Page 1

C

C

nmc©o AmñdmX (ß`wAa ìhoO)

* \°${_cr aoñQ>m°a§Q> * C VioJmd Xm^mS>o df© 23 (A§H$ 37)

a{ddma, {X. 26/8/2012

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm

VioJmd-MmH$U amoS>, Am`S>r~rAm` ~±Ho$Odi, VioJmd ñQ>oeZ

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥îR>o 12

C _yë` 2 é.

VioJmdmV Mma {XdgmV VrZ Ka\$moS>çm

VioJmd Xm^mS>o, {X. 25 : ehamVrc H$S>mocH$a H$m°cZr d ~Îmrg ~§Jcm `m n[agamV gcJ VrZ amÌr VrZ Ka\$moS>çm Pmë`m_wio ZmJ[aH$mV ^rVrMo dmVmdaU Amho. XrK©H$mi em§V AgUmè`m `m ZJamV nwÝhm Mmoè`m§Zr S>moHo$ da H$mT>co AgyZ EH$mhr MmoarMm dm XamoS>çmMm Vnmg AmOda VioJmdmV cmJcocm Zgë`mZo amOH$s` nmR>~imMr e§H$m cmoH$mV ~imdV Mmccr Amho. _mcH$a ho AË`§V g‚mZ Hw$Qw>§~r` 19 Am°JñQ>cm nhmQ>o VwiOmnyacm XodrÀ`m Xe©Zmcm Joco d 20 VmaIoÀ`m nhmQ>o 6 cm naVco Va Ka gVmS> CKS>o, n§Io Mmcy, {Xdo Mmcy Agcm àH$ma! H$S>çm-H$mo`§S>o CMH$Qy>Z MmoaQ>çm§Zr H$nmQ>o d H$nS>o gJio qnOmè`mgmaIo qnOyZ AñVmdñV {dIê$Z Q>mH$co hmoVo. {_qcX d _H$a§X _mcH$a `m XmoZ ~§Yy§Mo c°nQ>m°n, 2 H°$_oao, nmhþÊ`m§Mo gmoÝ`mMo ~«ogcoQ>, 4 Vmoù`mÀ`m XmoZ ~m§JS>çm, _§JigyÌ, H$mZmVco Aem dñVy, noÝeZ d nJmamMo 10 hOma A{YH$ 15 hOma Aer EHy$U 25 hOmamMr H°$e MmoaQ>çm§Zr c§nmg Ho$cr. nwT>o XmoZ {Xdg ~±H$m§Mm g§n d KamV g_ma§^ åhUyZ ~±Ho$VyZ Xm{JZo d H°$e H$mTy>Z R>odcr hmoVr. Vr MmoaQ>çm§Zr ni{dcr. XrK©H$mi n¡go gmR>dyZ AZoH$ dfmªZr _r

_mÂ`m ~m`H$mocm ~m§JS>çm Ho$ë`m hmoË`m! _Ü`_dJu`m§Zm gmoZo \$ma H$R>rU Pmco Amho ho gm§JVmZm _mcH$am§À`m S>moù`mV Aly Amco. _mcH$a Hw$Qww>§~r`m§H$S>o gw_mao 5 cmImMr Mmoar Pmcr. Xwgè`m amÌr H$_coe H$mc} d gm¡. ew^m§Jr H$mc} `m§À`m Karhr MmoaQ>o Amco hmoVo. Mmhÿc cmJVmM H$mc} Hw$Qww>§~r`m§Zr AmaS>mAmoaS>m Ho$cm. {Xdo cmdco d MmoaQ>çm§Zr ncm`Z Ho$co. `m YmdnirV EH$m MmoaQ>çmÀ`m Mncm {VWoM am{hë`mV! {Vgè`m {Xder JmoqdXamd IiXo `m§À`m ^{JZr C{_©cm ^aJwS>o (AZ§V ~§Jcm) `m§Mo Kahr \$moS>Ê`mV Amco. gm_mZ AñVmì`ñV ngê$Z Q>mH$Ê`mV Amco hmoV. ^aJwS>o Hw$Qw>§~r` Zm{eH$cm Joco Agë`mZo Zo_Ho$ H$m` Mmoarcm Joco Vo H$iy eH$co Zmhr.

g^mnVrnXr kmZoída `odco Cng^mnVrnXr Jm`H$dmS>

Jwcm~nwîn nmH$ù`m§À`m dfm©dmV _mZnÌ àXmZ àg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) AmB©gmho~ gm¡. O`lr VamUoH$a, n.ny. ~m~m_hmamO VamUoH$a, S>m°. am_M§Ð XoIUo, gwaoe gmIdiH$a d {Xcrn ewŠc (N>m`m : hmoS>mdS>oH$a)

XÎmgm§àXm`r VamUoH$am§Mm {ÌnXr n[adma

kmZoída `odco cmoUmdim, {X. 25 : cmoUmdim ZJan[afX {ejU _§S>imÀ`m g^mnVrnXr kmZoída `odco Va Cng^mnVr h[aíM§X« Jm`H$dmS> `m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmcr. ZJamÜ`jm gwaoIm OmYd `m§À`m AÜ`jVoImcr {ZdS>UyH$ H$m`©H«$_ nma nS>cm. g^mnVr d Cng^mnVrnXmgmR>r darc XmoZM AO© Amë`mZo `m {~Z{damoY {ZdS>rMr KmofUm H$aÊ`mV Amcr. emim§Mr nQ>g§»`m dmT>{dUo, XwadñWm Pmcoë`m emim§Mr CÎm_ XwéñVr H$aUo d ñdÀN> H$ma^ma `m {ÌgyÌrZwgma, gdmªZm ~amo~a KoD$Z H$m_ H$aUma Agë`mMo Zd{Zdm©{MV g^mnVtZr d Cng^mnVtZr gm§{JVco. `mdoir CnZJamÜ`j amOy ~ƒo, ZJagodH$ H$å_y nwOmar, {dO` _moao, A{_V Jdir, g§O` Jm`H$dmS>, XÎmmon§V `odco, {damoYr JQ>ZoVo à_moX Jm`H$dmS>, ~mimgmho~

h[aíM§Ð Jm`H$dmS> H$Sy>, eHw§$Vcm B§JwcH$a, O`lr H$mio, àemgZm{YH$mar Cfm ndma, {ejU _§S>i gXñ` g§O` AS>gwio, {dZ` {dÛm§g, {OV|Ð H$ë`mUOr, àXrn WÎmo AmXr CnpñWV hmoVo.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 25 : ZmZm_hmamO VamUoH$a `m§À`m {ÌnXr n[adma VioJmd emIoÀ`m dVrZo ^{º$^mdmZo ^macocm H$m`©H«$_ `moJramO hm°c `oWo ZwH$VmM g§nÞ Pmcm. gH$mir {Xcrn ewŠc `m§À`m {ZdmgñWmZr AWd©erf©, JUoe`mJ ho Ym{_©H$ {dYr nma nS>co. n.ny. ~m~m_hmamO VamUoH$a `m§Mm ehamVrc ~mcmOr _§{XamV öÚ gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. gm`§H$mir `moJramO g^mJ¥hmV Pmcoë`m ^{º$_` g_ma§^mV gm¡. A§Ocr AZmgZo ZmJnya `m§Zr Jwé_hVr

PmS>mda _moQ>magm`H$c AmXiyZ VéU R>ma VioJmd Xm^mS>o, {X. 22 (dmVm©ha) : ^aYmd doJmZo OmV AgVmZm _moQ>magm`H$cdarc Vm~m gwQ>cm d añË`mMo H$S>ocm AgUmè`m PmS>mda _moQ>magm`H$c AmXiyZ Pmcoë`m AnKmVmV _moQ>magm`H$cñdma Aj` e§H$a JmS>o (d` 17 df}, am. dVZZJa, VioJmd Xm^mS>o, _yi Jmd - `ocdmS>r, Vm. IoS>, {O. nwUo) `m `wdH$mMm _¥Ë`y Pmcm. hr KQ>Zm a{ddma 19 Am°JñQ> amoOr _Ü`amÌr VioJmd ZJan[afXoÀ`m Odi KS>cr. nmo{cgm§Zr

{Xcoë`m _m{hVrZwgma _`V Aj` JmS>o hm VioJmd ñQ>oeZH$Sy>Z VioJmdH$S>o `m_mhm _moQ>magm`H$cdê$Z (H«$. E_.EM.14gr.PoS>-1971) {_Ìm§À`m AnKmVmMr _m{hVr XoÊ`mgmR>r Xwgè`m {_ÌmH$S>o Mmccm hmoVm. Ë`mdoir A{V doJm_wio {Z`§ÌU gwQy>Z _moQ>magm`H$c H$S>oÀ`m PmS>mda AmXicr. CnMmamgmR>r Ëd[aV VioJmd OZac hm°pñnQ>c_Ü`o Zoco. na§Vw CnMma Mmcy AgVmZm nhmQ>o 1.30 Mo gw_mamg Ë`mMo {ZYZ Pmco.

gm§JUmao àdMZ Ho$co. gm¡. l¥Vr Xoenm§S>o `m§À`m ^º$s g§JrVmZo àgÞVm AmUcr. Ë`mZ§Va gm¡. _rZc Hw$cH$Uu Am{U Ë`m§À`m ghH$mè`m§Zr kmZoídam§da gmXa Ho$coë`m ^aVZmQ>çmZo ^{º$_` dmVmdaU V`ma Pmco. S>m°. ~m~m_hmamOm§Mm gËH$ma am_M§Ð XoIUo `m§À`m hñVo d A§~aMo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a `m§À`m CnpñWVrV Pmcm. gËH$mamcm CÎma XoVmZm S>m°. ~m~mgmho~m§Zr {ÌnXr n[admamg§~§Yr g{dñVa _m{hVr XoD$Z _mJ©Xe©Z Ho$co. VgoM AmnU H$arV Agcoë`m H$m`m©cm

gX²Jwê§$Mr nyU© g§_Vr Agë`mMo Z_«nUo gm§{JVco. H$m`©H«$_mÀ`m eodQ>r S>m°. am_M§Ð XoIUo `m§Mm ^méS>mMm a§Jcocm A{dîH$ma åhUOo g§Vgm{hË` VimJmimVrc cmoH$m§n`ªV nmoM{dÊ`mMr EH$ H$cmM R>acr. _hmàgmXmZo gm§JVm Pmcr. XÎmmdVmar `moJr n.ny. dmgwXodmZ§X gañdVr Q>|~o ñdm_r `m§Mo AZwJ«{hV B§Xm¡aMo n.ny. ZmZm_hmamO VamUoH$a `m§Mo S>m°. ~m~m_hmamO ho ZmVy AgyZ {ÌnXr n[admamMo {dÚ_mZ nrR>m{YH$mar AmhoV. (g{dñVa d¥Îm nwT>rc A§H$s)

ho[aQ>oO ñHy$c_Ü`o 29 Am°JñQ>cm {Va§Jm {dÚmÏ`mªÀ`m gwá JwUm§Zm ì`mgnrR> CncãY VioJmd Xm^mS>o, {X. 25 : {dÚmÏ`mªÀ`m A§Jr Iyn gwáJwU AgVmV. Ë`m§Zm OmJ¥V H$aÊ`mgmR>r ho[aQ>oO ñHy$cZo 29 Am°JñQ>cm "{Va§Jm `m H$m`©H«$_mMo Am`moOZ Ho$co Amho. qnnar-qMMdS>nmgyZ cmoUmdù`mn`ªVÀ`m B§J«Or emim Ë`mV ^mJ KoUma Agë`mMr _m{hVr ngu Ecmpìh`m `m§Zr {Xcr. _wcm§da Ho$di narjm§Mm ~moOm AgVmo.

Ë`m§À`m {R>H$mUr Jm`Z, dmXZ, H${dVm, coIZ, dº¥$Ëd Ago AZoH$ JwU cncoco AgVmV. Vo ~mhoa H$mTy>Z Ë`m§Mm {dH$mg H$aUo ho Aä`mgmBVHo$M _hÎdmMo AgVo. `mM CÔoemZo ho[aQ>oO ñHy$cZo OmUrdnyd©H$ ho ì`mgnrR> CncãY H$ê$Z {Xco Agë`mMo ngu Ecmpìh`m åhUmco. (g§nH©$ - 9970292464)


{d{dY d¥Îm

26 Am°JñQ> 2012

gmám{hH$

A§~a

2

{ddoH$mZ§X ñHy$cMr Xhrh§S>r _amR>m _§S>imV\}$ JwUd§V {dÚmÏ`mªMm gËH$ma

emioV Xhrh§S>r \$moS>Uo ñnY}V {dOoVo ãcy hmD$gMo {dÚmWu VioJmd Xm^mS>o, {X. 21 : ñdm_r {ddoH$mZ§X B§p½ce ñHy$c_Ü`o Xhrh§S>r CËgd gmOam H$aÊ`mV Amcm. `mV {dÚmc`mVrc {dÚmÏ`mªZr d AÜ`mnH$m§Zr gh^mJ KoVcm. gmcm~mXà_mUo `mdfugwÕm {dÚmÏ`mªMo Mma JQ> ãcy, aoS>, J«rZ Am{U `cmo hmD$g Ago Ho$co hmoVo. Xhrh§S>r \$moS>Ê`mÀ`m ñnY}V ãcy hmD$gZo ~mOr _macr. {ÛVr` d V¥Vr` H«$_m§H$ AZwH«$_o aoS> hmD$g d J«rZ hmD$g `m§Zr {_i{dcm. Ë`mZ§Va _wcm§Zr amYm-H¥$îU `m§Mm dof n[aYmZ Ho$coë`m {dÚmÏ`mªÀ`m ^modVr amgH«$sS>m Z¥Ë` Ho$co.

`m g_ma§^mgmR>r lr S>moigZmW _hmamO {ejU àgmaH$ _§S>i g§M{cV ñdm_r {ddoH$mZ§X ñHy$cÀ`m g„mJma O`lrVmB© Omoer CnpñWV hmoË`m. Ë`m§Zr d {dÚmc`mÀ`m _ww»`mÜ`m{nH$m gm¡. gw_Z e_m© `m§Zr {dOoË`m§Mo H$m¡VwH$ Ho$co. `m H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ {dÚmc`mVrc gd© AÜ`mnH$d¥§X d {ejHo$Va H$_©Mmar `m§Zr nma nmS>co. gdmªV eodQ>r _wcm§Zm XhrH$më`mMm àgmX dmQ>n H$aÊ`mV Amcm d H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

Ü`o` {ZpíMV H$am - XrnH$ J§Jmoir cmoUmdim, {X. 13 : `emZo hþaiyZ Z OmVm {dÚmÏ`mªZr Ü`o`mda cj H§o${ÐV H$amdo Agm _mJ©Xe©Zna g„m {ejUVÁk XrnH$ J§Jmoir `m§Zr {Xcm. eha H$m±Jo«g Am`mo{OV hm°Q>oc M§ÐcmoH$ _Ü`o Pmcoë`m {dÚmWu, nmcH$ d _w»`mÜ`mnH$ JwUJm¡ad g_ma§^ àg§Jr Vo ~mocV hmoVo. `mdoir nwUo _hmZJanm{cHo$Mo ZJagodH$ g§O` ~mcJwS>o, eha H$m±J«ogMo AÜ`j Zmam`U Am§~oH$a, àmMm`© g§O` _mir, M§ÐH$m§V gmVH$a, Za|Ð XaoH$a, {Xcrn T>Jio, {H$aU Jm`H$dmS>, à_moX Jm`H$dmS>, AemoH$ JmdH$a, aoIm Omoer, amOy Jdir, g§Ü`m I§S>ocdmc, H$m§MZ Jm`H$dmS> {d{dY emim§Mo _w»`mÜ`mnH$, {dÚmWu d nmcH$ AmXr CnpñWV hmoVo.

J§Jmoir nwT>o åhUmco, H$s {dÚmÏ`mªZr _ZmVrc Ah§_^md H$mTy>Z Q>mH$mdm. `emgmR>r Ë`mJ H$amdm, An`emZo IMyZ Z OmVm Ü`o` {ZpíMV H$ê$Z dmQ>Mmc Ho$ë`mg `e `oVo. àmMm`© _mir åhUmco `e ho Q>r_dH©$ Amho. Ë`mgmR>r nwñVH$s kmZm~amo~aM gm_mÝ` kmZ dmT>{dÊ`mda ^a Úmdm. _mH©$ Mm§Jco nS>co åhUyZ _mUyg Mm§Jcm hmoB©cM Ago Zmhr. Xhmdr, ~mamdrV Mm§Jco JwU {_imcoë`m JwUd§V {dÚmÏ`mªZm H$m±J«og eha H${_Q>rÀ`m dVrZo gÝ_mZ{MÝh d amoI nm[aVmo{fH$ XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Amco. n«mñVm{dH$ ehamÜ`j Zmam`U Am§~oH$a `m§Zr Ho$co. gyÌg§MmcZ àm. ~mnycmc Vmao `m§Zr Va Am^ma Za|Ð XaoH$a `m§Zr _mZco.

