Page 1

C

Ý`y nmc©o AmñdmX

C

(ß`wAa ìhoO)

* \°${_cr aoñQ>m°a§Q> * ì`dñWmnZ - \$mB©Z S>mB©Z gpìh©gog VioJmd-MmH$U amoS>, Am`S>r~rAm` ~±Ho$Odi, VioJmd ñQ>oeZ C \$moZ : 8087593227 C VioJmd Xm^mS>o df© 23 (A§H$ 25)

a{ddma, {X. 3/6/2012

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥îR>o 12

_yë` 2 é.

B§XmoarV ~§X

B§Xmoar, {X. 31 (dmVm©ha) : noQ´>moc XadmT> d _hmJmB©À`m {ZfoYmW© _mdi ^m.O.nm., {edgoZm d Ama.nr.Am`. `m _hm`wVrZo nwH$macoë`m "_mdi ~§X'cm B§Xmoar (_mdi) `oWo e§^a Q>¸o$ CËñ\y$V© nmqR>~m {_imcm. VioJmd-MmH$U _hm_mJm©darc B§Xmoar ~mødiU añË`mda "amñVm amoH$mo' d Omhra g^m KoÊ`mV Amcr. gwédmVrcm gH$mir 10 dmOVm {O.n. gXñ` àem§V T>moao Am{U VmcwH$m ^m.O.nm. `wdm _moMm© AÜ`j aqdÐ ^oJS>o `m§À`m ZoV¥ËdmImcr JmdmVyZ _moMm© H$mT>Ê`mV Amcm. `mdoir noQ´>moc XadmT> d _hmJmB©À`m {ZfoYmW© H|$Ð emgZmMo {damoYmV KmofUm XoÊ`mV Amë`m. H$m`©H$V} _moMm©Zo VioJmd-MmH$U _hm_mJm©darc ~mødiU añË`mda "amñVm amoH$mo' Am§XmocZ H$aÊ`mV Amco. Ë`m_wio dmhVyH$ R>ßn Pmcr hmoVr. `mdoir aqdÐ

^oJS>o, àem§V T>moao, ^m.O.nm. ehamÜ`j OJÞmW eodH$a, ga{MQ>Urg gwZrc MìhmU, _{hcm AmKmS>r AÜ`jm crcmVmB© eodH$a, VmcwH$m ^m.O.nm. X{cV AmKmS>r AÜ`j AéU {e§Xo `m§Zr _ZmoJV ì`º$ H$ê$Z gd©gm_mÝ` OZVoÀ`m Ñï>rZo H|$Ð d amÁ` emgZ H$go ~oO~m~Xma Amho `m~m~V _m{hVr gm§JyZ noQ´>moc XadmT> d OrdKoUr dmT>Vr _hmJmB©À`m~m~V emgZmMm {ZfoY H$aÊ`mV Amcm. ~±H$m, XdmImZo, Am¡fY XwH$mZo d J«m_n§Mm`V H$m`m©c` `m§Mo {edm` gd© XwH$mZo, ghm AmgZr [ajm, emim, H$m`m©c`o nyU© ~§X hmoVr. `m Am§XmocZmV ^m.O.nm. `wdm _moMm© AÜ`j _hoe MìhmU, _mOr AÜ`j àdrU ^mnH$a, VmcwH$m CnmÜ`j _YwH$a T>moao, a_U ndma, nmonQ>amd gmiw§Ho$ BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo.

Zodmio `m§Zm {ejm dS>Jmd _mdi, {X. 2 : {Oëhm XyY g§KmMo _mOr AÜ`j ~mimgmho~ Zodmio `m§Zm {edrJmi, Y_H$s, _mahmU Aem JwÝømdê$Z Ý`m`mYre gm¡. ApídZr cmoI§S>o `m§Zr ^m.X§.{d.H$c_ 341 AÝd`o 1 _{hZm H¡$X d 500 én`o X§S>mMr {ejm gwZmdcr.

H$m_eoQ>-H$a§OJmd añË`mZo Q´>H$_YyZ OmUmè`m {dO` {edmOr Q>mH$do `m§Zm JmS>r AS>dyZ _mahmU, {edrJmi, Y_H$s {Xë`mMm Amamon Zodmio `m§À`mda hmoVm. {ZH$mcmÀ`m {damoYmV Zodmio daÀ`m Ý`m`mc`mV OmUma AmhoV.

20 \w$Q>mdê$Z H$mogicm H$m_Jma àmUmg _wH$cm VioJmd ñQ>oeZ, {X. 31 (dmVm©ha) : Am§~r (Vm. _mdi) JmdÀ`m hÔrVrc ndZm B§{O{ZA[a¨J àm. {c. H§$nZrMo eoS> C^maUrMo H$m_ H$aVmZm gw_mao 20 \w$Q>mdê$Z Imcr H$mogië`mZo EH$m H$m_JmamMm OmJrM _¥Ë`y Pmcm.

nmocrggyÌm§Zr {Xcoë`m _m{hVrZwgma hr KQ>Zm Jwédma 31 _o amoOr gH$mir 10 Mo gw_mamg KS>cr. ndZm B§{O{ZA[a¨J H§$nZrÀ`m nÍ`mMo eoS>Mo H$m_ Mmcy AgVmZm hm AnKmV KS>cm.

lr{Zdmg B§{O{ZA[a¨J H§$nZrV AmJ VioJmd ñQ>oeZ, {X. 27 (dmVm©ha) : VioJmd E_Am`S>rgr hÔrVrc ZdcmI C§~ao (_mdi) `oWrc lr{Zdmg B§{O{ZA[a¨J H§$nZrV cmJcoë`m AmJrV H§$nZrMo gw_mao 10 Vo 12 H$moQ>tMo ZwH$gmZ Pmco Amho. AmJr_wio Hw$R>crhr Or{dVhmZr _mÌ Pmcr Zmhr. nmo{cgm§Zr {Xcoë`m _m{hVrZwgma gwÅ>r

hmoD$Z Kar Jococm H$m_Jma gVreHw$_ma gË`Zmam`U _mohÎmmo (d` 22, gÜ`m am. ZdcmI C§~ao, _yi - {~hma) AmJ ~Km`cm nwÝhm H§$nZrV Amcm d H§$nZrMo AmdmamVM AkmV dmhZmMr YS>H$ ~gë`mZo S>moŠ`mg J§^ra XwImnV Pmcr d Ë`m_wio Ë`mg àmUmcm _wH$mdo cmJco.

Iarnnyd© _emJVrgmR>r eoVH$è`m§Mr Ym§Xc VioJmd ñQ>oeZ, {X. 31 (dmVm©ha) : AmfmT>r n§T>anya nm`r dmarg OmÊ`mAmYr Iarnnyd© _emJVr CaH$ë`m nm{hOoV `mgmR>r _mdimVrc eoVH$è`m§Mr eoVr H$m_m§Mr EH$M Ym§Xc CS>mcr Amho. g§V VwH$mam_ _hmamO d g§V kmZoída

_mD$ctÀ`m nmc»`m§~amo~a _mdimVrc KamoKaMm eoVH$ar nm`r n§T>anyacm OmV AgVmo. `oË`m 10 OyZ amoOr nmc»`m§Mo àñWmZ hmoUma Amho. _Oc Xa_Oc H$arV nmc»`m 29 OyZ 2012 amoOr n§T>anya ZJarV àdoe H$aUma AmhoV. `m

g§Vg§JVrV d ^{º$agmV Sw>§~Ê`mMr AmoT> eoVH$è`m§Zm cmJcocr AgVo. Ë`m_wio n§T>anya dmarg {~ZYmñVnUo OmVm `mdo åhUyZ Iarnnyd© _emJVr d BVa Amdí`H$ H$m_o CaH$Ê`mMr EH$M Ym§Xc CS>mcocr {XgV Amho. (g{dñVa d¥Îm nwT>rc A§H$s)

Á`oð> ZmJ[aH$ g§K AÜ`jnXr Zm_Xod S>\$i

Zm_Xod S>\$i

am_M§Ð Omoer

cmoUmdim, {X. 31 : `oWrc Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmÀ`m AÜ`jnXr Zm_Xod ^mJwOr S>\$i `m§Mr {~Z{damoY {ZdS> H$aÊ`mV Amcr AgyZ CnmÜ`jnXr am_M§Ð AßnmOr Omoer Va H$m`©dmh åhUyZ gm¡. nwîncVm _YwH$a nmZQ> `m§Mr {ZdS> H$aÊ`mV Amcr Amho. g§KmMr {Ûdm{f©H$ {ZdS>UyH$ ZwH$VrM nma nS>cr. Ë`m_Ü`o ZdrZ nXm{YH$mar d H$m`©H$mar gXñ`m§Mr {ZdS> H$aÊ`mV Amcr Vr nwT>rcn«_mUo - _mohZ S>r. `mXd ghH$m`©dmh, em_ OZmX©Z ~moaH$a H$mofmÜ`j, ~m~wcmc _m§Jrcmc AmJadmc - ghH$mofmÜ`j, _YwH$a _wacrYa nmZQ> gXñ`, e§H$aamd gw^m Jw§S> - gXñ`, Jm_ÊUm E_. Hw§$^ma - gXñ`, gm¡. Cfm JmoqdX ^moamñH$a - gXñ`m, gm¡. ApídZr AéU Yman - gXñ`m, XrnH$ J§Jmoir ga - {Z_§{ÌV, AaqdX _ohVm - {Z_§{ÌV,

nwîncVm nmZQ>

_mohZ `mXd

em§Vmam_ cm§~Q> - {Z_§{ÌV gXñ`. AÜ`j Zm_Xod S>\$i ho gm_m{OH$ H$m`©H$V} AgyZ Ym{_©H$ H$m_mVhr AmKmS>rda AgVmV. Zd_r ^OZr _§S>i JUoemoËgd, ^§S>mam S>m|Ja CËgd `mV Ë`m§Mm gh^mJ AgVmo. nydu H$m_Jma joÌmVhr Ë`m§Zr H$m_ Ho$co Amho. Á`oîR>m§gmR>r {dYm`H$ H$m_ H$aÊ`mMm _ZmoX` Ë`m§Zr àH$Q> Ho$cm.

em_ ~moaH$a

~m~wcmc AmJadmc

Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmÀ`m dVrZo {X. 9/ 5/2012 amoOr "am_ajm åhUOo OrdZ ajm' dŠVo - Zrcm BZm_Xma, {X. 23/5/ 2012 amoOr "{H«$`merc d¥ÕËd d d¥Õm§Mo Amamo½`' dŠVo - S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar Ago XmoZ H$m`©H«$_ gmXa H$aÊ`mV Amco. VgoM {X. 13/6/2012 amoOr gXmZ§X Mm§XoH$a {Z{_©V "hgar CR>mR>od' hm hmñ`agmVrc H$m`©H«$_ Am`mo{OV Ho$cm Amho.

{dZm_yë` A_yë` g§ñWm g§ñWoV\}$ 12 OyZ 2012 amoOr S>m°. Am§~oS>H$a ^dZ _mcYŠŠ`mOdi-nwUo `oWo Á`oð> ZmJ[aH$m§gmR>r dYyda _oimdm Am`mo{OV Ho$cm Amho. {ddmh H$ê$ BpÀN>Umè`m qH$dm OmoS>rXmam~amo~a amhÿ BpÀN>Umè`m 50 dfmªnwT>rc Á`oð> ZmJ[aH$ d _{hcm `m§Zm {dZm_yë` àdoe Amho. gmo~V XmoZ \$moQ>mo Amdí`H$. A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ - 9860820341 (AaqdX gwio)


3 OyZ 2012

gmám{hH$

A§~a

2

VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX, {O. nwUo

Omhra {Z{dXm gyMZm VioJmd Xm^mS>o ZJan[afXoÀ`m gZ 2012-2013 `m dfm©gmR>r ({X. 31/03/2013 n`ªV) {d{dY H$m_m§Mo/gm{hË`mMo dm{f©H$ ~m~{Zhm` Xa _mJ{dUoV `oV AgyZ emgZ _mÝ`Vm àmá A{YH¥$V {dH«o$Vo Oo Am`H$a, {dH«$sH$a d d°Q> ^aVmV Aem nwadR>mXma/R>oHo$Xmam§Zr gXarc {Z{dXm ^amd`mMr Amho. AOm©gmo~V Z_yX Ho$coco nwamdo OmoS>Uo Amdí`H$ amhrc. g{dñVa AQ>r d eVu d H$m_mMm Vnerc Agcoë`m H$moè`m {Z{dXm ZJan[afXoÀ`m H$m`m©c`rZ doioV à{gÕrnmgyZ {X. 01/06/2012 Vo {X. 19/06/2012 n`ªV VnercmV Z_yX Ho$coë`m {d^mJmH$S>o CncãY hmoVrc. grc~§X {Z{dXm XmoZ {c\$m\$m nÕVrZo EH$m {c\$mâ`m_Ü`o ~`mUm _yi nmdVr OmoS>Uo d BVa H$mJXnÌo Xwgè`m {c\$mâ`m_Ü`o _yi {Z{dXm OmoS>Uo _w»`m{YH$mar VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX `m§Mo Zmd d H$m_mMo Zmd {chÿZ ñdmJV H$jmH$S>o {X. 21/06/2012 amoOr Xwnmar 1.00 dm.n`ªV XmIc H$aUo Amdí`H$ Amho. eŠ`Vmo Ë`mM {Xder R>oHo$Xma AWdm Ë`m§Mo A{YH¥$V à{V{ZYr `m§Mo g_j Xwnmar 2.00 dm {Z{dXm CKS>UoV `oVrc. H$moUVrhr {Z{dXm ñdrH$maUo AWdm ZmH$maÊ`mMm h¸$ ZJan[afXoZo amIyZ R>odcocm Amho. {Z{dXoVrc g{dñVa _m{hVr Imcrc Z_yX Ho$coë`m {d^mJmV {_ioc. A. H«$. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Vnerc hma, ~wHo$, JwÀN>, nwînMH«$, emcr, Zmai B. nwa{dUo. H$m`©H«$_m§Mo \$moQ>mo H$mT>Uo, pìh{S>Amo eyqQ>J H$aUo. g^ogmR>r MhmnmUr nwa{dUo. _§S>n, ñQ>oO d AÝ` godm nwa{dUo. Q>rgrEc d A°c_Mm dm{f©H$ nwadR>m H$aUo. Poam°Šg àVr H$mT>Ê`mMo ~m~ {Zhm` Xa _mJ{dUo gd© àH$maMr ñQ>oeZar nwa{dUo. gd© àH$maMr N>nmB© _mc_Oyargh H$ê$Z XoUo. B§Q>aH$m°_ {ZJm XwéñVr g§JUH$ gm{hË`, qàQ>a d g§JUH$ g§M nwa{dUo. g§JUH$ gm{hË`, qàQ>a, c°Z d gìh©a g§JUH$mMr {ZJm XwéñV H$aUo. H$m`m©c`rZ H$m_mH$mOmgmR>r {cImU d AÝ` H$m`m©c`rZ H$m_o R>oH$m nÕVrZo H$ê$Z XoUo. \${Z©Ma d gm{hË` nwa{dUo. ì`m`m_emim§gmR>r gm{hË` nwadR>m H$aUo X¡Z§{XZ XoI^mc XwéñVrgmR>r CI/GI {\$qQ>J gm{hË`mMo {d{dYàH$maMo dm°c/EAadm°c CID Om°BªQ>, GB Om°BªQ> âcoZ Q>ocnrg aoS>çwga GI {\$qQ>J B. BVa Amdí`H$ AgUmao gm{hË` nwadR>m H$aUo. DI/CI nmB©n nwadR>m d {d{dY ì`mgm§Mo pñn¨S>c d MoH$ ZQ>Mo Xa _mJ{dUo. H$m`m©c`rZ H$m_H$mOmgmR>r JmS>r ^mS>çmZo KoUo. Amamo½` {d^mJmgmR>r cmJUmar O§VwZmeHo$ nwa{dUo. coIm {d^mJmH$S>rc H$m_o H$aUogmR>r Zm§|XUrH¥$V gZXr coImnmc Zo_Uo~m~V. coIm {d^mJmH$S>rc S>mQ>m E§Q´>r H$aUo~m~V ImoXmB© H$aUo. ImoXmB©Vrc _mVr amS>mamoS>m CMcyZ dmhVyH$ H$aUo. E_ 10 d E_ 15 `m {_lUmVrc H$m±H«$sQ> H$aUo. 6 B§M Ama.gr.gr. hm\$amD§$S> JQ>a nwadR>m H$ê$Z OmJoda ~g{dUo. (n«{V a._r.) 10 B§M Ama.gr.gr. hm\$aD§$S> JQ>a nwadR>m H$ê$Z OmJoda ~g{dUo. (à{V a._r.) 0.23 _r. é§XrMr drQ> ~m§YH$m_mVrc JQ>aMr XwéñVr H$aUo. (à{V a._r.) 0.38 _r. é§XrMr XJS>r JQ>maMr XwéñVr H$aUo.(à{V a._r.) 0.45 _r. é§XrMr XJS>r JQ>maMr XwéñVr H$aUo. (n«{V a._r.) drQ> ~m§YH$m_mVrc JQ>aMo {g_o|Q> ßcmñQ>a H$ê$Z {g_|Q> KmoQ>mB© H$aUo. (n«{V Mm¡._r.) XJS>r ~m§YH$m_mVrc JQ>aMr nm°BªqQ>J H$aUo. (n«{V Mm¡._r.) MwZm (White Wash) XoUo. (à{V Mm¡._r.) {g_|Q> n|Q> H$aUo. (à{V Mm¡._r.) Am°B©c~m°ÝS> {S>ñQ>|na cmdUo. (n«{V Mm¡._r.) Am°B©cn|Q> H$aUo. (n«{V Mm¡._r.) H$R>rU d _D$ _wé_ nwa{dUo d nga{dUo. 40 _r._r. d 60 _r._r. OmS>rMr IS>r nwa{dUo d nga{dUo. 75 _r._r. OmS>rMo ~r~rE_ nÕVrZo S>m§~arH$aU H$aUo. (n«{V Mm¡._r.) 75 _r._r. OmS>rMo 3.3 Q>¸o$ S>m§~a{_lrV ~rE_ nÕVrZo S>m§~arH$aU H$aUo. (à{V Mm¡._r.) 25 _r._r. OmS>rMo 5.00 Q>¸o$ S>m§~a{_lrV H$m±H«$sQ> H$aUo. 8 Vo 10 Q>Z amoca ^mS>çmZo MmcH$mgh nwa{dUo. MmcH$mgh Oo.gr.~r./nmoH$coZ 210 ^mS>çmZo nwa{dUo.

{d^mJmMo Zmd gm_mÝ` àemgZ gm_mÝ` àemgZ gm_mÝ` àemgZ gm_mÝ` àemgZ nm.nwadR>m/^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma ^m§S>ma / nmUr nwadR>m ^m§S>ma /nmUr nwadR>m ^m§S>ma Amamo½`/^m§S>ma coIm coIm ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_ ~m§YH$m_

A§XmOnÌH$s` a¸$_

~`mUm a¸$_

{Z{dXm \$m°_© a¸$_

50,000/50,000/50,000/1,00,000/15,00,000/2,00,000/4,00,000/4,00,000/12,000/10,00,000/1,00,000/10,00,000/8,00,000/1,00,000/10,00,000/-

500/500/500/1,000/15,000/2,000/4,000/4,000/120/10,000/1,000/10,000/8,000/1,000/10,000/-

50/50/50/100/1,500/200/400/400/50/1,000/100/1,000/800/100/1,000/-

80,00,000/1,00,000/8,00,000/2,00,000/50,000/25,000/50,000/50,000/50,000/2,00,000/2,00,000/2,00,000/1,00,000/1,00,000/10,000/1,00,000/1,00,000/1,50,000/1,00,000/2,00,000/2,00,000/3,00,000/2,00,000/50,000/3,00,000/-

80,000/1,000/8,000/1,000/2,000/500/250/500/500/500/2,000/2,000/2,000/1,000/1,000/100/1,000/1,000/1,500/1,000/2,000/2,000/3,000/2,000/500/3,000/-

8,000/100/800/100/200/100/50/100/100/100/200/200/200/100/100/50/100/100/150/100/200/200/300/200/100/300/n¥ð> H«$. 3 nmhm...


