Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

VioJmd Xm^mS>o df© 24 (A§H$ 43)

Email : infokalpacademy@gmail.com

www.weeklyamber.com

a{ddma, {X. 27/10/2013

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥îR>o 12

_yë` 2 é.

nmUr CaVM Zmhr Varhr nidÊ`mMm hÅ> H$m? ndZm ~§X Ocdm{hZr àH$ën {damoYr g{_VrMm R>m_ {damoY - ~¡R>H$ {Zî\$i VioJmd ñQ>oeZ {X. 23 (dmVm©ha) : qnnar-qMMdS>gmR>r {Z`mo{OV ndZm ~§X Ocdm{hZr àH$ënmg§X^m©V {d^mJr` Am`wŠVm§Zr ~moc{dcoë`m cmoH$à{V{ZYr, àemgH$s` A{YH$mar d àH$ën {damoYr H¥$Vr g{_VrMo à{V{ZYr `m§À`m ~¡R>H$sV Am`wŠVm§Zr _m§S>cocm {d^mJr` g{_VrMm àñVmd H¥$Vr g{_Vrg _mÝ` Zmhr. g{_Vr Zo_Ê`mg nyU© {damoY Agë`mMo nwUo {Oëhm ^maVr` {H$gmZ g§KmMo AÜ`j e§H$aamd eocma d Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§Zr nÌH$mam§er ~mocVmZm gm§{JVco. ~§X Ocdm{hZr àH$ënmÀ`m g§X^m©V emgZmH$Sy>Z _m§S>Ê`mV Amcoco gd©M _wÔo eoVH$è`m§Mr d _mdir OZVoMr \$gdUyH$ H$aUmao AmhoV. ~§X Ocdm{hZrVyZ nmUr Zoë`mg _mdimgmR>r d nmUrnwadR>m `moOZmgmR>r, eoVrgmR>r nmUr {eëcH$M amhUma Zmhr. àË`jmVrc nmUrgmR>m d H$mJXmonÌmMr nmUrgmR>m d dmQ>n {Z`moOZ `mV _moR>r V\$mdV Amho. nmQ>~§Ymao ImË`mZo åhUOo emgZmZoM Omhra Ho$cocr AmH$S>odmar nmhVm gw_mao 4 Q>r.E_.gr. nmUr H$_r nS>Uma Amho. Vo Hw$Ry>Z AmUm`Mo? AmS>mVM Zmhr Va nmohè`mV H$go `oUma? nmQ>~§Ymao ImË`mZo ndZm YaUmVrc EHy$U nmUrgmR>m 10.78 Q>r.E_.gr. Agë`mMo gm§{JVco Amho. n¡H$s _¥VgmR>m 1.10 Q>r.E_.gr., Jmi 0.75 Q>r.E_.gr., ~mînr^dZ 0.75 Q>r.E_.gr. åhUOo Cn`wŠV gmR>m 8.18 Q>r.E_.gr. amhUma Amho. Ë`mVrc {nÊ`mgmR>r 9.14 Q>r.E_.gr., Am¡Úmo{JH$ dmnamgmR>r 1.76 Q>r.E_.gr. Am{U qgMZmgmR>r (eoVr) 1.14 Q>r.E_.gr. Ago dmQ>n {Z`moOZ 12.07 Q>r.E_.gr. hmoVo Amho Am{U

Cn`wŠV nmUrgmR>m Va Ho$di 8.18 Q>r.E_.gr. Amho. `mn¡H$s 6.50 Q>r.E_.gr. nmUr qnnar-qMMdS>gmR>r ~§X Ocdm{hZrZo ZoÊ`mMo {Z`moOZ Amho. _J g§V VwH$mam_ gmIa H$maImZm, XohÿamoS> ~moS>©, VioJmd Z.n., {MIcgo, nmQ>U d BVa 58 nmUrnwadR>m `moOZm d 15 hOma EH$a eoVrg nmUr d {Z`mo{OV ~m¡a E_.Am`.S>r.gr. (1200 EH$a joÌ)cm nmUrnwadR>m H$gm d H$moRy>Z XoUma? åhUyZ gÜ`m Ogo ZXràdmhmVyZ (amdoV ~§Ymè`mVyZ) qnnar-qMMdS> _Znm nmUr CMcyZ OcewÕrH$aU H$ê$Z ehamg nwadR>m H$arV Amho. nmUr H$_r nS>V Zmhr. ^{dî`mV nmUr H$_r nSy> Z`o åhUyZ A{YH$ n`m©`r ì`dñWm emgZmZo Vmon`ªV H$amdr. na§Vw ~§X Ocdm{hZr _mdimVrc eoVH$è`m§Mo g§gma nyU© CÜdñV H$aUmar d OZOrdZ {~KS>dUmar R>aUma Amho. {edm` ndZmZJaMo Oc{dÚwV H§o$Ð ~§X hmoUma Amho. åhUyZ Am_Mm `m àH$ënmg nyU© {damoY H$m`_ amhUma Amho, Ago eocma `m§Zr R>m_nUo gm§{JVco.

nwUo nrnëg H$mo.Am°. ~±Ho$cm Am`.E\$.Eg.gr. H$moS> àmá VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) {X. 22 : nwUo nrnëg H$mo.Am°. ~±Ho$cm Am`.E\$.Eg.gr. H$moS> àmá Pmcm AgyZ Ë`mMm H«$_m§H$ Am`~rHo$Ec 0548 nrnrgr Agm Agë`mMr _m{hVr g§MmcH$ ~~Zamd ^oJS>o `m§Zr {Xcr. AmVm ImVoXmamÀ`m Zmdmda BVa

~±Ho$Vrc aŠH$_ dm ImVoXmamH$Sy>Z BVam§À`m Zmdmda aŠH$_ Ë`mM {Xder O_m hmoD$ eHo$c. ~±Ho$À`m H$moUË`mhr emIoVyZ OdiÀ`m emIoV ì`dhma H$aUo eŠ` Amho. cdH$aM EQ>rE_ gw{dYm gwê$ H$aUma Agë`mMohr ~~Zamd ^oJS>o åhUmco.

cmoUmdim eha nÌH$ma g§K AÜ`jnXr nwÝhm H${dída cmoUmdim {X. 23 : cmoUmdim eha nÌH$ma g§K AÜ`jnXr gm. ~wcX§ _mdiMo ghg§nmXH$ {Z{Ic YZ§O` H${dída `m§Mr \o$a{ZdS> H$aÊ`mV Amcr. nÌH$ma g§KmZo AmJ«hmZo {Xcoco hr nwZO©~m~Xmar AmnU AJ{UV à`ËZ H$ê$Z nyU© H$aUma AgyZ, nÌH$mam§À`m g_ñ`m {ZamH$aU H$aUo, {d{dY {dYm`H$ àH$ën gwê$ H$aUo, VgoM cmoUmdim ZJan[afX ZyVZ B_maVr_Ü`o nÌH$ma H$j {_idÊ`mH$[aVm à`ËZ H$aUo `m§gh {d{dY g_mOmon`moJr H$m_o H$aUma Agë`mMo Vo åhUmco.

`mdoir Á`oð> nÌH$ma XÎmmÌ` Jdir, M§ÐH$m§V Omoer, lram_ Hw$_R>Ho $a, àem§V nwam{UH$, à{dU H$X_, {demc {dH$mar, ^mD$ åhmiñH$a, àm. XrnH$ Vmao, {demc nmS>mio, ~§S>mno V§ `odco, Zaoe ~moaH$a, _Zrf Jdir, g§Vmof gaXoe_wI, Z§Xÿ amerZH$a, g§O` nmQ>rc, gw{Zc MìhmU AmXr CnpñWV hmoV.o

gmoÝ`mMr ZW, Mm§XrMm N>ëcm, Q´>m°\$sO, amoI aŠH$_

VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : lr _ar_mVm CËgd g{_Vr d VéU EoŠ` {_Ì_§S>i KmoamdmS>r `m§À`m g§`wŠV {dÚ_mZo H$moOm{Jar nm¡{U©_m d ZdamÌ CËgdmMo Am`moOZ g§Vmof N>~wamd ^oJS>o `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr H$aÊ`mV Amco hmoVo. _{hcm§gmR>r g§JrV IwMu, M§oSy> ñnYm©, CImUo ñnYm© VgoM _wcm_wctgmR>r S>mÝg

g§Vmof ^oJS>o `m§À`m hñVo nm[aVmo{fH$ {dVaU ñnYm©, qc~y M_Mm, Xm§{S>`m AmXtMo aŠH$_ XoÊ`mV Amcr. Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. H$moOm{Jar `m àg§Jr àrV_ A§Hw$e H$mH$S>o, nm¡{U©_o{Z{_Îm {deof Img AmH$f©U åhUyZ A{_V AéU ^go, AmZ§X ^oJS>o, e§H$a "JOm© hm _hmamï´>' hm _amR>r g§ñH¥$Vr d N>~wamd ^oJS>o, A§Hw$e gr. ^oJS>o, hZw_§V cmdÊ`m§Mm H$m`©H«$_ gmXa H$aÊ`mV Amcm. ^oJS>o, AemoH$ ^oJS>o, {XZH$a ^oJS>o, JUoe _§S>imV\©o$ ~jrg ñdê$nmV _{hcm§gmR>r Zm. ^oJS>o, {dZm`H$ ^oJS>o, gmo_m^mD$ ^oJS>o gmoÝ`mMr ZW, Mm§XrMm N>ëcm d BVa AmXr CnpñWV hmoVo. ñnY©oVrc {dOoË`m§Zm ^ì` Q´>m°\$s d amoI


{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

2

\$ŠH$S>amd {nVm§~ao `m§À`m Q>r S>onmoMo CX²KmQ>Z AmXe© emioV ~m{cH$m{XZ

^mogar `oWo _hmamï´> Q>r S>onmo XþH$mZmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm Am_Xma ~mim ^oJS>o. (eoOmar) am_ZmW dm[a¨Jo, {XJ§~a ^oJS>o, g{dVm JmdS>o, àem§V T>moao, ^mñH$aamd åhmigH$a, am_Xmg JmS>o, {edmOr JmdS>o d BVa VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) {X. 23 (dmVm©ha) : ^mogar (hþVmË_m Mm¡H$, Ami§Xr amoS>) `oWo Zì`mZo gwê$ Pmcoë`m _hmamï´> Q>r S>onmo emIoMo CX²KmQ>Z Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§À`m hñVo ZwH$VoM Pmco. gXa Q>r. S>onmo XþH$mZ {O. n. gXñ`m g{dVmVmB© JmdS>o `m§Mo dS>rc \$ŠH$S>amd

H¥$îUm {nVm§~ao `m§À`m _mcH$sMo Amho. CX²KmQ>Z àg§Jr _mOr Am_Xma {XJ§~a ^oJS>o, ^m.O.nm. VmcwH$m AÜ`j am_ZmW dm[a¨Jo, H$m`m©Ü`j àem§V T>moao, à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, ga{MQ>Urg am_Xmg JmS>o, aKwZmW MmoaKo d em§Vmam_ H$X_ VgoM qnnarqMMdS>À`m ZJago{dH$m AZwamYmVmB©

Jmo\$Uo, VgoM cra H$m°nm©oaoeZMo ì`dñWmnH$ MoVZ dmK, {edmOr JmdS>o, CÎm_ JmS>o, g§Xrn JmS>o, AOw©Z amjo, am_M§Ð KmoQ>Hw$co, ZT>o nmQ>rc, àH$me^mB© d _h|Ð^mB© BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ d ñdmJV {nVm§~ao `m§Zr Ho$co Va Am^ma g{dVmVmB© JmdS>o `m§Zr _mZco.

Cg©o àmW{_H$ emioV MmdS>rdmMZ CnH«$_

VioJmd Xm^mS>o {X. 24 : AmXe© {dÚm _§{Xa emioV ~m{cH$m{XZ{Z{_Îm {d{dY ñnYm© Am`mo{OV H$aÊ`mV Amë`m d VgoM {H$emoad`rZ _wctMo {ejU, àXÿfU _wŠV {Xdmir, H$WmH$WZ d MmdS>r dmMZ ho CnH«$_ am~{dÊ`mV Amco. ~m{cH$m{XZmMo Am¡{MË` gmYyZ emioVrc {dÚm{W©ZtgmR>r hñVmja, {Z~§YcoIZ, d¡`{ŠVH$ Z¥Ë`, ^mdJrV Jm`Z d \°$Ýgr S´>og BË`mXr ñnYmªMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. \°$Ýgr S´>og ñnY©oVrc _wctZr H$ënZm Mmdcm, amUr cú_r~mB©, _Xa Voaogm, gm{dÌr~mB© \w$co, amO_mVm {OOmD$ BË`mXr {d{dY doe^yfm Ho$cr hmoVr. B`Îmm 5dr Vo 7drÀ`m {dÚm{W©ZtZm Amamo½` d Amhma `m {df`m§da gm¡. IiXo _°S>_ d ~ZgmoS>o _°S>_ `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. 8dr Vo 10dr À`m {dÚm{W©ZtZm Amhma, Amamo½` ñdÀN>Vm `m{df`r gm¡. _mB©UH$a, gm¡. XJS>o, gm¡. AmnQ>rH$a d gm¡. T>dio `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. _w»`mÜ`m{nH$m c{cVm H$m§~io `m§Zr gd© _wctZm gH$g, nm¡{ï>H$ Amhma KoD$Z `moJ, àmUm`m_ H$ê$Z emar[aH$ d _mZ{gH$ÑîQ>çm gwÑT> amhUo JaOoMo Agë`mMo gm§{JVco. {H$emoad`rZ _wctgmR>r emioV Am`©Vmam Q´>ñQ>, nwUo `m§À`m dVrZo _mJ©Xe©Z H$aÊ`mV Amco. Yå_Mm[aUr AmH$me JrVm d gm¡. pñ_Vm dmiHo$ `m§Zr 8dr Vo 10drÀ`m {dÚm{W©ZtZm _mJ©Xe©Z Ho$co. _wctZm d`mV Amë`mZ§Va hmoUmao ~Xc, _mZ{gH$Vm `m{df`r _mJ©Xe©Z H$ê$Z ¿`m`Mr H$miOr, `mo½` Amhma, _Zg§VwcZmgmR>r Amdí`H$ Jmoï>r gm§{JVë`m. "`yW \$m°a øw_Z amB©Q²>g' g§KQ>Zm

`m§À`m {dÚ_mZo gm¡. à^m OmYd `m§À`m _mJ©Xe©ZmZwgma emioV "\$Q>mHo$_wŠV {Xdmir' gm {df`mda H$m`©emioMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco. \$Q>mHo$ dmO{dë`m_wio hmoUmao àXÿfU, Ë`mMo Amamo½`mdarc Xþîn[aUm_, \$Q>mŠ`m§À`m doï>Zmdarc Xodr-XodVm§À`m \$moQ>mo§_wio XþImdë`m OmUmè`m Ym{_©H$ ^mdZm BË`mXr {df`m§da gm¡. à^m OmYd `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. emioVrc 8drÀ`m {dÚmÏ`mªZr "àXÿfU_wŠV {Xdmir' `m {df`mda nWZmQ>ç gmXa Ho$co d {d{dY H$ënH$ {MÌm§VyZ \$Q>mHo$ Z dmOdÊ`mMm g§Xoe {Xcm. gd© {dÚmÏ`mªZr `mdfu àXÿfU_wŠV {Xdmir gmOar H$aÊ`mMm g§H$ën Ho$cm. {X. 19 Am°ŠQ>mo~a amoOr B. 5dr Vo 8drÀ`m {dÚmÏ`mªMo MmdS>r-dmMZ KoÊ`mV Amco. gXa H$m`©H«$_mg emco` ì`dñWmnZ g{_Vr d _mVm-nmcH$ g§KmMo gd© gXñ` CnpñWV hmoVo. ^mfm {df`mMo dmMZ, coIZ d J{UVmVrc _yc^yV {H«$`m `m§Mo _yë`_mnZ H$aÊ`mV Amco. gd© {dÚmÏ`mªMo H$m¡VwH$ emioÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m lr_Vr c{cVm H$m§~io d H$m`©H«$_mg CnpñWV AgUmè`m gd© gXñ`m§Zr Ho$co. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ g§^mOr R>mHy$a `m§Zr Ho$co. Am^ma gm¡. àVrjm T>dio `m§Zr _mZco. {X. 21 Am°ŠQ>mo~a amoOr am_H¥$îU _R>, nwUo `oWrc Am`m©Z§XOr _hmamO `m§Zr H$WmH$WZmVyZ gwg§ñH$mam{df`r _mJ©Xe©Z Ho$co. `m H$Wm-H$WZmVyZ àm_m{UH$nUm, Zr{V_Îmm, ewÕ dmMm R>odUo hr OrdZ_yë`o {dÚmÏ`mªÀ`m _ZmV éO{dÊ`mgmR>r ~moYH$Wm gm§{JVë`m.

