Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

VioJmd Xm^mS>o df© 24 (A§H$ 51)

a{ddma 8/12/2013

a{O. Z§. 66399/93

Email : infokalpacademy@gmail.com

nmoñQ> nadmZm:

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

^maVr¶ OZVm njmMr ‘wg§S>r {X„rV H$m±J«ogMo nmZrnV: _mdi VmbwŠ`mVrb ^mOn H$m`©H$Ë`mªMm EH$M O„mof {ZJS>o (_mdi) [X. 28 :

Zdr {X„r, {X 8 : ‘ܶ àXoe, amOñWmZ, N>ÎmrgJS> d {X„r ¶m Mma ‘hÎdmÀ¶m amÁ¶m§À¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$m§‘ܶo ^maVr¶ OZVm njmZo OmoaXma ‘wg§S>r ‘macr. ‘ܶàXoemV dmT>rd ~imgh nj gÎmmê$T> Pmbm Amho. Va amOñWmZ‘ܶo H$m±J«ogcm Mmar‘w§S>çm MrV H$ê$Z njmZo gÎmm IoMyZ AmUcr. {X„rV H$m±J«ogMo nmZrnV Ho$ë`mZo ^mOnm H$m`©H$Ë`mª_Ü`o EH$M O„mofmMo dmVmdaU Amho. {ZH$mb bmJVmM ‘mdi Vmcw³¶mVrc ^mOn H$m¶©H$˶mª‘ܶo M¡Vݶ g§Mmabo. nwT>rcdfu 2014 gmcr cmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$m hmoUma Agë¶mZo Mma amÁ¶m§À¶m ¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$m§Zm ‘hÎd àmá Pmbo hmoVo. {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV ^mOnmbm _VXmam§Zr [Xbobm H$m¡b nmhVm H|$ÐmVrc ^mOn gÎmmê$T> hmoD$ eH$Vmo, `mda AàË`j

XoemVrc OZVm H$m±J«ogÀ¶m ^«ï>mMmar H$ma^mamcm {dQ>cr Amho, hoM `m {ZH$mbmdéZ ñnï> Pmbobo Amho. cmoH$m§Zm ~Xc hdm hmoVm Am{U ^«ï> H$m±J«ogbm gÎmonmgyZ Xÿa IoMyZ Ë`m§Zr hm Eo{Vhm{gH$ ~Xb KS>dyZ AmUbm Amho. Am. ~mim ^oJS>o

- Am_Xma ~mim ^oJS>o

{e¸$m_moV©~ Pmbobo Amho. cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV H$‘i Z¸$sM ’w$cUma Aer ImÌr ‘mdi Vmcw³¶mVrc ^mOn H$m¶©H$˶mªZm dmQ>V hmoVr. ¶m {df¶mda à{V{H«$¶m XoVmZm Am. ~mim ^oJS>o åhUmco H$s, XoemVrc OZVm H$m±J«ogÀ¶m ^«ï>mMmar H$ma^mamcm {dQ>cr Amho, hoM `m {ZH$mbmdéZ

JUoe eoQ>o ¶m§Zm CËH¥$ð> ZmJar àemgH$ nwañH$ma cmoUmdim, {X 6 : ‘w§~B©À¶m {edeº$s à{Vð>mZV’©o$ ¶oWrc ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§Zm CËH¥$ð> ehar àemgH$ ¶m amÁ¶ñVar¶ nwañH$mamZo Jm¡a{dʶmV Amco. Jocr 10 df©o ZJa{dH$mg {d^mJmV H$m¶©aV AgUmao eoQ>o E‘. Q>oH$. AgyZ àJV ZmJar ì¶dñWmnZmMo am¡ß¶nXH$ ˶m§Zm àmá Pmco Amho.

¶eXmV’©o$ A~©ZñQ>ma d ‘hmamï´> nÌH$ma g§KmMm ZdaËZ nwañH$mamhr ˶m§Zm {‘imcocm AgyZ AmnÎmr ì¶dñWmnZmV dm°qe½Q>ZÀ¶m OmJ{VH$ g§ñWoMo à{ejU ˶m§Zr nyU© Ho$co Amho. ˶m§À¶m ~±Ho$‘m’©$V ‘mc‘ÎmmH$a ^aUo, KZH$Mam ì¶dñWmnZ, eyݶ H$Mam, H$Mam‘wº$ eha Am{X àH$ënm§Mr àe§gm Pmcr Amho.

gwZrc eoiHo$

ñnï> Pmbobo Amho. ‘hmJmB©Zo H$ig JmR>cm Amho. gm‘mݶ ‘mUgmcm OrdZ OJUo ‘wpíH$c Pmcoco Amho. ¶m Ag§VmofmMo à{Vq~~ Mma amÁ¶m§À¶m {ZdS>UyH$ {ZH$mcm§‘ܶo C‘Q>coco Amho. ^maVr¶ OZVm ¶wdm ‘moMm©Mo ‘hmamï´> àXoe Cnmܶj d à{gÕ CÚmoOH$ gwZrc

g§Vmof Xm^mS>o

eoiHo$ åhUmco H$s; XoemÀ¶m H$ma^mamda H$m±J«ogMo {Z¶§ÌU am{hcoco Zmhr. Joë¶m 5 dfm©V ‘hmJmB© AmH$memcm {^S>cr. ¶m n[apñWVrda ‘mJ© H$mTy> eH$Umao I§~ra ì¶{º$‘Ëd åhUOo Za|Ð ‘moXr ¶mMr cmoH$m§Zm ImÌr nQ>cr Amho. cmoH$m§Zmhr ~Xc hdm Amho hoM ¶m {ZH$mcm§Zr XmIdyZ {Xco Amho.

ehamܶj g§Vmof Xm^mS>o åhUmbo, Za|Ð ‘moXr ¶m§Zm ~XZm‘ H$aʶmMo gd© {damoYH$m§Mo à¶ËZ nyU© ’$gco AmhoV. XoemMo I§~ra Zo¥VËd H$ê$Z ^maVmcm H$UIa d g‘¥Õ ~Z{dʶmgmR>r ‘moXr hoM gj‘ Agë¶mMr ImÌr cmoH$m§Zm dmQ>V Amho hmM ¶m {ZH$mcm§Mm AW© Amho.

_amR>r {dkmZ A{YdoeZmMo bmoUmdim, [X. 24 :

VioJmd Xm^mS>o, (AVwb ndma) [X. 24:

[X_mIXma CX²>KmQ>Z

ndmagmho~m§Mm dmT>{Xdg;

a§JVXma H$mì¶g§‘ocZ

bmoUmdim, [X. 28 :

VioJmd Xm^mS>o, {X 6 : H|$Ðr¶ H¥${f‘§Ìr d amï´>dmXr H$m±J«ogMo Aܶj eaXamd ndma ¶m§À¶m 76 ì¶m dmT>{Xdgm{Z{‘Îm 16 {S>g|~acm gm¶§. 6

dmOVm godmYm‘ dmMZmc¶ àm§JUmV H${d g§‘ocZ hmoUma Amho. ‘mdi VmcwH$m amï´>dmXrZo ˶mMo Am¶moOZ Ho$co Amho. H$dr Zmam¶U gw‘§V, H$dr O¶d§V OmYd, H$dr JmoHw$i ndma, H$dr CÕd H$mZS>o, H$d{¶Ìr cVm A{hdio, H$dr nwê$fmoÎm‘ gXm’w$co ¶m§À¶m H${dVm§Mm AmZ§X a{gH$m§Zm cwQ>Vm ¶oB©c. ‘mOr‘§Ìr ‘XZ ~m’$Zm CX²KmQ>H$, ‘m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o Aܶj d C‘oe nmQ>rc, gwaoe Kwco, Am. cú‘U OJVmn, ‘mD$cr Xm^mS>o, ~mnygmho~ ^oJS>o, ~mimgmho~ Zodmio, JUoe Im§S>Jo, gwaoe YmoÌo, {dÇ>c qeXo, amOmam‘ amjo, JUoe H$mH$S>o d g§Vmof ^oJS>o B. à‘wI nmhþUo AgVrc. gd© a{gH$m§Zr Oê$a H$mì¶mZ§X ¿¶mdm, Ago AmdmhZ njmMo VmcwH$mܶj ~~Zamd ^oJS>o d ¶wdH$ emImܶj g§Xrn H$mH$S>o ¶m§Zr Ho$co Amho.

S>m°. Zrb_Hw$_ma I¡ao `m§Mm gÝ_mZ H$aVmZm S>m°. em§Vmam_ H$mUo. gmo~V lrH¥$îU dV©H$, S>m°. H$_bmH$m§V XogmB©, S>m°. _oYm Ywa§Ya d à^mH$a XodYa cmoUmdim, {X 7 : 48 ì`m A{Ib ^maVr` _amR>r {dkmZ A{YdoeZmbm `oWo ^ì` d [X_mIXma dmVmdaUmV Ama§^ Pmbm. dagmobr `oWrb _Zeº$s H|$ÐmÀ`m g^mJ¥hmV gw_mao 500 g§emoYH$, emók, {dX²>dmZ d {dkmZào_r `mV gh^mJr Pmbo AmhoV.

CnZJamܶjm§da ñdV:À¶m nm{cH$m àemgZmcm Am§XmocZmMm Bemam XoʶmMr doi

S>m°. em§Vmam_ H$mUo `m§À`m AÜ`jVoImbr Pmboë`m CX²KmQ>Zgmohù`mV à_wI dŠË`m åhUyZ grS>°H$À`m H$m`©H$mar g§Mm{bH$m S>m°. _oYm Ywa§Ya `m§Zr Amnbo {dMma _m§S>bo. ì`mgnrR>mda {dkmZ n[afXoMo AÜ`j à^mH$a XodYa, _Zeº$sMo JOmZZ Ho$iH$a, lrH¥$îU dV©H$, S>m°. H$_bmH$m§V XogmB© CnpñWV hmoVo.

VioJmd Xm^mS>o, {X 6 : ¶mo½¶ Vmo nmR>nwamdm H$ê$Zhr H$m‘o hmoV Zgë¶mZo ñdV:À¶mM àemgZmcm Am§XmocZmMm Bemam XoʶmMr doi CnZJamܶj JUoe H$mH$S>o ¶m§À¶mda Amcr. {dÚm{dhma H$m°cZrVrc añ˶m§da ‘moR>‘moR>o IÈo> nS>coco AgyZ Vo ‘wê$‘ Q>mHy$Z ~wO{dUo JaOoMo AgVmZm Joco 8

{d{dY joÌmV C„oIZr` H$m`© H$aUmè`m µì`º$s¨Mm `m àg§Jr gÝ_mZ H$aÊ`mV Ambm. gwYra JmS>Jri `m§Zr gwÌg§MmbZ Ho$bo. à^mH$a qeXo `m§Zr Am^ma _mZbo. A{YdoeZmÀ`m `e[ñdVogmR>r ~mny nmQ>rb, g§O` dmS>, gm¡. gw{ZVm amdU, gm¡. àJVr gmidoH$a, _mYd Iao d AÝ` narl_ KoV AmhoV.

‘{hZo ˶mH$S>o àemgZmMo Xþc©j hmoV Agë¶m~Ôc CnZJamܶjm§Zr A{YH$mè¶m§Zm Om~ {dMmacm. AmR> {Xdgm§V H$m‘ Pmco Zmhr Va Am§XmocZ Ho$co OmB©c, Aem Ame¶mMo coIr nÌM ˶m§Zr ‘w»¶m{YH$mè¶m§Zm {Xco. nmdgm‘wio ho H$m‘ cm§~Urda nS>co AgyZ cdH$aM Vo gwê$ Ho$co OmB©c Ago ‘w»¶m{YH$mè¶m§Zr gm§{JVco.


gmám[hH

cmoUmdim d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

2

gmdaH$a {dÚmc¶mV cm¶Ýg B© c{ZªJ àH$ën cmoUmdim, {X 4 : cmo. Z. nm. {ejU ‘§S>i emim H«$. 9 ñdm. gmdaH$a {dÚmc¶m‘ܶo n{hcm B© c{ZªJ àH$ën gwê$ H$aʶmV Amcm. cm¶Ýg³c~ Am°’$ cmoUmdim, amoQ>ar ³c~, ‘Zeº$s H|$Ð d cmoUmdim ZJan[afX ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo àH$ën gwê$ H$aʶmV Amcm Amho. cm¶Ýg ³c~ Am°’$ cmoUmdimMo Aܶj A°S>. g§Xrn AmJadmc ¶m§Mo hñVo àH$ënmMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Amco. ¶mdoir AmJadmc ¶m§À¶m dVrZo Jar~ d hmoVH$ê$ {dÚm϶mªZm AH$am gm¶H$ctMo dmQ>n H$aʶmV Amco. ZJamܶjm aoImVmB© Omoer, cm¶ÝgMo àm§Vnmc E‘. Oo. E’$ amOHw$‘maOr amR>moS>, CnZJamܶj à‘moX Jm¶H$dmS>, ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o, ZJago{dH$m emXmZ Mm¡Yar, AemoH$ ‘mdH$a, A{Zc nmZgao, {ejU ‘§S>i Cng^mnVr ~m~mgm~ eoI, amoQ>ar ³c~Mo

ZJamܶjm aoImVmB© Omoer ¶m§Zr A°S>. AmJadmc ¶m§À¶m gm¶H$c dmQ>n àH$ënm{df¶r Jm¡admoX²Jma H$mT>co. cm¶Ýg ³c~, amoQ>ar ³c~ d ‘Z:eº$s g§ñWoZo {Xcoë¶m g§JUH$ gw{dYo~Ôc g‘mYmZ 춺$ Ho$co. A°S>. AmJadmc ¶m§Zr g‘mOmÀ¶m eodQ>À¶m Wamn¶ªV H$m‘ H$aʶmMm ‘mZg 춺$ H$aVmZm {dÚm϶mªZr {Xcoë¶m gw{dYm§Mm OmñVrVOmñV dmna H$ê$Z ¶e g§nmXZ H$amdo, Ago AmdmhZ Ho$bo.

Aܶj adtÐ Hw$cH$Uu, cm¶Ýg ³c~Mo PmoZ MoAa‘Z ^yfU ‘wÏWm, ‘Zeº$sMo ~mnS>©oH$a, {ejU ‘§S>i gXñ¶ {dZ¶ {dÛm§g, {OVw^mB© H$ë¶mUOr, àmMm¶© Mm¡Yar ga, gmonmZ ^§Jmio, amO|Ð {XdoH$a, {ZVrZ H$ë¶mUOr g§Xrn ehm, Z§Xm Vm§Xio, XÎmm̶ Jdir, àdrU H$X‘, gan§M ~~Z IamV Am{X CnpñWV hmoVo.

[ajm MmcH$m§Zm gm‘m{OH$ gwajm Úmdr cmoUmdim, {X 4 : [ajmMmcH$ àdmem§Zm àdmgr godm XoV AgVmo. ˶m‘wio [ajmMmcH$m§Mo àíZ gaH$maZo gmoS>dmdoV Am{U ˶m§Zm, Amamo½¶ {d‘m, d¥ÕmnH$mimV noÝeZ B. godm {‘imì¶mV. VgoM ¶mgmR>r H$ë¶mUH$mar ‘§S>i Agmdo. H$maU [ajm MmcH$m§Zm gm‘m{OH$ gwajm nwa{dUo hr gaH$maMr O~m~Xmar R>aVo. Ago ‘V [ajm n§Mm¶VrMo Aܶj ~m~m H$m§~io ¶m§Zr ¶oWo 춺$ Ho$co. ‘hmamï´> [ajm n§Mm¶V cmoUmdim eha emIoÀ¶m g§nH©$ H$m¶m©c¶mMo CX²KmQ>Z eha

Imonmocr ¶oWo am¶JS> àog ³c~ ’$cH$mMo AZmdaU cmoUmdim, {X 4 : ~moaKmQ> (I§S>mim) ¶oWo am¶JS> àog ³c~À¶m ’$cH$mMo AZmdaU am¶JS> àog ³c~Mo g§ñWmH$ Aܶj VWm Á¶oð> nÌH$ma d ‘mOr nÌH$ma n[afXoMo ‘mOr Aܶj Eg. E‘. Xoe‘wI ¶m§Mo hñVo H$aʶmV Amco. {OëømV AZoH$ {R>H$mUr ho ’$cH$ cmdʶmV ¶oUma Agë¶mMo ¶mdoir {Oëhmܶj {dO¶ ndma ¶m§Zr gm§{JVco. ¶mdoir Eg. E‘. Xoe‘wI ¶m§Zr nÌH$mam§Zm ‘mJ©Xe©Z Ho$co. nÌH$mam§Zr g‘mOmgmR>r H$m‘ H$amdo VgoM {d{dY àH$ën gwê$ H$amdoV Ago Vo åhUmco. nÌH$mam§À¶m g‘ñ¶m AmnU emgZ Xa~mar ‘m§Sy>ZMm nmR>nwamdm H$aUma Agë¶mMo Vo åhUmco. ¶mdoir ‘amR>r nÌH$ma n[afXoMo Cnmܶj gw^mf ^maÛmO nwUo {Oëhm Aܶj eaX nm~io, ~mnygmho~ Jmoao, ‘hmamï´> nÌH$ma n[afXoMo g{Md g§Vmof ndma, am¶JS>Mo H$m¶m©Ü¶j g§Vmof noaUo, {‘qcX Aï>rH$a, amOy nmQ>rc, ‘hmXod gagmdo, ^maV am§OU{H$a, cmoUmdù¶mMo ‘mOr ZJamܶj àdrU H$X‘, cmoUmdim nÌH$ma g§KmMo Aܶj {Z{Ic H${dída, {demc {dH$mar, àem§V nwam{UH$ lram‘ Hw$‘R>oH$a, Imcmnwa àog ³c~Mo Aܶj àem§V Jmonmio H$O©V, Imcmnya àog ³c~Mo nXm{YH$mar gXñ¶ CnpñWV hmoVo.