JwUd§V {dÚmWu gËH$ma àg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) ~r. `y. qeXo, I§S>oamd gmoaQ>o, g§^mOramd qeXo, ~mimgmho~ OmYd, nm§Swa§J ^oJS>o, nmonQ>ad ^oJS>o, lr. J. _wio d a_oe qeXo. gËH$ma Pmcoco {dÚmWu (S>mdrH$Sy>Z) VoOc Im§S>o^aS>, VÝdr h|Ðo, gmjr ^oJS>o d H¥$îUm OmYd VioJmd Xm^mS>o, {X. 21 : _amR>m _§S>imMo g{Md nmonQ>amd ^oJS>o `m§Zr Jm¡a{dÊ`mV Amco. `m g_ma§^mg XoUJr d _§S>i _mdi A§VJ©V _amR>m dYyda gyMH$ àmñVm{dH$ Ho$co. à_wI nmhþUo lrH¥$îU _wio ^oQ>dñVy XoUmao I§S>oamd gmoaQ>o JwéOr, _§S>i VioJmd Xm^mS>o `m g§ñWoV\}$ 15 `m§Zr Amnë`m _ZmoJVmV ^maVmÀ`m ~mimgmho~ Xoe_wI, gw{Zc Jwad, g§^mOr Am°JñQ> ñdmV§Í`{XZmMo Am¡{MË` gmYyZ B. ñdmV§Í` MidirMm 1857 Vo 1947 qeXo, lrH¥$îU _wio, {dcmg Ea§S>o, {dO` 2 ar Vo nXdr n`ªVÀ`m JwUd§V {dÚmÏ`mªMm `m H$mcI§S>mMm AmT>mdm KoVcm. ñdmV§Í` Xod, Zm_Xod ^oJS>o, JOmZZ _JXy_, e§H$a gËH$ma g_ma§^ Am`mo{OV Ho$cm hmoVm. àmárgmR>r _dmi d Ohmc ZoË`m§Zr Ho$coco Ho$Xmar, H¥$îUm h|Ðo `m§Zr Am{W©H$ gmhmæ` Ho$co. `mdoir à_wI nmhþUo lrH¥$îU _wio, H$m`© {deX Ho$co. H$m`©H«$_ `eñdr H$aÊ`mgmR>r, nm§S>wa§J ~mimgmho~ OmYd, nmonQ>amd ^oJS>o, nm§Sw>a§J _§S>imÀ`m dVrZo JwUd§V {dÚmÏ`mªMm ^oJS>o, a_oe qeXo AmXr CnpñWV hmoVo. àepñVnÌH$, e¡j{UH$ gm{hË`, amoI ^oJS>o, a_oe qeXo, nmonQ>amd ^oJS>o, I§S>oamd àma§^r H$mcrH$m_mVm, ^maV _mVoMo a¸$_ XoD$Z gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. gmoaQ>o, XeaW amD$V, H¥$îUm h|Ðo, Zm_Xod nyOZ Pmco. gw^mf dmi§wO `m§Zr VgoM à_wI nmhþÊ`m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV ^oJS>o, e§H$a Ho$Xmar, a{VH$m§V S>§~o `m§Zr Xoe^º$sna JrV d JUoe ñVdZ Ho$co. Amcm. `mdoir gmYmaUnUo drg _wcm§Zm n[al_ KoVco. AënmonhmamZo gm§JVm Pmcr.

{damoYr njmMo {df` _§OyargmR>r KoV ZmhrV `mdê$Z nm{cHo$V ^mOn ZJagodH$m§Mm g^mË`mJ VioJmd ñQ>oeZ, {X. 21 (dmVm©ha) : AZoH$ {dH$mgH$m_m§Mo {df` gwMdyZhr ZJan[afXoÀ`m gd©gmYmaU g^m§_Ü`o OmUyZ~wOyZ {damoYr njmÀ`m ZJagodH$m§Mo {df` _§OwargmR>r KoVco OmV ZmhrV. Ë`m~m~V Amamon H$ê$Z ^maVr` OZVm njmÀ`m gd© ZJagodH$m§Zr {ZfoY Zm|XdrV g^mË`mJ Ho$cm. ZJan[afXoMr gd©gmYmaU g^m 13 Am°JñQ> amoOr ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo `m§Mo AÜ`jVoImcr Am`mo{OV H$aÊ`mV Amcr hmoVr. _§OwargmR>r 86 {df` hmoVo. na§Vw {damoYr ^m.O.nm.À`m ZJagodH$m§Zr gwM{dcoë`m AZoH$ {df`m§n¡H$s EH$hr {df` _§OwargmR>r KoVcm Zmhr Am{U Joë`m AmR> _{hÝ`mV ñWm`r g{_Vr, ZJamÜ`j, njàVmoX `m§MoH$S>o AZoH$ {df` gwM{dco AmhoV. nU àË`oH$ g^oV Am_Mo {df` S>mdcco Joco AmhoV. dma§dma hmoUmar Or MyH$ AgVo Vr OmUyZ~wOyZ Ho$cocr AgVo. Aem àH$maMo amOH$maU H$aUma Agmc Va Amåhr {Oëhm{YH$mar `m§MoH$S>o XmX _mJy Ago {damoYrnj ZoVo JUoe ^oJS>o, M§ÐH$m§V eoQ>o, gwZrc eoiHo$ `m§Zr Amamon H$arV d {ZfoY ì`º$ H$ê$Z ^mOnmÀ`m gd© ZJagodH$m§Zr g^mË`mJ Ho$cm. ZJamÜ`j YmoÌo d njàVmoX JUoe Im§S>Jo `m§Zr g_OmdÊ`mMm à`ËZ Ho$cm. na§Vw

{damoYH$m§Zr _mZco Zmhr. n«Ë`oH$ g^oV gÎmmYmar AmídmgZo XoVmV H$s nwT>rc g^oV MyH$ gwYmacr OmB©c. nU nwÝhm VoM KS>Vo. Ë`mZ§Va g^oMo H$m_H$mO gwê$ Pmco. VËnydu XohÿamoS> H°$ÝQ>mo_|Q> ~moS>m©Mo _mOr CnmÜ`j H$m{eZmWamd eocma, VioJmdmVrc amo{hV g|Ja, aqdÐ H$a§S>o d _`ya ^m§S>dcH$a `m§Mo ZwH$VoM {ZYZ Pmë`mZo Ë`m§Zm lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV Amcr. VioJmd ñQ>oeZ d VioJmdcm OmoS>Umè`m nwcmMo ~m§YH$m_ d gw^mf _§S>B© ~m§YH$m_ `m~m~V gÎmmYmar gXñ`m§Zr àemgZmcm Mm§JcoM Ymaoda Yê$Z `m XmoÝhr {df`m§gmR>r ñdV§Ì g^m KoÊ`mMm {ZU©` Pmcm. {damoYr gXñ` ZgVmZm hr AZoH$ {df`m§da Mm§JcrM Ja_mJa_ MMm© Pmcr. àemgZm§Mr Vmam§~i CS>dcr.

S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a {ZdmgñWmZmMo ZyVZrH$aU d gwemo^rH$aU, añË`mdarc IÈ>o Ëd[aV ~wO{dUo, d¥j cmJdS> d CÚmZo Xwê$ñVr, Xwgao ZmZm-ZmZr nmH©$ {dH${gV H$aUo BË`mXr _hÎdmMo R>amdm§gh AZoH$ H$m_m§Mo R>amd _§Oya H$aÊ`mV Amco. ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo, CnZJamÜ`j {H$emoa ^oJS>o, njàVmoX JUoe Im§S>Jo, A°S>. a§OZmVmB© ^mogco, M§Ð^mZ IiXo, gwerc g¢XmUo, JUoe H$mH$S>o `m§Zr MM}V ^mJ KoVcm. ehamV S>r.Oo. dmnaÊ`mg ~§Xr Kmcmdr d dmna Pmë`mg X§S>mË_H$ H$madmB© ìhmdr Agmhr R>amd EH$_VmZo _§Oya H$aÊ`mV Amcm. `wdm ZJagodH$ JUoe H$mH$S>o `m§Mr ZwH$VrM _hmamï´> amÁ` doQ>{cpâQ>¨J g§KQ>ZoÀ`m CnmÜ`jnXr {~Z{damoY {ZdS> Pmë`m~Ôc A{^Z§XZmMm R>amd H$aÊ`mV Amcm.

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K

dg§V ~hma gh^mJ : ór gIr _§M Am{U H$cmH$ma, VioJmd ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa ~wYdma {X. 29/8/2012 gm`§. 5.30 dm.


VioJmd d¥Îm

26 Am°JñQ> 2012

gañdVr {dÚm_§{XamV {dÚmÏ`mªMm JwUJm¡ad

gmám{hH$

A§~a

3

néioH$aÀ`m àH$ënmMr {ZdS> VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : ^maV gaH$ma {dkmZ d V§ÌkmZ {d^mJ, Zdr {X„r BÝgnm`a A°dm°S>©g² `moOZoA§VJ©V {OëhmñVar` {dkmZ àXe©Z {X. 7 Vo 9 Am°JñQ> Xaå`mZ àoaUm {dÚmc`, {ZJS>r, nwUo `oWo Pmco. Ë`mV am_^mD$ néioH$a {dÚm{ZHo$VZ VioJmd Xm^mS>o `m emioMm _moR>çm JQ>mMm "_m°S>Z© BcoŠQ´>m°{ZH$ ìhmoqQ>J _erZ' `m àH$ënmMr {ZdS> Pmcr. hm

àH$ën emioVrc {dÚmWu _`ya amKy H$a§S>o `mZo gmXa Ho$cm. Ë`mcm _mJ©Xe©Z gd© {dkmZ {ejH$ {deofV: H$mcrXmg {eanyaH$a `m§Zr Ho$co Va g§Ord OmYd d ~mOramd gwno `m {ejH$m§Mo ghH$m`© {_imco. `eñdr {dÚmÏ`mªMo d _mJ©Xe©H$ {ejH$m§Mo A{^Z§XZ {dídñV Z§XZ aoJo, _w»`mÜ`m{nH$m à{V_m Mm¡Yar, n`©dojH$ Ec. S>r. H$m§~io `m§Zr Ho$co Amho.

Ho$di 200 én`mV A§~aMo gd© A§H$ {Xdmir A§H$mgh df©^a KanmoM hmoVmV. && lr aoUwH$m_mVm àgÞ &&

DESHPANDE’S KITCHEN TROLLEYS à_wI nmhþUo A°S>. amOoe emirJ«m_ ~mocV AgyZ ì`mgnrR>mda gwaoe P|S>, {Xcrn Hw$cH$Uu, AZ§V ^monio d AÝ` VioJmd Xm^mS>o, {X. 16 : à{Vdfuà_mUo `§Xmhr gañdVr {ejU g§ñWoÀ`m gañdVr _§{Xa_Ü`o {X. 10 dr d 12 drÀ`m VioJmd n[agamVrc emioV àW_ VrZ H«$_m§H$mZo CÎmrU© hmoUmè`m {dÚmÏ`mªMm JwUJm¡ad gmohim ZwH$VmM g§nÞ Pmcm. Ë`mMà_mUo OZVm ghH$mar ~±Ho$À`m gm¡OÝ`mZo S>m°. hoS>Jodma `m§À`m ñ_¥VràrË`W© B. 5 drÀ`m {dÚmÏ`mªZm _amR>r, B§J«Or eãXH$moe dmQ>n hm H$m`©H«$_ g§nÞ Pmcm. H$m`©H«$_mg n«_wI dºo$ A°S>. amOoe emirJ«m_ ho hmoVo. n«_wI nmhþUo _Zmoha Xoe_wI, emIm ì`dñWmnH$ (OZVm ~±H$) OmYd ho hmoVo. _mÝ`dam§Mo hñVo Xrn àÁdcZ d gañdVr nyOZ Pmco. B©eñVdZ Ho$ë`mZ§Va ñdmJV JrV JmD$Z nmhþÊ`m§Mo

ñdmJV H$aÊ`mV Amco. g§ñWoÀ`m {ejU_§S>i gXñ`m gm¡. Á`moVr MmoiH$a `m§Zr n«mñVm{dH$ Ho$co Va nmhþÊ`m§Mr AmoiI gm¡. aoIm naXoer `m§Zr H$ê$Z {Xcr. Xoe_wI `m§Mm gËH$ma g§ñWoMo AÜ`j {Xcrn Hw$cH$Uu `m§Zr Ho$cm. Va amOoe emirJ«m_ `m§Mm gËH$ma g§ñWoMo CnmÜ`j gwaoe P§oS> `m§Zr Ho$cm. emioV àW_ - aodVr _wio, {ÛVr` _¡{Ì`r _moKo, V¥Vr` - Aj` d{hco, Mm¡Wm - Am{XZmW eoiHo$ `m {dÚmÏ`mªMm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. `m àg§Jr A°S>. emirJ«m_ åhUmco, H$s Aem H$m`©aV AgUmè`m g§ñWoVyZM H$V¥©ËddmZ d JwUd§V {dÚmWu KS>VmV. VioJmdmVrc Á`oð> {ejH$ {hVqMVH$ {dîUy Xoenm§S>o `m§Mmhr gËH$mahr `mdoir

H$aÊ`mV Amcm. nm[aVmo{fH$ {dOoË`m {dÚmÏ`mªÀ`m ZmdmMo dmMZ gm¡. H$ë`mUr Omoer, gm¡. AZwamYm Hw$cH$Uu, gm¡. {Xár H$ÝhoarH$a, gm¡. gwaoIm amgH$a d gm¡. N>m`m gm§Jio `m§Zr Ho$co. H$m`©H«$_mg g§ñWoMo H$m`©dmh a_oe {WQ>o, gXñ` AZ§V ^monio, gw{Zc AmJio, ~mcdmS>r à_wI gm¡. O`lr Mono, gm¡. ew^m§Jr Hw$cH$Uu, àmW{_H$ _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. AcH$m aU{Xdo, gm¡. ZrVm X{hVwco ho gd© CnpñWV hmoVo. gd© {ejH$d¥§X, {ejHo$Va gd© H$_©Mmar, XoUJrXma nmcH$ `m gdmªÀ`m ghH$m`m©Zo hm H$m`©H«$_ g§nÞ Pmcm. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ gm¡. gw{ZVm Hw$cH$Uu `m§Zr Ho$co. ngm`XmZmZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

We Design & Manufacture Kitchen Trolleys in S.S. and Powder Coated for Old & New Kitchens Platforms As per Your Requirement. Interior, Furniture Renovation Innovative Quality & Prompt Service are the pillars of our success.

TUSHAR ENTERPRISES A Deshpande Unit Tushar Deshpande 93253 84424, 98220 94283, 98502 87463

Amåhr {dídmgnmÌ R>acmo - hoM g_mYmZ VioJmd Xm^mS>V o Ka KoVco Amho Zm! AmVm Kamcm KanU XoÊ`mMo H$m_ ~oQ>a {cpìh¨J \${Z©MaMo...

~oQ>a {cpìh¨J \${Z©Ma emoê$_ dwB© _oH$ A àm°{_g A±S> H$sn BQ> VioJmd Xm^mS>V o \${Z©MaMo gwgÁO XmcZ

qnJio {dîUy _§{XamV drUmdmXZ gámh VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : `oWrc qnJio KamÊ`mÀ`m AmR>ì`m {nT>r nyduMo nm¡am{UH$ lr {dîUy _§{XamV {X. 3 Am°JñQ> Vo {X. 12 Am°JñQ> n`ªV "drUmdmXZ gámh' g§nÞ Pmcm. Ë`m_Ü`o 24 drUoH$am§Zr ltÀ`m MaUr godoMm cm^ KoVcm. {X. 3 Am°JñQ> amoOr gH$mir ltMm _hm{^foH$, KQ>ñWmnZm ~§§Sy>Or e§H$a T>moco `m§À`m ew^hñVo Va {dÊ`mMr nyOm d gámhmg àma§^ CX²KmQ>Z gmohim dg§Vamd {WQ>o `m§À`m ew^hñVo nma nS>cm. {X. 9 Am°JñQ> amoOr amÌr lr g§dm{XZr _{hcm ^OZr _§S>imMm H$m`©H«$_ hmoD$Z "lrH¥$îU OÝ_mMr H$Wm' H$sV©Z h.^.n. hg~Zrg~wdm `m§À`m _Ywa dmUrZo "lrH¥$îU OÝ_ gmohim' nma nS>cm. {X. 12 Am°JñQ> amoOr gH$mir ltMm

ÜdZr àXyfU {Z`_Z

_hmA{^foH$, {ede§H$amMr nyOm a_oe XÎmmÌ` qeXo `m§À`m hñVo nma nS>cr d gm`§H$mir lr S>moigZmW _{hcm ^OZr _§S>imZo lrhar ^OZmMm H$m`©H«$_ Ho$cm. Ë`mZ§Va lr nm§Sw>a§J àmgm{XH$ ^OZr _§S>i `m§À`m _Ywa dmUrZo "lrhar'Mo ^OZ hmoD$Z nma§n[aH$ nÕVrZo gwaoe gmIdiH$a (g§nmXH$, gm. A§~a) `m§À`m ew^hñVo Xhrh§S>r \$moS>Ê`mV Amcr. VX²Z§Va ltÀ`m MaUr drUmdmXZ godoH$ar d CËgd H$mimV ghH$m`©, gmW H$aUmao ghH$mar d {deof A{VWtMm gËH$ma `ed§Vamd Xm^mS>o nmQ>rc `m§À`m ew^hñVo H$aÊ`mV Amcm. lrH¥$îU OÝ_ CËgd gmohù`mMr gm§JVm d ltMr AmaVr gwaoeOr AmÌo (AÜ`j, _hmamï´> gm{hË` n[afX emIm, VioJmd Xm^mS>o) `m§À`m ew^hñVo H$aÊ`mV Amcr. amÌr ltMm _hmàgmX H$m`©H«$_ nma nS>cm.

