUr gmXa Ho$br. {ViJwi d ^oQ>dñVy§Mo dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. `m nm{jH$ H$mimV

dmT>{Xdg AgUmè`m g^mgXm§Zm ew^oÀN>m XoÊ`mV Amë`m.

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K nÙ{d^yfU ~m~m Am_Q>o `m§À`m OrdZmda _m{hVrnQ> O§Jb H$~ nwUo àñVwV ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa, `ed§V ZJa, VioJmd (ñQ>o) ~wYdma, {XZm§H$ 14 \o$~«wdmar 2018 gm`§H$mir 5 dmOVm

13 dmOdVmV. {df` g§X^m©er Ë`m§Mo XoUoKoUo ZgVo. Oo Amnë`mbm WmoS>o~hþV _mhrV Amho Vo "AmoHy$Z' Q>mH$Uo hm Ë`m§Mm Am{dîH$ma). "bmoH$gÎmm' `m nmœ©^y_rda _moR>m R>aVmo. 1 \o$~«wdmar 2018bm nwÊ`mV Pmboë`m àmW{_H$ \o$argmR>r _bm narjH$ åhUyZ ~mob{dÊ`mV Ambo hmoVo. dŠV¥ËdmMo {df` Ago hmoVo H$s {dMma Ho$ë`m{edm` Ë`mda ~mobUo AeŠ`M. {df` Ago hmoVo, 1) AmnU gmao amoqh½`o 2) Or. Eg. Q>r. EH$ "H$a'Vì` 3) Á`mMm Ë`mMm B{Vhmg (^r_m H$moaoJmd, nÙmdVÀ`m {Z{_ÎmmZo) 4) Amhma-Apñ_Vm 5) A{^OmV _amR>rMm AW©. `m {df`m§da _wbo-_wbr Aà{V_

__©~§Y

àm. O`§V Omod}H$a ñdpñVlr, amd H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©c : 9890447455 ~mobbr. Vo gJi§ nwT>À`m __©~§YmV.

kmZm§JU ñdm. {d. Xm. gmdaH$a (7) OJmV AZoH$ H$V¥©ËddmZ ì`º$s hmoD$Z Joë`m. AmnUmbm AgVmoM Ago Zmhr. VWm{n Ë`m Wmoam§Mo H$ë`mUmgmR>rM AgVo. Aem H$mhr H$V¥©Ëdd§Vm§Mm gXamVyZ H«$_e: nmhUma AmhmoV. hr Xþ_ui _m{hVr lr. JmoqdXamd IiXo `m§Zr g§H${bV Ho$bobr Amho.

Ë`m gdmªMm n[aM` VËdkmZ g_mOmÀ`m Vnerb AmnU `m B{VhmgmMo OmUH$ma - g§nmXH$

Pw§O {Xbr, Ë`m§À`m H$m`m©Mm \$ma _moR>m à^md ñdmV§Í`dram§da nS>bm hmoVm. "Omogo\$ _°{PZrMo M[aÌ', "1857Mo ñdmV§Í`g_a' hr Ë`m§Zr {b{hbobr nwñVHo$ Am{U ñdV: B§J«Om§À`m H¡$XoVwZ gwQ>Ê`mgmR>r "_m°g}{bg' `oWo gmJamV _mabobr CS>r Am§Vaamï´>r` Ý`m`mb`mVhr EH$_odm{ÛVr` R>abr Amho. Ë`m§À`m ñdmV§Í`ào_mZo, ~w{Õ_ÎmoZo

JmoqdXamd IiXo ñdmV§Í`dra gmdaH$am§Mm OÝ_ 28 _o 1883 amoOr Zm{eH$ {OëømVrb ^Jwa `m Jmdr Pmbm. Zm{eH$ `oWo _°Q´>rH$n`ªV Ë`m§Mo {ejU Pmbo. ~r.E. CÎmrU© Pmë`mda Vo 1906 gmbr ~°[añQ>a hmoÊ`mgmR>r B§½b§S>bm Jobo. {VWo n§{S>V í`m_mOr H¥$îU d_m© `m§À`m B§{S>`m hmD$g_Ü`o Vo am{hbo. VoWo Ë`m§Mm geó H«$m§{VH$maH$m§er g§nH©$ Ambm. ñdV: gmdaH$a AmKmS>rMo H«$m§{VH$maH$, à^mdembr dºo$, àmJ{VH$ g_mOgwYmaH$, VS>\$Xma ZoVo, MVwa g§KQ>H$ d H$_mbrMo YmS>gr dra `moÕo hmoVo. Ë`m§À`mnmgyZ AZoH$m§Zr àoaUm KoVbr. b§S>Z_Ü`o 1857 gmbÀ`m ñdmV§Í``wÕmMm ñ_¥{V{XZ Ë`m§Zr H«$m§{VH$maH$m§À`m _oimì`mV gmOam Ho$bm. ^maVr` ñdmV§Í``wÕmV H«$m§{VH$maH$m§Zr geó bT>m {Xbm; nU _hmË_m Jm§Yr§À`m P§PmdmVr bmoH$g§J«hm_wio d bjmdYr gË`mJ«htZr Vwé§J ^aë`m_wio H«$m§{VH$maH$m§Zr Ho$boë`m H$m_{JarMo _yë` _wirM H$_r R>adVm `oUma Zmhr. Omogo\$ _°{PZr d Jm`goßnr J°ar~mëS>r `m§Zr BQ>brÀ`m ñdmV§Í`mgmR>r àmUm§{VH$

Hw$bñdm{_Zr H$m°åßboŠg, H$S>mobH$a H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o _mo~mBb : 8390534701 ^mB© na_mZ§X, _XZbmb qYJ«m, CY_qgJ, ^JVqgJ, M§ÐeoIa AmPmX, goZmnVr nm§. _. ~mnQ>, bmbm haX`mi, dra|Ð MQ>monmÜ`m`, ZoVmOr gw^mfM§Ð ~mog hr _§S>ir à^m{dV Pmbr hmoVr. \$½`w©gZ H$m°boO_Ü`o AgVmZmhr Ë`m§Zr "A{^Zd ^maV' hr H«$m§{VH$maH$m§Mr Jwá g§KQ>Zm ~m§Ybr hmoVr. VwH©$ñVmZMo ZoVo Ho$_mbnmem AVmVwH©$ `m§Mo gmøhr Ë`m§Zr {_i{dbo hmoVo. A§X_mZmV Mm¡Xm dfmªMr H$mù`m nmÊ`mMr {ejmhr Ë`m§Zr ^moJbr. "_mPr OÝ_R>on' d "H$mio nmUr' hr Ë`m§Mr AmË_H$WZoM AmhoV. àmJ{VH$ {dMmam§Mm {dkmZ{Zð>, g_mOgwYmaH$, qhXÿ amï´>dmXmMm nwañH$Vm©, H«$m§{VH$maH$ VÎddoÎmm, boIH$, dº$m, Ðï>m amOH$maUr, ZmQ>H$H$ma, H$dr Aem `m gd©JwUg§nÞ ZoË`mZo {XZm§H$ 26 \o$~«wdmar 1966 amoOr àm`mondoeZ H$ê$Z Amnbo OrdZ g§ndbo.


gmám{hH$

A§~a

kmZm§~a

11 \o$~«dw mar 2018

kmZoídarMm JyT>mW©

14

7

Amnë`m "_r'Mo ñdê$n AmZ§X_` Amho!