nmocrg ñQ>oeZMo nmo. {Z. {dîUy ndma ¶m§Mo hñVo Pmco. ˶mdoir H$m§~io AܶjnXmdê$Z ~mocV hmoVo. ¶m H$m¶©H«$‘mg ZJagodH$ g§O¶ Jm¶H$dmS> AemoH$ ‘mdH$a, A{Zc nmZgao, ~mimgmho~ ’$mQ>H$, {Z{Ic H$drída, JUoe MìhmU, AemoH$ H$X‘, AmXrgh ehamVrc {d{dY [ajm g§KQ>Zm§Mo à{V{ZYr CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ~mocVmZm nmo. {Z. {dîUy ndma åhUmco H$s, [ajmMmcH$ d nmocrg ¶m§À¶m‘ܶo gwg§dmX AgUo JaOoMo Amho. ~m~y^mB© eoI ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co, hmOr Aã~mg B~«mhr‘ ImZ ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

cmoUmdim, {X 4 : ^maVmcm ñdmV§Í¶ {‘idyZ XoʶmV qhXÿ ~amo~aM ‘wñcr‘ ~m§Ydm§Mm ‘mocmMm dmQ>m Amho. ¶mV ^maVaËZ AãXþc H$cm‘ ¶m§Mo Zmd gdm©WmZo ¿¶mdo cmJoc Ago à{VnmXZ cmoUmdù¶mÀ¶m ZJamܶjm gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§Zr Ho$co. ‘m¡cmZm AãXþc H$cm‘ ¶m§Mr 125 dr O¶§Vr, D$Xÿ© àmW{‘H$ emim H«$. 3 ¶oWo {ejU ‘§S>imÀ¶m dVrZo ZwH$VrM gmOar H$aʶmV Amcr ˶mdoir ˶m ~mocV hmo˶m. H$m¶©H«$‘mg gd© ZJagodH$, ZJago{dH$m, {ejU ‘§S>imMo g^mnVr gh gd© gXñ¶

amï´>dmXr JQ>ZoVonXr A{_V Jdir {Z`wº$ cmoUmdim, {X 4 : ZJan[afXo_Ü`o amï´>dmXr H$m±J«ogÀ`m JQ>ZoVonXr ZJagodH$ A{_V Jdir `m§Mr {Z`wº$s H$aÊ`mV Ambr Am{U eha amï´>dmXrÀ`m KQ>ZoVrb VaVwXrZwgma hr ZdrZ {Z`wº$s Omhra Ho$br Amho, Ago {Zdmgr {Oëhm{YH$mè`m§Zr _w»`m{YH$mar JUoe eoQ>o `m§Zm H$i{dbo Amho. eoQ>o `m§Zm nmR>{dboë`m nÌmV åhQ>bo Amho H$s, amï´>dmXrÀ`m ZJagodH$m§_YyZ Vw§Jmbu {d^mJmVrb OoîR>ç ZmJ[aH$m§_YyZ amOy ~ƒo `m§Zm amï´>dmXrMo JQ>ZoVo Ho$bo hmoVo. _mÌ _mJrb df©^amV ZJamÜ`j d CnZJamÜ`j nXmÀ`m amOrZmå`mdéZ ZJan[afXoV Pmboë`m amOH$s` dmXmdéZ amï´>dmXrZo ~ƒo `m§À`m OmJr Jdir `m§Zm JQ>ZoVm ~Z{dbo Amho. ZJan[afXoVrb {d{dY {df` g{_Ë`m§À`m {ZdS>UwH$sV JQ>ZoË`m§À`m ^y{_Ho$bm _hËd AgVo.

^maVmÀ¶m ñdmV§Í¶mV ‘wpñc‘m§Mmhr dmQ>m

gaH$maH$Sy>Z H$m‘ hmoV Zmhr, ‘J AmnU H$ê$! cmoUmdim, {X 4 : gaH$maH$Sy>Z hmoV Zgoc Va gm‘m{OH$ ~m§YrcH$sÀ¶m ^mdZoVyZ AmnU H$m‘ H$ê$Z XmIdy Ago AmXe© CXmhaU {H$aU Jm¶H$dmS> ¶m§Zr KmcyZ {Xco. nm{cH$m emim H«$. 10 Mr XþX©em Am{U aIS>coco H$m‘ ¶mda Amnë¶m lr ñdm‘r g‘W© S>oìhcng©V’©o$ H$m¶mnmcQ> KS>dyZ {dÚmWu, nmcH$, {ejH$ Aem gdmªMm Xþdm Jm¶H$dmS> ¶m§Zr KoVcm. ZJamܶjm gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§À¶m hñVo ZyVZrH¥$V emioMo CX²KmQ>Z Pmco. ’$aer ~g{dUo, ~§X JQ>mao, ZdrZ nÌo, q^VtMr S>mJSw>Or, a§Ja§JmoQ>r ¶mda AS>rM cmImMm IM© Pmcm. kmZm~amo~a Amdí¶H$

XþX©em¶wº$ nm{cH$m emioMm {H$aU Jm¶H$dmS> ¶m§Zr Ho$cm H$m¶mnmcQ>

CnpñWV hmoVo. àma§^r EoVoem¶ ¶m {dÚm϶mªZo Hw$amU nR>U Ho$co. B. 9 drÀ¶m {dÚm϶mªZr ñdmJV JrV gmXa Ho$co. àmW{‘H$ eH$sc Amnm ¶m§Zr Ho$co. ‘m¡cmZm AmPmX ¶m§À¶m OrdZmda AmYm[aV ^mfUohr Pmcr. ‘w»¶mܶmnH$ gB©X Z„m‘§Xÿ, g§O¶ Jm¶H$dmS> ¶m§Zr Amnco {dMma 춺$ Ho$co. A‘Z nR>mU ¶m§Zr ImD$dmQ>n Ho$co. H$m¶©H«$‘ ¶eñdr H$aʶmgmR>r ~mimgmho~ ’$mQ>H$ ¶m§Zr n[al‘ Ho$co. gyÌg§MmcZ aOm‘wamX ga ¶m§Zr Ho$co. Am^ma amoeZ eoI ¶m§Zr Ho$co.

[ajmMmbH$m§Mo àíZ gmoS>{dÊ`mMr _mJUr

ApñVËdmV Zgboë`m gw{dYoMm H$a! cmoUmdim, {X 4 : ZJan[afXoZo ApñVËdmV Zgcoë¶m A{¾em‘H$ ¶§ÌUoda ¶m dfm©bmgyZ 3 Q>¸o$ A{¾em‘H$ H$a cmdë¶mZo ZmJ[aH$m§da H$amMm ~moOm dmT>Uma Amho. ZJan[afX joÌmV A{¾em‘H$ ¶§ÌUm ñd¶§nyU© H$am ¶m emgZmÀ¶m ‘mJ©Xe©H$ VËdmZwgma hm H$a cmdʶmV Amë¶mMo ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§Zr gm§{JVco. ‘hmamï´> emgZ d ZJan[afX ¶m§À¶m {ZYrVyZ VrZ ‘{hݶm§nydu 55 cmI ê$n¶m§Mr A{¾e‘Z JmS>r ZJan[afXoZo IaoXr Ho$cr Amho. {VMo

AÚmn nmqgJ Pmcoco Zmhr. ehamV H$moR>ohr A{¾e‘Z H|$Ð Zmhr. JmS>rda à{e{jV H$‘©Mmar Zmhr, ZmJ[aH$m§Zr AmnXH$mcrZ H$mimV H$moR>o g§nH©$ H$am¶Mm ¶m~m~V H$moUmcm ‘m{hVr Zmhr. H$gcrhr gw{dYm ZJan[afXoZo Z XoVm Ho$di JmS>r IaoXr Ho$cr, åhUyZ H$amV 3 Q>¸o$ dmT> Ho$ë¶mZo gd©Ì g§Vá à{V{H«$¶m C‘Q>cr Amho. ¶mnyduhr ZJan[afXoZo n«dmgr d n«XÿfU H$a cmXÿZ H$amoS>mo én¶o O‘m Ho$co. Va hm H$a cmdUVmZm cmoH$à{V{ZYtZm XoIrc H$ënZm XoU¶mV Amcr ZìhVr. Ago g‘OVo. àW‘

¶§ÌUm H$m¶m©ÝdrV H$am ‘JM H$a cmdm Aer ^y{‘H$m gÎmmYmar JQ>mVrc ZJagodH$ lrYa nwOmar d ghH$mar ¶m§Zr KoVcr Amho. ‘A{¾e‘Z ¶§ÌUm H$m¶m©ÝdrV H$aUo, ˶mda à[e{jVH$‘©Mmar Zo‘Uo ˶m§Mm nJma øm ~m~r M{M©H$ AmhoV. ¶m H$[aVm ZJan[afXoH$S>o {ZYr Zmhr ˶m‘wio H$amV 3 Q>¸o$ dmT> H$aʶmV Amcr Amho. H$am‘YyZ Amcoë¶m aH$‘oVy‘Z hr ¶m ¶§ÌUm H$m¶m©ÝdrV H$ʶmV ¶oUma Amho. ˶m‘wio ZmJarH$m§Zr J¡ag‘O H$ê$Z KoD$ Z¶o.’ Ago ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§Mo åhUUo Amho.

gmo¶rgw{dYm ‘hÎdmÀ¶m AgyZ ˶mda ^mdr{nT>rMr OS>UKS>U Adc§~yZ Agë¶mMo {H$aU Jm¶H$dmS> åhUmco. ZdOrdZ Vê$U ‘§S>i d {ed¶moÕm à{Vð>mZMo ZmJoe Jm¶H$dmS>, gw{‘V Jm¶dmH$S>, g§Vmof Jm¶H$dmS>, A{ZHo$V Jm¶H$dmS> ¶m§Zr n[al‘ KoVco.

cmoUmdim, {X 6 : [ajmMmbH$ XoIrb àdmem§Zm godm XoVmo, Ë`m_wio Ë`m§Mo àíZ gaH$maZo gmoS>dmdoV Am{U Ë`m§Zm Amamo½` {d_m, noÝeZ AmXr gw{dYm Úmì`mV, `mgmR>r H$ë`mUH$mar _§S>i ñWmnZ H$amdo, Aer _mJUr H$éZ [ajmMmbH$m§Zm gm_m{OH$ gwajm XoUo hr gaH$maMr O~m~Xmar Amho, Ago à{VnmXZ _hmamï´> [ajm n§Mm`VrMo AÜ`j ~m~m H$m§~io `m§Zr ì`º$ Ho$bo. [X.1 [S>g|~a amoOr _hmamï´> [ajm n§Mm`V, bmoUmdim eha emIoÀ`m g§nH©$ H$m`m©b`mÀ`m CX²>KmQ>ZmMm H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm hmoVm. `màg§Jr H$m§~io ~mobV hmoVo. g§nH©$ H$m`m©b`mMo CX²>KmQ>Z bmoUmdim nmobrg ñQ>oeZMo nmobrg {ZarjH$ {dîUy ndma `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Ambo. H$m`©H«$_mÀ`m AÜ`jnXr n§Mm`V àXoe AÜ`j ~m~m H$m§~io hmoVo. `mdoir ZJagodH$ g§O` Jm`H$dmS>, AemoH$ _mdH$a, A{Zb nmZgao, {ejU _§S>imMo g^mnVr ~mimgmho~ \$mQ>H$, _mOr ZJagodH$ {ZIrb H${dída, Q>nar g§KQ>ZoMo AÜ`j JUoe MìhmU, AemoH$ H$X_ VgoM bmoUmdim _Yrb {d{dY [ajm g§KQ>ZoMo à{V{ZYr, [ajmMmbH$ d _mbH$ _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ eoI `m§Zr Ho$bo Va hmOr Amã~mg ImZ `m§Zr Am^ma _mZbo.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

‘w§~B© S>~odmë¶m§À`m g§KQ>Zm AܶjnXr ^mD$gmho~ H$ad§Xo

{ZdmameoS>Mo ^y‘rnyOZ H$aVmZm ~~Zamd ^oJS>o, gmo~V g§Xrn ^oJS>o, AemoH$ eocma, {ham‘U ^oJS>o, nmonQ>amd ^oJS>o, g§Xrn H$mH$S>o d Aݶ.

eocmadmS>r ñ‘emZ^y‘r {ZdmameoS>Mo ^y‘rnyOZ VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 26 : nwUo eha amï´>dmXr H$m±J«og njmÀ¶m amÁ¶g^m ImgXma d§XZm MìhmU ¶m§À¶m ImgXma {ZYrVyZ ‘§Oya Pmcoë¶m eocmadmS>r ñ‘emZ^y‘r {ZdmameoS>Mo ^y‘rnyOZ ‘mdi VmcwH$m amï´>dmXr H$m±J«ogMo Aܶj ~~Zamd ^oJS>o ¶m§À¶m hñVo g§nÞ Pmco.

H$m¶©H«$‘mV g§Xrn H$mH$S>o, AemoH$ eocma, nmonQ>amd ^oJS>o, {ham‘UZmZm ^oJS>o, gwXm‘ ^oJS>o, lrH$m§V ^oJS>o, g§Xrn ^oJS>o, {dZ¶ OmYd, AVwc ^oJS>o, gw¶©H$m§V ^oJS>o, O¶ ^oJS>o, ‘mohZ eocma, dg§V Omoer ¶mgh J«m‘ñW CnpñWV hmoVo. {Zdmam eoS>‘wio Xe{H«$¶m {dYrgmR>r

¶oUmè¶m cmoH$m§Mr D$Z, nmdgmnmgyZ g§ajU hmoD$Z J¡agmo¶ Xÿa hmoʶmg ‘XV hmoB©c Ago ~~Zamd ^oJS>o ¶mdoir åhUmco. H$m¶©H«$‘mMo g§¶moOZ ‘mdi VmcwH$m amï´>dmXr ¶wdH$ H$m±J«ogM n{gÕrà‘wI g{Ve ^oJS>o, {Zcoe ^oJS>o, CX¶ ^oJS>o, {dO¶ ^oJS>o, {H$aU ^oJS>o, Aj¶ ^oJS>o ¶m§Zr Ho$co.

H$m§{Vcmc emh emioV dñV§yMo àXe©Z VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 26 : H$m§Vrcmc ehm {dÚmc¶m‘ܶo {dÚm϶mªZr V¶ma Ho$coë¶m {d{dY H$cmË‘H$ dñVy§Mo àXe©Z ^a{dʶmV Amco. VgoM {dÚm϶mªgmR>r {d{dY ñnYmªMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco H$cm àXe©ZmMo CX²KmQ>Z H$cm{nZrÀ¶m Cnmܶjm d emco¶ g§MmcH$ ‘§S>imÀ¶m gXñ¶m gm¡. e{‘©cm ehm ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Amco. ‘hoe ehm d ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. gw‘Z amdV CnpñW˶m hmo˶m. ‘àXÿfU ‘wº$s’Mm g§Xoe XoUmar am§Jmoir, qH$dm ^mÁ¶m§Mo g°coS> S>oH$moaoeZ, Amamo½¶ d ñdmñ϶ CËnmXZm§Mr Om{hamV, PmS>o dmMdm d n¶m©daU dmMdm g§Xoe XoUmao H$mocmO Aem ñnYm© KoʶmV Amë¶m. narjU gm¡. e{‘©cm ehm d gm¡. gm¶cr YmS>do ¶m§Zr Ho$co. H$cmË‘H$ dñVy§À¶m àXe©ZmgmR>r B¶ÎmoZwgma {dÚm϶mªZm Q>mH$mdyVyZ {Q>H$mD$ AmH$me H§$Xrc,

àXe©ZmMo {ZarjU H$aVmZm gm¡. e{‘©cm ehm, ‘mݶda d gmo~V {dÚmWu. {Xdo gOmdQ> ’w$cXmUr gOmdQ> {d{dY ‘mim, g§{JVmMr dmÚo, H$mModa d XJS>mda a§JH$m‘ Ago {df¶ XoʶmV Amco hmoVo. {dÚm϶mªZr Ho$coë¶m H$cmË‘H$ dñVy§Mo gm¡. e{‘©cm ehm ¶m§Zr H$m¡VwH$ Ho$co d gd© {dÚmWu Am{U {ejH$m§Zr ¶mgmR>r {deof

n[al‘ KoVco AmhoV Ago Z‘yX Ho$co. ‘w»¶mܶm{nH$m gw‘Z amdV ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZwgma ¶m ñnYmªMo d àXe©ZmMo CËH¥$ï> {Z¶moOZ H$aʶmgmR>r àrVr ‘hmOZ d ê$nmcr AJadmc ¶m {e{jH$m§Zr {deof n[al‘ KoVco.