_hmiw§Jo emioV B©-c{ZªJ

dmMZ KoVmZm g§Vmof agmi, gmo~V dg§V ~mado, g§O` R>mHy$a, OmqcXa Ym_UH$a, gw{ZVm H$maHo$, ~mimgmho~ c~S>o d gd© gXñ` Cg©o {X. 23 : {X. 19 Am°ŠQ>mo~a {ejH$m§Mo A{^Z§XZ Ho$co. `m H$m`©H«$_mMo hm H$m`©H«$_ \o$~«wdmar 2014 _Ü`o amoOr {d^mJr` JwUdÎmm {dH$mg {Z`moOZ gm¡. gwaoIm eoOdi d gm¡. H$ënZm gømÐr dm{hZrda àgm[aV H$aÊ`mV `oUma H$m`©H«$_m§VJ©V {O. n. àmW{_H$ emim Cg©o Xoe_wI `m§Zr Ho$co. `m H$m`©H«$_mMo nwUo Amho, Aer _m{hVr ~mc{MÌdmUrMo {Z_m©Vo `oWo MmdS>rdmMZ Am`mo{OV H$aÊ`mV {OëømVyZ \$ŠV Cg©o emioMo amÁ` e¡jμ{UH$ àgÝZ nmoVXma `m§Zr gm§{JVcr. Amco. `m_Ü`o B. 1cr Vo 4WrÀ`m EHy$U V§ÌkmZ g§Ü`m "~mc{MÌdmUr'H$Sy>Z 156 {dÚmÏ`mªZr A{Ve` CËH¥$ï>nUo {MÌrH$aU H$aÊ`mV Amco. AñI{cV dmMZ Ho$co. gan§M g§Vmof agmi, gw{ZVm H$maHo$, amo{hXmg Ym_UH$a, Xm_y R>mHy$a d gd© gXñ`, ^maV R>mHy$a, OmqcXa Ym_UH$a, gmho~amd H$maHo$, g§O` Vm§~o d dg§Vamd gh^mJ : àgmX cmoUH$a ~mado CnpñWV hmoVo. {dÚmÏ`mªZr CËH¥$ï>nUo dmMZ ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa Ho$ë`m~Ôc ì`dñWmnZ g{_VrZo ~wYdma, {X. 30/10/2013 amoOr gm`§. 5.00 Vo 6.30 _w»`mÜ`mnH$ ~mimgmho~ c~S>o d gd©

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K

H$m`©H«$_ : ^maVr` ñWmnË` B{Vhmg

_hmiw§Jo B§Jio {X. 24 : {O. n. àmW{_H$ emim _hmiw§Jo `oWo J«m_n§Mm`V _hmiww§Jo B§JioÀ`m gm¡OÝ`mZo B©-c{ZªJ gw{dYm gwê$ H$aÊ`mV Amcr Amho. EH$ {Xdg emiogmR>r `m H$m`©H«$_m§VJ©V {O. n. gXñ` gwaoe^mD$ Jmoao `m§Zr H§o$Ðà_wI Jmogmdr ga `m§À`mg_doV emiog ^oQ> {Xcr. ì`dñWmnZ g{_VrÀ`m _mÜ`_mVyZ Ë`m§Zr gwg§dmX gmYcm. `m àg§Jr gan§M XÎmm^mD$ {Jao, Cngan§M {dídZmW _hmiw§H$a, gXñ` amo{hXmgeoQ> Vwno, g§O` ^mcoamd J«m_godH$ nUdo^mD$ `m§Zr J«m_n§Mm`VrÀ`mdVrZo B©c{ZªJ goQ> emiog {Xcm.

`m gw{dYo~Ôc AÜ`j O`Hw$_ma Jm`H$dmS>, CnmÜ`j {dídZmW _hmiw§H$a, gw{Zc ZmZm q^S>o d _YwH$a MìhmU gXñ`, gXñ`m lr_Vr gm[aH$m _hmiw§wH$a, gm¡. gwaoIm OmYd, gm¡. Vmam ~dco, H§o$Ðà_wI Jmogmdr ga, ^JV _°S>_, _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. _§Xm{H$Zr qeXo, {e{jH$m gm¡. dmKwco, gm¡. g§JrVm Jm`H$dmS>, gm¡. Xoenm§S>o, gm¡. _ohao, lr_Vr IS>Vao, lr_Vr ndma, lr_Vr ~moÌo, lr_Vr JmdS>o, lr_Vr gmoZdUo, {ejH$ cmoI§S>o ga, _hmiw§H$a ga, AmìhmS> ga `m§Zr J«m_n§Mm`VrMo _Z:nyd©H$ A{^Z§XZ Ho$co.

gmám{hH$ A§~aMm

{Xdmir A§H$ {XZm§H$ 30 Zmoìh|~a amoOr EoZ {XdmirV Amnë`m ^oQ>rcm `oV Amho.


VioJmd d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

dmZàñWml_mVrc d¥Õm§Mr AmëhmXXm`r ghc gmonmZH$mH$m g_mYr, Zmam`Unya, à{V~mcmOr, _mhÿa

A§~a

3

dJ©UrXmam§gmR>r "gm. A§~a'À`m g^mgXm§Zm {dZ§Vr H$aÊ`mV `oV Amho, H$s d¥ÎmnÌmMm H$mJX, N>nmB©, dmhVyH$ IM© `mV _moR>r dmT> Pmcr Amho. d¥ÎmnÌ _moR>çm {O{H$arZo Mmc{dco OmVo ho AmnU OmUVmM. Var dm{f©H$ dJ©Ur doioda XoÊ`mMr gdmªZm {dZ§Vr. - g§nmXH$

g^mgXm§Zm {dZ§Vr Oo g^mgX amhÊ`mMr OmJm ~XcVmV qH$dm Jmd gmoSy>Z OmVmV Aem g^mgXm§Zr gm. A§~aÀ`m H$m`m©c`mer Ëd[aV g§nH©$ gmYmdm. AÝ`Wm OwÝ`m nÎ`mda A§H$ OmV amhrc. Vgo Z H$i{dë`mg g^mgX dJ©Ur "Xo`' Yacr OmB©c. Z§Va H$moUVrhr VH«$ma MmcUma Zmhr. - g§nmXH$

ROYAL SOLAR SYSTEM : Authorised Dealers for : Racold Thermo Ltd. & Photovoltaic Home lights.

D. B. Pawar ghcrV gh^mJr dmZàñWdmgr, g§ñWoMo nXm{YH$mar d _mÝ`da VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : dmZàñWml_mVrc d¥Õm§Mr ghc à{V~mcmOr (Ho$VH$dim), Zmam`Unya, gmonmZH$mH$m g_mYr Xe©Z (gmgdS>) d _mhÿa `oWo OmD$Z Amcr. gd© Aml_dmgr`m§~amo~a g§ñWoMo {dídñV gwaoe gmIdiH$a, gm¡. gwZ§XmVmB© Oárdmco, g{Md gm¡. C{_©cm N>mOoS>, g§ñWoMo H$m`©H$m[aUr gXñ` M§Ðhmg

Oárdmco, ^aVHw$_ma N>mOoS> VgoM noÝeZg© Agmo{gEeZMo AÜ`j EH$ZmW Xoenm§S>o gnËZrH$ gh^mJr Pmco hmoVo. g§nyU© àdmgmV AmOr-AmOmo~m§Zr gw§Xa ^OZo d A^§J åhQ>co. Ë`mM~amo~a JmÊ`mÀ`m ^|S>çm§Mmhr AmZ§X cwQ>cm. gwZ§XmVmB©, C{_©cm, EH$ZmWH$mH$m d MonoH$mH$m `m§Zr CÎm_ gmW {Xcr. gH$miÀ`m CÎm_ ZmíË`mMo Am`moOZ

lrH$m§V Mono `m§OH$S>yZ, XþnmaMo eoVmdarc éMH$a ^moOZ {Zd¥Îm godm g§KmMo {MQ>Urg am_M§Ð qeJQ>o `m§À`mV\©o$ Va g§Ü`mH$mir "_`yaoe aoñQ>m°a§Q>'_Yrc OodUmMo Am`moOZ ^aVHw$_ma N>mOoS> `m§À`mV\©o$ H$aÊ`mV Amco hmoVo. Aml_mVrc ghcrcm Z `oD$ eH$Umè`m AmOr-AmOmo~m§Mr ì`dñWm Aj` hf©o, ncH$ N>mOoS> d Amem ^moio `m§Zr MmoI nma nmS>cr.

PmerMr amUr, dra hZw_mZ, qgh, MmMm Zohê$

Cell : 9960393938, 9822744240, 9370627111 Phone : (02114) 223793 Shop : Shubhashree Apts. Shop No. 3, Stn. Road, Near Talegaon Nagarparishad, Talegaon Dabhade, Tal. Maval, Dist. Pune 410506

Office : G-1/3, Laxmi Nivas, Shree Nagari Phase II, Talegaon Dabhade. Email : Royalsolar_tal@yahoo.co.in

KamV JiV§`? q^Vrcm Amoc Amcr`? _wirM qMVm ZH$mo!

{d¿Zha H$ÝñQ´>ŠeZ ñnoe{° cQ>r : {dZm VmoS>\$moS> B§OŠo eZ d Ho${_H$c dmnê$Z ~mWê$_, Q>ao go , dm°c H«$° H$gh gd© àH$maMo dm°Q>aàwq\$JMo H$m_ CÎm_ àVrMo H$ê$Z {_ioc. Ë`mMà_mUo H§$nmC§S> dm°c âcmo[a¨J ~m§YH$m_ Am{U KamÀ`m AmVyZ-~mhoê$Z n|qQ>JgwÕm {Q>H$mdy d AmH$f©H$ H$ê$Z {_ioc. gd© H$m_o _m\$H$ XamV! em§VmB©ZJa \o$O - 1, ZJa nm{cHo$g_moa, VioJmd Xm^mS>.o _mo~mB©c : 9422087842

gmoh_

eoIa Mm¡Yar : 9922940375

Am°Q>mo_oeZ E§Q>aàm`Oog

"\°$eZ emo'_Ü`o _wc§-_wcr, {e{jH$m d _mÝ`da VioJmd Xm^mS>o {X. 18 : H$cm{nZr Agcocr PmerMr amUr, dra hZw_mZ, dmT>{dcr. H$m`©H«$_mMo g§`moOZ Am{U dVZZJa emIo_Ü`o _hm^m|S>cm Am{U O§JcmMm amOm qgh, MmMm Zohê$, {Z`moOZ dVZZJaÀ`m {e{jH$m gm¡. AZKm "\°$eZ emo' H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV narH$WoVrc OmXÿMr nar, X`m©Mo H$moir {eamoiH$a d gm¡. ZrVm amOo `m§Zr Ho$co. ImD$Mo dmQ>n d "nR>c_² {dnwc_' `m Amcm. à_wI nmhþÊ`m åhUyZ gm¡. d¡îUdr Aem {d{dY doe^yfm gmXa Ho$ë`m. g{MZ Q>H$co `m CnpñWV hmoË`m. `m Z§Va ^m|S>cm d Ja~m Pmcm. ícmoH$mZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr. _wcm§Zr kmZoœar, em¡`m©Mr JmWm Jaã`mV _mÝ`dam§Zr \o$a Yê$Z a§JV

B§Q>aH$m°_/Q>ocr\$moZ {gpñQ>åg², gr.gr.Q>r.ìhr. pìhS>rAmo S>moAa \$moQ>mo, Q>mB©_ AQ>|ÝS>Ýg² {gpñQ>åg², `m~amo~a BVahr godm CncãY 65, "nw{ZV', `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : 02114-222641 B_oc : sohamautomation01@gmail.com

POOJA TILES

Ashok Pawar +91 94220 79568 +91 96042 69646

Manufacturer In Tiles  Pavers  Chequered Tiles  Galicha Tiles  Rubber Mould Paver & Tiles  Fly Ash Bricks

 Designer

H$cm{nZrMm _mV¥{XZ, _hm^m|S>cm CËgmhmV gmOam VioJmd Xm^mS>o {X. 17 : H$cm{nZr ~mc^dZ, `ed§VZJa emIo_Ü`o "_mV¥{XZ' d "_hm^m|S>cm' CËgmhmZo gmOam H$aÊ`mV Amcm. _wcm_wctZr ñdV: V`ma Ho$cocr

J«rqQ>½O d Mm°H$coQ> AmB©cm XoD$Z Amerdm©X KoVcm. AM©Zm Vwinwio `m§Zr AmOÀ`m H$mimV AmB©Zo Amnë`m _wcm§da Mm§Jco g§ñH$ma H$aUo {H$Vr JaOoMo Amho, ho gm§{JVco. ZdamÌr{Z{_ÎmMm _hm^m|S>cm

_{hcm nmcH$ CËgmhmZo Ioië`m. {IamnVrMo dmQ>n H$aÊ`mV Amco. H$m`©H«$_ nma nmS>Ê`mgmR>r gwf_m R>H$ma, Á`moVr ZmJnyaH$a Am{U àVrjm Omoer `m à{e{jH$m§Zr {deof n[al_ KoVco.

85, Ekaveera Society, Near Samarth Vidyalaya, Talegaon Dabhade Station, Tal. Maval, Dist. Pune - 410507. Maharashtra

SHIVRAJ ENTERPRISES Manufacturer in Tiles  Pavers Authorised Dealers for

 Designer

H$m`Xm Vw_À`m nmR>rer

ÜdZr àXyfU

gdm©oÀM Ý`m`mc`mÀ`m {ZU©`mZwgma gd©gm_mÝ` ZmJ[aH$mMm em§VVoV OJÊ`mMm _yc^yV hŠH$ {hamdyZ KoVcm OmD$ eH$V Zmhr.

85, Ekaveera Society, Near Samarth Vidyalaya, Talegaon Dabhade Station, Tal. Maval, Dist. Pune - 410507. Maharashtra