`m CËgdm{Z{_Îm _wñcr_ Y_m©Mm a_OmZ Cndmg d {h§Xy Y_m©Mo lmdUr Cndmg gcJ `moJm`moJ JVdfu 31 dm `mdfu 32 dfmªZr EH$Ì Amcm. Ë`m{Z{_Îm a_OmZ _{hÝ`mMo Cndmg H$aUmè`m _wñcr_ ~m§Ydm§Zm gámhmÀ`m CX²KmQ>Z àg§Jr ew^oÀN>m XoÊ`mV Amcm. ^{dî`H$mimV OÝ_ CËgd gmohim Cëhmg {n§Jio d aUOrV qnJio `m§Zr nma§n[aH$ nÕVrZo gmOam H$amdm Ago AmdmhZ ~miH¥$îU qnJio `m§Zr Ho$co. gXa CËgd H$mimV _hmàgmXmgmR>r nmUr ì`dñWm gmB©~m~m dm°Q>a gßcm`g©Mo _mcH$ e§H$aamd eoiHo$ d ^m§S>r ì`dñWm AemoH$amd OJZmS>o `m§Zr Ho$cr. nwT>rc dfu AgmM ltMm gmohim ìhmdm Aer àmW©Zm lrha ^º$m§Zr Ho$cr Amho.

(ÜdZr _`m©XoMo C„§KZ H$aUmè`mg H$m`ÚmZwgma {ejm) 1) nmM dfmªn`ªV H¡$X AWdm/Am{U é. 1 cmI n`ªV X§S>. 2) C„§KZ MmcyM am{hë`mg à{V{XZ é. 5000/- X§S d EHy$U gmV dfm©n`ªV H¡$X. 3) H$H©$e hm°Z© : OmJrM é. 1000/- X§S>.

nwUo-_w§~B©hÿZ \${Z©Ma AmUÊ`mMm Ìmg Kody ZH$m. ~oQ>a {cpìh¨J \${Z©Ma ñdñV/_O~yV/AmH$f©H$ AmVm VioJm§d Xm^mS>oV. XmoZ dfm©V J«mhH$m§Zr àM§S> à{VgmX {Xcm. AmYr emoê$_cm ^oQ> Úm _J Hw$R>ohr \${Z©Ma IaoXr

EÝQ>m`a hmo_ n°Ho$O : é. 32,000/gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, S>m`qZJ goQ> 4 grQ>a, S>~c ~oS> {dXmD$Q> _°Q´>ogog,~oS> gmB©S> Q>o~c, Q>rìhr Q´>m°cr _hmamOm hmo_ n°Ho$O : é. 40,000/S>~c ~oS> {dXmD$Q> _°Q>´ ogog, _hmamOm gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, 6 grQ>a S>m`qZJ goQ>, S´>oqgJ `w{ZQ>, {_aa, H$m°Zgc {cpìh¨J ê$_ n°Ho$O : é. 20,000/gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, B§{S>`Z {gqQ>J {dW Hw$eZ, Q>rìhr Q´>m°cr _hmamOm {cpìh¨J ê$_ `moOZm : é. 24,000/_hmamOm gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, B§{S>`Z {gqQ>J {dW Hw$eZ, Q>rìhr Q´>m°cr `m{edm` - Pmonmio, {H$MZ Q´>m°cr, {_aa, JmS>©Z _Q>o[aAc, ßc°Q>/amo hmD$ggmR>r cmJUmao gd© _Q>o[aAc, gd© E_.Eg. ñQ>rc nmdS>a H$moQ>oS>_Ü`o, qgJc/S>~c ~oS>, gmo\$m H$_ ~oS>, Šcm°W S´>mBªJ ñQ>±ÊS>, {H$MZ a°H$, Q>rìhr Q´>m°cr Img Am°\$a : J«wn ~wH$s¨J d nJmaXmam§gmR>r gwc^ háo Amåhmcm ImÌr Amho... Vw_À`m KamMr gOmdQ> ñdñV {H§$_VrV H$ê$...

~oQ>a {cpìh¨J, VioJmd Xm^mS>o

JwS>{dc E§Q>an«mB©Oog² A_o` AnmQ>©_|Q>, AmZ§XZJa, néioH$a emioOdi, JwS>{dc {~pëS>¨J g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o 410507 _mo~mB©c : 9921217699/9371117480 doi : gH$mir 10 Vo 2 d Xwnmar 3 Vo 8, c§MQ>mB©_ - 1 Vo 2 gmo_dma ~§X _w§~B©/nwUo d VioJmd Xm^mS>o n[agamVrc J«mhH$m§Zr àM§S> à{VgmX {Xcm. A{^Z§XZ!


26 Am°JñQ> 2012

A§H$ 37 dm

{X. 26 Am°JñQ> 2012

k

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

_amR>r Y_ZrMm YÝd§Var Amgm_ Am{U å`mZ_ma _Yrc _wpñc_ g_mOmda AÝ`m` Pmë`mÀ`m {ZfoYmW© _w~§ B©V 11 Am°JñQ> amoOr AmPmX _¡XmZmV Pmcoë`m _wpñc_ g§KQ>ZmÀ`m {ZXe©ZmV qhgmMmar Am{U KwgImoar H$aUmao ~m§JcmXoer` _wpñc_m§Mm g_mdoe hmoVm `mV Oamhr e§H$m Zmhr. VgoM Ë`m§Zm naàm§Vr` _wpñc_ qhgH$ g§KQ>Zm§Mm nmqR>~m hmoVm ho AmVm ñnï> Pmco Amho. Ë`m JXmamoimV gmnS>cc o m ~m§JcmXoer nmgnmoQ>© gmao H$mhr {gÕ H$ê$Z OmVmo. Vmo EH$ YS>YS>rV nwamdm Amho, ho _mÝ` H$am`Mo Zgoc Va Amåhr {H$Vr Jm\$sc AmhmoV ho H$~yc H$aUo CÎm_. AmVm ~m§JcmXoer ^maVmV `oD$Z X§Jcr KS>{dÊ`mgmR>r n«`ËZerc AmhoV. Va _hmamï´>m~mhoaMo _wpñc_ g_mOmVrc H$mhr g_mOH§$Q>H$ Aem n«H$maÀ`m qhgH$ KQ>Zm KS>dZy AmUÊ`mV nwT>mH$ma KoV AmhoV. Agm g§e` _ZgoMo ZoVo amO R>mH$ao `m§Zr ì`º$ Ho$cm hmoVm. `m àH$mamcm CÎma XoVmZm 21 Am°JñQ> amoOr Ë`m§Zr {JaJmd Vo XmXa Mm¡nmQ>r Agm ^ì` _moMm© Am`mo{OV Ho$cm hmoVm. _moMm©cm AQ>H$md H$aÊ`mnojm H$S>oH$moQ> ~§Xmo~ñV R>odyZ gd© `§ÌUm V`ma R>do Ê`mMr I~aXmar emgZmZo KoVcr. AmPmX _¡XmZmV _moMm©gmR>r OodT>o cmoH$ O_co; Ë`mnojm {H$Ë`oH$ nQ> _w§~B©H$am§Zr Q>rìhr g_moa ~gyZ Amncm {ZfoYmV gh^mJ Xe©{dcm. dmñV{dH$ Pmcoë`m KQ>ZÀo `m {dícofUmcm {Xem XoÊ`mMo amÁ` gaH$ma, ^mOn-{edgoZoZo H$V©ì` nma nmS>m`cm hdo hmoVo. nU nÌHo$ d nÌH$man[afXm KoÊ`mnwaVmM ag XmI{dë`m_wio "amO'Zo AmPmX _¡XmZ JmO{dco. ~m§JcmXoer Amgm_, å`mZ_ma _Ü`o KwgKo moar H$ê$Z AmVm _w~§ B©V XmIc Pmco AmhoV. _J H|$Ð d amÁ` gaH$ma H$m` H$arV AmhoV? Agm gdmc amO R>mH$ao `m _moÀ`m©À`m {Z{_ÎmmZo CnpñWV H$aVmV. aPm AH$mX_rÀ`m {ZXe©ZmV nmocrg A{YH$mar, _{hcm nmocrg, àgma_mÜ`_m§Zm h„o H$aVmZm cj Ho$co Joc.o VrM Zg nH$Sy>Z `m N>mì`mZo S>aH$mir \$moS>cr H$s, ""`mnwT>o _hmamï´>mV Aem {Zc©‚m KQ>Zm MmcUma ZmhrV. _hmamï´> hm _mPm Y_© Amho, AÝ` Y_© _r _mZrV Zmhr. `m _hmamï´>mV nmocrg, nÌH$ma, _{hcm§da AmH«$_U H$aÊ`mMo YmS>g `mnwT>o H$moUr H$ê$ ZH$m, H$amc Va `mX amIm'' Agm IUIUrV Bemam amO R>mH$ao `m§Zr ^aJƒ ^acoë`m AmPmX _¡XmZmda {Xë`mda nmocrg, nÌH$ma, _{hcm Am{U _wpñc_ g_mO "B©X'À`m _whVÿ m©da gwImdcm Agoc Va Zdc Vo H$m`? Amåhr nm{H$ñVmZÀ`m gr_maofdo a ^anya ~§Xmo~ñV Ho$cm. nU nm{H$ñVmZÀ`m OmoIS>mVyZ, AË`mMmam§VZy dmM{dcm Vmo ~m§JcmXoe nmH$Mo A§J Amho, `mH$S>o _mhrV AgyZhr Xwcú© ` Ho$co. AmnUmg KwgKo moar H$aUo eŠ` Zmhr Ago nmhÿZ ~m§JcmXoetZm nwT>o H$aÊ`mMm H$Q>-H$mañWmZ nmH$ H$arV Amho `mV Oamhr e§H$m Zmhr. åhUyZM N>mì`mZo S>aH$mir \$moS>cr. `m _moÀ`m©Zo gmaoM gwImdco nU J¥hImË`mda Ohar Q>rH$m Pmë`mZo emgZ XwImdco. AmPmX _¡XmZmda Pmcocm {h§gmMma hm qhXy-_wpñc_ n«íZ Zmhr Ago amO R>mH$ao `m§Zr AmYrM à{gÕ Ho$co hmoV.o Ë`m_wiM o _ZgoMo AZoH$ _wpñc_ nXm{YH$mar, H$m`©H$V} Am{U {hVqMVH$ _moÀ`m©V IwerZo gm_rc Pmco. nmocrg, nÌH$ma `m§Zm nmqR>~m XoÊ`mgmR>r hr {ZXe©Zo Agë`mMo amO `m§Zr Omhra Ho$ë`mZo Ë`m§Mrhr _yH$g§_Vr hmoVr. g_mO{dKmVH$ àd¥ÎmtZr gr_mM Amocm§S>ë`m_wio H$moUrVar Agm ñQ>Q§ > H$am`cmM hdm hmoVm. _w~§ B© nmo{cgm§Mr A~«M y r cº$ao H$mT>cr OmV AgVmZm hm AÝ`m` nM{dUo H$R>rU Pmco hmoV.o Ë`m_wiM o aPm AH$mX_rZo Ho$coë`m qhgmMmamcm gm_wXm{`H$ CÎma XoVmZm gd© _w~§ B©H$a EH$Ì Pmco. ^mOnZo ZH$iV amO R>mH$ao `m§Mr nmR> WmonQ>VmZm {edgoZc o m ho H$aVm Amco Zmhr, Ago AmS>diUmZo H$~yc Ho$co. Pmcocm qhgmMma amÁ`mVrc _wpñc_m§Zr Ho$cm Zmhr Va Vmo ~m§JcmXoer d nan«m§VmVrc qhgH$ _wpñc_ g§KQ>Zm§Zr Ho$cm Ago R>m_ _V amO `m§Zr OZVoV _m§S>ë`mZo `m n«MS§ > _moÀ`m©VZy OmVr` {dÛof dmT>Ê`mMr Oamhr eŠ`Vm Zmhr. Ë`m_wiM o amO `m§Mo {dícofU ho dñVwpñWVrÀ`m A{YH$ Odi OmUmao dmQ>Vo Ago AÝ` njm§À`m ZoË`m§H$Sy>Z AZm¡nMm[aH$nUo ì`º$ Pmco Amho. gm_mÝ` _mUgm§Mr Zg nH$S>Ê`mV amO `m _moÀ`m©À`m {Z{_ÎmmZo `eñdr Pmco AgyZ Ë`m§À`m H$m`m©Mr _mo{hZr Am_ OZVog ^wai KmcrV Amho.

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mcH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©`qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$co. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, \°$Šg : 223310

g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V Omod}H$a gmám{hH$ A§~a H$m`m©c`

"ñdam§JU'

30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJm§d ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m

l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$ l

g§nmXH$s`

A§~a

k

df© 23 do

gmám{hH$

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

Kam§Mr KaKa Wm§~dm! AÞ, dó, {Zdmam `m _mUgmÀ`m _yc^yV JaOm. Ë`mVrc {Zdmam AmVm _hmJ Pmcm Amho. nwUo {Oëhm gÜ`m {deof MM}V Amho, Vmo {Zdmè`m§À`m AZ{YH¥$V ~m§YH$m_m_wio. qMMdS>-{n§nar, nwUo eha, MmH$UnÅ>m, cmoUmdù`mOdirc H$mcm© {d^mJ `oWrc ~m§YH$m_mg§~§Yr àM§S> dmX AmhoV. aoS>PmoZMm nÅ>m, {ZJS>r àm{YH$aU, AZoH$ {R>H$mUMo Ama{jV OmJodaMo ~m§YH$m_, nya{Z`§ÌU aofodaMo, ZXrZmco ~wOdyZ Ho$coco ~m§YH$m_ Aem Ag§»` àíZm§Mr Jw§VmJw§V dmT>cr Amho. Ë`mVyZM cmoH$n«{V{ZYr, Am`wº$, ~m§YH$m_ d ZJaaMZm ImVo `m§À`mV gw§Xmongw§Xr Mmcy Amho. ~è`mM ~m§YH$m_m§da hmVmoS>m nS>cm Amho. nS>V Amho, nS>Uma Amho. AZ{YH¥$V ~m§YH$m_o nmS>UmaM Agm EH$ JQ>, Va gm_mÝ`m§Mm H$idim \$º$ AmåhmcmM Amho Agm Xwgam JQ> `m§À`mV OmoaXma añgrIoM Mmcy Amho. d¥ÎmnÌmVrc ~mVå`m, ZoË`m§À`m d A{YH$mè`m§À`m S>aH$mdÊ`m Am{U Ý`m`mc`mMm ~S>Jm `mnwT>o gm_mÝ` _mUyg H$ñnQ>mg_mZ Pmcm Amho. nS>Umar Kao, nmo{cgm§Mm _ma ImUmar nwéf_§S>ir, Am{U ~m`H$m§_wco nmhÿZ _Z hocmdyZ OmVo. `m gmè`m Kmo§JmdmVmV H$m` d {H$Vr CX²ÜdñV hmoB©c Vo gm§JUo H$R>rU Amho. dmñV{dH$ `mM _wÚm§da {ZdS>UwH$m cT>{dë`m Joë`m. Amncr Kao em~yV amhVrc `mM AmeoZo cmoH$m§Zr _VXmZ Ho$co. Vr Ho$di AmídmgZo hmoVr H$m`? nU KS>Vo Vo ~mH$s {dnarV. ñWm{ZH$ ZoV¥Ëd d gaH$ma `m§À`mVM OmoaXma

IS>mO§Jr Mmcy Amho. {damoYH$hr Aem ~m§YH$m_m§Zm A^` Úmdo åhUyZ EH${ÌV Pmco AmhoV. Va emgZ Ý`m`mc`mÀ`m {ZU©`mMr A§_c~OmdUr H$aÊ`mMm BamXm ~miJyZ Amho. `m Jm|YimV gm_mÝ`OZVm ^m§~mdcr, Ë`m§Zm dmcrM am{hcm Zmhr. ñWm{ZH$ ZoV¥Ëdmcm ñdV:À`m ^{dVì`mMr qMVm Amho åhUyZM H$Xm{MV Vo OZVocm gmW XoVmZm añË`mda CVaÊ`mMr ^mfm H$arV AmhoV.