H¡$. S>m°. e§H$aamd nam§Ono ¶m§Zm AmXam§Ocr VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 26 : H$cm{nZrMo g§ñWmnH$ H¡$. S>m°). e§. dm. nam§Ono ¶m§À¶m ñ‘¥{V{XZr AmYr Ho$co{M nm{hOo ¶m H$m¶©H«$‘mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Ë`m§Zm AmXam§Ocr g‘{n©V Ho$cr. ¶màg§Jr H$cmn{ZMo {dœñV S>m°. AZ§V nam§Ono ¶m§Zr Amnë¶m

{n˶mÀ¶m ñ‘¥VtZm COmim {Xcm. Amcoë¶m g‘ñ¶m Am{U ˶m§À¶mda {OÔrZo Ho$cocr ‘mV ¶m{df¶r S>m°³Q>a ^a^ê$Z ~mocco. 1952 nmgyZ à{Vdfu Amnë¶m d{S>cm§Zr H$er ZmQ>Ho$ Ho$cr Am{U VioJmdMo Zmd à{gÕrg AmUco ho S>m°. nam§Ono ¶m§Zr gm§{JVco. ¶m H$m¶©H«$‘mV nwT>rc dfmªgmR>r doioZwgma, AmdS>rZwgma, j‘VoZwgma H$cm{nZrV H$m¶© H$aʶmMr BÀN>m Amho Vo ¶m H$m¶©XcmV gm‘rc hmoD$ eH$VmV Ago S>m°. nam§Ono ¶m§Zr gm§{JVco

CnpñWV ghH$mè¶m§Zr ¶mcm CÎm‘ à{VgmX {Xcm. H$cm{nZrMo Aܶj {dZm¶H$ A䶧H$a ¶m§Zr H$cm{nZr‘ܶo a§J‘§M nyam H$aʶmMm g§H$ën Ho$cm Am{U gdmªZr ¶Wmeº$s ‘XV H$aʶmMo AmdmhZ Ho$co. g{Md ho‘§V P|S>o, {dÚmYa XmVo, A§Ocr H$èhmS>H$a ¶m§Zrhr ‘ZmoJVmÛmao AmXam§Ocr dm{hcr d H$m¶©Xcm{df¶r gyMZm Ho$ë¶m.

VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 27 : ^mD$gmho~ H$ad§Xo (‘m¡Oo H$ëhmQ>-‘mdi) ¶m§Mr ‘w§~B©‘ܶo Jocr 123 df©o H$m¶©aV Agcoë¶m O¶d§V S>~odmco dmhVyH$ g§KQ>ZoÀ¶m AYæjnXr ZwH$VrM {ZdS> H$aʶmV Amcr Amho. ‘mdiMo Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o ¶m§Zr ‘w§~B© ¶oWo OmD$Z {deof ñdmJV H$ê$Z hm{X©H$ ew^oÀN>m {Xë¶m. ‘mdi Vmcw³¶mcm AܶjnX {‘imë¶m~Ôc H$m¡VwH$ Ho$co. ¶m H$m¶©H«$‘mg ^mOnMo à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, em§Vmam‘ H$X‘, ~~Zamd A{Jdco, em§Vmam‘ gmVH$a, JUoe H$ëhmQ>H$a, amOy qeXo, ~mimgmho~ WaHw$S>o, e§H$aamd

3

WaHw$S>o, qXJ~a A{Jdco, Z§Xÿ H$ad§Xo, amhþc H$amio, H¡$cmg B§Jio, g§Vmof gmR>o AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. eoVH$ar Hw$Qw>§~mVrc d gm§àXm{¶H$ n§WmMm dmagm Agcoco H$ad§Xo ¶m§Mm g§KQ>ZoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ AZoH$ Zm‘d§V KamUܶm§er g§~Y Amcm. gm§àmXm{¶H$ ‘mܶ‘mVyZ ˶m§Zr S>~odmhVyH$ H$aVmZmM AZoH$ ^OZH$ar ‘§S>ir V¶ma Ho$cr. ‘w§~B©Vrc JUoemoËgd, ZdamÌr ‘hmoËgd, H$mH$S> AmaVr B. {R>H$mUr ˶m§À¶m ^OZr ‘§S>im§Zm AmdO©yZ Am§{‘ÌV Ho$co OmVo. S>~odmco g§KQ>ZoÀ¶m AܶjnXr ^mD$gmho~ H$ad§Xo ¶m§Mr {ZdS> Pmë¶m~Ôc gd©ñVamVyZ ˶m§Mo A{^Z§XZ hmoV Amho.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm A§H$ 51

{X. 8/12/2013

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶... {edgoZoVrc dmX§J

Ow

Ý`m X{jU-_Ü` _w§~B© cmoH$g^m _VXma g§KmVyZ _mohZ amdco ho nmMdoim ImgXma åhUyZ {ZdSy>Z Amco. {edgoZoÀ`m ^maVr` {dÚmWugoZoMo Vo AÜ`j hmoVo. {edgoZmà_wI ~mimgmho~ d _rZmVmB© R>mH$ao `m§Mm hm {dídmgy {edg¡{ZH$, {edgoZoÀ`m gwê$dmVrÀ`m H$mimV naicmc~mJÀ`m g§Kfm©V Ë`m§Zr añË`mda CVê$Z _mam_mè`m Ho$ë`m, AJXr _mahr nS>cm. EH$ S>°qeJ g¡{ZH$ åhUyZ Ë`m§Mm Xamam hmoVm. hm ^mJ åhUOo {edgoZoMo ‘öX`’ Amho Ago goZmà_wI åhUV AgV. `m ^mJmV H$moH$Ur cmoH$m§Mo dM©ñd hmoVo. ghm{OH$M amdco `m§Mo dOZ `m ^mJmV dmT>co. Ë`m_wioM Ë`m§Zm X{jU _Ü`-_w§~B©VyZ C_oXdmar {_iV Jocr. gwê$dmVrcmM Ohmc H$m_Jma ZoVo S>m°. XÎmm gm_§V `m§Mm nam^d H$ê$Z amdco ImgXma Pmco. CÕd R>mH$ao `m§À`mH$S>o {edgoZoMo ZoV¥Ëd Joë`mda, nj gmoSy>Z OmUmè`m§Mr `mXr dmT>VM Jocr. Zmam`U amUo, amO R>mH$ao, ^mñH$a OmYd d AmVm _mohZ amdco. _Ü`V§ar n§V _Zmoha Omoer `m§Zr gwÕm ~§S> Ho$co hmoVo. nU H$mhr H$mimVM Vcdma å`mZ H$ê$Z _m\$sZm_m XoD$Z XmoZ nmdco Vo _mJo gaco. goZoMm ~mco[H$„m Agcoë`m `m _VXma g§KmVyZ amdco nmM doim ImgXma Pmco, ho Oar Iao Agco Var, `m§Zr \$ma H$m_o Ho$ë`mMr CXmhaUo ZmhrV. H$moUVmM _moR>m àH$ën `m§Zr C^m Ho$ë`mMo AmR>dV Zmhr. ImgXma Pmë`mda nj dmT>{dÊ`mgmR>r H$mhr H$ï> KoVco Agohr Zmhr. {JaÊ`m§Mm {df` [H¨$dm aoëdoVrc ^aVr `m~m~V Ho$di à{gÕrnwaVoM H$m_ Ho$co. {JaUJmdmV {JaÊ`m§À`m OmJoda _moR>_moR>o _m°c, _pëQ>Z°eZc H§$nÝ`m§Mr H$m`m©c`, ImOJr Q>m°da _moR>çm à_mUmV C^o am[hco. nU BWohr _amR>r Vê$Um§Zm amoOJma XoÊ`mV amdco `m§Zr ag XmI{dcm Zmhr. BVHo$M H$m` dmOno`r `m§À`m gaH$mamV Vo goZoMo EH$_od ImgXma AgVmZm _w§~B©gmR>r Ë`m§Zr H$mhr ^ard H$m_{Jar Ho$ë`mMo AmT>iV Zmhr. `m CcQ> goZoMo nai `oWrc _mOr Am_Xma {dÇ>c MìhmU `m§Zr AZoH$m§Zm H$m`_ñdê$nr amoOJma {_idyZ [Xcm Amho. goZoÀ`m H$m`©H«$_m§Zm [X„rVyZ `oD$Z {Z`{_V hOoar cmdUo d ~mimgmho~m§À`m ZOaoV amhUo `mVM amdco `m§Zr YÝ`Vm _mZcr. njmÀ`m ñWm{ZH$ amOH$maUmV cú` Kmcm`Mo Zmhr `m_wioM Ë`m§À`m {damoYmV g§KQ>ZoVrc {d^mJà_wI, Am_Xma, ZJagodH$, H$m`©H$V©o H$moUrM OmV ZìhVo. nU AIoa njm§VyZ hmH$cnÅ>r PmcrM. n§Mdrg df©o ImgXmaH$s ^moJë`mda nwÝhm njmÀ`m ZoV¥Ëdmda amdco `m§Zr Q>rH$ Ho$cr Amho. CÕd `m§Mo ZoV¥Ëd Zo_ñV Amho, Ë`m_wioM {edg¡{ZH$ Iyn AñdñW hmoVmV Ago Vo åhUVmV. AJm_r {ZdS>UwH$sÀ`m Vm|S>mda {edgoZocm Iƒr H$aÊ`mgmR>r XmoÝhr H$m±J«og ~amo~a _Zgo hr à`ËZerc Amho. åhUyZ amdco `m§Mm _Zgw~m ‘H¥$îUHw§$O’ dê$Z {eOcm Agmdm BVnV åhUÊ`mg OmJm Amho. H$maU AmVm gÎmmgw§Xar gd©M njm§Zm IwUmdV Amho. Am`mam_, J`mam_Mr `mXrhr dmT>Uma Amho. åhUyZM H$moUr-H$moUmcm Zmdohr R>ody Z`oV. gÎmm_mo[hZrgmR>r gw§X-Cngw§X IS>mIS>r H$aUmaM. `wVrcm gÎmmñWmnZ H$aVm `oD$ Z`o Ago AmS>mIo amOH$s` nQ>mda _m§S>co OmV AmhoV. OmJm H$_r nS>ë`mda XmoÝhr H$m±J«og _Zgocm ^mOnnmgyZ IoMUma. Ago H$aUmao ~wOyJ© ZoV¥Ëd _hmamï´>mV _m¡OwX Amho. CÕd \$moZda gwÕm `oV ZmhrV. Agm Amamon {_Ìnj Agcoë`m ^mOnMo ZoVohr dma§dma H$aVmV. àË`oH$ amOH$s` njm§À`m ZoË`m§Zr gdmªÀ`m g§nH$m©V Va Agm`cmM hdo. Ho$di ñdr` ghmæ`H$m§da Adc§~yZ H$go Mmcoc? AmO gd©M njmV KamUoemhrMr na§nam dmT>V AgVmZm Ho$di CÕd R>mH$ao `m§Zm YmonQ>V ~gm`Mo d Amncm ñdmW© gmYm`Mm hr goZoÀ`m ZmamO ZoË`m§Mr aUZrVr R>ê$ eH$Vo. Am{U Ë`mVyZ H$mhrM gmÜ` hmoUma Zmhr. Ë`mM ~amo~a ñdr`ghmæ`H$ {ZdS>UwH$sV ~mOr _maoc Agohr amOH$maU MwH$sMo hmoB©c. Ë`m_wio {_qcX Zmd©oH$a goZoMr gyÌo hmc{dVmV Ago dmñVd nwT>o `oV Amho. ho dmñVd [H¨$dm J¡ag_O Xÿa H$aÊ`mMo H$m_ goZoÀ`m ZoV¥ËdmZo Ho$co nm[hOo. I§~ra ZoV¥Ëd N>JZ ^wO~i goZo~mhoa Joë`mdahr goZmà_wIm§Zr njmV OmZ VmOrVdmZr R>odyZ gÎmm IoMyZ AmUcr hmoVr. nU Ë`mZ§Va AZoH$ ZoVo goZm gmoSy>Z Joë`mda ~mimgmho~m§Mm dmagm CÕd `m§Zm Onmdm cmJoc. {ZdS>UwH$sÀ`m nyd©g§Ü`ocm ~§S>ImoarMo nrH$ A{YH$ \$mo\$mdUma Amho. Ë`mMo MQ>Ho$ gd©M njm§Zm ~gUma AmhoV. nU ^mOco åhUyZ ÌmJm Z H$aVm Am§Omê$Z, Jmo§Omê$Z hr ZmR>mi _§S>ir nwÝhm XmdUrcm gwIê$n AmUoc VmoM nj _hmamï´>mV gÎmoda Agoc.

k l

df©o 24

8 {S>g|~a 2013

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$

k

A§~a

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

{ddmh gmohim gmYmM hdm! ‘mdi g‘Ýd¶ g{‘VrZo A˶§V {dMmanyd©H$ ˶m§Mo {dMma c¾g‘ma§^mVrc I{M©H$ ‘wX²>Úmda ‘m§S>co AmhoV. ho EH$ Mm§Jco nmD$c Amho. A§~aÀ¶m A§H$mV ho {dMma OmhranUo àJQ> Ho$ë¶m~Ôc A§~aMo XoIrc Am^maM ‘mZmdo cmJVrc. g‘mO ~XcmÀ¶m Ñï>rZo CÎm‘ {dMmagaUrMr JaO AgVo. Amnë¶m dmJʶmV, ~mocʶmV H$V©ì¶mV àJë^Vm Amcr H$s, AmnU H$mhrVar {dMma Ho$cm Amho Ago {gÕ hmoVo. hm {dMma gm‘m{OH$ nmVirda ngacm Jocm H$s, g‘mOmMr àJë^Vm {XgVo. ¶m g‘Ýd¶ g{‘VrZo ‘cm dmQ>Vo ho YmS>gmMo Amdí¶H$ nmD$c CMbbo Amho. gܶmÀ¶m {ddmh gmohù¶mg EImÚm amOH$s¶ njmÀ¶m {‘Q>tJgmaIo qH$dm A{YdoeZmgmaIo ê$n Amcoco Amho. gwê$dmVrcm N>mnʶmV ¶oUmè¶m n{ÌH$m§Mm {dMma H$am. ¶m‘ܶo BVH$s Zmdo AgVmV H$s, EH$m c¾n{ÌHo$V ‘r XmoZeo ÌoMmirg Zmdo dmMcr AmhoV. Ho$di Amncm ñdV:Mm n¡gm Amho åhUyZ Amåhr nmMeo cmoH$m§Mr Zmdo N>mny, Vw‘Mo H$m¶ OmUma Amho? hm {dMma ~amo~a Zmhr. hþ§S>m, ‘mZnmZ ZH$moM. nU ê$IdVmMo Var Omhra à¶moOZ H$m¶ H$m‘mMo? {ddmhàg§Jr ‘m§Jë¶ hdo. {XImdynUm ZH$mo. lr‘§VrMo àXe©Z ZH$mo. ‘§Jc‘¶ dmVmdaUm~amo~aM EH$ ‘wcJr Amnco ñdV:Mo Ka gmoSy>Z Xþgao Kar Zm§XUma åhQ>ë¶mda X~³¶m nmdcmZo ¶oUmao Jm§^r¶© XoIrc hdo. AmVm ’$Q>mHo$ dmOdm¶Mo ~§X PmcoV; Vo EH$ gm‘m{OH$ ^mZ Amco Agë¶mZoM. nmhþʶm§Mr Aä¶mJ‘m§Mr g§»¶m

‘¶m©XrV hdr. Amë¶mJoë¶m§Mo AmXanyd©H$ ñdmJV ìhmdo. h„r ñQ>oOda ~mocmdyZ à˶oH$mcm ’o$Q>m ~m§Ycm OmVmo, ˶mMo Zmd nwH$maVmV, ˶mMo nX gm§JVmV ˶mMo H$m¶© gm§JVmV ¶m gdmªMr {‘Ìhmo {ddmhgmohim ¶m àH$mamV JaO Amho H$m? ‘cm dmQ>co A{O~mV Zmhr. AmVm à˶oH$mcm nmQ>mda ~gdyZ VmQ>m‘ܶo AmJ«hmZo dmT>Uo e³¶ Zmhr. nU åhUyZ ˶mcm n¶m©¶ Amcoë¶m ~w’o$ nÕVrMm Var Amåhr VmaVå¶mZo Iam dmna H$aVmo H$m? ~w’o$ nÕVr {H$Vr N>mZ Amho? hd§ VodT>M ¿¶md§ cmJc§ Va nwÝhm ¿¶md§ Cnmer amhÿ ZH$m nU Q>mHy$ ZH$m hm ˶m‘mJMm CÔoe. nU AZw^dm§Zr Ag§ cjmV Amc§ Amho H$s, BWM§ OmñV AÞ dm¶m OmV Amho. {ddmhàg§Jr AmVm Zdar ‘wcrcm CMcyZ KoʶmMr, àWm nS>Vo Amho Ago dmQ>Vo. {edm¶ M‘M‘ CS>dVmV qH$dm ñQ>oOda ’$Q>mHo$ ’$moS>VmV. ho ‘yi nÕVrcm

-lrH¥$îU nwa§Xao _mZg ZJar, `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ)

gmoSy>Z Amho. ¶m‘YyZ ghm{OH$ AmZ§X {‘iV Zmhr. Vmo {W„anUm dmQ>Vmo. gw{e{jV Am{U gä¶nUmMo cjU ‘wirM Zmhr. ‘wimV {ddmh {Xcoë¶m doioVM cmJcm nm{hOo ho n϶ nmimdo. H$m¶ hmoVo H$s, {ddmhmMr doi {ZKyZ OmVo, ‘J Amcoë¶m nmhþʶm§Mr OodUmgmR>r Pw§~S> CS>Vo. ¶m Pw§~S>rMm doJ (j‘m ‘mJyZ {c{hVmo) BVH$m AgVmo H$s, Amnë¶mcm Oodm¶cm H$Yr {‘imco

{‘Ì hmo, {ddmh hm Am¶wî¶mV EH$XmM Am{U Vmo XoIrc ñdIMm©Zo gmOam H$amd¶mMm gmohim Agcm Var Vmo g‘mOmV, g‘mOmÀ¶m gmjrZo gmOam hmoV Agë¶mZo, g‘mOmcm emo^oc Agm ìhmdm, åhUyZ ho {c{hco. Amho H$m Zmhr? ˶m‘wio AÞ dm¶m OmʶmMr e³¶Vm ~imdVo Am{U AZoH$ dèhmS>r hmVmda nmUr nS>Vo H$s, dYwdam§ZmgwÕm Z ^oQ>Vm ni H$mT>VmV. ‘mUgmcm Am¶wî¶mV gmoim g§ñH$mam§Zm Vm|S> Úmdo cmJVo. ˶mVrc {ddmh hm ‘m§Jë¶mMm gmohim Amho. n[adV©Z hm g‘mOmMm {Z¶‘ Agcm Var ˶mcm ‘¶m©Xm AmhoV. nydr© ‘mUg§ dëH$bo ZogyZ amhmV hmoVr, AmVm H$nS>o KmcVmV ho n[adV©Z Mm§Jco Amho nU hþ§S>m åhUyZ amoI a¸$‘ XoʶmKoʶmMo H$mhrOU Q>miV Agco Var Xþgè¶m dñVyÀ¶m ê$nmZo (CXm. ñHw$Q>a, H$ma, Am¶Vo Ka) Vmo KoVcm OmVmo ho ~amo~a Zmhr. Voìhm ¶m Jmoï>tMm gmYH$-~mYH$, g‘mOmcm emo^oc Agm {dMma ìhmdm. c¾g‘ma§^ XmoÝhr Kam§À¶m cjmV ahmdm- ñ‘¥Vrê$nmZo, ’$moQ>moZo, pìhS>rAmoZo Zìho, BVH$m Vmo N>mZ ìhmdm. {‘Ìhmo ‘cm dmQ>Vo h„r c¾n{ÌHo$V Amhoa Z AmUʶm~Ôc gyMZm AgVo Vr ñdmJVmh© AmhoM; nU {ddmhàg§§Jr ñQ>oOda H$moUmMmhr gËH$ma Ho$cm OmUma Zmhr, Aer gyMZm Agoc Va ’$ma ~ao!

