Issuu on Google+

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

XH$ _°_°WW_°_°{{Q>Q>ŠŠgg ** ng© ng©ZZ°{°{cQ> cQ>rr S>S>oìoìhcn_| hcn_|QQ> > ** dodo{{XH$ ñnmoHH$Z$Z B§B§pp½ce ½ce ** _o_o__arar A°A°ÝÝS>S> H$m° H$m°ÝÝgÝQ´ gÝQ´>oe>oeZZ ** ñnmo O_©ZZ ^mfm ^mfm ** \|\|$« $«MM ^mfm ^mfm ** O_© Ago Aä`mgH« Aä`mgH«$$__ gw gwêê$$ Pmco Pmco Amho AmhoVV.. Ago Ëd[aV A° S > { _eZ ¿`m. OmJm _`m© XV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm :: em§ em§VVmB©mB© {gQ> {gQ>rr g|g|QQ>a>a,, em° em°nn Z§Z§.. 12, 12, {díd {díd gwgwnnaa _mH} _mH}$$Q>Q>I Imcr, mcr, nÎmm ZJan[afXoOOdi, di, Vio VioJJmd md 410507 410507 ZJan[afXo g§nnH©H©$$ :: 9850933771, 9850933771, 7774033311 7774033311 g§

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

Email :: infokalpacademy@gmail.com infokalpacademy@gmail.com Email

G2/RNP/Ruling/WPP/13-14 VioJmd Xm^mS>o df© 25 (A§H$ 21)

a{ddma, 25/5/2014

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm:

PML/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

qOH$cr _moXtZr; Ow§ncr H$m±J«og-amï´>dmXrV {ZJS> (_mdi) [X. 28 28 :: o o (_mdi) [X. _w§~B©, {ZJS> {X. 22 : cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV Za|Ð _moXr `m§À`m ZoV¥ËdmImcr ^maVr` OZVm njmZo ZoÌXrnH$, KdKdrV `e nQ>H$mdë`mZ§Va _hmamï´>mV H$m±J«og d amï´>dmXrV OmoaXma Ow§ncr Amho. amÁ`mVrc An`emMo Imna EH$_oH$m§À`m S>moŠ`mda \$moS>m`cm Ama§^ Pmcm Amho. `oUmè`m Am°ŠQ>mo~a _[hÝ`mV _hmamï´> {dYmZg^oÀ`m {ZdS>UwH$m hmoUma

AmhoV. Ë`m_Ü`o XmoÝhr H$m±J«og EH$Ì cT>Ê`mMr ^mfm eaX ndma H$arV Agco Var CJdË`m gy`m©cm Z_ñH$ma H$aÊ`mMm {dMma amï´>dmXrVrc EH$ JQ> H$arV Agë`mMr MMm© Mmcy Amho. _hmamï´> {dYmZg^oÀ`m 288 OmJm AmhoV, Ë`m§n¡H$s 230 OmJm§da goZm^mOn AmKmS>rda Agë`mMo cmoH$g^oÀ`m _VXmZmVyZ ñnï> Pmco Amho. Ë`m_wio

_hmamï´>mV H$m` hmoUma, `mMr gdmªZm CËgwH$Vm Amho. cmoH$g^oMm \$m°å`w©cm {dYmZg^oVhr Mmccm Va JmonrZmW _w§S>o [X„r gmoSy>Z _w§~B©V naVUma d _w»`_§[§ÌnXmMm _wHw$Q> S>moŠ`mda MT>dyZ KoUma, `mV e§H$m Zmhr. Aem n[apñWVrV Amnco H$m` hmoUma, `mMr qMVm H$m±J«ognojm amï´>dmXrcm A{YH$ Amho, Ë`m_wioM goZm-^mOn~amo~a OwidyZ ¿`m, Agm

AmJ«h YaUmè`m§Mm EH$ JQ> g[H«$` Pmcm Agë`mMo ~mocco OmVo. ^mOn-goZm `wVrcm gwJrMo [Xdg `oUma Agë`mMm A§XmO dV©{dcm OmV AgVmZm _mdimVyZ {dÚ_mZ Am_Xma g§O` VWm ~mim ^oJS>o `m§Mr Q>_© Xþgè`m§Xm {ZpíMV _mZcr OmV Amho. EH$Va Xoe^amVrc dmVmdaU ^mOncm AZwHy$c ~Zco Amho. Xþgao åhUOo

amÁ`mVrc njmMo loð>r Am{U Ë`m§À`m _hÎdmÀ`m CnH«$_m§_Ü`o njmMm amÁ` ga{MQ>Urg `m ZmË`mZo AgUmam Ë`m§Mm gmVË`nyU© dmda, Ë`m_wio ~mim ^oJS>o _¡XmZmV CVaë`mVM O_m AmhoV. VWm{n cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV _mdimV KS>coco CcQ>-gwcQ> àH$ma `m_wio hr dmQ>Mmc AJXr gmonr Amho, Agohr dmQ>V Zmhr.

g^mn[VnXr A_Z nR>mU; Cng^mn[VnXr ^aV {VIo cmoUmdim , {X. 24 : cmoUmdim ZJan[afX {ejU _§S>imÀ`m g^mn[VnXr A_Z nR>mU Va Cng^mn[VnXr ^aV {VIo `m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmcr. _mdiVo g^mnVr ~mimgmho~ \$mQ>H$ d Cng^mnVr ~m~mgm~ eoI `m§Zr R>aë`mà_mUo amOrZm_m [Xë`m_wio `m XmoÝhr nXm§da XmoKm§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmcr. {ZdS>UwH$ {ZU©` A{YH$mar åhUyZ ZJamÜ`jm aoImVmB© Omoer Va ghmæ`H$ åhUyZ CnZJamÜ`j à_moX Jm`H$dmS> `m§Zr H$m_ nm[hbo. `m doir ZJagodH$ lrYa nwOmar, {dO` _moao, ^aV hmanwS>o, g§O` Jm`H$dmS>, ~mimgmho~ nmZgao, AemoH$

bmoUUmdim, mdim, [X. [X. 24 24 :: bmo VioJJmd md Xm^mS> Xm^mS>o,o, (AVw (AVwb b ndma) ndma) [X. [X. 24: 24: Vio

A_Z nR>mU ^aV {VIo _mdH$a, ^mOnm ehamÜ`j ~m~m eoÅ>r, amhþc eoÅ>r, _mOr CnZJamÜ`j CXÎmmÌ` Jdir, e§H$aamd Jm`H$dmS>, _wñgm^mB© nR>mU, a‚mmH$ nR>mU, XmXm Yw_mi, _mdiVo g^mnVr ~mimgmho~ \$mQ>H$, Cng^mnVr ~m~mOmZ eoI, {OV|Ð H$ë`mUOr, h[aíM§Ð Jm`H$dmS>, kmZoída `odco, àXrn WÎmo, {dZ` {dÛm§g, JUoe gm~io CnpñWV hmoVo.

{VKtZm 10-10 _[hZo ZJamÜ`jnX VioJmd Xm^mS>o, {X. 22: VioJmdMo {dÚ_mZ ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo `m§Mr _wXV 19 OyZcm g§nV AgyZ nwT>Mm bmoUUmdim, mdim, [X. [X. 28 bmo :: ZJamÜ`j H$mo U,28 `m~m~V hmcMmctZm doJ Amcm Amho. Img JmoQ>mVrc d¥ÎmmZwgma Iwë`m JQ>mVrc VrZ _[hcm§À`m _mÏ`mda àË`oH$s 10-10 _[hZo ZJamÜ`jnXmMm _wHw$Q> MT>{dcm OmUma Amho. nwT>o EHy$U AS>rM df©oM (30 _[hZo) hmVmV AmhoV. VioJmd ZJanm{cH$m "~' XOm©Mr AgyZ EHy$U 23 ZJagodH$ AmhoV, Ë`m_wio C^` H$m±J«ogàUrV eha {dH$mg g{_VrMo 15 Va {damoYr ^mOnMo 8 gXñ` AmhoV. nwT>rc AS>rM df©o ZJamÜ`jnX Iwë`m

gwcmoMZm Amdmao _m`m ^oJS>o JQ>mVrc _[hcogmR>r Ama{jV Amho, Ë`m_wio eha {dH$mg g{_VrÀ`m _m`m ^oJS>o, gwcmoMZm Amdmao d em{cZr IiXo `m {VKtZm 10-10 _[hZo XoÊ`mMo R>aco Amho. n[hcm _mZ Hw$Umcm {_iVmo EdT>rM CËgwH$Vm Amho.

EH${dam XodñWmZÀ`m dVrZo {edgoZm ImgXmam§Mm gËH$ma cmoUmdim, (àem§V nwam{UH$ (à{V{ZYr), {X. 18 : H$mcm© EH${dam Xodr Q´>ñQ>À`m dVrZo {edgoZoÀ`m Zd{Zdm©{MV 18 ImgXmam§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. {edgoZm njà_wI CÕd R>mH$ao `m§À`m hñVo kmZoídar XoD$Z ImgXmam§Zm {dO`r Pmë`m~Ôc gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Amco. {edgoZm njà_wI CÕd R>mH$ao `m§Zr nËZr gm¡. aí_r `m§À`m g_doV EH$dram _mVoMo Xe©Z KoVco. `m doir Zd{Zdm©[MV ImgXma CnpñWV hmoVo VgoM `wdm goZmà_wI Am[XË` R>mH$ao, _mdiMo Am_Xma g§O` ^oJS>o, Am_Xma A{^[OV AS>gyi, VoOg R>mH$ao, Q´>ñQ>Mo

AÜ`j, _mOr Am_Xma AZ§V Vao, nwa§XaMo Am_Xma {edVmao, _mOr Am_Xma e{eH$m§V gwVma, nwUo {Oëhm {edgoZmà_wI _pÀN>¨Ð gamS>o, ^JdmZ dmëhoH$a, ^mB© ^aV _moao, H¡$cmg gJio, ~mimgmho~ \$mQ>H$, {edm {n„o, ^maV R>mHy$a, eaX hþcmdio, ~~Z IamV, AmemVmB© Xoe_wI, {dcmg Hw$Q>o, JUnV nS>di, gwaoe Jm`H$dmS>, amO|Ð Zdco, {OV|Ð OmYd, ^mñH$aamd åhmigH$a, `m§À`mgh {edgoZm^mOnMo H$m`©H$V©o C{nñWV hmoVo. ImgXma M§ÐH$m§V I¡ao, AaqdX gmd§V, {edmOramd AmT>iamd, lra§J ~maUo, {dZm`H$ amD$V, amhþc eodmio,

AmZ§X AS>gyi, g§O` OmYd, AZ§V {JVo, adr Jm`H$dmS>, JOmZZ H$rVuH$a, ^mdZm Jdir, amOZ {dMmao, ho_§V JmoS>go, lrH$m§V qeXo, gXm{ed cmoI§S>o, H¥$nmc Vw_mZo, àVmn OmYd `m§Zm gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Amco. 1995 gmcr _hmamï´>mV `wVrMo gaH$ma Amë`mZ§Va {edgoZmà_wI H¡$. ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Zr VËH$mcrZ gd© {edgoZm Am_Xmam§Zm JS>mda AmUyZ EH$dram_mVoMo Xe©Z gdmªZm KS>{dë`mMr AmR>dU AZ§V Vao `m§Zr `m doir H$ê$Z [Xcr.


gmám[hH

cmoUmdim d¥Îm

A§~a

25 ‘o 2014

2

...hm {Zð>mdmZm§Mm {dO¶ : c[cV {ggmo{X¶m, àXrn WÎmo cmoUmdim, {X. 21 : Im. lra§J ~maUo ¶m§Zm cmoUmdim ehamVyZ gmS>oghm hOma ‘Vm§Mr AmKmS>r {‘imcr. hm cmoUmdim ehamVrc ^mOnÀ¶m {Zð>mdmZm§Mm {dO¶ Agë¶mMo ^mOnMo Á¶oð> H$m¶©H$V©o c{cV {ggmo[X¶m d {ejU ‘§S>i gXñ¶ àXrn WÎmo ¶m§Zr "A§~a'er ~mocVmZm gm§{JVco. "AZoH$m§Zr Amåhmcm ˶m§À¶m C‘oXdmam§Mr ‘hVr gm§{JVcr; nU am. ñd. g§KmZo Amåhmcm {Zð>m {eH${dcr Amho ˶m‘wio Amåhm gdmªMr {Zð>m EH$dQ>cr d

{dO¶ Pmcm,' Ago Vo åhUmco. H$m¶©H$˶mªZr XmI{dcocr EH$OyQ>, {Z:ñdmWunUm, VgoM ‘ohZVrÀ¶m Omoamda cmoUmdù¶mV AmKmS>r {‘imë¶mMo Vo åhUmco. ‘hm¶wVrÀ¶m gd© ZoVo d H$m¶©H$˶mªZr {Xdg-amÌ EH$ H$ê$Z H$m‘ Ho$co, Ago Vo åhUmco. ¶mnwT>ohr H$m¶©H$˶mªZm ~iH$Q>r {‘imë¶mZo ^mOnMo H$m‘ ehamV ^¸$‘ C^o H$aUma AgyZ {dYmZg^oH$[aVm AmUIr AmKmS>r XoʶmMm à¶ËZ amhUma Agë¶mMo XmoKm§Zrhr Z‘yX Ho$co.

Yrê$^mB© H$ë¶mUOr ¶m§Zm ݶm¶mc¶mÀ¶m AmXoemZwgma AZ{YH¥$V Mma Xþ H $ m Zm§ M r ~m§ Y H$ m ‘o CX² Ü dñV amï´>godm nwañH$ma cmoUmdim, {X. 20 : nÙlr S>m°. ‘{U^mB© XogmB© à{Vð>mZ, Cê$irH$m§MZ g§ñWoV’©o$ Á`oð> g‘mOgodH$ d cmoUmdù¶mMo ‘mOr CnZJamܶj S>m°. Yrê$^mB© H$ë¶mUOr ¶m§Zm "amï´>godm nwañH$ma 2014' nwUo {Oëhm n[afXoMo H$m¶©H$mar A{YH$mar H$m§§[Vcmc C‘mn ¶m§À`m hñVo àXmZ H$ê$Z gÝ‘mZnyd©H$ Jm¡a{dʶmV Amco. ‘hmamï´>mVrc {d{dY joÌm§V C„oIZr¶ g‘mOH$m¶© H$aUmè¶m ‘mݶdam§Zm nwañH$ma

XoD$Z Jm¡a{dʶmV Amco. ¶m doir S>m°. ^mD$gmho~ qeJmS>o, S>m°. S>r. EZ. nmQ>rc, S>m°. XÎmm H$mo[hZH$manmQ>rc, A°S>. A{dZme ^ma§~o, àm. dm¶. Ama. ‘hmOZ, gwZrcHw$‘ma gaZmB©H$, {XZH$a ^moio, ‘YwH$a IamV, gwZrc cmoUH$a, gwZrcamOo qZ~miH$a AmXr CnpñWV hmoVo. nwañH$ma {dVaU gmohim S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a gm§ñH¥${VH$ ^dZ nwUo BWo ZwH$VmM Pmcm. S>m°. Yrê$^mB© ¶m§Zr ñWmnZ Ho$coë¶m

à{Vð>mZÛmao d ehamVrc BVa godm^mdr g§ñWm§Ûmao Vo AZoH$ df©o cmoUmdim d ‘mdi Vmcw³¶mVrc hmoVH$ê$ J[a~m§Zm Am{W©H$ ‘XV H$arV AmhoV. gm‘m{OH$ e¡j{UH$, Ym{‘©H$, d¡ÚH$r¶ joÌm§V ˶m§Zr ^ard H$m¶© Ho$co Amho. g‘mOmVrc Xþ~©c KQ>H$m§gmR>r Vo Zoh‘r à¶ËZerc AgVmV. ˶m§Zm {‘imcocm hm 85 dm nwañH$ma AgyZ gd©Ì ˶m§Mo H$m¡VwH$ homV Amho.

cmoUmdim, {X. 20 : ‘w§~B©-nwUo amï´>r¶ ‘hm‘mJm©da nmocrg à{ejU H|$Ð I§S>mim `oWo AZ{YH¥$Var˶m ~m§Ycoë¶m Mma XþH$mZm§da AmO {Oëhm ݶm¶mc¶mÀ¶m AmXoemZwgma cmoUmdim ZJanm{cHo$Zo H$madmB© H$arV ~m§YH$m‘o CX²>ÜdñV Ho$cr. amï´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$. 4 d aoëdocmB©Z ¶m XmoÝhtÀ¶m ‘Yrc [aH$må¶m OmJoV hr ~m§YH$m‘o H$aʶmV Amcr hmoVr. ¶m~m~V AZoH$ VH«$mar Amë¶m hmo˶m. VgoM nm{cHo$V ¶m ~m§YH$m‘m~m~V dmX Pmcm hmoVm. {Oëhm ݶm¶mc¶mZo AmXoe {Xë¶mda

‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImcr XÎmm̶ Jm¶H$dmS> d A{VH«$‘U {damoYr nWH$mZo AZ{YH¥$V ~m§YH$m‘m§da H$madmB© Ho$cr. ¶m XþH$mZm§À¶m AmOy~mOycm AOyZhr H$mhr XþH$mZo, hm°Q>oc, ^§Jmadmco AmhoV, ˶m§À¶mda ~mH$s H$madmB© Z Pmë¶mZo hm MM©oMm {df¶ Pmcm Amho. ehamV d ‘hm‘mJm©da ‘mJrc H$mhr ‘{hݶm§V AZ{YH¥$V ~m§YH$m‘o d A{VH«$‘Uo C^r amhV AmhoV. ˶mda H$madmB© hmoUma H$m? Agm àíZ ZmJ[aH$ {dMmaV AmhoV.

{edmßnm JditMm ñ‘¥[V{XZ Zm§JaJmd‘ܶo dmVm©’$cH$mMo CX²KmQ>Z

cmoUmdim, {X. 21 : ‘mdi VmcwH$m H$m±J«ogMo Á¶oð> ZoVo ñd. {edmßnm Jdir ¶m§À¶m 15 ì¶m nwʶ{VWr{Z{‘Îm I§S>mim ¶oWrc A§Y Aml‘ ¶oWo VoWrc A§Y cmoH$m§Zm ’$idmQ>n H$aʶmV Amco. VgoM ñd.

