Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

VioJmd Xm^mS>o df© 24 (A§H$ 43)

Email : infokalpacademy@gmail.com

www.weeklyamber.com

a{ddma, {X. 27/10/2013

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥îR>o 12

_yë` 2 é.

nmUr CaVM Zmhr Varhr nidÊ`mMm hÅ> H$m? ndZm ~§X Ocdm{hZr àH$ën {damoYr g{_VrMm R>m_ {damoY - ~¡R>H$ {Zî\$i VioJmd ñQ>oeZ {X. 23 (dmVm©ha) : qnnar-qMMdS>gmR>r {Z`mo{OV ndZm ~§X Ocdm{hZr àH$ënmg§X^m©V {d^mJr` Am`wŠVm§Zr ~moc{dcoë`m cmoH$à{V{ZYr, àemgH$s` A{YH$mar d àH$ën {damoYr H¥$Vr g{_VrMo à{V{ZYr `m§À`m ~¡R>H$sV Am`wŠVm§Zr _m§S>cocm {d^mJr` g{_VrMm àñVmd H¥$Vr g{_Vrg _mÝ` Zmhr. g{_Vr Zo_Ê`mg nyU© {damoY Agë`mMo nwUo {Oëhm ^maVr` {H$gmZ g§KmMo AÜ`j e§H$aamd eocma d Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§Zr nÌH$mam§er ~mocVmZm gm§{JVco. ~§X Ocdm{hZr àH$ënmÀ`m g§X^m©V emgZmH$Sy>Z _m§S>Ê`mV Amcoco gd©M _wÔo eoVH$è`m§Mr d _mdir OZVoMr \$gdUyH$ H$aUmao AmhoV. ~§X Ocdm{hZrVyZ nmUr Zoë`mg _mdimgmR>r d nmUrnwadR>m `moOZmgmR>r, eoVrgmR>r nmUr {eëcH$M amhUma Zmhr. àË`jmVrc nmUrgmR>m d H$mJXmonÌmMr nmUrgmR>m d dmQ>n {Z`moOZ `mV _moR>r V\$mdV Amho. nmQ>~§Ymao ImË`mZo åhUOo emgZmZoM Omhra Ho$cocr AmH$S>odmar nmhVm gw_mao 4 Q>r.E_.gr. nmUr H$_r nS>Uma Amho. Vo Hw$Ry>Z AmUm`Mo? AmS>mVM Zmhr Va nmohè`mV H$go `oUma? nmQ>~§Ymao ImË`mZo ndZm YaUmVrc EHy$U nmUrgmR>m 10.78 Q>r.E_.gr. Agë`mMo gm§{JVco Amho. n¡H$s _¥VgmR>m 1.10 Q>r.E_.gr., Jmi 0.75 Q>r.E_.gr., ~mînr^dZ 0.75 Q>r.E_.gr. åhUOo Cn`wŠV gmR>m 8.18 Q>r.E_.gr. amhUma Amho. Ë`mVrc {nÊ`mgmR>r 9.14 Q>r.E_.gr., Am¡Úmo{JH$ dmnamgmR>r 1.76 Q>r.E_.gr. Am{U qgMZmgmR>r (eoVr) 1.14 Q>r.E_.gr. Ago dmQ>n {Z`moOZ 12.07 Q>r.E_.gr. hmoVo Amho Am{U

Cn`wŠV nmUrgmR>m Va Ho$di 8.18 Q>r.E_.gr. Amho. `mn¡H$s 6.50 Q>r.E_.gr. nmUr qnnar-qMMdS>gmR>r ~§X Ocdm{hZrZo ZoÊ`mMo {Z`moOZ Amho. _J g§V VwH$mam_ gmIa H$maImZm, XohÿamoS> ~moS>©, VioJmd Z.n., {MIcgo, nmQ>U d BVa 58 nmUrnwadR>m `moOZm d 15 hOma EH$a eoVrg nmUr d {Z`mo{OV ~m¡a E_.Am`.S>r.gr. (1200 EH$a joÌ)cm nmUrnwadR>m H$gm d H$moRy>Z XoUma? åhUyZ gÜ`m Ogo ZXràdmhmVyZ (amdoV ~§Ymè`mVyZ) qnnar-qMMdS> _Znm nmUr CMcyZ OcewÕrH$aU H$ê$Z ehamg nwadR>m H$arV Amho. nmUr H$_r nS>V Zmhr. ^{dî`mV nmUr H$_r nSy> Z`o åhUyZ A{YH$ n`m©`r ì`dñWm emgZmZo Vmon`ªV H$amdr. na§Vw ~§X Ocdm{hZr _mdimVrc eoVH$è`m§Mo g§gma nyU© CÜdñV H$aUmar d OZOrdZ {~KS>dUmar R>aUma Amho. {edm` ndZmZJaMo Oc{dÚwV H§o$Ð ~§X hmoUma Amho. åhUyZ Am_Mm `m àH$ënmg nyU© {damoY H$m`_ amhUma Amho, Ago eocma `m§Zr R>m_nUo gm§{JVco.

nwUo nrnëg H$mo.Am°. ~±Ho$cm Am`.E\$.Eg.gr. H$moS> àmá VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) {X. 22 : nwUo nrnëg H$mo.Am°. ~±Ho$cm Am`.E\$.Eg.gr. H$moS> àmá Pmcm AgyZ Ë`mMm H«$_m§H$ Am`~rHo$Ec 0548 nrnrgr Agm Agë`mMr _m{hVr g§MmcH$ ~~Zamd ^oJS>o `m§Zr {Xcr. AmVm ImVoXmamÀ`m Zmdmda BVa

~±Ho$Vrc aŠH$_ dm ImVoXmamH$Sy>Z BVam§À`m Zmdmda aŠH$_ Ë`mM {Xder O_m hmoD$ eHo$c. ~±Ho$À`m H$moUË`mhr emIoVyZ OdiÀ`m emIoV ì`dhma H$aUo eŠ` Amho. cdH$aM EQ>rE_ gw{dYm gwê$ H$aUma Agë`mMohr ~~Zamd ^oJS>o åhUmco.

cmoUmdim eha nÌH$ma g§K AÜ`jnXr nwÝhm H${dída cmoUmdim {X. 23 : cmoUmdim eha nÌH$ma g§K AÜ`jnXr gm. ~wcX§ _mdiMo ghg§nmXH$ {Z{Ic YZ§O` H${dída `m§Mr \o$a{ZdS> H$aÊ`mV Amcr. nÌH$ma g§KmZo AmJ«hmZo {Xcoco hr nwZO©~m~Xmar AmnU AJ{UV à`ËZ H$ê$Z nyU© H$aUma AgyZ, nÌH$mam§À`m g_ñ`m {ZamH$aU H$aUo, {d{dY {dYm`H$ àH$ën gwê$ H$aUo, VgoM cmoUmdim ZJan[afX ZyVZ B_maVr_Ü`o nÌH$ma H$j {_idÊ`mH$[aVm à`ËZ H$aUo `m§gh {d{dY g_mOmon`moJr H$m_o H$aUma Agë`mMo Vo åhUmco.

`mdoir Á`oð> nÌH$ma XÎmmÌ` Jdir, M§ÐH$m§V Omoer, lram_ Hw$_R>Ho $a, àem§V nwam{UH$, à{dU H$X_, {demc {dH$mar, ^mD$ åhmiñH$a, àm. XrnH$ Vmao, {demc nmS>mio, ~§S>mno V§ `odco, Zaoe ~moaH$a, _Zrf Jdir, g§Vmof gaXoe_wI, Z§Xÿ amerZH$a, g§O` nmQ>rc, gw{Zc MìhmU AmXr CnpñWV hmoV.o

gmoÝ`mMr ZW, Mm§XrMm N>ëcm, Q´>m°\$sO, amoI aŠH$_

VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : lr _ar_mVm CËgd g{_Vr d VéU EoŠ` {_Ì_§S>i KmoamdmS>r `m§À`m g§`wŠV {dÚ_mZo H$moOm{Jar nm¡{U©_m d ZdamÌ CËgdmMo Am`moOZ g§Vmof N>~wamd ^oJS>o `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr H$aÊ`mV Amco hmoVo. _{hcm§gmR>r g§JrV IwMu, M§oSy> ñnYm©, CImUo ñnYm© VgoM _wcm_wctgmR>r S>mÝg

g§Vmof ^oJS>o `m§À`m hñVo nm[aVmo{fH$ {dVaU ñnYm©, qc~y M_Mm, Xm§{S>`m AmXtMo aŠH$_ XoÊ`mV Amcr. Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. H$moOm{Jar `m àg§Jr àrV_ A§Hw$e H$mH$S>o, nm¡{U©_o{Z{_Îm {deof Img AmH$f©U åhUyZ A{_V AéU ^go, AmZ§X ^oJS>o, e§H$a "JOm© hm _hmamï´>' hm _amR>r g§ñH¥$Vr d N>~wamd ^oJS>o, A§Hw$e gr. ^oJS>o, hZw_§V cmdÊ`m§Mm H$m`©H«$_ gmXa H$aÊ`mV Amcm. ^oJS>o, AemoH$ ^oJS>o, {XZH$a ^oJS>o, JUoe _§S>imV\©o$ ~jrg ñdê$nmV _{hcm§gmR>r Zm. ^oJS>o, {dZm`H$ ^oJS>o, gmo_m^mD$ ^oJS>o gmoÝ`mMr ZW, Mm§XrMm N>ëcm d BVa AmXr CnpñWV hmoVo. ñnY©oVrc {dOoË`m§Zm ^ì` Q´>m°\$s d amoI


{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

2

\$ŠH$S>amd {nVm§~ao `m§À`m Q>r S>onmoMo CX²KmQ>Z AmXe© emioV ~m{cH$m{XZ

^mogar `oWo _hmamï´> Q>r S>onmo XþH$mZmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm Am_Xma ~mim ^oJS>o. (eoOmar) am_ZmW dm[a¨Jo, {XJ§~a ^oJS>o, g{dVm JmdS>o, àem§V T>moao, ^mñH$aamd åhmigH$a, am_Xmg JmS>o, {edmOr JmdS>o d BVa VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) {X. 23 (dmVm©ha) : ^mogar (hþVmË_m Mm¡H$, Ami§Xr amoS>) `oWo Zì`mZo gwê$ Pmcoë`m _hmamï´> Q>r S>onmo emIoMo CX²KmQ>Z Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§À`m hñVo ZwH$VoM Pmco. gXa Q>r. S>onmo XþH$mZ {O. n. gXñ`m g{dVmVmB© JmdS>o `m§Mo dS>rc \$ŠH$S>amd

H¥$îUm {nVm§~ao `m§À`m _mcH$sMo Amho. CX²KmQ>Z àg§Jr _mOr Am_Xma {XJ§~a ^oJS>o, ^m.O.nm. VmcwH$m AÜ`j am_ZmW dm[a¨Jo, H$m`m©Ü`j àem§V T>moao, à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, ga{MQ>Urg am_Xmg JmS>o, aKwZmW MmoaKo d em§Vmam_ H$X_ VgoM qnnarqMMdS>À`m ZJago{dH$m AZwamYmVmB©

Jmo\$Uo, VgoM cra H$m°nm©oaoeZMo ì`dñWmnH$ MoVZ dmK, {edmOr JmdS>o, CÎm_ JmS>o, g§Xrn JmS>o, AOw©Z amjo, am_M§Ð KmoQ>Hw$co, ZT>o nmQ>rc, àH$me^mB© d _h|Ð^mB© BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ d ñdmJV {nVm§~ao `m§Zr Ho$co Va Am^ma g{dVmVmB© JmdS>o `m§Zr _mZco.

Cg©o àmW{_H$ emioV MmdS>rdmMZ CnH«$_

VioJmd Xm^mS>o {X. 24 : AmXe© {dÚm _§{Xa emioV ~m{cH$m{XZ{Z{_Îm {d{dY ñnYm© Am`mo{OV H$aÊ`mV Amë`m d VgoM {H$emoad`rZ _wctMo {ejU, àXÿfU _wŠV {Xdmir, H$WmH$WZ d MmdS>r dmMZ ho CnH«$_ am~{dÊ`mV Amco. ~m{cH$m{XZmMo Am¡{MË` gmYyZ emioVrc {dÚm{W©ZtgmR>r hñVmja, {Z~§YcoIZ, d¡`{ŠVH$ Z¥Ë`, ^mdJrV Jm`Z d \°$Ýgr S´>og BË`mXr ñnYmªMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. \°$Ýgr S´>og ñnY©oVrc _wctZr H$ënZm Mmdcm, amUr cú_r~mB©, _Xa Voaogm, gm{dÌr~mB© \w$co, amO_mVm {OOmD$ BË`mXr {d{dY doe^yfm Ho$cr hmoVr. B`Îmm 5dr Vo 7drÀ`m {dÚm{W©ZtZm Amamo½` d Amhma `m {df`m§da gm¡. IiXo _°S>_ d ~ZgmoS>o _°S>_ `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. 8dr Vo 10dr À`m {dÚm{W©ZtZm Amhma, Amamo½` ñdÀN>Vm `m{df`r gm¡. _mB©UH$a, gm¡. XJS>o, gm¡. AmnQ>rH$a d gm¡. T>dio `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. _w»`mÜ`m{nH$m c{cVm H$m§~io `m§Zr gd© _wctZm gH$g, nm¡{ï>H$ Amhma KoD$Z `moJ, àmUm`m_ H$ê$Z emar[aH$ d _mZ{gH$ÑîQ>çm gwÑT> amhUo JaOoMo Agë`mMo gm§{JVco. {H$emoad`rZ _wctgmR>r emioV Am`©Vmam Q´>ñQ>, nwUo `m§À`m dVrZo _mJ©Xe©Z H$aÊ`mV Amco. Yå_Mm[aUr AmH$me JrVm d gm¡. pñ_Vm dmiHo$ `m§Zr 8dr Vo 10drÀ`m {dÚm{W©ZtZm _mJ©Xe©Z Ho$co. _wctZm d`mV Amë`mZ§Va hmoUmao ~Xc, _mZ{gH$Vm `m{df`r _mJ©Xe©Z H$ê$Z ¿`m`Mr H$miOr, `mo½` Amhma, _Zg§VwcZmgmR>r Amdí`H$ Jmoï>r gm§{JVë`m. "`yW \$m°a øw_Z amB©Q²>g' g§KQ>Zm

`m§À`m {dÚ_mZo gm¡. à^m OmYd `m§À`m _mJ©Xe©ZmZwgma emioV "\$Q>mHo$_wŠV {Xdmir' gm {df`mda H$m`©emioMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco. \$Q>mHo$ dmO{dë`m_wio hmoUmao àXÿfU, Ë`mMo Amamo½`mdarc Xþîn[aUm_, \$Q>mŠ`m§À`m doï>Zmdarc Xodr-XodVm§À`m \$moQ>mo§_wio XþImdë`m OmUmè`m Ym{_©H$ ^mdZm BË`mXr {df`m§da gm¡. à^m OmYd `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. emioVrc 8drÀ`m {dÚmÏ`mªZr "àXÿfU_wŠV {Xdmir' `m {df`mda nWZmQ>ç gmXa Ho$co d {d{dY H$ënH$ {MÌm§VyZ \$Q>mHo$ Z dmOdÊ`mMm g§Xoe {Xcm. gd© {dÚmÏ`mªZr `mdfu àXÿfU_wŠV {Xdmir gmOar H$aÊ`mMm g§H$ën Ho$cm. {X. 19 Am°ŠQ>mo~a amoOr B. 5dr Vo 8drÀ`m {dÚmÏ`mªMo MmdS>r-dmMZ KoÊ`mV Amco. gXa H$m`©H«$_mg emco` ì`dñWmnZ g{_Vr d _mVm-nmcH$ g§KmMo gd© gXñ` CnpñWV hmoVo. ^mfm {df`mMo dmMZ, coIZ d J{UVmVrc _yc^yV {H«$`m `m§Mo _yë`_mnZ H$aÊ`mV Amco. gd© {dÚmÏ`mªMo H$m¡VwH$ emioÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m lr_Vr c{cVm H$m§~io d H$m`©H«$_mg CnpñWV AgUmè`m gd© gXñ`m§Zr Ho$co. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ g§^mOr R>mHy$a `m§Zr Ho$co. Am^ma gm¡. àVrjm T>dio `m§Zr _mZco. {X. 21 Am°ŠQ>mo~a amoOr am_H¥$îU _R>, nwUo `oWrc Am`m©Z§XOr _hmamO `m§Zr H$WmH$WZmVyZ gwg§ñH$mam{df`r _mJ©Xe©Z Ho$co. `m H$Wm-H$WZmVyZ àm_m{UH$nUm, Zr{V_Îmm, ewÕ dmMm R>odUo hr OrdZ_yë`o {dÚmÏ`mªÀ`m _ZmV éO{dÊ`mgmR>r ~moYH$Wm gm§{JVë`m.

