Page 1

H$ën A°H$° S>_r

Govt. Recognised

* do{XH$ _°W_°{Q>Šg * ng©Z°{cQ>r S>oìhcn_|Q> * ñnmoH$Z B§p½ce * _o_ar A°ÝS> H$m°ÝgÝQ´>oeZ * O_©Z ^mfm * \|$« M ^mfm Ago Aä`mgH«$_ gwê$ Pmco AmhoV. Ëd[aV A°S>{_eZ ¿`m. OmJm _`m©{XV.

g§JUH$ à{ejU H§o$X« Near Pawar Hospital, Talegaon Dabhade Station.

Proprietor - Sandeep Ashokrao Magar (M.C.M., M.Com., G.D.C.& A.)

nÎmm : em§VmB© {gQ>r g|Q>a, em°n Z§. 12, {díd gwna _mH}$Q>Imcr, ZJan[afXoOdi, VioJmd 410507 g§nH©$ : 9850933771, 7774033311

Mobile : 9850128691 / 9764596566

www.weeklyamber.com

Email : infokalpacademy@gmail.com

G2/RNP/Ruling/WPP/13-14 VioJmd Xm^mS>o df© 25 (A§H$ 18)

a{ddma, 4/5/2014

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm: PML/125/2012-14

n¥ð>o 12

_yë` 2 é.

20 hOma én`m§Mr I§S>Ur _m{JVbr; nmM [Xdgm§À`m nmobrg H$moR>S>rV admZJr

_mZdm{YH$ma g§KQ>ZoMm eH$sb ~mJdmZ AQ>Ho$V {ZJS>o (_mdi) [X. 28 :

cmoUmdim, {X.3 (àem§V nwam{UH$) : _mZdm{YH$ma g{_VrMm nXm{YH$mar eH$sb ~mJdmZ `mbm 20 hOmam§Mr I§S>Ur _m{JVë`màH$aUr bmoUmdim nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br Amho. dS>Jmd Ý`m`mb`mZo Ë`mbm nmM [Xdgm§Mr nmobrg H$moR>S>r gwZmdbr Amho. `m {df`r Ah_X _mo[hÔrZ XmXm{_`m± eoI (am. JmdR>mU) `m§Zr VH«$ma [Xbr Amho. `m{df`r h[HH$V Aer, eoI ho

bmoUmdim JmdR>mU `oWrb {_Zma _{eXrÀ`m OmJoV ^mS>çmZo amhVmV. VoWrb S>mJSw>Or d XþéñVr H$aÊ`mH$[aVm Ë`m§Zr _erX Q´>ñQ>H$S>o ñdIwerZo XmoZ bmI én`o O_m Ho$bo. arVga nadmZJr KoVcr. VgoM ZJa n[afXoMr nadmZJr KoD$Z H$m_ gwê$ Ho$bo. 28 E{àb amoOr ~mJdmZ _moQ>magm`H$bdê$Z VoWo Ambm d Ë`mZo eoI `m§Zm KamMo H$m_ H$go H$aVm? Vo gwê$

.. JmS>çm§VyZ {\$aUmao H$aVmV H$m`?

_mZdm{YH$ma g§KQ>ZoÀ`m AZoH$ JmS>çm bmoUmdù`mV {\$aV AmhoV. JmS>rda g§KQ>ZoMm ~moS>© AgVmo; na§Vw Ë`mVyZ {\$aUmao Z¸$s `mo½` H$m_ H$aVmV H$m? hm àíZ EoaUrda Ambm Amho. bmoUmdim eha nmo{bgm§Zr `mV bj Kmbmdo, Ago _V ZmJ[aH$ ì`º$ H$arV AmhoV.

R>odm`Mo Agob Va _bm 20 hOma én`o Úmdo bmJVrb, Ago gm§JyZ X_XmQ>r Ho$br. Vgo Z Ho$ë`mg _r Am¡a§Jm~mX `oWrb dŠ\$ ~moS>m©V VH«$ma H$aoZ, Ago Vmo åhUmbm. AmnU _mZdm{YH$ma g§KQ>ZoMo H$m`©H$V} AgyZ VH«$ma H$ê$ eH$Vmo, Ago Vmo åhUmbm. bmoUmdim nmo{bgm§Zr ~mJdmZ `mÀ`mda JwÝhm XmIb Ho$bm AgyZ A{YH$ Vnmg gwê$ Amho.

A°pŠgg ~±H$ dYm©nZ [XZm{Z{_Îm "Amnbo KaHw$b' àXe©Z VioJmd Xm^mS>o, (AVwb ndma) [X. 24:

A°pŠgg ~±Ho$À`m VioJmd emIoÀ`m àW_ dYm©nZ[XZm{Z{_Îm "Amnbo KaHw$b' hm CnH«$_ am~{dÊ`mV Ambm.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 30 : bmoU [X. J24 A°pŠgg ~±mdim, Ho$À`m Vio md :emIoÀ`m àW_ dYm©nZ[XZm{Z{_Îm 29 d 30 E{àb Ago XmoZ [Xdg "Amnbo KaHw$b' hm CnH«$_ am~{dÊ`mV Ambm. MmH$U amoS>darb ~±Ho$À`m AmdmamV gO{dboë`m _§S>nmV gw_mao EH$ hOma ZmJ[aH$m§Zr Ë`mg ^oQ> [Xbr. h[a Amo_ H$ÝñQ´>ŠeZ, ~r.E_. Ho$., JUoe H$ÝñQ´>ŠeZ, _mH©$ ìh|Mg©, Á`y{nQ>a H$ÝñQ´>ŠeZ d _§Ìm àm°nQ>uOZo Amnbo ñQ>m°b _m§S>bo hmoVo. amÌr 9 n`ªV bmoH$ ^oQ>rbm `oV hmoVo. `mMdoir 110 bmoH$m§Mr AmYma Zm|XUrhr H$aÊ`mV Ambr.

VioJmdmV A°pŠgg ~±Ho$Zo 30 E{àb 2013 amoOr H$m`m©a§^ Ho$bm. `m H$mimV 1100 ImVoXma Pmbobo AgyZ gmS>o~mam H$moQ>tÀ`m R>odr Pmë`m AmhoV. gw_mao 7 H$moQ>tMo H$O©dmQ>n Ho$bobo AgyZ H¥${f, J¥h~m§YUr, ì`dgm`, dmhZ IaoXr, `mMm g_mdoe Amho. emIm{YH$mar A_mob gmio, A{_V AéS>o d gw^m{fe Hw§$Sy> ho A{YH$mar J«mhH$m§Zm CÎm_moÎm_ godm XoÊ`mgmR>r à`ËZ{eb AmhoV. A°pŠgg ~±Ho$Mo CnmÜ`j {dH$mg ^mJdV `m§Zr ^oQ> [Xbr. CnpñWVm§Zm gË`Zmam`UmMm VrW©àgmX XoÊ`mV Ambm.

bmoUmdim nm{bHo$bm CƒÝ`m`mb`mMm XUH$m bmoUmdim, {X. 29 : bmoUmdim ZJanm{bHo$bm ~m§YH$m_m§Zm nadmZJr XoÊ`mÀ`m A{YH$mamda Cƒ Ý`m`mb`mZo {Z~ªY KmVbo AgyZ CƒñVar` g{_VrÀ`m nadmZJr{edm` `mnwT>o H$_oÝg_|Q> g[Q>©{\$Ho$Q> XoVm `oUmamdim, Zmhr.[X. 28 : bmo ehamVrb ^y{_JV gm§S>nmUr {ZMam ì`dñWm, KZH$Mam ì`dñWmnZ `§ÌUm, nO©Ý` Obdm[hÝ`m, añVo `m nm`m^yV gmoB© gw{dYm CnbãY Z H$aVm {Zdmgr dgmhVr, ~§Jbo, _m°b àH$ën Am{U ì`mnmar g§Hw$bm§Zm bmoUmdim ZJanm{bH$m nadmZJr XoV hmoVr. nm{bHo$Zo CƒñVar` g{_Vr Zo_yZ Ë`m§À`m nadmZJr{edm` `m àH$ënm§Zm "grgr' XoD$ Z`o, Ago «AmXoe I§S>nrR>mZo [Xbo AmhoV. bmoUmdim I§S>mim {g[Q>PÝg \$moa_V\}$ `m

{df`m§da OZ[hV `m{MH$m XmIb H$aÊ`mV Ambr hmoVr. Ë`mda Ý`m. A^` AmoH$ d Ý`m. A_OX gæ`X `m§À`m I§S>nrR>mg_moa gwZmdUr Pmbr. Ë`mdoir darb AmXoe XoÊ`mV Ambo. nm`m^yV gw{dYm Zgë`mÀ`m H$maUmdéZ g{_VrZo nadmZJr ZmH$mabr Va ZJanm{bHo$Zo CƒÝ`m`mb`mÀ`m g§_Vr{edm` Ë`m§Zr "grgr' XoD$ Z`o. VgoM gßQ>|~a 2008 Z§Va _§Oya Pmboë`m nU ~m§YH$m_ nyU© Z Pmboë`m àH$ënm§Mo àñVmdhr _§OwargmR>r `m g{_VrH$S>o ÚmdoV. g{_Vr `m àH$ënm§Mr VnmgUr H$aob. ZJanm{bHo$Zo `m g{_Vrbm ehamV H$m`m©b` d gmo`rgw{dYm Úmì`mV, Agohr I§S>nrR>mZo åhQ>bo Amho. _w»`m{YH$mè`m§Zr Xa XmoZ _[hÝ`m§Zr à{VkmnÌ gmXa H$éZ `mg§X^m©Vrb àJVrMr _m[hVr Úmdr, Agohr I§S>nrR>mZo ~Omdbo Amho.

ñdmñÏ``mo½`m§Zr bwQ>bm M¡ÌmJm¡arMm AmZ§X VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : H$bm{nZr àm§JUmV M¡ÌmJm¡arMm H$m`©H«$_ ñdmñÏ``mo½`m§Zr CËgmhmZo gmOam Ho$bm. _[hbm§Zr AË`§V AmH$f©H$ gOmdQ> Ho$br hmoVr. `m àg§Jr AZamYm Omoer,

aoIm a|^moQ>H$a Am{U Cfm YmaUo `m§Zr XodrMr Am{U lram_à^y§Mr gw§Xa JrVo gmXa Ho$br. gd© _[hbm ñdmñÏ``mo{JZtZr AmaVr Ho$br. em§Vmam_ _moS>H$ `m§Zr dg§VmoËgdmMo _hmËå` gm§{JVbo.

gdmªZr S>mi, nÝho Am{U {IamnVrMm AmñdmX KoVbm. H$m`©H«$_mMo Am`moOZ aí_r nm§T>ao, Cfm YmaUo, Xr{á AmR>dbo, _hmXodr T>~y d ñdmñW `moJr _[hbm§Zr Ho$bo.


gmám[hH

cmoUmdim d¥Îm

A§~a

4 ‘o 2014

Am§~oS>H$am§Mo {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ ìhmdo cmoUmdim, {X.29 : ^maVaËZ S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ¶m§Mo VioJmd ñQ>oeZ {d^mJmV Agcoco {ZdmgñWmZ gaH$maZo cdH$amV cdH$a amï´>r¶ ñ‘maH$ åhUyZ Kmo{fV H$ê$Z Eo{Vhm{gH$ dmñVyMm XOm© Úmdm, ˶mgmR>r ZJa n[afX d ñ‘maH$ g{‘VrZo nmR>nwamdm H$amdm, Aer ‘mJUr gyk ZmJ[aH$m§Zr Ho$cr Amho. {d{dY e¡j{UH$ àH$ënm§gmR>r S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ¶m§Zr 1948 gmcr VioJmd ñQ>oeZ {d^mJmV gw‘mao 50 EH$a O‘rZ IaoXr Ho$cr. ˶m joÌmV {ZdmgmgmR>r ~§Jcm ~m§Ycm. AYyZ‘YyZ S>m°. ~m~mgmho~ {ZdmgmgmR>r `oWo Wm§~V AgV. ˶m§À¶m ‘hmn[a{Zdm©UmZ§Va 1960 ‘ܶo Vr O‘rZ ~§Jë¶mgh {dH$ʶmV Amcr. gܶmÀ¶m ehm-A°ëQ>moZmo H$m°cZr, âc°Q> Z§. 35 ‘ܶo S>m°. ~m~mgmho~m§Mo {ZdmgñWmZ Amho. ho {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ ìhmdo, ¶m CÔoemZo 7 Am°³Q>mo. 2004 amoOr {dídaËZ S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a ñ‘maH$ g{‘VrMr ñWmnZm H$aʶmV Amcr. ¶m H$m‘r A°S>. a§OZmVmB© ^mogco d {H$gZamd Wyc ¶m§Zr {deof à¶ËZ Ho$co. ñ‘maH$ g{‘VrÀ¶m AWH$ à¶ËZmVyZ 26 E{àc 2012 amoOr S>m°. ~m~mgmho~ ¶m§À¶m ~§Jë¶mMm Vm~m VioJmd ZJa n[afXocm {‘imcm Amho. ¶m {R>H$mUr dmMZmc¶, Aܶ¶Z H$j, ~m¡Õ Ym‘ à{ejU H|$Ð, {dní¶Zm H|$Ð, ñnYm© narjm H|$Ð B˶mXr CnH«$‘ am~{dʶmMo {Z¶moOZ Amho. naXoemV {dÛmZm§Mr Kao ho[aQ>oO dmñVy åhUyZ Onë¶m OmVmV, ˶m àH$mao S>m°. ~m~mgmho~ ¶m§Mo ho {ZdmgñWmZ amï´>r¶ ñ‘maH$ VgoM OmJ{VH$ H$sVr©À¶m {dÛmZmMo {ZdmgñWmZ OmJ{VH$ dmagm dmñVy åhUyZ emgZmZo Kmo{fV H$amdo, Aer ‘mJUr gyk ZmJ[aH$m§H$mSy>Z hmoV Amho.

2

n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m amoS>mdV Amho

ñ‘a{UHo$À¶m àH$meZàg§Jr ì¶mgnrR>mda CnpñWV ‘mݶda.

Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMm dYm©nZ{XZ CËgmhmV cmoUmdim, {X. 28 : ¶oWrc Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMm 20 dm dYm©nZ{XZ CËgmhmZo gmOam H$aʶmV Amcm. hm H$m¶©H«$‘ S>r. EZ. MmnHo$ (amï´>r¶ Aܶj, Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K "AmBñH$m°Z) ¶m§À¶m AܶjVoImcr AéU amoS>o (Aܶj ‘hmamï´> Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K), a‘U^mB© ehm, M§ÐH$m§V ‘hm‘wZr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZo gmOam H$aʶmV Amcm. Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMo Aܶj Zm‘Xodamd S>’$i ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$co. à‘wI A{VWr d gd© ZoVo ¶m§Mm n[aM¶ g§KmMo Cnmܶj am‘ Omoer ¶m§Zr H$ê$Z {Xcm.

S>r. EZ. MmnHo$ d AéU amoS>o ¶m§Zr amÁ¶ñVar¶ d amï´>r¶ nmVirdarc g§KmÀ¶m H$m¶m©Mm AmT>mdm KoVcm d {d{dY ‘mJʶm emgZmH$S>o H$em nÕVrZo gmXa Ho$ë¶m ˶mMo {ddoMZ Ho$co. amï´>r¶ YmoaU Omhra H$ê$Z emgZmZo ~OoQ>‘ܶo Á¶oð> ZmJ[aH$m§gmR>r VaVyX H$amdr, Aer ‘mJUr Ho$ë¶mMo gm§{JVco. Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr {d{dY emgH$s¶ ¶moOZm§Mm cm^ ¿¶mdm, Ago à‘wI ‘mJ©Xe©H$m§Zr gm§{JVco. ¶màg§Jr ‘mOr Aܶjm§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm. g§ñWmnH$ Aܶj ¶. Zm. ~oS>odma, Xoenm§S>o, AaqdX ‘ohVm, Zaqgh Hw§$^mao ¶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm.

MmnHo$ ¶m§À¶m hñVo Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmZo V¶ma Ho$coë¶m ñ‘a{UHo$Mo àH$meZ H$aʶmV Amco. Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmMr ZyVZ H$m¶©H$m[aUr d ‘mdiVr H$m¶©H$m[aUr, XoUJrXma ¶m gdmªMm gËH$ma H$aʶmV Amcm. nÌH$ma, {hVqMVH$, ‘mOr nXm{YH$mar gdmªMm gËH$ma H$aʶmV Amcm. dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm 23 E{àc amoOr {Ì‘yVu {Z{‘©V "^mdJ§Y' hm ‘amR>r, qhXr Jmʶm§Mm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Amcm. am‘ Omoer ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. g§KmÀ¶m H$m¶©dmh gm¡. nwîncVm nmZQ> ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

cmoUmdim, {X. 28 : cmoUmdim ehamÀ¶m n¶©Q>ZñWim§À¶m {dH$mgmH$[aVm ñWm{ZH$ àemgZ d emgZ Xþc©j H$aV Agë¶m‘wio n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m H$‘r Pmcr Amho. ˶mMm WoQ> n[aUm‘ cmoUmdù¶mÀ¶m AW©ì¶dñWoda nS>ʶmMr e³¶Vm Amho. ‘mJrc Xhm dfmª©V cmoUmdim ZJan[afXoZo 1 H$moQ>rnojm OmñV én¶m§Mm n¶©Q>ZH$a Jmoim Ho$cm. ¶m§n¡H$s EH$hr én¶m n¶©Q>ZñWio {dH${gV H$aʶmda IM© Ho$cm Zmhr, ˶m‘wio cmoUmdù¶mVrc n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m H$‘r Pmcr Agë¶mMr Q>rH$m hmoV Amho. n¶©Q>ZñWim§Mm ¶mo½¶ àH$mao {dH$mg Pmë¶mg cmoUmdim ho Am§Vaamï´>r¶ XOm©Mo n¶©Q>Z H|$Ð Pmë¶m{edm¶ amhUma Zmhr, ˶mH$[aVm ¶mo½¶ Cnm¶¶moOZm H$amdr, Aer gyMZm XmoZ dfmªnydu VËH$mcrZ {Oëhm{YH$mar {dH$mg Xoe‘wI ¶m§Zr cmoUmdim ZJa n[afX àemgZmcm Ho$cr hmoVr. W§S> hdoMo {R>H$mU åhUyZ cmoUmdù¶mH$S>o ¶oV Agcoë¶m n¶©Q>H$m§Mr g§»¶m H$‘r Pmë¶mZo n¶©Q>ZñWio Amog nS>ʶmMr e³¶Vm Amho.

nm{cH$m CÚmZm§Mr XþadñWm cmoUmdim, {X. 28 : CÚmZmV IoiUr VwQ>cocr AmhoV. ~gm¶cm ~mHo$ ZmhrV. ^m¡{VH$ gw{dYm ZmhrV, ¶m‘wio cmoUmdim ZJan[afXocm ‘mcH$sÀ¶m 9 CÚmZm§Mr XþadñWm Pmcr Amho. n[aUm‘r CÚmZm§‘ܶo ñWm{ZH$m§gh n¶©Q>H$ H$moUrhr OmV Zmhr. cdH$aM ZJa n[afX ¶m CÚmZm§H$S>o cj XoB©c, Aer Aem ZmJ[aH$ ~miJyZ AmhoV.

