Page 1

Kalp Academy

Govt. Recognised

Education and Career Guidence Center Admissions Open for * Vedic Mathematics, * Personality Development, * Spoken English, * German and * French Languages.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

Mobile : 9850128691 / 9764596566

VioJmd Xm^mS>o df© 24 (A§H$ 34)

Shop No. 12, Shantai City Centre, Near Nagar Parishad, Talegaon Dabhade. Mobile : 7774033311, 9850933771 Email : infokalpacademy@gmail.com

www.weeklyamber.com

a{ddma,{X.25/8/2013

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥îR>o 16

_yë` 2 é.

I~aXma! A{OV ndmam§{damoYr dŠVì`mMm amï´>dmXrcm g§Vmn dS>Jmd _mdi {X. 23 : Cn-_w»`_§Ìr A{OV ndma `m§À`m~Ôc Amjonmh© dŠVì` H$aUmè`m ^mOnm-goZoÀ`m {ZfoYmW© amï´>dmXr H$m±J«ogÀ`m dVrZo {ZfoY _moMm© H$mT>Ê`mV Amcm. `mdoir _mOr Am_Xma H¥$îUamd ^oJS>o, VmcwH$mÜ`j ~~Zamd ^oJS>o, Á`oð> ZoVo _mD$cr Xm^mS>o, ~mnygmho~ ^oJS>o, ~mimgmho~ Zodmio, JUoe Im§S>Jo, {dÇ>c qeXo, n§T>arZmW gmVH$a, gwaoe YmoÌo, JUoe H$mH$S>o, {H$emoa ^oJS>o, AemoH$ H$mimoIo, ~mimgmho~ T>moao, g§Vmof ^oJS>o, g§Vmof _wèho, g§Xrn H$mH$S>o, {edmOr Agdco, H¡$cmg Jm`H$dmS>, J§JmVmB© H$moH$ao AmXr CnpñWV hmoVo. _mOr Am_Xma ^oJS>o `m§Zr ndZm Ocdm{hZr àH$ënmMr Ý`m`mc`rZ cT>mB© g§ncr Agë`mMo gm§JZy , _wÔMo g§në`mZo Aer ñ\$moQ>H$ dŠVì`o H$ê$Z AmJm_r cmoH$g^m, {dYmZg^m {ZdS>UwH$sn`ªV hm àíZ {Od§V R>odÊ`mgmR>r ^mOn-goZoMr YS>nS> gwê$ Agë`mMm Amamon Ho$cm. Á`oð> ZoVo _mD$cr Xm^mS>o åhUmco, H$s eoVH$è`m§À`m {hVmgmR>r ^mOnm ZoË`m§Zr àË`jmV eoVrcm {nÊ`mcm nmUr {_iÊ`mgmR>r H$m` Ho$co ho XmIdyZ Úmdo. `mdoir ~~Zamd ^oJS>o, ~mnygmho~ ^oJS>o, ~mimgmho~ Zodmio, JUoe Im§S>Jo, {dÇ>c qeXo, g§Vmof _wèho, g§Xrn H$mH$So> `m§Zrhr A{OV ndma `m§À`m{df`r Am_Xma ^oJS>o `m§Zr Ho$coë`m dŠVì`mMm VgoM eoVH$è`m§_Ü`o

J¡ag_O ngadë`m~Ôc ^mOnm-goZMo m Vrd« eãXmV {ZfoY Ho$cm. amï´>dmXr H$m±J«og_Yrc ZoË`m§À`m A§VJ©V _V^oXmMo amOH$maU d¥ÎmnÌm§_Ü`o àH$m{eV Pmco hmoVo. Cn_w»`_§Ìr A{OV ndma `m§À`m~Ôc g§O` (~mim) ^oJS>o `m§Zr Ho$coë`m dŠVì`mÀ`m {ZfoYmW© amï´>dmXr ZoVo EH$Ì Amco Aer à{V{H«$`m EH$m ZoË`mZo ì`ŠV Ho$cr. `m _moMm©À`m _mÜ`_mZo ^mOnmgoZoÀ`m {ZfoYmW© Oemg Vgo CÎma XoÊ`mMm Bemam amï´>dmXr H$m±Jo«gZo Bemam {Xcm Amho. _moMm©_Ü`o ~hþg§»`oZo ZmJ[aH$ d H$m`©H$V©o CnpñWV hmoVo. _§JoeH$mH$m T>moao `m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. gw^mfamd OmYd `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co.

KZH$Mam g_ñ`oda {d{dY ñd`§godr g§ñWm§Mo à`ËZ AmXe© nmocrg A{YH$mar àXrn XogmB© VioJmd Xm^mS>o {X. 22 VioJmd_Yrc KZH$Mam g_ñ`oZo IynM ^rfU ê$n KoVco AgyZ Ë`mgmR>r {Z`moOZ~Õ d H$mc~Õ H$m`©dmhrMr Anojm gd©gm_mÝ` OZVm H$aV Amho. `m~m~V {d{dY gm_m{OH$ g§ñWm, cmoH$à{V{ZYr d ZJanm{cH$m àemgZ `m gdmªMrM gH$mamË_H$ ^y{_H$m Agcr Varhr gdmªMo EH$mM {XeoZo à`ËZ hmoUo JaOoMo hmoVo. gXa {ZH$S> cjmV KoD$Z VioJmd_Yrc {d{dY g_mOgodr g§ñWm§Zr EH$Ì `oD$Z `m {df`r H$mc~Õ {Z`moOZmMm àñVmd ZJanm{cHo$Mo _w»`m{YH$mar H¡$cmg JmdS>o, CnZJamÜ`j JUoe H$mH$S>o, njàVmoX JUoe Im§S>Jo, Amamo½` g{_Vr AÜ`j A°S>. a§OZmVmB© ^mogco `m§Zm {X. 19 Am°JñQ> amoOr gmXa Ho$cm. `m A{^`mZm_Ü`o V{ZîH$m ì`mgnrR>, \«|$S²>g Am°\$ ZoMa Agmo{gEeZ {gQ>rPZ \$moa_, em{cdmhZ à{Vð>mZ, {ZgJ© amOm, H$cm{nZr, amoQ>ar Šc~ Am°\$ VioJmd Xm^mS>o, amoQ>ar Šc~ Am°\$ VioJmd

E_.Am`.S>r.gr., cm`Ýg Šc~ VioJmd, Á`oð> ZmJ[aH$ g§K, eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K d XodamB© `m gd© g§ñWm§Zr {_iyZ OZOmJ¥VrnmgyZ A§_c~OmdUrn`ªV gd©Vmonar ghH$m`© H$aÊ`mMo AmídmgZ {Xco. njàVmoX JUoe Im§S>Jo d Amamo½` g{_Vr AÜ`j A°S>. a§OZmVmB© ^mogco `m§Zr gd© g§ñWm§Zr KoVcoë`m nwT>mH$mamMo H$m¡VwH$ Ho$co d Ë`m§Zm gH$mamË_H$ à{VgmX

XoÊ`mMo AmídmgZ {Xco. `m àg§Jr ZJago{dH$m gm¡. gwOmVm Ioa, gm¡. ew^m§Jr {eagmQ>, lr_Vr gwcmoMZm Amdmao, gm¡. _m`m ^oJS>o, gm¡. Á`moVr OmYd CnpñWV hmoË`m. amo{hV ZmJcJmd, Ho$Xma VmnrH$a, S>m°. AZ§V nam§Ono d àXrn ^wam§S>o BË`mXtZr g_mOgodr g§ñWm§Mr ^y{_H$m g{dñVa _m§S>cr. gyÌg§MmcZ _hoe _hmOZ `m§Zr Ho$co. Am^ma JUoe Im§S>Jo `m§Zr _mZco.

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : VioJmd `oWrc JwÝho AÝdofU {d^mJ nwUo (gr.Am`.S>r.) ImË`mV H$m_ H$aUmao nmocrg {ZarjH$ àXrn em_amd XogmB© `m§Zm AmXe© nmocrg A{YH$mar åhUyZ _hmamï´>mMo _w»`_§Ìr n¥ÏdramO MìhmU `m§À`m hñVo ZwH$VoM Jm¡a{dÊ`mV Amco. Ë`m AmYr 1 _o 2013 amoOr amÁ`ñVar` gdm©oÀM Aem nmocrg _hmg§MmcH$m§Mo gÝ_mZ{MÝh Cn_w»`_§Ìr A{OV ndma `m§À`m hñVo àXmZ H$aÊ`mV Amco. `m H$m_{Jar àrË`W© VioJmd ZJan[afXoH$Sy>Zhr Ë`m§À`m öÚ ZmJar gËH$ma gmohimhr g§nÝZ Pmcm. _hmamï´> amÁ`mVrc JwÝhoJmar 201213 `m dm{f©H$ AhdmcmMm {d_moMZ gmohim nmocrg _hmg§MmcH$ H$m`m©c` _w§~B© `oWo Am`mo{OV H$aÊ`mV Amcm hmoVm. `mdoir J¥h_§Ìr Ama. Ama. nmQ>rc, Ana _w»`g{Md O¡Z, J¥hamÁ`_§Ìr gVoO

nmQ>rc, nmocrg _hmg§MmcH$ g§Ord X`mc, _hmg§MmcH$ nmocrg H$ë`mU d J¥h{Z_m©U _§S>i - àdrU Xr{jV Ana _hmg§MmcH$ JwÝho {d^mJ, Eg. nr. `mXd AmXr CnpñWV hmoVo. _mdi VmcwŠ`mVyZ nmocrg A{YH$mè`m§Mm Agm gÝ_mZ Pmë`m_wio àXrn XogmB© `m§Mo gd©Ì H$m¡VwH$ hmoV Amho.


25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

A§~a

2


VioJmd d¥Îm

25 Am°JñQ> 2013

CÚmoJYm_ _wcm-_wctgmR>r YmÝ` d {_R>mB© dmQ>n

A§~a 3 añVm H$m_mMm Vnerc \$cH$mda cmdm gmám{hH$

VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : ZJan[afXoÀ`mdVrZo ñQ>oeZ {d^mJmV añË`mÀ`m H$m_m§Zm gwédmV Pmcr Amho. 85 cmI d 47 hOma én`o AZwXmZ _§Oya Pmco Amho. `m {R>H$mUmda _§Oya {ZYr, añË`mMo, R>oHo$XmamMo Zmd, H$m_mMm H$mcmdYr `mgmaIr _m{hVr XoUmao \$cH$ cmdmdoV, Aer _mJUr gm_m{OH$ H$m`©H$V©o d VrZ AmgZr [ajm g§KQ>ZoMo nXm{YH$mar {Xcrn S>moig `m§Zr Ho$cr Amho.

Cn-_w»`_§Ìr Zm. A{OV ndma `m§Zr nwÊ`mV "Q>ŠH$m KoUmè`m A{YH$mè`m§Mr Zmdo R>oHo$XmamZo Omhra H$amdrV, ZwgVo hdoV ~Q>U _mê$ ZH$m,' Ago gyVmodmM Ho$co Amho. Ë`m YVuda añË`m§À`m H$m_mda Xj ZmJ[aH$m§Mr {Zd¥Îm A{^`§Vo `m§Mr XoIaoI amhmdr åhUyZ "XjVm d XoIaoI g{_Vr' Zo_yZ añË`mMo H$m_ doioV d XO©oXma hmoB©c `mgmR>r à`ËZ H$amdoV, Ago _V S>moig `m§Zr ì`ŠV Ho$co.

ROYAL SOLAR SYSTEM : Authorised Dealers for : Racold Thermo Ltd. & Photovoltaic Home lights.

amHo$e {ZJS>H$a g_doV CÚmoJYm_ n[admamVrc {dÚmWu {_Ì {ZJS>H$a, {demc ^oJS>o, gmJa nwaUH$a, VioJmd Xm^mS>o {X. 16 : "{dH«$m§V nÕVrZo gmOam Ho$cm. {_Ì _§S>im'Mo H$m`m©Ü`j amHo$e C\©$ ^r_m CÚmoJYm__Yrc gd© Am{Xdmgr AmH$me {Icmao, JUoe ^oJS>o, {Zcoe em§Vmam_ {ZJS>H$a `m§À`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm {dÚmÏ`mªZm EH${ÌV H$ê$Z Ë`m§Zm {dH«$m§V ^oJS>o, {Zcoe {ZJS>H$a, Am|H$ma ^oJS>o, _§S>imÀ`m gd© H$m`©H$Ë`mªZr VioJmd {_Ì _§S>imMm n[aM` amHo$e {ZJS>H$a haof JaS>, àem§V JXmXo, gwhmg qeXo, nßny Q>H$co AmXr CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mMo ñQ>oeZ ^mJmVrc "CÚmoJYm_' `m {Zdmgr `m§Zr H$ê$Z {Xcm. _wcm-_wctÀ`m dg{VJ¥hmV OmD$Z YmÝ` d `m H$m`©H«$_mcm _§S>imMo H$m`©H$V©o gyÌg§MmcZ gw{ec ~oXaH$a `m§Zr Ho$co. {_R>mB© dmQ>n H$ê$Z dmT>{Xdg AZmo»`m AVwc d¡Ú, lrH$m§V e|S>Jo, amhþc

_§JimJm¡arcm {På_m, \w$JS>çm, cmQ>m, qnJm, \o$a

D. B. Pawar Cell : 9960393938, 9822744240, 9370627111 Phone : (02114) 223793 Shop : Shubhashree Apts. Shop No. 3, Stn. Road, Near Talegaon Nagarparishad, Talegaon Dabhade, Tal. Maval, Dist. Pune 410506

Office : G-1/3, Laxmi Nivas, Shree Nagari Phase II, Talegaon Dabhade. Email : Royalsolar_tal@yahoo.co.in

KamV JiV§`? q^Vrcm Amoc Amcr`? _wirM qMVm ZH$mo!

{d¿Zha H$ÝñQ´>ŠeZ ñnoe{° cQ>r : {dZm VmoS>\$moS> B§OŠo eZ d Ho${_H$c dmnê$Z ~mWê$_, Q>ao go , dm°c H«$° H$gh gd© àH$maMo dm°Q>aàwq\$JMo H$m_ CÎm_ àVrMo H$ê$Z {_ioc. Ë`mMà_mUo H§$nmC§S> dm°c âcmo[a¨J ~m§YH$m_ Am{U KamÀ`m AmVyZ-~mhoê$Z n|qQ>JgwÕm {Q>H$mdy d AmH$f©H$ H$ê$Z {_ioc. gd© H$m_o _m\$H$ XamV! em§VmB©ZJa \o$O - 1, ZJa nm{cHo$g_moa, VioJmd Xm^mS>.o _mo~mB©c : 9422087842

gmoh_

eoIa Mm¡Yar : 9922940375

Am°Q>mo_oeZ E§Q>aàm`Oog

H$m`©H«$_mV \o$a Yê$Z Z¥Ë` H$aVmZm _{hcm _§S>ir VioJmd Xm^mS>o {X. 16 : Á`oð> AmZ§XmZo gmOam Pmcm. _{hcm§Zr \w$JS>çm, _§JimJm¡arMr JmUrgwÕm Pmcr. gm¡. Xrnmcr ZmJ[aH$ {_Ì _§S>i, VioJmd Xm^mS>o `oWo {På_m, cmQ>m, ~g \w$JS>r, adr, qnJm d JmoH$U© d gm¡. aí_r nm§T>ao `m§Zr H$m`©H«$_mMo lmdU_mgmMm "_§JimJm¡ar gU' AË`§V JmR>moS>o Ioim§Mm AmZ§X cwQ>cm. \o$a Yê$Z g§`moOZ Ho$co. Ë`m§Mo gdmªZr H$m¡VwH$ Ho$co.

ZmZm nmcH$a ñ_¥Vr g{_Vr godmH$m`m©Mr _m{hVr VioJmd Xm^mS>o {X. 17 : ZmZm nmcH$a ñ_¥Vr g{_VrÀ`m godmH$m`m©Mr {dñV¥V _m{hVr XoÊ`mÀ`m CÔoemZo XmXmgmho~ Mm\o$H$a g_mO _§{Xa `oWo EH$ H$m`©H«$_ g§nÝZ Pmcm. àñVmdZm AÜ`j gmo_U `m§Zr Ho$cr. g_Ýd`H$ H$_cmH$a Jmogmdr `m§Zr nmhþÊ`m§Mm n[aM` H$ê$Z {Xcm.

g{_VrMo g{Md {H$aU H$aiH$a `m§Zr g§ñWoMr _m{hVr XoVmZm gm§{JVco, H$s g{_VrMr ñWmnZm S>m°. H¡$. A{OV \$S>Ho$ `m§À`m àoaUoZo EH$m ImocrnmgyZ Pmcr d {Za§Va àJVr hmoD$Z g§ñWoMr AmVm EH$ Xhm _Ocr B_maV Amho. é½Um§Mr godm, S>m°ŠQ>g© S>o, e~ar godm g{_VrMo H$m`©, é½Um§Mr H$moOm{Jar

nm¡{U©_m, gH$mi g§Ü`mH$mi àmW©Zm, AmaVr, _gmO dJ©, ñdmñÏ` `moJ, aŠVXmZ {e~ra Ago g{_VrÀ`m H$m`m©Mo ñdê$n Amho. H$m`©H«$_ à_wI gm¡. C{_©cm ~mgaH$a `m§Zr CÎm_àH$mao H$m`©H«$_mMo g§`moOZ Ho$co.

B§Q>aH$m°_/Q>ocr\$moZ {gpñQ>åg², gr.gr.Q>r.ìhr. pìhS>rAmo S>moAa \$moQ>mo, Q>mB©_ AQ>|ÝS>Ýg² {gpñQ>åg², `m~amo~a BVahr godm CncãY 65, "nw{ZV', `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : 02114-222641 B_oc : sohamautomation01@gmail.com

POOJA TILES

Ashok Pawar +91 94220 79568 +91 96042 69646

Manufacturer In Tiles  Pavers  Chequered Tiles  Galicha Tiles  Rubber Mould Paver & Tiles  Fly Ash Bricks

 Designer

85, Ekaveera Society, Near Samarth Vidyalaya, Talegaon Dabhade Station, Tal. Maval, Dist. Pune - 410507. Maharashtra

SHIVRAJ ENTERPRISES Manufacturer in Tiles  Pavers Authorised Dealers for

 Designer

H$m`Xm Vw_À`m nmR>rer

ÜdZr àXyfU

gdm©oÀM Ý`m`mc`mÀ`m {ZU©`mZwgma gd©gm_mÝ` ZmJ[aH$mMm em§VVoV OJÊ`mMm _yc^yV hŠH$ {hamdyZ KoVcm OmD$ eH$V Zmhr.

