Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

VioJmd Xm^mS>o df© 24 (A§H$ 51)

a{ddma 8/12/2013

a{O. Z§. 66399/93

Email : infokalpacademy@gmail.com

nmoñQ> nadmZm:

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

^maVr¶ OZVm njmMr ‘wg§S>r {X„rV H$m±J«ogMo nmZrnV: _mdi VmbwŠ`mVrb ^mOn H$m`©H$Ë`mªMm EH$M O„mof {ZJS>o (_mdi) [X. 28 :

Zdr {X„r, {X 8 : ‘ܶ àXoe, amOñWmZ, N>ÎmrgJS> d {X„r ¶m Mma ‘hÎdmÀ¶m amÁ¶m§À¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$m§‘ܶo ^maVr¶ OZVm njmZo OmoaXma ‘wg§S>r ‘macr. ‘ܶàXoemV dmT>rd ~imgh nj gÎmmê$T> Pmbm Amho. Va amOñWmZ‘ܶo H$m±J«ogcm Mmar‘w§S>çm MrV H$ê$Z njmZo gÎmm IoMyZ AmUcr. {X„rV H$m±J«ogMo nmZrnV Ho$ë`mZo ^mOnm H$m`©H$Ë`mª_Ü`o EH$M O„mofmMo dmVmdaU Amho. {ZH$mb bmJVmM ‘mdi Vmcw³¶mVrc ^mOn H$m¶©H$˶mª‘ܶo M¡Vݶ g§Mmabo. nwT>rcdfu 2014 gmcr cmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$m hmoUma Agë¶mZo Mma amÁ¶m§À¶m ¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$m§Zm ‘hÎd àmá Pmbo hmoVo. {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV ^mOnmbm _VXmam§Zr [Xbobm H$m¡b nmhVm H|$ÐmVrc ^mOn gÎmmê$T> hmoD$ eH$Vmo, `mda AàË`j

XoemVrc OZVm H$m±J«ogÀ¶m ^«ï>mMmar H$ma^mamcm {dQ>cr Amho, hoM `m {ZH$mbmdéZ ñnï> Pmbobo Amho. cmoH$m§Zm ~Xc hdm hmoVm Am{U ^«ï> H$m±J«ogbm gÎmonmgyZ Xÿa IoMyZ Ë`m§Zr hm Eo{Vhm{gH$ ~Xb KS>dyZ AmUbm Amho. Am. ~mim ^oJS>o

- Am_Xma ~mim ^oJS>o

{e¸$m_moV©~ Pmbobo Amho. cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV H$‘i Z¸$sM ’w$cUma Aer ImÌr ‘mdi Vmcw³¶mVrc ^mOn H$m¶©H$˶mªZm dmQ>V hmoVr. ¶m {df¶mda à{V{H«$¶m XoVmZm Am. ~mim ^oJS>o åhUmco H$s, XoemVrc OZVm H$m±J«ogÀ¶m ^«ï>mMmar H$ma^mamcm {dQ>cr Amho, hoM `m {ZH$mbmdéZ

JUoe eoQ>o ¶m§Zm CËH¥$ð> ZmJar àemgH$ nwañH$ma cmoUmdim, {X 6 : ‘w§~B©À¶m {edeº$s à{Vð>mZV’©o$ ¶oWrc ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§Zm CËH¥$ð> ehar àemgH$ ¶m amÁ¶ñVar¶ nwañH$mamZo Jm¡a{dʶmV Amco. Jocr 10 df©o ZJa{dH$mg {d^mJmV H$m¶©aV AgUmao eoQ>o E‘. Q>oH$. AgyZ àJV ZmJar ì¶dñWmnZmMo am¡ß¶nXH$ ˶m§Zm àmá Pmco Amho.

¶eXmV’©o$ A~©ZñQ>ma d ‘hmamï´> nÌH$ma g§KmMm ZdaËZ nwañH$mamhr ˶m§Zm {‘imcocm AgyZ AmnÎmr ì¶dñWmnZmV dm°qe½Q>ZÀ¶m OmJ{VH$ g§ñWoMo à{ejU ˶m§Zr nyU© Ho$co Amho. ˶m§À¶m ~±Ho$‘m’©$V ‘mc‘ÎmmH$a ^aUo, KZH$Mam ì¶dñWmnZ, eyݶ H$Mam, H$Mam‘wº$ eha Am{X àH$ënm§Mr àe§gm Pmcr Amho.

gwZrc eoiHo$

ñnï> Pmbobo Amho. ‘hmJmB©Zo H$ig JmR>cm Amho. gm‘mݶ ‘mUgmcm OrdZ OJUo ‘wpíH$c Pmcoco Amho. ¶m Ag§VmofmMo à{Vq~~ Mma amÁ¶m§À¶m {ZdS>UyH$ {ZH$mcm§‘ܶo C‘Q>coco Amho. ^maVr¶ OZVm ¶wdm ‘moMm©Mo ‘hmamï´> àXoe Cnmܶj d à{gÕ CÚmoOH$ gwZrc

g§Vmof Xm^mS>o

eoiHo$ åhUmco H$s; XoemÀ¶m H$ma^mamda H$m±J«ogMo {Z¶§ÌU am{hcoco Zmhr. Joë¶m 5 dfm©V ‘hmJmB© AmH$memcm {^S>cr. ¶m n[apñWVrda ‘mJ© H$mTy> eH$Umao I§~ra ì¶{º$‘Ëd åhUOo Za|Ð ‘moXr ¶mMr cmoH$m§Zm ImÌr nQ>cr Amho. cmoH$m§Zmhr ~Xc hdm Amho hoM ¶m {ZH$mcm§Zr XmIdyZ {Xco Amho.

ehamܶj g§Vmof Xm^mS>o åhUmbo, Za|Ð ‘moXr ¶m§Zm ~XZm‘ H$aʶmMo gd© {damoYH$m§Mo à¶ËZ nyU© ’$gco AmhoV. XoemMo I§~ra Zo¥VËd H$ê$Z ^maVmcm H$UIa d g‘¥Õ ~Z{dʶmgmR>r ‘moXr hoM gj‘ Agë¶mMr ImÌr cmoH$m§Zm dmQ>V Amho hmM ¶m {ZH$mcm§Mm AW© Amho.

_amR>r {dkmZ A{YdoeZmMo bmoUmdim, [X. 24 :

VioJmd Xm^mS>o, (AVwb ndma) [X. 24:

[X_mIXma CX²>KmQ>Z

ndmagmho~m§Mm dmT>{Xdg;

a§JVXma H$mì¶g§‘ocZ

bmoUmdim, [X. 28 :

VioJmd Xm^mS>o, {X 6 : H|$Ðr¶ H¥${f‘§Ìr d amï´>dmXr H$m±J«ogMo Aܶj eaXamd ndma ¶m§À¶m 76 ì¶m dmT>{Xdgm{Z{‘Îm 16 {S>g|~acm gm¶§. 6

dmOVm godmYm‘ dmMZmc¶ àm§JUmV H${d g§‘ocZ hmoUma Amho. ‘mdi VmcwH$m amï´>dmXrZo ˶mMo Am¶moOZ Ho$co Amho. H$dr Zmam¶U gw‘§V, H$dr O¶d§V OmYd, H$dr JmoHw$i ndma, H$dr CÕd H$mZS>o, H$d{¶Ìr cVm A{hdio, H$dr nwê$fmoÎm‘ gXm’w$co ¶m§À¶m H${dVm§Mm AmZ§X a{gH$m§Zm cwQ>Vm ¶oB©c. ‘mOr‘§Ìr ‘XZ ~m’$Zm CX²KmQ>H$, ‘m. Am. H¥$îUamd ^oJS>o Aܶj d C‘oe nmQ>rc, gwaoe Kwco, Am. cú‘U OJVmn, ‘mD$cr Xm^mS>o, ~mnygmho~ ^oJS>o, ~mimgmho~ Zodmio, JUoe Im§S>Jo, gwaoe YmoÌo, {dÇ>c qeXo, amOmam‘ amjo, JUoe H$mH$S>o d g§Vmof ^oJS>o B. à‘wI nmhþUo AgVrc. gd© a{gH$m§Zr Oê$a H$mì¶mZ§X ¿¶mdm, Ago AmdmhZ njmMo VmcwH$mܶj ~~Zamd ^oJS>o d ¶wdH$ emImܶj g§Xrn H$mH$S>o ¶m§Zr Ho$co Amho.

S>m°. Zrb_Hw$_ma I¡ao `m§Mm gÝ_mZ H$aVmZm S>m°. em§Vmam_ H$mUo. gmo~V lrH¥$îU dV©H$, S>m°. H$_bmH$m§V XogmB©, S>m°. _oYm Ywa§Ya d à^mH$a XodYa cmoUmdim, {X 7 : 48 ì`m A{Ib ^maVr` _amR>r {dkmZ A{YdoeZmbm `oWo ^ì` d [X_mIXma dmVmdaUmV Ama§^ Pmbm. dagmobr `oWrb _Zeº$s H|$ÐmÀ`m g^mJ¥hmV gw_mao 500 g§emoYH$, emók, {dX²>dmZ d {dkmZào_r `mV gh^mJr Pmbo AmhoV.

CnZJamܶjm§da ñdV:À¶m nm{cH$m àemgZmcm Am§XmocZmMm Bemam XoʶmMr doi

S>m°. em§Vmam_ H$mUo `m§À`m AÜ`jVoImbr Pmboë`m CX²KmQ>Zgmohù`mV à_wI dŠË`m åhUyZ grS>°H$À`m H$m`©H$mar g§Mm{bH$m S>m°. _oYm Ywa§Ya `m§Zr Amnbo {dMma _m§S>bo. ì`mgnrR>mda {dkmZ n[afXoMo AÜ`j à^mH$a XodYa, _Zeº$sMo JOmZZ Ho$iH$a, lrH¥$îU dV©H$, S>m°. H$_bmH$m§V XogmB© CnpñWV hmoVo.

VioJmd Xm^mS>o, {X 6 : ¶mo½¶ Vmo nmR>nwamdm H$ê$Zhr H$m‘o hmoV Zgë¶mZo ñdV:À¶mM àemgZmcm Am§XmocZmMm Bemam XoʶmMr doi CnZJamܶj JUoe H$mH$S>o ¶m§À¶mda Amcr. {dÚm{dhma H$m°cZrVrc añ˶m§da ‘moR>‘moR>o IÈo> nS>coco AgyZ Vo ‘wê$‘ Q>mHy$Z ~wO{dUo JaOoMo AgVmZm Joco 8

{d{dY joÌmV C„oIZr` H$m`© H$aUmè`m µì`º$s¨Mm `m àg§Jr gÝ_mZ H$aÊ`mV Ambm. gwYra JmS>Jri `m§Zr gwÌg§MmbZ Ho$bo. à^mH$a qeXo `m§Zr Am^ma _mZbo. A{YdoeZmÀ`m `e[ñdVogmR>r ~mny nmQ>rb, g§O` dmS>, gm¡. gw{ZVm amdU, gm¡. àJVr gmidoH$a, _mYd Iao d AÝ` narl_ KoV AmhoV.

‘{hZo ˶mH$S>o àemgZmMo Xþc©j hmoV Agë¶m~Ôc CnZJamܶjm§Zr A{YH$mè¶m§Zm Om~ {dMmacm. AmR> {Xdgm§V H$m‘ Pmco Zmhr Va Am§XmocZ Ho$co OmB©c, Aem Ame¶mMo coIr nÌM ˶m§Zr ‘w»¶m{YH$mè¶m§Zm {Xco. nmdgm‘wio ho H$m‘ cm§~Urda nS>co AgyZ cdH$aM Vo gwê$ Ho$co OmB©c Ago ‘w»¶m{YH$mè¶m§Zr gm§{JVco.


gmám[hH

cmoUmdim d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

2

gmdaH$a {dÚmc¶mV cm¶Ýg B© c{ZªJ àH$ën cmoUmdim, {X 4 : cmo. Z. nm. {ejU ‘§S>i emim H«$. 9 ñdm. gmdaH$a {dÚmc¶m‘ܶo n{hcm B© c{ZªJ àH$ën gwê$ H$aʶmV Amcm. cm¶Ýg³c~ Am°’$ cmoUmdim, amoQ>ar ³c~, ‘Zeº$s H|$Ð d cmoUmdim ZJan[afX ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo àH$ën gwê$ H$aʶmV Amcm Amho. cm¶Ýg ³c~ Am°’$ cmoUmdimMo Aܶj A°S>. g§Xrn AmJadmc ¶m§Mo hñVo àH$ënmMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Amco. ¶mdoir AmJadmc ¶m§À¶m dVrZo Jar~ d hmoVH$ê$ {dÚm϶mªZm AH$am gm¶H$ctMo dmQ>n H$aʶmV Amco. ZJamܶjm aoImVmB© Omoer, cm¶ÝgMo àm§Vnmc E‘. Oo. E’$ amOHw$‘maOr amR>moS>, CnZJamܶj à‘moX Jm¶H$dmS>, ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o, ZJago{dH$m emXmZ Mm¡Yar, AemoH$ ‘mdH$a, A{Zc nmZgao, {ejU ‘§S>i Cng^mnVr ~m~mgm~ eoI, amoQ>ar ³c~Mo

ZJamܶjm aoImVmB© Omoer ¶m§Zr A°S>. AmJadmc ¶m§À¶m gm¶H$c dmQ>n àH$ënm{df¶r Jm¡admoX²Jma H$mT>co. cm¶Ýg ³c~, amoQ>ar ³c~ d ‘Z:eº$s g§ñWoZo {Xcoë¶m g§JUH$ gw{dYo~Ôc g‘mYmZ 춺$ Ho$co. A°S>. AmJadmc ¶m§Zr g‘mOmÀ¶m eodQ>À¶m Wamn¶ªV H$m‘ H$aʶmMm ‘mZg 춺$ H$aVmZm {dÚm϶mªZr {Xcoë¶m gw{dYm§Mm OmñVrVOmñV dmna H$ê$Z ¶e g§nmXZ H$amdo, Ago AmdmhZ Ho$bo.

Aܶj adtÐ Hw$cH$Uu, cm¶Ýg ³c~Mo PmoZ MoAa‘Z ^yfU ‘wÏWm, ‘Zeº$sMo ~mnS>©oH$a, {ejU ‘§S>i gXñ¶ {dZ¶ {dÛm§g, {OVw^mB© H$ë¶mUOr, àmMm¶© Mm¡Yar ga, gmonmZ ^§Jmio, amO|Ð {XdoH$a, {ZVrZ H$ë¶mUOr g§Xrn ehm, Z§Xm Vm§Xio, XÎmm̶ Jdir, àdrU H$X‘, gan§M ~~Z IamV Am{X CnpñWV hmoVo.

[ajm MmcH$m§Zm gm‘m{OH$ gwajm Úmdr cmoUmdim, {X 4 : [ajmMmcH$ àdmem§Zm àdmgr godm XoV AgVmo. ˶m‘wio [ajmMmcH$m§Mo àíZ gaH$maZo gmoS>dmdoV Am{U ˶m§Zm, Amamo½¶ {d‘m, d¥ÕmnH$mimV noÝeZ B. godm {‘imì¶mV. VgoM ¶mgmR>r H$ë¶mUH$mar ‘§S>i Agmdo. H$maU [ajm MmcH$m§Zm gm‘m{OH$ gwajm nwa{dUo hr gaH$maMr O~m~Xmar R>aVo. Ago ‘V [ajm n§Mm¶VrMo Aܶj ~m~m H$m§~io ¶m§Zr ¶oWo 춺$ Ho$co. ‘hmamï´> [ajm n§Mm¶V cmoUmdim eha emIoÀ¶m g§nH©$ H$m¶m©c¶mMo CX²KmQ>Z eha

Imonmocr ¶oWo am¶JS> àog ³c~ ’$cH$mMo AZmdaU cmoUmdim, {X 4 : ~moaKmQ> (I§S>mim) ¶oWo am¶JS> àog ³c~À¶m ’$cH$mMo AZmdaU am¶JS> àog ³c~Mo g§ñWmH$ Aܶj VWm Á¶oð> nÌH$ma d ‘mOr nÌH$ma n[afXoMo ‘mOr Aܶj Eg. E‘. Xoe‘wI ¶m§Mo hñVo H$aʶmV Amco. {OëømV AZoH$ {R>H$mUr ho ’$cH$ cmdʶmV ¶oUma Agë¶mMo ¶mdoir {Oëhmܶj {dO¶ ndma ¶m§Zr gm§{JVco. ¶mdoir Eg. E‘. Xoe‘wI ¶m§Zr nÌH$mam§Zm ‘mJ©Xe©Z Ho$co. nÌH$mam§Zr g‘mOmgmR>r H$m‘ H$amdo VgoM {d{dY àH$ën gwê$ H$amdoV Ago Vo åhUmco. nÌH$mam§À¶m g‘ñ¶m AmnU emgZ Xa~mar ‘m§Sy>ZMm nmR>nwamdm H$aUma Agë¶mMo Vo åhUmco. ¶mdoir ‘amR>r nÌH$ma n[afXoMo Cnmܶj gw^mf ^maÛmO nwUo {Oëhm Aܶj eaX nm~io, ~mnygmho~ Jmoao, ‘hmamï´> nÌH$ma n[afXoMo g{Md g§Vmof ndma, am¶JS>Mo H$m¶m©Ü¶j g§Vmof noaUo, {‘qcX Aï>rH$a, amOy nmQ>rc, ‘hmXod gagmdo, ^maV am§OU{H$a, cmoUmdù¶mMo ‘mOr ZJamܶj àdrU H$X‘, cmoUmdim nÌH$ma g§KmMo Aܶj {Z{Ic H${dída, {demc {dH$mar, àem§V nwam{UH$ lram‘ Hw$‘R>oH$a, Imcmnwa àog ³c~Mo Aܶj àem§V Jmonmio H$O©V, Imcmnya àog ³c~Mo nXm{YH$mar gXñ¶ CnpñWV hmoVo.