Yrê$^mBªZm nZdoc‘ܶo ‘hmamï´>^yfU nwañH$ma cmoUmdim, {X. 28 : cmoUmdù¶mMo ‘mOr CnZJamܶj d Á¶oð> g‘mOgodH$ S>m°. Yrê$^mB© H$ë¶mUOr ¶m§Zm nZdoc doc’o$Aa gmoec ³c~ Ûmam "‘hmamï´>^yfU nwañH$ma' 2014 XoD$Z gÝ‘m{ZV Ho$co. hm H$m¶©H«$‘ JmoIco hm°c, nZdoc ¶oWo Pmcm. à‘wI nmhþUo åhUyZ Am§Vaamï´>r¶ ì¶m»¶mVo S>m°. g{ƒXmZ§X eodS>o, {gZo A{^ZoÌr gwaoIm Hw$S>Mr, Á¶oð>

gm{hp˶H$ E. Ho$. eoI d gm‘m{OH$ H$m¶©H$Vo© gwXoe Xidr ¶m§À¶m hñVo nwañH$ma XoʶmV Amcm. "‘mZdgodm hrM B©ídagodm' ho à˶j AmMaUmV AmUyZ Jocr AZoH$ df©o J[a~m§Mr godm, {deofV: Jar~, hmoVH$ê$ ‘wctÀ¶m {ejUmH$[aVm ^ard H$m¶© H$aUmao S>m°. Yrê$^mB© ¶m§Zm {‘imcocm hm 84 dm nwañH$ma Amho. ¶m~Ôc cmoUmdim d ‘mdiÀ¶m ZmJ[aH$m§V’©o$ ˶m§À¶mda A{^Z§XZmMm dfm©d hmoV Amho.


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

4 ‘o 2014

10 333 310

chmZ ‘wcm§gmR>r lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§Mo nwñVH$ "Am~m§À¶m Jmoï>r' ñnYm© ñnYm©{ZH$mb {ZH$mb- -

5 VioJmd Xm^mS>o, [X. 28 :

lrH¥$îU nwa§Xao ñdmJV H$aVmZm, {h‘mZr Hw$cH$Uu Jmoï> gmXa H$aVmZm d {Vgè¶m N>m¶m{MÌmV àH$meZàg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) nm§Sw>a§J ^mZwemcr, lrH¥$îU ‘wio, lrH¥$îU nwa§Xao, gwaoe AÌo, gwaoe gmIdiH$a, gwaoe ~oar d A§Ocr nwa§Xao. (N>m¶m - lrH$m§V Mono) ~mcdmL²>‘¶mÀ¶m àH$meZmV àdoe Ho$cm, ¶mMm ‘cm Iyn AmZ§X hmoV Amho.' ¶m H$m¶©H«$‘mgmR>r nwʶmVrc eaX Xoenm§S>o, e§H$a Jm¶H$dmS> d VioJmdmVrc ‘mݶda ~mcH¥$îU Om§^io, lrYa Xr{jV, ¶emoYam gmR>o, lr{Zdmg gmR>o, H$m{eZmW qZ~io, dg§Vamd H$S>oH$a, lr‘Vr gwZrVm g§^yg, {dÇ>camd dmJio, ~mnygmho~ d gm¡. gwZ§Xm ‘moH$mer, H$‘cmH$ma Jmogmdr, {dÇ>camd ^aS>, gm¡. ‘rZmjr ^aS>, ‘moaoída hmoZn, JOmZZ dV©H$, ^aVHw$‘ma d gm¡. D${‘©cm N>mOoS>, AaqdX gwio, lr d gm¡. amOmܶj, gm¡. {dÚm ‘wio, gm¡. Xrnmcr JmoH$U©, lr‘Vr {dÚm {dÛm§g, gm¡. Z{cZr amOh§g AmdOy©Z CnpñWV hmoVo. S>m°. nm§S>é§J ^mZwemcr ¶m§À¶m ì¶mg§JnyU© {ZdoXZmVyZ H$m¶©H«$‘ a§JVXma R>acm. àm. g{MZ OhmJraXma ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

VioJmd Xm^mS>o, {X 30 : "lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§À¶m‘ܶo EH$ AmOr XS>cocr Amho, ˶m‘wio Vo N>moQ>çm§À¶m Jmoï>r {chÿ eH$VmV. N>moQ>çm§À¶m Jmoï>r {c{hUo Vgo H$R>rU Amho; na§Vw lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§Zm Vr H$cm AdJV Pmcr Amho,' Ago CX²Jma ‘hmamï´> gm{h˶ n[afX, ‘mdi emIoMo Aܶj gwaoe AÌo ¶m§Zr H$mT>co. ~mcH$WmH$ma lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§À¶m VioJmd Xm^mS>o, [X. 26 : "Am~m§À¶m Jmoï>r' ¶m ~mcH$Wmg§J«hmMo àH$meZ dmZàñWml‘mÀ¶m ApídZr Oárdmco g^mJ¥hmV ZwH$VoM nma nS>co. ˶màg§Jr gwaoe AÌo ~mocV hmoVo. AܶjñWmZr "gm. A§~a'Mo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a hmoVo. AmHw$S>u ¶oWyZ àH$m{eV hmoUmè¶m "Mmhÿc' gmám{hH$mMo g§nmXH$ S>m°. gwaoe ~oar, {MÌH$ma gm¡. A§Ocr A^¶ nwa§Xao Am{U àH$meH$ ê$nmcr AdMao à‘wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. "gm{hp˶H$ H$Å>m'Mo lrH¥$îU ‘wio ¶m§Zr àmñVm{dH$ d ñdmJV Ho$co. lr‘Vr c{cVm

Omoer ¶m§Zr nmhþʶm§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xcm. gwaoe gmIdiH$a Aܶjr¶ ^mfUmV åhUmco, "VioJmdMr lr‘§Vr hr B‘maVr Am{U ^m¡{VH$ g§nÎmr ZgyZ H$cmd§V, gm{hp˶H$, H$dr ¶m§À¶m gm{h˶m‘wio VioJmdMr lr‘§Vr ‘moOcr Omdr.' Amnë¶m ‘ZmoJVmV lrH¥$îU nwa§Xao åhUmco, "Á¶m§Zm chmZ ‘yc hmoD$Z chmZm§er EH$ê$n hmoVm ¶oVo ˶m§MoM OrdZ g‘¥Õ hmoVo. ‘m¶m ZmVd§S>m§Zm Jmoï>r gm§JVmZm ¶m Jmoï>r {c{hë¶m Joë¶m. à˶oH$ AmOr-AmOmo~m§Zr Aem Jmoï>r gm§JyZ Amnë¶m ZmVd§S>m§Mo OrdZ gwg§ñH$m[aV H$amdo.' {h‘mZr Hw$cH$Uu ¶m N>moQ>çm ‘wcrZo nwñVH$mVrc XmoZ Jmoï>r gmXa Ho$ë¶m. {MÌH$ma gm¡. A§Ocr nwa§Xao ¶m§Zr ‘wIn¥ð> {Z{‘©Vrg§X^m©V {MÌ Am{U eãX `m§Mo ZmVo CcJSy>Z XmI{dco. àH$meH$ ê$nmcr AdMao åhUmë¶m, "lrH¥$îU nwa§Xao ¶m§À¶m nwñVH$mZo Amåhr

Á¶oð>m§Zm hmoUma ^mfUmMm cm^

dmZàñWml‘mcm {d{dY àH$maMo gmhç H$aUmao XmZeya

VioJmd Xm^mS>o, {X 28 : {X. 9 ‘o amoOr gm¶§. 5.30 dm. Á¶oð> ZmJ[aH$ {‘Ì ‘§S>imZo "X¡Z§{XZ OrdZmVrc gVH©$Vm d gwa{jVVm VgoM AmJrnmgyZ ~MmdmMo Cnm¶' ¶m {df¶mdarc à~moYZ Am¶mo{OV Ho$co Amho. ¶m {df¶mda {Zd¥Îm Zm¡Xc A{YH$mar Jwcm~ gmd§V ‘mJ©Xe©Z H$aUma AmhoV. gdmªZr H$m¶©H«$‘mMm cm^ ¿¶mdm, Aer {dZ§Vr ‘§S>imV’©o$ H$aʶmV Amcr Amho.

1) {Xcrn^mB© ehm 2) JUoe H$mH$S>o 3) ~mimgmho~ ìhamS>r 4) gm¡. gwaoIm Amdmao 5) gm¡. ho‘cVm Jm[X¶m 6) eoI ga 7) adtÐ ’$mcHo$ 8) AemoH$ ndma 9) gwaoeXmXm ^moio

33 _ZmVcm âc°Q> VioJmdgmaIo CÎm_ hdoMo daXmZ cm^coco eha AZ² _ZmV Agcocm, {Iemcm nadS>Umam âc°Q>, hm Z{e~mMmM ^mJ!

700 Mm¡.\y$Q> dZ ~rEMHo$ âc°Q> 21 cmI én`mV gd© H$mJXnÌo, nmUr d drO H$ZoŠeZ, gpìh©g Q>°Šg, ìh°Q> B. g{hV Aem gd© IMm©g{hV. ñQ>ondmBO no_|Q>Mr gmo`. d¡{eîQ>ço nwUo-_w§~B© _hm_mJ© d ÐþVJVr _mJ© 5 {_{ZQ>m§À`m A§Vamda Üd{ZàXÿfU AJa dm`wàXÿfU_wº$ dmVmdaUmV, ñdamO ZJarOdi ~m§YH$m_ _amR>r emim, B§J«Or emim, nm°{cQ>opŠZH$, B§{O{ZA[a¨J H$m°coO, XdmImZo, BpñnVi AmXrOdi

9370125291 : 9370125291\$mo\$moZ\$moZ:Z:(02114) :(0211) (02114)224675 224675 _mo_mo ~mB©~_momB©c~bmB©::b9380125291 224675

10) {‘[c§X em¡Mo 11) C‘oe ^m|S>do 12) S>m°. Á¶moVr ‘w§S>aJr 13) S>m°. Zohm Hw$cH$Uu 14) ‘mVªS> AmR>ë¶o 15) H$‘coe H$mc©o 16) AVwc ehm 17) {Zcm§~ar Hw§$Xmnya 18) g§O¶ H$mimoIo

é½Umb`o d {ejUg§ñWm MmbdÊ`mZmo, Ü`mZmV Agy Úm H$s Amnbo H$m`©joÌ em§VVm {d^mJmÀ`m H|$ÐñWmZr Amho. é½Um§Mo, {dÚmÏ`mªMo {hV OnÊ`mgmR>r Amnbm `m~m~VrVbm nwT>mH$ma Amdí`H$ Amho. VgoM Üd{ZdY©H$mMm dmna H$aVmZm _`m©Xm Z Amobm§S>Ê`mMm O~m~Xmar AmnUmdahr Amho `mMm {dga nSy> XoVm H$m_m Z`o.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a df©o 25

A§H$ 18

4 ‘o 2014

4

{X. 4/5/2014

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r& ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ ‘mWm&& g§nmXH$s¶...

H$a_UyH$ nd© _hm^maV dmMVmZm EHo$H$ nd© Agm`Mo, ^rî_nd©, ÐmoUnd©, H$U©nd© BË`mXr. nd© åhUOo Vmo-Vmo H$mi Agm AW©. Ë`m _hm^maVmZo kmZmMm _hmnya cmoQ>cm. _mUgmÀ`m OrdZmV H$m` KS>m`cm hdo, H$m` KS>m`cm ZH$mo `mMo gdm©oÎm_ kmZ _hm^maVmV ^acoco Amho. amOH$maUmV _wËgÔo{Jar [H$Vr _hÎdmMr AgVo, ho Ë`mZo XmIdyZ [Xco åhUyZM ^maVr`m§À`m OrdZmV _hm^maVmcm AZÝ`gmYmaU _hÎd àmá Pmcoco Amho. _hm^maV Am{U am_m`U `m XmoZ _hmH$mì`m§_Ü`o XS>cocm Iam AW© AmnU g_OyZ KoV Zmhr, hrM IoXmMr ~m~ Amho. gV² Am{U AgV² Agm _yi {df`. Mm§Jc§ Am{U dmB©Q> `m Xmohm|Mm PJS>m AZm[XH$mcmnmgyZ MmcV Amcocm AgyZ `m cT>çmV eodQ>r gV² åhUOo Mm§Jë`mMmM {dO` hmoVmo, AgoM XmI{dÊ`mV Amcoco Amho. gÎmm hdr Agoc Va Vr H$emgmR>r? Mm§Jë`mÀ`m ajUmgmR>rM hdr Amho; na§Vw XoemVrc EHy$U dmVmdaU nm[hco Va gÎmogmR>r Mmccocm AmQ>m{nQ>m hm amï´>mÀ`m H$ë`mUmgmR>r ZgyZ ñdmWm©gmR>r Mmccocm Amho, AgoM cmoH$m§Mo _V ~Zcoco Amho, Ë`m_wioM gÜ`mÀ`m cmoH$g^m {ZdS>UwH$sV EHo$H$ _hm^mJ AH$coMo Oo Vmao VmoS>V AmhoV Vo ~KVmZm gdmªMo N>mZ _Zmoa§OZ hmoVo Amho! gÎmm hm \$ma _hÎdmMm ^mJ AgVmo. cmoH$H$ë`mUmMo gd© {dMma A_cmV AmUÊ`mMr VmH$X gÎmoVM AgVo åhUyZ gÎmmYre am̧-[Xdg amï´>H$ë`mUmÀ`m {dMmamZo noQ>cocoM Agmdo cmJVmV. XþX¢©dmZo ñdmV§Í`moÎma Joë`m 67 dfmªÀ`m H$mimV `m {dMmam§Mo ZoVo Amåhmcm {_iy eH$co ZmhrV. Á`m§Zr ñdmV§Í`mgmR>r hmS>mMr H$mS>o Ho$cr, Ë`m§Zm ~mOycm gmê$Z cwQ>mê§$Zr gÎmoda H$ãOm Ho$cm, Ë`m_wio AmnU Amnco Hw$Qw>§~r`, Amnco M_Mo, Amncr OmV `m§MoM ^co H$aÊ`mV gÎmmYmar _¾ Pmco. AS>mUr OZVocm ImoQ>r AmídmgZo OmVr-nmVrdê$Z AmajUmMr JmOao \o$H$V-\o$H$V `m cwQ>mê§$Zr Amnë`m Vw§~S>çm ^aë`m Am{U XoemMo dmQ>moio Ho$co. _mUgm§Zm H$iV ZìhV§ åhUyZ AmOda gJi§ InyZ Joc§; nU AmVm doi Aer Amcocr Amho H$s, VéU {nT>r Vwåhmcm Om~ {dMmam`cm nwT>o Amcocr Amho. cmoH$emhrMm `m _§S>itZm amJ `oV Agoc; nU AmVm H$mhrhr MmcUma Zmhr, Aem H$m|S>rV ho cwQ>mê$ gmnS>co AmhoV! ^maVmcm ^ì`-[Xì` na§nam Amho. EHo$ H$mir BW§ gmoÝ`mMm Yya {ZKV hmoVm, Ag§ gm§JVmV. Ë`m XoemMr AmO H$m` AdñWm Amho? YS> drOnwadR>m Zmhr, Q>o{c\$moZ ~§X nS>VmV, CÚmoJY§Xo dmT>m`Mo Va Ë`m§À`mnwT>o àíZm§Mo S>m|Ja, Á`m AÞYmÝ`mda _mUg§ OJVmV Ë`m eoVrcm eodQ>Mo ñWmZ. nydu CÎm_ eoVr, _Ü`_ ì`mnma d H${Zð> ZmoH$ar, Ag§ gyÌ hmoV§. Am_À`m _m`~mn gaH$mam§Zr ~amo~a CcQ> H$ê$Z Q>mH$c§. AmVm CÎm_ ZmoH$ar, _Ü`_ ì`mnma d H${Zð> eoVr Ag§ gyÌ AmH$mamcm Amcoc§ Amho. gJi§ dmVmdaUM ZmgyZ Jococo Amho. `mV ~Xc KS>oc H$m `mMr qMVm gd©gm_mÝ` _mUgmcm Amho. AmVm ~Xc Ho$cm VaM H$mhrVar _mJ© {ZKy eHo$c, Ago cmoH$m§Zm dmQ>Vo Amho. {ZdS>UwH$m§Mr aUYw_mir A§{V_ Q>ßß`mV Amho. ^maVr` OZVm njmMo n§VàYmZnXmMo C_oXdma Zao§Ð _moXr `m§À`m ~mOyZo dmVmdaU PwH$co Agë`mMo {MÌ àgma_mÜ`_m§_YyZ XmI{dco OmV Amho. Zo_Ho$ H$m` KS>Vo Vo 16 _o amoOr ñnï> hmoB©cM; na§Vw àgma_mÜ`_m§Zr a§J{dcoco {MÌ gË`mV CVaco Va gÎmoÀ`m Mmì`m àgma_mÜ`_m§À`m hmVr AgVmV, ho {gÕ hmoB©c. {ZH$mc CcQ>o Joco Va àgma_mÜ`_m§Mm g_mO_Zmda n[aUm_ hmoV Zmhr, Ago {gÕ hmoB©c. åhUyZ 16 _o `m VmaIoH$S>o gdmªMo cj cmJcoco Amho. H$m` ìhm`Mo Vo hmodmo; na§Vw `m Xoemcm I§~ranUo nwT>o ZoUmè`m ZoË`mMr JaO Amho ho {ZpíMV. cwQ>mê§$Mr gÔr g§nwï>mV `oD$Z amï´>mcm g_¥ÕrH$S>o ZoUmè`m§Mr Amåhmcm Amdí`H$Vm Amho. Za|Ð _moXr `m§À`mda D$R>gyR> Vm|S>gwI KoUmè`m {dXyfH$m§Mo Mmio nmhVm gÜ`m "H$a_UyH$ nd©' Amho hoM Iao!