àñVmdZm : OJmVrc gdm}Îm_ J«§Wm§_Ü`o lr_V² ^JdV² JrVm hm J«§W VÎdkmZmZo g§n¥º$ Amho. `m_Ü`o H$V©ì` H$_© H$ê$Z OrdZmMr B{VH$V©ì`Vm, gmW©H$Vm H$emV Amho ho gm§{JVco Amho. JrVm hr ~«÷{dÚm Amho. Am{U {VÀ`mVrc VÎdkmZmZo g§n¥º$ Agcoë`m ûcmoH$m§Mo AJXr Iwcmgoda ñnï>rH$aU g§V loð> kmZoída _hmamOm§Zr kmZoídar_Ü`o Ho$coco Amho. g§V kmZoída _hmamOm§Zr JrVodarc ZD$ hOma Amoì`m§Mr aMZm Ho$cr Amho. nU {df`M Agm H$R>rU Amho H$s ícmoH$m§Mo {ddaU H$ê$Zhr Ë`m Amoì`m§_Ü`o nwîH$iem Amoì`m JyT> AWm©Zo ^acoë`m AmhoV. Aem Amoì`m§Mo AW© dmMyZhr AmUIr Iyn H$mhr ñnï> H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm dmQ>Vo. åhUVmV Zm VhmZcoë`m _mUgmcm g_wÐgwÕm H$_rM Amho dmQ>Vo. Vgo JrVm-kmZoídarMm eãXmW©, JyT>mW© g_OyZ KoÊ`mMr Vi_i AgVo. Var AmnU Amncr `mo½`Vmhr {dgê$Z OmVmo. nU Ago Agco Var AmnU Amncm Aä`mg Mmcy R>odÊ`mg H$m` haH$V Amho? `mo½`Vm H$m` H$moR>o ~mOmamV {_iVo? Vr Aä`mgmZoM àmá hmoVo. åhUyZ JrVm-kmZoídarMm AZoH$ A§Jm§Zr Aä`mg H$aUo hmM `mo½`Vm dmT>{dÊ`mMm Mm§Jcm Cnm` Amho. kmZoídar J«§WmMo n[aercZ H$ê$Z H$mhr Amoì`m {ZdS>ë`m AmhoV H$s Á`mÀ`m{df`r ñnï>rH$aUmMr Amdí`H$Vm dmQ>Vo. Vem kmZoídarVrc gd©M Amoì`m `m Vem JyT>mWm©À`m AmhoV, nU gmYmaU 150 Amoì`mM {ZdSy>Z H$mT>ë`m AmhoV. hm Aä`mg gyk, OmUH$ma Aä`mgH$m§g_moa `oV Agoc Va `mhÿZ ^m½`mMr Jmoï> H$moUVr?

ho Agmo Am{UH$ H$m§hr$& V`m gd©Ì _rdmMy{Z Zmhr$& O¡go g~møOi S>mho r$& ~wS>m{b`m KQ> $&&133-7&& AW© : _mÂ`mdmMyZ Ë`mbm H$moR>ohr H$mhrhr AgV, {XgV Zmhr, Ogo nmÊ`mV ~wS>boë`m ^m§S>çmbm AmV-~mhoa nmUrM AgVo. åhUOo Omo _mÂ`m_Ü`o {Z_¾ Pmë`m_wio Ë`mbm AmV ~mhoa _rM AgVmo. IamoIarM OJmMr åhUOo bmoH$m§Mr Vèhm EH$X_ {d{MÌ Amho. `m VÎdkmZmMm Aä`mg H$aUmao, Aä`mg H$ê$Z VÎd g_OyZ Ambobo, EdT>oM H$m` ~«÷mZw^yVr Ambobo g§Vhr VgmM CnXoe H$aVmV. "àn§M H$amdm ZoQ>H$m$& _Z na_mW© {ddoH$m$&&' Á`m àn§MmV Û¡VmMr, {d{dYVoMr, ^oX^mdmMr, _rVynUmMr OmU {Xbr OmVo, {eH$dU {Xbr OmVo. EdT>oM H$m` nU hm doJdoJionUm n¸$m R>gdbm OmVmo, Ë`mM VËdkmZmMr AIoa g_^mdmV EH$ê$nmV n[aUrV ìhmdr hr Anojm H$aVmV. g§gmambm, `oWrb Ìmgmbm H§$Q>mibobo, d¡VmJbobo AmB©dS>rbhr Amnë`m _wbm-_wbtMr b¾o bmdyZ XoVmVM. AJXr WmQ>mZo, dmOVJmOV gd© g_mOmbm Jmoim H$ê$Z hr g§gmamMr ~oS>r Ë`m§À`m nm`mV AS>H$dVmVM. _mÂ`m _m§S>rda ZmVdmbm IoidÊ`mMr BÀN>m Amho ao, H$Yr nwar H$aUma Vwåhr? Am{U ZmVy Pmbm H$s Ë`mbm AmOr {eH$dVo, "gmoÝ`m H$moU Amho? åhU "_r.' åhUyZ AmOr Ë`mMm hmV Ë`mÀ`m N>mVrbm bmdyZ åhUVo, "_r,_r' Am{U Ago ~miH$Sy> nmObo OmVo. Û¡VmMr, ^oXmMr, Ah§nUmMr {eH$dU {Xbr OmVo H$s Or nwT>À`m àJVrbm KmVH$ Amho. "`m g§gmamV H$mhr am_ Zmhr' Ago åhUV KamVrb àË`oH$ CÚmoJmV d`mod¥Õ ~maH$mB©Zo bj KmbVmV. "ho gd© Zœa Amho' åhUyZ gd© dñVy gm§^miV AgVmV. ~§Yw^mdmZo dmJmdo åhUUmao ñdV:M _wbm_wbm§_Ü`o COdo-S>mdo H$arV AgVmV. nwamUmbm, H$Wm-H$sV©Zmbm OmVmV. KamV H$moUH$moUVr nmam`Uo H$aVmV, gd© H$mhr Mmby AgVo nU _yi Oo VÎd Amho H$s Á`mMr OmU KoD$Z, bjmV R>odyZ Ë`m Ñï>rZo `m OJmH$S>o nmhmÊ`mMo H$mhr O_V Zmhr. `mMo H$maU {dœmÀ`m, {dkmZmÀ`m {d{dYVoM EH$Ëd H$m` Amho `mMm {dMma Ho$bm Jobobm ZgVmo. Am{U `m AÜ`m`mMm _w»` CÔoe VmoM Amho. {dkmZ ho ^«_, _m`m Amho. _m`m, ^«_ `mMm AW© dmB©Q> Zmhr Q>mH$mD$ Zmhr. AmnU H$emda ^adgm R>odmdm `mMm {dMma H$amdm `mgmR>r ho _mhrV nm{hOo. _m`m, ^«_ åhUOo {Q>H$mD$, emœV Zmhr, Ë`m_wio A§Vr Amnbr \$gJV hmoD$Z AmnU Oo {_i{dÊ`mMr BÀN>m H$arV AgVmo Vo {_iV Zmhr. Am{U _J AmnU {dMma H$aVmo H$s