3 OyZ 2012

gmám{hH$

A§~a

3

n¥ð> H«$. 2 dê$Z...

A. H«$. 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Vnerc

{d^mJmMo Zmd

{d{dY {R>H$mUr {d{dY ì`mgmMo {g_|Q> H$m±H«$sQ>Mo nmB©n nwadR>m H$ê$Z ~g{dUo. A) 300 _r._r. EZ.nr.-2/3 (n«Ë`oH$s 50 a._r.) ~) 450 _r._r. EZ.nr.-2/3 (n«Ë`oH$s 50 a._r.) H$) 600 _r._r. EZ.nr.-2/3 (n«Ë`oH$s 25 a._r.) {dÚwV nmoc {eâQ> H$aUo d ZdrZ ~g{dUo. ñQ´>rQ> cmB©Q>Mr {ZJm d XwéñVr H$aUo. Q´>mÝg\$m°_©a nm°dahmD$g A/B pñdM gh OZaoQ>a BZìhQ>©a XoI^mc XwéñVr 3 B§Mr G.I nmB©nda 150HP gmo{S>`_ ìhona {dÚwV gm{hË`mMm nwadR>m H$aUo. h°S´>m°{cH$ c±S>a ^mS>çmZo nwa{dUo. {d{dY àH$maÀ`m _moQ>ma XwéñVr {d{dY àH$maMo n§n XwéñVr Mm¡amB© S>m|Ja nm`Ï`mnmer 10.5 E_EcS>r {\$ëQ>a Mmc{dUo gmo_mQ>Uo n§n hmD$g 2 n§nJ¥h Mmc{dUo. 10,12,20,E_g,grAm` _w»` Xm~ Z{cH$m X¡Z§{XZ XoI^mc XwéñVr H$aUo. JmoS>m§~o n§n hmD$g Mmc{dUo. B§X«m`Ur nmUr nwadR>m `moOZoVrc n§nJ¥h Mmc{dUo. g§nyU©V: ñQ>oeZ {d^mJmVrc X¡Z§{XZ nmUr nwadR>m H$aUo. Z. nm. _mcH$sÀ`m ~moAadoc XwéñVr. AmnËH$mcrZ n[apñWVrV Q>±H$aZo nmUr nwadR>m H$aUo. Jmd d ñQ>oeZ {d^mJmVrc A§VJ©V {dVaU Z{cH$m X¡Z§{XZ XoI^mc XwéñVr. B§Ðm`Ur nm.nw.`moOZoVrc 5 E_EcS>r {\$ëQ>a ßc°°ÝQ> Mmc{dUo. gmo_mQ>Uo, JmoS>m§~o B§Ðm`Ur n§n hmD$g {\$ëQ>a ßc°ÝQ> darc n°Zoc ~moS>© d gm°âQ> ñQ>mQ>©aMr X¡Z§{XZ XoI^mc XwéñVr H$aUo. nm.nw. {d^mJmVrc gmR>dU Q>mŠ`mgmR>r dm°M_Z nwa{dUo. KamoKar OmD$Z Amocm d gwH$m H$Mam Z.nm.Zo nwa{dcoë`m gm`H$c K§Q>mJmS>rÛmao g§H$cZ cmoI§S>r {~Ýg_Ü`o Q>mH$Uo Am{U `m ^acoë`m {~Ýg Z.n.Zo nwa{dcoë`m dmhZmÛmao CMcyZ Z.n.À`m H$Mam S>onmo _moaIim AWdm Z.n.Zo gm§{JVë`mà_mUo Q>mH$Uo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. ñQ>oeZ à^mJ H«$. 1,2,3 _Yrc AS>rM à^mJ (OwZo dm°S>© H«$.1,2,3,4,5,6,14,15) _Yrc gd© JQ>ma gm\$ H$aUo, añVo PmS>Uo, JdV H$mT>Uo, ^mOr _mH}$Q>_Yrc Z.n.Mr ì`mnmar g§Hw$co, emim, AmonZ ñnog `m§Mr ñdÀN>Vm amIUo, KmU, H$Mam B. H$MamHw§$S>çm/{~Ýg_Ü`o/Q´>°ŠQ>a Q´>m°cr_Ü`o Q>mH$Uo. O§VyZmeH$ nmdS>a _maUo d Z.n.Zo nwa{dcoë`m dmhZmÛmao/H$Mam _moaIim `oWrc H$Mam S>onmo `oWo Q>mH$Uo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. Jmd {d^mJmVrc à^mJ H«$. 4,5,6 _Yrc darc A.H«$. 65 à_mUo H$m_o H$aUo. `m§{ÌH$ nÕVrZo Ðì``wº$ O§VwZmeH$m§Mr \$dmaUr H$aUo Z.n.Zo nwa{dcoë`m \$m°qJJ _erZÛmao \$m°qJJ H$aUo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. gmd©O{ZH$ em¡Mmc`m§Mr ^m§S>r ~g{dUo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. gmd©O{ZH$ em¡Mmc`m§Mo XadmOo n°M _mê$Z XwéñV H$aUo d ZdrZ XadmOo ~g{dUo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. dmhZm§Mo dm°qeJ d {J«qgJ H$aUo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. hm°Q>oc_Ü`o OmD$Z X¡Z§{XZ hm°Q>oc doñQ> g§H$cZ H$aUo d H$Mam S>onmo `oWo nmohM{dUo. Amamo½` {d^mJmgmR>r cmJUmè`m {d{dY àH$maÀ`m gm{hË`mMm nwadR>m H$aUo. Jmd {d^mJmVrc CÚmZm§Mr X¡Z§{XZ XoI^mc H$aUo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. ñQ>oeZ {d^mJmVrc CÚmZm§Mr X¡Z§{XZ XoI^mc H$aUo, d¥jamonU H$aUo d Ë`m AZwf§JmZo `oUmar BVa H$m_o H$aUo. PmS>m§À`m g§ajUmgmR>r d¥j g§ajH$ Omù`m ~g{dUo. d¥jmamonUmH$[aVm d¥jamono nwa{dUo. d¥jmamonUmH$[aVm IV nwadR>m H$aUo. d¥jmamonUmH$[aVm _mVr nwa{dUo. PmS>m§Zm nmUr XoÊ`mgmR>r Q>±H$aZo nmUr nwadR>m H$aUo. CÚmZmgmR>r IoiUr ~g{dUo. CÚmZ {d^mJmgmR>r cmJUmè`m {d{dY àH$maMo cm°Z d emo^oMr amono nwa{dUo.

~m§YH$m_

A§XmOnÌH$s` a¸$_

~`mUm a¸$_

{Z{dXm \$m°_© a¸$_

3,00,000/-

3,000/-

300/-

{dÚwV {dÚwV {dÚwV {dÚwV {dÚwV ^m§S>ma/{dÚwV {dÚwV nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m

20,00,000/13,50,000/5,00,000/2,50,000/5,00,000/18,00,000/1,12,000/6,00,000/6,00,000/6,92,574/6,51,970/3,50,000/3,65,010/4,40,833/4,98,654/50,000/3,00,000/15,00,000/8,01,430/-

20,000/13,500/5,000/2,500/5,000/18,000/11,200/6,000/6,000/7,000/6,500/3,500/4,000/4,500/5,000/500/3,000/15,000/8,000/-

2,000/1,350/500/250/500/1,800/1,120/600/600/700/650/350/400/450/500/50/300/1,500/800/-

nmUr nwadR>m nmUr nwadR>m

12,00,000/5,50,000/-

12,000/5,500/-

1,200/550/-

Amamo½`

24,87,340/-

24,900/-

2,500/-

Amamo½`

25,42,700/-

25,450/-

2,600/-

Amamo½` Amamo½` Amamo½` Amamo½`

27,98,530/4,00,000/3,00,000/2,00,000/-

28,000/4,000/3,000/2,000/-

2,800/400/300/200/-

Amamo½` Amamo½` Amamo½` Amamo½` CÚmZ CÚmZ CÚmZ CÚmZ CÚmZ CÚmZ CÚmZ CÚmZ CÚmZ

2,00,000/2,00,000/4,00,000/1,00,000/2,08,320/6,14,960/5,00,000/5,00,000/50,000/50,000/1,00,000/5,00,000/7,50,000/-

2,000/2,000/4,000/1,000/2,100/6,200/5,000/5,000/500/500/1,000/5,000/7,500/-

200/200/400/100/250/650/500/500/100/100/100/500/750/-

ghr xxx

ghr xxx

ghr xxx

(lr. àem§V _. amoS>o)

(lr. {H$emoa N>. ^oJS>o)

(lr. gwaoe Ymo. YmoÌo)

_w»`m{YH$mar

CnZJamÜ`j

AÜ`j

VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX


3 OyZ 2012

A§H$ 25 dm

{X. 3 OyZ 2012

k

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

noQ>Vo noQ´>moc amOH$maUmV `mo½` AW©H$maUmMr {_cmdQ> Pmcr Zmhr, Va Vo gd§J `m ì`m»`oV _moS>V.o n§VàYmZ S>m.° _Z_mohZ qgJ `m ~m~VrV _mJrc H$mimV H$_r nS>V AmhoV Ago EH§$XarV {XgVo. åhUyZM noQ´>moc XamV EH$m PQ>Š`mV {dH«$_r dmT> H$aÊ`mMm {ZU©` gmamgma ~wÕrcm Z nQ>Umam R>aVmo. noQ´>moc XadmT>rMm {ZU©` H§o$Ð gaH$maMm Zmhr ho Iao Agco Var B§YZ nXmWmªMo Xa {Z`§{ÌV R>do Ê`mMm A§{V_ A{YH$ma gaH$maMm Agm`cm hdm. Iè`m ~mOma ^mdmnojm H$_r XamV Ë`m dñVy cmoH$m§Zm CncãY H$ê$Z XoÊ`mMo H$m_ gaH$ma H$arV AgVo. nU ho A§eXmZ Vw_À`m Am_À`m {IemVyZ O_m hmoVo. _mJrc H$mhr {Xdgm§nmgyZ ho A§eXmZ gaH$maZo ~§X Ho$co. `mMmM AW© noQ´>mocMo Xa VocmÀ`m Am§Vaamï´>r` {H$_Vrer OmoS>co Joc.o VoWo Oem CcWmnmcWr hmoVrc Vem ^maVr` ~mOmanoR>mV§ Zy VocmÀ`m {H$_Vr da-Imcr OmUma ho AmVm ñnï> Amho. XadmT>r~m~V {damoYH$ AmdmO CR>dUma, g§n, ~§X nwH$maUma Vmo gm_mÝ`m§À`m ^mdZm§er {ZJS>rV Agë`mZo `eñdrhr hmoBc © . nU S>m.° _Z_mohZ qgJ d dmOno`r gaH$maMm ~maH$mB©Zo Aä`mg Ho$ë`mg ^mOnZo 33 doim noQ>´ mc o XadmT> Ë`m§À`m amOdQ>rV Ho$cr ho {dgaVm `oV Zmhr. Ë`mMo ñdê$n {H$aH$moi Am{U H$iV-ZH$iV Ago hmoV.o Ë`m_wiM o Ë`mMr Vrd«Vm cmoH$m§Zm OmUdcr Zmhr. gd§J cmoH${à`VoÀ`m ZmXr cmJyZ B§YZmÀ`m Iè`m {H$_Vr H¥${Ì_nUo Xm~yZ R>do Ê`mMo H$m_ ^mOnZo Ho$co. Ë`m§MrM "ar' S>m°. _Z_mohZ qgJ gaH$maZo AmoT>cr. XoemV Voìhmhr d AmVmhr H$moR>oZm H$moR>o {ZdS>UHw $m AgUmaM. VoWo Amncr gaer ìhmdr åhUyZ noQ>´ mc o XadmT> amoIm`Mr Am{U _J noQ>´ mc o H§$nÝ`m VmoQ>çmV OmD$Z {XdmiImoarÀ`m XadmOmV nmohmoMë`mda OmJo ìhm`Mo. Ago dfm©Zdw f} Mmcco Amho. Ë`m_wiM o XadmT>rMr _m{hVr Ë`m§Zr gaH$macm H$i{dÊ`mMr VgXr KoVcr Zmhr. Ë`m_wio noQ>´ mc o Mm ^S>H$m CS>mcm d Ë`mMo MQ>Ho$ ~gy cmJco. ZmJ[aH$m§Zr ~mH$s EH$ cjmV KoUo JaOoMo Amho, H$s noQ´>moc XadmT>r_wio ñd`§nmH$mÀ`m J°g, {S>Pc o d am°H$o cMo Xa dmT>co ZmhrV. Ë`m dñV§dy a {Xë`m OmUmè`m gdcVrMo n¡go noQ>´ mc o À`m XadmT>rVyZ dgyc hmoVmV Agm gaH$maMm ì`dhma Amho. `m ì`{V[aŠV S>mc ° aÀ`m VwcZoV én`mMr KgaU ZddfmªÀ`m àma§^r gwê$ Pmcr. Ë`mdoir 50 én`mcm 1 S>mc ° a Aer nV Amncr OmJ{VH$ ~mOmamV hmoVr. AmO 1 S>mc ° acm 56 én`o _moOmdo cmJVmV. én`m§À`m ~Xë`mV S>mc ° aMo no_Q| > H$aVmZm nydunojm 6 én`o OmXm _moOmdo cmJVmV. Ë`m_wio B§YZ H§$nÝ`mM H$m` BVa ImgJr joÌmMohr noH$mQ> _moS>co Amho `mMrhr OmUrd gdmªZm Agmdr. AZooH$ ImgJr CÚmoJm§Zr, _moR>çm g§ñWm§Zr {dXoer d Am§Vaamï´>r` ~±H$m§Mo H$O© KoVco Amho. Ë`mgdmªnTw >M o én`mMr KgaU hm `j n«íZ Pmcm Amho. Vwåhmcm noQ>´ mc o Xa pñWa R>do m`Mo AgVrc Va J°g, {S>Pc o , am°H$o cÀ`m {H$_Vrhr H$mhr à_mUmV dmT>dmì`m cmJVrc. `m {VÝhr dñVyM § r XadmT> OyZ 2011 gmcr H$aÊ`mV Amcr hmoVr. Ë`mcm df© Pmco. Ë`mÀ`m A§eXmZmnmoQ>r Or a¸$_ Úmdr cmJV Amho Ë`mgmR>r H¥${Ì_[aË`m H$_r XamZo Ë`m OZVocm XoVmZm Voc H§$nÝ`m§Zm 1 cmI 39 hOma H$moQ>r én`m§Mr VyQ> `oV Amho. H|$X«mÀ`m ZmdmZo g§n nwH$maVmZm amÁ`mVrc gaH$ma gwQ>Vo. amÁ` gaH$ma `m dñVyda CËnmXZ ewëH$, gr_m ewëH$, ìh°Q> ho gd© {_iyZ àË`oH$ crQ>acm 27 én`o H$a dgyc H$aVo. `mIoarO ñWm{ZH$ H$a doJio. _J Vmo Xa 65 én`o nojm A{YH$ hmoVmo. noQ´>mo{c`_ nXmWmªdarc Oo ewëH$ AmH$maÊ`mV `oVo Ë`mVyZ {_iUmè`m CËnÞmVrc EH$V¥Vr`m§emnojm A{YH$ dmQ>m nwÝhm amÁ`m§Zm {Xcm OmVmo. {dÎm Am`moJmÀ`m {e\$maerZwgma amÁ`m§Zm Aer _XV {_iVo, `mMmM AW© H§$o Ðmnojm amÁ`gaH$macm `m XadmT>rMm \$m`Xm hmoVmo. amOYmZr {X„rV 39 én`o à{VcrQ>a noQ>´ mc o da 26 én`o BVa H$a cmdco OmVmV åhUyZ Vo 65 én`o crQ>aZo ¿`mdo cmJVo. Ë`m_wio amÁ` gaH$mao H|$Ðm~amo~a ghH$m`m©Mr ^y{_H$m KoV ZmhrV Vmon`ªV "^S>H$m' CS>VM amhUma. AmVm noQ´>moc H§$Q´>moc H$am`Mo Agoc Va J°g, {S>Poc, am°Ho$cMo Xa dmT>Vrc. Ë`m{edm` AÝ` n`m©` Zmhr. nU `m Mmahr dñVy XoemVrc AZoH$ J[a~m§n`ªV OmV Zmhr Vo IaoXr H$ê$ eH$V ZmhrV. Varhr `m dñVyV dmT> Pmcr Va _hmJmB© dmTy>Z Ë`m§Mo OrdZ A{YH$ _aUmgÞ hmoUma Amho. `mMr H|$Ð gaH$ma, amÁ`gaH$ma Am{U ~§X nwH$maUmè`m {damoYr njm§Zr Zm|X ¿`mdr. ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mcH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©`qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$co. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, \°$Šg : 223310

g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V Omod}H$a gmám{hH$ A§~a H$m`m©c`

"ñdam§JU'

30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJm§d ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m

l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$ l

g§nmXH$s`

A§~a

k

df© 23 do

gmám{hH$

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

n¡emMm nmD$g Am{U nmUr "Zo_o{M `oVmo _J nmdgmim' `mà_mUo "Zo_o{M `oVmo _J XwîH$mi' Vmohr nmÊ`mMm Am{U EH$Xm nmÊ`mMm XwîH$mi Amcm H$s _J gJimM XwîH$mi. åhUOo eoVr Zmhr; åhUyZ YmÝ` Zmhr, OZmdam§Zm Mmam Zmhr. XyY Zmhr, Xhr Zmhr, H$mhr H$mhr Zmhr. {edm` Amamo½`mda gmWtMm n[aUm_. ho Xadfu KS>V Amho; Varhr "^maV Xoe OJmM§ ZoV¥Ëd H$aoc' Aem dmdS>çm ZoVo CR>dV AmhoV. hr OZVoMr \$gdUyH$ Am{U ^maV_mVoM§ nmn Amho. V_memVcm dJ {dZmoXr T>§JmV OmVmo. a{gH$ Iyf hmoVmV. Iyn hgVmV. {dZmoXmMr aocMoc nwÝhmnwÝhm ìhmdr Ag§ dmQ>V Agc§ Var H$mhr H$mi Joë`mda dJmÀ`m _w»` Jmoï>rcm gwédmV ìhmdr Ag§ dmdQ>V§. Amnë`m amÁ`H$Ë`mªZr OZVocm hgdV ZmhrVa aS>dV R>odc§ Amho. AÞ, dó {Zdmè`mÀ`m _w»` Jmoï>tZm AOyZ gmR> df© Pmcr Zmhr Var _w»` Jmoï>tMr gwédmV Zmhr. IoiI§S>mo~m Mmccm`! Xodm{XH$m§Zr {Z_m©U Ho$coë`m ZÚm§M§ nmUr hH$ZmH$ dm`m Mmcc§` Vo {Z`moOZmA^mdr. XwîH$mimM§ H$m` nU BVadoirhr eoVr Ver Zï>M Pmcr Amho. D$gmÀ`m CËnmXZmV O{_ZrMm H$g Am{U nmUr g§nc§` Ag§ amOH$maUr _§S>irM gm§JV AmhoV. gJir n[apñWVrM emoMZr`. EH$ doi AÞm{edm` _Zwî`àmUr H$mhr H$mi, H$mhr Vmg, H$mhr {Xdg VJ Yê$ eHo$c, ewÕ hdoda OJoc.