~r. gr. amB©arH$a VioJmd ñQ>oeZ nwUo {OëømV EH$ cmIm§nojm A{YH$ AZ{YH¥$V ~m§YH$m_o Agë`mZo Vr nmS>Ê`mMo KmQ>V Amho. Ë`mV ~hþ_Ocr B_maVr A{YH$ AmhoV. Ë`mVyZ _Ü`_dJu` d ZmoH$aXma cmoH$ H$mhr dfmªnmgyZ dmñVì`mg AmhoV. Ë`m cmoH$m§Zr H$O} KoD$Z Ka KoVco Amho. WmoS>Š`mV H$ï>mVyZ Ë`m§Zr {Zdmam Ho$cm Amho. `m§Mr Kao nmS>m`Mr H$m? ~m§YH$m_ H$aUmam Ë`mMm "Y§Xm' nmhVmo. Ë`mcm AZ{YH¥$V ~m§YH$m_ H$ê$ XoUmam Ë`mMm \$º$ {Igm ^aVmo Am{U Ago ~m§YH$m_ {dH$V KoUmam JaOy AgVmo, {VVH$mM Vmo _yI© hr AgVmo. H$moUVrhr _mc_Îmm IaoXr H$aVmZm H$m` Vnmgmdo, H$emMr ImÌr H$ê$Z ¿`mdr, "àm°nQ>uMo pŠcAa Q>m`Q>c' åhUOo H$m`? `mg§~§Yr ~m§YH$m_ joÌmVrc VÁkcmoH$ doimodoir _mJ©Xe©Z H$arV AgVmV. nU "nmcÏ`m KS>çmda nmUr' `m Cº$sn«_mUo Amåhr

Vr S>moio PmHy$Z IaoXr H$aVmo. Ë`mda da§dQ>m {\$a{dÊ`mMr doi Amcr, H$s gmè`m§ZmM Xmof XoD$Z Amnë`m MwH$m nXamV ¿`m åhUyZ `mMZm H$aVmo. Aem ~m§YH$m_m§Zm g§ajU XoUmam Vmo H$m`Xm \$º$ nyU© n[agamgmR>r _`m©{XV R>odVm `oUmam Zmhr. gd© amÁ`mVrc AZ{YH¥$V ~m§YH$m_m§Zm Vmo cmJy H$amdm cmJoc, hr emgZmMr AS>MU R>aVo. `mMo XyaJm_r n[aUm_ KmVH$ R>aVrc ho ñWm{ZH$ ZoVo, {~ëS>acm°~r Am{U OZVoZohr cjmV ¿`mdo. `m àH$aUmV gd©M MwH$sMo KS>co. _mÌ `mVyZ gmè`m§ZrM YS>m KoÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. `oË`m {hdmir A{YdoeZmV gdmªZr EH$Ì `oD$Z _mJ© H$mT>mdm cmJoc. Oo C^o am{hco Amho Vo ~m§YH$m_ nmSy> Z`o. _mÌ BWyZ nwT>o Aem AZ{YH¥$V ~m§YH$m_m§Zm añVo, cmB©Q>, nmUr, JQ>ma Aem gw{dYm XoD$ Z`o. Omo n¡go ImD$Z Aem nadmZ½`m XoB©c Ë`mcm Kar ~gdm, Vwé§JmV YmS>m. AZ{YH¥$V ~m§YH$m_m{R>H$mUr \$cH$ cmdyZ OZVocm gmdY H$aVm `oD$ eH$Vo. Kam§À`m ~m~VrV AmUIr _moR>r g_ñ`m åhUOo AZoH$ {~pëS>¨J _YyZ "J¥h{Z_m©U g§ñWm' ñWmnZ Pmcocr Zmhr. {OWo Pmcr {VWo "H$Ýìho`g S>rS>' Pmcoco Zmhr. Ë`m_wio Aem {~pëS>¨J AmOhr _yi _mcH$m§À`m Zmdo Zm|X Amho. cmoH$m§Zm `mMr OmUrd Zmhr, H$miOrhr Zmhr. Ë`mMmhr gaH$maZo EH$XmMm gmoj_moj H$amdm. H$moUrhr hQ>dmXr ^y{_H$m Z KoVm hiydmanUo hm àíZ gmoS>{dÊ`mMr JaO Amho. AÞ, dó ghO {_iVo nU {Zdmam A{V_hmJ Pmcm Vmo CX²ÜdñV H$ê$ ZH$m!

dmMH$m§Mo {dMma "ór'M ór^yy«U hË`m Wm§~dy eH$Vo ñdmV§Í`mcm AmVm 66 dfm©V nXmn©U Pmco, Var {ó`m§{déÕ ZdrZ ZdrZ àíZ C^o amhmV AmhoV, ho Ago H$m? {ó`m H$V©¥ËdmZo nwT>o `oD$ cmJë`m Am{U AmVm ZdrZ dmXi gwê$ Pmco ór^«yU hË`m. gH$mir CR>ë`m CR>ë`m nona hmVmV KoVcm, H$s ór^«yU hË`m, chmZ _yc añË`mV, H$Mè`mÀ`m {T>JmV AWdm XdmImÝ`m§V Q>mHy$Z niyZ Jococo Ë`m ~mimMo AmB©-dS>rc Aem ~mVå`m dmMyZ _Z gwÞ hmoVo Am{U N>moQ>r ~mio ZOao g_moa `oVmV.

Amncr n¥Ïdr hr órM Amho. Vr _mVm Amho Am{U ^y_rhr nU órM Amho. AmO `m XmoKr AmhoV d {VÀ`m AmYmamdaM dmñVì` Amho. _J {VañH$ma H$m? órMr hË`m ZH$mo. AmO {VMr AZoH$ ê$no AmhoV _mVm, nËZr, ~hrU, {VMr AZoH$ ê$nm§Zr n¥ÏdrVcmda emo^m Amho. ór hr cú_r Amho, gañdVr Amho Am{U XwJm©hr Amho. ho {dgê$Z MmcUma `oUma Zmhr. ~oH$m`Xoera J^©qcJ VnmgUr H$aÊ`mda d H$ê$Z KoUmam `m XmoKm§da H$madmB© hmoUo _hÎdmMoAmho. _{hcm§Zr Aem VnmgUrda {damoY H$amdm, H$maU _wcrMm OÝ_ AmB©Mo ^yfU AgVo. nmR>amIrU ^{JZr ghmæ` g{_VrV\}$ nmR>amIrUr `m§À`m g§ajUmH$aVm AmdmO CR>{dco OmVmV. nU ór A~cm Zmhr g~cm Amho Agm {dídmg Oa ~miJcm d ñdV: Oa ór^y«U hË`oMm {damoY Ho$ë`mg ór^«yU hË`m Wm§~dVm `oB©c. gm¡. g§JrVm n«^y nwUo

ñZohmc`mMr _hVr Ah_XZJa `oWrc ñZohmc` hr _mUwgH$s OnUmar doí`mdñVrVrc doí`m§Mr _wco-_wcr, ES>²g ~m{YV XwX£dr _wco-_wcr, Hw$_m[aH$m _mVm, ~oghmam AmOmar ór-nwéf `m gdmªZm Amnë`m H$doV KoUmar S>m°. {Jarf Hw$cH$Uu `m§Mr g§ñWm gmlwZ`Zm§Zr nm{hcr. _mUwgH$sMm J{hda Hw$Umcmhr XmQy>Z `mdm Ago H$m`© ñZohmc`mV 1984 nmgyZ Mmcy Amho. VoWo EH$m ~m§Yà{H«$`oV Agcoë`m B_maVrda EH$ âcoŠg ~moS>© PiH$cocm

{Xgcm. Ë`mda _OHy$a hmoVm, "gË`_od O`Vo' Am{U {gZoZQ> Am_ra ImZMm \$moQ>mohr hmoVm. Hw$VyhcmnmoQ>r {dMmaco AgVm H$ico, H$s Am_ra ImZÀ`m "gË`_od O`Vo' `m Q>r.ìhr. H$m`©H«$_mV _mZdr godm H$aUmè`m g§ñWm§{df`r _m{hVr {Xcr OmV AgVmZm "ñZohmc`mMr' _m{hVr ñH«$sZÀ`m Imcr nÅ>rda XmIdcr Jocr. Vr _m{hVr dmMyZ OJ^amVyZ 63 cmI én`o ZoQ>~±{H$JZo (EgE_Eg) ñZohmc`mcm {_imco. Ho$dT>m M_ËH$ma _mUwgH$s d V§ÌkmZ EH$Ì

AmUë`mMm Am_ra ImZÀ`m H$m`m©Mm! VioJmd ñZohmc` {_Ì_§S>i ho AñWm`r g§KQ>Z Ho$co AgyZ gm¡. AéUm AmoJco, g§Xrn g§Kdr, ew^m§Jr {eagmQ> (ZJago{dH$m), Am{ef nmR>H$ d {earf AdYmZr `m _§S>imMo gXñ` AmhoV. ñZohmc`mgmR>r H$mhr H$ê$ BpÀN>Umè`m§Zm _XV, _mJ©Xe©Z H$aÊ`mgmR>r _§S>i n«`ËZerc amhrc. {earf AdYmZr VioJmd ñQ>oeZ


VioJmd d¥Îm

26 Am°JñQ> 2012

gmám{hH$

A§~a

5

{dÚmÏ`mªZr Zoh_r Iao ~mocmdo gañdVr {dÚm_§{XamV H«$m§{V{XZ gmOam cm. gwZrc dmiw§O `m§Mm g„m

H«$m§{V{XZm{Z{_Îm H«$m§{Vdram§À`m doe^yfoV {dÚmWu VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : gañdVr Am§~oS>H$a, cmc~hmXya emór, _hmË_m Jm§Yr, XoD$Z gd© {dÚmÏ`mªV Xoe^º$s OmJ¥V Ho$cr. H$m`©H«$_mcm CnpñWV Agcoë`m {ejU g§ñWoMo gañdVr {dÚm_§{Xa, VioJmd n§{S>V Odmhacmc Zohê$, ^JVqgJ, Xm^mS>o `oWo 9 Am°JñQ> amoOr "H«$m§{V{XZ' gwIXod, amOJwê$, M§ÐeoIa AmPmX, ñdm_r àmW{_H$ {d^mJmÀ`m n«_wI lr_Vr AZwamYm CËgmhmV gmOam Pmcm. `m {XdgmMo Am¡{MË` {ddoH$mZ§X, PmerMr amUr cú_r~mB© `m§À`m VmnrH$a d H$m`©dmh a_oe {WQ>o `m§Zr {dÚmÏ`mªZm _mJ©Xe©Z VgoM H$m¡VwH$ Ho$co. gmYyZ emioÀ`m àmW{_H$ {d^mJmV doe^yfoV KmofdmŠ`o gmXa Ho$cr. H«$m§{V{XZ `m H$m`©H«$_mMo Am`moOZ {dÚmÏ`mªZr {d{dY Eo{Vhm{gH$ àg§J Zm{Q>H$m, {dÚmÏ`mªZr cmcm cOnVam` `m§Mo g_yhJrV VgoM H«$m§{VH$maH$m§À`m, ZoË`m§À`m "gm`_Z H${_eZ' d "Om{c`mdmcm ~mJ emioÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. AcH$m doe^yfoV KmofdmŠ` gmXa Ho$co. hË`mH$m§S>' hr àg§J Zm{Q>H$m gmXa Ho$cr. "d§Xo aU{Xdo, n`©dojH$ VgoM gd© {ejH$d¥§X, cmoH$_mÝ` {Q>iH$, S>m°. ~m~mgmho~ _mVa_²', "^maV _mVm H$s O`' `m KmofUm {ejHo$Va H$_©Mmar `m§Zr Ho$co.

~mc^dZMr amIr nm¡{U©_m ÜdOmamohU H$aVmZm gwZrc dmiw§O. g_doV H¥$îUamdOr ^oJS>o, à{_cm dmiw§O, ^m½`lr {ngmoiH$a, _hoe ehm, {Xcrn ^moJo BË`mXr VioJmd Xm^mS>o, {X. 16 : H$m§Vrcmc ehm {dÚmc`m_Ü`o 66 dm ñdmV§Í`{XZ _moR>çm CËgmhmV gmOam Pmcm. `mn«g§Jr B§Ðm`Ur {dÚm_§{Xa g§ñWoMo AÜ`j _mOr Am_Xma H¥$îUamdOr ^oJS>o, à_wI nmhþUo åhUyZ cm`Ýg Šc~ Am°\$ VioJmdMo AÜ`j gwZrc dmiw§O d Ë`m§À`m nËZr d cm`Zog AÜ`jm gm¡. à{_cm dmiw§O ho CnpñWV hmoVo. gwZrc dmiw§O `m§À`m hñVo ÜdOmamohU H$aÊ`mV Amco d _mÝ`dam§Mo hñVo em§VrMo à{VH$ Agcocr H$~wVao AmH$memV gmoS>Ê`mV Amcr. H§o$Ðr` _§Ìr d _hmamï´>mMo _mOr _w»`_§Ìr H¡$. {dcmgamd Xoe_wI `m§Zm lÕm§Ocr dmhÊ`mV Amcr. `màg§Jr emioMo CnmÜ`j _hoe ehm `m§Zr CnpñWVm§Mo ñdmJV Ho$co. àmW{_H$ {d^mJmÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. gw_Z amdV `m§Zr à_wI nmhþÊ`m§Mr AmoiI H$ê$Z {Xcr. cm`Z gwZrc dmiw§O `m§Zr {dÚmÏ`mªZr Zoh_r Iao ~mocmdo d {Z^uS>nUo dmJmdo Ago gm§{JVco. hm {Xdg BVa gwÅ>rgmaIm ì`VrV Z H$aVm H$mhrVar {dYm`H$ H$m`© H$amdo d àm_m{UH$nUo Amncr H$V©ì`o nma nmSy>Z amï´>mMo Zmd _mZmZo C§Mmdmdo Agm {dÚmÏ`mªZm g§Xoe {Xcm. `mdoir emioMr ìhmBg H$_m§S>a g§{MVm ahmUo {hZo gd© e{hXm§Zm lÕm§Ocr dm{hcr. {dÚmÏ`mªZr H$R>moa n[al_mZo Amnë`m Xoemcm A{YH$ gj_ Ho$co nm{hOo d àJ{VnWmda Zoco nm{hOo, Ago {dMma _m§S>co.

emioÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m ^m½`lr {ngmoiH$a `m§Zr OrdZ-_yë` g_OmdyZ gm§{JVco. XoemMr ^mdr {nT>r CÎm_ KS>{dÊ`mgmR>r emim H${Q>~Õ Amho. emio_Ü`o ñHo$qQ>J, ìhm°cr~m°c, ~mñHo$Q>~m°c d {H«$Ho$Q>Mo AË`mYw{ZH$ gmo`tZr `wº$ Ago _¡XmZ V`ma hmoV AgyZ nmcH$m§Zr `m gd© Ioim§_Ü`o ^mJ KoÊ`mgmR>r Amnë`m nmë`m§Zm àmoËgmhZ Úmdo Ago AmdmhZ Ho$co. `m àg§Jr amoQ>o[a`Z XrnH$ ehm, Z_«Vm ehm, {H$aU Xoe_wI, `ed§V nmQ>rc, S>m°. ^moJo, [aOZ MoAang©Z cm`Z eaX ~H$ao, adr YmaUo, àem§V ehm, g§Xrn H$mH$S>o, Cfm ^moJo AmXr _mÝ`da d emioMo {ejH$ {dÚmWu,

H$m`©H«$_m§Mr gm§JVm Ho$cr. H¥$îUOÝ_mgmR>r d Xhrh§S>r ho gU ~mc^dZ dVZZJa_Ü`o gmOao Pmco. A§OcrVmBªZr AmaVr åhQ>cr d Xhrh§S>r \$moS>Ê`mV Amcr. Xhrh§S>r à{VH$ amOo `m§Zr a§JdyZ {Xcr hmoVr. gm¡. ZrVm amOo d AZKm {eamoiH$a `m§Zr gw§R>dS>m d XhrH$mcm gdmªgmR>r AmUcm hmoVm. VgoM `m gUm§~amo~a 15 Am°JñQ>Mm ñdmV§Í`{XdgmMm H$m`©H«$_ hr gmOam H$aÊ`mV Amcm. _wcm§Zm P|S>o {eH$dyZ P|S>md§XZ H$aÊ`mV Amco.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : H$cm{nZr dVZZJa ~mc^dZ_Ü`o amIr nm¡{U©_m, Xhrh§S>r d 15 Am°JñQ> ho H$m`©H«$_ g§nÞ Pmco. amIr nm¡{U©_ogmR>r _wcm§Zm am»`m {eH$dyZ Ë`m§À`mH$Sy>Z am»`m H$adyZ KoVë`m d dVZZJa _Yrc d`mod¥Õm§Zm ~m§YÊ`mV Amë`m. Ë`m§Zm gm¡. XmVo `m§Zr AmoQ>moJm_r eQ>© ~ZdyZ ^oQ> {Xco. H$m`©H«$_mMr n«ñVmdZm AZKm {eamoiH$a `m§Zr Ho$cr. _wcm§Zr gdmªJrU {dH$mgmgmR>r ~mc^dZ_Ü`o Adí` `mdo Ago gm¡.