H$m` H$maUmZo Amnbr BÀN>m nyU© Pmbr Zmhr? Voìhm H$iVo Or gmdbr nmhÿZ AmnU Amnë`m S>moŠ`mdaMo N>ßna H$mTy>Z Q>mH$Vmo Am{U WmoS>çm doimZo g_OyZ `oVo H$s Vr gmdbr T>JmMr hmoVr. dmam gwQ>bm T>J Xÿa Jobo Am{U nwÝhm CÝhmMo MQ>Ho$ ~gy bmJbo. `mgmR>r àË`oH$ Jmoï>rMr {M{H$Ëgm H$amdr Ago emómZo gm§{JVbo Amho Am{U emó {M{H$ËgoVyZ Iao VÎd ~mhoa `oVo H$s Oo emídV AgVo. `mgmR>r Cnm` gm§{JVbm Amho H$s loð>, {dÕmZ, emómMo OmUH$ma Oo gm§JVmV, Ogo dmJVmV, Ë`mda {dœmg R>odyZ a_oe ~mdH$a âc°Q> Z§. 1 Y«wd AnmQ>©_|Q²>g, OmoJ hm`ñHy$cg_moarc J„r, H$moWê$S>, nwU-o 411038. _mo~mB©c : 9881498436 Ë`m§À`m _mJo_mJo Omdo qH$dm Á`mZo `m kmZ {dkmZmMr {M{H$Ëgm H$ê$Z kmZmMr AZw^yVr KoVbr Aem gX²Jwê$H$S>o OmD$Z Ë`mÀ`mH$Sy>Z, Vo gm§JVrb Vr CnmgZm H$ê$Z kmZ àmá H$ê$Z ¿`mdo. ho {dœ, ho {dkmZ ho CnmYr AgyZ `m CnmYrÀ`m AmV AgUmao

~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO

M¡VÝ` _hÎdmMo Amho. hr g¥ï>r Oar {d{dYVoZo ZQ>br Agbr Var hr {d{dYVm ~mø AmH$ma, a§Jê$nmMr Amho. {VÀ`m AmVrb M¡VÝ` _mÌ gdmªMo EH$M Amho. Ë`m gd© ñWyb ñdê$nmÀ`m {R>H$mUr àH$Q> hmoUmao Am{dîH$ma Á`m M¡VÝ`m_wio hmoVmo Vo M¡VÝ` _mÌ gd©M EH$M Amho. Vo àm{U_mÌmV, PmS>m_mS>mV, {H$S>m_w§JrV, newnú`mV, _mZdmV Am{U _mÂ`mVhr VoM Amho `mMr ImÌr Pmbr, `mMr OmU Ambr åhUOo ~møV: {XgUmam ^oX, {d{dYVm _mdiyZ OmVo. H$mnS>mÀ`m XþH$mZmV Joë`mda Oo H$mhr H$nS>o {XgVmV Vo {d{dYa§Jr AgVmV. {d{dY AmH$mamV AgVmV, nU gyú_gwÕm Zmhr Va gai CKS>nUoM nm{hbo Va EH$ YmJmM gd©Ì {XgyZ `oVmo. åhUyZ dómVrb YmJm _hÎdmMm Amho. `m {dœmVrb, M¡VÝ` _hÎdmMo Amho. Oo Amnë`mV Amho Am{U gd© {R>H$mUr Amho. _J dmQy> bmJVo H$s ho {dœ M¡VÝ`mZoM ^ê$Z Jobobo Amho. Amnë`m _mJonwT>o Imbrda gd© M¡VÝ`M Amho, AmnU M¡VÝ`mV AmhmoV. Ogm _mgm hm nmÊ`mV {dhma H$aVmo Vgo AmnUhr `m M¡VÝ`mVM {dhma H$arV AmhmoV _J Ë`mÀ`m {R>H$mUr AmZ§XrAmZ§XM AgVmo.

