Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

Email : infokalpacademy@gmail.com

G2/RNP/Ruling/WPP/13-14 VioJmd Xm^mS>o df© 25 (A§H$ 13)

a{ddma, 30/3/2014

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm:

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

amï´>dmXrMo ‘mdimV dmT>Vo dM©ñd {ZJS>o (_mdi) [X. 28 :

dS>Jmd ‘mdi, {X. 27 : ‘mdi Vmcw³¶mV amï´>dmXr H$m±J«ogMr VmH$X Mm§JcrM dmT>cr Amho. ZwH$˶mM Pmcoë¶m damio, Q>mH$do IwX©, AmoPS>©o, Am¢T>o d {ecmQ>Uo ¶m nmM J«m‘n§Mm¶VtÀ¶m {ZdS>UwH$sV amï´>dmXrZo ~mOr ‘macr. ˶mMà‘mUo nwgmUo d

ZmUmocr ¶m XmoZ J«m‘n§Mm¶VtÀ¶m {ZdS>UwH$m {~Z{damoY Pmë¶m d ˶mVhr amï´>dmXrZoM dM©ñd àmá Ho$co. ‘mdimV amï´>dmXr H$m±J«ogMo dM©ñd dmT>V AgyZ ¶m dfm©AIoarg hmoUma Agcoë¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV Am‘À¶mM njmMm C‘oXdma {dO¶r

damio J«m‘n§Mm¶Vrda

cmoUmdiçmV AmKmS>rY‘© nmiUma : Zmam¶U Am§~oH$a cmoUmdim, {X. 27 : ‘mdiMo cmoH$g^oMo amï´>dmXr d H$m±J«og AmKmS>rMo C‘oXdma amhþc Zmd©oH$a ¶m§Mm àMma {Z¶moOZmË‘H$ nÕVrZo H$aUma AgyZ, cmoUmdim eha H$m±J«og AmKmS>rMm Y‘© nmiUma Agë¶mMo ehamܶj Zmam¶U Am§~oH$a ¶m§Zr "A§~a'cm gm§{JVco. H$m±J«ogMo H$m¶©H$V©o nXm{YH$mar EH$OwQ>rZo H$m‘ H$aUma AgyZ AmKmS>rÀ¶m {damoYmV Nw>nm àMma H$aUmè¶m H$m¶©H$˶mªZm {Zc§{~V H$aUma Agë¶mMm Bemam ˶m§Zr {Xcm. {damoYr njmÀ¶m H$moU˶mhr ^ycWmnm§Zm ~ir nSy> Z¶o, Ago AmdmhZ ˶m§Zr Ho$co. Zmd©oH$a ¶m§À¶m àMmamW© ˶m§À¶m CnpñWVrV EHy$U XmoZ ~¡R>H$m Pmë¶m, ˶m‘ܶo àMmamMr aUZrVr R>a{dʶmV Amcr Agë¶mMo amï´>dmXr H$m±J«ogMo ehamܶj {dO¶ nmcoH$a, Á¶oð> ZoVo ~mimgmho~ nm¶JwS>o ¶m§Zr gm§{JVco. cmoUmdim ehamVyZ OmñVrV OmñV ‘VXmZ AmKmS>rÀ¶m C‘oXdmamcm XoʶmMm {ZU©¶ XmoÝhr ~¡R>H$sV KoʶmV Amcm. XmoÝhr ~¡R>H$m§Zm ZJamܶjm aoImVmB© Omoer, ¶wdH$ H$m±J«ogMo Aܶj {Z[Ic H$mioída, H$m±J«og ‘{hcm Aܶjm g§Ü¶m Xm§S>ocdmc, {H$aU Jm¶H$dmS>, amï´>dmXr ‘{hcm Aܶjm AéUm

cmoI§S>o, amï´>dmXr ¶wdH$ Aܶj OrdZ Jm¶H$dmS>, {ZVrZ ehm, ‘wHw§$X ehm, {O. n. gXñ¶ XÎmm Jw§S>, gmho~amd Q>H$co, e§H$aamd Jm¶H$dmS>, a‘oe B§JwiH$a, ZJagodH$ amOoe ~ƒo, ~mimgmho~ H$Sy>, Xrnmcr Jdir, eHw§$Vcm B§JwiH$a, à‘moX Jm¶H$dmS>, ~m~w^mB© eoI, nm§Sw>a§J hmS>©o, dg§Vamd ^m§Jao ¶m§À`mgh nXm{YH$mar, H$m¶©H$V©o ‘moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. à˶oH$mZo Amncm à^mJ gm§^mimdm, VgoM KamoKar nmohmoMmdo, Ago AmdmhZ amï´>dmXr ehamܶj {dO¶ nmioH$a ¶m§Zr Ho$co. Zmd©oH$am§À¶m ê$nmZo EH$ gw{e{jV C‘oXdma njmcm {‘imcm AgyZ ‘VXma {ZpíMVM AmKmS>rcm ‘VXmZ H$aVrc, Ago ˶m§Zr gm§{JVco.

OwÞa VmcwH$m {ZarjH$nXr gwZrc ^m|Jio ¶m§Mr {Z¶wº$s

bmoUmdim, [X. 28 :

VioJmd Xm^mS>o, {X. 25 : AmJm‘r cmoH$g^m {ZdS>UwH$sÀ¶m nmíd©^y‘rda amï´>dmXr ¶wdH$ H$m±J«ogMo nwUo {Oëhm ga{MQ>Urg gwZrc (ZmZm) ^m|Jio ¶m§Mr OwÞa VmcwH$m {ZarjH$nXr {ZdS> H$aʶmV Amcr. {ZgJ© ‘§Jc H$m¶m©c¶mV amO|Ð H$moaoH$a ¶m§À¶m AܶjVoImcr Pmcoë¶m ¶m ~¡R>H$sg g§J«m‘ gñVo, {damO H$mH$S>o, XrnH$ ~ocXao d Aݶ CnpñWV hmoVo.

amï´>dmXrMm P|S>m

cmoUmdiçmcm à{V{Z[YËd Úm H$m±J«ogZo AmKmS>rMm Y‘© cmoUmdiçmV H$m¶‘ nmicm Amho. ^a^ê$Z H$m‘ Ho$co Amho. ¶o˶m {dYmZg^oV cmoUmdiçmcm à{V{Z[YËd {‘imdo, ‘J Vo H$m±J«og qH$dm amï´>dmXrcm H$moUmcmhr {‘imdo, Aer AmJ«hr ^y{‘H$m H$m±J«ogÀ¶m dVrZo ‘m§S>ʶmV Amcr.

amï´>dmXrÀ¶m ¶wdH$, ¶wdVr, {dÚmWu ¶m g§KQ>Zm§Zr nwUo, ~mam‘Vr, ‘mdi d {eê$a ‘VXma g§KmV AmKmS>rÀ¶m C‘oXdmamgmR>r YS>mS>rZo H$m‘ H$aʶmMm {ZYm©a Ho$cm Amho, Ago gwZrc ^m|Jio ¶m§Zr "A§~a'cm gm§{JVco.

ìhmdm d Joë¶m 20 dfmªnmgyZ {damoYr ^mOnMm C‘oXdma {ZdSy>Z ¶oV Agë¶mMm S>mJ nwgyZ Q>mH$ʶmgmR>r amï´>dmXrMo V‘m‘ H$m¶©H$V©o àmUnUmZo cT>m XoVrc, Agm {ZYm©a ‘mdi amï´>dmXrMo Aܶj ~~Zamd ^oJS>o d ¶wdH$ Aܶj g§Xrn H$mH$S>o ¶m§Zr 춳V Ho$cm.

bmoUmdim, [X. 24 : VioJmd Xm^mS>o, (AVwb ndma) [X. 24:

H$adranrR>mMo e§H$amMm¶© VioJmd Xm^mS>o ¶oWrc lr S>moigZmW ‘hmamO ‘§[XamMo H$cemamohU H$aVmZm. (N>m¶m : {MÌgoZ OmYd)

VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X 27 : A˶§V MwaerÀ¶m R>acoë¶m damio J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m {ZdS>UwH$sV amï´>dmXrZo ~mOr ‘macr. kmZoída ‘amR>o d {dídZmW ‘amR>o ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImcr am‘ ‘amR>o, ~mimgmho~ ‘amR>o, gwXm‘ ‘amR>o, H$miwam‘ ‘amR>o, ^aV ‘amR>o ¶m§À¶m ^¡adZmW n[adV©Z n°ZocZo 15 n¡H$s 11 OmJm qOHy$Z P|S>m ’$S>H$[dcm. {dOo˶m§À¶m O§Jr {‘adUwH$sV cmoH$m§Zr AmaVr, Am¡jU H$ê$Z AmZ§X gmOam Ho$cm. dm°S>© H«$. 1 - 1) gm¡. gwZ§Xm MoVZ ‘w§T>o (gan§M nXmMo C‘oXdma), 2) gm¡. gm[aH$m am‘Xmg ‘m§S>oH$a, 3) lr. {dO¶ Zmam¶U ’w$co dm°S>© H«$. 2 - 1) lr. H$ënoe AéU ‘amR>o, 2) gm¡. H$ë¶mUr g{MZ eocma dm°S>© H«$. 3 - 1) lr. Zrcoe g§^mOr ‘amR>o, 2) gm¡. Zrc‘ ^aV ‘amR>o, 3) gm¡. Amem h[af ^dma dm°S>© H$. 4- 1) lr. g§Vmof Zmam¶U ‘amR>o, 2) lr. A‘moc Zm‘Xod JéS>, 3) gm¡. ê$nmcr gwaoe ‘amR>o

lr S>moigZmW ‘§{XamV ‘yVuMr nwZ:à{Vð>mnZm VioJmd Xm^mS>o, {X. 28 : "‘mUgmMr hmd H$‘r Pmë¶mg gwI Xÿa Zmhr. ^«ï>mMmamÀ¶m n¡emVyZ ‘§[XamMr C^maUr Ho$ë¶mg nm{dͶ amhV Zmhr,' Ago à{VnmXZ H$adranrR>mMo e§H$amMm¶© OJX²Jwê$ lr {dÚm Z¥qgh ^maVr ¶m§Zr Ho$co. VioJmdMo J«m‘X¡dV d ‘mdiMo lÕmñWmZ lr S>moigZmW ‘hmamO d lr OmoJoídar ‘mVm ¶m XodVm§À¶m ‘yVuMr nwZ:à{Vð>mnZm d ZyVZ ‘§[XamMm H$cemamohU gmohim nmhʶmg gmao eha cmoQ>co hmoVo. ‘yVuMr àmUà{Vð>m doXemór JUoídaemór Ð{dS> (lr joÌ H$mer) ¶m§À`m

hñVo Va H$cemamohU gmohim e§H$amMm¶© lr {dÚm Z¥qgh ^maVr ¶m§À`m hñVo nma nS>cm. ¶m{Z{‘Îm H$cemMr J«m‘àX{jUm {‘adUyH$, dmñVyem§V, ÜdOmamohU, CXH$em§V, hmo‘hdZ, ‘hmàgmX B. H$m¶©H«$‘ Pmco. hmo‘hdZ gnËZrH$ Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, JUoe Im§S>Jo, gwZrc eoiHo$, M§Ð^mZ IiXo, amOoe gamoXo, g§Vmof ^oJS>o ¶m§À`m hñVo nma nS>co. ¶m Ym{‘©H$ gmohù¶mg ‘m. Am. [XJ§~a ^oJS>o, ê$ncoIm T>moao, gaXma A§OcramOo Xm^mS>o, {Zd¥Îmr ^oJS>o, amO|Ð Om§^wiH$a, gwerc g¢XmUo, JUoe ^oJS>o, gwOmVm Ioa, Zr{c‘m Xm^mS>o, ¶mXd|Ð IiXo,

B§Xa‘c Amogdmc, ‘wH§$Xamd IiXo, àH$me Amogdmc, em‘amd Xm^mS>o, {Jare Ioa, g§Vmof Xm^mS>o, gwZrc Jm¶H$dmS>, AéU ^oJS>o, gwH$Z ~m’$Zm, AemoH$ H$mimoIo, gwZrc ‘moao, XÎmm̶ ZmQ>H$ AmXrgh ‘moR>çm g§»¶oZo ZmJ[aH$ CnpñWV hmoVo. gaXma C‘m~mB© Xm^mS>o ghH$mar nVg§ñWoÀ¶m dVrZo ZyVZ ‘§[XamÀ¶m ~m§YH$m‘mgmR>r 1 cmI, 11 hOma 111 §én¶m§Mr XoUJr àXmZ H$aʶmV Amcr. gwerc g¢XmUo ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. Am‘Xma g§O¶ ^oJS>o ¶m§Zr ñdmJV Ho$co, Va ~~Zamd Xm^mS>o ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.


gmám[hH

cmoUmdim

A§~a

EH$dram XodrÀ¶m ¶mÌoMr Oæ¶V V¶mar cmoUmdim, {X. 26 : amÁ¶mVrc H$moir d AmJar ~m§Ydm§Mo Hw$cX¡dV Agcoë¶m H$mcm© ¶oWrc lr EH$dram XodrÀ¶m M¡Ìr ¶mÌogmR>r XodñWmZ Q´>ñQ>À¶m dVrZo Oæ¶V V¶mar gwê$ H$aʶmV Amcr Amho. ^m{dH$m§gmR>r nwa{dʶmV ¶oUmè¶m gww{dYm§Mm AmT>mdm KoÊ`mgmR>r ‘mdi àm§Vm{YH$mar gw^mf ~moaH$a ¶m§À¶m AܶjVoImcr XodñWmZ Q´>ñQ> d {d{dY A{YH$mè¶m§Mr ~¡R>H$ ZwH$VrM nma nS>cr. lr EH$dram XodrMm M¡Ìr gmohim a{d., {X. 9 E{àc, M¡Ì ewÕ gá‘rcm ‘m§Jë¶nyU© dmVmdaUmV nma nS>Uma Amho.

¶m {Xder nhmQ>o 4 dmOVm AZ§V Vao ¶m§À`m hñVo XodrMr nyOm d A{^foH$ hmoUma Amho. gm¶§. 7 dm. nmcIr gmohim hmoB©c. Xþgè¶m {Xder nhmQ>o 4 dm. XodrÀ¶m ‘mZmMm VocdUmMm Mm¡c AmJ«mdMo AmJ«mdH$a Am{U noUMo dmgH$a ¶m ‘mZH$è¶m§À¶m hñVo nm{dͶ amIyZ hmoUma Amho. ¶m doir JS>mda AS>rM cmI ^m{dH$ CnpñWV amhʶmMr e³¶Vm Amho. ¶m ~¡R>H$sg VhgrcXma eaX nmQ>rc, AZ§V Vao, ‘XZ ^moB©, g§O¶ Jmo{dcH$a, ZdZmW Xoe‘, H$miwam‘ Xoe‘wI, {dcmg Hw$Q>o, JQ>{dH$mg A{YH$mar gwdUm©

MìhmU, E. nr. Am¶. H$mio, aoí‘m XodH$a, {dñVma A{YH$mar WmoamV, gH©$c {dH$mg nmQ>rc, ZJan[afXoMo cJmS>o, CËnmXZ ewëH$, Amamo½¶ {d^mJ, {dÚwV ‘§S>imMo A{YH$mar AmXr CnpñWV hmoVo. ~¡R>H$sVrc gyMZm§à‘mUo JS>mda ‘moR>çm à‘mUmda {dÚwV àH$me, g§nH$m©gmR>r B§Q>aH$m°‘, dm°H$sQ>m°H$s, Xe©ZmgmR>r n¶m©¶r CÈ>mU nyc, nmʶmMr ‘moR>çm à‘mUmV ì¶dñWm, ‘moR>o gm¶aZ, gr.gr. Q>r. ìhr., Img {Z¶§ÌU H$j B. gmo`r H$aʶmV Amë¶m AmhoV.

30 ‘mM© 2014

2

cmoUmdiçmV dmhVyH$ H$m|S>rda Cnm¶¶moOZm cmoUmdim, {X. 27 : ehamÀ¶m ~ocJm‘ dmhVyH$ ì¶dñWocm Amim KmcʶmgmR>r cmoUmdim eha nmo{cgm§Zr EH$ ‘hÎdmMo nmD$c CMcco AgyZ ¶mgmR>r {d{dY ‘mJmªda Zmo nm{Hª$J, g‘-{df‘ VmaIm§Zm nm{Hª$J, EHo$ar dmhVyH$ Aem Cnm¶¶moOZm 1 E{àcnmgyZ A‘cmV AmUʶmMm {ZU©¶ nmocrg {ZarjH$ Am¶. Eg. nmQ>rc ¶m§Zr Ho$cm Amho. ehamMr cmoH$g§»¶m gmR> hOmanojm OmñV Amho, ˶mnojm OmñV n¶©Q>H$ Xa AmR>dS>çmcm ¶oVmV. ~hþVoH$ n¶©Q>H$ ñdV:Mr dmhZo ~amo~a AmUVmV, ¶m‘wio 15 hOma A{V[aº$ dmhZm§Mm ^ma ehamVrc doJdoJiçm añ˶m§da nS>Vmo. ¶mVM H$moR>ohr dmhZVi Zmhr. n¶©Q>H$

Amncr dmhZo añ˶mÀ¶m XþV’$m© H$moR>ohr C^r H$aVmV, ˶m‘wio dmhVwH$sMr H$m|S>r hmoVo.

cmo U mdiçmV ‘hm¶w V rMm àMma ‘mOr {dÚmWu emioMr

g§nÎmr : àH$me gadXo cmoUmdim, {X. 27 : "EImXr 춺$s H$moUVohr ‘moR>o H$m¶© H$ê$ eH$V Zmhr, ˶mgmR>r gdmªMo ghH$m¶© {‘imdo cmJVo. emioda ào‘ H$aUmao hOmamo {dÚmWu AmhoV, ˶m‘wio Amåhr Iyn lr‘§V AmhmoV,' Ago {dMma ‘w»¶mܶmnH$ àH$me gadXo ¶m§Zr 춺$ Ho$co. lr‘Vr em§VrXodr JmonrM§X Jwám {dÚmc¶mV ‘mOr {dÚmWu g§K Am¶mo{OV ñZoh‘oimdm d JwéOZm§À¶m gËH$ma g‘ma§^mV Vo ~mocV hmoVo. ¶m doir ‘mOr {dÚmWu g§KmMo Aܶj gwIXod ‘mZH$a, g§Ord dmK, ‘w§S>{cH$, ~r. ~r. nmQ>rc, lr{Zdmg JO|ÐJS>H$a, {dO¶ agmi, ‘hoe MmoUJo, OmYd, j‘m Xoenm§S>o, nmQ>gH$a, Sw>Hw$io, {Ja‘H$a, Jm§JwS>©o AmXr CnpñWV hmoVo. ‘mZH$a åhUmco, "¶m ñZoh‘oimì¶mMm ‘w»¶ CÔoe ‘mOr {dÚm϶mªZm EH$Ì AmUUo hm Amho. emioZo {Xcoë¶m g§ñH$mam§‘wio Amåhr KS>cmo.'