ñ‘maH$ EH$m H$drMo... (‘mcJw§S> ¶oWrc H$dr Ho$edgwV ñ‘maH$) hmoVo. nwñVH$m§Zr ^acocr ^aJƒ H$nmQ>o hmoVr. imiV ¶oUmè¶m ’o$gmi cmQ>m§Mm g‘wÐ, cmQ>m§Zr Amocr Ho$cocr J« § W nmcmZo dmMZmc¶m~Ôc WmoS>r ‘m{hVr Amåhmcm gm§{JVcr. ~mhoa ‘D$ema dmiy, {H$Zmè¶m§da C§M-C§M ‘mS>m§Mo ~Z Am{U AñVmcm gy M Zm’$cH$mda dmL² > ‘ ¶mer g§~§{YV {d{dY ñnYmªMr {ZdoXZo hmoVr. OmUmao gy¶©q~~! H$moH$U-^y‘rVc§ ho Ñí¶ ‘Zmda OUy H$moac§ Joc§ hmoV§. nmdgmim g§në¶mda, {Xdmirnydu H$moH$U-Xe©ZmÀ¶m Am{U WmoS>çmM EH§$Xa dmVmdaU ñ‘maH$mÀ¶m ‘moR>onUmV ^a KmcUmaoM hmoVo. ˶mM doimV {ZgJm©Mo ~Xccoco ê$n cjmV Amco. añ˶mÀ¶m XmoÝhr ~mOy§Zm {R>H$mUr H$dr Ho$edgwVm§Mm AY©nwVim d ˶mImcr ˶m§Mr d¡¶{º$H$ gmdcr XoUmao XmQ> d¥j Am{U EH$m ~mOyZo dmhUmam, gVV gmo~V H$aUmam ‘m{hVr {Xcocr hmoVr. gdmªV ‘mJo EH$ N>moQ>mgm a§J‘§M hmoVm g^m, ì¶m»¶mZo B˶m§XrgmR>r Vmo Agmdm. ¶m ñ‘maH$mMo CX²KmQ>Z 8 ‘o 1994 H$mo¶ZoMm àdmh ‘Z Am{U S>moio em§V H$ê$ cmJcm. n{hcm ‘w¸$m‘ JUnVr-nwù¶mcm hmoVm. ‘mÌ JUnVr-nwio amoOr Pmco. Am°[’$g‘ܶo Jocmo. ì¶dñWmnH$m§Zm Amåhr nwʶmhÿZ Amcmo AmhmoV d JmR>ʶmnyduM S´>m¶ìhacm gm§JyZ R>odc§ hmoV§, H$s AmYr ‘mcJw§S>‘ܶo gd© ñ‘maH$ nm{hco d AmdS>ë¶mMo gm§{JVco. ‘amR>r dmL²>‘¶mÀ¶m Om¶M§ Amho. {VW§ H$dr Ho$edgwV åhUOoM H¥$îUmOr Ho$ed Xm‘co ¶m§M§ AmñWo nmoQ>r d AmYw{ZH$ ‘amR>r H${dVoÀ¶m OZH$màVr-AWm©V² H$dr ñ‘maH$ C^§ Ho$c§ Amho. ‘mcJw§S> ho N>moQ>ogo Jmd JUnVr nwù¶mnmgyZ ’$º$ 2 {H$.‘r. A§Vamda Amho. ‘ܶ§Var nwʶmV H$dr Ho$edgwVm§da EH$ Ho$edgwVm§àVr AmXa 춺$ H$aʶmgmR>r Aëner XoUJr XoD$Z ~mhoa nS>cmo. naVrÀ¶m ‘mJm©da Ho$edgwVm§À¶m gm{h˶mMo {dH«$sH|$Ð Amho. VoWohr H$m¶©H«$‘ Pmcm. ˶m§À¶m OdiÀ¶m AmáñdH$s¶m§ZrM S>moH$mdcmo. ‘amR>r gm{h˶mÀ¶m ¶m VrW©joÌmcm hm H$m¶©H«$‘ KS>dyZ AmUcm. ˶m doir coIH$ lr. ^oQ> XoD$Z ‘Z g‘mYmZ nmdco. AmVm Am‘Mr ‘Yw ‘§Joe H${U©H$ ¶m§Zr ¶m ñ‘maH$m~Ôc g{dñVa JmS>r JUnVr nwù¶mH$S>o ‘mJ©ñW Pmcr. ‘m{hVr gm§{JVcr. "H$moH$U ‘amR>r gm{h˶ ~gë¶m-~gë¶m {dMma Amcm, AmUIr H$d© o amo S >, nw U o 4 n[afXo'V’©o$ ¶m ñ‘maH$mMr C^maUr Pmcr. ho gd© H$mo U H$mo U˶m ^m½¶d§V H$dtMr ñ‘maH§$ C^r EoH$ë¶mZ§Va VoìhmM R>adco, H$s ho ñ‘maH$ am{hcr AmhoV ~a§? ^maVr¶ ñVamdaM§ n{hc§ ~Km¶MoM! ‘m¶m ‘ZmV ‘amR>r dm>L²>‘¶m~Ôc Agcoc§ ào‘ d AmË‘r¶Vm ¶mhr Jmoï>r H$maUr^yV hmo˶mM! EImXr BÀN>m ‘ZmV {Z‘m©U ìhmdr Am{U Zmd cjmV Amc§ Jwê$Xod H$dr adtÐZmW Q>mJmoa ¶m§M§ empÝV{ZHo$VZ.' hr Vr cdH$aM nyU© ìhmdr, ho ‘m¶m ~m~VrV ¹${MVM KS>Vo. H$maU eodQ>r ˶m§Mr H$‘©^y‘r hmoVr d VrM AmVm ˶m§Mo ñ‘maH$hr Amho. Xþga§ Zmd H$dr gJù¶m Jmoï>r OwiyZ ¶mì¶m cmJVmV Zm! ¶mcmM AmnU ¶moJ ¶oUo åhUVmo. Hw$gw‘mJ«Om§M§. Zm{eH$ ¶oWo "H$dr Hw$gw‘mJ«O à{Vð>mZ' ¶m ZmdmZo Vo n«{gÕ Amho. ‘hmamï´>mMo AmdS>Vo JrVH$ma d H$dr H¡$. J. {X. ‘mS>JwiH$a ¶m§Mo ¶m doirhr ¶moJ ‘mÌ cdH$aM OwiyZ Amcm. {Xdgm-COoS>r ñ‘maH$mnmer nmohmoMë¶m‘wio gd© H$mhr ì¶dpñWV ñ‘maH$ C^maʶmMo H$m‘ gܶm Mmcy Amho. H¡$. ~m. gr. ‘T>©oH$a ¶m nmhVm Amc§. CVa˶m N>namMo ~¡R>o H$m¡cmê$ Ka ho Ho$edgwVm§Mo OÝ‘ñWmZ H$drMohr ‘T>©o ({O. gmVmam) ¶oWo ñ‘maH$ Amho. hr gmar ñ‘maHo$ nmhm¶cm àW‘ nm{hco. ñ‘maH$ ¶moOZoVcm hm n{hcm ^mJ. ˶mV nS>dr, Amogar, hdrV, Agmhr {dMma ‘ZmV ¶oD$Z Jocm. eodQ>r Ho$edgwVm§Mr H${dVm "Amåhr H$moU' hr gmXa H$aVo. ñd¶§nmH$Ka, ~mi§{VUrMr Imocr Aer nma§n[aH$ H$moH$Ur nÕVrMr KamMr Amåhr H$moU åhUy{Z H$m¶ nwggr? Amåhr Agy cmS>Ho$ aMZm hmoVr. KamVrc O‘rZ ‘mVrMr, gmadcocr Agë¶m‘wio KamMm XodmMo, {XYco Ago OJ V¶o Amåhm§g Ioimd¶m, {dídr ¶m à{V^m~c| OwZonUm OmUdV hmoVm. ˶m O{‘Zrda gw§Xa am§Jmoù¶m H$mT>coë¶m hmo˶m. {dMaVmo MmohrH$S>o crc¶m, {XŠH$mcm§Vw{Z Amanma A‘wMr Ñï>r nhm¶m eHo$ am§JmoirVë¶m Ame¶mer {‘i˶mOwi˶m Aem Ho$edgwVm§À¶m H${dVoÀ¶m gmao h r ~{S> dma ¶o[Wc nhm! Amåhm§nwT>o Vo {’$Ho$; Amoir ˶m Imcr {c{hë¶m hmo˶m. 100/125 dfmªnydu dmnamV nm[Uñne© M Am‘wMm eH$Vgo dñVyàVr Úmd¶m Agcocr H$mhr OwZr ^m§S>rhr VoWo hmoVr. AmOÀ¶m {nT>rZo Vr H$Yr nydu gm¢ X ¶m©{Ve¶m Aer dgVgo OmXÿ H$am§‘m{O ¶m; nm{hcrhr ZgVrc. ’$mo c o nmI{S>Vm§ Vwåhr, {Zd{S>Vmo V¢ gÎd Amåhr {ZH|$! KamVyZM ‘mJrc Xmar Jocmo. VoWo nagmV {g‘|Q>Mo N>moQ>o-N>moQ>o ñV§^ C^o ey Ý ¶m‘m{O dgmhVr dg{dë¶m H$moUr gwam§À¶m ~ao? Ho$co hmoVo. Ë`mda Ho$edgwVm§À¶m à{gÕ H${dVm H$moaë¶m AmhoV. "Zdm {enmB©', "Amåhr H$moU?' "gVmarMo ~moc', "VwVmar' B. H${dVm AmhoV. n¥Ïdrcm gwacmoH$gmå¶ PQ>Vr AmUmd¶m H$moU Vo? ñV§^mÀ¶m Odinmg {hadrJma ’w$cPmS>o ‘Zmcm àgÞVm XoV hmoVr. hm Vo AmåhrM, gwYm H¥$Vr‘§Yw{Z¶m Á¶m§À¶m gXm nmPao; Vo AmåhrM, eaʶ ‘§Jc Vwåhm§ Á¶m§nmgw{Z cm^Vo! Pmcm ñ‘maH$mMm Xþgam ^mJ. Amåhmcm dJim - JVà^ PUr hmoVrc Vmam§JUo; nwT>rc {Vgè¶m ^mJmV J§«Wmc¶, Am°{’$gÀ¶m Imoë¶m Am{U EH$ ‘moR>m Amåhmcm dJim - {dHo$c H$dS>r‘mocmdar ho {OUo! hm°c {Xgcm. hm°c‘ܶo AmVmn¶ªV Pmcoë¶m gm{h˶ g§‘ocZmÀ¶m Aܶjm§Mo ’$moQ>mo, ˶m§Mm WmoS>³¶mV n[aM¶ Am{U H$dr Agë¶mg ˶m§Mr EH$ à{gÕ H${dVm Ago à˶oH$ ’$moQ>mogmo~V hmoVo. J«§Wmc¶ Va ~aoM ‘moR>o

I

e¡cm AaqdX XoIUo

EH$ em‘ AmnHo$ Zm‘! dmZàñWml‘mÀ¶m {dñVm[aV ~m§YH$m‘mÀ¶m CX²KmQ>Zm{Z{‘Îm {XZm§H$ 19 E{àcÀ¶m gw§Xa g§Ü¶mH$mir EH$ gwaoI H$m¶©H«$‘ VioJmdmVrc a{gH$m§gmR>r "‘oOdmZr' R>acm. ZmQ>çjoÌmVrc à{gÕ Zm‘d§V H$cmH$ma am‘Xmg H$m‘V, H$rVu {ecoXma, ~Hw$c n§[S>V ¶m§Mo XodXþc©^ Xe©Z Pmco; VgoM ZmQ>ça{gH$m§Zm ¶m gdmªMo Am{U Jm¶H$ lr. adtÐ Hw$cH$Uu, AM©Zm H$mÝhoao d H$cmd§V lr. gwaoe gmIdiH$a ¶m§Mo ‘Ywa-AdrQ> Ago ZmQ>çJrVm§Mo ñda EoH$md¶mg {‘imco. Aml‘mÀ¶m B‘maVrMm àm§JU d Img ‘moR>m nS>Xm cmdyZ CÎm‘ àH$mao H$m¶©H«$‘ hOmamo ZmQ>çJrVm§À¶m a{gH$m§Zm EH$ gwdU©nd©Ur AgmM dmQ>cm. EImÚm ehamV gm§ñH¥${VH$ H$m¶© H$aUmè¶m Mma ‘moR>çm g§ñWm EH$mM {R>H$mUr EH$Ì ¶oUo d {‘iyZ H$m¶©H«$‘ nma nmS>Uo ho ˶m ehamMo gm¡^m½¶. Vo ^m½¶ VioJmd-Xm^mS>o ¶m ehamg cm^co. EoZ CÝhmù¶mV dg§V F$VyV, dg§V d¡^dr "ZmQ>çdg§V' Aer g§Ü¶mH$mi AZw^dmd¶mg {‘imcr. ¶mñVd A. ^m. ZmQ>çn[afX, VioJmd emIm, {gÕr{dZm¶eH$ à{Vð>>mZ, lra§J H$cm {ZHo$VZ d H$cm{nZr ¶m g§ñWm d A§~a n[admamMo à‘wI lr. gwaoe gmIdiH$a ¶m§Zm eVe: YݶdmX! - ~miH¥$îU g. Om§^io (VioJmd Xm^mS>o)

gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘mV VioJmd AJ«oga dmZàñWml‘‘ܶo Omo Jmʶm§Mm H$m¶©H$‘ Pmcm, Vmo Iyn ldUr¶ hmoVm. H$m¶©H«$‘ a{gH$dJm©cm EH$ ‘oOdmZrM hmoVr. Á¶m H$cmH$mam§Mr JmUr Amåhr Zoh‘r ao{S>Amoda EoH$Vmo, ˶m§Zm à˶j g‘moa nmhÿZ Iyn AmZ§X Pmcm. AgoM H$m¶©H«$‘ VioJmd‘ܶo ìhmdoV, Aer Amem H$aVmo. ì¶dñWmnZ Mm§Jco hmoVo. H$m¶©H$mar ‘§S>imcm Am‘À¶m ew^oÀN>m! - gm¡. gwZ§Xm ‘moS>H$ (VioJmd ñQ>oeZ)

ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, ‘mcH$, ‘wÐH$, àH$meH$ ¶m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©¶qPJ Am{U qà[Q>§J, nwUo ¶oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ ¶oWo n«{gÕ Ho$co. XÿaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, ’°$³g : 223310, g§nmXH$ : gwaoe gmIdiH$a, ‘mZX g§nmXH$ : ~r. E‘. ^go, àm. O¶§V Omod©oH$a, gmám{hH$ A§~a H$m¶m©c¶ ñdam§JU, 30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ 410 507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com


gmám[hH

VioJmd d¥Îm

A§~a

4 ‘o 2014

5

B§Xmoar_Ü`o ‘mo’$V ZoÌ{M{H$Ëgm {e[~a

XmXmgmho~ nam§Ono ¶m§Zm gwaoc lÕm§Ocr VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : H$cm{nZrMo g§ñWmnH$ H¡$. A°S>. XmXmgmho~ Am{U H¡$. H$‘{cZr nam§Ono ¶m§À¶m OÝ‘{XZm{Z{‘Îm g§JrV AH$mX‘rVrc N>moQ>çm-‘moR>çm Jm¶H$m§Zr gw§Xa JrVo Am{U ^OZo åhUyZ ñ‘¥[Vnwîn An©U Ho$co. {dœñV S>m°. AZ§V nam§Ono ¶m§Zr

ñ‘¥[V{XZmMo ‘hÎd {deX Ho$co. H¡$. XmXmgmho~m§À¶m ñ‘¥VtZm COmim {Xcm. XmXmgmho~m§À¶m OrdZm{df¶r EH$ {MÌ’$sV XmI{dcr Jocr. A°H°$S>‘rVrc N>moQ>çm Jm¶H$m§Zrhr Amnë¶m JmʶmVyZ M‘H$ XmI{dcr. n„dr ‘miJmdH$a Am{U gmYZm Xoenm§S>o ¶m§Zr gw§Xa JrVo gmXa Ho$cr.

gVre d¡Ú ¶m§Zr g§dm{XZrda qhXr JrV gmXa Ho$co. H$m¡ñVw^ AmoH$ ¶m§Zr V~ë¶mda Va A°H°$S‘rà‘wI g§nXm {WQ>o ¶m§Zr g§dm{XZrda CÎm‘ gmW Ho$cr. Ho$Xma A䶧H$a ¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ Ho$co. nwînm AmJmeo ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co.

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 2 : B§Xmoar (‘mdi) ¶oWo {Oìhmim Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K d S>m°. ^mD$gmho~ gaXogmB© VioJmd gwna ñnoem{cQ>r Am¶ hm°[ñnQ>c ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo ‘mo’$V ZoÌ{M{H$Ëgm {e[~amMm cm^ 127 é½Um§Zr KoVcm. CX²KmQ>Z gan§M emo^mVmB© qeXo ¶m§À`m hñVo Am{U Cngan§M Am{ef T>moao d ‘mOr {O. n. gXñ¶ àem§V T>moao ¶m§À`m à‘wI CnpñWVrV nma nS>co. AܶjñWmZr g§KmMo Aܶj XeaW T>moao hmoVo. ZoÌ VnmgUr S>m°. H$pënVm nmQ>rc (amD$V) ¶m§Zr Ho$cr, Va n[aMm[aH$m aoIm nQ>oc, ñZoh ZImVo, Cfm eoQ>o, ‘XVZrg ~miy MìhmU d {H$emoa MìhmU ¶m§Zr ˶m§Zm ghH$m¶© Ho$co. hm°pñnQ>cMo OZg§nH©$ A{YH$mar gmJa AmnQ>o ¶m§Zr {e[~amMo g§¶moOZ Ho$co. {e[~amÀ`m CX²KmQ>Zàg§Jr J«m. n§. gXñ¶ {ZVrZ XJS>o, ‘YwH$a T>moao nmQ>rc, eha H$m±J«og Aܶj {dO¶ H$merX, ^m.O.nm. Aܶj OJÞmW eodH$a, H¥$fr ~mOma g{‘Vr g§MmcH$ AéU qeXo, nwUo

‘hm{Z¶moOZ g{‘Vr gXñ¶ g§Xrn H$merX, {dÇ>c MìhmU, nmocrg nmQ>rc O¶XÎm qeXo, a‘oe eodH$a JwéOr B˶mXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. XeaW T>moao ¶m§Zr àmñVm{dH$ Va H$m¶m©Ü¶j nmonQ>amd ^go ¶m§Zr ñdmJV Ho$co. XÎmm̶ XJS>o JwéOr ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. Cnmܶj nm§Sw>a§J Jm¶H$dmS> ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

Á¶oð>m§Zr ݶyZJ§S> ~miJy Z¶o : àem§V nwam{UH$ VioJmd Xm^mS>o, {X. 1 : "Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr g‘mOmV dmdaVmZm gH$mamË‘H$Vm R>odyZ gOJnUo dmQ>Mmc H$amdr. VgoM AmnU d¥Õ Agë¶mMm ݶyZJ§S> ~miJy Z¶o,' Ago AmdmhZ nÌH$ma àem§V nwam{UH$ ¶m§Zr Ho$co. Á¶oð> ZmJ[aH$ {‘Ì ‘§S>i VioJmd Xm^mS>o Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV à‘wI dºo$ åhUyZ "Á¶oð> ZmJ[aH$ d VéUm§‘Yrc dmT>Vm Xþamdm' ¶m {df¶mda Vo ~mocV hmoVo. "VéU {nT>r d Á¶oð>m§‘Yrc g§dmX H$‘r hmoV AgyZ, VéU {nT>rZo Á¶oð>m§À¶m ^mdZm g‘OyZ ¿¶mì¶mV. OmñVrV OmñV CÎm‘ Jmoï>r Á¶oð>m§Zm Úm¶cm hì¶mV,' Ago Vo

åhUmco. "gܶmÀ¶m AmYw{ZH$ V§ÌkmZmÀ¶m ¶wJmV Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr, {H$‘mZ AmYw{ZH$ V§ÌkmZmcm ñne© H$ê$Z, OJmÀ¶m ~amo~arZo Mmcmdo,' Agohr Vo åhUmco. "nÌH$m[aVm d amOH$maU ¶m {df¶mdahr ˶m§Zr Amnbo {dMma 춺$ Ho$co. nÌH$m[aVm (‘mܶ‘o) amOH$maUmMr {Xem ~Xcy eH$VmV. {XemhrZ amOH$maUmcm ¶mo½¶ {R>H$mUr ZoʶmMo H$m‘ nÌH$ma qH$dm ‘mܶ‘o H$aVmV. ‘mܶ‘o g‘mOmMm Amagm AmhoV. g‘mOmVrc ~è¶m-dmB©Q> Jmoï>tMo {dícofU ‘mܶ‘o H$aVmV,' Ago Vo åhUmco. gܶmÀ`m n[apñWVrV amOH$maU ho

doJù¶m d ^¶mZH$ pñWVrVyZ OmV AgyZ, amOH$maUmVrc Anàd¥Îmr Zï> H$aʶmMo ‘moR>o AmìhmZ nÌH$mam§g‘moa Agë¶mMo Vo åhUmco. ¶m doir g§KmMo Aܶj, àXrn gmR>o, Cnmܶj gm¡. aí‘r nm§T>ao, Xrnmcr JmoH$U©, gwaoe dm~io, g§OrdZr ‘wio, {dÇ>c H$m§~io, Z{cZr H$mcoH$a, XrnH$ O¶d§V, d¡emcr {c‘¶o, em‘ {MQ>Urg, AemoH$ H$mimoIo AmXr CnpñWV hmoVo. ¶m doir àíZmoÎmam§Mmhr H$m¶©H«$‘ Pmcm. Á¶oð> ZmJ[aH$ g^mg§XmZr àem§V nwam{UH$ ¶m§Zm {d{dY àíZ {dMmaco d ˶m§Mr CÎmao g‘OmdyZ KoVcr.

