Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

XH$ _°_°WW_°_°{{Q>Q>ŠŠgg ** ng© ng©ZZ°{°{cQ> cQ>rr S>S>oìoìhcn_| hcn_|QQ> > ** dodo{{XH$ ñnmoHH$Z$Z B§B§pp½ce ½ce ** _o_o__arar A°A°ÝÝS>S> H$m° H$m°ÝÝgÝQ´ gÝQ´>oe>oeZZ ** ñnmo O_©ZZ ^mfm ^mfm ** \|\|$« $«MM ^mfm ^mfm ** O_© Ago Aä`mgH« Aä`mgH«$$__ gw gwêê$$ Pmco Pmco Amho AmhoVV.. Ago Ëd[aV A° S > { _eZ ¿`m. OmJm _`m© XV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm :: em§ em§VVmB©mB© {gQ> {gQ>rr g|g|QQ>a>a,, em° em°nn Z§Z§.. 12, 12, {díd {díd gwgwnnaa _mH} _mH}$$Q>Q>I Imcr, mcr, nÎmm ZJan[afXoOOdi, di, Vio VioJJmd md 410507 410507 ZJan[afXo g§nnH©H©$$ :: 9850933771, 9850933771, 7774033311 7774033311 g§

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

Email :: infokalpacademy@gmail.com infokalpacademy@gmail.com Email

G2/RNP/Ruling/WPP/13-14 VioJmd Xm^mS>o df© 25 (A§H$ 21)

a{ddma, 25/5/2014

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm:

PML/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

qOH$cr _moXtZr; Ow§ncr H$m±J«og-amï´>dmXrV {ZJS> (_mdi) [X. 28 28 :: o o (_mdi) [X. _w§~B©, {ZJS> {X. 22 : cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV Za|Ð _moXr `m§À`m ZoV¥ËdmImcr ^maVr` OZVm njmZo ZoÌXrnH$, KdKdrV `e nQ>H$mdë`mZ§Va _hmamï´>mV H$m±J«og d amï´>dmXrV OmoaXma Ow§ncr Amho. amÁ`mVrc An`emMo Imna EH$_oH$m§À`m S>moŠ`mda \$moS>m`cm Ama§^ Pmcm Amho. `oUmè`m Am°ŠQ>mo~a _[hÝ`mV _hmamï´> {dYmZg^oÀ`m {ZdS>UwH$m hmoUma

AmhoV. Ë`m_Ü`o XmoÝhr H$m±J«og EH$Ì cT>Ê`mMr ^mfm eaX ndma H$arV Agco Var CJdË`m gy`m©cm Z_ñH$ma H$aÊ`mMm {dMma amï´>dmXrVrc EH$ JQ> H$arV Agë`mMr MMm© Mmcy Amho. _hmamï´> {dYmZg^oÀ`m 288 OmJm AmhoV, Ë`m§n¡H$s 230 OmJm§da goZm^mOn AmKmS>rda Agë`mMo cmoH$g^oÀ`m _VXmZmVyZ ñnï> Pmco Amho. Ë`m_wio

_hmamï´>mV H$m` hmoUma, `mMr gdmªZm CËgwH$Vm Amho. cmoH$g^oMm \$m°å`w©cm {dYmZg^oVhr Mmccm Va JmonrZmW _w§S>o [X„r gmoSy>Z _w§~B©V naVUma d _w»`_§[§ÌnXmMm _wHw$Q> S>moŠ`mda MT>dyZ KoUma, `mV e§H$m Zmhr. Aem n[apñWVrV Amnco H$m` hmoUma, `mMr qMVm H$m±J«ognojm amï´>dmXrcm A{YH$ Amho, Ë`m_wioM goZm-^mOn~amo~a OwidyZ ¿`m, Agm

AmJ«h YaUmè`m§Mm EH$ JQ> g[H«$` Pmcm Agë`mMo ~mocco OmVo. ^mOn-goZm `wVrcm gwJrMo [Xdg `oUma Agë`mMm A§XmO dV©{dcm OmV AgVmZm _mdimVyZ {dÚ_mZ Am_Xma g§O` VWm ~mim ^oJS>o `m§Mr Q>_© Xþgè`m§Xm {ZpíMV _mZcr OmV Amho. EH$Va Xoe^amVrc dmVmdaU ^mOncm AZwHy$c ~Zco Amho. Xþgao åhUOo

amÁ`mVrc njmMo loð>r Am{U Ë`m§À`m _hÎdmÀ`m CnH«$_m§_Ü`o njmMm amÁ` ga{MQ>Urg `m ZmË`mZo AgUmam Ë`m§Mm gmVË`nyU© dmda, Ë`m_wio ~mim ^oJS>o _¡XmZmV CVaë`mVM O_m AmhoV. VWm{n cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV _mdimV KS>coco CcQ>-gwcQ> àH$ma `m_wio hr dmQ>Mmc AJXr gmonr Amho, Agohr dmQ>V Zmhr.

g^mn[VnXr A_Z nR>mU; Cng^mn[VnXr ^aV {VIo cmoUmdim , {X. 24 : cmoUmdim ZJan[afX {ejU _§S>imÀ`m g^mn[VnXr A_Z nR>mU Va Cng^mn[VnXr ^aV {VIo `m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmcr. _mdiVo g^mnVr ~mimgmho~ \$mQ>H$ d Cng^mnVr ~m~mgm~ eoI `m§Zr R>aë`mà_mUo amOrZm_m [Xë`m_wio `m XmoÝhr nXm§da XmoKm§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmcr. {ZdS>UwH$ {ZU©` A{YH$mar åhUyZ ZJamÜ`jm aoImVmB© Omoer Va ghmæ`H$ åhUyZ CnZJamÜ`j à_moX Jm`H$dmS> `m§Zr H$m_ nm[hbo. `m doir ZJagodH$ lrYa nwOmar, {dO` _moao, ^aV hmanwS>o, g§O` Jm`H$dmS>, ~mimgmho~ nmZgao, AemoH$

bmoUUmdim, mdim, [X. [X. 24 24 :: bmo VioJJmd md Xm^mS> Xm^mS>o,o, (AVw (AVwb b ndma) ndma) [X. [X. 24: 24: Vio

A_Z nR>mU ^aV {VIo _mdH$a, ^mOnm ehamÜ`j ~m~m eoÅ>r, amhþc eoÅ>r, _mOr CnZJamÜ`j CXÎmmÌ` Jdir, e§H$aamd Jm`H$dmS>, _wñgm^mB© nR>mU, a‚mmH$ nR>mU, XmXm Yw_mi, _mdiVo g^mnVr ~mimgmho~ \$mQ>H$, Cng^mnVr ~m~mOmZ eoI, {OV|Ð H$ë`mUOr, h[aíM§Ð Jm`H$dmS>, kmZoída `odco, àXrn WÎmo, {dZ` {dÛm§g, JUoe gm~io CnpñWV hmoVo.

{VKtZm 10-10 _[hZo ZJamÜ`jnX VioJmd Xm^mS>o, {X. 22: VioJmdMo {dÚ_mZ ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo `m§Mr _wXV 19 OyZcm g§nV AgyZ nwT>Mm bmoUUmdim, mdim, [X. [X. 28 bmo :: ZJamÜ`j H$mo U,28 `m~m~V hmcMmctZm doJ Amcm Amho. Img JmoQ>mVrc d¥ÎmmZwgma Iwë`m JQ>mVrc VrZ _[hcm§À`m _mÏ`mda àË`oH$s 10-10 _[hZo ZJamÜ`jnXmMm _wHw$Q> MT>{dcm OmUma Amho. nwT>o EHy$U AS>rM df©oM (30 _[hZo) hmVmV AmhoV. VioJmd ZJanm{cH$m "~' XOm©Mr AgyZ EHy$U 23 ZJagodH$ AmhoV, Ë`m_wio C^` H$m±J«ogàUrV eha {dH$mg g{_VrMo 15 Va {damoYr ^mOnMo 8 gXñ` AmhoV. nwT>rc AS>rM df©o ZJamÜ`jnX Iwë`m

gwcmoMZm Amdmao _m`m ^oJS>o JQ>mVrc _[hcogmR>r Ama{jV Amho, Ë`m_wio eha {dH$mg g{_VrÀ`m _m`m ^oJS>o, gwcmoMZm Amdmao d em{cZr IiXo `m {VKtZm 10-10 _[hZo XoÊ`mMo R>aco Amho. n[hcm _mZ Hw$Umcm {_iVmo EdT>rM CËgwH$Vm Amho.

EH${dam XodñWmZÀ`m dVrZo {edgoZm ImgXmam§Mm gËH$ma cmoUmdim, (àem§V nwam{UH$ (à{V{ZYr), {X. 18 : H$mcm© EH${dam Xodr Q´>ñQ>À`m dVrZo {edgoZoÀ`m Zd{Zdm©{MV 18 ImgXmam§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. {edgoZm njà_wI CÕd R>mH$ao `m§À`m hñVo kmZoídar XoD$Z ImgXmam§Zm {dO`r Pmë`m~Ôc gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Amco. {edgoZm njà_wI CÕd R>mH$ao `m§Zr nËZr gm¡. aí_r `m§À`m g_doV EH$dram _mVoMo Xe©Z KoVco. `m doir Zd{Zdm©[MV ImgXma CnpñWV hmoVo VgoM `wdm goZmà_wI Am[XË` R>mH$ao, _mdiMo Am_Xma g§O` ^oJS>o, Am_Xma A{^[OV AS>gyi, VoOg R>mH$ao, Q´>ñQ>Mo

AÜ`j, _mOr Am_Xma AZ§V Vao, nwa§XaMo Am_Xma {edVmao, _mOr Am_Xma e{eH$m§V gwVma, nwUo {Oëhm {edgoZmà_wI _pÀN>¨Ð gamS>o, ^JdmZ dmëhoH$a, ^mB© ^aV _moao, H¡$cmg gJio, ~mimgmho~ \$mQ>H$, {edm {n„o, ^maV R>mHy$a, eaX hþcmdio, ~~Z IamV, AmemVmB© Xoe_wI, {dcmg Hw$Q>o, JUnV nS>di, gwaoe Jm`H$dmS>, amO|Ð Zdco, {OV|Ð OmYd, ^mñH$aamd åhmigH$a, `m§À`mgh {edgoZm^mOnMo H$m`©H$V©o C{nñWV hmoVo. ImgXma M§ÐH$m§V I¡ao, AaqdX gmd§V, {edmOramd AmT>iamd, lra§J ~maUo, {dZm`H$ amD$V, amhþc eodmio,

AmZ§X AS>gyi, g§O` OmYd, AZ§V {JVo, adr Jm`H$dmS>, JOmZZ H$rVuH$a, ^mdZm Jdir, amOZ {dMmao, ho_§V JmoS>go, lrH$m§V qeXo, gXm{ed cmoI§S>o, H¥$nmc Vw_mZo, àVmn OmYd `m§Zm gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Amco. 1995 gmcr _hmamï´>mV `wVrMo gaH$ma Amë`mZ§Va {edgoZmà_wI H¡$. ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Zr VËH$mcrZ gd© {edgoZm Am_Xmam§Zm JS>mda AmUyZ EH$dram_mVoMo Xe©Z gdmªZm KS>{dë`mMr AmR>dU AZ§V Vao `m§Zr `m doir H$ê$Z [Xcr.


gmám[hH

cmoUmdim d¥Îm

A§~a

25 ‘o 2014

2

...hm {Zð>mdmZm§Mm {dO¶ : c[cV {ggmo{X¶m, àXrn WÎmo cmoUmdim, {X. 21 : Im. lra§J ~maUo ¶m§Zm cmoUmdim ehamVyZ gmS>oghm hOma ‘Vm§Mr AmKmS>r {‘imcr. hm cmoUmdim ehamVrc ^mOnÀ¶m {Zð>mdmZm§Mm {dO¶ Agë¶mMo ^mOnMo Á¶oð> H$m¶©H$V©o c{cV {ggmo[X¶m d {ejU ‘§S>i gXñ¶ àXrn WÎmo ¶m§Zr "A§~a'er ~mocVmZm gm§{JVco. "AZoH$m§Zr Amåhmcm ˶m§À¶m C‘oXdmam§Mr ‘hVr gm§{JVcr; nU am. ñd. g§KmZo Amåhmcm {Zð>m {eH${dcr Amho ˶m‘wio Amåhm gdmªMr {Zð>m EH$dQ>cr d

{dO¶ Pmcm,' Ago Vo åhUmco. H$m¶©H$˶mªZr XmI{dcocr EH$OyQ>, {Z:ñdmWunUm, VgoM ‘ohZVrÀ¶m Omoamda cmoUmdù¶mV AmKmS>r {‘imë¶mMo Vo åhUmco. ‘hm¶wVrÀ¶m gd© ZoVo d H$m¶©H$˶mªZr {Xdg-amÌ EH$ H$ê$Z H$m‘ Ho$co, Ago Vo åhUmco. ¶mnwT>ohr H$m¶©H$˶mªZm ~iH$Q>r {‘imë¶mZo ^mOnMo H$m‘ ehamV ^¸$‘ C^o H$aUma AgyZ {dYmZg^oH$[aVm AmUIr AmKmS>r XoʶmMm à¶ËZ amhUma Agë¶mMo XmoKm§Zrhr Z‘yX Ho$co.

Yrê$^mB© H$ë¶mUOr ¶m§Zm ݶm¶mc¶mÀ¶m AmXoemZwgma AZ{YH¥$V Mma Xþ H $ m Zm§ M r ~m§ Y H$ m ‘o CX² Ü dñV amï´>godm nwañH$ma cmoUmdim, {X. 20 : nÙlr S>m°. ‘{U^mB© XogmB© à{Vð>mZ, Cê$irH$m§MZ g§ñWoV’©o$ Á`oð> g‘mOgodH$ d cmoUmdù¶mMo ‘mOr CnZJamܶj S>m°. Yrê$^mB© H$ë¶mUOr ¶m§Zm "amï´>godm nwañH$ma 2014' nwUo {Oëhm n[afXoMo H$m¶©H$mar A{YH$mar H$m§§[Vcmc C‘mn ¶m§À`m hñVo àXmZ H$ê$Z gÝ‘mZnyd©H$ Jm¡a{dʶmV Amco. ‘hmamï´>mVrc {d{dY joÌm§V C„oIZr¶ g‘mOH$m¶© H$aUmè¶m ‘mݶdam§Zm nwañH$ma

XoD$Z Jm¡a{dʶmV Amco. ¶m doir S>m°. ^mD$gmho~ qeJmS>o, S>m°. S>r. EZ. nmQ>rc, S>m°. XÎmm H$mo[hZH$manmQ>rc, A°S>. A{dZme ^ma§~o, àm. dm¶. Ama. ‘hmOZ, gwZrcHw$‘ma gaZmB©H$, {XZH$a ^moio, ‘YwH$a IamV, gwZrc cmoUH$a, gwZrcamOo qZ~miH$a AmXr CnpñWV hmoVo. nwañH$ma {dVaU gmohim S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a gm§ñH¥${VH$ ^dZ nwUo BWo ZwH$VmM Pmcm. S>m°. Yrê$^mB© ¶m§Zr ñWmnZ Ho$coë¶m

à{Vð>mZÛmao d ehamVrc BVa godm^mdr g§ñWm§Ûmao Vo AZoH$ df©o cmoUmdim d ‘mdi Vmcw³¶mVrc hmoVH$ê$ J[a~m§Zm Am{W©H$ ‘XV H$arV AmhoV. gm‘m{OH$ e¡j{UH$, Ym{‘©H$, d¡ÚH$r¶ joÌm§V ˶m§Zr ^ard H$m¶© Ho$co Amho. g‘mOmVrc Xþ~©c KQ>H$m§gmR>r Vo Zoh‘r à¶ËZerc AgVmV. ˶m§Zm {‘imcocm hm 85 dm nwañH$ma AgyZ gd©Ì ˶m§Mo H$m¡VwH$ homV Amho.

cmoUmdim, {X. 20 : ‘w§~B©-nwUo amï´>r¶ ‘hm‘mJm©da nmocrg à{ejU H|$Ð I§S>mim `oWo AZ{YH¥$Var˶m ~m§Ycoë¶m Mma XþH$mZm§da AmO {Oëhm ݶm¶mc¶mÀ¶m AmXoemZwgma cmoUmdim ZJanm{cHo$Zo H$madmB© H$arV ~m§YH$m‘o CX²>ÜdñV Ho$cr. amï´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$. 4 d aoëdocmB©Z ¶m XmoÝhtÀ¶m ‘Yrc [aH$må¶m OmJoV hr ~m§YH$m‘o H$aʶmV Amcr hmoVr. ¶m~m~V AZoH$ VH«$mar Amë¶m hmo˶m. VgoM nm{cHo$V ¶m ~m§YH$m‘m~m~V dmX Pmcm hmoVm. {Oëhm ݶm¶mc¶mZo AmXoe {Xë¶mda

‘w»¶m{YH$mar JUoe eoQ>o ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImcr XÎmm̶ Jm¶H$dmS> d A{VH«$‘U {damoYr nWH$mZo AZ{YH¥$V ~m§YH$m‘m§da H$madmB© Ho$cr. ¶m XþH$mZm§À¶m AmOy~mOycm AOyZhr H$mhr XþH$mZo, hm°Q>oc, ^§Jmadmco AmhoV, ˶m§À¶mda ~mH$s H$madmB© Z Pmë¶mZo hm MM©oMm {df¶ Pmcm Amho. ehamV d ‘hm‘mJm©da ‘mJrc H$mhr ‘{hݶm§V AZ{YH¥$V ~m§YH$m‘o d A{VH«$‘Uo C^r amhV AmhoV. ˶mda H$madmB© hmoUma H$m? Agm àíZ ZmJ[aH$ {dMmaV AmhoV.

{edmßnm JditMm ñ‘¥[V{XZ Zm§JaJmd‘ܶo dmVm©’$cH$mMo CX²KmQ>Z

cmoUmdim, {X. 21 : ‘mdi VmcwH$m H$m±J«ogMo Á¶oð> ZoVo ñd. {edmßnm Jdir ¶m§À¶m 15 ì¶m nwʶ{VWr{Z{‘Îm I§S>mim ¶oWrc A§Y Aml‘ ¶oWo VoWrc A§Y cmoH$m§Zm ’$idmQ>n H$aʶmV Amco. VgoM ñd.

