Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

Email : infokalpacademy@gmail.com

G2/RNP/Ruling/WPP/13-14 VioJmd Xm^mS>o df© 25 (A§H$ 13)

a{ddma, 30/3/2014

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm:

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

amï´>dmXrMo ‘mdimV dmT>Vo dM©ñd {ZJS>o (_mdi) [X. 28 :

dS>Jmd ‘mdi, {X. 27 : ‘mdi Vmcw³¶mV amï´>dmXr H$m±J«ogMr VmH$X Mm§JcrM dmT>cr Amho. ZwH$˶mM Pmcoë¶m damio, Q>mH$do IwX©, AmoPS>©o, Am¢T>o d {ecmQ>Uo ¶m nmM J«m‘n§Mm¶VtÀ¶m {ZdS>UwH$sV amï´>dmXrZo ~mOr ‘macr. ˶mMà‘mUo nwgmUo d

ZmUmocr ¶m XmoZ J«m‘n§Mm¶VtÀ¶m {ZdS>UwH$m {~Z{damoY Pmë¶m d ˶mVhr amï´>dmXrZoM dM©ñd àmá Ho$co. ‘mdimV amï´>dmXr H$m±J«ogMo dM©ñd dmT>V AgyZ ¶m dfm©AIoarg hmoUma Agcoë¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV Am‘À¶mM njmMm C‘oXdma {dO¶r

damio J«m‘n§Mm¶Vrda

cmoUmdiçmV AmKmS>rY‘© nmiUma : Zmam¶U Am§~oH$a cmoUmdim, {X. 27 : ‘mdiMo cmoH$g^oMo amï´>dmXr d H$m±J«og AmKmS>rMo C‘oXdma amhþc Zmd©oH$a ¶m§Mm àMma {Z¶moOZmË‘H$ nÕVrZo H$aUma AgyZ, cmoUmdim eha H$m±J«og AmKmS>rMm Y‘© nmiUma Agë¶mMo ehamܶj Zmam¶U Am§~oH$a ¶m§Zr "A§~a'cm gm§{JVco. H$m±J«ogMo H$m¶©H$V©o nXm{YH$mar EH$OwQ>rZo H$m‘ H$aUma AgyZ AmKmS>rÀ¶m {damoYmV Nw>nm àMma H$aUmè¶m H$m¶©H$˶mªZm {Zc§{~V H$aUma Agë¶mMm Bemam ˶m§Zr {Xcm. {damoYr njmÀ¶m H$moU˶mhr ^ycWmnm§Zm ~ir nSy> Z¶o, Ago AmdmhZ ˶m§Zr Ho$co. Zmd©oH$a ¶m§À¶m àMmamW© ˶m§À¶m CnpñWVrV EHy$U XmoZ ~¡R>H$m Pmë¶m, ˶m‘ܶo àMmamMr aUZrVr R>a{dʶmV Amcr Agë¶mMo amï´>dmXr H$m±J«ogMo ehamܶj {dO¶ nmcoH$a, Á¶oð> ZoVo ~mimgmho~ nm¶JwS>o ¶m§Zr gm§{JVco. cmoUmdim ehamVyZ OmñVrV OmñV ‘VXmZ AmKmS>rÀ¶m C‘oXdmamcm XoʶmMm {ZU©¶ XmoÝhr ~¡R>H$sV KoʶmV Amcm. XmoÝhr ~¡R>H$m§Zm ZJamܶjm aoImVmB© Omoer, ¶wdH$ H$m±J«ogMo Aܶj {Z[Ic H$mioída, H$m±J«og ‘{hcm Aܶjm g§Ü¶m Xm§S>ocdmc, {H$aU Jm¶H$dmS>, amï´>dmXr ‘{hcm Aܶjm AéUm

cmoI§S>o, amï´>dmXr ¶wdH$ Aܶj OrdZ Jm¶H$dmS>, {ZVrZ ehm, ‘wHw§$X ehm, {O. n. gXñ¶ XÎmm Jw§S>, gmho~amd Q>H$co, e§H$aamd Jm¶H$dmS>, a‘oe B§JwiH$a, ZJagodH$ amOoe ~ƒo, ~mimgmho~ H$Sy>, Xrnmcr Jdir, eHw§$Vcm B§JwiH$a, à‘moX Jm¶H$dmS>, ~m~w^mB© eoI, nm§Sw>a§J hmS>©o, dg§Vamd ^m§Jao ¶m§À`mgh nXm{YH$mar, H$m¶©H$V©o ‘moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. à˶oH$mZo Amncm à^mJ gm§^mimdm, VgoM KamoKar nmohmoMmdo, Ago AmdmhZ amï´>dmXr ehamܶj {dO¶ nmioH$a ¶m§Zr Ho$co. Zmd©oH$am§À¶m ê$nmZo EH$ gw{e{jV C‘oXdma njmcm {‘imcm AgyZ ‘VXma {ZpíMVM AmKmS>rcm ‘VXmZ H$aVrc, Ago ˶m§Zr gm§{JVco.

OwÞa VmcwH$m {ZarjH$nXr gwZrc ^m|Jio ¶m§Mr {Z¶wº$s

bmoUmdim, [X. 28 :

VioJmd Xm^mS>o, {X. 25 : AmJm‘r cmoH$g^m {ZdS>UwH$sÀ¶m nmíd©^y‘rda amï´>dmXr ¶wdH$ H$m±J«ogMo nwUo {Oëhm ga{MQ>Urg gwZrc (ZmZm) ^m|Jio ¶m§Mr OwÞa VmcwH$m {ZarjH$nXr {ZdS> H$aʶmV Amcr. {ZgJ© ‘§Jc H$m¶m©c¶mV amO|Ð H$moaoH$a ¶m§À¶m AܶjVoImcr Pmcoë¶m ¶m ~¡R>H$sg g§J«m‘ gñVo, {damO H$mH$S>o, XrnH$ ~ocXao d Aݶ CnpñWV hmoVo.

amï´>dmXrMm P|S>m

cmoUmdiçmcm à{V{Z[YËd Úm H$m±J«ogZo AmKmS>rMm Y‘© cmoUmdiçmV H$m¶‘ nmicm Amho. ^a^ê$Z H$m‘ Ho$co Amho. ¶o˶m {dYmZg^oV cmoUmdiçmcm à{V{Z[YËd {‘imdo, ‘J Vo H$m±J«og qH$dm amï´>dmXrcm H$moUmcmhr {‘imdo, Aer AmJ«hr ^y{‘H$m H$m±J«ogÀ¶m dVrZo ‘m§S>ʶmV Amcr.

amï´>dmXrÀ¶m ¶wdH$, ¶wdVr, {dÚmWu ¶m g§KQ>Zm§Zr nwUo, ~mam‘Vr, ‘mdi d {eê$a ‘VXma g§KmV AmKmS>rÀ¶m C‘oXdmamgmR>r YS>mS>rZo H$m‘ H$aʶmMm {ZYm©a Ho$cm Amho, Ago gwZrc ^m|Jio ¶m§Zr "A§~a'cm gm§{JVco.

ìhmdm d Joë¶m 20 dfmªnmgyZ {damoYr ^mOnMm C‘oXdma {ZdSy>Z ¶oV Agë¶mMm S>mJ nwgyZ Q>mH$ʶmgmR>r amï´>dmXrMo V‘m‘ H$m¶©H$V©o àmUnUmZo cT>m XoVrc, Agm {ZYm©a ‘mdi amï´>dmXrMo Aܶj ~~Zamd ^oJS>o d ¶wdH$ Aܶj g§Xrn H$mH$S>o ¶m§Zr 춳V Ho$cm.

bmoUmdim, [X. 24 : VioJmd Xm^mS>o, (AVwb ndma) [X. 24:

H$adranrR>mMo e§H$amMm¶© VioJmd Xm^mS>o ¶oWrc lr S>moigZmW ‘hmamO ‘§[XamMo H$cemamohU H$aVmZm. (N>m¶m : {MÌgoZ OmYd)

VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X 27 : A˶§V MwaerÀ¶m R>acoë¶m damio J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m {ZdS>UwH$sV amï´>dmXrZo ~mOr ‘macr. kmZoída ‘amR>o d {dídZmW ‘amR>o ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImcr am‘ ‘amR>o, ~mimgmho~ ‘amR>o, gwXm‘ ‘amR>o, H$miwam‘ ‘amR>o, ^aV ‘amR>o ¶m§À¶m ^¡adZmW n[adV©Z n°ZocZo 15 n¡H$s 11 OmJm qOHy$Z P|S>m ’$S>H$[dcm. {dOo˶m§À¶m O§Jr {‘adUwH$sV cmoH$m§Zr AmaVr, Am¡jU H$ê$Z AmZ§X gmOam Ho$cm. dm°S>© H«$. 1 - 1) gm¡. gwZ§Xm MoVZ ‘w§T>o (gan§M nXmMo C‘oXdma), 2) gm¡. gm[aH$m am‘Xmg ‘m§S>oH$a, 3) lr. {dO¶ Zmam¶U ’w$co dm°S>© H«$. 2 - 1) lr. H$ënoe AéU ‘amR>o, 2) gm¡. H$ë¶mUr g{MZ eocma dm°S>© H«$. 3 - 1) lr. Zrcoe g§^mOr ‘amR>o, 2) gm¡. Zrc‘ ^aV ‘amR>o, 3) gm¡. Amem h[af ^dma dm°S>© H$. 4- 1) lr. g§Vmof Zmam¶U ‘amR>o, 2) lr. A‘moc Zm‘Xod JéS>, 3) gm¡. ê$nmcr gwaoe ‘amR>o

lr S>moigZmW ‘§{XamV ‘yVuMr nwZ:à{Vð>mnZm VioJmd Xm^mS>o, {X. 28 : "‘mUgmMr hmd H$‘r Pmë¶mg gwI Xÿa Zmhr. ^«ï>mMmamÀ¶m n¡emVyZ ‘§[XamMr C^maUr Ho$ë¶mg nm{dͶ amhV Zmhr,' Ago à{VnmXZ H$adranrR>mMo e§H$amMm¶© OJX²Jwê$ lr {dÚm Z¥qgh ^maVr ¶m§Zr Ho$co. VioJmdMo J«m‘X¡dV d ‘mdiMo lÕmñWmZ lr S>moigZmW ‘hmamO d lr OmoJoídar ‘mVm ¶m XodVm§À¶m ‘yVuMr nwZ:à{Vð>mnZm d ZyVZ ‘§[XamMm H$cemamohU gmohim nmhʶmg gmao eha cmoQ>co hmoVo. ‘yVuMr àmUà{Vð>m doXemór JUoídaemór Ð{dS> (lr joÌ H$mer) ¶m§À`m

hñVo Va H$cemamohU gmohim e§H$amMm¶© lr {dÚm Z¥qgh ^maVr ¶m§À`m hñVo nma nS>cm. ¶m{Z{‘Îm H$cemMr J«m‘àX{jUm {‘adUyH$, dmñVyem§V, ÜdOmamohU, CXH$em§V, hmo‘hdZ, ‘hmàgmX B. H$m¶©H«$‘ Pmco. hmo‘hdZ gnËZrH$ Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, JUoe Im§S>Jo, gwZrc eoiHo$, M§Ð^mZ IiXo, amOoe gamoXo, g§Vmof ^oJS>o ¶m§À`m hñVo nma nS>co. ¶m Ym{‘©H$ gmohù¶mg ‘m. Am. [XJ§~a ^oJS>o, ê$ncoIm T>moao, gaXma A§OcramOo Xm^mS>o, {Zd¥Îmr ^oJS>o, amO|Ð Om§^wiH$a, gwerc g¢XmUo, JUoe ^oJS>o, gwOmVm Ioa, Zr{c‘m Xm^mS>o, ¶mXd|Ð IiXo,

B§Xa‘c Amogdmc, ‘wH§$Xamd IiXo, àH$me Amogdmc, em‘amd Xm^mS>o, {Jare Ioa, g§Vmof Xm^mS>o, gwZrc Jm¶H$dmS>, AéU ^oJS>o, gwH$Z ~m’$Zm, AemoH$ H$mimoIo, gwZrc ‘moao, XÎmm̶ ZmQ>H$ AmXrgh ‘moR>çm g§»¶oZo ZmJ[aH$ CnpñWV hmoVo. gaXma C‘m~mB© Xm^mS>o ghH$mar nVg§ñWoÀ¶m dVrZo ZyVZ ‘§[XamÀ¶m ~m§YH$m‘mgmR>r 1 cmI, 11 hOma 111 §én¶m§Mr XoUJr àXmZ H$aʶmV Amcr. gwerc g¢XmUo ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. Am‘Xma g§O¶ ^oJS>o ¶m§Zr ñdmJV Ho$co, Va ~~Zamd Xm^mS>o ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.


gmám[hH

cmoUmdim

A§~a

EH$dram XodrÀ¶m ¶mÌoMr Oæ¶V V¶mar cmoUmdim, {X. 26 : amÁ¶mVrc H$moir d AmJar ~m§Ydm§Mo Hw$cX¡dV Agcoë¶m H$mcm© ¶oWrc lr EH$dram XodrÀ¶m M¡Ìr ¶mÌogmR>r XodñWmZ Q´>ñQ>À¶m dVrZo Oæ¶V V¶mar gwê$ H$aʶmV Amcr Amho. ^m{dH$m§gmR>r nwa{dʶmV ¶oUmè¶m gww{dYm§Mm AmT>mdm KoÊ`mgmR>r ‘mdi àm§Vm{YH$mar gw^mf ~moaH$a ¶m§À¶m AܶjVoImcr XodñWmZ Q´>ñQ> d {d{dY A{YH$mè¶m§Mr ~¡R>H$ ZwH$VrM nma nS>cr. lr EH$dram XodrMm M¡Ìr gmohim a{d., {X. 9 E{àc, M¡Ì ewÕ gá‘rcm ‘m§Jë¶nyU© dmVmdaUmV nma nS>Uma Amho.

¶m {Xder nhmQ>o 4 dmOVm AZ§V Vao ¶m§À`m hñVo XodrMr nyOm d A{^foH$ hmoUma Amho. gm¶§. 7 dm. nmcIr gmohim hmoB©c. Xþgè¶m {Xder nhmQ>o 4 dm. XodrÀ¶m ‘mZmMm VocdUmMm Mm¡c AmJ«mdMo AmJ«mdH$a Am{U noUMo dmgH$a ¶m ‘mZH$è¶m§À¶m hñVo nm{dͶ amIyZ hmoUma Amho. ¶m doir JS>mda AS>rM cmI ^m{dH$ CnpñWV amhʶmMr e³¶Vm Amho. ¶m ~¡R>H$sg VhgrcXma eaX nmQ>rc, AZ§V Vao, ‘XZ ^moB©, g§O¶ Jmo{dcH$a, ZdZmW Xoe‘, H$miwam‘ Xoe‘wI, {dcmg Hw$Q>o, JQ>{dH$mg A{YH$mar gwdUm©

MìhmU, E. nr. Am¶. H$mio, aoí‘m XodH$a, {dñVma A{YH$mar WmoamV, gH©$c {dH$mg nmQ>rc, ZJan[afXoMo cJmS>o, CËnmXZ ewëH$, Amamo½¶ {d^mJ, {dÚwV ‘§S>imMo A{YH$mar AmXr CnpñWV hmoVo. ~¡R>H$sVrc gyMZm§à‘mUo JS>mda ‘moR>çm à‘mUmda {dÚwV àH$me, g§nH$m©gmR>r B§Q>aH$m°‘, dm°H$sQ>m°H$s, Xe©ZmgmR>r n¶m©¶r CÈ>mU nyc, nmʶmMr ‘moR>çm à‘mUmV ì¶dñWm, ‘moR>o gm¶aZ, gr.gr. Q>r. ìhr., Img {Z¶§ÌU H$j B. gmo`r H$aʶmV Amë¶m AmhoV.

30 ‘mM© 2014

2

cmoUmdiçmV dmhVyH$ H$m|S>rda Cnm¶¶moOZm cmoUmdim, {X. 27 : ehamÀ¶m ~ocJm‘ dmhVyH$ ì¶dñWocm Amim KmcʶmgmR>r cmoUmdim eha nmo{cgm§Zr EH$ ‘hÎdmMo nmD$c CMcco AgyZ ¶mgmR>r {d{dY ‘mJmªda Zmo nm{Hª$J, g‘-{df‘ VmaIm§Zm nm{Hª$J, EHo$ar dmhVyH$ Aem Cnm¶¶moOZm 1 E{àcnmgyZ A‘cmV AmUʶmMm {ZU©¶ nmocrg {ZarjH$ Am¶. Eg. nmQ>rc ¶m§Zr Ho$cm Amho. ehamMr cmoH$g§»¶m gmR> hOmanojm OmñV Amho, ˶mnojm OmñV n¶©Q>H$ Xa AmR>dS>çmcm ¶oVmV. ~hþVoH$ n¶©Q>H$ ñdV:Mr dmhZo ~amo~a AmUVmV, ¶m‘wio 15 hOma A{V[aº$ dmhZm§Mm ^ma ehamVrc doJdoJiçm añ˶m§da nS>Vmo. ¶mVM H$moR>ohr dmhZVi Zmhr. n¶©Q>H$

Amncr dmhZo añ˶mÀ¶m XþV’$m© H$moR>ohr C^r H$aVmV, ˶m‘wio dmhVwH$sMr H$m|S>r hmoVo.

cmo U mdiçmV ‘hm¶w V rMm àMma ‘mOr {dÚmWu emioMr

g§nÎmr : àH$me gadXo cmoUmdim, {X. 27 : "EImXr 춺$s H$moUVohr ‘moR>o H$m¶© H$ê$ eH$V Zmhr, ˶mgmR>r gdmªMo ghH$m¶© {‘imdo cmJVo. emioda ào‘ H$aUmao hOmamo {dÚmWu AmhoV, ˶m‘wio Amåhr Iyn lr‘§V AmhmoV,' Ago {dMma ‘w»¶mܶmnH$ àH$me gadXo ¶m§Zr 춺$ Ho$co. lr‘Vr em§VrXodr JmonrM§X Jwám {dÚmc¶mV ‘mOr {dÚmWu g§K Am¶mo{OV ñZoh‘oimdm d JwéOZm§À¶m gËH$ma g‘ma§^mV Vo ~mocV hmoVo. ¶m doir ‘mOr {dÚmWu g§KmMo Aܶj gwIXod ‘mZH$a, g§Ord dmK, ‘w§S>{cH$, ~r. ~r. nmQ>rc, lr{Zdmg JO|ÐJS>H$a, {dO¶ agmi, ‘hoe MmoUJo, OmYd, j‘m Xoenm§S>o, nmQ>gH$a, Sw>Hw$io, {Ja‘H$a, Jm§JwS>©o AmXr CnpñWV hmoVo. ‘mZH$a åhUmco, "¶m ñZoh‘oimì¶mMm ‘w»¶ CÔoe ‘mOr {dÚm϶mªZm EH$Ì AmUUo hm Amho. emioZo {Xcoë¶m g§ñH$mam§‘wio Amåhr KS>cmo.'