"g§ñH$mam§gmR>r g‚mZm§Mr g§JVr Amdí¶H$' VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : "g§nÎmrnojm g§VVr ‘hÎdmMr Amho. g§VVr g§ñH$mamZo KS>dm¶Mr Agoc Va g‚mZm§Mr g§JV cmJVo,' Ago CX²Jma h.^.n. N>JZ ‘hmamO IS>Ho$ ¶m§Zr H$mT>co. 1989 nmgyZ {dÚm϶mªZm emioV gmoS>Uo d AmUUo ho H$m‘ A˶§V ào‘mZo H$aUmao hZw‘§V ‘wèho (Q´>°³gdmco H$mH$m) ¶m§À¶m H$m¶m©Mm am¡ß¶ ‘hmoËgd ZwH$VmM gmOam H$aʶmV Amcm. ˶màg§Jr IS>Ho$ ~mocV hmoVo. 1989 nmgyZ ndZ ‘mdimVrc gmo‘mQ>Uo ~oo~oS>Amoìhi n[agamVyZ VioJmdn¶ªV ñHy$Q>adê$Z ‘wco emioV nmohmoM{dʶmMo H$m‘ hZw‘§V ‘wèho ¶m§Zr gwê$ Ho$co. 1995 gmcr ñdV:À¶m 2 [ajm {dH$V KoVë¶m. nwT>o ‘°Q>oS>moAa d AmO Q>oånmo Q´>°³g {dH$V KoD$Z gw‘mao 60 Vo 80 {dÚmWu VioJmd emioV gmoS>Uo d AmUUo ho H$m‘ {Z˶ d {Z¶{‘VnUo Mmcy Amho. AmO Vo "Q´>°³gdmco H$mH$m' åhUyZ gd©Ì AmoiIco OmVmV.

hZw‘§V ‘wèho ¶m§À¶m H$m¶©H«$‘àg§Jr Am. {Jare ~mnQ>, Am. g§O¶ ^oJS>o d ‘mݶda. H$m¶©H«$‘mg Am‘Xma {Jare ~mnQ>, Am‘Xma g§O¶ (~mim) ^oJS>o, ‘mOr Am‘Xma {XJ§~a ^oJS>o, ¶mXdeoR> IiXo, AO¶ ^mogco, AmOr-‘mOr gan§M,

Cngan§M, J«m‘ñW ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo. amOoe ‘wèho ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co. em~y ‘wèho ¶m§Zr Am^ma ‘mZco.

h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam


gmám[hH

{d{dY

A§~a

4 _o 2014

66

Holeydays _mdi VmcwŠ`mVrc n{hcrM XwMmH$s dmhZm§Mr ^ì` emoê$_

hm°{cS>oO

~OmO

~OmO Am°Q>mo {c. Mo A{YH¥$V {dH«o$Vo * ~OmOMr gd© _m°S>oëg CncãY * AmH$f©H$ \$m`ZmÝg * AmH$f©H$ EŠgM|O gw{dYm * Am°Q>mo_oQ>oS> dH©$em°n * H§$nZr à{e{jV _oH°${ZŠg * OoÝ`wB©Z ñnoAg© em§VmB© {gQ>r g|Q>a, ~±H$ Am°\$ B§{S>`m eoOmar, ñQ>oeZ amoS>, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo. \$moZ : (02114) 231231 _mo~mB©c : 8624922327/9975297038 E-mail : holeydaysautoservice@gmail.com

àmoàm. gm¡. aOZrJ§Ym g§Vmof Im§S>Jo

gy`m© aoñQ>m°a§Q> A°ÝS> ~ma Id¡æ`m§Mr àW_ ng§Vr! VioJmdÀ`m AmëhmXXm`H$ hdm_mZmV éMH$a emH$mhmar d _m§gmhmar nXmWmªMr c‚mV H$mhr Am¡aM! EH$Xm AmcmV H$s nwÝhm nwÝhm `oVM amhmc! \°${_crgmR>r ñdV§Ì ì`dñWm gË`H$_c H$m°cZr, _ZmohaZJa JoQ> g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), Vm. _mdi, {O. nwU.o

_mo~mB©c : 9272212357

_wŠVm Ho$Q>ag©

ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

~mimgmho KZdQ> ~mimgmho Rw~>~X. o (nÌH$ma) {dH$mg~ EZ. ^maVo _w . qeXo (dmgw b r) Vm. S‘mo>.. {O. nwUo {gÕZmW Ádo c g© , MmH$U 9922712265 H$mÝhÿanR>ma (Vm. nmaZo a) Io A.ZJa 9421589610 Joë¶mAJa~Îmr XmoZ dfmª nmgyZ_mPm g§nyUhm°© Q{gÕr AmJa~Îmr g§n‘r yU© {gÜXr dmnaë`mZo >ob ì`dgm` OmoamV Mmby bmJbm. dAmho u H$m_Jma [Q>H$m`Mo AmVm H$m_ g§dmnaV nyU© ny{gÕr AJa~ÎmrMo gmVZmhrV. gwmVJ§YAZo _ZH$ àgÞ . EH$mM nm[H$Q> gwAmnUhÿ J§YH$aUmao r ZAJa~Îmr _mJm`bm U Mr g§gm‘mݶ »`m dmT> b Ìmar {gÜXAmho Aem AmhoV. .`oqH$‘Vhr cmor HAmho . dmT> Amho `mmè`m§AJa~ÎmrMm dmna gw$m§éZ.mHohmnadS> $bmgd©d _§Uì`dgm`mV g§nAerM yU© {gÜXrgod`mm nwAJa~ÎmrMm à^mdhr Agy {‘imdr, r.KamV, Pmbr. AmVm g§Tn>yUohr© {gÜXr{edm` Xþ{dZ§ garZVH$mo UVrMhm°Q>obmV gH$mamË_H$ COm© àmá Pmbr Amho AJa~Îmr Amåhr dmnaV Zmhr. gwAOw _Z ЩZ gw.Vwa§eo amO| .JQZmW nm§>o S>o cm§~moio Amo V w a (Vm. OwÞhdo a,b{O. nwUm,o)nwVio XohÿJmd, r>,’$mQ> {O. U9096533232 o Jmd ñQ>oeZ, {ed H$m°cVm. Zr, damio g§‘mo n(9922842179) yU. © 9325855683 {gÜXr hr Ho$di AJa~Îmr ZgyZ ^º$s_mJm©H$S>o AmH${f©V H$aUmar Amho . {Z`{_VnUo _§Ìmoƒ ma H$amdm g§g§nyU© eº$s {gÕr AJa~Îmr édmV HodmVmdaU $ë¶mda {gÜXrMm dmna _rdmnaʶmg gwXoédHonyO$bmm H$amdr, dgwKamVbo Aer àd¥Îmr V`ma hmoVo. àË`oH$ dmamMr doJir AJa~Îmr g_mYmZ XoV Am‘À¶m Am‘y cmJ« ~Xc KS>cOmUdbm. o. n¡eAJa~Îmr. m§Mr g§nyU© àgÞ PmboOrdZmV . _mJm© ~mhoHa$S>À`m Iyn \$aH$ AgVo . AÜ`mË_ o ZoUH$m_mV mam Xwdm åhUOo g§nyU© {gÜXr AS> M U Xÿ a Pmcr. KamV gw I -em§ V r Amcr. {gÜXrMo gd© gwJ§Y A{Ve` AmZ§X XoUmao AmhoVgdmª . Zr hr AJa~Îmr dmnamdr, Aer Am‘Mr Anojm Amho.


gmám[hH

A§~a

{d{dY

4 ‘o 2014

12 712

_mYw $cH$Uu eoIaar HwAmo ìhmi g{MZ {~amOXma `m§Zm S>AÜ`jnXr m°ŠQ>aoQ>Mm à^mJ qnnar, {X. 25gÝ_mZ : _Z{dgo ehamÜ`jnXr

dmZàñWml‘mV ~hacr ZmQ>çJrVm§Mr ‘¡’$c VioJmd Xm^mS>o, [X. 27 :

_mdi VmbwH$m `wdm EH$Vm _§M `m g{MZ {~amOXma `m§Mr _hmamï´> g§{dÚmWu KQ>ZoÀ`m go dVrZo eoIa^mD$ Zm, ZJago VioJdmdH$ ehamÀ`m Amoìhmi `m§Mr à^mJAÜ`jnXr AÜ`jnXr {ZdS> {ZdS> Pmbr. Pmë`m~Ôb gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.Am[XË` `mdoir {eamoS>H$a `m§Zr hr AÜ`j A{Zb gmVH$a, g{Md Hw$Umb {ZdS> VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 29 : Omhra Amoìhmi, bma d Hobú_U $br. AmdS> Vr, I{OZXma a§JVXma ZmQ> çJrVo, eo{X½JO H$m`© H $V} ew ^ o À N> m Xo Ê `mgmR> r CnpñWV hmoMVor. H$cmd§V Am{U Amog§Sy>Z dmhUmar `mdoir a{gH$m§ ho_§V ~Îmo JXu ¶m§‘wio dmZàñWml‘mMm ’w$cyZ (nwUo n[aga {OëhmÜ`j) [H$emo a Jocm,Vio{Z{‘Îm hmoVo o(ñQ>dmZàñWml‘mÀ¶m Jmd Xm^mS> oeZ) {X. 22qeXo: ( Z d H`m§$Z)m {dñVm[aV YH$m‘mÀ¶m mQ>gZo m{Z{‘Îm `oWrc gm¡.~m§_mYw ar _YwH$aCX²JHw$KacH$Uu dg§ V ^mD$ _mo a o ({damo Y rnj Zo V o Am¶mo {OV H$aʶmV AmcoAmo ë¶mnZ "ZmQ> ç_Znm) dg§VQ'>r {XëcrÀ`m {dídH$_m© `w{Zìh{g© amhÿ b _m§ O ao H $a (_mdi VmbwH$m ¶m\$m°ZmQ> ç g§ J rVmÀ¶m ‘¡ ’ $crMo AZ² H$cmH$ma a drgo(_w ëgVre \$§~B©),Eåßcm° `(_mdi _|Q:> `m§Vmbw À`mV\© g{Md) qeXo Hoe$mo$ à^mXo {X. 25 hmo""S> Vo m°Šam‘Xmg H$m‘V, H$sVu {eco X ma, gw a Q>aoQ> ZmQ> BZçg§_§{cQ> àmá CnmÜ`j) «m_aoMa'' ~mZwhmgdJa aqdÐ rgÝ_mZ `oHwW(_mdi o "Xáa' gmIdiH$a, ~Hw $Jc{Xa, n§{S>joà^mXo VÌ,mcmadtÐ $cH$Uu Pmcm Amho . gm{hË` Zm{dÝ` àmá Vmbw H $m CnmÜ`j) AmXr H$m`© H $V} {MÌnQ> "WS>a© o..!Am` E{e`Z {\$ë_ d CnpñWV AM©Zm H$mÝho hmo V o . XoUmao coIZ XmIdÊ`mV Ho$ë`m_wio EH$ Ambm. ZdrZ \oH$ê$Z $ñQ>"d‘Z rìhb'_Ü`o dam' ¶mnw‘mZmn‘mZ ZmQ>: HAj` $mÀ¶m H$m`©ZQ> H$m[aUr T>rbAgë`mMo à_mUo ì`mgnrR> CncãY Pmco Ë`m§ Zm Z¥Zm§Ë_m§ `{X½X{e© $m (Vio \w$bdm d g§g§KPmcr. JrVH$ma XrZoOao‘¡H’$aH$crMr X‘Xma gwédmV JmdIm_H$a eha Q>H$) nmR> gmnÌmVhmo¶m§VåhQ> c"{Xcê$~m o VAmho aZmJ{^S> gwë$e`m aoe gmIdiH$a Zo.r {Z_m© amo˶mZ§ {F$frHo hV{Vdco o àe§ CnpñWV o S>b.m°. qeXo (CnmÜ`j) hf© ì`mnH$ d ~hþ C Ôo e r` co I Zm_w ‘YwJm`H$dmS> a hm' ‘mUy H$ê$i ñdpßZb A^` H$m_V(Xodd(CnmÜ`j) S>m°. gA§)OdZm "ZM ehm `m§gw§XZarr qnJio _Zmo JVo ^{dî`mVrc I ZdrZHo$cr. {Xem ~Hw{_iy H$mo U'HHo$ma (gm¡ ^Ð)co(ghg{Md) hrH$m§nXoZm gmXa $c Am| ì`º$ $bo.{~Mo eHo $ c Ago h r Ë`mV åhQ> c o Amho . n§{S>V ¶m§Zr "CJdcm M§Ð nwZdoMm' S>mh°. U)gm¡d. "gOUm _mYwar H$mHw$cH$Uu `oWgrc' "ZmQ>çdg§V' ¶m ‘¡’$crV ZmQ>çg§JrV gmXa H$aVmZm am‘Xmg H$m‘V. (nmUrJ« Yarcm naXo eo O ma Á`o ð > ZmJ[aH$ g§"adrK Am`w d)}XVa{ZHo rH$ (~§ Y aoHe$a‘mMo adtÐ HwJ^© $cH$Uu ¶m§§ñZrH$ma néio {dÚm $VZ_Ü`o _wg »`mÜ`m{nH$m öX¶ ho' (‘Ëñ¶J§Ym) d "lra§Jm Amcr. hm H$m¶©H«$‘ A. ^m. ‘amR>r ZmQ>ç ‘rdH$m`© M§Z§ÐVaH$gm' em‘ H$‘cmH$m§Vm' (hmoZmOr ~mim) ¶m nXm§Zr n[afXoMr VioJmd emIm, {gÕr{dZm¶H$ Hdm{S> «$_: `(‘mZmn‘mZ) gwm J_hm{dÚmc`mV _ g§JrVd ‘wacrYa àmÜ`m{nH$m Am`wçdma) }XrH$ g§ñH$maHo$ho °. ~mbmOr (H$Q> hr J^© nXo cr.S>HmAM© Zm H$mÝhoVm§ ao ~o hmo ËM`m.o nwË`m§ Mo gmXa nVr _Yw gh^mJ: lra§ JAmVm H$bm{ZHo à{Vð>mZ, H$cm{nZr d lra§J H$cm{ZHo$VZ `m§ ñVH$ Vio$aJ$VZ mdHw$cH$Uu Xm^mS>o ‘¡’$crMr gm§JVm Pmcr. ¶m§H°$ZS>r ~"‘‘ AmË‘m J‘cm' (ñd¶§ "ho H§AZ§ $nZrV A{YH$mar hmo. VdgdbVrÀ`m o.a)Vad Xra V~ë¶mda gmB© ~±H$a Va Am°J©Zda amhþc ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo gmXa H$aʶmV V amd Mm\o $ H$a nmoñWi: ñQ>mar_Ü`o CnbãY Amho gwS>XamV ammZmo Ð Vìhm' (¶`m{V XoVod{_iy ¶mZr) Va H$sVu °. M§670 dg§ $cH$Uu ho eHo Zm_m§$b. {H$VVar Jmoio ¶m§Zr gmW Ho$cr. gyÌg§MmcZ gm¡. Amcm. ZJamܶj gwaoe YmoÌo, {dXþa ‘hmOZ én`o Hw_Ü`o g_mO_§ [amd Xa {eco X ma ¶m§ Z r "Iam Vmo ào ‘ m' (‘mZmn‘mZ) d AZwamYm amOh§g ¶m§Zr Ho$co. ZmJ[aH$m§ Z r `mMm bm^ ¿`mdm, Ago d {dZm¶H$ A䶧H$a ¶m§À¶m hñVo newd¡Ú åhUyZ AmoiIco OmVmV. dma: ~w Y dma [X. 5/3/2014 "Omo hma ‘m¶~mn hma' (H$mÝhmo ñQ>_Omo _mñVam§ r Ho$bonmÌm) Amhohr .Ë`m§nXo a{gH$m§Zr àM§S> JXu Ho$ë¶m‘wio añ˶mda H$cmd§Vm§Mm gËH$ma H$aʶmV Amcm. S>AmdmhZ m°ŠQ>aoQ>Mmnmo~hþ mZ àmáZPmë`m~Ôc Mo gmXa am‘Xmg H$m‘V ¶m§À¶m "Jw§VVm IwÀMm© Q>mHy$Z ñH«$sZMr ì¶dñWm H$aʶmV doinH©Ho:X$$cr. gm`§ (g§ 222439) A{^Z§ Z: 02114hmoVH$mir Amho. 5.30