¶mo½¶ coI Am{U AJ«coI 3 Zmoìh|~a 2013 Mm AJ«coI d àm. Omod©oH$a ¶m§Mm ‘‘©~§Y ho coI AmOMr OrdZmdí¶H$ dñVw§Mr ~o’$m‘ ‘hmJmB© Xe©{dVo. amOH$s¶ njm§Zr ¶m ‘hmJmB©da H$m¶ Cnm¶ H$aUma ¶mg§~§Yr Amncr YmoaUo ñnï> H$amdrV. ¶mgmR>r nÌH$mam§Zr OmJ¥Vr H$arV ahmdo åhUOo amOH$s¶ njm§À¶m dMZZmå¶mV ˶mMm C„oI hmoʶmMr e³¶Vm Amho. XoemnwT>rc gܶmMr AmìhmZo d Ádc§V àíZ ¶mMm AJ«coImV ñnï> C„oI Amho. ˶m‘wio gܶmMr d¡Mm[aH$ nmVirdarc EH$‘oH$m§da Q>rH$m Q>miyZ YmoaUmË‘H$ {damoY H$amdm. H$m¶©H«$‘ d H$m‘{Jar ¶m§À¶m AmYmao cmoH$m§Mo àíZ H$go gmoS>{dUma ho ñnï> H$amdo. Mm§Jco emgZ {Z¶wº$ H$aʶmgmR>r Aem àíZm§da MMm© hmoUo Amdí¶H$ Amho. - ho‘§V Omoer, XmXa-‘w§~B©

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg: 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

5

AmXe© {dÚm ‘§{XamV a§Jcr {dkmZ OÌm VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 30 : AJñV M°[aQ>o~c Q´>ñQ> d Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo AmXe© {dÚm ‘§{Xam‘ܶo {dkmZ OÌm ¶eñdr[a˶m g§nÞ Pmcr. {dkmZ OÌoMo CX²KmQ>Z ZJan[afXoMo Zd{Zdm©{MV g^mnVr amO|Ð Ym|S>r~m Xm^mS>o ¶m§Mo hñVo Pmco. CX²KmQ>Z àg§Jr ZJan[afXoMo àemgZ A{YH$mar g§^mOr Xoe‘wI, XrnH$ ehm, B§Ðm¶Ur H$m°coOMo àmMm¶© S>m°. XÎmm̶ ~migam’$, nyd© àmW{‘H$ {d^mJ à‘wI lr‘Vr gw{ZVm g§^yg, emioÀ¶m ‘w»¶mܶm{nH$m lr‘Vr c{cVm H$m§~io, H|$Ðg‘Ýd¶H$ amO|Ð qeXo, VgoM AJñV M°[aQ>o~c Q´>ñQ>Mo àmoOo³Q> ‘°ZoOa g~°pñQ>¶Z M°H$mo, Ec A°ÝS> Q>rMo àmoOo³Q> ‘°ZoOa g§Xrn H$Ugo, JwU{OV d ‘hoe ’$cHo$ CnpñWV hmoVo. {dkmZ OÌoMo CX²KmQ>Z Pmë¶mZ§Va Zd{Zdm©{MV g^mnVr amO|Ð Xm^mS>o ¶m§Mm gËH$ma S>m°. ~migam’$ ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Amcm. CX²KmQ>Z àgm§Jr g~°pñQ>¶Z M°H$mo ¶m§Zr hr OÌm Koʶm‘mJrc hoVy ñnï> Ho$cm. J«m‘rU ^mJmVrc {dÚm϶mªMr d¡km{ZH$ àJVr ìhmdr ¶mgmR>r Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr V’©o$ {’$aVr {dkmZdm{hZrÀ¶m CnH«$‘mMr ˶m§Zr ‘m{hVr {Xcr. g~°pñQ>¶Z M°H$mo ¶m§Zr ‘hmamï´>mVrc J«m‘rU ^mJmVrc {dÚm϶mªÀ¶m àJVrgmR>r ghm ‘mo~mB©c ìh°Z XoʶmMo AmídmgZ {Xco. g§^mOr Xoe‘wI d amO|Ð Xm^mS>o ¶m§Zr

{dkmZ OÌo‘ܶo AJñV M°[aQ>o~c Q´>ñQ> d Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr V’©o$ {d{dY à¶moJm§Mr ‘m§S>Ur H$aʶmV Amcr. n¥ÏdrMo n[adcZ, n[a^«‘U H$go hmoVo. n¥Ïdrda {Z‘m©U hmoUmao F$Vw, J«hUo, M§ÐmMo n[adcZ, n[a^«‘U, n¥Ïdrdarc Ajm§e, aoIm§e ¶m{df¶r à{VH¥$VrÛmao g{dñVa ‘m{hVr XoʶmV Amcr. AZoH$ d¡km{ZH$ à¶moJm§Mr ‘m{hVr B.9 drÀ¶m {dÚm϶mªZr àojH$m§Zm {Xcr. ¶m AmJù¶m doJù¶m {dkmZ OÌo‘ܶo ‘°Wm{S>ñQ> hm¶ñHy$c, A°S. >nw. dm. nam§Ono VgoM ZJan[afX {ejU ‘§S>imÀ¶m emioVrc 1000 {dÚm϶mªZr emór¶ ‘m{hVr {‘i{dcr.

{dkmZOÌm nmhVmZm amO|Ð Xm^mS>o, S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, [XZoe ehm, g§^mOr Xoe_wI d AÝ`. CnH«$‘mMo H$m¡VwH$ Ho$co d ZJan[afXoH$Sy>Z ghH$m¶m©Mo AmídmgZ {Xco VgoM amO|Ы Xm^mS>o ¶§Zr AerM {dkmZ OÌm ‘moR>çm à‘mUmV VioJmd‘ܶo ^a{dʶmMm ‘mZg 춺$ Ho$cm d AmdmhZ Ho$co.

B§Ðm¶Ur H$m°coOMo àmMm¶© S>m°. ~migam’$ ¶m§Zr CnH«$‘mMo H$m¡VwH$ H$ê$Z ZJan[afXoMo àemgZ A{YH$mar d g^mnVr ¶m§À¶m ghH$m¶m©~Ôc Am^ma ‘mZco. H$m¶©H«$‘mMo {Z¶moOZ ‘w»¶mܶm{nH$m

lr‘Vr c{cVm H$m§~io d d¡emcr ZmW ¶m§Zr Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZwgma Ho$co. {dkmZ OÌm ¶m H$m¶©H«$‘mMo {Z¶moOZ, à¶moJ ‘m§S>Ur, gOmdQ> ~¡R>H$ì¶dñWm gm¡. ñdmVr hmoco, g§^mOr R>mHy$a, gm¡. dfm©amUr XJS>o

AM©Zm AmnQ>rH$a, g§Xrn H$Ugo d {dH«$‘ AdKS>o ¶m§Zr Ho$co. A{^OrV JS>H$ar, g~°pñQ>¶Z M°H$mo ¶m§Zr {deof ghH$m¶© Ho$co. ~hþg§»¶ nmcH$m§Zr {dkmZ OÌocm CËñ’y$V© à{VgmX {Xcm. H$m¶©H«$‘mMo ¶eñdr gyÌg§MmcZ n¶©dojH$ {H$gZ nmQ>rc ¶m§Zr Ho$co. ^maVmÀ¶m àJVrgmR>r S>m°. E. nr. Oo. H$cm‘ ¶m§Mo 21 ì¶m eVH$mV ^maV ‘hmgÎmm Agoc ho ñdßZ gmH$maʶmgmR>r {ZpíMVM d¡km{ZH$, emók V¶ma H$aʶmMm à¶ËZ H$ê$ Ago AmídmgZ lr‘Vr c{cVm H$m§~io ¶m§Zr Amnë¶m Am^ma àXe©ZmVyZ {Xco.

~«m÷U OmoS>mo g§V aW¶mÌoMo amÁ¶^a OmoaXma ñdmJV 5 VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 29 : {X. 17 Zmoìh|~a amoOr XmXahÿZ gwê$ Pmcoë¶m A{Ic ^maVr¶ ~«m÷U ‘hmg§K Am¶mo{OV ~«m÷U OmoS>mo g§V aW¶mÌoMo amÁ¶^amV gd©Ì CËgmhmV ñdmJV hmoV Amho. VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 :à˶oH$ ‘w¸$m‘r ‘moR>‘moR>çm H$‘mZr C^mê$Z, añ˶mda am§Jmoù¶m H$mEyZ, O„mofmV, AmJ˶mZo Am{U A{^‘mZmZo hOmamo {dà ~§Yw‘wcm§Zm ImD$ dmQ>n H$aVmZm cm¶Zog gXñ¶m. ^{JZr ¶mÌoV gh^mJr homV AmhoV. doXñVwVr, ‘§ÌKmof B˶mXr Ûmao g§V¶mÌoMo nyOZ hmoV Amho Va Am¡jUmgmR>r ‘{hcmhr ‘moR>çm g§»¶oZo nwT>o ¶oV AmhoV. ¶mÌoVrc Vê$Um§Mm gh^mJ cjUr¶ Amho. ^maVr¶ OZVm njmMo amï´>r¶ ZoVo ImgXma JmonrZmW ‘w§S>o, [anpãcH$Z nmQ>u Am°’$ B§{S>¶m (AmR>dco JQ>)Mo Aܶj am‘XmgOr AmR>dco VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 2 : chmZ ‘wcm§Zr N>mZ JmUr åhUyZ gmo‘mQ>Uo ’$mQ>m ¶oWrc JUnVrMm ‘mi ¶oWrc XmI{dcr. cm¶Zog ³c~ Aܶjmcm g§Ü¶m A§JUdmS>r‘ܶo chmZ ‘wcm§Zm ImD$ dmQ>n d H$mimoIo ¶m§Zr ‘wcm§Mo H$m¡VwH$ Ho$co. {ejH$m§Zr Jwcm~mMr ’w$co XoD$Z VioJmd cm¶Zog ³c~Zo VoWrc CUrdm d AS>?Ur gm§{JVë¶m. g§Ü¶m ~mc{XZ gmOam Ho$cm. H$mimoIo ¶m§Zr ˶m nyU© H$aʶmMo AmídmgZ n§. Odmhacmc Zohê$ ¶m§Zm ‘wco d ’w$co {Xco. H$m¶©H«$‘mg cm. amo{hUr IiXo, lr‘Vr ’$ma AmdS>V åhUyZ A§JUdmS>rVrc ‘wcm§Zm gwZ§XmVmB© Xoe‘wI, cm. à{V^m H$mH$S>o, cm. VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 29 : Jwcm~mMr ’w$co, {~ñH$sQ>o d ’$idmQ>nmMm {ටH$m H$mimoIo, A§JUdmS>rVrc {ejH$ dJ©, AmXe© {dÚm ‘§{Xa‘ܶo {X. 18 Zmoìh|~a Vo 23 H$m¶©H«$‘ KoʶmV Amcm. gm¡. H$mH$S>o d Aݶ CnpñWV hmo˶m. Zmoìh|~a ¶m H$mcmdYrV {dÚm϶mªMr d¡Ú{H$¶ VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 : VnmgUr H$m¶©H«$‘ g§nÞ Pmcm. EHy$U 761 {dÚm϶mªMr VnmgUr Pmcr. godmYm‘ hm°pñnQ>cÀ¶m d¡ÚH$s` A{YH$mar S>m°. {Zcm H${dVHo$ d ˶m§Mo ghH$mar ¶m§Zr VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 29 : H$cm{nZr {’$둳c~Zo Kmo{fV Ho$ë¶mà‘mUo ¶m ‘{hݶmVrc EH$ H$cmË‘H$ {MÌnQ> gmdcr ZwH$VmM d¡ÚH$s` VnmgUr Ho$cr. OrdZgËdo, ˶m§Mr XmI{dcm. EH$m loð> Am{U Á¶oð> Jm¶H$mcm ñdV:À¶mM H$ݶoH$Sy>Z gܶmÀ¶m H$mimà‘mUo g‘ñ¶ocm {dÚm϶mª‘Yrc H$‘VaVm, {h‘mo½cmo{~ZMo Vm|S> Úmdo cmJVo. H$ݶog AmB©À¶m Zmdmda Zìho Va ñdV:À¶m ~imda Amnco ApñVËd {gÕ à‘mU, A§Jmdarc d«U, Amhmam‘ܶo H$amd¶mMo AgVo ¶m {df¶mda ¶m {MÌnQ>mMr {Z{‘©Vr Ho$cr Amho. ar‘m cmJy, A‘¥Vm gw^mf ¶m§Zr H$moUH$moU˶m Jmoï>tMm g‘mdoe Agmdm ˶m§À¶m ^y{‘H$m Aà{V‘ Ho$ë`m AmhoV. àXrn docUH$a d ñdpßZc ~m§XmoS>H$a ¶m§Zrhr Amnmnë¶m ¶m{df¶r ‘mJ©Xe©Z Ho$co. godmYm‘ hm°pñnQ>cMo ^y{‘H$m CÎm‘ Ho$ë¶m. AemoH$ nËH$s ¶m§Mo nmœ©g§JrV Am{U amO|Ð VmcH$ ¶m§Mo CÎm‘ {X½Xe©Z ~mcamoJ Vk {‘qcX H$m§OmiH$a ¶m§Zr em[aarH$ A˶wÎm‘ Agë¶mZo ¶m {MÌnQ>mZo AZoH$ nm[aVmo{fHo$ nQ>H$mdcr AmhoV. gwê$dmVrcm {’$ë‘ Cnmܶjm d ‘mZ{gH$ Amamo½¶ Mm§Jco H$go amImdo ¶m~Ôc d¡O¶§Vr XmVo Am{U gXñ¶ àXrn gmR>o ¶m§Zr {’$둳c~Mr g§H$ënZm g‘OmdyZ gm§{JVcr. ‘mJ©Xe©Z Ho$co. ‘w»¶mܶm{nH$m lr‘Vr c{cVm H$cm{nZrMo {dœñV S>m°. AZ§V nam§Ono ¶m§Zr VioJmdH$am§Zr {’$둳c~Mo gXñ¶Ëd ¿¶mdo Am{U H$m§~io ¶m§Zr g§¶moOZ Ho$co.OVgoM gd© Xa‘hm EH$ XO©oXma {MÌnQ> nhmdo Ago AmdmhZ Ho$co. g{MZ ‘moao Am{U namJ ‘§Ìr ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo ghH$mar {ejH$ {ejHo$Va H$‘©Mmar ¶m§Zr ghH$m¶© Ho$co. Am¶moOZ Ho$co.