¶m doir {dÇ>c {VH$moUo, ^JdmZ dra, g§Vmof Ho$Xmar, ‘pÀN>¨Ð Ho$Xmar, ñdßZrc T>‘mco, H¥$îUm {Kgao, {dH$mg ~ma‘wI, g§Vmof {VH$moUo, AOw©Z nmR>mao, ^mD$ Ho$Xmar, am‘Xmg ^mZwgKao, VwH$mam‘ {VH$moUo, Cëhmg ‘m§S>oH$a, {H$emoa OmYd, lrH$m§V aJS>o, Mo‘Z ‘mZH$a, {dH$mg Xidr, H${dVm ‘m§S>oH$a, V¥ár Om§^yiH$a, ídoVm hþcmdio, AM©Zm Am§~oH$a, g[aVm Xidr, {dÚmc¶mMo {ejH$ Vwno, {egmoXo, {H$aU nS>di, H$moR>mdXo, ^mogco CnpñWV hmoVo. ‘H$a§X JwO©a d {edHw$‘ma X{h’$io ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmcZ Ho$co. H$mQ>o ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

{dH$Uo Amho dc©nyc dm°qeJ ‘[eZ, WmoS>oM {Xdg dmnacoco é. 6,000/H$m°å߶wQ>a / Q>r.>ìhr. R>odʶmMo, gZ‘mB©H$m Agcoco Q>o~c é. 3,000/cmH$S>r Q>o~c, gZ‘mB©H$m cmdcoco, Imcr H$nmQ> Amho. é. 1,000/cmH$S>r ’$mopëS>¨J gZ‘mB©H$m Q>m°n S>m¶qZJ Q>o~c é. 600/cmoI§S>r goë’$ EH$ ZJ é. 800/ßc°pñQ>H$ ‘moëS>oS> hmVmÀ¶m IwÀ¶m© 3 ZJ, à˶oH$s 300/-

Ka/$Am°{’$g/XþH$mZ/ñZ°H$~magmR>r Cn¶wº$ g§nH©$ : ‘mo~m - 9657227254/(02114) 224106

cmoUmdim, {X. 27 : ‘hm¶wVrMo ‘mdi cmoH$g^oMo C‘oXdma lra§J (Aßnm) ~maUo ¶m§Mm àMmamW© cmoUmdiçmV àMma’o$ar H$mT>ʶmV Amcr. gH$mir cmoH$c‘YyZ àdmem§er g§nH©$ gmYV lra§J ~maUo ¶m§Mo cmoUmdim aoëdo ñWmZH$mda AmJ‘Z Pmco. VoWo ˶m§Mo O„mofmV ñdmJV hmoD$Z ‘hm¶wVrÀ`m H$m¶©H$˶mªZr àM§S> KmofUm {Xë¶m. ¶m doir ehamVrc {d{dY ^mJm§Zm ~maUo ¶m§Zr nX¶mÌoÛmao g§nH©$ gmYcm. ¶m doir eoH$S>mo ‘hm¶wVrMo H$m¶©H$V©o VgoM nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo. 27 ‘mM© amoOr g§MoVr cm°Ýg ¶oWo ‘hm¶wVrÀ¶m ~wWà_wI d H$m¶©H$˶mªMm ‘oimdm Am¶mo{OV H$aʶmV Amcm. Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, ‘mOr

Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o, ~mimgmho~ OmYd, eer Am~mS>o, Jm¡V‘ XogmB©, {edgoZm nwUo {Oëhmܶj ‘pÀN>¨Ð gamS>o, [a. n. {Oëhmܶj gy¶©H$m§V dmK‘mao, ^m.O.nm. VmcwH$mܶj am‘ZmW dm[a¨Jo, cmoUmdim ehamܶj ~m~m eoÅ>r, JUoe Jm¶H$dmS>, A{dZme ~dao, gw^mf gmoZmdUo, Y«wd AmJadmc, JUoe _mdH$a, e[eH$m§V ‘mZH$a, {edm {n„o, amOm^mD$ IiXH$a, gwYra amB©cH$a, ¶‘wZm gmido, emo^mVmB© Xidr, ‘mcZ ~ZgmoS>o, g‘raOr B§Jio, ercmVmB© IÌr, ZJagodH$ gwZrc B§JwiH$a, XÎmm ¶odco, ^aV hmanwS>o, g§O¶ Jm¶H$dmS>, XmXm Yw‘mi ¶m§À`mgh H$m¶©H$V©o ‘moR>çm à‘mUmda CnpñWV hmoVo. ¶m doir Am‘Xma ^oJS>o, ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o, {edgoZm {Oëhmà‘wI

Zmd©oH$a cmoUmdiçmV AmKmS>r KoVrc : nm¶JwS>o cmoUmdim, {X. 27 : "amï´>dmXr H$m±J«og d H$m±J«og AmKmS>rMo C‘oXdma amhþc Zmd©oH$a ho cmoUmdim ehamV ^aKmog ‘Vm{Y³¶ KoVrc,' Agm AmemdmX amï´>dmXr {Oëhm {MQ>Urg ¶ed§V nm¶JwS>o ¶m§Zr 춺$ Ho$cm. cmoUmdù¶mV AmKmS>rMo gj‘ H$m¶©H$V©o AmhoV. AmKmS>r gaH$maZo H|$ÐmV d amÁ¶mV

OZVogmR>r nm¶m^yV H$m‘o Ho$cr Agë¶mMo gm§JyZ, ‘hm¶wVr AmKmS>r gaH$ma{df¶r ImoQ>m àMma H$arV Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVco. cmoUmdim ehamV AmKmS>rMo H$m¶©H$V©o EH${XcmZo H$m‘ H$arV AgyZ Am‘Mm {dO¶ {Z[íMV Agë¶mMo Vo åhUmco.

‘pÀN>¨Ð gamS>o, [a. n. {Oëhmܶj gy¶©H$m§V dmK‘mao ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. ^m.O.nm ehamܶj ~m~m eoÅ>r ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. g‘ra B§Jio d g§O¶ ^moB©a ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. H|$ÐmVrc d amÁ¶mVrc gaH$maZo OZVocm N>iʶmMo YmoaU Adc§~co AgyZ, gd©gm‘mݶ cmoH$m§Zm ‘hmJmB©Zo ÌñV Ho$co Amho. ^«ï>mMmamMm H$ig JmR>Umè¶m AmKmS>r gaH$macm dR>>Urda AmUʶmgmR>r ‘hm¶wVrÀ¶m H$m¶©H$˶mªZr H§$~a H$gmdr, Ago Am‘Xma ~mim ^oJS>o ¶m§Zr gm§{JVco. ‘hm¶wVrMo C‘oXdma lra§J ~maUo ho ‘moR>çm ‘Vm{Y³¶mZo {ZdSy>Z ¶oVrc, Agm {dídmg ‘oimì¶mV 춺$ H$aʶmV Amcm.

qghJS> BpÝñQ>Q>çyQ>Mr {à¶m§H$m qeÌo {dÚmnrR>mV ghmdr cmoUmdim, {X. 27 : qghJS> BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ Q>o³Zm°cm°Or ¶m A{^¶m§{ÌH$s ‘hm{dÚmc¶mVrc n{hë¶m ~°MMr {dÚm[W©Zr Hw$. {à¶m§H$m XrnH$ qeÌo hr gZ 2012-2013 ‘ܶo nwUo {dÚmnrR>mZo KoVcoë¶m A{^¶m§{ÌH$s narjoV 77.06% JwU àmá H$ê$Z {dÚmnrR>mVyZ 6 ì¶m ñWmZr Amcr. àmMm¶© S>m°. OmÝhdr BZm‘Xma, àmo. E‘. Or. ^Q>, àmo. Eg. ~r. ’$aHw$Q>o, àm. EZ. Ho$. JmdS>o VgoM ‘hm{dÚmc¶mVrc BVa àmܶmnH$m§Mo {deof ‘mJ©Xe©Z cm^co. ¶m ¶em~Ôc {VMo gd© ñVam§VyZ H$m¡VwH$ hmoV Amho.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

30 ‘mM© 2014

10 333 310

¶ed§V à{Vð>mZV’©o$ gmd©O{ZH$ CËgd ñnYm© ñnYm©{ZH$mb {ZH$mb- -

VioJmd Xm^mS>o, {X. 22 : gmcm~mXà‘mUo ¶m dfuhr ¶ed§V à{Vð>mZ, ¶ed§VZJa ¶m§À¶m dVrZo gmd©O{ZH$ CËgd gmOam H$aʶmV Amcm. ¶m {Z{‘Îm à{Vð>mZV’©o$ {d{dY ñnYm© VgoM ‘{hcm§gmR>r hmo‘ {‘{ZñQ>a d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. ݶy hmo‘ {‘{ZñQ>a ñnY©oV gm¡. g§{dYm Omoer ¶m§Mm àW‘ H«$‘m§H$ d gm¡. B§XþVmB© XodaH$a ¶m§Mm {ÛVr¶ H«$‘m§H$ Amcm.

¶màg§Jr ñWm{ZH$ H$cmH$ma gm¡a^ YmaHo$ ¶mZo "’°$ÝS´>r' d "nXH$' ¶m ‘amR>r {MÌnQ>m§‘ܶo A{^Z¶ Ho$ë¶m~Ôc ˶mMm {deof gËH$ma H$aʶmV Amcm. H$m¶©H«$‘mg ZJamܶj gwaoe YmoÌo, JUoe H$mH$S>o VgoM A°S>. a§OZm ^mogco CnpñWV hmoVo. lrYa Hw$cH$Uu ¶m§À¶m {dZmoXr {ZdoXZmZo H$m¶©H«$‘mMr emo^m dmT>cr. hm H$m¶©H«$‘ ¶eñdr hmoʶmgmR>r ‘§S>imÀ¶m gd© g^mgXm§Zr n[al‘ KoVco.

5

H$moir Z¥Ë¶ gmXa H$aVmZm ñWm{ZH$ H$cmH$ma.

cmoH$‘mݶ {Q>iH$ emioV dhrdmQ>n VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 :

VioJmd Xm^mS>o, {X. 22 : gZmVZ AܶmË‘ {díd{dÚmc¶ T>dir, ’$m¢S>m, Jmodm ¶m ݶmgmÀ¶m dVrZo cmoH$‘mݶ {Q>iH$ àmW{‘H$ emim H«$. 3 À¶m 125 JaOy {dÚm϶mªZm dhrdmQ>n H$aʶmV Amco. ‘w»¶mܶmnH$ gy¶©H$m§V ^mogco, ~miy dm¶i, gVre Hw$cH$Uu, gm¡. d¡emcr {‘aYo d gm¡. O¶lr nmdgo CnpñWV hmoVo. gm¡. d¡îUdr H$mimoIo åhUmë¶m, "{dÚm϶mªZr amï´>nwéfm§À¶m H¥$VrMm AmXe© KoD$Z à¶ËZ Ho$co nm{hOoV VaM Amnco OrdZ AmXe© R>ê$ eH$Vo.' emioÀ¶m dVrZo lr’$i XoD$Z gZmVZ AܶmË‘ {díd{dÚmc¶ ݶmgmÀ¶m H$m¶©H$˶mªMm gËH$ma H$aʶmV Amcm. VioJH$m¶© md Xm^mS> H«$‘mMoo, [X. g§¶26 moOZ: gm¡. ‘§Owim dS>Jm‘m, gm¡. YZlr H$d©o, gm¡. gwdUm© amO‘hmco, gm¡. d¡îUdr gmimoIo ¶m§Zr Ho$co. gZmVZ g§ñH$ma dhrdarc {dMmaM ‘wcm§‘ܶo gwg§ñH$ma ê$Ody eH$VmV, Ago CX²~moYH$ {dMma gyÌg§MmcZ H$aVmZm ~miy dm¶i ¶m§Zr ‘m§S>co.

{X. 31 /3/2014 nmS>ì¶mÀ¶m ew^‘whÿVm©da

{d{dY àH$meH$m§Mr, {d{dY {df¶m§darc VgoM {d{dY àH$mam§Vrc Ame¶KZ nwñVHo$ EH$mM N>VmImcr... Hw$R>o?... nwʶmV?... Zmhr... ‘J?... Ahmo, Amnë¶m VioJmdmV... Hw$R>o?... Am‘À¶mH$S>o...

33

em°n Z§.5, lr JUoe ³cm{gH$, {edmOr Mm¡H$, ¶ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o, nwUo - 410 507

{Z[Ic dPo : 9011096250

_ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço {dÚm϶mªZm dhrdmQ>n H$aVmZm gZmVZ AܶmË‘ {díd{dÚmc¶mMo H$m¶©H$Vo©.

{edO¶§Vr CËgmhmV gmOar VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : gmcm~mXmà‘mUo {edZoar {H$ëë¶mda {edZoar ñ‘maH$ g{‘VrÀ¶m dVrZo {edO¶§Vr CËgmhmV gmOar Pmcr. JS>mda ‘moR>çm g§»¶oZo {d{dY ^mJmVyZ {edào‘r Amco hmoVo. hmVmV ^Jdo P|S>o KoD$Z "O¶ ^dmZr, O¶ {edmOr'Mm Zmam XoV hmoVo. ¶màg§Jr VioJmdmVrc {edN>ÌnVr ‘§MMo H$m¶©H$V©o, dS>Jmd ¶oWrc "{Jar^«‘U'Mo adtÐ ¶mXd, amOo {edN>ÌnVr ‘§MmMo g§ñWmnH$ g{MZ Q>oH$dS>o, nwamVÎd A{YH$mar O§Jco, eoIa BZm‘Xma, JUoe C§S>o, {Xcrn XogmB©, àH$meamd Omoer, ho‘§V Ho$iH$a, {ZVrZ gmd§V CnpñWV hmoVo.

Am‘Mo g^mgX hmoD$Z AZoH$ gdcVtMm cm^ ¿¶m.

H¡$. H$ënZm H$a§XrH$a H$mì¶g§‘ocZ VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : H$cm{nZr H$m춑§M d gm{h˶ H$cm Am{U g§ñH¥$Vr ‘§S>i ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo H¡$. H$ënZm AaqdX H$a§XrH$a ñ‘¥Vrnwîn dmg§{VH$ H$mì¶ d gm{h˶ g§‘ocZ Am¶mo{OV Ho$co Amho. ho g§‘ocZ {X. 12 E{àc amoOr H$cm{nZr ¶oWo hmoUma Amho. BÀNw>H$ H$dtZr d H$d[¶ÌtZr ñda{MV 4 H${dVm {X. 5 E{àcn¶ªV Imcrc nζmda AmUyZ Úmì¶mV, Ago AmdmhZ Am¶moOH$m§Zr Ho$co Amho. gm¡. g§OrdZr ‘wio, ‘wio Á¶mo{Vfmc¶, JOmZZ ‘hmamO ‘§{Xamg‘moa, VioJmd Xm^mS>o, g§nH©$ H«$. 9850323512

é½Umb`o d {ejUg§ñWm MmbdÊ`mZmo, Ü`mZmV Agy Úm H$s Amnbo H$m`©joÌ em§VVm {d^mJmÀ`m H|$ÐñWmZr Amho. é½Um§Mo, {dÚmÏ`mªMo {hV OnÊ`mgmR>r Amnbm `m~m~VrVbm nwT>mH$ma Amdí`H$ Amho. VgoM Üd{ZdY©H$mMm dmna H$aVmZm _`m©Xm Z Amobm§S>Ê`mMm O~m~Xmar AmnUmdahr Amho `mMm {dga nSy> XoVm H$m_m Z`o.

nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

9370125291 : 9370125291\$mo\$moZ\$moZ:Z:(02114) :(0211) (02114)224675 224675 _mo_mo ~mB©~_momB©c~bmB©::b9380125291 224675


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a df©o 25

A§H$ 13

30 _mM© 2014

4

{X. 30/3/2014

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶...