{edmßnm ¶m§À¶m à{V‘og nwînhma An©U H$aʶmV Amco. Xadfu ñd. Jdir ¶m§À¶m ñ‘aUmW© ñd. {edmßnm Jdir à{Vð>mZMo dVrZo {d{dY H$m¶©H«$‘ KoVco OmVmV. ¶màg§Jr g§ñWmnH$ Aܶj ‘Zrf Jdir, H$m¶m©Ü¶j JUoe Jdir, e¡coe ehm, AemoH$ Zm‘Xoo, {ddoH$ nmo’$io, ê$nmcr Jdir, g§Xrn cm|T>o ¶m§Mogh nXm{YH$mar, H$m¶©H$V©o CnpñWV hmoVo.

Am¶nrEc gÅ>màH$aUr nmMOU AQ>Ho$V cmoUmdim, {X. 21 : Am¶nrEc {H«$Ho$Q> gm‘ݶmda gÅ>m cmdUmè¶m eer Mm¡am{g¶m (M|~ya), dra|Ð nwamo{hV (Eoamocr), {XZoe McqgJ (Zdr ‘w§~B©), {dnwc qgJ (KmQ>H$mona) d {e[ea qgJ (M|~ya) ¶m nmM OUm§Zm cmoUmdim nmo{cgm§Zr AQ>H$ Ho$cr. nhmQ>o Mma dmOVm N>mnm Q>mH$cm AgVm c°nQ>m°n, aoH$m°qcJ ‘[eZ, ‘mo~mB©c, goQ> Q>m°n ~m°³gog, Q>r. ìhr. B˶mXr gìdm AmR> cmI én¶o [H$‘VrMm EodO nmo{cgm§Zr Oá Ho$cm. AmamontZm 3 {Xdg nmocrg H$moR>S>r gwZmdʶmV Amcr Amho. dagmocr JmdÀ¶m hÔrVrc {H«$ñQ>c gmogm¶Q>rVrc EH$m ~§Jë¶mV hm àH$ma Mmcy hmoVm. cmoUmdim J«m‘rU nmocrg {d^mJmMo àXrn H$mio, Am¶. Eg. nmQ>rc d nmocrg nWH$mZo ~r-8 ¶m ~§Jë¶mda YmS> Q>mH$cr AgVm Amamonr a§JohmW gmnS>co.

cmoUmdim, {X. 18 : Zm§JaJmd drO CnH|$Ð ¶oWo ‘hmamï´> Zd{Z‘m©U drO H$‘©Mmar OZm{YH$ma goZoÀ¶m dmVm©’$cH$mMo CX²KmQ>Z goZoMo ga{MQ>Urg eaX MìhmU d ‘Zgo ‘mdi VmcwH$m g§KQ>H$ a‘oe åhmigH$a ¶m§À¶m hñVo Pmco. cmoUmdim eha g§KQ>H$ ‘§Joe Jm¶H$dmS> à‘wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. ¶m doir àH$me nmaYo, A^¶ H$mQ>H$a, gwZrc amR>moS>, A’$ga nmem, ^aV Jm¶H$dmS>, àdrU H$X‘, AemoH$ ‘mZo, g§nV qeXo, amO|Ð AS>gwio, H$ma§S>ogmho~, S>r. Eg. gmdXoH$a d ‘moR>çm g§»¶oZo H$m‘Jma CnpñWV hmoVo. ˶mZ§Va PmcmdmS>r g§ñWmZ O¡Z g^m, ‘w§~B©-nwUo amoS> ¶oWo drO H$m‘Jma ‘oimì¶mMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco. à‘wI ‘mJ©Xe©H$ eaX MìhmU ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm H$mhr {df¶ ‘m§S>co. drO H§$nݶmMo ’«$m§Mm¶grÛmao ImgJrH$aU, E{àc 2013 nmgyZ Zdr nJmadmT>, Cƒ doVZloUrMm

{Vgam cm^, ~Xcr nXñWmZm§Mo YmoaU d {Z¶‘, H$m‘Jmam§Mr drO J«mhH$ godm, A{YH$mè¶mÀ¶m Ho$[~Z‘ܶo grgrQr>ìhr, 3 df©o ‘wXVrdarc H§$ÌmQ>r H$m‘JmamÀ¶m godmeVu, H$m‘Jma§mMo hmoUmao drO AnKmV ¶mda g{dñVa MMm© H$aʶmV Amcr. a‘oe åhmigH$a d ‘§Joe Jm¶H$dmS>

¶m§Zrhr {dMma 춺$ Ho$co. ¶m doir ‘hm{dVaU Cn{d^mJ dS>Jmd ¶oWrc H$m‘Jmam§Zr ‘hmamï´> Zd{Z‘m©U drO H$‘©Mmar OZm{YH$ma goZoV àdoe Ho$cm. ‘oimì¶mMo àmñVm{dH$ d gyÌg§MmcZ amO|Ð AS>gwio ¶m§Zr Ho$co.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

25 ‘o 2014

10 10 3333

S>m°. AemoH$ {ZH$‘ ¶m§Mm 86 dm dmT>{Xdg VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : VioJmd OZac hm°pñnQ>cMo ‘w»¶m{YH$mar S>m°. AemoH$ {ZH$‘ ¶m§Mm 86 dm dmT>{Xdg ˶m§Mo ghH$mar Am{U H$‘©Mmar ¶m§Mo dVrZo ‘moR>çm CËgmhmV ZwH$VmM gmOam H$aʶmV Amcm. ¶m doir gmJa AmnQ>o, ‘mohZ ‘oQ>H$ar, àXrn ‘w§Jgo, amHo$e Jê$S>, S>m°. AZw{àVm Jm§Yr, gm¡. cw{g¶m ‘°Wwd, gm¡. {Z‘©cm dm§H$a, g§O¶ {ZH$miOo d OZac hm°pñnQ>cMo gd© H$‘©Mmar CnpñWV hmoVo. S>m°. {ZH$‘ ¶m§Mm emc, lr’$i, nwînJwÀN> XoD$Z S>m°. VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 : ^moJo ¶m§À`m hñVo gËH$ma H$aʶmV Amcm. ¶m doir S>m°. {ZH$‘ ¶m§À`m ~amo~a H$m‘ H$arV AgVmZmMo AZw^d ˶m§Zr gm§{JVco. am{hc gmoZmdUo d BVam§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ {H$gZamd I§S>mJio ¶m§Zr Ho$co Va Am^ma g§JrVm {ZgmdS>o ¶m§Zr ‘mZco. S>m°. {Xcrn ^moJo ¶m§À¶m hñVo S>m°. AemoH$ {ZH$‘ ¶m§Mm gËH$ma.

ñnYm© ñnYm©{ZH$mb {ZH$mb- -

REQUIRED

A private Limited Company Manufacturing powder paints requires following personnel for their works in Talegaon Dabhade 1) Accountant :- Commerce graduate having 5 to 8 years experience in Accounts up to Finilisation

5

2) Stores Assistant :- Any faculty with computer literacy with thorough knowledge of store keeping.

3) Marketing :- Graduates in any faculty having 1 or 2 years experience in Marketing of Powder Paints. Interested Candidates may send their C V on follwing address or e -mail ID.

Vipraj Thermosets Pvt. Ltd. Sr. No.745/1/2, Mumbai - Pune Road, Talegaon Dabhade, Pune - 410506, Tel. No.(02114) 222522/222234 Email ID - viprajthermosets@vsnl.net

33

_ZmVcm âc°Q>

^mOnMo ¶e - ~maU|Mm {dO¶ - B§XmoarV O„mof

VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

VioJmd Xm^mS>o, {X. 16 : H|$ÐmV ^mOnmZo ñnï> ~hþ‘V {‘i{dco d ‘mdi cmoH$g^m ‘VXma g§KmVyZ ‘hm¶wVrMo C‘oXdma lra§J Amßnm ~maUo {dO¶r Pmco. Ë`m~Ôc B§Xmoar (‘mdi) ^mOnmÀ¶m dVrZo {dO¶moËgd gmOam H$aʶmV Amcm. B§Xmoar ^mOnm H$m¶m©c¶mnmgyZ ^mOnm H$m¶©H$Ë`mªZr {‘adUwH$sZo J«m‘X¡dV lr H$S>OmB©‘mVm ‘§{XamV OmD$Z nyOm Ho$cr d nwÝhm {dO¶r KmofUm XoV JmdmVyZ {‘adUyH$ H$mT>cr. ’$Q>m³¶m§Mr AmVf~mOr Ho$cr. cmSy> d noT>o dmQ>ʶmV Amco. {‘adUyH$

gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço

VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 :

{dgO©ZmMo doir ‘mJ©Xe©Z H$aʶmV Amco. H$m¶©H$˶mªMo d ‘VXmam§Mo Am^ma ‘mZʶmV Amco. ‘mOr {O. n. gXñ¶ d ^mOnmMo

VmcwH$m H$m¶m©Ü¶j àem§V T>moao d eha Aܶj OJÞmW eodH$a ¶m§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co. ¶m {dO¶moËgdmV Amßnmgmho~ ^oJS>o, OZmX©Z ^oJS>o, {demc T>moao, ‘wHo$e qeXo, nw§S>{cH$ Jê$S>, dmgwXod C~mio, ‘Zmoha ^oJS>o, XÎmm̶ XJS>o, XeaW T>moao, {ZVrZ XJS>o, ‘YwH$a T>moao, àdrU ^mnH$a, g§O¶ eodH$a, A§{H$V T>moao, e§H$a C~mio, YZ§O¶ Hw$cH$Uu AmXr nXm{YH$mar gh^mJr Pmco hmoVo.

{‘cmZ c°~moaoQ>arMm gwdU© ‘hmoËgd Zm§Xm gm¡»¶^ao VioJmd Xm^mS>o, {X. 19 : Am¡fYmoËnmXZ joÌmV H$m¶©aV AgUmè¶m {‘cmZ c°~moaoQ>arOZo Amncm gwdU© ‘hmoËgd WmQ>mV gmOam Ho$cm. ˶m{Z{‘Îm R>mUo ¶oWrc H$m{eZmW KmUoH$a ZmQ>çJ¥hmV AemoH$ hm§S>o ¶m§Mm "‘amR>r ~mUm' hm H$m¶©H«$‘ R>odʶmV Amcm. {‘cmZMo g§ñWmnH$ d ¶oWrc à{gÕ {dMmad§V coIH$ ‘XZ Xoenm§S>o, gm¡. c{cVm Xoenm§S>o, Cn|Ð Xoenm§S>o ¶m§Zr gdmªMo ñdmJV Ho$co. {‘cmZ c°~moaoQ>arO hr H§$nZr H$i§~mocr ¶oWo AgyZ Vr Am¡fYo {Z¶m©V H$aVo.

H$cmdS>o - JmdS>o am‘ZmW H$cmdS>o (dma§JdmS>r) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. nyZ‘ d VwierXmg JmdS>o (cmoUmdim) ¶m§Mo gwnwÌ {M. am. am. daX ¶m§Mm ew^{ddmh 18 ‘o 2014 amoOr {demc cm°Ýg ¶oWo gmOam Pmcm.

nS>di - qeXo dg§Vamd nS>di (ZdcmI C§~«o) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. ‘Zrfm {hMm {ddmh amOmam‘ qeXo (dma§JdmS>r) ¶m§Mo gwnwÌ {M. am. am. ‘h|Ð ¶mO~amo~a 16 ‘o 2014 amoOr {demc cm°Ýg ¶oWo gmOam Pmcm.

é½Umb`o d {ejUg§ñWm MmbdÊ`mZmo, Ü`mZmV Agy Úm H$s Amnbo H$m`©joÌ em§VVm {d^mJmÀ`m H|$ÐñWmZr Amho. é½Um§Mo, {dÚmÏ`mªMo {hV OnÊ`mgmR>r Amnbm `m~m~VrVbm nwT>mH$ma Amdí`H$ Amho. VgoM Üd{ZdY©H$mMm dmna H$aVmZm _`m©Xm Z Amobm§S>Ê`mMm O~m~Xmar AmnUmdahr Amho `mMm {dga nSy> XoVm H$m_m Z`o.

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV

nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

9370125291 : 9370125291\$mo\$moZ\$moZ:Z:(02114) :(0211) (02114)224675 224675 _mo_mo ~mB©~_momB©c~bmB©::b9380125291 224675


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a df©o 25

A§H$ 21

25 ‘o 2014

4

{X. 25/5/2014

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶...

Mm§Jco g§Ho$V àmXo{eH$ njm§Mo Pmcoco "nm[ZnV' ho VmÁ¶m {ZdS>UwH$sMo doJio d¡{eîQ>ç åhUmdo cmJoc. Vã~c VrZ XeH$m§Z§Va àmXo{eH$ njm§Zm ‘ñH$m Z ‘maVm ^mOncm nmM df©o {X„rV amÁ¶eH$Q> hmH$Vm ¶oB©c. ¶mMm AW© àmXo{eH$ nj g§nco Agmhr Zmhr; nU ˶mMr amï´>r¶ ñVamda nwT>rc nmM df©o JaO Zgoc. O¶c{cVm ¶m§Mm AÊUm БwH$, ‘‘Vm ~°ZOuªMm V¥U‘yc, {~Oy OZVm Xc, VocJw Xog‘ AmnAmnë¶m OmJr pñWa am{hco. Á¶m§Zm àm‘m{UH$ àmXo{eH$ nj åhUVm ¶oB©c Aem§Zm {dO¶r H$aVmZm ‘VXmam§Zr ^mOncm OmñV ¶eñdr Ho$co Am{U àmXo{eH$ njm§À¶m Vmcmda amï´>r¶ nmVirda {X„rV ZmMmdo cmJUma Zmhr ¶mMr I~aXmar KoVcr. nma§n[aH$ OmV, Y‘©, dU©, dJmªÀ¶m amOH$maUmcm ~mOycm R>odyZ Ho$di XoemMm {dH$mg hm ‘wÔm dmO[dVmZm Zd‘VXma d VéUdJ© ‘moXtZr ghOnUo Amnë¶mH$S>o IoMyZ KoVcm. ‘J ‘moXr cmQ> Zìho ËgwZm‘rV BVa nj dmhÿZ Joco. ¶m {ZdS>UwH$sMo AmUIr EH$ d¡{eîQ>ç åhUOo amï´>r¶ cmoH$emhr AmKmS>r d g§¶wº$ nwamoJm‘r AmKmS>rV gm‘rc Z Pmcoco àmXo{eH$ nj à^mdr R>aco AmhoV. БwH$, amOX, amcmoXgmaIo N>moQ>o nj g§nʶmÀ¶m ‘mJm©n¶ªV Joco AmhoV. ‘hÎdmMo åhUOo 1996 Z§Va àW‘M V¥U‘yc H$m±J«og d AÊUm БwH$Zo H$moUmcmhr g‘W©Z {Xco Zmhr, Va amï´>r¶ amOH$maUmV A{O~mV ag Zgcoco Amo[agmMo ‘w»¶‘§Ìr ZdrZ nQ>Zm¶H$ ¶m§Mo ñdV§Ì ApñVËd ‘moXr cmQ>oVhr H$m¶‘ am{hco. àmXo{eH$ njm§Mr eº$s H$‘r hmoUo hm amï´>r¶ njm§gmR>r Mm§Jcm g§Ho$V Amho, H$maU àmXo{eH$ njm§Zm amï´>r¶ ñVamer H$mhrhr KoUo-XoUo ZgVo, Ho$di nmqR>~m XoD$Z XmoZ-VrZ ‘§[ÌnXo nXamV nmSy>Z KoUo BVnVM ˶mV ñdmW© AgVmo. ˶m§Zm AmdS> AgVo amÁ¶mVrc gÎmoV. Á¶m§Zr ^mOncm gmW {Xcr Zmhr; nU ‘moXtÀ¶m JmXrcm {damoYhr Ho$cm Zmhr, ˶m§Zm ^mOnZo AmVyZ ‘Vm§Mr agX nwa{dcr Agmdr, Ago dmQ>Vo. ˶mMo H$maU Oa BpÀN>V ~hþ‘Vm§Mm AmH$S>m JmR>Vm Amcm Zmhr Va hrM ߶mXr amOH$s¶ gmarnmQ>mda Amnë¶m‘mJo C^r amhVrc, Ago AmS>mIo ^mOnZo ~m§Yco hmoVo; nU ~hþ‘Vm§À¶m ncrH$S>o ^mOn nmohmoMcm. AmVm H$moU˶mM àmXo{eH$ njmMr JaO am{hcr Zmhr, ‘mÌ ‘hm¶wVr H$aVmZm Á¶m§Zr ^mOnmcm gmW Ho$cr ˶m§Zm gm§^mimdo cmJoc. B©emݶoH$S>rc amÁ¶o hr ^mOnÀ¶m ¶m nwT>rc Q>ß߶mV ‘hÎdmMr AgyZ ^mdr n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr ˶mV cj KmVco Amho, Voìhm AmO Zm CÚm ‘‘Vm ~°ZOu ¶m§À¶m V¥U‘yc H$m±J«ogcm ~§JmcÀ¶m ^y‘rda H$S>do AmìhmZ C^o amhUma Amho, Vo ^mOnÀ¶m ê$nmZo. ¶mH$S>o H$moUrhr Xþc©j H$ê$ Z¶o Va {~hmamV {ZVreHw$‘ma ¶m§À¶m~amo~a H$m±J«ogMr ¶wVr Pmcr Zmhr, ˶mcm H$maU ˶m amÁ¶mg "{deof amÁ¶' XOm© Xoʶmg H$m±J«ogZo ZH$ma {Xcm hmoVm. ¶mMmM AW© Agm, H$s H$m±J«oghr àmXo{eH$ njm§À¶m X~mdmcm ~ir nS>ʶmg V¶ma Zmhr. WmoS>³¶mV H$m¶, amï´>r¶ nj d ‘VXmahr àmXo{eH$ njm§Zm S>mdcV AmhoV. ¶m {ZdS>UwH$sV O¶c{cVm, ‘‘VmXrXr, nQ>Zm¶H$ dJiVm Aݶ àmXo{eH$ njm§Mr VmH$X H$‘r hmoUo, hm gH$mamË‘H$ {dMma ‘mZcm nm{hOo. AJXr ‘hmamï´>mVrc amï´>dmXrcmhr ˶mMm ’$Q>H$m ~gcm. YaUmV cKwe§H$m H$ê$ H$m¶? Am{U emB© nwgyZ XmoZXm ‘VXmZ H$am, Ago ^a g^oV Ooìhm Vwåhr ~mocVm Voìhm ‘VXmam§Zm {dMma hm H$amdmM cmJVmo, ˶m‘wio H$m±J«ogÀ¶m nam^dm‘wio "O¶-‘‘Vm' OmoS>rcm AmZ§X Z¸$sM Pmcm Agoc; nU ~hþ‘Vmnojm OmñV OmJm {‘imë¶m‘wio ^mOncm gÎmm {Q>H${dʶmMr qMVm Zmhr, ˶m‘wio ¶m XmoKtZm ^mOn ’$magm Wmam XoUma Zmhr. ^mOnZo gdmªMm {dH$mg, nmaXeu H$ma^ma, ‘m¶coH$m§Mo, ~mncoH$m§Mo gaH$ma... AmXr ‘wÚm§^modVr hr {ZdS>UyH$ H|$[ÐV Ho$cr hmoVr. ˶mM doir "H$m±J«og‘wº$ ^maV' hr KmofUm H$m¶©H$˶mª‘ܶo OmZ ’w§$H$ʶmg nwaoer R>acr. H$Xm{MV hrM KmofUm H$m±J«ogÀ¶m amOH$maUmcm H§$Q>micoë¶m àmXo{eH$ njm§Zm ^{dî¶mV ^mOnH$S>o IoMy eH$Vo. Aݶ nj ñdV:gmR>r ‘Vo ‘mJV AgVmZm ‘hmamï´>mVyZ {edgoZm Za|Ð ‘moXr n§VàYmZ ìhmdoV, ¶m ‘wX²>Úmda àMma H$arV hmoVr. ˶mMoM ’$i åhUOo {edgoZoMo 18 ImgXma {ZdSy>Z Amco. ^mOnMo ñnï> ~hþ‘V, Hw$~S>çm KoʶmMr JaO Zmhr. g§gXoV àdoe H$aVmZm n{hë¶mM nm¶arda ZV‘ñVH$ Pmcoco ^mdr n§VàYmZ, gmao H$mhr Amc~oc dmQ>Vo. nmhÿ ¶m, nwT>o H$m¶ KS>Vo, H$Xm[MV gmao Mm§Jco hmoB©c, Aer Amem R>odm¶cm OmJm Amho.