27 Am°ŠQ>mo~a 2013

A§H$ 43 dm

{X. 27 Am°ŠQ>m~ o a 2013

k

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

gmoÝ`mMm Yya! emoYmdmM cmJoc!! CÎma àXoemVrc CÝZmd {OëømVrc amOmamd am_~j qgh `m§À`m amOdQ>rVrc {H$ëë`mV hOma Q>Z gmoZo Agë`mMo gmYy emo^Z gaH$macm amOm qgh `m§Zr ñdßZmV `oD$Z gm§{JVco Am{U gmè`m§Mo S>mi o o CÎmaàXoeH$S>o cmJco. nydu gmoim-gVam dfmªndy u JUnVrXod AH$ñ_mV XÿY {nD$ cmJcm hmoVm. Ë`mdoir Ë`m KQ>Zc o m IwÔ _hmamï´>mÀ`m _w»`_§Í`m§ZrM XþOmoam {Xcm hmoVm. _J CÝZmdÀ`m `m {H$ëë`mMo Mm§J^co H$moU, H$g§ amoIUma? lÕmH$mimnmgyZ ~mOma~wU½`m§Mr OmoaXma dX©i VoWo gwê$ Pmcr. Hw$R>ë`mhr A§YlÕocm cmOdoc, BVŠ`m doJmZo dm{hÝ`m§daÀ`m _yI© n§{S>Vm§Zr amZ CR>{dco. dmñV{dH$ `m CËIZZmMr ~mV_r AmR>dS>m ^a AmYrM EH$m B§JO« r d¥ÎmnÌmZo {Xcr Agë`mMo g_OVo. _mJo Ë`mMr H$maU_r_m§gmhr Ho$cr Amho. Ë`mV H$moR>ho r gmYyÀ`m ñdßZmMm CëcoI Zmhr ho {deof. àmW{_H$ _m{hVrÀ`m AmYmao nwamVÎd {d^mJmZo g§~{§ YV n[agamMr `m§{ÌH$ VnmgUr Ho$cr hmoVr. Ë`m Z§VaM Ë`m§Zr R>am{dH$ {R>H$mUr ^yJ^m©Mm emoY KoÊ`mMm {ZU©` Ho$cm. OJ^amV Aem ñdê$nmMo ImoXH$m_ gmVË`mZo Mmcy AgVo, Ë`mV I{OZm {_i{dUo EdT>mM hoVy ZgVmo Am{U Ago ImoXH$m_ H$moUmÀ`m ñdßZm§À`m AmYmao hmoV ZgVo. Ë`mgmR>r CnJ«hmÀ`m gmømZo KoVcoë`m {MÌ{\$VrMm Aä`mg _hÎdmMm R>aVmo. H¥$framÁ`_§Ìr MaUXmg _h§V, ho gmYy emo^ZMo AZw`m`r AmhoV. Ë`m§À`mM gm§JÊ`mdê$Z IwÔ n§VàYmZ S>m.° _Z_mohZ qgJ `m§Zr S>m{| S>`mIoS>m_Ü`o ImoXH$m_ H$aÊ`mg nadmZJr {Xcr Agmdr. Mmcy _{hÝ`mV CÎmaàXoemV ^mOnZo _moXtÀ`m àM§S> g^m cmdë`m AmhoV. nU n§VàYmZnXmMo ^mOnMo ^mdr C_oXdma AgUmè`m Za§Ðo _moXtZm d _hÎdmH$m§jc o m EH$m gmYyZMo gmoÝ`mMo ñdßZ KoD$Z VmËnwaVr H$m hmoBZ© m Iri KmVë`mMo g_mYmZ H$m±Jgo« cm {_iUma Amho. emo^ZMo ñdßZ gmH$ma Pmë`mg H$m±Jgo« gaH$maÀ`m VwcZoV Amnco gmYygݧ `mer H$moR>o H$_r nS>VmV `mMm nS>Vmim ^mOn d _moXtZm ¿`mdm cmJoc. MwH$y Z I{OZm gmnS>cmM Va Xoe _mcm_mc hmoBc © . `ynrE gaH$ma nwÝhm gÎmoV `oBc © Ago A§YlÕoMo amOH$maU Agmdo Ago {XgVo. nwamVÎd ImVo ho H|$Ðr` ImVo Amho åhUyZ H$moUmÀ`m gm§JÊ`mdê$Z H$moR>ho r ImoXH$m_ H$arV Zmhr. `mMmM AW© Ë`m§Zm H$moUrVar dê$Z AmXoe {Xcm Amho, ho gd© dm{hÝ`m§Zr cjmV ¿`mdo. Ë`m_wio Ago ehmUo ~wÕrMo à_wI A§J AgVrc Va `m XoemVrc {ddoH$~wÕrMo, {dkmZmMo H$m` hmoUma `mMr ^rVr dmQ>V.o _moXtZr {H$Vrhr H§$R>emof Ho$cm Var, Á`mo{Vî`m§À`m gëë`mZwgma CÎmaàXoemV AmJ_Z, ^mfU Am{U àñWmZm§À`m doim {ZpíMV H$aUmao d g^oV AneHy$Z `oD$ Z`o åhUyZ dmñVyVkm§À`m gm§JÊ`mdê$Z Mm§XrMo XmoZ gn© ^yJ^m©V JmS>ë`mZ§Va g^ogmR>r V`ma H$aÊ`mV Amcoë`m ì`mgnrR>mdê$Z H$m±Jgo« gaH$maÀ`m A§YlÕoMr {Iëcr CS>{dÊ`mMm A{YH$ma _moXtZr J_mdcm Amho. EHy$UM H$m` XoemVrc à_wI XmoÝhr nj A§YlÕm, ~wdm~mOr, gmYygݧ `mer, ñdßZa§OZ `mV X§J Pmco AmhoV Am{U åhUyZM S>m.° Za|Ð Xm^mocH$am§Mo IwZr _moH$mQ> gwQ>co AmhoV. gmYy~m~m§À`m ñdßZm§Zm ~mOycm R>do Zy XoemVrc ^yJ^m©V gmoÝ`mMo gmR>o cndco AmhoV, ho _mÝ` H$amdoM cmJoc. hOmamodfmªndy u H$moUr cn{dco ho gm§JUo AdKS> Amho. nU 1857À`m ñdmV§Í`g§Jm« _mMo goZmnVr AgUmao ZmZmgmho~ noedo d VmË`m Q>mno o `m§Zr {d{dY amOoaOdmS>çm§Mr g§nÎmr, gmoZ,o Mm§Xr XmJXm{JZo AZoH$ {H$ëco d {d{dY _§{XamÀ`m ^yJ^m©V _wÔm XS>dZy R>do cr, Ë`mcm H$maU B§JO« m§Zm Vr hñVJV H$aVm `oD$ Z`o åhUyZ. B{VhmgVkm§Mm `m ~m~V Aä`mghr Amho. Xhm {R>H$mUr ImoXH$m_ Ho$co Va EImÚm {R>H$mUr Var _moR>m I{OZm gmnSy> eH$Vmo. ZmZmgmho~ ho Xþgè`m ~mOramdm§Mo XÎmH$nwÌ hmoV.o 1857À`m g§Jm« _mV CÝZmdMo amOo am_~j qgh `m§Zm hm¡VmË_ nËH$amdo cmJco. VoWo Ë`m {H$ëë`mV H$mhrVar {_ioc BVnV {ZUm©`H$ _m{hVr {_imcr Am{U _moXtMm _hmaW CÎmaàXoemV AS>dm`Mm `mMm M§J H$m±Jgo« Zo ~m§Ycm. H$maU VoWo _moXtÀ`m àM§S> g^m hmoUma AmhoV. Ë`mMdoir OZVoMo cú` ImoXH$m_mda Agoc Aer Ioir H$m±Jgo« Zo Ioicr Amho. gmoZo {_imo AWdm Z {_imo, gmYy~m~m§À`m S>mŠo `mda Imna \w$Q>Uma d H|$Ðr` amÁ` H¥${f_§Ìr MaUXmg _h§V `m§Mo MaU nwÝhm _§{Ì_§S>imV AgUma ZmhrV. gmYyÀ`m ñdßZmV VÏ` Agë`mMo gm§JZy ^maVr` nwamVÎd {d^mJ Am{U ^yJ^© gd©jo U {d^mJ A§YlÕocm {dkmZmMr OmoS> XoV Agco Var ho ñdßZ Iao R>ê$Z hOma Q>Z gmoZo BWo gmnS>Ê`mMr eŠ`Vm YygaM Amho. nU 1857À`m AmYrMo YZ OmD$ Úm, nU Ë`mdoiÀo `m g§Jm« _mV _moR>o YZ {R>H${R>H$mUr XS>dZy R>do co Amho, Ë`mMm gdªH$f emoY KoUmar `§ÌUm Amåhmcm C^r H$amdrM cmJoc. H$maU Ë`m H$mimV XoemV IamoIaM gmoÝ`mMm Yya {ZKV hmoVm ho Amåhmcm _mÝ`M H$amdo cmJoc. ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mcH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©`qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$co. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, \°$Šg : 223310

g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V Omod}H$a gmám{hH$ A§~a H$m`m©c`

"ñdam§JU'

30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJm§d ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$ l

g§nmXH$s`

A§~a

k

df© 24 do

gmám{hH$

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

ñÌr-{df`H$ Midi AmO XoemV {ñÌ`m§{df`r Midi C^r am{hcr Amho, hr ~m~ Mm§Jcr Amho. qcJ^oX _Zwî`àmÊ`mÀ`m OrdZmMm \$aH$ R>acm Amho. nwéfàYmZ g§ñH¥$Vr AZm{XH$mcmnmgyZ Amåhmg {MH$Q>cr Amho. Ë`mMm ^oX H$aÊ`mMm AZoH$ Yw[aUm§Zr à`ËZ Ho$cm, nU g_mO Ë`mM JV©Vo AS>H$cm Amho. åhUyZ {ñÌ`m {H$Vrhr {eH$ë`m, _moR>çm hþÚm§da Joë`m AJXr A§VamimV {dH«$_ àñWm{nV Ho$cm Var Ë`m§Mo ñWmZ Xþæ`_M am{hco Amho. EH$m ~mOycm d¥ÎmnÌo "V{ZîH$m'À`m _mÜ`_mVyZ OZOmJ¥Vr H$arV AmhoV, Ë`mMdoir Q>rìhr M°Zcdmco ñÌrÛofmÀ`m _m{cH$m XmIdyZ H$m` gmYV AmhoV VoM H$iV Zmhr. ñÌrM ñÌrÀ`m _wimda CR>V AgVo, Ago gVV XmI{dco OmVo. ñÌrZo ñÌrMo ajU H$aUo, _m`m cmdUo, AmYma XoUo Aer H$WmZHo$ H$m {Z_m©U hmoD$ eH$V ZmhrV? {ñÌ`m§Mr CÝZV, IwZer, nmnr, AZ¡{VH$ Ñî`o g_mOmnwT>o R>do VmV Voìhm goÝgm°a~moS>© ZmdmcmM Amho H$m` Agm àíZ nS>Vmo. g_mOmV Á`m Mm§Jë`m d dmB©Q> KQ>Zm KS>VmV Ë`mcm _mÜ`_ohr O~m~Xma AgVmV. d¥ÎmnÌo d EHy$UM _mÜ`_ hm cmoH$emhrMm Mm¡Wm ñV§^ Amho. OZVoMm AmYma Amho, Vmo {ZamYma H$ê$Z MmcUma Zmhr. H$mhr _mÜ`_o d d¥ÎmnÌo Mm§Jcr H$m_o H$arV AgVmV nU Ë`m§Zm g_mO hdr Ver gmW XoV Zmhr. hoM Iao H$maU g_mOñdmñÏ` {~KS>{dÊ`mg H$maUr^yV R>aV Amho, Ago AmT>iVo. XoemV AZoH$ àíZm§g~§ Y§ r Midir Cä`m am{hë`m AmhoV. nU {ñÌ`m§{df`r AmO Iè`m AWm©Zo Midi gwê$ Pmcr Amho. Ë`mV {dO` ZŠH$sM hmoBc © . nU nwéfm§BVH$mM {ñÌ`m§Zm gwÕm Ë`mMm AW© H$im`cm hdm. ñÌr^«Uy hË`oMo nmn Q>miVmZm KamV `oUmar gyZ hr _wcr g_mZ _mZUmam g_mO Amåhmcm C^m H$amdm cmJoc. Ë`mMdoir ñÌr^«Uy hË`ocm {damoY H$aUmar H$R>mao _mVmhr {Z_m©U Pmcr nm{hOo. AmO XoemV EH$

hOma nwéfm§_mJo 952 {ñÌ`m BVHo$ à_mU H$_r hmoV Amho Va 125 H$moQ>r cmoH$g§»`oV VéUr {H$Vr hm àíZhr CJ« Pmcm Amho. \$merMr {ejm XoD$Z AË`mMma H$_r hmoUma ZmhrV. Ë`mMo ^` Oê$a Agoc nU Vo \$ŠV g_§Og nwéfm§Zm Agoc. amdUm§Zm ^` Vo H$m` hmo? \$merMr {ejm Oar `mo½` Agcr Var Vr cdH$amV cdH$a XoUmar `§ÌUm d H$m`©nÕV erK«JVrZo H$m_ H$aUmar Agmdr, `mdaM Ë`mMo `e Adc§~Zy Amho. ZmhrVa _J ñÌrda AË`mMma Pmcm, _mê$Zhr Q>mH$cr, Vgo nwamdo d d¡ÚH$s` Ahdmc

~miH¥$îU amB©arH$a VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) {_imco, nU _{hZm|_{hZo IQ>cm MmcyM Amho. Ago KS>co Va H$m`ÚmMm d nmo{cgm§Mm YmH$ amhUma Zmhr, ñÌr{df`H$ Midircm Vo KmVH$ R>aoc. ñÌr ì`ŠVrcm AZoH$ àíZ {MH$Q>co AmhoV. Vr àW_ H$moUmMr Var _wcJr AgVo, _J nËZr hmoV,o Z§Va AmB© hmoV.o {Vcm gmgy-gmgao, XraOmdm `m§À`mer ZmVo R>do mdo cmJVo. Ë`mV OmV, Y_©, Am{W©H$, e¡j{UH$ Ë`mM doir Amamo½` {df`H$ àíZm§er gm_Zm H$amdm cmJVmo. BVa àíZm§Vhr g§Kf© H$amdm cmJVmo. CXmhaU H$m_mÀ`m {R>H$mUr hmoUmao c¢{JH$ emofU Vo ehar d J«m_rU ^mJmVhr gma»`mM à_mUmV Mmcy Amho. eodQ>r hr ñÌrMidi H$moR>n`ªV AmoT>y Z Ý`m`Mr `mMr H$ënZmM H$adV Zmhr. Varhr _mJo Z hQ>Vm hr Midi nwT>o aoQ>mdrM cmJoc. ñÌrMidir~m~V Oar AmemXm`H$ {MÌ Agco Var ñÌrdmXmMr Or d¡Mm[aH$ àmê$no Zoh_r CËnÝZ hmoVmV Vr AZmdí`H$ Jm|Yi H$aVmV Ago ZwH$Ë`mM Pmcoë`m {ZarjUmVyZ g_moa Amcr AmhoV. AJmoXaM ~è`mn¡H$s ñdV§Ì ~Zcoë`m d gwYmacoë`m {ñÌ`m - ì`ŠVr åhUyZ Mmcy Agcoë`m AmË_emoYmV {d¿Zo AmUrV AmhoV.

H$gohr H$ê$Z Ë`mcm ~mYm AmUUmè`m KQ>Zm KS>Uo d XoemVrc àË`oH$ Jmoï>tH$S>o nwéfgÎmmH$ H$mañWmZ åhUyZ ~KUohr {dKmVH$ {eH$dU g_mOmV éOV Amho, hr \$ma ŠcoeXm`H$ ~m~ R>aV Amho. EImXr ñÌr Amnë`mnojm _moR>çm hþÚmda Amho, hr ~m~ nwéf _mÝ` H$arV Zmhr, {VÀ`m hmVmImcr H$m_ H$aVmZm Vr ñÌr Amho Am{U _r nwéf Amho hm Ý`yZJ§S> Oncm OmVmo. ñÌrMo dM©ñd nwéfm§Zm ZH$mo AgVo. hr MidirMr Xþgar ~mOy R>aVo. qcJ^oXmMm hm \$aH$ Omon`ªV {Q>H$y Z Amho Vmon`ªV {ñÌ`m Xþæ`_ñWmZrM amhUma. åhUyZ ñÌr dJm©Mr VmH$X, d¡Mm[aH$ nmVir, ~wÕr, __Vm, ñÌrg_yh `mMr EH${ÌV ~¡R>H$ nwéfr dM©ñdmcm AmìhmZmË_H$ cT>m XoD$ZM C^r H$aÊ`mMr JaO Amho. J«m_rU ^mJmVrc {ñÌ`m A§YlÕm, A{e{jV, nwéfàYmZ g§ñH¥$VrV AS>H$coë`m AmhoV. Ë`m§Zm Ë`mVyZ ~mhoa H$mT>Ê`mgmR>r gw{e{jV ñÌrdJm©Zo nwT>o `mdo. S>m.° Za|Ð Xm^moiH$am§Mm ~ir `mM cT>mB©VZy Jocm, ho àË`oH$mZo cjmV Agy Úmdo. MidirÀ`m _mÜ`_mVyZ VéUtZm H$mhr gyMZm H$amì`mem dmQ>VmV. Amnë`m H$nS>çmnmgyZ, dmJÊ`m-~mocÊ`mV g§ñH$m[aV ^mZ Agm`cm hdo. _mo~mB©c, \o$g~wH$, M°qQ>J, H$m°cOo cmB©\$, nm°H$o Q>_ZrMm Xþén`moJ, ~mB©H$Mo AmH$f©U `mnmgyZ WmoS>o gm§^miyZ amhm`cm hdo. ~mhoa Va OmdoM cmJoc, Ë`m{edm` Vw_Mr CÝZVr H$er hmoBc © ? nU Oa ~mhoa H$mhr Ìmg, AS>MU `oV Agoc Va Vo _¡{ÌUtZm, nmcH$m§Zm, Mm§Jë`m eoOmè`m§Zm {Z^uS>nUo gm§Jm! Ë`mgmR>r ñdV§ÌnUo A`mo½` _mJ© {ZdS>Ê`mMr doi AmUy XoD$ ZH$m. {eH$ë`mgdacoë`m {ñÌ`mM CÝ_Îm Pmcoë`m g_mOmcm gmdê$ eH$VmV nU Ë`m§Zm H$mhr g_§Og, {ddoH$s nwéfmoÎm_m§Mm AmYmahr {_im`cm hdm!

dmMH$m§Mo {dMma Á`oð>m§Zm AmZ§X XoUmam H$m`©H«$_! Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>imÀ`m g^oV ZmQ>çdmMZmMm H$m`©H«$_ ZwH$VmM Pmcm. S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Zr coIH$ e. Zm. Zdao `m§Zm AmXam§Ocr dm{hcr. VgoM _mJ©Xe©Z Ho$co. Z§Va e. Zm. Zdao `m§À`m Amocr gwH$s `m H$Wmg§J«hmVrc Mma H$Wm§Mo ZmQ>çdmMZ H$aÊ`mV Amco. _mUyg åhQ>cm, H$s g§dmX hm

gmYUmaM åhUyZ g§dmX H$gm Agmdm, A§YlÕm d EH$m coIH$mMr KoVcocr _wcmIV \$maM gw§Xa hmoVr. ~mocUmam d EoH$Umam Ia§M EH$ _hÎdmMo ZmVo AgVo. gdmªZm XrS>Vmg {IidyZ R>odco hmoVo. gd© em§VnUo EoH$V hmoVo. Á`oð> ZmJ[aH$m§Zm ZdamÌrMr OUyH$mhr_oOdmZrM {_imcr. `mMm AmZ§X XoUmao åhUOoM ZmQ>çdmMZ H$aUmao {dZm`H$ {c_`o, g§O` _mZH$a, S>m°. gwhmg H$m{ZQ>H$a, S>m°. AZ§V nam§Ono d gm¡. {dZ`m Ho$gH$a `m§Mo _ZmnmgyZ A{^Z§XZ! gm¡. Xrnmcr JmoH$U© VioJmd Xm^mS>o

nmcH$m§Zmo gmdYmZ emim, {dÚmc`, _hm{dÚmc`mVyZ OmUmè`m _wcm_wctMr g§»`m AVmoZmV dmT>V Amho. {edm` e¡j{UH$ CnH«$_m§À`m AZoH$ emImhr dmT>V Amho. no_|Q> grQ²>g Am{U H$_mcrMo S>moZoeZ `m ^`mdh nmœ©^y_rda Ho$. Or. nmgyZMo {ejU {dÚmÏ`mªÀ`m OrdZmcm H$moUVr {Xem XoUma Amho _mhrV Zmhr. nU EH$ Jmoï> ZŠH$s

{dÚmWu-{dÚm{W©ZtZm ZH$mo VodT>m _moH$ionUm, KamVyZ d {ejH$m§H$Sy>Z H$moUVrhr {dMmaUm Zmhr. `m OmoS>rcm _mo~mB©c, Q>rìhr., \o$g~wH$, XþMmH$s, MmaMmH$s doJdoJir _Zmcm ^aH$Q>dUmar gmYZo, _hm{dÚmc`mVrc ~o\$m_ g§_ocZo, {ZdS>UwH$m, OmoS>rcm nm°Ho$Q>_ZrMm _mamhr