¶m doir {dÇ>c {VH$moUo, ^JdmZ dra, g§Vmof Ho$Xmar, ‘pÀN>¨Ð Ho$Xmar, ñdßZrc T>‘mco, H¥$îUm {Kgao, {dH$mg ~ma‘wI, g§Vmof {VH$moUo, AOw©Z nmR>mao, ^mD$ Ho$Xmar, am‘Xmg ^mZwgKao, VwH$mam‘ {VH$moUo, Cëhmg ‘m§S>oH$a, {H$emoa OmYd, lrH$m§V aJS>o, Mo‘Z ‘mZH$a, {dH$mg Xidr, H${dVm ‘m§S>oH$a, V¥ár Om§^yiH$a, ídoVm hþcmdio, AM©Zm Am§~oH$a, g[aVm Xidr, {dÚmc¶mMo {ejH$ Vwno, {egmoXo, {H$aU nS>di, H$moR>mdXo, ^mogco CnpñWV hmoVo. ‘H$a§X JwO©a d {edHw$‘ma X{h’$io ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmcZ Ho$co. H$mQ>o ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

{dH$Uo Amho dc©nyc dm°qeJ ‘[eZ, WmoS>oM {Xdg dmnacoco é. 6,000/H$m°å߶wQ>a / Q>r.>ìhr. R>odʶmMo, gZ‘mB©H$m Agcoco Q>o~c é. 3,000/cmH$S>r Q>o~c, gZ‘mB©H$m cmdcoco, Imcr H$nmQ> Amho. é. 1,000/cmH$S>r ’$mopëS>¨J gZ‘mB©H$m Q>m°n S>m¶qZJ Q>o~c é. 600/cmoI§S>r goë’$ EH$ ZJ é. 800/ßc°pñQ>H$ ‘moëS>oS> hmVmÀ¶m IwÀ¶m© 3 ZJ, à˶oH$s 300/-

Ka/$Am°{’$g/XþH$mZ/ñZ°H$~magmR>r Cn¶wº$ g§nH©$ : ‘mo~m - 9657227254/(02114) 224106

cmoUmdim, {X. 27 : ‘hm¶wVrMo ‘mdi cmoH$g^oMo C‘oXdma lra§J (Aßnm) ~maUo ¶m§Mm àMmamW© cmoUmdiçmV àMma’o$ar H$mT>ʶmV Amcr. gH$mir cmoH$c‘YyZ àdmem§er g§nH©$ gmYV lra§J ~maUo ¶m§Mo cmoUmdim aoëdo ñWmZH$mda AmJ‘Z Pmco. VoWo ˶m§Mo O„mofmV ñdmJV hmoD$Z ‘hm¶wVrÀ`m H$m¶©H$˶mªZr àM§S> KmofUm {Xë¶m. ¶m doir ehamVrc {d{dY ^mJm§Zm ~maUo ¶m§Zr nX¶mÌoÛmao g§nH©$ gmYcm. ¶m doir eoH$S>mo ‘hm¶wVrMo H$m¶©H$V©o VgoM nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo. 27 ‘mM© amoOr g§MoVr cm°Ýg ¶oWo ‘hm¶wVrÀ¶m ~wWà_wI d H$m¶©H$˶mªMm ‘oimdm Am¶mo{OV H$aʶmV Amcm. Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, ‘mOr

Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o, ~mimgmho~ OmYd, eer Am~mS>o, Jm¡V‘ XogmB©, {edgoZm nwUo {Oëhmܶj ‘pÀN>¨Ð gamS>o, [a. n. {Oëhmܶj gy¶©H$m§V dmK‘mao, ^m.O.nm. VmcwH$mܶj am‘ZmW dm[a¨Jo, cmoUmdim ehamܶj ~m~m eoÅ>r, JUoe Jm¶H$dmS>, A{dZme ~dao, gw^mf gmoZmdUo, Y«wd AmJadmc, JUoe _mdH$a, e[eH$m§V ‘mZH$a, {edm {n„o, amOm^mD$ IiXH$a, gwYra amB©cH$a, ¶‘wZm gmido, emo^mVmB© Xidr, ‘mcZ ~ZgmoS>o, g‘raOr B§Jio, ercmVmB© IÌr, ZJagodH$ gwZrc B§JwiH$a, XÎmm ¶odco, ^aV hmanwS>o, g§O¶ Jm¶H$dmS>, XmXm Yw‘mi ¶m§À`mgh H$m¶©H$V©o ‘moR>çm à‘mUmda CnpñWV hmoVo. ¶m doir Am‘Xma ^oJS>o, ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o, {edgoZm {Oëhmà‘wI

Zmd©oH$a cmoUmdiçmV AmKmS>r KoVrc : nm¶JwS>o cmoUmdim, {X. 27 : "amï´>dmXr H$m±J«og d H$m±J«og AmKmS>rMo C‘oXdma amhþc Zmd©oH$a ho cmoUmdim ehamV ^aKmog ‘Vm{Y³¶ KoVrc,' Agm AmemdmX amï´>dmXr {Oëhm {MQ>Urg ¶ed§V nm¶JwS>o ¶m§Zr 춺$ Ho$cm. cmoUmdù¶mV AmKmS>rMo gj‘ H$m¶©H$V©o AmhoV. AmKmS>r gaH$maZo H|$ÐmV d amÁ¶mV

OZVogmR>r nm¶m^yV H$m‘o Ho$cr Agë¶mMo gm§JyZ, ‘hm¶wVr AmKmS>r gaH$ma{df¶r ImoQ>m àMma H$arV Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVco. cmoUmdim ehamV AmKmS>rMo H$m¶©H$V©o EH${XcmZo H$m‘ H$arV AgyZ Am‘Mm {dO¶ {Z[íMV Agë¶mMo Vo åhUmco.

‘pÀN>¨Ð gamS>o, [a. n. {Oëhmܶj gy¶©H$m§V dmK‘mao ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. ^m.O.nm ehamܶj ~m~m eoÅ>r ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. g‘ra B§Jio d g§O¶ ^moB©a ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. H|$ÐmVrc d amÁ¶mVrc gaH$maZo OZVocm N>iʶmMo YmoaU Adc§~co AgyZ, gd©gm‘mݶ cmoH$m§Zm ‘hmJmB©Zo ÌñV Ho$co Amho. ^«ï>mMmamMm H$ig JmR>Umè¶m AmKmS>r gaH$macm dR>>Urda AmUʶmgmR>r ‘hm¶wVrÀ¶m H$m¶©H$˶mªZr H§$~a H$gmdr, Ago Am‘Xma ~mim ^oJS>o ¶m§Zr gm§{JVco. ‘hm¶wVrMo C‘oXdma lra§J ~maUo ho ‘moR>çm ‘Vm{Y³¶mZo {ZdSy>Z ¶oVrc, Agm {dídmg ‘oimì¶mV 춺$ H$aʶmV Amcm.

qghJS> BpÝñQ>Q>çyQ>Mr {à¶m§H$m qeÌo {dÚmnrR>mV ghmdr cmoUmdim, {X. 27 : qghJS> BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ Q>o³Zm°cm°Or ¶m A{^¶m§{ÌH$s ‘hm{dÚmc¶mVrc n{hë¶m ~°MMr {dÚm[W©Zr Hw$. {à¶m§H$m XrnH$ qeÌo hr gZ 2012-2013 ‘ܶo nwUo {dÚmnrR>mZo KoVcoë¶m A{^¶m§{ÌH$s narjoV 77.06% JwU àmá H$ê$Z {dÚmnrR>mVyZ 6 ì¶m ñWmZr Amcr. àmMm¶© S>m°. OmÝhdr BZm‘Xma, àmo. E‘. Or. ^Q>, àmo. Eg. ~r. ’$aHw$Q>o, àm. EZ. Ho$. JmdS>o VgoM ‘hm{dÚmc¶mVrc BVa àmܶmnH$m§Mo {deof ‘mJ©Xe©Z cm^co. ¶m ¶em~Ôc {VMo gd© ñVam§VyZ H$m¡VwH$ hmoV Amho.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

30 ‘mM© 2014

10 333 310

¶ed§V à{Vð>mZV’©o$ gmd©O{ZH$ CËgd ñnYm© ñnYm©{ZH$mb {ZH$mb- -

VioJmd Xm^mS>o, {X. 22 : gmcm~mXà‘mUo ¶m dfuhr ¶ed§V à{Vð>mZ, ¶ed§VZJa ¶m§À¶m dVrZo gmd©O{ZH$ CËgd gmOam H$aʶmV Amcm. ¶m {Z{‘Îm à{Vð>mZV’©o$ {d{dY ñnYm© VgoM ‘{hcm§gmR>r hmo‘ {‘{ZñQ>a d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. ݶy hmo‘ {‘{ZñQ>a ñnY©oV gm¡. g§{dYm Omoer ¶m§Mm àW‘ H«$‘m§H$ d gm¡. B§XþVmB© XodaH$a ¶m§Mm {ÛVr¶ H«$‘m§H$ Amcm.

¶màg§Jr ñWm{ZH$ H$cmH$ma gm¡a^ YmaHo$ ¶mZo "’°$ÝS´>r' d "nXH$' ¶m ‘amR>r {MÌnQ>m§‘ܶo A{^Z¶ Ho$ë¶m~Ôc ˶mMm {deof gËH$ma H$aʶmV Amcm. H$m¶©H«$‘mg ZJamܶj gwaoe YmoÌo, JUoe H$mH$S>o VgoM A°S>. a§OZm ^mogco CnpñWV hmoVo. lrYa Hw$cH$Uu ¶m§À¶m {dZmoXr {ZdoXZmZo H$m¶©H«$‘mMr emo^m dmT>cr. hm H$m¶©H«$‘ ¶eñdr hmoʶmgmR>r ‘§S>imÀ¶m gd© g^mgXm§Zr n[al‘ KoVco.

5

H$moir Z¥Ë¶ gmXa H$aVmZm ñWm{ZH$ H$cmH$ma.

cmoH$‘mݶ {Q>iH$ emioV dhrdmQ>n VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 :

VioJmd Xm^mS>o, {X. 22 : gZmVZ AܶmË‘ {díd{dÚmc¶ T>dir, ’$m¢S>m, Jmodm ¶m ݶmgmÀ¶m dVrZo cmoH$‘mݶ {Q>iH$ àmW{‘H$ emim H«$. 3 À¶m 125 JaOy {dÚm϶mªZm dhrdmQ>n H$aʶmV Amco. ‘w»¶mܶmnH$ gy¶©H$m§V ^mogco, ~miy dm¶i, gVre Hw$cH$Uu, gm¡. d¡emcr {‘aYo d gm¡. O¶lr nmdgo CnpñWV hmoVo. gm¡. d¡îUdr H$mimoIo åhUmë¶m, "{dÚm϶mªZr amï´>nwéfm§À¶m H¥$VrMm AmXe© KoD$Z à¶ËZ Ho$co nm{hOoV VaM Amnco OrdZ AmXe© R>ê$ eH$Vo.' emioÀ¶m dVrZo lr’$i XoD$Z gZmVZ AܶmË‘ {díd{dÚmc¶ ݶmgmÀ¶m H$m¶©H$˶mªMm gËH$ma H$aʶmV Amcm. VioJH$m¶© md Xm^mS> H«$‘mMoo, [X. g§¶26 moOZ: gm¡. ‘§Owim dS>Jm‘m, gm¡. YZlr H$d©o, gm¡. gwdUm© amO‘hmco, gm¡. d¡îUdr gmimoIo ¶m§Zr Ho$co. gZmVZ g§ñH$ma dhrdarc {dMmaM ‘wcm§‘ܶo gwg§ñH$ma ê$Ody eH$VmV, Ago CX²~moYH$ {dMma gyÌg§MmcZ H$aVmZm ~miy dm¶i ¶m§Zr ‘m§S>co.

{X. 31 /3/2014 nmS>ì¶mÀ¶m ew^‘whÿVm©da

{d{dY àH$meH$m§Mr, {d{dY {df¶m§darc VgoM {d{dY àH$mam§Vrc Ame¶KZ nwñVHo$ EH$mM N>VmImcr... Hw$R>o?... nwʶmV?... Zmhr... ‘J?... Ahmo, Amnë¶m VioJmdmV... Hw$R>o?... Am‘À¶mH$S>o...

33

em°n Z§.5, lr JUoe ³cm{gH$, {edmOr Mm¡H$, ¶ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o, nwUo - 410 507

{Z[Ic dPo : 9011096250

_ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço {dÚm϶mªZm dhrdmQ>n H$aVmZm gZmVZ AܶmË‘ {díd{dÚmc¶mMo H$m¶©H$Vo©.

{edO¶§Vr CËgmhmV gmOar VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : gmcm~mXmà‘mUo {edZoar {H$ëë¶mda {edZoar ñ‘maH$ g{‘VrÀ¶m dVrZo {edO¶§Vr CËgmhmV gmOar Pmcr. JS>mda ‘moR>çm g§»¶oZo {d{dY ^mJmVyZ {edào‘r Amco hmoVo. hmVmV ^Jdo P|S>o KoD$Z "O¶ ^dmZr, O¶ {edmOr'Mm Zmam XoV hmoVo. ¶màg§Jr VioJmdmVrc {edN>ÌnVr ‘§MMo H$m¶©H$V©o, dS>Jmd ¶oWrc "{Jar^«‘U'Mo adtÐ ¶mXd, amOo {edN>ÌnVr ‘§MmMo g§ñWmnH$ g{MZ Q>oH$dS>o, nwamVÎd A{YH$mar O§Jco, eoIa BZm‘Xma, JUoe C§S>o, {Xcrn XogmB©, àH$meamd Omoer, ho‘§V Ho$iH$a, {ZVrZ gmd§V CnpñWV hmoVo.

Am‘Mo g^mgX hmoD$Z AZoH$ gdcVtMm cm^ ¿¶m.

H¡$. H$ënZm H$a§XrH$a H$mì¶g§‘ocZ VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : H$cm{nZr H$m춑§M d gm{h˶ H$cm Am{U g§ñH¥$Vr ‘§S>i ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo H¡$. H$ënZm AaqdX H$a§XrH$a ñ‘¥Vrnwîn dmg§{VH$ H$mì¶ d gm{h˶ g§‘ocZ Am¶mo{OV Ho$co Amho. ho g§‘ocZ {X. 12 E{àc amoOr H$cm{nZr ¶oWo hmoUma Amho. BÀNw>H$ H$dtZr d H$d[¶ÌtZr ñda{MV 4 H${dVm {X. 5 E{àcn¶ªV Imcrc nζmda AmUyZ Úmì¶mV, Ago AmdmhZ Am¶moOH$m§Zr Ho$co Amho. gm¡. g§OrdZr ‘wio, ‘wio Á¶mo{Vfmc¶, JOmZZ ‘hmamO ‘§{Xamg‘moa, VioJmd Xm^mS>o, g§nH©$ H«$. 9850323512

é½Umb`o d {ejUg§ñWm MmbdÊ`mZmo, Ü`mZmV Agy Úm H$s Amnbo H$m`©joÌ em§VVm {d^mJmÀ`m H|$ÐñWmZr Amho. é½Um§Mo, {dÚmÏ`mªMo {hV OnÊ`mgmR>r Amnbm `m~m~VrVbm nwT>mH$ma Amdí`H$ Amho. VgoM Üd{ZdY©H$mMm dmna H$aVmZm _`m©Xm Z Amobm§S>Ê`mMm O~m~Xmar AmnUmdahr Amho `mMm {dga nSy> XoVm H$m_m Z`o.

nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

9370125291 : 9370125291\$mo\$moZ\$moZ:Z:(02114) :(0211) (02114)224675 224675 _mo_mo ~mB©~_momB©c~bmB©::b9380125291 224675


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a df©o 25

A§H$ 13

30 _mM© 2014

4

{X. 30/3/2014

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶...

