Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

Email : infokalpacademy@gmail.com

G2/RNP/Ruling/WPP/13-14 VioJmd Xm^mS>o df© 25 (A§H$ 18)

a{ddma, 4/5/2014

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm: PML/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

20 hOma én`m§Mr I§S>Ur _m{JVbr; nmM [Xdgm§À`m nmobrg H$moR>S>rV admZJr

_mZdm{YH$ma g§KQ>ZoMm eH$sb ~mJdmZ AQ>Ho$V {ZJS>o (_mdi) [X. 28 :

cmoUmdim, {X.3 (àem§V nwam{UH$) : _mZdm{YH$ma g{_VrMm nXm{YH$mar eH$sb ~mJdmZ `mbm 20 hOmam§Mr I§S>Ur _m{JVë`màH$aUr bmoUmdim nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br Amho. dS>Jmd Ý`m`mb`mZo Ë`mbm nmM [Xdgm§Mr nmobrg H$moR>S>r gwZmdbr Amho. `m {df`r Ah_X _mo[hÔrZ XmXm{_`m± eoI (am. JmdR>mU) `m§Zr VH«$ma [Xbr Amho. `m{df`r h[HH$V Aer, eoI ho

bmoUmdim JmdR>mU `oWrb {_Zma _{eXrÀ`m OmJoV ^mS>çmZo amhVmV. VoWrb S>mJSw>Or d XþéñVr H$aÊ`mH$[aVm Ë`m§Zr _erX Q´>ñQ>H$S>o ñdIwerZo XmoZ bmI én`o O_m Ho$bo. arVga nadmZJr KoVcr. VgoM ZJa n[afXoMr nadmZJr KoD$Z H$m_ gwê$ Ho$bo. 28 E{àb amoOr ~mJdmZ _moQ>magm`H$bdê$Z VoWo Ambm d Ë`mZo eoI `m§Zm KamMo H$m_ H$go H$aVm? Vo gwê$

.. JmS>çm§VyZ {\$aUmao H$aVmV H$m`?

_mZdm{YH$ma g§KQ>ZoÀ`m AZoH$ JmS>çm bmoUmdù`mV {\$aV AmhoV. JmS>rda g§KQ>ZoMm ~moS>© AgVmo; na§Vw Ë`mVyZ {\$aUmao Z¸$s `mo½` H$m_ H$aVmV H$m? hm àíZ EoaUrda Ambm Amho. bmoUmdim eha nmo{bgm§Zr `mV bj Kmbmdo, Ago _V ZmJ[aH$ ì`º$ H$arV AmhoV.

R>odm`Mo Agob Va _bm 20 hOma én`o Úmdo bmJVrb, Ago gm§JyZ X_XmQ>r Ho$br. Vgo Z Ho$ë`mg _r Am¡a§Jm~mX `oWrb dŠ\$ ~moS>m©V VH«$ma H$aoZ, Ago Vmo åhUmbm. AmnU _mZdm{YH$ma g§KQ>ZoMo H$m`©H$V} AgyZ VH«$ma H$ê$ eH$Vmo, Ago Vmo åhUmbm. bmoUmdim nmo{bgm§Zr ~mJdmZ `mÀ`mda JwÝhm XmIb Ho$bm AgyZ A{YH$ Vnmg gwê$ Amho.

A°pŠgg ~±H$ dYm©nZ [XZm{Z{_Îm "Amnbo KaHw$b' àXe©Z VioJmd Xm^mS>o, (AVwb ndma) [X. 24:

A°pŠgg ~±Ho$À`m VioJmd emIoÀ`m àW_ dYm©nZ[XZm{Z{_Îm "Amnbo KaHw$b' hm CnH«$_ am~{dÊ`mV Ambm.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 30 : bmoU [X. J24 A°pŠgg ~±mdim, Ho$À`m Vio md :emIoÀ`m àW_ dYm©nZ[XZm{Z{_Îm 29 d 30 E{àb Ago XmoZ [Xdg "Amnbo KaHw$b' hm CnH«$_ am~{dÊ`mV Ambm. MmH$U amoS>darb ~±Ho$À`m AmdmamV gO{dboë`m _§S>nmV gw_mao EH$ hOma ZmJ[aH$m§Zr Ë`mg ^oQ> [Xbr. h[a Amo_ H$ÝñQ´>ŠeZ, ~r.E_. Ho$., JUoe H$ÝñQ´>ŠeZ, _mH©$ ìh|Mg©, Á`y{nQ>a H$ÝñQ´>ŠeZ d _§Ìm àm°nQ>uOZo Amnbo ñQ>m°b _m§S>bo hmoVo. amÌr 9 n`ªV bmoH$ ^oQ>rbm `oV hmoVo. `mMdoir 110 bmoH$m§Mr AmYma Zm|XUrhr H$aÊ`mV Ambr.

VioJmdmV A°pŠgg ~±Ho$Zo 30 E{àb 2013 amoOr H$m`m©a§^ Ho$bm. `m H$mimV 1100 ImVoXma Pmbobo AgyZ gmS>o~mam H$moQ>tÀ`m R>odr Pmë`m AmhoV. gw_mao 7 H$moQ>tMo H$O©dmQ>n Ho$bobo AgyZ H¥${f, J¥h~m§YUr, ì`dgm`, dmhZ IaoXr, `mMm g_mdoe Amho. emIm{YH$mar A_mob gmio, A{_V AéS>o d gw^m{fe Hw§$Sy> ho A{YH$mar J«mhH$m§Zm CÎm_moÎm_ godm XoÊ`mgmR>r à`ËZ{eb AmhoV. A°pŠgg ~±Ho$Mo CnmÜ`j {dH$mg ^mJdV `m§Zr ^oQ> [Xbr. CnpñWVm§Zm gË`Zmam`UmMm VrW©àgmX XoÊ`mV Ambm.

bmoUmdim nm{bHo$bm CƒÝ`m`mb`mMm XUH$m bmoUmdim, {X. 29 : bmoUmdim ZJanm{bHo$bm ~m§YH$m_m§Zm nadmZJr XoÊ`mÀ`m A{YH$mamda Cƒ Ý`m`mb`mZo {Z~ªY KmVbo AgyZ CƒñVar` g{_VrÀ`m nadmZJr{edm` `mnwT>o H$_oÝg_|Q> g[Q>©{\$Ho$Q> XoVm `oUmamdim, Zmhr.[X. 28 : bmo ehamVrb ^y{_JV gm§S>nmUr {ZMam ì`dñWm, KZH$Mam ì`dñWmnZ `§ÌUm, nO©Ý` Obdm[hÝ`m, añVo `m nm`m^yV gmoB© gw{dYm CnbãY Z H$aVm {Zdmgr dgmhVr, ~§Jbo, _m°b àH$ën Am{U ì`mnmar g§Hw$bm§Zm bmoUmdim ZJanm{bH$m nadmZJr XoV hmoVr. nm{bHo$Zo CƒñVar` g{_Vr Zo_yZ Ë`m§À`m nadmZJr{edm` `m àH$ënm§Zm "grgr' XoD$ Z`o, Ago «AmXoe I§S>nrR>mZo [Xbo AmhoV. bmoUmdim I§S>mim {g[Q>PÝg \$moa_V\}$ `m

{df`m§da OZ[hV `m{MH$m XmIb H$aÊ`mV Ambr hmoVr. Ë`mda Ý`m. A^` AmoH$ d Ý`m. A_OX gæ`X `m§À`m I§S>nrR>mg_moa gwZmdUr Pmbr. Ë`mdoir darb AmXoe XoÊ`mV Ambo. nm`m^yV gw{dYm Zgë`mÀ`m H$maUmdéZ g{_VrZo nadmZJr ZmH$mabr Va ZJanm{bHo$Zo CƒÝ`m`mb`mÀ`m g§_Vr{edm` Ë`m§Zr "grgr' XoD$ Z`o. VgoM gßQ>|~a 2008 Z§Va _§Oya Pmboë`m nU ~m§YH$m_ nyU© Z Pmboë`m àH$ënm§Mo àñVmdhr _§OwargmR>r `m g{_VrH$S>o ÚmdoV. g{_Vr `m àH$ënm§Mr VnmgUr H$aob. ZJanm{bHo$Zo `m g{_Vrbm ehamV H$m`m©b` d gmo`rgw{dYm Úmì`mV, Agohr I§S>nrR>mZo åhQ>bo Amho. _w»`m{YH$mè`m§Zr Xa XmoZ _[hÝ`m§Zr à{VkmnÌ gmXa H$éZ `mg§X^m©Vrb àJVrMr _m[hVr Úmdr, Agohr I§S>nrR>mZo ~Omdbo Amho.

ñdmñÏ``mo½`m§Zr bwQ>bm M¡ÌmJm¡arMm AmZ§X VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : H$bm{nZr àm§JUmV M¡ÌmJm¡arMm H$m`©H«$_ ñdmñÏ``mo½`m§Zr CËgmhmZo gmOam Ho$bm. _[hbm§Zr AË`§V AmH$f©H$ gOmdQ> Ho$br hmoVr. `m àg§Jr AZamYm Omoer,

aoIm a|^moQ>H$a Am{U Cfm YmaUo `m§Zr XodrMr Am{U lram_à^y§Mr gw§Xa JrVo gmXa Ho$br. gd© _[hbm ñdmñÏ``mo{JZtZr AmaVr Ho$br. em§Vmam_ _moS>H$ `m§Zr dg§VmoËgdmMo _hmËå` gm§{JVbo.

gdmªZr S>mi, nÝho Am{U {IamnVrMm AmñdmX KoVbm. H$m`©H«$_mMo Am`moOZ aí_r nm§T>ao, Cfm YmaUo, Xr{á AmR>dbo, _hmXodr T>~y d ñdmñW `moJr _[hbm§Zr Ho$bo.


gmám[hH

cmoUmdim d¥Îm

A§~a

4 ‘o 2014

Am§~oS>H$am§Mo {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ ìhmdo cmoUmdim, {X.29 : ^maVaËZ S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ¶m§Mo VioJmd ñQ>oeZ {d^mJmV Agcoco {ZdmgñWmZ gaH$maZo cdH$amV cdH$a amï´>r¶ ñ‘maH$ åhUyZ Kmo{fV H$ê$Z Eo{Vhm{gH$ dmñVyMm XOm© Úmdm, ˶mgmR>r ZJa n[afX d ñ‘maH$ g{‘VrZo nmR>nwamdm H$amdm, Aer ‘mJUr gyk ZmJ[aH$m§Zr Ho$cr Amho. {d{dY e¡j{UH$ àH$ënm§gmR>r S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ¶m§Zr 1948 gmcr VioJmd ñQ>oeZ {d^mJmV gw‘mao 50 EH$a O‘rZ IaoXr Ho$cr. ˶m joÌmV {ZdmgmgmR>r ~§Jcm ~m§Ycm. AYyZ‘YyZ S>m°. ~m~mgmho~ {ZdmgmgmR>r `oWo Wm§~V AgV. ˶m§À¶m ‘hmn[a{Zdm©UmZ§Va 1960 ‘ܶo Vr O‘rZ ~§Jë¶mgh {dH$ʶmV Amcr. gܶmÀ¶m ehm-A°ëQ>moZmo H$m°cZr, âc°Q> Z§. 35 ‘ܶo S>m°. ~m~mgmho~m§Mo {ZdmgñWmZ Amho. ho {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ ìhmdo, ¶m CÔoemZo 7 Am°³Q>mo. 2004 amoOr {dídaËZ S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ñ‘maH$ g{‘VrMr ñWmnZm H$aʶmV Amcr. ¶m H$m‘r A°S>. a§OZmVmB© ^mogco d {H$gZamd Wyc ¶m§Zr {deof à¶ËZ Ho$co. ñ‘maH$ g{‘VrÀ¶m AWH$ à¶ËZmVyZ 26 E{àc 2012 amoOr S>m°. ~m~mgmho~ ¶m§À¶m ~§Jë¶mMm Vm~m VioJmd ZJa n[afXocm {‘imcm Amho. ¶m {R>H$mUr dmMZmc¶, Aܶ¶Z H$j, ~m¡Õ Ym‘ à{ejU H|$Ð, {dní¶Zm H|$Ð, ñnYm© narjm H|$Ð B˶mXr CnH«$‘ am~{dʶmMo {Z¶moOZ Amho. naXoemV {dÛmZm§Mr Kao ho[aQ>oO dmñVy åhUyZ Onë¶m OmVmV, ˶m àH$mao S>m°. ~m~mgmho~ ¶m§Mo ho {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ VgoM OmJ{VH$ H$sVr©À¶m {dÛmZmMo {ZdmgñWmZ OmJ{VH$ dmagm dmñVy åhUyZ emgZmZo Kmo{fV H$amdo, Aer ‘mJUr gyk ZmJ[aH$m§H$mSy>Z hmoV Amho.

2

n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m amoS>mdV Amho

ñ‘a{UHo$À¶m àH$meZàg§Jr ì¶mgnrR>mda CnpñWV ‘mݶda.

Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMm dYm©nZ{XZ CËgmhmV cmoUmdim, {X. 28 : ¶oWrc Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMm 20 dm dYm©nZ{XZ CËgmhmZo gmOam H$aʶmV Amcm. hm H$m¶©H«$‘ S>r. EZ. MmnHo$ (amï´>r¶ Aܶj, Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K "AmBñH$m°Z) ¶m§À¶m AܶjVoImcr AéU amoS>o (Aܶj ‘hmamï´> Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K), a‘U^mB© ehm, M§ÐH$m§V ‘hm‘wZr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZo gmOam H$aʶmV Amcm. Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMo Aܶj Zm‘Xodamd S>’$i ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. à‘wI A{VWr d gd© ZoVo ¶m§Mm n[aM¶ g§KmMo Cnmܶj am‘ Omoer ¶m§Zr H$ê$Z {Xcm.

S>r. EZ. MmnHo$ d AéU amoS>o ¶m§Zr amÁ¶ñVar¶ d amï´>r¶ nmVirdarc g§KmÀ¶m H$m¶m©Mm AmT>mdm KoVcm d {d{dY ‘mJʶm emgZmH$S>o H$em nÕVrZo gmXa Ho$ë¶m ˶mMo {ddoMZ Ho$co. amï´>r¶ YmoaU Omhra H$ê$Z emgZmZo ~OoQ>‘ܶo Á¶oð> ZmJ[aH$m§gmR>r VaVyX H$amdr, Aer ‘mJUr Ho$ë¶mMo gm§{JVco. Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr {d{dY emgH$s¶ ¶moOZm§Mm cm^ ¿¶mdm, Ago à‘wI ‘mJ©Xe©H$m§Zr gm§{JVco. ¶màg§Jr ‘mOr Aܶjm§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm. g§ñWmnH$ Aܶj ¶. Zm. ~oS>odma, Xoenm§S>o, AaqdX ‘ohVm, Zaqgh Hw§$^mao ¶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm.

MmnHo$ ¶m§À¶m hñVo Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmZo V¶ma Ho$coë¶m ñ‘a{UHo$Mo àH$meZ H$aʶmV Amco. Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMr ZyVZ H$m¶©H$m[aUr d ‘mdiVr H$m¶©H$m[aUr, XoUJrXma ¶m gdmªMm gËH$ma H$aʶmV Amcm. nÌH$ma, {hVqMVH$, ‘mOr nXm{YH$mar gdmªMm gËH$ma H$aʶmV Amcm. dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm 23 E{àc amoOr {Ì‘yVu {Z{‘©V "^mdJ§Y' hm ‘amR>r, qhXr Jmʶm§Mm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Amcm. am‘ Omoer ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. g§KmÀ¶m H$m¶©dmh gm¡. nwîncVm nmZQ> ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

cmoUmdim, {X. 28 : cmoUmdim ehamÀ¶m n¶©Q>ZñWim§À¶m {dH$mgmH$[aVm ñWm{ZH$ àemgZ d emgZ Xþc©j H$aV Agë¶m‘wio n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m H$‘r Pmcr Amho. ˶mMm WoQ> n[aUm‘ cmoUmdù¶mÀ¶m AW©ì¶dñWoda nS>ʶmMr e³¶Vm Amho. ‘mJrc Xhm dfmª©V cmoUmdim ZJan[afXoZo 1 H$moQ>rnojm OmñV én¶m§Mm n¶©Q>ZH$a Jmoim Ho$cm. ¶m§n¡H$s EH$hr én¶m n¶©Q>ZñWio {dH${gV H$aʶmda IM© Ho$cm Zmhr, ˶m‘wio cmoUmdù¶mVrc n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m H$‘r Pmcr Agë¶mMr Q>rH$m hmoV Amho. n¶©Q>ZñWim§Mm ¶mo½¶ àH$mao {dH$mg Pmë¶mg cmoUmdim ho Am§Vaamï´>r¶ XOm©Mo n¶©Q>Z H|$Ð Pmë¶m{edm¶ amhUma Zmhr, ˶mH$[aVm ¶mo½¶ Cnm¶¶moOZm H$amdr, Aer gyMZm XmoZ dfmªnydu VËH$mcrZ {Oëhm{YH$mar {dH$mg Xoe‘wI ¶m§Zr cmoUmdim ZJa n[afX àemgZmcm Ho$cr hmoVr. W§S> hdoMo {R>H$mU åhUyZ cmoUmdù¶mH$S>o ¶oV Agcoë¶m n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m H$‘r Pmë¶mZo n¶©Q>ZñWio Amog nS>ʶmMr e³¶Vm Amho.

nm{cH$m CÚmZm§Mr XþadñWm cmoUmdim, {X. 28 : CÚmZmV IoiUr VwQ>cocr AmhoV. ~gm¶cm ~mHo$ ZmhrV. ^m¡{VH$ gw{dYm ZmhrV, ¶m‘wio cmoUmdim ZJan[afXocm ‘mcH$sÀ¶m 9 CÚmZm§Mr XþadñWm Pmcr Amho. n[aUm‘r CÚmZm§‘ܶo ñWm{ZH$m§gh n¶©Q>H$ H$moUrhr OmV Zmhr. cdH$aM ZJa n[afX ¶m CÚmZm§H$S>o cj XoB©c, Aer Aem ZmJ[aH$ ~miJyZ AmhoV.