Vá YaVrMm! ‘mZdmcm g§Xoe!! Uyg Zmdrݶm§Mm ^wHo$cm Amho. ˶mZo Oo H$mhr emoY cmdyZ Amü¶© KS>{dco ‘m Vo H$ë¶mUH$mar AmhoV, VodT>oM Vo ‘maH$hr R>aV AmhoV. ¶mMo AZoH$ à˶¶ à˶oH$mcm ^moJmdo cmJco AmhoV. ˶mMm Ìmg AOyZ dmT>Uma Amho. AZoH$ ZdrZ emoY cmJco; nU ˶mMm A{Vdmna hmoV Amho. ˶m hì¶mgmVyZ ‘mUyg {ZgJm©cmM AmìhmZ XoD$ cmJcm. gwa-Agwam§Mm OUy gm‘Zm gwê$ Pmcm. {ZgJ© hm Xod Amho, Va ‘mUyg XmZdmà‘mUo dmJy cmJcm. {ZgJm©Mr eº$s àM§S> Amho, ho ‘mUgmcm Zï> Pmë¶mdaM H$iUma H$m¶? Ago dmVmdaU AmO {Z‘m©U Pmco Amho. AÞ, dó, {Zdmam `m Am[X‘mZdmÀ¶m JaOm hiyhiy ~XcV Joë¶m. ‘mUgmÀ¶m H$dQ>rV "‘|Xÿ' Ad¶d Amho, ˶mMm Xþén¶moJ hmoD$ cmJcm. hm Ad¶d ‘mZdOmVrÀ¶m ^ë¶mgmR>r ¶mMm {dga nS>V Mmccm Amho. JaO åhUyZ AZoH$ emoY cmJco; nU emoYH$m§Mm, emókm§Mm ^«‘{Zamg hmoʶmMr doi AmO {Z~w©ÜX gm‘mݶ ‘mUgmZo AmUcr Amho. ‘mUgmcm ˶mÀ¶m ‘|XÿZo gw{e[jV H$aVmZm d¡^dhr {Xco; nU ˶m M§JidmXr g§ñH¥$VrV cmoiVmZm ˶mZo {ZgJ©mcmM AmìhmZ {Xco. Z¡g{J©H$ O§Jco CX²>ÜdñV Pmcr, {g‘|Q>Mr O§Jco dmT>V Mmccr, añVo c§~oMm¡S>o Pmco. ˶mda XþMmH$s, MmaMmH$s, AZoH$ MmH$s amjgr dmhZo Ymdy cmJcr. EH$Q>çm nwUo ehamV dmhZm§Mr g§»¶m drg cmI Amho ‘J ‘hmamï´>mV {H$Vr Agoc ¶mMr ‘moOXmX H$aUo AdKS> Amho. dmhZo Á¶m B§YZmda niVmV ˶mVyZ H$m~©Z dm¶y hdoV {‘gicm OmVmo. hmM H$m~©Z nwT>rc 50 dfmªZr ‘mUgmcm ÌmgXm¶H$ R>aoc, Ago Am‘Mo emók gm§JV hmoVo. _mÌ Ë¶m§Mm A§XmO `mM

CÝhmù¶mV ImoQ>m R>acm Amho. gy¶© hm {ZgJ© Amho. H$moUcmhr ‘mݶ H$amdoM cmJoc. gy¶©{H$aUmV A{VZrc {H$aUm§Mm g‘mdoe Amho. hr A{VZrc {H$aUo amoIʶmgmR>r {ZgJm©Zo AmoPmoZ dm¶yMr {Z{‘©Vr Ho$cr Amho. ‘mUyg gH$mir {’$aʶmgmR>r ~mhoa nS>Vmo. ˶mcm H$maU AmoPmoZ dm¶y

~miH¥$îU amB©arH$a VioJmd Xm^mS>o O{‘Zrn¶ªV Amcocm AgVmo. ˶mMm ‘mZdr earamcm ’$m¶Xm AgVmo. gy¶©{H$aU O{‘Zrda nmohmoMVmV Voìhm hm AmoPmoZdm¶y hiyhiy da AdH$memV OmVmo. nydu hm dm¶y Xþnman¶ªV n¥ÏdrÀ¶m dmVmdaUmV {Q>Hy$Z amhV hmoVm. Cî‘m qH$dm Ja‘r ’$maer OmUdV ZìhVr. _mÌ ‘mJrc Xhm dfmªV nhmQ>onmgyZM Ag§»¶ dmhZo añ˶mda Ymdy cmJcr. gmh[OH$M H$m~©ZMo à‘mU dmT>co. AmoPmoZdm¶y H$m~©Zcm Km~aVmo Am{U cdH$aM n¥ÏdrMm {Zamon KoVmo. {edm¶ A{VH$m~©Z dm¶y‘wio AmoPmoZ dm¶yMo à‘mU KQ>V Amho. {dkmZmZo AmYrM H$ënZm XoD$Z R>odcr Amho. ¶m gmè¶m§Mm n[aUm‘ åhUOo AdH$mir nmD$g, JmanrQ>, àIa CÝhmim Aem AS>MUrV ‘mUyg gmnS>cm Amho. gܶmÀ¶m Vrd« CÝhmù¶mV A{VZrc {H$aUo n¥Ïdrn¶ªV ¶oD$ cmJë¶mMo Y¸$mXm¶H$ {MÌ g‘moa Amco Amho. ¶m CÝhm‘wio ñH$sZ H°$ÝgaMm (ËdMm H$H©$amoJ) YmoH$m {Z‘m©U Pmcm Amho. Vgo é½U AmT>ico AmhoV. ^{dî¶H$mimV EH$m ZdrZ AmOmamMm gm‘Zm ‘mZdmcm H$amdm cmJoc.

{g‘|Q>Mr O§Jco C^r H$aVmZm Z¡g{J©H$ O§Jco H$‘r hmoUma AmhoV. EH$ {dZmoXmMm {H$ñgm BWo gm§JVmo. EH$ dmK Xþgè¶m dmKmH$S>o VH«$ma H$aVmo, "AmnU Hw$R>o ao ‘mUgm§À¶m hÔrV àdoe Ho$cm. BWo Va nydu Amncr hÔ hmoVr, CcQ> ‘mUygM Am‘À¶m ^mJmV Amcm, ‘J amhmdo Var H$moR>o, Amåhmcm Xmof H$m XoVmo ‘mUyg?' ‘mUgmcm ¶m {dZmoXmda {dMma H$amdm cmJoc. ^{dî¶mV CÝhmim A{YH$ Vrd« hmoV OmB©c, H$maU A{VZrc {H$aUm§Zr n¥Ïdrda nmD$c R>odco Amho. ¶mMmM AW© `m {H$aUm§Zm amoIUmam AmoPmoZ dm¶y AmnU Zï> H$arV AmhmoV, `mcm Cnm¶ ¶moOmdo cmJVrc. dmhZm§Mr g§»¶m dmTy> Z XoUo, gmd©O{ZH$ dmhVyH$ dmT>{dUo, Vr gmoB©gw{dYm§Mr H$aUo. ¶wamon I§S>mgmaIo ehamVyZ gm¶H$cMo Q´>°H$ V¶ma H$aUo, Á¶m§Zm H$m‘mgmR>r OdiÀ¶m A§Vamda Om¶Mo Amho ˶m§Zr gm¶H$cMm dmna H$aUo, aoëdo dmhVyH$ gwÑT> H$aUo, n[agamV [a¨JamoS>, ‘oQ´>mo aoëdo àH$ën C^o H$aUo, hr Am‘Mr AmìhmZo AgVrc. EH$ PmS> VwQ>co Va XmoZ PmS>o ‘r cmdoZ, Vr dmT>drZ, Aer ‘mZ{gH$ AdñWm à˶oH$ ‘mUgmV {Z‘m©U ìhm¶cm hdr. EHo$H$ KamVyZ VrZ-Mma dmhZo AmhoV. ˶mMr JaO Amho H$m¶, ho Á¶mZo-˶mZo R>admdo. Ho$di ~S>oOmd H$amc Va {ZgJ© Vwåhmcm gm§Joc n¥Ïdr go Mco Omd! g§emoYZ, emoY ‘mUgmÀ¶m gwImgmR>r AgVmV; nU VoM VmnXm¶H$ R>aUma AgVrc Va ˶mMm ‘moh Oam Var H$‘r ìhm¶cm hdm. {ZgJm©cm AmìhmZ XoD$Z Vwåhr MyH$ H$arV AmhmV. {ZgJ© Idicm Amho, ‘mUgm OmJm hmo...!

AmZ§ Xmcm nmamdma am{hcm Zmhr "A§"gmám{hH$ ~a'cmA§~YݶdmX! Jocr gmR> df©o ~o‘mcy_ Am{U ~o‘wd©V gÎmm Cn^moJcoë¶m, ‘ñVrImoa H$m±J«ogMo Za|Ð a'Zo am¡ß¶‘hmoËgdr dfmªV nXmn©U Ho$ë¶m~Ôc hm{X©H$ A{^Z§XZ...! hr EH$ Mm§Jcr KQ>Zm Amho. "A§~a'Mr AmOn¶ªVMr dmQ>Mmc ZmdrݶnyU© Amho. OZ‘mZgm§V Amnco doJio ñWmZ ñdV:À¶m H$V©¥ËdmZo V¶ma Ho$co Amho. gm{hp˶H$, H$dr, H$cmH$ma ¶m§Zm "A§~a'Zo Zoh‘rM àmoËgmhZ {Xco Amho. eoOma Á¶oð> ZmJ[aH$ g§Kmer {Oìhmù¶mMo ZmVo Amho. Am‘À¶m gd© H$m¶©H«$‘m§g n«{gÕr XoD$Z Am‘Mo H$m¶© cmoH$m§n¶ªV nmohmoM{dʶmMo H$m‘ "A§~a'Zo Zoh‘rM Ho$co Amho. AgmM cmo^ eodQ>n¶ªV Agmdm, hr {dZ§Vr. - ‘YwH$a R>H$ma, H$m¶©dmh eoOma Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K.

‘moXr§À¶m ZoV¥ËdmImcr nm{ZnV Pmco, ¶mMm à˶oH$ ^maVr¶mcm AmZ§X Pmcm. ‘hmamï´>mÀ¶m OZVocm OmñV. H$maU BWoM XmoZ H$m±J«og AmhoV. ‘moXr cmQ>oV ^co^co H$mogico. eaX ndmam§Mrhr H$mhr I¡a ZìhVr, ¶m ^rVr‘wioM ˶m§Zr AmYrM amÁ¶g^oMm ‘mJ© Yacm. gm‘mݶ ‘mUgm§Mr BVa ñdßZ§ Za|Ð ‘moXr nyU© H$aVrcM; nU H$m±J«ogcm hQ>{dʶmMo ñdßZ nyU© Pmco Amho. Cacocr H$m±J«og hr dmicoë¶m H$m±J«og JdVmgmaIr OiyZ OmB©c. ‘hmamï´>mV amï´>dmXr H$m±J«og åhUOo S>moHo$XþIr hmoVr. ¶m XmoÝhr H$m±J«ogMm EHy$UM H$ma^ma ^«ï>mMmaàUrV, cmMImoaràUrV d{eco~mOràUrV hmoVm. {X„rnmgyZ J„rn¶ªV gJioM d¡VmJco hmoVo. EH$hr joÌ ¶m cmoH$m§Zr Zmgdm¶Mo gmoS>co ZìhVo. Xoe H$m±J«ogcm Am{U ‘hmamï´> amï´>dmXrcm ˶m§À¶m Aaoamdrcm, Jw§S>{Jarcm H§$Q>micm hmoVm. EH$m O~m~Xma ‘§Ìr ‘hmoX¶mZo nmʶmg§X^m©V Ho$coco dº$ì¶ gd©lwV Amho. "nmUr Am{U ‘VXmZ' ¶mÀ`m Omhra dº$ì¶mZo {ZdS>UyH$ Am¶moJmcm XIc ¿¶m¶cm cmdcr. "g§^dm‘r ¶wJo ¶wJo' ¶m H¥$îUmÀ¶m dMZmMr AmR>dU Pmcr Am{U "Za|Ð ‘moXtMm' CX¶ Pmcm åhUm¶cm haH$V Zmhr. gmR> dfm©À¶m amOdQ>rcm H§$Q>micoë¶m§Zm ~Xc hdm hmoVm, Vmo Pmcm. AmVm ¶mo½¶ Vr {Xem {‘ioc. gm‘mݶm§Mo OJUo gwgø hmoB©c. {dYmZg^m qOH$ʶmgmR>r VmH$X Am{U YmS>g {‘imco Amho. Vé$UdJm©À¶m Q>¸o$dmarZo hm {dO¶ àmá Pmcm, ho Iao Amho..! - lrH¥$îU nwa§Xao (VioJmd Xm^mS>o)

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qà[Q>§J, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU, 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410 507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

25 ‘o 2014

5

gÎmm n[adV©Zm~Ôc H$mÝhodmS>rV AmZ§XmoËgd VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : H|$ÐmV gÎmmn[adV©Z Pmco Am{U {eê$a, ‘mdi d nwUo cmoH$g^m ‘VXmag§KmV ‘hm¶wVrMo C‘oXdma àM§S> ‘Vm{Y³¶mZo {dO¶r Pmco. ˶m AmZ§Xmàr˶W© H$mÝhodmS>r (V’©o$ MmH$U, Vm. IoS>) ¶oWo ^mOnm d {edgoZm H$m¶©H$˶mªÀ¶m dVrZo {dO¶moËgd gmOam H$aʶmV Amcm.

IoS> VmcwH$m ^mOnm ¶wdm ‘moMm© H$m¶m©Ü¶j MoVZ ¶odco, H$mÝhodmS>r ^mOnm Aܶj {dÇ>c ¶odco, {edgoZm à‘wI AqO³¶ ¶odco, A§Hw$e ¶odco Am{U Cngan§M amhþc ¶odco ¶m§Zr {dO¶moËgdmMo ZoV¥Ëd Ho$co. g§¶moOZ V§Q>m‘wº$s Cnmܶj {H$gZ ¶odco d gmJa ¶odco ¶m§Zr Ho$co. JmdmVyZ àW‘ gw‘mao 200 ¶wdH$m§Zr

B§Xmoar-‘midmS>r n[agamV Mmoè¶m§Zm D$V XþMmH$s dmhZo, eoVrn§n, drO‘moQ>mar Jm¶~ VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : B§Xmoar-‘midmS>r n[agamV XþMmH$s, eoVrn§n-Bco. ‘moQ>mar§À`m Mmoè¶m nwÝhm gwê$ Pmë¶m AmhoV, ¶mgmR>r ‘moh„m gwajm g{‘˶m§Mo nwÝhm JR>U H$ê$Z ˶m ‘mܶ‘mVyZ JmdmoJmdr JñV gwê$ ìhm¶cm hì¶mV, Aer ‘mJUr J«m‘ñWm§H$Sy>Z hmoV Amho. ‘midmS>r ¶oWyZ ZwH$˶mM XmoZ ‘moQ>ma gm¶H$cr Va gm§JwS>u ¶oWyZ VrZ Bco.

eoVrn§n ‘moQ>mar Mmoarg Joë¶m AmhoV. VgoM ‘moQ>magm¶H$c‘Yrc noQ´>moc Mmoè¶m§Mohr à‘mU dmT>co Amho. VgoM eoOmè¶mnmOmè¶m§À¶m Kam§À¶m ~mhoê$Z H$S>çm cmdyZ Kao ’$moSy>Z Mmoè¶mhr hmoV AmhoV. Mmoè¶m§Mo à‘mU dmT>co Amho, nU Mmoam§Mm emoY ‘mÌ cmJV Zmhr, ˶mgmR>r nmo{cgm§Zm ‘XV åhUyZ JmdmoJmdr ‘moh„m gwajm g{‘˶m§Mo nwÝhm JR>U H$ê$Z JñV

dmT>{dë¶m nm{hOoV. EH$-XmoZ dfm©nydu gm§JwS>u ¶oWyZ Bco. ‘moQ>ma n§n MmoaUmar Q>moir J«m‘ñWm§Zr nmo{cgm§À¶m Vmã¶mV {Xcr hmoVr. ˶mZ§Va gXaÀ¶m Mmoè¶m ~§X Pmë¶m hmo˶m. AmVm nwÝhm gwê$dmV Pmcr Amho. ¶m~m~V nmo{cgm§Zr Vnmg H$amdm, Aer ‘mJUr ‘midmS>rMo gm‘m[OH$ H$m¶©H$V©o {Xcrn S>moig ¶m§Zr Ho$cr Amho.