"njm§'Mm Wdm...! ^maVr¶ amOH$maUmV ‘hm^maV g§J«m‘mMm e§IÜdZr Mmcy Amho. ¶m ¶wÕmV EHy$U 1,650 nj CVaUma AmhoV, ho EoHy$Z Zdc dmQ>Vo, Va 84 H$moQ>r cmoH$ Zd‘VXmam§gh Amncm ‘VXmZmMm h¸$ ~Omdy eH$VmV. ¶mV AOyZ EH$ ~m~ AYmoao{IV H$amdr cmJoc H$s, ¶mV AdKo ghmM amï´>r¶ nj AmhoV. ‘mJÀ¶m Bco³eZcm Vr g§»¶m gmV hmoVr; nU 2009 À¶m {ZdS>UwH$sV cmcy àgmX ¶mXd ¶m§À¶m amï´>r¶ OZVm XcmZo Zm§Jr Q>mH$ë¶mZo Am¶moJmZo ˶mMo amï´>r¶ Zmd VgoM R>odco; nU amÁ¶ñVar¶ nj H$ê$Z Q>mH$cm åhUyZ amï´>r¶ nj ’$º$ ghmM am{hco AmhoV. ^maVr¶ amï´>r¶ H$m±J«og, ^maVr¶ OZVm nmQ>u, amï´>dmXr H$m±J«og nmQ>u, ‘m³g©dmXr d ^maVr¶ H$å¶w{ZñQ> nmQ>u d ~hþOZ g‘mO nmQ>u ho amï´>r¶ nj åhUyZ [a¨JUmV AmhoV. BVa gd© nj ZJʶ AmhoV. Vo nj H$moUVo d ˶mMo C‘oXdma H$moU, ho gm§JUohr H$R>rU Amho. {ZdS>UwH$sMm h§Jm_ Amcm H$s, nj d C‘oXdmam§Mo nrH$ ’$mo’$mdVo Am{U Vgo ìhm¶cmM hdo. åhUOo amï´>r¶ nj O{‘Zrda amhVrc. 1951-52 À¶m XoemVrc n{hë¶m gmd©{ÌH$ {ZdS>UwH$sV 53 njm§V’©o$ hOmamo C‘oXdmam§Zr Amnë¶m Z{e~mMm H$m¡c AmO‘mdcm ‘mÌ ¶m {ZdS>UwH$sV ’$º$ XmoZ njm§Zm XmoZ AmH$S>r g§»¶m JmR>Vm Amcr Am{U 9 njm§Zm EH$ AmH$S>r g§»¶oda g‘mYmZ ‘mZmdo cmJco, Va 31 njm§Zm ^monim {‘imcm. ˶m doir H$m±J«og åhUOo Xoe d Xoe åhUOo H$m±J«og Ago dmVmdaU hmoVo, ˶m doir n§[S>V Zohê§$Mo ‘moR>o dc¶ XoemV hmoVo. gmh{OH$ H$m±J«og gÎmoda ¶oD$Z n§S>rV Zohê$ n§VàYmZ Pmco. AmVm ghmM nj amï´>r¶ AmhoV Va BVa njm§Mr H$nmQ>, H$n, PmCy nmgyZ {ICH$sn¶ªV {MÝho AmhoV. EHy$U 87 nojm OmñV {MÝho ¶m {ZdS>UyH$rV dmnacr OmVrc. Amnë¶m ‘VXma g§KmV C‘oXdma {H$Vr ˶m§Mr IyU H$m¶, ¶mMo N>mVrR>moH$ CÎma AmOVar Zmhr. BVa nj Zm|XUrH¥$V AmhoV, nU ˶m§Zm gmd©{ÌH$ ‘mݶVm Zmhr. amOH$s¶ njm§Mo hr VgoM Amho. ¶m§Mr {MÝho ~XcV AgVmV, H|$Ðr¶ Am¶moJmH$S>o ¶m§Mr ‘m{hVr Agochr nU à˶oH$ amÁ¶ Am¶moJmH$S>o AgocM Ago Zmhr. ~hþVoH$ ‘VXma g§KmV {Va§Jr, n§Ma§Jr, ~hþa§Jr cT>Vr hmoVrc. ¶m XmoZ qH$dm VrZ C‘oXdmam§da ‘VXma cú¶ H|$Ðr¶V H$aVrc, Aݶ ZJʶ AgVrc, {S>nm°{PQ> AZoH$m§Mo Oá hmoB©c, nU cT>m¶Mo hr B©fm Agoc. {ZdS>UyH$ Am¶moJ amï´>r¶ nj åhUyZ H$moUmcm ‘mݶVm XoVo ¶mMm Chmnmoh H$ê$, cmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$sV VrZ doJdoJù¶m amÁ¶mV XmoZ Q>¸o$ OmJm qOH$ë¶mg, cmoH$g^m qH$dm {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV {H$‘mZ Mma amÁ¶m§V {H$‘mZ ghm-ghm Q>¸o$ qH$dm ˶mnojm OmñV ‘Vo {‘imë¶mg Am{U ˶mgh cmoH$g^oÀ¶m Mma OmJm qOH$ë¶mg amÁ¶ñVar¶ nj åhUyZ Mmanojm A{YH$ amÁ¶mV {ZdS>UyH$ Am¶moJmZo ‘mݶVm {Xë¶mg ˶m njmcm amï´>r¶ñVa àmá hmoVmo. AmVm amÁ¶ñVar¶ nj åhUOo H$m¶ Vo nmhÿ. cmoH$g^m qH$dm {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV amÁ¶mV ghm Q>¸o$ ‘Vo Am{U ˶m OmoS>rcm cmoH$g^oMr EH$ AWdm {dYmZg^oÀ¶m XmoZ OmJm qOH$ë¶mg, cmoH$g^m qH$dm {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV EHy$U ‘VXmZmÀ¶m AmR> Q>¸o$ ‘Vo {‘imë¶mg {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV amÁ¶mV {H$‘mZ VrZ OmJm§da {dO¶ àmá Ho$cm Va amÁ¶ñVar¶ nj åhUyZ ‘mݶVm {‘iVo, ¶m‘wio ghm à‘wI njm§MmM {dMma ‘VXma H$aVrc, Ago {MÌ Amho. ˶mVhr amï´>r¶ H$m±J«og, OZVm nj, amï´>dmXr H$m±J«og ¶m§n¡H$s H$moUrVar XoemMm JmS>m Mmc{dVrc, Ago dmQ>Vo. Amnco ‘V dm¶m OmD$ XoD$ ZH$m. ^aKmog ‘VXmZ ¶m doir hmoUma Amho. Zd‘VXma Va Yma cmdyZ ~gco AmhoV. H$m¡c H$moUmcm {‘ioc, ho AmO gm§JUo AdKS> Amho; nU H$Yr Zìho EdT>r Mwag ¶m doir nmhm¶cm {‘ioc.

OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ... {XZmMr gwédmV A‘o[aHo$V 28 ‘Pmcr.{hcm ’o$~«wdmar 1909 ‘ܶo àW‘ gwê$ ˶mZ§Va H$mhr Xoem§Zr n{hë¶m ‘hm¶wÕmÀ¶m Xaå¶mZ åhUOo 1912 Vo 1914 ¶m Xaå¶mZ Mmcy Ho$cr. "¶wZmo' ¶m OmJ{VH$ g§KQ>ZoZo 8 ‘mM© 1975 _Ü`o {Vcm ‘mݶVm {Xcr, VoìhmnmgyZ 8 ‘mM© hm "OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ' R>a{dʶmV Amcm. VoìhmnmgyZ hm ‘{hcm [XZ åhUyZ gmOam Ho$cm OmVmo. ‘{hcm åhUOo H$V©¥Ëd, ZoV¥Ëd d ‘mV¥Ëd. AmO ‘{hcm gd©Ì AmKmS>rda {XgVmV. nyduhr H$V©¥ËddmZ {ó¶m hmoD$Z Joë¶m. amï´>‘mVm {OOm~mB©, A{hë¶m~mB© hmoiH$a, PmerMr amUr cú‘r~mB©, gm{dÌr~mB© ’w$co, a‘m~mB© amZS>o ¶m§Zr {ó¶m§gmR>r IynM H$m‘{Jar Ho$cr. OmñV Xÿa H$emcm Om¶Mo Amnë¶mM VioJmdmVrc gagoZmnVr C‘m~mB© Xm^mS>o `mhr Amnë¶mnwT>o EH$ AmXe©M Amho. VgoM XoemMo n§VàYmZnX ^yf{dUmè¶m B§{Xam Jm§Yr, amï´>n[VnX ^yf{dUmè¶m à{V^mVmB© nmQ>rc. Aem AZoH$ {ó¶m Amnë¶m ZOaog‘moa AmhoV. AmOhr {ó¶m Hw$R>ë¶mM H$m¶m©V ‘mJo ZmhrV. ‘J Vmo g§gma Agmo, g‘mOH$maU Agmo AWdm amOH$maU Agmo. H«$sS>m, ‘Zmoa§OZ Hw$R>ë¶mhr joÌmV AmO ‘{hcm AmKmS>rda AmhoV. Jm`ZjoÌmV cVmXrXr, H«$sS>mjoÌmV gm{Z¶m {‘Pm©, AdH$me g§emoYZ H$aUmar H$ënZm Mmdcm, g§ajUmgmaIo ImVo gm§^miUmar {H$aU ~oXr Aer ‘moR‘moR>r nXo ^yf{dUmè¶m AmOÀ¶m `m ‘{hcm ‘oYm

Hw$R>ë¶mhr joÌmV ‘{hcm AmKmS>rda AmhoV. Jm`ZjoÌmV cVmXrXr, H«$sS>mjoÌmV gm{Z¶m {‘Pm©, AdH$me g§emoYZ H$aUmar H$ënZm Mmdcm, g§ajUmgmaIo ImVo gm§^miUmar {H$aU ~oXr Aer ‘moR‘moR>r nXo ^yf{dUmè¶m AmOÀ¶m `m ‘{hcm ‘oYm nmQ>H$a ¶m§À¶mgmaIo àoaUmñWmZ Am{U qgYwVmB© gnH$mi ¶m§À¶mgmaIr lÕmñWmZo Amnë¶mcm Iyn H$mhr gm§JyZ OmVmV.

Xrnmcr JmoH$U© VioJmd Xm^mS>o nmQ>H$a ¶m§À¶mgmaIo àoaUmñWmZ Am{U qgYwVmB© gnH$mi ¶m§À¶mgmaIr lÕmñWmZo Amnë¶mcm Iyn H$mhr gm§JyZ OmVmV. 춺$sZo Am¶wî¶mer H$go PJS>mdo, Amcoë¶m g§H$Q>m§Zm YramZo Vm|S> H$go Úmdo d ˶mVyZ gmdê$Z AmnU Xþgè¶mÀ¶m Cn¶moJr H$go nS>mdo, ho gd© ˶m ‘mD$crZo g‘mOmcm XmIdyZ {Xco. AmO {H$˶oH$ ‘wcm§À¶m ˶m AmB© Pmë¶m, ˶m§Mo Am¶wî¶ ‘mJu cmdco, Aem ‘mD$crcm ‘mPo eVe: àUm‘..! a‘m~mB© amZS>o d gm{dÌr~mB© ’w$co ¶m§Zr ‘{hcm g~crH$aUmgmR>r Iyn ‘moR>o H$m¶© Ho$co.

nyduÀ¶m {ó¶m§Zm Myc Am{U ‘yc ¶m{edm¶ Xþgao {díd ZìhVo; na§Vw AmOÀ¶m órcm ~è¶mM O~m~Xmè¶m nma nmS>mì¶m cmJVmV. Ka, ‘wco, gm§^miyZ ZmoH$ar{Z{‘Îm {Xdg^a Kam~mhoa amhÿZ, KamVrc gdmªZm hdo, ZH$mo Vo gm§^miyZ g§gmamMmhr JmS>m Vr AmoT>V AgVo. åhUVmV Zm, ór hr jUmMr nËZr d AZ§VH$mimMr ‘mVm Amho. AmO AmnU d§emcm {Xdm hdm åhUyZ ór^¥U h˶ogmaIo H¥$˶ H$arV AmhmoV. gw{à¶m gwio ¶m§Zr gmVmam {OëømnmgyZ nwʶmn¶ªV nX¶mÌm H$mTy>Z OZOmJ¥Vr Ho$cr. ¶m nX¶mÌoMo gd©Ì ñdmJV Pmco. AmO[‘Vrcm ‘wctMo à‘mU 100 ‘wcm§‘mJo 85 ‘wcr Ago Pmco Amho. ho Oa AgoM hmoV am{hco Va g‘mOmV {ó¶m§darc A˶mMma dmT>Vrc, ˶mMo n[aUm‘ g‘mOmg KmVH$ R>aVrc åhUyZ ‘wctZm ˶m§À¶m OÝ‘mnmgyZ d§[MV Z hmoʶmMr O~m~Xmar à˶oH$ nmcH$mMr Amho. à˶oH$ órZo enW KoʶmMr JaO Amho. ZHw$em Amåhmcm AmVm hì¶mem AmhoV. Var AmnU gdmªZr {‘iyZ ór^y«U h˶ogma»¶m Jmoï>rcm {damoY H$ê$Z OmJ{VH$ ‘{hcm {XZmMo gmW©H$ H$ê$ ¶m. 2012 À`m "A§~a'À¶m {Xdmir A§H$mda (‘wIn¥ð>mda) ^maVr¶ H$V©¥ËddmZ {ó¶m§Mo {H$Vr gmW© ’$moQ>mo hmoVo, ˶m§Zr ˶m§À¶m H$V©¥ËdmÀ¶m VoOmZo A§Y:H$ma Zmhrgm Ho$cm. Aem ^maVr¶ ór eº$scm Am‘Mm ‘mZmMm ‘wOam...!

"AS>cm Zmam¶U' coI MwH$sMm

gaH$ma, dmhZMmcH$ ‘mcH$m§À¶m {damoYmV

"AS>cm Zmam¶U... nm¶ Yar' hm {X. 9 ‘mM© 2014 amoOrMm A§~a gmám{hH$‘Yrc coI dmMcm. A˶§V IoX Pmcm. "g‘Îd§ ¶moJ CÀ¶Vo' Ago {‘a[dUmao AmnU gd© cmoH$. g‘mOmVrc Á¶m cmoH$m§dmMyZ jUmjUmcm AS>Vo, Aem§Zm Aer nXdr XoUoM ‘wimV H$goVar dmQ>co. ‘hmJmB© H$moR>o Zmhr? EH$ amÌ hm°Q>ocmV am{hco Va cm°qOJMo XrS>-XmoZ hOma én¶o hmoVmV. S>m°³Q>am§Zr gm§{JVcoco hOmamo én¶o hm°pñnQ>ccm ^amdo cmJVmV. ZmVd§S>m§gmR>r 400-500 én`m§Mo ~yQ> cmJVmV. EImÚm {R>H$mUr A°S>{‘eZgmR>r hOmamo én¶o cmJVmV. coImV C„oIcoë¶m cmoH$m§Zr n¡go ‘mJyZ KoVco Va {~KS>Vo H$moR>o? dmX Z KmcVm OoWo n¡go {‘iVmV, VoWo Omʶmg Vo Var Q>mimQ>mi H$m H$aVrc? H$ï>mMoM n¡go ‘mJVmV Zm Vo? ’$gdV Va ZmhrV Zm? Amnë¶m g‘mOmMo Vo KQ>H$ AmhoV Zm? ˶m§Mm Agm C„oI H$ê$Z VwÀN> coIUo ~amo~a Amho H$m? ‘mZ{gH$VmM MwH$sMr dmQ>Vo. ‘mPm ^mMm ßc§~a, ‘mir, H$mn]Q>a, Bcop³Q´>[e¶Z hmoV Zmhr H$m? hmoUma Zmhr H$m? "nañna Xodmo^d' Ago ‘mZUmar Amncr g§ñH¥$Vr Amho, ho {dgê$Z H$go Mmcoc? - S>m°. {demIm Qw>‘Uo, VioJmd Xm^mS>o

ZmJ[aH$m§Mr cyQ> H$aʶmMr à[Vkm ^maV gaH$maZo KoVcr Amho H$m¶? Aer e§H$m ¶m¶cm cmJcr Amho. H$maU noQ´>mocMr XadmT> OZVocm dma§dma J¥hrV Yê$Z Ho$cr OmV Amho. Amnë¶m AmOy~mOyÀ¶m XoemV noQ´>mocMr qH$‘V nwT>rcà‘mUo Amho. nm{H$ñVmZ 49 é., ³¶w~m 19, å¶mZ‘ma 36 é., ~m§JcmXoe 60, Zonmi 34, A’$Jm{UñVmZ 36, Va Jmodm ho ^maVmV AgyZ 55 én`m§Zr noQ´>moc {‘iVo. OJmÀ¶m VwcZoV Xa OmñV H$m? noQ´>mocMr ‘yi qH$‘V 16.50 é., H|$ÐmMm H$a 11.80, E³gmB©O H$a 9.17, d°Q> 4 Q>¸o$, amÁ¶mMo H$a 8 Q>¸o$, BVa H$a 5 Q>¸o$ gd© {‘iyZ 50 én`m§À¶m Amgnmg Vo hdo. AmOMm Xa 80 én`m§À`m Amgnmg Amho. daMo 30 én¶o A{V[aº$ H$go, ¶mMm Iwcmgm EImXm VÁk H$aoc H$m¶? - {Xcrn S>moig ‘midmS>r, VioJmd Xm^mS>o

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qà[Q>§J, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU, 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410 507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

5

30 ‘mM© 2014

‘mioJmdÀ¶m Aml‘emioV ‘wcm§g‘doV a§Jn§M‘r VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : Q>mQ>m CÚmoJg‘yhmMo g§ñWmnH$ O‘eoXOr Q>mQ>m ¶m§À¶m 175 ì¶m O¶§VrMo Am¡{M˶ gmYyZ qnnar qMMdS> ¶oWrc Q>mQ>m ‘moQ>g© H$‘©Mmar ¶m§Zr VioJmd Xm^mS>o ¶oWrc gm‘m{OH$ gh¶moJ Midi (H°$n) ¶m g§ñWoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ‘mioJmd Aml‘emioVrc ‘wcm§gmo~V a§Jn§M‘r gmOar Ho$cr.

¶màg§Jr Q>mQ>m ‘moQ>g© H$‘©Mmè¶m§À¶m dVrZo {dÚm϶mªZm {d{dY e¡j{UH$ gm{h˶ d ImD$Mo dmQ>n H$aʶmV Amco. H°$n g§ñWoÀ¶m dVrZo g§ñWoÀ¶m ‘w»¶ g‘Ýd¶H$ gm¡. Z¶Zm Am^mio d àm. ho‘§V Sw>§~ao ¶m§Zr nmhþʶm§Mo ñdmJV Ho$co. Q>mQ>m ‘moQ>g©Mo ‘hoe Jw§Omi d Eg. E. Hw$cH$Uu ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. Aml‘emioMo AYrjH$ ^mcHo$ ga ¶m§Zr Am^ma ‘mZco. gm¡. ñZohc ~migam’$ ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm S>m°. gwYmH$a OmYda, gmo~V gm¡. Amem nmMnm§S>o d g§Xrn nmMnm§S>o.

ñZohc ~migam’$ ¶m§Zm ñd¶§{gÕm nwañH$ma VioJmd Xm^mS>o, {X.20 : Am¡Úmo{JH$ {ejU ‘§S>i, qMMdS> ¶m§À¶m dVrZo OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ d gm{dÌr~mB© ’w$co ¶m§À¶m ñ‘¥[V{XZm{Z{‘Îm am‘^mD$ néiHo$a {dÚm{ZHo$VZÀ¶m {e{jH$m gm¡. ñZohc XÎmm̶ ~migam’$ ¶m§Zm ñd¶§{gÕm nwañH$ma àXmZ H$aʶmV Amcm. nwUo {dÚmnrR>mÀ`m dm{UÁ¶ {dÚmemIoMo A{Yð>mVm S>m°. gwYmH$a OmYda ¶m§À¶m hñVo gÝ‘mZ{MÝh XoD$Z ˶m§Zm Jm¡a{dʶmV Amco. Jocr AZoH$ df©o e¡j{UH$ d

gm‘m{OH$ joÌmV gmV˶mZo H$m‘ H$arV Agë¶mZo gm¡. ~migam’$ ¶m§À¶m H$m¶m©Mm Jm¡ad H$aʶmV Amcm. gËH$mamcm CÎma XoVmZm gm¡. ~migam’$ åhUmë¶m, "{ó¶m§Zr Ho$di Myc d ‘yc ¶m‘ܶo ~§{XñV Z amhVm ñdV:Mm g§gma CÎm‘ arVrZo H$ê$Z g‘mOmMr godm H$amdr. g‘mOmV AZoH$ àíZ AmhoV H$s, Á¶m {R>H$mUr {ó¶m§Mo ¶moJXmZ {‘imco Va J§^ra g‘ñ¶mhr gwc^nUo gwQ>ʶmg ‘XV homVo.' ¶màg§Jr Am¡Úmo{JH$ {ejU ‘§S>imMo

Aܶj S>m°. g§Xrn nmMnm§S>o, gm¡. Amem nmMnm§S>o, gH$mi g‘yhmMo n«{V{ZYr A{dZme {McoH$a, H¥$frVÁk AO¶Hw$‘ma {Ja‘o, S>m°. g§Vmof XmñVmZo d AZoH$ ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ‘mdi Vmcw³¶mVyZ àW‘M gm¡. ñZohc ~migam’$ ¶m§Zm "ñd¶§{gÕm nwañH$ma' àmá Pmë¶m~Ôc gd©Ì ˶m§Mo H$m¡VwH$ d A{^Z§XZ hmoV Amho.