Yrê$^mBªZm nZdoc‘ܶo ‘hmamï´>^yfU nwañH$ma cmoUmdim, {X. 28 : cmoUmdù¶mMo ‘mOr CnZJamܶj d Á¶oð> g‘mOgodH$ S>m°. Yrê$^mB© H$ë¶mUOr ¶m§Zm nZdoc doc’o$Aa gmoec ³c~ Ûmam "‘hmamï´>^yfU nwañH$ma' 2014 XoD$Z gÝ‘m{ZV Ho$co. hm H$m¶©H«$‘ JmoIco hm°c, nZdoc ¶oWo Pmcm. à‘wI nmhþUo åhUyZ Am§Vaamï´>r¶ ì¶m»¶mVo S>m°. g{ƒXmZ§X eodS>o, {gZo A{^ZoÌr gwaoIm Hw$S>Mr, Á¶oð>

gm{hp˶H$ E. Ho$. eoI d gm‘m{OH$ H$m¶©H$Vo© gwXoe Xidr ¶m§À¶m hñVo nwañH$ma XoʶmV Amcm. "‘mZdgodm hrM B©ídagodm' ho à˶j AmMaUmV AmUyZ Jocr AZoH$ df©o J[a~m§Mr godm, {deofV: Jar~, hmoVH$ê$ ‘wctÀ¶m {ejUmH$[aVm ^ard H$m¶© H$aUmao S>m°. Yrê$^mB© ¶m§Zm {‘imcocm hm 84 dm nwañH$ma Amho. ¶m~Ôc cmoUmdim d ‘mdiÀ¶m ZmJ[aH$m§V’©o$ ˶m§À¶mda A{^Z§XZmMm dfm©d hmoV Amho.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

4 ‘o 2014

10 333 310

chmZ ‘wcm§gmR>r lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§Mo nwñVH$ "Am~m§À¶m Jmoï>r' ñnYm© ñnYm©{ZH$mb {ZH$mb- -

5 VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 :

lrH¥$îU nwa§Xao ñdmJV H$aVmZm, {h‘mZr Hw$cH$Uu Jmoï> gmXa H$aVmZm d {Vgè¶m N>m¶m{MÌmV àH$meZàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) nm§Sw>a§J ^mZwemcr, lrH¥$îU ‘wio, lrH¥$îU nwa§Xao, gwaoe AÌo, gwaoe gmIdiH$a, gwaoe ~oar d A§Ocr nwa§Xao. (N>m¶m - lrH$m§V Mono) ~mcdmL²>‘¶mÀ¶m àH$meZmV àdoe Ho$cm, ¶mMm ‘cm Iyn AmZ§X hmoV Amho.' ¶m H$m¶©H«$‘mgmR>r nwʶmVrc eaX Xoenm§S>o, e§H$a Jm¶H$dmS> d VioJmdmVrc ‘mݶda ~mcH¥$îU Om§^io, lrYa Xr{jV, ¶emoYam gmR>o, lr{Zdmg gmR>o, H$m{eZmW qZ~io, dg§Vamd H$S>oH$a, lr‘Vr gwZrVm g§^yg, {dÇ>camd dmJio, ~mnygmho~ d gm¡. gwZ§Xm ‘moH$mer, H$‘cmH$ma Jmogmdr, {dÇ>camd ^aS>, gm¡. ‘rZmjr ^aS>, ‘moaoída hmoZn, JOmZZ dV©H$, ^aVHw$‘ma d gm¡. D${‘©cm N>mOoS>, AaqdX gwio, lr d gm¡. amOmܶj, gm¡. {dÚm ‘wio, gm¡. Xrnmcr JmoH$U©, lr‘Vr {dÚm {dÛm§g, gm¡. Z{cZr amOh§g AmdOy©Z CnpñWV hmoVo. S>m°. nm§S>é§J ^mZwemcr ¶m§À¶m ì¶mg§JnyU© {ZdoXZmVyZ H$m¶©H«$‘ a§JVXma R>acm. àm. g{MZ OhmJraXma ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

VioJmd Xm^mS>o, {X 30 : "lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§À¶m‘ܶo EH$ AmOr XS>cocr Amho, ˶m‘wio Vo N>moQ>çm§À¶m Jmoï>r {chÿ eH$VmV. N>moQ>çm§À¶m Jmoï>r {c{hUo Vgo H$R>rU Amho; na§Vw lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§Zm Vr H$cm AdJV Pmcr Amho,' Ago CX²Jma ‘hmamï´> gm{h˶ n[afX, ‘mdi emIoMo Aܶj gwaoe AÌo ¶m§Zr H$mT>co. ~mcH$WmH$ma lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§À¶m VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 : "Am~m§À¶m Jmoï>r' ¶m ~mcH$Wmg§J«hmMo àH$meZ dmZàñWml‘mÀ¶m ApídZr Oárdmco g^mJ¥hmV ZwH$VoM nma nS>co. ˶màg§Jr gwaoe AÌo ~mocV hmoVo. AܶjñWmZr "gm. A§~a'Mo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a hmoVo. AmHw$S>u ¶oWyZ àH$m{eV hmoUmè¶m "Mmhÿc' gmám{hH$mMo g§nmXH$ S>m°. gwaoe ~oar, {MÌH$ma gm¡. A§Ocr A^¶ nwa§Xao Am{U àH$meH$ ê$nmcr AdMao à‘wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. "gm{hp˶H$ H$Å>m'Mo lrH¥$îU ‘wio ¶m§Zr àmñVm{dH$ d ñdmJV Ho$co. lr‘Vr c{cVm

Omoer ¶m§Zr nmhþʶm§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xcm. gwaoe gmIdiH$a Aܶjr¶ ^mfUmV åhUmco, "VioJmdMr lr‘§Vr hr B‘maVr Am{U ^m¡{VH$ g§nÎmr ZgyZ H$cmd§V, gm{hp˶H$, H$dr ¶m§À¶m gm{h˶m‘wio VioJmdMr lr‘§Vr ‘moOcr Omdr.' Amnë¶m ‘ZmoJVmV lrH¥$îU nwa§Xao åhUmco, "Á¶m§Zm chmZ ‘yc hmoD$Z chmZm§er EH$ê$n hmoVm ¶oVo ˶m§MoM OrdZ g‘¥Õ hmoVo. ‘m¶m ZmVd§S>m§Zm Jmoï>r gm§JVmZm ¶m Jmoï>r {c{hë¶m Joë¶m. à˶oH$ AmOr-AmOmo~m§Zr Aem Jmoï>r gm§JyZ Amnë¶m ZmVd§S>m§Mo OrdZ gwg§ñH$m[aV H$amdo.' {h‘mZr Hw$cH$Uu ¶m N>moQ>çm ‘wcrZo nwñVH$mVrc XmoZ Jmoï>r gmXa Ho$ë¶m. {MÌH$ma gm¡. A§Ocr nwa§Xao ¶m§Zr ‘wIn¥ð> {Z{‘©Vrg§X^m©V {MÌ Am{U eãX `m§Mo ZmVo CcJSy>Z XmI{dco. àH$meH$ ê$nmcr AdMao åhUmë¶m, "lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§À¶m nwñVH$mZo Amåhr

Á¶oð>m§Zm hmoUma ^mfUmMm cm^

dmZàñWml‘mcm {d{dY àH$maMo gmhç H$aUmao XmZeya

VioJmd Xm^mS>o, {X 28 : {X. 9 ‘o amoOr gm¶§. 5.30 dm. Á¶oð> ZmJ[aH$ {‘Ì ‘§S>imZo "X¡Z§{XZ OrdZmVrc gVH©$Vm d gwa{jVVm VgoM AmJrnmgyZ ~MmdmMo Cnm¶' ¶m {df¶mdarc à~moYZ Am¶mo{OV Ho$co Amho. ¶m {df¶mda {Zd¥Îm Zm¡Xc A{YH$mar Jwcm~ gmd§V ‘mJ©Xe©Z H$aUma AmhoV. gdmªZr H$m¶©H«$‘mMm cm^ ¿¶mdm, Aer {dZ§Vr ‘§S>imV’©o$ H$aʶmV Amcr Amho.

1) {Xcrn^mB© ehm 2) JUoe H$mH$S>o 3) ~mimgmho~ ìhamS>r 4) gm¡. gwaoIm Amdmao 5) gm¡. ho‘cVm Jm[X¶m 6) eoI ga 7) adtÐ ’$mcHo$ 8) AemoH$ ndma 9) gwaoeXmXm ^moio

33 _ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

9370125291 : 9370125291\$mo\$moZ\$moZ:Z:(02114) :(0211) (02114)224675 224675 _mo_mo ~mB©~_momB©c~bmB©::b9380125291 224675

10) {‘[c§X em¡Mo 11) C‘oe ^m|S>do 12) S>m°. Á¶moVr ‘w§S>aJr 13) S>m°. Zohm Hw$cH$Uu 14) ‘mVªS> AmR>ë¶o 15) H$‘coe H$mc©o 16) AVwc ehm 17) {Zcm§~ar Hw§$Xmnya 18) g§O¶ H$mimoIo

é½Umb`o d {ejUg§ñWm MmbdÊ`mZmo, Ü`mZmV Agy Úm H$s Amnbo H$m`©joÌ em§VVm {d^mJmÀ`m H|$ÐñWmZr Amho. é½Um§Mo, {dÚmÏ`mªMo {hV OnÊ`mgmR>r Amnbm `m~m~VrVbm nwT>mH$ma Amdí`H$ Amho. VgoM Üd{ZdY©H$mMm dmna H$aVmZm _`m©Xm Z Amobm§S>Ê`mMm O~m~Xmar AmnUmdahr Amho `mMm {dga nSy> XoVm H$m_m Z`o.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a df©o 25

A§H$ 18

4 ‘o 2014

4

{X. 4/5/2014

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶...

H$a_UyH$ nd© _hm^maV dmMVmZm EHo$H$ nd© Agm`Mo, ^rî_nd©, ÐmoUnd©, H$U©nd© BË`mXr. nd© åhUOo Vmo-Vmo H$mi Agm AW©. Ë`m _hm^maVmZo kmZmMm _hmnya cmoQ>cm. _mUgmÀ`m OrdZmV H$m` KS>m`cm hdo, H$m` KS>m`cm ZH$mo `mMo gdm©oÎm_ kmZ _hm^maVmV ^acoco Amho. amOH$maUmV _wËgÔo{Jar [H$Vr _hÎdmMr AgVo, ho Ë`mZo XmIdyZ [Xco åhUyZM ^maVr`m§À`m OrdZmV _hm^maVmcm AZÝ`gmYmaU _hÎd àmá Pmcoco Amho. _hm^maV Am{U am_m`U `m XmoZ _hmH$mì`m§_Ü`o XS>cocm Iam AW© AmnU g_OyZ KoV Zmhr, hrM IoXmMr ~m~ Amho. gV² Am{U AgV² Agm _yi {df`. Mm§Jc§ Am{U dmB©Q> `m Xmohm|Mm PJS>m AZm[XH$mcmnmgyZ MmcV Amcocm AgyZ `m cT>çmV eodQ>r gV² åhUOo Mm§Jë`mMmM {dO` hmoVmo, AgoM XmI{dÊ`mV Amcoco Amho. gÎmm hdr Agoc Va Vr H$emgmR>r? Mm§Jë`mÀ`m ajUmgmR>rM hdr Amho; na§Vw XoemVrc EHy$U dmVmdaU nm[hco Va gÎmogmR>r Mmccocm AmQ>m{nQ>m hm amï´>mÀ`m H$ë`mUmgmR>r ZgyZ ñdmWm©gmR>r Mmccocm Amho, AgoM cmoH$m§Mo _V ~Zcoco Amho, Ë`m_wioM gÜ`mÀ`m cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV EHo$H$ _hm^mJ AH$coMo Oo Vmao VmoS>V AmhoV Vo ~KVmZm gdmªMo N>mZ _Zmoa§OZ hmoVo Amho! gÎmm hm \$ma _hÎdmMm ^mJ AgVmo. cmoH$H$ë`mUmMo gd© {dMma A_cmV AmUÊ`mMr VmH$X gÎmoVM AgVo åhUyZ gÎmmYre am̧-[Xdg amï´>H$ë`mUmÀ`m {dMmamZo noQ>cocoM Agmdo cmJVmV. XþX¢©dmZo ñdmV§Í`moÎma Joë`m 67 dfmªÀ`m H$mimV `m {dMmam§Mo ZoVo Amåhmcm {_iy eH$co ZmhrV. Á`m§Zr ñdmV§Í`mgmR>r hmS>mMr H$mS>o Ho$cr, Ë`m§Zm ~mOycm gmê$Z cwQ>mê§$Zr gÎmoda H$ãOm Ho$cm, Ë`m_wio AmnU Amnco Hw$Qw>§~r`, Amnco M_Mo, Amncr OmV `m§MoM ^co H$aÊ`mV gÎmmYmar _¾ Pmco. AS>mUr OZVocm ImoQ>r AmídmgZo OmVr-nmVrdê$Z AmajUmMr JmOao \o$H$V-\o$H$V `m cwQ>mê§$Zr Amnë`m Vw§~S>çm ^aë`m Am{U XoemMo dmQ>moio Ho$co. _mUgm§Zm H$iV ZìhV§ åhUyZ AmOda gJi§ InyZ Joc§; nU AmVm doi Aer Amcocr Amho H$s, VéU {nT>r Vwåhmcm Om~ {dMmam`cm nwT>o Amcocr Amho. cmoH$emhrMm `m _§S>itZm amJ `oV Agoc; nU AmVm H$mhrhr MmcUma Zmhr, Aem H$m|S>rV ho cwQ>mê$ gmnS>co AmhoV! ^maVmcm ^ì`-[Xì` na§nam Amho. EHo$ H$mir BW§ gmoÝ`mMm Yya {ZKV hmoVm, Ag§ gm§JVmV. Ë`m XoemMr AmO H$m` AdñWm Amho? YS> drOnwadR>m Zmhr, Q>o{c\$moZ ~§X nS>VmV, CÚmoJY§Xo dmT>m`Mo Va Ë`m§À`mnwT>o àíZm§Mo S>m|Ja, Á`m AÞYmÝ`mda _mUg§ OJVmV Ë`m eoVrcm eodQ>Mo ñWmZ. nydu CÎm_ eoVr, _Ü`_ ì`mnma d H${Zð> ZmoH$ar, Ag§ gyÌ hmoV§. Am_À`m _m`~mn gaH$mam§Zr ~amo~a CcQ> H$ê$Z Q>mH$c§. AmVm CÎm_ ZmoH$ar, _Ü`_ ì`mnma d H${Zð> eoVr Ag§ gyÌ AmH$mamcm Amcoc§ Amho. gJi§ dmVmdaUM ZmgyZ Jococo Amho. `mV ~Xc KS>oc H$m `mMr qMVm gd©gm_mÝ` _mUgmcm Amho. AmVm ~Xc Ho$cm VaM H$mhrVar _mJ© {ZKy eHo$c, Ago cmoH$m§Zm dmQ>Vo Amho. {ZdS>UwH$m§Mr aUYw_mir A§{V_ Q>ßß`mV Amho. ^maVr` OZVm njmMo n§VàYmZnXmMo C_oXdma Zao§Ð _moXr `m§À`m ~mOyZo dmVmdaU PwH$co Agë`mMo {MÌ àgma_mÜ`_m§_YyZ XmI{dco OmV Amho. Zo_Ho$ H$m` KS>Vo Vo 16 _o amoOr ñnï> hmoB©cM; na§Vw àgma_mÜ`_m§Zr a§J{dcoco {MÌ gË`mV CVaco Va gÎmoÀ`m Mmì`m àgma_mÜ`_m§À`m hmVr AgVmV, ho {gÕ hmoB©c. {ZH$mc CcQ>o Joco Va àgma_mÜ`_m§Mm g_mO_Zmda n[aUm_ hmoV Zmhr, Ago {gÕ hmoB©c. åhUyZ 16 _o `m VmaIoH$S>o gdmªMo cj cmJcoco Amho. H$m` ìhm`Mo Vo hmodmo; na§Vw `m Xoemcm I§~ranUo nwT>o ZoUmè`m ZoË`mMr JaO Amho ho {ZpíMV. cwQ>mê§$Mr gÔr g§nwï>mV `oD$Z amï´>mcm g_¥ÕrH$S>o ZoUmè`m§Mr Amåhmcm Amdí`H$Vm Amho. Za|Ð _moXr `m§À`mda D$R>gyR> Vm|S>gwI KoUmè`m {dXyfH$m§Mo Mmio nmhVm gÜ`m "H$a_UyH$ nd©' Amho hoM Iao!