Jmam§gh dmXir nmdgmZo ehamcm PmoS>nco VioJmd ñQ>oeZ, {X. 19 : VioJmd d n[agamV ¶m ‘mog‘mVrc n{hcmM dmXir nmD$g Pmë¶mZo ~aoM ZwH$gmZ Pmco. ¶m Jmam§gh nS>coë¶m ‘wgiYma nmdgmZo eoVH$è¶m§Mr Mm§JcrM Vmam§~i CS>mcr. AmVmn¶ªV qnnar-qMMdS> d npíM‘ ‘mdimVrc ^mJmV ‘mÝgyZnyd© nmD$g Pmcm; na§Vw VioJmd d n[agamg AmVmn¶ªV Mma-nmM doim hþcH$mdʶm {Xë¶m. gmo‘dmar AYm© Vmg nmdgmZo Jmam§gh PmoS>nco. ~arMer PmS>o CÝ‘iyZ nS>cr. B§Xmoar ¶oWrc ‘méVr ‘§{XamOdirc dS>mMr ’$m§Xr VwQy>Z MmH$U-VioJmd añ˶mda nS>ë¶mZo JmdmVyZ OmUmè¶m añ˶mdarc dmhVwH$sg Mm§JcmM ’$Q>H$m ~gcm. H$mhr Kam§Mo d JmoR>çm§Mo nÌ dmXim‘wio CS>mco. gm§JwS>u, H$mÝhodmS>r, B§Xmoar, ¶ocdmS>r, gwSw>§~ao, damio, ‘midmS>r, {edmamV ~mOar H$mT>Ur Mmcy Agë¶mZo H$Ugo {^Ocr. VgoM eoVmVrc ~mOarMo C^o nrH$ AmS>do Pmco. gmogmQ>çm§À¶m dmè¶m‘wio {edmamVrc H¡$è¶m§Mm d

Am§ã¶mMm gS>m eoVmeoVm§V ngaV Amho. AÚmn CKS>çmda gmR>{dcocr d¡aU (JdV, H$S>~m, n|T>m dJ¡ao) {^OyZ ‘moR>o ZwH$gmZ Pmco Amho. VgoM AÚmn H$mT>coco

H$m§Xo eoVmVM gmR>{dë¶mZo ˶m§Mohr {^OyZ ZwH$gmZ Pmco. ¶m nmdgmZo hdoV ‘mÌ Jmadm Amcm Amho.

Zm§Xm gm¡»¶^ao qnJio-{eagmQ> H¡$. ~mimgmho~ Zmam¶U qnJio (VioJmd Xm^mS>o) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. am{JUr {hMm {ddmh ‘YwH$a OJÞmW {eagmQ> (Zm{eH$) ¶m§Mo nwÌ {M. amo{hV ¶mO~amo~a e{Z., {X. 24/5/2014 amoOr d¡emcr ‘§Jc H$m¶m©c¶, qc~ ’$mQ>m, VioJmd Xm^mS>o ¶oWo Pmcm.

XþMmH$s dmhZm§Mr a°cr H$mT>cr. T>mocVmem§À`m JOamV d ’$Q>m³¶m§À¶m AmVf~mOrV {‘adUyH$ H$mTy>Z {dO¶mÀ¶m KmofUm {Xë¶m. JmdmV H$m¶©H$˶mªZr noT>o dmQy>Z d JwcmcmMr CYiU H$ê$Z AmZ§X 춺$ Ho$cm. J«m‘X¡dV ^¡adZmW ‘§{XamÀ`m àm§JUmV Omhra {dO¶ g^m KoʶmV Amcr. MoVZ ¶odco d amhþc ¶odco ¶m§Zr g^og

g§~mo{YV Ho$co d ‘VXmam§Mo Am^ma ‘mZco. ¶m doir {ZVrZ T>moao, gmJa {Xdgo, a‘oe {Xdgo, amo{hV ¶odco, ZdZmW ¶odco, {dH$mg ¶odco, gwIXod ndma, {demc ¶odco, ‘hoe ¶odco, {H$gZ ¶odco, gmJa ¶odco B˶mXr nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo.

OmB©~mB© gmiw§Io H$mcde VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : B§Xmoar ¶oWrc OmB©~mB© ~mnyOr gmiw§Ho$ (d¶ 84) ¶m§Mo d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. ˶m§À¶m‘mJo {ddm[hV VrZ ‘wcJo d XmoZ ‘wcr VgoM ZmVd§S>o, nVd§S>o Agm ‘moR>m n[adma Amho.

àdMZH$ma h.^.n. nmonQ> ‘hmamO gmiw§Ho$ ¶m§À¶m ˶m ‘mVmolr hmo˶m. ewH«$dma, 30 ‘o 2014 amoOr g. 8.30 dm B§Xmoar ¶oWo Xe{H«$¶m {dYr Amho.

nm{hOo Am‘À¶m BWo cm°qOJ / ~mo[Sª>JgmR>r [agoße{ZñQ> (OoÝQ²>g) Zo‘Uo Amho. H$m°å߶wQ>aMo kmZ Agë¶mg àmYmݶ. amhʶmMr d OodUmMr gmo¶ Amho.

^oQ>ʶmMr doi Xþ. 2 Vo 5, ’$moZ (02114) 225273/72 nÎmm - hm°Q>oc Zynwa, MmH$U amoS>, VioJmd ñQ>oeZ 410 507


gmám[hH

{d{dY

A§~a

25 _o 2014

66

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag©

ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

~mimgmho KZdQ> ~mimgmho ~ Rw~>~X. o {dÇ> (nÌH$ma) c ~mny Jm¶H$dmS> _w . qeXo (dmgw b r) Vm. S>. J{O. nwUo o, ‘mo.Z§. hZZJa, Vio md9421589610 Xm^mS> H$mÝhÿanR>ma (Vm.‘monmaZo a) Io A.ZJa g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr9890167555 dmnaë`mZo _mPm hm°Q>ob ì`dgm` OmoamV Mmby bmJbm. du H$m_Jma [Q>H$m`Mo AmnUhÿ g§nyU© ny{gÕr AJa~ÎmrMo gmVZmhrV. gw‘{hݶm§ J§Y AmVm _ZnàgÞ ‘r gmV-AmR> mgy Z H$aUmao hrZ H$m_ _mJm`bm MrAJa~Îmr g§»`m dmT> br Amho ÌY{gÜX AmhoV.`oU`mmè`m§AJa~ÎmrMm dmna gwé.Amho Hohm$bmgd© d _§§Jì`dgm`mV dmnaV . gw IynAem N>mZdmT> g§nyU© {gÜXr `m AJa~ÎmrMm à^md AgyZ KamV, hm°Q>obmV Pmbr. AmVm g§Amho nyU© ,{gÜXr{edm` Xþgar dmVmdaU H$moUVrM àgÞ Ë¶m‘wio KamVrc gH$mamË_H$ COm© àmá Pmbr Amho AJa~Îmr AmåhramhVo dmnaV . Zmhr. gwAmZ§ _Z ÐgwX.VwnQ> eo >o S>o amO| . Qnm§oc Amo V w a (Vm. Ow a,nwbU{O. nw‘mo Uo)nw. U9960666680 9096533232 r>o ,27{O. o ‘wXoh. ÿJnmomd, . gm§Vm. Jdr,Þhdo g§g§ n(9922842179) yUn© yU{gÜXr hr Ho $ di AJa~Îmr Zgy ^º$s_mJm© o AmH${f©V ©{gÕr ¶m AJa~ÎmrMo gmVZ gw J§Y ‘ZH$S>àgÞ H$aUmar eº$s Amho. {Z`{_VnUo XodnyOm H$amdr, _§Ìmoƒma H$amdm H$aUmao AmhoV.dmna ‘mPo_rEH$gwéJ°aHooO$bmAmho . ˶mMmdmVmdaU ì¶dgm¶ g§nyU© {gÜXrMm d KamVbo Aer àd¥Îmr V`ma hmoVo. àË`oH$ dmamMr doJir AJa~Îmr g_mYmZ XoV Mm§ J cm MmcV Amho . ¶m AJa~Îmr{edm¶ H$mo U Vrhrg§nyU© àgÞ Pmbo. _mJm© ~mhoHa$S>À`m Iyn \$aH$ OmUdbm. AgVo . AÜ`mË_ o ZoUH$m_mV mam Xwdm åhUOo g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr. AJa~Îmr ‘r gwdmnaV Zmhr. AmZ§X XoUmao AmhoV. {gÜXrMo gd© J§Y A{Ve`


gmám[hH

{d{dY

A§~a

25 ‘o 2014

7

gÎmoÀ¶m ‘mohmnm¶r Iè¶m gXm{edamdm§Zm VmoV¶m R>a{dʶmV Amco VioJmd ñQ>oeZ, {X. 2 : "nm{ZnVÀ`m cT>mB©Z§Va gXm{edamd ^mD$ {Od§V hmoVo d Vo nwʶmn¶ªV naV Amco hmoVo; na§Vw nwʶmVrc noedmB©Zo ˶m§Mm ñdrH$ma Z H$aVm ˶m§Zm VmoV¶m R>a{dco. B{Vhmgào‘r Aä¶mgH$m§Zr ¶mVrc g˶ cmoH$m§g‘moa AmUco nm{hOo,' Ago AmdmhZ ݶy Ogu (A‘o[aH$m) ¶oWrc ^maVr¶ B{VhmgmMo g§emoYH$ gO©oamd KmaJo-Xoe‘wI ¶m§Zr ¶oWo Ho$co. dmZàñWml‘mÀ¶m ApídZr Oárdmco g^mJ¥hmV Vo ~mocV hmoVo. gmám{hH$ A§~a, ‘gmn VioJmd Xm^mS>o emIm d gm{hp˶H$ H$Å>m ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo hm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Amcm hmoVm. Xoe‘wI åhUmco H$s, nm{ZnVmdê$Z naV Amcoco gXm{edamd^mD$ Jmo{nH$m~mBªZm ZH$mo hmoVo. ˶mM~amo~a amKmo~mXmXm ZmZm ’$S>Urg, gImam‘~mny ¶m ‘§S>ir§Zmhr Vo ZH$mo hmoVo. H$maU hmVmV Amcocr gÎmm ˶m§Zm J‘dmdr cmJcr AgVr, åhUyZ H$QH$mañWmZ H$ê$Z ˶m§Zm VmoV¶m R>a{dʶmV Amco. cT>mB©Z§Va gXm{edamd^mD§$Zr AZoH$ nÌo Amncr nËZr nmd©Vr~mB©cm nmR>{dcr hmoVr. VWm{n hr nÌohr Jhmi H$aʶmV Amcr. eodQ>r Vo åhUmco H$s, gXm{edamd ^mD$ eodQ>r JwOamV_ܶo Joco. VoWrc Z{S>¶mX ehamV ˶m§Mo dmñVì¶ hmoVo. ˶m§Mo

gO©oamd Xoe‘wI ~mocVmZm Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV gËH$maàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) gwaoe gmIdiH$a, gO©oamd Xoe‘wI, lrH¥$îU nwa§Xao d gwaoe AÌo. ( N>m¶m - lrH$m§V Mono)

d§eO AmOhr VoWo gwImZo Zm§XV AmhoV. na§nam Agë¶mMo {XgyZ ¶oVo. gmoZmiH$a, lr{Zdmg gmR>o AmXr nmhþʶm§Mm gËH$ma Ho$cm. S>m°. nm§Sw>a§J gw‘mao 250 Imoë¶m§Mr àM§S> dmñVy AmOhr gO©oamd Xoe‘wI ¶m§Zr ñcmB©S>g²Ûmao ‘mݶdam§Zr ^mJ KoVcm. ^mZwemcr ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. nmhmd¶mg {‘iVo. ˶m KamVrc nwT>rc Amnco ‘wÔo ñnï> Ho$co. àíZmoÎmao Pmcr. ˶mV gwaoe gmIdiH$a ¶m§Zr àmñVm{dH$ d§eOm§Mr N>m¶m{MÌo nmhVm Vr ^mD§$MrM gVre gmR>o, {dÚm {dÛm§g, AemoH$ Ho$co. gwaoe AÌo d lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§Zr

‘m¶-~mn a{gH$m§Zr H$cmd§Vm§À¶m nmR>rer ahmdo - ‘mohZ Omoer VioJmd ñQ>oeZ, {X. 19 : "H$cmd§Vm§Zm a{gH$m§Mm Amerdm©X Agoc Va àoaUm {‘iV amhÿZ loð> H$cmH¥$Vr gmH$maV AgVo, åhUyZM ‘m¶~mn a{gH$m§Zr H$cmH$mam§À`m nmR>rer H$m¶‘ C^o amhmdo. VgoM A{Ic ^maVr¶ ZmQ>ç n[afXoÀ¶m ‘ܶdVu emIoÀ¶m {d{dY CnH«$‘m§V BVa gd© ZmQ>ç n[afX emIm§Zr gh^mJr hmoV amhmdo Am{U emIm§À¶m {ZH$mon dmT>rgmR>r amOH$maUmMm ñne© hmoD$ XoD$ Z¶o,' Ago AmdmhZ A{Ic ^maVr¶ ‘amR>r ZmQ>ç n[afXoÀ¶m ‘ܶdVu emIoMo Aܶj d A{^ZoVo ‘mohZ Omoer ¶m§Zr VioJmd ¶oWo Ho$co. ZmQ>ç n[afX VioJmd emIoÀ¶m 9 ì¶m dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm ZmQ>çn[afX d Z‘«Vm J«wn ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo H$cmJm¡ad nwañH$ma ‘mohZ Omoer ¶m§À`m hñVo àXmZ H$aʶmV Amco. Ë`mdoir Vo ~mocV hmoVo. AܶjñWmZr qnnar-qMMdS> emIoMo Aܶj ^mD$gmho~ ^moB©a hmoVo. Pr ‘amR>r darc "hmoUma gyZ ‘r ¶m KaMr' ¶m ‘m{cHo$Vrc eem§H$ Ho$VH$a (lr) d VoOlr àYmZ (Ho$VH$a) (OmÝhdr) ¶m§Zm H$cmJm¡ad nwañH$mamZo Va VioJmdÀ¶m Aï>n¡cy H$cmd§V nyOm S>moig ¶m§Zm àoaUm nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV Ho$co. gËH$mamg CÎma XoVmZm eem§H$ Ho$VH$a åhUmco, "nwañH$ma hm H$YrM EH$Q>çmMm ZgVmo Va Vmo gd© Q>r‘Mm AgVmo. OrdZmV à˶oH$mZo AmdS>rMo joÌ {ZdS>mdo. ñdßZo Oê$a nmhmdrV; nU Vr nyU© H$aʶmgmR>r ‘ZmnmgyZ à¶ËZ H$amdoV. ‘amR>r ‘mUgmZo AZmñWm gmoSy>Z A{^‘mZmZo ‘amR>r ^mfm,

VwSw>§~ JXuV ZmQ>ç n[afXoMm 9dm dYm©nZ{XZ gmOam

gwaoe YmoÌo ñdmJV H$arV AgyZ ì¶mgnrR>mda ‘mohZ Omoer, eem§H$ Ho$VH$a, VoOlr Ho$VH$a, e¡coe ehm, XrnH$ ehm d Aݶ. ‘amR>r H$cmH¥$Vr, ZmQ>Ho$-{MÌnQ> ¶m§Zm ‘moR>o H$aʶmgmR>r àmYmݶ Úmdo,' Ago VoOlr àYmZ (Ho$VH$a) ¶m§Zr AmdmhZ Ho$co. Aܶj ^moB©a åhUm>co H$s, VioJmdmV ^ì¶ {Xì¶ ZmQ>çJ¥h cdH$aM gmH$maV AgyZ VioJmdr A{Ic ^maVr¶ ZmQ>çg§‘ocZ KoʶmMm {dMma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVco. ¶m doir CÚmoOH$ e¡coe ehm, VioJmd emIoMo g§ñWmnH$ Aܶj d ZJamܶj gwaoe YmoÌo, S>m°. A§Ocr Mm¡Yar ¶m§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co. XoUJrXma e¡coe ehm, JUoe H$mH$S>o d {dcmg H$mimoIo ¶m§Mm d H$mhr H$m¶©H$˶mªMm {deof gËH$ma H$aʶmV Amcm. H$m¶©H«$‘mg ZJagodH$ A°S>.