gw^m{fV_m¡{º$Ho$ 81 c{cVm ìhr Omoer _mZgZJar, {edmOr Mm¡H$, `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) _mo. 9823253990 n¥{Wì`m§ Ìr{U aËZm{Z Oc_Þ§ gw^m{fV_²& _yT>¡: nmfmUIÊS>ofw aËZg§km {dYr`Vo& nmUr AÞ Am{U gw^m{fVo hr n¥ÏdrdaMr Iar aËZo AmhoV. cmoH$ _mÌ XJS>mÀ`m VwH$S>çm§Zm aËZ _mZVmV. Ago g§ñH¥$V gw^m{fVH$ma åhUVmV. ì`dhmamVrc aËZm§Zr Ac§H$ma KS>dco OmVmV. Ac§H$mam§Zr earamMo ~møgm¢X`© IwcVo ho Va IaoM nU nmUr Am{U AÞ hr earamMo ñdmñÏ` gm§^miVmV Am{U _ZmMr _emJV gw^m{fVo H$aVmV. åhUyZ `m VrZhr Jmoï>r aËZmnojmhr _m¡ë`dmZ AmhoV Ago darc gw^m{fVmV gm§{JVco Amho. gw^m{fVo g§ñH¥$VdmL²>_`mVrc aËZm§Mm I{OZm Amho. gmonr ^mfm, OrdZ_yë`o gm§JVmZm dmnacocr MnIc CXmhaUo, g_mO_ZmMo gyú_ {ZarjU B. d¡{eîQ>çm§Zr ZQ>cocr hr gw^m{fVo åhUOo _mUgmOdi R>odÊ`mOmoJm A_yë` R>odm Amho. `mV {df`m§Mr {d{dYVmhr Amho. `m gdmªMm n[aM` AmnU H$ê$Z KoUma AmhmoV. gw^m{fVm§Mo _hÎd ñnï> H$aUmè`m EH$m gw^m{fVmZo gwédmV H$ê$ `m. {IÞ§ Mm{n gw^m{fVoZ a_Vo ñdr`§ _Z: gd©Xm& lwËdmÝ`ñ` gw^m{fV§ Icw _Z: lmoVw§ nwZdm©ÄN>{V&& AkmZ² kmZdVm¡@ß`ZoZ {h derH$Vwª g_Wm} ^doV²& H$V©ì`mo {h gw^m{fVñ` _ZwO¡: Amdí`H$: g§J«h:&& Xþ:Ir _Zhr gw^m{fVm§Zr AmZ§Xr hmoVo. Xþgè`m§Zr åhQ>cocr gw^m{fVo EoHy$Z Vr nwÝhm nwÝhm EoH$mdrer dmQ>VmV. kmZdmZ _mUgmcm gw^m{fVm§Zr AS>mUr _Zwî`XoIrc de H$ê$ eH$Vmo. åhUyZ _mUgmZo gw^m{fVm§Mm g§J«h Adí` H$amdm. WmoS>çm eãXmV _moR>m Ame` gm§JUmar hr gw^m{fVo gdmªZmM Z¸$s _mJ©Xe©H$ R>aVrc.

BpÀN>V dñVy {_iUo `mV g_mYmZ AgVoM Ago Zmhr. Vr BÀN>mM Zmhrer H$aUo `mV g_mYmZ Amho. hmd g§nob VoìhmM g_mYmZ hmoB©b. `mH$[aVm dmgZmj` H$emZo hmoB©b Vo nmhmdo. H$emV gwI Amho, H$emMr H$mg Yamdr, BH$S>o bj Úmdo. Iam AmZ§X Am{U g_mYmZ ^Jd§VmMo hmoÊ`mVM Amho. "^Jd§Vm, VwÂ`mdmMyZ _mPo H$moUr Zmhr' ho Á`m {Xder _ZmZo n¸o$ R>aob, Ë`mM {Xder g_mYmZ {_iob. {OVH$s {df`mMr AmdS> Yamdr, {VVHo$ Xþ:IM nXamV `oVo. {df`gwI Z _mJVmhr `oVo; na§Vw Oo na_mWm©À`m AmS> `oUma Amho, Vo _mJV H$embm amhm`Mo? _mÂ`m _mJo am_ Amho åhQ>bo, åhUOo àn§MmVë`m {df`mV Oar am{hbmo Var {^Ê`mMo H$maU Zmhr. ^Jd§VmMm AmYma H$m`_ R>odbm H$s _J {df`m§Mr Zmhr ^rVr dmQ>V. Zoh_r AZwg§YmZmV am{hbo åhUOo _J "gmdYM' am{hë`mgmaIo Amho. {Xdmir hm AmZ§XmMm {Xdg AgVmo, nU {XdmirMm {Xdg hm BVa {Xdgm§gmaImM AgVmo. BVHo$M Zìho, Va AmXë`m {XdgmMr n[apñWVr, g§H$Q>o Am{U AS>MUr Ë`m {Xderhr H$m`_ AgVmV. `mMm AW© Agm H$s, n[apñWVrV ~Xb hmoV Zmhr. {XdmirMm {Xdg, hm {Xdg `m ZmË`mZo {Zamim Zmhr. nU H$mb AmnU Oo Ho$bo, Vo {XdmirÀ`m {Xder AmnU H$arV Zmhr, hmM _w»` \$aH$ hmo`. AmnUM {XdmirÀ`m {Xdgmbm AmZ§XmMm {Xdg H$aVmo. ho Oa Iao, Va Vgm Vmo AmnU Zoh_rM H$m H$ê$ Z`o? Amnë`mbm Zoh_rM {Xdmir Agmdr; AmnU Zoh_rM AmZ§XmV Agmdo; Am{U Ë`mH$[aVm AmZ§X_` Aem ^Jd§VmMm

AmYma ¿`mdm. AmnU {XdmirÀ`m gUmMm AmYma KoD$Z AmZ§Xr-AmZ§X H$aVmo. _J AmZ§X Omo {Z_m©U H$aVmo Ë`m ^Jd§VmÀ`mM Aml`mbm Zoh_r H$m Z Omdo? ^Jd§VmMm AmZ§X hm \$ma ~bdÎma Amho. Vmo EH$Xm {_imë`mda àn§MmVë`m bm^hmZrMo _hÎd dmQ>V Zmhr. ^Jd§VmMo ñdê$nM _wir AmZ§X_` Amho. Agm AmZ§X_` ^Jd§V Amnë`m AmV_Ü`o AgyZ AmnU Xþ:I ^moJVmo `mbm H$maU, ^Jd§Vmbm àH$Q> ìhm`bm AmnUM Amnë`m AmV_Ü`o AmS>H$mR>r H$arV AgVmo. Amnë`m AmV_Ü`o ^Jd§V Va AmhoM, nU Ë`mM~amo~a "_r'gwÕm Amho. hm "_r' H$moU ho OmUÊ`mH$[aVm, B§{Ð`m§Mr JS>~S> em§V H$ê$Z AmV_Ü`o AmnU AmZ§XmMm emoY H$amdm; åhUOo Amnë`mbm `m "_r'Mo ñdê$nhr AmZ§X_` Agë`mMo àË``mbm `oB©b. Aer na_mËå`mMr AmoiI H$ê$Z KoUo hr Iar OrdZmMr gwédmV Amho; Am{U na_mËå`mV {dbrZ hmoUo hoM OrdZmMo gd©ñd hmo`.