ñ‘maH$ EH$m H$drMo... (‘mcJw§S> ¶oWrc H$dr Ho$edgwV ñ‘maH$) hmoVo. nwñVH$m§Zr ^acocr ^aJƒ H$nmQ>o hmoVr. imiV ¶oUmè¶m ’o$gmi cmQ>m§Mm g‘wÐ, cmQ>m§Zr Amocr Ho$cocr J« § W nmcmZo dmMZmc¶m~Ôc WmoS>r ‘m{hVr Amåhmcm gm§{JVcr. ~mhoa ‘D$ema dmiy, {H$Zmè¶m§da C§M-C§M ‘mS>m§Mo ~Z Am{U AñVmcm gy M Zm’$cH$mda dmL² > ‘ ¶mer g§~§{YV {d{dY ñnYmªMr {ZdoXZo hmoVr. OmUmao gy¶©q~~! H$moH$U-^y‘rVc§ ho Ñí¶ ‘Zmda OUy H$moac§ Joc§ hmoV§. nmdgmim g§në¶mda, {Xdmirnydu H$moH$U-Xe©ZmÀ¶m Am{U WmoS>çmM EH§$Xa dmVmdaU ñ‘maH$mÀ¶m ‘moR>onUmV ^a KmcUmaoM hmoVo. ˶mM doimV {ZgJm©Mo ~Xccoco ê$n cjmV Amco. añ˶mÀ¶m XmoÝhr ~mOy§Zm {R>H$mUr H$dr Ho$edgwVm§Mm AY©nwVim d ˶mImcr ˶m§Mr d¡¶{º$H$ gmdcr XoUmao XmQ> d¥j Am{U EH$m ~mOyZo dmhUmam, gVV gmo~V H$aUmam ‘m{hVr {Xcocr hmoVr. gdmªV ‘mJo EH$ N>moQ>mgm a§J‘§M hmoVm g^m, ì¶m»¶mZo B˶m§XrgmR>r Vmo Agmdm. ¶m ñ‘maH$mMo CX²KmQ>Z 8 ‘o 1994 H$mo¶ZoMm àdmh ‘Z Am{U S>moio em§V H$ê$ cmJcm. n{hcm ‘w¸$m‘ JUnVr-nwù¶mcm hmoVm. ‘mÌ JUnVr-nwio amoOr Pmco. Am°[’$g‘ܶo Jocmo. ì¶dñWmnH$m§Zm Amåhr nwʶmhÿZ Amcmo AmhmoV d JmR>ʶmnyduM S´>m¶ìhacm gm§JyZ R>odc§ hmoV§, H$s AmYr ‘mcJw§S>‘ܶo gd© ñ‘maH$ nm{hco d AmdS>ë¶mMo gm§{JVco. ‘amR>r dmL²>‘¶mÀ¶m Om¶M§ Amho. {VW§ H$dr Ho$edgwV åhUOoM H¥$îUmOr Ho$ed Xm‘co ¶m§M§ AmñWo nmoQ>r d AmYw{ZH$ ‘amR>r H${dVoÀ¶m OZH$màVr-AWm©V² H$dr ñ‘maH$ C^§ Ho$c§ Amho. ‘mcJw§S> ho N>moQ>ogo Jmd JUnVr nwù¶mnmgyZ ’$º$ 2 {H$.‘r. A§Vamda Amho. ‘ܶ§Var nwʶmV H$dr Ho$edgwVm§da EH$ Ho$edgwVm§àVr AmXa 춺$ H$aʶmgmR>r Aëner XoUJr XoD$Z ~mhoa nS>cmo. naVrÀ¶m ‘mJm©da Ho$edgwVm§À¶m gm{h˶mMo {dH«$sH|$Ð Amho. VoWohr H$m¶©H«$‘ Pmcm. ˶m§À¶m OdiÀ¶m AmáñdH$s¶m§ZrM S>moH$mdcmo. ‘amR>r gm{h˶mÀ¶m ¶m VrW©joÌmcm hm H$m¶©H«$‘ KS>dyZ AmUcm. ˶m doir coIH$ lr. ^oQ> XoD$Z ‘Z g‘mYmZ nmdco. AmVm Am‘Mr ‘Yw ‘§Joe H${U©H$ ¶m§Zr ¶m ñ‘maH$m~Ôc g{dñVa JmS>r JUnVr nwù¶mH$S>o ‘mJ©ñW Pmcr. ‘m{hVr gm§{JVcr. "H$moH$U ‘amR>r gm{h˶ ~gë¶m-~gë¶m {dMma Amcm, AmUIr H$d© o amo S >, nw U o 4 n[afXo'V’©o$ ¶m ñ‘maH$mMr C^maUr Pmcr. ho gd© H$mo U H$mo U˶m ^m½¶d§V H$dtMr ñ‘maH§$ C^r EoH$ë¶mZ§Va VoìhmM R>adco, H$s ho ñ‘maH$ am{hcr AmhoV ~a§? ^maVr¶ ñVamdaM§ n{hc§ ~Km¶MoM! ‘m¶m ‘ZmV ‘amR>r dm>L²>‘¶m~Ôc Agcoc§ ào‘ d AmË‘r¶Vm ¶mhr Jmoï>r H$maUr^yV hmo˶mM! EImXr BÀN>m ‘ZmV {Z‘m©U ìhmdr Am{U Zmd cjmV Amc§ Jwê$Xod H$dr adtÐZmW Q>mJmoa ¶m§M§ empÝV{ZHo$VZ.' hr Vr cdH$aM nyU© ìhmdr, ho ‘m¶m ~m~VrV ¹${MVM KS>Vo. H$maU eodQ>r ˶m§Mr H$‘©^y‘r hmoVr d VrM AmVm ˶m§Mo ñ‘maH$hr Amho. Xþga§ Zmd H$dr gJù¶m Jmoï>r OwiyZ ¶mì¶m cmJVmV Zm! ¶mcmM AmnU ¶moJ ¶oUo åhUVmo. Hw$gw‘mJ«Om§M§. Zm{eH$ ¶oWo "H$dr Hw$gw‘mJ«O à{Vð>mZ' ¶m ZmdmZo Vo n«{gÕ Amho. ‘hmamï´>mMo AmdS>Vo JrVH$ma d H$dr H¡$. J. {X. ‘mS>JwiH$a ¶m§Mo ¶m doirhr ¶moJ ‘mÌ cdH$aM OwiyZ Amcm. {Xdgm-COoS>r ñ‘maH$mnmer nmohmoMë¶m‘wio gd© H$mhr ì¶dpñWV ñ‘maH$ C^maʶmMo H$m‘ gܶm Mmcy Amho. H¡$. ~m. gr. ‘T>©oH$a ¶m nmhVm Amc§. CVa˶m N>namMo ~¡R>o H$m¡cmê$ Ka ho Ho$edgwVm§Mo OÝ‘ñWmZ H$drMohr ‘T>©o ({O. gmVmam) ¶oWo ñ‘maH$ Amho. hr gmar ñ‘maHo$ nmhm¶cm àW‘ nm{hco. ñ‘maH$ ¶moOZoVcm hm n{hcm ^mJ. ˶mV nS>dr, Amogar, hdrV, Agmhr {dMma ‘ZmV ¶oD$Z Jocm. eodQ>r Ho$edgwVm§Mr H${dVm "Amåhr H$moU' hr gmXa H$aVo. ñd¶§nmH$Ka, ~mi§{VUrMr Imocr Aer nma§n[aH$ H$moH$Ur nÕVrMr KamMr Amåhr H$moU åhUy{Z H$m¶ nwggr? Amåhr Agy cmS>Ho$ aMZm hmoVr. KamVrc O‘rZ ‘mVrMr, gmadcocr Agë¶m‘wio KamMm XodmMo, {XYco Ago OJ V¶o Amåhm§g Ioimd¶m, {dídr ¶m à{V^m~c| OwZonUm OmUdV hmoVm. ˶m O{‘Zrda gw§Xa am§Jmoù¶m H$mT>coë¶m hmo˶m. {dMaVmo MmohrH$S>o crc¶m, {XŠH$mcm§Vw{Z Amanma A‘wMr Ñï>r nhm¶m eHo$ am§JmoirVë¶m Ame¶mer {‘i˶mOwi˶m Aem Ho$edgwVm§À¶m H${dVoÀ¶m gmao h r ~{S> dma ¶o[Wc nhm! Amåhm§nwT>o Vo {’$Ho$; Amoir ˶m Imcr {c{hë¶m hmo˶m. 100/125 dfmªnydu dmnamV nm[Uñne© M Am‘wMm eH$Vgo dñVyàVr Úmd¶m Agcocr H$mhr OwZr ^m§S>rhr VoWo hmoVr. AmOÀ¶m {nT>rZo Vr H$Yr nydu gm¢ X ¶m©{Ve¶m Aer dgVgo OmXÿ H$am§‘m{O ¶m; nm{hcrhr ZgVrc. ’$mo c o nmI{S>Vm§ Vwåhr, {Zd{S>Vmo V¢ gÎd Amåhr {ZH|$! KamVyZM ‘mJrc Xmar Jocmo. VoWo nagmV {g‘|Q>Mo N>moQ>o-N>moQ>o ñV§^ C^o ey Ý ¶m‘m{O dgmhVr dg{dë¶m H$moUr gwam§À¶m ~ao? Ho$co hmoVo. Ë`mda Ho$edgwVm§À¶m à{gÕ H${dVm H$moaë¶m AmhoV. "Zdm {enmB©', "Amåhr H$moU?' "gVmarMo ~moc', "VwVmar' B. H${dVm AmhoV. n¥Ïdrcm gwacmoH$gmå¶ PQ>Vr AmUmd¶m H$moU Vo? ñV§^mÀ¶m Odinmg {hadrJma ’w$cPmS>o ‘Zmcm àgÞVm XoV hmoVr. hm Vo AmåhrM, gwYm H¥$Vr‘§Yw{Z¶m Á¶m§À¶m gXm nmPao; Vo AmåhrM, eaʶ ‘§Jc Vwåhm§ Á¶m§nmgw{Z cm^Vo! Pmcm ñ‘maH$mMm Xþgam ^mJ. Amåhmcm dJim - JVà^ PUr hmoVrc Vmam§JUo; nwT>rc {Vgè¶m ^mJmV J§«Wmc¶, Am°{’$gÀ¶m Imoë¶m Am{U EH$ ‘moR>m Amåhmcm dJim - {dHo$c H$dS>r‘mocmdar ho {OUo! hm°c {Xgcm. hm°c‘ܶo AmVmn¶ªV Pmcoë¶m gm{h˶ g§‘ocZmÀ¶m Aܶjm§Mo ’$moQ>mo, ˶m§Mm WmoS>³¶mV n[aM¶ Am{U H$dr Agë¶mg ˶m§Mr EH$ à{gÕ H${dVm Ago à˶oH$ ’$moQ>mogmo~V hmoVo. J«§Wmc¶ Va ~aoM ‘moR>o

I

e¡cm AaqdX XoIUo

EH$ em‘ AmnHo$ Zm‘! dmZàñWml‘mÀ¶m {dñVm[aV ~m§YH$m‘mÀ¶m CX²KmQ>Zm{Z{‘Îm {XZm§H$ 19 E{àcÀ¶m gw§Xa g§Ü¶mH$mir EH$ gwaoI H$m¶©H«$‘ VioJmdmVrc a{gH$m§gmR>r "‘oOdmZr' R>acm. ZmQ>çjoÌmVrc à{gÕ Zm‘d§V H$cmH$ma am‘Xmg H$m‘V, H$rVu {ecoXma, ~Hw$c n§[S>V ¶m§Mo XodXþc©^ Xe©Z Pmco; VgoM ZmQ>ça{gH$m§Zm ¶m gdmªMo Am{U Jm¶H$ lr. adtÐ Hw$cH$Uu, AM©Zm H$mÝhoao d H$cmd§V lr. gwaoe gmIdiH$a ¶m§Mo ‘Ywa-AdrQ> Ago ZmQ>çJrVm§Mo ñda EoH$md¶mg {‘imco. Aml‘mÀ¶m B‘maVrMm àm§JU d Img ‘moR>m nS>Xm cmdyZ CÎm‘ àH$mao H$m¶©H«$‘ hOmamo ZmQ>çJrVm§À¶m a{gH$m§Zm EH$ gwdU©nd©Ur AgmM dmQ>cm. EImÚm ehamV gm§ñH¥${VH$ H$m¶© H$aUmè¶m Mma ‘moR>çm g§ñWm EH$mM {R>H$mUr EH$Ì ¶oUo d {‘iyZ H$m¶©H«$‘ nma nmS>Uo ho ˶m ehamMo gm¡^m½¶. Vo ^m½¶ VioJmd-Xm^mS>o ¶m ehamg cm^co. EoZ CÝhmù¶mV dg§V F$VyV, dg§V d¡^dr "ZmQ>çdg§V' Aer g§Ü¶mH$mi AZw^dmd¶mg {‘imcr. ¶mñVd A. ^m. ZmQ>çn[afX, VioJmd emIm, {gÕr{dZm¶eH$ à{Vð>>mZ, lra§J H$cm {ZHo$VZ d H$cm{nZr ¶m g§ñWm d A§~a n[admamMo à‘wI lr. gwaoe gmIdiH$a ¶m§Zm eVe: YݶdmX! - ~miH¥$îU g. Om§^io (VioJmd Xm^mS>o)

gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘mV VioJmd AJ«oga dmZàñWml‘‘ܶo Omo Jmʶm§Mm H$m¶©H$‘ Pmcm, Vmo Iyn ldUr¶ hmoVm. H$m¶©H«$‘ a{gH$dJm©cm EH$ ‘oOdmZrM hmoVr. Á¶m H$cmH$mam§Mr JmUr Amåhr Zoh‘r ao{S>Amoda EoH$Vmo, ˶m§Zm à˶j g‘moa nmhÿZ Iyn AmZ§X Pmcm. AgoM H$m¶©H«$‘ VioJmd‘ܶo ìhmdoV, Aer Amem H$aVmo. ì¶dñWmnZ Mm§Jco hmoVo. H$m¶©H$mar ‘§S>imcm Am‘À¶m ew^oÀN>m! - gm¡. gwZ§Xm ‘moS>H$ (VioJmd ñQ>oeZ)

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qà[Q>§J, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU, 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410 507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

4 ‘o 2014

5

B§Xmoar_Ü`o ‘mo’$V ZoÌ{M{H$Ëgm {e[~a

XmXmgmho~ nam§Ono ¶m§Zm gwaoc lÕm§Ocr VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : H$cm{nZrMo g§ñWmnH$ H¡$. A°S>. XmXmgmho~ Am{U H¡$. H$‘{cZr nam§Ono ¶m§À¶m OÝ‘{XZm{Z{‘Îm g§JrV AH$mX‘rVrc N>moQ>çm-‘moR>çm Jm¶H$m§Zr gw§Xa JrVo Am{U ^OZo åhUyZ ñ‘¥[Vnwîn An©U Ho$co. {dœñV S>m°. AZ§V nam§Ono ¶m§Zr

ñ‘¥[V{XZmMo ‘hÎd {deX Ho$co. H¡$. XmXmgmho~m§À¶m ñ‘¥VtZm COmim {Xcm. XmXmgmho~m§À¶m OrdZm{df¶r EH$ {MÌ’$sV XmI{dcr Jocr. A°H°$S>‘rVrc N>moQ>çm Jm¶H$m§Zrhr Amnë¶m JmʶmVyZ M‘H$ XmI{dcr. n„dr ‘miJmdH$a Am{U gmYZm Xoenm§S>o ¶m§Zr gw§Xa JrVo gmXa Ho$cr.

gVre d¡Ú ¶m§Zr g§dm{XZrda qhXr JrV gmXa Ho$co. H$m¡ñVw^ AmoH$ ¶m§Zr V~ë¶mda Va A°H°$S‘rà‘wI g§nXm {WQ>o ¶m§Zr g§dm{XZrda CÎm‘ gmW Ho$cr. Ho$Xma A䶧H$a ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ Ho$co. nwînm AmJmeo ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co.

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 2 : B§Xmoar (‘mdi) ¶oWo {Oìhmim Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K d S>m°. ^mD$gmho~ gaXogmB© VioJmd gwna ñnoem{cQ>r Am¶ hm°[ñnQ>c ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo ‘mo’$V ZoÌ{M{H$Ëgm {e[~amMm cm^ 127 é½Um§Zr KoVcm. CX²KmQ>Z gan§M emo^mVmB© qeXo ¶m§À`m hñVo Am{U Cngan§M Am{ef T>moao d ‘mOr {O. n. gXñ¶ àem§V T>moao ¶m§À`m à‘wI CnpñWVrV nma nS>co. AܶjñWmZr g§KmMo Aܶj XeaW T>moao hmoVo. ZoÌ VnmgUr S>m°. H$pënVm nmQ>rc (amD$V) ¶m§Zr Ho$cr, Va n[aMm[aH$m aoIm nQ>oc, ñZoh ZImVo, Cfm eoQ>o, ‘XVZrg ~miy MìhmU d {H$emoa MìhmU ¶m§Zr ˶m§Zm ghH$m¶© Ho$co. hm°pñnQ>cMo OZg§nH©$ A{YH$mar gmJa AmnQ>o ¶m§Zr {e[~amMo g§¶moOZ Ho$co. {e[~amÀ`m CX²KmQ>Zàg§Jr J«m. n§. gXñ¶ {ZVrZ XJS>o, ‘YwH$a T>moao nmQ>rc, eha H$m±J«og Aܶj {dO¶ H$merX, ^m.O.nm. Aܶj OJÞmW eodH$a, H¥$fr ~mOma g{‘Vr g§MmcH$ AéU qeXo, nwUo

‘hm{Z¶moOZ g{‘Vr gXñ¶ g§Xrn H$merX, {dÇ>c MìhmU, nmocrg nmQ>rc O¶XÎm qeXo, a‘oe eodH$a JwéOr B˶mXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. XeaW T>moao ¶m§Zr àmñVm{dH$ Va H$m¶m©Ü¶j nmonQ>amd ^go ¶m§Zr ñdmJV Ho$co. XÎmm̶ XJS>o JwéOr ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. Cnmܶj nm§Sw>a§J Jm¶H$dmS> ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Á¶oð>m§Zr ݶyZJ§S> ~miJy Z¶o : àem§V nwam{UH$ VioJmd Xm^mS>o, {X. 1 : "Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr g‘mOmV dmdaVmZm gH$mamË‘H$Vm R>odyZ gOJnUo dmQ>Mmc H$amdr. VgoM AmnU d¥Õ Agë¶mMm ݶyZJ§S> ~miJy Z¶o,' Ago AmdmhZ nÌH$ma àem§V nwam{UH$ ¶m§Zr Ho$co. Á¶oð> ZmJ[aH$ {‘Ì ‘§S>i VioJmd Xm^mS>o Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV à‘wI dºo$ åhUyZ "Á¶oð> ZmJ[aH$ d VéUm§‘Yrc dmT>Vm Xþamdm' ¶m {df¶mda Vo ~mocV hmoVo. "VéU {nT>r d Á¶oð>m§‘Yrc g§dmX H$‘r hmoV AgyZ, VéU {nT>rZo Á¶oð>m§À¶m ^mdZm g‘OyZ ¿¶mì¶mV. OmñVrV OmñV CÎm‘ Jmoï>r Á¶oð>m§Zm Úm¶cm hì¶mV,' Ago Vo

åhUmco. "gܶmÀ¶m AmYw{ZH$ V§ÌkmZmÀ¶m ¶wJmV Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr, {H$‘mZ AmYw{ZH$ V§ÌkmZmcm ñne© H$ê$Z, OJmÀ¶m ~amo~arZo Mmcmdo,' Agohr Vo åhUmco. "nÌH$m[aVm d amOH$maU ¶m {df¶mdahr ˶m§Zr Amnbo {dMma 춺$ Ho$co. nÌH$m[aVm (‘mܶ‘o) amOH$maUmMr {Xem ~Xcy eH$VmV. {XemhrZ amOH$maUmcm ¶mo½¶ {R>H$mUr ZoʶmMo H$m‘ nÌH$ma qH$dm ‘mܶ‘o H$aVmV. ‘mܶ‘o g‘mOmMm Amagm AmhoV. g‘mOmVrc ~è¶m-dmB©Q> Jmoï>tMo {dícofU ‘mܶ‘o H$aVmV,' Ago Vo åhUmco. gܶmÀ`m n[apñWVrV amOH$maU ho

doJù¶m d ^¶mZH$ pñWVrVyZ OmV AgyZ, amOH$maUmVrc Anàd¥Îmr Zï> H$aʶmMo ‘moR>o AmìhmZ nÌH$mam§g‘moa Agë¶mMo Vo åhUmco. ¶m doir g§KmMo Aܶj, àXrn gmR>o, Cnmܶj gm¡. aí‘r nm§T>ao, Xrnmcr JmoH$U©, gwaoe dm~io, g§OrdZr ‘wio, {dÇ>c H$m§~io, Z{cZr H$mcoH$a, XrnH$ O¶d§V, d¡emcr {c‘¶o, em‘ {MQ>Urg, AemoH$ H$mimoIo AmXr CnpñWV hmoVo. ¶m doir àíZmoÎmam§Mmhr H$m¶©H«$‘ Pmcm. Á¶oð> ZmJ[aH$ g^mg§XmZr àem§V nwam{UH$ ¶m§Zm {d{dY àíZ {dMmaco d ˶m§Mr CÎmao g‘OmdyZ KoVcr.