{edmßnm ¶m§À¶m à{V‘og nwînhma An©U H$aʶmV Amco. Xadfu ñd. Jdir ¶m§À¶m ñ‘aUmW© ñd. {edmßnm Jdir à{Vð>mZMo dVrZo {d{dY H$m¶©H«$‘ KoVco OmVmV. ¶màg§Jr g§ñWmnH$ Aܶj ‘Zrf Jdir, H$m¶m©Ü¶j JUoe Jdir, e¡coe ehm, AemoH$ Zm‘Xoo, {ddoH$ nmo’$io, ê$nmcr Jdir, g§Xrn cm|T>o ¶m§Mogh nXm{YH$mar, H$m¶©H$V©o CnpñWV hmoVo.

Am¶nrEc gÅ>màH$aUr nmMOU AQ>Ho$V cmoUmdim, {X. 21 : Am¶nrEc {H«$Ho$Q> gm‘ݶmda gÅ>m cmdUmè¶m eer Mm¡am{g¶m (M|~ya), dra|Ð nwamo{hV (Eoamocr), {XZoe McqgJ (Zdr ‘w§~B©), {dnwc qgJ (KmQ>H$mona) d {e[ea qgJ (M|~ya) ¶m nmM OUm§Zm cmoUmdim nmo{cgm§Zr AQ>H$ Ho$cr. nhmQ>o Mma dmOVm N>mnm Q>mH$cm AgVm c°nQ>m°n, aoH$m°qcJ ‘[eZ, ‘mo~mB©c, goQ> Q>m°n ~m°³gog, Q>r. ìhr. B˶mXr gìdm AmR> cmI én¶o [H$‘VrMm EodO nmo{cgm§Zr Oá Ho$cm. AmamontZm 3 {Xdg nmocrg H$moR>S>r gwZmdʶmV Amcr Amho. dagmocr JmdÀ¶m hÔrVrc {H«$ñQ>c gmogm¶Q>rVrc EH$m ~§Jë¶mV hm àH$ma Mmcy hmoVm. cmoUmdim J«m‘rU nmocrg {d^mJmMo àXrn H$mio, Am¶. Eg. nmQ>rc d nmocrg nWH$mZo ~r-8 ¶m ~§Jë¶mda YmS> Q>mH$cr AgVm Amamonr a§JohmW gmnS>co.

cmoUmdim, {X. 18 : Zm§JaJmd drO CnH|$Ð ¶oWo ‘hmamï´> Zd{Z‘m©U drO H$‘©Mmar OZm{YH$ma goZoÀ¶m dmVm©’$cH$mMo CX²KmQ>Z goZoMo ga{MQ>Urg eaX MìhmU d ‘Zgo ‘mdi VmcwH$m g§KQ>H$ a‘oe åhmigH$a ¶m§À¶m hñVo Pmco. cmoUmdim eha g§KQ>H$ ‘§Joe Jm¶H$dmS> à‘wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. ¶m doir àH$me nmaYo, A^¶ H$mQ>H$a, gwZrc amR>moS>, A’$ga nmem, ^aV Jm¶H$dmS>, àdrU H$X‘, AemoH$ ‘mZo, g§nV qeXo, amO|Ð AS>gwio, H$ma§S>ogmho~, S>r. Eg. gmdXoH$a d ‘moR>çm g§»¶oZo H$m‘Jma CnpñWV hmoVo. ˶mZ§Va PmcmdmS>r g§ñWmZ O¡Z g^m, ‘w§~B©-nwUo amoS> ¶oWo drO H$m‘Jma ‘oimì¶mMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco. à‘wI ‘mJ©Xe©H$ eaX MìhmU ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm H$mhr {df¶ ‘m§S>co. drO H§$nݶmMo ’«$m§Mm¶grÛmao ImgJrH$aU, E{àc 2013 nmgyZ Zdr nJmadmT>, Cƒ doVZloUrMm

{Vgam cm^, ~Xcr nXñWmZm§Mo YmoaU d {Z¶‘, H$m‘Jmam§Mr drO J«mhH$ godm, A{YH$mè¶mÀ¶m Ho$[~Z‘ܶo grgrQr>ìhr, 3 df©o ‘wXVrdarc H§$ÌmQ>r H$m‘JmamÀ¶m godmeVu, H$m‘Jma§mMo hmoUmao drO AnKmV ¶mda g{dñVa MMm© H$aʶmV Amcr. a‘oe åhmigH$a d ‘§Joe Jm¶H$dmS>

¶m§Zrhr {dMma 춺$ Ho$co. ¶m doir ‘hm{dVaU Cn{d^mJ dS>Jmd ¶oWrc H$m‘Jmam§Zr ‘hmamï´> Zd{Z‘m©U drO H$‘©Mmar OZm{YH$ma goZoV àdoe Ho$cm. ‘oimì¶mMo àmñVm{dH$ d gyÌg§MmcZ amO|Ð AS>gwio ¶m§Zr Ho$co.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

25 ‘o 2014

10 10 3333

S>m°. AemoH$ {ZH$‘ ¶m§Mm 86 dm dmT>{Xdg VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : VioJmd OZac hm°pñnQ>cMo ‘w»¶m{YH$mar S>m°. AemoH$ {ZH$‘ ¶m§Mm 86 dm dmT>{Xdg ˶m§Mo ghH$mar Am{U H$‘©Mmar ¶m§Mo dVrZo ‘moR>çm CËgmhmV ZwH$VmM gmOam H$aʶmV Amcm. ¶m doir gmJa AmnQ>o, ‘mohZ ‘oQ>H$ar, àXrn ‘w§Jgo, amHo$e Jê$S>, S>m°. AZw{àVm Jm§Yr, gm¡. cw{g¶m ‘°Wwd, gm¡. {Z‘©cm dm§H$a, g§O¶ {ZH$miOo d OZac hm°pñnQ>cMo gd© H$‘©Mmar CnpñWV hmoVo. S>m°. {ZH$‘ ¶m§Mm emc, lr’$i, nwînJwÀN> XoD$Z S>m°. VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 : ^moJo ¶m§À`m hñVo gËH$ma H$aʶmV Amcm. ¶m doir S>m°. {ZH$‘ ¶m§À`m ~amo~a H$m‘ H$arV AgVmZmMo AZw^d ˶m§Zr gm§{JVco. am{hc gmoZmdUo d BVam§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co. H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ {H$gZamd I§S>mJio ¶m§Zr Ho$co Va Am^ma g§JrVm {ZgmdS>o ¶m§Zr ‘mZco. S>m°. {Xcrn ^moJo ¶m§À¶m hñVo S>m°. AemoH$ {ZH$‘ ¶m§Mm gËH$ma.

ñnYm© ñnYm©{ZH$mb {ZH$mb- -

REQUIRED

A private Limited Company Manufacturing powder paints requires following personnel for their works in Talegaon Dabhade 1) Accountant :- Commerce graduate having 5 to 8 years experience in Accounts up to Finilisation

5

2) Stores Assistant :- Any faculty with computer literacy with thorough knowledge of store keeping.

3) Marketing :- Graduates in any faculty having 1 or 2 years experience in Marketing of Powder Paints. Interested Candidates may send their C V on follwing address or e -mail ID.

Vipraj Thermosets Pvt. Ltd. Sr. No.745/1/2, Mumbai - Pune Road, Talegaon Dabhade, Pune - 410506, Tel. No.(02114) 222522/222234 Email ID - viprajthermosets@vsnl.net

33

_ZmVcm âc°Q>

^mOnMo ¶e - ~maU|Mm {dO¶ - B§XmoarV O„mof

VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

VioJmd Xm^mS>o, {X. 16 : H|$ÐmV ^mOnmZo ñnï> ~hþ‘V {‘i{dco d ‘mdi cmoH$g^m ‘VXma g§KmVyZ ‘hm¶wVrMo C‘oXdma lra§J Amßnm ~maUo {dO¶r Pmco. Ë`m~Ôc B§Xmoar (‘mdi) ^mOnmÀ¶m dVrZo {dO¶moËgd gmOam H$aʶmV Amcm. B§Xmoar ^mOnm H$m¶m©c¶mnmgyZ ^mOnm H$m¶©H$Ë`mªZr {‘adUwH$sZo J«m‘X¡dV lr H$S>OmB©‘mVm ‘§{XamV OmD$Z nyOm Ho$cr d nwÝhm {dO¶r KmofUm XoV JmdmVyZ {‘adUyH$ H$mT>cr. ’$Q>m³¶m§Mr AmVf~mOr Ho$cr. cmSy> d noT>o dmQ>ʶmV Amco. {‘adUyH$

gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço

VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 :

{dgO©ZmMo doir ‘mJ©Xe©Z H$aʶmV Amco. H$m¶©H$˶mªMo d ‘VXmam§Mo Am^ma ‘mZʶmV Amco. ‘mOr {O. n. gXñ¶ d ^mOnmMo

VmcwH$m H$m¶m©Ü¶j àem§V T>moao d eha Aܶj OJÞmW eodH$a ¶m§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co. ¶m {dO¶moËgdmV Amßnmgmho~ ^oJS>o, OZmX©Z ^oJS>o, {demc T>moao, ‘wHo$e qeXo, nw§S>{cH$ Jê$S>, dmgwXod C~mio, ‘Zmoha ^oJS>o, XÎmm̶ XJS>o, XeaW T>moao, {ZVrZ XJS>o, ‘YwH$a T>moao, àdrU ^mnH$a, g§O¶ eodH$a, A§{H$V T>moao, e§H$a C~mio, YZ§O¶ Hw$cH$Uu AmXr nXm{YH$mar gh^mJr Pmco hmoVo.

{‘cmZ c°~moaoQ>arMm gwdU© ‘hmoËgd Zm§Xm gm¡»¶^ao VioJmd Xm^mS>o, {X. 19 : Am¡fYmoËnmXZ joÌmV H$m¶©aV AgUmè¶m {‘cmZ c°~moaoQ>arOZo Amncm gwdU© ‘hmoËgd WmQ>mV gmOam Ho$cm. ˶m{Z{‘Îm R>mUo ¶oWrc H$m{eZmW KmUoH$a ZmQ>çJ¥hmV AemoH$ hm§S>o ¶m§Mm "‘amR>r ~mUm' hm H$m¶©H«$‘ R>odʶmV Amcm. {‘cmZMo g§ñWmnH$ d ¶oWrc à{gÕ {dMmad§V coIH$ ‘XZ Xoenm§S>o, gm¡. c{cVm Xoenm§S>o, Cn|Ð Xoenm§S>o ¶m§Zr gdmªMo ñdmJV Ho$co. {‘cmZ c°~moaoQ>arO hr H§$nZr H$i§~mocr ¶oWo AgyZ Vr Am¡fYo {Z¶m©V H$aVo.

H$cmdS>o - JmdS>o am‘ZmW H$cmdS>o (dma§JdmS>r) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. nyZ‘ d VwierXmg JmdS>o (cmoUmdim) ¶m§Mo gwnwÌ {M. am. am. daX ¶m§Mm ew^{ddmh 18 ‘o 2014 amoOr {demc cm°Ýg ¶oWo gmOam Pmcm.

nS>di - qeXo dg§Vamd nS>di (ZdcmI C§~«o) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. ‘Zrfm {hMm {ddmh amOmam‘ qeXo (dma§JdmS>r) ¶m§Mo gwnwÌ {M. am. am. ‘h|Ð ¶mO~amo~a 16 ‘o 2014 amoOr {demc cm°Ýg ¶oWo gmOam Pmcm.

é½Umb`o d {ejUg§ñWm MmbdÊ`mZmo, Ü`mZmV Agy Úm H$s Amnbo H$m`©joÌ em§VVm {d^mJmÀ`m H|$ÐñWmZr Amho. é½Um§Mo, {dÚmÏ`mªMo {hV OnÊ`mgmR>r Amnbm `m~m~VrVbm nwT>mH$ma Amdí`H$ Amho. VgoM Üd{ZdY©H$mMm dmna H$aVmZm _`m©Xm Z Amobm§S>Ê`mMm O~m~Xmar AmnUmdahr Amho `mMm {dga nSy> XoVm H$m_m Z`o.

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV

nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

9370125291 : 9370125291\$mo\$moZ\$moZ:Z:(02114) :(0211) (02114)224675 224675 _mo_mo ~mB©~_momB©c~bmB©::b9380125291 224675


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a df©o 25

A§H$ 21

25 ‘o 2014

4

{X. 25/5/2014

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶...

Mm§Jco g§Ho$V àmXo{eH$ njm§Mo Pmcoco "nm[ZnV' ho VmÁ¶m {ZdS>UwH$sMo doJio d¡{eîQ>ç åhUmdo cmJoc. Vã~c VrZ XeH$m§Z§Va àmXo{eH$ njm§Zm ‘ñH$m Z ‘maVm ^mOncm nmM df©o {X„rV amÁ¶eH$Q> hmH$Vm ¶oB©c. ¶mMm AW© àmXo{eH$ nj g§nco Agmhr Zmhr; nU ˶mMr amï´>r¶ ñVamda nwT>rc nmM df©o JaO Zgoc. O¶c{cVm ¶m§Mm AÊUm БwH$, ‘‘Vm ~°ZOuªMm V¥U‘yc, {~Oy OZVm Xc, VocJw Xog‘ AmnAmnë¶m OmJr pñWa am{hco. Á¶m§Zm àm‘m{UH$ àmXo{eH$ nj åhUVm ¶oB©c Aem§Zm {dO¶r H$aVmZm ‘VXmam§Zr ^mOncm OmñV ¶eñdr Ho$co Am{U àmXo{eH$ njm§À¶m Vmcmda amï´>r¶ nmVirda {X„rV ZmMmdo cmJUma Zmhr ¶mMr I~aXmar KoVcr. nma§n[aH$ OmV, Y‘©, dU©, dJmªÀ¶m amOH$maUmcm ~mOycm R>odyZ Ho$di XoemMm {dH$mg hm ‘wÔm dmO[dVmZm Zd‘VXma d VéUdJ© ‘moXtZr ghOnUo Amnë¶mH$S>o IoMyZ KoVcm. ‘J ‘moXr cmQ> Zìho ËgwZm‘rV BVa nj dmhÿZ Joco. ¶m {ZdS>UwH$sMo AmUIr EH$ d¡{eîQ>ç åhUOo amï´>r¶ cmoH$emhr AmKmS>r d g§¶wº$ nwamoJm‘r AmKmS>rV gm‘rc Z Pmcoco àmXo{eH$ nj à^mdr R>aco AmhoV. БwH$, amOX, amcmoXgmaIo N>moQ>o nj g§nʶmÀ¶m ‘mJm©n¶ªV Joco AmhoV. ‘hÎdmMo åhUOo 1996 Z§Va àW‘M V¥U‘yc H$m±J«og d AÊUm БwH$Zo H$moUmcmhr g‘W©Z {Xco Zmhr, Va amï´>r¶ amOH$maUmV A{O~mV ag Zgcoco Amo[agmMo ‘w»¶‘§Ìr ZdrZ nQ>Zm¶H$ ¶m§Mo ñdV§Ì ApñVËd ‘moXr cmQ>oVhr H$m¶‘ am{hco. àmXo{eH$ njm§Mr eº$s H$‘r hmoUo hm amï´>r¶ njm§gmR>r Mm§Jcm g§Ho$V Amho, H$maU àmXo{eH$ njm§Zm amï´>r¶ ñVamer H$mhrhr KoUo-XoUo ZgVo, Ho$di nmqR>~m XoD$Z XmoZ-VrZ ‘§[ÌnXo nXamV nmSy>Z KoUo BVnVM ˶mV ñdmW© AgVmo. ˶m§Zm AmdS> AgVo amÁ¶mVrc gÎmoV. Á¶m§Zr ^mOncm gmW {Xcr Zmhr; nU ‘moXtÀ¶m JmXrcm {damoYhr Ho$cm Zmhr, ˶m§Zm ^mOnZo AmVyZ ‘Vm§Mr agX nwa{dcr Agmdr, Ago dmQ>Vo. ˶mMo H$maU Oa BpÀN>V ~hþ‘Vm§Mm AmH$S>m JmR>Vm Amcm Zmhr Va hrM ߶mXr amOH$s¶ gmarnmQ>mda Amnë¶m‘mJo C^r amhVrc, Ago AmS>mIo ^mOnZo ~m§Yco hmoVo; nU ~hþ‘Vm§À¶m ncrH$S>o ^mOn nmohmoMcm. AmVm H$moU˶mM àmXo{eH$ njmMr JaO am{hcr Zmhr, ‘mÌ ‘hm¶wVr H$aVmZm Á¶m§Zr ^mOnmcm gmW Ho$cr ˶m§Zm gm§^mimdo cmJoc. B©emݶoH$S>rc amÁ¶o hr ^mOnÀ¶m ¶m nwT>rc Q>ß߶mV ‘hÎdmMr AgyZ ^mdr n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr ˶mV cj KmVco Amho, Voìhm AmO Zm CÚm ‘‘Vm ~°ZOu ¶m§À¶m V¥U‘yc H$m±J«ogcm ~§JmcÀ¶m ^y‘rda H$S>do AmìhmZ C^o amhUma Amho, Vo ^mOnÀ¶m ê$nmZo. ¶mH$S>o H$moUrhr Xþc©j H$ê$ Z¶o Va {~hmamV {ZVreHw$‘ma ¶m§À¶m~amo~a H$m±J«ogMr ¶wVr Pmcr Zmhr, ˶mcm H$maU ˶m amÁ¶mg "{deof amÁ¶' XOm© Xoʶmg H$m±J«ogZo ZH$ma {Xcm hmoVm. ¶mMmM AW© Agm, H$s H$m±J«oghr àmXo{eH$ njm§À¶m X~mdmcm ~ir nS>ʶmg V¶ma Zmhr. WmoS>³¶mV H$m¶, amï´>r¶ nj d ‘VXmahr àmXo{eH$ njm§Zm S>mdcV AmhoV. ¶m {ZdS>UwH$sV O¶c{cVm, ‘‘VmXrXr, nQ>Zm¶H$ dJiVm Aݶ àmXo{eH$ njm§Mr VmH$X H$‘r hmoUo, hm gH$mamË‘H$ {dMma ‘mZcm nm{hOo. AJXr ‘hmamï´>mVrc amï´>dmXrcmhr ˶mMm ’$Q>H$m ~gcm. YaUmV cKwe§H$m H$ê$ H$m¶? Am{U emB© nwgyZ XmoZXm ‘VXmZ H$am, Ago ^a g^oV Ooìhm Vwåhr ~mocVm Voìhm ‘VXmam§Zm {dMma hm H$amdmM cmJVmo, ˶m‘wio H$m±J«ogÀ¶m nam^dm‘wio "O¶-‘‘Vm' OmoS>rcm AmZ§X Z¸$sM Pmcm Agoc; nU ~hþ‘Vmnojm OmñV OmJm {‘imë¶m‘wio ^mOncm gÎmm {Q>H${dʶmMr qMVm Zmhr, ˶m‘wio ¶m XmoKtZm ^mOn ’$magm Wmam XoUma Zmhr. ^mOnZo gdmªMm {dH$mg, nmaXeu H$ma^ma, ‘m¶coH$m§Mo, ~mncoH$m§Mo gaH$ma... AmXr ‘wÚm§^modVr hr {ZdS>UyH$ H|$[ÐV Ho$cr hmoVr. ˶mM doir "H$m±J«og‘wº$ ^maV' hr KmofUm H$m¶©H$˶mª‘ܶo OmZ ’w§$H$ʶmg nwaoer R>acr. H$Xm{MV hrM KmofUm H$m±J«ogÀ¶m amOH$maUmcm H§$Q>micoë¶m àmXo{eH$ njm§Zm ^{dî¶mV ^mOnH$S>o IoMy eH$Vo. Aݶ nj ñdV:gmR>r ‘Vo ‘mJV AgVmZm ‘hmamï´>mVyZ {edgoZm Za|Ð ‘moXr n§VàYmZ ìhmdoV, ¶m ‘wX²>Úmda àMma H$arV hmoVr. ˶mMoM ’$i åhUOo {edgoZoMo 18 ImgXma {ZdSy>Z Amco. ^mOnMo ñnï> ~hþ‘V, Hw$~S>çm KoʶmMr JaO Zmhr. g§gXoV àdoe H$aVmZm n{hë¶mM nm¶arda ZV‘ñVH$ Pmcoco ^mdr n§VàYmZ, gmao H$mhr Amc~oc dmQ>Vo. nmhÿ ¶m, nwT>o H$m¶ KS>Vo, H$Xm[MV gmao Mm§Jco hmoB©c, Aer Amem R>odm¶cm OmJm Amho.