_hmiw§Jo emioV B©-c{ZªJ

dmMZ KoVmZm g§Vmof agmi, gmo~V dg§V ~mado, g§O` R>mHy$a, OmqcXa Ym_UH$a, gw{ZVm H$maHo$, ~mimgmho~ c~S>o d gd© gXñ` Cg©o {X. 23 : {X. 19 Am°ŠQ>mo~a {ejH$m§Mo A{^Z§XZ Ho$co. `m H$m`©H«$_mMo hm H$m`©H«$_ \o$~«wdmar 2014 _Ü`o amoOr {d^mJr` JwUdÎmm {dH$mg {Z`moOZ gm¡. gwaoIm eoOdi d gm¡. H$ënZm gømÐr dm{hZrda àgm[aV H$aÊ`mV `oUma H$m`©H«$_m§VJ©V {O. n. àmW{_H$ emim Cg©o Xoe_wI `m§Zr Ho$co. `m H$m`©H«$_mMo nwUo Amho, Aer _m{hVr ~mc{MÌdmUrMo {Z_m©Vo `oWo MmdS>rdmMZ Am`mo{OV H$aÊ`mV {OëømVyZ \$ŠV Cg©o emioMo amÁ` e¡jμ{UH$ àgÝZ nmoVXma `m§Zr gm§{JVcr. Amco. `m_Ü`o B. 1cr Vo 4WrÀ`m EHy$U V§ÌkmZ g§Ü`m "~mc{MÌdmUr'H$Sy>Z 156 {dÚmÏ`mªZr A{Ve` CËH¥$ï>nUo {MÌrH$aU H$aÊ`mV Amco. AñI{cV dmMZ Ho$co. gan§M g§Vmof agmi, gw{ZVm H$maHo$, amo{hXmg Ym_UH$a, Xm_y R>mHy$a d gd© gXñ`, ^maV R>mHy$a, OmqcXa Ym_UH$a, gmho~amd H$maHo$, g§O` Vm§~o d dg§Vamd gh^mJ : àgmX cmoUH$a ~mado CnpñWV hmoVo. {dÚmÏ`mªZr CËH¥$ï>nUo dmMZ ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa Ho$ë`m~Ôc ì`dñWmnZ g{_VrZo ~wYdma, {X. 30/10/2013 amoOr gm`§. 5.00 Vo 6.30 _w»`mÜ`mnH$ ~mimgmho~ c~S>o d gd©

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K

H$m`©H«$_ : ^maVr` ñWmnË` B{Vhmg

_hmiw§Jo B§Jio {X. 24 : {O. n. àmW{_H$ emim _hmiw§Jo `oWo J«m_n§Mm`V _hmiww§Jo B§JioÀ`m gm¡OÝ`mZo B©-c{ZªJ gw{dYm gwê$ H$aÊ`mV Amcr Amho. EH$ {Xdg emiogmR>r `m H$m`©H«$_m§VJ©V {O. n. gXñ` gwaoe^mD$ Jmoao `m§Zr H§o$Ðà_wI Jmogmdr ga `m§À`mg_doV emiog ^oQ> {Xcr. ì`dñWmnZ g{_VrÀ`m _mÜ`_mVyZ Ë`m§Zr gwg§dmX gmYcm. `m àg§Jr gan§M XÎmm^mD$ {Jao, Cngan§M {dídZmW _hmiw§H$a, gXñ` amo{hXmgeoQ> Vwno, g§O` ^mcoamd J«m_godH$ nUdo^mD$ `m§Zr J«m_n§Mm`VrÀ`mdVrZo B©c{ZªJ goQ> emiog {Xcm.

`m gw{dYo~Ôc AÜ`j O`Hw$_ma Jm`H$dmS>, CnmÜ`j {dídZmW _hmiw§H$a, gw{Zc ZmZm q^S>o d _YwH$a MìhmU gXñ`, gXñ`m lr_Vr gm[aH$m _hmiw§wH$a, gm¡. gwaoIm OmYd, gm¡. Vmam ~dco, H§o$Ðà_wI Jmogmdr ga, ^JV _°S>_, _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. _§Xm{H$Zr qeXo, {e{jH$m gm¡. dmKwco, gm¡. g§JrVm Jm`H$dmS>, gm¡. Xoenm§S>o, gm¡. _ohao, lr_Vr IS>Vao, lr_Vr ndma, lr_Vr ~moÌo, lr_Vr JmdS>o, lr_Vr gmoZdUo, {ejH$ cmoI§S>o ga, _hmiw§H$a ga, AmìhmS> ga `m§Zr J«m_n§Mm`VrMo _Z:nyd©H$ A{^Z§XZ Ho$co.

gmám{hH$ A§~aMm

{Xdmir A§H$ {XZm§H$ 30 Zmoìh|~a amoOr EoZ {XdmirV Amnë`m ^oQ>rcm `oV Amho.


VioJmd d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

dmZàñWml_mVrc d¥Õm§Mr AmëhmXXm`r ghc gmonmZH$mH$m g_mYr, Zmam`Unya, à{V~mcmOr, _mhÿa

A§~a

3

dJ©UrXmam§gmR>r "gm. A§~a'À`m g^mgXm§Zm {dZ§Vr H$aÊ`mV `oV Amho, H$s d¥ÎmnÌmMm H$mJX, N>nmB©, dmhVyH$ IM© `mV _moR>r dmT> Pmcr Amho. d¥ÎmnÌ _moR>çm {O{H$arZo Mmc{dco OmVo ho AmnU OmUVmM. Var dm{f©H$ dJ©Ur doioda XoÊ`mMr gdmªZm {dZ§Vr. - g§nmXH$

g^mgXm§Zm {dZ§Vr Oo g^mgX amhÊ`mMr OmJm ~XcVmV qH$dm Jmd gmoSy>Z OmVmV Aem g^mgXm§Zr gm. A§~aÀ`m H$m`m©c`mer Ëd[aV g§nH©$ gmYmdm. AÝ`Wm OwÝ`m nÎ`mda A§H$ OmV amhrc. Vgo Z H$i{dë`mg g^mgX dJ©Ur "Xo`' Yacr OmB©c. Z§Va H$moUVrhr VH«$ma MmcUma Zmhr. - g§nmXH$

ROYAL SOLAR SYSTEM : Authorised Dealers for : Racold Thermo Ltd. & Photovoltaic Home lights.

D. B. Pawar ghcrV gh^mJr dmZàñWdmgr, g§ñWoMo nXm{YH$mar d _mÝ`da VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : dmZàñWml_mVrc d¥Õm§Mr ghc à{V~mcmOr (Ho$VH$dim), Zmam`Unya, gmonmZH$mH$m g_mYr Xe©Z (gmgdS>) d _mhÿa `oWo OmD$Z Amcr. gd© Aml_dmgr`m§~amo~a g§ñWoMo {dídñV gwaoe gmIdiH$a, gm¡. gwZ§XmVmB© Oárdmco, g{Md gm¡. C{_©cm N>mOoS>, g§ñWoMo H$m`©H$m[aUr gXñ` M§Ðhmg

Oárdmco, ^aVHw$_ma N>mOoS> VgoM noÝeZg© Agmo{gEeZMo AÜ`j EH$ZmW Xoenm§S>o gnËZrH$ gh^mJr Pmco hmoVo. g§nyU© àdmgmV AmOr-AmOmo~m§Zr gw§Xa ^OZo d A^§J åhQ>co. Ë`mM~amo~a JmÊ`mÀ`m ^|S>çm§Mmhr AmZ§X cwQ>cm. gwZ§XmVmB©, C{_©cm, EH$ZmWH$mH$m d MonoH$mH$m `m§Zr CÎm_ gmW {Xcr. gH$miÀ`m CÎm_ ZmíË`mMo Am`moOZ

lrH$m§V Mono `m§OH$S>yZ, XþnmaMo eoVmdarc éMH$a ^moOZ {Zd¥Îm godm g§KmMo {MQ>Urg am_M§Ð qeJQ>o `m§À`mV\©o$ Va g§Ü`mH$mir "_`yaoe aoñQ>m°a§Q>'_Yrc OodUmMo Am`moOZ ^aVHw$_ma N>mOoS> `m§À`mV\©o$ H$aÊ`mV Amco hmoVo. Aml_mVrc ghcrcm Z `oD$ eH$Umè`m AmOr-AmOmo~m§Mr ì`dñWm Aj` hf©o, ncH$ N>mOoS> d Amem ^moio `m§Zr MmoI nma nmS>cr.

PmerMr amUr, dra hZw_mZ, qgh, MmMm Zohê$

Cell : 9960393938, 9822744240, 9370627111 Phone : (02114) 223793 Shop : Shubhashree Apts. Shop No. 3, Stn. Road, Near Talegaon Nagarparishad, Talegaon Dabhade, Tal. Maval, Dist. Pune 410506

Office : G-1/3, Laxmi Nivas, Shree Nagari Phase II, Talegaon Dabhade. Email : Royalsolar_tal@yahoo.co.in

KamV JiV§`? q^Vrcm Amoc Amcr`? _wirM qMVm ZH$mo!

{d¿Zha H$ÝñQ´>ŠeZ ñnoe{° cQ>r : {dZm VmoS>\$moS> B§OŠo eZ d Ho${_H$c dmnê$Z ~mWê$_, Q>ao go , dm°c H«$° H$gh gd© àH$maMo dm°Q>aàwq\$JMo H$m_ CÎm_ àVrMo H$ê$Z {_ioc. Ë`mMà_mUo H§$nmC§S> dm°c âcmo[a¨J ~m§YH$m_ Am{U KamÀ`m AmVyZ-~mhoê$Z n|qQ>JgwÕm {Q>H$mdy d AmH$f©H$ H$ê$Z {_ioc. gd© H$m_o _m\$H$ XamV! em§VmB©ZJa \o$O - 1, ZJa nm{cHo$g_moa, VioJmd Xm^mS>.o _mo~mB©c : 9422087842

gmoh_

eoIa Mm¡Yar : 9922940375

Am°Q>mo_oeZ E§Q>aàm`Oog

"\°$eZ emo'_Ü`o _wc§-_wcr, {e{jH$m d _mÝ`da VioJmd Xm^mS>o {X. 18 : H$cm{nZr Agcocr PmerMr amUr, dra hZw_mZ, dmT>{dcr. H$m`©H«$_mMo g§`moOZ Am{U dVZZJa emIo_Ü`o _hm^m|S>cm Am{U O§JcmMm amOm qgh, MmMm Zohê$, {Z`moOZ dVZZJaÀ`m {e{jH$m gm¡. AZKm "\°$eZ emo' H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV narH$WoVrc OmXÿMr nar, X`m©Mo H$moir {eamoiH$a d gm¡. ZrVm amOo `m§Zr Ho$co. ImD$Mo dmQ>n d "nR>c_² {dnwc_' `m Amcm. à_wI nmhþÊ`m åhUyZ gm¡. d¡îUdr Aem {d{dY doe^yfm gmXa Ho$ë`m. g{MZ Q>H$co `m CnpñWV hmoË`m. `m Z§Va ^m|S>cm d Ja~m Pmcm. ícmoH$mZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr. _wcm§Zr kmZoœar, em¡`m©Mr JmWm Jaã`mV _mÝ`dam§Zr \o$a Yê$Z a§JV

B§Q>aH$m°_/Q>ocr\$moZ {gpñQ>åg², gr.gr.Q>r.ìhr. pìhS>rAmo S>moAa \$moQ>mo, Q>mB©_ AQ>|ÝS>Ýg² {gpñQ>åg², `m~amo~a BVahr godm CncãY 65, "nw{ZV', `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : 02114-222641 B_oc : sohamautomation01@gmail.com

POOJA TILES

Ashok Pawar +91 94220 79568 +91 96042 69646

Manufacturer In Tiles  Pavers  Chequered Tiles  Galicha Tiles  Rubber Mould Paver & Tiles  Fly Ash Bricks

 Designer

H$cm{nZrMm _mV¥{XZ, _hm^m|S>cm CËgmhmV gmOam VioJmd Xm^mS>o {X. 17 : H$cm{nZr ~mc^dZ, `ed§VZJa emIo_Ü`o "_mV¥{XZ' d "_hm^m|S>cm' CËgmhmZo gmOam H$aÊ`mV Amcm. _wcm_wctZr ñdV: V`ma Ho$cocr

J«rqQ>½O d Mm°H$coQ> AmB©cm XoD$Z Amerdm©X KoVcm. AM©Zm Vwinwio `m§Zr AmOÀ`m H$mimV AmB©Zo Amnë`m _wcm§da Mm§Jco g§ñH$ma H$aUo {H$Vr JaOoMo Amho, ho gm§{JVco. ZdamÌr{Z{_ÎmMm _hm^m|S>cm

_{hcm nmcH$ CËgmhmZo Ioië`m. {IamnVrMo dmQ>n H$aÊ`mV Amco. H$m`©H«$_ nma nmS>Ê`mgmR>r gwf_m R>H$ma, Á`moVr ZmJnyaH$a Am{U àVrjm Omoer `m à{e{jH$m§Zr {deof n[al_ KoVco.

85, Ekaveera Society, Near Samarth Vidyalaya, Talegaon Dabhade Station, Tal. Maval, Dist. Pune - 410507. Maharashtra

SHIVRAJ ENTERPRISES Manufacturer in Tiles  Pavers Authorised Dealers for

 Designer

H$m`Xm Vw_À`m nmR>rer

ÜdZr àXyfU

gdm©oÀM Ý`m`mc`mÀ`m {ZU©`mZwgma gd©gm_mÝ` ZmJ[aH$mMm em§VVoV OJÊ`mMm _yc^yV hŠH$ {hamdyZ KoVcm OmD$ eH$V Zmhr.

85, Ekaveera Society, Near Samarth Vidyalaya, Talegaon Dabhade Station, Tal. Maval, Dist. Pune - 410507. Maharashtra