"njm§'Mm Wdm...! ^maVr¶ amOH$maUmV ‘hm^maV g§J«m‘mMm e§IÜdZr Mmcy Amho. ¶m ¶wÕmV EHy$U 1,650 nj CVaUma AmhoV, ho EoHy$Z Zdc dmQ>Vo, Va 84 H$moQ>r cmoH$ Zd‘VXmam§gh Amncm ‘VXmZmMm h¸$ ~Omdy eH$VmV. ¶mV AOyZ EH$ ~m~ AYmoao{IV H$amdr cmJoc H$s, ¶mV AdKo ghmM amï´>r¶ nj AmhoV. ‘mJÀ¶m Bco³eZcm Vr g§»¶m gmV hmoVr; nU 2009 À¶m {ZdS>UwH$sV cmcy àgmX ¶mXd ¶m§À¶m amï´>r¶ OZVm XcmZo Zm§Jr Q>mH$ë¶mZo Am¶moJmZo ˶mMo amï´>r¶ Zmd VgoM R>odco; nU amÁ¶ñVar¶ nj H$ê$Z Q>mH$cm åhUyZ amï´>r¶ nj ’$º$ ghmM am{hco AmhoV. ^maVr¶ amï´>r¶ H$m±J«og, ^maVr¶ OZVm nmQ>u, amï´>dmXr H$m±J«og nmQ>u, ‘m³g©dmXr d ^maVr¶ H$å¶w{ZñQ> nmQ>u d ~hþOZ g‘mO nmQ>u ho amï´>r¶ nj åhUyZ [a¨JUmV AmhoV. BVa gd© nj ZJʶ AmhoV. Vo nj H$moUVo d ˶mMo C‘oXdma H$moU, ho gm§JUohr H$R>rU Amho. {ZdS>UwH$sMm h§Jm_ Amcm H$s, nj d C‘oXdmam§Mo nrH$ ’$mo’$mdVo Am{U Vgo ìhm¶cmM hdo. åhUOo amï´>r¶ nj O{‘Zrda amhVrc. 1951-52 À¶m XoemVrc n{hë¶m gmd©{ÌH$ {ZdS>UwH$sV 53 njm§V’©o$ hOmamo C‘oXdmam§Zr Amnë¶m Z{e~mMm H$m¡c AmO‘mdcm ‘mÌ ¶m {ZdS>UwH$sV ’$º$ XmoZ njm§Zm XmoZ AmH$S>r g§»¶m JmR>Vm Amcr Am{U 9 njm§Zm EH$ AmH$S>r g§»¶oda g‘mYmZ ‘mZmdo cmJco, Va 31 njm§Zm ^monim {‘imcm. ˶m doir H$m±J«og åhUOo Xoe d Xoe åhUOo H$m±J«og Ago dmVmdaU hmoVo, ˶m doir n§[S>V Zohê§$Mo ‘moR>o dc¶ XoemV hmoVo. gmh{OH$ H$m±J«og gÎmoda ¶oD$Z n§S>rV Zohê$ n§VàYmZ Pmco. AmVm ghmM nj amï´>r¶ AmhoV Va BVa njm§Mr H$nmQ>, H$n, PmCy nmgyZ {ICH$sn¶ªV {MÝho AmhoV. EHy$U 87 nojm OmñV {MÝho ¶m {ZdS>UyH$rV dmnacr OmVrc. Amnë¶m ‘VXma g§KmV C‘oXdma {H$Vr ˶m§Mr IyU H$m¶, ¶mMo N>mVrR>moH$ CÎma AmOVar Zmhr. BVa nj Zm|XUrH¥$V AmhoV, nU ˶m§Zm gmd©{ÌH$ ‘mݶVm Zmhr. amOH$s¶ njm§Mo hr VgoM Amho. ¶m§Mr {MÝho ~XcV AgVmV, H|$Ðr¶ Am¶moJmH$S>o ¶m§Mr ‘m{hVr Agochr nU à˶oH$ amÁ¶ Am¶moJmH$S>o AgocM Ago Zmhr. ~hþVoH$ ‘VXma g§KmV {Va§Jr, n§Ma§Jr, ~hþa§Jr cT>Vr hmoVrc. ¶m XmoZ qH$dm VrZ C‘oXdmam§da ‘VXma cú¶ H|$Ðr¶V H$aVrc, Aݶ ZJʶ AgVrc, {S>nm°{PQ> AZoH$m§Mo Oá hmoB©c, nU cT>m¶Mo hr B©fm Agoc. {ZdS>UyH$ Am¶moJ amï´>r¶ nj åhUyZ H$moUmcm ‘mݶVm XoVo ¶mMm Chmnmoh H$ê$, cmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$sV VrZ doJdoJù¶m amÁ¶mV XmoZ Q>¸o$ OmJm qOH$ë¶mg, cmoH$g^m qH$dm {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV {H$‘mZ Mma amÁ¶m§V {H$‘mZ ghm-ghm Q>¸o$ qH$dm ˶mnojm OmñV ‘Vo {‘imë¶mg Am{U ˶mgh cmoH$g^oÀ¶m Mma OmJm qOH$ë¶mg amÁ¶ñVar¶ nj åhUyZ Mmanojm A{YH$ amÁ¶mV {ZdS>UyH$ Am¶moJmZo ‘mݶVm {Xë¶mg ˶m njmcm amï´>r¶ñVa àmá hmoVmo. AmVm amÁ¶ñVar¶ nj åhUOo H$m¶ Vo nmhÿ. cmoH$g^m qH$dm {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV amÁ¶mV ghm Q>¸o$ ‘Vo Am{U ˶m OmoS>rcm cmoH$g^oMr EH$ AWdm {dYmZg^oÀ¶m XmoZ OmJm qOH$ë¶mg, cmoH$g^m qH$dm {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV EHy$U ‘VXmZmÀ¶m AmR> Q>¸o$ ‘Vo {‘imë¶mg {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV amÁ¶mV {H$‘mZ VrZ OmJm§da {dO¶ àmá Ho$cm Va amÁ¶ñVar¶ nj åhUyZ ‘mݶVm {‘iVo, ¶m‘wio ghm à‘wI njm§MmM {dMma ‘VXma H$aVrc, Ago {MÌ Amho. ˶mVhr amï´>r¶ H$m±J«og, OZVm nj, amï´>dmXr H$m±J«og ¶m§n¡H$s H$moUrVar XoemMm JmS>m Mmc{dVrc, Ago dmQ>Vo. Amnco ‘V dm¶m OmD$ XoD$ ZH$m. ^aKmog ‘VXmZ ¶m doir hmoUma Amho. Zd‘VXma Va Yma cmdyZ ~gco AmhoV. H$m¡c H$moUmcm {‘ioc, ho AmO gm§JUo AdKS> Amho; nU H$Yr Zìho EdT>r Mwag ¶m doir nmhm¶cm {‘ioc.

OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ... {XZmMr gwédmV A‘o[aHo$V 28 ‘Pmcr.{hcm ’o$~«wdmar 1909 ‘ܶo àW‘ gwê$ ˶mZ§Va H$mhr Xoem§Zr n{hë¶m ‘hm¶wÕmÀ¶m Xaå¶mZ åhUOo 1912 Vo 1914 ¶m Xaå¶mZ Mmcy Ho$cr. "¶wZmo' ¶m OmJ{VH$ g§KQ>ZoZo 8 ‘mM© 1975 _Ü`o {Vcm ‘mݶVm {Xcr, VoìhmnmgyZ 8 ‘mM© hm "OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ' R>a{dʶmV Amcm. VoìhmnmgyZ hm ‘{hcm [XZ åhUyZ gmOam Ho$cm OmVmo. ‘{hcm åhUOo H$V©¥Ëd, ZoV¥Ëd d ‘mV¥Ëd. AmO ‘{hcm gd©Ì AmKmS>rda {XgVmV. nyduhr H$V©¥ËddmZ {ó¶m hmoD$Z Joë¶m. amï´>‘mVm {OOm~mB©, A{hë¶m~mB© hmoiH$a, PmerMr amUr cú‘r~mB©, gm{dÌr~mB© ’w$co, a‘m~mB© amZS>o ¶m§Zr {ó¶m§gmR>r IynM H$m‘{Jar Ho$cr. OmñV Xÿa H$emcm Om¶Mo Amnë¶mM VioJmdmVrc gagoZmnVr C‘m~mB© Xm^mS>o `mhr Amnë¶mnwT>o EH$ AmXe©M Amho. VgoM XoemMo n§VàYmZnX ^yf{dUmè¶m B§{Xam Jm§Yr, amï´>n[VnX ^yf{dUmè¶m à{V^mVmB© nmQ>rc. Aem AZoH$ {ó¶m Amnë¶m ZOaog‘moa AmhoV. AmOhr {ó¶m Hw$R>ë¶mM H$m¶m©V ‘mJo ZmhrV. ‘J Vmo g§gma Agmo, g‘mOH$maU Agmo AWdm amOH$maU Agmo. H«$sS>m, ‘Zmoa§OZ Hw$R>ë¶mhr joÌmV AmO ‘{hcm AmKmS>rda AmhoV. Jm`ZjoÌmV cVmXrXr, H«$sS>mjoÌmV gm{Z¶m {‘Pm©, AdH$me g§emoYZ H$aUmar H$ënZm Mmdcm, g§ajUmgmaIo ImVo gm§^miUmar {H$aU ~oXr Aer ‘moR‘moR>r nXo ^yf{dUmè¶m AmOÀ¶m `m ‘{hcm ‘oYm

Hw$R>ë¶mhr joÌmV ‘{hcm AmKmS>rda AmhoV. Jm`ZjoÌmV cVmXrXr, H«$sS>mjoÌmV gm{Z¶m {‘Pm©, AdH$me g§emoYZ H$aUmar H$ënZm Mmdcm, g§ajUmgmaIo ImVo gm§^miUmar {H$aU ~oXr Aer ‘moR‘moR>r nXo ^yf{dUmè¶m AmOÀ¶m `m ‘{hcm ‘oYm nmQ>H$a ¶m§À¶mgmaIo àoaUmñWmZ Am{U qgYwVmB© gnH$mi ¶m§À¶mgmaIr lÕmñWmZo Amnë¶mcm Iyn H$mhr gm§JyZ OmVmV.

Xrnmcr JmoH$U© VioJmd Xm^mS>o nmQ>H$a ¶m§À¶mgmaIo àoaUmñWmZ Am{U qgYwVmB© gnH$mi ¶m§À¶mgmaIr lÕmñWmZo Amnë¶mcm Iyn H$mhr gm§JyZ OmVmV. 춺$sZo Am¶wî¶mer H$go PJS>mdo, Amcoë¶m g§H$Q>m§Zm YramZo Vm|S> H$go Úmdo d ˶mVyZ gmdê$Z AmnU Xþgè¶mÀ¶m Cn¶moJr H$go nS>mdo, ho gd© ˶m ‘mD$crZo g‘mOmcm XmIdyZ {Xco. AmO {H$˶oH$ ‘wcm§À¶m ˶m AmB© Pmë¶m, ˶m§Mo Am¶wî¶ ‘mJu cmdco, Aem ‘mD$crcm ‘mPo eVe: àUm‘..! a‘m~mB© amZS>o d gm{dÌr~mB© ’w$co ¶m§Zr ‘{hcm g~crH$aUmgmR>r Iyn ‘moR>o H$m¶© Ho$co.

nyduÀ¶m {ó¶m§Zm Myc Am{U ‘yc ¶m{edm¶ Xþgao {díd ZìhVo; na§Vw AmOÀ¶m órcm ~è¶mM O~m~Xmè¶m nma nmS>mì¶m cmJVmV. Ka, ‘wco, gm§^miyZ ZmoH$ar{Z{‘Îm {Xdg^a Kam~mhoa amhÿZ, KamVrc gdmªZm hdo, ZH$mo Vo gm§^miyZ g§gmamMmhr JmS>m Vr AmoT>V AgVo. åhUVmV Zm, ór hr jUmMr nËZr d AZ§VH$mimMr ‘mVm Amho. AmO AmnU d§emcm {Xdm hdm åhUyZ ór^¥U h˶ogmaIo H¥$˶ H$arV AmhmoV. gw{à¶m gwio ¶m§Zr gmVmam {OëømnmgyZ nwʶmn¶ªV nX¶mÌm H$mTy>Z OZOmJ¥Vr Ho$cr. ¶m nX¶mÌoMo gd©Ì ñdmJV Pmco. AmO[‘Vrcm ‘wctMo à‘mU 100 ‘wcm§‘mJo 85 ‘wcr Ago Pmco Amho. ho Oa AgoM hmoV am{hco Va g‘mOmV {ó¶m§darc A˶mMma dmT>Vrc, ˶mMo n[aUm‘ g‘mOmg KmVH$ R>aVrc åhUyZ ‘wctZm ˶m§À¶m OÝ‘mnmgyZ d§[MV Z hmoʶmMr O~m~Xmar à˶oH$ nmcH$mMr Amho. à˶oH$ órZo enW KoʶmMr JaO Amho. ZHw$em Amåhmcm AmVm hì¶mem AmhoV. Var AmnU gdmªZr {‘iyZ ór^y«U h˶ogma»¶m Jmoï>rcm {damoY H$ê$Z OmJ{VH$ ‘{hcm {XZmMo gmW©H$ H$ê$ ¶m. 2012 À`m "A§~a'À¶m {Xdmir A§H$mda (‘wIn¥ð>mda) ^maVr¶ H$V©¥ËddmZ {ó¶m§Mo {H$Vr gmW© ’$moQ>mo hmoVo, ˶m§Zr ˶m§À¶m H$V©¥ËdmÀ¶m VoOmZo A§Y:H$ma Zmhrgm Ho$cm. Aem ^maVr¶ ór eº$scm Am‘Mm ‘mZmMm ‘wOam...!

"AS>cm Zmam¶U' coI MwH$sMm

gaH$ma, dmhZMmcH$ ‘mcH$m§À¶m {damoYmV

"AS>cm Zmam¶U... nm¶ Yar' hm {X. 9 ‘mM© 2014 amoOrMm A§~a gmám{hH$‘Yrc coI dmMcm. A˶§V IoX Pmcm. "g‘Îd§ ¶moJ CÀ¶Vo' Ago {‘a[dUmao AmnU gd© cmoH$. g‘mOmVrc Á¶m cmoH$m§dmMyZ jUmjUmcm AS>Vo, Aem§Zm Aer nXdr XoUoM ‘wimV H$goVar dmQ>co. ‘hmJmB© H$moR>o Zmhr? EH$ amÌ hm°Q>ocmV am{hco Va cm°qOJMo XrS>-XmoZ hOma én¶o hmoVmV. S>m°³Q>am§Zr gm§{JVcoco hOmamo én¶o hm°pñnQ>ccm ^amdo cmJVmV. ZmVd§S>m§gmR>r 400-500 én`m§Mo ~yQ> cmJVmV. EImÚm {R>H$mUr A°S>{‘eZgmR>r hOmamo én¶o cmJVmV. coImV C„oIcoë¶m cmoH$m§Zr n¡go ‘mJyZ KoVco Va {~KS>Vo H$moR>o? dmX Z KmcVm OoWo n¡go {‘iVmV, VoWo Omʶmg Vo Var Q>mimQ>mi H$m H$aVrc? H$ï>mMoM n¡go ‘mJVmV Zm Vo? ’$gdV Va ZmhrV Zm? Amnë¶m g‘mOmMo Vo KQ>H$ AmhoV Zm? ˶m§Mm Agm C„oI H$ê$Z VwÀN> coIUo ~amo~a Amho H$m? ‘mZ{gH$VmM MwH$sMr dmQ>Vo. ‘mPm ^mMm ßc§~a, ‘mir, H$mn]Q>a, Bcop³Q´>[e¶Z hmoV Zmhr H$m? hmoUma Zmhr H$m? "nañna Xodmo^d' Ago ‘mZUmar Amncr g§ñH¥$Vr Amho, ho {dgê$Z H$go Mmcoc? - S>m°. {demIm Qw>‘Uo, VioJmd Xm^mS>o

ZmJ[aH$m§Mr cyQ> H$aʶmMr à[Vkm ^maV gaH$maZo KoVcr Amho H$m¶? Aer e§H$m ¶m¶cm cmJcr Amho. H$maU noQ´>mocMr XadmT> OZVocm dma§dma J¥hrV Yê$Z Ho$cr OmV Amho. Amnë¶m AmOy~mOyÀ¶m XoemV noQ´>mocMr qH$‘V nwT>rcà‘mUo Amho. nm{H$ñVmZ 49 é., ³¶w~m 19, å¶mZ‘ma 36 é., ~m§JcmXoe 60, Zonmi 34, A’$Jm{UñVmZ 36, Va Jmodm ho ^maVmV AgyZ 55 én`m§Zr noQ´>moc {‘iVo. OJmÀ¶m VwcZoV Xa OmñV H$m? noQ´>mocMr ‘yi qH$‘V 16.50 é., H|$ÐmMm H$a 11.80, E³gmB©O H$a 9.17, d°Q> 4 Q>¸o$, amÁ¶mMo H$a 8 Q>¸o$, BVa H$a 5 Q>¸o$ gd© {‘iyZ 50 én`m§À¶m Amgnmg Vo hdo. AmOMm Xa 80 én`m§À`m Amgnmg Amho. daMo 30 én¶o A{V[aº$ H$go, ¶mMm Iwcmgm EImXm VÁk H$aoc H$m¶? - {Xcrn S>moig ‘midmS>r, VioJmd Xm^mS>o

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qà[Q>§J, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU, 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410 507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

5

30 ‘mM© 2014

‘mioJmdÀ¶m Aml‘emioV ‘wcm§g‘doV a§Jn§M‘r VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : Q>mQ>m CÚmoJg‘yhmMo g§ñWmnH$ O‘eoXOr Q>mQ>m ¶m§À¶m 175 ì¶m O¶§VrMo Am¡{M˶ gmYyZ qnnar qMMdS> ¶oWrc Q>mQ>m ‘moQ>g© H$‘©Mmar ¶m§Zr VioJmd Xm^mS>o ¶oWrc gm‘m{OH$ gh¶moJ Midi (H°$n) ¶m g§ñWoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ‘mioJmd Aml‘emioVrc ‘wcm§gmo~V a§Jn§M‘r gmOar Ho$cr.

¶màg§Jr Q>mQ>m ‘moQ>g© H$‘©Mmè¶m§À¶m dVrZo {dÚm϶mªZm {d{dY e¡j{UH$ gm{h˶ d ImD$Mo dmQ>n H$aʶmV Amco. H°$n g§ñWoÀ¶m dVrZo g§ñWoÀ¶m ‘w»¶ g‘Ýd¶H$ gm¡. Z¶Zm Am^mio d àm. ho‘§V Sw>§~ao ¶m§Zr nmhþʶm§Mo ñdmJV Ho$co. Q>mQ>m ‘moQ>g©Mo ‘hoe Jw§Omi d Eg. E. Hw$cH$Uu ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. Aml‘emioMo AYrjH$ ^mcHo$ ga ¶m§Zr Am^ma ‘mZco. gm¡. ñZohc ~migam’$ ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm S>m°. gwYmH$a OmYda, gmo~V gm¡. Amem nmMnm§S>o d g§Xrn nmMnm§S>o.

ñZohc ~migam’$ ¶m§Zm ñd¶§{gÕm nwañH$ma VioJmd Xm^mS>o, {X.20 : Am¡Úmo{JH$ {ejU ‘§S>i, qMMdS> ¶m§À¶m dVrZo OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ d gm{dÌr~mB© ’w$co ¶m§À¶m ñ‘¥[V{XZm{Z{‘Îm am‘^mD$ néiHo$a {dÚm{ZHo$VZÀ¶m {e{jH$m gm¡. ñZohc XÎmm̶ ~migam’$ ¶m§Zm ñd¶§{gÕm nwañH$ma àXmZ H$aʶmV Amcm. nwUo {dÚmnrR>mÀ`m dm{UÁ¶ {dÚmemIoMo A{Yð>mVm S>m°. gwYmH$a OmYda ¶m§À¶m hñVo gÝ‘mZ{MÝh XoD$Z ˶m§Zm Jm¡a{dʶmV Amco. Jocr AZoH$ df©o e¡j{UH$ d

gm‘m{OH$ joÌmV gmV˶mZo H$m‘ H$arV Agë¶mZo gm¡. ~migam’$ ¶m§À¶m H$m¶m©Mm Jm¡ad H$aʶmV Amcm. gËH$mamcm CÎma XoVmZm gm¡. ~migam’$ åhUmë¶m, "{ó¶m§Zr Ho$di Myc d ‘yc ¶m‘ܶo ~§{XñV Z amhVm ñdV:Mm g§gma CÎm‘ arVrZo H$ê$Z g‘mOmMr godm H$amdr. g‘mOmV AZoH$ àíZ AmhoV H$s, Á¶m {R>H$mUr {ó¶m§Mo ¶moJXmZ {‘imco Va J§^ra g‘ñ¶mhr gwc^nUo gwQ>ʶmg ‘XV homVo.' ¶màg§Jr Am¡Úmo{JH$ {ejU ‘§S>imMo

Aܶj S>m°. g§Xrn nmMnm§S>o, gm¡. Amem nmMnm§S>o, gH$mi g‘yhmMo n«{V{ZYr A{dZme {McoH$a, H¥$frVÁk AO¶Hw$‘ma {Ja‘o, S>m°. g§Vmof XmñVmZo d AZoH$ ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ‘mdi Vmcw³¶mVyZ àW‘M gm¡. ñZohc ~migam’$ ¶m§Zm "ñd¶§{gÕm nwañH$ma' àmá Pmë¶m~Ôc gd©Ì ˶m§Mo H$m¡VwH$ d A{^Z§XZ hmoV Amho.