Vá YaVrMm! ‘mZdmcm g§Xoe!! Uyg Zmdrݶm§Mm ^wHo$cm Amho. ˶mZo Oo H$mhr emoY cmdyZ Amü¶© KS>{dco ‘m Vo H$ë¶mUH$mar AmhoV, VodT>oM Vo ‘maH$hr R>aV AmhoV. ¶mMo AZoH$ à˶¶ à˶oH$mcm ^moJmdo cmJco AmhoV. ˶mMm Ìmg AOyZ dmT>Uma Amho. AZoH$ ZdrZ emoY cmJco; nU ˶mMm A{Vdmna hmoV Amho. ˶m hì¶mgmVyZ ‘mUyg {ZgJm©cmM AmìhmZ XoD$ cmJcm. gwa-Agwam§Mm OUy gm‘Zm gwê$ Pmcm. {ZgJ© hm Xod Amho, Va ‘mUyg XmZdmà‘mUo dmJy cmJcm. {ZgJm©Mr eº$s àM§S> Amho, ho ‘mUgmcm Zï> Pmë¶mdaM H$iUma H$m¶? Ago dmVmdaU AmO {Z‘m©U Pmco Amho. AÞ, dó, {Zdmam `m Am[X‘mZdmÀ¶m JaOm hiyhiy ~XcV Joë¶m. ‘mUgmÀ¶m H$dQ>rV "‘|Xÿ' Ad¶d Amho, ˶mMm Xþén¶moJ hmoD$ cmJcm. hm Ad¶d ‘mZdOmVrÀ¶m ^ë¶mgmR>r ¶mMm {dga nS>V Mmccm Amho. JaO åhUyZ AZoH$ emoY cmJco; nU emoYH$m§Mm, emókm§Mm ^«‘{Zamg hmoʶmMr doi AmO {Z~w©ÜX gm‘mݶ ‘mUgmZo AmUcr Amho. ‘mUgmcm ˶mÀ¶m ‘|XÿZo gw{e[jV H$aVmZm d¡^dhr {Xco; nU ˶m M§JidmXr g§ñH¥$VrV cmoiVmZm ˶mZo {ZgJ©mcmM AmìhmZ {Xco. Z¡g{J©H$ O§Jco CX²>ÜdñV Pmcr, {g‘|Q>Mr O§Jco dmT>V Mmccr, añVo c§~oMm¡S>o Pmco. ˶mda XþMmH$s, MmaMmH$s, AZoH$ MmH$s amjgr dmhZo Ymdy cmJcr. EH$Q>çm nwUo ehamV dmhZm§Mr g§»¶m drg cmI Amho ‘J ‘hmamï´>mV {H$Vr Agoc ¶mMr ‘moOXmX H$aUo AdKS> Amho. dmhZo Á¶m B§YZmda niVmV ˶mVyZ H$m~©Z dm¶y hdoV {‘gicm OmVmo. hmM H$m~©Z nwT>rc 50 dfmªZr ‘mUgmcm ÌmgXm¶H$ R>aoc, Ago Am‘Mo emók gm§JV hmoVo. _mÌ Ë¶m§Mm A§XmO `mM

CÝhmù¶mV ImoQ>m R>acm Amho. gy¶© hm {ZgJ© Amho. H$moUcmhr ‘mݶ H$amdoM cmJoc. gy¶©{H$aUmV A{VZrc {H$aUm§Mm g‘mdoe Amho. hr A{VZrc {H$aUo amoIʶmgmR>r {ZgJm©Zo AmoPmoZ dm¶yMr {Z{‘©Vr Ho$cr Amho. ‘mUyg gH$mir {’$aʶmgmR>r ~mhoa nS>Vmo. ˶mcm H$maU AmoPmoZ dm¶y

~miH¥$îU amB©arH$a VioJmd Xm^mS>o O{‘Zrn¶ªV Amcocm AgVmo. ˶mMm ‘mZdr earamcm ’$m¶Xm AgVmo. gy¶©{H$aU O{‘Zrda nmohmoMVmV Voìhm hm AmoPmoZdm¶y hiyhiy da AdH$memV OmVmo. nydu hm dm¶y Xþnman¶ªV n¥ÏdrÀ¶m dmVmdaUmV {Q>Hy$Z amhV hmoVm. Cî‘m qH$dm Ja‘r ’$maer OmUdV ZìhVr. _mÌ ‘mJrc Xhm dfmªV nhmQ>onmgyZM Ag§»¶ dmhZo añ˶mda Ymdy cmJcr. gmh[OH$M H$m~©ZMo à‘mU dmT>co. AmoPmoZdm¶y H$m~©Zcm Km~aVmo Am{U cdH$aM n¥ÏdrMm {Zamon KoVmo. {edm¶ A{VH$m~©Z dm¶y‘wio AmoPmoZ dm¶yMo à‘mU KQ>V Amho. {dkmZmZo AmYrM H$ënZm XoD$Z R>odcr Amho. ¶m gmè¶m§Mm n[aUm‘ åhUOo AdH$mir nmD$g, JmanrQ>, àIa CÝhmim Aem AS>MUrV ‘mUyg gmnS>cm Amho. gܶmÀ¶m Vrd« CÝhmù¶mV A{VZrc {H$aUo n¥Ïdrn¶ªV ¶oD$ cmJë¶mMo Y¸$mXm¶H$ {MÌ g‘moa Amco Amho. ¶m CÝhm‘wio ñH$sZ H°$ÝgaMm (ËdMm H$H©$amoJ) YmoH$m {Z‘m©U Pmcm Amho. Vgo é½U AmT>ico AmhoV. ^{dî¶H$mimV EH$m ZdrZ AmOmamMm gm‘Zm ‘mZdmcm H$amdm cmJoc.

{g‘|Q>Mr O§Jco C^r H$aVmZm Z¡g{J©H$ O§Jco H$‘r hmoUma AmhoV. EH$ {dZmoXmMm {H$ñgm BWo gm§JVmo. EH$ dmK Xþgè¶m dmKmH$S>o VH«$ma H$aVmo, "AmnU Hw$R>o ao ‘mUgm§À¶m hÔrV àdoe Ho$cm. BWo Va nydu Amncr hÔ hmoVr, CcQ> ‘mUygM Am‘À¶m ^mJmV Amcm, ‘J amhmdo Var H$moR>o, Amåhmcm Xmof H$m XoVmo ‘mUyg?' ‘mUgmcm ¶m {dZmoXmda {dMma H$amdm cmJoc. ^{dî¶mV CÝhmim A{YH$ Vrd« hmoV OmB©c, H$maU A{VZrc {H$aUm§Zr n¥Ïdrda nmD$c R>odco Amho. ¶mMmM AW© `m {H$aUm§Zm amoIUmam AmoPmoZ dm¶y AmnU Zï> H$arV AmhmoV, `mcm Cnm¶ ¶moOmdo cmJVrc. dmhZm§Mr g§»¶m dmTy> Z XoUo, gmd©O{ZH$ dmhVyH$ dmT>{dUo, Vr gmoB©gw{dYm§Mr H$aUo. ¶wamon I§S>mgmaIo ehamVyZ gm¶H$cMo Q´>°H$ V¶ma H$aUo, Á¶m§Zm H$m‘mgmR>r OdiÀ¶m A§Vamda Om¶Mo Amho ˶m§Zr gm¶H$cMm dmna H$aUo, aoëdo dmhVyH$ gwÑT> H$aUo, n[agamV [a¨JamoS>, ‘oQ´>mo aoëdo àH$ën C^o H$aUo, hr Am‘Mr AmìhmZo AgVrc. EH$ PmS> VwQ>co Va XmoZ PmS>o ‘r cmdoZ, Vr dmT>drZ, Aer ‘mZ{gH$ AdñWm à˶oH$ ‘mUgmV {Z‘m©U ìhm¶cm hdr. EHo$H$ KamVyZ VrZ-Mma dmhZo AmhoV. ˶mMr JaO Amho H$m¶, ho Á¶mZo-˶mZo R>admdo. Ho$di ~S>oOmd H$amc Va {ZgJ© Vwåhmcm gm§Joc n¥Ïdr go Mco Omd! g§emoYZ, emoY ‘mUgmÀ¶m gwImgmR>r AgVmV; nU VoM VmnXm¶H$ R>aUma AgVrc Va ˶mMm ‘moh Oam Var H$‘r ìhm¶cm hdm. {ZgJm©cm AmìhmZ XoD$Z Vwåhr MyH$ H$arV AmhmV. {ZgJ© Idicm Amho, ‘mUgm OmJm hmo...!

AmZ§ Xmcm nmamdma am{hcm Zmhr "A§"gmám{hH$ ~a'cmA§~YݶdmX! Jocr gmR> df©o ~o‘mcy_ Am{U ~o‘wd©V gÎmm Cn^moJcoë¶m, ‘ñVrImoa H$m±J«ogMo Za|Ð a'Zo am¡ß¶‘hmoËgdr dfmªV nXmn©U Ho$ë¶m~Ôc hm{X©H$ A{^Z§XZ...! hr EH$ Mm§Jcr KQ>Zm Amho. "A§~a'Mr AmOn¶ªVMr dmQ>Mmc ZmdrݶnyU© Amho. OZ‘mZgm§V Amnco doJio ñWmZ ñdV:À¶m H$V©¥ËdmZo V¶ma Ho$co Amho. gm{hp˶H$, H$dr, H$cmH$ma ¶m§Zm "A§~a'Zo Zoh‘rM àmoËgmhZ {Xco Amho. eoOma Á¶oð> ZmJ[aH$ g§Kmer {Oìhmù¶mMo ZmVo Amho. Am‘À¶m gd© H$m¶©H«$‘m§g n«{gÕr XoD$Z Am‘Mo H$m¶© cmoH$m§n¶ªV nmohmoM{dʶmMo H$m‘ "A§~a'Zo Zoh‘rM Ho$co Amho. AgmM cmo^ eodQ>n¶ªV Agmdm, hr {dZ§Vr. - ‘YwH$a R>H$ma, H$m¶©dmh eoOma Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K.

‘moXr§À¶m ZoV¥ËdmImcr nm{ZnV Pmco, ¶mMm à˶oH$ ^maVr¶mcm AmZ§X Pmcm. ‘hmamï´>mÀ¶m OZVocm OmñV. H$maU BWoM XmoZ H$m±J«og AmhoV. ‘moXr cmQ>oV ^co^co H$mogico. eaX ndmam§Mrhr H$mhr I¡a ZìhVr, ¶m ^rVr‘wioM ˶m§Zr AmYrM amÁ¶g^oMm ‘mJ© Yacm. gm‘mݶ ‘mUgm§Mr BVa ñdßZ§ Za|Ð ‘moXr nyU© H$aVrcM; nU H$m±J«ogcm hQ>{dʶmMo ñdßZ nyU© Pmco Amho. Cacocr H$m±J«og hr dmicoë¶m H$m±J«og JdVmgmaIr OiyZ OmB©c. ‘hmamï´>mV amï´>dmXr H$m±J«og åhUOo S>moHo$XþIr hmoVr. ¶m XmoÝhr H$m±J«ogMm EHy$UM H$ma^ma ^«ï>mMmaàUrV, cmMImoaràUrV d{eco~mOràUrV hmoVm. {X„rnmgyZ J„rn¶ªV gJioM d¡VmJco hmoVo. EH$hr joÌ ¶m cmoH$m§Zr Zmgdm¶Mo gmoS>co ZìhVo. Xoe H$m±J«ogcm Am{U ‘hmamï´> amï´>dmXrcm ˶m§À¶m Aaoamdrcm, Jw§S>{Jarcm H§$Q>micm hmoVm. EH$m O~m~Xma ‘§Ìr ‘hmoX¶mZo nmʶmg§X^m©V Ho$coco dº$ì¶ gd©lwV Amho. "nmUr Am{U ‘VXmZ' ¶mÀ`m Omhra dº$ì¶mZo {ZdS>UyH$ Am¶moJmcm XIc ¿¶m¶cm cmdcr. "g§^dm‘r ¶wJo ¶wJo' ¶m H¥$îUmÀ¶m dMZmMr AmR>dU Pmcr Am{U "Za|Ð ‘moXtMm' CX¶ Pmcm åhUm¶cm haH$V Zmhr. gmR> dfm©À¶m amOdQ>rcm H§$Q>micoë¶m§Zm ~Xc hdm hmoVm, Vmo Pmcm. AmVm ¶mo½¶ Vr {Xem {‘ioc. gm‘mݶm§Mo OJUo gwgø hmoB©c. {dYmZg^m qOH$ʶmgmR>r VmH$X Am{U YmS>g {‘imco Amho. Vé$UdJm©À¶m Q>¸o$dmarZo hm {dO¶ àmá Pmcm, ho Iao Amho..! - lrH¥$îU nwa§Xao (VioJmd Xm^mS>o)

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qà[Q>§J, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU, 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410 507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

25 ‘o 2014

5

gÎmm n[adV©Zm~Ôc H$mÝhodmS>rV AmZ§XmoËgd VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : H|$ÐmV gÎmmn[adV©Z Pmco Am{U {eê$a, ‘mdi d nwUo cmoH$g^m ‘VXmag§KmV ‘hm¶wVrMo C‘oXdma àM§S> ‘Vm{Y³¶mZo {dO¶r Pmco. ˶m AmZ§Xmàr˶W© H$mÝhodmS>r (V’©o$ MmH$U, Vm. IoS>) ¶oWo ^mOnm d {edgoZm H$m¶©H$˶mªÀ¶m dVrZo {dO¶moËgd gmOam H$aʶmV Amcm.

IoS> VmcwH$m ^mOnm ¶wdm ‘moMm© H$m¶m©Ü¶j MoVZ ¶odco, H$mÝhodmS>r ^mOnm Aܶj {dÇ>c ¶odco, {edgoZm à‘wI AqO³¶ ¶odco, A§Hw$e ¶odco Am{U Cngan§M amhþc ¶odco ¶m§Zr {dO¶moËgdmMo ZoV¥Ëd Ho$co. g§¶moOZ V§Q>m‘wº$s Cnmܶj {H$gZ ¶odco d gmJa ¶odco ¶m§Zr Ho$co. JmdmVyZ àW‘ gw‘mao 200 ¶wdH$m§Zr

B§Xmoar-‘midmS>r n[agamV Mmoè¶m§Zm D$V XþMmH$s dmhZo, eoVrn§n, drO‘moQ>mar Jm¶~ VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : B§Xmoar-‘midmS>r n[agamV XþMmH$s, eoVrn§n-Bco. ‘moQ>mar§À`m Mmoè¶m nwÝhm gwê$ Pmë¶m AmhoV, ¶mgmR>r ‘moh„m gwajm g{‘˶m§Mo nwÝhm JR>U H$ê$Z ˶m ‘mܶ‘mVyZ JmdmoJmdr JñV gwê$ ìhm¶cm hì¶mV, Aer ‘mJUr J«m‘ñWm§H$Sy>Z hmoV Amho. ‘midmS>r ¶oWyZ ZwH$˶mM XmoZ ‘moQ>ma gm¶H$cr Va gm§JwS>u ¶oWyZ VrZ Bco.

eoVrn§n ‘moQ>mar Mmoarg Joë¶m AmhoV. VgoM ‘moQ>magm¶H$c‘Yrc noQ´>moc Mmoè¶m§Mohr à‘mU dmT>co Amho. VgoM eoOmè¶mnmOmè¶m§À¶m Kam§À¶m ~mhoê$Z H$S>çm cmdyZ Kao ’$moSy>Z Mmoè¶mhr hmoV AmhoV. Mmoè¶m§Mo à‘mU dmT>co Amho, nU Mmoam§Mm emoY ‘mÌ cmJV Zmhr, ˶mgmR>r nmo{cgm§Zm ‘XV åhUyZ JmdmoJmdr ‘moh„m gwajm g{‘˶m§Mo nwÝhm JR>U H$ê$Z JñV

dmT>{dë¶m nm{hOoV. EH$-XmoZ dfm©nydu gm§JwS>u ¶oWyZ Bco. ‘moQ>ma n§n MmoaUmar Q>moir J«m‘ñWm§Zr nmo{cgm§À¶m Vmã¶mV {Xcr hmoVr. ˶mZ§Va gXaÀ¶m Mmoè¶m ~§X Pmë¶m hmo˶m. AmVm nwÝhm gwê$dmV Pmcr Amho. ¶m~m~V nmo{cgm§Zr Vnmg H$amdm, Aer ‘mJUr ‘midmS>rMo gm‘m[OH$ H$m¶©H$V©o {Xcrn S>moig ¶m§Zr Ho$cr Amho.