85, Ekaveera Society, Near Samarth Vidyalaya, Talegaon Dabhade Station, Tal. Maval, Dist. Pune - 410507. Maharashtra


25 Am°JñQ> 2013

A§H$ 34 dm

{X. 25 Am°JñQ> 2013

k

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

nU qgh Jocm _m{Q>Z© ë`yWa, Jm§YrOr, Om°Z Ho$ZS>r Aem {H$VrVar _hmZ ì`ŠVtZm AQ>rVQ>rMm g§Kf© H$amdm cmJcm. Vo Oê$a Joco nU Ë`m§Mo {dMma d AmMaU AOam_a am{hco. VerM KQ>Zm Mmcy AmR>dS>çmV nwÊ`mV KS>cr. A§YlÕm {Z_©c y Z g{_Vr (A§{Zg)Mo g§ñWmnH$ AÜ`j S>m.° Za|Ð Xm^mocH$a `m§Zm nwÊ`ZJarV XJm\$Q>H$m Pmcm. Jocr Vrg dfmªnjo m OmñV H$mi Ë`m§Zr A§YlÕo{déÕ cT>mB© Ho$cr. A§YlÕo{df`r AmXa d AmË_r`Vm AgUmè`m§ZrM Ë`m§Zm g§n{dco BVnV e§H$m KoÊ`mg OmJm Amho. {dMmam§Mm _wH$m~cm {dMmam§ZrM H$amdm ì`ŠVr ÛofmZo Zìho. XoemV XrK©H$mi g_mOmgmR>r Mmccocr Midi åhUOo "A§{Zg'. XoemV 180 g§ñWm em§VVoÀ`m _mJm©Zo g_mOm{déÕ cT>V AmhoV. Ë`m§Mr hË`m hm cmoH$emhrcm _moR>m YŠH$m Amho. cmoH$emhr nÕVrZo Midi H$er nwT>o Ý`mdr `m§Mm Vo AmXe© hmoV.o nwamoJm_r d {dMma ñdmV§Í`mda ào_ H$aUmè`m§Mm hm An_mZ Amho. Amnë`m g§ñH¥$Vrcm H$m{i_m \$mgUmar d cm{OadmUr Aer KQ>Zm Amho. Ë`m§Zr Xod-Y_© g§H$ënZm§Zm H$YrM {damoY Ho$cm Zmhr. nU Ë`m g§H$ënZm§Mm AmYma KoD$Z MmcUmè`m MwH$sÀ`m Jmoï>rcm _mÌ Ë`m§Zr {damoY Ho$cm hm \$aH$ cmoH$m§À`m cjmV `oV ZìhVm. lÕm Agmdr nU Vr A§Y Zgmdr. Oa Vr S>mi o g Zgoc, Va "JUnVr XÿY {nVmo Am{U _w»`_§Í`mnmgyZ gmam _hmamï´> nmJc hmoVmo.' ~wdm~mOr, OmXÿQ>mUo m ho gmao WmoVm§S> Amho, Ago Ë`m§Mo _V hmoV.o qc~y{_aMr Q>mJ§ Zy , H$m|~S>§ H$mnyZ, hmVmV J§S>mXmoam KmcyZ _mUyg g§H$Q>_Šw V hmoV Zmhr. `mMr {eH$dU Vo g_mOmcm XoV hmoV.o O`àH$me Zmam`U `m§À`m MidirVyZ "Hw$N> ~Zmo' Agm _§Ì {_imcm. Ë`mMo Ë`m§Zr cT>mB©V ê$nm§Va Ho$co. gmZo Jwê$OtZr Mmcy Ho$coë`m "gmYZm' `m gmám{hH$mMo 12 dfmªhZÿ A{YH$H$mi Vo _mZX g§nmXH$ hmoV.o Ü`o`dmXr nÌH$m[aVoMm Ü`mg KoVcoë`m "gmYZm'Zo ZwH$VrM 65 df©o nyU© Ho$cr. gmYZm gmám{hH$ Mm§Jë`m cmoH$m§gmR>r T>mJ| r cmoH$m§{déÕ cT>V.o _mUgm§Mo emofU H$aUmè`m A§YlÕm _moS>Zy H$mT>Ê`mMm "A§{Zg'Mm à`mg Amho. S>m.° _hmamï´>m~mhoa cT>V hmoV.o A§YlÕm {damoYr {dYo`H$mcm Vrd« {damoY H$amdm Ago Ë`mV H$m` Amho? nmoQ>mcm ñne© H$ê$Z _{hcm§Zm _wco XoUmè`m "nmd©Vr _m±'nmgyZ, ^m|X~ÿ m~m§Zr A{Zï> àWm§Mm AKmoar Adc§~ H$ê$Z AZoH$m§Mr \$gdUyH$ H$aUo, JwáYZ, Jwá _m¡ë`dmZ dñVy, nmÊ`mMo Jwá gmR>,o _§ÌOmXÿMm dmna H$ê$Z ~ir KoU,o Amnë`mH$S>o AVt{Ð` eŠVr Agë`mMo ImoQ>o gm§JZy {ZamJg _{hcm§Mm Cn^moJ KoUmao ^moJr~m~m, AmOmar cmoH$m§Zm d¡ÚH$s` CnMmamnmgyZ amoIUmao Am{U Ë`m§Zm J§S>m, A§Jmam, Zmai XoD$Z n¡go CH$iUmao nmI§S>r BWnmgyZ ñdV:cm gË`gmB©~m~mMm AdVma g_OUmao `m gmè`m§ZmM Ë`m§Zr AmìhmZ {Xco hmoV.o `mn¡H$s H$moUrM Ë`m§Zm à{VAmìhmZ XoD$ eH$co ZmhrV. S>m.° Xm^mocH$am§Zr Ë`m§Zm CKS>çmda nmS>c.o g_mO_Z Iè`m AWm©Zo COoS>mH$S>o Zoc.o Aem Mmoam§nmgyZ g§ajU H$aÊ`mgmR>r hm H$m`Xm nm[aV H$amdm `mgmR>r Vo AmJ«hr hmoV.o Ë`mVyZM Ë`m§Mr hË`m Pmcr, ho H$moUrhr gyk _mUyg g_Oy eH$Vmo. g_mOmgmR>r cT>Umè`m `m namH$moQ>rÀ`m ZoË`m§À`m hË`m d JwS§ >mÀ§ `m hË`m `mV O_rZ Añ_mZmMo A§Va Amho. _mJrc VrZ dfm©V XoemV g_mOmgmR>r gd©ñd PmoH$y Z XoUmè`m 18 ZoË`m§À`m hË`m Pmë`m. _hmamï´>mV gdm©{YH$ AmR> hË`m Pmë`m, Ë`mV VioJmd Xm^mS>Mo o gm_m{OH$ H$m`©H$V©o gVre eoÅ>r `m§Mm g_mdoe Amho. `mVrc H$moUË`mhr Iè`m IwÝ`mn`ªV nmocrg nmohmoMco ZmhrV qH$dm nmohmoMco AgVrc Va H$moUmcm {ejm Pmcocr Zmhr. `mMmM AW© g_mOH$m`© H$moUrhr H$amdo, H$Yrhr _amdo Ë`mcm Amåhr O~m~Xma Zmhr Ago Va gaH$ma gwMdV Zgoc Zm? _hmamï´> Za~ir, `m¡Z emofU d A_mZdr H¥$Ë` `m ZmdmZo H$m`Xm ìhmdm `mgmR>r "Za|Ð' Zmd YmaU H$aUmao Xþgao ì`{ŠV_Îd AmO g§nco. `mMr cmO dmQ>Uma Zgoc, Va cmoH$emhr Amåhr ZmdmcmM ñdrH$macr Ago åhUmdo cmJoc. g_mOmgmR>r cT>Umè`m§Mr hË`m Amåhr {H$Vr {Xdg ghZ H$aUma, {ddoH$m§À`m H$gmoQ>rdaMo Iao R>aUmao {dMmaYZ S>m.° Xm^mocH$a "gmYZm' d "A§{Zg'À`m _mÜ`_mVyZ g_mOmnwT>o R>do V hmoV.o Ë`m§Mo {dMma coIZ, ^mfUo, g_mOmcm nwT>o ZoUmar, gkmZ H$aUmar hmoVr. Ë`m§À`mH$S>o Agcoco g§KQ>Z H$m¡eë`, gm_m{OH$ H¥$VkVm, A§{ZgmgmR>r {Xcoco `moJXmZ gmaoM Anyd© Amho. àm_m{UH$ Am{U {Z^uS>nUo Amnco åhUUo _m§S>Umè`m H$m`©H$Ë`mªMr hË`m gm_m{OH$ OS>UKS>Urcm YmoH$m {Z_m©U H$aUmar Amho. `mdê$Z _hmamï´>mV H$moUË`m d H$em àH$maÀ`m eŠVr Omoa YarV Amho `mMr ghO H$ënZm `oV.o ^maVr` g_mO {dkmZ {Zð>do a C^macm Omdm `mM {dMmam§Zr Ë`m§Zr Am`wî`^a H$m_ Ho$co. `m {df`m§da Ë`m§Zr EHy$U Voam nwñVHo$ à{gÕ Ho$cr. Ë`mVrc "_Vr-^mZm_Vr' \$maM JmOco. hr gmar nwñVHo$ _mUgmÀ`m T>mJ| rnUmMo ~waIo \$mS>Umar AmhoV. S>m.° À`m _¥Ë`yZV§ a Xþgè`mM {Xder "OmXÿQ>mUo m' {df`H$ AÜ`mXoe H$mT>Ê`mMo gyVmodmM J¥h_§Ìr Ama. Ama. nmQ>rc `m§Zr Ho$co. _w»`_§Ìr n¥ÏdramO MìhmUm§Zr Ë`mcm nmqR>~m {Xcm. nU Ë`mgmR>r AmJ«hr AgUmam "qgh YmamVrWu nS>cm _JM JS> ga Pmcm' Agm B{VhmgH$mcrZ {edemhrVrc XmIcm nwÝhm nwT>o Amcm. Za|ÐOtMm dmagm nwT>o Mmc{dUo d A§{ZgÀ`m gd© _mJÊ`m nyU© H$ê$Z KoUo hrM Ë`m§Zm Iar lÕm§Ocr R>aco ! ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mcH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©`qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$co. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, \°$Šg : 223310

g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V Omod}H$a gmám{hH$ A§~a H$m`m©c`

"ñdam§JU'

30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJm§d ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$ l

g§nmXH$s`

A§~a

k

df© 24 do

gmám{hH$

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

Agm ~moY ¿`mdm! lmdU _{hZm Amcm H$s gUm§Mr aocMoc gwê$ hmoVo. gJirH$S>o Cnmg-Vmnmg, d«Vd¡H$ë`, nyOm-AMm©. dmVmdaU H$g§ AJXr àgÝZ AgV§. {hadmJma emcy n[aYmZ H$ê$Z YaUr_mVm ZQ>cocr AgVo. BVadoir amoOÀ`m H$m_mV ~rPr AgUmamgwÕm lmdU _{hÝ`mV gd© Xodm§Mo A{^foH$, nyOm, Zmai \$moS>Uo BË`mXr H$aV AgVmV. AerM _r d _mÂ`m _¡{ÌUr, n{hcm lmdUr e{Zdma åhUyZ _méVr _§{XamV O_cmo. 11 doim ^r_énr d lram_ O` am_ O` O` am_ 11 _mim H$ê$`m Ago R>aco. Amåhr _§{XamV EH$m ~mOycm ~gcmo hmoVmo. cmoH$ `oVo hmoVo, OmV hmoVo. "Xodm Vy OmJm Amhog H$m ? Pmoncm Va ZmhrZm ~K _r Amcmo Amho.' åhUyZ R>mU{Xer K§Q>m dmOdV hmoVo. Ë`m K§Q>mZmXmMm AmdmO BVH$m _moR>m hmoVm, H$s ñdJm©Vrc Xod gwÕm OmJo Pmco AgVrc. ~ao, Agmo hr WmoS>rer Amncr J§_V. `m _§{Xam_wio AmnU _méVr _§{Xa Mm¡H$ Agohr åhUVmo. `m _§{XamMo AÜ`j H$_cmH$a jragmJa `m§Mo ñdV:Mo dH©$em°n Amho. Ë`m§Zr ñdV:À`m H$ënZoVyZ Zmai \$moS>Ê`mgmR>r Jmoc Ago ñQ>°ÊS> Ho$co Amho. Ë`mV Zmai \$moS>VmZm ZmaimMo _Ymo_Y XmoZ ^mJ hmoVmV d Ë`mVrc ZmaimMo nmUr nmB©nmVyZ Imcr cmdcoë`m EH$m

^m§S>çmV nS>Vo. Oamhr BH$So> {VH$S>o gm§S>mgm§S> hmoV Zmhr H$s KmUhr hmoV Zmhr. Vo nmUr JmiyZ Zi Agcoë`m N>moQ>çm qnnmV R>odco OmVo. `oUmè`m OmUmè`m ^m{dH$m§Zm VrW© åhUyZ {nVm `oVo. VgoM _méVrÀ`m _yVuda ^m{dH$m§Zr AmoVcoco Voc nmB©nmÛmao EH$m ~aUrV gmoS>co OmVo. Vo gwÕm A{O~mV BH$S>o {VH$S>o gm§S>V Zmhr. AJXr ì`dpñWVnUo ~aUrVM nS>Vo. Amåhr {VWo ~gë`m ~gë`m XmoZ VmgmV 4 crQ>a Voc O_m Pmco Agmdo. Va {Xdg^amV {H$Vr O_m hmoB©c `mMm _r {dMma H$ê$

gm¡. Xrnmcr JmoH$U© VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©c : 8888769388 cmJco. _cm EH$X_ eZr qeJUmnyaMr AmR>dU Pmcr. VoWohr Oa Ago H$moUmcm H$mhr gwMco Va {H$Vr crQ>a Voc dmMoc hm {dMma _ZmV `oD$Z Jocm. gÜ`m `m ^`§H$a _hmJmB©À`m {XdgmV {H$Ë`oH$ cmoH$ {H$Ë`oH$ Jmoï>tnmgyZ d§{MV AmhoV. Ë`m§À`mgmR>r Amnë`mcm H$mhr Var H$aVm `oB©c H$m? EH$m nUVrZo AZoH$ nUË`m noQ>dVmo VgoM Mm§Jë`m Jmoï>r dmT>rcm cmJVrc H$m?

dmMH$m§Mo {dMma S>mÝg~mada ~§Xr hdrM S>mÝg~macm gdm©oÀM Ý`m`mc`mZo {Xcocr nadmZJr hr àJVr Amho H$s AYmoJVr? `m {ZU©`mZo ~ma_mcH$ dJiVm g_mOmMm H$m` \$m`Xm hmoB©c Vo g_OV Zmhr. dmT>Ë`m H$maImZXmar_wio d eoVO{_Zrcm ^md dmT>ë`m_wio eoVH$ar d H$m_Jmam§À`m hmVmV n¡gm Ioiy cmJcm

Amho. Ë`m§Mr _wco ì`m`m_ emim, e¡j{UH$ joÌ `mV cj Z KmcVm S>mÝg~maH$S>o diÊ`mMr eŠ`Vm Amho. AmO J«m_rU ^mJmVrc _{hcm chmZghmZ ì`dgm` H$ê$Z AJXr eoVmV _moc_Owar H$ê$Z ñd`§nyU© hmoV AmhoV. _J ehamV Ago {H$Vr CÚmoJ AmhoV H$s Oo `m

Q>r.E_.Q>r. Q´>mÝgnmoQ>© hdr! dS>Jmd-VioJmd Vo MmH$Un`ªV AZoH$ {dÚmWu, H$m_Jma, ì`mdgm{`H$ `mMr `oOm AgVmo. E_.Am`.S>r.gr. Ë`mV H$m_ H$aUmao `m_wio gmd©O{ZH$ dmhVwH$sMm àíZ EoaUrda Amcm Amho. Eg.Q>r. _§S>imMo `mH$S>o Xþc©j Pmë`m_wio ghm AmgZr [ajm, n°JmoS>m `mgma»`m dmhZm§VyZ

^a_gmR>r àdmgr aMyZ hdm VodT>m n¡gm _Z_mZrnUo AmH$macm OmVmo. `mda Cnm` åhUOo VioJmd Xm^mS>o ZJan[afXoZo Q>r.E_.Q>r. Q´>mÝgnmoQ>©Mr ñWmnZm H$aUo C{MV R>aoc. nm{cHo$cm CËnÝZmMo Mm§Jco gmYZ {_ioc. gwédmVrg ^mS>o VÎdmda H$mhr JmS>çm MmcdyZ

chmZ _wcm§Zm dmhZ XoD$ ZH$m! Amnë`mH$S>o AnKmVmMo à_mU dmT>V MmcV Agë`mMo AmT>iV Amho. emimH$m°coO_Ü`o OmUmao VéU, VéUr, d¥Õ AnKmVmV OI_r hmoVmV. AJXr àmUhr J_mdVmV. MmaMmH$s, XþMmH$s dmhZo AJXr

H$_r d`mVrc _wco doJmZo Mmc{dVmV. nmo{cgm§g_moê$Z Amam_mV nmR>r_mJo XmoZ {_Ìm§Zm ~gdyZ ^aYmd OmVmV. _r EH$Xm nmo{cgm§Zm {dMmaco AgVm _wco {IemVyZ _mo~mB©c H$mT>VmV \$moZ

{XZm§H$ 10 Am°JñQ> amoOr _mOr Am_Xma H¥$îUamd ^oJS>o `m§À`m 78ì`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm Á`oð> gwöX _§S>imÀ`m gw_mao n§Mdrg g^mgXm§Zm Am_§{ÌV H$ê$Z Á`oð>m§àVr Omo AmXa^md ì`ŠV Ho$cmV,

Omhra Am^ma Ë`m§Mm gËH$ma Ho$cmV, Ë`m~Ôc d¡`{ŠVH$ _mÂ`mV\©o$ d Á`oð> gwöX _§S>imV\©o$ H¥$îUamd ^oJS>o gmo. H¥$îUamd ^oJS>o B§p½ce

VgoM _méVrcm d eZr Xodmcm KmVcoco hma, \w$co VoWo godm H$aUmao godH$ BVŠ`m VËnaVoZo H$mTy>Z VoWo nwÝhm ñdÀN> H$aV hmoVo. Ë`m {Z_m©ë`mgmR>r _moR>m S´>_ R>odcm hmoVm. _§{Xa nwgyZ ñdÀN> H$aV hmoVo. XadmÁ`mV ^m{dH$m§Zm nm` nwgÊ`mgmR>r nm`nwgUo, ho gd© BVŠ`m {dMmanyd©H$ d H$miOrnyd©H$ {Z`moOZ Mmcco hmoVo H$s AJmoXaÀ`m godoH$è`mcm XmoZ Vmgm§Zr Xþgam godoH$ar `oD$Z gmoS>V hmoVm Am{U Vohr Hw$R>ë`m àH$maMm JS>~S> Jm|Yi Z hmoVm. em§VnUo gd© Mmcco hmoVo. OUyH$mhr H$maImÝ`mV nmir ~Xc Pmë`mgmaIo Mmcco hmoVo. ho gd© nmhyZ _r Iyn AmZ§Xr Pmco hmoVo. {VWë`m AÜ`jm§Mr ^oQ> KoD$Z Ë`m§À`m `m H$m`m©~Ôc Ë`m§Mo H$m¡VwH$ Ho$co d A{^Z§XZhr Ho$co. Ë`m§Zmhr Hw$UrVar Amncr nmR> WmonQ>ë`mMm AmZ§X Pmcm. VgoM Aer H$m`© gdmªn`ªV nmohmoMmdr åhUyZ hm N>moQ>mgm à`ËZ H$_cmH$a jragmJa, Z§XHw$_ma {H$ado, M§ÐH$m§V _Im_co, H$_cmH$a H$g~r VgoM Xoenm§S>o _m_m Vw_À`m `m gw§Xa ì`dñWo~Ôc Iyn Iyn YÝ`dmX. ho nmhÿZ BVam§Zrhr Ë`mMm ~moY KoVcm Va \$ma ~ao hmoB©c, Ë`mMgmR>r hm N>moQ>mgm AÅ>hmg.

 ~ma~mcm§Zm S>mÝg~manmgyZ namd¥Îm H$aVrc H$m? Ý`m`mc`mZo KoVcocm {ZU©` g_mOmVrc A{Zð> àd¥ÎmtZm MmcZm XoUmam Amho. `mMm VéUm§da dmB©Q> n[aUm_ ~mH$s hmoB©c. gmonmZ ~mimgmho~ H$amio gwXdmS>r, _mdi nmhmì`mV. \$m`Xoera R>aë`mg ñdV:À`m JmS>çm IaoXr H$amì`mV. cmoH$m§Mr Mm§Jcr gmo` hmoB©c. OmUH$ma d Aä`mgy ZJagodH$m§Zr `mda {dMma H$amdm VgoM ZdrZ Amcoco _w»`m{YH$mar JmdS>o gmho~m§Zr `mV cj Kmcmdo. {Xcrn S>moig _midmS>r, VioJmd Xm^mS>o H$aVmV. _J Amåhm§cm _mÝ`da EoH$dVmV "_wcm§Zm gmoSy>Z Úm' H¥$n`m nmocrg, nmcH$, _mÝ`da `m§Zr aX~Xcr Z H$aVm H$m`ÚmZwgma H$madmB© H$amdr, Aer {dZ§Vr. nwT>o H$YrVar Mma OUm§Mo àmU J_mdë`mda OmJo hmoÊ`mV H$m` AW© Amho? e{eH$m§V eoQ>ço, VioJmd Xm^mS>o _mÜ`_ ñHy$cÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m d H$_©Mmar dJ©, VgoM H$mH$S>o n[adma, `m gdmªMo hm{X©H$ Am^ma d Ë`m§Zm YÝ`dmX. AaqdX H$a§XrH$a, CnmÜ`j Á`oð> gwöX _§S>i, dZlrZJa


VioJmd d¥Îm

25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

A§~a

5

H¥$îUamd ^oJS>o B§p½ce ñHy$c gømÐr B§p½ce ñHy$c_Ü`o ñdmV§Í`{XZ gmOam VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : gømÐr B§p½ce ñHy$cÀ`m àm§JUmV 67dm ñdmV§Í`{XZ CËgmhmV gmOam Pmcm. H$m`©H«$_mMo à_wI nmhþUo à{gÕ CÚmoOH$ Ho$VZ^mB© nQ>oc `m§Zr ÜdOmamohU Ho$co. `mdoir Am_Xma g§O` (~mim) ^oJS>o, _mdi VmcwH$m g^mnVr - amOmam_ qeXo, Cng^mnVr - a§OZm JamS>o, A°S>.