27 Am°ŠQ>mo~a 2013

A§H$ 43 dm

{X. 27 Am°ŠQ>m~ o a 2013

k

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

gmoÝ`mMm Yya! emoYmdmM cmJoc!! CÎma àXoemVrc CÝZmd {OëømVrc amOmamd am_~j qgh `m§À`m amOdQ>rVrc {H$ëë`mV hOma Q>Z gmoZo Agë`mMo gmYy emo^Z gaH$macm amOm qgh `m§Zr ñdßZmV `oD$Z gm§{JVco Am{U gmè`m§Mo S>mi o o CÎmaàXoeH$S>o cmJco. nydu gmoim-gVam dfmªndy u JUnVrXod AH$ñ_mV XÿY {nD$ cmJcm hmoVm. Ë`mdoir Ë`m KQ>Zc o m IwÔ _hmamï´>mÀ`m _w»`_§Í`m§ZrM XþOmoam {Xcm hmoVm. _J CÝZmdÀ`m `m {H$ëë`mMo Mm§J^co H$moU, H$g§ amoIUma? lÕmH$mimnmgyZ ~mOma~wU½`m§Mr OmoaXma dX©i VoWo gwê$ Pmcr. Hw$R>ë`mhr A§YlÕocm cmOdoc, BVŠ`m doJmZo dm{hÝ`m§daÀ`m _yI© n§{S>Vm§Zr amZ CR>{dco. dmñV{dH$ `m CËIZZmMr ~mV_r AmR>dS>m ^a AmYrM EH$m B§JO« r d¥ÎmnÌmZo {Xcr Agë`mMo g_OVo. _mJo Ë`mMr H$maU_r_m§gmhr Ho$cr Amho. Ë`mV H$moR>ho r gmYyÀ`m ñdßZmMm CëcoI Zmhr ho {deof. àmW{_H$ _m{hVrÀ`m AmYmao nwamVÎd {d^mJmZo g§~{§ YV n[agamMr `m§{ÌH$ VnmgUr Ho$cr hmoVr. Ë`m Z§VaM Ë`m§Zr R>am{dH$ {R>H$mUr ^yJ^m©Mm emoY KoÊ`mMm {ZU©` Ho$cm. OJ^amV Aem ñdê$nmMo ImoXH$m_ gmVË`mZo Mmcy AgVo, Ë`mV I{OZm {_i{dUo EdT>mM hoVy ZgVmo Am{U Ago ImoXH$m_ H$moUmÀ`m ñdßZm§À`m AmYmao hmoV ZgVo. Ë`mgmR>r CnJ«hmÀ`m gmømZo KoVcoë`m {MÌ{\$VrMm Aä`mg _hÎdmMm R>aVmo. H¥$framÁ`_§Ìr MaUXmg _h§V, ho gmYy emo^ZMo AZw`m`r AmhoV. Ë`m§À`mM gm§JÊ`mdê$Z IwÔ n§VàYmZ S>m.° _Z_mohZ qgJ `m§Zr S>m{| S>`mIoS>m_Ü`o ImoXH$m_ H$aÊ`mg nadmZJr {Xcr Agmdr. Mmcy _{hÝ`mV CÎmaàXoemV ^mOnZo _moXtÀ`m àM§S> g^m cmdë`m AmhoV. nU n§VàYmZnXmMo ^mOnMo ^mdr C_oXdma AgUmè`m Za§Ðo _moXtZm d _hÎdmH$m§jc o m EH$m gmYyZMo gmoÝ`mMo ñdßZ KoD$Z VmËnwaVr H$m hmoBZ© m Iri KmVë`mMo g_mYmZ H$m±Jgo« cm {_iUma Amho. emo^ZMo ñdßZ gmH$ma Pmë`mg H$m±Jgo« gaH$maÀ`m VwcZoV Amnco gmYygݧ `mer H$moR>o H$_r nS>VmV `mMm nS>Vmim ^mOn d _moXtZm ¿`mdm cmJoc. MwH$y Z I{OZm gmnS>cmM Va Xoe _mcm_mc hmoBc © . `ynrE gaH$ma nwÝhm gÎmoV `oBc © Ago A§YlÕoMo amOH$maU Agmdo Ago {XgVo. nwamVÎd ImVo ho H|$Ðr` ImVo Amho åhUyZ H$moUmÀ`m gm§JÊ`mdê$Z H$moR>ho r ImoXH$m_ H$arV Zmhr. `mMmM AW© Ë`m§Zm H$moUrVar dê$Z AmXoe {Xcm Amho, ho gd© dm{hÝ`m§Zr cjmV ¿`mdo. Ë`m_wio Ago ehmUo ~wÕrMo à_wI A§J AgVrc Va `m XoemVrc {ddoH$~wÕrMo, {dkmZmMo H$m` hmoUma `mMr ^rVr dmQ>V.o _moXtZr {H$Vrhr H§$R>emof Ho$cm Var, Á`mo{Vî`m§À`m gëë`mZwgma CÎmaàXoemV AmJ_Z, ^mfU Am{U àñWmZm§À`m doim {ZpíMV H$aUmao d g^oV AneHy$Z `oD$ Z`o åhUyZ dmñVyVkm§À`m gm§JÊ`mdê$Z Mm§XrMo XmoZ gn© ^yJ^m©V JmS>ë`mZ§Va g^ogmR>r V`ma H$aÊ`mV Amcoë`m ì`mgnrR>mdê$Z H$m±Jgo« gaH$maÀ`m A§YlÕoMr {Iëcr CS>{dÊ`mMm A{YH$ma _moXtZr J_mdcm Amho. EHy$UM H$m` XoemVrc à_wI XmoÝhr nj A§YlÕm, ~wdm~mOr, gmYygݧ `mer, ñdßZa§OZ `mV X§J Pmco AmhoV Am{U åhUyZM S>m.° Za|Ð Xm^mocH$am§Mo IwZr _moH$mQ> gwQ>co AmhoV. gmYy~m~m§À`m ñdßZm§Zm ~mOycm R>do Zy XoemVrc ^yJ^m©V gmoÝ`mMo gmR>o cndco AmhoV, ho _mÝ` H$amdoM cmJoc. hOmamodfmªndy u H$moUr cn{dco ho gm§JUo AdKS> Amho. nU 1857À`m ñdmV§Í`g§Jm« _mMo goZmnVr AgUmao ZmZmgmho~ noedo d VmË`m Q>mno o `m§Zr {d{dY amOoaOdmS>çm§Mr g§nÎmr, gmoZ,o Mm§Xr XmJXm{JZo AZoH$ {H$ëco d {d{dY _§{XamÀ`m ^yJ^m©V _wÔm XS>dZy R>do cr, Ë`mcm H$maU B§JO« m§Zm Vr hñVJV H$aVm `oD$ Z`o åhUyZ. B{VhmgVkm§Mm `m ~m~V Aä`mghr Amho. Xhm {R>H$mUr ImoXH$m_ Ho$co Va EImÚm {R>H$mUr Var _moR>m I{OZm gmnSy> eH$Vmo. ZmZmgmho~ ho Xþgè`m ~mOramdm§Mo XÎmH$nwÌ hmoV.o 1857À`m g§Jm« _mV CÝZmdMo amOo am_~j qgh `m§Zm hm¡VmË_ nËH$amdo cmJco. VoWo Ë`m {H$ëë`mV H$mhrVar {_ioc BVnV {ZUm©`H$ _m{hVr {_imcr Am{U _moXtMm _hmaW CÎmaàXoemV AS>dm`Mm `mMm M§J H$m±Jgo« Zo ~m§Ycm. H$maU VoWo _moXtÀ`m àM§S> g^m hmoUma AmhoV. Ë`mMdoir OZVoMo cú` ImoXH$m_mda Agoc Aer Ioir H$m±Jgo« Zo Ioicr Amho. gmoZo {_imo AWdm Z {_imo, gmYy~m~m§À`m S>mŠo `mda Imna \w$Q>Uma d H|$Ðr` amÁ` H¥${f_§Ìr MaUXmg _h§V `m§Mo MaU nwÝhm _§{Ì_§S>imV AgUma ZmhrV. gmYyÀ`m ñdßZmV VÏ` Agë`mMo gm§JZy ^maVr` nwamVÎd {d^mJ Am{U ^yJ^© gd©jo U {d^mJ A§YlÕocm {dkmZmMr OmoS> XoV Agco Var ho ñdßZ Iao R>ê$Z hOma Q>Z gmoZo BWo gmnS>Ê`mMr eŠ`Vm YygaM Amho. nU 1857À`m AmYrMo YZ OmD$ Úm, nU Ë`mdoiÀo `m g§Jm« _mV _moR>o YZ {R>H${R>H$mUr XS>dZy R>do co Amho, Ë`mMm gdªH$f emoY KoUmar `§ÌUm Amåhmcm C^r H$amdrM cmJoc. H$maU Ë`m H$mimV XoemV IamoIaM gmoÝ`mMm Yya {ZKV hmoVm ho Amåhmcm _mÝ`M H$amdo cmJoc. ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mcH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©`qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$co. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, \°$Šg : 223310

g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V Omod}H$a gmám{hH$ A§~a H$m`m©c`

"ñdam§JU'

30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJm§d ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$ l

g§nmXH$s`

A§~a

k

df© 24 do

gmám{hH$

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

ñÌr-{df`H$ Midi AmO XoemV {ñÌ`m§{df`r Midi C^r am{hcr Amho, hr ~m~ Mm§Jcr Amho. qcJ^oX _Zwî`àmÊ`mÀ`m OrdZmMm \$aH$ R>acm Amho. nwéfàYmZ g§ñH¥$Vr AZm{XH$mcmnmgyZ Amåhmg {MH$Q>cr Amho. Ë`mMm ^oX H$aÊ`mMm AZoH$ Yw[aUm§Zr à`ËZ Ho$cm, nU g_mO Ë`mM JV©Vo AS>H$cm Amho. åhUyZ {ñÌ`m {H$Vrhr {eH$ë`m, _moR>çm hþÚm§da Joë`m AJXr A§VamimV {dH«$_ àñWm{nV Ho$cm Var Ë`m§Mo ñWmZ Xþæ`_M am{hco Amho. EH$m ~mOycm d¥ÎmnÌo "V{ZîH$m'À`m _mÜ`_mVyZ OZOmJ¥Vr H$arV AmhoV, Ë`mMdoir Q>rìhr M°Zcdmco ñÌrÛofmÀ`m _m{cH$m XmIdyZ H$m` gmYV AmhoV VoM H$iV Zmhr. ñÌrM ñÌrÀ`m _wimda CR>V AgVo, Ago gVV XmI{dco OmVo. ñÌrZo ñÌrMo ajU H$aUo, _m`m cmdUo, AmYma XoUo Aer H$WmZHo$ H$m {Z_m©U hmoD$ eH$V ZmhrV? {ñÌ`m§Mr CÝZV, IwZer, nmnr, AZ¡{VH$ Ñî`o g_mOmnwT>o R>do VmV Voìhm goÝgm°a~moS>© ZmdmcmM Amho H$m` Agm àíZ nS>Vmo. g_mOmV Á`m Mm§Jë`m d dmB©Q> KQ>Zm KS>VmV Ë`mcm _mÜ`_ohr O~m~Xma AgVmV. d¥ÎmnÌo d EHy$UM _mÜ`_ hm cmoH$emhrMm Mm¡Wm ñV§^ Amho. OZVoMm AmYma Amho, Vmo {ZamYma H$ê$Z MmcUma Zmhr. H$mhr _mÜ`_o d d¥ÎmnÌo Mm§Jcr H$m_o H$arV AgVmV nU Ë`m§Zm g_mO hdr Ver gmW XoV Zmhr. hoM Iao H$maU g_mOñdmñÏ` {~KS>{dÊ`mg H$maUr^yV R>aV Amho, Ago AmT>iVo. XoemV AZoH$ àíZm§g~§ Y§ r Midir Cä`m am{hë`m AmhoV. nU {ñÌ`m§{df`r AmO Iè`m AWm©Zo Midi gwê$ Pmcr Amho. Ë`mV {dO` ZŠH$sM hmoBc © . nU nwéfm§BVH$mM {ñÌ`m§Zm gwÕm Ë`mMm AW© H$im`cm hdm. ñÌr^«Uy hË`oMo nmn Q>miVmZm KamV `oUmar gyZ hr _wcr g_mZ _mZUmam g_mO Amåhmcm C^m H$amdm cmJoc. Ë`mMdoir ñÌr^«Uy hË`ocm {damoY H$aUmar H$R>mao _mVmhr {Z_m©U Pmcr nm{hOo. AmO XoemV EH$

hOma nwéfm§_mJo 952 {ñÌ`m BVHo$ à_mU H$_r hmoV Amho Va 125 H$moQ>r cmoH$g§»`oV VéUr {H$Vr hm àíZhr CJ« Pmcm Amho. \$merMr {ejm XoD$Z AË`mMma H$_r hmoUma ZmhrV. Ë`mMo ^` Oê$a Agoc nU Vo \$ŠV g_§Og nwéfm§Zm Agoc. amdUm§Zm ^` Vo H$m` hmo? \$merMr {ejm Oar `mo½` Agcr Var Vr cdH$amV cdH$a XoUmar `§ÌUm d H$m`©nÕV erK«JVrZo H$m_ H$aUmar Agmdr, `mdaM Ë`mMo `e Adc§~Zy Amho. ZmhrVa _J ñÌrda AË`mMma Pmcm, _mê$Zhr Q>mH$cr, Vgo nwamdo d d¡ÚH$s` Ahdmc

~miH¥$îU amB©arH$a VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) {_imco, nU _{hZm|_{hZo IQ>cm MmcyM Amho. Ago KS>co Va H$m`ÚmMm d nmo{cgm§Mm YmH$ amhUma Zmhr, ñÌr{df`H$ Midircm Vo KmVH$ R>aoc. ñÌr ì`ŠVrcm AZoH$ àíZ {MH$Q>co AmhoV. Vr àW_ H$moUmMr Var _wcJr AgVo, _J nËZr hmoV,o Z§Va AmB© hmoV.o {Vcm gmgy-gmgao, XraOmdm `m§À`mer ZmVo R>do mdo cmJVo. Ë`mV OmV, Y_©, Am{W©H$, e¡j{UH$ Ë`mM doir Amamo½` {df`H$ àíZm§er gm_Zm H$amdm cmJVmo. BVa àíZm§Vhr g§Kf© H$amdm cmJVmo. CXmhaU H$m_mÀ`m {R>H$mUr hmoUmao c¢{JH$ emofU Vo ehar d J«m_rU ^mJmVhr gma»`mM à_mUmV Mmcy Amho. eodQ>r hr ñÌrMidi H$moR>n`ªV AmoT>y Z Ý`m`Mr `mMr H$ënZmM H$adV Zmhr. Varhr _mJo Z hQ>Vm hr Midi nwT>o aoQ>mdrM cmJoc. ñÌrMidir~m~V Oar AmemXm`H$ {MÌ Agco Var ñÌrdmXmMr Or d¡Mm[aH$ àmê$no Zoh_r CËnÝZ hmoVmV Vr AZmdí`H$ Jm|Yi H$aVmV Ago ZwH$Ë`mM Pmcoë`m {ZarjUmVyZ g_moa Amcr AmhoV. AJmoXaM ~è`mn¡H$s ñdV§Ì ~Zcoë`m d gwYmacoë`m {ñÌ`m - ì`ŠVr åhUyZ Mmcy Agcoë`m AmË_emoYmV {d¿Zo AmUrV AmhoV.

H$gohr H$ê$Z Ë`mcm ~mYm AmUUmè`m KQ>Zm KS>Uo d XoemVrc àË`oH$ Jmoï>tH$S>o nwéfgÎmmH$ H$mañWmZ åhUyZ ~KUohr {dKmVH$ {eH$dU g_mOmV éOV Amho, hr \$ma ŠcoeXm`H$ ~m~ R>aV Amho. EImXr ñÌr Amnë`mnojm _moR>çm hþÚmda Amho, hr ~m~ nwéf _mÝ` H$arV Zmhr, {VÀ`m hmVmImcr H$m_ H$aVmZm Vr ñÌr Amho Am{U _r nwéf Amho hm Ý`yZJ§S> Oncm OmVmo. ñÌrMo dM©ñd nwéfm§Zm ZH$mo AgVo. hr MidirMr Xþgar ~mOy R>aVo. qcJ^oXmMm hm \$aH$ Omon`ªV {Q>H$y Z Amho Vmon`ªV {ñÌ`m Xþæ`_ñWmZrM amhUma. åhUyZ ñÌr dJm©Mr VmH$X, d¡Mm[aH$ nmVir, ~wÕr, __Vm, ñÌrg_yh `mMr EH${ÌV ~¡R>H$ nwéfr dM©ñdmcm AmìhmZmË_H$ cT>m XoD$ZM C^r H$aÊ`mMr JaO Amho. J«m_rU ^mJmVrc {ñÌ`m A§YlÕm, A{e{jV, nwéfàYmZ g§ñH¥$VrV AS>H$coë`m AmhoV. Ë`m§Zm Ë`mVyZ ~mhoa H$mT>Ê`mgmR>r gw{e{jV ñÌrdJm©Zo nwT>o `mdo. S>m.° Za|Ð Xm^moiH$am§Mm ~ir `mM cT>mB©VZy Jocm, ho àË`oH$mZo cjmV Agy Úmdo. MidirÀ`m _mÜ`_mVyZ VéUtZm H$mhr gyMZm H$amì`mem dmQ>VmV. Amnë`m H$nS>çmnmgyZ, dmJÊ`m-~mocÊ`mV g§ñH$m[aV ^mZ Agm`cm hdo. _mo~mB©c, \o$g~wH$, M°qQ>J, H$m°cOo cmB©\$, nm°H$o Q>_ZrMm Xþén`moJ, ~mB©H$Mo AmH$f©U `mnmgyZ WmoS>o gm§^miyZ amhm`cm hdo. ~mhoa Va OmdoM cmJoc, Ë`m{edm` Vw_Mr CÝZVr H$er hmoBc © ? nU Oa ~mhoa H$mhr Ìmg, AS>MU `oV Agoc Va Vo _¡{ÌUtZm, nmcH$m§Zm, Mm§Jë`m eoOmè`m§Zm {Z^uS>nUo gm§Jm! Ë`mgmR>r ñdV§ÌnUo A`mo½` _mJ© {ZdS>Ê`mMr doi AmUy XoD$ ZH$m. {eH$ë`mgdacoë`m {ñÌ`mM CÝ_Îm Pmcoë`m g_mOmcm gmdê$ eH$VmV nU Ë`m§Zm H$mhr g_§Og, {ddoH$s nwéfmoÎm_m§Mm AmYmahr {_im`cm hdm!

dmMH$m§Mo {dMma Á`oð>m§Zm AmZ§X XoUmam H$m`©H«$_! Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>imÀ`m g^oV ZmQ>çdmMZmMm H$m`©H«$_ ZwH$VmM Pmcm. S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Zr coIH$ e. Zm. Zdao `m§Zm AmXam§Ocr dm{hcr. VgoM _mJ©Xe©Z Ho$co. Z§Va e. Zm. Zdao `m§À`m Amocr gwH$s `m H$Wmg§J«hmVrc Mma H$Wm§Mo ZmQ>çdmMZ H$aÊ`mV Amco. _mUyg åhQ>cm, H$s g§dmX hm

gmYUmaM åhUyZ g§dmX H$gm Agmdm, A§YlÕm d EH$m coIH$mMr KoVcocr _wcmIV \$maM gw§Xa hmoVr. ~mocUmam d EoH$Umam Ia§M EH$ _hÎdmMo ZmVo AgVo. gdmªZm XrS>Vmg {IidyZ R>odco hmoVo. gd© em§VnUo EoH$V hmoVo. Á`oð> ZmJ[aH$m§Zm ZdamÌrMr OUyH$mhr_oOdmZrM {_imcr. `mMm AmZ§X XoUmao åhUOoM ZmQ>çdmMZ H$aUmao {dZm`H$ {c_`o, g§O` _mZH$a, S>m°. gwhmg H$m{ZQ>H$a, S>m°. AZ§V nam§Ono d gm¡. {dZ`m Ho$gH$a `m§Mo _ZmnmgyZ A{^Z§XZ! gm¡. Xrnmcr JmoH$U© VioJmd Xm^mS>o

nmcH$m§Zmo gmdYmZ emim, {dÚmc`, _hm{dÚmc`mVyZ OmUmè`m _wcm_wctMr g§»`m AVmoZmV dmT>V Amho. {edm` e¡j{UH$ CnH«$_m§À`m AZoH$ emImhr dmT>V Amho. no_|Q> grQ²>g Am{U H$_mcrMo S>moZoeZ `m ^`mdh nmœ©^y_rda Ho$. Or. nmgyZMo {ejU {dÚmÏ`mªÀ`m OrdZmcm H$moUVr {Xem XoUma Amho _mhrV Zmhr. nU EH$ Jmoï> ZŠH$s

{dÚmWu-{dÚm{W©ZtZm ZH$mo VodT>m _moH$ionUm, KamVyZ d {ejH$m§H$Sy>Z H$moUVrhr {dMmaUm Zmhr. `m OmoS>rcm _mo~mB©c, Q>rìhr., \o$g~wH$, XþMmH$s, MmaMmH$s doJdoJir _Zmcm ^aH$Q>dUmar gmYZo, _hm{dÚmc`mVrc ~o\$m_ g§_ocZo, {ZdS>UwH$m, OmoS>rcm nm°Ho$Q>_ZrMm _mamhr