Zm§Xm gm¡»¶ ^ao

J«m{’$Q>r

T>moao-eoQ>o

Mm¡ßnZ hOmam§V Ka A’$dm ngao eha^a, hmoB© OZVoMr {Xem^yc "‘mM©'‘ܶoM OZVoMo "E{àc ’y$c'

S>m°. ~ÀN>md ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm AZ§V ^monio gmo~V g§Vmof qgh, a{damO hOmao.

Am¶wd©oX godo~Ôc S>m°. ~ÀN>md ¶m§Mm gËH$ma VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : ñdmV§Í¶g¡{ZH$ OZgodm ‘o[S>H$c ’$mC§S>oeZ d ‘mZd A{YH$ma g§ajU g§KQ>Zm, VioJmd Xm^mS>o ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo S>m°. gwXe©Z ~ÀN>md ¶m§Mm Am¶wd©oXr¶ godo~Ôc ‘mOr CnZJamܶj AZ§V ^monio ¶m§À¶m hñVo gËH$ma H$aʶmV Amcm. S>m°. ~ÀN>md ho 18 Owc¡ 2013 nmgyZ

VioJmd Xm^mS>o ¶oWo Xa Jwédmar {e[~a KoVmV. ¶m {e{~amV ˶m§Zr OwZmQ> AmOmam§Mo 50 é½U {dZmeó{H«$¶m Am¶wd©oXr¶ CnMmam§Zr ~ao Ho$co AmhoV. ¶màg§Jr à‘wI nmhþUo S>m°. lr{Zdmg amd, S>m°. Amed§V ~§S>r, g§Vmof qgh, a{damO hOmao, A{Zc KmoOJo, AmemcVm MmoaKo, Jhþ~mB© {ZåhU, OJÞmW ZmQ>H$,

nyOm qeXo, Hw$gw‘ OmYd, C‘m nmercH$a, S>m°. aoUwH$m CXJo, ApídZr ~w„‘, S>m°. aoe‘m ‘S>dr d {d{dY joÌm§Vrc ‘mݶda CnpñWV hmoVo. gm¡. erVc amd ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. gm¡. dfm© JmS>o ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Ord dmMdm... Ord OJdm JmanrQ>J«ñV ~m§Ydm§gmR>r gT>i hñVo ‘XVrMo AmdmhZ gñZoh Z‘ñH$ma, ‘amR>dmS>çmda Añ‘mZr g§H$Q> H$mogic§. {ZgJm©Zo am¡Ð ê$n YmaU Ho$c§. AdH$mir Amcoë¶m Vw’$mZr nmdgmZo àM§S> JmanrQ>> Ho$cr. ghómdmXr eoVH$ar ~oKa Pmco. H$mS>r-H$mS>r H$ê$Z O‘dcoco g§gma CX²ÜdñV Pmco. amhVr Kao H$mogicr. ‘moR>‘moR>çm Jmam§Zr ~hacocr eoVo jUmV COmS> Pmcr. hmVmer ¶oUmao nrH$ ‘mVr‘moc Pmco. eoVH$ar ^m§~mdco. AmYrM H$Om©Mm S>m|Ja {eamda, ˶mV hr àM§S>, ‘hm^¶mZH$ JmanrQ>... H$m¶ H$aUma ~iramOm! Q>r. ìhr.À¶m N>moQ>çm nS>Úmda {Xgcocr CX²ÜdñVVm Amnë¶m gdmªZm ~oM¡Z H$aUmar Amho. OZmdao, njr, nmIao ‘¥Ë¶w‘wIr nS>cr. ‘Z gwÞ

Pmco. g§nyU©nUo H$mogicoë¶m ¶m ~iramOm§n¡H$s {H$˶oH$m§Zr AmË‘h˶oMm ‘mJ© ñdrH$macm. ‘ZmdaMm VmU ghZ Z Pmë¶m‘wio ˶m§Zr Ord g§n[dcm Am{U Hw$Qw>§~mcm nmoaHo$ H$ê$Z Vo H$mimÀ¶m nS>ÚmAmS> {ZKyZ Joco. ¶m {dñH$Q>coë¶m OrdZmMr KS>r naV ~gdm¶cm hdr. Vo AmncoM ~m§Yd AmhoV. ‘hmamï´> emgZ, H|$Ð emgZ ˶m§Zm ‘XV H$aVoM Amho. ¶m IoarO H$mhr {ejH$m§Zr, BVa H$‘©Mmè¶m§Zr Amncm EH$ {XdgmMm nJma ~iramOmcm nwZü Am{W©H$ VmH$X XoʶmgmR>r {Xcm Amho. AmnU gd© ^maVr¶ AmhmoV. Amnë¶m gdmªOdi g§doXZerc H$mirO Amho. AmnUhr ¶m AmnX²J«ñVm§Zm Am{W©H$ ‘XV XoʶmgmR>r H${Q>~Õ Pmco

nm{hOo. ‘r ñdV: ‘mPo Xhm hOma én¶o ‘XVrgmR>r Omhra H$arV Amho. AmnUhr gdmªZr ¶m H$m¶m©g hmV^ma cmdmdm, hr {dZ§Vr. AmnU YZmXoemÛmao, amoI a¸$‘ ¶m ñdê$nmV Am{W©H$ ‘XV e³¶ {VV³¶m Ëd[aV XoD$ eH$Vm. hm gd© {ZYr g§H${cV H$ê$Z AmnU ¶m Almn [Odm§Zm ‘XV H$ê$¶mV. H¥$n¶m, ‘m¶mer g§nH©$ gmYmdm. AmnU {ZpíMV ‘XV Úmc, Agm {dœmg dmQ>Vmo. Am. ñZohm§{H$V em[iJ«m‘ ^§S>mar nÎmm : S>m°. em{iJ«m‘ ^§S>mar ^§S>mar hm°pñnQ>c 5, amd H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o Vm. ‘mdi, {O. nwUo. 410 506 ^«‘UÜdZr : 9422365077

H¡$. ‘hmXy amKwOr T>moao (B§Xmoar) ¶m§Mo nwÌ {M. ñdpßZc ¶m§Mm {ddmh H¡$. M§ÐH$m§V ~mOramd eoQ>o (ZdcmI C§~«o) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. ‘Zrfm {hO~amo~a gmo‘dma, {X. 24/3/2014 amoOr {demc cm°Ýg (dS>Jmd ’$mQ>m) ¶oWo g§nÞ Pmcm.

- AaqdX e§H$a H$a§XrH$a

Ëd[aV g§nH©$ gmYm! Amo_ gpìh©gog A°ÝS> J«m{\$Šg Amnë`m OrdZ [d_m nm°{bgrgmR>r... ^{dî`H$mbrZ ~MVrgmR>r... Am`H$amdarb ~MVrgmR>r... [H¨$dm àm`ìhoQ> H$ma, Qy>-W«r \$moa pìhba

AO` Xr{jV 9595313215 09405617219 E-Mail om.lic13@gmail.com

[H¨$dm H$_{e©`b pìhbaÀ`m BÝí`waÝggmR>r... g§nH©$ : Am`-8, àVrH$ZJa, A§~r amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) 410 507

Y‘©dra e§^yamOo ¶wdm ‘§M g§ñWmnH$ : lr. g§O¶ H$mc©o 24 Vmg é½Udm{hH$m d eddm{hHo$gmR>r g§nH©$ JmoaI H$mc©o : 9890095407/8796216399 {H$emoa JmS>o : 9767370050/9921121456


gmám[hH

{deof

A§~a

30 _mM© 2014

666

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag©

ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

~mimgmho KZdQ> ~mimgmho ~ Rw~>~X. o (nÌH$ma) _w . qeXo (dmgw b r) S>. {O.9421589610 nwUo H$mÝhÿanR>ma (Vm. nmaZoVm. a) Io A.ZJa g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr dmnaë`mZo _mPm hm°Q>ob ì`dgm` OmoamV Mmby bmJbm. du H$m_Jma [Q>H$m`Mo AmnUhÿ Z H$m_ g§nyU© ny{gÕr AJa~ÎmrMo gmVZmhrV. gwJ§Y AmVm _Z àgÞ H$aUmao _mJm`bm Mr g§»`m dmT> br Amho Ì{gÜX Aem dmT> AmhoV.`oU`mmè`m§AJa~ÎmrMm dmna gwé. Hohm$bmgd©d _§ì`dgm`mV g§nyU© {gÜXr `m AJa~ÎmrMm à^md AgyZ KamV, hm°Q>obmV Pmbr. AmVm g§nyU© {gÜXr{edm` Xþgar H$moUVrM gH$mamË_H$ COm© àmá Pmbr Amho

AJa~Îmr Amåhr dmnaV Zmhr.

gwamO| _Z Ðgw.Vweo . Qnm§>o S>o AmoXohVÿJwa md, (Vm.Vm.OwÞhdo a,b{O. nwUo)nwU9096533232 r>, {O. o g§n(9922842179) yU© {gÜXr hr Ho$di AJa~Îmr ZgyZ ^º$s_mJm©H$S>o AmH${f©V H$aUmar eº$s Amho. {Z`{_VnUo XodnyOm H$amdr, _§Ìmoƒma H$amdm g§nyU© {gÜXrMm dmna _r gwé Ho$bm d KamVbo dmVmdaU Aer àd¥Îmr V`ma hmoVo. àË`oH$ dmamMr doJir AJa~Îmr g_mYmZ XoV àgÞ Pmbo. _mJm© ~mhoHa$S>À`m Iyn \$aH$ OmUdbm. g§nyU© AgVo . AÜ`mË_ o ZoUH$m_mV mam Xwdm åhUOo g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr.

{gÜXrMo gd© gwJ§Y A{Ve` AmZ§X XoUmao AmhoV.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

7

30 ‘mM© 2014

7

"gmám[hH$ A§~a'À`m am¡ß`_hmoËgdr H$m`©H«$_mV ~mobVmZm (S>mdrH$Sy>Z) gm¡. aoIm Omoer, gwaoe YmoÌo, Am. ~mim ^oJS>o, H¥$îUamd ^oJS>o, S>m°. em§. ~. ‘wOw‘Xma d gwaoe à^y. `m doir ì`mgnrR>mda CnpñWV _mÝ`da.

‘mݶdam§Mm gËH$ma d àH$meZ gmohim "A§~a'À¶m am¡ß¶‘hmoËgdr gmohiçmMo Am¡{M˶ gmYV lr. H¥$îUamd ^oJS>o ¶m§À¶m H$m¶©H$V©¥Ëd {dMmam§Mo H$‘©~§Y, àm. Omod©oH$a ¶m§À¶m ñV§^coIm§Mo H$‘©~§Y d M§Ð{H$aU H$mì¶ ‘§S>imÀ¶m ór H$d{¶ÌtÀ¶m H$ma{H$XuMm AmT>mdm KoUmè`m "órgyº$' ¶m nwñVH$mMo àH$meZ ¶m doir Pmco. ˶mMà‘mUo VioJmd d n[agamVrc {d{dY joÌm§Vrc H$V©¥ËddmZ 춺$s¨Zm H$V©ì¶^yfU nwañH$ma XoD$Z "A§~a'Zo gÝ‘m{ZV Ho$co. àH$meZ CnH«$‘mgmR>r lr. Z§XHw$‘ma eocma, M§ÐH$m§V H$mH$S>o, àm. O¶§V Omod©oH$a, gm¡. àUmcr Omod©oH$a-e|S>o, "A§~a'À¶m dmQ>MmcrVrc lo¶XmVo àem§V nwam{UH$, AVwc ndma, gwaoe AÌo d A§~a n[adamVrc gXñ¶m§Mmhr {deof gÝ‘mZ ¶màg§Jr H$aʶmV Amcm. VmcwH$mñVar¶ d¥ÎmnÌm§Mo ñWmZ ‘hÎdmMo {d{dY {df¶m§Zm ñne©yZ OmUmè¶m Amnë¶m à‘wI ‘mJ©Xe©ZmV lr. gwaoe à^y ¶m§Zr amï´>r¶ d¥ÎmnÌm§nojmhr àmXo{eH$, {Oëhm, VmcwH$mñVar¶ N>moQ>çm d¥ÎmnÌm§Zm Ame¶‘yë¶ Am{U Jm§^r¶© A{YH$ AgVo, Ago ñnï> H$arV JmdmJmdm§Vrc ‘mVrMr ñn§XZo Ho$di hr d¥ÎmnÌoM dmMH$m§n¶ªV VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 : nmohmoM{dVmV. ñWm{ZH$ àíZ, OZVoMo dmñVd, {dH$mgmMr g˶pñWVr ¶m d¥ÎmnÌm§À¶m ‘mܶ‘mVyZM g‘OV AgVo, ˶m‘wio Iar cmoH$emhr g‘¥Õ H$am¶Mr Agoc Va hrM àmXo{eH$ nÌH$m[aVm Am{U d¥ÎmnÌo gaH$ma d g‘mOmZo A{YH$ ‘O~yV Ho$cr nm{hOoV, Ago Z‘yX Ho$co. gm‘mݶm§Zm gaH$ma H$moUmMo ¶oVo ¶mV H$mhrhr ag ZgVmo Va Amnco OrdZ ~Xc{dʶmV H$moUmMr VmH$X Amho, ¶mda ˶m§Mr {^ñV AgVo, Ago à^y ¶m§Zr ¶m doir gm§{JVco. g‘mOnyaH$ nÌH$ma KS>dmdoV "gm. A§~a'Mm Jm¡ad H$aVmZm gmV˶nyU© d¥ÎmnÌo Mmc{dUo hr A{Ve¶ H$R>rU H$gaV g§nmXH$ lr. gmIdiH$am§Zr Ho$cr Amho,

˶m‘mJo ˶m§Mo n[al‘ AmhoVM; nU ˶mM~amo~a {d{dY joÌm§V H$m‘ H$aʶmMr ˶m§Mr hmVmoQ>rhr H$maUr^yV Amho, Ago ñnï> H$ê$Z AmVm nwT>rc n§Mdrg df©o ˶m§Zr g‘mOnyaH$ nÌH$ma KS>dmdoV Am{U "A§~a'cmhr ‘moR>o H$amdo, Aem ew^oÀN>mhr ˶m§Zr {Xë¶m. ew^oÀN>m§Mm dfm©d ¶m doir ‘mOr Am‘Xma H¥$îUamd ^oJS>o, Am‘Xma ~mim ^oJS>o, ZJamܶj gwaoe YmoÌo Am{U gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§Zrhr {dMma ‘m§Sy>Z "A§~a'cm am¡ß¶‘hmoËgdr ew^oÀN>m {Xë¶m. ¶m ‘mݶdam§Zr "A§~a'À¶m EHy$UM dmQ>MmcrMm, ˶m‘mJrc ^y{‘Ho$Mm Jm¡adnyU© C„oI Ho$cm. VioJmdgma»¶m N>moQ>çm ehamV nÌH$m[aVm éO[dUo, dmT>{dUo, g§ñWm§À¶m CnH«$‘m§Zm à{gÕrVyZ JVr XoUo, g§JrV, ZmQ>ç, g‘mOH$maU ¶m ‘mܶ‘m§VyZhr H$m¶©aV amhUo d Zdmo{XV H$m¶©H$V©o V¶ma H$aʶmMo lo¶ "A§~a'cm OmVo, Ago gm§{JVco. g§nmXH$ lr. gmIdiH$a ho nÌH$ma Va AmhoVM; nU CÎm‘ Jm¶H$, ZQ> d H$cmH$mahr AmhoV. ‘moR>çm ehamV ˶m§Zm àma§^mnmgyZM CÁÁdc ^{dVì¶ hmoVo. VWm{n N>moQ>çm JmdmVrc nÌH$m[aVm ˶m§Zr OmUrdnyd©H$ Omonmgcr, ho VioJmdH$am§gmR>r A{Ve¶ ‘moR>o ¶moJXmZ Amho, Agm A{^àm¶ {deof AW©nyU© R>acm. ܶo¶mMo {ZU©¶mV d {ZU©¶mMo H¥$VrV ê$nm§VaU hoM ¶e Amnë¶m Aܶjr¶ ^mfUmV "qg~m¶mo{gg'Mo Aܶj em§. ~. ‘wOw‘Xma ¶m§Zr AS>MUtda ‘mV H$ê$Z Omo nwT>o OmVmo VmoM ¶eñdr hmoVmo. gMmoQ>r, H$gmoQ>r Am{U hmVmoQ>r ¶m§À¶m ~imda Omo Amnë¶m ܶo¶m§Zm, à˶j {ZU©¶mV ê$nm§V[aV H$aVmo ˶mgM A§{V‘ ¶e {‘i{dVm ¶oVo, Ago ñnï> Ho$co. AcrH$S>rc H$mi hm ñnY©oMm Amho, {ejUmMm Amho, ˶m‘wio {OWo-{VWo Mm§Jco, gH$g {‘ioc Vo doMUo Am{U

g‘mOmn¶ªV nmohmoM{dUo hoM {dMmad§Vm§Mo H$V©ì¶ Agco nm{hOo, Ago gm§JV "A§~a'Zo AmVm X¡{ZH$mMr ^amar KoVcr nm{hOo. ¶m ^mJmVrc {d{dY joÌm§Vrc dmMH$ CnpñWV nmhVm Am{U YmoaUr ‘§S>itMo nmR>~i, ghH$m¶© nmhVm Vo Ae³¶ Zmhr, Ago ˶m§Zr ñnï> Ho$co. g§nmXH$ lr. gmIdiH$a ho "qg~m¶mo{gg'Mo {dÚmWr© Agë¶mMm ‘cm A{^‘mZ Amho, Agohr ˶m§Zr gm§{JVco. ¶màg§Jr ~mcJ§Yd© g§JrV a{gH$ ‘§S>imMo Cnmܶj ZmZm Hw$cH$Uu, h.^.n. kmZoída Xm^mS>o, S>m°. em[iJ«m‘ ^§S>mar ¶m§Zrhr ew^oÀN>m {Xë¶m. àma§^r ‘mݶdam§À¶m hñVo XrnàÁdcZ H$aʶmV Amco. gwaoc Jm¶H$sVyZ àma§^ d g‘mamonhr Á¶oð> Jm{¶H$m ~Hw$c n§[S>V `m§Zr B©eñVdZ gmXa Ho$co. gd© ‘mݶdam§Mm g§nmXH$ lr. gwaoe gmIdiH$a ¶m§À¶m hñVo ¶Wmo{MV gÝ‘mZ H$aʶmV Amcm. àmñVm{dH$ ^mfUmV lr. gmIdiH$a ¶m§Zr "A§~a'À¶m am¡ß¶‘homËgdr dmQ>MmcrMm AmT>mdm KoVcm. dmMH$ {hVqMVH$m§À¶m àmoËgmhZmVyZ CÎm‘, CXma, gH$g d gÎdJwUm§Zr ^acoco Oo-Oo XoVm Amco Vo XoʶmMm à¶ËZ Ho$cm Amho Am{U Vmo nwT>ohr Mmcy amhUma Agë¶mMo ñnï> H$ê$Z ˶m§Zr ‘mdidmgr¶m§Mr H¥$VkVmhr 춺$ Ho$cr. Amnco {dÚm[W©XeoVrc Jwê$ em§. ~. ‘wOw‘Xma ¶m§À¶m CnpñWVrV hm ¶moJ Amë¶mZo ˶m§Zr g‘mYmZ 춺$ Ho$co. "A§~a'Mo ‘mZX g§nmXH$ àm. O¶§V Omod©oH$a ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. ‘mZX g§nmXH$ ~r. E‘. ^go ¶m§Zr Am^ma ‘mZco. g§nyU© gmohiçmMo {Z¶moOZ ‘mH©o$qQ>J ‘°ZoOa AVwc ndma d g‘ñV A§~a n[admamZo Ho$co. g‘mamon ~Hw$c n§[S>V ¶m§Zr Jm[¶coë¶m ngm¶XmZmZo Pmcm. gwê$Mr ^moOZmZo ‘mdiÀ¶m "gm. A§~a'Mm am¡ß¶‘hmoËgdr gmohim JmoS> Pmcm. - àgmX nmZgo, {H«$E{Q>ìh ݶyO gpìh©gog