A§JUdmS>r ‘wcm§Zm ImD$dmQ>n d ’w$co

AmXe©‘ܶo {dÚm϶mªMr d¡Ú{H$¶ VnmgUr

‘gmdcr’V a_bo a{gH$àojH$

AmXtZrhr ¶m ¶mÌoMo AmXamZo ñdmJV Ho$co. ñdmV§Í¶ g§Jar ’w$ccm, Am¶wî¶ {ZImam hmoVm, Vmo {h§Xþ ~«m÷U hmoVm Vmo {h§Xþ ~«m÷U hmoVm. gm. A§~a‘ܶo gd©àW‘ àH$m{eV Pmcoco, VioJmdÀ¶m gwà{gÕ H$d{¶Ìr gm¡. {‘Zmjr ^ê$S> ¶m§Zr {c{hcoco Cnamoº$ JrV g§V¶mÌoMo ñ’y$VuJrV R>aco Amho. dmgwXod ~id§V ’$S>Ho$ ¶m§Mo {eaT>moU, gmocmnya, Zm§XoS>, na^Ur AmXr AZoH$ {R>H$mUr ho JrV gmXa hmoVmM ¶mÌoMo dmVmdaU OmofnyU© Pmco. ^mJdV hm ܶmg Am{U gmdaH$a hm ídmg Aer AmoiI AgUmao »¶mVZm‘ {dMmad§V dm. Zm. CËnmV ¶m§Zmhr H$mhr {R>H$mUr ho JrV ñdV: gmXa H$aʶmMm ‘moh Amdacm Zmhr. g§V aW¶mÌoV d

H$m¶m©À¶m ¶epñdVoV ‘mPo ho JrV ImarMm dmQ>m CMcV Amho ¶mMm gmW© A{^‘mZ dmQ>V Amho Ago ‘ZmoJV gm¡. _rZmjr ^ê$S> ¶m§Zr 춺$ Ho$co. VgoM øm JrVmcm gd©àW‘ àH$m{eV Ho$ë¶m~Ôc gmám{hH$ A§~aMo ˶m§Zr Am^ma ‘mZco. VioJmd ¶oWyZ ~«m÷U gd© godm g§KmMo ‘mOr Aܶj {dÇ>L> ^aS>, ‘mOr ZJamܶj C‘mH$m§V Hw$cH$Uu, {dO¶ Hw$cH$Uu {dZm¶H$ AÌo AmXr AZoH$OU ¶m ¶mÌoV gh^mJr Pmco AmhoV. hr g§V aW¶mÌm g§nyU© amÁ¶^a ‘mJ©H«$‘U H$arV 8 {S>g|~a amoOr nwUo ¶oWo g§nÞ hmoV Amho. OmñVrV OmñV {dà ~§Yw-^{JZtZr ¶mÌoV gh^mJr hmoD$Z ~«m÷U EUH$mË‘VoMr ½dmhr Úmdr Aer {dZ§Vr ~«m÷U ‘hmg§KmV’©o$$ H$aʶmV Amcr Amho.

_ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

_mo~mB©c : 9380125291 \$moZ : (0211) 224675


gmám[hH

A§~a

{d{dY d¥Îm

8 {S>g|~a 2013

6

Amem M§. c~«mW {edZoarZJa, H$m|T>dm IwŸ&& nwUo (9960520248) ZH$mamË_H$VoH$Sy>Z gH$mamË_H$ àd¥ÎmrH$S>o ZoUmar d _Zem§V, àgÞ R>odUmar AmJa~Îmr åhUOo g§nyU© {gÕr KamVrc {MS>{MS> g§nVo. [Xdg^amVrc H$m_o ghO, gwc^nUo nma nS>VmV. KamVrc _wco CËgmhmZo ~mJS>VmV.

~mimgmho~ n§. nmMnwVo _w. nmo. dmgwcr Vm. IoS> (nwUo) (9921691400) g§nyU© {gÕrMm gwJ§Y _Zmcm AmZ§X XoVmo d AÜ`mpË_H$ dmVmdaU {Z_m©U H$aVmo. Am_À`m hmVyZ ZdJ«hm§Mr nyOm hmoD$ cmJcr d J«h AZwHy$c Pmë`mMm AZw^d `oD$ cmJcm. à{VHy$c J«hgwÕm AZwHy$c Pmco.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

8 [S>g|~a 2013

7

H«$sS>m[XZ CËgmhmV H¥$îUamd ^oJS>o hm`ñHy$b_Ü`o {dÚmÏ`mªZm ~{jg {dVaU

{na°{_S> àñVwV gmXa H$aVmZm {dÚmWvZr.

VioJmd Xm^mS>o, [X. 7 : H¥$îUamd ^oJS>o B§p½be _rS>r`_ ñHy$b_Ü`o Xadfuà_mUo H«$sS>m[XZ CËgmhmV gmOam H$aÊ`mV Ambm. {dÚmÏ`mªZr _mM©nmñQ>, {na°{_S>, boPr_, Imo-Imo, H$amQ>o, ìhm°br~m°b ho àH$ma gmXa Ho$bo. à_wI nmhþUo åhUyZ àm. dg§Vamd ndma,

Am§Vamï´>r` IoimSy> {Z{Ib ~mbdS>H$a d {ejU _§S>i g^mnVr amO|Ð Xm^mS>o CnpñWV hmoVo. à_wI nmhþÊ`m§Mo ñdmJV d àmñVm{dH$ _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. _rZm Aæ`a `m§Zr Ho$bo. gd© {dOoË`m ñnY©H$m§Zm d g§Km§Zm àeñVrnÌH$, MfH$, nXH$ BË`mXtZo

Jm¡a{dÊ`mV Ambo. H$m`©H«$_mV embo` g{_VrMo g§ñWmnH$ AÜ`j M§ÐH$m§V H$mH$S>o, AÜ`j S>m°. [Xbrn ^moJo, I{OZXma gm¡. Jm¡ar H$mH$S>o, g^mgX gw^mf Xm^mS>o CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mÀ`m `eñdrVogmR>r H«$sS>m {ejH$ Jm¡aI H$mH$S>o, gd© {ejH$ d {ejHo$Va `m§Zr l_ KoVbo.

hm[X©H$ A{^Z§XZ... lr. amO|Ð Xm^mS>o (g^mnVr {ejU _§S>i, V.Xm.Z.n.)

Am_À`m g§ñWoMo g§MmbH$ lr. amO|Ð Ym|[S>~m Xm^mS>o `m§Mr VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX {ejU _§S>imÀ`m g^mnVrnXr {~Z{damoY {ZdS> Pmë`m~Ôb

AmnUmg nwT>rb e¡j{UH$ H$m`m©g hm[X©H$ ew^oÀN>m

hm[X©H$ A{^Z§XZ

- ew^oÀNw>H$ lr. M§Ð^mZ IiXo lr. gw{Zb H$m{eX lr. JUoe H$mH$S>o lr. g§Vmof Im§S>Jo lr. [XZoe dmS>oH$a gm¡. gwYm Omoer Hw$. àkm Omoer

(AÜ`j)

(CnmÜ`j)

(H$m`m©Ü`j)

(g{Md)

(I{OZXma)

(ghg{Md) (ghI{OZXma)

- g§MmbH$ _§S>i lr. amO|Ð Om§^yiH$a, lr. AemoH$ km. H$mimoIo, lr. ^JdmZ ~moÌo, lr. amOoe nQ>mS>o. lr. gVre IiXo, lr. gwhmg JéS>,lr. XeaW Om§^yiH$a, gm¡. ñdmVr Im§S>o^amS> (qeXo)

B§Ðm`Ur _hm{dÚmb` _mOr {dÚmWu g§KQ>Zm VioJmd Xm^mS>o


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

Vmcw³¶mMm {dH$mg hmM ܶmg-Am. ~mim ^oJS>o VioJmd Xm^mS>o, {X 29 : ‘Vmcw³¶mMm {dH$mg hmM ܶmg’ Ago ‘V Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o ¶m§Zr ‘mdi Vmcw³¶mVrc {d{dY H$m‘m§À¶m ^y{‘nyOZ àg§Jr 춺$ Ho$co. ‘mdi Vmcw³¶mVrc dagmocr Hw$gJmd JmdmVrc 175.21 cj ê$n¶m§À¶m {d{dY H$m‘m§Mo ^y{‘nyOZ {X. 25 Zmoìh|~a amoOr g§nÞ Pmco. doìhir ¶oWo OmoS>ʶmè¶m añ˶mÀ¶m H$m‘mMo (15 cj) VgoM H$mcm©, ^mOo, cmohJmd Vo Xþ{Ydao qIS> n¶ªVÀ¶m 64 cj ê$n¶mÀ¶m H$m‘m§Mo ^y{‘nyOZ Pmco. Xodio Jmdmcm OmoS>Umè¶m añ˶mda 20

cj ê$n¶o IMm©Mo gmH$d, dmH$gB©, XodKa, OodaodmS>r añ˶mH$[aVm 10 cj ê$n¶o IMmªÀ¶m H$m‘mMm ew^ma§^ Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o ¶m§À¶m hñVo ^y{‘nyOZmZo Pmcm. ¶mdoir ‘mdiMo g^mnVr amOmam‘ qeXo ho AܶjñWmZr hmoVo. H$m¶©H«$‘mV àem§V T>moao, ^mñH$aamd åhmigH$a, Aܶj am‘ZmW ~matJo CnpñWV

A{YH$mè`m§da H$madmB© H$am

hmoVo. dmH$gB© XodKa añVm gwYmaUo H$[aVm 18 cj ê$. Hw$gJmd ~w. ¶oWrc ^¡adZmWZJa A§VJ©V añVm H$aʶmgmR>r 7 cj ê$. Ho$daodgmhV S>m|JaJmd OmoS> añ˶mH$[aVm 5 cj ê$. XodioJmd A§VJ©V añVm H$m±H«$sQ>rH$aUmgmR>r 5 cj ê$. H$mcm© Vo Xhrdir añVm H$aʶmH$[aVm 10 cj ê$. {nnH$moir Jmdmcm OmoS>Umam añVm H$aʶmH$[aVm 4 cj ê$. Aer {d{dY {dH$mg H$m‘m§Mr gwê$dmV Pmcr Amho. H$m‘m§À¶m ew^ma§^ àg§Jr H¥$îUm {Ygao, {OV|Ð ~moÌo, g§^mOr ¶odio, gImam‘ H$Sy>, gwYra hþimdio, àXrn hþimdio, H$m§Vmam‘ Xidr, ‘§JcmVmB© hmi§Xo, AcH$m ndma, ^mD$ Jm¶H$dmS>, am‘^mD$ T>Jo, Aßnm H$Mao, nXm{YH$mar d ‘moR>çm g§»¶oZo H$m¶©H$V©o CnpñWV hmoVo.

8 {S>g|~a 2013

89

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) 30 30 VoVo3040 [hadr {hadr{_aMr {_aMr 30 - 30Vo Vo4040 [S>{S>¨Jar§Jar - 3020 VoVo 40 H$m§H$m§ XmXm - 25 25VoVo2530 Mdir Mdir - 30 40 ZdcH$mo ZdcH$mocc - 10 30 VoVo 30 40 ~Q>~Q>mQ>mQ>m m - 20 30 VoVo 40 {_aMr20 40 cgy 120H$mH$S> H$mH$S>r r - 25 30 T>mT>o~mo~ir ir {_aMr - 30 VoVo 40 cgyUZ - 100 80 VoVo100 20 VoVo 30 Vo Amco - 80 100 nmnS> nmnS> 50 eoeoddJmJm - 80100Vo 100 Amco 80 VoVo 100 r r - 40 20 VoVo 30 30 VoVo 3040 nS>nS> 40 ~rQ> - 35120Vo 40 ^|S^|>rS>r - 20 didi - 30 20 VoVo 30 30 VoVo 40 Jdma - 20 60 VoVo3080 âcm°âcm° 40 ~rQ> H$mohim - 60 80 Jdma dada - 30 15 VoVo 30 80 40VoVo2050 H$mo~H$mor ~r - 25 30 H$moT>ho_imgo - 4060VoVo 60 Q>mQ>o_mo_°Q>°Qmo >mo - 15 10 VoVo 20 30Vo Vo4540 dm§Jdm§r Jr - 4010 VoVo 60 XmoXmoSS>H>H$m$m - 35 20 T>Vm§o_~goS>m ^monim -3030VoVo4040

Vm§gw~aS>Um -^mo40 nim Vo2060 Vo 40 gwZmai aU - 12 Vo3015 Vo 40 XwYr^monim - 2015Vo 30 Zmai Vo 20 \$ag~r dS>mVo) -30 XþYr ^mo(lmdU nim Ko20 \$ag~r30 Vo 4030 Vo 40 H$ƒrKodHoS>$irm) (lmdU 20 VoHo$cr 30 /20S>PVoZ 25 H$ƒr _Q>HH$s$s - 60 60 Vo 80 _Q>

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$moH$moqW~ra mnmV -5 6Vo 10 H$m§XXmnmV Vo 10 {W§~ra 05 - 5Vo Vo1010 H$m§ _oWr _oWr 5- Vo510 MmH$dV -56Vo Vo1010 Vo 10 MmH$dV H$aS> eony eony -54Vo Vo108 H$aS>BB© © - 57VoVo1010

nwnw{[XZm XZm - 85 VoVo 810 amO{Jam amO{Jam- 58 VoVo 10 10 A§A§~~mS>mS>r r - 85 VoVo 10 10 MwMwHH$m$m - 5 4Vo Vo1012 _wi_wio o - 48 VoVo 10 nmcH$ - 44 VoVo 67 8 nmcH$ MdiB©- 44VoVo 10 7 MdiB©

OmMH$ {ZU©` aÔ Pmë`mZo ‘w»¶mܶmnH$m§_Ü`o g_mYmZ

d Jdaeo _hmamO dmUr gmog§ ‘mQ>V Uo,mOr {X 25 _hmamO : Ho$cm R nU> Vmo ’o$Q>miʶmV Amcm. hm {ZU©`m§ ¶ À`m dmñVì`mZo nw{ZV ¶oWrc gd©o Z§. 144 ‘Yrc 7-12 À¶m {XdmUr d Cƒ ݶm¶mc¶mV {ZH$mcmg AYrZ CVmè¶mdê$Z Amnco Zmd H$‘r Ho$ë¶mMr VH«$ma amhÿZ {Xë¶mMo ñnï> Ho$co Amho. ^mJwOr ‘wèho d BVa ZmVodmB©H$ ¶m§Zr ¶m g§X^m©V Cƒ ݶm¶àYmZ XmIc {Oëhm{YH$mè¶m§H$S>o Ho$cr AgyZ ¶m àH$aUr ¶m{MHo$g§X^m©V ‘§S>c A{YH$mar d VcmR>çmg VioJmd ñQ>oeZ, {X 2 : VcmR> d ‘§ñQ>Soe >cZ,A{YH$mè¶mda VioJrmd [X. 21 : H$madmB© H$amdr H$i{dco Amho. ‘hgyc nyU© Z hmoVmM ñHy$c~g g§X^m©V H$mT>cocm OmMH$ AmXoe Aer ‘mJUr Ho$cr Amho. gmV~mè¶mdarc Am‘Mr Zmdo dJicr, Xmdm amÁ¶ emgZmÀ¶m emco¶ {ejU {d^mJmZo ‘mJo {Oëhm{YH$mar {dH$mg Xoe‘wI ¶m§Zm àc§{~V Amho, Ago ‘wèho ¶m§Mo åhUUo Amho. KoVcm Amho Am{U cdH$aM amÁ¶ì¶mnr {Xcoë¶m {ZdoXZmV åhQ>co Amho H$s, gmo‘mQ>Uo ‘§S>c A{YH$mè¶mÀ¶m ‘Vo ‘wèho ¶m§Zr ‘hgyc ‘w»¶mܶmnH$ g§¶wº$ ‘hm‘§S>imÀ¶m à{V{ZYr Jmd EH$sH$aU ¶moOZoZ§Va {dcmg ¶ed§V ‘§Í¶m§À¶m AmXoemda ñW{JVr AmUm¶cm hdr gmo~V ~¡R>H$ KoD$Z gXa AmXoemVrc IiXo, H$merZmW Xm^mS>o ¶mV d ‘wèho Hw$Qw>§~mV hmoVr. {VWo ˶m§À¶m ~mOyZo {ZH$mc {Z¶‘m§‘ܶo gwYmaUm Ho$ë¶m OmVrc Ago emco¶ dmX AmhoV. cmJë¶mg dJicocr Zmdo nwÝhm Zm|X hmoD$ {ejU‘§Ìr amO|Ð XS>m© ¶m§MoH$Sy>Z Omhra ¶m~m~V ‘hgyc ‘§Í¶mH$S>o AO© XmIc eH$VmV. H$aʶmV Amco. ¶m {ZU©` A{Ic ‘hmamï´> ‘mܶ{‘H$ d Cƒ ‘mܶ{‘H$ emim ‘w»¶mܶmnH$ g§¶wº$ ‘hm‘§S>imZo ñdmJV Ho$co Amho. g§¶wº$ ‘hm‘§S>imMo g§ñWmnH$ Aܶj amdgmho~ Amdmar d {dÚm‘mZ Aܶj dg§V nmQ>rc ¶m§Zr VmVS>rZo ‘hm‘§S>i H$m¶©H$m[aUrMr ~¡R>H$ KoVcr. ‘w»¶mܶmnH$m§À¶m Ag§VmofmMr d H$m‘eoV, {X 29 : ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z njmMo amï´>r¶ ~moS>© narjm§da ~{hîH$ma Q>mH$ʶmÀ¶m Bemè¶mMr ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z njmMm emIm gmohim Aܶj a‘oe^mD$ gmido ¶m§Zr S>m°. ~m~mgmho~ XIc KoD$Z OmMH$ AmXoe ‘mJo KoʶmV Amcm. {ZJS>o, ZmUmocr ¶m JmdmV g§nÞ Pmcm. Am§~oS>H$a ¶m§Mr ñdm{^‘mZ OmJ¥V H$aʶmH$[aVm ¶m {ZU©¶mMo ~¡R>H$sV ñdmJV H$aʶmV Amco. d àmñVm{dH$ g{MZ qeXo ¶m§Zr Ho$co. Ho$coë¶m MidirMm C„oI Ho$cm. H$m¶©H«$‘mV ¶mM ñHy$c~g g§X^m©V nwT>rc MM©o~m~V {dMma ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z ¶wdH$ ga{MQ>Urg H$m‘Jma ZoVo à‘moXOr H$mH$S>o, amO|Ð AmR>dco, {d{Z‘¶ H$aʶmV Amcm. ~¡R>H$sg amdgmho~ Amdmar, dg§V nmQ>rc, Hw$Umc Amoìhmi, H$m|{S>~m amoH$S>o, npíM‘ CÎm‘ qeXo, ‘hoe Amoìhmi, g§Xrn Amoìhmi, ‘hmmï´> à‘wI JUoe gm~io, H$m‘Jma ’o$S>aoeZ a‘oe qeXo CnpñWV hmoVo. gyÌg§MmcZ a{d ^dma ‘hm‘§S>imMo Cnmܶj Z§XHw$‘ma ~madH$a, g{Md XrnH$ Xm|Xc, npíM‘ ‘hmamï´> ZoVo à‘moX H$mH$S>o, VmcwH$mܶj ~mimgmho~ ¶m§Zr Ho$co. Am^ma {demc qeXo ¶m§Zr ‘mZco. ‘w»¶mܶmnH$ g§KmMo Am~mgmho~ O§Jco, à‘moX Jm¶H$dmS> ¶m§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co.

VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21 :

ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z njmÀ¶m {ZJS>o, ZmUmocr JmdmV emIm

àíZ ñHy$c ~gMm Zo‘mS>o, ~r. E_. ^go, VgoM {dX^© g§KmMo Aܶj ‘mê$Vr IoS>oH$a, ‘amR>dmS>m g§KmMo AYæj ¶wZwg nQ>oc Am{U nwUo {Oëhm g§KmMo Aܶj 춧H$Q>amd ^mJZo CnpñWV hmoVo. emioVrc {dÚm϶mªZm Zo-AmU H$aUmè¶m ~g g§X^m©V emco¶ {ejU d H«$sS>m {d^mJmZo 18 Zmoìh| 2013 amoOr emgZ AmXoe H$mTy>Z {dÚm϶mªZm Zo-AmU H$aʶmMr O~m~Xmar

‘w»¶mܶmnH$m§da gmon{dʶmV Amcr hmoVr. ˶m‘wio ‘w»¶mܶmnH$m§‘ܶo Vrd« Ag§Vmof ngacm hmoVm. ‘hm‘§S>imZo Vrd« Am§XmocZmMm d ~moS>© narjm§da ~{hîH$ma Q>mH$ʶmMm Bemam emgZmcm {Xcm Am{U XIc KoD$Z emco¶ {ejU‘§Ìr XS>m© ¶m§Zr OmMH$ {ZU©¶ ‘mJo KoD$Z MMm© H$aʶmMo AmœmgZ {Xco. ˶m~Ôc ~¡R>H$sV ‘§Í¶m§Mo A{^Z§XZ H$aʶmV ¶oD$Z {ZU©¶mMo ñdmJV Ho$co.

EH$m EH$amV B§Ðm¶Ur ^mVmMo 50 q¹$Q>c CËnmXZ dS>JmdVio ‘mdi,J {X 29 md: `oWrb àdmem§À`m dmT>Ë`m VH«$mar : H$madmB©Mr _mJUr ¶oWrc àJVrerc eoVH$ar Cëhmg T>moao d ‘mOr gan§ ~mimñQ>gmho T>moao ¶m§ Zr :˶m§À¶m Mmirg VioMJmd oeZ,~ [X. 19 Jw§R>çm§À¶m eoVmV B§Ðm¶Ur dmUmMo ^mVmMo {dH«$‘r CËnmXZ H$mT>co AgyZ H¥${f A{YH$mè¶m§Zr ˶m§Mo H$m¡VwH$ Ho$co Amho. T>moao ~§Yy§Mr ¶oWrc E‘. Am¶. S>r. gr. amoS>À¶m cJV EH$ EH$a eoVr Amho. ˶m§Zr ¶m eoVmV ^mV {nH$mÀ¶m B§Ðm¶Ur dmUmMr cmJdS> Ho$cr. cmJdS>rnydu JmXrdmâ¶mda amondm{Q>H$m V¶ma Ho$cr. 25 {Xdgm§Zr nwZ©cmJdS> Ho$cr. H¥${f {d^mJmÀ¶m {e’$maerà‘mUo IVmMm ‘mam {Xë¶m‘wio {nH$mMr Omo‘Xma dmT> hmodyZ gamgar 48 ’w$Q>Uo Amco. VgoM cm|ã¶m§Mr cm§~r 5 Vo 6 B§Mmn¶ªV dmT>cr Amho. {nH$mÀ¶m dmT>rÀ¶m H$mimV H¥${f ghm¶H$ A{YH$mar ~mimgmho~ ndma ¶m§Zr doimodoir eoVmcm ^oQ>r XodyZ ‘mJ©Xe©Z Ho$co. H¥${f Im˶mMo ‘§S>c A{YH$mar EH$ZmW Mmdao ¶m§Zrhr {nH$mMr CËnmXZ H$mT>co Amho. ~mimgmho~ T>moao, à{VH$ Vw‘H$a, ‘¶wa T>moao, n§T>arZmW T>moao, amYm~mB© T>moao, nmhUr H$ê$Z g‘mYmZ 춺$ Ho$co. ¶m EH$ EH$a T> m o a o , A§ H w $ e T> m o a o , ¶w d amO T> m o a o , C‘o e {WQ> o , g{Ve nmd©Vr~mB© VmoS>H$a, ‘wÞm eoI, ¶m§Mo ghH$m¶© joÌmV OdiOdi nÞmg q¹$Q>c ^mVmMo {dH«$‘r

cm^co. ¶m ^mVmÀ¶m dmUmcm {~¶mʶmgmR>r ‘moR>çm à‘mUmV ‘mJUr Amho.

~dao ~§Yy§Zm ‘mV¥emoH$ dS>Jmd ‘mdi, {X 29 : dS>Jmd-‘mdi ~ma Agmo{gEeZMo ‘mOr Aܶj d à{gÕ dH$sc A°S>. adtÐ ~dao ¶m§À¶m ‘mVmolr ‘§Xm{H$Zr ~dao (92) ¶m§Mo d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. ˶m§À¶m‘mJo ^maVr¶ OZVm njmMo Á¶oð> ZoVo A°S>. A{dZme d gXmZ§X Ago nwÌ EH$ {ddm{hV H$ݶm, gyZm, ZmVd§S>o, nVd§S>o Agm ‘moR>m n[adma Amho. ˶m§À¶m A§V¶mÌog amOH$s¶ d gm‘m{OH$ joÌmVrc ‘mR>m OZg‘wXm¶ CnpñWV hmoVm.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a eãXH$moS>o H«$. 166 2

1

4

3

eãXH$moS>o H«$. 166 6

5

AmS>do eãX8

7 10

9

11 13

12

18

14

16

15 19

20

22

17 21 24

23

26

25

27

2

e|

4

3

Xm

S>

7

5

nm

d

V

Z

n

8

Xo

d

9

bmo

U

10

11

Mo

H$

12

U

h

b

15

^m

dm

_r

am

H$

S>r H$

13

14

Z

Q>r

16

1) Oéar,bH$S>m 2) MdXma, M{dï> 3) hmo_hdZ H$aUo, nyOUo 4) ñdV:Mm ñdmW© gmYUmam 5) XmUoXma 6) hmH$ 10) doioda, doiModoir 13) V`ma Pmbobo eoVmVbo YmÝ` 14) H$nmi 15) ZmgmS>r, Iam~r 17) _yJ, _Q>H$s, Mdir dJ¡ao 19) _¥Ë`y 20) àdmg, n`©Q>Z 25) Jmoï>

Z

_mo h

g

n

Q>

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

b

dm

U

V

Vr

ËH$m

131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd-Xm^mS>o 410506

22

J

[h

am

P

Z

H$m

a

A°S>. O`d§V `ed§V Xoe_wI ãcm°H$ Z§. 17, `ed§Vamd MìhmU g§Hw$c cmoUmdim, Vm. _mdi {O. _mo.Z§. 9822492406

VioJmd Xm^mS>o, [X. 20 : lr gX²>Jwé godm _§S>imV\}$ gmo_dma [X. 16 [S>g|~a amoOr XÎmO`§Vr CËgd gmOam H$aÊ`mV `oUma Amho. `§XmMo d¡{eîQ>ç åhUOo XÎmJwé§Mr Xhr^mVmMr _yVu gmH$ma H$aÊ`mV `oUma AgyZ {VÀ`mg_moa lr ñdm_r g_W© gmam_¥V J«§WmVrb 21 ì`m AÜ`m`mMr 108 nmam`Uo Ho$br OmUma AmhoV. gH$mir 7 Vo Xþnmar 3 `m doioVrb `m H$m`©H«$_mV ^m{dH$m§Zr Adí` gh^mJr ìhmdo, Ago AmdmhZ Am`moOH$m§Zr Ho$bo Amho.XÎmOÝ_, ^OZ, AmaVr, àgmXmMm bm^ gdmªZr ¿`mdm Ago AmdmhZ naoe Hw$bH$Uu, H$S>mobH$a H$m°bZr, A°Q>_ ßbmñQ> _mJo, VioJmd Xm^mS>o (9422014841) `m§Zr Ho$bo Amho.

{ddm[hV _wco, VrZ {ddm[hV _wcr d ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. 1949 nmgyZ Ë`m§Zr cmoUmdim `oWo {M¸$sMm ì`dgm` gwê$ Ho$cm. 2008 Vo 2013 `m H$mcmdYrV Ë`m§Zr O¡Z lmdH$ g§KmMo g§KnVr åhUyZ H$m_ nm[hco. {d{dY amoJm§da Am¡fYmonMmamH$[aVm Vo cmoUmdù`mV à{gÕ hmoVo.

n§Mm`V _[hbm eº$s A{^`mZ VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21:

nmUr `moOZm H$m`m©pÝdV; {edUo, gS>dbrV AmZ§XmoËgd Am¡jU H$éZ _mZbo Am^ma nmUr `moOZm H$m`m©pÝdV Pmë`m_wio `m XmoÝhr Jmdm§_Ü`o AmZ§XmoËgd gmOam H$aÊ`mV Ambm. JmdH$è`m§H$Sy>Z Am_Xma ^oJS>o d nXm{YH$mè`m§Mo Am¡jU H$éZ ñdmJV H$aÊ`mV Ambo. `moOZm A§_bmV AmUë`m~Ôb Ë`m§Mo Am^ma _mZÊ`mV Ambo. à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, H$m`m©Ü`j àem§V T>moao, AemoH$ Jm`H$dmS>, EH$ZmWamd [Q>io, Jwbm~amd daKS>o, gm¡. g{dVm

cmoUmdim, [X 6 : ZdaËZ {M¸$sMo g§ñWmnH$ YZamOOr OwJamOOr nmaI (84) `m§Mo d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m_mJo XmoZ

_[hbm g§Kmda A{ZVm ZmQ>H$

XÎmO`§Vr CËgd 16 [S>g|~abm

VioJmd Xm^mS>o, [X. 20 : amï´>r` no`Ob `moOZoA§VJ©V {edUo `oWo 80 bmI d gS>dbr `oWo 40 bmI én`o {dH$mg {ZYr IM© H$éZ ZinmUr nwadR>m `moOZm ZwH$VrM H$m`m©pÝdV H$aÊ`mV Ambr. Ë`mMo CX²KmQ>Z Am_Xma g§O` (~mim) ^oJS>o `m§À`mhñVo H$aÊ`mV Ambo. `m àg§Jr g^mnVr amOmam_ qeXo, Cng^mnVr a§OZmVmB© JamS>o,

Omhra ZmoQ>rg V_m_ cmoH$m§g `m Omhra ZmoQ>rgrÛmao H$i{dÊ`mV `oVo H$s, VwH$S>r nwUo, nmoQ> VwH$S>r, VmcwH$m _mdiMo hÔrVrc _o g~² a{OñQ´>ma gmho~ cmoUmdim/dS>Jmd _mdi `m§Mo hÔrVrc, {Oëhm n[afX nwUoH$S>rc, VmcwH$m _mdi n§Mm`V g{_Vr hÔrVrc, Jmd _m¡Oo ‘Xodco’ VmcwH$m. _mdi, {Oëhm. nwUo `oWrc {_iH$V Ë`mg JQ> Z§~a. 355 EHy$U joÌ hoŠQ>a 00-40 Ama, AmH$ma ê$n`o 01-25 n¡go, gXa {_iH$VrMo 7/12 Mo aoH$m°S>©cm ZdrZ eVuMm eoam Amho. Ë`mg {dÚ_mZ _mcH$ lr. [H$gZ _mê$Vr Am§~oH$a, lr. {dÇ>c _mê$Vr Am§~oH$a, lr. Zm_Xod _mê$Vr Am§~oH$a d BVa 6 amhUma. Xodco, VmcwH$m. _mdi, {Oëhm. nwUo. `m§Zr gXa {_iH$V Am_Mo A{ecm§g H$m`_ IwfIaoXr XoÊ`mMo H$~wc Ho$co Amho. VgoM gXa {_iH$V {Zd©oY {ZOmoI_r d ~moOma[hV Agë`mMm ^adgm Am_Mo A{ecm§g [Xcocm Amho. Var gXa {_iH$Vr g§X^m©V AÝ` H$moUmMmhr H$gë`mhr àH$maMm h¸$, [hVg§~§Y, gmR>oIV, H$amaZm_m, _wIË`manÌ, IaoXrIV, {dgmanmdVr, JhmU, XmZ, crO, crZ, Xmdm, nmoQ>Jr, Hw$i, I§S>, d[hdmQ> AJa H$moUË`mhr àH$maMm h¸$ d [hVg§~§Y Agë`mg gXaMr ZmoQ>rg à{gÕ PmconmgyZ 08 [XdgmMo _wXVr_Ü`o Am_À`m Imcrc nÎ`mda coIr haH$VrZo d H$mJXmonÌr g_j Am_Mr ImVa O_m H$ê$Z Úmdr, darc _wXVrV H$moUmMrhr H$gcrhr coIr haH$V Z Amë`mg gXa {_iH$VrV H$moUmMmhr H$gë`mhr àH$maMm h¸$, [hVg§~§Y Zmhr. Agë`mg Ë`m§Zr Vmo OmUrd nwd©H$ gmoSy>Z [Xcocm Amho Ago g_OyZ d gXa {_iH$Vr {Zd©oY, {ZOmoI_r d ~moOma[hV Amho. Ago g_OyZ Am_Mo A{ec gXa {_iH$Vr g§X^m©V H$m`Xoera hñVm§VamMm ì`dhma nwU© H$aVrc. _mJmhÿZ Hw$UmMrhr H$gë`mhr àH$maMr VH«$ma MmcUma Zmhr, `mMr Zm|X ¿`mdr.

YZamOOr nmaI `m§Mo {ZYZ

20

9

17

19

18

A

6

{e

1) ZmBbmO 4) _mJo nmam bmdbobr H$mM, Á`mV Amnbo à{Vq~~ [XgVo 7) Ho$g 8) bmoH$m§Mm R>nH$m, qZXm 9) {MQ>H$dUo 11) KmU 12) é{Ya 13) {ndim 16) H$„m, JS>~S>, AmoaS>m 18) EoŠ`, VmXmå`, {_giyZ OmUo 21) AmoVrd bmoI§S> 22) Yy_« 23) Ho$di 24) ^`, Xamam, Oa~, dMH$ 26) gUmMo [Xdg 27) Xþgè`m àH$mao

C^o eãX-

eãXH$moS>o H«$.165 Mo CÎma 1

8 [S>g|~a 2013

JmdS>o, A°S>. {dídZmW ^oJS>o, OmqbXa Ym_UH$a, YZ§O` [Q>io Am{U _moR>çm g§»`oZo ZmJ[aH$ CnpñWV hmoVo.

n§Mm`V _[hbm eº$s A{^`mZmA§VJ©V _[hbm g§KmÀ`m gXñ`nXr Om§~dS>o JmdÀ`m gan§M A{ZVm g{MZ ZmQ>H$ `m§Mr ZwH$VrM {ZdS> H$aÊ`mV Ambr. _mdi {dH$mg JQ>mVrb {dÚ_mZ gXñ`m AM©Zm g§Xrn Kmao (gan§M ~o~oS>Amohmoi) `m§Mm gan§MnXmMm H$m`©H$mi g§nwï>mV Amë`mZo g§KmMo gXñ`nX [aº$ Pmbo. gXa [aº$nX ^aÊ`mgmR>r n§Mm`V g{_VrÀ`m g^mJ¥hmV {ZdS>UyH$ 19 Zmoìh|~a amoOr Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambr hmoVr. Ë`mdoir A{ZVm ZmQ>H$ `m§Mr EH$_VmZo {ZdS> H$aÊ`mV Ambr, Ago {Oëhm

n [ a f X H$m`m©b`mg H$i{dÊ`mV Ambo. {ZdS>r~Ôb Am_Xma ~mim ^oJS>o, g^mnVr amOmam_ qeXo, Cng^mnVr a§OZm JamS>o, {Oëhm n[afX gXñ`m g{dVm JmdS>o, Jwbm~ daKS>o, _§Jbm ^oJS>o `m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo.

d¥ÜXml_ ñdV:Mo ñdV: H$é eH$Umè`m 7 ór nwéf d¥ÜXm§Mr VioJmd ñQ>oeZ `oWo EH$Ì Hw$Qw>§~ åhUyZ KaJwVr ì`dñWm H$aÊ`mMo R>a{dbo Amho. BÀNw>H$m§Zr Ëd[aV g§nH©$ H$amdm. Omoer- 9226747746, 9273159675