ZH$mo Ë`m A{à` KQ>Zm§Mr H$maUo Amho. åhUyZ _wcm§Zm n¡go JaOonwaVoM ÚmdoV. nmcH$m§Zr, {ejH$m§Zr nmD$c CMcco nm{hOo. VméÊ` dmB©Q> KQ>Zm KS>m`cm H$maUr^yV R>aV Amho. lrH¥$îU nwa§Xao VioJmd ñQ>oeZ


VioJmd d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

5

H$m±J«og d amï´>dmXrMo EH$m nmR>monmR> EH$ KmoQ>mio ~mhoa H$mT>UmaM - {H$arQ> gmo_æ`m VioJmd Xm^mS>o {X. 21 (dmVm©ha) : H$m±J«og d amï´>dmXr H$m±J«ogMo EH$mnmR>monmR> EH$ Ago {d{dY KmoQ>mio ~mhoa H$mT>UmaM. VgoM {g§MZ (H¥$îUm Imoao) KmoQ>mù`mMr aŠH$_ Omon`ªV emgH$s` {VOmoarV O_m hmoV Zmhr Vmon`ªV Amåhr ñdñW ~gUma Zmhr, Agm Bemam ^m.O.nm.Mo _mOr ImgXma {H$arQ> gmo_æ`m `m§Zr H$mÝho (Vm. _mdi) `oWo {Xcm. _mdi VmcwH$m ^m.O.nm. H$m`©H$Vm© Vo ZoVm à{ejU H$m`©emioÀ`m g_mamon àg§Jr à_wI A{VWr åhUyZ Vo ~mocV hmoVo. AÜ`jñWmZr ^m.O.nm. AÜ`j am_ZmW dm[a¨Jo hmoVo. H$m`©emioMo CX²KmQ>Z {edgoZm g§nH©$ à_wI lra§J VWm Aßnmgmho~ ~maUo `m§À`m hñVo d Am_Xma ~mim ^oJS>o, _mOr Am_Xma {XJ§~a ^oJS>o `m§À`m à_wI CnpñWVrV Pmco. `m àg§Jr Ama.nr.Am`. {Oëhm AÜ`j gy`©H$m§V dmK_mao, {edgoZm {Oëhm CnmÜ`j ^maV R>mHy$a, Á`oð> ZoVo Ho$edamd dmS>oH$a, _mdiMo g^mnVr amOmam_ qeXo, Cng^mnVr a§OZm JamS>o,

`wdm _moMm© VmcwH$m AÜ`j aqdÐ ^oJS>o d g§^mOr `odco, _{hcm AmKmS>r AÜ`jm Z§XmVmB© gmVH$a, H$m`m©Ü`j àem§V T>moao, à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a `m _mÝ`dam§gh VmcwŠ`mVrc ^m.O.nm.Mo gd© nXm{YH$mar d H$m`©H$V©o _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. nwT>o ~mocVmZm gmo_æ`m åhUmco, H$s gw_mao 10 cmI 57 hOma H$moQ>tMo {d{dY KmoQ>mio H$m±J«og d amï´>dmXr H$m±J«ogZo Ho$coco AmhoV. AmXe© KmoQ>mim Ahdmc hmVr Amcm Amho. Ë`mVrc KmoQ>mim g§gXoÀ`m npãcH$ AH$m¢Q>g² H${_Q>rZo _mÝ` Ho$cm

Amho. ~oZm_r ßcm°Q>Mr g§»`m 65 Amho d g§ajU ImË`mVrc A{YH$mè`m§Mo Ho$di 37 ßcm°Q> AmhoV. ~oZm_r ßcm°Q> amOH$s` ZoË`m§Zr ZmVodmB©H$m§Zm {Xcoco AmhoV. gr.~r.Am`. g§ñWm {ZanojnUo Vnmg H$arV Zmhr. ~oZm_tZm dmMdV AmhoV. _w»`_§Í`m§Zr _{hÝ`m^amV Ahdmc OZVog_moa Z AmUë`mg Amåhr H$m`Xoera Vnmg H$ê$ Ago Omhra Ho$co. Va _w§~B©À`m Owhÿ `oWrc Am`.nr.Eg. nmocrg A{YH$mè`m§À`m dgw§Yam gmogm`Q>rV N>JZ ^wO~i n[admamMo 2 ~oZm_r âc°Q> AgÊ`mMm ñ\$moQ> gmo_æ`m `m§Zr Ho$cm. `m

_oWm°{S>ñQ> MM©V\©o$ Á`oð> ZmJ[aH$m§Mm ñZoh_oimdm VioJmd Xm^mS>o {X. 20 (dmVm©ha) : _oWm°{S>ñQ> _amR>r g|Q>oZar MM© (VioJmd ñQ>oeZ)À`m _{hcm _§S>imÀ`m dVrZo ZwH$VmM Á`oð> ZmJ[aH$m§Mm ñZoh_oimdm KoÊ`mV Amcm. gwédmVrg aoìh. g§Xrn IamV `m§Zr `oey àmW©Zm Jm`cr. Á`oð>m§Zr Amnë`m Hw$Qw>§~r`m§gh CnpñWV amhÿZ An[a{MVm§er n[aM` H$ê$Z KoVcm. emco` d H$m°coO OrdZmVrc AmR>dUtZm Ë`m§Zr COmim {Xcm. OrdZmVrc AZw^d H$WZ H$ê$Z EH$_oH$m§À`m gwIXþ:ImV gh^mJr Pmco. `mdoir Á`oð>m§Zr ^{ŠVJrVo, {dZmoXr MwQ>Ho$ gmXa H$ê$Z H$WmH$WZ H$ê$Z CnpñWVm§Zm _§Ì_w½Y Ho$co.

_{hcm _§S>i AÜ`jm Z{cZr _{gXmg d aoìh. g§Xrn IamV `m§Zr OrdZ d gH$mamË_H$ Ñ{ï>H$moZ VgoM "N>§Xm§Mr OmonmgZm' `m~m~V g{dñVa _mJ©Xe©Z Ho$co. VgoM Á`oð>m§Zr Amamo½`mMr ¿`md`mMr H$miOr `m A§VJ©V ndZm hm°pñnQ>c (gmo_mQ>Uo) `m§À`m ghH$m`m©Zo _Yw_oh, aŠVXm~, öX`{dH$ma d hmS>m§Mo AmOma `m{df`r gImoc _mJ©Xe©Z S>m°. dfm© dmT>moH$a, S>m°. _hoe OmYd, S>m°. àXrn B§Jio, S>m°. àUd dmT>moH$a `m§Zr Ho$co. Á`oîR>m§À`m {d{dY e§H$m§Mo {ZagZ Ho$co. _{hcm _§S>imÀ`mdVrZo eoao ^mD$gmho~, AmemVmB© eoao, Om°Z I§S>mJio, _§Xm I§S>mJio, EH$ZmW Jm`H$dmS>, {_{_go

noQ´>rH$, {_{_go IamV, AZ§V _H$mgao, {~«Ooe ^m§~i, Am_mo{cH$ nm°c eo\$S>©, ho_cVm MìhmU, amokr JwOo, A§H$c JwOo `m Á`oð>m§Mm à{V{ZYrH$ ñdê$nmV Omhra gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. gyÌg§MmcZ Amem Jm`H$dmS> d gwdUm© Jm`H$dmS> `m§Zr Ho$co. àmñVm{dH$ gw{Zc Jm`H$dmS> `m§Zr d ñdmJV aËZà^m MH«$Zmam`U `m§Zr Ho$co. g§`moOZ Zr{cOm Jm`H$dmS>, E{cOm JwOo, amOlr OmYd, {dZ`m {hdmio, O`lr ~ZgmoS>o, nwînm C_mnVr, ho_cVm MìhmU, e{eH$cm ~moS>©o, Á`moVr ^moao `m§Zr Ho$co. Va gËH$ma aoìh. g§Xrn IamV `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amco. Am^ma Z{cZr _{gXmg `m§Zr _mZco.

H$cm{nZrV H$moOm{Jar gmOar VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : H$cm{nZr_Ü`o H$moOm{Jar nm¡{U©_m CËgd ZwH$VmM CËgmhmV g§nÞ Pmcm. Jm{`H$m g§nXm {WQ>o `m§À`m _mJ©Xe©ZmZwgma H¡$. JOmZZ dmQ>do `m§À`m JrVm§da AmYm[aV "gm`§Vmam' hm H$m`©H«$_ gmXa H$aÊ`mV Amcm. _oYm amZS>o, Mm§XUr nm§S>o, àmMr Jwáo, AnUm© ImoV, {Zem _mohZnyaH$a, nwînm AmJmeo d chmZ _wcm§Zr

JOmZZ dmQ>do `m§Mr gw_Ywa JrVo gmXa H$ê$Z a{gH$m§Mr XmX {_i{dcr. Ë`mZ§Va `m§ZrM qhXr JmUr gmXa H$ê$Z H$m`©H«$_mMr a§JV dmT>dcr. S>m°. A{œZr nam§Ono `m§Zr JrVo gmXa Ho$cr. nÙZmW nwam{UH$ `m§Zr "Xþ{Z`mXmar' `mda H${dVm EoH$cì`m. aMZm didS>o Am{U gr_m gmIao `m§Zr gw§Xa Z¥Ë` gmXa Ho$co. _§Joe amOh§g (V~cm, T>mocH$s), g§nXm {WQ>o (g§dm{XZr) `m§Zr

CÎm_ gmW Ho$cr. ho_§V P|S>o, à{VH$ _ohVm, {dZm`H$ H$mio, _§Xma Hw$cH$Uu, _§Xma Xoenm§S>o `m§Zr `m H$m`©H«$_mMo Am`moOZ Ho$co. S>m°. A{œZr nam§Ono `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Zr gdmªZm àmoËgmhZ XoD$Z H$m`©H«$_mMm g_mamon Ho$cm. gdmªZr Aënmonhma Am{U c‚mVXma XÿY KoD$Z H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

Xþ:IX {ZYZ {dÇ>camd qeXo

Cg©o (_mdi) `oWrc J«m_X¡dV lr nÙmdVr Xodr _§{XamMo nwOmar {dÇ>camd e§H$aamd qeXo (Jwad) `m§Mo a{ddmar 13 Am°ŠQ>mo~a amoOr d`mÀ`m 90ì`m dfu

d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m _mJo {ddm{hV 1 _wcJm, 2 _wcr, gyZ d ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. AZoH$ df©o Ë`m§Zr n§T>anya nm`r dmar Ho$cr hmoVr. lr nÙmdVr {dÚmc`mMo _w»`mÜ`mnH$ VgoM _mdi VmcwH$m _mÜ`. d CÀM _mÜ`. emim _w»`mÜ`mnH$ g§KmMo g{Md Am{U àdMZH$ma h.^.n. àH$me qeXo `m§Mo Vo dS>rc hmoV.

ì`mnmar _{hnVeoR> Sw>§Ja_c AJadmc (86) `m§Mo Aën AmOmamZo ZwH$VoM {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m nümV ghm _wco, XmoZ _wcr, gwZm, ZmVd§S>o Agm _moR>m n[adma Amho. _{hnVeoR> gm_m{OH$ H$m`©H$V©o d XmZeya ì`ŠVr åhUyZ à{gÕ hmoVo. {d_m à{V{ZYr gm¡. gw{ZVm amOHw$_ma AJadmc `m§Mo Vo gmgao hmoV. Ë`m§À`m A§Ë``mÌog _moR>m g_wXm` CnpñWV hmoVm.

_{hnV AJadmc

O`d§Vr~mB© T>moao

VioJmd ñQ>oeZ n[agamVrc Á`oð>

B§Xmoar `oWrc gm_m{OH$ H$m`©H$Ë`m©

gmogm`Q>rg O_rZ XoÊ`mnmgyZ J¡aH$mZyZr nadmZ½`m XoÊ`mÀ`m ~Xë`mV ^wO~im§Zr ñdV:À`m nXamV àË`oH$s 15 H$moQ>tMo 2 âc°Q> KoVco. 2600 Mm¡.\y$Q> À`m 2 gX{ZH$m nmo. hdmcXma nm§Sw>a§J nmQ>rc d nmo. hdmcXma cú_U CH$a§S>o `m XmoZ ~oZm_r ì`ŠVtÀ`m Zmdo {_i{dco AmhoV d g_ra ^wO~i, n§H$O ^wO~i, g§MmcH$ Agcoë`m ^mdoe {~ëS>a àm.{c. `m H§$nZrZo Ad¿`m 30 cmIm§V `m gX{ZH$m {_i{dë`m, Agm Amamon gmo_æ`m `m§Zr Ho$cm. AmJm_r {ZdS>UwH$sZ§Va ^m.O.nm.Mo

Za|Ð _moXr n§VàYmZ hmoUma hr H$mù`m XJS>mdaMr aoK Amho. H$maU H$m±J«og d am.H$m±.À`m ^«ï>mMmar, _hmJmB© d _{hcm AË`mMmam§À`m amOdQ>rg OZVm H§$Q>micr Amho. Xoe gwOcm_ gw\$cm_ H$aUo hoM àË`oH$ ^m.O.nm. H$m`©H$Ë`m©Mo ñdßZ Amho Am{U Vo _moXr `m§À`m ZoV¥ËdmImcr nyU© hmoUma. `m àg§Jr _mdimVrc gw_mao 25 am.H$m±.À`m H$m`©H$Ë`mªZr ^m.O.nm._Ü`o àdoe Ho$cm. H$m`©emioV S>m°. `wdamO H$X_ nmQ>rc `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. gyÌg§MmcZ g§KQ>Z _§Ìr A{dZme ~dao `m§Zr Ho$co. Va Am^ma am_Xmg JmS>o `m§Zr _mZco.

Om§^dS>oV 311 J«m_ñWm§Zm AmYmaH$mS>© VioJmd ñQ>oeZ {X. 21 (dmVm©ha) : Om§^dS>o (Vm. _mdi) `oWo Mm¢S>mB© Xodr `wdm _§M (Om§^dS>o) `m§À`mdVrZo Am{U lr S>moigZmW ZmJar ghH$mar nVg§ñWoÀ`m ghH$m`m©Zo AmYmaH$mS>© `moOZm A{^`mZ am~{dÊ`mV Amco. 311 J«m_ñWm§Zr `m `moOZoMm cm^ KoVcm. H§o$ÐmMo CX²KmQ>Z _mOr Cngan§M aoImVmB© ^m§Jao `m§À`m hñVo Am{U nmocrg nmQ>rc OJÝZmW ZmQ>H$ d g_mO^yfU ~mimgmho~ qeXo `m§À`m à_wI CnpñWVrV Pmco. `m H§o$ÐmgmR>r Mm¢S>mB©Xodr `wdm _§M AÜ`j {dH$mg ^m§Jao, `moJoe ZmQ>H$,

A{Zc KmoOJo, gmJa qeXo, nßny ZmQ>H$, Hw$_ma ZmQ>H$, H¡$cmg ^m§Jao, AemoH$ ^m§Jao, MoVZ ^m§Jao, {XZH$a ^m§Jao `m§Zr {deof n[al_ KoVco. `mdoir ^aV KmoOJo, g§O` ^m§Jao, H$m{eZmW ^m§Jao, Hw$_ma ZmQ>H$, amOy KmoOJo, {ZVrZ ^m§Jao, AmZ§Xm qeXo, nm§Sw>a§J KmoOJo CnpñWV hmoVo. gyÌg§MmcZ gwZ§Xm AmMm`© d AM©Zm JmT>do `m§Zr Ho$co. àmñVm{dH$ d ñdmJV J«m.n§. gXñ`m gm[aH$m ZmQ>H$ `m§Zr Ho$co. Va Am^ma gmonmZ ^m§Jao `m§Zr _mZco.

_ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

_mo~mB©c : 9380125291 \$moZ : (0211) 224675 lr_Vr O`d§Vr~mB© ZWy T>moao (77) `m§Mo Aënem AmOmamZo Jwédma 17 Am°ŠQ>mo~a amoOr {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m _mJo {ddm{hV EH$ _wcJm d EH$ _wcJr, gyZ, ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. cmoUmdim Am`.Q>r.Am`.Mo H$_©Mmar d Y_©ZmW ^OZr _§S>imMo gXñ` gw^mf T>moao `m§À`m _mVmolr Va J«m.n§. gXñ` d ^m.O.nm. ga{MQ>Urg gw{Zc MìhmU `m§À`m Ë`m AmË`m hmoË`m

XÎmmÌ` JéS> B§Xmoar (Vm. _mdi) `oWrc H$m{Z\$ZmW {_Ì _§S>imMo g{H«$` H$m`©H$V©o XÎmmÌ` _méVr JéS> (gwVma) d` 40 df©o `m§Mo AnKmVr {ZYZ Pmco. H¡$. XÎmmÌ` JéS> `m§À`m nümV AmB©, nËZr, XmoZ {ddm{hV ^mD$, 2 {ddm{hV ~{hUr d XmoZ A{ddm{hV _wco Agm n[adma Amho. XÎmmÌ` JéS> ho nm°cr hmD$gMo {deof Hw$ec H$mamJra åhUyZ g§nyU© _mdimV à{gÕ hmoVo.