ZH$mo Ë`m A{à` KQ>Zm§Mr H$maUo Amho. åhUyZ _wcm§Zm n¡go JaOonwaVoM ÚmdoV. nmcH$m§Zr, {ejH$m§Zr nmD$c CMcco nm{hOo. VméÊ` dmB©Q> KQ>Zm KS>m`cm H$maUr^yV R>aV Amho. lrH¥$îU nwa§Xao VioJmd ñQ>oeZ


VioJmd d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

5

H$m±J«og d amï´>dmXrMo EH$m nmR>monmR> EH$ KmoQ>mio ~mhoa H$mT>UmaM - {H$arQ> gmo_æ`m VioJmd Xm^mS>o {X. 21 (dmVm©ha) : H$m±J«og d amï´>dmXr H$m±J«ogMo EH$mnmR>monmR> EH$ Ago {d{dY KmoQ>mio ~mhoa H$mT>UmaM. VgoM {g§MZ (H¥$îUm Imoao) KmoQ>mù`mMr aŠH$_ Omon`ªV emgH$s` {VOmoarV O_m hmoV Zmhr Vmon`ªV Amåhr ñdñW ~gUma Zmhr, Agm Bemam ^m.O.nm.Mo _mOr ImgXma {H$arQ> gmo_æ`m `m§Zr H$mÝho (Vm. _mdi) `oWo {Xcm. _mdi VmcwH$m ^m.O.nm. H$m`©H$Vm© Vo ZoVm à{ejU H$m`©emioÀ`m g_mamon àg§Jr à_wI A{VWr åhUyZ Vo ~mocV hmoVo. AÜ`jñWmZr ^m.O.nm. AÜ`j am_ZmW dm[a¨Jo hmoVo. H$m`©emioMo CX²KmQ>Z {edgoZm g§nH©$ à_wI lra§J VWm Aßnmgmho~ ~maUo `m§À`m hñVo d Am_Xma ~mim ^oJS>o, _mOr Am_Xma {XJ§~a ^oJS>o `m§À`m à_wI CnpñWVrV Pmco. `m àg§Jr Ama.nr.Am`. {Oëhm AÜ`j gy`©H$m§V dmK_mao, {edgoZm {Oëhm CnmÜ`j ^maV R>mHy$a, Á`oð> ZoVo Ho$edamd dmS>oH$a, _mdiMo g^mnVr amOmam_ qeXo, Cng^mnVr a§OZm JamS>o,

`wdm _moMm© VmcwH$m AÜ`j aqdÐ ^oJS>o d g§^mOr `odco, _{hcm AmKmS>r AÜ`jm Z§XmVmB© gmVH$a, H$m`m©Ü`j àem§V T>moao, à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a `m _mÝ`dam§gh VmcwŠ`mVrc ^m.O.nm.Mo gd© nXm{YH$mar d H$m`©H$V©o _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. nwT>o ~mocVmZm gmo_æ`m åhUmco, H$s gw_mao 10 cmI 57 hOma H$moQ>tMo {d{dY KmoQ>mio H$m±J«og d amï´>dmXr H$m±J«ogZo Ho$coco AmhoV. AmXe© KmoQ>mim Ahdmc hmVr Amcm Amho. Ë`mVrc KmoQ>mim g§gXoÀ`m npãcH$ AH$m¢Q>g² H${_Q>rZo _mÝ` Ho$cm

Amho. ~oZm_r ßcm°Q>Mr g§»`m 65 Amho d g§ajU ImË`mVrc A{YH$mè`m§Mo Ho$di 37 ßcm°Q> AmhoV. ~oZm_r ßcm°Q> amOH$s` ZoË`m§Zr ZmVodmB©H$m§Zm {Xcoco AmhoV. gr.~r.Am`. g§ñWm {ZanojnUo Vnmg H$arV Zmhr. ~oZm_tZm dmMdV AmhoV. _w»`_§Í`m§Zr _{hÝ`m^amV Ahdmc OZVog_moa Z AmUë`mg Amåhr H$m`Xoera Vnmg H$ê$ Ago Omhra Ho$co. Va _w§~B©À`m Owhÿ `oWrc Am`.nr.Eg. nmocrg A{YH$mè`m§À`m dgw§Yam gmogm`Q>rV N>JZ ^wO~i n[admamMo 2 ~oZm_r âc°Q> AgÊ`mMm ñ\$moQ> gmo_æ`m `m§Zr Ho$cm. `m

_oWm°{S>ñQ> MM©V\©o$ Á`oð> ZmJ[aH$m§Mm ñZoh_oimdm VioJmd Xm^mS>o {X. 20 (dmVm©ha) : _oWm°{S>ñQ> _amR>r g|Q>oZar MM© (VioJmd ñQ>oeZ)À`m _{hcm _§S>imÀ`m dVrZo ZwH$VmM Á`oð> ZmJ[aH$m§Mm ñZoh_oimdm KoÊ`mV Amcm. gwédmVrg aoìh. g§Xrn IamV `m§Zr `oey àmW©Zm Jm`cr. Á`oð>m§Zr Amnë`m Hw$Qw>§~r`m§gh CnpñWV amhÿZ An[a{MVm§er n[aM` H$ê$Z KoVcm. emco` d H$m°coO OrdZmVrc AmR>dUtZm Ë`m§Zr COmim {Xcm. OrdZmVrc AZw^d H$WZ H$ê$Z EH$_oH$m§À`m gwIXþ:ImV gh^mJr Pmco. `mdoir Á`oð>m§Zr ^{ŠVJrVo, {dZmoXr MwQ>Ho$ gmXa H$ê$Z H$WmH$WZ H$ê$Z CnpñWVm§Zm _§Ì_w½Y Ho$co.

_{hcm _§S>i AÜ`jm Z{cZr _{gXmg d aoìh. g§Xrn IamV `m§Zr OrdZ d gH$mamË_H$ Ñ{ï>H$moZ VgoM "N>§Xm§Mr OmonmgZm' `m~m~V g{dñVa _mJ©Xe©Z Ho$co. VgoM Á`oð>m§Zr Amamo½`mMr ¿`md`mMr H$miOr `m A§VJ©V ndZm hm°pñnQ>c (gmo_mQ>Uo) `m§À`m ghH$m`m©Zo _Yw_oh, aŠVXm~, öX`{dH$ma d hmS>m§Mo AmOma `m{df`r gImoc _mJ©Xe©Z S>m°. dfm© dmT>moH$a, S>m°. _hoe OmYd, S>m°. àXrn B§Jio, S>m°. àUd dmT>moH$a `m§Zr Ho$co. Á`oîR>m§À`m {d{dY e§H$m§Mo {ZagZ Ho$co. _{hcm _§S>imÀ`mdVrZo eoao ^mD$gmho~, AmemVmB© eoao, Om°Z I§S>mJio, _§Xm I§S>mJio, EH$ZmW Jm`H$dmS>, {_{_go

noQ´>rH$, {_{_go IamV, AZ§V _H$mgao, {~«Ooe ^m§~i, Am_mo{cH$ nm°c eo\$S>©, ho_cVm MìhmU, amokr JwOo, A§H$c JwOo `m Á`oð>m§Mm à{V{ZYrH$ ñdê$nmV Omhra gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. gyÌg§MmcZ Amem Jm`H$dmS> d gwdUm© Jm`H$dmS> `m§Zr Ho$co. àmñVm{dH$ gw{Zc Jm`H$dmS> `m§Zr d ñdmJV aËZà^m MH«$Zmam`U `m§Zr Ho$co. g§`moOZ Zr{cOm Jm`H$dmS>, E{cOm JwOo, amOlr OmYd, {dZ`m {hdmio, O`lr ~ZgmoS>o, nwînm C_mnVr, ho_cVm MìhmU, e{eH$cm ~moS>©o, Á`moVr ^moao `m§Zr Ho$co. Va gËH$ma aoìh. g§Xrn IamV `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amco. Am^ma Z{cZr _{gXmg `m§Zr _mZco.

H$cm{nZrV H$moOm{Jar gmOar VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : H$cm{nZr_Ü`o H$moOm{Jar nm¡{U©_m CËgd ZwH$VmM CËgmhmV g§nÞ Pmcm. Jm{`H$m g§nXm {WQ>o `m§À`m _mJ©Xe©ZmZwgma H¡$. JOmZZ dmQ>do `m§À`m JrVm§da AmYm[aV "gm`§Vmam' hm H$m`©H«$_ gmXa H$aÊ`mV Amcm. _oYm amZS>o, Mm§XUr nm§S>o, àmMr Jwáo, AnUm© ImoV, {Zem _mohZnyaH$a, nwînm AmJmeo d chmZ _wcm§Zr

JOmZZ dmQ>do `m§Mr gw_Ywa JrVo gmXa H$ê$Z a{gH$m§Mr XmX {_i{dcr. Ë`mZ§Va `m§ZrM qhXr JmUr gmXa H$ê$Z H$m`©H«$_mMr a§JV dmT>dcr. S>m°. A{œZr nam§Ono `m§Zr JrVo gmXa Ho$cr. nÙZmW nwam{UH$ `m§Zr "Xþ{Z`mXmar' `mda H${dVm EoH$cì`m. aMZm didS>o Am{U gr_m gmIao `m§Zr gw§Xa Z¥Ë` gmXa Ho$co. _§Joe amOh§g (V~cm, T>mocH$s), g§nXm {WQ>o (g§dm{XZr) `m§Zr

CÎm_ gmW Ho$cr. ho_§V P|S>o, à{VH$ _ohVm, {dZm`H$ H$mio, _§Xma Hw$cH$Uu, _§Xma Xoenm§S>o `m§Zr `m H$m`©H«$_mMo Am`moOZ Ho$co. S>m°. A{œZr nam§Ono `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Zr gdmªZm àmoËgmhZ XoD$Z H$m`©H«$_mMm g_mamon Ho$cm. gdmªZr Aënmonhma Am{U c‚mVXma XÿY KoD$Z H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

Xþ:IX {ZYZ {dÇ>camd qeXo

Cg©o (_mdi) `oWrc J«m_X¡dV lr nÙmdVr Xodr _§{XamMo nwOmar {dÇ>camd e§H$aamd qeXo (Jwad) `m§Mo a{ddmar 13 Am°ŠQ>mo~a amoOr d`mÀ`m 90ì`m dfu

d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m _mJo {ddm{hV 1 _wcJm, 2 _wcr, gyZ d ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. AZoH$ df©o Ë`m§Zr n§T>anya nm`r dmar Ho$cr hmoVr. lr nÙmdVr {dÚmc`mMo _w»`mÜ`mnH$ VgoM _mdi VmcwH$m _mÜ`. d CÀM _mÜ`. emim _w»`mÜ`mnH$ g§KmMo g{Md Am{U àdMZH$ma h.^.n. àH$me qeXo `m§Mo Vo dS>rc hmoV.

ì`mnmar _{hnVeoR> Sw>§Ja_c AJadmc (86) `m§Mo Aën AmOmamZo ZwH$VoM {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m nümV ghm _wco, XmoZ _wcr, gwZm, ZmVd§S>o Agm _moR>m n[adma Amho. _{hnVeoR> gm_m{OH$ H$m`©H$V©o d XmZeya ì`ŠVr åhUyZ à{gÕ hmoVo. {d_m à{V{ZYr gm¡. gw{ZVm amOHw$_ma AJadmc `m§Mo Vo gmgao hmoV. Ë`m§À`m A§Ë``mÌog _moR>m g_wXm` CnpñWV hmoVm.

_{hnV AJadmc

O`d§Vr~mB© T>moao

VioJmd ñQ>oeZ n[agamVrc Á`oð>

B§Xmoar `oWrc gm_m{OH$ H$m`©H$Ë`m©

gmogm`Q>rg O_rZ XoÊ`mnmgyZ J¡aH$mZyZr nadmZ½`m XoÊ`mÀ`m ~Xë`mV ^wO~im§Zr ñdV:À`m nXamV àË`oH$s 15 H$moQ>tMo 2 âc°Q> KoVco. 2600 Mm¡.\y$Q> À`m 2 gX{ZH$m nmo. hdmcXma nm§Sw>a§J nmQ>rc d nmo. hdmcXma cú_U CH$a§S>o `m XmoZ ~oZm_r ì`ŠVtÀ`m Zmdo {_i{dco AmhoV d g_ra ^wO~i, n§H$O ^wO~i, g§MmcH$ Agcoë`m ^mdoe {~ëS>a àm.{c. `m H§$nZrZo Ad¿`m 30 cmIm§V `m gX{ZH$m {_i{dë`m, Agm Amamon gmo_æ`m `m§Zr Ho$cm. AmJm_r {ZdS>UwH$sZ§Va ^m.O.nm.Mo

Za|Ð _moXr n§VàYmZ hmoUma hr H$mù`m XJS>mdaMr aoK Amho. H$maU H$m±J«og d am.H$m±.À`m ^«ï>mMmar, _hmJmB© d _{hcm AË`mMmam§À`m amOdQ>rg OZVm H§$Q>micr Amho. Xoe gwOcm_ gw\$cm_ H$aUo hoM àË`oH$ ^m.O.nm. H$m`©H$Ë`m©Mo ñdßZ Amho Am{U Vo _moXr `m§À`m ZoV¥ËdmImcr nyU© hmoUma. `m àg§Jr _mdimVrc gw_mao 25 am.H$m±.À`m H$m`©H$Ë`mªZr ^m.O.nm._Ü`o àdoe Ho$cm. H$m`©emioV S>m°. `wdamO H$X_ nmQ>rc `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. gyÌg§MmcZ g§KQ>Z _§Ìr A{dZme ~dao `m§Zr Ho$co. Va Am^ma am_Xmg JmS>o `m§Zr _mZco.

Om§^dS>oV 311 J«m_ñWm§Zm AmYmaH$mS>© VioJmd ñQ>oeZ {X. 21 (dmVm©ha) : Om§^dS>o (Vm. _mdi) `oWo Mm¢S>mB© Xodr `wdm _§M (Om§^dS>o) `m§À`mdVrZo Am{U lr S>moigZmW ZmJar ghH$mar nVg§ñWoÀ`m ghH$m`m©Zo AmYmaH$mS>© `moOZm A{^`mZ am~{dÊ`mV Amco. 311 J«m_ñWm§Zr `m `moOZoMm cm^ KoVcm. H§o$ÐmMo CX²KmQ>Z _mOr Cngan§M aoImVmB© ^m§Jao `m§À`m hñVo Am{U nmocrg nmQ>rc OJÝZmW ZmQ>H$ d g_mO^yfU ~mimgmho~ qeXo `m§À`m à_wI CnpñWVrV Pmco. `m H§o$ÐmgmR>r Mm¢S>mB©Xodr `wdm _§M AÜ`j {dH$mg ^m§Jao, `moJoe ZmQ>H$,

A{Zc KmoOJo, gmJa qeXo, nßny ZmQ>H$, Hw$_ma ZmQ>H$, H¡$cmg ^m§Jao, AemoH$ ^m§Jao, MoVZ ^m§Jao, {XZH$a ^m§Jao `m§Zr {deof n[al_ KoVco. `mdoir ^aV KmoOJo, g§O` ^m§Jao, H$m{eZmW ^m§Jao, Hw$_ma ZmQ>H$, amOy KmoOJo, {ZVrZ ^m§Jao, AmZ§Xm qeXo, nm§Sw>a§J KmoOJo CnpñWV hmoVo. gyÌg§MmcZ gwZ§Xm AmMm`© d AM©Zm JmT>do `m§Zr Ho$co. àmñVm{dH$ d ñdmJV J«m.n§. gXñ`m gm[aH$m ZmQ>H$ `m§Zr Ho$co. Va Am^ma gmonmZ ^m§Jao `m§Zr _mZco.

_ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

_mo~mB©c : 9380125291 \$moZ : (0211) 224675 lr_Vr O`d§Vr~mB© ZWy T>moao (77) `m§Mo Aënem AmOmamZo Jwédma 17 Am°ŠQ>mo~a amoOr {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m _mJo {ddm{hV EH$ _wcJm d EH$ _wcJr, gyZ, ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. cmoUmdim Am`.Q>r.Am`.Mo H$_©Mmar d Y_©ZmW ^OZr _§S>imMo gXñ` gw^mf T>moao `m§À`m _mVmolr Va J«m.n§. gXñ` d ^m.O.nm. ga{MQ>Urg gw{Zc MìhmU `m§À`m Ë`m AmË`m hmoË`m

XÎmmÌ` JéS> B§Xmoar (Vm. _mdi) `oWrc H$m{Z\$ZmW {_Ì _§S>imMo g{H«$` H$m`©H$V©o XÎmmÌ` _méVr JéS> (gwVma) d` 40 df©o `m§Mo AnKmVr {ZYZ Pmco. H¡$. XÎmmÌ` JéS> `m§À`m nümV AmB©, nËZr, XmoZ {ddm{hV ^mD$, 2 {ddm{hV ~{hUr d XmoZ A{ddm{hV _wco Agm n[adma Amho. XÎmmÌ` JéS> ho nm°cr hmD$gMo {deof Hw$ec H$mamJra åhUyZ g§nyU© _mdimV à{gÕ hmoVo.