A{dZme ~dao, g§ñWmnH$ - JUoe ^oJS>o, AÜ`j - AéU ^oJS>o, I{OZXma - gw{Zc Jm`H$dmS>, AemoH$ H$mimoIo, gm¡. ZrVm H$mimoIo, g§Vmof Xm^mS>o, I§Sy>Or Q>H$co, ~r. E_. ^go, aqdÐ YmaUo AmXr CnpñWV hmoVo. Am_Xma g§O` ^oJS>o `m§Zr H$mí_ra hëë`mV ehrX Pmcoë`m OdmZm§Zm

lÕm§Ocr dm{hcr d ñdmV§Í`{XZmÀ`m ew^oÀN>m {Xë`m. Ho$VZ^mB© nQ>oc `m§Zr ^maVr` gm§ñH¥${VH$ dmagm Onë`m~Ôc emioMo H$m¡VwH$ Ho$co. {dÚmÏ`mªZr ^mfUo d gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_ gmXa Ho$co. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ ew^m§Jr Mm¡Yar `m§Zr Ho$co. ImD$ dmQ>nmZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

M¡VÝ` à~mo{YZrV ÜdOmamohU CËgmhmV B§Xmoar {X. 19 : `oWrc M¡VÝ` à~mo{YZr ñHy$c_Ü`o 67dm ñdmV§Í`{XZ CËgmhmV gmOam Pmcm. B§Xmoar JmdÀ`m gan§M gm¡. emo^m AéU qeXo `m§Zr ÜdOnyOZ H$ê$Z ÜdOmamohU

Ho$co. _wcm§Zr Xoe^ŠVrna ^mdZm Amnë`m ^mfUm§VyZ d JrVmVyZ ì`ŠV Ho$ë`m. H$m`©H«$_mcm JmdmVrc _mÝ`da _§S>ir, J«m_n§Mm`V gXñ`, nmcH$ dJ© d g§ñWoMo g§MmcH$ _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo.

H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. g§Ü`m Aigw§XH$a d gyÌg§MmcZ gm¡. d{ZVm ^go `m§Zr Ho$co. _wcm§Zm ImD$ dmQ>n H$ê$Z H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

Xm^mS>o _me©c AmQ>©Mo gwdU©, am¡ß`, H$m§ñ`nXH$ {dOoVo

A°S>. a§OZm ^mogco ÜdOmamohU H$aV AgyZ Ë`m§À`m g_doV H¥$îUamd ^oJS>o, {hVoZ H$amUr, S>m°. {Xcrn ^moJo, M§ÐH$m§V H$mH$S>o, e¡coe ehm, g§Xrn H$mH$S>o d AÝ` VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : VioJmd {dÚm à{Vð>mZ g§M{cV H¥$îUamd ^oJS>o B§p½ce ñHy$c_Ü`o 67ì`m ñdmV§Í` {XZm{Z{_Îm ÜdOmamohUmMm H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV Amcm hmoVm. H$m`©H«$_mÀ`m à_wI nmhþÊ`m

ZJago{dH$m A°S>. a§OZm ^mogco `m§À`m hñVo ÜdOmamohU H$aÊ`mV Amco. `mdoir _m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o, e¡coe ehm, àm. S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, g§Xrn H$mH$S>o, S>m°. {Xcrn ^moJo, àem§V ehm, gm¡. _rZm Aæ`a CnpñWV hmoVo.

VioJmd ñQ>oeZ {X. 19 (dmVm©ha) : `oWrc Xm^mS>o _me©c AmQ>© `m à{ejU H§o$ÐmVrc 3 _wcr d 4 _wcm§Zr {H$H$ ~m°pŠg¨J {Oëhm ñVar` ñnY©oV gwdU©nXHo$ nQ>H$m{dcr AgyZ 6 _wcr d 7 _wcm§Mr amÁ`ñVar` ñnY©ogmR>r {ZdS> Pmcr Amho. Am§Vaamï´>r` IoimSy> gw^mf M§ÐH$m§V Xm^mS>o `m§Zr gXa ñnY©H$m§Zm _mJ©Xe©Z Ho$co. nwUo {Oëhm {H$H$ ~m°pŠg¨J Agmo{gEeZMo H$m`m©Ü`j ~mnygmho~ Kwco `m§À`m hñVo {dOoË`m§Zm nXHo$ àXmZ H$ê$Z gÝ_m{ZV Ho$co. A°S>. a§OZm ^mogco, cm. {hVoZ H$amUr, cm. gm¡. g§Ü`m H$mimoIo `m§Zr _ZmoJV ì`ŠV Ho$co.

{edcrÀ`m àmW{_H$ emiocm J«m_ñWm§À`mdVrZo c°nQ>m°n

c°nQ>m°n ^oQ> H$aVmZm {edcr J«m_ñW

{edcr {X. 19 : ñdmV§Í`{XZmMo Am¡{MË` gmYyZ {edcr J«m_ñWm§Zr `oWrc {O. n. àmW. emiocm c°nQ>m°n ^oQ> Ho$cm. gan§M ZmWm AmS>H$a, a_oe AmS>H$a, {dO` AmS>H$a `m§À`m hñVo emiocm c°nQ>m°n ^oQ> åhUyZ XoÊ`mV Amcm. ^mñH$a _méVr AmS>H$a (_m. AÜ`j, emim ì`dñWmnZ g{_Vr, {edcr) `m§Mo c°nQ>m°n {_i{dë`m ~m~V {deof ghH$m`© cm^co. Á`m J«m_ñWm§Zr emiocm c°nQ>m°n {Xcm Ë`m§Mm emioÀ`mdVrZo AÜ`j AéU lrnVr AmS>H$a `m§À`m hñVo emc, lr\$i d Jwcm~nwîn XoD$Z gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. `m àg§Jr Y_mOr gmoZdUo, gwaoe AmS>H$a, Jwcm~ AmS>H$a, Ym|S>r~m AmS>H$a (AÜ`j, V§Q>m_wŠVr), {H$gZ AmS>H$a (nmocrg nmQ>rc), Jwcm~ ZmWm `odco, Zmam`U AmS>H$a, AmZ§Xm `odco, ~mimgmho~ AmS>H$a, em§Vmam_ `odco, {dÇ>c AmS>H$a, _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. OmYd, Cn{ejH$ ZmJaJmoOo, gm¡. nS>di d ~hþg§»` J«m_ñW CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ d gyÌg§MmcZ g§Vmof qeXo `m§Zr Ho$co. Am^ma aVZ {Z_gaH$ma `m§Zr _mZco.

{dOoË`m _wcr - gwdU©nXH$ : {__m§em H$R>m`V, F$VwOm AmJi_o d àmMr JamS>o am¡ß`nXH$ : [a`m H$R>m`V, V{ZîH$m ehm d àVrjm gm§S>^moa. H$m§ñ`nXH$ : F$VwOm gwd©o d AZwOm dm~io.

_wco - gwdU©nXH$ : _§Jc_yVu OmYd, _ZmoO H$R>m`V, A_a ndma Am{U {H$emoa Xm^mS>o. am¡ß`nXH$ : e{eH$m§V _amR>o, H$_coe H$m§S>Jo d doXm§V {dœmgamd. am¡ß`nXH$ : éÐ \$S>Vao, Am{c_ eoI d Am{XË`dY©Z ^moJmdS>o.

âc°Q> ^mS>çmZo XoUo VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) `oWrc `ed§VZJa ({edmOr Mm¡H$) `oWo 1000 Mm¡. \y$. Mm gwpñWVrV Agcocm âc°Q> \${Z©Magh Am°{\$ggmR>r ^mS>çmZo XoUo Amho. _mo~mB©c : 9921181873

~§Jcm ^mS>çmZo XoUo Amho JUoe hm¡qgJ gmogm`Q>r, {OOm_mVm Mm¡H$, VioJmd Xm^mS>o `oWo gd© gw{dYm§Zr `wŠV 800 ñŠdo. \y$. (Mma ê$_) Mm ~§Jcm Ëd[aV ^mS>çmZo XoUo Amho. Hw$Qw>§~ emH$mhmar Agmdo. {dÚmÏ`mªZmhr àmYmÝ`. ~g ñQ>m°n, _mH©o$Q> XmoZ {_{ZQ>m§À`m A§Vamda.

_mo~mB©c : 9011037187 / 9890961109 VioJmdmVrb d _mdimVrb é½Um§Zm AmVm ehamVM godm CnbãY

hmo{_AmonW ° r H$ÝgpëQ>¨J nwÊ`mVrb 100 df} hmo{_Amon°Wr na§nam Agbobo nigwbo KamÊ`mVrb

S>m.° VÝ_` nigwbo

M.D. (Homeopathy)

\$moZ : 9881252305 gmo_dma Vo ewH«$dma - gH$mir 10 Vo 1 e{Zdma - g§Ü`mH$mir 5 Vo 8

S>m°. Jm¡ar H$S>bmgH$a-nigwbo

M.D. (Homeopathy)

\$moZ : 9823147258 gmo_dma Vo ewH«$dma - g§Ü`mH$mir 5 Vo 8 e{Zdma - gH$mir 10 Vo 1

hmo{_Amon°WrMr Am¡fYo {_iVrb. Vi_Obm, g§OrdZr hm°pñnQ>b, \$Z ñ¹o$Aag_moa, bú_r~mJ dgmhV, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o


25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

A§~a

6

_moXtH$Sy>Z OZVoMr {Xem^yc - _w»`_§Ìr n¥ÏdramO MìhmU cmoUmdim {X. 20 (àem§V nwam{UH$) - EH$g§K ^maVm_Ü`o \y$Q> nmSy>Z Xoe Xþ~im H$aÊ`mMo H$mañWmZ ^m.O.nm. H$aV AgyZ Za|Ð _moXr OZVoMr {Xem^yc H$aV AmhoV, Ago à{VnmXZ _w»`_§Ìr n¥ÏdramO MìhmU `m§Zr `oWo Ho$co. _hmamï´> àXoe _{hcm H$m±J«og Am`mo{OV à{ejU {e{~amMo CX²KmQ>Z Ë`m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amco, Ë`mdoir Vo ~mocV hmoVo. H$m±J«og àXoemÜ`j _m{UH$amd R>mH$ao, ghH$ma _§Ìr hf©dY©Z nmQ>rc, Á`oð> nÌH$ma

Hw$_ma Ho$VH$a, _{hcm AmKmS>r àXoemÜ`j H$_cVmB© ì`dhmao, cmoUmdù`mÀ`m ZJamÜ`jm aoImVmB© Omoer, M§ÐH$m§V gmVH$a, ehamÜ`j Zmam`U Am§~oH$a, `wdH$ AÜ`j {Z{Ic H${dída, CnZJamÜ`j à_moX Jm`H$dmS>, gwerc g¢XmUo, XÎmmÌ` Jdir AmXr CnpñWV hmoVo. Amnë`m XrS> VmgmÀ`m ^mfUmV _w»`_§Í`m§Zr ^m.O.nm. d _moXtda Vm|S>gwI KoVco. ^m.O.nm.Mo OwZo ZoV¥Ëd d

ZoVo AmVm g§nco AgyZ, AmVm ZoV¥Ëd Zgë`mZoM Ë`m§Zr _moXtZm nwT>o AmUë`mMo Vo åhUmco. ^m.O.nm.Zo Zoh_rM Ym{_©H$ AmKmS>rda \y$Q> nmS>Ê`mMo H$m_ Ho$co Amho. XoemMr gÎmm VgoM H$Zm©Q>H$ d _hmamï´>mVhr ^m.O.n. gÎmo_Ü`o hmoVm. _mÌ Vo OZVoÀ`m {dídmgmg nmÌ R>aco ZmhrV Am{U åhUyZM H$m±J«ogcm naV gÎmm {_imcr. XoemV \y$Q> nmS>Ê`mMr ^y{_H$m R>odUmè`m ^m.O.nm. VgoM Ë`m§Zm g_W©Z H$aUmè`m naXoer, nr.Ama. H§$nÝ`m§Zm eh

XoÊ`mg H$m±J«ogM n`m©` Agy eHo$c, Ago Vo åhUmco. _moR>çm Xoem§Zm ^maVmMr ~mOmanoR> H$m~rO H$am`Mr Amho. Ë`mH$aVm Ë`m§Zm ñdV:Mr VmH$X Agcoco gaH$ma ^maVmV ZH$mo Amho. Ë`mEodOr Xþ~io gaH$ma d chmZ amÁ`o AgmdrV, Ë`m§Zm gm§^miUo gmono AgVo. ^maVmgmaIo _O~yV Xoe EH$g§K am{hë`mg nm{ü_mË` Xoem§À`m AW©H$maUmda doJim n[aUm_ hmoD$ eH$Vmo. Ë`m_wio ~mhoarc XoemV g§ñWm d

^m§S>dcXmam§Mm ^maV Xþ~im H$aÊ`mMm à`ËZ Agë`mMo Vo åhUmco. JwOamVÀ`m {dH$mgmMm CJrMM S>§H$m dmOdcm OmV AgyZ, CËnÝZmÀ`m ~m~VrV _hmamï´> gdm©V lr_§V Amho. 2002 Vo 2012 n`ªVÀ`m H$mimV ^maVmV Pmcoë`m naH$s` Jw§VdUwH$sn¡H$s 39% Jw§VdUyH$ EH$Q>çm _hmamï´>mV Pmcr Amho. ho AmnU _moXtZm gm§JUma AmhmoV, Ago _w»`_§Ìr åhUmco.

cmoUmdù`mVrc g_ñ`m _mJu cmJUma H$m±J«og_wŠV ^maV åhUOo {dKQ>ZmÀ`m hf©dY©Z nmQ>rc `m§Mr nm{cHo$cm ^oQ> {XeoZo nmD$c - Hw$_ma Ho$VH$a cmoUmdim {X. 20 : cmoUmdim ehamMm MQ>B© {ZX©oem§H$ dmT>{dÊ`m~m~V ZmJ[aH$m§Mr Agcocr _mJUr cjmV KoV Ë`mV dmT> H$aÊ`mgmR>r {ZH$f VnmgyZ {ZU©` KoVcm OmB©c, Ago à{VnmXZ g§gXr` H$m_H$mO d ghH$ma _§Ìr hf©dY©Z nmQ>rc `m§Zr a{ddmar `oWo Ho$co. nmQ>rc `m§Zr AMmZH$ cmoUmdim ZJan[afXog ZwH$VrM ^oQ> {Xcr. cmoH$à{V{ZYrH$Sy>Z ehamÀ`m g_ñ`m OmUyZ KoVë`m `m g§X^m©Vrc àc§{~V _wÔo _mJu cmdÊ`mMo AmídmgZ {Xco. cmoUmdim n[afXo_Ü`o gÜ`m H$m±J«ogMr gÎmm Amho. VoWrc ñWm{ZH$ àemgZmcm ehamÀ`m {dH$mgmg§X^m©V AZoH$ àíZ ^oS>gmdV AmhoV. ZJamÜ`jm aoIm Omoer d Cn-ZJamÜ`j à_moX Jm`H$dmS> `mgh njmÀ`m H$m`©H$Ë`mªZr Amnë`mnwT>o AgUmè`m AS>MUr nmQ>rc `m§À`mg_moa _m§S>ë`m. `mda _mV H$aÊ`mgmR>r _XV H$aÊ`mMr {dZ§Vr H$aÊ`mV Amcr. gm¡. Omoer, Jm`H$dmS> VgoM _w»`m{YH$mar JUoe eoQ>o `m§Zr g§`wŠVarË`m EHy$U 13 àc§{~V _wÔo nmQ>rc `m§À`mH$S>o _m§S>co. `mV àm_w»`mZo ehamMm MQ>B©joÌ

{ZX©oem§H$ dmT>rMm _wÔm, amon-do àH$ën, emgZmH$Sy>Z AmH$maco Jococo ì`mO _m\$ H$aUo, àemgH$s` B_maV {ZYr, Vw§Jmcu S>°_ _O~wVrH$aUmMm àíZ, dcdU VcmdmMo hñVm§VaU, 24 Vmg nmUr nwadR>m, H$Mam S>onmo àíZ, KZH$Mam ì`dñWmnZmgmR>r {ZYr, añVo {dH$mg {ZYr B. _wÚm§Mm Ë`mV g_mdoe hmoVm. `mda gH$mamË_H$ MMm© Pmcr. `mVyZ _mJ© H$mT>Ê`mMo nmQ>rc `m§Zr AmídmgZ {Xco. cmoUmdim ZJan[afX EH$ OmJ{VH$ XOm© cm^coco n`©Q>Z ñWi Amho. `oWo {dH$mgmgmR>r emgZmH$Sy>Z AZoH$ àH$maMm {ZYr {_iy eH$Vmo. nU nwT>o Ë`m§À`m

XoI^mcrH$S>o cmJUmè`m IMmªÀ`m {df`mMo H$m`, Ë`mgmR>r Amdí`H$ n¡gm {Z_m©U H$aÊ`mMr H$moUVr gmYZo ZJan[afXoH$S>o AmhoV, `mMr {dMmaUm hf©dY©Z nmQ>rc `m§Zr Ho$cr. `mda amon-do, I§S>mim ~moqQ>J Šc~, Vw§Jmcu S>°_, A_oP_|Q> nmH©$ `m _mÜ`_mVyZ CËnÝZ dmT>dUo eŠ` Agë`mMo _w»`m{YH$mar eoQ>o d ZJagodH$ lrYa nwOmar `m§Zr nmQ>rc `m§Zm gm§{JVco. `m ~¡R>H$scm darc _mÝ`dam§{edm` H$m±J«ogMo ehamÜ`j Zmam`U Am§~oH$a, VmcwH$mÜ`j A°S>. {Xcrn T>_mco, H$m`m©Ü`j {H$aU Jm`H$dmS>, M§ÐH$m§V Jm`H$dmS>, {Oëhm CnmÜ`j Za|Ð XaoH$a, gwaoIm OmYd, amOy ~ÀMo, AemoH$ _mdH$a, A{_V Jdir, g§O` Jm`H$dmS>, ^aV hmanwS>o, {Jare H$m§~io, A{Zc nmZgao, emXmZ Mm¡Yar, O`lr B§JwiH$a, gm¡å`m eoÅ>r, eHw§$Vcm B§JwiH$a, Amamohr VioJmdH$a, Xrnmcr Jdir, O`lr H$mio, H$m§MZ Jm`H$dmS>, H${dZm ~¡H$a, ê$nmcr OmYd, amOy Jdir, {Z{Ic H${dída, XÎmmÌ` Jdir, e§H$a Jm`H$dmS> `m§gh AZoH$ _mÝ`da _§S>ir CnpñWV hmoVr.

cmoUmdim {X. 20 : Za|Ð _moXr ho Ym{_©H$ AmYmamda ^mî` H$ê$Z {dKQ>ZmMo amOH$maU H$aV AmhoV. H$m±J«og hQ>md Xoe ~MmdMm Zmam XoV AmhoV. Ë`m§À`m `m AmdmhZm_mJo {dKQ>ZmË_H$ eŠVr Amho, Ago Á`oð> {dMmad§V, nÌH$ma Hw$_ma Ho$VH$a åhUmco. àXoe H$m±J«og _{hcm H$m±J«og _{hcm H$m`©H$Vm© à{ejU dJm©V

_w»` ì`m»`mVo åhUyZ Vo ~mocV hmoVo. cmoH$g^oMr 2014 Mr {ZdS>UyH$ hr Eo{Vhm{gH$ R>aUma AgyZ `m_Ü`o H$m±J«ogMm nam^d Pmë`mg Vo Xoe {dKQ>ZmMo n{hco nmD$c Agoc, Ago Vo åhUmco. H$m±J«ogMm nam^d åhUOo àmXo{eH$ njm§Mo _hËd dmT>dÊ`mgmaIo Amho.

BH$mo \«|$S>cr am»`m cmoUmdim {X. 22 : qghJS> BpÝñQ>Q>çyQ> npãcH$ ñHy$cÀ`m àmW{_H$ emioVrc h[aV goZoÀ`m {dÚm{W©ZtZr ehamVrc S>m°ŠQ>am§Zm ñdV: V`ma Ho$coë`m BH$mo \«|$S>cr am»`m ~m§YyZ g_mOmÀ`m Amamo½`mMr H$miOr KoÊ`mMr AmodmiUr _m{JVcr. am»`m ~Z{dÊ`mgmR>r doJdoJù`m àH$maMr YmÝ`o, PmS>mMr nmZo, \w$co, gwVirMo VwH$S>o, aÔrMo H$mJX Aem Jmoï>tMm Cn`moJ Ho$cm hmoVm. ñHy$cMo _w»`mÜ`mnH$

{Z_©cHw$_ma {_lm, d§XZm VioH$a, amO|Ð JwßVm `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr {dÚm{W©ZtZr S>m°ŠQ>g© Agmo{gEeZMo ào{gS>|Q> S>m°. amO|Ð H$mio, S>m°. EM. Oo. I§S>ocdmc, S>m°. A_moc amZS>o, S>m°. àem§V nmR>H$, S>m°. àH$me nmaoI, S>m°. E_. Eg. Jmoao `m§Zm am»`m ~m§Yë`m, Ë`mcm gH$mamË_H$ à{VgmX XoV S>m°ŠQ>am§Zr gXa {dÚm{W©ZtZm Amnco H$V©ì` {Zð>oZo ~OmdV g_mOmMr Amamo½`godm àm_m{UH$nUo H$aÊ`mMo dMZ {Xco.