nmocrg ñQ>oeZMo nmo. {Z. {dîUy ndma ¶m§Mo hñVo Pmco. ˶mdoir H$m§~io AܶjnXmdê$Z ~mocV hmoVo. ¶m H$m¶©H«$‘mg ZJagodH$ g§O¶ Jm¶H$dmS> AemoH$ ‘mdH$a, A{Zc nmZgao, ~mimgmho~ ’$mQ>H$, {Z{Ic H$drída, JUoe MìhmU, AemoH$ H$X‘, AmXrgh ehamVrc {d{dY [ajm g§KQ>Zm§Mo à{V{ZYr CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ~mocVmZm nmo. {Z. {dîUy ndma åhUmco H$s, [ajmMmcH$ d nmocrg ¶m§À¶m‘ܶo gwg§dmX AgUo JaOoMo Amho. ~m~y^mB© eoI ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co, hmOr Aã~mg B~«mhr‘ ImZ ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

cmoUmdim, {X 4 : ^maVmcm ñdmV§Í¶ {‘idyZ XoʶmV qhXÿ ~amo~aM ‘wñcr‘ ~m§Ydm§Mm ‘mocmMm dmQ>m Amho. ¶mV ^maVaËZ AãXþc H$cm‘ ¶m§Mo Zmd gdm©WmZo ¿¶mdo cmJoc Ago à{VnmXZ cmoUmdù¶mÀ¶m ZJamܶjm gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§Zr Ho$co. ‘m¡cmZm AãXþc H$cm‘ ¶m§Mr 125 dr O¶§Vr, D$Xÿ© àmW{‘H$ emim H«$. 3 ¶oWo {ejU ‘§S>imÀ¶m dVrZo ZwH$VrM gmOar H$aʶmV Amcr ˶mdoir ˶m ~mocV hmo˶m. H$m¶©H«$‘mg gd© ZJagodH$, ZJago{dH$m, {ejU ‘§S>imMo g^mnVr gh gd© gXñ¶

amï´>dmXr JQ>ZoVonXr A{_V Jdir {Z`wº$ cmoUmdim, {X 4 : ZJan[afXo_Ü`o amï´>dmXr H$m±J«ogÀ`m JQ>ZoVonXr ZJagodH$ A{_V Jdir `m§Mr {Z`wº$s H$aÊ`mV Ambr Am{U eha amï´>dmXrÀ`m KQ>ZoVrb VaVwXrZwgma hr ZdrZ {Z`wº$s Omhra Ho$br Amho, Ago {Zdmgr {Oëhm{YH$mè`m§Zr _w»`m{YH$mar JUoe eoQ>o `m§Zm H$i{dbo Amho. eoQ>o `m§Zm nmR>{dboë`m nÌmV åhQ>bo Amho H$s, amï´>dmXrÀ`m ZJagodH$m§_YyZ Vw§Jmbu {d^mJmVrb OoîR>ç ZmJ[aH$m§_YyZ amOy ~ƒo `m§Zm amï´>dmXrMo JQ>ZoVo Ho$bo hmoVo. _mÌ _mJrb df©^amV ZJamÜ`j d CnZJamÜ`j nXmÀ`m amOrZmå`mdéZ ZJan[afXoV Pmboë`m amOH$s` dmXmdéZ amï´>dmXrZo ~ƒo `m§À`m OmJr Jdir `m§Zm JQ>ZoVm ~Z{dbo Amho. ZJan[afXoVrb {d{dY {df` g{_Ë`m§À`m {ZdS>UwH$sV JQ>ZoË`m§À`m ^y{_Ho$bm _hËd AgVo.

^maVmÀ¶m ñdmV§Í¶mV ‘wpñc‘m§Mmhr dmQ>m

gaH$maH$Sy>Z H$m‘ hmoV Zmhr, ‘J AmnU H$ê$! cmoUmdim, {X 4 : gaH$maH$Sy>Z hmoV Zgoc Va gm‘m{OH$ ~m§YrcH$sÀ¶m ^mdZoVyZ AmnU H$m‘ H$ê$Z XmIdy Ago AmXe© CXmhaU {H$aU Jm¶H$dmS> ¶m§Zr KmcyZ {Xco. nm{cH$m emim H«$. 10 Mr XþX©em Am{U aIS>coco H$m‘ ¶mda Amnë¶m lr ñdm‘r g‘W© S>oìhcng©V’©o$ H$m¶mnmcQ> KS>dyZ {dÚmWu, nmcH$, {ejH$ Aem gdmªMm Xþdm Jm¶H$dmS> ¶m§Zr KoVcm. ZJamܶjm gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§À¶m hñVo ZyVZrH¥$V emioMo CX²KmQ>Z Pmco. ’$aer ~g{dUo, ~§X JQ>mao, ZdrZ nÌo, q^VtMr S>mJSw>Or, a§Ja§JmoQ>r ¶mda AS>rM cmImMm IM© Pmcm. kmZm~amo~a Amdí¶H$

XþX©em¶wº$ nm{cH$m emioMm {H$aU Jm¶H$dmS> ¶m§Zr Ho$cm H$m¶mnmcQ>

CnpñWV hmoVo. àma§^r EoVoem¶ ¶m {dÚm϶mªZo Hw$amU nR>U Ho$co. B. 9 drÀ¶m {dÚm϶mªZr ñdmJV JrV gmXa Ho$co. àmW{‘H$ eH$sc Amnm ¶m§Zr Ho$co. ‘m¡cmZm AmPmX ¶m§À¶m OrdZmda AmYm[aV ^mfUohr Pmcr. ‘w»¶mܶmnH$ gB©X Z„m‘§Xÿ, g§O¶ Jm¶H$dmS> ¶m§Zr Amnco {dMma 춺$ Ho$co. A‘Z nR>mU ¶m§Zr ImD$dmQ>n Ho$co. H$m¶©H«$‘ ¶eñdr H$aʶmgmR>r ~mimgmho~ ’$mQ>H$ ¶m§Zr n[al‘ Ho$co. gyÌg§MmcZ aOm‘wamX ga ¶m§Zr Ho$co. Am^ma amoeZ eoI ¶m§Zr Ho$co.

[ajmMmbH$m§Mo àíZ gmoS>{dÊ`mMr _mJUr

ApñVËdmV Zgboë`m gw{dYoMm H$a! cmoUmdim, {X 4 : ZJan[afXoZo ApñVËdmV Zgcoë¶m A{¾em‘H$ ¶§ÌUoda ¶m dfm©bmgyZ 3 Q>¸o$ A{¾em‘H$ H$a cmdë¶mZo ZmJ[aH$m§da H$amMm ~moOm dmT>Uma Amho. ZJan[afX joÌmV A{¾em‘H$ ¶§ÌUm ñd¶§nyU© H$am ¶m emgZmÀ¶m ‘mJ©Xe©H$ VËdmZwgma hm H$a cmdʶmV Amë¶mMo ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§Zr gm§{JVco. ‘hmamï´> emgZ d ZJan[afX ¶m§À¶m {ZYrVyZ VrZ ‘{hݶm§nydu 55 cmI ê$n¶m§Mr A{¾e‘Z JmS>r ZJan[afXoZo IaoXr Ho$cr Amho. {VMo

AÚmn nmqgJ Pmcoco Zmhr. ehamV H$moR>ohr A{¾e‘Z H|$Ð Zmhr. JmS>rda à{e{jV H$‘©Mmar Zmhr, ZmJ[aH$m§Zr AmnXH$mcrZ H$mimV H$moR>o g§nH©$ H$am¶Mm ¶m~m~V H$moUmcm ‘m{hVr Zmhr. H$gcrhr gw{dYm ZJan[afXoZo Z XoVm Ho$di JmS>r IaoXr Ho$cr, åhUyZ H$amV 3 Q>¸o$ dmT> Ho$ë¶mZo gd©Ì g§Vá à{V{H«$¶m C‘Q>cr Amho. ¶mnyduhr ZJan[afXoZo n«dmgr d n«XÿfU H$a cmXÿZ H$amoS>mo én¶o O‘m Ho$co. Va hm H$a cmdUVmZm cmoH$à{V{ZYtZm XoIrc H$ënZm XoU¶mV Amcr ZìhVr. Ago g‘OVo. àW‘

¶§ÌUm H$m¶m©ÝdrV H$am ‘JM H$a cmdm Aer ^y{‘H$m gÎmmYmar JQ>mVrc ZJagodH$ lrYa nwOmar d ghH$mar ¶m§Zr KoVcr Amho. ‘A{¾e‘Z ¶§ÌUm H$m¶m©ÝdrV H$aUo, ˶mda à[e{jVH$‘©Mmar Zo‘Uo ˶m§Mm nJma øm ~m~r M{M©H$ AmhoV. ¶m H$[aVm ZJan[afXoH$S>o {ZYr Zmhr ˶m‘wio H$amV 3 Q>¸o$ dmT> H$aʶmV Amcr Amho. H$am‘YyZ Amcoë¶m aH$‘oVy‘Z hr ¶m ¶§ÌUm H$m¶m©ÝdrV H$ʶmV ¶oUma Amho. ˶m‘wio ZmJarH$m§Zr J¡ag‘O H$ê$Z KoD$ Z¶o.’ Ago ‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§Mo åhUUo Amho.

gmo¶rgw{dYm ‘hÎdmÀ¶m AgyZ ˶mda ^mdr{nT>rMr OS>UKS>U Adc§~yZ Agë¶mMo {H$aU Jm¶H$dmS> åhUmco. ZdOrdZ Vê$U ‘§S>i d {ed¶moÕm à{Vð>mZMo ZmJoe Jm¶H$dmS>, gw{‘V Jm¶dmH$S>, g§Vmof Jm¶H$dmS>, A{ZHo$V Jm¶H$dmS> ¶m§Zr n[al‘ KoVco.

cmoUmdim, {X 6 : [ajmMmbH$ XoIrb àdmem§Zm godm XoVmo, Ë`m_wio Ë`m§Mo àíZ gaH$maZo gmoS>dmdoV Am{U Ë`m§Zm Amamo½` {d_m, noÝeZ AmXr gw{dYm Úmì`mV, `mgmR>r H$ë`mUH$mar _§S>i ñWmnZ H$amdo, Aer _mJUr H$éZ [ajmMmbH$m§Zm gm_m{OH$ gwajm XoUo hr gaH$maMr O~m~Xmar Amho, Ago à{VnmXZ _hmamï´> [ajm n§Mm`VrMo AÜ`j ~m~m H$m§~io `m§Zr ì`º$ Ho$bo. [X.1 [S>g|~a amoOr _hmamï´> [ajm n§Mm`V, bmoUmdim eha emIoÀ`m g§nH©$ H$m`m©b`mÀ`m CX²>KmQ>ZmMm H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm hmoVm. `màg§Jr H$m§~io ~mobV hmoVo. g§nH©$ H$m`m©b`mMo CX²>KmQ>Z bmoUmdim nmobrg ñQ>oeZMo nmobrg {ZarjH$ {dîUy ndma `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Ambo. H$m`©H«$_mÀ`m AÜ`jnXr n§Mm`V àXoe AÜ`j ~m~m H$m§~io hmoVo. `mdoir ZJagodH$ g§O` Jm`H$dmS>, AemoH$ _mdH$a, A{Zb nmZgao, {ejU _§S>imMo g^mnVr ~mimgmho~ \$mQ>H$, _mOr ZJagodH$ {ZIrb H${dída, Q>nar g§KQ>ZoMo AÜ`j JUoe MìhmU, AemoH$ H$X_ VgoM bmoUmdim _Yrb {d{dY [ajm g§KQ>ZoMo à{V{ZYr, [ajmMmbH$ d _mbH$ _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ eoI `m§Zr Ho$bo Va hmOr Amã~mg ImZ `m§Zr Am^ma _mZbo.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

‘w§~B© S>~odmë¶m§À`m g§KQ>Zm AܶjnXr ^mD$gmho~ H$ad§Xo

{ZdmameoS>Mo ^y‘rnyOZ H$aVmZm ~~Zamd ^oJS>o, gmo~V g§Xrn ^oJS>o, AemoH$ eocma, {ham‘U ^oJS>o, nmonQ>amd ^oJS>o, g§Xrn H$mH$S>o d Aݶ.

eocmadmS>r ñ‘emZ^y‘r {ZdmameoS>Mo ^y‘rnyOZ VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 26 : nwUo eha amï´>dmXr H$m±J«og njmÀ¶m amÁ¶g^m ImgXma d§XZm MìhmU ¶m§À¶m ImgXma {ZYrVyZ ‘§Oya Pmcoë¶m eocmadmS>r ñ‘emZ^y‘r {ZdmameoS>Mo ^y‘rnyOZ ‘mdi VmcwH$m amï´>dmXr H$m±J«ogMo Aܶj ~~Zamd ^oJS>o ¶m§À¶m hñVo g§nÞ Pmco.

H$m¶©H«$‘mV g§Xrn H$mH$S>o, AemoH$ eocma, nmonQ>amd ^oJS>o, {ham‘UZmZm ^oJS>o, gwXm‘ ^oJS>o, lrH$m§V ^oJS>o, g§Xrn ^oJS>o, {dZ¶ OmYd, AVwc ^oJS>o, gw¶©H$m§V ^oJS>o, O¶ ^oJS>o, ‘mohZ eocma, dg§V Omoer ¶mgh J«m‘ñW CnpñWV hmoVo. {Zdmam eoS>‘wio Xe{H«$¶m {dYrgmR>r

¶oUmè¶m cmoH$m§Mr D$Z, nmdgmnmgyZ g§ajU hmoD$Z J¡agmo¶ Xÿa hmoʶmg ‘XV hmoB©c Ago ~~Zamd ^oJS>o ¶mdoir åhUmco. H$m¶©H«$‘mMo g§¶moOZ ‘mdi VmcwH$m amï´>dmXr ¶wdH$ H$m±J«ogM n{gÕrà‘wI g{Ve ^oJS>o, {Zcoe ^oJS>o, CX¶ ^oJS>o, {dO¶ ^oJS>o, {H$aU ^oJS>o, Aj¶ ^oJS>o ¶m§Zr Ho$co.

H$m§{Vcmc emh emioV dñV§yMo àXe©Z VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 26 : H$m§Vrcmc ehm {dÚmc¶m‘ܶo {dÚm϶mªZr V¶ma Ho$coë¶m {d{dY H$cmË‘H$ dñVy§Mo àXe©Z ^a{dʶmV Amco. VgoM {dÚm϶mªgmR>r {d{dY ñnYmªMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco H$cm àXe©ZmMo CX²KmQ>Z H$cm{nZrÀ¶m Cnmܶjm d emco¶ g§MmcH$ ‘§S>imÀ¶m gXñ¶m gm¡. e{‘©cm ehm ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Amco. ‘hoe ehm d ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. gw‘Z amdV CnpñW˶m hmo˶m. ‘àXÿfU ‘wº$s’Mm g§Xoe XoUmar am§Jmoir, qH$dm ^mÁ¶m§Mo g°coS> S>oH$moaoeZ, Amamo½¶ d ñdmñ϶ CËnmXZm§Mr Om{hamV, PmS>o dmMdm d n¶m©daU dmMdm g§Xoe XoUmao H$mocmO Aem ñnYm© KoʶmV Amë¶m. narjU gm¡. e{‘©cm ehm d gm¡. gm¶cr YmS>do ¶m§Zr Ho$co. H$cmË‘H$ dñVy§À¶m àXe©ZmgmR>r B¶ÎmoZwgma {dÚm϶mªZm Q>mH$mdyVyZ {Q>H$mD$ AmH$me H§$Xrc,

àXe©ZmMo {ZarjU H$aVmZm gm¡. e{‘©cm ehm, ‘mݶda d gmo~V {dÚmWu. {Xdo gOmdQ> ’w$cXmUr gOmdQ> {d{dY ‘mim, g§{JVmMr dmÚo, H$mModa d XJS>mda a§JH$m‘ Ago {df¶ XoʶmV Amco hmoVo. {dÚm϶mªZr Ho$coë¶m H$cmË‘H$ dñVy§Mo gm¡. e{‘©cm ehm ¶m§Zr H$m¡VwH$ Ho$co d gd© {dÚmWu Am{U {ejH$m§Zr ¶mgmR>r {deof

n[al‘ KoVco AmhoV Ago Z‘yX Ho$co. ‘w»¶mܶm{nH$m gw‘Z amdV ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZwgma ¶m ñnYmªMo d àXe©ZmMo CËH¥$ï> {Z¶moOZ H$aʶmgmR>r àrVr ‘hmOZ d ê$nmcr AJadmc ¶m {e{jH$m§Zr {deof n[al‘ KoVco.