Am{e`mMr {MÌnQ> _hmoËgdmV "Xáa'

Ph: 02114-231555


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a ImXm {Xdg Agm CJdVmo, H$s ˶m {Xder AmíM¶m©Mo gwIX Y¸o$ ~gVmV. ˶m {Xder a{ddma hmoVm. gwÅ>r Agë¶mZo KarM H$mhr {H$aH$moi H$m‘o gwê$ hmoVr. {edm¶ e{Zdmar amÌr Xþgè¶m {XderÀ¶m åhUOo a{ddmaÀ¶m {Xder H$amd¶mÀ¶m coIZmMo H$mhr ‘wÔo S>m¶arV Zm|X{dcoco hmoVo. hmVmVcr {H$aH$moi H$m‘§ g§ncr, H$s coIZmH$S>o diUma hmoVmo. VodT>çmV XadmOmdaMr ~oc dmOcr. ‘r Xma CKS>co. XmamV EH$ OmoS>no Am{U ˶m§Mr VrZ An˶o Agm n[adma C^m hmoVm. An˶m§‘ܶo EH$ ‘wcJr Am{U XmoZ ‘wcJo! ‘r àíZmW©H$ ‘wÐoZ§ ˶m§À¶mH$S>o nm{hc§ Vg§ Vo J¥hñW pñ‘V H$ê$Z åhUmco. "Omod©oH$a gam§Zm ^oQ>m¶M§ hmoV§.' ‘r ˶m§Zm à{VgmX {Xcm. gJio KamV Amco. hm°c‘ܶo ñWmZmnÞ Pmco. nmUr {Xc§. ‘r ‘m¶m Zoh‘rÀ¶m IwMuda ~gcmo. "ga, ‘r àem§V {XZH$a ^maÛmO. hr ‘mPr nËZr gm¡. H$m§MZ Am{U hr ‘moR>r ‘wcJr amYm. hm gwem§V Am{U hm {Zem§V. amYm AmVm Xhmdr CÎmrU© hmoB©c. gwem§V AmR>drV Amho Am{U {Zem§V ghmdrV.' lr. ^maÛmOm§Zr gJù¶m§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xcm. Z‘ñH$ma, à{VZ‘ñH$ma Pmco. lr. ^maÛmOm§Zr WoQ> {df¶mcm hmV KmVcm. "‘m¶m ‘wcm§Zm H$[aAag§X^m©V Amnë¶mer ~mocm¶M§¶.' ‘r ‘mZ S>moc[dcr. ^maÛmO Hw$Qw>§~mM§ ‘r {ZarjU H$arV hmoVmo. lr. ^maÛmO ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mV A{YH$mar hmoVo. gm¡. ^maÛmO ~±H$ Am°’$ ‘hmamï´>‘ܶo A{YH$mar hmoË`m. XmoK§hr ‘cm VaVarV dmQ>co. amYm ê$nmZ§ XoIUr hmoVr. {deofV: {VMo S>moio A{Ve¶ VoOñdr hmoVo. gwem§V earamZ§ Mm§JcmM {YßnmS> hmoVm. XaamoO ^anya ì¶m¶m‘ H$arV Agmdm, Ag§ OmUdV hmoV§. YmH$Q>m {Zem§V earamZ§ gS>nmVi hmoVm. ˶mcm Mî‘m hmoVm. jUmYm©V ^maÛmO Hw$Qw>§~mM§

E

e ñdV§Ì Pmë¶mZ§Va àmXo{eH$ Apñ‘Vm Om½¶m Pmë¶m. Amnë¶m ^mfoMo doJio amÁ¶ Agmdo, Ago à˶oH$mcm dmQy> cmJco. H$m±J«ogZo ^mfmdma àm§V aMZoMo VÎd ¶m AJmoXa gZ 1920 À¶m Xaå¶mZ ‘mݶ Ho$co hmoVo.

Xo

amÁ¶ nwZa©MZm g{‘VrMm Ahdmc à{gÕ Pmcm d doJim {dX^©, Cd©[aV ‘amR>r àXoe d JwOamV àXoe Ago g§¶wº$ amÁ¶ gwM{dUmar {e’$mag Pmcr. ‘amR>r ^m{fH$m§Zm ‘w§~B©gh g§¶wº$ ‘hmamï´> hdm hmoVm. "‘w§~B©{dZm ‘hmamï´'> hr H$ënZm ‘hmamï´>r¶ ‘mUgmcm ‘mݶ ZìhVr, VargwÕm {X. 1 Zmoìh|~a 1956 amoOr Û¡^m{fH$ (‘amR>r d JwOamVr) ‘w§~B© amÁ¶ Amco d ‘w»¶‘§Ìr åhUyZ ‘m. ¶ed§Vamd MìhmUm§Mr {ZdS> Pmcr. ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr àW‘ AH$mocm d Z§Va ZmJnya H$ama H$ê$Z {dX^m©À¶m Zo˶m§Zm doJù¶m {dX^m©Mr ‘mJUr ‘mJo R>odm¶cm amOr Ho$co d H$Þ‘dmam§Zm Cn‘w»¶‘§Ìr nX XoD$Z {dX^m©Mr ‘mJUr gmoS>m¶cm cmdcr d EH$g§Y ‘hmamï´> R>odʶmV Amcm. nwT>o gZ 1957 gmcr {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UwH$m Pmë¶m. npíM‘ ‘hmamï´>mV H$m±J«ogMm ‘moR>m nam^d Pmcm. {dX^© d JwOamVÀ¶m gmhçmZo H$m±J«og njmMr ‘oOm°[aQ>r Pmcr. ‘hmamï´>mVrc OZVocm JwOamV dJiyZ ‘w§~B©gh ñdV§Ì ‘hmamï´> hdm hmoVm d ˶mgmR>r OZVm H|$Ð gaH$maÀ¶m {damoYmV noQy>Z CR>cr hmoVr. ^maVr¶ ñdmV§Í¶mZ§Va ñdH$s¶ gaH$ma

{ZarjU AmQ>monc§. "R>rH$ Amho {‘. àem§V, AmYr ‘wcm§er ~mocVmo.' ‘r åhQ>c§. "h§, amYm ... XhmdrMr narjm H$er Pmcr?' "ga. CÎm‘!' "{H$Vr Q>¸o$ ‘mH©$g² nS>Vrc?' "ga ZìdX Q>³³¶m§À¶m nwT>oM!' "Z¸$s?' "gQ>©Zcr.' "nwT>§ H$m¶ H$am¶Mm {dMma Amho?' "ga, ‘r Am¶.E.Eg. hmoUma.' "Am¶.E.Eg.' åhUOo H$m¶?' "ga, B§{S>¶Z A°S>{‘{ZñQ´>o{Q>ìh gpìh©g, ¶y.nr.Eg.gr. Úmdr cmJoc.' "AWm©V J«°Á¶wEeZZ§Va.' "A°S>{‘eZ Hw$R>ë¶m emIocm KoUma?' "ga. AmQ>©g²cm nyd©narjoMm Aä¶mgH«$‘ E‘.nr.Eg.gr d ¶y.nr.Eg.gr. Z§Va V§VmoV§V gmaImM AgVmo.' "nU, amYm, ¶y.nr.Eg.gr qH$dm E‘.nr. Eg.gr. J«°Á¶weZZ§VaM Úmdr cmJVo.' "¶og ga, nU ¶m narjm§Mm Aä¶mg XhmdrZ§Va cJoM gwê$ H$amdm cmJVmo.' "Vy H$gm H$m¶ Aä¶mg H$aUma?' "ga, 5 dr Vo 10 dr n¶ªVMr EZ.gr. Ama.Q>r.Mr gd© nwñVHo$ Aä¶mgUma. B{Vhmg, ñdmV§Í¶moÎma ^maV, ^maVr¶ amÁ¶KQ>Zm, ^yJmoc, AW©emó, gr- g°Q>-nona 2. "d¶mo‘¶m©Xm ‘m{hVr Amho?' "ga, AmonZgmR>r 19 Vo 33, AZwgy{MV OmVr-O‘mVrgmR>r H$_mc 38.' "narjoMm AO© H$gm ^amdm cmJVmo?' "ga. Am°ZcmB©Z.' "AmQ>©g² H$aVm-H$aVm hm Aä¶mg H$aVm ¶oB©c?' "hmo ga, H$m°coOcm 5 Vmg amoO Z§Va 3 Vmg H$m°coOMm Aä¶mg Am{U 3 Vmg ¶y. nr. Eg.gr.Mm. ‘r Q>mB©‘ ßc°qZJ Ho$c§¶.

‘‘©~§Y àm. O¶§V Omod©oH$a ñd{ñVlr, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 9890447455 H$moUVmhr doi ’w$H$Q> OmD$ XoUma Zmhr.' "H$m°coOMr H$mhr ‘XV hmoB©c?' "{ZpíMV!' {d{dY {df¶ {eH${dUmè¶m àmܶmnH$m§Mr gd© co³Mg© AQ>|S> H$aUo, ˶m§Zm Z g‘Ococm ^mJ {dMmaUo {edm¶ nßnm§Mo {‘Ì AmhoV. amOdraH$mH$m e‘m© åhUyZ, ˶m§Zmhr Zoh‘r ^oQ>Uma.' "Aä¶mg H$moU˶m ‘mܶ‘mVyZ H$aUma?' "ga, narjm B§J«Or ‘mܶ‘mVyZ XoUma. ‘mÌ Aä¶mg ‘amR>r d B§J«Or XmoÝhr ‘mܶ‘m§VyZ H$aUma?' "gܶm H$m¶ dmMVog?' "ga. ^maVr¶ amÁ¶KQ>Zm dmMVo¶.' "‘yc^yV h¸$ {H$Vr?' "ga, gmV g‘mZVoMm h¸$ (H$c‘ 14 Vo 18) ñdmV§Í¶mMm h¸$ 19 Vo 22, emofUm{déÕMm h¸$ 23 Vo 24, Y‘©ñdmV§Í`mMm h¸$ 25 Vo 28, gm§ñH¥${VH$ d e¡j{UH$ h¸$ 29 Vo 30, g§nÎmrMm h¸$ 31,

g§¶wŠV ‘hmamï´>mMm cT>m-‘hmamï´> {XZ am_amd OJXmio VioJmd Xm^mS>o \$moZ : 9823368182

{damoYmV cmoH$eº$sZo cmoH$emhr ‘mJm©Zo Ho$coco gdmªV ‘moR>o Am§XmocZ åhUOo g§¶wº$ ‘hmamï´> Am§XmocZ hmo¶. gZ 1942 À¶m ñdmV§Í¶ Am§XmocZmV ‘hmamï´>mVrc 13 hOma cmoH$ Vwé§JmV hmoVo Va gZ 1955 Vo gZ 1960 ¶m 6 dfmªV ‘w§~B©gh g§¶wº$ ‘hmamï´> ¶m ‘mJUrgmR>r 68 hOma cmoH$ Vwé§JmV Joco hmoVo. ¶mdê$Z Am§XmocZmMr Apñ‘Vm cjmV ¶oVo. gZ 1955-1956 ‘ܶo ’$mOc Acr H${‘eZMm ^mfmda àm§V aMZoMm Ahdmc à{gÕ Pmcm d Û¡^m{fH$ ‘w§~B© amÁ¶mcm {damoY H$aV g§¶wº$ ‘hmamï´>mMr n{hcr ‘mJUr ~oiJmdÀ¶m ‘amR>r gm{h˶ g§‘ocZmV ‘m. lr. J. Ͷ§. ‘mS>ImocH$am§Zr Aܶj nXmdê$Z Ho$cr hmoVr. nwT>o g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘Vr {Z‘m©U Pmcr. g^m, ‘moM©o, {ZXe©Zo, KmofUm AmXtZr g§nyU© ‘hmamï´> T>diyZ {ZKmcm. gmWr Eg. E‘. Omoer, H$m°‘«oS> lrnmX A‘¥V S>m§Jo, AmMm¶© à. Ho$. AÌo, XÎmm Xoe‘wI, CÕdamd nmQ>rc, Zm. J. Jmoao, ZmZm nmQ>rc, emhra A‘a eoI AmXr AZoH$ Zo˶m§Zr g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘VrMo

ZoV¥Ëd Ho$co. Va H$m±§J«og njmÀ¶m dVrZo e§H$aamd Xod, ^mD$gmho~ {hao, ‘m‘mgmho~ Xod{JarH$a, ¶ed§Vamd MìhmU ¶m§Zr g§¶wº$ ‘hmamï´>mgmR>r {H$„m cT>{dcm hmoVm. Iao Va g§¶wº$ ‘hmamï´>mMo Am§XmocZ hm Amncm Jm¡ademcr B{Vhmg Amho d H$moQ>çdYr OZVoMm ˶mJ Amho åhUyZM ‘hmamï´> EH$g§Y Amho. Zmoìh|~a 1957 ‘ܶo àVmnJS>mda N>ÌnVr {edmOr ‘hmamOm§À¶m nwVù¶mÀ¶m AZmdaUmMm H$m¶©H«$‘ Pmcm ˶m doir g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘VrZo em§VVoV Omhra {ZXe©Zo Ho$cr. em§VVm nyU© {ZXe©H$m§Mm O‘md, JXu, Amdoe nmhÿZ n§[S>V Zohê$ ¶m§Zr ‘amR>r ^m{fH$m§À¶m ‘mJUrMr Vrd«Vm OmUcr Agmdr. àVmnJS> {ZXe©ZmnmgyZ AZwHy$c dmVmdaU {Z‘m©U Pmco. ‘amR>r ‘mUgmMr àM§S> Apñ‘Vm, {MdQ> cT>m, 105 hþVmËå¶m§Mo ~{cXmZ, S>m°. gr. S>r. Xoe‘wI ¶m§Mm ‘§ÌrnXmMm amOrZm‘m, hOmamo Vwé§Jdmgr¶m§Mm ˶mJ ho ¶m cT>çmMo d¡{eîQ>ç hmoVo. g{‘VrÀ¶m cT>dæ¶m Zo˶m§Zr d H$m¶©H$˶mªZr JmdmJmdmV OmD$Z, N>moQ>çm-‘moR>çm ehamV OmD$Z VgoM ‘w§~B© ehamV OmD$Z g§¶wº$ ‘hmamï´>mMr Midi C^r Ho$cr hmoVr. ¶m MidirZo g§nyU© XoemMo cj doYyZ KoVco hmoVo. g§¶wº$

4 ‘o 2014

KQ>ZmË‘H$ h¸$ 32, gܶm ‘yc^yV h¸$ Va 6 M AmhoV amYm?' "hmo. 44 dr KQ>ZmXþéñVr Pmcr 1978 gmcr. ˶m doir g§nÎmrMm h¸$ ‘yc^yV h¸$m§À¶m ¶mXrVyZ dJicm. AmVm H$c‘ 300 A ^mJ 2, àH$aU 4 ‘ܶo Vmo H$m¶Xoera h¸$ Amho.' amYm - XhmdrMr narjm {Xcocr {M‘waS>r. àM§S> AmË‘{dídmgmZo ~mocV hmoVr. Aä¶mg OmUdV hmoVm. ‘J ‘r gwem§Vcm {dMmac§. ˶mMr BÀN>m Am¶.nr.Eg. hmoʶmMr. ˶mMm Aä¶mghr AgmM. AmR>drnmgyZ ˶mZo Aä¶mg gwê$ Ho$cm. ‘J {Zem§Vcm {dMmac§. Vmo åhUmcm, "‘cm àmܶmnH$ ìhm¶M§¶. S>m°³Q>aoQ>. ‘r E‘.Eñgr. ~m¶moBÝ’$‘o©{Q>³g H$ê$Z nrEM.S>r. KoUma.' ‘r ^maÛmOm§Zm åhQ>c§, "{‘. àem§V, ¶m ‘wcm§Zm doJù¶m ‘mJ©Xe©ZmMr A{O~mV Amdí¶H$Vm Zmhr. à˶oH$mZo Amnmnë¶m ^{dî¶mMm nyU© {dMma Ho$cm¶. Amnë¶mcm ^{dî¶mV H$moU ìhm¶M§¶, ¶m~Ôc ˶m§Mm {dMma n¸$m Amho. ZwgVm {dMmaM Zmhr, Va ˶m ܶo¶mn¶ªV OmʶmgmR>r H$m¶ Ho$c§ nm{hOo, ¶m~Ôchr ˶m§Zr gImoc {dMma Ho$cm¶ Am{U A{^Z§XZmMr ~m~ åhUOo, ˶m§Zr ¶mo½¶ d¶mV V¶marhr gwê$ Ho$cr Amho. S>m|Q> dar. ¶y Ama cH$s! Aer ‘wc§ Vwåhmcm AmhoV, ¶m~Ôc Vwåhr XodmMo Am^ma ‘mZco nm{hOoV.' amYm, gwem§V Am{U {Zem§VZ§ ‘m¶m ‘ZmV Ka Ho$c§. ¶mVyZM AZoH$ {dMmam§Zm MmcZm {‘imcr. Ia§ Va, Ho$di VéU {nT>rZ§ Zìho, Va à˶oH$mZ§ ñdV: ñdV:cm AmoiIc§ nm{hOo. AJXr gImoc. AmnU åhUOo OdiOdi 60 Q>¸o$ g‘mO H«$‘e: OJVmo. Oo g‘moa ¶oB©c Vo ñdrH$maVmo. emioV AgVmZm {ejH$ gm§JVrc Vg§ dmJVmo. KamV AmB©-dS>rc, ^md§S>o,

‘hmamï´>mÀ¶m MidirV ¶ed§Vamd ho Q>rHo$Mo à‘wI cú¶ hmoVo. VgoM {dX^m©À¶m Zo˶m§Zm {Û^m{fH$ OodT>o ZH$mogo hmoVo VodT>mM g§¶wº$ ‘hmamï´>hr ZH$mogm homVm. gZ 1956 Vo gZ 1960 ¶m Mma dfmªV {Û^m{fH$ amÁ¶mMo AZ¡g{J©H$ d AënOrdr AgUo ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zm R>mD$H$ hmoVo. amï´>r¶ EH$Vm H$m¶‘ amhmdr VgoM ‘hmamï´>mZo ‘w»¶ amOH$s¶ àdmhmnmgyZ Xÿa OmD$ Z¶o, Agm ˶m§Mm à¶ËZ hmoVm. ‘mÌ Ë¶mM doir ‘hmamï´>mVrc OZVoMr g§¶wº$ ‘hmamï´>mMr AmJ«hr ‘mJUr H|$Ð emgZmH$S>o R>m‘nUo ‘m§S>ʶmMo H$m‘ MìhmU gmho~m§ZrM Ho$co. ¶ed§Vamd MìhmUm§Mr ^y{‘H$m ‘w§~B©gh ‘amR>r ^mfH$m§Zm ‘hmamï´> {‘imdm AerM hmoVr; na§Vw Ë`mgmR>r ˶m§Zr {damoYH$m§Mm ‘mJ© Z nËH$aVm, H$m±J«og‘ܶo amhÿZ hm {df¶ hmVmiUo ng§V Ho$co. ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Mr ‘wËgÔo{Jar, B§{Xam Jm§YtMm hñVjon, {damoYr njmMr àM§S> VmH$X, g§¶wº$ ‘hmamï´> g{‘VrMo Vrd« Am§XmocZ ¶m gdmª‘wio 1959 ‘ܶo Û¡^m{fH$ amÁ¶mMo {d^mOZ H$aʶmMo R>aco d E{àc 1960 ‘ܶo ‘hmamï´> d JwOamV Aer XmoZ amÁ¶o H$aʶmg cmoH$g^oZo ‘mݶVm {Xcr d ‘w§~B©gh ‘hmamï´> ñdV§Ì Pmcm. ¶m ZdrZ ‘amR>r ^m{fH$ amÁ¶mcm H$moUVo Zmd Úmdo? ¶mdahr ˶m H$mimV MM©oMo dmXi CR>co hmoVo. AZoH$ Zmdo nwT>o Amcr hmoVr d eodQ>r "‘hmamï´> amÁ¶' ho Zmd {ZpíMV Pmco. ‘hmamï´> amÁ¶mMr ñWmnZm JwT>rnmS>ì¶mcm d {edO¶§Vrcm H$aʶmMm ˶m H$mir à¶ËZ H$aʶmV Amcm hmoVm. _mÌ eodQ>r OmJ{VH$ H$m‘Jma {XZ åhUOo 1 ‘o 1960 ¶m [Xder amÁ¶mMm ñWmnZm {Xdg Pmcm. nwT>o ¶mM {Xdgmcm AmnU "‘hmamï´> {XZ' Ago åhUV AmhmoV.