Jmam§gh dmXir nmdgmZo ehamcm PmoS>nco VioJmd ñQ>oeZ, {X. 19 : VioJmd d n[agamV ¶m ‘mog‘mVrc n{hcmM dmXir nmD$g Pmë¶mZo ~aoM ZwH$gmZ Pmco. ¶m Jmam§gh nS>coë¶m ‘wgiYma nmdgmZo eoVH$è¶m§Mr Mm§JcrM Vmam§~i CS>mcr. AmVmn¶ªV qnnar-qMMdS> d npíM‘ ‘mdimVrc ^mJmV ‘mÝgyZnyd© nmD$g Pmcm; na§Vw VioJmd d n[agamg AmVmn¶ªV Mma-nmM doim hþcH$mdʶm {Xë¶m. gmo‘dmar AYm© Vmg nmdgmZo Jmam§gh PmoS>nco. ~arMer PmS>o CÝ‘iyZ nS>cr. B§Xmoar ¶oWrc ‘méVr ‘§{XamOdirc dS>mMr ’$m§Xr VwQy>Z MmH$U-VioJmd añ˶mda nS>ë¶mZo JmdmVyZ OmUmè¶m añ˶mdarc dmhVwH$sg Mm§JcmM ’$Q>H$m ~gcm. H$mhr Kam§Mo d JmoR>çm§Mo nÌ dmXim‘wio CS>mco. gm§JwS>u, H$mÝhodmS>r, B§Xmoar, ¶ocdmS>r, gwSw>§~ao, damio, ‘midmS>r, {edmamV ~mOar H$mT>Ur Mmcy Agë¶mZo H$Ugo {^Ocr. VgoM eoVmVrc ~mOarMo C^o nrH$ AmS>do Pmco. gmogmQ>çm§À¶m dmè¶m‘wio {edmamVrc H¡$è¶m§Mm d

Am§ã¶mMm gS>m eoVmeoVm§V ngaV Amho. AÚmn CKS>çmda gmR>{dcocr d¡aU (JdV, H$S>~m, n|T>m dJ¡ao) {^OyZ ‘moR>o ZwH$gmZ Pmco Amho. VgoM AÚmn H$mT>coco

H$m§Xo eoVmVM gmR>{dë¶mZo ˶m§Mohr {^OyZ ZwH$gmZ Pmco. ¶m nmdgmZo hdoV ‘mÌ Jmadm Amcm Amho.

Zm§Xm gm¡»¶^ao qnJio-{eagmQ> H¡$. ~mimgmho~ Zmam¶U qnJio (VioJmd Xm^mS>o) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. am{JUr {hMm {ddmh ‘YwH$a OJÞmW {eagmQ> (Zm{eH$) ¶m§Mo nwÌ {M. amo{hV ¶mO~amo~a e{Z., {X. 24/5/2014 amoOr d¡emcr ‘§Jc H$m¶m©c¶, qc~ ’$mQ>m, VioJmd Xm^mS>o ¶oWo Pmcm.

XþMmH$s dmhZm§Mr a°cr H$mT>cr. T>mocVmem§À`m JOamV d ’$Q>m³¶m§À¶m AmVf~mOrV {‘adUyH$ H$mTy>Z {dO¶mÀ¶m KmofUm {Xë¶m. JmdmV H$m¶©H$˶mªZr noT>o dmQy>Z d JwcmcmMr CYiU H$ê$Z AmZ§X 춺$ Ho$cm. J«m‘X¡dV ^¡adZmW ‘§{XamÀ`m àm§JUmV Omhra {dO¶ g^m KoʶmV Amcr. MoVZ ¶odco d amhþc ¶odco ¶m§Zr g^og

g§~mo{YV Ho$co d ‘VXmam§Mo Am^ma ‘mZco. ¶m doir {ZVrZ T>moao, gmJa {Xdgo, a‘oe {Xdgo, amo{hV ¶odco, ZdZmW ¶odco, {dH$mg ¶odco, gwIXod ndma, {demc ¶odco, ‘hoe ¶odco, {H$gZ ¶odco, gmJa ¶odco B˶mXr nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo.

OmB©~mB© gmiw§Io H$mcde VioJmd ñQ>oeZ, {X. 22 : B§Xmoar ¶oWrc OmB©~mB© ~mnyOr gmiw§Ho$ (d¶ 84) ¶m§Mo d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. ˶m§À¶m‘mJo {ddm[hV VrZ ‘wcJo d XmoZ ‘wcr VgoM ZmVd§S>o, nVd§S>o Agm ‘moR>m n[adma Amho.

àdMZH$ma h.^.n. nmonQ> ‘hmamO gmiw§Ho$ ¶m§À¶m ˶m ‘mVmolr hmo˶m. ewH«$dma, 30 ‘o 2014 amoOr g. 8.30 dm B§Xmoar ¶oWo Xe{H«$¶m {dYr Amho.

nm{hOo Am‘À¶m BWo cm°qOJ / ~mo[Sª>JgmR>r [agoße{ZñQ> (OoÝQ²>g) Zo‘Uo Amho. H$m°å߶wQ>aMo kmZ Agë¶mg àmYmݶ. amhʶmMr d OodUmMr gmo¶ Amho.

^oQ>ʶmMr doi Xþ. 2 Vo 5, ’$moZ (02114) 225273/72 nÎmm - hm°Q>oc Zynwa, MmH$U amoS>, VioJmd ñQ>oeZ 410 507


gmám[hH

{d{dY

A§~a

25 _o 2014

66

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag©

ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

~mimgmho KZdQ> ~mimgmho ~ Rw~>~X. o {dÇ> (nÌH$ma) c ~mny Jm¶H$dmS> _w . qeXo (dmgw b r) Vm. S>. J{O. nwUo o, ‘mo.Z§. hZZJa, Vio md9421589610 Xm^mS> H$mÝhÿanR>ma (Vm.‘monmaZo a) Io A.ZJa g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr9890167555 dmnaë`mZo _mPm hm°Q>ob ì`dgm` OmoamV Mmby bmJbm. du H$m_Jma [Q>H$m`Mo AmnUhÿ g§nyU© ny{gÕr AJa~ÎmrMo gmVZmhrV. gw‘{hݶm§ J§Y AmVm _ZnàgÞ ‘r gmV-AmR> mgy Z H$aUmao hrZ H$m_ _mJm`bm MrAJa~Îmr g§»`m dmT> br Amho ÌY{gÜX AmhoV.`oU`mmè`m§AJa~ÎmrMm dmna gwé.Amho Hohm$bmgd© d _§§Jì`dgm`mV dmnaV . gw IynAem N>mZdmT> g§nyU© {gÜXr `m AJa~ÎmrMm à^md AgyZ KamV, hm°Q>obmV Pmbr. AmVm g§Amho nyU© ,{gÜXr{edm` Xþgar dmVmdaU H$moUVrM àgÞ Ë¶m‘wio KamVrc gH$mamË_H$ COm© àmá Pmbr Amho AJa~Îmr AmåhramhVo dmnaV . Zmhr. gwAmZ§ _Z ÐgwX.VwnQ> eo >o S>o amO| . Qnm§oc Amo V w a (Vm. Ow a,nwbU{O. nw‘mo Uo)nw. U9960666680 9096533232 r>o ,27{O. o ‘wXoh. ÿJnmomd, . gm§Vm. Jdr,Þhdo g§g§ n(9922842179) yUn© yU{gÜXr hr Ho $ di AJa~Îmr Zgy ^º$s_mJm© o AmH${f©V ©{gÕr ¶m AJa~ÎmrMo gmVZ gw J§Y ‘ZH$S>àgÞ H$aUmar eº$s Amho. {Z`{_VnUo XodnyOm H$amdr, _§Ìmoƒma H$amdm H$aUmao AmhoV.dmna ‘mPo_rEH$gwéJ°aHooO$bmAmho . ˶mMmdmVmdaU ì¶dgm¶ g§nyU© {gÜXrMm d KamVbo Aer àd¥Îmr V`ma hmoVo. àË`oH$ dmamMr doJir AJa~Îmr g_mYmZ XoV Mm§ J cm MmcV Amho . ¶m AJa~Îmr{edm¶ H$mo U Vrhrg§nyU© àgÞ Pmbo. _mJm© ~mhoHa$S>À`m Iyn \$aH$ OmUdbm. AgVo . AÜ`mË_ o ZoUH$m_mV mam Xwdm åhUOo g§nyU© {gÜXr AJa~Îmr. AJa~Îmr ‘r gwdmnaV Zmhr. AmZ§X XoUmao AmhoV. {gÜXrMo gd© J§Y A{Ve`


gmám[hH

{d{dY

A§~a

25 ‘o 2014

7

gÎmoÀ¶m ‘mohmnm¶r Iè¶m gXm{edamdm§Zm VmoV¶m R>a{dʶmV Amco VioJmd ñQ>oeZ, {X. 2 : "nm{ZnVÀ`m cT>mB©Z§Va gXm{edamd ^mD$ {Od§V hmoVo d Vo nwʶmn¶ªV naV Amco hmoVo; na§Vw nwʶmVrc noedmB©Zo ˶m§Mm ñdrH$ma Z H$aVm ˶m§Zm VmoV¶m R>a{dco. B{Vhmgào‘r Aä¶mgH$m§Zr ¶mVrc g˶ cmoH$m§g‘moa AmUco nm{hOo,' Ago AmdmhZ ݶy Ogu (A‘o[aH$m) ¶oWrc ^maVr¶ B{VhmgmMo g§emoYH$ gO©oamd KmaJo-Xoe‘wI ¶m§Zr ¶oWo Ho$co. dmZàñWml‘mÀ¶m ApídZr Oárdmco g^mJ¥hmV Vo ~mocV hmoVo. gmám{hH$ A§~a, ‘gmn VioJmd Xm^mS>o emIm d gm{hp˶H$ H$Å>m ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo hm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Amcm hmoVm. Xoe‘wI åhUmco H$s, nm{ZnVmdê$Z naV Amcoco gXm{edamd^mD$ Jmo{nH$m~mBªZm ZH$mo hmoVo. ˶mM~amo~a amKmo~mXmXm ZmZm ’$S>Urg, gImam‘~mny ¶m ‘§S>ir§Zmhr Vo ZH$mo hmoVo. H$maU hmVmV Amcocr gÎmm ˶m§Zm J‘dmdr cmJcr AgVr, åhUyZ H$QH$mañWmZ H$ê$Z ˶m§Zm VmoV¶m R>a{dʶmV Amco. cT>mB©Z§Va gXm{edamd^mD§$Zr AZoH$ nÌo Amncr nËZr nmd©Vr~mB©cm nmR>{dcr hmoVr. VWm{n hr nÌohr Jhmi H$aʶmV Amcr. eodQ>r Vo åhUmco H$s, gXm{edamd ^mD$ eodQ>r JwOamV_ܶo Joco. VoWrc Z{S>¶mX ehamV ˶m§Mo dmñVì¶ hmoVo. ˶m§Mo

gO©oamd Xoe‘wI ~mocVmZm Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV gËH$maàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) gwaoe gmIdiH$a, gO©oamd Xoe‘wI, lrH¥$îU nwa§Xao d gwaoe AÌo. ( N>m¶m - lrH$m§V Mono)

d§eO AmOhr VoWo gwImZo Zm§XV AmhoV. na§nam Agë¶mMo {XgyZ ¶oVo. gmoZmiH$a, lr{Zdmg gmR>o AmXr nmhþʶm§Mm gËH$ma Ho$cm. S>m°. nm§Sw>a§J gw‘mao 250 Imoë¶m§Mr àM§S> dmñVy AmOhr gO©oamd Xoe‘wI ¶m§Zr ñcmB©S>g²Ûmao ‘mݶdam§Zr ^mJ KoVcm. ^mZwemcr ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. nmhmd¶mg {‘iVo. ˶m KamVrc nwT>rc Amnco ‘wÔo ñnï> Ho$co. àíZmoÎmao Pmcr. ˶mV gwaoe gmIdiH$a ¶m§Zr àmñVm{dH$ d§eOm§Mr N>m¶m{MÌo nmhVm Vr ^mD§$MrM gVre gmR>o, {dÚm {dÛm§g, AemoH$ Ho$co. gwaoe AÌo d lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§Zr

‘m¶-~mn a{gH$m§Zr H$cmd§Vm§À¶m nmR>rer ahmdo - ‘mohZ Omoer VioJmd ñQ>oeZ, {X. 19 : "H$cmd§Vm§Zm a{gH$m§Mm Amerdm©X Agoc Va àoaUm {‘iV amhÿZ loð> H$cmH¥$Vr gmH$maV AgVo, åhUyZM ‘m¶~mn a{gH$m§Zr H$cmH$mam§À`m nmR>rer H$m¶‘ C^o amhmdo. VgoM A{Ic ^maVr¶ ZmQ>ç n[afXoÀ¶m ‘ܶdVu emIoÀ¶m {d{dY CnH«$‘m§V BVa gd© ZmQ>ç n[afX emIm§Zr gh^mJr hmoV amhmdo Am{U emIm§À¶m {ZH$mon dmT>rgmR>r amOH$maUmMm ñne© hmoD$ XoD$ Z¶o,' Ago AmdmhZ A{Ic ^maVr¶ ‘amR>r ZmQ>ç n[afXoÀ¶m ‘ܶdVu emIoMo Aܶj d A{^ZoVo ‘mohZ Omoer ¶m§Zr VioJmd ¶oWo Ho$co. ZmQ>ç n[afX VioJmd emIoÀ¶m 9 ì¶m dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm ZmQ>çn[afX d Z‘«Vm J«wn ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo H$cmJm¡ad nwañH$ma ‘mohZ Omoer ¶m§À`m hñVo àXmZ H$aʶmV Amco. Ë`mdoir Vo ~mocV hmoVo. AܶjñWmZr qnnar-qMMdS> emIoMo Aܶj ^mD$gmho~ ^moB©a hmoVo. Pr ‘amR>r darc "hmoUma gyZ ‘r ¶m KaMr' ¶m ‘m{cHo$Vrc eem§H$ Ho$VH$a (lr) d VoOlr àYmZ (Ho$VH$a) (OmÝhdr) ¶m§Zm H$cmJm¡ad nwañH$mamZo Va VioJmdÀ¶m Aï>n¡cy H$cmd§V nyOm S>moig ¶m§Zm àoaUm nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV Ho$co. gËH$mamg CÎma XoVmZm eem§H$ Ho$VH$a åhUmco, "nwañH$ma hm H$YrM EH$Q>çmMm ZgVmo Va Vmo gd© Q>r‘Mm AgVmo. OrdZmV à˶oH$mZo AmdS>rMo joÌ {ZdS>mdo. ñdßZo Oê$a nmhmdrV; nU Vr nyU© H$aʶmgmR>r ‘ZmnmgyZ à¶ËZ H$amdoV. ‘amR>r ‘mUgmZo AZmñWm gmoSy>Z A{^‘mZmZo ‘amR>r ^mfm,

VwSw>§~ JXuV ZmQ>ç n[afXoMm 9dm dYm©nZ{XZ gmOam

gwaoe YmoÌo ñdmJV H$arV AgyZ ì¶mgnrR>mda ‘mohZ Omoer, eem§H$ Ho$VH$a, VoOlr Ho$VH$a, e¡coe ehm, XrnH$ ehm d Aݶ. ‘amR>r H$cmH¥$Vr, ZmQ>Ho$-{MÌnQ> ¶m§Zm ‘moR>o H$aʶmgmR>r àmYmݶ Úmdo,' Ago VoOlr àYmZ (Ho$VH$a) ¶m§Zr AmdmhZ Ho$co. Aܶj ^moB©a åhUm>co H$s, VioJmdmV ^ì¶ {Xì¶ ZmQ>çJ¥h cdH$aM gmH$maV AgyZ VioJmdr A{Ic ^maVr¶ ZmQ>çg§‘ocZ KoʶmMm {dMma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVco. ¶m doir CÚmoOH$ e¡coe ehm, VioJmd emIoMo g§ñWmnH$ Aܶj d ZJamܶj gwaoe YmoÌo, S>m°. A§Ocr Mm¡Yar ¶m§Zr ‘ZmoJV 춺$ Ho$co. XoUJrXma e¡coe ehm, JUoe H$mH$S>o d {dcmg H$mimoIo ¶m§Mm d H$mhr H$m¶©H$˶mªMm {deof gËH$ma H$aʶmV Amcm. H$m¶©H«$‘mg ZJagodH$ A°S>.