H¡$. S>m°. e§H$aamd nam§Ono ¶m§Zm AmXam§Ocr VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 26 : H$cm{nZrMo g§ñWmnH$ H¡$. S>m°). e§. dm. nam§Ono ¶m§À¶m ñ‘¥{V{XZr AmYr Ho$co{M nm{hOo ¶m H$m¶©H«$‘mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Ë`m§Zm AmXam§Ocr g‘{n©V Ho$cr. ¶màg§Jr H$cmn{ZMo {dœñV S>m°. AZ§V nam§Ono ¶m§Zr Amnë¶m

{n˶mÀ¶m ñ‘¥VtZm COmim {Xcm. Amcoë¶m g‘ñ¶m Am{U ˶m§À¶mda {OÔrZo Ho$cocr ‘mV ¶m{df¶r S>m°³Q>a ^a^ê$Z ~mocco. 1952 nmgyZ à{Vdfu Amnë¶m d{S>cm§Zr H$er ZmQ>Ho$ Ho$cr Am{U VioJmdMo Zmd à{gÕrg AmUco ho S>m°. nam§Ono ¶m§Zr gm§{JVco. ¶m H$m¶©H«$‘mV nwT>rc dfmªgmR>r doioZwgma, AmdS>rZwgma, j‘VoZwgma H$cm{nZrV H$m¶© H$aʶmMr BÀN>m Amho Vo ¶m H$m¶©XcmV gm‘rc hmoD$ eH$VmV Ago S>m°. nam§Ono ¶m§Zr gm§{JVco

CnpñWV ghH$mè¶m§Zr ¶mcm CÎm‘ à{VgmX {Xcm. H$cm{nZrMo Aܶj {dZm¶H$ A䶧H$a ¶m§Zr H$cm{nZr‘ܶo a§J‘§M nyam H$aʶmMm g§H$ën Ho$cm Am{U gdmªZr ¶Wmeº$s ‘XV H$aʶmMo AmdmhZ Ho$co. g{Md ho‘§V P|S>o, {dÚmYa XmVo, A§Ocr H$èhmS>H$a ¶m§Zrhr ‘ZmoJVmÛmao AmXam§Ocr dm{hcr d H$m¶©Xcm{df¶r gyMZm Ho$ë¶m.

VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 27 : ^mD$gmho~ H$ad§Xo (‘m¡Oo H$ëhmQ>-‘mdi) ¶m§Mr ‘w§~B©‘ܶo Jocr 123 df©o H$m¶©aV Agcoë¶m O¶d§V S>~odmco dmhVyH$ g§KQ>ZoÀ¶m AYæjnXr ZwH$VrM {ZdS> H$aʶmV Amcr Amho. ‘mdiMo Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o ¶m§Zr ‘w§~B© ¶oWo OmD$Z {deof ñdmJV H$ê$Z hm{X©H$ ew^oÀN>m {Xë¶m. ‘mdi Vmcw³¶mcm AܶjnX {‘imë¶m~Ôc H$m¡VwH$ Ho$co. ¶m H$m¶©H«$‘mg ^mOnMo à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, em§Vmam‘ H$X‘, ~~Zamd A{Jdco, em§Vmam‘ gmVH$a, JUoe H$ëhmQ>H$a, amOy qeXo, ~mimgmho~ WaHw$S>o, e§H$aamd

3

WaHw$S>o, qXJ~a A{Jdco, Z§Xÿ H$ad§Xo, amhþc H$amio, H¡$cmg B§Jio, g§Vmof gmR>o AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. eoVH$ar Hw$Qw>§~mVrc d gm§àXm{¶H$ n§WmMm dmagm Agcoco H$ad§Xo ¶m§Mm g§KQ>ZoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ AZoH$ Zm‘d§V KamUܶm§er g§~Y Amcm. gm§àmXm{¶H$ ‘mܶ‘mVyZ ˶m§Zr S>~odmhVyH$ H$aVmZmM AZoH$ ^OZH$ar ‘§S>ir V¶ma Ho$cr. ‘w§~B©Vrc JUoemoËgd, ZdamÌr ‘hmoËgd, H$mH$S> AmaVr B. {R>H$mUr ˶m§À¶m ^OZr ‘§S>im§Zm AmdO©yZ Am§{‘ÌV Ho$co OmVo. S>~odmco g§KQ>ZoÀ¶m AܶjnXr ^mD$gmho~ H$ad§Xo ¶m§Mr {ZdS> Pmë¶m~Ôc gd©ñVamVyZ ˶m§Mo A{^Z§XZ hmoV Amho.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm A§H$ 51

{X. 8/12/2013

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶... {edgoZoVrc dmX§J

Ow

Ý`m X{jU-_Ü` _w§~B© cmoH$g^m _VXma g§KmVyZ _mohZ amdco ho nmMdoim ImgXma åhUyZ {ZdSy>Z Amco. {edgoZoÀ`m ^maVr` {dÚmWugoZoMo Vo AÜ`j hmoVo. {edgoZmà_wI ~mimgmho~ d _rZmVmB© R>mH$ao `m§Mm hm {dídmgy {edg¡{ZH$, {edgoZoÀ`m gwê$dmVrÀ`m H$mimV naicmc~mJÀ`m g§Kfm©V Ë`m§Zr añË`mda CVê$Z _mam_mè`m Ho$ë`m, AJXr _mahr nS>cm. EH$ S>°qeJ g¡{ZH$ åhUyZ Ë`m§Mm Xamam hmoVm. hm ^mJ åhUOo {edgoZoMo ‘öX`’ Amho Ago goZmà_wI åhUV AgV. `m ^mJmV H$moH$Ur cmoH$m§Mo dM©ñd hmoVo. ghm{OH$M amdco `m§Mo dOZ `m ^mJmV dmT>co. Ë`m_wioM Ë`m§Zm X{jU _Ü`-_w§~B©VyZ C_oXdmar {_iV Jocr. gwê$dmVrcmM Ohmc H$m_Jma ZoVo S>m°. XÎmm gm_§V `m§Mm nam^d H$ê$Z amdco ImgXma Pmco. CÕd R>mH$ao `m§À`mH$S>o {edgoZoMo ZoV¥Ëd Joë`mda, nj gmoSy>Z OmUmè`m§Mr `mXr dmT>VM Jocr. Zmam`U amUo, amO R>mH$ao, ^mñH$a OmYd d AmVm _mohZ amdco. _Ü`V§ar n§V _Zmoha Omoer `m§Zr gwÕm ~§S> Ho$co hmoVo. nU H$mhr H$mimVM Vcdma å`mZ H$ê$Z _m\$sZm_m XoD$Z XmoZ nmdco Vo _mJo gaco. goZoMm ~mco[H$„m Agcoë`m `m _VXma g§KmVyZ amdco nmM doim ImgXma Pmco, ho Oar Iao Agco Var, `m§Zr \$ma H$m_o Ho$ë`mMr CXmhaUo ZmhrV. H$moUVmM _moR>m àH$ën `m§Zr C^m Ho$ë`mMo AmR>dV Zmhr. ImgXma Pmë`mda nj dmT>{dÊ`mgmR>r H$mhr H$ï> KoVco Agohr Zmhr. {JaÊ`m§Mm {df` [H¨$dm aoëdoVrc ^aVr `m~m~V Ho$di à{gÕrnwaVoM H$m_ Ho$co. {JaUJmdmV {JaÊ`m§À`m OmJoda _moR>_moR>o _m°c, _pëQ>Z°eZc H§$nÝ`m§Mr H$m`m©c`, ImOJr Q>m°da _moR>çm à_mUmV C^o am[hco. nU BWohr _amR>r Vê$Um§Zm amoOJma XoÊ`mV amdco `m§Zr ag XmI{dcm Zmhr. BVHo$M H$m` dmOno`r `m§À`m gaH$mamV Vo goZoMo EH$_od ImgXma AgVmZm _w§~B©gmR>r Ë`m§Zr H$mhr ^ard H$m_{Jar Ho$ë`mMo AmT>iV Zmhr. `m CcQ> goZoMo nai `oWrc _mOr Am_Xma {dÇ>c MìhmU `m§Zr AZoH$m§Zm H$m`_ñdê$nr amoOJma {_idyZ [Xcm Amho. goZoÀ`m H$m`©H«$_m§Zm [X„rVyZ `oD$Z {Z`{_V hOoar cmdUo d ~mimgmho~m§À`m ZOaoV amhUo `mVM amdco `m§Zr YÝ`Vm _mZcr. njmÀ`m ñWm{ZH$ amOH$maUmV cú` Kmcm`Mo Zmhr `m_wioM Ë`m§À`m {damoYmV g§KQ>ZoVrc {d^mJà_wI, Am_Xma, ZJagodH$, H$m`©H$V©o H$moUrM OmV ZìhVo. nU AIoa njm§VyZ hmH$cnÅ>r PmcrM. n§Mdrg df©o ImgXmaH$s ^moJë`mda nwÝhm njmÀ`m ZoV¥Ëdmda amdco `m§Zr Q>rH$ Ho$cr Amho. CÕd `m§Mo ZoV¥Ëd Zo_ñV Amho, Ë`m_wioM {edg¡{ZH$ Iyn AñdñW hmoVmV Ago Vo åhUVmV. AJm_r {ZdS>UwH$sÀ`m Vm|S>mda {edgoZocm Iƒr H$aÊ`mgmR>r XmoÝhr H$m±J«og ~amo~a _Zgo hr à`ËZerc Amho. åhUyZ amdco `m§Mm _Zgw~m ‘H¥$îUHw§$O’ dê$Z {eOcm Agmdm BVnV åhUÊ`mg OmJm Amho. H$maU AmVm gÎmmgw§Xar gd©M njm§Zm IwUmdV Amho. Am`mam_, J`mam_Mr `mXrhr dmT>Uma Amho. åhUyZM H$moUr-H$moUmcm Zmdohr R>ody Z`oV. gÎmm_mo[hZrgmR>r gw§X-Cngw§X IS>mIS>r H$aUmaM. `wVrcm gÎmmñWmnZ H$aVm `oD$ Z`o Ago AmS>mIo amOH$s` nQ>mda _m§S>co OmV AmhoV. OmJm H$_r nS>ë`mda XmoÝhr H$m±J«og _Zgocm ^mOnnmgyZ IoMUma. Ago H$aUmao ~wOyJ© ZoV¥Ëd _hmamï´>mV _m¡OwX Amho. CÕd \$moZda gwÕm `oV ZmhrV. Agm Amamon {_Ìnj Agcoë`m ^mOnMo ZoVohr dma§dma H$aVmV. àË`oH$ amOH$s` njm§À`m ZoË`m§Zr gdmªÀ`m g§nH$m©V Va Agm`cmM hdo. Ho$di ñdr` ghmæ`H$m§da Adc§~yZ H$go Mmcoc? AmO gd©M njmV KamUoemhrMr na§nam dmT>V AgVmZm Ho$di CÕd R>mH$ao `m§Zm YmonQ>V ~gm`Mo d Amncm ñdmW© gmYm`Mm hr goZoÀ`m ZmamO ZoË`m§Mr aUZrVr R>ê$ eH$Vo. Am{U Ë`mVyZ H$mhrM gmÜ` hmoUma Zmhr. Ë`mM ~amo~a ñdr`ghmæ`H$ {ZdS>UwH$sV ~mOr _maoc Agohr amOH$maU MwH$sMo hmoB©c. Ë`m_wio {_qcX Zmd©oH$a goZoMr gyÌo hmc{dVmV Ago dmñVd nwT>o `oV Amho. ho dmñVd [H¨$dm J¡ag_O Xÿa H$aÊ`mMo H$m_ goZoÀ`m ZoV¥ËdmZo Ho$co nm[hOo. I§~ra ZoV¥Ëd N>JZ ^wO~i goZo~mhoa Joë`mdahr goZmà_wIm§Zr njmV OmZ VmOrVdmZr R>odyZ gÎmm IoMyZ AmUcr hmoVr. nU Ë`mZ§Va AZoH$ ZoVo goZm gmoSy>Z Joë`mda ~mimgmho~m§Mm dmagm CÕd `m§Zm Onmdm cmJoc. {ZdS>UwH$sÀ`m nyd©g§Ü`ocm ~§S>ImoarMo nrH$ A{YH$ \$mo\$mdUma Amho. Ë`mMo MQ>Ho$ gd©M njm§Zm ~gUma AmhoV. nU ^mOco åhUyZ ÌmJm Z H$aVm Am§Omê$Z, Jmo§Omê$Z hr ZmR>mi _§S>ir nwÝhm XmdUrcm gwIê$n AmUoc VmoM nj _hmamï´>mV gÎmoda Agoc.

k l

df©o 24

8 {S>g|~a 2013

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$

k

A§~a

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

{ddmh gmohim gmYmM hdm! ‘mdi g‘Ýd¶ g{‘VrZo A˶§V {dMmanyd©H$ ˶m§Mo {dMma c¾g‘ma§^mVrc I{M©H$ ‘wX²>Úmda ‘m§S>co AmhoV. ho EH$ Mm§Jco nmD$c Amho. A§~aÀ¶m A§H$mV ho {dMma OmhranUo àJQ> Ho$ë¶m~Ôc A§~aMo XoIrc Am^maM ‘mZmdo cmJVrc. g‘mO ~XcmÀ¶m Ñï>rZo CÎm‘ {dMmagaUrMr JaO AgVo. Amnë¶m dmJʶmV, ~mocʶmV H$V©ì¶mV àJë^Vm Amcr H$s, AmnU H$mhrVar {dMma Ho$cm Amho Ago {gÕ hmoVo. hm {dMma gm‘m{OH$ nmVirda ngacm Jocm H$s, g‘mOmMr àJë^Vm {XgVo. ¶m g‘Ýd¶ g{‘VrZo ‘cm dmQ>Vo ho YmS>gmMo Amdí¶H$ nmD$c CMbbo Amho. gܶmÀ¶m {ddmh gmohù¶mg EImÚm amOH$s¶ njmÀ¶m {‘Q>tJgmaIo qH$dm A{YdoeZmgmaIo ê$n Amcoco Amho. gwê$dmVrcm N>mnʶmV ¶oUmè¶m n{ÌH$m§Mm {dMma H$am. ¶m‘ܶo BVH$s Zmdo AgVmV H$s, EH$m c¾n{ÌHo$V ‘r XmoZeo ÌoMmirg Zmdo dmMcr AmhoV. Ho$di Amncm ñdV:Mm n¡gm Amho åhUyZ Amåhr nmMeo cmoH$m§Mr Zmdo N>mny, Vw‘Mo H$m¶ OmUma Amho? hm {dMma ~amo~a Zmhr. hþ§S>m, ‘mZnmZ ZH$moM. nU ê$IdVmMo Var Omhra à¶moOZ H$m¶ H$m‘mMo? {ddmhàg§Jr ‘m§Jë¶ hdo. {XImdynUm ZH$mo. lr‘§VrMo àXe©Z ZH$mo. ‘§Jc‘¶ dmVmdaUm~amo~aM EH$ ‘wcJr Amnco ñdV:Mo Ka gmoSy>Z Xþgao Kar Zm§XUma åhQ>ë¶mda X~³¶m nmdcmZo ¶oUmao Jm§^r¶© XoIrc hdo. AmVm ’$Q>mHo$ dmOdm¶Mo ~§X PmcoV; Vo EH$ gm‘m{OH$ ^mZ Amco Agë¶mZoM. nmhþʶm§Mr Aä¶mJ‘m§Mr g§»¶m

‘¶m©XrV hdr. Amë¶mJoë¶m§Mo AmXanyd©H$ ñdmJV ìhmdo. h„r ñQ>oOda ~mocmdyZ à˶oH$mcm ’o$Q>m ~m§Ycm OmVmo, ˶mMo Zmd nwH$maVmV, ˶mMo nX gm§JVmV ˶mMo H$m¶© gm§JVmV ¶m gdmªMr {‘Ìhmo {ddmhgmohim ¶m àH$mamV JaO Amho H$m? ‘cm dmQ>co A{O~mV Zmhr. AmVm à˶oH$mcm nmQ>mda ~gdyZ VmQ>m‘ܶo AmJ«hmZo dmT>Uo e³¶ Zmhr. nU åhUyZ ˶mcm n¶m©¶ Amcoë¶m ~w’o$ nÕVrMm Var Amåhr VmaVå¶mZo Iam dmna H$aVmo H$m? ~w’o$ nÕVr {H$Vr N>mZ Amho? hd§ VodT>M ¿¶md§ cmJc§ Va nwÝhm ¿¶md§ Cnmer amhÿ ZH$m nU Q>mHy$ ZH$m hm ˶m‘mJMm CÔoe. nU AZw^dm§Zr Ag§ cjmV Amc§ Amho H$s, BWM§ OmñV AÞ dm¶m OmV Amho. {ddmhàg§Jr AmVm Zdar ‘wcrcm CMcyZ KoʶmMr, àWm nS>Vo Amho Ago dmQ>Vo. {edm¶ M‘M‘ CS>dVmV qH$dm ñQ>oOda ’$Q>mHo$ ’$moS>VmV. ho ‘yi nÕVrcm

-lrH¥$îU nwa§Xao _mZg ZJar, `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ)

gmoSy>Z Amho. ¶m‘YyZ ghm{OH$ AmZ§X {‘iV Zmhr. Vmo {W„anUm dmQ>Vmo. gw{e{jV Am{U gä¶nUmMo cjU ‘wirM Zmhr. ‘wimV {ddmh {Xcoë¶m doioVM cmJcm nm{hOo ho n϶ nmimdo. H$m¶ hmoVo H$s, {ddmhmMr doi {ZKyZ OmVo, ‘J Amcoë¶m nmhþʶm§Mr OodUmgmR>r Pw§~S> CS>Vo. ¶m Pw§~S>rMm doJ (j‘m ‘mJyZ {c{hVmo) BVH$m AgVmo H$s, Amnë¶mcm Oodm¶cm H$Yr {‘imco

{‘Ì hmo, {ddmh hm Am¶wî¶mV EH$XmM Am{U Vmo XoIrc ñdIMm©Zo gmOam H$amd¶mMm gmohim Agcm Var Vmo g‘mOmV, g‘mOmÀ¶m gmjrZo gmOam hmoV Agë¶mZo, g‘mOmcm emo^oc Agm ìhmdm, åhUyZ ho {c{hco. Amho H$m Zmhr? ˶m‘wio AÞ dm¶m OmʶmMr e³¶Vm ~imdVo Am{U AZoH$ dèhmS>r hmVmda nmUr nS>Vo H$s, dYwdam§ZmgwÕm Z ^oQ>Vm ni H$mT>VmV. ‘mUgmcm Am¶wî¶mV gmoim g§ñH$mam§Zm Vm|S> Úmdo cmJVo. ˶mVrc {ddmh hm ‘m§Jë¶mMm gmohim Amho. n[adV©Z hm g‘mOmMm {Z¶‘ Agcm Var ˶mcm ‘¶m©Xm AmhoV. nydr© ‘mUg§ dëH$bo ZogyZ amhmV hmoVr, AmVm H$nS>o KmcVmV ho n[adV©Z Mm§Jco Amho nU hþ§S>m åhUyZ amoI a¸$‘ XoʶmKoʶmMo H$mhrOU Q>miV Agco Var Xþgè¶m dñVyÀ¶m ê$nmZo (CXm. ñHw$Q>a, H$ma, Am¶Vo Ka) Vmo KoVcm OmVmo ho ~amo~a Zmhr. Voìhm ¶m Jmoï>tMm gmYH$-~mYH$, g‘mOmcm emo^oc Agm {dMma ìhmdm. c¾g‘ma§^ XmoÝhr Kam§À¶m cjmV ahmdm- ñ‘¥Vrê$nmZo, ’$moQ>moZo, pìhS>rAmoZo Zìho, BVH$m Vmo N>mZ ìhmdm. {‘Ìhmo ‘cm dmQ>Vo h„r c¾n{ÌHo$V Amhoa Z AmUʶm~Ôc gyMZm AgVo Vr ñdmJVmh© AmhoM; nU {ddmhàg§§Jr ñQ>oOda H$moUmMmhr gËH$ma Ho$cm OmUma Zmhr, Aer gyMZm Agoc Va ’$ma ~ao!