27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm! h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU * noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ>´ moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. A E G I S * n`m©daUmMo ajU H$aVo. H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

emh CÚmoJ E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh flcm∞Q> Zß. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ÒQ>oeZ ) _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com We buy and sale quality secondhand cars

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag© ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

A§~a

6


27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

7

H$moOm{Jar nm¡{U©_oÀ`m {Q>nya Mm§XÊ`mV ^mOn eha H$m`©H$m[aUr Omhra ~mimgmho~ gmVH$a, a_oeamd cmo_Q>o, {ejU _§S>i gXñ` gVre amD$V, YZ§O` Xoe_wI

`m§À`mgh ~hþg§»`oZo Á`oð> d `wdm H$m`©H$V©o CnpñWV hmoVo.

^maVr` OZVm nj VioJmd Xm^mS>o eha H$m`©H$m[aUr AÜ`j H$m`m©Ü`j CnmÜ`j

VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : H$moOm{Jar nm¡{U©_oMo Am¡{MË` gmYyZ nyU© M§ÐmÀ`m gmjrZo ^maVr` OZVm njmZo njmMr eha H$m`©H$m[aUr Omhra Ho$cr. nwT>rc dfu hmoUma Agcoë`m gmd©{ÌH$ {ZdS>UwH$sV {XëcrV d _w§~B©V ^mOnMrM gÎmm `oUma Agë`mMm R>m_ {dídmg Agë`mZo njmV M¡VÝ`mMo dmVmdaU Amho. O~m~XmarZo, Omo_mZo H$m_ H$am d Zd_VXma Zm|XUrV A{YH$m{YH$ à`ËZ H$am Ago AmdmhZ Am. ~mim ^oJS>o `m§Zr Ho$co Va nX ho emo^ogmR>r ZgyZ g_mOgodogmR>r Agë`mMm naIS> gëcm _mOr ZJamÜ`j A°S>. aqdÐ Xm^mS>o `m§Zr {Xcm. njmMo ehamÜ`j g§Vmof Xm^mS>o `m§Zr g§KQ>Z à`ËZm§Mr namH$mð>m H$aÊ`mMo AmdmhZ Ho$co. J{Z{_`m {g{H$cH$a `m§Zrhr {dMma _m§S>co. ^maV_mVm nyOZ d ñdmJVJrVmZo Ama§^ Pmcm. H¡$. ~mimgmho~ qnJio, H¡$.

g¥ï>r Xm^mS>o, H¡$. eaXamd {H$ado `m§Zm lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV Amcr. gyÌg§MmcZ cú_U _mZo Va Am^ma {Zcoe _ohVm `m§Zr _mZco. g§O` dmS>oH$am§Zm VmcwH$m ^mOn H$m`©H$m[aUrda {Z_§{ÌV gXñ` åhUyZ nÌ XoÊ`mV Amco. `m H$m`©H«$_mg à_wI nmhþUo åhUyZ Á`oð> ZoVo Ho$edamd dmS>oH$a, Am_Xma g§O` C\©$ ~mim ^oJS>o, AÜ`j g§Vmof Xm^mS>o, {damoYr njZoVo JUoe ^oJS>o, ZJagodH$ M§ÐH$m§VOr eoQ>o, {Oëhm ga{MQ>Urg {dœZmWamd

Xm^mS>o, _mOr VmcwH$m _{hcm AmKmS>r AÜ`j Á`moVrVmB© OmYd, _{hcm AmKmS>r AÜ`j emo^mVmB© naXoer, _m. ZJagodH$ J{Z{_`m {g{H$cH$a, em_amd Xm^mS>o, _mOr ZJamÜ`j aqdÐZmW Xm^mS>o `m§À`mgh _mOr ZJagodH$ B§XaeoR> Amogdmc, àH$meeoR> Amogdmc, ZJagodH$ {Zcoe cmoUH$a, gwOmVmVmB© Ioa, A_¥Vm Q>H$co, Zr{c_m Xm^mS>o, ew^m§Jr {eagmR>, gm[aH$mVmB© ^oJS>o, ~miVmË`m ^oJS>o, g§Xrn ^oJS>o, ~mimgmho~ H$moVwiH$a, gwYmH$a Xoe_wI, ImoV ga,

Zy_{d V§Ì{ZHo$VZ {dÚmÏ`mªMr ßc°pñQ>H$ {Z_©ycZ _mohr_

: g§Vmof har^mD$ Xm^mS>o : cú_U JmonrZmW _mZo : ^mñH$a H¥$îUmOr ^oJS>o, {dZmoX amR>moS>, à_moX XoeH$, A°S>. S>r. ~r. Ho$Xmar, emo^mVmB© naXoer, Á`moVrVmB© MmoiH$a ga{MQ>Urg : {Zcoe _ohVm, g§Vmof cmoUH$a, A°S>. lram_ Hw$~oa, g§Vmof qeXo, à^mVmB© Ho$gaH$a, gwaoImVmB© nmQ>rc {MQ>Urg : g§Vmof naXoer, AO` ^oJS>o, gwYra Im§~oQ>o, XÎmmÌ` P|S>, H¥$îUm åhmiñH$a, g§Xrn ndma I{OZXma : g§O` Amogdmc gh-I{OZXma : ccrV Jmoao à{gÕr à_wI : A_moc eoQ>o gh-à{gÕrà_wI : _hoe gmoZnmdco njàdŠVo : {H$aU Amogdmc g§KQ>H$ : JUoe Aßnm ^oJS>o, _h|Ð nigo gh-g§KQ>H$ : JmoHw$i {H$ado, VwH$mam_ Am§Ðo ^maVr` OZVm `wdm _moMm© Jmd {d^mJ ñQ>e o Z {d^mJ AÜ`j : gyaO gmVH$a g§O` H$mc©o H$m`m©Ü`j : g§O` ~mdrñH$a àem§V Vm`o à^mar : gmJa Q>H$co g§KQ>H$ : aqdÐ _mZo CnmÜ`j : n§H$O J§wXoem, aqdÐ H$mimoIo ga{MQ>Urg : {dZm`H$ J§. ^oJS>o _{hcm AmKmS>r AÜ`jm (Jmd {d^mJ) : gm¡. emo^mVmB© AéU ^oJS>o H$m`m©Ü`jm : gm¡. CfmVmB© Imoëc_ AÜ`jm (ñQ>oeZ {d^mJ) : g§JrVmVmB© amO|Ð eoiHo$ {dÚmWu AmKmS>r AÜ`j : Ho$Xma JmoaI ^oJS>o H$m`m©Ü`j : `ed§V km. Xm^mS>o ghH$ma AmKmS>r AÜ`j : _H$a§X _mcH$a H$m`m©Ü`j : JUoe C§S>o _{hcm ~MVJQ> AmKmS>r - AÜ`j : aOZrVmB© R>mHy$a eoVH$ar AmKmS>r - AÜ`j : g§O` _ëhmar Xm^mS>o VH«$ma {ZdmaU AmKmS>r - AÜ`j : {gVmam_ H$moioH$a Á`oð> ZmJ[aH$ AmKmS>r - AÜ`j : XÎmmÌo` _oT>r

OrdZYmam {dÚmc`mg nmÊ`mÀ`m Q>mŠ`m

Y_©dra e§^yamOo `wdm_§MmMo g§ñWmnH$ g§O` H$mc©o `m§Zr Amnë`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm OrdZYmam {dÚmc`mcm nmÊ`mÀ`m Q>mŠ`m ^oQ> {Xë`m. _mdi VmcwH$m ^mO`w_mo AÜ`j aqdÐ ^oJS>o `m§À`m hñVo hm H$m`©H«$_ g§nÝZ Pmcm. Ë`m àg§Jr aqdÐ ^oJS>o, g§O` H$mc©o d AÝ`

Am`gm°Z Yy_Ho$Vy `oVmo` OZOmJ¥Vr A{^`mZm_Ü`o gh^mJr {dÚm{W©Zr (S>mdrH$Sy>Z) ñZohc JmS>o, F${MVm gmiw§Ho$, Am{XVr dmiw§O, AmaVr H$m§~io gmo~V g_W© {dÚmc`mMo _w»`mÜ`mnH$ ~~Zamd Vm§~o VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : ZyVZ g§MmcH$ EZ. Eg. _wPw_Xma d g§ñWoMo {df`m§da _mJ©Xe©Z Ho$co. H$mhr {R>H$mUr _hmamï´> {dÚm V§Ì{ZHo$VZÀ`m {dÚmÏ`mªZr g{Md gwaoe ^mB© ehm `m§À`m J«m_ñWm§Mmhr gh^mJ cm^cm. ho A{^`mZ ßc°pñQ>H$ {Z_©ycZmgmR>r _mdi Am{U IoS> _mJ©Xe©ZmImcr hr _mohr_ n{hë`m§XmM `eñdr H$aÊ`mgmR>r _°Ho${ZH$c {d^mJ à_wI YZmOr OmYd d {df` à_wI VmcwŠ`mVrc 27 _mÜ`{_H$ emim§_Ü`o am~{dÊ`mV Amcr. _mdi Am{U IoS> VmcwŠ`mVrc H$mhr F${fHo$e nm§S>o `m§Zr {Z`moOZ Ho$co hmoVo. `m OmD$Z OZOmJ¥Vr _mohr_ am~{dcr. 108 {dÚmWu Ë`mV gh^mJr Pmco hmoVo. àmMm`© {ZdS>H$ emim§_Ü`o `m {dÚmÏ`mªZr àH$ënmMo gd© ñVam§_YyZ {deof H$m¡VwH$ Oo. Eg. nmQ>rc, g§ñWoMo AÜ`j _mOr ßc°pñQ>H$ dmnamMo Xþîn[aUm_, n`m©daUmMm hmoV Amho. Am_Xma H¥$îUamd ^oJS>o VgoM H$m`©H$mar èhmg Am{U ßc°pñQ>H$Mr {dëhodmQ> `m

Am`gm°Z Yy_Ho$Vy doJmZo n¥ÏdrH$S>o Hy$M H$ê$ cmJcm Amho. Ë`mMo VwH$S>o Pmco AWdm Vmo _mJ© ~XcUma Agë`mÀ`m e§H$m§Zm ZwH$VmM emñÌkm§Zr nyU©{dam_ {Xcm. `m Am°ŠQ>mo~aÀ`m eodQ>r Vmo Xþ{~©UrVyZ {Q>nVm `oUma Amho. VgoM Zmoìh|~a _{hÝ`mÀ`m eodQ>r Am{U {S>g|~aÀ`m gwédmVrg Vmo CKS>çm S>moù`m§Zrhr nmhVm `oB©c. Am`gm°Z Yy_Ho$VyMr _m{hVr XoUmar _amR>r d B§J«Or nwpñVH$m, _moR>çm nS>Úmda Xþ{~©UrÛmao Ë`mMr à{V_m, H$m`©emim,

N>m`m{MÌo AmXrMr ì`dñWm ZmJar {dkmZ d IJmoc {díd H§o$ÐmV\©o$ H$aÊ`mV Amcr Amho. ^maVmÀ`m ^y_rdê$Z `m Yy_Ho$Vycm hþS>H$Umè`m n{hë`m ì`ŠVrcm Á`mo{V{d©Úm n[ag§ñWm 1 cmImMo ~jrg XoUma Amho. n§M_ Om°O© ~mXehm Jocm Ë`mdoir VgoM n§{S>V Odmhacmc Zohê$ Joco. Ë`mdfu AmH$me^a {ngmam ngacocm Yy_Ho$Vy {Xgcm hmoVm Ago d¥Õ_§S>ir gm§JVmV. Ë`m_wio Yy_Ho$Vy CJdUo gm_mÝ`V: Aew^ _mZco OmVo.


{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

_amR>r ^mfm, g§ñH¥$Vr Oncr nm{hOo `mkgoZramOo Xm^mS>o `m§Zr gm{hË`, H$cm, g§ñH¥$Vr _§S>imV Ho$coco AmdmhZ g§ñWoMo _w»` {dídñV A°S>. ghXod _Im_co `m§Zr Ë`m§À`m àmñVm{dH$ ^mfUmV g§ñWoÀ`m H$m`m©Mm, VioJmdÀ`m g§ñH¥$VrMm AmT>mdm KoD$Z gm{hË` ghdmgMr nmíd©^y_r {deX Ho$cr. `m Z§Va dYm©nZ {XZm{Z{_Îm Am`mo{OV Ho$coë`m gw§Xa hñVmja ñnY©oMm nm[aVmo{fH$ {dVaU g_ma§^ gd© _mÝ`dam§À`m ew^hñVo nma nS>cm. hñVmja VÁk S>m°. _YwgyXZ KmUoH$a `m§Zr "ñdmjardê$Z ñd^mdXe©Z' hm {dZmoXr H$m`©H«$_ àmË`{jH$m§gh gmXa Ho$cm. H$moOm{JarÀ`m Mm§XÊ`mV Am`mo{OV `m gmohù`m{Z{_Îm gm¡. aoImVmB© Omoer `m§Zr g§ñWoMo g§ñWmnH$ Jmo. {Z. Xm§S>oH$a `m§À`m AmR>dUr gm§{JVë`m. g§ñWoMo {dídñV Xod|Ð ~ma_wI, e¡coe _Im_co, e{eH$m§V KmoS>oH$a, àm. gm¡. énH$_c Y|S>o, g§{dX nmQ>rc, ho_§V KmoS>oH$a `m§Zr {deof n[al_ KoVco. nmhþÊ`m§Mm n[aM` {dídñV S>m°. í`m_ Omoer `m§Zr H$ê$Z {Xcm. gyÌg§MmcZ AmaVr gmd§V-{XdmH$a `m§Zr Ho$co. g{Md AOw©Z Jm`H$dmS> `m§Zr Am^ma _mZco. Mm§XÊ`mVrc Xþ½YnmZmZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

_§S>imÀ`m dYm©nZ {XZ g_ma§^ àg§Jr S>mdrH$Sy>Z S>m°. _YwgyXZ KmUoH$a, C_mXodramOo Xm^mS>o, `mkgoZramOo Xm^mS>o, gm¡. aoImVmB© Omoer, gm¡. gw{ZVmVmB© H$mimoIo, A°S>. ghXod _Im_co (^mfU H$aVmZm) d AmaVr gmd§V {XdmH$a gagoZmnVr KamÊ`mZo gm{hË` VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : ""Xm^mS>o `m _amR>oemhrVrc à_wI KamÊ`mZo gVV _amR>r g§ñH¥$Vr~Ôc Oncocr na§namJV AmñWm, ~mUm Oncm Amho, åhUyZ ^{dî`mVhr {nT>çmZ²{nT>çm nma nmS>cocr O~m~Xmar _amR>r ^mfm Am{U g§ñH¥$Vr AmnU OncrM `mMo XmIco XoV _mdi naJÊ`mV Xm^mS>o nm{hOo,'' Ago _V lr_§V gaXma KamÊ`mZo C^macocr _§{Xao, dmS>o, Vir, `mkgoZramOo gË`|ÐamOo Xm^mS>o (gaH$ma) nmUdR>o BË`mXr cmoH$mon`moJr H$m`m©Mr `m§Zr ì`ŠV Ho$co. `oWrc gm{hË`, H$cm _m{hVr {Xcr. gm¡. H$mimoIo `m§Zr XrnàÁdcZ Ho$co. Am{U g§ñH¥$Vr _§S>imÀ`m 33ì`m dYm©nZ{XZ g_ma§^mV AÜ`j åhUyZ Ë`m {ZH$mc ~mocV hmoË`m. JQ> àW_ H«$_m§H$ {ÛVr` H«$_m§H$ nmhþÊ`m åhUyZ cmoUmdim ZJamÜ`jm N>moQ>m JQ> {dO` H$mimZo VÝ_` ~moago gm¡. aoImVmB© Omoer Va CX²KmQ>H$ åhUyZ àmW{_H$ JQ> Z_« V m gw V ma A{_fm Jwám BZaìhrc Šc~ VioJmd Xm^mS>oÀ`m _mÜ`{_H$ JQ> {Z{Ic dra A§{H$Vm c§^mVo AÜ`jm gm¡. gw{ZVmVmB© H$mimoIo CnpñWV Iw c m JQ> g§ O rd OmYd {dO`m Xm§JQ> hmoË`m.

V¥Vr` H«$_m§H$ Anydm© H$m§~io àrVr dra Ho$VH$s _wiyH$ H$_c nmQ>rc

~m¡Õ ~m§Ydm§darc àmUKmVH$ hëë`mMm {ZfoY VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : ~wcT>mUm {OëømVrc d¡amJS> JmdmVrc OmVr`dmXr J§wS>m§Zr {X. 12 Am°ŠQ>mo~a amoOr ZmJnya `oWrc Xrjm^y_rcm {ZKmcoë`m ~m¡Õ ~m§Ydm§da àmUKmVH$ hëcm Ho$cm hmoVm. ñdm{^_mZr [anpãcH$Z njmMo amï´>r` AÜ`j a_oe^mD$ gmido `m§Zr njmÀ`m H$m`©H$Ë`mªgh JmdmVrc AÝ`m`J«ñV cmoH$m§Mr ^oQ> KoVcr.