H$cmJm¡ad nwañH$ma {dVaUàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) JUoe H$mH$S>o, ^mD$gmho~ ^moB©a, VoOlr Ho$VH$a, eem§H$ Ho$VH$a, ‘mohZ Omoer, e¡coe ehm, gwaoe YmoÌo, XrnH$ ehm B.

a§OZmVmB© ^mogco, S>m°. {Xcrn ^moJo, S>m°. emirJ«m‘ ^§S>mar, {dXÿa ‘hmOZ, eaX Omoer, gwaoe Mm¡Yar, ‘wÞm ‘moao, {demc OmYd, AZ§V ^monio, M§ÐH$m§V {^S>o, XrnH$ ehm, S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. VioJmdmVrc g¥OZ Z¥Ë¶mc¶mÀ¶m ea¶y ndZrH$a d {dÚm{W©ZtZr XrnZ¥Ë¶ d Zm§Xr gmXa Ho$cr. àmñVm{dH$ gwaoI gmIdiH$a, ñdmJV ‘mohZ Omoer ~mocV AgyZ g‘moa VwSw>§~ lmoV¥d¥§X. gwaoe YmoÌo, Am^ma ñdßZrc Hw$cH$Uu Va gyÌg§MmcZ gm¡. {dZ¶m Ho$gH$a d A{Zc Y‘m©{YH$mar ¶m§Zr Ho$co. H$m¶©H«$‘ ¶eñdr Q>H$co, g§doX nmQ>rc, VoOc YmoÌo, Cfm CnpñWVr‘wio JmoidcH$a JwéOr ‘¡XmZ nyU© hmoʶmgmR>r {ZVrZ ehm, ‘hoe Hw$cH$Uu, Imo„‘, JrVm§Ocr Aamoam ¶m§Zr n[al‘ ’w$cyZ Joco hmoVo. {dídmg Xoenm§S>o, {‘{Wc YmoÌo, {dcmg KoVco. nmM hOmam§da a{gH$m§À¶m


89

gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

àH$me Am‘Q>o 7 OyZcm VioJmdmV ’$mcHo$ E’$.E‘.gr.Or. XoUma 1 cmImMr XoUJr VioJmd Xm^mS>o, {X. 20 : ˶m§À¶m g§ñWocm 1 cmI én¶o XoUJr d¥Õml‘ - hdoar, H$Zm©Q>H$, godmc¶ hgoJmd-cmVya, g§V ‘moZr~mB© d¥Õml‘ Am¡a ’$mcHo$ E’$.E‘.gr.Or. àm. {c., VioJmd ñdê$nmV XoʶmV ¶oUma AmhoV. ¶m doir H§$nZrgmR>r {deof H$m¶© ~mcl‘-AmHw$S>u-nwUo, ZdOrdZ A§Y Xm^mS>o hr H§$nZr ^maVmVrc EH$‘mÌ g§nyU© AmܶmpË‘H$ AmJa~ÎmrgmR>r à{gÕ Amho. H$aUmè¶m A{YH$mar d H$‘©Mmè¶m§Mm Jm¡ad An§J g§ñWm Am§~oJmd-H$mÌO, nwUo `m H§$nZrMm Xþgam dYm©nZ{XZ ~wY., {X. 7 H$aʶmV ¶oUma Amho. AënmdYrVM JwƒZmWqgJ ñdm‘r AZmWml‘ OyZ 2014 amoOr hm°Q>oc Eoíd¶m©, ‘midmS>r J«mhH$m§À¶m ng§Vrg CVacoë¶m `m XmdU{Jar-H$Zm©Q>H$m, An§J amoOJma H|$ÐAJa~Îmrcm J«mhH$ dJ© ‘moR>çm n«‘mUmV ‘mohZZJa qMMdS>, kmZXrn ~m{cH$ml‘¶oWo gmOam H$aʶmV ¶oUma Amho. H$m¶©H«$‘mg Am§Vaamï´>r¶ ‘°Jgogo cm^cm Amho. à˶oH$ {Xder doJdoJir {XKr-nwUo, ~m~mdmS>r ‘m§S>dJS>, Aml‘nwañH$ma {dOoVo S>m°. àH$me ~m~m Am‘Q>o AJa~Îmr dmnaʶm‘wio KamV gwIem§Vr, Ah‘XZJa, XmXÿ B§XmoarH$a A§Y An§J à‘wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV amhUma àgÞVm cm^Vo. AZoH$ J«mhH$m§Mr ^a^amQ> g§ñWm- B§Xmoar ¶m§Zm Xa‘hm AÞYmݶ {Xco AmhoV. S>m°. Am‘Q>o Hw$ð>>amoJr, Am{Xdmgr, Pmë¶mMo AZoH$ coIr nwamdo H§$nZrH$S>o OmVo. gÝ‘Vr ~rO{ZHo$VZ hS>nga nwUo ¶m H$aVmZm ’$mcHo $ H§$nZrZo g§ñWogdmñVì`mZo mR>r gwà{gÕ g‘mOgonw {dH$m qgYyVmB© dݶàmUr g§ajU _hmamO AmXr H$m‘o g‘mOmgmR> r AmhoVR. >ì¶dgm¶ g§VmOr d Jdaeo _hmamO dmUr `m§À`m {ZV H$arV AmhoV. ˶m§Zm Am{W©H$ ‘XV AZoH$ gm‘m{OH$ g§ñWm§Zm gT>i hÎmmZo gnH$mi ¶m§Zm 51 hOmam§Mr ‘XV XoʶmV Amcr. EHy$U 23 g§ñWm§Zm ’$mcHo$ H$aʶmMr ’$mcHo$ J«wnMr BÀN>m AgyZ ¶m ‘XV Ho$cr Amho. dmZàñWml‘ - VioJmd ñQ>oeZ, E’$.E‘.gr.Or.V’©o$ gmhç Ho$co OmVo. H$m¶©H«$‘mÀ¶m {Z{‘ÎmmZo S>m°. Am‘Q>o `m§À¶m "cmoH${~amXar àH$ën' - ho‘cH$gm ¶m daXmZ d¥Õml‘ qhOdS>r, nwUo, óreº$s

25 ‘o 2014

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) 30 Vo 40 [hadr {hadr{_aMr {_aMr -3030 Vo 40 [S>{S>¨Jar§Jar - 30 Vo3040 H$m§H$m§ XmXm - 12 25 Vo 30 Mdir Mdir - 30 ZdcH$mocc - 30 Vo3040 ~Q>~Q>mQ>mmQ>m - 22 30 Vo 40 ZdcH$mo {_aMr- 30 30 cgy H$mH$S>r r - 25 ir {_aMr Vo 40 cgyUZ - 100 60 Vo 120H$mH$S> 20 Vo 30 T>mT>o~mo~ir Amco - 80 nmnS> 100 Amco 140Vo 100 nmnS> r r - 40 40 Vo 50 eoeoddJmJm - 80 Vo 30 30 Vo 40 nS>nS> 40 ^|S^|>rS>r - 30 didi - 30 40 Vo 40 ~rQ>~rQ> - 35 Vo 20 Jdma - 30 60 Vo 80 âcm°âcm° Jdma dada - 30 30 Vo 40 H$moH$mohhimim - 60 Vo4080 40 Vo 50 H$mo~H$mor ~r - 25 60 Q>mQ>o_mo_°Q>m°Qo >mo - 10 20 Vo 30 T>o_T>goo_go - 40 Vo 40 30 Vo 40 dm§Jdm§r Jr - 4020 Vo 60 Vm§~S>m ^monim - 30 Vo 40 XmoXmoSS>H>H$m$m - 25

Vm§gw~aS>Um -^mo40 nim Vo2060 gwZmai aU - 12 Vo3015 XwYr^monim - 2012Vo 30 Zmai \$ag~r dS>m) XþYr ^mo(lmdU nim Ko15 \$ag~r30 Vo 40100 H$ƒrKodHoS>$irm) (lmdU 20 VoHo$cr 30 /60S>PZ H$ƒr _Q>HH$s$s - 60 60 Vo 80 _Q>

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$moH$moqW~ra mnmV -156 Vo 10 H$m§XXmnmV {W§~ra 12 - 5 Vo 10 H$m§ _oWr _oWr 12 MmH$dV MmH$dV -156 Vo 10 - 5 Vo 10 H$aS> eony eony -54 Vo 8 H$aS>BB© © - 15 7 Vo 10

nwnw{[XZm XZm - 85 Vo 10 amO{Jam amO{Jam- 510Vo 10 A§A§~~mS>mS>r r - 810Vo 10 MwMwHH$m$m - 5 12 Vo 10 _wi_wio o - 410Vo 8 nmcH$ - 48 Vo 6 nmcH$ MdiB©- 45Vo 10 MdiB©

~~m~mB© ^go ¶m§Zm Xodmkm VioJmd ñQ>oeZ, {X. 16 : gm§JwS>u (Vm. IoS>) ¶oWrc gm‘m{OH$ H$m¶©H$˶m© ~~m~mB© {dîUy ^go (d¶ 85 df©o) ¶m§Mo Aënem AmOmamZo {ZYZ Pmco. H¡$. ~~m~mB© ^go ¶m§À¶m ‘mJo {ddm{hV XmoZ ‘wcJo d XmoZ ‘wcr VgoM ZmVd§S>o-nVd§S>o Agm ‘moR>m n[adma Amho. ˶m ‘mdiMo Am‘Xma ~mim ^oJS>o ¶m§À¶m Am˶m Va VioJmdMo ‘mOr CnZJamܶj AemoH$ D$’©$ A§H$c ^oJS>o ¶m§À¶m ^{JZr VioJmd ñQ>oeZ,nwa[X. 21 : H¡$cmg ^go ¶m§À¶m ˶m ‘mVmolr hmo˶m. Am{U H¥$[f{Zð> ñH$maàmá

VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21 :

VioJmd Xm^mS>o ehamÀ¶m {dH$mgmda AmYm[aV ‘m{hVrnQ>

"hr VioJmdZJar...' VioJmd Xm^mS>o, {X. 20 : Joë¶m n§Mdrg dfmªV VioJmd Xm^mS>o ehamZo Am¡Úmo{JH$, e¡j{UH$, amOH$s¶, gm‘m{OH$ B. gd©M joÌm§V C„oIZr¶ àJVr Ho$cr Amho. gdmªJgw§Xa Agm nm¡am{UH$, Eo{Vhm{gH$, gm{hp˶H$, Ym{‘©H$ Am{U H$cm d g§ñH¥$VrMm dmagm ¶m ehamcm cm^cm Amho. nm¡am{UH$, Eo{Vhm{gH$ H$mi Vo AmVmMo AmYw{ZH$ VioJmdÀ¶m àJVrMm AmT>mdm

KoUmam "hr VioJmdZJar...' hm ‘m{hVrnQ> "’w$cmoam {H«$EeZ' ~ZdV Amho. g§H$ënZm, coIZ, {X½Xe©Z Am{U {Z{‘©Vr O¶lr Hw$cH$Uu ¶m§Mr Amho. ¶m ‘m{hVrnQ>mcm VioJmdÀ¶m {dH$mgmV hmV^ma cmdUmao Wmoa nwéf, g§V, gm{hp˶H$, H$cmào‘r VgoM amOH$s¶ Am{U gm‘m{OH$ joÌmV H$m‘ H$aUmè¶m 춺$s Am{U g§ñWm§Mm n[aM¶ ¶mV Agoc. 45 {‘{ZQ>m§À¶m ¶m ‘m{hVrnQ>mcm ìhr.gr.S>r. ê$nmV à˶oH$mcm

Amnë¶m g§J«hr R>odVm ¶oUma Amho. gaH$mar, gm‘m{OH$ H$m¶m©c¶, XdmImZm, emim ¶m§gmo~VM Oa Amnë¶m g§ñWoMr, ’$‘©Mr, ñdV:Mr ‘m{hVr ¶mV g‘m{dï>> H$aʶmgmR>r (gewëH$) g§nH©$ gmYmdm. VgoM AmnUmg Agcocr ‘m{hVr nwT>rc nζmda H$idmdr AJa g§nH©$ gmYmdm. g§nH©$ - 9921078701 nÎmm - O¶lr Hw$cH$Uu, 19/1, gw¶moJ Anm. d¡Ú H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o, 410506

M§nm~mB© ndma ¶m§Mo {ZYZ

EH$ ¶eñdr OrdZ lr. gwaoe AÌo (Aܶj, ‘. gm. n. ‘mdi emIm) coIH$, H$dr, CÎm‘ dºo$ ¶m§Mr àH$Q> ‘wcmIV KoVrc - lrH¥$îU nwa§Xao H$m¶©H«$‘ - ~wY., {X. 28/5/2014, doi - 5.30 dm. ñWi - AZ§Vamd Mm’o$H$a g‘mO‘§[Xa.

âc°Q> ^mS>çmZo XoUo dZ ~rEMHo$ âc°Q> cm¶Ýg ³c~Odi, H$S>mocH$a H$m°cZr VioJmd Xm^mS>o ¶oWo ^mS>çmZo XoUo Amho. gd© gwIgmo¶tZr ¶wº$ ^mS>o Anojm 7,000 é. n¶ªV d {S>nm°{PQ> g§nH©$ - ’$moZ Z§. 02114-222530 ‘mo.- 9730610223

Zm§XmVio gm¡»J¶^ao md `oWrb àdmem§À`m dmT>Ë`m VH«$mar : H$madmB©Mr _mJUr VioJmd ñQ>oeZ, [X. 19 : ^JV-Xidr

e{eH$m§V cú‘U ^JV (VioJmd ñQ>oeZ) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. gm¶cr {hMm {ddmh kmZoída ~~Z Xidr (VioJmd Xm^mS>o) ¶m§Mo nwÌ {M. gmo‘ZmW ¶mO~amo~a e{Z., {X. 24/5/2014 amoOr Anydm© JmS>©Z ‘§Jc H$m¶m©c¶, damio amoS,> VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo Pmcm.

dmñVwem§Vr Am¶w{d©‘m ‘hm‘§S>imVrc A{YH$mar Za|Ð åhgy H$moino d gm¡. Zrc‘ ¶m§À¶m KamMm (Am{X˶) dmñVwem§Vr g‘ma§^ Jwê$., {X. 15/5/2014 amoOr gX²Jwê$ZJa ¶oWo Pmcm. ˶m{Z{‘Îm gm¶§. 7 Vo 9 ¶m doioV ^moOZ g‘ma§^ Am¶mo{OV Ho$cm hmoVm.

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 16 : Hw§$S>‘im (B§Xmoar) ¶oWrc AmXe©‘mVm lr‘Vr M§nm~mB© kmZmo~m ndma (d¶ 102 df©o) ¶m§Mo ZwH$VoM d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. H¡$. M§nm~mB© ndma ¶m§À¶m nümV {ddm{hV 5 ‘wcJo d 4 ‘wcr, ZmVd§S>o, nVd§S>o Agm n[adma Amho. ˶m§À¶m d¶mMm eVH$‘hmoËgd gmohim ‘moR>çm à‘mUmV gmOam

H$aʶmV Amcm hmoVm. ˶m ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o ¶m§À¶m ^{JZr Va H¥$fr ~mOma g{‘VrMo ‘mOr g§MmcH$ {edmOr ndma ¶m§À¶m ‘mVmolr Am{U g§V VwH$mam‘ gmIa H$maImݶmMo g§MmcH$ g§^mOr ndma ¶m§À¶m ˶m MwcVr hmo˶m.

Tutions

From K.G. to Vth std English Medium, C.B.S.C., I.C.S.C. Maharashtra Board Contact Mrs. S. Saifee Ph. 7875225501 (Twenty Eight years experience in Teaching)


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a cm {eHy$¶m hm‘m©o{Z¶‘ ho dg§V JOmZZ Xoenm§S>o ¶m§Mo nmMdo nwñVH$. AmYrMr Mma nwñVHo$ doJdoJù¶m {df¶m§da àH$m{eV Pmcocr AmhoV. ho nwñVH$ g§JrV ¶m {df¶mdarc Amho. coIZ-dmMZ ¶m§Mr AmdS> aº$mVM Agë¶m‘wio godm{Zd¥ÎmrZ§Va Oo Oo nm{hco, Oo Oo AZw^dco nwñVHo$ {chÿZ àH$m{eV Ho$cr. AmVm ˶m§Zr "g§JrV' hm {df¶ KoD$Z Amnë¶m dmMH$m§gmR>r ˶m§À¶m hmVmV ho nmMdo nwñVH$ {Xco Amho. B.g. 1816 Vo 1840 ¶m Xaå¶mZ hm‘m©o{Z¶‘ ho nyU© dmÚ AmH$mamcm Amco. EñeoZmcmI, pûc‘~mI ¶m O‘©Z dmÚH$mam§Zm d n°[ag‘Yrc Aco³Pm§S>a ’«$mÝgdm ¶m§Zm emoYmMo lo¶ Amho. ˶mZ§Va qgWogm`Pa, A°H$m°[S©>¶Z hr Vem àH$maMr gwYm[aV Zdr dmÚo àMmam§V Amcr. Xoenm§S>o ¶m§Zr gwédmVrcm ¶m dmÚmMr nyU© AmoiI H$ê$Z {Xcr Amho. ˶mZ§Va Jm¶Z-dmXZ-ñda, gya, amJ, ZmoQ>oeZ (ñdacoIZ) ¶m Jmoï>r ~marH$-gmarH$ Vnerc XoD$Z gmo߶m ^mfoV gm§{JVë¶m AmhoV. ‘§Ð, ���ܶ‘, H$mo‘c, Vrd« ñda, arS>g AWdm gya, IO©, Za d ‘mXr ¶m OmVr åhUOo H$m¶, VgoM ’$mopëS>¨J, H$nca, ñHo$cM|Oa d Bco³Q´>m°{ZH$ ho hm‘m©o{Z¶‘ àH$ma, hm‘m©o{Z¶‘ d qgWogm¶Pa ¶mVrc ’$aH$, ^mdJrVo, ^OZo dJ¡aogmR>r H$moUVo àH$ma dmnamdoV, hm‘m©o{Z¶‘Mr H$miOr H$er ¿¶mdr ¶mMr gmÚ§V

M

Jm¡ademcr eha! a goZmnVr C‘m~mB© Xm^mS>o, gaXma I§S>oamd Xm^mS>o ¶m§À¶m namH«$‘mZo B{VhmgmV AOam‘a Pmcoco eha åhUOo VioJmd Xm^mS>o. aUdra, aUam{JZrMo eha, H$cmd§V, gm{hp˶H$m§Mo eha! {dMmad§V, g‘mOgwYmaH$ ¶m§À¶m nXñnem©Zo nwZrV Pmcoco eha! ñdÀN>, {Z‘©i hdoMo eha! nwUo‘w§~B© ¶m ‘moR>çm eham§Mm Xþdm åhUOo VioJmd Xm^mS>o, Agm Mm¡’o$a cm¡{H$H$ Agcoco Jm¡ademcr eha ^maVr¶ KQ>ZoMo {eënH$ma, ^maVaËZ S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ¶m§Zr second Home gmR>r {ZdS>co. {d{eï> hoVyZo H$mhr EH$a O‘rZ IaoXr Ho$cr d EH$ ñdV:gmR>r {ZdmgñWmZhr ~m§Yco. ~m~mgmho~m§Zr ˶m§À¶m OrdZmVrc H$mhr H$mi VioJmd ‘w¸$m‘r ì¶VrV Ho$cm Amho. AmOhr ˶m§À¶m AmR>dUr§À¶m IwUm EoH$md¶mg {‘iVmV. ZJa n[afX VioJmd Xm^mS>o ¶m§À¶m dVrZo S>m°. Am§~oS>H$am§Mo {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ H$aʶmMo {ZpíMV Ho$co Amho, hr ~m~ A{^Z§XZr¶ d VioJmddmgr¶m§À¶m Ñï>rZo A{^‘mZmMr Jmoï> Amho. ¶m Jmoï>rZo VioJmd ehamÀ¶m cm¡{H$H$mV ^aM nS>cr Amho. ¶mo½¶ {Z¶moOZ d XÿaXeu {dMma H$ê$Z S>m°. Am§~oS>H$am§À¶m {ZdmgñWmZmcm g§{dYmZ ^y‘rMm XOm© àmá H$ê$Z XoVm ¶oB©c. S>m°. ~m~mgmho~m§Mm ~§Jcm ¶oUmè¶m ^mdr {nT>rg n«oaUmXm¶r R>aoc, Aem àH$maMo {Z¶moOZ ZJan[afXoZo H$amdo, ˶mgmR>r OmXm OmJoMr VaVyX H$amdr d S>m°. Am§~oS>H$am§Mo ^ì¶ ñ‘maH$ H$aʶmH$m‘r ¶mo½¶ Vr H$m¶©dmhr H$amdr. ¶m KS>rcm ^maVmVyZM Zìho Va naXoer n¶©Q>H$hr ~m~mgmho~m§À¶m ~§Jë¶mg ^oQ> XoʶmgmR>r ¶oVmV d ZV‘ñVH$ hmoVmV. ^maVmcm cmoH$emhr àUmcrMr VÎdo ~hmc H$aUmam. ñdmV§Í¶, g‘Vm, ~§YwVm `m VÎdm§Mm nwañH$Vm©, ‘hmZ g‘mOgwYmaH$, {dMmad§V, coIH$, VÎdk, àH$m§S>n§[S>V, ¶wJnwéf, ~moYrgÎd S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$am§Mo {ZdmgñWmZ Am§Vaamï´>r¶ n¶©Q>ZñWi d àoaUmñWi ìhmdo d ˶mgmR>r ZJan[afXoZo ¶mo½¶ YmoaU AmImdo, AerM Anojm d g{XÀN>m. - lr. Ec. S>r. H$m§~io VioJmd Xm^mS>o