Z{cZr Jm§Jc `m§Zr Amnco _ZmoJV ì`º$ Ho$co. `m H$m`©H«$_mg ~mc^dZ à_wI A§OcrVmB©, ~mc_§S>imMo à_wI ~wagoH$mH$m, _w§~B© AmH$medmUr Am{U {d{dY ^maVrÀ`m àmoJ«m°_ EpŠPŠ`w{Q>ìh gm¡. Z{cZr Jm§Jc, XmVoH$mH$m d gm¡. XmVo `m§Mr CnpñWVr hmoVr. gyÌg§MmcZ gm¡. ZrVm amOo `m§Zr Ho$co Va Am^ma A§OcrVmB© ghò~wÕo `m§Zr Ho$co. "ncZ§ {dnwc_§' `m àmW©ZoZo `m

_°ZoO_|Q>Mo nXm{YH$mar, nmcH$ ~hþg§»`oZo CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ emioMr H$ëMac H°$ßQ>Z aodVr nmQ>rc d {e{jH$m gm¡. d¡emcr qeXo `m§Zr Ho$co d H$_m§S>a _`yar cmoI§S>o {hZo Am^ma _mZco.

_{hcm§Mo _§JimJm¡arMo Ioi

g§V goZm _hmamO nwÊ`{VWr gmOar VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : lr g§V goZm _hmamO nwÊ`{VWr{Z{_Îm VioJmdmV {d{dY Ym{_©H$ H$m`©H«$_m§Mo Am{U Zm{^H$ g_mO~m§Yd _oimì`mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. lr {dÇ>c _§{Xam_Ü`o gH$mir lr nm§Sw>a§Jmg hf©c H¥$îUm qeXo `m§MohñVo A{^foH$ H$aÊ`mV Amcm. `mdoir g_mOmVrc A~mcd¥Õ CnpñWV hmoVo. g§KQ>Zo_m\©$V `mdoir _hmàgmXmMo dmQ>n H$aÊ`mV Amco. g_mO~m§Ydm§À`m dVrZo `mdoir lr {dÇ>c _§{XamV h.^.n. {dÇ>c nm§S>o

_hmamOm§Mo H$sV©ZmMm H$m`©H«$_ g§nÞ Pmcm. ^m{dH$ _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. VgoM VioJmd ZJan[afXoÀ`m Amamo½` g{_VrMo g^mnVr gwerc g¢XmUo `m§Mm {deof gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. lr g§V goZm _hmamO nwÊ`{VWrMo H$m`©H«$_ `eñdr H$aÊ`mgmR>r g§KQ>ZoMo AÜ`j Am§oH$ma qeXo, g{Md {H$gZ Am§~oH$a, I{OZXma {ddoH$ Jm`H$dmS>, g{MZ qeXo, ho_§V qeXo, {dcmg Jm`H$dmS>, AemoH$ qeXo, à^mH$a qeXo `m§Zr n[al_ KoVco. `mdoir g_mO~m§Yd _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo.

_§JimJm¡ar IoimV gh^mJr dfm© {H$~o, aoIm gmZo, {dO`m Hw$cH$Uu, {jVrOm `mdmS>o d AÝ` VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : n¡gm\§$S> darc H$m`©H«$_mV _§JimJm¡ar{Z{_Îm _mo\$V dmMZmc`mV\}$ {X. 11 Am°JñQ> Ioi KoÊ`mV Amco hmoVo. dfm©VmB© {H$~o amoOr gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_m§VJ©V _{hcm `m§Zr `m gUmMo _hÎd gm§{JVco. Z§Va g^mgXm§gmR>r _§JimJm¡arMo Ioi Am`mo{OV Amcoë`m cmoH$m§Zm MhmnmZ d gdmªZm ImD$ Hoo$co hmoVo. gXa H$m`©H«$_mgmR>r _{hcm§Mm d XoÊ`mV Amcm. `m H$m`©H«$_mV 50 cmoH$m§Zr chmZ _wcm§Mm Mm§JcmM à{VgmX {_imcm. ^mJ KoVcm.


26 Am°JñQ> 2012

{d{dY d¥Îm

S>moigZmW nVg§ñWoH$S>o gmS>oMma H$moQ>tÀ`m R>odr

gmám{hH$

A§~a

6

_m_mgmho~ Im§S>Jo ñHy$c_Ü`o e¡j{UH$ gw{dYm§Mo CX²KmQ>Z

CX²KmQ>Z H$aVmZm gË`|ÐamOo Xm^mS>o. gmo~V JUoe Im§S>Jo d AÝ`

nVg§ñWoÀ`m dm{f©H$ g^oV ~mocVmZm VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : lr S>moigZmW ZmJar ghH$mar nVg§ñWm VioJmd Xm^mS>o `m g§ñWoMr 21 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m `mo{JamO hm°c `oWo g§nÞ Pmcr. g^oMo AÜ`jñWmZ H¥$îUamd ^oJS>o `m§Zr ^yf{dco. g^og g§ñWoMo g§ñWmnH$ ~~Zamd ^oJS>o CnpñWV hmoVo. g§ñWog Mmcy dfm©V 16 cmI 93 hOma én`o Z\$m Pmcocm AgyZ g^mgXm§Zm g§ñWoÀ`m dVrZo 10% cm^m§e Omhra H$aÊ`mV Amcm. g§ñWoMo A{YH¥$V ^mJ^m§S>dc 1 H$moQ>r AgyZ dgyc ^mJ^m§S>dc 67 cmI 3 hOma én`o Amho. Mmcy dfmªV R>odt_Ü`o 45% dmT> hmoD$Z g§ñWoH$S>o 4 H$moQ>r 47 cmImÀ`m R>odr Pmë`m AmhoV.

g§Vmof ^oJS>o. gmo~V ~~Zamd ^oJS>o, gwaoe YmoÌo, JUoe Im§S>Jo, JUoe ^oJS>o gXa g^oV g§ñWoMo g§MmcH$ MoVZ cm^m§e hm lr S>moigZmW _hmamO ^oJS>o `m§Mr {ejU_§S>imda g^mnVrnXr _§{XamÀ`m OrUm}ÕmamgmR>r XoÊ`mMm àñVmd {ZdS> Pmë`mZo d {dîUy _wèho `m§Mr _mdi _m§S>Ê`mV Amcm d Ë`mg gdm©Zw_Vo _§Oyar VmcwH$m amï´>dmXr H$m±J«ogÀ`m {MQ>UrgnXr KoD$Z gXa {ZYr OrUm}ÕmamgmR>r XoÊ`mV {ZdS> Pmë`mZo {deof gËH$ma H$aÊ`mV `oUma Amho. gXa g^oV g§ñWoMo gd© g§MmcH$ d g^mgX CnpñWV hmoVo VgoM Amcm. `mdoir ZJamÜ`j gwaoeOr YmoÌo `m§Zr g^og _mD$cr Xm^mS>o, JUoe Im§S>Jo, g§ñWoMm Chmnmoh H$aVmZm g§ñWm AerM gwerc g¢XmUo, ~~Zamd ^m§oJmS>o, gwaoe^mB© àJVrÀ`m {XeoZo dmQ>Mmc H$amdr `m Mm¡Yar, JUoe ^oJS>o, B§Xa_c Amogdmc, AemoH$ H$mimoIo, g§Vmof _wèho AmXr ew^oÀN>m {Xë`m. g^oV à_wI dŠVo åhUyZ Á`oð> _mÝ`da CnpñWV hmoVo. g^oMo gyÌg§MmcZ Y_m©{YH$mar `m§Zr gm{hpË`H$ n«mMm`© `ed§V nmQ>Uo `m§Mo "AmZ§Xr OrdZmMo ahñ`' `m {df`m§da Ho$co. Ahdmc dmMZ g§ñWoMo g{Md eaX ì`m»`mZ Pmco. g§ñWoMo AÜ`j g§Vmof ^m§oJmS>o `m§Zr Ho$co. Am^ma e§H$a ^oJS>o ^oJS>o `m§Zr gwM{dë`mà_mUo g§ñWoZo `m§Zr _mZco. g^mgXm§Zm {Xcoë`m cm^m§emn¡H$s 5%

gVV [a`mO Ho$ë`mZo Jm`ZmV n[anyU©Vm `oVo {dZ` H$eoiH$a `m§Mo Jwê$H¥$VkVm g_ma§^mV à{VnmXZ

lra§J H$cm{ZHo$VZ `oWo "Jwê$H¥$VkVm' g_ma§^ àg§Jr {dZ` H$eoiH$a VioJmd Xm^mS>o, {X. 20 : ""Vmc d Jwê$Zo {Xcoë`m g§JrVmÀ`m kmZmMo H$mcoH$a `m§Zr Ho$co. {dZ` H$eoiH$a ""nmcH$m§Zr emco` gwam§À`m kmZmH$[aVm gVV g§JrV EoH$Uo gmXarH$aU H$ê$Z Jwê${df`r AgUmam åhUmco, Cn`wº$ R>aVo. à^mdrnUo gmXarH$aUmgmR>r AmXa ì`º$ H$aÊ`mH$[aVm "Jwê$H¥$VkVm' Aä`mgm~amo~a nmë`m§Zm H$cm {eH$Ê`mg ^md_wÐm _hÎdmMr Amho. gVV [a`mO g_ma§^ lra§J H$cm{ZHo$VZ `oWo Am`mo{OV àmoËgm{hV Ho$co nm{hOo. H$co_wio OrdZ OJÊ`mMm AW© g_OVmo. chmZ d`mVM Ho$ë`mZo Jm`Z d dmXZmV n[anyU©Vm `oVo.'' Ho$cm hmoVm Ë`màg§Jr Vo ~mocV hmoVo. àmñVm{dH$ d ñdmJV lrd„^ nmë`mMr AmdS> cjmV KoD$Z Ë`mà_mUo Ago à{VnmXZ {dZ` H$eoiH$a `m§Zr Ho$co.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : 15 Am°JñQ> amoOr _m_mgmho~ Im§S>Jo B§p½ce _r{S>`_ ñHy$c_Ü`o gr.~r.Eg.B©. ñ_mQ>© ~moS>© (B©-c{ZªJ) `m {dÚmÏ`mªgmRr e¡j{UH$ gw{dYoMo CX²KmQ>Z lr_§V gaXma ZJagodH$ gË`|ÐamOo Xm^mS>o `m§Mo hñVo

H$aÊ`mV Amco. `màg§Jr g§ñWoMo g§ñWmnH$ JUoe Im§S>Jo, A{dZme nmQ>rc, _w»`mÜ`m{nH$m g{dVm MìhmU, aU{Ya MìhmU d ñQ>m\$ CnpñWV hmoVm

A{n©Vm ^wH}$$ A_o[aHo$H$S>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 16 : A{n©Vm lrYa ^wH}$ Cƒ{ejU d g§emoYZ H$m`© H$aÊ`mgmR>r ê$Q>Jg© `w{Zìh{g©Q>r Ý`yOgu `oWo (A_o[aH$m) {X. 19 Am°JñQ> amoOr admZm Pmcr. `m {díd{dÚmc`mH$Sy>Z {Vcm N>mÌd¥Îmr XoÊ`mV Amcr Amho. A{n©VmMo emco` {ejU (Xhmdr) ho lr_Vr gwcmoMZmXodr qgKm{Z`m ñHy$c R>mUo `oWo Pmco. ~rEñg.gr. ~m`moQ>oH$ d E_Eñg.gr. ~m`moQ>oH$ `m XmoÝhr nXì`m {VZo nwUo {dÚmnrR>mÀ`m _m°S>Z© H$cm, emó Am{U dm{UÁ` _hm{dÚmc`, {edmOrZJa, nwUo `oWyZ àW_ loUrV {_i{dë`m. gyú_Ordemó `m {df`mV {VMo {deof àm{dÊ` Amho. Vr {VÀ`m `emMo lo` JwéOZm§Zm d nmcH$m§Zm XoVo. {VMo dS>rc lrYa ^wH}$ ho

H§$nZr goH«o$Q>ar AgyZ AmB© gm¡. gwOmVm ~±Ho$VyZ ñdoÀN>m {Zd¥Îm Pmcoë`m AmhoV. _m°S>Z© {dÚmc`mMo _w»`mÜ`mnH$ S>m°. Ama. Pw§Pmaamd d gd© AÜ`mnH$m§Zr A{n©VmMo H$m¡VwH$ H$ê$Z ew^oÀN>m {Xë`m. O¡dV§ÌkmZmgma»`m gÜ`mÀ`m {dH${gV {ejUmgmR>r Vr Ý`yOgu OmV Amho. `m~Ôc {VMo gd©Ì A{^Z§XZ hmoV Amho.

g§Yr d doi CncãY H$ê$Z {Xë`mg {d{dY joÌmVrc H$cmd§V {Z_m©U hmoVrc. Jwê$da lÕm R>oD$Z _mJ©H«$_U Ho$ë`mg OrdZmV `e {_iy eH$Vo. H$cm ~haV amhÊ`mH$[aVm gVV gmYZm H$amdr d BVam§Mr H$cm EoH$V amhmdr. H$coÀ`m gmYZo~amo~a nmR>m§Vamcmhr VodT>oM _hËd {Xco nm{hOo. {eî`mZo Aä`mgyd¥Îmr d {dZ`ercVm `m JwUm§Mr OmonmgZm Ho$cr nm{hOo.'' `m àg§Jr AWd© gwiHo$, öfrHo$e Jm`H$dmS>, gm¡a^ {WQ>o, lrdmUr H$mcoH$a, ñdßZrc nS>çmi `m§Zr EH$c V~cmdmXZ H$ê$Z a{gH$m§Mr dmhdm {_idcr.

_¥Um{cZr JO|ÐJS>H$a, YZlr Mm§XdS>H$a, àUd Vwno, nyOm ~moamQ>o, Jm¡ar A§VaH$a `m§Zr g§dm{XZrda MrOm gmXa Ho$ë`m. H$m`©H«$_mMr gm§JVm {l`m H$mcoH$a d ew^_ {~Mo `m§À`m V~cm OwJc~§XrZo Pmcr. `m H$m`©H«$_mV A{Zc VaiH$a, ew^m§Jr Omoer, XrnH$ {~Mo d lrd„^ BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mÀ`m `epñdVoH$[aVm nyZ_ H$mcoH$a, ew^m§Jr Omoer, nwînm Mm§Xdco d {dcmg Ymao `m§Mo ghH$m`© {_imco. gyÌg§MmcZ {l`m H$mcoH$a {hZo Ho$co. Am^maàXe©Z lrd„^ H$mcoH$a `m§Zr Ho$co.