A{Zc ^m§Jao, amOy AmR>dco, JUoe gm~io, ~mimgmho~ Jm`H$dmS>, _h|Ð gmido, à_moX ~ZgmoS>o, {OV|Ð H$m§~io, gImam_ Jm`H$dmS>, e§H$aamd Jm`H$dmS>, Yå_{Xn gXmdV©o, ^mD$gmho~ qeXo, g§O`_m_m ^dma, _Zw^mD$ IamV, ~m~yamd gwamS>H$a, g_mYmZ JdB©, h[af ImoS>Ho$, g§O` Iao, JOmZZ A{hao, C_oe Amoìhmi, g§Xrn Amoìhmi, àdrU ^dma, ^JdmZ ^dma,

g§Xrn ^dma, J~iy qeXo, _hoe WmoamV AmXr à_wI H$m`©H$Ë`mªgh a_oe^mD$ gmido `m§Zr nr{S>V cmoH$m§er MMm© Ho$cr. OmVr`Ûof ^mdZoVyZ ~m¡Õ g_mOmda Pmcoë`m AÝ`m`mcm ñdm{^_mZr [anpãcH$Z nj dmMm \$moS>oc d d¡amJS> Jmd ^`_wŠV H$aÊ`mgmR>r nj H${Q>~Õ Agë`mMo a_oe^mD$ gmido `m§Zr gm§{JVco Amho.

gmám{hH$

A§~a

8

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) H$m§Xm - 40 Vo 60 ~Q>mQ>m - 25 cgyU - 80 Amco - 80 ^|S>r - 50 Jdma - 50 Q>mo_°Q>mo - 25 XmoS>H$m - 40

{S>§Jar - 40 {hadr {_aMr - 30 gwaU - 30 ZdcH$moc - 50 Mdir - 50 Zmai - 10 T>mo~ir {_aMr - 40 XwYr^monim - 20 H$mH$S>r - 25 eodJm - 50 nmnS>r - 40 \$ag~r ~rQ> - 20 nS>di - 40 (lmdU KodS>m) - 60 H$mohim - 40 âcm°da - 60 H$ƒr Ho$ir T>o_go - 30 H$mo~r - 30 20 / S>PZ dm§Jr - 50 _Q>H$s - 60 Vm§~S>m ^monim - 20

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$mo{W§~ra - 10 _oWr - 20 eony - 10

H$m§XmnmV - 12 MmH$dV - 15 H$aS>B© - 12

nw{XZm - 5 A§~mS>r - 10 _wio - 10

amO{Jam - 10 MwH$m - 12 nmcH$ - 8 MdiB© - 10

ñdÀN>Vm{_Ì dŠV¥Ëd ñnYm© VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : n§Mm`V g{_Vr dS>JmdV\©o$ Am`mo{OV VmcwH$mñVar` "ñdÀN>Vm {_Ì dŠV¥Ëd H$a§S>H$' ñnY©oV AmXe© H${Zð> _hm{dÚmc`mÀ`m {edmZr {Vdmar `m {dÚm{W©ZrZo {ÛVr` H«$_m§H$ {_i{dcm. VgoM gm{dÌr~mB© \w$co _hm{dÚmc`mVrc {dÚm{W©Zr Eoíd`m© H$a§S>o {hcm V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. `m ñnYm© B§Ðm`Ur _hm{dÚmc`mV ZwH$Ë`mM g§nÝZ Pmë`m. {edmZr {hZo "Omoe VéUmB©Mm, OmJa ñdÀN>VoMm' hm {df` {ZdS>cm hmoVm Va Eoíd`m© {hZo "amIy nmÊ`mMr JwUdÎmm, {_ioc Amamo½` gw~Îmm' hm {df` {ZdS>cm

hmoVm. {edmZr {Vdmar {hcm gm¡. ñZohc ~migam\$ `m§À`m hñVo 3000 é. amoI Va Eoíd`m© {hcm CnàmMm`© gw{Zc Amoìhmi `m§À`m hñVo 2000 é. amoI nm[aVmo{fH$ XoÊ`mV Amco. Ë`m§À`m `m KdKdrV `em~Ôc _hm{dÚmc`mMo àmMm`© g§O` XodH$a, AÜ`j S>m°. H¥$îUH$m§V dmT>moH$a, CnmÜ`j `mXd§oÐOr IiXo d g{Md S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$ `m§Zr {deof H$m¡VwH$ Ho$co. H$m`©H«$_mV n§Mm`V g{_Vr, dS>Jmd _mdiMo nXm{YH$mar, narjH$, àmÜ`mnH$ d {d{dY H$m°coOMo ñnY©H$ `m§Mr CnpñWVr hmoVr.

JUoe à{Vð>mZÀ`m {H$ëco ~Zdm ñnYm© VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : lr JUoe à{Vð>mZ, amOJwad H$m°cZr `m g§ñWoV\©o$ {X. 1 Zmoìh|~a amoOr "{H$ëco ~Zdm ñnYm©' Am`mo{OV Ho$cr Amho. ñnYm© lr JUoe _§{Xa àm§JU `m {R>H$mUr gH$mir 10 dmOVm Ama§^ hmoUma AgyZ B. 5dr Vo B. 10dr n`ªVMr _wco-_wcr ^mJ KoD$ eH$VmV. EH$m emioÀ`m OmñVrV OmñV XmoZ àdo{eH$m ñdrH$maë`m OmVrc.

`eñdr {dÚmÏ`mªZm nm[aVmo{fHo$ d ñnY©oV gh^mJr {dÚmÏ`mªZm à_mUnÌ {Xco OmVrc. Ë`mM {Xder {H$ëë`m§Mo narjU hmoD$Z gm`§. 5 dmOVm nm[aVmo{fH$ {dVaUmMm H$m`©H«$_ Am`mo{OV Ho$cm Amho. A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H«$_m§H$ g§Xrn eoiHo$ (9923883394), gw{Zc aodmio (9921807028), g{MZ Kmao (9764348772).

g§JrVmc`mÀ`m gd© {dÚmÏ`mªZm XrnmdcrÀ`m hm{X©H$ ew^oÀN>m!

AmMm`© gwaÐ | g§JrVmc`

gwH$Z ~m\$Zm§da coI nmR>dm

XrnmdcrÀ`m ew^ _whÿVm©da ZdrZ {dÚmÏ`mªgmR>r àdoe gwê$. Ëdam H$am. hm_m©o{Z`_, {H$-~moS>© (qgWogm`Pa) Am{U {JQ>ma dmÚdmXZ, ^maVr` Am{U nmpíM_mË` nÕVrZo {eH$Ê`mMo emñÌewÕ à{ejU H§o$Ð

VioJmd-Xm^mS>o `oWo àË`oH$ ewH«$dma Vo gmo_dma doi : gH$mir 11.00 Vo Xþnmar 1.00 dmOon`ªV Am{U Xþnmar 4.00 Vo amÌr 9.00 dmOon`ªV ZdrZ àdoe KoÊ`mgmR>r Ëdam H$am! g§nH©$ : gwa|Ð AmMm`© gX{ZH$m H«$. 8, Xþgam _Ocm, ^ŠVr àëhmX gmogm`Q>r, ßcm°Q> 16, VnmoYm_ H$m°cZr, eoOma dmMZmc`-ì`m`m_emioÀ`m g_moa, VioJmd Xm^mS>o, ñQ>oeZ : VioJmd, {Oëhm nwUo _mo~mB©c : 9833237433

H$m_eoQ> {X. 22 : à{gÕ gm_m{OH$ H$m`©H$V©o gwH$Z ~m\$Zm d`mMr 65 df©o nyU© H$arV AgyZ {S>g|~a_Ü`o Ë`m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV `oUma Amho. Ë`m§Mo gm_m{OH$, Ym{_©H$, n`m©daU, amOH$s` d AÝ` joÌmV _mocmMo `moJXmZ Amho. Ë`m_wio Ë`m§À`m H$m`m©da àH$me Q>mH$Umar EH$ ñ_a{UH$m à{gÕ Ho$cr OmUma Amho. Var gwH$Z ~m\$Zm `m§Zm _mZUmè`m Á`m gwöXm§Zm AmR>dUr, coI Úmd`mMo AgVrc Ë`m§Zr _`waoe S>m`qZJ hm°c, n¡gm \§$S> H$mM H$maImÝ`mg_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) 410507 `m nÎ`mda nmR>dmdoV, Ago AmdmhZ H$aÊ`mV Amco Amho.


eãXH$moS>o

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

eãXH$moS>o H«$. 161 1

2

3

6

eãXH$moS>o H«$. 161

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

18 21

22

eãXH$moS>o H«$. 160Mo CÎma 1

2

Amo 7 ~ S> 11 Ymo 13 ~ 16 S>

3

T> J

4

J im

ñV 9

Y _m c

12

n a _ 20 h§ 22 œm g

Q> 17

{Z g J©

14

21

dm 23 Mm

d {h Zr

6

Z a 10 _

H$ S>m g Ur

15

O Z Zr

18

ê$ g

5

H$ g

8

A§~a

9

23

~a§ H$m _wcm§Zmo...

5

7

8

gmám{hH$

Z dm

AmS>do eãX : 1) {daŠV, VQ>ñW 4) àhma, VS>mIm, EH$ àH$maMo Amdoe`wŠV JmUo 6) R>oH$m, Jm`ZmVrc ñdam§Mm H$mi 7) Koam, doT>m 8) O§Jcr, O§JcmV {\$aUmam 10) MwcVr 11) \$m`Xm 12) EH$ àH$me_mZ {H$S>m 13) ZmdmS>r 14) ~marH$ Zir, ZiH$m§S>r 15) `k, nyOm 16) AY_, hcHo$, H$_r 20) amIU 22) S>mdm JwS>Km _moSy>Z Am{U COdm JwS>Km C^m H$ê$Z ~gUo. C^o eãX : 1) AYra, KmB© H$aUmam 2) gmonm, Imocr 3) Jmd^a ^Q>H$V {\$aUmar ~mB© 4) ZmJmMm \$Um 5) nmonQ>mMr EH$ OmV 9) hþema, MmUmj, nmUrXma 10) A§Ymar 12) H$U© 13) gn© 15) AmnmngmVcm H$ch 17) I§XH$ 18) Ohmc, CJ«, àIa 19) gmoZoMm§Xr AmQ>dÊ`mMo ^m§S>o, gmMm, AmQ>Ur 21) Xþï> _mUyg. gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

19

g {c c

24

Py

131 ñdßZnyVu, amd H$m°cZr ZWw^mD$ ^oJS>o emioOdi VioJmd Xm^mS>o 410506 _mo~mB©c : 9764900148

{Z_m}hr {Jare \$S>Ho$, VioJmd ñQ>oeZ, ^«_UÜdZr - 9920146711

nm`dmQ> CÝhmù`mMo {Xdg. gJirH$S>Mo dmVmdaU Vmncoco. EH$ nm`dmQ> hmehþe H$arV AerM Amncr doS>rdmH$S>r nS>cr hmoVr. CÝhm_wio {VÀ`m AmOy~mOyMo JdV gwH$co hmoVo. EH$m _moR>çm añË`mnmgyZ {ZKmcocr hr nm`dmQ> chmZ_moR>r diUo KoV CVmamdê$Z EH$m AmoT>çmnmer g§nV hmoVr. Ë`mÀ`mnmer Oo WmoS>o\$ma nmUr {eëcH$ hmoVo Ë`mV JwSy>n hmoD$Z OmV hmoVr. XþnmaMr doi hmoVr. gJirH$S>o em§VVm ngacr hmoVr. _YoM EImXr Ja_ hdoMr PwiyH$ `oB©. nm`dmQ>ocm H§$Q>mim Amcm hmoVm. AmO H$moUrM dmQ>gê$ AmoT>çmVrc nmUr {nÊ`mgmR>r H$gm Amcm Zmhr? _moR>çm añË`mdê$Z EH$mQ>-XþH$mQ> JmS>r OmB©. {VÀ`mH$S>o nmhUo ZmhrVa AmoT>çmVrc ~marH$ _mgo {H$Zmè`mOdi O_yZ IoiV hmoVo, Ë`m§À`mH$S>o nmhUo hmM {VMm {da§Jwim. VodT>çmV Ë`m _moR>çm añË`mda, nm`dmQ>oÀ`mM ~mOycm EH$ _moQ>maJmS>r ~§X nS>cr. JmS>rVrc _§S>ir hmehþe H$aV Imcr CVacr. nm`dmQ>oZo {VaŠ`m ZOaoZo nm{hco. JmS>rV XmoZ chmZ _wco hmoVr. EH$mÀ`m hmVmVrc M|Sy> Imcr nS>cm Am{U JS>JS>V {VÀ`m A§Jmdê$Z CVmamda Imcr OmD$ cmJcm. Ë`m M|Sy>cm nH$S>Ê`mgmR>r XmoZ chmZ _wco Ë`mÀ`m_mJo niy cmJcr. nm`dmQ> Oam Km~acr. AmVm hr _wco Imcr nS>cr, AmoT>çmÀ`m nmÊ`mV Jocr Va? JmS>r_Yrc _moR>çm _mUgm§Mo cjM ZìhVo. VodT>çmV Ë`m nm`dmQ>ocm H$mhrVar gwMco. AmoT>çmOdi Agcocm {H$Zmè`mcJVMm {VMm ^y^mJ {VZo hiyM da CMccm. Ë`m_wio Vmo M|Sy> {VWoM AS>cm. _mJyZ YmdV `oUmar _wcohr Ë`m C§MdQ>çmOdi Wm§~cr. Vmo M|Sy> CMcyZ Ë`m C§MdQ>çmdê$Z AmoT>çmV nm` gmoSy>Z ~gcr. nm`dmQ>ocm Iyn g_mYmZ dmQ>co. Ë`m _§S>itMr JmS>r XþéñV hmoB©n`ªV Xþnma Q>icr. Vr XmoZ _wco nm`dmQ>oÀ`m A§Jmda hþ§XS>V hmoVr. nm`dmQ>ocm ñdV:{df`r AmíM`©M dmQ>co. AmnUM ñdV: V`ma Ho$coë`m C§MdQ>çm{df`r {dMma H$aV Vr cmoiV nSy>Z am{hcr.

_hmamï´> emgZ

ndZm hm°pñnQ>c

gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1

gmo_mQ>Uo \$mQ>m, VioJmd Xm^mS>o

{Z{dXm gyMZm H«$_m§H$ 11 gZ 2013-2014 `oWo ZdrZ CncãY gw{dYm Imcrc H$m_m§À`m grc~§X {Z{dXm H$m`©H$mar A{^`§Vm, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1, _Ü`dVu B_maV Amdma, nwUo 411001. (XÿaÜdZr H«$. 26121765) ho _hmamï´> emgZmH$S>rc `mo½` Ë`m dJm©Vrc Zm|XUrH¥$V H§$ÌmQ>Xmam§H$Sy>Z _mJdrV AmhoV. H$moè`m {Z{dXoMm Z_wZm H$m`©H$mar A{^`§Vm, `m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 19/10/2013 nmgyZ {XZm§H$ 02/11/2013 n`ªV R>rH$ 4.00 dmOon`ªV XoÊ`mV `oB©c. H$m`©H$mar A{^`§Vm gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1. _Ü`dVu B_maV Amdma ho ^ê$Z nmR>{dcoë`m {Z{dXm {XZm§H$ 11/11/2013 Xþnmar 12.00 dmOon`ªV ñdrH$maVrc Am{U eŠ` Vmo Ë`mM {Xder CKS>Vrc. A. H«$

H$m_mMo Zmd

A§Xm{OV qH$_V

_UŠ`mMo AmOma Am{U CnMma {d^mJ gd© àH$maÀ`m _UŠ`mÀ`m amoJm§da CnMma ★ ñnmopÝS>c¡{Q>H$ (Spondylosis) ★ ñH$mo{cAmo{gg (Scoliosis) ★ {cñWo{gg (Spondylisthesis) BË`mXr

Bgmam H$m_ nyU© {Z{dXm H$moè`m H§$ÌmQ>XmamMm aŠH$_ H$aÊ`mMr Z_wZm {Z{dXmMr dJ© _`m©Xm àH$ma qH$_V

S>m°. Jm¡ad I§S>ocdmc MS (Ortho.) DNB (Ortho.), MNAMS,

1

2

3

4

5

6

7

8

1

{ncmUdmS>r {_iH$V H«$. 483 `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo Vm. nwa§Xa, {O. nwUo

6.95 7000/- 6 _{hZo cj

~-1

500/-

dJ©-7 d Ë`mdarc

2

`mXddmS>r {_iH$V H«$. 232/1 `oWo gm_m{OH$ g^mJ¥h ~m§YUo Vm. nwa§Xa, {O. nwUo

9.95 4500/- 6 _{hZo cj

~-1

500/-

dJ©-7 d Ë`mdarc

3

lram_ `oWrc ~MVJQ>mgmR>r gm§ñH¥${VH$ g^mJ¥h Vm. hdocr, {O. nwUo

7.95 4500/- 6 _{hZo cj

~-1

500/-

dJ©-7 d Ë`mdarc

Q>rn 1. 2. 3. 4.

: H$moao {Z{dXm _mJUr AOm©gmo~V Zm|XUr à_mUnÌ `m§À`m gË`àVr OmoS>Uo Amdí`H$ Amho. darc H$m_mgmR>r VËg_ H$m_ Ho$co Agë`m~m~VMo à_mUnÌ gmXa H$aUo Amdí`H$. H$moUVohr H$maU Z XoVm EH$ qH$dm AZoH$ {Z{dXm ZmH$maUoMm hŠH$ amIyZ R>odcm Amho. darc H$m_mMr {Z{dXm gyMZm gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ {d^mJmÀ`m “www.mahapwd.com” `m B§Q>aZoQ>darc do~ gmB©Q>da CncãY Amho.