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

10

aº$Xm~, ZmS>r, dOZ, gmIa, hmS>m§Mm {R>gyinUm; ~mnygmho~ ‘moH$metMo amoQ>ar d ZmJao B[ñnVimV’©o$ 70 nmo{cgm§Mr VnmgUr ghóM§ÐXe©Z [X_mImV VioJmd Xm^mS>o, {X 3 : amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘. Am¶. S>r. gr. d ZmJao Ep³gS>|Q> A±S> OZac hm°pñnQ>c ñdamÁ¶ZJar, VioJmd ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo VioJmd, dS>Jmd d H$m‘eoV ¶oWrc nmocrg A{YH$mar d H$‘©Mmar dJ© ¶m§Mr {X. 24 Zmoìh|~a amoOr ‘mo’$V Amamo½¶ VnmgUr H$aʶmV Amcr. ¶m Amamo½¶ VnmgUr‘ܶo 70 nmo{cgm§Mr Amamo½¶ VnmgUr H$aʶmV Amcr. ¶m‘ܶo ãcS> àoea, nëg, dOZ, ãcS> ewJa, {h‘mo½cmo{~Z, B©.Or.gr. d hmS>m§Mm {R>gwinUm ¶m Vnmgʶm ‘mo’$V H$aʶmV Amë¶m. S>m°. {ZVrZ ZmJao d S>m°. gwa^r ZmJao ¶m§Zr Amamo½¶ VnmgUr H$ê$Z ‘mJ©Xe©Z Ho$co. gXa H$m¶©H«$‘mgmR>r ‘ZmoO cmo{h¶m, nmocrg A{YjH$, nwUo ¶m§Zr ew^oÀN>m nmR>{dë¶m d gXa H$m¶©H«$‘ Xadfu Am¶mo{OV H$aʶmV ¶mdm Ago AmdmhZ Ho$co. amO|Ð nmQ>rc, nmocrg {ZarjH$, VioJmd ¶m§Zr amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘. Am¶. S>r. gr.Mo hm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$ë¶m~Ôc Am^ma ‘mZco. ¶oWyZ nwT>o Amåhr ¶mhrnojm XþnQ>rZo H$m‘ H$ê$Z g‘mOmMr gd©VmonarZo H$miOr KoD$ Ago ˶m§Zr Z‘yX Ho$co. g§ñWmnH$ Aܶj amo. g§Vmof Im§S>Jo åhUmco, “amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘. Am¶. S>r. gr. Xadfu dmhZMmcH$ d p³cZa ¶m§À¶mgmR>r ‘añVm gwajm d Amamo½¶ VnmgUr

Amamo½¶ VnmgUr H$aVmZm S>m°. gm¡. gwa^r ZmJao. gmo~V amo. g§Vmof Im§S>Jo, amo.{ham‘U ~moÌo, amo. A°S>. ‘pÀN>¨Ð KmoOJo, amo. gwhmg Jê$S>, amo. A{Zc XUmB©V d BVa. {e~ra’ hm CnH«$‘ nmocrg A{YH$mè¶m§À¶m S>m°. {ZVrZ ZmJao ¶m§Zr Ho$co d Amamo½¶ {df¶r ‘XVrZo am~{dco. VgoM ¶oWyZ nwT>o ‘nmocrg gImoc ‘m{hVr S>m°. gwa^r ZmJao ¶m§Zr {Xcr. amo. Amamo½¶ VnmgUr’ hm H$m¶©H«$‘hr Xadfu KoʶmV A°S>. ‘pÀN>¨Ð KmoOJo, amo. gwXm‘ Xm^mS>o, amo. ¶oB©c.” A{Zc XZmB©V, amo. gwhmg Jê$S>, amo. g{MZ amoQ>ar Aܶj {ham‘U ~moÌo åhUmco nmocrg H$moidUH$a, amo. AO¶ nmQ>rc, amo. am‘ZmW dJ© g‘mOmgmR>r 24 Vmg {Xdg amÌ H$m‘ H$arV H$cmdS>o, amo. amhþc IiXo d ³c~Mo BVa gd© AgVmo. VæmgmR>r ˶m§Mo Amamo½¶ A{Ve¶ gwÑT> nXm{YH$mè¶m§Zr H$m¶©H«$‘mÀ¶m ¶epñdVogmR>r AgUo JaOoMo Amho. gwÑT> Amamo½¶m‘wio nmocrg l‘ KoVco. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmcZ amo. XÎmm̶ dJ© g‘mOmMr A{YH$ VËnaVoZo H$miOr KoVcr ndma ¶m§Zr Ho$co. Am^ma amo. amOoe H$Sy> ¶m§Zr Ago ˶m§Zr Z‘yX Ho$co. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ ‘mZco.

~mnygmho~ d gm¡. gwZ§Xm ‘moH$mer

Y‘©dra e§^yamOo ¶wdm ‘§M

gañdVr {dÚm_§[XamV {d{dY ñnYm© CËgmhmV VioJmd Xm^mS>o, {X 3 : gañdVr {dÚm‘§{Xa ¶oWo gmcm~mXmà‘mUo ¶m hr dfu Am§Vaemco¶ ñnYm© CËgmhmV nma nS>ë¶m. JUnVr AWd©erf©, {Z~§Y, dº¥$Ëd, àíZ‘§Owfm, ~wÕr~i ¶m ñnYm© KoʶmV Amë¶m. ¶m ñnYm©V gw‘mao 10 emim§À¶m 137 {dÚm϶mªMm g‘mdoe hmoVm. ¶m {d{dY ñnYmªMo narjU AaqdX ’$S>Ho$,

VioJmd Xm^mS>o, {X 24 : ~mnygmho~ ‘moH$mer ¶m§Mm ‘ghóM§ÐXe©Z’ gmohim ‘moR>çm {X‘mImV ñdm‘rH¥$nm hm°c-nwUo ¶oWo g§nÞ Pmcm. ¶m H$m¡Qw>§{~H$ gmohù¶mMr a§JV gw§Xa am§Jmoir, gZB©, nm¶KS>çm nmhþʶm§Mr cJ~J ¶m§Zr A{YH$M dmT>cr. gmohù¶mMo gyÌg§MmcZ S>m°. {‘qcX d S>m°. gm¡. gwIXm ¶m§Zr Ho$co. àma§^r ‘mHª$S>o¶ nyOZ d gwdm{gZtZr 81 {Xì¶mZo Ho$coë¶m Am¡jUmZo Pmcr. ¶mZ§Va YZ§O¶ {Iao ¶m§Zr ~mnygmho~m§da {c{hcoë¶m H${dVoMo àH$meZ d dmMZ H$aʶmV Amco. CnpñWV ZmVcJm§Zr Amnco ‘ZmoJV 춺$ Ho$co {M. am{YH$m {hZo H$cmË‘H$[aVrZo V¶ma Ho$cocm ~mnygmho~m§À¶m OrdZmdarc ñcmB©S>emo gmXa Ho$cm. àm. gw^mf gmdaH$a ¶m§Zr coIZ Ho$coë¶m gÝ‘mZnÌmMo dmMZ aËZmH$a gmdaH$a ¶m§Zr Ho$co. gmám{hH$ A§~aMo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a ¶m§Zr Img e¡crV ‘ZmoJV 춺$ H$ê$Z ew^oÀN>m {Xë¶m. {M. g‘¥Õr amhþaH$a {hMo ‘ZmoJV d {M. OwB© amOyaH$a ñda{MV H$mì¶dmMZ AmOmo~m§Zm AmZ§X XoD$Z Jocm.~mnygmho~m§Zr ew^oÀN>m XoʶmgmR>r gw‘mao {XS>eo Amá, {‘Ì CnpñWV hmoVo. nwÌ, H$ݶm, gyZ, OmdB© ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo gwaoI Am¶moOZ Ho$co. gwJ«mg ^moOZmZo H$m¶©H«$mMr gm§JVm Pmcr.

{H$aU nairH$a gm¡. {‘Zmjr ^aS>, gm¡. Á¶moVr ZmJnyaH$a, gm¡. daXm gmR>o, gm¡. dgwYm Iao, lr‘Vr gwf‘m Hw$cH$Uu, T>dio, qeXo ¶m§Zr Ho$co. H$m¶©H«$‘mÀ¶m CX²KmQ>Z àg§Jr g§ñWoMo Aܶj {Xcrn Hw$cH$Uu Cnmܶj gwaoe P|S>, AZ§V ^monio, H$m¶©dmh a‘oe {WQ>o, àmW{‘H$ {d^mJ à‘wI lr‘Vr AZwamYm

VmnrH$a, gm¡. Á¶moVr MmoiH$a, ‘mܶ{‘H$ ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. aoIm naXoer gm¡. {ZVm X{hVwco, gm¡. Mono, gm¡. BZm‘Xma ¶m§Mr CnpñWV hmoVr. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ àmW{‘H$ ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. {dÚm AS>gwio d gyÌg§MmcZ qeXo ga ¶m§Zr Ho$co.

g§ñWmnH$ : lr. g§O¶ H$mc©o 24 Vmg ê$½Udm{hH$m d eddm{hHo$gmR>r g§nH©$ JmoaI H$mc©o : 9890095407/8796216399 {H$emoa JmS>o : 9767370050/9921121456

OmJm ^mS>çmZo XoUo Amho VioJmd Xm^mS>o, AmZ§XZJa ¶oWo 180 ñHo$. ’y$Q> OmJm ’${Z©Magh Ëd[aV ^mS>çmZo XoUo Amho. XþH$mZ, Am°’$sg, XdmImZm, ³cmgoggmR>r Cn¶wº$ OmJm Vi‘Oë¶mda d MmH$U amoS> cJV Amho. g§nH©$ : ‘mo~m. 8411877889, 9372670859

Versa Control Talegaon-Dabhade A Fast growing professionally managed company is looking for

Junior Accountant

BZaìhrc ³c~cm gm¡. {n„o ¶m§Mr ^oQ> VioJmd Xm^mS>o, {X 28 : BZaìhrc ³c~À¶m {S>pñQ´>H$ MoAa‘Z gm¡. dfm© {n„o ¶m§Zr VioJmd Xm^mS>o BZapìhc ³c~cm ZwH$VrM g{XÀN>m ^oQ> {Xcr. ³c~À¶m Aܶj gm¡. n„dr {~Mo ¶m§Zr Ë`m§Mo ñdmJV Ho$co. ³c~Mm ì¶dhma, goH«o$Q>ar [anmoQ>©, I{OZXmam§Mm Ahdmc, Aܶjm§Zr am~{dcoco CnH«$‘, nÌì¶dhmamMm AmT>mdm Ë`m§Zr KoVcm. H$m‘H$mO A{Ve¶ ¶mo½¶ nÕVrZo Am{U

O~m~XmarZo Mmcy Agë¶mMo gm¡. {n„o ¶m§Zr Z‘yX Ho$co. B© c{ZªJ gwH$ݶm ñdmJV, ‘Vr‘§X emim‘Yrc H$m¶© AmXr CnH«$‘m§Mo {deof H$m¡VwH$ Ho$co. Hw$. Am{XVr {~Mo {hcm O‘©Z ^mfoV {dÚmnrR>mV {‘imcoë¶m ¶em~Ôc ‘¶§J A{Mìha’ ¶m nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV H$aʶmV Amco. Vgo XmoZ ‘wctZm ³c~ A°H°$S>‘rV’©o$ Mmc{dë¶m OmUmè¶m O‘©Z ^mfogmR>r 1

dfm©À¶m H$mog©Mr ñnm°Zg©ern XoʶmV Amcr. ‘mJrc dfm©Vrb ¶m ³c~À¶m Aܶjm gm¡. ZrVm H$mimoIo ¶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm. VgoM Aܶjm n„dr {~Mo ¶m§Zm H$m¶m©~Ôc ew^oÀN>m {Xë¶m. H$m¶©H«$‘mg gm¡. Ac^m nmaoI, Xrnm Jm§Jc, H°$W[aZ ‘°S>‘ d g§Mm{cH$m CnpñWV hmo˶m. gm¡. {~Mo ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Eligibility : 1. B.com/M.com 2. Minimum 1 year experience/fresher’s may also apply 3. Knowledge of Tally ERP9&MS Office Write to or Contact

Versa Control Survey No. 432/1/2 S.no. 432/1/2, Near Swarj Nagari, Talegaon Dabhade, Pune-410507, Maharashtra, India. Web: www.versacontrols.com, Email: info@versacontrols.com Te. : 02114-287427/223239/9850715514/9049391049


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

‘Xþ

:ImMm S>m|Ja H$mogiVmo. gJi§ {N>Þ{dpÀN>Þ’ Aem ñdê$nmMo S>m¶cm°J AmnU Zoh‘r EoH$Vmo. Amnë¶m ghdmgmV ¶oUmam à˶oH$OU Amnmnë¶m ^mdZm Amnë¶mOdi 춺$ H$aVmo. ¶m ^mdZm§‘ܶo AmZ§XmÀ¶m ^mdZm WmoS>çm Am{U Xþ:ImÀ¶m ^mdZm gX¡d OmñV AgVmV. Anojm, Cnojm, ‘mZhmZr, {Zamem, doXZm, (em[aarH$ Am{U ‘mZ{gH$) Aem Ag§»¶ S>§Im§Zr ‘mUg§ ~è¶mn¡H$s Km¶mi Pmcobr AgVmV. EH$doi em[aarH$ OI‘m Am¡fYmonMmam§Zr ^ê$Z ¶oD$ eH$VmV. EImXm d«U e[aamda am{hcm Var ’$mago {~KS>V Zmhr. nU ‘mZ{gH$ OI‘m Iyn àm. O¶§V Imoc AgVmV. ˶m ^ê$Z ¶oU§ H$‘©H$R>rU! ˶mVyZ ¶m ‘mZ{gH$ OI‘m§M§ ñdê$n [H$aH$moi, Vrd« qH$dm A{VVrd« Agy eH$V§. {H$˶oH$doim H$mhr ‘mUg§ AJXr Q>moH$mMr ^y{‘H$m KoD$Z ñdV:M§ eara ApñVËdhr g§ndVmV. ‘r Aem AZoH$ KQ>Zm nm{hë¶m, dmMë¶m. ‘cm Zoh‘r hm àíZ nS>Vmo H$s hm A{VaoH$ H$emgmR>r? ‘mZ{gH$ OI‘m Pmë¶mda {dìhiʶm OI‘m hmoVmV Var H$em? - Iyn {dMma Ho$ë¶mZ§Va ‘cm EH$ n§MgyÌr {‘imcr. ‘cm dmQ>V§, ¶m n§MgyÌrMm Cn¶moJ Ho$ë¶mg ZìdX-n§MmÊUd Q>¸o$ ‘mZ{gH$ OI‘m hmoUma ZmhrV. AIoaMo nmM Q>¸o$ EdT>çmgmR>r gmoS>coV H$s H$Xm{MV ¶m n§MgyÌrcm ^oXÿZ OmUmè¶m H$mhr AH$pënV KQ>Zm KSy> eH$VmV. hr n§MgyÌr Aer- 1) J¥hrV 2) ñdrH¥$Vr 3) OmJ¥Vr 4) gh‘Vr 5) AZw‘Vr. H$mhr Jmoï>r J¥hrV Yamì¶mM cmJVmV. AmnAmnU doJù¶m ñd^mdmMo AmhmoV, KaMr ‘mUg§, ZmVodmB©H$, {‘Ì‘¡{ÌUr, {OWo ZmoH$ar H$aVmo {VWhr ‘mUg§-AdKm g‘mOM {^Þ {^Þ ñd^mdmMm AgVmo. à˶oH$ ì¶{º$ doJim, Ë ¶ m M § dmJU§, {VM§ Am¶wî¶ doJi§, Ñ{ï>H$moZ doJio, AmMma-{dMma amhUr‘mZ, Y‘©, OmVr, O‘mVr, g§ñH$ma, ê$T>r na§nam, {ejU, gJi§M doJi§ AgV§. ˶m‘wio Amnë¶m ghdmgmV ¶oUmam à˶oH$OU Amnë¶mM {dMmamà‘mUo qH$dm Anojoà‘mUo dmJocM Ag§ Zmhr. ho EH$Xm J¥hrV Yac§ H$s ‘J BVam§Mm h„m~moc ’$magm homV Zmhr. J¥hrV ho EH$ A^oÚ H$dM AgV§. Á¶m‘wio Amnë¶m g§doXZm§Zm g§ajU {‘iVo.