¶mo½¶ coI Am{U AJ«coI 3 Zmoìh|~a 2013 Mm AJ«coI d àm. Omod©oH$a ¶m§Mm ‘‘©~§Y ho coI AmOMr OrdZmdí¶H$ dñVw§Mr ~o’$m‘ ‘hmJmB© Xe©{dVo. amOH$s¶ njm§Zr ¶m ‘hmJmB©da H$m¶ Cnm¶ H$aUma ¶mg§~§Yr Amncr YmoaUo ñnï> H$amdrV. ¶mgmR>r nÌH$mam§Zr OmJ¥Vr H$arV ahmdo åhUOo amOH$s¶ njm§À¶m dMZZmå¶mV ˶mMm C„oI hmoʶmMr e³¶Vm Amho. XoemnwT>rc gܶmMr AmìhmZo d Ádc§V àíZ ¶mMm AJ«coImV ñnï> C„oI Amho. ˶m‘wio gܶmMr d¡Mm[aH$ nmVirdarc EH$‘oH$m§da Q>rH$m Q>miyZ YmoaUmË‘H$ {damoY H$amdm. H$m¶©H«$‘ d H$m‘{Jar ¶m§À¶m AmYmao cmoH$m§Mo àíZ H$go gmoS>{dUma ho ñnï> H$amdo. Mm§Jco emgZ {Z¶wº$ H$aʶmgmR>r Aem àíZm§da MMm© hmoUo Amdí¶H$ Amho. - ho‘§V Omoer, XmXa-‘w§~B©

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg: 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

5

AmXe© {dÚm ‘§{XamV a§Jcr {dkmZ OÌm VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 30 : AJñV M°[aQ>o~c Q´>ñQ> d Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo AmXe© {dÚm ‘§{Xam‘ܶo {dkmZ OÌm ¶eñdr[a˶m g§nÞ Pmcr. {dkmZ OÌoMo CX²KmQ>Z ZJan[afXoMo Zd{Zdm©{MV g^mnVr amO|Ð Ym|S>r~m Xm^mS>o ¶m§Mo hñVo Pmco. CX²KmQ>Z àg§Jr ZJan[afXoMo àemgZ A{YH$mar g§^mOr Xoe‘wI, XrnH$ ehm, B§Ðm¶Ur H$m°coOMo àmMm¶© S>m°. XÎmm̶ ~migam’$, nyd© àmW{‘H$ {d^mJ à‘wI lr‘Vr gw{ZVm g§^yg, emioÀ¶m ‘w»¶mܶm{nH$m lr‘Vr c{cVm H$m§~io, H|$Ðg‘Ýd¶H$ amO|Ð qeXo, VgoM AJñV M°[aQ>o~c Q´>ñQ>Mo àmoOo³Q> ‘°ZoOa g~°pñQ>¶Z M°H$mo, Ec A°ÝS> Q>rMo àmoOo³Q> ‘°ZoOa g§Xrn H$Ugo, JwU{OV d ‘hoe ’$cHo$ CnpñWV hmoVo. {dkmZ OÌoMo CX²KmQ>Z Pmë¶mZ§Va Zd{Zdm©{MV g^mnVr amO|Ð Xm^mS>o ¶m§Mm gËH$ma S>m°. ~migam’$ ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Amcm. CX²KmQ>Z àgm§Jr g~°pñQ>¶Z M°H$mo ¶m§Zr hr OÌm Koʶm‘mJrc hoVy ñnï> Ho$cm. J«m‘rU ^mJmVrc {dÚm϶mªMr d¡km{ZH$ àJVr ìhmdr ¶mgmR>r Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr V’©o$ {’$aVr {dkmZdm{hZrÀ¶m CnH«$‘mMr ˶m§Zr ‘m{hVr {Xcr. g~°pñQ>¶Z M°H$mo ¶m§Zr ‘hmamï´>mVrc J«m‘rU ^mJmVrc {dÚm϶mªÀ¶m àJVrgmR>r ghm ‘mo~mB©c ìh°Z XoʶmMo AmídmgZ {Xco. g§^mOr Xoe‘wI d amO|Ð Xm^mS>o ¶m§Zr

{dkmZ OÌo‘ܶo AJñV M°[aQ>o~c Q´>ñQ> d Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr V’©o$ {d{dY à¶moJm§Mr ‘m§S>Ur H$aʶmV Amcr. n¥ÏdrMo n[adcZ, n[a^«‘U H$go hmoVo. n¥Ïdrda {Z‘m©U hmoUmao F$Vw, J«hUo, M§ÐmMo n[adcZ, n[a^«‘U, n¥Ïdrdarc Ajm§e, aoIm§e ¶m{df¶r à{VH¥$VrÛmao g{dñVa ‘m{hVr XoʶmV Amcr. AZoH$ d¡km{ZH$ à¶moJm§Mr ‘m{hVr B.9 drÀ¶m {dÚm϶mªZr àojH$m§Zm {Xcr. ¶m AmJù¶m doJù¶m {dkmZ OÌo‘ܶo ‘°Wm{S>ñQ> hm¶ñHy$c, A°S. >nw. dm. nam§Ono VgoM ZJan[afX {ejU ‘§S>imÀ¶m emioVrc 1000 {dÚm϶mªZr emór¶ ‘m{hVr {‘i{dcr.

{dkmZOÌm nmhVmZm amO|Ð Xm^mS>o, S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, [XZoe ehm, g§^mOr Xoe_wI d AÝ`. CnH«$‘mMo H$m¡VwH$ Ho$co d ZJan[afXoH$Sy>Z ghH$m¶m©Mo AmídmgZ {Xco VgoM amO|Ы Xm^mS>o ¶§Zr AerM {dkmZ OÌm ‘moR>çm à‘mUmV VioJmd‘ܶo ^a{dʶmMm ‘mZg 춺$ Ho$cm d AmdmhZ Ho$co.

B§Ðm¶Ur H$m°coOMo àmMm¶© S>m°. ~migam’$ ¶m§Zr CnH«$‘mMo H$m¡VwH$ H$ê$Z ZJan[afXoMo àemgZ A{YH$mar d g^mnVr ¶m§À¶m ghH$m¶m©~Ôc Am^ma ‘mZco. H$m¶©H«$‘mMo {Z¶moOZ ‘w»¶mܶm{nH$m

lr‘Vr c{cVm H$m§~io d d¡emcr ZmW ¶m§Zr Ec A°ÝS> Q>r H§$nZr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZwgma Ho$co. {dkmZ OÌm ¶m H$m¶©H«$‘mMo {Z¶moOZ, à¶moJ ‘m§S>Ur, gOmdQ> ~¡R>H$ì¶dñWm gm¡. ñdmVr hmoco, g§^mOr R>mHy$a, gm¡. dfm©amUr XJS>o

AM©Zm AmnQ>rH$a, g§Xrn H$Ugo d {dH«$‘ AdKS>o ¶m§Zr Ho$co. A{^OrV JS>H$ar, g~°pñQ>¶Z M°H$mo ¶m§Zr {deof ghH$m¶© Ho$co. ~hþg§»¶ nmcH$m§Zr {dkmZ OÌocm CËñ’y$V© à{VgmX {Xcm. H$m¶©H«$‘mMo ¶eñdr gyÌg§MmcZ n¶©dojH$ {H$gZ nmQ>rc ¶m§Zr Ho$co. ^maVmÀ¶m àJVrgmR>r S>m°. E. nr. Oo. H$cm‘ ¶m§Mo 21 ì¶m eVH$mV ^maV ‘hmgÎmm Agoc ho ñdßZ gmH$maʶmgmR>r {ZpíMVM d¡km{ZH$, emók V¶ma H$aʶmMm à¶ËZ H$ê$ Ago AmídmgZ lr‘Vr c{cVm H$m§~io ¶m§Zr Amnë¶m Am^ma àXe©ZmVyZ {Xco.

~«m÷U OmoS>mo g§V aW¶mÌoMo amÁ¶^a OmoaXma ñdmJV 5 VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 29 : {X. 17 Zmoìh|~a amoOr XmXahÿZ gwê$ Pmcoë¶m A{Ic ^maVr¶ ~«m÷U ‘hmg§K Am¶mo{OV ~«m÷U OmoS>mo g§V aW¶mÌoMo amÁ¶^amV gd©Ì CËgmhmV ñdmJV hmoV Amho. VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 :à˶oH$ ‘w¸$m‘r ‘moR>‘moR>çm H$‘mZr C^mê$Z, añ˶mda am§Jmoù¶m H$mEyZ, O„mofmV, AmJ˶mZo Am{U A{^‘mZmZo hOmamo {dà ~§Yw‘wcm§Zm ImD$ dmQ>n H$aVmZm cm¶Zog gXñ¶m. ^{JZr ¶mÌoV gh^mJr homV AmhoV. doXñVwVr, ‘§ÌKmof B˶mXr Ûmao g§V¶mÌoMo nyOZ hmoV Amho Va Am¡jUmgmR>r ‘{hcmhr ‘moR>çm g§»¶oZo nwT>o ¶oV AmhoV. ¶mÌoVrc Vê$Um§Mm gh^mJ cjUr¶ Amho. ^maVr¶ OZVm njmMo amï´>r¶ ZoVo ImgXma JmonrZmW ‘w§S>o, [anpãcH$Z nmQ>u Am°’$ B§{S>¶m (AmR>dco JQ>)Mo Aܶj am‘XmgOr AmR>dco VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 2 : chmZ ‘wcm§Zr N>mZ JmUr åhUyZ gmo‘mQ>Uo ’$mQ>m ¶oWrc JUnVrMm ‘mi ¶oWrc XmI{dcr. cm¶Zog ³c~ Aܶjmcm g§Ü¶m A§JUdmS>r‘ܶo chmZ ‘wcm§Zm ImD$ dmQ>n d H$mimoIo ¶m§Zr ‘wcm§Mo H$m¡VwH$ Ho$co. {ejH$m§Zr Jwcm~mMr ’w$co XoD$Z VioJmd cm¶Zog ³c~Zo VoWrc CUrdm d AS>?Ur gm§{JVë¶m. g§Ü¶m ~mc{XZ gmOam Ho$cm. H$mimoIo ¶m§Zr ˶m nyU© H$aʶmMo AmídmgZ n§. Odmhacmc Zohê$ ¶m§Zm ‘wco d ’w$co {Xco. H$m¶©H«$‘mg cm. amo{hUr IiXo, lr‘Vr ’$ma AmdS>V åhUyZ A§JUdmS>rVrc ‘wcm§Zm gwZ§XmVmB© Xoe‘wI, cm. à{V^m H$mH$S>o, cm. VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 29 : Jwcm~mMr ’w$co, {~ñH$sQ>o d ’$idmQ>nmMm {ටH$m H$mimoIo, A§JUdmS>rVrc {ejH$ dJ©, AmXe© {dÚm ‘§{Xa‘ܶo {X. 18 Zmoìh|~a Vo 23 H$m¶©H«$‘ KoʶmV Amcm. gm¡. H$mH$S>o d Aݶ CnpñWV hmo˶m. Zmoìh|~a ¶m H$mcmdYrV {dÚm϶mªMr d¡Ú{H$¶ VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 : VnmgUr H$m¶©H«$‘ g§nÞ Pmcm. EHy$U 761 {dÚm϶mªMr VnmgUr Pmcr. godmYm‘ hm°pñnQ>cÀ¶m d¡ÚH$s` A{YH$mar S>m°. {Zcm H${dVHo$ d ˶m§Mo ghH$mar ¶m§Zr VioJmd Xm^mS>o Xm^mS>o, {X 29 : H$cm{nZr {’$둳c~Zo Kmo{fV Ho$ë¶mà‘mUo ¶m ‘{hݶmVrc EH$ H$cmË‘H$ {MÌnQ> gmdcr ZwH$VmM d¡ÚH$s` VnmgUr Ho$cr. OrdZgËdo, ˶m§Mr XmI{dcm. EH$m loð> Am{U Á¶oð> Jm¶H$mcm ñdV:À¶mM H$ݶoH$Sy>Z gܶmÀ¶m H$mimà‘mUo g‘ñ¶ocm {dÚm϶mª‘Yrc H$‘VaVm, {h‘mo½cmo{~ZMo Vm|S> Úmdo cmJVo. H$ݶog AmB©À¶m Zmdmda Zìho Va ñdV:À¶m ~imda Amnco ApñVËd {gÕ à‘mU, A§Jmdarc d«U, Amhmam‘ܶo H$amd¶mMo AgVo ¶m {df¶mda ¶m {MÌnQ>mMr {Z{‘©Vr Ho$cr Amho. ar‘m cmJy, A‘¥Vm gw^mf ¶m§Zr H$moUH$moU˶m Jmoï>tMm g‘mdoe Agmdm ˶m§À¶m ^y{‘H$m Aà{V‘ Ho$ë`m AmhoV. àXrn docUH$a d ñdpßZc ~m§XmoS>H$a ¶m§Zrhr Amnmnë¶m ¶m{df¶r ‘mJ©Xe©Z Ho$co. godmYm‘ hm°pñnQ>cMo ^y{‘H$m CÎm‘ Ho$ë¶m. AemoH$ nËH$s ¶m§Mo nmœ©g§JrV Am{U amO|Ð VmcH$ ¶m§Mo CÎm‘ {X½Xe©Z ~mcamoJ Vk {‘qcX H$m§OmiH$a ¶m§Zr em[aarH$ A˶wÎm‘ Agë¶mZo ¶m {MÌnQ>mZo AZoH$ nm[aVmo{fHo$ nQ>H$mdcr AmhoV. gwê$dmVrcm {’$ë‘ Cnmܶjm d ‘mZ{gH$ Amamo½¶ Mm§Jco H$go amImdo ¶m~Ôc d¡O¶§Vr XmVo Am{U gXñ¶ àXrn gmR>o ¶m§Zr {’$둳c~Mr g§H$ënZm g‘OmdyZ gm§{JVcr. ‘mJ©Xe©Z Ho$co. ‘w»¶mܶm{nH$m lr‘Vr c{cVm H$cm{nZrMo {dœñV S>m°. AZ§V nam§Ono ¶m§Zr VioJmdH$am§Zr {’$둳c~Mo gXñ¶Ëd ¿¶mdo Am{U H$m§~io ¶m§Zr g§¶moOZ Ho$co.OVgoM gd© Xa‘hm EH$ XO©oXma {MÌnQ> nhmdo Ago AmdmhZ Ho$co. g{MZ ‘moao Am{U namJ ‘§Ìr ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo ghH$mar {ejH$ {ejHo$Va H$‘©Mmar ¶m§Zr ghH$m¶© Ho$co. Am¶moOZ Ho$co.