g

eãXH$moS>o H«$. 183 1

2

3

6

5

7

8

9

10

11

12

13

eãXH$moS>o H«$.182 Mo CÎma

14

15

17

18

19

20

Am

em

i

fm

T>

H$

c

nm

d

i

n

H$

S>

J

Q>m

a

n

V

dm

Å>r

nm

‘m

D$

Km

a

V

S>

dm

V

a

I

cr

n

16

21

H§$

Am

^y

c

a

S>

‘m{hVr ˶m§Zr ¶m nmgï> nmZmV {Xcr Amho. eodQ>r Mma nmZm§Mo n[a{eï> gwÕm OmoS>co Amho. H$moU˶m doir H$moUVo amJ ¶mo½¶, åhUOo, nhmQ>o, gH$mir, Xþnmar g§Ü¶mH$mir, amÌr doJdoJù¶m g‘¶m§gmR>r doJdoJio amJ ¶moOcoco AmhoV. ^yn, ¶‘Z, Amgmdar, I‘mO, ^¡adr ¶m§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xcm Amho. Amamoh, Adamoh, nH$S>, WmQ> åhUOo H$m¶ Vohr gmoXmhaU ñnï> Ho$co Amho. nm§T>è¶m nÅ>>çm, H$mù¶m nÅ>>çm§Mo a§J doJio H$m? ˶m§Mm Cn¶moJ Ho$ìhm d H$gm H$amdm ho g{MÌ XmI{dcoco Amho. eãXàYmZ Jm¶H$sV Cnemór¶ åhUOo ZmQ>çJrVo AgVmV. gwJ‘ g§JrV åhUOo ^º$sJrVo, ^mdJrVo, dJ¡ao. JrVJm¶Z H$aUo åhUOo X¡dr XoUJr Agmdr. ¶mH$[aVm ñdam§À¶m ‘mܶ‘mVyZ hm‘m©o{Z¶‘ d qgWogm¶PaÛmao ho gwJ‘ g§JrV àH$mamVrc JrVo gmXa H$aʶmgmR>r cmJUmao Amdí¶H$ VodT>o g§JrVemómVrc kmZ XoʶmMm ˶m§Mm

AmS>do eãX 1) X[aÐr, H§$Jmc 4) ‘mݶ, ng§V 6) Á¶mMm Xþcm©o{H$H$ Pmcm Amho Agm 8) gmS>rMm eodQ>, Q>moH$ 9) H$éUoZo Ho$cocr ¶mMZm 10) éMr, JmoS>r 12) cm^, ^m½¶ 14) S>moHo$, ‘ñVH$ 15) {h§‘V, Omoa, eº$r 17) {‘lU, {IMS>r 18) ¶WoÀN>, {dnwc 19) ‘mohmoar 20) œmg/dmg ¿¶m¶Mm Ad¶d 21) O§Jc, dZ. C^o eãX - {ZXm©of 2) MamMwg, Vm|S>mcm ¶oB©c Vo ~mocUo 3) ‘moR>r ZXr 4) Aeº$ 5) {ddmhmgmR>r ew^‘whÿV© Agcocm {Xdg 7) AZoH$ añVo {‘iʶmMo {R>H$mU 11) Amerdm©X, Zdam ‘wcJm 13) Jmoï> 14) {edUmdi 15) ^rVr, YmñVr, Oa~ 16) aVrMm nVr, 17) Vé§J 18) {Z{fÕ, haH$V

S>

cy

hm

Mcm {eHy$¶m hm‘m©o{Z¶‘!

eãXH$moS>o H«$. 183

4

H$

25 ‘o 2014

V

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

Wm

131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd-Xm^mS>o 410 506

hm ñVw˶ à¶ËZ Amho. g§JrVH$mam§Zm, JrVmcm amJmÀ¶m ñda‘mcm§À¶m ‘mܶ‘mVyZM Mmc cmdmd¶mMr Agë¶m‘wio amJm§Mo gå¶H$ kmZ AgUo Amdí¶H$ Amho. VgoM JrV H$moU˶m doiogmR>r Jm¶Mo Amho hr doihr JrVm‘YyZ AW© ‘mhrV Pmë¶mZ§Va amJmMr {ZdS> H$amdr cmJVo. hr Jmoï> ¶m nwñVH$mÀ¶m dmMZmVyZ g‘OVo. hm‘m©o{Z¶_ {eH$Umè¶m Zd»¶m§Zm ñdacoIZ, hm‘m©o{Z¶‘ ~moQ>o R>odʶmgmR>r nÕV VgoM amJ, Vmc, IQ>H$m, VrZ gáHo$, nmœ©g§JrV, å¶w{PH$ nrgog, VmZm, Amcmnr, q‘S>H$m‘, Q>moZ, ÜdZr B’o$³Q> ¶m§Mo gwñnï> AW© ‘m{hVrH$arVm {Xcoco AmhoV. JrVmÀ¶m ZmoQ>oeZMr Amnë¶m gmoB©à‘mUo "JrVmÀ¶m eãXm§Mr d ˶m§À¶m ñdam§Mr' ‘m§S>Ur H$ê$Z KoD$Z ˶mdê$Z JrV dmO[dUo qH$dm g§JrVH$mam§gmaIoM ñdakmZ, ZmoQ>oeZ coIZ, kmZ AdJV H$ê$Z KoVë¶mZ§Va H$moU˶mhr "gm'À¶m nÅ>rV JrV ñdV:

9

åhUyZ AWdm Jm¶H$scm gmWg§JV H$aʶmMr j‘Vm R>odrV. JrV dmO[dʶmMo H$m¡eë¶ ñdV: {eH$mdo hoM C{Ôï> Agmdo. hm‘m©o{Z¶‘cm AmnU "g§dm{XZr' Ago Zmd {Xco Amho. Jm¶H$ d a{gH$ lmoVm ¶m§À¶mV g§dmX gmYUmao ho dmÚ åhUyZ "g§dm{XZr' Ago gm§JyZ dg§V JOmZZ Xoenm§S>o ¶m§Zr í¶m‘H$m§V ‘moS>H$, {H$aU ’$mQ>H$, S>m°. {MÌaoIm Xoe‘wI, AaqdX JO|ÐJS>H$a ¶m§À¶m g§X^mªMm C„oI H$ê$Z ˶m§Mo Am^ma ‘mZco AmhoV. AZoH$m§Zm H$mhr g§JrV {eH$mdo Ago dmQ>V AgVo; na§Vw Vo {Z¶{‘VnUo g§JrV ³cmgcm OmD$ eH$V ZmhrV. Aer ‘§S>ir ‘J KaÀ¶m Kar nwñVHo$ dmMyZ nwñVH$m§À¶m AmYmao g§JrVmMm Aä¶mg H$aVmV. Aem a{gH$m§gmR>r ho nwñVH$ AmídmgH$ d Cn¶wº$ Amho. C‘ccoco Jwcm~r a§JmMo H$‘i dmXH$mÀ¶m {R>H$mUr XmIdyZ d XmoZ AmZ§Xr Mohao Agcocr ‘wco, lmoVo, ho ‘Zrfm Jmoio ¶m§Zr {MÌrV Ho$coco ‘wIn¥ð> doJioM dmQ>mdo. nwñVH$mMo Zmd Mcm {eHy$¶m hm‘m©o{Z¶‘ coIH$ - dg§V JOmZZ Xoenm§S>o àH$meH$ - Zrcoe Jm¶H$dmS>, ì¶mg {H«$EeÝg, S>r 4, gm‘§V ãcm°³g, K§Q>mir nW, Zm¡nmS>m, R>mUo (n.) 400602 ‘yë¶ - é. 75/- ~miH¥$îU g. Om§^io gr-22, hf©c ao{gS>oÝgr, VioJmd ñQ>oeZ

h‘ gmW-gmW h¡!! AmdS>r{ZdS>r cjmV R>odë¶m OmVmV. Zì¶m [nT>rcm àmoËgmhZ {Xco OmVo. Qw>§~ g§ñWm hm ^maVr¶ AmVm Am‘À¶m Hw$Qw>§~mVrc {Vgar g§ñH¥$VrMm nm¶m Amho. [nT>r åhUOo Am‘Mr ‘wc§ gm‘§Oñ¶mZo AmYw{ZH$ OrdZe¡crZo Hw$Qw>§~ì¶dñWoVrc Zm˶m§Zm {d^º$nUm d O~m~XmarZo Hw$Qw>§~mMr nmR>amIU Amcm Agcm Var H$mhr Hw$Qw>§~ ‘mÌ H$arV AmhoV. H$Yr-H$Yr VmUVUmd ˶mcm AndmX AmhoV. ˶mn¡H$s EH$ d dmXmdmXr hmoVo; nU Vr VodT>çmnwaVrM R>odm¶Mr, Agm {Z¶‘ åhUOo Am‘M ^monio Hw$Qw>§~. Jocr 45 df©o BWo VioJmd‘ܶo dmñVì¶mg Amho, ˶m‘wio AmZ§X, AmXa d gdmªMr gmW Omonmgcr OmVo. Amho. ndZm S>°‘‘ܶo Ka d O‘rZ amOH$maU d g‘mOH$maU ho ^monio Joë¶mZo ‘mPo gmgao (~m~m ^monio) Hw$Qw>§~r¶m§Mo d«VM Amho d Vo lÕoZo ¶m§Zr VioJmd‘ܶo ñWcm§Va Ho$co. nma nmS>ʶmMo à¶ËZ Ho$co OmVmV. VoìhmnmgyZ ^monio Hw$Qw>§~r¶ BWo AmVm nwVUr-nwVʶmMo c¾ Pmë¶mZo JwʶmJmoqdXmZo Zm§XVmhoV. AmVm AmJmeo d T>mo~io hr VioJmdMrM gmgy-gmgao h`mV ZmhrV; nU ˶m§Mr VrZ ‘wco, gwZm, ZmVd§S>m§Zr ho Hw$Qw>§~§ Am‘À¶mer OmoS>cr Jocr Hw$Qw>§~nU Omonmgc§¶. {Oìhmim, ào‘, AmhoV. ¶m gdmªZm EH${ÌVnUo ~m§YʶmMo gd© lo¶ Z¸$sM Amåhm AmnwcH$sZo hr Zm˶mMr Jw§’$U Omdm§Zm Úm¶cm nm{hOo. H$maU AmOhr ‘O~yV R>odcr¶. VrZ Mwcr (EH$mM AnmQ>©‘|Q>‘ܶo) doJdoJù¶m {ó¶mM ho gd© H$ê$ eH$VmV. AmO OmJ{VH$ Hw$Qw>§~{XZmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo Agë¶m Var à˶oH$ gU AmOhr "h‘ gmW-gmW h¡' hr ^mdZmM EH$ÌM homVmV. Xgam, {Xdmir, Amåhmcm ‘hÎdmMr d AmZ§XXm¶r Jm¡ar, JUnVr, ZdamÌ ¶m gJù¶m Amho. gUmMm AmZ§X ˶m‘wio [ÛJw{UV - H$ënZm ^monio hmoVmo. à˶oH$mMo dmT>{Xdg AmdOy©Z VioJmd ñQ>oeZ gmOao Ho$co OmVmV. à˶oH$mÀ¶m

Hw$


gmám[hH

kmZm§~a

A§~a

k

25 ‘o 2014

10 l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

l

g§V gmonmZXodm§Mo A^§J d BVa H$mì`aMZm 108

~«÷M¡VÝ` lr Jmo§XdboH$a _hmamO ‘ܶ‘ pñWVrVcr ‘mUgo g§JVrcm Mm§Jcr

kmZoídam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ, gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVbo Amho. ^mJdV Y_m©MmM àMma XmoKm§Zr Ho$bm. ^º$sMr ^mdZm, ZrVr_yë`o, bmoH$m§V éOdbr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amnbm g§Xoe nga{dbm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$br Agbr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^º$sMmM àgma Ho$bm. Ë`m§Zr kmZoídam§À`m H$m`m©bm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$bo. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^º$sda A{YH$ Amho. na_oñdaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVbo Amho. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©ída^º$s H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

{d^mJ 10 dm ñVw{Vna A^§J 103 - gX²Jwê$ ñVwVr -3 O¡go nm¶minXr KZ & H$s ‘mJmS>çm nW gwJ‘ & V¡gm Vw‘Mm g‘mJ‘ & ~moYH$mcm &&1&& O¡go amO{dÚoMo gmYZ & H$m{¶H$mcm {ZamonU & B§{жm§ ^Ð qghmgZ & AZw^d Amnwë¶m &&2&& H$s ‘¥Ë¶m{g A‘¥VnmZ & ^wHo${c¶m àgmX nmdZ & VmÝho{c¶m {‘io OrdZ & {ZO©c dZt &&3&& H$s Xw:{I¶m Xþ:I OmoS>o & n[ag gm§nS>{c¶m ‘Z ‘moS>o & V¡gm Amåhm§ Aml¶ KS>o & gX²Jwê$Mm &&4&& Eogm Aml¶ H$ê${Z JhZ & ~moYo qgnwZr d¡am½¶nmZ & {damQ>d¥j {dñVrU© & Omcm Amho &&5&& Amåhm§ dºo$nU ho{M AdKS> & gX²Jwê$ H$sa lmoV¶m H¡$gm KS>o & dar ~moc{dVm MmS>o &

{dœm{M¶o &&6&& kmZoœam§Mm àVmngma & ñdê$ngarVm CÎmao nma & gmonmZm {ZH$Q> goOma & gX²Jwê$Mm &&7&& ^mdmW© nmUr hdo Agcoë¶mcm ‘oK, nm¶r MmcUmè¶mcm gmonm nW, Vgm Vw‘Mm ghdmg Amåhm ~moY H$ê$Z KoD$ BpÀN>Umè¶m§Zm ‘hÎdmMm Amho. earaYmè¶mgmR>r amO{dÚoMo {Zê$nU, B§{жm§Zm {dlm§VrgmR>r qghmgZ ho Ogo gwImdh, H$ë¶mUH$mar AgVmV Vgo Amnco AZw^d Am‘À¶mgmR>r H$ë¶mUH$mar AgVmV. - S>m°. ho_M§Ð X`mU©d H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ: 020 24250427

‘am¶cm Q>oH$coë¶mcm A‘¥VmMo nmZ, ^yH$ cmJcoë¶mcm n{dÌ Agm àgmX, {ZO©Z AaʶmV VhmZcoë¶mcm nmUr {‘iUo ho Ogo cm^H$maH$ Vgm Vw‘Mm cm^ Amåhmcm Amho qH$dm Xþ:Ir ‘mUgmcm Xþ:ImnmgyZ ‘wº$s XoUmam

MmH$scm nmR>r‘mJyZ Q´>H$Zo R>moH$aë¶m‘wio AnKmV hmoD$Z XþMmH$sñdma R>ma-XþMmH$s Kgaë¶m‘wio S>mo³¶mcm ‘ma cmJyZ XþMmH$sñdmamMm ‘¥Ë¶y - ^aYmd OmUmar H$ma Xþ^mOH$mcm YS>Hy$Z CcQ>cçm‘wio H$maMmcH$mMm ‘¥Ë¶y - añ˶mV Wm§~coë¶m Q´>H$cm (H§$Q>oZacm) Q>oånmo nmR>r‘mJyZ YS>H$ë¶m‘wio Q>oånmoMmcH$ J§^ra OI‘r Q´>H$ d ~g g‘moamg‘moa YS>Hy$Z Pmcoë¶m AnKmVmV ~g‘Yrc A‘wH$ BVHo$ CVmê$ R>ma, AZoH$OU OI‘r. Aem àH$maÀ¶m ~mVå¶m d¥ÎmnÌm§‘ܶo Zoh‘rM ¶oVmV. OdiOdi amoO åhQ>c§ Var Mmcoc. {deof åhUOo ¶m‘ܶo AZoH$Xm añ˶mcm Xmof {Xcm OmVmo. darc ‘Wio cjnyd©H$ dmMco Va cjmV ¶oB©c, H$s ¶m‘ܶo dmhZMmcH$mÀ¶m MwH$s‘wioM ho AnKmV Pmcoco AmhoV. AmnU nmhVmo, H$s AZoH$ dmhZMmcH$ ‘J Vo H$maMmcH$ AgmoV H$s XþMmH$s MmcdUmao AgmoV AJa Q´>H$ qH$dm ~gMmcH$ AgmoV. JmS>r MmcdV AgVmZm ‘mo~mB©c ’$moZda ~mocUo (hm àH$ma Va ’$maM H$m°‘Z Pmcm Amho. ¶mV ‘{hcm-‘wcrXoIrc ‘mJo ZmhrV.) hoë‘oQ> Z KmcVm XþMmH$s MmcdUo, AZoH$ XþMmH$sñdma Q´>H$-H§$Q>oZagma»¶m AdOS>

n[ag gmnS>cm H$s ‘Z ‘wº$ hmoVo Ver, Amåhmcm gX²Jwê§$Mm Aml¶ {‘imë¶m‘wio Am‘Mr pñWVr Pmcr Amho. Agm Amåhmcm Aml¶ XoD$Z, Am‘À¶mda JhZ Aem kmZ~moYm‘¥VmMm {eS>H$mdm H$ê$Z ‘moR>çm d¥jmgmaIm {dñVma Pmcm Amho, ‘moR>onUm àmá Pmcm Amho. Iao Va Am‘À¶mgma»¶mZo dº¥$Ëd H$aUo- BVam§Zm ~moY H$aUo, nmonQ>mcm ~mocVo H$aUo hr AdKS> Jmoï> H$er KSy> eH$Vo? Vr gX²Jwê§$À¶m H¥$no‘wioM KS>cr Amho. {dœmÀ¶m H$ë¶mUmH$[aVm, gX²Jwê§$ZrM Vm KS>dyZ AmUcr Ammho. kmZoœam§Mo na‘mËå¶mÀ¶m ñdê$nm{df¶rMo EdT>o coIZ, hm ‘moR>m namH«$‘, gX²Jwê$H¥$noZoM KSy>Z Amcm Amho. gmonmZXod åhUVmV, Amåhmcm gX²Jwê§$À¶m {ZH$Q>À¶m ghdmgm‘wio ’$ma cm^ Pmco AmhoV. gX²Jwê§$Mo ‘hÎd, ˶m§Zr {eî¶mV KS>dyZ AmUcoco n[adV©Z, ˶m§À¶m H¥$noMo gm‘϶©, AܶmË‘{dÚm nwT>o ZoʶmMo H$m¶© Aem AZoH$ {df¶m§da, ¶m A^§JmV, gmonmZXodm§Zr AmnwcH$sZo ’$ma gwaoI d gyMH$ eãXm§V ‘m§S>Ur Ho$cr Amho.