"g§ñH$mam§gmR>r g‚mZm§Mr g§JVr Amdí¶H$' VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : "g§nÎmrnojm g§VVr ‘hÎdmMr Amho. g§VVr g§ñH$mamZo KS>dm¶Mr Agoc Va g‚mZm§Mr g§JV cmJVo,' Ago CX²Jma h.^.n. N>JZ ‘hmamO IS>Ho$ ¶m§Zr H$mT>co. 1989 nmgyZ {dÚm϶mªZm emioV gmoS>Uo d AmUUo ho H$m‘ A˶§V ào‘mZo H$aUmao hZw‘§V ‘wèho (Q´>°³gdmco H$mH$m) ¶m§À¶m H$m¶m©Mm am¡ß¶ ‘hmoËgd ZwH$VmM gmOam H$aʶmV Amcm. ˶màg§Jr IS>Ho$ ~mocV hmoVo. 1989 nmgyZ ndZ ‘mdimVrc gmo‘mQ>Uo ~oo~oS>Amoìhi n[agamVyZ VioJmdn¶ªV ñHy$Q>adê$Z ‘wco emioV nmohmoM{dʶmMo H$m‘ hZw‘§V ‘wèho ¶m§Zr gwê$ Ho$co. 1995 gmcr ñdV:À¶m 2 [ajm {dH$V KoVë¶m. nwT>o ‘°Q>oS>moAa d AmO Q>oånmo Q´>°³g {dH$V KoD$Z gw‘mao 60 Vo 80 {dÚmWu VioJmd emioV gmoS>Uo d AmUUo ho H$m‘ {Z˶ d {Z¶{‘VnUo Mmcy Amho. AmO Vo "Q´>°³gdmco H$mH$m' åhUyZ gd©Ì AmoiIco OmVmV.

hZw‘§V ‘wèho ¶m§À¶m H$m¶©H«$‘àg§Jr Am. {Jare ~mnQ>, Am. g§O¶ ^oJS>o d ‘mݶda. H$m¶©H«$‘mg Am‘Xma {Jare ~mnQ>, Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o, ¶mXdeoR> IiXo, AO¶ ^mogco, AmOr-‘mOr gan§M,

Cngan§M, J«m‘ñW ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo. amOoe ‘wèho ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. em~y ‘wèho ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam


gmám[hH

{d{dY

A§~a

4 _o 2014

66

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag©

ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

~mimgmho KZdQ> ~mimgmho Rw~>~X. o (nÌH$ma) {dH$mg~ EZ. ^maVo _w . qeXo (dmgw b r) Vm. S‘mo>.. {O. nwUo {gÕZmW Ádo c g© , MmH$U 9922712265 H$mÝhÿanR>ma (Vm. nmaZo a) Io A.ZJa 9421589610 Joë¶mAJa~Îmr XmoZ dfmª nmgyZ_mPm g§nyUhm°© Q{gÕr AmJa~Îmr g§n‘r yU© {gÜXr dmnaë`mZo >ob ì`dgm` OmoamV Mmby bmJbm. dAmho u H$m_Jma [Q>H$m`Mo AmVm H$m_ g§dmnaV nyU© ny{gÕr AJa~ÎmrMo gmVZmhrV. gwmVJ§YAZo _ZH$ àgÞ . EH$mM nm[H$Q> gwAmnUhÿ J§YH$aUmao r ZAJa~Îmr _mJm`bm U Mr g§gm‘mݶ »`m dmT> b Ìmar {gÜXAmho Aem AmhoV. .`oqH$‘Vhr cmor HAmho . dmT> Amho `mmè`m§AJa~ÎmrMm dmna gw$m§éZ.mHohmnadS> $bmgd©d _§Uì`dgm`mV g§nAerM yU© {gÜXrgod`mm nwAJa~ÎmrMm à^mdhr Agy {‘imdr, r.KamV, Pmbr. AmVm g§Tn>yUohr© {gÜXr{edm` Xþ{dZ§ garZVH$mo UVrMhm°Q>obmV gH$mamË_H$ COm© àmá Pmbr Amho AJa~Îmr Amåhr dmnaV Zmhr. gwAOw _Z ЩZ gw.Vwa§eo amO| .JQZmW nm§>o S>o cm§~moio Amo V w a (Vm. OwÞhdo a,b{O. nwUm,o)nwVio XohÿJmd, r>,’$mQ> {O. U9096533232 o Jmd ñQ>oeZ, {ed H$m°cVm. Zr, damio g§‘mo n(9922842179) yU. © 9325855683 {gÜXr hr Ho$di AJa~Îmr ZgyZ ^º$s_mJm©H$S>o AmH${f©V H$aUmar Amho . {Z`{_VnUo _§Ìmoƒ ma H$amdm g§g§nyU© eº$s {gÕr AJa~Îmr édmV HodmVmdaU $ë¶mda {gÜXrMm dmna _rdmnaʶmg gwXoédHonyO$bmm H$amdr, dgwKamVbo Aer àd¥Îmr V`ma hmoVo. àË`oH$ dmamMr doJir AJa~Îmr g_mYmZ XoV Am‘À¶m Am‘y cmJ« ~Xc KS>cOmUdbm. o. n¡eAJa~Îmr. m§Mr g§nyU© àgÞ PmboOrdZmV . _mJm© ~mhoHa$S>À`m Iyn \$aH$ AgVo . AÜ`mË_ o ZoUH$m_mV mam Xwdm åhUOo g§nyU© {gÜXr AS> M U Xÿ a Pmcr. KamV gw I -em§ V r Amcr. {gÜXrMo gd© gwJ§Y A{Ve` AmZ§X XoUmao AmhoVgdmª . Zr hr AJa~Îmr dmnamdr, Aer Am‘Mr Anojm Amho.


gmám[hH

A§~a

{d{dY

4 ‘o 2014

12 712

_mYw $cH$Uu eoIaar HwAmo ìhmi g{MZ {~amOXma `m§Zm S>AÜ`jnXr m°ŠQ>aoQ>Mm à^mJ qnnar, {X. 25gÝ_mZ : _Z{dgo ehamÜ`jnXr

dmZàñWml‘mV ~hacr ZmQ>çJrVm§Mr ‘¡’$c VioJmd Xm^mS>o, [X. 27 :

_mdi VmbwH$m `wdm EH$Vm _§M `m g{MZ {~amOXma `m§Mr _hmamï´> g§{dÚmWu KQ>ZoÀ`m go dVrZo eoIa^mD$ Zm, ZJago VioJdmdH$ ehamÀ`m Amoìhmi `m§Mr à^mJAÜ`jnXr AÜ`jnXr {ZdS> {ZdS> Pmbr. Pmë`m~Ôb gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.Am[XË` `mdoir {eamoS>H$a `m§Zr hr AÜ`j A{Zb gmVH$a, g{Md Hw$Umb {ZdS> VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 29 : Omhra Amoìhmi, bma d Hobú_U $br. AmdS> Vr, I{OZXma a§JVXma ZmQ> çJrVo, eo{X½JO H$m`© H $V} ew ^ o À N> m Xo Ê `mgmR> r CnpñWV hmoMVor. H$cmd§V Am{U Amog§Sy>Z dmhUmar `mdoir a{gH$m§ ho_§V ~Îmo JXu ¶m§‘wio dmZàñWml‘mMm ’w$cyZ (nwUo n[aga {OëhmÜ`j) [H$emo a Jocm,Vio{Z{‘Îm hmoVo o(ñQ>dmZàñWml‘mÀ¶m Jmd Xm^mS> oeZ) {X. 22qeXo: ( Z d H`m§$Z)m {dñVm[aV YH$m‘mÀ¶m mQ>gZo m{Z{‘Îm `oWrc gm¡.~m§_mYw ar _YwH$aCX²JHw$KacH$Uu dg§ V ^mD$ _mo a o ({damo Y rnj Zo V o Am¶mo {OV H$aʶmV AmcoAmo ë¶mnZ "ZmQ> ç_Znm) dg§VQ'>r {XëcrÀ`m {dídH$_m© `w{Zìh{g© amhÿ b _m§ O ao H $a (_mdi VmbwH$m ¶m\$m°ZmQ> ç g§ J rVmÀ¶m ‘¡ ’ $crMo AZ² H$cmH$ma a drgo(_w ëgVre \$§~B©),Eåßcm° `(_mdi _|Q:> `m§Vmbw À`mV\© g{Md) qeXo Hoe$mo$ à^mXo {X. 25 hmo""S> Vo m°Šam‘Xmg H$m‘V, H$sVu {eco X ma, gw a Q>aoQ> ZmQ> BZçg§_§{cQ> àmá CnmÜ`j) «m_aoMa'' ~mZwhmgdJa aqdÐ rgÝ_mZ `oHwW(_mdi o "Xáa' gmIdiH$a, ~Hw $Jc{Xa, n§{S>joà^mXo VÌ,mcmadtÐ $cH$Uu Pmcm Amho . gm{hË` Zm{dÝ` àmá Vmbw H $m CnmÜ`j) AmXr H$m`© H $V} {MÌnQ> "WS>a© o..!Am` E{e`Z {\$ë_ d CnpñWV AM©Zm H$mÝho hmo V o . XoUmao coIZ XmIdÊ`mV Ho$ë`m_wio EH$ Ambm. ZdrZ \oH$ê$Z $ñQ>"d‘Z rìhb'_Ü`o dam' ¶mnw‘mZmn‘mZ ZmQ>: HAj` $mÀ¶m H$m`©ZQ> H$m[aUr T>rbAgë`mMo à_mUo ì`mgnrR> CncãY Pmco Ë`m§ Zm Z¥Zm§Ë_m§ `{X½X{e© $m (Vio \w$bdm d g§g§KPmcr. JrVH$ma XrZoOao‘¡H’$aH$crMr X‘Xma gwédmV JmdIm_H$a eha Q>H$) nmR> gmnÌmVhmo¶m§VåhQ> c"{Xcê$~m o VAmho aZmJ{^S> gwë$e`m aoe gmIdiH$a Zo.r {Z_m© amo˶mZ§ {F$frHo hV{Vdco o àe§ CnpñWV o S>b.m°. qeXo (CnmÜ`j) hf© ì`mnH$ d ~hþ C Ôo e r` co I Zm_w ‘YwJm`H$dmS> a hm' ‘mUy H$ê$i ñdpßZb A^` H$m_V(Xodd(CnmÜ`j) S>m°. gA§)OdZm "ZM ehm `m§gw§XZarr qnJio _Zmo JVo ^{dî`mVrc I ZdrZHo$cr. {Xem ~Hw{_iy H$mo U'HHo$ma (gm¡ ^Ð)co(ghg{Md) hrH$m§nXoZm gmXa $c Am| ì`º$ $bo.{~Mo eHo $ c Ago h r Ë`mV åhQ> c o Amho . n§{S>V ¶m§Zr "CJdcm M§Ð nwZdoMm' S>mh°. U)gm¡d. "gOUm _mYwar H$mHw$cH$Uu `oWgrc' "ZmQ>çdg§V' ¶m ‘¡’$crV ZmQ>çg§JrV gmXa H$aVmZm am‘Xmg H$m‘V. (nmUrJ« Yarcm naXo eo O ma Á`o ð > ZmJ[aH$ g§"adrK Am`w d)}XVa{ZHo rH$ (~§ Y aoHe$a‘mMo adtÐ HwJ^© $cH$Uu ¶m§§ñZrH$ma néio {dÚm $VZ_Ü`o _wg »`mÜ`m{nH$m öX¶ ho' (‘Ëñ¶J§Ym) d "lra§Jm Amcr. hm H$m¶©H«$‘ A. ^m. ‘amR>r ZmQ>ç ‘rdH$m`© M§Z§ÐVaH$gm' em‘ H$‘cmH$m§Vm' (hmoZmOr ~mim) ¶m nXm§Zr n[afXoMr VioJmd emIm, {gÕr{dZm¶H$ Hdm{S> «$_: `(‘mZmn‘mZ) gwm J_hm{dÚmc`mV _ g§JrVd ‘wacrYa àmÜ`m{nH$m Am`wçdma) }XrH$ g§ñH$maHo$ho °. ~mbmOr (H$Q> hr J^© nXo cr.S>HmAM© Zm H$mÝhoVm§ ao ~o hmo ËM`m.o nwË`m§ Mo gmXa nVr _Yw gh^mJ: lra§ JAmVm H$bm{ZHo à{Vð>mZ, H$cm{nZr d lra§J H$cm{ZHo$VZ `m§ ñVH$ Vio$aJ$VZ mdHw$cH$Uu Xm^mS>o ‘¡’$crMr gm§JVm Pmcr. ¶m§H°$ZS>r ~"‘‘ AmË‘m J‘cm' (ñd¶§ "ho H§AZ§ $nZrV A{YH$mar hmo. VdgdbVrÀ`m o.a)Vad Xra V~ë¶mda gmB© ~±H$a Va Am°J©Zda amhþc ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo gmXa H$aʶmV V amd Mm\o $ H$a nmoñWi: ñQ>mar_Ü`o CnbãY Amho gwS>XamV ammZmo Ð Vìhm' (¶`m{V XoVod{_iy ¶mZr) Va H$sVu °. M§670 dg§ $cH$Uu ho eHo Zm_m§$b. {H$VVar Jmoio ¶m§Zr gmW Ho$cr. gyÌg§MmcZ gm¡. Amcm. ZJamܶj gwaoe YmoÌo, {dXþa ‘hmOZ én`o Hw_Ü`o g_mO_§ [amd Xa {eco X ma ¶m§ Z r "Iam Vmo ào ‘ m' (‘mZmn‘mZ) d AZwamYm amOh§g ¶m§Zr Ho$co. ZmJ[aH$m§ Z r `mMm bm^ ¿`mdm, Ago d {dZm¶H$ A䶧H$a ¶m§À¶m hñVo newd¡Ú åhUyZ AmoiIco OmVmV. dma: ~w Y dma [X. 5/3/2014 "Omo hma ‘m¶~mn hma' (H$mÝhmo ñQ>_Omo _mñVam§ r Ho$bonmÌm) Amhohr .Ë`m§nXo a{gH$m§Zr àM§S> JXu Ho$ë¶m‘wio añ˶mda H$cmd§Vm§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm. S>AmdmhZ m°ŠQ>aoQ>Mmnmo~hþ mZ àmáZPmë`m~Ôc Mo gmXa am‘Xmg H$m‘V ¶m§À¶m "Jw§VVm IwÀMm© Q>mHy$Z ñH«$sZMr ì¶dñWm H$aʶmV doinH©Ho:X$$cr. gm`§ (g§ 222439) A{^Z§ Z: 02114hmoVH$mir Amho. 5.30

Am{e`mMr {MÌnQ> _hmoËgdmV "Xáa'

Ph: 02114-231555


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a ImXm {Xdg Agm CJdVmo, H$s ˶m {Xder AmíM¶m©Mo gwIX Y¸o$ ~gVmV. ˶m {Xder a{ddma hmoVm. gwÅ>r Agë¶mZo KarM H$mhr {H$aH$moi H$m‘o gwê$ hmoVr. {edm¶ e{Zdmar amÌr Xþgè¶m {XderÀ¶m åhUOo a{ddmaÀ¶m {Xder H$amd¶mÀ¶m coIZmMo H$mhr ‘wÔo S>m¶arV Zm|X{dcoco hmoVo. hmVmVcr {H$aH$moi H$m‘§ g§ncr, H$s coIZmH$S>o diUma hmoVmo. VodT>çmV XadmOmdaMr ~oc dmOcr. ‘r Xma CKS>co. XmamV EH$ OmoS>no Am{U ˶m§Mr VrZ An˶o Agm n[adma C^m hmoVm. An˶m§‘ܶo EH$ ‘wcJr Am{U XmoZ ‘wcJo! ‘r àíZmW©H$ ‘wÐoZ§ ˶m§À¶mH$S>o nm{hc§ Vg§ Vo J¥hñW pñ‘V H$ê$Z åhUmco. "Omod©oH$a gam§Zm ^oQ>m¶M§ hmoV§.' ‘r ˶m§Zm à{VgmX {Xcm. gJio KamV Amco. hm°c‘ܶo ñWmZmnÞ Pmco. nmUr {Xc§. ‘r ‘m¶m Zoh‘rÀ¶m IwMuda ~gcmo. "ga, ‘r àem§V {XZH$a ^maÛmO. hr ‘mPr nËZr gm¡. H$m§MZ Am{U hr ‘moR>r ‘wcJr amYm. hm gwem§V Am{U hm {Zem§V. amYm AmVm Xhmdr CÎmrU© hmoB©c. gwem§V AmR>drV Amho Am{U {Zem§V ghmdrV.' lr. ^maÛmOm§Zr gJù¶m§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xcm. Z‘ñH$ma, à{VZ‘ñH$ma Pmco. lr. ^maÛmOm§Zr WoQ> {df¶mcm hmV KmVcm. "‘m¶m ‘wcm§Zm H$[aAag§X^m©V Amnë¶mer ~mocm¶M§¶.' ‘r ‘mZ S>moc[dcr. ^maÛmO Hw$Qw>§~mM§ ‘r {ZarjU H$arV hmoVmo. lr. ^maÛmO ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mV A{YH$mar hmoVo. gm¡. ^maÛmO ~±H$ Am°’$ ‘hmamï´>‘ܶo A{YH$mar hmoË`m. XmoK§hr ‘cm VaVarV dmQ>co. amYm ê$nmZ§ XoIUr hmoVr. {deofV: {VMo S>moio A{Ve¶ VoOñdr hmoVo. gwem§V earamZ§ Mm§JcmM {YßnmS> hmoVm. XaamoO ^anya ì¶m¶m‘ H$arV Agmdm, Ag§ OmUdV hmoV§. YmH$Q>m {Zem§V earamZ§ gS>nmVi hmoVm. ˶mcm Mî‘m hmoVm. jUmYm©V ^maÛmO Hw$Qw>§~mM§

E

e ñdV§Ì Pmë¶mZ§Va àmXo{eH$ Apñ‘Vm Om½¶m Pmë¶m. Amnë¶m ^mfoMo doJio amÁ¶ Agmdo, Ago à˶oH$mcm dmQy> cmJco. H$m±J«ogZo ^mfmdma àm§V aMZoMo VÎd ¶m AJmoXa gZ 1920 À¶m Xaå¶mZ ‘mݶ Ho$co hmoVo.