27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm! h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU * noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ>´ moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. A E G I S * n`m©daUmMo ajU H$aVo. H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

emh CÚmoJ E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh flcm∞Q> Zß. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ÒQ>oeZ ) _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com We buy and sale quality secondhand cars

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag© ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

A§~a

6


27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

7

H$moOm{Jar nm¡{U©_oÀ`m {Q>nya Mm§XÊ`mV ^mOn eha H$m`©H$m[aUr Omhra ~mimgmho~ gmVH$a, a_oeamd cmo_Q>o, {ejU _§S>i gXñ` gVre amD$V, YZ§O` Xoe_wI

`m§À`mgh ~hþg§»`oZo Á`oð> d `wdm H$m`©H$V©o CnpñWV hmoVo.

^maVr` OZVm nj VioJmd Xm^mS>o eha H$m`©H$m[aUr AÜ`j H$m`m©Ü`j CnmÜ`j

VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : H$moOm{Jar nm¡{U©_oMo Am¡{MË` gmYyZ nyU© M§ÐmÀ`m gmjrZo ^maVr` OZVm njmZo njmMr eha H$m`©H$m[aUr Omhra Ho$cr. nwT>rc dfu hmoUma Agcoë`m gmd©{ÌH$ {ZdS>UwH$sV {XëcrV d _w§~B©V ^mOnMrM gÎmm `oUma Agë`mMm R>m_ {dídmg Agë`mZo njmV M¡VÝ`mMo dmVmdaU Amho. O~m~XmarZo, Omo_mZo H$m_ H$am d Zd_VXma Zm|XUrV A{YH$m{YH$ à`ËZ H$am Ago AmdmhZ Am. ~mim ^oJS>o `m§Zr Ho$co Va nX ho emo^ogmR>r ZgyZ g_mOgodogmR>r Agë`mMm naIS> gëcm _mOr ZJamÜ`j A°S>. aqdÐ Xm^mS>o `m§Zr {Xcm. njmMo ehamÜ`j g§Vmof Xm^mS>o `m§Zr g§KQ>Z à`ËZm§Mr namH$mð>m H$aÊ`mMo AmdmhZ Ho$co. J{Z{_`m {g{H$cH$a `m§Zrhr {dMma _m§S>co. ^maV_mVm nyOZ d ñdmJVJrVmZo Ama§^ Pmcm. H¡$. ~mimgmho~ qnJio, H¡$.

g¥ï>r Xm^mS>o, H¡$. eaXamd {H$ado `m§Zm lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV Amcr. gyÌg§MmcZ cú_U _mZo Va Am^ma {Zcoe _ohVm `m§Zr _mZco. g§O` dmS>oH$am§Zm VmcwH$m ^mOn H$m`©H$m[aUrda {Z_§{ÌV gXñ` åhUyZ nÌ XoÊ`mV Amco. `m H$m`©H«$_mg à_wI nmhþUo åhUyZ Á`oð> ZoVo Ho$edamd dmS>oH$a, Am_Xma g§O` C\©$ ~mim ^oJS>o, AÜ`j g§Vmof Xm^mS>o, {damoYr njZoVo JUoe ^oJS>o, ZJagodH$ M§ÐH$m§VOr eoQ>o, {Oëhm ga{MQ>Urg {dœZmWamd

Xm^mS>o, _mOr VmcwH$m _{hcm AmKmS>r AÜ`j Á`moVrVmB© OmYd, _{hcm AmKmS>r AÜ`j emo^mVmB© naXoer, _m. ZJagodH$ J{Z{_`m {g{H$cH$a, em_amd Xm^mS>o, _mOr ZJamÜ`j aqdÐZmW Xm^mS>o `m§À`mgh _mOr ZJagodH$ B§XaeoR> Amogdmc, àH$meeoR> Amogdmc, ZJagodH$ {Zcoe cmoUH$a, gwOmVmVmB© Ioa, A_¥Vm Q>H$co, Zr{c_m Xm^mS>o, ew^m§Jr {eagmR>, gm[aH$mVmB© ^oJS>o, ~miVmË`m ^oJS>o, g§Xrn ^oJS>o, ~mimgmho~ H$moVwiH$a, gwYmH$a Xoe_wI, ImoV ga,

Zy_{d V§Ì{ZHo$VZ {dÚmÏ`mªMr ßc°pñQ>H$ {Z_©ycZ _mohr_

: g§Vmof har^mD$ Xm^mS>o : cú_U JmonrZmW _mZo : ^mñH$a H¥$îUmOr ^oJS>o, {dZmoX amR>moS>, à_moX XoeH$, A°S>. S>r. ~r. Ho$Xmar, emo^mVmB© naXoer, Á`moVrVmB© MmoiH$a ga{MQ>Urg : {Zcoe _ohVm, g§Vmof cmoUH$a, A°S>. lram_ Hw$~oa, g§Vmof qeXo, à^mVmB© Ho$gaH$a, gwaoImVmB© nmQ>rc {MQ>Urg : g§Vmof naXoer, AO` ^oJS>o, gwYra Im§~oQ>o, XÎmmÌ` P|S>, H¥$îUm åhmiñH$a, g§Xrn ndma I{OZXma : g§O` Amogdmc gh-I{OZXma : ccrV Jmoao à{gÕr à_wI : A_moc eoQ>o gh-à{gÕrà_wI : _hoe gmoZnmdco njàdŠVo : {H$aU Amogdmc g§KQ>H$ : JUoe Aßnm ^oJS>o, _h|Ð nigo gh-g§KQ>H$ : JmoHw$i {H$ado, VwH$mam_ Am§Ðo ^maVr` OZVm `wdm _moMm© Jmd {d^mJ ñQ>e o Z {d^mJ AÜ`j : gyaO gmVH$a g§O` H$mc©o H$m`m©Ü`j : g§O` ~mdrñH$a àem§V Vm`o à^mar : gmJa Q>H$co g§KQ>H$ : aqdÐ _mZo CnmÜ`j : n§H$O J§wXoem, aqdÐ H$mimoIo ga{MQ>Urg : {dZm`H$ J§. ^oJS>o _{hcm AmKmS>r AÜ`jm (Jmd {d^mJ) : gm¡. emo^mVmB© AéU ^oJS>o H$m`m©Ü`jm : gm¡. CfmVmB© Imoëc_ AÜ`jm (ñQ>oeZ {d^mJ) : g§JrVmVmB© amO|Ð eoiHo$ {dÚmWu AmKmS>r AÜ`j : Ho$Xma JmoaI ^oJS>o H$m`m©Ü`j : `ed§V km. Xm^mS>o ghH$ma AmKmS>r AÜ`j : _H$a§X _mcH$a H$m`m©Ü`j : JUoe C§S>o _{hcm ~MVJQ> AmKmS>r - AÜ`j : aOZrVmB© R>mHy$a eoVH$ar AmKmS>r - AÜ`j : g§O` _ëhmar Xm^mS>o VH«$ma {ZdmaU AmKmS>r - AÜ`j : {gVmam_ H$moioH$a Á`oð> ZmJ[aH$ AmKmS>r - AÜ`j : XÎmmÌo` _oT>r

OrdZYmam {dÚmc`mg nmÊ`mÀ`m Q>mŠ`m

Y_©dra e§^yamOo `wdm_§MmMo g§ñWmnH$ g§O` H$mc©o `m§Zr Amnë`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm OrdZYmam {dÚmc`mcm nmÊ`mÀ`m Q>mŠ`m ^oQ> {Xë`m. _mdi VmcwH$m ^mO`w_mo AÜ`j aqdÐ ^oJS>o `m§À`m hñVo hm H$m`©H«$_ g§nÝZ Pmcm. Ë`m àg§Jr aqdÐ ^oJS>o, g§O` H$mc©o d AÝ`

Am`gm°Z Yy_Ho$Vy `oVmo` OZOmJ¥Vr A{^`mZm_Ü`o gh^mJr {dÚm{W©Zr (S>mdrH$Sy>Z) ñZohc JmS>o, F${MVm gmiw§Ho$, Am{XVr dmiw§O, AmaVr H$m§~io gmo~V g_W© {dÚmc`mMo _w»`mÜ`mnH$ ~~Zamd Vm§~o VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : ZyVZ g§MmcH$ EZ. Eg. _wPw_Xma d g§ñWoMo {df`m§da _mJ©Xe©Z Ho$co. H$mhr {R>H$mUr _hmamï´> {dÚm V§Ì{ZHo$VZÀ`m {dÚmÏ`mªZr g{Md gwaoe ^mB© ehm `m§À`m J«m_ñWm§Mmhr gh^mJ cm^cm. ho A{^`mZ ßc°pñQ>H$ {Z_©ycZmgmR>r _mdi Am{U IoS> _mJ©Xe©ZmImcr hr _mohr_ n{hë`m§XmM `eñdr H$aÊ`mgmR>r _°Ho${ZH$c {d^mJ à_wI YZmOr OmYd d {df` à_wI VmcwŠ`mVrc 27 _mÜ`{_H$ emim§_Ü`o am~{dÊ`mV Amcr. _mdi Am{U IoS> VmcwŠ`mVrc H$mhr F${fHo$e nm§S>o `m§Zr {Z`moOZ Ho$co hmoVo. `m OmD$Z OZOmJ¥Vr _mohr_ am~{dcr. 108 {dÚmWu Ë`mV gh^mJr Pmco hmoVo. àmMm`© {ZdS>H$ emim§_Ü`o `m {dÚmÏ`mªZr àH$ënmMo gd© ñVam§_YyZ {deof H$m¡VwH$ Oo. Eg. nmQ>rc, g§ñWoMo AÜ`j _mOr ßc°pñQ>H$ dmnamMo Xþîn[aUm_, n`m©daUmMm hmoV Amho. Am_Xma H¥$îUamd ^oJS>o VgoM H$m`©H$mar èhmg Am{U ßc°pñQ>H$Mr {dëhodmQ> `m

Am`gm°Z Yy_Ho$Vy doJmZo n¥ÏdrH$S>o Hy$M H$ê$ cmJcm Amho. Ë`mMo VwH$S>o Pmco AWdm Vmo _mJ© ~XcUma Agë`mÀ`m e§H$m§Zm ZwH$VmM emñÌkm§Zr nyU©{dam_ {Xcm. `m Am°ŠQ>mo~aÀ`m eodQ>r Vmo Xþ{~©UrVyZ {Q>nVm `oUma Amho. VgoM Zmoìh|~a _{hÝ`mÀ`m eodQ>r Am{U {S>g|~aÀ`m gwédmVrg Vmo CKS>çm S>moù`m§Zrhr nmhVm `oB©c. Am`gm°Z Yy_Ho$VyMr _m{hVr XoUmar _amR>r d B§J«Or nwpñVH$m, _moR>çm nS>Úmda Xþ{~©UrÛmao Ë`mMr à{V_m, H$m`©emim,

N>m`m{MÌo AmXrMr ì`dñWm ZmJar {dkmZ d IJmoc {díd H§o$ÐmV\©o$ H$aÊ`mV Amcr Amho. ^maVmÀ`m ^y_rdê$Z `m Yy_Ho$Vycm hþS>H$Umè`m n{hë`m ì`ŠVrcm Á`mo{V{d©Úm n[ag§ñWm 1 cmImMo ~jrg XoUma Amho. n§M_ Om°O© ~mXehm Jocm Ë`mdoir VgoM n§{S>V Odmhacmc Zohê$ Joco. Ë`mdfu AmH$me^a {ngmam ngacocm Yy_Ho$Vy {Xgcm hmoVm Ago d¥Õ_§S>ir gm§JVmV. Ë`m_wio Yy_Ho$Vy CJdUo gm_mÝ`V: Aew^ _mZco OmVo.


{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

_amR>r ^mfm, g§ñH¥$Vr Oncr nm{hOo `mkgoZramOo Xm^mS>o `m§Zr gm{hË`, H$cm, g§ñH¥$Vr _§S>imV Ho$coco AmdmhZ g§ñWoMo _w»` {dídñV A°S>. ghXod _Im_co `m§Zr Ë`m§À`m àmñVm{dH$ ^mfUmV g§ñWoÀ`m H$m`m©Mm, VioJmdÀ`m g§ñH¥$VrMm AmT>mdm KoD$Z gm{hË` ghdmgMr nmíd©^y_r {deX Ho$cr. `m Z§Va dYm©nZ {XZm{Z{_Îm Am`mo{OV Ho$coë`m gw§Xa hñVmja ñnY©oMm nm[aVmo{fH$ {dVaU g_ma§^ gd© _mÝ`dam§À`m ew^hñVo nma nS>cm. hñVmja VÁk S>m°. _YwgyXZ KmUoH$a `m§Zr "ñdmjardê$Z ñd^mdXe©Z' hm {dZmoXr H$m`©H«$_ àmË`{jH$m§gh gmXa Ho$cm. H$moOm{JarÀ`m Mm§XÊ`mV Am`mo{OV `m gmohù`m{Z{_Îm gm¡. aoImVmB© Omoer `m§Zr g§ñWoMo g§ñWmnH$ Jmo. {Z. Xm§S>oH$a `m§À`m AmR>dUr gm§{JVë`m. g§ñWoMo {dídñV Xod|Ð ~ma_wI, e¡coe _Im_co, e{eH$m§V KmoS>oH$a, àm. gm¡. énH$_c Y|S>o, g§{dX nmQ>rc, ho_§V KmoS>oH$a `m§Zr {deof n[al_ KoVco. nmhþÊ`m§Mm n[aM` {dídñV S>m°. í`m_ Omoer `m§Zr H$ê$Z {Xcm. gyÌg§MmcZ AmaVr gmd§V-{XdmH$a `m§Zr Ho$co. g{Md AOw©Z Jm`H$dmS> `m§Zr Am^ma _mZco. Mm§XÊ`mVrc Xþ½YnmZmZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

_§S>imÀ`m dYm©nZ {XZ g_ma§^ àg§Jr S>mdrH$Sy>Z S>m°. _YwgyXZ KmUoH$a, C_mXodramOo Xm^mS>o, `mkgoZramOo Xm^mS>o, gm¡. aoImVmB© Omoer, gm¡. gw{ZVmVmB© H$mimoIo, A°S>. ghXod _Im_co (^mfU H$aVmZm) d AmaVr gmd§V {XdmH$a gagoZmnVr KamÊ`mZo gm{hË` VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : ""Xm^mS>o `m _amR>oemhrVrc à_wI KamÊ`mZo gVV _amR>r g§ñH¥$Vr~Ôc Oncocr na§namJV AmñWm, ~mUm Oncm Amho, åhUyZ ^{dî`mVhr {nT>çmZ²{nT>çm nma nmS>cocr O~m~Xmar _amR>r ^mfm Am{U g§ñH¥$Vr AmnU OncrM `mMo XmIco XoV _mdi naJÊ`mV Xm^mS>o nm{hOo,'' Ago _V lr_§V gaXma KamÊ`mZo C^macocr _§{Xao, dmS>o, Vir, `mkgoZramOo gË`|ÐamOo Xm^mS>o (gaH$ma) nmUdR>o BË`mXr cmoH$mon`moJr H$m`m©Mr `m§Zr ì`ŠV Ho$co. `oWrc gm{hË`, H$cm _m{hVr {Xcr. gm¡. H$mimoIo `m§Zr XrnàÁdcZ Ho$co. Am{U g§ñH¥$Vr _§S>imÀ`m 33ì`m dYm©nZ{XZ g_ma§^mV AÜ`j åhUyZ Ë`m {ZH$mc ~mocV hmoË`m. JQ> àW_ H«$_m§H$ {ÛVr` H«$_m§H$ nmhþÊ`m åhUyZ cmoUmdim ZJamÜ`jm N>moQ>m JQ> {dO` H$mimZo VÝ_` ~moago gm¡. aoImVmB© Omoer Va CX²KmQ>H$ åhUyZ àmW{_H$ JQ> Z_« V m gw V ma A{_fm Jwám BZaìhrc Šc~ VioJmd Xm^mS>oÀ`m _mÜ`{_H$ JQ> {Z{Ic dra A§{H$Vm c§^mVo AÜ`jm gm¡. gw{ZVmVmB© H$mimoIo CnpñWV Iw c m JQ> g§ O rd OmYd {dO`m Xm§JQ> hmoË`m.

V¥Vr` H«$_m§H$ Anydm© H$m§~io àrVr dra Ho$VH$s _wiyH$ H$_c nmQ>rc

~m¡Õ ~m§Ydm§darc àmUKmVH$ hëë`mMm {ZfoY VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : ~wcT>mUm {OëømVrc d¡amJS> JmdmVrc OmVr`dmXr J§wS>m§Zr {X. 12 Am°ŠQ>mo~a amoOr ZmJnya `oWrc Xrjm^y_rcm {ZKmcoë`m ~m¡Õ ~m§Ydm§da àmUKmVH$ hëcm Ho$cm hmoVm. ñdm{^_mZr [anpãcH$Z njmMo amï´>r` AÜ`j a_oe^mD$ gmido `m§Zr njmÀ`m H$m`©H$Ë`mªgh JmdmVrc AÝ`m`J«ñV cmoH$m§Mr ^oQ> KoVcr.