FISS, FNB (Spine Surgery)

★ ★

gyú_ _UŠ`mMr eñÌ{H«$`m

_UŠ`mMr {~ZmQ>mŠ`mMr eñÌ{H«$`m

_UŠ`mMr Xþ{~©UrVyZ eñÌ{H«$`m ★

H$m`©H$mar A{^`§Vm, gm.~m§. (X{jU) {d^mJ, nwUo - 1 {O_mH$m/nwUo/Om{hamV/100/2013-2014

_UŠ`mMo nwZd©gZ

* VgoM nmR>XþIr d _mZoÀ`m XþIÊ`mMm Am°naoeZ Z H$aVm CnMma ~møé½U {d^mJ CncãYVm : _§Jidmar, Jwédma gH$mir 10 Vo 12 n`ªV Anm°B§Q>_|Q>gmR>r g§nH©$ : 02114-221076/77


kmZm§~a

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

A§~a

10

l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

k

gmám{hH$

l

g§V gmonmZXodm§Mo M[aÌ, A^§J d BVa H$mì`aMZm 82 kmZoœam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ, gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVco Amho. ^mJdV Y_m©MmM n«Mma XmoKm§Zr Ho$cm. ^ŠVrMr ^mdZm, Zr{V_yë`o, cmoH$m§V éOdcr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amncm g§Xoe nga{dcm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$cr Agcr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^ŠVrMmM àgma Ho$cm. Ë`m§Zr kmZoœam§À`m H$m`m©cm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$co. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^ŠVrda A{YH$ Amho. na_oœaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVco. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©œa^ŠV H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO `m§Zr _Zwî` OrdZ gmW©H$s cmJmdo `mgmR>r ~hþ_moc dMZm§Mm A_¥Vdfm©d Ho$cm. Ë`m§Zr doimodoir Ho$coë`m n«dMZm§Mm g§J«h lr. JmoqdXamd JmoIco `m§Zr nwñVH$ ê$nmZo à{gÕ Ho$cm Amho. `m nwñVH$mcm àñVmdZm XoVmZm gwà{gÕ VÎdqMVH$ lr. Ho$. {d. ~ocgao `m§Zr åhQ>co Amho H$s, ""Zm_m_Ü`o JwéH¥$nm d ^JdËH¥$nm `m§Mm g_mdoe hmoVmo. Zm_ {Zü`mZo ¿`mdo nU ào_mZo ¿`mdo. {Z`_mZo ¿`mdo nU _ZmnmgyZ ¿`mdo. CËgmhmZo ¿`mdo nU {MH$mQ>rZo ¿`mdo. Zm_mcm ZrVrMr, gXmMaUmMr d H$V©ì`mMr OmoS> Úmdr. Agm Yra Yê$Z Zm_mMm Aä`mg H$aUmamg AmO Zm CÚm gmjmËH$ma Pmë`m{edm` amhUma Zmhr.'' A§~aÀ`m dmMH$m§gmR>r àdMZm§Mr _m{cH$m à{gÕ H$arV AmhoV.

- g§nmXH$

{d^mJ 9 dm : h[anmR>mMo A^§J 77. Ord erd g_ag EoŠ` Pmco Zœa hm Xoh gmYH$m gmYZt& EH$ VÎd YéZr VÎd ~moY&&1&& gm§S>r _m§S>r VÎdt Z H$ar ao gd©Wm& EH$ VÎdr {M§Vm har nmdo&&2&& XodmMo{Z _mn| nmdo EH$ d¥Îmr& Ord erd g_ag EoŠ` Pmco&&3&& gmonmZ {Z_mcm A§~ar A§~a& ~«÷ VXmH$ma EoŠ` Pmcm&&4&& ^mdmW© hm Zœa Xoh ho gmYH$mMo gmYZ Amho. Ë`m EH$m na_ VÎdmVM {MÎm Jw§VdyZ R>odë`mZo Ë`mMm ~moY hmoVmo. CJmM `m _mJm©Zo Om, Ë`m _mJm©Zo Om, Aer YagmoS> H$ê$ ZH$m. EH$m Ë`m na_ VÎdmÀ`m qMVZmZoM har àmá hmoB©c. B©œacm^ KSy>Z `oB©c. Ë`m EH$m XodmcmM Yê$Z amhm. gd© àd¥Îmr Ë`mÀ`mH$S>oM didm. åhUOo Ord

Am{U {edmMo EoŠ` KS>yZ `oB©c. gmonmZXod åhUVmV, _cm em§Vr cm^cr Amho, ~«÷mer VXmH$ma hmoD$Z EoŠ` Pmco Amho.

S>m°. ho_M§§Ð X. H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ : (020) 24250427 {ddaU _mUyg Zoh_r em§Vr, g_mYmZ `m§À`m emoYmV AgVmo d Ë`mgmR>r ZmZm Cnm` H$arV AgVmo. H$moUr gÎmm, g§nÎmr, cm¡{H$H$, {Za{Zamio {df``moJ dm Amamo½`cm^ `m§À`m_mJo cmJcoco AgVmV, AZoH$ à`ËZ H$arV AgVmV. H$moUr VrW©`mÌm H$arV AgVmV, H$moUr ~wdm§À`m _mJo cmJcoco AgVmV. H$moUr hR>`moJ H$ê$Z earamcm gVmdV AgVmV, H$moUr gd©g§Jn[aË`mJ H$aVmV. eara ho Aem

VèhoZo ^moJ dm Ë`m àH$mao Cn`moJmV AmUrV AgVmV. gmonmZXod gm§JV AmhoV, H$s eara gmYZ åhUyZ Cn`moJmV AmUmdo. Vo ^moJmgmR>r dmnam`Mo Zmhr dm Ë`mJm`Mohr Zmhr. B©œaàmárMo gmYZ åhUyZ Ë`mMm Cn`moJ H$amd`mMm Amho. Ë`mgmR>r _w»` Jmoï> åhUOo {MÎmmV gVV XodmMo qMVZ Mmcy Agco nm{hOo. B©œacm^mgmR>r Oo Oê$a Amho, Vo earamZo Ho$co nm{hOo, gmYZ åhUyZ Ë`mMm Cn`moJ H$amd`mMm åhUyZ {Zdm©hmnwaVo gmYZ åhUyZ Oê$a VodT>o nmofU Ë`mcm nwadm`Mo, ^moJ åhUyZ Zmhr. Ago H$ê$Z {MÎmd¥Îmr gX¡d XodmVM a_ë`m AgVrc, Va VXmH$ma hmoD$Z na~«÷mer EoŠ` gmYco OmB©c, gmonmZXodm§Zr Vo AZw^dco Amho d Amnë`mcmhr Vo Vgo H$aÊ`mMm CnXoe darc A^§JmVyZ H$arV AmhoV.

M§Ð{H$aU H$mì` _§S>imÀ`m _{hcm AÜ`jm

gm¡. _rZmjr ^aS> Amnë` VioJmdÀ`m "M§Ð{H$aU H$mì` _§S>imÀ`m' 2004 Vo 2005 `m dfm©Vrc AÜ`jm gm¡. {_Zmjr ^aS>. EH$ g§doXZerc H$d{`Ìr. Ë`m§Mm EH$ _amR>r "d§Xo O` _mVa_²' hm amï´>^{º$na H${dVm§Mm g§J«h Am{U "gmYZm nWna' hm qhXr H$mì`g§J«h à{gÕ Pmco AmhoV. AmÎmmn`ªV Ë`m§Zm H$mì`coIZm~Ôc Vã~c n§Yam nwañH$ma {_imcoco AmhoV. Ë`m_Ü`o "Zmar Jm¡ad gÝ_mZ F${fHo$e' `mMmhr g_mdoe Amho. Ë`m§Zm Á`m _hmZ ì`º$s¨Mm ghdmg Am{U _mJ©Xe©Z cm^co Ë`m_Ü`o ñd. gwYra \$S>Ho$, nÙlr emhra gm~io, lr. {dœmg gmdaH$a, H${dd`© Zmam`U gwd}, lr_Vr crcmdVr ~Ýgc, lr_Vr nÙm gMXod, S>m°. _qhÐ H$m¡a {Jc B.Mm g_mdoe Amho. {dkmZemIoÀ`m nXdrYa AgUmè`m {_ZmjrVmBªZr AmnU H$cm, gm{hË` joÌmVgwÕm H$_r Zmhr ho Amnë`m H$V¥©ËdmZo XmIdyZ {Xco Amho. Ë`m§Zm CÎmw§J à{V^oMo coUo cm^coco Amho Am{U åhUyZM Ë`m§Zm qhXr, JwOamWr Am{U _amR>r ^mfoVyZ H$mì`{Z{_©Vr Ho$cr Amho H$aV AmhoV.

Ë`m§À`m nwîH$iem H${dVm Jo` AmhoV. ñdV:erM JwUJwUV AgVmZm {dMma eãXê$nmZo Ë`mV ghO {_giV OmV AgmdoV Am{U _J PaPa Vo

lr{Zdmg e§H$a gmR>o `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : (02114) 231100 H$mJXmda C_Q>V AgmdoV Ago Ë`m§À`m H${dVm EoH$VmZm, dmMVmZm dmQ>Vo. Ë`m§À`m aMZm§_Ü`o IynM {d{dYVm Amho. hcŠ`m\w$cŠ`m {df`m§nmgyZ AÜ`mË_mn`ªV, {ZgJ©dU©ZmnmgyZ

A^§Jm§n`ªV gmao {df` Ë`m§Zr {VVŠ`mM VmH$XrZo nocco AmhoV. nU Ë`m§Mm Iam AmoT>m Amho Vmo amï´>ào_mH$S>o. amï´>mgmR>r Am`wî`mMr hmoir H$aUmar _mUg§, AmoOñdr Am{U VoOñdr {dMma `mH$S>o Ë`m AmoT>ë`m OmVmV Am{U _J Ë`m§À`m H${dVm§Zm EH$ doJirM Pimir àmá hmoVo. Ë`m§Mo `O_mZ lr. {dÇ>camd ^aS>, XmoZ H$Ý`m d gwnwÌ gmaoM a{gH$ d gm{hË`ào_r Agë`mZo Ë`m§Zm Hw$Qw>§~mMr CÎm_ gmW {_imcr. H${d hm AmË_H|$Ðr Am{U Kw_m, A{cá AgVmo Agm H$mhtMm g_O AgVmo. _rZmjrVmB© _mÌ hm g_O nyU©nUo ImoQ>m R>adVmV. H$mì`_§S>imÀ`m dm{f©H$ ghcr_Ü`o Ë`m§Zm nmhmd§! JmUr, ^|S>çm, {dZmoX, MwQ>Ho$ gm§JU§ `mV Ë`m§Mm qghmMm dmQ>m AgVmo. Ë`m§Mr Ho$cocr WÅ>m_ñH$argwÕm Ë`m ñnmoqQ>Jcr KoVmV. øm nwT>ohr Ë`m§À`m hmVyZ AerM CÎm_moÎm_ H$mì`aMZm hmoV amhmo øm ew^oÀN>m!

gmám{hH$ A§~a {Z`{_V dmMm

43. Zm_ ho gËñdê$n Amho Zm_ ho ê$nmnojm {ZpíMV loð> Amho; Ë`m_wio ê$nmMo Ü`mZ _Zm_Ü`o Amco Zmhr Var Zm_ gmoSy> Z`o. nwT>o ê$n AmnmoAmn `ooD$ cmJoc. ê$n ho OS> Am{U Ñí` Agë`m_wio CËnÎmr, pñWVr Am{U {dZme, dmT> hmoUo Am{U KQ>Uo, OmJm ì`mnUo Am{U OmJm ~XcUo, H$mc_mZmZo \$aH$ nS>Uo, BË`m{X ~§YZo Ë`mcm AgVmV; nU Zm_ ho Ñí`mÀ`m ncrH$S>o Am{U gyú_ Agë`m_wio Ë`mcm CËnÎmr Am{U {dZme, dmT> Am{U KQ>, XoeH$mc{Z{_ÎmmÀ`m _`m©Xm, BË`m{X H$moUVohr {dH$ma ZmhrV. Zm_ ho gËñdê$n Amho. Zm_ ho ê$nmnojm ì`mnH$ AgVo. ì`mnH$ dñVyMo joÌ _moR>o Agë`mZo {VÀ`m_Ü`o eº$sXoIrc A{YH$ AgVo. {OÀ`m_Ü`o eº$s OmñV AgVo Vr dñVy A{YH$ ñdV§Ì AgVo. Or dñVy A{YH$ ñdV§Ì AgVo {Vcm ~§YZo qH$dm _`m©Xm H$_r AgVmV. åhUyZ Zm_ ho ê$nmnojm A{YH$ ì`mnH$, A{YH$ e{º$_mZ, A{YH$ ñdV§Ì, Am{U A{YH$ ~§YZa{hV AgVo. Amncr kmZ{H«$`m H$er MmcVo ho nmhÿ. AmnU EH$m Q>oH$S>rda C^o amhÿZ g¥{ï>gm¢X`© nm{hco. Ë`m nmhÊ`mV H$moUH$moUË`m {H«$`m hmoVmV nmhm. àW_ S>moù`m§_YyZ àH$me{H$aUo AmV Jocr. ~mø nXmWmªMo _Zwî`mcm kmZ ìhm`cm B§{Ð`o ho n{hco gmYZ Amho. B§{Ð`m§_YyZ AmV Amcoco g§ñH$ma EH$Ì H$ê$Z _Z Ë`m§Zm dñVwñdê$n XoVo. dñVwñdê$n V`ma Pmë`mda, ~wÕr gmamgma

{dMma H$ê$Z Ë`m dñVyMo `WmW© kmZ Amnë`mcm H$ê$Z XoVo. nU _Zwî`mÀ`m ~wÕrMm ì`mnma BWoM Wm§~V Zmhr. Q>oH$S>rdê$Z AmOy~mOycm nmhmV AgVmZm PmS>o, docr, Kao, ~mJm, _mUgo, njr, nmÊ`mMo Vcmd, BË`m{X gd© dñVy§Mo kmZ Pmë`mda nwÝhm Ë`m§Mo EH$sH$aU hmoD$Z, "hr g¥ï>rMr emo^m Amho' Ago kmZ Amnë`mcm hmoVo. åhUOo AZoH$m§V EH$Ëd emoYUo hoM _mZdr kmZmMo cjU Amho. `m OJm_Ü`o {H$VrVar d¡{MÍ` AmT>iVo. ZmZm VèhoMo XJS>, ZmZm VèhoMo {H$S>o, ZmZm àH$maMo njr, àmUr, `m gdmªMr Zmdo Oar {^Þ Agcr Var Ë`m gdmª_Ü`o "AgUonUmMm' JwU Amho; åhUOo, gOrd àmUr Pmcm Var Vmo "Amho', Am{U {ZOud dñVy Pmcr Var Vrhr "Amho'. EdT>oM H$m`, nU AmZ§XmcmgwÕm "AmhonUm'Mm JwU Amho. `m "AgUonUm'À`m JwUmcm "Zm_' Ago åhUVmV. `mcmM "›H$ma' Ago åhUVmV. "›H$mam§VyZ gd© g¥fQ>r CJ_ nmdcr. ›H$ma ho na_mËå`mMo ñdê$n Amho. AWm©V², Zm_ åhUOo gV² hmo`. åhUyZM Zm_ ho g¥ï>rÀ`m Ama§^r hmoVo, Vo gÜ`m AmhoM, Am{U g¥ï>rMm c` Pmcm Var Vo {e„H$ amhUmaM. Zm_ åhUOo B©ída hmo`. Zm_mVyZ AZ§V ê$no CËnÞ hmoVmV Am{U AIoa Ë`m_Ü`oM Vr crZ hmoVmV. ê$n ho Zm_mhÿZ {Zamio amhÿ eH$V Zmhr. Zm_ ho ê$nmcm ì`mnyZ nwÝhm {e„H$ CaVo.