`X² Xÿa§ `X² XþamamÜ`§ `ƒ Xÿao ì`dpñWV_²$& VV² gdª Vngm gmÜ`§ Vnmo {h Xþa{VH«$__²$&& AW© : Oo Xÿa Amho, Oo {_idÊ`mg H$R>rU Amho, Oo A{VXÿa R>do bobo Amho Vo gd© Vnü`}Zo {_idVm `oV.o Vn ho AqOŠ` Amho. ^mdmW© : H$moUVrhr àmß` dñVy {H$Vrhr Xÿa Agbr, {_idÊ`mg Oar AeŠ` Agbr, {H$Vrhr A§Vamda Agbr Var Vr hdr Agë`mg Vnü`}Zo gmÜ` hmoVo. à`ËZ åhUOo Vnü`m©. BpÀN>V dñVy dm Ü`o` Xþîàmß` ZgVoM. Ë`mgmR>r H$R>moa n[al_ Am{U gw`mo½` _mJm©Mr Amdí`H$Vm AgVo. H$moUVohr Ho$bobo à`ËZ åhUOoM Vnü`m©. Ë`mgmR>r bmJUmam H$mi H$_r OmñV Agob; nU BpÀN>bobo {_iUmaM `mV e§H$m Zmhr. g§gmaH$Qw>d¥jñ` Ûo \$bo A_¥Vmon_o$& gw^m{fV§ M gwñdmXþ: g§J{V: g‚mZoOZo$&& AW© : g§gmaê$nr H$Sy>d¥jmMr XmoZ \$io A_¥Vmà_mUo AmhoV. EH$ JmoS> gw^m{fVo Am{U Xþgao g‚mZm§Mm ghdmg. ^mdmW© : hm g§gma Xþ:ImZo ^abobm Amho. Vmo d¥j _mZbm Va Ë`mbm Ah§H$ma, d§MZm, Anojm^§J, _mZhmZr Ago AZw^d XoUmar AZoH$ \$io AmhoV. åhUyZ hm d¥jM H$Sy> Amho Ago _moR>_moR>çm bmoH$m§Zr gm§{JVbo Amho. nU d¥j H$Sy> Agbm Var Ë`mbm XmoZ A_¥Vê$nr \$io Z¸$sM AmhoV. Vr åhUOo gw^m{fVo Am{U g‚mZm§Mm ghdmg. hr XmoÝhr \$io {ZË` AmZ§XagmMm AZw^d XoVmV H$maU Vr Hw$UmH$Sy>Zhr H$gbrhr Anojm R>odV ZmhrV.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

11 \o$~«dw mar 2018

drg {dÚm{W©ZtZr Ho$br 2 {Xdgm§Mr gm`H$b g¡a

15

_mñQ>a Am°\$ \$m_©gr narjoV AjVm Hw$bH$Uu {dÚmnrR>mV Xþgar VioJmd Xm^mS>o, {X. 8 : _mñQ>a Am°\$ \$m_©gr `m narjoV nwUo {dÚmnrR>m_Ü`o Xþgao _mZm§H$Z {_idyZ `oWrb AjVm _ëhmar Hw$bH$Uu {hZo C‚db `e g§nmXZ Ho$bo Amho. XmoZ dfm©nydu ~°Mba Am°\$ \$m_©gr_Ü`o {Vbm 4Wo _mZm§H$Z {_imbo hmoVo d _mñQ>g© {S>J«rgmR>r {Vbm emgH$s` \o$bmo{en {_imbr hmoVr. S>m°ŠQ>aoQ> H$aÊ`mMr {VMr BÀN>m Amho. gÜ`m Vr `w{Zìh{g©Q>r Am°\$ Q>moam§Q>mo (H°$ZS>m)À`m b°~_Ü`o H$m`©aV Amho.

{ZVrZ _amR>o H$aUma AmT>Jo md _m°S>bo pìhboO

{dÚm{W©Ztgmo~V gm[aH$mVmB© ^oJS>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 6 : kmZà~mo{YZr nwUoÀ`m ZoV¥Ëd g§dY©Z H|$ÐmVrb 20 {dÚm{W©ZtZr gm`H$bdê$Z qMMdS>, {ZJS>r, XohÿJmd, VioJmd Aer XmoZ {XdgmMr Aä`mg ghb nyU© Ho$br. ghbrMo ZoV¥Ëd gm¡J§Y Xoe_wI d {eënm gwd} `m§Zr Ho$bo. g_mOmMr AmoiI ìhmdr, C„oIZr` H$m`© H$aUmè`m ì`º$s d g§ñWm§Mr AmoiI ìhmdr hm ghbrÀ`m Am`moOZmMm CÔoe hmoVm. nwÊ`mVyZ {ZKyZ qMMdS> `oWrb {Jare à^wUo `m§À`m g_agVm JwéHw$bmg ^oQ> {Xbr. Ë`mZ§Va {ZJS>r `oWrb kmZà~mo{YZrÀ`m JwéHw$bmg ^oQ> {Xbr.

`oWrb 7dr, 8drVrb {dÚmÏ`mªZr nwUo Vo H$Ý`mHw$_mar Agm gm`H$b àdmg Ho$bm. Ë`m§Mo AZw^d EoH$bo. nwT>o lrjoÌ XohÿJmdr `oD$Z XodXe©Z KoVbo. XodñWmZMo {dídñV amOy _moao d _mOr AÜ`j h. ^. n. {edmOr _hmamO `m§À`mH$Sy>Z VwH$mam_ _hmamO, dmaH$ar g§àXm`mMm B{Vhmg g_OyZ KoVbm. VioJmdr `oD$Z amO_mVm {OOmD$ _{hbm _§MÀ`m g§ñWmnH$ AÜ`jm gm[aH$mVmB© ^oJS>o `m§Mr ^oQ> KoD$Z ñd. à_moX _hmOZ H$m¡eë` {dH$mg `moOZoA§VJ©V gwê$ Ho$boë`m _mo\$V _{hbm ì`mdgm{`H$ à{ejU H|$ÐmMo H$m_H$mO d

_mo\$V _{hbm godm H|$ÐmÀ`m H$m`m©Mr AmoiI H$ê$Z KoVbr. _mdi VmbwŠ`mVrb _{hbm§Mo {d{dY àý _mJu bmdÊ`mgmR>r emgH$s` d {d{dY godm^mdr g§ñWm§H$Sy>Z Mmbbobo à`ËZ `m~m~V gm[aH$mVmBªZr _m{hVr {Xbr. Ë`mZ§Va {dÚm{W©ZtZr {Xem \$mC§S>oeZbm ^oQ> {Xbr d VmbwŠ`mVrb _{hbm ~MV JQ>m§gmR>r H$m_ H$aUmè`m `m g§ñWoMr _m{hVr KoVbr d naVrÀ`m àdmgmgmR>r _mKmar {\$aë`m. Ë`m§Zr `m e¡j{UH$ ghbr~m~V g_mYmZ ì`º$ Ho$bo.