A§JUdmS>r ‘wcm§Zm ImD$dmQ>n d ’w$co

AmXe©‘ܶo {dÚm϶mªMr d¡Ú{H$¶ VnmgUr

‘gmdcr’V a_bo a{gH$àojH$

AmXtZrhr ¶m ¶mÌoMo AmXamZo ñdmJV Ho$co. ñdmV§Í¶ g§Jar ’w$ccm, Am¶wî¶ {ZImam hmoVm, Vmo {h§Xþ ~«m÷U hmoVm Vmo {h§Xþ ~«m÷U hmoVm. gm. A§~a‘ܶo gd©àW‘ àH$m{eV Pmcoco, VioJmdÀ¶m gwà{gÕ H$d{¶Ìr gm¡. {‘Zmjr ^ê$S> ¶m§Zr {c{hcoco Cnamoº$ JrV g§V¶mÌoMo ñ’y$VuJrV R>aco Amho. dmgwXod ~id§V ’$S>Ho$ ¶m§Mo {eaT>moU, gmocmnya, Zm§XoS>, na^Ur AmXr AZoH$ {R>H$mUr ho JrV gmXa hmoVmM ¶mÌoMo dmVmdaU OmofnyU© Pmco. ^mJdV hm ܶmg Am{U gmdaH$a hm ídmg Aer AmoiI AgUmao »¶mVZm‘ {dMmad§V dm. Zm. CËnmV ¶m§Zmhr H$mhr {R>H$mUr ho JrV ñdV: gmXa H$aʶmMm ‘moh Amdacm Zmhr. g§V aW¶mÌoV d

H$m¶m©À¶m ¶epñdVoV ‘mPo ho JrV ImarMm dmQ>m CMcV Amho ¶mMm gmW© A{^‘mZ dmQ>V Amho Ago ‘ZmoJV gm¡. _rZmjr ^ê$S> ¶m§Zr 춺$ Ho$co. VgoM øm JrVmcm gd©àW‘ àH$m{eV Ho$ë¶m~Ôc gmám{hH$ A§~aMo ˶m§Zr Am^ma ‘mZco. VioJmd ¶oWyZ ~«m÷U gd© godm g§KmMo ‘mOr Aܶj {dÇ>L> ^aS>, ‘mOr ZJamܶj C‘mH$m§V Hw$cH$Uu, {dO¶ Hw$cH$Uu {dZm¶H$ AÌo AmXr AZoH$OU ¶m ¶mÌoV gh^mJr Pmco AmhoV. hr g§V aW¶mÌm g§nyU© amÁ¶^a ‘mJ©H«$‘U H$arV 8 {S>g|~a amoOr nwUo ¶oWo g§nÞ hmoV Amho. OmñVrV OmñV {dà ~§Yw-^{JZtZr ¶mÌoV gh^mJr hmoD$Z ~«m÷U EUH$mË‘VoMr ½dmhr Úmdr Aer {dZ§Vr ~«m÷U ‘hmg§KmV’©o$$ H$aʶmV Amcr Amho.

_ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

_mo~mB©c : 9380125291 \$moZ : (0211) 224675


gmám[hH

A§~a

{d{dY d¥Îm

8 {S>g|~a 2013

6

Amem M§. c~«mW {edZoarZJa, H$m|T>dm IwŸ&& nwUo (9960520248) ZH$mamË_H$VoH$Sy>Z gH$mamË_H$ àd¥ÎmrH$S>o ZoUmar d _Zem§V, àgÞ R>odUmar AmJa~Îmr åhUOo g§nyU© {gÕr KamVrc {MS>{MS> g§nVo. [Xdg^amVrc H$m_o ghO, gwc^nUo nma nS>VmV. KamVrc _wco CËgmhmZo ~mJS>VmV.

~mimgmho~ n§. nmMnwVo _w. nmo. dmgwcr Vm. IoS> (nwUo) (9921691400) g§nyU© {gÕrMm gwJ§Y _Zmcm AmZ§X XoVmo d AÜ`mpË_H$ dmVmdaU {Z_m©U H$aVmo. Am_À`m hmVyZ ZdJ«hm§Mr nyOm hmoD$ cmJcr d J«h AZwHy$c Pmë`mMm AZw^d `oD$ cmJcm. à{VHy$c J«hgwÕm AZwHy$c Pmco.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

8 [S>g|~a 2013

7

H«$sS>m[XZ CËgmhmV H¥$îUamd ^oJS>o hm`ñHy$b_Ü`o {dÚmÏ`mªZm ~{jg {dVaU

{na°{_S> àñVwV gmXa H$aVmZm {dÚmWvZr.

VioJmd Xm^mS>o, [X. 7 : H¥$îUamd ^oJS>o B§p½be _rS>r`_ ñHy$b_Ü`o Xadfuà_mUo H«$sS>m[XZ CËgmhmV gmOam H$aÊ`mV Ambm. {dÚmÏ`mªZr _mM©nmñQ>, {na°{_S>, boPr_, Imo-Imo, H$amQ>o, ìhm°br~m°b ho àH$ma gmXa Ho$bo. à_wI nmhþUo åhUyZ àm. dg§Vamd ndma,

Am§Vamï´>r` IoimSy> {Z{Ib ~mbdS>H$a d {ejU _§S>i g^mnVr amO|Ð Xm^mS>o CnpñWV hmoVo. à_wI nmhþÊ`m§Mo ñdmJV d àmñVm{dH$ _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. _rZm Aæ`a `m§Zr Ho$bo. gd© {dOoË`m ñnY©H$m§Zm d g§Km§Zm àeñVrnÌH$, MfH$, nXH$ BË`mXtZo

Jm¡a{dÊ`mV Ambo. H$m`©H«$_mV embo` g{_VrMo g§ñWmnH$ AÜ`j M§ÐH$m§V H$mH$S>o, AÜ`j S>m°. [Xbrn ^moJo, I{OZXma gm¡. Jm¡ar H$mH$S>o, g^mgX gw^mf Xm^mS>o CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mÀ`m `eñdrVogmR>r H«$sS>m {ejH$ Jm¡aI H$mH$S>o, gd© {ejH$ d {ejHo$Va `m§Zr l_ KoVbo.

hm[X©H$ A{^Z§XZ... lr. amO|Ð Xm^mS>o (g^mnVr {ejU _§S>i, V.Xm.Z.n.)

Am_À`m g§ñWoMo g§MmbH$ lr. amO|Ð Ym|[S>~m Xm^mS>o `m§Mr VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX {ejU _§S>imÀ`m g^mnVrnXr {~Z{damoY {ZdS> Pmë`m~Ôb

AmnUmg nwT>rb e¡j{UH$ H$m`m©g hm[X©H$ ew^oÀN>m

hm[X©H$ A{^Z§XZ

- ew^oÀNw>H$ lr. M§Ð^mZ IiXo lr. gw{Zb H$m{eX lr. JUoe H$mH$S>o lr. g§Vmof Im§S>Jo lr. [XZoe dmS>oH$a gm¡. gwYm Omoer Hw$. àkm Omoer

(AÜ`j)

(CnmÜ`j)

(H$m`m©Ü`j)

(g{Md)

(I{OZXma)

(ghg{Md) (ghI{OZXma)

- g§MmbH$ _§S>i lr. amO|Ð Om§^yiH$a, lr. AemoH$ km. H$mimoIo, lr. ^JdmZ ~moÌo, lr. amOoe nQ>mS>o. lr. gVre IiXo, lr. gwhmg JéS>,lr. XeaW Om§^yiH$a, gm¡. ñdmVr Im§S>o^amS> (qeXo)

B§Ðm`Ur _hm{dÚmb` _mOr {dÚmWu g§KQ>Zm VioJmd Xm^mS>o


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

Vmcw³¶mMm {dH$mg hmM ܶmg-Am. ~mim ^oJS>o VioJmd Xm^mS>o, {X 29 : ‘Vmcw³¶mMm {dH$mg hmM ܶmg’ Ago ‘V Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o ¶m§Zr ‘mdi Vmcw³¶mVrc {d{dY H$m‘m§À¶m ^y{‘nyOZ àg§Jr 춺$ Ho$co. ‘mdi Vmcw³¶mVrc dagmocr Hw$gJmd JmdmVrc 175.21 cj ê$n¶m§À¶m {d{dY H$m‘m§Mo ^y{‘nyOZ {X. 25 Zmoìh|~a amoOr g§nÞ Pmco. doìhir ¶oWo OmoS>ʶmè¶m añ˶mÀ¶m H$m‘mMo (15 cj) VgoM H$mcm©, ^mOo, cmohJmd Vo Xþ{Ydao qIS> n¶ªVÀ¶m 64 cj ê$n¶mÀ¶m H$m‘m§Mo ^y{‘nyOZ Pmco. Xodio Jmdmcm OmoS>Umè¶m añ˶mda 20

cj ê$n¶o IMm©Mo gmH$d, dmH$gB©, XodKa, OodaodmS>r añ˶mH$[aVm 10 cj ê$n¶o IMmªÀ¶m H$m‘mMm ew^ma§^ Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o ¶m§À¶m hñVo ^y{‘nyOZmZo Pmcm. ¶mdoir ‘mdiMo g^mnVr amOmam‘ qeXo ho AܶjñWmZr hmoVo. H$m¶©H«$‘mV àem§V T>moao, ^mñH$aamd åhmigH$a, Aܶj am‘ZmW ~matJo CnpñWV

A{YH$mè`m§da H$madmB© H$am

hmoVo. dmH$gB© XodKa añVm gwYmaUo H$[aVm 18 cj ê$. Hw$gJmd ~w. ¶oWrc ^¡adZmWZJa A§VJ©V añVm H$aʶmgmR>r 7 cj ê$. Ho$daodgmhV S>m|JaJmd OmoS> añ˶mH$[aVm 5 cj ê$. XodioJmd A§VJ©V añVm H$m±H«$sQ>rH$aUmgmR>r 5 cj ê$. H$mcm© Vo Xhrdir añVm H$aʶmH$[aVm 10 cj ê$. {nnH$moir Jmdmcm OmoS>Umam añVm H$aʶmH$[aVm 4 cj ê$. Aer {d{dY {dH$mg H$m‘m§Mr gwê$dmV Pmcr Amho. H$m‘m§À¶m ew^ma§^ àg§Jr H¥$îUm {Ygao, {OV|Ð ~moÌo, g§^mOr ¶odio, gImam‘ H$Sy>, gwYra hþimdio, àXrn hþimdio, H$m§Vmam‘ Xidr, ‘§JcmVmB© hmi§Xo, AcH$m ndma, ^mD$ Jm¶H$dmS>, am‘^mD$ T>Jo, Aßnm H$Mao, nXm{YH$mar d ‘moR>çm g§»¶oZo H$m¶©H$V©o CnpñWV hmoVo.

8 {S>g|~a 2013

89

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) 30 30 VoVo3040 [hadr {hadr{_aMr {_aMr 30 - 30Vo Vo4040 [S>{S>¨Jar§Jar - 3020 VoVo 40 H$m§H$m§ XmXm - 25 25VoVo2530 Mdir Mdir - 30 40 ZdcH$mo ZdcH$mocc - 10 30 VoVo 30 40 ~Q>~Q>mQ>mQ>m m - 20 30 VoVo 40 {_aMr20 40 cgy 120H$mH$S> H$mH$S>r r - 25 30 T>mT>o~mo~ir ir {_aMr - 30 VoVo 40 cgyUZ - 100 80 VoVo100 20 VoVo 30 Vo Amco - 80 100 nmnS> nmnS> 50 eoeoddJmJm - 80100Vo 100 Amco 80 VoVo 100 r r - 40 20 VoVo 30 30 VoVo 3040 nS>nS> 40 ~rQ> - 35120Vo 40 ^|S^|>rS>r - 20 didi - 30 20 VoVo 30 30 VoVo 40 Jdma - 20 60 VoVo3080 âcm°âcm° 40 ~rQ> H$mohim - 60 80 Jdma dada - 30 15 VoVo 30 80 40VoVo2050 H$mo~H$mor ~r - 25 30 H$moT>ho_imgo - 4060VoVo 60 Q>mQ>o_mo_°Q>°Qmo >mo - 15 10 VoVo 20 30Vo Vo4540 dm§Jdm§r Jr - 4010 VoVo 60 XmoXmoSS>H>H$m$m - 35 20 T>Vm§o_~goS>m ^monim -3030VoVo4040

Vm§gw~aS>Um -^mo40 nim Vo2060 Vo 40 gwZmai aU - 12 Vo3015 Vo 40 XwYr^monim - 2015Vo 30 Zmai Vo 20 \$ag~r dS>mVo) -30 XþYr ^mo(lmdU nim Ko20 \$ag~r30 Vo 4030 Vo 40 H$ƒrKodHoS>$irm) (lmdU 20 VoHo$cr 30 /20S>PVoZ 25 H$ƒr _Q>HH$s$s - 60 60 Vo 80 _Q>

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$moH$moqW~ra mnmV -5 6Vo 10 H$m§XXmnmV Vo 10 {W§~ra 05 - 5Vo Vo1010 H$m§ _oWr _oWr 5- Vo510 MmH$dV -56Vo Vo1010 Vo 10 MmH$dV H$aS> eony eony -54Vo Vo108 H$aS>BB© © - 57VoVo1010

nwnw{[XZm XZm - 85 VoVo 810 amO{Jam amO{Jam- 58 VoVo 10 10 A§A§~~mS>mS>r r - 85 VoVo 10 10 MwMwHH$m$m - 5 4Vo Vo1012 _wi_wio o - 48 VoVo 10 nmcH$ - 44 VoVo 67 8 nmcH$ MdiB©- 44VoVo 10 7 MdiB©

OmMH$ {ZU©` aÔ Pmë`mZo ‘w»¶mܶmnH$m§_Ü`o g_mYmZ

d Jdaeo _hmamO dmUr gmog§ ‘mQ>V Uo,mOr {X 25 _hmamO : Ho$cm R nU> Vmo ’o$Q>miʶmV Amcm. hm {ZU©`m§ ¶ À`m dmñVì`mZo nw{ZV ¶oWrc gd©o Z§. 144 ‘Yrc 7-12 À¶m {XdmUr d Cƒ ݶm¶mc¶mV {ZH$mcmg AYrZ CVmè¶mdê$Z Amnco Zmd H$‘r Ho$ë¶mMr VH«$ma amhÿZ {Xë¶mMo ñnï> Ho$co Amho. ^mJwOr ‘wèho d BVa ZmVodmB©H$ ¶m§Zr ¶m g§X^m©V Cƒ ݶm¶àYmZ XmIc {Oëhm{YH$mè¶m§H$S>o Ho$cr AgyZ ¶m àH$aUr ¶m{MHo$g§X^m©V ‘§S>c A{YH$mar d VcmR>çmg VioJmd ñQ>oeZ, {X 2 : VcmR> d ‘§ñQ>Soe >cZ,A{YH$mè¶mda VioJrmd [X. 21 : H$madmB© H$amdr H$i{dco Amho. ‘hgyc nyU© Z hmoVmM ñHy$c~g g§X^m©V H$mT>cocm OmMH$ AmXoe Aer ‘mJUr Ho$cr Amho. gmV~mè¶mdarc Am‘Mr Zmdo dJicr, Xmdm amÁ¶ emgZmÀ¶m emco¶ {ejU {d^mJmZo ‘mJo {Oëhm{YH$mar {dH$mg Xoe‘wI ¶m§Zm àc§{~V Amho, Ago ‘wèho ¶m§Mo åhUUo Amho. KoVcm Amho Am{U cdH$aM amÁ¶ì¶mnr {Xcoë¶m {ZdoXZmV åhQ>co Amho H$s, gmo‘mQ>Uo ‘§S>c A{YH$mè¶mÀ¶m ‘Vo ‘wèho ¶m§Zr ‘hgyc ‘w»¶mܶmnH$ g§¶wº$ ‘hm‘§S>imÀ¶m à{V{ZYr Jmd EH$sH$aU ¶moOZoZ§Va {dcmg ¶ed§V ‘§Í¶m§À¶m AmXoemda ñW{JVr AmUm¶cm hdr gmo~V ~¡R>H$ KoD$Z gXa AmXoemVrc IiXo, H$merZmW Xm^mS>o ¶mV d ‘wèho Hw$Qw>§~mV hmoVr. {VWo ˶m§À¶m ~mOyZo {ZH$mc {Z¶‘m§‘ܶo gwYmaUm Ho$ë¶m OmVrc Ago emco¶ dmX AmhoV. cmJë¶mg dJicocr Zmdo nwÝhm Zm|X hmoD$ {ejU‘§Ìr amO|Ð XS>m© ¶m§MoH$Sy>Z Omhra ¶m~m~V ‘hgyc ‘§Í¶mH$S>o AO© XmIc eH$VmV. H$aʶmV Amco. ¶m {ZU©` A{Ic ‘hmamï´> ‘mܶ{‘H$ d Cƒ ‘mܶ{‘H$ emim ‘w»¶mܶmnH$ g§¶wº$ ‘hm‘§S>imZo ñdmJV Ho$co Amho. g§¶wº$ ‘hm‘§S>imMo g§ñWmnH$ Aܶj amdgmho~ Amdmar d {dÚm‘mZ Aܶj dg§V nmQ>rc ¶m§Zr VmVS>rZo ‘hm‘§S>i H$m¶©H$m[aUrMr ~¡R>H$ KoVcr. ‘w»¶mܶmnH$m§À¶m Ag§VmofmMr d H$m‘eoV, {X 29 : ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z njmMo amï´>r¶ ~moS>© narjm§da ~{hîH$ma Q>mH$ʶmÀ¶m Bemè¶mMr ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z njmMm emIm gmohim Aܶj a‘oe^mD$ gmido ¶m§Zr S>m°. ~m~mgmho~ XIc KoD$Z OmMH$ AmXoe ‘mJo KoʶmV Amcm. {ZJS>o, ZmUmocr ¶m JmdmV g§nÞ Pmcm. Am§~oS>H$a ¶m§Mr ñdm{^‘mZ OmJ¥V H$aʶmH$[aVm ¶m {ZU©¶mMo ~¡R>H$sV ñdmJV H$aʶmV Amco. d àmñVm{dH$ g{MZ qeXo ¶m§Zr Ho$co. Ho$coë¶m MidirMm C„oI Ho$cm. H$m¶©H«$‘mV ¶mM ñHy$c~g g§X^m©V nwT>rc MM©o~m~V {dMma ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z ¶wdH$ ga{MQ>Urg H$m‘Jma ZoVo à‘moXOr H$mH$S>o, amO|Ð AmR>dco, {d{Z‘¶ H$aʶmV Amcm. ~¡R>H$sg amdgmho~ Amdmar, dg§V nmQ>rc, Hw$Umc Amoìhmi, H$m|{S>~m amoH$S>o, npíM‘ CÎm‘ qeXo, ‘hoe Amoìhmi, g§Xrn Amoìhmi, ‘hmmï´> à‘wI JUoe gm~io, H$m‘Jma ’o$S>aoeZ a‘oe qeXo CnpñWV hmoVo. gyÌg§MmcZ a{d ^dma ‘hm‘§S>imMo Cnmܶj Z§XHw$‘ma ~madH$a, g{Md XrnH$ Xm|Xc, npíM‘ ‘hmamï´> ZoVo à‘moX H$mH$S>o, VmcwH$mܶj ~mimgmho~ ¶m§Zr Ho$co. Am^ma {demc qeXo ¶m§Zr ‘mZco. ‘w»¶mܶmnH$ g§KmMo Am~mgmho~ O§Jco, à‘moX Jm¶H$dmS> ¶m§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co.

VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21 :

ñdm{^‘mZr [anpãcH$Z njmÀ¶m {ZJS>o, ZmUmocr JmdmV emIm

àíZ ñHy$c ~gMm Zo‘mS>o, ~r. E_. ^go, VgoM {dX^© g§KmMo Aܶj ‘mê$Vr IoS>oH$a, ‘amR>dmS>m g§KmMo AYæj ¶wZwg nQ>oc Am{U nwUo {Oëhm g§KmMo Aܶj 춧H$Q>amd ^mJZo CnpñWV hmoVo. emioVrc {dÚm϶mªZm Zo-AmU H$aUmè¶m ~g g§X^m©V emco¶ {ejU d H«$sS>m {d^mJmZo 18 Zmoìh| 2013 amoOr emgZ AmXoe H$mTy>Z {dÚm϶mªZm Zo-AmU H$aʶmMr O~m~Xmar

‘w»¶mܶmnH$m§da gmon{dʶmV Amcr hmoVr. ˶m‘wio ‘w»¶mܶmnH$m§‘ܶo Vrd« Ag§Vmof ngacm hmoVm. ‘hm‘§S>imZo Vrd« Am§XmocZmMm d ~moS>© narjm§da ~{hîH$ma Q>mH$ʶmMm Bemam emgZmcm {Xcm Am{U XIc KoD$Z emco¶ {ejU‘§Ìr XS>m© ¶m§Zr OmMH$ {ZU©¶ ‘mJo KoD$Z MMm© H$aʶmMo AmœmgZ {Xco. ˶m~Ôc ~¡R>H$sV ‘§Í¶m§Mo A{^Z§XZ H$aʶmV ¶oD$Z {ZU©¶mMo ñdmJV Ho$co.

EH$m EH$amV B§Ðm¶Ur ^mVmMo 50 q¹$Q>c CËnmXZ dS>JmdVio ‘mdi,J {X 29 md: `oWrb àdmem§À`m dmT>Ë`m VH«$mar : H$madmB©Mr _mJUr ¶oWrc àJVrerc eoVH$ar Cëhmg T>moao d ‘mOr gan§ ~mimñQ>gmho T>moao ¶m§ Zr :˶m§À¶m Mmirg VioMJmd oeZ,~ [X. 19 Jw§R>çm§À¶m eoVmV B§Ðm¶Ur dmUmMo ^mVmMo {dH«$‘r CËnmXZ H$mT>co AgyZ H¥${f A{YH$mè¶m§Zr ˶m§Mo H$m¡VwH$ Ho$co Amho. T>moao ~§Yy§Mr ¶oWrc E‘. Am¶. S>r. gr. amoS>À¶m cJV EH$ EH$a eoVr Amho. ˶m§Zr ¶m eoVmV ^mV {nH$mÀ¶m B§Ðm¶Ur dmUmMr cmJdS> Ho$cr. cmJdS>rnydu JmXrdmâ¶mda amondm{Q>H$m V¶ma Ho$cr. 25 {Xdgm§Zr nwZ©cmJdS> Ho$cr. H¥${f {d^mJmÀ¶m {e’$maerà‘mUo IVmMm ‘mam {Xë¶m‘wio {nH$mMr Omo‘Xma dmT> hmodyZ gamgar 48 ’w$Q>Uo Amco. VgoM cm|ã¶m§Mr cm§~r 5 Vo 6 B§Mmn¶ªV dmT>cr Amho. {nH$mÀ¶m dmT>rÀ¶m H$mimV H¥${f ghm¶H$ A{YH$mar ~mimgmho~ ndma ¶m§Zr doimodoir eoVmcm ^oQ>r XodyZ ‘mJ©Xe©Z Ho$co. H¥${f Im˶mMo ‘§S>c A{YH$mar EH$ZmW Mmdao ¶m§Zrhr {nH$mMr CËnmXZ H$mT>co Amho. ~mimgmho~ T>moao, à{VH$ Vw‘H$a, ‘¶wa T>moao, n§T>arZmW T>moao, amYm~mB© T>moao, nmhUr H$ê$Z g‘mYmZ 춺$ Ho$co. ¶m EH$ EH$a T> m o a o , A§ H w $ e T> m o a o , ¶w d amO T> m o a o , C‘o e {WQ> o , g{Ve nmd©Vr~mB© VmoS>H$a, ‘wÞm eoI, ¶m§Mo ghH$m¶© joÌmV OdiOdi nÞmg q¹$Q>c ^mVmMo {dH«$‘r

cm^co. ¶m ^mVmÀ¶m dmUmcm {~¶mʶmgmR>r ‘moR>çm à‘mUmV ‘mJUr Amho.

~dao ~§Yy§Zm ‘mV¥emoH$ dS>Jmd ‘mdi, {X 29 : dS>Jmd-‘mdi ~ma Agmo{gEeZMo ‘mOr Aܶj d à{gÕ dH$sc A°S>. adtÐ ~dao ¶m§À¶m ‘mVmolr ‘§Xm{H$Zr ~dao (92) ¶m§Mo d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. ˶m§À¶m‘mJo ^maVr¶ OZVm njmMo Á¶oð> ZoVo A°S>. A{dZme d gXmZ§X Ago nwÌ EH$ {ddm{hV H$ݶm, gyZm, ZmVd§S>o, nVd§S>o Agm ‘moR>m n[adma Amho. ˶m§À¶m A§V¶mÌog amOH$s¶ d gm‘m{OH$ joÌmVrc ‘mR>m OZg‘wXm¶ CnpñWV hmoVm.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a eãXH$moS>o H«$. 166 2

1

4

3

eãXH$moS>o H«$. 166 6

5

AmS>do eãX8

7 10

9

11 13

12

18

14

16

15 19

20

22

17 21 24

23

26

25

27

2

e|

4

3

Xm

S>

7

5

nm

d

V

Z

n

8

Xo

d

9

bmo

U

10

11

Mo

H$

12

U

h

b

15

^m

dm

_r

am

H$

S>r H$

13

14

Z

Q>r

16

1) Oéar,bH$S>m 2) MdXma, M{dï> 3) hmo_hdZ H$aUo, nyOUo 4) ñdV:Mm ñdmW© gmYUmam 5) XmUoXma 6) hmH$ 10) doioda, doiModoir 13) V`ma Pmbobo eoVmVbo YmÝ` 14) H$nmi 15) ZmgmS>r, Iam~r 17) _yJ, _Q>H$s, Mdir dJ¡ao 19) _¥Ë`y 20) àdmg, n`©Q>Z 25) Jmoï>

Z

_mo h

g

n

Q>

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

b

dm

U

V

Vr

ËH$m

131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd-Xm^mS>o 410506

22

J

[h

am

P

Z

H$m

a

A°S>. O`d§V `ed§V Xoe_wI ãcm°H$ Z§. 17, `ed§Vamd MìhmU g§Hw$c cmoUmdim, Vm. _mdi {O. _mo.Z§. 9822492406

VioJmd Xm^mS>o, [X. 20 : lr gX²>Jwé godm _§S>imV\}$ gmo_dma [X. 16 [S>g|~a amoOr XÎmO`§Vr CËgd gmOam H$aÊ`mV `oUma Amho. `§XmMo d¡{eîQ>ç åhUOo XÎmJwé§Mr Xhr^mVmMr _yVu gmH$ma H$aÊ`mV `oUma AgyZ {VÀ`mg_moa lr ñdm_r g_W© gmam_¥V J«§WmVrb 21 ì`m AÜ`m`mMr 108 nmam`Uo Ho$br OmUma AmhoV. gH$mir 7 Vo Xþnmar 3 `m doioVrb `m H$m`©H«$_mV ^m{dH$m§Zr Adí` gh^mJr ìhmdo, Ago AmdmhZ Am`moOH$m§Zr Ho$bo Amho.XÎmOÝ_, ^OZ, AmaVr, àgmXmMm bm^ gdmªZr ¿`mdm Ago AmdmhZ naoe Hw$bH$Uu, H$S>mobH$a H$m°bZr, A°Q>_ ßbmñQ> _mJo, VioJmd Xm^mS>o (9422014841) `m§Zr Ho$bo Amho.

{ddm[hV _wco, VrZ {ddm[hV _wcr d ZmVd§S>o Agm n[adma Amho. 1949 nmgyZ Ë`m§Zr cmoUmdim `oWo {M¸$sMm ì`dgm` gwê$ Ho$cm. 2008 Vo 2013 `m H$mcmdYrV Ë`m§Zr O¡Z lmdH$ g§KmMo g§KnVr åhUyZ H$m_ nm[hco. {d{dY amoJm§da Am¡fYmonMmamH$[aVm Vo cmoUmdù`mV à{gÕ hmoVo.

n§Mm`V _[hbm eº$s A{^`mZ VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21:

nmUr `moOZm H$m`m©pÝdV; {edUo, gS>dbrV AmZ§XmoËgd Am¡jU H$éZ _mZbo Am^ma nmUr `moOZm H$m`m©pÝdV Pmë`m_wio `m XmoÝhr Jmdm§_Ü`o AmZ§XmoËgd gmOam H$aÊ`mV Ambm. JmdH$è`m§H$Sy>Z Am_Xma ^oJS>o d nXm{YH$mè`m§Mo Am¡jU H$éZ ñdmJV H$aÊ`mV Ambo. `moOZm A§_bmV AmUë`m~Ôb Ë`m§Mo Am^ma _mZÊ`mV Ambo. à^mar ^mñH$aamd åhmigH$a, H$m`m©Ü`j àem§V T>moao, AemoH$ Jm`H$dmS>, EH$ZmWamd [Q>io, Jwbm~amd daKS>o, gm¡. g{dVm

cmoUmdim, [X 6 : ZdaËZ {M¸$sMo g§ñWmnH$ YZamOOr OwJamOOr nmaI (84) `m§Mo d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. Ë`m§À`m_mJo XmoZ

_[hbm g§Kmda A{ZVm ZmQ>H$

XÎmO`§Vr CËgd 16 [S>g|~abm

VioJmd Xm^mS>o, [X. 20 : amï´>r` no`Ob `moOZoA§VJ©V {edUo `oWo 80 bmI d gS>dbr `oWo 40 bmI én`o {dH$mg {ZYr IM© H$éZ ZinmUr nwadR>m `moOZm ZwH$VrM H$m`m©pÝdV H$aÊ`mV Ambr. Ë`mMo CX²KmQ>Z Am_Xma g§O` (~mim) ^oJS>o `m§À`mhñVo H$aÊ`mV Ambo. `m àg§Jr g^mnVr amOmam_ qeXo, Cng^mnVr a§OZmVmB© JamS>o,

Omhra ZmoQ>rg V_m_ cmoH$m§g `m Omhra ZmoQ>rgrÛmao H$i{dÊ`mV `oVo H$s, VwH$S>r nwUo, nmoQ> VwH$S>r, VmcwH$m _mdiMo hÔrVrc _o g~² a{OñQ´>ma gmho~ cmoUmdim/dS>Jmd _mdi `m§Mo hÔrVrc, {Oëhm n[afX nwUoH$S>rc, VmcwH$m _mdi n§Mm`V g{_Vr hÔrVrc, Jmd _m¡Oo ‘Xodco’ VmcwH$m. _mdi, {Oëhm. nwUo `oWrc {_iH$V Ë`mg JQ> Z§~a. 355 EHy$U joÌ hoŠQ>a 00-40 Ama, AmH$ma ê$n`o 01-25 n¡go, gXa {_iH$VrMo 7/12 Mo aoH$m°S>©cm ZdrZ eVuMm eoam Amho. Ë`mg {dÚ_mZ _mcH$ lr. [H$gZ _mê$Vr Am§~oH$a, lr. {dÇ>c _mê$Vr Am§~oH$a, lr. Zm_Xod _mê$Vr Am§~oH$a d BVa 6 amhUma. Xodco, VmcwH$m. _mdi, {Oëhm. nwUo. `m§Zr gXa {_iH$V Am_Mo A{ecm§g H$m`_ IwfIaoXr XoÊ`mMo H$~wc Ho$co Amho. VgoM gXa {_iH$V {Zd©oY {ZOmoI_r d ~moOma[hV Agë`mMm ^adgm Am_Mo A{ecm§g [Xcocm Amho. Var gXa {_iH$Vr g§X^m©V AÝ` H$moUmMmhr H$gë`mhr àH$maMm h¸$, [hVg§~§Y, gmR>oIV, H$amaZm_m, _wIË`manÌ, IaoXrIV, {dgmanmdVr, JhmU, XmZ, crO, crZ, Xmdm, nmoQ>Jr, Hw$i, I§S>, d[hdmQ> AJa H$moUË`mhr àH$maMm h¸$ d [hVg§~§Y Agë`mg gXaMr ZmoQ>rg à{gÕ PmconmgyZ 08 [XdgmMo _wXVr_Ü`o Am_À`m Imcrc nÎ`mda coIr haH$VrZo d H$mJXmonÌr g_j Am_Mr ImVa O_m H$ê$Z Úmdr, darc _wXVrV H$moUmMrhr H$gcrhr coIr haH$V Z Amë`mg gXa {_iH$VrV H$moUmMmhr H$gë`mhr àH$maMm h¸$, [hVg§~§Y Zmhr. Agë`mg Ë`m§Zr Vmo OmUrd nwd©H$ gmoSy>Z [Xcocm Amho Ago g_OyZ d gXa {_iH$Vr {Zd©oY, {ZOmoI_r d ~moOma[hV Amho. Ago g_OyZ Am_Mo A{ec gXa {_iH$Vr g§X^m©V H$m`Xoera hñVm§VamMm ì`dhma nwU© H$aVrc. _mJmhÿZ Hw$UmMrhr H$gë`mhr àH$maMr VH«$ma MmcUma Zmhr, `mMr Zm|X ¿`mdr.

YZamOOr nmaI `m§Mo {ZYZ

20

9

17

19

18

A

6

{e

1) ZmBbmO 4) _mJo nmam bmdbobr H$mM, Á`mV Amnbo à{Vq~~ [XgVo 7) Ho$g 8) bmoH$m§Mm R>nH$m, qZXm 9) {MQ>H$dUo 11) KmU 12) é{Ya 13) {ndim 16) H$„m, JS>~S>, AmoaS>m 18) EoŠ`, VmXmå`, {_giyZ OmUo 21) AmoVrd bmoI§S> 22) Yy_« 23) Ho$di 24) ^`, Xamam, Oa~, dMH$ 26) gUmMo [Xdg 27) Xþgè`m àH$mao

C^o eãX-

eãXH$moS>o H«$.165 Mo CÎma 1

8 [S>g|~a 2013

JmdS>o, A°S>. {dídZmW ^oJS>o, OmqbXa Ym_UH$a, YZ§O` [Q>io Am{U _moR>çm g§»`oZo ZmJ[aH$ CnpñWV hmoVo.

n§Mm`V _[hbm eº$s A{^`mZmA§VJ©V _[hbm g§KmÀ`m gXñ`nXr Om§~dS>o JmdÀ`m gan§M A{ZVm g{MZ ZmQ>H$ `m§Mr ZwH$VrM {ZdS> H$aÊ`mV Ambr. _mdi {dH$mg JQ>mVrb {dÚ_mZ gXñ`m AM©Zm g§Xrn Kmao (gan§M ~o~oS>Amohmoi) `m§Mm gan§MnXmMm H$m`©H$mi g§nwï>mV Amë`mZo g§KmMo gXñ`nX [aº$ Pmbo. gXa [aº$nX ^aÊ`mgmR>r n§Mm`V g{_VrÀ`m g^mJ¥hmV {ZdS>UyH$ 19 Zmoìh|~a amoOr Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambr hmoVr. Ë`mdoir A{ZVm ZmQ>H$ `m§Mr EH$_VmZo {ZdS> H$aÊ`mV Ambr, Ago {Oëhm

n [ a f X H$m`m©b`mg H$i{dÊ`mV Ambo. {ZdS>r~Ôb Am_Xma ~mim ^oJS>o, g^mnVr amOmam_ qeXo, Cng^mnVr a§OZm JamS>o, {Oëhm n[afX gXñ`m g{dVm JmdS>o, Jwbm~ daKS>o, _§Jbm ^oJS>o `m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo.

d¥ÜXml_ ñdV:Mo ñdV: H$é eH$Umè`m 7 ór nwéf d¥ÜXm§Mr VioJmd ñQ>oeZ `oWo EH$Ì Hw$Qw>§~ åhUyZ KaJwVr ì`dñWm H$aÊ`mMo R>a{dbo Amho. BÀNw>H$m§Zr Ëd[aV g§nH©$ H$amdm. Omoer- 9226747746, 9273159675