{ejUVk {Jarf à^wUo `m§Mo à{VnmXZ

7

VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 :

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm! h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU * noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ>´ moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. A E G I S * n`m©daUmMo ajU H$aVo. H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

emh CÚmoJ

VioJmd Xm^mS>o, [X. 22 : bmoUmgim, [X. 24 :

E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh ßcm°Q> Z§. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>eo Z ) _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com We buy and sale quality secondhand cars

H$‘©J§Y, ‘‘©~§Y, ñÌrgyº$ ¶m VrZ nwñVH$m§À¶m àH$meZàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) gm¡. aoIm Omoer, gwaoe YmoÌo, Am. ~mim ^oJS>o, H¥$îUamd ^oJS>o, S>m°. em§. ~. ‘wOw‘Xma, gwaoe à^y, g˶|ÐamOo Xm^mS>o, gwaoe gmIdiH$a.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

O{‘Zr XodñWmZÀ¶m ~iH$mdVmV YZXm§S>Jo

30 ‘mM© 2014

89

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g

‘§{XamVrc {Xdm~ÎmrH$S>o Hw$UmMoM cj Zmhr VioJmd Xm^mS>o, {X. 12 : AZoH$ Jmdm§‘ܶo XodñWmZÀ¶m ‘mcH$sÀ¶m O{‘Zr d ñWmda ‘mc‘Îmm JmdmVrc YZXm§S>½¶m§Zr hS>n Ho$ë¶mZo ‘§{Xam§À¶m {Xdm~ÎmrMm àíZ C^m am{hcm Amho. ¶m J§^ra àH$aUr emgZmZo - Y‘m©Xm¶ Am¶wº$m§Zr VH««$marMr dmQ> Z nmhVm {deof cj KmcyZ àíZ ‘mJu cmdmdm, Aer ‘mJUr

hmoV Amho. JmdmVrc ‘§{Xam§Mr XoI^mc, a§Ja§JmoQ>r, {Xdm~Îmr, XþéñVr-S>mJSw>Or, ^m{dH$m§gmR>r gmo¶r-gw{dYm, dm{f©H$ CËgd ¶mgmR>r cmJUmam IM© ñWmda ‘mc‘Îmm d O{‘ZtÀ`m CËnÞmVyZ hmoV Ago; na§Vw nwT>o O{‘Zr I§S>mZo {Xë¶m Joë¶m. AWm©V ~hþVoH$ H$ê$Z XodñWmZ g{‘VrMo {dœñV AWdm JmdmVrc

YZXm§S>½¶m§ZrM ˶m O{‘Zr I§S>mZo KoVë¶m AmhoV. {nT>rOmV ˶mV H$mhrhr ’o$a~Xc Pmcocm Zmhr. YZXm§S>½¶m§À¶m KemVyZ gXa O{‘Zr emgZmZo Ëd[aV H$mTy>Z ¿¶mì¶mV, ˶mgmR>r {deof coIr AmXoe Omhra H$ê$Z J«m‘ñWm§Zm ‘XV H$amdr åhUOo XodñWmZ d ^m{dH$m§Zm ݶm¶ {‘ioc, Aer ‘mJUr JmdmoJmdMo J«m‘ñW H$arV AmhoV.

’«|$S>²g Am°’$ ZoMa AܶjnXr A{‘V nmoVXma

ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) 40 30 VoVo2540 [hadr {hadr{_aMr {_aMr 25 - 30Vo Vo3540 [S>{S>¨Jar§Jar - 3030 VoVo 40 H$m§H$m§ XmXm - 20 25VoVo2530 Mdir Mdir - 30 40 ZdcH$mo ZdcH$mocc - 30 30 VoVo 60 40 ~Q>~Q>mQ>mQ>m m - 20 40 VoVo 50 {_aMr30 60 cgy 120H$mH$S> H$mH$S>r r - 25 30 T>mT>o~mo~ir ir {_aMr - 30 VoVo 40 cgyUZ - 100 80 VoVo100 30 VoVo 40 Vo Amco - 80 100 nmnS> nmnS> 50 eoeoddJmJm - 80120Vo 100 Amco 70 VoVo 100 r r - 40 30 VoVo 40 30 VoVo 5040 nS>nS> 40 ~rQ> - 35180Vo 40 ^|S^|>rS>r - 40 didi - 30 30 VoVo 40 30 VoVo 40 Jdma - 60 60 VoVo8080 âcm°âcm° 40 ~rQ> H$mohim - 60 80 Jdma dada - 30 30 VoVo 40 80 40VoVo3050 H$mo~H$mor ~r - 25 30 H$moT>ho_imgo - 4040VoVo 60 Q>mQ>o_mo_°Q>°Qmo >mo - 20 20 VoVo 30 30Vo Vo7040 dm§Jdm§r Jr - 4030 VoVo 60 XmoXmoSS>H>H$m$m - 60 50 T>Vm§o_~goS>m ^monim -4030VoVo6040

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$moH$moqW~ra mnmV -8 6Vo 10 H$m§XXmnmV Vo 10 {W§~ra 5- Vo510Vo 10 H$m§ _oWr _oWr 5- Vo510 MmH$dV 8 Vo 10 MmH$dV 6 Vo 10 Vo 10 eony eony -54Vo Vo108 H$aS> H$aS>BB© © - 87VoVo1210

g§VmOr _hmamO d JdaeoR> _hmamO dmUr `m§À`m dmñVì`mZo nw{ZV A{‘V nmoVXma

gwnUm© Jm¶H$dmS>

VioJmd Xm^mS>o, {X.26 : "Üd{ZàXÿ fUoeamoZ,IʶmgmR> VioJmd ñQ> [X. 21r :S>r. Oo. ‘wº$Vm d ßc°pñQ>H$ ~§Xr ho A{^¶mZ Omo‘mZo Mmc{dco OmB©c. njr d¥§XmdZmMm Moham‘moham ZdrZ g§H$ënmÛmao ~XcʶmV ¶oB©c,' Agm {ZYm©a ’«|$S>²g Am°’$ ZoMa Agmo{gEeZMo Zdo Aܶj A{‘V nmoVXma ¶m§Zr 춺$ Ho$cm.

àW‘oe nmQ>rc

VZ¶m ‘hmOZ

g§O¶ {ZH$miOo

B.g.2014 Vo 2016 ¶m Û¡dm{f©H$ ew^oÀN>m {Xë¶m. g§ñWmnH$-Aܶj ‘hoe H$mcmdYrgmR>r ˶m§Mr {ZdS> Pmcr Amho. ‘hmOZ ¶m§Zr ZdrZ nXm{YH$mè¶m§Mr Zmdo ‘mdiVo Aܶj amo{hV ZmJcJmd ¶m§Zr Kmo{fV Ho$cr. Amnë¶m H$ma[H$XuVrc H$m¶m©Mm AmT>mdm ¶m g{Md - Hw$. gwnUm© Jm¶H$dmS> doir gmXa Ho$cm. ‘mOr ZJamܶj H¥$îUm gh. g{Md - àW‘oe nmQ>rc H$maHo$, S>m°. eem§H$ AmoJco, ho‘§V ~oS>oH$a, I{OZXma - Hw$. VZ¶m ‘hmOZ S>m°. XS>Ho$ ¶m§Zr ZyVZ H$m¶©H$m[aUrg OZg§nH©$ A{YH$mar - g§O¶ {ZH$miOo

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 19 : VioJmd d B§Xmoar n[agamV {edO¶§Vr ({VWrZwgma) CËgmhmV d AmZ§XmV gmOar H$aʶmV Amcr. VioJmd eha d n[agamVrc J«m‘rU ^mJmVrc JmdmJmdm§V gd©M gmd©O{ZH$ ‘§S>im§Zr {edO¶§Vr gmOar Ho$cr. {edZoar, qghJS>, cmohJS>, nwa§Xa, amOJS> ¶oWyZ ¶m ^mJmVrc ‘§S>im§Zr {edÁ¶moVr T>moc-coPr‘À¶m {ZZmXmV AmUë¶m. OmVmZm d ¶oVmZmhr T>moc-coPr‘

VioJmdMo d¡^d AgUmao Vio OcnUuÀ¶m {di»¶mV VioJmd `oWrb

oeZ, VioVio JmdJmdñQ>ñQ> oeZ, {X.[X.1919 : : VioJmd ñQ>oeZ {d^mJmVrc ‘w»¶ Vio åhUOo ehamMo d¡^d Amho. ^yfU Amho; na§Vw gܶm gm§S>nmʶm‘wio d OcnUu‘wio Vù¶mg YmoH$m {Z‘m©U Pmcm Amho. n[agamV Amamo½¶mg YmoH$m {Z‘m©U Pmcm Agë¶mZo ZJan[afXoZo ¶mo½¶ Vr nmdco CMcyZ OcnUu d gm§S>nmʶmMm ~§Xmo~ñV H$amdm, Aer ‘mJUr gyk ZmJ[aH$m§Zr Ho$cr Amho. nydu ¶m Vù¶mZoM ehamMr VhmZ AZoH$ df©o ^mJ{dcr Amho; na§Vw gܶm AmgnmgÀ¶m J¥hàH$ënm§Mo gm§S>nmUr ¶m VcmdmV gmoS>co OmV Agë¶mZo nmUr Xÿ{fV Pmco Amho. S>mgm§Mm àmXþ^m©d dmT>cm Amho. OcnUuÀ¶m {di»¶mV Vio gmnS>co Amho. ‘Yë¶m H$mimV ZJan[afXoZo gwemo^rH$aUmgmR>r AJ«dmc Am{U

VioJmd eha ^mOnm CnmܶjnXr gwOmVm H$mimoIo

nwnw{[XZm XZm - 88 VoVo 10 amO{Jam- 57 VoVo 10 10 10 amO{Jam A§A§~~mS>mS>r r - 88 VoVo 10 10 MwMwHH$m$m - 5 7Vo Vo1010 _wi_wio o - 48 VoVo 10 nmcH$ - 45 VoVo 610 8 nmcH$ MdiB©- 45VoVo 10 10 MdiB©

H$mÝhodmS>rV OZmdam§Mo {e[~a; nmaS>çm§Mm ‘oimdm VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21 :

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 20 : H$m‘YoZy XÎmH$ J«m‘rU ¶moOZoA§VJ©V {O. n. nwUo, n§. g. IoS>, newg§dY©Z Cnm¶wº$ nwUo d {Oëhm newg§dY©Z A{YH$mar ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo H$mÝhodmS>r (V’©o$ MmH$U) JmdmV OZmdam§Mo {e[~a Pmco. nmaS>çm§Mm ‘oimdmhr KoʶmV Amcm. EH$m dfm©gmR>r IoS> Vmcw³¶mVrc EHy$U 14 Jmdo ¶m ¶moOZoA§VJ©V XÎmH$ KoʶmV Amcr. ¶m Jmdm§‘ܶo XmoZ-XmoZ ‘{hݶm§Zr nWH$m§Mm O„mof hmoVm, ˶m‘wio amÌ^a hmoVo. am§Jmoiçm, ^Jì¶m nVmH$m§Zr n[aga {e[~a KoʶmV ¶oD$Z OZmdam§Mr VnmgUr, VioJmd MmH$U añVm, ‘w§~B©-nwUo ‘hm‘mJ©, gO{dco hmoVo. ’$Q>m³¶m§Mr AmVf~mOr Am¡fYmonMma d ‘mJ©Xe©Z H$aʶmV ¶oVo. Zm{eH$-VioJmd ‘mJ© T>moc-coPr‘ d ‘moR>çm à‘mUmV {XgyZ Amcr. AZoH$ AmXe© Jmd H$mÝhodmS>r (V’o©$ MmH$U) ¶oWo g§V VwH$mam‘ ‘hmamO newYZ ‘§S>imMo {edam¶m§À¶m O¶KmofmZo Xþ‘Xþ‘yZ Joco hmoVo. ‘§S>im§Zr noT>o dmQy>Z AmZ§X cwQ>cm. CËgmhmZo Q>oånmo d BVa JmS>çm§À¶m nwT>o ^Jdm H$mhr {R>H$mUr g˶Zmam¶U ‘hmnyOm§Mo Aܶj ^mD$gmho~ ndma d g{MZ hZw‘§V hmVr d {edÁ¶moVr KoD$Z Xm¡S>Umè`m ¶wdH$m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. {Xdg^a ¶odco ¶m§À`m nwT>mH$mamZo {e[~a KoʶmV ñdmJV ‘mVm-^{JZtH$Sy>Z hmoV hmoVo. {edam¶m§À¶m em¡¶m©À¶m nmodmS>çm§Zr n[aga Amco. ¶m doir JmdmVrc gw‘mao 300 {ZdS>UyH$ AmMmag§{hVo‘wio amOH$s¶ XUmUyZ gmoS>cm. gd© dmVmdaU {ed‘¶ OZmdam§Zm (Jm¶, åh¡g, ~¡c) gmWamoJm§Mo ZoVo‘§S>itMr J¡ahOoar àH$fm©Zo OmUdcr. Pmco hmoVo. cgrH$aU d JmoMrS>, Jmo‘mer d O§V _mÌ ‘§S>imVrc H$m¶©H$V©o ‘mÌ Xadfunojm {Z‘y©cZmgmR>r cgrH$aU d Am¡fYo XoʶmV A{YH$ CËgmhmV d AmZ§XmZo gh^mJr Pmco Amcr. {ZH¥$ï> Mmè¶mnmgyZ gH$g Mmam{Z{‘©VrMr àm˶{jH$m§gh ‘m{hVr S>m°. Ao. ~r. JS>Jo ¶m§Zr Va IV ì¶dñWmnZmMr àm˶{jH$m§gh ‘m{hVr S>m°. ~r. Ao. ndma ¶m§Zr {Xcr. "OZmdam§Mo d§Ü`Ëd d àOZZ j‘Vm' ¶m~m~V S>m°. A{Zc H$mio ¶m§Zr, Va àdmem§À`m dmT>Ë`m VH«$mar : H$madmB©Mr _mJUr "dmgam§Mo g§JmonZ' ¶m{df¶r S>m°. Xrnm H$moTw>io ¶m§Zr ‘m{hVr {Xcr. XÿY CËnmXZ VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : H§$nZr~amo~a H$ama Pmcm Amho; nU H$mhr gm¡. gwOmVm ~mimgmho~ ¶m{df¶r S>m°. E. Eg. gwno ¶m§Zr Va Vm§{ÌH$ d H$m¶Xoera ~m~r AmS> Amë¶mZo H$mimoIo ¶m§Mr VioJmd gwemo^rH$aU àH$ënmg gwédmVhr Pmcr eha ^maVr¶ OZVm Zmhr. _mÌ, `m àH$ënmMr dmQ> Z nmhVm nmQ>uÀ¶m CnmܶjnXr ZJan[afXoZo gm§S>nmUr Vù¶mV gmoS>ʶmg {ZdS> Pmcr. àXoe ¶wdm AQ>H$md H$amdm d Vo gm§S>nmUr ‘moMm©Mo Cnmܶj, {damoYr J¥hàH$ënm§À¶m ~m§YH$m‘mgmR>r dmnaʶmMr nj ZoVo gwZrc eoiHo$ ¶m§À¶m {ZdmgñWmZr gº$s H$amdr d OcnUu H$mT>ʶmMo H$m‘ qMVZ {e[~a Am¶mo{OV H$aʶmV Amco hmoVo. VioJmd ñQ>oeZ, {X. 18 : ¶wÕnmVirda gwê$ H$amdo. ZJan[afXoH$S>o ˶mV hr {ZdS> Omhra H$aʶmV Amcr. ¶m H$m±J«og-am. H$m±. AmKmS>rMo ‘mdi cmoH$g^m OcewÕrH$aUmMr gmo¶ Agë¶mZo ¶m H$m¶©H«$‘mV ‘hmamï´> àXoe ^m.O.nm.Mo ‘VXmag§KmMo C‘oXdma amhþc Zmd©oH$a ¶m§À¶m Vù¶mÀ¶m nmʶmMm dmna {nʶmgmR>rhr gwê$ ga{MQ>Urg Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, àMmamÀ¶m ew^ma§^m{Z{‘Îm VioJmd Xm^mS>o H$aʶmg H$mhrM AS>MU amhUma Zmhr. H$m¶m©Ü¶j cú‘U ‘mZo, Aܶj g§Vmof ¶oWo Am¶mo{OV Ho$coë¶m AmKmS>rÀ¶m {edm¶ gm§S>nmʶmZo Xy{fV Pmcoë¶m Xm^mS>o, ‘{hcm AmKmS>r Aܶj gm¡. emo^m H$m¶©H$Vm© ‘oimì¶mg ‘mdimVrc H$m±J«ogÀ¶m nmʶm‘wio Vù¶mVrc ‘mem§Mo, OcMam§Mo ^oJS>o, Cnmܶj gm¡. emo^m naXoer, Á¶oð> H$m¶©H$˶mªZr CnpñWV Z amhVm ~{hîH$ma OrdZhr Ymo³¶mV ¶oUma Zmhr, Ago H$m¶©H$˶m© lr‘Vr aOZrVmB© R>mHy$a, Zrcoe Q>mH$cm. gm‘m{OH$ H$m¶©H$V©o {Xcrn S>moig ¶m§Zr cmoUH$a, ew^m§Jr {eagmQ>>, gm¡. A‘¥Vm Q>H$co ˶m doir nmcH$‘§Ìr d Cn‘w»¶‘§Ìr åhQ>co Amho. d H$m¶©H$V©o CnpñWV hmoVo.