Zm§Xm gm¡»¶ ^ao

J«m{’$Q>r

T>moao-eoQ>o

Mm¡ßnZ hOmam§V Ka A’$dm ngao eha^a, hmoB© OZVoMr {Xem^yc "‘mM©'‘ܶoM OZVoMo "E{àc ’y$c'

S>m°. ~ÀN>md ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm AZ§V ^monio gmo~V g§Vmof qgh, a{damO hOmao.

Am¶wd©oX godo~Ôc S>m°. ~ÀN>md ¶m§Mm gËH$ma VioJmd Xm^mS>o, {X. 24 : ñdmV§Í¶g¡{ZH$ OZgodm ‘o[S>H$c ’$mC§S>oeZ d ‘mZd A{YH$ma g§ajU g§KQ>Zm, VioJmd Xm^mS>o ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo S>m°. gwXe©Z ~ÀN>md ¶m§Mm Am¶wd©oXr¶ godo~Ôc ‘mOr CnZJamܶj AZ§V ^monio ¶m§À¶m hñVo gËH$ma H$aʶmV Amcm. S>m°. ~ÀN>md ho 18 Owc¡ 2013 nmgyZ

VioJmd Xm^mS>o ¶oWo Xa Jwédmar {e[~a KoVmV. ¶m {e{~amV ˶m§Zr OwZmQ> AmOmam§Mo 50 é½U {dZmeó{H«$¶m Am¶wd©oXr¶ CnMmam§Zr ~ao Ho$co AmhoV. ¶màg§Jr à‘wI nmhþUo S>m°. lr{Zdmg amd, S>m°. Amed§V ~§S>r, g§Vmof qgh, a{damO hOmao, A{Zc KmoOJo, AmemcVm MmoaKo, Jhþ~mB© {ZåhU, OJÞmW ZmQ>H$,

nyOm qeXo, Hw$gw‘ OmYd, C‘m nmercH$a, S>m°. aoUwH$m CXJo, ApídZr ~w„‘, S>m°. aoe‘m ‘S>dr d {d{dY joÌm§Vrc ‘mݶda CnpñWV hmoVo. gm¡. erVc amd ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. gm¡. dfm© JmS>o ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Ord dmMdm... Ord OJdm JmanrQ>J«ñV ~m§Ydm§gmR>r gT>i hñVo ‘XVrMo AmdmhZ gñZoh Z‘ñH$ma, ‘amR>dmS>çmda Añ‘mZr g§H$Q> H$mogic§. {ZgJm©Zo am¡Ð ê$n YmaU Ho$c§. AdH$mir Amcoë¶m Vw’$mZr nmdgmZo àM§S> JmanrQ>> Ho$cr. ghómdmXr eoVH$ar ~oKa Pmco. H$mS>r-H$mS>r H$ê$Z O‘dcoco g§gma CX²ÜdñV Pmco. amhVr Kao H$mogicr. ‘moR>‘moR>çm Jmam§Zr ~hacocr eoVo jUmV COmS> Pmcr. hmVmer ¶oUmao nrH$ ‘mVr‘moc Pmco. eoVH$ar ^m§~mdco. AmYrM H$Om©Mm S>m|Ja {eamda, ˶mV hr àM§S>, ‘hm^¶mZH$ JmanrQ>... H$m¶ H$aUma ~iramOm! Q>r. ìhr.À¶m N>moQ>çm nS>Úmda {Xgcocr CX²ÜdñVVm Amnë¶m gdmªZm ~oM¡Z H$aUmar Amho. OZmdao, njr, nmIao ‘¥Ë¶w‘wIr nS>cr. ‘Z gwÞ

Pmco. g§nyU©nUo H$mogicoë¶m ¶m ~iramOm§n¡H$s {H$˶oH$m§Zr AmË‘h˶oMm ‘mJ© ñdrH$macm. ‘ZmdaMm VmU ghZ Z Pmë¶m‘wio ˶m§Zr Ord g§n[dcm Am{U Hw$Qw>§~mcm nmoaHo$ H$ê$Z Vo H$mimÀ¶m nS>ÚmAmS> {ZKyZ Joco. ¶m {dñH$Q>coë¶m OrdZmMr KS>r naV ~gdm¶cm hdr. Vo AmncoM ~m§Yd AmhoV. ‘hmamï´> emgZ, H|$Ð emgZ ˶m§Zm ‘XV H$aVoM Amho. ¶m IoarO H$mhr {ejH$m§Zr, BVa H$‘©Mmè¶m§Zr Amncm EH$ {XdgmMm nJma ~iramOmcm nwZü Am{W©H$ VmH$X XoʶmgmR>r {Xcm Amho. AmnU gd© ^maVr¶ AmhmoV. Amnë¶m gdmªOdi g§doXZerc H$mirO Amho. AmnUhr ¶m AmnX²J«ñVm§Zm Am{W©H$ ‘XV XoʶmgmR>r H${Q>~Õ Pmco

nm{hOo. ‘r ñdV: ‘mPo Xhm hOma én¶o ‘XVrgmR>r Omhra H$arV Amho. AmnUhr gdmªZr ¶m H$m¶m©g hmV^ma cmdmdm, hr {dZ§Vr. AmnU YZmXoemÛmao, amoI a¸$‘ ¶m ñdê$nmV Am{W©H$ ‘XV e³¶ {VV³¶m Ëd[aV XoD$ eH$Vm. hm gd© {ZYr g§H${cV H$ê$Z AmnU ¶m Almn [Odm§Zm ‘XV H$ê$¶mV. H¥$n¶m, ‘m¶mer g§nH©$ gmYmdm. AmnU {ZpíMV ‘XV Úmc, Agm {dœmg dmQ>Vmo. Am. ñZohm§{H$V em[iJ«m‘ ^§S>mar nÎmm : S>m°. em{iJ«m‘ ^§S>mar ^§S>mar hm°pñnQ>c 5, amd H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o Vm. ‘mdi, {O. nwUo. 410 506 ^«‘UÜdZr : 9422365077

H¡$. ‘hmXy amKwOr T>moao (B§Xmoar) ¶m§Mo nwÌ {M. ñdpßZc ¶m§Mm {ddmh H¡$. M§ÐH$m§V ~mOramd eoQ>o (ZdcmI C§~«o) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. ‘Zrfm {hO~amo~a gmo‘dma, {X. 24/3/2014 amoOr {demc cm°Ýg (dS>Jmd ’$mQ>m) ¶oWo g§nÞ Pmcm.

- AaqdX e§H$a H$a§XrH$a

Ëd[aV g§nH©$ gmYm! Amo_ gpìh©gog A°ÝS> J«m{\$Šg Amnë`m OrdZ [d_m nm°{bgrgmR>r... ^{dî`H$mbrZ ~MVrgmR>r... Am`H$amdarb ~MVrgmR>r... [H¨$dm àm`ìhoQ> H$ma, Qy>-W«r \$moa pìhba

AO` Xr{jV 9595313215 09405617219 E-Mail om.lic13@gmail.com

[H¨$dm H$_{e©`b pìhbaÀ`m BÝí`waÝggmR>r... g§nH©$ : Am`-8, àVrH$ZJa, A§~r amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) 410 507

Y‘©dra e§^yamOo ¶wdm ‘§M g§ñWmnH$ : lr. g§O¶ H$mc©o 24 Vmg é½Udm{hH$m d eddm{hHo$gmR>r g§nH©$ JmoaI H$mc©o : 9890095407/8796216399 {H$emoa JmS>o : 9767370050/9921121456


gmám[hH

{deof

A§~a

30 _mM© 2014

666

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag©

ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

~mimgmho KZdQ> ~mimgmho ~ Rw~>~X. o (nÌH$ma) _w . qeXo (dmgw b r) S>. {O.9421589610 nwUo H$mÝhÿanR>ma (Vm. nmaZoVm. a) Io A.ZJa g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr dmnaë`mZo _mPm hm°Q>ob ì`dgm` OmoamV Mmby bmJbm. du H$m_Jma [Q>H$m`Mo AmnUhÿ Z H$m_ g§nyU© ny{gÕr AJa~ÎmrMo gmVZmhrV. gwJ§Y AmVm _Z àgÞ H$aUmao _mJm`bm Mr g§»`m dmT> br Amho Ì{gÜX Aem dmT> AmhoV.`oU`mmè`m§AJa~ÎmrMm dmna gwé. Hohm$bmgd©d _§ì`dgm`mV g§nyU© {gÜXr `m AJa~ÎmrMm à^md AgyZ KamV, hm°Q>obmV Pmbr. AmVm g§nyU© {gÜXr{edm` Xþgar H$moUVrM gH$mamË_H$ COm© àmá Pmbr Amho

AJa~Îmr Amåhr dmnaV Zmhr.

gwamO| _Z Ðgw.Vweo . Qnm§>o S>o AmoXohVÿJwa md, (Vm.Vm.OwÞhdo a,b{O. nwUo)nwU9096533232 r>, {O. o g§n(9922842179) yU© {gÜXr hr Ho$di AJa~Îmr ZgyZ ^º$s_mJm©H$S>o AmH${f©V H$aUmar eº$s Amho. {Z`{_VnUo XodnyOm H$amdr, _§Ìmoƒma H$amdm g§nyU© {gÜXrMm dmna _r gwé Ho$bm d KamVbo dmVmdaU Aer àd¥Îmr V`ma hmoVo. àË`oH$ dmamMr doJir AJa~Îmr g_mYmZ XoV àgÞ Pmbo. _mJm© ~mhoHa$S>À`m Iyn \$aH$ OmUdbm. g§nyU© AgVo . AÜ`mË_ o ZoUH$m_mV mam Xwdm åhUOo g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr.

{gÜXrMo gd© gwJ§Y A{Ve` AmZ§X XoUmao AmhoV.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

7

30 ‘mM© 2014

7

"gmám[hH$ A§~a'À`m am¡ß`_hmoËgdr H$m`©H«$_mV ~mobVmZm (S>mdrH$Sy>Z) gm¡. aoIm Omoer, gwaoe YmoÌo, Am. ~mim ^oJS>o, H¥$îUamd ^oJS>o, S>m°. em§. ~. ‘wOw‘Xma d gwaoe à^y. `m doir ì`mgnrR>mda CnpñWV _mÝ`da.

‘mݶdam§Mm gËH$ma d àH$meZ gmohim "A§~a'À¶m am¡ß¶‘hmoËgdr gmohiçmMo Am¡{M˶ gmYV lr. H¥$îUamd ^oJS>o ¶m§À¶m H$m¶©H$V©¥Ëd {dMmam§Mo H$‘©~§Y, àm. Omod©oH$a ¶m§À¶m ñV§^coIm§Mo H$‘©~§Y d M§Ð{H$aU H$mì¶ ‘§S>imÀ¶m ór H$d{¶ÌtÀ¶m H$ma{H$XuMm AmT>mdm KoUmè`m "órgyº$' ¶m nwñVH$mMo àH$meZ ¶m doir Pmco. ˶mMà‘mUo VioJmd d n[agamVrc {d{dY joÌm§Vrc H$V©¥ËddmZ 춺$s¨Zm H$V©ì¶^yfU nwañH$ma XoD$Z "A§~a'Zo gÝ‘m{ZV Ho$co. àH$meZ CnH«$‘mgmR>r lr. Z§XHw$‘ma eocma, M§ÐH$m§V H$mH$S>o, àm. O¶§V Omod©oH$a, gm¡. àUmcr Omod©oH$a-e|S>o, "A§~a'À¶m dmQ>MmcrVrc lo¶XmVo àem§V nwam{UH$, AVwc ndma, gwaoe AÌo d A§~a n[adamVrc gXñ¶m§Mmhr {deof gÝ‘mZ ¶màg§Jr H$aʶmV Amcm. VmcwH$mñVar¶ d¥ÎmnÌm§Mo ñWmZ ‘hÎdmMo {d{dY {df¶m§Zm ñne©yZ OmUmè¶m Amnë¶m à‘wI ‘mJ©Xe©ZmV lr. gwaoe à^y ¶m§Zr amï´>r¶ d¥ÎmnÌm§nojmhr àmXo{eH$, {Oëhm, VmcwH$mñVar¶ N>moQ>çm d¥ÎmnÌm§Zm Ame¶‘yë¶ Am{U Jm§^r¶© A{YH$ AgVo, Ago ñnï> H$arV JmdmJmdm§Vrc ‘mVrMr ñn§XZo Ho$di hr d¥ÎmnÌoM dmMH$m§n¶ªV VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 : nmohmoM{dVmV. ñWm{ZH$ àíZ, OZVoMo dmñVd, {dH$mgmMr g˶pñWVr ¶m d¥ÎmnÌm§À¶m ‘mܶ‘mVyZM g‘OV AgVo, ˶m‘wio Iar cmoH$emhr g‘¥Õ H$am¶Mr Agoc Va hrM àmXo{eH$ nÌH$m[aVm Am{U d¥ÎmnÌo gaH$ma d g‘mOmZo A{YH$ ‘O~yV Ho$cr nm{hOoV, Ago Z‘yX Ho$co. gm‘mݶm§Zm gaH$ma H$moUmMo ¶oVo ¶mV H$mhrhr ag ZgVmo Va Amnco OrdZ ~Xc{dʶmV H$moUmMr VmH$X Amho, ¶mda ˶m§Mr {^ñV AgVo, Ago à^y ¶m§Zr ¶m doir gm§{JVco. g‘mOnyaH$ nÌH$ma KS>dmdoV "gm. A§~a'Mm Jm¡ad H$aVmZm gmV˶nyU© d¥ÎmnÌo Mmc{dUo hr A{Ve¶ H$R>rU H$gaV g§nmXH$ lr. gmIdiH$am§Zr Ho$cr Amho,

˶m‘mJo ˶m§Mo n[al‘ AmhoVM; nU ˶mM~amo~a {d{dY joÌm§V H$m‘ H$aʶmMr ˶m§Mr hmVmoQ>rhr H$maUr^yV Amho, Ago ñnï> H$ê$Z AmVm nwT>rc n§Mdrg df©o ˶m§Zr g‘mOnyaH$ nÌH$ma KS>dmdoV Am{U "A§~a'cmhr ‘moR>o H$amdo, Aem ew^oÀN>mhr ˶m§Zr {Xë¶m. ew^oÀN>m§Mm dfm©d ¶m doir ‘mOr Am‘Xma H¥$îUamd ^oJS>o, Am‘Xma ~mim ^oJS>o, ZJamܶj gwaoe YmoÌo Am{U gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§Zrhr {dMma ‘m§Sy>Z "A§~a'cm am¡ß¶‘hmoËgdr ew^oÀN>m {Xë¶m. ¶m ‘mݶdam§Zr "A§~a'À¶m EHy$UM dmQ>MmcrMm, ˶m‘mJrc ^y{‘Ho$Mm Jm¡adnyU© C„oI Ho$cm. VioJmdgma»¶m N>moQ>çm ehamV nÌH$m[aVm éO[dUo, dmT>{dUo, g§ñWm§À¶m CnH«$‘m§Zm à{gÕrVyZ JVr XoUo, g§JrV, ZmQ>ç, g‘mOH$maU ¶m ‘mܶ‘m§VyZhr H$m¶©aV amhUo d Zdmo{XV H$m¶©H$V©o V¶ma H$aʶmMo lo¶ "A§~a'cm OmVo, Ago gm§{JVco. g§nmXH$ lr. gmIdiH$a ho nÌH$ma Va AmhoVM; nU CÎm‘ Jm¶H$, ZQ> d H$cmH$mahr AmhoV. ‘moR>çm ehamV ˶m§Zm àma§^mnmgyZM CÁÁdc ^{dVì¶ hmoVo. VWm{n N>moQ>çm JmdmVrc nÌH$m[aVm ˶m§Zr OmUrdnyd©H$ Omonmgcr, ho VioJmdH$am§gmR>r A{Ve¶ ‘moR>o ¶moJXmZ Amho, Agm A{^àm¶ {deof AW©nyU© R>acm. ܶo¶mMo {ZU©¶mV d {ZU©¶mMo H¥$VrV ê$nm§VaU hoM ¶e Amnë¶m Aܶjr¶ ^mfUmV "qg~m¶mo{gg'Mo Aܶj em§. ~. ‘wOw‘Xma ¶m§Zr AS>MUtda ‘mV H$ê$Z Omo nwT>o OmVmo VmoM ¶eñdr hmoVmo. gMmoQ>r, H$gmoQ>r Am{U hmVmoQ>r ¶m§À¶m ~imda Omo Amnë¶m ܶo¶m§Zm, à˶j {ZU©¶mV ê$nm§V[aV H$aVmo ˶mgM A§{V‘ ¶e {‘i{dVm ¶oVo, Ago ñnï> Ho$co. AcrH$S>rc H$mi hm ñnY©oMm Amho, {ejUmMm Amho, ˶m‘wio {OWo-{VWo Mm§Jco, gH$g {‘ioc Vo doMUo Am{U

g‘mOmn¶ªV nmohmoM{dUo hoM {dMmad§Vm§Mo H$V©ì¶ Agco nm{hOo, Ago gm§JV "A§~a'Zo AmVm X¡{ZH$mMr ^amar KoVcr nm{hOo. ¶m ^mJmVrc {d{dY joÌm§Vrc dmMH$ CnpñWV nmhVm Am{U YmoaUr ‘§S>itMo nmR>~i, ghH$m¶© nmhVm Vo Ae³¶ Zmhr, Ago ˶m§Zr ñnï> Ho$co. g§nmXH$ lr. gmIdiH$a ho "qg~m¶mo{gg'Mo {dÚmWr© Agë¶mMm ‘cm A{^‘mZ Amho, Agohr ˶m§Zr gm§{JVco. ¶màg§Jr ~mcJ§Yd© g§JrV a{gH$ ‘§S>imMo Cnmܶj ZmZm Hw$cH$Uu, h.^.n. kmZoída Xm^mS>o, S>m°. em[iJ«m‘ ^§S>mar ¶m§Zrhr ew^oÀN>m {Xë¶m. àma§^r ‘mݶdam§À¶m hñVo XrnàÁdcZ H$aʶmV Amco. gwaoc Jm¶H$sVyZ àma§^ d g‘mamonhr Á¶oð> Jm{¶H$m ~Hw$c n§[S>V `m§Zr B©eñVdZ gmXa Ho$co. gd© ‘mݶdam§Mm g§nmXH$ lr. gwaoe gmIdiH$a ¶m§À¶m hñVo ¶Wmo{MV gÝ‘mZ H$aʶmV Amcm. àmñVm{dH$ ^mfUmV lr. gmIdiH$a ¶m§Zr "A§~a'À¶m am¡ß¶‘homËgdr dmQ>MmcrMm AmT>mdm KoVcm. dmMH$ {hVqMVH$m§À¶m àmoËgmhZmVyZ CÎm‘, CXma, gH$g d gÎdJwUm§Zr ^acoco Oo-Oo XoVm Amco Vo XoʶmMm à¶ËZ Ho$cm Amho Am{U Vmo nwT>ohr Mmcy amhUma Agë¶mMo ñnï> H$ê$Z ˶m§Zr ‘mdidmgr¶m§Mr H¥$VkVmhr 춺$ Ho$cr. Amnco {dÚm[W©XeoVrc Jwê$ em§. ~. ‘wOw‘Xma ¶m§À¶m CnpñWVrV hm ¶moJ Amë¶mZo ˶m§Zr g‘mYmZ 춺$ Ho$co. "A§~a'Mo ‘mZX g§nmXH$ àm. O¶§V Omod©oH$a ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. ‘mZX g§nmXH$ ~r. E‘. ^go ¶m§Zr Am^ma ‘mZco. g§nyU© gmohiçmMo {Z¶moOZ ‘mH©o$qQ>J ‘°ZoOa AVwc ndma d g‘ñV A§~a n[admamZo Ho$co. g‘mamon ~Hw$c n§[S>V ¶m§Zr Jm[¶coë¶m ngm¶XmZmZo Pmcm. gwê$Mr ^moOZmZo ‘mdiÀ¶m "gm. A§~a'Mm am¡ß¶‘hmoËgdr gmohim JmoS> Pmcm. - àgmX nmZgo, {H«$E{Q>ìh ݶyO gpìh©gog