nU nmÊ`mM§ H$m`? nmUr H$moUË`m à`moJemioV {Z_m©U H$aUma? nmUr CgZ§ H$moU XoUma? {dH$V KoVc§ Va qH$_V H$moU _moOUma? nU ho àý emgZH$Ë`mªZm nS>V ZmhrV. H$maU nmÊ`mnojm n¡gm OdiMm. åhUyZ XwîH$mimÀ`m Vm|S>mda Ë`m ^mJmcm H$moQ>r H$moQ>r én`m§M§ AZwXmZ _§Oya Ho$c§ H$s Pmc§! VhmZ cmJcr Va ZmUr {Jim`MrV H$m? H$s ZmoQ>m MmoIm`À`m AmhoV? OZmdam§Zm d¡aUrEodOr ZmoQ>m Im`cm cmdm`À`m AmhoV H$m? (gd`rZ§ _mUyg ZmoQ>m§H$S>o nmhrc Var, nU àm_m{UH$ OZmdao Tw>§Hy$Zhr Ë`mH$S>o nmhUma ZmhrV)

lrH¥$îU nwa§Xao VioJmd Xm^mS>o ñQ>oeZ `m nmœ©^y_rda {ZKVmV _J "I{M©H$' Ago gd©njr` ZoË`m§Mo, Am_Xma ImgXmam§Mo Xm¡ao. Jma nmÊ`mÀ`m ~mQ>ë`m H$ma_Ü`o R>odyZ, nmoQ>^a nmUr àmeZ H$ê$Z hr _§S>ir S>moŠ`mda N>Í`m KoD$Z gmdcrV `m ^mJm§Mm _OoMm Xm¡am H$aVmV. _hmamï´>mMr aMZm, ^m¡Jmo{cH$ n[apñWVr, _hmamï´> ñWmnZ Pmë`mnmgyZ Amho VerM Amho; _J ho Xm¡ao H$emgmR>r? H$moaS>çm {d{har nmhÊ`mgmR>rM Zm! AmOn`ªV ^maVmVM H$m` nU naXoemV Xm¡ao H$ê$Z Amcoë`m§Zr Hw$Qw>§{~`m§g_doV _Om _macr, `mncrH$S>o Ho$co Amho H$m`? H$gcm

Aä`mg Ho$cm? naXoemV Va gJioM Amc~oc Amho. añVo, dmhVyH$, {ejU, {eñV Am{U àm_m{UH$ d gmYonUm. `mVco H$moUVo JwU `m Xm¡aodmë`m§H$S>o AmhoV? H$moUË`m Jmoï>rV \$aH$ nS>cm`? ~m§YH$m_mcm gwÕm {nÊ`mM§ nmUr, JmS>çm Ywdm`cm {nÊ`mM§ nmUr H$moUr dmnac§? dmiy H$mTy>Z ZÚm§Mr nmUr gmR>dÊ`mMr j_Vm H$_r Ho$cr, H$moUr? nmM df© EH$ _{hcm amï´>nVr Amho, nU Ë`m§Zr nmÊ`mÀ`m àýmda H$m` Ago Ord VmoSy>Z H$m_ Ho$co? _m. AãXwc H$cm_m§Zr Va {dkmZmMm Aä`mg H$ê$Z EH$ R>am{dH$ cú` ^maVmg_moa R>odco. `m amï´>nVr _{hcoZo Ho$di Xoe {\$ê$Z KoVco. Voìhm AmVm Ho$di n¡emMm nmD$g nmSy> ZH$m. ZwgË`m Q>±H$a _wº$sÀ`m KmofUm H$ê$ ZH$m. nmcH$_§Í`m§Zr Ë`m§À`m VmcwŠ`mVM _w¸$m_ R>moH$mdm. _J BVa nWH$m§Mr JaOM ^mgUma Zmhr. nmUr gmR>dUwH$sgmR>r Mm§Jë`m Q>mŠ`m, OwÝ`m {d{hatMo CËIZZ, ~m§YH$m_mMo AH$maU nmUr dmnaUo `m Jmoï>tda cj H|${ÐV H$am. _wŠ`m OZmdam§Mo AmË_o Vi_iVmhoV. Ë`m§Mo emn ZH$m KoD$! BVa Jmoï>r, Ogo _mo~mB©c, g§JUH$ {_imcm Zmhr Var OJVm `oB©c nU nmÊ`m{edm` Vwåhr ~mam Vmg amhÿZ XmIdm!dmMH$m§Mo {dMma añVm XwéñV H$amdm {MZma ~§Jë`mnmgyZ Mm\o$H$a g^mJ¥hmMo àdoeÛmamn`ªVMm añVm AJXrM {ZH¥$ï> XOm©Mm Agë`mZo gd© Á`oð> ZmJ[aH$m§Zm àË`oH$ H$m`©H«$_mgmR>r OmVm`oVmZm H$gaV H$aV Omdo cmJVo. {edm`

AJXrM Agwa{jV Amho. Var ZJanm{cHo$À`m g§~§{YV A{YH$mè`m§Zr OmVrZo cj KmcyZ ho H$m_ nmdgmù`mnydu nyU© H$ê$Z g_ñV Á`oð> ZmJ[aH$m§Zm hmoUmè`m ÌmgmnmgyZ _wº$s Úmdr. VgoM

g^mJ¥hmH$S>o OmUmam _mJ©Xe©H$ \$cH$hr `mo½` {R>H$mUr cmdyZ CnH¥$V H$amdo. H$. {X. Jmogmdr VioJmd ñQ>oeZ

Zì`m añË`mcm H$moUr cmdco Jmc~moQ>? ZJanm{cH$m {ZdS>UwH$sAJmoXa KmB©KmB©V Ho$cocm ZmZm ^mcoamd H$m°cZrVrc añVm _mJrc gÎmmYmè`m§Zr {ZdS>UwH$sgmR>r Ho$cocm ñQ>§Q> hmoVm. Ë`mda ZdrZ gÎmmYmè`m§Zr qg{S>Ho$Q> ~±H$ Vo damio añVm `m H$m_mcm àmYmÝ` XoÊ`mEodOr nwÝhm ^mcoamd H$m°cZrVrc añVm H$m_mgmR>r {ZdS>cm. VrZ _{hÝ`mV XmoZ doim Pmcocm

hm añVm CÎm_arË`m ~Z{dcm Jocm. H$Xm{MV AÜ`jm§Mm hm dm°S>© Agë`mZo Ë`mcm àmYmÝ` {_imco Agoc. na§Vw BVŠ`m gw§Xa añË`mMo H$m_ H$mhr ewH«$mMm`mªZm nmhdco Zmhr. XmoZ {XdgmVM hm añVm Vnñ`m B_maVrg_moa AYm© \y$Q> Imoc d 10 \w$Q>mnojm cm§~ Agm IUyZ R>odcm Amho. EdT>çm Mm§Jë`m añË`mcm

Jmc~moQ> cmJë`mMo {XgyZ `oVo. Var nm{cHo$Zo XwéñVrMo AmXoe ÚmdoV. AÝ`Wm Zì`m nÕVrMm J{VamoYH$ V`ma hmoB©c Am{U gwgmQ> OmUmao Ë`mV AmXiV OmVrc. {Xcrn S>moig _midmS>r, VioJmd ñQ>oeZ

ImÚnXmWmªMr gwajm Jocr 50 df} ^maV^a AÞ ^ogi à{V~§YH$ H$m`Xm ApñVËdmV AgyZgwÕm _YyZ_YyZ AÞ{df~mYoMo àH$ma KS>V AmhoV. _Ü`§Var R>mÊ`mcm nmUrnwargmR>r Xy{fV nmUr dmnaco Joë`mMo àH$aU JmOco hmoVo. _hmamï´> emgZmZo `m~m~V AmVm nwT>mH$ma KoD$Z 4 Am°JñQ>n`ªV gd© ImÚnXmW© {dH«o$Vo, CËnmXH$, nwadR>mXma `m§Zm

AmVm E\$S>rE H$S>o (AÞ d Am¡fY àemgZ) Zm|XUr H$amdr cmJoc. EImXm nXmW© VwnmV dm VocmV Vicm OmVmo Vo Ë`m§Zm Z_yX H$amdo cmJoc. `m gd© à{H«$`oMr ì`már \$ma _moR>r AgyZ Ë`mgmR>r AÚ`mdV à`moJemim VgoM A§_c~OmdUrgmR>r 1200 AÞgwajm A{YH$mar hdo Agë`mMo Ë`m§Zr åhQ>co Amho. CKS>çmda AÞnXmW© {dH$co OmD$ Z`oV d

cmoH$m§Zr Vo ImD$ Z`oV, ^ogircm Amim ~gmdm, {ZH¥$ï> XOm©À`m nXmWmªMo CËnmXZ amoImdo ho gd© ñVwË` hoVw Amho, na§Vw Ë`mMr {H$Vr àm_m{UH$nUo A§_c~OmdUr hmoVo `mdaM gd©ñdr `m `moOZoMo `emn`e Adc§~Zy Amho. AaqdX e§H$a H$a§XrH$a VioJmd Xm^mS>o


VioJmd d¥Îm

3 OyZ 2012

~«m÷U godm g§KmV\}$ dYy-da _oimdm

A§~a _Ywam ã`wQ>r nmc©a gmám{hH$

5

(\$º$ _{hcm§gmR>r) _°ZrŠ`wAa, n°S>rŠ`wAa, ñnm, ~«m`S>c ñnm, hoAa H$c[a¨J, n{_ªJ, ~«m`S>c n°Ho$O, hoAa ñnm Q´>rQ>_|Q>, pñH$Z Q´>rQ>_|Q>, \o${e`c nmQ>udoAa Am°S>©a ñdrH$maë`m OmVrc. O` M|~g©, em°n Z§. 1, _moa _m°c eoOmar, ^§S>mar hm°pñnQ>cg_moa, VioJmd Xm^mS>o

àmoàm. gm¡. _Ywam _H$a§X _mcH$a nmc©aMr doi : g. 10.30 Vo 2.30, gm`§. 4 Vo 8.30 _mo.: 8446249005, 9561320148 && lr aoUwH$m_mVm àgÞ &&

"dg§VmoËgd' H$m`©H«$_ gmXa H$aVmZm ór gIr_§MMo VioJmd Xm^mS>o {X. 24 : ~«m÷U gd© CnpñWVm§Zm dmMyZ XmI{dÊ`mV Amco. godm g§KmMm dYm©nZ{XZ gmohim ZwH$VmM AZoH$ ñWim§Mr _m{hVr EH$mM {R>H$mUr nma nS>cm. øm {Z{_ÎmmZo à{Vdfm©à_mUo {_iV Agë`mZo nmcH$m§Zr g§KmÀ`m dYyda _oimdm Am`mo{OV H$aÊ`mV Amcm H$m_mMo H$m¡VwH$ Ho$co. _oimì`mV nmcH$m§Zr hmoVm. `mdoir cmoUmdim-VioJmd-qMMdS> Amncr _ZmoJVo ì`º$ Ho$cr. "ór gIr_§M' VioJmd ñQ>oeZÀ`m n`ªVÀ`m dYy-da d Ë`m§À`m nmcH$m§Zr H$cmH$mam§Zr gm`§. 6.30 Vo 8.30 `m gh^mJr hmoD$Z H$m`©H«$_ `eñdr Ho$cm. _oimì`mV gd© CnpñWV dYydam§Mo doioV JrV, g§JrV, H$mì` d {MÌnQ> joÌmV \$m°_© ^ê$Z KoÊ`mV Amco d Vo gd© g§ñ_aUr` `moJXmZ XoUmè`m "dg§V'

H$cmH$ma ZmdmÀ`m _mÝ`dam§da AmYm[aV H$WmH$WZ, JrVJm`Z H$ê$Z a§JV AmUcr. H$m`©H«$_ `eñdr H$aÊ`mgmR>r gd©lr AZ§Vamd ^monio, eaX Jmoèho, _mYd Omoer, gVre ^monio, {dO` Hw$cH$Uu, gw^mf hido, am_M§Ð amZS>o, gm¡. gwZrVm R>mH$a, gm¡. _mYwar Hw$cH$Uu AmXtZr n[al_ KoVco. dg§V F$VwMo {Xdg Agë`mZo H¡$arMo nÝho XoD$Z H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmcr.

DESHPANDE’S KITCHEN TROLLEYS We Design & Manufacture Kitchen Trolleys in S.S. and Powder Coated for Old & New Kitchens Platforms As per Your Requirement. Interior, Furniture Renovation Innovative Quality & Prompt Service are the pillars of our success.

TUSHAR ENTERPRISES A Deshpande Unit

AmQ>© Am°\$ crpìh¨JMo `wdH$ ZoV¥Ëd {e~ra hmoVmo. A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ - _mo~mB©c 9028682791

VioJmdmVrc OmñVrV OmñV `wdH$m§Zr {e{~amV gm_rc ìhmdo Ago g§ñWoV\}$ AmdmhZ H$aÊ`mV Amco Amho.

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K

VioJmd Xm^mS>o, {X. 29 : AmQ>© Am°\$ crpìh§J g§ñWmnH$ lr. a{de§H$a `m§À`m g§ñWoV\}$ "`wdH$ ZoV¥Ëd H$m`©H«$_' {e{~amMo 4 OyZ Vo 12 OyZ 2012 `m Xaå`mZ hm°{Q>©H$ëMa Q´>oqZJ g|Q>a, VioJmd Xm^mS>o `oWo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco Amho. {e{~amV gm_rc hmoUmè`m `wdH$m§gmR>r 18 Vo 30 Aer d`mo_`m©Xm Amho. `mV {H$emoa ^moB©Q>o, {H$emoa dmK, à{dU ^mogco ho _mJ©Xe©Z H$aUma AmhoV. AX²^wV gwXe©H$ {H«$`o_YyZ _ZmVrc VmU H$_r hmoUo, _Z:em§Vr, Amamo½` gwYmaUo, AmZ§Xr, CËgmhr amhUo, H$m`©j_Vm dmT>Uo, AmË_{dídmg OmJ¥V hmoUo, Ý`yZJ§S> Zm{hgm H$aUo, _mUgm-_mUgmVrc g§~§Y d gcmoIm dmT>{dUo, _Z d eara {ZamoJr amIUo, ZoV¥ËddmXr JwUm§Mr {eH$dU, Ioi d H$cmË_H$ JwUm§Mm {dH$mg, amï´>mg§~§Yr gOJVm, _Zmoa§OZ, hmñ`, B. ~m~tMm cm^

Tushar Deshpande 93253 84424, 98220 94283, 98502 87463

Amåhr {dídmgnmÌ R>acmo - hoM g_mYmZ VioJmd Xm^mS>V o Ka KoVco Amho Zm! AmVm Kamcm KanU XoÊ`mMo H$m_ ~oQ>a {cpìh¨J \${Z©MaMo...

gwJ_ g§JrV

~oQ>a {cpìh¨J \${Z©Ma emoê$_

lra§J H$cm {ZHo$VZ

dwB© _oH$ A àm°{_g A±S> H$sn BQ>

AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa ~wYdma {X. 6/6/2012 gm`§H$mir 5.30 dm.

VioJmd Xm^mS>V o \${Z©MaMo gwgÁO XmcZ

_hmamï´>mVrc Zm_d§V hmV_mJ CËnmXZ d g§ñWoMo gh^mJr Agcoco hmV_mJmdarc gmocmnwar MmXa, ~oS>erQ>, gVa§Or, JmcrMo, qn«Q>oS> ~oS>erQ>, S>~c~oS>, qgJc ~oS>, n§Mm, Q>m°doc, cw§Jr, {XdmU goQ>, {ncmo H$ìha, dm°c{ng, H$m°Q>Z gmS>r, haH$c gmS>r, n¡R>Ur gmS>r, J^©aoe_ gmS>r, ZD$dmar gmS>r, ImXr {gëH$, S>´>og _Q>o[a`c, e{Qª>J, h±S>cy_ ~°J.

{deof gdcV : 20 Q>¸o$ ñWi : VmB© AmnQ>o à{Vð>mZ - Vi_Ocm `ed§VZJa, {edmOr Mm¡H$, VioJmd ñQ>oeZ àXe©Z d {dH«$sMr doi : gH$mir 11 Vo amÌr 9 n`ªV {X. 1 OyZ Vo 12 OyZ 2012

nwUo-_w§~B©hÿZ \${Z©Ma AmUÊ`mMm Ìmg Kody ZH$m. ~oQ>a {cpìh¨J \${Z©Ma ñdñV/_O~yV/AmH$f©H$ AmVm VioJm§d Xm^mS>oV. XmoZ dfm©V J«mhH$m§Zr àM§S> à{VgmX {Xcm. AmYr emoê$_cm ^oQ> Úm _J Hw$R>ohr \${Z©Ma IaoXr

EÝQ>m`a hmo_ n°Ho$O : é. 32,000/gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, S>m`qZJ goQ> 4 grQ>a, S>~c ~oS> {dXmD$Q> _°Q´>ogog,~oS> gmB©S> Q>o~c, Q>rìhr Q´>m°cr _hmamOm hmo_ n°Ho$O : é. 40,000/S>~c ~oS> {dXmD$Q> _°Q>´ ogog, _hmamOm gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, 6 grQ>a S>m`qZJ goQ>, S´>oqgJ `w{ZQ>, {_aa, H$m°Zgc {cpìh¨J ê$_ n°Ho$O : é. 20,000/gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, B§{S>`Z {gqQ>J {dW Hw$eZ, Q>rìhr Q´>m°cr _hmamOm {cpìh¨J ê$_ `moOZm : é. 24,000/_hmamOm gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, B§{S>`Z {gqQ>J {dW Hw$eZ, Q>rìhr Q´>m°cr `m{edm` - Pmonmio, {H$MZ Q´>m°cr, {_aa, JmS>©Z _Q>o[aAc, ßc°Q>/amo hmD$ggmR>r cmJUmao gd© _Q>o[aAc, gd© E_.Eg. ñQ>rc nmdS>a H$moQ>oS>_Ü`o, qgJc/S>~c ~oS>, gmo\$m H$_ ~oS>, Šcm°W S´>mBªJ ñQ>±ÊS>, {H$MZ a°H$, Q>rìhr Q´>m°cr Img Am°\$a : J«wn ~wH$s¨J d nJmaXmam§gmR>r gwc^ háo Amåhmcm ImÌr Amho... Vw_À`m KamMr gOmdQ> ñdñV {H§$_VrV H$ê$...

~oQ>a {cpìh¨J, VioJmd Xm^mS>o

JwS>{dc E§Q>an«mB©Oog²

Üd{ZàXyfU

H$m`Xm Vw_À`m nmR>rer gdm}ƒ Ý`m`mc`mÀ`m {ZU©`mZwgma gd©gm_mÝ` ZmJ[aH$mMm em§VVoV OJÊ`mMm _yc^yV h¸$ {hamdyZ KoVcm OmD$ eH$V Zmhr.

A_o` AnmQ>©_|Q>, AmZ§XZJa, néioH$a emioOdi, JwS>{dc {~pëS>¨J g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o 410507 _mo~mB©c : 9921217699/9371117480 doi : gH$mir 10 Vo 2 d Xwnmar 3 Vo 8, c§MQ>mB©_ - 1 Vo 2 gmo_dma ~§X _w§~B©/nwUo d VioJmd Xm^mS>o n[agamVrc J«mhH$m§Zr àM§S> à{VgmX {Xcm. A{^Z§XZ!