B§XmoarÀ`m gañdVrMo ñZohg§_obZ CËgmhmV g§nÞ

VioJmd Xm^mS>o, {X. 10 : gmo_mQ>UoB§Xþar JQ>mMo {Oëhm n[afX gXñ` {ZVrZ _amR>o `m§Zr Amnbm dmT>{Xdg gmYonUmZo gmOam H$aV AmT>o Jmd XÎmH$ KoVbo. OZg§KmÀ`m ñWmnZonmgyZ EH${dMma YmaUoZo ~m§Ybobo ho Jmd {dH$mgmÀ`m Zì`m {XeoZo dmQ>Mmb H$arV Amho. AmT>o JmdÀ`m gdmªJrU {dH$mgmgmR>r emgZmÀ`m {d{dY `moOZm am~{dÊ`mV `oUma AgyZ àg§Jr ñdIMm©Zo {dH$mgH$m_o H$aÊ`mMr V`mar `m doir {ZVrZ _amR>o `m§Zr ~mobyZ XmIdbr. dmT>{XdgmMm AZmdí`H$ IM© Q>miyZ AmO AmT>o Jmd XÎmH$ KoV "_m°S>ob pìhboO' ~Z{dÊ`mgmR>r {deof à`ËZ

H$aUma Agë`mMo _V `m doir Ë`m§Zr ñnï> Ho$bo. `m àg§Jr ^mOn VmbwH$mÜ`j àem§V T>moao, g^mnVr Jwbm~amd åhmigH$a, Cng^mnVr em§Vmam_ H$X_, n§Mm`V g{_Vr gXñ` gmho~amd H$maHo$, Zm_Xod nmoQ>\$moS>o, ga{MQ>Urg ~m~ybmb JamS>o, H$m`m©Ü`j A{OV AmJio, OmqbXa Ym_UH$a, gan§M, Cngan§M, g§KQ>Z_§Ìr, amOoe _wèho, _mOr gan§M _hmXod gwVma, AmXr J«m_ñW AmT>o `oWo Pmboë` gËH$ma àg§Jr CnpñWV hmoVo. dmT>{Xdg A^rï>qMVZ àg§Jr _amR>o `m§Mm emb, lr\$i d nwînJwÀN> XoD$Z gÝ_mZ H$aÊ`mV Ambm.

KmoamdS>r ñQ>oeZda aoëdoMm ^w`mar _mJ© ~mimgmho~ Om§^wiH$am§À`m à`ËZm§Zm Ambobo `e

{edM[aÌ gmohim gmOam H$aVmZm {dÚmWu B§Xmoar, {X. 1 : gañdVr {dÚm _§{Xa B§Xmoar `oWo ñZohg§_obZ CËgmhmV gmOao Pmbo. H$m`©H«$_mV {dÇ>bamd qeXo, àem§V T>moao, gm¡. Á`moVrVmB© qeXo, gm¡. H$sVuVmB© nS>di, A§Hw$eamd T>moao, {XZoeamd MìhmU, `moJoeamd qeXo, {dH«$_amd ndma, amOyeoR> Ho$Xmar, àem§V ^mJdV, gm¡. brbmdVrVmB© eodH$a, gm¡. _{ZfmVmB© eodH$a, gm¡. H$m§MZVmB© MìhmU, gm¡. JrVmVmB© qhJo, gm¡. g§JrVmVmB© amD$V, gm¡. àmOº$mVmB© AmJio. gm¡. _§JbVmB© T>moao, gm¡. gmoZbVmB© gy`©d§er,

gm¡. H${dVmVmB© MìhmU, gm¡. _§JbmVmB© dmiw§OH$a, gwaoe P|S>, {Xbrn Hw$bH$Uu, gw{Zb AmJio d S>m°. gm¡. Á`moVrVmB© MmoiH$a CnpñWV hmoVo. _mÝ`dam§À`m hñVo XrnàÁdbZ, gañdVr nyOZ H$aÊ`mV Ambo. {dÇ>bamd qeXo `m§Zr {dÚmÏ`mªZm ew^oÀN>m {Xë`m. gm¡. _§JbmVmB© dmiw§OH$a `m§Zr _ZmoJV ì`º$ Ho$bo. ~mbdmS>r {d^mJ d àmW{_H$ {d^mJ `m§À`m hñV{b{IVmMo CX²KmQ>Z _mÝ`dam§À`m hñVo H$aÊ`mV Ambo. gm¡. AZwamYm ~oiUoH$a `m§Zr _mÝ`dam§Mm n[aM`

H$ê$Z {Xbm. gm¡. {ZVm X{hVwbo `m§Zr dm{f©H$ AhdmbmMo dmMZ Ho$bo. {dÚmÏ`mªZr {edM[aÌ gmohim gmOam Ho$bm. H$m`©H«$_mgmR>r VioJmd emioÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. aoIm naXoer, àmW{_H$ {d^mJmÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. {dÚm AS>gwio, ~mbdmS>r {d^mJà_wI gm¡. O`lr Mono CnpñWV hmoË`m. ~jrg dmMZ gm¡. aËZ_mbm ^wO~i `m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ ZdZmW JmT>do ga `m§Zr Ho$bo, Va Am^ma gm¡. b{bVm H$dS>o `m§Zr _mZbo.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 10 : KmoamdS>r aoëdo ñQ>oeZda _w§~B©H$Sy>Z nwÊ`mH$S>o OmUmè`m ßb°Q>\$m°_©da OmÊ`mgmR>r aoëdo _mJm©ImbyZ N>moQ>m ~moJXm V`ma H$aÊ`mÀ`m H$m_mbm aoëdo ImË`mZo _§Owar {Xbr AgyZ bdH$aM `m H$m_mbm gwédmV hmoV Amho. Á`oð> ñdmV§Í`g¡{ZH$ ~mimgmho~ Om§^wiH$a `m§Zr VËH$mbrZ aoëdo _§Ìr gwaoe à^y `m§Mr aoëdo _§Ìmb`mV JUnVamd H$mimoIo d O`§V H$X_ `m§À`mgh ^oQ> KoVbr hmoVr. Ë`m doir