{ejUVk {Jarf à^wUo `m§Mo à{VnmXZ

7

VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 :

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm! h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU * noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ>´ moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. A E G I S * n`m©daUmMo ajU H$aVo. H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

emh CÚmoJ

VioJmd Xm^mS>o, [X. 22 : bmoUmgim, [X. 24 :

E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh ßcm°Q> Z§. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>eo Z ) _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com We buy and sale quality secondhand cars

H$‘©J§Y, ‘‘©~§Y, ñÌrgyº$ ¶m VrZ nwñVH$m§À¶m àH$meZàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) gm¡. aoIm Omoer, gwaoe YmoÌo, Am. ~mim ^oJS>o, H¥$îUamd ^oJS>o, S>m°. em§. ~. ‘wOw‘Xma, gwaoe à^y, g˶|ÐamOo Xm^mS>o, gwaoe gmIdiH$a.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

O{‘Zr XodñWmZÀ¶m ~iH$mdVmV YZXm§S>Jo

30 ‘mM© 2014

89

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g

‘§{XamVrc {Xdm~ÎmrH$S>o Hw$UmMoM cj Zmhr VioJmd Xm^mS>o, {X. 12 : AZoH$ Jmdm§‘ܶo XodñWmZÀ¶m ‘mcH$sÀ¶m O{‘Zr d ñWmda ‘mc‘Îmm JmdmVrc YZXm§S>½¶m§Zr hS>n Ho$ë¶mZo ‘§{Xam§À¶m {Xdm~ÎmrMm àíZ C^m am{hcm Amho. ¶m J§^ra àH$aUr emgZmZo - Y‘m©Xm¶ Am¶wº$m§Zr VH««$marMr dmQ> Z nmhVm {deof cj KmcyZ àíZ ‘mJu cmdmdm, Aer ‘mJUr

hmoV Amho. JmdmVrc ‘§{Xam§Mr XoI^mc, a§Ja§JmoQ>r, {Xdm~Îmr, XþéñVr-S>mJSw>Or, ^m{dH$m§gmR>r gmo¶r-gw{dYm, dm{f©H$ CËgd ¶mgmR>r cmJUmam IM© ñWmda ‘mc‘Îmm d O{‘ZtÀ`m CËnÞmVyZ hmoV Ago; na§Vw nwT>o O{‘Zr I§S>mZo {Xë¶m Joë¶m. AWm©V ~hþVoH$ H$ê$Z XodñWmZ g{‘VrMo {dœñV AWdm JmdmVrc

YZXm§S>½¶m§ZrM ˶m O{‘Zr I§S>mZo KoVë¶m AmhoV. {nT>rOmV ˶mV H$mhrhr ’o$a~Xc Pmcocm Zmhr. YZXm§S>½¶m§À¶m KemVyZ gXa O{‘Zr emgZmZo Ëd[aV H$mTy>Z ¿¶mì¶mV, ˶mgmR>r {deof coIr AmXoe Omhra H$ê$Z J«m‘ñWm§Zm ‘XV H$amdr åhUOo XodñWmZ d ^m{dH$m§Zm ݶm¶ {‘ioc, Aer ‘mJUr JmdmoJmdMo J«m‘ñW H$arV AmhoV.

’«|$S>²g Am°’$ ZoMa AܶjnXr A{‘V nmoVXma

ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) 40 30 VoVo2540 [hadr {hadr{_aMr {_aMr 25 - 30Vo Vo3540 [S>{S>¨Jar§Jar - 3030 VoVo 40 H$m§H$m§ XmXm - 20 25VoVo2530 Mdir Mdir - 30 40 ZdcH$mo ZdcH$mocc - 30 30 VoVo 60 40 ~Q>~Q>mQ>mQ>m m - 20 40 VoVo 50 {_aMr30 60 cgy 120H$mH$S> H$mH$S>r r - 25 30 T>mT>o~mo~ir ir {_aMr - 30 VoVo 40 cgyUZ - 100 80 VoVo100 30 VoVo 40 Vo Amco - 80 100 nmnS> nmnS> 50 eoeoddJmJm - 80120Vo 100 Amco 70 VoVo 100 r r - 40 30 VoVo 40 30 VoVo 5040 nS>nS> 40 ~rQ> - 35180Vo 40 ^|S^|>rS>r - 40 didi - 30 30 VoVo 40 30 VoVo 40 Jdma - 60 60 VoVo8080 âcm°âcm° 40 ~rQ> H$mohim - 60 80 Jdma dada - 30 30 VoVo 40 80 40VoVo3050 H$mo~H$mor ~r - 25 30 H$moT>ho_imgo - 4040VoVo 60 Q>mQ>o_mo_°Q>°Qmo >mo - 20 20 VoVo 30 30Vo Vo7040 dm§Jdm§r Jr - 4030 VoVo 60 XmoXmoSS>H>H$m$m - 60 50 T>Vm§o_~goS>m ^monim -4030VoVo6040

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$moH$moqW~ra mnmV -8 6Vo 10 H$m§XXmnmV Vo 10 {W§~ra 5- Vo510Vo 10 H$m§ _oWr _oWr 5- Vo510 MmH$dV 8 Vo 10 MmH$dV 6 Vo 10 Vo 10 eony eony -54Vo Vo108 H$aS> H$aS>BB© © - 87VoVo1210

g§VmOr _hmamO d JdaeoR> _hmamO dmUr `m§À`m dmñVì`mZo nw{ZV A{‘V nmoVXma

gwnUm© Jm¶H$dmS>

VioJmd Xm^mS>o, {X.26 : "Üd{ZàXÿ fUoeamoZ,IʶmgmR> VioJmd ñQ> [X. 21r :S>r. Oo. ‘wº$Vm d ßc°pñQ>H$ ~§Xr ho A{^¶mZ Omo‘mZo Mmc{dco OmB©c. njr d¥§XmdZmMm Moham‘moham ZdrZ g§H$ënmÛmao ~XcʶmV ¶oB©c,' Agm {ZYm©a ’«|$S>²g Am°’$ ZoMa Agmo{gEeZMo Zdo Aܶj A{‘V nmoVXma ¶m§Zr 춺$ Ho$cm.

àW‘oe nmQ>rc

VZ¶m ‘hmOZ

g§O¶ {ZH$miOo

B.g.2014 Vo 2016 ¶m Û¡dm{f©H$ ew^oÀN>m {Xë¶m. g§ñWmnH$-Aܶj ‘hoe H$mcmdYrgmR>r ˶m§Mr {ZdS> Pmcr Amho. ‘hmOZ ¶m§Zr ZdrZ nXm{YH$mè¶m§Mr Zmdo ‘mdiVo Aܶj amo{hV ZmJcJmd ¶m§Zr Kmo{fV Ho$cr. Amnë¶m H$ma[H$XuVrc H$m¶m©Mm AmT>mdm ¶m g{Md - Hw$. gwnUm© Jm¶H$dmS> doir gmXa Ho$cm. ‘mOr ZJamܶj H¥$îUm gh. g{Md - àW‘oe nmQ>rc H$maHo$, S>m°. eem§H$ AmoJco, ho‘§V ~oS>oH$a, I{OZXma - Hw$. VZ¶m ‘hmOZ S>m°. XS>Ho$ ¶m§Zr ZyVZ H$m¶©H$m[aUrg OZg§nH©$ A{YH$mar - g§O¶ {ZH$miOo

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 19 : VioJmd d B§Xmoar n[agamV {edO¶§Vr ({VWrZwgma) CËgmhmV d AmZ§XmV gmOar H$aʶmV Amcr. VioJmd eha d n[agamVrc J«m‘rU ^mJmVrc JmdmJmdm§V gd©M gmd©O{ZH$ ‘§S>im§Zr {edO¶§Vr gmOar Ho$cr. {edZoar, qghJS>, cmohJS>, nwa§Xa, amOJS> ¶oWyZ ¶m ^mJmVrc ‘§S>im§Zr {edÁ¶moVr T>moc-coPr‘À¶m {ZZmXmV AmUë¶m. OmVmZm d ¶oVmZmhr T>moc-coPr‘

VioJmdMo d¡^d AgUmao Vio OcnUuÀ¶m {di»¶mV VioJmd `oWrb

oeZ, VioVio JmdJmdñQ>ñQ> oeZ, {X.[X.1919 : : VioJmd ñQ>oeZ {d^mJmVrc ‘w»¶ Vio åhUOo ehamMo d¡^d Amho. ^yfU Amho; na§Vw gܶm gm§S>nmʶm‘wio d OcnUu‘wio Vù¶mg YmoH$m {Z‘m©U Pmcm Amho. n[agamV Amamo½¶mg YmoH$m {Z‘m©U Pmcm Agë¶mZo ZJan[afXoZo ¶mo½¶ Vr nmdco CMcyZ OcnUu d gm§S>nmʶmMm ~§Xmo~ñV H$amdm, Aer ‘mJUr gyk ZmJ[aH$m§Zr Ho$cr Amho. nydu ¶m Vù¶mZoM ehamMr VhmZ AZoH$ df©o ^mJ{dcr Amho; na§Vw gܶm AmgnmgÀ¶m J¥hàH$ënm§Mo gm§S>nmUr ¶m VcmdmV gmoS>co OmV Agë¶mZo nmUr Xÿ{fV Pmco Amho. S>mgm§Mm àmXþ^m©d dmT>cm Amho. OcnUuÀ¶m {di»¶mV Vio gmnS>co Amho. ‘Yë¶m H$mimV ZJan[afXoZo gwemo^rH$aUmgmR>r AJ«dmc Am{U

VioJmd eha ^mOnm CnmܶjnXr gwOmVm H$mimoIo

nwnw{[XZm XZm - 88 VoVo 10 amO{Jam- 57 VoVo 10 10 10 amO{Jam A§A§~~mS>mS>r r - 88 VoVo 10 10 MwMwHH$m$m - 5 7Vo Vo1010 _wi_wio o - 48 VoVo 10 nmcH$ - 45 VoVo 610 8 nmcH$ MdiB©- 45VoVo 10 10 MdiB©

H$mÝhodmS>rV OZmdam§Mo {e[~a; nmaS>çm§Mm ‘oimdm VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21 :

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 20 : H$m‘YoZy XÎmH$ J«m‘rU ¶moOZoA§VJ©V {O. n. nwUo, n§. g. IoS>, newg§dY©Z Cnm¶wº$ nwUo d {Oëhm newg§dY©Z A{YH$mar ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo H$mÝhodmS>r (V’©o$ MmH$U) JmdmV OZmdam§Mo {e[~a Pmco. nmaS>çm§Mm ‘oimdmhr KoʶmV Amcm. EH$m dfm©gmR>r IoS> Vmcw³¶mVrc EHy$U 14 Jmdo ¶m ¶moOZoA§VJ©V XÎmH$ KoʶmV Amcr. ¶m Jmdm§‘ܶo XmoZ-XmoZ ‘{hݶm§Zr nWH$m§Mm O„mof hmoVm, ˶m‘wio amÌ^a hmoVo. am§Jmoiçm, ^Jì¶m nVmH$m§Zr n[aga {e[~a KoʶmV ¶oD$Z OZmdam§Mr VnmgUr, VioJmd MmH$U añVm, ‘w§~B©-nwUo ‘hm‘mJ©, gO{dco hmoVo. ’$Q>m³¶m§Mr AmVf~mOr Am¡fYmonMma d ‘mJ©Xe©Z H$aʶmV ¶oVo. Zm{eH$-VioJmd ‘mJ© T>moc-coPr‘ d ‘moR>çm à‘mUmV {XgyZ Amcr. AZoH$ AmXe© Jmd H$mÝhodmS>r (V’o©$ MmH$U) ¶oWo g§V VwH$mam‘ ‘hmamO newYZ ‘§S>imMo {edam¶m§À¶m O¶KmofmZo Xþ‘Xþ‘yZ Joco hmoVo. ‘§S>im§Zr noT>o dmQy>Z AmZ§X cwQ>cm. CËgmhmZo Q>oånmo d BVa JmS>çm§À¶m nwT>o ^Jdm H$mhr {R>H$mUr g˶Zmam¶U ‘hmnyOm§Mo Aܶj ^mD$gmho~ ndma d g{MZ hZw‘§V hmVr d {edÁ¶moVr KoD$Z Xm¡S>Umè`m ¶wdH$m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. {Xdg^a ¶odco ¶m§À`m nwT>mH$mamZo {e[~a KoʶmV ñdmJV ‘mVm-^{JZtH$Sy>Z hmoV hmoVo. {edam¶m§À¶m em¡¶m©À¶m nmodmS>çm§Zr n[aga Amco. ¶m doir JmdmVrc gw‘mao 300 {ZdS>UyH$ AmMmag§{hVo‘wio amOH$s¶ XUmUyZ gmoS>cm. gd© dmVmdaU {ed‘¶ OZmdam§Zm (Jm¶, åh¡g, ~¡c) gmWamoJm§Mo ZoVo‘§S>itMr J¡ahOoar àH$fm©Zo OmUdcr. Pmco hmoVo. cgrH$aU d JmoMrS>, Jmo‘mer d O§V _mÌ ‘§S>imVrc H$m¶©H$V©o ‘mÌ Xadfunojm {Z‘y©cZmgmR>r cgrH$aU d Am¡fYo XoʶmV A{YH$ CËgmhmV d AmZ§XmZo gh^mJr Pmco Amcr. {ZH¥$ï> Mmè¶mnmgyZ gH$g Mmam{Z{‘©VrMr àm˶{jH$m§gh ‘m{hVr S>m°. Ao. ~r. JS>Jo ¶m§Zr Va IV ì¶dñWmnZmMr àm˶{jH$m§gh ‘m{hVr S>m°. ~r. Ao. ndma ¶m§Zr {Xcr. "OZmdam§Mo d§Ü`Ëd d àOZZ j‘Vm' ¶m~m~V S>m°. A{Zc H$mio ¶m§Zr, Va àdmem§À`m dmT>Ë`m VH«$mar : H$madmB©Mr _mJUr "dmgam§Mo g§JmonZ' ¶m{df¶r S>m°. Xrnm H$moTw>io ¶m§Zr ‘m{hVr {Xcr. XÿY CËnmXZ VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : H§$nZr~amo~a H$ama Pmcm Amho; nU H$mhr gm¡. gwOmVm ~mimgmho~ ¶m{df¶r S>m°. E. Eg. gwno ¶m§Zr Va Vm§{ÌH$ d H$m¶Xoera ~m~r AmS> Amë¶mZo H$mimoIo ¶m§Mr VioJmd gwemo^rH$aU àH$ënmg gwédmVhr Pmcr eha ^maVr¶ OZVm Zmhr. _mÌ, `m àH$ënmMr dmQ> Z nmhVm nmQ>uÀ¶m CnmܶjnXr ZJan[afXoZo gm§S>nmUr Vù¶mV gmoS>ʶmg {ZdS> Pmcr. àXoe ¶wdm AQ>H$md H$amdm d Vo gm§S>nmUr ‘moMm©Mo Cnmܶj, {damoYr J¥hàH$ënm§À¶m ~m§YH$m‘mgmR>r dmnaʶmMr nj ZoVo gwZrc eoiHo$ ¶m§À¶m {ZdmgñWmZr gº$s H$amdr d OcnUu H$mT>ʶmMo H$m‘ qMVZ {e[~a Am¶mo{OV H$aʶmV Amco hmoVo. VioJmd ñQ>oeZ, {X. 18 : ¶wÕnmVirda gwê$ H$amdo. ZJan[afXoH$S>o ˶mV hr {ZdS> Omhra H$aʶmV Amcr. ¶m H$m±J«og-am. H$m±. AmKmS>rMo ‘mdi cmoH$g^m OcewÕrH$aUmMr gmo¶ Agë¶mZo ¶m H$m¶©H«$‘mV ‘hmamï´> àXoe ^m.O.nm.Mo ‘VXmag§KmMo C‘oXdma amhþc Zmd©oH$a ¶m§À¶m Vù¶mÀ¶m nmʶmMm dmna {nʶmgmR>rhr gwê$ ga{MQ>Urg Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, àMmamÀ¶m ew^ma§^m{Z{‘Îm VioJmd Xm^mS>o H$aʶmg H$mhrM AS>MU amhUma Zmhr. H$m¶m©Ü¶j cú‘U ‘mZo, Aܶj g§Vmof ¶oWo Am¶mo{OV Ho$coë¶m AmKmS>rÀ¶m {edm¶ gm§S>nmʶmZo Xy{fV Pmcoë¶m Xm^mS>o, ‘{hcm AmKmS>r Aܶj gm¡. emo^m H$m¶©H$Vm© ‘oimì¶mg ‘mdimVrc H$m±J«ogÀ¶m nmʶm‘wio Vù¶mVrc ‘mem§Mo, OcMam§Mo ^oJS>o, Cnmܶj gm¡. emo^m naXoer, Á¶oð> H$m¶©H$˶mªZr CnpñWV Z amhVm ~{hîH$ma OrdZhr Ymo³¶mV ¶oUma Zmhr, Ago H$m¶©H$˶m© lr‘Vr aOZrVmB© R>mHy$a, Zrcoe Q>mH$cm. gm‘m{OH$ H$m¶©H$V©o {Xcrn S>moig ¶m§Zr cmoUH$a, ew^m§Jr {eagmQ>>, gm¡. A‘¥Vm Q>H$co ˶m doir nmcH$‘§Ìr d Cn‘w»¶‘§Ìr åhQ>co Amho. d H$m¶©H$V©o CnpñWV hmoVo.