EH$m JmdmV Mmoam§Mr EH$ g^m ^acr. VrV H$mhr Mmoa åhUmco H$s, cyQ> H$am¶Mr Vr hmZr H$ê$Z H$amdr; Va H$mhtMo Ago åhUUo nS>co H$s, Hw$Umcm CJrM ‘mam¶cm ZH$mo, ZwgVrM cyQ> H$amdr; nU cyQ> H$amdr Ago gdmªMoM ܶo¶ hmoVo! Vgo Amnco hmoVo. EH$ åhUVmo, ì¶dhmaÑîQ>çm àn§M H$amdm; Xþgam åhUVmo, Vgo Zìho, ¶mo½¶-A¶mo½¶ nmhÿZ àn§M H$amdm; Va {Vgam åhUVmo, ñdV:Mm ñdmW© gmYyZ àn§M H$amdm; na§Vw XodmMo A{Yð>mZ R>odyZ àn§M H$amdm, Ago Hw$UrM åhUV Zmhr! gJù¶m§Zm àn§M "hdm' Am{U Xod Agcm Var Mmcoc.' åhUOo àn§M VodT>m Iam, Ago Vo ‘mZyZ MmcVmV. Xodm{df¶r ‘mÌ Ë¶m§À¶m ‘ZmV g§e¶ AgVmo. d¥Îmr {H$Vrhr ApñWa Agcocr ˶m§Zm MmcVo. Xmê$ {nD$Z ~ohmoe Pmcocm ‘mUyg ‘Zmcm ¶oB©c Vo JmUo JmVmo. Agm EH$ XméS>m JmUo JmV AgVmZm Xþgam XméS>m ˶mcm åhUy cmJcm H$s, "Aao, ho Agco JmUo H$m¶ åhUVmog? Vwcm H$mhr H$iV Zmhr.' Z§Va H$mhr doimZo VmoM àíZ n{hë¶m XméS>çmZo Xþgè¶m XméS>çmcm {dMmacm! ˶mà‘mUo, àn§MmV Á¶m§Mr d¥Îmr pñWa Zmhr, Aem cmoH$m§Zr dmQ>oc Vr ‘Vo à{VnmXZ H$amdr Ago KS>Vo, Am{U ‘J Vo EH$‘oH$m§Zm Zmdo R>odVmV. Amncm àn§MmVcm ì¶dhma hm Agm AgVmo. "Amåhmcm ~§YZo ZH$moV' Ago åhUUmao cmoH$ doS>oM g‘Oco nm{hOoV. g‘mO hm ~§YZm{edm¶ amhÿM eH$V Zmhr. IamoIa, ZmoH$arV ’$ma Ìmg Zgoc Va Vr ‘mcH$mBVH$sM gwImMr AgVo; CcQ> {H$˶oH$ doim ‘mcH$sMmM ’$ma Ìmg AgVmo. ì¶dhmamV AmnU Xþgè¶mMr c~mS>r AmoiIyZ dmJmdo EdT>rM c~mS>r Amnë¶mV Agmdr; nU ñdV: c~mS>r H$ê$ Z¶o, åhUOoM, Amnco S>mdnoM qH$dm c~mS>r cmoH$m§Zm ’$g{dʶmgmR>r Zgmdr. cmoH$m§H$Sy>Z Z ’$gʶmBVHo$M AmnU ì¶dhmar Agmdo. ì¶dhmamÀ¶m Ñï>rZo ~{KVco Va ‘cm ‘ܶ‘ pñWVrVcr ‘mUgoM OmñV ^oQ>cr. Vr ì¶dhmamcm Am{U g§JVrcm ’$ma Mm§Jcr AgVmV, H$maU Vr gd© ~mOy§Zr ‘ܶ‘ AgVmV; ˶m§Mo nmn ‘ܶ‘, nwʶ ‘ܶ‘, Am{U na‘mW©hr ‘ܶ‘M AgVmo. Agm ‘Zwî¶ doiàg§Jr H$O©~mOmar Pmcm Var MmcVmo; nU H$O© {H$Vr Agmdo, Va ¶m ‘{hݶmV XoD$Z Q>mH$Vm ¶oB©c BVHo$M.

añVo An(AmË‘)KmV dmhZm§Zm AmoìhaQ>oH$ H$aVmZm MwH$sÀ¶m ~mOyZo åhUOo nmicrM nm{hOo. gai añ˶mdahr Oa AnKmV hmoV Agoc Va ¶mcm O~m~Xma ’$º$ dmhZMmcH$ Am{U dmhZmÀ¶m S>mì¶m ~mOyZo AmoìhaQ>oH$ H$aVmV, JmS>r dmhZMmcH$M. ^aYmd Mmc[dUo, añ˶m§da {R>H${R>H$mUr gyMZm doJmZo dmhZ Mmc[dUo hr Va VéUm§Mr H«o$P Pmcr ’$cH$ cmdcoco AgVmV Ogo H$s, doJ‘¶m©Xm gy[MV Amho. AJXr Voam-Mm¡Xm dfmªMr ‘wc§hr H$aUmar nmQ>r, VgoM nwT>o emim Amho, Jmd Amho qH$dm hm°pñnQ>c Amho. JmS>r AaqdX am. T>dU H$ma, XþMmH$s ^aYmd Mmc[dVmZm VioJmd Xm^mS>o {XgVmV. hm àH$ma åhUOo nmXMmè¶m§À¶m gmdH$me Mmcdm, VgoM gmdYmZ, Ordmer Ioi Pmcm. nmcH$m§Zrhr AnKmVàdU joÌ B˶mXr. Aem BV³¶m chmZ d¶mV ‘wcm§À¶m hmVmV dmhZ XoVm H$m‘m àH$maÀ¶m gyMZm’$cH$m§H$S>o ~hþVoH$ dmhZMmcH$ Xþc©j H$aVmV. ‘J AnKmV Pmcm Va ¶mcm O~m~Xma Z¶o. dmñV{dH$ dmhVwH$sMo {Z¶‘ Z nmiʶm‘wioM AnKmVm§Mo à‘mU dmT>coco Amho åhUyZM H$moU? ¶mcm O~m~Xma Xþgam Hw$Ur Zìho Va ñdV:M dmhZMmcH$m§Zr dmhVwH$sMo {Z¶‘ nmiyZM dmhZ Amho. añ˶mMm Va Xmof ZmhrM. añ˶mMm Xmof MmcdmdrV, ¶m‘wio dmhVyH$ {Z¶§ÌH$ nmo{cgm§erhr AgcmM Va ’$º$ nmM Q>¸o$. n§MmÊUd Q>¸o$ Xmof hm dmhZMmcH$mMmM AgVmo, Ag§ ‘mP§ ñnï> ‘V Amho. dmXmMo àg§J CX²^dUma ZmhrV. ¶mgmR>r {g¾cMm ‘mZ amIUo, dmhZ Mmc[dVmZm ‘mo~mB©c ’$moZda Z H$maU, añVm Aé§X Amho, Vrd« CVma Amho, KmVH$ ~mocUo, Xmê$ {nD$Z dmhZ Z Mmc[dUo, añ˶m§da diU Amho, Aem {R>H$mUr MmcH$mZo doJ‘¶m©Xm

cmdcoë¶m gyMZm§Mo H$mQ>oH$moa nmcZ H$aUo, nmXMmar añVm Amocm§S>V AgVmZm ˶mMm ‘mZ amIUo, gdmªV ‘hÎdmM§ åhUOo doJmda {Z¶§ÌU, ¶mgmR>r AmYr hd§ ‘Zmda {Z¶§ÌU. dmhZmer Ioi åhUOo Ordmer Ioi åhUyZ g‘ñV dmhZMmcH$m§Zm ‘mPr Z‘« {dZ§Vr Amho H$s, dmhVwH$sMo {Z¶‘ nmim Am{U AnKmV Q>mim. Xþgè¶mMo OrdZ g§n[dʶmMm Vwåhmcm H$mhr A{YH$ma Zmhr. dmhZ hr H$mimMr JaO Agcr Var dmhVwH$sMo {Z¶‘ nmiyZ dmhZ Mmc[dUo hr g‘mOmMr Am{U à˶oH$mMr JaO Amho, ˶mgmR>rM añ˶mdaMm AnKmV hm AmË‘KmV R>ê$ Z¶o, ¶mMr H$miOr à˶oH$ dmhZMmcH$mZo KoVcr nm{hOo. ho cjmV R>odm. gyMZm§H$S>o ZH$m H$ê$ Xþc©j, H$mimMo$ ìhmc ^ú`. Oa VmoS>mc {Z¶‘mcm, nmaI§ ìhmc Hw$Qw>§~mcm. doJmMr Zem, H$ar OrdmMr XþX©em, Ooìhm OmB©c ‘ZmdaMm Vm~m, Voìhm Amho {VWoM Wm§~m. KoD$Zr {dlm§Vr AYm©-EH$ Vmg, ‘JM gwê$ H$am nwT>Mm àdmg...!


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

Jm¡V‘~wÕ O¶§Vr{Z{‘Îm ZoÌXmZ {e~ra

cmoUmdim, {X. 14 : ^JdmZ Jm¡V‘~wÕ O¶§Vr{Z{‘Îm ‘mZdm{YH$ma g§ajU g§KQ>Zm cmoUmdim emIm ¶m§À¶m dVrZo ZoÌXmZ {e~ramMo Am¶moOZ {X. 14/5/2014 amoOr H$aʶmV Amco hmoVo. CX²KmQ>Z cmoUmdim ZJanm{cHo$À¶m ZJamܶjm gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§À¶m hñVo Pmco. ¶m H$m¶©H«$‘mcm cmoUmdim ZJarMo ZJagodH$ g§O¶ Jm¶H$dmS>, ^mOnmMo eha Aܶj ~m~mgmho~ eoÅ>r VgoM nÌH$ma g§KmMo Aܶj {ZIrc H${dída, àdrU H$X‘, {demc {dH$mar ho CnpñWV hmoVo. ZoÌXmZmg§~§Yr {deof ‘mJ©Xe©Z ZoÌnoT>r nr. ~r. E‘. E. Mo S>m°. gm¡. C{‘©cm à^wUo ¶m§Zr Ho$co. ZoÌXmZmMr JaO, ZoÌXmZ H$moU

Ur ZmUr ~KʶmÀ¶m doS>mZo ‘cm nwaVo nN>mS>co. AZoH$m§Zm ’$moZ Ho$co. ^oQ>r KoVë¶m Am‘À¶m XþH$mZmV ~moS>©gwÕm cmdyZ Q>mH$cm. VioJmdmVrc Am‘Mo ñZohr A°S>ìhmoHo$Q> lr. {H$emoa Omoer åhUmco "Vwåhmcm EH$ Zmd XoVmo lr. àXrn gmR>o ¶m§Mo ì¶mhr lr. dg§V har AmnQ>o ¶m§À¶mH$S>o OwUr ZmUr AmhoV. ˶m§Zr ’$moZ Z§~ahr {Xcm. cJoMM ˶m§Zm ’$moZ Ho$cm Am{U ’$moZdê$Z {XcIwcmg, amOm‘mUgmMr AmoiI Pmcr. lr. dg§V har AmnQ>o dmerMo ˶m§Mm N>§X Amho nÎmo, ßcoB§J H$mS>© Zm‘mH$aʶmMm EoH$m¶cm WmoS>§ J§‘Vrera dmQ>co. nÎmo O‘m H$aUo? nU ˶m‘mJo ˶m§Mm ܶmg gVVMm emoY. d ì¶dpñWV g§J«h H$aUo ¶m‘mJrc H$ï> ^mamdco nU nm{hco H$s AM§{~V ìhm¶cm hmoV§. 40 dfm©nwdu ˶m§Zr cmoH$cÀ¶m nmggmR>r H$ìha KoVco ˶mV EH$ gw§Xa órMo {MÌ Agcocm nÎmm hmoVm. Vo nmhÿZ ˶m§Zr nÎmo emoYm¶cm gwê$dmV Ho$cr. {d{dY {MÌo, ZjrH$m‘, Om{hamVr, ZQ>ZQ>çm§Mo {MÌ Agcoco AZoH$nÎmo O‘{dco. AJXr añV¶mÀ¶m H$S>ocm nS>coco {‘Ì‘§S>irH$Sy>Z {‘imcoco. ZmVodmB©H$ {‘imcoco nÎmo EH$m d{hV {MH$Q>dm¶cm gwê$dmV Ho$cr. Am{U ~KVm nhmVm ˶m§Mm g§J«hmZo hOmamMm AmH$S>m Amocm§S>cm Am{U Amü¶© åhUOo EH$hr nÎmm {dH$V KoVcm Zmhr. ˶mgmR>r Aë~‘ ‘mÌ {dH$V KoVco Ago 12/14 Aë~‘ V¶ma Pmco. Am{U Ag§»¶ nÎmo {d{dY {neì¶mV Imo³¶mV ì¶dpñWV JQ> H$ê$Z nÎmo O‘m hmoD$ cmJco AmO ˶m§À¶mH$S>o Mma hOmamnojm OmñV nVo AmhoV.

Ow

H$ê$ eH$Vmo, ZoÌXmZmcm Y‘m©H$Sy>Z g§‘Vr Amho H$m¶? ZoÌ H$mT>ë¶mZ§Va Mohè¶mg {dÐþnVm ¶oVo H$m? g§nyU© S>moù¶m§Mo amonU H$aVmV H$m? ZoÌXmZ Ho$ë¶mZ§Va Ho$ìhm dmnaVo OmVrc, ‘mPo ZoÌ H$go dmnaʶmV ¶oVrc? {d{dY àíZm§daVr MMm© H$aʶmV Amcr d CnpñWVm§Zm ñcmB©S> emo XmI{dʶmV Amcm. ZoÌmXmZmgmR>r gw‘mao 200 ’$m°‘© ^ê$Z KoʶmV Amco. ¶m H$m¶©H«$‘mMo {Z¶moOZ {Za§OZ H$m§~io (Aܶj ‘m. g§. g§KQ>Zm) g§Xrn H$m§~io, àrdrU à. amoH$S>o ¶m§Zr Ho$co. gyÌg§MmcZ gm¡. Z§Xm Vm§Xio, ¶m§Zr Ho$co. Am^ma gm¡. d§XZm H$maHo$ ¶m§Zr Ho$co. H¡$cmg ‘moao, Aä¶ niUoH$Q>H$a ¶m§Zr n[al‘ KoVco.

N>§X doS>m n˶m§Mm ~mXehm gm¡. Á`moVr _w§Jr VioJmd Xm^mS>o

{‘Ì-n[a{MV EoHy$Z H$mhr ‘§S>ir hm g§J«h nhm¶cm ¶ody cmJco. AZoH$m§Zr ˶m§Zm ghH$m¶© Ho$co. nwʶmVrc "^mVwH$crÀ¶m ^m§S>çmMm g§J«h H$aUmao lr. {dcmg H$a§XrH$a ¶m§Zr ˶mÀ¶m d{S>cm§Zr g§J«hrV Ho$coco 150 Xþ{‘©i nÎmo {Xco. VgoM ‘Yw nQ>dY©Z, ehm ~§Yy ¶m§Zr Iyn ‘XV Ho$cr. ˶m§À¶m g§J«hmV EH$m gmaIm Xþgam nÎmm Zmhr. àdmgmV nÎmo IoiUmao AZoH$OU AgVmV ˶m§Vrc Z cmJUmam OmoH$a Vo ‘mJyZ KoVmV AemàH$mao ˶m§Mm N>§X dmT>V Jocm. Am{U "{dO¶ N>§XmonmgH$' ¶m N>§{Xï>m§‘ܶo Vo gm‘rc Pmco. Vo H$Yrhr nζmMm OwJma Ioico Zmhr nU cmoH$ ˶m§Zm "nζm§Mm ~mXehm' åhUy cmJco. N>§Xm‘wio ‘Z àgÞ amhVo. Xþ:I {dgaVmo' Ago Vo åhUVmV. ˶m§Mo nζm§Mo n{hco àXe©Z 30 {S>g|~a 2001 gmcr {dO¶ N>§XmonmgH$‘§S>im‘m’©$V {dconmc©o ¶oWo cmoH$‘mݶ godm g§KmÀ¶m {Q>iH$ ‘§{XamV ^aco. ˶mV AZoH$ cmoH$m§Mo {d{dY g§J«h hmoVo. Vo àXe©Z B©Q>rìhrdahr XmIdʶmV Amco. ˶m§Mr