1hOma àdmem§À`m gøm§Mo {ZdoXZ Ë`m§Zr gmXa Ho$bo hmoVo. Amoìha{~«O MTy>Z OmVmZm 60 nm`è`m§Mm {OZm d¥Õm§Zm ghZ hmoV Zmhr. Ë`m_wio aoëdo_mJ© Amobm§Sy>Z OmUmao àdmgr diUmdarb aoëdo JmS>r Z {Xgë`m_wio AZoH$Xm àmUmbm _wH$bo AmhoV. Zm. gwaoe à^y `m§Zr Om§^wiH$am§Mr {dZ§Vr _mÝ` H$ê$Z aoëdo A{YH$mè`m§Zm VËH$mi XIb KoÊ`mÀ`m gyMZm Ho$ë`m hmoË`m. gw_mao 1.75 H$moQ>r én`o IMm©Mr {Z{dXm d¥ÎmnÌmV à{gÕ Pmbr Amho.

am_Xmg Jm`H$dmS> `m§Mo {ZYZ bmoUmdim, {X. 10 : Hw$gJmd `oWrb {Zd¥Îm aoëdo H$_©Mmar am_Xmg _méVr Jm`H$dmS> (d` 60) `m§Mo Aënem AmOmamZo {ZYZ Pmbo. Ë`m§À`m nümV nËZr, _wbJr, _wbJm, ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. A°S>. AM©Zm Jm`H$dmS> øm Ë`m§À`m H$Ý`m hmoV.


gmám{hH$

A§~a

{d{dY d¥Îm

11 \o$~«dw mar 2018

16

qhX_mVm ì`m»`mZ_mbm CËgmhmV g§nÞ VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : qhX{dO` ZmJar nVg§ñWoÀ`m 20ì`m dYm©nZm{XZm{Z{_Îm Am{U H¡$. amo{hV Xm^mS>o `m§À`m ñ_¥{V{XZm{Z{_Îm Am`mo{OV qhX_mVm ì`m»`mZ_mbm CËgmhmV g§nÞ Pmbr. gbJ Mma {Xdgr` H$m`©H«$_mV VÁk ì`m»`mË`m§Zr Amnbo {dMma _m§S>bo. gmo_dma 5 \o$~«wdmarbm n{hbo nwîn Jw§\$VmZm dŠVo à{dU XdUo `m§Zr {XbIwbmg EH$ hmñ` AmZ§X `m{df`r lmoË`m§Zm _§Ì_w½Y H$arV hgÊ`mMo \$m`Xo d Ë`mMo Amamo½`mda hmoUmao Mm§Jbo n[aUm_ `m{df`r _mJ©Xe©Z Ho$bo. _§Jidma 6 amoOr Xþgao nwîn Jw§\$VmZm dŠVo S>m°. `ed§V nmQ>Uo åhUmbo, "OrdZmMr {Xdmir COi{dÊ`mgmR>r Amnë`mVbm {ddoH$ OmJdm. H$bm hr H$miOmbm {^S>mdr bmJVo. gm_Ï`m©Mr OmUrd Pmë`mg AmZ§XmMm CJ_ hmoVmo.' ~wYdma 7 amoOr {Vgao nwîn Jw§\$VmZm

qhX_mVm ì`m»`mZ_mboV {dMma ì`º$ H$aVmZm ì`m»`mVo S>m°. `ed§V nmQ>Uo A°S>. AnUm© am_VrW©H$a `m§Zr H$m¡Qw>§{~H$ Amamo½` d ñdmñÏ` `m{df`r _mJ©Xe©Z H$aVmZm CnpñWVm§Zm àmn§{MH$ VS>OmoS> `m{df`r {díbofH$ _mJ©Xe©Z Ho$bo. Jwédma 8 amoOr ñdam§Obr g§JrV n[adma àñVwV ^mdJrVo d Xoe^º$sna JrVm§Mm H$m`©H«$_ gmXa $Pmbm. S>m°. adtÐ AmMm`© d ghH$bmH$mam§Zr gmXa Ho$boë`m ñdaagmZo

H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmbr. godmYm_ J«§Wmb`mÀ`m àm§JUmV nma nS>boë`m ì`m»`mZ_mboV AÜ`jnXr gwaoe P|S>, S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar, eerH$bm ehm d H¡$bmg H$mio `m§À`mgh nÌH$ma JUoe ~moéS>o, A°S>. {dO`m ^m§S>dbH$a, A°S>. adtÐ Xm^mS>o, àXrn JQ>o `m§gh _moR>çm g§»`oZo lmoVmdJ© d AZoH$ g§ñWm§Mo nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo.

VoOg Xm^mS>oZo Wm` ~m°qŠgJ_Ü`o nQ>H$m{dbo "am¡ß` nXH$' VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : H¥$îUamd ^oJS>o B§p½be ñHy$bMm JwUd§V {dÚmWu VoOg Xm^mS>o `mZo Mm¡Ï`m amï´>r` Wm` ~m°qŠgJ ñnY}V "am¡ß` nXH$' nQ>H$m{dbo. e{Zdma 3 \o$~«wdmarbm _Ü` àXoemVrb ^monmi `oWo g§nÞ Pmboë`m H«$sS>m ñnYmª_Yo Wm` ~m°qŠgJ ñnY}V VoOgZo 14 dfm©Imbrb 33 dOZr JQ>mV {ÛVr` H«$_m§H$ àmá H$aV am¡ß` nXH$ nQ>H$m{dbo.$ VioJmd {dÚm à{Vð>mZÀ`m H¥$îUamd VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : gm{dÌr~mB© \w$bo nwUo {dÚmnrR>mÀ`m ZwH$Ë`mM Omhra Pmboë`m àW_ df© {df_ gÌ narjoÀ`m {ZH$mbm_Ü`o ZyVZ A{^`m§{ÌH$sÀ`m {dÚmÏ`mªZr `mAmYrÀ`m JwUm§Mr AmH$S>odmar nma H$aV Cƒm§H$ JmR>bm. gamgar VgoM {df`dma JwUm§_Ü`oXoIrb AmKmS>r KoV {dÚmb`mMo Zmd C§Mmdbo. `m A^yVnyd©

{d{dY g§ñWm Am`mo{OV "`w{ZH$ S´>råg' Z¥Ë`ñnYm© _§Jidmar VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : A{Ib ^maVr` _amR>r ZmQ>ç n[afX emIm VioJmd Xm^mS>o, ñdamÁ` {_Ì _§S>i, gmjr \$mC§S>oeZ, `w{ZH$ S´>råg Am{U BÝìh|pÝg~b J«wn `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo _§Jidma 13 \o$~«wdmar amoOr "`w{ZH$ S´>råg' ^ì` Z¥Ë` ñnYmªMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. H$S>mobH$a H$m°bZr `oWrb bm`Ýg Šb~À`m _¡XmZmda Am`mo{OV ñnYmª_Ü`o amÁ`^amVyZ Z¥Ë`g§K d ñnY©H$ gh^mJr hmoUma AgyZ {dOoË`m§Zm amoI a¸$_, àeñVrnÌH$, gÝ_mZ{MÝh XoD$Z