{ZdoXZ Ah_XZJa `oWrc "ñZohmc`' g§ñWm, g_mOmVrc d§{MV {ó`m d chmZ _wcm§gmR>r AWH$ à`ËZ H$arV Amho. Ë`m§Zm AmYma XoV Amho `m g§ñWoMo g_mO{hV¡fr S>m°. {Jare Hw$cH$Uu `m§Mo AZw^d H$WZ H$cm{nZrÀ`m a§J_§{XamV Am`mo{OV Ho$co Amho. H$m`©H«$_ : a{ddma, {X. 2 gßQ>|~a 2012 doi : gm`§H$mir 6 dmOVm


VioJmd d¥Îm

26 Am°JñQ> 2012

n¡. {dídZmWamd ^oJS>o nVg§ñWoMr dm{f©H$ g^m

gmám{hH$

A§~a

7

BZaìhrc gXñ`m§Zm J{hda Jar~ _wcm§Zm {Xcr Xáao

VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : `oWrc n¡. {dídZmWamd ^oJS>o ZmJar ghH$mar nVg§ñWoMr 5 dr dm{f©H$ gd©gmYmaUg^m Am_Xma ^r_amd VmnH$sa d Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§Mo à_wI CnpñWVrV nma nS>cr. n«mñVm{dH$ JUoe ^oJS>o d ñdmJV O`d§V OmYd `m§Zr Ho$co. `mdoir ~mocVmZm Am_Xma VmnH$sa åhUmco H$s N>moQ>çm CÚmoOH$m§Zm d ì`mdgm{`H$m§Zm ghH$mar nVg§ñWm A{Ve` OdiÀ`m dmQ>VmV. H$maU Ë`m§À`m àJVr_Ü`o nVg§ñWm§Mo _mocmMo ghH$m`© hmo`. emgZmÀ`m AZoH$ ~§YZm_wio ghH$mamVrc ñdmhmH$mamg ~amM Amim ~gcm Amho. Ë`m_wio àm_m{UH$nUm, AmnconUm d à`ËZ {OWo Amho, Ë`m nVg§ñWm§Zr Mm§JcrM ^amar KoVcr Amho. `màg§Jr VioJmd ZJan[afXoVrc EH$m _{hcm g\$mB© H$m_JmamMr _wcJr {à`m lrH$m§V JéS> hr nmo{cg Cn{ZarjH$ Pmcr Ë`m~Ôc {VMm {deof gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. VgoM VioJmdmVrc 10 H$amQ>onQy>§Zr Am{e`m`r H$amQ>o ñnY}V {deof `e {_i{dë`m~Ôc Am{U `w.gr.Eg. narjoV 2 {dÚmÏ`mªZr CÎm_ `e g§nmXZ Ho$ë`m~Ôc Ë`m§Mm {deof gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. J«m_X¡dV lr S>moigZmWmÀ`m _§{XamMo OrUm}ÕmamMo ^ì` ~m§YH$m_ Mmcy Agë`mZo _XV åhUyZ nVg§ñWoMo gd© g^mgXm§À`m g§_VrZo cm^m§e a¸$_ 5,32,565/- én`o XoUJr XoÊ`mMm R>amd _§Oya H$aÊ`mV Amcm. g^og Á`oð> ZoVo Ho$edamd dmS>oH$a, ê$nr ~±Ho$Mo _mOr AÜ`j B§Xa_c Amogdmc, ZJago{dH$m Zrcr_m Xm^mS>o, ew^m§Jr {eagmQ> d gwOmVm Ioa,_mOr ZJamÜ`j A°S>. aqdX« Xm^mS>o, _mOr g^mnVr àH$me Amogdmc d amOoe gamoXo, VmcwH$m ^mOnm _{hcm AmKmS>r AÜ`jm Á`moVr OmYd, _mOr eha

_{hcm AmKmS>r AÜ`jm aOZr R>mHy$a, Amem O¡Z, AcH$m ^mñH$a, {edgoZm eha AÜ`j _wÞm _moao, OJÞmW ^oJS>onmQ>rc, gwZrc Jm`H$dmS>, gwYmH$a Xoe_wI, I§Sy>Or Q>H$co, ~mimgmho~ KmoQ>Hw$co, {edmOr ZmQ>H$, {dcmg Jm`H$dmS> BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo.

H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ àH$me cmoUH$a, g§Xrn qeXo, AO` jragmJa, AéU ^oJS>o-nmQ>rc, _ZmoO _ohVm, eaX eocma, AO` gmd§V `m§Zr Ho$co. gyÌg§MmcZ gwZrc ^oJS>o d gVre amD$V `m§Zr Ho$co. Am^ma gwZrc ^oJS>o `m§Zr _mZco.

AmXe©_Ü`o ÜdOmamohU VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : à^mV g_`rÀ`m em§V, aå` dmVmdaUm_Ü`o AmXe© {dÚm_§{Xa_Ü`o {demc dmiw§O, {ejU_§S>i gXñ`, ZJan[afX VioJmd Xm^mS>o `m§À`m hñVo ÜdOmamohU H$aÊ`mV Amco. `m n«g§Jr H|$Ðr` {dkmZ d V§ÌkmZ _§Ìr d _mOr _w»`_§Ìr H¡$. {dcmgamd Xoe_wI `m§Zm ^mdnyU© lÕm§Ocr dmhÊ`mV Amcr. `mdoir _mdi {ejU n«{Vð>mZ g§ñWoMo CnmÜ`j S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, nyd© àmW{_H$ {d^mJ à_wI gm¡. H$ënZm

JmS>o, _mÜ`{_H$ {d^mJ à_wI c{cVm H$m§~io, AmXe© H${Zð> _hm{dÚmc`mMo àmMm`© g§O` XodH$a CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ gm§ñH¥${VH$ {d^mJ n«_wI gm¡. à{Vjm T>dio d gm¡. gwOmVm H$m§oS>mnwao `m§Zr _w»`mÜ`m{nH$m `m§À`m _mJ©Xe©ZmZo Ho$co. gd© nXm{YH$mar gd© {ejH$d¥§X, {ejHo$Va H$_©Mmar d AZoH$ {dÚmÏ`mªÀ`m CnpñWVrV H$m`©H«$_ AmZ§XmZo nma nS>cm. gyÌg§MmcZ n«_moX Jmogmdr `m§Zr Ho$co.

Y_©dra g§^mOr nVg§ñWoMm 10% cm^m§e

nVg§ñWoÀ`m g^oV {g§YwVmB© gnH$mi, gwaoe YmoÌo, JUoe Im§S>Jo, {H$emoa ^oJS>o, g§O` qeXo, I§Sy>Or Q>H$co d AÝ` _mÝ`da VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : Y_©dra g§^mOr ZmJar ghH$mar nVg§ñWoMr 13 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m {X. 11 Am°JñQ> amoOr nma nS>cr. n«_wI nmhwUo Wmoa g_mOgo{dH$m gm¡. qgYwVmB© gnH$mi VgoM CnàmXo{eH$ A{YH$mar {OV|Ð nmQ>rc d A{Zc n§VmoOr ho CnpñWV hmoVo. `m g^og à_wI CnpñWVr_Ü`o {XJ§~a ^oJS>o, ê$ncoIm T>moao, gwaoe YmoÌo, {H$emoa ^oJS>o, JUoe Im§S>Jo, JUoe ^oJS>o, S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar VgoM VioJmd ZJan[afXoMo ZJagodH$ d BVa nXm{YH$marhr CnpñWV hmoVo. 2011-12 `m Am{W©H$ dfm©_Ü`o

nVg§ñWoH$S>o 3 H$moQ>r 60 cmImÀ`m R>odr AgyZ, H$O©dmQ>n 3 H$moQ>r 21 cmI Amho. nVg§ñWog é. 13 cmI 56 hOma Z\$m Pmcm AgyZ g^mgXm§Zm 10% cm^m§e Omhra Ho$cm Amho. VgoM nVg§ñWoZo g^mgXm§À`m _§Owarn«_mUo lr S>moigZmW _§{XamÀ`m OrUm}ÕmamH$[aVm 1,01,000/én`o Agm {ZYr _§Oya Ho$cm Amho. `m g^o_Ü`o CnpñWVm§Zr Amnmnco {dMma _m§S>co. gwaoe YmoÌo `m§Zr nVg§ñWoMm Jm¡ad Ho$cm d gm§{JVco H$s VioJmd_Ü`o gdmªV àW_ ñdV:Mr dmñVy AgUmar nVg§ñWm åhUOo Y_©dra g§^mOr nVg§ñWm hr

Amho. `m g^o_Ü`o qgYwVmB© `m§Zr Amncr OrdZJmWm gm§§{JVcr. hr OrdZg§ñWm EoH$VmZm àojH$dJ© ^mamdyZ Joco hmoVo. {OV|Ð nmQ>rc `m§Zr amoS> gwajm `m {df`mda _mJ©Xe©Z Ho$co. `m àg§Jr gd© à_wI nmhwÊ`m§Zm gÝ_mZ{MÝh XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Amco. nVg§ñWoÀ`m `m g^og I§Sy>Or Q>H$co. g§O` qeXo, XÎmmÌ` qnOU, {dZmoX Q>H$co, Jwcm~ amD$V ho nXm{YH$mar d gd©g§MmcH$ _§S>i, g^mgX, R>odrXma, H$_©Mmar dJ© VgoM {hV{M§VH$ CnpñWV hmoVo. Ë`mZ§Va ^moOZmZo g^oMr gm§JVm Pmcr.

_idcr {ejU J«m_ emioÀ`m {dÚmÏ`mªZm BZaìhrc Šc~À`m dVrZo ~°J dmQ>n VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : Amnë`m \$º$ Xáao Zgë`m_wio ßcmpñQ>H$ ~°J_Ü`o _wcm§gmR>r Ë`m§Mo nmcH$ åhUyZ AmnU emco` gm{hË` Zoë`m~Ôc emioVyZ naV Zoh_rM OJmVrc gd© gwIo {_idyZ XoÊ`mg nmR>{dÊ`mV Amco. H$mhtZm H$m`_ {ejm H$m`_ à`ËZerc AgVmo, na§Vw Á`m§Zr hmoVo, dJm©~mhoa H$mT>Ê`mV `oVo. Ë`m§Mo AmB©-d{S>c H$Yr nm{hcoM ZmhrV BZaìhrc Šc~À`m g^o_Ü`o hm àg§J Aem _wcm§Zmhr AmnUmg eŠ` hmoB©c gm§JVmM gd© Šc~À`m gXñ`m§Zm {VVH$s gd© gwIo {_idyZ XoÊ`mMm dgmM Jhrdê$Z Amco d Ë`m§Zr VËH$mi OUy BZaìhrcÀ`m AÜ`jm gm¡. ZrVm AmnAmnë`m narZo _XV Jmoim Ho$cr d H$mimoIo d Ë`m§À`m Šc~À`m gd© gd© _wcm§gmR>r CËH¥$ï> Aem ~°½O CncãY gXñ`m§Zr KoVcm Amho. H$ê$Z {Xë`m. `m n«moOoŠQ>gmR>r Šc~À`m Šc~À`m Om°BªQ> goHo«$Q>ar gm¡. C{_©cm gXñ`m AënZm, ^m½`lr, Aë^m, A§Ocr N>mOoS> Ooìhm Zoh_rà_mUo _idcr Oìhoar, A§Ocr OmoJioH$a, n„dr, {ejUJ«m_ g§ñWoV Jooë`m Voìhm _wco {Z_m}hr, ho_cVm, gmYZm H$mimoIo, d¡emcr Aml_mVM {Xgcr. Ë`m§Zr {dMmaUm Ho$cr Om_IoS>H$a, ^aVHw$_ma d Am§~rH$a `m§Zr AgVm _wcm§H$Sy>Z Ë`m§Zm g_Oco, H$s Am{W©H$ ghmæ` Ho$co.

_hmË_m \w$co nVg§ñWoMr AmVm ~±H$ hmodmo! VioJmd Xm^mS>o, {X. 16 : {X. 12 Am°JñQ> amoOr gm`§H$mir gmdVm _mir {dÇ>c _§{Xa g^mJ¥hmV _hmË_m \w$co ZmJar ghH$mar nVg§ñWoMr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Á`oð> ñdmV§Í`g¡{ZH$ ~mimgmho~ Om§^wiH$a `m§À`m AÜ`jVoImcr g§nÞ Pmcr. gXa g^og "à_wI dŠVo åhUyZ _mOr Am_Xma {XJ§~aeoR> ^oJS>o, à_wI nmhþUo åhUyZ _mOr ZJamÜ`jm {_amVmB© \$„o, ZJago{dH$m ew^m§JrVmB© {eagmR> CnpñWV hmoË`m. _m. Am_Xma {XJ§~aeoR> ^oJS>o `m§À`m hñVo Xrn àÁdcZ H$ê$Z g^og gwédmV Pmcr. g^og CnpñWV à_wI nmhþÊ`m§Mo d gd© g^mgXm§Mo R>odrXma d {hVqMVH$ `m§Mo g§ñWoMo Á`oð> g§MmcH$ O`§V H$X_ `m§Zr ñdmJV d gËH$ma H$ê$Z gd©gmYmaU g^oÀ`m AÜ`jm§Mr {ZdS>rMr gyMZm AmUcr. Ë`mg à^mH$a Am|H$ma `m§Zr AZw_moXZ Ho$co. à^mH$a Am|H$ma `m§Zr _mJrc g^oMm d¥Îmm§V dmMyZ H$m`_ Ho$cm. 31 _mM© 2012 AIoa g§ncoë`m ghH$mar dfm©Vrc g§ñWoÀ`m H$m_H$mOmMm Ahdmc dmMyZ _§Oyar KoVcr. _m. Am_Xma {XJ§~aeoR> ^oJS>o `m§Zr g§ñWm ñdÀN> H$m_ H$ê$Z Am°{S>Q> dJ© "A' {_idVo, `mMo H$m¡VwH$ Ho$co d ew^oÀN>m {Xë`m. _m. ZJamÜ`jm {_amVmB© \$„o `m§Zr g§ñWog ew^oÀN>m XoVmZm g§ñWm JmoaJar~ OZVocm _XVrMm hmV XoVo `m~Ôc àe§gm Ho$cr. ZJago{dH$m ew^m§JrVmB© {eagmR> `m§Zr g§ñWoMo cdH$aM _hmË_m \w$co ~±Ho$V

ê$nm§Va hmodmo Aem ew^oÀN>m {Xë`m. godm{Zd¥Îm g§KQ>ZoMo ~m~wamd qeXo d OmoS>~moQ>o `m§Zr g§ñWoÀ`m H$m_H$mOm~Ôc g_mYmZ ì`º$ Ho$co. g^mnVr n§Mm`V g{_Vr, _mdi, kmZoída Xidr `m§Zrhr g§ñWoÀ`m H$m_H$mOmMm AmT>mdm KoV g§ñWm g_mOmVrc JmoaJar~ {dÚmWu dJm©cm _XV H$aVo `m~Ôc g_mYmZ ì`ŠV Ho$co. eodQ>r g^mÜ`j Á`oð> ñdmV§Í`g¡{ZH$ ~mimgmho~ `m§Zr Amnë`m ^mfUmV g§ñWm EH$m g^mgXmg drg cmI én`o H$O© XoV Agë`mMo gm§{JVco d g§ñWoZo 3,94,394/- én`o {Zìdi Z\$m {_i{dcm Amho ho gy{MV Ho$co. VgoM g§ñWog 2011-12 `m dfm©V Am°{S>Q> "A' dJ© {_imë`mMo gm§{JVco Ë`m_wio `mdfu 6 Q>¸o$ cm^m§e XoVmZm AmZ§X hmoV Amho Ago ì`º$ Ho$co. `m~Ôc gd© g^mgXm§Zrhr AmZ§X ì`º$ Ho$cm Amho. gXa g^og _m. Zm`~ VhgrcXma g§^mOr qeXo, Xoe_wI JwéOr, gmoaQ>o JwéOr, Cëhmg AmJio, AéU _mZo, g{MZ YZeoÅ>r BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. hm H$m`©H«$_ g§nÞ hmoÊ`mgmR>r g§MmcH$ Z§X{H$emoa ZmJwc{n„o, OJOrdZ H$dS>o, a{\$H$ {eH$scH$a, ì`dñWm{nH$m _§Jc ^oJS>o, emo^m ^oJS>o d MméXÎm nmR>H$ `m§Zr ghH$m`© Ho$co. gyÌg§MmcZ O`§V H$X_ `m§Zr Ho$co. Am^ma àXe©Z Z§X{H$emoa ZmJwc{n„o `m§Zr Ho$co.