H¥$VmW© OrUo OÝ_ Z hmVr _¥Ë`y Z hmVr ì`W©{M `oUo OmUo XoemgmR>r {POwZr H$amdo H¥$VmW© Amnwco OrUo OJÊ`mdaVr ào_ H$amdo n[a Zgmdm ñdmW© Ë`mJmcmhr _moc Amho ao H$iw Xo EH$ `VmW© _mPo _mPo åhUwZr gmao BWoM ho R>odUo dmUr Agy Xo _Ywa _§Owim ZJa VimMm R>md XoeH$maUo An©U Hw$S>r hr EH$ _ZrMm ^md _aUmcm XmamVM R>odm {Vð>V I§~ranUo ^rVr H$emcm _aUmMr ao AQ>i Ago Vo Oar _mV¥^y_rñVd Xoh nSy> Xo I§V ZH$mo {Vi^ar `mM ^y_rda eVXm `mdo hoM Ago _mJUo gm¡. _rZmjr ^aS> ("d§Xo O` _mVa_²' øm g§J«hm_YyZ)


{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A§~a

11

g_mO_§{XamgmR>r Am_Xma \§$S>mVyZ 5.5 cmI XoUma Eg.Q>r. H$m_Jmam§À`m _mJÊ`m H$mù`m {\$Vr cmdyZ Am§XmocZ

Am. ~mim ^oJS>o Hw$Xi _maVmZm. eoOmar JUoe ^oJS>,o g§Vmof Xm^mS>,o JUoe Im§S>Jo B. VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : JUoe dmS>oH$a, {damoYr nj ZoVo JUoe ^oJS>o, àmñVm{dH$ Ho$co. ñdmJV XÎmmÌ` gwVma `m§Zr ghH$mar J¥haMZm g§ñWoVrc VioJmd _mOr ZJamÜ`j aqdÐ Xm^mS>o, ZJago{dH$m Ho$co. nmhþÊ`m§Mm gËH$ma {dZmo{XZr _mo{hVo, Xm^mS>o ZJan[afXoH$S>o hñVm§V[aV Pmcoë`m gwOmVm Ioa, _mOr ZJagodH$ n§T>arZmW g§Xrn nm§T>ao, _hoe e_m©, Zmam`U Ym_UH$a, _moH$ù`m OmJoda g_mO_§{Xa B_maV _Im_co, eha ^mOnm AÜ`j g§Vmof à\w$ëc I§S>mJio, AéU Hw$é_^Q>r, amO|Ð C^maÊ`mgmR>r Am_Xma {ZYr_YyZ Xm^mS>o, _mOr ZJagodH$ gwhmg JéS>, \$mH$Q>H$a, M§ÐH$m§V JéS>, naYr `m§Zr Ho$cm. 5,50,000/- én`o _XV XoÊ`mMo H¡$cmg ^oJS>o, A°S>. lram_ Hw$~oa, H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ {hå_V nwamo{hV d AmídmgZ Am_Xma g§O` (~mim) ^oJS>o A{dZme nmQ>rc AmXr à_wI nmhþUo hmoVo. _§Joe Ym_UH$a `m§Zr Ho$co. {earf Hw$cH$Uu `m§Zr {Xco. g_mO_§{Xa B_maVrMo ^y{_nyOZ g§ñWoÀ`m g_mO_§{XamgmR>r `m§Zr Am^ma _mZco. `m àg§Jr g¥ï>r {dO` `m§À`m hñVo Pmco. Ë`màg§Jr ^oJS>o ~mocV ZJan[afXoÀ`m _mÜ`_mVyZ _XV XoÊ`mMo Xm^mS>o `m§Zm lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV hmoVo. AÜ`jñWmZr g^mJ¥h ZoVo JUoe JUoe Im§S>Jo, JUoe ^oJS>o `m§Zr Omhra Ho$co. Amcr. Im§S>Jo hmoVo. ^mOn Á`oð> ZoVo Ho$edamd g§ñWoMo AÜ`j gwera nmQ>rc `m§Zr

H«$sS>m ñnYmª_Ü`o M_H$coco gañdVrMo {dÚmWu

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 (dmVm©ha) : VioJmd Eg.Q>r. AmJmamVrc H$m_Jmam§Zr Amnë`m {d{dY _mJÊ`m§À`m g§X^m©V H$mù`m {\$Vr cmdyZ Am§XmocZ Ho$co. {ZXe©Zo Ho$cr. _hmamï´> ñQ>oQ> Q´>mÝgnmoQ>© H$m_Jma g§KQ>ZoÀ`m VioJmd emIoMo AÜ`j à_moX ZImVo, g{Md {dO`Hw$_ma amD$V `m§À`m ZoV¥ËdmImcr gd© 247 H$m_Jmam§Zr Am§XmocZmV gh^mJ KoVcm. `mdoir g§KQ>ZoMo ~mimgmho~ H$ad§Xo, ^aV _amR>o, amOmam_ H$mimoIo, g[aVm Hw$cH$Uu, _Zrfm ImS>o, nm§Sw>a§J ~m§Xc, Amßnmamd EoZmnmWu BË`mXr nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo. H$mù`m {\$Vr cmdyZ X¡Z§{XZ H$m_H$mO Mmcy hmoVo. Xþnmar 12.30 Vo 1 `m Xaå`mZ Eg.Q>r. AmJmamÀ`m JoQ>Odi {ZXe©Zo H$ê$Z nXm{YH$mè`m§Zr H$m_Jmam§Zm _mJ©Xe©Z Ho$co. {d{dY gdcVrnmoQ>r emgZmH$S>o Agcocr gw_mao 2011 H$moQ>rMr WH$~mH$s

Eg.Q>r. _hm_§S>img Ëd[aV {_imdr. H$m_Jmam§Zm H$amamà_mUo _§S>imZo Ëd[aV WH$~mH$s (E{àc 2012) nmgyZMr Úmdr. OmZodmar 13 nmgyZMm 8 Q>ŠHo$ d Owc¡ 13 nmgyZMm 10 Q>ŠHo$ _hmJmB© ^Îmm Ëd[aV cmJy H$amdm. {Xdmir{Z{_Îm gmZwJ«h AZwXmZ {_imdo. _§Owarà_mUo H$m_Jmam§À`m Zo_UwH$m H$amì`mV; ñnoAa nmQ>© doioda {_imdoV, gwpñWVrVrc JmS>çm doioda d nwaoem Úmì`mV, ñnrS> cm°H$Mm A{VaoH$ Wm§~dmdm, {dlm§Vr J¥hmVrc J¡agmo`r Xÿa H$amì`mV, AZwËnmXH$ {H$._r. Agcoë`m \o$è`m§Mr gŠVr H$ê$ Z`o, g_m§Va dmhVyH$ ~§X H$amdr, {Z`_~mø {ejm Wm§~dmì`mV, _mÝ` Ho$coco àc§{~V àíZ _mJu cmJmdoV, H$amamVrc ÌyQ>r d {dg§JVr Xÿa H$amdr, Eg.Q>r. CÚmoJmÀ`m emgZ nmVirdarc àíZm§Mr gmoS>dUyH$ H$amdr. BË`mXr _mJÊ`m§gmR>r Eg.Q>r. H$m_Jmam§H$Sy>Z amÁ`^a AmO Am§XmocZ H$aÊ`mV Amco.

H$m{V©H$ ñZmZ

ñnY©Vo `eñdr {dÚmWu, {dÚm{W©Zr gmo~V (S>mdrH$Sy>Z) àdrU T>dio, gm¡. gwaI o m amgH$a, gm¡. aoIm naXoer d g§O` Jm`H$dmS> VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : `oWrc gañdVr {dÚm _§{Xa emioMr B. 8dr _Yrc {dÚm{W©Zr A§Ocr Amhoa {hMr amÁ`ñVar` _¡XmZr H«$sS>m ñnY©ogmR>r {ZdS> Pmcr Amho. {VZo 15 Am°ŠQ>mo~a amoOr Pmcoë`m {d^mJr` ñnY©oV 14 dfm©Imcrc _wctÀ`m JQ>mV {ÛVr` H«$_m§H$ {_i{dcm. VmcwH$mñVar` {d{dY ñnYmªV emioÀ`m {dÚmÏ`mªZr ZoÌXrnH$ `e {_i{dco. {ZH$mc nwT>rcà_mUo - 14 dfm©Imcrc _wcr : gmjr nmMmaUo - 200 _r. YmdUo {ÛVr`, Eoíd`m© ^moO - 400 _r. YmdUo àW_, {à`§H$m _yXJyZ - Wmir \o$H$ àW_, A§Ocr Amhoa - Jmoim

\o$H$ àW_ (VmcwH$m d {Oëhm), 4•100 _r. YmdUo - V¥Vr`. 17 dfm©Imcrc JQ>m_Ü`o nyOm dm[a¨Jo - 100 _r. YmdUo {ÛVr`, AjXm Zm_Omoer - 100 _r. YmdUo V¥Vr`, aMZm _amR>o - Wmir \o$H$ àW_, hf©Xm JmS>o - Jmoim \o$H$ àW_. 17 dfm©Imcrc _wco : g§Ho$V S>moHo$ - Wmir \o$H$ àW_, {Z{Ic dS>JmdH$a - Jmoim \o$H$ àW_, cm¡{H$H$ Zo_mS>o - 1500 _r. d 3000 _r. YmdUo {ÛVr`. [aco ñnY©oV 14 dfm©Imcrc _wcr d 17 dfm©Imcrc _wcr `m§Zr AZwH«$_o V¥Vr` d {ÛVr` H«$_m§H$ {_i{dcm. Hw$ñVr_Ü`o B. 10drVrc A{ZHo$V MìhmU d ew^_ eoiHo$

`m§Zr AZwH«$_o {ÛVr` d àW_ H«$_m§H$ {_i{dcm. ìhm°cr~m°c ñnY©oV VmcwH$m ñVamda {dÚmc`mÀ`m 17 dfm©Imcrc _wcm§Zr V¥Vr` H«$_m§H$ {_i{dcm. `m gd© {dÚmÏ`mªZm emioMo H«$sS>m {ejH$ àdrU T>dio, g§O` Jm`H$dmS> `m§Mo _mJ©Xe©Z cm^co. g§ñWoMo AÜ`j {Xcrn Hw$cH$Uu, CnmÜ`j gwaoe P|S>, H$m`©dmh a_oe {WQ>o, A§_c~OmdUr A{YH$mar AZ§V ^monio Am{U _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. aoIm naXoer `m§Zr gd© {dÚmÏ`mªMo d {ejH$m§Mo A{^Z§XZ Ho$co.

AmOH$mcÀ`m YH$mYH$sÀ`m OrdZmV dmdaV AgVmZm _mUgmcm em§VVm hdr AgVo. Vr _§{XamV {ZpíMV AgVo. åhUyZ àmV:g_`mMo Xe©Z hdo AgVo. XodmnwT>o XmoZ {_{ZQ>o S>moio ~§X H$ê$Z em§V _ZmZo àmW©Zm H$am`cm hdr. nm¡{U©_onmgyZ H$m{V©H$ ñZmZmMr Yy_ gwê$ hmoVo. _§{Xam-_§{Xam§VyZ n§Mn§M Cf:H$mcmcm gZB© Mm¡KS>m gwê$ hmoVmo. H$mH$S> AmaVrMo _§Oyi ñda Amg_§V Cëhm{gV H$aVmV. gH$miMm _§Jc àha, nú`m§Mr {H$c{~c, {hadrJma ZQ>cocr Y[aÌr, eaXmÀ`m AmJ_ZmZo \w$ccocr d¥jdZamB©, {ZgJm©Mo XoUo H$m` AgVo, Vo `m F$VyV nmhmd`mg {_iVo. _§{XamV AJXr 4 dmOVm H$mH$S>m gwê$ ìhm`Mm. àma§^r "AmdS>r AmXao Amco har, VoUo gH$i g§Xoh {\$Q>cm har' `m nm§Sw>a§JmÀ`m ^ynmirnmgyZ "Am§Yim, ~{ham, _wH$m OmoJr OmVo XiU JdiU' ho gd© EoHy$Z _wImoX²JV Pmcoco. AmOnU AJXr hm nyd©OmnmgyZ {_imcocm _m¡{IH$ R>od JmVmZm AJXr J{hdê$Z `oVo. Agm hm H$m{V©H$ ñZmZmMm d H$mH$S> AmaVrMm AZ_moc R>odm. EH$mJ« _ZmZo, H$m`m-dmMm-_ZmZo {ZË` XodnyOm H$aUo hr gd©loð> nyOm hmo`. H$mH$S>m gwVr dñÌmMm H$ê$Z Ë`mcm nri Kmcmdm cmJVmo d Vwnm_Ü`o {^OdyZ _J Xodmg Amodmicm OmVmo d AmodmiVmZm hr AmaVr åhQ>cr OmVo. ghñÌXrno Xrn H¡$gr àH$meVr emo^m COië`m Xg {Xem JJZm AmVrgo emo^m H$mH$S> AmaVr _mÂ`m H¥$îUg^m{J`m MamMa _mohaco VwPr _yVu nmhmd`m H$m|Xcogo VoO à^m Pmcrgo EH$ {ZË` Zdm AmZ§X Amodm{iVm lr_wI AmaVr H$[aVm VoO àH$meco Z`Zr VoUo VoOo {_ZVm EH$m EHo$ OZmX©Zr gm¡. {ZVm AemoH$ H$mimoIo H$mimoIo H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o

gmám{hH$ A§~aMm A§H$ 200 én`m§V {Xdmir A§H$mgh df©^a dmMm.


A§~a 12 gwIXþ:ImV em§V ahmdo ñdm_r Am`m©Z§Xm§Mo ^mfU

{d{dY d¥Îm

27 Am°ŠQ>mo~a 2013

gmám{hH$

A°Wco{Q>Šg ñnY©oV H¥$îUamd ^oJS>o ñHy$cMo `e

VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : AmXe© H${Zð> _hm{dÚmc`m_Ü`o ZwH$VoM am_H¥$îU _R>, nwUo `oWrc ñdm_r Am`m©Z§X `m§Mo ""^md{ZH$ pñWaVm'' `m {df`mdarc ì`m»`mZ Am`mo{OV H$aÊ`mV Amco hmoVo. {d{dY n[apñWVrV ^md{ZH$ ñW¡`© H$go amImdo, Hw$R>ë`mhr AmZ§XmÀ`m qH$dm Xþ:ImÀ`m àg§Jr _ZmMm g_Vmoc T>mgiy Z XoVm VQ>ñWnUo gm_moao H$go Omdo, Mm[aÍ` g§nÝZVoMr OmonmgZm, H«$moYmdarc {Z`§ÌU BË`mXr {df`m§da doJdoJir CXmhaUo d XmIco XoD$Z {dÚmÏ`mªZm Ë`m§Zr CÎm_

àH$mao _mJ©Xe©Z Ho$co. ì`m»`mZmgmR>r B. 11dr, 12dr {dkmZ emIoMo {dÚmWu, àm. g§O` XodH$a, àm. H$ënZm H$X_, àm. àrVr _mS>rdmco, àm. gmonmZ CJco, _w»`mÜ`m{nH$m lr_Vr c{cVm H$m§~io AmXr CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_ `epñdVogmR>r gd© àmÜ`mnH$, àmÜ`mnHo$Va H$_©Mmè`m§Mo CÎm_ ghH$m`© cm^co. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ ñdm_r Am{eVmof Omoer `m§Zr àmMm`© g§O` XodH$a `m§À`m _mJ©Xe©ZmZo Ho$co hmoVo. {edmZr {Vdmar {hZo Am^ma _mZco.

kX {Xdmir nhmQ> Xl {X `ed§V H$mo.Am°. hmD$qgJ _°ZoO_|Q>, `emoYm_ gm§ñH¥${VH$ _§S>i d n[agamVrc ñWm{ZH$ H$cmH$mam§À`m g§`wŠV {dÚ_mZo

C§M CS>r ñnY©oV _ZmoO amdV

VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : nwUo {Oëhm n[afX Am`mo{OV VmcwH$mñVar` Am§Vaemco` A°Wco{Q>Šg ñnY©o_Ü`o H¥$îUamd ^oJS>o B§p½ce _r{S>`_ ñHy$c_Yrc {dÚmÏ`mªZr KdKdrV `e g§nmXZ Ho$co. ñnY©oMo Am`moOZ am_^mD$ néioH$a {dÚm{ZHo$VZ `m {R>H$mUr H$aÊ`mV Amco hmoVo. CX²KmQ>Z _mdi VmcwH$m H«$sS>m {ejH$ g§KQ>ZoMo AÜ`j eaX BgH$m§S>o `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amco. 14 dfm©Imcrc _wcm§À`m JQ>mVrc _ZmoO amdV `mg 600 _r. YmdUo d C§M CS>r_Ü`o àW_ H«$_m§H$ VgoM cm§~ CS>r_Ü`o V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. Wmir \o$H$_Ü`o Hw$Umc gmoaQ>o d énoe hdmco `mg AZwH«$_o {ÛVr` d V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. _wct_Ü`o Zohm ~moS>Ho$ {hcm

600 _r. YmdUo ñnY©o_Ü`o àW_ H«$_m§H$, Á`moVr `mXd C§M CS>r_Ü`o àW_ H«$_m§H$ VgoM C§M CS>r_Ü`o lÕm qhJo, lw{VH$m T>moao, àrV_ AmëhmQ> `m§Zm AZwH«$_o àW_, {ÛVr` d V¥Vr` H«$_m§H$ {_imcm. darc gd© _wctÀ`m JQ>mcm 4 x 100 [aco ñnY©o_Ü`o àW_ H«$_m§H$ àmá Pmcm.

`m ñnY©ogmR>r H«$sS>m {ejH$ JmoaI H$mH$S>o `m§Zr {dÚmÏ`mªZm _mJ©Xe©Z Ho$co. emioMo AÜ`j S>m°. {Xcrn ^moJo, g§ñWoMo AÜ`j g§Xrn H$mH$S>o, g{Md àem§V ehm, g§MmcH$ gw^mf Xm^mS>o, _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. _rZm Aæ`a `m§Zr {dÚmÏ`mªMo A{^Z§XZ Ho$co.

""g§JrV_` {Xdmir nhmQ>'' hm H$m`©H«$_ Am`mo{OV Ho$cm Amho. Var a{gH$m§Zr Ë`mMm AmZ§X ¿`mdm. ñWi : `emoYm_ g^mJ¥h, `ed§VZJa, VioJmd ñQ>oeZ 410507

k

a{ddma {X. 3 Zmoìh|~a 2013, doi : nhmQ>o 6 Vo 8

l

Saptahik Amber 27 October 2013  

Latest News from Talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you