V§ Q > m _w Š Vr CnmÜ`jnXr ~miH¥ $ îU `o d co cmoUmdim eha d n[agamV ñdmV§Í` {XZ cmoUmdim {X. 16 : cmoUmdim n[agamV 66dm ñdmV§Í` {XZ gd© ñVam§VyZ CËgmhmZo gmOam H$aÊ`mV Amcm. {d{dY amOH$s` nj, g_mOgodr g§KQ>Zm VgoM emim, _hm{dÚmc`mVyZ Z¡g{J©H$ AmnÎmrV _¥Ë`w_wIr nS>coë`m CÎmamI§S> `oWrc ^m{dH$, ZmJ[aH$ VgoM gr_oda ehrX Pmcoë`m OdmZm§Zm lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV Amcr. Vw§Jmcu `oWrc ñdmV§Í`dra gmdaH$a {dÚmc`mÀ`m nQ>m§JUmV cmoUmdim ZJanm{cHo$À`mdVrZo Am`mo{OV H$m`©H«$_mV ZJamÜ`j aoImVmB© Omoer `m§Zm ÜdOd§XZ Ho$co. Cn-ZJamÜ`j à_moX Jm`H$dmS>, _w»`m{YH$mar JUoe eoQ>o, {edmOr _o_mUo AmXr CnpñWV hmoVo. amï´>dmXr H$m±J«ogÀ`mdVrZo àm§{VH$ gXñ` a_oeM§Ð Aæ`a `m§À`m {ZdmgñWmZr Á`oð> gXñ` H$mH$m _moao `m§À`m hñVo ÜdOnyOZ d ehamÜ`j A°S>. {dO` nmioH$a `m§À`m CnpñWVrV ÜdOd§XZ H$aÊ`mV Amco. eH§w$Vcm

B§JwiH$a, Xrnmcr Jdir, ^aV Q>H$co, ~mimgmho~ nm`JwS>o, ~mimgmho~ cmoI§S>o, AéUm cmoI§S>o, JUoe gm~io AmXr CnpñWV hmoVo. eha H$m±J«ogÀ`mdVrZo JdirdmS>m `oWrc lram_ _§{Xa `oWo ehamÜ`j Zmam`U Am§~oH$a `m§À`m hñVo ÜdOd§XZ H$aÊ`mV Amco. `mdoir ZJamÜ`jm aoIm Omoer, à_moX Jm`H$dmS>, AemoH$ _mdH$a, Amamohr VioJmdH$a, O`lr B§JwiH$a, H$m§MZ Jm`H$dmS>, XÎmmÌ` Jdir, Za|Ð XaoH$a AmXr CnpñWV hmoVo. I§S>mim nmocrg à{ejU H§o$Ð VgoM

J«m_rU nmocrg XcmÀ`mdVrZo Vw§Jmcu `oWo Cn{d^mJr` nmocrg A{YH$mar H$m`m©c` `oWo gXa nmocrg XcmÀ`mdVrZo _mZd§XZm XoÊ`mV Amcr. cm`Ýg Šc~ cmoUmdimI§S>mim `m§À`mdVrZo dagmocr `oWrc ñdm_r am_mZ§X emñÌr Q´>ñQ> `oWo AÜ`j Ow~oa g_er `m§À`m CnpñWVrV ÜdOd§XZ H$aÊ`mV Amco. VgoM dcdU `oWo ~mcAmZ§X J«m_ `oWo {dÚmÏ`mªZm ImD$ dmQ>n Ho$cm. `mdoir S>m°. {Xcrn gwamUm, A{_V cwUmdV, S>m°. nmonQ> Amogdmc AmXr CnpñWV hmoVo. cmoUmdim n[agamV ñdmV§Í` {XZ CËgmh nyU© dmVmdaUmV nma nS>cm.

CnmÜ`jnXr A_moc Ho$Xmar cmoUmdim {X. 20 : amï´>dmXr {dÚmWu H$m±J«ogÀ`m nwUo {Oëhm CnmÜ`jnXr dmH$gB© JmdMo A_moc Ho$Xmar `m§Mr Va _mdi VmcwH$m H$m`m©Ü`jnXr í`m_ {dH$mar `m§Mr {ZdS> Pmcr Amho.

{dÚmWu AmKmS>rMo {OëhmÜ`j g§J«m_ gñVo `m§Zr {ZdS>rMo nÌ {Xco. Ho$Xmar d {dH$mar ZmUo _mdimV {dÚmWu AmKmS>rMo H$m`© H$aV AmhoV.

n¡. ~miH¥$îU `odco `m§Mm gËH$ma H$aVmZm S>mdrH$Sy>Z ^mñH$aamd åhmigH$a, g§O` (~mim) ^oJS>o d {Zcoe nmaJo MmH$U {X. 24 : {Z_©cJ«m_ H$mÝhodmS>r V\©o$ `oWrc _hmË_m Jm§Yr V§Q>m_wŠVr Jmd CnmÜ`jnXr n¡. ~miH¥$îU J§Jmam_ `odco `m§Mr {ZdS> Pmë`m~Ôc Am_Xma g§O` (~mim) ^oJS>o `m§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. Jmdm_Ü`o H$moUVmhr V§Q>m Z hmoD$ XoÊ`mMm _mZg `odco `m§Zr ì`ŠV Ho$cm.

H$m`©H«$_mg _mdi ^mOnMo à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, gdm©oX` ghm AmgZr [ajm g§KQ>Zm AÜ`j {Zcoe nmaJo d g§KQ>ZoMo nXm{YH$mar Iwemc Hw$gi, gw{Zc Xm^mS>o, g§Xrn nmaJo, JUoe MìhmU, g_mYmZ OmYd, XÎmm KmoOJo, g§O` ^mo§JmS>o d _mD$cr eocma CnpñWV hmoVo.


25 Am°JñQ> 2013

{d{dY d¥Îm

gmám{hH$

A§~a

7

\w$JS>r, CImUo, lmdUrIoi, emH$mhmar Ho$H$, nmH$H$cm godm{Zd¥Îm g§KmV\©o$ ñdmV§Í`{XZ gmOam _ZH${U©H$m _{hcm _hmg§KmV\©o$ WmQ>mMr ZmJn§M_r

^mfU H$aVmZm gm¡. drUm H$a§S>o. ì`mgnrR>mda Amem O¡Z, VZwOm OJZmS>o, _m`m ^oJS>o, gwaoIm Xm§JQ>, ZrVm H$mimooIo, V¥ár H$mimoIo VioJmd Xm^mS>o {X. 17 : `oWrc `m§Zr _hmg§Km A§VJ©V 27 ~MV JQ> H$aÊ`mV Amco. _mhoadmerU emo^m Sw>§~ao _ZH${U©H$m _{hcm _hmg§KmV\©o$ ZmJn§M_r Agë`mMo gm§{JVco. ~è`mM _{hcm {hMr AmoQ>r ^aÊ`mV Amcr. drUm hm|S>mßnm WmQ>mV gmOar H$aÊ`mV Amcr. hm H$m`©H«$_ hmoVH$ê$ Agë`mZo Ë`m§À`m CËnmXZmcm `m§Zr gmD$W B§{S>`Z {S>eog d dfm© H$S>mocH$a H$m°cZr `oWrc g_mO_§{XamV H$m`_ñdê$nr ~mOmanoR> {_imdr `mgmR>r Jm`H$dmS> `m§Zr emH$mhmar Ho$H$Mo à{ejU nma nS>cm. ZJanm{cHo$Zo OmJm CncãY H$ê$Z Úmdr {Xco. gwOmVm _cJo `m§Zr Amnco _ZmoJV ì`ŠV H$ê$Z gOmdQ>rÀ`m \w$cm§Mo à{ejU `m àg§Jr \w$JS>r, \$Zr Jo_, _oH$An, Aer _mJUr Ë`m§Zr Ho$cr. doe^yfm, CImUo, gm_mÝ`kmZ, lmdUrIoi AÜ`jñWmZr Agcoë`m VZwOm {Xco. ñnYmªMo Am`moOZ Eoíd`m© H$a§S>o {hZo `m ñnYmªMo Am`moOZ Ho$co hmoVo. VgoM OJZmS>o `m§Zr _ZH${U©H$m _{hcm Ho$co hmoVo. ~{jgo _`yar AZmd, Jm`Ìr gmD$W B§{S>`Z {S>eog d emH$mhmar Ho$H$ _hmg§KmÀ`m H$m`m©cm nmqR>~m XoÊ`mMo ndma, {à`§H$m ì`mg, {dÚm amñVo, Zrc_ `m nmH$H$cm `m§Mr àmË`{jH$ _{hcm§Zm AmídmgZ {Xco. Ë`m§Zr ZJanm{cHo$V\©o$ qeXo, erVc hþcmdio, aVZ Xidr, dfm© H$ê$Z XmI{dÊ`mV Amcr. JamoXa _mVm d H$Ý`maËZ `m `moOZoMr Jm`H$dmS>, M¡Ìmcr _Im_co, A{ZVm S>§~o, ZJago{dH$m _m`m ^oJS>o, gwaoIm Xm§JQ>, _m{hVr {Xcr. Jmonmio Jwê$Or `m§Zr Amnë`m _rZm Omoer, O`lr cdQ>o `m§Zr nQ>H$dcr. H$m`©H«$_ `eñdr hmoÊ`mgmR>r aoí_m VZwOm OJZmS>o, ZrVm H$mimoIo, Amem O¡Z, ^mfUmVyZ _{hcm§Zm ñdmdc§~r ~ZÊ`mMm `mkgoZramOo Xm^mS>o, aOZrJ§Ym Im§S>Jo, g§Xoe {Xcm. Á`oð> ZmJ[aH$ gw_oYm Omoer qeXo, Z§{XVm naXoer, nëcdr qeXo, aoUwH$m e~Z_ ImZ, V¥ár H$mimoIo `m§À`m hñVo `m§Zr H${dVm gmXa Ho$cr d gm¡. drUm gmd§V, d¡emcr YZmS>, gm¡. _rZmjr IiXo XrnàÁdcZ Pmco. Ë`mZ§Va gr_oda ehrX H$a§S>o `m§Zm ew^oÀN>m {Xë`m. gm¡. ZrVm d ~MV JQ>mVrc gd© _{hcm§Mo ghH$m`© cm^co. gyÌg§MmcZ {dÚm gñVo `m§Zr Pmcoë`m OdmZm§Zm lÕm§Ocr dmhÊ`mV H$mimoIo `m§Zr _ZmoJV ì`ŠV Ho$co. Amcr. `m H$m`©H«$_mV gd© ~MV JQ>m§Zm Ho$co. ñdmVr nmQ>rc `m§Zr Am^ma _mZco. g§ñWmnH$, AÜ`jm gm¡. drUm H$a§S>o OdmZm§gmR>r amIr nmR>dÊ`mMo AmdmhZ

_wc§ AmdS>rZ§ ImVrc Ag§ H$mhrVar S>ã`mV Úm ~mc^dZ dYm©nZ{XZr "nm¡{ï>H$ ImD$Mm S>~m' nwpñVH$m

nwpñVHo$À`m àH$meZ àg§Jr d¥fmcr Pmono. gmo~V S>m°. AZ§V nam§Ono, {dZm`H$ Aä`§H$a, gm¡. e{_©cm ehm, d¡O`§Vr XmVo, AZKm ~wago d AÝ`. VioJmd Xm^mS>o {X. 16 : H$cm{nZr AmH$f©U R>acr. H$m`©H«$_mV S>m°. AZ§V nam§Ono, ~mc^dZ AmZ§XdZlr ZJa emIoMm ~mc^dZÀ`m _wcm§Zr ~mcJrVmda {dZm`H$ Aä`§H$a, e{_©cm ehm, {dÚmYa dYm©nZ{XZ 13 Am°JñQ> amoOr gmOam gw§Xa Z¥Ë`o Ho$cr. "Om{hamVrMr Xþ{Z`m' ho XmVo, d¡O`§Vr XmVo, nmcH$ d AmZ§XdZlr Pmcm. H$m`©H«$_mÀ`m à_wI nmhþÊ`m {dÚmÏ`mªZr YrQ>nUo gmXa Ho$coco N>moQ>ogo ZJa _Kco a{hdmgr CnpñWV hmoVo. d§XZm g_wnXoeH$ Á`moVr JmoIco hmoË`m. nyU© ZmQw>H$co gdmªZm IynM AmdS>co. eodQ>r MoQ>oH$a d nmcH$m§Zr H$m`©H«$_mgmR>r gmhmæ` _{hÝ`mMo Img _wcm§gmR>r 30 nXmW© _moR>çm§Zr N>moQ>çm§gmR>r gmXa Ho$cocr "Mc ao Ho$co. H$m`©H«$_mMo g§`moOZ AZKm ~wago, Agcocr "nm¡{ï>H$ ImD$Mm S>~m' `m ^monù`m Qw>UwH$ Qw>UwH$' Jmoï> AZKm ~wago, JrVm _wYmoiH$a, lrnmX ~wago d à{VH$ nwpñVHo$Mo àH$meZ d¥fmcr Pmono `m§À`m JrVm _wYmoiH$a d A§Ocr ghñÌ~wÕo `m§Zr _ohVm `m§Zr Ho$co. hñVo Pmco. hr nwpñVH$m H$m`©H«$_mMr gmXa Ho$cr.

VioJmd Xm^mS>o {X. 20 : godm {Zd¥Îm g§KmV\©o$ ZriH§$R>ZJa `oWo H$m`m©c`mÀ`m àm§JUmV ^maVmMm 67dm ñdmV§Í`{XZ CËgmhmV gmOam Pmcm. AÜ`j {Zd¥Îmramd ~mimo~m ^oJS>o (_mOr ZJamÜ`j) `m§À`m ew^ hñVo ÜdOmamohU H$aÊ`mV Amco. `m àg§Jr Á`oð> ñdmV§Í` g¡{ZH$ _mOr ZJamÜ`j ~mimgmho~ Om§^wiH$a, \w$co, emhÿ, Am§~oS>H$a O`§Vr CËgdmMo {MQ>Urg O`§VOr H$X_ d _mOr CnVh{gcXma {dZm`H$amd _moS>H$ CnpñWV hmoVo. `m àg§Jr {Zd¥Îmr ^oJS>o d ~mimgmho~ Om§^wiH$a `m§Zr _mJ©Xe©Zna ^mfU Ho$co. gdmªZr ào_mZo dmJyZ ~§Yy^md dmT>dmdm, OmJê$H$ amhÿZ Xoemdarc g§H$Q>mer _wH$m~cm H$amdm Ago {dMma ì`ŠV Ho$co. `m àg§Jr _mOr AÜ`j, CnmÜ`j, nXm{YH$mar d _{hcm dJ© _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVm. ÜdOñV§^m^modVr _{hcm§Zr gw§Xa am§Jmoir H$mTy>Z gOmdQ> Ho$cr hmoVr. gyÌg§MmcZ gmoZdUo Jwê$Or `m§Zr Ho$co. gdmªMo Am^ma _mZyZ d noT>o XoD$Z

ÜdOmcm d§XZ H$aVmZm CnpñWV _mÝ`da, _{hcm d ~mcdJ© H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

{dcmg ^oJS>o `m§Mm Jm¡ad

H$m`©Jm¡ad g_ma§^ àg§Jr A{Zc KmoOJo, a{damO hOmao-_mir, S>m°. gwXe©Z ~ÀN>md, OJÝZmW ZmQ>H$ VioJmd Xm^mS>o {X. 20 : `m§Zmhr g§KQ>ZoV\©o$ Jm¡a{dÊ`mV Amco. ñdmV§Í`{XZmMo Am¡{MË` gmYyZ øw_Z H$m`©H«$_mg gm_m{OH$ H$m`©H$Ë`m© gm¡. amB©Q²>g Agmo{gEeZ \$m°a àmoQ>oŠeZ `m {eënm amO|Ð KmoOJo, gm_m{OH$ H$m`©H$V©o g§KQ>ZoV\©o$ AZw~§Y {M{H$Ëgmc` nwUo A{Zc M§ÐH$m§V KmoOJo, Om§~dS>oMo nmocrg `oWrc S>m°. gwXe©Z ~ÀN>md `m§Zm H$m`©Jm¡ad nmQ>rc OJÝZmW ZmQ>H$, øw_Z amB©Q>²gMo nwañH$ma XoD$Z gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Amco. nXm{YH$mar {gÕZmW ZcdS>o, CnmÜ`j VgoM X¡. cmoH$_VMo dmVm©ha {dcmg H¥$îUm g§Vmof qgh, _mdi VmcwŠ`mMo OZg§nH©$ ^oJS>o (VioJmd Xm^mS>o), S>m°. gwXe©Z A{YH$mar a{damO nm§Sw>a§J hOmao-_mir d ~ÀN>md `m§Mo ghH$mar S>m°. cú_U {d{dY joÌmVrc _mÝ`da CnpñWV hmoVo. {~amOXma, S>m°. amhþc OmYd, S>m°. ñdmVr nmocrg nmQ>rc OJÝZmW ZmQ>H$ `m§Zr JwOamWr, g_mOgodH$ A{Zc KmoOJo Am^ma _mZco.

amï´>VoO VéU _§S>imÀ`m AÜ`jnXr amHo$e Q>H$co VioJmd Xm^mS>o {X. 20 : amï´>VoO VéU _§S>i, emim Mm¡H$ VioJmd Xm^mS>oÀ`m JUoemoËgd g{_VrÀ`m AÜ`jnXr amHo$e ~~Zamd Q>H$co `m§Mr {ZdS> Pmcr Amho. H$m`©H$m[aUr nwT>rcà_mUo : CnmÜ`j A{_V _mohZ {^dQ>o d amohZ amOy qeXo, I{OZXma - Am|H$ma ~~Z hoaoH$a, ghI{OZXma - Hw$Umc C_oe gmoaQ>o, g§Ho$V

AemoH$ Q>H$co, {MQ>Urg - gm¡a^ g§O` Jmoio, gm¡a^ XÎmmÌ` VmnrH$a, gh{MQ>Urg - Jmonmi {ede§H$a _mcdr`, Jm¡ad XÎmmÌ` VmnrH$a d {H$aU {dH$mg ^mcoamd. aqdÐ H$mimoIo, amO|Ð na^Uo, ~~Zamd Xm^mS>o `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr `m g{_VrMr `eñdrarË`m dmQ>Mmc Mmcy Amho.


25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm! h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU * noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ>´ moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. A E G I S * n`m©daUmMo ajU H$aVo. H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

emh CÚmoJ E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh ßcm°Q> Z§. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>eo Z ) _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com We buy and sale quality secondhand cars

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag© ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

A§~a

8


{d{dY d¥Îm

25 Am°JñQ> 2013

Amnë`m Xoemcm em¡`m©~amo~a Ë`mJmMrhr na§nam ñdmV§Í`g¡{ZH$ ~mimgmho~ Om§^wiH$am§Mo à{VnmXZ

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : {dÚmWu XeoVM Ë`m§À`mda amï´>^ŠVrMo g§ñH$ma H$amdoV. Amnë`m Xoemcm em¡`m©~amo~aM Ë`mJmMrhr na§nam Amho. `m XoemÀ`m ñdmV§Í`mMm B{Vhmg Yyga hmoV Mmccm Amho. Vmo _ZmV éOmdm åhUyZ emioV Xoe^{ŠVna JrV amoO Jm`co nm{hOo, Ago _V ñdmV§Í`g¡{ZH$ ~mimgmho~ Om§^wiH$a `m§Zr ì`ŠV Ho$co. ~«m÷Ugodm g§KmV\©o$ Am`mo{OV {dÚmWu JwUJm¡ad g_ma§^mÀ`m AÜ`j ñWmZmda Vo ~mocV hmoVo. à_wI nmhþÊ`m S>m°. {demImVmB© Qw>_Uo, g§KmMo AÜ`j AZ§V ^monio, a_oe {WQ>o, _mYd Omoer AmXr CnpñWV hmoVo. Om§^wiH$a `m§Zr g§K ~«m÷Um§Mm godm gdmªMr `m dmŠ`mMm g§X^© XoD$Z g§KmÀ`m H$m`m©Mr àe§gm Ho$cr. àma§^r gañdVr nyOZ Pmco. AZ§V ^monio `m§Zr àmñVm{dH$mV g§ñWoÀ`m H$m`m©Mm AmT>mdm KoVcm. _mYd Omoer `m§Zr

nmhþÊ`m§Mm n[aM` H$ê$Z {Xcm. ^monio `m§Zr ~mimgmho~ Om§^wiH$a d S>m°. {demIm Qw>_Uo `m§Mm emc, lr\$i d naewam_mMr à{V_m XoD$Z gËH$ma Ho$cm. a_oe {WQ>o `m§Zr Amnë`m d{S>cm§À`m ñ_aUmW© {Xcoë`m XoUJrVyZ Xadfu EH$m _w»`mÜ`mnH$mMm gËH$ma H$aÊ`mV `oVmo. `mdfu H$m§Vrcmc ehm {dÚmc`mÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. gw_Z amdV `m§Zm à_wI nmhwÊ`m S>m°. Qw>_Uo `m§À`m hñVo gañdVrMr _yVu d Jwcm~nwîn XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Amco. Ë`m§Zr {dÚmÏ`mªÀ`m JwUdÎmmdmT>rg àmoËgmhZ XoUmè`m CnH«$_m~Ôc g_mYmZ ì`ŠV Ho$co. g§KmZo àW_M MmoiH$a n[adma à{Vð>mZV\©o$ {Xcoë`m XoUJrVyZ {ejH$m§Zm nwañH$ma gwê$ Ho$cm Amho. `mdfu gañdVr {dÚm _§{XaÀ`m ~mcdmS>r {e{jH$m gm¡. Mono `m§Zm JUoe_yVu d Jwcm~nwîn XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Amco. CnpñWV ~mcdmS>r Vo nmoñQ> J°«Á`wEQ>

n`ªVÀ`m {dÚmÏ`mªZm Om§^wiH$a, S>m°. Qw>_Uo, ^monio, eaX Jmoao `m§À`m hñVo ~jrg dmQ>n Ho$co. nmcH$ à{V{ZYr åhUyZ lrH¥$îU _wio ga `m§Zr _ZmoJV ì`ŠV H$ê$Z nmMeo én`m§Mr XoUJr {Xcr. {dÚmÏ`mªV\©o$ gm¡. Xoenm§S>o d gm¡. _w§JrH$a `m§Zr _ZmoJV ì`ŠV Ho$co. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ gw^mf hido `m§Zr Ho$co. ~jrg {dVaUmMo gyÌg§MmcZ _mYdr h§nrhmoir `m§Zr Ho$co. Am^ma àXe©Z H$aVmZm {dÇ>c ^aS> `m§Zr Ago Kmo{fV Ho$co, H$s cdH$a {dÚmWr© ghmæ`Vm g{_Vr d g§ñH$ma dJ© g§KmV\©o$ gwê$ H$aÊ`mV `oV AmhoV. H$m`©H«$_mÀ`m `epñdVogmR>r _mYd Omoer, eaX Jmoèho, {dO` Hw$cH$Uu, am_M§Ð amZS>o, à^mH$a Hw$cH$Uu, {dÇ>c ^aS>, gw^mf hido, gm¡. _mYwar Hw$cH$Uu, _mYdr h§nrhmoir `m§Zr {deof n[al_ Ho$co. MhmnmZ d ngm`XmZmZo gm§JVm Pmcr.