{edO¶§Vr CËgmhmV, AmZ§XmV gmOar

Vm§gw~aS>Um -^mo40 nim Vo3060 Vo 40 gwZmai aU - 12 Vo4015 Vo 60 XwYr^monim - 2015Vo 30 Zmai Vo 20 \$ag~r dS>mVo) -40 XþYr ^mo(lmdU nim Ko20 \$ag~r30 Vo 4040 Vo 60 H$ƒrKodHoS>$irm) (lmdU 20 VoHo$cr 30 /25S>PVoZ 30 H$ƒr _Q>HH$s$s - 60 60 Vo 80 _Q>

"OZmdam§Mo {d{dY AmOma d Am¡fYmonMma' ¶m{df¶r S>m°. ìhr. ìhr. Vino ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. VgoM S>m°. ìhr. Or. digo, S>m°. Eg. Ec. qeXo, S>m°. nr. Ama. ‘wHo$, S>m°. ~r. AoZ. PaoH$a, S>m°. dm¶. ~r. eoiHo$, S>m°. Eg. Or. Xoe‘wI S>m°. JmoVmaUo d S>m°. ‘§S>{cH$ ¶m§Zr eoVH$è¶m§Mo MMm©gÌ KoD$Z eoVH$è¶m§Mo {d{dY àíZ d g‘ñ¶m§Mo {ZamH$aU Ho$co. XÎmH$ JmdmV df©^amV {H$‘mZ 3 {e[~ao KoVcr OmVmV. IoS> Vmcw³¶mVrc Mèhmocr IwX©, H$mÝhodmS>r (V’©o$ MmH$U), H$mo{hZH$admS>r, H$T>Xo, qnnar ~w&&, ~hþi, g|Xþcu, ¶oUdo, Xm|Xo, dmS>m-‘aH$i, Amd§T>o, AmgIoS> d ‘m§OaodmS>r hr Jmdo dfm©gmR>r XÎmH$ KoʶmV Amcr hmoVr. nwT>rc dfm©V BVa Jmdm§Zm cm^ XoʶmV ¶oB©c, Ago n§. g. IoS>Mo newYZ n¶©dojH$ S>m°. E‘. Or. Xoe‘wI ¶m§Zr gm§{JVco. {e{~amMo {Z¶moOZ ^mD$gmho~ ndma, hZw‘§V ¶odco, XÎmm̶ ¶odco, A§Hw$e ¶odco, VmZmOr ndma, e§H$a {Xdgo, H$miwam‘ T>moao, gmho~amd ¶odco d ghH$mè¶m§Zr Ho$co. nmaS>çm§À¶m ‘oimì¶mV 32 nmaS>çm§Mm gh^mJ hmoVm. ˶mV ¶eñdr ñnY©H$ ‘mcH$m§Mr Zmdo : àW‘ - e§H$a {Xdgo, {ÛVr¶ - ‘§Joe ¶odco, V¥Vr¶ - {dZm¶H$ ¶odco, CÎmoOZmW© - hZw‘§V ¶odco d kmZmo~m T>moao

H$m±J«og H$m¶©H$˶mªMr ZmamOr A{OV ndma ¶m§Zr H$m±J«og H$m¶©H$˶mªg‘doV Ëd[aV ~¡R>H$ KoD$Z ZmamOr Xÿa H$aʶmMr O~m~Xmar Á¶oð> ZoVo ‘mOr Am‘Xma H¥$îUamd ^oJS>o ¶m§À`mda gmon{dcr. H$m±J«ogÀ¶m ZmamOrMo H$maU cjmV KoD$Z ZJan[afXoÀ¶m ZJamܶj nXm~m~V {Xcoë¶m eãXm§Mr Ëd[aV A§‘c~OmdUr H$aʶmg gm§JyZ ZmamOr Xÿa H$amdr, Ago A{OVXmXm§Zr gm§{JVco.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a "eãXm§Zm Agmdr {eñV, eãXm§da AgVo {^ñV, eãXM Pmco ~o{eñV, eãXm§Mo hmoVmV {dn¶m©g..!' í`m_Z§ EH$ H$mJX ‘m¶mg‘moa Q>mH$cm. ‘r darc Amoir dmMë¶m. í`m‘H$S>o Amü¶m©Zo nm{hc§. Vmo em§V Am{U {Z{d©H$ma. "ho H$m¶?' ‘mPm àíZ. "H${dVm?' ˶mM§ CÎma. "Vy Ho$crg?' ‘mPm àíZ. "hmo !' ˶mM§ CÎma. ZwH$V§M H${damO gwYra ‘mo¿¶m§M§ OmU§ {Odmcm MQ>H$m cmdyZ Joc hmoV§. eãXm§Zm ‘whÿV© ZgVmo, eãXm§Zm eHy$Z Zgmdm, Aer ˶m§Mr {dcjU H${dVm AmOhr ‘m¶m ‘ZmV Jƒ ê$VyZ ~gcocr. ˶m§À¶m ñQ>mB©c‘ܶo H$moUr, H$Yr H${dVm H$aoc, Ag§ ‘m¶m ñdßZmVhr ZìhV§. `m nmíd©^y‘rda Am¶wî¶mV H$Yrhr Mma Amoir JÚ qH$dm nÚ Z {c{hcoë¶m í`m‘Z§ (H¡$.) gwYra ‘mo¿¶m§M§ AZwH$aU H$arV Aer N>moQ>r H${dVm H$amdr hoM ‘wir AH$pënV! ‘r nwÝhm ˶m Mma n§º$s ZrQ> dmMë¶m. Vy (H¡$.) gwYra ‘mo¿¶m§À¶m ñQ>mB©c‘ܶo {c{hc§ Amhog. ‘r åhQ>co, "EH$ {‘{ZQ>, VwP§ ~mocU§ gwYma. gwYra ‘mo¿¶m§gma»¶m H$drÀ¶m Zmdm‘mJo "H¡$.' cmdy ZH$mog. ‘cm AmdS>V Zmhr. Ago H$dr Zoh‘rM {Ma§VZ AgVmV! ¶wJmZw¶wJo! ˶m§Mo eãX {nT>çmZ²{nT>çm gVV dmMZmV ¶oVmV. J{X‘m, ~m~yOr, gwYraOr, Hw$gw‘mJ«O,

A{Zc, ^m. am. Vm§~o, ~mcH$dr ho AmO Amnë¶mV earaê$nmZ§ ZmhrV. ‘mݶ; nU eara Zœa - H$m¶© {Ma§VZ! eãX åhUOo {ham! Z ’w$Q>Umam -' AmO í`m‘Mm ‘yS> doJimM hmoVm. Eaìhr WÅ>m-‘ñH$arV Am¶wî¶ EÝOm°¶ H$aUmam àmUr A{Ve¶ J§^ra Ag§ VÎdkmZ gm§JV hmoVm. ˶mVyZ í`m‘À¶m Vm|Sy>Z "{Ma§VZ, Zœa' Ago eãX EoH$U§ åhUOo ‘m¶m Ñï>rZ§ EH$ {dZmoXM hmoVm. ‘cm IiIiyZ hgmdg§ dmQ>c§. Vr n«{V{H«$¶m C‘Q>cr. "hgy ZH$mog! í`m‘...' AmdmO WmoS>m C§M. "R>rH$, R>rH$ ~m~m. Zmhr hgV. Vy åhUVmog Vo ~amo~a Amho; nU ‘cm gm§J, ho Ag§ H$m¶ {c{hc§¶ Vy?' "MwH$sM§ dmQ>V§¶ H$m?' "Zmhr. MwH$sM§ Zmhr; nU Ag§ {c{hʶm‘mJM§ H$maU Zmhr H$ic§.' ‘r

eãXH$moS>o H«$. 176 1

2

3

4

6

11

12 15

10

13

14

16

17

18

19 20

eãXH$moS>o H«$.175 Mo CÎma

21

22

^mo

im

O Z

O

H$

^

cm

a

‘m M

Km U

23

c

Z

Jmo

a

Q>m

Ym J

g Z

d

c

ñVr em

dm

ar

C^o eãX 1) OhmO, Vmê$ 2) ^oJ, Mra 3) MH$mH$s, VOocm, VoO 4) cm§~r, é§Xr, C§Mr ¶m§Mm JwUmH$ma H$ê$Z ¶oUmar g§»¶m, 5) ñda, ZmX 9) JiUo, PaUo 10) g‘¶gyMH$Vm Agcocm, {dMmaë¶m~amo~a CÎma XoUmam 12) lr‘§V, YZdmZ 14) ^¶ 16) {d^«‘, EoQ> 17) Ka, gXZ 18) ñZmZ Z Ho$cocm, {eim 19) Iam 20) AmoQ>m

iy

C g

{dMmac§. "H$maU gai Amho {‘Ìm, eãX dmnaVmZm ˶m§Zm {eñV Agm¶cm nm{hOo H$s ZH$mo?' "H$ao³Q>; nU Vwcm Ag§ H$m dmQ>V§¶?' {ZdS>UwH$m ao. {ZdS>UwH$m Amë¶m AmhoV cmoH$g^oÀ¶m - Q>r. ìhr. nmhVmo amoO. nona dmMVmo amoO. {M„a Zo˶m§~amo~a ‘mZmMo ZoVohr ~o{eñV eãX dmnam¶cm cmJco AmhoV. "amï´>r¶ nmVirdaÀ¶m Zo˶m§Zm XmoZXm ‘VXmZ H$am åhUmd§?' "ha ha ‘hmXod' ¶m {ede§H$am§À¶m eãXm§Zr Jw§’$cocr JO©Zm ‘mdio H$arV, aOnyV H$arV, AmVm "ha ha Z‘mo...!' H$moU Hw$Umcm "Q>½¶m' åhUV§ Va H$moU Hw$Umcm "gmoSy> ZH$mo ao, nXa AmB©Mm,'

Z

g

Uo

Om

H$

{d H$

a

ñd{ñVlr, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 9890447455

AmS>do eãX 1) hcJOunUm, MyH$ 4) nú¶m§Mo Ka 6) {ZaW©H$, ImoQ>m 7) ‘Zwî¶ 8) {H$Å>U, KmU, H$sS> 11) {Q>H$md 13) nS>Xm 15) ‘mir 17) ~marH$ àdmh 18) narjm H$aUo, VnmgUo 19) g‘OyV, J«hUeº$r 20) Z {nH$cocm, An¹$ 21) ‘XV 22) H$c§H$ 23) Hw$ñVr, Pw§O, cT>mB©.

5

9

àm. O¶§V Omod©oH$a

{d

er a

Ag§ JmU åhUV§. H$m¶ Mmcc§¶ ho. Amnë¶m ì¶{º$‘ÎdmMr Am{U ~w{ÕMmVw¶m©Mr gmar {^ñV AmnU CƒmaUmè¶m Am{U {c{hUmè¶m eãXm§da Adc§~yZ AgVo, `mM§ gmY§ ^mZ Zmhr. d¶mMr E|er df©o CcQ>cr Var "AOyZ ¶m¡dZmV ‘r, gÎmoV ‘r, gÎmoV ‘r' Ag§ ^OZ åhUV Am¶wî¶mMr YݶVm ‘mZUmar hr ‘mUg§! d¡VmJ ¶oVmo. Zì¶m {nT>rH$S>o dmagm g§H«${‘V H$am¶Mm, Ag§ åhUm¶M§; nU ñdV: ‘mÌ {ZdS>UyH$ cT>dm¶cm C^§ amhm¶M§...' àgma‘mܶ‘m§Mo àíZhr ‘Ooera! "H$m§°J«og Am{U amï´>dmXrV Ywg\y$g Amho H$m?' "{edgoZoVyZ amï´>dmXrV Iyn ¶oV AmhoV, Vw‘M§ ‘V H$m¶?' "Vwåhr H$Yr hgV Zmhr H$m?' "ho H$m¶ àíZ Pmco? Aao, {dMmam¶Mo Va Ago àíZ {dMmam H$s, Á¶mVyZ ˶m Zo˶mMr ~m¡{ÕH$ nmÌVm H$ioc. H$moUmH$S>o R>mog H$m¶©H«$‘ Amho? Am{U ¶m ~m~V à˶oH$ njmZ§ H$moUVm AO|S>m am~dm¶M§ R>a{dc§ Amho?- Ag§ {dMmam, ^yVH$mi XmIdVmV, amï´> {Z‘m©UmMm nwamdm XmIdVmV. Jar~, ‘ܶ‘dJu¶ {ó¶m§Mm WoQ> gdmc - CÎma "Z‘mo Z‘: !' - hm gJim {d{MÌnUm Amho, Ag§ Zmhr Vwcm dmQ>V?' ¶m ~o{eñV eãXm§‘wio hmVr cmJVmo Vmo "{dn¶m©g.'>> nwÝhm `mM§ CÎma R>acoc§. ‘r {_píH$c {dYmZ Ho$co. ˶mMm AW© doJim cmdcm OmVmo, `m~Ôc ‘r H$m¶ H$ê$? ‘cm Ag§ åhUm¶M§ ZìhV§M!

9

Vwcm gm§JVmo {‘Ìm, g§nyU© ^maVM hm AmO eãXaËZm§nmgyZ nmoaH$m Amho, Ag§ ‘cm dmQ>m¶cm cmJc§`. ñdm‘r {ddoH$mZ§X, ‘hmË‘m Jm§YrOr, cmoH$‘mݶ {Q>iH$, ñdmV§Í¶dra gmdaH$a hohr coIZ H$arV AgV, ^mfU§ H$arV AgV; nU coIZmVyZ qH$dm ^mfUmVyZ àjo{nV hmoUmè¶m eãXm§Zm ñdV§Ì AW© hmoVm. ¶m AWm©VyZ Xþgam AW© H$YrM {ZKy eH$V ZìhVm. gm§J ‘cm, "JOm© O¶O¶H$ma H«$m§VrMm, JOm© O¶O¶H$ma,' `mVyZ H$moUVm Xþgam AW© {ZKVmo? "Zo ‘Ogr Zo, naV ‘mV¥^y‘rcm gmJam àmU Vi‘icm' `mVyZ H$moUVm doJim AW© {ZKVmo. "Mco Omd' `m KmofUoVyZ H$moUVm AW© {ZKVmo? "ñdamÁ¶ hm ‘mPm OÝ‘{gÕ h¸$ Amho Am{U Vmo ‘r {‘i[dUmaM' `mVyZ H$moUVm Xþgam AW© {ZKVmo ga!' "Aem ‘hmËå¶m§Mr na§nam Agcocm Amncm Xoe nU AmOMo ho ‘hmZ AmË‘o ˶m§À¶m g§ñH¥$VrMr nma dmQ> cmdyZ Q>mH$m¶cm {ZKmcoV.' "AmVm hm Xþgam H$mJX ~K!' í`m‘Z§ Xþgam H$mJX ‘m¶mg‘moa Q>mH$cm. ˶mda {c{hcoco hmoVo. "eãX hmoVmV nmoaHo$ eãX PmcoV dmiHo$ eãX OmVmV ’$mgmdaVr eãX aS>VmV AdVr^dVr..!' ‘r í`m‘H$S>o nmhVM am{hcmo.

eãXH$moS>o H«$. 176

7 8

‘‘©~§Y

30 ‘mM© 2014

^m V U

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o 131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 410 506

Zm¶Jmd erVJ¥hmMm dYm©nZ{XZ CËgmhmV Zm¶Jmd, {X 25 : nwUo {Oëhm ghH$mar XÿY CËnmXH$ g§KmÀ¶m Zm¶Jmd erVJ¥hmMm 5 dm dYm©nZ{XZ gmohim ZwH$VmM Pmcm. ¶màg§Jr ~mimgmho~ Zodmio åhUmco H$s, ‘mdi Vmcw³¶mVrc eoVH$ar XÿY CËnmXZmcm Mm§Jcm à{VgmX XoD$Z 8000 crQ>a XÿY à{V{Xdg g§H${cV H$aV AmhoV. ghH$m¶m©VyZ ghH$ma KS>Vmo, ˶m‘wioM XÿY g§K dmT>cm, Ago ˶m§Zr gm§{JVco. H$m¶©H«$‘mV amï´>dmXr H$m±J«og nmQ>uMo VmcwH$mܶj ~~Zamd ^oJS>o, nwUo {Oëhm

XÿY CËnmXH$ g§KmMo Aܶj ~mimgmho~ {Icmar d a‘oe ^wO~i ¶m§Mr ‘ZmoJVo Pmcr. ¶màg§Jr amOmam‘ amjo, XrnH$ hþcmdio, Am{Ve naXoer, ‘§JoeH$mH$m T>moao, gw^mf Mm§Xo, ZJagodH$ A{‘V Jdir, ‘{hcm amï´>dmXr VmcwH$mܶjm J§JmVmB© H$moH$ao, Ama. Eg. ‘gmio (newAmhma VÁk) CnpñWV hmoVo. e§H$aamd T>moao ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. {dO¶ H$mimoIo ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

AܶjnXr ^yn|Ð AmëhmQ> VioJmd Xm^mS>o, {X. 25 : ZjÌmM§ XoU§ H$m춑§MÀ¶m ‘ m d i Vmcw H $mܶjnXr H$dr ^yn|Ð AmëhmQ> ¶m§Mr ZwH$VrM {ZdS> H$aʶmV Amcr. H$m춑§MMo Aܶj àm. amO|Ð gmoZdUo ¶m§Zr {Z¶wº$sMo nÌ {Xco. H$dr ^yn|Ð AmëhmQ> ¶m§Zr ¶mnydu H$m춑§MMo VioJmd {d^mJà‘wI åhUyZ

H$m‘ nm{hco AgyZ XmoZ H${dg§‘ocZo d EH$m H$mì¶dmMZ ñnY©oMo ¶eñdr Am¶moOZ Ho$co Amho. ^{dî¶mV dS>Jmd-‘mdi, B§Xmoar, cmoUmdim, H$m‘eoV ¶m {R>H$mUr H$m춑§MÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$m춑¡’$crMo Am¶moOZ H$aUma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVco. Vmcw³¶mV H$dr g^mgXm§Mr g§»¶m dmT>dyZ nwT>rc dfu EH${Xdgr¶ {d^mJr` gm{h˶ g§‘ocZ VioJmdmV Am¶mo{OV H$aʶmMm ‘mZg ^yn|Ð AmëhmQ> ¶m§Zr 춺$ Ho$cm.


gmám[hH

kmZm§~a

A§~a

k

30 _mM© 2014

10 l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

l

g§V gmonmZXodm§Mo A^§J d BVa H$mì`aMZm 100 kmZoídam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVbo Amho. ^mJdV Y_m©MmM àMma XmoKm§Zr Ho$bm. ^º$sMr ^mdZm, Zr[V_yë`o, bmoH$m§V éO[dbr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amnbm g§Xoe nga{dbm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$br Agbr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^º$sMmM àgma Ho$bm. Ë`m§Zr kmZoídam§À`m H$m`m©bm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$bo. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^º$sda A{YH$ Amho. na_oídaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVbo Amho. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©ída^º$s H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

{d^mJ 9 dm : h[anmR>mMo A^§J 95 A§V‘w©I hmoD$Z nhm, h[a A§VamV Amho, ‘J Vmo gd© ê$nm§Vhr {Xgoc har Zm§Xo Xohr Eogm ^mdmo Amho& naVmo{Z nmho Aao OZm &&1&& naV{c¶m Ñï>r M¡VݶmMr Ñ{ï> & Zm‘|M d¡Hw§$R>r nmdo OZm &&2&& hm ~moYw lra§Jr AOw©Zm CnXoew & gd© öfrHo$ew gdmª ê$nt &&3&& gmonmZ YmaUm h[a Zm§Xo gd©Ì & ˶mMo{M M[aÌ jacog| &&4&& ^mdmW© Xod Amnë¶m XohmVM Amho, Agm Am‘Mm ÑT> ^md Pmcm Amho. cmoH$hmo, Vwåhr Amncr, gVV ~mhoaMoM OJ nmhUmar Ñï>r AmV didyZ nhm. Vw‘Mr Ñï>r ‘mJo {’$ê$Z A§VamV nmhÿ cmJcr åhUOo Vr M¡VݶmMrM Ñï>r hmoB©c. ho Zm‘ñ‘aU Ho$ë¶mZoM KSy> eHo$c Am{U Vwåhr d¡Hw§$R>mVM nmohmoMmc - ‘moj {‘idmc. lrH¥$îUmZohr AOw©Zmcm hmM CnXoe Ho$cm Amho. ‘J Vwåhmcm Vmo Xod gdmª‘ܶo Amho hohr g‘OyZ ¶oB©c. gmonmZXod åhUVmV, "Am‘er Aer YmaUm Amho H$s harM gd©Ì Zm§XV Amho. ˶mMoM M[aÌ - ˶mMrM H«$sS>m gd©Ì {XgV Amho.'