25 ‘o 2014

11

~oamoOJmam§Zm à{ejU {dídZmW ^oJS>o nVg§ñWm EH$ Z§~aMr ~Z{dUma VioJmd Xm^mS>o, {X. 22 : ghH$ma joÌmVrc Zm‘d§V H¡$. n¡. {dídZmWamd ^oJS>o nVg§ñWoMo Aܶj åhUyZ Aê$U ^oJS>o ¶m§Zr gyÌo ñdrH$macr. g§nyU© nwUo {OëømV EH$ Z§~aMr nVg§ñWm Agm cm¡{H$H$ àmá H$ê$Z XoʶmgmR>r AmnU à¶ËZ H$ê$ Ago ˶m§Zr A§~acm gm§{JVco. hr nVg§ñWm cdH$aM {OOm‘mVm Mm¡H$mVrc ñdV:À¶m dmñVy‘ܶo ñWcm§V[aV hmoUma Amho. g§J«hmda IwZ hmoD$Z EH$m gXJ¥hñWmZo gmoݶmMm ‘wcm‘m Agcocm nζm§Mm H°$Q> {Xcm. AZoH$m§Zr {chÿZ {^àm¶ H$idco. AmVmn¶ªV ˶m§À¶m g§J«hm§Mo àXe©Z 14 Vo 15 doim doJdoJù¶m {R>H$mUr ^aco Amho. 25 ‘o 2013 ‘ܶo nwʶmVhr ~mcJ§Yd© H$cmXmcZmV {dZm‘yë¶ gdmªgmR>r ho àXe©Z VrZ {Xdg Vo Iwco hmoVo. nζm§À¶m g§J«hm~amo~aM 1) Xoe-{dXoer âcoB§J H$mS>©g, 2) Xoe-{dXoer ZmUr. 3) Xoe-{dXoer ZmoQ>m. 4) Xoe-{dXoer ‘mo~mB©c gr‘H$mS>©g. 5) Xoe-{dXoer nmoñQ>m§Mo ñQ>°ång. 6) Xoe-{dXoer H$mS>noQ>çmM§o H$ìhg©. 7) Xoe-{dXoer Zm‘d§Vm§À¶m ñdmjè¶m ˶m§À¶mH$S>rc OwʶmZmʶm§Mm g§J«h A^yVnyd© Amho ˶mV ˶m§Mm ‘wcJm namJ AmnQ>o ¶mMm ‘moR>m dmQ>m Amho. ˶m§Mr nËZr gm¡. em‘cm ‘wcJr ‘¥Umc, Jm¡ar AZoH$ {‘Ì‘§S>ir àXe©Z ^adʶmg ghmæ¶ H$aVmV. AZoH$ d¥ÎmnÌmVyZ, ‘m{gH$mVyZ, A§H$mVyZ ˶m§À¶m g§J«hmMo ^a^ê$Z H$m¡VwH$ Pmco. {deof åhUOo ˶m§Zr EH$hr ê$n¶m IM© ZH H$aVm Amnco {d{dY g§J«h dmT>{dco d gdmªZm {dZm‘yë¶ nhmʶmg Vo àXf©Z ^adVmV "ho coUo ¶m OÝ‘mMo' ¶m ZmdmZo hr àXe©Zo à{gÕ Amho. {edm¶ AmnU Agm N>§X OmonmgV Agmc Va Amnë¶mcmhr {dZm‘yë¶ nÎmo XoVmV. Vo åhUVmV... ¶mMr Xohr ¶mMr S>moim V¥á Pmco ‘mPo ‘Z nmhÿZ ‘mPm N>§X gmohim dmQ>Vo g§nmdo BWoM OrdZ AmO ˶m§Zr n§MmhÎmar nma Ho$cr Amho na§Vw AOyZhr ˶m§Mm CËgmhr Vê$Um§Zm cmOdUmam Amho. -g§nH$m©gmR>r nÎmm

dg§V har AmnQ>o Or, 202, Ho$edHw§$O, gmZnmS>m-dmer ’$moZ. 27812162, 9869104778

cmoUmdim, {X. 22 : A{hë¶m~mB© hmoiH$a J«m‘rU {dH$mg à{Vð>mZÀ¶m dVrZo cmoUmdim d n[agamVrc ~oamoOJma ‘wcm§‘wctgmR>r Amdí¶H$VoZwgma à{ejU H$m¶©H«$‘ gwê$ Ho$cm Amho. doJdoJù¶m {df¶m§Mo {ejU XoD$Z ˶m§Zm ZmoH$ar, ì¶dgm¶ H$aVm ¶mdm Agm ¶m‘mJo CÔoe Amho. cmoUmdù¶mVrc ¶ed§Vamd MìhmU g§Hw$cmVrc g^mJ¥hmV gH$mir 10 Vo 5 ¶m doioV à{ejU XoʶmV ¶oVo. Aën‘wXVrMo ì¶mdgm{¶H$ Aä¶mgH«$‘ {ZdSy>Z ‘mdi Vmcw³¶mVrc gd© ‘wcm‘wctZr ¶mMm cm^ ¿¶mdm d nmcH$m§Zr g‘j ¶oD$Z ^oQ>mdo Ago AmdmhZ à{Vð>mZMo g§ñWmnH$ g§XrnHw$‘ma ZmMU ¶m§Zr Ho$co Amho.

~miemór Om§^oH$am§Mm 168 dm ñ_¥{V[XZ gmOam VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : AmÚ _amR>r nÌH$ma, Xn©UH$ma ~miemór Om§^oH$a `m§Mm 168dm ñ_¥{V[XZ eha nÌH$ma g§KmV\}$ gmOam H$aÊ`mV Ambm. gmám[hH$ A§~aÀ`m H$m`m©b`mV Pmboë`m ~¡R>H$sÀ`m AÜ`jñWmZr nÌH$ma g§KmMo AÜ`j Eg.EZ. Jmonmio hmoVo. Om§^oH$am§À`m à{V_obm nwînhma g_n©U Ho$ë`mZ§Va Ë`m§À`m H$m`m©{df`r gwaoe gmIdiH$a, Eg.EZ. Jmonmio d A_rZ ImZ `m§Zr ^mfUo Ho$br. ~r. E_. ^go, gwZrb dmiw§O, amYmH¥$îU `oUmao, {dbmg ^oJS>o, AVwb ndma, {dZ`m Ho$gH$a,

nmZgao _°S>_, VmË`mgmho~ Ym§S>o, _Zmoha Xm^mS>o `mdoir CnpñWV hmoVo.

""B§J«OrMo AZwH$aU' ‘amR>rM ~mocr Am‘wMr, ‘amR>rM ~mUm Var {Z˶ nmZ hcoZm Am‘wMo, B§J«Or ^mfo{dZm ¶oWo g§»¶m KQ>cr, ‘amR>r ^m{fH$ emim§Mr ‘amR>r emim§Mr, dmH$cr Amho ‘mZ AZ² ‘moS>cm Amho H$Um åhUyZM ~mc{JVhr AmVm "¶oao ¶oao nmdgm' Zmhr Va Rain Rain go Away åhUm gwê$dmV AmVm, lr JUoemZo hmoV Zmhr OUy gañdVr, XodVoÀ¶m hmVr hr {XgVo A-B-C-D À¶mM. gwam§Mr drUm ’o«|$M, O‘©Z, B§J«Or, gd©? naH$s¶ ^mfm§Zr AmO H$mT>cm Amho ’$Um ˶mVhr, H$mimMr JaO B§J«OrM åhUm ImÚ g§ñH¥$Vrhr ~Xccr ¶oWo ê$OH$a OodUm§Vhr ~J©a AZ² {nÂPm Amcm ‘amR>‘moir ^mOr-^mH$arMr JmoS>r ‘amR>r ‘mUygM {dgacm

‘amR>r g§ñH¥$Vr H$cm dmL²>‘¶ ¶m§Mm KoVcm dgm Q>mH$cm ‘amR>‘moù¶m gU, CËgd, g‘ma§^m§Mm gmohim gmam B{Vhmg, O‘m Pmcm gmS>rÀ¶m OmJrhr AmVm, OrÝg-Q>m°n Amcm AmB©-~m~m§Mm ~mi cmS>H$m AmB©-~m~m§À¶m EodOr ˶m§Zm ‘å‘r AZ² S>°S>r åhUy cmJcm AmO Amåhr {‘i{dco ñdmV§Í¶ Oar Var 21 gmì¶m eVH$mVhr gX¡d B§J«Om§MmM CXmo CXmo H$com B§J«OrMr H$mg Yê$Zr nXar OUy B§J«Om§MmM dgm KoVcm H$mcMm, ‘amR>‘moim ^maVr¶ {’$ê$Zr naV AmO B§J«Om§À¶mM ‘¥JOimV Jwa’$Q>cm AZ² ñdmV§Í¶ {‘idyZhr AmO ‘aR>r g§ñH¥$VrMm {dH$mg Zmhr Va VoWo nXmonXr èhmg hmoD$ cmJcm. - Hw$. AZwOm g{Ve XmaeoVH$a VioJmd Xm^mS>o

H$moH$UMm ‘odm, KanmoM hdm? Vm|S>mcm Md AmUUmar gm§S>Jr {‘aMr (^acocr) Ira-{nR>c§WmcrnrR>mgmR>r Hw$irW nrR>, {nÎmem‘H$ MdXma H$moH$‘ gmoc (Am‘gyc) M{dð> CgirgmR>r H$S>do dmc ({~a§S> C’©$ S>mqi~r) gwIIwerV nmohm {‘aJw§S> KanmoM {‘idm. g§nH©$ - ‘wHw§$X H$a§XrH$a - 8600401331 gm¡. ‘Ywam H$a§XrH$a - 9689755131


gmám[hH

A§~a

{d{dY

25 ‘o 2014

12 112 2

_mYw $cH$Uu eoIaar HwAmo ìhmi g{MZ {~amOXma `m§Zm S>AÜ`jnXr m°ŠQ>aoQ>Mm à^mJ qnnar, {X. 25gÝ_mZ : _Z{dgo ehamÜ`jnXr

JwT>rnmS>ì¶mcm ‘amR>r Jmʶm§Mm gwaoc AmñdmX VioJmd Xm^mS>o, [X. 27 :

_mdi VmbwH$m `wdm EH$Vm _§M `m g{MZ {~amOXma `m§Mr _hmamï´> g§{dÚmWu KQ>ZoÀ`m go dVrZo eoIa^mD$ Zm, ZJago VioJdmdH$ ehamÀ`m Amoìhmi `m§Mr à^mJAÜ`jnXr AÜ`jnXr {ZdS> {ZdS> Pmbr. Am[XË` Pmë`m~Ôb gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. `mdo ir VioJmd Xm^mS>o, {X. 2{eamo : S>H$a `m§Zr hr AÜ`j A{Zb ‘amR> gmVH$a, Hw$Umb A{Ic ^maVr¶ r {ZdS> ZmQ>çg{Md Omhra n[afXo Mr VioI{OZXma Jmd Xm^mS>Hobú_U o$br. emIm eobma d Amo ìhmi, d {gÕr{dZm¶H$ mZ ¶m§r ÀCnpñWV ¶m hmoVo. H$m`© H$V} ew^oÀN>m à{Vð> XoÊ`mgmR> `mdoir ho_§V ~Îmo g§¶wº$ {dÚ‘mZo "JwT>rnmS>dm (nwUo {OëhmÜ`j) nhmQ>' hm H$m¶©H«$‘ Pmcm. [H$emo Jmd Xm^mS> oeZ)a {X. 22qeXo: ¶ed§Vio VZJa‘Yrc Jmoo i(ñQ> dcH$a ( Z JagodH$) rc ‘¡gm¡ . _mYwPmco ar _Yw Jw`odg§ éWOr XmZmda ë¶mH$a¶mHw$cH$Uu `m§Zm V^mD$ _moao ({damoYrnj ZoVo _Znm) {XëcrÀ`m {dídH$_m© Z `w{Zìh{g©Q>r H$m¶© H«$‘mg a{gH$m§ Zr JXuAmo Hon$cr amhÿb _m§OaoH$a (_mdi VmbwH$m \$m° a go ë \$ Eåßcm° ` _| Q À`mV\© hmo V r. g{Md) H$mo$ à^mXo dr (_wgVre §~B©), qeXo {X. 25(_mdi :> `m§Vmbw gm¡ . JrVm§ O cr Aamo a m, g‘« m Q> ""S> maqdÐ °ŠQ>aoQ> ZmQ> BZçg§_§{cQ> àmá CnmÜ`j) J{Xa, «m_aoMa'' ~mZwhmgdJa à^mXo rgÝ_mZ `oW(_mdi o "Xáa' H$merH$a d.CnmÜ`j) A‘mo c nmio HAmXr $a ¶m§Zm{dÝ` Zr H$m`©Hàmá Pmcm Amho gm{hË` jo Ì mcm Vmbw H $m $V} {MÌnQ> "WS>cmo© H${චAm`‘amR>E{e`Z {\$ë_ Vio JmdH$a a{gH$m§Mr gwaoc godm hoM Am‘Mo d«V, Ago gm§JVmhoV gwaoe YmoÌo, ˶m§À¶m Zì¶m-Ow Ý ¶m r CnpñWV hmo V o . H$ê$Z XoUmao coIZ XmIdÊ`mV Ho$ë`m_wio EH$ Ambm. ZdrZ COdrH$S> o JUoe H$mH$S>o Va S>mdrH$S>o gwaoe gmIdiH$a.A¸$cH$m§Xm AZ² ~mo~S>H$m§Xm \oJmʶm§ $ñQ>rìhb'_Ü`o dH$m`© a AmYm[aV amAgë`mMo H$m[aUr "‘mo nwTJ>rb à_mUo: Aj` CncãY Pmco Ë`m§ Zm Z¥’wì`mgnrR> Ë_m§ `{X½X{e© H $m \w $ bdm Im_H$a d g§ J rVH$ma $ccm' H$m¶© H«$_Jmd gmXaeha Ho$cm. g§KQ>H$) Am‘Zo-gm‘Zo Amco OaoHhm (Vio nmR> ë$a`mgm¶Pada gmnÌmV co VAmho m ZmJ{^S> qgWo ñdam§ amo˶m§ {F$frHo hVZ{dco o àe§ CnpñWV hmoOV¶åhQ> o. {Z_m© o S>b.m°. ~Q>mQ>çmÀ¶m Mmirnmer $e qeXo (CnmÜ`j) hf© ì`mnH$ d ~hþ C Ôo e r` co I Zm_w i o Yw ‘ mi, Am° ³ Q> m o n ° S > d a A{^[OV OmoaOmoamV ^m§Sy> cmJco... 1 Jm`H$dmS> (CnmÜ`j) ñdpßZb qnJio A^` H$m_V d S>m°. A§OZm ehm `m§Zr _ZmoJV ^{dî`mVrc co(ghg{Md) IHo$H$m§ ZmgwZdrZ {Xem {_iy e‘m© ¶m§ Z r gmW cr. a o e Am| H $ma {~Mo AiyMm H$m§Xm AZ² ì`º$ Ho$bo. eHo$c Agoh¶m§r ZË`mV åhQ>ëc¶mo Amho. gmIdiH$a r Jm[¶co nmVrMm H$m§Xm ‘m{h‘ §~gm¡ B©)., ¶m {X. 13 "h[aZm‘ Am‘Zo-gm‘Zo Amco S>(‘w m°. {~Zm' _mYwH$[~amÀ¶m ar :Hw$cH$Uu `oWrc O¡Z, ‘wcr (13 dfmªImcrc) - gm¶cr Q>oHo$ eomoaadrZo ma>q{dÚm g§ KZ {d. {d. {Q>¶m {‘lm, ‘wco (13 dfmªImcrc) ‘°^¡Znéio mO ‘Q>}X ZÁ`o A° Hð$°$VZ_Ü`o S>> ‘ZmJ[aH$ rMr dr§ñ~°H$ma S>q‘Q> Pmcr. Am`w d rH$ J^©79 XoR>r AZ² nmVtMr H~°$aSg‘már {ZHo _wg »`mÜ`m{nH$m ñnYm© ‘c~ma {hc ³c~ ¶o W o Zw H $VrM Pmcr. dra {XdmZOr {d. {d. Am{X˶ naXo e r, ‘w c r ZJamܶj gw a o e Ymo Ì o , ‘mOr Hw $ ñVr nmhÿ cmJco... 2 H$m`© H « $ _: gw J _ g§ J rV d Z§Va dm{S>`m _hm{dÚmc`mV àmÜ`m{nH$m Am`w‘hmamï´ d}XrH$ >mJ^© g§ñe H$maH$mH$S> hoñnY© S>o,mH°. $m§~mbmOr Vm§~o (15 dfmªImcrc) - amOdr g§nV {d. {d. gwa‘mMm H$m§Xm AZ² ¶mV VrcJUo 92 Mm gh^mJ Cn. ZJamܶj hmo Ëm.M`m.o ¶eñdr Ë`m§lra§ Mo nVr H$a $VZ $cH$Uu JHg$m§mB©H$bm{ZHo `m§ mdHwU hmoeaX Vgh^mJ: Z,m _Yw o Xm^mS>o {ZVrZ gm¶cr Q>oHo$, ‘wco (15 dfmª©Imcrc) - àUd H$moZmMm H$m§Xm Omonweñr,VH$ S>ñnY© m°. XoAmVm S>à‘w mVio °. I Jnmhþ H° $ S> ~ ar H§ $ nZrV A{YH$mar hmo V o . Va ñWi: AZ§ V amd Mm\o $ H$a nmo ñ Q> m _Ü`o CnbãY Amho . gdbVrÀ`m emh emirJ«(‘mZX m‘ ^§S>mg{Md) ar, A{Zcd AmZ§X IQ>XramD$ O¡Z {d. {d. O¶Xod ‘oZZ, ‘wcr (17 Am‘Zo-gm‘Zo Amco S>XamV dg§ Hw_Ü`o ho {hc Zm_m§$b. {H$VVar dfmª©Imcr) - amOlr g§nV {d. {d. ê$Vwam CndmgmÀ¶m ’$amimgmR>r 670 Vo {_iy eHo (~°Y‘m© Sm°.>q‘Q> Z VBÝMmO© -$cH$Uu ‘c~ma ³c~) {YH$mar dén`o Aݶ CnpñWV g_mO_§ [amd Xa ZmJ[aH$m§ Z r `mMm bm^ ¿`mdm, Ago Omoer ‘wco (17 dfmª©Imcrc) ¶e {Vdmar {d. new åhUyZ{HofH$ Amo ¶m§hmo Àdma: nm[aVmo XoÊi¶mV V¶mdo. ¡ÚhñVo gm¡~w. Y{dZ¶m $gH$a ¶m§Ico ZrAmco.OmVmV. ñdV:M H$mn H$ê$ cmJco...3 dma [X. 5/3/2014 AmdmhZ nmo ñ Q> _mñVam§ Z r Ho $ bo Amho . ñnY© {ZH$mc cà‘mUo - ‘wcË`m§ o ‘amR> (10 {d.gmXa O¶XodH$aVmZm e ‘oZZ.(S>mdrH$Sy>Z) g‘«mQ> H$merH$a, JrVm§ >Mm ~hþ Pmë`m~Ôc Mo r JrVo O.crg§Aamo gyS>Ìm°ŠoMg§Q>o MaoQmcZ Ho$co_nw.mZT>ràmá - gm¡ JrVmam.gw. nmQ>UH$a, do i H $mir 5.30 (g§ nmcrc) H©:$ gm`§ : 02114222439) dfmª I àÁÁdc cmo I § S > o {d. {d. àIa A{^Z§XZ hmoV Amho. ‘w§~B©

Am{e`mMr {MÌnQ> _hmoËgdmV "Xáa'

~°S>q‘Q>Z ñnY©oV AmOhr ‘wcm§Zm ag Amho ~a§!

H$m§XoM H$m§Xo

Ph: 02114-231555


Saptahik Amber 25 May 2014 Ank