H$cmJm¡ad nwañH$ma {dVaUàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) JUoe H$mH$S>o, ^mD$gmho~ ^moB©a, VoOlr Ho$VH$a, eem§H$ Ho$VH$a, ‘mohZ Omoer, e¡coe ehm, gwaoe YmoÌo, XrnH$ ehm B.

a§OZmVmB© ^mogco, S>m°. {Xcrn ^moJo, S>m°. emirJ«m‘ ^§S>mar, {dXÿa ‘hmOZ, eaX Omoer, gwaoe Mm¡Yar, ‘wÞm ‘moao, {demc OmYd, AZ§V ^monio, M§ÐH$m§V {^S>o, XrnH$ ehm, S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. VioJmdmVrc g¥OZ Z¥Ë¶mc¶mÀ¶m ea¶y ndZrH$a d {dÚm{W©ZtZr XrnZ¥Ë¶ d Zm§Xr gmXa Ho$cr. àmñVm{dH$ gwaoI gmIdiH$a, ñdmJV ‘mohZ Omoer ~mocV AgyZ g‘moa VwSw>§~ lmoV¥d¥§X. gwaoe YmoÌo, Am^ma ñdßZrc Hw$cH$Uu Va gyÌg§MmcZ gm¡. {dZ¶m Ho$gH$a d A{Zc Y‘m©{YH$mar ¶m§Zr Ho$co. H$m¶©H«$‘ ¶eñdr Q>H$co, g§doX nmQ>rc, VoOc YmoÌo, Cfm CnpñWVr‘wio JmoidcH$a JwéOr ‘¡XmZ nyU© hmoʶmgmR>r {ZVrZ ehm, ‘hoe Hw$cH$Uu, Imo„‘, JrVm§Ocr Aamoam ¶m§Zr n[al‘ ’w$cyZ Joco hmoVo. {dídmg Xoenm§S>o, {‘{Wc YmoÌo, {dcmg KoVco. nmM hOmam§da a{gH$m§À¶m


89

gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

àH$me Am‘Q>o 7 OyZcm VioJmdmV ’$mcHo$ E’$.E‘.gr.Or. XoUma 1 cmImMr XoUJr VioJmd Xm^mS>o, {X. 20 : ˶m§À¶m g§ñWocm 1 cmI én¶o XoUJr d¥Õml‘ - hdoar, H$Zm©Q>H$, godmc¶ hgoJmd-cmVya, g§V ‘moZr~mB© d¥Õml‘ Am¡a ’$mcHo$ E’$.E‘.gr.Or. àm. {c., VioJmd ñdê$nmV XoʶmV ¶oUma AmhoV. ¶m doir H§$nZrgmR>r {deof H$m¶© ~mcl‘-AmHw$S>u-nwUo, ZdOrdZ A§Y Xm^mS>o hr H§$nZr ^maVmVrc EH$‘mÌ g§nyU© AmܶmpË‘H$ AmJa~ÎmrgmR>r à{gÕ Amho. H$aUmè¶m A{YH$mar d H$‘©Mmè¶m§Mm Jm¡ad An§J g§ñWm Am§~oJmd-H$mÌO, nwUo `m H§$nZrMm Xþgam dYm©nZ{XZ ~wY., {X. 7 H$aʶmV ¶oUma Amho. AënmdYrVM JwƒZmWqgJ ñdm‘r AZmWml‘ OyZ 2014 amoOr hm°Q>oc Eoíd¶m©, ‘midmS>r J«mhH$m§À¶m ng§Vrg CVacoë¶m `m XmdU{Jar-H$Zm©Q>H$m, An§J amoOJma H|$ÐAJa~Îmrcm J«mhH$ dJ© ‘moR>çm n«‘mUmV ‘mohZZJa qMMdS>, kmZXrn ~m{cH$ml‘¶oWo gmOam H$aʶmV ¶oUma Amho. H$m¶©H«$‘mg Am§Vaamï´>r¶ ‘°Jgogo cm^cm Amho. à˶oH$ {Xder doJdoJir {XKr-nwUo, ~m~mdmS>r ‘m§S>dJS>, Aml‘nwañH$ma {dOoVo S>m°. àH$me ~m~m Am‘Q>o AJa~Îmr dmnaʶm‘wio KamV gwIem§Vr, Ah‘XZJa, XmXÿ B§XmoarH$a A§Y An§J à‘wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV amhUma àgÞVm cm^Vo. AZoH$ J«mhH$m§Mr ^a^amQ> g§ñWm- B§Xmoar ¶m§Zm Xa‘hm AÞYmݶ {Xco AmhoV. S>m°. Am‘Q>o Hw$ð>>amoJr, Am{Xdmgr, Pmë¶mMo AZoH$ coIr nwamdo H§$nZrH$S>o OmVo. gÝ‘Vr ~rO{ZHo$VZ hS>nga nwUo ¶m H$aVmZm ’$mcHo $ H§$nZrZo g§ñWogdmñVì`mZo mR>r gwà{gÕ g‘mOgonw {dH$m qgYyVmB© dݶàmUr g§ajU _hmamO AmXr H$m‘o g‘mOmgmR> r AmhoVR. >ì¶dgm¶ g§VmOr d Jdaeo _hmamO dmUr `m§À`m {ZV H$arV AmhoV. ˶m§Zm Am{W©H$ ‘XV AZoH$ gm‘m{OH$ g§ñWm§Zm gT>i hÎmmZo gnH$mi ¶m§Zm 51 hOmam§Mr ‘XV XoʶmV Amcr. EHy$U 23 g§ñWm§Zm ’$mcHo$ H$aʶmMr ’$mcHo$ J«wnMr BÀN>m AgyZ ¶m ‘XV Ho$cr Amho. dmZàñWml‘ - VioJmd ñQ>oeZ, E’$.E‘.gr.Or.V’©o$ gmhç Ho$co OmVo. H$m¶©H«$‘mÀ¶m {Z{‘ÎmmZo S>m°. Am‘Q>o `m§À¶m "cmoH${~amXar àH$ën' - ho‘cH$gm ¶m daXmZ d¥Õml‘ qhOdS>r, nwUo, óreº$s

25 ‘o 2014

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) (Xa én`m§V) 30 Vo 40 [hadr {hadr{_aMr {_aMr -3030 Vo 40 [S>{S>¨Jar§Jar - 30 Vo3040 H$m§H$m§ XmXm - 12 25 Vo 30 Mdir Mdir - 30 ZdcH$mocc - 30 Vo3040 ~Q>~Q>mQ>mmQ>m - 22 30 Vo 40 ZdcH$mo {_aMr- 30 30 cgy H$mH$S>r r - 25 ir {_aMr Vo 40 cgyUZ - 100 60 Vo 120H$mH$S> 20 Vo 30 T>mT>o~mo~ir Amco - 80 nmnS> 100 Amco 140Vo 100 nmnS> r r - 40 40 Vo 50 eoeoddJmJm - 80 Vo 30 30 Vo 40 nS>nS> 40 ^|S^|>rS>r - 30 didi - 30 40 Vo 40 ~rQ>~rQ> - 35 Vo 20 Jdma - 30 60 Vo 80 âcm°âcm° Jdma dada - 30 30 Vo 40 H$moH$mohhimim - 60 Vo4080 40 Vo 50 H$mo~H$mor ~r - 25 60 Q>mQ>o_mo_°Q>m°Qo >mo - 10 20 Vo 30 T>o_T>goo_go - 40 Vo 40 30 Vo 40 dm§Jdm§r Jr - 4020 Vo 60 Vm§~S>m ^monim - 30 Vo 40 XmoXmoSS>H>H$m$m - 25

Vm§gw~aS>Um -^mo40 nim Vo2060 gwZmai aU - 12 Vo3015 XwYr^monim - 2012Vo 30 Zmai \$ag~r dS>m) XþYr ^mo(lmdU nim Ko15 \$ag~r30 Vo 40100 H$ƒrKodHoS>$irm) (lmdU 20 VoHo$cr 30 /60S>PZ H$ƒr _Q>HH$s$s - 60 60 Vo 80 _Q>

nmco^mÁ`m (OwS>r) H$moH$moqW~ra mnmV -156 Vo 10 H$m§XXmnmV {W§~ra 12 - 5 Vo 10 H$m§ _oWr _oWr 12 MmH$dV MmH$dV -156 Vo 10 - 5 Vo 10 H$aS> eony eony -54 Vo 8 H$aS>BB© © - 15 7 Vo 10

nwnw{[XZm XZm - 85 Vo 10 amO{Jam amO{Jam- 510Vo 10 A§A§~~mS>mS>r r - 810Vo 10 MwMwHH$m$m - 5 12 Vo 10 _wi_wio o - 410Vo 8 nmcH$ - 48 Vo 6 nmcH$ MdiB©- 45Vo 10 MdiB©

~~m~mB© ^go ¶m§Zm Xodmkm VioJmd ñQ>oeZ, {X. 16 : gm§JwS>u (Vm. IoS>) ¶oWrc gm‘m{OH$ H$m¶©H$˶m© ~~m~mB© {dîUy ^go (d¶ 85 df©o) ¶m§Mo Aënem AmOmamZo {ZYZ Pmco. H¡$. ~~m~mB© ^go ¶m§À¶m ‘mJo {ddm{hV XmoZ ‘wcJo d XmoZ ‘wcr VgoM ZmVd§S>o-nVd§S>o Agm ‘moR>m n[adma Amho. ˶m ‘mdiMo Am‘Xma ~mim ^oJS>o ¶m§À¶m Am˶m Va VioJmdMo ‘mOr CnZJamܶj AemoH$ D$’©$ A§H$c ^oJS>o ¶m§À¶m ^{JZr VioJmd ñQ>oeZ,nwa[X. 21 : H¡$cmg ^go ¶m§À¶m ˶m ‘mVmolr hmo˶m. Am{U H¥$[f{Zð> ñH$maàmá

VioJmd ñQ>oeZ, [X. 21 :

VioJmd Xm^mS>o ehamÀ¶m {dH$mgmda AmYm[aV ‘m{hVrnQ>

"hr VioJmdZJar...' VioJmd Xm^mS>o, {X. 20 : Joë¶m n§Mdrg dfmªV VioJmd Xm^mS>o ehamZo Am¡Úmo{JH$, e¡j{UH$, amOH$s¶, gm‘m{OH$ B. gd©M joÌm§V C„oIZr¶ àJVr Ho$cr Amho. gdmªJgw§Xa Agm nm¡am{UH$, Eo{Vhm{gH$, gm{hp˶H$, Ym{‘©H$ Am{U H$cm d g§ñH¥$VrMm dmagm ¶m ehamcm cm^cm Amho. nm¡am{UH$, Eo{Vhm{gH$ H$mi Vo AmVmMo AmYw{ZH$ VioJmdÀ¶m àJVrMm AmT>mdm

KoUmam "hr VioJmdZJar...' hm ‘m{hVrnQ> "’w$cmoam {H«$EeZ' ~ZdV Amho. g§H$ënZm, coIZ, {X½Xe©Z Am{U {Z{‘©Vr O¶lr Hw$cH$Uu ¶m§Mr Amho. ¶m ‘m{hVrnQ>mcm VioJmdÀ¶m {dH$mgmV hmV^ma cmdUmao Wmoa nwéf, g§V, gm{hp˶H$, H$cmào‘r VgoM amOH$s¶ Am{U gm‘m{OH$ joÌmV H$m‘ H$aUmè¶m 춺$s Am{U g§ñWm§Mm n[aM¶ ¶mV Agoc. 45 {‘{ZQ>m§À¶m ¶m ‘m{hVrnQ>mcm ìhr.gr.S>r. ê$nmV à˶oH$mcm

Amnë¶m g§J«hr R>odVm ¶oUma Amho. gaH$mar, gm‘m{OH$ H$m¶m©c¶, XdmImZm, emim ¶m§gmo~VM Oa Amnë¶m g§ñWoMr, ’$‘©Mr, ñdV:Mr ‘m{hVr ¶mV g‘m{dï>> H$aʶmgmR>r (gewëH$) g§nH©$ gmYmdm. VgoM AmnUmg Agcocr ‘m{hVr nwT>rc nζmda H$idmdr AJa g§nH©$ gmYmdm. g§nH©$ - 9921078701 nÎmm - O¶lr Hw$cH$Uu, 19/1, gw¶moJ Anm. d¡Ú H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o, 410506

M§nm~mB© ndma ¶m§Mo {ZYZ

EH$ ¶eñdr OrdZ lr. gwaoe AÌo (Aܶj, ‘. gm. n. ‘mdi emIm) coIH$, H$dr, CÎm‘ dºo$ ¶m§Mr àH$Q> ‘wcmIV KoVrc - lrH¥$îU nwa§Xao H$m¶©H«$‘ - ~wY., {X. 28/5/2014, doi - 5.30 dm. ñWi - AZ§Vamd Mm’o$H$a g‘mO‘§[Xa.

âc°Q> ^mS>çmZo XoUo dZ ~rEMHo$ âc°Q> cm¶Ýg ³c~Odi, H$S>mocH$a H$m°cZr VioJmd Xm^mS>o ¶oWo ^mS>çmZo XoUo Amho. gd© gwIgmo¶tZr ¶wº$ ^mS>o Anojm 7,000 é. n¶ªV d {S>nm°{PQ> g§nH©$ - ’$moZ Z§. 02114-222530 ‘mo.- 9730610223

Zm§XmVio gm¡»J¶^ao md `oWrb àdmem§À`m dmT>Ë`m VH«$mar : H$madmB©Mr _mJUr VioJmd ñQ>oeZ, [X. 19 : ^JV-Xidr

e{eH$m§V cú‘U ^JV (VioJmd ñQ>oeZ) ¶m§Mr H$ݶm {M. gm¡. H$m§. gm¶cr {hMm {ddmh kmZoída ~~Z Xidr (VioJmd Xm^mS>o) ¶m§Mo nwÌ {M. gmo‘ZmW ¶mO~amo~a e{Z., {X. 24/5/2014 amoOr Anydm© JmS>©Z ‘§Jc H$m¶m©c¶, damio amoS,> VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo Pmcm.

dmñVwem§Vr Am¶w{d©‘m ‘hm‘§S>imVrc A{YH$mar Za|Ð åhgy H$moino d gm¡. Zrc‘ ¶m§À¶m KamMm (Am{X˶) dmñVwem§Vr g‘ma§^ Jwê$., {X. 15/5/2014 amoOr gX²Jwê$ZJa ¶oWo Pmcm. ˶m{Z{‘Îm gm¶§. 7 Vo 9 ¶m doioV ^moOZ g‘ma§^ Am¶mo{OV Ho$cm hmoVm.

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 16 : Hw§$S>‘im (B§Xmoar) ¶oWrc AmXe©‘mVm lr‘Vr M§nm~mB© kmZmo~m ndma (d¶ 102 df©o) ¶m§Mo ZwH$VoM d¥ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmco. H¡$. M§nm~mB© ndma ¶m§À¶m nümV {ddm{hV 5 ‘wcJo d 4 ‘wcr, ZmVd§S>o, nVd§S>o Agm n[adma Amho. ˶m§À¶m d¶mMm eVH$‘hmoËgd gmohim ‘moR>çm à‘mUmV gmOam

H$aʶmV Amcm hmoVm. ˶m ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o ¶m§À¶m ^{JZr Va H¥$fr ~mOma g{‘VrMo ‘mOr g§MmcH$ {edmOr ndma ¶m§À¶m ‘mVmolr Am{U g§V VwH$mam‘ gmIa H$maImݶmMo g§MmcH$ g§^mOr ndma ¶m§À¶m ˶m MwcVr hmo˶m.

Tutions

From K.G. to Vth std English Medium, C.B.S.C., I.C.S.C. Maharashtra Board Contact Mrs. S. Saifee Ph. 7875225501 (Twenty Eight years experience in Teaching)


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a cm {eHy$¶m hm‘m©o{Z¶‘ ho dg§V JOmZZ Xoenm§S>o ¶m§Mo nmMdo nwñVH$. AmYrMr Mma nwñVHo$ doJdoJù¶m {df¶m§da àH$m{eV Pmcocr AmhoV. ho nwñVH$ g§JrV ¶m {df¶mdarc Amho. coIZ-dmMZ ¶m§Mr AmdS> aº$mVM Agë¶m‘wio godm{Zd¥ÎmrZ§Va Oo Oo nm{hco, Oo Oo AZw^dco nwñVHo$ {chÿZ àH$m{eV Ho$cr. AmVm ˶m§Zr "g§JrV' hm {df¶ KoD$Z Amnë¶m dmMH$m§gmR>r ˶m§À¶m hmVmV ho nmMdo nwñVH$ {Xco Amho. B.g. 1816 Vo 1840 ¶m Xaå¶mZ hm‘m©o{Z¶‘ ho nyU© dmÚ AmH$mamcm Amco. EñeoZmcmI, pûc‘~mI ¶m O‘©Z dmÚH$mam§Zm d n°[ag‘Yrc Aco³Pm§S>a ’«$mÝgdm ¶m§Zm emoYmMo lo¶ Amho. ˶mZ§Va qgWogm`Pa, A°H$m°[S©>¶Z hr Vem àH$maMr gwYm[aV Zdr dmÚo àMmam§V Amcr. Xoenm§S>o ¶m§Zr gwédmVrcm ¶m dmÚmMr nyU© AmoiI H$ê$Z {Xcr Amho. ˶mZ§Va Jm¶Z-dmXZ-ñda, gya, amJ, ZmoQ>oeZ (ñdacoIZ) ¶m Jmoï>r ~marH$-gmarH$ Vnerc XoD$Z gmo߶m ^mfoV gm§{JVë¶m AmhoV. ‘§Ð, ‘ܶ‘, H$mo‘c, Vrd« ñda, arS>g AWdm gya, IO©, Za d ‘mXr ¶m OmVr åhUOo H$m¶, VgoM ’$mopëS>¨J, H$nca, ñHo$cM|Oa d Bco³Q´>m°{ZH$ ho hm‘m©o{Z¶‘ àH$ma, hm‘m©o{Z¶‘ d qgWogm¶Pa ¶mVrc ’$aH$, ^mdJrVo, ^OZo dJ¡aogmR>r H$moUVo àH$ma dmnamdoV, hm‘m©o{Z¶‘Mr H$miOr H$er ¿¶mdr ¶mMr gmÚ§V

M

Jm¡ademcr eha! a goZmnVr C‘m~mB© Xm^mS>o, gaXma I§S>oamd Xm^mS>o ¶m§À¶m namH«$‘mZo B{VhmgmV AOam‘a Pmcoco eha åhUOo VioJmd Xm^mS>o. aUdra, aUam{JZrMo eha, H$cmd§V, gm{hp˶H$m§Mo eha! {dMmad§V, g‘mOgwYmaH$ ¶m§À¶m nXñnem©Zo nwZrV Pmcoco eha! ñdÀN>, {Z‘©i hdoMo eha! nwUo‘w§~B© ¶m ‘moR>çm eham§Mm Xþdm åhUOo VioJmd Xm^mS>o, Agm Mm¡’o$a cm¡{H$H$ Agcoco Jm¡ademcr eha ^maVr¶ KQ>ZoMo {eënH$ma, ^maVaËZ S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ¶m§Zr second Home gmR>r {ZdS>co. {d{eï> hoVyZo H$mhr EH$a O‘rZ IaoXr Ho$cr d EH$ ñdV:gmR>r {ZdmgñWmZhr ~m§Yco. ~m~mgmho~m§Zr ˶m§À¶m OrdZmVrc H$mhr H$mi VioJmd ‘w¸$m‘r ì¶VrV Ho$cm Amho. AmOhr ˶m§À¶m AmR>dUr§À¶m IwUm EoH$md¶mg {‘iVmV. ZJa n[afX VioJmd Xm^mS>o ¶m§À¶m dVrZo S>m°. Am§~oS>H$am§Mo {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ H$aʶmMo {ZpíMV Ho$co Amho, hr ~m~ A{^Z§XZr¶ d VioJmddmgr¶m§À¶m Ñï>rZo A{^‘mZmMr Jmoï> Amho. ¶m Jmoï>rZo VioJmd ehamÀ¶m cm¡{H$H$mV ^aM nS>cr Amho. ¶mo½¶ {Z¶moOZ d XÿaXeu {dMma H$ê$Z S>m°. Am§~oS>H$am§À¶m {ZdmgñWmZmcm g§{dYmZ ^y‘rMm XOm© àmá H$ê$Z XoVm ¶oB©c. S>m°. ~m~mgmho~m§Mm ~§Jcm ¶oUmè¶m ^mdr {nT>rg n«oaUmXm¶r R>aoc, Aem àH$maMo {Z¶moOZ ZJan[afXoZo H$amdo, ˶mgmR>r OmXm OmJoMr VaVyX H$amdr d S>m°. Am§~oS>H$am§Mo ^ì¶ ñ‘maH$ H$aʶmH$m‘r ¶mo½¶ Vr H$m¶©dmhr H$amdr. ¶m KS>rcm ^maVmVyZM Zìho Va naXoer n¶©Q>H$hr ~m~mgmho~m§À¶m ~§Jë¶mg ^oQ> XoʶmgmR>r ¶oVmV d ZV‘ñVH$ hmoVmV. ^maVmcm cmoH$emhr àUmcrMr VÎdo ~hmc H$aUmam. ñdmV§Í¶, g‘Vm, ~§YwVm `m VÎdm§Mm nwañH$Vm©, ‘hmZ g‘mOgwYmaH$, {dMmad§V, coIH$, VÎdk, àH$m§S>n§[S>V, ¶wJnwéf, ~moYrgÎd S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$am§Mo {ZdmgñWmZ Am§Vaamï´>r¶ n¶©Q>ZñWi d àoaUmñWi ìhmdo d ˶mgmR>r ZJan[afXoZo ¶mo½¶ YmoaU AmImdo, AerM Anojm d g{XÀN>m. - lr. Ec. S>r. H$m§~io VioJmd Xm^mS>o