Xo

amÁ¶ nwZa©MZm g{‘VrMm Ahdmc à{gÕ Pmcm d doJim {dX^©, Cd©[aV ‘amR>r àXoe d JwOamV àXoe Ago g§¶wº$ amÁ¶ gwM{dUmar {e’$mag Pmcr. ‘amR>r ^m{fH$m§Zm ‘w§~B©gh g§¶wº$ ‘hmamï´> hdm hmoVm. "‘w§~B©{dZm ‘hmamï´'> hr H$ënZm ‘hmamï´>r¶ ‘mUgmcm ‘mݶ ZìhVr, VargwÕm {X. 1 Zmoìh|~a 1956 amoOr Û¡^m{fH$ (‘amR>r d JwOamVr) ‘w§~B© amÁ¶ Amco d ‘w»¶‘§Ìr åhUyZ ‘m. ¶ed§Vamd MìhmUm§Mr {ZdS> Pmcr. ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr àW‘ AH$mocm d Z§Va ZmJnya H$ama H$ê$Z {dX^m©À¶m Zo˶m§Zm doJù¶m {dX^m©Mr ‘mJUr ‘mJo R>odm¶cm amOr Ho$co d H$Þ‘dmam§Zm Cn‘w»¶‘§Ìr nX XoD$Z {dX^m©Mr ‘mJUr gmoS>m¶cm cmdcr d EH$g§Y ‘hmamï´> R>odʶmV Amcm. nwT>o gZ 1957 gmcr {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UwH$m Pmë¶m. npíM‘ ‘hmamï´>mV H$m±J«ogMm ‘moR>m nam^d Pmcm. {dX^© d JwOamVÀ¶m gmhçmZo H$m±J«og njmMr ‘oOm°[aQ>r Pmcr. ‘hmamï´>mVrc OZVocm JwOamV dJiyZ ‘w§~B©gh ñdV§Ì ‘hmamï´> hdm hmoVm d ˶mgmR>r OZVm H|$Ð gaH$maÀ¶m {damoYmV noQy>Z CR>cr hmoVr. ^maVr¶ ñdmV§Í¶mZ§Va ñdH$s¶ gaH$ma

{ZarjU AmQ>monc§. "R>rH$ Amho {‘. àem§V, AmYr ‘wcm§er ~mocVmo.' ‘r åhQ>c§. "h§, amYm ... XhmdrMr narjm H$er Pmcr?' "ga. CÎm‘!' "{H$Vr Q>¸o$ ‘mH©$g² nS>Vrc?' "ga ZìdX Q>³³¶m§À¶m nwT>oM!' "Z¸$s?' "gQ>©Zcr.' "nwT>§ H$m¶ H$am¶Mm {dMma Amho?' "ga, ‘r Am¶.E.Eg. hmoUma.' "Am¶.E.Eg.' åhUOo H$m¶?' "ga, B§{S>¶Z A°S>{‘{ZñQ´>o{Q>ìh gpìh©g, ¶y.nr.Eg.gr. Úmdr cmJoc.' "AWm©V J«°Á¶wEeZZ§Va.' "A°S>{‘eZ Hw$R>ë¶m emIocm KoUma?' "ga. AmQ>©g²cm nyd©narjoMm Aä¶mgH«$‘ E‘.nr.Eg.gr d ¶y.nr.Eg.gr. Z§Va V§VmoV§V gmaImM AgVmo.' "nU, amYm, ¶y.nr.Eg.gr qH$dm E‘.nr. Eg.gr. J«°Á¶weZZ§VaM Úmdr cmJVo.' "¶og ga, nU ¶m narjm§Mm Aä¶mg XhmdrZ§Va cJoM gwê$ H$amdm cmJVmo.' "Vy H$gm H$m¶ Aä¶mg H$aUma?' "ga, 5 dr Vo 10 dr n¶ªVMr EZ.gr. Ama.Q>r.Mr gd© nwñVHo$ Aä¶mgUma. B{Vhmg, ñdmV§Í¶moÎma ^maV, ^maVr¶ amÁ¶KQ>Zm, ^yJmoc, AW©emó, gr- g°Q>-nona 2. "d¶mo‘¶m©Xm ‘m{hVr Amho?' "ga, AmonZgmR>r 19 Vo 33, AZwgy{MV OmVr-O‘mVrgmR>r H$_mc 38.' "narjoMm AO© H$gm ^amdm cmJVmo?' "ga. Am°ZcmB©Z.' "AmQ>©g² H$aVm-H$aVm hm Aä¶mg H$aVm ¶oB©c?' "hmo ga, H$m°coOcm 5 Vmg amoO Z§Va 3 Vmg H$m°coOMm Aä¶mg Am{U 3 Vmg ¶y. nr. Eg.gr.Mm. ‘r Q>mB©‘ ßc°qZJ Ho$c§¶.

‘‘©~§Y àm. O¶§V Omod©oH$a ñd{ñVlr, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 9890447455 H$moUVmhr doi ’w$H$Q> OmD$ XoUma Zmhr.' "H$m°coOMr H$mhr ‘XV hmoB©c?' "{ZpíMV!' {d{dY {df¶ {eH${dUmè¶m àmܶmnH$m§Mr gd© co³Mg© AQ>|S> H$aUo, ˶m§Zm Z g‘Ococm ^mJ {dMmaUo {edm¶ nßnm§Mo {‘Ì AmhoV. amOdraH$mH$m e‘m© åhUyZ, ˶m§Zmhr Zoh‘r ^oQ>Uma.' "Aä¶mg H$moU˶m ‘mܶ‘mVyZ H$aUma?' "ga, narjm B§J«Or ‘mܶ‘mVyZ XoUma. ‘mÌ Aä¶mg ‘amR>r d B§J«Or XmoÝhr ‘mܶ‘m§VyZ H$aUma?' "gܶm H$m¶ dmMVog?' "ga. ^maVr¶ amÁ¶KQ>Zm dmMVo¶.' "‘yc^yV h¸$ {H$Vr?' "ga, gmV g‘mZVoMm h¸$ (H$c‘ 14 Vo 18) ñdmV§Í¶mMm h¸$ 19 Vo 22, emofUm{déÕMm h¸$ 23 Vo 24, Y‘©ñdmV§Í`mMm h¸$ 25 Vo 28, gm§ñH¥${VH$ d e¡j{UH$ h¸$ 29 Vo 30, g§nÎmrMm h¸$ 31,

g§¶wŠV ‘hmamï´>mMm cT>m-‘hmamï´> {XZ am_amd OJXmio VioJmd Xm^mS>o \$moZ : 9823368182

{damoYmV cmoH$eº$sZo cmoH$emhr ‘mJm©Zo Ho$coco gdmªV ‘moR>o Am§XmocZ åhUOo g§¶wº$ ‘hmamï´> Am§XmocZ hmo¶. gZ 1942 À¶m ñdmV§Í¶ Am§XmocZmV ‘hmamï´>mVrc 13 hOma cmoH$ Vwé§JmV hmoVo Va gZ 1955 Vo gZ 1960 ¶m 6 dfmªV ‘w§~B©gh g§¶wº$ ‘hmamï´> ¶m ‘mJUrgmR>r 68 hOma cmoH$ Vwé§JmV Joco hmoVo. ¶mdê$Z Am§XmocZmMr Apñ‘Vm cjmV ¶oVo. gZ 1955-1956 ‘ܶo ’$mOc Acr H${‘eZMm ^mfmda àm§V aMZoMm Ahdmc à{gÕ Pmcm d Û¡^m{fH$ ‘w§~B© amÁ¶mcm {damoY H$aV g§¶wº$ ‘hmamï´>mMr n{hcr ‘mJUr ~oiJmdÀ¶m ‘amR>r gm{h˶ g§‘ocZmV ‘m. lr. J. Ͷ§. ‘mS>ImocH$am§Zr Aܶj nXmdê$Z Ho$cr hmoVr. nwT>o g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘Vr {Z‘m©U Pmcr. g^m, ‘moM©o, {ZXe©Zo, KmofUm AmXtZr g§nyU© ‘hmamï´> T>diyZ {ZKmcm. gmWr Eg. E‘. Omoer, H$m°‘«oS> lrnmX A‘¥V S>m§Jo, AmMm¶© à. Ho$. AÌo, XÎmm Xoe‘wI, CÕdamd nmQ>rc, Zm. J. Jmoao, ZmZm nmQ>rc, emhra A‘a eoI AmXr AZoH$ Zo˶m§Zr g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘VrMo

ZoV¥Ëd Ho$co. Va H$m±§J«og njmÀ¶m dVrZo e§H$aamd Xod, ^mD$gmho~ {hao, ‘m‘mgmho~ Xod{JarH$a, ¶ed§Vamd MìhmU ¶m§Zr g§¶wº$ ‘hmamï´>mgmR>r {H$„m cT>{dcm hmoVm. Iao Va g§¶wº$ ‘hmamï´>mMo Am§XmocZ hm Amncm Jm¡ademcr B{Vhmg Amho d H$moQ>çdYr OZVoMm ˶mJ Amho åhUyZM ‘hmamï´> EH$g§Y Amho. Zmoìh|~a 1957 ‘ܶo àVmnJS>mda N>ÌnVr {edmOr ‘hmamOm§À¶m nwVù¶mÀ¶m AZmdaUmMm H$m¶©H«$‘ Pmcm ˶m doir g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘VrZo em§VVoV Omhra {ZXe©Zo Ho$cr. em§VVm nyU© {ZXe©H$m§Mm O‘md, JXu, Amdoe nmhÿZ n§[S>V Zohê$ ¶m§Zr ‘amR>r ^m{fH$m§À¶m ‘mJUrMr Vrd«Vm OmUcr Agmdr. àVmnJS> {ZXe©ZmnmgyZ AZwHy$c dmVmdaU {Z‘m©U Pmco. ‘amR>r ‘mUgmMr àM§S> Apñ‘Vm, {MdQ> cT>m, 105 hþVmËå¶m§Mo ~{cXmZ, S>m°. gr. S>r. Xoe‘wI ¶m§Mm ‘§ÌrnXmMm amOrZm‘m, hOmamo Vwé§Jdmgr¶m§Mm ˶mJ ho ¶m cT>çmMo d¡{eîQ>ç hmoVo. g{‘VrÀ¶m cT>dæ¶m Zo˶m§Zr d H$m¶©H$˶mªZr JmdmJmdmV OmD$Z, N>moQ>çm-‘moR>çm ehamV OmD$Z VgoM ‘w§~B© ehamV OmD$Z g§¶wº$ ‘hmamï´>mMr Midi C^r Ho$cr hmoVr. ¶m MidirZo g§nyU© XoemMo cj doYyZ KoVco hmoVo. g§¶wº$

4 ‘o 2014

KQ>ZmË‘H$ h¸$ 32, gܶm ‘yc^yV h¸$ Va 6 M AmhoV amYm?' "hmo. 44 dr KQ>ZmXþéñVr Pmcr 1978 gmcr. ˶m doir g§nÎmrMm h¸$ ‘yc^yV h¸$m§À¶m ¶mXrVyZ dJicm. AmVm H$c‘ 300 A ^mJ 2, àH$aU 4 ‘ܶo Vmo H$m¶Xoera h¸$ Amho.' amYm - XhmdrMr narjm {Xcocr {M‘waS>r. àM§S> AmË‘{dídmgmZo ~mocV hmoVr. Aä¶mg OmUdV hmoVm. ‘J ‘r gwem§Vcm {dMmac§. ˶mMr BÀN>m Am¶.nr.Eg. hmoʶmMr. ˶mMm Aä¶mghr AgmM. AmR>drnmgyZ ˶mZo Aä¶mg gwê$ Ho$cm. ‘J {Zem§Vcm {dMmac§. Vmo åhUmcm, "‘cm àmܶmnH$ ìhm¶M§¶. S>m°³Q>aoQ>. ‘r E‘.Eñgr. ~m¶moBÝ’$‘o©{Q>³g H$ê$Z nrEM.S>r. KoUma.' ‘r ^maÛmOm§Zm åhQ>c§, "{‘. àem§V, ¶m ‘wcm§Zm doJù¶m ‘mJ©Xe©ZmMr A{O~mV Amdí¶H$Vm Zmhr. à˶oH$mZo Amnmnë¶m ^{dî¶mMm nyU© {dMma Ho$cm¶. Amnë¶mcm ^{dî¶mV H$moU ìhm¶M§¶, ¶m~Ôc ˶m§Mm {dMma n¸$m Amho. ZwgVm {dMmaM Zmhr, Va ˶m ܶo¶mn¶ªV OmʶmgmR>r H$m¶ Ho$c§ nm{hOo, ¶m~Ôchr ˶m§Zr gImoc {dMma Ho$cm¶ Am{U A{^Z§XZmMr ~m~ åhUOo, ˶m§Zr ¶mo½¶ d¶mV V¶marhr gwê$ Ho$cr Amho. S>m|Q> dar. ¶y Ama cH$s! Aer ‘wc§ Vwåhmcm AmhoV, ¶m~Ôc Vwåhr XodmMo Am^ma ‘mZco nm{hOoV.' amYm, gwem§V Am{U {Zem§VZ§ ‘m¶m ‘ZmV Ka Ho$c§. ¶mVyZM AZoH$ {dMmam§Zm MmcZm {‘imcr. Ia§ Va, Ho$di VéU {nT>rZ§ Zìho, Va à˶oH$mZ§ ñdV: ñdV:cm AmoiIc§ nm{hOo. AJXr gImoc. AmnU åhUOo OdiOdi 60 Q>¸o$ g‘mO H«$‘e: OJVmo. Oo g‘moa ¶oB©c Vo ñdrH$maVmo. emioV AgVmZm {ejH$ gm§JVrc Vg§ dmJVmo. KamV AmB©-dS>rc, ^md§S>o,

‘hmamï´>mÀ¶m MidirV ¶ed§Vamd ho Q>rHo$Mo à‘wI cú¶ hmoVo. VgoM {dX^m©À¶m Zo˶m§Zm {Û^m{fH$ OodT>o ZH$mogo hmoVo VodT>mM g§¶wº$ ‘hmamï´>hr ZH$mogm homVm. gZ 1956 Vo gZ 1960 ¶m Mma dfmªV {Û^m{fH$ amÁ¶mMo AZ¡g{J©H$ d AënOrdr AgUo ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zm R>mD$H$ hmoVo. amï´>r¶ EH$Vm H$m¶‘ amhmdr VgoM ‘hmamï´>mZo ‘w»¶ amOH$s¶ àdmhmnmgyZ Xÿa OmD$ Z¶o, Agm ˶m§Mm à¶ËZ hmoVm. ‘mÌ Ë¶mM doir ‘hmamï´>mVrc OZVoMr g§¶wº$ ‘hmamï´>mMr AmJ«hr ‘mJUr H|$Ð emgZmH$S>o R>m‘nUo ‘m§S>ʶmMo H$m‘ MìhmU gmho~m§ZrM Ho$co. ¶ed§Vamd MìhmUm§Mr ^y{‘H$m ‘w§~B©gh ‘amR>r ^mfH$m§Zm ‘hmamï´> {‘imdm AerM hmoVr; na§Vw Ë`mgmR>r ˶m§Zr {damoYH$m§Mm ‘mJ© Z nËH$aVm, H$m±J«og‘ܶo amhÿZ hm {df¶ hmVmiUo ng§V Ho$co. ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Mr ‘wËgÔo{Jar, B§{Xam Jm§YtMm hñVjon, {damoYr njmMr àM§S> VmH$X, g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘VrMo Vrd« Am§XmocZ ¶m gdmª‘wio 1959 ‘ܶo Û¡^m{fH$ amÁ¶mMo {d^mOZ H$aʶmMo R>aco d E{àc 1960 ‘ܶo ‘hmamï´> d JwOamV Aer XmoZ amÁ¶o H$aʶmg cmoH$g^oZo ‘mݶVm {Xcr d ‘w§~B©gh ‘hmamï´> ñdV§Ì Pmcm. ¶m ZdrZ ‘amR>r ^m{fH$ amÁ¶mcm H$moUVo Zmd Úmdo? ¶mdahr ˶m H$mimV MM©oMo dmXi CR>co hmoVo. AZoH$ Zmdo nwT>o Amcr hmoVr d eodQ>r "‘hmamï´> amÁ¶' ho Zmd {ZpíMV Pmco. ‘hmamï´> amÁ¶mMr ñWmnZm JwT>rnmS>ì¶mcm d {edO¶§Vrcm H$aʶmMm ˶m H$mir à¶ËZ H$aʶmV Amcm hmoVm. _mÌ eodQ>r OmJ{VH$ H$m‘Jma {XZ åhUOo 1 ‘o 1960 ¶m [Xder amÁ¶mMm ñWmnZm {Xdg Pmcm. nwT>o ¶mM {Xdgmcm AmnU "‘hmamï´> {XZ' Ago åhUV AmhmoV.