8

gw{e{jV AgVrc Va ˶m§Mo EoH$Vmo. nwT>o VméʶmV Amë¶mda {‘Ì-‘¡{ÌUr g‘d`ñH$ ¶m§Mo EoH$Vmo. Amncm C^m OÝ‘ gVV {dMmamV OmVmo H$m? hm Iam àíZ. AmnU {H$Vr à‘mUmV ñdV:cm AmoiIcoco AgVo. chmZnUr JmʶmMr AmdS> AgUmè¶m, JmU§ {eH$coë¶m {H$Vr Var ‘wcr qH$dm ‘wcJo ‘moR>onUr hr X¡dr XoUJr OmonmgVmZm {XgVmV. ‘J Zoh‘r EH$ gya EoHy$ ¶oVmo. H$m¶ H$aUma, nwT>o àn§M nmR>r cmJcm, H$mhr O‘c§M Zmhr. gJù¶m§Mr CgZdmar H$aʶmV Am¶wî¶ IM© Ho$c§, ‘J H$m¶ H$aUma? "VS>OmoS>' ¶m ZmdmImcr AmnU ’$º$ Amnc§ g‘mYmZ H$ê$Z KoV AgVmo. Z§Va ‘J Amnc§ Am¶wî¶ AmVm {H$Vrg§ am[hb`§. {Zåå¶m Jmodè¶m Joë¶m ñ‘emZmV. AmVm ‘wcm§M§ Am¶wî¶ nmhm¶M§¶. EH§$XarV Amnë¶m Am¶wî¶mÀ¶m "O‘m' ~mOycm ’$mag§ H$mhr Zmhr. ‘mÌ IMm©À¶m ~mOycm, IM© Pmcoë¶m jUm§Mr ^cr‘moR>r ¶mXr. eodQ>r CÎma emoYc§ Va gaßcg ZmhrM. ’$º$ Amnë¶mnwaVm "S>o{’${gQ.' AZoH${dY H$maUm§Zr Amnë¶m Am¶wî¶mMm {dZmH$maU Jw§Vm hmoVmo. Am¶wî¶ Vg§ ’$ma gmon§; nU AmnUM Vo AdKS> H$ê$Z R>odVmo. gVV {dìhiU§ H$m¶ H$m‘mM§? EH$ Jmoï> Iar H$s doi H$mT>mdm cJmVmo. doi H$mT>cm Va doi {ZKVmo. 75 dfmªÀ¶m AmOr§Zr Amncm JmʶmMm N>§X dmT>[dcm. 65 dfmªÀ¶m Am. am. gmoZnmdco ¶m§Zr Amncr coIZmMr AmdS> dmT>[dcr. EdT>§M H$emcm ~±Ho$V, emgH$s¶ H$m¶m©c¶mV, AZoH$ {R>H$mUr H$m‘ H$aUmao, ZmoH$ar H$aUmao, Amnmnco ì¶mn gm§^miyZ Amnco N>§X OmonmgVmV. AmnU R>ady Vg§ Am¶wî¶ ~XcV§. {Z¶VrMm H$mhr Q>¸$m gmoS>cm, Va àJVrcm JVr Úmdr hoM Ia§...!

{~pñ‘„m Im± ¶m§À¶m gZB©À¶m gwam§Zr ^macoë¶m d JmZg‘«mkr cVm ‘§JoeH$a ¶m§À¶m ngm¶XmZmZo Pmcoë¶m ‘§Jc‘¶r dmVmdaUmV 1 ‘o À¶m nhmQ>o 12 dmOyZ 01 {‘{ZQ>m§Zr ‘m. lr. n§{S>V Zohê$ ¶m§À¶m ew^hñVo "‘hmamï´> amÁ¶' ¶m ZdrZ amÁ¶mMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Amco. Xþnmar 12 dmOyZ 31 {‘{ZQ>m§Zr ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr ‘w»¶‘§Ìr nXmMr enW KoD$Z ZdrZ ‘§[Ì‘§S>i Omhra Ho$co. amÁ¶mVrc OZVogmR>r åhUyZ {edmOr nmH©$ da CËgdr ñdê$nmV gm¶§H$mir CX²KmQ>ZmMm g‘ma§^ nma nS>cm. ¶m {XdgmMo lr. ¶ed§Vamdm§Zr "gmo{Z¶mMm {Xdg' Ago dU©Z Ho$co hmoVo d ho ZdrZ amÁ¶ Mmc{dUo åhUOo OJÞmWmMm aW AgyZ gdmªÀ¶m hmVm§À¶m ‘XVrZoM hm aW {dH$mgmÀ¶m ‘mJm©Zo ZoUma Amho, Agm ‘ZmoX¶ 춺$ Ho$cm hmoVm. g§¶wº$ ‘hmamï´>mMo ‘w»¶‘§Ìr nX ñdrH$maë¶mZ§Va ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr Amnco cj nyU©nUo amÁ¶mÀ¶m {dH$mgmda H|$[ÐV Ho$co. {deofV: eoVr, CÚmoJ, {ejU, ~oamoOJmar Am{U AW©ì¶dñWm ¶m ‘hÎdmÀ¶m {df¶m§H$S>o ˶m§Zr {deof cj {Xco. gÎmoMo {dH|$ÐrH$aU H$ê$Z d ‘amR>r ^mfocm amÁ¶^mfoMm XOm© XoD$Z Yw‘YS>m³¶mV H$ma^mamg gwédmV Ho$cr. ‘hmamï´>mÀ¶m amOH$maUmV EH$ doi Aer hmoVr H$s, {dYmZg^oVrc 288 Am‘Xmam§n¡H$s 222 OUm§Mr OmV EH$M hmoVr Va ˶mVë¶m 88 OUm§Mr AmS>Zmd§hr EH$M hmoVr åhUyZ ˶m doir ho "‘amR>r amÁ¶ H$s ‘amR>m' Aer MMm© gwê$ Pmcr. ˶mg ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr gm§JcrÀ¶m g^oV OmhranUo gm§{JVco H$s, ho ‘amR>r amÁ¶ amhrc. Aem àH$mao cmoH$emhr ‘yë¶m§Mr H$mg Z gmoS>Vm ‘m. lr. ¶ed§Vamdm§Zr AmYw{ZH$ ‘hmamï´> KS>{dcm.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a 12 ì¶m eVH$mV "J{UV{eamo‘Ur' "J{UVMH«$ MyS>m_Ur' `m nXì¶m§Zr {d^y{fV Agcoco ^mñH$amMm¶© ¶m§Mr ZD$eodr O¶§Vr nmQ>U ¶oWrc ˶m§À¶m OÝ‘J«m‘r gmOar H$aʶmV Amcr. "IJmoc {ZU©¶'Mo g§nmXH$ lr. Xm. H¥$. gmo‘U, CÎm‘moÎm‘ a§OH$ emór¶ J«§W coIH$ S>m°. àm. ‘mohZ AmnQ>o "‘amR>r {dkmZ n[afX ‘w§~B©, nwUo, OiJmd, Á¶mo{V{d©Úm n[ag§ñWm nwUo "IJmoc ‘§S>i' ‘w§~B© `m gdmªZr {‘iyZ hm g‘mamoh {X. 18 OmZo. 2014 amoOr OiJmd {OëømVrc, MmirgJmdnmgyZ 16 {H$.‘r. A§Vamda Agcoë¶m nmQ>UJ«m‘r KS>dyZ AmUcm. OiJmd MmirgJmd‘Yrc emim, H$m°coOMo {dÚmWu, {ejH$, d¡km{ZH$, IJmocào‘r, J{UVk, coIH$ `m gdmªZr ˶mMm cm^ KoVcm. nmQ>U JmdmOdiM nmQ>UmXodr `m ZmdmZo ˶m n[agamV à{gÕ Agcoco EH$ nwamVZ ‘§[Xa Amho. ‘§{XamÀ¶m Mhÿ~mOy§Zr gønd©Vam§Jm AmhoV. JS>X d¥jamOrV {H$‘mZ EH$ hOma dfm©nydu ~m§Ycoco Vo {ZgJ©aå¶ ñWmZ Amho. nmdgmù¶mV gd© ~mOy§À¶m S>m|Jam§dê$Z Y~Y~o H$mogiV AgVmV. ‘§{XamOdirc EH$m {ecoda Eo{Vhm{gH$ ‘hÎdmMm {ecmcoI H$moacm Amho. ^mñH$amMm¶mªMo ZmVy Mm§JXod ¶m§Zr Vmo B.g. 1206 ‘ܶo {chÿZ KoVcm Amho. ‘hmZ àmMrZ ^maVr¶ J{UVr ^mñH$amMm¶© ¶m§À¶m nyd©Om§Mr Zmdo gmoim AmoirV, g§ñH¥$V‘YyZ {ecoda H$moacocr

^mñH$amMm¶©... AmhoV d XmZnÌ A{har ^mfoV Amho. IwÔ ^mñH$amMm¶mªÀ¶m nXì¶m ho ûcmoH$ gm§JVmV. {dÛmZ cmoH$m§À¶m d§XZmcm nmÌ, J{UVmV {edmgmaIm, doX, {dÚm N>§Xemónma§JV, d¡eo{fH$ Xe©Z d gm§»¶Xe©Z ¶m§Mm kmVm, H${dd¥§X gd©k, nwʶmpÝdV Aem {d{dY {deofUm§Zr ^mñH$amMm¶mªMm Jm¡ad Ho$cm Amho. "^mñH$amMm¶mªÀ¶m {eî¶m~amo~ahr H$moUr dmX{ddmX H$ê$ eH$Uma Zmhr,' Aer ˶m§Mr ‘hVr gm§{JVcr Amho. àmMrZ H$mir Zmc§Xm {dÚmnrR>mV ^mñH$amMm¶mªMm "{gÕm§V {eamo‘Ur' hm J«§W gw‘mao 600 df©o {eH$[dcm OmV hmoVm. ˶m§À¶m "¶§Ìmܶm¶' J«§Wm‘ܶo ZD$ ¶§Ìm§Mo {ddoMZ Amho. {X„rVrc O§Va‘§Va ˶mVrcM EH$ hmo¶. 18 OmZo. 1114 ‘ܶo OÝ‘coco ^mñH$amMm¶© 1193 ‘ܶo d¶mÀ¶m 79 ì¶m dfu {ZdV©co. Vo CÎm‘ H$dr d a{gH$ hmoVo. "gd© ~mOy§Zr gønd©VmÀ¶m am§Jm§Zr doT>coë¶m {~‚mcdrS> (nmQ>Um) `m JmdmV AZoH$ g‚mZ d {VÝhr doXm§Vrc VÁk {dÛmZ amhV hmoVo,' Ago ˶m§Zr {chÿZ R>odco Amho Vo nwT>o {c{hVmV, "lm¡Vñ‘mV© {dMmagma MVwa {Z:eof {dÚm{ZYr' Aem

eãXH$moS>o H«$. 180 1

2

3

6

4

5

9

10

11

12

13

14

15

18

eãXH$moS>o H«$.178 Mo CÎma

19

20

amo

O

{Z

er

‘w

n

I

a

U

g

hm

g

c

a

Z

a

dr

S>

a

{demIm Qw>‘Uo VioJmd ñQ>oeZ

crcmdVr, ~rOJ{UV, J{UVmܶmd d Jmocmܶm¶ Ago Mma J«§W {‘iyZ "{gÕm§V {eamo‘Ur' hm J«§W Amho. ˶m§n¡H$s 1 co XmoZ J«§W-crcmdVr, ~rOJ{UVJ{UVmda Amho. ˶m§Mo ‘amR>r ^mfm§Va nwUo ¶oWrc J{UVVÁk lr ‘m. ^. D$’©$ ^æ¶mgmho~ nÝV ¶m§Zr Ho$co. 1984 ‘ܶo hm J«§W {c{hcm d ˶m§Mo gwnwÌ ZmZm nÝV ¶m§Zr 2007 ‘ܶo Vmo àH$m{eV Ho$cm. ˶mVrc gd© J{UVo ‘m. ^. nÝVm§Zr gmoS>dyZ XmI[dcr AmhoV. crcdVr‘Yrc J{UVo ‘Zmoa§OH$ H$aʶmgmR>r ^mñH$amMm¶mªZr AZoH$

AmS>do eãX 1) ‘|T>m 3) ‘mnZ, ‘moOUr 6) EH$mZo Xþgè¶mer JwánUo Ho$cocm {dMma, ‘gcV 8) ^m§S>U, PJS>m 9) dmO{dUo 10) Zdam 11) K{Q>Ho$Mm gmR>mdm A§e, jU 12) A§Yma, H$mimoI 13) ê$XZ, emoH$ 14) Am{U 15) Kw‘Uo, JmOUo 17) nm¶VmU, dhmU 19) ^ì¶, àM§S> 20) EH$ V§Vw‘¶ dZñnVr.

16

17

H$mo

‘m¶m {n˶mÀ¶m nm¶mer ~gyZ ‘r ‘mPo {ejU nyU© Ho$co. ˶m§Zr Mma doX, AmR> ì¶mH$aU J«§W, ghm d¡ÚH$ J«§W, ghm VH©$emóJ«§W, nmM J{UV J«§W d nmM ^aVemóo d XmoZ ‘r‘m§gm ho J«§W AmË‘gmV Ho$co hmoVo. "{gÕm§V {eamo‘Ur' d "H$aUHw$Vyhc' ho ˶m§Mo J«§W AmO CncãY AmhoV.

eãXH$moS>o H«$. 180

7

8

Pm Xr n

nmo

dm

f

hÿ

H$

‘m d

Z

H$ do {W

4 _o 2014

c

X

S>r

C^o eãX 1) EH$mÀ¶mM gÎmoZo Mmccoco amÁ¶ 2) ~Jc 3) EH$ dñVy XoD$Z {VÀ¶mEodOr Xþgar dñVy KoUo 4) g§JmonZ, H$miOrnyd©H$ ajU 5) dmg ngaUo 7) n§M 10) ì¶mOmg{hV Pmcocr ‘yi ^m§S>dcmÀ¶m XmoZnQ> a¸$‘ 11) nVZ, AmYma VwQy>Z Imcr ¶oUo 13) AmZ§XXm¶H$, aå¶ 16) KmU 17) AmoaIS>m 18) {dS>m ¶mÀ¶m‘wio a§JVmo.

nw nw

Ì

a

d

d

Vr

R>m

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o 131, ñdßZny{V©, amd H$m°bZr, VioJmd Xm^mS>o 410 506

newnú¶m§Mm Cn¶moJ Ho$cm Amho. gnm©da PS>n KmcUmam ‘moa, {Q>dë¶m~mdë¶m H$aUmar ‘mH$S>o, nwînm§da {’$aUmao ^w§Jo, H$‘cnwînm§Mr gamodao, nmdgmir ‘oK {XgVmM ‘mZgamodamH$S>o Ymd KoUmao h§gm§Mo g‘yh, VcmdmV ~mJS>Umao hÎmrMo H$in- ho ‘moh KmcVmV, VgoM VrW©¶mÌm H$aUmao ¶mÌoH$ê$, XmZeya 춺$s, XodKod H$aUmao ì¶mnmar, ì¶mOmZo n¡go XoUmao Y{ZH$, eóYmar {ed, {dîUy EdT>oM Zìho Va ào‘r ¶wJwco ¶m§Zmhr crcmdVrV ñWmZ Amho. ˶m§Mm hm J«§W A{Ve¶ cmoH${චAmho. IJmocemó hm ^mñH$amMm¶mªMm ídmg {df¶ hmoVm. AmO kmV Agcoë¶m {H$˶oH$ g§H$ënZm ^mñH$amMm¶mªZm AdJV hmo˶m. 1) n¥ÏdrÀ¶m CÎma d X{jU Y«wdm§da ghm-ghm ‘{hݶm§Mo amÌ d {Xdg AgVmV. 2) M§Ðmda n§Yam-n§Yam {Xdgm§Mo amÌ d {Xdg AgVmV. 3) n¥ÏdrMm narK {ZpíMV H$aʶmMr EH$ gmonr nÕV ˶m§Zr {Xcr Amho. 4) J«hm§Mo ^«‘UH$mi Am{U ˶m§À¶m X¡Z§{XZ JVr ¶m§À¶m AMyH$ {H$‘Vr