{edO¶§Vr CËgmhmV, AmZ§XmV gmOar

Vm§gw~aS>Um -^mo40 nim Vo3060 Vo 40 gwZmai aU - 12 Vo4015 Vo 60 XwYr^monim - 2015Vo 30 Zmai Vo 20 \$ag~r dS>mVo) -40 XþYr ^mo(lmdU nim Ko20 \$ag~r30 Vo 4040 Vo 60 H$ƒrKodHoS>$irm) (lmdU 20 VoHo$cr 30 /25S>PVoZ 30 H$ƒr _Q>HH$s$s - 60 60 Vo 80 _Q>

"OZmdam§Mo {d{dY AmOma d Am¡fYmonMma' ¶m{df¶r S>m°. ìhr. ìhr. Vino ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. VgoM S>m°. ìhr. Or. digo, S>m°. Eg. Ec. qeXo, S>m°. nr. Ama. ‘wHo$, S>m°. ~r. AoZ. PaoH$a, S>m°. dm¶. ~r. eoiHo$, S>m°. Eg. Or. Xoe‘wI S>m°. JmoVmaUo d S>m°. ‘§S>{cH$ ¶m§Zr eoVH$è¶m§Mo MMm©gÌ KoD$Z eoVH$è¶m§Mo {d{dY àíZ d g‘ñ¶m§Mo {ZamH$aU Ho$co. XÎmH$ JmdmV df©^amV {H$‘mZ 3 {e[~ao KoVcr OmVmV. IoS> Vmcw³¶mVrc Mèhmocr IwX©, H$mÝhodmS>r (V’©o$ MmH$U), H$mo{hZH$admS>r, H$T>Xo, qnnar ~w&&, ~hþi, g|Xþcu, ¶oUdo, Xm|Xo, dmS>m-‘aH$i, Amd§T>o, AmgIoS> d ‘m§OaodmS>r hr Jmdo dfm©gmR>r XÎmH$ KoʶmV Amcr hmoVr. nwT>rc dfm©V BVa Jmdm§Zm cm^ XoʶmV ¶oB©c, Ago n§. g. IoS>Mo newYZ n¶©dojH$ S>m°. E‘. Or. Xoe‘wI ¶m§Zr gm§{JVco. {e{~amMo {Z¶moOZ ^mD$gmho~ ndma, hZw‘§V ¶odco, XÎmm̶ ¶odco, A§Hw$e ¶odco, VmZmOr ndma, e§H$a {Xdgo, H$miwam‘ T>moao, gmho~amd ¶odco d ghH$mè¶m§Zr Ho$co. nmaS>çm§À¶m ‘oimì¶mV 32 nmaS>çm§Mm gh^mJ hmoVm. ˶mV ¶eñdr ñnY©H$ ‘mcH$m§Mr Zmdo : àW‘ - e§H$a {Xdgo, {ÛVr¶ - ‘§Joe ¶odco, V¥Vr¶ - {dZm¶H$ ¶odco, CÎmoOZmW© - hZw‘§V ¶odco d kmZmo~m T>moao

H$m±J«og H$m¶©H$˶mªMr ZmamOr A{OV ndma ¶m§Zr H$m±J«og H$m¶©H$˶mªg‘doV Ëd[aV ~¡R>H$ KoD$Z ZmamOr Xÿa H$aʶmMr O~m~Xmar Á¶oð> ZoVo ‘mOr Am‘Xma H¥$îUamd ^oJS>o ¶m§À`mda gmon{dcr. H$m±J«ogÀ¶m ZmamOrMo H$maU cjmV KoD$Z ZJan[afXoÀ¶m ZJamܶj nXm~m~V {Xcoë¶m eãXm§Mr Ëd[aV A§‘c~OmdUr H$aʶmg gm§JyZ ZmamOr Xÿa H$amdr, Ago A{OVXmXm§Zr gm§{JVco.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a "eãXm§Zm Agmdr {eñV, eãXm§da AgVo {^ñV, eãXM Pmco ~o{eñV, eãXm§Mo hmoVmV {dn¶m©g..!' í`m_Z§ EH$ H$mJX ‘m¶mg‘moa Q>mH$cm. ‘r darc Amoir dmMë¶m. í`m‘H$S>o Amü¶m©Zo nm{hc§. Vmo em§V Am{U {Z{d©H$ma. "ho H$m¶?' ‘mPm àíZ. "H${dVm?' ˶mM§ CÎma. "Vy Ho$crg?' ‘mPm àíZ. "hmo !' ˶mM§ CÎma. ZwH$V§M H${damO gwYra ‘mo¿¶m§M§ OmU§ {Odmcm MQ>H$m cmdyZ Joc hmoV§. eãXm§Zm ‘whÿV© ZgVmo, eãXm§Zm eHy$Z Zgmdm, Aer ˶m§Mr {dcjU H${dVm AmOhr ‘m¶m ‘ZmV Jƒ ê$VyZ ~gcocr. ˶m§À¶m ñQ>mB©c‘ܶo H$moUr, H$Yr H${dVm H$aoc, Ag§ ‘m¶m ñdßZmVhr ZìhV§. `m nmíd©^y‘rda Am¶wî¶mV H$Yrhr Mma Amoir JÚ qH$dm nÚ Z {c{hcoë¶m í`m‘Z§ (H¡$.) gwYra ‘mo¿¶m§M§ AZwH$aU H$arV Aer N>moQ>r H${dVm H$amdr hoM ‘wir AH$pënV! ‘r nwÝhm ˶m Mma n§º$s ZrQ> dmMë¶m. Vy (H¡$.) gwYra ‘mo¿¶m§À¶m ñQ>mB©c‘ܶo {c{hc§ Amhog. ‘r åhQ>co, "EH$ {‘{ZQ>, VwP§ ~mocU§ gwYma. gwYra ‘mo¿¶m§gma»¶m H$drÀ¶m Zmdm‘mJo "H¡$.' cmdy ZH$mog. ‘cm AmdS>V Zmhr. Ago H$dr Zoh‘rM {Ma§VZ AgVmV! ¶wJmZw¶wJo! ˶m§Mo eãX {nT>çmZ²{nT>çm gVV dmMZmV ¶oVmV. J{X‘m, ~m~yOr, gwYraOr, Hw$gw‘mJ«O,

A{Zc, ^m. am. Vm§~o, ~mcH$dr ho AmO Amnë¶mV earaê$nmZ§ ZmhrV. ‘mݶ; nU eara Zœa - H$m¶© {Ma§VZ! eãX åhUOo {ham! Z ’w$Q>Umam -' AmO í`m‘Mm ‘yS> doJimM hmoVm. Eaìhr WÅ>m-‘ñH$arV Am¶wî¶ EÝOm°¶ H$aUmam àmUr A{Ve¶ J§^ra Ag§ VÎdkmZ gm§JV hmoVm. ˶mVyZ í`m‘À¶m Vm|Sy>Z "{Ma§VZ, Zœa' Ago eãX EoH$U§ åhUOo ‘m¶m Ñï>rZ§ EH$ {dZmoXM hmoVm. ‘cm IiIiyZ hgmdg§ dmQ>c§. Vr n«{V{H«$¶m C‘Q>cr. "hgy ZH$mog! í`m‘...' AmdmO WmoS>m C§M. "R>rH$, R>rH$ ~m~m. Zmhr hgV. Vy åhUVmog Vo ~amo~a Amho; nU ‘cm gm§J, ho Ag§ H$m¶ {c{hc§¶ Vy?' "MwH$sM§ dmQ>V§¶ H$m?' "Zmhr. MwH$sM§ Zmhr; nU Ag§ {c{hʶm‘mJM§ H$maU Zmhr H$ic§.' ‘r

eãXH$moS>o H«$. 176 1

2

3

4

6

11

12 15

10

13

14

16

17

18

19 20

eãXH$moS>o H«$.175 Mo CÎma

21

22

^mo

im

O Z

O

H$

^

cm

a

‘m M

Km U

23

c

Z

Jmo

a

Q>m

Ym J

g Z

d

c

ñVr em

dm

ar

C^o eãX 1) OhmO, Vmê$ 2) ^oJ, Mra 3) MH$mH$s, VOocm, VoO 4) cm§~r, é§Xr, C§Mr ¶m§Mm JwUmH$ma H$ê$Z ¶oUmar g§»¶m, 5) ñda, ZmX 9) JiUo, PaUo 10) g‘¶gyMH$Vm Agcocm, {dMmaë¶m~amo~a CÎma XoUmam 12) lr‘§V, YZdmZ 14) ^¶ 16) {d^«‘, EoQ> 17) Ka, gXZ 18) ñZmZ Z Ho$cocm, {eim 19) Iam 20) AmoQ>m

iy

C g

{dMmac§. "H$maU gai Amho {‘Ìm, eãX dmnaVmZm ˶m§Zm {eñV Agm¶cm nm{hOo H$s ZH$mo?' "H$ao³Q>; nU Vwcm Ag§ H$m dmQ>V§¶?' {ZdS>UwH$m ao. {ZdS>UwH$m Amë¶m AmhoV cmoH$g^oÀ¶m - Q>r. ìhr. nmhVmo amoO. nona dmMVmo amoO. {M„a Zo˶m§~amo~a ‘mZmMo ZoVohr ~o{eñV eãX dmnam¶cm cmJco AmhoV. "amï´>r¶ nmVirdaÀ¶m Zo˶m§Zm XmoZXm ‘VXmZ H$am åhUmd§?' "ha ha ‘hmXod' ¶m {ede§H$am§À¶m eãXm§Zr Jw§’$cocr JO©Zm ‘mdio H$arV, aOnyV H$arV, AmVm "ha ha Z‘mo...!' H$moU Hw$Umcm "Q>½¶m' åhUV§ Va H$moU Hw$Umcm "gmoSy> ZH$mo ao, nXa AmB©Mm,'

Z

g

Uo

Om

H$

{d H$

a

ñd{ñVlr, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 9890447455

AmS>do eãX 1) hcJOunUm, MyH$ 4) nú¶m§Mo Ka 6) {ZaW©H$, ImoQ>m 7) ‘Zwî¶ 8) {H$Å>U, KmU, H$sS> 11) {Q>H$md 13) nS>Xm 15) ‘mir 17) ~marH$ àdmh 18) narjm H$aUo, VnmgUo 19) g‘OyV, J«hUeº$r 20) Z {nH$cocm, An¹$ 21) ‘XV 22) H$c§H$ 23) Hw$ñVr, Pw§O, cT>mB©.

5

9

àm. O¶§V Omod©oH$a

{d

er a

Ag§ JmU åhUV§. H$m¶ Mmcc§¶ ho. Amnë¶m ì¶{º$‘ÎdmMr Am{U ~w{ÕMmVw¶m©Mr gmar {^ñV AmnU CƒmaUmè¶m Am{U {c{hUmè¶m eãXm§da Adc§~yZ AgVo, `mM§ gmY§ ^mZ Zmhr. d¶mMr E|er df©o CcQ>cr Var "AOyZ ¶m¡dZmV ‘r, gÎmoV ‘r, gÎmoV ‘r' Ag§ ^OZ åhUV Am¶wî¶mMr YݶVm ‘mZUmar hr ‘mUg§! d¡VmJ ¶oVmo. Zì¶m {nT>rH$S>o dmagm g§H«${‘V H$am¶Mm, Ag§ åhUm¶M§; nU ñdV: ‘mÌ {ZdS>UyH$ cT>dm¶cm C^§ amhm¶M§...' àgma‘mܶ‘m§Mo àíZhr ‘Ooera! "H$m§°J«og Am{U amï´>dmXrV Ywg\y$g Amho H$m?' "{edgoZoVyZ amï´>dmXrV Iyn ¶oV AmhoV, Vw‘M§ ‘V H$m¶?' "Vwåhr H$Yr hgV Zmhr H$m?' "ho H$m¶ àíZ Pmco? Aao, {dMmam¶Mo Va Ago àíZ {dMmam H$s, Á¶mVyZ ˶m Zo˶mMr ~m¡{ÕH$ nmÌVm H$ioc. H$moUmH$S>o R>mog H$m¶©H«$‘ Amho? Am{U ¶m ~m~V à˶oH$ njmZ§ H$moUVm AO|S>m am~dm¶M§ R>a{dc§ Amho?- Ag§ {dMmam, ^yVH$mi XmIdVmV, amï´> {Z‘m©UmMm nwamdm XmIdVmV. Jar~, ‘ܶ‘dJu¶ {ó¶m§Mm WoQ> gdmc - CÎma "Z‘mo Z‘: !' - hm gJim {d{MÌnUm Amho, Ag§ Zmhr Vwcm dmQ>V?' ¶m ~o{eñV eãXm§‘wio hmVr cmJVmo Vmo "{dn¶m©g.'>> nwÝhm `mM§ CÎma R>acoc§. ‘r {_píH$c {dYmZ Ho$co. ˶mMm AW© doJim cmdcm OmVmo, `m~Ôc ‘r H$m¶ H$ê$? ‘cm Ag§ åhUm¶M§ ZìhV§M!

9

Vwcm gm§JVmo {‘Ìm, g§nyU© ^maVM hm AmO eãXaËZm§nmgyZ nmoaH$m Amho, Ag§ ‘cm dmQ>m¶cm cmJc§`. ñdm‘r {ddoH$mZ§X, ‘hmË‘m Jm§YrOr, cmoH$‘mݶ {Q>iH$, ñdmV§Í¶dra gmdaH$a hohr coIZ H$arV AgV, ^mfU§ H$arV AgV; nU coIZmVyZ qH$dm ^mfUmVyZ àjo{nV hmoUmè¶m eãXm§Zm ñdV§Ì AW© hmoVm. ¶m AWm©VyZ Xþgam AW© H$YrM {ZKy eH$V ZìhVm. gm§J ‘cm, "JOm© O¶O¶H$ma H«$m§VrMm, JOm© O¶O¶H$ma,' `mVyZ H$moUVm Xþgam AW© {ZKVmo? "Zo ‘Ogr Zo, naV ‘mV¥^y‘rcm gmJam àmU Vi‘icm' `mVyZ H$moUVm doJim AW© {ZKVmo. "Mco Omd' `m KmofUoVyZ H$moUVm AW© {ZKVmo? "ñdamÁ¶ hm ‘mPm OÝ‘{gÕ h¸$ Amho Am{U Vmo ‘r {‘i[dUmaM' `mVyZ H$moUVm Xþgam AW© {ZKVmo ga!' "Aem ‘hmËå¶m§Mr na§nam Agcocm Amncm Xoe nU AmOMo ho ‘hmZ AmË‘o ˶m§À¶m g§ñH¥$VrMr nma dmQ> cmdyZ Q>mH$m¶cm {ZKmcoV.' "AmVm hm Xþgam H$mJX ~K!' í`m‘Z§ Xþgam H$mJX ‘m¶mg‘moa Q>mH$cm. ˶mda {c{hcoco hmoVo. "eãX hmoVmV nmoaHo$ eãX PmcoV dmiHo$ eãX OmVmV ’$mgmdaVr eãX aS>VmV AdVr^dVr..!' ‘r í`m‘H$S>o nmhVM am{hcmo.

eãXH$moS>o H«$. 176

7 8

‘‘©~§Y

30 ‘mM© 2014

^m V U

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o 131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 410 506

Zm¶Jmd erVJ¥hmMm dYm©nZ{XZ CËgmhmV Zm¶Jmd, {X 25 : nwUo {Oëhm ghH$mar XÿY CËnmXH$ g§KmÀ¶m Zm¶Jmd erVJ¥hmMm 5 dm dYm©nZ{XZ gmohim ZwH$VmM Pmcm. ¶màg§Jr ~mimgmho~ Zodmio åhUmco H$s, ‘mdi Vmcw³¶mVrc eoVH$ar XÿY CËnmXZmcm Mm§Jcm à{VgmX XoD$Z 8000 crQ>a XÿY à{V{Xdg g§H${cV H$aV AmhoV. ghH$m¶m©VyZ ghH$ma KS>Vmo, ˶m‘wioM XÿY g§K dmT>cm, Ago ˶m§Zr gm§{JVco. H$m¶©H«$‘mV amï´>dmXr H$m±J«og nmQ>uMo VmcwH$mܶj ~~Zamd ^oJS>o, nwUo {Oëhm

XÿY CËnmXH$ g§KmMo Aܶj ~mimgmho~ {Icmar d a‘oe ^wO~i ¶m§Mr ‘ZmoJVo Pmcr. ¶màg§Jr amOmam‘ amjo, XrnH$ hþcmdio, Am{Ve naXoer, ‘§JoeH$mH$m T>moao, gw^mf Mm§Xo, ZJagodH$ A{‘V Jdir, ‘{hcm amï´>dmXr VmcwH$mܶjm J§JmVmB© H$moH$ao, Ama. Eg. ‘gmio (newAmhma VÁk) CnpñWV hmoVo. e§H$aamd T>moao ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. {dO¶ H$mimoIo ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

AܶjnXr ^yn|Ð AmëhmQ> VioJmd Xm^mS>o, {X. 25 : ZjÌmM§ XoU§ H$m춑§MÀ¶m ‘ m d i Vmcw H $mܶjnXr H$dr ^yn|Ð AmëhmQ> ¶m§Mr ZwH$VrM {ZdS> H$aʶmV Amcr. H$m춑§MMo Aܶj àm. amO|Ð gmoZdUo ¶m§Zr {Z¶wº$sMo nÌ {Xco. H$dr ^yn|Ð AmëhmQ> ¶m§Zr ¶mnydu H$m춑§MMo VioJmd {d^mJà‘wI åhUyZ

H$m‘ nm{hco AgyZ XmoZ H${dg§‘ocZo d EH$m H$mì¶dmMZ ñnY©oMo ¶eñdr Am¶moOZ Ho$co Amho. ^{dî¶mV dS>Jmd-‘mdi, B§Xmoar, cmoUmdim, H$m‘eoV ¶m {R>H$mUr H$m춑§MÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$m춑¡’$crMo Am¶moOZ H$aUma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVco. Vmcw³¶mV H$dr g^mgXm§Mr g§»¶m dmT>dyZ nwT>rc dfu EH${Xdgr¶ {d^mJr` gm{h˶ g§‘ocZ VioJmdmV Am¶mo{OV H$aʶmMm ‘mZg ^yn|Ð AmëhmQ> ¶m§Zr 춺$ Ho$cm.


gmám[hH

kmZm§~a

A§~a

k

30 _mM© 2014

10 l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

l

g§V gmonmZXodm§Mo A^§J d BVa H$mì`aMZm 100 kmZoídam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVbo Amho. ^mJdV Y_m©MmM àMma XmoKm§Zr Ho$bm. ^º$sMr ^mdZm, Zr[V_yë`o, bmoH$m§V éO[dbr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amnbm g§Xoe nga{dbm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$br Agbr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^º$sMmM àgma Ho$bm. Ë`m§Zr kmZoídam§À`m H$m`m©bm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$bo. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^º$sda A{YH$ Amho. na_oídaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVbo Amho. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©ída^º$s H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

{d^mJ 9 dm : h[anmR>mMo A^§J 95 A§V‘w©I hmoD$Z nhm, h[a A§VamV Amho, ‘J Vmo gd© ê$nm§Vhr {Xgoc har Zm§Xo Xohr Eogm ^mdmo Amho& naVmo{Z nmho Aao OZm &&1&& naV{c¶m Ñï>r M¡VݶmMr Ñ{ï> & Zm‘|M d¡Hw§$R>r nmdo OZm &&2&& hm ~moYw lra§Jr AOw©Zm CnXoew & gd© öfrHo$ew gdmª ê$nt &&3&& gmonmZ YmaUm h[a Zm§Xo gd©Ì & ˶mMo{M M[aÌ jacog| &&4&& ^mdmW© Xod Amnë¶m XohmVM Amho, Agm Am‘Mm ÑT> ^md Pmcm Amho. cmoH$hmo, Vwåhr Amncr, gVV ~mhoaMoM OJ nmhUmar Ñï>r AmV didyZ nhm. Vw‘Mr Ñï>r ‘mJo {’$ê$Z A§VamV nmhÿ cmJcr åhUOo Vr M¡VݶmMrM Ñï>r hmoB©c. ho Zm‘ñ‘aU Ho$ë¶mZoM KSy> eHo$c Am{U Vwåhr d¡Hw§$R>mVM nmohmoMmc - ‘moj {‘idmc. lrH¥$îUmZohr AOw©Zmcm hmM CnXoe Ho$cm Amho. ‘J Vwåhmcm Vmo Xod gdmª‘ܶo Amho hohr g‘OyZ ¶oB©c. gmonmZXod åhUVmV, "Am‘er Aer YmaUm Amho H$s harM gd©Ì Zm§XV Amho. ˶mMoM M[aÌ - ˶mMrM H«$sS>m gd©Ì {XgV Amho.'