{ddaU emóm§‘ܶo ‘rZ‘mJm©Mo dU©Z Ho$co Amho. ¶m ‘mJm©V Ñï>r A§V‘w©I H$aʶmda ^a {Xcocm Amho. gVV ~mhoarc Ñí¶mH$S>o Ymd KoUmè¶m {MÎmd¥ÎmtZm AmV di[dë¶mda AmV d ~mhoa doJio H$mhr amhV Zmhr. gd©Ì ~«÷M {XgVo, Ago ˶mV àm‘w»¶mZo gm§{JVco Amho. AWm©V ˶mcm {ddoH$ d¡am½¶ ¶m§Mrhr OmoS> nm{hOo.

Amnë¶m JrVodarc g‘ícmoH$s-gmonmZXodrV åhQ>co Amho. "d¡am½¶¶wº$ A§V:H$aU H$éZr amhr& {Z˶‘wº$&& ‘ZmnmgwZr CnOVr H$m‘Zm& V¶m gd© Q>mH$moZr {Z:eof OmUm& Zo‘| H$éZr A§V:H$aUm & B§{ж g‘yh Amdamdr&& hiyhiy Y¡¶©~w{Õ H$éZr& ‘Z {df¶mnmgwZr naVwZr& AmË‘Ëdt amhmoZr& Am{UH$ qMVZ Z H$amdo &&6-23 Vo 25 && ... AmË‘Ëd| S>m°. ho_M§Ð X`mU©d H$monS>}H$a gd©^yV| XoIo & gdm©Ë‘m AmnU{M H$m¡VwHo$ & ¶moJ¶wº$ AmË‘m Vmo{M XoIo & g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 gd©Ì g‘mZ V¶m&& \$moZ: 020-24250427 6-29 && A{YH$ OmUy BpÀN>Umè¶m§Zm A{YH$ {Okmgm Agcoë¶m§Zr ¶mo{JamO gmonmZXodrMm Aä¶mghr Cn¶wº$ R>aoc. ¶oWo gmo{h~mZmW a{MV "{gÕmV g§{hVm' ¶m {Xcoë¶m H$mhr àm{V{Z{YH$ Amoì¶m§Vrc ‘‘© J«§WmVrc n¥ð> 175 Vo 181 darc g{dñVa Am{U darc A^§JmVrc g§Xoe EH$M Amho, {ddaU dmMmdo. Ago {XgyZ ¶oB©c. darc A^§JmV lrH¥$îUmZo AOw©Zmcm gmonmZXodm§Mm ^a, ‘Z A§V‘w©I H$ê$Z lÕoZo Ho$coë¶m CnXoemMmhr C„oI Amho. Vmo Zm‘ñ‘aU H$aʶmda Amho, ho ñnï> Amho. åhUOo ^JdX²JrVoV {ZîH$m‘ H$‘©¶moJmcm VmoM g§Xoe AmnU KoVcm nm{hOo. ^º$sMr Am{U ˶mgmR>r {ddoH$, Aä¶mg Am{U d¡am½¶ ¶m§Mr OmoS> Úm¶cm gm§{JVco Amho, ˶mMm g§X^© Agmdm. gmonmZXodm§Zr

~«÷M¡VÝ` lr Jmo§XdboH$a _hmamO àmn§{MH$ ‘mUgmMr pñWVr H$er AgVo? gd© g§Vm§Zr ^damoJmda ImÌrMo Am¡fY gm§{JVco Amho. gd© g§V Amnmnë¶m narZo ‘moR>oM AmhoV; nU ˶mVë¶m ˶mV g‘WmªZr Amncr OmJm Z gmoS>Vm, {df¶r cmoH$m§Mo {MÎm Hw$R>o Jw§Vcoco AgVo ho nm{hco Am{U ‘JM amoJmMo {ZXmZ Ho$co. Am‘Mm ‘w»¶ amoJ g§gmaXþ:ImMm AgyZ Vmo gwImMm Amho Ago dmQ>Vo, hm Amho. amoJ H$iyZ Amcm; nU Am¡fY Oa KoVco Zmhr Va Vmo ~am H$gm hmoUma? amoJ Agoc Vgo Am¡fY Úmdo cmJVo. AOrUm©Zo nmoQ> XþIVo Vo ^wHo$Zo XþIVo, Ago dmQy>Z Amåhr A{YH$ ImD$ cmJcmo Va H$go Mmcoc? g§gma Á¶mcm Xþ:ImMm dmQ>Vmo ˶mcmM na‘mW©‘mJm©Mm Cn¶moJ! EImXm Xmê$ {nUmam ‘Zwî¶ Xmê$nm¶r Amnco gd©ñd Kmc[dVmo. Xmê$Mm A§‘c ZgVmo ˶m doir Vmo ewÕrda ¶oVmo Am{U ˶mcm Amnë¶m ~m¶H$m‘wcm§Mr H$miOr dmQ>Vo. Amncm àn§M ZrQ> ìhmdm, Agohr ˶mcm dmQ>Vo; nU ˶mÀ¶m ~wÕrcm ˶mVyZ ‘mJ© gwMV Zmhr. ‘J Vmo nwÝhm BVH$s Xmê$ {nVmo H$s, ˶mV ˶mcm ñdV:Mm {dga nS>Vmo, Am{U Aem arVrZo ˶m‘ܶoM Vmo ñdV:Mm Zme H$ê$Z KoVmo. AJXr ¶mMà‘mUo àmn§{MV ‘mUgmMr pñWVr hmoVo. n{hë¶m-n{hë¶m àn§M ~am dmQ>Vmo, ‘Zwî¶ Ë¶mV a‘Vmo. nwT>o H$mhr {Xdgm§Z§Va Vmo WH$Vmo, ˶mMr C‘oX H$‘r hmoVo Am{U åhUyZ AmVm Amnë¶m hmVyZ na‘mW© H$gm hmoUma, Ago ˶mcm dmQ>Voé; nU Z§Va Vmo nwÝhm OmoamZo àn§M H$ê$ cmJVmo Am{U eodQ>r hrZ AdñWoV ‘ê$Z OmVmo. Omo OJmMm KmV H$aVmo Vmo EH$m Ñ¥ï>rZo ~am, H$maU OJ ñdV:cm gm§^miyZ KoB©c; nU Omo ñdV:Mm KmV H$ê$Z KoVmo ˶mcm H$moU gm§^miUma? Vmo ’$ma dmB©Q> g‘Omdm. Ho$di àmn§{MH$ hm Agm AmË‘KmVH$s AgVmo. ImoQ>o H$iyZhr ˶mV gwI ‘mZyZ Vmo amhVmo Am{U XodmZo Oo {Z‘m©U Ho$co Vo ‘m¶m gwImH$[aVmM Ho$co, Ago g‘OyZ ‘aon¶ªV ˶mVM Jwa’$Qy>Z OmVmo. ‘Zwî¶ VoM-VoM H$arV AgyZhr ˶mcm ˶mMm H§$Q>mim H$gm ¶oV Zmhr? H$mcÀ¶m Jmoï>rM AmnU AmO H$aVmo. Amnë¶m cjmV Oar Amco Zmhr Var ˶m Jmoï>r Pmcoë¶mM AgVmV. VoM Vo OodU, Vr ZmoH$ar, VmoM Vmo n¡gm {‘i{dUo, gJio VoM! Ago AgVmZm ‘mUgmcm H§$Q>mim H$m ¶oD$ Z¶o? ¶mMo H$maU Ago Amho H$s, {df¶ A˶§V JmoS> Var Agcm nm{hOo qH$dm hmdocm V¥ár Var Zgcr nm{hOo. ¶m XmoZ H$maUm§n¡H$s Xþgao H$maUM Iao Amho. Amncr hmd nwar Pmcr Zmhr hoM Iao Amho. {df¶mV gwI Amho hr AmnU H$ënZm Ho$cr. ˶mMm AZw^d AZoH$ doim KoVcm, Var AOyZ Amncr H$ënZm hr Iar H$s ImoQ>r ho Amnë¶mcm H$iV Zmhr, ho ‘mÌ Am¡a Amho.

‘{hcm OmJ{VH$ {XZ : Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZ

"gmám{hH$ A§~a'cm am¡ß¶ ‘hmoËgdm{Z{‘Îm hm{X©H$ ew^oÀN>m..!

gw ao e gm I d i H a Xr

{Z¶moOZmMm KoD$Zr ‘Zr dgm

adfu 8 ‘mM© OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ åhUyZ gmOam Ho$cm OmVmo. EH${dgmì¶m eVH$mVrc {ó¶m§Mo ~XcVo ê$n, ˶m§Mr Agwa{jVm ¶mda MMm©gÌo KS>VmV Am{U jUmV Vr {dgacr OmVmV. {X„rÀ¶m {Z^©¶m àH$aUmZo gdmªÀ¶m ‘ZmMm R>md KoVcm. gmam Xoe T>diÿZ {ZKmcm. ‘moM©o {ZKmco, ’$merÀ`m {ejoMr ‘mJUr Pmcr Am{U H$mhr ‘{hݶm§VM nwÝhm gd© W§S>mdco. AZoH$ {Z^©¶m eham~amo~aM IoS>monmS>r Aem {dH¥$Vrcm ~ir nS>V AmhoV. hm gmam Ìmg Amnë¶m ‘mdi n[agamV doimodoir nmhʶmg {‘iV Amho; nU ˶mda R>mog Cnm¶ AmO Var Amnë¶mH$S>o Zmhr. Amnë¶m VioJmdmVyZ ˶mgmR>r "dH©$ ’$m°a B¹°${cQ>r'À¶m Aܶjm à^m OmYd ¶m§Zr "Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZ' {S>g|~a

X

2012 nmgyZ am~{dʶmg gwédmV Ho$cr Amho. ¶m A{^¶mZmMm AW©, "[ó¶m§Zmo Jßn ~gy ZH$m, AmdmO CR>dm' Agm Amho. ‘mdi n[agamVrc 3000 nojm OmñV ‘wcm§-‘wcr§er ¶m g§ñWoZo g§nH©$ gmYcm. ¶mVyZ 90 Q>¸o$ ‘wctZm qhgmA˶mMma ¶m {df¶mda ~mocʶmg Iwco ì¶mgnrR> CncãY Pmco. ‘{hcm d ‘wctMo H$nS>o, ‘oH$An, ~mhoa {’$aUo, ‘wcm§er ~amo~ar H$aUo, ‘wcm§Zm {damoY H$aUo Aer AZoH$ H$maUo nwT>o Amcr. ‘{hcm d ‘wctMo c¢{JH$ emofU, N>oS>N>mS> ¶mMr Vrd«Vm d N>oS>N>mS> ¶mMr Vrd«Vm {H$Vr Amho. ¶m g§X^m©V VéUVéUtZm OmJ¥V H$aʶmgmR>r H$m¶ à¶ËZ Ho$co OmV AmhoV, H$moU˶m ñdê$nmMo ì¶mgnrR> CncãY Amho. {ó¶m§À¶m àíZm§{df¶r VéUm§‘ܶo {H$Vr g§doXZercVm Amho, ho g‘OyZ KoʶmgmR>r

¶m dfu amoQ>ar ³c~ Am°’$ VioJmd E‘Am¶S>rgr ¶m§À¶m ‘XVrZo VioJmd n[agamVrc EHy$U Xhm emim /‘hm{dÚmc¶m§Vrc 725 VéUr§gmo~V H$m¶©emim d MMm©gÌ KoʶmV Amco. emofU d N>oS>N>mS> ‘J Vr em[aarH$ Agmo AWdm ‘mZ{gH$ ˶mMr OmUrd d ˶m~Ôc OmJê$H$Vm ‘wct‘ܶo Agmdr, hm ¶m A{^¶mZmMm ‘w»¶ ‘wÔm Amho, Ago à^m OmYd ¶m§Zr "gm. A§~a'er ~mocVmZm gm§{JVco. nwéfr ‘mZ{gH$Vm åhUOo H$m¶, Vr dmTy> Z¶o åhUyZ Aݶm¶m{déÕ ~mocʶmMr, ~Mmd H$aʶmMr, H$moUmer g§nH©$ gmYmdm, ¶m {df¶m~m~V A{^¶mZmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ‘m{hVr nmohmoM{dʶmV Amcr. Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZmV gh^mJr ‘wctMr emofUmg§~§Yr àíZmdcr V¶ma H$aʶmV Amcr. ˶mV emofUmg§~§Yr ¶m

AmYr MMm© Pmcr hmoVr H$m¶? A˶mMmam~Ôc MrS> ¶oVo H$m¶? N>oS>N>mS>r{df¶r Hw$Umer g§dmX gmYVm H$m¶? ho gmao Wm§~{dʶmgmR>r g§ñWogmR>r H$m‘ H$aʶmg BÀNw>H$ AmhmV H$m¶? ho {df¶ ‘m§Sy>Z VéUtMr ‘Vo AmO‘mdcr Jocr. VioJmdmV AZoH$ gm‘m{OH$ g§ñWm, {dMmad§V AmhoV. ˶m§Zr "dH©$ ’$m°a B¹$°{cQ>r' ¶m g§ñWoer g§nH©$ gmYyZ ˶m§À¶m Mm§Jë¶m H$m‘mV hmV^ma cmdmdm, Aer {dZ§Vr "gm. A§~a'V’©o$ Amåhr H$arV AmhmoV. g§nH©$ - Mwßnr VmoS>mo A{^¶mZ àUo˶m ‘m. à^m OmYd, Aܶjm ‘mo. Z§. 9545734545 ( eãXm§H$Z - ~miH¥$îU amB©arH$a)

IrdVoZo ZQ>{dco "A§~a'cm ãX-’w$cm§Zr gOdyZ ˶mcm è¶m a{gH$ ‘Zr ‘moJam ’w$c{dcm

aoM "A§~a'Mo d¡{eï>ç H$ico Á¶mcm

Q>d¥jmMr AmR>dU ¶oB©c ˶mcm

chmZ d¶mVrc nmhwZr ˶mÀ¶m {demc H$m¶m©cm $ ico Zmhr H$Yr Zmdmà‘mUo JJZr nmohmoMcm

{gH$ dmMH$ gmX Km{cVmo ˶m X¶mKZmcm Km©`wî` cm^mo "A§~a'cm d ˶mÀ¶m lr¶wV g§nmXH$cm...! - gm¡. e{eH$cm ehm, ‘mOr ZJamܶjm, VioJmd Xm^mS>o


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

OrdZmon`moJr {df`mMr {ZdS> H$amdr VioJmd Xm^mS>o, {X.27 : "{dÚmÏ`mªMr AmdS> H$c, ~cñWmZo d j_Vm cjmV KoD$Z H$[aAaMm {dMma H$amdm,' Ago à{VnmXZ àm. XrnH$ {~Mo `m§Zr Ho$co. "10 dr Z§Va H$m`' `m {df`mda {ddoH$mZ§X ñHy$c_Ü`o Vo ~mocV hmoVo. {dÚmWu d nmcH$m§gmR>r H$m`©emioMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. `màg§Jr g§ñWmÜ`j g§Vmof Im§S>Jo, gwhmg Jê$S>, {_qcX

àm. XrnH$ {~Mo `m§Mm gËH$ma H$aVmZm g§Vmof Im§S>Jo. gmo~V gwhmg JéS>.

eocma, e~Z_ ImZ AmXr CnpñWV hmoVo. àm. {~Mo åhUmco, "H$[aAaMr {ZdS> H$aVmZm nmë`mVrc JwUdÎmoMm {dMma H$amdm. BVam§er VwcZm H$ê$ Z`o. OrdZmon`moJr d `eñdrVm `m {ZH$fmda `mo½` Ë`m joÌmMr {ZdS> H$amdr.' H«$m§Vr draH$a `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. nmhþÊ`m§Mm n[aM` H$ê$Z [Xcm. e_emX eoI `m§Zr Am^ma _mZco.