g

eãXH$moS>o H«$. 183 1

2

3

6

5

7

8

9

10

11

12

13

eãXH$moS>o H«$.182 Mo CÎma

14

15

17

18

19

20

Am

em

i

fm

T>

H$

c

nm

d

i

n

H$

S>

J

Q>m

a

n

V

dm

Å>r

nm

‘m

D$

Km

a

V

S>

dm

V

a

I

cr

n

16

21

H§$

Am

^y

c

a

S>

‘m{hVr ˶m§Zr ¶m nmgï> nmZmV {Xcr Amho. eodQ>r Mma nmZm§Mo n[a{eï> gwÕm OmoS>co Amho. H$moU˶m doir H$moUVo amJ ¶mo½¶, åhUOo, nhmQ>o, gH$mir, Xþnmar g§Ü¶mH$mir, amÌr doJdoJù¶m g‘¶m§gmR>r doJdoJio amJ ¶moOcoco AmhoV. ^yn, ¶‘Z, Amgmdar, I‘mO, ^¡adr ¶m§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xcm Amho. Amamoh, Adamoh, nH$S>, WmQ> åhUOo H$m¶ Vohr gmoXmhaU ñnï> Ho$co Amho. nm§T>è¶m nÅ>>çm, H$mù¶m nÅ>>çm§Mo a§J doJio H$m? ˶m§Mm Cn¶moJ Ho$ìhm d H$gm H$amdm ho g{MÌ XmI{dcoco Amho. eãXàYmZ Jm¶H$sV Cnemór¶ åhUOo ZmQ>çJrVo AgVmV. gwJ‘ g§JrV åhUOo ^º$sJrVo, ^mdJrVo, dJ¡ao. JrVJm¶Z H$aUo åhUOo X¡dr XoUJr Agmdr. ¶mH$[aVm ñdam§À¶m ‘mܶ‘mVyZ hm‘m©o{Z¶‘ d qgWogm¶PaÛmao ho gwJ‘ g§JrV àH$mamVrc JrVo gmXa H$aʶmgmR>r cmJUmao Amdí¶H$ VodT>o g§JrVemómVrc kmZ XoʶmMm ˶m§Mm

AmS>do eãX 1) X[aÐr, H§$Jmc 4) ‘mݶ, ng§V 6) Á¶mMm Xþcm©o{H$H$ Pmcm Amho Agm 8) gmS>rMm eodQ>, Q>moH$ 9) H$éUoZo Ho$cocr ¶mMZm 10) éMr, JmoS>r 12) cm^, ^m½¶ 14) S>moHo$, ‘ñVH$ 15) {h§‘V, Omoa, eº$r 17) {‘lU, {IMS>r 18) ¶WoÀN>, {dnwc 19) ‘mohmoar 20) œmg/dmg ¿¶m¶Mm Ad¶d 21) O§Jc, dZ. C^o eãX - {ZXm©of 2) MamMwg, Vm|S>mcm ¶oB©c Vo ~mocUo 3) ‘moR>r ZXr 4) Aeº$ 5) {ddmhmgmR>r ew^‘whÿV© Agcocm {Xdg 7) AZoH$ añVo {‘iʶmMo {R>H$mU 11) Amerdm©X, Zdam ‘wcJm 13) Jmoï> 14) {edUmdi 15) ^rVr, YmñVr, Oa~ 16) aVrMm nVr, 17) Vé§J 18) {Z{fÕ, haH$V

S>

cy

hm

Mcm {eHy$¶m hm‘m©o{Z¶‘!

eãXH$moS>o H«$. 183

4

H$

25 ‘o 2014

V

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

Wm

131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd-Xm^mS>o 410 506

hm ñVw˶ à¶ËZ Amho. g§JrVH$mam§Zm, JrVmcm amJmÀ¶m ñda‘mcm§À¶m ‘mܶ‘mVyZM Mmc cmdmd¶mMr Agë¶m‘wio amJm§Mo gå¶H$ kmZ AgUo Amdí¶H$ Amho. VgoM JrV H$moU˶m doiogmR>r Jm¶Mo Amho hr doihr JrVm‘YyZ AW© ‘mhrV Pmë¶mZ§Va amJmMr {ZdS> H$amdr cmJVo. hr Jmoï> ¶m nwñVH$mÀ¶m dmMZmVyZ g‘OVo. hm‘m©o{Z¶_ {eH$Umè¶m Zd»¶m§Zm ñdacoIZ, hm‘m©o{Z¶‘ ~moQ>o R>odʶmgmR>r nÕV VgoM amJ, Vmc, IQ>H$m, VrZ gáHo$, nmœ©g§JrV, å¶w{PH$ nrgog, VmZm, Amcmnr, q‘S>H$m‘, Q>moZ, ÜdZr B’o$³Q> ¶m§Mo gwñnï> AW© ‘m{hVrH$arVm {Xcoco AmhoV. JrVmÀ¶m ZmoQ>oeZMr Amnë¶m gmoB©à‘mUo "JrVmÀ¶m eãXm§Mr d ˶m§À¶m ñdam§Mr' ‘m§S>Ur H$ê$Z KoD$Z ˶mdê$Z JrV dmO[dUo qH$dm g§JrVH$mam§gmaIoM ñdakmZ, ZmoQ>oeZ coIZ, kmZ AdJV H$ê$Z KoVë¶mZ§Va H$moU˶mhr "gm'À¶m nÅ>rV JrV ñdV:

9

åhUyZ AWdm Jm¶H$scm gmWg§JV H$aʶmMr j‘Vm R>odrV. JrV dmO[dʶmMo H$m¡eë¶ ñdV: {eH$mdo hoM C{Ôï> Agmdo. hm‘m©o{Z¶‘cm AmnU "g§dm{XZr' Ago Zmd {Xco Amho. Jm¶H$ d a{gH$ lmoVm ¶m§À¶mV g§dmX gmYUmao ho dmÚ åhUyZ "g§dm{XZr' Ago gm§JyZ dg§V JOmZZ Xoenm§S>o ¶m§Zr í¶m‘H$m§V ‘moS>H$, {H$aU ’$mQ>H$, S>m°. {MÌaoIm Xoe‘wI, AaqdX JO|ÐJS>H$a ¶m§À¶m g§X^mªMm C„oI H$ê$Z ˶m§Mo Am^ma ‘mZco AmhoV. AZoH$m§Zm H$mhr g§JrV {eH$mdo Ago dmQ>V AgVo; na§Vw Vo {Z¶{‘VnUo g§JrV ³cmgcm OmD$ eH$V ZmhrV. Aer ‘§S>ir ‘J KaÀ¶m Kar nwñVHo$ dmMyZ nwñVH$m§À¶m AmYmao g§JrVmMm Aä¶mg H$aVmV. Aem a{gH$m§gmR>r ho nwñVH$ AmídmgH$ d Cn¶wº$ Amho. C‘ccoco Jwcm~r a§JmMo H$‘i dmXH$mÀ¶m {R>H$mUr XmIdyZ d XmoZ AmZ§Xr Mohao Agcocr ‘wco, lmoVo, ho ‘Zrfm Jmoio ¶m§Zr {MÌrV Ho$coco ‘wIn¥ð> doJioM dmQ>mdo. nwñVH$mMo Zmd Mcm {eHy$¶m hm‘m©o{Z¶‘ coIH$ - dg§V JOmZZ Xoenm§S>o àH$meH$ - Zrcoe Jm¶H$dmS>, ì¶mg {H«$EeÝg, S>r 4, gm‘§V ãcm°³g, K§Q>mir nW, Zm¡nmS>m, R>mUo (n.) 400602 ‘yë¶ - é. 75/- ~miH¥$îU g. Om§^io gr-22, hf©c ao{gS>oÝgr, VioJmd ñQ>oeZ

h‘ gmW-gmW h¡!! AmdS>r{ZdS>r cjmV R>odë¶m OmVmV. Zì¶m [nT>rcm àmoËgmhZ {Xco OmVo. Qw>§~ g§ñWm hm ^maVr¶ AmVm Am‘À¶m Hw$Qw>§~mVrc {Vgar g§ñH¥$VrMm nm¶m Amho. [nT>r åhUOo Am‘Mr ‘wc§ gm‘§Oñ¶mZo AmYw{ZH$ OrdZe¡crZo Hw$Qw>§~ì¶dñWoVrc Zm˶m§Zm {d^º$nUm d O~m~XmarZo Hw$Qw>§~mMr nmR>amIU Amcm Agcm Var H$mhr Hw$Qw>§~ ‘mÌ H$arV AmhoV. H$Yr-H$Yr VmUVUmd ˶mcm AndmX AmhoV. ˶mn¡H$s EH$ d dmXmdmXr hmoVo; nU Vr VodT>çmnwaVrM R>odm¶Mr, Agm {Z¶‘ åhUOo Am‘M ^monio Hw$Qw>§~. Jocr 45 df©o BWo VioJmd‘ܶo dmñVì¶mg Amho, ˶m‘wio AmZ§X, AmXa d gdmªMr gmW Omonmgcr OmVo. Amho. ndZm S>°‘‘ܶo Ka d O‘rZ amOH$maU d g‘mOH$maU ho ^monio Joë¶mZo ‘mPo gmgao (~m~m ^monio) Hw$Qw>§~r¶m§Mo d«VM Amho d Vo lÕoZo ¶m§Zr VioJmd‘ܶo ñWcm§Va Ho$co. nma nmS>ʶmMo à¶ËZ Ho$co OmVmV. VoìhmnmgyZ ^monio Hw$Qw>§~r¶ BWo AmVm nwVUr-nwVʶmMo c¾ Pmë¶mZo JwʶmJmoqdXmZo Zm§XVmhoV. AmVm AmJmeo d T>mo~io hr VioJmdMrM gmgy-gmgao h`mV ZmhrV; nU ˶m§Mr VrZ ‘wco, gwZm, ZmVd§S>m§Zr ho Hw$Qw>§~§ Am‘À¶mer OmoS>cr Jocr Hw$Qw>§~nU Omonmgc§¶. {Oìhmim, ào‘, AmhoV. ¶m gdmªZm EH${ÌVnUo ~m§YʶmMo gd© lo¶ Z¸$sM Amåhm AmnwcH$sZo hr Zm˶mMr Jw§’$U Omdm§Zm Úm¶cm nm{hOo. H$maU AmOhr ‘O~yV R>odcr¶. VrZ Mwcr (EH$mM AnmQ>©‘|Q>‘ܶo) doJdoJù¶m {ó¶mM ho gd© H$ê$ eH$VmV. AmO OmJ{VH$ Hw$Qw>§~{XZmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo Agë¶m Var à˶oH$ gU AmOhr "h‘ gmW-gmW h¡' hr ^mdZmM EH$ÌM homVmV. Xgam, {Xdmir, Amåhmcm ‘hÎdmMr d AmZ§XXm¶r Jm¡ar, JUnVr, ZdamÌ ¶m gJù¶m Amho. gUmMm AmZ§X ˶m‘wio [ÛJw{UV - H$ënZm ^monio hmoVmo. à˶oH$mMo dmT>{Xdg AmdOy©Z VioJmd ñQ>oeZ gmOao Ho$co OmVmV. à˶oH$mÀ¶m

Hw$


gmám[hH

kmZm§~a

A§~a

k

25 ‘o 2014

10 l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

l

g§V gmonmZXodm§Mo A^§J d BVa H$mì`aMZm 108

~«÷M¡VÝ` lr Jmo§XdboH$a _hmamO ‘ܶ‘ pñWVrVcr ‘mUgo g§JVrcm Mm§Jcr

kmZoídam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ, gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVbo Amho. ^mJdV Y_m©MmM àMma XmoKm§Zr Ho$bm. ^º$sMr ^mdZm, ZrVr_yë`o, bmoH$m§V éOdbr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amnbm g§Xoe nga{dbm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$br Agbr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^º$sMmM àgma Ho$bm. Ë`m§Zr kmZoídam§À`m H$m`m©bm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$bo. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^º$sda A{YH$ Amho. na_oñdaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVbo Amho. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©ída^º$s H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

{d^mJ 10 dm ñVw{Vna A^§J 103 - gX²Jwê$ ñVwVr -3 O¡go nm¶minXr KZ & H$s ‘mJmS>çm nW gwJ‘ & V¡gm Vw‘Mm g‘mJ‘ & ~moYH$mcm &&1&& O¡go amO{dÚoMo gmYZ & H$m{¶H$mcm {ZamonU & B§{жm§ ^Ð qghmgZ & AZw^d Amnwë¶m &&2&& H$s ‘¥Ë¶m{g A‘¥VnmZ & ^wHo${c¶m àgmX nmdZ & VmÝho{c¶m {‘io OrdZ & {ZO©c dZt &&3&& H$s Xw:{I¶m Xþ:I OmoS>o & n[ag gm§nS>{c¶m ‘Z ‘moS>o & V¡gm Amåhm§ Aml¶ KS>o & gX²Jwê$Mm &&4&& Eogm Aml¶ H$ê${Z JhZ & ~moYo qgnwZr d¡am½¶nmZ & {damQ>d¥j {dñVrU© & Omcm Amho &&5&& Amåhm§ dºo$nU ho{M AdKS> & gX²Jwê$ H$sa lmoV¶m H¡$gm KS>o & dar ~moc{dVm MmS>o &

{dœm{M¶o &&6&& kmZoœam§Mm àVmngma & ñdê$ngarVm CÎmao nma & gmonmZm {ZH$Q> goOma & gX²Jwê$Mm &&7&& ^mdmW© nmUr hdo Agcoë¶mcm ‘oK, nm¶r MmcUmè¶mcm gmonm nW, Vgm Vw‘Mm ghdmg Amåhm ~moY H$ê$Z KoD$ BpÀN>Umè¶m§Zm ‘hÎdmMm Amho. earaYmè¶mgmR>r amO{dÚoMo {Zê$nU, B§{жm§Zm {dlm§VrgmR>r qghmgZ ho Ogo gwImdh, H$ë¶mUH$mar AgVmV Vgo Amnco AZw^d Am‘À¶mgmR>r H$ë¶mUH$mar AgVmV. - S>m°. ho_M§Ð X`mU©d H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ: 020 24250427

‘am¶cm Q>oH$coë¶mcm A‘¥VmMo nmZ, ^yH$ cmJcoë¶mcm n{dÌ Agm àgmX, {ZO©Z AaʶmV VhmZcoë¶mcm nmUr {‘iUo ho Ogo cm^H$maH$ Vgm Vw‘Mm cm^ Amåhmcm Amho qH$dm Xþ:Ir ‘mUgmcm Xþ:ImnmgyZ ‘wº$s XoUmam

MmH$scm nmR>r‘mJyZ Q´>H$Zo R>moH$aë¶m‘wio AnKmV hmoD$Z XþMmH$sñdma R>ma-XþMmH$s Kgaë¶m‘wio S>mo³¶mcm ‘ma cmJyZ XþMmH$sñdmamMm ‘¥Ë¶y - ^aYmd OmUmar H$ma Xþ^mOH$mcm YS>Hy$Z CcQ>cçm‘wio H$maMmcH$mMm ‘¥Ë¶y - añ˶mV Wm§~coë¶m Q´>H$cm (H§$Q>oZacm) Q>oånmo nmR>r‘mJyZ YS>H$ë¶m‘wio Q>oånmoMmcH$ J§^ra OI‘r Q´>H$ d ~g g‘moamg‘moa YS>Hy$Z Pmcoë¶m AnKmVmV ~g‘Yrc A‘wH$ BVHo$ CVmê$ R>ma, AZoH$OU OI‘r. Aem àH$maÀ¶m ~mVå¶m d¥ÎmnÌm§‘ܶo Zoh‘rM ¶oVmV. OdiOdi amoO åhQ>c§ Var Mmcoc. {deof åhUOo ¶m‘ܶo AZoH$Xm añ˶mcm Xmof {Xcm OmVmo. darc ‘Wio cjnyd©H$ dmMco Va cjmV ¶oB©c, H$s ¶m‘ܶo dmhZMmcH$mÀ¶m MwH$s‘wioM ho AnKmV Pmcoco AmhoV. AmnU nmhVmo, H$s AZoH$ dmhZMmcH$ ‘J Vo H$maMmcH$ AgmoV H$s XþMmH$s MmcdUmao AgmoV AJa Q´>H$ qH$dm ~gMmcH$ AgmoV. JmS>r MmcdV AgVmZm ‘mo~mB©c ’$moZda ~mocUo (hm àH$ma Va ’$maM H$m°‘Z Pmcm Amho. ¶mV ‘{hcm-‘wcrXoIrc ‘mJo ZmhrV.) hoë‘oQ> Z KmcVm XþMmH$s MmcdUo, AZoH$ XþMmH$sñdma Q´>H$-H§$Q>oZagma»¶m AdOS>

n[ag gmnS>cm H$s ‘Z ‘wº$ hmoVo Ver, Amåhmcm gX²Jwê§$Mm Aml¶ {‘imë¶m‘wio Am‘Mr pñWVr Pmcr Amho. Agm Amåhmcm Aml¶ XoD$Z, Am‘À¶mda JhZ Aem kmZ~moYm‘¥VmMm {eS>H$mdm H$ê$Z ‘moR>çm d¥jmgmaIm {dñVma Pmcm Amho, ‘moR>onUm àmá Pmcm Amho. Iao Va Am‘À¶mgma»¶mZo dº¥$Ëd H$aUo- BVam§Zm ~moY H$aUo, nmonQ>mcm ~mocVo H$aUo hr AdKS> Jmoï> H$er KSy> eH$Vo? Vr gX²Jwê§$À¶m H¥$no‘wioM KS>cr Amho. {dœmÀ¶m H$ë¶mUmH$[aVm, gX²Jwê§$ZrM Vm KS>dyZ AmUcr Ammho. kmZoœam§Mo na‘mËå¶mÀ¶m ñdê$nm{df¶rMo EdT>o coIZ, hm ‘moR>m namH«$‘, gX²Jwê$H¥$noZoM KSy>Z Amcm Amho. gmonmZXod åhUVmV, Amåhmcm gX²Jwê§$À¶m {ZH$Q>À¶m ghdmgm‘wio ’$ma cm^ Pmco AmhoV. gX²Jwê§$Mo ‘hÎd, ˶m§Zr {eî¶mV KS>dyZ AmUcoco n[adV©Z, ˶m§À¶m H¥$noMo gm‘϶©, AܶmË‘{dÚm nwT>o ZoʶmMo H$m¶© Aem AZoH$ {df¶m§da, ¶m A^§JmV, gmonmZXodm§Zr AmnwcH$sZo ’$ma gwaoI d gyMH$ eãXm§V ‘m§S>Ur Ho$cr Amho.