9

J{UVmܶm¶mV nmhm¶cm {‘iVmV. 5) J«hUm§À¶mdoir gy¶© Am{U M§Ð ¶m§Mr VmËH$m{cH$ JVr H$mT>ʶmgmR>r ^mñH$amMm¶mªZr H°$c³¶wcggmaIoM gyÌ dmnaco Amho. 6) n¥ÏdrÀ¶m nam§MZJVr‘wio dg§Vg§nmV q~Xÿ ‘mJo gaH$Vmo. Yr ¶§Ìmcm Vo gdmªV OmñV ‘hÎd XoVmV. B.g. 500 gmcr Am¶©^Q>m~amo~a "^maVr¶ J{UV' Am{U "IJmocemó' ¶m {df¶m§À¶m gwdU©¶wJmcm àma§^ Pmcm Am{U Vmo B.g. 1200 ‘ܶo ^mñH$amMm¶mªÀ¶m Z§Va g§nwï>mV Amcm. Y‘mªY cmoH$m§Zr Zmc§Xmgh gd© {dÚmnrR>o OmiyZ ^ñ‘gmV Ho$cr. Vo J«§W {H$˶oH$ ‘{hZo OiV hmoVo. H$mcm¶ Vñ‘¡... ^mñH$amMm¶mªÀ¶m J{UVr Am{U IJmocemór¶ {dÛÎmoMr d kmZmMr AmoiI nwÝhm Zì¶mZo emco¶, ‘hm{dÚmc¶rZ {dÚmWudJ© d OZVm ¶m§À¶mn¶ªV nmohmoM{dUo ho Amnco H$V©ì¶ Amho. ˶mgmR>r ^maVmÀ¶m `m {dÛmZ gwnwÌmMr 900 dr O¶§Vr, kmZmMm àgma, ì¶m»¶mZo, coI, ñnYm© ¶m§À¶mÛmao JmdmoJmdr ‘moR>çm {X‘mImV gmOar H$ê$¶m. (g§nH©$ : 9552526909/ 9422048967)

’o$g~wH$ AmD$Q>S>oQ>oS> Pmc§¶ Am¶wî¶. ñdßZhr S>mD$ZcmoS> hmoV Zmhr. g§doXZm§Zm ìhm¶ag cmJcm¶. Xþ:I goÝS> H$aVm ¶oV Zmhr. OwZo nmdgmio CSy>Z JocoV {S>{cQ> Pmcoë¶m ’$mB©cgmaIo AZ² Ka AmVm em§V AgV§, aoÝO Zgcoë¶m ‘mo~mB©cgmaI§. h±J Pmcoë¶m nrgrgmaIr ‘mVrMr pñWVr dmB©Q,> OmVr-ZmVr OmoS>Umar Hw$R>oM Zmhr do~gmB©Q>. EH${dgmì¶m eVH$mVcr [nT>r ^cVrM ³¶yQ>, H$mÝQ>o³Q> {cñQ> dmT>V Jocr, g§dmX Pmco. å¶yQ> H$å߶wQ>aÀ¶m {MngmaIm ‘mUyg ‘ZmZ§ IwOm Pmcm¶ AZ² "‘Xa' ZmdmMm ~moS>© ˶m§À¶m Am¶wî¶mVyZ dOm Pmcm¶. âc°n {S>ñQ> S´>mBìh‘Ü`o AmVm g§ñH$mam§ZmM OmJm Zmhr, ‘Z§ ’$mQ>cr, ‘Z§ gm§YUmam B§Q>aZoQ>da YmJm Zmhr. {dkmZmÀ¶m

Jwcm‘{JarV Ho$dT>r ‘moR>r MyH$ aº$mÀ¶m Zm˶m§Zmhr AmVm cmJVo ’o$g~wH$, AmVm cmJVo ’o$g~wH$, AmVm cmJVo ’o$g~wH$..! - gm¡. ZrVm AemoH$ H$mimoIo, VioJmd Xm^mS>o

doXZm {VMm OÝ‘M ‘wir doXZoer ~m§Ycocm {VMm OÝ‘M ‘wir doXZoOdiM Wm§~cocm... {VM§ Zer~M åhUo gQ>drZ§ {c{hcoc§ doXZoÀ¶m Jm^mè¶mV A§YmamV hadcoc§... {VM§ OJU§M OUy

gmarnmQ>mVë¶m S>mdmgmaI§ gVV PocV am{hcoë¶m OrdKoʶm KmdmgmaI§... {VMm OÝ‘M ‘wir doXZoer ~m§Ycocm ‘mVrVë¶m ‘wimgmaIm Imocda éOcocm... - qgYy OmYd, cmoUmdim


gmám[hH

kmZm§~a

A§~a

k

4 ‘o 2014

10 l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

l

g§V gmonmZXodm§Mo A^§J d BVa H$mì`aMZm 105 kmZoídam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVbo Amho. ^mJdV Y_m©MmM àMma XmoKm§Zr Ho$bm. ^º$sMr ^mdZm, Zr[V_yë`o, bmoH$m§V éO[dbr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amnbm g§Xoe nga{dbm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$br Agbr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^º$sMmM àgma Ho$bm. Ë`m§Zr kmZoídam§À`m H$m`m©bm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$bo. _mÌ, gmonmZXodm§Mm ^a ^º$sda A{YH$ Amho. na_oídaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVbo Amho. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©ída^º$s H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

{d^mJ 10 dm : ñVwVrna A^§J 100 - JOmZZ ñVwVr -2 Mmar ‘Vm§Vao gmoH$mgZ& ~moYH$ emoY emoYUo JOmZZ& dar {ÌH$moU AmgZ&R>|dy AmVm§ &&1&& Vo Y¥Vrgr H$ar dmT>Vr& WmnQy>Zr OmJdt Amnwco hmVr& Vmo JOmZZ A{V X¡d§Vr& nwOy§ AmVm&&2&& Omo ܶmZmMo na‘ ܶmZ & ‘mZgnyOoMo H$ê$ ‘ZZ& nmhþ§ Jwa JOmZZ& AmdS>rZo &&3&& O{S>V ‘§{S>V qcJmH$ma & O§J‘ ñWmda H$ê$UmH$a & ‘¶ya‘mWm c§~moXa & nyOy§ AmVm &&4&& doT>r dmoië¶m EH$gam & ‘wJwQ> PiHo$ gcrc gmam & H¡$gm ~«÷Jmoi ’w$cdam & emo^y cmJo &&5&& a{dHw§$S>co g§JrV gmar & F${Õ {g{ÕÀ¶m nmar& Jwê$H¥$nm Amåhm§dar & PiH$mo cmJo &&6&& n[a‘i kmZXodmdar M§XZ &

nyOy§ ‘hm‘{V gmonmZ & dar AjVm ^ì¶^yfU & nyOy§ AmVm§ &&7&& ^mdmW© Mmar doXm§À¶m {Za{Zamù¶m ‘Vm§Mo AmgZ H$ê$Z ˶mVrc ~moY emoYyZ XoUmam JOmZZ, ˶mÀ¶mgmR>r {ÌJwUm§Zmhr AmgZ ~ZdyZ R>ody ¶m. Y¡¶© Amnë¶m hmVr Yê$Z, gdmªZm OmJo H$aUmè¶m JOmZZ X¡dVmMr nyOm H$ê$¶m. Á¶mMo - S>m°. ho_M§Ð X`mU©d H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ: 020 24250427

ܶmZ H$aUo ho gd© ܶmZmV loð> AgVo, Á¶mMr ‘mZgnyOm H$aUo åhUOoM gd© emóm§Mo ‘ZZ H$aUo (AW© g‘OyZ KoUo.) ˶m Jwê$ JOmZZmcm AmnU AmdS>rZo nmhÿ¶m. gwemo{^V Aer {MÝho YmaU H$aUmam, gJù¶m OS>mda Am{U Ord‘mÌmda X¶m H$aUmam, ‘¶ya‘mWm c§~moXamMr nyOm H$ê$¶m. eo{^d§V dóàmdaUo, ‘mim, PiH$Umam ‘wJwQ>, hm gJù¶m ~«÷JmocmMm OUy

^

‘m¶m {Zê$nUmMm Vwåhmg {dga nS>Vmo åhUyZM ~ao Amho. EImXr Jmoï> Mm§Jcr Amho Am{U Vr {‘imcr Va gwIàX hmoB©c, `m Jmoï>rMr AmR>dU AgyZhr AmnU Vr {‘i{dʶmgmR>r à¶ËZ H$arV Zmhr, ho AJXr A¶mo½¶ Amho. ho nmnM Amho. Oa Amnë¶mcm g‘OcoM Zmhr Va Vo Z H$aʶmV nmn Zmhr; na§Vw g‘OyZhr Z H$aʶmV A˶§V nmn Amho. Iao åhUOo, à¶ËZ H$aUo ho Amnë¶m hmVmV Amho. AmnU EoH$Vmo H$s, A§VH$mir Or ‘Vr VrM JVr. ‘¥Ë¶yg‘¶r Oer dmgZm Yamdr ˶mà‘mUo Amnë¶mcm nwZO©Ý‘ àmá hmoVmo Voìhm dmgZoVM Amncm OÝ‘ Am{U dgZoVM Amncm A§V, Ago AgVmZm {Vcm Xÿa H$er H$aVm ¶oB©c? EImXm ‘Zwî¶ H$mim Agoc Va ˶mcm Amnco H$mionU H$mhr Kmc[dVm ¶oV Zmhr, ˶mà‘mUo, dmgZm AgUo hm ‘Zwî¶mMm EH$ ghO-JwU Amho. Vmo ˶mcm nmcQ>Vm ¶oV Zmhr. Va ‘J Amåhmcm dmgZoVyZ H$YrM ‘wº$ hmoVm ¶oUma Zmhr H$m? ‘Zwî¶mÀ¶m {R>H$mUr BVa àm{U‘mÌmnojm Oa H$mhr doJio Agoc Va Mm§Jco H$m¶ Am{U dmB©Q> H$m¶ ho H$iʶmMr ~wÕr. AmnU H$iyZ-gdê$Zhr dmgZocm, Ah§nUmcm AmYma XoVmo, BWoM Amnco MwH$Vo. Amncm Ah§nUm BVH$m Imoc Jococm Amho H$s, Amnë¶mcm ho gd© ‘mPoM dmQ>Vo. ‘mPr ~m¶H$mo, ‘mPr ‘wco, ‘mPo Ka, ‘mPo ‘mPo åhUyZ {H$Vr gm§Jmdo! ˶m ‘mPonUm‘wioM Ah§^md dmT>rcm cmJyZ, gd© H$mhr Amnë¶m ‘ZmOmoJVo, Amnë¶mcm gwI XoUmao, hdogo dmQy> cmJVo Am{U Xþ:I AJXr ZH$mogo dmQ>Vo. AWm©V² OJmV H$moUmcmM ZwgVo gwI {‘iV Zmhr, Ago AgyZhr Ah§nUmcm ~ir nSy>Z gwImÀ¶m cmcMrZo ‘Zwî¶ ‘aon¶ªV ~ar-dmB©Q> H¥$˶o H$arV AgVmo Am{U ˶mà‘mUo ˶mMr dmgZm ~ZV OmVo. dmgZm åhUOo A{^‘mZ, åhUOoM ‘rnUm. Aem arVrZo Ah§nUmM Oa dmgZoMo ‘yi A{Yð>mZ Amho, Va Vmo ZH$mo H$m Kmcdm¶cm? IamoIaM, ‘Zwî¶mMm Ah§nUm BVH$m Imoc ‘wacocm Amho H$s, ˶mMo {Z‘©ycZ H$am¶cm VgoM gyú‘ Aó nm{hOo. Zm‘mBVHo$ à^mdr Am{U gyú‘ Aó Xþgao H$moUVoM Zmhr. Vo na‘oídamÀ¶m AJXr OdiMo Amho; na§Vw EdT>o AgyZhr AmnU Vo AmdS>rZo, {Zð>oZo KoV Zmhr. Amåhmcm gd© H$mhr g‘OVo; na§Vw Zm‘ñ‘aU H$aʶmMm Amig Amnë¶mV ^acocm Amho. ^Jd§V H$Vm© Amho, Ago AZwg§YmZ Omo am̧-{Xdg R>odrc ˶mMmM Ah§H$ma OmB©c, ho ܶmZmV R>odyZ AmnU ^Jd§VmMo Zm‘ ¿¶mdo. ‘ZmZo ^Jd§VmMo hmoUo, ho ^º$sMo ‘‘© Amho. Amnë¶mcm Oo nm{hOo Vo ˶mÀ¶mOdi ‘mJmdo. ‘m{JVcocr dñVy ^Jd§V XoB©c qH$dm Z XoB©c. dñVy {Xcr Va ~aoM Pmco; nU AmnU ‘m{JVcocr dñVy ^Jd§VmZo {Xcr Zmhr Va Vr XoUo Amnë¶m {hVmMo ZìhVo, Ago Iao ‘ZmnmgyZ dmQ>mdo. hr ^mdZm dmT>ʶmgmR>r, ^Jd§V XmVm Amho, Ago cjmV R>odyZ e³¶ {VVHo$ ˶mMo Zm‘ñ‘aU H$amdo.

{eaë¶mgmaIo dmQ>co. gd© {ZgJm©er gd©OU ZH$iV EH$ê$n Pmcmo AdmH²$ Pmcmo, dmhZo Zm¶Jè`mÀ¶m {XeoZo ~mH$sMo OJ {dgê$Z Jocmo. ˶mMdoir gwZ§Xm-‘mPr OmD$ doJmZo YmdV hmoVr, ˶m§À¶mV "H$g§ H$m¶ dmQ>V§¶ AmVm {demImVmB©?' åhUV ^am^a Amåhr gh^mJr Pmcmo. ’$moQ>mo H$mT>V hmoVr, ‘m[hVr gm§JV hmoVr. A‘o[aH$Z Y~Yã¶mZo àW‘ ImcÀ¶m nmÌmH$S>o ~moQ> H$ê$Z Vr åhUmcr, "Vr ~Km, Am‘Mo ñdmJV Ho$co! Amcm H$m Zm¶Jam? Agm àíZ Vr ~Km ~moQ>, ˶m Zm¶Jè¶mÀ¶m Y~Yã¶mV {^Om¶cm ‘ZmV S>moH$mdVmo VmoM ‘XZamd åhUmco, "hm Mmcco AmhoV gd©OU!' {Zù¶m a§JmMo A‘o[aH$Z Y~Y~m ~a§ H$m d{hZr! "A‘o[aH$m' {demIm Qw>‘Uo aoZH$moQ²>g KmcyZ eoH$S>mo ~mhþë`m ~moQ>rÀ¶m eãX EoH$VmM XmoZXm pìhgm Z XoUmè¶m ˶m VioJmd ñQ>oeZ XmoÝhr H$mR>m§da Cä`m hmoË`m. ~moQ> g§WnUo 춺$sMr AmR>dU hmoD$Z ‘r ZmH$ CS>[dco; nwT>o, nwT>o gaH$V hmoVr. Amoh...! åhUOo Vr nU nwT>o Zm¶Jmam ZXrÀ¶m nmÌmÀ¶m Xe©ZmZo ‘Z EdT>o àgÞ ‘mUgo hmoVr Va! AmVm Hw$R>o VoWrc àM§S> ImocnUmMr Pmco d nwT>o, nwT>o Am hm hm...! {VMo ‘¡cmoZ²‘¡c ngacoco OmUrd Pmcr! dm! dm! dm...! WmoS>çm doimZo gnmQ> àXoemdarc Ñí¶, Ho$di Aà[V‘! AX²^wV Ñî¶m§Mm Amnë¶mcmhr VoWyZ Om¶Mo Amho "O¶ J§Jo O¶ ^mJraWr!' ^ì¶ McV²{MÌnQ> OUy gwê$ hmoVm, öX¶ CM§~iyZ ¶oV "ha ha ‘hmXod!' gwZ§Xm Va JmUoM åhUy cmJcr. hmoV§. ZmMmdo, Jmdo, On H$amdm, CS>çm ‘mamì¶mV, IiIiVo hcH$„moi H$aV Mmccoco àM§S> doJdmZ àdmh ‘moR>çmZo "e§^mo@@ ha ha' åhUmdo. - S>moio R>aV ZìhVo. ˶mVyZ gy¶m©Zohr Ioi Mmc{dcm ZmcmÀ¶m AmH$mamÀ¶m ˶m VrZ doJdmZ àdmhm§‘wio hmoVm. Vmo ~mhoa Amcm, H$s nmʶmÀ¶m ñnï> Xe©ZmZo Amåhr VoWo àM§S> YwHo$ {Z‘m©U hmoV hmoVo. doJm‘wio Vwfma nwc{H$V hmoV hmoVmo, Va H$mù¶m T>JmAmS> cnë¶m‘wio YwHo$ EH$‘oH$m§da AmnQy>Z daÀ¶m nwcmdarc añ˶mda dmT>V hmoVo d gd© X¥í¶ cmon nmdV hmoVo. BV³¶mV nmdgmgmaIo CS>V hmoVo. AmUcoco nmdgmir H$moQ> d IiIi˶m nmʶmÀ¶m Vwfmam§da M‘M_˶m CÝhmÀ¶m N>Ͷm CKS>on¶ªV Amåhr N>mZn¡H$s {^Ocmo hmoVmo. ˶m {H$aUm§‘wio B§ÐYZwî¶ {Xgco d Am‘Mm ‘Z‘moa ZmMy nmdgmMo AmS>ì¶m{VS>ì¶m W|~m§Mo VS>mIo ghZ H$aV, cmJcm. gd© àH$maÀ¶m gm¢X¶m©Mr Vmo OUy c¶cyQ> {dñ’$m[aV ZOaoZo, hgè¶m Mohè¶mZo, XmQy>Z Amcoë¶m Amåhmcm KS>dV hmoVm. gy¶©àH$mem‘wio Am‘À¶m Amem AmZ§XmZo Amåhrhr AmoaS>m¶cm gwédmV Ho$cr. gd©M OU nmcdV hmo˶m d Vmo T>JmAmS> Pmcm H$s gdmªMo H°$‘oao {IXiV hmoVo, H$moUr ’$moQ>mo H$mT>V hmoVo, dmMcoë¶m Imcr hmoV hmoVo. Agm ~amM doi nmR>{edUrMm Ioi dU©Zm§Mr AmR>dU H$mT>V VoWrc emo^m cwQ>V hmoVo. ˶m Ioicmo. VoWrc Am¶‘°³g (I Max) ¶m {WEQ>a‘ܶo

"Zm¶Jam'g ^oQ> ë¶m nhmQ>o CRy>Z, ^mV, nwè¶m, YnmQ>o, ^mOr, {eam, do’$g©, ’«w$Q> Á¶yg ¶m§Zr S>~o ^ê$Z KoVco. {MdS>m, Mwa‘wao, dS>çm, ~em, M‘Mo B. gd© gm{h˶m{Zer, gH$mir ZD$ dmOVm Amåhr g‚m Pmcmo d Am‘Mr H$ma Zm¶Jè¶mÀ¶m {XeoZo Ymdy$ cmJcr. ^mD$Or S´>m`pìh¨Jcm ~gco. npíM‘oH$S>rc añ˶mZo Zm¶Jè¶mH$S>o OmVmZm {dñVrU© eoVo, ‘¡XmZo, Ðmj~mJm, g’$aM§Xo nrM ßc‘ ¶m§À¶m ~mJm gmX KmcV hmo˶m. ^modVmcMo Aï>nXar añVo ‘Zmcm ^wc{dV hmoVo. {R>H${R>H$mUMr {ndir, {Zir, Jwcm~r ’w$co hgV hmoVr d Amåhmcm àgÞ H$aV hmoVr. WmoS>çm doimZo S>mo³¶mdê$Z OmUmao AmS>do{VS>do nyc ˶mdê$Z OmUmar àM§S> ahXmar {Xgy cmJcr. H°$Z{S>¶Z cmoH$m§À¶m {H$‘¶oMr H$‘mc dmQ>cr. Ho$ìhm ~m§Yco AgVrc EdT>o àM§S> AmS>do {VS>do nyc? Amnë¶mH$S>o... ZH$iV VwcZm gwê$. Zm¶JamOdi Amë¶mda Va àM§S> C§Mrda nyc nm{hcm. {H$˶oH$ ‘hmgmJar ~moQ>r ˶m ImcyZ OmV hmo˶m. 165 ’y$Q> C§Mrda Agcoë¶m ˶m nwcmdê$Z WmoS>çmdoimZo Amnë¶mcmhr Om¶Mo Amho, hr H$ënZmM ‘Z hocmdUmar hmoVr. Vmo nyc nma H$ê$Z Joë¶mda EH$m doJù¶mM OJmV

’w$cmoamM emo^V Amho. gy¶© hm Á¶mMo Hw§$S>c åhUyZ emo^V Amho. [aÕr, {gÕr Á¶mÀ¶m go{dH$m AmhoV, Agm Vmo Am‘À¶mda Jwê$H¥$nm H$aUmam emo^V Amho. kmZXodm§Zr Á¶mÀ¶m H¥$noMm n[a‘c¶wº$ M§XZ{Q>im cmdcm Amho Aem ˶m ‘hm~w{Õ‘mZ JOmZZmMr gmonmZXod nyOm H$aVmo, ^ì¶^yfU Aem AjVm An©U H$ê$Z nyOm H$aVmo. {ddaU ‘mJrc A^§JmVrc JOmZZ ñVwVrMm hm nwT>rc ^mJ Amho. ¶mV JOmZZmMo AmgZ-Mm¡a§J åhUOo gd© doXemóJ«§W Am{U {ÌJwUm§da {dO¶ {‘i[dcoco AmUIr da EH$ {ÌH$moUr AmgZ ¶m§Mm C„oI Amho. ˶mVcm gd© ~moY Vmo Amnë¶mcm H$ê$Z XoVmo, Agohr gm§{JVco Amho. ˶mMr dóàmdaUo d Xm{JZo B˶mXr, hm gJim ¶m ~«÷m§S>mMmM ’w$cmoam Amho Am{U [aÕr {gÕr ˶mÀ¶m go{dH$m AmhoV Voìhm gdmªMo ‘ZmoaW nwadUmam Amho Ago gy{MV Ho$co Amho. _mÌ, ¶m gdmªnojm ˶mMr kmZXodm§da d AmnUm gdmªda AmܶmpË‘H$ H¥$nm ‘hÎdmMr Amho, hohr gy{MV Ho$co Amho.