{d{dY d¥Îm

26 Am°JñQ> 2012

_mo\$V H$m{di à{V~§YH$ cgrH$aU {e~ra

gmám{hH$

A§~a

8

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>~o ëg A±S> \«$w Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

amoQ>ar Šc~ d BZaìhrc Šc~ V\}$ H$m{di à{V~§YH$ {M{H$Ëgm VioJmd Xm^mS>o, {X. 21 : amoQ>ar Šc~ Am°\$ VioJmd Xm^mS>o d BZaìhrc Šc~ `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo, VioJmd ZJan[afXoVrc MVwW©loUr H$m_Jmam§gmR>r _mo\$V H$m{di à{V~§YH$ cgrH$aU {e~ra ZJan[afXoÀ`m g^mJ¥hmV Am`mo{OV H$aÊ`mV Amco hmoVo. amoQ>ar AÜ`j AemoH$ H$mimoIo d BZaìhrc AÜ`jm gm¡. ZrVm H$mimoIo `m§Zr Amnë`m ^mfUmV gm§{JVco, H$s ZJanm{cHo$Zo gmW {Xcr Va AZoH$ Amamo½`{df`H$ CnH«$_ nm{cHo$Vrc

MVwW©loUr H$m_Jmam§gmR>r H$ê$ eH$Vmo. àmoOoŠQ> MoAa_Z S>m°. Zohm Hw$cH$Uu `m§Zr H$m`©H«$_mMr ê$naofm d H$m{di cgrH$aU _hÎd gm§{JVco. `m cgrH$aUmMo 3 S>mog EH$ _{hÝ`mÀ`m A§VamZo `m H$m_Jmam§Zm {Xco OmVrc `mgmR>r amoQ>ar Šc~Zo 2 cmI én`o IM© Ho$co AmhoV. 130 H$m_Jmam§Zr `m {e{~amMm cm^ KoVcm. `m H$m`©H«$_mgmR>r ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo, CnZJamÜ`j {H$emoa ^oJS>o, njàVmoX JUoe Im§S>Jo, Amamo½`g{_VrMo g^mnVr gwerc g¢XmUo, àemgZ A{YH$mar,

ZJago{dH$m _m`m ^oJS>o, gm¡. _Im_Vo, gm¡. VZwOm OJZmS>o, {ejU_§S>i gXñ` {dcmg Q>H$co, _hoe \$cHo$, {~aOy {H$„mdmcm, amO|Ð Xm^mS>o CnpñWV hmoVo. `m CnH«$_mgmR>r amo. {dcmg OmYd, eem§H$ AmoJco, _mVªS> AmR>ë`o, _h|Ð H$¸$a, `mXd|Ð IiXo, Omoer, BZaìhrc gXñ`m n„dr {~Mo, D${_©cm N>mOoS>, e¡cOm H$mimoIo, emo^m naXoer, nyUm© ehm, g§JrVm OmYd, AéUm AmoJco `m§Zr _mocmMo ghH$m`© Ho$co. goHo«$Q>ar _hoe _hmOZ `m§Zr Am^ma _mZco.

nwÊ`ícmoH$ A{hë`m~mB© hmoiH$a nwÊ`{VWr

à{Vð>mZÀ`m n[agamV A{hë`m~mBªMm nwÊ`{VWr gmohim _mdi n§Mm`V g{_Vr gXñ` h[af^mD$ VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : nwÊ`ícmoH$ g_mOà~moYZna ^mfUo `màg§Jr Pmcr. VwH$mam_ ^moOZo (goëgQ>°Šg H$moH$ao, _wHw§$Xamd Hw$MoH$a, ^aVeoR> H$moH$ao A{hë`mXodr à{Vð>mZ, VioJmd Xm^mS>oÀ`m dVrZo {X. 15 Am°JñQ> amoOr `oWrc {dÇ>c A{YH$mar) `m§MoV\}$ {dÇ>c _§{XamV AmdOw©Z CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_ `eñdr hmoÊ`mgmR>r `wdamO _§{Xam_Ü`o A{hë`m~mB© hmoiH$a `m§Mm lr_X²^JdVJrVm `m J«§WmÀ`m 108 à{V nwÊ`{VWr gmohim Xadfuà_mUo CËgmhmV g_mO~m§Yd d ^m{dH$ `m§Zm XoÊ`mV nmoQ>o, a_oe K§Q>r, Amßnm JmQ>o, _mohZ H$Sy>, nma nS>cm. `m{Z{_Îm {deofV: JwUd§V Amë`m. VgoM JUoe _mo\$V dmMZmc`mg kmZoída IoS>oH$a, aqdÐ H$moH$mQ>o, àgmX {dÚmÏ`mªMo gËH$ma, YZJa g_mOmVrc gd© B{VhmgmMr nwñVHo$ ^oQ> XoÊ`mV Amcr. nmXra, H¡$cmg JmT>do, h[af Hw$MoH$a, {ejH$, S>m°ŠQ>g© BË`mXr _mÝ`dam§Mo g_mOmVrc JwUd§V {dÚmÏ`mªZm Jm¡adna hZw_§V nmoQ>o, EH$ZmW ~wio, {dcmg H${dVHo$, h[aXmg H${dVHo$, Xe©Z JwS>o ~{jgo XoÊ`mV Amcr. gËH$ma Ago à_wI H$m`©H«$_ Pmco. `m H$m`©H«$_mgmR>r _m{UH$amdOr `m§Zr {deof n[al_ KoVco. VioJmd Xm^mS>o `oWrc CnZJamÜ`j {H$emoa^mD$ ^oJS>o, am. ñd. g§KmMo nwUo ~maJi, Zmam`Uamd am{hOo ({Zd¥Îm {Oëhm H$m`©dmhH$ gwaoe^mB© ehm `m§Mr VhgrcXma), CÚmoJnVr a_oe^mD$ c~S>o,

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) dm§Jr - 30 H$m§Xm - 10 {S>§Jar - 30 ~Q>mQ>m - 20 ZdcH$moc - 35 cgyU - 35 T>mo~ir {_aMr - 35 Amco - 35 eodJm - 35 ^|S>r - 30 ~rQ> - 20 Jdma - 35 H$mohim - 40 Q>mo_°Q>mo - 20 T>o_go - 40 XmoS>H$m - 30 Vm§~S>m ^monim - 20 {hadr {_aMr - 30 gwaU - 35 Mdir - 20 Zmai - 10 H$mH$S>r - 20 XwYr^monim - 20 nmnS>r - 35 \$ag~r (lmdU KodS>m) - 40 nS>di - 30 H$ƒr Ho$ir - 20 âcm°da - 35 _Q>H$s - 60 H$mo~r - 25 nmco^mÁ`m (OwS>r) H$mo{W§~ra - 8 _oWr - 8 eony - 5 H$m§XmnmV - 10 MmH$dV - 10 H$aS>B© - 10 nw{XZm - 5

A§~mS>r - 10 _wio - 10 amO{Jam - 10 MwH$m - 8 nmcH$ - 5 MdiB© -

AmXe© emioV P|S>md§XZ

ÜdOd§XZ H$aVmZm AemoH$ H$mimoIo d gm¡. ZrVm H$mimoIo VioJmd Xm^mS>o, {X. 21 : 15 `m§Zr ñdmV§Í`{XZm{Z{_Îm ew^oÀN>m {Xë`m. Am°JñQ> amoOr amoQ>ar Šc~Mo AÜ`j gd© amoQ>ar gXñ`m§Zr d BZaìhrc AemoH$ H$mimoIo d BZaìhrc Šc~À`m gXñ`m§Zr ÜdOmcm d§XZ H$ê$Z amï´>JrV AÜ`jm gm¡. ZrVm H$mimoIo `m§À`m hñVo åhQ>co. AmXe© emim d OrdZYmam _{V_§X amoQ>ar ~§Yy d BZaìhrc gXñ`m _moR>çm _wcm§À`m emioV P|S>md§XZ H$aÊ`mV Amco. à_mUmV CnpñWV hmoË`m. amo. AemoH$ H$mimoIo d gm¡. ZrVm H$mimoIo


{d{dY d¥Îm

26 Am°JñQ> 2012

gmám{hH$

A§~a

9

_mdi ZmJar nVg§ñWoZo J«m_rU ^mJmV emIm {dñVma H$amdm {Zd¥Îmr ~±H$ A{YH$mar E_. dm`. gmd§V `m§Zr ì`º$ Ho$cocr Anojm

(1) E_. dm`. gmd§V `m§À`m hñVo `eñdr {dÚmWu Aj` B§Xmoao `mMm gËH$ma. eoOmar gm¡. H$m§MZ gmd§V, g§Vmof Im§S>Jo, gm¡. ñZohc ~migam\$ (2) E_. dm`. gmd§V ~mocV AgyZ Ë`m§À`m COdrH$S>o gwerc g¢XmUo, JUoe H$mH$S>o d S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$ Va S>mdrH$S>o gm¡. H$m§MZ gmd§V, g§Vmof Im§S>Jo d gm¡. ñZohc ~migam\$ (N>m`m : ZQ>amO \$moQ>mo, VioJmd ñQ>oeZ) VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : _mdi ZmJar nmhþÊ`m§Mo ñdmJV d gËH$ma g§ñWoMo gmYVm `oVo Agm g§Xoe XoVo. g§ñWm háo doioda ^aUmao 10 H$O©Xma, g§ñWoMo Jm¡a{dÊ`mV Amco. S>moigZmW _§{Xa ghH$mar nVg§ñWm _`m©{XVMr 22 dr dm{f©H$ AÜ`j g§Vmof Im§S>Jo `m§Mo hñVo H$aÊ`mV gm_m{OH$, Ym{_©H$, e¡j{UH$ H$m`m©V _XV H$_©Mmar, X¡Z§{XZ ~MV à{V{ZYr `m OrUm}ÕmamgmR>r à{Vdf© 1 cmI én`o H$aVo. Ë`m_wioM g§Vmof Im§S>Jo `m§Zr gdmªMm gËH$ma AÜ`j gmd§V `m§Mo hñVo à_mUo 3 dfm©n`ªV EHy$U 3 cmI én`o gd©gmYmaU g^m hm°Q>oc Zynwa `oWo ZwH$VrM Amco. VgoM g^mgXm§Zm 6 Q>¸o$ cm^m§e dmQ>n à_wI nmhþÊ`m gm¡. H$m§MZ gmd§V _mdiÀ`m J«m_rU ^mJmV AmVm Zì`m H$aÊ`mV Amcm. g§nÞ Pmcr. g^oÀ`m AÜ`jñWmZr {Zd¥Îm g§ñWoV\}$ S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, Ago _hÎdnyU© {ZU©` KoÊ`mV Amco. ~±H$ A{YH$mar E_. dm`. gmd§V d à_wI Amnë`m _ZmoJVmV åhUmë`m H$s, emIm Mmcy H$amì`mV.'' g^oMo gyÌg§MmcZ ghg{Md gm¡. g^oÀ`m {Z{_ÎmmZo {d{dY CnH«$_ gwerc g¢XmUo, {dO` gwamUm, g§Vmof nmhþÊ`m åhUyZ gm¡. H$m§MZ gmd§V cm^ë`m ""g§ñWoÀ`m Ahdmcmda ZOa Q>mH$cr AgVm nVg§ñWm Amnë`m KmofdmŠ`mà_mUo am~{dÊ`mV Amco. ñdm_r {ddoH$mZ§X Im§S>Jo, A{Zc XUmB©V, gwXm_ Xm^mS>o, ñZohc ~migam\$ Va Am^ma àXe©Z hmoË`m. àma§^r nVg§ñWoMo g§MmcH$ {ZVrZ ehm H$m_H$mO H$arV Amho Ago {XgVo. AÜ`j B§p½ce ñHy$cÀ`m XmoZ Jar~ {dÚmÏ`mªZm JUoe H$mH$S>o, {dcmg Q>H$co, {_qcX ì`dñWm{nH$m gm¡. _{Zfm J§Yo `m§Zr Ho$co. `m§Mo dS>rc ZdrZ^mB© ehm d _mOr g§Vmof Im§S>Jo Am{U Ë`m§À`m gd© g§MmcH$ g§ñWoV\}$ XÎmH$ KoD$Z Ë`m§À`m {ejUmMr eocma `m§Mr BVaÌ doJdoJù`m nXmda ^moOZ g_ma§^mZo gm§JVm Pmcr. _w»`_§Ìr d H§o$Ðr`_§Ìr {dcmgamd Xoe_wI _§S>imcm ew^oÀN>m.'' AÜ`j E_. dm`. VaVyX H$aÊ`mV Amcr. ehamVrc gd© {Z`wº$s Pmë`m~Ôc gËH$ma H$ê$Z `m§Zm lÕm§Ocr dmhÊ`mV Amcr. n«_wI gmd§V åhUmco H$s, ""g§ñWoMr àJVr nmhÿZ emioVyZ B. 10 drÀ`m narjoV àW_ nmhþÊ`m§À`m hñVo Xrn àÁdcZ Pmë`mda Vr VimJmimVrc cmoH$m§gmR>r H$m_ H$aVo ho H«$_mZo CÎmrU© Pmcoë`m JwUd§V {dÚmÏ`mªMo g{Md A{Zc XUmB©V `m§Zr n«mñVm{dH$ d {gÕ hmoVo. dm{f©H$ AhdmcmMo _wIn¥ð> gËH$ma H$aÊ`mV Amco. nVg§ñWoMo H$Om©Mo Ahdmc dmMZ H$ê$Z _§Owar KoVcr. n`m©daUmÀ`m _mÜ`_mVyZ AW©H$maU

{dH«$s {Z{dXm

Omhra ZmoQ>rg V_m_ cmoH$m§g H$i{dÊ`mV `oVo H$s, _r lr_Vr Cfm {Zd¥Îmr T>Jo, am. AmXe© H$m°cZr, H$m_eoV, Vm. _mdi, {O. nwUo `m ZmoQ>rgrÛmao Omhra H$aVo H$s, _mPo nVr lr. {Zd¥Îmr am_amd T>Jo `m§Mo öX`{dH$mamZo e{Zdma {X. 14/1/12 amoOr {ZYZ Pmco. Ë`m§Mo Zmdo Agcoco dmhZ, _méVr AëQ>mo K-10 - dmhZ H«$. MH-14-DA- 5497 B§{OZ H«$. 4327579 Mogr H«$. 269437 a§J Q>mB©n Am°\$ ~m°S>r-gcyZ gXa dmhZ _r _mÂ`m Zmdo Q´>mÝg\$a H$arV Amho. `m~Ôc H$moUmMr H$mhrhr VH«$ma Agë`mg ZmoQ>rg à{gÕ PmconmgyZ 7 {Xdgm§À`m AmV Ama.Q>r.Amo. qnnar-qMMdS> `oWo H$idmdo. VX²Z§Va dmhZ _r _mPo Zmdo Q´>mÝg\$a H$aUma AgyZ H$moUmMr H$gcrhr VH«$ma MmcUma Zmhr. lr_Vr Cfm {Zd¥Îmr T>Jo H$m_eoV, Vm. _mdi, {O. nwUo

A{Zc ^m§Jao

gwaoe YmoÌo

ZJamÜ`j Am_Mo na_{_Ì A{Zc ^m§Jao ho gm_m{OH$ H$m`©H$Vm© à_mUnÌ Aä`mgH«$_mV CÎmrU© Pmë`m~Ôc Ë`m§Mo _Z:nyd©H$ hm{X©H$ A{^Z§XZ! ew^oÀNw>H$

_m. gwaoe YmoÌo ZJamÜ`j, VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX AÜ`j, kmZXrn {ejU àgmaH$ _§S>i AÜ`j, A{Ic ^maVr` ZmQ>ç n[afX, emIm _mdi

gm_m{OH$ H$m`©H$Vm© narjm A{Zc ^m§Jao CÎmrU©

VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : B§{S>`Z H$[aAa A°ÝS> H$å`w{ZHo$eZ g|Q>a d ^maV godH$ g_mO A°Ho$S>_r, R>mUo `m§À`m _m\©$V KoÊ`mV `oUmè`m "gm_m{OH$ H$m`©H$Vm©' `m Aä`mgH«$_mV VioJmd Xm^mS>o `oWrc ^r_eº$s `m gm_m{OH$ g§KQ>ZoMo àXoe g{Md, gmám{hH$ _mdi Xe©ZMo g§ñWmnH$ g§nmXH$ A{Zc ^m§Jao ho CÎmrU© Pmco AmhoV. A{Zc ^m§Jao ho ~r.E. _amR>r AgyZ Ë`m§Zr nÌH$m[aVoVrc nX{dH$m Aä`mgH«$_, _m{hVr A{YH$ma à_mUnÌ Aä`mgH«$_, [aAc BñQ>oQ> Aä`mgH«$_ nyU© Ho$cocm AgyZ Ë`m§Mo gd© ñVamVyZ A{^Z§XZ hmoV Amho. Ë`m§Zm AZoH$ g_mOgodm g§ñWoZo nwañH$ma XoD$Z Jm¡admpÝdV Ho$co Amho. VgoM Ë`m§Zr VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX {ejH$ _§S>imMo Cng^mnVr d AZoH$ g§ñWm§À`m _hÎdmÀ`m nXmda H$m_ Ho$coco Amho.