A{Zc ^m§Jao, amOy AmR>dco, JUoe gm~io, ~mimgmho~ Jm`H$dmS>, _h|Ð gmido, à_moX ~ZgmoS>o, {OV|Ð H$m§~io, gImam_ Jm`H$dmS>, e§H$aamd Jm`H$dmS>, Yå_{Xn gXmdV©o, ^mD$gmho~ qeXo, g§O`_m_m ^dma, _Zw^mD$ IamV, ~m~yamd gwamS>H$a, g_mYmZ JdB©, h[af ImoS>Ho$, g§O` Iao, JOmZZ A{hao, C_oe Amoìhmi, g§Xrn Amoìhmi, àdrU ^dma, ^JdmZ ^dma,

g§Xrn ^dma, J~iy qeXo, _hoe WmoamV AmXr à_wI H$m`©H$Ë`mªgh a_oe^mD$ gmido `m§Zr nr{S>V cmoH$m§er MMm© Ho$cr. OmVr`Ûof ^mdZoVyZ ~m¡Õ g_mOmda Pmcoë`m AÝ`m`mcm ñdm{^_mZr [anpãcH$Z nj dmMm \$moS>oc d d¡amJS> Jmd ^`_wŠV H$aÊ`mgmR>r nj H${Q>~Õ Agë`mMo a_oe^mD$ gmido `m§Zr gm§{JVco Amho.

gmám{hH$

A§~a

8

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) H$m§Xm - 40 Vo 60 ~Q>mQ>m - 25 cgyU - 80 Amco - 80 ^|S>r - 50 Jdma - 50 Q>mo_°Q>mo - 25 XmoS>H$m - 40

{S>§Jar - 40 {hadr {_aMr - 30 gwaU - 30 ZdcH$moc - 50 Mdir - 50 Zmai - 10 T>mo~ir {_aMr - 40 XwYr^monim - 20 H$mH$S>r - 25 eodJm - 50 nmnS>r - 40 \$ag~r ~rQ> - 20 nS>di - 40 (lmdU KodS>m) - 60 H$mohim - 40 âcm°da - 60 H$ƒr Ho$ir T>o_go - 30 H$mo~r - 30 20 / S>PZ dm§Jr - 50 _Q>H$s - 60 Vm§~S>m ^monim - 20

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$mo{W§~ra - 10 _oWr - 20 eony - 10

H$m§XmnmV - 12 MmH$dV - 15 H$aS>B© - 12

nw{XZm - 5 A§~mS>r - 10 _wio - 10

amO{Jam - 10 MwH$m - 12 nmcH$ - 8 MdiB© - 10

ñdÀN>Vm{_Ì dŠV¥Ëd ñnYm© VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : n§Mm`V g{_Vr dS>JmdV\©o$ Am`mo{OV VmcwH$mñVar` "ñdÀN>Vm {_Ì dŠV¥Ëd H$a§S>H$' ñnY©oV AmXe© H${Zð> _hm{dÚmc`mÀ`m {edmZr {Vdmar `m {dÚm{W©ZrZo {ÛVr` H«$_m§H$ {_i{dcm. VgoM gm{dÌr~mB© \w$co _hm{dÚmc`mVrc {dÚm{W©Zr Eoíd`m© H$a§S>o {hcm V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. `m ñnYm© B§Ðm`Ur _hm{dÚmc`mV ZwH$Ë`mM g§nÝZ Pmë`m. {edmZr {hZo "Omoe VéUmB©Mm, OmJa ñdÀN>VoMm' hm {df` {ZdS>cm hmoVm Va Eoíd`m© {hZo "amIy nmÊ`mMr JwUdÎmm, {_ioc Amamo½` gw~Îmm' hm {df` {ZdS>cm

hmoVm. {edmZr {Vdmar {hcm gm¡. ñZohc ~migam\$ `m§À`m hñVo 3000 é. amoI Va Eoíd`m© {hcm CnàmMm`© gw{Zc Amoìhmi `m§À`m hñVo 2000 é. amoI nm[aVmo{fH$ XoÊ`mV Amco. Ë`m§À`m `m KdKdrV `em~Ôc _hm{dÚmc`mMo àmMm`© g§O` XodH$a, AÜ`j S>m°. H¥$îUH$m§V dmT>moH$a, CnmÜ`j `mXd§oÐOr IiXo d g{Md S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$ `m§Zr {deof H$m¡VwH$ Ho$co. H$m`©H«$_mV n§Mm`V g{_Vr, dS>Jmd _mdiMo nXm{YH$mar, narjH$, àmÜ`mnH$ d {d{dY H$m°coOMo ñnY©H$ `m§Mr CnpñWVr hmoVr.

JUoe à{Vð>mZÀ`m {H$ëco ~Zdm ñnYm© VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : lr JUoe à{Vð>mZ, amOJwad H$m°cZr `m g§ñWoV\©o$ {X. 1 Zmoìh|~a amoOr "{H$ëco ~Zdm ñnYm©' Am`mo{OV Ho$cr Amho. ñnYm© lr JUoe _§{Xa àm§JU `m {R>H$mUr gH$mir 10 dmOVm Ama§^ hmoUma AgyZ B. 5dr Vo B. 10dr n`ªVMr _wco-_wcr ^mJ KoD$ eH$VmV. EH$m emioÀ`m OmñVrV OmñV XmoZ àdo{eH$m ñdrH$maë`m OmVrc.

`eñdr {dÚmÏ`mªZm nm[aVmo{fHo$ d ñnY©oV gh^mJr {dÚmÏ`mªZm à_mUnÌ {Xco OmVrc. Ë`mM {Xder {H$ëë`m§Mo narjU hmoD$Z gm`§. 5 dmOVm nm[aVmo{fH$ {dVaUmMm H$m`©H«$_ Am`mo{OV Ho$cm Amho. A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H«$_m§H$ g§Xrn eoiHo$ (9923883394), gw{Zc aodmio (9921807028), g{MZ Kmao (9764348772).

g§JrVmc`mÀ`m gd© {dÚmÏ`mªZm XrnmdcrÀ`m hm{X©H$ ew^oÀN>m!

AmMm`© gwaÐ | g§JrVmc`

gwH$Z ~m\$Zm§da coI nmR>dm

XrnmdcrÀ`m ew^ _whÿVm©da ZdrZ {dÚmÏ`mªgmR>r àdoe gwê$. Ëdam H$am. hm_m©o{Z`_, {H$-~moS>© (qgWogm`Pa) Am{U {JQ>ma dmÚdmXZ, ^maVr` Am{U nmpíM_mË` nÕVrZo {eH$Ê`mMo emñÌewÕ à{ejU H§o$Ð

VioJmd-Xm^mS>o `oWo àË`oH$ ewH«$dma Vo gmo_dma doi : gH$mir 11.00 Vo Xþnmar 1.00 dmOon`ªV Am{U Xþnmar 4.00 Vo amÌr 9.00 dmOon`ªV ZdrZ àdoe KoÊ`mgmR>r Ëdam H$am! g§nH©$ : gwa|Ð AmMm`© gX{ZH$m H«$. 8, Xþgam _Ocm, ^ŠVr àëhmX gmogm`Q>r, ßcm°Q> 16, VnmoYm_ H$m°cZr, eoOma dmMZmc`-ì`m`m_emioÀ`m g_moa, VioJmd Xm^mS>o, ñQ>oeZ : VioJmd, {Oëhm nwUo _mo~mB©c : 9833237433

H$m_eoQ> {X. 22 : à{gÕ gm_m{OH$ H$m`©H$V©o gwH$Z ~m\$Zm d`mMr 65 df©o nyU© H$arV AgyZ {S>g|~a_Ü`o Ë`m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV `oUma Amho. Ë`m§Mo gm_m{OH$, Ym{_©H$, n`m©daU, amOH$s` d AÝ` joÌmV _mocmMo `moJXmZ Amho. Ë`m_wio Ë`m§À`m H$m`m©da àH$me Q>mH$Umar EH$ ñ_a{UH$m à{gÕ Ho$cr OmUma Amho. Var gwH$Z ~m\$Zm `m§Zm _mZUmè`m Á`m gwöXm§Zm AmR>dUr, coI Úmd`mMo AgVrc Ë`m§Zr _`waoe S>m`qZJ hm°c, n¡gm \§$S> H$mM H$maImÝ`mg_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) 410507 `m nÎ`mda nmR>dmdoV, Ago AmdmhZ H$aÊ`mV Amco Amho.


eãXH$moS>o

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

eãXH$moS>o H«$. 161 1

2

3

6

eãXH$moS>o H«$. 161

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

18 21

22

eãXH$moS>o H«$. 160Mo CÎma 1

2

Amo 7 ~ S> 11 Ymo 13 ~ 16 S>

3

T> J

4

J im

ñV 9

Y _m c

12

n a _ 20 h§ 22 œm g

Q> 17

{Z g J©

14

21

dm 23 Mm

d {h Zr

6

Z a 10 _

H$ S>m g Ur

15

O Z Zr

18

ê$ g

5

H$ g

8

A§~a

9

23

~a§ H$m _wcm§Zmo...

5

7

8

gmám{hH$

Z dm

AmS>do eãX : 1) {daŠV, VQ>ñW 4) àhma, VS>mIm, EH$ àH$maMo Amdoe`wŠV JmUo 6) R>oH$m, Jm`ZmVrc ñdam§Mm H$mi 7) Koam, doT>m 8) O§Jcr, O§JcmV {\$aUmam 10) MwcVr 11) \$m`Xm 12) EH$ àH$me_mZ {H$S>m 13) ZmdmS>r 14) ~marH$ Zir, ZiH$m§S>r 15) `k, nyOm 16) AY_, hcHo$, H$_r 20) amIU 22) S>mdm JwS>Km _moSy>Z Am{U COdm JwS>Km C^m H$ê$Z ~gUo. C^o eãX : 1) AYra, KmB© H$aUmam 2) gmonm, Imocr 3) Jmd^a ^Q>H$V {\$aUmar ~mB© 4) ZmJmMm \$Um 5) nmonQ>mMr EH$ OmV 9) hþema, MmUmj, nmUrXma 10) A§Ymar 12) H$U© 13) gn© 15) AmnmngmVcm H$ch 17) I§XH$ 18) Ohmc, CJ«, àIa 19) gmoZoMm§Xr AmQ>dÊ`mMo ^m§S>o, gmMm, AmQ>Ur 21) Xþï> _mUyg. gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

19

g {c c

24

Py

131 ñdßZnyVu, amd H$m°cZr ZWw^mD$ ^oJS>o emioOdi VioJmd Xm^mS>o 410506 _mo~mB©c : 9764900148

{Z_m}hr {Jare \$S>Ho$, VioJmd ñQ>oeZ, ^«_UÜdZr - 9920146711

nm`dmQ> CÝhmù`mMo {Xdg. gJirH$S>Mo dmVmdaU Vmncoco. EH$ nm`dmQ> hmehþe H$arV AerM Amncr doS>rdmH$S>r nS>cr hmoVr. CÝhm_wio {VÀ`m AmOy~mOyMo JdV gwH$co hmoVo. EH$m _moR>çm añË`mnmgyZ {ZKmcocr hr nm`dmQ> chmZ_moR>r diUo KoV CVmamdê$Z EH$m AmoT>çmnmer g§nV hmoVr. Ë`mÀ`mnmer Oo WmoS>o\$ma nmUr {eëcH$ hmoVo Ë`mV JwSy>n hmoD$Z OmV hmoVr. XþnmaMr doi hmoVr. gJirH$S>o em§VVm ngacr hmoVr. _YoM EImXr Ja_ hdoMr PwiyH$ `oB©. nm`dmQ>ocm H§$Q>mim Amcm hmoVm. AmO H$moUrM dmQ>gê$ AmoT>çmVrc nmUr {nÊ`mgmR>r H$gm Amcm Zmhr? _moR>çm añË`mdê$Z EH$mQ>-XþH$mQ> JmS>r OmB©. {VÀ`mH$S>o nmhUo ZmhrVa AmoT>çmVrc ~marH$ _mgo {H$Zmè`mOdi O_yZ IoiV hmoVo, Ë`m§À`mH$S>o nmhUo hmM {VMm {da§Jwim. VodT>çmV Ë`m _moR>çm añË`mda, nm`dmQ>oÀ`mM ~mOycm EH$ _moQ>maJmS>r ~§X nS>cr. JmS>rVrc _§S>ir hmehþe H$aV Imcr CVacr. nm`dmQ>oZo {VaŠ`m ZOaoZo nm{hco. JmS>rV XmoZ chmZ _wco hmoVr. EH$mÀ`m hmVmVrc M|Sy> Imcr nS>cm Am{U JS>JS>V {VÀ`m A§Jmdê$Z CVmamda Imcr OmD$ cmJcm. Ë`m M|Sy>cm nH$S>Ê`mgmR>r XmoZ chmZ _wco Ë`mÀ`m_mJo niy cmJcr. nm`dmQ> Oam Km~acr. AmVm hr _wco Imcr nS>cr, AmoT>çmÀ`m nmÊ`mV Jocr Va? JmS>r_Yrc _moR>çm _mUgm§Mo cjM ZìhVo. VodT>çmV Ë`m nm`dmQ>ocm H$mhrVar gwMco. AmoT>çmOdi Agcocm {H$Zmè`mcJVMm {VMm ^y^mJ {VZo hiyM da CMccm. Ë`m_wio Vmo M|Sy> {VWoM AS>cm. _mJyZ YmdV `oUmar _wcohr Ë`m C§MdQ>çmOdi Wm§~cr. Vmo M|Sy> CMcyZ Ë`m C§MdQ>çmdê$Z AmoT>çmV nm` gmoSy>Z ~gcr. nm`dmQ>ocm Iyn g_mYmZ dmQ>co. Ë`m _§S>itMr JmS>r XþéñV hmoB©n`ªV Xþnma Q>icr. Vr XmoZ _wco nm`dmQ>oÀ`m A§Jmda hþ§XS>V hmoVr. nm`dmQ>ocm ñdV:{df`r AmíM`©M dmQ>co. AmnUM ñdV: V`ma Ho$coë`m C§MdQ>çm{df`r {dMma H$aV Vr cmoiV nSy>Z am{hcr.

_hmamï´> emgZ

ndZm hm°pñnQ>c

gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1

gmo_mQ>Uo \$mQ>m, VioJmd Xm^mS>o

{Z{dXm gyMZm H«$_m§H$ 11 gZ 2013-2014 `oWo ZdrZ CncãY gw{dYm Imcrc H$m_m§À`m grc~§X {Z{dXm H$m`©H$mar A{^`§Vm, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1, _Ü`dVu B_maV Amdma, nwUo 411001. (XÿaÜdZr H«$. 26121765) ho _hmamï´> emgZmH$S>rc `mo½` Ë`m dJm©Vrc Zm|XUrH¥$V H§$ÌmQ>Xmam§H$Sy>Z _mJdrV AmhoV. H$moè`m {Z{dXoMm Z_wZm H$m`©H$mar A{^`§Vm, `m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 19/10/2013 nmgyZ {XZm§H$ 02/11/2013 n`ªV R>rH$ 4.00 dmOon`ªV XoÊ`mV `oB©c. H$m`©H$mar A{^`§Vm gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1. _Ü`dVu B_maV Amdma ho ^ê$Z nmR>{dcoë`m {Z{dXm {XZm§H$ 11/11/2013 Xþnmar 12.00 dmOon`ªV ñdrH$maVrc Am{U eŠ` Vmo Ë`mM {Xder CKS>Vrc. A. H«$

H$m_mMo Zmd

A§Xm{OV qH$_V

_UŠ`mMo AmOma Am{U CnMma {d^mJ gd© àH$maÀ`m _UŠ`mÀ`m amoJm§da CnMma ★ ñnmopÝS>c¡{Q>H$ (Spondylosis) ★ ñH$mo{cAmo{gg (Scoliosis) ★ {cñWo{gg (Spondylisthesis) BË`mXr

Bgmam H$m_ nyU© {Z{dXm H$moè`m H§$ÌmQ>XmamMm aŠH$_ H$aÊ`mMr Z_wZm {Z{dXmMr dJ© _`m©Xm àH$ma qH$_V

S>m°. Jm¡ad I§S>ocdmc MS (Ortho.) DNB (Ortho.), MNAMS,

1

2

3

4

5

6

7

8

1

{ncmUdmS>r {_iH$V H«$. 483 `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo Vm. nwa§Xa, {O. nwUo

6.95 7000/- 6 _{hZo cj

~-1

500/-

dJ©-7 d Ë`mdarc

2

`mXddmS>r {_iH$V H«$. 232/1 `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo Vm. nwa§Xa, {O. nwUo

9.95 4500/- 6 _{hZo cj

~-1

500/-

dJ©-7 d Ë`mdarc

3

lram_ `oWrc ~MVJQ>mgmR>r gm§ñH¥${VH$ g^mJ¥h Vm. hdocr, {O. nwUo

7.95 4500/- 6 _{hZo cj

~-1

500/-

dJ©-7 d Ë`mdarc

Q>rn 1. 2. 3. 4.

: H$moao {Z{dXm _mJUr AOm©gmo~V Zm|XUr à_mUnÌ `m§À`m gË`àVr OmoS>Uo Amdí`H$ Amho. darc H$m_mgmR>r VËg_ H$m_ Ho$co Agë`m~m~VMo à_mUnÌ gmXa H$aUo Amdí`H$. H$moUVohr H$maU Z XoVm EH$ qH$dm AZoH$ {Z{dXm ZmH$maUoMm hŠH$ amIyZ R>odcm Amho. darc H$m_mMr {Z{dXm gyMZm gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ {d^mJmÀ`m “www.mahapwd.com” `m B§Q>aZoQ>darc do~ gmB©Q>da CncãY Amho.