{ddaU emóm§‘ܶo ‘rZ‘mJm©Mo dU©Z Ho$co Amho. ¶m ‘mJm©V Ñï>r A§V‘w©I H$aʶmda ^a {Xcocm Amho. gVV ~mhoarc Ñí¶mH$S>o Ymd KoUmè¶m {MÎmd¥ÎmtZm AmV di[dë¶mda AmV d ~mhoa doJio H$mhr amhV Zmhr. gd©Ì ~«÷M {XgVo, Ago ˶mV àm‘w»¶mZo gm§{JVco Amho. AWm©V ˶mcm {ddoH$ d¡am½¶ ¶m§Mrhr OmoS> nm{hOo.

Amnë¶m JrVodarc g‘ícmoH$s-gmonmZXodrV åhQ>co Amho. "d¡am½¶¶wº$ A§V:H$aU H$éZr amhr& {Z˶‘wº$&& ‘ZmnmgwZr CnOVr H$m‘Zm& V¶m gd© Q>mH$moZr {Z:eof OmUm& Zo‘| H$éZr A§V:H$aUm & B§{ж g‘yh Amdamdr&& hiyhiy Y¡¶©~w{Õ H$éZr& ‘Z {df¶mnmgwZr naVwZr& AmË‘Ëdt amhmoZr& Am{UH$ qMVZ Z H$amdo &&6-23 Vo 25 && ... AmË‘Ëd| S>m°. ho_M§Ð X`mU©d H$monS>}H$a gd©^yV| XoIo & gdm©Ë‘m AmnU{M H$m¡VwHo$ & ¶moJ¶wº$ AmË‘m Vmo{M XoIo & g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 gd©Ì g‘mZ V¶m&& \$moZ: 020-24250427 6-29 && A{YH$ OmUy BpÀN>Umè¶m§Zm A{YH$ {Okmgm Agcoë¶m§Zr ¶mo{JamO gmonmZXodrMm Aä¶mghr Cn¶wº$ R>aoc. ¶oWo gmo{h~mZmW a{MV "{gÕmV g§{hVm' ¶m {Xcoë¶m H$mhr àm{V{Z{YH$ Amoì¶m§Vrc ‘‘© J«§WmVrc n¥ð> 175 Vo 181 darc g{dñVa Am{U darc A^§JmVrc g§Xoe EH$M Amho, {ddaU dmMmdo. Ago {XgyZ ¶oB©c. darc A^§JmV lrH¥$îUmZo AOw©Zmcm gmonmZXodm§Mm ^a, ‘Z A§V‘w©I H$ê$Z lÕoZo Ho$coë¶m CnXoemMmhr C„oI Amho. Vmo Zm‘ñ‘aU H$aʶmda Amho, ho ñnï> Amho. åhUOo ^JdX²JrVoV {ZîH$m‘ H$‘©¶moJmcm VmoM g§Xoe AmnU KoVcm nm{hOo. ^º$sMr Am{U ˶mgmR>r {ddoH$, Aä¶mg Am{U d¡am½¶ ¶m§Mr OmoS> Úm¶cm gm§{JVco Amho, ˶mMm g§X^© Agmdm. gmonmZXodm§Zr

~«÷M¡VÝ` lr Jmo§XdboH$a _hmamO àmn§{MH$ ‘mUgmMr pñWVr H$er AgVo? gd© g§Vm§Zr ^damoJmda ImÌrMo Am¡fY gm§{JVco Amho. gd© g§V Amnmnë¶m narZo ‘moR>oM AmhoV; nU ˶mVë¶m ˶mV g‘WmªZr Amncr OmJm Z gmoS>Vm, {df¶r cmoH$m§Mo {MÎm Hw$R>o Jw§Vcoco AgVo ho nm{hco Am{U ‘JM amoJmMo {ZXmZ Ho$co. Am‘Mm ‘w»¶ amoJ g§gmaXþ:ImMm AgyZ Vmo gwImMm Amho Ago dmQ>Vo, hm Amho. amoJ H$iyZ Amcm; nU Am¡fY Oa KoVco Zmhr Va Vmo ~am H$gm hmoUma? amoJ Agoc Vgo Am¡fY Úmdo cmJVo. AOrUm©Zo nmoQ> XþIVo Vo ^wHo$Zo XþIVo, Ago dmQy>Z Amåhr A{YH$ ImD$ cmJcmo Va H$go Mmcoc? g§gma Á¶mcm Xþ:ImMm dmQ>Vmo ˶mcmM na‘mW©‘mJm©Mm Cn¶moJ! EImXm Xmê$ {nUmam ‘Zwî¶ Xmê$nm¶r Amnco gd©ñd Kmc[dVmo. Xmê$Mm A§‘c ZgVmo ˶m doir Vmo ewÕrda ¶oVmo Am{U ˶mcm Amnë¶m ~m¶H$m‘wcm§Mr H$miOr dmQ>Vo. Amncm àn§M ZrQ> ìhmdm, Agohr ˶mcm dmQ>Vo; nU ˶mÀ¶m ~wÕrcm ˶mVyZ ‘mJ© gwMV Zmhr. ‘J Vmo nwÝhm BVH$s Xmê$ {nVmo H$s, ˶mV ˶mcm ñdV:Mm {dga nS>Vmo, Am{U Aem arVrZo ˶m‘ܶoM Vmo ñdV:Mm Zme H$ê$Z KoVmo. AJXr ¶mMà‘mUo àmn§{MV ‘mUgmMr pñWVr hmoVo. n{hë¶m-n{hë¶m àn§M ~am dmQ>Vmo, ‘Zwî¶ Ë¶mV a‘Vmo. nwT>o H$mhr {Xdgm§Z§Va Vmo WH$Vmo, ˶mMr C‘oX H$‘r hmoVo Am{U åhUyZ AmVm Amnë¶m hmVyZ na‘mW© H$gm hmoUma, Ago ˶mcm dmQ>Voé; nU Z§Va Vmo nwÝhm OmoamZo àn§M H$ê$ cmJVmo Am{U eodQ>r hrZ AdñWoV ‘ê$Z OmVmo. Omo OJmMm KmV H$aVmo Vmo EH$m Ñ¥ï>rZo ~am, H$maU OJ ñdV:cm gm§^miyZ KoB©c; nU Omo ñdV:Mm KmV H$ê$Z KoVmo ˶mcm H$moU gm§^miUma? Vmo ’$ma dmB©Q> g‘Omdm. Ho$di àmn§{MH$ hm Agm AmË‘KmVH$s AgVmo. ImoQ>o H$iyZhr ˶mV gwI ‘mZyZ Vmo amhVmo Am{U XodmZo Oo {Z‘m©U Ho$co Vo ‘m¶m gwImH$[aVmM Ho$co, Ago g‘OyZ ‘aon¶ªV ˶mVM Jwa’$Qy>Z OmVmo. ‘Zwî¶ VoM-VoM H$arV AgyZhr ˶mcm ˶mMm H§$Q>mim H$gm ¶oV Zmhr? H$mcÀ¶m Jmoï>rM AmnU AmO H$aVmo. Amnë¶m cjmV Oar Amco Zmhr Var ˶m Jmoï>r Pmcoë¶mM AgVmV. VoM Vo OodU, Vr ZmoH$ar, VmoM Vmo n¡gm {‘i{dUo, gJio VoM! Ago AgVmZm ‘mUgmcm H§$Q>mim H$m ¶oD$ Z¶o? ¶mMo H$maU Ago Amho H$s, {df¶ A˶§V JmoS> Var Agcm nm{hOo qH$dm hmdocm V¥ár Var Zgcr nm{hOo. ¶m XmoZ H$maUm§n¡H$s Xþgao H$maUM Iao Amho. Amncr hmd nwar Pmcr Zmhr hoM Iao Amho. {df¶mV gwI Amho hr AmnU H$ënZm Ho$cr. ˶mMm AZw^d AZoH$ doim KoVcm, Var AOyZ Amncr H$ënZm hr Iar H$s ImoQ>r ho Amnë¶mcm H$iV Zmhr, ho ‘mÌ Am¡a Amho.

‘{hcm OmJ{VH$ {XZ : Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZ

"gmám{hH$ A§~a'cm am¡ß¶ ‘hmoËgdm{Z{‘Îm hm{X©H$ ew^oÀN>m..!

gw ao e gm I d i H a Xr

{Z¶moOZmMm KoD$Zr ‘Zr dgm

adfu 8 ‘mM© OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ åhUyZ gmOam Ho$cm OmVmo. EH${dgmì¶m eVH$mVrc {ó¶m§Mo ~XcVo ê$n, ˶m§Mr Agwa{jVm ¶mda MMm©gÌo KS>VmV Am{U jUmV Vr {dgacr OmVmV. {X„rÀ¶m {Z^©¶m àH$aUmZo gdmªÀ¶m ‘ZmMm R>md KoVcm. gmam Xoe T>diÿZ {ZKmcm. ‘moM©o {ZKmco, ’$merÀ`m {ejoMr ‘mJUr Pmcr Am{U H$mhr ‘{hݶm§VM nwÝhm gd© W§S>mdco. AZoH$ {Z^©¶m eham~amo~aM IoS>monmS>r Aem {dH¥$Vrcm ~ir nS>V AmhoV. hm gmam Ìmg Amnë¶m ‘mdi n[agamV doimodoir nmhʶmg {‘iV Amho; nU ˶mda R>mog Cnm¶ AmO Var Amnë¶mH$S>o Zmhr. Amnë¶m VioJmdmVyZ ˶mgmR>r "dH©$ ’$m°a B¹°${cQ>r'À¶m Aܶjm à^m OmYd ¶m§Zr "Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZ' {S>g|~a

X

2012 nmgyZ am~{dʶmg gwédmV Ho$cr Amho. ¶m A{^¶mZmMm AW©, "[ó¶m§Zmo Jßn ~gy ZH$m, AmdmO CR>dm' Agm Amho. ‘mdi n[agamVrc 3000 nojm OmñV ‘wcm§-‘wcr§er ¶m g§ñWoZo g§nH©$ gmYcm. ¶mVyZ 90 Q>¸o$ ‘wctZm qhgmA˶mMma ¶m {df¶mda ~mocʶmg Iwco ì¶mgnrR> CncãY Pmco. ‘{hcm d ‘wctMo H$nS>o, ‘oH$An, ~mhoa {’$aUo, ‘wcm§er ~amo~ar H$aUo, ‘wcm§Zm {damoY H$aUo Aer AZoH$ H$maUo nwT>o Amcr. ‘{hcm d ‘wctMo c¢{JH$ emofU, N>oS>N>mS> ¶mMr Vrd«Vm d N>oS>N>mS> ¶mMr Vrd«Vm {H$Vr Amho. ¶m g§X^m©V VéUVéUtZm OmJ¥V H$aʶmgmR>r H$m¶ à¶ËZ Ho$co OmV AmhoV, H$moU˶m ñdê$nmMo ì¶mgnrR> CncãY Amho. {ó¶m§À¶m àíZm§{df¶r VéUm§‘ܶo {H$Vr g§doXZercVm Amho, ho g‘OyZ KoʶmgmR>r

¶m dfu amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘Am¶S>rgr ¶m§À¶m ‘XVrZo VioJmd n[agamVrc EHy$U Xhm emim /‘hm{dÚmc¶m§Vrc 725 VéUr§gmo~V H$m¶©emim d MMm©gÌ KoʶmV Amco. emofU d N>oS>N>mS> ‘J Vr em[aarH$ Agmo AWdm ‘mZ{gH$ ˶mMr OmUrd d ˶m~Ôc OmJê$H$Vm ‘wct‘ܶo Agmdr, hm ¶m A{^¶mZmMm ‘w»¶ ‘wÔm Amho, Ago à^m OmYd ¶m§Zr "gm. A§~a'er ~mocVmZm gm§{JVco. nwéfr ‘mZ{gH$Vm åhUOo H$m¶, Vr dmTy> Z¶o åhUyZ Aݶm¶m{déÕ ~mocʶmMr, ~Mmd H$aʶmMr, H$moUmer g§nH©$ gmYmdm, ¶m {df¶m~m~V A{^¶mZmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ‘m{hVr nmohmoM{dʶmV Amcr. Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZmV gh^mJr ‘wctMr emofUmg§~§Yr àíZmdcr V¶ma H$aʶmV Amcr. ˶mV emofUmg§~§Yr ¶m

AmYr MMm© Pmcr hmoVr H$m¶? A˶mMmam~Ôc MrS> ¶oVo H$m¶? N>oS>N>mS>r{df¶r Hw$Umer g§dmX gmYVm H$m¶? ho gmao Wm§~{dʶmgmR>r g§ñWogmR>r H$m‘ H$aʶmg BÀNw>H$ AmhmV H$m¶? ho {df¶ ‘m§Sy>Z VéUtMr ‘Vo AmO‘mdcr Jocr. VioJmdmV AZoH$ gm‘m{OH$ g§ñWm, {dMmad§V AmhoV. ˶m§Zr "dH©$ ’$m°a B¹$°{cQ>r' ¶m g§ñWoer g§nH©$ gmYyZ ˶m§À¶m Mm§Jë¶m H$m‘mV hmV^ma cmdmdm, Aer {dZ§Vr "gm. A§~a'V’©o$ Amåhr H$arV AmhmoV. g§nH©$ - Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZ àUo˶m ‘m. à^m OmYd, Aܶjm ‘mo. Z§. 9545734545 ( eãXm§H$Z - ~miH¥$îU amB©arH$a)

IrdVoZo ZQ>{dco "A§~a'cm ãX-’w$cm§Zr gOdyZ ˶mcm è¶m a{gH$ ‘Zr ‘moJam ’w$c{dcm

aoM "A§~a'Mo d¡{eï>ç H$ico Á¶mcm

Q>d¥jmMr AmR>dU ¶oB©c ˶mcm

chmZ d¶mVrc nmhwZr ˶mÀ¶m {demc H$m¶m©cm $ ico Zmhr H$Yr Zmdmà‘mUo JJZr nmohmoMcm

{gH$ dmMH$ gmX Km{cVmo ˶m X¶mKZmcm Km©`wî` cm^mo "A§~a'cm d ˶mÀ¶m lr¶wV g§nmXH$cm...! - gm¡. e{eH$cm ehm, ‘mOr ZJamܶjm, VioJmd Xm^mS>o


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

OrdZmon`moJr {df`mMr {ZdS> H$amdr VioJmd Xm^mS>o, {X.27 : "{dÚmÏ`mªMr AmdS> H$c, ~cñWmZo d j_Vm cjmV KoD$Z H$[aAaMm {dMma H$amdm,' Ago à{VnmXZ àm. XrnH$ {~Mo `m§Zr Ho$co. "10 dr Z§Va H$m`' `m {df`mda {ddoH$mZ§X ñHy$c_Ü`o Vo ~mocV hmoVo. {dÚmWu d nmcH$m§gmR>r H$m`©emioMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. `màg§Jr g§ñWmÜ`j g§Vmof Im§S>Jo, gwhmg Jê$S>, {_qcX

àm. XrnH$ {~Mo `m§Mm gËH$ma H$aVmZm g§Vmof Im§S>Jo. gmo~V gwhmg JéS>.

eocma, e~Z_ ImZ AmXr CnpñWV hmoVo. àm. {~Mo åhUmco, "H$[aAaMr {ZdS> H$aVmZm nmë`mVrc JwUdÎmoMm {dMma H$amdm. BVam§er VwcZm H$ê$ Z`o. OrdZmon`moJr d `eñdrVm `m {ZH$fmda `mo½` Ë`m joÌmMr {ZdS> H$amdr.' H«$m§Vr draH$a `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. nmhþÊ`m§Mm n[aM` H$ê$Z [Xcm. e_emX eoI `m§Zr Am^ma _mZco.