_amR>m _§S>imV\©o$ JwUd§V {dÚmÏ`mªMm gËH$ma

H$m`©H«$_mV CnpñWV _mÝ`da (S>mdrH$Sy>Z) Xod|Ð ~ma_wI, Jw. n. ^oJS>o, lrH¥$îU _wio, nmonQ>amd ^oJS>o, ~mimgmho~ OmYd, XrnH$ {~Mo, Hw$Umc Amoìhmi, g§^mOramd qeXo, JUnVamd H$mimoIo d JwUd§V {dÚmWu VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : _amR>m _§S>i gwédmVrcm lrH$mcrH$m_mVoMr nyOm _§S>imMo H$m`©H«$_mV A{XVr {~Mo `m {dÚm{W©ZrMm nwUo _mdi `m g§ñWoÀ`mdVrZo ZwH$VmM JwUd§V AÜ`j ~mimgmho~ OmYd, CnmÜ`j nm§Sw>a§J {dÚmnrR>mV O_©Z ^mfoV {deof àm{dÊ` {dÚmÏ`mªMm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. ^oJS>o, I{OZXma gwaoe IiXo `m§Zr Ho$cr. `m {_idyZ àW_ H«$_m§H$ {_imë`m~Ôc emc,

gmám{hH$

A§~a

9

noQ´>moc n§n H$_©Mmè`m§Zm {M_wH$ë`m§Zr ~m§Yë`m am»`m

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : H$cm{nZr ~mc^dZ H§o$ÐemIoVrc {M_wH$ë`m§Zr JUoe Im§S>Jo `m§À`m noQ´>moc n§nmdarc H$_©Mmè`m§Zm Am{U noQ´>mocYmaH$m§Zm am»`m ~m§YyZ g_mOmnwT>o EH$ CÎm_ AmXe© R>odcm. gJir _wco ZdrZ H$nS>o KmcyZ g§Ü`mH$mir 5 dmOVm noQ´>moc n§nmda hOa hmoVr. `oUmè`m gJù`m noQ´>mocYmaH$m§Zm Hw§$Hw$_ cmdyZ am»`m ~m§YÊ`mV Amë`m. noQ´>moc n§nmdarc H$_©Mmè`m§Zr _wcm§Zm

ghH$m`© Ho$co. _wcm§Mo H$m¡VwH$ H$ê$Z _wcm§Zm ImD$ XoÊ`mV Amcm. `m amoOr gmo_dma Agë`mZo _wcm§Zm e§H$amÀ`m _§{XamV ZoÊ`mV Amco. Xe©Z KoD$Z _wcm§Zr ícmoH$ gmXa Ho$co. H$m`©H«$_ `eñdr hmoÊ`mgmR>r H§o$ÐemImà_wI d¡emcr _mZH$a, _Ywd§Vr amZS>o, d¥fmcr AmnQ>o, Anydm© OhmJraXma, nëcdr nm§T>ao, Z§{XZr Hw$cH$Uu, _ram H$moÊUya, am_ amZS>o `m§Zr n[al_ KoVco.

Am`wî`m_Ü`o AmË_{dídmg, _ohZV, gmVË` _hÎdmMo VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : ""{dÚmÏ`mªZr Amnë`m Am`wî`mV AmË_{dídmg _ohZV, gmVË` BË`mXr JwU A§Jr ~miJmdo. àË`oH$ g§H$Q>mcm AmË_{dídmgmZo gm_moao Omdo. VgoM Ogm-Ogm g_mOmV ~Xc KS>V Amho, Ë`mà_mUo ñdV:_Ü`o ~Xc KS>dmdm åhUOo Amnë`m `m ñnYm©Ë_H$ `wJm_Ü`o àË`oH$ {dÚmWu `eñdr hmoD$ eH$Vmo,'' Ago _mJ©Xe©Z à_wI dŠVo {XJ§~a XþJm©S>o `m§Zr {dÚmÏ`mªZm Ho$co. JwUd§V {dÚmÏ`mªMm Jm¡ad gmohim B§Ðm`Ur _hm{dÚmc` g§KQ>ZoÀ`m dVrZo gw^mf OJVmn {eî`d¥Îmr àXmZ g_ma§^ B§Ðm`Ur _hm{dÚmc`mV nma nS>cm Ë`m àg§Jr {XJ§~a XþJm©S>o ~mocV hmoVo. H$m`©H«$_mgmR>r AÜ`jñWmZr _mOr Am. H¥$îUamd ^oJS>o hmoVo. à_wI nmhþUo åhUyZ ~~Zamd ^oJS>o, JUoe ^oJS>o, gwaoe YmoÌo, JUoe H$mH$S>o, JUoe Im§S>Jo CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mMo àmñVm{dH$ g§KQ>ZoMo AÜ`j M§Ð^mZ IiXo `m§Zr Ho$co. `m àg§Jr Jwéd`© àm. gw^mf OJVmn `m§Mm dmT>{Xdg Ho$H$ H$mnyZ gmOam H$aÊ`mV

Amcm. gd© {dÚmÏ`mªZr dmT>{XdgmÀ`m ew^oÀN>m {Xë`m. gw^mf OJVmn `m§Zr {dÚmWu g§KQ>ZoÀ`m H$m_mMo H$m¡VwH$ Ho$co d gdmªMo Am^ma _mZco. H$m`©H«$_mV _hm{dÚmc`mVrc H$cm d dm{UÁ` emIoVrc àW_, {ÛVr` d V¥Vr` H«$_m§H$ {_i{dcoë`m gd© {dÚmÏ`mªZm {eî`d¥Îmr d ñ_¥{V{MÝh XoD$Z Jm¡ad H$aÊ`mV Amcm. doQ>{cpâQ>¨J_Ü`o amï´>r` nmVirda àm{dÊ` {_i{dcoco OwB© AmZ§X Om§^wiH$a (Om§^wi) d _ZmoO åhmigH$a (dS>Jmd) `m {dÚmÏ`mªZm gÝ_mZ{MÝh XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Amco. g§KQ>ZoMo g^mgX gwhmg JéS>, {XZoe dmS>oH$a, ^JdmZ ~moÌo, amO|Ð Om§^wiH$a, àkm Xmoer, ñdmVr qeXo, gwYm Omoer `m§Zr JUoe H$mH$S>o d g§Vmof Im§S>Jo `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ Ho$co. gyÌg§MmcZ XeaW Om§^wiH$a `m§Zr Ho$co. Am^ma g§KQ>ZoMo CnmÜ`j gw{Zc H$m{eX `m§Zr _mZco.

lr\$i, nwînJwÀN> XoD$Z gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. gaH$maàrË`W© {VZo Amnë`m AmB©d{S>cm§Mo _mJ©Xe©Z, {ZË` Aä`mg, ^mfoMr AmdS>, {deof àm{dÊ` {_i{dÊ`mMr YS>nS> d {MH$mQ>r Ago g_n©H$ {dMma _m§S>co. Xodoe nm§Sw>a§J ^oJS>o, {H$Vu {dO` Xod, àmMr. {X. Xoe_wI, ñZohc {H$. Xoe_wI, Aj` am. åhmigH$a, AmH$me KmoanS>o `m gd© JwUd§V {dÚmÏ`mªZm `Wm`mo½` ~{jgm§Mo dmQ>n H$aÊ`mV Amco d Ë`m§Mo H$m¡VwH$hr H$aÊ`mV Amco. `mZ§Va àm. XrnH$ {~Mo `m§Zr _wcm§À`m AmdS>r{ZdS>r, IoimSy> d¥Îmr, {deof H$coV Agcoco àm{dÊ` `m {df`m§da

ì`m»`mZ {Xco. nÌH$ma Hw$Umc Amoìhmi `m§Mm AÜ`jm§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. H$m`©H«$_mg Á`oð> ZmJ[aH$, godm {Zd¥Îm g§KmMo à{V{ZYr, Wmoa g_mOgodH$ Z. ~m. ^oJS>o nmQ>rc emioMo _w»`mÜ`mnH$ AmcmQ> Jwê$Or d {dÚmWu CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_ `eñdr H$aÊ`mgmR>r Zm. H$m. ^oJS>o, Xod|Ð ~ma_wI, gw{Zc Jwad, ~~Z BImao, e§H$a Ho$Xmar, nm§. gm. ^oJS>o `m§Zr n[al_ KoVco. gyÌg§MmcZ d Ahdmc dmMZ nmonQ>amd ^oJS>o `m§Zr Ho$co.


{d{dY d¥Îm

25 Am°JñQ> 2013

{edmOr Amgdco - H¡$cmg Jm`H$dmS> `m§Mo gËH$ma

gmám{hH$

A§~a

10

M¡VÝ` ZmJar nVg§ñWoMm g^mgXm§Zm 10 Q>ŠHo$ cm^m§e VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : M¡VÝ` ZmJar ghH$mar nVg§ñWoÀ`m R>odr 10 H$moQ>r 40 cmI AgyZ g§ñWoZo 9 H$moQ>r 11 cmI BVHo$ H$O© dmQ>n Ho$ë`mMr _m{hVr ì`dñWmnH$ g§^mOr XÎmmÌ` nS>di `m§Zr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV {Xcr. `mdfu g^mgXm§Zm 12% cm^m§e Omhra Ho$cm Amho. `m àg§Jr 45 {dÚmÏ`mªMm JwUJm¡ad H$aÊ`mV Amcm. g§ñWmnH$ _méVr ~m~y

gmR>o VgoM A§VJ©V coIm narjH$ S>r. E_. JmdH$a `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. g{Md hZw_§V \$mQ>H$, g§MmcH$ a_oe {ngo, AéU Omoer, gw^mf nS>di, H$m§Vmam_ Xidr, JUoe gm~io, _§Jc Jm`H$dmS>, JmonmiH¥$îU ^dmar `m§Zr g^mgXm§À`m àíZm§Mo {ZagZ Ho$co. g§^mOr nS>di `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. XrnH$ am_^mD$ Hw§$S>mao `m§Zr Am^ma _mZco.

VioJmd-B§Xmoar-dS>JmdmV gr.EZ.Or. n§n Mmcy H$am {edmOr Amgdco d H¡$cmg Jm`H$dmS> `m§À`m {ZdS>r~Ôc _hmamï´> àXoe amï´>dmXr `wdH$ H$m±J«ogMo g{Md g§Vmof ^oJS>o `m§Zr gËH$ma Ho$cm. Ë`m doir CnpñWV JUoe Xm^mS>|gh _mÝ`da. VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : _mdi VmcwH$m amï´>dmXr `wdH$ H$m±J«ogÀ`m H$m`m©Ü`jnXr {edmOr qMYy Amgdco `m§Mr {ZdS> àXoe amï´>dmXr AÜ`j ^mñH$a OmYd, H$m`m©Ü`j {OV|Ð AmìhmS>, àXoe `wdH$ AÜ`j C_oe nmQ>rc, {Oëhm amï´>dmXr AÜ`j amO|Ð H$moaoH$a `m§À`m CnpñWVrV Pmcr.

VgoM _mdi VmcwH$m amï´>dmXr {dÚmWu H$m±J«ogÀ`m AÜ`jnXr H¡$cmg ~~Z Jm`H$dmS> `m§À`m {ZdS>rMo nÌ amï´>dmXr {dÚmWu H$m±J«ogMo {OëhmÜ`j g§J«m_ gñVo `m§Zr Jm`H$dmS> `m§Zm {Xco. Amgdco d Jm`H$dmS> `m§Zr _mdi VmcwH$m amï´>dmXr H$m`m©c` VioJmd Xm^mS>o `oWo ^oQ> {Xcr AgVm, Ë`m§Mm àXoe

amï´>dmXr `wdH$ H$m±J«ogMo g{Md g§Vmof ^oJS>o `m§Zm gËH$ma Ho$cm. `mdoir JUoe Xm^mS>o, OmqcXa eoQ>o, gw{Zc ^m|JmS>o, ñdm_r Jm`H$dmS> d _mÝ`da H$m`©H$V} CnpñWV hmoVo. nj g§KQ>Zm _O~yV H$aÊ`mgmR>r àXoe nmVirdê$Z gd©Vmonar ghH$m`© H$aÊ`mV `oB©c Agm {dídmg g§Vmof ^oJS>o `m§Zr ì`ŠV Ho$cm.

OwÝZa-Am§~oJmd g§KQ>ZoV\©o$ JwUr {dÚmÏ`mªMm Jm¡ad

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : _mdimVrc VioJmd, B§Xmoar, XohÿamoS>, dS>Jmd `m n[agamV gr.EZ.Or. n§n (J°g n§n) Mmcy hmoÊ`mgmR>r n§nMmcH$, emgZ d VioJmd ZJan[afX `m§Zr nwT>mH$ma ¿`mdm Am{U [ajmMmcH$ d BVa J°gda MmcUmè`m dmhZMmcH$m§Mr J¡agmo` Wm§~dmdr Aer _mJUr VioJmd VrZ AmgZr [ajm g§KQ>ZoMo ZoVo {Xcrn S>moig `m§Zr Ho$cr Amho. _mdimV gw_mao ghmeo [ajm§gh hOmamda dmhZo gr.EZ.Or. dm`yda MmcUmar AmhoV. gZ 2008 nmgyZ nwUo {OëømV gr.EZ.Or. {H$Q²>g ZdrZ [ajm§Zm gŠVrMo Pmcoco AmhoV, na§Vw _mdimV EH$hr gr.EZ.Or. n§n Zmhr. VmWdS>o (qn.qM._.Z.nm.) Vo Imonmocr (am`JS>) `m 60 {H$._r. n[aYmV gr.EZ.Or. n§n Zmhr.

Ë`m_wio gr.EZ.Or. J°g ^aÊ`mgmR>r [ajmMmcH$m§Zm MmH$U AWdm VmWdS>ocm Omdo cmJVo. 1 {H$cmo J°g IMu nS>Vmo. ~OmO Am°Q>mo H§$nZrZo [ajmgmR>r 4 {H$cmo j_VoMr Q>mH$s {Xcocr Agë`mZo \$ma _moR>o ZwH$gmZ hmoVo. doi, B§YZ, hocnmQ>o `mMm {dMma H$aVm [ajm Y§Xm nadS>V Zmhr. àmXo{eH$ n[adhZ {d^mJmZo (Ama.Q>r.Amo.) 15 dfm©darc OwÝ`m [ajm _moS>rV H$mT>ë`m AmhoV d ZdrZ [ajm§Zm gr.EZ.Or. {H$Q²>g Agë`mMo gŠVrMo Ho$co AmhoV. `m gd© ~m~V {dMma ìhmdm d _mdi n[agamV ËdarV gr.EZ.Or. n§n Mmcy H$aÊ`mgmR>r n§nMmcH$, emgZ d ZJan[afXoZo à`ËZ H$amdo, Aer _mJUr [ajm g§KQ>ZoV\©o$ H$aÊ`mV Amcr Amho.

ghH$mar J¥hg§ñWm§gmR>r Jwédmar _mJ©Xe©Z VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : VioJmd, cmoUmdim d _mdi VmcwŠ`mVrc ghH$mar J¥h{Z_m©U g§ñWm§Mo àíZ _mJr© cmdÊ`mgmR>r nwUo {Oëhm ghH$mar J¥h{Z_m©U _hmg§KmMo {d^mJr` H$m`m©c` VioJmd Xm^mS>o `oWo gwê$ hmoV Amho. gwédmVrg àË`oH$ _{hÝ`mÀ`m Mm¡Ï`m Jwédmar g. 11 Vo 2 `m doioV H$m_H$mO MmcUma Amho. àW_ g^m "ghH$ma Xa~ma' `m ZmdmZo

Jwédma 29 Am°JñQ>cm gH$mir 11 dmOVm ew^_ H$m°åßcoŠg, nwUo nrnëg ~±Ho$À`m _mJo, MmH$U amoS>, VioJmd ñQ>oeZ `oWo hmoUma Amho. gwhmg nQ>dY©Z, A°S>. O`§V Hw$cH$Uu, gm¡. _Zrfm H$moï>r, A°S>. àH$me Vm|S>mao d gwaoe XmoS>_Ur _mJ©Xe©Z H$aVrc. BÀNw>H$m§Zr CnpñWV amhÿZ e§H$m{ZagZ H$ê$Z ¿`mdo Ago AmdmhZ H$aÊ`mV Amco Amho.

Cg©o ^mOnmÜ`jnXr gw^mfamd R>mHy$a JwUd§V {dÚmWu d JwUrOUm§À`m gËH$ma àg§Jr gwaoe YmoÌo, g§Vmof Im§S>Jo d AÝ` _mÝ`da VioJmd Xm^mS>o {X. 22 OwÝZa em_amd B§Xmoao `m§Zm AmXe© {ejH$ amï´>nVr _w»`m{YH$mar H¡$cmg JmdS>o `m§Zr Am§~oJmd g§KQ>ZoÀ`m dVrZo 10dr d nwañH$ma {_imë`m~Ôc Ë`m§Mo JmdS>o gm§{JVco. gd© g^mgXm§Zr g{H«$` hmoD$Z 12drÀ`m JwUd§V {dÚmÏ`mªMm VgoM `m§À`m hñVo nwînJwÀN> XoD$Z {deof gËH$ma {d{dY CnH«$_ am~dÊ`mgmR>r EH$Ì `mdo JwUrOUm§Mm JwUJm¡ad H$aÊ`mV Amcm. H$aÊ`mV Amcm. VgoM OwB© dmH$Mm¡ao, gwaoe Ago g§Vmof Im§S>Jo d ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo H$m`©H«$_mÀ`m AÜ`jñWmZr WmoamV, _hoe \$cHo$, g§Vmof Im§S>Jo `m§Mmhr `m§Zr gm§{JVco. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ g{Md g§Xrn ZJan[afXoMo _w»`m{YH$mar H¡$cmg JmdS>o gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. hmoVo. JwUrOUm§Mm gËH$ma VioJmdMo g§KmVrc nmë`m§gmR>r dg{VJ¥hmV nmZgao, amo{hXmg Jw§Omi, gwaoe c~S>o, ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo amoQ>ar VgoM ñnYm© narjm§Mo _mJ©Xe©Z H§o$Ð gwê$ gw{Zc dmiw§O, A{^{OV amoH$S>o `m E_.Am`.S>r.gr.Mo AÜ`j g§Vmof Im§S>Jo H$aÊ`mMm _mZg AÜ`j A{dZme nmQ>rc g^mgXm§Zr Ho$co. àmñVm{dH$ {dcmg ndma d B§Ðm`Ur H$m°coOMo àmMm`© XÎmmÌ` `m§Zr ì`ŠV Ho$cm. g§KmVrc {d{dY Va gyÌg§MmcZ ñZohc ~migam\$ `m§Zr ~migam\$ `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amcm. CnH«$_m§gmR>r gd© ghH$m`© H$aÊ`mMo Ho$co. Am^ma g§Xrn dmiw§O `m§Zr _mZco.