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

8 {S>g|~a 2013

10

aº$Xm~, ZmS>r, dOZ, gmIa, hmS>m§Mm {R>gyinUm; ~mnygmho~ ‘moH$metMo amoQ>ar d ZmJao B[ñnVimV’©o$ 70 nmo{cgm§Mr VnmgUr ghóM§ÐXe©Z [X_mImV VioJmd Xm^mS>o, {X 3 : amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘. Am¶. S>r. gr. d ZmJao Ep³gS>|Q> A±S> OZac hm°pñnQ>c ñdamÁ¶ZJar, VioJmd ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo VioJmd, dS>Jmd d H$m‘eoV ¶oWrc nmocrg A{YH$mar d H$‘©Mmar dJ© ¶m§Mr {X. 24 Zmoìh|~a amoOr ‘mo’$V Amamo½¶ VnmgUr H$aʶmV Amcr. ¶m Amamo½¶ VnmgUr‘ܶo 70 nmo{cgm§Mr Amamo½¶ VnmgUr H$aʶmV Amcr. ¶m‘ܶo ãcS> àoea, nëg, dOZ, ãcS> ewJa, {h‘mo½cmo{~Z, B©.Or.gr. d hmS>m§Mm {R>gwinUm ¶m Vnmgʶm ‘mo’$V H$aʶmV Amë¶m. S>m°. {ZVrZ ZmJao d S>m°. gwa^r ZmJao ¶m§Zr Amamo½¶ VnmgUr H$ê$Z ‘mJ©Xe©Z Ho$co. gXa H$m¶©H«$‘mgmR>r ‘ZmoO cmo{h¶m, nmocrg A{YjH$, nwUo ¶m§Zr ew^oÀN>m nmR>{dë¶m d gXa H$m¶©H«$‘ Xadfu Am¶mo{OV H$aʶmV ¶mdm Ago AmdmhZ Ho$co. amO|Ð nmQ>rc, nmocrg {ZarjH$, VioJmd ¶m§Zr amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘. Am¶. S>r. gr.Mo hm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$ë¶m~Ôc Am^ma ‘mZco. ¶oWyZ nwT>o Amåhr ¶mhrnojm XþnQ>rZo H$m‘ H$ê$Z g‘mOmMr gd©VmonarZo H$miOr KoD$ Ago ˶m§Zr Z‘yX Ho$co. g§ñWmnH$ Aܶj amo. g§Vmof Im§S>Jo åhUmco, “amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘. Am¶. S>r. gr. Xadfu dmhZMmcH$ d p³cZa ¶m§À¶mgmR>r ‘añVm gwajm d Amamo½¶ VnmgUr

Amamo½¶ VnmgUr H$aVmZm S>m°. gm¡. gwa^r ZmJao. gmo~V amo. g§Vmof Im§S>Jo, amo.{ham‘U ~moÌo, amo. A°S>. ‘pÀN>¨Ð KmoOJo, amo. gwhmg Jê$S>, amo. A{Zc XUmB©V d BVa. {e~ra’ hm CnH«$‘ nmocrg A{YH$mè¶m§À¶m S>m°. {ZVrZ ZmJao ¶m§Zr Ho$co d Amamo½¶ {df¶r ‘XVrZo am~{dco. VgoM ¶oWyZ nwT>o ‘nmocrg gImoc ‘m{hVr S>m°. gwa^r ZmJao ¶m§Zr {Xcr. amo. Amamo½¶ VnmgUr’ hm H$m¶©H«$‘hr Xadfu KoʶmV A°S>. ‘pÀN>¨Ð KmoOJo, amo. gwXm‘ Xm^mS>o, amo. ¶oB©c.” A{Zc XZmB©V, amo. gwhmg Jê$S>, amo. g{MZ amoQ>ar Aܶj {ham‘U ~moÌo åhUmco nmocrg H$moidUH$a, amo. AO¶ nmQ>rc, amo. am‘ZmW dJ© g‘mOmgmR>r 24 Vmg {Xdg amÌ H$m‘ H$arV H$cmdS>o, amo. amhþc IiXo d ³c~Mo BVa gd© AgVmo. VæmgmR>r ˶m§Mo Amamo½¶ A{Ve¶ gwÑT> nXm{YH$mè¶m§Zr H$m¶©H«$‘mÀ¶m ¶epñdVogmR>r AgUo JaOoMo Amho. gwÑT> Amamo½¶m‘wio nmocrg l‘ KoVco. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmcZ amo. XÎmm̶ dJ© g‘mOmMr A{YH$ VËnaVoZo H$miOr KoVcr ndma ¶m§Zr Ho$co. Am^ma amo. amOoe H$Sy> ¶m§Zr Ago ˶m§Zr Z‘yX Ho$co. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ ‘mZco.

~mnygmho~ d gm¡. gwZ§Xm ‘moH$mer

Y‘©dra e§^yamOo ¶wdm ‘§M

gañdVr {dÚm_§[XamV {d{dY ñnYm© CËgmhmV VioJmd Xm^mS>o, {X 3 : gañdVr {dÚm‘§{Xa ¶oWo gmcm~mXmà‘mUo ¶m hr dfu Am§Vaemco¶ ñnYm© CËgmhmV nma nS>ë¶m. JUnVr AWd©erf©, {Z~§Y, dº¥$Ëd, àíZ‘§Owfm, ~wÕr~i ¶m ñnYm© KoʶmV Amë¶m. ¶m ñnYm©V gw‘mao 10 emim§À¶m 137 {dÚm϶mªMm g‘mdoe hmoVm. ¶m {d{dY ñnYmªMo narjU AaqdX ’$S>Ho$,

VioJmd Xm^mS>o, {X 24 : ~mnygmho~ ‘moH$mer ¶m§Mm ‘ghóM§ÐXe©Z’ gmohim ‘moR>çm {X‘mImV ñdm‘rH¥$nm hm°c-nwUo ¶oWo g§nÞ Pmcm. ¶m H$m¡Qw>§{~H$ gmohù¶mMr a§JV gw§Xa am§Jmoir, gZB©, nm¶KS>çm nmhþʶm§Mr cJ~J ¶m§Zr A{YH$M dmT>cr. gmohù¶mMo gyÌg§MmcZ S>m°. {‘qcX d S>m°. gm¡. gwIXm ¶m§Zr Ho$co. àma§^r ‘mHª$S>o¶ nyOZ d gwdm{gZtZr 81 {Xì¶mZo Ho$coë¶m Am¡jUmZo Pmcr. ¶mZ§Va YZ§O¶ {Iao ¶m§Zr ~mnygmho~m§da {c{hcoë¶m H${dVoMo àH$meZ d dmMZ H$aʶmV Amco. CnpñWV ZmVcJm§Zr Amnco ‘ZmoJV 춺$ Ho$co {M. am{YH$m {hZo H$cmË‘H$[aVrZo V¶ma Ho$cocm ~mnygmho~m§À¶m OrdZmdarc ñcmB©S>emo gmXa Ho$cm. àm. gw^mf gmdaH$a ¶m§Zr coIZ Ho$coë¶m gÝ‘mZnÌmMo dmMZ aËZmH$a gmdaH$a ¶m§Zr Ho$co. gmám{hH$ A§~aMo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a ¶m§Zr Img e¡crV ‘ZmoJV 춺$ H$ê$Z ew^oÀN>m {Xë¶m. {M. g‘¥Õr amhþaH$a {hMo ‘ZmoJV d {M. OwB© amOyaH$a ñda{MV H$mì¶dmMZ AmOmo~m§Zm AmZ§X XoD$Z Jocm.~mnygmho~m§Zr ew^oÀN>m XoʶmgmR>r gw‘mao {XS>eo Amá, {‘Ì CnpñWV hmoVo. nwÌ, H$ݶm, gyZ, OmdB© ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo gwaoI Am¶moOZ Ho$co. gwJ«mg ^moOZmZo H$m¶©H«$mMr gm§JVm Pmcr.

{H$aU nairH$a gm¡. {‘Zmjr ^aS>, gm¡. Á¶moVr ZmJnyaH$a, gm¡. daXm gmR>o, gm¡. dgwYm Iao, lr‘Vr gwf‘m Hw$cH$Uu, T>dio, qeXo ¶m§Zr Ho$co. H$m¶©H«$‘mÀ¶m CX²KmQ>Z àg§Jr g§ñWoMo Aܶj {Xcrn Hw$cH$Uu Cnmܶj gwaoe P|S>, AZ§V ^monio, H$m¶©dmh a‘oe {WQ>o, àmW{‘H$ {d^mJ à‘wI lr‘Vr AZwamYm

VmnrH$a, gm¡. Á¶moVr MmoiH$a, ‘mܶ{‘H$ ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. aoIm naXoer gm¡. {ZVm X{hVwco, gm¡. Mono, gm¡. BZm‘Xma ¶m§Mr CnpñWV hmoVr. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ àmW{‘H$ ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. {dÚm AS>gwio d gyÌg§MmcZ qeXo ga ¶m§Zr Ho$co.

g§ñWmnH$ : lr. g§O¶ H$mc©o 24 Vmg ê$½Udm{hH$m d eddm{hHo$gmR>r g§nH©$ JmoaI H$mc©o : 9890095407/8796216399 {H$emoa JmS>o : 9767370050/9921121456

OmJm ^mS>çmZo XoUo Amho VioJmd Xm^mS>o, AmZ§XZJa ¶oWo 180 ñHo$. ’y$Q> OmJm ’${Z©Magh Ëd[aV ^mS>çmZo XoUo Amho. XþH$mZ, Am°’$sg, XdmImZm, ³cmgoggmR>r Cn¶wº$ OmJm Vi‘Oë¶mda d MmH$U amoS> cJV Amho. g§nH©$ : ‘mo~m. 8411877889, 9372670859

Versa Control Talegaon-Dabhade A Fast growing professionally managed company is looking for

Junior Accountant

BZaìhrc ³c~cm gm¡. {n„o ¶m§Mr ^oQ> VioJmd Xm^mS>o, {X 28 : BZaìhrc ³c~À¶m {S>pñQ´>H$ MoAa‘Z gm¡. dfm© {n„o ¶m§Zr VioJmd Xm^mS>o BZapìhc ³c~cm ZwH$VrM g{XÀN>m ^oQ> {Xcr. ³c~À¶m Aܶj gm¡. n„dr {~Mo ¶m§Zr Ë`m§Mo ñdmJV Ho$co. ³c~Mm ì¶dhma, goH«o$Q>ar [anmoQ>©, I{OZXmam§Mm Ahdmc, Aܶjm§Zr am~{dcoco CnH«$‘, nÌì¶dhmamMm AmT>mdm Ë`m§Zr KoVcm. H$m‘H$mO A{Ve¶ ¶mo½¶ nÕVrZo Am{U

O~m~XmarZo Mmcy Agë¶mMo gm¡. {n„o ¶m§Zr Z‘yX Ho$co. B© c{ZªJ gwH$ݶm ñdmJV, ‘Vr‘§X emim‘Yrc H$m¶© AmXr CnH«$‘m§Mo {deof H$m¡VwH$ Ho$co. Hw$. Am{XVr {~Mo {hcm O‘©Z ^mfoV {dÚmnrR>mV {‘imcoë¶m ¶em~Ôc ‘¶§J A{Mìha’ ¶m nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV H$aʶmV Amco. Vgo XmoZ ‘wctZm ³c~ A°H°$S>‘rV’©o$ Mmc{dë¶m OmUmè¶m O‘©Z ^mfogmR>r 1

dfm©À¶m H$mog©Mr ñnm°Zg©ern XoʶmV Amcr. ‘mJrc dfm©Vrb ¶m ³c~À¶m Aܶjm gm¡. ZrVm H$mimoIo ¶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm. VgoM Aܶjm n„dr {~Mo ¶m§Zm H$m¶m©~Ôc ew^oÀN>m {Xë¶m. H$m¶©H«$‘mg gm¡. Ac^m nmaoI, Xrnm Jm§Jc, H°$W[aZ ‘°S>‘ d g§Mm{cH$m CnpñWV hmo˶m. gm¡. {~Mo ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Eligibility : 1. B.com/M.com 2. Minimum 1 year experience/fresher’s may also apply 3. Knowledge of Tally ERP9&MS Office Write to or Contact

Versa Control Survey No. 432/1/2 S.no. 432/1/2, Near Swarj Nagari, Talegaon Dabhade, Pune-410507, Maharashtra, India. Web: www.versacontrols.com, Email: info@versacontrols.com Te. : 02114-287427/223239/9850715514/9049391049


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

‘Xþ

:ImMm S>m|Ja H$mogiVmo. gJi§ {N>Þ{dpÀN>Þ’ Aem ñdê$nmMo S>m¶cm°J AmnU Zoh‘r EoH$Vmo. Amnë¶m ghdmgmV ¶oUmam à˶oH$OU Amnmnë¶m ^mdZm Amnë¶mOdi 춺$ H$aVmo. ¶m ^mdZm§‘ܶo AmZ§XmÀ¶m ^mdZm WmoS>çm Am{U Xþ:ImÀ¶m ^mdZm gX¡d OmñV AgVmV. Anojm, Cnojm, ‘mZhmZr, {Zamem, doXZm, (em[aarH$ Am{U ‘mZ{gH$) Aem Ag§»¶ S>§Im§Zr ‘mUg§ ~è¶mn¡H$s Km¶mi Pmcobr AgVmV. EH$doi em[aarH$ OI‘m Am¡fYmonMmam§Zr ^ê$Z ¶oD$ eH$VmV. EImXm d«U e[aamda am{hcm Var ’$mago {~KS>V Zmhr. nU ‘mZ{gH$ OI‘m Iyn àm. O¶§V Imoc AgVmV. ˶m ^ê$Z ¶oU§ H$‘©H$R>rU! ˶mVyZ ¶m ‘mZ{gH$ OI‘m§M§ ñdê$n [H$aH$moi, Vrd« qH$dm A{VVrd« Agy eH$V§. {H$˶oH$doim H$mhr ‘mUg§ AJXr Q>moH$mMr ^y{‘H$m KoD$Z ñdV:M§ eara ApñVËdhr g§ndVmV. ‘r Aem AZoH$ KQ>Zm nm{hë¶m, dmMë¶m. ‘cm Zoh‘r hm àíZ nS>Vmo H$s hm A{VaoH$ H$emgmR>r? ‘mZ{gH$ OI‘m Pmë¶mda {dìhiʶm OI‘m hmoVmV Var H$em? - Iyn {dMma Ho$ë¶mZ§Va ‘cm EH$ n§MgyÌr {‘imcr. ‘cm dmQ>V§, ¶m n§MgyÌrMm Cn¶moJ Ho$ë¶mg ZìdX-n§MmÊUd Q>¸o$ ‘mZ{gH$ OI‘m hmoUma ZmhrV. AIoaMo nmM Q>¸o$ EdT>çmgmR>r gmoS>coV H$s H$Xm{MV ¶m n§MgyÌrcm ^oXÿZ OmUmè¶m H$mhr AH$pënV KQ>Zm KSy> eH$VmV. hr n§MgyÌr Aer- 1) J¥hrV 2) ñdrH¥$Vr 3) OmJ¥Vr 4) gh‘Vr 5) AZw‘Vr. H$mhr Jmoï>r J¥hrV Yamì¶mM cmJVmV. AmnAmnU doJù¶m ñd^mdmMo AmhmoV, KaMr ‘mUg§, ZmVodmB©H$, {‘Ì‘¡{ÌUr, {OWo ZmoH$ar H$aVmo {VWhr ‘mUg§-AdKm g‘mOM {^Þ {^Þ ñd^mdmMm AgVmo. à˶oH$ ì¶{º$ doJim, Ë ¶ m M § dmJU§, {VM§ Am¶wî¶ doJi§, Ñ{ï>H$moZ doJio, AmMma-{dMma amhUr‘mZ, Y‘©, OmVr, O‘mVr, g§ñH$ma, ê$T>r na§nam, {ejU, gJi§M doJi§ AgV§. ˶m‘wio Amnë¶m ghdmgmV ¶oUmam à˶oH$OU Amnë¶mM {dMmamà‘mUo qH$dm Anojoà‘mUo dmJocM Ag§ Zmhr. ho EH$Xm J¥hrV Yac§ H$s ‘J BVam§Mm h„m~moc ’$magm homV Zmhr. J¥hrV ho EH$ A^oÚ H$dM AgV§. Á¶m‘wio Amnë¶m g§doXZm§Zm g§ajU {‘iVo.