{d{dY d¥Îm

3 OyZ 2012

à{V^mg§nÞ gm{hpË`H$ naH$m`m àdoemg gj_

gmám{hH$

A§~a

6

VioJmdMm ^mOrnmcm gmB©amO ìho{OQ>o~ëg A±S> \«w$Q²>g ew^_ H$m°åßcoŠgÀ`m _mJo, VioJmd Xm^mS>o. n«moàm. ~m~wamd lrnVr ^moH$go _mo~mB©c : 9767611649

nwñVH$ àH$meZ àg§Jr (S>mdrH$Sy>Z) gm¡. _rZc Hw$cH$Uu, eem§H$ AmoJco d S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr. VioJmd Xm^mS>o {X. 28 : ""gm{hpË`H$ hm à{V^mg§nÞ Agë`m_wio Vmo naH$m`m àdoe H$ê$Z _mZdr OrdZmVrc AZoH$ H$moS>r CcJS>rV AgVmo. Vmo gm_mÝ`mVrc Agm_mÝ`Ëd ì`º$ H$aVmo.'' Ago CX²Jma àm. {earf AdYmZr `m§Zr H$mT>co. "ñZoh cm°Z' lrZJar `oWo nma nS>coë`m S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr {c{IV "gdm}Îm_ em§Vmam_' `m nwñVH$ àH$meZ gmohù`mV Vo ~mocV hmoVo. lrZJar gm{hË` Am{U g§ñH¥$Vr _§MmV\}$ ho nwñVH$ Aï>n¡cy H$cmd§V gm¡. _rZc Hw$cH$Uu `m§À`m hñVo àH$m{eV Pmco. AÜ`jñWmZr eem§H$ AmoJco hmoVo. `mdoir AaqdX \$S>Ho$, gm¡. AéUm AmoJio, gwYm ^mZwemcr _§MMo gmoZmiH$a, Jm¡V_ H$m~mS>r, AaqdX gmodZr, S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar, lr. d gm¡. Xr{jV, lr. d gm¡. H$a_aH$a, {eënm Omoer, ZJago{dH$m gm¡. ew^m§Jr {eagmQ>, Jm`H$dmS>, qnnarMo Kmanwao nmQ>rc, lr. d

gm¡. gw_§Jc J§JmYa nwa§Xao, qeXo ga AmXr CnpñWV hmoVo. àm. AdYmZr nwT>o åhUmco H$s, ""H$WmH$ma Ho$. O. nwamo{hV Cnm»` em§Vmam_ ho EH$ gwà{gÕ H$WmH$ma ZmhrV Va Vo Mm§Jcr ì`º$s gwÕm AmhoV. S>m°. ^mZwemcr `m§Zr Ë`m§À`m VrZeo H$Wm§VyZ gdm}Îm_ 25 H$Wm§Mm ZOamUm dmMH$m§Zm gdm}Îm_ em§Vmam_ `m nwñVH$mVyZ ~hmc Ho$cm Amho.'' S>m°. ^mZwemcr Amnë`m _ZmoJVmV åhUmco, H$s ""em§Vmam_mZr _mZdr OrdZmVrc AZoH$ n¡cy§Zm Amnë`m H$WmVyZ ñne© H$arV OrdZmVrc AQ>i X¡{hH$Vm, Z¡g{J©H$ H$m_àoaUm, _mZdr _ZmV H$m` CËnmV KS>{dVo Vo Ë`m§À`m H$WmVyZ XmI{dco Amho. àm_w»`mZo eoH$S>mo df} g_mOmZo órOrdZmVrc XS>nyZ Q>mH$coë`m Aem àH$maÀ`m ^mdZm Ë`m§Zr _wº$nUo Amnë`m H$WmVyZ A{^ì`º$ Ho$ë`m AmhoV. {ZdoXZ e¡crVrc nmœ©J_Z,

g§kmàdmh KQ>ZmH«$_m§Mr Jw§\$U, `mMm dmna H$ê$Z em§Vmam_Zr ZdH$WoV g§OrdZr {Z_m©U Ho$cr.'' AÜ`jñWmZmdê$Z ~mocVmZm eem§H$ AmoJco åhUmco H$s S>m°. ^mZwemctZr `m ñWimMm Omo ñZoh cm°Z åhUyZ C„oI Ho$cm Amho Ë`mà_mUoM ho cm°Z Aem Mm§Jë`m H$m`©H«$_mH$[aVm gdmªZm Iwco amhrc. àmñVm{dH$ H$aVmZm AaqdX \$S>Ho$ `m§Zr _§M ñWmnZoMr nmœ©^y_r gm§{JVcr. `màg§Jr ho nwñVH$ An©U Ho$coë`m eem§H$ AmoJco d gm¡. AéUm AmoJco `m§Mm gËH$ma S>m°. ^mZwemcr d gwYm ^mZwemcr `m§Zr Ho$cm. H$m`©H«$_mÀ`m CX²KmQ>H$ gm¡. _rZc Hw$cH$Uu `m§Mm gËH$ma gm¡. AéUm AmoJco `m§Zr Va àm. {earf AdYmZr `m§Mm gËH$ma _§MMo nXm{YH$mar gmoZmiH$a `m§Zr Ho$cm. gyÌg§MmcZ AmH$medmUr {Zdo{XH$m gm¡. {dZ`m Ho$gH$a `m§Zr Ho$co. Jm¡V_ H$m~mS>r `m§Zr Am^ma _mZco.

\$i^mÁ`m (à{V {H$cmo) én`m§V dm§Jr - 30 én`o H$m§Xm - 10 én`o {S>§Jar - ... ~Q>mQ>m - 20 én`o ZdcH$moc - ... cgyU - 40 én`o T>mo~ir {_aMr - 40 én`o, Amco - 20 én`o eodJm - 40 én`o, ^|S>r - 40 én`o ~rQ> - 40 én`o, Jdma - 40 én`o H$mohim - 40 én`o, Q>mo_°Q>mo - 30 én`o T>o_go - 40 én`o, XmoS>H$m - 40 én`o Vm§~S>m ^monim - 20 én`o, {hadr {_aMr - 30 én`o gwaU - 40 én`o, Mdir - ... Zmai - 10 én`mcm EH$, H$mH$S>r - 20 én`o XwYr^monim - 30 én`o, nmnS>r - 30 én`o \$ag~r (lmdU KodS>m) - 40 én`o, nS>di - ... âcm°da - 40 én`o H$ƒr Ho$ir - 20 én`o (S>PZ) H$mo~r - 30 én`o _Q>H$s - 60 én`o. nmco^mÁ`m (OwS>r) H$mo{W§~ra - 10 én`o, _oWr - 10 én`o, eony - 8 én`o, H$m§XmnmV - 10 én`o, MmH$dV - 8 én`o, H$aS>B© - 8 én`o, nw{XZm - 8 én`o

én`m§V A§~mS>r - 8 én`o, _wio - 10 én`o, amO{Jam - 5 én`o, MwH$m - 10 én`o, nmcH$ - 5 én`o, MdiB© - 8 én`o

nm{hOoV {S>ßcmo_m - {gpìhc B§{O{ZAa, B§{Q>[aAa S>oH$moaoQ>a (H°$S> {ejU Amdí`H$), gmB©Q> gwnadm`Pa, Am°{\$g~m°`, [agoße{ZñQ> g§nH©$ :

g_¥Õr hm¡qgJ S>oìhcn_|Q> àm. {c. {edmOr Mm¡H$, VioJmd ñQ>oeZ

^mOr~mOmamV MmoaQ>çm§Mm gwigwimQ> VioJmd Xm^mS>o {X. 27 : ew^_ H$m°åßcoŠg n[aga d cJV AgUmè`m ^mOr~mOmamV MmoaQ>çm§Mm gwigwimQ> dmT>cm Amho. nyZm nrnëg ~±Ho$À`m gwajm ajH$m§Mr gm`H$c Mmoarcm Jocr. VgoM

^mOr _mH}$Q>_Yrc cmoH$m§À`m XmoZ gm`H$cr Mmoarcm Joë`m. ^mOr IaoXr H$aÊ`mgmR>r `oUmè`m _{hcm§Mo cú` ^mOr IaoXrV Jw§Vë`mZo Ë`mMm \$m`Xm KoD$Z Ë`m§À`m ~°JoVyZ

_mo~mB©c d n¡go Jm`~ Pmë`mMo àH$mahr KS>V AmhoV. H$mhr Á`oð> ZmJ[aH$m§Zm R>H${dco OmV Agë`mMo g_OVo. Var Aem ^waQ>çm Mmoam§Mm ~§Xmo~ñV ìhmdm Aer _mJUr g§~§{YVm§H$Sy>Z hmoV Amho.

{g{Õ{dZm`H$ gmogm`Q>r añVm, YmH$Q>çm nwcmMo H$m_ gwê$ VioJmd Xm^mS>o {X. 25 : Voamdm {dÎmAm`moJ Am{U _hmamï´> gwdU© O`§Vr ZJamoËWmZ `moOZoA§VJ©V VioJmd Xm^mS>o nm{cHo$cm gw_mao EH$ H$moQ>r 40 cmI én`m§Mo AZwXmZ àmá Pmco AgyZ Ë`m_YyZ añVo d nwcmÀ`m H$m_m§Mm ew^ma§^ ZJamÜ`j gwaoe YmoÌo `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Amcm. {gÕr{dZm`H$ gmogm`Q>r Vo aoëdoJoQ> n`ªVÀ`m 60 \y$Q> é§X d 640 _rQ>a cm§~rÀ`m añË`mMo S>m§~arH$aU d

_O~wVrH$aUmMo H$m_ gwê$ Pmco. 71 cmI 46 hOma én`o IMy©Z hm añVm ~m§Ycm OmV Amho, Aer _m{hVr ñdÀN>VmAmamo½` g{_VrMo g^mnVr gwerc g¢XmUo `m§Zr CX²KmQ>Z g_ma§^mV {Xcr. Vo åhUmco, ""ehamVrc hm añVm Jocr AZoH$ df} Xwc©{jV hmoVm. H$m_mV AS>Wim AmUcoë`m gd© A{VH«$_Um§Zm Hw$UmMmhr _wcm{hOm Z R>odVm àemgZmZo hQ>dmdo.'' `mdoir ZJamÜ`j YmoÌo, ZJagodH$ gwerc g¢XmUo d njàVmoX JUoe Im§S>Jo `m§À`m

hñVo `§ÌnyOZ d ^y_rnyOZ H$aÊ`mV Amco. _w»`m{YH$mar àem§V amoS>o, _mOr ZJamÜ`j gwaoe^mD$ Mm¡Yar, nw.{O. ZJa {Z`moOZ g{_Vr gXñ` ~~Zamd ^oJS>o, ZJago{dH$m gwcmoMZm Amdmao, gwaoIm Xm§JQ>, _m`m ^oJS>o `m§À`m hñVo nyOZ Pmco. H$cm{nZr H|$ÐmOdirc YmH$Q>çm nwcmMo ZyVZrH$aU ^y_rnyOZ Pmco. ZJamÜ`jm§gh ZJagodH$ gwZrc T>mo~io, M§Ð^mZ IiXo, _w»`m{YH$mar, R>oHo$Xma AQ>c ~wYdmUr AmXtÀ`m hmVr Zmai

_mo. 9370721605, 9325509598 \$moSy>Z H$m_mMm ew^ma§^ H$aÊ`mV Amcm. 60 \y$Q>r añVm d 70 cmI IMm©Mm nyc hm ñQ>oeZ d Jmd ^mJmcm OmoS>Umam _hÎdmMm añVm R>aUma Amho Ago gm§JyZ YmoÌo åhUmco H$s `m_wio Jmd Vo ñQ>oeZ _mJm©darc ahXmarMm VmU ZOrH$À`m

H$mimV H$_r hmoUma Amho. am{YH$m H$ÝñQ´>ŠeZMo àdV©H$ AQ>c ~wYdmUr `m§Zr XmoÝhr H$m_o AmYw{ZH$ nÕVrZo gwg‚m H$ê$Z XoÊ`mMr ½dmhr {Xcr. JUoe Im§S>Jo `m§Zr Am^ma àXe©Z Ho$co.


{d{dY d¥Îm

3 OyZ 2012

gmám{hH$

A§~a

7

H$mo[a`Z Vm`¹$m§Xmo AH$mX_rcm 6 gwdU©, 8 aOV, 9 H$m§ñ` nXHo$

(1) {dOoVo H$amQ>onQy>. (2) Xrn àÁd{cV H$aVmZm _m. àm§Vnmc cm. {OV|Ð _ohVm COdrH$S>o _mñQ>a amOy AJadmc, cm. {ddoH$ ghó~wÕo, S>mdrH$S>o - cm. eaX ~H$ao, cm. _ZmoO O¡Z, cm. Am°. Jmoao, cm. a_oe na_ma H$m_eoV {X. 28 : "H$moar`Z H$m§ñ`nXHo$ àmá Pmcr. {ÛVr` gm§{KH$ 32), AZwOm ^m§Jao (33 Vo 36), {dÚm AmVrc) _ZmoO gmiw§Ho$ (33 Vo 36), Vm`¹$m§Xmo A°H°$S>_r Am°\$ B§{S>`m'Zo {dOoVo Am{S>`c Vm`¹$m§Xmo A°Ho$S>_r _amR>o (46 Vo 49), Amem Wmoado (Iwcm amo{hV ~OJwS>o (37 Vo 41) H$m§ñ`nXH$ - {ZË`m OwZJwS>o (15 amÁ`ñVar` Vm`¹$m§Xmo ñnY}Mo Am`moOZ R>aco. Ë`m§Zm 5 gwdU©, 4 aOV, 3 H$m§ñ` JQ>) (Iwcm JQ>) H$m§ñ`nXH$ - Zohm {H$. AmVrc), A{ZHo$V amgH$a d {ed_ {ede§H$a JmS>©Z _§Jc H$m`m©c`, H$m_eoV nXHo$ {_imcr. ~oñQ> \$m`Q>a Q´>m°\$s _mcVr `oWo ZwH$VoM Ho$co. `m ñnY}Mo cm`Ýg `mXd _w§~B© d M¡VÝ` nmQ>rc `m§Zm {dH$mar (16 Vo 24) gB© nmR>H$ (21 Vo qeXo (16 Vo 20), _mohrV Ogdmc (21 24), gm[aH$m amR>moS> (42 Vo 45) Vo 24), Am{ef Im§S>o^aS> (26 Vo 41), Šc~ Am°\$ H$m_eoV ho àm`moOH$ åhUyZ _mÝ`dam§Mo hñVo àXmZ H$aÊ`mV Amcr. {ddoH$ H$X_ (51 Vo 56) 9 ì`m amÁ`ñVar` ñnY}Vrc {dOoVo {Z{H$Vm nS>`o (46 Vo 49) cm^co hmoVo. ñnY}Mo Am`moOZ _mñQ>a amOy gwdU©nXH$ _wco - M¡VÝ` nmQ>rc ñnY}Mo CX²KmQ>Z _m. cm`Z {OV|Ð _ohVm nwT>rcà_mUo : gwdU©nXH$ - _wcr : AdZr `m§Zr Ho$co. Va ~jrg g_ma§^ _m. cm`Z eaX ^moVo (15 {H$cmo AmVrc), ZoÌm {dH$mar (15 {H$. AmVrc) CËH¥$ï> IoimSy> AJadmc 5 S>Z ãc°H$ ~oëQ> H$mo[a`m arQ>Z© ~H$ao, [aPZ MoAa ng©Z 323 {S> 2 (gZ (25 Vo 28), VZ`m dmiw§O (29 Vo 32 am¡ß`nXH$, gj_ cJmS>o (15 {H$. `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr Ë`m§Mo ghH$mar 2012-13) d cm`Ýg Šc~Mo BVa {H$cmo), {gÕr {dH$mar (46 Vo 49), ñdoVm nS>`o nXm{YH$mar `m§Mo hñVo g§nÞ Pmcm. (Iwcm JQ>) am¡ß`nXH$ - gm{ZH$m `m ñnY}V àW_ gm§{KH$ {dOoVonX cmoUmdim {X. 28 : ìhr. nr. Eg. H$moar`Z Vm`¹$m§Xmo Am°\$ B§{S>`m `m§Zr MìhmU (21 Vo 24 {H$cmo), é{MVm nËH$s hm`ñHy $cMo {ejH$ ìhr. Eg. ~wam§S>o `m§Zm nQ>H$mdco. Ë`m§Zm 6 gwdU©, 8 aOV d 9 (25 Vo 28), d§{eH$m gmoc§H$s (29 Vo 2012 _Ü`o EH$mM dfm©V XmoZ {ejH$ nwañH$ma àmá Pmco AmhoV. "kmZ-{dkmZ-H«$sS>m-H¥$fr à{Vð>mZH$i§~ (B§Xmnya VmcwH$m) V\}$ àË`oH$ dfu XmoZ JwUd§V {ejH$ {ZdS>Ê`mV `oVmV. à{Vð>mZÀ`m dVrZo Ë`m§Zm {ZdS>Ê`mV Amco AgyZ "~hþOZ {ejH$ {ejHo$Va g{_Vr'H$Sy>Zhr Ë`m§Mm Jm¡ad H$aÊ`mV Amho. ~wam§S>o ga Ho$di ñdV:À`mM Amcm Amho. Mmcy dfm©V XmoZ doim Ë`m§Zm AmXe© {ejH$ hmoÊ`mMm _mZ {_imcm emioVrc Zìho Va BVa emioVrc

cm. lr{Zdmg amd AZwn ghó~wÕo, a{d ndma, {dH«$m§V Jmochma, éUd gmhÿ, Amem AJadmc, ~~Z {ncmZo, {XnH$ AJadmc, {dO` AJadmc, {gÕmW© eoÅ>r, g§Vmof qeXo, gm¡^d _amR>o, gwZrc gŠgoZm, cm`Ýg Šc~Mo gd© gXñ` `m§Zr n[al_ KoVco. gXa ñnY}gmR>r {ede§H$a _§Jc H$m`m©c` cm`Z àH$me O¡Z `m§Zr _mo\$V CncãY H$ê$Z {Xco.

~wam§S>o gam§Mm EH$m dfm©V XmoZXm Jm¡ad

B§Ðm`Ur A§Y {dÚmc`mÀ`m {dÚm{W©ZtMo ~mamdrÀ`m narjoVrc CÎm_ `em~Ôc A{^Z§XZ

k

{dÚmÏ`mªZm H«$sS>m ñnY©oV CÎmoOZ XoD$Z _mJ©Xe©Z H$aVmV. _mdi VmcwŠ`mV\}$ {dkmZ àXe©ZmV VmcwH$m d {Oëhm nmVirdarc {dkmZ àXe©ZmV Vo emioMo d VmcwŠ`mMo à{V{Z{YËd H$aVmV. _¡XmZmdarc ñnYm©, {MÌH$cm, {Z~§Y ñnYm©, am§Jmoir ñnYm© `mV Vo {dÚmÏ`mªZm _mJ©Xe©Z XoD$Z àmoËgmhZ XoVmV. ñdm. gmdaH$a H$Wm_mcoMo Vo _w»` g{Md AmhoV. VioJmd `oWrc ñdm. gmdaH$a à{Vð>mZ VgoM "gm{hpË`H$ H$Å>m' `m g§ñWoZo Ë`m§Mo A{^Z§XZ Ho$co Amho.

n¡. {dœZmWamd ^oJS>o ZmJar ghH$mar nVg§ñWoÀ`m AÜ`jnXr

_m. O`d§V YZmOr OmYd

l

`m§Mr {ZdS> Pmë`m~Ôc hm{X©H$ A{^Z§XZ Am{U nwT>rc H$m_mgmR>r ew^oÀN>m... A§{~H$m OmYd

{à`m Hw$cH$Uu

VioJmd Xm^mS>o {X. 28 : B§Xwar `oWrc H¡$. XmXy B§XwarH$a B§Ðm`Ur A§Y, AZmW H$ë`mU H|$Ð øm {Zdmgr g§ñWoÀ`m {dÚm{W©ZtZr ~mamdr narjoV C„oIZr` `e g§nmXZ Ho$co Amho. B§Ðm`Ur {dÚmc`, VioJmd Xm^mS>o `m _hm{dÚmc`mVrc H$cm emIoVyZ Hw$. A§{~H$m gw^mf OmYd 64.33, Hw$. {à`m à^mH$a Hw$cH$Uu 54.33 d Hw$. A§OZm kmZXod ho_mS>o hr 51 Q>¸o$ JwU {_idyZ CÎmrU© Pmë`m AmhoV. `m {dÚm{W©ZtZr g§nyU© Aä`mg ~«oc {cnrVyZ d grS>rÀ`m _mÜ`_mVyZ Ho$cm. Ë`m§Zm àmMm`© S>m°. XÎmmÌ` ~migam\$, àm.