EH$m JmdmV Mmoam§Mr EH$ g^m ^acr. VrV H$mhr Mmoa åhUmco H$s, cyQ> H$am¶Mr Vr hmZr H$ê$Z H$amdr; Va H$mhtMo Ago åhUUo nS>co H$s, Hw$Umcm CJrM ‘mam¶cm ZH$mo, ZwgVrM cyQ> H$amdr; nU cyQ> H$amdr Ago gdmªMoM ܶo¶ hmoVo! Vgo Amnco hmoVo. EH$ åhUVmo, ì¶dhmaÑîQ>çm àn§M H$amdm; Xþgam åhUVmo, Vgo Zìho, ¶mo½¶-A¶mo½¶ nmhÿZ àn§M H$amdm; Va {Vgam åhUVmo, ñdV:Mm ñdmW© gmYyZ àn§M H$amdm; na§Vw XodmMo A{Yð>mZ R>odyZ àn§M H$amdm, Ago Hw$UrM åhUV Zmhr! gJù¶m§Zm àn§M "hdm' Am{U Xod Agcm Var Mmcoc.' åhUOo àn§M VodT>m Iam, Ago Vo ‘mZyZ MmcVmV. Xodm{df¶r ‘mÌ Ë¶m§À¶m ‘ZmV g§e¶ AgVmo. d¥Îmr {H$Vrhr ApñWa Agcocr ˶m§Zm MmcVo. Xmê$ {nD$Z ~ohmoe Pmcocm ‘mUyg ‘Zmcm ¶oB©c Vo JmUo JmVmo. Agm EH$ XméS>m JmUo JmV AgVmZm Xþgam XméS>m ˶mcm åhUy cmJcm H$s, "Aao, ho Agco JmUo H$m¶ åhUVmog? Vwcm H$mhr H$iV Zmhr.' Z§Va H$mhr doimZo VmoM àíZ n{hë¶m XméS>çmZo Xþgè¶m XméS>çmcm {dMmacm! ˶mà‘mUo, àn§MmV Á¶m§Mr d¥Îmr pñWa Zmhr, Aem cmoH$m§Zr dmQ>oc Vr ‘Vo à{VnmXZ H$amdr Ago KS>Vo, Am{U ‘J Vo EH$‘oH$m§Zm Zmdo R>odVmV. Amncm àn§MmVcm ì¶dhma hm Agm AgVmo. "Amåhmcm ~§YZo ZH$moV' Ago åhUUmao cmoH$ doS>oM g‘Oco nm{hOoV. g‘mO hm ~§YZm{edm¶ amhÿM eH$V Zmhr. IamoIa, ZmoH$arV ’$ma Ìmg Zgoc Va Vr ‘mcH$mBVH$sM gwImMr AgVo; CcQ> {H$˶oH$ doim ‘mcH$sMmM ’$ma Ìmg AgVmo. ì¶dhmamV AmnU Xþgè¶mMr c~mS>r AmoiIyZ dmJmdo EdT>rM c~mS>r Amnë¶mV Agmdr; nU ñdV: c~mS>r H$ê$ Z¶o, åhUOoM, Amnco S>mdnoM qH$dm c~mS>r cmoH$m§Zm ’$g{dʶmgmR>r Zgmdr. cmoH$m§H$Sy>Z Z ’$gʶmBVHo$M AmnU ì¶dhmar Agmdo. ì¶dhmamÀ¶m Ñï>rZo ~{KVco Va ‘cm ‘ܶ‘ pñWVrVcr ‘mUgoM OmñV ^oQ>cr. Vr ì¶dhmamcm Am{U g§JVrcm ’$ma Mm§Jcr AgVmV, H$maU Vr gd© ~mOy§Zr ‘ܶ‘ AgVmV; ˶m§Mo nmn ‘ܶ‘, nwʶ ‘ܶ‘, Am{U na‘mW©hr ‘ܶ‘M AgVmo. Agm ‘Zwî¶ doiàg§Jr H$O©~mOmar Pmcm Var MmcVmo; nU H$O© {H$Vr Agmdo, Va ¶m ‘{hݶmV XoD$Z Q>mH$Vm ¶oB©c BVHo$M.

añVo An(AmË‘)KmV dmhZm§Zm AmoìhaQ>oH$ H$aVmZm MwH$sÀ¶m ~mOyZo åhUOo nmicrM nm{hOo. gai añ˶mdahr Oa AnKmV hmoV Agoc Va ¶mcm O~m~Xma ’$º$ dmhZMmcH$ Am{U dmhZmÀ¶m S>mì¶m ~mOyZo AmoìhaQ>oH$ H$aVmV, JmS>r dmhZMmcH$M. ^aYmd Mmc[dUo, añ˶m§da {R>H${R>H$mUr gyMZm doJmZo dmhZ Mmc[dUo hr Va VéUm§Mr H«o$P Pmcr ’$cH$ cmdcoco AgVmV Ogo H$s, doJ‘¶m©Xm gy[MV Amho. AJXr Voam-Mm¡Xm dfmªMr ‘wc§hr H$aUmar nmQ>r, VgoM nwT>o emim Amho, Jmd Amho qH$dm hm°pñnQ>c Amho. JmS>r AaqdX am. T>dU H$ma, XþMmH$s ^aYmd Mmc[dVmZm VioJmd Xm^mS>o {XgVmV. hm àH$ma åhUOo nmXMmè¶m§À¶m gmdH$me Mmcdm, VgoM gmdYmZ, Ordmer Ioi Pmcm. nmcH$m§Zrhr AnKmVàdU joÌ B˶mXr. Aem BV³¶m chmZ d¶mV ‘wcm§À¶m hmVmV dmhZ XoVm H$m‘m àH$maÀ¶m gyMZm’$cH$m§H$S>o ~hþVoH$ dmhZMmcH$ Xþc©j H$aVmV. ‘J AnKmV Pmcm Va ¶mcm O~m~Xma Z¶o. dmñV{dH$ dmhVwH$sMo {Z¶‘ Z nmiʶm‘wioM AnKmVm§Mo à‘mU dmT>coco Amho åhUyZM H$moU? ¶mcm O~m~Xma Xþgam Hw$Ur Zìho Va ñdV:M dmhZMmcH$m§Zr dmhVwH$sMo {Z¶‘ nmiyZM dmhZ Amho. añ˶mMm Va Xmof ZmhrM. añ˶mMm Xmof MmcdmdrV, ¶m‘wio dmhVyH$ {Z¶§ÌH$ nmo{cgm§erhr AgcmM Va ’$º$ nmM Q>¸o$. n§MmÊUd Q>¸o$ Xmof hm dmhZMmcH$mMmM AgVmo, Ag§ ‘mP§ ñnï> ‘V Amho. dmXmMo àg§J CX²^dUma ZmhrV. ¶mgmR>r {g¾cMm ‘mZ amIUo, dmhZ Mmc[dVmZm ‘mo~mB©c ’$moZda Z H$maU, añVm Aé§X Amho, Vrd« CVma Amho, KmVH$ ~mocUo, Xmê$ {nD$Z dmhZ Z Mmc[dUo, añ˶m§da diU Amho, Aem {R>H$mUr MmcH$mZo doJ‘¶m©Xm

cmdcoë¶m gyMZm§Mo H$mQ>oH$moa nmcZ H$aUo, nmXMmar añVm Amocm§S>V AgVmZm ˶mMm ‘mZ amIUo, gdmªV ‘hÎdmM§ åhUOo doJmda {Z¶§ÌU, ¶mgmR>r AmYr hd§ ‘Zmda {Z¶§ÌU. dmhZmer Ioi åhUOo Ordmer Ioi åhUyZ g‘ñV dmhZMmcH$m§Zm ‘mPr Z‘« {dZ§Vr Amho H$s, dmhVwH$sMo {Z¶‘ nmim Am{U AnKmV Q>mim. Xþgè¶mMo OrdZ g§n[dʶmMm Vwåhmcm H$mhr A{YH$ma Zmhr. dmhZ hr H$mimMr JaO Agcr Var dmhVwH$sMo {Z¶‘ nmiyZ dmhZ Mmc[dUo hr g‘mOmMr Am{U à˶oH$mMr JaO Amho, ˶mgmR>rM añ˶mdaMm AnKmV hm AmË‘KmV R>ê$ Z¶o, ¶mMr H$miOr à˶oH$ dmhZMmcH$mZo KoVcr nm{hOo. ho cjmV R>odm. gyMZm§H$S>o ZH$m H$ê$ Xþc©j, H$mimMo$ ìhmc ^ú`. Oa VmoS>mc {Z¶‘mcm, nmaI§ ìhmc Hw$Qw>§~mcm. doJmMr Zem, H$ar OrdmMr XþX©em, Ooìhm OmB©c ‘ZmdaMm Vm~m, Voìhm Amho {VWoM Wm§~m. KoD$Zr {dlm§Vr AYm©-EH$ Vmg, ‘JM gwê$ H$am nwT>Mm àdmg...!


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a

Jm¡V‘~wÕ O¶§Vr{Z{‘Îm ZoÌXmZ {e~ra

cmoUmdim, {X. 14 : ^JdmZ Jm¡V‘~wÕ O¶§Vr{Z{‘Îm ‘mZdm{YH$ma g§ajU g§KQ>Zm cmoUmdim emIm ¶m§À¶m dVrZo ZoÌXmZ {e~ramMo Am¶moOZ {X. 14/5/2014 amoOr H$aʶmV Amco hmoVo. CX²KmQ>Z cmoUmdim ZJanm{cHo$À¶m ZJamܶjm gm¡. aoImVmB© Omoer ¶m§À¶m hñVo Pmco. ¶m H$m¶©H«$‘mcm cmoUmdim ZJarMo ZJagodH$ g§O¶ Jm¶H$dmS>, ^mOnmMo eha Aܶj ~m~mgmho~ eoÅ>r VgoM nÌH$ma g§KmMo Aܶj {ZIrc H${dída, àdrU H$X‘, {demc {dH$mar ho CnpñWV hmoVo. ZoÌXmZmg§~§Yr {deof ‘mJ©Xe©Z ZoÌnoT>r nr. ~r. E‘. E. Mo S>m°. gm¡. C{‘©cm à^wUo ¶m§Zr Ho$co. ZoÌXmZmMr JaO, ZoÌXmZ H$moU

Ur ZmUr ~KʶmÀ¶m doS>mZo ‘cm nwaVo nN>mS>co. AZoH$m§Zm ’$moZ Ho$co. ^oQ>r KoVë¶m Am‘À¶m XþH$mZmV ~moS>©gwÕm cmdyZ Q>mH$cm. VioJmdmVrc Am‘Mo ñZohr A°S>ìhmoHo$Q> lr. {H$emoa Omoer åhUmco "Vwåhmcm EH$ Zmd XoVmo lr. àXrn gmR>o ¶m§Mo ì¶mhr lr. dg§V har AmnQ>o ¶m§À¶mH$S>o OwUr ZmUr AmhoV. ˶m§Zr ’$moZ Z§~ahr {Xcm. cJoMM ˶m§Zm ’$moZ Ho$cm Am{U ’$moZdê$Z {XcIwcmg, amOm‘mUgmMr AmoiI Pmcr. lr. dg§V har AmnQ>o dmerMo ˶m§Mm N>§X Amho nÎmo, ßcoB§J H$mS>© Zm‘mH$aʶmMm EoH$m¶cm WmoS>§ J§‘Vrera dmQ>co. nÎmo O‘m H$aUo? nU ˶m‘mJo ˶m§Mm ܶmg gVVMm emoY. d ì¶dpñWV g§J«h H$aUo ¶m‘mJrc H$ï> ^mamdco nU nm{hco H$s AM§{~V ìhm¶cm hmoV§. 40 dfm©nwdu ˶m§Zr cmoH$cÀ¶m nmggmR>r H$ìha KoVco ˶mV EH$ gw§Xa órMo {MÌ Agcocm nÎmm hmoVm. Vo nmhÿZ ˶m§Zr nÎmo emoYm¶cm gwê$dmV Ho$cr. {d{dY {MÌo, ZjrH$m‘, Om{hamVr, ZQ>ZQ>çm§Mo {MÌ Agcoco AZoH$nÎmo O‘{dco. AJXr añV¶mÀ¶m H$S>ocm nS>coco {‘Ì‘§S>irH$Sy>Z {‘imcoco. ZmVodmB©H$ {‘imcoco nÎmo EH$m d{hV {MH$Q>dm¶cm gwê$dmV Ho$cr. Am{U ~KVm nhmVm ˶m§Mm g§J«hmZo hOmamMm AmH$S>m Amocm§S>cm Am{U Amü¶© åhUOo EH$hr nÎmm {dH$V KoVcm Zmhr. ˶mgmR>r Aë~‘ ‘mÌ {dH$V KoVco Ago 12/14 Aë~‘ V¶ma Pmco. Am{U Ag§»¶ nÎmo {d{dY {neì¶mV Imo³¶mV ì¶dpñWV JQ> H$ê$Z nÎmo O‘m hmoD$ cmJco AmO ˶m§À¶mH$S>o Mma hOmamnojm OmñV nVo AmhoV.

Ow

H$ê$ eH$Vmo, ZoÌXmZmcm Y‘m©H$Sy>Z g§‘Vr Amho H$m¶? ZoÌ H$mT>ë¶mZ§Va Mohè¶mg {dÐþnVm ¶oVo H$m? g§nyU© S>moù¶m§Mo amonU H$aVmV H$m? ZoÌXmZ Ho$ë¶mZ§Va Ho$ìhm dmnaVo OmVrc, ‘mPo ZoÌ H$go dmnaʶmV ¶oVrc? {d{dY àíZm§daVr MMm© H$aʶmV Amcr d CnpñWVm§Zm ñcmB©S> emo XmI{dʶmV Amcm. ZoÌmXmZmgmR>r gw‘mao 200 ’$m°‘© ^ê$Z KoʶmV Amco. ¶m H$m¶©H«$‘mMo {Z¶moOZ {Za§OZ H$m§~io (Aܶj ‘m. g§. g§KQ>Zm) g§Xrn H$m§~io, àrdrU à. amoH$S>o ¶m§Zr Ho$co. gyÌg§MmcZ gm¡. Z§Xm Vm§Xio, ¶m§Zr Ho$co. Am^ma gm¡. d§XZm H$maHo$ ¶m§Zr Ho$co. H¡$cmg ‘moao, Aä¶ niUoH$Q>H$a ¶m§Zr n[al‘ KoVco.

N>§X doS>m n˶m§Mm ~mXehm gm¡. Á`moVr _w§Jr VioJmd Xm^mS>o

{‘Ì-n[a{MV EoHy$Z H$mhr ‘§S>ir hm g§J«h nhm¶cm ¶ody cmJco. AZoH$m§Zr ˶m§Zm ghH$m¶© Ho$co. nwʶmVrc "^mVwH$crÀ¶m ^m§S>çmMm g§J«h H$aUmao lr. {dcmg H$a§XrH$a ¶m§Zr ˶mÀ¶m d{S>cm§Zr g§J«hrV Ho$coco 150 Xþ{‘©i nÎmo {Xco. VgoM ‘Yw nQ>dY©Z, ehm ~§Yy ¶m§Zr Iyn ‘XV Ho$cr. ˶m§À¶m g§J«hmV EH$m gmaIm Xþgam nÎmm Zmhr. àdmgmV nÎmo IoiUmao AZoH$OU AgVmV ˶m§Vrc Z cmJUmam OmoH$a Vo ‘mJyZ KoVmV AemàH$mao ˶m§Mm N>§X dmT>V Jocm. Am{U "{dO¶ N>§XmonmgH$' ¶m N>§{Xï>m§‘ܶo Vo gm‘rc Pmco. Vo H$Yrhr nζmMm OwJma Ioico Zmhr nU cmoH$ ˶m§Zm "nζm§Mm ~mXehm' åhUy cmJco. N>§Xm‘wio ‘Z àgÞ amhVo. Xþ:I {dgaVmo' Ago Vo åhUVmV. ˶m§Mo nζm§Mo n{hco àXe©Z 30 {S>g|~a 2001 gmcr {dO¶ N>§XmonmgH$‘§S>im‘m’©$V {dconmc©o ¶oWo cmoH$‘mݶ godm g§KmÀ¶m {Q>iH$ ‘§{XamV ^aco. ˶mV AZoH$ cmoH$m§Mo {d{dY g§J«h hmoVo. Vo àXe©Z B©Q>rìhrdahr XmIdʶmV Amco. ˶m§Mr