^oJS>o B§p½be ñHy$bMm hm {dÚmWu gVV g§ñWoMo Zmd C‚db H$aV AgyZ Amnë`m AWH$ n[al_, {MH$mQ>r d {OÔrÀ`m Omoamda `elr IoMyZ AmUV Amho, Ago CX²Jma g§ñWoMo AÜ`j g§Xrn H$mH$S>o `m§Zr Ë`mMo A{^Z§XZ H$aVmZm H$mT>bo. `m doir H«$sS>m{ejH$ JmoaI H$mH$S>o, _w»`mÜ`m{nH$m _rZm Aæ`a, gh{e{jH$m AmXtZr VoOgMo H$m¡VwH$ Ho$bo.

A^yVnyd© `em~Ôb ZyVZÀ`m JwUd§Vm§Mm gËH$ma `em~Ôb _hm{dÚmb`mV JwUJm¡ad gmohim ZwH$VmM nma nS>bm. `m doir _m`H«$mogm°âQ> (A_o[aH$m) _w»` H$m`m©b`mVrb d[að> ì`dñWmnH$ OJVrW© H$Å>r Am{U nrgrgrAmoB©_Yrb JwUd§V {dÚm{W©Zr erVb

OJVmn à_wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. EHy$U drg Q>m°ng©gh B§{O{ZA[a¨J J«m{\$Šg `m {df`m_Ü`o ZìdXhÿZ A{YH$ JwU àmá Ho$boë`m EH$drg {dÚmÏ`mªMm Jm¡ad H$aÊ`mV Ambm. F$VwOm AaJS>oZo ZìdX

Q>¸o$ JwU {_idyZ ~mH$s Mma {df`m§_Ü`o ZìdXhÿZ A{YH$ JwU {_i{dbo. Ë`mM~amo~a _`ya Mm¡Yar (99%), ñdpßZb KaXmio (98%), gm{hb dI§S>o, _mZgr qeXo, _rZb R>mHy$a (97%) d¡^d

Jm¡a{dÊ`mV `oUma Amho. amÁ`nmVirda g§nÞ hmoUmè`m `m ñnY}V A{YH$m{YH$ Z¥Ë`m{dîH$ma gmXa H$aÊ`mgmR>r ñnY©H$m§Zr _moR>çm g§»`oZo gh^mJr hmoÊ`mMo AmdmhZ A{Ib ^maVr` _amR>r ZmQ>ç n[afX {Z`m_H$ _§S>imMo gwaoe YmoÌo, gmjr \$mC§S>oeZMo g§ñWmnH$ AÜ`j {~«O|Ð {H$„mdmbm d ñdamÁ` {_Ì _§S>imMo {ZVrZ IiXo `m§Zr Ho$bo Amho. (A{YH$ _m{hVrgmR>r `moJoe PmoS>Jo : 9975793106, B_«mZ eoI : 8600893964)

eodmio, d¡^d _mhþbo, gm`br Mm¡Yar, _mo{ZH$m H$mnao, Am°_boe `mXd (96%) JwU {_idV Amnbo J«m{\$Šg {df`mdarb à^wËd {gÕ Ho$bo. `m doir {dÚmWu {dH$gZ A{YH$mar àm. {dO` Zdbo `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$bo. g§`moOZ àñVmdZm àm. am_Xmg {~amXma `m§Zr Va gyÌg§MmbZ àm. pñ_Vm _moXr d àm. AM©Zm `odbo `m§Zr Ho$bo.

g{MZ Q>H$bo nmR>monmR> {demb Xm^mS>o `m§Mm ZJagodH$nXmMm amOrZm_m

g{MZ Q>H$bo

VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : ^mOn, OZgodm {dH$mg g{_Vr Am{U VioJmd eha gwYmaUm d {dH$mg g{_Vr `m§À`mH$S>o àË`oH$s EH$ ñdrH¥$V gXñ`nX Ambo hmoVo. ZJan[afXoMr {ZdS>UyH$ hmoD$Z df©^amMm H$mbmdYr bmoQ>bm Amho. ^mOnMo Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§Zr `mnyduM Im§XonmbQ> H$aÊ`mMo g§Ho$V {Xbo hmoVo. `mZwgma ZwH$Ë`mM Pmboë`m {df` g{_VtÀ`m g^mn{VnXmÀ`m {ZdS>UwH$sV ~Xb Ho$bo AmhoV. `mZwgma OZgodm {dH$mg g{_VrMo

ZJagodH$ g{MZ Q>H$bo `m§Zr Xhm {Xdgm§nydu amOrZm_m {Oëhm{YH$mè`m§H$S>o {Xbm Amho. Ë`mnmR>monmR> AmVm {demb Xm^mS>o `m§Zr amOrZm_m {Xbm Amho. Ë`m_wio ^mOnMo ñdrH¥$V ZJagodH$ B§Xa_b Amogdmb Amnbm amOrZm_m XoVrb H$m `m~m~V CËH§$R>m dmT>br Amho. OZgodm {dH$mg g{_VrMo g§ñWmnH$ {H$emoa Amdmao `m§Zr g{_VrÀ`m H$m`©H$Ë`mªZm g§Yr XoÊ`mMo YmoaU Omhra H$aV àW_ g{MZ Q>H$bo `m§Zm g§Yr {Xbr

hmoVr. AmVm Ë`m§À`m amOrZmå`mZ§Va gwZrb H$ma§S>o `m§Zr g§Yr {_iÊ`mMr Anojm ì`º$ hmoV Amho. VioJmd eha gwYmaUm d {dH$mg g{_VrMo gXñ` {demb Xm^mS>o `m§À`m amOrZmå`mZ§Va AmVm g{_VrH$S>o AmZ§X ^oJS>o, JOmZZ Ohm{JaXma d {ejU _§S>imMo _mOr g^mnVr {~«O|Ð {H$„mdmbm BÀNw>H$ AgyZ {H$„mdmbm `m§À`m Zmdmbm ZmJ[aH$m§À`m dVrZo {deof nmqR>~m {_iV Amho.

{demb Xm^mS>o

Saptahik amber 11th february 2018  
Saptahik amber 11th february 2018  
Advertisement