8

gw{e{jV AgVrc Va ˶m§Mo EoH$Vmo. nwT>o VméʶmV Amë¶mda {‘Ì-‘¡{ÌUr g‘d`ñH$ ¶m§Mo EoH$Vmo. Amncm C^m OÝ‘ gVV {dMmamV OmVmo H$m? hm Iam àíZ. AmnU {H$Vr à‘mUmV ñdV:cm AmoiIcoco AgVo. chmZnUr JmʶmMr AmdS> AgUmè¶m, JmU§ {eH$coë¶m {H$Vr Var ‘wcr qH$dm ‘wcJo ‘moR>onUr hr X¡dr XoUJr OmonmgVmZm {XgVmV. ‘J Zoh‘r EH$ gya EoHy$ ¶oVmo. H$m¶ H$aUma, nwT>o àn§M nmR>r cmJcm, H$mhr O‘c§M Zmhr. gJù¶m§Mr CgZdmar H$aʶmV Am¶wî¶ IM© Ho$c§, ‘J H$m¶ H$aUma? "VS>OmoS>' ¶m ZmdmImcr AmnU ’$º$ Amnc§ g‘mYmZ H$ê$Z KoV AgVmo. Z§Va ‘J Amnc§ Am¶wî¶ AmVm {H$Vrg§ am[hb`§. {Zåå¶m Jmodè¶m Joë¶m ñ‘emZmV. AmVm ‘wcm§M§ Am¶wî¶ nmhm¶M§¶. EH§$XarV Amnë¶m Am¶wî¶mÀ¶m "O‘m' ~mOycm ’$mag§ H$mhr Zmhr. ‘mÌ IMm©À¶m ~mOycm, IM© Pmcoë¶m jUm§Mr ^cr‘moR>r ¶mXr. eodQ>r CÎma emoYc§ Va gaßcg ZmhrM. ’$º$ Amnë¶mnwaVm "S>o{’${gQ.' AZoH${dY H$maUm§Zr Amnë¶m Am¶wî¶mMm {dZmH$maU Jw§Vm hmoVmo. Am¶wî¶ Vg§ ’$ma gmon§; nU AmnUM Vo AdKS> H$ê$Z R>odVmo. gVV {dìhiU§ H$m¶ H$m‘mM§? EH$ Jmoï> Iar H$s doi H$mT>mdm cJmVmo. doi H$mT>cm Va doi {ZKVmo. 75 dfmªÀ¶m AmOr§Zr Amncm JmʶmMm N>§X dmT>[dcm. 65 dfmªÀ¶m Am. am. gmoZnmdco ¶m§Zr Amncr coIZmMr AmdS> dmT>[dcr. EdT>§M H$emcm ~±Ho$V, emgH$s¶ H$m¶m©c¶mV, AZoH$ {R>H$mUr H$m‘ H$aUmao, ZmoH$ar H$aUmao, Amnmnco ì¶mn gm§^miyZ Amnco N>§X OmonmgVmV. AmnU R>ady Vg§ Am¶wî¶ ~XcV§. {Z¶VrMm H$mhr Q>¸$m gmoS>cm, Va àJVrcm JVr Úmdr hoM Ia§...!

{~pñ‘„m Im± ¶m§À¶m gZB©À¶m gwam§Zr ^macoë¶m d JmZg‘«mkr cVm ‘§JoeH$a ¶m§À¶m ngm¶XmZmZo Pmcoë¶m ‘§Jc‘¶r dmVmdaUmV 1 ‘o À¶m nhmQ>o 12 dmOyZ 01 {‘{ZQ>m§Zr ‘m. lr. n§{S>V Zohê$ ¶m§À¶m ew^hñVo "‘hmamï´> amÁ¶' ¶m ZdrZ amÁ¶mMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Amco. Xþnmar 12 dmOyZ 31 {‘{ZQ>m§Zr ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr ‘w»¶‘§Ìr nXmMr enW KoD$Z ZdrZ ‘§[Ì‘§S>i Omhra Ho$co. amÁ¶mVrc OZVogmR>r åhUyZ {edmOr nmH©$ da CËgdr ñdê$nmV gm¶§H$mir CX²KmQ>ZmMm g‘ma§^ nma nS>cm. ¶m {XdgmMo lr. ¶ed§Vamdm§Zr "gmo{Z¶mMm {Xdg' Ago dU©Z Ho$co hmoVo d ho ZdrZ amÁ¶ Mmc{dUo åhUOo OJÞmWmMm aW AgyZ gdmªÀ¶m hmVm§À¶m ‘XVrZoM hm aW {dH$mgmÀ¶m ‘mJm©Zo ZoUma Amho, Agm ‘ZmoX¶ 춺$ Ho$cm hmoVm. g§¶wº$ ‘hmamï´>mMo ‘w»¶‘§Ìr nX ñdrH$maë¶mZ§Va ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr Amnco cj nyU©nUo amÁ¶mÀ¶m {dH$mgmda H|$[ÐV Ho$co. {deofV: eoVr, CÚmoJ, {ejU, ~oamoOJmar Am{U AW©ì¶dñWm ¶m ‘hÎdmÀ¶m {df¶m§H$S>o ˶m§Zr {deof cj {Xco. gÎmoMo {dH|$ÐrH$aU H$ê$Z d ‘amR>r ^mfocm amÁ¶^mfoMm XOm© XoD$Z Yw‘YS>m³¶mV H$ma^mamg gwédmV Ho$cr. ‘hmamï´>mÀ¶m amOH$maUmV EH$ doi Aer hmoVr H$s, {dYmZg^oVrc 288 Am‘Xmam§n¡H$s 222 OUm§Mr OmV EH$M hmoVr Va ˶mVë¶m 88 OUm§Mr AmS>Zmd§hr EH$M hmoVr åhUyZ ˶m doir ho "‘amR>r amÁ¶ H$s ‘amR>m' Aer MMm© gwê$ Pmcr. ˶mg ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr gm§JcrÀ¶m g^oV OmhranUo gm§{JVco H$s, ho ‘amR>r amÁ¶ amhrc. Aem àH$mao cmoH$emhr ‘yë¶m§Mr H$mg Z gmoS>Vm ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr AmYw{ZH$ ‘hmamï´> KS>{dcm.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a 12 ì¶m eVH$mV "J{UV{eamo‘Ur' "J{UVMH«$ MyS>m_Ur' `m nXì¶m§Zr {d^y{fV Agcoco ^mñH$amMm¶© ¶m§Mr ZD$eodr O¶§Vr nmQ>U ¶oWrc ˶m§À¶m OÝ‘J«m‘r gmOar H$aʶmV Amcr. "IJmoc {ZU©¶'Mo g§nmXH$ lr. Xm. H¥$. gmo‘U, CÎm‘moÎm‘ a§OH$ emór¶ J«§W coIH$ S>m°. àm. ‘mohZ AmnQ>o "‘amR>r {dkmZ n[afX ‘w§~B©, nwUo, OiJmd, Á¶mo{V{d©Úm n[ag§ñWm nwUo "IJmoc ‘§S>i' ‘w§~B© `m gdmªZr {‘iyZ hm g‘mamoh {X. 18 OmZo. 2014 amoOr OiJmd {OëømVrc, MmirgJmdnmgyZ 16 {H$.‘r. A§Vamda Agcoë¶m nmQ>UJ«m‘r KS>dyZ AmUcm. OiJmd MmirgJmd‘Yrc emim, H$m°coOMo {dÚmWu, {ejH$, d¡km{ZH$, IJmocào‘r, J{UVk, coIH$ `m gdmªZr ˶mMm cm^ KoVcm. nmQ>U JmdmOdiM nmQ>UmXodr `m ZmdmZo ˶m n[agamV à{gÕ Agcoco EH$ nwamVZ ‘§[Xa Amho. ‘§{XamÀ¶m Mhÿ~mOy§Zr gønd©Vam§Jm AmhoV. JS>X d¥jamOrV {H$‘mZ EH$ hOma dfm©nydu ~m§Ycoco Vo {ZgJ©aå¶ ñWmZ Amho. nmdgmù¶mV gd© ~mOy§À¶m S>m|Jam§dê$Z Y~Y~o H$mogiV AgVmV. ‘§{XamOdirc EH$m {ecoda Eo{Vhm{gH$ ‘hÎdmMm {ecmcoI H$moacm Amho. ^mñH$amMm¶mªMo ZmVy Mm§JXod ¶m§Zr Vmo B.g. 1206 ‘ܶo {chÿZ KoVcm Amho. ‘hmZ àmMrZ ^maVr¶ J{UVr ^mñH$amMm¶© ¶m§À¶m nyd©Om§Mr Zmdo gmoim AmoirV, g§ñH¥$V‘YyZ {ecoda H$moacocr

^mñH$amMm¶©... AmhoV d XmZnÌ A{har ^mfoV Amho. IwÔ ^mñH$amMm¶mªÀ¶m nXì¶m ho ûcmoH$ gm§JVmV. {dÛmZ cmoH$m§À¶m d§XZmcm nmÌ, J{UVmV {edmgmaIm, doX, {dÚm N>§Xemónma§JV, d¡eo{fH$ Xe©Z d gm§»¶Xe©Z ¶m§Mm kmVm, H${dd¥§X gd©k, nwʶmpÝdV Aem {d{dY {deofUm§Zr ^mñH$amMm¶mªMm Jm¡ad Ho$cm Amho. "^mñH$amMm¶mªÀ¶m {eî¶m~amo~ahr H$moUr dmX{ddmX H$ê$ eH$Uma Zmhr,' Aer ˶m§Mr ‘hVr gm§{JVcr Amho. àmMrZ H$mir Zmc§Xm {dÚmnrR>mV ^mñH$amMm¶mªMm "{gÕm§V {eamo‘Ur' hm J«§W gw‘mao 600 df©o {eH$[dcm OmV hmoVm. ˶m§À¶m "¶§Ìmܶm¶' J«§Wm‘ܶo ZD$ ¶§Ìm§Mo {ddoMZ Amho. {X„rVrc O§Va‘§Va ˶mVrcM EH$ hmo¶. 18 OmZo. 1114 ‘ܶo OÝ‘coco ^mñH$amMm¶© 1193 ‘ܶo d¶mÀ¶m 79 ì¶m dfu {ZdV©co. Vo CÎm‘ H$dr d a{gH$ hmoVo. "gd© ~mOy§Zr gønd©VmÀ¶m am§Jm§Zr doT>coë¶m {~‚mcdrS> (nmQ>Um) `m JmdmV AZoH$ g‚mZ d {VÝhr doXm§Vrc VÁk {dÛmZ amhV hmoVo,' Ago ˶m§Zr {chÿZ R>odco Amho Vo nwT>o {c{hVmV, "lm¡Vñ‘mV© {dMmagma MVwa {Z:eof {dÚm{ZYr' Aem

eãXH$moS>o H«$. 180 1

2

3

6

4

5

9

10

11

12

13

14

15

18

eãXH$moS>o H«$.178 Mo CÎma

19

20

amo

O

{Z

er

‘w

n

I

a

U

g

hm

g

c

a

Z

a

dr

S>

a

{demIm Qw>‘Uo VioJmd ñQ>oeZ

crcmdVr, ~rOJ{UV, J{UVmܶmd d Jmocmܶm¶ Ago Mma J«§W {‘iyZ "{gÕm§V {eamo‘Ur' hm J«§W Amho. ˶m§n¡H$s 1 co XmoZ J«§W-crcmdVr, ~rOJ{UVJ{UVmda Amho. ˶m§Mo ‘amR>r ^mfm§Va nwUo ¶oWrc J{UVVÁk lr ‘m. ^. D$’©$ ^æ¶mgmho~ nÝV ¶m§Zr Ho$co. 1984 ‘ܶo hm J«§W {c{hcm d ˶m§Mo gwnwÌ ZmZm nÝV ¶m§Zr 2007 ‘ܶo Vmo àH$m{eV Ho$cm. ˶mVrc gd© J{UVo ‘m. ^. nÝVm§Zr gmoS>dyZ XmI[dcr AmhoV. crcdVr‘Yrc J{UVo ‘Zmoa§OH$ H$aʶmgmR>r ^mñH$amMm¶mªZr AZoH$

AmS>do eãX 1) ‘|T>m 3) ‘mnZ, ‘moOUr 6) EH$mZo Xþgè¶mer JwánUo Ho$cocm {dMma, ‘gcV 8) ^m§S>U, PJS>m 9) dmO{dUo 10) Zdam 11) K{Q>Ho$Mm gmR>mdm A§e, jU 12) A§Yma, H$mimoI 13) ê$XZ, emoH$ 14) Am{U 15) Kw‘Uo, JmOUo 17) nm¶VmU, dhmU 19) ^ì¶, àM§S> 20) EH$ V§Vw‘¶ dZñnVr.

16

17

H$mo

‘m¶m {n˶mÀ¶m nm¶mer ~gyZ ‘r ‘mPo {ejU nyU© Ho$co. ˶m§Zr Mma doX, AmR> ì¶mH$aU J«§W, ghm d¡ÚH$ J«§W, ghm VH©$emóJ«§W, nmM J{UV J«§W d nmM ^aVemóo d XmoZ ‘r‘m§gm ho J«§W AmË‘gmV Ho$co hmoVo. "{gÕm§V {eamo‘Ur' d "H$aUHw$Vyhc' ho ˶m§Mo J«§W AmO CncãY AmhoV.

eãXH$moS>o H«$. 180

7

8

Pm Xr n

nmo

dm

f

hÿ

H$

‘m d

Z

H$ do {W

4 _o 2014

c

X

S>r

C^o eãX 1) EH$mÀ¶mM gÎmoZo Mmccoco amÁ¶ 2) ~Jc 3) EH$ dñVy XoD$Z {VÀ¶mEodOr Xþgar dñVy KoUo 4) g§JmonZ, H$miOrnyd©H$ ajU 5) dmg ngaUo 7) n§M 10) ì¶mOmg{hV Pmcocr ‘yi ^m§S>dcmÀ¶m XmoZnQ> a¸$‘ 11) nVZ, AmYma VwQy>Z Imcr ¶oUo 13) AmZ§XXm¶H$, aå¶ 16) KmU 17) AmoaIS>m 18) {dS>m ¶mÀ¶m‘wio a§JVmo.

nw nw

Ì

a

d

d

Vr

R>m

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o 131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 410 506

newnú¶m§Mm Cn¶moJ Ho$cm Amho. gnm©da PS>n KmcUmam ‘moa, {Q>dë¶m~mdë¶m H$aUmar ‘mH$S>o, nwînm§da {’$aUmao ^w§Jo, H$‘cnwînm§Mr gamodao, nmdgmir ‘oK {XgVmM ‘mZgamodamH$S>o Ymd KoUmao h§gm§Mo g‘yh, VcmdmV ~mJS>Umao hÎmrMo H$in- ho ‘moh KmcVmV, VgoM VrW©¶mÌm H$aUmao ¶mÌoH$ê$, XmZeya 춺$s, XodKod H$aUmao ì¶mnmar, ì¶mOmZo n¡go XoUmao Y{ZH$, eóYmar {ed, {dîUy EdT>oM Zìho Va ào‘r ¶wJwco ¶m§Zmhr crcmdVrV ñWmZ Amho. ˶m§Mm hm J«§W A{Ve¶ cmoH${චAmho. IJmocemó hm ^mñH$amMm¶mªMm ídmg {df¶ hmoVm. AmO kmV Agcoë¶m {H$˶oH$ g§H$ënZm ^mñH$amMm¶mªZm AdJV hmo˶m. 1) n¥ÏdrÀ¶m CÎma d X{jU Y«wdm§da ghm-ghm ‘{hݶm§Mo amÌ d {Xdg AgVmV. 2) M§Ðmda n§Yam-n§Yam {Xdgm§Mo amÌ d {Xdg AgVmV. 3) n¥ÏdrMm narK {ZpíMV H$aʶmMr EH$ gmonr nÕV ˶m§Zr {Xcr Amho. 4) J«hm§Mo ^«‘UH$mi Am{U ˶m§À¶m X¡Z§{XZ JVr ¶m§À¶m AMyH$ {H$‘Vr

9

J{UVmܶm¶mV nmhm¶cm {‘iVmV. 5) J«hUm§À¶mdoir gy¶© Am{U M§Ð ¶m§Mr VmËH$m{cH$ JVr H$mT>ʶmgmR>r ^mñH$amMm¶mªZr H°$c³¶wcggmaIoM gyÌ dmnaco Amho. 6) n¥ÏdrÀ¶m nam§MZJVr‘wio dg§Vg§nmV q~Xÿ ‘mJo gaH$Vmo. Yr ¶§Ìmcm Vo gdmªV OmñV ‘hÎd XoVmV. B.g. 500 gmcr Am¶©^Q>m~amo~a "^maVr¶ J{UV' Am{U "IJmocemó' ¶m {df¶m§À¶m gwdU©¶wJmcm àma§^ Pmcm Am{U Vmo B.g. 1200 ‘ܶo ^mñH$amMm¶mªÀ¶m Z§Va g§nwï>mV Amcm. Y‘mªY cmoH$m§Zr Zmc§Xmgh gd© {dÚmnrR>o OmiyZ ^ñ‘gmV Ho$cr. Vo J«§W {H$˶oH$ ‘{hZo OiV hmoVo. H$mcm¶ Vñ‘¡... ^mñH$amMm¶mªÀ¶m J{UVr Am{U IJmocemór¶ {dÛÎmoMr d kmZmMr AmoiI nwÝhm Zì¶mZo emco¶, ‘hm{dÚmc¶rZ {dÚmWudJ© d OZVm ¶m§À¶mn¶ªV nmohmoM{dUo ho Amnco H$V©ì¶ Amho. ˶mgmR>r ^maVmÀ¶m `m {dÛmZ gwnwÌmMr 900 dr O¶§Vr, kmZmMm àgma, ì¶m»¶mZo, coI, ñnYm© ¶m§À¶mÛmao JmdmoJmdr ‘moR>çm {X‘mImV gmOar H$ê$¶m. (g§nH©$ : 9552526909/ 9422048967)