A§OZm ho_mS>o

Eg. Eg. Amoìhmi, àm. Ama. Ama. S>moHo$, àm. ìhr. S>r. IoS>H$a, àm. A{OV OJVmn `m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$co. A§{~H$m J§Yd© {dÚmc`mVyZ hm_m}{ZA_ nmM narjm CÎmrU© Pmcr Amho. {à`m g§JrV {demaX Amho Va A§OZm g§JrVmÀ`m VrZ narjm CÎmrU© Pmcr Amho. Ë`m§Mo g§ñWoMo AÜ`j g§O` MìhmU, ì`dñWmnH$ Vwfma H$m§~io, amO|Ð _wZmoV, XeaW T>moao, _§Jcm _mZo, VmZmOr _amR>o, A{Zc T>moao, gw^mf ndma, gwZrc eoiHo$, g§Xrn H$m{eX, gVre H$mVmoao `m§Zr A{^Z§XZ Ho$co Amho.

_m. JUoe ^oJS>o

_m. Am_Xma g§O` ~mim ^oJS>o

g§ñWmnH$, AÜ`j

_mdi

k

_m. O`d§V YZmOr OmYd ew^oÀNw>H$

_hmdra {hamM§X H$U_wgo g§ñWoMo gd© ~MV à{V{ZYr d ñQ>m\$

Al


{d{dY d¥Îm

3 OyZ 2012 ewH«$dmar 25 _o 2012 amoOr A{Ic ^maVr` ZmQ>ç n[afXoÀ`m nwUo emIoMm 34 dm dYm©nZ {XZ gmOam Pmcm. `m{Z{_Îm A§Ocr H$èhmS>H$a `m§Zm g§JrV d ZmQ>ç joÌmVrc `moJXmZm~Ôc {XdmH$a ñ_¥Vr nm[aVmo{fH$ XoÊ`mV Amco. Ë`m{Z{_Îm A§OcrVmBªÀ`m ZmQ>çjoÌmVrc H$m_mMm AmT>mdm KoUmam hm coI H$moUVrhr g§ñWm C^r amhVo qH$dm Zmdmê$nmcm `oVo Vr g§ñWmnH$ gXñ`m§_wio. AhmoamÌ _ohZV KoD$Z g§ñWoÀ`m ^a^amQ>rV `m gXñ`m§Mm _moR>m dmQ>m AgVmo. {ZanojnUo H$m_ Ho$ë`mZoM Aem g§ñWm àJVr H$aVmV. VioJmd Xm^mS>o `oWrc H$cm{nZr `m g§ñWoZo AemM H$mhr gXñ`m§À`m H$m_m_wioM AmO AQ>Ho$nma P|S>o amodco AmhoV. Á`oð> gXñ`m§~amo~aM H$mhr VéU gXñ`m§À`m H$m_mMm AmdOy©Z C„oI H$amdm cmJoc. Ë`m§n¡H$sM EH$ åhUOo A§Ocr H$èhmS>H$a. H$cm{nZrMo g§ñWmnH$ S>m°. e§. dm. nam§Ono d gm¡. _§Jcm nam§Ono `m§Mr _wcJr VgoM S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Mr ~hrU Aer AmoiI Z cmdVm A§OwVmB©Zo ñdV:Mo ñWmZ {Z_m©U Ho$co Amho. VioJmdmVM Zìho Va nwÊ`mVhr {VZo Amnë`m H$m`m©Mm R>gm C_Q>dcm Amho. A{^Z`mMr àM§S> OmU, dm{MH$ A{^Z`mdarc à^wËd, JmoS> Jim `m~amo~aM Xwgè`m§Zm ñdV:~amo~a KoD$Z OmÊ`mMr ^maVmV H$H©$amoJmMo é½U {Xdg|{Xdg dmT>V AmhoV. OrdZe¡crVrc ~Xc, Omo AZmamo½`mH$S>o PwH$Umam, dmT>cocr Am`w_©`m©Xm, hdoMo àXyfU, OJ^amVrc Vmn_mZmV dmT>, YH$mYH$sMo OrdZ ñnY}À`m OJmV VmUVUmdmVrc dmT> Aer hr VmUVUmd H$_r H$aÊ`mMr nÕVr ~aoM {Xdg Adc§~VmV d Ë`mV V§~mIyMr ì`gZmYrZVm AJ«H«$_mZo Amho. V§~mIyMm dmna {gJmaoQ>, {~S>r, I¡Zr, VnH$sa, {_lr, JwQ>Im, Qy>WnoñQ> `m gma»`m AZoH$ àH$mamZo Ho$cm OmVmo. `mV {gJmaoQ>, {~S>r, hþ¸$m `mgmaIo Yya {Z_m©U H$aUmao I¡ZrgmaIo MwZm{_{lV Jmoir V`ma H$ê$Z Vm|S>mV Jmc d O~S>m `m§À`m ImMoV R>odÊ`mMr àWm àM{cV Amho. Va JwQ>Im ho AZoH$ nXmWmªMo gwdm{gH$ d JmoS> {_ŠíMa Im„o OmVo. VnH$sa hr dóJmi nyS> ZmH$nwS>rV gmoS>cr OmVo. H$moUVmhr àH$ma Adc§~m, gdm©V YmoH$m hm AmhoM. ImÊ`mÀ`m V§~mIyV 2000 nojm OmñV Ho${_H$ëg AgVmV. Ë`mVrc 25 nojm OmñV Ho${_H$ëg H$H©$amoJmgmR>r H$maUr^yV R>aVmV. {gJmaoQ> AmoT>Uo ho lr_§Vm§Zm nadS>Umao ì`gZ. {gZo_mVrc ZQ>m§Zm EoQ>rV {gJmaoQ> AmoT>VmZm nm{hë`mZo {H$emoad`rZ d VéU _wcm§Zm Vr hdrhdrer dmQ>Vo d `m ì`gZm~Ôc O~aXñV AmH$f©U dmQy> cmJVo. {gJmaoQ> åhUOo {deof àH$maÀ`m H$mJXmV Jw§S>micocr V§~mIy. Vr noQ>{dcr AgVm OiVo Voìhm H$mJX d V§~mIy Oië`mZo Co, Co2 {ZH$moQ>rZ d V§~mIyVrc BVa Ho${_H$ëg YwamV AgVmV. Vmo Yya ZmH$mVm|S>mdmQ>o earamV KoVcm OmVmo. Vmo œgZ g§ñWoVrc \w$â\w$gm§n`ªV nmohmoMVmo. YwamMo Vmn_mZ dmT>coco AgVo. Ë`mMmM n[aUm_ œgZg§ñWoÀ`m gd© Ad`dm§da Pmë`mZo ImoH$cm, AmoR> H$mio nS>Uo, N>mVrV OiOi, Amåc{nÎm, öX`{dH$ma, nmoQ>mV Aëga, œmg KoÊ`mg

gmám{hH$

{X½Xe©Z, A{^Z`, Jm`Z, g§JrV à{ejU, H$sV©Z, àdMZ JwUg_¥Õ

A§Ocr H$èhmS>H$a ZmQ>H$m§gmR>r am¡ß`nXH$ {_i{dco Amho. ñne© `m ZmQ>H$mgmR>r H$m_Jma H$ë`mUÀ`m ñnY}V EH$mM dfm©V VrZ am¡ß`nXHo$ {_i{dÊ`mMm {dH«$_ {VZo Ho$cm Amho. A§OyVmB© {OVH$s CÎm_ A{^ZoÌr Amho {VVH$sM H$gcocr {X½X{e©H$m d co{IH$m Amho. AmH$medmUrgmR>r {VZo Z^moZmQ>ço, ~mcZmQ>ço {c{hcocr AmhoV. ñZoh~§Y `m _{hcm§À`m H$m`©H«$_mV gm{hpË`H$ crcmVmB© Jmoio `m§À`mda EH$ ldUr` ê$nH$ {VZo gmXa Ho$co Amho. {VÀ`mVcm AmUIr EH$ JwU åhUOo Vr CÎm_ H$sV©ZH$ma Amho. e¥§JoarÀ`m e§H$amMm`mªÀ`m hñVo H$sV©Z dmMñnVr åhUyZ {VMm Jm¡ad H$aÊ`mV Amcm Amho. nwUo, _w§~B©, ZmJnya, MoÞB© `oWo {VMr H$sV©Zgodm Pmcr Amho. Jmo\$ {dUy hm {ÛnmÌr` H$m`©H«$_ A§OyVmB© {VÀ`m coH$s~amo~a åhUOo {edmZr H$èhmS>H$a~amo~a H$aVo. "amUrcm cmJc§` Iyi' `m {VÀ`m ZmQ>H$mMm {X„r `oWo Am§Vaamï´>r` ~mcZmQ>ç _hmoËgdmV gh^mJ hmoVm. H$cm{nZrÀ`m ~mc ì`{º$_Ëd {dH$mg {e{~amMm nm`m A§OwVmB©ZoM KmVcm Amho. gcJ 12 df} AË`§V Zm{dÝ`nyU© arVrZo

hmVmoQ>r hr A§OwVmBªMr à_wI JwUd¡{eîQ>ço AmhoV. A§OyVmB©Zo ~r.E. (B§p½ce), nÌH$m[aVoMr nXdr, g§JrV {demaX, g§JrV Ac§H$ma d E_.E. g§JrV `m nXì`m {_i{dë`m AmhoV. chmZnUmnmgyZ KamVM {Vcm A{^Z`mMo ~miH$Sy> {_imco. H$cm{nZr_Ü`oM {VÀ`m H$cmjoÌmVë`m H$maH$sXucm gwédmV Pmcr. lrYa amOJwé `m§À`m {eewa§OZ_YyZ Z aS>Umar amOH$Ý`m `m ZmQ>H$mVyZ A§OwVmB©Zo a§J^y_rda àdoe Ho$cm. Ë`mZ§Va {d{dY ~mcZmQ>çmVyZ ^y{_H$m Ho$ë`m. _hm{dÚmc`rZ OrdZmV g.n. _hm{dÚmc`mVyZ nwéfamd _Yrc ~mc{dYdoÀ`m ^y{_Ho$~Ôc nwéfmoÎm_ H$a§S>H$gma»`m à{Vð>oÀ`m g_Oë`m OmUmè`m ñnY}V A{^Z` d {X½Xe©ZmMo nm[aVmo{fH$ {VZo {_i{dco. H$cm{nZrV\}$ A§OyVmB©Zo H$m_Jma H$ë`mUÀ`m ñnY}V AIoaMm gdmc, coHw$ao CX§S> PmcrgmR>r am¡ß`nXH$, gy`m©Mr {n„ogmR>r _amR>r d qhXr `m XmoÝhr ^mfm§_Ü`o am¡ß`nXH$, nVr Joco J§ H$mR>odmS>r `m ZmQ>H$mgmR>r am¡ß`nXH$, Ny> _§Va, ~moc ~m~r ~moc, YÝ` Vo Jm`Zr H$im `m

V§~mIy{damoYr {XZ nmim, Vm|S>mMo Amamo½` gm§^mim! AS>MU, \w$â\w$gm§Mm H$H©$amoJ, Ago J§^ra n[aUm_ g§^dVmV. ^maVmV {ó`m§Mo Yw_«nmZ gam©g Zgco Var Cƒ^«y g_mOmV AmVm {Xgy cmJco Amho d {~S>r H$m_Jma {ó`m§_Ü`o {~S>r Yy_«nmZ ì`gZ OmUdVo. VgoM Zdam {gJmaoQ> AmoT>VmZm ImocrV gmR>cocm Yya {VÀ`mgmR>r Positive Smoking _wio YmoH$mXm`H$ hmoVmo. `mMm n[aUm_ d§Ü`Ëd, J^©nmV, H$_r dOZmMo _yc OÝ_mcm `oUo AWdm J^m©e`mV A^©H$mMm _¥Ë`whr hmoD$ eH$Vmo. {~S>r hr Jar~mMr V§~mIy dmnamMr nÕVr Amho. V|Xy nmZm_Ü`o {ZH¥$ï> XOm©Mr V§~mIy ^acocr AgVo. d Ë`mcm N>moQ>m Xmoam ~m§YyZ R>odcocm AgVmo. {~S>r hr {gJmaoQ>nojm H$_r cm§~rMr AgVo. {~S>r OiVmZm nmZmMo Oicoco H$U d V§~mIyMo Oicoco H$U AgVmV. V§~mIy åhUOoXoIrc V§~mIyÀ`m PmS>mMr dmicocr nmZoM AgVmV. {~S>r hr {gJmaoQ>nojm H$_r cm§~rMr AgVo. na§Vw EH$m doir EH$m nmR>monmR> 2/3/4 {~S>çm AmoT>ë`m OmVmV Ë`m_wio {~S>rhr {gJmaoQ>EdT>rM YmoH$mXm`H$ Amho. Ywa{da{hV V§~mIy_Ü`o OXm© hr ImÊ`mMr V§~mIy S>mì`m hmVmV KoD$Z Ë`mV WmoS>m MwZm {_giyZ COì`m hmVmÀ`m ~moQ>mZo ~marH$ Ho$cr OmVo d Ë`mMr EH$ Jmoir H$ê$Z Vr Jmc d O~S>çmÀ`m ~MŠ`mV R>odcr OmVo. Ë`mVrc MwÝ`m_wio Vm|S>mÀ`m A§VaËdMoMm Xmh hmoVmo. Ë`m noer _aVmV d Ë`m OmJr OI_ hmoVo. Ë`mVyZ V§~mIyVrc {ZH$moQ>rZ d BVa H$H©$amoJOÝ` nXmW© emofco OmVmV. XaamoO Ë`mM {R>H$mUr {XdgmVco ~aoM Vmg ho {_lU Agë`mZo Ë`m OmJr nm§T>am MÅ>m V`ma hmoVmo. (Leukoplakia) øm OmJr H$Yrhr XwIV Zmhr. Ë`m_wio Ë`m

ì`º$scm `mMr OmUrd hmoV Zmhr. `mM OmJr nwZ:nwÝhm A§VñËdMoÀ`m Xmhm_wio Z¡g{J©H$ noet_Ü`o ~Xc hmoD$Z AZ¡g{J©H$ H$H©$amoJmÀ`m noet_Ü`o ê$nm§Va hmoVo d Ë`m§Mr PnmQ>çmZo dmT> hmoVo d VÁkm§À`m VnmgUrZ§Va Ë`m OmJÀ`m {deof VnmgUrZ§Va H$H©$amoJmMo {ZXmZ {Z{üV hmoVo. Yya{da{hV V§~mIy_Ü`o V§~mIyMr ~marH$ nmdS>a VnH$sa åhUyZ dmnacr OmVo. XmoZ ~moQ>m§À`m {M_Q>rV hr nmdS>a nH$Sy>Z Vr ZmH$nwS>rV gmoS>cr OmVo `mcmM VnH$sa AmoT>Uo Ago åhUVmV. VnH$sarMo H$U ZmH$mÀ`m Am§VaAmdaUmV emofco Joë`mZo Ë`m OmJr d gd© earamda Xwîn[aUm_ OmUdVmV. V§~mIy ^mOyZ {VMr {_lr V`ma Ho$cr OmVo. {VMm Cn`moJ XmVmcm cmdÊ`mgmR>r Ho$cm OmVmo. V§~mIyVrc {ZH$moQ>rZ d BVa H$H©$amoJOÝ` nXmW© emofco Joë`mZo Xwîn[aUm_ OmUdVmV d Ë`mZo {O^oMm H$H©$amoJ g§^dVmo. {_lrMr gd` nwéfm§nojm {ó`m§_Ü`o OmñV AmT>iVo. XmVmcm {_lr cmdyZ Vr VmgZ²Vmg VerM R>odcr OmVo. `mMo H$maU gm§{JVco OmVo H$s, Ë`m_wio CËgmh dmQ>Vmo d nmoQ> gm\$ hmoÊ`mgmR>r _XV hmoVo. na§Vw Ë`m§Zm {_lrÀ`m Xwîn[aUm_m§Mr H$ënZm ZgVo H$s AYm© Vmg V§~mIy Vm|S>mV AgUo ho 4 {gJmaoQ> AmoT>Ê`mBVHo$ YmoH$mXm`H$ Amho. `m V§~mIyV 25 H$H©$amoJ CX²^dÊ`mMr nmÌVm Agcoco Ho${_H$ëg AgVmV. AmoR>, Vm|S>mMr Am§VaËdMm, {haS>çm, Jmc, Or^ `m§À`m H$H©$amoJmMr eŠ`Vm nÞmg nQ>rZo dmT>Vo. ZìdX Q>¸o$ Vm|S>mMo H$H©$amoJ V§~mIy godZmZo AWdm Yya{da{hV V§~mIy dmnamZo hmoVmV. _hmamï´>mV H$moëhmnya {OëømVrc

{ZnmUr d AmOy~mOyÀ`m n[agamV V§~mIy {nH$Vo. Va gmocmnya d Zm{eH$ {OëømVrc H$mhr ^mJmV {~S>r H$m_JmadJ© _moR>çm à_mUmV {~S>çm diÊ`mMo H$m_ H$aVmV. `m ^mJmV ì`dgm`mMm ^mJ åhUyZ V§~mIyer g§nH©$ Amë`mZo d n`m©`mZo ì`gZ cmJë`mZo V§~mIyMo Xwîn[aUm_ OmñV OmUdVmV. V§~mIyMo Xwîn[aUm_ 1. XmVmcm OI_m d AmoaIS>o CR>VmV. 2. {haS>çm§Zm OI_m hmoVmV. 3. XmV {H$S>Ê`mg gwédmV hmoVo. 4. Vm|S>mcm dmg `oVmo. XmVm§Mm a§J ~XcVmo. 5. {ZH$mo{Q>ZMo ì`gZ cmJVo. 6. ì`º$sMr Md d dmg g_OÊ`mMr g§doXZm H$_r hmoVo. ImaQ>/JmoS> nXmW© OmñV Im„o OmVmV. Aem arVrZo ImÊ`mÀ`m dmB©Q> gd`r cmJVmV. 7. Vm|S>, Or^, Kgm, ñda`§Ì d AÞZ{cH$m `m§Mm H$H©$amoJ hmoÊ`mMr eŠ`Vm dmT>Vo. `m H$mimVrc YmoŠ`mMr cjUo 1. Vm|S>mVrc AmVë`m ^mJmg OI_ hmoVo Vr ~ar hmoV Zmhr d Ë`mVyZ ghO aº$ómd hmoVmo. 2. Vm|S>mVrc AmVë`m ^mJmV nm§T>am MÅ>m AWdm N>moQ>r JmR> `oVo. 3. KemMm {dH$ma hmoVmo, Vmo XrK©H$mi {Q>H$Vmo. 4. MmdÊ`mg d {JiÊ`mg Ìmg hmoVmo. 5. {O^oÀ`m d O~S>çmÀ`m hmcMmcr _`m©{XV hmoVmV. 6. KemV H$mhrVar Amho Aer OmUrd hmoVo. Vm|S>mÀ`m H$moUË`mhr ^mJmV XwIVo Amho Aer ^mdZm ¹${MVM AgVo. `mgmR>r {Z`{_VnUo XmVmMr d Vm|S>mVrc gd© BVa Ad`dm§Mr VnmgUr doimodoir H$aUo JaOoMo Amho.