Cg©o {X. 20 : Cg©o eha ^maVr` OZVm nmQ>uÀ`m AÜ`jnXr gw^mfamd gmho~amd R>mHy$a `m§Mr {ZdS> Pmcr Amho. dm[a¨Jo `m§À`m hñVo nÌ àXmZ H$aÊ`mV Amco. Ë`m àg§Jr à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, Jwcm~amd åhmigH$a, VwH$mam_ H$mQ>o, OmqcXa Ym_UH$a, gw^mf Ym_UH$a, O`qgJ R>mHy$a, amo{hXmgeoR> Ym_UH$a d M§ÐH$m§V Ym_UH$a CnpñWV hmoVo. H$m`©H$m[aUr nwT>rcà_mUo : H$m`m©Ü`j hZw_§V ^mJwOr Ym_UH$a, ga{MQ>Urg g§^mOr EH$ZmW R>mHy$a, CnmÜ`j - amo{hXmg VwH$mam_ Ym_UH$a, gXñ` - {edmOr gImam_ Ym_UH$a, e{eH$m§V nmonQ> R>mHy$a,

~mcw {^H$mOr Xm¢S>, J~mOr VwH$mam_ Ym_UH$a, ~miy JUnV R>mHy$a. nj g§KQ>Zm _O~yV H$aÊ`mMo H$m_ H$ê$ Ago gw^mf R>mHy$a `m§Zr gm§{JVco Amho.


{d{dY d¥Îm

25 Am°JñQ> 2013

Aä`mgmIoarO g§JrV, gm{hË`, H«$sS>m joÌmVhr ag hdm

gmám{hH$

A§~a

11

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) H$m§Xm - 50 ~Q>mQ>m - 16 cgyU - 45 Amco - 140 ^|S>r - 50 Jdma - 50 Q>mo_°Q>mo - 30 XmoS>H$m - 30

gwaU - 40 {S>§Jar - 50 {hadr {_aMr - 60 Zmai - 10 ZdcH$moc - 40 Mdir - 50 T>mo~ir {_aMr - 60 XwYr^monim - 30 H$mH$S>r -20 \$ag~r eodJm - 50 nmnS>r - 60 ~rQ> - 30 (lmdU KodS>m) - 50 nS>di - 50 H$ƒr Ho$ir H$mohim - 50 âcm°da - 50 20 / S>PZ T>o_go - 60 H$mo~r - 40 Vm§~S>m ^monim - 20 _Q>H$s - 60 dm§Jr - 50

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$mo{W§~ra - 10 _oWr - 12 eony - 8

ÜdOmamohU H$aVmZm {ham_U ~moÌo. gmo~V g§Vmof Im§S>Jo BË`mXr _mÝ`da VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : ñdm_r {ham_U ~moÌo `m§À`m ew^hñVo ÜdOmamohU {dÚmWu CÚmMr geŠV Aer ^mdr {nT>r {ddoH$mZ§X B§p½ce ñHy$c_Ü`o 67dm Pmco. emioVrc {dÚmÏ`mªZr g§McZ H$ê$Z Amho. Amnë`m {dÚmc`mVyZ Aer ñdmV§Í` {XZ CËgmhmV gmOam Pmcm. amoQ>ar nmhþÊ`m§Zm _mZd§XZm {Xcr. ÜdOJrV d `wdmeŠVr {Z_m©U hmoB©c d Xoemda g§H$Q> Šc~ Am°\$ VioJmd E_.Am`.S>r.gr.Mo amï´>JrV JmD$Z gdmªZr {Va§½`mg _mZd§XZm Amco Va gj_nUo gm_Zm H$aoc,' Ago _ZmoJV g§Vmof Im§S>Jo `m§Zr ì`ŠV Ho$co. AÜ`j {ham_U ~moÌo `m H$m`©H«$_mMo à_wI {Xcr. à_wI A{VWr {ham_U ~moÌo åhUmco, A{VWr hmoVo. `m g_ma§^mV g§Vmof Im§S>Jo `m§À`m {dÚmWr© Ho$di `m àg§Jr _§S>imMo g§ñWmnH$ AÜ`j ew^hñVo à_wI A{VWr {ham_U ~moÌo `m§Mm "{dÚmc`mVrc g§Vmof Im§S>Jo, CnmÜ`j XmXmgmho~ Cèho, emc, lr\$i, nwînJwÀN> d ñdm_r Aä`mgmVM Zmhr Va BVa H$cm, H«$sS>m d H$m`m©Ü`j ~mimgmho~ qeXo, I{OZXma {ddoH$mZ§Xm§Mr à{V_m XoD$Z gËH$ma g§JrV `m joÌm§_Ü`o gwÕm Mm§Jco `e gwXm_ Xm^mS>o, ghg{Md gwhmg JéS>, H$aÊ`mV Amcm. Cd©[aV CnpñWV g§nmXZ H$aV AmhoV. Ë`m§Zr Amnë`m g§MmcH$ {dcmg H$mimoIo, gy`©H$m§V _mÝ`dam§Mo gËH$ma {dÚmc`mÀ`m nmcH$m§Mo d JwéOZm§Mo g§ñH$ma OVZ H$amdo Amogdmc, A°S>. lram_ Hw$~oa, emco` _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. g§JrVm \w$Ho$ d d XoemMm AmXe© ZmJ[aH$ hmoÊ`mMm à`ËZ g{_Vr AÜ`jm gm¡. aOZrJ§Ym Im§S>Jo, n`©do{jH$m gm¡. H«$m§Vr H$Sy> `m§Zr Ho$co. H$amdm.' H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ {dÚmc`mÀ`m g„mJma lr_Vr O`lrVmB© Omoer, gm¡. `mZ§Va emioÀ`m {dÚmÏ`mªZr "CR>m amï´>dra gwMoVm {~Mo, gm¡. Hw$gw_ dmiw§O, gm¡. hmo' ho Xoe^{ŠVna g_yhJrV gmXa Ho$co. _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. g§JrVm \w$Ho$ `m§À`m e~Z_ ImZ, amoQ>ar Šc~Mo amOoe H$Sy>, em¡ZH$ _mohZnyaH$a `m {dÚmÏ`m©Zo _mJ©Xe©ZmImcr emioVrc gd© {ejH$ d g{MZ H$mocdUH$a, XeaW Om§^wiH$a, "~cgmJa ^maV hmodmo' hr Xoe^{ŠVna {ejHo$Va H$_©Mmar dJ© `m§Zr Ho$co. gyÌg§MmcZ gm¡. {à`m {nëco `m§Zr Ho$co. A{Zc XUmB©V, _pÀN>¨Ð KmoOJo, {dë`Ýg H${dVm gmXa Ho$cr. gmcoa, am_ZmWZ Aæ`a, e§H$a hXr_Ur emioMo {ejH$ {gÕoída gmoZdUo eodQ>r CnpñWV gd© _mÝ`dam§À`m hñVo BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. `m§Zr àOmgÎmmH$ {XZmMo _hËd gm§{JVco. {dÚmÏ`mªZm ImD$ dmQ>n H$aÊ`mV Amco. g_ma§^mMr gwédmV nmhþÊ`m§À`m ^maV Xoe gw§Xa d _hmZ H$gm ~Zoc hm ñdmJVmZo Pmcr. ñdmJV Pmë`mZ§Va _hÎdnyU© {dMma Ë`m§Zr _m§S>cm. "AmOMo

H$m§XmnmV - 10 MmH$dV - 15 H$aS>B© - 15

nw{XZm - 10 A§~mS>r - 10 _wio - 10

amO{Jam - 10 MwH$m - 15 nmcH$ - 10 MdiB© - 10

_{hcm§Zr ~m§Yë`m OdmZm§Zm am»`m

eyadram§Zm am»`m ~m§YVmZm ^{JZr VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : `oWrc `m§Zr Xoe^{ŠVna H${dVm gmXa Ho$cr. H$m`©H«$_mg gm`cr d{eð>, g{dVm gr.Ama.nr.E\$._Ü`o _ZH${U©H$m _{hcm _hmg§KmV\©o$ 200 OdmZm§Zm amIr H$aUH$moQ>, AZwamYm eon, aoí_m qeXo, ~m§YÊ`mMm H$m`©H«$_ gmOam Pmcm. `m doir ñdmVr nmQ>rc, emo^m Sw>§~ao, Jm`Ìr ndma, ~mocVmZm H$m`©H«$_mÀ`m {Z`mo{OH$m gm¡. gwOmVm _cJo, Xrnmcr Adgao, erVc drUm H$a§S>o `m§Zr `m eyadram§Zm YÝ`dmX hþcmdio, A{ZVm ~m§Ja, ApídZr {ZH$_ `m {Xco. `m n{dÌ d ào_i àg§JmZo OdmZm§Zm ^{JZtMm gh^mJ cm^cm. J{hdê$Z Amco. `m àg§Jr Eoíd`m© H$a§S>o

OS> dmhVyH$ \$ŠV amÌr 9 Vo gH$mir 7 n`ªVM hdr

ñZohdY©H$ _§S>imMm ñdmV§Í` {XZ VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : 67dm ñdmV§Í`{XZ S>m°. AÊUmgmho~ Mmo^o hm`ñHy$c, Á`w{ZAa H$m°coO, ñZohdY©H$ _§S>i Q´>ñQ> ~r.ES>. H$m°coO `m§À`m g§`wŠV {dÚ_mZo CËgmhmV gmOam H$aÊ`mV Amcm. emioMo _mOr {dÚmWu A°S>. H¥$îUm gw{Zc ehmUo ho à_wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. CnpñWVm§Mo n[aM` emioÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. hocZ A±ÝWZr `m§Zr H$ê$Z {Xcm. à_wI nmhþÊ`m§À`m hñVo ÜdOmamohU Pmco. {dÚmÏ`mªZr amï´>JrV, ÜdOJrV, Xoe^{ŠVna g_yhJrV gmXa Ho$co. à_wI nmhþÊ`m§Zr Amnë`m ^mfUmVyZ {dÚmÏ`mªZm _mocmMm CnXoe Ho$cm. Ë`m§Mm gËH$ma g§ñWoMo AÜ`j M§ÐH$m§V eoQ>o `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amcm. H$m`©H«$_mg g§ñWoMo CnmÜ`j gw{Zc H$S>mocH$a, MoAa_Z AemoH$ H$mimoIo, g{Md {H$emoa amOg, I{OZXma _moT>mHo$\$iH$a, H$S>mocH$a, {dcmg amUo, gwaoe^mD$ Mm¡Yar, gwa|Ð Omoer, BVa gXñ` VgoM àmW{_H$ {d^mJmÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : _mdi {dYmZg^m _VXma g§KmMo Am_Xma g§O` ~mim ^oJS>o `m§Zr {Oëhm{YH$mar nwUo `m§Zm nÌ {Xco AgyZ cj doYco Amho, H$s VioJmdMmH$U amï´>r` _hm_mJ© H«$. 55 da ñQ>oeZ n[agamVyZ AdOS> dmhZm§Zm gm`§. 7 EodOr amÌr 9 Vo gH$mir 7 n`ªVM nadmZJr Úmdr.

VioJmdMr cmoH$g§»`m Odinmg cmImda Jocr Amho. ñQ>oeZMm¡H$m ncrH$S>o é½Umc`, H$m°coO, ~±H$m, emim Aem _hÎdmÀ`m g§ñWm AmhoV. nwcmÀ`m ncrH$S>o OmUo AdOS> dmhZm§_wio AeŠ` hmoVo. {edm` dmhVyH$ H$m|S>r amoO Amho, Var gm`§. 7 EodOr amÌr 9 dmOë`mÀ`m nwT>o nadmZJr

XoÊ`mV `mdr VgoM gmo_dma {X. 27/8/ 2013 nydu nÌmMm {dMma Z Pmë`mg Am_Xma OZg§nH©$ H$m`m©c`mg_moa amñVm amoH$mo Am§XmocZ H$aÊ`mV `oB©c, `mMr g§nyU© O~m~Xmar AmnUmda amhrc Agm J{^©V Bemam nÌmVyZ {Xcm Amho.

_mdiMo H$m`m©c` hcdy ZH$m

ÜdOd§XZ H$aVmZm A°S>. H¥$îUm ehmUo, M§ÐH$m§V eoQ>o d AÝ` _mÝ`da lr_Vr {H$aU d¡îUd, nyd© àmW{_H$ {d^mJmÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. Xrnmcr Xoenm§S>o, ~r.ES>. H$m°coOÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. nëcdr dV©H$ VgoM gd© {ejH$ d {ejHo$Va H$_©Mmar CnpñWV hmoVo.

VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : _mdi VmcwŠ`mMo Am_Xma g§O` ~mim ^oJS>o `m§Zr _m. {d^mJr` Am`wŠV, nwUo `m§Zm _mdi Cn{d^mJr` H$m`m©c` VmcwŠ`mVM R>odmdo Vo ~mdYZ `oWo hcdUma Agë`mMo g_Oë`mdê$Z EH$ {ZdoXZ {Xco Amho. VmcwŠ`mVrc ZmJ[aH$m§Mm dS>Jmd, H$m_eoV, VioJmd `m eham§er g§nH©$ AgVmo. emgH$s` OmJm hr ^anya Amho. ~mdYZ `oWo H$m`m©c` hcdë`mg J«m_rU ^mJmVrc cmoH$m§Zm Eg.Q>r. qH$dm ~gog {_iUohr H$R>rU d ÌmgmMo hmoB©c. ZmJ[aH$m§À`m hmoUmè`m J¡agmo`rMr Jm§^r`m©Zo XIc KoD$Z _mdi Cn{d^mJr`

H$m`m©c` VmcwŠ`mVrc _Ü`dVu {R>H$mUr AWdm {ZJS>r àm{YH$aU H$m`m©c`meoOmar emgH$s` OmJoV H$aÊ`m~m~V AmXoe

ìhmdoV, Aer {dZ§Vr nÌmV H$aÊ`mV Amcr Amho.

H¡$cmg Jm`H$dmS> AÜ`jnXr H$m_eoV {X. 21 : _mdi VmcwH$m amï´>dmXr {dÚmWu H$m±J«ogÀ`m AÜ`jnXr `wdmZoVo H¡$cmg Jm`H$dmS> `m§Mr {ZdS> H$aÊ`mV Amcr Amho. {Oëhm AÜ`j g§J«m_ gñVo `m§À`m hñVo Ë`m§Zm {ZdS>rMo nÌ XoÊ`mV Amco. H$m§å~«o (_mdi) `m JmdmMo H¡$cmg Jm`H$dmS> _mdi VmcwH$m `wdH$ EH$Vm _§M `m g§KQ>ZoMo CnmÜ`j

AgyZ Ë`m§Zm ^anya `wdH$m§Mm à{VgmX Amho. Ë`m§À`m {ZdS>r~Ôc _mdi {d^mJmV d Ë`m§À`m {_Ì n[admam§Zr AmZ§XmoËgd gmOam Ho$cm.


{d{dY d¥Îm

25 Am°JñQ> 2013

Zmam`Uamd H$mimoIo nVg§ñWoMm 10% cm^m§e

{dcmgamd H$mimoIo, gy`©H$m§V H$mimoIo, {dídZmW H$mimoIo, gm¡. amo{hUr ZmQ>H$, A°S>. Hw$Umc H$mimoIo d AÝ` H$m`©H«$_mV ZwH$Ë`mM Pmcoë`m VioJmd Xm^mS>o {X. 20 : Zmam`Uamd g^mgXm§Zm 10% cm^m§e Omhra Ho$cm H$mimoIo ZmJar ghH$mar nVg§ñWoMo 533 Amho, Ago g{Md gy`©H$m§V h. H$mimoIo CÎmamI§S> `oWrc XþK©Q>ZoV ~ir nS>coco ^ŠV ^m{dH$, g§ñWoMo {ZYZ Pmcoco g^mgX AgyZ R>odr 1 H$moQ>r 2 cmI 71 `m§Zr Ahdmc dmMZ H$aVmZm gm§{JVco. hOma Va Mmcy dfmªMm Z\$m 2 cmI 70 `m àg§Jr g§ñWoMo CnmÜ`j {dídZmW g^mgX, R>odrXma, {hVqMVH$, gr_odarc hOma én`o Agë`mMr _m{hVr AÜ`j H$mimoIo, ì`dñWmnH$ gm¡. amo{hUr ZmQ>H$, ehrX Pmcoco g¡{ZH$ `m§Zm ^mdnyU© {dcmgamd H$mimoIo `m§Zr dm{f©H$ A°S>. Hw$Umc H$mimoIo, A°S>. eaX H$X_ lÕm§Ocr An©U H$aÊ`mV Amcr. gd©gmYmaU g^oV {Xcr. g§ñWoZo `mdfu BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo.

~mc{dH$mg_Ü`o nma§n[aH$ doe^yfm {XZ

VioJmd Xm^mS>o {X. 22 : ñZohdY©H$ _§S>i Q´>ñQ>À`m ~mc{dH$mg emioVrc nyd© àmW{_H$ {d^mJmV ñdmV§Í` {XZm{Z{_Îm "nma§n[aH$ doe^yfm {XZ' gmOam H$aÊ`mV Amcm. ßcoJ«wnÀ`mdVrZo Eo{Vhm{gH$ ì`{ŠVaoIm, Á`w{ZAa Ho$OrÀ`mdVrZo {d{dY Y_m©Mr _mUgo Va {g{ZAa Ho$OrÀ`mdVrZo ñdmV§Í` g¡{ZH$m§À`m

{d{dY doe^yfoV emioMo {dÚmWu ì`{ŠVaoIm gmH$maÊ`mV Amë`m. BVahr gd©M {dÚmWu doJdoJù`m nma§n[aH$ doe^yfoV Amco hmoVo. Ë`mZ§Va amï´>JrV Pmco d à{Vkm KoÊ`mV Amcr. Á`w{ZAa d {g{ZAaÀ`m {dÚmÏ`mªZr Xoe^ŠVrna JrVo gmXa Ho$cr. àmW{_H$ {d^mJmÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m {H$aU d¡îUd d nyd© àmW{_H$ {d^mJmÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. Xrnmcr Xoenm§S>o `m§Zr _wcm§Zm

gmám{hH$

A§~a

12

Á`moVr _w§Jr `m§Mm Ami§XrV Jm¡ad VioJmd Xm^mS>o {X. 21 : H$mì`joÌmV cjUr` H$m_{Jar Ho$ë`m~Ôc gm¡. Á`moVr _w§Jr `m§Zm H$Ý`maËZ OrdZ gwajm A{^`mZ A§VJ©V {ed`k nwañH$mamZo Jm¡adÊ`mV Amco Amho. Ami§Xr `oWo kmZoída {dÚmc`mV gË`§, {ed§, gwÝXa_ B©ídar` godmH§o$ÐmV\©o$ ñdmV§Í` {XZm{Z{_Îm {d{dY joÌmVrc H¥${Verc {ñÌ`m§Mm Jm¡ad H$aÊ`mV Amcm. Ë`m àg§Jr gm¡. Á`moVr _w§Jr `m§Zm ñ_¥{V{MÝh d gÝ_mZnÌ XoÊ`mV Amco. AÜ`jñWmZr A{OV dS>JmdH$a hmoVo. à_wI nmhþÊ`m gm¡. {Z_©cmVmB© ~m{dgH$a hmoË`m. _mÝ`dam§_Ü`o Ami§Xr_Yrc _Zmoha {XdmUo, n¥ÏdramO ~m{dgH$a, _w§JgoH$a, Ec. Or. Jw§S>ao, kmZoída a{hH$a CnpñWV hmoVo. g^oÀ`m àma§^r Am|H$ma On, MH«$Ü`mZ `m§Mo àmË`{jH$ KoD$Z gm¡. _w§Jr `m§Zr lmoË`m§Zm Aëner Ü`mZmMr AZw^yVr {Xcr. VgoM Amnco "_mR>mMr nmR>' ho ~mcJrV gmXa H$ê$Z Ë`m§Zr a{gH$m§Mr _Zo qOH$cr. `m H$m`©H«$_mV ñÌr^y«UhË`m AmB© d ñÌr

OrdZ `m {df`mda H$dr-H$d{`ÌtZr Amnë`m H${dVm gmXa Ho$ë`m. Aem 27 H$dtMm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. VgoM Ami§XrVrc 10dr d 12drÀ`m CÎm_ JwU {_idUmè`m {dÚmÏ`mªMm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. H$m`©H«$_mMo Am`moOZ g§ñWoMo AÜ`j ~«÷aW {ed^ŠV ^JraW `m§Zr Ho$co. gyÌg§MmcZ gm¡. Z_«Vm ~m§Xc `m§Zr Ho$co. g§ñWoÀ`m H$m`m©Mr _m{hVr d Am^maàXe©Z ^JraW `m§Zr Ho$co. d§Xo_mVa_Zo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

B§XmoarV ñdmV§Í` {XZ gmOam B§Xmoar {X. 21 : `oWo D$Z-nmdgmÀ`m a_Ur` dmVmdaUmV ñdmV§Í` {XZ AmZ§XmV d CËgmhmV gmOam H$aÊ`mV Amcm. {O. n. àmW{_H$ emioV J«m.n§. gXñ`m Á`moVr R>mH$a `m§À`m hñVo gañdVr {dÚm _§{XamV J«m.n§. gXñ`m _Zrfm eodH$a `m§À`m hñVo àJVr {dÚmc`mV J«m.n§. gXñ` Am{ef T>moao `m§À`m hñVo, J«m.n§. H$m`m©c`mMo Cngan§M OrdZ H$m{eX `m§À`m hñVo gm_wXm{`H$ MmdS>r Mm¡H$mV gan§M emo^m qeXo `m§À`m hñVo ÜdOmamohU g§nÝZ Pmco. gd© emioVrc {dÚmWu à^mV \o$arZo MmdS>r Mm¡H$mV EH${ÌV Pmco. Ë`m {R>H$mUr JwUd§V {dÚmÏ`mªMm gËH$ma _mÝ`dam§À`m

hñVo H$aÊ`mV Amcm. JmdmVrc d`mod¥Õ AmXe© _mVm hOmar~mB© hgZ _wcmUr (d` 103 df©o) `m§Mm J«m.n§.À`m dVrZo gan§M emo^m qeXo d _mOr gan§M gwZ§Xm amD$V `m§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. B§XmoarVrc ÜdOmamohU g_ma§^m§Zm _mOr Am_Xma {XJ§~a ^oJS>o, _mOr {O.n. gXñ` àem§V T>moao, _mOr g^mnVr {dÇ>c qeXo, B§Xmoar^yfU Eg. Ho$. H$m{eX, AmXe© gan§M g§Xrn H$m{eX, Xm_moXa qeXo, XeaWZmZm T>moao, gd© AmOr-_mOr J«m.n§. gXñ`, XÎmmÌ` XJS>o, {Zd¥Îmr T>moao, AéU qeXo, OJÝZmW eodH$a, AaqdX eodH$a BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo.