’o$g~wH$ AmD$Q>S>oQ>oS> Pmc§¶ Am¶wî¶. ñdßZhr S>mD$ZcmoS> hmoV Zmhr. g§doXZm§Zm ìhm¶ag cmJcm¶. Xþ:I goÝS> H$aVm ¶oV Zmhr. OwZo nmdgmio CSy>Z JocoV {S>{cQ> Pmcoë¶m ’$mB©cgmaIo AZ² Ka AmVm em§V AgV§, aoÝO Zgcoë¶m ‘mo~mB©cgmaI§. h±J Pmcoë¶m nrgrgmaIr ‘mVrMr pñWVr dmB©Q,> OmVr-ZmVr OmoS>Umar Hw$R>oM Zmhr do~gmB©Q>. EH${dgmì¶m eVH$mVcr [nT>r ^cVrM ³¶yQ>, H$mÝQ>o³Q> {cñQ> dmT>V Jocr, g§dmX Pmco. å¶yQ> H$å߶wQ>aÀ¶m {MngmaIm ‘mUyg ‘ZmZ§ IwOm Pmcm¶ AZ² "‘Xa' ZmdmMm ~moS>© ˶m§À¶m Am¶wî¶mVyZ dOm Pmcm¶. âc°n {S>ñQ> S´>mBìh‘Ü`o AmVm g§ñH$mam§ZmM OmJm Zmhr, ‘Z§ ’$mQ>cr, ‘Z§ gm§YUmam B§Q>aZoQ>da YmJm Zmhr. {dkmZmÀ¶m

Jwcm‘{JarV Ho$dT>r ‘moR>r MyH$ aº$mÀ¶m Zm˶m§Zmhr AmVm cmJVo ’o$g~wH$, AmVm cmJVo ’o$g~wH$, AmVm cmJVo ’o$g~wH$..! - gm¡. ZrVm AemoH$ H$mimoIo, VioJmd Xm^mS>o

doXZm {VMm OÝ‘M ‘wir doXZoer ~m§Ycocm {VMm OÝ‘M ‘wir doXZoOdiM Wm§~cocm... {VM§ Zer~M åhUo gQ>drZ§ {c{hcoc§ doXZoÀ¶m Jm^mè¶mV A§YmamV hadcoc§... {VM§ OJU§M OUy

gmarnmQ>mVë¶m S>mdmgmaI§ gVV PocV am{hcoë¶m OrdKoʶm KmdmgmaI§... {VMm OÝ‘M ‘wir doXZoer ~m§Ycocm ‘mVrVë¶m ‘wimgmaIm Imocda éOcocm... - qgYy OmYd, cmoUmdim


gmám[hH

kmZm§~a

A§~a

k

4 ‘o 2014

10 l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

l

g§V gmonmZXodm§Mo A^§J d BVa H$mì`aMZm 105 kmZoídam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVbo Amho. ^mJdV Y_m©MmM àMma XmoKm§Zr Ho$bm. ^º$sMr ^mdZm, Zr[V_yë`o, bmoH$m§V éO[dbr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amnbm g§Xoe nga{dbm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$br Agbr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^º$sMmM àgma Ho$bm. Ë`m§Zr kmZoídam§À`m H$m`m©bm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$bo. _mÌ, gmonmZXodm§Mm ^a ^º$sda A{YH$ Amho. na_oídaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVbo Amho. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©ída^º$s H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

{d^mJ 10 dm : ñVwVrna A^§J 100 - JOmZZ ñVwVr -2 Mmar ‘Vm§Vao gmoH$mgZ& ~moYH$ emoY emoYUo JOmZZ& dar {ÌH$moU AmgZ&R>|dy AmVm§ &&1&& Vo Y¥Vrgr H$ar dmT>Vr& WmnQy>Zr OmJdt Amnwco hmVr& Vmo JOmZZ A{V X¡d§Vr& nwOy§ AmVm&&2&& Omo ܶmZmMo na‘ ܶmZ & ‘mZgnyOoMo H$ê$ ‘ZZ& nmhþ§ Jwa JOmZZ& AmdS>rZo &&3&& O{S>V ‘§{S>V qcJmH$ma & O§J‘ ñWmda H$ê$UmH$a & ‘¶ya‘mWm c§~moXa & nyOy§ AmVm &&4&& doT>r dmoië¶m EH$gam & ‘wJwQ> PiHo$ gcrc gmam & H¡$gm ~«÷Jmoi ’w$cdam & emo^y cmJo &&5&& a{dHw§$S>co g§JrV gmar & F${Õ {g{ÕÀ¶m nmar& Jwê$H¥$nm Amåhm§dar & PiH$mo cmJo &&6&& n[a‘i kmZXodmdar M§XZ &

nyOy§ ‘hm‘{V gmonmZ & dar AjVm ^ì¶^yfU & nyOy§ AmVm§ &&7&& ^mdmW© Mmar doXm§À¶m {Za{Zamù¶m ‘Vm§Mo AmgZ H$ê$Z ˶mVrc ~moY emoYyZ XoUmam JOmZZ, ˶mÀ¶mgmR>r {ÌJwUm§Zmhr AmgZ ~ZdyZ R>ody ¶m. Y¡¶© Amnë¶m hmVr Yê$Z, gdmªZm OmJo H$aUmè¶m JOmZZ X¡dVmMr nyOm H$ê$¶m. Á¶mMo - S>m°. ho_M§Ð X`mU©d H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ: 020 24250427

ܶmZ H$aUo ho gd© ܶmZmV loð> AgVo, Á¶mMr ‘mZgnyOm H$aUo åhUOoM gd© emóm§Mo ‘ZZ H$aUo (AW© g‘OyZ KoUo.) ˶m Jwê$ JOmZZmcm AmnU AmdS>rZo nmhÿ¶m. gwemo{^V Aer {MÝho YmaU H$aUmam, gJù¶m OS>mda Am{U Ord‘mÌmda X¶m H$aUmam, ‘¶ya‘mWm c§~moXamMr nyOm H$ê$¶m. eo{^d§V dóàmdaUo, ‘mim, PiH$Umam ‘wJwQ>, hm gJù¶m ~«÷JmocmMm OUy

^

‘m¶m {Zê$nUmMm Vwåhmg {dga nS>Vmo åhUyZM ~ao Amho. EImXr Jmoï> Mm§Jcr Amho Am{U Vr {‘imcr Va gwIàX hmoB©c, `m Jmoï>rMr AmR>dU AgyZhr AmnU Vr {‘i{dʶmgmR>r à¶ËZ H$arV Zmhr, ho AJXr A¶mo½¶ Amho. ho nmnM Amho. Oa Amnë¶mcm g‘OcoM Zmhr Va Vo Z H$aʶmV nmn Zmhr; na§Vw g‘OyZhr Z H$aʶmV A˶§V nmn Amho. Iao åhUOo, à¶ËZ H$aUo ho Amnë¶m hmVmV Amho. AmnU EoH$Vmo H$s, A§VH$mir Or ‘Vr VrM JVr. ‘¥Ë¶yg‘¶r Oer dmgZm Yamdr ˶mà‘mUo Amnë¶mcm nwZO©Ý‘ àmá hmoVmo Voìhm dmgZoVM Amncm OÝ‘ Am{U dgZoVM Amncm A§V, Ago AgVmZm {Vcm Xÿa H$er H$aVm ¶oB©c? EImXm ‘Zwî¶ H$mim Agoc Va ˶mcm Amnco H$mionU H$mhr Kmc[dVm ¶oV Zmhr, ˶mà‘mUo, dmgZm AgUo hm ‘Zwî¶mMm EH$ ghO-JwU Amho. Vmo ˶mcm nmcQ>Vm ¶oV Zmhr. Va ‘J Amåhmcm dmgZoVyZ H$YrM ‘wº$ hmoVm ¶oUma Zmhr H$m? ‘Zwî¶mÀ¶m {R>H$mUr BVa àm{U‘mÌmnojm Oa H$mhr doJio Agoc Va Mm§Jco H$m¶ Am{U dmB©Q> H$m¶ ho H$iʶmMr ~wÕr. AmnU H$iyZ-gdê$Zhr dmgZocm, Ah§nUmcm AmYma XoVmo, BWoM Amnco MwH$Vo. Amncm Ah§nUm BVH$m Imoc Jococm Amho H$s, Amnë¶mcm ho gd© ‘mPoM dmQ>Vo. ‘mPr ~m¶H$mo, ‘mPr ‘wco, ‘mPo Ka, ‘mPo ‘mPo åhUyZ {H$Vr gm§Jmdo! ˶m ‘mPonUm‘wioM Ah§^md dmT>rcm cmJyZ, gd© H$mhr Amnë¶m ‘ZmOmoJVo, Amnë¶mcm gwI XoUmao, hdogo dmQy> cmJVo Am{U Xþ:I AJXr ZH$mogo dmQ>Vo. AWm©V² OJmV H$moUmcmM ZwgVo gwI {‘iV Zmhr, Ago AgyZhr Ah§nUmcm ~ir nSy>Z gwImÀ¶m cmcMrZo ‘Zwî¶ ‘aon¶ªV ~ar-dmB©Q> H¥$˶o H$arV AgVmo Am{U ˶mà‘mUo ˶mMr dmgZm ~ZV OmVo. dmgZm åhUOo A{^‘mZ, åhUOoM ‘rnUm. Aem arVrZo Ah§nUmM Oa dmgZoMo ‘yi A{Yð>mZ Amho, Va Vmo ZH$mo H$m Kmcdm¶cm? IamoIaM, ‘Zwî¶mMm Ah§nUm BVH$m Imoc ‘wacocm Amho H$s, ˶mMo {Z‘©ycZ H$am¶cm VgoM gyú‘ Aó nm{hOo. Zm‘mBVHo$ à^mdr Am{U gyú‘ Aó Xþgao H$moUVoM Zmhr. Vo na‘oídamÀ¶m AJXr OdiMo Amho; na§Vw EdT>o AgyZhr AmnU Vo AmdS>rZo, {Zð>oZo KoV Zmhr. Amåhmcm gd© H$mhr g‘OVo; na§Vw Zm‘ñ‘aU H$aʶmMm Amig Amnë¶mV ^acocm Amho. ^Jd§V H$Vm© Amho, Ago AZwg§YmZ Omo am̧-{Xdg R>odrc ˶mMmM Ah§H$ma OmB©c, ho ܶmZmV R>odyZ AmnU ^Jd§VmMo Zm‘ ¿¶mdo. ‘ZmZo ^Jd§VmMo hmoUo, ho ^º$sMo ‘‘© Amho. Amnë¶mcm Oo nm{hOo Vo ˶mÀ¶mOdi ‘mJmdo. ‘m{JVcocr dñVy ^Jd§V XoB©c qH$dm Z XoB©c. dñVy {Xcr Va ~aoM Pmco; nU AmnU ‘m{JVcocr dñVy ^Jd§VmZo {Xcr Zmhr Va Vr XoUo Amnë¶m {hVmMo ZìhVo, Ago Iao ‘ZmnmgyZ dmQ>mdo. hr ^mdZm dmT>ʶmgmR>r, ^Jd§V XmVm Amho, Ago cjmV R>odyZ e³¶ {VVHo$ ˶mMo Zm‘ñ‘aU H$amdo.

{eaë¶mgmaIo dmQ>co. gd© {ZgJm©er gd©OU ZH$iV EH$ê$n Pmcmo AdmH²$ Pmcmo, dmhZo Zm¶Jè`mÀ¶m {XeoZo ~mH$sMo OJ {dgê$Z Jocmo. ˶mMdoir gwZ§Xm-‘mPr OmD$ doJmZo YmdV hmoVr, ˶m§À¶mV "H$g§ H$m¶ dmQ>V§¶ AmVm {demImVmB©?' åhUV ^am^a Amåhr gh^mJr Pmcmo. ’$moQ>mo H$mT>V hmoVr, ‘m[hVr gm§JV hmoVr. A‘o[aH$Z Y~Yã¶mZo àW‘ ImcÀ¶m nmÌmH$S>o ~moQ> H$ê$Z Vr åhUmcr, "Vr ~Km, Am‘Mo ñdmJV Ho$co! Amcm H$m Zm¶Jam? Agm àíZ Vr ~Km ~moQ>, ˶m Zm¶Jè¶mÀ¶m Y~Yã¶mV {^Om¶cm ‘ZmV S>moH$mdVmo VmoM ‘XZamd åhUmco, "hm Mmcco AmhoV gd©OU!' {Zù¶m a§JmMo A‘o[aH$Z Y~Y~m ~a§ H$m d{hZr! "A‘o[aH$m' {demIm Qw>‘Uo aoZH$moQ²>g KmcyZ eoH$S>mo ~mhþë`m ~moQ>rÀ¶m eãX EoH$VmM XmoZXm pìhgm Z XoUmè¶m ˶m VioJmd ñQ>oeZ XmoÝhr H$mR>m§da Cä`m hmoË`m. ~moQ> g§WnUo 춺$sMr AmR>dU hmoD$Z ‘r ZmH$ CS>[dco; nwT>o, nwT>o gaH$V hmoVr. Amoh...! åhUOo Vr nU nwT>o Zm¶Jmam ZXrÀ¶m nmÌmÀ¶m Xe©ZmZo ‘Z EdT>o àgÞ ‘mUgo hmoVr Va! AmVm Hw$R>o VoWrc àM§S> ImocnUmMr Pmco d nwT>o, nwT>o Am hm hm...! {VMo ‘¡cmoZ²‘¡c ngacoco OmUrd Pmcr! dm! dm! dm...! WmoS>çm doimZo gnmQ> àXoemdarc Ñí¶, Ho$di Aà[V‘! AX²^wV Ñî¶m§Mm Amnë¶mcmhr VoWyZ Om¶Mo Amho "O¶ J§Jo O¶ ^mJraWr!' ^ì¶ McV²{MÌnQ> OUy gwê$ hmoVm, öX¶ CM§~iyZ ¶oV "ha ha ‘hmXod!' gwZ§Xm Va JmUoM åhUy cmJcr. hmoV§. ZmMmdo, Jmdo, On H$amdm, CS>çm ‘mamì¶mV, IiIiVo hcH$„moi H$aV Mmccoco àM§S> doJdmZ àdmh ‘moR>çmZo "e§^mo@@ ha ha' åhUmdo. - S>moio R>aV ZìhVo. ˶mVyZ gy¶m©Zohr Ioi Mmc{dcm ZmcmÀ¶m AmH$mamÀ¶m ˶m VrZ doJdmZ àdmhm§‘wio hmoVm. Vmo ~mhoa Amcm, H$s nmʶmÀ¶m ñnï> Xe©ZmZo Amåhr VoWo àM§S> YwHo$ {Z‘m©U hmoV hmoVo. doJm‘wio Vwfma nwc{H$V hmoV hmoVmo, Va H$mù¶m T>JmAmS> cnë¶m‘wio YwHo$ EH$‘oH$m§da AmnQy>Z daÀ¶m nwcmdarc añ˶mda dmT>V hmoVo d gd© X¥í¶ cmon nmdV hmoVo. BV³¶mV nmdgmgmaIo CS>V hmoVo. AmUcoco nmdgmir H$moQ> d IiIi˶m nmʶmÀ¶m Vwfmam§da M‘M_˶m CÝhmÀ¶m N>Ͷm CKS>on¶ªV Amåhr N>mZn¡H$s {^Ocmo hmoVmo. ˶m {H$aUm§‘wio B§ÐYZwî¶ {Xgco d Am‘Mm ‘Z‘moa ZmMy nmdgmMo AmS>ì¶m{VS>ì¶m W|~m§Mo VS>mIo ghZ H$aV, cmJcm. gd© àH$maÀ¶m gm¢X¶m©Mr Vmo OUy c¶cyQ> {dñ’$m[aV ZOaoZo, hgè¶m Mohè¶mZo, XmQy>Z Amcoë¶m Amåhmcm KS>dV hmoVm. gy¶©àH$mem‘wio Am‘À¶m Amem AmZ§XmZo Amåhrhr AmoaS>m¶cm gwédmV Ho$cr. gd©M OU nmcdV hmo˶m d Vmo T>JmAmS> Pmcm H$s gdmªMo H°$‘oao {IXiV hmoVo, H$moUr ’$moQ>mo H$mT>V hmoVo, dmMcoë¶m Imcr hmoV hmoVo. Agm ~amM doi nmR>{edUrMm Ioi dU©Zm§Mr AmR>dU H$mT>V VoWrc emo^m cwQ>V hmoVo. ˶m Ioicmo. VoWrc Am¶‘°³g (I Max) ¶m {WEQ>a‘ܶo

"Zm¶Jam'g ^oQ> ë¶m nhmQ>o CRy>Z, ^mV, nwè¶m, YnmQ>o, ^mOr, {eam, do’$g©, ’«w$Q> Á¶yg ¶m§Zr S>~o ^ê$Z KoVco. {MdS>m, Mwa‘wao, dS>çm, ~em, M‘Mo B. gd© gm{h˶m{Zer, gH$mir ZD$ dmOVm Amåhr g‚m Pmcmo d Am‘Mr H$ma Zm¶Jè¶mÀ¶m {XeoZo Ymdy$ cmJcr. ^mD$Or S´>m`pìh¨Jcm ~gco. npíM‘oH$S>rc añ˶mZo Zm¶Jè¶mH$S>o OmVmZm {dñVrU© eoVo, ‘¡XmZo, Ðmj~mJm, g’$aM§Xo nrM ßc‘ ¶m§À¶m ~mJm gmX KmcV hmo˶m. ^modVmcMo Aï>nXar añVo ‘Zmcm ^wc{dV hmoVo. {R>H${R>H$mUMr {ndir, {Zir, Jwcm~r ’w$co hgV hmoVr d Amåhmcm àgÞ H$aV hmoVr. WmoS>çm doimZo S>mo³¶mdê$Z OmUmao AmS>do{VS>do nyc ˶mdê$Z OmUmar àM§S> ahXmar {Xgy cmJcr. H°$Z{S>¶Z cmoH$m§À¶m {H$‘¶oMr H$‘mc dmQ>cr. Ho$ìhm ~m§Yco AgVrc EdT>o àM§S> AmS>do {VS>do nyc? Amnë¶mH$S>o... ZH$iV VwcZm gwê$. Zm¶JamOdi Amë¶mda Va àM§S> C§Mrda nyc nm{hcm. {H$˶oH$ ‘hmgmJar ~moQ>r ˶m ImcyZ OmV hmo˶m. 165 ’y$Q> C§Mrda Agcoë¶m ˶m nwcmdê$Z WmoS>çmdoimZo Amnë¶mcmhr Om¶Mo Amho, hr H$ënZmM ‘Z hocmdUmar hmoVr. Vmo nyc nma H$ê$Z Joë¶mda EH$m doJù¶mM OJmV

’w$cmoamM emo^V Amho. gy¶© hm Á¶mMo Hw§$S>c åhUyZ emo^V Amho. [aÕr, {gÕr Á¶mÀ¶m go{dH$m AmhoV, Agm Vmo Am‘À¶mda Jwê$H¥$nm H$aUmam emo^V Amho. kmZXodm§Zr Á¶mÀ¶m H¥$noMm n[a‘c¶wº$ M§XZ{Q>im cmdcm Amho Aem ˶m ‘hm~w{Õ‘mZ JOmZZmMr gmonmZXod nyOm H$aVmo, ^ì¶^yfU Aem AjVm An©U H$ê$Z nyOm H$aVmo. {ddaU ‘mJrc A^§JmVrc JOmZZ ñVwVrMm hm nwT>rc ^mJ Amho. ¶mV JOmZZmMo AmgZ-Mm¡a§J åhUOo gd© doXemóJ«§W Am{U {ÌJwUm§da {dO¶ {‘i[dcoco AmUIr da EH$ {ÌH$moUr AmgZ ¶m§Mm C„oI Amho. ˶mVcm gd© ~moY Vmo Amnë¶mcm H$ê$Z XoVmo, Agohr gm§{JVco Amho. ˶mMr dóàmdaUo d Xm{JZo B˶mXr, hm gJim ¶m ~«÷m§S>mMmM ’w$cmoam Amho Am{U [aÕr {gÕr ˶mÀ¶m go{dH$m AmhoV Voìhm gdmªMo ‘ZmoaW nwadUmam Amho Ago gy{MV Ho$co Amho. _mÌ, ¶m gdmªnojm ˶mMr kmZXodm§da d AmnUm gdmªda AmܶmpË‘H$ H¥$nm ‘hÎdmMr Amho, hohr gy{MV Ho$co Amho.