A‘wH$ EH$ ì¶{º$ AerM dmJUma ho EH$Xm J¥hrV Yaco H$s Amnc§ ‘Z AmnmoAmn ˶m ì¶{º$nmgyZ hmoD$ eH$Umè¶m CnÐdmH$S>o Xþc©j H$aV§. Xþgam ^mJ ñdrH¥$Vr. - Oo Amho Vo ñdrH$mam. OÝ‘ {ZgJ©XÎm AgVmo. H$moU˶m ì¶{º$À¶m, OmVrÀ¶m, Y‘m©À¶m KamV OÝ‘ {‘ioc ho H$moUcmhr gm§JVm ¶oV Zmhr. ˶mda H$mhr Cnm¶ Zmhr. `m ~m~VrV {dkmZ gwÕm ñVãY hmoV§. ‘J {OW§ OÝ‘ {‘imcm {VWcr Mm§Jcr-dmB©Q> n[apñWVr ñdrH$mamdrM cmJVo. Am{U nwT>À¶m Am¶wî¶mVhr hr pñdH¥$Vr EH$ ‘wcJm {eH$cm Xþgam OmñV Omod©oH$a ‘hÎdmMr! Zmhr {eH$cmñdrH$mam! ‘wcmZ§ naOmVrÀ¶m ‘wcrer c¾ Ho$c§ ñdrH$mam! Amnë¶m dHw$~mZwgma, e¡j{UH$ nmÌVoZwgma H$m‘/ZmoH$ar {‘imcr, ñdrH$mam. c¾ Pmc§- nËZr ’$maM A~mo c ,

‘‘©~§Y

8 {S>g|~a 2013

A{Vdfm©- gJi§ H$mhr qeJo amoIyZ YmdV Amcoë¶m ~¡cmgmaI§ AgV§. AmncrM gmdcr ^yV ~ZVo. Am{U EH$ M‘ËH$m[aH$ nmoIaU§ gwê$ hmoVo. WmoS>§ g‘OyZ ¿¶m. {Vgam ^mJ OmJ¥VrMm - Am¶wî¶mÀ¶m àË`oH$ diUmda OmJê$H$, OmJ¥V Agc§ nm{hOo. Am¶wî¶ hm gwÕm EH$ ì¶dhma Amho. XoU§-KoU§ AmhoM. {d{Z‘¶ Amho, ’$m¶XmZwH$gmZ Amho. åhUyZ AmnU H$moUmH$Sy>Zhr åhUOo AJXr g»»¶m§nmgyZ Vo na³¶m§n¶ªV ’$gdco OmUma Zmhr BVH$s OmJ¥Vr Amnë¶mV hdrM. H$maU ~è¶mM d o i m

11

{eH$cocm kmZr, gmho~, åhUyZ ‘r gm§JVmo VoM ~amo~a, ~mH$s gJio MyH$ Ag§ ZgV§. Vw‘À¶mnojmm d¶mZo chmZ Agcocr 춺$s gwÕm Amnë¶m {dMmamVrc EImÚm {dMmamMr H$iVZH$iV MwH$cocr {Xem XmIdy eH$Vo. AmnUm gdmª‘ܶo EH$ ‘BJmo’ AgVmo. Vmo hQ>© hmoVmo. ‘J gh‘Vr hmoV Zmhr. {dMmam§er AmnU gh‘V Pmcm Zmhr Va ì¶{º$ ì¶qº$‘Yrc ^m§S>Uo, Q>rH$m, CImù¶m-nmImù`m, dmX{ddmX àg§Jr ‘mam‘mè¶m ho gJi§ R>acoc§ AgV§. Mm§Jë¶m Jmoï>ter Zoh‘r gh‘V Agmd§. Amnë¶m Xþí‘ZmZ§, {damoYH$mZ§ Va OZH$ë¶mUdmXr Mm§Jcm {dMma ‘m§S>cm Agoc Va AmnU Amncr gh‘Vr Úm¶cm H$mhrM haH$V Zmhr. Am{U nmMì¶m KQ>H$ ¶m n§MgyÌrcm åhUOo ‘AZw‘Vr’ XoU§. KaXma Hw$Qy>§~, ZmoH$ar ì¶dgm¶ ¶m‘ܶo AmnU Á¶m ñWmZmda H$m‘ H$aVmo, ˶m ñWmZmÀ¶m {heo~mZ§, XOm©Zo AZoH$ {df¶ Amnë¶mH$S>o AZw‘VrgmR>r ¶oV AgVmV. ¶mo½¶m¶mo½¶ VoM {dMma H$ê$Z Amncm AZw‘Vr Úmdr qH$dm Xoʶmg haH$V Zmhr ¶mMm gmYH$-~mYH$ {dMma H$ê$Z d Amnë¶m AZw‘VrZo H$m¶

‘mZ{gH$ OI‘m§darc

n§MgyÌr qH$dm {eï>, ’$ma ào‘ H$aUmar, gJù¶m§Zm gm§^miUmar qH$dm Z gm§^miUmar- ñdrH$mam nËZrer nQ>V Zmhr, gai {S>ìhmog© ñdrH$mam. AmVmVmBnUmZ§ Hw$UmMmhr N>idmX H$am¶Mm Zmhr. B©ídamZ§ Oo Am¶wî¶ Og§ Zo‘yZ {Xc§ Va C§Mr ‘hmcmVë¶m C§Mr ~oS>dahr {Zdm§V Pmon cmJVo Am{U nmoømMr VaQ>o O{‘Zrda A§Wê$Z A§J ngac§ Var Pmon cmJVo. ‘cm ~r. nr. Amho, ‘Yw‘oh Amho, hmQ>© Q´>~c Amho. Oo H$mhr Amho Vo ñdrH$mam. åhUOo em§V OJVm ¶oV§. hmoV§ H$m¶, - Xþ:I {OVH§$ Hw$admic§ OmB©c {VV³¶m à‘mUmV Vr OI‘ ^i^iV amhVo. ‘J W¡‘mZ ‘J dmXi ‘J MH«$sdmXi- ‘J ËgwZm_r, - ‘J ‘hmnya-‘J

AmnU j‘Vonojm A{YH$ dmhmV OmVmo Am{U H$mR> {ZgQy>Z OmVmo. Amnë¶m j‘Vonojm A{YH$ F$U AmnU CMcVmo Am{U ˶mMm eodQ> {XdmiImoarV hmoVr. ¶mgmR>r ì¶dhmar Ñï>r hdr. Amnë¶m {dê$Õ H$Q>H$mañWmZ§ H$moUr Var H$arV Agy eH$V§. Amnmnë¶m àm°nQ>uda Amnë`m aº$mVë`mM H$moUmMmVar S>moim AgVmo. EHy$U ApñVËdmdaM AmnU OmJ¥V Zgë¶mg Kmcm KmVcm OmD$ eH$Vmo. `mgmR>r gmVË`mZo OmJ¥Vr hdr. ñdV:À¶m OrdZmV Am{U g‘mOOrdZmV gwÜXm hr OmJ¥Vr A{YH$ J{V‘mZ Am{U H$maUZwê$n Agmdr. Mm¡Wm ^mJ - gh‘VrMm. ¶mo½¶ Am{U Amdí¶H$ {VWo AmnU gh‘Vr Xe©dm¶cm H$m¶ haH$V Amho? ‘r àM§S>

n[aUm‘ hmoD$ eH$Vrc- Mm§Jco, dmB©Q>-¶mMm A§XmO ~m§YyZ AmnU gmamgma {dMma H$ê$Z AZw‘Vr Úm¶cm haH$V Zmhr. ~hþVoH$ gJio dmX gwê$ hmoVmV Vmo hr n§MgyÌr Z dmnaë¶m‘wio. OrdZ OJm¶M§ ‘J ‘~wÕmgmaIo em§V ìhm. CJmM /¶wÕmà‘mUo H$emcm dmJVm!’ gwIr Am{U g‘mYmZr OrdZ {‘idVm Amco nm{hOo. Vo Amnë¶mM hmVmV AgVo. CXm. à˶oH$ OÝ‘mcm ‘¥Ë¶y Amho ho g˶ OmUc§ H$s ‘¥Ë¶yM§ ^¶ CaV Zmhr. ‘mUyg AJ{VH$ hmoV Zmhr. EH$ cjmV ¿¶m- ^mdZm åhUOo XþYmicoco-CYmiUmao Aûd! ¶m Aœm§Zm {Z¶§{ÌV R>odUmam ‘doJ’ Amnë¶m hmVr Agcm H$s Pmc§ ‘J! JwS>{cH$

àJVr {dÚmc¶mMm Ho$di gÎmm; g§nÎmrZo kmZqXS>r gmohim ^mJV Zmhr {ddoH$hr hdm VioJmd ñQ>oeZ, {X 24 : g§Vloð> kmZoída ‘mD$crÀ¶m 717 ì¶m g§OrdZ g‘mYr gmohù¶m{Z{‘Îm B§Xmoar (‘mdi) ¶oWrc àJVr {dÚm ‘§Xra ¶m {dÚmc¶mMo dVrZo kmZqXS>r gmohù¶mMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. ¶m gmohù¶mMm ew^ma§^ ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o ¶m§Mo hñVo d ‘mOr {O. n. gXñ¶ àem§V T>moao ¶m§Mo à‘wI CnpñWVrV g§nÞ Pmcm. gwê$dmVrg ‘mD$ctMm g§OrdZ g‘mYr gmohim ¶m {df¶mda h.^.n. adtÐ ‘hmamO T>moao ¶m§Mo gwlmì¶ àdMZ Pmco. Amnë¶m à^mdr dmUrZo T>moao ‘hmamOm§Zr g‘mYr gmohù¶mMo {OdZ {MÌ C^o Ho$ë¶mZo {dÚmWu d CnpñWV ^m{dH$m§Zm Aly AmdaVm Amco Zmhr. àdMZmZ§Va emioÀ¶m àm§JUmVyZ J«§W nmcIr, n¶m©daU nmcIr (d¥jqXS>r) harZm‘mÀ¶m JOamV J«m‘àX{jUogmR>r H$mT>ʶmV Amcr. dmaH$ar dofmVrc {dÚmWu VgoM ZD$dmar gmS>rVrc {dÚmWuZr d S>mo³¶mda Vwier d¥§XmdZ-OcH$ce, ^Jì¶mV nVmH$m, Q>mi‘¥Xþ§JmMo {ZZmXmV kmZmo~m-‘mD$crÀ¶m O¶KmofmZo JmdmVrc dmVmdaU ^º$s‘¶ hmoD$Z Joco hmoVo. ‘mê$Vr ‘§{XamMo àm§JUmV [a¨JU KoʶmV Ambo. ˶m {R>H$mUr ’w$JS>çm, ’o$a d BVa AZoH$ Ioi KoʶmV Amco. ¶m [a¨JU H$m¶©H«$‘mV J«m‘ñW hr (‘{hcm d

g§Vloð> ‘mD$cr, {Zd¥ÎmrZmW, gmonmZXod, ‘wº$mB© VgoM g§V VwH$mam‘ ¶m§Mr doe^yfm H$ê$Z aWmVyZ ^m{dH$m§Zm Xe©Z XoV hmoVo. Q>mi‘¥Xÿ§J nWH$mMo nwT>o coPr‘ nWH$ d T>moc nWH$ hmoVo. JmdmVyZ OmJmoOmJr qXS>rMo ñdmJV ‘moR>çm ^º$s^mdmZo H$aʶmV ¶oV hmoVo. nwê$f) gh^mJr Pmco hmoVo. coPr‘ nWH$mg [a¶mO Vm§~moir d am‘ H$X‘nm§S>o ¶m§Zr Va n¶m©ÎmaU qXS>rg amOHw$‘ma daKS>o d g‘ra JmS>o VgoM J«§WqXS>rg {dO¶ gmiw§Ho$ d ‘§Jc ‘mZo ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. emco¶ ì¶dñWmnH$ g{‘VrMo Aܶj Xm‘moXa qeXo, ‘mOr Aܶj JUnVamd H$mimoIo, h.^.n. Hww§$S>{cH$ eodH$a, h.^.n. nmonQ>amd gmiw§Ho$, ‘mOr ‘w»¶mܶmnH$ XÎmÌm¶ XJS>o d crcmdVr gmiw§Ho$, ^JdmZ eodH$a, OJÞmW qhJo, Ym|S>r~m nmZgao, AcH$m qeXo ¶m§Zr hr {deof gh^mJ KoVcm. ‘w»¶mܶmnH$ H¡$cmg nmaYr d n¶©dojH$ S>r. S>r. T>‘T>oao ¶m§Zr ¶m kmZ qXS>rgmohù¶mMo g§¶moOZ Ho$co.

VioJmd ñQ>oeZ, {X 24 : g‘mOmMr ~m§{YcH$s ‘mZyZ {d{dY joÌmV C„oIZr¶ H$m¶© H$aUmao hr H$cmH$maM AgVmV. Am{U ¶m H$cmd§Vm§Mo ñ‘aU R>odUmao gwÕm g‘mO KS>{dUmao H$cmH$maM AgVmV. gܶmMr g‘mOmMr T>mgiVr pñWVr nmhVm ˶mV n[adV©Z KS>{dʶmMr VmH$X dmaH$ar g§àXm¶mVM Amho, Ago à{VnmXZ ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o ¶m§Zr B§Xmoar (‘mdi) ¶oWo Ho$co. gmB© ’«o$ÝS>g² gH©$c ¶m godm^mdr g§ñWoÀ¶m dVrZo 15 ì¶m df©onyVu {Z{‘Îm {d{dY joÌmV {deof H$m¶© H$aUmè¶m 16 OUm§Zm H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma Va 25 OUm§Zm {deof H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma àXmZ H$aʶmV Amco ˶mdoir ^oJS>o ~mocV hmoVo. AܶjñWmZr ^mOnmMo VmcwH$m à^mdr ^mñH$aamd åhmigH$a ho hmoVo. Va à‘wI A{VWr åhUyZ ^mOnm VmcwH$m H$m¶m©Ü¶j àem§V T>moao, VioJmd ZJan[afX {damoYr njZoVo JUoe ^oJS>o, g§V VwH$mam‘ gmIa H$maImZm g§MmcH$ g§^mOr ndma, gan§M emo^m qeXo, Cngan§M Am{ef T>moao, H$m‘Jma ZoVo àem§V ^mJdV d gmoZm~mB© XmXÿ B§XmoarH$a ì¶mgnrR>mda CnpñWV hmoVo. ¶mà«g§Jr ~mocVmZm åhmigH$a åhUmco H$s, kmZ, ^º$s d eº$sZo ‘hmamï´>mMm B{Vhmg KS>cm Amho d g§ñH¥$Vr Omonmgcr Jocr Amho. Ho$di gÎmm d g§nÎmr AgyZ MmcV Zmhr. Va VoWo {ddoH$ hr Agmdm cmJVmo. Ago åhmigH$a ¶m§Zr åhQ>co. bmoUmdim `oWrb {H$aU Jm¶H$dmS>, ZJago{dH$m

gwc^m C~mio (qn.qM.) h.^.n. {ZVrZ ‘hmamO H$mH$S>o (VioJmd) gwZrc ^m|JmS>o (‘midmS>r), aKwdra eocma (eocmadmS>r), g{MZ ^m§S>dcH$a (VioJmd), ^mD$gmho~ ndma (H$mÝhodmS>r) ‘§Jcm ~ZgmoS>o (Zmam¶UJmd), g§Vmof Om§^yiH$a (Om§iyi), gwaoe ^moa (OwÞa. gwaoe gmIdiH$a (VioJmd), XÎmm̶ Vag ({H$dio), S>m°. lr{Zdmg amd (gw§Xþiao), ~mimgmho~ JmS>o, (gwXþ§iXo), ~~Zamd XJS>o (~mdYZ) d AemoH$ H$maco (VioJmd) ¶m§Zm H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma Va g§Vmof Im§S>Jo (VioJmd) e§H$aamd eoiHo$ (VioJmd), à^mH$a Amoìhmi (dS>Jmd ‘mdi), à^m {edUoH$a ({edUo) ¶m§Mogh 25 OUm§Zm {deof H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma à«XmZ H$ê$Z Jm¡a{dʶmV Amco. ‘§Jcm ~ZgmoS>o d H$mH$S>o ‘hmamO ¶m§Zr gËH$mamg CÎma {Xco. H$m¶©H«$‘mg ZJago{dH$m A°S>. a§OZm ^mogoc, ‘Zgo VmcwH$m ga{MQ>Urg Aê$U qeXo, {dîUy Im§Xdo, CÕd eocma, ~~Zamd T>moao, H¥$fr ~mOma g{‘Vr g§MmcH$ Aê$U qeXo, {dZ¶ H$m{eX, ‘§Jc T>moao, Á¶moVr R>mH$a, ‘{Zfm ZmUoH$a, O¶XÎmm qeXo B˶mXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. gyÌg§MmcZ ^JdmZ MìhmU d ê$noe qeXo ¶m§Zr Ho$co. àmñVm{dH$ d ñdmJV g§ñWoMo Aܶj g§O¶ MìhmU ¶m§Zr Ho$co. {Z¶moOZ ^r‘amd C‘aOo, {Zd¥Îmr T>moao, amO|Ð ‘wZmoV, XeaW T>moao, ‘§Jc T>moao ¶m§Zr Ho$co. Am^ma cú‘U eocma ¶m§Zr ‘mZco.


gmám[hH

A§~a

{d{dY d¥Îm

_wbrMm emoY KoUmè`m nmo{bgm§Mo ZmJ[aH$m§Zr Ho$bo H$m¡VwH$ VioJmd Xm^mS>o, [X 1 : ñQ>oeZ n[agamVrc {gÕmW©ZJa_YyZ ~onÎmm Pmcoë`m 15 dfu` _wcrMm 10 [XdgmV N>S>m cmdyZ VioJmd nmo{cgm§Zr {Vcm gwIê$n Kar AmUyZ XmI{dco. EH$m Vê$UmÀ`m ZmXr cmJyZ hr Aënd`rZ _wcJr Kê$Z {ZKyZ Joë`m_wio {VMr AmB©, ~hrU d gd© ZmVodmB©H$ qMVoV hmoVo. hmVr cmJcoë`m _mo~B©c H«$_m§H$mdê$Z VioJmd nmo{cgm§Zr ~amo~a N>S>m cmdcm d {Vcm gwIê$n Kar AmUyZ gmoS>cr. {ZarjH$ jragmJa `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr nmocrg ZmB©H$ Eg. E. I§S>mJio `m§Zr VnmgmgmR>r ~aoM n[al_ KoVco. ZmJ[aH$m§Zr nmo{bgm§Mo H$m¡VwH$ Ho$bo.

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K H$m`©H«$_ : {Z~§Y ñnYm© gh^mJ : \$º$ eoOma Á`oð> g^mgX ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§[Xa dma : ~wYdma [X. 11/12/2013 gm`§. 5.00dm.

8 [S>g|~a 2013

12

Saptahik Amber 08 December 2013  

Latest news from Talegaon, Lonavala and Maval Area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you