{dídñV amYm H$ë`mUXmg X`m©ZmZr M°[aQ>o~c Q´>ñQ>, _ww§~B© (a{O. Z§. 9052 {XZm§H$ 15/10/1982) Q´>ñQ>Mr _mcH$s h¸$ Agcocr O_rZ _m¡Oo A{hadS>o, VmcwH$m _mdi, {O. nwUo H$m_eoV d dS>Jmd Odi Agcocr JQ> Z§. 220, 221 n¡H$s d 224 n¡H$s VgoM gXa OmJoda {dQ>^Å>r H$maImZm ghrV EHy$U O_rZ 4 EH$a 04 Jw§R>o OmJoH$[aVm {gc~§X {Z{dXm _mJ{dÊ`mV `oV AmhoV. Ogo AmhoV Vem n[apñWVrV {dH$Uo Amho. gXa {gc~§X {Z{dXm gmo~V AZm_V a¸$_ åhUyZ 5 cmI én`o {S>_m§S> S´>mâQ> qH$dm no Am°S>©a X`m©ZmZr Q´>ñQ> _w§~B© `m§Mo Zmdo Agmdm. VgoM {gc~§X {Z{dXm Om{hamV à{gÕ Pmë`mnmgyZ 30 {XdgmV AmUyZ XoUo. gXa {gc~§X {Z{dXm {dZm AZm_V a¸$_ ñdrH$maë`m OmUma ZmhrV `mMr Zm|X KoUo. VgoM {Z{dXm _§Oya dm Zm_§Oya H$aUoMo A{YH$ma Q´>ñQ>Zo ñdV:H$S>o R>odco AmhoV. {Z{dXm Imcrc nÎ`mda nmR>{dUo. Zm|X AQ>r d {Z`_ Q´>ñQ> Am°{\$g_Ü`o CncãY AmhoV. {Z{dXm ñdrH$maUo dm Zm_§Oya H$aUoMo A{YH$ma Q´>ñQ>Zo ñdV:H$S>o R>odco AmhoV. nÎmm : amYm H$ë`mUXmg X`m©ZmZr M°[aQ>o~c Q´>ñQ>, 7 H$_mZdmcm M§o~a, ga.nr.E_. amoS>, \$moQ>©, _ww§~B© 400001 \$moZ Z§. : (022) 22675611/9765199908 amYm H$ë`mUXmg X`m©ZmZr M°[aQ>o~c Q´>ñQ>, _w§~B©


26 Am°JñQ> 2012

gmám{hH$

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm!

AM©Zm E§Q>aàm`Pog

h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU * noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ>´ moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. * n`m©daUmMo ajU H$aVo. A E G I S H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

nmhþUMma Agmo qH$dm KaJwVr g_ma§^ H$maU H$moUVohr Agmo I_§J Am{U éMH$a MdrMr nyV©Vm

EH$Xm Md KoÊ`mgmR>r Adí` ^oQ> Úm. {S>OrQ>c H$ca Poam°Šg>

Am[U nwÝhm nwÝhm AmZ§XmgmR>r `m. AmXam{VÏ` `oWo

{S>OrQ>c Poam°Šg Oå~mo Poam°Šg

E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh

\°$Šg

AË`§V AmYw{ZH$

10

Img Vw_À`mgmR>r, Vw_À`m gmo`rgmR>r Vrhr XaamoO A{Ve` dmOdr XamV A_`m©{XV Wmir

emh CÚmoJ ‚c∞Q> Zß. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ÒQ>oeZ ) _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com

A§~a

A_mo{Z`m qàQ>

ñZoh Jëg© hmoñQ>oc ßcm°Q> Z§. 1 d 2, Am{edm©X Z{gªJ hmo_À`m WmoS>o nwT>o ^§S>mam Xe©Z H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ g§nH$m©gmR>r (02114) 227709 _mo~mB©c : 9604628799

c°{_ZoeZ

gmoca dm∞Q>a hrQ>a

dmñVwlr EÝQ>aàmB©Oog

ZdrZV_ V§ÌkmZmgh pìh-JmS>© Bìh°Š`wEQ>oS> Q>çy~ H$coŠQ>a

gmoca dm°Q>a hrQ>a

30% g~{gS>r CncãY

300 LPD

3000 LPD

500 LPD

5000 LPD

à_moQ>g© A°ÝS> {~ëS>g© "`ed§V', {OOm_mVm Mm¡H$, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, nwUo \$moZ : (02114) 231613 _mo~mB©c : 9822871041

àmoàm. : M§ÐH$m§V {WQ>o hþfma, AZw^dr _mH}$qQ>J EpŠPŠ`w{Q>ìh nm{hOo AÜ`j, cm`Ýg Šc~, VioJmd Xm^mS>o

A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ gmYm

9011084766/9011084781/9822257366

_wŠVm Ho$Q>ag©

_`waoe S>m`qZJ

ewÕ emH$mhmar

Zmï>m hmD$g

Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

A°ÝS> ewÕ emH$mhmar _hmamï´>r`Z JwOamWr Wmir gmD$W B§{S>`Z {S>eog Img ^maVr` ~¡R>H$sV MwcrdaMr ^mH$ar, ^ac§ dm§J§, {nR>c§, CS>XmM§ KwQ>§, _mdir ^mV _gmco dmS>r, e|Jmoir, nmco^mOr, VmO§ VmH$

_mdiMm _odm nmoQ>^a Imdm... N>moQ>o g_ma§^, nmQ>u d H$m°Ý\$aÝg H$[aVm hm°c CncãY n¡gm\§$S> H$mM H$maImÝ`mg_moa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : 9423080743, 9423506797

àmoàm. gm¡. gwOmVm [Jarf Ioa


26 Am°JñQ> 2012

{d{dY d¥Îm

gmám{hH$

A§~a

11

{ddoH$mZ§X B§p½ce ñHy$c_Ü`o ñdmV§Í`{XZ gmOam

gañdVr_Ü`o ñdmV§Í`{XZ

ÜdOmamohU àg§Jr g§Vmof Im§S>Jo, gwXm_ Xm^mS>o `m§À`m g_doV (S>mdrH$Sy>Z) g{MZ H$mocdUH$a, {earf ZmB©H$, amhþc IiXo, XmXmgmho~ Cèho, eaXM§Ð H$moVH$a, {dcmg H$mimoIo, ~mimgmho~ qeXo, gwhmg JéS>, A{Zc XUmB©V, A°S>. lram_ Hw$~oa VioJmd Xm^mS>o, {X. 21 : lr ì`º$ Ho$co. ""AmOMr _wco hr CÚmMr à`ËZ H$amdm Ago Ë`m§Zr Z_yX Ho$co. `mn«g§Jr g§ñWoMo CnmÜ`j XmXmgmho~ S>moigZmW _hmamO {ejU àgmaH$ _§S>i ^mdr {nT>r Amho, Ë`m_wio Ë`m§Zm g§Mm{cV {ddoH$mZ§X B§p½ce ñHy$c_Ü`o KS>{dë`mg Amncm ^maV gw§Xa _hmZ Cèho, emco` g{_Vr AÜ`jm gm¡. 66dm ñdmV§Í`{XZ CËgmhmV gmOam ~Zoc.'' hm _hÎdnyU© {dMma Ë`m§Zr aOZrJ§Ym Im§S>Jo, g§ñWoMo ghg{Md gwhmg JéS>, H$m`m©Ü`j ~mimgmho~ qeXo, H$aÊ`mV Amcm. _m§S>cm. H$m`©H«$_mMr gwédmV nmhþÊ`m§À`m {dÚmWu _ZmoJVm_Ü`o Xrnmcr _amR>o g§MmcH$ {dcmg H$mimoIo, lram_ Hw$~oa, ñdmJVmZo Pmcr. ñdmJV Pmë`mZ§Va gwXm_ (B. 8 dr) `m {dÚm{W©ZrZo "ZE ^maV Ho$ gy`©H$m§V Amogdmc, {Jare ZmB©H$, g„mJma O`lrVmB© Omoer, A{Zc XUmB©V Xm^mS>o `m§À`m hñVo ÜdOmamohU Pmco. gnZo' hr H${dVm gmXa Ho$cr. {dÚmÏ`mªZr g§McZ H$ê$Z nmhþÊ`m§Zm à_wI nmhþUo gwXm_ Xm^mS>o `m§Zr amoQ>ar (_mOr AÜ`j amoQ>ar Šc~ Am°\$ VioJmd _mZd§XZm Ho$cr. Šc~ Am°\$ VioJmd E_.Am`.S>r.gr. V\}$ E_.Am`.S>r.gr) VgoM amoQ>ar Šc~ ÜdOJrV d amï´>JrV JmD$Z gdmªZr {dÚmc`mV ewÕ {nÊ`mÀ`m nmÊ`mMr gmo` E_.Am`.S>r.gr.Mo g§MmcH$ g{MZ {Va§½`mg _mZd§XZm {Xcr. emioÀ`m H$aÊ`mH$[aVm dm°Q>a {\$ëQ>g© ~g{dÊ`mV H$moidUH$a, ^aVM§Ð H$moVH$a, {ham_U ~moÌo, amhþc IiXo CnpñWV hmoVo. _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. gw_Z e_m© d `oB©c Ago Omhra Ho$co. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ emioMo gd© n`©do{jH$m gm¡. H«$m§Vr draH$a `m§À`m hñVo eodQ>r g§ñWoMo g§ñWmnH$ AÜ`j gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. Ë`mZ§Va g§Vmof Im§S>Jo `m§Zr _ZmoJV ì`º$ Ho$co. {ejH$d¥§Xm§Zr Ho$co. gyÌg§MmcZ gm¡. {dÚmÏ`mªZr "_oam _wëH$ _oam Xoe' ho {dÚmÏ`mªZr AmB©-d{S>cm§Mo, JwéOZm§Mo {à`m§H$m {H$UrH$a `m§Zr Ho$co. eodQ>r _mÝ`dam§Mo hñVo {dÚmÏ`mªZm Xoe^{º$na JrV gmXa Ho$co. g§ñH$ma OVZ H$amdo, Amnco _Z {dM{cV {ejH$ _ZmoJVm_Ü`o {dÚmc`mÀ`m hmoD$ Z XoVm Mm§Jco kmZ àmV H$ê$Z `m ImD$ dmQ>n H$aÊ`mV Amco d H$m`©H«$_mMr n`©do{jH$m gm¡. H«$m§Vr draH$a `m§Zr _ZmoJV ^maV XoemMo AmXe© ZmJ[aH$ hmoÊ`mMm gm§JVm Pmcr.

gañdVr {dÚm_§{Xa `oWo ÜdOmamohU H$aVmZm Cngan§M aqdÐOr amD$V d BVa _mÝ`da

qeXo Hw$Qw§>~r`m§Zm Am`w{d©å`mMo Ëd[aV gmhmæ`

B§Xmoar, {X. 21 : `oWrc "gañdVr {dÚm_§{Xa' emioV ñdmV§Í`{XZ CËgmhmV gmOam Pmcm. {X. 14 Am°JñQ> amoOr H|$Ðr` _§Ìr d _hmamï´>mMo _w»`_§Ìr {dcmgamdOr Xoe_wI `m§Mo {ZYZ Pmco. àW_ Ë`m§Zm lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV Amcr d ÜdOmamohUmÀ`m H$m`©H«$_mg gwédmV Pmcr. gwaoe P§oS>, àH$me cnmcrH$a, à_moX MmoiH$a, gm¡. MmoiH$a `m§Zr ^maV_mVoMo nyOZ Ho$co. aqdÐOr amD$V, Cngan§M B§Xmoar `m§À`m hñVo ÜdOmamohU H$aÊ`mV

Amco. a_oeamd KmoOJo `m§Zr gdmªZm ñdmV§Í`{XZmÀ`m ew^oÀN>m {Xë`m. {dÚmÏ`mªZr amï´>JrV, ÜdOJrV, à{Vkm åhQ>cr. gdmªÀ`m ghH$m`m©Zo ñdmV§§Í`{XZmMm H$m`©H«$_ CËgmhr dmVmdaUmV nma nS>cm. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ JmT>do ga `m§Zr Hoo$co d Am^ma gm¡. X{hVwco `m§Zr Hoo$co. _wcm§Zm ImD$ XoÊ`mV Amcm d H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

{dcmgamdm§À`m {ZYZm_wio B§XmoarV ñdmV§Í`{XZ gmYm

qeXo Hw$Qw§>~r`m§Zm {då`mMm YZmXoe XoV AgVmZm (COdrH$Sy>Z) ~~Zamd T>moao, gmho~amd H$merX, S>m°. g§O` _mZwYZo, S>m°. gm¡. Á`moVr _mZwYZo, lr_Vr H$ënZm qeXo, gwZrc ehmUo, Xm_moXa qeXo, gmoZy amD$V B§Xmoar, {X. 21 : nm°{cgr KoVë`mZ§Va Hw$Qw§>~r`m§Zm 1 cmI 52 hOma 520 XwX£dr àg§JmV Ago gmhmæ` hmoV {d_mYmaH$m§Mm XwX£dr _¥Ë`y Pmcm Va én`m§Mm YZmXoe gmho~amd H$merX d {d_m Agë`m~Ôc gmho~amd H$merX d qeXo Am`w{d©_m _hm_§S>i Vm~S>Vmo~ gd© a¸$_ A{YH$mar gwZrc ehmUo `m§À`m hñVo Hw$Qw§>~r`m§Zr S>m°. _mZwYZo `m§Mo Img Am^ma _mZco. `màg§Jr Xm_moXa qeXo, ~~Zamd T>moao, AXm H$aVo d Xw:Ir Hw$Qw>§~mcm AmYma ZwH$VmM gwnyX© H$aÊ`mV Amcm. {_iVmo Ago CXmhaU B§XmoarV nwÝhm EH$Xm S>m°. g§O` _mZwYZo `m§Zr H¡$. qeXo `m§Mm S>m°. gm¡. Á`moVr _mZwYZo, gmoZy amD$V d AÝ` {XgyZ Amco. H¡$. ~mimgmho~ qeXo `m§À`m {d_m CVa{dcm hmoVm. gm_mÝ` eoVH$è`mcm CnpñWV hmoVo.

B§Xmoar, {X. 18 (dmVm©ha) : B§Xmoar d n[agamV H|$Ðr` {dkmZ V§ÌkmZ _§Ìr d _hmamï´>mMo _mOr _w»`_§Ìr {dcmgamd Xoe_wI `m§Mo {ZYZm_wio gmYonUmZo ñdmV§Í`{XZ gmOam H$aÊ`mV Amcm. B§Xmoar `oWrc {O. n. àmW{_H$ emioV gm_m{OH$ H$m`©H$V} g§O` amD$V Va gañdVr {dÚm_§{Xa `oWo Cngan§M aqdÐ amD$V `m§Mo hñVo VgoM àJVr {dÚmc`mV _mOr {O. n. gXñ` àem§V T>moao d J«m_n§Mm`V H$m`m©c`mV eha ^mOnmMo _mOr AÜ`j ~~Zamd qeXo `m§Mo hñVo Am{U gmd©O{ZH$ MmdS>r Mm¡H$mV gan§M àXrn H$merX `m§Mo hñVo ÜdOmamohU H$aÊ`mV Amco. àË`oH$ {R>H$mUr {Xd§JV ZoVo {dcmgamd Xoe_wI `m§Zm lÕm§Ocr dmhÊ`mV Amcr. gmd©O{ZH$ MmdS>r Mm¡H$mV _mOr {O. n. gXñ` àem§V T>moao, _mdiMo _mOr g^mnVr {dÇ>camd qeXo, gan§M n«Xrn H$m{eX, _mOr gan§M g§Xrn H$m{eX d lrjoÌ ^§S>mam S>m|Ja Xe_r g{_VrMo AÜ`j gmho~amd `m§Zr _ZmoJVo ì`º$ Ho$cr. MmdS>r Mm¡H$mV JmdmVrc gd© {dÚmWu, {ejH$ d J«m_ñW EH$Ì `oVmV. `mdoir

{dÚmc`mVrc {dÚmÏ`mªZr EH$ amï´>^{º$na g_yh JrV gmXa Ho$co. `màg§Jr gd© _mOr gan§M - h[a^mD$ MìhmU, Xm_moXa qeXo, {dÇ>camd qeXo, gwZ§Xm amD$V, gwdUm©VmB© MìhmU, g§Xrn H$m{eX VgoM XeaW T>moao, M¡Vmcr H$m{eX, a_oe KmoOJo, Am~mgmho~ qhJo, {Xcrn T>moao, aerX _wcmUr `m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. Ë`mMà_mUo J«m_{dH$mgmgmR>r Á`m Á`oð> ZmJ[aH$m§Zr n[al_ KoVco Aem ~mOramd eodH$a, JoZyVmË`m MìhmU, H$mH$m nmZgao, ~~Z MìhmU, h.^.n. XÎmmÌ` H$m{eX, _méVr ^mnH$a `m§Mmhr gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. H$m`©H«$_mg _mOr Am_Xma {XJ§~a ^oJS>o, ^mOnm eha AÜ`j OJÞmW eodH$a, H$m_Jma ZoVo am_M§Ð T>moao, MoAa_Z _ëhaamd qeXo, _w»`mÜ`m{nH$m à{V^m Oìhoar, J«m_n§Mm`V gXñ` gwZrc MìhmU, AéU qeXo, em{cZr ndma, _§Jcm C~mio VgoM h.^.n. Hw§$S>{cH$ eodH$a, XÎmmÌ` XJS>o, e§H$aamd eodH$a, ^JdmZ eodH$a BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo.


26 Am°JñQ> 2012

gmám{hH$

A§~a

12

Saptahik Amber 25 August 2012 Ank  

Latest News from Talegaon, Lonavala and Maval area. Visit www.weeklyamber.com for more news.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you