O`qgJ ^mcoamdZm _mV¥emoH$ ñdmV§Í`{XZmMo _hËd gm§{JVco. H$m`©H«$_ `eñdrarË`m nma nmS>Ê`mgmR>r nyd© àmW{_H$ {d^mJmÀ`m gd© {ejH$m§Mo _mJ©Xe©Z Va {ejHo$Va H$_©Mmè`m§Mo ghH$m`© {_imco. g§ñWoÀ`mdVrZo {dÚmÏ`mªZm ImD$Mo dmQ>n H$aÊ`mV Amco. "^maV _mVm H$s O`' d "d§Xo _mVa_'À`m KmofUm§Zr H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

VioJmd Xm^mS>o {X. 19 : {ejU _§S>imMo _mOr g^mnVr d à{gÕ ~m§YH$m_ ì`mdgm{`H$ O`qgJ ^mcoamd `m§À`m _mVmolr gIw~mB© am_M§Ð ^mcoamd (92) `m§Mo d¥ÕmnH$mimZo Xþ:IX {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m nümV VrZ _wcJo, XmoZ _wcr, ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. _mOr gan§M eaXamd, H°$Zam ~±Ho$Mo _°ZoOa àVmnamd ho Ë`m§Mo gwnwÌ hmoV.

A{OV ndmam§À`m "Ë`m' {dYmZmMm {ZfoY - dS>JmdmV nwVù`mMohr XhZ VioJmd Xm^mS>o {X. 17 (dmVm©ha) : _hmamï´>mMo Cn-_w»`_§Ìr d nwUo {OëømMo nmcH$ _§Ìr A{OVXmXm ndma `m§Zr _mdi Jmoir~ma àH$aUmVrc _¥Vm§À`m ZmVodmB©H$m§Zm {Xë`m OmUmè`m _XVr~m~V Oo YmXm§V ImoQ>o Am{U ~oO~m~XmanUmMo d cÁOmñnX dŠVì` H$ê$Z nwÝhm EH$Xm eoVH$è`m§Mr Kmoa {dQ>§~Zm Ho$cr Amho Ë`m dŠVì`mMm _mdi VmcwH$m ^m.O.nm., {edgoZm, Ama.nr.Am`. d H$m±J«og njmÀ`mdVrZo dS>Jmd _mdi `oWo {ZfoY H$aÊ`mgmR>r _moMm© H$mTy>Z A{OVXmXm ndma `m§À`m nwVù`mMo XhZ H$aÊ`mV Amco. _mdi Jmoir~ma àH$aUmVrc _¥Vm§À`m ZmVodmB©H$m§~m~V emgZ _XV XoUma hmoVo.

_¥Vm§À`m ZmVodmB©H$m§Zm qnnar-qMMdS> _.Z.nm._Ü`o ZmoH$ar XoUma hmoVo. nU ^m.O.nm. ZoË`m§Zr ho hmoD$ {Xco Zmhr, Agm A{OVXmXm ndma `m§Zr XmoZ {Xdgm§nydu {n§nar `oWo nÌH$ma n[afXoV Amamon Ho$cm Amho. ho dŠVì` åhUOo ImoQ>onUmMm d ~oO~m~XmanUmMm H$ig Agë`mZo {ZfoY _moMm©Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco. _moMm©Mo g§`moOZ _mdi VmcwH$m ^m.O.nm. `wdm _moMm©Zo Ho$co. _moMm©_Ü`o Am_Xma ~mim ^oJS>o, _mdi cmoH$g^m _VXma g§KmMo {edgoZm ghg§nH©$ à_wI lra§J ~maUo, Ama.nr.Am`. {Oëhm AÜ`j gy`©H$m§V dmK_mao, VmcwH$m AÜ`j AemoH$

Jm`H$dmS>, {edgoZm {Oëhm à_wI _pÀN>¨Ð IamS>o d VmcwH$m à_wI ^aV _moao, H$m±J«ogMo VmcwH$m ga{MQ>Urg A{Zg^mB© Vm§~moir d _hmXÿZmZm Im§Xdo, ^m.O.nm. VmcwH$m H$m`m©Ü`j àem§V T>moao, à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, VmcwH$m `wdm _moMm© AÜ`j aqdÐ ^oJS>o, {O.n. Jwcm~ daKS>o d g{dVm JmdS>o, n§.g. gXñ` kmZoída Xidr, JUoe Jm`H$dmS>, Xrnmcr åhmigH$a, _§Jcm dmiw§OH$a d _mdiÀ`m Cng^mnVr a§OZm JamS>o BË`mXr _mÝ`dam§gh _moR>çm g§»`oZo H$m`©H$V©o d eoVH$ar gh^mJr Pmco hmoVo. emgZmÀ`mdVrZo àË`oH$ _¥VmMo Hw$Qw>§{~`m§Zm 5 cmIm§Mr _XV d emgH$s`

(qn.{M§._.Z.nm._Ü`o) ZmoH$ar XoÊ`mMo AmídmgZ _w»`_§Ìr `m§Zr {Xco hmoVo. n¡H$s 2 cmI {_imcohr AmhoV d ZmoH$ar~m~V qnnarqMMdS> _.Z.nm.Zo amÁ` emgZmH$S>o nmR>dcm Amho nU 2 df©o Pmcr Var amÁ`emgZmZo `m~m~V {ZU©` {Xcocm Zmhr, Ago Jmoir~mamV R>ma Pmcoë`m H$m§Vm~mB© R>mH$a `m§Mm _wcJm {ZVrZ R>mH$a `m§Zr `mdoir gm§{JVco. XmoZXm _w»`_§Ìr d qn.qM.Mo Am`wŠV `m§Zm `mH$m_r ^m.O.nm. ZoË`m§À`mM _XVrZo ^oQ>cmo, Ago {ZVrZ R>mH$a `mZo ñnï> Ho$co. emgZM OmUyZ~wOyZ Am{W©H$ _XV d ZmoH$ar àñVmd Q>miV Amho d Ë`m àH$aUmMm nÌì`dhma ~maUo d Am_Xma ^oJS>o `m§Zr

nÌH$ma n[afXoV XmIdcm. Jmoir~ma àH$aUmMm Eg. Or. Jm`H$dmS> g{_VrZo {Xcocm Ahdmc {dYmZg^oÀ`m g^mJ¥hmnwT>o AWdm OZVonwT>o AÚmn H$m R>odcm Zmhr? `m~m~V Ý`m`mc`mH$Sy>Z Amåhr Ahdmc _mJdy. Ho$di Amncr O~m~Xmar PQ>Hy$Z {damoYH$m§Zm ~XZm_ H$aÊ`mMo fS²>`§Ì ndma aMV AmhoV ho OZVoÀ`m cjmV Amco Amho. `m~m~V cdH$aM _hm_moMm© d Am§XmocZ N>oS>yZ eoVH$è`m§nwT>o d OZVonwT>o gË` AmUUma AmhmoV, Ago Am_Xma ^oJS>o `m§Zr _moMm©Z§Va nÌH$ma n[afXoV gm§{JVco. Va amï´>dmXr H$m±J«og åhUOo Ho$di n¡gm H$_mdUmar Q>moir AgyZ Ë`m§Zm eoVH$è`m§Mo dm OZVoMo XoUoKoUo Zmhr, Ago ~maUo `m§Zr åhQ>co.


{d{dY d¥Îm

25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

A§~a

13

ñnYm© narjm _mJ©Xe©ZmW© Ama.Ho$. A°H°$S>_rMo cmoUmdù`mV J«§Wmc`

(1) a_oe H$mio `m§Mm gËH$ma H$aVmZm H¥$îUamdOr ^oJS>o (2) àm. O`§V Omod©oH$a _mJ©Xe©Z H$aVmZm. cmoUmdim {X. 14 : B§Ðm`Ur _hm{dÚmc`mVrc ñnYm© narjm _mJ©Xe©Z H§o$ÐmVrc {dÚmÏ`mªÀ`m gmoB©gmR>r Ama.Ho$. A°H°$S>_rMo g§MmcH$ {edmOr H$mio `m§Zr gwg‚m J«§Wmc` d Aä`m{gH$m gwê$ Ho$cr Amho. Ë`mMm ew^ma§^ ìhr. nr. hm`ñHy$c cmoUmdim `oWrc àH$me hm°c_Ü`o _m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o `m§À`m AÜ`jVoImcr ZwH$VmM g§nÝZ Pmcm. H$m`©H«$_mg à_wI nmhþUo åhUyZ qnnarñdmV§Í`nyd© H$mimV Amnë`m ^maV_mVocm nmaV§Í`mÀ`m ~oS>rVyZ _wŠV H$aÊ`mgmR>r AZoH$m§Zr H$R>moa à`mg Ho$co. _mJ© {^ÝZ nU C{Ôï> \$ŠV ñdmV§Í`mMo hmoVo. `m à`ËZerc cmoH$m§_Ü`o {deofËdmZo Zmd KoVco OmVo àmo. AÊUmgmho~ {dOmnyaH$a `m§Mo! Ë`m§Zr ñdY_©, ñdXoer ñd^mfm, ñdmdc§~Z `m§À`m AmYmao n[anyU© ZmJ[aH$ V`ma H$aÊ`mgmR>r "amï´>r` {ejU' hm _mJ© MmoImicm Am{U Vmo `eñdrnUo nyU© Ho$cm. Ë`m§Mo g§nyU© Zmd {dîUy JmoqdX C\©$ AÊUmgmho~ {dOmnyaH$a Ago hmoVo. Ë`m§Mo _yiMo AmS>Zmd Xoenm§S>o Ago hmoVo. na§Vw Ë`m§Mo nyd©O ~amMH$mi A{Xcehm Xa~mar {dOmnyacm MmH$arg hmoVo. Z§VaÀ`m H$mimV H$moëhmnyacm Amco. nU cmoH$ Ë`m§Zm "{dOmnyaH$a' `mM AmS>ZmdmZo g§~moYy cmJco. Ë`m§Mm OÝ_ 26 Am°JñQ> 1863 amoOr Pmcm. dS>rc JmoqdX AÊUm H$moëhmnyacm {ejUImË`mV ZmoH$arg hmoVo. Ë`m_wio Ë`m§À`m Kar {d{dY àH$maMo cmoH$ `oV AgV. Ë`m§À`m {dMmam§Mm nJS>m AÊUmgmho~m§À`m OrdZmV \$ma _mocmMm R>acm. Ë`m§Mr AmB© åhUOo "gm¡. épŠ_Ur~mB©' `m H$moëhmnyaÀ`m lr_§V VmË`mgmho~ {XdmU `m§Mr H$Ý`m. AË`§V ào_i d gai ñd^mdmÀ`m Aem Ë`m hmoË`m. Aem AmXe© AmB©-d{S>cm§Mo Mm§Jco g§ñH$ma AÊUmgmho~m§Zm cm^co. Z H$iV _mJ©Xe©H$ R>aco. àmo. {dOmnyaH$am§Mo {ejU H$moëhmnwamV Pmco. Vo g§ñH¥$V {df` KoD$Z E_.E. Pmco. nwT>o VoWrc amOmam_ H$m°coO_Ü`o àmo\o$ga åhUyZ H$m_ H$ê$ cmJco. ~w{Õ_mZ Agcoco AÊUm AÜ`mnZ H$m¡eë`mV AJ«oga R>aco. "{dÚmWu g§J«h' H$gm Agmdm `mMo YS>o BVa AÜ`mnH$m§Zm {_imco. Ë`m ì`{V[aŠV AZoH$ gm_m{OH$ g§ñWm§Zm Ë`m§À`m kmZmMm Cn`moJ Pmcm. N>ÌnVr emhÿ _hmamO `m§À`m Xa~mamVrc

qMMdS>Mo Cnm`wŠV ehmOr C_mn, ZJamÜ`j gm¡. aoIm Omoer, àm. O`§V Omod©oH$a, g§Vmof ~m|~co, Jwcm~amd daKS>o, A°S>. {dO` nmioH$a, am_ZmW dm[a¨Jo, a_oe H$mio, gm¡. O`lr H$mio, àH$me H$mio, gw{Zc qZ~io, gwaoe C_mn, C_oe H$mio, gwIXod _mZH$a, e§H$a ndio, gVre gmR>o, gm¡. dfm© H$mio, gm¡. énmcr H$mio, ^aV _mZH$a, XÎmmo~m H$mio, {dH$mg H$mio, {demc B§JwiH$a, lr_Vr eoI, {dO` Omoar, {dÚmWu

d {dÚm{W©Zr CnpñWV hmoVo. `m J«§Wmc`m_wio cmoUmdim n[agamVrc E_.nr.Eg.gr., `y.nr.Eg.gr., gr.Eg.E.Q>r. gma»`m ñnYm© narjm§Zm ~gUmè`m _wcm§Zm EH${ÌV `oUo Aä`mg H$aÊ`mMr gw{dYm {Z_m©U Pmcr Amho. àma§^r XrnàÁdcZ, B©eñVdZ, ñdmJVJrV Pmco. àm. {edmOr H$mio `m§Zr àmñVm{dH$m_Ü`o H$m`©H«$_mMr g§H$ënZm ñnï> Ho$cr. CnpñWVm§Mo gËH$ma H$aÊ`mV Amco. àm. O`§V Omod©oH$a `m§Zr Amnë`m ^mfUmV

ñnYm© narjm§Mo _hËd, _mZdr A§J^yV H$m¡eë`mMm {dH$mg, OmJ{VH$ nmVirda cmJUmam {ejUmMm CÀM XOm© `mMm D$hmnmoh Iw_mgXma e¡crV Ho$cm. {edmOr H$mio `m§Mm gËH$ma H¥$îUamd ^oJS>o `m§À`m hñVo H$aÊ`mV `oD$Z _mZnÌ XoÊ`mV Amco. VgoM a_oe H$mio `m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. H$m`©H«$_mMo à_wI nmhþUo ehmOr C_mn `m§Zr ~mcnUmVrc, ñnYm© narjm§Vrc AZoH$ AZw^d CnpñWVm§Zm EoH$dco. _m. Am.

H¥$îUamd ^oJS>o _mdiÀ`m e¡j{UH$ {dH$mgmMm AmT>mdm KoVcm. {dH$mg H$m¡eë`mMm Cn`moJ Ho$di ñnYm© narjm§gmR>rM hmoVmo Ago ZmhrVa BVa joÌmV `m H$m¡eë`mMm Cn`moJ hmoVmo Ago AmdOy©Z gm§{JVco. {demc B§JwiH$a d gVre gmR>o `m§Zrhr _ZmoJV ì`ŠV Ho$co. C_oe B§JwiH$a `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co Va cú_U H$mio `m§Zr Am^ma _mZco.

MVw:gyÌr - amï´>r` {ejUmMr! (amï´>r` {ejUmMo AÜd`©y, g_W© {dÚmc`mMo g§ñWmnH$ Jwéd`© {d. Jmo. C\©$ AÊUmgmho~ {dOmnyaH$a `m§Mr 26 Am°JñQ> 2013 amoOr 150dr nwÊ`O`§Vr Amho. Ë`m {Z{_ÎmmZo Jwê$d`mªÀ`m H$m`m©Mm hm WmoS>Š`mV nam_e©) _m§S>{cH$ g§ñWm{ZH$m§À`m _wcm§Zm d CÀM KamÊ`mVrc _wcm§Zm {ejU XoÊ`mV Mmcy Agcoë`m "gaXma' dJm©Mo Vo à_wI hmoVo. Ë`m_wio AZoH$ g§ñWm{ZH$m§er n[aM` Pmcm. naXoer {ejUmgmR>r OmÊ`mMm BamXm Ho$di d¥Õ {nVmOr_wio ~Xccm. 1900 gmcr Ë`m§À`m nËZrMo XohmdgmZ Pmco. Ë`m_wio Ë`m§À`m OrdZmV EH$ àH$mao nmoH$ir {Z_m©U Pmcr. Ë`m§Mm EHw$cVm EH$ _wcJm (~§S>y) AH$mcr {ZdV©cm AÊUm EH$mH$s Pmco. àmo. {dOmnyaH$am§Mo Jwê$ S>m°. am_H¥$îUn§V Jmonmc ^m§S>maH$a ho hmoV. Jwê§${df`r Anyd© lÕm AmXa^md hmoVm. `mMo CXmhaUM Úm`Mo åhQ>co Va gZ 1912 gmcr nwÊ`mVrc Ho$gar dmS>çmVrc JUoemoËgdmV AÊUm§Mo ì`m»`mZ Am`mo{OV Ho$co hmoVo. Ë`mMm g_mamon H$aVmZm Ë`m§Zr VrZ ícmoH$ åhQ>co. n{hcm XodmgmR>r, Xþgam AmB©d{S>cm§gmR>r Va {Vgam Amnë`m Jwê§$gmR>r hmoVm. S>m°. ^m§S>maH$am§À`m gm{ÞÜ`mV Ë`m§Zr doXmMm Aä`mg Ho$cm. `m d¡{XH$ dmL²>_`mda "F$H²$g§J«h' ZmdmMm J«§W 1895 _Ü`o àH$m{eV Ho$cm. Zm_Xma JmonmiH¥$îU JmoIco Ë`m§Mo {deofñZohr hmoVo. XmoKm§Mr AIoan`ªV _¡Ìr ~hþM{M©V R>acr. 1905 gmcr H$mocH$Îmm (H$cH$Îmm) `oWo amï´>r` g§_ocZ (H$m±J«og) Am`mo{OV H$aÊ`mV Amco. hmoVo. Ë`mdoir ñdamÁ`mMr MVw:gyÌr Omonmgcr Vr Aer "ñd^mfoVyZ {ejU, erc g§dY©Z, eara~c Am{U CÚmoJY§Xo qH$dm ñd`§amoOJma' Aem _mÜ`_mVyZ. `mM MVw:gyÌrÀ`m VÎdmZwgma

H$moëhmnya `oWo 1 OyZ 1906 gmcr "g_W© {dÚmc`' hr amï´>r` {ejU XoUmar n{hcr emim ApñVËdmV Amcr. `mV ñd^mfoV {ejU {Xco OmV hmoVo. _mV¥^mfm hr öX`mer g§dmX H$aUmar ^mfm AgVo. åhUyZ {VMr Cn`wŠVVm A{Zdm`© R>aVo. Ago AÊUmgmho~m§Mo _V hmoVo. ercg§dY©Z `m VÎdmZwgma emioMr aMZm Ho$cr hmoVr. Z¡{VH$Vm hm "erc Mm[aÍ`mMm' _yc^yV nm`m Amho. Ë`mdoiMr gm_m{OH$ AdñWm \$ma doJir hmoVr. åhUyZ g§nyU© ~«÷M`© nmcZ H$aUmè`m {dÚmÏ`mªgmR>rM hr emim