25 ‘o 2014

11

~oamoOJmam§Zm à{ejU {dídZmW ^oJS>o nVg§ñWm EH$ Z§~aMr ~Z{dUma VioJmd Xm^mS>o, {X. 22 : ghH$ma joÌmVrc Zm‘d§V H¡$. n¡. {dídZmWamd ^oJS>o nVg§ñWoMo Aܶj åhUyZ Aê$U ^oJS>o ¶m§Zr gyÌo ñdrH$macr. g§nyU© nwUo {OëømV EH$ Z§~aMr nVg§ñWm Agm cm¡{H$H$ àmá H$ê$Z XoʶmgmR>r AmnU à¶ËZ H$ê$ Ago ˶m§Zr A§~acm gm§{JVco. hr nVg§ñWm cdH$aM {OOm‘mVm Mm¡H$mVrc ñdV:À¶m dmñVy‘ܶo ñWcm§V[aV hmoUma Amho. g§J«hmda IwZ hmoD$Z EH$m gXJ¥hñWmZo gmoݶmMm ‘wcm‘m Agcocm nζm§Mm H°$Q> {Xcm. AZoH$m§Zr {chÿZ {^àm¶ H$idco. AmVmn¶ªV ˶m§À¶m g§J«hm§Mo àXe©Z 14 Vo 15 doim doJdoJù¶m {R>H$mUr ^aco Amho. 25 ‘o 2013 ‘ܶo nwʶmVhr ~mcJ§Yd© H$cmXmcZmV {dZm‘yë¶ gdmªgmR>r ho àXe©Z VrZ {Xdg Vo Iwco hmoVo. nζm§À¶m g§J«hm~amo~aM 1) Xoe-{dXoer âcoB§J H$mS>©g, 2) Xoe-{dXoer ZmUr. 3) Xoe-{dXoer ZmoQ>m. 4) Xoe-{dXoer ‘mo~mB©c gr‘H$mS>©g. 5) Xoe-{dXoer nmoñQ>m§Mo ñQ>°ång. 6) Xoe-{dXoer H$mS>noQ>çmM§o H$ìhg©. 7) Xoe-{dXoer Zm‘d§Vm§À¶m ñdmjè¶m ˶m§À¶mH$S>rc OwʶmZmʶm§Mm g§J«h A^yVnyd© Amho ˶mV ˶m§Mm ‘wcJm namJ AmnQ>o ¶mMm ‘moR>m dmQ>m Amho. ˶m§Mr nËZr gm¡. em‘cm ‘wcJr ‘¥Umc, Jm¡ar AZoH$ {‘Ì‘§S>ir àXe©Z ^adʶmg ghmæ¶ H$aVmV. AZoH$ d¥ÎmnÌmVyZ, ‘m{gH$mVyZ, A§H$mVyZ ˶m§À¶m g§J«hmMo ^a^ê$Z H$m¡VwH$ Pmco. {deof åhUOo ˶m§Zr EH$hr ê$n¶m IM© ZH H$aVm Amnco {d{dY g§J«h dmT>{dco d gdmªZm {dZm‘yë¶ nhmʶmg Vo àXf©Z ^adVmV "ho coUo ¶m OÝ‘mMo' ¶m ZmdmZo hr àXe©Zo à{gÕ Amho. {edm¶ AmnU Agm N>§X OmonmgV Agmc Va Amnë¶mcmhr {dZm‘yë¶ nÎmo XoVmV. Vo åhUVmV... ¶mMr Xohr ¶mMr S>moim V¥á Pmco ‘mPo ‘Z nmhÿZ ‘mPm N>§X gmohim dmQ>Vo g§nmdo BWoM OrdZ AmO ˶m§Zr n§MmhÎmar nma Ho$cr Amho na§Vw AOyZhr ˶m§Mm CËgmhr Vê$Um§Zm cmOdUmam Amho. -g§nH$m©gmR>r nÎmm

dg§V har AmnQ>o Or, 202, Ho$edHw§$O, gmZnmS>m-dmer ’$moZ. 27812162, 9869104778

cmoUmdim, {X. 22 : A{hë¶m~mB© hmoiH$a J«m‘rU {dH$mg à{Vð>mZÀ¶m dVrZo cmoUmdim d n[agamVrc ~oamoOJma ‘wcm§‘wctgmR>r Amdí¶H$VoZwgma à{ejU H$m¶©H«$‘ gwê$ Ho$cm Amho. doJdoJù¶m {df¶m§Mo {ejU XoD$Z ˶m§Zm ZmoH$ar, ì¶dgm¶ H$aVm ¶mdm Agm ¶m‘mJo CÔoe Amho. cmoUmdù¶mVrc ¶ed§Vamd MìhmU g§Hw$cmVrc g^mJ¥hmV gH$mir 10 Vo 5 ¶m doioV à{ejU XoʶmV ¶oVo. Aën‘wXVrMo ì¶mdgm{¶H$ Aä¶mgH«$‘ {ZdSy>Z ‘mdi Vmcw³¶mVrc gd© ‘wcm‘wctZr ¶mMm cm^ ¿¶mdm d nmcH$m§Zr g‘j ¶oD$Z ^oQ>mdo Ago AmdmhZ à{Vð>mZMo g§ñWmnH$ g§XrnHw$‘ma ZmMU ¶m§Zr Ho$co Amho.

~miemór Om§^oH$am§Mm 168 dm ñ_¥{V[XZ gmOam VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : AmÚ _amR>r nÌH$ma, Xn©UH$ma ~miemór Om§^oH$a `m§Mm 168dm ñ_¥{V[XZ eha nÌH$ma g§KmV\}$ gmOam H$aÊ`mV Ambm. gmám[hH$ A§~aÀ`m H$m`m©b`mV Pmboë`m ~¡R>H$sÀ`m AÜ`jñWmZr nÌH$ma g§KmMo AÜ`j Eg.EZ. Jmonmio hmoVo. Om§^oH$am§À`m à{V_obm nwînhma g_n©U Ho$ë`mZ§Va Ë`m§À`m H$m`m©{df`r gwaoe gmIdiH$a, Eg.EZ. Jmonmio d A_rZ ImZ `m§Zr ^mfUo Ho$br. ~r. E_. ^go, gwZrb dmiw§O, amYmH¥$îU `oUmao, {dbmg ^oJS>o, AVwb ndma, {dZ`m Ho$gH$a,

nmZgao _°S>_, VmË`mgmho~ Ym§S>o, _Zmoha Xm^mS>o `mdoir CnpñWV hmoVo.

""B§J«OrMo AZwH$aU' ‘amR>rM ~mocr Am‘wMr, ‘amR>rM ~mUm Var {Z˶ nmZ hcoZm Am‘wMo, B§J«Or ^mfo{dZm ¶oWo g§»¶m KQ>cr, ‘amR>r ^m{fH$ emim§Mr ‘amR>r emim§Mr, dmH$cr Amho ‘mZ AZ² ‘moS>cm Amho H$Um åhUyZM ~mc{JVhr AmVm "¶oao ¶oao nmdgm' Zmhr Va Rain Rain go Away åhUm gwê$dmV AmVm, lr JUoemZo hmoV Zmhr OUy gañdVr, XodVoÀ¶m hmVr hr {XgVo A-B-C-D À¶mM. gwam§Mr drUm ’o«|$M, O‘©Z, B§J«Or, gd©? naH$s¶ ^mfm§Zr AmO H$mT>cm Amho ’$Um ˶mVhr, H$mimMr JaO B§J«OrM åhUm ImÚ g§ñH¥$Vrhr ~Xccr ¶oWo ê$OH$a OodUm§Vhr ~J©a AZ² {nÂPm Amcm ‘amR>‘moir ^mOr-^mH$arMr JmoS>r ‘amR>r ‘mUygM {dgacm

‘amR>r g§ñH¥$Vr H$cm dmL²>‘¶ ¶m§Mm KoVcm dgm Q>mH$cm ‘amR>‘moù¶m gU, CËgd, g‘ma§^m§Mm gmohim gmam B{Vhmg, O‘m Pmcm gmS>rÀ¶m OmJrhr AmVm, OrÝg-Q>m°n Amcm AmB©-~m~m§Mm ~mi cmS>H$m AmB©-~m~m§À¶m EodOr ˶m§Zm ‘å‘r AZ² S>°S>r åhUy cmJcm AmO Amåhr {‘i{dco ñdmV§Í¶ Oar Var 21 gmì¶m eVH$mVhr gX¡d B§J«Om§MmM CXmo CXmo H$com B§J«OrMr H$mg Yê$Zr nXar OUy B§J«Om§MmM dgm KoVcm H$mcMm, ‘amR>‘moim ^maVr¶ {’$ê$Zr naV AmO B§J«Om§À¶mM ‘¥JOimV Jwa’$Q>cm AZ² ñdmV§Í¶ {‘idyZhr AmO ‘aR>r g§ñH¥$VrMm {dH$mg Zmhr Va VoWo nXmonXr èhmg hmoD$ cmJcm. - Hw$. AZwOm g{Ve XmaeoVH$a VioJmd Xm^mS>o

H$moH$UMm ‘odm, KanmoM hdm? Vm|S>mcm Md AmUUmar gm§S>Jr {‘aMr (^acocr) Ira-{nR>c§WmcrnrR>mgmR>r Hw$irW nrR>, {nÎmem‘H$ MdXma H$moH$‘ gmoc (Am‘gyc) M{dð> CgirgmR>r H$S>do dmc ({~a§S> C’©$ S>mqi~r) gwIIwerV nmohm {‘aJw§S> KanmoM {‘idm. g§nH©$ - ‘wHw§$X H$a§XrH$a - 8600401331 gm¡. ‘Ywam H$a§XrH$a - 9689755131


gmám[hH

A§~a

{d{dY

25 ‘o 2014

12 112 2

_mYw $cH$Uu eoIaar HwAmo ìhmi g{MZ {~amOXma `m§Zm S>AÜ`jnXr m°ŠQ>aoQ>Mm à^mJ qnnar, {X. 25gÝ_mZ : _Z{dgo ehamÜ`jnXr

JwT>rnmS>ì¶mcm ‘amR>r Jmʶm§Mm gwaoc AmñdmX VioJmd Xm^mS>o, [X. 27 :

_mdi VmbwH$m `wdm EH$Vm _§M `m g{MZ {~amOXma `m§Mr _hmamï´> g§{dÚmWu KQ>ZoÀ`m go dVrZo eoIa^mD$ Zm, ZJago VioJdmdH$ ehamÀ`m Amoìhmi `m§Mr à^mJAÜ`jnXr AÜ`jnXr {ZdS> {ZdS> Pmbr. Am[XË` Pmë`m~Ôb gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. `mdo ir VioJmd Xm^mS>o, {X. 2{eamo : S>H$a `m§Zr hr AÜ`j A{Zb ‘amR> gmVH$a, Hw$Umb A{Ic ^maVr¶ r {ZdS> ZmQ>çg{Md Omhra n[afXo Mr VioI{OZXma Jmd Xm^mS>Hobú_U o$br. emIm eobma d Amo ìhmi, d {gÕr{dZm¶H$ mZ ¶m§r ÀCnpñWV ¶m hmoVo. H$m`© H$V} ew^oÀN>m à{Vð> XoÊ`mgmR> `mdoir ho_§V ~Îmo g§¶wº$ {dÚ‘mZo "JwT>rnmS>dm (nwUo {OëhmÜ`j) nhmQ>' hm H$m¶©H«$‘ Pmcm. [H$emo Jmd Xm^mS> oeZ)a {X. 22qeXo: ¶ed§Vio VZJa‘Yrc Jmoo i(ñQ> dcH$a ( Z JagodH$) rc ‘¡gm¡ . _mYwPmco ar _Yw Jw`odg§ éWOr XmZmda ë¶mH$a¶mHw$cH$Uu `m§Zm V^mD$ _moao ({damoYrnj ZoVo _Znm) {XëcrÀ`m {dídH$_m© Z `w{Zìh{g©Q>r H$m¶© H«$‘mg a{gH$m§ Zr JXuAmo Hon$cr amhÿb _m§OaoH$a (_mdi VmbwH$m \$m° a go ë \$ Eåßcm° ` _| Q À`mV\© hmo V r. g{Md) H$mo$ à^mXo dr (_wgVre §~B©), qeXo {X. 25(_mdi :> `m§Vmbw gm¡ . JrVm§ O cr Aamo a m, g‘« m Q> ""S> maqdÐ °ŠQ>aoQ> ZmQ> BZçg§_§{cQ> àmá CnmÜ`j) J{Xa, «m_aoMa'' ~mZwhmgdJa à^mXo rgÝ_mZ `oW(_mdi o "Xáa' H$merH$a d.CnmÜ`j) A‘mo c nmio HAmXr $a ¶m§Zm{dÝ` Zr H$m`©Hàmá Pmcm Amho gm{hË` jo Ì mcm Vmbw H $m $V} {MÌnQ> "WS>cmo© H${චAm`‘amR>E{e`Z {\$ë_ Vio JmdH$a a{gH$m§Mr gwaoc godm hoM Am‘Mo d«V, Ago gm§JVmhoV gwaoe YmoÌo, ˶m§À¶m Zì¶m-Ow Ý ¶m r CnpñWV hmo V o . H$ê$Z XoUmao coIZ XmIdÊ`mV Ho$ë`m_wio EH$ Ambm. ZdrZ COdrH$S> o JUoe H$mH$S>o Va S>mdrH$S>o gwaoe gmIdiH$a.A¸$cH$m§Xm AZ² ~mo~S>H$m§Xm \oJmʶm§ $ñQ>rìhb'_Ü`o dH$m`© a AmYm[aV amAgë`mMo H$m[aUr "‘mo nwTJ>rb à_mUo: Aj` CncãY Pmco Ë`m§ Zm Z¥’wì`mgnrR> Ë_m§ `{X½X{e© H $m \w $ bdm Im_H$a d g§ J rVH$ma $ccm' H$m¶© H«$_Jmd gmXaeha Ho$cm. g§KQ>H$) Am‘Zo-gm‘Zo Amco OaoHhm (Vio nmR> ë$a`mgm¶Pada gmnÌmV co VAmho m ZmJ{^S> qgWo ñdam§ amo˶m§ {F$frHo hVZ{dco o àe§ CnpñWV hmoOV¶åhQ> o. {Z_m© o S>b.m°. ~Q>mQ>çmÀ¶m Mmirnmer $e qeXo (CnmÜ`j) hf© ì`mnH$ d ~hþ C Ôo e r` co I Zm_w i o Yw ‘ mi, Am° ³ Q> m o n ° S > d a A{^[OV OmoaOmoamV ^m§Sy> cmJco... 1 Jm`H$dmS> (CnmÜ`j) ñdpßZb qnJio A^` H$m_V d S>m°. A§OZm ehm `m§Zr _ZmoJV ^{dî`mVrc co(ghg{Md) IHo$H$m§ ZmgwZdrZ {Xem {_iy e‘m© ¶m§ Z r gmW cr. a o e Am| H $ma {~Mo AiyMm H$m§Xm AZ² ì`º$ Ho$bo. eHo$c Agoh¶m§r ZË`mV åhQ>ëc¶mo Amho. gmIdiH$a r Jm[¶co nmVrMm H$m§Xm ‘m{h‘ §~gm¡ B©)., ¶m {X. 13 "h[aZm‘ Am‘Zo-gm‘Zo Amco S>(‘w m°. {~Zm' _mYwH$[~amÀ¶m ar :Hw$cH$Uu `oWrc O¡Z, ‘wcr (13 dfmªImcrc) - gm¶cr Q>oHo$ eomoaadrZo ma>q{dÚm g§ KZ {d. {d. {Q>¶m {‘lm, ‘wco (13 dfmªImcrc) ‘°^¡Znéio mO ‘Q>}X ZÁ`o A° Hð$°$VZ_Ü`o S>> ‘ZmJ[aH$ rMr dr§ñ~°H$ma S>q‘Q> Pmcr. Am`w d rH$ J^©79 XoR>r AZ² nmVtMr H~°$aSg‘már {ZHo _wg »`mÜ`m{nH$m ñnYm© ‘c~ma {hc ³c~ ¶o W o Zw H $VrM Pmcr. dra {XdmZOr {d. {d. Am{X˶ naXo e r, ‘w c r ZJamܶj gw a o e Ymo Ì o , ‘mOr Hw $ ñVr nmhÿ cmJco... 2 H$m`© H « $ _: gw J _ g§ J rV d Z§Va dm{S>`m _hm{dÚmc`mV àmÜ`m{nH$m Am`w‘hmamï´ d}XrH$ >mJ^© g§ñe H$maH$mH$S> hoñnY© S>o,mH°. $m§~mbmOr Vm§~o (15 dfmªImcrc) - amOdr g§nV {d. {d. gwa‘mMm H$m§Xm AZ² ¶mV VrcJUo 92 Mm gh^mJ Cn. ZJamܶj hmo Ëm.M`m.o ¶eñdr Ë`m§lra§ Mo nVr H$a $VZ $cH$Uu JHg$m§mB©H$bm{ZHo `m§ mdHwU hmoeaX Vgh^mJ: Z,m _Yw o Xm^mS>o {ZVrZ gm¶cr Q>oHo$, ‘wco (15 dfmª©Imcrc) - àUd H$moZmMm H$m§Xm Omonweñr,VH$ S>ñnY© m°. XoAmVm S>à‘w mVio °. I Jnmhþ H° $ S> ~ ar H§ $ nZrV A{YH$mar hmo V o . Va ñWi: AZ§ V amd Mm\o $ H$a nmo ñ Q> m _Ü`o CnbãY Amho . gdbVrÀ`m emh emirJ«(‘mZX m‘ ^§S>mg{Md) ar, A{Zcd AmZ§X IQ>XramD$ O¡Z {d. {d. O¶Xod ‘oZZ, ‘wcr (17 Am‘Zo-gm‘Zo Amco S>XamV dg§ Hw_Ü`o ho {hc Zm_m§$b. {H$VVar dfmª©Imcr) - amOlr g§nV {d. {d. ê$Vwam CndmgmÀ¶m ’$amimgmR>r 670 Vo {_iy eHo (~°Y‘m© Sm°.>q‘Q> Z VBÝMmO© -$cH$Uu ‘c~ma ³c~) {YH$mar dén`o Aݶ CnpñWV g_mO_§ [amd Xa ZmJ[aH$m§ Z r `mMm bm^ ¿`mdm, Ago Omoer ‘wco (17 dfmª©Imcrc) ¶e {Vdmar {d. new åhUyZ{HofH$ Amo ¶m§hmo Àdma: nm[aVmo XoÊi¶mV V¶mdo. ¡ÚhñVo gm¡~w. Y{dZ¶m $gH$a ¶m§Ico ZrAmco.OmVmV. ñdV:M H$mn H$ê$ cmJco...3 dma [X. 5/3/2014 AmdmhZ nmo ñ Q> _mñVam§ Z r Ho $ bo Amho . ñnY© {ZH$mc cà‘mUo - ‘wcË`m§ o ‘amR> (10 {d.gmXa O¶XodH$aVmZm e ‘oZZ.(S>mdrH$Sy>Z) g‘«mQ> H$merH$a, JrVm§ >Mm ~hþ Pmë`m~Ôc Mo r JrVo O.crg§Aamo gyS>Ìm°ŠoMg§Q>o MaoQmcZ Ho$co_nw.mZT>ràmá - gm¡ JrVmam.gw. nmQ>UH$a, do i H $mir 5.30 (g§ nmcrc) H©:$ gm`§ : 02114222439) dfmª I àÁÁdc cmo I § S > o {d. {d. àIa A{^Z§XZ hmoV Amho. ‘w§~B©

Am{e`mMr {MÌnQ> _hmoËgdmV "Xáa'

~°S>q‘Q>Z ñnY©oV AmOhr ‘wcm§Zm ag Amho ~a§!

H$m§XoM H$m§Xo

Ph: 02114-231555

Saptahik Amber 25 May 2014 Ank  

Latest News from Talegaon, Lonavala and Maval Area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you