A‘wH$ EH$ ì¶{º$ AerM dmJUma ho EH$Xm J¥hrV Yaco H$s Amnc§ ‘Z AmnmoAmn ˶m ì¶{º$nmgyZ hmoD$ eH$Umè¶m CnÐdmH$S>o Xþc©j H$aV§. Xþgam ^mJ ñdrH¥$Vr. - Oo Amho Vo ñdrH$mam. OÝ‘ {ZgJ©XÎm AgVmo. H$moU˶m ì¶{º$À¶m, OmVrÀ¶m, Y‘m©À¶m KamV OÝ‘ {‘ioc ho H$moUcmhr gm§JVm ¶oV Zmhr. ˶mda H$mhr Cnm¶ Zmhr. `m ~m~VrV {dkmZ gwÕm ñVãY hmoV§. ‘J {OW§ OÝ‘ {‘imcm {VWcr Mm§Jcr-dmB©Q> n[apñWVr ñdrH$mamdrM cmJVo. Am{U nwT>À¶m Am¶wî¶mVhr hr pñdH¥$Vr EH$ ‘wcJm {eH$cm Xþgam OmñV Omod©oH$a ‘hÎdmMr! Zmhr {eH$cmñdrH$mam! ‘wcmZ§ naOmVrÀ¶m ‘wcrer c¾ Ho$c§ ñdrH$mam! Amnë¶m dHw$~mZwgma, e¡j{UH$ nmÌVoZwgma H$m‘/ZmoH$ar {‘imcr, ñdrH$mam. c¾ Pmc§- nËZr ’$maM A~mo c ,

‘‘©~§Y

8 {S>g|~a 2013

A{Vdfm©- gJi§ H$mhr qeJo amoIyZ YmdV Amcoë¶m ~¡cmgmaI§ AgV§. AmncrM gmdcr ^yV ~ZVo. Am{U EH$ M‘ËH$m[aH$ nmoIaU§ gwê$ hmoVo. WmoS>§ g‘OyZ ¿¶m. {Vgam ^mJ OmJ¥VrMm - Am¶wî¶mÀ¶m àË`oH$ diUmda OmJê$H$, OmJ¥V Agc§ nm{hOo. Am¶wî¶ hm gwÕm EH$ ì¶dhma Amho. XoU§-KoU§ AmhoM. {d{Z‘¶ Amho, ’$m¶XmZwH$gmZ Amho. åhUyZ AmnU H$moUmH$Sy>Zhr åhUOo AJXr g»»¶m§nmgyZ Vo na³¶m§n¶ªV ’$gdco OmUma Zmhr BVH$s OmJ¥Vr Amnë¶mV hdrM. H$maU ~è¶mM d o i m

11

{eH$cocm kmZr, gmho~, åhUyZ ‘r gm§JVmo VoM ~amo~a, ~mH$s gJio MyH$ Ag§ ZgV§. Vw‘À¶mnojmm d¶mZo chmZ Agcocr 춺$s gwÕm Amnë¶m {dMmamVrc EImÚm {dMmamMr H$iVZH$iV MwH$cocr {Xem XmIdy eH$Vo. AmnUm gdmª‘ܶo EH$ ‘BJmo’ AgVmo. Vmo hQ>© hmoVmo. ‘J gh‘Vr hmoV Zmhr. {dMmam§er AmnU gh‘V Pmcm Zmhr Va ì¶{º$ ì¶qº$‘Yrc ^m§S>Uo, Q>rH$m, CImù¶m-nmImù`m, dmX{ddmX àg§Jr ‘mam‘mè¶m ho gJi§ R>acoc§ AgV§. Mm§Jë¶m Jmoï>ter Zoh‘r gh‘V Agmd§. Amnë¶m Xþí‘ZmZ§, {damoYH$mZ§ Va OZH$ë¶mUdmXr Mm§Jcm {dMma ‘m§S>cm Agoc Va AmnU Amncr gh‘Vr Úm¶cm H$mhrM haH$V Zmhr. Am{U nmMì¶m KQ>H$ ¶m n§MgyÌrcm åhUOo ‘AZw‘Vr’ XoU§. KaXma Hw$Qy>§~, ZmoH$ar ì¶dgm¶ ¶m‘ܶo AmnU Á¶m ñWmZmda H$m‘ H$aVmo, ˶m ñWmZmÀ¶m {heo~mZ§, XOm©Zo AZoH$ {df¶ Amnë¶mH$S>o AZw‘VrgmR>r ¶oV AgVmV. ¶mo½¶m¶mo½¶ VoM {dMma H$ê$Z Amncm AZw‘Vr Úmdr qH$dm Xoʶmg haH$V Zmhr ¶mMm gmYH$-~mYH$ {dMma H$ê$Z d Amnë¶m AZw‘VrZo H$m¶

‘mZ{gH$ OI‘m§darc

n§MgyÌr qH$dm {eï>, ’$ma ào‘ H$aUmar, gJù¶m§Zm gm§^miUmar qH$dm Z gm§^miUmar- ñdrH$mam nËZrer nQ>V Zmhr, gai {S>ìhmog© ñdrH$mam. AmVmVmBnUmZ§ Hw$UmMmhr N>idmX H$am¶Mm Zmhr. B©ídamZ§ Oo Am¶wî¶ Og§ Zo‘yZ {Xc§ Va C§Mr ‘hmcmVë¶m C§Mr ~oS>dahr {Zdm§V Pmon cmJVo Am{U nmoømMr VaQ>o O{‘Zrda A§Wê$Z A§J ngac§ Var Pmon cmJVo. ‘cm ~r. nr. Amho, ‘Yw‘oh Amho, hmQ>© Q´>~c Amho. Oo H$mhr Amho Vo ñdrH$mam. åhUOo em§V OJVm ¶oV§. hmoV§ H$m¶, - Xþ:I {OVH§$ Hw$admic§ OmB©c {VV³¶m à‘mUmV Vr OI‘ ^i^iV amhVo. ‘J W¡‘mZ ‘J dmXi ‘J MH«$sdmXi- ‘J ËgwZm_r, - ‘J ‘hmnya-‘J

AmnU j‘Vonojm A{YH$ dmhmV OmVmo Am{U H$mR> {ZgQy>Z OmVmo. Amnë¶m j‘Vonojm A{YH$ F$U AmnU CMcVmo Am{U ˶mMm eodQ> {XdmiImoarV hmoVr. ¶mgmR>r ì¶dhmar Ñï>r hdr. Amnë¶m {dê$Õ H$Q>H$mañWmZ§ H$moUr Var H$arV Agy eH$V§. Amnmnë¶m àm°nQ>uda Amnë`m aº$mVë`mM H$moUmMmVar S>moim AgVmo. EHy$U ApñVËdmdaM AmnU OmJ¥V Zgë¶mg Kmcm KmVcm OmD$ eH$Vmo. `mgmR>r gmVË`mZo OmJ¥Vr hdr. ñdV:À¶m OrdZmV Am{U g‘mOOrdZmV gwÜXm hr OmJ¥Vr A{YH$ J{V‘mZ Am{U H$maUZwê$n Agmdr. Mm¡Wm ^mJ - gh‘VrMm. ¶mo½¶ Am{U Amdí¶H$ {VWo AmnU gh‘Vr Xe©dm¶cm H$m¶ haH$V Amho? ‘r àM§S>

n[aUm‘ hmoD$ eH$Vrc- Mm§Jco, dmB©Q>-¶mMm A§XmO ~m§YyZ AmnU gmamgma {dMma H$ê$Z AZw‘Vr Úm¶cm haH$V Zmhr. ~hþVoH$ gJio dmX gwê$ hmoVmV Vmo hr n§MgyÌr Z dmnaë¶m‘wio. OrdZ OJm¶M§ ‘J ‘~wÕmgmaIo em§V ìhm. CJmM /¶wÕmà‘mUo H$emcm dmJVm!’ gwIr Am{U g‘mYmZr OrdZ {‘idVm Amco nm{hOo. Vo Amnë¶mM hmVmV AgVo. CXm. à˶oH$ OÝ‘mcm ‘¥Ë¶y Amho ho g˶ OmUc§ H$s ‘¥Ë¶yM§ ^¶ CaV Zmhr. ‘mUyg AJ{VH$ hmoV Zmhr. EH$ cjmV ¿¶m- ^mdZm åhUOo XþYmicoco-CYmiUmao Aûd! ¶m Aœm§Zm {Z¶§{ÌV R>odUmam ‘doJ’ Amnë¶m hmVr Agcm H$s Pmc§ ‘J! JwS>{cH$

àJVr {dÚmc¶mMm Ho$di gÎmm; g§nÎmrZo kmZqXS>r gmohim ^mJV Zmhr {ddoH$hr hdm VioJmd ñQ>oeZ, {X 24 : g§Vloð> kmZoída ‘mD$crÀ¶m 717 ì¶m g§OrdZ g‘mYr gmohù¶m{Z{‘Îm B§Xmoar (‘mdi) ¶oWrc àJVr {dÚm ‘§Xra ¶m {dÚmc¶mMo dVrZo kmZqXS>r gmohù¶mMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. ¶m gmohù¶mMm ew^ma§^ ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o ¶m§Mo hñVo d ‘mOr {O. n. gXñ¶ àem§V T>moao ¶m§Mo à‘wI CnpñWVrV g§nÞ Pmcm. gwê$dmVrg ‘mD$ctMm g§OrdZ g‘mYr gmohim ¶m {df¶mda h.^.n. adtÐ ‘hmamO T>moao ¶m§Mo gwlmì¶ àdMZ Pmco. Amnë¶m à^mdr dmUrZo T>moao ‘hmamOm§Zr g‘mYr gmohù¶mMo {OdZ {MÌ C^o Ho$ë¶mZo {dÚmWu d CnpñWV ^m{dH$m§Zm Aly AmdaVm Amco Zmhr. àdMZmZ§Va emioÀ¶m àm§JUmVyZ J«§W nmcIr, n¶m©daU nmcIr (d¥jqXS>r) harZm‘mÀ¶m JOamV J«m‘àX{jUogmR>r H$mT>ʶmV Amcr. dmaH$ar dofmVrc {dÚmWu VgoM ZD$dmar gmS>rVrc {dÚmWuZr d S>mo³¶mda Vwier d¥§XmdZ-OcH$ce, ^Jì¶mV nVmH$m, Q>mi‘¥Xþ§JmMo {ZZmXmV kmZmo~m-‘mD$crÀ¶m O¶KmofmZo JmdmVrc dmVmdaU ^º$s‘¶ hmoD$Z Joco hmoVo. ‘mê$Vr ‘§{XamMo àm§JUmV [a¨JU KoʶmV Ambo. ˶m {R>H$mUr ’w$JS>çm, ’o$a d BVa AZoH$ Ioi KoʶmV Amco. ¶m [a¨JU H$m¶©H«$‘mV J«m‘ñW hr (‘{hcm d

g§Vloð> ‘mD$cr, {Zd¥ÎmrZmW, gmonmZXod, ‘wº$mB© VgoM g§V VwH$mam‘ ¶m§Mr doe^yfm H$ê$Z aWmVyZ ^m{dH$m§Zm Xe©Z XoV hmoVo. Q>mi‘¥Xÿ§J nWH$mMo nwT>o coPr‘ nWH$ d T>moc nWH$ hmoVo. JmdmVyZ OmJmoOmJr qXS>rMo ñdmJV ‘moR>çm ^º$s^mdmZo H$aʶmV ¶oV hmoVo. nwê$f) gh^mJr Pmco hmoVo. coPr‘ nWH$mg [a¶mO Vm§~moir d am‘ H$X‘nm§S>o ¶m§Zr Va n¶m©ÎmaU qXS>rg amOHw$‘ma daKS>o d g‘ra JmS>o VgoM J«§WqXS>rg {dO¶ gmiw§Ho$ d ‘§Jc ‘mZo ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. emco¶ ì¶dñWmnH$ g{‘VrMo Aܶj Xm‘moXa qeXo, ‘mOr Aܶj JUnVamd H$mimoIo, h.^.n. Hww§$S>{cH$ eodH$a, h.^.n. nmonQ>amd gmiw§Ho$, ‘mOr ‘w»¶mܶmnH$ XÎmÌm¶ XJS>o d crcmdVr gmiw§Ho$, ^JdmZ eodH$a, OJÞmW qhJo, Ym|S>r~m nmZgao, AcH$m qeXo ¶m§Zr hr {deof gh^mJ KoVcm. ‘w»¶mܶmnH$ H¡$cmg nmaYr d n¶©dojH$ S>r. S>r. T>‘T>oao ¶m§Zr ¶m kmZ qXS>rgmohù¶mMo g§¶moOZ Ho$co.

VioJmd ñQ>oeZ, {X 24 : g‘mOmMr ~m§{YcH$s ‘mZyZ {d{dY joÌmV C„oIZr¶ H$m¶© H$aUmao hr H$cmH$maM AgVmV. Am{U ¶m H$cmd§Vm§Mo ñ‘aU R>odUmao gwÕm g‘mO KS>{dUmao H$cmH$maM AgVmV. gܶmMr g‘mOmMr T>mgiVr pñWVr nmhVm ˶mV n[adV©Z KS>{dʶmMr VmH$X dmaH$ar g§àXm¶mVM Amho, Ago à{VnmXZ ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o ¶m§Zr B§Xmoar (‘mdi) ¶oWo Ho$co. gmB© ’«o$ÝS>g² gH©$c ¶m godm^mdr g§ñWoÀ¶m dVrZo 15 ì¶m df©onyVu {Z{‘Îm {d{dY joÌmV {deof H$m¶© H$aUmè¶m 16 OUm§Zm H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma Va 25 OUm§Zm {deof H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma àXmZ H$aʶmV Amco ˶mdoir ^oJS>o ~mocV hmoVo. AܶjñWmZr ^mOnmMo VmcwH$m à^mdr ^mñH$aamd åhmigH$a ho hmoVo. Va à‘wI A{VWr åhUyZ ^mOnm VmcwH$m H$m¶m©Ü¶j àem§V T>moao, VioJmd ZJan[afX {damoYr njZoVo JUoe ^oJS>o, g§V VwH$mam‘ gmIa H$maImZm g§MmcH$ g§^mOr ndma, gan§M emo^m qeXo, Cngan§M Am{ef T>moao, H$m‘Jma ZoVo àem§V ^mJdV d gmoZm~mB© XmXÿ B§XmoarH$a ì¶mgnrR>mda CnpñWV hmoVo. ¶mà«g§Jr ~mocVmZm åhmigH$a åhUmco H$s, kmZ, ^º$s d eº$sZo ‘hmamï´>mMm B{Vhmg KS>cm Amho d g§ñH¥$Vr Omonmgcr Jocr Amho. Ho$di gÎmm d g§nÎmr AgyZ MmcV Zmhr. Va VoWo {ddoH$ hr Agmdm cmJVmo. Ago åhmigH$a ¶m§Zr åhQ>co. bmoUmdim `oWrb {H$aU Jm¶H$dmS>, ZJago{dH$m

gwc^m C~mio (qn.qM.) h.^.n. {ZVrZ ‘hmamO H$mH$S>o (VioJmd) gwZrc ^m|JmS>o (‘midmS>r), aKwdra eocma (eocmadmS>r), g{MZ ^m§S>dcH$a (VioJmd), ^mD$gmho~ ndma (H$mÝhodmS>r) ‘§Jcm ~ZgmoS>o (Zmam¶UJmd), g§Vmof Om§^yiH$a (Om§iyi), gwaoe ^moa (OwÞa. gwaoe gmIdiH$a (VioJmd), XÎmm̶ Vag ({H$dio), S>m°. lr{Zdmg amd (gw§Xþiao), ~mimgmho~ JmS>o, (gwXþ§iXo), ~~Zamd XJS>o (~mdYZ) d AemoH$ H$maco (VioJmd) ¶m§Zm H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma Va g§Vmof Im§S>Jo (VioJmd) e§H$aamd eoiHo$ (VioJmd), à^mH$a Amoìhmi (dS>Jmd ‘mdi), à^m {edUoH$a ({edUo) ¶m§Mogh 25 OUm§Zm {deof H$m¶©Jm¡ad nwañH$ma à«XmZ H$ê$Z Jm¡a{dʶmV Amco. ‘§Jcm ~ZgmoS>o d H$mH$S>o ‘hmamO ¶m§Zr gËH$mamg CÎma {Xco. H$m¶©H«$‘mg ZJago{dH$m A°S>. a§OZm ^mogoc, ‘Zgo VmcwH$m ga{MQ>Urg Aê$U qeXo, {dîUy Im§Xdo, CÕd eocma, ~~Zamd T>moao, H¥$fr ~mOma g{‘Vr g§MmcH$ Aê$U qeXo, {dZ¶ H$m{eX, ‘§Jc T>moao, Á¶moVr R>mH$a, ‘{Zfm ZmUoH$a, O¶XÎmm qeXo B˶mXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. gyÌg§MmcZ ^JdmZ MìhmU d ê$noe qeXo ¶m§Zr Ho$co. àmñVm{dH$ d ñdmJV g§ñWoMo Aܶj g§O¶ MìhmU ¶m§Zr Ho$co. {Z¶moOZ ^r‘amd C‘aOo, {Zd¥Îmr T>moao, amO|Ð ‘wZmoV, XeaW T>moao, ‘§Jc T>moao ¶m§Zr Ho$co. Am^ma cú‘U eocma ¶m§Zr ‘mZco.


gmám[hH

A§~a

{d{dY d¥Îm

_wbrMm emoY KoUmè`m nmo{bgm§Mo ZmJ[aH$m§Zr Ho$bo H$m¡VwH$ VioJmd Xm^mS>o, [X 1 : ñQ>oeZ n[agamVrc {gÕmW©ZJa_YyZ ~onÎmm Pmcoë`m 15 dfu` _wcrMm 10 [XdgmV N>S>m cmdyZ VioJmd nmo{cgm§Zr {Vcm gwIê$n Kar AmUyZ XmI{dco. EH$m Vê$UmÀ`m ZmXr cmJyZ hr Aënd`rZ _wcJr Kê$Z {ZKyZ Joë`m_wio {VMr AmB©, ~hrU d gd© ZmVodmB©H$ qMVoV hmoVo. hmVr cmJcoë`m _mo~B©c H«$_m§H$mdê$Z VioJmd nmo{cgm§Zr ~amo~a N>S>m cmdcm d {Vcm gwIê$n Kar AmUyZ gmoS>cr. {ZarjH$ jragmJa `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr nmocrg ZmB©H$ Eg. E. I§S>mJio `m§Zr VnmgmgmR>r ~aoM n[al_ KoVco. ZmJ[aH$m§Zr nmo{bgm§Mo H$m¡VwH$ Ho$bo.

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K H$m`©H«$_ : {Z~§Y ñnYm© gh^mJ : \$º$ eoOma Á`oð> g^mgX ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§[Xa dma : ~wYdma [X. 11/12/2013 gm`§. 5.00dm.

8 [S>g|~a 2013

12

Saptahik Amber 08 December 2013  
Saptahik Amber 08 December 2013  

Latest news from Talegaon, Lonavala and Maval Area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.