FISS, FNB (Spine Surgery)

★ ★

gyú_ _UŠ`mMr eñÌ{H«$`m

_UŠ`mMr {~ZmQ>mŠ`mMr eñÌ{H«$`m

_UŠ`mMr Xþ{~©UrVyZ eñÌ{H«$`m ★

H$m`©H$mar A{^`§Vm, gm.~m§. (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1 {O_mH$m/nwUo/Om{hamV/100/2013-2014

_UŠ`mMo nwZd©gZ

* VgoM nmR>XþIr d _mZoÀ`m XþIÊ`mMm Am°naoeZ Z H$aVm CnMma ~møé½U {d^mJ CncãYVm : _§Jidmar, Jwédma gH$mir 10 Vo 12 n`ªV Anm°B§Q>_|Q>gmR>r g§nH©$ : 02114-221076/77


kmZm§~a

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

A§~a

10

l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

k

gmám{hH$

l

g§V gmonmZXodm§Mo M[aÌ, A^§J d BVa H$mì`aMZm 82 kmZoœam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ, gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVco Amho. ^mJdV Y_m©MmM n«Mma XmoKm§Zr Ho$cm. ^ŠVrMr ^mdZm, Zr{V_yë`o, cmoH$m§V éOdcr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amncm g§Xoe nga{dcm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$cr Agcr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^ŠVrMmM àgma Ho$cm. Ë`m§Zr kmZoœam§À`m H$m`m©cm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$co. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^ŠVrda A{YH$ Amho. na_oœaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVco. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©œa^ŠV H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO `m§Zr _Zwî` OrdZ gmW©H$s cmJmdo `mgmR>r ~hþ_moc dMZm§Mm A_¥Vdfm©d Ho$cm. Ë`m§Zr doimodoir Ho$coë`m n«dMZm§Mm g§J«h lr. JmoqdXamd JmoIco `m§Zr nwñVH$ ê$nmZo à{gÕ Ho$cm Amho. `m nwñVH$mcm àñVmdZm XoVmZm gwà{gÕ VÎdqMVH$ lr. Ho$. {d. ~ocgao `m§Zr åhQ>co Amho H$s, ""Zm_m_Ü`o JwéH¥$nm d ^JdËH¥$nm `m§Mm g_mdoe hmoVmo. Zm_ {Zü`mZo ¿`mdo nU ào_mZo ¿`mdo. {Z`_mZo ¿`mdo nU _ZmnmgyZ ¿`mdo. CËgmhmZo ¿`mdo nU {MH$mQ>rZo ¿`mdo. Zm_mcm ZrVrMr, gXmMaUmMr d H$V©ì`mMr OmoS> Úmdr. Agm Yra Yê$Z Zm_mMm Aä`mg H$aUmamg AmO Zm CÚm gmjmËH$ma Pmë`m{edm` amhUma Zmhr.'' A§~aÀ`m dmMH$m§gmR>r àdMZm§Mr _m{cH$m à{gÕ H$arV AmhoV.

- g§nmXH$

{d^mJ 9 dm : h[anmR>mMo A^§J 77. Ord erd g_ag EoŠ` Pmco Zœa hm Xoh gmYH$m gmYZt& EH$ VÎd YéZr VÎd ~moY&&1&& gm§S>r _m§S>r VÎdt Z H$ar ao gd©Wm& EH$ VÎdr {M§Vm har nmdo&&2&& XodmMo{Z _mn| nmdo EH$ d¥Îmr& Ord erd g_ag EoŠ` Pmco&&3&& gmonmZ {Z_mcm A§~ar A§~a& ~«÷ VXmH$ma EoŠ` Pmcm&&4&& ^mdmW© hm Zœa Xoh ho gmYH$mMo gmYZ Amho. Ë`m EH$m na_ VÎdmVM {MÎm Jw§VdyZ R>odë`mZo Ë`mMm ~moY hmoVmo. CJmM `m _mJm©Zo Om, Ë`m _mJm©Zo Om, Aer YagmoS> H$ê$ ZH$m. EH$m Ë`m na_ VÎdmÀ`m qMVZmZoM har àmá hmoB©c. B©œacm^ KSy>Z `oB©c. Ë`m EH$m XodmcmM Yê$Z amhm. gd© àd¥Îmr Ë`mÀ`mH$S>oM didm. åhUOo Ord

Am{U {edmMo EoŠ` KS>yZ `oB©c. gmonmZXod åhUVmV, _cm em§Vr cm^cr Amho, ~«÷mer VXmH$ma hmoD$Z EoŠ` Pmco Amho.

S>m°. ho_M§§Ð X. H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ : (020) 24250427 {ddaU _mUyg Zoh_r em§Vr, g_mYmZ `m§À`m emoYmV AgVmo d Ë`mgmR>r ZmZm Cnm` H$arV AgVmo. H$moUr gÎmm, g§nÎmr, cm¡{H$H$, {Za{Zamio {df``moJ dm Amamo½`cm^ `m§À`m_mJo cmJcoco AgVmV, AZoH$ à`ËZ H$arV AgVmV. H$moUr VrW©`mÌm H$arV AgVmV, H$moUr ~wdm§À`m _mJo cmJcoco AgVmV. H$moUr hR>`moJ H$ê$Z earamcm gVmdV AgVmV, H$moUr gd©g§Jn[aË`mJ H$aVmV. eara ho Aem

VèhoZo ^moJ dm Ë`m àH$mao Cn`moJmV AmUrV AgVmV. gmonmZXod gm§JV AmhoV, H$s eara gmYZ åhUyZ Cn`moJmV AmUmdo. Vo ^moJmgmR>r dmnam`Mo Zmhr dm Ë`mJm`Mohr Zmhr. B©œaàmárMo gmYZ åhUyZ Ë`mMm Cn`moJ H$amd`mMm Amho. Ë`mgmR>r _w»` Jmoï> åhUOo {MÎmmV gVV XodmMo qMVZ Mmcy Agco nm{hOo. B©œacm^mgmR>r Oo Oê$a Amho, Vo earamZo Ho$co nm{hOo, gmYZ åhUyZ Ë`mMm Cn`moJ H$amd`mMm åhUyZ {Zdm©hmnwaVo gmYZ åhUyZ Oê$a VodT>o nmofU Ë`mcm nwadm`Mo, ^moJ åhUyZ Zmhr. Ago H$ê$Z {MÎmd¥Îmr gX¡d XodmVM a_ë`m AgVrc, Va VXmH$ma hmoD$Z na~«÷mer EoŠ` gmYco OmB©c, gmonmZXodm§Zr Vo AZw^dco Amho d Amnë`mcmhr Vo Vgo H$aÊ`mMm CnXoe darc A^§JmVyZ H$arV AmhoV.

M§Ð{H$aU H$mì` _§S>imÀ`m _{hcm AÜ`jm

gm¡. _rZmjr ^aS> Amnë` VioJmdÀ`m "M§Ð{H$aU H$mì` _§S>imÀ`m' 2004 Vo 2005 `m dfm©Vrc AÜ`jm gm¡. {_Zmjr ^aS>. EH$ g§doXZerc H$d{`Ìr. Ë`m§Mm EH$ _amR>r "d§Xo O` _mVa_²' hm amï´>^{º$na H${dVm§Mm g§J«h Am{U "gmYZm nWna' hm qhXr H$mì`g§J«h à{gÕ Pmco AmhoV. AmÎmmn`ªV Ë`m§Zm H$mì`coIZm~Ôc Vã~c n§Yam nwañH$ma {_imcoco AmhoV. Ë`m_Ü`o "Zmar Jm¡ad gÝ_mZ F${fHo$e' `mMmhr g_mdoe Amho. Ë`m§Zm Á`m _hmZ ì`º$s¨Mm ghdmg Am{U _mJ©Xe©Z cm^co Ë`m_Ü`o ñd. gwYra \$S>Ho$, nÙlr emhra gm~io, lr. {dœmg gmdaH$a, H${dd`© Zmam`U gwd}, lr_Vr crcmdVr ~Ýgc, lr_Vr nÙm gMXod, S>m°. _qhÐ H$m¡a {Jc B.Mm g_mdoe Amho. {dkmZemIoÀ`m nXdrYa AgUmè`m {_ZmjrVmBªZr AmnU H$cm, gm{hË` joÌmVgwÕm H$_r Zmhr ho Amnë`m H$V¥©ËdmZo XmIdyZ {Xco Amho. Ë`m§Zm CÎmw§J à{V^oMo coUo cm^coco Amho Am{U åhUyZM Ë`m§Zm qhXr, JwOamWr Am{U _amR>r ^mfoVyZ H$mì`{Z{_©Vr Ho$cr Amho H$aV AmhoV.

Ë`m§À`m nwîH$iem H${dVm Jo` AmhoV. ñdV:erM JwUJwUV AgVmZm {dMma eãXê$nmZo Ë`mV ghO {_giV OmV AgmdoV Am{U _J PaPa Vo

lr{Zdmg e§H$a gmR>o `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : (02114) 231100 H$mJXmda C_Q>V AgmdoV Ago Ë`m§À`m H${dVm EoH$VmZm, dmMVmZm dmQ>Vo. Ë`m§À`m aMZm§_Ü`o IynM {d{dYVm Amho. hcŠ`m\w$cŠ`m {df`m§nmgyZ AÜ`mË_mn`ªV, {ZgJ©dU©ZmnmgyZ

A^§Jm§n`ªV gmao {df` Ë`m§Zr {VVŠ`mM VmH$XrZo nocco AmhoV. nU Ë`m§Mm Iam AmoT>m Amho Vmo amï´>ào_mH$S>o. amï´>mgmR>r Am`wî`mMr hmoir H$aUmar _mUg§, AmoOñdr Am{U VoOñdr {dMma `mH$S>o Ë`m AmoT>ë`m OmVmV Am{U _J Ë`m§À`m H${dVm§Zm EH$ doJirM Pimir àmá hmoVo. Ë`m§Mo `O_mZ lr. {dÇ>camd ^aS>, XmoZ H$Ý`m d gwnwÌ gmaoM a{gH$ d gm{hË`ào_r Agë`mZo Ë`m§Zm Hw$Qw>§~mMr CÎm_ gmW {_imcr. H${d hm AmË_H|$Ðr Am{U Kw_m, A{cá AgVmo Agm H$mhtMm g_O AgVmo. _rZmjrVmB© _mÌ hm g_O nyU©nUo ImoQ>m R>adVmV. H$mì`_§S>imÀ`m dm{f©H$ ghcr_Ü`o Ë`m§Zm nmhmd§! JmUr, ^|S>çm, {dZmoX, MwQ>Ho$ gm§JU§ `mV Ë`m§Mm qghmMm dmQ>m AgVmo. Ë`m§Mr Ho$cocr WÅ>m_ñH$argwÕm Ë`m ñnmoqQ>Jcr KoVmV. øm nwT>ohr Ë`m§À`m hmVyZ AerM CÎm_moÎm_ H$mì`aMZm hmoV amhmo øm ew^oÀN>m!

gmám{hH$ A§~a {Z`{_V dmMm

43. Zm_ ho gËñdê$n Amho Zm_ ho ê$nmnojm {ZpíMV loð> Amho; Ë`m_wio ê$nmMo Ü`mZ _Zm_Ü`o Amco Zmhr Var Zm_ gmoSy> Z`o. nwT>o ê$n AmnmoAmn `ooD$ cmJoc. ê$n ho OS> Am{U Ñí` Agë`m_wio CËnÎmr, pñWVr Am{U {dZme, dmT> hmoUo Am{U KQ>Uo, OmJm ì`mnUo Am{U OmJm ~XcUo, H$mc_mZmZo \$aH$ nS>Uo, BË`m{X ~§YZo Ë`mcm AgVmV; nU Zm_ ho Ñí`mÀ`m ncrH$S>o Am{U gyú_ Agë`m_wio Ë`mcm CËnÎmr Am{U {dZme, dmT> Am{U KQ>, XoeH$mc{Z{_ÎmmÀ`m _`m©Xm, BË`m{X H$moUVohr {dH$ma ZmhrV. Zm_ ho gËñdê$n Amho. Zm_ ho ê$nmnojm ì`mnH$ AgVo. ì`mnH$ dñVyMo joÌ _moR>o Agë`mZo {VÀ`m_Ü`o eº$sXoIrc A{YH$ AgVo. {OÀ`m_Ü`o eº$s OmñV AgVo Vr dñVy A{YH$ ñdV§Ì AgVo. Or dñVy A{YH$ ñdV§Ì AgVo {Vcm ~§YZo qH$dm _`m©Xm H$_r AgVmV. åhUyZ Zm_ ho ê$nmnojm A{YH$ ì`mnH$, A{YH$ e{º$_mZ, A{YH$ ñdV§Ì, Am{U A{YH$ ~§YZa{hV AgVo. Amncr kmZ{H«$`m H$er MmcVo ho nmhÿ. AmnU EH$m Q>oH$S>rda C^o amhÿZ g¥{ï>gm¢X`© nm{hco. Ë`m nmhÊ`mV H$moUH$moUË`m {H«$`m hmoVmV nmhm. àW_ S>moù`m§_YyZ àH$me{H$aUo AmV Jocr. ~mø nXmWmªMo _Zwî`mcm kmZ ìhm`cm B§{Ð`o ho n{hco gmYZ Amho. B§{Ð`m§_YyZ AmV Amcoco g§ñH$ma EH$Ì H$ê$Z _Z Ë`m§Zm dñVwñdê$n XoVo. dñVwñdê$n V`ma Pmë`mda, ~wÕr gmamgma

{dMma H$ê$Z Ë`m dñVyMo `WmW© kmZ Amnë`mcm H$ê$Z XoVo. nU _Zwî`mÀ`m ~wÕrMm ì`mnma BWoM Wm§~V Zmhr. Q>oH$S>rdê$Z AmOy~mOycm nmhmV AgVmZm PmS>o, docr, Kao, ~mJm, _mUgo, njr, nmÊ`mMo Vcmd, BË`m{X gd© dñVy§Mo kmZ Pmë`mda nwÝhm Ë`m§Mo EH$sH$aU hmoD$Z, "hr g¥ï>rMr emo^m Amho' Ago kmZ Amnë`mcm hmoVo. åhUOo AZoH$m§V EH$Ëd emoYUo hoM _mZdr kmZmMo cjU Amho. `m OJm_Ü`o {H$VrVar d¡{MÍ` AmT>iVo. ZmZm VèhoMo XJS>, ZmZm VèhoMo {H$S>o, ZmZm àH$maMo njr, àmUr, `m gdmªMr Zmdo Oar {^Þ Agcr Var Ë`m gdmª_Ü`o "AgUonUmMm' JwU Amho; åhUOo, gOrd àmUr Pmcm Var Vmo "Amho', Am{U {ZOud dñVy Pmcr Var Vrhr "Amho'. EdT>oM H$m`, nU AmZ§XmcmgwÕm "AmhonUm'Mm JwU Amho. `m "AgUonUm'À`m JwUmcm "Zm_' Ago åhUVmV. `mcmM "›H$ma' Ago åhUVmV. "›H$mam§VyZ gd© g¥fQ>r CJ_ nmdcr. ›H$ma ho na_mËå`mMo ñdê$n Amho. AWm©V², Zm_ åhUOo gV² hmo`. åhUyZM Zm_ ho g¥ï>rÀ`m Ama§^r hmoVo, Vo gÜ`m AmhoM, Am{U g¥ï>rMm c` Pmcm Var Vo {e„H$ amhUmaM. Zm_ åhUOo B©ída hmo`. Zm_mVyZ AZ§V ê$no CËnÞ hmoVmV Am{U AIoa Ë`m_Ü`oM Vr crZ hmoVmV. ê$n ho Zm_mhÿZ {Zamio amhÿ eH$V Zmhr. Zm_ ho ê$nmcm ì`mnyZ nwÝhm {e„H$ CaVo.