A§~a

8

A§OyVmB©Zo {e{~amMo g§MmcZ Ho$co. aoer_JmR>r `m {MÌnQ>mV {VZo ^y{_H$m Ho$cr Amho. {h_mc`mMr gmdcr `m ZmQ>H$mÀ`m A{^Z`mgmR>r {Vcm a{gH$àojH$m§Zr _ZmnmgyZ XmX {Xcr Amho. nwÊ`mÀ`m Eg.EZ.S>r.Q>r. {dÚmnrR>mV gwJ_ g§JrV à_mUnÌ à{ejUmÀ`m AmIUrnmgyZ {eH$dÊ`mn`ªV A§OwVmB©Mm gh^mJ Amho. XmoZeohÿZ A{YH$ _{hcm§Zm {VZo g§JrVmMo à{ejU {Xco Amho. Ë`m§Zm ñQ>oOda Jm`ZmgmR>r àmoËgm{hV Ho$co Amho. nwÊ`mÀ`m {gå~m°`{gg B§Q>aZ°eZc ñHy$c `oWo Vr H|${~«O {dÚmnrR>mMr _mÝ`Vmàmá ZmQ>ç{e{jH$m åhUyZ H$m_ H$aVo Amho. A§OyVmB©À`m `m gJù`m H$maH$sXuMm {dMma Ho$ë`mg EH$ cjmV `oVo H$s coIZ, {X½Xe©Z, A{^Z`, Jm`Z, g§JrV, à{ejU `m gJù`mM AmKmS>çm§da A§OyVmB©Mo H$m_ g§ñ_aUr` Pmco Amho. ñdV:H$S>o AgUmè`m `m JwUm§~amo~aM Xwgè`mcm KS>{dUo, {eH${dUo hm ghgm Z {XgUmam _hÎdmMm JwUhr {VÀ`mH$S>o Amho. Jocr 15 df} Vr nmM dfm©À`m {M_waS>rnmgyZ 65 dfm©À`m AmOtn`ªV gJù`m§Zm gwJ_ d emór` g§JrVmMo _mJ©Xe©Z H$arV Amho. ZmQ>çgodoÀ`m A§OwVmB©À`m H$m_mMm Jm¡ad hmoVmo` hr Amåhm a{gH$m§gmR>r Jm¡admMr Jmoï> Amho. V§~mIyÀ`m dmnamZo XmV, {haS>çm d Vm|S>mVrc Ad`dm§da n[aUm_ OmUdVmV. aº$dm{hÝ`m AmHw§$MZ nmdë`mZo Ad`dm§Mm aº$nwadR>m H$_r hmoVmo d Ë`m_wio Wm°å~mo A§Om`{Q>g Am~crQ>aÝg (TAO), Cƒ aº$Xm~, öX`{dH$ma Ago AZoH$ AmOma CX²^dVmV d Ë`mMo à_mU 10 cmImn`ªV dmT>coco Amho d 2025 gmcmn`ªV Ë`mV 5 nQ> dmT> Ano{jV Amho. Ago ^maVr` d¡ÚH$s` g§emoYZ n[afXoMo åhUUo Amho. BVa H$maUmV A`mo½` OrdZe¡cr d n`m©daU àXyfU hr XmoZ _hÎdmMr H$maUo AmhoV. g§emoYZmV Ago {ZXe©Zmg Amco Amho H$s Xadfu V§~mIy_wio 10 cmImnojm OmñV _¥Ë`w g§^dVmV. V§~mIy ImÊ`mMr gd` AJXr chmZ d`mV cmJVo, Ooìhm KamVrc ì`º$sMo AWdm {_ÌmMo AZwH$aU Ho$co OmVo. Voìhm Xwîn[aUm_m§Mr OmUrd hr ZgVo. gwédmVrcm J§_V åhUyZ dmnaVmV. Ë`mZ§Va Ë`mMr gd` cmJVo. Ë`mZ§Va gd`rMo ê$nm§Va ì`gZmV hmoVo d H$mcm§VamZo Vr ì`gZmYrZVm hmoVo d Á`mdoir `mMo Xwîn[aUm_ {Xgm`cm cmJVmV Voìhm n[apñWVr hmVm~mhoa Jococr AgVo. H$H©$amoJmMr JmR> VnmgyZ {ZXmZ n¸o$ Ho$coco AgVo. H$H©$amoJmMr JmR> VnmgyZ {ZXmZ n¸o$ Pmcoco AgVo d Vo H$mTy>Z Q>mH$ë`m{edm` JË`§Va ZgVo. Ë`m_wio ^mdr H$mimV AZoH$ AS>MUr CX²^dy eH$VmV. `mgmR>r V§~mIy ImUoM Q>mico Va Xadfu ^maVmV 1 cmI Ord dmMdUo eŠ` Amho. `mgmR>r V§~mIy {damoYr {XZ 31 _o `m {Xder nmicm OmVmo. S>m°. ew^Xm Eg. OmdS>oH$a, àmMm`m© S>m°. gwaoe OmdS>oH$a, àmÜ`mnH$ amoJ à{V~§YH$ d gm_m{OH$ Am¡fY d¡ÚH$emó {d^mJ E_.Am`.E_.B©.Ama. d¡ÚH$s` _hm{dÚmc`, VioJmd Xm^mS>o


eãXH$moS>o - ^{dî`

3 OyZ 2012

eãXH$moS>o H«$. 104 1

2

3

4

6

7

8

9

eãXH$moS>o H«$. 104 5

10

11

12 13

14

15

16 17

18

19

eãXH$moS>o H«$. 103 Mo CÎma 1

2

3

Zm

H$

J

i

nw

6

4

S>r 7

10

eo 8

H$

H$m 9

{n

cm

f

ð>r

11

H$

O

M 12

M 15

5

Z 16

_r

Q> 13

14

H$m

_

H$

ar

ar

H$

V

a

[a

17

Z

~m

AmS>do eãX 1) H$mR>, Vra 4) nO©Ý`H$mi 6) ~¡cmMo AmoaS>Uo 8) doXZm 9) amoJnarjm 11) Zdam, XmXcm 12) q^VrdaMm MwH$MwH$Umam àmUr 13) YJYJrV amI/Yyi 14) _wpñc_ am_^º$ gmYw 16) aoVr, Mwam 17) XoemQ>Z, naXoeg§Mma 18) _m`miw, __Vmiw 19) nmoË`mMm VwH$S>m, JmoUnmQ> C^o eãX 1) jwÐ Xm{JZo, Ë`m§Mo gwQ>o ^mJ 2) lr\$i 3) nm¡{U©_m 4) VoOñdr, gVoO 5) _cB© 7) ór 10) {dnarV aMZm, Aì`dñWm 11) ^w§Jm, ^modam 12) chmZ ~mimMm _wH$m 13) gdS>, [aH$m_nU 15) A^Ð, {H$igdmUm 16) _mdm

18

V

am

19

Oy 20

21

22

Y

23

á

ho

dm

24

Xm

X

_of : ~wY, Jwé, ewH«$, e{Z Am{U ZonÀ`yZ H$m`m©V `e XoUmao AmhoV. a{d, amhÿ, Ho$Vy A{Zï> \$cXm`r AmhoV. ZmoH$ar, CÚmoJ Am{U ì`dgm`mV àJVr H$aVm `oB©c. Am{W©H$ AmdH$ Mm§Jcr amhrc. OwZr `oUr dgyc hmoVrc. J¥hgm¡»` g_mYmZH$maH$ amhrc. CîUVoMo AmOma dmT>Vrc. AZwHy$c {Xdg 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 27, 28 OyZ, à{VHy$c {Xdg 5, 14, 15, 16, 22, 23 d¥f^ : hf©c Am{U ZonÀ`yZ ew^ \$cXm`r AgyZ BVa J«h g§{_l \$cXm`r AmhoV. ZmoH$arV {deof dmVmdaU amhrc. CÚmoJY§Xm, ì`dgm`mV A{YH$ OmoIr_ VyV© ZH$mo. J¥hgm¡»` ~oVmMoM Amho. KamMo àý A{YH$ ÌmgXm`H$ hmoVrc. KamVrc Á`oð> ì`º$s¨Mm g„m _mocmMm R>aoc. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 29, 30 OyZ AZwHy$c. 5, 6, 14, 15, 16, 24, 25 OyZ à{VHy$c. {_WwZ : _§Ji, amhÿ Am{U hf©c àJVr H$aUmao AmhoV. ~wY, Jwé, ewH«$, eZr Am{U adr ÌmgXm`H$ g§^dVmV. Amamo½` gm§^mim. CîUVoMo {dH$ma A{YH$ ~imdVrc. Amáoï> d {_Ì_§S>itMo gm¡»` cm^oc. {ejUmH$S>o A{YH$ cj XoÊ`mMr JaO Amho. Am{W©H$ AmdH$ R>rH$ amhrc. H$moQ>©H$MoarÀ`m H$m_mV An`e g§^dVo. 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 OyZ AZwHy$c, 7, 8, 9, 17, 18, 27 à{VHy$c

am

a

O

gmám{hH$

Amncr n¥Ïdr hm gy`©_mcoVrc EH$ J«h Amho. {VÀ`m nmR>rdarc Xoe, cmoH$g§»`m, ^mfm, joÌ\$i, amOYmZr BË`mXr _m{hVr àË`oH$mZo g_OyZ ¿`m`cm hdr. "n¥ÏdrMo A§Va§J' `m gXamV hr _m{hVr H«$_e: à{gÕ H$arV AmhmoV. - g§nmXH$ 159) MrZ joÌ\$i : 9,327400 Mm¡.{H$_r. cmoH$g§»`m : 1,306,313,812 amOYmZr : ~rqOJ H$m`m©c`rZ ^mfm : Mm`ZrO McZ : `wAmZ AZoH$ eVHo$ MrZZo {dkmZ d H$cm `m emIm§Mo OJmda ZoV¥Ëd Ho$co. na§Vw 19 d 20 ì`m eVH$mV MrZ_Ü`o H$mhr H$mi Ag§Vmof ngacm. 1976 _Ü`o _mD$ PoS>m±J `m§À`m _¥Ë`yZ§Va nwÝhm EH$Xm MrZZo Am{W©H$ joÌmV Amnco dM©ñd {gÕ H$ê$Z OJmV Amncm R>gm C_Q>{dcm.

160) V¡dmZ joÌ\$i : 36175 Mm¡.{H$_r. cmoH$g§»`m : 22,894, 384 amOYmZr : V¡noB© H$m`m©c`rZ ^mfm : Mm`ZrO McZ : ZdrZ V¡dmZr S>m°ca V¡dmZ `m XoemV BcoŠQ´>m°{ZH$ ({dOoda MmcUmar CnH$aUo) `m§Mo _moR>_moR>o H$maImZo AmhoV. VgoM g§JUH$ d V§ÌkmZm_Ü`ogwÕm `m XoemMm daMm H«$_m§H$ cmJVmo. MrZnmgyZ \$º$ 150 {H$_r A§Vamda _oZc°ÝS> Mm`ZmÀ`m Odi hm Xoe Amho.

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>i,

131 ñdßZnyVu, amd H$m°cZr ZWw^mD$ ^oJS>o emioOdi VioJmd Xm^mS>o 410506 _mo~mB©c : 9764900148

VioJmd Xm^mS>o 410506

g§^dVo. Yra gmoSy> ZH$m. ZmoH$ar, ì`dgm`mV A{YH$ H$ï> H$aÊ`mMr JaO Amho. O~m~Xmar dmT>oc. ZdrZ joÌmVrc nXmn©U `e XoB©c. Amamo½` Mm§Jco amhrc. J¥hgm¡»` ~oVmMoM Amho. 3, 4, 10, 11, 20, 21, 22, 23 OyZ AZwHy$c. 5, 6, 14, 15, 24, 25 OyZ à{VHy$c. Vyi : _§Ji Am{U hf©c gm¡»`mV dmT> H$aUmao AgyZ BVa J«h ÌmgXm`H$

am_M§Ð ~mJXao, E_.E.E_.ES>. Á`mo{Vf {demaX, Á`mo{Vf n§{S>V dmñVw^yfU, dmñVy {demaX a_c n§{S>V, g{Q>©\$mB©S> S>mD$Pa 8 A, XÎm ghH$mar J¥haMZm, Zm§JaJmd, cmoUmdim \$moZ : (02114) 270424 _mo~mB©c : 9423578908 AmhoV. H$moQ>©-H$MoarMr H$m_o VyV© cm§~Urda Q>mH$m. {dÚmWudJm©Zo A{YH$ Aä`mgmH$S>o cj Úmdo. dmB©Q> g§JV, ì`gZmnmgyZ Xya amhmdo. ZmoH$aXma dJm©Zo VyV© H$m_mda cj H|${ÐV H$amdo d _m¡Z nmimdo. ñnï>dºo$nUm Amdí`H$ R>aoc. 5, 6, 14, 15, 22,

9

n¥ÏdrMo A§Va§J 84

_§S>imMr nm{jH$ g^m ewH«$dma {XZm§H$ 8/5/2012 amoOr gm`§H$mir 5.30 dmOVm Am`mo{OV Ho$cr Amho. g^og ñdm. gmdaH$a O`§Vr gámhmÀ`m {Z{_ÎmmZo g§Ord gwio `m§Mo ì`m»`mZ hmoUma Amho. H¥$n`m gdmªZr cm^ ¿`mdm.

Vw_Mo J«h _m{gH$ amer^{dî` (OyZ 2012) Am_Mm A§XmO ABCDEFGHIJKL H$H©$ : a{d, ~wY, Jwé, ewH«$, eZr Am{U Ho$Vy AZwHy$c AmhoV. BVa J«h à{VHy$cVm Xe©{dVmV. CÚmoJY§Xm, ì`dgm`mV àJVr hmoB©c. Am{W©H$ àmár dmT>oc. {dÚmWu dJm©cm {dÚmä`mgmV cú` JmR>Uo gmono hmoB©c. ñnYm© narjmV `e g§^dVo. Ym{_©H$ H$m_mV _Z a_oc. IM© dmT>oc. 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28 OyZ AZwHy$c. 1, 2, 10, 11, 20, 21, 29, 30 OyZ AZwHy$c. qgh : a{d, Ho$Vy ew^ \$cXm`r AmhoV. _§Ji, eZr d amhÿ Aew^ \$cXm`r g§^dVmV. Amamo½`mMr H$miOr ¿`m. CîUVoMm Ìmg OmUdoc. gm_m{OH$ H$m`m©V `e g§^dVo. H$m_mMm VmU dmT>oc. Ka, ñWmdamMo ì`dhma hmoVrc. Á`oð> d VÁk ì`º$s¨Mm g„m ¿`m. Am{W©H$ AmdH$ g_mYmZH$maH$ amhrc. IM© H$_r H$am. 1, 2, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 29 OyZ AZwHy$c. 3, 4, 12, 13, 22, 23 OyZ à{VHy$c H$Ý`m : a{d, ~wY, Jwé, ewH«$ d amhÿ `e XoUmao AmhoV. _§Ji d eZr AS>MUr {Z_m©U H$aUmao AmhoV. AS>MUt_Ü`o dmT>

A§~a

23 AZwHy$c. 7, 8, 17, 18, 27, 28 OyZ à{VHy$c. d¥{üH$ : _§Ji, ~wY, Jwé Am{U ewH«$ AZwHy$c AmhoV. amhÿ d ZonÀ`yZ ÌmgXm`H$ AmhoV. J¥hgm¡»` Mm§Jco amhrc. OmoS>rXmamH$Sy>Z Mm§Jcr gmW {_ioc. àdmg, `mÌm KS>Vrc. IM© A{YH$ hmoB©c. dmhZgm¡»` Mm§Jco amhrc. Amamo½`mMr H$miOr ¿`m. {dÚmÏ`mªZm H$ï>gmÜ` `e g§^dVo. 7, 8, 14, 15, 16, 24, 25 OyZ AZwHy$c. 1, 2, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 OyZ à{VHy$c YZy : a{d, eZr, Ho$Vy Am{U ZonÀ`yZ H$m`m©V `e XoUmao AmhoV. BVa J«h g§{_l \$cXm`r g§^dVmV. ZmoH$arV Agcoë`m§Zm AZwHy$cVm amhrc. ZdrZ ZmoH$arMr g§Yr {_ioc. ~Xcr, ~T>VrMo `moJ AmhoV. Am{W©H$ AmdH$ Mm§Jcr amhrc. AMmZH$ YZàmár g§^dVo. CÚmoJì`dgm`mH$S>o A{YH$ cj Úm. Amamo½` gm§^mim. 1, 2, 10, 11, 17, 18, 27, 28 OyZ AZwH$c. 3, 4, 12, 13, 25, 26 OyZ à{VHy$c. _H$a : ~wY, Jwé, ewH«$, amhÿ gmW XoUmao AmhoV. _§Ji d ZonÀ`yZ AS>MUr

{Z_m©U H$aUmao AmhoV. g§VVrÀ`m {dH$mgmgmR>r cj Úm. Amamo½` gwYmaoc. Am{W©H$ AmdH$ Mm§Jcr amhrc. XodY_©, Ym{_©H$ H$m_mH$S>o Xwc©j g§^dVo. ñWmda, BñQ>oQ>rMo àý ÌmgXm`H$ R>aVrc. àdmgmV AZwHy$cVm amhrc. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 20, 21, 22, 30 OyZ AZwHy$c. 5, 6, 14, 15, 25, 26 OyZ à{VHy$c. Hw§$^ : amhÿ \$º$ ew^ \$cXm`H$ AgyZ BVa J«h A{Zï> \$cXm`r AmhoV. {_Ì-_¡{ÌUr, Amáoï> `m§À`mer gwg§dmX dmT>dm. \$ma \$Q>Hy$Z dmJUo ÌmgXm`H$ g§^dVo. ZmoH$arV AZwHy$cVm Amho. Am{W©H$ AmdH$ Mm§Jcr amhrc Var AZmdí`H$ IM© Q>mim. Jw§VdUyH$ \$m`ÚmMr R>aoc. {dÚmWu dJm©cm à{VHy$cVm amhrc. 3, 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 OyZ AZwHy$c. 7, 8, 17, 18, 27, 28 OyZ à{VHy$c. _rZ : a{d, _§Ji, Ho$Vy CËgmh dmT>{dUmao AmhoV. ZdrZ H$m_o ZdrZ ì`dhmamg AZwHy$cVm Amho. ZmoH$arÀ`m emoYmV Agcoë`m§Zm ZmoH$ar {_ioc. Ðì`àmár Mm§Jcr amhrc. J¥hgm¡»` Mm§Jco amhrc. àdmgmMo `moJ g§^dVmV. dmhZgm¡»` Mm§Jco amhrc. ì`mnma ì`dgm`mV cm^. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 25, 26 OyZ AZwHy$c. 1, 2, 10, 11, 20, 21, 29, 30 OyZ à{VHy$c. Ÿ&& ew^§ ^dVwŸ&&


kmZm§~a

3 OyZ 2012

A§~a

10

l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

k

gmám{hH$

l

g§V gmonmZXodm§Mo M[aÌ, A^§J d BVa H$mì`aMZm 44 kmZoœam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ, gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVco Amho. ^mJdV Y_m©MmM n«Mma XmoKm§Zr Ho$cm. ^ŠVrMr ^mdZm, Zr{V_yë`o, cmoH$m§V éOdcr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amncm g§Xoe nga{dcm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$cr Agcr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^ŠVrMmM àgma Ho$cm. Ë`m§Zr kmZoœam§À`m H$m`m©cm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$co. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^ŠVrda A{YH$ Amho. na_oœaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVco. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©œa^ŠV H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO `m§Zr _Zwî` OrdZ gmW©H$s cmJmdo `mgmR>r ~hþ_moc dMZm§Mm A_¥V dfm©d Ho$cm. Ë`m§Zr doimodoir Ho$coë`m n«dMZm§Mm g§J«h lr. JmoqdXamd JmoIco `m§Zr nwñVH$ ê$nmZo à{gÕ Ho$cm Amho. `m nwñVH$mcm àñVmdZm XoVmZm gwà{gÕ VÎdqMVH$ lr. Ho$. {d. ~ocgao `m§Zr åhQ>co Amho H$s, ""Zm_m_Ü`o JwéH¥$nm d ^JdËH¥$nm `m§Mm g_mdoe hmoVmo. Zm_ {Zü`mZo ¿`mdo nU ào_mZo ¿`mdo. {Z`_mZo ¿`mdo nU _ZmnmgyZ ¿`mdo. CËgmhmZo ¿`mdo nU {MH$mQ>rZo ¿`mdo. Zm_mcm ZrVrMr, gXmMaUmMr d H$V©ì`mMr OmoS> Úmdr. Agm Yra Yê$Z Zm_mMm Aä`mg H$aUmamg AmO Zm CÚm gmjmËH$ma Pmë`m{edm` amhUma Zmhr.'' A§~aÀ`m dmMH$m§gmR>r àdMZm§Mr _m{cH$m à{gÕ H$arV AmhoV.