ZJamÜ`j d ñdrH¥$V ZJagodH$ _mdi VmcwH$m _mÜ`{_H$ g§K AÜ`jnXr XmoKm§Mohr amOrZm_o ¿`m : H$maHo$ {ejH$ AemoH$ YZmoH$ma VioJmd Xm^mS>o, {X.27 : ZJanm{cHo$V gÎmmYmar eha {dH$mg g{_VrMo 15 ZJagodH$ AgyZ Ë`m§À`mn¡H$s 13 OUm§Mm gwerc g¢XmUo `m§À`m Zmdmcm {damoY Agë`mZo Ë`m§Zm ZJamÜ`jnX àmá hmoD$ eH$V Zmhr. g¢XmUoì`{V[aº$ H$moUrhr Amo~rgr C_oXdma Agoc Va Ë`mcm nm[R>¨~m {_iy eHo$c, `m_wioM YmoÌo ZJamÜ`jnXmda H$m`_ AmhoV. eha {dH$mg g{_VrÀ`m nXm{YH$mè`m§Zr YmoaUmË_H$ {ZU©`

d AmKmS>rMm Y_© nmiyZ ZJamÜ`j d ñdrH¥$V ZJagodH$ XmoKm§Mohr amOrZm_o ¿`mdoV, Ago _V _mOr ZJamÜ`j H¥$îUm H$maHo$ `m§Zr à{g[ÕnÌH$mV ì`º$ Ho$co Amho. Xaå`mZ, _mOr ZJamÜ`j d amï´>dmXrMo ehamÜ`j gwaoe^mD$ Mm¡Yar åhUmco H$s, AmOda A{OVamOo Xm^mS>o, H¥$îUm H$maHo$, A§OcramOo Xm^mS>o, A°S>. a§OZm ^mogco, amO|Ð nmoi `m§Zm ZJamÜ`jnXmMr g§Yr [Xcr hmoVr d Vo gd©OU H$m±J«ogMoM hmoVo.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 26 : _mdi VmcwH$m _mÜ`{_H$ {ejH$ g§KQ>ZoÀ`m AÜ`jnXr AemoH$ YZmoH$ma (Z. C§~ao), CnmÜ`jnXr M§ÐH$m§V YZdo (ndZmZJa) Va g{MdnXr e{eH$m§V H$moioH$a (VioJmd Xm^mS>o) `m§Mr {ZdS> H$aÊ`mV Amë`mMo gm¡. ñZohc ~migam\$ `m§Zr gm§{JVco. AemoH$ H$mio (CnmÜ`j), _ZmoOHw$_ma jragmJa d ~m~mamd Am§^moao (ghH$m`©dmh), g§^mOr R>mHy$a (I{OZXma) Va M§ÐH$m§V H$m§~io (gh. I{OZXma), gw^mf R>mUJo d _Zmoha IwZo ho Am`. ì`d. {ZarjH$ Va d¡emcr _mir, gm¡. amo[hZr O§Orao d gm¡. dfm©amUr XJS>o `m§Zm _[hcm à{V{ZYr åhUyZ {ZdS>Ê`mV Amco. amÁ` g§KQ>Zm AÜ`j ~hmiH$a d ga {MQ>Urg kmZoída H$mZS>o `m doir CnpñWV hmoVo.

gm¡.ñdmVrVmB© OZmX©Z nmaJo ¶m§Mr J«m‘n§Mm¶V damio (‘mdi)

gXñ¶nXr {~Z{damoY {ZdS Pmë¶m~Ôb

AmnUmg ^mdr amOH s¶ d gm‘m{OH dmQ Mmbrg AZ§V ew^oÀN m! * ew^oÀNw H * g§O¶ H mb} gwaO gmVH a g§Vmof qeXo Am|H ma qeXo gmJa OmdioH a F {fHo e ZmJo à‘moX ~moamS o A{Zb R mHy a JUoe ZmB©H ao g§{Xn H X‘ g§{Xn AmaVo JmoaI H mb}

gm¡Oݶ:- Y‘©dra e§^wamOo ¶wdm ‘§M, VioJmd Xm^mSo (ñQoeZ)

30 ‘mM© 2014

11

Omhra ZmoQ>rg V‘m‘ cmoH$m§Zm ¶m Omhra ZmoQ>rerZo H$i{dʶmV ¶oVo H$s, Imcrc n[a{eï>mV dU©Z Ho$coë¶m {‘iH$VrMo {dÚ‘mZ {cO hmoëS> Vm~o ‘mcH$ ‘o. {H«$ñQ>c cmB©’$ñQ>mB©c àm. {c. V’©o$ S>m¶ao³Q>a IweuX g¡’w$ÔrZ ~mohar d BVa 1 ¶m§Zr ˶m§Mo {cO hmoëS> amB©Q>g²‘Yrc {gQ>r. Eg. H«$‘m§H$ 182 ~r, 182 gr, 182 S>r, 182 B, 182 Or, 182 EM, 182 Am¶ ¶m§‘Yrc ^mS>oH$ê$ h¸$, Vm~o ‘mcH$s, d{hdmQ> B‘ë¶mgh Imcr Z‘yX Ho$coë¶m Am‘Mo A{ecm§g hñVm§VaU H$aʶmMo ‘mݶ d H$~yc Ho$co Amho. Var gXa {‘iH$Vr‘ܶo Aݶ H$moUmMmhr H$gë¶mhr ñdê$nmMm AÞ, dó, Om‘rZH$s, ~jrg, Hw$i d{hdmQ>, OmUo-¶oUoMo, d{hdmQ>rMo AWdm XmZ, JhmU, {dH«$s, ~jrg, BO‘|Q>, A°Q>oM‘|Q>, nmoQ>Jr, ^mD${hñgm, XVH$, dmagm, {hVg§~§Y, {‘iH$Vr~m~V gmR>oH$ama, {dgmanmdVr, IaoXrIV, Hw$c‘wI˶manÌ, H$moQ>m©V Xmdm, dmX, VH«$ma dJ¡ao Agë¶mg AWdm H$moU˶mhr H$moQ>m©Mm ‘ZmB© hwHy$‘ dm ñW{JVr AmXoe Agë¶mg qH$dm gXa {‘iH$V H$moU˶mhr OS>OmoI‘rV Jw§V{dcocr Agë¶mg ˶m~m~V àW‘Xe©Zr nwamì¶mgh Imcrc Z‘yX nζmda 7 {Xdgm§Mo AmV à˶j ^oQy>Z AJa coIr ñdê$nmV Am‘Mr ImÌr nQ>dyZ Úmdr. {Xcoë¶m ‘wXVrV haH$Vr Z Amë¶mg gXaMr {‘iH$V nyU©nUo {Zd©oY, ~moOma{hV d {ZOmoI‘r Amho Ago g‘OʶmV ¶oB©c. Oa H$moUmMo h¸$, {hVg§~§Y Agë¶mg Vo ˶m§Zr Am‘Mo A{ecm§Mo cm^mV OmUrdnyd©H$ gmoSy>Z {Xcoco AmhoV, Ago g‘OyZ Am‘Mo Aerc nwT>rc ì¶dhma H$aVrc d ‘mJmhÿZ H$moUVrhr haH$V H$m¶Xoera g‘OʶmV ¶oUma Zmhr d ˶m~m~VÀ¶m H$moU˶mhr VH«$marMr XIc KoVcr OmUma Zmhr. hr ZmoQ>rg [Xcr. {‘iH$VrMo dU©Z : {Oëhm d VwH$S>r nwUo, nmoQ> VwH$S>r d VmcwH$m dS>Jmd ‘mdi Xþ涑 {Z~§YH$ ‘mdi ¶m§Mo A{YH$maH$joVrc Jmd ‘m¡Oo cmoUmdim VgoM cmoUmdim ZJan[afXoMo hÔrVrc dm°S©> H«$. S>r ¶oWrc {‘iH$VrMo dU©Z Imcrcà‘mUoJmdmMo Zmd {gQ>rEg H«$. joÌ’$i Cn^moº$m/^mS>oH$ê$ cmoUmdim 182 ~r 18.30 Mm¡.‘r. ^mS>oH$ê$ dmnamV Agcocr em¡Mmc¶ cmoUmdim 182 gr 28.43 Mm¡.‘r. gmJra hmOr Cñ‘mZ eoI cmoUmdim 182 S>r 28.43 Mm¡.‘r. ‘ZOrV am‘qgJ ‘mWmSy> cmoUmdim 182 B 30.10 Mm¡.‘r. AãXþc ah_mZ a‚mmH$ ImZ cmoUmdim 182 Or 30.11 Mm¡.‘r. gb_mZ AãXþc gÎmma ImZ cmoUmdim 182 EM 29.26 Mm¡.‘r. AãXþ„m Jwcm‘ Aã~mg Ho$ardmcm ‘w~íera Jwcm‘ Aã~mg Ho$ardmcm cmoUmdim 182 Am¶ 33.45 Mm¡.‘r. gcr‘ Ah‘X ‘mohå‘X C‘a Ho$ardmcm ‘wº$ma Ah‘X ‘mohå‘X C‘a Ho$ardmcm B~«m{h‘ Ah‘X ‘mohå‘X C‘a Ho$ardmcm {gQ>r gìh©o H«$‘m§H$ 182 ~r, 182 gr, 182 S>r, 182 B, 182 Or, 182 EM, 182 Am¶ À¶m EH${ÌV MVw:gr‘m Imcrcà‘mUo nyd©og : lr Jmcm ¶m§Mr {‘iH$V, npíM‘og : gd© ^mS>oH$ê§$Mo gmd©O{ZH$ em¡Mmc¶ X{jUog : ‘o‘Z ‘pñOX amoS>, CÎmaog : {H«$ñQ>c H$m°åßco³g

A°S>. A‘moc ¶. n¡cH$a B© dm°S>©, amo{hXmgZJa, JmdR>mU, cmoUmdim, Vm. ‘mdi, {O. nwUo


gmám[hH

A§~a

{d{dY

30 _mM© 2014

_mYw $cH$Uu eoIaar HwAmo ìhmi g{MZ {~amOXma go `m§dZm{Zd¥ m S>AÜ`jnXr m°ŠQ>ÎaoQmr{Z{‘Îm >Mm à^mJ qnnar, {X. 25gÝ_mZ :

12 112 2

_Z{dgo ehamÜ`jnXr

qZ~io gam§Mm gËH$ma

VioJmd Xm^mS>o, [X. 27 :

_mdi VmbwH$m `wdm EH$Vm _§M `m g{MZ {~amOXma `m§Mr _hmamï´> g§{dÚmWu KQ>ZoÀ`m go dVrZo eoIa^mD$ Zm, ZJago VioJdmdH$ ehamÀ`m Amoìhmi `m§Mr à^mJAÜ`jnXr AÜ`jnXr {ZdS> {ZdS> Pmbr. Pmë`m~Ôb gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.Am[XË` `mdoir {eamoS>H$a `m§Zr hr AÜ`j A{Zb gmVH$a, g{Md Omhra Hw$Umb {ZdS> Amoìhmi, I{OZXma Hobú_U $br. eobma d H$m`©H$V} ew^oÀN>m XoÊ`mgmR>`mdo r CnpñWV hmoVo. ir ho_§V ~Îmo (nwUo {OëhmÜ`j) [H$emo VioJmd Xm^mS>o (ñQ> oeZ)a {X. 22qeXo: ( Z g o d H`m§$Z)m `oWrc gm¡. _mYwar _YwH$a JHw$acH$Uu dg§V^mD$ _moao ({damoYrnj ZoVo _Znm) {XëcrÀ`m {dídH$_m© AmonZ `w{Zìh{g©Q>r amhÿb OaoHI $a mVmB©(_mdi Vmbw H$m gnËZrH$ gËH$ma ñdrH$maVmZm lr. H$merZmW qZ~io. ‘m. Am._m§ê$nco T>moao ¶m§À`m hñVo \$m° a go ë \$ Eåßcm° ` _| Q > `m§ À `mV\© g{Md) gVre qeXo (_mdi Vmbw H$mo$ à^mXodr (_w§~B©), {X. 25 : ""S> m°ŠQ>aoQ> ZmQ> BZçg§_§{cQ> àmá CnmÜ`j) J{Xa, «m_aoMa'' ~mZwhmgdJa rgÝ_mZ `oW(_mdi o "Xáa' bmo UaqdÐ mdim, {X.24 : joà^mXo T>‘T>oao, AmZ§Xm Amoìhmi, XÎmm̶ H$merX, cmJV Amho. gm‘m{OH$ ~m§{YcH$s OnV, Pmcm Amho . gm{hË` Ì mcm Zm{dÝ` àmá Vmbw H $m CnmÜ`j) AmXr H$m`© H $V} {MÌnQ> "WS>© {dÚm‘§ Am`{XaMoE{e`Z {\$ë_ lrCnpñWV EH$dram ‘w » ¶mܶmnH$ g§Vmof H$mi^moa, gmonmZ gy¶©d§er, gwOrV aº$XmZ, ZoÌXmZ, gmjaVm A{^¶mZ VgoM H$ê$Z XoUmaohmoVcoo.IZ XmIdÊ`mV Ho$ë`m_wio EH$ Ambm. ZdrZ \oH$merZmW $ñQ>rìhb'_Ü`o qZ~io Zw H $Vo M go d m{Zd¥ Î m Pmco . qZ~io, kmZoída aJS>o, ‘§Xm H$mi^moa, Z§Xm AZoH$ {dÚm϶mªZm Am{W©H$ ‘XVhr Ho$cr H$m`©CncãY H$m[aUr Pmco nwT>rbAgë`mMo à_mUo: Aj` ì`mgnrR> Ë`m§ Z m ÀO¶maoH$agoHd$m mny Vu{Z{‘Îm ZyVdZ g§g§‘hmamï´ Z¥Ë¶m§ Ë_m§ `{X½X{e© \wd$bdm JrVH$ma mdIm_H$a eha Q>H$)> gy¶©d§er, A{ZVm gmd§V, {d^mg nQ>dY©Z, Amho. nmR> ë`m (Vio gJmnÌmV cCnmܶjm o KVAmho > {dÚm ‘§S>i ¶mM~amo~a qXS>r gmohim, AmaVr amo‘hmamï´ {F$frHo hV{dco ZmJ{^S> o àe§ CnpñWV hmomÀ¶m VåhQ> o. {Z_m© o S>b.m°. ‘méVr qZ~io, AZ§Vm {Z§~io, {d^mg $e àgmaH$ qeXo (CnmÜ`j) hf© ì`mnH$ d ~hþ C Ôo e r` co I Zm_w i o d ‘m. Am‘Xma ê$nco I m T> m o a o ¶m§ À ¶m hñVo nQ> d Y© Z , ~~Z Vm§ ~ o , A^mo a o ga, hþ c mdio ñnYm© , A^§J-h[anmR> nmR>m§Va ñnYm© B. Jm`H$dmS> (CnmÜ`j) ñdpßZb qnJio A^` H$m_V d S>m°. A§OZm ehm `m§Zr _ZmoJV ^{dî`mVrc co(ghg{Md) IH$aʶmV H$m§Zm ZdrZ {Xem {_iy ga, amOy nmoQ>o, {dcmg ¶odco, H$mH$mgmho~ H$m¶©H«$‘ am~{dco AmhoV. J«m‘ñdÀN>Vm, gnËZrH$ gËH$ma Amcm. Am| H $ma {~Mo ì`º$ Ho$bo.

Am{e`mMr {MÌnQ> _hmoËgdmV "Xáa'

irh‘§r SË`mV >imMo åhQ> {MQ>cUo rgAmho gwa.oe ehm, eHo$c¶m doAgo "gm. S>A§m°. ~a'Mo g§ n mXH$ gw a o e gmIdiH$a, . _mYwar Hw$cH$Uu `oWrc eoeOHehm, madgm¡gmo}XÁ`o g§K, ‘ho Z{ZHo ~mð$VZ_Ü`o Jmo> nZmJ[aH$ mio, _wgwg Am`w rH$ J^© §ñqZ~io H$ma néio $a {dÚm »Zrc `mÜ`m{nH$m Z§dH$m`© Xÿ Z§dmiw § O , amO| Ð Jm¶H$dmS> , ‘m. gan§ «$_: `gwm J_hm{dÚmc`mV _ g§JrV àmÜ`m{nH$mM VaHdm{S> Am`w d } X rH$ J^© g § ñ H$maída ho S>Jmo m°. U~mbmOr am‘Xmg KaXmio, kmZo Vo, {H$aUVm§~o hmo Ë `m. Ë`m§ M o nVr _Yw H $a Hw$cH$Uu gh^mJ: lra§ J H$bm{ZHo $ VZ `m§ M o nw ñ VH$ AmVm Vio J md Xm^mS>o hþcmdio, g§O¶ OmYd, amO|Ð Jm¶H$dmS> , H°~mny $S>ñ~Q>marZdco H§AZ§ $nZrV A{YH$mar hmo V o . Va V amd Mm\o $ H$a nmoñWi: _Ü`o CnbãY Amho . gdbVrÀ`m , ~r. ~r. nmQ>rc, amOoXra e dg§ $cH$Uu ho eHo Zm_m§ {H$VVar én`o Hw_Ü`o Vo XÎmm̶ {_iy $b. XoS>XamV em°.‘wI670 , VZmam¶U ndma, OmYd, g_mO_§ [amd Xa ZmJ[aH$m§ Z r `mMm bm^ ¿`mdm, newd¡Ú~oZJwåhUy Z Amo iIco {H$aU Sdma >o, {H$aU qZ~io , XeaWOmVmV. T>mAgo oao, dma: ~w Y [X. 5/3/2014 AmdmhZ nmo ñ Q> _mñVam§ Z r Ho $ bo Amho . H¡S>$mcmg S>o,_mZlrH¥àmá $îU Pmë`m~Ôc nwa§Xao, VwHË`m§ $mam‘Mo °ŠQ>aoQ>M^omJ~hþ doinHH©:$a, (g§ 222439) H$mco {dÇ> ^oJ.S>5.30 o, ‘Yy Jwad, XeaW A{^Z§ X$ gm`§ Z: 02114hmoVHc$mir Amho

^moao, {Xcrn nmoQ>o, g§Vmof hþcmdio, g§O¶ qeXo, C‘oe B§JwiH$a, ZmOwH$m gmoZH$m§~io, g§JrVm IamS>o, AZwamYm hþcmdio, àdrU amD$V, {dZmoX ^mogco, ~m~mOr hþcmdio AmXr CnpñWV hmoVo. qZ~io ¶m§Zr Amnë¶m 33 dfmªÀ¶m {ejH$s godoV A˶§V g‘mYmZH$maH$ H$m‘{Jar ~Omdcr Amho. H$mcm©gma»¶m J«m‘rU ^mJmV ZdZdrZ CnH«$‘ am~dyZ {dÚm϶mªZm Vo n«JV H$arV AmhoV. Jocr 5 df©o emioMm {ZH$mc 95 Q>¸o$ nojm OmñV

V§Q>m‘wº$sgmR>r à¶ËZ Ho$co AmhoV. ndZm {dÚm ‘§{Xa ¶m emioÀ¶m ~m§YH$m‘mgmR>r 3 cmI é. amoI {edm¶ dñVyê$nmZo ^ard ‘XV Ho$cr Amho. cmoUmdim ZJan[afX, amoQ>ar ³c~, cm¶Ýg ³c~, gmB©~m~m Q´>ñQ>, H$mÝho AmXr {R>H$mUr JwUd§V ‘w»¶mܶmnH$ åhUyZ ˶m§Zm Jm¡a{dʶmV Amco Amho. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ {dH$mg XJS>o ¶m§Zr Ho$co. aodmßnm {eVmoio ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. gmoZ~m Jmonmio ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Ph: 02114-231555

Saptahik Amber 30 March 2014  

Latest news from talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you