S>m°. gm¡. AnUm© Xo{dXmg amB©arH$a VoOgZJa, {edgmogm`Q>r âc°Q> Z§. 20, H$moWéS>, nwUo 38 _mo~mB©c : 9552557828 hmoVr. {ejU nyU© Pmë`mdaM g§gma H$aÊ`mMr AQ> hmoVr. AmÜ`mpË_H$m§Mr OmoS>hr `m {ejUmcm nyaH$ R>acr. Ë`m_wioM ñdmV§Í`g§J«m_mgmR>r Mm[aÍ`g§nÝZ d ~cX§S> `wdH$m§Mr \$m¡O C^r H$aÊ`mV "AÊUmOr' H$_mcrMo `eñdr Pmco. Hw$ñVr, _cIm§~, Vcdma~mOr, XmUnÅ>m, AJXr {nñVyc d ~§XÿH$ Aem gdmªJrU {gÕVoZo àmo. {dOmnyaH$a `m§Zr ñdmV§Í`g¡{ZH$ KS>{dco Am{U {dÚmc`mMo Zmd "g_W©' Ho$co. Voìhm H$maImZo ZìhVoM, gmè`m§ZmM gaH$mar ZmoH$ar {_ioc `mMr emídVr ZìhVr. {dÚmÏ`mªZm nwñVH$s kmZ XoVmZmM Ë`m§Zm OJÊ`mgmR>r nyaH$ ì`dgm`mMo {ejU XoÊ`mMo Ë`m§Zr ZŠH$s Ho$co. gwVmaH$m_

Jd§S>rH$m_, cmohmaH$m_, ~m§YH$m_, ßc§q~J H$m_, eoVrH$m_ AmXr {df`m§Mm dfm©Vrc CÎmamY© `m AZw^dmgmR>r amIyZ R>odcm hmoVm. {dÚmc` ho dg{VJ¥h Zgë`mZo {dÚmWr©-JwéOZ `m§Mo g§~§Y KaJwVr dmVmdaUmMo Pmco. `mVyZM AZoH$ H«$m§{VH$maH$ d CÚmoOH$ AÊUm§Zr {Z_m©U Ho$co. Ë`mVrc EH$ dmK åhUOo {dîUy JUoe qnJio. hrM emim H$moëhmnyahÿZ {_aOocm d Z§Va VioJmd Xm^mS>o `m C_m~mBªÀ`m namH«$_mMr d {ZgJ©aå` n[agamV pñWamdcr. B§J«Om§Zr ~mH$s hr emim åhUOo H«$m§{VH$maH$mMm {Z{_©Vr H$maImZm R>a{dcm. Ë`m_wioM n§. gmVdioH$am§À`m "{dídñV' `m A§H$mVrc coIm_wio B§J«Om§Zr `m emioda Q>mM AmUcr. `m coImer àmo. {dOmnyaH$am§Mm {ZîH$maU g§~§Y OmoSy>Z ho "g_W© {dÚmc`' ~§X H$aÊ`mV Amco. nwT>o AWH$ à`ËZmVyZ 1910 gmcr ~§X Pmcocr hr emim 1918 gmcr nwÝhm gwê$ Pmcr. nU ZmdmV ~Xc H$amdm cmJcm. "ZdrZ g_W© {dÚmc`' Ago Zm_H$aU Pmcocr hr emim AmVm Iyn OwZr, gwX¥T> Pmcocr Amho. `m emioZo Ago {dÚmWu KS>{dco H$s Oo cmoH$_mÝ` {Q>iH$ d AÊUm§Zm A{^àoV hmoVo. AmOhr AmXemªMm Vmo dgm H$m`_ R>odyZ `m n[agamVyZ "ZyVZ _hmamï´> {dÚm àgmaH$ _§S>i' `m ZmdmZo hr g§ñWm H$m`©aV Amho. ghm _mÜ`{_H$ emim, nm°{cQ>opŠZH$ d B§{O{Z`[a¨J H$m°coO Aem ^ì` ñdê$nmV AmO {ejUmMo d«V nwT>rc Hw$ec{nT>rZo Mmcy R>odco Amho. àmo. {dOmnyaH$a `m§Zr e¡j{UH$,

Jwéd`© {d. Jmo. C\©$ AÊUmgmho~ {dOmnyaH$a gm_m{OH$, amOH$s` {dMma gm_mÝ`OZm§n`ªV nmohmoM{dÊ`mgmR>r AZoH$ {Z`VH$m{cH$m§Mr {Z{_©Vr Ho$cr. J«§W_mcm, {dídñV, g§nH©$ Aem AZoH$ A§H$m§Mo Ë`mH$mimVrc dmVmdaUmcm nmR>~i {_imco. cmoH$_mÝ` {Q>iH$, Zm_Xma JmoIco, O. g. H$a§XrH$a, dm_Z _. Omoer, Ý`m. Mm¡~i Aem AZoH$ Ywa§Yam§À`m ghH$m`m©Zo AÊUm§Mo amï´>r` {ejUmMo Ü`o` g\$c Pmco. `m n{dÌ H$m`m©V _mÂ`m d{S>cm§Zr hoS>_mñVa d _r ñdV: n`©dojH$ åhUyZ H$m_ Ho$co. Amåhr XmoKm§Zrhr H$mhr ImarMm dmQ>m CMccm `mMm _cm A[^_mZ dmQ>Vmo. 1 Am°JñQ> 1926 amoOr AÊUmgmho~ {dOmnyaH$a g_W© {dÚmc`mÀ`m Hw$erV H$mi{ZÐm KoÊ`mgmR>r AZ§VmV {dcrZ Pmco. dm AÊUm H$m` {Xdg {ZdS>cm hmo! 1 Am°JñQ> cmoH$_mÝ` ~mi J§JmYa {Q>iH$ `m§Mr nwÊ`{VWr, Va AÊUm^mD$ gmR>o `m§Mr O`§Vr. VioJmdmV e¡j{UH$ joÌmV AZoH$ {dÚmWu AmO KS>V AmhoV Vo doJdoJù`m e¡j{UH$ g§ñWm§VyZ nU Ë`mMr _whÿV©_oT> ~mH$s aMcr {dOmnyaH$a `m Jwê§$Zr. Aem `m nwÊ`mË_mcm 150ì`m O`§Vr {Z{_Îm gmè`m VioJmdH$am§Mm {Ìdma, eVe: àUm_ àUm_!


25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

A§~a

14

à{VH$ {dÚm{ZHo$VZcm {OëhmñVar` àW_ nwañH$ma a_mB© Amdmg `moOZoMm cm^ ¿`m VioJmd ñQ>oeZ {X. 14 (dmVm©ha) AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ Hw$Q>§w~m§Zr emgZmÀ`m a_mB© Amdmg `moOZoA§VJ©V KaHw$c `moOZoMm cm^ ¿`mdm, Ago AmdmhZ Am_Xma g§O` VWm ~mim ^oJS>o `m§Zr à{gÕrg {Xcoë`m nÌH$m§Ûmao Ho$co Amho. AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õm§gmR>r {Zdmè`mMm àíZ gwQ>mdm åhUyZ J«m_rU d ehar ^mJmV ñdV:À`m OmJoda AWdm H$ÀÀ`m KamÀ`m OmJoda 269 Mm¡. \w$Q>mMo

nŠHo$ Ka ~m§YyZ XoUmar hr KaHw$c `moOZm Amho. KamÀ`m ~m§YH$m_mgmR>r joÌ {Zhm` H$_mc IMm©Mr _`m©Xm J«m_rU joÌ 70 hOma, ZJanm{cH$m ZJan[afX joÌ 1 cmI 50 hOma Va _hmZJanm{cH$m joÌ 2 cmI én`o Amho. cm^mWuMm {hñgm J«m_rU ^mJmgmR>r gyQ> XoÊ`mV Amcocr Amho. ZJan[afX joÌ 7.5 Q>ŠHo$ Va _.Z.nm. joÌ 10 Q>ŠHo$ BVH$m Amdí`H$ Amho.

M¡VÝ` à~mo{YZrV ZmJn§M_r _ëhma AaUH$ëco `m§À`m hñVo nwañH$ma ñdrH$maVmZm _w»`mÜ`mnH$ CÎm_ _m§S>o gmo~V JmT>doga, c{cVHw$_ma O¡Z, Im_H$a ga, H$_cm _°S>_, {dÚmWu-{dÚm{W©Zr {ZJS>o (_mdi) {X. 20 : `oWrc g{_VrV nwUo {OëømVrc amï´>nVr OmYd, amOHw$_ma T>mH$Uo, godH$ OmYd, à{VH$ {dÚm{ZHo$VZ {dÚmc`mg gdmªJrU nwañH$mamZo gÝ_m{ZV {ejH$, Zm_d§V {eVmoio, ndma, T>mH$Uo `m§Zr ghH$m`© Ho$co. {dH$mg `moOZm `m CnH«$_mV {OëhmñVar` _w»`mÜ`mnH$ d godm{Zd¥Îm {ejU gdmªÀ`m ghH$m`m©Zo `e {_imë`mMr àW_ nwañH$ma àmá Pmcm. Á`oð> nÌH$ma {d^mJmVrc {ejUm{YH$mar `m§Mm g_mdoe ^mdZm _w»`mÜ`mnH$ CÎm_ _m§S>o `m§Zr _ëhma AaUH$ëco `m§À`m hñVo hm nwañH$ma hmoVm. `m nwañH$mamgmR>r nwUo d gmVmam ì`ŠV Ho$cr. AaUH$ëco `m§Zr hm nwañH$ma XoUmè`m XoÊ`mV Amcm. `m àg§Jr Á`oð> {OëømVyZ 600 emim gh^mJr Pmë`m g_mOgo{dH$m aoUwVmB© JmdñH$a d `m hmoË`m. hm H$m`©H«$_ CÚmZàgmX _§Jc g§ñWog YÝ`dmX {Xco. g§ñWoÀ`m e¡j{UH$ `moOZoMo AmYmañV§^ c{cVHw$_maOr O¡Z H$m`m©c`, nwUo `m {R>H$mUr gmOam H$aÊ`mV MidirMo Ë`m§Zr H$m¡VwH$ Ho$co d J«m_rU ^mJmV Aem àH$maMo H$m_ hmoD$ eH$Vo Amcm. CnpñWV hmoVo. AË`§V XþJ©_ S>m|Jar J«m_rU ^mJmVrc `m~Ôc g_mYmZ ì`ŠV Ho$co. Hw$c \$mD§$S>oeZ \$m°a gmoec {dÚmc`mÀ`m `em~Ôc g§ñWoMo B{Z{eE{Q²>dO nwUo d ñdJu` Ho$ear_cOr {dÚmc`mg hm nwañH$ma {_imë`mMm AmZ§X O¡Z gdmªJrU {dH$mg `m§À`m dVrZo {ejH$, {ejHo$Va H$_©Mmar d {dÚm{W©Zr AÜ`j S>m°. H¥$îUH$m§V dmT>moH$a, g{Md 11,000/- én`o amoI, gÝ_mZ{MÝh d ì`ŠV Ho$cm. àH$ënmMo à_wI g_Ýd`H$ àmMm`© S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$ d CnmÜ`j àepñVnÌH$ Ago `m nwañH$mamMo ñdê$n ^mñH$a nw§S>co, g§Vmof Im_H$a hmoVo. àH$ën `mXd|Ð IiXo `m§Zr {dÚmc`mÀ`m gd© Amho. nwañH$ma àmá emim {ZdS>rgmR>rÀ`m am~{dÊ`mg ~mimgmho~ JmT>do, Zmam`U H$_©Mmè`m§Mo A{^Z§XZ Ho$co.

nÌH$mam§À`m gwajoMr VmVS>rZo ì`dñWm H$am

B§Xmoar {X. 19 `oWrc M¡VÝ` à~mo{YZr B§p½ce ñHy$c_Ü`o ZmJn§M_r {d{dY H$m`©H«$_m§Zr CËgmhmV gmOar H$aÊ`mV Amcr. H$m`©H«$_mÀ`m gwédmVrcm {ejH$ d _wcm§Zr ZmJnyOZ Ho$co. {e{jH$m gm¡. d{ZVm ^go `m§Zr ZmJn§M_r gUmMo _hÎd gm§{JVco d EH$ ~moYmË_H$ H$Wm gm§{JVcr. ZQy>Z-WQy>Z, a§JrV doemV Amcoë`m

{M_wH$ë`m§Zr ZmM-JmUr JmV, \w$JS>çm IoiV ZmJn§M_rMm AmZ§X cwQ>cm. H$m`©H«$_ `eñdr H$aÊ`mgmR>r {e{jH$m pñ_Vm Jìhmio, nyZ_ eodH$a, _¡Ìo`r JwUdS>rH$a, d AcH$m Xm^mS>o `m§Zr ghH$m`© Ho$co. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. g§Ü`m Aigw§XoH$a `m§Zr Ho$co.

gm{hpË`H$ H$Å>m H$m`©H«$_ gr.Am`.S>r. A{YH$mar àXrn XogmB© `m§Mo ì`m»`mZ

{df` : gr.Am`.S>r. Am{U AmnU ñWi : gañdVr n[adma d§. VmB© AmnQ>o g^mJ¥h {edmOr Mm¡H$, VioJmd ñQ>oeZ a{ddma, {X. 1 gßQ>§o~a gm`§. 4.45 dmOVm {ZdoXH$ : ~miH¥$îU Om§^io, lrH¥$îU _wio

_mdi ZmJar ghH$mar nVg§ñWm _`m©{XV, VioJmd-ñQ>oeZ a{O.Z§. : nr.EZ.E./E_.S>ãë`y.Ec./Ama.Eg.Ama./gr.Ama/370/91

VioJmd eha nÌH$ma g§KmMr EH$_wIr _mJUr VioJmd Xm^mS>o {X. 24 : _w§~B©V _{hcm N>m`m{MÌU nÌH$mamdarc gm_y{hH$ ~cmËH$ma Ë`mMà_mUo gmYZmMo g§nmXH$ d A§YlÕm {Z_©ycZ g{_VrMo AÜ`j S>m°. Za|Ð Xm^mocH$a `m§Mr ä`mS> d {ZK©¥U hË`m `m XmoZ KQ>Zm§Mm Vrd« {ZfoY AmO Pmcoë`m VioJmd eha nÌH$ma g§KmÀ`m VmVS>rÀ`m ~¡R>H$sV H$aÊ`mV Amcm. AÜ`jñWmZr g§KmMo

AÜ`j Eg. EZ. Jmonmio hmoVo. _hmamï´>mV emgZmZo _mÝ`Vmàmá Ë`mM~amo~a BVa gd© nÌH$mam§À`m g§ajUmMm H$m`Xm VmVS>rZo _§Oya H$amdm, Agm R>amd `mdoir H$aÊ`mV Amcm. VgoM _mdimVrc H$moUmhr nÌH$mamcm Y_Š`m XoUo, Ìmg XoUo Agm àH$ma Oa Hw$Ur H$aVmZm {XgyZ Amcm Va gd© d¥ÎmnÌo Ë`mÀ`mda ~{hîH$ma

KmcVrc, Ë`mMr ~mV_r N>mnUma ZmhrV _J Vmo {H$Vrhr _moR>m Agmo Agmhr R>amd H$aÊ`mV Amcm. `m ~¡R>H$sg gwaoe gmIdiH$a, ~r. E_. ^go, A_rZ ImZ, gwZrc dmiw§O, _Zmoha Xm^mS>o, ~r. gr. amB©arH$a, {dZ`m Ho$gH$a, gm¡. nmZgao, amYmH¥$îU `oUmao, VmË`mgmho~ Ym§S>o, AO` ^mQ>dS>oH$a, AVwc ndma ho nÌH$ma CnpñWV hmoVo.

amoQ>arV\©o$ AmXe©_mVm nwañH$ma {dVaU gmohim VioJmd Xm^mS>o {X. 23 : H¡$. dËgcm~mB© {H$gZamd ndma `m§À`m ñ_aUmW© amoQ>ar Šc~ Am°\$ VioJmd Xm^mS>o `m§À`m dVrZo _mV¥YÝ` {Z_m©Vm AmXe©_mVm nwañH$ma {dVaU gmohim e{Zdma {X. 7/9/2013 à_wI dŠVo, à{gÕ gm{hpË`H$ lr. X. _m.

{_amgXma `m§À`m CnpñWVrV Am`mo{OV Ho$cm Amho. hm g_ma§^ `mo{JamO g^mJ¥hmV gm`§. 5.00 dmOVm hmoUma Amho. Var g_mOmVrc à{VHy$c n[apñWVrV Amnë`m _wcm-_wctMo g§JmonZ H$ê$Z Ë`m§Zm _moR>o Ho$co Aem _mVm§Zm gÝ_m{ZV H$aÊ`mMo

`moOco Amho. Ë`mgmR>r Aem _mVm§Zr nwT>rc ì`ŠVter g§nH©$ gmYmdm. lr. AemoH$ ndma : _mo~mB©c 9422079568 / 9604269646 g§O` nQ>dm, lram_ T>moao, ~mimgmho~ MìhmU

gwajm H$_©Mmar hdoV H$ënZm ghH$mar J¥h{Z_m©U g§ñWm, damio `m g§ñWog gwajm H$_©Mmar nwa{dÊ`mgmR>r VmËH$mi g§nH©$ gmYmdm.

\$moZ : 02114-287633 doi : Xþnmar 12.00 Vo 16.00 dmOon`ªV.

dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr ZmoQ>rg (\$ŠV g^mgXm§H$[aVm) _mdi ZmJar ghH$mar nVg§ñWm (_`m©.) VioJmd Xm^mS>o `m g§ñWoMr 23dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m e{Zdma {X. 7 gßQ>|~a, 2013 amoOr gm`§. 5.30 dm. Bem hm°Q>oc, VioJmd Xm^mS>o `oWo Am`mo{OV H$aÊ`mV Amcocr Amho. Var gd© g^mgXm§Zr g^og doioda CnpñWV amhmdo hr {dZ§Vr.

g^oVrc {df` : 1) gd©gmYmaU g^ogmR>r _m. AÜ`jm§Mr {ZdS> H$aUo. 2) 14/8/2012 amoOr Pmcoë`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMm d¥Îmm§V dmMyZ H$m`_ H$aUo. 3) 31/3/2013 AIoa g§ncoë`m ghH$ma dfm©Vrc g§ñWoÀ`m H$m_H$mOmMm Ahdmc, VoarOnÌH$, Z\$mVmoQ>m nÌH$ d Vmio~§X dmMyZ _§Oya H$aUo. 4) gZ 2012-2013 gmcÀ`m Z\$m dmQ>Urg _§Owar XoUo. 5) gZ 2012-2013 `m gmcÀ`m coImnarjUmÀ`m AhdmcmMo dmMZ H$aUo. 6) gZ 2013-2014 dfm©gmR>r A§VJ©V {heo~ VnmgUrgmMr Zo_UyH$ H$aUo. 7) gZ 2012-2013 À`m A§XmO nÌH$mnojm OmñV Pmcoë`m IMm©g _§Owar XoUo. 8) gZ 2013-2014 À`m A§XmO nÌH$mg _mÝ`Vm XoU.o 9) g§MmcH$ d Ë`m§Mo ZmVodmB©H$ `m§Zm {Xcoë`m H$Om©À`m g§X^m©V g^og _m{hVr XoUo. 10) gZ 2013-2014 dfm©gmR>r d¡Ym{ZH$ coImnarjH$mMr Zo_UyH$ H$aUo. 11) _m. AÜ`jm§À`m nadmZJrZo EoZdoioÀ`m {df`m§da MMm© H$aUo d {ZU©` KoUo. ñWi : VioJmd ñQ>oeZ _mdi ZmJar ghH$mar nVg§ñWm _`m©. {X. 24/8/2013 lr. A{Zc J§JmYa XUmB©V g{Md

{deof gyMZm : 1) JUnyVuA^mdr g^m VhHy$~ Pmë`mg hr g^m Ë`mM {R>H$mUr Ë`mM {Xder darc {df`mMm {dMma H$aÊ`mgmR>r AÜ`m©VmgmZ§Va KoÊ`mV `oB©c. gXa g^og JUg§»`oMr AQ> amhUma Zmhr. 2) g^mgXm§Zm H$moUË`mhr {df`m§Mr _m{hVr gd©gmYmaU g^oV nm{hOo Agë`mg, Ahdmc nwñVH$mVrc H$moUË`mhr ~m~VrV àíZ {dMmamd`mMo AgVrc AWdm gyMZm H$amd`mÀ`m AgVrc Va Ë`m§Zr {XZm§H$ 4 gßQ>|~a, 2013 À`m AmV H$m`m©c`mV coIr gyMZm AmUyZ Úmì`mV. AÝ`Wm Ë`mMm {dMma Ho$cm OmUma Zmhr. 3) g^og `oVmZm dm{f©H$ AhdmcmMr àV ~amo~a KoD$Z `mdr.


25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

A§~a

15


25 Am°JñQ> 2013

gmám{hH$

A§~a

16

Saptahik Amber 25 August 2013 Ank  

Latest news from Talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.