- g§nmXH$

{d^mJ 6 dm : Jwé_{h_m d {Zd¥ÎmrZmWH¥$noZo cm^cocr pñWVr 39. _ZmMm {ddoH$ pñWa Ho$cm Vy§ nU ho gÎmm _rnUVmŸ& Xo{Ico Ad{MVm VwO harŸ&&1Ÿ&& Vy§ nU ho Omco _r nU JocoŸ& g_m{Y Caco Zm_ EH$Ÿ&&2Ÿ&& gmYH$m ~mYH$ Zm_ ho ì`mnH$Ÿ& _ZmMm {ddoH$ pñWa Ho$cmŸ&&3Ÿ&& gmonmZ åhUo {Zd¥{Îm _mPm JwéŸ& {ZYmZ gX²Jwé XmI{dcoŸ&&4Ÿ&& ^mdmW© Xod doJim d _r nU H$moUrVar Amho Ago _mZV AgVm, AMmZH$ EH$Xm XodmMo Xe©Z KS>co. _J _rnU OmD$Z, Xodmer EH$ê$n Pmcmo. XodmMo Zm_ KoV KoV g_mYr AdñWm àmá Pmcr. Vmo EH$M Cacm. _rnUm hm gmYH$mcm ~mYH$ AgVmo. Iao Va gd©ì`mnH$ Vmo EH$M Amho. Zm_ KoV KoV _Zmcm {ddoH$mZo Ë`mVM pñWa Ho$co. gmonmZXod åhUVmV _mPm gX²Jwé {Zd¥{ÎmZmW `m§Zr _cm Aj` R>odm XmIdyZ {Xcm. {ddaU gJir _mUgo, _r, _mPm g§gma, _mPm

n[adma, `mV X§J AgVmV. Xod åhUyZ H$moUr EH$ gÎmm Amho Ago H$mhr OU

S>m°. ho_M§§Ð X. H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ : (020) 24250427 _mZVmVhr. na§Vw gmYZm Am{U JwéH¥$nm `m§À`m_wio Ho$ìhmVar, hr OmUrd hmoVo H$s, Iao Va gd© H$mhr XodmÀ`m EH$mM gÎmoda MmcVo Amho. AmnUhr H$moUr doJio Zmhr. na§Vw hr OmUrd pñWa ìhm`cm hdr. Ë`mgmR>r ì`dhmamVhr dmJVmZm {ddoH$ OmJ¥V Agm`cm hdm. gVV Zm_ñ_aU H$arV am{hë`mZo, gJir H$m_o H$arV AgVmZmhr {ddoH$ OmJ¥V Agë`mda, Zm_ñ_aU Mmcy Agë`mda Vr ghOg_mYr àmá hmoD$ eH$Vo. XodM gd© H$mhr Amho d Ë`mÀ`mdaM gd© H$mhr MmcVo d Vmo _yi R>odm Amho ho ^JdX²JrVoÀ`m Zdì`m AÜ`m`mVrc 18ì`m ûcmoH$mV \$ma CÎm_ arVrZo ^Jd§Vm§Zr ñdV:M gm§{JVco Amho. Vmo ûcmoH$ Agm -

"J{V^©Vm© à^w: gmjr {Zdmg: eaU§ gwöV²Ÿ& à^d: àc`: ñWmZ§ {ZYmZ§ ~rO_ì``_²Ÿ&&' `m ûcmoH$mMm AW© Ü`mZmV KoD$Z Ë`mda _ZZ H$am`cm hdo. gmonmZXodrV `m ûcmoH$mMo ê$nm§Va gmonmZXodm§Zr Ago Ho$co Amho "_r J{V Am{U nmofHw$Ÿ& g_ñVmMm gma^yV EHw$Ÿ& Am{U A{Yð>mZ ajHw$Ÿ& loð> Vmo _rŸ&& CËn{Îm ài`ñWmZŸ& _rM gdmªMo H$maUŸ& ~rO Aì`` OmUŸ& _rM AgoŸ&&920, 21Ÿ&& Voìhm gd©OU eodQ>r {OWo OmVmV, OoWyZ CËnÞ hmoVmV, Omo gdmªMm AmYma Amho, Á`mÀ`mH$Sy>Z gdmªMoM nmofU hmoVo, Omo A{dZmer, ì`` Z hmoUmam Agm R>odm Agcocm Vmo g_W© Xod, Ë`mMmM AmnU A§e, Ë`mÀ`mM Om{UdoV AmnU gVV am{hcmo, Va Amnë`mcm H$emMrM qMVm Z H$aVm, `m ^dgmJamVyZ nma hmoVm `oB©c hmM g§Xoe darc A^§JmVyZ AmnU KoVcm nm{hOo.

16

ao _Zm VwPm a§J AmJim _mUgmMo Am`wî` hm \$ma Hw$VyhcmMm {df` Amho. {deofV: _mZdr _ZmMm A§VM cmJV Zmhr. _mUyg AZw^dmVyZ, g§ñH$mamVyZ KS>V OmVmo ho Iao! na§Vw _mUgm§Mr àM§S> {d{dYVm gmVË`mZo AZw^dmg `oV AgVo. H$Yr Z¡amí` Va H$Yr CËgmh! hm Amem-{ZameoMm Ioi _mUgmÀ`m OrdZmV {Za§Va Mmcy AgVmo. AemM AZw^dm§da AmYm[aV à{gÕ dºo$, coIH$ S>m°. em{iJ«m_ ^§S>mar `m§Mr coI_mcm à{gÕ H$arV AmhmoV.

"ñd`§{gÕ AYmª{JZr' S>m°. gm¡. {dO`m ^§S>mar (^mJ 4) Hw$R>oVar Agm {dœmg dmQ>Vmo H$s Vr Am_À`m OdiM Amho. hm {dMma _ZmV `oVmo Am{U _aJi PQ>Hy$Z _r nwÝhm H$m_mcm cmJVmo. gd© gmo`tZr `wº$ Ago S>m`¾mopñQ>H$ g|Q>a Agmdo Aer {VMr BÀN>m hmoVr. {VMo Vo ñdßZ nyU© hmoÊ`mMr doi Odi Amcr Amho. _§{Pc {_co Zm {_co BgH$m _wPo J_ Zhr _§{Pco H$m{\$co _| _oar OwñVO°y§ Vmo h¡Ÿ&

_cm Ü`o` àmá hmoB©c H$s Zmhr ho _m{hVr Zmhr nU Ü`o`màVr OmUmè`m g_yhmV _r Amho `mVM gJi§ H$mhr Amc§. `mà_mUo AmÎmm {dO`m Am_À`mV Zgcr Var {VMr Xm§S>Jr BÀN>meº$s gX¡d Am_À`m~amo~a Amho. _mPm ^mD$ amYoí`m_ Ë`mÀ`m ^m^rÀ`m AmOmanUmV Zoh_r {VÀ`m~amo~a Agm`Mm. cú_UmZo Oer grVm_mB©Mr godm Ho$cr Ver Ë`mZo Amnë`m ^m^rMr Ho$cr. Amnë`m Xram§da {dO`mZo g»»`m

S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©c - 9422365077 ^mdm§à_mUo ào_ Ho$co. {VÀ`m{df`r dmQ>Umar ^mdZm ^º$ H$aVmZm amYoí`m_ åhUVmo, "ào_mMm eãX, ñZohmMm ñne©, H$m¡VwH$mMr Wmn, _XVrMm hmV, Am_À`m ^m^r BVam§Mo Am`wî` ^mê$Z Q>mH$Vrc h_Img.' _mPo na_{_Ì coIH$ n«m. O`§V Omd}H$a `m§Zr {dO`m AmOmar AgVmZm Amnco aº$ XoD$Z {VMo àmU dmMdm`Mm à`ËZ Ho$cm. VoìhmnmgyZ {dO`mM Am{U Ë`m§Mo ^mdm-~{hUrgmaIo aº$mMo ZmVo

6. Zm_-ê$nmMm g§~§Y! Zm_ KoV AgVmZm ê$nmMo Ü`mZ Amdí`H$ Amho H$m? dmñV{dH$, Zm_ Am{U ê$n hr {^Þ ZmhrVM. nU Zm_ ho ê$nmÀ`m AmYrhr AgVo Am{U Z§Vahr CaVo. Zm_ ê$nmcm ì`mnyZ AgVo. am_ OÝ_mcm `oÊ`mnydu dmë_rH$s¨Zr am_m`U {c{hco, Am{U am_mZo _mJmhÿZ OÝ_ KoD$Z Ë`mV dU©Z Ho$ë`mà_mUo AmMaU H$ê$Z XmI{dco. åhUOo ê$n ApñVËdmV `oÊ`mnydu Zm_ hmoVo, Am{U ê$n Joë`mZ§Va AmOhr Zm_ {e„H$ Amho. XoeH$mcmÀ`m ncrH$S>o Oo H$m`_ {Q>H$Vo Vo gË` hmo`. àË`j AmH$mamcm Amcocr AZoH$ ê$no Zmhrer Pmcr Var Ë`m§Mo Zmd {Q>Hy$Z amhVo. åhUOo Zm_ ho XoeH$mcmÀ`m _`m©XoÀ`m ncrH$S>o AgVo; åhUOo Vo ê$nmnojm OmñV gË` AgVo. Oo gË` Amho Vo loð> AgcoM nm{hOo. Voìhm Zm_ KoUo hr Jmoï> _w»` Amho. Vo KoV AgVmZm ê$nmMohr Ü`mZ am{hco Va CÎm_M; nU Vo Vgo Z am{hco, Var Zm_ KoV AgVmZm ê$nmMo ñ_aU gyú_ê$nmZo AgVoM AgVo. g_Om, EH$m J¥hñWmÀ`m Kar am_ ZmdmMm JS>r Amho. Vmo J¥hñW "am_ am_' Agm On H$arV ~gcm Amho, nU Ë`mMo cj am_-ê$nmH$S>o Zmhr, _ZmV H$mhrVar XwgaoM {dMma Mmcy AmhoV. Aem doir Ë`mcm Oa EH$X_ {dMmaco H$s, "Vwåhr Hw$UmMo Zmd KoV AmhmV?' Va AWm©V "am_mMo', AgoM CÎma Vmo XoB©c. ho CÎma XoVmZm Ë`mÀ`m _ZmV "XmeaWr am_'

hrM ì`º$s AgUma. "am_ JS>r' hr ì`º$s ZgUma. `mMmM AW© Agm H$s, Zm_ KoV AgVmZm ê$nmMo Ü`mZ gyú_ê$nmZo AmV OmJ¥V AgVo. åhUyZM, ê$n Ü`mZr `oV Zmhr åhUyZ ASy>Z ~gy Z`o. Zm_ñ_aU H$aÊ`mMm AÅ>mhmg R>odmdm, Ë`mV gd© H$mhr `oVo. EImÚm _mUgmMr Am{U Amncr AmoiI Agoc Va n{hë`mZo Ë`mMo ê$n nwT>o `oVo Am{U Z§Va Zm_ `oVo. nU Amncr Ë`mMr AmoiI Zgoc, Am{U AmnU Ë`mcm ~{KVcocm Zgoc, Va Ë`mMo \$º$ Zmd `oVo. AmO Amnë`mcm ^Jd§VmMr AmoiI Zmhr, åhUyZ Ë`mMo ê$n _m{hVr Zmhr; na§Vw Amnë`mcm Ë`mMo Zm_ KoVm `oB©c. gÜ`mgwÕm, Ë`mMo Zm_ KoVmZm Ë`mMr AmR>dU Amnë`mc hmoVo hm Amncm AZw^d AmhoM. ^Jd§VmMo ê$n Var {Z{üV Hw$R>o Amho? EH$ am_ "H$mim' Va EH$ am_ "Jmoam' AgVmo; EH$ am_ "chmZ' Va EH$ "_moR>m' AgVmo; nU gd© ê$no EH$m am_mMrM AgVmV. ^Jd§V ñdV: Aê$n Amho; åhUyZ Oo ê$n AmnU Ë`mcm Úmdo VoM Ë`mMo ê$n AgVo. `mgmR>r AmnU H$moUË`mhr ê$nm_Ü`o Ë`mMo Ü`mZ Ho$co Var MmcVo. Zm_mVyZ AZ§V ê$no CËnÞ hmoVmV Am{U AIoa Ë`m_Ü`oM Vr crZ hmoVmV. åhUyZ ^Jd§VmMo Zm_ loð> Amho. ho Ë`mMo Zm_ Vwåhr AmdS>rZo, AI§S> ¿`m Am{U AmZ§XmV ahm.

V`ma Pmco. Ë`m XmoKm§Zrhr Amnmnë`m narZo ho ZmVo {Q>H$dÊ`mMm à`ËZ Ho$cm. Am_À`m XmoKm§À`m `m H$m_mV Am_À`m ñQ>m\$Mr _mocmMr _XV Amåhmcm {_imcr. amYm~mBªZr Ka gm§^mico. {ZVrZ, emo^m Am{U BVa ñQ>m\$Zo hm°pñnQ>c gm§^mico. {dO`mÀ`m AmOmanUmV Am_Mo ñdmñÏ` {~KSy> Z`o åhUyZ Vo nañna H$m_o nyU© H$am`Mo. `m gJù`m§{df`r H¥$VkVm dmQ>Vo. {dO`mMo _mÂ`m Am`wî`mVrc ñWmZ eãXmVrV Amho. {VÀ`m AmR>dUr Camer ~miJyZ nwT>rc Am`wî`mV _mJ©H«$_U H$am`Mo Amho. {Zame, Xw:Ir Pmcoco {Vcm H$YrM AmdS>m`Mo Zmhr. Ë`m_wio {VÀ`m BÀN>oà_mUoM Mm§Jco H$m`© H$aÊ`mV ñdV:cm PmoHy$Z Úm`Mo R>a{dco Amho.

H$mirO {nidQy>Z Q>mH$Umao {VMo ZgUo ghZ H$aÊ`mMr doi _mÂ`mda Amcr. Amnë`m AmOw~mOycm {H$Vrhr _mUgo Agcr Var Amnc§ _mUyg Zgë`mda Iyn [aH$m_nU OmUdVo. Vr Amåhmcm nmoaHo$ H$ê$Z Jocr. {VÀ`m AmR>dUr _mÌ XmQy>Z Amë`m AmhoV. AmR>dUtÀ`m `m {H$Zmè`mda _r EH$mH$s {Vcm gmX KmcV C^m Amho. _wctÀ`m ê$nmZo {VZo R>odcocm AZ_moc I{OZm OnÊ`mgmR>r! _Zmer _ZmMm Mmccocm hm g§dmX Iyn H$mhr {eH$dyZ Jocm Am{U `m hþahþaË`m gm§Odoir _ZmÀ`m _¡\$crVM _cm _ZmMo gya {_imco Am{U OJÊ`mMo H$maU gmnS>co.


_§WZ

3 OyZ 2012 _mÂ`m _hm{dÚmc`mVc§ _mP§ Am°{\$g. gmYmaU gH$mir 11n`ªV, cmoH$c coQ> Agë`mg 11.30 n`ªV Am°{\$gcm nmohmoMVmo. Z§Va Zoh_rÀ`m H$m_H$mOmg àma§^ hmoVmo. éQ>rZ dH©$, n[anÌHo$, àmMm`mªH$Sy>Z _cm _mH©$ Ho$cocr nÌo, emgH$s` nÌo, Ë`mda gøm, àmÜ`mnH$ H$moUr ^oQ>m`cm Amco AgVrc Va Ë`m§Zm ^oQ>Uo, Ë`m§M§ åhUU§ g_OmdyZ KoU§, ¹${MV àg§Jr _mÂ`m {ZU©`mMr Ë`m§Zm Anojm Agoc Va Vmo XoUo, ~mhoê$Z `oUmao pìh{OQ>g©, nmcH$ qH$dm H$moUmH$moUmMm g§X^© KoD$Z Amcoco cmoH$, Ë`m§Zm ^oQ>U§ - hm "^oQ>m^oQ>r'Mm CÚmoJ Odinmg {Xdg^a MmcyM AgVmo. H$Yr Mma, H$Yr nmM, H$Yr ghm dmOon`ªV ho gJi§ gwê$ AgV§. Ë`mZ§Va H$mhr _hÎdmÀ`m ~m~r àmMm`mªÀ`m H$mZmda Kmcm`À`m AgVmV, Ë`m§À`mer MMm© H$am`Mr AgVo, qH$dm H$Xm{MV VoM _cm ~mocmdyZ KoVmV H$mhr {dMmaÊ`mgmR>r - Va _J EH$ XmoZ Vmg AmUIr - {_imcr gmVMr cmoH$c Va R>rH$, ZmhrVa AmR>Mr. hodr dH©$ Agoc Va nmdUoZD$Mr qH$dm gìdmZD$Mr gwÕm - No Time Calculation OmU§ _mÂ`m hmVmV, `oU§ Zmhr. gwédmVrnmgyZM _wimn`ªV OmD$Z H$m_ H$am`Mr gd` Agë`mZo dada "_wcm_m' XoUma§ qH$dm h„rÀ`m ^mfoV nmQ>çm Q>mH$Ê`mM§ H$m_ H$aU§ ñd^mdmV ~gV Zmhr. hm Va h„rÀ`m H$mimVcm Xmof _mZm`cm hdm. H$maU "nmQ>çm' Q>mH$Umao "cmI^a' nJma KoVmV Am{U nmQ>çm Z Q>mH$Umao Ymnm Q>mH$V H$g~g§ H$mhr hOmamn`ªV nmohmoMVmV. OmD$ Úm. hm {df` Iyn _moR>m Amho, J§^ra Amho, nU hm {df` AmO _cm _m§S>m`Mm Zmhr. _r KaMm n[aÀN>oX EdT>çmgmR>r {c{hcm H$s Ë`mVc§ VmËn`© åhUOo, {Xdg^a é{Q>Z dH©$ ~amo~a gVV H$moUmerVar gmaI§ ~mocU§ hmoV amhV§. AZoH$m§À`m AZoH$ g_ñ`m, CÎma§ Úmdr cmJVmV. g_OmdyZ gm§Jmd§ cmJV§. g_wnXoeZ H$amd§ cmJV§. Joë`m AmR>dS>çmV XaamoO gmYmaU Xwnmar 12.30 À`m gw_mamg EH$ J¥hñW amoO `m`Mo, énoar Ho$g _mJo di{dcoco, qH${MV ñWyc ~m§Ym, Mohè`mda Mî_m, a§J

gmám{hH$

A§~a

11

Agw{Z Img _mcH$ KaMm Jmoam, gai Zm{gH$m, d` gmYmaU nmgï> Vo gÎma Xaå`mZ Agmd§. hmVmV EH$ H$mR>r...... n{hë`m§Xm Amco. _r Ë`m§Zm ~gm`cm gm§{JVc§. Vo H$monè`mVë`m EH$m IwMuV ~gco. _mP§ cmoH$m§Zm ^oQ>U§ gwê$M hmoV§. {d{dY àý hmVmiV hmoVmo. Vo ~maH$mB©Zo nhmV ~gm`Mo. Xaå`mZ