~«÷M¡VÝ` lr Jmo§XdboH$a _hmamO dmgZoMo àm~ë¶

"Zm¶Jam'Mm {gZo‘m nmhʶm{df¶r gwZ§XmZo gwM{dco d {VÀ¶m H$moU˶mhr åhUʶmcm AmZ§XmZo nadmZJr XoUmè¶m ‘XZamdm§Zr cJoM JmS>r {WEQ>aH$S>o di{dcr. Xa Vmgm-Vmgm§Zr VoWo VmoM "emo' AgVmo. Amåhr Xþnmar 12 Vo 12.40 `m doimV hm nm{hcm. VoWrc àM§S> {WEQ>a‘ܶo àdoe Ho$cm. AS>rM VrZ hOma cmoH$ ghO ‘mdVrc EdT>o Vo àM§S> d {dñVrU© hmoVo. VoWrc g§JrVmÀ¶m (?) ‘mܶ‘mZo - T>çm§~ T>çm§~ JS²> JS²> JS²> YS>m‘²! H$S²> H$S²> ’$mQ²> ^Bª @@@ Ago AmdmO H$aUo gwê$ Ho$co. {WEQ>aÀ¶m Mmahr q^VrVyZ ho AmdmO ¶oV hmoVo d Am‘À¶m A§Jmda doJimM Zm¶Jam H$mogiVmo Amho, Ago dmQy> cmJco. {’$ë‘ gwê$ Pmë¶mda ˶m nS>ÚmMr cm§~r, é§Xr OmUdcr. 60' 40' EdT>m àM§S> nS>Xm hmoVm Vmo! àW‘ Zm¶Jè¶m~ÔcMr EH$ àmMrZ cmoH$H$Wm XmI{dcr d AOyZhr Zm¶Jam hr 춺$s ˶m nmÌmda XmoÝhr ~mOyg nm¶ Q>mHy$Z C^r Amho, ˶m X¥í¶mZo ‘ܶ§Va Pmcm. Zm¶Jè¶mBVHo$M Amåhrhr XoIUo, ^ì¶ d namH«$‘r AmhmoV, ho {gÕ H$aUmè¶m AMmQ> cmoH$m§À¶m KS>coë¶m H$Wm XmI{dë¶m. àmMrZ H$mimVrc cmoH$hr gmhg H$aV, ˶m àdmhmVyZ H$go Om-¶o H$aV hmoVo, ho XmI{dco (Dare devils of Nigara Falls) VrZ gmhgr 춺$tZr Ho$di hmoS>³¶mZo Zm¶Jamdê$Z H$gm àdmg Ho$cm Vo {MÎmWamaH$ hmoVo. ‘mUgm§Zr ‘mUgm§er Mmc[dcoë¶m cT>m¶m§nojm KZJ§^ra hmoVo.


gmám[hH

{d{dY d¥Îm

A§~a M§Ð{H$aU H$mì¶ ‘§S>i VioJmd Xm^mS>o H$mì¶g§Ü¶m e{Zdma 10 ‘o 2014 gm¶§. 4.30 ñWi : S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr ¶m§Mo {ZdmgñWmZ B©-1 /10 lrZJar ’o$O Z§. 2 {df¶ : Amcm CÝhmim g§nH$© : 8625854627

4 ‘o 2014

11

‘mo{hVodmS>rVrc h[aZm‘ gámhmV hOmamo ^m{dH$ V„rZ

eoOma Á¶oð> ZmJ[aH$ g§K H$m¶©H«$‘ : lra§J H$cm {ZHo$VZ gwJ‘ Jm¶Z gh^mJ : gm¡. gwMrVm AR>ë`oH$a ñWi : AZ§Vamd Mm’o$H$a g‘mO‘§{Xa dma : ~wYdma {X. 7/5/2014 gm¶§. 5.30 dm.

Aï>{dZm¶H$ - AY©©nrR> h‘rà‘mUo Amåhr g§Ü¶mH$mir {’$aʶmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo EH$Ì ¶oV AgVmo. JßnmJmoï>rMhmnmZ hmoVo. ghO {df¶ {ZKVm {ZKVm, ‘§ManmgyZ 5-6 {H$cmo‘rQ>a A§Vamdarc dS>Jmd-H$mqe~o ¶oWrc gm|S>oÀ¶m JUnVrMo Xe©Z KoʶmMo R>aco. EH$m ’o$arV XmoZ {R>H$mUo H$aʶmMo R>aco. ~mam Á¶mo{V{cªJm§n¡H$s EH$ Agcoco ^r‘me§H$a d naVrÀ¶m àdmgmV dS>Jmd-H$mqeã¶mMm JUnVr.

Zo

Á¶oð> ZmJ[aH$m§Zr Q´>°ìhcÀ¶m JmS>rZo, gH$mir {ZKyZ lr joÌ ^r‘me§H$aMo Xe©Z KoVco. doioMo ~§YZ Agë¶m‘wio BVaÌ {’$aVm Amco Zmhr. naV ¶oVmZm KmoS>oJmdcm OodU KoVco d VoWyZ dS>Jmd-H$m{e§~o ¶oWo Amcmo. ho noedoH$mcrZ XodñWmZ Amho. Wmoaë¶m ~mOramdm§§À¶m nËZr gm¡. H$mer~mB© ¶m JUnVrÀ¶m {Zñgr‘ ^º$ hmo˶m. ¶m JUnVr ‘§{XamgmR>r noedoH$mimnmgyZ Am{W©H$ ‘XV Ho$cr OmV hmoVr. gZ 1818 ‘ܶo noeì¶m§À¶m nmS>mdmZ§Va B§J«Om§Mr gÎmm gwê$ Pmcr. noedoH$mimV Á¶m ‘§{Xam§Zm noeì¶m§Zr BZm‘o {Xcr hmoVr. Vr BZm‘o d emhr I{OݶmVyZ {Xcr OmUmar ‘XV B§J«Om§Zr Mmcy R>odcr. noedoH$mimVrc BZm‘o VnmgʶmgmR>r B§J«Om§Zr gZ 1852 gmcr BZm‘ H${‘eZ Zo‘co. BZm‘ H${‘eZZo dS>JmdMr JUnVr ‘§{XamMr gZX Vnmgcr d ˶mZwgma ¶oWrc JUnVr ‘§{Xamg {X. 15 E{àc 1875 amoOr gZX XoD$Z EH$ én¶m ‘XV gwê$ Ho$cr. lr coʶmÐr ‘moa¶m

17

AY©nrR> JUnVrMo ‘§{Xa ho noedoH$mimV ho‘mS>n§Wr nÕVrZo H$mù¶m XJS>mV ~m§Ycoco Amho. ho ‘§{Xa nwamVZ AgyZ nwamVÎd Im˶mZwgma ¶oWo H$moUVmhr ~Xc H$aVm ¶oV Zmhr. Aï>{dZm¶H$mn¡H$s lr joÌ coʶmÐr ({JarOmË‘H$) hm ˶mn¡H$s EH$ JUnVr. ¶m JUnVrg gm|S> Zmhr. ˶mMr nmR>rda nyOm Ho$cr OmVo. ¶m ~m~VMo C„oI JUoeH$moe d g§ñH¥${V H$moe ¶m J«§Wm§‘ܶo AmT>iVmV d ˶m JUnVrMr gm|S> (‘wI) ¶m {R>H$mUr ñd¶§^ynUo àH$Q> Pmcr Amho. lr coʶmÐr {JarOmË‘H$mMo nwT>rc Vm|S> åhUOo lr coʶmÐr ‘moa¶m JUnVr hmo¶. dS>JmdH$mqe~o ho ˶mMo AY©nrR> Amho d ¶m JUnVrMo Xe©Z KoVë¶m{edm¶ Aï>{dZm¶H$ ¶mMm nyU© hmoV Zmhr. AemàH$mao EH$m {XdgmV XmoZ VrW©joÌmMo Xe©Z KoD$Z Amåhr gm¶§H$mir VioJmd ‘w¸$m‘r naV Amcmo. - A§~mXmg g§XmZ{ed, VioJmd Xm^mS>o (‘mo. Z§. 9372223739)

dS>Jmd ‘mdi, {X. 29 : VéU ‘§S>ir EH$Ì Amcr d ˶m§Zr Mm§Jcm CnH«$‘ am~dm¶Mm R>a{dcm Va {H$Vr CÎm‘ H$m‘ hmoD$ eH$Vo, ¶mMo CXmhaU ‘mo{hVodmS>r (gmVo) ¶oWo nmhmd¶mg {‘imco. AmVm CÚmoOH$m§Zr ¶m VéUm§À¶m nmR>rer C^o amhm¶Mo R>a{dco Va {H$Vr Var {dH$mgH$m‘o hmoD$ eH$Vrc, ¶mV e§H$m Zmhr! g§H$Q>‘moMZ hZw‘mZ ‘yVuÀ¶m à{Vð>mnZoÀ¶m 17 ì¶m dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm ¶oWo AI§S> h[aZm‘ gámhmMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco hmoVo. ˶mV nwéfmoÎm‘ ‘hmamO IM©o, AOw©Z ‘hmamO ’$cHo$, adtÐ ‘hmOZ n§[S>V, nmonQ> ‘hmOZ amjo, ‘méVr ‘hmamO ‘mo{hVo, XmXm ‘hmamO nmQ>rc, {Xcrn ‘hmamO ‘moao, ‘méVr ‘hmamO cmS>, A{Zc ‘hmamO ndma, gVre ‘hmamO H$miOo ¶m§À¶m H$sV©Z d àdMZm§Mm cm^ CnpñWVm§Zm Pmcm. h.^.n. ‘h§V A‘¥V ‘hmamO Omoer ¶m§À¶m H$më¶mÀ¶m H$sV©ZmZo

~iramOm dmQ>o ZmoH$ar gmoSy>Z, Jmdr eoV {nH$dmd§ - {Z ~iramOm ìhmd§ &&Y«w&& ~¡cm§À¶m gmWrZ§, Kw§Jam§À¶m c¶rZ§, nmIam§À¶m g§JVrZ§, nmQ>mÀ¶m nmʶmZ§, Z^mÀ¶m gmjrZ§, Zm§Jamd§ AmZ§XmZ§, H$mù¶mema ‘mVr‘ܶo Z§XZdZ ’w$cdmd§ - {Z ~iramOm ìhmd§ &&1&& nmdgmV qM~ {^OV cmdUr H$amdr, H$mnUr, ‘iUrMr Iyn ‘Om cwQ>mdr, AmR>dS>çmÀ¶m ~mOmamVM {dH«$s H$amdr, JmdH$è¶m§À¶m Mohè¶mdaM§ g‘mYmZ {Q>nmd§ - {Z ~iramOm ìhmd§ &&2&& {dXmaH$ dmñVdmZ§, A§V‘w©I Ho$c§, Añ‘mZr - gwcVmZrda OrdZ ~oVcoc§, eoV ZH$mo, KaÀ¶mM ~mJoMm ‘mir ìhm¶Mm R>ac§ ~iramOmÀ¶m gwImgmR>r Xodmcm Amidmd§, - {Z ~iramOm ìhmd§ - gm¡. Z§{XZr {X. Hw$iH$Uu, VioJmd Xm^mS>o (9960984256)

gm§JVm Pmcr. ^º$s-eº$s gmoec ’$mC§S>oeZÀ¶m dVrZo Zm‘gámhmMo Am¡{M˶ gmYyZ Xa dfu gm‘m{OH$, gm§ñH¥${VH$ joÌm§V CÎm‘ H$m‘{Jar ~OmdUmè¶m AmXe© 춺$scm {deof OrdZJm¡ad nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV Ho$co OmVo. ¶m dfu ‘mdi VmcwH$m qXS>r g‘mOmMo g{Md h.^.n. VwH$mam‘ ‘hmamO JmS>o ¶m§Zm "gmám{hH$ A§~a'Mo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a ¶m§À¶m hñVo Jm¡a{dʶmV Amco. 26-11 À¶m A{Vao³¶m§À¶m ~m°å~ hëë¶mV ‘¥Ë¶w‘wIr nS>coë¶m 41 n¡H$s 11 춺$s¨À¶m Hw$Qw>§~r¶m§Zm {Zd¥ÎmrdoVZ {‘idyZ XoʶmgmR>r ˶m§Zr n[al‘ KoVco hmoVo d ˶m~Ôc H$m¶©j‘ A{YH$mar åhUyZ ‘hmamï´> emgZmZo JmS>o ¶m§Mm Jm¡ad Ho$cm hmoVm. J«m‘ñWm§Zr Vwig S>mo³¶mda KoD$Z Q>mi‘¥X²§JmÀ¶m JOamV qXS>rMr J«m‘àX{jUm Ho$cr. gd© H$sV©Z hm‘m©o{Z¶‘da JUoe ‘hmamO ‘mo{hVo, ‘méVr ‘mo{hVo, XÎmm̶ ‘mcnmoQ>o Va ‘¥X§²Jmda g§Vmof ‘mcnmoQ>o, ‘mohZ ‘mo{hVo, em‘ ‘mcnmoQ>o, ^mD$gmho~ AmJi‘o ¶m§Zr a§JVXma gmW Ho$cr. 18 Vo 23 E{àc ¶m

H$mimV Pmcoë¶m ¶m gmohù¶mcm ‘mo{hVodmS>r, gmVo, H$mÝho, dS>Jmd, ~«m÷UdmS>r d n[agamVrc hOmamo ^m{dH$ CnpñWV hmoVo. gdmªZm ‘hmàgmX XoʶmV Amcm. ‘mOr Am‘Xma aKwZmWXmXm gmVH$a, ZJagodH$ ~mnygmho~ ^oJS>o, {ZVrZ ‘hmamO H$mH$S>o, ^º$s eº$s gmoec ’$mC§S>oeZMo XÎmm̶ {ZåhU, H$m¶m©Ü¶j gmho~amd ‘mo{hVo, A°S>. Z§XHw$‘ma H$mimoIo, am‘M§Ð ~mcJwS>o, ~§S>mon§V ^oJS>o d Aݶ ‘mݶda CnpñWV hmoVo. {dÇ>c ‘mo{hVo ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Va {dO¶ C^o ¶m§Zr Am^ma _mZco. H$m¶©H«$‘ ¶eñdr hmoʶmgmR>r g§Vmof ‘mcnmoQ>o, ê$noe ImZoH$a, àXrn ‘mo{hVo, {H$aU JmdS>go, Y¡¶©erc ‘mo{hVo, {ZVrZ ‘mo{hVo, C‘oe ImZoH$a, àgmX ‘mo{hVo, e§H$a H$mimoIo, g§Vmof ‘mo{hVo, gwZrc {ZåhU, àH$me Km|Jo, ZdZmW ‘mo{hVo, JUnV H$X‘ d gd© J«m‘ñWm§Zr n[al‘ KoVco. H$m¶©H«$_mMo g§¶moOZ ^¡adZmW H«$sS>m ‘§S>i d ‘mo{hVodmS>r J«m‘ñWm§Zr Ho$co hmoVo.

hm{X©H$ ew^oÀN>m ! qhX{dO¶ ZmJar nVg§ñWoMo g§ñWmnH$ A°S>. adtÐZmW Xm^mS>o, Aܶj A°S>. ‘pÀN>¨Ð JQ>o, ‘mOr Aܶj {Jare Ioa, g§MmcH$ H¡$cmg ^oJS>o VgoM XþJm©‘mVm ‘{hcm nVg§ñWoMo g§ñWmnH$ ‘m. Ho$edamd dmS>oH$a, Aܶjm gm¡. Zrc‘ Im§S>Jo, gm¡. d§XZm Im§S>Jo, gm¡. gwOmVm Ioa, gm¡. gw‘ZVmB© Xoe‘wI Am{U Y‘©dra e§^yamOo ¶wdm ‘§MmMo Aܶj ‘m. g§O¶ H$mc©o ew^oÀNw>H$

amO|Ð Xo[dXmg nwao M§ÐH$m§V ZImVo VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ)


gmám[hH

A§~a

{d{dY

à{dU ‘mo.-9325119696

4 ‘o 2014

12

Saptahik Amber 04 May 2014 Ank  

Latest news from Talegaon, Lonavala and Maval area. Please visit www.weeklyamber.com for more information.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you