~«÷M¡VÝ` lr Jmo§XdboH$a _hmamO dmgZoMo àm~ë¶

"Zm¶Jam'Mm {gZo‘m nmhʶm{df¶r gwZ§XmZo gwM{dco d {VÀ¶m H$moU˶mhr åhUʶmcm AmZ§XmZo nadmZJr XoUmè¶m ‘XZamdm§Zr cJoM JmS>r {WEQ>aH$S>o di{dcr. Xa Vmgm-Vmgm§Zr VoWo VmoM "emo' AgVmo. Amåhr Xþnmar 12 Vo 12.40 `m doimV hm nm{hcm. VoWrc àM§S> {WEQ>a‘ܶo àdoe Ho$cm. AS>rM VrZ hOma cmoH$ ghO ‘mdVrc EdT>o Vo àM§S> d {dñVrU© hmoVo. VoWrc g§JrVmÀ¶m (?) ‘mܶ‘mZo - T>çm§~ T>çm§~ JS²> JS²> JS²> YS>m‘²! H$S²> H$S²> ’$mQ²> ^Bª @@@ Ago AmdmO H$aUo gwê$ Ho$co. {WEQ>aÀ¶m Mmahr q^VrVyZ ho AmdmO ¶oV hmoVo d Am‘À¶m A§Jmda doJimM Zm¶Jam H$mogiVmo Amho, Ago dmQy> cmJco. {’$ë‘ gwê$ Pmë¶mda ˶m nS>ÚmMr cm§~r, é§Xr OmUdcr. 60' 40' EdT>m àM§S> nS>Xm hmoVm Vmo! àW‘ Zm¶Jè¶m~ÔcMr EH$ àmMrZ cmoH$H$Wm XmI{dcr d AOyZhr Zm¶Jam hr 춺$s ˶m nmÌmda XmoÝhr ~mOyg nm¶ Q>mHy$Z C^r Amho, ˶m X¥í¶mZo ‘ܶ§Va Pmcm. Zm¶Jè¶mBVHo$M Amåhrhr XoIUo, ^ì¶ d namH«$‘r AmhmoV, ho {gÕ H$aUmè¶m AMmQ> cmoH$m§À¶m KS>coë¶m H$Wm XmI{dë¶m. àmMrZ H$mimVrc cmoH$hr gmhg H$aV, ˶m àdmhmVyZ H$go Om-¶o H$aV hmoVo, ho XmI{dco (Dare devils of Nigara Falls) VrZ gmhgr 춺$tZr Ho$di hmoS>³¶mZo Zm¶Jamdê$Z H$gm àdmg Ho$cm Vo {MÎmWamaH$ hmoVo. ‘mUgm§Zr ‘mUgm§er Mmc[dcoë¶m cT>m¶m§nojm KZJ§^ra hmoVo.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a M§Ð{H$aU H$mì¶ ‘§S>i VioJmd Xm^mS>o H$mì¶g§Ü¶m e{Zdma 10 ‘o 2014 gm¶§. 4.30 ñWi : S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr ¶m§Mo {ZdmgñWmZ B©-1 /10 lrZJar ’o$O Z§. 2 {df¶ : Amcm CÝhmim g§nH$© : 8625854627

4 ‘o 2014

11

‘mo{hVodmS>rVrc h[aZm‘ gámhmV hOmamo ^m{dH$ V„rZ

eoOma Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K H$m¶©H«$‘ : lra§J H$cm {ZHo$VZ gwJ‘ Jm¶Z gh^mJ : gm¡. gwMrVm AR>ë`oH$a ñWi : AZ§Vamd Mm’o$H$a g‘mO‘§{Xa dma : ~wYdma {X. 7/5/2014 gm¶§. 5.30 dm.

Aï>{dZm¶H$ - AY©©nrR> h‘rà‘mUo Amåhr g§Ü¶mH$mir {’$aʶmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo EH$Ì ¶oV AgVmo. JßnmJmoï>rMhmnmZ hmoVo. ghO {df¶ {ZKVm {ZKVm, ‘§ManmgyZ 5-6 {H$cmo‘rQ>a A§Vamdarc dS>Jmd-H$mqe~o ¶oWrc gm|S>oÀ¶m JUnVrMo Xe©Z KoʶmMo R>aco. EH$m ’o$arV XmoZ {R>H$mUo H$aʶmMo R>aco. ~mam Á¶mo{V{cªJm§n¡H$s EH$ Agcoco ^r‘me§H$a d naVrÀ¶m àdmgmV dS>Jmd-H$mqeã¶mMm JUnVr.

Zo

Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr Q´>°ìhcÀ¶m JmS>rZo, gH$mir {ZKyZ lr joÌ ^r‘me§H$aMo Xe©Z KoVco. doioMo ~§YZ Agë¶m‘wio BVaÌ {’$aVm Amco Zmhr. naV ¶oVmZm KmoS>oJmdcm OodU KoVco d VoWyZ dS>Jmd-H$m{e§~o ¶oWo Amcmo. ho noedoH$mcrZ XodñWmZ Amho. Wmoaë¶m ~mOramdm§§À¶m nËZr gm¡. H$mer~mB© ¶m JUnVrÀ¶m {Zñgr‘ ^º$ hmo˶m. ¶m JUnVr ‘§{XamgmR>r noedoH$mimnmgyZ Am{W©H$ ‘XV Ho$cr OmV hmoVr. gZ 1818 ‘ܶo noeì¶m§À¶m nmS>mdmZ§Va B§J«Om§Mr gÎmm gwê$ Pmcr. noedoH$mimV Á¶m ‘§{Xam§Zm noeì¶m§Zr BZm‘o {Xcr hmoVr. Vr BZm‘o d emhr I{OݶmVyZ {Xcr OmUmar ‘XV B§J«Om§Zr Mmcy R>odcr. noedoH$mimVrc BZm‘o VnmgʶmgmR>r B§J«Om§Zr gZ 1852 gmcr BZm‘ H${‘eZ Zo‘co. BZm‘ H${‘eZZo dS>JmdMr JUnVr ‘§{XamMr gZX Vnmgcr d ˶mZwgma ¶oWrc JUnVr ‘§{Xamg {X. 15 E{àc 1875 amoOr gZX XoD$Z EH$ én¶m ‘XV gwê$ Ho$cr. lr coʶmÐr ‘moa¶m

17

AY©nrR> JUnVrMo ‘§{Xa ho noedoH$mimV ho‘mS>n§Wr nÕVrZo H$mù¶m XJS>mV ~m§Ycoco Amho. ho ‘§{Xa nwamVZ AgyZ nwamVÎd Im˶mZwgma ¶oWo H$moUVmhr ~Xc H$aVm ¶oV Zmhr. Aï>{dZm¶H$mn¡H$s lr joÌ coʶmÐr ({JarOmË‘H$) hm ˶mn¡H$s EH$ JUnVr. ¶m JUnVrg gm|S> Zmhr. ˶mMr nmR>rda nyOm Ho$cr OmVo. ¶m ~m~VMo C„oI JUoeH$moe d g§ñH¥${V H$moe ¶m J«§Wm§‘ܶo AmT>iVmV d ˶m JUnVrMr gm|S> (‘wI) ¶m {R>H$mUr ñd¶§^ynUo àH$Q> Pmcr Amho. lr coʶmÐr {JarOmË‘H$mMo nwT>rc Vm|S> åhUOo lr coʶmÐr ‘moa¶m JUnVr hmo¶. dS>JmdH$mqe~o ho ˶mMo AY©nrR> Amho d ¶m JUnVrMo Xe©Z KoVë¶m{edm¶ Aï>{dZm¶H$ ¶mMm nyU© hmoV Zmhr. AemàH$mao EH$m {XdgmV XmoZ VrW©joÌmMo Xe©Z KoD$Z Amåhr gm¶§H$mir VioJmd ‘w¸$m‘r naV Amcmo. - A§~mXmg g§XmZ{ed, VioJmd Xm^mS>o (‘mo. Z§. 9372223739)

dS>Jmd ‘mdi, {X. 29 : VéU ‘§S>ir EH$Ì Amcr d ˶m§Zr Mm§Jcm CnH«$‘ am~dm¶Mm R>a{dcm Va {H$Vr CÎm‘ H$m‘ hmoD$ eH$Vo, ¶mMo CXmhaU ‘mo{hVodmS>r (gmVo) ¶oWo nmhmd¶mg {‘imco. AmVm CÚmoOH$m§Zr ¶m VéUm§À¶m nmR>rer C^o amhm¶Mo R>a{dco Va {H$Vr Var {dH$mgH$m‘o hmoD$ eH$Vrc, ¶mV e§H$m Zmhr! g§H$Q>‘moMZ hZw‘mZ ‘yVuÀ¶m à{Vð>mnZoÀ¶m 17 ì¶m dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm ¶oWo AI§S> h[aZm‘ gámhmMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. ˶mV nwéfmoÎm‘ ‘hmamO IM©o, AOw©Z ‘hmamO ’$cHo$, adtÐ ‘hmOZ n§[S>V, nmonQ> ‘hmOZ amjo, ‘méVr ‘hmamO ‘mo{hVo, XmXm ‘hmamO nmQ>rc, {Xcrn ‘hmamO ‘moao, ‘méVr ‘hmamO cmS>, A{Zc ‘hmamO ndma, gVre ‘hmamO H$miOo ¶m§À¶m H$sV©Z d àdMZm§Mm cm^ CnpñWVm§Zm Pmcm. h.^.n. ‘h§V A‘¥V ‘hmamO Omoer ¶m§À¶m H$më¶mÀ¶m H$sV©ZmZo

~iramOm dmQ>o ZmoH$ar gmoSy>Z, Jmdr eoV {nH$dmd§ - {Z ~iramOm ìhmd§ &&Y«w&& ~¡cm§À¶m gmWrZ§, Kw§Jam§À¶m c¶rZ§, nmIam§À¶m g§JVrZ§, nmQ>mÀ¶m nmʶmZ§, Z^mÀ¶m gmjrZ§, Zm§Jamd§ AmZ§XmZ§, H$mù¶mema ‘mVr‘ܶo Z§XZdZ ’w$cdmd§ - {Z ~iramOm ìhmd§ &&1&& nmdgmV qM~ {^OV cmdUr H$amdr, H$mnUr, ‘iUrMr Iyn ‘Om cwQ>mdr, AmR>dS>çmÀ¶m ~mOmamVM {dH«$s H$amdr, JmdH$è¶m§À¶m Mohè¶mdaM§ g‘mYmZ {Q>nmd§ - {Z ~iramOm ìhmd§ &&2&& {dXmaH$ dmñVdmZ§, A§V‘w©I Ho$c§, Añ‘mZr - gwcVmZrda OrdZ ~oVcoc§, eoV ZH$mo, KaÀ¶mM ~mJoMm ‘mir ìhm¶Mm R>ac§ ~iramOmÀ¶m gwImgmR>r Xodmcm Amidmd§, - {Z ~iramOm ìhmd§ - gm¡. Z§{XZr {X. Hw$iH$Uu, VioJmd Xm^mS>o (9960984256)

gm§JVm Pmcr. ^º$s-eº$s gmoec ’$mC§S>oeZÀ¶m dVrZo Zm‘gámhmMo Am¡{M˶ gmYyZ Xa dfu gm‘m{OH$, gm§ñH¥${VH$ joÌm§V CÎm‘ H$m‘{Jar ~OmdUmè¶m AmXe© 춺$scm {deof OrdZJm¡ad nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV Ho$co OmVo. ¶m dfu ‘mdi VmcwH$m qXS>r g‘mOmMo g{Md h.^.n. VwH$mam‘ ‘hmamO JmS>o ¶m§Zm "gmám{hH$ A§~a'Mo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a ¶m§À¶m hñVo Jm¡a{dʶmV Amco. 26-11 À¶m A{Vao³¶m§À¶m ~m°å~ hëë¶mV ‘¥Ë¶w‘wIr nS>coë¶m 41 n¡H$s 11 춺$s¨À¶m Hw$Qw>§~r¶m§Zm {Zd¥ÎmrdoVZ {‘idyZ XoʶmgmR>r ˶m§Zr n[al‘ KoVco hmoVo d ˶m~Ôc H$m¶©j‘ A{YH$mar åhUyZ ‘hmamï´> emgZmZo JmS>o ¶m§Mm Jm¡ad Ho$cm hmoVm. J«m‘ñWm§Zr Vwig S>mo³¶mda KoD$Z Q>mi‘¥X²§JmÀ¶m JOamV qXS>rMr J«m‘àX{jUm Ho$cr. gd© H$sV©Z hm‘m©o{Z¶‘da JUoe ‘hmamO ‘mo{hVo, ‘méVr ‘mo{hVo, XÎmm̶ ‘mcnmoQ>o Va ‘¥X§²Jmda g§Vmof ‘mcnmoQ>o, ‘mohZ ‘mo{hVo, em‘ ‘mcnmoQ>o, ^mD$gmho~ AmJi‘o ¶m§Zr a§JVXma gmW Ho$cr. 18 Vo 23 E{àc ¶m

H$mimV Pmcoë¶m ¶m gmohù¶mcm ‘mo{hVodmS>r, gmVo, H$mÝho, dS>Jmd, ~«m÷UdmS>r d n[agamVrc hOmamo ^m{dH$ CnpñWV hmoVo. gdmªZm ‘hmàgmX XoʶmV Amcm. ‘mOr Am‘Xma aKwZmWXmXm gmVH$a, ZJagodH$ ~mnygmho~ ^oJS>o, {ZVrZ ‘hmamO H$mH$S>o, ^º$s eº$s gmoec ’$mC§S>oeZMo XÎmm̶ {ZåhU, H$m¶m©Ü¶j gmho~amd ‘mo{hVo, A°S>. Z§XHw$‘ma H$mimoIo, am‘M§Ð ~mcJwS>o, ~§S>mon§V ^oJS>o d Aݶ ‘mݶda CnpñWV hmoVo. {dÇ>c ‘mo{hVo ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Va {dO¶ C^o ¶m§Zr Am^ma _mZco. H$m¶©H«$‘ ¶eñdr hmoʶmgmR>r g§Vmof ‘mcnmoQ>o, ê$noe ImZoH$a, àXrn ‘mo{hVo, {H$aU JmdS>go, Y¡¶©erc ‘mo{hVo, {ZVrZ ‘mo{hVo, C‘oe ImZoH$a, àgmX ‘mo{hVo, e§H$a H$mimoIo, g§Vmof ‘mo{hVo, gwZrc {ZåhU, àH$me Km|Jo, ZdZmW ‘mo{hVo, JUnV H$X‘ d gd© J«m‘ñWm§Zr n[al‘ KoVco. H$m¶©H«$_mMo g§¶moOZ ^¡adZmW H«$sS>m ‘§S>i d ‘mo{hVodmS>r J«m‘ñWm§Zr Ho$co hmoVo.

hm{X©H$ ew^oÀN>m ! qhX{dO¶ ZmJar nVg§ñWoMo g§ñWmnH$ A°S>. adtÐZmW Xm^mS>o, Aܶj A°S>. ‘pÀN>¨Ð JQ>o, ‘mOr Aܶj {Jare Ioa, g§MmcH$ H¡$cmg ^oJS>o VgoM XþJm©‘mVm ‘{hcm nVg§ñWoMo g§ñWmnH$ ‘m. Ho$edamd dmS>oH$a, Aܶjm gm¡. Zrc‘ Im§S>Jo, gm¡. d§XZm Im§S>Jo, gm¡. gwOmVm Ioa, gm¡. gw‘ZVmB© Xoe‘wI Am{U Y‘©dra e§^yamOo ¶wdm ‘§MmMo Aܶj ‘m. g§O¶ H$mc©o ew^oÀNw>H$

amO|Ð Xo[dXmg nwao M§ÐH$m§V ZImVo VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ)


gmám[hH

A§~a

{d{dY

à{dU ‘mo.-9325119696

4 ‘o 2014

12

Saptahik Amber 04 May 2014 Ank  
Saptahik Amber 04 May 2014 Ank  

Latest news from Talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Advertisement