__©~§Y àdoemgmR>r gøm KoUmè`m {dÚmÏ`mªMr am§J MmcyM Agm`Mr. _r EH$ XmoZ doim Ë`m§Zm "~mocÊ`mgmR>r' IwUmdc§, na§Vw "hmoD$ Xo, hmoD$ Xo. _r ^oQ>Vmo, _cm g{dñVa ~mocm`M§`. AmYr Vw_M§ H$m_ H$am. Vo _hÎdmM§ Amho. _mP§ H$m_ VodT>§ _hÎdmM§ Zmhr.' Ag§ åhUm`Mo. gmYmaU 2-2Ÿ&& cm c§M AdaÀ`m doir Om`Mo. "Vwåhr c§M ¿`m. _r Z§Va ^oQ>Vmo.' Ag§ åhUm`Mo Am{U {ZKyZ Om`Mo. Z§Va ^oQ>m`MoM ZmhrV. gwédmVrcm H$m_mÀ`m JS>~S>rV hr Jmoï> _mÂ`m cjmV Amcr Zmhr. nU gcJ AmR>dS>m^a Ë`m§M§ `oU§-OmU§ Ag§M am{hë`m_wio _cm Amü`© dmQ>c§. _ZmV åhQ>c§, "H$mhrVar doJirM g_ñ`m {XgVr` `m§Mr.' Ë`m {Xder e{Zdma hmoVm. Am_À`mH$S>o e{Zdmar H°$e Adg© ZgVmV. ~±Ho$À`m H°$e Adg©À`m doimhr WmoS>çmM, åhUOo ~mam, gmS>o~mamn`ªV AgVmV. {enm`m§Mo JQ> 1, 2, 3, ŠcmH©$Mo JQ> 1, 2, 3. AmirnmirZo Am{U R>adyZ {Xë`mà_mUo gwÅ>rda AgVmV. Ë`m_wio gmo_dma Vo ewH«$dma Omo H$m_mMm cmoS> AgVmo, VodT>m e{Zdmar Z¸$sM ZgVmo. e{Zdmar _r cdH$a OmVmo. 9Ÿ&& dmOVm H$m°coOda nmohmoMcmo. ^am^a H$m_§ CaH$cr, WmoS>§ n|qS>J dH©$ CaH$c§. 10Ÿ&& dmOVm Vo J¥hñW Amco. "`oD$ H$m' åhUyZ {dMmac§. _r Ë`m§Zm "`m' åhQ>c§. Zoh_rà_mUo Vo Amco. H$monè`mVë`m IwMuV ~gco. XmoZ VrZ {dÚmÏ`mªÀ`m \$m°åg©da gøm Pmë`mda _r ~oc dmOdcr. gVre Amcm. Ë`mcm åhQ>c§, "gVre, AmVm AYm© Vmg H$moUmcm AmV gmoSy> ZH$mog. Mhm AmU.' _r Ë`m§À`mH$S>o nm{hc§,...."ZH$mo ZH$mo

ga, Vw_Mr H$m_§.....' Vo åhUV AgVmZmM _r Ë`m§Zm _Ü`oM AS>dc§. "EH$ {_{ZQ> ga, Jocm AmR>dS>m _r nmhVmo`. amoO Vwåhr `oVm, Vmg XmoZ Vmg ~gVm, OmVm. Xwnmar 3-3Ÿ&& Z§Va _r WmoS>mgm _moH$im AgVmo. nU Ë`mdoir Vwåhr ZgVm. H$m` H$m_ Amho _mÂ`mH$S>o? `m...g_moa ~gm. _moH$ionUmZ§ ~mocm. AYm© Vmg AmVm H$moUmMm {S>ñQ>~© hmoUma Zmhr. ~mocm.' Vo _mÂ`m g_moaÀ`m IwMuV ~gco. Mhm Amcm. MhmnmZ Pmë`mda Ë`m§Zr EH$ gwñH$mam gmoS>cm. Mî_m é_mcmZ§ gm\$ Ho$cm. {IemVcm _mo~mB©c H$mTy>Z H$moUmMm H$mhr _ogoO Amho H$m Vo nm{hco. _r em§VnUo Ë`m§M§ {ZarjU H$arV hmoVmo. Vo Iyn AñdñW dmQ>co. H$Xm{MV ~mocÊ`mgmR>r eãX gmnS>V ZgmdoV. H$mhr jUmV Ë`m§Mm Moham em§V Pmcm. "ga, _r _mYd lra§J H$monaH$a. [aQ>m`S>© Amho. ñQ>oQ> ~±Ho$V hmoVmo. PmoZc _°ZoOa åhUyZ [aQ>m`S>© Pmcmo. AmVm d` Amho 68 df}. Kar nËZr Amho. _mYdr {VM§ Zmd. XmoZ _wcr EH$ _wcJm. XmoÝhr _wcr {ddm{hV AmhoV. Wmoacr ew^Xm h¡Ðm~mXcm AgVo. {VMo nVr h¡Ðm~mXcm Am`Q>r nmH©$_Yë`m EH$m H§$nZrV daÀ`m nmoñQ>da AmhoV. ñdV:Mm ~§Jcm, JmS>r gJi§ Amho. ew^Xmcm EH$M _wcJm Amho. åhUOo _mPm ZmVy - ~§S>çm - _r J§_VrZ§ åhUVmo. Ë`mM§ Zmd ö{fHo$e. YmH$Q>r A_¥Vm nwÊ`mVM Amho. dmaÁ`mV amhVo. {VMo `O_mZ S>m°ŠQ>a AmhoV. Iyn ZmdmOcoco S>m°. A{œZ Jmoè`m§M§ Zmd EoH$c§ AgocM....VoM Vo.....ew^Xmcm XmoZ _wcr AmhoV. ~mH$s ~§Jcm, JmS>r gJi§ AmhoM. _wcJm AmewVmof {~PZog H$aVmo EŠgnmoQ>© n°Ho$qOJ H§$nZrV Ë`mMr ^mJrXmar Amho. Ë`mM§hr c¾ Pmc§. Ë`mMr ~m`H$mo é{Mam, XoIUr Amho. gd©JwUg§nÞ Amho. ~m`m°cm°OrV {VZ§ S>m°ŠQ>aoQ> Ho$cr`. Amewcm XmoZ _wcJo AmhoV Am^mg Am{U à^mg. JmoS> AmhoV. emioV OmVmV. _r EoH$V hmoVmo. EImXr "gwImMr Jmoï>' EoH$mdr Vg§ dmQ>V hmoV§. _ZmV EH$ jU {dMma Amcm - "hm ~m~m hoM gJi§

gm§JÊ`mgmR>r Joco AmR> {Xdg _cm ^oQ>Ê`mgmR>r Q>nyZ ~gcm hmoVm H$m`?' "Vw_M§ H$m_ H$m` Amho ga?' _r Ë`m§Zm Wm§~drV {dMmac§. Mîå`mAmSy>Z Ë`m§Mo S>moio qH${MV JTw>ië`mgmaIo dmQ>co. EH$ jU^a Wm§~co. _J EH$ Jmoir~§X doJimM àý Zìho Va {dYmZ, _mÂ`m H$mZmda AmXico. "_cm Xoh{dgO©Z H$am`M§`. h[aÛmacm OmD$Z. J§JoÀ`m àdmhmV. H$Xm{MV gJio `mcm "AmË_hË`m' åhUVrc. åhUy XoV. _r Xoh{dgO©Z åhUVmo. Jocr XmoZ df} _mÂ`m S>moŠ`mV hm {dMma a|JmiVmo Amho. AmVm n¸$m Pmcm.' _r hmXacmo. "Xoh{dgO©Z.....Aao ~mnao, H$m` doS>m Amho H$s H$m` hm _mYd H$monaH$a....' Ë`m§Zr _mÂ`m Mohè`mdaMm Jm|Yi {Q>ncm. _J Vo gcJ ~mocy cmJco. ""ga, _r _mPr gd© _m{hVr, ZmË`mJmoË`mgH$Q> EdT>çmM gmR>r gm§{JVcr H$s _r g§nÞ _mUyg Amho. ~m`H$mo _wc§ ~mi§ ZmVy AmhoV. gJio gwpñWVrV AmhoV. cm¡{H$H$mWm©Zo _r gwIr Amho. nU _r Iyn Am`gmocoQ> Pmcmo`. EH$Q>m. gJio _mÂ`mer H$m_mnwaV§ ~mocVmV. H$m_mda OmVmZm "{ZKVmo nnm', H$m_mdê$Z Amë`mda "h°cmo nnm' Oodm`À`m Q>o~cmda Ë`m§Mo hmñ`{dZmoX. _r em§VnUo ImVmo. AmOma AmhoV Ë`m_wio "ho Im`M§ Zmhr, Vo Im`M§ Zmhr', Ago eoao EoH$Vmo. ImZmdirV VmQ>mVrc ^mOr g§në`mda Oer dmT>cr OmVo, Vg§M dmT>U§.....Hw$R>cmhr g§~§Y Zgë`mgmaIo. {deofV: nËZr - _mYdr. Mmodrg Vmg _wcm~mimV-ZmVdm§_Ü`o a_cocr. BVH$s H$s Amnë`mcm "nVr' Amho hoM {dgacocr. éQ>rZ Jmoï>r åhUOo "nËZrH$V©ì`' H$aVo. nU _cm gVV _r "noBªJJoñQ>' Agë`mgmaI§ \$sqcJ AgVo. gJi§ ewîH$ - BVH§$ H$s {hM§ _mP§ cìh_°aoO H$g§ Pmc§` `mda AmVm {dœmg ~gV Zmhr. Vr N>mZ J¥{hUr Amho. gwJaU Amho. gJir H$V©ì`o {VZo MmoI {Z^mdcocr AmhoV. dmX Zmhr. Vr H$V©~Jma AmhoM. nU H$_dm`cm àma§^ Ho$ë`mnmgyZ EH$Q>mM 14/14 Vmg ~mhoa ahm`Mmo. Ë`m

àm. O`§V Omod}H$a VioJm§d Xm^mS>o _mo~mB©c : 9890447455 AmYrM§ cmB©\$ hmoñQ>ocda Joc§. H$moUmMm H$Yr ghdmgM Zmhr. _r H${dVm dmMVmo d¥jmcm {~cJcocr doc....ZXrM§ gmJamV {_giyZ OmU§....ñdV:M§ ApñVËdhr Z R>odVm - \w$ccocm _moJam - Yw§X dmg....gmJa{H$Zmè`mdê$Z EH$_oH$m§Zm {~cJyZ Mmccoë`m OmoS>çm, emara \w$cmoamgJio a§J...EH$_oH$mV {_gicoco...._r "EH$m c½ZmMr Xwgar Jmoï>' hr _m{cH$m Z MwH$Vm nmhVmo. EH$Ì Hw$Qw>§~ AgyZhr EH$ goH§$X^a H$moUr H$moUmcm {dgaV Zmhr. H$moUË`mhr gwIXw:ImMo gmaoM gmWrXma Am{U gmjrXma.... _cm Ag§ OJU§ hd§ hmoV§. nU _r Jocr nÞmg n§MmdÞ df} Oo ^moJVmo` Vo "Mdr{dZm' OodUmgmaI§ Amho. _r ZJÊ` Amho. AmVm d` Pmco. B©œaH¥$noZ§ hmVnm` YS> AmhoV. Joë`m _{hÝ`mV _r {dc V`ma Ho$co. Oo H$mhr Amho Vo ~m`H$mo_wcm§À`m Zmdmda Ho$c§`. AmVm _r h[aÛmacm OmUma Am{U Xoh J§Jmn©U H$aUma. H$maU g_Om hmQ>©àm°ãco_, n°am{cgrg Ag§ H$mhr Pmc§M Va An§J Pmë`mda _r AmVm ^moJV Agcoc§ naHo$nU gmIiX§S>mV ê$nm§V[aV hmoB©c. _cm Vo ZH$mo`. _mÂ`m _¥Ë`yMr dmQ> BVam§Zr nhmdr Ago _cm dmQ>V Zmhr.' "Ahmo nU....' _r åhQ>c§. "Zmo ga, _cm H$moUË`mVar ^ë`m _mUgmcm ho gm§Jm`M§ hmoV§. Vwåhr `mo½` dmQ>cmV. Vwåhr g_OyZ gm§JVm, g_OmdyZ KoVm. ~m`....'' Vo {ZKyZ Joco. _r {dMmamV nS>cmo.

nmocrg nmQ>cm§À`m _mZYZmMr ZwgVr \$anQ> VioJmd Xm^mS>o {X. 26 (dmVm©ha) : Mma dfm©nydu J¥h_§Í`m§Zr nmocrg nmQ>cm§Mo _m{gH$ _mZYZ 3000 én`o Kmo{fV Ho$co hmoVo. na§Vw AÚmn A§_c~OmdUr Z H$ê$Z emgZmZo nmocrg nmQ>cm§Mr \$gdUyH$M Ho$cr Amho. Ë`mV gÜ`m {_iUmao 800 én`o _mZYZhr Joë`m 7 _{hÝ`m§nmgyZ _mdi VmcwŠ`mVrc nmocrg nmQ>cm§Zm {_imcoco Zmhr. VgoM _mdimVrc 95 nmocrg nmQ>cm§À`m [aº$ OmJm hr Ëd[aV ^amì`mV Aer _mJUr _mdi VmcwH$m nmocrg nmQ>rc g§KQ>ZoMo AÜ`j OJÞmW ZmQ>H$ `m§Zr Ho$cr Amho. gZ 2008 _Ü`o VËH$mcrZ J¥h_§Ìr O`§V nmQ>rc `m§Zr Ywio `oWo Am`mo{OV Ho$coë`m nmocrg nmQ>cm§À`m amÁ`ñVar` A{YdoeZàg§Jr 800 én`m§dê$Z 3000

én`o _m{gH$ _mZYZ Omhra Ho$co hmoVo. Va Zmoìh|~a 2011 _Ü`o {dÚ_mZ J¥h_§Ìr Ama. Ama. nmQ>rc `m§Zrhr _w»`_§Ìr d Cn_w»`_§Ìr `m§À`m CnpñWVrV `m dmT>rd _mZYZmMr KmofUm Ho$cocr Amho. nU AÚmn KmofUoMr H$m`©dmhr Pmcocr Zmhr. gÜ`mMo {_iUmao 800 én`o _mZYZ nmocrg ñQ>oeZcm OmÊ`m`oÊ`mÀ`m IMm©ghr nwaogo hmoV ZmhrV. nXa_moS> H$ê$ZM nmocrg nmQ>cm§Zm Amncr H$m`©H$V©ì`Vm nma nmS>mdr cmJVo. Ho$di _mZmMo nX åhUyZ à{Vð>oZo ñdrH$maco OmVo Aer I§V ZmQ>H$ `m§Zr ì`º$ Ho$cr. ho VwQ>nw§Oo {_iUmao 800 én`o _mZYZ Zmoìh|~a 2011 nmgyZ _mdimVrc nmocrg nmQ>cm§Zm {_imcoco Zmhr. BVa H$mhr VmcwŠ`mV {Z`{_VnUo _mZYZ {_iVo nU

_mdimdaM AÝ`m` H$m hmoV Amho? Ë`mMà_mUo amÁ`mVrc [aº$ nmocrg nmQ>cm§À`m OmJm ^aÊ`mg§~§YrMo OmhraZm_o gZ 2008 _Ü`o {ZKyZhr _mdimVrc gw_mao 95 [aº$ OmJm§da àm§V ({d^mJr` A{YH$mar) `m§Zr Zo_UwH$m Ho$ë`m ZmhrV. {dc§~ H$emgmR>r Ho$cm OmV Amho? _mdimVrc gwXw§~ao, gwXdS>r, ZdcmI C§~ao, ~o~oS>Amohi, ZmUo, {eaJmd, gm§JdS>o, damio, ZmUmocr, gmiw§~«o, JmoSw>§~«o, nwgmUo, nmMmUo `m "A' dJm©Vrc Jmdm§gh 95 JmdmV nmocrg nmQ>cm§À`m OmJm [aº$ AmhoV. nmocrg ImË`mg _XV H$aUmao nmocrg nmQ>rc ho EH$ _hÎdmMo nX AgyZ JmdmV em§VVm {Q>H${dÊ`mgmR>r gVV YS>nS> H$aUmao ì`{º$_Ëd åhUOo nmocrg nmQ>rc

hmo`. na§Vw emgZmH$Sy>Z _mÌ Ë`m§À`m ^mdZm§Mr, Ë`m§À`m H$m_mMr d Ë`m§À`m

g_ñ`m§Mr XIc KoVcr OmV Zmhr. ho XwX£d åhUmdo cmJoc.

Xþgam dYm©nZ {XZ gmohim VioJmd OZac hm°pñnQ>c A±S> H$m°Ýìhcg§Q> hmo_ g§Mm{cV "hoëW ßcg' {ZgJm}nMma H|$ÐmÀ`m Xþgè`m "dYm©nZ {XZ gmohmoù`m'{Z{_Îm Á`oð> ZmJ[aH$m§Mr _Yw_oh VnmgUr, A{V[aº$ Ma~r VnmgUr H|$ÐmV\}$ Ho$cr OmUma Amho. `m H$m`©H«$_mg _mdi VmcwH$m godm{Zd¥Îmr noÝeZa g§KQ>Zm ghH$m`© H$aUma Amho. Var `mMm cm^ ¿`mdm.

H$m`©H«$_ : {X. 6/6/2012 doi : gH$mir 9 Vo Xþnmar 2 dmOon`ªV g§nH©$ : S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar - 9422365077 amB©cH$a, nr.Ama.Amo. - 9372920265 ~~Zamd Xm^mS>,o ì`dñWmnH$ - 9881902627


3 OyZ 2012

gmám{hH$

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm!

AM©Zm E§Q>aàm`Pog

h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU * noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ>´ moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. * n`m©daUmMo ajU H$aVo. A E G I S H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

nmhþUMma Agmo qH$dm KaJwVr g_ma§^ H$maU H$moUVohr Agmo I_§J Am{U éMH$a MdrMr nyV©Vm

EH$Xm Md KoÊ`mgmR>r Adí` ^oQ> Úm. {S>OrQ>c H$ca Poam°Šg>

Am[U nwÝhm nwÝhm AmZ§XmgmR>r `m. AmXam{VÏ` `oWo

{S>OrQ>c Poam°Šg Oå~mo Poam°Šg

E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh

\°$Šg

AË`§V AmYw{ZH$

12

Img Vw_À`mgmR>r, Vw_À`m gmo`rgmR>r Vrhr XaamoO A{Ve` dmOdr XamV A_`m©{XV Wmir

emh CÚmoJ ‚c∞Q> Zß. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o (ÒQ>oeZ ) _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com

A§~a

A_mo{Z`m qàQ>

ñZoh Jëg© hmoñQ>oc ßcm°Q> Z§. 1 d 2, Am{edm©X Z{gªJ hmo_À`m WmoS>o nwT>o ^§S>mam Xe©Z H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ g§nH$m©gmR>r (02114) 227709 _mo~mB©c : 9604628799

c°{_ZoeZ

gmoca dm∞Q>a hrQ>a

dmñVwlr EÝQ>aàmB©Oog

ZdrZV_ V§ÌkmZmgh pìh-JmS>© Bìh°Š`wEQ>oS> Q>çy~ H$coŠQ>a

gmoca dm°Q>a hrQ>a

30% g~{gS>r CncãY

300 LPD

3000 LPD

500 LPD

5000 LPD

à_moQ>g© A°ÝS> {~ëS>g© "`ed§V', {OOm_mVm Mm¡H$, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, nwUo \$moZ : (02114) 231613 _mo~mB©c : 9822871041

àmoàm. : M§ÐH$m§V {WQ>o hþfma, AZw^dr _mH}$qQ>J EpŠPŠ`w{Q>ìh nm{hOo AÜ`j, cm`Ýg Šc~, VioJmd Xm^mS>o

A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ gmYm

9011084766/9011084781/9822257366

_wŠVm Ho$Q>ag©

_`waoe S>m`qZJ

ewÕ emH$mhmar

Zmï>m hmD$g

Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami - H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

A°ÝS> ewÕ emH$mhmar _hmamï´>r`Z JwOamWr Wmir gmD$W B§{S>`Z {S>eog Img ^maVr` ~¡R>H$sV MwcrdaMr ^mH$ar, ^ac§ dm§J§, {nR>c§, CS>XmM§ KwQ>§, _mdir ^mV _gmco dmS>r, e|Jmoir, nmco^mOr, VmO§ VmH$

_mdiMm _odm nmoQ>^a Imdm... N>moQ>o g_ma§^, nmQ>u d H$m°Ý\$aÝg H$[aVm hm°c CncãY n¡gm\§$S> H$mM H$maImÝ`mg_moa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : 9423080743, 9423506797

àmoàm. gm¡. gwOmVm [Jarf Ioa

Saptahik Amber 3rd June 2012 Issue  
Saptahik Amber 3rd June 2012 Issue  

Saptahik Amber is a leading newspaper from Talegaon dabhade, lonavala and maval area. Visit www.weeklyamber.com for more news from talegaon...