ZJamÜ`j d ñdrH¥$V ZJagodH$ _mdi VmcwH$m _mÜ`{_H$ g§K AÜ`jnXr XmoKm§Mohr amOrZm_o ¿`m : H$maHo$ {ejH$ AemoH$ YZmoH$ma VioJmd Xm^mS>o, {X.27 : ZJanm{cHo$V gÎmmYmar eha {dH$mg g{_VrMo 15 ZJagodH$ AgyZ Ë`m§À`mn¡H$s 13 OUm§Mm gwerc g¢XmUo `m§À`m Zmdmcm {damoY Agë`mZo Ë`m§Zm ZJamÜ`jnX àmá hmoD$ eH$V Zmhr. g¢XmUoì`{V[aº$ H$moUrhr Amo~rgr C_oXdma Agoc Va Ë`mcm nm[R>¨~m {_iy eHo$c, `m_wioM YmoÌo ZJamÜ`jnXmda H$m`_ AmhoV. eha {dH$mg g{_VrÀ`m nXm{YH$mè`m§Zr YmoaUmË_H$ {ZU©`

d AmKmS>rMm Y_© nmiyZ ZJamÜ`j d ñdrH¥$V ZJagodH$ XmoKm§Mohr amOrZm_o ¿`mdoV, Ago _V _mOr ZJamÜ`j H¥$îUm H$maHo$ `m§Zr à{g[ÕnÌH$mV ì`º$ Ho$co Amho. Xaå`mZ, _mOr ZJamÜ`j d amï´>dmXrMo ehamÜ`j gwaoe^mD$ Mm¡Yar åhUmco H$s, AmOda A{OVamOo Xm^mS>o, H¥$îUm H$maHo$, A§OcramOo Xm^mS>o, A°S>. a§OZm ^mogco, amO|Ð nmoi `m§Zm ZJamÜ`jnXmMr g§Yr [Xcr hmoVr d Vo gd©OU H$m±J«ogMoM hmoVo.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 26 : _mdi VmcwH$m _mÜ`{_H$ {ejH$ g§KQ>ZoÀ`m AÜ`jnXr AemoH$ YZmoH$ma (Z. C§~ao), CnmÜ`jnXr M§ÐH$m§V YZdo (ndZmZJa) Va g{MdnXr e{eH$m§V H$moioH$a (VioJmd Xm^mS>o) `m§Mr {ZdS> H$aÊ`mV Amë`mMo gm¡. ñZohc ~migam\$ `m§Zr gm§{JVco. AemoH$ H$mio (CnmÜ`j), _ZmoOHw$_ma jragmJa d ~m~mamd Am§^moao (ghH$m`©dmh), g§^mOr R>mHy$a (I{OZXma) Va M§ÐH$m§V H$m§~io (gh. I{OZXma), gw^mf R>mUJo d _Zmoha IwZo ho Am`. ì`d. {ZarjH$ Va d¡emcr _mir, gm¡. amo[hZr O§Orao d gm¡. dfm©amUr XJS>o `m§Zm _[hcm à{V{ZYr åhUyZ {ZdS>Ê`mV Amco. amÁ` g§KQ>Zm AÜ`j ~hmiH$a d ga {MQ>Urg kmZoída H$mZS>o `m doir CnpñWV hmoVo.

gm¡.ñdmVrVmB© OZmX©Z nmaJo ¶m§Mr J«m‘n§Mm¶V damio (‘mdi)

gXñ¶nXr {~Z{damoY {ZdS Pmë¶m~Ôb

AmnUmg ^mdr amOH s¶ d gm‘m{OH dmQ Mmbrg AZ§V ew^oÀN m! * ew^oÀNw H * g§O¶ H mb} gwaO gmVH a g§Vmof qeXo Am|H ma qeXo gmJa OmdioH a F {fHo e ZmJo à‘moX ~moamS o A{Zb R mHy a JUoe ZmB©H ao g§{Xn H X‘ g§{Xn AmaVo JmoaI H mb}

gm¡Oݶ:- Y‘©dra e§^wamOo ¶wdm ‘§M, VioJmd Xm^mSo (ñQoeZ)

30 ‘mM© 2014

11

Omhra ZmoQ>rg V‘m‘ cmoH$m§Zm ¶m Omhra ZmoQ>rerZo H$i{dʶmV ¶oVo H$s, Imcrc n[a{eï>mV dU©Z Ho$coë¶m {‘iH$VrMo {dÚ‘mZ {cO hmoëS> Vm~o ‘mcH$ ‘o. {H«$ñQ>c cmB©’$ñQ>mB©c àm. {c. V’©o$ S>m¶ao³Q>a IweuX g¡’w$ÔrZ ~mohar d BVa 1 ¶m§Zr ˶m§Mo {cO hmoëS> amB©Q>g²‘Yrc {gQ>r. Eg. H«$‘m§H$ 182 ~r, 182 gr, 182 S>r, 182 B, 182 Or, 182 EM, 182 Am¶ ¶m§‘Yrc ^mS>oH$ê$ h¸$, Vm~o ‘mcH$s, d{hdmQ> B‘ë¶mgh Imcr Z‘yX Ho$coë¶m Am‘Mo A{ecm§g hñVm§VaU H$aʶmMo ‘mݶ d H$~yc Ho$co Amho. Var gXa {‘iH$Vr‘ܶo Aݶ H$moUmMmhr H$gë¶mhr ñdê$nmMm AÞ, dó, Om‘rZH$s, ~jrg, Hw$i d{hdmQ>, OmUo-¶oUoMo, d{hdmQ>rMo AWdm XmZ, JhmU, {dH«$s, ~jrg, BO‘|Q>, A°Q>oM‘|Q>, nmoQ>Jr, ^mD${hñgm, XVH$, dmagm, {hVg§~§Y, {‘iH$Vr~m~V gmR>oH$ama, {dgmanmdVr, IaoXrIV, Hw$c‘wI˶manÌ, H$moQ>m©V Xmdm, dmX, VH«$ma dJ¡ao Agë¶mg AWdm H$moU˶mhr H$moQ>m©Mm ‘ZmB© hwHy$‘ dm ñW{JVr AmXoe Agë¶mg qH$dm gXa {‘iH$V H$moU˶mhr OS>OmoI‘rV Jw§V{dcocr Agë¶mg ˶m~m~V àW‘Xe©Zr nwamì¶mgh Imcrc Z‘yX nζmda 7 {Xdgm§Mo AmV à˶j ^oQy>Z AJa coIr ñdê$nmV Am‘Mr ImÌr nQ>dyZ Úmdr. {Xcoë¶m ‘wXVrV haH$Vr Z Amë¶mg gXaMr {‘iH$V nyU©nUo {Zd©oY, ~moOma{hV d {ZOmoI‘r Amho Ago g‘OʶmV ¶oB©c. Oa H$moUmMo h¸$, {hVg§~§Y Agë¶mg Vo ˶m§Zr Am‘Mo A{ecm§Mo cm^mV OmUrdnyd©H$ gmoSy>Z {Xcoco AmhoV, Ago g‘OyZ Am‘Mo Aerc nwT>rc ì¶dhma H$aVrc d ‘mJmhÿZ H$moUVrhr haH$V H$m¶Xoera g‘OʶmV ¶oUma Zmhr d ˶m~m~VÀ¶m H$moU˶mhr VH«$marMr XIc KoVcr OmUma Zmhr. hr ZmoQ>rg [Xcr. {‘iH$VrMo dU©Z : {Oëhm d VwH$S>r nwUo, nmoQ> VwH$S>r d VmcwH$m dS>Jmd ‘mdi Xþ涑 {Z~§YH$ ‘mdi ¶m§Mo A{YH$maH$joVrc Jmd ‘m¡Oo cmoUmdim VgoM cmoUmdim ZJan[afXoMo hÔrVrc dm°S©> H«$. S>r ¶oWrc {‘iH$VrMo dU©Z Imcrcà‘mUoJmdmMo Zmd {gQ>rEg H«$. joÌ’$i Cn^moº$m/^mS>oH$ê$ cmoUmdim 182 ~r 18.30 Mm¡.‘r. ^mS>oH$ê$ dmnamV Agcocr em¡Mmc¶ cmoUmdim 182 gr 28.43 Mm¡.‘r. gmJra hmOr Cñ‘mZ eoI cmoUmdim 182 S>r 28.43 Mm¡.‘r. ‘ZOrV am‘qgJ ‘mWmSy> cmoUmdim 182 B 30.10 Mm¡.‘r. AãXþc ah_mZ a‚mmH$ ImZ cmoUmdim 182 Or 30.11 Mm¡.‘r. gb_mZ AãXþc gÎmma ImZ cmoUmdim 182 EM 29.26 Mm¡.‘r. AãXþ„m Jwcm‘ Aã~mg Ho$ardmcm ‘w~íera Jwcm‘ Aã~mg Ho$ardmcm cmoUmdim 182 Am¶ 33.45 Mm¡.‘r. gcr‘ Ah‘X ‘mohå‘X C‘a Ho$ardmcm ‘wº$ma Ah‘X ‘mohå‘X C‘a Ho$ardmcm B~«m{h‘ Ah‘X ‘mohå‘X C‘a Ho$ardmcm {gQ>r gìh©o H«$‘m§H$ 182 ~r, 182 gr, 182 S>r, 182 B, 182 Or, 182 EM, 182 Am¶ À¶m EH${ÌV MVw:gr‘m Imcrcà‘mUo nyd©og : lr Jmcm ¶m§Mr {‘iH$V, npíM‘og : gd© ^mS>oH$ê§$Mo gmd©O{ZH$ em¡Mmc¶ X{jUog : ‘o‘Z ‘pñOX amoS>, CÎmaog : {H«$ñQ>c H$m°åßco³g

A°S>. A‘moc ¶. n¡cH$a B© dm°S>©, amo{hXmgZJa, JmdR>mU, cmoUmdim, Vm. ‘mdi, {O. nwUo


gmám[hH

A§~a

{d{dY

30 _mM© 2014

_mYw $cH$Uu eoIaar HwAmo ìhmi g{MZ {~amOXma go `m§dZm{Zd¥ m S>AÜ`jnXr m°ŠQ>ÎaoQmr{Z{‘Îm >Mm à^mJ qnnar, {X. 25gÝ_mZ :

12 112 2

_Z{dgo ehamÜ`jnXr

qZ~io gam§Mm gËH$ma

VioJmd Xm^mS>o, [X. 27 :

_mdi VmbwH$m `wdm EH$Vm _§M `m g{MZ {~amOXma `m§Mr _hmamï´> g§{dÚmWu KQ>ZoÀ`m go dVrZo eoIa^mD$ Zm, ZJago VioJdmdH$ ehamÀ`m Amoìhmi `m§Mr à^mJAÜ`jnXr AÜ`jnXr {ZdS> {ZdS> Pmbr. Pmë`m~Ôb gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.Am[XË` `mdoir {eamoS>H$a `m§Zr hr AÜ`j A{Zb gmVH$a, g{Md Omhra Hw$Umb {ZdS> Amoìhmi, I{OZXma Hobú_U $br. eobma d H$m`©H$V} ew^oÀN>m XoÊ`mgmR>`mdo r CnpñWV hmoVo. ir ho_§V ~Îmo (nwUo {OëhmÜ`j) [H$emo VioJmd Xm^mS>o (ñQ> oeZ)a {X. 22qeXo: ( Z g o d H`m§$Z)m `oWrc gm¡. _mYwar _YwH$a JHw$acH$Uu dg§V^mD$ _moao ({damoYrnj ZoVo _Znm) {XëcrÀ`m {dídH$_m© AmonZ `w{Zìh{g©Q>r amhÿb OaoHI $a mVmB©(_mdi Vmbw H$m gnËZrH$ gËH$ma ñdrH$maVmZm lr. H$merZmW qZ~io. ‘m. Am._m§ê$nco T>moao ¶m§À`m hñVo \$m° a go ë \$ Eåßcm° ` _| Q > `m§ À `mV\© g{Md) gVre qeXo (_mdi Vmbw H$mo$ à^mXodr (_w§~B©), {X. 25 : ""S> m°ŠQ>aoQ> ZmQ> BZçg§_§{cQ> àmá CnmÜ`j) J{Xa, «m_aoMa'' ~mZwhmgdJa rgÝ_mZ `oW(_mdi o "Xáa' bmo UaqdÐ mdim, {X.24 : joà^mXo T>‘T>oao, AmZ§Xm Amoìhmi, XÎmm̶ H$merX, cmJV Amho. gm‘m{OH$ ~m§{YcH$s OnV, Pmcm Amho . gm{hË` Ì mcm Zm{dÝ` àmá Vmbw H $m CnmÜ`j) AmXr H$m`© H $V} {MÌnQ> "WS>© {dÚm‘§ Am`{XaMoE{e`Z {\$ë_ lrCnpñWV EH$dram ‘w » ¶mܶmnH$ g§Vmof H$mi^moa, gmonmZ gy¶©d§er, gwOrV aº$XmZ, ZoÌXmZ, gmjaVm A{^¶mZ VgoM H$ê$Z XoUmaohmoVcoo.IZ XmIdÊ`mV Ho$ë`m_wio EH$ Ambm. ZdrZ \oH$merZmW $ñQ>rìhb'_Ü`o qZ~io Zw H $Vo M go d m{Zd¥ Î m Pmco . qZ~io, kmZoída aJS>o, ‘§Xm H$mi^moa, Z§Xm AZoH$ {dÚm϶mªZm Am{W©H$ ‘XVhr Ho$cr H$m`©CncãY H$m[aUr Pmco nwT>rbAgë`mMo à_mUo: Aj` ì`mgnrR> Ë`m§ Z m ÀO¶maoH$agoHd$m mny Vu{Z{‘Îm ZyVdZ g§g§‘hmamï´ Z¥Ë¶m§ Ë_m§ `{X½X{e© \wd$bdm JrVH$ma mdIm_H$a eha Q>H$)> gy¶©d§er, A{ZVm gmd§V, {d^mg nQ>dY©Z, Amho. nmR> ë`m (Vio gJmnÌmV cCnmܶjm o KVAmho > {dÚm ‘§S>i ¶mM~amo~a qXS>r gmohim, AmaVr amo‘hmamï´ {F$frHo hV{dco ZmJ{^S> o àe§ CnpñWV hmomÀ¶m VåhQ> o. {Z_m© o S>b.m°. ‘méVr qZ~io, AZ§Vm {Z§~io, {d^mg $e àgmaH$ qeXo (CnmÜ`j) hf© ì`mnH$ d ~hþ C Ôo e r` co I Zm_w i o d ‘m. Am‘Xma ê$nco I m T> m o a o ¶m§ À ¶m hñVo nQ> d Y© Z , ~~Z Vm§ ~ o , A^mo a o ga, hþ c mdio ñnYm© , A^§J-h[anmR> nmR>m§Va ñnYm© B. Jm`H$dmS> (CnmÜ`j) ñdpßZb qnJio A^` H$m_V d S>m°. A§OZm ehm `m§Zr _ZmoJV ^{dî`mVrc co(ghg{Md) IH$aʶmV H$m§Zm ZdrZ {Xem {_iy ga, amOy nmoQ>o, {dcmg ¶odco, H$mH$mgmho~ H$m¶©H«$‘ am~{dco AmhoV. J«m‘ñdÀN>Vm, gnËZrH$ gËH$ma Amcm. Am| H $ma {~Mo ì`º$ Ho$bo.

Am{e`mMr {MÌnQ> _hmoËgdmV "Xáa'

irh‘§r SË`mV >imMo åhQ> {MQ>cUo rgAmho gwa.oe ehm, eHo$c¶m doAgo "gm. S>A§m°. ~a'Mo g§ n mXH$ gw a o e gmIdiH$a, . _mYwar Hw$cH$Uu `oWrc eoeOHehm, madgm¡gmo}XÁ`o g§K, ‘ho Z{ZHo ~mð$VZ_Ü`o Jmo> nZmJ[aH$ mio, _wgwg Am`w rH$ J^© §ñqZ~io H$ma néio $a {dÚm »Zrc `mÜ`m{nH$m Z§dH$m`© Xÿ Z§dmiw § O , amO| Ð Jm¶H$dmS> , ‘m. gan§ «$_: `gwm J_hm{dÚmc`mV _ g§JrV àmÜ`m{nH$mM VaHdm{S> Am`w d } X rH$ J^© g § ñ H$maída ho S>Jmo m°. U~mbmOr am‘Xmg KaXmio, kmZo Vo, {H$aUVm§~o hmo Ë `m. Ë`m§ M o nVr _Yw H $a Hw$cH$Uu gh^mJ: lra§ J H$bm{ZHo $ VZ `m§ M o nw ñ VH$ AmVm Vio J md Xm^mS>o hþcmdio, g§O¶ OmYd, amO|Ð Jm¶H$dmS> , H°~mny $S>ñ~Q>marZdco H§AZ§ $nZrV A{YH$mar hmo V o . Va V amd Mm\o $ H$a nmoñWi: _Ü`o CnbãY Amho . gdbVrÀ`m , ~r. ~r. nmQ>rc, amOoXra e dg§ $cH$Uu ho eHo Zm_m§ {H$VVar én`o Hw_Ü`o Vo XÎmm̶ {_iy $b. XoS>XamV em°.‘wI670 , VZmam¶U ndma, OmYd, g_mO_§ [amd Xa ZmJ[aH$m§ Z r `mMm bm^ ¿`mdm, newd¡Ú~oZJwåhUy Z Amo iIco {H$aU Sdma >o, {H$aU qZ~io , XeaWOmVmV. T>mAgo oao, dma: ~w Y [X. 5/3/2014 AmdmhZ nmo ñ Q> _mñVam§ Z r Ho $ bo Amho . H¡S>$mcmg S>o,_mZlrH¥àmá $îU Pmë`m~Ôc nwa§Xao, VwHË`m§ $mam‘Mo °ŠQ>aoQ>M^omJ~hþ doinHH©:$a, (g§ 222439) H$mco {dÇ> ^oJ.S>5.30 o, ‘Yy Jwad, XeaW A{^Z§ X$ gm`§ Z: 02114hmoVHc$mir Amho

^moao, {Xcrn nmoQ>o, g§Vmof hþcmdio, g§O¶ qeXo, C‘oe B§JwiH$a, ZmOwH$m gmoZH$m§~io, g§JrVm IamS>o, AZwamYm hþcmdio, àdrU amD$V, {dZmoX ^mogco, ~m~mOr hþcmdio AmXr CnpñWV hmoVo. qZ~io ¶m§Zr Amnë¶m 33 dfmªÀ¶m {ejH$s godoV A˶§V g‘mYmZH$maH$ H$m‘{Jar ~Omdcr Amho. H$mcm©gma»¶m J«m‘rU ^mJmV ZdZdrZ CnH«$‘ am~dyZ {dÚm϶mªZm Vo n«JV H$arV AmhoV. Jocr 5 df©o emioMm {ZH$mc 95 Q>¸o$ nojm OmñV

V§Q>m‘wº$sgmR>r à¶ËZ Ho$co AmhoV. ndZm {dÚm ‘§{Xa ¶m emioÀ¶m ~m§YH$m‘mgmR>r 3 cmI é. amoI {edm¶ dñVyê$nmZo ^ard ‘XV Ho$cr Amho. cmoUmdim ZJan[afX, amoQ>ar ³c~, cm¶Ýg ³c~, gmB©~m~m Q´>ñQ>, H$mÝho AmXr {R>H$mUr JwUd§V ‘w»¶mܶmnH$ åhUyZ ˶m§Zm Jm¡a{dʶmV Amco Amho. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ {dH$mg XJS>o ¶m§Zr Ho$co. aodmßnm {eVmoio ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. gmoZ~m Jmonmio ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Ph: 02114-231555

Saptahik Amber 30 March 2014  
Saptahik Amber 30 March 2014  

Latest news from talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Advertisement