H¥$VmW© OrUo OÝ_ Z hmVr _¥Ë`y Z hmVr ì`W©{M `oUo OmUo XoemgmR>r {POwZr H$amdo H¥$VmW© Amnwco OrUo OJÊ`mdaVr ào_ H$amdo n[a Zgmdm ñdmW© Ë`mJmcmhr _moc Amho ao H$iw Xo EH$ `VmW© _mPo _mPo åhUwZr gmao BWoM ho R>odUo dmUr Agy Xo _Ywa _§Owim ZJa VimMm R>md XoeH$maUo An©U Hw$S>r hr EH$ _ZrMm ^md _aUmcm XmamVM R>odm {Vð>V I§~ranUo ^rVr H$emcm _aUmMr ao AQ>i Ago Vo Oar _mV¥^y_rñVd Xoh nSy> Xo I§V ZH$mo {Vi^ar `mM ^y_rda eVXm `mdo hoM Ago _mJUo gm¡. _rZmjr ^aS> ("d§Xo O` _mVa_²' øm g§J«hm_YyZ)


{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

11

g_mO_§{XamgmR>r Am_Xma \§$S>mVyZ 5.5 cmI XoUma Eg.Q>r. H$m_Jmam§À`m _mJÊ`m H$mù`m {\$Vr cmdyZ Am§XmocZ

Am. ~mim ^oJS>o Hw$Xi _maVmZm. eoOmar JUoe ^oJS>,o g§Vmof Xm^mS>,o JUoe Im§S>Jo B. VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : JUoe dmS>oH$a, {damoYr nj ZoVo JUoe ^oJS>o, àmñVm{dH$ Ho$co. ñdmJV XÎmmÌ` gwVma `m§Zr ghH$mar J¥haMZm g§ñWoVrc VioJmd _mOr ZJamÜ`j aqdÐ Xm^mS>o, ZJago{dH$m Ho$co. nmhþÊ`m§Mm gËH$ma {dZmo{XZr _mo{hVo, Xm^mS>o ZJan[afXoH$S>o hñVm§V[aV Pmcoë`m gwOmVm Ioa, _mOr ZJagodH$ n§T>arZmW g§Xrn nm§T>ao, _hoe e_m©, Zmam`U Ym_UH$a, _moH$ù`m OmJoda g_mO_§{Xa B_maV _Im_co, eha ^mOnm AÜ`j g§Vmof à\w$ëc I§S>mJio, AéU Hw$é_^Q>r, amO|Ð C^maÊ`mgmR>r Am_Xma {ZYr_YyZ Xm^mS>o, _mOr ZJagodH$ gwhmg JéS>, \$mH$Q>H$a, M§ÐH$m§V JéS>, naYr `m§Zr Ho$cm. 5,50,000/- én`o _XV XoÊ`mMo H¡$cmg ^oJS>o, A°S>. lram_ Hw$~oa, H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ {hå_V nwamo{hV d AmídmgZ Am_Xma g§O` (~mim) ^oJS>o A{dZme nmQ>rc AmXr à_wI nmhþUo hmoVo. _§Joe Ym_UH$a `m§Zr Ho$co. {earf Hw$cH$Uu `m§Zr {Xco. g_mO_§{Xa B_maVrMo ^y{_nyOZ g§ñWoÀ`m g_mO_§{XamgmR>r `m§Zr Am^ma _mZco. `m àg§Jr g¥ï>r {dO` `m§À`m hñVo Pmco. Ë`màg§Jr ^oJS>o ~mocV ZJan[afXoÀ`m _mÜ`_mVyZ _XV XoÊ`mMo Xm^mS>o `m§Zm lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV hmoVo. AÜ`jñWmZr g^mJ¥h ZoVo JUoe JUoe Im§S>Jo, JUoe ^oJS>o `m§Zr Omhra Ho$co. Amcr. Im§S>Jo hmoVo. ^mOn Á`oð> ZoVo Ho$edamd g§ñWoMo AÜ`j gwera nmQ>rc `m§Zr

H«$sS>m ñnYmª_Ü`o M_H$coco gañdVrMo {dÚmWu

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 (dmVm©ha) : VioJmd Eg.Q>r. AmJmamVrc H$m_Jmam§Zr Amnë`m {d{dY _mJÊ`m§À`m g§X^m©V H$mù`m {\$Vr cmdyZ Am§XmocZ Ho$co. {ZXe©Zo Ho$cr. _hmamï´> ñQ>oQ> Q´>mÝgnmoQ>© H$m_Jma g§KQ>ZoÀ`m VioJmd emIoMo AÜ`j à_moX ZImVo, g{Md {dO`Hw$_ma amD$V `m§À`m ZoV¥ËdmImcr gd© 247 H$m_Jmam§Zr Am§XmocZmV gh^mJ KoVcm. `mdoir g§KQ>ZoMo ~mimgmho~ H$ad§Xo, ^aV _amR>o, amOmam_ H$mimoIo, g[aVm Hw$cH$Uu, _Zrfm ImS>o, nm§Sw>a§J ~m§Xc, Amßnmamd EoZmnmWu BË`mXr nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo. H$mù`m {\$Vr cmdyZ X¡Z§{XZ H$m_H$mO Mmcy hmoVo. Xþnmar 12.30 Vo 1 `m Xaå`mZ Eg.Q>r. AmJmamÀ`m JoQ>Odi {ZXe©Zo H$ê$Z nXm{YH$mè`m§Zr H$m_Jmam§Zm _mJ©Xe©Z Ho$co. {d{dY gdcVrnmoQ>r emgZmH$S>o Agcocr gw_mao 2011 H$moQ>rMr WH$~mH$s

Eg.Q>r. _hm_§S>img Ëd[aV {_imdr. H$m_Jmam§Zm H$amamà_mUo _§S>imZo Ëd[aV WH$~mH$s (E{àc 2012) nmgyZMr Úmdr. OmZodmar 13 nmgyZMm 8 Q>ŠHo$ d Owc¡ 13 nmgyZMm 10 Q>ŠHo$ _hmJmB© ^Îmm Ëd[aV cmJy H$amdm. {Xdmir{Z{_Îm gmZwJ«h AZwXmZ {_imdo. _§Owarà_mUo H$m_Jmam§À`m Zo_UwH$m H$amì`mV; ñnoAa nmQ>© doioda {_imdoV, gwpñWVrVrc JmS>çm doioda d nwaoem Úmì`mV, ñnrS> cm°H$Mm A{VaoH$ Wm§~dmdm, {dlm§Vr J¥hmVrc J¡agmo`r Xÿa H$amì`mV, AZwËnmXH$ {H$._r. Agcoë`m \o$è`m§Mr gŠVr H$ê$ Z`o, g_m§Va dmhVyH$ ~§X H$amdr, {Z`_~mø {ejm Wm§~dmì`mV, _mÝ` Ho$coco àc§{~V àíZ _mJu cmJmdoV, H$amamVrc ÌyQ>r d {dg§JVr Xÿa H$amdr, Eg.Q>r. CÚmoJmÀ`m emgZ nmVirdarc àíZm§Mr gmoS>dUyH$ H$amdr. BË`mXr _mJÊ`m§gmR>r Eg.Q>r. H$m_Jmam§H$Sy>Z amÁ`^a AmO Am§XmocZ H$aÊ`mV Amco.

H$m{V©H$ ñZmZ

ñnY©Vo `eñdr {dÚmWu, {dÚm{W©Zr gmo~V (S>mdrH$Sy>Z) àdrU T>dio, gm¡. gwaI o m amgH$a, gm¡. aoIm naXoer d g§O` Jm`H$dmS> VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : `oWrc gañdVr {dÚm _§{Xa emioMr B. 8dr _Yrc {dÚm{W©Zr A§Ocr Amhoa {hMr amÁ`ñVar` _¡XmZr H«$sS>m ñnY©ogmR>r {ZdS> Pmcr Amho. {VZo 15 Am°ŠQ>mo~a amoOr Pmcoë`m {d^mJr` ñnY©oV 14 dfm©Imcrc _wctÀ`m JQ>mV {ÛVr` H«$_m§H$ {_i{dcm. VmcwH$mñVar` {d{dY ñnYmªV emioÀ`m {dÚmÏ`mªZr ZoÌXrnH$ `e {_i{dco. {ZH$mc nwT>rcà_mUo - 14 dfm©Imcrc _wcr : gmjr nmMmaUo - 200 _r. YmdUo {ÛVr`, Eoíd`m© ^moO - 400 _r. YmdUo àW_, {à`§H$m _yXJyZ - Wmir \o$H$ àW_, A§Ocr Amhoa - Jmoim

\o$H$ àW_ (VmcwH$m d {Oëhm), 4•100 _r. YmdUo - V¥Vr`. 17 dfm©Imcrc JQ>m_Ü`o nyOm dm[a¨Jo - 100 _r. YmdUo {ÛVr`, AjXm Zm_Omoer - 100 _r. YmdUo V¥Vr`, aMZm _amR>o - Wmir \o$H$ àW_, hf©Xm JmS>o - Jmoim \o$H$ àW_. 17 dfm©Imcrc _wco : g§Ho$V S>moHo$ - Wmir \o$H$ àW_, {Z{Ic dS>JmdH$a - Jmoim \o$H$ àW_, cm¡{H$H$ Zo_mS>o - 1500 _r. d 3000 _r. YmdUo {ÛVr`. [aco ñnY©oV 14 dfm©Imcrc _wcr d 17 dfm©Imcrc _wcr `m§Zr AZwH«$_o V¥Vr` d {ÛVr` H«$_m§H$ {_i{dcm. Hw$ñVr_Ü`o B. 10drVrc A{ZHo$V MìhmU d ew^_ eoiHo$

`m§Zr AZwH«$_o {ÛVr` d àW_ H«$_m§H$ {_i{dcm. ìhm°cr~m°c ñnY©oV VmcwH$m ñVamda {dÚmc`mÀ`m 17 dfm©Imcrc _wcm§Zr V¥Vr` H«$_m§H$ {_i{dcm. `m gd© {dÚmÏ`mªZm emioMo H«$sS>m {ejH$ àdrU T>dio, g§O` Jm`H$dmS> `m§Mo _mJ©Xe©Z cm^co. g§ñWoMo AÜ`j {Xcrn Hw$cH$Uu, CnmÜ`j gwaoe P|S>, H$m`©dmh a_oe {WQ>o, A§_c~OmdUr A{YH$mar AZ§V ^monio Am{U _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. aoIm naXoer `m§Zr gd© {dÚmÏ`mªMo d {ejH$m§Mo A{^Z§XZ Ho$co.

AmOH$mcÀ`m YH$mYH$sÀ`m OrdZmV dmdaV AgVmZm _mUgmcm em§VVm hdr AgVo. Vr _§{XamV {ZpíMV AgVo. åhUyZ àmV:g_`mMo Xe©Z hdo AgVo. XodmnwT>o XmoZ {_{ZQ>o S>moio ~§X H$ê$Z em§V _ZmZo àmW©Zm H$am`cm hdr. nm¡{U©_onmgyZ H$m{V©H$ ñZmZmMr Yy_ gwê$ hmoVo. _§{Xam-_§{Xam§VyZ n§Mn§M Cf:H$mcmcm gZB© Mm¡KS>m gwê$ hmoVmo. H$mH$S> AmaVrMo _§Oyi ñda Amg_§V Cëhm{gV H$aVmV. gH$miMm _§Jc àha, nú`m§Mr {H$c{~c, {hadrJma ZQ>cocr Y[aÌr, eaXmÀ`m AmJ_ZmZo \w$ccocr d¥jdZamB©, {ZgJm©Mo XoUo H$m` AgVo, Vo `m F$VyV nmhmd`mg {_iVo. _§{XamV AJXr 4 dmOVm H$mH$S>m gwê$ ìhm`Mm. àma§^r "AmdS>r AmXao Amco har, VoUo gH$i g§Xoh {\$Q>cm har' `m nm§Sw>a§JmÀ`m ^ynmirnmgyZ "Am§Yim, ~{ham, _wH$m OmoJr OmVo XiU JdiU' ho gd© EoHy$Z _wImoX²JV Pmcoco. AmOnU AJXr hm nyd©OmnmgyZ {_imcocm _m¡{IH$ R>od JmVmZm AJXr J{hdê$Z `oVo. Agm hm H$m{V©H$ ñZmZmMm d H$mH$S> AmaVrMm AZ_moc R>odm. EH$mJ« _ZmZo, H$m`m-dmMm-_ZmZo {ZË` XodnyOm H$aUo hr gd©loð> nyOm hmo`. H$mH$S>m gwVr dñÌmMm H$ê$Z Ë`mcm nri Kmcmdm cmJVmo d Vwnm_Ü`o {^OdyZ _J Xodmg Amodmicm OmVmo d AmodmiVmZm hr AmaVr åhQ>cr OmVo. ghñÌXrno Xrn H¡$gr àH$meVr emo^m COië`m Xg {Xem JJZm AmVrgo emo^m H$mH$S> AmaVr _mÂ`m H¥$îUg^m{J`m MamMa _mohaco VwPr _yVu nmhmd`m H$m|Xcogo VoO à^m Pmcrgo EH$ {ZË` Zdm AmZ§X Amodm{iVm lr_wI AmaVr H$[aVm VoO àH$meco Z`Zr VoUo VoOo {_ZVm EH$m EHo$ OZmX©Zr gm¡. {ZVm AemoH$ H$mimoIo H$mimoIo H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o

gmám{hH$ A§~aMm A§H$ 200 én`m§V {Xdmir A§H$mgh df©^a dmMm.


A§~a 12 gwIXþ:ImV em§V ahmdo ñdm_r Am`m©Z§Xm§Mo ^mfU

{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A°Wco{Q>Šg ñnY©oV H¥$îUamd ^oJS>o ñHy$cMo `e

VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : AmXe© H${Zð> _hm{dÚmc`m_Ü`o ZwH$VoM am_H¥$îU _R>, nwUo `oWrc ñdm_r Am`m©Z§X `m§Mo ""^md{ZH$ pñWaVm'' `m {df`mdarc ì`m»`mZ Am`mo{OV H$aÊ`mV Amco hmoVo. {d{dY n[apñWVrV ^md{ZH$ ñW¡`© H$go amImdo, Hw$R>ë`mhr AmZ§XmÀ`m qH$dm Xþ:ImÀ`m àg§Jr _ZmMm g_Vmoc T>mgiy Z XoVm VQ>ñWnUo gm_moao H$go Omdo, Mm[aÍ` g§nÝZVoMr OmonmgZm, H«$moYmdarc {Z`§ÌU BË`mXr {df`m§da doJdoJir CXmhaUo d XmIco XoD$Z {dÚmÏ`mªZm Ë`m§Zr CÎm_

àH$mao _mJ©Xe©Z Ho$co. ì`m»`mZmgmR>r B. 11dr, 12dr {dkmZ emIoMo {dÚmWu, àm. g§O` XodH$a, àm. H$ënZm H$X_, àm. àrVr _mS>rdmco, àm. gmonmZ CJco, _w»`mÜ`m{nH$m lr_Vr c{cVm H$m§~io AmXr CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_ `epñdVogmR>r gd© àmÜ`mnH$, àmÜ`mnHo$Va H$_©Mmè`m§Mo CÎm_ ghH$m`© cm^co. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ ñdm_r Am{eVmof Omoer `m§Zr àmMm`© g§O` XodH$a `m§À`m _mJ©Xe©ZmZo Ho$co hmoVo. {edmZr {Vdmar {hZo Am^ma _mZco.

kX {Xdmir nhmQ> Xl {X `ed§V H$mo.Am°. hmD$qgJ _°ZoO_|Q>, `emoYm_ gm§ñH¥${VH$ _§S>i d n[agamVrc ñWm{ZH$ H$cmH$mam§À`m g§`wŠV {dÚ_mZo

C§M CS>r ñnY©oV _ZmoO amdV

VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : nwUo {Oëhm n[afX Am`mo{OV VmcwH$mñVar` Am§Vaemco` A°Wco{Q>Šg ñnY©o_Ü`o H¥$îUamd ^oJS>o B§p½ce _r{S>`_ ñHy$c_Yrc {dÚmÏ`mªZr KdKdrV `e g§nmXZ Ho$co. ñnY©oMo Am`moOZ am_^mD$ néioH$a {dÚm{ZHo$VZ `m {R>H$mUr H$aÊ`mV Amco hmoVo. CX²KmQ>Z _mdi VmcwH$m H«$sS>m {ejH$ g§KQ>ZoMo AÜ`j eaX BgH$m§S>o `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amco. 14 dfm©Imcrc _wcm§À`m JQ>mVrc _ZmoO amdV `mg 600 _r. YmdUo d C§M CS>r_Ü`o àW_ H«$_m§H$ VgoM cm§~ CS>r_Ü`o V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. Wmir \o$H$_Ü`o Hw$Umc gmoaQ>o d énoe hdmco `mg AZwH«$_o {ÛVr` d V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. _wct_Ü`o Zohm ~moS>Ho$ {hcm

600 _r. YmdUo ñnY©o_Ü`o àW_ H«$_m§H$, Á`moVr `mXd C§M CS>r_Ü`o àW_ H«$_m§H$ VgoM C§M CS>r_Ü`o lÕm qhJo, lw{VH$m T>moao, àrV_ AmëhmQ> `m§Zm AZwH«$_o àW_, {ÛVr` d V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. darc gd© _wctÀ`m JQ>mcm 4 x 100 [aco ñnY©o_Ü`o àW_ H«$_m§H$ àmá Pmcm.

`m ñnY©ogmR>r H«$sS>m {ejH$ JmoaI H$mH$S>o `m§Zr {dÚmÏ`mªZm _mJ©Xe©Z Ho$co. emioMo AÜ`j S>m°. {Xcrn ^moJo, g§ñWoMo AÜ`j g§Xrn H$mH$S>o, g{Md àem§V ehm, g§MmcH$ gw^mf Xm^mS>o, _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. _rZm Aæ`a `m§Zr {dÚmÏ`mªMo A{^Z§XZ Ho$co.

""g§JrV_` {Xdmir nhmQ>'' hm H$m`©H«$_ Am`mo{OV Ho$cm Amho. Var a{gH$m§Zr Ë`mMm AmZ§X ¿`mdm. ñWi : `emoYm_ g^mJ¥h, `ed§VZJa, VioJmd ñQ>oeZ 410507

k

a{ddma {X. 3 Zmoìh|~a 2013, doi : nhmQ>o 6 Vo 8

l

Saptahik Amber 27 October 2013  

Latest News from Talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Saptahik Amber 27 October 2013  

Latest News from Talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Advertisement